P. 1
ETSCO - Bien Phap Thi Cong Dien

ETSCO - Bien Phap Thi Cong Dien

|Views: 886|Likes:
Được xuất bản bởiNguyễn Trọng Nguyên

More info:

Published by: Nguyễn Trọng Nguyên on Mar 22, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2013

pdf

text

original

BIỆN PHÁP

TỔ CHỨC THI CÔNG
Công trình : XXX
Hạng mục : THI CÔNG XÂY LẮP HỆ THNG !IỆN
!"# $%&m : H' N(I
H) N*%+ Th,ng -./0-11
1 | P a g e
2 | P a g e
PH2 L2C
I. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG .................................................................................. 5
1. Tổ chức mặt bằg th! c"g .................................................................................. 5
2. Nh# $%c &' () *+ tổ chức h!, t-./g ............................................................... 5
2.1. 0a g!1m *2c ..................................................................................................................... 3
2.2. 0a ch4 h56 c"g t-./g ................................................................................................... 3
2.7. 08 9h: t'! ch;h &' &:t t. ............................................................................................... <
2.=. 08 9h: >? th5:t ............................................................................................................... <
2.5. C1c *8! c"g t-@h A02 t-; t-B mặt bằg tổ chức th! c"gC ............................................. <
7. D16 mEc &' th!Ft bG th! c"g ............................................................................... <
=. H:t t.I &:t $!,5 ..................................................................................................... J
5. K tL' $aL *8g &' ch2g ch16 ổ .................................................................... J
3. C"g t1c &, (!h m"! t-./g ............................................................................... M
<. 0!, 9h19 a !h t-:t t% ................................................................................... M
J. Ph2! hN9 &O! c1c h' thP5 th! c"g >h1c .......................................................... M
M. 02 t-; >hL bQ! ch5R bG th! c"g &' bSL T5S &:t t.. ........................................ 1U
II. 0IVN PHÁP THI CÔNG WXP YZT YIVN T[\NI ]^N ........................................................ 11
W_9 *ặt t56F 2g #m ('I ổ c_mI cP5 *`5 *! *#6 a.O! (' ............................... 11
C"g t1c ch5R bG .................................................................................................................. 11
2. 0!, 9h19 th%c h!, ........................................................................................................... 11
7. C"g t1c hL' th!, ............................................................................................................ 12
0. W_9 *ặt tb *!, tổgI tb tPg ............................................................................. 17
1. H:t $!,5 ............................................................................................................................... 17
2. Ch5R bG g5+ h# $%c .................................................................................................. 17
7. 0!, 9h19 th%c h!, ............................................................................................................ 17
=. Ngh!,m th5 c b' g!aL h, th2g tb *!, ............................................................................ 1=
5. H, (!h c"g t-./g th! c"g *Sm bSL m"! t-./g &' m? T5a ....................................... 15
C. Y`5 2! h, th2g g5+ ................................................................................... 15
1. H:t $!,5 .......................................................................................................................... 15
2. C"g t1c ch5R bG ............................................................................................................... 15
7. 0!, 9h19 $_9 *ặt ................................................................................................................ 15
7 | P a g e
= | P a g e
I. PH34NG PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG
1. Tổ chức mặt bằng thi công
d H:t t.I th!Ft bG th! c"g *.Nc &: ch56e &'L c"g t-./g &' *.Nc c`t g!fI
bSLT5S g >hL cba h' thP5.
d H:t t.I th!Ft bG t-.Oc >h! th! c"g 9hS! *.Nc gh!,m th5I 9hB a56,t bg! 0hWiK
d D16 mEc (j akg chL &!,c th! c"g 9hS! *.Nc >!em t-a &: h'h thjI *e *Sm
bSL ch`t $.Ng cba c"g &!,c.
d ]a5 >h! th! c"g lLg m16 mEc (m *.Nc &: ch56e &'L t-Lg >hL hLặc *.Nc
che ch_I bSL T5S tn! c"g t-./g.
