HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT & ĐẶT CẤU HÌNH EMAIL

Phòng Đào tạo – Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, 6-2011

.  Chú ý.Nội dung  Giới thiệu.  Kích hoạt & đặt cấu hình Email.

edu. liên thông được cung cấp một Email c| nh}n. sinh viên phải gửi bằng email cá nhân nói trên.udn.  Phòng Đ{o tạo quy định: Khi gửi email cho PĐT. .dut.Giới thiệu  Email của Phòng Đ{o tạo: p.dky@dut.vn v{ có gi| trị vô thời hạn. có domain l{ sv.vn  Mỗi sinh viên hệ chính quy.daotao. C|c email có domain kh|c sẽ không được chấp nhận & tự động bị xóa.

Kích hoạt & cấu hình Email  Chỉ cần thực hiện kích hoạt Email một lần.live.com .  Địa chỉ truy cập Email: http://login.

edu.Kích hoạt & cấu hình Email • Truy cập website với: • Mã số SV l{ t{i khoản Windows Live ID. Ví dụ: Sinh viên có MSSV là 000000000000 sẽ có email là: 000000000000@sv.dut.vn . • Mật khẩu khởi tạo là ngày th|ng năm sinh của sinh viên.

Nhập x|c nhận lại mật khẩu mới v{o hộp “Retype new password”. • Chọn c}u hỏi v{ c}u trả lời bí mật để khôi phục mật khẩu v{o c|c hộp “Question” và “Secret answer”. Nhập x|c nhận mật khẩu cũ v{o hộp “Password”. Nhập mật khẩu mới v{o hộp “Type new password”.Kích hoạt & cấu hình Email • • • • Nhập 6 ký tự kiểm tra v{o hộp nhập “Characters”. • . Kích nút lệnh [I Acept] để lưu lại sự thay đổi.

tùy theo sở thích. cần x|c lập ngôn ngữ (Language) v{ thời gian hệ thống (Time zone): • Có thể chọn ngôn ngữ l{ English / hoặc Vietnamse.Kích hoạt & cấu hình Email • Sau khi truy cập lần đầu tiên & th{nh công. • X|c lập thời gian hệ thống l{ giờ GMT +7. • X|c nhận bằng c|ch kích nút lệnh [OK] .

Kích hoạt & cấu hình Email • Sau đó. • Tiếp tục. . giao diện webpage chuyển sang nội dung như hình trên. có thể x|c lập thêm c|c tùy chọn kh|c bằng c|ch kích vào [Option].

• Thay đổi mật khẩu bằng c|ch kích v{o [Change your password] .Kích hoạt & cấu hình Email • Thay đổi thông tin t{i khoản bằng c|ch kích v{o [Edit].

…. • … Tương tự. ví dụ: Phan Minh. với c|c thông tin kh|c như số điện thoại.Kích hoạt & cấu hình Email • Thông tin t{i khoản: • Khai b|o lại tên của bản th}n. • Lưu lại c|c thay đổi bằng c|ch kích nút lệnh [Save] .

giao diện website như hình trên: • Nhập mật khẩu hiện tại v{o ô nhập dữ liệu. • Kích nút lệnh [Sign in]. .Kích hoạt & cấu hình Email • Khi kích vào [Change your password].

Kích vào [Change] để đổi mật khẩu.Kích hoạt & cấu hình Email • Sau đó. giao diện website như hình trên. .

• X|c nhận lại mật khẩu Kích vào ô nhập “Retype new password”. giao diện website như hình trên.Kích hoạt & cấu hình Email • Sau đó. • Nhập mật khẩu mới v{o ô nhập “Type new password”. • Lưu lại thay đổi bằng c|ch kích nút lệnh [Save] .

Chú ý  Sinh viên phải tự quản lý t{i khoản Email c| nh}n v{ chịu tr|ch nhiệm về c|c nội dung được gửi đi từ email của mình. sinh viên trình thẻ sinh viên tại B{n số 2 v{ lập đề nghị khởi tạo lại mật khẩu.  Trong trường hợp quên mật khẩu. .

HẾT .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.