HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT & ĐẶT CẤU HÌNH EMAIL

Phòng Đào tạo – Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, 6-2011

.  Chú ý.  Kích hoạt & đặt cấu hình Email.Nội dung  Giới thiệu.

có domain l{ sv.  Phòng Đ{o tạo quy định: Khi gửi email cho PĐT.edu. C|c email có domain kh|c sẽ không được chấp nhận & tự động bị xóa. liên thông được cung cấp một Email c| nh}n.vn  Mỗi sinh viên hệ chính quy.udn.dky@dut.Giới thiệu  Email của Phòng Đ{o tạo: p.vn v{ có gi| trị vô thời hạn.daotao. .dut. sinh viên phải gửi bằng email cá nhân nói trên.

live.com .Kích hoạt & cấu hình Email  Chỉ cần thực hiện kích hoạt Email một lần.  Địa chỉ truy cập Email: http://login.

• Mật khẩu khởi tạo là ngày th|ng năm sinh của sinh viên.vn .Kích hoạt & cấu hình Email • Truy cập website với: • Mã số SV l{ t{i khoản Windows Live ID.dut. Ví dụ: Sinh viên có MSSV là 000000000000 sẽ có email là: 000000000000@sv.edu.

• . Nhập x|c nhận mật khẩu cũ v{o hộp “Password”. • Chọn c}u hỏi v{ c}u trả lời bí mật để khôi phục mật khẩu v{o c|c hộp “Question” và “Secret answer”.Kích hoạt & cấu hình Email • • • • Nhập 6 ký tự kiểm tra v{o hộp nhập “Characters”. Kích nút lệnh [I Acept] để lưu lại sự thay đổi. Nhập x|c nhận lại mật khẩu mới v{o hộp “Retype new password”. Nhập mật khẩu mới v{o hộp “Type new password”.

Kích hoạt & cấu hình Email • Sau khi truy cập lần đầu tiên & th{nh công. • X|c lập thời gian hệ thống l{ giờ GMT +7. tùy theo sở thích. • X|c nhận bằng c|ch kích nút lệnh [OK] . cần x|c lập ngôn ngữ (Language) v{ thời gian hệ thống (Time zone): • Có thể chọn ngôn ngữ l{ English / hoặc Vietnamse.

• Tiếp tục. giao diện webpage chuyển sang nội dung như hình trên. có thể x|c lập thêm c|c tùy chọn kh|c bằng c|ch kích vào [Option]. .Kích hoạt & cấu hình Email • Sau đó.

Kích hoạt & cấu hình Email • Thay đổi thông tin t{i khoản bằng c|ch kích v{o [Edit]. • Thay đổi mật khẩu bằng c|ch kích v{o [Change your password] .

• … Tương tự.Kích hoạt & cấu hình Email • Thông tin t{i khoản: • Khai b|o lại tên của bản th}n. với c|c thông tin kh|c như số điện thoại. ví dụ: Phan Minh. …. • Lưu lại c|c thay đổi bằng c|ch kích nút lệnh [Save] .

giao diện website như hình trên: • Nhập mật khẩu hiện tại v{o ô nhập dữ liệu.Kích hoạt & cấu hình Email • Khi kích vào [Change your password]. • Kích nút lệnh [Sign in]. .

Kích vào [Change] để đổi mật khẩu. giao diện website như hình trên.Kích hoạt & cấu hình Email • Sau đó. .

• X|c nhận lại mật khẩu Kích vào ô nhập “Retype new password”. • Nhập mật khẩu mới v{o ô nhập “Type new password”. giao diện website như hình trên. • Lưu lại thay đổi bằng c|ch kích nút lệnh [Save] .Kích hoạt & cấu hình Email • Sau đó.

 Trong trường hợp quên mật khẩu.Chú ý  Sinh viên phải tự quản lý t{i khoản Email c| nh}n v{ chịu tr|ch nhiệm về c|c nội dung được gửi đi từ email của mình. . sinh viên trình thẻ sinh viên tại B{n số 2 v{ lập đề nghị khởi tạo lại mật khẩu.

HẾT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful