HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT & ĐẶT CẤU HÌNH EMAIL

Phòng Đào tạo – Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, 6-2011

 Chú ý.  Kích hoạt & đặt cấu hình Email.Nội dung  Giới thiệu. .

có domain l{ sv.dky@dut. . C|c email có domain kh|c sẽ không được chấp nhận & tự động bị xóa.  Phòng Đ{o tạo quy định: Khi gửi email cho PĐT.udn.vn  Mỗi sinh viên hệ chính quy.dut. sinh viên phải gửi bằng email cá nhân nói trên. liên thông được cung cấp một Email c| nh}n.daotao.Giới thiệu  Email của Phòng Đ{o tạo: p.edu.vn v{ có gi| trị vô thời hạn.

com .live.  Địa chỉ truy cập Email: http://login.Kích hoạt & cấu hình Email  Chỉ cần thực hiện kích hoạt Email một lần.

dut. • Mật khẩu khởi tạo là ngày th|ng năm sinh của sinh viên.Kích hoạt & cấu hình Email • Truy cập website với: • Mã số SV l{ t{i khoản Windows Live ID. Ví dụ: Sinh viên có MSSV là 000000000000 sẽ có email là: 000000000000@sv.vn .edu.

Nhập x|c nhận lại mật khẩu mới v{o hộp “Retype new password”. • Chọn c}u hỏi v{ c}u trả lời bí mật để khôi phục mật khẩu v{o c|c hộp “Question” và “Secret answer”. • . Nhập x|c nhận mật khẩu cũ v{o hộp “Password”.Kích hoạt & cấu hình Email • • • • Nhập 6 ký tự kiểm tra v{o hộp nhập “Characters”. Nhập mật khẩu mới v{o hộp “Type new password”. Kích nút lệnh [I Acept] để lưu lại sự thay đổi.

Kích hoạt & cấu hình Email • Sau khi truy cập lần đầu tiên & th{nh công. • X|c nhận bằng c|ch kích nút lệnh [OK] . cần x|c lập ngôn ngữ (Language) v{ thời gian hệ thống (Time zone): • Có thể chọn ngôn ngữ l{ English / hoặc Vietnamse. tùy theo sở thích. • X|c lập thời gian hệ thống l{ giờ GMT +7.

• Tiếp tục. . có thể x|c lập thêm c|c tùy chọn kh|c bằng c|ch kích vào [Option]. giao diện webpage chuyển sang nội dung như hình trên.Kích hoạt & cấu hình Email • Sau đó.

• Thay đổi mật khẩu bằng c|ch kích v{o [Change your password] .Kích hoạt & cấu hình Email • Thay đổi thông tin t{i khoản bằng c|ch kích v{o [Edit].

• Lưu lại c|c thay đổi bằng c|ch kích nút lệnh [Save] . ví dụ: Phan Minh. …. với c|c thông tin kh|c như số điện thoại.Kích hoạt & cấu hình Email • Thông tin t{i khoản: • Khai b|o lại tên của bản th}n. • … Tương tự.

giao diện website như hình trên: • Nhập mật khẩu hiện tại v{o ô nhập dữ liệu. .Kích hoạt & cấu hình Email • Khi kích vào [Change your password]. • Kích nút lệnh [Sign in].

. giao diện website như hình trên.Kích hoạt & cấu hình Email • Sau đó. Kích vào [Change] để đổi mật khẩu.

giao diện website như hình trên.Kích hoạt & cấu hình Email • Sau đó. • Nhập mật khẩu mới v{o ô nhập “Type new password”. • X|c nhận lại mật khẩu Kích vào ô nhập “Retype new password”. • Lưu lại thay đổi bằng c|ch kích nút lệnh [Save] .

sinh viên trình thẻ sinh viên tại B{n số 2 v{ lập đề nghị khởi tạo lại mật khẩu.Chú ý  Sinh viên phải tự quản lý t{i khoản Email c| nh}n v{ chịu tr|ch nhiệm về c|c nội dung được gửi đi từ email của mình.  Trong trường hợp quên mật khẩu. .

HẾT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful