HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT & ĐẶT CẤU HÌNH EMAIL

Phòng Đào tạo – Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, 6-2011

 Kích hoạt & đặt cấu hình Email.Nội dung  Giới thiệu.  Chú ý. .

C|c email có domain kh|c sẽ không được chấp nhận & tự động bị xóa. . sinh viên phải gửi bằng email cá nhân nói trên.daotao.dut.  Phòng Đ{o tạo quy định: Khi gửi email cho PĐT.vn  Mỗi sinh viên hệ chính quy.Giới thiệu  Email của Phòng Đ{o tạo: p.dky@dut. có domain l{ sv.edu.udn. liên thông được cung cấp một Email c| nh}n.vn v{ có gi| trị vô thời hạn.

 Địa chỉ truy cập Email: http://login.com .Kích hoạt & cấu hình Email  Chỉ cần thực hiện kích hoạt Email một lần.live.

vn .edu. • Mật khẩu khởi tạo là ngày th|ng năm sinh của sinh viên. Ví dụ: Sinh viên có MSSV là 000000000000 sẽ có email là: 000000000000@sv.Kích hoạt & cấu hình Email • Truy cập website với: • Mã số SV l{ t{i khoản Windows Live ID.dut.

Nhập x|c nhận mật khẩu cũ v{o hộp “Password”. • Chọn c}u hỏi v{ c}u trả lời bí mật để khôi phục mật khẩu v{o c|c hộp “Question” và “Secret answer”. Nhập mật khẩu mới v{o hộp “Type new password”. • .Kích hoạt & cấu hình Email • • • • Nhập 6 ký tự kiểm tra v{o hộp nhập “Characters”. Nhập x|c nhận lại mật khẩu mới v{o hộp “Retype new password”. Kích nút lệnh [I Acept] để lưu lại sự thay đổi.

tùy theo sở thích.Kích hoạt & cấu hình Email • Sau khi truy cập lần đầu tiên & th{nh công. cần x|c lập ngôn ngữ (Language) v{ thời gian hệ thống (Time zone): • Có thể chọn ngôn ngữ l{ English / hoặc Vietnamse. • X|c nhận bằng c|ch kích nút lệnh [OK] . • X|c lập thời gian hệ thống l{ giờ GMT +7.

có thể x|c lập thêm c|c tùy chọn kh|c bằng c|ch kích vào [Option]. . giao diện webpage chuyển sang nội dung như hình trên.Kích hoạt & cấu hình Email • Sau đó. • Tiếp tục.

Kích hoạt & cấu hình Email • Thay đổi thông tin t{i khoản bằng c|ch kích v{o [Edit]. • Thay đổi mật khẩu bằng c|ch kích v{o [Change your password] .

• … Tương tự. với c|c thông tin kh|c như số điện thoại.Kích hoạt & cấu hình Email • Thông tin t{i khoản: • Khai b|o lại tên của bản th}n. ví dụ: Phan Minh. • Lưu lại c|c thay đổi bằng c|ch kích nút lệnh [Save] . ….

. giao diện website như hình trên: • Nhập mật khẩu hiện tại v{o ô nhập dữ liệu. • Kích nút lệnh [Sign in].Kích hoạt & cấu hình Email • Khi kích vào [Change your password].

. giao diện website như hình trên. Kích vào [Change] để đổi mật khẩu.Kích hoạt & cấu hình Email • Sau đó.

• Lưu lại thay đổi bằng c|ch kích nút lệnh [Save] . • X|c nhận lại mật khẩu Kích vào ô nhập “Retype new password”.Kích hoạt & cấu hình Email • Sau đó. giao diện website như hình trên. • Nhập mật khẩu mới v{o ô nhập “Type new password”.

.Chú ý  Sinh viên phải tự quản lý t{i khoản Email c| nh}n v{ chịu tr|ch nhiệm về c|c nội dung được gửi đi từ email của mình.  Trong trường hợp quên mật khẩu. sinh viên trình thẻ sinh viên tại B{n số 2 v{ lập đề nghị khởi tạo lại mật khẩu.

HẾT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful