Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG

Câu 1: Phân tích vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ý nghĩa của sự kiện Đảng Cộng Sản Vi ệt Nam ra đ ời (3-21930). Trả lời

I, Bối cảnh lịch sử thế giới và Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
1. Tình hình thế giới Đầu thế kỷ XX, trên phạm vi quốc tế, sự thức tỉnh của các dân t ộc Châu Á cùng v ới phong trào tư sản ở Đông Âu bắt đầu từ cách mạng 1905 ở Nga đã tạo thành một cao trào thức tỉnh các dân tộc phương đông. Hàng trăm người h ướng v ề m ột cu ộc s ống mới với bối cảnh tự do Năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi m ở ra thời đại m ới, th ời đ ại quá đ ộ t ừ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế gi ới. Th ắng l ợi c ủa cách mang tháng 10 Nga đặt ra cho những người yêu n ước Vi ệt Nam m ột s ư l ựa ch ọn m ới: độc lập dân tộc đi lên CNXH hay độc lập đi lên CNTB. 2.Hoàn cảnh trong nước

Nǎm 1858, đế quốc Pháp vũ trang xâm lược nước ta. Vua quan triều đình nhà Nguyễn từng bước đầu hàng chúng. Ngày 6 tháng 6 nǎm 1884, triều đình nhà Nguyễn đã ký Hiệp ước Patơnốt, hoàn toàn dâng nước ta cho đế quốc Pháp. Từ đó, Việt Nam trở thành thuộc địa của đế quốc Pháp. Dưới chế độ thống trị của đế quốc Pháp và tay sai của chúng, xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi. Về chính trị, thực dân Pháp thi hành chính sách chuyên chế. Mọi quyền hành đêu nằm trong tay người Pháp, vua quan nhà Nguyễn chỉ đóng vai trò bù nhìn. Chúng thi hành chính sách chia để trị. Chúng chia rẽ giữa ba dân tộc trên bán đ ảo Đông Dương, rồi lập ra xứ Đông Dương thuộc Pháp nhằm xoá tên các nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên bản đồ thế giới. Về kinh tế, tư bản Pháp không phát triển công nghiệp ở nước ta, mà chỉ mở mang một số ngành trực tiếp phục vụ cho bộ máy thống trị và khai thác tài nguyên đ ể cung cấp nguyên liệu cho nền công nghiệp của nước Pháp. Chính sách độc quyền kinh tế Pháp đã biến Việt Nam thành thị trường của chính quốc, nơi vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân công rẻ mạt.
_______________________________________________________________________ _ T.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _

Về xã hội, các mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên sâu sắc. Mâu thuẫn giữa nhân dân, chủ yếu là nông dân, với giai cấp phong kiến địa chủ chưa được giải quyết, thì mâu thuẫn giữa dân tộc ta với bọn đế quốc Pháp thống trị và phong kiến tay sai của chúng lại phát sinh, càng đẩy nhanh quá trình cách mạng của nhân dân ta. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa của tư bản Pháp trùm lên phương thức sản xuất phong kiến lỗi thời đã làm phân hoá các giai cấp cũ, tạo ra kết cấu giai cấp mới. Giai cấp địa chủ phong kiến bị phân hoá, giai cấp công nhân ra đời. Giai cấp tư sản Việt Nam xuất hiện từ trong thời gian Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), vừa ra đời đã bị sự chèn ép của tư bản Pháp và phân hoá thành hai bộ phận. Một số ít ôm chân đế quốc, tham gia vào các cơ quan chính tr ị và kinh tế của đế quốc Pháp, trở thành lớp tư sản mại bản. Một bộ phận khác tuy có mâu thuẫn nhất định với tư bản Pháp và triều đình phong kiến, nhưng thế lực kinh tế yếu ớt, què quặt, phụ thuộc, khuynh hướng chính trị cải lương. Do vậy, giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam tuy có tinh thần yêu nước, chống phong kiến và đế quốc, nhưng họ không có khả nǎng lãnh đạo cách mạng. Họ chỉ có thể tham gia cuộc đấu tranh ấy trong điều kiện nhất định. Tầng lớp trí thức và tiểu tư sản là những người vốn được chế độ phong kiến và thực dân đào tạo. Nhưng do truyền thống yêu nước chi phối, họ khao khát độc lập, tự do, dân chủ, nên cũng bị phân hoá. Một số ít cam tâm làm tay sai. Số đông vẫn giữ được khí tiết. Khi có điều kiện, những trí thức yêu nước thường đóng vai trò truyền bá những tư tưởng mới và là ngòi pháo của các cuộc đấu tranh chống thực dânphongkiến Giai cấp nông dân khao khát độc lập và ruộng đất, hǎng hái chống đế quốc và phong kiến. Sau phong trào Vǎn thân, Cần vương, nhất là sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên thế (1913), phong trào nông dân bị phân tán. Nông dân là một lực lượng đông đảo, yêu nước, nhưng không thể tự vạch ra đường lối đúng đ ắn đ ể tự giải phóng và không thể đóng vai trò lãnh đạo cách mạng. Giai cấp công nhân Việt Nam là sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Lớp công nhân đầu tiên xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp xây dựng một số cơ sở công nghiệp, đôn trại và thành phố phục vụ cho cuộc xâm lược và binh định nước ta. Trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), giai cấp công nhân còn ít, chỉ 10 vạn người và trình độ còn thấp. Qua thời kỳ khai thác thuộc địa lần thứ hai (1924-1929), số lượng công nhân chuyên nghiệp đã có 22 vạn người, chiếm 1,2% số dân. Nếu tính số người làm thuê trong các hãng kinh doanh tư nhân vừa, nhỏ và số người vô sản, nửa vô sản sống ở thành thị và nông thôn, thì đội quân vô sản ở Việt Nam
_______________________________________________________________________ _ T.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25

phong kiến và tư sản.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ trước nǎm 1930 có đến hàng triệu người. Việc không thành. cũng như nông dân và các tầng lớp lao động khác. ở Trung Kỳ. một phong trào đấu tranh vũ trang do Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết phát động. hạ chiếu Cần Vương. Sinh trưởng trong một nước thuộc địa. II. bóc lột của đế quốc. làm cho dân giàu. Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật (1883-1892) và Hương Khê của Phan Đình Phùng (1885-1895). Giữa lúc đó Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và thắng lợi (1911). Ông về Trung Quốc lập ra Việt Nam Quang phục Hội (1912) với ý định tập hợp lực lượng rồi kéo quân về nước võ trang bạo động đánh Pháp. giảng dạy và học tập theo những nội dung và phương pháp mới. Mặc dù sau đó Hàm Nghi bị bắt. có việc mở trường học. nhưng rồi cũng không thành công. Thất bại của phong trào Cần Vương chứng tỏ sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến trong việc giải quyết nhiệm vụ giành độc lập dân tộc do lịch sử đặt ra. ở Bắc Kỳ. Ông lập ra Hội Duy tân (1904). nên Phan Bội Châu. thiết lập một nhà nước theo mô hình quân chủ lập hiến của Nhật. nâng cao dân khí. buộc thực dân Pháp phải trao trả độc l ập cho nước Việt Nam. có cuộc vận động Duy tân. kết hợp với phong tràođấu tranh chống thuế (1908). ông về Xiêm nằm chờ thời.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Phan Châu Trinh. tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa: Ba Đình của Phạm Bành và Đinh Công Tráng (1881-1887). về giai cấp. Các phong trào yêu nước Trong bối cảnh lịch sử trên tinh thần yêu nước c ủa người dân Vi ệt Nam ngày càng được phát huy mạnh mẽ. nước mạnh. thu hút sự tham ra nhiệt tình của các tầng lớp. Đầu thế kỷ XX. Do những hạn chế về lịch sử. nửa phong kiến. Đó là cơ sở khách quan thuận lợi cho hai giai cấp cơ bản này có sự liên minh tự nhiên từ khi ra đời và phát triển trong quá trình đấu tranh cách mạng. giải phóng dân tộc. nhất là ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ. phần lớn xuất thân từ nông dân. đã mở cuộc tiến công trại lính Pháp ở cạnh kinh thành Huế (1885). mở mang dân trí.Chủ trương dựa vào đế quốc Nhật để chống đế quốc Pháp không thành. _______________________________________________________________________ _ T. để đánh Pháp giành độc lập dân tộc. Cùng thời gian này còn nổ ra cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. phát triển kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa trong khuôn khổ hợp pháp. hô hào thay đổi phong tục. kéo dài đến năm 1913. giai cấp công nhân Việt Nam bị ba tầng áp bức. Phan Châu Trinh chủ trương dùng những cải cách văn hóa. tiêu biểu là trường Đông Kinh nghĩa thục Hà Nội. tổ chức phong trào Đông Du (1906-1908). Tôn Thất Thuyết đưa Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị). Phan Bội Châu chủ trương dựa vào sự giúp đỡ bên ngoài. giai cấp Phong trào Cần Vương (1885-1896). chủ yếu là Nhật Bản. nếp sống. nhưng phong trào Cần Vương vẫn phát triển.

Phục Việt (1925). Năm 1919-1923. có bộ phận chuyển dần sang quỹ đạo cách mạng vô sản (tiêu biểu là Phục Việt. Hưng Nam. lễ truy điệu và để tang Phan Châu Trinh. Tuy nhiên. thành lập nhiều nhà xuất bản như Nam Đồng thư xã (Hà Nội). phong trào trên đây ngày càng bị phân hoá mạnh. đòi thực dân Pháp phải mở rộng các viện dân biểu cho tư sản Việt Nam tham gia. nhưng với tinh thần dân tộc. Quan hải tùng thư (Huế). Hưng Nam). Thanh niên cao vọng (1926). cùng sự thay đổi của điều kiện lịch sử. Cội nguồn Đảng này là Nam Đồng thư xã. Người nhà quê (Le Nhaque). Phong trào quốc gia cải lương của bộ phận tư sản và đ ịa chủ lớp trên đã diễn ra bằng việc vận động chấn hưng nội hoá bài trừ ngoại hoá. Phạm Tuấn Tài. đấu tranh đòi thả nhà yêu nước Nguyễn An Ninh (1926). chống độc quyền thương cảng Sài Gòn. về thế lực kinh tế và chính trị. tuyên truyền rộng rãi những tư tưởng tự do dân chủ. Có bộ phận đi sâu hơn nữa vào khuynh hướng chính trị tư sản (như Nam Đồng thư xã).h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . An Nam trẻ (La jeune Annam). Cùng với phong trào đấu tranh chính trị. càng về sau. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất mặc dù còn nhiều hạn chế về số lượng.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ cũng như các sĩ phu cấp tiến lãnh đạo phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX không thể tìm được một phương hướng giải quyết chính xác cho cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc. Có nhiều phong trào đấu tranh chính trị gây tiếng vang khá lớn như đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925). Đây là tổ chức chính trị tiêu biểu nhất của khuynh hướng _______________________________________________________________________ _ T. tiểu tư sản Việt Nam còn tiến hành một cuộc vận động văn hóa tiến bộ.. Cường học thư xã (Sài Gòn). nên chỉ sau một thời kỳ phát triển đã bị kẻ thù dập tắt. dân chủ. ra nhiều báo chí tiến bộ như Chuông rạn (La Cloche fêlée). chống độc quyền khai thác lúa gạo ở Nam Kỳ. lãnh tụ là Nguyễn Thái Học. Nguyễn Khắc Nhu và Phó Đức Chính. Năm 1923 xuất hiện Đảng Lập hiến của Bùi Quang Chiêu ở Sài Gòn. giai cấp tư sản Việt Nam đã bắt đầu vươn lên vũ đài đấu tranh với thực dân Pháp bằng một số cuộc đấu tranh cụ thể với những hình thức khác nhau. tập hợp tư sản và địa chủ lớp trên.. Họ lập ra nhiều tổ chức chính tr ị như: Việt Nam Nghĩa đoàn. Họ cũng đưa ra một số khẩu hiệu đòi tự do dân chủ đ ể lôi kéo quần chúng. Năm 1925-1926 đã diễn ra Phong trào yêu nước dân chủ công khai của tiểu tư sản thành thị và tư sản lớp dưới. Năm 1927-1930 Phong trào cách mạng quốc gia tư sản gắn liền với sự ra đời và hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng (25-12-1927). Nhưng khi bị thực dân Pháp đàn áp hoặc nhân nhượng cho một số quyền lợi thì họ lại đi vào con đường thỏa hiệp.

Việt Nam quốc dân Đảng mô phỏng theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn. cuộc khởi nghĩa Yên Bái bùng nổ. sôi nổi. nhưng chưa bao giờ có một đường lối chính trị cụ thể. nhưng cũng chưa bao giờ có một hệ thống tổ chức thống nhất Ngày 9-2-1929. Ngày 9-2-1930. Trong tình thế hết sức bị động. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương xây dựng các cấp từ Trung ương đến cơ sở. một số đảng viên của Việt Nam Quốc dân Đảng ám sát tên trùm mộ phu Badanh (Bazin) tại Hà Nội. trung tâm là thị xã Yên Bái với cuộc tiến công trại lính Pháp của quân khởi nghĩa. Vai trò của Việt Nam Quốc dân Đảng trong phong trào dân tộc ở Việt Nam chấm dứt cùng với sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái. nhưng cuối cùng đều thất bại vì giai cấp tư sản Việt Nam rất nhỏ yếu cả về kinh tế và chính trị nên không đủ sức giương cao ngọn cờ lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc. tập hợp các thành phần tư sản. cũng có những hoạt động phối hợp . Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra khi chưa có thời cơ. III. Trước khi bước lên đoạn đầu đài họ hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vạn tuế".h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . địa chủ và cả hạ sĩ quan Việt Nam trong quân đội Pháp Về tư tưởng. Việt Nam Quốc dân Đảng bị tổn thất nặng nề nhất. xóa bỏ chế độ vua quan. Các lãnh tụ của Việt Nam quốc dân Đảng cùng hàng ngàn chiến sĩ yêu nước bị bắt và bị kết án tử hình.. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương đánh đuổi đế quốc. Về chính trị. ở một số địa phương như Thái Bình. các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đã diễn ra liên tục. Thực dân Pháp điên cuồng khủng bố phong trào yêu nước. Hải Dương. và không có một đường lối cứu nước đúng đắn. tiểu tư sản.. Về tổ chức. rõ ràng. tinh thần chống đế quốc của giai cấp tư sản Việt Nam. ngày 5 – 6 – 1911. Nhìn chung. lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia với những hình thức đấu tranh phong phú. thành lập dân quyền. các lãnh tụ của Đảng quyết định dốc toàn bộ lực lượng vào một trận chiến đấu cuối cùng với tư tưởng “không thành công cũng thành nhân”.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ tư sản ở Việt Nam.Vai trò của Nguyễn Ái Quốc Giữa lúc cách mạng Việt Nam đang chìm trong khủng hoảng về đường lối cứu nước. thể hiện ý thức dân tộc. vì thế nó nhanh chóng bị thực dân Pháp dìm trong biển máu. Nguyễn Tất Thành rời tổ quốc ra đi tìm đường cứu _______________________________________________________________________ _ T.

Năm 1923. truyền bá tư tưởng Mác – Lênin trong tổ chức. luận cương của Lênin đã giải đáp trúng những vấn đề mà Nguyễn Ái Quốc trăn trở. bác ái. 1930 Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập ở Trung kỳ. Người sang Pháp tìm hiểu tư tưởng hòa bình. giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp. độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. giúp Người hiểu sâu sắc những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc đó là con đường cách mạng vô sản. mùa thu 1929 An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam kỳ. phong trào công nhân đại diện công nhân đấu tranh từ tự phát lên tự giác đòi hỏi phải có tổ chức Đảng chính trị lãnh đạo. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có 3 t ổ chức cộng sản được tuyên bố thành lập. Kết quả là năm 1929 Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập ở Bắc kỳ. giai cấp vô sản phải nắm l ấy ngọn cờ giải phóng dân tộc. sau đó trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. mặt khác tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ cốt cán. Người nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng tư sản điển hình và tham gia hoạt động trong Đảng Xã Hội Pháp. Đảng Cộng sản lãnh đạo nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lênin. Điều đó phản ánh xu thế tất yếu của phong trào đấu tranh cách mạng ở Việt Nam . Hội nghị nhất trí thành lập Đảng thống nhất lấy tên là Đ ảng Cộng sản _______________________________________________________________________ _ T. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân. Chủ nghĩa Mác – Lênin và các tài liệu tuyên truyền của Nguyễn Ái Quốc được giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam đón nhận như người đi đường đang khát mà có nước uống. Trung Quốc. Người đã từng bước rút ra nhiều bài học quý báu và bổ ích cho sự lựa chọn con đường cách mạng của mình. Yêu cầu bức thiết phải có một Đảng thống nhất lãnh đạo. xã hội chủ nghĩa. sôi nổi khắp cả nước. sáng lập và viết bài cho báo Thanh Niên. Người sang Liên Xô gặp Lênin. nhân sự. Song đó sự tồn tại của 3 tổ chức hoạt động biệt lập trong một quốc gia có nguy cơ dẫn đến chia rẽ. Nó lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản làm dấy lên cao trào đấu tranh mạnh mẽ. đang đói mà có cơm ăn. dân chủ mà Pháp nói khi sang xâm lược Việt Nam .Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ nước. Năm 1930 tại Hương Cảng. cạnh tranh phạm vi hoạt động. tiếp tục chuẩn bị về mặt tư tưởng từ nhận thức cách mạng vô sản. Vì vậy quốc tế cử Nguyễn Ái Quốc thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam . trong đó giai cấp công nhân trở thành một lực lượng chính trị độc lập. gắn cách mạng dân tộc từng trong nước với phong trào cách mạng vô sản thế giới… và công tác chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Người đã chuẩn bị điều kiện thành lập Đảng như sau: Người sáng lập và trực tiếp huấn luyện Thanh niên cách mạng đồng chí hội.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . nhiều tầng lớp nhân dân phát triển mạnh mẽ. Người tham gia sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. giai cấp công nhân và tổ chức cho việc thành lập Đảng.

lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Duy Tân đến khởi nghĩa Yên Bái… nhưng không thành công vì thiếu một đường lối đúng”. Cách mạng Việt Nam phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. đủ sức lãnh đạo cách mạng. thông qua chánh cương vắn tắt. Điều đó nói lên quy luật ra đời của Đảng và cũng chứng tỏ giai cấp công nhân mà đ ội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam đã trưởng thành và có đủ những yếu tố cơ bản nhất để khẳng định sự đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt _______________________________________________________________________ _ T.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Việt Nam. kế thừa “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” và các tổ chức cộng sản tiền thân. Đó là cột mốc lớn đánh dấu bước ngoặc trọng đ ại trong lịch sử cách mạng Việt Nam . sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử và là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị. từ khởi nghĩa Yên Thế và các phong trào Đông Du. Tiếp nối các phong trào Văn Thân và Cần Vương. phong trào yêu nớc ba mươi năm đầu thế kỷ XX diễn ra vô cùng anh dũng. chương trình tóm tắt … IV. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam. thống nhất các tổ chức cộng sản. chấm dứt sự khủng hoảng và bế tắc về con đường cứu nước: “Từ cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX. là kết quả của quá trình l ựa chọn. các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. giải phóng xã hội. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. Đông Kinh Nghĩa Thục. giải phóng giai cấp. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. giải phóng con người. đánh dấu b ước ngoặt của cách mạng Việt Nam”. tư tưởng. nhân dân ta liên tiếp nổi dậy chống chủ nghĩa thực dân. Cương lĩnh ra đời đã đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp. Ý Nghĩa của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Đảng được thành lập là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta trong những năm đầu thế kỷ XX. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng đắn để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc. “Năm 1930. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh đầu tiên của Đ ảng đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam: thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với cương lĩnh đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành. Cách mạng Việt Nam từ đây có đường lối cách mạng đúng đắn và tổ chức cách mạng tiên phong lãnh đạo. người sáng lập. Sách lược vắn tắt.

h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Liên h ệ b ản thân? Trả lời: I.Lênin và kế thừa xuất sắc những tinh hoa đạo đức của dân tộc. _______________________________________________________________________ _ T. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập khẳng định dứt khoát con đường đi lên của dân tộc Việt Nam từ 1930 là con đường cách mạng vô sản. Hãy phân tích sâu một nội dung mà đồng chí th ấy tâm đ ắc nh ất. vì mục tiêu "dân giàu nước mạnh. từ năm 1930 cách mạng Việt Nam có được đường lối chính trị toàn diện đề ra mục tiêu và phương pháp đấu tranh thích hợp. là cống hiến đặc sắc của Bác Hồ cho dân tộc và cho loài người. chính lịch sử dân tộc Việt Nam trong quá trình tìm con đường giải phóng dân tộc. Người đã dày công xây dựng nền đạo đức cách mạng ở Việt Nam. thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước . Đó là di sản văn hóa vô giá của dân tộc ta và Đảng ta. Sự ra đời của Đảng đã tạo những tiền đề và điều kiện để đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường giải phóng dân tộc. Sự đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã được khẳng định bởi quá trình khảo nghiệm của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước quá độ đi lên CNXH của dân tộc ta từ khi Đảng ra đời và đến nay vẫn là ngọn cờ dẫn dắt nhân dân ta trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. dân chủ văn minh". Câu 2. là tấm gương trong sáng nhất về đạo đức cách mạng. đồng thời có đư ợc tổ chức Đảng cách mạng để lãnh đạo và tổ chức phong trào cách mạng. giải quyết triệt để những mâu thuẫn cơ bản của xã hội. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đánh dấu bước phát triển vế chất của cách mạng Việt Nam. Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh được thông qua ở Hội nghị thành lập Đảng.Nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh là một người tiêu biểu nhất về đạo đức cách mạng. Người đã phát triển lý luận đạo đức Mác. Đồng chí hãy nêu nội dung ch ủ yếu của tư t ưởng đ ạo đ ức H ồ Chí Minh. Người đã tự tu dưỡng. xã hội công bằng. rèn luyện mình trở thành con người mẫu mực nhất. Đó là s ự l ựa chọn của chính nhân dân Việt Nam.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Nam.

đ ạo đ ức Hồ Chí Minh là sự kế thừa các giá trị đạo đức truyền thống và được nâng lên một tầm cao mới. mà Hồ Chí Minh mới luôn luôn có sự kêu gọi “học để làm người”. những hình ảnh đ ẹp c ủa th ời đ ại. Hà Văn C ận. Cái riêng của dân tộc Việt Nam là ở lý tưởng: dạy cho con nên người. cần cù. đ ều hướng vào mấy nhiệm vụ to lớn. giữ nướctruyền thống đạo đức Việt Nam là truyền thống giáo dục con người phải tu dưỡng trọn đời để nên người. Những người trong và ngoài gia đình Hồ Chí Minh. c ứng c ỏi trong giao l ưu… đều là những tính cách có ý nghĩa đạo đức. c ủa chàng trai Nguyễn Tất Thành. rồi của cha như Hồ Sĩ Tạo. đây là những nhân vật khá tiêu biểu. Tư tưởng đạo đức của quê hương và của gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đ ến t ư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. thương người…thì trên thế giới nhiều dân tộc có. những bà ngoại như Nguyễn Thị Kép. Chính trên bối cảnh đạo đức truyền thống của dân tộc. Khái quát lịch sử Việt Nam cho thấy người dân ta từ đời này sang đ ời khác. mà Hồ Chí Minh xuất hiện. Bản thân gia đình Hồ Chí Minh cũng là một gia đình văn hóa đạo đ ức.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . ông ngo ại như Hoàng Xuân Đường có công lao tác thành cho Nguyễn Sinh Sắc. Một bối cảnh văn hóa nữa. đấu tranh xã hội). khắc khổ trong sinh ho ạt. sang ở nước. Phan Bội Châu. là nhiễu điều phủ lấy giá gương. hoàn cảnh đấu tranh của nhân dân ta trong trường kỳ lịch sử (đấu tranh với thiên nhiên. là gương hy sinh vì đ ộc l ập t ự do c ủa đất nước. là sống ở làng. Đặc biệt nổi lên ở đại đa số con người đạo đức ở Nghệ Tĩnh trong các thế kỷ trước. hoàn cảnh ta quy định nên bối cảnh truy ền thống đ ạo đức ấy. Tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh và tư tưởng đạo đức cổ truyền của dân tộc có mối tương quan. phù hợp với thời đại. dựng làng. Đào Tấn đã dành cho Nguyễn Sinh S ắc r ất nhi ều thi ện c ảm và cả những người bạn trong tuổi trẻ Hồ Chí Minh như Diệp Văn Kỳ. Trần Đình Nam ở Huế. Điều này đã được lịch sử dân tộc chứng minh. Những vị quan có uy tín và th ế l ực lớn như Cao Xuân Dục. Vương Thúc M ậu. bao trùm: Làm người. v ừa có chất Nho phong. là sự lo lắng nước mất nhà tan…lịch sử ta. các con cháu của Nguyễn Thông. Những tấm gương gia đình Nghệ Tĩnh và riêng gia đình Hồ Chí Minh đã có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn. Chính từ truyền thống đạo đức này mà có lòng yêu nước. Những bạn bè của ông. lòng nhân ái và những đức tính cần cù giản dị… Những đức tính như yêu nước. dựng làng và giữ nước. đồng thời là sự kết hợp của tinh hoa nhân loại. Chính từ bối cảnh này. là gia đình nhà Nho. trung kiên trong bản chất. Đa số là “những gia đình nghĩa khí”. lý tưởng cậu bé Nguyễn Sinh Cung. vừa chịu ảnh hưởng Duy Tân. có nhiều tác động thiết thực đến nhân vật lịch sử.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ 1. của Hồ Bá Tang ở miền Nam và ở Phan Thiết. mới có câu nói bất hủ “không có gì quý hơn độc lập tự do”. gắn với hoàn cảnh lịch sử cụ thể. là hoàn cảnh quê hương và gia đình Hồ Chí Minh là con người Nghệ Tĩnh. Môi trường văn hóa mà Hồ Chí Minh tiếp cận từ lúc thiếu th ời là m ột môi _______________________________________________________________________ _ T. Tính cách xứ Nghệ với các đặc điểm: lý tưởng trong tâm hồn. có thể thấy đạo đức cổ truyền của dân tộc ta là do thực tế hoàn cảnh lịch sử.

Sống theo phương châm “Mình vì mọi người.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Để có phần sáng tạo của mình. 3 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra những nguyên tắc cơ bản để định hướng sự lãnh đạo của Đảng và việc rèn luyện của mỗi người. 2. bình đẳng. Hồ Chí Minh đã ti ếp cận c ả ba ngu ồn văn hóa. Người cách mạng phải có đạo đ ức. vừa thu hái. tình yêu th ương con người. c ổ…. phải nêu gương về đạo đức.đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. kế thừa. coi nhẹ mặt tài. v ừa gạn l ọc. tu thân dưỡng tính. suy nghĩ và lựa chọn. kim. phát triển góp phần làm phong phú. phải nêu tấm gương đạo đức cách mạng trước quần chúng. H ồ Chí Minh đã nâng đ ạo đức truyền thống của dân tộc lên một tầm cao mới. t ạo nên t ư tưởng của Người. làng nước theo sau. dân chủ và phong cách dân chủ. nhân quyền c ủa văn hoá phương Tây trên con đường hoạt động cách m ạng Người đã làm giàu trí tu ệ c ủa mình bằng trí tuệ của thời đại: Đông. Không chỉ thừa hướng và kết tinh những tinh hoa của dân tộc Hồ Chí Minh còn tiếp thu có chọn lọc những yếu tố tích cực c ủa văn hoá ph ương Đông trong Nho giáo và Phật giáo. Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước. Cán bộ đảng viên phải đầu tầu gương mẫu “miệng nói tay làm”. Tây. Một là: Nói đi đôi với làm. đều do cán bộ tốt hay kém”. Quan niệm lấy đức làm gốc của Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hoá mặt đức. không có gốc thì cây héo. vận dụng. _______________________________________________________________________ _ T. ngọn nguồn của sông nước: Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. cán bộ. cũng không chỉ tự hạn đ ịnh trong ph ạm vi cổ truyền. việc tốt”. mọi người vì mình”. Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng. nhân tố quyết định sự thắng lợi của mọi công việc: “Công việc thành công hoặc thất bại. Hai là: Xây đi đôi với chống. triết lý hành đạo giúp đời. văn hóa th ế gi ới. văn hóa dân tộc. tư tưởng từ bi bác ái. bác ái. Cho nên. không có nguồn thì sông c ạn. truyền th ống hi ếu h ọc…T ư tưởng tự do. Cây phải có gốc. các điển hình tiêu biểu. văn hóa khu vực. Chủ tịch Hồ Chí Minh không lặp lại truyền thống một cách gi ản đ ơn và cũng không chỉ khai thác ở truyền thống đạo đức dân tộc. coi đó là cái gốc của cây. Người cho rằng có tài mà không có đức là người vô dụng nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. đức là gốc nhưng đức và tài phải kết hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đ ạo đ ược nhân dân” Người quan niệm đạo đức tạo ra sức mạnh. đảng viên đi trước.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ trường đặc biệt có tác động sâu sắc đến tư tưởng đ ạo đ ức cách m ạng H ồ Chí Minh. như lòng vị tha. Cổ vũ “người tốt.

ba là: Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. khơi dậy ý thức tự giác. hướng mọi người vào cuộc đấu tranh cho sự trong sạch. kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Theo Hồ Chí Minh những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam Gồm có: Một là. 4. Nó do đấu tranh. Câu nói đó của Người vừa là lời kêu gọi hành động. Người cũng khẳng định đạo đức không phải là thứ có sẵn trong mỗi người mà đạo đức là do con người tiếp thu được qua giáo dục và tạo thành nhờ bản thân tích cực tu dưỡng bền bỉ rèn luyện trong môi trường sống và trong cuộc đ ấu tranh cách mạng. củng cố. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển. đạo đức lành mạnh ở mọi người. vận dụng các nguyên tắc xây dựng đạo đức mà Người đã nêu ra. kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân . Người đưa ra lời khuyên rất dễ hiểu: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. “Trung với nước hiếu với dân. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Xây dựng nền đạo đức cách mạng. Đảng và nhân dân ta quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. vàng càng luyện càng trong". thứ giặc “nội xâm” phá từ trong ra. Hồ Chí _______________________________________________________________________ _ T. ra sức bồi dưỡng các phẩm chất đạo đức. nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Hai là. Từ khái niệm cũ "trung với vua. vừa là định hướng chính trị-đạo đức cho mỗi người Việt Nam không phải chỉ trong cuộc đấu tranh cách mạng trước mắt. Đó là một cuộc cách mạng trong quan niệm đạo đức. Nâng cao đạo đức trong tình hình mới. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người rất toàn diện và độc đáo. khó khăn nào cũng vượt qua. trung với nước hiếu với dân.nguồn gốc của mọi thứ tệ nạn.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . hiếu với cha mẹ" trong đạo đức truyền thống của xã hội phong kiến phương Đông. yêu thương con người. mà còn lâu dài về sau. giáo dục chuẩn mực đạo đức mới. Đây là phẩm chất quan trọng nhất. Nâng cao đạo đức cách mạng. bao trùm nhất và chi phối các phẩm chất khác. phản ánh đạo đức ngày nay cao rộng hơn là “Trung với nước hiếu với dân”. Hồ Chí Minh đưa vào đó một nội dung mới. lành mạnh về đạo đức.

