Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG

Câu 1: Phân tích vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ý nghĩa của sự kiện Đảng Cộng Sản Vi ệt Nam ra đ ời (3-21930). Trả lời

I, Bối cảnh lịch sử thế giới và Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
1. Tình hình thế giới Đầu thế kỷ XX, trên phạm vi quốc tế, sự thức tỉnh của các dân t ộc Châu Á cùng v ới phong trào tư sản ở Đông Âu bắt đầu từ cách mạng 1905 ở Nga đã tạo thành một cao trào thức tỉnh các dân tộc phương đông. Hàng trăm người h ướng v ề m ột cu ộc s ống mới với bối cảnh tự do Năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi m ở ra thời đại m ới, th ời đ ại quá đ ộ t ừ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế gi ới. Th ắng l ợi c ủa cách mang tháng 10 Nga đặt ra cho những người yêu n ước Vi ệt Nam m ột s ư l ựa ch ọn m ới: độc lập dân tộc đi lên CNXH hay độc lập đi lên CNTB. 2.Hoàn cảnh trong nước

Nǎm 1858, đế quốc Pháp vũ trang xâm lược nước ta. Vua quan triều đình nhà Nguyễn từng bước đầu hàng chúng. Ngày 6 tháng 6 nǎm 1884, triều đình nhà Nguyễn đã ký Hiệp ước Patơnốt, hoàn toàn dâng nước ta cho đế quốc Pháp. Từ đó, Việt Nam trở thành thuộc địa của đế quốc Pháp. Dưới chế độ thống trị của đế quốc Pháp và tay sai của chúng, xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi. Về chính trị, thực dân Pháp thi hành chính sách chuyên chế. Mọi quyền hành đêu nằm trong tay người Pháp, vua quan nhà Nguyễn chỉ đóng vai trò bù nhìn. Chúng thi hành chính sách chia để trị. Chúng chia rẽ giữa ba dân tộc trên bán đ ảo Đông Dương, rồi lập ra xứ Đông Dương thuộc Pháp nhằm xoá tên các nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên bản đồ thế giới. Về kinh tế, tư bản Pháp không phát triển công nghiệp ở nước ta, mà chỉ mở mang một số ngành trực tiếp phục vụ cho bộ máy thống trị và khai thác tài nguyên đ ể cung cấp nguyên liệu cho nền công nghiệp của nước Pháp. Chính sách độc quyền kinh tế Pháp đã biến Việt Nam thành thị trường của chính quốc, nơi vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân công rẻ mạt.
_______________________________________________________________________ _ T.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _

Về xã hội, các mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên sâu sắc. Mâu thuẫn giữa nhân dân, chủ yếu là nông dân, với giai cấp phong kiến địa chủ chưa được giải quyết, thì mâu thuẫn giữa dân tộc ta với bọn đế quốc Pháp thống trị và phong kiến tay sai của chúng lại phát sinh, càng đẩy nhanh quá trình cách mạng của nhân dân ta. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa của tư bản Pháp trùm lên phương thức sản xuất phong kiến lỗi thời đã làm phân hoá các giai cấp cũ, tạo ra kết cấu giai cấp mới. Giai cấp địa chủ phong kiến bị phân hoá, giai cấp công nhân ra đời. Giai cấp tư sản Việt Nam xuất hiện từ trong thời gian Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), vừa ra đời đã bị sự chèn ép của tư bản Pháp và phân hoá thành hai bộ phận. Một số ít ôm chân đế quốc, tham gia vào các cơ quan chính tr ị và kinh tế của đế quốc Pháp, trở thành lớp tư sản mại bản. Một bộ phận khác tuy có mâu thuẫn nhất định với tư bản Pháp và triều đình phong kiến, nhưng thế lực kinh tế yếu ớt, què quặt, phụ thuộc, khuynh hướng chính trị cải lương. Do vậy, giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam tuy có tinh thần yêu nước, chống phong kiến và đế quốc, nhưng họ không có khả nǎng lãnh đạo cách mạng. Họ chỉ có thể tham gia cuộc đấu tranh ấy trong điều kiện nhất định. Tầng lớp trí thức và tiểu tư sản là những người vốn được chế độ phong kiến và thực dân đào tạo. Nhưng do truyền thống yêu nước chi phối, họ khao khát độc lập, tự do, dân chủ, nên cũng bị phân hoá. Một số ít cam tâm làm tay sai. Số đông vẫn giữ được khí tiết. Khi có điều kiện, những trí thức yêu nước thường đóng vai trò truyền bá những tư tưởng mới và là ngòi pháo của các cuộc đấu tranh chống thực dânphongkiến Giai cấp nông dân khao khát độc lập và ruộng đất, hǎng hái chống đế quốc và phong kiến. Sau phong trào Vǎn thân, Cần vương, nhất là sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên thế (1913), phong trào nông dân bị phân tán. Nông dân là một lực lượng đông đảo, yêu nước, nhưng không thể tự vạch ra đường lối đúng đ ắn đ ể tự giải phóng và không thể đóng vai trò lãnh đạo cách mạng. Giai cấp công nhân Việt Nam là sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Lớp công nhân đầu tiên xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp xây dựng một số cơ sở công nghiệp, đôn trại và thành phố phục vụ cho cuộc xâm lược và binh định nước ta. Trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), giai cấp công nhân còn ít, chỉ 10 vạn người và trình độ còn thấp. Qua thời kỳ khai thác thuộc địa lần thứ hai (1924-1929), số lượng công nhân chuyên nghiệp đã có 22 vạn người, chiếm 1,2% số dân. Nếu tính số người làm thuê trong các hãng kinh doanh tư nhân vừa, nhỏ và số người vô sản, nửa vô sản sống ở thành thị và nông thôn, thì đội quân vô sản ở Việt Nam
_______________________________________________________________________ _ T.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25

h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . phong kiến và tư sản. phần lớn xuất thân từ nông dân. giải phóng dân tộc. tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa: Ba Đình của Phạm Bành và Đinh Công Tráng (1881-1887). chủ yếu là Nhật Bản. ông về Xiêm nằm chờ thời. nửa phong kiến. hạ chiếu Cần Vương. giảng dạy và học tập theo những nội dung và phương pháp mới. Phan Châu Trinh. II. kết hợp với phong tràođấu tranh chống thuế (1908). Tôn Thất Thuyết đưa Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị). nên Phan Bội Châu. Ông lập ra Hội Duy tân (1904).Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ trước nǎm 1930 có đến hàng triệu người. Cùng thời gian này còn nổ ra cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. ở Trung Kỳ. buộc thực dân Pháp phải trao trả độc l ập cho nước Việt Nam. Đầu thế kỷ XX. Phan Châu Trinh chủ trương dùng những cải cách văn hóa. kéo dài đến năm 1913. _______________________________________________________________________ _ T. tổ chức phong trào Đông Du (1906-1908). có việc mở trường học.Chủ trương dựa vào đế quốc Nhật để chống đế quốc Pháp không thành. Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật (1883-1892) và Hương Khê của Phan Đình Phùng (1885-1895). nâng cao dân khí. Phan Bội Châu chủ trương dựa vào sự giúp đỡ bên ngoài. Thất bại của phong trào Cần Vương chứng tỏ sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến trong việc giải quyết nhiệm vụ giành độc lập dân tộc do lịch sử đặt ra. ở Bắc Kỳ. mở mang dân trí. về giai cấp. Các phong trào yêu nước Trong bối cảnh lịch sử trên tinh thần yêu nước c ủa người dân Vi ệt Nam ngày càng được phát huy mạnh mẽ. giai cấp công nhân Việt Nam bị ba tầng áp bức. phát triển kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa trong khuôn khổ hợp pháp. nhưng phong trào Cần Vương vẫn phát triển. để đánh Pháp giành độc lập dân tộc. tiêu biểu là trường Đông Kinh nghĩa thục Hà Nội. đã mở cuộc tiến công trại lính Pháp ở cạnh kinh thành Huế (1885). cũng như nông dân và các tầng lớp lao động khác. Việc không thành. hô hào thay đổi phong tục. có cuộc vận động Duy tân. nếp sống. Đó là cơ sở khách quan thuận lợi cho hai giai cấp cơ bản này có sự liên minh tự nhiên từ khi ra đời và phát triển trong quá trình đấu tranh cách mạng. thu hút sự tham ra nhiệt tình của các tầng lớp. một phong trào đấu tranh vũ trang do Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết phát động. Mặc dù sau đó Hàm Nghi bị bắt. bóc lột của đế quốc. thiết lập một nhà nước theo mô hình quân chủ lập hiến của Nhật. Do những hạn chế về lịch sử. Sinh trưởng trong một nước thuộc địa. làm cho dân giàu. giai cấp Phong trào Cần Vương (1885-1896). nhất là ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ. Giữa lúc đó Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và thắng lợi (1911). Ông về Trung Quốc lập ra Việt Nam Quang phục Hội (1912) với ý định tập hợp lực lượng rồi kéo quân về nước võ trang bạo động đánh Pháp. nhưng rồi cũng không thành công. nước mạnh.

