P. 1
BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ CÓ LỜI GIẢI

BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ CÓ LỜI GIẢI

3.75

|Views: 97,938|Likes:
Được xuất bản bởiThu Nguyen

More info:

Published by: Thu Nguyen on Mar 22, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2015

pdf

text

original

BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ - BT KINH TẾ VI MÔ

Một hãng sản xuất có hàm cầu là:Q=130-10P
a) Khi giá bán P=9 thì doanh thu là bao nhiêu?Tính dộ co giãn cúa cầu theo giá tqi múc giá
này và cho nhqn xét.
b) Hãng dang bán vói giá P=8,5 hãng quyêt d|nh giảm già dê tãng doanh thu.quyêt d|nh
này cúa hãng dúng hay sai?Vì sao?
c) Nêu cho hàm cung Qs=80, hãy tính giá và luqng cân bãng?Tính dộ co giãn cúa cầu theo
giá tqi múc giá cân bãng và cho nhqn xét.
A) THAY p=9 vao ham cau ta duoc q=40 khi đó ta suy ra R=P.= 9.40=!"0
#p=$%&0).9' 40= %()(*
+ha+ ,-t. ham cau co da+ vi #p=()(*
/)cu+0 tuo+0 tu +hu tr-+ ta thay vao ham cau ta duoc q=4* +-+ khi do ta suy ra doa+h thu 1uc
2ay 0io 1a R(=4*.3)*=!3()* 4 !"0 +-+ khi ta ha 0ia thi to+0 doa+h thu s- ta+0 +-+ cach 1ua cho+
+ay du+0
5)vi tai vi tri ca+ 2a+0 thi th6 tr78+0 s- . ham cau = ham cu+0 +-+9
s=d =4p=*
#p=$%&0).*' 30= %0)"(*
+ha+ ,-t9 ham cau it co da+
Một hãng cqnh tranh hoàn hảo có hàm tông chi phí la TC=Qbình+Q+169 trong dó Q là sản
luqng sản phâm con TC do bãng $
a. hãy cho biêt FC,VC,AVC,ATC,và MC
b. nêu giá th| truòng là 55$,hãy xác d|nh lqi nhuqn tôi da hãng có thê thu duqc
c. xác d|nh sản luqng hòa vôn cúa hãng
d. khi nào hãng phải dóng cú sản xuất
e. xác d|nh duòng cung cúa hãng
f. giả sú chính phú dánh thuê 5$/don v| sp thì diêu gì së xảy ra?
g. khi múc giá trên thi truòng là 30$ thì hàng có tiêp tµc sản xuất ko và sản luqng là bao
nhiêu?
a' :59chi ph; c< đ6+h) 1= chi ph; khi = 0) :5 = &"9
>5 1= chi ph; 2i?+ đ@i) = T5 % :5 = 2A+h B
A>59chi ph; 2i?+ đ@i tru+0 2A+h) = >5' = B&
AT59 chi ph; tru+0 2A+h = A>5BA:5 hay = T5' = B&B&"9'
C59 chi ph; 2iD+) = $T5)E = (B&
2' FiG P = **) đH t<i đa hóa 1Ii +huJ+) C5=P
=4 = (K v= TR%T5 = **,(K % (K,(K%(K%&"9 = *"0
c'HLa v<+ khi T5=TR M=4 P=T5
**P= 2A+h BB&"9 =4 = *0)"" hay = !)!!
d' HN+0 đó+0 cOa khi PM AT5 mi+
C= AT5 = B&B&"9'
PQy đRo h=m cSa AT5 = & % &"9' 2A+h
=4 = &! =4 AT5 mi+ = (K
>Jy khi 0iG M hay = (K) hN+0 sT đó+0 cOa sU+ ,uQt
-'V7W+0 cu+0 cSa hN+0 1= đ7W+0 C5) 2Xt đYu tZ điHm đó+0 cOa P=(K tr[ 1D+.
\' ]?u 5P đG+h thu? *^ thA chi ph; sU+ ,uQt [ m_i m`c sT ta+0 1D+ *^. V7W+0 cu+0 d6ch 1D+ trD+)
điHm đó+0 cOa d6ch 1D+ th=+h !(.
0'bhi 0iG 1= !0) +?u +h7 sau khi đG+h thu? thA sT khc+0 sU+ ,uQt vA +ó [ d7di điHm đó+0 cOa 1= !(.
5L+ tr7dc khi đG+h thu? 0iG 1= !( thA ve+ sT sU+ ,uQt.
]fg sT sU+ ,uQt sao cho C5=P
M=4 (B& = !( =4 = &*)*
Hàm cầu và hàm sô cung cúa một sản phâm duqc cho dúoi dây
cầu: P=-1/2Q+100; cung: P=Q+10 (P: dông, Q:kg)
1.Hãy tìm diêm cân bãng cúa th| truòng
2.Hãy tính dộ co giản cúa cung và cầu theo giá tqi diêm cân bãng cảu th| truòng
3.Hãy tính thqng du sản xuất, thqng du tiêu dùng, thqng du toàn xã hội. Giả sú chính phú
dánh thuê 5dông/dvsp.Tôn thất xã hội do thuê gây ra là bao nhiêu? vì sao lqi có khoản tôn
thất dó?
4.Nêu nhà nuóc áp dqt múc giá trần cho sản phâm là 50 dông, hãy tính khoản tôn thất vô
ích cúa phúc lqi xã hội và hãy giải thích tqi sao lqi có khoan tôn thất này?
a) TRi điHm ch+ 2i+09 P#=Pf=Pj) #=f=j=4 FiUi pt cu+0 cYu có9 P#=K0 >k #="0
2) #d= EdlP'= % ()!!) #s= EslP'= &)&"K
c) vT hA+h ra có 9 5f= 900) Pf=&300=4 ]f/=5fBPf=(K00
F'f 5P đG+h thu? v=o +07Wi sU+ ,uQt 1= 9 t= *=4 Pf=B&*
ViHm ch+ 2i+0 mdi9 P#E=K&."K) #E=*")"K
0iG m= +07Wi tiDu dm+0 phUi trU9 Pj= FiG ch+ 2i+0 sau thu?= K&)"K
0iG m= +07Wi sU+ ,uQt phUi trU9 Pf= K&)"K% T="")"K
5f=30()K!) Pf= &"0*)K4=4 ]f/= (403)4K
PhY+ mQt khc+0 1=9 (9&)*!
d)P5= *0 =4 j=&00)f=40=4 jnP= !00
Trong cqnh tranh dộc quyên:nêu chính phú dánh thuê a ngàn dông/sản phâm, thì sản
luqng tôi uu, giá bán và lqi nhuqn cúa doanh nghiçp thay dôi nhu thê nào?
FiU sO h=m t@+0 chi ph; tr7dc thu? 1= T5 thA C5= T5E
bhi ch;+h phS đG+h thu? a đo+0'sp ThA h=m t@+0 chi ph; mdi 1=
T5&= T5Bal +D+ C5&=T5&E=T5EB$al)E=C5Ba
5ó 1Ii +huJ+ t<i đa thA CR=C5&
FiUi ra tAm đ7Ic P v= 1pc đó
v= t;+h đ7Ic 1Ii +huJ+ t<i đa
bhi chính phú dánh thuêc ngàn dông/ sản phâm thì gánh nqng thuê khóa này ai là nguòi
phải gánh ch|u? cµ thê là bao nhiêu?
bhi ch;+h phS đG+h thu? thc+0 th7W+0 cU +h= sU+ ,uQt 1e+ +07Wi tiDu dm+0 đqu phUi ch6u thu?
th-o cc+0 th`c +h= sU+ ,uQt phUi ch6u & khoU+ thu? 2i+0 $#dlt)'$#s%#d) cL+ +07Wi tiDu dm+0 ch6u
$#slt)'$#s%#d) . jo vJy khi #d4#s thA +07Wi sU+ ,uQt phUi ch6u phY+ 1d+ thu? v= +07Ic 1Ri khi
#s4#d thA 0G+h +r+0 thu? do+ v=o +07Wi tiHu dm+0
bhi #d=#s thA thu? đ7Ic phh+ 2@ đqu cho cU hai 2D+
]0o=i ra khi #pM& thA khi 0iG h=+0 hóa ta+0 thA t@+0 doa+h thu sT ta+0 v= +07Ic 1Ri
k khi khc+0 có hs s< co 0iN+ thA ta có thH dm+0 hs s< 0óc tro+0 ph78+0 trA+h cu+0 v= cYu đH t;+h
tt tru+0 pha+ 2@ thu?
]h7 1= $#dlt)'$#s%#d)=$Adlt)'$As%Ad) vdi As v= Ad 1Y+ 17It 1= hs s< 0óc cSa đ7W+0 cu+0 v= đ7W+0
cYu
Một hãng cqnh tranh hoàn hảo có hàm tông chi phí la TC=Qbình+Q+169 trong dó Q là sản
luqng sản phâm con TC do bãng $
a. hãy cho biêt FC,VC,AVC,ATC,và MC
b. nêu giá th| truòng là 55$,hãy xác d|nh lqi nhuqn tôi da hãng có thê thu duqc
c. xác d|nh sản luqng hòa vôn cúa hãng
d. khi nào hãng phải dóng cú sản xuất
e. xác d|nh duòng cung cúa hãng
f. giả sú chính phú dánh thuê 5$/don v| sp thì diêu gì së xảy ra?
g. khi múc giá trên thi truòng là 30$ thì hàng có tiêp tµc sản xuất ko và sản luqng là bao
nhiêu?
a.
:5 = T5q=0 = &"9
>5 = T5 v :5 = ( B
A>5 = T5' = B & B &"9'
C5 = $T5)w = ( B &
2. bhi P = ** ^
jjb t<i đa hoG 1Ii +huJ+ P = C5
ó ** = ( B &
=4 = (K
PIi +huJ+ t<i đa9
TR v T5 = **l(K v $(K( B (K B &"9) = *"0
c. HN+0 ho= v<+ khi P = AT5 mi+
AT5 = B & B&"9'
AT5mi+ ó $AT5)w = 0
= &!
d. HN+0 đó+0 cOa sU+ ,uQt khi9 P = A>5mi+
A>5 = B & =4 A>5mi+ = &
>Jy khi P = & hN+0 đó+0 cOa sU+ ,uQt
-. V7W+0 cu+0 cSa hN+0 1= đ7W+0 C5 2Xt dYu tZ điHm P 4 A>5mi+
P = ( B & $vdi P 4 &)
\. ]?u 5h;+h PhS đa+h thu? *^'đ8+ v6 sU+ phxm khi đó9
T5 = ( B B &"9 B * = ( B " B &"9
C5 = ( B "
A>5mi+ = ") hN+0 đó+0 cOa sU+ ,uQt khi P = "
V7W+0 cu+0 cSa hN+0 P = ( B "
0. bhi m`c 0iG trD+ th6 tr7W+0 P = !0 ^
AT5mi+ = (K) ta thQy AT5mi+ 4 P
hN+0 ti?p tyc sU+ ,uQt
fU+ 17I+0 khi đó 9 = &4.*
5hu y 9( = 2i+h
Czt 2=i 0iUi khGc9 ,i+ cGc 2R+ cho { ki?+
a' :59chi ph; c< đ6+h) 1= chi ph; khi = 0) :5 = &"9
>5 1= chi ph; 2i?+ đ@i) = T5 % :5 = 2A+h B
A>59chi ph; 2i?+ đ@i tru+0 2A+h) = >5' = B&
AT59 chi ph; tru+0 2A+h = A>5BA:5 hay = T5' = B&B&"9'
C59 chi ph; 2iD+) = $T5)E = (B&
2' FiG P = **) đH t<i đa hóa 1Ii +huJ+) C5=P
=4 = (K v= TR%T5 = **,(K % (K,(K%(K%&"9 = *"0
c'HLa v<+ khi T5=TR M=4 P=T5
**P= 2A+h BB&"9 =4 = *0)"" hay = !)!!
d' HN+0 đó+0 cOa khi PM AT5 mi+
C= AT5 = B&B&"9'
PQy đRo h=m cSa AT5 = & % &"9' 2A+h
=4 = &! =4 AT5 mi+ = (K
>Jy khi 0iG M hay = (K) hN+0 sT đó+0 cOa sU+ ,uQt
-'V7W+0 cu+0 cSa hN+0 1= đ7W+0 C5) 2Xt đYu tZ điHm đó+0 cOa P=(K tr[ 1D+.
\' ]?u 5P đG+h thu? *^ thA chi ph; sU+ ,uQt [ m_i m`c sT ta+0 1D+ *^. V7W+0 cu+0 d6ch 1D+ trD+)
điHm đó+0 cOa d6ch 1D+ th=+h !(.
0'bhi 0iG 1= !0) +?u +h7 sau khi đG+h thu? thA sT khc+0 sU+ ,uQt vA +ó [ d7di điHm đó+0 cOa 1= !(.
5L+ tr7dc khi đG+h thu? 0iG 1= !( thA ve+ sT sU+ ,uQt.
]fg sT sU+ ,uQt sao cho C5=P
M=4 (B& = !( =4 = &*)*
1 doanh nghiçp trong thj truòng cqnh tranh hoàn hảo có hàm AVC = 2Q + 10 trong do AVC
don v| là USD . Q là don v| 1000 sản phâm.
a) viêt phuong trình biêu diên duòng cung cúa doanh nghiçp
b)khi gia bán cúa sản phâm la 22 USD thì doanh nghiçp hòa vôn . Tính chi phí cô d|nh cúa
doanh nghiçp nêu doanh nghiçp tiêt kiçm duqc 1000 usd chi phí cô d|nh thì lqi nhuqn cúa
doanh nghiçp là bao nhiêu
c)nêu chính phú trq cấp 2 usd trên một don v| sản phâm bán ra thì doanh nghiçp së lµa
chçn múc sản luqng nào tính lqi nhuqn thu duqc
a. Ta có9>5 = A>5. = (2A+h B &0
C5 = $>5)E = 4 B &0
jo đhy 1= doa+h +0hisp cR+h tra+h ho=+ hUo =4 Ps= C5 = 4 B &0.
>Jy đ7W+0 cu+0 cSa doa+h +0hisp có ph78+0 trA+h 1= Ps = 4 B &0.
2. joa+h +0hisp hLa v<+ =44 TR = T5 M=4 P. = >5 B :5.
M=4 ((. = (2A+h B &0 B :5
M=4 :5 = &( % (2A+h
TZ chu a) ta có Ps = 4 B &0 =4 = $P % &0)'4 = $(( % &0)'4 = !
Thay = ! v=o ta đ7Ic9
:5 = &(.! % (.!2A+h = &3 $+0hA+ |fj)
Ta có9 T5 = >5 B :5 = (2A+h B &0 B &3
PIi +huJ+ doa+h +0hisp thu đ7Ic9
TP = TR % T5 = P. % $(2A+h B &0 B &3) $&)
bhi doa+h +0hisp ti?t kism đ7Ic &000|fj chi ph; c< đ6+h9
TP = TR % T5( = P. % $(2A+h B &0 B &K) $()
TZ $&) v= $() suy ra) khi doa+h +0hisp ti?t kism đ7Ic &000|fj chi ph; c< đ6+h thA 1Ii +huJ+ cSa
doa+h +0hisp sT ta+0 thDm &000|fj. Tr7dc khi ti?t kism) doa+h +0hisp hLa v<+) vJy sau khi ti?t
kism) t@+0 doa+h thu cSa doa+h +0hisp 1= &000|fj.
c. bhi ch;+h phS trI cQp cho doa+h +0hisp (^' & sU+ phxm9
C5- = C5 % - = 4 B &0 % (
=4 C5- = 4 B 3.
Tr7dc khi có trI cQp thA doa+h +0hisp đa+0 hLa v<+. P}a chu+ sU+ ,uQt cSa doa+h +0hisp 1uc+
+him đH t<i đa hóa 1Ii +huJ+) do đó9
P = C5- =4 (( = 4 B 3 =4 = !)* $+0hA+ sU+ phxm)
PIi +huJ+ m= doa+h +0hisp thu đ7Ic9
TP = TR % T5 = P. % $(2A+h B &0 B &3 % ()
= ((.!)*% $(.!)*2A+h B &0.!* B &3 % (.!)*) = ")* $+0hA+ ^) .
Một nguòi tiêu dùng có hàm lqi ích : U = 1/2 X.Y và ông ta có khoản thu nhqp 480$. Ðê
mua X, Y vói Px = 1$, Py= 3$.
a. Ðê tôi da hoá lqi nhuqn vói thu nhqp dã cho, ông ta së mua bao nhiêu sản phâm X? bao
nhiêu Y?. Tính lqi ích thu duqc
b. Giả d|nh thu nhqp ông ta giảm chí còn 360$, kêt hqp X, Y duqc mua là bao nhiêu dê lqi
ích tôi da. Tìm lqi ích dó.
c. Giả d|nh rãng giá cúa Y không dôi, giá X tãng thêm 50% thì kê hqp X, Y duqc chçn là bao
nhiêu dê lqi ích tôi da hoá vói I = 360$.
a)ta có9~=g.P,BY.Py =4430=&gB!Y $&)
đo+0 thWi thA điqu kis+ đH t<i đa hóa 1Ii +huJ+h thA9
$C|,'P,)=$C|y'Py) =4$0)*Y'&)=$0)*g'!) $()
tZ $&) v=$() ta có9 g=(&0 v= Y=30
1Ii ;ch 1=9T|=0)*.(&0.30=3400
2)khi thu +hJp 0iUm cL+ !"0 thA
!"0=&gB!Y $&EE)
tZ $&EE) v= $() ta đ7Ic hs pt =40iUi ra ta đc t78+0 t}
c)vA 0iG h=+0 hóa g tX+0 1D+ *0• +D+ P,EE=&)*
hs pt9 !"0=&)*gB!Y
v= $0)*Y'&)*)=$0)*g'!)
suy ra g=&(0 )Y="0
1 doanh nghiçp cqnh tranh hoàn hảo có hàm chi phí biên dôi bình quân: AVC =2Q+4 (USD)
a, Viêt phuong trình biêu diên chi phí biên và xác d|nh múc giá mà doanh nghiçp phải dóng
cúa sản xuất.
b, Khi P= 24 USD thì doanh nghiçp b| lô 150 USD. Tìm múc giá và sản luqng hòa vôn.
c, doanh nghiçp sản xuất bao nhiêu sản phâm dê tôi da hóa lqi nhuqn nêu giá bán P= 84
USD
tính Q tôi uu? lqi nhuqn max?
a)th-o đq ra ta có9A>5=(B4 suy ra C5=>5E$)=T5E$)
vdi >5=A>5l=(€(B4 ==4 C5=4B4
mat khGc đhy 1= th6 tr7W+0 cR+h tra+h ho=+ hUo +D+ Ps=4B4 $40)
doa+h +0hisp đó+0 cOa sU+ ,uQt khi P=A>5mi+ vdi A>5mi+=4 ==4 P=4
2)khi P=(4 doa+h +0hisp thua 1_ &*0 do đó ta sT thQy 1= 9TR%T5=%&*0
==4 (4l%$(€(B4)%:5=%&*0 ==4:5=(0%(€(B&*0 $&)
m= khi p=(4 thA =$(4%4)'4=* thay v=o & ta đc :5=(00
+h7 vJy thA T5=>5B:5= (€(B4B(00 $()
=4AT5=(B4B(00'
bhi doa+h +0hisp hLa v<+ thA P=AT5mi+
vdi AT5mi+ M=4 AT5E=0 M=4 (%$(00'€() =0 =4=&0
Thay v=o Ps ta có9 P= $4l&0)B4=44
c) vdi 0iG P=34 thA doa+h +0hisp t<i đa hóa 1Ii +huJ+ khi Pl=C5
=4 34=4B4=4 l=(0
TPma,= (0l34% (l(0€(B4l(0B(00=&"30%&030="00 .
01doanh nghiçp có hàm sô cầu :P= 16-Q+24/Q ;
và TC = 43+4Q
a. hãy viêt hàm sô chi phí biên, doanh thu, chi phí biên, chi phí biên dôi, lqi nhuqn
b. Hãy xác d|nh sản luqng, tông doanh thu, tông lqi nhuqn, giá th| truòng trong các truòng
hqp :
+ Khi DN theo duôi mµc tiêu tôi da hóa lqi nhuqn
+Khi DN theo duôi mµc tiêu tôi da hóa sô luqng bàn vói diêu kiçn không lô
+ Khi DN theo duôi mµc tiêu tôi da hóa doanh thu không kèm theo diêu kiçn ràng buộc
+ Khi DN theo duôi mµc tiêu tông lqi nhuqn =16
+ Khi DN theo duôi mµc tiêu tý lqi nhuqn d|nh múc trên chi phí bình quân 20%
a' C5=$T5)E=4
TR=Pl=l$&"%B(4')
=&"%€(B(4
bhi =0 thA :5=T5=4!
=4 >5=T5%:5=4
P]=TR%T5=&(%€(%&9
2'
B. P] ma, M=4 C5=CR =4 4=&"%( =4 =")P=&4 =4 TR=34) T5="K) P]=&K
B. P]4=0 M=4 &(%€(%&94=0 =4 &)3MM&0)& =4 =&0 =4P=3.4 )TR=34 )P]=&
TR ma, M=4 TRE=0 =4&"%(=0 =4=3)P=&&)TR=33)P]=&!
B. P]=&" M=4 &(%€(%&9=&" =4 EB =*=4P=&*.3)TR=K9
EB =K =4P=&(.4!)TR=3K
=. P]=&(0•T5' M=4 &(%€(%&9=&)(l$4!'B4) =4 B =3.*=4P=4."K) TR=3K.K*)P]=&0.K*
B =4.3=4P=&".() TR=KK.K")P]=&*.*"
Bài 1 xét th| truòng cqnh tranh hoàn hảo. Hàm sô cầu và hàm sô cung nhu sau:
Qd=3280 - 8p
Qs = 282 + 2p
a/ Xác d|nh sản luqng và giá cả cân bãng. Tính hç sô co giản giüa cầu và cung tqi thòi
diêm cân bãng. Nêu chính phú dánh thuê sản luqng thì ai ch|u thuê nhiêu hon? tqi sao ?
b/ Chính phú dánh thuê sản luqng là 30. Xác d|nh hàm cung mói. Tính sản luqng và giá cả
cân bãng trong th| truòng này.
c/ Nêu chính phú ấn d|nh múc giá sàn Pr = 350 thì luqng du thùa là bao nhiêu. trong
truòng hqp chính phú mua hêt luqng du thùa: xác d|nh doanh thu cúa nhà sx truóc và sau
khi chính phú áp dµng giá sàn, xác d|nh chính phú phải chi ra cho chính sách này
a' bhi ca+ 2a+0 thi s=d =4 !(30%3P=(3(B(P =4 P=!00 =4=330
#d=dElP'=%3l!00'330=%(.K!
#s=sElP'=(l!00'330=0.K*
2'/a+ co th- +oi ro ho+ cau +ay đuoc ko• chi+h phu đa+h thu- vao tu+0 sa+ pham hay đa+h thu-
to+0 co+0 1a !0•
c' ]-u chi+h phu đat 0ia sa+ P=!*0 thi s=93( va d=430 =4 1uo+0 du thua 1a jT=*0(
Truoc khi đat 0ia sa+ thi doa+h thu cua +ha fg 1a9 TR&=Pl=("4000
fau khi đat 0ia sa+ 9TR(=!*0l93(=!4!K00
5hi+h Phu phai chi ra mot khoa+ T=$93(%430)l!*0=&K*K00
xét th| truòng dộc quyên hoàn toàn. hàm sô cầu: P = 1240-2Q. hàm tông chi phí cúa doanh
nghiçp: TC = 3Q2 + 240Q + 35000
a/ xác d|nh hàm sô: TFC, TVC, AFC, AVC, ATC, MC cúa doanh nghiçp.
b/ xác d|nh sản luqng và giá tôi da hóa lqi nhuqn? tính lqi nhuqn cúa doanh nghiçp?
c/ Tính hç sô lerner và cho biêt quyên lµc dộc quyên cúa doanh nghiçp cao hay thấp?
d/ nêu th| truòng cqnh tranh hoàn hảo thì giá bán và sản luqng bao nhiêu?
e/ nêu chính phú d|nh giá trần Pc = 980 thì doanh nghiçp së sx bao nhiêu? luqng thiêu hµt
là bao nhiêu
a' Ta có khi =0 ThA :5=T5 =4 :5=!*000
=4 A:5=:5'=!*000'
>5=T5%:5=!€(B!40
=4 A>5=>5'=!B!40
=4AT5=T5'=!B!40B!*000'
C5=>5E="B!40
2' Ta có TR=Pl=&(40%(€(
=4 CR=TRE=&(40%4
VH t<i đa hóa 1Ii +huJ+ M=4 C5=CR M=4&(40%4="B!40 =4=90
=4P=&0"0 =4P]=TR%T5=&4*00
c' Hs s< P-+-r 9 P=$P%C5)'P=$&0"0%330)'&0"0=0.&K
=4 uyq+ 1}c đzc quyq+ cSa doa+h +0hisp thQp
d' ]?u th6 tr7W+0 1= cR+h tra+h ho=+ hUo thA CR=P
=4VH t<i đa hóa 1Ii +huJ+ M=4 C5=P M=4 &(40%(="B!40 =4=&&(.* =4P=&0&*
-' ]?u 5h;+h PhS đrt 0iG trY+ P=930 thA g] sT fg 17I+0 sU+ phxm =&0K tro+0 khi 1uo+0 cau 1a
=&!0 =4 1uo+0 thi-u hut =(!
Hàm cung và hàm cầu cúa loqi bánh AFC trên th| truòng nãm 2007 nhu sau
hàm cung : Qs = 12P - 15
hàm cầu : Qd = -8P + 45
(Q : ngàn hộp, P : ngàn dông / hộp)
a/ giá và sản luqng cân bãnng trên truòng cúa bánh AFC nãm 2007 là bao nhiu ?
b/ do nhìu loqi bánh mói xuất hiçn trên th| truòng, cầu vê bánh AFC nam 2008 giảm 10%.
hãy tính tác dộng cúa viçc giảm cầu này dôi vói giá và sản luqng bánh AFC dầu nam 2008 ?
c/ tính dộ co giãn cúa cung và cầu bánh AFC theo giá tqi diêm cân bãng nãm 2007 và 2008
?
a' Th6 tr7W+0 ch+ 2i+0 M=4 s=d =4 &(P%&*=%3PB4* =4P=! =4=(&
2'jo có tGc đz+0 +D+ 17I+0 cYu 0iUm &0• =4dl=90•d=%K.(PB40.*
=4bhi th6 tr7W+0 ch+ 2i+0 thA 0iG v= 17I+0 sU+ phxm đYu +am (003 9 dl=s =4
%K.(PB40.*=&(P%&*
=4 P=(.9 =4=&9.K
c' ]am (00K
TRi điHm ch+ 2i+09 #d=dElP'=%3l!'(&=%&.&4!
#s=sElP'=&(l!'(&=&.&K4
]am (003
TRi điHm ch+ 2i+09 #d=$dl)ElP'=%K.(l(.9'&9.K=%&.0"
#s=sElP'=&(l(.9'&9.K=&.K""
Hàm cung và cầu th| truòng cúa sản phâm X duqc cho nhu sau
Qd = -2P + 100
Qs = 2P-20
(P: ngàn dông/ sản phâm, Q : ngàn sản phâm)
a/ xác d|nh giá và sản luqng cân bãng trên th| truòng. Tính thqng du tiêu dùng, thqng du
sản xuất và tông thqng du xã hội
b/ nêu chính phú d|nh giá trần cho sản phâm X là 25. Hãy tính luqng thiêu hµt
c/ nêu chính phú d|nh giá cho sản phâm X là 35. tính luqng du thùa
d/ nêu chính phú dánh thuê 5 ngàn dông / sp. hãy tính giá và sản luqng cân bãng trên th|
truòng, khoản thuê trên môi sản phâm mà nguòi tiêu dùng và nguòi sản xuất phải ch|u,
khoản thuê mà nhà nuóc thu duqc
a' bhi th6 tr7W+0 đRt ch+ 2i+0 M=4 s=d =4 %(PB&00=(P%(0 =4P=!0 =4=40
P=%d'(B*0
P=s'(B&0
Thr+0 d7 tiDu dm+09 5f=&'(l$*0%!0)l40=400
Thr+0 d7 sU+ ,uQt9 Pf=&'(l$!0%&0)P40=400
=4 T@+0 thr+0 d7 ,N hzi9 =PfB5f=300
$CQy cGi +=y vT hA+h thA t;+h toG+ sT d‚ d=+0 h8+ )
2' ]?u ch;+h phS đrt 0iG trY+ 1= (* thA 1pc đó 17I+0 cYu v= 17I+0 cu+0 cSa th6 tr7W+0 1=9
d=*0)s=!0
=4 P7I+0 thi?u hyt 1= TH=*0%!0=(0
c' ]?u ch;+h phS đrt 0iG s=+ 1= !* thA9
s=!0)d=*0=4 P7I+0 d7 thZa9 jT=*0%!0=(0
Một hãng sản xuất có hàm cầu là:Q=130-10P
a) Khi giá bán P=9 thì doanh thu là bao nhiêu?Tính dộ co giãn cúa cầu theo giá tqi múc giá
này và cho nhqn xét.
b) Hãng dang bán vói giá P=8,5 hãng quyêt d|nh giảm già dê tãng doanh thu.quyêt d|nh
này cúa hãng dúng hay sai?Vì sao?
c) Nêu cho hàm cung Qs=80, hãy tính giá và luqng cân bãng?Tính dộ co giãn cúa cầu theo
giá tqi múc giá cân bãng và cho nhqn xét.
a) Ta có9 P=9 thay v=o pt đ7W+0 cYu ta đ7Ic9 =&!0%&0,9=40.
Ta 1Ri có TR=P,= 9,40= !"0
>Jy khi 0iG 2G+ 1= P=9 thA doa+h thu 1= TR= !"0.
Ta có9 = &!0%&0P =4 $)ƒ= %&0
Vz co 0iN+ cSa đ7W+0 cYu = $)ƒ, P„= %&0,9„40= %()(*
>Jy khi 0iG thay đ@i &• thA 17I+0 cYu thay đ@i ()(*•
2) bhi 0iG 1= P= 3)* thA 1pc đó 17I+0 cYu sT 1= =&!0%&0,3)*=4*
Ppc đó doa+h thu sT 1= TR= 3)*,4*=!3()*
>Jy khi hN+0 quy?t đ6+h 0iUm 0iG thA doa+h thu đRt đ7Ic 1d+ h8+. uy?t đ6+h cSa hN+0 1= đp+0.
c) TRi v6 tr; ch+ 2i+0 ta có9 d=s
M=4 &!0%&0P=30
M=4&0P=*0 M=4P =* =4P-=*.
-=s=30.
>Jy m`c 0iG ch+ 2i+0 1= P=*) m`c sU+ 17I+0 ch+ 2i+0 1= =30
Vz co 0iN+ cSa dZo+0 cYu= %&0,*'30= %0)"(*.
>Jy khi 0iG thay đ@i &• thA 17I+0 sT thay đ@i 0)"(*• .
Cho biêt hç sô co giãn cầu vê xe máy dôi vói giá cúa nó là 1,7.Hç sô co giãn vê xe máy dôi
vói giá xãng là 0,6.Hç sô co giãn cầu vê xe máy vói thu nhqp là 1.Dµ báo trong nãm tói giá
xãng tãng 10%, thu nhqp tãng 10%. Hãy xác d|nh dấu cúa các hç sô co giãn trên. Ðê giü
nguyên luqng cầu vê xe máy trong nãm tói bãng nãm nay thì nên thay dôi giá xe máy theo
chiêu huóng nào và thay dôi bao nhiêu %?
do 0iG ta+0 thi 1uo+0 cau v- ,- may 0iam +D+ #p = %&.K
tuo+0 tu9 do 0iG ,a+0 ta+0 +07Wi ta sT mua ;t ,- mGy đi +D+ #k = %0)"
#i = & vi thu +hap ta+0 +0uLi tiDu dm+0 0iYu có h8+ +D+ mua +hiqu ho+
0ia ,a+0 ta+0 &0 • thi 1uo+0 ti-u du+0 ta+0 %" •
thu +hap ta+0 &0 • thi .............................&0•
1uo+0 ti-u du+0 ta+0 4•.suy ra dH 1uo+0 ti-u du+0 tro+0 +am t8i ko đ@i thA +D+ ta+0 0iG ,- mGy
dD 1uo+0 cau 0iam %4• =40ia ta+0 49&.K=.....•
Một nguòi tiêu dùng có thu nhqp là I -1,5triçu/tháng dê mau hai hàng hóa X và Y. Giá cúa
hàng hóa X là 15,000dông/kg và hàng hóa Y là 5000 dông/kg Hàm tông lqi ích duqc cho
bói TU = 2XY
A. Xác d|nh kêt hqp tiêu dùng tôi uu? Lqi nhuqn hóa tôi da thu duqc bao nhiêu.?
B. Nêu thu nhqp tãng lên gấp dôi thì kêt hqp tiêu dùng tôi uu mói là bao nhiêu?
C. Nêu thu nhqp cúa ng tiêu dùng vân là 1,5 triçu/tháng nhung giá cúa hàng hóa X giảm
còn 10,000dòng/kg, Xác d|nh kêt hqp tiêu dùng tôi uu mói.
a'Ta có9 C|,=(Y) C|y=(g
=4 VH k?t hIp tiDu dm+0 t<i 7u thA g)Y phUi th…a mN+ hs ph78+0 trA+h9
&*000gB*000Y=&*00000
C|,'C|y=P,'Py
=4g=*0)Y=&*0 =41Ii +huJ+ t<i đa thu đ7Ic 1=9 T|=(l*0l&*0=&*000
2' ]?u thu +hJp ta+0 1D+ 0Qp đci m= 0iG cGc h=+0 hóa khc+0 thay đ@i thA k?t hIp tiDu dm+0 t<i 7u
1= 9 go=(g=&00 ) Yo=(Y=!00 $ta c†+0 có thH dm+0 cGch 0iUi +h7 chu a đH 0iUi phY+ +=y)
c']?u 0ia h=+0 hóa g 0iU+ cL+ &0000 thA đH k?t hIp t<i 7u thA gl)Yl phUi th…a mN+ hs sau
&0000glB*000Yl=&*00000
C|,'C|y=P,'Py
=4 gl=K*)Yl=&*0
Một hãng dộc quyên có duòng cầu Q=120-P tông chi phí ngãn hqn TC=2Q(lqp phuong)-
6Q(bình)-31Q+120
a, viêt phuong trình biêu diên các chi phí ngãn hqn
hãng së sản xuất ban nhiêu sản phâm dê tôi da hóa lqi nhuqn.khi dó gia bán,tông doanh
thu,tông chi phí và lqi nhuqn cúa hãng là bao nhiêu?xác d|nh múc sản luqng dê hãng tôi da
hóa doanh thu.khi dó giá bán, tông doanh thu,tông chi phí và lqi nhuqn cúa hãng là bao
nhiêu?
d,giả sú chính phú dánh thuê là 30 dông/1 don v| sản phâm .khi dó giá bán, doanh thu,lqi
nhuqn së thay dôi nhu thê nào?
a' Ta có9
khi = 0 thA :5=T5 =4:5=&(0 =4>5 = (€! % "€( % !&
C5= T5E="€( % &( % !&
TR=Pl=l$&(0 %)=&(0 %€(
=4 CR=TRE=&(0 % (
VH t<i đa hóa 1Ii +huJ+ thA C5=CR
=4 "€( %&( %!&=&(0 %( =4 =*.9 =4P= &&4.&
=4 TR="K!.() T5= &!9) P]=*!4.(
VH t<i đa hóa doa+h thu thA CR=0
=4 &(0 %(=0 =4="0 =4P="0) TR=!"00) T5=(&4("0 )P]= %(&0""0 $1_)
2' +?u ch;+h phS đG+h thu? !0đ'sp thA chi ph; cJ+ 2iD+ sT thay đ@i
C5o=&(0 %( B!0=&*0%(
VH t<i đa hóa doa+h thu thA CR=C5o
=4 "€( % &( % !&=&*0 % ( =4 =4.K )P=&&*.! )TR=*4&.9 )T5= &90.4 $1pc +=y h=m t@+0 chi
ph; 1= 9 T5= (€! % "€( %!& B&(0 B !0)
=4 P]=!*&.* .
Cấu vê sản phâm X là P=90-Q.th| truòng này do 1 hãng dộc quyên không chê.chi phí cúa
hãng dộc quyên C=480+q•2+4q
a, hãy xác d|nh giá và sản luqng cân bãng cho hãng dộc quyên này
b, hãng tao ra bao nhiêu lqi nhuqn và thqng du tiêu dùng?nêu hãng muôn tôi da hóa doanh
thu thì phải chçn múc giá và sản luqng là bao nhiêu?khi dó lqi nhuqn thu duqc là bao
nhiêu?
c, giả su chính phú dqt giá trần là 60 thì hãng sản xuất bao nhiêu dê dqt duqc lqi nhuqn
lón nhất?luc dó thqng du tiêu dùng là nhu thê nào?
a' FiG v= sU+ 17I+0 ch+ 2i+0 khi v= ch‡ khi #d = pElP' = % &
=4 %&l$90 %)' =%& =4 =4*) P=4*
2' TRi điHm ch+ 2i+0 9 T5= ("3*) TR= Pl= (0(* =4 P]= %""0 $1_)
Thr+0 d7 tiDu dm+09 5f= &'(l$90%4*)l4* = &0&(.*
$cGi +=y 2R+ vT hA+h thA t;+h toG+ sT d‚ d=+0 h8+)
TR= Pl =90 % €( =4 CR= 90 % (
VH t<i đa hóa doa+h thu thA CR=0 =4 P= = 4*
=4 P]= %""0 $+h7 trD+)
/R+ c†+0 có thH +ói 1uc+ ri+0 khi 0iG v= sU+ 17I+0 ch+ 2i+0 thi doa+h thu đRt t<i đa
c' ]?u ch;+h phS đrt 0iG trY+ 1= "0 thA 1uc đó
TR ="0l ) T5= 430 B €( B 4 =4 P]= TR % T5 = *" % €( % 430
VH 1Ii +huJ+ đRt t<i đa M=4 = (3 =4 P] = !04
Ppc đó 5f= 4(0 $cGi +=y 2R+ phUi vT hA+h thci)
Một hãng dộc quyên có duòng cầu Q=50-P; AVC=Q-6; FC=40
a, giá và sản luqng tôi da hóa lqi nhuqn cúa hãng là bao nhiêu?tính lqi nhuqn tôi da dó ?
b, xác d|nh hç sô co dãn cúa cầu tqi diêm tôi da hóa lqi nhuqn
c, nêu chính phú dqt giá trần là 25/1 don v| sản phâm thì nhà dộc quyên së sản xuất bao
nhiêu?lqi nhuqn cúa nó së là bao nhiêu?
d, giả sú chính phú trq cấp 6 dông/1 don v| sản phâm và dqt muc giá sao cho nhà dçc
quyên sản xuất ó múc sản luqng cao nhất thì chính phú phải chçn múc giá nào?
a' Ta có9
TR=lP=*0%€( =4 CR=*0%(
>5= A>5l=€( % " =4 C5= ( % "
VH t<i đa hóa 1Ii +huJ+ thA C5=CR =4 4= *" =4=&4) P=!"
=4 P]= TR % T5 =TR % >5 %:5 = !*(
2'TRi điHm t<i đa hóa 1Ii +huJ+ thA9 #d= pElP' = %(.*K
c']?u ch;+h phS đrt 0iG trY+ 1= (*'&đvsp thA
P= *0 % = (*) TR= "(*) T5= >5 B :5 = *&* =4 P] = &&0
Th| truòng sản phâm A coi là canh tranh hàm cầu và hàm cung duqc cho bói sau dây:
Pd=100-Q
Ps=10+Q
a, xác d|nh múc giá và sản luqng cân bãng ?
b,tính thqng du tiêu dùng và thqng du sản xuất
c, nêu chính phú ôn d|nh múc giá P=50 thì diêu gì së xảy ra?
d, nêu chính phú dánh thuê 10 dô/1 sản phâm bán ra thì diêm cân bãng cúa th| truòng së
thay dôi nhu thê nào?
a' TRi điHm ch+ 2i+0 thA9
Ps=Pd =4 &00%=&0B =4=4* )P=**
2' Thr+0 d7 tiDu dm+0. 5f=&'(l4*l$&00%**)=&0&(.*
Thr+0 d7 sU+ ,uQt9 Pf=&'(l4*l$**%&0)=&0&(.*
c' ]?u ch;+h phS @+ đ6+h m`c 0iG 1= P=*0 thA 17I+0 cYu 1= d="0 tro+0 khi đó 17I+0 cu+0 1=
s=40 =4 thi?u hyt
d' ]?u ch;+h phS đG+h thu? &0^'&sp thA +h= sU+ ,uQt sT đo+0 { 2G+ sU+ phxm vdi m`c 0iG PsE=
(0Bs
=4 ViHm ch+ 2i+0 mdi Pd=PsE =4(0B=&00%
=4 =40)P="0
Một hãng canh tranh hoàn hảo có AVC=3Q+4
a, xác dinh cung sản phâm cúa hãng
b,nêu giá bán là 55 thì hãng lô là 120 hãy xác dinh giá và sản luqng hòa vôn cúa hãng khi
dó chi phí cô d|nh cúa hãng là bao nhiêu?
c, nêu giá bán cúa th| truòng là 60 hãy xác dinh múc sản luqng tôi da hóa lqi nhuqn cúa
hãng.khi dó doanh thu và lqi nhuqn cúa hãng là bao nhiêu?
d, hãy xác d|nh thqng du sản xuất tqi diêm tôi da hóa lqi nhuqn?
a' Ta có9 >5=A>5l=!€(B4 =4 C5=>5E="B4
jo đhy 1= th6 tr7W+0 cR+h tra+h ho=+ hUo +D+ đ78+0 cu+0 +0X+ hR+ cSa hN+0 ch;+h 1= đ7W+0 chi
ph; cJ+ 2iD+ +im ph;a trD+ A>5 mi+
hay P= "s B4 $vdi 4=0)
2' T5=>5B:5=!€( B4 B:5
bhi P=** =CR $jo cR+h tra+h ho=+ hUo)=4 =3.*
=4 TR=Pl=**)T5=(*0.K*B:5
Ta 1Ri có TR%T5=%&(0 =4 4"K.*%(*0.K*%:5=%&(0 =4 :5=!!".K*
=4 T5=!€(B4B!!".K* =4 AT5=!B4B!!".K*' 4= "K.*
TRi điHm hLa v<+ P=AT5mi+="K.*
c' ]?u P="0 =4CR="0
VH t<i đa hóa 1Ii +huJ+ thA C5=CR =4=(3'!=9.!
=4TR=*"0)P]=%K*.4
d' T<i đa hóa 1Ii +huJ+ tro+0 chu +=y `+0 vdi P=• vJy hay 1= dm+0 P [ chu trD+
1 doanh nghiçp dộc quyên mua vói biêu cầu:
P 50 40 30 20 10
Q 5 10 15 20 25
Tµ cho sô liêu hqp l€ hàm A•?
Xác d|nh sản luqng dê doanh nghiçp tôi da hóa lqi nhuqn?
Xác d|nh Ps (thqng du sản xuất) mà nguòi bán b| mất?
Chính phú nên quy d|nh giá nào dê tôi da hóa tông thqng du?
&.h=m A# ch;+h 1= h=m cu+0 cSa doa+h +0hisp đzc quyq+ mua đó.2R+ ch‡ cY+ cho h=m đó hs s<
0óc d78+0 1= đ7Ic.
h=m cYu cSa doa+h +0hisp đzc quyq+ mua t;+h đ7Ic 1= P="0%(.m= h=m cYu cSa doa+h +0hisp
trm+0 vdi h=m C>=4C>="0%(.ta cho h=m A#=B(0=4f=B(0 v= C#=(B(0.
VH t<i đa hóa 1Ii +huJ+ thA C>=C# M=4"0%(=(B(0 M=4=&0 =4P=!0
(.>T hA+h ta thQy C>=Ps=4l=40'!=4Pl=&00'!
Pfl=&'($&00'!%(0).40'!=300'9
Pf=&'($!0%(0).&0=*0
=4Pf%Pfl=!*0'9
!.5h;+h phS sT quy đ6+h 0iG tRi Pl đH kho+0 26 mQt khc+0 hay t@+0 thr+0 d7 1= t<i đa
Một doanh nghiçp sản xuất vói AC=300 + 96500/Q và duòng cầu P=1000-Q
a, quyêt d|nh cúa doanh nghiçp tôi da hóa lqi nhuqn là bao nhiêu?tính lqi nhuqn lón nhấy
dó?
b, doanh nghiçp së dqt giá nào dê tôi da hóa doanh thu
c, xác d|nh múc giá và sản luqng dê doanh nghiçp bán duqc nhiêu sản phảm nhất mà
không b| lô?
d, múc sản luqng tôi uu cho xa hội là bao nhiêu? và lqi nhuqn cúa doanh nghiçp là bao
nhiêu?
Vhy 1= doa+h +0hisp đzc quyq+ t} +hiD+ do A5=!00B9"*00'
=4T5=!00B9"*00=4C5=!00.C= CR=&000%(
VH t<i đa hóa 1Ii +huJ+ thA9CR=C5M=4&000%
(l=!00=4l=!*0)Pl="*0)TR=((K*00)TPma,=("000
24t<i đa hóa doa+h thu9CR=0M=4=*00)P=*00)TRma,=(*0000)TP=!*00
c4đH 1}a chu+ sU+ 17I+0 1d+ +hQt m= ko 26 1_ thA TR=T5M=4$&000%
).=!00B9"*00M=4=*&&)(" >= =&33)K*$PoRi)=4P=433)K4
d4do 1= doa+h +0hisp đzc quyq+ t} +hiD+ +D+ sU+ 17I+0 t<i 7u cSa ,N hzi ch;+h 1= =*&&)(" vT
hA+h ta thQy +0ay.TP=0.jo 0iG v= sU+ 17I+0 1=m trL+ +hiqu quG +D+ t;+h ko ra TP=0./R+ 1Qy s< cy
thH +ha
Biêu sau dây vói duòng cầu cúa sản phâm Y.vói chi phí binh quân không dôi là 14USD
GI‚(dông/sp) 24 21 18 15 12 9
Lƒ„NG(1000d/sp) 0 700 1400 2100 2800 3500
a, hãy xác d|nh giá và sản luqng tôi da hóa lqi nhuqn cho nhà dộc quyên ?khi dó doanh thu
và lqi nhuqn là bao nhiêu?
b, hãy xác d|nh hç sô co dãn cúa cầu và tính thqng du tiêu dùng tqi múc giá tôi da hóa lqi
nhuqn
c, hãy xác d|nh hç sô súc mqnh dộc quyên và phần mất không?
d, giả sú chính phú dánh thuê cô d|nh T=1000 vào nhà dộc quyên khi dó giá và sản luqng
thay dôi nhu thê nào?
e, giả sú chính phr dánh thuê là 2USD/1sp bán ra khi dó giá,sản luqng,doanh thu và lqi
nhuqn thay dôi nhu thê nào?
f, xã hội duqc lqi gì nêu nhà dộc quyên sản xuất ó diêm cân bãng cqnh tranh ?ai duqc lqi
và ai b| thiçt?
0iUi hs pt ta đ7Ic9P=(4%!'K00..C5=A5=&4)CR=(4%!'!*0
CR=C5M=4l=!*00'!)Pl=&9)TR=""*00'!)TP=&K*00'!
24#=%K00'!.&9.!'!*00=%&9'*
5f=&'(.$(4%&9).!*00'!=&K*00'"
c4P=%&'#=*'&9)Pf=$&9%&4).!*00'!=&K*00'!
d4đG+h thu? cc đ6+h thA ko U+h h7[+0 đ?+ m`c sU+ 17I+0 v= 0iG +h7+0 TPm=TP%&000
-4C5t=C5B(=&".CR=C5M=4(4%!'!*0=&"=4t=(300'!)Pt=(0)TRt=*"000'!)TPt=&&(00'!
\41pc +=y ,N hzi ko có mQt ko v= +07Wi có 1Ii 1= tiDu dm+0 do 5f Ta+0 v= ko có 1Ii 1= doa+h +0hisp
vA Pf 0iUm•
Một hãng dộc quyên có duòng cầu vê sản phâm là P= 30-0.5Q , hàm tông chi phí cúa nhà
dộc quyên nàu là TC= 14Q
1, Tính giá và sản luqng dê tôi da hóa lqi nhuqn . Tính giá tr| thqng du tiêu dùng và thqng
du sản xuất tqi múc giá và sản luqng tôi uu này .
2, Tính chí sô do luòng súc mqnh cúa nhà dộc quyên và phần mất không do nhà dộc quyên
gây ra .
3, Khi chính phú thu thuê là 1/ don v| sản phâm thì giá và sản luqng tôi uu c…ng nhu lqi
nhuqn cúa nhà dộc quyên thay dôi nhu thê nào ?
4 , Vë dô th| minh hça
&.TR=Pl=!0%0.*€(
=4CR=!0%
C5=T5E=&4
T<i đa hóa 1Ii +huJ+ M=4 CR=C5 =4 =&"
=4 P=((
Thr+0 d7 tiDu dm+09 5f=&'(l$!0%(()l&"="4
Thr+0 d7 sU+ ,uQt9 Pf=TR%>5=&(3
(. 5h‡ s< s`c mR+h 9 P=$P%C5)'P=0.(K
]?u 1= th6 tr7W+0 ho=+ hUo thA9
T@+0 ;ch 1Ii ,N hzi = PflB5fl= (40
=4 PhY+ mQt khc+0 do th6 tr7W+0 đzc quyq+ 0hy ra9
jP=PflB5fl%Pf%5f=43
!. bhi ch;+h phS đG+h thu? &đ'&sp thA h=m chi ph; cJ+ 2iD+ 1pc +=y 1=9
C5l=&*
VH t<i đa hóa 1Ii +huJ+ thA9 CR=C5l =4 =&*)P=&*
P]= TR%T5=0 .
Giả d|nh hàm sô cung và hàm sô cầu th| truòng gqo cúa Viçt Nam là:
Qs=20P-100 và Qd=80-10P
a) Hãy xác d|nh giá cả cân bãng,sô luqng cân bãng và mô tả bãng dô th|?
b) Ðê hô trq cho nguòi tiêu dùng,nhà nuóc dã ấn d|nh giá tôi da P=5.5 ,h†i luqng thiêu hµt
trên th| truòng là bao nhiêu?
c) Ðê giải quyêt luqng thiêu hµt ,nhà nuóc nhqp khâu gqo vói giá quy dôi là 6.5 ,truòng
hqp này ngân sách nhà nuóc phải bù lô sô tiên là bao nhiêu ?Là nguòi tiêu dùng bqn duqc
lqi gì khi nhà nuóc thµc hiçn nhqp khâu thay vì phân phôi theo d|nh luqng /?
a) ch+ 2i+0 th6 tr7W+0 M=4s= dM=4(0P%&00=30%&0P M=4 Pl=" =4 l=(0
$2R+ vT đ7W+0 cu+0 đ7W+0 cYu 1D+ đo th6 thA điHm m= ( đ7W+0 Qy cXt +hau ch;+h 1= điHm ch+ 2i+0)
0iG ch+ 2i+0 =" v= 17I+0 ch+ 2i+0 = (0)
2) khi ch;+h phS Gp đrt 0iG P=*)*^ M Pl
khi đó s=(0l*)*%&00=&0 v= d=30%&0l*)*=(*
=4 d4s=4 thi?u hyt th6 tr7W+0 = d%s= (*%&0=&*
c)đH 0iUi quy?t 17I+0 thi?u hyt) +h= +7dc phUi +hJp khxu vdi 0iG ")*^ =4vdi 17I+0 thi?u hyt 1= &*$
đ8+ v6 0A đó) thA s< +0h+ sGch +h= +7dc phUi chi = &*l")*=9K)*$^)
l 1= +07Wi tiDu dm+0)khi ch;+h phS phUi +hJp 0Ro đH 2m phY+ thi?u hyt do ch;+h phS Gp đrt 0iG trY+
M 0iG ch+ 2i+0) thA chp+0 ta% +hˆ+0 +07Wi tiDu dm+0 sT mua đ7Ic sU+ phxm vdi 0iG r‰ h8+) +D+ sT
mua +hiqu h8+.)
Th| truòng sản phâm X có hàm cung và cầu có dqng=60-1/3Qd ,p=1/2Qs-15
a)Giả sú chính phú dánh thuê là giảm sản luqng cân bãng xuông và bãng 84.Xác d|nh múc
thuê chính phú dánh váo môi sản phâm la bao nhiêu?
b) tiên thuêu mà nguòi tiêu dùng phải ch|u trên môi sản phâm?
c)Sµ thay dôi trong thqng du tiêu dùng và thqng du sản xuất khi chính phú dánh thuê?
d) tôn thất vô ích xảy ra khi chính phú dánh thuê
a)l 5h+ 2i+0 cu+0 cYu khi ch;+h phS ch7a đG+h thu?
M=4 "0%$&'!)l=$&'()l%&*M=4l=90=4Pl=!0
vA khi có thu?) sU+ 17I+0 ch+ 2i+0 0iUm=4 thu? đG+h v=o cYu$ 0ia ta+0=4 cYu 0iUm)
l FiU sO ch;+h phS đG+h thu? m_i sU+ phxm 1= t$^)
khi đó h=m cYumdi 1= PdE= PsBt=$&'()l%&*Bt
=4ch+ 2i+0 cu+0 cYu mdi 1= M=4 "0%$&'!)l=$&'()l%&*Bt
m= 17I+0 ch+ 2i+0 mdi 1= 34) thay v=o ph78+0 trA+h ch+ 2i+0 cu+0 cYu mdi =4 t=......
vJy ch;+h phS đG+h v=o m_i sU+ phxm 1=......^
/)FiG ch+ 2i+0 sau khi có thu? 1= P=......=4 so vdi 0iG ch+ 2i+0 1pc đYu thA +07Wi tiDu dm+0 sT
đ7Ic mua dXt h8+... '& sU+ phxm=4 +07Wi tiDu dm+0 phUi ch6u.....'& sU+ phxm
c)chu c v= d) 2R+ ch‡ cY+ vT hA+h ra 1= sT thQy
khi ch7a có thu?) thr+0 d7 sU+ ,uQt 1= phY+ dis+ t;ch +im d7di đ7W+0 0iG ch+ 2i+0)trD+ đ7W+0
cu+0)thr+0 d7 tiDu dm+0 1= phY+ dis+ t;ch +im trD+ đ7W+0 0iG ch+ 2i+0) d7di đ7W+0 cYu
llll bhi có thu?) thA thr+0 d7 sU+ ,uQt 1= phY+ dis+ t;ch +im trD+ d7W+0 cu+0) d7di đ7W+0 0iG
ch+ 2i+0 mdi) v= đ7Ic 0ió+0 1D+ tZ 17I+0 cYu =34 +ˆa$ 26 chr+ Qy)) thr+0 d7 tiDu dm+0 1= phY+
dis+ t;ch d7di đ7W+0 cYu) trD+ đ7W+0 0iG ch+ 2i+0 mdi) v= c†+0 26 chr+ 2[i đ7W+0 thŠ+0 0ió+0 tZ
34 thŠ+0 đ`+0 1D+
Cho các thông tin sau vê th| truòng sản phâm A: Gía th| truòng tµ do cúa sản phâm là 10
nghìn dông/don v|, sản luqng trao dôi là 20 nghìn don v|. Co giãn cúa cầu theo giá hiçn
hành là -1, co giãn cung ó múc giá dó là 1.
a. Hãy viêt ptrình duòng cùng và duòng cầu cúa th| truòng vê sản phâm này, biêt rãng
chúng là duòng th‡ng.
b. Vë dô th| duòng cung và duòng cầu vùa tính duqc
c. Tính thqng du tiêu dùng, thqng du sản xuất và lqi ích ròng xã hội ó múc giá cân bãng th|
truòng.
d. ˆ múc giá và sản luqng này tông doanh thu bãng bao nhiêu và dã dqt tôi da chua?
a)FiU sO ph78+0 trA+h đ7W+0 cYu 1= =aPB2 $aM0)
Th-o 0iU thi?t co dN+ cSa cYu 2i+0 %& M=4 $d'dP)l$P')=%&M=4 al&0'(0=%&M=4a=%(
thay a=%() P=&0) =(0 v=o ph78+0 trA+h đ7W+0 cYu ta có9
(0=%(l&0B2 M=42=40
vJy ph78+0 trA+h đ7W+0 cYu 1=9 =%(PB40 $&)
T78+0 t}) 0iU sO ph78+0 trA+h cu+0 1= =cPBd
co dN+ cSa cu+0 2i+0 & M=4 $d'dP)l$P')=&M=4cl&0'(0=&M=4c=(
Thay c=( ) P=&0) =(0 v=o ph78+0 trA+h h=m cu+0 ta có9
(0=(l&0Bd M=4d=0
vJy ph78+0 trA+h h=m cu+0 1= =(P
2) vT hA+h thA 2R+ t} vT +h‹
c) th-o 2=i ra) ch+ 2i+0 th6 tr7W+0 tRi điHm Pl=&0 v= l=(0
vA khc+0 có hA+h vT +D+ mA+h +ói cGch t;+h thui 2R+ +h‹
l thr+0 d7 tiDu du+0$5f) 1= phY+ dis+ t;ch +im trD+ đ7W+0 0iG) d7di đ7W+0 cYu $ đ7W+0 0iG 1=
đ7W+0 ''0, k‰ tZ &0 ra) đ7W+0 cYu 2R+ vT ra +h7 t;+h đ7Ic thA sT t;+h đ7Ic 5f)
l thr+0 d7 sU+ ,uQt 1= phY+ dis+ t;ch +im trD+ đ7W+0 cu+0) d7di đ7W+0 0iG$ đ7W+0 cu+0 1= đ7W+0
đN t;+h [ chu a) đ7W+0 0iG vh+ +h7 trD+)
d)tRi Pl=&0) l=(0 ta có TR=Pl=&0l(0=(00
vJy doa+h thu cSa hN+0 1= (00^
tZ ph7o+0 trA+h h=m cYu =%(PB40 M=4 P=%0)*B(0 M=4TR=Pl=%0)*€(B(0M=4 CR=%
B(0
hN+0 t<i đa hGo doa+h thuM=4 CR=0M=4 =(0 M=4P=&0vaayŒ tRi m`c 0iG v= sU+ 17I+0 ch+
2i+0 thA hN+0 đN t<i đa hóa doa+h thu
Một hãng cqnh tranh hoàn hảo diên hình có tông chi phí ngãn hqn: TC= 100+ 7Q + Q.Q và
TC= 4Q + Q.Q
a) Tìm sản luqng tôi uu cúa hãng ó giá 35$/ dv? Lqi nhuqn tôi da thu duqc?
b) Múc giá cân bãng cúa th| truòng dài hqn? Khi giá th| truòng giảm xuôn 25$/ dv
thì hãng nên dóng cúa sản xuất không? tqi sao/
c) Xác d|nh duòng cung ngãn hqn, dài hqn cải hãng?
C`c 0iG ch+ 2i+0 d=i hR+ ,Gc đ6+h 2[i điHm đGy cSa đ7W+0 PA5
ta có P=PA5 mi+=4
c% FiG hóa v<+ P=(K^ 2i+0 cGch 0iUi pt C5=A5
FiG đó+0 cOa Po=K^ 2i+0 cGch 0iUi pt C5=A>5
• m`c 0iG Po=K^MP=(*^M(K^ +D+ hN+0 cY+ ti?p tyc sU+ ,uQt đH 2m 1Ri mzt phY+ chi ph; c< đ6+h.
d% V7W+0 cu+0 +0X+ hR+ P=(qBK
V7W+0 cu+0 d=i hR+ P=(qB4
|pdat-d9
Ža ve+ ch7a 0Oi đ7Ic phY+ a sao•
fU+ 17I+0 t<i 7u =&4 2i+0 cGch 0iUi pt C5=KB(=!*
PIi +huJ+ t<i 7u 1= &4.!*%$&00B&4.KB&4.&4)=9"^ .
Một hãng cqnh tranh hoàn hảo có hàm tông chi phí dµoc cho bói
. TC= 5+2q+0,2q•2 . giá th| truòng là 6
a/sản luqng tôi da hóa lqi nhuqn cúa hãng là bao nhiêu?tính lqi nhuqn mà hãng thu duqc
b/tính giá và sản luqng hòa vôn cúa hãng,giá thấp nhất mà hãng có thê sản xuất trong
ngãn hqn là múc nào
a) TZ T5= *B(B0)(€() ta t;+h đ7Ic C5=$T5)E= (B0)4
Tro+0 cR+h tra+h ho=+ hUo đH t<i đa hóa 1Ii +huJ+ hN+0 sU+ ,uQt th-o +0uyD+ tXc C5=P $ vdi P 1=
0iG th6 tr7W+0)
T78+0 đ78+0 vdi M=4 (B 0)4= " M=4 l=&0
lvJy sU+ 17I+0 t<i đa hóa 1Ii +huJ+ cSa hN+0 1= &0
1Ii +huJ+= TR% T5 = Pl% $*B(B0)(€() = "l&0%$*B(l&0B0)(l&0€()=(*
2)Tro+0 +0X+ hR+
AT5=T5'= *'B(B0)(
AT5mi+M=4=*$ tAm mi+ cSa AT5 vdi 1= 2i?+ +h7 toG+ huc)
vdi =* =4 AT5=4
Ta có ViHm hLa v<+ cSa hN+0 1= tRi P=AT5mi+=4 v8; sU+ 17I+0 =*
l :5=T5$=0)=* =4 >5= (B0)(€(=4 A>5= (B0)(4=(
m= ta có hN+0 sT đó+0 cOa sU+ ,uQt tRi điHm m= P=A>5 mi+= (
>Jy 0iG +h… +hQt m= hN+0 có thH ti?p tyc sU+ ,uQt +im 4( .
1). Một hãng CTHH có hàm chi phí biên dôi bình quân nhu sau: AVC = 2Q+4 ($)
1.Khi giá bán cảu sản phâm là 24$ thì hãng b| thua lô là 150$.Tìm múc giá và sản luqng
hòa vôn cúa hãng?
2. Hãy xác d|nh duòng cung cúa hãng và thqng du sản xuất tqi múc giá 84$?
2 ) Kí hiçu cúa môn hçc này thqt nhiêu, và hay nhầm nüa không biêt anh có cách nào phân
biçt chúng và dê nhó không a?nhiêu công thúc nüa chú?Ví dµ SAC,ATC,AVC,SMC,LAC....hu.
&) A>5 = >5'=4 >5= A>5,= (€(B4
C5= >5E= 4B4
joa+h +0hisp hLa v<+ =4 P=C5. P= A5 $&)
Ta có 1Ii +huJ+ pi = TR % T5= $P%A5) khi p= (4^ thA hN+0 26 thua 1_ &*0^M=4 $(4%A5)= %&*0
$()
b?t hIp & v= ( 0iUi đ7Ic P= A5= 40)4 .= 9)&
() đ7W+0 cu+0 f=C5
!) 2R+ ch‡ cY+ phh+ 2ist A9 2A+h quh+) C9 cJ+ 2iD+ . f9 +0X+ hR+. P9 d=i hR+. 59 chi ph;. T9 t@+0
vd9 fA5 1= chi ph; 2A+h quh+ +0X+ hR+
Một hãng có hàm sx là Q=5KL hãng sú dµng 2 dầu vào là vôn K và lao dộng L. giá cúa dầu
vào tuong úng là 2$/1 dv vôn; ‰=4$/1 dv lao dộng
1. giả sú hãng có múc chi phí là TC =$50000, khi dó hãng së lua chçn múc dầu vào tôi uu
nào dê tôi da hóa sản luqng?
2. giả sú giá cúa vôn tãng lên 2 lần giá lao dộng không thay dôi hãy tính lqi câu 1?
=*bP =4C|k= Ek=*P . C|1=E1= *b
r=(. •=4. T5=*0 000 =4 (b B 4P=*0000$&)
điqu kis+ t<i đa hóa sU+ 178+09 C|k'r =C|1'•
=4 P'(=b'4 hay P=(b
Th? v=o $&)9 &0b=*0 000 =4 b=*000 =4P= &0000
chu ( 1=m t78+0 t} vdi r=4 +hG•
Một DN dộc quyên có chi phí cqn biên ko dôi là 300$. Doanh thu biên = 1000 - 2Q. Khi DN
sản xuất ra 500 sp thì chi phí cho môi don v| sp là 365$. Yêu cầu:
1) Nêu dc toàn quyên hành dộng thì DN së sản xuất ó múc giá và sản luqng nào dê tôi da
hóa lqi nhuqn và tôi da hóa doanh thu.
2) DN nên dqt giá bao nhiêu dê bán dc nhiêu sp nhất mà ko b| thua lô khi mói buóc vào th|
truòng.
3) Giả sú chính phú quy d|nh múc thuê t/dv| sp bán ra khi dó giá bán sản luqng và lòi
nhuqn cúa DN theo duôi së thay dôi ntn? Xác d|nh t dê chính phú thu dc tiên cao nhất.
&)t<i đa hóa 1Ii +huJ+ TP9 cho CR=C5 $CR 1= doa+h thu 2iD+ +h‹.C5 1= chi ph; cJ+ 2iD+
+h‹)=4l=!*0.
2hy 0iW ta t;+h TP ma,.trc tiD+ tAm pt đ0 cYu j o\ d+.
TR $doa+h thu) 1= +0 h=m o\ CR=4CR=&000%E(E
=4pt đ0 cYu j 1= P=TR'=&000%
l=!*0 thA Pl="*0
.tAm T5 +h‹$T5 1= t@+0 chi ph; cSa d+).
$T5)E=$:5B>5)E=$>5)E=C5.=4>5 1= +0 h=m o\ C5=4>5=!00l.$:5 1= chi ph; c< d6+h +h‹)>5 1=
chi ph; 2i?+ đ@i)
chi ph; cho ,s *00sp 1= *00l!"*
=4*00l!"*=>5B:5=!00l*00B:5
=4:5=!(*00.
tZ đó =4T5=!00B!(*00=&!K*00
TR=Pl=((K*00
=4TP=90000
t<i đa hóa doa+h thu TR9 thA cho CR=0=4P) +h‹.
()hN+0 đrt 0iG P=AT5$AT5 1= t@+0 chi ph; 2i+0 quh+)
m= P=TR'
AT5=T5'
=4TR=T5 hay &000%E(=!00B!(*00.0iUi ra +ha.
!)có thu? thA C5t=C5Bt=!00Bt
cho CR=C5t rpt ra đc =!*0%t'(
tto+0r s< thu? cphu thu đc 1= T=tl =4T=!*0t%tE('(
Tma, khi TE=0 suy ra t=!*0 +ha.
tZ đó t;+h đc )P)TP khi có thu? +ha.vJy 0iUm)P ta+0)1Ii +huJ+ 26 hm
cL+ ta+0 hay 0iUm cy thH 2ao +hiDu thA 2R+ t} 1am ph‹p trZ +h‹
Có hàm cung và cầu nhu sau:
Qs = 12 + 2P
Qd = 40 - 5P
a) Tính sản luqng và giá cân bãng.
b) Tính dộ co giãn cúa cầu và cung theo múc giá cân bãng
c) Ðê tãng tông doanh thu công ty nên tãng hay giảm giá nêu hiçn tqi công ty dang bán ó
múc giá P = 6?
d) Tông doanh thu cúa công ty lón nhất ó múc giá nào?
a)ta có điHm ch+ 2i+0 s=d vJy P=4. =(0
2)đz co 0iN+ cSa cu+0 1= #sp=(.4'(0=0)4
đz co 0iN+ cua cYu 1=9#dp=*.4'(0=&
c) đH ta+0 doa+h thu thA co0 ty phUi 0iUm 0iG 2G+ vA his+ tRi cc0 tty đa+0 2G+ vdi 0;a cao h8+ [ v6
tr; ch+ 2i+0 do đó 1Ym 17I+0 +07Wi mua ;t đi
d) đH doa+h +0hisp đRt t@+0 doa+h thu 1d+ +hQt
ta co t@+0 doa+0h thŒu +h7 sau9TR=P.=P$40%*P)
ta thQy ri+0 TR 1= h=m 2Jc hai vJy TRma, khi đRo h=m TRmi+ hay +ói cGch khGc 1= h=m 2rc hai có
2q 1‘m quay 1D+ ph;a trD+
40%&0P=0 vJy P=4
vJy P=4 thA t@+0 doa+h thu 1d+ +hQt
Một nguòi tiêu dùng có thu nhqp là I = 1.5triçu dông/tháng dê mua hai hàng hóa X và
Y.Giá cúa hàng hóa X là 15.000 dông/kg và hàng hóa Y là 5000 dông/kg.Hàm tông lqi ích
duqc cho bói TU=2XY.
a.Xác d|nh kêt hqp tiêu dung tôi uu?Lqi ích tói da thu duqc là bao nhiêu?
b.nêu thu nhqp tãng lên gấp dôi thì kêt hqp tiêu dùng tôi uu mói là bao nhiêu?
c.Nêu thu nhqp cúa nguòi tiêu dùng vŠn là 1.5 triçu dông/tháng nhung giá cúa hàng hóa X
giảm xuông còn 10.000 dông/kg.Xác d|nh kêt hqp tieu dùng tôi uu mói.
Ta có Cu,'P,= (y'&*000) Cuy'py=(,'*000 v= g.P, B Y.Py = ~ M==4&*000g B *000Y = &.*tr
k?t hIp ( ph78+0 trA+h Cu,'P, = Cuy'py v= g.P, B Y.Py = ~
0iUi pt đó ra tAm g) Y 1= ,Gc đ6+h đ7Ic cGch k?t hIp tiDu dm+0 t<i 7u
5ó g) Y thay ’c T| = (gY 1= tAm đ7Ic 1Ii ;ch t<i đa
CQy chu d7di t78+0 t} thci.)
Cho biêu thúc xác d|nh sản phâm biên cúa lao dộng là (14 - 0,08L) vói L sô luqng lao
dộng .
a.Hãy tìm biêu thúc mô tả cầu vê lao dộng vói tiên công danh ngh‹a Œ và múc giá P .
b.Xác d|nh cầu vê lao dộng khi tiên công danh ngh‹a bãng 4 nghìn , 3 nghìn , 1 nghìn dông
vói múc giá bãng 1 .
c.Vë dô th| duòng cầu lao dộng .
FiU sO 1= tiq+ 178+0 tQt cU cGc cc+0 +hh+ 1= +h7 +hau n.
bhi j] thuD thDm & cc+0 +hh+ thA hu phUi 2… ra n tiq+
Hu thu vq $&4%0)03P) sU+ phxm v= 2G+ vdi 0iG P
]h7 vJy hu thu vq tZ & cc+0 +hh+ 1= $&4%0)03P)P
Tiq+ 178+0 n 1= khc+0 đ@i) P khc+0 đ@i ) m= $&4%0)03) 0iUm dY+. jo đó c=+0 thuD +hiqu thA 1Ii
+huJ+ 2iD+ c=+0 0iUm dY+. j] sT toi đa hóa 1Ii +huJ+ khi 1I+ +huJ+ ta+0 thDm 2iD+ = tiq+ 178+0
trU cho cc+0 +hh+ thuD thDm. Th-o đó 9
n=$&4%0)03P)P
5huyH+ v? t;+h toG+ ta sT có P= &K* % &(.*•'p
]h7 vJy 1= có 2iHu th`c vq cYu 1ao đz+0 rmi đó.
2' 5h‡ cY+ thay s< t;+h toG+ .
P=&000) n=4000) P=&(*
P=&000)n=!000) P=&!K.*
5Gc /R+ t} t;+h ti?p +ha.)
1. Їng thúc nào duói dây chí ra sµ tôi da hóa lqi ích dôi vói hai hàng hóa X1 và X2:
a. MUx1 = MUx2 b. MUx1/MUx2 = Px1/Px2 c. MUx1/Px1 = MUx2/Px2 d. Cả b và c
2. Th| truòng cho hàm cung cầu sau Q = P-6 và Q= 22-P. Thqng du tiêu dùng và thqng du
s‡n xuất tải diêm cân bãng là:
a. CS =32:PS=23 b. CS=23;PS=23
c. CS=32 ; PS=32 d. Không kêt quả nào dúng.
3. Một doanh nghiçp có T• = 1000Q - 10QŽ và VC=100Q+5QŽ
a. Xá d|nh Giá và sản luqng khi doanh nghiçp theo duôi mµc tiêu tôi da hóa lqi nhuqn.?
b. Xác d|nh giá và sản luqng khi doanh nghiçp theo duôi mµc tiêu tôi dã hóa doanh thu.
c. Nêu dánh thuê t=10/sp xác d|nh giá và sản luqng tôi da hóa lqi nhuqn sau thuê?
d. Vë dô th| minh hça các kêt quả.
&. VŠ+0 th`c +=o d7di đhy ch‡ ra s} t<i đa hóa 1Ii ;ch đ<i vdi hai h=+0 hóa g& v= g(9
a. C|,& = C|,( 2. C|,&'C|,( = P,&'P,( c. C|,&'P,& = C|,('P,( d. 5U 2 v= c
(. Th6 tr7W+0 cho h=m cu+0 cYu sau = P%" v= = ((%P. Thr+0 d7 tiDu dm+0 v= thr+0 d7 sŠ+
,uQt tUi điHm ch+ 2i+0 1=9
a. 5f =!(9Pf=(! 2. 5f=(!.Pf=(!
c. 5f=!( . Pf=!( d. bhc+0 k?t quU +=o đp+0.
!. Czt doa+h +0hisp có TR = &000 % &0“ v= >5=&00B*“
a. gG đ6+h FiG v= sU+ 17I+0 khi doa+h +0hisp th-o đu@i myc tiDu t<i đa hóa 1Ii +huJ+.•
đH t<i đa hóa 1Ii +huJ+ thA CR=C5 =44 P=K00)=!0
2. gGc đ6+h 0iG v= sU+ 17I+0 khi doa+h +0hisp th-o đu@i myc tiDu t<i đN hóa doa+h thu.
T”~ VA H•A j–A]H TH| TH— C5=0 =44P=*00) = *0
c. ]?u đG+h thu? t=&0'sp ,Gc đ6+h 0iG v= sU+ 17I+0 t<i đa hóa 1Ii +huJ+ sau thu?•
]˜| V™]H TH|˜ TH— C5t= C5B&0 =44 C5t=CR
Bài 1:
Một nên kinh tê dóng có thuê phµ thuộc vào thu nhqp. T=tY, chi tiêu hộ gia dình
C=100+0.8Yd dầu tu dµ kiên I =225, chi tiêu chính phú G=325
a. xác d|nh thuê suất dê dảm bảo ngân sách cân bãng tai múc sản luqng cân bãng
b. Nêu thuê suất t= 0.4 hãy xác d|nh múc sản luqng cân bãng và cán cân ngân sách tqi
múc sản luqng dó.
c. Nêu chi tiêu chính phú giảm xuông 1 luqng là 52 và thuê suất là 0.4 thì sản luqng cân
bãng mói thay dôi ntn?
Bài 2
Một nên kinh tê có các thông sô sau : C=100+0.8 Yd, I=40+0.16Y,T=50+0.2Y,
G=200,X=100,IM=25+0.05Y
a. Xác d|nh múc sản luqng cân bãng có nhqn xét gì vê tình trqng ngân sách và cán cân
thuong mai.
b. Nêu xuất khâu tãng thêm là 17.5 tính múc sản luqng cân bãng mói. Cán cân thuong mqi
thay dôi theo chiêu huóng nào?
>q +0uyD+ tXc ta có cc+0 th`c t@+0 quGt sau 9
Y = 5 B ~ B F B ]g $+-t -,port)
tro+0 đó 9
% ]g $,uQt khxu rL+0) = ,uQt khxu % +hJp khxu = g% ~m
% 5 th7W+0 1= mzt h=m tuy?+ t;+h cSa Yd. Yd $Y khU dy+0 ) = thu +hJp % thu? = Y% T
% 5Gch t;+h T +h7 th? +=o) đYu 2=i sT cho) thc+0 th7W+0 T t‡ 1s vdi Y 9 T= tY
TZ cc+0 th`c trD+ +07Wi ta cho +hiqu dˆ 1isu ph`c tRp) v; dy +h7 2=i ( ) c†+0 ch‡ đH 1=m r<i mXt
mA+h m= thci.
/=i &9chu a9 ch6u •5h7a 0rp chu +=y 2ao 0iW.
chu 29 ph78+0 trA+h trD+ tro+0 2=i +=y sT 1= 9
Y = &00 B Yd B ((* B !(* $do ki+h t? đó+0 +D+ kc có ]g)
= &00 B $&%t)Y B ((* B !(*
vdi t= 0.4 thA Y = &"(*
+0h+ sGch thu v=o &"(*l0.4 ="*0. Tro+0 khi đó chi tiDu ch;+h phS ch‡ có !(*) vJy thr+0 d7 "*0%
!(* =!(* $cGi +=y ch‡ có tro+0 1{ thuy?t thci) h- h-)
c) chi tiDu ch;+h phS 0iUm *( thA F=!(*%*(= (K!.
T;+h t78+0 t} phY+ a) ta có Y=&49*.
Horc đ8+ 0iU+ h8+ 1= 1Qy &"(* 2a+ đYu trZ đi *('0.4
/=i ( 9 ph78+0 trA+h trD+ tr[ th=+h 9
Y= 5 B ~B F B ]g
Y= 5 B ~B F B g % ~m
Y= &00B0.3 Yd B 40B0.&"Y B (00 B&00 % (*%0.0*Y
5ó Yd = Y%T =4 Y = &00 B 0.3 $Y% *0%0.(Y) B 40 B0.&"Y B (00 B &00 % (* % 0.0*Y
Y = !K* B0.K*Y = 4 Y = &*00
]0h+ sGch thu 2i+0 thu? 1= !*0) chi tiDu ch;+h phS 1= (00) vJy +0h+ sGch thr+0 d7 &*0
]hJp khxu đRt &00) vJy th78+0 mRi ch+ 2i+0.
2) khi g= &&K.* =4 Y = &*K0
~m=&0!.* =4 thr+0 d7 th78+0 mRi &4
Một hãng biêt duqc hàm cầu vê sản phamcuar mình là: P=100-0.01Qd; trong dó Q là sản
luqng tính bãng don v|. Hàm tông chi phí cú hãng là:TC=50Q+30000
1.Viêt phuong trình biêu diên tông doanh thu, doanh thu biên, chi phí biên
2.Xác d|nh sản luqng tôi uu dê hãng có thê tôi da hóa lqi nhuqn.
3.Nêu hãng phải ch|u thuê t=10dvtt/don v| sản phâm thì sản luqng, giá cả là bao nhiêu dê
hãng này có thê tôi da hóa lqi nhuqn?
P=&00%0.0&d) T5= *0B!0000
&. TR= Pl= &00% 0.0&(
CR= TRE=&00% 0.0( ) C5= T5E= *0
(. t<i da hóa 1Ii +huJ+9 pi ma,M=4 CR=C5M=4&00%0.0(= *0=4 = (*00
!. T5= *0B!0000B&0="0B!0000
Pi ma, M=4CR=C5M=4"0 = &00%0.0(M=4=(000=4 P= 30
01doanh nghiçp có hàm sô cầu :P= 16-Q+24/Q ;
và TC = 43+4Q
a. hãy viêt hàm sô chi phí biên, doanh thu, chi phí biên, chi phí biên dôi, lqi nhuqn
b. Hãy xác d|nh sản luqng, tông doanh thu, tông lqi nhuqn, giá th| truòng trong các truòng
hqp :
+ Khi DN theo duôi mµc tiêu tôi da hóa lqi nhuqn
+Khi DN theo duôi mµc tiêu tôi da hóa sô luqng bàn vói diêu kiçn không lô
+ Khi DN theo duôi mµc tiêu tôi da hóa doanh thu không kèm theo diêu kiçn ràng buộc
+ Khi DN theo duôi mµc tiêu tông lqi nhuqn =16
+ Khi DN theo duôi mµc tiêu tý lqi nhuqn d|nh múc trên chi phí bình quân 20%
a. chi ph; 2iD+ 9 C5 = T5E=4
doa+h thu TR= Pl=&"% (B(4
chi ph; 2i?+ đ@i >5= 4
1Ii +huJ+ pi = TR%T5=&(%(%&9
/. khi j] th-o đu@i myc tiDu t<i hóa 1Ii +huJ+ 9 pi ma, khi CR=C5
CR = TRE= &"% (=4&"%(=4=4=") P= &4) TR= 34) T5= "K) pi = 34 %"K = &K
khi j] th-o đu@i myc tiDu t<i đa hóa doa+h thu 9 TR mN khi CR = 0=4&"%( = 0=4=3) P=&&)
TR= 33) T5= K*) pi= &!
khi j] th-o đuu@i myc tiDu t@+0 1Ii +huJ+ =&"=4 pi= &"=4&(% (%&9=&"=4(%&(B!*=0=4
=K ) =*
bhi doa+h +0hisp th-o tu@i myc tiDu tt 1s 1Ii +huJ+ đi6+h m`c trD+ chi ph; 2A+h quh+ = (0•=4pi 9
A5= &'* M=4$&(%(%&9)'T5= &'* M=4$&((%!%&9)l* = 4!B4
*!%"0(B99B4!=0
bhi doa+h +0isp th-o đuu@i t<i đa hóa sU+ 17I+0 2G+ vdi điiqu kis+ khc+0 1_
pi =0=4&( %( %&9=0
Giả sú 1 nguòi tiêu dùng co thu nhqp I =60.000d dê mua hai hàng hoá X và Y vói giá tuong
úng Px = 1.300d và Py= 1.000. Biêt hàm lqi ích cúa nguòi tiêu dùng là TU (x,y) =X.Y
1, Viêt phuong trình ngân sách nguòi tiêu dùng và minh hoq trên dô th|?
2, tính M•,MUy và tý lç thay thê cqn biên gi…a hai hàng hoá này?
3, Ðê tôi da hóa lqi ích, nguòi tiêu dùng nên mua baoa nhiêu hàng hoá X và Y? tính tông
loic ích tôi da dó? Minh hoq lên dô th|?
4, Giả sú hai hàng hoá không dôi nhung thu nhqp cúa nguòi tiêu dùng là 90.000d. Hãy xác
d|nh diêm tiêu dùng tôi uu mói cúa nguòi tiêu dùng? dùng dô th| dê minh hoq?
5, Nêu thu nhqp cúa nguòi tiêu dùng và giá hàng hoá X không thay dôi côn giá hàng hoá Y
là 3.000 thi diêm tiêu dùng tôi uu mói thay dôi nhu thê nào? Thiêt lqp biêu cầu hàng hoá Y
và minh hoq trên dô th|?
pt đ0 +s ~=&!00gB&000Y="0000 =4Y="0%&!'&0g
C|,=$T|,)E=Y
C|y=g
CRf=C|,'C|y=Y'g
t<i đa hóa 1Ii ;ch th…a mN+ hs sau C|,'P,=C|y'Py >k &!00gB&000Y="0000
=4g=!00'&!
Y=!0
T| ma,=glY=!00'&!l!0=900'&!
bhi ~=90000 pt d0 +s mdi 1= Y=90%&!'&0g
t78+0 t} +h7 trD+ +h‹.điHm tiDu dm+0 t<i 7u ch;+h 1= điHm m= tRi đó t<i đh hóa 1Ii ;ch.sau đóa 1Ri
tAm T| ma,
khi ~=90000 P, ko thay đ@i )Py=!000)c†+0 1Jp hs t78+0 t} +h-E
2iHu cYu 1= P=&000 !000
4* &*
bai 1.Cho hàm cung,cầu SP X: Qd= 40-P , Qs=10+2p
Tìm giá và sản luqng cân bãng trên th| truòng.
bài 2.Th| truong sản phâm X dang cân bãng ó múc giá P=15 vaQ=20.tqi diêm cân bãng
này,hç sô cúa cầu co dãn theo giá và cúa cung theo giá lần luqt là -1/2và 1/2.Giả dú hàm
sô cung và ham so cầu là hàm tuyên tính.Xác d|nh hàm sô cung và hàm sô cầu th| truong.
bài 3 Vào nãm 2006,do xuất khâu duqc gqo nên cầu vê gqo tãng.Hàm cầu gqo bây giò la:
Qd1=110-10P.Xác d|nh giá và sản luqng cân bàng mói.
chu &9 cu+0 cYu ch+ 2i+0 +D+ ta có d=s=440%P =&0 B (P
0iUi pt trD+ ta có 9 p=&0) = !0.
chu (9 pt T cYu d = a B2P) s= a&B2&P) p=&*)=(0
co 0iN+ cYu th-o 0iG ta có9 #p = $d'dP)P')=%&'(
=4 $&*2'(0)=%&'(
=42=%4'!
=4thay v=o pt t có a=40
vJy pt cYu 9d= 40%4P'!
t78+0 t}9 ta c†+0 có s = 4P'!
chu !9c†+0 0iUi 0i<+0 chu &) d&=s
M=4&0B(P=&&0%&0p
M=4P=3.!
=4 = &K.
Một nhà dộc quyên có hàm tông chi phí: TC = Q2 + 6Q + 120. Sản phâm cúa nhà dộc quyên
này duqc bán trên th| truòng có hàm cầu là: P = 50 - 0,1Q.
1.Xác d|nh giá cả và sản luqng tôi da hóa lqi nhuqn cúa nhà dộc quyên.
2. Nêu mµc tiêu là tôi da hóa doanh thu thì quyêt d|nh cúa nhà dộc quyên së nhu thê nào?
Khi dó lqi nhuqn là bao nhiêu?
3.Nêu chính phú dánh thuê cô d|nh 1 lần T=100 thì giá cả, sản luqng và lqi nhuqn thay dôi
nhu thê nào?
a)điqu kis+ t<i đa hóa 1Ii +huJ+ cSa +h= đzc quyq+ 9 CR=C5
C5=T5E=(B" v= CR=TRE=$Pl)E=$*0%0)&()=*0%0)(
=4(B"=*0%0)(=4=(0 ) P=43
2) t<i đa hóa doa+h thu TR ma, khi CR=0=4*0%0)(= 0M=4=(*0 ) P=(* bhi đó9 pi= TR% T5= %
*K3K0=4 joa+h +0hisp 26 1_
c) T= &00=4 T5= (B"B((0
P= 43) = (0 +h7+0 pi = TR% T5= 9"0%K40= ((0
giá lúa nãm vùa qua là 2000$/kg; sản luqng cân bãng là 5000 tấn. nãm nay do hqn hán
nên nhüng nguòi nông dân trông lúa b| mất mùa. hç sô co dãn cúa càu vê lúa theo giá cả là
- 0.6
-thu nhqp cúa nguòi trông lúa nãm nay là tãng hay giảm so vói nãm truóc?
- giá lúa nam nay tãng lên 2500$/kg, sản luqng lúa can bãng nãm nay là bao nhiêu?
- thu nhqp nguòi nông dân trông lúa thay dôi bao nhí?
% thu +hJp cSa +07Wi tro+0 1pa +am +ay ta+0 hay 0iUm so vdi +am tr7dc•
tra 1Wi9
hs s< co dN+ cSa c=u vq 1pa th-o 0iG cU 1=š% 0."šM&
5Yu co 0iN+ ;t +D+ P› TR đo+0 2i?+. bhi 0iG cSa th6 tr7W+0 0iUm thA thu +hJp cSa +c+0 dh+ 0iUm
,u<+0 so vdi tr7dc.
%0iG 1pa +am +ay ta+0 1D+ (*00^'k0) sU+ 17I+0 1pa ca+ 2i+0 +am +ay 1= 2ao +hiDu•
Ta có9 #d=P'l$(%&)'$P(%P&)=4$+am +ay)=(*00l&.*'š%0."š="(*0$tQ+)
%thu +hJp +am +ay=(*00l"(*0l&0€!=&*"(*l&0€" trisu đo+0
thu +hJp +am +0oGi=(000l*000l&0€!=&0000l&0€" trisu đo+0
PhY+ tram thu +hJp +am +0oGi=&0000l&0€"'$&*"(*l&0€"B&0000l&0€")=œ &0•
PhY+ tram thu +hJp +am +ay=&*"(*l&0€"'$&*"(*l&0€"B&0000l&0€")=œ90•
>Jy thu +hJp cSa +07Wi +c+0 dh+ +am +ay ta+0 h8+ 9 1Y+ so +am +0oGi.
Một hãng sản xuất thiêt b| diçn tú có hàm cầu : P = 100 - 0,01Q. Chi phí bình quan d=cúa
hãng ATC = 50 + 30000 / Q
Giả sú Nhà nuóc quyêt d|nh thu một khoản thuê 10$ / 1 d.v sp. Khi dó giá, sản luqng và
tông lqi nhuqn thay dôi nhu thê nào?
2R+ có thH t;+h ra đc t@+0 doa+h thu9 TR = &00 % 0)0&
(
t@+0 chi ph; T5 = *0 B !0000
CR = &00 % 0)0(
C5 = *0.
sau khi 26 đG+h thu? thA C5E = C5 B &0 = "0
44 sU+ 17I+0 E = (000 sU+ phxm
P = 30^
1Ii +huJ+ = !0000
Hàm cầu bút máy cúa Công ty A nhu sau:
Qx=1000-200Px+0,1B +0,5A-200Py
Trong dó:
Qx: là luqng bút máy sản xuất hàng tháng
Px là giá don v| bút máy
B: là thu nhqp bình quân cúa giói tiêu dùng bút máy
A là ngân sách quảng cáo hàng tháng cúa công ty
Py: là giá don v| cúa mµc bút máy
Giả sú cho: Px=5$; B=15000$; A= 5000$ và Py = 10$
a. Hãy tính hç sô co giản cúa cầu bút máy theo tùng biên sô nói trên
b. Hãy vë duòng cầu cúa bút máy
c. Hãy cho biêt diêu gì së xảy ra cho duòng cầu bút máy nêu giá mµc bút máy (Py) tãng lên
15$.
>di 2=i +=y mA+h ,i+ đ7a ra 1Wi 0iUi +h7 sau9
VYu tiD+ 2R+ thay tQt cU cGc s< 1isu trD+ v=o h=m cYu 444 = (000
a) T;+h hs s< co 0iN+ cSa cYu 2pt mGy9
B) Th-o 0iG đ8+ v6 2pt mGy9 #P, = $%(00)*'(000 = % 0)*
B) Th-o thu +hJp 2A+h quh+ cSa +07Wi tiDu dm+09 #/ = 0)& l &*000 ' (000 = 0)K*
B) Th-o chi ph; quU+0 cGo9 #A = 0)* l *000 ' (000 = &)(*
B) Th-o 0iG m}c 2pt mGy9 #Py = $%(00)&0'(000 = %&
2) >T đ7W+0 cYu cSa 2pt mGy9 V7W+0 cYu cSa 2pt mGy phy thuzc v=o 4 y?u t<9 FiG 2G+ cSa 2pt
mGy) +0h+ sGch quU+0 cGo) thu +hJp cSa +07Wi tiDu dm+0) 0ia 2G+ m}c 2pt mGy. 44 mu<+ vT đc
đ7W+0 cYu cSa 2pt mGy 2R+ phUi vT 4 đ7W+0 cYu t78+0 `+0 vdi 4 2i?+ s< +ói trD+) sau đó •cz+0
th-o chiqu +0a+0• cGc đ7W+0 cYu đó 1Ri 44 cYu cSa 2pt mGy.
c) đz co 0iN+ cSa cYu th-o 0iG m}c 2pt mGy #Py = & 44 >isc ta+0 hay 0iUm 0iG m}c 2pt mGy
khc+0 1=m U+h h7[+0 tdi t@+0 doa+h thu 444 visc 0iG m}c ta+0 1D+ &*^ khc+0 0hy U+h h7[+0 tdi
đ7W+0 cYu cSa doa+h +0hisp .

QE'=56. khi nào hãng phải đóng cử sản xuất e. xác định đường cung của hãng f.33.74=> NSB= 2408. PS= 1605. khi mức giá trên thi trường là 30$ thì hàng có tiếp tục sản xuất ko và sản lượng là bao nhiêu? a. QE=QS=QD=> Giải pt cung cầu có: PE=70 VÀ QE=60 b) Ed= Q'd*P/Q= . FC = TCq=0 = 169 VC = TC – FC = Q2 + Q AVC = TC/Q = Q + 1 + 169/Q MC = (TC)’ = 2Q + 1 b.Nếu nhà nước áp đặt mức giá trần cho sản phẩm là 50 đồng. nếu giá thị trường là 55$.167 c) vẽ hình ra có : CS= 900. hãy tính khoản tổn thất vô ích của phúc lợi xã hội và hãy giải thích tại sao lại có khoan tổn thất này? a) Tại điểm cân bằng: PE=PS=PD. giả sử chính phủ đánh thuế 5$/đơn vị sp thì điều gì sẽ xảy ra? g.67 giá mà người tiêu dùng phải trả: PD= Giá cân bằng sau thuế= 71.Tổn thất xã hội do thuế gây ra là bao nhiêu? vì sao lại có khoản tổn thất đó? 4. Do vậy khi Ed>Es thì người sản xuất phải chịu phần lớn thuế và ngược lại khi Es>Ed thì gánh nặng thuế dồn vào người tiểu dùng Khi Ed=Es thì thuế được phân bổ đều cho cả hai bên Ngoài ra khi Ep<1 thì khi giá hàng hóa tăng thì tổng doanh thu sẽ tăng và ngược lại À khi không có hệ số co giãn thì ta có thể dùng hệ số góc trong phương trình cung và cầu để tính tỷ trọng phan bổ thuế Như là (Ed*t)/(Es-Ed)=(Ad*t)/(As-Ad) với As và Ad lần lượt là hệ số góc của đường cung và đường cầu Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm tổng chi phí la TC=Qbình+Q+169 trong đó Q là sản lượng sản phẩm con TC đo bằng $ a.hãy xác định lợi nhuận tối đa hãng có thể thu được c. Khi P = 55 $ DDK tối đa hoá lợi nhuận P = MC ó 55 = 2Q + 1 .73.AVC. Es= Q's*P/Q= 1. xác định sản lượng hòa vốn của hãng d. giá bán và lợi nhuận của doanh nghiệp thay đổi như thế nào? Giả sử hàm tổng chi phí trước thuế là TC thì MC= TC' Khi chính phủ đánh thuế a đồng/sp Thì hàm tổng chi phí mới là TC1= TC+a*Q nên MC1=TC1'=TC'+(a*Q)'=MC+a Có lợi nhuận tối đa thì MR=MC1 Giải ra tìm được P và Q lúc đó và tính được lợi nhuận tối đa Khi chính phủ đánh thuếc ngàn đồng/ sản phẩm thì gánh nặng thuế khóa này ai là người phải gánh chịu? cụ thể là bao nhiêu? Khi chính phủ đánh thuế thông thường cả nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng đều phải chịu thuế theo công thức nhà sản xuất phải chịu 1 khoản thuế bằng (Ed*t)/(Es-Ed) còn người tiêu dùng chịu (Es*t)/(Es-Ed) .QS=40=> DWL= 300 Trong cạnh tranh độc quyền:nếu chính phủ đánh thuế a ngàn đồng/sản phẩm.ATC.67.đánh thuế 5đồng/đvsp.67 CS=802.67.VC. thì sản lượng tối ưu.53 d)PC= 50 => QD=100.và MC b. hãy cho biết FC.T=66. PS=1800=> NSB=CS+PS=2700 G/S CP đánh thuế vào người sản xuất là : t= 5=> PS=Q+15 Điểm cân bằng mới: PE'=71.47 Phần mất không là: 291.67 giá mà người sản xuất phải trả: PS= 71.2.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->