Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG

Câu 1: Phân tích vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ý nghĩa của sự kiện Đảng Cộng Sản Vi ệt Nam ra đ ời (3-21930). Trả lời

I, Bối cảnh lịch sử thế giới và Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
1. Tình hình thế giới Đầu thế kỷ XX, trên phạm vi quốc tế, sự thức tỉnh của các dân t ộc Châu Á cùng v ới phong trào tư sản ở Đông Âu bắt đầu từ cách mạng 1905 ở Nga đã tạo thành một cao trào thức tỉnh các dân tộc phương đông. Hàng trăm người h ướng v ề m ột cu ộc s ống mới với bối cảnh tự do Năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi m ở ra thời đại m ới, th ời đ ại quá đ ộ t ừ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế gi ới. Th ắng l ợi c ủa cách mang tháng 10 Nga đặt ra cho những người yêu n ước Vi ệt Nam m ột s ư l ựa ch ọn m ới: độc lập dân tộc đi lên CNXH hay độc lập đi lên CNTB. 2.Hoàn cảnh trong nước

Nǎm 1858, đế quốc Pháp vũ trang xâm lược nước ta. Vua quan triều đình nhà Nguyễn từng bước đầu hàng chúng. Ngày 6 tháng 6 nǎm 1884, triều đình nhà Nguyễn đã ký Hiệp ước Patơnốt, hoàn toàn dâng nước ta cho đế quốc Pháp. Từ đó, Việt Nam trở thành thuộc địa của đế quốc Pháp. Dưới chế độ thống trị của đế quốc Pháp và tay sai của chúng, xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi. Về chính trị, thực dân Pháp thi hành chính sách chuyên chế. Mọi quyền hành đêu nằm trong tay người Pháp, vua quan nhà Nguyễn chỉ đóng vai trò bù nhìn. Chúng thi hành chính sách chia để trị. Chúng chia rẽ giữa ba dân tộc trên bán đ ảo Đông Dương, rồi lập ra xứ Đông Dương thuộc Pháp nhằm xoá tên các nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên bản đồ thế giới. Về kinh tế, tư bản Pháp không phát triển công nghiệp ở nước ta, mà chỉ mở mang một số ngành trực tiếp phục vụ cho bộ máy thống trị và khai thác tài nguyên đ ể cung cấp nguyên liệu cho nền công nghiệp của nước Pháp. Chính sách độc quyền kinh tế Pháp đã biến Việt Nam thành thị trường của chính quốc, nơi vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân công rẻ mạt.
_______________________________________________________________________ _ T.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _

Về xã hội, các mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên sâu sắc. Mâu thuẫn giữa nhân dân, chủ yếu là nông dân, với giai cấp phong kiến địa chủ chưa được giải quyết, thì mâu thuẫn giữa dân tộc ta với bọn đế quốc Pháp thống trị và phong kiến tay sai của chúng lại phát sinh, càng đẩy nhanh quá trình cách mạng của nhân dân ta. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa của tư bản Pháp trùm lên phương thức sản xuất phong kiến lỗi thời đã làm phân hoá các giai cấp cũ, tạo ra kết cấu giai cấp mới. Giai cấp địa chủ phong kiến bị phân hoá, giai cấp công nhân ra đời. Giai cấp tư sản Việt Nam xuất hiện từ trong thời gian Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), vừa ra đời đã bị sự chèn ép của tư bản Pháp và phân hoá thành hai bộ phận. Một số ít ôm chân đế quốc, tham gia vào các cơ quan chính tr ị và kinh tế của đế quốc Pháp, trở thành lớp tư sản mại bản. Một bộ phận khác tuy có mâu thuẫn nhất định với tư bản Pháp và triều đình phong kiến, nhưng thế lực kinh tế yếu ớt, què quặt, phụ thuộc, khuynh hướng chính trị cải lương. Do vậy, giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam tuy có tinh thần yêu nước, chống phong kiến và đế quốc, nhưng họ không có khả nǎng lãnh đạo cách mạng. Họ chỉ có thể tham gia cuộc đấu tranh ấy trong điều kiện nhất định. Tầng lớp trí thức và tiểu tư sản là những người vốn được chế độ phong kiến và thực dân đào tạo. Nhưng do truyền thống yêu nước chi phối, họ khao khát độc lập, tự do, dân chủ, nên cũng bị phân hoá. Một số ít cam tâm làm tay sai. Số đông vẫn giữ được khí tiết. Khi có điều kiện, những trí thức yêu nước thường đóng vai trò truyền bá những tư tưởng mới và là ngòi pháo của các cuộc đấu tranh chống thực dânphongkiến Giai cấp nông dân khao khát độc lập và ruộng đất, hǎng hái chống đế quốc và phong kiến. Sau phong trào Vǎn thân, Cần vương, nhất là sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên thế (1913), phong trào nông dân bị phân tán. Nông dân là một lực lượng đông đảo, yêu nước, nhưng không thể tự vạch ra đường lối đúng đ ắn đ ể tự giải phóng và không thể đóng vai trò lãnh đạo cách mạng. Giai cấp công nhân Việt Nam là sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Lớp công nhân đầu tiên xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp xây dựng một số cơ sở công nghiệp, đôn trại và thành phố phục vụ cho cuộc xâm lược và binh định nước ta. Trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), giai cấp công nhân còn ít, chỉ 10 vạn người và trình độ còn thấp. Qua thời kỳ khai thác thuộc địa lần thứ hai (1924-1929), số lượng công nhân chuyên nghiệp đã có 22 vạn người, chiếm 1,2% số dân. Nếu tính số người làm thuê trong các hãng kinh doanh tư nhân vừa, nhỏ và số người vô sản, nửa vô sản sống ở thành thị và nông thôn, thì đội quân vô sản ở Việt Nam
_______________________________________________________________________ _ T.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25

bóc lột của đế quốc. để đánh Pháp giành độc lập dân tộc. hô hào thay đổi phong tục. ở Trung Kỳ. Phan Bội Châu chủ trương dựa vào sự giúp đỡ bên ngoài. thu hút sự tham ra nhiệt tình của các tầng lớp. ở Bắc Kỳ. Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật (1883-1892) và Hương Khê của Phan Đình Phùng (1885-1895). hạ chiếu Cần Vương. tổ chức phong trào Đông Du (1906-1908). kết hợp với phong tràođấu tranh chống thuế (1908). Mặc dù sau đó Hàm Nghi bị bắt. giai cấp Phong trào Cần Vương (1885-1896). phần lớn xuất thân từ nông dân. ông về Xiêm nằm chờ thời. Giữa lúc đó Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và thắng lợi (1911). Sinh trưởng trong một nước thuộc địa.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ trước nǎm 1930 có đến hàng triệu người. mở mang dân trí.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . nhưng phong trào Cần Vương vẫn phát triển. chủ yếu là Nhật Bản. Việc không thành. tiêu biểu là trường Đông Kinh nghĩa thục Hà Nội. Đó là cơ sở khách quan thuận lợi cho hai giai cấp cơ bản này có sự liên minh tự nhiên từ khi ra đời và phát triển trong quá trình đấu tranh cách mạng. tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa: Ba Đình của Phạm Bành và Đinh Công Tráng (1881-1887). _______________________________________________________________________ _ T. nâng cao dân khí. Cùng thời gian này còn nổ ra cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. thiết lập một nhà nước theo mô hình quân chủ lập hiến của Nhật. nước mạnh. nhất là ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ. đã mở cuộc tiến công trại lính Pháp ở cạnh kinh thành Huế (1885). Thất bại của phong trào Cần Vương chứng tỏ sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến trong việc giải quyết nhiệm vụ giành độc lập dân tộc do lịch sử đặt ra. nửa phong kiến. Đầu thế kỷ XX. phong kiến và tư sản. Phan Châu Trinh chủ trương dùng những cải cách văn hóa. nhưng rồi cũng không thành công. giảng dạy và học tập theo những nội dung và phương pháp mới. về giai cấp. Do những hạn chế về lịch sử. Ông về Trung Quốc lập ra Việt Nam Quang phục Hội (1912) với ý định tập hợp lực lượng rồi kéo quân về nước võ trang bạo động đánh Pháp. II. Ông lập ra Hội Duy tân (1904). giải phóng dân tộc. nên Phan Bội Châu. nếp sống. Các phong trào yêu nước Trong bối cảnh lịch sử trên tinh thần yêu nước c ủa người dân Vi ệt Nam ngày càng được phát huy mạnh mẽ. kéo dài đến năm 1913. giai cấp công nhân Việt Nam bị ba tầng áp bức.Chủ trương dựa vào đế quốc Nhật để chống đế quốc Pháp không thành. phát triển kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa trong khuôn khổ hợp pháp. Phan Châu Trinh. có cuộc vận động Duy tân. làm cho dân giàu. buộc thực dân Pháp phải trao trả độc l ập cho nước Việt Nam. Tôn Thất Thuyết đưa Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị). có việc mở trường học. cũng như nông dân và các tầng lớp lao động khác. một phong trào đấu tranh vũ trang do Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết phát động.

Phục Việt (1925). lễ truy điệu và để tang Phan Châu Trinh. Họ cũng đưa ra một số khẩu hiệu đòi tự do dân chủ đ ể lôi kéo quần chúng. lãnh tụ là Nguyễn Thái Học. Người nhà quê (Le Nhaque).. chống độc quyền khai thác lúa gạo ở Nam Kỳ. phong trào trên đây ngày càng bị phân hoá mạnh. Nhưng khi bị thực dân Pháp đàn áp hoặc nhân nhượng cho một số quyền lợi thì họ lại đi vào con đường thỏa hiệp. đấu tranh đòi thả nhà yêu nước Nguyễn An Ninh (1926). Có nhiều phong trào đấu tranh chính trị gây tiếng vang khá lớn như đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925). chống độc quyền thương cảng Sài Gòn. ra nhiều báo chí tiến bộ như Chuông rạn (La Cloche fêlée). Cùng với phong trào đấu tranh chính trị. Năm 1927-1930 Phong trào cách mạng quốc gia tư sản gắn liền với sự ra đời và hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng (25-12-1927). Năm 1923 xuất hiện Đảng Lập hiến của Bùi Quang Chiêu ở Sài Gòn. Tuy nhiên. Năm 1925-1926 đã diễn ra Phong trào yêu nước dân chủ công khai của tiểu tư sản thành thị và tư sản lớp dưới. tiểu tư sản Việt Nam còn tiến hành một cuộc vận động văn hóa tiến bộ. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất mặc dù còn nhiều hạn chế về số lượng. dân chủ.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Quan hải tùng thư (Huế). nhưng với tinh thần dân tộc. Hưng Nam). Phong trào quốc gia cải lương của bộ phận tư sản và đ ịa chủ lớp trên đã diễn ra bằng việc vận động chấn hưng nội hoá bài trừ ngoại hoá. giai cấp tư sản Việt Nam đã bắt đầu vươn lên vũ đài đấu tranh với thực dân Pháp bằng một số cuộc đấu tranh cụ thể với những hình thức khác nhau. Họ lập ra nhiều tổ chức chính tr ị như: Việt Nam Nghĩa đoàn. Phạm Tuấn Tài..Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ cũng như các sĩ phu cấp tiến lãnh đạo phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX không thể tìm được một phương hướng giải quyết chính xác cho cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc. Có bộ phận đi sâu hơn nữa vào khuynh hướng chính trị tư sản (như Nam Đồng thư xã). có bộ phận chuyển dần sang quỹ đạo cách mạng vô sản (tiêu biểu là Phục Việt. tập hợp tư sản và địa chủ lớp trên. thành lập nhiều nhà xuất bản như Nam Đồng thư xã (Hà Nội). Cội nguồn Đảng này là Nam Đồng thư xã. cùng sự thay đổi của điều kiện lịch sử. nên chỉ sau một thời kỳ phát triển đã bị kẻ thù dập tắt. càng về sau. đòi thực dân Pháp phải mở rộng các viện dân biểu cho tư sản Việt Nam tham gia. Nguyễn Khắc Nhu và Phó Đức Chính. Thanh niên cao vọng (1926). Năm 1919-1923. Cường học thư xã (Sài Gòn). Đây là tổ chức chính trị tiêu biểu nhất của khuynh hướng _______________________________________________________________________ _ T. về thế lực kinh tế và chính trị. An Nam trẻ (La jeune Annam). tuyên truyền rộng rãi những tư tưởng tự do dân chủ. Hưng Nam.

Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương đánh đuổi đế quốc. tinh thần chống đế quốc của giai cấp tư sản Việt Nam. cũng có những hoạt động phối hợp . tiểu tư sản. Nguyễn Tất Thành rời tổ quốc ra đi tìm đường cứu _______________________________________________________________________ _ T.. Các lãnh tụ của Việt Nam quốc dân Đảng cùng hàng ngàn chiến sĩ yêu nước bị bắt và bị kết án tử hình.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ tư sản ở Việt Nam.. vì thế nó nhanh chóng bị thực dân Pháp dìm trong biển máu. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương xây dựng các cấp từ Trung ương đến cơ sở. tập hợp các thành phần tư sản. Về tổ chức.Vai trò của Nguyễn Ái Quốc Giữa lúc cách mạng Việt Nam đang chìm trong khủng hoảng về đường lối cứu nước. III. các lãnh tụ của Đảng quyết định dốc toàn bộ lực lượng vào một trận chiến đấu cuối cùng với tư tưởng “không thành công cũng thành nhân”. sôi nổi. Việt Nam Quốc dân Đảng bị tổn thất nặng nề nhất. rõ ràng. một số đảng viên của Việt Nam Quốc dân Đảng ám sát tên trùm mộ phu Badanh (Bazin) tại Hà Nội. trung tâm là thị xã Yên Bái với cuộc tiến công trại lính Pháp của quân khởi nghĩa.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Về chính trị. nhưng chưa bao giờ có một đường lối chính trị cụ thể. thành lập dân quyền. Trong tình thế hết sức bị động. thể hiện ý thức dân tộc. và không có một đường lối cứu nước đúng đắn. các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đã diễn ra liên tục. lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia với những hình thức đấu tranh phong phú. xóa bỏ chế độ vua quan. Hải Dương. ngày 5 – 6 – 1911. Trước khi bước lên đoạn đầu đài họ hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vạn tuế". nhưng cuối cùng đều thất bại vì giai cấp tư sản Việt Nam rất nhỏ yếu cả về kinh tế và chính trị nên không đủ sức giương cao ngọn cờ lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc. Thực dân Pháp điên cuồng khủng bố phong trào yêu nước. Nhìn chung. Ngày 9-2-1930. Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra khi chưa có thời cơ. nhưng cũng chưa bao giờ có một hệ thống tổ chức thống nhất Ngày 9-2-1929. ở một số địa phương như Thái Bình. Việt Nam quốc dân Đảng mô phỏng theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn. cuộc khởi nghĩa Yên Bái bùng nổ. Vai trò của Việt Nam Quốc dân Đảng trong phong trào dân tộc ở Việt Nam chấm dứt cùng với sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái. địa chủ và cả hạ sĩ quan Việt Nam trong quân đội Pháp Về tư tưởng.

bác ái. Trung Quốc. độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa Mác – Lênin và các tài liệu tuyên truyền của Nguyễn Ái Quốc được giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam đón nhận như người đi đường đang khát mà có nước uống.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ nước. xã hội chủ nghĩa. giúp Người hiểu sâu sắc những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc đó là con đường cách mạng vô sản. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân. Đảng Cộng sản lãnh đạo nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lênin. giai cấp công nhân và tổ chức cho việc thành lập Đảng. phong trào công nhân đại diện công nhân đấu tranh từ tự phát lên tự giác đòi hỏi phải có tổ chức Đảng chính trị lãnh đạo. mùa thu 1929 An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam kỳ. Người tham gia sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. luận cương của Lênin đã giải đáp trúng những vấn đề mà Nguyễn Ái Quốc trăn trở. mặt khác tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ cốt cán. cạnh tranh phạm vi hoạt động. nhiều tầng lớp nhân dân phát triển mạnh mẽ. giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp. Người đã từng bước rút ra nhiều bài học quý báu và bổ ích cho sự lựa chọn con đường cách mạng của mình. Nó lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản làm dấy lên cao trào đấu tranh mạnh mẽ. Người sang Pháp tìm hiểu tư tưởng hòa bình. Yêu cầu bức thiết phải có một Đảng thống nhất lãnh đạo. Vì vậy quốc tế cử Nguyễn Ái Quốc thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam . trong đó giai cấp công nhân trở thành một lực lượng chính trị độc lập. Năm 1923. giai cấp vô sản phải nắm l ấy ngọn cờ giải phóng dân tộc. Năm 1930 tại Hương Cảng. Người sang Liên Xô gặp Lênin. sau đó trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. 1930 Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập ở Trung kỳ. Song đó sự tồn tại của 3 tổ chức hoạt động biệt lập trong một quốc gia có nguy cơ dẫn đến chia rẽ. Điều đó phản ánh xu thế tất yếu của phong trào đấu tranh cách mạng ở Việt Nam . truyền bá tư tưởng Mác – Lênin trong tổ chức.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Người nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng tư sản điển hình và tham gia hoạt động trong Đảng Xã Hội Pháp. tiếp tục chuẩn bị về mặt tư tưởng từ nhận thức cách mạng vô sản. Kết quả là năm 1929 Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập ở Bắc kỳ. sôi nổi khắp cả nước. Hội nghị nhất trí thành lập Đảng thống nhất lấy tên là Đ ảng Cộng sản _______________________________________________________________________ _ T. dân chủ mà Pháp nói khi sang xâm lược Việt Nam . nhân sự. gắn cách mạng dân tộc từng trong nước với phong trào cách mạng vô sản thế giới… và công tác chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Người đã chuẩn bị điều kiện thành lập Đảng như sau: Người sáng lập và trực tiếp huấn luyện Thanh niên cách mạng đồng chí hội. đang đói mà có cơm ăn. sáng lập và viết bài cho báo Thanh Niên. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có 3 t ổ chức cộng sản được tuyên bố thành lập.

giải phóng xã hội. lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. từ khởi nghĩa Yên Thế và các phong trào Đông Du. Duy Tân đến khởi nghĩa Yên Bái… nhưng không thành công vì thiếu một đường lối đúng”. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam. thông qua chánh cương vắn tắt. Đó là cột mốc lớn đánh dấu bước ngoặc trọng đ ại trong lịch sử cách mạng Việt Nam . chấm dứt sự khủng hoảng và bế tắc về con đường cứu nước: “Từ cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX. thống nhất các tổ chức cộng sản. sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử và là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị. Tiếp nối các phong trào Văn Thân và Cần Vương. giải phóng giai cấp.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Cương lĩnh ra đời đã đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng đắn để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Việt Nam. Điều đó nói lên quy luật ra đời của Đảng và cũng chứng tỏ giai cấp công nhân mà đ ội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam đã trưởng thành và có đủ những yếu tố cơ bản nhất để khẳng định sự đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt _______________________________________________________________________ _ T. Cách mạng Việt Nam phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. là kết quả của quá trình l ựa chọn. Đông Kinh Nghĩa Thục. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh đầu tiên của Đ ảng đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam: thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Ý Nghĩa của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Đảng được thành lập là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta trong những năm đầu thế kỷ XX. chương trình tóm tắt … IV. kế thừa “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” và các tổ chức cộng sản tiền thân. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. phong trào yêu nớc ba mươi năm đầu thế kỷ XX diễn ra vô cùng anh dũng. Cách mạng Việt Nam từ đây có đường lối cách mạng đúng đắn và tổ chức cách mạng tiên phong lãnh đạo. giải phóng con người. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. người sáng lập. tư tưởng. nhân dân ta liên tiếp nổi dậy chống chủ nghĩa thực dân. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với cương lĩnh đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. đủ sức lãnh đạo cách mạng. Sách lược vắn tắt. “Năm 1930. chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm. đánh dấu b ước ngoặt của cách mạng Việt Nam”.

Đồng chí hãy nêu nội dung ch ủ yếu của tư t ưởng đ ạo đ ức H ồ Chí Minh. Câu 2. Liên h ệ b ản thân? Trả lời: I. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đánh dấu bước phát triển vế chất của cách mạng Việt Nam. Người đã tự tu dưỡng. là tấm gương trong sáng nhất về đạo đức cách mạng. Người đã dày công xây dựng nền đạo đức cách mạng ở Việt Nam. _______________________________________________________________________ _ T. Đó là di sản văn hóa vô giá của dân tộc ta và Đảng ta. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập khẳng định dứt khoát con đường đi lên của dân tộc Việt Nam từ 1930 là con đường cách mạng vô sản. dân chủ văn minh". Sự ra đời của Đảng đã tạo những tiền đề và điều kiện để đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường giải phóng dân tộc. đồng thời có đư ợc tổ chức Đảng cách mạng để lãnh đạo và tổ chức phong trào cách mạng. Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh được thông qua ở Hội nghị thành lập Đảng. Đó là s ự l ựa chọn của chính nhân dân Việt Nam. Người đã phát triển lý luận đạo đức Mác. rèn luyện mình trở thành con người mẫu mực nhất. giải quyết triệt để những mâu thuẫn cơ bản của xã hội. vì mục tiêu "dân giàu nước mạnh. chính lịch sử dân tộc Việt Nam trong quá trình tìm con đường giải phóng dân tộc.Lênin và kế thừa xuất sắc những tinh hoa đạo đức của dân tộc. xã hội công bằng.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . là cống hiến đặc sắc của Bác Hồ cho dân tộc và cho loài người. Sự đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã được khẳng định bởi quá trình khảo nghiệm của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước quá độ đi lên CNXH của dân tộc ta từ khi Đảng ra đời và đến nay vẫn là ngọn cờ dẫn dắt nhân dân ta trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh là một người tiêu biểu nhất về đạo đức cách mạng. Hãy phân tích sâu một nội dung mà đồng chí th ấy tâm đ ắc nh ất.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Nam. từ năm 1930 cách mạng Việt Nam có được đường lối chính trị toàn diện đề ra mục tiêu và phương pháp đấu tranh thích hợp. thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước .

Những bạn bè của ông. Môi trường văn hóa mà Hồ Chí Minh tiếp cận từ lúc thiếu th ời là m ột môi _______________________________________________________________________ _ T. Hà Văn C ận. Cái riêng của dân tộc Việt Nam là ở lý tưởng: dạy cho con nên người. giữ nướctruyền thống đạo đức Việt Nam là truyền thống giáo dục con người phải tu dưỡng trọn đời để nên người. Tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh và tư tưởng đạo đức cổ truyền của dân tộc có mối tương quan. c ứng c ỏi trong giao l ưu… đều là những tính cách có ý nghĩa đạo đức. những bà ngoại như Nguyễn Thị Kép.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . đ ều hướng vào mấy nhiệm vụ to lớn. là gương hy sinh vì đ ộc l ập t ự do c ủa đất nước. là hoàn cảnh quê hương và gia đình Hồ Chí Minh là con người Nghệ Tĩnh. là sống ở làng. Tư tưởng đạo đức của quê hương và của gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đ ến t ư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Đa số là “những gia đình nghĩa khí”. của Hồ Bá Tang ở miền Nam và ở Phan Thiết. lý tưởng cậu bé Nguyễn Sinh Cung. mới có câu nói bất hủ “không có gì quý hơn độc lập tự do”. cần cù. ông ngo ại như Hoàng Xuân Đường có công lao tác thành cho Nguyễn Sinh Sắc. Những vị quan có uy tín và th ế l ực lớn như Cao Xuân Dục. Chính từ truyền thống đạo đức này mà có lòng yêu nước. phù hợp với thời đại. hoàn cảnh đấu tranh của nhân dân ta trong trường kỳ lịch sử (đấu tranh với thiên nhiên. Vương Thúc M ậu. v ừa có chất Nho phong. có nhiều tác động thiết thực đến nhân vật lịch sử. là gia đình nhà Nho. khắc khổ trong sinh ho ạt. vừa chịu ảnh hưởng Duy Tân. hoàn cảnh ta quy định nên bối cảnh truy ền thống đ ạo đức ấy. Những tấm gương gia đình Nghệ Tĩnh và riêng gia đình Hồ Chí Minh đã có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn. Điều này đã được lịch sử dân tộc chứng minh. Đặc biệt nổi lên ở đại đa số con người đạo đức ở Nghệ Tĩnh trong các thế kỷ trước. Khái quát lịch sử Việt Nam cho thấy người dân ta từ đời này sang đ ời khác. c ủa chàng trai Nguyễn Tất Thành. là nhiễu điều phủ lấy giá gương. dựng làng và giữ nước. đây là những nhân vật khá tiêu biểu. Một bối cảnh văn hóa nữa. thương người…thì trên thế giới nhiều dân tộc có. bao trùm: Làm người. Chính trên bối cảnh đạo đức truyền thống của dân tộc. Tính cách xứ Nghệ với các đặc điểm: lý tưởng trong tâm hồn.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ 1. lòng nhân ái và những đức tính cần cù giản dị… Những đức tính như yêu nước. Bản thân gia đình Hồ Chí Minh cũng là một gia đình văn hóa đạo đ ức. Đào Tấn đã dành cho Nguyễn Sinh S ắc r ất nhi ều thi ện c ảm và cả những người bạn trong tuổi trẻ Hồ Chí Minh như Diệp Văn Kỳ. Phan Bội Châu. những hình ảnh đ ẹp c ủa th ời đ ại. Những người trong và ngoài gia đình Hồ Chí Minh. trung kiên trong bản chất. mà Hồ Chí Minh mới luôn luôn có sự kêu gọi “học để làm người”. mà Hồ Chí Minh xuất hiện. Chính từ bối cảnh này. là sự lo lắng nước mất nhà tan…lịch sử ta. dựng làng. sang ở nước. Trần Đình Nam ở Huế. đ ạo đ ức Hồ Chí Minh là sự kế thừa các giá trị đạo đức truyền thống và được nâng lên một tầm cao mới. rồi của cha như Hồ Sĩ Tạo. có thể thấy đạo đức cổ truyền của dân tộc ta là do thực tế hoàn cảnh lịch sử. đồng thời là sự kết hợp của tinh hoa nhân loại. đấu tranh xã hội). gắn với hoàn cảnh lịch sử cụ thể. các con cháu của Nguyễn Thông.

Một là: Nói đi đôi với làm. nhân quyền c ủa văn hoá phương Tây trên con đường hoạt động cách m ạng Người đã làm giàu trí tu ệ c ủa mình bằng trí tuệ của thời đại: Đông. H ồ Chí Minh đã nâng đ ạo đức truyền thống của dân tộc lên một tầm cao mới. Hồ Chí Minh đã ti ếp cận c ả ba ngu ồn văn hóa. mọi người vì mình”. Cổ vũ “người tốt. văn hóa th ế gi ới. suy nghĩ và lựa chọn. Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng. phải nêu tấm gương đạo đức cách mạng trước quần chúng. đều do cán bộ tốt hay kém”. đức là gốc nhưng đức và tài phải kết hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. t ạo nên t ư tưởng của Người. _______________________________________________________________________ _ T. bình đẳng. như lòng vị tha. vận dụng. Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước. phải nêu gương về đạo đức. dân chủ và phong cách dân chủ. kim. coi nhẹ mặt tài.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ trường đặc biệt có tác động sâu sắc đến tư tưởng đ ạo đ ức cách m ạng H ồ Chí Minh.đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. Tây. Cây phải có gốc. ngọn nguồn của sông nước: Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đ ạo đ ược nhân dân” Người quan niệm đạo đức tạo ra sức mạnh. không có gốc thì cây héo. đảng viên đi trước. vừa thu hái. việc tốt”. Để có phần sáng tạo của mình. kế thừa. cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh không lặp lại truyền thống một cách gi ản đ ơn và cũng không chỉ khai thác ở truyền thống đạo đức dân tộc. không có nguồn thì sông c ạn. tư tưởng từ bi bác ái. bác ái. làng nước theo sau. c ổ…. 3 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra những nguyên tắc cơ bản để định hướng sự lãnh đạo của Đảng và việc rèn luyện của mỗi người. cũng không chỉ tự hạn đ ịnh trong ph ạm vi cổ truyền. nhân tố quyết định sự thắng lợi của mọi công việc: “Công việc thành công hoặc thất bại. văn hóa dân tộc. Cán bộ đảng viên phải đầu tầu gương mẫu “miệng nói tay làm”. coi đó là cái gốc của cây. v ừa gạn l ọc.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . tu thân dưỡng tính. tình yêu th ương con người. phát triển góp phần làm phong phú. 2. các điển hình tiêu biểu. Hai là: Xây đi đôi với chống. Cho nên. Quan niệm lấy đức làm gốc của Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hoá mặt đức. triết lý hành đạo giúp đời. truyền th ống hi ếu h ọc…T ư tưởng tự do. văn hóa khu vực. Sống theo phương châm “Mình vì mọi người. Không chỉ thừa hướng và kết tinh những tinh hoa của dân tộc Hồ Chí Minh còn tiếp thu có chọn lọc những yếu tố tích cực c ủa văn hoá ph ương Đông trong Nho giáo và Phật giáo. Người cho rằng có tài mà không có đức là người vô dụng nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Người cách mạng phải có đạo đ ức.

bao trùm nhất và chi phối các phẩm chất khác. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội. Hai là. đạo đức lành mạnh ở mọi người. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. lành mạnh về đạo đức. khó khăn nào cũng vượt qua. ba là: Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. vàng càng luyện càng trong". vận dụng các nguyên tắc xây dựng đạo đức mà Người đã nêu ra. Hồ Chí _______________________________________________________________________ _ T. giáo dục chuẩn mực đạo đức mới. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển. Câu nói đó của Người vừa là lời kêu gọi hành động.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Đây là phẩm chất quan trọng nhất. thứ giặc “nội xâm” phá từ trong ra. Nó do đấu tranh. ra sức bồi dưỡng các phẩm chất đạo đức. Đó là một cuộc cách mạng trong quan niệm đạo đức. “Trung với nước hiếu với dân. hướng mọi người vào cuộc đấu tranh cho sự trong sạch. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người rất toàn diện và độc đáo.nguồn gốc của mọi thứ tệ nạn. kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Từ khái niệm cũ "trung với vua. Nâng cao đạo đức cách mạng. kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân . nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Người đưa ra lời khuyên rất dễ hiểu: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Theo Hồ Chí Minh những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam Gồm có: Một là. 4. Nâng cao đạo đức trong tình hình mới. Hồ Chí Minh đưa vào đó một nội dung mới. mà còn lâu dài về sau. hiếu với cha mẹ" trong đạo đức truyền thống của xã hội phong kiến phương Đông. Người cũng khẳng định đạo đức không phải là thứ có sẵn trong mỗi người mà đạo đức là do con người tiếp thu được qua giáo dục và tạo thành nhờ bản thân tích cực tu dưỡng bền bỉ rèn luyện trong môi trường sống và trong cuộc đ ấu tranh cách mạng. Đảng và nhân dân ta quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. yêu thương con người. trung với nước hiếu với dân. khơi dậy ý thức tự giác. phản ánh đạo đức ngày nay cao rộng hơn là “Trung với nước hiếu với dân”.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Xây dựng nền đạo đức cách mạng. vừa là định hướng chính trị-đạo đức cho mỗi người Việt Nam không phải chỉ trong cuộc đấu tranh cách mạng trước mắt. củng cố.

"không xa xỉ. chứ không phải đập cho tơi bời". siêng năng. có năng suất cao.. lao động có kế hoạch. không phân biệt họ ở miền xuôi hay miền ngược. nhiều cái nhỏ cộng lại thành cái to. Trong Di chúc. đảng viên luôn luôn chú ý đến phẩm chất yêu thương con người. từ hạng người phản lại Tổ quốc và nhân dân. tiết kiệm thì giờ. không hoang phí. Phải "trong sạch. của bản thân mình. Đối với những người có thói hư tật xấu. tiết kiệm tiền của của dân. ham muốn tột bậc. Với tấm lòng bao dung của một người cha.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Minh đã xác định tình yêu thương con người là một trong những phẩm chất đ ạo đức cao đẹp nhất. . "không xâm phạm một đồng xu. Không tham sung sướng. Không ham người tâng bốc mình.. hạt thóc của Nhà nước. nguồn hạnh phúc của chúng ta". cần kiệm liêm chính. không phân biệt một ai. đồng chí của Người. sáng tạo. không liên hoan. chúng ta: "Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng ta. Những người lao động bị áp bức bóc lột. là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập. không dựa dẫm.Theo Hồ Chí Minh thì: Cần tức là lao động cần cù. ai cũng đ ược học hành". hễ là người Việt Nam yêu nước thì đều có chỗ trong tấm lòng nhân ái của Người. Vì vậy mà quang minh chính đại. không bừa bãi". đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc. không bao giờ _______________________________________________________________________ _ T. Người căn dặn Đảng: Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. đó là thái độ của người cách mạng. không tham lam". nhắc nhở mỗi cán bộ. không phô trương hình thức. dân ta được hoàn toàn tự do. phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi. không ỷ lại. chí công vô tư. Người viết: "Tôi chỉ có một s ự ham muốn. Liêm tức là "luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân". ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác. của nước. chè chén lu bù. lao động với tinh thần tự lực cánh sinh. không lười biếng. phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ. "Không tham địa vị. Tình yêu thương của Người còn thể hiện đối với những người có sai lầm khuyết điểm. không trừ một ai. Kiệm tức là tiết kiệm sức lao động. là trẻ hay già. Không tham tiền tài. trai hay gái.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Hồ Chí Minh yêu thương đồng bào. là nguồn sống. Người căn dặn. Phải thấy rõ "lao động là nghĩa vụ thiêng liêng. Ba là. Người dành tình yêu thương rộng lớn cho những người cùng khổ. của nhân dân".

luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay. công lý và tiến bộ xã hội. Hồ Chí Minh luôn luôn chủ trương tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển mọi mặt của xã hội. là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. mà Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp bằng hoạt động cách mạng thực tiễn c ủa bản thân mình và bằng sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc. phát triển kinh tế đem lại đời sống ấm no. Đảng và Nhà nước tiếp tục cổ động phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới. việc nhà. mà Hồ Chí Minh đã nêu lên bằng mệnh đề "Bốn phương vô sản đều là anh em". Người nói: "Đem lòng chí công vô tư mà đối với người. hơn nữa phải là chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng. Đối với mình: không tự cao. tự đại. với nhân dân lao đ ộng các nước. Theo Hồ Chí Minh. Bốn là.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . tinh thần quốc tế trong sáng. tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản. đạo đức luôn luôn gắn liền với kinh tế. sửa đổi điều dở của bản thân mình. Đó là. là tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam với tất cả những người tiến bộ trên thế giới vì hoà bình. phải "lo trước thiên hạ. Học tập tư tưởng trong đạo đức Hồ Chí Minh. không xem khinh người dưới. chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước. con người. không dối trá. bóc lột. Chí công vô tư. khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”. hạnh phúc cho nhân dân. đứng đắn". đoàn kết thật thà. là hợp tác và hữu nghị với tất cả các nước.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ hủ hoá". Trung với nước. Đối với người: không nịnh hót người trên. Chính. Đối với việc: để việc công lên trên. đạo đức. vì những mục tiêu lớn của thời đại là hoà bình. khiêm tốn. biểu dương các tập thể. với việc". phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hoá. lên trước việc tư. cá nhân có thành tích xuất sắc. độc lập dân tộc. "nghĩa là không tà. vui sau thiên hạ". Theo Hồ Chí Minh. luôn giữ thái độ chân thành. nêu _______________________________________________________________________ _ T. dân chủ và tiến bộ xã hội. cho mỗi con người. các dân tộc. luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ. lừa l ọc. suốt đời hy sinh cho cách mạng để giành lấy độc lập và tự do là nhằm xoá bỏ áp bức. dấy lên phong trào “người tốt việc tốt”. Tinh thần này đã đ ược thể hiện trong câu nói bất hủ của Hồ Chí Minh "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa". “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước. là tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức. thẳng thắn. hiếu với dân.

là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” . chúng ta còn phải đấu tranh quyết liệt chống các tệ nạn xã hội nảy sinh trong nền kinh tế thị trường đang làm phương hại đến nền đạo đức cách mạng. “giặc ở trong lòng” phá từ trong phá ra. càng phải khắc phục nguyên nhân đã để cho các tệ nạn tiêu cực phát triển. tinh thần quốc tế trong sáng nêu trong di sản của Người. cần kiệm liêm chính. chí công vô tư. Trung với nước. là một khó khăn. II. Người đã chỉ rõ tội lỗi của những kẻ tham ô. là thứ “giặc nội xâm”. mật thám". Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. phong kiến. Trong cuộc đấu tranh này. trong nội bộ. Phải giữ gìn “Đảng ta thật trong sạch. hiếu với dân. Ngay từ năm 1952. trong tinh thần. Hai mặt đó phải tiến hành song song.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . xây dựng tiến lên chủ nghĩa xã hội. đau xót". Chúng ta càng thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc Người để lại cho toàn Đảng. bên cạnh việc xây dựng những phẩm chất đạo đức. theo đó.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ gương sáng đạo đức cách mạng để mọi người tôn vinh và noi theo. chí công vô tư. đó là nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực ảnh hưởng nghiêm trọng đến chế đ ộ. Người cho rằng: "Việc tranh đấu với kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng. thương người. Phải khắc phục các nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực. Người đã nêu rõ những tệ nạn cần phải chống gồm ba loại hình là tham ô. nhiều lần Bác khẳng định muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần _______________________________________________________________________ _ T. thật sự cần kiệm liêm chính. là bạn đồng minh của thực dân. Liên hệ bản thân Đất nước ta đang trên đà phát triển. phải lấy việc xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt. như đã được nêu ra trong nhiều nghị quy ết của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã sớm nhận ra sự nguy hiểm của bệnh "cá nhân". phải xứng đáng là người lãnh đạo. Người coi những tệ nạn đó là tội ác. toàn dân: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Đây cũng chính là nội dung mà tôi thấy tâm đắc nhất. Cuộc sống đang đòi hỏi phải làm trong sạch Đảng và làm lành mạnh đ ời sống đạo đức của xã hội. là kẻ thù khá nguy hiểm của nhân dân. lãng phí quan liêu cũng nặng như tội lỗi "Việt gian. bằng gươm còn dễ. lãng phí quan liêu. nhưng việc tranh đấu với kẻ địch trong người. mỗi đ ảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng.

liêm. Do vậy. Liên hệ với quá trình phấn đấu rèn luyện của bản thân đồng chí. Nhận thấy tầm quan trọng của việc học tập . thường xuyên tiến hành phê bình và tự phê bình… để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Trả Lời I. Người có tài mà không có đức sẽ trở lên vô dụng.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . sống trong sạch. thực hiện đời sống mới… tất thảy đều phải có sức khỏe thì mới thành công. Vấn đề xác định động cơ vào Đảng được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên vì: _______________________________________________________________________ _ T. thiếu đi một đức tính thì không thể trở thành con người theo đúng nghĩa. khoa học – kỹ thuật : Theo Người thanh niên phải vừa có đức vừa có tài. không kiêu ngạo. chính. Những phẩm chất này giống như bốn mùa trong năm: thiếu đi một mùa thì không thành năm. tức là cả nước yếu ớt. Tôi luôn nỗ lực rèn luyện đạo đức cách mạng: thực hiện cần. chính. lắng nghe sự hướng dẫn và giảng dạy của Thầy Cô. kiệm. Bởi vì “mỗi một người dân yếu ớt. có chí tiến thủ và đoàn kết. Để làm tròn trọng trách người chủ tương lai của đất nước Tôi luôn nhắc nhở bản thân luôn luôn tu dưỡng và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tu dưỡng đạo đức cách mạng : Cái cốt lõi của đạo đức cách mạng là cần. là một sinh viên của một trường Đại học danh tiếng Tôi luôn cố gắng học tập thật tốt. mỗi một người dân khỏe mạnh. tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. việc giữ gìn dân chủ. kiệm. Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. xa hội .Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ phải có những con người xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh việc học tập trên lớp Tôi luôn trao dồi cho mình những kiến thức về các vấn đề văn hóa . mottj trong những kiến thức thực tế liên quan trưc tiếp tới công việc sau này của Tôi Bồi dưỡng thể chất: Theo Người. Chính người cũng nêu gương sáng về rèn luyện sức khỏe. Đặc biệt là những kiến thức về kinh tế. Hơn nữa dốt nát là một trong những nguyên nhân gây ra sự kìm hãm trong xã hội. Tôi coi trọng việc bồi dưỡng thể chất là nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân Câu 3: Vì sao vấn đề xác định động cơ vào Đảng được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên. Bồi dưỡng tri thức lý luận và văn hóa. liêm. phê phán những thói hư tật xấu. tức là cà nước khỏe mạnh”. xây dựng nước nhà. chí công vô tư. thế giới.

Chính vì vậy mà trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên của Đ ảng cộng sản Việt Nam thì mỗi người chúng ta phải xác định được động cơ vào Đảng đúng đắn. Những con người đó tr ước sau gì cũng làm tổn hại đến thanh danh. chấp nhận sự phân công và điều động của Đảng. Thực tế đã có những Đảng viên đã được thử thách qua chiến đấu rất dũng cảm. “Đảng viên đi trước. gian khổ. Cũng có những Đảng viên sau khi vào Đ ảng một thời gian dài. tuyệt đối trung thành với điều lệ và cương lĩnh của Đảng. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. vào Đảng là để chấp nhận gian khổ hi sinh. vật chất đã gục ngã. uy tín của Đảng. Mất lòng tin của dân và xa dời quần chúng nhân dân thì mọi việc đều thất bại. Tất nhiên. Có xác định được như vậy thì người Đảng viên mới tận tâm tận lực phục vụ Đảng. nghĩa vụ Đảng viên thì cũng có cả quy ền lợi. rất anh hùng. _______________________________________________________________________ _ T. vững mạnh của Đảng. Việc khai trừ và kết nạp Đảng viên mới để bổ xung cho Đảng những con người có phẩm chất năng lực nâng cao bản lĩnh chính trị để phục vụ cho Đảng giúp Đảng ta lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới hiện nay. nắm trong tay chức quyền thì bắt đầu mới bộc lộ bản chất cơ hội. Đảng viên phải gương mẫu đi đầu. làng nước theo sau”. đã bị biến chất. đây là một tổ chức luôn luôn vận đ ộng và phát triển nên rất cần những người ưu tú để cho Đảng hoạt động và phát triển bình thường để đáp ứng nhu cầu cách mạng trong từng thời kỳ. họ s ẽ ph ản bội lại lý tưởng cách mạng của Đảng. Điều đó là hết sức nguy hiểm cho sự trong sạch. đi đôi với trách nhiệm. hết lòng phục vụ nhân dân. những việc khó khăn. Nếu Đảng viên mà đặt lợi ích cá nhân. làm hại đến lợi ích của nhân dân. Những người mà ngay từ khi phấn đấu vào Đảng đã có động cơ không trong sáng thì khi đã đứng trong hàng ngũ của Đ ảng chắc chắn sẽ “quay lưng” phản bội lại Đảng khi có cơ hội. xây d ựng đ ất nước xã hội chủ nghĩa giàu đẹp và văn minh. của dân tộc và nguy hiểm hơn nữa là đến một lúc nào đó. vui sau cái vui thiên hạ.” Vào Đảng là để phục vụ nhân dân. là phẩm chất của người Đảng viên tận tụy vì dân. đặt lợi ích của nhân dân. Trong quá tình vận động và phát triển luôn xuất hiện những phần tử thoái hóa biến chất. bản chất của một con người mang danh Đảng viên để tiến thân. lo trước nỗi lo thiên hạ. đất nước lên trên lợi ích cá nhân. Nhưng vượt lên trên tất cả cái gọi là quyền lợi ấy phải là đ ạo đ ức cách mạng. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Đảng là một tổ chức chính trị. nhưng trong điều kiện hòa bình.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . trước sự cám dỗ của tiền tài. Bác Hồ kính yêu đã dạy chúng ta: “Đảng viên là người đ ầy t ớ c ủa nhân dân. cần phải khai trừ ra khỏi Đảng. gia đình mình lên trên hết thì người Đảng viên đó không đ ược lòng tin của nhân dân. thoái hóa. phấn đấu vì lý tưởng cách mạng cao cả. phục vụ dân tộc. nếu vào Đảng mà chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân thì đừng vào.

mỗi người chúng ta nói chung. thường xuyên trau đồi đạo đức cách mạng. nhưng đó cũng là điều khó nắm bắt nhất. Nếu người vào Đảng không có đủ nghị lực và bản lĩnh. tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu. quần chúng cũng như cán bộ. Động cơ và mục đích vào Đảng đúng đắn không phải là cái cụ thể. thực dụng. thử thách và những cám dỗ của quyền lực. Vì sự vững mạnh của Đảng.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . nhưng không có đoàn kết. chính. tự trau dồi. Trong quá trình phấn đấu vào Đảng. Nếu ngay từ đầu. việc xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định. Đảng chỉ kết nạp những người thực sự giác ngộ về mục đích. quyết không thu nạp vào hàng ngũ mình những người mang động cơ thiếu trong sang. bởi nó nằm sâu trong nội tâm mỗi người. rèn luyện và phấn đấu vào Đảng của mỗi quần chúng ưu tú và người Đảng viên _______________________________________________________________________ _ T. tự rèn luyện bản lĩnh chính trị và tự phấn đấu vươn lên.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Chính vì vậy. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. sẽ không vượt qua được những thử thách. quần chúng ưu tú và người Đảng viên cần thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ về đạo đức cách mạng: “Cần. việc xác định động cơ vào Đảng ở mỗi người là cực kỳ quan trọng. thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ suy yếu. chí công. liêm. động cơ vào Đảng không đúng đắn. người Đảng viên nói riêng. vì lợi ích của nhân dân. Động cơ và mục đích của quần chúng khi vào Đảng là điều hết sức quan trọng. vụ lợi. mà nó đã tồn tại trong những người đoàn viên ưu tú. không hình thành một khối vững chắc. lệch lạc. chia rẽ. lệch lạc và vụ lợi thì không những không làm cho Đảng vững mạnh mà ngược lại mặc dù Đảng sẽ nhiều Đảng viên. xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng. trong công tác xây dựng Đảng. không phải là thứ mà chúng ta đem cân đong đo đếm được. Vì vậy. kiệm. Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn hiện nay có ý nghĩa hết s ức quan trọng. vô tư”. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn cần hiểu sâu sắc bản chất. luôn phải đối mặt với biết bao khó khăn. chúng ta cần tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng một cách có hệ thống cho các quần chúng ưu tú và cho các Đảng viên mới đ ể mỗi người Đảng viên và quần chúng tự ý thức. mục đích của Đảng. tiền tài. không vượt qua được những thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. càng không để cho các phần tử có cơ hội lọt vào Đảng. Trong điều kiện hòa bình. nhiệm vụ do Đảng đề ra. không thắng nổi cám dỗ vật chất thì Đảng sẽ xa dời tư tưởng cộng sản nền tảng. của dân tộc. lý tưởng cách mạng. những quần chúng tiến bộ và được bồi đắp thêm ngay trong quá trình học tập. Đảng ta cầm quyền và cơ chế kinh tế thị trường.

nắm vững lý luận Mác – Lê nin. không ngừng nghỉ. Trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần. khi cách mạng thế giới tạm thời lâm vào thoái trào. Bản lĩnh chính trị còn được rèn luyện qua các hoạt động thực tiễn. Có đạo đức cách mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. Để có bản lĩnh chính trị vững vàng. chính kiến rõ ràng. rèn luy ện suốt đ ời. thì đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. đại bộ phận Đảng viên vẫn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng. nhưng như lời bác Hồ dạy: “Nói tóm tắt. tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. có biết bao nhiêu đồng chí đã vì dân. Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn và kiên định mục tiêu. bảo thủ. kiên định.xã hội. Đồng thời bản lĩnh đó còn thể hiện ở tinh thần độc lập. Trong Đảng ta. đã nêu gương chói lọi về đạo đức cách mạng. Đạo đức cách mạng có nội dung hết sức phong phú. với lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc. Nó do đấu tranh. tin cậy. cần thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. vì Đảng mà hy sinh oanh liệt. cần đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiên định mục tiêu. công tác.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Sau khi đã xây dựng cho mình được động cơ đúng đ ắn người Đ ảng viên phải thường xuyên tự rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị. phẩm chất đ ạo đức cách mạng. giữ vững niềm tin. tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là điều chủ chốt nhất”. Ngày nay. trải nghiệm qua trường học đấu tranh thực tiễn. Cùng với rèn luyện bản lĩnh chính trị. Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng. hoạt động chính trị . lý tưởng và con đường xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ đã lựa chọn. không mất phương hướng chính trị và có thái độ.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng _______________________________________________________________________ _ T. chúng ta mới trở nên vững vàng và kiên định. không thụ động. Tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. muốn trở thành Đ ảng viên của Đảng cộng sản cần thường xuyên tự rèn luyện mình qua thực tế s ản xuất. trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào cũng không giao động. như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. Trong điều kiện hiện nay. người phấn đấu vào Đảng cần đ ứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân. giảm sút niềm tin và ý trí chiến đấu. Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập. trì trệ. được nhân dân quý mến. làm giàu vốn hiểu biết của chính mình. cho cách mạng. chỉ có sự hiểu biết sâu rộng. nền tảng tư tưởng của Đảng. ỷ lại. lý tưởng của Đảng. sáng tạo.

Để xứng đáng với vai trò tiên phong. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò. Ngày nay đạo đức cách mạng còn là ý trí. lên trước lợi ích tập th ể và toàn xã hội. trong đó lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp. Phấn đấu trở thành người sản xuất. có năng lực trí tuệ và thực tiễn nó được tạo nên bởi trình độ trí tuệ của người Đảng viên. vàng càng luyện càng trong”. hiệu quả cao. hạnh phúc. nghiệp vụ. chỉ cốt lấy bằng cấp. Phải coi trọng việc học tập chính trị cùng với chuyên môn. bảo đảm đạt chất lượng. quyết tâm và góp sức đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển. hoặc học lấy lệ. không ngừng học tập. đoàn thể giao cho. Nâng cao năng lực. Hai điều kiện này có quan hệ gắn bó mật thiết với nhau trong quá trình xây dựng động cơ cho mình.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ cố. sống cơ hội thực dụng. lãng phí làm giàu phi pháp…. lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao thì người Đảng viên phải thảo mãn được hai điều kiện đó là. _______________________________________________________________________ _ T. muốn lựa chọn theo ý thích và lợi ích cá nhân. lúc nào cũng đòi hỏi hưởng thụ. đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Đường lối của Đảng là kết hợp hài hòa ba lợi ích: lợi ích toàn xã hội. nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no. văn minh. công tác. trở thành quốc gia giàu mạnh. Trong điều kiện hiện nay. Đ ảng không thể kết nạp những người lười học tập. coi đ ồng tiền là tất cả. ngoài nhiệt tình cách mạng cần đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực trí tuệ và năng lực thực tiễn. Không thể có đạo đức cách mạng nếu làm gì cũng tính thiệt hơn với Đảng. ích kỷ. Nhiệt tình cách mạng. l ợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. gương mẫu “Đảng viên đi trước. làng nước theo sau” như chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. chính sách để tham nhũng. lợi dụng cơ chế. thường xuyên tiếp nhận những hiểu biết mới để đủ kiến thức đáp ứng các yêu cầu do thực tiễn đề ra.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . đặt lợi ích cá nhân mình lên trên. người đang phấn đấu vào Đảng cần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức Đảng. không thể hiện được tính tiên phong gương mẫu. chiến đấu và học tập giỏi. Để trở thành Đảng viên. Đó là điều kiện chủ yếu để quần chúng tin cậy giới thiệu và tổ chức Đảng xem xét kết nạp vào Đ ảng. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. tự do. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. lợi ích cá nhân. Đảng luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân.

trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình. Ở nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thường xuyên chăm lo đời sống. với nhân dân. tin tưởng. công tác xã hội Một trong những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết. chống tệ nạn xã hội. Người phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên. _______________________________________________________________________ _ T. góp phần phát huy vai trò của đoàn thể trong s ự nghiệp đổi mới. Nhân dân ta gắn bó với Đảng và luôn tham gia đóng góp cho Đảng. Vì vậy. tôn trọng. lãng phí. vận động mọi người đoàn kết. Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống đó. pháp luật của nhà nước. phát huy tính tiên phong gương mẫu – những phẩm chất cần thiết để trở thành Đảng viên của Đảng. tham gia xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sỏ trong sạch. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. quan liêu. Muốn trở thành Đảng viên. sai trái. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. các hoạt động đoàn thể. phát huy truyền thống. với nhân dân. khả năng lãnh đạo. tham nhũng. Hòa mình với quần chúng nhưng không bị động theo những suy nghĩ và việc làm tiêu cực. người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể. tập hợp quần chúng. các hoạt động nhân đạo. chia sẻ.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . người phấn đấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. người thân tham gia các phong trào. từ thiện. vững mạnh là trách nhiệm của người phấn đấu vào Đảng. gương mẫu vận động gia đình. hiện đại hóa đất nước. đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa. Phải hòa mình với quần chúng. vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng và chinh sách. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Gắn bó với tập thể. tiêu cực. Người muốn vào Đảng càng phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội và tích cực tham gia công tác xã hội. người trong độ tuổi Thanh niên muốn vào Đảng nhất thiết phải là Đoàn viên ưu tú. bạn bè trong đơn vị công tác. với đồng nghiệp. khối phố. máu thịt với nhân dân. am hiểu và l ắng nghe ý kiến của quần chúng. với bà con làng xóm. mà luôn luôn đề cao tinh thần trách nhiệm. Qua hoạt động đoàn thể người phấn đấu vào Đảng thể hiện rõ vai trò. đạo lý tốt đẹp của dân tộc. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ do Đảng đề ra.

cải thiện đời sống của người lao động. chính sách của Đảng. đơn vị. các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương. II. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đảng bộ trong việc lãnh đạo cơ quan. tạo ra bước phát triển mới của cơ sở. nhiệm vụ do Đảng bộ. góp phần xây dựng cơ sở chính trong sạch. Góp phần tích cực đưa những chủ trương. + Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đ ạo c ủa t ổ ch ức Đảng và đội ngũ Đảng viên. nỗ lực phấn đấu cao nhất. xóa đói giảm nghèo. chi bộ đề ra với tinh thần chủ động. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. đơn vị. hiểu biết về Ðảng.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . chính sách.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Nội dung tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng của người phấn đ ấu vào Đảng là: Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình quan tâm đóng góp ý kiến với chi bộ. đơn vị chấp hành tốt đường lối của Đảng. động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. cải thiện đời sống cho nhân dân. kết quả thực hiện chủ trương.xã hội ở cơ sở. nghị quyết của Đảng. Tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở còn bao gồm các nội dung sau: + Tích cực hưởng ứng các phong trào. nắm bắt tình hình của quần chúng nhân dân. sáng tạo. Khi được học tập tại mái trường Học Viện Ngân Hàng Tôi đã có may mắn được nghiên cứu. pháp luật chính sách của nhà nước phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất. giữ vững ổn định chính trị . Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu. bầu vào cấp ủy. + Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những Đảng viên ưu tú. góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và s ức chiến đấu của tổ chức Đảng. Liên hệ với quá trình phấn đấu rèn luyện bản thân. + Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động của chính quyền và đoàn thể. + Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng. đề xuất với tổ chức Đảng. các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để xuyên tạc chủ trương. + Chủ động nắm bắt tình hình thực tế. Tôi đã xác định cho mình một nhận thức _______________________________________________________________________ _ T. nhiệm vụ đó vào cuộc sống. giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức Đảng xét kết nạp. đủ tiêu chuẩn để tổ chức Đảng xem xét. vững mạnh. nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên. nhất là về phát triển kinh tế. kịp thời phản ánh.

chứ không phải lợi dụng vào Ðảng để làm "bình phong". sống có lý tưởng tôi luôn nỗ l ực phấn đấu “chiến thắng bản thân”. Ngay từ khi là sinh viên năm thứ nhất Tôi đã nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể. Tôi mong muốn làm việc hết mình để không lãng phí tuổi trẻ. hòa đồng và có trách nhiệm.Là bí thư lớp Tôi luôn cố gắng gương mẫu trong học tập và mọi hoạt động của nhà trường. Mục tiêu đó là động lực lớn để tôi học tập. phấn đấu vào Ðảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng. xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước . luôn cố gắng để không dừng bước và bỏ cuộc khi chiến đấu với sự “ích kỷ. Tôi mong ước một ngày nào đó mình sẽ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Ðảng. Hiểu được tâm tư. lười biếng. luôn lắng nghe ý kiến của mọi người đó chính là một bí quyết giúp Tôi Thành công Trong thời gian học tập trường Tôi đã thực sự trưởng thành trong mái nhà tình nguyện HVNH. không tụt hậu. 1-6 cho các bé ở làng trẻ hy vọng …. ham hưởng thụ”. tổ chức têt trung thu. tham gia phân luồng giao thông trong giờ cao điểm. Với tinh thần ham học hỏi. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “ có Đ ức mà không có tài là người vô dụng. những đóng góp nhỏ bé như công tác bảo vệ môi trường. tích cực tham gia các hoạt đ ộng đoàn th ể. "chỗ dựa" tiến thân. học tập. Chưa vào Ðảng không có nghĩa là chưa phấn đấu.. Gắn bó với tập thể. Đó là quãng thời gian mà sức trẻ được cống hiến hết _______________________________________________________________________ _ T. Tình nguyện chính là nơi Tôi được cống hiến sức trẻ cho xã hội . xã hội. chưa cống hiến.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ đúng đắn về Đảng. với nhân dân . công tác tốt. đặc biệt là những kiến thức về kinh tế. Trở thành đảng viên không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là c ơ hội đ ể mỗi học sinh. chưa rèn luyện. sống gương mẫu. công tác xã hội là một trong những mục tiêu phấn đấu của Tôi. Tôi luôn chuyên tâm vào các bài giảng của thầy cô để trau dồi kiến thức cho một nhà ngân hàng tương lai. sinh viên rèn luyện. hay chăm sóc các em bé ung mắc bệnh ung thu tại viện nhi TW. Là một bí thư lớp Tôi luôn cố gắng gắn kết các thành viên với nhau . Ðó là mục tiêu và lý tưởng phấn đ ấu c ủa bản thân. Có lẽ một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quãng thời gian tình nguyện vừa qua đó chính là Mùa hè xanh 2009. Chỉ với những động . thỏa mãn tham vọng cá nhân. giỏi . nêu cao ý thức trách nhiệm tự khẳng định mình. hoàn thành những nhiệm vụ mà đoàn trường và thành đoàn giao cho . Bên cạnh việc học tập trên lớp Tôi cố gắng tìm hiểu những kiến thức về văn hóa . cho đất nước. sống lành mạnh và có ích cho xã hội Để trở thành người sinh viên gương mẫu . nguyện vọng của các bạn. các kỳ học vừa qua Tôi luôn đước xếp loại khá . có tài mà không có đức làm việc gì cũng khó” . thấm nhuần lời dạy c ủa người ngoài việc trau rồi kiến thức Tôi luôn nhắc nhở bản thân tu dưỡng đ ạo đức.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Vào Ðảng không phải là để tranh giành quyền lợi. Mặc dù là sinh viên một lớp tín chỉ việc gắn kết các thành viên là rất khó nhưng điều đó đã không làm Tôi nản lòng. mang ý nghĩa cống hiến.

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ mình. Mười lăm ngày để tìm hiểu về phong trào đoàn. sáng tạo… Những điều đó chính là động lực để Tôi cố gắng hơn nữa để xứng đáng là thế hệ trẻ của đất nước . nhũng con mương. để dạy học cho các em nhỏ. để làm xanh đường lang . sẵn sàng hy sinh vi độc l ập dân t ộc…” và th ế nào là học tập và làm việc thao tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Trong quá trình phấn đấu và rèn luyện của mình. thiếu kiến thức cần thiết cho yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Với hành trang trên vai và một trái tim nhiệt huyết toàn đội gồm 30 thành viên đã vượt qua sự khắc nghiệt về thời tiết. tính chủ động. Tương lai của thanh niên gắn liền với vận mệnh của đất nước và tương lai của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng _______________________________________________________________________ _ T. ngõ xóm. Đó chính là nơi giúp Tôi hiểu thêm về truyền thống l ịch s ử của ông cha ta. Với 15 ngày tại Đan phượng. sự hy sinh . dám làm của tuổi trẻ Viêt Nam. dám nghĩ . Và đặc biệt là mười lăm ngày hành trình về những nghĩa trang lịch sử . sự khó khăn về dời sống vật chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thành đoàn giao cho. ngại tìm hiểu và ít ý kiến đóng góp xây dựng. tin học. nhất là trình độ ngoại ngữ. hiếu với dân . hiểu về một thế hệ đã hy sinh cho độc lập của dân tộc. thế nào là “ trung với nước . Ngoài những việc đã làm được Tôi nhận thấy mình còn những mặt chưa được như: thụ động tiếp nhận các chương trình. Hà Nội đã cho Tôi thấy được thế nào là tinh thần đoàn kết... những bờ đê……….h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . khả năng giao tiếp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful