HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Một báo cáo thực tập tốt nghiệp được sắp xếp theo thứ tự sau: - Trang bìa - Lời cảm ơn - Nhận xét/ đánh giá của Nhà máy/Trung tâm kiểm nghiệm/ Cty… - Nhận xét/đánh giá của giáo viên hướng dẫn - Mục lục - Danh sách bảng biểu, hình vẽ, các từ viết tắt. - Nội dung chính - Tài liệu tham khảo - Phụ lục Giải thích . Trang bìa Chữ trên trang bìa phải viết hoa, font Times New Roman, cỡ chữ 14, riêng tên đề tài viết đậm và dùng cỡ chữ 20. . Lời cảm ơn Nội dung và ngắt đoạn của lời cảm ơn do người viết quyết định. Số trang trong mục này là i. . Nhận xét/ đánh giá của Nhà máy/Trung tâm kiểm nghiệm/ Cty… Ghi lời nhận xét hoặc đánh giá của Nhà máy/Trung tâm kiểm nghiệm/ Cty… nơi SV thực tập . Nhận xét/đánh giá của giáo viên hướng dẫn Ghi lời nhận xét/ đánh giá của giáo viên hướng dẫn Ghi kết quả điểm đánh giá của giáo viên hướng dẫn . Mục lục Chiều dài trang mục lục (nếu có thể) là một đến hai trang. Các tiêu đề trong mục lục tối đa chỉ mức thứ 3. Chỉ có tiêu đề của Mục lục, Chương, tựa và trang được in đậm. Đầu đề các chương viết hoa, các chương nên được đánh số thứ tự là 1, 2, 3,… . Header/ Footer
Bắt đầu từ Nội dung báo cáo (từ chương 1 trở đi), phải có Header/Footer Header: - Phía trái: tên trường – tên Khoa Footer: - Bên trái: tên GVHD

.

1

...... MSSV: 300409....bold) 2 ..... Tháng …...... Tp Hồ Chí Minh........TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC BỘ MÔN......./2012 ( Italic.. ---------------o0o--------------- BÁO CAO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP(bold –center-size 13) TỰA ĐỀ CỦA BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP( bold – center-size 20) GVHD: Thầy/Cô Nguyễn Văn A SVTH: Nguyễn Văn B LỚP:09CD......

GIỚI THIỆU PHẦN 2.1 Đề mục thứ nhất … 2. NÔI DUNG THỰC TẬP 3. TỔNG QUAN ii vi vii viii 1 3 2.1 3.2 Đề mục thứ hai PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3 7 13 30 48 Tài liệu tham khảo Phụ lục I: Phụ lục II: Phụ lục II 51 52 60 63 3 .2 PHẦN 4.(1 line) MỤC LỤC Lời cảm ơn Danh sách hình vẽ Danh sách bảng biểu Danh sách các từ viết tắt PHẦN 1.

.đến………………………….tháng ………….... ………..MSSV………..MSSV…………(lưu ý: ghi tất cả sinh viên có thực tập tại nhà máy) Thời gian thực tập: từ …………………. Ngày .. 2………………………….năm ( đóng dấu + ghi rõ họ và tên.. 3…………………………. ……………………………………………………………………………………………….. chức danh của người nhận xét) 4 . Nhận xét : …………………………………………………………………………………………….MSSV………. ………………………………………………………………………………………………. MẪU NHẬN XÉT THỰC TẬP TẠI CÔNG TY NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY Nhóm sinh viên gồm : 1………………………….

Tài liệu tham khảo . z là số thứ tự của tài liệu được liệt kê trong phần tài liệu tham khảo ở cuối luận văn. ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T. không phiên âm. . không có lời bàn hay bình luận thêm. dấu phẩy sau ngoặc đơn) o “tên bài báo”. bảng biểu Danh sách viết tắt sẽ không nên dùng nếu chỉ có ít hơn 4 từ viết tắt xuất hiện trong bài hoặc từ viết tắt không được sử dụng nhiều lần.Phụ lục Tài liệu tham khảo Trong luận văn. … (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ cịn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu). số lượng và nội dung các chương do giáo viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện quyết định. bài trong một cuốn sách… ghi đầy đủ các thông tin sau: o tên các tác giả (không có dấu ngăn cách) o (năm công bố). những đóng góp.Nội dung báo cáo thực tập: Trình bày các vấn đề đã được thực tập tại Cty/Nhà máy… (độ dài tùy nội dung đề tài) .Giới thiệu/đặt vấn đề: Phần này nêu các vấn đề từ công ty/Nhà máy. khẳng định những kết quả đạt được. Nga. 2. chú ý nêu rõ những tài liệu. tạp chí.Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam. không in nghiêng. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước: .Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm.. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn. Nhật. (đặt trong ngoặc đơn. Đức.y.v… 3. mà SV đã đi thực tập Phần này thường dài từ 2-5 trang. . nếu trích dẫn các thông tin từ các nguồn tại liệu khác như sách.Tổng quan: Nêu tóm tắt những lý thuyết. kỷ yếu hội nghị … thì phải ghi rõ nguồn gốc của các thông tin đó bằng cách ngay sau phần thông tin được trích dẫn ghi số của tài liệu trong ngoặc vuông dạng [x.Kết luận và kiến nghị: Nêu những kết luận chung.y. kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc. . . Anh.Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ. v. Thông thường bao gồm các chương: . (đặt trong ngoặc kép.Danh sách hình vẽ. các nghiên cứu trước đây có liên quan đến đề tài.z] trong đó x. Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B. dấu phẩy cuối tên) 5 . Nhật. . Pháp. thông tin tham khảo được trình bày trong phần này (độ dài tùy nội dung đề tài) . đề xuất mới và kiến nghị (nếu có). Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí. bảng biểu và các từ viết tắt Danh sách hình ảnh. Nội dung chính Tên các chương. Phần kết luận cần ngắn gọn. Trung. Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt. Phần tài liệu tham khảo ở cuối luận văn được ghi theo dạng như sau: HƯỚNG DẪN XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. …). bao gồm số thứ tự và tên của các hình ảnh. không đảo tên lên trước họ. bảng biểu và các từ viết tắt được đề cập trong mục lục. không dịch.

Grioni M. HƯỚNG DẪN ĐỊNH DẠNG TRANG Orientation : Portrait Top : 2 cm Bottom : 2. Số thứ tự của công thức để cùng hàng với công thức nhưng được canh sát lề bên phải. Structure and magnetism of metallic systems. B 43 (1). Modder I. bảng biểu và công thức trong luận văn và có dẫn giải bằng lời để giới thiệu hoặc nhắc đến trong nội dung luận văn.Line spacing: Single . bảng biểu và công thức là thứ tự của nó trong chương.C. Ví dụ: Hình 2. Ph. cuối tên không có dấu phẩy) hoặc tên sách. Thesis. Tên của hình để bên dưới và canh lề giữa hình.. Vũ Đức Minh (2001). tr. cỡ chữ 12 in đậm. 11-18. Đại học Quốc gia H Nội. Thứ tự của hình vẽ. (in nghiêng. TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1. Tên của bảng để trên bảng và ở bên trái bảng. Cao Chi. Fuggle J. "X-ray dichroism as a probe of the electronic ground state in ultrathin rare-earth overlayers".5cm Left : 3 cm Right : 2cm Paragraph của văn bản: . Amsterdam. giải thích các chữ viết tắt trong bảng hay nêu các nguồn thông tin của bảng sẽ để ngay bên dưới bảng biểu.W. Luận án Tiến sĩ Vật lý. Phys. Tạp chí Vật lý Tập VIII (1). Nếu cần ghi chú.3 là hình thứ 3 trong chương 2. dấu phẩy sau ngoặc đơn) • các số trang. Goedkoop J. Phạm Khánh Vân (1983).D. o Bảng biểu. . phn tích ti liệu phn cực kích thích ở Việt Nam.Before: 0 . H Nội. 15.After: 0 Paragraph của bảng biểu: .. Rev.tên tạp chí (in nghiêng.. (gạch ngang giữa hai chữ số. 7. 1179-1182. hình vẽ và công thức Phải đánh số thứ tự hình vẽ. Bảng 2.Before: 3pt . dấu chấm kết thúc) Dưới đây là một số thí dụ về cách trình by trang ti liệu tham khảo. dấu phẩy cuối tên) o tập (không có dấu ngăn cách) • (số).Line spacing: 1. University of Amsterdam. Phát triển hệ chương trình xử lý. pp.After: 3pt 6 . Công thức 3. (đặt trong ngoặc đơn.3 là bảng thứ 3 trong chương 2.2 .. "Lượng tử hóa trường chuẩn khi có tương tác với vật chất và hệ phương trình cho cc hm Green".1 là công thức đầu tiên trong chương 3.B. (1998). Tiếng Anh 14. (1991). cỡ chữ 12 in nghiêng.

Số trang được để bên dưới và ở GÓC PHẢI. Phần tài liệu tham khảo.27 cm Footer: 1.… có đánh số nhưng không tính vào số trang của luận văn.4… liên tục đến cuối.Header: 1. phụ lục.3.27 cm Size: 13 Font: Times New Roman End coding : Unicode Đánh số trang Bắt đầu trang bìa phía trong (không phải bìa cứng) đánh thứ tự 2. 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful