Các chuyên đề luyện thi ĐH

Giáo viên: Bùi Quang Chính

CÁC DẠNG BÀI TOÁN VỀ CHẤT BÉO
Loại 1 : Cách tính mono – đi – tri este trong chất béo Phương pháp
Dạng 1: Tính số loại Tri – este Khi cho glixerol + n (n Z*) axit béo thì số loại trieste tạo ra được tính theo công thức: Loại trieste Trieste chứa 1 gốc axit giống nhau Trieste chứa 2 gốc axit khác nhau Trieste chứa 3 gốc axit khác nhau Công thức chung tổng số trieste   Với n=1  số trieste = 1 Với n=2  số trieste = 2 + 4.C22 Dạng 2: Tính số loại mono – este, đi - este Khi cho glixerol + n axit béo thì số loại mono – este và đi – este tạo ra được tính theo công thức: Loại este Mono – este Đi – este Đi – este chứa 1 loại gốc axit Đi – este chứa 2 loại gốc axit khác nhau Tổng = 2n = 3.Cn2 (n ≥ 2) = 2n + 2n + 3.Cn2 = 2n Công thức (số loại) Công thức (số loại) =n = 4.Cn2 = 3.Cn3 = n + 4.Cn2 + 3.Cn3 (n ≥ 3)   Với n=3  số trieste = 3 + 4.C32 + 3.C33 Với n≥4  số trieste = n + 4.Cn2 + 3.Cn3 Công thức (số loại trieste)

Bài tập
Câu 1: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là bao nhiêu? (ĐS: 6) Câu 2: Cho glixerin tác dụng với hỗn hợp 3 axit béo gồm C17H35COOH, C17H31COOH, C17H33COOH thì tạo ra bao nhiêu loại chất béo? (ĐS: 18) Câu 3: Cho glixerin tác dụng với hỗn hợp 3 axit béo gồm C17H35COOH, C17H31COOH, C17H33COOH thì tạo ra bao nhiêu sản phẩm este? (ĐS: 39) Câu 4: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại mono – đi – tri este và tổng số este thu được là bao nhiêu?

Loại 2 : Tính chỉ số axit – este – xà phòng hóa và chỉ số iot
Phương pháp 1. Chỉ số axit béo là số mg KOH cần thiết để trung hòa hết lượng axit béo tự do có trong1 gam chất béo. hoÆc cô thÓ: Khối 2 – Cửa Nam - TP Vinh Công thức tính tổ hợp

Các chuyên đề luyện thi ĐH 2.

Giáo viên: Bùi Quang Chính

Chỉ số iot là số gam iot phàn ứng hết với số liên kết C = C có trong 100 gam chất béo.

- Tính số liên kết  trong gốc axit: CxHy – thì - Nếu tính trong 3 nhóm (CxHyCOO)3 = 3.  Số mol iot = số  . nchất béo

Chỉ số xà phòng là tổng lượng mg KOH cần trung hòa hết axit tự do và xà phòng hóa hết lượng este trong 1gam chất béo.

4.

Chỉ số este là số mg KOH cần thiết để xà phòng hóa hết lượng este có trong1 gam chất béo

Bài tập
Câu 1: Để trung hòa lượng axit béo tự do có trong 14 gam một mẩu chất béo cần 15ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là bao nhiêu? (ĐS: 6) Câu 2: Khi xà phòng hóa 1,26 gam một chất béo cần 45ml dung dịch KOH 0,1M. xác định chỉ số xà phòng của chất béo đó? (ĐS: 200) Câu 3: Tổng số miligam KOH để trung hòa hết lượng axit tự do và xà phòng hóa hết lượng este trong 1 gam chất béo gọi là chỉ số xà phòng hóa cuả chất béo. Tính chỉ số xà phòng hóa của mỗi chất béo có chỉ số axit là 7 chứa tristearoylglixerol còn lẫn một lượng axits stearic. (ĐS: 189) Câu 4: Tính chỉ số iot chất béo glixerin oleat? (ĐS: 86,2)

Loại 3 : Bài toán về phản ứng xà phòng hóa chất béo Bài tập
Câu 1: Thủy phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol và hai loại axit béo. Xác định 2 loại axit béo đó. (ĐS: C17H33COOH và C17H35COOH) Câu 2: Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là bao nhiêu? (ĐS: 17,8 gam) Câu 3: Xà phòng hóa hoàn toàn 66 gam lipit cần dùng 12 gam NaOH. Khối lượng xà phòng thu được là bao nhiêu? (ĐS: 68,8 gam) Câu 4: Xà phòng hóa hoàn toàn 8,6 gam chất béo bằng 1,2 gam NaOH và thu được 0,92 gam glyxerol và các axit béo. Khối lượng phân tử trung bình của axit béo là bao nhiêu? (ĐS: 274 đvC) Câu 5 : Thủy phân hoàn toàn 8,06kg chất béo trung tính cần vừa đủ 1,2 kg NaOH. Khối lượng glixerin và muối tạo thành lần lượt là bao nhiêu? (ĐS: 920gam, 8,34kg)

Khối 2 – Cửa Nam - TP Vinh

Công thức tính tổ hợp

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.