Nguyễn Khắc Nhu và Phó Đức Chính. Năm 1923 xuất hiện Đảng Lập hiến của Bùi Quang Chiêu ở Sài Gòn.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Năm 1925-1926 đã diễn ra Phong trào yêu nước dân chủ công khai của tiểu tư sản thành thị và tư sản lớp dưới. Phạm Tuấn Tài. lễ truy điệu và để tang Phan Châu Trinh. Có nhiều phong trào đấu tranh chính trị gây tiếng vang khá lớn như đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925). Có bộ phận đi sâu hơn nữa vào khuynh hướng chính trị tư sản (như Nam Đồng thư xã). về thế lực kinh tế và chính trị. tiểu tư sản Việt Nam còn tiến hành một cuộc vận động văn hóa tiến bộ. có bộ phận chuyển dần sang quỹ đạo cách mạng vô sản (tiêu biểu là Phục Việt. thành lập nhiều nhà xuất bản như Nam Đồng thư xã (Hà Nội). chống độc quyền khai thác lúa gạo ở Nam Kỳ. Tuy nhiên. nhưng với tinh thần dân tộc. đấu tranh đòi thả nhà yêu nước Nguyễn An Ninh (1926).. Họ cũng đưa ra một số khẩu hiệu đòi tự do dân chủ đ ể lôi kéo quần chúng.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ cũng như các sĩ phu cấp tiến lãnh đạo phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX không thể tìm được một phương hướng giải quyết chính xác cho cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc. Đây là tổ chức chính trị tiêu biểu nhất của khuynh hướng _______________________________________________________________________ _ T. Cội nguồn Đảng này là Nam Đồng thư xã. An Nam trẻ (La jeune Annam). Cùng với phong trào đấu tranh chính trị. dân chủ. phong trào trên đây ngày càng bị phân hoá mạnh.. cùng sự thay đổi của điều kiện lịch sử. Thanh niên cao vọng (1926). nên chỉ sau một thời kỳ phát triển đã bị kẻ thù dập tắt. giai cấp tư sản Việt Nam đã bắt đầu vươn lên vũ đài đấu tranh với thực dân Pháp bằng một số cuộc đấu tranh cụ thể với những hình thức khác nhau. ra nhiều báo chí tiến bộ như Chuông rạn (La Cloche fêlée). Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất mặc dù còn nhiều hạn chế về số lượng. Họ lập ra nhiều tổ chức chính tr ị như: Việt Nam Nghĩa đoàn. Quan hải tùng thư (Huế). tuyên truyền rộng rãi những tư tưởng tự do dân chủ. Hưng Nam). chống độc quyền thương cảng Sài Gòn. Năm 1919-1923. Năm 1927-1930 Phong trào cách mạng quốc gia tư sản gắn liền với sự ra đời và hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng (25-12-1927). Phong trào quốc gia cải lương của bộ phận tư sản và đ ịa chủ lớp trên đã diễn ra bằng việc vận động chấn hưng nội hoá bài trừ ngoại hoá. đòi thực dân Pháp phải mở rộng các viện dân biểu cho tư sản Việt Nam tham gia. Người nhà quê (Le Nhaque). Cường học thư xã (Sài Gòn). Phục Việt (1925). Nhưng khi bị thực dân Pháp đàn áp hoặc nhân nhượng cho một số quyền lợi thì họ lại đi vào con đường thỏa hiệp. Hưng Nam. càng về sau. tập hợp tư sản và địa chủ lớp trên. lãnh tụ là Nguyễn Thái Học.

cũng có những hoạt động phối hợp . Các lãnh tụ của Việt Nam quốc dân Đảng cùng hàng ngàn chiến sĩ yêu nước bị bắt và bị kết án tử hình. III. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương đánh đuổi đế quốc. địa chủ và cả hạ sĩ quan Việt Nam trong quân đội Pháp Về tư tưởng. Trong tình thế hết sức bị động. xóa bỏ chế độ vua quan. các lãnh tụ của Đảng quyết định dốc toàn bộ lực lượng vào một trận chiến đấu cuối cùng với tư tưởng “không thành công cũng thành nhân”. tập hợp các thành phần tư sản..h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia với những hình thức đấu tranh phong phú. thành lập dân quyền. và không có một đường lối cứu nước đúng đắn. Trước khi bước lên đoạn đầu đài họ hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vạn tuế". nhưng cũng chưa bao giờ có một hệ thống tổ chức thống nhất Ngày 9-2-1929.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ tư sản ở Việt Nam. sôi nổi. một số đảng viên của Việt Nam Quốc dân Đảng ám sát tên trùm mộ phu Badanh (Bazin) tại Hà Nội. nhưng cuối cùng đều thất bại vì giai cấp tư sản Việt Nam rất nhỏ yếu cả về kinh tế và chính trị nên không đủ sức giương cao ngọn cờ lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc. các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đã diễn ra liên tục. ở một số địa phương như Thái Bình. Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra khi chưa có thời cơ.Vai trò của Nguyễn Ái Quốc Giữa lúc cách mạng Việt Nam đang chìm trong khủng hoảng về đường lối cứu nước. Hải Dương. nhưng chưa bao giờ có một đường lối chính trị cụ thể. tiểu tư sản. Vai trò của Việt Nam Quốc dân Đảng trong phong trào dân tộc ở Việt Nam chấm dứt cùng với sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái. Ngày 9-2-1930. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương xây dựng các cấp từ Trung ương đến cơ sở. Về chính trị. Việt Nam quốc dân Đảng mô phỏng theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn. Việt Nam Quốc dân Đảng bị tổn thất nặng nề nhất. vì thế nó nhanh chóng bị thực dân Pháp dìm trong biển máu. thể hiện ý thức dân tộc. cuộc khởi nghĩa Yên Bái bùng nổ. Thực dân Pháp điên cuồng khủng bố phong trào yêu nước. trung tâm là thị xã Yên Bái với cuộc tiến công trại lính Pháp của quân khởi nghĩa. Nguyễn Tất Thành rời tổ quốc ra đi tìm đường cứu _______________________________________________________________________ _ T. rõ ràng. ngày 5 – 6 – 1911. Về tổ chức.. Nhìn chung. tinh thần chống đế quốc của giai cấp tư sản Việt Nam.

Song đó sự tồn tại của 3 tổ chức hoạt động biệt lập trong một quốc gia có nguy cơ dẫn đến chia rẽ. xã hội chủ nghĩa. nhân sự. mùa thu 1929 An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam kỳ. Hội nghị nhất trí thành lập Đảng thống nhất lấy tên là Đ ảng Cộng sản _______________________________________________________________________ _ T. nhiều tầng lớp nhân dân phát triển mạnh mẽ. mặt khác tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ cốt cán. Năm 1923. phong trào công nhân đại diện công nhân đấu tranh từ tự phát lên tự giác đòi hỏi phải có tổ chức Đảng chính trị lãnh đạo. trong đó giai cấp công nhân trở thành một lực lượng chính trị độc lập. gắn cách mạng dân tộc từng trong nước với phong trào cách mạng vô sản thế giới… và công tác chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Người đã chuẩn bị điều kiện thành lập Đảng như sau: Người sáng lập và trực tiếp huấn luyện Thanh niên cách mạng đồng chí hội. bác ái. giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp. cạnh tranh phạm vi hoạt động. tiếp tục chuẩn bị về mặt tư tưởng từ nhận thức cách mạng vô sản.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ nước. Trung Quốc. Chủ nghĩa Mác – Lênin và các tài liệu tuyên truyền của Nguyễn Ái Quốc được giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam đón nhận như người đi đường đang khát mà có nước uống. Người tham gia sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. sau đó trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. sôi nổi khắp cả nước. truyền bá tư tưởng Mác – Lênin trong tổ chức. giai cấp công nhân và tổ chức cho việc thành lập Đảng. Đảng Cộng sản lãnh đạo nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lênin. Vì vậy quốc tế cử Nguyễn Ái Quốc thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam . Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân. Người sang Pháp tìm hiểu tư tưởng hòa bình. độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Nó lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản làm dấy lên cao trào đấu tranh mạnh mẽ. giúp Người hiểu sâu sắc những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc đó là con đường cách mạng vô sản. sáng lập và viết bài cho báo Thanh Niên. Yêu cầu bức thiết phải có một Đảng thống nhất lãnh đạo. Người sang Liên Xô gặp Lênin. Kết quả là năm 1929 Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập ở Bắc kỳ. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có 3 t ổ chức cộng sản được tuyên bố thành lập. Năm 1930 tại Hương Cảng. Điều đó phản ánh xu thế tất yếu của phong trào đấu tranh cách mạng ở Việt Nam . dân chủ mà Pháp nói khi sang xâm lược Việt Nam . 1930 Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập ở Trung kỳ.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . luận cương của Lênin đã giải đáp trúng những vấn đề mà Nguyễn Ái Quốc trăn trở. Người nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng tư sản điển hình và tham gia hoạt động trong Đảng Xã Hội Pháp. Người đã từng bước rút ra nhiều bài học quý báu và bổ ích cho sự lựa chọn con đường cách mạng của mình. giai cấp vô sản phải nắm l ấy ngọn cờ giải phóng dân tộc. đang đói mà có cơm ăn.

Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Cương lĩnh ra đời đã đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp. chương trình tóm tắt … IV. thông qua chánh cương vắn tắt. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với cương lĩnh đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành. sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử và là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị. kế thừa “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” và các tổ chức cộng sản tiền thân. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. phong trào yêu nớc ba mươi năm đầu thế kỷ XX diễn ra vô cùng anh dũng. Duy Tân đến khởi nghĩa Yên Bái… nhưng không thành công vì thiếu một đường lối đúng”. Cách mạng Việt Nam từ đây có đường lối cách mạng đúng đắn và tổ chức cách mạng tiên phong lãnh đạo. giải phóng giai cấp. giải phóng con người. Tiếp nối các phong trào Văn Thân và Cần Vương. đủ sức lãnh đạo cách mạng. Ý Nghĩa của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Đảng được thành lập là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta trong những năm đầu thế kỷ XX. giải phóng xã hội. Đó là cột mốc lớn đánh dấu bước ngoặc trọng đ ại trong lịch sử cách mạng Việt Nam . Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng đắn để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc. người sáng lập. thống nhất các tổ chức cộng sản. lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. nhân dân ta liên tiếp nổi dậy chống chủ nghĩa thực dân. Cách mạng Việt Nam phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đông Kinh Nghĩa Thục. “Năm 1930. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. chấm dứt sự khủng hoảng và bế tắc về con đường cứu nước: “Từ cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX. chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm. từ khởi nghĩa Yên Thế và các phong trào Đông Du. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh đầu tiên của Đ ảng đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam: thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. đánh dấu b ước ngoặt của cách mạng Việt Nam”. Sách lược vắn tắt.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Việt Nam. tư tưởng. Điều đó nói lên quy luật ra đời của Đảng và cũng chứng tỏ giai cấp công nhân mà đ ội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam đã trưởng thành và có đủ những yếu tố cơ bản nhất để khẳng định sự đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt _______________________________________________________________________ _ T. là kết quả của quá trình l ựa chọn.

Liên h ệ b ản thân? Trả lời: I. Đồng chí hãy nêu nội dung ch ủ yếu của tư t ưởng đ ạo đ ức H ồ Chí Minh. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập khẳng định dứt khoát con đường đi lên của dân tộc Việt Nam từ 1930 là con đường cách mạng vô sản.Lênin và kế thừa xuất sắc những tinh hoa đạo đức của dân tộc. xã hội công bằng. là cống hiến đặc sắc của Bác Hồ cho dân tộc và cho loài người. chính lịch sử dân tộc Việt Nam trong quá trình tìm con đường giải phóng dân tộc. _______________________________________________________________________ _ T. dân chủ văn minh". giải quyết triệt để những mâu thuẫn cơ bản của xã hội. Đó là di sản văn hóa vô giá của dân tộc ta và Đảng ta. Người đã dày công xây dựng nền đạo đức cách mạng ở Việt Nam.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 .Nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh là một người tiêu biểu nhất về đạo đức cách mạng. rèn luyện mình trở thành con người mẫu mực nhất. Câu 2. vì mục tiêu "dân giàu nước mạnh.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Nam. thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước . đồng thời có đư ợc tổ chức Đảng cách mạng để lãnh đạo và tổ chức phong trào cách mạng. Đó là s ự l ựa chọn của chính nhân dân Việt Nam. Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh được thông qua ở Hội nghị thành lập Đảng. từ năm 1930 cách mạng Việt Nam có được đường lối chính trị toàn diện đề ra mục tiêu và phương pháp đấu tranh thích hợp. Hãy phân tích sâu một nội dung mà đồng chí th ấy tâm đ ắc nh ất. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đánh dấu bước phát triển vế chất của cách mạng Việt Nam. là tấm gương trong sáng nhất về đạo đức cách mạng. Người đã tự tu dưỡng. Sự ra đời của Đảng đã tạo những tiền đề và điều kiện để đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường giải phóng dân tộc. Sự đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã được khẳng định bởi quá trình khảo nghiệm của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước quá độ đi lên CNXH của dân tộc ta từ khi Đảng ra đời và đến nay vẫn là ngọn cờ dẫn dắt nhân dân ta trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Người đã phát triển lý luận đạo đức Mác.

Môi trường văn hóa mà Hồ Chí Minh tiếp cận từ lúc thiếu th ời là m ột môi _______________________________________________________________________ _ T. hoàn cảnh đấu tranh của nhân dân ta trong trường kỳ lịch sử (đấu tranh với thiên nhiên. Hà Văn C ận. Tư tưởng đạo đức của quê hương và của gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đ ến t ư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. là nhiễu điều phủ lấy giá gương. là sự lo lắng nước mất nhà tan…lịch sử ta. phù hợp với thời đại. lòng nhân ái và những đức tính cần cù giản dị… Những đức tính như yêu nước. thương người…thì trên thế giới nhiều dân tộc có. dựng làng. của Hồ Bá Tang ở miền Nam và ở Phan Thiết. gắn với hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Trần Đình Nam ở Huế. có nhiều tác động thiết thực đến nhân vật lịch sử. Vương Thúc M ậu.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ 1. là sống ở làng. Bản thân gia đình Hồ Chí Minh cũng là một gia đình văn hóa đạo đ ức. những hình ảnh đ ẹp c ủa th ời đ ại. Những vị quan có uy tín và th ế l ực lớn như Cao Xuân Dục. bao trùm: Làm người. mà Hồ Chí Minh mới luôn luôn có sự kêu gọi “học để làm người”. đ ạo đ ức Hồ Chí Minh là sự kế thừa các giá trị đạo đức truyền thống và được nâng lên một tầm cao mới. khắc khổ trong sinh ho ạt. là hoàn cảnh quê hương và gia đình Hồ Chí Minh là con người Nghệ Tĩnh. Điều này đã được lịch sử dân tộc chứng minh. vừa chịu ảnh hưởng Duy Tân. Chính từ truyền thống đạo đức này mà có lòng yêu nước. Một bối cảnh văn hóa nữa. là gia đình nhà Nho. Đặc biệt nổi lên ở đại đa số con người đạo đức ở Nghệ Tĩnh trong các thế kỷ trước. Khái quát lịch sử Việt Nam cho thấy người dân ta từ đời này sang đ ời khác. đồng thời là sự kết hợp của tinh hoa nhân loại. giữ nướctruyền thống đạo đức Việt Nam là truyền thống giáo dục con người phải tu dưỡng trọn đời để nên người. Chính trên bối cảnh đạo đức truyền thống của dân tộc. Phan Bội Châu. Đào Tấn đã dành cho Nguyễn Sinh S ắc r ất nhi ều thi ện c ảm và cả những người bạn trong tuổi trẻ Hồ Chí Minh như Diệp Văn Kỳ. đấu tranh xã hội). đây là những nhân vật khá tiêu biểu. Đa số là “những gia đình nghĩa khí”. mới có câu nói bất hủ “không có gì quý hơn độc lập tự do”. sang ở nước. Những người trong và ngoài gia đình Hồ Chí Minh. lý tưởng cậu bé Nguyễn Sinh Cung. dựng làng và giữ nước. hoàn cảnh ta quy định nên bối cảnh truy ền thống đ ạo đức ấy. là gương hy sinh vì đ ộc l ập t ự do c ủa đất nước. các con cháu của Nguyễn Thông. đ ều hướng vào mấy nhiệm vụ to lớn. Tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh và tư tưởng đạo đức cổ truyền của dân tộc có mối tương quan. v ừa có chất Nho phong. Những bạn bè của ông. c ứng c ỏi trong giao l ưu… đều là những tính cách có ý nghĩa đạo đức. có thể thấy đạo đức cổ truyền của dân tộc ta là do thực tế hoàn cảnh lịch sử. rồi của cha như Hồ Sĩ Tạo. mà Hồ Chí Minh xuất hiện. những bà ngoại như Nguyễn Thị Kép.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . trung kiên trong bản chất. cần cù. Cái riêng của dân tộc Việt Nam là ở lý tưởng: dạy cho con nên người. Những tấm gương gia đình Nghệ Tĩnh và riêng gia đình Hồ Chí Minh đã có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn. Tính cách xứ Nghệ với các đặc điểm: lý tưởng trong tâm hồn. c ủa chàng trai Nguyễn Tất Thành. ông ngo ại như Hoàng Xuân Đường có công lao tác thành cho Nguyễn Sinh Sắc. Chính từ bối cảnh này.

như lòng vị tha. Hồ Chí Minh đã ti ếp cận c ả ba ngu ồn văn hóa. tu thân dưỡng tính. tư tưởng từ bi bác ái.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ trường đặc biệt có tác động sâu sắc đến tư tưởng đ ạo đ ức cách m ạng H ồ Chí Minh. không có nguồn thì sông c ạn. kim. vừa thu hái. Một là: Nói đi đôi với làm. mọi người vì mình”. Chủ tịch Hồ Chí Minh không lặp lại truyền thống một cách gi ản đ ơn và cũng không chỉ khai thác ở truyền thống đạo đức dân tộc. vận dụng. bình đẳng. tình yêu th ương con người. ngọn nguồn của sông nước: Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 3 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra những nguyên tắc cơ bản để định hướng sự lãnh đạo của Đảng và việc rèn luyện của mỗi người. việc tốt”. Sống theo phương châm “Mình vì mọi người. _______________________________________________________________________ _ T. phát triển góp phần làm phong phú.đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. Cán bộ đảng viên phải đầu tầu gương mẫu “miệng nói tay làm”. không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đ ạo đ ược nhân dân” Người quan niệm đạo đức tạo ra sức mạnh. đức là gốc nhưng đức và tài phải kết hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng. truyền th ống hi ếu h ọc…T ư tưởng tự do. H ồ Chí Minh đã nâng đ ạo đức truyền thống của dân tộc lên một tầm cao mới.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . văn hóa th ế gi ới. phải nêu gương về đạo đức. 2. Quan niệm lấy đức làm gốc của Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hoá mặt đức. Cổ vũ “người tốt. làng nước theo sau. nhân quyền c ủa văn hoá phương Tây trên con đường hoạt động cách m ạng Người đã làm giàu trí tu ệ c ủa mình bằng trí tuệ của thời đại: Đông. v ừa gạn l ọc. đảng viên đi trước. phải nêu tấm gương đạo đức cách mạng trước quần chúng. kế thừa. coi nhẹ mặt tài. Cây phải có gốc. bác ái. Tây. văn hóa dân tộc. đều do cán bộ tốt hay kém”. Người cho rằng có tài mà không có đức là người vô dụng nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. suy nghĩ và lựa chọn. Không chỉ thừa hướng và kết tinh những tinh hoa của dân tộc Hồ Chí Minh còn tiếp thu có chọn lọc những yếu tố tích cực c ủa văn hoá ph ương Đông trong Nho giáo và Phật giáo. Hai là: Xây đi đôi với chống. Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước. Cho nên. Để có phần sáng tạo của mình. triết lý hành đạo giúp đời. nhân tố quyết định sự thắng lợi của mọi công việc: “Công việc thành công hoặc thất bại. cũng không chỉ tự hạn đ ịnh trong ph ạm vi cổ truyền. không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đ ức. t ạo nên t ư tưởng của Người. các điển hình tiêu biểu. văn hóa khu vực. c ổ…. coi đó là cái gốc của cây. dân chủ và phong cách dân chủ. cán bộ.

h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . lành mạnh về đạo đức. trung với nước hiếu với dân. Hồ Chí Minh đưa vào đó một nội dung mới. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. ra sức bồi dưỡng các phẩm chất đạo đức. vừa là định hướng chính trị-đạo đức cho mỗi người Việt Nam không phải chỉ trong cuộc đấu tranh cách mạng trước mắt. Người đưa ra lời khuyên rất dễ hiểu: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội. kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người rất toàn diện và độc đáo. hiếu với cha mẹ" trong đạo đức truyền thống của xã hội phong kiến phương Đông. Theo Hồ Chí Minh những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam Gồm có: Một là. mà còn lâu dài về sau. Đây là phẩm chất quan trọng nhất. Nó do đấu tranh. kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân . thứ giặc “nội xâm” phá từ trong ra. khó khăn nào cũng vượt qua. Hồ Chí _______________________________________________________________________ _ T. khơi dậy ý thức tự giác. ba là: Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. Nâng cao đạo đức cách mạng. vận dụng các nguyên tắc xây dựng đạo đức mà Người đã nêu ra. Câu nói đó của Người vừa là lời kêu gọi hành động. bao trùm nhất và chi phối các phẩm chất khác. 4. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển. phản ánh đạo đức ngày nay cao rộng hơn là “Trung với nước hiếu với dân”. giáo dục chuẩn mực đạo đức mới. Hai là. Người cũng khẳng định đạo đức không phải là thứ có sẵn trong mỗi người mà đạo đức là do con người tiếp thu được qua giáo dục và tạo thành nhờ bản thân tích cực tu dưỡng bền bỉ rèn luyện trong môi trường sống và trong cuộc đ ấu tranh cách mạng.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Xây dựng nền đạo đức cách mạng. yêu thương con người. Đảng và nhân dân ta quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. vàng càng luyện càng trong". “Trung với nước hiếu với dân. Từ khái niệm cũ "trung với vua. Nâng cao đạo đức trong tình hình mới. đạo đức lành mạnh ở mọi người.nguồn gốc của mọi thứ tệ nạn. Đó là một cuộc cách mạng trong quan niệm đạo đức. hướng mọi người vào cuộc đấu tranh cho sự trong sạch. củng cố.

phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ. Hồ Chí Minh yêu thương đồng bào. Người viết: "Tôi chỉ có một s ự ham muốn. của nhân dân". nhiều cái nhỏ cộng lại thành cái to. cần kiệm liêm chính. hạt thóc của Nhà nước. nhắc nhở mỗi cán bộ. không ỷ lại. tiết kiệm tiền của của dân. của nước. Trong Di chúc. Kiệm tức là tiết kiệm sức lao động. trai hay gái. Không tham tiền tài. Tình yêu thương của Người còn thể hiện đối với những người có sai lầm khuyết điểm. Người dành tình yêu thương rộng lớn cho những người cùng khổ. Đối với những người có thói hư tật xấu. Vì vậy mà quang minh chính đại. không bừa bãi". Những người lao động bị áp bức bóc lột. Người căn dặn Đảng: Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. ham muốn tột bậc. tiết kiệm thì giờ. không phân biệt một ai. ai cũng đ ược học hành".Theo Hồ Chí Minh thì: Cần tức là lao động cần cù. "không xâm phạm một đồng xu. không tham lam". là trẻ hay già. đó là thái độ của người cách mạng.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Minh đã xác định tình yêu thương con người là một trong những phẩm chất đ ạo đức cao đẹp nhất. đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc. đồng chí của Người. ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác. Không tham sung sướng. Phải "trong sạch. không dựa dẫm. Không ham người tâng bốc mình. siêng năng.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . không trừ một ai. . nguồn hạnh phúc của chúng ta". Phải thấy rõ "lao động là nghĩa vụ thiêng liêng. sáng tạo. không liên hoan. là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập. từ hạng người phản lại Tổ quốc và nhân dân. "Không tham địa vị. lao động với tinh thần tự lực cánh sinh.. Với tấm lòng bao dung của một người cha. của bản thân mình. chí công vô tư. chè chén lu bù. không bao giờ _______________________________________________________________________ _ T. Người căn dặn. là nguồn sống. Liêm tức là "luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân". phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi. có năng suất cao. hễ là người Việt Nam yêu nước thì đều có chỗ trong tấm lòng nhân ái của Người. Ba là. đảng viên luôn luôn chú ý đến phẩm chất yêu thương con người. dân ta được hoàn toàn tự do. không hoang phí.. không phô trương hình thức. chứ không phải đập cho tơi bời". không lười biếng. chúng ta: "Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng ta. không phân biệt họ ở miền xuôi hay miền ngược. lao động có kế hoạch. "không xa xỉ.

hiếu với dân. khiêm tốn.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . không dối trá. đạo đức luôn luôn gắn liền với kinh tế. Đảng và Nhà nước tiếp tục cổ động phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới. công lý và tiến bộ xã hội. Chí công vô tư. Người nói: "Đem lòng chí công vô tư mà đối với người. luôn giữ thái độ chân thành. "nghĩa là không tà. đoàn kết thật thà. Học tập tư tưởng trong đạo đức Hồ Chí Minh. Chính. bóc lột. khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”. là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. mà Hồ Chí Minh đã nêu lên bằng mệnh đề "Bốn phương vô sản đều là anh em". sửa đổi điều dở của bản thân mình. là tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam với tất cả những người tiến bộ trên thế giới vì hoà bình. biểu dương các tập thể. dấy lên phong trào “người tốt việc tốt”. chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước. suốt đời hy sinh cho cách mạng để giành lấy độc lập và tự do là nhằm xoá bỏ áp bức. hạnh phúc cho nhân dân. mà Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp bằng hoạt động cách mạng thực tiễn c ủa bản thân mình và bằng sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc. thẳng thắn. phát triển kinh tế đem lại đời sống ấm no. đứng đắn". vì những mục tiêu lớn của thời đại là hoà bình. con người. hơn nữa phải là chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng. luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ. Đối với người: không nịnh hót người trên. nêu _______________________________________________________________________ _ T. Hồ Chí Minh luôn luôn chủ trương tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển mọi mặt của xã hội. là tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức. Trung với nước. lừa l ọc. tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ hủ hoá". lên trước việc tư. đạo đức. với nhân dân lao đ ộng các nước. Theo Hồ Chí Minh. dân chủ và tiến bộ xã hội. Bốn là. Đó là. tinh thần quốc tế trong sáng. với việc". vui sau thiên hạ". các dân tộc. luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay. phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hoá. cá nhân có thành tích xuất sắc. Tinh thần này đã đ ược thể hiện trong câu nói bất hủ của Hồ Chí Minh "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa". Theo Hồ Chí Minh. không xem khinh người dưới. độc lập dân tộc. “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước. việc nhà. tự đại. là hợp tác và hữu nghị với tất cả các nước. Đối với mình: không tự cao. cho mỗi con người. Đối với việc: để việc công lên trên. phải "lo trước thiên hạ.

h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . phải xứng đáng là người lãnh đạo. theo đó. Người coi những tệ nạn đó là tội ác. Phải khắc phục các nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực. lãng phí quan liêu cũng nặng như tội lỗi "Việt gian. Người đã nêu rõ những tệ nạn cần phải chống gồm ba loại hình là tham ô. Đây cũng chính là nội dung mà tôi thấy tâm đắc nhất. bằng gươm còn dễ. lãng phí quan liêu. đau xót".Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ gương sáng đạo đức cách mạng để mọi người tôn vinh và noi theo. nhiều lần Bác khẳng định muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần _______________________________________________________________________ _ T. Trong cuộc đấu tranh này. là kẻ thù khá nguy hiểm của nhân dân. Cuộc sống đang đòi hỏi phải làm trong sạch Đảng và làm lành mạnh đ ời sống đạo đức của xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã sớm nhận ra sự nguy hiểm của bệnh "cá nhân". tinh thần quốc tế trong sáng nêu trong di sản của Người. Ngay từ năm 1952. đó là nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực ảnh hưởng nghiêm trọng đến chế đ ộ. thật sự cần kiệm liêm chính. “giặc ở trong lòng” phá từ trong phá ra. bên cạnh việc xây dựng những phẩm chất đạo đức. là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” . Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. Hai mặt đó phải tiến hành song song. là thứ “giặc nội xâm”. phải lấy việc xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt. như đã được nêu ra trong nhiều nghị quy ết của Đảng. toàn dân: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Người đã chỉ rõ tội lỗi của những kẻ tham ô. Trung với nước. chí công vô tư. hiếu với dân. chí công vô tư. mật thám". trong nội bộ. II. phong kiến. Chúng ta càng thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc Người để lại cho toàn Đảng. trong tinh thần. Phải giữ gìn “Đảng ta thật trong sạch. thương người. cần kiệm liêm chính. nhưng việc tranh đấu với kẻ địch trong người. mỗi đ ảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Liên hệ bản thân Đất nước ta đang trên đà phát triển. càng phải khắc phục nguyên nhân đã để cho các tệ nạn tiêu cực phát triển. là bạn đồng minh của thực dân. xây dựng tiến lên chủ nghĩa xã hội. chúng ta còn phải đấu tranh quyết liệt chống các tệ nạn xã hội nảy sinh trong nền kinh tế thị trường đang làm phương hại đến nền đạo đức cách mạng. Người cho rằng: "Việc tranh đấu với kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng. là một khó khăn.

Tôi coi trọng việc bồi dưỡng thể chất là nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân Câu 3: Vì sao vấn đề xác định động cơ vào Đảng được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên. chí công vô tư. liêm. Tôi luôn nỗ lực rèn luyện đạo đức cách mạng: thực hiện cần. xa hội . thế giới. thường xuyên tiến hành phê bình và tự phê bình… để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Bởi vì “mỗi một người dân yếu ớt. Bồi dưỡng tri thức lý luận và văn hóa. có chí tiến thủ và đoàn kết.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ phải có những con người xã hội chủ nghĩa. việc giữ gìn dân chủ. kiệm.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. sống trong sạch. Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. Những phẩm chất này giống như bốn mùa trong năm: thiếu đi một mùa thì không thành năm. mỗi một người dân khỏe mạnh. liêm. chính. tức là cà nước khỏe mạnh”. Bên cạnh việc học tập trên lớp Tôi luôn trao dồi cho mình những kiến thức về các vấn đề văn hóa . xây dựng nước nhà. tức là cả nước yếu ớt. Vấn đề xác định động cơ vào Đảng được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên vì: _______________________________________________________________________ _ T. thực hiện đời sống mới… tất thảy đều phải có sức khỏe thì mới thành công. Để làm tròn trọng trách người chủ tương lai của đất nước Tôi luôn nhắc nhở bản thân luôn luôn tu dưỡng và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tu dưỡng đạo đức cách mạng : Cái cốt lõi của đạo đức cách mạng là cần. Chính người cũng nêu gương sáng về rèn luyện sức khỏe. thiếu đi một đức tính thì không thể trở thành con người theo đúng nghĩa. là một sinh viên của một trường Đại học danh tiếng Tôi luôn cố gắng học tập thật tốt. mottj trong những kiến thức thực tế liên quan trưc tiếp tới công việc sau này của Tôi Bồi dưỡng thể chất: Theo Người. kiệm. Liên hệ với quá trình phấn đấu rèn luyện của bản thân đồng chí. phê phán những thói hư tật xấu. Nhận thấy tầm quan trọng của việc học tập . khoa học – kỹ thuật : Theo Người thanh niên phải vừa có đức vừa có tài. lắng nghe sự hướng dẫn và giảng dạy của Thầy Cô. chính. Trả Lời I. không kiêu ngạo. Hơn nữa dốt nát là một trong những nguyên nhân gây ra sự kìm hãm trong xã hội. Người có tài mà không có đức sẽ trở lên vô dụng. Đặc biệt là những kiến thức về kinh tế. Do vậy.

Thực tế đã có những Đảng viên đã được thử thách qua chiến đấu rất dũng cảm. Cũng có những Đảng viên sau khi vào Đ ảng một thời gian dài. họ s ẽ ph ản bội lại lý tưởng cách mạng của Đảng. Nhưng vượt lên trên tất cả cái gọi là quyền lợi ấy phải là đ ạo đ ức cách mạng. gian khổ. làng nước theo sau”. là phẩm chất của người Đảng viên tận tụy vì dân. đi đôi với trách nhiệm. Bác Hồ kính yêu đã dạy chúng ta: “Đảng viên là người đ ầy t ớ c ủa nhân dân. Đảng viên phải gương mẫu đi đầu. vui sau cái vui thiên hạ. “Đảng viên đi trước. xây d ựng đ ất nước xã hội chủ nghĩa giàu đẹp và văn minh. Tất nhiên. Chính vì vậy mà trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên của Đ ảng cộng sản Việt Nam thì mỗi người chúng ta phải xác định được động cơ vào Đảng đúng đắn.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Đảng là một tổ chức chính trị. vào Đảng là để chấp nhận gian khổ hi sinh. nắm trong tay chức quyền thì bắt đầu mới bộc lộ bản chất cơ hội. uy tín của Đảng.” Vào Đảng là để phục vụ nhân dân. trước sự cám dỗ của tiền tài. hết lòng phục vụ nhân dân. phục vụ dân tộc.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . bản chất của một con người mang danh Đảng viên để tiến thân. đất nước lên trên lợi ích cá nhân. tuyệt đối trung thành với điều lệ và cương lĩnh của Đảng. vững mạnh của Đảng. làm hại đến lợi ích của nhân dân. của dân tộc và nguy hiểm hơn nữa là đến một lúc nào đó. Nếu Đảng viên mà đặt lợi ích cá nhân. cần phải khai trừ ra khỏi Đảng. Mất lòng tin của dân và xa dời quần chúng nhân dân thì mọi việc đều thất bại. đã bị biến chất. những việc khó khăn. đây là một tổ chức luôn luôn vận đ ộng và phát triển nên rất cần những người ưu tú để cho Đảng hoạt động và phát triển bình thường để đáp ứng nhu cầu cách mạng trong từng thời kỳ. Việc khai trừ và kết nạp Đảng viên mới để bổ xung cho Đảng những con người có phẩm chất năng lực nâng cao bản lĩnh chính trị để phục vụ cho Đảng giúp Đảng ta lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới hiện nay. đặt lợi ích của nhân dân. Có xác định được như vậy thì người Đảng viên mới tận tâm tận lực phục vụ Đảng. _______________________________________________________________________ _ T. thoái hóa. nhưng trong điều kiện hòa bình. Những con người đó tr ước sau gì cũng làm tổn hại đến thanh danh. Những người mà ngay từ khi phấn đấu vào Đảng đã có động cơ không trong sáng thì khi đã đứng trong hàng ngũ của Đ ảng chắc chắn sẽ “quay lưng” phản bội lại Đảng khi có cơ hội. phấn đấu vì lý tưởng cách mạng cao cả. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. gia đình mình lên trên hết thì người Đảng viên đó không đ ược lòng tin của nhân dân. Trong quá tình vận động và phát triển luôn xuất hiện những phần tử thoái hóa biến chất. lo trước nỗi lo thiên hạ. chấp nhận sự phân công và điều động của Đảng. rất anh hùng. nghĩa vụ Đảng viên thì cũng có cả quy ền lợi. vật chất đã gục ngã. Điều đó là hết sức nguy hiểm cho sự trong sạch. nếu vào Đảng mà chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân thì đừng vào. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu.

động cơ vào Đảng không đúng đắn. rèn luyện và phấn đấu vào Đảng của mỗi quần chúng ưu tú và người Đảng viên _______________________________________________________________________ _ T. việc xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định. sẽ không vượt qua được những thử thách. thường xuyên trau đồi đạo đức cách mạng. trong công tác xây dựng Đảng. lệch lạc và vụ lợi thì không những không làm cho Đảng vững mạnh mà ngược lại mặc dù Đảng sẽ nhiều Đảng viên. càng không để cho các phần tử có cơ hội lọt vào Đảng. Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn hiện nay có ý nghĩa hết s ức quan trọng. thực dụng. nhưng không có đoàn kết.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . lý tưởng cách mạng. người Đảng viên nói riêng. không vượt qua được những thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. tiền tài. thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ suy yếu. bởi nó nằm sâu trong nội tâm mỗi người. chí công. quần chúng cũng như cán bộ. của dân tộc. liêm. tự rèn luyện bản lĩnh chính trị và tự phấn đấu vươn lên. quần chúng ưu tú và người Đảng viên cần thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ về đạo đức cách mạng: “Cần. tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu. nhưng đó cũng là điều khó nắm bắt nhất. Đảng chỉ kết nạp những người thực sự giác ngộ về mục đích. Động cơ và mục đích vào Đảng đúng đắn không phải là cái cụ thể. mục đích của Đảng. việc xác định động cơ vào Đảng ở mỗi người là cực kỳ quan trọng. Động cơ và mục đích của quần chúng khi vào Đảng là điều hết sức quan trọng. Nếu người vào Đảng không có đủ nghị lực và bản lĩnh. lệch lạc. quyết không thu nạp vào hàng ngũ mình những người mang động cơ thiếu trong sang. xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng. tự trau dồi.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Chính vì vậy. thử thách và những cám dỗ của quyền lực. Đảng ta cầm quyền và cơ chế kinh tế thị trường. không hình thành một khối vững chắc. mỗi người chúng ta nói chung. không thắng nổi cám dỗ vật chất thì Đảng sẽ xa dời tư tưởng cộng sản nền tảng. Trong điều kiện hòa bình. chúng ta cần tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng một cách có hệ thống cho các quần chúng ưu tú và cho các Đảng viên mới đ ể mỗi người Đảng viên và quần chúng tự ý thức. Vì vậy. luôn phải đối mặt với biết bao khó khăn. những quần chúng tiến bộ và được bồi đắp thêm ngay trong quá trình học tập. vụ lợi. Vì sự vững mạnh của Đảng. mà nó đã tồn tại trong những người đoàn viên ưu tú. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn cần hiểu sâu sắc bản chất. vì lợi ích của nhân dân. kiệm. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Trong quá trình phấn đấu vào Đảng. không phải là thứ mà chúng ta đem cân đong đo đếm được. nhiệm vụ do Đảng đề ra. chính. Nếu ngay từ đầu. vô tư”. chia rẽ.

làm giàu vốn hiểu biết của chính mình. lý tưởng và con đường xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ đã lựa chọn. vì Đảng mà hy sinh oanh liệt. giữ vững niềm tin. nhưng như lời bác Hồ dạy: “Nói tóm tắt. khi cách mạng thế giới tạm thời lâm vào thoái trào. với lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc. tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. ỷ lại. nền tảng tư tưởng của Đảng. có biết bao nhiêu đồng chí đã vì dân. tin cậy. chính kiến rõ ràng. Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng. không thụ động. Ngày nay. hoạt động chính trị . thì đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập. Đồng thời bản lĩnh đó còn thể hiện ở tinh thần độc lập. Trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần.xã hội. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng _______________________________________________________________________ _ T. cần đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiên định mục tiêu.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Sau khi đã xây dựng cho mình được động cơ đúng đ ắn người Đ ảng viên phải thường xuyên tự rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị. đại bộ phận Đảng viên vẫn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng. Có đạo đức cách mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . trì trệ. sáng tạo. người phấn đấu vào Đảng cần đ ứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân. tư tưởng Hồ Chí Minh. cần thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. không ngừng nghỉ. lý tưởng của Đảng. chúng ta mới trở nên vững vàng và kiên định. Nó do đấu tranh. Đó là điều chủ chốt nhất”. Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn và kiên định mục tiêu. giảm sút niềm tin và ý trí chiến đấu. Bản lĩnh chính trị còn được rèn luyện qua các hoạt động thực tiễn. phẩm chất đ ạo đức cách mạng. trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào cũng không giao động. Tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. Để có bản lĩnh chính trị vững vàng. nắm vững lý luận Mác – Lê nin. rèn luy ện suốt đ ời. muốn trở thành Đ ảng viên của Đảng cộng sản cần thường xuyên tự rèn luyện mình qua thực tế s ản xuất. được nhân dân quý mến. Cùng với rèn luyện bản lĩnh chính trị. Trong điều kiện hiện nay. đã nêu gương chói lọi về đạo đức cách mạng. không mất phương hướng chính trị và có thái độ. chỉ có sự hiểu biết sâu rộng. công tác. bảo thủ. trải nghiệm qua trường học đấu tranh thực tiễn. Trong Đảng ta. cho cách mạng. kiên định. Đạo đức cách mạng có nội dung hết sức phong phú.

Hai điều kiện này có quan hệ gắn bó mật thiết với nhau trong quá trình xây dựng động cơ cho mình. lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. trở thành quốc gia giàu mạnh. nghiệp vụ. Phấn đấu trở thành người sản xuất. người đang phấn đấu vào Đảng cần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức Đảng.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . trong đó lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp. Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao thì người Đảng viên phải thảo mãn được hai điều kiện đó là. Đường lối của Đảng là kết hợp hài hòa ba lợi ích: lợi ích toàn xã hội. Không thể có đạo đức cách mạng nếu làm gì cũng tính thiệt hơn với Đảng. hoặc học lấy lệ. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò. l ợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. hiệu quả cao. Nâng cao năng lực. coi đ ồng tiền là tất cả. chính sách để tham nhũng. Đ ảng không thể kết nạp những người lười học tập. đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để trở thành Đảng viên. bảo đảm đạt chất lượng. đoàn thể giao cho. thường xuyên tiếp nhận những hiểu biết mới để đủ kiến thức đáp ứng các yêu cầu do thực tiễn đề ra. làng nước theo sau” như chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. muốn lựa chọn theo ý thích và lợi ích cá nhân. lãng phí làm giàu phi pháp…. không ngừng học tập. văn minh. Đó là điều kiện chủ yếu để quần chúng tin cậy giới thiệu và tổ chức Đảng xem xét kết nạp vào Đ ảng. chỉ cốt lấy bằng cấp. _______________________________________________________________________ _ T. Ngày nay đạo đức cách mạng còn là ý trí. tự do. Đảng luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân. Để xứng đáng với vai trò tiên phong. chiến đấu và học tập giỏi. Nhiệt tình cách mạng. có năng lực trí tuệ và thực tiễn nó được tạo nên bởi trình độ trí tuệ của người Đảng viên. đặt lợi ích cá nhân mình lên trên. sống cơ hội thực dụng. công tác. lợi dụng cơ chế. ngoài nhiệt tình cách mạng cần đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực trí tuệ và năng lực thực tiễn. quyết tâm và góp sức đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Phải coi trọng việc học tập chính trị cùng với chuyên môn. hạnh phúc. vàng càng luyện càng trong”. lên trước lợi ích tập th ể và toàn xã hội. lúc nào cũng đòi hỏi hưởng thụ. không thể hiện được tính tiên phong gương mẫu. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. lợi ích cá nhân. ích kỷ. nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ cố. gương mẫu “Đảng viên đi trước. Trong điều kiện hiện nay.

người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể. tôn trọng. với bà con làng xóm. Hòa mình với quần chúng nhưng không bị động theo những suy nghĩ và việc làm tiêu cực. các hoạt động đoàn thể. Nhân dân ta gắn bó với Đảng và luôn tham gia đóng góp cho Đảng. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. tham gia xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sỏ trong sạch. Thường xuyên chăm lo đời sống. vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng và chinh sách. khả năng lãnh đạo. tập hợp quần chúng. góp phần phát huy vai trò của đoàn thể trong s ự nghiệp đổi mới. người phấn đấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa. quan liêu. am hiểu và l ắng nghe ý kiến của quần chúng. hiện đại hóa đất nước. với đồng nghiệp. với nhân dân.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . với nhân dân. chống tệ nạn xã hội. Vì vậy. đạo lý tốt đẹp của dân tộc. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. vận động mọi người đoàn kết. các hoạt động nhân đạo. lãng phí. tiêu cực. gương mẫu vận động gia đình. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. phát huy truyền thống.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Gắn bó với tập thể. Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống đó. người trong độ tuổi Thanh niên muốn vào Đảng nhất thiết phải là Đoàn viên ưu tú. khối phố. Qua hoạt động đoàn thể người phấn đấu vào Đảng thể hiện rõ vai trò. người thân tham gia các phong trào. chia sẻ. tin tưởng. Ở nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. pháp luật của nhà nước. vững mạnh là trách nhiệm của người phấn đấu vào Đảng. từ thiện. Người phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên. Phải hòa mình với quần chúng. máu thịt với nhân dân. mà luôn luôn đề cao tinh thần trách nhiệm. sai trái. Người muốn vào Đảng càng phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội và tích cực tham gia công tác xã hội. thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ do Đảng đề ra. bạn bè trong đơn vị công tác. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. công tác xã hội Một trong những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết. Muốn trở thành Đảng viên. _______________________________________________________________________ _ T. trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình. phát huy tính tiên phong gương mẫu – những phẩm chất cần thiết để trở thành Đảng viên của Đảng. tham nhũng.

+ Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng. nhiệm vụ đó vào cuộc sống.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . + Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động của chính quyền và đoàn thể. cải thiện đời sống cho nhân dân. đơn vị. nghị quyết của Đảng. + Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những Đảng viên ưu tú. + Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đ ạo c ủa t ổ ch ức Đảng và đội ngũ Đảng viên. đủ tiêu chuẩn để tổ chức Đảng xem xét. Liên hệ với quá trình phấn đấu rèn luyện bản thân. các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để xuyên tạc chủ trương. giữ vững ổn định chính trị . pháp luật chính sách của nhà nước phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất. động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước.xã hội ở cơ sở. nhất là về phát triển kinh tế. đơn vị chấp hành tốt đường lối của Đảng. Đảng bộ trong việc lãnh đạo cơ quan. II. bầu vào cấp ủy. góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và s ức chiến đấu của tổ chức Đảng. sáng tạo. cải thiện đời sống của người lao động. nắm bắt tình hình của quần chúng nhân dân. vững mạnh. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu. chi bộ đề ra với tinh thần chủ động. hiểu biết về Ðảng. đề xuất với tổ chức Đảng. xóa đói giảm nghèo. Tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở còn bao gồm các nội dung sau: + Tích cực hưởng ứng các phong trào. chính sách. tạo ra bước phát triển mới của cơ sở. nỗ lực phấn đấu cao nhất. chính sách của Đảng. góp phần xây dựng cơ sở chính trong sạch. Góp phần tích cực đưa những chủ trương. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương. + Chủ động nắm bắt tình hình thực tế. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức Đảng xét kết nạp. nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên. Khi được học tập tại mái trường Học Viện Ngân Hàng Tôi đã có may mắn được nghiên cứu. kết quả thực hiện chủ trương.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Nội dung tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng của người phấn đ ấu vào Đảng là: Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình quan tâm đóng góp ý kiến với chi bộ. kịp thời phản ánh. đơn vị. nhiệm vụ do Đảng bộ. Tôi đã xác định cho mình một nhận thức _______________________________________________________________________ _ T.

luôn cố gắng để không dừng bước và bỏ cuộc khi chiến đấu với sự “ích kỷ. hòa đồng và có trách nhiệm. luôn lắng nghe ý kiến của mọi người đó chính là một bí quyết giúp Tôi Thành công Trong thời gian học tập trường Tôi đã thực sự trưởng thành trong mái nhà tình nguyện HVNH. Với tinh thần ham học hỏi.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . công tác tốt. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “ có Đ ức mà không có tài là người vô dụng. tích cực tham gia các hoạt đ ộng đoàn th ể. các kỳ học vừa qua Tôi luôn đước xếp loại khá . học tập. đặc biệt là những kiến thức về kinh tế.Là bí thư lớp Tôi luôn cố gắng gương mẫu trong học tập và mọi hoạt động của nhà trường. Tôi mong ước một ngày nào đó mình sẽ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Ðảng. thấm nhuần lời dạy c ủa người ngoài việc trau rồi kiến thức Tôi luôn nhắc nhở bản thân tu dưỡng đ ạo đức. Tình nguyện chính là nơi Tôi được cống hiến sức trẻ cho xã hội . Chỉ với những động . lười biếng. hoàn thành những nhiệm vụ mà đoàn trường và thành đoàn giao cho . chứ không phải lợi dụng vào Ðảng để làm "bình phong". Chưa vào Ðảng không có nghĩa là chưa phấn đấu. thỏa mãn tham vọng cá nhân. công tác xã hội là một trong những mục tiêu phấn đấu của Tôi. ham hưởng thụ”. chưa rèn luyện. sống gương mẫu. nêu cao ý thức trách nhiệm tự khẳng định mình. phấn đấu vào Ðảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng. Hiểu được tâm tư. chưa cống hiến. "chỗ dựa" tiến thân. Mặc dù là sinh viên một lớp tín chỉ việc gắn kết các thành viên là rất khó nhưng điều đó đã không làm Tôi nản lòng. sinh viên rèn luyện. không tụt hậu. có tài mà không có đức làm việc gì cũng khó” . xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước . nguyện vọng của các bạn. cho đất nước.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ đúng đắn về Đảng. sống lành mạnh và có ích cho xã hội Để trở thành người sinh viên gương mẫu .. hay chăm sóc các em bé ung mắc bệnh ung thu tại viện nhi TW. giỏi . sống có lý tưởng tôi luôn nỗ l ực phấn đấu “chiến thắng bản thân”. Trở thành đảng viên không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là c ơ hội đ ể mỗi học sinh. mang ý nghĩa cống hiến. Tôi luôn chuyên tâm vào các bài giảng của thầy cô để trau dồi kiến thức cho một nhà ngân hàng tương lai. với nhân dân . Là một bí thư lớp Tôi luôn cố gắng gắn kết các thành viên với nhau . tổ chức têt trung thu. xã hội. Có lẽ một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quãng thời gian tình nguyện vừa qua đó chính là Mùa hè xanh 2009. Ðó là mục tiêu và lý tưởng phấn đ ấu c ủa bản thân. Mục tiêu đó là động lực lớn để tôi học tập. 1-6 cho các bé ở làng trẻ hy vọng …. Ngay từ khi là sinh viên năm thứ nhất Tôi đã nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể. Gắn bó với tập thể. Đó là quãng thời gian mà sức trẻ được cống hiến hết _______________________________________________________________________ _ T. những đóng góp nhỏ bé như công tác bảo vệ môi trường. Tôi mong muốn làm việc hết mình để không lãng phí tuổi trẻ. Vào Ðảng không phải là để tranh giành quyền lợi. Bên cạnh việc học tập trên lớp Tôi cố gắng tìm hiểu những kiến thức về văn hóa . tham gia phân luồng giao thông trong giờ cao điểm.

thế nào là “ trung với nước . sự hy sinh . những bờ đê………. hiếu với dân . Với hành trang trên vai và một trái tim nhiệt huyết toàn đội gồm 30 thành viên đã vượt qua sự khắc nghiệt về thời tiết. nhũng con mương. nhất là trình độ ngoại ngữ.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ mình. Hà Nội đã cho Tôi thấy được thế nào là tinh thần đoàn kết.. tin học. tính chủ động. để làm xanh đường lang .h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . sự khó khăn về dời sống vật chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thành đoàn giao cho. hiểu về một thế hệ đã hy sinh cho độc lập của dân tộc. Tương lai của thanh niên gắn liền với vận mệnh của đất nước và tương lai của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng _______________________________________________________________________ _ T. ngõ xóm. dám làm của tuổi trẻ Viêt Nam. thiếu kiến thức cần thiết cho yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.. khả năng giao tiếp. Và đặc biệt là mười lăm ngày hành trình về những nghĩa trang lịch sử . ngại tìm hiểu và ít ý kiến đóng góp xây dựng. sáng tạo… Những điều đó chính là động lực để Tôi cố gắng hơn nữa để xứng đáng là thế hệ trẻ của đất nước . Với 15 ngày tại Đan phượng. Đó chính là nơi giúp Tôi hiểu thêm về truyền thống l ịch s ử của ông cha ta. dám nghĩ . sẵn sàng hy sinh vi độc l ập dân t ộc…” và th ế nào là học tập và làm việc thao tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Trong quá trình phấn đấu và rèn luyện của mình. để dạy học cho các em nhỏ. Ngoài những việc đã làm được Tôi nhận thấy mình còn những mặt chưa được như: thụ động tiếp nhận các chương trình. Mười lăm ngày để tìm hiểu về phong trào đoàn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful