Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG

Câu 1: Phân tích vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ý nghĩa của sự kiện Đảng Cộng Sản Vi ệt Nam ra đ ời (3-21930). Trả lời

I, Bối cảnh lịch sử thế giới và Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
1. Tình hình thế giới Đầu thế kỷ XX, trên phạm vi quốc tế, sự thức tỉnh của các dân t ộc Châu Á cùng v ới phong trào tư sản ở Đông Âu bắt đầu từ cách mạng 1905 ở Nga đã tạo thành một cao trào thức tỉnh các dân tộc phương đông. Hàng trăm người h ướng v ề m ột cu ộc s ống mới với bối cảnh tự do Năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi m ở ra thời đại m ới, th ời đ ại quá đ ộ t ừ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế gi ới. Th ắng l ợi c ủa cách mang tháng 10 Nga đặt ra cho những người yêu n ước Vi ệt Nam m ột s ư l ựa ch ọn m ới: độc lập dân tộc đi lên CNXH hay độc lập đi lên CNTB. 2.Hoàn cảnh trong nước

Nǎm 1858, đế quốc Pháp vũ trang xâm lược nước ta. Vua quan triều đình nhà Nguyễn từng bước đầu hàng chúng. Ngày 6 tháng 6 nǎm 1884, triều đình nhà Nguyễn đã ký Hiệp ước Patơnốt, hoàn toàn dâng nước ta cho đế quốc Pháp. Từ đó, Việt Nam trở thành thuộc địa của đế quốc Pháp. Dưới chế độ thống trị của đế quốc Pháp và tay sai của chúng, xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi. Về chính trị, thực dân Pháp thi hành chính sách chuyên chế. Mọi quyền hành đêu nằm trong tay người Pháp, vua quan nhà Nguyễn chỉ đóng vai trò bù nhìn. Chúng thi hành chính sách chia để trị. Chúng chia rẽ giữa ba dân tộc trên bán đ ảo Đông Dương, rồi lập ra xứ Đông Dương thuộc Pháp nhằm xoá tên các nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên bản đồ thế giới. Về kinh tế, tư bản Pháp không phát triển công nghiệp ở nước ta, mà chỉ mở mang một số ngành trực tiếp phục vụ cho bộ máy thống trị và khai thác tài nguyên đ ể cung cấp nguyên liệu cho nền công nghiệp của nước Pháp. Chính sách độc quyền kinh tế Pháp đã biến Việt Nam thành thị trường của chính quốc, nơi vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân công rẻ mạt.
_______________________________________________________________________ _ T.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _

Về xã hội, các mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên sâu sắc. Mâu thuẫn giữa nhân dân, chủ yếu là nông dân, với giai cấp phong kiến địa chủ chưa được giải quyết, thì mâu thuẫn giữa dân tộc ta với bọn đế quốc Pháp thống trị và phong kiến tay sai của chúng lại phát sinh, càng đẩy nhanh quá trình cách mạng của nhân dân ta. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa của tư bản Pháp trùm lên phương thức sản xuất phong kiến lỗi thời đã làm phân hoá các giai cấp cũ, tạo ra kết cấu giai cấp mới. Giai cấp địa chủ phong kiến bị phân hoá, giai cấp công nhân ra đời. Giai cấp tư sản Việt Nam xuất hiện từ trong thời gian Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), vừa ra đời đã bị sự chèn ép của tư bản Pháp và phân hoá thành hai bộ phận. Một số ít ôm chân đế quốc, tham gia vào các cơ quan chính tr ị và kinh tế của đế quốc Pháp, trở thành lớp tư sản mại bản. Một bộ phận khác tuy có mâu thuẫn nhất định với tư bản Pháp và triều đình phong kiến, nhưng thế lực kinh tế yếu ớt, què quặt, phụ thuộc, khuynh hướng chính trị cải lương. Do vậy, giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam tuy có tinh thần yêu nước, chống phong kiến và đế quốc, nhưng họ không có khả nǎng lãnh đạo cách mạng. Họ chỉ có thể tham gia cuộc đấu tranh ấy trong điều kiện nhất định. Tầng lớp trí thức và tiểu tư sản là những người vốn được chế độ phong kiến và thực dân đào tạo. Nhưng do truyền thống yêu nước chi phối, họ khao khát độc lập, tự do, dân chủ, nên cũng bị phân hoá. Một số ít cam tâm làm tay sai. Số đông vẫn giữ được khí tiết. Khi có điều kiện, những trí thức yêu nước thường đóng vai trò truyền bá những tư tưởng mới và là ngòi pháo của các cuộc đấu tranh chống thực dânphongkiến Giai cấp nông dân khao khát độc lập và ruộng đất, hǎng hái chống đế quốc và phong kiến. Sau phong trào Vǎn thân, Cần vương, nhất là sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên thế (1913), phong trào nông dân bị phân tán. Nông dân là một lực lượng đông đảo, yêu nước, nhưng không thể tự vạch ra đường lối đúng đ ắn đ ể tự giải phóng và không thể đóng vai trò lãnh đạo cách mạng. Giai cấp công nhân Việt Nam là sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Lớp công nhân đầu tiên xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp xây dựng một số cơ sở công nghiệp, đôn trại và thành phố phục vụ cho cuộc xâm lược và binh định nước ta. Trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), giai cấp công nhân còn ít, chỉ 10 vạn người và trình độ còn thấp. Qua thời kỳ khai thác thuộc địa lần thứ hai (1924-1929), số lượng công nhân chuyên nghiệp đã có 22 vạn người, chiếm 1,2% số dân. Nếu tính số người làm thuê trong các hãng kinh doanh tư nhân vừa, nhỏ và số người vô sản, nửa vô sản sống ở thành thị và nông thôn, thì đội quân vô sản ở Việt Nam
_______________________________________________________________________ _ T.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25

Tôn Thất Thuyết đưa Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị). hạ chiếu Cần Vương. bóc lột của đế quốc. để đánh Pháp giành độc lập dân tộc. Đầu thế kỷ XX.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . phần lớn xuất thân từ nông dân. chủ yếu là Nhật Bản. giảng dạy và học tập theo những nội dung và phương pháp mới. Sinh trưởng trong một nước thuộc địa. kéo dài đến năm 1913. thu hút sự tham ra nhiệt tình của các tầng lớp. giai cấp công nhân Việt Nam bị ba tầng áp bức.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ trước nǎm 1930 có đến hàng triệu người. Việc không thành. Ông về Trung Quốc lập ra Việt Nam Quang phục Hội (1912) với ý định tập hợp lực lượng rồi kéo quân về nước võ trang bạo động đánh Pháp. Mặc dù sau đó Hàm Nghi bị bắt. cũng như nông dân và các tầng lớp lao động khác. thiết lập một nhà nước theo mô hình quân chủ lập hiến của Nhật. Thất bại của phong trào Cần Vương chứng tỏ sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến trong việc giải quyết nhiệm vụ giành độc lập dân tộc do lịch sử đặt ra. ông về Xiêm nằm chờ thời. phát triển kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa trong khuôn khổ hợp pháp. nâng cao dân khí. Phan Châu Trinh. Phan Châu Trinh chủ trương dùng những cải cách văn hóa. nửa phong kiến. có cuộc vận động Duy tân. ở Trung Kỳ. nhưng rồi cũng không thành công. buộc thực dân Pháp phải trao trả độc l ập cho nước Việt Nam. làm cho dân giàu. Phan Bội Châu chủ trương dựa vào sự giúp đỡ bên ngoài. kết hợp với phong tràođấu tranh chống thuế (1908).Chủ trương dựa vào đế quốc Nhật để chống đế quốc Pháp không thành. một phong trào đấu tranh vũ trang do Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết phát động. Giữa lúc đó Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và thắng lợi (1911). ở Bắc Kỳ. Ông lập ra Hội Duy tân (1904). nên Phan Bội Châu. giai cấp Phong trào Cần Vương (1885-1896). về giai cấp. nhưng phong trào Cần Vương vẫn phát triển. Do những hạn chế về lịch sử. có việc mở trường học. đã mở cuộc tiến công trại lính Pháp ở cạnh kinh thành Huế (1885). tiêu biểu là trường Đông Kinh nghĩa thục Hà Nội. Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật (1883-1892) và Hương Khê của Phan Đình Phùng (1885-1895). tổ chức phong trào Đông Du (1906-1908). II. Cùng thời gian này còn nổ ra cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa: Ba Đình của Phạm Bành và Đinh Công Tráng (1881-1887). giải phóng dân tộc. nhất là ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ. hô hào thay đổi phong tục. nếp sống. phong kiến và tư sản. _______________________________________________________________________ _ T. Đó là cơ sở khách quan thuận lợi cho hai giai cấp cơ bản này có sự liên minh tự nhiên từ khi ra đời và phát triển trong quá trình đấu tranh cách mạng. Các phong trào yêu nước Trong bối cảnh lịch sử trên tinh thần yêu nước c ủa người dân Vi ệt Nam ngày càng được phát huy mạnh mẽ. nước mạnh. mở mang dân trí.

tuyên truyền rộng rãi những tư tưởng tự do dân chủ. Có bộ phận đi sâu hơn nữa vào khuynh hướng chính trị tư sản (như Nam Đồng thư xã).Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ cũng như các sĩ phu cấp tiến lãnh đạo phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX không thể tìm được một phương hướng giải quyết chính xác cho cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất mặc dù còn nhiều hạn chế về số lượng. chống độc quyền khai thác lúa gạo ở Nam Kỳ. Thanh niên cao vọng (1926).h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . dân chủ. tiểu tư sản Việt Nam còn tiến hành một cuộc vận động văn hóa tiến bộ. Họ cũng đưa ra một số khẩu hiệu đòi tự do dân chủ đ ể lôi kéo quần chúng. Đây là tổ chức chính trị tiêu biểu nhất của khuynh hướng _______________________________________________________________________ _ T. Hưng Nam). phong trào trên đây ngày càng bị phân hoá mạnh. An Nam trẻ (La jeune Annam). về thế lực kinh tế và chính trị. Cường học thư xã (Sài Gòn). có bộ phận chuyển dần sang quỹ đạo cách mạng vô sản (tiêu biểu là Phục Việt. Có nhiều phong trào đấu tranh chính trị gây tiếng vang khá lớn như đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925). đòi thực dân Pháp phải mở rộng các viện dân biểu cho tư sản Việt Nam tham gia. Họ lập ra nhiều tổ chức chính tr ị như: Việt Nam Nghĩa đoàn. ra nhiều báo chí tiến bộ như Chuông rạn (La Cloche fêlée). đấu tranh đòi thả nhà yêu nước Nguyễn An Ninh (1926). Phạm Tuấn Tài. nên chỉ sau một thời kỳ phát triển đã bị kẻ thù dập tắt. Năm 1925-1926 đã diễn ra Phong trào yêu nước dân chủ công khai của tiểu tư sản thành thị và tư sản lớp dưới. giai cấp tư sản Việt Nam đã bắt đầu vươn lên vũ đài đấu tranh với thực dân Pháp bằng một số cuộc đấu tranh cụ thể với những hình thức khác nhau. nhưng với tinh thần dân tộc. Phong trào quốc gia cải lương của bộ phận tư sản và đ ịa chủ lớp trên đã diễn ra bằng việc vận động chấn hưng nội hoá bài trừ ngoại hoá. Nguyễn Khắc Nhu và Phó Đức Chính.. lãnh tụ là Nguyễn Thái Học. Cội nguồn Đảng này là Nam Đồng thư xã. Năm 1919-1923. Năm 1923 xuất hiện Đảng Lập hiến của Bùi Quang Chiêu ở Sài Gòn. cùng sự thay đổi của điều kiện lịch sử. lễ truy điệu và để tang Phan Châu Trinh. thành lập nhiều nhà xuất bản như Nam Đồng thư xã (Hà Nội). càng về sau. Nhưng khi bị thực dân Pháp đàn áp hoặc nhân nhượng cho một số quyền lợi thì họ lại đi vào con đường thỏa hiệp. tập hợp tư sản và địa chủ lớp trên.. Cùng với phong trào đấu tranh chính trị. Năm 1927-1930 Phong trào cách mạng quốc gia tư sản gắn liền với sự ra đời và hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng (25-12-1927). Hưng Nam. Tuy nhiên. chống độc quyền thương cảng Sài Gòn. Phục Việt (1925). Người nhà quê (Le Nhaque). Quan hải tùng thư (Huế).

ngày 5 – 6 – 1911. Trong tình thế hết sức bị động. Về tổ chức. Về chính trị. xóa bỏ chế độ vua quan. các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đã diễn ra liên tục. các lãnh tụ của Đảng quyết định dốc toàn bộ lực lượng vào một trận chiến đấu cuối cùng với tư tưởng “không thành công cũng thành nhân”. nhưng cũng chưa bao giờ có một hệ thống tổ chức thống nhất Ngày 9-2-1929. Nhìn chung. Vai trò của Việt Nam Quốc dân Đảng trong phong trào dân tộc ở Việt Nam chấm dứt cùng với sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái. tinh thần chống đế quốc của giai cấp tư sản Việt Nam.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 .Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ tư sản ở Việt Nam. cuộc khởi nghĩa Yên Bái bùng nổ. vì thế nó nhanh chóng bị thực dân Pháp dìm trong biển máu. lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia với những hình thức đấu tranh phong phú. sôi nổi. Các lãnh tụ của Việt Nam quốc dân Đảng cùng hàng ngàn chiến sĩ yêu nước bị bắt và bị kết án tử hình. Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra khi chưa có thời cơ. tập hợp các thành phần tư sản.. và không có một đường lối cứu nước đúng đắn. Việt Nam Quốc dân Đảng bị tổn thất nặng nề nhất.Vai trò của Nguyễn Ái Quốc Giữa lúc cách mạng Việt Nam đang chìm trong khủng hoảng về đường lối cứu nước. cũng có những hoạt động phối hợp . Nguyễn Tất Thành rời tổ quốc ra đi tìm đường cứu _______________________________________________________________________ _ T. nhưng cuối cùng đều thất bại vì giai cấp tư sản Việt Nam rất nhỏ yếu cả về kinh tế và chính trị nên không đủ sức giương cao ngọn cờ lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc. địa chủ và cả hạ sĩ quan Việt Nam trong quân đội Pháp Về tư tưởng. ở một số địa phương như Thái Bình. trung tâm là thị xã Yên Bái với cuộc tiến công trại lính Pháp của quân khởi nghĩa. thành lập dân quyền. nhưng chưa bao giờ có một đường lối chính trị cụ thể. tiểu tư sản. một số đảng viên của Việt Nam Quốc dân Đảng ám sát tên trùm mộ phu Badanh (Bazin) tại Hà Nội. Trước khi bước lên đoạn đầu đài họ hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vạn tuế". Ngày 9-2-1930. thể hiện ý thức dân tộc. III. Hải Dương. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương xây dựng các cấp từ Trung ương đến cơ sở. rõ ràng. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương đánh đuổi đế quốc.. Thực dân Pháp điên cuồng khủng bố phong trào yêu nước. Việt Nam quốc dân Đảng mô phỏng theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn.

trong đó giai cấp công nhân trở thành một lực lượng chính trị độc lập. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân. sau đó trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Vì vậy quốc tế cử Nguyễn Ái Quốc thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam . nhân sự. đang đói mà có cơm ăn. giai cấp công nhân và tổ chức cho việc thành lập Đảng. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có 3 t ổ chức cộng sản được tuyên bố thành lập. Người sang Liên Xô gặp Lênin. truyền bá tư tưởng Mác – Lênin trong tổ chức. gắn cách mạng dân tộc từng trong nước với phong trào cách mạng vô sản thế giới… và công tác chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Người đã chuẩn bị điều kiện thành lập Đảng như sau: Người sáng lập và trực tiếp huấn luyện Thanh niên cách mạng đồng chí hội. sáng lập và viết bài cho báo Thanh Niên. tiếp tục chuẩn bị về mặt tư tưởng từ nhận thức cách mạng vô sản. Người sang Pháp tìm hiểu tư tưởng hòa bình. Hội nghị nhất trí thành lập Đảng thống nhất lấy tên là Đ ảng Cộng sản _______________________________________________________________________ _ T. nhiều tầng lớp nhân dân phát triển mạnh mẽ. Người nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng tư sản điển hình và tham gia hoạt động trong Đảng Xã Hội Pháp. giúp Người hiểu sâu sắc những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc đó là con đường cách mạng vô sản. giai cấp vô sản phải nắm l ấy ngọn cờ giải phóng dân tộc. bác ái. Yêu cầu bức thiết phải có một Đảng thống nhất lãnh đạo. độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. cạnh tranh phạm vi hoạt động. dân chủ mà Pháp nói khi sang xâm lược Việt Nam . mùa thu 1929 An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam kỳ. Điều đó phản ánh xu thế tất yếu của phong trào đấu tranh cách mạng ở Việt Nam . luận cương của Lênin đã giải đáp trúng những vấn đề mà Nguyễn Ái Quốc trăn trở. phong trào công nhân đại diện công nhân đấu tranh từ tự phát lên tự giác đòi hỏi phải có tổ chức Đảng chính trị lãnh đạo. giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ nước. Người tham gia sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. Người đã từng bước rút ra nhiều bài học quý báu và bổ ích cho sự lựa chọn con đường cách mạng của mình. Song đó sự tồn tại của 3 tổ chức hoạt động biệt lập trong một quốc gia có nguy cơ dẫn đến chia rẽ. xã hội chủ nghĩa. Năm 1930 tại Hương Cảng. mặt khác tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ cốt cán.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . sôi nổi khắp cả nước. Kết quả là năm 1929 Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập ở Bắc kỳ. Trung Quốc. Nó lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản làm dấy lên cao trào đấu tranh mạnh mẽ. Năm 1923. Đảng Cộng sản lãnh đạo nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lênin. Chủ nghĩa Mác – Lênin và các tài liệu tuyên truyền của Nguyễn Ái Quốc được giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam đón nhận như người đi đường đang khát mà có nước uống. 1930 Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập ở Trung kỳ.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. thông qua chánh cương vắn tắt. tư tưởng. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. người sáng lập. nhân dân ta liên tiếp nổi dậy chống chủ nghĩa thực dân. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. Điều đó nói lên quy luật ra đời của Đảng và cũng chứng tỏ giai cấp công nhân mà đ ội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam đã trưởng thành và có đủ những yếu tố cơ bản nhất để khẳng định sự đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt _______________________________________________________________________ _ T. Cách mạng Việt Nam từ đây có đường lối cách mạng đúng đắn và tổ chức cách mạng tiên phong lãnh đạo. Sách lược vắn tắt. Đông Kinh Nghĩa Thục. giải phóng giai cấp. Đó là cột mốc lớn đánh dấu bước ngoặc trọng đ ại trong lịch sử cách mạng Việt Nam . phong trào yêu nớc ba mươi năm đầu thế kỷ XX diễn ra vô cùng anh dũng. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với cương lĩnh đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành. đủ sức lãnh đạo cách mạng. Duy Tân đến khởi nghĩa Yên Bái… nhưng không thành công vì thiếu một đường lối đúng”. “Năm 1930. chương trình tóm tắt … IV. Ý Nghĩa của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Đảng được thành lập là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta trong những năm đầu thế kỷ XX. Cách mạng Việt Nam phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Việt Nam.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Cương lĩnh ra đời đã đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp. kế thừa “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” và các tổ chức cộng sản tiền thân. thống nhất các tổ chức cộng sản. là kết quả của quá trình l ựa chọn. Tiếp nối các phong trào Văn Thân và Cần Vương. chấm dứt sự khủng hoảng và bế tắc về con đường cứu nước: “Từ cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng đắn để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc. chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm. từ khởi nghĩa Yên Thế và các phong trào Đông Du. giải phóng con người. đánh dấu b ước ngoặt của cách mạng Việt Nam”. các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. giải phóng xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh đầu tiên của Đ ảng đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam: thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử và là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam.

Người đã dày công xây dựng nền đạo đức cách mạng ở Việt Nam.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Liên h ệ b ản thân? Trả lời: I.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Nam. Câu 2. _______________________________________________________________________ _ T. vì mục tiêu "dân giàu nước mạnh. Đồng chí hãy nêu nội dung ch ủ yếu của tư t ưởng đ ạo đ ức H ồ Chí Minh. là tấm gương trong sáng nhất về đạo đức cách mạng. Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh được thông qua ở Hội nghị thành lập Đảng. Sự ra đời của Đảng đã tạo những tiền đề và điều kiện để đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường giải phóng dân tộc. từ năm 1930 cách mạng Việt Nam có được đường lối chính trị toàn diện đề ra mục tiêu và phương pháp đấu tranh thích hợp.Nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh là một người tiêu biểu nhất về đạo đức cách mạng. Sự đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã được khẳng định bởi quá trình khảo nghiệm của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước quá độ đi lên CNXH của dân tộc ta từ khi Đảng ra đời và đến nay vẫn là ngọn cờ dẫn dắt nhân dân ta trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là di sản văn hóa vô giá của dân tộc ta và Đảng ta. xã hội công bằng. giải quyết triệt để những mâu thuẫn cơ bản của xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập khẳng định dứt khoát con đường đi lên của dân tộc Việt Nam từ 1930 là con đường cách mạng vô sản. Người đã tự tu dưỡng. là cống hiến đặc sắc của Bác Hồ cho dân tộc và cho loài người. rèn luyện mình trở thành con người mẫu mực nhất.Lênin và kế thừa xuất sắc những tinh hoa đạo đức của dân tộc. Hãy phân tích sâu một nội dung mà đồng chí th ấy tâm đ ắc nh ất. thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước . Đó là s ự l ựa chọn của chính nhân dân Việt Nam. đồng thời có đư ợc tổ chức Đảng cách mạng để lãnh đạo và tổ chức phong trào cách mạng. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đánh dấu bước phát triển vế chất của cách mạng Việt Nam. dân chủ văn minh". Người đã phát triển lý luận đạo đức Mác. chính lịch sử dân tộc Việt Nam trong quá trình tìm con đường giải phóng dân tộc.

lý tưởng cậu bé Nguyễn Sinh Cung. của Hồ Bá Tang ở miền Nam và ở Phan Thiết. ông ngo ại như Hoàng Xuân Đường có công lao tác thành cho Nguyễn Sinh Sắc. Hà Văn C ận. khắc khổ trong sinh ho ạt. Bản thân gia đình Hồ Chí Minh cũng là một gia đình văn hóa đạo đ ức. Cái riêng của dân tộc Việt Nam là ở lý tưởng: dạy cho con nên người. là gia đình nhà Nho. Tư tưởng đạo đức của quê hương và của gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đ ến t ư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Những người trong và ngoài gia đình Hồ Chí Minh.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Chính trên bối cảnh đạo đức truyền thống của dân tộc. là gương hy sinh vì đ ộc l ập t ự do c ủa đất nước. đấu tranh xã hội). là hoàn cảnh quê hương và gia đình Hồ Chí Minh là con người Nghệ Tĩnh. Đặc biệt nổi lên ở đại đa số con người đạo đức ở Nghệ Tĩnh trong các thế kỷ trước. c ứng c ỏi trong giao l ưu… đều là những tính cách có ý nghĩa đạo đức. rồi của cha như Hồ Sĩ Tạo. những hình ảnh đ ẹp c ủa th ời đ ại. phù hợp với thời đại. dựng làng và giữ nước. mà Hồ Chí Minh mới luôn luôn có sự kêu gọi “học để làm người”. là nhiễu điều phủ lấy giá gương. Vương Thúc M ậu. giữ nướctruyền thống đạo đức Việt Nam là truyền thống giáo dục con người phải tu dưỡng trọn đời để nên người. Những vị quan có uy tín và th ế l ực lớn như Cao Xuân Dục. Khái quát lịch sử Việt Nam cho thấy người dân ta từ đời này sang đ ời khác. Môi trường văn hóa mà Hồ Chí Minh tiếp cận từ lúc thiếu th ời là m ột môi _______________________________________________________________________ _ T. đây là những nhân vật khá tiêu biểu. mới có câu nói bất hủ “không có gì quý hơn độc lập tự do”. hoàn cảnh ta quy định nên bối cảnh truy ền thống đ ạo đức ấy. dựng làng. bao trùm: Làm người. vừa chịu ảnh hưởng Duy Tân. cần cù. sang ở nước. những bà ngoại như Nguyễn Thị Kép. Chính từ bối cảnh này. có nhiều tác động thiết thực đến nhân vật lịch sử. Tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh và tư tưởng đạo đức cổ truyền của dân tộc có mối tương quan. thương người…thì trên thế giới nhiều dân tộc có. lòng nhân ái và những đức tính cần cù giản dị… Những đức tính như yêu nước. trung kiên trong bản chất. đ ạo đ ức Hồ Chí Minh là sự kế thừa các giá trị đạo đức truyền thống và được nâng lên một tầm cao mới. Những bạn bè của ông. Những tấm gương gia đình Nghệ Tĩnh và riêng gia đình Hồ Chí Minh đã có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn. c ủa chàng trai Nguyễn Tất Thành. Phan Bội Châu. Trần Đình Nam ở Huế. Đa số là “những gia đình nghĩa khí”. đ ều hướng vào mấy nhiệm vụ to lớn. gắn với hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Đào Tấn đã dành cho Nguyễn Sinh S ắc r ất nhi ều thi ện c ảm và cả những người bạn trong tuổi trẻ Hồ Chí Minh như Diệp Văn Kỳ. Điều này đã được lịch sử dân tộc chứng minh. đồng thời là sự kết hợp của tinh hoa nhân loại. Một bối cảnh văn hóa nữa. là sống ở làng. hoàn cảnh đấu tranh của nhân dân ta trong trường kỳ lịch sử (đấu tranh với thiên nhiên. có thể thấy đạo đức cổ truyền của dân tộc ta là do thực tế hoàn cảnh lịch sử. mà Hồ Chí Minh xuất hiện. là sự lo lắng nước mất nhà tan…lịch sử ta. các con cháu của Nguyễn Thông.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ 1. Chính từ truyền thống đạo đức này mà có lòng yêu nước. Tính cách xứ Nghệ với các đặc điểm: lý tưởng trong tâm hồn. v ừa có chất Nho phong.

cán bộ. c ổ…. Chủ tịch Hồ Chí Minh không lặp lại truyền thống một cách gi ản đ ơn và cũng không chỉ khai thác ở truyền thống đạo đức dân tộc. văn hóa dân tộc. đảng viên đi trước. tình yêu th ương con người. 2. Để có phần sáng tạo của mình. suy nghĩ và lựa chọn. việc tốt”. bác ái. Người cho rằng có tài mà không có đức là người vô dụng nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. các điển hình tiêu biểu. đức là gốc nhưng đức và tài phải kết hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. Cổ vũ “người tốt. làng nước theo sau. Người cách mạng phải có đạo đ ức. không có gốc thì cây héo.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ trường đặc biệt có tác động sâu sắc đến tư tưởng đ ạo đ ức cách m ạng H ồ Chí Minh. vận dụng. Cán bộ đảng viên phải đầu tầu gương mẫu “miệng nói tay làm”. _______________________________________________________________________ _ T. Tây. triết lý hành đạo giúp đời. không có nguồn thì sông c ạn. đều do cán bộ tốt hay kém”. Một là: Nói đi đôi với làm. tư tưởng từ bi bác ái. phải nêu tấm gương đạo đức cách mạng trước quần chúng. nhân tố quyết định sự thắng lợi của mọi công việc: “Công việc thành công hoặc thất bại. tu thân dưỡng tính. kế thừa. coi nhẹ mặt tài.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . coi đó là cái gốc của cây.đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. kim. phải nêu gương về đạo đức. t ạo nên t ư tưởng của Người. H ồ Chí Minh đã nâng đ ạo đức truyền thống của dân tộc lên một tầm cao mới. v ừa gạn l ọc. không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đ ạo đ ược nhân dân” Người quan niệm đạo đức tạo ra sức mạnh. vừa thu hái. Cây phải có gốc. Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước. ngọn nguồn của sông nước: Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. dân chủ và phong cách dân chủ. 3 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra những nguyên tắc cơ bản để định hướng sự lãnh đạo của Đảng và việc rèn luyện của mỗi người. cũng không chỉ tự hạn đ ịnh trong ph ạm vi cổ truyền. văn hóa th ế gi ới. nhân quyền c ủa văn hoá phương Tây trên con đường hoạt động cách m ạng Người đã làm giàu trí tu ệ c ủa mình bằng trí tuệ của thời đại: Đông. truyền th ống hi ếu h ọc…T ư tưởng tự do. như lòng vị tha. Sống theo phương châm “Mình vì mọi người. mọi người vì mình”. Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng. Không chỉ thừa hướng và kết tinh những tinh hoa của dân tộc Hồ Chí Minh còn tiếp thu có chọn lọc những yếu tố tích cực c ủa văn hoá ph ương Đông trong Nho giáo và Phật giáo. văn hóa khu vực. Cho nên. Quan niệm lấy đức làm gốc của Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hoá mặt đức. Hai là: Xây đi đôi với chống. bình đẳng. phát triển góp phần làm phong phú. Hồ Chí Minh đã ti ếp cận c ả ba ngu ồn văn hóa.

Cũng như ngọc càng mài càng sáng. vận dụng các nguyên tắc xây dựng đạo đức mà Người đã nêu ra. 4. kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Hồ Chí Minh đưa vào đó một nội dung mới.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Xây dựng nền đạo đức cách mạng. vàng càng luyện càng trong". Nó do đấu tranh. mà còn lâu dài về sau. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển. Từ khái niệm cũ "trung với vua. Đây là phẩm chất quan trọng nhất. Đảng và nhân dân ta quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. giáo dục chuẩn mực đạo đức mới. Theo Hồ Chí Minh những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam Gồm có: Một là.nguồn gốc của mọi thứ tệ nạn. Người đưa ra lời khuyên rất dễ hiểu: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. yêu thương con người. Câu nói đó của Người vừa là lời kêu gọi hành động. kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân . phản ánh đạo đức ngày nay cao rộng hơn là “Trung với nước hiếu với dân”. Người cũng khẳng định đạo đức không phải là thứ có sẵn trong mỗi người mà đạo đức là do con người tiếp thu được qua giáo dục và tạo thành nhờ bản thân tích cực tu dưỡng bền bỉ rèn luyện trong môi trường sống và trong cuộc đ ấu tranh cách mạng. trung với nước hiếu với dân. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội. Nâng cao đạo đức trong tình hình mới. ba là: Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. Hai là. khó khăn nào cũng vượt qua. lành mạnh về đạo đức. Đó là một cuộc cách mạng trong quan niệm đạo đức. hướng mọi người vào cuộc đấu tranh cho sự trong sạch. khơi dậy ý thức tự giác. vừa là định hướng chính trị-đạo đức cho mỗi người Việt Nam không phải chỉ trong cuộc đấu tranh cách mạng trước mắt. Hồ Chí _______________________________________________________________________ _ T. thứ giặc “nội xâm” phá từ trong ra. hiếu với cha mẹ" trong đạo đức truyền thống của xã hội phong kiến phương Đông. nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. bao trùm nhất và chi phối các phẩm chất khác. “Trung với nước hiếu với dân. củng cố.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . ra sức bồi dưỡng các phẩm chất đạo đức. Nâng cao đạo đức cách mạng. đạo đức lành mạnh ở mọi người. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người rất toàn diện và độc đáo.

Vì vậy mà quang minh chính đại. là trẻ hay già. ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác. Phải thấy rõ "lao động là nghĩa vụ thiêng liêng. Không tham tiền tài. của nước.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Minh đã xác định tình yêu thương con người là một trong những phẩm chất đ ạo đức cao đẹp nhất. đó là thái độ của người cách mạng. ham muốn tột bậc. Không ham người tâng bốc mình. không bao giờ _______________________________________________________________________ _ T. là nguồn sống. sáng tạo.. không tham lam". phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ. Liêm tức là "luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân". "không xa xỉ. "không xâm phạm một đồng xu. Không tham sung sướng. đồng chí của Người. Phải "trong sạch.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Người viết: "Tôi chỉ có một s ự ham muốn. Kiệm tức là tiết kiệm sức lao động. chúng ta: "Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng ta. không phô trương hình thức. dân ta được hoàn toàn tự do. Người dành tình yêu thương rộng lớn cho những người cùng khổ. siêng năng. lao động với tinh thần tự lực cánh sinh. Với tấm lòng bao dung của một người cha. ai cũng đ ược học hành". Đối với những người có thói hư tật xấu. cần kiệm liêm chính. của bản thân mình. nhiều cái nhỏ cộng lại thành cái to. hễ là người Việt Nam yêu nước thì đều có chỗ trong tấm lòng nhân ái của Người. . không lười biếng. không liên hoan. không phân biệt họ ở miền xuôi hay miền ngược. Tình yêu thương của Người còn thể hiện đối với những người có sai lầm khuyết điểm. không hoang phí. Người căn dặn. chè chén lu bù. không dựa dẫm. nguồn hạnh phúc của chúng ta". đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc. chứ không phải đập cho tơi bời". từ hạng người phản lại Tổ quốc và nhân dân. Trong Di chúc. là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập.. lao động có kế hoạch. Người căn dặn Đảng: Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.Theo Hồ Chí Minh thì: Cần tức là lao động cần cù. tiết kiệm thì giờ. chí công vô tư. không bừa bãi". có năng suất cao. của nhân dân". nhắc nhở mỗi cán bộ. Ba là. hạt thóc của Nhà nước. không trừ một ai. không phân biệt một ai. "Không tham địa vị. trai hay gái. Những người lao động bị áp bức bóc lột. đảng viên luôn luôn chú ý đến phẩm chất yêu thương con người. Hồ Chí Minh yêu thương đồng bào. không ỷ lại. tiết kiệm tiền của của dân. phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi.

việc nhà. vui sau thiên hạ". luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ. là tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam với tất cả những người tiến bộ trên thế giới vì hoà bình. với nhân dân lao đ ộng các nước. Theo Hồ Chí Minh. lừa l ọc. "nghĩa là không tà. luôn giữ thái độ chân thành.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ hủ hoá". Người nói: "Đem lòng chí công vô tư mà đối với người. vì những mục tiêu lớn của thời đại là hoà bình. Đối với mình: không tự cao. là hợp tác và hữu nghị với tất cả các nước. hiếu với dân.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . đoàn kết thật thà. lên trước việc tư. phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hoá. Chính. cá nhân có thành tích xuất sắc. dấy lên phong trào “người tốt việc tốt”. dân chủ và tiến bộ xã hội. con người. thẳng thắn. mà Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp bằng hoạt động cách mạng thực tiễn c ủa bản thân mình và bằng sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc. đạo đức luôn luôn gắn liền với kinh tế. luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay. độc lập dân tộc. tinh thần quốc tế trong sáng. nêu _______________________________________________________________________ _ T. khiêm tốn. tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản. Đối với người: không nịnh hót người trên. không xem khinh người dưới. Trung với nước. bóc lột. phát triển kinh tế đem lại đời sống ấm no. “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước. hơn nữa phải là chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng. Hồ Chí Minh luôn luôn chủ trương tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển mọi mặt của xã hội. chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước. Đối với việc: để việc công lên trên. mà Hồ Chí Minh đã nêu lên bằng mệnh đề "Bốn phương vô sản đều là anh em". là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. không dối trá. sửa đổi điều dở của bản thân mình. với việc". hạnh phúc cho nhân dân. Đảng và Nhà nước tiếp tục cổ động phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới. đạo đức. đứng đắn". Chí công vô tư. công lý và tiến bộ xã hội. suốt đời hy sinh cho cách mạng để giành lấy độc lập và tự do là nhằm xoá bỏ áp bức. phải "lo trước thiên hạ. Học tập tư tưởng trong đạo đức Hồ Chí Minh. Bốn là. tự đại. khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”. Theo Hồ Chí Minh. biểu dương các tập thể. Đó là. là tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức. cho mỗi con người. các dân tộc. Tinh thần này đã đ ược thể hiện trong câu nói bất hủ của Hồ Chí Minh "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa".

Chúng ta càng thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc Người để lại cho toàn Đảng. Người đã nêu rõ những tệ nạn cần phải chống gồm ba loại hình là tham ô. mỗi đ ảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. II. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã sớm nhận ra sự nguy hiểm của bệnh "cá nhân". hiếu với dân. tinh thần quốc tế trong sáng nêu trong di sản của Người. mật thám". phải xứng đáng là người lãnh đạo. nhưng việc tranh đấu với kẻ địch trong người. Đây cũng chính là nội dung mà tôi thấy tâm đắc nhất. càng phải khắc phục nguyên nhân đã để cho các tệ nạn tiêu cực phát triển. đó là nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực ảnh hưởng nghiêm trọng đến chế đ ộ. là bạn đồng minh của thực dân. bên cạnh việc xây dựng những phẩm chất đạo đức. như đã được nêu ra trong nhiều nghị quy ết của Đảng. là một khó khăn. chúng ta còn phải đấu tranh quyết liệt chống các tệ nạn xã hội nảy sinh trong nền kinh tế thị trường đang làm phương hại đến nền đạo đức cách mạng. Cuộc sống đang đòi hỏi phải làm trong sạch Đảng và làm lành mạnh đ ời sống đạo đức của xã hội. Phải giữ gìn “Đảng ta thật trong sạch. đau xót". Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. bằng gươm còn dễ. nhiều lần Bác khẳng định muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần _______________________________________________________________________ _ T.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . phải lấy việc xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt. chí công vô tư. Trong cuộc đấu tranh này. trong tinh thần. Người đã chỉ rõ tội lỗi của những kẻ tham ô. trong nội bộ. là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” . Liên hệ bản thân Đất nước ta đang trên đà phát triển. lãng phí quan liêu. theo đó. Người coi những tệ nạn đó là tội ác. chí công vô tư. Hai mặt đó phải tiến hành song song.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ gương sáng đạo đức cách mạng để mọi người tôn vinh và noi theo. Ngay từ năm 1952. Người cho rằng: "Việc tranh đấu với kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng. là thứ “giặc nội xâm”. toàn dân: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. cần kiệm liêm chính. phong kiến. thương người. Trung với nước. xây dựng tiến lên chủ nghĩa xã hội. thật sự cần kiệm liêm chính. “giặc ở trong lòng” phá từ trong phá ra. là kẻ thù khá nguy hiểm của nhân dân. Phải khắc phục các nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực. lãng phí quan liêu cũng nặng như tội lỗi "Việt gian.

liêm. Chính người cũng nêu gương sáng về rèn luyện sức khỏe. việc giữ gìn dân chủ.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . chính. chí công vô tư. tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. xa hội . Bởi vì “mỗi một người dân yếu ớt. mỗi một người dân khỏe mạnh. tức là cả nước yếu ớt. Do vậy. thiếu đi một đức tính thì không thể trở thành con người theo đúng nghĩa. sống trong sạch. thường xuyên tiến hành phê bình và tự phê bình… để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Bên cạnh việc học tập trên lớp Tôi luôn trao dồi cho mình những kiến thức về các vấn đề văn hóa . phê phán những thói hư tật xấu. Tôi coi trọng việc bồi dưỡng thể chất là nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân Câu 3: Vì sao vấn đề xác định động cơ vào Đảng được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên. Liên hệ với quá trình phấn đấu rèn luyện của bản thân đồng chí. tức là cà nước khỏe mạnh”. Những phẩm chất này giống như bốn mùa trong năm: thiếu đi một mùa thì không thành năm. Nhận thấy tầm quan trọng của việc học tập . liêm. kiệm. thực hiện đời sống mới… tất thảy đều phải có sức khỏe thì mới thành công. Trả Lời I. Bồi dưỡng tri thức lý luận và văn hóa. chính. là một sinh viên của một trường Đại học danh tiếng Tôi luôn cố gắng học tập thật tốt.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ phải có những con người xã hội chủ nghĩa. mottj trong những kiến thức thực tế liên quan trưc tiếp tới công việc sau này của Tôi Bồi dưỡng thể chất: Theo Người. Hơn nữa dốt nát là một trong những nguyên nhân gây ra sự kìm hãm trong xã hội. lắng nghe sự hướng dẫn và giảng dạy của Thầy Cô. Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. Đặc biệt là những kiến thức về kinh tế. không kiêu ngạo. khoa học – kỹ thuật : Theo Người thanh niên phải vừa có đức vừa có tài. Vấn đề xác định động cơ vào Đảng được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên vì: _______________________________________________________________________ _ T. thế giới. Để làm tròn trọng trách người chủ tương lai của đất nước Tôi luôn nhắc nhở bản thân luôn luôn tu dưỡng và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tu dưỡng đạo đức cách mạng : Cái cốt lõi của đạo đức cách mạng là cần. có chí tiến thủ và đoàn kết. xây dựng nước nhà. kiệm. Tôi luôn nỗ lực rèn luyện đạo đức cách mạng: thực hiện cần. Người có tài mà không có đức sẽ trở lên vô dụng.

nhưng trong điều kiện hòa bình. đặt lợi ích của nhân dân. phục vụ dân tộc. xây d ựng đ ất nước xã hội chủ nghĩa giàu đẹp và văn minh. Mất lòng tin của dân và xa dời quần chúng nhân dân thì mọi việc đều thất bại. họ s ẽ ph ản bội lại lý tưởng cách mạng của Đảng. vui sau cái vui thiên hạ. thoái hóa. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Điều đó là hết sức nguy hiểm cho sự trong sạch. Trong quá tình vận động và phát triển luôn xuất hiện những phần tử thoái hóa biến chất. nắm trong tay chức quyền thì bắt đầu mới bộc lộ bản chất cơ hội. của dân tộc và nguy hiểm hơn nữa là đến một lúc nào đó. cần phải khai trừ ra khỏi Đảng. vật chất đã gục ngã. uy tín của Đảng. Những con người đó tr ước sau gì cũng làm tổn hại đến thanh danh. Chính vì vậy mà trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên của Đ ảng cộng sản Việt Nam thì mỗi người chúng ta phải xác định được động cơ vào Đảng đúng đắn. gian khổ. Nếu Đảng viên mà đặt lợi ích cá nhân. nếu vào Đảng mà chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân thì đừng vào. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. “Đảng viên đi trước. đã bị biến chất. Thực tế đã có những Đảng viên đã được thử thách qua chiến đấu rất dũng cảm. rất anh hùng. đi đôi với trách nhiệm. gia đình mình lên trên hết thì người Đảng viên đó không đ ược lòng tin của nhân dân. Những người mà ngay từ khi phấn đấu vào Đảng đã có động cơ không trong sáng thì khi đã đứng trong hàng ngũ của Đ ảng chắc chắn sẽ “quay lưng” phản bội lại Đảng khi có cơ hội. làm hại đến lợi ích của nhân dân. đất nước lên trên lợi ích cá nhân. Đảng viên phải gương mẫu đi đầu. là phẩm chất của người Đảng viên tận tụy vì dân.” Vào Đảng là để phục vụ nhân dân. vào Đảng là để chấp nhận gian khổ hi sinh. trước sự cám dỗ của tiền tài. bản chất của một con người mang danh Đảng viên để tiến thân.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Cũng có những Đảng viên sau khi vào Đ ảng một thời gian dài. Nhưng vượt lên trên tất cả cái gọi là quyền lợi ấy phải là đ ạo đ ức cách mạng. Có xác định được như vậy thì người Đảng viên mới tận tâm tận lực phục vụ Đảng. chấp nhận sự phân công và điều động của Đảng. phấn đấu vì lý tưởng cách mạng cao cả. Bác Hồ kính yêu đã dạy chúng ta: “Đảng viên là người đ ầy t ớ c ủa nhân dân. làng nước theo sau”. lo trước nỗi lo thiên hạ. nghĩa vụ Đảng viên thì cũng có cả quy ền lợi. Việc khai trừ và kết nạp Đảng viên mới để bổ xung cho Đảng những con người có phẩm chất năng lực nâng cao bản lĩnh chính trị để phục vụ cho Đảng giúp Đảng ta lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới hiện nay. những việc khó khăn. vững mạnh của Đảng. tuyệt đối trung thành với điều lệ và cương lĩnh của Đảng. hết lòng phục vụ nhân dân. đây là một tổ chức luôn luôn vận đ ộng và phát triển nên rất cần những người ưu tú để cho Đảng hoạt động và phát triển bình thường để đáp ứng nhu cầu cách mạng trong từng thời kỳ. Tất nhiên. _______________________________________________________________________ _ T.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Đảng là một tổ chức chính trị.

vô tư”. quần chúng ưu tú và người Đảng viên cần thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ về đạo đức cách mạng: “Cần. liêm. không vượt qua được những thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. trong công tác xây dựng Đảng. Trong điều kiện hòa bình. việc xác định động cơ vào Đảng ở mỗi người là cực kỳ quan trọng. chúng ta cần tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng một cách có hệ thống cho các quần chúng ưu tú và cho các Đảng viên mới đ ể mỗi người Đảng viên và quần chúng tự ý thức. những quần chúng tiến bộ và được bồi đắp thêm ngay trong quá trình học tập. chia rẽ. Động cơ và mục đích của quần chúng khi vào Đảng là điều hết sức quan trọng. Nếu ngay từ đầu. Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn hiện nay có ý nghĩa hết s ức quan trọng. không thắng nổi cám dỗ vật chất thì Đảng sẽ xa dời tư tưởng cộng sản nền tảng. Vì vậy. tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu. không phải là thứ mà chúng ta đem cân đong đo đếm được. động cơ vào Đảng không đúng đắn. luôn phải đối mặt với biết bao khó khăn. tự rèn luyện bản lĩnh chính trị và tự phấn đấu vươn lên. nhưng đó cũng là điều khó nắm bắt nhất. sẽ không vượt qua được những thử thách. lệch lạc và vụ lợi thì không những không làm cho Đảng vững mạnh mà ngược lại mặc dù Đảng sẽ nhiều Đảng viên. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. mục đích của Đảng. mỗi người chúng ta nói chung. người Đảng viên nói riêng. của dân tộc. việc xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định. rèn luyện và phấn đấu vào Đảng của mỗi quần chúng ưu tú và người Đảng viên _______________________________________________________________________ _ T. Trong quá trình phấn đấu vào Đảng. xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng. thử thách và những cám dỗ của quyền lực. kiệm. quyết không thu nạp vào hàng ngũ mình những người mang động cơ thiếu trong sang. thường xuyên trau đồi đạo đức cách mạng. càng không để cho các phần tử có cơ hội lọt vào Đảng. Động cơ và mục đích vào Đảng đúng đắn không phải là cái cụ thể. tiền tài.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Chính vì vậy. mà nó đã tồn tại trong những người đoàn viên ưu tú. quần chúng cũng như cán bộ. chí công. lý tưởng cách mạng. Đảng chỉ kết nạp những người thực sự giác ngộ về mục đích. thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ suy yếu. Vì sự vững mạnh của Đảng. Nếu người vào Đảng không có đủ nghị lực và bản lĩnh.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . nhiệm vụ do Đảng đề ra. vụ lợi. chính. nhưng không có đoàn kết. tự trau dồi. Đảng ta cầm quyền và cơ chế kinh tế thị trường. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn cần hiểu sâu sắc bản chất. vì lợi ích của nhân dân. lệch lạc. không hình thành một khối vững chắc. bởi nó nằm sâu trong nội tâm mỗi người. thực dụng.

người phấn đấu vào Đảng cần đ ứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân. ỷ lại. đại bộ phận Đảng viên vẫn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng. nhưng như lời bác Hồ dạy: “Nói tóm tắt. nắm vững lý luận Mác – Lê nin.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Sau khi đã xây dựng cho mình được động cơ đúng đ ắn người Đ ảng viên phải thường xuyên tự rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị. sáng tạo. lý tưởng và con đường xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ đã lựa chọn. Đó là điều chủ chốt nhất”. có biết bao nhiêu đồng chí đã vì dân. Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập. cần đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiên định mục tiêu. cho cách mạng. vì Đảng mà hy sinh oanh liệt. Có đạo đức cách mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. giảm sút niềm tin và ý trí chiến đấu. Nó do đấu tranh. Để có bản lĩnh chính trị vững vàng. khi cách mạng thế giới tạm thời lâm vào thoái trào. không thụ động. Tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn và kiên định mục tiêu. Ngày nay. Đạo đức cách mạng có nội dung hết sức phong phú. Bản lĩnh chính trị còn được rèn luyện qua các hoạt động thực tiễn. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng _______________________________________________________________________ _ T. Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng. bảo thủ. Cùng với rèn luyện bản lĩnh chính trị. được nhân dân quý mến.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Trong điều kiện hiện nay. trải nghiệm qua trường học đấu tranh thực tiễn. tư tưởng Hồ Chí Minh. nền tảng tư tưởng của Đảng. trì trệ. Trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần. không mất phương hướng chính trị và có thái độ. chỉ có sự hiểu biết sâu rộng. muốn trở thành Đ ảng viên của Đảng cộng sản cần thường xuyên tự rèn luyện mình qua thực tế s ản xuất. lý tưởng của Đảng. hoạt động chính trị . đã nêu gương chói lọi về đạo đức cách mạng. không ngừng nghỉ. tin cậy. kiên định. rèn luy ện suốt đ ời. công tác. Trong Đảng ta. thì đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. Đồng thời bản lĩnh đó còn thể hiện ở tinh thần độc lập. cần thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. làm giàu vốn hiểu biết của chính mình. chúng ta mới trở nên vững vàng và kiên định. với lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc. trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào cũng không giao động. chính kiến rõ ràng. phẩm chất đ ạo đức cách mạng. giữ vững niềm tin.xã hội. tích lũy kiến thức và kinh nghiệm.

có năng lực trí tuệ và thực tiễn nó được tạo nên bởi trình độ trí tuệ của người Đảng viên. nghiệp vụ. Không thể có đạo đức cách mạng nếu làm gì cũng tính thiệt hơn với Đảng. thường xuyên tiếp nhận những hiểu biết mới để đủ kiến thức đáp ứng các yêu cầu do thực tiễn đề ra. Phải coi trọng việc học tập chính trị cùng với chuyên môn. hiệu quả cao. Hai điều kiện này có quan hệ gắn bó mật thiết với nhau trong quá trình xây dựng động cơ cho mình. Phấn đấu trở thành người sản xuất. gương mẫu “Đảng viên đi trước. ích kỷ. lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. không thể hiện được tính tiên phong gương mẫu. chính sách để tham nhũng. người đang phấn đấu vào Đảng cần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức Đảng. lợi ích cá nhân. Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao thì người Đảng viên phải thảo mãn được hai điều kiện đó là. hạnh phúc. lúc nào cũng đòi hỏi hưởng thụ. Đảng luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân. chỉ cốt lấy bằng cấp. Để trở thành Đảng viên. l ợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. _______________________________________________________________________ _ T. không ngừng học tập. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò. Nâng cao năng lực. Đ ảng không thể kết nạp những người lười học tập. vàng càng luyện càng trong”. Đường lối của Đảng là kết hợp hài hòa ba lợi ích: lợi ích toàn xã hội. hoặc học lấy lệ. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. muốn lựa chọn theo ý thích và lợi ích cá nhân. đặt lợi ích cá nhân mình lên trên. quyết tâm và góp sức đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển. làng nước theo sau” như chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. lên trước lợi ích tập th ể và toàn xã hội. văn minh. đoàn thể giao cho. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đó là điều kiện chủ yếu để quần chúng tin cậy giới thiệu và tổ chức Đảng xem xét kết nạp vào Đ ảng. lợi dụng cơ chế. chiến đấu và học tập giỏi. Để xứng đáng với vai trò tiên phong. lãng phí làm giàu phi pháp…. Trong điều kiện hiện nay.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ cố. trong đó lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp. nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no. ngoài nhiệt tình cách mạng cần đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực trí tuệ và năng lực thực tiễn.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . coi đ ồng tiền là tất cả. bảo đảm đạt chất lượng. trở thành quốc gia giàu mạnh. Ngày nay đạo đức cách mạng còn là ý trí. tự do. đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Nhiệt tình cách mạng. công tác. sống cơ hội thực dụng.

hiện đại hóa đất nước. pháp luật của nhà nước. thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ do Đảng đề ra. vững mạnh là trách nhiệm của người phấn đấu vào Đảng. Vì vậy. sai trái.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Gắn bó với tập thể. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. người trong độ tuổi Thanh niên muốn vào Đảng nhất thiết phải là Đoàn viên ưu tú. quan liêu. _______________________________________________________________________ _ T. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. Thường xuyên chăm lo đời sống. phát huy tính tiên phong gương mẫu – những phẩm chất cần thiết để trở thành Đảng viên của Đảng. tham nhũng. trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình. với đồng nghiệp. chia sẻ. công tác xã hội Một trong những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết. người thân tham gia các phong trào. Phải hòa mình với quần chúng. Ở nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Muốn trở thành Đảng viên. các hoạt động đoàn thể. Hòa mình với quần chúng nhưng không bị động theo những suy nghĩ và việc làm tiêu cực. tham gia xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sỏ trong sạch. tập hợp quần chúng. am hiểu và l ắng nghe ý kiến của quần chúng. người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể. vận động mọi người đoàn kết. lãng phí. đạo lý tốt đẹp của dân tộc. vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng và chinh sách. mà luôn luôn đề cao tinh thần trách nhiệm. Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống đó. Nhân dân ta gắn bó với Đảng và luôn tham gia đóng góp cho Đảng. người phấn đấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. gương mẫu vận động gia đình. tiêu cực. Qua hoạt động đoàn thể người phấn đấu vào Đảng thể hiện rõ vai trò. góp phần phát huy vai trò của đoàn thể trong s ự nghiệp đổi mới. khối phố. với nhân dân. máu thịt với nhân dân. tin tưởng. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Người phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên. phát huy truyền thống. các hoạt động nhân đạo. đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. tôn trọng. với nhân dân. khả năng lãnh đạo. chống tệ nạn xã hội. từ thiện. với bà con làng xóm. bạn bè trong đơn vị công tác. Người muốn vào Đảng càng phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội và tích cực tham gia công tác xã hội.

+ Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động của chính quyền và đoàn thể. đề xuất với tổ chức Đảng. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và s ức chiến đấu của tổ chức Đảng. Liên hệ với quá trình phấn đấu rèn luyện bản thân. + Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đ ạo c ủa t ổ ch ức Đảng và đội ngũ Đảng viên. giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức Đảng xét kết nạp. nhiệm vụ do Đảng bộ. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. cải thiện đời sống cho nhân dân. Đảng bộ trong việc lãnh đạo cơ quan. Tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở còn bao gồm các nội dung sau: + Tích cực hưởng ứng các phong trào.xã hội ở cơ sở.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . nỗ lực phấn đấu cao nhất. cải thiện đời sống của người lao động. bầu vào cấp ủy. chi bộ đề ra với tinh thần chủ động. Khi được học tập tại mái trường Học Viện Ngân Hàng Tôi đã có may mắn được nghiên cứu. chính sách của Đảng. + Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những Đảng viên ưu tú. Góp phần tích cực đưa những chủ trương. chính sách. vững mạnh. các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương. Tôi đã xác định cho mình một nhận thức _______________________________________________________________________ _ T. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu. đơn vị. góp phần xây dựng cơ sở chính trong sạch. + Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng. động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. nhất là về phát triển kinh tế. nắm bắt tình hình của quần chúng nhân dân. nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Nội dung tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng của người phấn đ ấu vào Đảng là: Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình quan tâm đóng góp ý kiến với chi bộ. kịp thời phản ánh. tạo ra bước phát triển mới của cơ sở. nghị quyết của Đảng. hiểu biết về Ðảng. kết quả thực hiện chủ trương. đủ tiêu chuẩn để tổ chức Đảng xem xét. II. + Chủ động nắm bắt tình hình thực tế. đơn vị. các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để xuyên tạc chủ trương. pháp luật chính sách của nhà nước phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất. nhiệm vụ đó vào cuộc sống. xóa đói giảm nghèo. giữ vững ổn định chính trị . sáng tạo. đơn vị chấp hành tốt đường lối của Đảng.

ham hưởng thụ”. giỏi . có tài mà không có đức làm việc gì cũng khó” . những đóng góp nhỏ bé như công tác bảo vệ môi trường. nguyện vọng của các bạn. luôn lắng nghe ý kiến của mọi người đó chính là một bí quyết giúp Tôi Thành công Trong thời gian học tập trường Tôi đã thực sự trưởng thành trong mái nhà tình nguyện HVNH. Đó là quãng thời gian mà sức trẻ được cống hiến hết _______________________________________________________________________ _ T.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ đúng đắn về Đảng. Tình nguyện chính là nơi Tôi được cống hiến sức trẻ cho xã hội . Có lẽ một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quãng thời gian tình nguyện vừa qua đó chính là Mùa hè xanh 2009. nêu cao ý thức trách nhiệm tự khẳng định mình. Hiểu được tâm tư. Trở thành đảng viên không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là c ơ hội đ ể mỗi học sinh. hoàn thành những nhiệm vụ mà đoàn trường và thành đoàn giao cho . hay chăm sóc các em bé ung mắc bệnh ung thu tại viện nhi TW. Chỉ với những động . Mục tiêu đó là động lực lớn để tôi học tập. Chưa vào Ðảng không có nghĩa là chưa phấn đấu. chưa rèn luyện. lười biếng. thỏa mãn tham vọng cá nhân. Với tinh thần ham học hỏi. Bên cạnh việc học tập trên lớp Tôi cố gắng tìm hiểu những kiến thức về văn hóa . xã hội. chứ không phải lợi dụng vào Ðảng để làm "bình phong". xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước . công tác tốt.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . các kỳ học vừa qua Tôi luôn đước xếp loại khá . với nhân dân . sống có lý tưởng tôi luôn nỗ l ực phấn đấu “chiến thắng bản thân”.Là bí thư lớp Tôi luôn cố gắng gương mẫu trong học tập và mọi hoạt động của nhà trường. Mặc dù là sinh viên một lớp tín chỉ việc gắn kết các thành viên là rất khó nhưng điều đó đã không làm Tôi nản lòng. học tập.. mang ý nghĩa cống hiến. hòa đồng và có trách nhiệm. 1-6 cho các bé ở làng trẻ hy vọng …. Vào Ðảng không phải là để tranh giành quyền lợi. cho đất nước. đặc biệt là những kiến thức về kinh tế. thấm nhuần lời dạy c ủa người ngoài việc trau rồi kiến thức Tôi luôn nhắc nhở bản thân tu dưỡng đ ạo đức. Gắn bó với tập thể. công tác xã hội là một trong những mục tiêu phấn đấu của Tôi. "chỗ dựa" tiến thân. phấn đấu vào Ðảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng. luôn cố gắng để không dừng bước và bỏ cuộc khi chiến đấu với sự “ích kỷ. Là một bí thư lớp Tôi luôn cố gắng gắn kết các thành viên với nhau . Tôi mong muốn làm việc hết mình để không lãng phí tuổi trẻ. Tôi luôn chuyên tâm vào các bài giảng của thầy cô để trau dồi kiến thức cho một nhà ngân hàng tương lai. Tôi mong ước một ngày nào đó mình sẽ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Ðảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “ có Đ ức mà không có tài là người vô dụng. Ðó là mục tiêu và lý tưởng phấn đ ấu c ủa bản thân. tích cực tham gia các hoạt đ ộng đoàn th ể. chưa cống hiến. sống gương mẫu. tham gia phân luồng giao thông trong giờ cao điểm. sinh viên rèn luyện. sống lành mạnh và có ích cho xã hội Để trở thành người sinh viên gương mẫu . không tụt hậu. Ngay từ khi là sinh viên năm thứ nhất Tôi đã nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể. tổ chức têt trung thu.

Đó chính là nơi giúp Tôi hiểu thêm về truyền thống l ịch s ử của ông cha ta. thiếu kiến thức cần thiết cho yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. sáng tạo… Những điều đó chính là động lực để Tôi cố gắng hơn nữa để xứng đáng là thế hệ trẻ của đất nước . ngõ xóm. sự hy sinh .h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Với 15 ngày tại Đan phượng. dám làm của tuổi trẻ Viêt Nam. thế nào là “ trung với nước .Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ mình. Và đặc biệt là mười lăm ngày hành trình về những nghĩa trang lịch sử . Với hành trang trên vai và một trái tim nhiệt huyết toàn đội gồm 30 thành viên đã vượt qua sự khắc nghiệt về thời tiết. sẵn sàng hy sinh vi độc l ập dân t ộc…” và th ế nào là học tập và làm việc thao tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Trong quá trình phấn đấu và rèn luyện của mình. Hà Nội đã cho Tôi thấy được thế nào là tinh thần đoàn kết. ngại tìm hiểu và ít ý kiến đóng góp xây dựng. tính chủ động. hiểu về một thế hệ đã hy sinh cho độc lập của dân tộc. khả năng giao tiếp. Ngoài những việc đã làm được Tôi nhận thấy mình còn những mặt chưa được như: thụ động tiếp nhận các chương trình. để làm xanh đường lang .. sự khó khăn về dời sống vật chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thành đoàn giao cho. nhũng con mương. để dạy học cho các em nhỏ.. dám nghĩ . Mười lăm ngày để tìm hiểu về phong trào đoàn. hiếu với dân . những bờ đê………. Tương lai của thanh niên gắn liền với vận mệnh của đất nước và tương lai của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng _______________________________________________________________________ _ T. tin học. nhất là trình độ ngoại ngữ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful