NICARDIPIN TRONG ĐiỀU TRỊ BỆNH NHÂN TiỀN SẢN GiẬT

Bs Nguyễn Thị Hồng Vân

 Hoï vaø teân: BUØI THÒ KIM H

 Chaån ñoaùn: Tiền Sản Giật nặng, Phuø phoåi caáp.  Beänh söû: BN nhaäp vieän trong tình traïng huyeát aùp cao 16/12 cmHg, löø ñöø, nhöùc ñaàu, phuø (++), ho khan.  Sau 3 ngaøy ñieàu trò taïi khoa saûn A BN khoù thôû, tím taùi, böùc röùt,vaät vaõ, phuø toaøn thaân, HA 20/12 cmHg, phoåi ñaày ran aåm, ran noå. Chuyển Hồi sức

32 tuoåi

Dòch teå hoïc
@ Taàn suaát TSG = 6 – 8% caùc tröôøng hôïp mang thai 1 @ Taàn suaát saûn giaät = 5/10.000 tröôøng hôïp sinh @ Nguyeân nhaân thöù 3 daãn ñaàu cuûa töû vong meï 2,3 Hoa Kyø : 1995-7
Anh: : 2003-5 (Nguyeân nhaân tröïc tieáp)

1. Am J Obstet Gynecol 2000;183:S1-22 2. MacKay AP et al. Paediatr Perinat Epidem. 2005; 19: 206-14 3. Confidential Enquiries into Maternal Death 2003-5; UK

Caùc ñònh nghóa tieàn saûn giaät 1. Taêng HA

Sau 20 tuaàn tuoåi thai
HA taâm thu ≥ 140 mm Hg HA taâm tröông ≥ 90 mm Hg

Ño moãi 4 giôø

HA taâm thu ≥ 160 mm Hg HA taâm tröông ≥110 mm Hg

Taêng HA naëng :

Caùc ñònh nghóa tieàn saûn giaät 2. Tieåu ñaïm
300 mg protein trong nöôùc tieåu /24 g hay (Toàn taïi ≥ 1+ que thöû nöôùc tieåu dipstick: Maãu nöôùc tieåu ngaãu nhieân moãi 4-6 g) Baøi tieát nöôùc tieåu coù protein : thay ñoåi Naëng : >5 g protein

Tieâu chuaån cuûa TSG naëng
LAÂM SAØNG

@ HA > 160/110 @ Tieåu ñaïm nghieâm troïng @ Thieåu nieäu (<500ml / 24g) @ Ñau 1/3 buïng treân phaûi/ñau thöôïng vò @ Roái loaïn nhìn @ Ñau ñaàu keùo daøi @ Thôû ngaén ( SaO2/phuø phoåi)

Tieâu chuaån cuûa TSG naëng
CAÄN LAÂM SAØNG Giảm tieåu caàu < 100 x 109/L-1 Taùn huyeát Toån thöông chöùc naêng gan

PHÙ PHỔI
Biến chứng nặng của TSG chiếm tỉ lệ 3%.. Biểu hiện lâm sàng: khó thở nhiều hơn khi nằm + dấu hiệu tổn thương hô hấp: (thở nhanh, tím tái, thiếu oxy.)

Nguyên nhân
Giảm áp lực keo huyết tương, tăng áp lực thủy tĩnh và tăng tính thấm thành mạch mao mạch phổi.

Siêu âm tim giúp chẩn đoán các bệnh lý tim mạch gây ra phù phổi.

Nhau baùm bình thöôøng

Nhau baùm baát thöôøng

Nguyên nhân chưa rõ_ bánh nhau tế bào nội mô bị tổn thương

↑ kết tập TC
↓ TC, TMTH, ↑ men gan

↓ sx chất giãn mạch

Mm tăng nhạy cảm với angiotensin, norepinerphine, co thắt mạch

↑ tính thấm mao mạch cầu thận, đạm niệu

HELLP

↓ nhạy cảm với các chất giãn mạch

↓ GFR và RBF

↑ SVR THA

↑ giữ muối - nước
phù

TSG-SG

HOÄI CHÖÙNG HELLP
H = Tan huyeát EL = Taêng men gan LP = TC thaáp 10-20% tröôøng hôïp naëng vôùi TSG naëng Ñau vuøng thöôïng vò/ñau vuøng ¼ treân buïng phaûi Taêng HA/ñaïm nieäu (-) Phaàn lôùn beänh xuaát hieän ôû 3 thaùng cuoái thai kyø

SẢN GIẬT
- Co giật/ hôn mê không do nguyên nhân TKTU xuất

hiện trong thai kì hay hậu sản/ sản phụ có tiêu
chuẩn của TSG - SG là nguyên nhân gây tử vong mẹ hàng đầu ở các nước đang phát triển. - Xuất hiện đột ngột trong tam cá nguyệt thứ 3 hay sau sanh (đa số trong vòng 24giờ sau sanh, có thể sau 22 ngày)

Chẩn đóan:

 Khởi phát cơn co giật: động kinh, viêm não, viêm màng não, khối u não, chấn thương sọ não ( nhưng không có triệu chứng gì cho đến khi xuất hiện co giật).  o o o o Cơn co giật: Khởi phát đột ngột, Bắt đầu co cứng mặt Tiếp theo là giai đoạn co giật khỏang 15 - 20 giây Ngưng thở kéo dài khoảng 1 phút. Số lần co giật có thể từ 1- 2 đến 100 lần(nếu nặng).

Biến chứng: Thở ngáy, ngưng tim ,ngưng thở, hít dịch dạ dày.

Tiền sản giật
 Điều trị:
Chống co giật: _ MgSO 4 IV 4-6mg/20phút, sau đó truyền TM
1-2g/giờ. _ Theo dõi phản xạ xương bánh chè, NT,lượng nước tiểu. _ Nồng độ Magnesium máu trong thời gian điều trị từ 5 đến 9mg/dL. _ Điều trị ngộ độc Magnesium: calcium gluconate 1g hoặc calcium chloride 300mg.

Ñieàu trò Magnesium
mmol / L Möùc huyeát töông bình thöôøng Khoaõng ñieàu trò Maát phaûn xaï gaân saâu Lieät cô, öùc cheá hoâ haáp Ngöng tim 0.7-1 2-3 5 6-7.5 12 mg /dL 1.7-2.4 4.8-8.4 9.6-12 12-18 24-30

Thuốc hạ áp
Mục tiêu dự phòng nguy hại mẹ: Tăng P nội sọ, xuất huyết não, TMCB cơ tim ,suy tim mất bù. Tránh thay đổi HA đột ngột ở mẹ. Mục tiêu < MAP 15% đến 20%, HA TTg đích 100 -105 Thông dụng :hydralazin, labetalol, esmolol, sodium nitroprusside, nifedipine,nicardipin Tất cả các thuốc đều an toàn cho thai nhi.

1. Hydralazine|dãn cơ trơn MM trực tiếp, có tác dụng tốt khi uống hoặc dùng TM tăng chỉ số tim, giảm kháng lực mạc ngoại vi, cũng gia tăng lưu lượng máu tử cung- nhau và lưu lượng máu thận,
liều 5mg IV / 20 phút, có thể đến 20mg .

_ Nếu cần phối hợp với labetalol (10-20mg) hoặc nifedipine (10mg, uống/ngậm dưới lưỡi)

Labetalol
_ kháng vận alpha-beta adrenergic receptor
_ liều 10-20mg IV, có thể tăng gấp đôi mỗi 10 phút, tối đa 300mg _ truyền qua nhau thai, gây di chứng trên trẻ sơ sinh (nhịp tim chậm, hạ HA, hạ đường huyết)

1. Nitroglycerin (NTG) _giãn TM nhiều hơn giãn ĐM _có tác dụng nhanh, gây hạ áp đột ngột _liều 0.5-1µg/kg/phút truyền bơm điện, tăng dần mỗi 0.5 µg/kg/phút _ hữu ích trong điều trị THA do đặt NKQ 1. Sodium nitroprusside (SNP) _ giãn ĐM nhiều hơn _ liều ban đầu 0.5 µg/kg/phút, tăng dần liều để đạt HA mong muốn(tối đa 2 µg/kg/phút _ngộ độc cyanide khi truyền quá 4 µg/kg/phút

CÁC THUỐC CHẸN KÊNH CALCI
Fleckenstein (1964) lần đầu tiên đưa ra khái niệm chẹn kênh calci. Các thuốc thuộc nhóm này gắn đặc hiệu và phong tỏa trên kênh.

Phân loại Thế hệ 1 là thuốc chẹn kênh Ca ở màng tế bào và màng túi lưới nội bào; Thế hệ 2 tác dụng như thế hệ 1 nhưng chọn lọc trên tế bào cơ trơn thành mạch hoặc tim hơn.

TRONG ĐiỀU TRỊ CAO HUYẾT ÁP
Do làm giảm lực co bóp cơ tim, giảm nhu cầu oxy của cơ tim, giảm trương lực và sức cản mạch ngoại biên Cho tới nay, nó được coi là thuốc điều trị THA an toàn và có hiệu quả. Verpamil, nifedipin, nicardipin và diltiazem đều có hiệu quả hạ áp

Nifedipine
Thuốc ít ức chế cơ tim nhất và cho hiệu quả giãn mạch tốt. Tác dụng phụ : nhức đầu, mạch nhanh, đỏ mặt. Nifedipine nhanh chóng hạ áp sau khi cho dạng uống hay dạng dưới lưỡi (FDA không khuyến cáo sử dụng dưới lưỡi). Sau khi uống liều đầu 10mg, có thể lặp lại sau 30 phút dùng liều duy trì từ 10 đến 20 mg mỗi 3 đến 6 giờ.

Nifedipine được sử dụng để hạ áp sau khi đặt nội khí quản ở BN TSG. Nifedipine kết hợp với magnesium sulfate có thể gây những tác dụng bất lợi lên cả mẹ và thai. Tụt HA nặng, ức chế thần kinh cơ và nhịp tim thai không tốt đã được báo cáo khi sử dụng đồng thời hai thuốc trên.

NICARDIPINE
Là một thuốc ức chế kênh Canxi chậm, thuộc nhóm phenyl dihydropyridine. Ở nồng độ thấp, nicardipine ức chế vận chuyển canxi vào tế bào, chủ yếu là tế bào cơ trơn mạch máu. Khi vào cơ thể, nicardipine gây giãn mạch mạnh nên làm giảm sức cản mạch máu ngoại biên, gây hạ HA, nhịp tim tăng và cung lượng tim.

Giãn mạch vành và mạch máu não Xảy ra cả trên những động mạch nhỏ và động mạch lớn, làm tăng lưu lượng máu và cải thiện sức đàn hồi của thành mạch.

Chỉ định sử dụng Nicardipine
Điều trị cao HA kèm theo tổn thương đa cơ quan đe dọa tính mạng Cao HA-TSG-Sản giật Tăng HA chu phẫu và phòng Hồi sức

Chống chỉ định
Bệnh nhân quá mẫn với các thành phần của thuốc. Bệnh nhân không dung nạp frustose vì thuốc có chứa sorbitol trong công thức. Bệnh nhân bị đau thắt ngực (ổn định và cấp tính).

Liều sử dụng
Liều tấn công:
Bolus 0,5-1mg Truyền tĩnh mạch qua bơm tiêm điện: 13mg/ giờ trong một giờ

Liều duy trì:
Truyền tĩnh mạch qua bơm tiêm điện: 13mg/ giờ trong 24 giờ (Chỉnh liều theo HA bệnh nhân)

HUYẾT ÁP TÂM THU > 160 mmHg

HUYẾT ÁP TÂM THU > 180 mmHg hay HUYẾT ÁP TRUNG BÌNH > 140 mmHg ĐIỀU TRỊ TẤN CÔNG NICARDIPINE IV * Bolus 0,5 - 1 mg sau đó * Truyền: 1-3 mg trong vòng 1 giờ

HUYẾT ÁP TÂM THU < 180 mmHg hay HUYẾT ÁP TRUNG BÌNH < 140 mmHg ĐIỀU TRỊ DUY TRÌ •NICARDIPINE IV: 1 - 3mg / giờ hay •LABETALOL IV: 5 - 20 mg / giờ

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ & ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ SAU 30 PHÚT
HA TÂM THU < 140 mmHg HA TÂM TB< 100 mmHg 140 < HA TÂM THU < 160 mmHg 100 < HA TÂM < 120 mmHg HA TÂM THU > 160 hay HA TÂM TB < 120 mmHg Các tác dụng ngoại ý (nhức đầu, hồi hộp……) 1. Giảm liều Nicardipine và 2. Phối hợp với: hoặc Labetalol: 5 - 20 ml / giờ hoặc Clonidine: 15 - 40 µg / giờ

Giảm liều và ngưng điều trị

Điều trị duy trì
Nicardipine IV: 1 - 3 mg / giờ hay Labetalol IV: 5 - 20 mg / giờ

Điều trị phối hợp:
Nicardipine IV: 1-3 mg / giờ phối hợp với hoặc Labetalol: 5 - 20 mg / giờ hoặc Clonidine: 15 - 40 µg / giờ

ĐÁNH GIÁ HIỆU QỦA SAU 30 PHÚT SAU ĐÓ SAU MỖI GiỜ

 Moå luùc 22h beù caân naëng 1500 gr, Apgar 1 phuùt = 5; 5 phuùt = 6.
 Sau moå: beänh nhaân bôùt tím taùi, töï thôûø oxy qua mask, tænh taùo, tieáp xuùc ñöôïc, HA oån ñònh.  SpO2 99%, coøn ho khan, phoåi coøn ran aåm.  BN ñöôïc ñieàu trò vôùi khaùng sinh lieàu cao, daõn maïch vaønh, duy trì hạ HA với Nicardipin.

TƯƠNG TÁC THUỐC
Thuốc Dantrolene Tương tác Rung thất Điều trị Chống chỉ định

Chẹn beta
Rifampicine

Gây tụt HA, tụt HA tư thế
Giảm những ảnh hưởng lên tim mạch

Kiểm soát tốt HA
Đáp ung theo liều

Các thuốc chống động kinh,an thần
Cyclosporine

Gây tụt HA do tương tác, Điều trị triệu chứng tụt HA tư thế
Làm tăng nồng độ trong huyết tương Tăng HA tái phát Đáp ứng theo thuốc

Corticoid

Đáp ứng ở lần điều trị sau

Thận trọng khi dùng
Nguy cơ sử dụng trong thai kỳ:
Thuộc nhóm độc C theo FDA Không sử dụng trong 2 tam cá nguyệt đầu thai kỳ, có thể sử dụng trong tam cá nguyệt 3. Ít qua sữa mẹ. Cho phép sử dụng trong vòng một tuần sau sanh mà không ảnh hưởng trên thai nhi

Thận trọng khi dùng
Giảm liều trên những bệnh nhân suy gan- suy thận. Tránh dùng nicardipine trong một tháng sau khi bị nhồi máu cơ tim.

CHÂN THÀNH CẢM ƠN