tiết kiệm thì giờ. đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc. Người căn dặn. Phải thấy rõ "lao động là nghĩa vụ thiêng liêng. không liên hoan. đó là thái độ của người cách mạng. Kiệm tức là tiết kiệm sức lao động. của nhân dân". đồng chí của Người. tiết kiệm tiền của của dân. không bừa bãi". Những người lao động bị áp bức bóc lột.Theo Hồ Chí Minh thì: Cần tức là lao động cần cù. Hồ Chí Minh yêu thương đồng bào. hễ là người Việt Nam yêu nước thì đều có chỗ trong tấm lòng nhân ái của Người. không bao giờ _______________________________________________________________________ _ T. siêng năng. Ba là.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Trong Di chúc. cần kiệm liêm chính. "Không tham địa vị. ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác. chí công vô tư. . Liêm tức là "luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân". Vì vậy mà quang minh chính đại. Đối với những người có thói hư tật xấu.. Không tham sung sướng. chè chén lu bù. lao động với tinh thần tự lực cánh sinh. là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập. trai hay gái. không ỷ lại. nguồn hạnh phúc của chúng ta". không hoang phí. sáng tạo. từ hạng người phản lại Tổ quốc và nhân dân. nhắc nhở mỗi cán bộ. Người viết: "Tôi chỉ có một s ự ham muốn. Phải "trong sạch. của nước. dân ta được hoàn toàn tự do. ham muốn tột bậc. nhiều cái nhỏ cộng lại thành cái to. Không tham tiền tài. lao động có kế hoạch. không trừ một ai.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Minh đã xác định tình yêu thương con người là một trong những phẩm chất đ ạo đức cao đẹp nhất. không tham lam". Không ham người tâng bốc mình. Người căn dặn Đảng: Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ. là nguồn sống. không lười biếng. ai cũng đ ược học hành". "không xa xỉ. Với tấm lòng bao dung của một người cha. của bản thân mình. là trẻ hay già. hạt thóc của Nhà nước. chúng ta: "Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng ta. không dựa dẫm. chứ không phải đập cho tơi bời". đảng viên luôn luôn chú ý đến phẩm chất yêu thương con người. Tình yêu thương của Người còn thể hiện đối với những người có sai lầm khuyết điểm. phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi. không phô trương hình thức. "không xâm phạm một đồng xu.. không phân biệt họ ở miền xuôi hay miền ngược. không phân biệt một ai. Người dành tình yêu thương rộng lớn cho những người cùng khổ. có năng suất cao.

Chí công vô tư. chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước. công lý và tiến bộ xã hội. Người nói: "Đem lòng chí công vô tư mà đối với người. hiếu với dân. mà Hồ Chí Minh đã nêu lên bằng mệnh đề "Bốn phương vô sản đều là anh em". hơn nữa phải là chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng. biểu dương các tập thể. dấy lên phong trào “người tốt việc tốt”. vui sau thiên hạ". với việc". dân chủ và tiến bộ xã hội. đạo đức luôn luôn gắn liền với kinh tế. tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản. phải "lo trước thiên hạ. cho mỗi con người. các dân tộc. là hợp tác và hữu nghị với tất cả các nước. phát triển kinh tế đem lại đời sống ấm no. không dối trá. Đối với mình: không tự cao. bóc lột. con người. Bốn là. “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước. là tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam với tất cả những người tiến bộ trên thế giới vì hoà bình. vì những mục tiêu lớn của thời đại là hoà bình. Tinh thần này đã đ ược thể hiện trong câu nói bất hủ của Hồ Chí Minh "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa". Theo Hồ Chí Minh. suốt đời hy sinh cho cách mạng để giành lấy độc lập và tự do là nhằm xoá bỏ áp bức. là tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức. lừa l ọc. luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ hủ hoá". Đó là. sửa đổi điều dở của bản thân mình. khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”. tự đại. Hồ Chí Minh luôn luôn chủ trương tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển mọi mặt của xã hội. luôn giữ thái độ chân thành. Đối với người: không nịnh hót người trên. Chính. luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay. mà Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp bằng hoạt động cách mạng thực tiễn c ủa bản thân mình và bằng sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc. đứng đắn". không xem khinh người dưới. nêu _______________________________________________________________________ _ T. thẳng thắn. tinh thần quốc tế trong sáng. là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. độc lập dân tộc.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . đạo đức. Theo Hồ Chí Minh. Đối với việc: để việc công lên trên. Học tập tư tưởng trong đạo đức Hồ Chí Minh. khiêm tốn. hạnh phúc cho nhân dân. Đảng và Nhà nước tiếp tục cổ động phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới. với nhân dân lao đ ộng các nước. đoàn kết thật thà. Trung với nước. phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hoá. cá nhân có thành tích xuất sắc. lên trước việc tư. việc nhà. "nghĩa là không tà.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã sớm nhận ra sự nguy hiểm của bệnh "cá nhân".Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ gương sáng đạo đức cách mạng để mọi người tôn vinh và noi theo. hiếu với dân. theo đó. càng phải khắc phục nguyên nhân đã để cho các tệ nạn tiêu cực phát triển. chí công vô tư. lãng phí quan liêu. lãng phí quan liêu cũng nặng như tội lỗi "Việt gian. Người đã nêu rõ những tệ nạn cần phải chống gồm ba loại hình là tham ô. trong tinh thần. “giặc ở trong lòng” phá từ trong phá ra. tinh thần quốc tế trong sáng nêu trong di sản của Người. Phải giữ gìn “Đảng ta thật trong sạch. như đã được nêu ra trong nhiều nghị quy ết của Đảng. Trong cuộc đấu tranh này. phải xứng đáng là người lãnh đạo. mỗi đ ảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. phải lấy việc xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt. là thứ “giặc nội xâm”. cần kiệm liêm chính. mật thám". toàn dân: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. bằng gươm còn dễ. Đây cũng chính là nội dung mà tôi thấy tâm đắc nhất. nhiều lần Bác khẳng định muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần _______________________________________________________________________ _ T. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. Cuộc sống đang đòi hỏi phải làm trong sạch Đảng và làm lành mạnh đ ời sống đạo đức của xã hội. trong nội bộ. bên cạnh việc xây dựng những phẩm chất đạo đức. chúng ta còn phải đấu tranh quyết liệt chống các tệ nạn xã hội nảy sinh trong nền kinh tế thị trường đang làm phương hại đến nền đạo đức cách mạng. Ngay từ năm 1952. Phải khắc phục các nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực. là bạn đồng minh của thực dân. là một khó khăn. Hai mặt đó phải tiến hành song song. Liên hệ bản thân Đất nước ta đang trên đà phát triển. nhưng việc tranh đấu với kẻ địch trong người. thật sự cần kiệm liêm chính. Người cho rằng: "Việc tranh đấu với kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng. II. là kẻ thù khá nguy hiểm của nhân dân. đau xót". phong kiến. là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” . Trung với nước. thương người. xây dựng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Người đã chỉ rõ tội lỗi của những kẻ tham ô. chí công vô tư. Người coi những tệ nạn đó là tội ác.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . đó là nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực ảnh hưởng nghiêm trọng đến chế đ ộ. Chúng ta càng thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc Người để lại cho toàn Đảng.

tức là cả nước yếu ớt. kiệm. Nhận thấy tầm quan trọng của việc học tập . tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ phải có những con người xã hội chủ nghĩa. xây dựng nước nhà. mỗi một người dân khỏe mạnh. Liên hệ với quá trình phấn đấu rèn luyện của bản thân đồng chí. Đặc biệt là những kiến thức về kinh tế. Người có tài mà không có đức sẽ trở lên vô dụng. Tôi luôn nỗ lực rèn luyện đạo đức cách mạng: thực hiện cần. Vấn đề xác định động cơ vào Đảng được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên vì: _______________________________________________________________________ _ T. Để làm tròn trọng trách người chủ tương lai của đất nước Tôi luôn nhắc nhở bản thân luôn luôn tu dưỡng và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tu dưỡng đạo đức cách mạng : Cái cốt lõi của đạo đức cách mạng là cần. chính. tức là cà nước khỏe mạnh”. liêm. Bên cạnh việc học tập trên lớp Tôi luôn trao dồi cho mình những kiến thức về các vấn đề văn hóa . là một sinh viên của một trường Đại học danh tiếng Tôi luôn cố gắng học tập thật tốt. Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. Bởi vì “mỗi một người dân yếu ớt. Tôi coi trọng việc bồi dưỡng thể chất là nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân Câu 3: Vì sao vấn đề xác định động cơ vào Đảng được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên. lắng nghe sự hướng dẫn và giảng dạy của Thầy Cô. thực hiện đời sống mới… tất thảy đều phải có sức khỏe thì mới thành công. liêm. Trả Lời I. sống trong sạch. không kiêu ngạo. chính. có chí tiến thủ và đoàn kết. khoa học – kỹ thuật : Theo Người thanh niên phải vừa có đức vừa có tài.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . mottj trong những kiến thức thực tế liên quan trưc tiếp tới công việc sau này của Tôi Bồi dưỡng thể chất: Theo Người. kiệm. Hơn nữa dốt nát là một trong những nguyên nhân gây ra sự kìm hãm trong xã hội. việc giữ gìn dân chủ. thiếu đi một đức tính thì không thể trở thành con người theo đúng nghĩa. Do vậy. xa hội . Bồi dưỡng tri thức lý luận và văn hóa. Những phẩm chất này giống như bốn mùa trong năm: thiếu đi một mùa thì không thành năm. chí công vô tư. thường xuyên tiến hành phê bình và tự phê bình… để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Chính người cũng nêu gương sáng về rèn luyện sức khỏe. phê phán những thói hư tật xấu. thế giới.

Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.” Vào Đảng là để phục vụ nhân dân. gia đình mình lên trên hết thì người Đảng viên đó không đ ược lòng tin của nhân dân. lo trước nỗi lo thiên hạ. “Đảng viên đi trước. Thực tế đã có những Đảng viên đã được thử thách qua chiến đấu rất dũng cảm. những việc khó khăn.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . nhưng trong điều kiện hòa bình. trước sự cám dỗ của tiền tài. vui sau cái vui thiên hạ. Chính vì vậy mà trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên của Đ ảng cộng sản Việt Nam thì mỗi người chúng ta phải xác định được động cơ vào Đảng đúng đắn. nắm trong tay chức quyền thì bắt đầu mới bộc lộ bản chất cơ hội. Những người mà ngay từ khi phấn đấu vào Đảng đã có động cơ không trong sáng thì khi đã đứng trong hàng ngũ của Đ ảng chắc chắn sẽ “quay lưng” phản bội lại Đảng khi có cơ hội. Nếu Đảng viên mà đặt lợi ích cá nhân. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Những con người đó tr ước sau gì cũng làm tổn hại đến thanh danh. hết lòng phục vụ nhân dân. Cũng có những Đảng viên sau khi vào Đ ảng một thời gian dài. gian khổ. uy tín của Đảng. nếu vào Đảng mà chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân thì đừng vào. đi đôi với trách nhiệm. Bác Hồ kính yêu đã dạy chúng ta: “Đảng viên là người đ ầy t ớ c ủa nhân dân. là phẩm chất của người Đảng viên tận tụy vì dân. Trong quá tình vận động và phát triển luôn xuất hiện những phần tử thoái hóa biến chất. _______________________________________________________________________ _ T. thoái hóa. vững mạnh của Đảng. đặt lợi ích của nhân dân. phục vụ dân tộc. Mất lòng tin của dân và xa dời quần chúng nhân dân thì mọi việc đều thất bại. làng nước theo sau”. Việc khai trừ và kết nạp Đảng viên mới để bổ xung cho Đảng những con người có phẩm chất năng lực nâng cao bản lĩnh chính trị để phục vụ cho Đảng giúp Đảng ta lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới hiện nay. nghĩa vụ Đảng viên thì cũng có cả quy ền lợi. xây d ựng đ ất nước xã hội chủ nghĩa giàu đẹp và văn minh. đất nước lên trên lợi ích cá nhân. của dân tộc và nguy hiểm hơn nữa là đến một lúc nào đó. tuyệt đối trung thành với điều lệ và cương lĩnh của Đảng. vật chất đã gục ngã. Có xác định được như vậy thì người Đảng viên mới tận tâm tận lực phục vụ Đảng. Điều đó là hết sức nguy hiểm cho sự trong sạch. vào Đảng là để chấp nhận gian khổ hi sinh. cần phải khai trừ ra khỏi Đảng. rất anh hùng. bản chất của một con người mang danh Đảng viên để tiến thân. làm hại đến lợi ích của nhân dân. Đảng viên phải gương mẫu đi đầu. phấn đấu vì lý tưởng cách mạng cao cả. họ s ẽ ph ản bội lại lý tưởng cách mạng của Đảng. đây là một tổ chức luôn luôn vận đ ộng và phát triển nên rất cần những người ưu tú để cho Đảng hoạt động và phát triển bình thường để đáp ứng nhu cầu cách mạng trong từng thời kỳ. Nhưng vượt lên trên tất cả cái gọi là quyền lợi ấy phải là đ ạo đ ức cách mạng.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Đảng là một tổ chức chính trị. chấp nhận sự phân công và điều động của Đảng. đã bị biến chất. Tất nhiên.

không vượt qua được những thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. luôn phải đối mặt với biết bao khó khăn. quyết không thu nạp vào hàng ngũ mình những người mang động cơ thiếu trong sang. vụ lợi. thử thách và những cám dỗ của quyền lực. Trong quá trình phấn đấu vào Đảng. tự trau dồi. Động cơ và mục đích của quần chúng khi vào Đảng là điều hết sức quan trọng. chúng ta cần tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng một cách có hệ thống cho các quần chúng ưu tú và cho các Đảng viên mới đ ể mỗi người Đảng viên và quần chúng tự ý thức. xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng. tiền tài. Vì vậy. Vì sự vững mạnh của Đảng. động cơ vào Đảng không đúng đắn. Nếu ngay từ đầu.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . nhiệm vụ do Đảng đề ra. mục đích của Đảng. thực dụng. chính. bởi nó nằm sâu trong nội tâm mỗi người. vô tư”. mỗi người chúng ta nói chung. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn cần hiểu sâu sắc bản chất. nhưng đó cũng là điều khó nắm bắt nhất. Đảng ta cầm quyền và cơ chế kinh tế thị trường. không phải là thứ mà chúng ta đem cân đong đo đếm được. mà nó đã tồn tại trong những người đoàn viên ưu tú. người Đảng viên nói riêng. quần chúng cũng như cán bộ. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ suy yếu. Nếu người vào Đảng không có đủ nghị lực và bản lĩnh. Đảng chỉ kết nạp những người thực sự giác ngộ về mục đích. việc xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định. không thắng nổi cám dỗ vật chất thì Đảng sẽ xa dời tư tưởng cộng sản nền tảng. lý tưởng cách mạng. sẽ không vượt qua được những thử thách. nhưng không có đoàn kết. tự rèn luyện bản lĩnh chính trị và tự phấn đấu vươn lên.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Chính vì vậy. của dân tộc. lệch lạc và vụ lợi thì không những không làm cho Đảng vững mạnh mà ngược lại mặc dù Đảng sẽ nhiều Đảng viên. Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn hiện nay có ý nghĩa hết s ức quan trọng. chia rẽ. Trong điều kiện hòa bình. kiệm. trong công tác xây dựng Đảng. vì lợi ích của nhân dân. quần chúng ưu tú và người Đảng viên cần thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ về đạo đức cách mạng: “Cần. việc xác định động cơ vào Đảng ở mỗi người là cực kỳ quan trọng. Động cơ và mục đích vào Đảng đúng đắn không phải là cái cụ thể. lệch lạc. liêm. rèn luyện và phấn đấu vào Đảng của mỗi quần chúng ưu tú và người Đảng viên _______________________________________________________________________ _ T. chí công. những quần chúng tiến bộ và được bồi đắp thêm ngay trong quá trình học tập. không hình thành một khối vững chắc. càng không để cho các phần tử có cơ hội lọt vào Đảng. thường xuyên trau đồi đạo đức cách mạng. tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu.

chỉ có sự hiểu biết sâu rộng. nhưng như lời bác Hồ dạy: “Nói tóm tắt. vì Đảng mà hy sinh oanh liệt. trì trệ. người phấn đấu vào Đảng cần đ ứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân. Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng. giảm sút niềm tin và ý trí chiến đấu. tư tưởng Hồ Chí Minh. giữ vững niềm tin. Trong Đảng ta. cho cách mạng. trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào cũng không giao động. Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập. Bản lĩnh chính trị còn được rèn luyện qua các hoạt động thực tiễn. muốn trở thành Đ ảng viên của Đảng cộng sản cần thường xuyên tự rèn luyện mình qua thực tế s ản xuất. phẩm chất đ ạo đức cách mạng.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . trải nghiệm qua trường học đấu tranh thực tiễn. Cùng với rèn luyện bản lĩnh chính trị. làm giàu vốn hiểu biết của chính mình. với lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc. chính kiến rõ ràng.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Sau khi đã xây dựng cho mình được động cơ đúng đ ắn người Đ ảng viên phải thường xuyên tự rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị. Trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần. kiên định. Để có bản lĩnh chính trị vững vàng. không ngừng nghỉ. tin cậy. Nó do đấu tranh. cần thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng _______________________________________________________________________ _ T. Đồng thời bản lĩnh đó còn thể hiện ở tinh thần độc lập. Đạo đức cách mạng có nội dung hết sức phong phú. nền tảng tư tưởng của Đảng. chúng ta mới trở nên vững vàng và kiên định. ỷ lại. Tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. có biết bao nhiêu đồng chí đã vì dân. thì đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. công tác. nắm vững lý luận Mác – Lê nin. Đó là điều chủ chốt nhất”. đã nêu gương chói lọi về đạo đức cách mạng. không mất phương hướng chính trị và có thái độ. Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn và kiên định mục tiêu. lý tưởng của Đảng. không thụ động. Trong điều kiện hiện nay. được nhân dân quý mến. Có đạo đức cách mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. lý tưởng và con đường xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ đã lựa chọn. bảo thủ. hoạt động chính trị . như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. khi cách mạng thế giới tạm thời lâm vào thoái trào. rèn luy ện suốt đ ời. Ngày nay.xã hội. sáng tạo. tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. cần đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiên định mục tiêu. đại bộ phận Đảng viên vẫn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng.

gương mẫu “Đảng viên đi trước. chỉ cốt lấy bằng cấp. Trong điều kiện hiện nay. đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. hiệu quả cao. Để xứng đáng với vai trò tiên phong. đoàn thể giao cho. _______________________________________________________________________ _ T. lợi ích cá nhân. Nâng cao năng lực. Đó là điều kiện chủ yếu để quần chúng tin cậy giới thiệu và tổ chức Đảng xem xét kết nạp vào Đ ảng. Đảng luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân. Đường lối của Đảng là kết hợp hài hòa ba lợi ích: lợi ích toàn xã hội. ích kỷ. Phấn đấu trở thành người sản xuất. người đang phấn đấu vào Đảng cần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức Đảng.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Phải coi trọng việc học tập chính trị cùng với chuyên môn.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ cố. hoặc học lấy lệ. chính sách để tham nhũng. Nhiệt tình cách mạng. vàng càng luyện càng trong”. lúc nào cũng đòi hỏi hưởng thụ. quyết tâm và góp sức đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển. l ợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. chiến đấu và học tập giỏi. hạnh phúc. Đ ảng không thể kết nạp những người lười học tập. nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. không thể hiện được tính tiên phong gương mẫu. đặt lợi ích cá nhân mình lên trên. Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao thì người Đảng viên phải thảo mãn được hai điều kiện đó là. coi đ ồng tiền là tất cả. nghiệp vụ. Hai điều kiện này có quan hệ gắn bó mật thiết với nhau trong quá trình xây dựng động cơ cho mình. lợi dụng cơ chế. công tác. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò. thường xuyên tiếp nhận những hiểu biết mới để đủ kiến thức đáp ứng các yêu cầu do thực tiễn đề ra. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. trở thành quốc gia giàu mạnh. lên trước lợi ích tập th ể và toàn xã hội. Không thể có đạo đức cách mạng nếu làm gì cũng tính thiệt hơn với Đảng. sống cơ hội thực dụng. lãng phí làm giàu phi pháp…. muốn lựa chọn theo ý thích và lợi ích cá nhân. bảo đảm đạt chất lượng. trong đó lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp. văn minh. làng nước theo sau” như chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. tự do. không ngừng học tập. Ngày nay đạo đức cách mạng còn là ý trí. có năng lực trí tuệ và thực tiễn nó được tạo nên bởi trình độ trí tuệ của người Đảng viên. ngoài nhiệt tình cách mạng cần đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực trí tuệ và năng lực thực tiễn. Để trở thành Đảng viên.

trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình. Người muốn vào Đảng càng phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội và tích cực tham gia công tác xã hội. các hoạt động nhân đạo. máu thịt với nhân dân. tin tưởng. Nhân dân ta gắn bó với Đảng và luôn tham gia đóng góp cho Đảng.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . lãng phí. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. người thân tham gia các phong trào. vận động mọi người đoàn kết. am hiểu và l ắng nghe ý kiến của quần chúng. khối phố. người trong độ tuổi Thanh niên muốn vào Đảng nhất thiết phải là Đoàn viên ưu tú. tham nhũng. với bà con làng xóm. Phải hòa mình với quần chúng. tham gia xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sỏ trong sạch.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Gắn bó với tập thể. vững mạnh là trách nhiệm của người phấn đấu vào Đảng. thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ do Đảng đề ra. vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng và chinh sách. Ở nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. tiêu cực. từ thiện. phát huy truyền thống. chống tệ nạn xã hội. Thường xuyên chăm lo đời sống. khả năng lãnh đạo. mà luôn luôn đề cao tinh thần trách nhiệm. _______________________________________________________________________ _ T. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. Qua hoạt động đoàn thể người phấn đấu vào Đảng thể hiện rõ vai trò. công tác xã hội Một trong những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết. hiện đại hóa đất nước. với nhân dân. góp phần phát huy vai trò của đoàn thể trong s ự nghiệp đổi mới. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. với nhân dân. người phấn đấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. đạo lý tốt đẹp của dân tộc. các hoạt động đoàn thể. chia sẻ. sai trái. gương mẫu vận động gia đình. Vì vậy. Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống đó. tôn trọng. Người phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên. Muốn trở thành Đảng viên. quan liêu. tập hợp quần chúng. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể. Hòa mình với quần chúng nhưng không bị động theo những suy nghĩ và việc làm tiêu cực. đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa. pháp luật của nhà nước. phát huy tính tiên phong gương mẫu – những phẩm chất cần thiết để trở thành Đảng viên của Đảng. với đồng nghiệp. bạn bè trong đơn vị công tác.

các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để xuyên tạc chủ trương. đơn vị. tạo ra bước phát triển mới của cơ sở. + Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đ ạo c ủa t ổ ch ức Đảng và đội ngũ Đảng viên. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. xóa đói giảm nghèo. Đảng bộ trong việc lãnh đạo cơ quan. vững mạnh. các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Nội dung tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng của người phấn đ ấu vào Đảng là: Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình quan tâm đóng góp ý kiến với chi bộ. cải thiện đời sống cho nhân dân. nhiệm vụ do Đảng bộ. hiểu biết về Ðảng. Khi được học tập tại mái trường Học Viện Ngân Hàng Tôi đã có may mắn được nghiên cứu. pháp luật chính sách của nhà nước phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất. chính sách. nghị quyết của Đảng. đơn vị. nắm bắt tình hình của quần chúng nhân dân. sáng tạo. đề xuất với tổ chức Đảng. động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. + Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những Đảng viên ưu tú. + Chủ động nắm bắt tình hình thực tế. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu. nỗ lực phấn đấu cao nhất. nhiệm vụ đó vào cuộc sống. nhất là về phát triển kinh tế. góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và s ức chiến đấu của tổ chức Đảng. nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên. Góp phần tích cực đưa những chủ trương. giữ vững ổn định chính trị . + Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động của chính quyền và đoàn thể. kết quả thực hiện chủ trương. Liên hệ với quá trình phấn đấu rèn luyện bản thân. + Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng. bầu vào cấp ủy. đủ tiêu chuẩn để tổ chức Đảng xem xét. cải thiện đời sống của người lao động. đơn vị chấp hành tốt đường lối của Đảng. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. góp phần xây dựng cơ sở chính trong sạch. Tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở còn bao gồm các nội dung sau: + Tích cực hưởng ứng các phong trào. chính sách của Đảng. Tôi đã xác định cho mình một nhận thức _______________________________________________________________________ _ T. kịp thời phản ánh. giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức Đảng xét kết nạp.xã hội ở cơ sở. II. chi bộ đề ra với tinh thần chủ động.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 .

cho đất nước. Mặc dù là sinh viên một lớp tín chỉ việc gắn kết các thành viên là rất khó nhưng điều đó đã không làm Tôi nản lòng. thỏa mãn tham vọng cá nhân. sinh viên rèn luyện. không tụt hậu. nguyện vọng của các bạn. xã hội. những đóng góp nhỏ bé như công tác bảo vệ môi trường. chưa rèn luyện. tham gia phân luồng giao thông trong giờ cao điểm. công tác xã hội là một trong những mục tiêu phấn đấu của Tôi. Chỉ với những động . sống gương mẫu. Là một bí thư lớp Tôi luôn cố gắng gắn kết các thành viên với nhau . các kỳ học vừa qua Tôi luôn đước xếp loại khá . học tập. 1-6 cho các bé ở làng trẻ hy vọng ….Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ đúng đắn về Đảng. sống có lý tưởng tôi luôn nỗ l ực phấn đấu “chiến thắng bản thân”. mang ý nghĩa cống hiến. lười biếng. Chưa vào Ðảng không có nghĩa là chưa phấn đấu. Gắn bó với tập thể. đặc biệt là những kiến thức về kinh tế. Mục tiêu đó là động lực lớn để tôi học tập. Ngay từ khi là sinh viên năm thứ nhất Tôi đã nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể. luôn lắng nghe ý kiến của mọi người đó chính là một bí quyết giúp Tôi Thành công Trong thời gian học tập trường Tôi đã thực sự trưởng thành trong mái nhà tình nguyện HVNH. hay chăm sóc các em bé ung mắc bệnh ung thu tại viện nhi TW. Tình nguyện chính là nơi Tôi được cống hiến sức trẻ cho xã hội . có tài mà không có đức làm việc gì cũng khó” . luôn cố gắng để không dừng bước và bỏ cuộc khi chiến đấu với sự “ích kỷ. Trở thành đảng viên không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là c ơ hội đ ể mỗi học sinh. công tác tốt. chưa cống hiến. thấm nhuần lời dạy c ủa người ngoài việc trau rồi kiến thức Tôi luôn nhắc nhở bản thân tu dưỡng đ ạo đức. tổ chức têt trung thu. Với tinh thần ham học hỏi. Ðó là mục tiêu và lý tưởng phấn đ ấu c ủa bản thân.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . hoàn thành những nhiệm vụ mà đoàn trường và thành đoàn giao cho . "chỗ dựa" tiến thân. nêu cao ý thức trách nhiệm tự khẳng định mình. Bên cạnh việc học tập trên lớp Tôi cố gắng tìm hiểu những kiến thức về văn hóa . Tôi mong muốn làm việc hết mình để không lãng phí tuổi trẻ. Đó là quãng thời gian mà sức trẻ được cống hiến hết _______________________________________________________________________ _ T. Hiểu được tâm tư. tích cực tham gia các hoạt đ ộng đoàn th ể. phấn đấu vào Ðảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “ có Đ ức mà không có tài là người vô dụng. với nhân dân . Tôi mong ước một ngày nào đó mình sẽ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Ðảng. chứ không phải lợi dụng vào Ðảng để làm "bình phong".. giỏi . Có lẽ một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quãng thời gian tình nguyện vừa qua đó chính là Mùa hè xanh 2009. sống lành mạnh và có ích cho xã hội Để trở thành người sinh viên gương mẫu . Vào Ðảng không phải là để tranh giành quyền lợi.Là bí thư lớp Tôi luôn cố gắng gương mẫu trong học tập và mọi hoạt động của nhà trường. xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước . hòa đồng và có trách nhiệm. Tôi luôn chuyên tâm vào các bài giảng của thầy cô để trau dồi kiến thức cho một nhà ngân hàng tương lai. ham hưởng thụ”.

Với 15 ngày tại Đan phượng. dám nghĩ . hiếu với dân . thế nào là “ trung với nước . tin học.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Tương lai của thanh niên gắn liền với vận mệnh của đất nước và tương lai của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng _______________________________________________________________________ _ T. để dạy học cho các em nhỏ. thiếu kiến thức cần thiết cho yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Hà Nội đã cho Tôi thấy được thế nào là tinh thần đoàn kết. Đó chính là nơi giúp Tôi hiểu thêm về truyền thống l ịch s ử của ông cha ta. Và đặc biệt là mười lăm ngày hành trình về những nghĩa trang lịch sử . hiểu về một thế hệ đã hy sinh cho độc lập của dân tộc.. nhũng con mương. những bờ đê………. khả năng giao tiếp. tính chủ động. Mười lăm ngày để tìm hiểu về phong trào đoàn. ngõ xóm. để làm xanh đường lang . sáng tạo… Những điều đó chính là động lực để Tôi cố gắng hơn nữa để xứng đáng là thế hệ trẻ của đất nước . sẵn sàng hy sinh vi độc l ập dân t ộc…” và th ế nào là học tập và làm việc thao tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Trong quá trình phấn đấu và rèn luyện của mình. nhất là trình độ ngoại ngữ. sự khó khăn về dời sống vật chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thành đoàn giao cho.. dám làm của tuổi trẻ Viêt Nam. Với hành trang trên vai và một trái tim nhiệt huyết toàn đội gồm 30 thành viên đã vượt qua sự khắc nghiệt về thời tiết.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ mình. Ngoài những việc đã làm được Tôi nhận thấy mình còn những mặt chưa được như: thụ động tiếp nhận các chương trình. sự hy sinh . ngại tìm hiểu và ít ý kiến đóng góp xây dựng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful