P. 1
Bai Tap Nom Va Hop Chat

Bai Tap Nom Va Hop Chat

|Views: 90|Likes:
Được xuất bản bởianhtuan_lt1995

More info:

Published by: anhtuan_lt1995 on Mar 25, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2012

pdf

text

original

NHÔM VÀ HỢP CHẤT

Câu 1.Có hai ống nghiệm chứa dung dịch AlCl3. Nhỏ vào mỗi ống nghiệm vài giọt dung dịch NaOH loãng thì thấy có kết tủa keo trắng. Nhỏ từ từ từng giọt đến dư dung dịch X ống 1 và dung dịch Y vào ống 2 thì thấy: Ống 1 xuất hiện thêm kết tủa keo, sau đó kết tủa tan dần; ống 2 kết tủa tan. Vậy các dung dịch X, Y đã dùng lần lượt là: A. Dung dịch NaOH và dung dịch HCl. B. Dung dịch HCl và dung dịch NaOH. C. Đều là dung dịch HCl nhưng nồng độ khác nhau. D. Đều là dung dịch NaOH nhưng nồng độ khác nhau. Câu 2.Đốt nóng một hỗn hợp X gồm bột Fe2O3 và bột Al trong môi trường không có không khí. Những chất rắn còn lại sau phản ứng, nếu cho tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 0,3 mol H2; nếu cho tác dụng với dung dịch HCl dư sẽ thu được 0,4 mol H2. Hỏi số mol Al trong X là bao nhiêu? A. 0,3 mol B. 0,6 mol C. 0,4 mol D. 0,25 mol Câu 3.Có thể dùng 1 thuốc thử duy nhất để nhận biết Mg, Al2O3, Al. Thuốc thử đó là: A. Dung dịch NaOH. B. Dung dịch CuCl2 . C. Dung dịch HCl đặc. D. Dung dịch AlCl3 . Câu 4.Hòa tan 7,8 g hỗn hợp Al và Mg bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng lên 7 g. Khối lượng Al và khối lượng Mg trong hỗn hợp đầu là: A. 5 g và 2,8 g B. 5,8g và 2 g C. 5,4g và 2,4g D. 3,4 g và 4, 4g Câu 5.Tính kim loại của các nguyên tố: Na, Mg, Al giảm dần theo dãy: A. Na > Mg > Al B. Al > Na > Mg C. Na > Al > Mg D. Al > Mg > Na Câu 6.Cho m gam Na vào 50 ml dung dịch AlCl3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thì thu được V lít khí (đktc), dung dịch X và 1,56 gam kết tủa.Khi thổi CO2 dư vào dung dịch X lại thấy xuất hiện thêm kết tủa.Khối lượng Na ban đầu là: A. 4,14 g B. 1,44 g C. 4,41 g D. 2,07 g Câu 7.Một hỗn hợp X gồm Fe2O3, FeO và Al2O3 có khối lượng là 42,4 gam. Khi cho X tác dụng với CO dư, nung nóng người ta thu được 41,6 gam hỗn hợp rắn Y và hỗn hợp khí gồm CO, CO2, khi cho hỗn hợp khí này qua dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được m gam kết tủa. Khối lượng kết tủa này bằng: A. 4 gam B. 16 gam C. 9,85 gam D. 32 gam Câu 8.Lấy 20 g hỗn hợp bột Al và Fe2O3 ngâm trong dung dịch NaOH(dư), phản ứng xong người ta thu được 3, 36l khí hidro (đktc). Khối lượng Fe2O3 ban đầu là: A. 13,7 gam B. 17,3 gam C. 18 gam D. 15,95gam Câu 9.Hỗn hợp X gồm các kim loại Al; Fe; Ba. Chia X thành 3 phần bằng nhau: Phần 1 tác dụng với nước dư thu được 0,04 mol H2. Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 0,07 mol H2. Phần 3 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,1 mol H2. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Số mol Ba, Al, Fe trong 1 phần của hỗn hợp X lần lượt là: A. 0,01; 0,04; 0,03 B. 0,01; 0,02; 0,03 C. 0,02; 0,03; 0,04 D. 0,01; 0,03; 0,03 Câu 10.Cho 31,9 gam hỗn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO tác dụng hết với CO dư nung nóng thu được 28,7 gam hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít H2 (đktc). Thể tích H2 là: A. 4,48 lít B. 5,6 lít C. 6,72 lít D. 11,2 lít Câu 11.Cho m gam hỗn hợp A gồm 2 kim loại Al, Na vào nước dư, thu được 4,48 lít H2 (điều kiện tiêu chuẩn) đồng thời còn dư 10 g nhôm. Khối lượng m ban đầu là: A. 12,7 g B. 15 g C. 5 g D. 19,2 g Câu 12.Trộn hỗn hợp bột Al với bột Fe2O3 dư. Khơi mào phản ứng của hỗn hợp ở nhiệt độ cao trong môi trường không có không khí. Sau khi kết thúc phản ứng cho những chất còn lại tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được 2,24 lít khí hidro (đktc).Số gam bột nhôm có trong hỗn hợp đầu là: A. 0,27 gam B. 2,7 gam C. 0,027 gam D. 5,4 gam Câu 13.Đốt nóng một hỗn hợp gồm bột Al và bột Fe3O4 trong môi trường không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được khí H2 bay lên. Vậy trong hỗn hợp X có những chất sau: A. Al, Fe, Fe3O4, Al2O3 B. Al, Fe, Fe2O3, Al2O3 C. Al, Fe, Al2O3 D. Al, Fe, FeO, Al2O3

0.Cho 1.Hòa tan hết hỗn hợp X gồm Mg và Al bằng dung dịch HCl thu được 0. Sau đó sục khí CO2 vào hai ống nghiệm này thì thấy: Ở ống 1 xuất hiện kết tủa trắng.Vậy các dung dịch X.25 mol C. 2. CuO Câu 18.65 mol Câu 22. 16. D.4.Câu 14.Khi nhỏ từ từ dung dịch NaOH cho tới dư vào dung dịch AlCl3. C đều đúng. Dung dịch Fe(NO3)2 phản ứng được với dung dịch AgNO3.2.Thêm bạc axetat vào X tạo kết tủa trắng. B. 0. Fe2O3.Chọn đáp án chưa đúng: A. 0.15 mol B. Fe2O3.1 mol.75 mol D. A. còn ở ống 2 không thấy hiện tượng gì xảy ra. sau đó kết tủa không tan trong dung dịch NaOH dư Câu 17.6 gam. Hiện tượng quan sát được là: A.1 mol Al2(SO4)3.25 mol C. Nhiệt phân nhôm nitrat. Chì sunfat B. thu được hỗn hợp rắn Y.8. D. B. 2.8 tấn Al. Nhỏ từ từ từng giọt dung dịch X vào ống 1 và dung dịch Y vào ống 2 cho đến khi thu được dung dịch trong suốt ở 2 ống nghiệm. Câu 23.Cho vào 2 ống nghiệm một ít Al(OH)3. thì thu được bao nhiêu gam kết tủa? A. Đốt bột nhôm trong không khí.8 B.2 mol.45 mol B. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch A. Xác định tên hợp chất. Đầu tiên xuất hiện kết tủa xanh. Đều là dung dịch HCl nhưng nồng độ khác nhau.75 mol D. Điện phân dung dịch muối nhôm clorua. khí CO2 (dư).2 mol Al tác dụng với dung dịch CuCl2 dư rồi lấy chất rắn thu được sau phản ứng cho tác dụng với dung dịch HNO3 đặc. 1 g D. Bari nitrat D. Hỏi số mol NaOH có trong dung dịch sau phản ứng là bao nhiêu? A. rồi nung nóng.Cho hỗn hợp gồm 0. Cu B.1 mol Mg và 0.025 mol Mg và 0. Fe. x = 10. C. O = 16.45 g Câu 24: Để thu được Al2O3 từ hỗn hợp Al2O3 và Fe2O3. Dung dịch NaOH và dung dịch HCl. A. Kẽm phản ứng được với mọi axit và bazơ. 0. y = 14. C.Phương pháp nào thường dùng để điều chế Al2O3? A. Nhiệt phân nhôm hidroxit. 0. CuO tác dụng với H2 dư ở điều kiện nhiệt độ cao. 0. cần x tấn Al2O3 và tiêu hao y tấn than chì ở anot.4 mol H2. sau đó kết tủa không tan trong dung dịch NaOH dư. 1. Cho bột nhôm vào nước. Al = 27) A. Câu 28: Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1.6 C. D. Đầu tiên xuất hiện kết tủa keo trắng.49 g C.25 mol. Đầu tiên xuất hiện kết tủa trắng.Khi cho hỗn hợp gồm Al2O3. Giá trị lớn nhất của V là (cho H = 1. 0. sau đó kết tủa tan trong dung dịch NaOH dư. Câu 16. B. Câu 25.2 mol D.Cho hỗn hợp gồm 0. Zn(OH)2 là hidroxit lưỡng tính. Dung dịch HCl và dung dịch NaOH. rồi nung nóng. dung dịch HCl (dư). x = 40. C. Al. C. C.3 mol C.4 D. dùng dung dịch NaOH (dư). C.8. người ta lần lượt: A. 1. 0. dùng khí H2 ở nhiệt độ cao.2. Al2O3.15 mol H2. Al. dung dịch HCl (dư).Để sản xuất 10.2 mol Câu 19. Nếu cho một nửa hỗn hợp X tác dụng với NaOH dư thì thu được 0. B. Đầu tiên xuất hiện kết tủa nâu đỏ. 0.8 mol B. 1. 0.5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0. Cho dung dịch muối nhôm tác dụng với dung dịch amoniac. 0.Cho 1.Phương pháp nào thường dùng để điều chế Al(OH)3? A. C.1 mol Al2(SO4)3. lượng kết tủa thu được là 15. sau đó kết tủa tan trong dung dịch NaOH dư.65 mol Câu 26. Y đã dùng lần lượt là: A. Số mol Mg và Al trong hỗn hợp X là: A.4. kết tủa này tan trong NaOH dư.45 mol B. Đều là dung dịch NaOH nhưng nồng độ khác nhau Câu 15. Hỏi giá trị của x và y là bao nhiêu? A. dùng dung dịch NaOH (dư). 0. D. 0. dung dịch NaOH (dư).6 mol D. Cu D. 0.2 mol C. 0. D. x = 40. B. 0. B.Một dung dịch X không màu chứa duy nhất một hợp chất ion. B. y = 3. 0. D. x = 20. 0. Hỏi số mol NaOH có trong dung dịch sau phản ứng là bao nhiêu? A. Al2O3. 3. Fe.8. y = 4.03 mol Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch A.3 g B. Biết hiệu suất phản ứng là 100%. Hỏi số mol khí NO2 thoát ra là bao nhiêu? A. Fe2O3.8 Câu 21. Ca tác dụng được với nước và dung dịch axit. Đồng sunfat C.05 mol NaOH vào 0. . Cu C. y = 1.05 mol NaOH vào 0. dùng khí CO ở nhiệt độ cao. Nhôm clorua Câu 20. biết rằng:Cho dung dịch NaOH loãng vào X xuất hiện kết tủa. phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị khác Câu 27.5M. D. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2. Chất rắn này bao gồm các chất: A. B.

57.45.3 mol hỗn hợp gồm Al và Al4C3 vào dung dịch KOH (dư).4.55. Al(OH)3 D. thu được hỗn hợp rắn X. chất rắn Z và 3. Câu 38: Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong môi trường không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. 0. 39. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ A.Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). 2Al + Cr2O3= Al2O3 + 2Cr D.87%.60. Giá trị của a là A.2 m3 (ở đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 16. đó là: A. 10.40. D. Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch X. Al + 4HNO3 (đặc. a : b = 1 : 5 D.0. sinh ra 3. 4Al + 3O2=2Al2O3 B.36 lít khí H2 (ở đktc). Câu 37: Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 vào nước (dư). D. Câu 34: Đốt nóng một hỗn hợp gồm Al và 16 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. a : b > 1 : 4 Câu 33.Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư).0.8 gam.40.6. 77. thu được hỗn hợp rắn X. 100. a : b = 1 : 4 B. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M sinh ra 3. C.Cho từ từ từng lượng nhỏ Na kim loại vào dung dịch Al2(SO4)3 cho đến dư. 36. B. 29. B. lượng kết tủa thu được là 46. Na tan. 7. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được dung dịch Y. B. có bọt khí xuất hiện trong dung dịch. lúc đầu có kết tủa dạng keo màu trắng. C. C. sau đó kết tủa vẫn không tan. thu được a mol hỗn hợp khí và dung dịch X.84 lít khí H2 (ở đktc). B.75V lít khí. Câu 40: Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100%) thu được m kg Al ở catot và 67. cho Na = 23. thu được 39 gam kết tủa. a : b < 1 : 4 C. có bọt khí thoát ra. Na tan. C. 43. 5.8. có bọt khí thoát ra và có kết tủa dạng keo màu trắng.40. có kim loại Al bám vào bề mặt Na kim loại.96 lít khí H2 (ở đktc) và m gam chất rắn không tan.3. NaCl B. 0.75 B. 21. D. 22. 48. sau đó kết tủa tan dần.Nhỏ dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl3. -------------THE END------------- . Thành phần phần trăm theo khối lượng của Na trong X là (biết các thể tích khí đo trong cùng điều kiện. 200. 45. NH4Cl C. Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y. Al = 27) A. 75. dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3 và dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2 dư sẽ thu được một sản phẩm như nhau. D. D. . a : b = 1 : 5.2. B. Lấy 2.24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu được 2 gam kết tủa. Câu 35: Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH. Giá trị của V là A. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.36 lít H2 (ở đktc). D. 67. a : b > 1 : 4.Câu 29. Câu 32: Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH. B. Câu 39: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. B. 2Al2O3 + 3C=Al4C3 + 3CO2 Câu 30. thu được 8. 54. B. thu được hỗn hợp rắn Y. a : b = 1 : 4. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ A. Câu 36: Hoà tan hoàn toàn 0. C. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH (dư) thì được 1. 29. 108. D.31%.5. Giá trị của m là A. 0. 300. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. C.87%. C. nóng)=Al(NO3)3 + NO2 + 2H2O C. Al2O3 Câu 31: Hỗn hợp X gồm Na và Al. a : b < 1 : 4. Giá trị của m là A. 150. Chia Y thành hai phần bằng nhau: . Giá trị của m là A. Giá trị của m là A. C. sinh ra 0. 29.Phản ứng nào là phản ứng nhiệt nhôm? A. C.7. D. hiện tượng xảy ra như thế nào? A.43. 0. 49. Na tan.87%. Cho m gam X vào một lượng dư nước thì thoát ra V lít khí.08 lít khí H2 (ở đktc).0. Na tan. D.8.6.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->