P. 1
CÁC CÔNG TY LÀM VỀ GỖ Ở ĐỒNG NAI

CÁC CÔNG TY LÀM VỀ GỖ Ở ĐỒNG NAI

|Views: 1,969|Likes:
Được xuất bản bởiLong Dinh

More info:

Published by: Long Dinh on Mar 26, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2013

pdf

text

original

CÁC CÔNG TY LÀM VỀ GỖ Ở ĐỒNG NAI

Sản xuất sản phẩm gỗ nội thất
Công ty TNHH Việt Hoằng - Mr. Phụng – PKT 0938 709 9 !"#$% &'# ()#
Khu !*ng nghi+p : HỐ NAI
S, &!-.T / &P.T / .KK0 : 56/GP-KCN-ĐN
-g12 3ấp : 18/10/2000
4,n 56u t7 8%S09 : 3.600.000 $
:u,3 gi; 56u t7 : Đài Loan
.i+n th<=i : 061-3981738
>;x : 061-3981731
Công ty TNHH chế biến đồ gỗ Sen He – K& ?AT MAY
Khu !*ng nghi+p : NHN !"#CH I
S, &!-.T / &P.T / .KK0 : $1$/GP-KCN-ĐN
-g12 3ấp : 08/08/2005
4,n 56u t7 8%S09 : 1.$00.000 $
:u,3 gi; 56u t7 : Đài Loan
.i+n th<=i : 061-3560657
>;x : 061-356065$
Công ty TNHH Shing Mark Vina
Công ty TNHH công nghiệp Diing Jyo Việt Na!
Khu !*ng nghi+p : !A% PH&'C
S, &!-.T / &P.T / .KK0 : $720$3000258
-g12 3ấp : 10/10/2007
4,n 56u t7 8%S09 : $.800.000 $
:u,3 gi; 56u t7 : Đài Loan
. Công ty TNHH công nghiệp "ing Ja#e Việt Na!
Khu !*ng nghi+p : !A% PH&'C
S, &!-.T / &P.T / .KK0 : 30/GP-ĐN
-g12 3ấp : 02/07/2001
4,n 56u t7 8%S09 : $.800.000 $
:u,3 gi; 56u t7 : Đài Loan
Công ty TNHH $%n &'t đồ !(c Chien Việt Na!
(#$- "$@ MS. (#$- – P"A-& B $.M)#(@ 3hiCnDnEt;mphu<3.3<m.Dn
Khu !*ng nghi+p : !A% PH&'C
S, &!-.T / &P.T / .KK0 : $2/GP-ĐN
-g12 3ấp : 05/0$/2002
4,n 56u t7 8%S09 : 10.000.000 $
:u,3 gi; 56u t7 : Đài Loan
.i+n th<=i : 061-3512$51/$52
>;x : 061-3512$53
Công ty TNHH John$on )oo# – K& !' -"% !)%
Khu !*ng nghi+p : !A% PH&'C
S, &!-.T / &P.T / .KK0 : $3/GP-ĐN
-g12 3ấp : 05/0$/2002
4,n 56u t7 8%S09 : 21.000.000 $
:u,3 gi; 56u t7 : Đài Loan- %a(a)*ia
.i+n th<=i : 061-3511568
>;x : 061-3511566
Công ty TNHH T*n D+,ng – g<i F;i
Khu !*ng nghi+p : !A% PH&'C
S, &!-.T / &P.T / .KK0 : $$/GP-ĐN
-g12 3ấp : 25/0$/2002
4,n 56u t7 8%S09 : 3.000.000 $
:u,3 gi; 56u t7 : Đài Loan
.i+n th<=i : 061-3512$6$
>;x : 061-3512$60
Công ty TNHH Shen -ao .rnitre
Khu !*ng nghi+p : !A% PH&'C
S, &!-.T / &P.T / .KK0 : $6/GP-ĐN
-g12 3ấp : 15/05/2002
4,n 56u t7 8%S09 : 2.000.000 $
:u,3 gi; 56u t7 : Đài Loan
.i+n th<=i : 061-3511879/877
>;x : 061-3511876
Công ty TNHH M(c nghệ th/t
Khu !*ng nghi+p : !A% PH&'C
S, &!-.T / &P.T / .KK0 : 53/GP-ĐN
-g12 3ấp : 29/08/2002
4,n 56u t7 8%S09 : 5.000.000 $
:u,3 gi; 56u t7 : Đài Loan
.i+n th<=i : 061-3511065/066
>;x : 061-3511070
Công ty TNHH 0an Chang
Khu !*ng nghi+p : !A% PH&'C
S, &!-.T / &P.T / .KK0 : 57/GP-ĐN
-g12 3ấp : 21/10/2002
4,n 56u t7 8%S09 : 9.000.000 $
:u,3 gi; 56u t7 : Đài Loan
.i+n th<=i : 061-3511$16/$17
>;x : 061-3511980
Công ty TNHH !(c Tai .an
Khu !*ng nghi+p : !A% PH&'C
S, &!-.T / &P.T / .KK0 : $72023000129
-g12 3ấp : 03/05/2007
4,n 56u t7 8%S09 : 2.000.000 $
:u,3 gi; 56u t7 : Đài Loan
Công ty TNHH !(c H+ng Th1nh
Khu !*ng nghi+p : !A% PH&'C
S, &!-.T / &P.T / .KK0 : 62/GP-ĐN
-g12 3ấp : 08/01/2003
4,n 56u t7 8%S09 : $80.000 $
:u,3 gi; 56u t7 : Đài Loan
Công ty TNHH 23i Na! Hoa
Khu !*ng nghi+p : !A% PH&'C
S, &!-.T / &P.T / .KK0 : 293/GP-KCN-ĐN
-g12 3ấp : 08/06/200$
4,n 56u t7 8%S09 : 8.000.000 $
:u,3 gi; 56u t7 : !+,n- .,/0
Công ty TNHH 4ro5Concept$ Việt Na!
Khu !*ng nghi+p : !A% PH&'C
S, &!-.T / &P.T / .KK0 : 2$1/GP-KCN-ĐN
-g12 3ấp : 15/10/2003
4,n 56u t7 8%S09 : $.000.000 $
:u,3 gi; 56u t7 : Đài Loan
.i+n th<=i : 061-3512651/653
>;x : 061-351265$
Công ty C4 chế biến gỗ 4i$ico Ta! 4h+6c
Khu !*ng nghi+p : !A% PH&'C
S, &!-.T / &P.T / .KK0 : $703000081
-g12 3ấp : 21/11/2003
4,n 56u t7 8%S09 : 532.120 $
:u,3 gi; 56u t7 : 1i23 Na4
.i+n th<=i : 061-3512752
>;x : 061-351252$
Công ty 7D gỗ V+,ng Ng8c
Công ty TNHH Ti!ber 9n#$trie$ - MG. K#HT – P.KT"%IT 098J K39 8K8
0)-" &#)@ !' 0)% "#$%
Khu !*ng nghi+p : !A% PH&'C
S, &!-.T / &P.T / .KK0 : 260/GP-KCN-ĐN
-g12 3ấp : 02/01/200$
4,n 56u t7 8%S09 : 27.600.000 $
:u,3 gi; 56u t7 : Đài Loan
.i+n th<=i : 061-3512831/833
>;x : 061-3512829
Công ty TNHH Th1nh Ngy:n 4h;t Việt Na!
Khu !*ng nghi+p : !A% PH&'C
S, &!-.T / &P.T / .KK0 : $702000911
-g12 3ấp : 01/03/200$
4,n 56u t7 8%S09 : $
:u,3 gi; 56u t7 : 1i23 Na4
.i+n th<=i : 08-9911959
Công ty TNHH gỗ 7ee . Việt Na!
Khu !*ng nghi+p : !A% PH&'C
S, &!-.T / &P.T / .KK0 : 283/GP-KCN-ĐN
-g12 3ấp : 23/0$/200$
4,n 56u t7 8%S09 : 15.000.000 $
:u,3 gi; 56u t7 : Đài Loan
.i+n th<=i : 061-3512590
>;x : 061-3512807-809
Công ty TNHH Ha#a .rnitre Việt Na!
Khu !*ng nghi+p : !A% PH&'C
S, &!-.T / &P.T / .KK0 : 291/GP-KCN-ĐN
-g12 3ấp : 12/05/200$
4,n 56u t7 8%S09 : 11.000.000 $
:u,3 gi; 56u t7 : Đài Loan
.i+n th<=i : 061-3512765
>;x : 061-3512767
Chi nh;nh Công ty <reat Veca Việt Na!
Khu !*ng nghi+p : 5I6N H7A I
S, &!-.T / &P.T / .KK0 :
-g12 3ấp :
4,n 56u t7 8%S09 : $
:u,3 gi; 56u t7 : Đài Loan
.i+n th<=i : 061-3931311/312
>;x : 061-38368$2
Công ty TNHH Cariyan )oo#en =Việt Na!>
Khu !*ng nghi+p : !A% PH&'C
S, &!-.T / &P.T / .KK0 : 336/GP-KCN-ĐN
-g12 3ấp : 09/12/200$
4,n 56u t7 8%S09 : 5.300.000 $
:u,3 gi; 56u t7 : Đài Loan
.i+n th<=i : 061-3280200/201
>;x : 061-3280202
Chi nh;nh Công ty C4 4h? T@i t3i 2ồng Nai
Khu !*ng nghi+p : !A% PH&'C
S, &!-.T / &P.T / .KK0 : $713000195
-g12 3ấp : 25/01/2005
4,n 56u t7 8%S09 : 170.867 $
:u,3 gi; 56u t7 : 1i23 Na4
.i+n th<=i : 061-351283$
>;x : 061-3512597
Công ty TNHH Segi$ =Việt Na!>
Chi nh;nh Công ty TNHH gỗ 4oh Hat Việt Na!
Công ty TNHH gỗ H3nh 4h?c
A+Bng chế biến đCa &'t khD =Công ty TNHH SA"D ED>
Nh@ !;y S'y ThFng hoa
Công ty TNHH SATM T*n 2ông D+,ng
Chi nh;nh Công ty TNHH SA Chế biến gỗ &'t khD Danh Ngy:n
Công ty TNHH SA h@ng !*y gỗ 2ồng Nai5 -ochang
Khu !*ng nghi+p : 5I6N H7A I
S, &!-.T / &P.T / .KK0 : 2$6A/GP
-g12 3ấp : 01/10/1992
4,n 56u t7 8%S09 : 2.300.000 $
:u,3 gi; 56u t7 : Đài Loan
.i+n th<=i : 061-3836150
>;x : 061-3836$17
Công ty TNHH VinapoGy
Khu !*ng nghi+p : 5I6N H7A II
S, &!-.T / &P.T / .KK0 : $720$3000050
-g12 3ấp : 08/01/2007
4,n 56u t7 8%S09 : 5.000.000 $
:u,3 gi; 56u t7 : !+,n- .,/0
.i+n th<=i : 061-3836$77/$78
>;x : 061-3836$80
Công ty Cheer Hope Việt Na!
Khu !*ng nghi+p : 5I6N H7A I
S, &!-.T / &P.T / .KK0
: 50/GP-KCN-ĐN
-g12 3ấp : 29/08/2000
4,n 56u t7 8%S09 : 3.000.000 $
:u,3 gi; 56u t7 : 1i23 Na4 - Đài Loan
.i+n th<=i : 061-3836223
>;x : 061-3836179
$m;iF :
Công ty "H nghệ gỗ I$y Việt Na! TNHH
Công ty C4HH Ho!er =Việt Na!>
Công ty S%n &'t th+,ng !3i D1ch JK 2ồng Nai
Công ty TNHH .ine Decor
Công ty TNHH Công nghiệp "iến 23t
Công ty TNHH SATM J@ DV In 4h?c
Công ty Công nghệ Chang Shin Việt Na!
Công ty TNHH VLnh Ho@ng
Công ty TNHH T*! VFn Nh*n
A+Bng chế biến J@ &'t nh/p khD gỗ 5 Công ty TNHH 2ồng MNc
H+ng
Công ty TNHH E O C

000.000 $ : Đài Loan : 061-3512464 : 061-3512460 : TAM PHƯỚC : 46/GP-ĐN : 15/05/2002 : 2.000.000 $ : Đài Loan : TAM PHƯỚC : 293/GP-KCN-ĐN : 08/06/2004 : 8.000.Vốn đầu tư (USD) Quốc gia đầu tư Điện thoại Fax : 3.000.000 $ : Đài Loan : 061-3511879/877 : 061-3511876 : TAM PHƯỚC : 53/GP-ĐN : 29/08/2002 : 5.000.000.000 $ : Đài Loan : 061-3511416/417 : 061-3511980 : TAM PHƯỚC : 472023000129 : 03/05/2007 : 2.000 $ : Đài Loan : 061-3511065/066 : 061-3511070 : TAM PHƯỚC : 57/GP-ĐN : 21/10/2002 : 9.000 $ : Đài Loan : TAM PHƯỚC : 62/GP-ĐN : 08/01/2003 : 480.000 $ : Đài Loan : 061-3512651/653 : 061-3512654 : TAM PHƯỚC : 4703000081 : 21/11/2003 Công ty TNHH Shen Bao Furniture Khu Công nghiệp Số GCNĐT / GPĐT / ĐKKD Ngày cấp Vốn đầu tư (USD) Quốc gia đầu tư Điện thoại Fax Công ty TNHH Mộc nghệ thuật Khu Công nghiệp Số GCNĐT / GPĐT / ĐKKD Ngày cấp Vốn đầu tư (USD) Quốc gia đầu tư Điện thoại Fax Công ty TNHH Yuan Chang Khu Công nghiệp Số GCNĐT / GPĐT / ĐKKD Ngày cấp Vốn đầu tư (USD) Quốc gia đầu tư Điện thoại Fax Công ty TNHH mộc Tai Fan Khu Công nghiệp Số GCNĐT / GPĐT / ĐKKD Ngày cấp Vốn đầu tư (USD) Quốc gia đầu tư Công ty TNHH mộc Hưng Thịnh Khu Công nghiệp Số GCNĐT / GPĐT / ĐKKD Ngày cấp Vốn đầu tư (USD) Quốc gia đầu tư Công ty TNHH Đại Nam Hoa Khu Công nghiệp Số GCNĐT / GPĐT / ĐKKD Ngày cấp Vốn đầu tư (USD) Quốc gia đầu tư Công ty TNHH Pro-Concepts Việt Nam Khu Công nghiệp Số GCNĐT / GPĐT / ĐKKD Ngày cấp Vốn đầu tư (USD) Quốc gia đầu tư Điện thoại Fax Khu Công nghiệp Số GCNĐT / GPĐT / ĐKKD Ngày cấp Công ty CP chế biến gỗ Pisico Tam Phước .000 $ : Trung Quốc : TAM PHƯỚC : 241/GP-KCN-ĐN : 15/10/2003 : 4.000.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->