2. Nhân lực và sơ đồ tổ chức hiện trường
Ban gi¸m ®èc
Ban chØ huy
c«ng tr­êng
§éi thi
c«ng I
p.tµi chÝnh + vËt t­
phßng kü thuËt
§éi thi
c«ng II
Th!"t minh sơ đồ tổ chức #$n l% hiện trường
2.1. Ban giám đốc
Phk t-1ch ch5gI ch4 *nL 08 9h: *!o5 h'h Th! c"g tn! c"g t-@h &' c1c 9hpg
ba chức qgI $'m t2t c"g t1c T5S $r gh!,9 &k &' ch4 *nL c1c *8! (S l5`t th! c"g
*Sm bSL ch`t $.Ng >?I m? th5:t caLI a tL' $aL *8g *sg t!F *8.
W' *n! a!, *) &G th! c"gt h5a h, &O! bB K *e >r hN9 *+g. ChG5 t-1ch h!,m
tL' b8 mu! hLnt *8g (S l5`tI >!h aLah cba Nh' thP5. ChG5 t-1ch h!,m t-.Oc Nh'
.Oc &o mu! hLnt *8g cba Nh' thP5. ChG5 t-1ch h!,m t-.Oc bB K &o tL' b8 ch`t
$.NgI >h2! $.Ng l#6 $_9 cba tL' b8 c"g t-@h.
v!em t-a theL $Gch hLặc *8t l5`t tn! c"g t-@h *e theL aw! tL' b8 T51 t-@h l#6
a%g. G!S! T56Ft >G9 th/! c1c &` *o $!B T5a *F l#6 a%g c"g t-@h.
2.2. Ban chỉ huy công trường
0a ch4 h56 c"g t-@h *.Nc *ặt g tn! c"g t-./gI ch4 h56 c1c *8! (S l5`t th!
c"g th"g T5a th"g t! *!, thLn! hLặc t-%c t!F9 b1L c1L.
ChG5 t-1ch h!,m t-.Oc Nh' thP5I ch4 *nL >!em t-a *" *2c c1c *8! (S l5`t th!
c"g *Sm bSL ch`t $.Ng >? th5:t caLI t!F *8 hah &' a tL' $aL *8g.
Th2g h`t b!, 9h19 tổ chức th! c"g l#6 a%gI t!F *8 l#6 a%gI g!aL ba l#6
$_9 c"g t-@h &' t-%c t!F9 g!S! T56Ft c1c h+ ()I thb tkc $!B T5a *F c"g t1c l#6 a%g
c"g t-@h &' thahI T56Ft tL1 c"g t-@h >h! c"g t-@h hL' th'h.
Y!o5 9h2! h# $%cI &:t $%cI t'! $%c chL c"g t-@h theL *o ghG cba *8! (S l5`tI
*Sm bSL >h"g g#6 Sh h.ggI cS t-g t!F *8 th! c"g.
Tổ chức &' ch4 h56 c1c *8! (S l5`tI *!o5 h'h t-%c t!F9 mu! hLnt *8g t-B c"g
t-./g.
h5S $r h# $%cI &:t $%c &' 9h.)g t!, th! c"g t-B c"g t-./g.
h5S $r &' c5g ứg >G9 th/! &:t $!,5I th!Ft bG *e th! c"g c"g t-@h.
Tổ chức *o bx 9hkc &k chL c"g t1c g!S! 9hEg mặt bằg th! c"g &' g!S! T56Ft
c1c &` *o $!B T5a &O! *Ga 9h.)g &' bB K tn! c"g t-./g.
W:9 c1c h+ () gh!,m th5I hL' c"gI c1c b!B bS l1c h: >h2! $.NgI b!B bS
>h1c $!B T5a &O! bB K.
01L c1L &o t-k (g bB K &o t!F *8 &' c1c &` *o $!B T5a *F l#6 $_9 c"g t-@h.
ChG5 t-1ch h!,m t-.Oc Nh' .Oc &' thb t-.gg *) &G &o c"g &!,c *.Nc g!aL.
C) c`5 tổ chức baL g+mt
a. Phụ trách công trình
Phk t-1ch c"g t-@h cba Nh' thP5 9hk t-1ch >? th5:tI ch4 h56 t-%c t!F9 c1c *8!
(S l5`t th! c"g. W' >? (. ch56B g'h *!, *Q cE h!o5 >!h gh!,m l#6 $_9.
b. Các đội trưởng
08 9h: ch4 *nL >? th5:t th! c"gI >F hLnch &' *!o5 9h2! h# $%c g!fa c1c *8! (S
l5`t.
08 9h: c5g ứg &:t t.I th2g >BI $aL *8g t!o $.)g.
2.3. Bộ h!n t"i ch#nh $" $!t tư
W' b8 9h: c5g c`9 t'! ch;hI &:t t. chL c"g t-@h. CE h!,m &k bEc t1ch >h2!
$.Ng &:t t.I chbg $Ln! &:t t. c5g ứg >G9 th/! chL c"g t-@h g tyg g!a! *Ln...
2.%. Bộ h!n &' thu!t
W' b8 9h: 9hk t-1ch t-%c t!F9 tL' b8 &o ch`t $.NgI >? th5:t th! c"g tn! c"g
t-./gz chG5 t-1ch h!,m t-.Oc h' thP5I T5S $r c"g t-./g &o ch`t $.NgI >? th5:t th!
c"g. Th./g l56B l52g c1c Y8! >!em t-aI g!1m (1t >? th5:t. H'g t5PI h'g th1g
9hS! $:9 b1L c1L >? th5:t th! c"g cba tyg hng mkcI tổg hN9 >h2! $.Ng th! c"g cba
c1c Y8! (S l5`t $`6 c) (g $'m hL' c"g tổg the c"g t-@h. T:9 hN9 >h2! $.Ng h'g
th1g *e b1L c1L c"g t6 &' chb *P5 t..
2.(. Các đội công trình )Bố tr# tr*n m+t b,ng t- ch.c thi công/
C) c`5 tổ chức ch!a $'m 2 *8! th! c"g l#6 $_9. D{! *8! g+m m8t *8! t-.gg &' Jc
1U h# c"g. YSm bSL &o th! c"g t-%c t!F9.
Tổ t-.gg cE h!,m &k *!o5 *8g t-%c t!F9 h# c"g cba tổ m@h *e *Sm bSL ch`t
$.Ng >? th5:tI m? th5:t *sg t!F *8 &' a tL'.
56 7,8 m9c :) th%;t <" th% công
T-ag th!Ft bG th! c"g g+mt
1. D16 *kc
2. |e #g ta6
7. D16 >hLa bB t"g
=. D16 c_t b'
5. D16 c_t ta6
3. D16 h'
<. v@m }9 c2t
J. D16 >hLa th}9
M. H89 *+ gho >? th5:t *!,t
1U. i#6 thyg
11. 0!e b1L >h5 &%c th! c"g.
12. G!' g!1L &' c1c thag chf K.
17. D16 *L *!, t-g *`tI *L *!, t-g c1ch *!,I *!, 19I~
1=. C52cI l•gI l' begI ~
&. '(t tư) v(t liệ
C1c &:t t. 9hk 9hkc &k chL th! c"g baL g+mt
=TT >?t t@ Ch% t%;t HAng BCn DEFt
1 Tb *!,
Th!Ft bG *Eg c_t ch;h W] € H' h52c
Th!Ft bG 9hkt cP5 ch@I *+g h+ *L Y'! WLa
2 C19 • a#6 *!,
C19 C5‚|WPƒ‚PHC
Ta6a i#6 t!F9 *Ga C5‚PHC
i#6 *!, C5‚PHC‚PHC
7 C"g t_c *!, Paa(L!c € Nh:t
= Ổ c_m *!, Paa(L!c € Nh:t
5
„g *!, $5+
a#6 PHC
c „g cứg
c „g mom
]!L‚Ha$Lc>
3 H89 *`5 2! ]!L‚Ha$Lc>
< Thag m1g c19 H!,t am
*. +n t,àn l-, đ.ng và ch/ng ch0! nổ
d T`t cS c"g h# $'m &!,c t-B c"g t-./g *o5 *.Nc h56F $56, &' h.Og a…
&o a tL' $aL *8g &' ch2g ch16 ổ.
d YSm bSL *b 1h (1g tn! >h5 &%c th! c"g.
d YSm bSL &, (!h th"g thL1g tn! >h5 &%c th! c"g.
d PhS! cE b!e b1LI -'L ch_ tn! >h5 &%c th! c"g.
d T-ag bG *P6 *b bSL h8 $aL *8g chL cL g./!.
d T`t cS th!Ft bG cE $!B T5a *F c"g &!,c 9hS! th"g T5a g!1m (1t a tL' $aL
*8g c"g t-@h >!em t-a h.t Tb *!, th! c"g 9hS! cE th!Ft bG ch2g -p &' *.Nc
>!em t-a c1ch *!,I b)m .OcI m16 h'I m16 c_tI 9hS! *.Nc >!em t-a c1ch *!,
~
1. 2ông t0c vệ sinh môi trường
d C"g t1c '6 c†g *.Nc *ặt -a m8t c1ch gh!Bm tsc hằm *Sm bSL &, (!h m"!
t-./g tn! c"g t-./g &' cS >h5 &%c l5g T5ah.a
d C"g &!,c 9hS! *.Nc t!F h'h $'m *#5 gu *`6z &:t t.I &:t $!,5 akg ck th! c"g
9hS! gq _9 cE >hL chứaz >h"g *e bya bQ! t-B c"g t-./g >hE T5S $r.
3. 4iện 5h05 -n ninh tr(t tự
d Ye *Sm bSL t2t chL c"g &!,c '6I &!,c t56e chu h# $%c t-B c"g t-./g *o5
(j akg c"g h# *Q T5a T51 t-@h chu $%a >? c'g. ]2 $aL *8g th/! &k tn! *Ga
9h.)g c†g *.Nc chu $%a >?.
d W:9 aah (1ch c1 b8 c"g h# &!B tham g!a t-B c"g t-./g *.Nc (% l1c
h:cba c) T5a chb T5S &' 9hS! *qg >r tnm t-s &O! c"g a *Ga 9h.)g.
T-Lg T51t-@h th! c"g 9hS! ch`9 h'h *sg c1c T56 *Gh cba *Ga 9h.)g &' c)
T5a h' .Oc.
d Cxg tham g!a &' 9h2! hN9 &O! *Ga 9h.)g *e g!f g@ a !h t-:t t% c"g c8g
t-Lg T51 t-@h th! c"g.
d Ngh!Bm c`m tổ chức c/ bncI -.N5 ch‡I g#6 g{ *1h ha5 t-B c"g t-./g.
d Ch`9 h'h *sg 8! T5! c"g t-./g.
d vh"g *.Nc q g `5 .Og t-B c"g t-./g.
d vh! -a &'L c"g t-./g 9hS! cE th• -a &'L.
6. 7h/i h85 v9i c0c nhà th: thi công ;h0c
d T-Lg T51 t-@h th! c"g &!,c 9h2! hN9 &O! c1c *) &G th! c"g c1c hng mkc
>h1cI c1c b8 9h: chức qg cba Chb *P5 t. cE $!B T5a $' hFt (ức T5a t-ug
gE9 9hP *Sm bSL t!F *8I a tL' c†g h. ch`t $.Ng chL tL' b8 c1c hng
mkc cba c"g t-@h.
d T-Lg T51 t-@h th! c"g F5 cE c1c *) &G >h1c cxg t!F h'h th! c"g t-Lg
c"g t-@h th@ t`t cS c1c *) &G 9hS! tổ chức c1c b5ổ! hu9 cxg &O! Chb *P5 t. *e
cE c1c b!, 9h19 9h2! hN9 hằm *Sm bSL >h"g Sh h.gg *F &!,c th! c"g cba
ha5I c1c bB 9hS! cE cam >Ft -'g b58c &O! ha5 h.t
d vh"g c2 r g#6 hn! *F c1c 9hP &!,c aL c1c *) &G >h1c *ag th! c"g.
d G!1L akc c1 b8I c"g h# tham g!a th! c"g t-Lg c"g t-@h >h"g *.Nc g#6
-2!I t-B5 chuc ha5 g#6 m`t a !h t-:t t%.
d TnL *!o5 >!, th5: $N! chL c1c *) &G >h1c cxg t!F h'h th! c"g t-B cxg
m8t mặt bằgI *Sm bSL t!F *8 ch5g chL t`t cS c1c bB.
d NF5 b`t >ˆ *) &G 'L c2 r ha6 &" t@h $'m h. hn! Sh h.gg *F &:t ch`tI ch`t
$.NgI t!F *8~ cba bB >h1c 9hS! cxg b' bnc &' cE b!, 9h19 *o bx thLS
*1g.
d CE th"g b1L chL Chb *P5 t. &' c1c *) &G >h1c th/! g!a a% *Gh th! c"g g c1c
>h5 &%c cE $!B T5a *F c1c *) &G >h1c hLặc c1c b8 9h: cE $!B T5a cba chb
*P5 t. *e b' b!, 9h19 9h2! hN9 t-1h t@h t-ng th! c"g ch+g ch}L $B ha5.
d YSm bSL &, (!h ch5g. NgL'! &!,c au a‰9 &, (!h g'6I (a5 m{! ca th! c"g th@
h'g t5P c1c *) &G 9hS! >Ft hN9 au &, (!h tổg the tn! tL' b8 >h5 &%c th!
c"g.
d T-Lg T51 t-@h th! c"g 9hS! 9h2! hN9 chặt chm &O! c1c b8 9h: chức qg cE
$!B T5a h. tổ *!,I tổ bSL &, ~ *e *Sm bSL &!,c th! c"g *.Nc th5: t!,I
*Sm bSL a !hI a tL' chL c"g t-@h.
<. 4/ tr= ;h, b>i ch?n b@ thi công và b$, #$n v(t tư.
HG t-; >hL bQ! *.Nc (% chL 9h}9 cba chb *P5 t. b2 t-; (aL chL th5: $N! h`t chL
T51 t-@h th! c"g.
BIỆN PHÁP THI CÔNG HỆ THNG !IỆN
I6 CÁC TIGH CHHIN J KHY PHL7 ÁP M2NG TN(NG CHO TL(+
LẮP !PT >Q >RN HQNH HỆ THNG !IỆN
c TCHNt T!B5 ch5R H!,t Nam ATCHN 25c1MM1z TCHN 2<c1MM1C
c TCHN 25c1MM1t T;h chuI $_9 *ặt a#6 a…
c TCHN 2<c1MM1t W_9 *ặt th!Ft bG
c TCHN 5M73c1MM5t i#6 • C19 *!,I 9h.)g 9h19 thj &Š buc c1ch *!,
c TCHN 21U7c1MM=t i#6 *!, buc h%a
c iINt ie5(tche( I(t!t5te ‹5- NL-m5g
c IƒC 23Mc2t CP5 ch@
c IƒC =7Mc1t Th!Ft bG $_9 t-Lg tb
c IƒC 15<c1I 15<c1KI 15<c10t
II6 BIỆN PHÁP THI CÔNG LẮP !PT !IỆN TNSN+ =QN
LTU $Vt tE8;n Wng Xm B)n+ Y cTm+ cZE $FE $% $X8 [@\% B)n
2ông t0c ch?n b@
Du! c"g t1c ch5R bG 9hS! *.Nc hL' th'h t-.Oc >h! t!F h'h th! c"g &' 9hS!
*.Nc (% *+g r cba chb *P5 t. .
N8! a5g cba c"g t1c ch5R bG baL g+m c1c 8! a5g chb 6F5 (a5t
c Nh: b' g!aL $n! tL' b8 mặt bằg th! c"g aL bB chb *P5 t. b' g!aL APhkc &k
c"g t1c th! c"g &' hL' t-S mặt bằg (a5 >h! t!F h'h th! c"g lLgC
c Nh' thP5 >!em t-a tL' b8 mặt bằg th! c"g theL th%c tF t-.Oc >h! h: b' g!aL
cE Sh h.gg *F T51 t-@h th! c"g.
c v!em t-a $n! t56F m1g c19I *!em g!aL c_t T5a h, th2g ổ c_m (' h!, t-ngI g!aL
c_t &O! c1c *) &G th! c"g >h1c.
2. 4iện 5h05 thực hiện
]a5 >h! c"g t1c ch5R bG hL' t`tI *Sm bSL *sg theL t!B5 ch5R I a tL'I t!F
h'h th! c"g theL c1c b.Oc (a5t
2.1. Bư0c 11
c v!em t-a $n! bS &m (L &O! th%c tF *Sm bSL th"g t56F >h"g Sh h.gg *F
t56F 2g th! c"g.
c v!em t-a $n! c1c &G t-; g!aL c_t &O! c1c *) &G >h1cI b1L $n! chL c1c *) &G cE Sh
h.gg *F T51 t-@h th! c"g *e >Ft hN9 th! c"g.
2.2. Bư0c 21
] Hnch t56F 2g #m (' ch5R bG th! c"g.
c i%a t-B bS &m mặt bằg tổg the *1h a`5 c1c &G t-; tb *!,I cP5 *`5I ổ c_m.
2.3. Bư0c 31
c T:9 hN9 h# c"g h_c hg hfg *!o5 cP $.5 r >h! th! c"g.
c Yặt c1c b!e b1L c"g t-./g th! c"g *e b1L chL c1c *) &G th! c"g >h1c. iS!
bntI cqg ba--!e cSh b1LI...
2.%. Bư0c %1
c T!F h'h *kc (' theL t56F *Q &nch.
c Yặt t56F 2g #m (' theL *sg th!Ft >F
c Yặt ổ c_mI cP5 *`5 theL *sg th!Ft >B.
c v}L c19I *`5 2! chL ổ c_mI cP5 *`5 theL bS &m th!Ft >F. C19 9hS! *! t-Lg 2g
h%a PHC ty &G t-; ổ c_m &o *F tb *!,.
c T-Lg T51 t-@h >}L cab$e g./! 9hk t-1ch a tL' 9hS! $5" T5a (1tI h_c hg
>G9 th/! *Sm bSL >h"g lS6 -a (% c2.
c Du! tha6 *ổ! (a! >h1c (L &O! th!Ft >F 9hS! cE (% *+g r cba chb *P5 t..
A. 2ông t0c h,àn thiện
3.1. Công tác h2"n thi3n $" h2"n tr4 m+t b,ng thi công
c ]a5 >h! >Ft thsc hL' th!, c"g &!,c >}L c19I *`5 2!. Nh' thP5 (m $1t $n! o
hL' th!, theL *sg m…5 gnch &' chbg $Ln! gnch h!, t-ng cba tpa h'.
c ]a5 >h! *ặt c1c ổ c_mI c"g t_c t-B t./g (m t!F h'h ()I bS hL' t-S t-Lg
t-./g hN9 9hS! *kc c_t t./g.
3.2. 53 6inh công trường thi công đ4m b42 môi trường $" m' 7uan
c T!F h'h &, (!h >h5 &%c t!F h'h th! c"gI hL' t-S $n! mặt bằg (nch (m.
c Th5 au &:t t.I &:t $!,5 a. thya.
c Phk t-1ch >Πth5:t >!em t-a $n! c"g t-./g $P c52! t-.Oc >h! hL' th'h c"g
&!,c.
4. LTU $Vt t^ $%_n tYng+ t^ tZng
B. '(t liệ
d Y, t-@h cata$Lg5e (S 9hRm 9hk >!, axg *e $_9 *ặt.
d Y, t-@h bS &m th! c"g ch! t!Ftt baL g+m >;ch th.OcI caL *8I c1c mặt c_tI mặt
a%gI &' c1c bS &m ch! t!Ft >h1c cP th!Ft chL &!,c th! c"g.
d H:t t.I &:t $!,5 *e $_9 *ặt 9hS! 9hx hN9 t!B5 ch5R >? th5:tI theL >h56F c1L
cba h' (S l5`t &' *.Nc (. 9hB a56,t cba 0hWiKcchb *P5 t..
2. 2h?n b@ ngồn nhân lực
Nh# c"g th%c h!, th! c"g $_9 *ặt tb *!, g+mt
c Phk t-1ch >Œ th5:t € v? (. *!, Ag!1m (1t th! c"gC t 1 g./!
c Y8! t-.ggA Ch4 h56 t-%c t!F9 th! c"gC t 1 g./!
c Phk t-1ch &:t t. d th!Ft bG t 1 g./!
c 0a a tL' t 1 g./!
c Nh# c"g t 5 g./!
A. 4iện 5h05 thực hiện
Th! c"g $_9 *ặt $P $.Nt tyg tbt
c Tb a!, ]vc1K tn! tPg 1 $`6 g5+ ty tb TYT1
c Tb a!, ]vc10 tn! tPg 1 $`6 ty (a5 DCC0 37K tn! tb KT]
c Tb a!, ]vc10 tn! tPg 2 $`6 g5+ ty tb *!, TYT2
c Tb tPg 7 (j akg $n! TYT7 cs ch4h (ja
c Tb tPg 5 (j akg $n! TYT5 cs ch4h (ja
Cq cứ theL h+ () th!Ft >F *Q *.Nc chb *P5 t. 9hB a56,tI T5a >hSL (1t th%c tF h' thP5
(m b2 t-; &: ch56e &:t t.I &:t $!,5 *F &G t-; tyg tb.
]a5 >h! c"g t1c ch5R bG hL' t`tI *Sm bSL *sg theL t!B5 ch5R I a tL'I t!F h'h th!
c"g theL c1c b.Oc (a5t
4iện 5h05 lC5 đặt tD điện:
d Y1h a`5 &G t-; $_9 *ặt tb *!, bằg m%c 9h1t T5ag hLặc bằg $Ln! m%c cE m'5
(_c t.)g 9hS &O! m'5 (_c cba t./gI h' tn! &G t-; $_9.
d Yổ b, mEg chL c1c tb *!, *ặt t-B (' aL chb *P5 t. 6B5 cP5.
d W'm g!1 *• *2! &O! 9hpg cE (' g!S >? th5:t bg! l#6 a%g.
dH: ch56e tb *!, *F )! $_9 *ặt bằg c1c 9h.)g 9h19 th;ch hN9I h.t
Y2! &O! tb *!, $O *ặt t-B ('I axg c1c 9h.)g t!, h. cL $qI thah -a6I le
cP cR5I le #g~
d Y2! &O! tb *!, hŠI $Ln! t-eL t./gI th./g cE >;ch th.Oc hŠ &' t-ug $.Ng
b} B cE the axg le #gI g!1 *•I (ức g./! ~*e $_9 *ặt &'L *sg &G t-;.]a5
>h! $_9 *ặt axg m16 hst bk! &, (!h tb. v!em t-a c1ch *!,I >!em t-a c1c mnch
*!o5 >h!eI >!em t-a () *+ g56B $r tb *e *Sm bSL *Eg *!, a tL'. CE b!,
9h19 baL che tb *!, $n! *e ch2g bk! bR &' c1c &a chnm c) huc.
d T!F h'h *`5 2! c1c a#6 *8g $%cI a#6 *!o5 >h!e &'L tb. 0E a#6 $n! (aL chL
gu g'g &' *Sm bSL m? T5a.
d C5g c`9 c1c bS &m hL' c"gI c1c t'! $!,5 $!B T5aI h.Og a… &' b' g!aL
c1c t'! $!,5 &: h'h chL chb *P5 t..
&. Nghiệm th E bàn gi-, hệ th/ng tD điện
+ TL' b8 h, th2g tb *!, hn 19 c"g t-@h (m *.Nc b' g!aL m8t $P &O! *P6 *b
c1c g!`6 t/ $!B T5a h.t
d 0!B bS gh!,m th5 c"g t-@hI b!B bS l1c h: ch`t $.Ng c"g t-@h.
d T'! $!,5 h.Og a… &: h'hI bSL t-@I cata$Lg5e th!Ft bGI bS &m hL' c"g &'
c1c t'! $!,5 >h1c *.)c b' g!aL a.O! ang h+ () g!`6.
d 0' g!aL c1c ch@a >hL1 tb *!,.
d 0' g!aL h+ () hL' c"g h, th2g
d Cata$Lg5e( th!Ft bG.
d 0S &m hL' c"gI () *+ g56B $r tb *!,.
d H.Og a… &: h'h h, th2g Abằg t!Fg H!,tC
.
`6 'ệ sinh công trường thi công đ$m b$, môi trường và mF #-n
d T!F h'h &, (!h >h5 &%c t!F h'h th! c"gI hL' t-S $n! mặt bằg (nch (m.
d Th5 au &:t t.I &:t $!,5 a. thya.
d Phk t-1ch >Πth5:t >!em t-a $n! c"g t-./g $P c52! t-.Oc >h! hL' th'h c"g
&!,c.
C6 !FE nW% h_ thWng ngEan
B. '(t liệ
dY, t-@h cata$Lg5e (S 9hRm 2g *!,I c19I h89 2!.
dY, t-@h bS &m th! c"g ch! t!Ftt baL g+m mặt bằgI >;ch th.OcI caL *8I c1c mặt
c_tI mặt a%gI &' c1c bS &m ch! t!Ft >h1c cP th!Ft chL &!,c th! c"g.
dTh!Ft bG *e $_9 *ặt 9hS! 9hx hN9 t!B5 ch5R >? th5:t &' *.Nc (. 9hB a56,t cba
chb *P5 t..
2. 2ông t0c ch?n b@
d Ch5R bG c1c m16 mEc &' akg ck th! c"g h.t g!' g!1LI thag chf KI >hLaI
c.aI m16 c_tI th.Oc *LI th!Ft bG $`6 a`5..
d W_9 *ặt g!' g!1L &' c1c thag chf K *e $'m &!,c t-B caL.
d G!' g!1L &' c1c thag chf K 9hS! *Sm bSL t56,t *2! a tL' chL c"g h#I
hằm 9hpg t-1h hfg ta! n lS6 -a >h! $'m &!,c.
A. 4iện 5h05 lC5 đặt
d ]a5 >h! h, th2g I t-5>!gI 2g *!, *Q hL' t`t. T!F h'h >}L a#6 *!, chL
c1c $8 g5+ theL th!Ft >F. *`5 2! &O! c1c $8 9hS! *`5 2! t-Lg h89 2! *!,I
*!em *`5 2! 9hS! }9 *P5 c2t. i#6 *!, 9hS! *! t-Lg 2g *!, $_9 t-B t-P hLặc
b58c t-B thah t! t-eL
d T!F h'h $_9 *ặt &' >Ft 2! a#6 *!, chL tyg th!Ft bG.
d Y`5 2! c1c th!Ft bG *!o5 >h!e h. cLtactL-I DC0I -e$a6I c"g t_c ch56e
mnchI b8 g!1m (1t t@h t-ng *!, 19 t-Lg tb theL tyg () *+ g56B $r *!o5
>h!e ch!F5 (1g th58c tb *!, *8g $%c.
d C5g c`9 c1c bS &m hL' c"g &' h.Og a… &: h'h chL chb *P5 t..
§¬n vÞ thi c«ng

2|Page .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->