HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Một báo cáo thực tập tốt nghiệp được sắp xếp theo thứ tự sau: - Trang bìa - Lời cảm ơn - Nhận xét/ đánh giá của Nhà máy/Trung tâm kiểm nghiệm/ Cty… - Nhận xét/đánh giá của giáo viên hướng dẫn - Mục lục - Danh sách bảng biểu, hình vẽ, các từ viết tắt. - Nội dung chính - Tài liệu tham khảo - Phụ lục Giải thích . Trang bìa Chữ trên trang bìa phải viết hoa, font Times New Roman, cỡ chữ 14, riêng tên đề tài viết đậm và dùng cỡ chữ 20. . Lời cảm ơn Nội dung và ngắt đoạn của lời cảm ơn do người viết quyết định. Số trang trong mục này là i. . Nhận xét/ đánh giá của Nhà máy/Trung tâm kiểm nghiệm/ Cty… Ghi lời nhận xét hoặc đánh giá của Nhà máy/Trung tâm kiểm nghiệm/ Cty… nơi SV thực tập . Nhận xét/đánh giá của giáo viên hướng dẫn Ghi lời nhận xét/ đánh giá của giáo viên hướng dẫn Ghi kết quả điểm đánh giá của giáo viên hướng dẫn . Mục lục Chiều dài trang mục lục (nếu có thể) là một đến hai trang. Các tiêu đề trong mục lục tối đa chỉ mức thứ 3. Chỉ có tiêu đề của Mục lục, Chương, tựa và trang được in đậm. Đầu đề các chương viết hoa, các chương nên được đánh số thứ tự là 1, 2, 3,… . Header/ Footer
Bắt đầu từ Nội dung báo cáo (từ chương 1 trở đi), phải có Header/Footer Header: - Phía trái: tên trường – tên Khoa Footer: - Bên trái: tên GVHD

.

1

. ---------------o0o--------------- BÁO CAO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP(bold –center-size 13) TỰA ĐỀ CỦA BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP( bold – center-size 20) GVHD: Thầy/Cô Nguyễn Văn A SVTH: Nguyễn Văn B LỚP:09CD.......TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC BỘ MÔN... Tháng …. MSSV: 300409.............bold) 2 ... Tp Hồ Chí Minh../2012 ( Italic..............

(1 line) MỤC LỤC Lời cảm ơn Danh sách hình vẽ Danh sách bảng biểu Danh sách các từ viết tắt PHẦN 1. NÔI DUNG THỰC TẬP 3. TỔNG QUAN ii vi vii viii 1 3 2.1 3. GIỚI THIỆU PHẦN 2.2 PHẦN 4.2 Đề mục thứ hai PHẦN 3.1 Đề mục thứ nhất … 2. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3 7 13 30 48 Tài liệu tham khảo Phụ lục I: Phụ lục II: Phụ lục II 51 52 60 63 3 .

MSSV…………(lưu ý: ghi tất cả sinh viên có thực tập tại nhà máy) Thời gian thực tập: từ ………………….MSSV……….... Ngày . ……….. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. 3………………………….. MẪU NHẬN XÉT THỰC TẬP TẠI CÔNG TY NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY Nhóm sinh viên gồm : 1………………………….tháng …………... 2………………………….MSSV………...đến…………………………. Nhận xét : ……………………………………………………………………………………………. chức danh của người nhận xét) 4 .năm ( đóng dấu + ghi rõ họ và tên.

