BÀI TẬP - LÝ THUYẾT ĐỘ ĐO VÀ TÍCH PHÂN

Bài 1: Chứng minh rằng một lớp C những tập con của X là một đại số khi và chỉ khi C không rỗng và
a) , A C B C A B C ∈ ∈ ⇒ ∩ ∈
b)
C
A C A C ∈ ⇒ ∈
Bài giải
Bài này ta chứng minh hai chiều như sau:
(

) Giả sử X là một đại số, ta chứng minh hai tính chất a) và b) trên.
+ Ta có,
∈ ⇒ · ∈ , \
C
X A C A X A C
(chứng minh xong tính chất b)
+ Áp dụng định nghĩa ta có:
∈ ∈ ⇒ ∈ ⇒ ∪ ∈ ⇒ ∪ ∈
⇔ ∪ ∈ ⇔ ∩ ∈
, , \ ( )
( ) (thoa a)
c c c c c c
c c c
A C B C A B C A B C X A B C
A B C A B C
(

) Gỉa sử chỉ khi C không rỗng thỏa mãn , A C B C A B C ∈ ∈ ⇒ ∩ ∈ và
C
A C A C ∈ ⇒ ∈
, ta chứng
minh X là đại số. Tức là,
1. ∈ ∈ ⇒ ∪ ∈ , A C B C A B C
2. ∈ ⇒ ∈ , \ A B C A B C
Thật vậy,
+
∈ ∈ ⇒ ∈ ∈ ⇒ ∩ ∈
⇒ ∪ ∈ ⇒ ∪ ∈ ⇒ ∪ ∈
, ,
( ) (( ) ) (thoa 1).
c c c c
c c c
A C B C A C B C A B C
A B C A B C A B C
+ ∈ ⇒ ∈ ⇒ ∩ ∈ ⇒ ∈ , \ (thoa 2)
c c
A B C B C A B C A B C
Vậy bài 1 được chứng minh xong.
Bài 2: Cho ( )
k
k
f
là một dãy những hàm đo được, cơ bản theo độ đo trên A, nghĩa là với mọi 0 ε > ,
với mọi 0 δ > , tồn tại N sao cho
{ }
: ( ) ( ) , ,
k l
x A f x f x k l N µ ∈ − ≥ ε < δ ∀ ≥
Chứng minh rằng
a) Tồn tại dãy ( )
n
n
k
các số tự nhiên sao cho
1
1 1
: ( ) ( )
2 2
i i
k k
i i
x A f x f x
+
¹ ¹
µ ∈ − ≥ <
' ;
¹ ¹
Đặt
1
1
1
: ( ) ( )
2
i i
n k k
i
n
B x A f x f x
+

·
¹ ¹
· ∈ − ≥
' ;
¹ ¹
U
,
1
n
n
B B

·
· I
b) Với mỗi
C
x B ∈
, dãy
( )
( )
n
k
n
f x
là dãy Cauchy.
c) Dãy
( )
n
k
n
f
hội tụ hầu khắp nơi về một hàm
f
nhận giá trị hữu hạn trên A.
Bài giải.
a) Vì ( )
k
k
f
là một dãy những hàm đo được, cơ bản theo độ đo trên A.
Nên lấy ε · >
1
0
2
i
, với mọi δ · >
1
0
2
i
, tồn tại ( ) N i sao cho
1 1
: ( ) ( ) , , ( )
2 2
k l
i i
x A f x f x k l N i
¹ ¹
µ ∈ − ≥ < ∀ >
' ;
¹ ¹
Ta xây dựng dãy con
( )
i
k i
f
của
( )
k k
f
bằng cách lấy các chỉ số k
i
sao cho
1 2 1
1
(1), max{ 1; (2)},..........
max{ 1; ( )}
i i
k k k k k
k k k i

· · +
· +
Khi đó,
1
1 1
: ( ) ( )
2 2
i i
k k
i i
x A f x f x
+
¹ ¹
µ ∈ − ≥ <
' ;
¹ ¹
(đpcm)
b) Đặt
1
1
1
: ( ) ( )
2
i i
n k k
i
n
B x A f x f x
+

·
¹ ¹
· ∈ − ≥
' ;
¹ ¹
U
,
1
n
n
B B

·
· I
Thì
1
1 1
: ( ) ( )
2 2
i i
n k k
i i
n i n i
B B x A f x f x
+
∞ ∞
· ·
¹ ¹
µ ≤ µ ≤ ∈ − ≥ ≤
' ;
¹ ¹
∑ ∑

1
lim 0 0
2
i
i
n i
B

→∞
·
· ⇒µ ·

Lấy
C
x B ∈
suy ra x B ∉ và do đó có
0
0
cho x B
n
n N sao ∈ ∉
. Nghĩa là,
0
1
, : ( ) ( )
2
n m
k k
i
n m n f x f x ∀ ≥ − ≤
Vậy
( )
( )
n
k
n
f x
là dãy Cauchy.
c) Vì
0 B µ ·
nên
( )
n
k
n
f
hội tụ hầu khắp nơi về một hàm
f
nhận giá trị hữu hạn trên A.
Bài 3: Cho
f
là một hàm khả tích trên A và 0 a> . Chứng minh rằng
{ }
: ( ) x A f x a µ ∈ ≥ < +∞
Bài giải
Ta có,
{ }
{ }
: ( )
do, : ( )
B A
B A B A A
B x A f x a A d d
a d a d ad ad fd
Do B x A f x a
· ∈ ≥ ⊆ ⇒ µ ≤ µ
⇒ µ ≤ µ ⇒ µ ≤ µ ≤ µ < +∞
µ · µ ∈ ≥ < +∞
∫ ∫
∫ ∫ ∫ ∫ ∫
Bài 4: Tính tích phân của hàm sau trên 0; 3
1
¸ ]
4 sin
arctan , neáu ln(1 ) voâtæ
( )
5 , neáu ln(1 ) höu tæ
x x
x x x
f x
x x
+
¹ +
¹
·
'
+ +
¹
¹

. tồn tại N (i ) sao cho i 2 2 1 1  µ  x ∈ A : f k ( x) − f l ( x) ≥ i  < i . 3 B A B A A   . k (2)}. Bài 3: Cho f là một hàm khả tích trên A và a > 0. B = I Bn  2i  n=1 ∞ 1 ∞ 1  µB ≤ µBn ≤ ∑  x ∈ A : f ki +1 ( x) − f ki ( x) ≥ i  ≤ ∑ i Thì 2  n =i 2 n =i  Vì lim ∑ 1 = 0 ⇒ µB = 0 i i →∞ n =i 2 ∞ Lấy x∈ BC suy ra x ∉ B và do đó có n0 ∈ N sao cho x ∉ Bn0 . c) Vì µB = 0 nên fkn ( ) n hội tụ hầu khắp nơi về một hàm f nhận giá trị hữu hạn trên A .. k2 = max{k1 + 1.. ∀n. k (i )} Khi đó. { } B = { x ∈ A : f ( x) ≥ a} ⊆ A ⇒ ∫ d µ ≤ ∫ d µ B A ⇒ a ∫ d µ ≤a ∫ d µ ⇒ ∫ ad µ ≤ ∫ ad µ ≤ ∫ fd µ < +∞ Do do..  1 1 µ  x ∈ A : fk (x) − fk (x) ≥ i  < i i +1 i 2  2 (đpcm)  b) Đặt Bn = U  x∈ A : fki +1 (x) − fki (x) ≥ n=1 ∞   ∞ 1 . Nên lấy ε = 1 1 > 0. m ≥ n0 : f kn ( x) − f km ( x) ≤ 1 2i Vậy fkn (x) ( ) n là dãy Cauchy... l > N (i ) 2  2  Ta xây dựng dãy con ( f ki )i của ( f k ) k bằng cách lấy các chỉ số ki sao cho k1 = k (1). ∀k . Chứng minh rằng µ x∈ A : f (x) ≥ a < +∞ Bài giải Ta có.a) Vì fk ( ) k là một dãy những hàm đo được. cơ bản theo độ đo trên A . ki = max{ki −1 + 1. µB = µ { x ∈ A : f ( x) ≥ a} < +∞ Bài 4: Tính tích phân của hàm sau trên  0..... Nghĩa là. với mọi δ = i > 0 .

neá ln(1+ x) voâ u tæ  f (x) =  4 x+sin x . xarctan x. neá ln(1+ x) höu tæ u x + 5  .