Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG

Câu 1: Phân tích vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ý nghĩa của sự kiện Đảng Cộng Sản Vi ệt Nam ra đ ời (3-21930). Trả lời

I, Bối cảnh lịch sử thế giới và Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
1. Tình hình thế giới Đầu thế kỷ XX, trên phạm vi quốc tế, sự thức tỉnh của các dân t ộc Châu Á cùng v ới phong trào tư sản ở Đông Âu bắt đầu từ cách mạng 1905 ở Nga đã tạo thành một cao trào thức tỉnh các dân tộc phương đông. Hàng trăm người h ướng v ề m ột cu ộc s ống mới với bối cảnh tự do Năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi m ở ra thời đại m ới, th ời đ ại quá đ ộ t ừ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế gi ới. Th ắng l ợi c ủa cách mang tháng 10 Nga đặt ra cho những người yêu n ước Vi ệt Nam m ột s ư l ựa ch ọn m ới: độc lập dân tộc đi lên CNXH hay độc lập đi lên CNTB. 2.Hoàn cảnh trong nước

Nǎm 1858, đế quốc Pháp vũ trang xâm lược nước ta. Vua quan triều đình nhà Nguyễn từng bước đầu hàng chúng. Ngày 6 tháng 6 nǎm 1884, triều đình nhà Nguyễn đã ký Hiệp ước Patơnốt, hoàn toàn dâng nước ta cho đế quốc Pháp. Từ đó, Việt Nam trở thành thuộc địa của đế quốc Pháp. Dưới chế độ thống trị của đế quốc Pháp và tay sai của chúng, xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi. Về chính trị, thực dân Pháp thi hành chính sách chuyên chế. Mọi quyền hành đêu nằm trong tay người Pháp, vua quan nhà Nguyễn chỉ đóng vai trò bù nhìn. Chúng thi hành chính sách chia để trị. Chúng chia rẽ giữa ba dân tộc trên bán đ ảo Đông Dương, rồi lập ra xứ Đông Dương thuộc Pháp nhằm xoá tên các nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên bản đồ thế giới. Về kinh tế, tư bản Pháp không phát triển công nghiệp ở nước ta, mà chỉ mở mang một số ngành trực tiếp phục vụ cho bộ máy thống trị và khai thác tài nguyên đ ể cung cấp nguyên liệu cho nền công nghiệp của nước Pháp. Chính sách độc quyền kinh tế Pháp đã biến Việt Nam thành thị trường của chính quốc, nơi vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân công rẻ mạt.
_______________________________________________________________________ _ T.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _

Về xã hội, các mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên sâu sắc. Mâu thuẫn giữa nhân dân, chủ yếu là nông dân, với giai cấp phong kiến địa chủ chưa được giải quyết, thì mâu thuẫn giữa dân tộc ta với bọn đế quốc Pháp thống trị và phong kiến tay sai của chúng lại phát sinh, càng đẩy nhanh quá trình cách mạng của nhân dân ta. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa của tư bản Pháp trùm lên phương thức sản xuất phong kiến lỗi thời đã làm phân hoá các giai cấp cũ, tạo ra kết cấu giai cấp mới. Giai cấp địa chủ phong kiến bị phân hoá, giai cấp công nhân ra đời. Giai cấp tư sản Việt Nam xuất hiện từ trong thời gian Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), vừa ra đời đã bị sự chèn ép của tư bản Pháp và phân hoá thành hai bộ phận. Một số ít ôm chân đế quốc, tham gia vào các cơ quan chính tr ị và kinh tế của đế quốc Pháp, trở thành lớp tư sản mại bản. Một bộ phận khác tuy có mâu thuẫn nhất định với tư bản Pháp và triều đình phong kiến, nhưng thế lực kinh tế yếu ớt, què quặt, phụ thuộc, khuynh hướng chính trị cải lương. Do vậy, giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam tuy có tinh thần yêu nước, chống phong kiến và đế quốc, nhưng họ không có khả nǎng lãnh đạo cách mạng. Họ chỉ có thể tham gia cuộc đấu tranh ấy trong điều kiện nhất định. Tầng lớp trí thức và tiểu tư sản là những người vốn được chế độ phong kiến và thực dân đào tạo. Nhưng do truyền thống yêu nước chi phối, họ khao khát độc lập, tự do, dân chủ, nên cũng bị phân hoá. Một số ít cam tâm làm tay sai. Số đông vẫn giữ được khí tiết. Khi có điều kiện, những trí thức yêu nước thường đóng vai trò truyền bá những tư tưởng mới và là ngòi pháo của các cuộc đấu tranh chống thực dânphongkiến Giai cấp nông dân khao khát độc lập và ruộng đất, hǎng hái chống đế quốc và phong kiến. Sau phong trào Vǎn thân, Cần vương, nhất là sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên thế (1913), phong trào nông dân bị phân tán. Nông dân là một lực lượng đông đảo, yêu nước, nhưng không thể tự vạch ra đường lối đúng đ ắn đ ể tự giải phóng và không thể đóng vai trò lãnh đạo cách mạng. Giai cấp công nhân Việt Nam là sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Lớp công nhân đầu tiên xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp xây dựng một số cơ sở công nghiệp, đôn trại và thành phố phục vụ cho cuộc xâm lược và binh định nước ta. Trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), giai cấp công nhân còn ít, chỉ 10 vạn người và trình độ còn thấp. Qua thời kỳ khai thác thuộc địa lần thứ hai (1924-1929), số lượng công nhân chuyên nghiệp đã có 22 vạn người, chiếm 1,2% số dân. Nếu tính số người làm thuê trong các hãng kinh doanh tư nhân vừa, nhỏ và số người vô sản, nửa vô sản sống ở thành thị và nông thôn, thì đội quân vô sản ở Việt Nam
_______________________________________________________________________ _ T.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ trước nǎm 1930 có đến hàng triệu người. nhất là ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ. thiết lập một nhà nước theo mô hình quân chủ lập hiến của Nhật. nửa phong kiến. giai cấp Phong trào Cần Vương (1885-1896). cũng như nông dân và các tầng lớp lao động khác. giai cấp công nhân Việt Nam bị ba tầng áp bức. nước mạnh. thu hút sự tham ra nhiệt tình của các tầng lớp. buộc thực dân Pháp phải trao trả độc l ập cho nước Việt Nam. chủ yếu là Nhật Bản. tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa: Ba Đình của Phạm Bành và Đinh Công Tráng (1881-1887). ông về Xiêm nằm chờ thời. hô hào thay đổi phong tục. kéo dài đến năm 1913. Đầu thế kỷ XX. nhưng phong trào Cần Vương vẫn phát triển. ở Trung Kỳ. có cuộc vận động Duy tân. phần lớn xuất thân từ nông dân. có việc mở trường học. Do những hạn chế về lịch sử. về giai cấp. Việc không thành. giải phóng dân tộc. Thất bại của phong trào Cần Vương chứng tỏ sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến trong việc giải quyết nhiệm vụ giành độc lập dân tộc do lịch sử đặt ra. bóc lột của đế quốc. Ông lập ra Hội Duy tân (1904). nên Phan Bội Châu. Sinh trưởng trong một nước thuộc địa. phong kiến và tư sản. kết hợp với phong tràođấu tranh chống thuế (1908). hạ chiếu Cần Vương. Phan Châu Trinh. ở Bắc Kỳ. _______________________________________________________________________ _ T. nếp sống. tổ chức phong trào Đông Du (1906-1908). Tôn Thất Thuyết đưa Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị). Các phong trào yêu nước Trong bối cảnh lịch sử trên tinh thần yêu nước c ủa người dân Vi ệt Nam ngày càng được phát huy mạnh mẽ. phát triển kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa trong khuôn khổ hợp pháp. Mặc dù sau đó Hàm Nghi bị bắt. mở mang dân trí. Ông về Trung Quốc lập ra Việt Nam Quang phục Hội (1912) với ý định tập hợp lực lượng rồi kéo quân về nước võ trang bạo động đánh Pháp. Giữa lúc đó Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và thắng lợi (1911). Phan Bội Châu chủ trương dựa vào sự giúp đỡ bên ngoài. đã mở cuộc tiến công trại lính Pháp ở cạnh kinh thành Huế (1885). Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật (1883-1892) và Hương Khê của Phan Đình Phùng (1885-1895). Phan Châu Trinh chủ trương dùng những cải cách văn hóa. tiêu biểu là trường Đông Kinh nghĩa thục Hà Nội.Chủ trương dựa vào đế quốc Nhật để chống đế quốc Pháp không thành. Cùng thời gian này còn nổ ra cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. nâng cao dân khí.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Đó là cơ sở khách quan thuận lợi cho hai giai cấp cơ bản này có sự liên minh tự nhiên từ khi ra đời và phát triển trong quá trình đấu tranh cách mạng. một phong trào đấu tranh vũ trang do Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết phát động. làm cho dân giàu. giảng dạy và học tập theo những nội dung và phương pháp mới. II. nhưng rồi cũng không thành công. để đánh Pháp giành độc lập dân tộc.

Tuy nhiên. Năm 1927-1930 Phong trào cách mạng quốc gia tư sản gắn liền với sự ra đời và hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng (25-12-1927). Quan hải tùng thư (Huế). lãnh tụ là Nguyễn Thái Học. Năm 1923 xuất hiện Đảng Lập hiến của Bùi Quang Chiêu ở Sài Gòn. chống độc quyền khai thác lúa gạo ở Nam Kỳ. Hưng Nam). Họ lập ra nhiều tổ chức chính tr ị như: Việt Nam Nghĩa đoàn. Nguyễn Khắc Nhu và Phó Đức Chính. thành lập nhiều nhà xuất bản như Nam Đồng thư xã (Hà Nội). Có bộ phận đi sâu hơn nữa vào khuynh hướng chính trị tư sản (như Nam Đồng thư xã). Thanh niên cao vọng (1926). Hưng Nam. lễ truy điệu và để tang Phan Châu Trinh. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất mặc dù còn nhiều hạn chế về số lượng. có bộ phận chuyển dần sang quỹ đạo cách mạng vô sản (tiêu biểu là Phục Việt. đấu tranh đòi thả nhà yêu nước Nguyễn An Ninh (1926). Đây là tổ chức chính trị tiêu biểu nhất của khuynh hướng _______________________________________________________________________ _ T. càng về sau. Người nhà quê (Le Nhaque). Nhưng khi bị thực dân Pháp đàn áp hoặc nhân nhượng cho một số quyền lợi thì họ lại đi vào con đường thỏa hiệp. cùng sự thay đổi của điều kiện lịch sử. Phạm Tuấn Tài. tuyên truyền rộng rãi những tư tưởng tự do dân chủ.. Có nhiều phong trào đấu tranh chính trị gây tiếng vang khá lớn như đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925). Cội nguồn Đảng này là Nam Đồng thư xã. chống độc quyền thương cảng Sài Gòn. đòi thực dân Pháp phải mở rộng các viện dân biểu cho tư sản Việt Nam tham gia. giai cấp tư sản Việt Nam đã bắt đầu vươn lên vũ đài đấu tranh với thực dân Pháp bằng một số cuộc đấu tranh cụ thể với những hình thức khác nhau. dân chủ. ra nhiều báo chí tiến bộ như Chuông rạn (La Cloche fêlée). về thế lực kinh tế và chính trị. An Nam trẻ (La jeune Annam). Năm 1919-1923. Họ cũng đưa ra một số khẩu hiệu đòi tự do dân chủ đ ể lôi kéo quần chúng. nên chỉ sau một thời kỳ phát triển đã bị kẻ thù dập tắt. nhưng với tinh thần dân tộc..Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ cũng như các sĩ phu cấp tiến lãnh đạo phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX không thể tìm được một phương hướng giải quyết chính xác cho cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc. Phục Việt (1925). tập hợp tư sản và địa chủ lớp trên. Cường học thư xã (Sài Gòn). Phong trào quốc gia cải lương của bộ phận tư sản và đ ịa chủ lớp trên đã diễn ra bằng việc vận động chấn hưng nội hoá bài trừ ngoại hoá. Cùng với phong trào đấu tranh chính trị. phong trào trên đây ngày càng bị phân hoá mạnh. tiểu tư sản Việt Nam còn tiến hành một cuộc vận động văn hóa tiến bộ. Năm 1925-1926 đã diễn ra Phong trào yêu nước dân chủ công khai của tiểu tư sản thành thị và tư sản lớp dưới.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 .

Trong tình thế hết sức bị động. trung tâm là thị xã Yên Bái với cuộc tiến công trại lính Pháp của quân khởi nghĩa. Nguyễn Tất Thành rời tổ quốc ra đi tìm đường cứu _______________________________________________________________________ _ T. rõ ràng. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương đánh đuổi đế quốc. III. Về chính trị. Hải Dương. vì thế nó nhanh chóng bị thực dân Pháp dìm trong biển máu. nhưng cũng chưa bao giờ có một hệ thống tổ chức thống nhất Ngày 9-2-1929. tiểu tư sản. xóa bỏ chế độ vua quan. nhưng chưa bao giờ có một đường lối chính trị cụ thể.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia với những hình thức đấu tranh phong phú. Về tổ chức. tập hợp các thành phần tư sản. một số đảng viên của Việt Nam Quốc dân Đảng ám sát tên trùm mộ phu Badanh (Bazin) tại Hà Nội. Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra khi chưa có thời cơ. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương xây dựng các cấp từ Trung ương đến cơ sở. Nhìn chung. Các lãnh tụ của Việt Nam quốc dân Đảng cùng hàng ngàn chiến sĩ yêu nước bị bắt và bị kết án tử hình. địa chủ và cả hạ sĩ quan Việt Nam trong quân đội Pháp Về tư tưởng. thành lập dân quyền. Trước khi bước lên đoạn đầu đài họ hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vạn tuế". và không có một đường lối cứu nước đúng đắn. các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đã diễn ra liên tục. Vai trò của Việt Nam Quốc dân Đảng trong phong trào dân tộc ở Việt Nam chấm dứt cùng với sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ tư sản ở Việt Nam. nhưng cuối cùng đều thất bại vì giai cấp tư sản Việt Nam rất nhỏ yếu cả về kinh tế và chính trị nên không đủ sức giương cao ngọn cờ lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc.. thể hiện ý thức dân tộc. Ngày 9-2-1930. ngày 5 – 6 – 1911. các lãnh tụ của Đảng quyết định dốc toàn bộ lực lượng vào một trận chiến đấu cuối cùng với tư tưởng “không thành công cũng thành nhân”. cũng có những hoạt động phối hợp . ở một số địa phương như Thái Bình. tinh thần chống đế quốc của giai cấp tư sản Việt Nam. Thực dân Pháp điên cuồng khủng bố phong trào yêu nước.. Việt Nam Quốc dân Đảng bị tổn thất nặng nề nhất. Việt Nam quốc dân Đảng mô phỏng theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn.Vai trò của Nguyễn Ái Quốc Giữa lúc cách mạng Việt Nam đang chìm trong khủng hoảng về đường lối cứu nước. sôi nổi. cuộc khởi nghĩa Yên Bái bùng nổ.

Người tham gia sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. sôi nổi khắp cả nước. Vì vậy quốc tế cử Nguyễn Ái Quốc thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam .h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . đang đói mà có cơm ăn. giai cấp vô sản phải nắm l ấy ngọn cờ giải phóng dân tộc. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có 3 t ổ chức cộng sản được tuyên bố thành lập. gắn cách mạng dân tộc từng trong nước với phong trào cách mạng vô sản thế giới… và công tác chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Người đã chuẩn bị điều kiện thành lập Đảng như sau: Người sáng lập và trực tiếp huấn luyện Thanh niên cách mạng đồng chí hội. nhiều tầng lớp nhân dân phát triển mạnh mẽ. Điều đó phản ánh xu thế tất yếu của phong trào đấu tranh cách mạng ở Việt Nam . giai cấp công nhân và tổ chức cho việc thành lập Đảng. tiếp tục chuẩn bị về mặt tư tưởng từ nhận thức cách mạng vô sản. cạnh tranh phạm vi hoạt động. Chủ nghĩa Mác – Lênin và các tài liệu tuyên truyền của Nguyễn Ái Quốc được giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam đón nhận như người đi đường đang khát mà có nước uống. sau đó trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Người đã từng bước rút ra nhiều bài học quý báu và bổ ích cho sự lựa chọn con đường cách mạng của mình. Yêu cầu bức thiết phải có một Đảng thống nhất lãnh đạo. 1930 Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập ở Trung kỳ. Người sang Pháp tìm hiểu tư tưởng hòa bình. xã hội chủ nghĩa. truyền bá tư tưởng Mác – Lênin trong tổ chức. Đảng Cộng sản lãnh đạo nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lênin. nhân sự. Hội nghị nhất trí thành lập Đảng thống nhất lấy tên là Đ ảng Cộng sản _______________________________________________________________________ _ T. mùa thu 1929 An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam kỳ. Năm 1923. Song đó sự tồn tại của 3 tổ chức hoạt động biệt lập trong một quốc gia có nguy cơ dẫn đến chia rẽ. bác ái. giúp Người hiểu sâu sắc những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc đó là con đường cách mạng vô sản. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân. Nó lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản làm dấy lên cao trào đấu tranh mạnh mẽ. Trung Quốc. Người nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng tư sản điển hình và tham gia hoạt động trong Đảng Xã Hội Pháp. Người sang Liên Xô gặp Lênin. Kết quả là năm 1929 Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập ở Bắc kỳ. Năm 1930 tại Hương Cảng. độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. trong đó giai cấp công nhân trở thành một lực lượng chính trị độc lập. mặt khác tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ cốt cán. sáng lập và viết bài cho báo Thanh Niên. luận cương của Lênin đã giải đáp trúng những vấn đề mà Nguyễn Ái Quốc trăn trở.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ nước. dân chủ mà Pháp nói khi sang xâm lược Việt Nam . giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp. phong trào công nhân đại diện công nhân đấu tranh từ tự phát lên tự giác đòi hỏi phải có tổ chức Đảng chính trị lãnh đạo.

phong trào yêu nớc ba mươi năm đầu thế kỷ XX diễn ra vô cùng anh dũng. các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. “Năm 1930. giải phóng giai cấp. chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm. thông qua chánh cương vắn tắt. Đông Kinh Nghĩa Thục. nhân dân ta liên tiếp nổi dậy chống chủ nghĩa thực dân. từ khởi nghĩa Yên Thế và các phong trào Đông Du. kế thừa “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” và các tổ chức cộng sản tiền thân. lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. đủ sức lãnh đạo cách mạng. tư tưởng. Điều đó nói lên quy luật ra đời của Đảng và cũng chứng tỏ giai cấp công nhân mà đ ội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam đã trưởng thành và có đủ những yếu tố cơ bản nhất để khẳng định sự đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt _______________________________________________________________________ _ T. giải phóng con người. sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử và là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. Duy Tân đến khởi nghĩa Yên Bái… nhưng không thành công vì thiếu một đường lối đúng”. Sách lược vắn tắt. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh đầu tiên của Đ ảng đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam: thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. đánh dấu b ước ngoặt của cách mạng Việt Nam”. chương trình tóm tắt … IV. thống nhất các tổ chức cộng sản. người sáng lập. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng đắn để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc. Ý Nghĩa của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Đảng được thành lập là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta trong những năm đầu thế kỷ XX.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Việt Nam. Cách mạng Việt Nam từ đây có đường lối cách mạng đúng đắn và tổ chức cách mạng tiên phong lãnh đạo. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. là kết quả của quá trình l ựa chọn. giải phóng xã hội. Cách mạng Việt Nam phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp nối các phong trào Văn Thân và Cần Vương. chấm dứt sự khủng hoảng và bế tắc về con đường cứu nước: “Từ cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với cương lĩnh đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh ra đời đã đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp. Đó là cột mốc lớn đánh dấu bước ngoặc trọng đ ại trong lịch sử cách mạng Việt Nam .

_______________________________________________________________________ _ T. Đó là di sản văn hóa vô giá của dân tộc ta và Đảng ta. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập khẳng định dứt khoát con đường đi lên của dân tộc Việt Nam từ 1930 là con đường cách mạng vô sản.Nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh là một người tiêu biểu nhất về đạo đức cách mạng. đồng thời có đư ợc tổ chức Đảng cách mạng để lãnh đạo và tổ chức phong trào cách mạng. là tấm gương trong sáng nhất về đạo đức cách mạng.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Nam. Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh được thông qua ở Hội nghị thành lập Đảng.Lênin và kế thừa xuất sắc những tinh hoa đạo đức của dân tộc. là cống hiến đặc sắc của Bác Hồ cho dân tộc và cho loài người. vì mục tiêu "dân giàu nước mạnh. Sự ra đời của Đảng đã tạo những tiền đề và điều kiện để đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường giải phóng dân tộc. Đó là s ự l ựa chọn của chính nhân dân Việt Nam. Sự đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã được khẳng định bởi quá trình khảo nghiệm của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước quá độ đi lên CNXH của dân tộc ta từ khi Đảng ra đời và đến nay vẫn là ngọn cờ dẫn dắt nhân dân ta trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng chí hãy nêu nội dung ch ủ yếu của tư t ưởng đ ạo đ ức H ồ Chí Minh. xã hội công bằng. rèn luyện mình trở thành con người mẫu mực nhất. giải quyết triệt để những mâu thuẫn cơ bản của xã hội.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Hãy phân tích sâu một nội dung mà đồng chí th ấy tâm đ ắc nh ất. Liên h ệ b ản thân? Trả lời: I. từ năm 1930 cách mạng Việt Nam có được đường lối chính trị toàn diện đề ra mục tiêu và phương pháp đấu tranh thích hợp. Câu 2. Người đã dày công xây dựng nền đạo đức cách mạng ở Việt Nam. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đánh dấu bước phát triển vế chất của cách mạng Việt Nam. thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước . dân chủ văn minh". Người đã phát triển lý luận đạo đức Mác. Người đã tự tu dưỡng. chính lịch sử dân tộc Việt Nam trong quá trình tìm con đường giải phóng dân tộc.

đấu tranh xã hội). có nhiều tác động thiết thực đến nhân vật lịch sử. khắc khổ trong sinh ho ạt. Khái quát lịch sử Việt Nam cho thấy người dân ta từ đời này sang đ ời khác. vừa chịu ảnh hưởng Duy Tân. Chính trên bối cảnh đạo đức truyền thống của dân tộc. là hoàn cảnh quê hương và gia đình Hồ Chí Minh là con người Nghệ Tĩnh. Tính cách xứ Nghệ với các đặc điểm: lý tưởng trong tâm hồn. giữ nướctruyền thống đạo đức Việt Nam là truyền thống giáo dục con người phải tu dưỡng trọn đời để nên người. rồi của cha như Hồ Sĩ Tạo. đây là những nhân vật khá tiêu biểu. thương người…thì trên thế giới nhiều dân tộc có. hoàn cảnh ta quy định nên bối cảnh truy ền thống đ ạo đức ấy. c ủa chàng trai Nguyễn Tất Thành. Đào Tấn đã dành cho Nguyễn Sinh S ắc r ất nhi ều thi ện c ảm và cả những người bạn trong tuổi trẻ Hồ Chí Minh như Diệp Văn Kỳ. dựng làng. v ừa có chất Nho phong. Trần Đình Nam ở Huế. mới có câu nói bất hủ “không có gì quý hơn độc lập tự do”. Chính từ bối cảnh này. là gia đình nhà Nho. lý tưởng cậu bé Nguyễn Sinh Cung. đồng thời là sự kết hợp của tinh hoa nhân loại. là gương hy sinh vì đ ộc l ập t ự do c ủa đất nước. ông ngo ại như Hoàng Xuân Đường có công lao tác thành cho Nguyễn Sinh Sắc. những hình ảnh đ ẹp c ủa th ời đ ại. các con cháu của Nguyễn Thông. Những vị quan có uy tín và th ế l ực lớn như Cao Xuân Dục. Hà Văn C ận. cần cù. gắn với hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Đặc biệt nổi lên ở đại đa số con người đạo đức ở Nghệ Tĩnh trong các thế kỷ trước. c ứng c ỏi trong giao l ưu… đều là những tính cách có ý nghĩa đạo đức. Những bạn bè của ông. Môi trường văn hóa mà Hồ Chí Minh tiếp cận từ lúc thiếu th ời là m ột môi _______________________________________________________________________ _ T. của Hồ Bá Tang ở miền Nam và ở Phan Thiết. là nhiễu điều phủ lấy giá gương. Chính từ truyền thống đạo đức này mà có lòng yêu nước. Điều này đã được lịch sử dân tộc chứng minh. Phan Bội Châu. Cái riêng của dân tộc Việt Nam là ở lý tưởng: dạy cho con nên người. mà Hồ Chí Minh mới luôn luôn có sự kêu gọi “học để làm người”. sang ở nước. Tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh và tư tưởng đạo đức cổ truyền của dân tộc có mối tương quan. Tư tưởng đạo đức của quê hương và của gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đ ến t ư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. phù hợp với thời đại. Những tấm gương gia đình Nghệ Tĩnh và riêng gia đình Hồ Chí Minh đã có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn. lòng nhân ái và những đức tính cần cù giản dị… Những đức tính như yêu nước. dựng làng và giữ nước. Vương Thúc M ậu. hoàn cảnh đấu tranh của nhân dân ta trong trường kỳ lịch sử (đấu tranh với thiên nhiên. có thể thấy đạo đức cổ truyền của dân tộc ta là do thực tế hoàn cảnh lịch sử. mà Hồ Chí Minh xuất hiện.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ 1. bao trùm: Làm người. là sống ở làng. là sự lo lắng nước mất nhà tan…lịch sử ta.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . đ ều hướng vào mấy nhiệm vụ to lớn. trung kiên trong bản chất. Bản thân gia đình Hồ Chí Minh cũng là một gia đình văn hóa đạo đ ức. Những người trong và ngoài gia đình Hồ Chí Minh. đ ạo đ ức Hồ Chí Minh là sự kế thừa các giá trị đạo đức truyền thống và được nâng lên một tầm cao mới. Một bối cảnh văn hóa nữa. những bà ngoại như Nguyễn Thị Kép. Đa số là “những gia đình nghĩa khí”.

h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . tình yêu th ương con người. làng nước theo sau. văn hóa dân tộc. Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước. truyền th ống hi ếu h ọc…T ư tưởng tự do. cũng không chỉ tự hạn đ ịnh trong ph ạm vi cổ truyền. Cây phải có gốc. kế thừa. _______________________________________________________________________ _ T. ngọn nguồn của sông nước: Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đ ạo đ ược nhân dân” Người quan niệm đạo đức tạo ra sức mạnh. đều do cán bộ tốt hay kém”. đức là gốc nhưng đức và tài phải kết hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. vừa thu hái. Chủ tịch Hồ Chí Minh không lặp lại truyền thống một cách gi ản đ ơn và cũng không chỉ khai thác ở truyền thống đạo đức dân tộc. Để có phần sáng tạo của mình. các điển hình tiêu biểu. Hai là: Xây đi đôi với chống. Không chỉ thừa hướng và kết tinh những tinh hoa của dân tộc Hồ Chí Minh còn tiếp thu có chọn lọc những yếu tố tích cực c ủa văn hoá ph ương Đông trong Nho giáo và Phật giáo. phát triển góp phần làm phong phú. văn hóa khu vực. Sống theo phương châm “Mình vì mọi người. văn hóa th ế gi ới. coi đó là cái gốc của cây. bác ái. Một là: Nói đi đôi với làm. Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng. H ồ Chí Minh đã nâng đ ạo đức truyền thống của dân tộc lên một tầm cao mới. coi nhẹ mặt tài. đảng viên đi trước. dân chủ và phong cách dân chủ. mọi người vì mình”. Tây. phải nêu gương về đạo đức. Người cho rằng có tài mà không có đức là người vô dụng nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. phải nêu tấm gương đạo đức cách mạng trước quần chúng. triết lý hành đạo giúp đời. nhân tố quyết định sự thắng lợi của mọi công việc: “Công việc thành công hoặc thất bại. 3 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra những nguyên tắc cơ bản để định hướng sự lãnh đạo của Đảng và việc rèn luyện của mỗi người. 2. nhân quyền c ủa văn hoá phương Tây trên con đường hoạt động cách m ạng Người đã làm giàu trí tu ệ c ủa mình bằng trí tuệ của thời đại: Đông. tu thân dưỡng tính. t ạo nên t ư tưởng của Người. Cho nên. Quan niệm lấy đức làm gốc của Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hoá mặt đức. như lòng vị tha. tư tưởng từ bi bác ái.đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ trường đặc biệt có tác động sâu sắc đến tư tưởng đ ạo đ ức cách m ạng H ồ Chí Minh. Cổ vũ “người tốt. không có nguồn thì sông c ạn. v ừa gạn l ọc. Hồ Chí Minh đã ti ếp cận c ả ba ngu ồn văn hóa. suy nghĩ và lựa chọn. Cán bộ đảng viên phải đầu tầu gương mẫu “miệng nói tay làm”. Người cách mạng phải có đạo đ ức. cán bộ. vận dụng. c ổ…. việc tốt”. kim. không có gốc thì cây héo. bình đẳng.

bao trùm nhất và chi phối các phẩm chất khác. Nó do đấu tranh. đạo đức lành mạnh ở mọi người. Đây là phẩm chất quan trọng nhất. Nâng cao đạo đức trong tình hình mới. ba là: Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. Người cũng khẳng định đạo đức không phải là thứ có sẵn trong mỗi người mà đạo đức là do con người tiếp thu được qua giáo dục và tạo thành nhờ bản thân tích cực tu dưỡng bền bỉ rèn luyện trong môi trường sống và trong cuộc đ ấu tranh cách mạng. Hai là. Hồ Chí _______________________________________________________________________ _ T. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển. Theo Hồ Chí Minh những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam Gồm có: Một là.nguồn gốc của mọi thứ tệ nạn. ra sức bồi dưỡng các phẩm chất đạo đức. “Trung với nước hiếu với dân. hiếu với cha mẹ" trong đạo đức truyền thống của xã hội phong kiến phương Đông. kẻ thù nào cũng đánh thắng”. phản ánh đạo đức ngày nay cao rộng hơn là “Trung với nước hiếu với dân”. vận dụng các nguyên tắc xây dựng đạo đức mà Người đã nêu ra. Câu nói đó của Người vừa là lời kêu gọi hành động. khơi dậy ý thức tự giác. yêu thương con người. nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. củng cố. Đảng và nhân dân ta quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. trung với nước hiếu với dân. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội. vàng càng luyện càng trong". Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người rất toàn diện và độc đáo.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . khó khăn nào cũng vượt qua. Hồ Chí Minh đưa vào đó một nội dung mới. Đó là một cuộc cách mạng trong quan niệm đạo đức. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. giáo dục chuẩn mực đạo đức mới. 4. Từ khái niệm cũ "trung với vua. kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân . Nâng cao đạo đức cách mạng. lành mạnh về đạo đức. vừa là định hướng chính trị-đạo đức cho mỗi người Việt Nam không phải chỉ trong cuộc đấu tranh cách mạng trước mắt. thứ giặc “nội xâm” phá từ trong ra. hướng mọi người vào cuộc đấu tranh cho sự trong sạch. Người đưa ra lời khuyên rất dễ hiểu: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. mà còn lâu dài về sau.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Xây dựng nền đạo đức cách mạng.

chứ không phải đập cho tơi bời". ai cũng đ ược học hành". của nhân dân". không phô trương hình thức. không trừ một ai. ham muốn tột bậc. Không tham tiền tài. không tham lam". dân ta được hoàn toàn tự do.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . không hoang phí. của nước. chè chén lu bù. Ba là. Người căn dặn Đảng: Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. đảng viên luôn luôn chú ý đến phẩm chất yêu thương con người. "không xâm phạm một đồng xu. phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi. đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc. có năng suất cao. . chúng ta: "Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng ta. "không xa xỉ. Liêm tức là "luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân". không phân biệt họ ở miền xuôi hay miền ngược.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Minh đã xác định tình yêu thương con người là một trong những phẩm chất đ ạo đức cao đẹp nhất. Hồ Chí Minh yêu thương đồng bào. Những người lao động bị áp bức bóc lột.. của bản thân mình. lao động với tinh thần tự lực cánh sinh. không bao giờ _______________________________________________________________________ _ T. tiết kiệm thì giờ. nhiều cái nhỏ cộng lại thành cái to. Trong Di chúc. chí công vô tư. Vì vậy mà quang minh chính đại.Theo Hồ Chí Minh thì: Cần tức là lao động cần cù. tiết kiệm tiền của của dân. đó là thái độ của người cách mạng. Không tham sung sướng. không dựa dẫm. là trẻ hay già. hễ là người Việt Nam yêu nước thì đều có chỗ trong tấm lòng nhân ái của Người. không liên hoan. là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập. không lười biếng. không ỷ lại. không phân biệt một ai. cần kiệm liêm chính. Kiệm tức là tiết kiệm sức lao động. Đối với những người có thói hư tật xấu. Tình yêu thương của Người còn thể hiện đối với những người có sai lầm khuyết điểm. trai hay gái. Với tấm lòng bao dung của một người cha. đồng chí của Người. Người dành tình yêu thương rộng lớn cho những người cùng khổ. hạt thóc của Nhà nước. nhắc nhở mỗi cán bộ. Phải thấy rõ "lao động là nghĩa vụ thiêng liêng. Người viết: "Tôi chỉ có một s ự ham muốn. sáng tạo. Người căn dặn. lao động có kế hoạch. là nguồn sống.. Không ham người tâng bốc mình. từ hạng người phản lại Tổ quốc và nhân dân. siêng năng. ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác. "Không tham địa vị. phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ. nguồn hạnh phúc của chúng ta". Phải "trong sạch. không bừa bãi".

là tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức. phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hoá. Trung với nước. con người. đạo đức. chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước. “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước. khiêm tốn. với nhân dân lao đ ộng các nước. Người nói: "Đem lòng chí công vô tư mà đối với người. hơn nữa phải là chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng. Bốn là. sửa đổi điều dở của bản thân mình. Theo Hồ Chí Minh. Chí công vô tư. suốt đời hy sinh cho cách mạng để giành lấy độc lập và tự do là nhằm xoá bỏ áp bức. vì những mục tiêu lớn của thời đại là hoà bình. phải "lo trước thiên hạ. biểu dương các tập thể. khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”. đoàn kết thật thà. là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. với việc". các dân tộc. tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản. Hồ Chí Minh luôn luôn chủ trương tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển mọi mặt của xã hội. dấy lên phong trào “người tốt việc tốt”. cho mỗi con người. Chính. tinh thần quốc tế trong sáng. là hợp tác và hữu nghị với tất cả các nước. độc lập dân tộc. Đó là. công lý và tiến bộ xã hội. việc nhà. đạo đức luôn luôn gắn liền với kinh tế.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ hủ hoá". đứng đắn". hiếu với dân. Theo Hồ Chí Minh. nêu _______________________________________________________________________ _ T. luôn giữ thái độ chân thành. Đảng và Nhà nước tiếp tục cổ động phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới. thẳng thắn. cá nhân có thành tích xuất sắc. Đối với việc: để việc công lên trên. phát triển kinh tế đem lại đời sống ấm no. lên trước việc tư. Đối với mình: không tự cao. luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay. vui sau thiên hạ". mà Hồ Chí Minh đã nêu lên bằng mệnh đề "Bốn phương vô sản đều là anh em". hạnh phúc cho nhân dân. "nghĩa là không tà. luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ. Học tập tư tưởng trong đạo đức Hồ Chí Minh. Tinh thần này đã đ ược thể hiện trong câu nói bất hủ của Hồ Chí Minh "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa". bóc lột. Đối với người: không nịnh hót người trên. dân chủ và tiến bộ xã hội. mà Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp bằng hoạt động cách mạng thực tiễn c ủa bản thân mình và bằng sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . không xem khinh người dưới. là tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam với tất cả những người tiến bộ trên thế giới vì hoà bình. lừa l ọc. không dối trá. tự đại.

mỗi đ ảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Cuộc sống đang đòi hỏi phải làm trong sạch Đảng và làm lành mạnh đ ời sống đạo đức của xã hội. xây dựng tiến lên chủ nghĩa xã hội. là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” . là một khó khăn. Người đã chỉ rõ tội lỗi của những kẻ tham ô. Phải giữ gìn “Đảng ta thật trong sạch.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ gương sáng đạo đức cách mạng để mọi người tôn vinh và noi theo. Hai mặt đó phải tiến hành song song. Liên hệ bản thân Đất nước ta đang trên đà phát triển. Trong cuộc đấu tranh này. chí công vô tư. tinh thần quốc tế trong sáng nêu trong di sản của Người. thương người. là kẻ thù khá nguy hiểm của nhân dân.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . II. hiếu với dân. theo đó. như đã được nêu ra trong nhiều nghị quy ết của Đảng. cần kiệm liêm chính. càng phải khắc phục nguyên nhân đã để cho các tệ nạn tiêu cực phát triển. nhiều lần Bác khẳng định muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần _______________________________________________________________________ _ T. thật sự cần kiệm liêm chính. nhưng việc tranh đấu với kẻ địch trong người. toàn dân: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. đau xót". phải lấy việc xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt. Người cho rằng: "Việc tranh đấu với kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng. phải xứng đáng là người lãnh đạo. chúng ta còn phải đấu tranh quyết liệt chống các tệ nạn xã hội nảy sinh trong nền kinh tế thị trường đang làm phương hại đến nền đạo đức cách mạng. đó là nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực ảnh hưởng nghiêm trọng đến chế đ ộ. Trung với nước. trong tinh thần. bằng gươm còn dễ. Đây cũng chính là nội dung mà tôi thấy tâm đắc nhất. là thứ “giặc nội xâm”. Ngay từ năm 1952. mật thám". lãng phí quan liêu cũng nặng như tội lỗi "Việt gian. “giặc ở trong lòng” phá từ trong phá ra. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. bên cạnh việc xây dựng những phẩm chất đạo đức. Phải khắc phục các nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực. trong nội bộ. lãng phí quan liêu. Người coi những tệ nạn đó là tội ác. Chúng ta càng thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc Người để lại cho toàn Đảng. phong kiến. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã sớm nhận ra sự nguy hiểm của bệnh "cá nhân". chí công vô tư. là bạn đồng minh của thực dân. Người đã nêu rõ những tệ nạn cần phải chống gồm ba loại hình là tham ô.

không kiêu ngạo. lắng nghe sự hướng dẫn và giảng dạy của Thầy Cô. Do vậy. là một sinh viên của một trường Đại học danh tiếng Tôi luôn cố gắng học tập thật tốt. Đặc biệt là những kiến thức về kinh tế. tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. thực hiện đời sống mới… tất thảy đều phải có sức khỏe thì mới thành công. việc giữ gìn dân chủ. Trả Lời I. xây dựng nước nhà. chí công vô tư. Vấn đề xác định động cơ vào Đảng được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên vì: _______________________________________________________________________ _ T. Liên hệ với quá trình phấn đấu rèn luyện của bản thân đồng chí. Hơn nữa dốt nát là một trong những nguyên nhân gây ra sự kìm hãm trong xã hội. Tôi luôn nỗ lực rèn luyện đạo đức cách mạng: thực hiện cần. Bởi vì “mỗi một người dân yếu ớt.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ phải có những con người xã hội chủ nghĩa. khoa học – kỹ thuật : Theo Người thanh niên phải vừa có đức vừa có tài. Nhận thấy tầm quan trọng của việc học tập . Tôi coi trọng việc bồi dưỡng thể chất là nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân Câu 3: Vì sao vấn đề xác định động cơ vào Đảng được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên. liêm. tức là cà nước khỏe mạnh”. thế giới. kiệm. tức là cả nước yếu ớt.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Người có tài mà không có đức sẽ trở lên vô dụng. xa hội . liêm. kiệm. Chính người cũng nêu gương sáng về rèn luyện sức khỏe. Để làm tròn trọng trách người chủ tương lai của đất nước Tôi luôn nhắc nhở bản thân luôn luôn tu dưỡng và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tu dưỡng đạo đức cách mạng : Cái cốt lõi của đạo đức cách mạng là cần. phê phán những thói hư tật xấu. mottj trong những kiến thức thực tế liên quan trưc tiếp tới công việc sau này của Tôi Bồi dưỡng thể chất: Theo Người. chính. sống trong sạch. thiếu đi một đức tính thì không thể trở thành con người theo đúng nghĩa. Bồi dưỡng tri thức lý luận và văn hóa. chính. Những phẩm chất này giống như bốn mùa trong năm: thiếu đi một mùa thì không thành năm. mỗi một người dân khỏe mạnh. có chí tiến thủ và đoàn kết. thường xuyên tiến hành phê bình và tự phê bình… để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Bên cạnh việc học tập trên lớp Tôi luôn trao dồi cho mình những kiến thức về các vấn đề văn hóa .

trước sự cám dỗ của tiền tài. lo trước nỗi lo thiên hạ. Việc khai trừ và kết nạp Đảng viên mới để bổ xung cho Đảng những con người có phẩm chất năng lực nâng cao bản lĩnh chính trị để phục vụ cho Đảng giúp Đảng ta lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới hiện nay. những việc khó khăn. của dân tộc và nguy hiểm hơn nữa là đến một lúc nào đó. rất anh hùng. Nhưng vượt lên trên tất cả cái gọi là quyền lợi ấy phải là đ ạo đ ức cách mạng. Những con người đó tr ước sau gì cũng làm tổn hại đến thanh danh. “Đảng viên đi trước. đã bị biến chất.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Đảng là một tổ chức chính trị. Bác Hồ kính yêu đã dạy chúng ta: “Đảng viên là người đ ầy t ớ c ủa nhân dân.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Trong quá tình vận động và phát triển luôn xuất hiện những phần tử thoái hóa biến chất. phấn đấu vì lý tưởng cách mạng cao cả. nghĩa vụ Đảng viên thì cũng có cả quy ền lợi. Có xác định được như vậy thì người Đảng viên mới tận tâm tận lực phục vụ Đảng. thoái hóa. _______________________________________________________________________ _ T. vững mạnh của Đảng. làng nước theo sau”. hết lòng phục vụ nhân dân. Những người mà ngay từ khi phấn đấu vào Đảng đã có động cơ không trong sáng thì khi đã đứng trong hàng ngũ của Đ ảng chắc chắn sẽ “quay lưng” phản bội lại Đảng khi có cơ hội. Nếu Đảng viên mà đặt lợi ích cá nhân. đi đôi với trách nhiệm. uy tín của Đảng. là phẩm chất của người Đảng viên tận tụy vì dân. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Cũng có những Đảng viên sau khi vào Đ ảng một thời gian dài. nắm trong tay chức quyền thì bắt đầu mới bộc lộ bản chất cơ hội. đây là một tổ chức luôn luôn vận đ ộng và phát triển nên rất cần những người ưu tú để cho Đảng hoạt động và phát triển bình thường để đáp ứng nhu cầu cách mạng trong từng thời kỳ. gia đình mình lên trên hết thì người Đảng viên đó không đ ược lòng tin của nhân dân. nhưng trong điều kiện hòa bình. tuyệt đối trung thành với điều lệ và cương lĩnh của Đảng. Tất nhiên. họ s ẽ ph ản bội lại lý tưởng cách mạng của Đảng. vui sau cái vui thiên hạ. chấp nhận sự phân công và điều động của Đảng. phục vụ dân tộc. Thực tế đã có những Đảng viên đã được thử thách qua chiến đấu rất dũng cảm. vật chất đã gục ngã. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. làm hại đến lợi ích của nhân dân. cần phải khai trừ ra khỏi Đảng. Chính vì vậy mà trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên của Đ ảng cộng sản Việt Nam thì mỗi người chúng ta phải xác định được động cơ vào Đảng đúng đắn. xây d ựng đ ất nước xã hội chủ nghĩa giàu đẹp và văn minh.” Vào Đảng là để phục vụ nhân dân. Mất lòng tin của dân và xa dời quần chúng nhân dân thì mọi việc đều thất bại. vào Đảng là để chấp nhận gian khổ hi sinh. bản chất của một con người mang danh Đảng viên để tiến thân. gian khổ. đặt lợi ích của nhân dân. đất nước lên trên lợi ích cá nhân. Điều đó là hết sức nguy hiểm cho sự trong sạch. Đảng viên phải gương mẫu đi đầu. nếu vào Đảng mà chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân thì đừng vào.

thử thách và những cám dỗ của quyền lực. Động cơ và mục đích của quần chúng khi vào Đảng là điều hết sức quan trọng. quần chúng ưu tú và người Đảng viên cần thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ về đạo đức cách mạng: “Cần. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. mà nó đã tồn tại trong những người đoàn viên ưu tú. Động cơ và mục đích vào Đảng đúng đắn không phải là cái cụ thể. càng không để cho các phần tử có cơ hội lọt vào Đảng. không phải là thứ mà chúng ta đem cân đong đo đếm được. nhưng đó cũng là điều khó nắm bắt nhất. xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng. không hình thành một khối vững chắc. Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn hiện nay có ý nghĩa hết s ức quan trọng. Nếu ngay từ đầu. quyết không thu nạp vào hàng ngũ mình những người mang động cơ thiếu trong sang. người Đảng viên nói riêng. chia rẽ. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn cần hiểu sâu sắc bản chất. chính. tiền tài. của dân tộc.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . việc xác định động cơ vào Đảng ở mỗi người là cực kỳ quan trọng. tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu. chúng ta cần tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng một cách có hệ thống cho các quần chúng ưu tú và cho các Đảng viên mới đ ể mỗi người Đảng viên và quần chúng tự ý thức. kiệm. thực dụng. động cơ vào Đảng không đúng đắn. trong công tác xây dựng Đảng. nhưng không có đoàn kết. Đảng chỉ kết nạp những người thực sự giác ngộ về mục đích. việc xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định. luôn phải đối mặt với biết bao khó khăn. quần chúng cũng như cán bộ. tự trau dồi. không thắng nổi cám dỗ vật chất thì Đảng sẽ xa dời tư tưởng cộng sản nền tảng. lệch lạc. Trong điều kiện hòa bình. vì lợi ích của nhân dân. thường xuyên trau đồi đạo đức cách mạng.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Chính vì vậy. Đảng ta cầm quyền và cơ chế kinh tế thị trường. vụ lợi. nhiệm vụ do Đảng đề ra. Trong quá trình phấn đấu vào Đảng. thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ suy yếu. sẽ không vượt qua được những thử thách. chí công. lệch lạc và vụ lợi thì không những không làm cho Đảng vững mạnh mà ngược lại mặc dù Đảng sẽ nhiều Đảng viên. Vì sự vững mạnh của Đảng. rèn luyện và phấn đấu vào Đảng của mỗi quần chúng ưu tú và người Đảng viên _______________________________________________________________________ _ T. mục đích của Đảng. không vượt qua được những thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. vô tư”. lý tưởng cách mạng. mỗi người chúng ta nói chung. Nếu người vào Đảng không có đủ nghị lực và bản lĩnh. tự rèn luyện bản lĩnh chính trị và tự phấn đấu vươn lên. Vì vậy. bởi nó nằm sâu trong nội tâm mỗi người. những quần chúng tiến bộ và được bồi đắp thêm ngay trong quá trình học tập. liêm.

muốn trở thành Đ ảng viên của Đảng cộng sản cần thường xuyên tự rèn luyện mình qua thực tế s ản xuất. Trong Đảng ta. cần đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiên định mục tiêu. khi cách mạng thế giới tạm thời lâm vào thoái trào. Bản lĩnh chính trị còn được rèn luyện qua các hoạt động thực tiễn. chỉ có sự hiểu biết sâu rộng. nhưng như lời bác Hồ dạy: “Nói tóm tắt. phẩm chất đ ạo đức cách mạng. Đồng thời bản lĩnh đó còn thể hiện ở tinh thần độc lập. nền tảng tư tưởng của Đảng. bảo thủ. cần thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. nắm vững lý luận Mác – Lê nin. kiên định. tin cậy. được nhân dân quý mến. Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn và kiên định mục tiêu. thì đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. sáng tạo. giữ vững niềm tin. Trong điều kiện hiện nay.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Sau khi đã xây dựng cho mình được động cơ đúng đ ắn người Đ ảng viên phải thường xuyên tự rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị. Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập. rèn luy ện suốt đ ời. tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. Cùng với rèn luyện bản lĩnh chính trị. đã nêu gương chói lọi về đạo đức cách mạng. Trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần. Để có bản lĩnh chính trị vững vàng. hoạt động chính trị . không thụ động. vì Đảng mà hy sinh oanh liệt. đại bộ phận Đảng viên vẫn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng. trì trệ. cho cách mạng. trải nghiệm qua trường học đấu tranh thực tiễn. không mất phương hướng chính trị và có thái độ. giảm sút niềm tin và ý trí chiến đấu. không ngừng nghỉ.xã hội. Đó là điều chủ chốt nhất”. chúng ta mới trở nên vững vàng và kiên định. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng _______________________________________________________________________ _ T. làm giàu vốn hiểu biết của chính mình. Có đạo đức cách mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. với lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc. Ngày nay. lý tưởng và con đường xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ đã lựa chọn. có biết bao nhiêu đồng chí đã vì dân. lý tưởng của Đảng. tư tưởng Hồ Chí Minh.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . chính kiến rõ ràng. người phấn đấu vào Đảng cần đ ứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân. Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng. Tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. ỷ lại. như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào cũng không giao động. Đạo đức cách mạng có nội dung hết sức phong phú. Nó do đấu tranh. công tác.

Để xứng đáng với vai trò tiên phong. chỉ cốt lấy bằng cấp. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. Nâng cao năng lực. Phải coi trọng việc học tập chính trị cùng với chuyên môn. gương mẫu “Đảng viên đi trước. làng nước theo sau” như chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. Nhiệt tình cách mạng. hiệu quả cao. l ợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. muốn lựa chọn theo ý thích và lợi ích cá nhân. Đó là điều kiện chủ yếu để quần chúng tin cậy giới thiệu và tổ chức Đảng xem xét kết nạp vào Đ ảng. vàng càng luyện càng trong”. _______________________________________________________________________ _ T. văn minh. đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Đường lối của Đảng là kết hợp hài hòa ba lợi ích: lợi ích toàn xã hội. sống cơ hội thực dụng. Hai điều kiện này có quan hệ gắn bó mật thiết với nhau trong quá trình xây dựng động cơ cho mình. đoàn thể giao cho. công tác. Trong điều kiện hiện nay. trong đó lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp. bảo đảm đạt chất lượng. Ngày nay đạo đức cách mạng còn là ý trí. Đảng luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân. Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao thì người Đảng viên phải thảo mãn được hai điều kiện đó là. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò. trở thành quốc gia giàu mạnh.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . quyết tâm và góp sức đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Phấn đấu trở thành người sản xuất. lợi dụng cơ chế. người đang phấn đấu vào Đảng cần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức Đảng. lãng phí làm giàu phi pháp…. nghiệp vụ. chiến đấu và học tập giỏi. Đ ảng không thể kết nạp những người lười học tập. Để trở thành Đảng viên. Không thể có đạo đức cách mạng nếu làm gì cũng tính thiệt hơn với Đảng. chính sách để tham nhũng. không ngừng học tập. ngoài nhiệt tình cách mạng cần đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực trí tuệ và năng lực thực tiễn. coi đ ồng tiền là tất cả. hạnh phúc. ích kỷ. lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. lên trước lợi ích tập th ể và toàn xã hội.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ cố. lúc nào cũng đòi hỏi hưởng thụ. nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no. thường xuyên tiếp nhận những hiểu biết mới để đủ kiến thức đáp ứng các yêu cầu do thực tiễn đề ra. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. có năng lực trí tuệ và thực tiễn nó được tạo nên bởi trình độ trí tuệ của người Đảng viên. không thể hiện được tính tiên phong gương mẫu. lợi ích cá nhân. tự do. đặt lợi ích cá nhân mình lên trên. hoặc học lấy lệ.

đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa. vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng và chinh sách. Hòa mình với quần chúng nhưng không bị động theo những suy nghĩ và việc làm tiêu cực. người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể. Qua hoạt động đoàn thể người phấn đấu vào Đảng thể hiện rõ vai trò. từ thiện. đạo lý tốt đẹp của dân tộc. tôn trọng. Muốn trở thành Đảng viên. pháp luật của nhà nước. khối phố. với nhân dân. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. gương mẫu vận động gia đình. người trong độ tuổi Thanh niên muốn vào Đảng nhất thiết phải là Đoàn viên ưu tú. tiêu cực. chia sẻ. Ở nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. các hoạt động nhân đạo. Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống đó. Vì vậy. phát huy tính tiên phong gương mẫu – những phẩm chất cần thiết để trở thành Đảng viên của Đảng. tham gia xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sỏ trong sạch. khả năng lãnh đạo. Thường xuyên chăm lo đời sống. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. người thân tham gia các phong trào. người phấn đấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. các hoạt động đoàn thể. góp phần phát huy vai trò của đoàn thể trong s ự nghiệp đổi mới. Người phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên. chống tệ nạn xã hội. với bà con làng xóm. công tác xã hội Một trong những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết. Người muốn vào Đảng càng phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội và tích cực tham gia công tác xã hội. Nhân dân ta gắn bó với Đảng và luôn tham gia đóng góp cho Đảng. bạn bè trong đơn vị công tác. _______________________________________________________________________ _ T. sai trái. mà luôn luôn đề cao tinh thần trách nhiệm. tập hợp quần chúng. vững mạnh là trách nhiệm của người phấn đấu vào Đảng. với nhân dân. tham nhũng. thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ do Đảng đề ra. am hiểu và l ắng nghe ý kiến của quần chúng. vận động mọi người đoàn kết. quan liêu. máu thịt với nhân dân. tin tưởng. Phải hòa mình với quần chúng. hiện đại hóa đất nước. với đồng nghiệp. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . phát huy truyền thống. lãng phí. trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Gắn bó với tập thể.

+ Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng. nỗ lực phấn đấu cao nhất. Đảng bộ trong việc lãnh đạo cơ quan. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu. các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương. đơn vị chấp hành tốt đường lối của Đảng. pháp luật chính sách của nhà nước phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất. đơn vị. giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức Đảng xét kết nạp. vững mạnh. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. nhiệm vụ do Đảng bộ. Tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở còn bao gồm các nội dung sau: + Tích cực hưởng ứng các phong trào. giữ vững ổn định chính trị . bầu vào cấp ủy. chính sách của Đảng. nghị quyết của Đảng. đơn vị. Góp phần tích cực đưa những chủ trương. + Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động của chính quyền và đoàn thể.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . tạo ra bước phát triển mới của cơ sở. II. sáng tạo. các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để xuyên tạc chủ trương. cải thiện đời sống của người lao động. đủ tiêu chuẩn để tổ chức Đảng xem xét.xã hội ở cơ sở. nắm bắt tình hình của quần chúng nhân dân. nhất là về phát triển kinh tế. góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và s ức chiến đấu của tổ chức Đảng. cải thiện đời sống cho nhân dân. Liên hệ với quá trình phấn đấu rèn luyện bản thân. đề xuất với tổ chức Đảng. Tôi đã xác định cho mình một nhận thức _______________________________________________________________________ _ T. góp phần xây dựng cơ sở chính trong sạch. nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Nội dung tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng của người phấn đ ấu vào Đảng là: Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình quan tâm đóng góp ý kiến với chi bộ. kết quả thực hiện chủ trương. + Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đ ạo c ủa t ổ ch ức Đảng và đội ngũ Đảng viên. hiểu biết về Ðảng. động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. kịp thời phản ánh. nhiệm vụ đó vào cuộc sống. xóa đói giảm nghèo. chính sách. + Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những Đảng viên ưu tú. + Chủ động nắm bắt tình hình thực tế. chi bộ đề ra với tinh thần chủ động. Khi được học tập tại mái trường Học Viện Ngân Hàng Tôi đã có may mắn được nghiên cứu.

Với tinh thần ham học hỏi. công tác tốt. xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước . hay chăm sóc các em bé ung mắc bệnh ung thu tại viện nhi TW. Đó là quãng thời gian mà sức trẻ được cống hiến hết _______________________________________________________________________ _ T. Tình nguyện chính là nơi Tôi được cống hiến sức trẻ cho xã hội . Tôi mong ước một ngày nào đó mình sẽ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Ðảng. Ngay từ khi là sinh viên năm thứ nhất Tôi đã nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể. giỏi . Chỉ với những động . với nhân dân .Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ đúng đắn về Đảng. chứ không phải lợi dụng vào Ðảng để làm "bình phong". các kỳ học vừa qua Tôi luôn đước xếp loại khá . tích cực tham gia các hoạt đ ộng đoàn th ể. ham hưởng thụ”. sống có lý tưởng tôi luôn nỗ l ực phấn đấu “chiến thắng bản thân”. "chỗ dựa" tiến thân. sống gương mẫu.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . chưa cống hiến. Bên cạnh việc học tập trên lớp Tôi cố gắng tìm hiểu những kiến thức về văn hóa . không tụt hậu. luôn lắng nghe ý kiến của mọi người đó chính là một bí quyết giúp Tôi Thành công Trong thời gian học tập trường Tôi đã thực sự trưởng thành trong mái nhà tình nguyện HVNH. những đóng góp nhỏ bé như công tác bảo vệ môi trường. Tôi mong muốn làm việc hết mình để không lãng phí tuổi trẻ. hòa đồng và có trách nhiệm. chưa rèn luyện. mang ý nghĩa cống hiến. tổ chức têt trung thu. cho đất nước. Tôi luôn chuyên tâm vào các bài giảng của thầy cô để trau dồi kiến thức cho một nhà ngân hàng tương lai. học tập. Hiểu được tâm tư. công tác xã hội là một trong những mục tiêu phấn đấu của Tôi. Chưa vào Ðảng không có nghĩa là chưa phấn đấu.. nêu cao ý thức trách nhiệm tự khẳng định mình. thấm nhuần lời dạy c ủa người ngoài việc trau rồi kiến thức Tôi luôn nhắc nhở bản thân tu dưỡng đ ạo đức. đặc biệt là những kiến thức về kinh tế. nguyện vọng của các bạn. luôn cố gắng để không dừng bước và bỏ cuộc khi chiến đấu với sự “ích kỷ. xã hội. phấn đấu vào Ðảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng. 1-6 cho các bé ở làng trẻ hy vọng …. có tài mà không có đức làm việc gì cũng khó” . lười biếng. Mục tiêu đó là động lực lớn để tôi học tập.Là bí thư lớp Tôi luôn cố gắng gương mẫu trong học tập và mọi hoạt động của nhà trường. thỏa mãn tham vọng cá nhân. Là một bí thư lớp Tôi luôn cố gắng gắn kết các thành viên với nhau . Gắn bó với tập thể. Vào Ðảng không phải là để tranh giành quyền lợi. sinh viên rèn luyện. Có lẽ một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quãng thời gian tình nguyện vừa qua đó chính là Mùa hè xanh 2009. Mặc dù là sinh viên một lớp tín chỉ việc gắn kết các thành viên là rất khó nhưng điều đó đã không làm Tôi nản lòng. tham gia phân luồng giao thông trong giờ cao điểm. Ðó là mục tiêu và lý tưởng phấn đ ấu c ủa bản thân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “ có Đ ức mà không có tài là người vô dụng. sống lành mạnh và có ích cho xã hội Để trở thành người sinh viên gương mẫu . hoàn thành những nhiệm vụ mà đoàn trường và thành đoàn giao cho . Trở thành đảng viên không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là c ơ hội đ ể mỗi học sinh.

tính chủ động. sự khó khăn về dời sống vật chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thành đoàn giao cho. hiểu về một thế hệ đã hy sinh cho độc lập của dân tộc. Và đặc biệt là mười lăm ngày hành trình về những nghĩa trang lịch sử . để dạy học cho các em nhỏ. nhất là trình độ ngoại ngữ. hiếu với dân . sự hy sinh . để làm xanh đường lang . tin học. Ngoài những việc đã làm được Tôi nhận thấy mình còn những mặt chưa được như: thụ động tiếp nhận các chương trình. Hà Nội đã cho Tôi thấy được thế nào là tinh thần đoàn kết. ngại tìm hiểu và ít ý kiến đóng góp xây dựng. sáng tạo… Những điều đó chính là động lực để Tôi cố gắng hơn nữa để xứng đáng là thế hệ trẻ của đất nước . nhũng con mương. Với hành trang trên vai và một trái tim nhiệt huyết toàn đội gồm 30 thành viên đã vượt qua sự khắc nghiệt về thời tiết. ngõ xóm. thế nào là “ trung với nước . Mười lăm ngày để tìm hiểu về phong trào đoàn. Đó chính là nơi giúp Tôi hiểu thêm về truyền thống l ịch s ử của ông cha ta. thiếu kiến thức cần thiết cho yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. sẵn sàng hy sinh vi độc l ập dân t ộc…” và th ế nào là học tập và làm việc thao tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Trong quá trình phấn đấu và rèn luyện của mình. những bờ đê……….. dám nghĩ ..h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . khả năng giao tiếp. Tương lai của thanh niên gắn liền với vận mệnh của đất nước và tương lai của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng _______________________________________________________________________ _ T. dám làm của tuổi trẻ Viêt Nam.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ mình. Với 15 ngày tại Đan phượng.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.