chú ý nêu rõ những tài liệu. không dịch. (đặt trong ngoặc đơn. thông tin tham khảo được trình bày trong phần này (độ dài tùy nội dung đề tài) .z] trong đó x. Nhật. 2. bao gồm số thứ tự và tên của các hình ảnh.. các nghiên cứu trước đây có liên quan đến đề tài. dấu phẩy cuối tên) 5 . số lượng và nội dung các chương do giáo viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện quyết định. Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt. … (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ cịn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).Tài liệu tham khảo . . Pháp.Giới thiệu/đặt vấn đề: Phần này nêu các vấn đề từ công ty/Nhà máy.Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam. tạp chí.y. bảng biểu Danh sách viết tắt sẽ không nên dùng nếu chỉ có ít hơn 4 từ viết tắt xuất hiện trong bài hoặc từ viết tắt không được sử dụng nhiều lần. dấu phẩy sau ngoặc đơn) o “tên bài báo”.Kết luận và kiến nghị: Nêu những kết luận chung. khẳng định những kết quả đạt được. Trung. (đặt trong ngoặc kép. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước: . Nội dung chính Tên các chương. Đức.Nội dung báo cáo thực tập: Trình bày các vấn đề đã được thực tập tại Cty/Nhà máy… (độ dài tùy nội dung đề tài) . kỷ yếu hội nghị … thì phải ghi rõ nguồn gốc của các thông tin đó bằng cách ngay sau phần thông tin được trích dẫn ghi số của tài liệu trong ngoặc vuông dạng [x. những đóng góp.Tổng quan: Nêu tóm tắt những lý thuyết.Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.Phụ lục Tài liệu tham khảo Trong luận văn.Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm. Phần kết luận cần ngắn gọn. z là số thứ tự của tài liệu được liệt kê trong phần tài liệu tham khảo ở cuối luận văn. Phần tài liệu tham khảo ở cuối luận văn được ghi theo dạng như sau: HƯỚNG DẪN XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc. bảng biểu và các từ viết tắt Danh sách hình ảnh. Anh. v. Nhật. bảng biểu và các từ viết tắt được đề cập trong mục lục. . bài trong một cuốn sách… ghi đầy đủ các thông tin sau: o tên các tác giả (không có dấu ngăn cách) o (năm công bố). mà SV đã đi thực tập Phần này thường dài từ 2-5 trang.Danh sách hình vẽ. nếu trích dẫn các thông tin từ các nguồn tại liệu khác như sách. ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T. đề xuất mới và kiến nghị (nếu có). không đảo tên lên trước họ. Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B.y. không có lời bàn hay bình luận thêm.v… 3. không in nghiêng. …). không phiên âm. Nga. . . . Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn. Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí. Thông thường bao gồm các chương: .

University of Amsterdam.5cm Left : 3 cm Right : 2cm Paragraph của văn bản: .Line spacing: 1. Nếu cần ghi chú. "X-ray dichroism as a probe of the electronic ground state in ultrathin rare-earth overlayers". dấu chấm kết thúc) Dưới đây là một số thí dụ về cách trình by trang ti liệu tham khảo.W. 1179-1182. cỡ chữ 12 in đậm.After: 3pt 6 . 7. Luận án Tiến sĩ Vật lý. cuối tên không có dấu phẩy) hoặc tên sách. dấu phẩy cuối tên) o tập (không có dấu ngăn cách) • (số). Amsterdam. (in nghiêng. giải thích các chữ viết tắt trong bảng hay nêu các nguồn thông tin của bảng sẽ để ngay bên dưới bảng biểu.D. H Nội. HƯỚNG DẪN ĐỊNH DẠNG TRANG Orientation : Portrait Top : 2 cm Bottom : 2.Before: 3pt . o Bảng biểu. Phạm Khánh Vân (1983). phn tích ti liệu phn cực kích thích ở Việt Nam.Before: 0 . B 43 (1). tr.2 . Số thứ tự của công thức để cùng hàng với công thức nhưng được canh sát lề bên phải. TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1. Structure and magnetism of metallic systems. bảng biểu và công thức là thứ tự của nó trong chương. Phát triển hệ chương trình xử lý. Tiếng Anh 14. "Lượng tử hóa trường chuẩn khi có tương tác với vật chất và hệ phương trình cho cc hm Green". (1991). Ví dụ: Hình 2.C. (gạch ngang giữa hai chữ số. dấu phẩy sau ngoặc đơn) • các số trang. Bảng 2... Goedkoop J. cỡ chữ 12 in nghiêng. Công thức 3. Modder I. Thesis. Cao Chi. (đặt trong ngoặc đơn. Đại học Quốc gia H Nội. pp. (1998).. Tạp chí Vật lý Tập VIII (1). Fuggle J. Vũ Đức Minh (2001). Phys.B. Rev.3 là bảng thứ 3 trong chương 2. 15. . bảng biểu và công thức trong luận văn và có dẫn giải bằng lời để giới thiệu hoặc nhắc đến trong nội dung luận văn.3 là hình thứ 3 trong chương 2.Line spacing: Single .. Grioni M. Tên của hình để bên dưới và canh lề giữa hình. Thứ tự của hình vẽ. 11-18. Ph. hình vẽ và công thức Phải đánh số thứ tự hình vẽ.1 là công thức đầu tiên trong chương 3. Tên của bảng để trên bảng và ở bên trái bảng.tên tạp chí (in nghiêng.After: 0 Paragraph của bảng biểu: .

… có đánh số nhưng không tính vào số trang của luận văn.3.Header: 1. Phần tài liệu tham khảo.4… liên tục đến cuối. Số trang được để bên dưới và ở GÓC PHẢI. phụ lục. 7 .27 cm Size: 13 Font: Times New Roman End coding : Unicode Đánh số trang Bắt đầu trang bìa phía trong (không phải bìa cứng) đánh thứ tự 2.27 cm Footer: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful