Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG

Câu 1: Phân tích vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ý nghĩa của sự kiện Đảng Cộng Sản Vi ệt Nam ra đ ời (3-21930). Trả lời

I, Bối cảnh lịch sử thế giới và Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
1. Tình hình thế giới Đầu thế kỷ XX, trên phạm vi quốc tế, sự thức tỉnh của các dân t ộc Châu Á cùng v ới phong trào tư sản ở Đông Âu bắt đầu từ cách mạng 1905 ở Nga đã tạo thành một cao trào thức tỉnh các dân tộc phương đông. Hàng trăm người h ướng v ề m ột cu ộc s ống mới với bối cảnh tự do Năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi m ở ra thời đại m ới, th ời đ ại quá đ ộ t ừ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế gi ới. Th ắng l ợi c ủa cách mang tháng 10 Nga đặt ra cho những người yêu n ước Vi ệt Nam m ột s ư l ựa ch ọn m ới: độc lập dân tộc đi lên CNXH hay độc lập đi lên CNTB. 2.Hoàn cảnh trong nước

Nǎm 1858, đế quốc Pháp vũ trang xâm lược nước ta. Vua quan triều đình nhà Nguyễn từng bước đầu hàng chúng. Ngày 6 tháng 6 nǎm 1884, triều đình nhà Nguyễn đã ký Hiệp ước Patơnốt, hoàn toàn dâng nước ta cho đế quốc Pháp. Từ đó, Việt Nam trở thành thuộc địa của đế quốc Pháp. Dưới chế độ thống trị của đế quốc Pháp và tay sai của chúng, xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi. Về chính trị, thực dân Pháp thi hành chính sách chuyên chế. Mọi quyền hành đêu nằm trong tay người Pháp, vua quan nhà Nguyễn chỉ đóng vai trò bù nhìn. Chúng thi hành chính sách chia để trị. Chúng chia rẽ giữa ba dân tộc trên bán đ ảo Đông Dương, rồi lập ra xứ Đông Dương thuộc Pháp nhằm xoá tên các nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên bản đồ thế giới. Về kinh tế, tư bản Pháp không phát triển công nghiệp ở nước ta, mà chỉ mở mang một số ngành trực tiếp phục vụ cho bộ máy thống trị và khai thác tài nguyên đ ể cung cấp nguyên liệu cho nền công nghiệp của nước Pháp. Chính sách độc quyền kinh tế Pháp đã biến Việt Nam thành thị trường của chính quốc, nơi vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân công rẻ mạt.
_______________________________________________________________________ _ T.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _

Về xã hội, các mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên sâu sắc. Mâu thuẫn giữa nhân dân, chủ yếu là nông dân, với giai cấp phong kiến địa chủ chưa được giải quyết, thì mâu thuẫn giữa dân tộc ta với bọn đế quốc Pháp thống trị và phong kiến tay sai của chúng lại phát sinh, càng đẩy nhanh quá trình cách mạng của nhân dân ta. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa của tư bản Pháp trùm lên phương thức sản xuất phong kiến lỗi thời đã làm phân hoá các giai cấp cũ, tạo ra kết cấu giai cấp mới. Giai cấp địa chủ phong kiến bị phân hoá, giai cấp công nhân ra đời. Giai cấp tư sản Việt Nam xuất hiện từ trong thời gian Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), vừa ra đời đã bị sự chèn ép của tư bản Pháp và phân hoá thành hai bộ phận. Một số ít ôm chân đế quốc, tham gia vào các cơ quan chính tr ị và kinh tế của đế quốc Pháp, trở thành lớp tư sản mại bản. Một bộ phận khác tuy có mâu thuẫn nhất định với tư bản Pháp và triều đình phong kiến, nhưng thế lực kinh tế yếu ớt, què quặt, phụ thuộc, khuynh hướng chính trị cải lương. Do vậy, giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam tuy có tinh thần yêu nước, chống phong kiến và đế quốc, nhưng họ không có khả nǎng lãnh đạo cách mạng. Họ chỉ có thể tham gia cuộc đấu tranh ấy trong điều kiện nhất định. Tầng lớp trí thức và tiểu tư sản là những người vốn được chế độ phong kiến và thực dân đào tạo. Nhưng do truyền thống yêu nước chi phối, họ khao khát độc lập, tự do, dân chủ, nên cũng bị phân hoá. Một số ít cam tâm làm tay sai. Số đông vẫn giữ được khí tiết. Khi có điều kiện, những trí thức yêu nước thường đóng vai trò truyền bá những tư tưởng mới và là ngòi pháo của các cuộc đấu tranh chống thực dânphongkiến Giai cấp nông dân khao khát độc lập và ruộng đất, hǎng hái chống đế quốc và phong kiến. Sau phong trào Vǎn thân, Cần vương, nhất là sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên thế (1913), phong trào nông dân bị phân tán. Nông dân là một lực lượng đông đảo, yêu nước, nhưng không thể tự vạch ra đường lối đúng đ ắn đ ể tự giải phóng và không thể đóng vai trò lãnh đạo cách mạng. Giai cấp công nhân Việt Nam là sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Lớp công nhân đầu tiên xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp xây dựng một số cơ sở công nghiệp, đôn trại và thành phố phục vụ cho cuộc xâm lược và binh định nước ta. Trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), giai cấp công nhân còn ít, chỉ 10 vạn người và trình độ còn thấp. Qua thời kỳ khai thác thuộc địa lần thứ hai (1924-1929), số lượng công nhân chuyên nghiệp đã có 22 vạn người, chiếm 1,2% số dân. Nếu tính số người làm thuê trong các hãng kinh doanh tư nhân vừa, nhỏ và số người vô sản, nửa vô sản sống ở thành thị và nông thôn, thì đội quân vô sản ở Việt Nam
_______________________________________________________________________ _ T.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25

phát triển kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa trong khuôn khổ hợp pháp. ông về Xiêm nằm chờ thời. để đánh Pháp giành độc lập dân tộc. giảng dạy và học tập theo những nội dung và phương pháp mới. giai cấp công nhân Việt Nam bị ba tầng áp bức. Cùng thời gian này còn nổ ra cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. thu hút sự tham ra nhiệt tình của các tầng lớp. giai cấp Phong trào Cần Vương (1885-1896). nửa phong kiến. Phan Bội Châu chủ trương dựa vào sự giúp đỡ bên ngoài.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ trước nǎm 1930 có đến hàng triệu người. thiết lập một nhà nước theo mô hình quân chủ lập hiến của Nhật.Chủ trương dựa vào đế quốc Nhật để chống đế quốc Pháp không thành.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . về giai cấp. ở Trung Kỳ. nâng cao dân khí. Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật (1883-1892) và Hương Khê của Phan Đình Phùng (1885-1895). Ông về Trung Quốc lập ra Việt Nam Quang phục Hội (1912) với ý định tập hợp lực lượng rồi kéo quân về nước võ trang bạo động đánh Pháp. có cuộc vận động Duy tân. cũng như nông dân và các tầng lớp lao động khác. nhất là ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ. Các phong trào yêu nước Trong bối cảnh lịch sử trên tinh thần yêu nước c ủa người dân Vi ệt Nam ngày càng được phát huy mạnh mẽ. đã mở cuộc tiến công trại lính Pháp ở cạnh kinh thành Huế (1885). nếp sống. làm cho dân giàu. Mặc dù sau đó Hàm Nghi bị bắt. Phan Châu Trinh chủ trương dùng những cải cách văn hóa. Phan Châu Trinh. chủ yếu là Nhật Bản. Đó là cơ sở khách quan thuận lợi cho hai giai cấp cơ bản này có sự liên minh tự nhiên từ khi ra đời và phát triển trong quá trình đấu tranh cách mạng. Do những hạn chế về lịch sử. Đầu thế kỷ XX. nhưng phong trào Cần Vương vẫn phát triển. kết hợp với phong tràođấu tranh chống thuế (1908). nước mạnh. bóc lột của đế quốc. giải phóng dân tộc. tiêu biểu là trường Đông Kinh nghĩa thục Hà Nội. phong kiến và tư sản. Sinh trưởng trong một nước thuộc địa. _______________________________________________________________________ _ T. Ông lập ra Hội Duy tân (1904). kéo dài đến năm 1913. Thất bại của phong trào Cần Vương chứng tỏ sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến trong việc giải quyết nhiệm vụ giành độc lập dân tộc do lịch sử đặt ra. hạ chiếu Cần Vương. phần lớn xuất thân từ nông dân. nên Phan Bội Châu. II. ở Bắc Kỳ. nhưng rồi cũng không thành công. Giữa lúc đó Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và thắng lợi (1911). một phong trào đấu tranh vũ trang do Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết phát động. tổ chức phong trào Đông Du (1906-1908). tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa: Ba Đình của Phạm Bành và Đinh Công Tráng (1881-1887). Tôn Thất Thuyết đưa Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị). mở mang dân trí. buộc thực dân Pháp phải trao trả độc l ập cho nước Việt Nam. Việc không thành. hô hào thay đổi phong tục. có việc mở trường học.

Họ cũng đưa ra một số khẩu hiệu đòi tự do dân chủ đ ể lôi kéo quần chúng. lễ truy điệu và để tang Phan Châu Trinh. có bộ phận chuyển dần sang quỹ đạo cách mạng vô sản (tiêu biểu là Phục Việt. Nhưng khi bị thực dân Pháp đàn áp hoặc nhân nhượng cho một số quyền lợi thì họ lại đi vào con đường thỏa hiệp. giai cấp tư sản Việt Nam đã bắt đầu vươn lên vũ đài đấu tranh với thực dân Pháp bằng một số cuộc đấu tranh cụ thể với những hình thức khác nhau.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ cũng như các sĩ phu cấp tiến lãnh đạo phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX không thể tìm được một phương hướng giải quyết chính xác cho cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc. Phục Việt (1925). lãnh tụ là Nguyễn Thái Học. Họ lập ra nhiều tổ chức chính tr ị như: Việt Nam Nghĩa đoàn. nhưng với tinh thần dân tộc. đấu tranh đòi thả nhà yêu nước Nguyễn An Ninh (1926). An Nam trẻ (La jeune Annam). Thanh niên cao vọng (1926). Cường học thư xã (Sài Gòn). Năm 1919-1923. cùng sự thay đổi của điều kiện lịch sử. Phong trào quốc gia cải lương của bộ phận tư sản và đ ịa chủ lớp trên đã diễn ra bằng việc vận động chấn hưng nội hoá bài trừ ngoại hoá. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất mặc dù còn nhiều hạn chế về số lượng. ra nhiều báo chí tiến bộ như Chuông rạn (La Cloche fêlée). Cùng với phong trào đấu tranh chính trị. thành lập nhiều nhà xuất bản như Nam Đồng thư xã (Hà Nội). Hưng Nam. tiểu tư sản Việt Nam còn tiến hành một cuộc vận động văn hóa tiến bộ.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Năm 1925-1926 đã diễn ra Phong trào yêu nước dân chủ công khai của tiểu tư sản thành thị và tư sản lớp dưới. chống độc quyền thương cảng Sài Gòn. đòi thực dân Pháp phải mở rộng các viện dân biểu cho tư sản Việt Nam tham gia. về thế lực kinh tế và chính trị. Nguyễn Khắc Nhu và Phó Đức Chính. chống độc quyền khai thác lúa gạo ở Nam Kỳ. Hưng Nam). dân chủ. nên chỉ sau một thời kỳ phát triển đã bị kẻ thù dập tắt. Có nhiều phong trào đấu tranh chính trị gây tiếng vang khá lớn như đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925). tập hợp tư sản và địa chủ lớp trên. càng về sau. tuyên truyền rộng rãi những tư tưởng tự do dân chủ.. Quan hải tùng thư (Huế). Phạm Tuấn Tài. Năm 1923 xuất hiện Đảng Lập hiến của Bùi Quang Chiêu ở Sài Gòn. phong trào trên đây ngày càng bị phân hoá mạnh. Cội nguồn Đảng này là Nam Đồng thư xã. Người nhà quê (Le Nhaque). Có bộ phận đi sâu hơn nữa vào khuynh hướng chính trị tư sản (như Nam Đồng thư xã). Đây là tổ chức chính trị tiêu biểu nhất của khuynh hướng _______________________________________________________________________ _ T. Năm 1927-1930 Phong trào cách mạng quốc gia tư sản gắn liền với sự ra đời và hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng (25-12-1927). Tuy nhiên..

Về tổ chức. thể hiện ý thức dân tộc. Nhìn chung. Nguyễn Tất Thành rời tổ quốc ra đi tìm đường cứu _______________________________________________________________________ _ T.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . xóa bỏ chế độ vua quan. một số đảng viên của Việt Nam Quốc dân Đảng ám sát tên trùm mộ phu Badanh (Bazin) tại Hà Nội. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương xây dựng các cấp từ Trung ương đến cơ sở. cuộc khởi nghĩa Yên Bái bùng nổ. địa chủ và cả hạ sĩ quan Việt Nam trong quân đội Pháp Về tư tưởng.. Ngày 9-2-1930. Việt Nam quốc dân Đảng mô phỏng theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn. Vai trò của Việt Nam Quốc dân Đảng trong phong trào dân tộc ở Việt Nam chấm dứt cùng với sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái. Thực dân Pháp điên cuồng khủng bố phong trào yêu nước. sôi nổi. và không có một đường lối cứu nước đúng đắn. Các lãnh tụ của Việt Nam quốc dân Đảng cùng hàng ngàn chiến sĩ yêu nước bị bắt và bị kết án tử hình. trung tâm là thị xã Yên Bái với cuộc tiến công trại lính Pháp của quân khởi nghĩa.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ tư sản ở Việt Nam. vì thế nó nhanh chóng bị thực dân Pháp dìm trong biển máu. rõ ràng. nhưng chưa bao giờ có một đường lối chính trị cụ thể. tiểu tư sản.. các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đã diễn ra liên tục. Trong tình thế hết sức bị động. nhưng cũng chưa bao giờ có một hệ thống tổ chức thống nhất Ngày 9-2-1929. ở một số địa phương như Thái Bình. tinh thần chống đế quốc của giai cấp tư sản Việt Nam. Trước khi bước lên đoạn đầu đài họ hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vạn tuế". thành lập dân quyền.Vai trò của Nguyễn Ái Quốc Giữa lúc cách mạng Việt Nam đang chìm trong khủng hoảng về đường lối cứu nước. tập hợp các thành phần tư sản. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương đánh đuổi đế quốc. Về chính trị. cũng có những hoạt động phối hợp . Việt Nam Quốc dân Đảng bị tổn thất nặng nề nhất. lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia với những hình thức đấu tranh phong phú. III. Hải Dương. ngày 5 – 6 – 1911. các lãnh tụ của Đảng quyết định dốc toàn bộ lực lượng vào một trận chiến đấu cuối cùng với tư tưởng “không thành công cũng thành nhân”. Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra khi chưa có thời cơ. nhưng cuối cùng đều thất bại vì giai cấp tư sản Việt Nam rất nhỏ yếu cả về kinh tế và chính trị nên không đủ sức giương cao ngọn cờ lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc.

tiếp tục chuẩn bị về mặt tư tưởng từ nhận thức cách mạng vô sản. Yêu cầu bức thiết phải có một Đảng thống nhất lãnh đạo. 1930 Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập ở Trung kỳ. Người sang Liên Xô gặp Lênin. sáng lập và viết bài cho báo Thanh Niên. Hội nghị nhất trí thành lập Đảng thống nhất lấy tên là Đ ảng Cộng sản _______________________________________________________________________ _ T. Trung Quốc. Người nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng tư sản điển hình và tham gia hoạt động trong Đảng Xã Hội Pháp. Vì vậy quốc tế cử Nguyễn Ái Quốc thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam . Chủ nghĩa Mác – Lênin và các tài liệu tuyên truyền của Nguyễn Ái Quốc được giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam đón nhận như người đi đường đang khát mà có nước uống. trong đó giai cấp công nhân trở thành một lực lượng chính trị độc lập. giai cấp vô sản phải nắm l ấy ngọn cờ giải phóng dân tộc. giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp. dân chủ mà Pháp nói khi sang xâm lược Việt Nam . đang đói mà có cơm ăn. nhiều tầng lớp nhân dân phát triển mạnh mẽ. Nó lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản làm dấy lên cao trào đấu tranh mạnh mẽ. Năm 1923. gắn cách mạng dân tộc từng trong nước với phong trào cách mạng vô sản thế giới… và công tác chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Người đã chuẩn bị điều kiện thành lập Đảng như sau: Người sáng lập và trực tiếp huấn luyện Thanh niên cách mạng đồng chí hội. phong trào công nhân đại diện công nhân đấu tranh từ tự phát lên tự giác đòi hỏi phải có tổ chức Đảng chính trị lãnh đạo. độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. mặt khác tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ cốt cán. giai cấp công nhân và tổ chức cho việc thành lập Đảng. Người đã từng bước rút ra nhiều bài học quý báu và bổ ích cho sự lựa chọn con đường cách mạng của mình. cạnh tranh phạm vi hoạt động. Năm 1930 tại Hương Cảng. nhân sự. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có 3 t ổ chức cộng sản được tuyên bố thành lập. xã hội chủ nghĩa. truyền bá tư tưởng Mác – Lênin trong tổ chức. giúp Người hiểu sâu sắc những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc đó là con đường cách mạng vô sản. sôi nổi khắp cả nước. Điều đó phản ánh xu thế tất yếu của phong trào đấu tranh cách mạng ở Việt Nam . Đảng Cộng sản lãnh đạo nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lênin. sau đó trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Song đó sự tồn tại của 3 tổ chức hoạt động biệt lập trong một quốc gia có nguy cơ dẫn đến chia rẽ. Người tham gia sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. bác ái. mùa thu 1929 An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam kỳ. luận cương của Lênin đã giải đáp trúng những vấn đề mà Nguyễn Ái Quốc trăn trở. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ nước. Người sang Pháp tìm hiểu tư tưởng hòa bình. Kết quả là năm 1929 Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập ở Bắc kỳ.

người sáng lập. Cương lĩnh ra đời đã đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp. chấm dứt sự khủng hoảng và bế tắc về con đường cứu nước: “Từ cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. tư tưởng. Cách mạng Việt Nam từ đây có đường lối cách mạng đúng đắn và tổ chức cách mạng tiên phong lãnh đạo. nhân dân ta liên tiếp nổi dậy chống chủ nghĩa thực dân. Cách mạng Việt Nam phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. chương trình tóm tắt … IV. từ khởi nghĩa Yên Thế và các phong trào Đông Du.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Việt Nam. thông qua chánh cương vắn tắt. kế thừa “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” và các tổ chức cộng sản tiền thân. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh đầu tiên của Đ ảng đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam: thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Sách lược vắn tắt. chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng đắn để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc. đủ sức lãnh đạo cách mạng. giải phóng giai cấp. sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử và là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị. “Năm 1930. Ý Nghĩa của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Đảng được thành lập là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta trong những năm đầu thế kỷ XX.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . là kết quả của quá trình l ựa chọn. thống nhất các tổ chức cộng sản. giải phóng xã hội. phong trào yêu nớc ba mươi năm đầu thế kỷ XX diễn ra vô cùng anh dũng. Đó là cột mốc lớn đánh dấu bước ngoặc trọng đ ại trong lịch sử cách mạng Việt Nam . Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Điều đó nói lên quy luật ra đời của Đảng và cũng chứng tỏ giai cấp công nhân mà đ ội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam đã trưởng thành và có đủ những yếu tố cơ bản nhất để khẳng định sự đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt _______________________________________________________________________ _ T. Tiếp nối các phong trào Văn Thân và Cần Vương. các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đông Kinh Nghĩa Thục. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. giải phóng con người. Duy Tân đến khởi nghĩa Yên Bái… nhưng không thành công vì thiếu một đường lối đúng”. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với cương lĩnh đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành. đánh dấu b ước ngoặt của cách mạng Việt Nam”.

Hãy phân tích sâu một nội dung mà đồng chí th ấy tâm đ ắc nh ất. giải quyết triệt để những mâu thuẫn cơ bản của xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập khẳng định dứt khoát con đường đi lên của dân tộc Việt Nam từ 1930 là con đường cách mạng vô sản.Lênin và kế thừa xuất sắc những tinh hoa đạo đức của dân tộc. vì mục tiêu "dân giàu nước mạnh. Người đã phát triển lý luận đạo đức Mác. là cống hiến đặc sắc của Bác Hồ cho dân tộc và cho loài người. Đó là s ự l ựa chọn của chính nhân dân Việt Nam. Đó là di sản văn hóa vô giá của dân tộc ta và Đảng ta. là tấm gương trong sáng nhất về đạo đức cách mạng. Sự ra đời của Đảng đã tạo những tiền đề và điều kiện để đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường giải phóng dân tộc. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đánh dấu bước phát triển vế chất của cách mạng Việt Nam.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Liên h ệ b ản thân? Trả lời: I. Câu 2. rèn luyện mình trở thành con người mẫu mực nhất. chính lịch sử dân tộc Việt Nam trong quá trình tìm con đường giải phóng dân tộc. xã hội công bằng. Người đã tự tu dưỡng. thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước .Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Nam. dân chủ văn minh". từ năm 1930 cách mạng Việt Nam có được đường lối chính trị toàn diện đề ra mục tiêu và phương pháp đấu tranh thích hợp. Đồng chí hãy nêu nội dung ch ủ yếu của tư t ưởng đ ạo đ ức H ồ Chí Minh. đồng thời có đư ợc tổ chức Đảng cách mạng để lãnh đạo và tổ chức phong trào cách mạng. Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh được thông qua ở Hội nghị thành lập Đảng. Sự đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã được khẳng định bởi quá trình khảo nghiệm của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước quá độ đi lên CNXH của dân tộc ta từ khi Đảng ra đời và đến nay vẫn là ngọn cờ dẫn dắt nhân dân ta trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. _______________________________________________________________________ _ T.Nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh là một người tiêu biểu nhất về đạo đức cách mạng. Người đã dày công xây dựng nền đạo đức cách mạng ở Việt Nam.

Đào Tấn đã dành cho Nguyễn Sinh S ắc r ất nhi ều thi ện c ảm và cả những người bạn trong tuổi trẻ Hồ Chí Minh như Diệp Văn Kỳ. giữ nướctruyền thống đạo đức Việt Nam là truyền thống giáo dục con người phải tu dưỡng trọn đời để nên người. Những tấm gương gia đình Nghệ Tĩnh và riêng gia đình Hồ Chí Minh đã có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn. Đặc biệt nổi lên ở đại đa số con người đạo đức ở Nghệ Tĩnh trong các thế kỷ trước. Chính từ truyền thống đạo đức này mà có lòng yêu nước. thương người…thì trên thế giới nhiều dân tộc có. cần cù. trung kiên trong bản chất. Điều này đã được lịch sử dân tộc chứng minh. là nhiễu điều phủ lấy giá gương. vừa chịu ảnh hưởng Duy Tân. hoàn cảnh ta quy định nên bối cảnh truy ền thống đ ạo đức ấy. các con cháu của Nguyễn Thông. Một bối cảnh văn hóa nữa. v ừa có chất Nho phong. là gia đình nhà Nho. lý tưởng cậu bé Nguyễn Sinh Cung. sang ở nước. bao trùm: Làm người. Những người trong và ngoài gia đình Hồ Chí Minh. dựng làng và giữ nước. Tư tưởng đạo đức của quê hương và của gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đ ến t ư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. c ủa chàng trai Nguyễn Tất Thành. những hình ảnh đ ẹp c ủa th ời đ ại. Những bạn bè của ông. c ứng c ỏi trong giao l ưu… đều là những tính cách có ý nghĩa đạo đức. Phan Bội Châu. rồi của cha như Hồ Sĩ Tạo. Đa số là “những gia đình nghĩa khí”. Tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh và tư tưởng đạo đức cổ truyền của dân tộc có mối tương quan. mà Hồ Chí Minh xuất hiện. mà Hồ Chí Minh mới luôn luôn có sự kêu gọi “học để làm người”. là sự lo lắng nước mất nhà tan…lịch sử ta. Tính cách xứ Nghệ với các đặc điểm: lý tưởng trong tâm hồn.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Cái riêng của dân tộc Việt Nam là ở lý tưởng: dạy cho con nên người. là hoàn cảnh quê hương và gia đình Hồ Chí Minh là con người Nghệ Tĩnh. là sống ở làng. của Hồ Bá Tang ở miền Nam và ở Phan Thiết. Bản thân gia đình Hồ Chí Minh cũng là một gia đình văn hóa đạo đ ức. dựng làng. ông ngo ại như Hoàng Xuân Đường có công lao tác thành cho Nguyễn Sinh Sắc. hoàn cảnh đấu tranh của nhân dân ta trong trường kỳ lịch sử (đấu tranh với thiên nhiên. có thể thấy đạo đức cổ truyền của dân tộc ta là do thực tế hoàn cảnh lịch sử. có nhiều tác động thiết thực đến nhân vật lịch sử. Những vị quan có uy tín và th ế l ực lớn như Cao Xuân Dục. đ ều hướng vào mấy nhiệm vụ to lớn. khắc khổ trong sinh ho ạt. Chính từ bối cảnh này. gắn với hoàn cảnh lịch sử cụ thể. đ ạo đ ức Hồ Chí Minh là sự kế thừa các giá trị đạo đức truyền thống và được nâng lên một tầm cao mới. phù hợp với thời đại. mới có câu nói bất hủ “không có gì quý hơn độc lập tự do”. Hà Văn C ận. Trần Đình Nam ở Huế. Chính trên bối cảnh đạo đức truyền thống của dân tộc. đấu tranh xã hội). đây là những nhân vật khá tiêu biểu. Vương Thúc M ậu. Môi trường văn hóa mà Hồ Chí Minh tiếp cận từ lúc thiếu th ời là m ột môi _______________________________________________________________________ _ T. Khái quát lịch sử Việt Nam cho thấy người dân ta từ đời này sang đ ời khác.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ 1. đồng thời là sự kết hợp của tinh hoa nhân loại. là gương hy sinh vì đ ộc l ập t ự do c ủa đất nước. những bà ngoại như Nguyễn Thị Kép. lòng nhân ái và những đức tính cần cù giản dị… Những đức tính như yêu nước.

Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước. Để có phần sáng tạo của mình. _______________________________________________________________________ _ T. Hồ Chí Minh đã ti ếp cận c ả ba ngu ồn văn hóa. 2. đều do cán bộ tốt hay kém”. 3 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra những nguyên tắc cơ bản để định hướng sự lãnh đạo của Đảng và việc rèn luyện của mỗi người.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ trường đặc biệt có tác động sâu sắc đến tư tưởng đ ạo đ ức cách m ạng H ồ Chí Minh. đảng viên đi trước. tình yêu th ương con người. ngọn nguồn của sông nước: Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. triết lý hành đạo giúp đời. Người cho rằng có tài mà không có đức là người vô dụng nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. kế thừa. Quan niệm lấy đức làm gốc của Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hoá mặt đức. tư tưởng từ bi bác ái. coi đó là cái gốc của cây. c ổ…. Chủ tịch Hồ Chí Minh không lặp lại truyền thống một cách gi ản đ ơn và cũng không chỉ khai thác ở truyền thống đạo đức dân tộc. vận dụng. Hai là: Xây đi đôi với chống. như lòng vị tha. phải nêu gương về đạo đức. suy nghĩ và lựa chọn. văn hóa dân tộc. Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . văn hóa th ế gi ới. phải nêu tấm gương đạo đức cách mạng trước quần chúng. coi nhẹ mặt tài. Cổ vũ “người tốt. v ừa gạn l ọc. tu thân dưỡng tính. làng nước theo sau. bình đẳng. phát triển góp phần làm phong phú. nhân tố quyết định sự thắng lợi của mọi công việc: “Công việc thành công hoặc thất bại. Cán bộ đảng viên phải đầu tầu gương mẫu “miệng nói tay làm”. Cây phải có gốc. dân chủ và phong cách dân chủ. kim. vừa thu hái. cán bộ. Một là: Nói đi đôi với làm. không có gốc thì cây héo. không có nguồn thì sông c ạn. Sống theo phương châm “Mình vì mọi người. Cho nên. mọi người vì mình”. truyền th ống hi ếu h ọc…T ư tưởng tự do. t ạo nên t ư tưởng của Người. văn hóa khu vực. Không chỉ thừa hướng và kết tinh những tinh hoa của dân tộc Hồ Chí Minh còn tiếp thu có chọn lọc những yếu tố tích cực c ủa văn hoá ph ương Đông trong Nho giáo và Phật giáo. Người cách mạng phải có đạo đ ức. bác ái. đức là gốc nhưng đức và tài phải kết hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. việc tốt”. cũng không chỉ tự hạn đ ịnh trong ph ạm vi cổ truyền. H ồ Chí Minh đã nâng đ ạo đức truyền thống của dân tộc lên một tầm cao mới.đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. nhân quyền c ủa văn hoá phương Tây trên con đường hoạt động cách m ạng Người đã làm giàu trí tu ệ c ủa mình bằng trí tuệ của thời đại: Đông. Tây. các điển hình tiêu biểu. không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đ ạo đ ược nhân dân” Người quan niệm đạo đức tạo ra sức mạnh.

Hai là. Nâng cao đạo đức trong tình hình mới. kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân . Đảng và nhân dân ta quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. giáo dục chuẩn mực đạo đức mới.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Xây dựng nền đạo đức cách mạng. Câu nói đó của Người vừa là lời kêu gọi hành động. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. lành mạnh về đạo đức.nguồn gốc của mọi thứ tệ nạn. phản ánh đạo đức ngày nay cao rộng hơn là “Trung với nước hiếu với dân”. Hồ Chí _______________________________________________________________________ _ T. Nâng cao đạo đức cách mạng. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người rất toàn diện và độc đáo. củng cố. nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Từ khái niệm cũ "trung với vua. “Trung với nước hiếu với dân. trung với nước hiếu với dân. vừa là định hướng chính trị-đạo đức cho mỗi người Việt Nam không phải chỉ trong cuộc đấu tranh cách mạng trước mắt. ra sức bồi dưỡng các phẩm chất đạo đức. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội. khó khăn nào cũng vượt qua. Đây là phẩm chất quan trọng nhất. đạo đức lành mạnh ở mọi người. mà còn lâu dài về sau.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . ba là: Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. 4. Đó là một cuộc cách mạng trong quan niệm đạo đức. Nó do đấu tranh. hướng mọi người vào cuộc đấu tranh cho sự trong sạch. hiếu với cha mẹ" trong đạo đức truyền thống của xã hội phong kiến phương Đông. yêu thương con người. khơi dậy ý thức tự giác. Theo Hồ Chí Minh những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam Gồm có: Một là. thứ giặc “nội xâm” phá từ trong ra. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển. Người đưa ra lời khuyên rất dễ hiểu: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. vàng càng luyện càng trong". Người cũng khẳng định đạo đức không phải là thứ có sẵn trong mỗi người mà đạo đức là do con người tiếp thu được qua giáo dục và tạo thành nhờ bản thân tích cực tu dưỡng bền bỉ rèn luyện trong môi trường sống và trong cuộc đ ấu tranh cách mạng. Hồ Chí Minh đưa vào đó một nội dung mới. vận dụng các nguyên tắc xây dựng đạo đức mà Người đã nêu ra. kẻ thù nào cũng đánh thắng”. bao trùm nhất và chi phối các phẩm chất khác.

h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . chứ không phải đập cho tơi bời". là trẻ hay già. trai hay gái. Không tham sung sướng. ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác. sáng tạo. . Trong Di chúc. đảng viên luôn luôn chú ý đến phẩm chất yêu thương con người. không bừa bãi". nguồn hạnh phúc của chúng ta". siêng năng.. đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc. không trừ một ai. là nguồn sống. của nước.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Minh đã xác định tình yêu thương con người là một trong những phẩm chất đ ạo đức cao đẹp nhất. không lười biếng. chè chén lu bù. không tham lam". không bao giờ _______________________________________________________________________ _ T. chí công vô tư. không dựa dẫm. Không tham tiền tài. Với tấm lòng bao dung của một người cha. có năng suất cao. Liêm tức là "luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân".Theo Hồ Chí Minh thì: Cần tức là lao động cần cù.. Người căn dặn. Người dành tình yêu thương rộng lớn cho những người cùng khổ. Vì vậy mà quang minh chính đại. không phân biệt họ ở miền xuôi hay miền ngược. tiết kiệm thì giờ. Ba là. hạt thóc của Nhà nước. "không xa xỉ. không hoang phí. Người viết: "Tôi chỉ có một s ự ham muốn. cần kiệm liêm chính. của nhân dân". của bản thân mình. lao động có kế hoạch. tiết kiệm tiền của của dân. lao động với tinh thần tự lực cánh sinh. đó là thái độ của người cách mạng. ai cũng đ ược học hành". Không ham người tâng bốc mình. không liên hoan. "không xâm phạm một đồng xu. không phô trương hình thức. đồng chí của Người. phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ. Đối với những người có thói hư tật xấu. không phân biệt một ai. Hồ Chí Minh yêu thương đồng bào. Phải "trong sạch. phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi. nhắc nhở mỗi cán bộ. từ hạng người phản lại Tổ quốc và nhân dân. là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập. Kiệm tức là tiết kiệm sức lao động. Tình yêu thương của Người còn thể hiện đối với những người có sai lầm khuyết điểm. "Không tham địa vị. hễ là người Việt Nam yêu nước thì đều có chỗ trong tấm lòng nhân ái của Người. dân ta được hoàn toàn tự do. không ỷ lại. nhiều cái nhỏ cộng lại thành cái to. chúng ta: "Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng ta. Người căn dặn Đảng: Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Những người lao động bị áp bức bóc lột. ham muốn tột bậc. Phải thấy rõ "lao động là nghĩa vụ thiêng liêng.

chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước. việc nhà. thẳng thắn. luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay. Chính. Đối với người: không nịnh hót người trên. đạo đức luôn luôn gắn liền với kinh tế. mà Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp bằng hoạt động cách mạng thực tiễn c ủa bản thân mình và bằng sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc. cá nhân có thành tích xuất sắc. tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản. lên trước việc tư. Bốn là. Tinh thần này đã đ ược thể hiện trong câu nói bất hủ của Hồ Chí Minh "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa". tự đại. "nghĩa là không tà. Trung với nước. khiêm tốn. tinh thần quốc tế trong sáng. Đối với mình: không tự cao. hiếu với dân. luôn giữ thái độ chân thành. là hợp tác và hữu nghị với tất cả các nước. đạo đức. vì những mục tiêu lớn của thời đại là hoà bình. mà Hồ Chí Minh đã nêu lên bằng mệnh đề "Bốn phương vô sản đều là anh em". khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”. đứng đắn". suốt đời hy sinh cho cách mạng để giành lấy độc lập và tự do là nhằm xoá bỏ áp bức. đoàn kết thật thà. luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ. độc lập dân tộc. không dối trá. lừa l ọc. nêu _______________________________________________________________________ _ T. cho mỗi con người. hạnh phúc cho nhân dân. là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chí công vô tư. “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước. vui sau thiên hạ". Học tập tư tưởng trong đạo đức Hồ Chí Minh. bóc lột. Đảng và Nhà nước tiếp tục cổ động phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ hủ hoá". là tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam với tất cả những người tiến bộ trên thế giới vì hoà bình. Đó là. sửa đổi điều dở của bản thân mình. Đối với việc: để việc công lên trên. hơn nữa phải là chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng. Hồ Chí Minh luôn luôn chủ trương tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển mọi mặt của xã hội. phát triển kinh tế đem lại đời sống ấm no. biểu dương các tập thể. với việc". dân chủ và tiến bộ xã hội. Theo Hồ Chí Minh. không xem khinh người dưới. con người. phải "lo trước thiên hạ.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . với nhân dân lao đ ộng các nước. là tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức. dấy lên phong trào “người tốt việc tốt”. công lý và tiến bộ xã hội. Theo Hồ Chí Minh. Người nói: "Đem lòng chí công vô tư mà đối với người. các dân tộc. phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hoá.

phong kiến. chúng ta còn phải đấu tranh quyết liệt chống các tệ nạn xã hội nảy sinh trong nền kinh tế thị trường đang làm phương hại đến nền đạo đức cách mạng. xây dựng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã sớm nhận ra sự nguy hiểm của bệnh "cá nhân". Đây cũng chính là nội dung mà tôi thấy tâm đắc nhất. Trung với nước. như đã được nêu ra trong nhiều nghị quy ết của Đảng. Cuộc sống đang đòi hỏi phải làm trong sạch Đảng và làm lành mạnh đ ời sống đạo đức của xã hội. nhưng việc tranh đấu với kẻ địch trong người. “giặc ở trong lòng” phá từ trong phá ra. Chúng ta càng thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc Người để lại cho toàn Đảng. Trong cuộc đấu tranh này. Người coi những tệ nạn đó là tội ác. tinh thần quốc tế trong sáng nêu trong di sản của Người. thật sự cần kiệm liêm chính. phải lấy việc xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt. là một khó khăn. toàn dân: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. lãng phí quan liêu cũng nặng như tội lỗi "Việt gian. càng phải khắc phục nguyên nhân đã để cho các tệ nạn tiêu cực phát triển. phải xứng đáng là người lãnh đạo. là thứ “giặc nội xâm”. Liên hệ bản thân Đất nước ta đang trên đà phát triển. thương người. bằng gươm còn dễ. theo đó.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . trong nội bộ. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. Phải khắc phục các nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực. bên cạnh việc xây dựng những phẩm chất đạo đức. lãng phí quan liêu.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ gương sáng đạo đức cách mạng để mọi người tôn vinh và noi theo. trong tinh thần. chí công vô tư. Người cho rằng: "Việc tranh đấu với kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng. đó là nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực ảnh hưởng nghiêm trọng đến chế đ ộ. Phải giữ gìn “Đảng ta thật trong sạch. chí công vô tư. là kẻ thù khá nguy hiểm của nhân dân. mỗi đ ảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Hai mặt đó phải tiến hành song song. hiếu với dân. Người đã chỉ rõ tội lỗi của những kẻ tham ô. cần kiệm liêm chính. nhiều lần Bác khẳng định muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần _______________________________________________________________________ _ T. là bạn đồng minh của thực dân. mật thám". II. Ngay từ năm 1952. Người đã nêu rõ những tệ nạn cần phải chống gồm ba loại hình là tham ô. là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” . đau xót".

thế giới. Tôi luôn nỗ lực rèn luyện đạo đức cách mạng: thực hiện cần. Liên hệ với quá trình phấn đấu rèn luyện của bản thân đồng chí. Chính người cũng nêu gương sáng về rèn luyện sức khỏe. khoa học – kỹ thuật : Theo Người thanh niên phải vừa có đức vừa có tài. xây dựng nước nhà. Do vậy. mỗi một người dân khỏe mạnh. sống trong sạch.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ phải có những con người xã hội chủ nghĩa. thực hiện đời sống mới… tất thảy đều phải có sức khỏe thì mới thành công. chí công vô tư. Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. Bồi dưỡng tri thức lý luận và văn hóa. Bên cạnh việc học tập trên lớp Tôi luôn trao dồi cho mình những kiến thức về các vấn đề văn hóa . Những phẩm chất này giống như bốn mùa trong năm: thiếu đi một mùa thì không thành năm. lắng nghe sự hướng dẫn và giảng dạy của Thầy Cô. Người có tài mà không có đức sẽ trở lên vô dụng. tức là cà nước khỏe mạnh”. Tôi coi trọng việc bồi dưỡng thể chất là nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân Câu 3: Vì sao vấn đề xác định động cơ vào Đảng được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên. là một sinh viên của một trường Đại học danh tiếng Tôi luôn cố gắng học tập thật tốt. Đặc biệt là những kiến thức về kinh tế. thiếu đi một đức tính thì không thể trở thành con người theo đúng nghĩa. kiệm. chính. chính. có chí tiến thủ và đoàn kết. liêm. Để làm tròn trọng trách người chủ tương lai của đất nước Tôi luôn nhắc nhở bản thân luôn luôn tu dưỡng và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tu dưỡng đạo đức cách mạng : Cái cốt lõi của đạo đức cách mạng là cần. Hơn nữa dốt nát là một trong những nguyên nhân gây ra sự kìm hãm trong xã hội. Nhận thấy tầm quan trọng của việc học tập . Trả Lời I.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . xa hội . tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Vấn đề xác định động cơ vào Đảng được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên vì: _______________________________________________________________________ _ T. tức là cả nước yếu ớt. không kiêu ngạo. liêm. thường xuyên tiến hành phê bình và tự phê bình… để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. mottj trong những kiến thức thực tế liên quan trưc tiếp tới công việc sau này của Tôi Bồi dưỡng thể chất: Theo Người. Bởi vì “mỗi một người dân yếu ớt. phê phán những thói hư tật xấu. việc giữ gìn dân chủ. kiệm.

” Vào Đảng là để phục vụ nhân dân. đất nước lên trên lợi ích cá nhân. rất anh hùng. họ s ẽ ph ản bội lại lý tưởng cách mạng của Đảng. Chính vì vậy mà trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên của Đ ảng cộng sản Việt Nam thì mỗi người chúng ta phải xác định được động cơ vào Đảng đúng đắn. nếu vào Đảng mà chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân thì đừng vào. uy tín của Đảng. xây d ựng đ ất nước xã hội chủ nghĩa giàu đẹp và văn minh. Tất nhiên. vật chất đã gục ngã. Bác Hồ kính yêu đã dạy chúng ta: “Đảng viên là người đ ầy t ớ c ủa nhân dân. đã bị biến chất. nắm trong tay chức quyền thì bắt đầu mới bộc lộ bản chất cơ hội. thoái hóa. đi đôi với trách nhiệm. đây là một tổ chức luôn luôn vận đ ộng và phát triển nên rất cần những người ưu tú để cho Đảng hoạt động và phát triển bình thường để đáp ứng nhu cầu cách mạng trong từng thời kỳ. những việc khó khăn.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . nghĩa vụ Đảng viên thì cũng có cả quy ền lợi. Những người mà ngay từ khi phấn đấu vào Đảng đã có động cơ không trong sáng thì khi đã đứng trong hàng ngũ của Đ ảng chắc chắn sẽ “quay lưng” phản bội lại Đảng khi có cơ hội. lo trước nỗi lo thiên hạ. Nếu Đảng viên mà đặt lợi ích cá nhân. của dân tộc và nguy hiểm hơn nữa là đến một lúc nào đó. bản chất của một con người mang danh Đảng viên để tiến thân. _______________________________________________________________________ _ T. “Đảng viên đi trước. nhưng trong điều kiện hòa bình. Những con người đó tr ước sau gì cũng làm tổn hại đến thanh danh. làng nước theo sau”. gia đình mình lên trên hết thì người Đảng viên đó không đ ược lòng tin của nhân dân. chấp nhận sự phân công và điều động của Đảng.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Đảng là một tổ chức chính trị. cần phải khai trừ ra khỏi Đảng. là phẩm chất của người Đảng viên tận tụy vì dân. đặt lợi ích của nhân dân. vững mạnh của Đảng. Cũng có những Đảng viên sau khi vào Đ ảng một thời gian dài. Việc khai trừ và kết nạp Đảng viên mới để bổ xung cho Đảng những con người có phẩm chất năng lực nâng cao bản lĩnh chính trị để phục vụ cho Đảng giúp Đảng ta lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới hiện nay. Mất lòng tin của dân và xa dời quần chúng nhân dân thì mọi việc đều thất bại. tuyệt đối trung thành với điều lệ và cương lĩnh của Đảng. Có xác định được như vậy thì người Đảng viên mới tận tâm tận lực phục vụ Đảng. trước sự cám dỗ của tiền tài. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. hết lòng phục vụ nhân dân. làm hại đến lợi ích của nhân dân. vui sau cái vui thiên hạ. Điều đó là hết sức nguy hiểm cho sự trong sạch. Đảng viên phải gương mẫu đi đầu. phục vụ dân tộc. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. phấn đấu vì lý tưởng cách mạng cao cả. gian khổ. vào Đảng là để chấp nhận gian khổ hi sinh. Nhưng vượt lên trên tất cả cái gọi là quyền lợi ấy phải là đ ạo đ ức cách mạng. Trong quá tình vận động và phát triển luôn xuất hiện những phần tử thoái hóa biến chất. Thực tế đã có những Đảng viên đã được thử thách qua chiến đấu rất dũng cảm.

trong công tác xây dựng Đảng. nhưng đó cũng là điều khó nắm bắt nhất. người Đảng viên nói riêng. việc xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định. bởi nó nằm sâu trong nội tâm mỗi người. nhưng không có đoàn kết. luôn phải đối mặt với biết bao khó khăn. động cơ vào Đảng không đúng đắn. Nếu người vào Đảng không có đủ nghị lực và bản lĩnh. vì lợi ích của nhân dân. rèn luyện và phấn đấu vào Đảng của mỗi quần chúng ưu tú và người Đảng viên _______________________________________________________________________ _ T. quần chúng ưu tú và người Đảng viên cần thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ về đạo đức cách mạng: “Cần. quần chúng cũng như cán bộ. nhiệm vụ do Đảng đề ra. tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn cần hiểu sâu sắc bản chất. thực dụng. vô tư”. Vì sự vững mạnh của Đảng. lệch lạc. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng. Trong quá trình phấn đấu vào Đảng. chia rẽ. vụ lợi. thường xuyên trau đồi đạo đức cách mạng. sẽ không vượt qua được những thử thách. chính. càng không để cho các phần tử có cơ hội lọt vào Đảng. những quần chúng tiến bộ và được bồi đắp thêm ngay trong quá trình học tập. thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ suy yếu. quyết không thu nạp vào hàng ngũ mình những người mang động cơ thiếu trong sang. lý tưởng cách mạng. tự trau dồi. không thắng nổi cám dỗ vật chất thì Đảng sẽ xa dời tư tưởng cộng sản nền tảng. liêm. không phải là thứ mà chúng ta đem cân đong đo đếm được.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Chính vì vậy. không hình thành một khối vững chắc. việc xác định động cơ vào Đảng ở mỗi người là cực kỳ quan trọng. Đảng ta cầm quyền và cơ chế kinh tế thị trường. Động cơ và mục đích của quần chúng khi vào Đảng là điều hết sức quan trọng. Đảng chỉ kết nạp những người thực sự giác ngộ về mục đích. kiệm. Nếu ngay từ đầu. Vì vậy. chí công. của dân tộc. Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn hiện nay có ý nghĩa hết s ức quan trọng. tiền tài. Trong điều kiện hòa bình. mục đích của Đảng. tự rèn luyện bản lĩnh chính trị và tự phấn đấu vươn lên. thử thách và những cám dỗ của quyền lực. mà nó đã tồn tại trong những người đoàn viên ưu tú. không vượt qua được những thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. lệch lạc và vụ lợi thì không những không làm cho Đảng vững mạnh mà ngược lại mặc dù Đảng sẽ nhiều Đảng viên. mỗi người chúng ta nói chung. Động cơ và mục đích vào Đảng đúng đắn không phải là cái cụ thể. chúng ta cần tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng một cách có hệ thống cho các quần chúng ưu tú và cho các Đảng viên mới đ ể mỗi người Đảng viên và quần chúng tự ý thức.

chỉ có sự hiểu biết sâu rộng. Đồng thời bản lĩnh đó còn thể hiện ở tinh thần độc lập. phẩm chất đ ạo đức cách mạng. giữ vững niềm tin. vì Đảng mà hy sinh oanh liệt. đại bộ phận Đảng viên vẫn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng. Để có bản lĩnh chính trị vững vàng. muốn trở thành Đ ảng viên của Đảng cộng sản cần thường xuyên tự rèn luyện mình qua thực tế s ản xuất. rèn luy ện suốt đ ời. tin cậy. cho cách mạng. trì trệ. không mất phương hướng chính trị và có thái độ. Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập.xã hội. Bản lĩnh chính trị còn được rèn luyện qua các hoạt động thực tiễn. lý tưởng của Đảng. tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. ỷ lại. Tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. giảm sút niềm tin và ý trí chiến đấu. cần đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiên định mục tiêu. trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào cũng không giao động. được nhân dân quý mến. tư tưởng Hồ Chí Minh. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng _______________________________________________________________________ _ T. Nó do đấu tranh. với lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc. Trong Đảng ta. không thụ động. sáng tạo. công tác. Đó là điều chủ chốt nhất”. kiên định. thì đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. bảo thủ. Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn và kiên định mục tiêu. có biết bao nhiêu đồng chí đã vì dân. Có đạo đức cách mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. chúng ta mới trở nên vững vàng và kiên định.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng. khi cách mạng thế giới tạm thời lâm vào thoái trào. Đạo đức cách mạng có nội dung hết sức phong phú. đã nêu gương chói lọi về đạo đức cách mạng. người phấn đấu vào Đảng cần đ ứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân. cần thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. nền tảng tư tưởng của Đảng. chính kiến rõ ràng. hoạt động chính trị . như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. nắm vững lý luận Mác – Lê nin. Cùng với rèn luyện bản lĩnh chính trị. trải nghiệm qua trường học đấu tranh thực tiễn. không ngừng nghỉ. lý tưởng và con đường xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ đã lựa chọn. nhưng như lời bác Hồ dạy: “Nói tóm tắt. Ngày nay. làm giàu vốn hiểu biết của chính mình. Trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Sau khi đã xây dựng cho mình được động cơ đúng đ ắn người Đ ảng viên phải thường xuyên tự rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị. Trong điều kiện hiện nay.

Nhiệt tình cách mạng. bảo đảm đạt chất lượng. lúc nào cũng đòi hỏi hưởng thụ. trở thành quốc gia giàu mạnh. Phấn đấu trở thành người sản xuất. công tác. Nâng cao năng lực. có năng lực trí tuệ và thực tiễn nó được tạo nên bởi trình độ trí tuệ của người Đảng viên. đặt lợi ích cá nhân mình lên trên. Đ ảng không thể kết nạp những người lười học tập. Để xứng đáng với vai trò tiên phong. Để trở thành Đảng viên. không thể hiện được tính tiên phong gương mẫu. sống cơ hội thực dụng. lợi ích cá nhân. Hai điều kiện này có quan hệ gắn bó mật thiết với nhau trong quá trình xây dựng động cơ cho mình. nghiệp vụ. Trong điều kiện hiện nay. quyết tâm và góp sức đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển. làng nước theo sau” như chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. _______________________________________________________________________ _ T. không ngừng học tập. nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no. l ợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. ích kỷ. thường xuyên tiếp nhận những hiểu biết mới để đủ kiến thức đáp ứng các yêu cầu do thực tiễn đề ra. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò. chính sách để tham nhũng. Ngày nay đạo đức cách mạng còn là ý trí. trong đó lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp. Đó là điều kiện chủ yếu để quần chúng tin cậy giới thiệu và tổ chức Đảng xem xét kết nạp vào Đ ảng. Đảng luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân. lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . hiệu quả cao. hoặc học lấy lệ. lên trước lợi ích tập th ể và toàn xã hội. đoàn thể giao cho. Đường lối của Đảng là kết hợp hài hòa ba lợi ích: lợi ích toàn xã hội. gương mẫu “Đảng viên đi trước. ngoài nhiệt tình cách mạng cần đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực trí tuệ và năng lực thực tiễn. muốn lựa chọn theo ý thích và lợi ích cá nhân. tự do. đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. coi đ ồng tiền là tất cả. chỉ cốt lấy bằng cấp. Phải coi trọng việc học tập chính trị cùng với chuyên môn.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ cố. lãng phí làm giàu phi pháp…. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. văn minh. Không thể có đạo đức cách mạng nếu làm gì cũng tính thiệt hơn với Đảng. vàng càng luyện càng trong”. hạnh phúc. chiến đấu và học tập giỏi. Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao thì người Đảng viên phải thảo mãn được hai điều kiện đó là. lợi dụng cơ chế. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. người đang phấn đấu vào Đảng cần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức Đảng.

tôn trọng. người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể. với bà con làng xóm. tham gia xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sỏ trong sạch. am hiểu và l ắng nghe ý kiến của quần chúng. với đồng nghiệp. tập hợp quần chúng. trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình. vận động mọi người đoàn kết. người phấn đấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. Ở nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. các hoạt động đoàn thể. phát huy tính tiên phong gương mẫu – những phẩm chất cần thiết để trở thành Đảng viên của Đảng. với nhân dân. Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống đó. Hòa mình với quần chúng nhưng không bị động theo những suy nghĩ và việc làm tiêu cực. Nhân dân ta gắn bó với Đảng và luôn tham gia đóng góp cho Đảng. vững mạnh là trách nhiệm của người phấn đấu vào Đảng. Muốn trở thành Đảng viên. góp phần phát huy vai trò của đoàn thể trong s ự nghiệp đổi mới. _______________________________________________________________________ _ T. chống tệ nạn xã hội. vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng và chinh sách. phát huy truyền thống. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. khả năng lãnh đạo. đạo lý tốt đẹp của dân tộc.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . người thân tham gia các phong trào. sai trái. các hoạt động nhân đạo. gương mẫu vận động gia đình. đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa. Vì vậy. quan liêu. pháp luật của nhà nước. máu thịt với nhân dân. Phải hòa mình với quần chúng. với nhân dân.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Gắn bó với tập thể. người trong độ tuổi Thanh niên muốn vào Đảng nhất thiết phải là Đoàn viên ưu tú. bạn bè trong đơn vị công tác. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Thường xuyên chăm lo đời sống. tin tưởng. Người phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên. mà luôn luôn đề cao tinh thần trách nhiệm. tiêu cực. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. công tác xã hội Một trong những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết. lãng phí. khối phố. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. chia sẻ. Qua hoạt động đoàn thể người phấn đấu vào Đảng thể hiện rõ vai trò. Người muốn vào Đảng càng phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội và tích cực tham gia công tác xã hội. tham nhũng. từ thiện. hiện đại hóa đất nước. thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ do Đảng đề ra.

xã hội ở cơ sở. động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. chính sách. nắm bắt tình hình của quần chúng nhân dân. Đảng bộ trong việc lãnh đạo cơ quan. chính sách của Đảng. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu. đủ tiêu chuẩn để tổ chức Đảng xem xét. nhiệm vụ do Đảng bộ. bầu vào cấp ủy. nhất là về phát triển kinh tế. Tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở còn bao gồm các nội dung sau: + Tích cực hưởng ứng các phong trào. đơn vị. góp phần xây dựng cơ sở chính trong sạch. cải thiện đời sống cho nhân dân. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương. pháp luật chính sách của nhà nước phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất. + Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. cải thiện đời sống của người lao động. đề xuất với tổ chức Đảng. Tôi đã xác định cho mình một nhận thức _______________________________________________________________________ _ T. kết quả thực hiện chủ trương. chi bộ đề ra với tinh thần chủ động. Góp phần tích cực đưa những chủ trương. + Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đ ạo c ủa t ổ ch ức Đảng và đội ngũ Đảng viên. giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức Đảng xét kết nạp. II. góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và s ức chiến đấu của tổ chức Đảng. đơn vị chấp hành tốt đường lối của Đảng. giữ vững ổn định chính trị . tạo ra bước phát triển mới của cơ sở. kịp thời phản ánh. các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để xuyên tạc chủ trương. + Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những Đảng viên ưu tú. + Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động của chính quyền và đoàn thể. hiểu biết về Ðảng. vững mạnh.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . nỗ lực phấn đấu cao nhất. sáng tạo. Khi được học tập tại mái trường Học Viện Ngân Hàng Tôi đã có may mắn được nghiên cứu. nhiệm vụ đó vào cuộc sống. + Chủ động nắm bắt tình hình thực tế. Liên hệ với quá trình phấn đấu rèn luyện bản thân.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Nội dung tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng của người phấn đ ấu vào Đảng là: Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình quan tâm đóng góp ý kiến với chi bộ. nghị quyết của Đảng. nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên. đơn vị. xóa đói giảm nghèo.

hòa đồng và có trách nhiệm. Bên cạnh việc học tập trên lớp Tôi cố gắng tìm hiểu những kiến thức về văn hóa . tích cực tham gia các hoạt đ ộng đoàn th ể.. thỏa mãn tham vọng cá nhân. "chỗ dựa" tiến thân. Hiểu được tâm tư. Mặc dù là sinh viên một lớp tín chỉ việc gắn kết các thành viên là rất khó nhưng điều đó đã không làm Tôi nản lòng. thấm nhuần lời dạy c ủa người ngoài việc trau rồi kiến thức Tôi luôn nhắc nhở bản thân tu dưỡng đ ạo đức. nêu cao ý thức trách nhiệm tự khẳng định mình. ham hưởng thụ”. Gắn bó với tập thể. Mục tiêu đó là động lực lớn để tôi học tập. luôn cố gắng để không dừng bước và bỏ cuộc khi chiến đấu với sự “ích kỷ. Tôi luôn chuyên tâm vào các bài giảng của thầy cô để trau dồi kiến thức cho một nhà ngân hàng tương lai. hay chăm sóc các em bé ung mắc bệnh ung thu tại viện nhi TW. những đóng góp nhỏ bé như công tác bảo vệ môi trường. Với tinh thần ham học hỏi. không tụt hậu. Tôi mong ước một ngày nào đó mình sẽ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Ðảng. hoàn thành những nhiệm vụ mà đoàn trường và thành đoàn giao cho . công tác tốt. cho đất nước. Tôi mong muốn làm việc hết mình để không lãng phí tuổi trẻ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “ có Đ ức mà không có tài là người vô dụng. phấn đấu vào Ðảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng. học tập. nguyện vọng của các bạn. tổ chức têt trung thu. chứ không phải lợi dụng vào Ðảng để làm "bình phong". xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước .h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . 1-6 cho các bé ở làng trẻ hy vọng …. sống có lý tưởng tôi luôn nỗ l ực phấn đấu “chiến thắng bản thân”. Là một bí thư lớp Tôi luôn cố gắng gắn kết các thành viên với nhau . xã hội. công tác xã hội là một trong những mục tiêu phấn đấu của Tôi. chưa cống hiến. sống lành mạnh và có ích cho xã hội Để trở thành người sinh viên gương mẫu . các kỳ học vừa qua Tôi luôn đước xếp loại khá . Tình nguyện chính là nơi Tôi được cống hiến sức trẻ cho xã hội . Vào Ðảng không phải là để tranh giành quyền lợi. Ðó là mục tiêu và lý tưởng phấn đ ấu c ủa bản thân. giỏi . sinh viên rèn luyện.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ đúng đắn về Đảng. với nhân dân . Trở thành đảng viên không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là c ơ hội đ ể mỗi học sinh. Chỉ với những động . mang ý nghĩa cống hiến. tham gia phân luồng giao thông trong giờ cao điểm.Là bí thư lớp Tôi luôn cố gắng gương mẫu trong học tập và mọi hoạt động của nhà trường. sống gương mẫu. Đó là quãng thời gian mà sức trẻ được cống hiến hết _______________________________________________________________________ _ T. Ngay từ khi là sinh viên năm thứ nhất Tôi đã nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể. có tài mà không có đức làm việc gì cũng khó” . Có lẽ một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quãng thời gian tình nguyện vừa qua đó chính là Mùa hè xanh 2009. luôn lắng nghe ý kiến của mọi người đó chính là một bí quyết giúp Tôi Thành công Trong thời gian học tập trường Tôi đã thực sự trưởng thành trong mái nhà tình nguyện HVNH. đặc biệt là những kiến thức về kinh tế. chưa rèn luyện. lười biếng. Chưa vào Ðảng không có nghĩa là chưa phấn đấu.

. khả năng giao tiếp. để dạy học cho các em nhỏ. Hà Nội đã cho Tôi thấy được thế nào là tinh thần đoàn kết.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . hiếu với dân . Mười lăm ngày để tìm hiểu về phong trào đoàn.. tin học. Ngoài những việc đã làm được Tôi nhận thấy mình còn những mặt chưa được như: thụ động tiếp nhận các chương trình. những bờ đê………. nhũng con mương. tính chủ động. sẵn sàng hy sinh vi độc l ập dân t ộc…” và th ế nào là học tập và làm việc thao tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Trong quá trình phấn đấu và rèn luyện của mình. ngõ xóm. Với 15 ngày tại Đan phượng. ngại tìm hiểu và ít ý kiến đóng góp xây dựng. Tương lai của thanh niên gắn liền với vận mệnh của đất nước và tương lai của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng _______________________________________________________________________ _ T. Và đặc biệt là mười lăm ngày hành trình về những nghĩa trang lịch sử . thiếu kiến thức cần thiết cho yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. hiểu về một thế hệ đã hy sinh cho độc lập của dân tộc. dám làm của tuổi trẻ Viêt Nam.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ mình. sáng tạo… Những điều đó chính là động lực để Tôi cố gắng hơn nữa để xứng đáng là thế hệ trẻ của đất nước . Đó chính là nơi giúp Tôi hiểu thêm về truyền thống l ịch s ử của ông cha ta. dám nghĩ . nhất là trình độ ngoại ngữ. sự hy sinh . Với hành trang trên vai và một trái tim nhiệt huyết toàn đội gồm 30 thành viên đã vượt qua sự khắc nghiệt về thời tiết. để làm xanh đường lang . sự khó khăn về dời sống vật chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thành đoàn giao cho. thế nào là “ trung với nước .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.