Hội Những Người Ôn Thi Đại Học

http://facebook.com/onthidh
Đề thi thử số 1
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn thi : LÍ - khối A.
Thời gian: 90 phút

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Ngta cân truyên môt công suât diên môt pha 10000kW duoi môt hiêu diên thê 50kV di xa. Mach diên co
hê sô csuât÷0,8. Muôn cho ti lê náng luợng mât trên dg dây không qua 10° thi diên tro cua duơng dây phai co giá
tri:
A. R<20 ôm B. R<25 ôm C. R<4 ôm D. R<16 ôm
Câu 2: Trong TN giao thoa ánh sang Iâng ngta dung ánh sáng co buoc song tu 0,4micromet - 0,7micromet.
khoang cach giua hai khe la a÷2mm; kcach tu hai khe dên man quan sat la D÷1,2m. Tai diêm M cach vân sang
trung tâm môt khoang xM÷1,95mm co bao nhiêu buc xa cho vân sang?
A.8 B.4 C.3 D.1
Câu 3: Phat biêu sai la:
A. Hiên tuợng tan sác ánh sáng chung to ánh sáng co nhiêu tphân phuc tap.
B. Hiên tuợng giao thoa asang cto ánh sáng co tinh chât song.
C. Hiên tuợng quang diên cto anh sang co tinh chât hat.
D. Su nhiêu xa ánh sáng la do cac luợng tu ánh sáng co tân sô khac nhau trôn lân nhau.
Câu 4: Môt vât dd vs ptr x÷4can2.sin(5pi.t-pi/4)m Quãng dg vât di dc tu t1÷1/10s dên t2÷6s la:
A.84,4 B.333,8 C.331,4 D.33,75
Câu 5: Môt vrán quay nhanh dân dêu quanh môt truc cô dinh xuyên qua vât. Môt diêm trên vrán k nám trên truc
quay co:
A. gia tôc tiêp tuyên cung chiêu voi chiêu quay cua vât rán o môi thoi diêm.
B. gia tôc tiêp tuyên táng dân, gia tôc huong tâm giam dân.
C. dô lon cua gia tôc tiêp tuyên co gtri lon hơn dô lon cua gia tôc hg tâm.
D. ca ba dêu sai.
Câu 6: Thanh AB manh dông chât, tiêt diên dêu co chiêu dai l÷60 cm, klg m. vât nho co klg 2m gán vao dâu A
cua thanh. Trong tâm cua hê cach dâu B môt khoang la:
A. 10cm B. 20cm C. 50cm D. 30cm
Câu 7: Rong roc co dang dia dác bk r÷5cm, klg mo÷2kg co thê quay quanh môt truc nám ngang. hon bi co klg m÷3kg, luc
dâu dc treo o dô cao cach mát dât h÷2m. tin vtôc cua hon bi va vtôc goc cua rong roc khi hon bi bát dâu cham dât.
A.w=89,54rad/s; v=5,45m/s B.w=150rad/s; v=7,5m/s
C.w=100rad/s; v=5,0m/s D.w=109,54rad/s ; v=5,48m/s

Câu 8: Ba diêm O,A,B nám trên môt nua dg tháng xuât phat tu O. Tai O dát môt nguôn diêm phat nguôn âm dáng
hg ra kgian, môi trg k hâp thu âm. Muc cdô âm tai A la 60dB, tai B la 20dB. Muc cdô âm tai trung diêm M cuaAB
la:
A. 26dB B. 17dB C. 35dB D. 40dB
Câu 9: Phat biêu sai:
A. Môt diên trg biên thiên theo tgian sinh ra môt tu trg o cac diêm lân cân.
B. Diên tu trg lan truyên trong kgian duoi dang song diên tu, k lan truyên dc trong chân không.
C. Môt tu trg biên thiên theo gian sinh ra môt diên trg xoay o cac diêm lân cân.
D. Trong diên tu trg, vectơ cdô diên trg va vectơ cam ung tu luôn vuông goc nhau.
Câu 10: Mach AB gôm doan machAM nôi tiêp doan machMB. doan AM gôm diên troR mác ntiêp vs cuôn cam
thuân co dô tu camL thay dôi, doan machMB chi co tu diênC. Diên ap tuc thoiUAB÷100cán2. cos(100pi.t) (V).
KhiL÷L1 thi I hd÷0,5A; UMB÷100V ddiên trê pha so vs uAB môt goc 60dô.
diêu chinh L÷L2 dê diên ap hiêu dung UAM dat cuc dai. tim dô tu cam L2?
A. (2¹cán3)/pi B. 2,5/pi C. (1¹cán3)/pi D. (1¹cán2)/pi
Câu 11: Tinh chât nao sau dây cua song âm chiu anh huong khi nhiêt dô thay dôi:
A. Buoc song B. Tân sô C. Biên dô D. Cuong dô
Câu 12: Môt vât dddh voi biên dô A,chu ki T. Ti sô giua quãng duong max vât di dc trong khoang thoi gian 2T/3
voi quãng duong min vât di duợc trong khoang thoi gian T/4 la?
A. (4-can3)/(2-can2) B.3/2 C.2/can2 D. 3/(2-cán2)
Câu 13: Trên bê mát chât long co hai nguôn kêt hợp A,B voi pt lân luợt la 5cos40pit (mm) va 5cos(40pit¹pi)mm.
Tôc dô truyên song la 80cm/s,AB÷5cán2 cm Xet hinh vuông AMNB trên bê mát,tâm O,goi P la trung diêm AM.
Sô cuc dai trên PB la??
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 14: Mach LC gôm 3tu giông nhau,mác song song,dc tich diên dên hdt cuc dai Uo. Khi náng luợng diên
truong báng 3lân náng luợng tu truong,nguoi ta nôi tát 2dâu cua môt tu. Khi do hdt cuc dai trong mach la bao
nhiêu.
A. can3Uo/2 B. can2Uo C. 3Uo/2cán2 D. 2Uo/can3
Câu 15: Vât dddh voi biên dô A÷5cm. Tai thoi diêm ban dâu vât co li dô x÷4cm va dang chuyên dông theo chiêu
duơng. Dên thoi diêm T/4 vât di duợc quãng duong la
A. 2cm B. 2.46cm C. 3cm D. 3.52 cm
Câu 16: Cllx nám ngang,vât náng klg m÷100gam,lo xo co dô cung 160N/m. Lây g÷10m/s2. Khi vât o vtcb,nguoi
ta truyên cho vân tôc 2m/s theo phuơng ngang dê vât dddh voi hsô ma sat 0.01. Tôc dô trung binh cua vât trong
suôt qua trinh dd la? (cm/s)
A. 63.7 B. 34.6 C.72.8 D. 54.3
Câu 17: Môt con lác lò xo nám ngang k = 20N/m, m = 40g. Hê sô ma sát giua mát bàn và vât là 0,1, g = 10m/s
2
. dua con lác
toi vi trí lò xo nén 10cm rôi tha nhẹ. Tinh quãng duong di duợc tu lúc tha dên luc vectơ gia tôc dôi chiêu lân thu 2:
A. 29cm
B. 28cm
C. 30cm
D. 31cm
Câu 18:Hai chât diêm dao dông diêu hòa voi chu kỳ T, lêch pha nhau pi/3 voi biên dô lân luợt là A và 2A, trên hai truc toa
dô song song cùng chiêu, gôc toa dô nám trên duong vuông góc chung. Khoang thoi gian nho nhât giua hai lân chúng ngang
nhau là:
A. T B. 2T C.T/2 D. T/4
Câu 19: Môt vât có khôi luợng m1=125g mác vào lò xo nhẹ co dô cung k=200N/m dâu kia cua lò xo gán chát vao tuong,
vât va lo xo dát trên mát pháng ngang không ma sat. Dát vât thu 2 có khôi luợng m2=375g sát voi vât thu nhât rôi dẩy châm
ca 2 vât cho lò xo nén lai 8cm. Khi tha nhẹ chung ra, lo xo dẩy 2 vât chuyên dông vê 1 phía. Lây pi^2=10, khi lò xo dãn cuc
dai lân dâu tiên thì 2 vât cách xa nhau môt doan là:
A. 4pi-8
B. 16
C. 2pi-4
D. 4pi-4
Câu 20: Trên mát nuoc có hai nguôn giông nhau A và B, cách nhau khoang AB ÷ 12cm dang dao dông vuông góc voi mát
nuoc tao ra song co buoc sóng 1,6cm. Goi M và N là hai diêm khác nhau trên mát nuoc, cach dêu hai nguôn và cách trung
diêm I cua AB môt khoang 8cm. Sô diêm dao dông cùng pha voi hai nguôn o trên doan MN báng:
A. 5 B. 6 C. 7 D. 3
Câu 21: Trên bê mát chât long có 2 nguôn phát sóng kêt hợp O1 và O2 dao dông dông pha, cách nhau môt khoang O1O2
báng 40cm. Biêt sóng do môi nguôn phát ra có f=10Hz, vân tôc truyên sóng v=2m/s. Xet diêm M nám trên duong tháng
vuông góc voi O1O2 tai Ó. Doan O1M có giá tri lon nhât ÷ ? dê tai M co dao dông voi biên dô cuc dai:
A. 20cm
B. 50cm
C. 40cm
D. 30cm
Câu 22: Mach xoay chiêu gôm diên tro thuân R , cuôn dây không thuân cam có r=10 om, tu diên C=1/(6pi) mF, L=0,4/pi
H. Môt vôn kê co diên tro vô cùng lon duợc mác vao doan mach chi gôm cuôn dây và tu diên. Diên ap 2 dâu mach là
Uo.cos100pit. Biên dôi R dê công suât trên R cuc dai, khi do vôn kê chi 100V. Tính Uo?
A. 261,3126V
B. 216,2136V
C. 126,6321V
D. 162,1623V
Câu 23: 2 tu C1=3Co,C2=6Co mác nôi tiêp. Nôi 2 dâu bô tu voi pin có suât diên dông E=3V dê nap cho các tu rôi ngát ra
và nôi voi cuôn dây thuân cam L tao thành mach dao dông diên tu tu do. khi dong diên trong mach dao dông dat cuc dai thì
nguoi ta nôi tát 2 cuc cua tu C1. Hiêu diên thê cuc dai trên tu C2 cua mach dao dông do la?
A. Can2 V
B. 2can2 V
C. 2can3 V
D. can3 V
Câu 24: Môt may phat diên xoay chiêu ba pha có các cuôn dây cua phân ung duợc mác theo kiêu hình sao, tai tiêu thu là ba
den giông hêt nhau, khi máy hoat dông ôn dinh, nêu tai tiêu thu chuyên tu cách mác hình sao sang cách mác tam giác. Nhân
dinh nao sau dây la dung (gia thiêt den không chay khi chuyên cách mác)
A. Công suât tiêu thu cua tai táng 9 lân.
B. Công suât tiêu thu cua tai táng 3 lân.
C. Công suât tiêu thu cua tai táng can3 lân.
D. Công suât tiêu thu cua tai không dôi.
Câu 25: Trong thí nghiêm giao thoa voi 2 nguôn sóng giông nhau tai A, B trên mát nuoc. Khoang cách 2 nguôn là
AB=8cm. 2 sóng truyên di co buoc song 2cm.Trên dt xx' song song AB cach AB 2cm. Khoang cách ngán nhât tu giao diêm
C cua xx' voi duong trung truc cua AB dên 1 diêm dao dông voi biên dô cuc tiêu nám trên xx' là:
A. 0,56cm
B. 0,5cm
C. 1cm
D. 0,64cm
Câu 26: Diên náng duợc tai tu nơi phat dên nơi tiêu thu báng dây dân chi co diên tro thuân, dô giam thê trên dây báng 15%
diên áp hiêu dung nơi phat diên. Dê giam hao phi trên duong dây 100 lân (công suât tiêu thu vân không dôi, coi diên ap nơi
tiêu thu luôn cùng pha voi dong diên) thì phai nâng diên áp hiêu dung nơi phat lên:
A. 8,515 lân
B. 7,125 lân
C. 10 lân
D. 1/10 lân
Câu 27: Môt nguoi quan sát sóng trên mát hô thây khoang cách giua hai ngon sóng liên tiêp báng 2m và có 6 ngon sóng qua
truoc mát trong 8s. Vân tôc truyên sóng trên mát nuoc là
A. 3,2m/s B. 1,25m/s C. 2,5m/s D. 3m/s
Câu 28: Dâu A cua môt dây dan hôi dao dông theo phuơng tháng dung voi chu kì T = 10s. Biêt vân tôc truyên pha cua sóng
là v = 0,2m/s doc theo dây. Khoang cách ngán nhât giua hai diêm dao dông nguợc pha là bao nhiêu?
A. d = 1m B. d = 1,5m C. d = 2m D. d = 2,5m

Câu 29: Môt mũi nhon S cham nhẹ vào mát nuoc dao dông diêu hòa voi tân sô 20 Hz thì thây hai diêm A và B trên mát nuoc
cùng nám trên môt phuơng truyên sóng cách nhau môt khoang d ÷ 10 cm luôn luôn dao dông nguợc pha voi nhau. Tôc dô
truyên sóng có giá tri (0,8 m/s =<v =< 1 m/s) là
A. v = 0,8 m/s B. v = 1 m/s
C. v = 0,9 m/s D. v= 0,7m/s
Câu 30: Hai diêm M, N cùng nám trên môt phuơng truyên song cach nhau λ/3, song co biên dô A, tai thoi diêm t
1
có u
M
=
+3cm và u
N
= -3cm. Biêt sóng truyên tu N dên M. Thoi diêm t
2
liên sau do co u
M
= +A là
A. 11T/12 B. T/12 C. T/6 D. T/3
Câu 31: Dát môt diên áp xoay chiêu có tân sô I thay dôi vao hai dâu doan mach RLC nôi tiêp thì thây khi f1= 40 Hz và f2= 90 Hz thì
diên áp hiêu dung dát vao diên tro R nhu nhau. Dê xay ra công huong trong mach thì tân sô phai báng
A. 27,7 Hz. B. 50 Hz. C. 130 Hz. D. 60 Hz.
Câu 32: Vât dao dông diêu hòa có vân tôc cuc dai báng 3m/s và gia tôc cuc dai báng 30 (m/s^2). Thoi diêm ban dâu vât có vân tôc
1,5m/s và thê náng dang táng. Hoi vào thoi diêm nao sau dây vât có gia tôc báng 15 (m/s^2):
A. 0,10s; B. 0,15s; C. 0,20s D. 0,05s;
Câu 33: Nhân xet nao sau dây vê tính chât cua các buc xa la dung:
A. Tia X có kha náng dâm xuyên lon hơn tia tu ngoai la do co buoc sóng nho hơn va cac photon tia X co tôc dô lon hơn.
B. Các buc xa co buoc sóng càng nho càng có thê gây ra hiên tuợng quang quang diên voi nhiêu chât hơn.
C. Các buc xa trong thang song diên tu có cùng ban chât, nguôn phát và ranh gioi rõ rêt.
D. Tia hông ngoai co buoc sóng lon hơn tia do nên khoang vân lon khi giao thoa và dê dang quan sat duợc báng mát.

Câu 34: Diêu nao sau dây la SAI khi noi vê các loai quang phô:
A. Quang phô vach phát xa cua các nguyên tô khác nhau thì chi khác nhau vê sô luợng và màu sác các vach phô, còn vi tri va dô sáng
ti dôi là giông nhau;
B. Quang phô liên tuc không phu thuôc vào thành phân câu tao cua nguôn sáng, chi phu thuôc vào nhiêt dô;
C. Quang phô vach phát xa bao gôm môt hê thông nhung vach màu riêng rẽ nám trên môt nên tôi;
D. Viêc nghiên cuu quang phô vach cua ánh sáng do mâu vât phat ra la cơ so cua phép phân tích quang phô.
Câu 35: Trong truyên thông báng song diên tu, nhân xet nao sau dây la dung?
A. Tín hiêu âm tân (hoác thi tân) duợc truyên di ngay sau khi thu va khuêch dai o máy phát.
B. Song diên tu la song ngang duợc phát ra tu bât cu vât nào có thê tao môt diên truong hoác tu truong biên thiên.
C. Tín hiêu diên thu duợc trong ángten cua máy thu thanh biên thiên voi môt tân sô duy nhât báng tân sô cua tín hiêu dua ra loa.
D. Sóng cuc ngán phan xa manh o tâng diên li va do do duợc dung dê truyên thanh, truyên hình trên mát dât.
Câu 36: Mach dao dông LC: Gôm L =5mH, tu C = 50.10^-6 F, diên tro thuân cua cuôn dây nho không dang kê, tich diên
cho tu dên hiêu diên thê cuc dai báng 6V. Náng luợng tu truong va cuong dô dong diên trong mach o thoi diêm mà hiêu diên
thê giua hai ban cuc cua tu diên báng 4V là:
A. 0,5J; 0,45A. B. 0,5mJ; 0,45A. C. 0,9J; 0,6A. D. 0,9mJ; 0,6ª
Câu 37: Môt ông dây co diên tro thuân r và hê sô tu cam L. Dát vao hai dâu ông dây môt diên ap không dôi 6V, thi cuong
dô dong diên trong ông dây la 0,12A. Dát vao hai dâu ông dây môt diên áp xoay chiêu có tân sô 50Hz và có giá tri hiêu dung
100V thi cuong dô dong diên hiêu dung trong ông dây là 1A. Giá tri cua r và L là:
A. r = 50; L = 0,5H. B. r = 100; L = 0,5H.
C. r = 100; L = 0,28H. D. r = 50; L = 0,28H.
Câu 38: Môt vât dao dông diêu hòa voi biên dô 6cm. Quãng duong nho nhât mà vât di duợc trong môt giây là 18cm. Thoi
diêm kêt thuc quãng duong do thi vât co li dô
A. 2 cm. B. 3 cm hoác -3 cm. C. 6 cm hoác -6 cm. D. báng 0.
Câu 39: Môt hành khách dùng dây cháng cao su treo môt chiêc ba lô lên trân toa tâu, ngay phía trên môt truc bánh xe cua toa
tâu. Khôi luợng ba lô là 16 kg, hê sô cung cua dây cháng cao su là 900N/m, chiêu dài môi thanh ray là 12,5m, o chô nôi hai
thanh ray có môt khe ho nho. Dê ba lô dao dông manh nhât thì tâu phai chay voi vân tôc là
A. v ~ 54m/s. B. v ~ 27m/s. C. v ~ 54km/h. D. v ~27km/h.

Câu 40: Cho mach diên xoay chiêu gôm RLC mác nôi tiêp. Trong do, L ÷ 1/5π (H), C = 10^-3/π (F), R là môt
biên tro voi giá tri ban dâu R ÷ 20Ω. Mach duợc mác vào mang diên xoay chiêu có tân sô I ÷ 50(Hz). Khi diêu
chinh biên tro dê diên tro giam dân thì công suât cua trên mach sẽ:
A. ban dâu táng dân sau do giam dân. B. táng dân.
C. ban dâu giam dân sau do táng dân. D. giam dân.

II. PHẦN RIÊNG (10 câu)
A. Theo chương trình chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)
Câu 41: Duong kính cua các thiên hà vào khoang:
A. 1000000 nám anh sang B. 100000 nám anh sang
C. 10000 nám anh sang D. 10000000 nám anh sang
Câu 42: Trong môt mach dao dông LC. Sau khi tu duợc tich dên diên tích Qo, tu diên phong diên qua cuôn dây co dô tu cam
L. Trong khoang thoi gian giua hai lân liên tiêp cuong dô dong diên qua cuôn cam báng không, diên luợng dã phong qua
cuôn dây là?
A. 2Qo B. Qo C. Qo/2 D. Qo/4
Câu 43: Dát diên áp xoay chiêu có giá tri hiêu dung 220V và tân sô không dôi vao hai dâu A và B cua doan mach mác nôi
tiêp theo thu tu gôm biên tro R, tu diên co diên dung C, cuôn cam thuân co dô tu cam L thay dôi duợc. Goi N la diêm nôi
giua cuôn cam thuân và tu diên. Các giá tri R, L, C huu han và khác không. Voi L=L1 thi diên áp giua hai dâu doan mach
cùng pha voi cuong dô dòng qua mach. Voi L =2L1 thi diên áp hiêu dung giua A và N báng
A. 220 V. B. 100can2V. C. 110 V. D. 220can2 V.
Câu 44: Trong thí nghiêm giao thoa Iâng thuc hiên dông thoi hai buc xa dơn sác co buoc sóng voi khoang vân trên màn anh
thu duợc lân luợt là i1 = 0,48 mm và i1 = 0,64 mm. Xét tai hai diêm A, B trên màn cùng phía vân trung tâm cách nhau môt
khoang 6,72mm. Tai A ca hai hê vân dêu cho vân sáng, còn tai B hê i1 cho vân sáng hê i1 cho vân tôi. Sô vach sáng trên
doan AB là
A. 22 B. 26 C. 20 D. 24
Câu 45: Trong thi nghiêm Young dát trong không khi, nguoi ta thây tai M co vân sang bâc 6. Nêu nhung toan bô
hê thông vao trong chât long co chiêt suât n ÷ 1,25 thi tai M ta thu duợc
A. vân tôi thu 8 B. vân sáng thu 7. C. vân tôi thu 7 D. vân sáng bâc 8
Câu 46: Khi có sóng dung trên dây AB thì thây trên dây có 4 nút (kê ca hai dâu A, B), tân sô dao dông là 27 Hz.
Nêu muôn có 10 nút thì tân sô dao dông là
A. 90 Hz B. 67,5 Hz C. 81 Hz D. 76,5 Hz
Câu 47: Trong giao thoa voi ánh sáng tráng co buoc sóng tu 0,40 m dên 0,76 m. Tim buoc sóng cua các buc xa khác cho
vân sáng trùng voi vân sáng bâc 4 cua anh sang mau do có lamda d = 0,75 m.
A. 0,60 m, 0,50 m và 0,43 m. B. 0,62 m, 0,50 m và 0,45 m.
C. 0,60 m, 0,55 m và 0,45 m. D. 0,65 m, 0,55 m và 0,42 m.
Câu 48: Trong thí nghiêm giao thoa ánh sáng báng khe Iang. khoang cách giua 2 khe kêt hợp là a = 1 mm, khoang
cách tu hai khe dên màn là D = 50cm. ánh sáng su dung gôm 4 buc xa co buoc song : lamda1 ÷ 0,64μm , lamda2 ÷
0,6μm , lamda3 ÷ 0,48μm . Trong khoang giua hai vân trùng màu voi vân ttrung tâm liên tiêp có bao nhiêu vach
sang dơn sác?
A. 41 B. 48 C.34 D. 51
Câu 49: Sao không phát sáng, câu tao boi môt loai chât có khôi luợng riêng cuc kỳ lon, hút ca phôtôn ánh
sáng va không cho thoat ra ngoai, do la môt:
A. thiên hà. B. quaza. C. lô den. D. punxa.
Câu 50: Dát diên áp xoay chiêu có tri hiêu dung U÷120V vao hai dâu môt bong den huỳnh quang. Biêt den
chi sang lên khi diên ap dát vao 2 dâu bong den co dô lon không nho hơn 60can2 (V). Ti sô thoi gian den
sang va den tát trong 30 phút là:
A. 3 lân. B. 0,5 lân. C. 1/3lân. D. 2 lân.
B. Theo chương trình chuẩn (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)

Câu 51: Cho hai dao diêu hoa cung phuơng, cung tân sô va phuơng trinh li dô lân luợt la:
x = 12Cos(100t )cm; x = 16Cos(100t +  )cm. Biên dô dao dông tông hợp cua hai dao dông trên không thê là:
A. 4cm. B. 20 cm. C. 28cm. D. 1,33cm.
Câu 52: Sóng vô tuyên truyên thanh duợc phát tu dai phat thanh ra không gian co dác diêm:
A. Ban dêm phan xa tôt o tâng diên li, ban ngày có thê xuyên qua tân diên li.
B. lan truyên voi tân sô âm tân mà tân sô biên dôi tu 16Hz dên 20000Hz.
C. lan truyên voi tân sô cao tân (song mang) ma biên dô sóng biên dôi theo tân sô âm tân.
D. làm cho phân tu vât chât cua môi truong dao dông voi tân sô sóng mà sóng truyên qua.
Câu 53: Môt con lác lò xo gôm môt lo xo co dô cung k = 100N/m và vât có khôi luợng m ÷ 250g, dao dông diêu hoà voi
biên dô A = 6cm. Chon gôc thoi gian t = 0 lúc vât qua vi trí cân báng. Quãng duong vât di duợc trong π (s) dâu tiên là
A. 2,4m. B. 0,1m. C. 0,6m. D. 0,9m.
Câu 54: Môt con lác lò xo gôm vât nho khôi luợng 0,02 kg va lo xo co dô cung 1 N/m. Vât nho duợc dát trên gia dỡ cô dinh
nám ngang doc theo truc lò xo. Hê sô ma sat truợt giua gia dỡ và vât nho là 0,1. Lò xo có chiêu dài tu nhiên L
0
= 30cm, kích
thich dê con lác dao dông tát dân. Lây g = 10 m/s
2
. Chiêu dài cua lò xo khi vât nho o trang thái cân báng dông là
A. 32cm . B. 30cm . C. 28cm . D. .28cm hoác 32cm.
Câu 55: Phuơng trinh dao dông cua môt nguôn phát sóng có dang u = u
0
Cost. Tôc dô truyên sóng v = 2m/s. Trong khoang
thoi gian 10s, sóng truyên duợc quãng duong:
A. 20m. B. 40m. C. 10m. D. 15m.
Câu 56: Dác trung sinh li nao cua âm dung dê phân biêt duợc hai âm do hai nguôn khác nhau phát ra ?
A. Âm sác. B. Dô to cua âm. C. Dô cao cua âm. D. tân sô âm
Câu 57: Môt mach dao dông diên tu li tuong dang co dao dông diên tu tu do. Tai thoi diêm t ÷ 0, diên tích trên môt ban tu
diên cuc dai. Sau khoang thoi gian ngán nhât 10
-6
s thi diên tích trên ban tu này báng môt nua giá tri cuc dai. Chu ki dao dông
riêng cua mach dao dông này là
A. 4.10
-6
s B. 3.10
-6
s C. 6.10
-6
s. D. 12.10
-6
s.
Câu 58:Phát biêu nao sau dây la sai khi noi vê song cơ ?
A. Biên dô song la biên dô dao dông. B. Vân tôc sóng là vân tôc dao dông.
C. Tân sô sóng là tân sô dao dông. D. Chu ki song la chu ki dao dông.
Câu 59:: Môt vât dao dông tát dân co cac dai luợng giam liên tuc theo thoi gian la
A. biên dô va náng luợng B. biên dô va tôc dô
C. li dô va tôc dô D. biên dô va gia tôc
Câu 60: Môt con lác lo xo dao dông diêu hoa theo phuơng tháng dung voi tân sô góc  tai vi trí có gia tôc trong truong g.
Khi qua vi trí cân báng lò xo giãn:
A. l =

g
. B. l =
2
g

. C. l =
2
g

. D. l =
g

.

Kho ng th i gian nh nh t gi a hai l n chúng ngang nhau là: A.8 D.7 ? (cm/s) B.4/pi H. khi lò xo dãn c c il u tiên thì 2 v t cách xa nhau m n là: A.cos100pit. g = 10m/s2 c t i v trí lò xo nén 10cm r i th nhẹ ợc t lúc th ơ i chi u l n th 2: A. m = 40g.3/2 Câu 13: C. T B. 2cm Câu 16: B. Tính Uo? . D.Câu 12: ợ A. 2 Câu 14: B. A.46cm ơ C. cu n dây không thu n c m có r=10 om. 20cm B. Bi i R công su t trên R c ch 100V. M t vôn k n tr vô cùng l ợc m n m ch ch g m cu n dây và t u m ch là Uo. 30cm Câu 22: M ch xoay chi u g n tr thu n R . cách nhau kho ng vuông góc v i m t ct c sóng 1. mMn ng th ng vuông góc v i O1O2 t i Ó n O1M có giá tr l n nh t iM ng v c i: A. can2Uo iên ợ B. g c t n ng vuông góc chung. 5 B. 30cm D. cách nhau m t kho ng O1O2 b ng 40cm. L=0. 40cm D. t n C=1/(6pi) mF.3 Câu 17: M t con l c lò xo n m ngang k = 20N/m. 54. 5 ợ nhiêu. T/4 Câu 19: M t v t có kh ợng m1=125g m c vào lò xo nhẹ c ng k=200N/m u kia c a lò xo g n ch ng. 29cm B. Bi t sóng do m i ngu n phát ra có f=10Hz. 3. l ch pha nhau pi/3 v l ợt là A và 2A. 7 D. trên hai tr c t a song song cùng chi u. 28cm C. Khi th nhẹ ẩy 2 v t chuy ng v 1 phía. 16 C. (4-can3)/(2-can2) B. G i M và N là ha m khác nhau trên m u hai ngu n và cách trung m I c a AB m t kho ng 8cm. S ng cùng pha v i hai ngu n n MN b ng: A.T/2 D. 4 D.1. v n t c truy n sóng v=2m/s. v t trên m t ph t v t th 2 có kh ợng m2=375g sát v i v t th nh t r ẩy ch m c 2 v t cho lò xo nén l i 8cm. 2pi-4 D. 34. 3 Câu 21: Trên b m t ch t l ng có 2 ngu n phát sóng k t hợp O1 và O2 ng pha. H s ma sát gi a m t bàn và v t là 0. can3Uo/2 Câu 15: ơ A.72. 50cm C. 2. 6 C.2/can2 ợ D. 4pi-4 Câu 20: Trên m c có hai ngu n gi ng nhau A và B. 31cm Câu 18:Hai ch u hòa v i chu kỳ T.6 C. L y pi^2=10. 2Uo/can3 C. 63.52 cm A. 3 ợ C.6cm. 3/(2ợ + A. 3cm D. 2T C. 4pi-8 B.

Câu 25: Trong thí nghi m giao thoa v i 2 ngu n sóng gi ng nhau t i A. 2can3 V D. 3m/s Câu 28: u A c a m ơ ng v i chu kì T = 10s.515 l n B. 7.25m/s C. D.C2=6Co m c n i ti p.3126V B. 1. T/12 C. Công su t tiêu th c a t can3 l n.2136V C. Công su t tiêu th c a t n.1623V Câu 23: 2 t C1=3Co. 10 l n D.9 m/s B. 1/10 l n Câu 27: M i quan sát sóng trên m t h th y kho ng cách gi a hai ng n sóng liên ti p b ng 2m và có 6 ng n sóng qua c m t tr ng 8s.5m C. Bi t v n t c truy n pha c a sóng là v = 0.7m/s ơ n M.6321V D. v = 1 m/s D.A. Kho ng cách 2 ngu n là AB=8cm.2m/s B. 0.56cm B. 216. V n t c truy n sóng trên m c là A. d = 2m D. 2.64cm Câu 26: ợc t i t ơ ơ b ng dây d n ch n tr thu gi m th trên dây b ng 15% n áp hi u d ơ gi ng dây 100 l n (công su t tiêu th v ơ tiêu th luôn cùng pha v n) thì ph n áp hi u d ơ A. v= 0. n u t i tiêu th chuy n t cách m c hình sao sang cách m c tam giác.2m/s d c theo dây. Công su t tiêu th c a t n. t i tiêu th là ba è ng h t nhau.8 m/s C. Hi n th c u b t v i pin có su nt t i trên t C2 c a m ng E=3V n trong m n p cho các t r i ng t ra tc i thì A.8 m/s =<v =< 1 m/s) là A. Can2 V B. 126.5cm C.5m/s D. v = 0. Kho ng cách ng n nh t gi ợc pha là bao nhiêu? A. 162. 1cm D. T/3 λ m t2 li M = +A là u hòa v i t n s 20 Hz thì th m A và B trên m ợc pha v i nhau. 261. T/6 A. N cùng n m trên m +3cm và uN = -3cm. can3 V Câu 24: M n xoay chi u ba pha có các cu n dây c a ph n ợc m c theo ki u hình sao. Th D. v = 0. B trên m c. d = 1. t i th m t1 có uM = . Bi t sóng truy n t A.5m Câu 29: M ũ n S ch m nhẹ vào m cùng n m trên m ơ n sóng cách nhau m t kho truy n sóng có giá tr (0. N và n i v i cu n dây thu n c m L t o thành m i ta n i t t 2 c c c a t C1. Nh n thi è n cách m c) A. 2 sóng truy ' ng cách ng n nh t t m C c a xx' v ng trung tr c c ng v i c c ti u n m trên xx' là: A. 3.125 l n C. 0. 11T/12 B. 2can2 V C. 8. d = 2. Công su t tiêu th c a t i. C. d = 1m B. T c Câu 30: m M. B. 0. khi máy ho ng nh.

Câu 33: Nh A. L = 0. còn v sáng ợc b ng m t. Quang ph liên t c không ph thu c vào thành ph n c u t o c a ngu n sáng. u hòa có v n t c c i vào th B. 50 Hz. x y ra c n m ch RLC n i ti p thì th y khi f1= 40 Hz và f2= 90 Hz thì ng trong m ch thì t n s ph i b ng C. Các b c x D.5H.45A. Tín hi nt ợ ợc truy ợc phát ra t b t c v t nào có th t o m n t . Quang ph v ch phát x c a các nguyên t khác nhau thì ch khác nhau v s t i là gi ng nhau.6ª n tr thu n r và h s t c u ng dây m ng u ng dây m n áp xoay chi u có t n s 50Hz và có giá tr hi u d ng n hi u d ng trong ng dây là 1A. u v t có v n t c i b ng 3m/s và gia t c c i b ng 30 (m/s^2).10^-6 F cho t n hi n th c ib ợng t th gi a hai b n c c c a t n b ng 4V là: A. a máy thu thanh bi n thiên v i m t t n s duy nh t b ng t n s c a tín hi ợ truy n thanh. 0. 0. C. ng ho c t ơ .6A. L = 0. r = 100.10s. m mà hi n n D. 0. B.5mJ. 0. Tia h ng ngo Câu 34: n áp xoay chi u có t n s f n tr B. L = 0.28H. Tia X có kh B. r = 50. D. r = 50.9J. 0. tính ch t c a các b c x l ơ ngo ợ c sóng nh ơ n v i nhi u ch ơ l ơ c sóng càng nh càng có th gây ra hi n t có cùng b n ch t. th C. ngu n phát và ranh gi i rõ r t. r = 100. D.15s.5J. 0.05s.5H.5m/s và th A. Tín hi u âm t n (ho c th t n) B.45A. Quang ph v ch phát x bao g m m t h th ng nh ng v ch màu riêng rẽ n m trên m t n n t i. 27. 60 Hz. C. Sóng c c ng n ph n x m nh t Câu 36: M ng LC: G m L =5mH. . Câu 37: M t ng n trong B. L = 0. c sóng l ơ nên kho ng vân l n khi giao thoa và d các lo i quang ph : ợng và màu s c các v ch ph . D. 130 Hz. . 0.28H. Các b c x C.7 Hz. Vi c nghiên c u quang ph v ch c a ánh sáng do m u v Câu 35: Trong truy n thông b A. Câu 32: V 1. c a phép phân tích quang ph . Giá tr c a r và L là: B.9mJ. truy n hình trên m n tr thu n cu cu n dây nh n trong m ch t. 0. ng bi n thiên. A. nh i máy phát. 0.Câu 31: t m n áp hi u d A. D. A. Th i t có gia t c b ng 15 (m/s^2): C. 0. 0. t C = 50. 0.20s D. ch ph thu c vào nhi C.

B. n. u hòa v ng nh nh t mà v ợc trong m t giây là 18cm. vân t i th 8 Y ợ B. Qo/2 D. Trong kho ng th i gian gi a hai l n liên ti cu n dây là? A. D. Theo chương trình chuẩn (10 câu. 3 cm ho c -3 cm. v ~ 54km/h. Kh ợng ba lô là 16 kg. C.Câu 38: M t v mk A. C. u gi m d n xoay chi u g m RLC m c n i ti π (H). ngay phía trên m t tr c bánh xe c a toa t u. 6 cm ho c -6 cm. cu n c m thu t c ợc. 220 V. T i A c hai h u cho vân sáng. D. ch n i hai thanh ray có m t khe h nh ng m nh nh t thì t u ph i ch y v i v n t c là A. vân sáng b c 8 . C. n. 22 B. B trên màn cùng phía vân trung tâm cách nhau m t kho ng 6. n tích Qo. PHẦN RIÊNG (10 câu) A. vân sáng th 7.48 mm và i1 = 0. vân t i th 7 D. Câu 40: Cho m B. D. C. t n dung C. gi m d n. R là m t Ω ợc m c vào m n xoay chi u có t n s f z u n tr gi m d n thì công su t c a trên m ch sẽ: m d n. Câu 44: Trong thí nghi m giao thoa Iâng th c hi ng th i hai b c x ơ c sóng v i kho ng vân trên màn nh ợc l ợt là i1 = 0. b ng 0. 2 cm. từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: ng kính c a các thiên hà vào kho ng: A. Câu 39: M t hành khách dùng dây ch ng cao su treo m t chi c ba lô lên tr n toa t u. D. B. S v ch sáng trên n AB là A. C h u h n và khác không. còn t i B h i1 cho vân sáng h i1 cho vân t i. C. v ~27km/h. Sau khi t Câu 42: Trong m t m L. L. chi u dài m i thanh ray là 12. v ~ 54m/s. V i L =2L1 n áp hi u d ng gi a A và N b ng A. 220can2 V. 110 V.64 mm.5m. 100can2V. 24 Câu 45: A. Xét t m A. bi n tr v i giá tr ch nh bi n tr A. v ~ 27m/s.72mm. Qo ợ B. 20 D. Các giá tr R. Qo/4 Câu 43: n áp xoay chi u có giá tr hi u d ng 220V và t n s u A và B c n m ch m c n i ti p theo th t g m bi n tr R. G mn i gi a cu n c m thu n và t n. 2Qo B. t n qua cu n c m b n qua cu ợ t c m C. II. C. V i L=L1 n áp gi n m ch cùng pha v dòng qua m ch. D. C = 10^-3/π (F). 26 C. ng LC. Th i B. h s c ng c a dây ch ng cao su là 900N/m.

40  n 0. 0. n áp xoay chi u có tr hi u d è è t trong 30 phút là: B. B). 0. D.42 m.5 Hz C.5 l n. có lamda d = 0. c u t o b i m t lo i ch t có kh ợng riêng c c kỳ l n.Câu 46: Khi có sóng d ng trên dây AB thì th y trên dây có 4 nút (k c u A. B.55 m và 0. Theo chương trình chuẩn (10 câu. C. D. ợc phát t t ơ ng t ng hợp c C. Câu 50: B. 1/3l n. 48 C. ban ngày có th xuyên qua t it z B. ánh sáng s d ng g m 4 b c x μ μ ng gi a hai vân trùng màu v i vân ttrung tâm liên ti p có bao nhiêu v ch B.50 m và 0. Câu 48: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng b ng khe Iang. T s th è è A. 2 l n. lan truy n v i t n s âm t n mà t n s bi C. D. 0. ợ π u hoà v i u tiên là Câu 53: M t con l c lò xo g m m c ng k = 100N/m và v t có kh ợ A = 6cm. C. quaza. 0. x = 16Cos(100t +  B. hút c phôtôn ánh sán A. 0. n li. từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: ơ x = 12Cos(100t )cm. 3 l n.55 m và 0. 0.65 m.45 m.60 m.62 m. t n s ng là 27 Hz. 0.4m. ch um è ỳnh quang.45 m. kho ng cách gi a 2 khe k t hợp là a = 1 mm. B.1m. 0. 0. ợ : ng trên không th là: A. nx t t D. lan truy n v i t n s cao t D.6m. 81 Hz c sóng t 0. 0. .34 D. 0. Bi l n không nh ơ 60can2 (V).9m. thiên hà. N u mu n có 10 nút thì t n s A.43 m. Ch n g c th i gian t = 0 lúc v t qua v trí cân b n ng v A. làm cho ph n t v t ch t c n 20000Hz. 76. 41 c? n màn là D = 50cm. l D. m: n li. B. i theo t n s âm t n. 28cm.50 m và 0. 4cm. punxa. kho ng cách t μ ơ A.76 m. t: C. C. 90 Hz ng là B. D.33cm.5 Hz c sóng c a các b c x khác cho Câu 47: Trong giao thoa v i ánh sáng tr vân sáng trùng v i vân sáng b c 4 c A. Câu 52: Sóng vô tuy n truy A. 0. 20 cm. 1. 2. 51 Câu 49: Sao không phát sáng.60 m. sóng bi ng v i t n s sóng mà sóng truy n qua.75 m. 67.

 B. C.  l =  g 2 . g . 40m. . B. 20m. Lò xo có chi u dài t nhiên L0 = 30cm. V n t c sóng là v n t D. ng. Trong kho ng ng c a m t ngu n phát sóng có d ng u = u0Cost. ợc hai âm do hai ngu n khác nhau phát ra ? cao c a âm. ng. 10m. 32cm . D. ơ ng v i t n s góc  t i v trí có gia t c tr ng g. D.10-6s. 12. Sau kho ng th i gian ng n nh t 10-6s t riêng c a m ng này là A.10-6s Câu 58:Phát bi A. 28cm . Câu 56: A.28cm ho c 32cm. D. Câu 55: ơ th i gian 10s. g . B.  l = ợ ng.  l = g 2 . 30cm . 15m. H s ợt gi ỡ và v t nh là 0. Âm s c. to c a âm. 3. D. T ợ ng: B. C. t n s âm Câu 57: M t m nt nc i. D. kích con l ng t t d n. ợ B.Câu 54: M t con l c lò xo g m v t nh kh ợ c ng 1 N/m. ng.1. 4. C.10-6s ơ n t t do. phân bi C. L y g = 10 m/s2.10-6s. T n s sóng là t n s Câu 59:: A. B. D. sóng truy A. 6. T i th n tích trên m t b n t n tích trên b n t này b ng m t n a giá tr c ng C. Chi u dài c a lò xo khi v t nh tr ng thái cân b ng là A. V t nh ợ ỡc nh n m ngang d c theo tr c lò xo. C. B. C. Câu 60: M t con l Khi qua v trí cân b ng lò xo giãn: A. l =  . truy n sóng v = 2m/s.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful