P. 1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ

|Views: 113|Likes:
Được xuất bản bởiAnh Nguyen

More info:

Published by: Anh Nguyen on Mar 24, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2012

pdf

text

original

SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THPT GIA HỘI
--------------
BẢNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH V PH!NG TRÀ!
T" #ÀM THIẾT B$ D%& H'C
 T( V)*+
N), -./ 0112 3 0114+ G565 7-89:* 7-;/- <-5:< => “Đĩa CD tự liệu chân dung,
hình ảnh Văn học hiện đại”
 T( H?@ -./+
N), -./ 011A 3 011B+ G565 *-C <-5:< => “Điện năng chuyển thành !a năng”
N), -./ 0112 3 0114+ G565 7-89:* 7-;/- <-5:< => “"# hình $% &ự hình thành li'n
()t t*+ng ,hân t- ./n0/n”
 T( VD< EF+
N), -./ 0112 3 0114+ G565 =@ <-5:< => “Cải ti)n th1 nghiệ2 cả2 3ng điện t4”
G565 =@ <-5:< => “ .5+ ch6, 2ạch để 75c đ8nh 23c h9ng”
 T( SG H>@+
N), -./ 0112 3 0114+ G565 *-I< <-5:< => “Đĩa CD $% t: liệu ch+ dạy học Đ8a l;”
 T( TDJP+
N), -./ 0112 3 0114+ G565 7-89:* 7-;/- “"# hình &ân đ<y tạ”
 T( NKLM5 *KN+
N), -./ 0110 3 011A+ G565 =@ <-5:< => OM9 -./ <P EQ,R

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->