THỂ LỆ BẦU CỬ BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỜNG HỌC TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM Nguyên

tắc, thể lệ bầu cử và điều kiện trúng cử Kính thưa quý vị đại biểu, Thưa Kính thưa Đại hội! Thay mặt tổ bầu cử tôi xin thông báo với Đại hội về nguyên tắc, thể lệ bầu cử và điều kiện trúng cử. 1. Nguyên tắc, thể lệ bầu cử: - Bầu ban thanh tra nhân dân trường học nhiệm kỳ 2011 – 2012 được tiến hành bằng cách bỏ phiếu kín. A. Phiếu bầu cử được phân ra làm 2 loại: -Phiếu bầu hợp lệ:- Phiếu bầu là phiếu in sẵn danh sách bầu cử do Đại hội trù bị thông qua và có đóng dấu treo của BCH Công Đoàn trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. Phiếu được gạch đúng quy định từ 1 đến 3 người và ở chính giữa họ và tên người trong phiếu. - Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thừa so với số lượng Đại hội quyết định, phiếu trắng là phiếu không bầu ai, phiếu gạch hết bốn người trong phiếu, phiếu xoá giữa 2 dòng họ và tên người trong phiếu, không rõ để ai, bầu ai, phiếu viết tên riêng, phiếu ký tên người bầu, phiếu không có dấu treo của BCH Công Đoàn trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. - Phiếu bầu thiếu so với số lượng được vẫn là phiếu hợp lệ. 2. Vể điều kiện trúng cử: 1.- Người được bầu trúng cử khi có quá nửa số phiếu bầu đồng ý . 2.Trường hợp số người đạt số phiếu tín nhiệm trên 1/2 số phiếu bầu, nhiều hơn số lượng cần bầu thì danh sách trúng cử lấy theo thứ tự từ người có số phiếu cao cho đến người có số phiếu thấp, cho đến khi đủ số lượng quy định. 3.Trường hợp cuối danh sách trúng cử có nhiều người ngang phiếu nhau và nhiều hơn số lượng cần bầu thì bầu lại số người ngang phiếu đó để lấy người có số phiếu cao hơn theo số lượng quy định, nhưng số phiếu tín nhiệm lần này không cần quá 1/2 trên tổng số phiếu bầu. 4. Trường hợp bầu lại mà số phiếu vẫn ngang nhau thì có bầu nữa hay không là do Đại hội quyết định. 5. Bầu lần thứ nhất chưa đủ số lượng quy định có bầu thêm nữa hay không thì do Đại hội quyết định.Trên đây là nguyên tắc, thể lệ bầu cử và điều kiện trúng cử ban kiểm phiếu xin thông báo trơớc Đại hội. Xin cảm ơn Đại hội!

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.