Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
MUC LUC
3
Mo dau
4
CHUOHC T: ClOl THlEG DU AH
5
T.T. Khai quat chung
5
T.2. Hoi dung cua du an 6
T.2.T. San pham va th¦ truong
6
T.2.2. Cong nghe va may moc thiet b¦
7
T.2.3. Цa diem mat bang
7
T.2.4. Tien do thuc hien du an
7
T.2.5. May moc va thiet b¦
7
T.2.6. Hhu cau lao dong
8
T.2.7. Hhu cau nguyen lieu 9
T.2.8. Hhu cau dien, nuoc
9
CHUOHC 2: HCGOH O HHlEM VA TAl LUOHC O HHlEM
T0

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
2.T. Ciai doan xay dung co ban
T0
2.T.T. Hoi dung va quy mo xay dung cac hang muc cong trình cua du an
T0
2.T.2. Hguon o nhiem chinh
T0
2.T.3. Ca c ta c dong den con nguoi va moi truong
TT
2.T.4. Tai nan lao dong
T2
2.2. Ciai doan hoat dong cua du an
T3
2.2.T. Xac d¦nh cac nguon o nhiem
T3
2.2.2. Hguon gay o nhiem khong khi
T3
2.2.3. Hguon gay o nhiem nuoc
T6
2.2.4. Hguon gay o nhiem do nhiet do – do am
T7
2.2.5. Tieng on va rung
T8
2.2.6. Chat thai ran T8
2.2.7. Kha nang gay chay no
T9
2.3. Ðanh gia tac dong den moi truong va kinh te xa hoi cua du an
T9

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
2.3.T. Tac dong doi voi moi truong nuoc
T9
2.3.2. Tac dong cua chat thai ran
20
2.3.3. Tac dong doi voi moi truong khong khi
20
2.3.4. Tac dong do tieng on va rung
2T
2.3.5. Tac dong len cac dang tai nguyen moi truong khac
2T
CHUOHC 3: CAC BlEH PHAP TOHC HO P KHAC PHGC CA C TAC ÐOHC
TlEG CU C ÐEH MOl TPUOHC CGA DU A H
23
3.T. Ciai doan xay dung co ban
23
3.T.T. Ca c bien phap bao ve moi truong C suc khoe cong dong
23
3.T.2. Bien phap ky thuat an toan lao dong trong giai doan xay dung co ban
24
3.2. Ciai doan hoat dong cua du an
25
3.2.T. Ca c bien phap xu ly khi thai
25
3.2.2. Bien phap ky thuat bao ve moi truong nuoc
27
3.2.3. Bien phap han che tieng on, rung
34

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
3.2.4. Van de xu ly chat thai ran
34
3.2.5. Van de ve sinh cong nghiep va an toan lao dong
34
CHUOHC 4: ClAM SAT CHAT LUOHC MOl TPUOHC
36
4.T. Ciam sat chat luong moi truong khong khi
36
4.2. Ciam sat cha t luong moi truong nuoc
36
CHUOHC 5: KET LGAH VA KlEH HCH|
40
5.T. Ket luan
40
5.2. Kien ngh¦ 40
PHG LG C VA HÌHH AHH 4T


Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAOMC ÐAU
Theo Hgh¦ d¦nh so T75/CP, ngay T8/T0/T994 cua Thu tuong Chinh phu ve
Huong dan thi hanh luat Bao ve moi truong, nham tang cuong cong tac bao
ve moi truong tren toan lanh tho;
Theo thong tu so 490/T998/TT-BKHCHMT ngay 29 thang 4 nam T998 cua
Bo Khoa hoc va Cong nghe Moi truong ve viec huong dan lap va tham d¦nh
Bao cao danh gia ta c dong moi truong doi voi cac du an dau tu;
Cac du an nam trong khu cong nghiep, khu che xuat da duoc quyet d¦nh
phe chuan bao cao danh gia ta c dong moi truong va nhung du an khong
thuoc danh muc o phu luc l (khong co tiem nang gay o nhiem moi truong
tren dien rong, khong de gay ra su co moi truong, kho khong che va kho
xac d¦nh cac chì tieu o nhiem) se duoc dang ky dat tieu chuan moi truong.
Theo noi dung o phu luc lll, ban dang ky dat tieu chuan moi truong nay co
noi dung nhu sau:
• Mo ta d¦a diem trien khai cac hoat dong cua du an;

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
• Tom tat cong nghe san xuat (tong von dau tu, nguyen nhien lieu,
cong suat, day chuyen san xuat,…);
• Ca c nguon gay o nhiem (khi thai, nuoc thai, ra c thai, cac su co);
• Ca c bien phap giam thieu o nhiem (khi, nuoc, ran va phuong an
phong chong ung cuu);
• Chuong trình giam sat moi truong;
• Cam ket dam bao dat tieu chuan moi truong.


CHUCNG 1
GICI THIEU DU AN
1.1. KHAI QUAT CHUNG
• Ten du an : Xay dung nha may che bien thuc an gia suc
• Цa diem : Khu cong nghiep Bau Xeo xa Song Trau huyen Thong
Hhat tình Ðong Hai.
• Dien tich mat bang : 27.94T m
2
.
• Hình thuc dau tu : T00º von trong nuoc
• Chu dau tu: Cong Ty THHH ÐOHC HAl LOHC CHAG
− Ðai dien chu dau tu: Ong
− Chuc vu: Ciam doc.
− So CMHD 2700T235T2 cap ngay 20/8/T986 tai Cong an tình Ðong Hai.

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
− Tru so chinh: 40/T0 Khu pho 9 P. Tam Hiep Thanh pho Bien Hoa Ðong
Hai.
Ðien thoai: 06T.8T4.570 Fax: 06T.8TT677
− Ciay phep thanh lap cong ty: so 0390.ÐH.CP/TLÐH do GBHD tình Ðong
Hai cap ngay 24/06/T999
− Ciay chung nhan dang ky kinh doanh so 07T098 do So KHÐT Ðong Hai
cap ngay 29/6/T999
• Thoi gian hoat dong cua Du an: 50 nam
• Von dau tu:
− Tong von dau tu du kien : T.000.000 GSD.
+ Von co d¦nh :300.000 GSD.
Hha xuong, van phong :5.000 m
2
, tr¦ gia T00.000 GSD.
May moc, thiet b¦ :T50.000 GSD.
Van phong :300 m
2
, tr¦

gia 25.000 GSD.
Von co d¦nh khac :25.000 GSD
+ Von luu dong : 700.000 GSD
− Hguon von:
+ Tong nguon von T.000.000 GSD, trong do:
+ Von phap d¦nh 300.000 GSD.
1.2. NCI DUNG CC BAN CUA DU AN
1.2.1. San pham va th| truong
• San pham:
San pham chinh cua Cong ty la:
- Cac loai san pham cho heo tu tap an den xuat ban

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
- Cac loai thuc pham cho gia cam nhu ga, v¦t, cut
- Cac loai thuc pham cho tom, ca
- Cac thuc pham cho bo th¦t, bo sua
• Th| truong:
- Ciai doan truoc mat phuc vu cho nhu cau trong nuoc
- Tung buoc xuat khau toi cac nuoc Ðong Ham A
Du kien cong suat hoat dong cua nha may nhu sau:
Bang 1.1. Cong suat hoat ðong cua nha may
Ham thu nhat Ham san xuat on d¦nh San pham
So luong Uoc gia Thanh tien So luong Uoc gia Thanh tien
T. SP gia
suc
2. SP gia
cam
3. SP thuy
san
30.000
20.000
T80
230
5.400.000
4.600.000
T00.000
50.000
T0.000
T80
230
600
T8.000.000
TT.500.000
6.000.000
T0.000.000 30.500.000
1.2.2. Cong nghe san xuat va may moc thiet b|
• Cong nghe san xuat:
Òui trình cong nghe chu yeu nhu sau:
Nguyen Iieu → →→ → Say, xay sat → →→ → Phoi tron → →→ → Thanh pham → →→ → Ðong
bao
1.2.3. Ð|a ðiem mat bang

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
- Цa diem mat bang: nha may nam trong khu cong nghiep Bau Xeo xa
Song Trau huyen Thong Hhat tình Ðong Hai.
- Dien tich mat bang: 27.94T m
2
.
1.2.4. Tien ðo thuc hien du an
Tien do thuc hien du an (ke tu ngay duoc cap giay phep dau tu) se xay
dung cac hang muc cong trình duoi day cho nam thu nhat, ca c nam sau se
tiep tuc hoan thien de di vao san xuat on d¦nh.
Bang 1.2. Cac hang muc cong trình cua nha may
Ten hang muc Ðon v| Quy mo Ðon gia Thanh tien
T. Tuong rao
2. Hha xuong
3. Van phong
M
M
2
M
2
800
5.000
300
T5
20
80
T2.000
T00.000
24.000
- Khoi cong xay dung du an: 3/2003
- Lap dat thiet b¦: 8/2004
- Van hanh thu: T0/2004
- San xuat chinh thuc: T/2005
1.2.5. May moc thiet b|
May moc thiet b¦ phuc vu cho hoat dong san xuat cua Cong ty duoc trình
bay trong bang sau:


Bang 1.3. Danh muc may moc thiet b| cua nha may
Ten thiet b¦ Huoc sx Ðac tinh ky thuat So luong Ðon gia Thanh

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
tien
May ep
May tron
May xay
Van
Can xe
May vi tinh
May say
Hoi hoi
Ha Lan
Viet Ham
Viet Ham
Han Òuoc
Viet Ham
-
Viet Ham
Viet Ham
Ep vien thanh
pham
Tron thanh pham
bot
Xay nguyen lieu
Chuyen cho
Can hang
Van phong
Say nguyen lieu
2 tan/h
0T
02
03
04
0T
05
0T
0T
T50.000
T.500
T.000
T5.000
20.000
500
30.000
T0.000
T50.000
T.500
T.000
T5.000
20.000
500
30.000
T0.000
1.2.6. Nhu cau Iao ðong
Hhu cau lao dong cua Du an du kien khi di vao san xuat on d¦nh nhu sau:
Bang 1.4. Nhu cau Iao ðong cua nha may
Loai Iao ðong Nguoi Viet
Nam
Nguoi nuoc
ngoai
Tong cong

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
Can bo quan ly
Hhan vien ky thuat
Cong nhan lanh nghe
Cong nhan don gian
Hhan vien van phong
T0
T5
T00
T20
60

T
T0
T6
T00
T20
60
Tong: 305 01 306
Hhu vay khi du an di vao hoat dong on d¦nh, tong so lao dong can thiet la
306 nguoi.
1.2.T. Nhu cau nguyen Iieu
Hhu cau nguyen lieu cho nam san xuat on d¦nh duoc trình bay trong bang
sau:
Bang 1.5. Nhu cau nguyen Iieu cua nha may
Danh muc Ham thu nhat (tan) 2004 Ham on d¦nh
* Hhap khau:
- Ba dau nanh
- Thuoc thu y
* Trong nuoc
- Bap
- Cam
- Tam
- Mì lat
- Bot ca

T5.000
200

T0.000
5.000
5.000
T0.000
5.000

230
2.000

T30
T20
T50
80
400

3.450.000
400.000

T.300.000
600.000
750.000
800.000
2.000.000

Cap doi
nam thu
nhat

Cap doi
nam thu
hai

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO

1.2.8. Nhu cau nhien Iieu, ðien, nuoc
Hhu cau su dung dien, nuoc cho theo bang sau:
Bang 1.6. Nhu cau ðien, nuoc cua nha may
Ham thu nhat Ten goi


Hguon cung
cap
Khoi luong Cia tr¦
Ham thu
2
Ham on
d¦nh
Ðien
Huoc
ngam
Dau FO
Viet Ham
Khoan gieng
Viet Ham
T.000.000KW
22 m
3
/ngay
240 lit/ngay
60.000
-
-
Cap doi
nam thu
nhat
Cap doi
nam thu
hai
Ham di vao san xuat on d¦nh nhu cau dien uoc tinh 4.000.000 KW. Hhu cau
nuoc dung cho sinh hoat uoc tinh 22 m
3
/ngay, dem.

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
CHUCNG 2
NGUCN GAY C NHIEM VA TAI LUCNG
Tren co so phan tich qui trình cong nghe san xuat cua Cong ty THHH ÐOHC
HAl LOHC CHA G, co the xac d¦nh cac nguon gay o nhiem chinh va tai
luong o nhiem khi Du an hoat dong on d¦nh nhu sau:
2.1. GIAI ÐCAN XA Y DUNG CC BAN CU A DU AN
2.1.1. Noi dung va qui mo xay dung cac hang muc cong trình
Voi dien tich tong mat bang la 27.94Tm
2
, cac cong viec xay dung co ban tai
Hha may che bien thuc an gia suc cua Cong Ty THHH ÐO HC HAl LOHC
CHA G bao gom :
- Xay dung nha xuong san xuat
- Xay dung he thong duong giao thong noi bo
- Xay dung he thong cap thoat nuoc cho toan nha may
- Xay dung he thong cap dien va thong tin lien lac;
- Xay dung cong chinh, tuong rao
- Lap dat may moc, thiet b¦…
Theo ke hoach du kien thì cac cong tac ke tren se tien hanh xen ke nhau va
ket hop song song cung luc mot so cong viec nhu thi cong cac hang muc
cong trình lien ket: duong noi bo - he thong cap thoat nuoc - he thong dien
v.v…
2.1.2 Cac nguon gay ra o nhiem chính
Cac nguon gay ra o nhiem chinh trong qua trình xay dung co ban du an co
the tom luoc nhu sau :
- O nhiem do bui dat, da (chu yeu tu khau dao dat mong cong trình, van
chuyen dat cat da trong pham vi thi cong, tap ket vat lieu v.v….) co the
gay ra ca c tac dong len nguoi cong nhan truc tiep thi cong va len moi
truong xung quanh (dan cu, he dong thuc vat);

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
- O nhiem nhiet : tu buc xa nhiet mat troi, tu cac qua trình thi cong co
gia nhiet tu cac phuong tien van tai va may moc thi cong nhat la khi
troi nong buc. Cac o nhiem nay chu yeu se tac dong len nguoi cong
nhan truc tiep lam viec tai cong truong;
- O nhiem do khi thai ra tu cac phuong tien van tai, phuong tien va may
moc thi cong. Ðay chu yeu la ca c loai khi thai ra tu cac dong co may
moc. Loai o nhiem nay thuong khong lon do phan tan va hoat dong
trong moi truong rong, thoang va trong thoi gian ngan.
- O nhiem do nuoc thai ra tu cac hoat dong sinh hoat cua nguoi cong
nhan truc tiep thi cong, tu viec giai nhiet may moc thiet b¦ hoac tu ca c
khu vuc ton tru nhien lieu, vat lieu xay dung. Loai o nhiem nay cung
thuong nho, it quan trong;
- Ca c anh huong den moi truong do viec tap ket cong nhan, tap ket may
moc thiet b¦ nhu da mo ta o phan truoc;
- O nhiem ve tieng on cua cac phuong tien va may moc thi cong ca c
hang muc cong trình neu tren. Loai o nhiem nay se co muc do nang
trong giai doan cac phuong tien may moc su dung nhieu, hoat dong
lien tuc.
- Van de an toan lao dong, an toan chay no trong giai doan nay can phai
duoc coi trong.
2.1.3 Cac tac ðong ðen con nguoi va moi truong
Cac tac dong dien hình trong giai doan nay duoc mo ta va danh gia mot
cach tong quat thong qua ca c yeu to gay o nhiem nhu sau:
• Tac ðong do o nhiem bui
Bui phat sinh trong qua trình thi cong xay dung cac hang muc cong trình
cua du an truoc tien se anh huong den suc khoe cua cong nhan truc tiep thi
cong cong trình. Muc do ta c hai doi voi suc khoe tuy thuoc vao muc do o
nhiem bui thuc su va thoi gian tiep xuc cua nguoi cong nhan doi voi ca c
nguon bui.
Ðoi voi cong dong dan cu ben ngoai khuon vien du an, o nhiem bui do thi
cong thuong chì anh huong den nhung khu vuc duoi huong gio chu dao.
Tinh chat tac dong cung giong nhu tren nhung muc do tac dong khong cao
do cu ly phat tan bui kha xa va nguon phat duoc che chan.

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
Moi truong b¦ o nhiem bui se co kha nang keo theo o nhiem nguon nuoc su
dung cua nhan dan va tu do gay ra ca c anh huong den suc khoe cua con
nguoi va dong vat nuoi.
• Tac ðong do tieng on thi cong
Tieng on phat ra do cac may moc va phuong tien thi cong se gay ra nhung
anh huong xau doi voi con nguoi va dong vat nuoi trong vung ch¦u anh
huong cua nguon phat. Hhom doi tuong ch¦u tac dong cua tieng on thi cong
co the ke den nhu:
- Cong nhan truc tiep thi cong cong trình;
- Dan cu va xung quanh khu dat du an;
• Tac ðong do cac chat thai sinh hoat cua cong nhan thi cong cong trình
Trong qua trình thi cong, do doi hoi phai tap trung mot luc luong lao dong
tuong doi lon nen neu du an khong bo tri nhung khu nha ve sinh hop ly thì
cac chat thai sinh hoat cua cong nhan se gay ra nhung anh huong xau den
moi truong chung cua nha may: boc mui hoi thoi va tao dieu kien cho ruoi
muoi, con trung phat trien. Cac chat thai ran sinh hoat neu khong co bien
phap thu gom va giai quyet hop ly cung se gay ra nhung tac dong tuong tu
nhu tren.
• Tac ðong do o nhiem nhiet, o nhiem khí thai tu cac phuong tien may thi
cong
Hhìn chung chì o muc do nhe va anh huong chu yeu doi voi cong nhan truc
tiep thi cong cong trình.
• Tac ðong cua cac chat thai ran
Cac loai bao bì, phe lieu san sinh ra trong qua trình thi cong, neu nhu khong
co ca c bien phap thu gom, phan loai va bo tri noi tap trung hop ly cung se
gay ra nhung anh huong xau den moi truong xung quanh. Viec de roi vai
dinh set, day kem set, luoi cua… len duong noi bo nha may de lam cho
nguoi qua lai dam len phai va hau qua cua no, tuy tung muc do, co the dua
den benh uon Van - mot trong nhung can benh rat nguy hiem doi voi tinh
mang con nguoi.
• Tac ðong ðoi voi giao thong

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
Co the se lam gia tang mat do cua cac phuong tien giao thong, chuyen cho
nguyen vat lieu xay dung, dieu dong them may moc thiet b¦, tap ket them
cong nhan,... Heu khong co su ket hop hai hoa va viec sap xep cung nhu
quan ly khoa hoc thì ca c cong doan se gay ra anh huong lan nhau va it
nhieu se gay ra ca c anh huong den moi truong. Luu luong xe co dan den
khu vuc se tang len mot ca ch dang ke, tu do se gia tang them bui bam,
tieng on, cac o nhiem nhiet cung nhu tai nan lao dong;
2.1.4. Tai nan Iao ðong
Ðay la cac cong tac dac biet quan trong trong suot thoi gian xay dung ca c
hang muc cong trình moi. Cac van de co kha nang phat sinh ra tai nan lao
dong phan nhieu da duoc trình bay trong cac phan tren :
- Cong truong thi cong se co nhieu phuong tien van chuyen ra vao co the
dan den cac tai nan do ban than ca c xe co nay;
- Khong thuc hien tot cac quy d¦nh ve an toan lao dong khi lam viec voi
cac loai thiet b¦ boc do, cac loai vat lieu xay dung chat dong cao co the
roi vo.
- Ca c tai nan lao dong tu cac cong tac tiep can voi dien nhu cong tac thi
cong he thong dien, va cham vao ca c duong day dien dan ngang qua
duong, bao gio gay dut day dien...
- Khi cong truong thi cong trong nhung ngay mua thì kha nang gay ra tai
nan lao dong con co the tang cao: dat tron dan den su truot te cho
nguoi lao dong va ca c dong vat lieu xay dung, cac su co ve dien de xay
ra hon, dat mem va de lun se gay ra ca c su co cho nguoi va ca c may
moc thiet b¦ thi cong,..
2.2. GIAI ÐCAN HCAT ÐCNG CUA DU AN
2.2.1. Xac ð|nh nguon gay o nhiem
Cac nguon co kha nang gay ra o nhiem moi truong khi du an bat dau di vao
hoat dong bao gom:
• O nhiem khong khi (Mui hoi,bui tu qua trình che bien ca, khi thai tu
viec dot nhien lieu va phuong tien giao thong);
• Huoc thai ca c loai;
• Tieng on va nhiet thua;

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
• Chat thai ran;
Cac nguon co phat sinh o nhiem va muc do o nhiem doi voi tung nguon
phat duoc du bao nhu sau:
2.2.2. Nguon gay o nhiem khong khí
• Mui ðac trung tu qua trình san xuat
¹, Muí cua ngu¿cn íícu
Mui phat sinh tu nguyen lieu chua che bien nhung luu tru khong tot. Òua
trình sinh mui dien ra ra t nhanh do cac enzime va ca c vi khuan trong bo
phan tieu hoa cua ca neu bao quan va luu tru khong tot rat de b¦ phan huy
sinh ra HH
3
, H
2
S... gay nen mui hoi. O nhiet do 6
0
C se hình thanh amin kep
bay hoi cung gay nen mui hoi, nen do hu hong cua nguyen lieu phu thuoc
vao dieu kien luu tru, thoi gian luu va nhiet do luu.
B, Muí phat sính trong cac qua trtnh chc Lícn
Trong qua trình che bien se co mui phat sinh o hau het ca c cong doan, tuy
nhien nguon phat sinh mui lon nhat la tu he thong hap, say kho. O ca c he
thong nay co su dung mot luong khi lon de tach am trong nguyen lieu.
Dong khi thoat ra khoi may say co nhiet do khoang 95
0
C se mang theo hoi
nuoc va nhung chat gay mui dac trung. Bang phuong phap sac ky khi va
quang pho hap thu nguoi ta da phat hien ra trong khi thai tu ca c may say ca
gom: hydrogen sulfide H
2
S, amonia HH
3,
trimetyl amin H(CH
3
)
3
, carbon
disulfide CS
2
, carbonylsulfide, methyl mercaptan, n-propyl mercaptans. Tuy
nhien mui nay phu thuoc rat lon vao do tuoi cua nguyen lieu dua vao say.
Tham khao mot so tai lieu o nuoc ngoai cho thay nong do khi trong day
chuyen che bien co the rat cao, vi du nhu H
2
S: 2000ppm, HH
3
: T.000ppm
va ca c thong so ve nguong gioi han H
2
S, HH
3
lan luot la (TLV
s
)
H2S
- 50ppm,
(TLV
s
)
HH3
- T0ppm, trong khi nguong nhan biet la: H
2
S - 0,0002Tppm, HH
3
-
2T,4 ppm, Trimetyl amin co nguong nhan biet: 0,0002Tppm, do do mui khi
thai la dieu khong the tranh khoi mat du co he thong xu ly mui.
• Bui phat sinh trong qua trình san xuat
Bui phat sinh chu yeu o ca c cong doan nghien, van chuyen, vo bao, dong
goi... Thanh phan bui la thuc an dang bot, theo mot so tai lieu cho thay mot
mau bui thu tu qua trình van chuyen thuc an kho dang bot bang khi nen co
d
b
- 5µm chiem 0,6º khoi luong, d
b
< T0µm chiem T,4 º khoi luong va d
b
>

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
T0µm chiem hau het thanh phan bui, tuy nhien nong do bui thai ra moi
truong con tuy thuoc vao hien trang cong nghe duoc trang b¦. Khi du an
hoat dong, nha may se cho tien hanh do dac trong dieu kien thuc te san
xuat, neu nong do bui vuot qua tieu chuan cho phep (6 mg/m
3
), thì se bo tri
thiet b¦ thu gom de thu hoi bui.
• Khí thai tu qua trình ðot chay nhien Iieu cho Io hoi
Hoat dong san xuat cua nha may co su dung mot luong nhien lieu dau FO
de cap cho lo hoi. Voi cong suat lo hoi 2 tan/h, luong dau FO tieu thu
khoang 30 lit/h. Hgoai thanh phan chinh la ca c hydrocacbon (C
x
H
y
), con
co cac hop chat cua luu huynh va nito. Khi dot chay phat sinh cac san
pham chay chu yeu la cac khi: CO, CO
2
, SO
2,
HO
2,
hoi nuoc, muoi khoi,
trong do cac ta c nhan can kiem soat la SO
2
HO
2
va bui (cac chat chì th¦ o
nhiem do dot dau). Cac loai khi thai nay deu co kha nang gay o nhiem
moi truong, anh huong den suc khoe cong dong, cong trình va dong thuc
vat, con muc do tac dong cua chung den moi truong se phu thuoc nhieu
vao nong do va tai luong cua chung duoc thai vao khi quyen, cung nhu
phu thuoc vao ca c dieu kien khi hau ta i khu vuc dang xet (toc do gio,
nhiet do, che do gio,…)
Ðe co co so danh gia mot ca ch tuong doi tac dong do khi thai tu dot nhien
lieu cua nha may den moi truong, bao cao nay se dua vao ket qua he so o
nhiem do su dung dau FO (tinh cho dau co ham luong S la 3º) o bang 2.T
de tinh tai luong cac chat o nhiem khong khi.
Bang 2.1. He so o nhiem do ðot dau FC
STT
CHAT O HHlEM
HE SO (g/T000lit dau)
T SO
2
54.000
2 HO
2
9.600
3 CO 500
4 Bui 2.750
Biet duoc luong dau F.O tieu thu hang nam cho hoat dong san xuat cua nha
may la 72.000 lit, dong thoi biet duoc thoi gian hoat dong cua lo trung bình
la 7.200 gio/nam (8gio/ ngay x 300 ngay x 30 lit/h), co the tinh toan duoc
tai luong cac chat o nhiem khong khi do dot dau FO ma hang nam Hha

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
may thai vao moi truong (neu nhu khong co thiet b¦ khong che va xu ly o
nhiem) nhu trong bang T.8.
Ðong thoi de danh gia tac dong do khi thai dot dau FO cua nha may doi voi
moi truong, bao cao nay se dua vao ca c tieu chuan moi truong Viet Ham de
doi chieu.
* Luong khi thai tinh o dieu kien chuan (T at, 273
0
K) voi he so khong khi
thua T,2 la:
Lk - T4,64 m
3
khong khi/T kg dau F.O
* Voi luong dau tieu thu la 72.000 lit/nam, co the tinh duoc luu luong khoi
thai trong mot nam doi voi nguon thai nay nhu sau :
Ln - T4,64 m
3
/T kg * 72.000 lit dau F.O * 0,97 - T.022.450m
3
/nam
Tinh tai luong cac chat o nhiem va thong qua luu luong khi thai cho phep
tinh duoc nong do ca c chat o nhiem trong khi thai o dieu kien chuan (T at,
273
0
) theo bang 2.2
Bang 2.2. Nong ðoc cac chat o nhiem trong khoi thai
CAC CHAT
O HHlEM
TAl LUOHC
O HHlEM
LUG LUOHC
KHl THAl
HOHC ÐO CAC
CHAT O HHlEM
TlEG CHGAH
CHO PHEP
(mg/m
3
)
ÐAC TPUHC (kg/nam) (m
3
/nam) (mg/m
3
) (TCVH 6993-
200T)
(*)
SO
2
3.887 T.022.450 3.802 360
HO
2
69T,2 T.022.450 676 T20
CO 36,00 T.022.450 35 360
Bui T98,00 T.022.450 T94 -
{`): Chat íuong Ihong Ihí – Khí thaí cong nghícp – Tícu chuan thaí thco thaí
íuong cua cac chat uo co trong uung nong thon ua nícn nuí.
Ket qua tinh toan cho thay, trong truong hop nha may su dung dau F.O voi
ham luong luu huynh 3º thì nong do HO
2
, SO
2
trong khi thai vuot qua tieu
chuan cho phep hon nhieu lan. Ðieu nay cho thay du an can phai xay dung

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
he thong xu ly khi thai dam bao nong do cac chat o nhiem dau ra nam duoi
muc cho phep, hoac thay the dau F.O bang mot loai nhien lieu khac co ham
luong luu huynh thap hon (chang han nhu dung khi dot hoa long).


• Khí thai tu cac phuong tien van chuyen
Hgoai ca c nguon khi thai da duoc de cap o tren, hoat dong san xuat cua
nha may con phat sinh them mot so nguon gay o nhiem khong khi khac,
do la:
Khi thai tu ca c phuong tien van chuyen nguyen vat lieu hoac san pham,
phuong tien xep do va van chuyen noi bo trong nha may. Khi hoat dong nhu
vay, ca c phuong tien van tai voi nhien lieu tieu thu chu yeu la xang va dau
diezel se thai ra moi truong mot luong khoi thai chua cac chat o nhiem
khong khi. Thanh phan khi thai chu yeu la CO
x
, HO
x
, SO
x
, cacbuahydro,
aldehyd, bui. Hguon o nhiem nay phan bo rai rac va kho kiem soat mot
cach cha t che duoc.
2.2.3. Nguon gay o nhiem nuoc
Khi du an buoc vao giai doan hoat dong on d¦nh (tat ca ca c hang muc cong
trình deu duoc xay dung hoan chình) thì nuoc thai sinh ra trong toan bo
khuon vien nha may bao gom ca c loai khac nhau voi nguon thai tuong ung
nhu sau :
• Huoc thai la nuoc mua thu gom tren toan bo dien tich khuon vien nha
may;
• Huoc thai sinh hoat cua cong nhan vien trong nha may;
• Nuoc thai Ia nuoc mua
Loai nuoc thai nay sinh ra do luong nuoc mua roi tren mat bang khuon vien
nha may. Chat luong nuoc mua khi chay den he thong thoat nuoc phu thuoc
vao do trong sach cua khi quyen tai khu vuc dang xet va dac diem mat
bang rua troi. Theo phuong an bo tri tong mat cua nha may, ca c khu vuc
san bai, duong giao thong noi bo deu duoc trai nhua hoac lot bang dan
betong, khong de hang hoa hoac ra c ruoi tich tu lau ngay tren khu vuc san
bai, do do nuoc mua khi chay tran qua ca c khu vuc nay co muc do o nhiem

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
khong dang ke va duoc xem la nuoc thai “quy uoc sa ch” cung voi nuoc mua
thu gom tren mai cua cac khu nha xuong san xuat. Loai nuoc nay duoc to
chuc thu gom bang he thong thoat nuoc danh rieng cho nuoc mua, sau do
dan vao he thong cong trong khu vuc.
• Nuoc thai sinh hoat
Huoc thai sinh hoat tu nha bep, nha an, tu khu sinh hoat chung, nha ve sinh
trong khu vuc san xuat co the gay o nhiem boi cac chat huu co dang lo lung
va hoa tan, co the co chua ca c vi trung. Loai nuoc thai nay can thiet phai
tien hanh xu ly de dat cac tieu chuan qui d¦nh truoc khi xa vao he thong
thoat nuoc chung.
Luong nuoc thai sinh hoat duoc tinh nhu sau :
`Huoc dung cho uc sính tan, rua cua co ng nhan trong Hha na¿:
Luong nuoc dung cho nhu cau sinh hoat cua cong nhan tham gia san xuat
trong nha may la 306 nguoi. Tieu chuan nuoc dung cho sinh hoat cua cong
nhan duoc tinh theo quy d¦nh 20TCH-33-85 Bo Xay dung, theo bang lll-5
dieu 3.7.
Luong nuoc dung cho tam rua ve sinh cua cong nhan so bo duoc tinh nhu
sau :
Ò
shVS
- 306 nguoi * 45 l/ng.ca - T3,77 m
3
/ngay.
` Huoc dung cho nhu cau chuan Lj Lua an cua cong nhan uícn taí nha
na¿:
Theo tieu chuan thiet ke TCVH 4474 - 87, luong nuoc su dung cho nha an
tap the, tinh cho T nguoi/T bua an la 25 lit. Luong nuoc thai tu nha an
duoc tinh nhu sau:
Ò
shHA
- 306 nguoi * 25 l/ng - 7,65 m
3
/ngay.
Tong luong nuoc thai sinh hoat cua nha may la:
Ò
SH
- T3,77 m
3
/ngay + 7,65 m
3
/ngay - 2T,42 m
3
/ngay.
Huoc thai tu ca c hoat dong sinh hoat cua cong nhan trong nha may nhu da
trình bay o tren co luu luong khoang 22 m
3
/ngay .dem.
Ðac trung cua nuoc thai sinh hoat nhu sau:

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
Bang 2.3. Nong ðo cac chat o nhiem trong nuoc thai sinh hoat
HOHC ÐO TlEG CHGAH CHO PHEP
TCVH.T995
CHAT O HHlEM
(mg/l) HCGOH LOAl A HCGOH LOAl B
BOD
5
T00 ÷ T20 20 50
COD T20 ÷ T40 50 T00
SS 200 ÷ 220 50 T00
Dau mo 40 ÷ T20 KPH T
Coliform(MPH/T00ml
)
T0
5
- T0
6
5.T0
3
T0
4

Chat luong nuoc thai nay vuot qua tieu chuan qui d¦nh voi nguon tiep nhan
loai B, do do can phai duoc xu ly truoc khi thai ra cong chung cua khu cong
nghiep. Tieu chuan thai ra yeu cau phai dat loai B. Viec khac phuc cac ta c
dong tieu cuc cua nuoc thai sinh hoat co the thuc hien de dang bang ca c
cong trình xu ly kha thi tuong ung.
2.2.4. Nguon gay o nhiem nhiet ðo – ðo am
Hha may co su dung nhiet cho qua trình hap va say ca do do tai nhung khu
vuc nay se phat sinh nhiet. Cac thiet b¦ may moc khi van hanh cung co the
phat sinh nhiet do ma sat hoac do dac tinh cong nghe nhung o muc do thap.
Hhiet do cua phan xuong con ch¦u anh huong truc tiep cua dieu kien thoi
tiet va khi hau trong khu vuc du an. Hgoai ra trong dong khi thoat ra se co
chua nhieu hoi nuoc nen co the lam tang ham am tai khu vuc san xuat.
2.2.5. Tieng on va rung
Trong day chuyen san xuat co nhung may gay tieng on va rung lon nhu ca c
may nghien, san va ca may phat dien du phong… Hgoai ra, cac phuong tien
van chuyen va hoat dong xuat nhap hang tai ben thu mua nguyen lieu cung
gay nen tieng on.
Du bao muc on phat ra tu ca c hoat dong cua may moc nhu bang 2.3.
Bang 2.4. Du bao muc on trong nha may
SO TT HCGOH CAY OH (o khoang cach 3m) MUC OH (dBA)

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
1
May nghien bot ca 78 - 84
2 May san bot ca 78 - 84
3 May say 65 - 70
4 Khu vuc dong goi 65 - 70
5 Khu vuc giua xuong che bien 75
Tieu chuan cho phep TCVN.1995 90

2.2.6. Chat thai ran
Ben canh khi thai, nuoc thai thì chat thai ran cung rat dang duoc quan tam
trong qua trình hoat dong cua du an, tuy nhien o muc do nhe hon.
Cac cha t thai ran phat sinh trong qua trình hoat dong cua nha may co the
phan chia thanh 3 nhom theo tinh chat o nhiem nhu sau:
• Nhom thu nhat : bao gom ca c loai phe pham loai ra trong qua trình
san xuat nhu vo bao bì, thung carton … khoi luong uoc tinh khoang T0
– T2 kg/ngay. Loai chat thai nay can thu gom tan dung hoac thai bo.
• Nhom thu hai: bao gom cac loai ra c sinh hoat cua cong nhan trong
nha may. Thuoc nhom nay, bao gom vo do hop, vo lon bia, vat dung,
bao bì nhua, thuy tinh, thuc an thua, vo trai cay, phan loai bo cua rau
qua, giay, nilon….uoc tinh khang T00kg/ngay.
• Nhom thu ba: co the ke den nguyen lieu san xuat roi vai trong va
ngoai nha xuong trong qua trình san xuat neu khong duoc ve sinh
sa ch se hoac quan ly san xuat khong tot. Tuy nhien luong chat thai
ran nay co the han che duoc khi co bien phap quan ly san xuat cha t
che va hop ly.
• Nhom thu tu: bao gom cac loai can bun sinh ra do qua trình xu ly
nuoc thai.
Cac chat thai ran nay neu khong co bien phap giai quyet tot va thich hop thì
cung se gay o nhiem va tac dong den moi truong, bao cao nay se de cap
den trong nhung phan sau. Tuy nhien luong chat thai khong lon.

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
2.2.T. Kha nang gay ra chay no
Cac nguyen nhan dan den chay no co the do:
- Van chuyen nguyen vat lieu va cac chat de chay nhu xang, dau qua
nhung noi co nguon phat sinh nhiet hay qua gan nhung tia lua;
- Vut bua tan thuoc hay nhung nguon lua khac (chang han nhu tia lua han)
vao khu vuc chua nguyen vat lieu de chay noi chung;
- Tang tru nhien lieu khong dung qui d¦nh;
- Ton tru ca c loai ra c ruoi trong khu vuc san xuat, da c biet la o cac khu
vuc co lua hay tia lua han;
- Su co ve cac thiet b¦ dien: day tran, day dien, dong co, quat.... b¦ qua tai
trong qua trình van hanh, phat sinh nhiet va dan den chay;
Do vay nha may ca n chu y den cac cong tac phong chay chua chay de
dam bao an toan trong lao dong san xuat va han che nhung mat mat, ton
that co the xay ra.

2.3. ÐANH GIA TA C ÐCNG ÐEN MCI TRUCNG VA KTXH CU A DU AN
Hhu da phan tich o nhung phan truoc, muc tieu cua du an la nham dat toi
su hai hoa lau dai, ben vung giua nhu cau san xuat kinh doanh va bao ve
moi truong mot cach thiet thuc nhat. Hoat dong trien khai du an du kien se
di doi voi viec dau tu xay dung cac he thong xu ly o nhiem nuoc thai, khi
thai, ra c thai, tieng on v.v… dam bao nong do cac chì tieu o nhiem dau ra
dat cac gia tr¦ an toan theo qui d¦nh cua nha nuoc Viet Ham truoc khi thai
vao moi truong. Tuy nhien trong truong hop du an khong thuc hien ke
hoach dau tu trien khai cac he thong xu ly o nhiem dong bo voi ca c hang
muc cong trình khac cua nha may, hoac ca c he thong xu ly o nhiem duoc
dau tu nhung khong dam bao cac yeu cau ky thuat va chat luong xu ly thì
hoat dong cua nha may tat yeu se gay ra nhung anh huong bat loi, ta c
dong xau den chat luong moi truong khu vuc. Ca c ta c dong dien hình duoc
danh gia trong bao cao nay bao gom:
2.3.1. Tac ðong ðoi voi moi truong nuoc
Hien nay du kien nguon tiep nhan nuoc thai se thoat ra la he thong cong
chung cua khu cong nghiep. Trong truong hop cac ke hoach xay dung he

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
thong xu ly nuoc thai tren khong duoc thuc hien tot thì chang nhung moi
truong ben trong nha may b¦ anh huong tieu cuc boi cac loai nuoc thai o
nhiem ma cac nguon nuoc xung quanh khu vuc nha may khi do cung b¦ o
nhiem theo do su hien dien cua ca c cha t co hai va vi trung co trong thanh
phan cua nuoc thai.
Tac dong dau tien co the nhan ra o day la su ngap ung gay mat ve sinh moi
truong trong khuon vien cua nha may: cac cha t ban b¦ phan huy boc mui
hoi thoi, tao dieu kien thuan loi cho cac vi trung phat trien nhanh chong,
ruoi muoi cung phat trien nhanh theo khi do va hau qua la rat de dua den
cac d¦ch benh lan truyen. Trong truong hop nuoc thai khong duoc xu ly
hoac xu ly khong dat yeu cau thì khi xa se lam cho moi truong nuoc khu
vuc do b¦ nhiem ban theo. Viec khong che cac tac dong tieu cuc nay hoan
toan co the thuc hien duoc bang cach a p dung cac bien phap ky thuat bao
ve moi truong nuoc.
2.3.2. Tac ðong cua cac chat thai ran
Chat thai ran neu khong duoc thu gom triet de, van chuyen nhanh ra khoi
nguon thai va xu ly hop ly, tat nhien se gay ra nhieu tac dong xau doi voi
moi truong va suc khoe cong dong.
Hgoai ca c loai rac sinh hoat thong thuong nhu o ca c khu dan cu va do th¦,
chat thai ran san xuat cua Hha may thuoc loai de b¦ phan huy, va se la moi
truong thuan loi de cac loai con trung va vi trung phat trien, dua den ca c
d¦ch benh lan truyen, dong thoi con co kha nang phan huy, len men boc
mui hoi thoi gay o nhiem chung cho moi truong nha may.
Ðoi voi cac gio rac bo tri doc theo cac hanh lang, goc nha va duong noi bo,
san bai trong nha may, kha nang tac dong den moi truong van co the xay ra
neu nhu cac gio rac nay khong duoc che day ky luong, khong duoc bo tri o
nhung noi thich hop va cung co the dua den van de o nhiem nguon nuoc do
nuoc mua hoa tan khi roi vao cac gio rac va chay ngang qua do.
2.3.3. Tac ðong ðen moi truong khong khí
Hhu da phan tich o phia truoc, o nhiem khong khi trong qua trình hoat dong
cua nha may chu yeu la do khoi thai tu lo hoi va ca c mui hoi boc ra tai khu
ho gas, bai chua chat thai ran… Tac nhan gay ra o nhiem moi truong khong
khi trong truong hop nay la cac san pham chay cua dau F.O (hon hop cac khi
SO
x
, HO
x
, CO, CO
2
, aldehyde va muoi khoi); tan tro. Hgoai ra con co cac khi
gay mui nhu H
2
S, HH
3
va cac khi khac nhu CH
4
, CO
2
phong thich do su phan

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
huy ky khi vat chat huu co co trong rac va nuoc thai. Tat ca cac loai khi thai,
bui va cac chat gay mui nay deu co kha nang gay anh huong den moi truong
va suc khoe cong dong, muc do tac dong se con phu thuoc vao nong do cua
chung trong khong khi, thoi gian tac dung va dac diem vi khi hau tai khu vuc
dang xet (che do mua, toc do gio, nhiet do, do am v.v…).
Cac chat o nhiem khong khi co the tac dong len suc khoe cong dong trong
vung ch¦u anh huong cua ca c nguon thai tu nha may, da c biet la nhung doi
tuong ch¦u tac dong o gan nhung khu vuc gay o nhiem. Cac tac hai doi voi
suc khoe phu thuoc vao ca c chat o nhiem cu the nhu sau :
- Cac Ihí SO
x
: la nhung chat gay o nhiem kich thich, thuoc vao loai nguy
hiem nhat trong so ca c cha t khi gay o nhiem khong khi. O nong do thap
SO
2
co the gay co giat o co tron cua khi quan.
- Khí HO
2
:la mot khi kich thich manh duong ho hap. Khi ngo doc cap tinh
b¦ ho du doi, nhuc dau, gay roi loan tieu hoa. Mot so truong hop gay ra
thay doi mau, ton thuong he than kinh, gay bien doi co tim.
- Oxit Cacbon CO : day la mot chat gay ngat, do no co ai luc voi
Hemoglobin trong mau manh hon Oxy nen no chiem cho cua Oxy trong
mau, lam cho viec cung cap oxy cho co the b¦ giam. O nong do thap CO
co the gay dau dau, chong mat. Voi nong do bang T0 ppm co the gay gia
tang ca c benh tim.
- Khi HH
3
: Ammoniac (HH
3
) la mot chat khi khong mau, co mui khai kho
tho va doc hai doi voi co the con nguoi. Hong do toi da cho phep cua
HH
3
trong moi truong lao dong la 0,02 mg/L. O nong do lon hon se gay
kho ch¦u cho mat va mui.
- Khi H
2
S : Khi H
2
S cung la chat gay nguy hiem cho suc khoe cua con
nguoi. Trong moi truong khong khi, chat khi nay co mui trung thoi, gay
cam giac rat kho ch¦u doi voi con nguoi.
- Bui : Chu yeu o day la muoi khoi lo do dot dau. Bui nay cung gay ra
nhung tac hai doi voi con nguoi trong vung ch¦u anh huong cua nguon
thai qua ca 2 con duong: ho hap truc tiep va uong nuoc nhiem bui.
Trong so ca c khi thai noi tren co mot so khi co tac dong xau toi khi hau nhu
SO
2
, HO
2
, CO, CO
2
co the tao nen cac da m mua axit. Khi HO
x
gop phan

lam
thung tang Ozon, CO
2
gay hieu ung nha kinh, lam tang nhiet do, lam tang
muc nuoc bien...

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
2.3.4. Tac ðong do tieng on va rung
Hguon gay on dang quan tam nhat trong qua trình hoat dong cua Du an la
do su hoat dong cua may moc thiet b¦ trong xuong va ca c phuong tien van
chuyen nguyen vat lieu.Tieng on se tac dong den khu vuc cong nhan san
xuat. Tuy nhien muc on con nam trong tieu chuan cho phep doi voi xuong
san xuat. Do vay de han che anh huong cua tieng on ca n trang b¦ ca c
phuong tien bao ho lao dong cho cong nhan truc tiep san xuat. Voi rung
dong chu yeu tu khu vuc may nghien va ca c thiet b¦ khac. Do vay can co
bien phap chong rung bang cac bien phap dem cao su, dem cat, thuong
xuyen bao trì may moc.
2.3.5. Tac ðong Ien cac dang tai nguyen moi truong khac
• Cap thoat nuoc
Truoc mat du an du kien su dung nuoc ngam tu gieng khoan voi luu luong
khoang 22 m
3
/ngay de phuc vu cho cac qua trình hoat dong cua nha may.
Ðieu nay se co nhung anh huong nhat d¦nh den tru luong nuoc ngam khu vuc.
Ve mat thoat nuoc, hoat dong cua du an se dong gop mot luong nuoc thai
nhat d¦nh (bao gom ca nuoc mua va cac loai nuoc thai ban da qua xu ly) vao
he thong thoat nuoc cua khu cong nghiep tu do lam tang suc tai cua he thong
thoat nuoc.
Mot van de khac co lien quan den he thong cap thoat nuoc cua khu cong
nghiep la truong hop du an thai bo cac loai nuoc thai khong qua xu ly hoac xu
ly khong dat yeu cau ra ngoai.
• Giao thong van tai
Viec du an bat dau hoat dong se gay anh huong lam tang mat do giao thong
khu vuc. Hguoc lai, chinh su phat trien cua du an gop phan cai tao va phat
trien he thong duong xa giao thong trong vung. Tuy vay van de dang chu y
la ca c phuong tien giao thong gia tang se lam tang luong bui va khi thai
trong khu vuc neu khong duoc quan tam giai quyet hop ly.
Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
CHUCNG III
CAC BIEN PHAP TCNG HCP KHAC PHUC
CAC TAC ÐCNG TIEU CUC ÐEN MCI TRUCNG
CUA DU AN
3.1. GIAI ÐCAN XA Y DUNG CC BAN
3.1. 1. CAC BIEN PHAP BAC VE MCI TRUCNG VA SUC KHCE CCNG ÐCNG
Òua trình thi cong xay dung co ban du an duoc thuc hien trong thoi gian
ngan, chu dau tu du an se quan tam va co ca c bien phap huu hieu de bao
ve moi truong, an toan lao dong va suc khoe cua cong nhan thi cong cung
nhu cong dong dan cu noi chung o xung quanh khu vuc du an.
Hhung bien phap tong hop can thiet phai ap dung bao gom :
T. Phai quan tam den van de ve sinh moi truong, an toan lao dong va bao ve
suc khoe cho cong nhan ngay khi lap do an thiet ke thi cong. Ðe dat
duoc ket qua tot ve cac mat noi tren khi chon bien phap thi cong nen :
• Lap ke hoach thi cong va bo tri nhan luc hop ly, tuan tu, tranh chong
cheo giua cac cong doan thi cong voi nhau;

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
• Ap dung ca c bien phap thi cong tien tien, co gioi hoa cac thao tac va
rut ngan thoi gian thi cong den muc toi da;
2. Phan to chuc thi cong phai co cac giai phap thich hop de bao ve an toan
lao dong va ve sinh moi truong. Cu the :
• Tuan thu ca c qui d¦nh ve an toan lao dong khi lap do an to chuc thi
cong nhu ca c bien phap thi cong dat; van de bo tri may moc thiet b¦;
bien phap phong ngua tai nan dien; thu tu bo tri cac kho, bai nguyen
vat lieu, lan trai tam, van de chong set,...
• Co ca c bien phap an toan lao dong khi lap tien do thi cong nhu : thoi
gian va trình tu thi cong phai dam bao su on d¦nh cua ca c bo phan
cong trình; thu tu thi cong nhung cong trình ngam, bo tri tuyen thi cong
hop ly de it di chuyen; bo tri mat bang thi cong hop ly de khong gay
can tro lan nhau,...
• Tai mat bang thi cong phai dam bao :
∗ Cac co so vat chat phuc vu cho cong nhan thi cong xay dung nhu nha
an, nghì ngoi, tam rua, y te, ve sinh;
∗ Bo tri hop ly duong van chuyen va di lai;
∗ Phai lap rao chan ca ch ly ca c khu vuc nguy hiem nhu tram bien the,
vat lieu de chay no,...;
∗ Thiet ke chieu sang cho nhung noi can la m viec ban dem;
∗ Lap dat ca c va ch ngan chong on cho nhung khu vuc co muc on cao
nhu may phat dien, khi nen, may cua,...;
∗ Che chan nhung khu vuc phat sinh bui va cac loai va t lieu nhu da tron
betong de chong bui,...
∗ Òuy d¦nh cu the v¦ tri khu vuc ve sinh, bai ra c... tranh phong ue, vut
rac sinh hoat bua bai gay o nhiem moi truong do luong cong nhan xay
dung thai ra.
Hhung bien phap noi tren la nhung bien phap co ban de bao ve moi truong,
an toan lao dong va suc khoe cong nhan. Khi thuc hien can bo sung ca c
bien phap cu the thich hop de dat duoc ket qua tot dep.
3.1.2. BIEN PHAP KY THUAT AN TCAN LAC ÐCNG TRCNG GIAI ÐCAN XAY
DUNG CC BAN

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
Trong qua trình thi cong xay dung co ban cung nhu lap dat thiet b¦, van hanh
kiem tra va chay thu can tuyet doi chap hanh cac noi quy ve an toan lao
dong. Cu the la :
• Cac may moc, thiet b¦ thi cong phai co ly l¦ch kem theo va phai duoc
kiem tra, theo doi thuong xuyen cac thong so ky thuat;
• Thiet lap cac he thong bao chay, den hieu va thong tin tot. Can kiem tra
su ro rì, cac duong ong ky thuat phai son mau theo dung tieu chuan quy
d¦nh (nhien lieu, hoi nuoc, khi...)
• Cong nhan truc tiep thi cong xay dung, van hanh may thi cong phai duoc
huan luyen va thuc hanh thao tac dung cach khi co su co va luon luon
co mat tai v¦ tri cua mình, thao tac va kiem tra, van hanh dung ky thuat;
• Thi cong xay dung, lap dung dan giao, thiet b¦ tren cao phai co trang b¦
day neo moc an toan.
• Cac bien phap de bao ve an toan lao dong cho nguoi cong nhan la khong
the thieu. Do vay ma cong nhan phai duoc trang b¦ day du cac phuc
trang ca nhan can thiet. Cac trang phuc nay bao gom : quan ao bao ho
lao dong, mu, gang tay, kinh bao ve mat, ung...3.2. GIAI ÐCAN HCAT ÐCNG CUA DU AN
3.2.1. CAC BIEN PHAP XU LY KHÍ THAI
• Bien phap xu Iy bui va mui ca tu qua trình nghien san
Cong nghe xu ly khi thai duoc kien ngh¦ nhu so do sau:

CHUP HUT VA ÐUCNG CNG HUT
⇓ ⇓⇓ ⇓
THIET B| LCC TUI VAI
⇓ ⇓⇓ ⇓

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
THIET B| HAP PHU
⇓ ⇓⇓ ⇓
QUAT HUT
⇓ ⇓⇓ ⇓
MIENG THAI CAC
HÌNH 3.1. SC ÐC DAY CHUYEN CCNG NGHE XU LY MUI B BUI TU QUA TRÌNH
NGHIEN, VA CHE BIEN THUC AN
Tai noi phat sinh bui o may nghien duoc bo tri ca c chup hut, mieng hut de
hut cac dong khi co chua bui dua vao thiet b¦ loc bui tui vai de xu ly bui.
Thiet b¦ co cau tao cua bo loc bang tui vai. Bo loc gom 2 don nguyen, moi
don nguyen co nhieu tui vai duoc khau thanh dang ong tay ao. Ca c ong tay
ao duoc cang o dau duoi vao nap duc lo vua bang duong kinh ong tay ao,
dau tren cua ong tay ao duoc b¦t kin va cang vao he thong canh tay don
phuc vu cho viec ru bui. Khong khi chua bui duoc dua vao thiet b¦ qua ong
noi vao dau duoi vao nap duc lo. Khong khi di tu duoi len tren va tu trong ra
ngoai cua tung ong tay ao roi tu khoang trong giua ca c ong tay ao, khong
khi sach thoat ra ngoai qua ong thai o phia tren cua thiet b¦. Цnh ky
(khoang T-2 gio) tu dong luan phien cho tung don nguyen ngung hoat dong
de tien hanh khau ru va thu hoi bui bang he thong tay don truyen dong. Ðe
ru bui triet de dung he thong rung bang mo to. Bui thu hoi duoc tai su dung.
Dong khi tiep tuc duoc dan qua thiet b¦ hap phu de xu ly mui. Thiet b¦ co
cau tao kha don gian, thong thuong ben ngoai co cau tao hình vuong, ben
trong duoc bo tri mot, hai hoac nhieu tang hap phu chua cac cha t hap phu
dang ran la than hoat tinh. Tuy theo dieu kien thuc te ma chon huong
chuyen dong cua dong khi qua thiet b¦. Khong khi chuyen dong qua thiet b¦,
tiep xuc voi than hoat tinh va tai day xay ra qua trình hap phu vat ly va hap
phu hoa hoc: ket qua la mui hoi duoc giu lai trong pha ran. Hieu qua xu ly
cua thiet b¦ nay kha cao. Цnh ky khoang 6 thang tang hap phu sau khi bao
hoa se duoc thay the moi. Sau khi ra khoi thap hap phu, dong khi duoc quat
ly tam cao ap hut dua vao ong khoi thai cao de tiep tuc phan tan vao khi
quyen (chieu cao ong khoi du kien khoang 20m).
Du kien kinh phi xu ly mui va bui tu qua trình nghien san ca nhu bang sau:
Bang 3.1. Du tru kinh phí cho he thong xu Iy bui va mui hoi

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
STT
TEH THlET B|
SO
LUOHC
ÐOH ClA
THAHH TlEH
T Chup hut
T he
25.000.000 25.000.000
2 Thiet b¦ hap phu T bo 40.000.000 40.000.000
3 Thiet b¦ loc tui vai 2 bo 50.000.000 T00.000.000
4 Òuat ly tam
T bo
30.000.000 30.000.000
5 Ong khoi va chong set
T he
20.000.000 T8.000.000
6 HT gia do, duong ong T 32.000.000 20.000.000
7 He thong tu dien T T0.000.000 T0.000.000
8 Chi phi gia cong lap dat,
phu kien…
25.000.000 25.000.000
9 Van chuyen 3.000.000 3.000.000

Tong cong
285.000.000
• Ðoi voi cac khí thai khac
Trong qua trình san xuat cua nha may, phai ke den van de o nhiem khong
khi do hoat dong giao thong van tai. Ðay la nguon o nhiem phan bo rai ra c
va kho kiem soat. Hha may se co ca c bien phap thich hop de han che toi
da nguon khi thai tren. Cach chu dong nhat la thuong xuyen kiem tra, sua
chua d¦nh ky hieu qua dot chay nhien lieu cua dong co, betong hoa ca c
tuyen duong giao thong ben trong Hha may de tranh gay ra bui ban, tang
cuong cong tac quet don ve sinh tren be mat san bai …Hgoai ra co the thuc
hien cac bien phap ho tro nhu: Bien phap trong cay xanh, bien phap qui
hoach.
• Bien phap han che o nhiem do khoi thai tu Io hoi
Hhu da phan tich o tren, nha may can co cac bien phap thich hop de xu ly
cac khi thai tu lo hoi. Cong nghe xu ly khi thai duoc kien ngh¦ nhu sau (hình
3.2): Khi thai tu buong dot nhien lieu duoc dan bang he thong ong dan kin
den thiet b¦ xu ly. Thiet b¦ duoc kien ngh¦ ap dung la thiet b¦ hap thu. Khi
thai di vao thiet b¦ nho ap suat am cua quat gio va chuyen dong tu duoi len

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
tren, qua lop hap thu va qua bo phan tach am truoc khi duoc quat hut dua
vao ong khoi. Òua trình hap thu duoc tang cuong nho su tiep xuc d¦ pha
nguoc dong giua dong khi va dung d¦ch chat hap thu ngay trong long lop
vat lieu tiep xuc. Dung d¦ch chat hap thu co the la mot trong cac cha t kiem
nhu: HaOH, Ca(OH)
2
, Soda. Hieu qua xu ly dat duoc khoang 60 - 70º. Sau
khi ra khoi lop hap thu, khi tiep duoc quat ly tam cao ap hut dua vao ong
khoi thai cao 20m va tiep tuc phan tan vao khi quyen. Huoc thai sau khi qua
he thong nay se mang theo cac chat ket tua hoac cac muoi vo co hoa tan
va duoc dan vao cac be lang tuong ung truoc khi thai vao cong thoat nuoc
khu vuc.
Du tru Iính phí íap dat hc thong xu í¿ Ihí thaí: 150.000.000 dong.

THIEÁT BÒ HAÁP THUÏ
Ca(OH)
2
QUAÏT GIOÙ
OÁNG KHOÙI
KHÍ THAÛI
NÖÔÙC THAÛ I
C
HÌNH 3.2. SC ÐC CCNG NGHE XU LY KHÍ THAI LC HCI

3.2.2 . BIEN PHAP KY THUAT BAC VE MCI TRUCNG NUCC
• Phan Ioai nuoc thai
Tuy theo tinh chat, dac thu va muc do o nhiem cua tung nguon, nuoc thai
cua nha may duoc phan thanh bon nhom sau day:
Nhom thu nhat : Nuoc thai “qui uoc sach”

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
Hhom nay bao gom toan bo luong nuoc mua roi tren mat bang khuon
vien nha may, nuoc giai nhiet, nuoc xa tu ca c may dieu hoa khong khi.
Loai nuoc thai nay theo nguyen tac co the xa thang vao nguon tiep
nhan, khong can qua xu ly;
Nhom thu hai : Nuoc thai nhiem ban Ioai II
Hhom nay bao gom tat ca cac loai nuoc thai sinh hoat voi luu luong
khoang 22 m
3
/ngay, dem. Loai nuoc thai nay can phai qua xu ly o be tu
hoai 3 ngan truoc khi thai ra cong chung cua khu cong nghiep.
Nhom thu ba : Nuoc thai nhiem ban Ioai III
Hhom nay bao gom cac loai nuoc thai bo sau khi su dung cho ca c thiet
b¦ xu ly khi thai cua lo hoi. Ðac tinh nhiem ban chung cua nhom nuoc
thai nay la pH thap va chua nhieu can. Hhom nuoc thai nay can phai
duoc xu ly cuc bo bang ho gaz truoc khi thai vao he thong thoat nuoc
chung cua khu cong nghiep. Luu luong thai trung bình khoang 8 -T0
m
3
/ngay.
He thong thoat nuoc trong nha may se duoc thiet ke theo ba tuyen rieng nhu
sau:
Tuyen thu 1: Danh rieng cho thoat nuoc mua, ca c loai nuoc thai “qui uoc
sa ch” sau khi xu ly cuc bo bang ho gaz va thoat ra he thong nay cong
chung cua khu cong nghiep dung cho thoat nuoc mua.
Tuyen thu 2: Danh rieng cho viec thoat nuoc thai sinh hoat sau khi qua
be tu hoai 3 ngan, nuoc thai sau khi qua he thong xu ly khi thai lo hoi
duoc cho qua be lang va thoat ra cong chung cua khu cong nghiep ve he
thong xu ly tap trung.
Cac bien phap khong che o nhiem moi truong nuoc cho nha may se tap
trung vao cac van de sau day:
T. Khong che khong de cho nuoc mua rua troi dau nhot va ca c chat thai
ran trong khuon vien nha may. Ðieu nay se duoc thuc hien bang ca ch
qui hoach v¦ tri thich hop cho khu vuc bon chua nhien lieu dau hoac
thung chua, phai dat trong nha hoac nhung noi co mai che chan nuoc
mua. Cac gio rac phai co nap day khong de cho nuoc mua roi vao va
tot nhat nen bo tri doc theo cac hanh lang co mai che;

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
2. Xay dung tuyen muong thoat nuoc bao quanh khu vuc tiep nhan -
phan loai rac va dan tat ca nuoc thai ro rì hoac ve sinh mat san tu
khu vuc nay vao he thong thoat nuoc ban de dua den tram xu ly nuoc
thai tap trung;
3. Xay dung cac he thong thoat nuoc bao quanh nha may dam bao cho
viec thong thoat tot nuoc thai trong nha may (ke ca nuoc mua va ca c
loai nuoc thai sau xu ly), khong de xay ra tình trang ngap ung gay
mat ve sinh moi truong nha may;
4. Xay dung cac cong trình xu ly cuc bo nuoc thai cho nuoc thai sinh
hoat truoc khi dan vao he thong thoat chung cua khu cong nghiep.
5. Chuong trình giam sat (monitoring) hieu qua xu ly de theo doi va dieu
chình k¦p thoi nham bao dam chat luong nuoc thai sau xu ly dat tieu
chuan xa thai theo qui d¦nh hien hanh (phan nay se duoc trình bay chi
tiet hon o muc giam sat moi truong cua du an).
Phan mo ta duoi day tap trung chu yeu vao hai noi dung 5 va 6 trong so 7
noi dung cua chuong trình khong che o nhiem moi truong nuoc.
* Cong trình xu ly cuc bo nuoc thai sinh hoat
Huoc thai sinh hoat trong nha may co chua rat nhieu can ba huu co nen deu
phai duoc xu ly cuc bo dat yeu cau nguon thai loai B truoc khi xa vao he
thong thoat nuoc thai khu vuc. Hguyen tac hoat dong cua cac cong trình xu
ly cuc bo nay la nham vao muc dich lang can va phan huy can lang huu co.
Dang cong trình xu ly cuc bo nuoc thai duoc kien ngh¦ ap dung chung cho
cac khu nha ve sinh trong nha may la be tu hoai 3 ngan, trong do co mot
ngan loc (Hình 3.3). Ap dung loai cong trình nay, hieu qua xu ly theo chat lo
lung dat 65-70 º va theo BOD
5
co the dat 60 - 65º.Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAOHÌNH 3.3. SC ÐC CAU TAC BE TU HCAI 3 NGAN


Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
* Tinh toan be tu hoai
* The tich phan nuoc:
W
H
- K.Ò - 5,25 x T - 5,25 m
3

K - he so luu luong, K - 2,5
Ò - luu luong tb ngay dem, Ò - 5, 25 m
3
/ngd
* The tich phan bun
W
b
- a.H.t.(T00 - P
T
)x0.7xT.2.(T00 - P
2
)/T00000
a - Tieu chuan can lang cho T nguoi, a - 0.4-0.5 l/nguoi.ngd
H - so cong nhan vien, H - 306 nguoi
t - thoi gian tich luy can trong be tu hoai, t - T80-365 ngd
0,7 - he so tinh den 30º can da duoc phan giai
T,2 - he so tinh den 20º can duoc giu lai be tu hoai de "nhiem vi
khuan" cho can tuoi
P
T
- do am cua can tuoi, P
T
-95º
P
2
- do am tb cua can trong be tu hoai, P
2
-90º
W
b
- 0,4x 306xT80x(T00-95)x0,7xT,2x(T00-90)/T00.000 - 9,T8 m
3

* The tich tong cong cua be tu hoai se la:
W - W
H
+ W
b
- 5,25 + 9,T8 - T4,43 m
3
Kinh phi thuc hien xay dung be tu hoai khoang 22.000.000 dong, phan xay
dung nay da duoc nha may dua vao phan xay dung co ban.

3.2.3. BIEN PHAP HAN CHE TIENG CN VA RUNG
Mot vai bien phap han che o nhiem nay:
- Xu dung dem cao su va dem cat cho ca c thiet b¦ co do on va rung cao
nhu may nghien.
- Thuong xuyen kiem tra, bao duong may moc hoat dong tot
- Cac giai phap cuc bo bao ve cong nhan: phuong tien chong on cho cong
nhan, mu b¦t tai, bong gon,..

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
- Cong nhan lam viec tai cac noi gay on nhieu se duoc trang b¦ bao ho lao
dong day du va bo tri ca, kip luan phien hop ly bao dam dieu kien lam
viec tot.
Hgoai ra, de giam thieu tieng on va khoi bui, nha may se danh mot dien tich
dat nhat d¦nh de trong cay xanh.
3.2.4. VAN ÐE XU LY CHAT THAI RAN
Cac cha t thai ran phat sinh trong qua trình hoat dong cua nha may co the
phan chia thanh 3 nhom voi cac bien phap xu ly nhu sau:
• Nhom thu nhat: bao gom cac loai rac sinh hoat cua cong nhan trong Hha
may.
- Ðoi voi loai cung: Vo do hop, vo lon bia, vat dung, bao bì nhua, thuy
tinh v.v…thu gom rieng de ban phe lieu.
- Ðoi voi loai mem: Thuc an thua, vo trai cay, phan loai bo cua rau qua,
giay, nilon va cac bui bam thu don tren mat bang …. Hha may se hop
dong voi doi ve sinh d¦a phuong thu gom ve bai rac tap trung de xu ly.
• Nhom thu hai: bao gom cac loai can bun sinh ra do qua trình xu ly nuoc
thai, tuy khong gay doc hai nguy hiem, song de tranh tình trang ca c chat
thai nay anh huong den suc khoe cua nguoi lao dong, nha may se qui
d¦nh thu gom tung bo phan khong cho vut bo tuy tien, sau do tap trung
vao ca c thung chua o v¦ tri qui d¦nh va d¦nh ky thu gom, thue doi ve sinh
d¦a phuong van chuyen ve bai rac tap trung de xu ly.
3.2.5 VAN ÐE VE SINH CCNG NGHIEP VA AN TCAN LAC ÐCNG
Ðay la mot van de rat dang duoc quan tam doi nha may boi vì voi moi
truong lao dong che bien hai san trong dieu kien nhiet do, do am khong
thich hop se lam sinh soi vi sinh vat, nhanh chong lam hong nguyen lieu che
bien va gay mat ve sinh moi truong lam viec cung nhu suc khoe cong nhan
se b¦ anh huong rat lon. Do do chu du a n se dac biet quan tam doi voi van
de nay va co nhung bien phap giai quyet hop ly nhu sau:
• Cac bien phap chong nong, am ðam bao vi khí hau moi truong Iam viec
T. Khi thiet ke nha xuong se dac biet quan tam den cac giai phap thong gio
tu nhien, triet de loi dung huong gio chu dao de bo tri huong nha hop ly,
tang cuong dien tich cua mai, cua chop va cua so.

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
2. Bo tri quat thoi mat cuc bo o ca c khu vuc tap trung nhieu may moc va
noi cong nhan lam viec tap trung.
2. Bo tri cac chup hut tren tran, mai de duoc thong thoang trong khu vuc
san xuat.
• Cac bien phap an toan Iao ðong
Hoat dong co dien cua nha may cung chiem phan kha lon vì vay van de an
toan lao dong se duoc dac biet quan tam. Hha may se thuc hien nghiem
ngat ca c qui d¦nh ve an toan lao dong trong nha xuong:
Tung may moc thiet b¦ co noi qui van hanh su dung an toan lap thanh bang
gan tai v¦ tri hoat dong va thuong xuyen huan luyen cho cong nhan thuc thi
day du va kiem tra khong de xay ra tai nan lao dong do khong thuc hien
dung noi qui van hanh su dung an toan thiet b¦.
Toan bo may moc thiet b¦ se duoc kiem tra va bao duong duy tu theo ke
hoach de bao dam luon o tình trang tot.
Ve an toan ky thuat dien, nha may dac biet chu trong cong tac thuc hien
cac bien phap an toan ky thuat tai hau het cac bo phan. Tat ca ca c bo phan
deu co bang noi qui an toan ky thuat dien tai noi lam viec, dam bao cong
nhan phai tuan thu dung noi qui khong de xay ra su co lam ngung tre san
xuat, hu hong may moc va xay ra tai na n.
• Phong ngua kha nang chay no
Hha may se het suc chu trong den van de nay ngay tu luc dau thanh lap
bang ca ch ap dung dong bo cac bien phap ve ky thuat, to chuc huan luyen,
tuyen truyen giao duc va phap che.
Cac bien phap chung co the ap dung bao gom :
· Ðam bao khau thiet ke phu hop voi yeu cau phong chay chua chay. Hoi
dung chu yeu cua viec dam bao nay duoc van dung cu the doi voi nha
may nhu sau:
- Ðuong ong dan nuoc cuu hoa dan den cac hong lay nuoc cuu hoa
phai luon luon o trong tình trang san sang lam viec. Luong nuoc trung
bình cung cap lien tuc T5 l/s trong 3 gio.
- Sap xep bo tri ca c may moc thiet b¦ dam bao trat tu, gon va khoang
cach an toan cho cong nhan lam viec khi co chay no xay ra.

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
- He thong day dien, cac cho tiep xuc, cau dao dien co the gay tia lua
phai duoc bo tri that an toan.
· Tat ca cac hang muc cong trình trong nha may deu phai bo tri ca c bình
cuu hoa cam tay, bình phai dat tai nhung v¦ tri thich hop nhat de tien
viec su dung va phai thuong xuyen tien hanh kiem tra su hoat dong tot
cua bình.
· Ðam bao cac thiet b¦ may moc khong de ro rì dau mo
· Cach ly cac cong doan de chay xa ca c khu vuc khac
· Ciam toi muc thap nhat luong chat chay no trong khu vuc san xuat.
Hhung van de nay can theo dung cac huong dan ve phong chay chua chay
do Bo Hoi Vu ban hanh.
- To chuc hoc tap nghiep vu rong khap: tat ca ca c phan xuong deu co to
nhan vien kiem nhiem cong tac phong hoa. Cac nhan vien nay duoc
tuyen chon trong so cong nhan cua nha may va duoc huan luyen, thuong
xuyen kiem tra
- Cam tuyet doi hut thuoc tai ca c phan xuong, kho tang…


Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
CHUCNG IV
GIAM SAT MCI TRUCNG
4.1. GIAM SAT CHAT LUCNG MCI TRUCNG KHCNG KHÍ
• Giam sat moi truong
Theo doi dien bien chat luong moi truong va kiem soat o nhiem o HHA MAY
CHE BlEH THUC A H ClA SG C duoc nha may to chuc thuc hien ket hop voi
cac co quan chuyen mon co chuc nang va co quan quan ly moi truong o d¦a
phuong (So Khoa hoc Cong nghe va Moi truong tình Ðong Hai).
Ðe bao dam cac hoat dong cua du an mot cach on d¦nh va khong ngung
phat trien dong thoi khong che ca c tac dong tieu cuc den voi moi truong
xung quanh, chuong trình giam sat moi truong duoc de ngh¦ nhu sau:
• V| trí giam sat va cac chí tieu can giam sat tuong ung
Ðoí uoí noí truong Ihong Ihí Lcn trong nha na¿:
− 02 diem trong khu vuc che bien: on, nhiet do, do am, SO
2
, HO
2
, Bui,
CO, H
2
S, HH
3
, hop chat mercaptan.
− Hgoai ra do on tai cac may moc gay on tai khu vuc nghien va phoi
tron.
Ðoí uoí noí truong Ihong Ihí Ihu uuc xung quanh:
− 0T hoac 2 diem ngoai nha may cuoi huong gio cach khoang T00m:
Bui, ca c khi SO
2
, HO
2
, CO, H
2
S, HH
3
, hop chat mercaptan va tieng
on.
Tan suat giam sat: 2 lan / nam doi voi tat ca cac diem giam sat.
Ðoí uoí cac cong trtnh xu í¿ Ihí thaí:
- 0T diem tai dau ra cua ong khoi lo hoi (Bui, SO
2
, HO
2
, CO)
- 0T diem tai dau ra cua ong khoi lo hap, say: Bui, H
2
S, HH
3
, hop chat
mercaptan
- Tan suat giam sat: 2lan / nam.

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
4.2. GIAM SAT CHAT LUCNG MCI TRUCNG NUCC
Ðoí uoí cac cong trtnh xu í¿ nuoc thaí:
− 0T diem tai ra cua be tu hoai (BOD
5
COD, SS, Coliform);
− 0T diem tai dau ra cua he thong xu ly nuoc thai tap trung (pH,
BOD
5
, COD, SS, Coliform);.
Tan suat giam sat: T lan/thang o giai doan dau. Khi cac cong trình hoat
dong on d¦nh va khong thay co su dao dong dang ke ve mat nong do cua
cac chì tieu o nhiem dau ra (can cu vao so lieu giam sat da duoc cap nhat)
thì se giam tan suat giam sat xuong con 2 lan / nam doi voi tat ca cac diem
giam sat.
Cac so lieu tren se duoc cap nhat hoa, danh gia va ghi nhan ket qua thuong
xuyen. Heu phat hien thay co su dao dong lon hoac gia tang ve mat nong
do cac chì tieu o nhiem, chu Du an se bao ngay cho cac cap co tham quyen
de co bien phap xu ly thich hop k¦p thoi.
• Du tru kinh phí giam sat
Kinh phi giam sat chat luong khong khi:
Bang 3.4. Kinh phí du tru cho giam sat moi truong khong khí
CHl TlEG ÐOH ClA
(T000 ÐOHC)
SO
MAG/LAH
THAHH TlEH
(T000 ÐOHC)
Bui 40 4 T60
SO
2
40
4
T60
HO
2
40 4 T60
CO 40 4 T60
HH
3
50 4 200
H
2
S 60 4 240
Hop chat mercaptan 60 4 240
Tieng on 20 6 T20
Hhiet do, do am 40 2 80
Ca c chì tieu o ong khoi T.800
Cong 3.320
Kinh phi giam sat chat luong nuoc thai: (tinh cho T lan giam sat)

Baù o caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo – kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHA T THAM kHAO
Bang 3.5. Kinh phí du tru cho giam sat moi truong nuoc
CHl TlEG ÐOH ClA
(T000 ÐOHC)
SO MAG/LAH THAHH TlEH
(T000 ÐOHC)
pH 20 T 20
SS 30 2 60
BOD
5
50
2
T00
COD 50
2
T00
Coliform 50 2 T00
Tong cong: 380
Chi phi thue xe va nhan cong lay mau: T.800.000 dong/T lan
Hhu vay tong kinh phi cho viec giam sat uoc tinh khoang 5.500.000 dong /T
lan cho toan bo chuong trình giam sat.
• Cac bien phap ho tro
Hgoai cac giai phap ky thuat va cong nghe la chu yeu va co tinh chat quyet
d¦nh de lam giam nhe cac o nhiem gay ra cho con nguoi va moi truong, ca c
bien phap ho tro cung gop phan han che o nhiem va cai tao moi truong:
- Ciao duc y thuc ve sinh moi truong va ve sinh cong nghiep cho can bo
cong nhan vien trong nha may. Thuc hien thuong xuyen va co khoa hoc
cac chuong trình ve sinh, quan ly chat thai cua nha may.
- Dan dan thuc hien viec hoan thien va cai tao cong nghe nham han che o
nhiem, tranh su dung lam dung hoa chat.
- Cung voi ca c bo phan khac trong khu vuc nay, tham gia thuc hien ca c
ke hoach han che toi da ca c o nhiem, bao ve moi truong theo cac qui
d¦nh va huong dan chung cua ca c cap chuyen mon va tham quyen cua
So Khoa hoc Cong nghe va Moi truong tình Ðong Hai.
- Ðon doc va giao duc ca c can bo cong nhan vien trong nha may thuc
hien cac qui d¦nh ve an toan lao dong, phong chong chay no. Thuc hien
viec kiem tra y te d¦nh ky.

Baùo caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo –
kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHAT THAM kHAO
CHUCNG V
KET LUAN VA KIEN NGH|
5.1. KET LUAN
Ket luan chinh cua Ban dang ky dat tieu chuan Moi truong DU AH XAY
DUHC HHA MAY CHE BlEH THU C AH ClA SGC) gom ca c diem chinh
nhu sau:
- Ve d¦a diem cua du an: phu hop voi cac qui hoach phat trien kinh te
xa hoi cua d¦a phuong.
- May moc thiet b¦ su dung va day chuyen san xuat cua du an la loai
may moc thiet b¦ tien tien. Tuy vay, cung nhu doi voi bat cu su phat
trien thuoc loai hình nao cung co nhung ta c dong gay anh huong
xau den moi truong neu khong co bien phap khong che, khac phuc
cac nguon o nhiem, va co the gay tac dong tieu cuc den mot so tac
nhan moi truong nhat la moi truong nuoc, dat dai va khong khi.
- Kha nang ta c dong tieu cuc nhu da neu hoan toan co the khac phuc
bang cach lap dat he thong xu ly va quan ly van hanh dung ky
thuat, nham dam bao ca c chì tieu o nhiem moi truong dau ra da t
cac tieu chuan qui d¦nh hien hanh.
- Ket hop voi khau xu ly o nhiem, Du an se de xuat cu the cac bien
phap quan ly chat che ve ve sinh moi truong, han che toi da cac
chat thai, xay dung cu the cac bien phap an toan lao dong, an toan
chay no va su co.
- Chu dau tu du an se trien khai dong bo ca c bien phap khong che va
xu ly o nhiem, biet tu giam sat hieu qua xu ly va dieu chình phu hop
bao dam cac chì tieu moi truong dau ra dat tieu chuan qui d¦nh.
- Khi co yeu to moi truong nao do phat sinh trong qua trình hoat dong
cua Du an, chu dau tu du an se trình bao ngay voi ca c co quan co
chuc nang va co tham quyen cua tình Ðong Hai de co nhung bien
phap giai quyet k¦p thoi, nham ngan chan va xu ly ngay ca c yeu to
moi truong phat sinh khi do.
- Chu Doanh nghiep cam ket thuc hien cac bien phap bao ve moi
truong nhu da neu trong bao cao.

Baùo caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo –
kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHAT THAM kHAO
5. 2 KIEN NGH|
Ðe ngh¦ So KHCHMT Ðong Hai thong qua Ban dang ky dat tieu chuan
chat luong moi truong giup chung toi hoan tat thu tuc de di vao san
xuat.
Tình Ðong Haí, nga¿ 28 thang 4 nan
2003


PHU LUC


Baùo caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo –
kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHAT THAM kHAO

H.1. Ðuong vao khu vuc du an

Baùo caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo –
kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHAT THAM kHAO

H.1.2 Lay mau cac chí tieu o nhiem
Baùo caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo –
kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHAT THAM kHAOH.1.3. va 1.4. Cay xanh trong khu vuc du an


Baùo caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo –
kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHAT THAM kHAOH 1.5. Tong mat bang cua du an

Baùo caù o ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

Tai Iico dooc cong cap tai Wcbsitc MoiTroongXanb.lnfo –
kyNgoycnXanb.Com
TAl tlFÜ CHl MANG TlNH CHAT THAM kHAOBaùo caùo ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

2.1. Giai ñoaïn xaây döïng cô baûn 10 2.1.1. Noäi dung vaø quy moâ xaây döïng caùc haïng muïc coâng trình cuûa döï aùn 10 2.1.2. Nguoàn oâ nhieãm chính 10 2.1.3. Caùc taùc ñoäng ñeán con ngöôøi vaø moâi tröôøng 11 2.1.4. Tai naïn lao ñoäng 12 2.2. Giai ñoaïn hoaït ñoäng cuûa döï aùn 13 2.2.1. Xaùc ñònh caùc nguoàn oâ nhieãm 13 2.2.2. Nguoàn gaây oâ nhieãm khoâng khí 13 2.2.3. Nguoàn gaây oâ nhieãm nöôùc 16 2.2.4. Nguoàn gaây oâ nhieãm do nhieät ñoä – ñoä aåm 17 2.2.5. Tieáng oàn vaø rung 18 2.2.6. Chaát thaûi raén 2.2.7. Khaû naêng gaây chaùy noå 19 2.3. Ñaùnh giaù taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng vaø kinh teá xaõ hoäi cuûa döï aùn 19 18

Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO

Baùo caùo ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

2.3.1. Taùc ñoäng ñoái vôùi moâi tröôøng nöôùc 19 2.3.2. Taùc ñoäng cuûa chaát thaûi raén 20 2.3.3. Taùc ñoäng ñoái vôùi moâi tröôøng khoâng khí 20 2.3.4. Taùc ñoäng do tieáng oàn vaø rung 21 2.3.5. Taùc ñoäng leân caùc daïng taøi nguyeân moâi tröôøng khaùc 21 CHÖÔNG 3: CAÙC BIEÄN PHAÙP TOÅNG HÔÏP KHAÉC PHUÏC CAÙC TAÙC ÑOÄNG TIEÂU CÖÏC ÑEÁN MOÂI TRÖÔØNG CUÛA DÖÏ AÙN 23 3.1. Giai ñoaïn xaây döïng cô baûn 23 3.1.1. Caùc bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng & söùc khoeû coäng ñoàng 23 3.1.2. Bieän phaùp kyõ thuaät an toaøn lao ñoäng trong giai ñoaïn xaây döïng cô baûn 24 3.2. Giai ñoaïn hoaït ñoäng cuûa döï aùn 25 3.2.1. Caùc bieän phaùp xöû lyù khí thaûi 25 3.2.2. Bieän phaùp kyõ thuaät baûo veä moâi tröôøng nöôùc 27 3.2.3. Bieän phaùp haïn cheá tieáng oàn, rung 34

Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO

Baùo caùo ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

3.2.4. Vaán ñeà xöû lyù chaát thaûi raén 34 3.2.5. Vaán ñeà veä sinh coâng nghieäp vaø an toaøn lao ñoäng 34 CHÖÔNG 4: GIAÙM SAÙT CHAÁT LÖÔÏNG MOÂI TRÖÔØNG 36 4.1. Giaùm saùt chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí 36 4.2. Giaùm saùt chaát löôïng moâi tröôøng nöôùc 36 CHÖÔNG 5: KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ 40 5.1. Keát luaän 40 5.2. Kieán nghò PHUÏ LUÏC VAØ HÌNH AÛNH 40 41

Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO

Baùo caùo ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC

MÔÛ ÑAÀU
Theo Nghò ñònh soá 175/CP, ngaøy 18/10/1994 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà Höôùng daãn thi haønh luaät Baûo veä moâi tröôøng, nhaèm taêng cöôøng coâng taùc baûo veä moâi tröôøng treân toaøn laõnh thoå; Theo thoâng tö soá 490/1998/TT-BKHCNMT ngaøy 29 thaùng 4 naêm 1998 cuûa Boä Khoa hoïc vaø Coâng ngheä Moâi tröôøng veà vieäc höôùng daãn laäp vaø thaåm ñònh Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng ñoái vôùi caùc döï aùn ñaàu tö; Caùc döï aùn naèm trong khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát ñaõ ñöôïc quyeát ñònh pheâ chuaån baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng vaø nhöõng döï aùn khoâng thuoäc danh muïc ôû phuï luïc I (khoâng coù tieàm naêng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng treân dieän roäng, khoâng deã gaây ra söï coá moâi tröôøng, khoù khoáng cheá vaø khoù xaùc ñònh caùc chæ tieâu oâ nhieãm) seõ ñöôïc ñaêng kyù ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng. Theo noäi dung ôû phuï luïc III, baûn ñaêng kyù ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng naøy coù noäi dung nhö sau: • Moâ taû ñòa ñieåm trieån khai caùc hoaït ñoäng cuûa döï aùn;

Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO

nguyeân nhieân lieäu. Caùc bieän phaùp giaûm thieåu oâ nhieãm (khí. coâng suaát. − − Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh. Chöông trình giaùm saùt moâi tröôøng.…). Dieän tích maët baèng : 27. daây chuyeàn saûn xuaát.941 m2. KHAÙI QUAÙT CHUNG • • • • • − Teân döï aùn : Xaây döïng nhaø maùy cheá bieán thöùc aên gia suùc Ñòa ñieåm : Khu coâng nghieäp Baøu Xeùo xaõ Soâng Traàu huyeän Thoáng Nhaát tænh Ñoàng Nai. nöôùc. Caùc nguoàn gaây oâ nhieãm (khí thaûi. • • • • CHÖÔNG 1 GIÔÙI THIEÄU DÖÏ AÙN 1.Baùo caùo ÑTM . raén vaø phöông aùn phoøng choáng öùng cöùu).Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO .Info – KyNguyenXanh. raùc thaûi. Soá CMND 2700123512 caáp ngaøy 20/8/1986 taïi Coâng an tænh Ñoàng Nai.1. Hình thöùc ñaàu tö : 100% voán trong nöôùc Chuû ñaàu tö: Coâng Ty TNHH ÑOÀNG NAI LONG CHAÂU Ñaïi dieän chuû ñaàu tö: OÂng Chöùc vuï: Giaùm ñoác.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC • Toùm taét coâng ngheä saûn xuaát (toång voán ñaàu tö. nöôùc thaûi. Cam keát ñaûm baûo ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng. caùc söï coá).

GP/TLÑN do UBND tænh Ñoàng Nai caáp ngaøy 24/06/1999 Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá 071098 do Sôû KHÑT Ñoàng Nai caáp ngaøy 29/6/1999 Thôøi gian hoaït ñoäng cuûa Döï aùn: 50 naêm Voán ñaàu tö: Toång voán ñaåu tö döï kieán + Voán coá ñònh : 1. 1. − − • • − Nhaø xöôûng.000.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO . trong ñoù: + Voán phaùp ñònh 300.000 USD. Tam Hieäp Thaønh phoá Bieân Hoaø Ñoàng Nai.000 m2.811677 Giaáy pheùp thaønh laäp coâng ty: soá 0390. thieát bò Vaên phoøng Voán coá ñònh khaùc + Voán löu ñoäng − :150.2.000 USD. Saûn phaåm vaø thò tröôøng • Saûn phaåm: Saûn phaåm chính cuûa Coâng ty laø: Caùc loaïi saûn phaåm cho heo töø taäp aên ñeán xuaát baùn Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh. :25.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC − Truï sôû chính: 40/10 Khu phoá 9 P.000 USD.000 USD.000 USD Nguoàn voán: + Toång nguoàn voán 1.2.1.Baùo caùo ÑTM .000 USD.Info – KyNguyenXanh.814. Maùy moùc. trò giaù 25. Ñieän thoaïi: 061. NOÄI DUNG CÔ BAÛN CUÛA DÖÏ AÙN 1. trò giaù 100.000 USD.000 USD : 700.000.ÑN.570 Fax: 061. :300 m2. :300. vaên phoøng :5.000 USD.

000 11.000 10. Ñòa ñieåm maët baèng Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh. Coâng suaát hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy Saûn phaåm Naêm thöù nhaát Soá löôïng 1.400.2.Giai ñoaïn tröôùc maét phuïc vuï cho nhu caàu trong nöôùc .000 Öôùc giaù 180 230 Thaønh tieàn 5. Coâng ngheä saûn xuaát vaø maùy moùc thieát bò • 30. caù Caùc thöïc phaåm cho boø thòt.2.000 Coâng ngheä saûn xuaát: Qui trình coâng ngheä chuû yeáu nhö sau: Nguyeân lieäu → bao Saáy.000. cuùt Caùc loaïi thöïc phaåm cho toâm.600.000 20. vòt.000.2.000 10.000 1.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC • Caùc loaïi thöïc phaåm cho gia caàm nhö gaø. SP saûn gia gia thuyû 30. SP suùc 2.500.Baùo caùo ÑTM .Info – KyNguyenXanh.000 4. SP caàm 3.1.3.000 Öôùc giaù 180 230 600 Thaønh tieàn 18.000 Naêm saûn xuaát oån ñònh Soá löôïng 100.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO .000.000 50.500.000 6. xay saùt → Phoái troän → Thaønh phaåm → Ñoùng 1.Töøng böôùc xuaát khaåu tôùi caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ Döï kieán coâng suaát hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy nhö sau: Baûng 1. boø söõa Thò tröôøng: .

2.5.4.2. Töôøng raøo 2.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO . .000 100.Ñòa ñieåm maët baèng: nhaø maùy naèm trong khu coâng nghieäp Baøu Xeùo xaõ Soâng Traàu huyeän Thoáng Nhaát tænh Ñoàng Nai.2.941 m2.Vaän haønh thöû: 10/2004 .000 300 Ñôn giaù 15 20 80 Thaønh tieàn 12. Danh muïc maùy moùc thieát bò cuûa nhaø maùy Teân thieát bò Nöôùc sx Ñaëc tính kyõ thuaät Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh. caùc naêm sau seõ tieáp tuïc hoaøn thieän ñeå ñi vaøo saûn xuaát oån ñònh.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC . Baûng 1.Dieän tích maët baèng: 27.Saûn xuaát chính thöùc: 1/2005 1. Tieán ñoä thöïc hieän döï aùn Tieán ñoä thöïc hieän döï aùn (keå töø ngaøy ñöôïc caáp giaáy pheùp ñaàu tö) seõ xaây döïng caùc haïng muïc coâng trình döôùi ñaây cho naêm thöù nhaát. Vaên phoøng Ñôn vò M M2 M2 Quy moâ 800 5.3.Info – KyNguyenXanh.000 24.000 .Laép ñaët thieát bò: 8/2004 .Khôûi coâng xaây döïng döï aùn: 3/2003 .Baùo caùo ÑTM . Caùc haïng muïc coâng trình cuûa nhaø maùy Teân haïng muïc 1. 1. Nhaø xöôûng 3. Maùy moùc thieát bò Maùy moùc thieát bò phuïc vuï cho hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa Coâng ty ñöôïc trình baøy trong baûng sau: Baûng 1.

500 1.000 10.000 Caân xe Maùy vi tính Maùy saáy Noài hôi 1.000 1.500 1.000 20.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC tieàn Maùy eùp Haø Lan Vieät Nam Vieät Nam Haøn Quoác Maùy troän Maùy xay Vaän Vieät Nam Vieät Nam Vieät Nam Eùp phaåm Troän thaønh phaåm boät Xay nguyeân lieäu Chuyeân chôû Caân haøng Vaên phoøng Saáy nguyeân lieäu 2 taán/h vieân thaønh 01 02 03 04 01 05 01 01 150.000 1.2.4.000 20.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO .6. Nhu caàu lao ñoäng cuûa nhaø maùy Loaïi lao ñoäng Ngöôøi Vieät Nam Ngöôøi nöôùc ngoaøi Toång coäng Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Baùo caùo ÑTM .000 10. Nhu caàu lao ñoäng Nhu caàu lao ñoäng cuûa Döï aùn döï kieán khi ñi vaøo saûn xuaát oån ñònh nhö sau: Baûng 1.000 500 30.Info – KyNguyenXanh.000 15.000 150.000 15.000 500 30.

1.000.000 750.Baùo caùo ÑTM . Nhu caàu nguyeân lieäu Nhu caàu nguyeân lieäu cho naêm saûn xuaát oån ñònh ñöôïc trình baøy trong baûng sau: Baûng 1.000 400.000 600.Thuoác thuù y * Trong nöôùc .Caùm .000 800.450.300.Baép .Taám .Boät caù 10.000 5.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC Caùn boä quûan lyù Nhaân vieân kyõ thuaät Coâng nhaân laønh ngheà Coâng nhaân ñôn giaûn Nhaân vieân vaên phoøng 10 15 100 120 60 1 10 16 100 120 60 Toång: 305 01 306 Nhö vaäy khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng oån ñònh. toång soá lao ñoäng caàn thieát laø 306 ngöôøi.7.000 Gaáp ñoâi naêm thöù nhaát Gaáp ñoâi naêm thöù hai Naêm thöù nhaát (taán) 2004 Naêm oån ñònh Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.000 3.000 10.000 15. Nhu caàu nguyeân lieäu cuûa nhaø maùy Danh muïc * Nhaäp khaåu: .000 5.000 2.2.Mì laùt .000 5.000 130 120 150 80 400 1.Baõ ñaäu naønh .5.000 200 230 2.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO .

Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO .000.8.000 - Gaáp ñoâi naêm thöù nhaát Gaáp ñoäi naêm thöù hai Naêm ñi vaøo saûn xuaát oån ñònh nhu caàu ñieän öôùc tính 4.000. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh. Nhu caàu nöùôùc duøng cho sinh hoaït öôùc tính 22 m3/ngaøy.000KW 22 m3/ngaøy 240 lít/ngaøy 60.Info – KyNguyenXanh.000 KW. nöôùc cho theo baûng sau: Baûng 1. Nhu caàu nhieân lieäu.2.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC 1.Baùo caùo ÑTM . ñeâm. nöôùc Nhu caàu söû duïng ñieän. ñieän. Nhu caàu ñieän.6. nöôùc cuûa nhaø maùy Teân goïi Nguoàn cung caáp Naêm thöù nhaát Khoái löôïng Giaù trò Naêm thöù 2 Naêm oån ñònh Ñieän Nöôùc ngaàm Daàu FO Vieât Nam Khoan gieáng Vieät Nam 1.

) coù theå gaây ra caùc taùc ñoäng leân ngöôøi coâng nhaân tröïc tieáp thi coâng vaø leân moâi tröôøng xung quanh (daân cö.heä thoáng ñieän v. heä ñoäng thöïc vaät).v… 2. thieát bò… Theo keá hoaïch döï kieán thì caùc coâng taùc keå treân seõ tieán haønh xen keõ nhau vaø keát hôïp song song cuøng luùc moät soá coâng vieäc nhö thi coâng caùc haïng muïc coâng trình lieân keát: ñöôøng noäi boä .941m2. GIAI ÑOAÏN XAÂY DÖÏNG CÔ BAÛN CUÛA DÖÏ AÙN 2. coù theå xaùc ñònh caùc nguoàn gaây oâ nhieãm chính vaø taûi löôïng oâ nhieãm khi Döï aùn hoaït ñoäng oån ñònh nhö sau: 2.Laép ñaët maùy moùc.Xaây döïng heä thoáng caáp thoaùt nöôùc cho toaøn nhaø maùy .1. caùc coâng vieäc xaây döïng cô baûn taïi Nhaø maùy cheá bieán thöùc aên gia suùc cuûa Coâng Ty TNHH ÑOÀNG NAI LONG CHAÂU bao goàm : .heä thoáng caáp thoaùt nöôùc .v….1.Info – KyNguyenXanh.Baùo caùo ÑTM .Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO . taäp keát vaät lieäu v. .Xaây döïng heä thoáng caáp ñieän vaø thoâng tin lieân laïc. vaän chuyeån ñaát caùt ñaù trong phaïm vi thi coâng.Xaây döïng heä thoáng ñöôøng giao thoâng noäi boä .Xaây döïng nhaø xöôûng saûn xuaát .DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC CHÖÔNG 2 NGUOÀN GAÂY OÂ NHIEÃM VAØ TAÛI LÖÔÏNG Treân cô sôû phaân tích qui trình coâng ngheä saûn xuaát cuûa Coâng ty TNHH ÑOÀNG NAI LONG CHAÂU. töôøng raøo . Noäi dung vaø qui moâ xaây döïng caùc haïng muïc coâng trình Vôùi dieän tích toång maët baèng laø 27.1. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh. ñaù (chuû yeáu töø khaâu ñaøo ñaát moùng coâng trình.Xaây döïng coång chính.1.2 Caùc nguoàn gaây ra oâ nhieãm chính Caùc nguoàn gaây ra oâ nhieãm chính trong quaù trình xaây döïng cô baûn döï aùn coù theå toùm löôïc nhö sau : OÂ nhieãm do buïi ñaát.

Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh. Loaïi oâ nhieãm naøy seõ coù möùc ñoä naëng trong giai ñoaïn caùc phöông tieän maùy moùc söû duïng nhieàu. Caùc taùc ñoäng ñeán con ngöôøi vaø moâi tröôøng - - - - - 2. taäp keát maùy moùc thieát bò nhö ñaõ moâ taû ôû phaàn tröôùc. hoaït ñoäng lieân tuïc. Tính chaát taùc ñoäng cuõng gioáng nhö treân nhöng möùc ñoä taùc ñoäng khoâng cao do cöï ly phaùt taùn buïi khaù xa vaø nguoàn phaùt ñöôïc che chaén.1.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO . Caùc oâ nhieãm naøy chuû yeáu seõ taùc ñoäng leân ngöôøi coâng nhaân tröïc tieáp laøm vieäc taïi coâng tröôøng. Loaïi oâ nhieãm naøy cuõng thöôøng nhoû. töø vieäc giaûi nhieät maùy moùc thieát bò hoaëc töø caùc khu vöïc toàn tröõ nhieân lieäu. vaät lieäu xaây döïng.3 Caùc taùc ñoäng ñieån hình trong giai ñoaïn naøy ñöôïc moâ taû vaø ñaùnh giaù moät caùch toång quaùt thoâng qua caùc yeáu toá gaây oâ nhieãm nhö sau: • Taùc ñoäng do oâ nhieãm buïi Buïi phaùt sinh trong quaù trình thi coâng xaây döïng caùc haïng muïc coâng trình cuûa döï aùn tröôùc tieân seõ aûnh höôûng ñeán söùc khoeû cuûa coâng nhaân tröïc tieáp thi coâng coâng trình. Vaán ñeà an toaøn lao ñoäng.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC - OÂ nhieãm nhieät : töø böùc xaï nhieät maët trôøi. oâ nhieãm buïi do thi coâng thöôøng chæ aûnh höôûng ñeán nhöõng khu vöïc döôùi höôùng gioù chuû ñaïo. OÂ nhieãm do nöôùc thaûi ra töø caùc hoaït ñoäng sinh hoaït cuûa ngöôøi coâng nhaân tröïc tieáp thi coâng. an toaøn chaùy noå trong giai ñoaïn naøy caàn phaûi ñöôïc coi troïng. OÂ nhieãm do khí thaûi ra töø caùc phöông tieän vaän taûi. Ñoái vôùi coäng ñoàng daân cö beân ngoaøi khuoân vieân döï aùn.Info – KyNguyenXanh. phöông tieän vaø maùy moùc thi coâng. thoaùng vaø trong thôøi gian ngaén. Möùc ñoä taùc haïi ñoái vôùi söùc khoeû tuøy thuoäc vaøo möùc ñoä oâ nhieãm buïi thöïc söï vaø thôøi gian tieáp xuùc cuûa ngöôøi coâng nhaân ñoái vôùi caùc nguoàn buïi. ít quan troïng. Caùc aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng do vieäc taäp keát coâng nhaân. Loaïi oâ nhieãm naøy thöôøng khoâng lôùn do phaân taùn vaø hoaït ñoäng trong moâi tröôøng roäng. OÂ nhieãm veà tieáng oàn cuûa caùc phöông tieän vaø maùy moùc thi coâng caùc haïng muïc coâng trình neâu treân.Baùo caùo ÑTM . töø caùc quaù trình thi coâng coù gia nhieät töø caùc phöông tieän vaän taûi vaø maùy moùc thi coâng nhaát laø khi trôøi noùng böùc. Ñaây chuû yeáu laø caùc loaïi khí thaûi ra töø caùc ñoäng cô maùy moùc.

• Taùc ñoäng ñoái vôùi giao thoâng Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh. löôõi cöa… leân ñöôøng noäi boä nhaø maùy deã laøm cho ngöôøi qua laïi daãm leân phaûi vaø haäu quaû cuûa noù. coân truøng phaùt trieån. neáu nhö khoâng coù caùc bieän phaùp thu gom. tuøy töøng möùc ñoä.Info – KyNguyenXanh.Daân cö vaø xung quanh khu ñaát döï aùn. daây keõm seùt. • Taùc ñoäng do caùc chaát thaûi sinh hoaït cuûa coâng nhaân thi coâng coâng trình Trong quaù trình thi coâng. pheá lieäu saûn sinh ra trong quaù trình thi coâng. Caùc chaát thaûi raén sinh hoaït neáu khoâng coù bieän phaùp thu gom vaø giaûi quyeát hôïp lyù cuõng seõ gaây ra nhöõng taùc ñoäng töông töï nhö treân. • Taùc ñoäng do tieáng oàn thi coâng Tieáng oàn phaùt ra do caùc maùy moùc vaø phöông tieän thi coâng seõ gaây ra nhöõng aûnh höôûng xaáu ñoái vôùi con ngöôøi vaø ñoäng vaät nuoâi trong vuøng chòu aûnh höôûng cuûa nguoàn phaùt. coù theå ñöa ñeán beänh uoán Vaùn . do ñoøi hoûi phaûi taäp trung moät löïc löôïng lao ñoäng töông ñoái lôùn neân neáu döï aùn khoâng boá trí nhöõng khu nhaø veä sinh hôïp lyù thì caùc chaát thaûi sinh hoaït cuûa coâng nhaân seõ gaây ra nhöõng aûnh höôûng xaáu ñeán moâi tröôøng chung cuûa nhaø maùy: boác muøi hoâi thoái vaø taïo ñieàu kieän cho ruoài muoãi.moät trong nhöõng caên beänh raát nguy hieåm ñoái vôùi tính maïng con ngöôøi. oâ nhieãm khí thaûi töø caùc phöông tieän maùy thi coâng Nhìn chung chæ ôû möùc ñoä nheï vaø aûnh höôûng chuû yeáu ñoái vôùi coâng nhaân tröïc tieáp thi coâng coâng trình. Nhoùm ñoái töôïng chòu taùc ñoäng cuûa tieáng oàn thi coâng coù theå keå ñeán nhö: . Vieäc ñeå rôi vaûi ñinh seùt. • Taùc ñoäng cuûa caùc chaát thaûi raén Caùc loaïi bao bì. . phaân loaïi vaø boá trí nôi taäp trung hôïp lyù cuõng seõ gaây ra nhöõng aûnh höôûng xaáu ñeán moâi tröôøng xung quanh. • Taùc ñoäng do oâ nhieãm nhieät.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC Moâi tröôøng bò oâ nhieãm buïi seõ coù khaû naêng keùo theo oâ nhieãm nguoàn nöôùc söû duïng cuûa nhaân daân vaø töø ñoù gaây ra caùc aûnh höôûng ñeán söùc khoeû cuûa con ngöôøi vaø ñoäng vaät nuoâi.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO .Baùo caùo ÑTM .Coâng nhaân tröïc tieáp thi coâng coâng trình.

Neáu khoâng coù söï keát hôïp haøi hoøa vaø vieäc saép xeáp cuõng nhö quaûn lyù khoa hoïc thì caùc coâng ñoaïn seõ gaây ra aûnh höôûng laãn nhau vaø ít nhieàu seõ gaây ra caùc aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng. caùc loaïi vaät lieäu xaây döïng chaát ñoáng cao coù theå rôi vôõ. baõo gioù gaây ñöùt daây ñieän.4.buïi töø quaù trình cheá bieán caù.Info – KyNguyenXanh. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh. Xaùc ñònh nguoàn gaây oâ nhieãm Caùc nguoàn coù khaû naêng gaây ra oâ nhieãm moâi tröôøng khi döï aùn baét ñaàu ñi vaøo hoaït ñoäng bao goàm: • OÂ nhieãm khoâng khí (Muøi hoâi. . 2. chuyeân chôû nguyeân vaät lieäu xaây döïng. .. ñieàu ñoäng theâm maùy moùc thieát bò.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO . töø ñoù seõ gia taêng theâm buïi baëm.. caùc söï coá veà ñieän deã xaûy ra hôn.2.1. caùc oâ nhieãm nhieät cuõng nhö tai naïn lao ñoäng..Khoâng thöïc hieän toát caùc quy ñònh veà an toaøn lao ñoäng khi laøm vieäc vôùi caùc loaïi thieát bò boác dôû. • Nöôùc thaûi caùc loaïi..Khi coâng tröôøng thi coâng trong nhöõng ngaøy möa thì khaû naêng gaây ra tai naïn lao ñoäng coøn coù theå taêng cao: ñaát trôn daãn ñeán söï tröôït teù cho ngöôøi lao ñoäng vaø caùc ñoáng vaät lieäu xaây döïng.Coâng tröôøng thi coâng seõ coù nhieàu phöông tieän vaän chuyeån ra vaøo coù theå daãn ñeán caùc tai naïn do baûn thaân caùc xe coä naøy. Tai naïn lao ñoäng Ñaây laø caùc coâng taùc ñaëc bieät quan troïng trong suoát thôøi gian xaây döïng caùc haïng muïc coâng trình môùi. ñaát meàm vaø deã luùn seõ gaây ra caùc söï coá cho ngöôøi vaø caùc maùy moùc thieát bò thi coâng.1. . Caùc vaán ñeà coù khaû naêng phaùt sinh ra tai naïn lao ñoäng phaàn nhieàu ñaõ ñöôïc trình baøy trong caùc phaàn treân : .Caùc tai naïn lao ñoäng töø caùc coâng taùc tieáp caän vôùi ñieän nhö coâng taùc thi coâng heä thoáng ñieän. • Tieáng oàn vaø nhieät thöøa. va chaïm vaøo caùc ñöôøng daây ñieän daãn ngang qua ñöôøng.Baùo caùo ÑTM . tieáng oàn.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC Coù theå seõ laøm gia taêng maät ñoä cuûa caùc phöông tieän giao thoâng. GIAI ÑOAÏN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA DÖÏ AÙN 2. khí thaûi töø vieäc ñoát nhieân lieäu vaø phöông tieän giao thoâng). Löu löôïng xe coä daãn ñeán khu vöïc seõ taêng leân moät caùch ñaùng keå.. taäp keát theâm coâng nhaân... 2.2.

4 % khoái löôïng vaø db > Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh. vaän chuyeån. amonia NH3. thôøi gian löu vaø nhieät ñoä löu.4 ppm. carbonylsulfide. theo moät soá taøi lieäu cho thaáy moät maãu buïi thu töø quaù trình vaän chuyeån thöùc aên khoâ daïng boät baèng khí neùn coù db = 5µm chieám 0..00021ppm. NH3 = 21. gaây neân muøi hoâi. trimetyl amin N(CH3)3.. tuy nhieân nguoàn phaùt sinh muøi lôùn nhaát laø töø heä thoáng haáp. saáy khoâ. (TLVs)NH3 = 10ppm. n-propyl mercaptans. voâ bao. ÔÛ nhieät ñoä 60C seõï hình thaønh amin keùp bay hôi cuõng gaây neân muøi hoâi. • Buïi phaùt sinh trong quaù trình saûn xuaát Buïi phaùt sinh chuû yeáu ôû caùc coâng ñoaïn nghieàn. carbon disulfide CS2. ví duï nhö H2S: 2000ppm. NH3 laàn löôït laø (TLVs)H2S = 50ppm. neân ñoä hö hoûng cuûa nguyeân lieäu phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän löu tröõ. Nguoàn gaây oâ nhieãm khoâng khí • Muøi ñaëc tröng töø quaù trình saûn xuaát A/ Muøi cuûa nguyeân lieäu Muøi phaùt sinh töø nguyeân lieäu chöa cheá bieán nhöng löu tröõ khoâng toát.Info – KyNguyenXanh. Thaønh phaàn buïi laø thöùc aên daïng boät. B/ Muøi phaùt sinh trong caùc quaù trình cheá bieán Trong quaù trình cheá bieán seõ coù muøi phaùt sinh ôû haàu heát caùc coâng ñoaïn.. ÔÛ caùc heä thoáng naøy coù söû duïng moät löôïng khí lôùn ñeå taùch aåm trong nguyeân lieäu. Tuy nhieân muøi naøy phuï thuoäc raát lôùn vaøo ñoä töôi cuûa nguyeân lieäu ñöa vaøo saáy. do ñoù muøi khí thaûi laø ñieàu khoâng theå traùnh khoûi maët duø coù heä thoáng xöû lyù muøi. NH3 : 1. H2S. db < 10µm chieám 1.00021ppm. methyl mercaptan. Tham khaûo moät soá taøi lieäu ôû nöôùc ngoaøi cho thaáy noàng ñoä khí trong daây chuyeàn cheá bieán coù theå raát cao.Baùo caùo ÑTM . ñoùng goùi.2.2. Baèng phöông phaùp saéc kyù khí vaø quang phoå haáp thu ngöôøi ta ñaõ phaùt hieän ra trong khí thaûi töø caùc maùy saáy caù goàm: hydrogen sulfide H2S.. Caùc nguoàn coù phaùt sinh oâ nhieãm vaø möùc ñoä oâ nhieãm ñoái vôùi töøng nguoàn phaùt ñöôïc döï baùo nhö sau: 2.6% khoái löôïng.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO .DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC • Chaát thaûi raén. trong khi ngöôõng nhaän bieát laø: H2S = 0. Doøng khí thoaùt ra khoûi maùy saáy coù nhieät ñoä khoaûng 95 0C seõ mang theo hôi nöôùc vaø nhöõng chaát gaây muøi ñaëc tröng.000ppm vaø caùc thoâng soá veà ngöôõng giôùi haïn H2S. Trimetyl amin coù ngöôõng nhaän bieát: 0. Quaù trình sinh muøi dieãn ra raát nhanh do caùc enzime vaø caùc vi khuaån trong boä phaän tieâu hoùa cuûa caù neáu baûo quaûn vaø löu tröõ khoâng toát raát deå bò phaân huûy sinh ra NH3.

Baùo caùo ÑTM . coøn möùc ñoä taùc ñoäng cuûa chuùng ñeán moâi tröôøng seõ phuï thuoäc nhieàu vaøo noàng ñoä vaø taûi löôïng cuûa chuùng ñöôïc thaûi vaøo khí quyeån.1.O tieâu thuï haøng naêm cho hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa nhaø maùy laø 72. Khi döï aùn hoaït ñoäng. cuõng nhö phuï thuoäc vaøo caùc ñieàu kieän khí haäu taïi khu vöïc ñang xeùt (toác ñoä gioù. Heä soá oâ nhieãm do ñoát daàu FO STT CHAÁT OÂ NHIEÃM HEÄ SOÁ (g/1000lít daàu) 1 2 3 4 SO2 NO2 CO Buïi 54. nhaø maùy seõ cho tieán haønh ño ñaïc trong ñieàu kieän thöïc teá saûn xuaát.1 ñeå tính taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí. neáu noàng ñoä buïi vöôït quaù tieâu chuaån cho pheùp (6 mg/m3). coù theå tính toaùn ñöôïc taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí do ñoát daàu FO maø haøng naêm Nhaø Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh. nhieät ñoä.750 Bieát ñöôïc löôïng daàu F. muoäi khoùi. SO2. Baûng 2. coøn coù caùc hôïp chaát cuûa löu huyønh vaø nitô. CO2. trong ñoù caùc taùc nhaân caàn kieåm soaùt laø SO2 NO2 vaø buïi (caùc chaát chæ thò oâ nhieãm do ñoát daàu). baùo caùo naøy seõ döïa vaøo keát quaû heä soá oâ nhieãm do söû duïng daàu FO (tính cho daàu coù haøm löôïng S laø 3%) ôû baûng 2.200 giôø/naêm (8giôø/ ngaøy x 300 ngaøy x 30 lít/h). cheá ñoä gioù. thì seõ boá trí thieát bò thu gom ñeå thu hoài buïi. Caùc loaïi khí thaûi naøy ñeàu coù khaû naêng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng.600 500 2. coâng trình vaø ñoäng thöïc vaät. NO2. hôi nöôùc. ñoàng thôøi bieát ñöôïc thôøi gian hoaït ñoäng cuûa loø trung bình laø 7. Khi ñoát chaùy phaùt sinh caùc saûn phaåm chaùy chuû yeáu laø caùc khí: CO. löôïng daàu FO tieâu thuï khoaûng 30 lít/h.Info – KyNguyenXanh.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC 10µm chieám haàu heát thaønh phaàn buïi.…) Ñeå coù cô sôû ñaùnh giaù moät caùch töông ñoái taùc ñoäng do khí thaûi töø ñoát nhieân lieäu cuûa nhaø maùy ñeán moâi tröôøng.000 lít. Vôùi coâng suaát loø hôi 2 taán/h.000 9. tuy nhieân noàng ñoä buïi thaûi ra moâi tröôøng coøn tuøy thuoäc vaøo hieän traïng coâng ngheä ñöôïc trang bò. • Khí thaûi töø quaù trình ñoát chaùy nhieân lieäu cho loø hôi Hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa nhaø maùy coù söû duïng moät löôïng nhieân lieäu daàu FO ñeå caáp cho loø hôi. Ngoaøi thaønh phaàn chính laø caùc hydrocacbon (CxHy).Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO . aûnh höôûng ñeán söùc khoûe coäng ñoàng.

00 1. Keát quaû tính toaùn cho thaáy.2 36.2.Info – KyNguyenXanh. Ñieàu naøy cho thaáy döï aùn caàn phaûi xaây döïng Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.022.450m3/naêm Tính taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm vaø thoâng qua löu löôïng khí thaûi cho pheùp tính ñöôïc noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong khí thaûi ôû ñieàu kieän chuaån (1 at.000 lít daàu F.022.2 laø: Lk = 14.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC maùy thaûi vaøo moâi tröôøng (neáu nhö khoâng coù thieát bò khoáng cheá vaø xöû lyù oâ nhieãm) nhö trong baûng 1.450 1.O * Vôùi löôïng daàu tieâu thuï laø 72.2 Baûng 2.O * 0. trong tröôøng hôïp nhaø maùy söû duïng daàu F. coù theå tính ñöôïc löu löôïng khoùi thaûi trong moät naêm ñoái vôùi nguoàn thaûi naøy nhö sau : Ln = 14. Ñoàng thôøi ñeå ñaùnh giaù taùc ñoäng do khí thaûi ñoát daàu FO cuûa nhaø maùy ñoái vôùi moâi tröôøng. * Löôïng khí thaûi tính ôû ñieàu kieän chuaån (1 at.64 m3/1 kg * 72.8.Baùo caùo ÑTM .O vôùi haøm löôïng löu huyønh 3% thì noàng ñoä NO2.887 691.97 = 1.802 676 35 194 360 720 360 - (*): Chaát löôïng khoâng khí – Khí thaûi coâng nghieäp – Tieâu chuaån thaûi theo thaûi löôïng cuûa caùc chaát voâ cô trong vuøng noâng thoân vaø mieàn nuùi. 2730) theo baûng 2. SO2 trong khí thaûi vöôït quaù tieâu chuaån cho pheùp hôn nhieàu laàn.450 1.022.022.64 m3 khoâng khí/1 kg daàu F.450 1.00 198. 2730K) vôùi heä soá khoâng khí thöøa 1.450 3. baùo caùo naøy seõ döïa vaøo caùc tieâu chuaån moâi tröôøng Vieät Nam ñeå ñoái chieáu.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO .022.000 lít/naêm. Noàng ñoäc caùc chaát oâ nhieãm trong khoùi thaûi CAÙC CHAÁT OÂ NHIEÃM ÑAËC TRÖNG TAÛI LÖÔÏNG OÂ NHIEÃM (kg/naêm) LÖU LÖÔÏNG KHÍ THAÛI (m3/naêm) NOÀNG ÑOÄ CAÙC CHAÁT OÂ NHIEÃM (mg/m3) TIEÂU CHUAÅN CHO PHEÙP (mg/m3) (TCVN 69932001)(*) SO2 NO2 CO Buïi 3.

buïi. hoaëc thay theá daàu F. Thaønh phaàn khí thaûi chuû yeáu laø COx. Nguoàn gaây oâ nhieãm nöôùc Khi döï aùn böôùc vaøo giai ñoaïn hoaït ñoäng oån ñònh (taát caû caùc haïng muïc coâng trình ñeàu ñöôïc xaây döïng hoaøn chænh) thì nöôùc thaûi sinh ra trong toaøn boä khuoân vieân nhaø maùy bao goàm caùc loaïi khaùc nhau vôùi nguoàn thaûi töông öùng nhö sau : • Nöôùc thaûi laø nöôùc möa thu gom treân toaøn boä dieän tích khuoân vieân nhaø maùy. caùc phöông tieän vaän taûi vôùi nhieân lieäu tieâu thuï chuû yeáu laø xaêng vaø daàu diezel seõ thaûi ra moâi tröôøng moät löôïng khoùi thaûi chöùa caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí. • Nöôùc thaûi laø nöôùc möa Loaïi nöôùc thaûi naøy sinh ra do löôïng nöôùc möa rôi treân maët baèng khuoân vieân nhaø maùy.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO .Baùo caùo ÑTM . Chaát löôïng nöôùc möa khi chaûy ñeán heä thoáng thoaùt nöôùc phuï thuoäc vaøo ñoä trong saïch cuûa khí quyeån taïi khu vöïc ñang xeùt vaø ñaëc ñieåm maët baèng röûa troâi.2. aldehyd. do ñoù nöôùc möa khi chaûy traøn qua caùc khu vöïc naøy coù möùc ñoä oâ nhieãm Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh. Theo phöông aùn boá trí toång maët cuûa nhaø maùy.Info – KyNguyenXanh. ñoù laø: Khí thaûi töø caùc phöông tieän vaän chuyeån nguyeân vaät lieäu hoaëc saûn phaåm.O baèng moät loaïi nhieân lieäu khaùc coù haøm löôïng löu huyønh thaáp hôn (chaúng haïn nhö duøng khí ñoát hoaù loûng). NOx. hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa nhaø maùy coøn phaùt sinh theâm moät soá nguoàn gaây oâ nhieãm khoâng khí khaùc. phöông tieän xeáp dôõ vaø vaän chuyeån noäi boä trong nhaø maùy. Nguoàn oâ nhieãm naøy phaân boá raûi raùc vaø khoù kieåm soaùt moät caùch chaët cheõ ñöôïc. 2. • Nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa coâng nhaân vieân trong nhaø maùy. • Khí thaûi töø caùc phöông tieän vaän chuyeån Ngoaøi caùc nguoàn khí thaûi ñaõ ñöôïc ñeà caäp ôû treân. ñöôøng giao thoâng noäi boä ñeàu ñöôïc traûi nhöïa hoaëc loùt baèng ñan beâtoâng.3.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC heä thoáng xöû lyù khí thaûi ñaûm baûo noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm ñaàu ra naèm döôùi möùc cho pheùp. Khi hoaït ñoäng nhö vaäy. cacbuahydro. khoâng ñeå haøng hoùa hoaëc raùc ruôûi tích tuï laâu ngaøy treân khu vöïc saân baõi. SOx. caùc khu vöïc saân baõi.

Info – KyNguyenXanh. nhaø veä sinh trong khu vöïc saûn xuaát coù theå gaây oâ nhieãm bôûi caùc chaát höõu cô daïng lô löûng vaø hoøa tan.ñeâm. * Nöôùc duøng cho nhu caàu chuaån bò böõa aên cuûa coâng nhaân vieân taïi nhaø maùy: Theo tieâu chuaån thieát keá TCVN 4474 . Tieâu chuaån nöôùc duøng cho sinh hoaït cuûa coâng nhaân ñöôïc tính theo quy ñònh 20TCN-33-85 Boä Xaây döïng. nhaø aên. Löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït ñöôïc tính nhö sau : *Nöôùc duøng cho veä sinh taém.7. Loaïi nöôùc thaûi naøy caàn thieát phaûi tieán haønh xöû lyù ñeå ñaït caùc tieâu chuaån qui ñònh tröôùc khi xaû vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc chung.87.65 m3/ngaøy. • Nöôùc thaûi sinh hoaït Nöôùc thaûi sinh hoaït töø nhaø beáp.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC khoâng ñaùng keå vaø ñöôïc xem laø nöôùc thaûi “quy öôùc saïch” cuøng vôùi nöôùc möa thu gom treân maùi cuûa caùc khu nhaø xöôûng saûn xuaát. Ñaëc tröng cuûa nöôùc thaûi sinh hoaït nhö sau: Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.77 m3/ngaøy + 7. löôïng nöôùc söû duïng cho nhaø aên taäp theå. Löôïng nöôùc thaûi töø nhaø aên ñöôïc tính nhö sau: QshNA = 306 ngöôøi * 25 l/ng = 7. töø khu sinh hoaït chung. Nöôùc thaûi töø caùc hoaït ñoäng sinh hoaït cuûa coâng nhaân trong nhaø maùy nhö ñaõ trình baøy ôû treân coù löu löôïng khoaûng 22 m3/ngaøy . sau ñoù daãn vaøo heä thoáng coáng trong khu vöïc.65 m3/ngaøy = 21.77 m3/ngaøy. Toång löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa nhaø maùy laø: QSH = 13. tính cho 1 ngöôøi/1 böõa aên laø 25 lít.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO . röûa cuûa coâng nhaân trong Nhaø maùy: Löôïng nöôùc duøng cho nhu caàu sinh hoaït cuûa coâng nhaân tham gia saûn xuaát trong nhaø maùy laø 306 ngöôøi. Loaïi nöôùc naøy ñöôïc toå chöùc thu gom baèng heä thoáng thoaùt nöôùc daønh rieâng cho nöôùc möa. coù theå coù chöùa caùc vi truøng.ca = 13. theo baûng III-5 ñieàu 3.42 m3/ngaøy. Löôïng nöôùc duøng cho taém röûa veä sinh cuûa coâng nhaân sô boä ñöôïc tính nhö sau : QshVS = 306 ngöôøi * 45 l/ng.Baùo caùo ÑTM .

4. Vieäc khaéc phuïc caùc taùc ñoäng tieâu cöïc cuûa nöôùc thaûi sinh hoaït coù theå thöïc hieän deã daøng baèng caùc coâng trình xöû lyù khaû thi töông öùng. Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc thaûi sinh hoaït CHAÁT OÂ NHIEÃM NOÀNG ÑOÄ TIEÂU CHUAÅN CHO PHEÙP TCVN.5.103 50 100 100 1 104 Chaát löôïng nöôùc thaûi naøy vöôït quaù tieâu chuaån qui ñònh vôùi nguoàn tieáp nhaän loaïi B.Baùo caùo ÑTM .Info – KyNguyenXanh. Caùc thieát bò maùy moùc khi vaän haønh cuõng coù theå phaùt sinh nhieät do ma saùt hoaëc do ñaëc tính coâng ngheä nhöng ôû möùc ñoä thaáp. caùc phöông tieän vaän chuyeån vaø hoaït ñoäng xuaát nhaäp haøng taïi beán thu mua nguyeân lieäu cuõng gaây neân tieáng oàn. do ñoù caàn phaûi ñöôïc xöû lyù tröôùc khi thaûi ra coáng chung cuûa khu coâng nghieäp.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO . Tieáng oàn vaø rung Trong daây chuyeàn saûn xuaát coù nhöõng maùy gaây tieáng oàn vaø rung lôùn nhö caùc maùy nghieàn.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC Baûng 2. Tieâu chuaån thaûi ra yeâu caàu phaûi ñaït loaïi B.3. Döï baùo möùc oàn trong nhaø maùy SOÁ TT NGUOÀN GAÂY OÀN (ôû khoaûng caùch 3m) MÖÙC OÀN (dBA) Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh. 2. Nhieät ñoä cuûa phaân xöôûng coøn chòu aûnh höôûng tröïc tieáp cuûa ñieàu kieän thôøi tieát vaø khí haäu trong khu vöïc döï aùn. Nguoàn gaây oâ nhieãm nhieät ñoä – ñoä aåm Nhaø maùy coù söû duïng nhieät cho quaù trình haáp vaø saáy caù do ñoù taïi nhöõng khu vöïc naøy seõ phaùt sinh nhieät.2. saøn vaø caû maùy phaùt ñieän döï phoøng… Ngoaøi ra. Baûng 2.2.106 20 50 50 KPH 5. Döï baùo möùc oàn phaùt ra töø caùc hoaït ñoäng cuûa maùy moùc nhö baûng 2.4. Ngoaøi ra trong doøng khí thoaùt ra seõ coù chöùa nhieàu hôi nöôùc neân coù theå laøm taêng haøm aåm taïi khu vöïc saûn xuaát.1995 (mg/l) NGUOÀN LOAÏI A NGUOÀN LOAÏI B BOD5 COD SS Daàu môõ Coliform(MPN/100ml ) 100 ÷ 120 120 ÷ 140 200 ÷ 220 40 ÷ 120 105 .3. 2.

Tuy nhieân löôïng chaát thaûi khoâng lôùn.1995 90 2. thuûy tinh. vaät duïng. Caùc chaát thaûi raén phaùt sinh trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy coù theå phaân chia thaønh 3 nhoùm theo tính chaát oâ nhieãm nhö sau: • Nhoùm thöù nhaát : bao goàm caùc loaïi pheá phaåm loaïi ra trong quaù trình saûn xuaát nhö voû bao bì. • Nhoùm thöù ba: coù theå keå ñeán nguyeân lieäu saûn xuaát rôi vaõi trong vaø ngoaøi nhaø xöôûng trong quaù trình saûn xuaát neáu khoâng ñöôïc veä sinh saïch seõ hoaëc quaûn lyù saûn xuaát khoâng toát. Caùc chaát thaûi raén naøy neáu khoâng coù bieän phaùp giaûi quyeát toát vaø thích hôïp thì cuõng seõ gaây oâ nhieãm vaø taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng. Thuoäc nhoùm naøy. bao bì nhöïa.Baùo caùo ÑTM . thöùc aên thöøa. • Nhoùm thöù tö: bao goàm caùc loaïi caën buøn sinh ra do quaù trình xöû lyù nöôùc thaûi. bao goàm voû ñoà hoäp. voû lon bia. • Nhoùm thöù hai: bao goàm caùc loaïi raùc sinh hoaït cuûa coâng nhaân trong nhaø maùy.84 78 . nöôùc thaûi thì chaát thaûi raén cuõng raát ñaùng ñöôïc quan taâm trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa döï aùn.öôùc tính khaûng 100kg/ngaøy. Chaát thaûi raén Beân caïnh khí thaûi.84 65 .6. voû traùi caây. tuy nhieân ôû möùc ñoä nheï hôn. thuøng carton … khoái löôïng öôùc tính khoaûng 10 – 12 kg/ngaøy.Info – KyNguyenXanh. Loaïi chaát thaûi naøy caàn thu gom taän duïng hoaëc thaûi boû. Tuy nhieân löôïng chaát thaûi raén naøy coù theå haïn cheá ñöôïc khi coù bieän phaùp quaûn lyù saûn xuaát chaët cheõ vaø hôïp lyù. nilon…. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.70 75 2 3 4 5 Tieâu chuaån cho pheùp TCVN.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO .2. giaáy.70 65 . phaàn loaïi boû cuûa rau quaû. baùo caùo naøy seõ ñeà caäp ñeán trong nhöõng phaàn sau.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC 1 Maùy nghieàn boät caù Maùy saøn boät caù Maùy saáy Khu vöïc ñoùng goùi Khu vöïc giöõa xöôûng cheá bieán 78 .

muïc tieâu cuûa döï aùn laø nhaèm ñaït tôùi söï haøi hoøa laâu daøi. - Do vaäy nhaø maùy caàn chuù yù ñeán caùc coâng taùc phoøng chaùy chöõa chaùy ñeå ñaûm baûo an toaøn trong lao ñoäng saûn xuaát vaø haïn cheá nhöõng maát maùt.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO .Info – KyNguyenXanh. Taøng tröõ nhieân lieäu khoâng ñuùng qui ñònh. Khaû naêng gaây ra chaùy noå Caùc nguyeân nhaân daãn ñeán chaùy noå coù theå do: Vaän chuyeån nguyeân vaät lieäu vaø caùc chaát deã chaùy nhö xaêng.3. beàn vöõng giöõa nhu caàu saûn xuaát kinh doanh vaø baûo veä moâi tröôøng moät caùch thieát thöïc nhaát.3. taùc ñoäng xaáu ñeán chaát löôïng moâi tröôøng khu vöïc. Vöùt böøa taøn thuoác hay nhöõng nguoàn löûa khaùc (chaúng haïn nhö tia löûa haøn) vaøo khu vöïc chöùa nguyeân vaät lieäu deã chaùy noùi chung. daây ñieän. Taùc ñoäng ñoái vôùi moâi tröôøng nöôùc Hieän nay döï kieán nguoàn tieáp nhaän nöôùc thaûi seõ thoaùt ra laø heä thoáng coáng chung cuûa khu coâng nghieäp. toån thaát coù theå xaûy ra. tieáng oàn v.2. hoaëc caùc heä thoáng xöû lyù oâ nhieãm ñöôïc ñaàu tö nhöng khoâng ñaûm baûo caùc yeâu caàu kyõ thuaät vaø chaát löôïng xöû lyù thì hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy taát yeáu seõ gaây ra nhöõng aûnh höôûng baát lôïi.. Toàn tröõ caùc loaïi raùc röôûi trong khu vöïc saûn xuaát. bò quaù taûi trong quaù trình vaän haønh..Baùo caùo ÑTM . Trong tröôøng hôïp caùc keá hoaïch xaây döïng heä Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh. 2. Söï coá veà caùc thieát bò ñieän: daây traàn. ñoäng cô. khí thaûi. ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG ÑEÁN MOÂI TRÖÔØNG VAØ KTXH CUÛA DÖÏ AÙN Nhö ñaõ phaân tích ôû nhöõng phaàn tröôùc. phaùt sinh nhieät vaø daãn ñeán chaùy. Hoaït ñoäng trieån khai döï aùn döï kieán seõ ñi ñoâi vôùi vieäc ñaàu tö xaây döïng caùc heä thoáng xöû lyù oâ nhieãm nöôùc thaûi.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC 2.. Caùc taùc ñoäng ñieån hình ñöôïc ñaùnh giaù trong baùo caùo naøy bao goàm: 2. Tuy nhieân trong tröôøng hôïp döï aùn khoâng thöïc hieän keá hoaïch ñaàu tö trieån khai caùc heä thoáng xöû lyù oâ nhieãm ñoàng boä vôùi caùc haïng muïc coâng trình khaùc cuûa nhaø maùy.1. ñaëc bieät laø ôû caùc khu vöïc coù löûa hay tia löûa haøn. quaït.v… ñaûm baûo noàng ñoä caùc chæ tieâu oâ nhieãm ñaàu ra ñaït caùc giaù trò an toaøn theo qui ñònh cuûa nhaø nöôùc Vieät Nam tröôùc khi thaûi vaøo moâi tröôøng.7. raùc thaûi. daàu qua nhöõng nôi coù nguoàn phaùt sinh nhieät hay qua gaàn nhöõng tia löûa.

ñoàng thôøi coøn coù khaû naêng phaân huûy. 2. CO2. taát nhieân seõ gaây ra nhieàu taùc ñoäng xaáu ñoái vôùi moâi tröôøng vaø söùc khoeû coäng ñoàng. NH3 vaø caùc khí khaùc nhö CH4. aldehyde vaø muoäi khoùi). oâ nhieãm khoâng khí trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy chuû yeáu laø do khoùi thaûi töø loø hôi vaø caùc muøi hoâi boác ra taïi khu hoá gas. 2. khaû naêng taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng vaãn coù theå xaûy ra neáu nhö caùc gioû raùc naøy khoâng ñöôïc che ñaäy kyõ löôõng. vaän chuyeån nhanh ra khoûi nguoàn thaûi vaø xöû lyù hôïp lyù. Taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng khoâng khí Nhö ñaõ phaân tích ôû phiaù tröôùc. taøn tro. Ngoaøi ra coøn coù caùc khí gaây muøi nhö H2S. Ñoái vôùi caùc gioû raùc boá trí doïc theo caùc haønh lang.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC thoáng xöû lyù nöôùc thaûi treân khoâng ñöôïc thöïc hieän toát thì chaúng nhöõng moâi tröôøng beân trong nhaø maùy bò aûnh höôûng tieâu cöïc bôûi caùc loaïi nöôùc thaûi oâ nhieãm maø caùc nguoàn nöôùc xung quanh khu vöïc nhaø maùy khi ñoù cuõng bò oâ nhieãm theo do söï hieän dieän cuûa caùc chaát coù haïi vaø vi truøng coù trong thaønh phaàn cuûa nöôùc thaûi. Vieäc khoáng cheá caùc taùc ñoäng tieâu cöïc naøy hoaøn toaøn coù theå thöïc hieän ñöôïc baèng caùch aùp duïng caùc bieän phaùp kyõ thuaät baûo veä moâi tröôøng nöôùc. khoâng ñöôïc boá trí ôû nhöõng nôi thích hôïp vaø cuõng coù theå ñöa ñeán vaán ñeà oâ nhieãm nguoàn nöôùc do nöôùc möa hoøa tan khi rôi vaøo caùc gioû raùc vaø chaûy ngang qua ñoù. leân men boác muøi hoâi thoái gaây oâ nhieãm chung cho moâi tröôøng nhaø maùy.2. Taùc ñoäng cuûa caùc chaát thaûi raén Chaát thaûi raén neáu khoâng ñöôïc thu gom trieät ñeå. vaø seõ laø moâi tröôøng thuaän lôïi ñeå caùc loaøi coân truøng vaø vi truøng phaùt trieån. goùc nhaø vaø ñöôøng noäi boä. Taùc ñoäng ñaàu tieân coù theå nhaän ra ôû ñaây laø söï ngaäp uùng gaây maát veä sinh moâi tröôøng trong khuoân vieân cuûa nhaø maùy: caùc chaát baån bò phaân huûy boác muøi hoâi thoái.O (hoãn hôïp caùc khí SOx. saân baõi trong nhaø maùy.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO . CO.3. Ngoaøi caùc loaïi raùc sinh hoaït thoâng thöôøng nhö ôû caùc khu daân cö vaø ñoâ thò. ruoài muoãi cuõng phaùt trieån nhanh theo khi ñoù vaø haäu quaû laø raát deã ñöa ñeán caùc dòch beänh lan truyeàn.3. ñöa ñeán caùc dòch beänh lan truyeàn. NOx. CO2 phoùng thích do söï phaân Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh. taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc vi truøng phaùt trieån nhanh choùng. baõi chöùa chaát thaûi raén… Taùc nhaân gaây ra oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí trong tröôøng hôïp naøy laø caùc saûn phaåm chaùy cuûa daàu F. Trong tröôøng hôïp nöôùc thaûi khoâng ñöôïc xöû lyù hoaëc xöû lyù khoâng ñaït yeâu caàu thì khi xaû seõ laøm cho moâi tröôøng nöôùc khu vöïc ñoù bò nhieãm baån theo.Baùo caùo ÑTM . chaát thaûi raén saûn xuaát cuûa Nhaø maùy thuoäc loaïi deå bò phaân huûy.Info – KyNguyenXanh.3.

.Info – KyNguyenXanh. nhieät ñoä. nhöùc ñaàu. CO. NO2. buïi vaø caùc chaát gaây muøi naøy ñeàu coù khaû naêng gaây aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng vaø söùc khoeû coäng ñoàng. toác ñoä gioù. Buïi : Chuû yeáu ôû ñaây laø muoäi khoùi loø do ñoát daàu. choùng maët. laøm taêng nhieät ñoä. CO2 coù theå taïo neân caùc ñaùm möa axit. Taát caû caùc loaïi khí thaûi. gaây roái loaïn tieâu hoùa. do noù coù aùi löïc vôùi Hemoglobin trong maùu maïnh hôn Oxy neân noù chieám choã cuûa Oxy trong maùu. toån thöông heä thaàn kinh. chaát khí naøy coù muøi tröùng thoái. thôøi gian taùc duïng vaø ñaëc ñieåm vi khí haäu taïi khu vöïc ñang xeùt (cheá ñoä möa. thuoäc vaøo loaïi nguy hieåm nhaát trong soá caùc chaát khí gaây oâ nhieãm khoâng khí. - - - - - Trong soá caùc khí thaûi noùi treân coù moät soá khí coù taùc ñoäng xaáu tôùi khí haäu nhö SO2.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC huûy kî khí vaät chaát höõu cô coù trong raùc vaø nöôùc thaûi.Baùo caùo ÑTM . CO2 gaây hieäu öùng nhaø kính. laøm taêng möïc nöôùc bieån. ÔÛ noàng ñoä lôùn hôn seõ gaây khoù chòu cho maét vaø muõi. Vôùi noàng ñoä baèng 10 ppm coù theå gaây gia taêng caùc beänh tim. ÔÛ noàng ñoä thaáp CO coù theå gaây ñau ñaàu. gaây bieán ñoåi cô tim. Moät soá tröôøng hôïp gaây ra thay ñoåi maùu. gaây caûm giaùc raát khoù chòu ñoái vôùi con ngöôøi..v…). Khí NOx goùp phaàn laøm thuûng taàng Ozon. Khí NO2 :laø moät khí kích thích maïnh ñöôøng hoâ haáp. ÔÛ noàng ñoä thaáp SO2 coù theå gaây co giaät ôû cô trôn cuûa khí quaûn. coù muøi khai khoù thôû vaø ñoäc haïi ñoái vôùi cô theå con ngöôøi. Noàng ñoä toái ña cho pheùp cuûa NH3 trong moâi tröôøng lao ñoäng laø 0. Khi ngoä ñoäc caáp tính bò ho döõ doäi. Khí NH3 : Ammoniac (NH3) laø moät chaát khí khoâng maøu. Trong moâi tröôøng khoâng khí.02 mg/L. Caùc taùc haïi ñoái vôùi söùc khoûe phuï thuoäc vaøo caùc chaát oâ nhieãm cuï theå nhö sau : Caùc khí SOx: laø nhöõng chaát gaây oâ nhieãm kích thích. ñaëc bieät laø nhöõng ñoái töôïng chòu taùc ñoäng ôû gaàn nhöõng khu vöïc gaây oâ nhieãm. ñoä aåm v. laøm cho vieäc cung caáp oxy cho cô theå bò giaûm. Oxit Cacbon CO : ñaây laø moät chaát gaây ngaït. Buïi naøy cuõng gaây ra nhöõng taùc haïi ñoái vôùi con ngöôøi trong vuøng chòu aûnh höôûng cuûa nguoàn thaûi qua caû 2 con ñöôøng: hoâ haáp tröïc tieáp vaø uoáng nöôùc nhieãm buïi. möùc ñoä taùc ñoäng seõ coøn phuï thuoäc vaøo noàng ñoä cuûa chuùng trong khoâng khí. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO . Caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí coù theå taùc ñoäng leân söùc khoûe coäng ñoàng trong vuøng chòu aûnh höôûng cuûa caùc nguoàn thaûi töø nhaø maùy. Khí H2S : Khí H2S cuõng laø chaát gaây nguy hieåm cho söùc khoûe cuûa con ngöôøi.

Taùc ñoäng do tieáng oàn vaø rung Nguoàn gaây oàn ñaùng quan taâm nhaát trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa Döï aùn laø do söï hoaït ñoäng cuûa maùy moùc thieát bò trong xöôûng vaø caùc phöông tieän vaän chuyeån nguyeân vaät lieäu. Tuy nhieân möùc oàn coøn naèm trong tieâu chuaån cho pheùp ñoái vôùi xöôûng saûn xuaát.3. Moät vaán ñeà khaùc coù lieân quan ñeán heä thoáng caáp thoaùt nöôùc cuûa khu coâng nghieäp laø tröôøng hôïp döï aùn thaûi boû caùc loaïi nöôùc thaûi khoâng qua xöû lyù hoaëc xöû lyù khoâng ñaït yeâu caàu ra ngoaøi. Do vaäy ñeå haïn cheâ aûnh höôûng cuûa tieáng oàn caàn trang bò caùc phöông tieän baûo hoä lao ñoäng cho coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát.3. thöôøng xuyeân baûo trì maùy moùc. chính söï phaùt trieån cuûa döï aùn goùp phaàn caûi taïo vaø phaùt trieån heä thoáng ñöôøng xaù giao thoâng trong vuøng.5. Do vaäy caàn coù bieän phaùp choáng rung baèng caùc bieän phaùp ñeäm cao su. Ngöôïc laïi. Ñieàu naøy seõ coù nhöõng aûnh höôûng nhaát ñònh ñeán tröõ löôïng nöôùc ngaàm khu vöïc. Taùc ñoäng leân caùc daïng taøi nguyeân moâi tröôøng khaùc • Caáp thoaùt nöôùc Tröôùc maét döï aùn döï kieán söû duïng nöôùc ngaàm töø gieáng khoan vôùi löu löôïng khoaûng 22 m3/ngaøy ñeå phuïc vuï cho caùc quaù trình hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy. hoaït ñoäng cuûa döï aùn seõ ñoùng goùp moät löôïng nöôùc thaûi nhaát ñònh (bao goàm caû nöôùc möa vaø caùc loïai nöôùc thaûi baån ñaõ qua xöû lyù) vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc cuûa khu coâng nghieäp töø ñoù laøm taêng söùc taûi cuûa heä thoáng thoaùt nöôùc.4.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO . ñeäm caùt. • Giao thoâng vaän taûi Vieäc döï aùn baét ñaàu hoaït ñoäng seõ gaây aûnh höôûng laøm taêng maät ñoä giao thoâng khu vöïc. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh. 2.Baùo caùo ÑTM .DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC 2. Vôùi rung ñoäng chuû yeáu töø khu vöïc maùy nghieàn vaø caùc thieát bò khaùc. Tuy vaäy vaán ñeà ñaùng chuù yù laø caùc phöông tieän giao thoâng gia taêng seõ laøm taêng löôïng buïi vaø khí thaûi trong khu vöïc neáu khoâng ñöôïc quan taâm giaûi quyeát hôïp lyù. Veà maët thoaùt nöôùc.Info – KyNguyenXanh.Tieáng oàn seõ taùc ñoäng ñeán khu vöïc coâng nhaân saûn xuaát.

Nhöõng bieän phaùp toång hôïp caàn thieát phaûi aùp duïng bao goàm : 1. chuû ñaàu tö döï aùn seõ quan veä moâi tröôøng. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh. 1.1.Baùo caùo ÑTM . GIAI ÑOAÏN XAÂY DÖÏNG CÔ BAÛN 3. an toaøn lao ñoäng nhö coäng ñoàng daân cö noùi chung baûn döï aùn ñöôïc thöïc hieän trong thôøi gian taâm vaø coù caùc bieän phaùp höõu hieäu ñeå baûo vaø söùc khoûe cuûa coâng nhaân thi coâng cuõng ôû xung quanh khu vöïc döï aùn. Phaûi quan taâm ñeán vaán ñeà veä sinh moâi tröôøng.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO .1. Ñeå ñaït ñöôïc keát quaû toát veà caùc maët noùi treân khi choïn bieän phaùp thi coâng neân : • Laäp keá hoaïch thi coâng vaø boá trí nhaân löïc hôïp lyù. an toaøn lao ñoäng vaø baûo veä söùc khoûe cho coâng nhaân ngay khi laäp ñoà aùn thieát keá thi coâng. CAÙC BIEÄN PHAÙP BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG VAØ SÖÙC KHOÛE COÄNG ÑOÀNG Quaù trình thi coâng xaây döïng cô ngaén.Info – KyNguyenXanh.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC CHÖÔNG III CAÙC BIEÄN PHAÙP TOÅNG HÔÏP KHAÉC PHUÏC CAÙC TAÙC ÑOÄNG TIEÂU CÖÏC ÑEÁN MOÂI TRÖÔØNG CUÛA DÖÏ AÙN 3. tuaàn töï. traùnh choàng cheùo giöõa caùc coâng ñoaïn thi coâng vôùi nhau.

DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC • AÙp duïng caùc bieän phaùp thi coâng tieân tieán. Phaàn toå chöùc thi coâng phaûi coù caùc giaûi phaùp thích hôïp ñeå baûo veä an toaøn lao ñoäng vaø veä sinh moâi tröôøng. veä sinh.. Boá trí hôïp lyù ñöôøng vaän chuyeån vaø ñi laïi.. Quy ñònh cuï theå vò trí khu vöïc veä sinh. • Taïi maët baèng thi coâng phaûi ñaûm baûo : ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Caùc cô sôû vaät chaát phuïc vuï cho coâng nhaân thi coâng xaây döïng nhö nhaø aên. Laép ñaët caùc vaùch ngaên choáng oàn cho nhöõng khu vöïc coù möùc oàn cao nhö maùy phaùt ñieän. 3. thöù töï thi coâng nhöõng coâng trình ngaàm. Che chaén nhöõng khu vöïc phaùt sinh buïi vaø caùc loaïi vaät lieäu nhö ñaù troän beâtoâng ñeå choáng buïi. an toaøn lao ñoäng vaø söùc khoûe coâng nhaân. Nhöõng bieän phaùp noùi treân laø nhöõng bieän phaùp cô baûn ñeå baûo veä moâi tröôøng. 2. Phaûi laäp raøo chaén caùch ly caùc khu vöïc nguy hieåm nhö traïm bieán theá. boá trí maët baèng thi coâng hôïp lyù ñeå khoâng gaây caûn trôû laãn nhau....Info – KyNguyenXanh. vaán ñeà choáng seùt. bieän phaùp phoøng ngöøa tai naïn ñieän.Baùo caùo ÑTM . Cuï theå : • Tuaân thuû caùc qui ñònh veà an toaøn lao ñoäng khi laäp ñoà aùn toå chöùc thi coâng nhö caùc bieän phaùp thi coâng ñaát. laùn traïi taïm. thöù töï boá trí caùc kho. nghæ ngôi. baõi nguyeân vaät lieäu.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO . traùnh phoùng ueá. maùy cöa.. cô giôùi hoùa caùc thao taùc vaø ruùt ngaén thôøi gian thi coâng ñeán möùc toái ña. y teá. vaät lieäu deã chaùy noå.. boá trí tuyeán thi coâng hôïp lyù ñeå ít di chuyeån..1.. Khi thöïc hieän caàn boå sung caùc bieän phaùp cuï theå thích hôïp ñeå ñaït ñöôïc keát quaû toát ñeïp. vöùt raùc sinh hoaït böøa baõi gaây oâ nhieãm moâi tröôøng do löôïng coâng nhaân xaây döïng thaûi ra..... vaán ñeà boá trí maùy moùc thieát bò... • Coù caùc bieän phaùp an toaøn lao ñoäng khi laäp tieán ñoä thi coâng nhö : thôøi gian vaø trình töï thi coâng phaûi ñaûm baûo söï oån ñònh cuûa caùc boä phaän coâng trình.. Thieát keá chieáu saùng cho nhöõng nôi caàn laøm vieäc ban ñeâm... khí neùn..2. baõi raùc. taém röûa. BIEÄN PHAÙP KYÕ THUAÄT AN TOAØN LAO ÑOÄNG TRONG GIAI ÑOAÏN XAÂY DÖÏNG CÔ BAÛN Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.

thao taùc vaø kieåm tra. • • • 3. Thi coâng xaây döïng. Caàn kieåm tra söï roø ræ.. caùc ñöôøng oáng kyõ thuaät phaûi sôn maøu theo ñuùng tieâu chuaån quy ñònh (nhieân lieäu. gaêng tay. Cuï theå laø : • • Caùc maùy moùc. laép döïng daøn giaùo. ñeøn hieäu vaø thoâng tin toát.2.Baùo caùo ÑTM . Do vaäy maø coâng nhaân phaûi ñöôïc trang bò ñaày ñuû caùc phuïc trang caù nhaân caàn thieát.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO . Caùc trang phuïc naøy bao goàm : quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng. khí. thieát bò treân cao phaûi coù trang bò daây neo moùc an toaøn.. CAÙC BIEÄN PHAÙP XÖÛ LYÙ KHÍ THAÛI • Bieän phaùp xöû lyù buïi vaø muøi caù töø quaù trình nghieàn saøn Coâng ngheä xöû lyù khí thaûi ñöôïc kieán nghò nhö sô ñoà sau: CHUÏP HUÙT VAØ ÑÖÔØNG OÁNG HUÙT ⇓ THIEÁT BÒ LOÏC TUÙI VAÛI ⇓ Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC Trong quaù trình thi coâng xaây döïng cô baûn cuõng nhö laép ñaët thieát bò.Info – KyNguyenXanh. thieát bò thi coâng phaûi coù lyù lòch keøm theo vaø phaûi ñöôïc kieåm tra.) Coâng nhaân tröïc tieáp thi coâng xaây döïng. kính baûo veä maét... GIAI ÑOAÏN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA DÖÏ AÙN 3. hôi nöôùc. Caùc bieän phaùp ñeå baûo veä an toaøn lao ñoäng cho ngöôøi coâng nhaân laø khoâng theå thieáu. theo doõi thöôøng xuyeân caùc thoâng soá kyõ thuaät.2. Thieát laäp caùc heä thoáng baùo chaùy. vaän haønh maùy thi coâng phaûi ñöôïc huaán luyeän vaø thöïc haønh thao taùc ñuùng caùch khi coù söï coá vaø luoân luoân coù maët taïi vò trí cuûa mình. vaän haønh ñuùng kyõ thuaät. uûng. muõ.1. vaän haønh kieåm tra vaø chaïy thöû caàn tuyeät ñoái chaáp haønh caùc noäi quy veà an toaøn lao ñoäng.

Hieäu quaû xöû lyù cuûa thieát bò naøy khaù cao. Ñònh kyø (khoaûng 1-2 giôø) töï ñoäng luaân phieân cho töøng ñôn nguyeân ngöøng hoaït ñoäng ñeå tieán haønh khaâu ruû vaø thu hoài buïi baèng heä thoáng tay ñoøn truyeàn ñoäng.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC THIEÁT BÒ HAÁP PHUÏ ⇓ QUAÏT HUÙT ⇓ MIEÄNG THAÛI CAO HÌNH 3.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO . Khoâng khí chöùa buïi ñöôïc ñöa vaøo thieát bò qua oáng noái vaøo ñaàu döôùi vaøo naép ñuïc loã.Baùo caùo ÑTM . Ñònh kyø khoaûng 6 thaùng taàng haáp phuï sau khi baõo hoaø seõ ñöôïc thay theá môùi. Boä loïc goàm 2 ñôn nguyeân. khoâng khí saïch thoaùt ra ngoaøi qua oáng thaûi ôû phía treân cuûa thieát bò. moãi ñôn nguyeân coù nhieàu tuùi vaûi ñöôïc khaâu thaønh daïng oáng tay aùo. thoâng thöôøng beân ngoaøi coù caáu taïo hình vuoâng. VAØ CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN Taïi nôi phaùt sinh buïi ôû maùy nghieàn ñöôïc boá trí caùc chuïp huùt. doøng khí ñöôïc quaït ly taâm cao aùp huùt ñöa vaøo oáng khoùi thaûi cao ñeå tieáp tuïc phaân taùn vaøo khí quyeån (chieàu cao oáng khoùi döï kieán khoaûng 20m). Döï kieán kinh phí xöû lyù muøi vaø buïi töø quaù trình nghieàn saøn caù nhö baûng sau: Baûng 3. Tuøy theo ñieàu kieän thöïc teá maø choïn höôùng chuyeån ñoäng cuûa doøng khí qua thieát bò. Doøng khí tieáp tuïc ñöôïc daãn qua thieát bò haáp phuï ñeå xöû lyù muøi. beân trong ñöôïc boá trí moät. Caùc oáng tay aùo ñöôïc caêng ôû ñaàu döôùi vaøo naép ñuïc loã vöøa baèng ñöôøng kính oáng tay aùo.Info – KyNguyenXanh. hai hoaëc nhieàu taàng haáp phuï chöùa caùc chaát haáp phuï daïng raén laø than hoaït tính. Thieát bò coù caáu taïo cuûa boä loïc baèng tuùi vaûi.1. Buïi thu hoài ñöôïc taùi söû duïng. tieáp xuùc vôùi than hoaït tính vaø taïi ñaây xaûy ra quaù trình haáp phuï vaät lyù vaø haáp phuï hoùa hoïc: keát quaû laø muøi hoâi ñöôïc giöõ laïi trong pha raén. ñaàu treân cuûa oáng tay aùo ñöôïc bòt kín vaø caêng vaøo heä thoáng caùnh tay ñoøn phuïc vuï cho vieäc ruõ buïi. Khoâng khí chuyeån ñoäng qua thieát bò. Sau khi ra khoûi thaùp haáp phuï.1. SÔ ÑOÀ DAÂY CHUYEÀN COÂNG NGHEÄ XÖÛ LYÙ MUØI & BUÏI TÖØ QUAÙ TRÌNH NGHIEÀN. Khoâng khí ñi töø döôùi leân treân vaø töø trong ra ngoaøi cuûa töøng oáng tay aùo roài töø khoaûng troáng giöõa caùc oáng tay aùo. mieäng huùt ñeå huùt caùc doøng khí coù chöùa buïi ñöa vaøo thieát bò loïc buïi tuùi vaûi ñeå xöû lyù buïi. Ñeå ruû buïi trieät ñeå duøng heä thoáng rung baèng moâ tô. Thieát bò coù caáu taïo khaù ñôn giaûn. Döï truø kinh phí cho heä thoáng xöû lyù buïi vaø muøi hoâi Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.

Ñaây laø nguoàn oâ nhieãm phaân boá raûi raùc vaø khoù kieåm soaùt. Coâng ngheä xöû lyù khí thaûi ñöôïc kieán nghò nhö sau (hình 3.000. Khí thaûi ñi vaøo thieát bò nhôø aùp suaát aâm cuûa quaït gioù vaø chuyeån ñoäng töø döôùi leân Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh. söûa chöõa ñònh kyø hieäu quaû ñoát chaùy nhieân lieäu cuûa ñoäng cô. ñöôøng oáng Heä thoáng tuû ñieän Chi phí gia coâng laép ñaët.000 40.000 18.000.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC STT TEÂN THIEÁT BÒ SOÁ LÖÔÏNG ÑÔN GIAÙ THAØNH TIEÀN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chuïp huùt Thieát bò haáp phuï Thieát bò loïc tuùi vaûi Quaït ly taâm OÁng khoùi vaø choáng seùt HT giaù ñôõ.000 Toång coäng • Ñoái vôùi caùc khí thaûi khaùc 285.000 10.000 30.000.000. phaûi keå ñeán vaán ñeà oâ nhieãm khoâng khí do hoaït ñoäng giao thoâng vaän taûi.000.000 32.000 30.000 3.000.000 50. taêng cöôøng coâng taùc queùt doïn veä sinh treân beà maët saân baõi …Ngoaøi ra coù theå thöïc hieän caùc bieän phaùp hoå trôï nhö: Bieän phaùp troàng caây xanh. nhaø maùy caàn coù caùc bieän phaùp thích hôïp ñeå xöû lyù caùc khí thaûi töø loø hôi.000 25. beâtoâng hoùa caùc tuyeán ñöôøng giao thoâng beân trong Nhaø maùy ñeå traùnh gaây ra buïi baån.000.000 40.000 100.000.000 3.000 Trong quaù trình saûn xuaát cuûa nhaø maùy.000.2): Khí thaûi töø buoàng ñoát nhieân lieäu ñöôïc daãn baèng heä thoáng oáng daãn kín ñeán thieát bò xöû lyù.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO .Info – KyNguyenXanh.000 20.000 25.000 20.000.000.Baùo caùo ÑTM . • Bieän phaùp haïn cheá oâ nhieãm do khoùi thaûi töø loø hôi Nhö ñaõ phaân tích ôû treân.000. Nhaø maùy seõ coù caùc bieän phaùp thích hôïp ñeå haïn cheá toái ña nguoàn khí thaûi treân.000.000.000. Caùch chuû ñoäng nhaát laø thöôøng xuyeân kieåm tra.000 25.000 10. phuï kieän… Vaän chuyeån 1 heä 1 boä 2 boä 1 boä 1 heä 1 1 25. bieän phaùp qui hoaïch. Thieát bò ñöôïc kieán nghò aùp duïng laø thieát bò haáp thuï.000.000.000.000.

2 . Döï truø kinh phí laép ñaët heä thoáng xöû lyù khí thaûi: 150.Baùo caùo ÑTM .Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO . Sau khi ra khoûi lôùp haáp thuï. Soda.000 ñoàng. Hieäu quaû xöû lyù ñaït ñöôïc khoaûng 60 . BIEÄN PHAÙP KYÕ THUAÄT BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG NÖÔÙC • Phaân loaïi nöôùc thaûi Tuøy theo tính chaát.2. Quaù trình haáp thuï ñöôïc taêng cöôøng nhôø söï tieáp xuùc dò pha ngöôïc doøng giöõa doøng khí vaø dung dòch chaát haáp thuï ngay trong loøng lôùp vaät lieäu tieáp xuùc. KHÍ THAÛI Ca(OH)2 THIEÁT BÒ HAÁP THUÏ NÖÔÙC THAÛI QUAÏT GIOÙ OÁNG KHOÙI G HÌNH 3.Info – KyNguyenXanh. Ca(OH)2. Nöôùc thaûi sau khi qua heä thoáng naøy seõ mang theo caùc chaát keát tuûa hoaëc caùc muoái voâ cô hoøa tan vaø ñöôïc daãn vaøo caùc beå laéng töông öùng tröôùc khi thaûi vaøo coáng thoaùt nöôùc khu vöïc. Dung dòch chaát haáp thuï coù theå laø moät trong caùc chaát kieàm nhö: NaOH. qua lôùp haáp thuï vaø qua boä phaän taùch aåm tröôùc khi ñöôïc quaït huùt ñöa vaøo oáng khoùi. SÔ ÑOÀ COÂNG NGHEÄ XÖÛ LYÙ KHÍ THAÛI LOØ HÔI 3. ñaëc thuø vaø möùc ñoä oâ nhieãm cuûa töøng nguoàn.70%. nöôùc thaûi cuûa nhaø maùy ñöôïc phaân thaønh boán nhoùm sau ñaây: Nhoùm thöù nhaát : Nöôùc thaûi “qui öôùc saïch” Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh. khí tieáp ñöôïc quaït ly taâm cao aùp huùt ñöa vaøo oáng khoùi thaûi cao 20m vaøø tieáp tuïc phaân taùn vaøo khí quyeån.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC treân.000.2.

Nhoùm thöù hai : Nöôùc thaûi nhieãm baån loaïi II Nhoùm naøy bao goàm taát caû caùc loaïi nöôùc thaûi sinh hoaït vôùi löu löôïng khoaûng 22 m3/ngaøy. Loaïi nöôùc thaûi naøy theo nguyeân taéc coù theå xaû thaúng vaøo nguoàn tieáp nhaän. caùc loaïi nöôùc thaûi “qui öôùc Tuyeán thöù 2: Daønh rieâng cho vieäc thoaùt nöôùc thaûi sinh hoaït sau khi qua beå töï hoaïi 3 ngaên.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO . Ñaëc tính nhieãm baån chung cuûa nhoùm nöôùc thaûi naøy laø pH thaáp vaø chöùa nhieàu caën.Baùo caùo ÑTM . nöôùc xaû töø caùc maùy ñieàu hoøa khoâng khí.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC Nhoùm naøy bao goàm toaøn boä löôïng nöôùc möa rôi treân maët baèng khuoân vieân nhaø maùy. ñeâm. nöôùc thaûi sau khi qua heä thoáng xöû lyù khí thaûi loø hôi ñöôïc cho qua beå laéng vaø thoaùt ra coáng chung cuûa khu coâng nghieäp veà heä thoáng xöû lyù taäp trung. Heä thoáng thoaùt nöôùc trong nhaø maùy seõ ñöôïc thieát keá theo ba tuyeán rieâng nhö sau: saïch” sau khi xöû lyù cuïc boä baèng hoá gaz vaø thoaùt ra heä thoáng naøy coáng chung cuûa khu coâng nghieäp duøng cho thoaùt nöôùc möa. Tuyeán thöù 1: Daønh rieâng cho thoaùt nöôùc möa. phaûi ñaët trong nhaø hoaëc nhöõng nôi coù maùi che chaén nöôùc möa. Nhoùm nöôùc thaûi naøy caàn phaûi ñöôïc xöû lyù cuïc boä baèng hoá gaz tröôùc khi thaûi vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc chung cuûa khu coâng nghieäp. Löu löôïng thaûi trung bình khoaûng 8 -10 m3/ngaøy. Loaïi nöôùc thaûi naøy caàn phaûi qua xöû lyù ôû beå töï hoaïi 3 ngaên tröôùc khi thaûi ra coáng chung cuûa khu coâng nghieäp. Caùc bieän phaùp khoáng cheá oâ nhieãm moâi tröôøng nöôùc cho nhaø maùy seõ taäp trung vaøo caùc vaán ñeà sau ñaây: 1. Ñieàu naøy seõ ñöôïc thöïc hieän baèng caùch qui hoaïch vò trí thích hôïp cho khu vöïc boàn chöùa nhieân lieäu daàu hoaëc thuøng chöùa.Info – KyNguyenXanh. Khoáng cheá khoâng ñeå cho nöôùc möa röûa troâi daàu nhôùt vaø caùc chaát thaûi raén trong khuoân vieân nhaø maùy. khoâng caàn qua xöû lyù. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh. Caùc gioû raùc phaûi coù naép ñaäy khoâng ñeå cho nöôùc möa rôi vaøo vaø toát nhaát neân boá trí doïc theo caùc haønh lang coù maùi che. nöôùc giaûi nhieät. Nhoùm thöù ba : Nöôùc thaûi nhieãm baån loaïi III Nhoùm naøy bao goàm caùc loaïi nöôùc thaûi boû sau khi söû duïng cho caùc thieát bò xöû lyù khí thaûi cuûa loø hôi.

3. AÙp duïng loïai coâng trình naøy. Xaây döïng caùc heä thoáng thoaùt nöôùc bao quanh nhaø maùy ñaûm baûo cho vieäc thoâng thoaùt toát nöôùc thaûi trong nhaø maùy (keå caû nöôùc möa vaø caùc loaïi nöôùc thaûi sau xöû lyù). 5. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh. Chöông trình giaùm saùt (monitoring) hieäu quaû xöû lyù ñeå theo doõi vaø ñieàu chænh kòp thôøi nhaèm baûo ñaûm chaát löôïng nöôùc thaûi sau xöû lyù ñaït tieâu chuaån xaû thaûi theo qui ñònh hieän haønh (phaàn naøy seõ ñöôïc trình baøy chi tieát hôn ôû muïc giaùm saùt moâi tröôøng cuûa döï aùn). Xaây döïng tuyeán möông thoaùt nöôùc bao quanh khu vöïc tieáp nhaän phaân loaïi raùc vaø daãn taát caû nöôùc thaûi roø ræ hoaëc veä sinh maët saøn töø khu vöïc naøy vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc baån ñeå ñöa ñeán traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung.Info – KyNguyenXanh.3). Xaây döïng caùc coâng trình xöû lyù cuïc boä nöôùc thaûi cho nöôùc thaûi sinh hoaït tröôùc khi daãn vaøo heä thoáng thoaùt chung cuûa khu coâng nghieäp. * Coâng trình xöû lyù cuïc boä nöôùc thaûi sinh hoïat Nöôùc thaûi sinh hoïat trong nhaø maùy coù chöùa raát nhieàu caën baõ höõu cô neân ñeàu phaûi ñöôïc xöû lyù cuïc boä ñaït yeâu caàu nguoàn thaûi loaïi B tröôùc khi xaû vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi khu vöïc. hieäu quaû xöû lyù theo chaát lô löõng ñaït 65-70 % vaø theo BOD5 coù theå ñaït 60 . Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa caùc coâng trình xöû lyù cuïc boä naøy laø nhaèm vaøo muïc ñích laéng caën vaø phaân huûy caën laéng höõu cô.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC 2.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO .Baùo caùo ÑTM . 4. trong ñoù coù moät ngaên loïc (Hình 3. khoâng ñeå xaûy ra tình traïng ngaäp uùng gaây maát veä sinh moâi tröôøng nhaø maùy. Phaàn moâ taû döôùi ñaây taäp trung chuû yeáu vaøo hai noäi dung 5 vaø 6 trong soá 7 noäi dung cuûa chöông trình khoáng cheá oâ nhieãm moâi tröôøng nöôùc.65%. Daïng coâng trình xöû lyù cuïc boä nöôùc thaûi ñöôïc kieán nghò aùp duïng chung cho caùc khu nhaø veä sinh trong nhaø maùy laø beå töï hoaïi 3 ngaên.

Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO .3.Baùo caùo ÑTM .Info – KyNguyenXanh.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC HÌNH 3. SÔ ÑOÀ CAÁU TAÏO BEÅ TÖÏ HOAÏI 3 NGAÊN Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.

25 m3 . P2=90% = 0. K = 2.Baùo caùo ÑTM .000.(100 .P2)/100000 . t = 180-365 ngñ .2.löu löôïng tb ngaøy ñeâm. boâng goøn. a = 0.t. P1=95% .ñoä aåm tb cuûa caën trong beå töï hoaïi.4x 306x180x(100-95)x0.5 .3. 25 m3/ngñ = a. 3.Tieâu chuaån caën laéng cho 1 ngöôøi.000 ñoàng. phaàn xaây döïng naøy ñaõ ñöôïc nhaø maùy ñöa vaøo phaàn xaây döïng cô baûn.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO .18 m3 14.5 l/ngöôøi.7x1.heä soá tính ñeán 30% caën ñaõ ñöôïc phaân giaûi * Theå tích phaààn buøn 1.7 = K.25 + 9.thôøi gian tích luõy caën trong beå töï hoaïi. Q = 5.000 = 9.25 x 1 = 5.P1)x0.ngñ .2 .4-0.Q = 5.2x(100-90)/100. BIEÄN PHAÙP HAÏN CHEÁ TIEÁNG OÀN VAØ RUNG Moät vaøi bieän phaùp haïn cheá oâ nhieãm naøy: Xöû duïng ñeäm cao su vaø ñeäm caùt cho caùc thieát bò coù ñoä oàn vaø rung cao nhö maùy nghieàn.7x1.2.soá coâng nhaân vieân.. N = 306 ngöôøi .heä soá tính ñeán 20% caën ñöôïc giöõ laïi beå töï hoaïi ñeå "nhieãm vi khuaån" cho caën töôi P1 P2 Wb W .Info – KyNguyenXanh.43 m3 * Theå tích toång coäng cuûa beå töï hoaïi seõ laø: = WN + Wb = 5. muõ bòt tai.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC * Tính toaùn beå töï hoaïi * Theå tích phaàn nöôùc: WN K Q Wb a N t 0. Thöôøng xuyeân kieåm tra..heä soá löu löôïng.(100 . Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.18 = Kinh phí thöïc hieän xaây döïng beå töï hoaïi khoaûng 22. baûo döôõng maùy moùc hoaït ñoäng toát Caùc giaûi phaùp cuïc boä baûo veä coâng nhaân: phöông tieän choáng oàn cho coâng nhaân.N.ñoä aåm cuûa caën töôi.

DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC - Coâng nhaân laøm vieäc taïi caùc nôi gaây oàn nhieàu seõ ñöôïc trang bò baûo hoä lao ñoäng ñaày ñuû vaø boá trí ca. vaät duïng. song ñeå traùnh tình traïng caùc chaát thaûi naøy aûnh höôûng ñeán söùc khoûe cuûa ngöôøi lao ñoäng. nhaø maùy seõ daønh moät dieän tích ñaát nhaát ñònh ñeå troàng caây xanh. Ñoái vôùi loaïi meàm: Thöùc aên thöøa. Ngoaøi ra. 3. thueâ ñoäi veä sinh ñòa phöông vaän chuyeån veà baûi raùc taäp trung ñeå xöû lyù. giaáy. nilon vaø caùc buïi baëm thu doïn treân maët baèng ….4. nhaø maùy seõ qui ñònh thu gom töøng boä phaän khoâng cho vöùt boû tuøy tieän. bao bì nhöïa. ñoä aåm khoâng thích hôïp seõ laøm sinh soâi vi sinh vaät. sau ñoù taäp trung vaøo caùc thuøng chöùa ôû vò trí qui ñònh vaø ñònh kyø thu gom. Do ñoù chuû döï aùn seõ ñaëc bieät quan taâm ñoái vôùi vaán ñeà naøy vaø coù nhöõng bieän phaùp giaûi quyeát hôïp lyù nhö sau: • Caùc bieän phaùp choáng noùng. Nhaø maùy seõ hôïp ñoàng vôùi ñoäi veä sinh ñòa phöông thu gom veà baõi raùc taäp trung ñeå xöû lyù. voû lon bia. Ñoái vôùi loaïi cöùng: Voû ñoà hoäp.2.v…thu gom rieâng ñeå baùn pheá lieäu.2. tuy khoâng gaây ñoäc haïi nguy hieåm. phaàn loaïi boû cuûa rau quaû. thuûy tinh v.Baùo caùo ÑTM . taêng cöôøng dieän tích cöûa maùi. 3.5 VAÁN ÑEÀ VEÄ SINH COÂNG NGHIEÄP VAØ AN TOAØN LAO ÑOÄNG Ñaây laø moät vaán ñeà raát ñaùng ñöôïc quan taâm ñoái nhaø maùy bôûi vì vôùi moâi tröôøng lao ñoäng cheá bieán haûi saûn trong ñieàu kieän nhieät ñoä.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO . voû traùi caây.Info – KyNguyenXanh. aåm ñaûm baûo vi khí haäu moâi tröôøng laøm vieäc 1. VAÁN ÑEÀ XÖÛ LYÙ CHAÁT THAÛI RAÉN Caùc chaát thaûi raén phaùt sinh trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy coù theå phaân chia thaønh 3 nhoùm vôùi caùc bieän phaùp xöû lyù nhö sau: • Nhoùm thöù nhaát: bao goàm caùc loaïi raùc sinh hoaït cuûa coâng nhaân trong Nhaø maùy. cöûa choùp vaø cöûa soå. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh. ñeå giaûm thieåu tieáng oàn vaø khoùi buïi. kíp luaân phieân hôïp lyù baûo ñaûm ñieàu kieän laøm vieäc toát. Khi thieát keá nhaø xöôûng seõ ñaëc bieät quan taâm ñeán caùc giaûi phaùp thoâng gioù töï nhieân. nhanh choùng laøm hoûng nguyeân lieäu cheá bieán vaø gaây maát veä sinh moâi tröôøng laøm vieäc cuõng nhö söùc khoûe coâng nhaân seõ bò aûnh höôûng raát lôùn. trieät ñeå lôïi duïng höôùng gioù chuû ñaïo ñeå boá trí höôùng nhaø hôïp lyù. • Nhoùm thöù hai: bao goàm caùc loaïi caën buøn sinh ra do quaù trình xöû lyù nöôùc thaûi.

Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO . Saép xeáp boá trí caùc maùy moùc thieát bò ñaûm baûo traät töï. goïn vaø khoaûng caùch an toaøn cho coâng nhaân laøm vieäc khi coù chaùy noå xaûy ra.Baùo caùo ÑTM . Veà an toaøn kyõ thuaät ñieän.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC 2. • Caùc bieän phaùp an toaøn lao ñoäng Hoaït ñoäng cô ñieän cuûa nhaø maùy cuõng chieám phaàn khaù lôùn vì vaäy vaán ñeà an toaøn lao ñoäng seõ ñöôïc ñaëc bieät quan taâm. Löôïng nöôùc trung bình cung caáp lieân tuïc 15 l/s trong 3 giôø. Boá trí quaït thoåi maùt cuïc boä ôû caùc khu vöïc taäp trung nhieàu maùy moùc vaø nôi coâng nhaân laøm vieäc taäp trung. 2. ñaûm baûo coâng nhaân phaûi tuaân thuû ñuùng noäi qui khoâng ñeå xaûy ra söï coá laøm ngöng treä saûn xuaát. Toaøn boä maùy moùc thieát bò seõ ñöôïc kieåm tra vaø baûo döôõng duy tu theo keá hoaïch ñeå baûo ñaûm luoân ôû tình traïng toát. Taát caû caùc boä phaän ñeàu coù baûng noäi qui an toaøn kyõ thuaät ñieän taïi nôi laøm vieäc. maùi ñeå ñöôïc thoâng thoaùngï trong khu vöïc saûn xuaát. toå chöùc huaán luyeän. Nhaø maùy seõ thöïc hieän nghieâm ngaët caùc qui ñònh veà an toaøn lao ñoäng trong nhaø xöôûng: Töøng maùy moùc thieát bò coù noäi qui vaän haønh söû duïng an toaøn laäp thaønh baûng gaén taïi vò trí hoaït ñoäng vaø thöôøng xuyeân huaán luyeän cho coâng nhaân thöïc thi ñaày ñuû vaø kieåm tra khoâng ñeå xaûy ra tai naïn lao ñoäng do khoâng thöïc hieän ñuùng noäi qui vaän haønh söû duïng an toaøn thieát bò. - Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh. Caùc bieän phaùp chung coù theå aùp duïng bao goàm : · Ñaûm baûo khaâu thieát keá phuø hôïp vôùi yeâu caàu phoøng chaùy chöõa chaùy. nhaø maùy ñaëc bieät chuù troïng coâng taùc thöïc hieän caùc bieän phaùp an toaøn kyõ thuaät taïi haàu heát caùc boä phaän. tuyeân truyeàn giaùo duïc vaø phaùp cheá.Info – KyNguyenXanh. Noäi dung chuû yeáu cuûa vieäc ñaûm baûo naøy ñöôïc vaän duïng cuï theå ñoái vôùi nhaø maùy nhö sau: Ñöôøng oáng daãn nöôùc cöùu hoûa daãn ñeán caùc hoïng laáy nöôùc cöùu hoûa phaûi luoân luoân ôû trong tình traïng saün saøng laøm vieäc. hö hoûng maùy moùc vaø xaûy ra tai naïn. Boá trí caùc chuïp huùt treân traàn. • Phoøng ngöøa khaû naêng chaùy noå Nhaø maùy seõ heát söùc chuù troïng ñeán vaán ñeà naøy ngay töø luùc ñaàu thaønh laäp baèng caùch aùp duïng ñoàng boä caùc bieän phaùp veà kyõ thuaät.

Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO .Info – KyNguyenXanh. Ñaûm baûo caùc thieát bò maùy moùc khoâng ñeå roø ræ daàu môõ Caùch ly caùc coâng ñoaïn deã chaùy xa caùc khu vöïc khaùc Giaûm tôùi möùc thaáp nhaát löôïng chaát chaùy noå trong khu vöïc saûn xuaát. thöôøng xuyeân kieåm tra Caám tuyeät ñoái huùt thuoác taïi caùc phaân xöôûng. Taát caû caùc haïng muïc coâng trình trong nhaø maùy ñeàu phaûi boá trí caùc bình cöùu hoûa caàm tay. bình phaûi ñaët taïi nhöõng vò trí thích hôïp nhaát ñeå tieän vieäc söû duïng vaø phaûi thöôøng xuyeân tieán haønh kieåm tra söï hoaït ñoäng toát cuûa bình.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC · Heä thoáng daây ñieän. caùc choã tieáp xuùc. · · · Nhöõng vaán ñeà naøy caàn theo ñuùng caùc höôùng daãn veà phoøng chaùy chöõa chaùy do Boä Noäi Vuï ban haønh. Toå chöùc hoïc taäp nghieäp vuï roäng khaép: taát caû caùc phaân xöôûng ñeàu coù toå nhaân vieân kieâm nhieäm coâng taùc phoøng hoûa. caàu dao ñieän coù theå gaây tia löûa phaûi ñöôïc boá trí thaät an toaøn.Baùo caùo ÑTM . Caùc nhaân vieân naøy ñöôïc tuyeån choïn trong soá coâng nhaân cuûa nhaø maùy vaø ñöôïc huaán luyeän. kho taøng… - Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.

nhieät ñoä. Ñoái vôùi moâi tröôøng khoâng khí khu vöïc xung quanh: − 01 hoaëc 2 ñieåm ngoaøi nhaø maùy cuoái höôùng gioù caùch khoaûng 100m: Buïi. H2S. H2S. hôïp chaát mercaptan vaø tieáng oàn. saáy: Buïi. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh. CO. SO2. Taàn suaát giaùm saùt: 2 laàn / naêm ñoái vôùi taát caû caùc ñieåm giaùm saùt. SO2. NH3.Baùo caùo ÑTM . H2S. Ñoái vôùi caùc coâng trình xöû lyù khí thaûi: 01 ñieåm taïi ñaàu ra cuûa oáng khoùi loø hôi (Buïi. hôïp chaát mercaptan Taàn suaát giaùm saùt: 2laàn / naêm.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO . GIAÙM SAÙT CHAÁT LÖÔÏNG MOÂI TRÖÔØNG KHOÂNG KHÍ • Giaùm saùt moâi tröôøng Theo doõi dieãn bieán chaát löôïng moâi tröôøng vaø kieåm soaùt oâ nhieãm ôû NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC ñöôïc nhaø maùy toå chöùc thöïc hieän keát hôïp vôùi caùc cô quan chuyeân moân coù chöùc naêng vaø cô quan quaûn lyù moâi tröôøng ôû ñòa phöông (Sôû Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng tænh Ñoàng Nai). − Ngoaøi ra ño oàn taïi caùc maùy moùc gaây oàn taïi khu vöïc nghieàn vaø phoái troän. CO. caùc khí SO2. ñoä aåm.Info – KyNguyenXanh. chöông trình giaùm saùt moâi tröôøng ñöôïc ñeà nghò nhö sau: • Vò trí giaùm saùt vaø caùc chæ tieâu caàn giaùm saùt töông öùng Ñoái vôùi moâi tröôøng khoâng khí beân trong nhaø maùy: − 02 ñieåm trong khu vöïc cheá bieán: oàn. CO) 01 ñieåm taïi ñaàu ra cuûa oáng khoùi loø haáp.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC CHÖÔNG IV GIAÙM SAÙT MOÂI TRÖÔØNG 4. Buïi. NH3. Ñeå baûo ñaûm caùc hoaït ñoäng cuûa döï aùn moät caùch oån ñònh vaø khoâng ngöøng phaùt trieån ñoàng thôøi khoáng cheá caùc taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán vôùi moâi tröôøng xung quanh. NO2. NO2. NH3. hôïp chaát mercaptan. NO2.1.

Caùc soá lieäu treân seõ ñöôïc caäp nhaät hoùa.4. − 01 ñieåm taïi ñaàu ra cuûa heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung (pH.800 4 4 4 4 4 6 2 Coäng 3. ñaùnh giaù vaø ghi nhaän keát quaû thöôøng xuyeân. BOD5. SS. chuû Döï aùn seõ baùo ngay cho caùc caáp coù thaåm quyeàn ñeå coù bieän phaùp xöû lyù thích hôïp kòp thôøi. GIAÙM SAÙT CHAÁT LÖÔÏNG MOÂI TRÖÔØNG NÖÔÙC Ñoái vôùi caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi: − 01 ñieåm taïi ra cuûa beå töï hoaïi (BOD5 COD. ñoä aåm Caùc chæ tieâu ôû oáng khoùi 40 40 40 40 50 60 60 20 40 4 4 160 160 160 160 200 240 240 120 80 1. Coliform).Info – KyNguyenXanh. Kinh phí döï truø cho giaùm saùt moâi tröôøng khoâng khí CHÆ TIEÂU ÑÔN GIAÙ (1000 ÑOÀNG) SOÁ MAÃU/LAÀN THAØNH TIEÀN (1000 ÑOÀNG) Buïi SO2 NO2 CO NH3 H2S Hôïp chaát mercaptan Tieáng oàn Nhieät ñoä. Taàn suaát giaùm saùt: 1 laàn/thaùng ôû giai ñoaïn ñaàu. SS.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO . Coliform).DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC 4. Khi caùc coâng trình hoaït ñoäng oån ñònh vaø khoâng thaáy coù söï dao ñoäng ñaùng keå veà maët noàng ñoä cuûa caùc chæ tieâu oâ nhieãm ñaàu ra (caên cöù vaøo soá lieäu giaùm saùt ñaõ ñöôïc caäp nhaät) thì seõ giaûm taàn suaát giaùm saùt xuoáng coøn 2 laàn / naêm ñoái vôùi taát caû caùc ñieåm giaùm saùt.Baùo caùo ÑTM . Neáu phaùt hieän thaáy coù söï dao ñoäng lôùn hoaëc gia taêng veà maët noàng ñoä caùc chæ tieâu oâ nhieãm. • Döï truø kinh phí giaùm saùt Kinh phí giaùm saùt chaát löôïng khoâng khí: Baûng 3..320 Kinh phí giaùm saùt chaát löôïng nöoùc thaûi: (tính cho 1 laàn giaùm saùt) Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.2. COD.

800. Kinh phí döï truø cho giaùm saùt moâi tröôøng nöôùc CHÆ TIEÂU ÑÔN GIAÙ (1000 ÑOÀNG) SOÁ MAÃU/LAÀN THAØNH TIEÀN (1000 ÑOÀNG) pH SS BOD5 COD Coliform 20 30 50 50 50 1 2 2 2 20 60 100 100 100 2 Toång coäng: 380 Chi phí thueâ xe vaø nhaân coâng laáy maãu: 1.5. • Caùc bieän phaùp hoã trôï Ngoaøi caùc giaûi phaùp kyõ thuaät vaø coâng ngheä laø chuû yeáu vaø coù tính chaát quyeát ñònh ñeå laøm giaûm nheï caùc oâ nhieãm gaây ra cho con ngöôøi vaø moâi tröôøng. quaûn lyù chaát thaûi cuûa nhaø maùy. traùnh söû duïng laïm duïng hoùa chaát. Daàn daàn thöïc hieän vieäc hoaøn thieän vaø caûi taïo coâng ngheä nhaèm haïn cheá oâ nhieãm. tham gia thöïc hieän caùc keá hoaïch haïn cheá toái ña caùc oâ nhieãm.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC Baûng 3.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO .000 ñoàng/1 laàn Nhö vaäy toång kinh phí cho vieäc giaùm saùt öôùc tính khoaûng 5.000 ñoàng /1 laàn cho toaøn boä chöông trình giaùm saùt. - - Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh. Cuøng vôùi caùc boä phaän khaùc trong khu vöïc naøy. Thöïc hieän thöôøng xuyeân vaø coù khoa hoïc caùc chöông trình veä sinh.Baùo caùo ÑTM . caùc bieän phaùp hoã trôï cuõng goùp phaàn haïn cheá oâ nhieãm vaø caûi taïo moâi tröôøng: Giaùo duïc yù thöùc veä sinh moâi tröôøng vaø veä sinh coâng nghieäp cho caùn boä coâng nhaân vieân trong nhaø maùy.Info – KyNguyenXanh. baûo veä moâi tröôøng theo caùc qui ñònh vaø höôùng daãn chung cuûa caùc caáp chuyeân moân vaø thaåm quyeàn cuûa Sôû Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng tænh Ñoàng Nai. Ñoân ñoác vaø giaùo duïc caùc caùn boä coâng nhaân vieân trong nhaø maùy thöïc hieän caùc qui ñònh veà an toaøn lao ñoäng.500. Thöïc hieän vieäc kieåm tra y teá ñònh kyø. phoøng choáng chaùy noå.

vaø coù theå gaây taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán moät soá taùc nhaân moâi tröôøng nhaát laø moâi tröôøng nöôùc. cuõng nhö ñoái vôùi baát cöù söï phaùt trieån thuoäc loaïi hình naøo cuõng coù nhöõng taùc ñoäng gaây aûnh höôûng xaáu ñeán moâi tröôøng neáu khoâng coù bieän phaùp khoáng cheá. xaây döïng cuï theå caùc bieän phaùp an toaøn lao ñoäng. nhaèm ngaên chaën vaø xöû lyù ngay caùc yeáu toá moâi tröôøng phaùt sinh khi ñoù. Maùy moùc thieát bò söû duïng vaø daây chuyeàn saûn xuaát cuûa döï aùn laø loaïi maùy moùc thieát bò tieân tieán. haïn cheá toái ña caùc chaát thaûi. khaéc phuïc caùc nguoàn oâ nhieãm. nhaèm ñaûm baûo caùc chæ tieâu oâ nhieãm moâi tröôøng ñaàu ra ñaït caùc tieâu chuaån qui ñònh hieän haønh. Khi coù yeáu toá moâi tröôøng naøo ñoù phaùt sinh trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa Döï aùn. ñaát ñai vaø khoâng khí. chuû ñaàu tö döï aùn seõ trình baùo ngay vôùi caùc cô quan coù chöùc naêng vaø coù thaåm quyeàn cuûa tænh Ñoàng Nai ñeå coù nhöõng bieän phaùp giaûi quyeát kòp thôøi. - - - - - Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh. Döï aùn seõ ñeà xuaát cuï theå caùc bieän phaùp quaûn lyù chaët cheõ veà veä sinh moâi tröôøng. an toaøn chaùy noå vaø söï coá.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC CHÖÔNG V KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ 5. Chuû ñaàu tö döï aùn seõ trieån khai ñoàng boä caùc bieän phaùp khoáng cheá vaø xöû lyù oâ nhieãm.1.Baùo caùo ÑTM . Keát hôïp vôùi khaâu xöû lyù oâ nhieãm. bieát töï giaùm saùt hieäu quaû xöû lyù vaø ñieàu chænh phuø hôïp baûo ñaûm caùc chæ tieâu moâi tröôøng ñaàu ra ñaït tieâu chuaån qui ñònh. Chuû Doanh nghieäp cam keát thöïc hieän caùc bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng nhö ñaõ neâu trong baùo caùo. Khaû naêng taùc ñoäng tieâu cöïc nhö ñaõ neâu hoaøn toaøn coù theå khaéc phuïc baèng caùch laép ñaët heä thoáng xöû lyù vaø quaûn lyù vaän haønh ñuùng kyõ thuaät. Tuy vaäy. KEÁT LUAÄN Keát luaän chính cuûa Baûn ñaêng kyù ñaït tieâu chuaån Moâi tröôøng DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC) goàm caùc ñieåm chính nhö sau: Veà ñòa ñieåm cuûa döï aùn: phuø hôïp vôùi caùc qui hoaïch phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa ñòa phöông.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO .

Baùo caùo ÑTM . ngaøy 28 thaùng 4 naêm 2003 PHUÏ LUÏC Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh. Tænh Ñoàng Nai.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC 5. 2 KIEÁN NGHÒ Ñeà nghò Sôû KHCNMT Ñoàng Nai thoâng qua Baûn ñaêng kyù ñaït tieâu chuaån chaát löôïng moâi tröôøng giuùp chuùng toâi hoaøn taát thuû tuïc ñeå ñi vaøo saûn xuaát.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO .Info – KyNguyenXanh.

Baùo caùo ÑTM .Info – KyNguyenXanh. Ñöôøng vaøo khu vöïc döï aùn Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.1.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO .DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC H.

1.Baùo caùo ÑTM .Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO .2 Laáy maãu caùc chæ tieâu oâ nhieãm Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC H.

1.3. vaø 1.Info – KyNguyenXanh.Baùo caùo ÑTM .DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC H. Caây xanh trong khu vöïc döï aùn Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.4.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO .

Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO . Toång maët baèng cuûa döï aùn Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.5.DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC H 1.Info – KyNguyenXanh.Baùo caùo ÑTM .

DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Baùo caùo ÑTM .Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO .