P. 1
BÀI TẬP THỰC HÀNH MS WORD

BÀI TẬP THỰC HÀNH MS WORD

|Views: 2,979|Likes:
Được xuất bản bởilephuthao

More info:

Published by: lephuthao on Mar 26, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2013

pdf

text

original

BÀI TẬP

THỰC HÀNH MS WORD
BÀI THỰC HÀNH 1:
CÁCH TRÌNH BÀY VĂN BẢN
Khi gõ văn bản nên dùng một Font chữ rõ ràng, dễ đọc. Khi mới tập gõ nên c !"#n
ni$m %chậm mà đ&ng c'n h(n nh#nh mà )#i*
Khi tr+nh bà, một văn bản, b-n nên nhập th. văn bản tr/ớc, )#" đ mới ti0n hành
đ1nh d-ng và tr#ng tr2 đ3 hoàn ch4nh văn bản. Kh.ng nên 50t h6p v7# gõ v7# đ1nh d-ng
văn bản, v+ nh/ vậ, )8 9àm chậm %ti0n độ* và m:t nhi;" th/'i gi#n h(n đ3 ch4nh )<# văn
bản nhi;" 9=n th>o ? m"@n. Khi thAc hi$n đ1nh d-ng, tr#ng tr2, nên dùng cBc tC h6p ph2m
nng, tr/Dng h6p 5h.ng c ph2m nng EhoFc !"ênG th+ mới dùng ch"ột vid th#o tBc bHng
ch"ột 9àm m:t nhi;" thDi gi#n.
I".n phải c#nh 9; tA động đ3 h#i biên văn bản trên đ/Dng thJng EK")tiL,G. Khi gõ
văn bản, ch4 gõ Mnt>r 5hi 50t th&c một đo-n văn, c'n mNi d'ng Oord tA động P"@ng hàng
và c#nh 9;, n0" h0t tr#ng th+ Oord )8 tA động )#ng tr#ng mới ti0p th>o.
Qh& ? 5hi đBnh d:" ch2nh tảR S:" ch:m cT" E.G, d:" E,G, d:" ch:m phU, EVG, d:" h#i
ch:m ERG và cBc d:" 5hBc En0" cG phải đFt )Bt với chữ 5; ph2# tr/ớc n, 5h.ng cBch rDi.
Qhữ đ=" tiên 9i;n )#" cBc d:" ni trên phải cBch một 5hoảng tr@ng E)p#c>G bHng một 5? tA.
Whững cT" trong d:" nhB, đ(n EXG, d:" nhB, 5Yp E%G, trong d:" ngoFc EG, Z[. \] th+
cBc d:" m^, đng phải )Bt đ=" và c"@i cT", m^ d:" nào th+ phải đng d:" :,. QT" ti0p th>o
)#" cBc d:" trên cBch một 5hoảng tr_ng. K? tA d:" phU, E,G và d:" ch:m phU, EVG 5h.ng
vi0t ho#. K? tA đi )#" d:" ch:m E.G, d:" ch:m th#n E`G, d:" hai EbG phải vi0t ho# Eph=n vi$c
nà, Oord đc hN tr6 tA độngG. d:t cả tên riêng phải vi0t ho#. K0t th&c một ? phải c d:"
phU, E,G, 50t th&c một cT" phải c d:" ch:m E.G.
BÀI THỰC HÀNH 2:
Giới thiệu nữ thi sĩ:
XUÂN QUỲNH
Sơ lược tiểu sử:
Whà th( e"Tn f"gnh tên thật 9à Wg",ễn dh1 e"Tn f"gnh, )inh ngà, hi.jh.jklm,
t-i nà dT, En#, 9à do nà WộiG. Wăm jkim, jkip học ^ tr/Dng bqi d/rng những ng/Di vi0t
văn trs E5hoB jG ct# nội nhà văn ui$t W#m, t7 jkil tr^ đi 9à biên tập viên bBo uăn Wgh$,
Whà P":t bản tBc phUm mới. t-i v-i nội cBc Whà văn 9=n p, ch1 đ/6c b=" vào b#n ch:p
hành nội nhà văn ui$t W#m. wột )@ th( ct# ch1 đc đ/6c d1ch vx và in t-i Iiên P. EcyG,
QnIz v{c, ohBp|
Bài thơ hay nhất:
THUYỀN VÀ BIỂN
Xuân Quỳnh
Em sẽ kể anh nghe
Chuyện con thuyền và biển
Từ ngày nào chẳng biết
Thuyền nghe lời biển khơi
Cch h!i "u s#ng biếc
$%a thuyền &i mu'n nơi
()ng thuyền bao kht v*ng
+à t,nh biển bao la
Thuyền &i hoài kh'ng m-i
.iển v/n 0a1 c)n 0a
1
Ch2 c# thuyền m3i hiểu
.iển m4nh m'ng nh%ờng nào
Ch2 c# biển m3i biết
Thuyền &i 5"u về &"u
6h7ng ngày kh'ng g89 nhau
.iển b:c &;u th%ơng nh3
6h7ng ngày kh'ng g89 nhau
()ng thuyền &au <:n v=
6ếu từ gi> thuyền <?i
.iển ch2 c)n s#ng gi#
6ếu 9h!i cch 0a anh
Em ch2 c)n b>o t@A
Các giải thưởng ! "t ược:
} Giải thưởng Văn học năm 1982 – 1983 của Hội Nhà văn Việt Nam cho
tậ th! thi"# nhi $Bầu trời trong quả trứng%&
} Giải thưởng Văn học năm 1989 – 199' của Hội Nhà văn Việt Nam cho
tậ th! $Hoa cỏ mây %&
} Giải thưởng của ()#ng ư!ng *oàn (N+, H- +h. /inh
} Giải thưởng Nhà nư0c v1 Văn học nghệ th#ật năm 2''1
BÀI THỰC HÀNH SỐ 3
~zWS do v• W€W• CỘNG HOÀ X HỘI CH! NGH"# VI$T N#M
%& B#N D'N SỐ ()* +,- . T/ 01 . 2342 -25*
GI# (ÌNH VÀ TR6 7M
‚@R ljƒfv}~zS‚,•v„dM Đà Nẵng, ngày 26 tháng 7 năm 2005
8%Y9T (:NH
V;< =>4 2?42 8@A BC42 D@E4 +F <? GH 0I4J K2LMK =CN -2O4 PQP
KL4 2R* *S> !A =>4 DT4 GUN GL> BV42 <? TWX YP K2?42 -2U (? NZ4J
CH! NHI$M %& B#N D'N SỐN GI# (ÌNH VÀ TR6 7M TP (À N[NG
Qăn c{ f",0t đ1nh )@ j…†ƒmhhjƒfv}~z ngà, hlƒjmƒmhhj ct# ~zWS thành ph@ và
W‡ng v; vi$c thành 9ập,!", đ1nh ch{c năng, nhi$m vx, !",;n h-n ct# ~ˆ b#n STn )@, •i#
đ+nh và trs >m thành ph@ và W‡ngV
Qăn c{ f",0t đ1nh )@ †phkƒfv}~z ngà, j†ƒ‰ƒmhhm ct# ~zWS thành ph@ và W‡ng
v; vi$c phê d",$t v; Bn tin học hoB !"ản 9? ch2nh Whà n/ớc thành ph@ và W‡ng gi#i đo-n
mhhm Š mhh†V
eYt đ; ngh1 ct# QhBnh văn ph'ng ~ˆ b#n STn )@, •i# đ+nh và trs >m thành ph@ và
W‡ng.
8%Y9T (:NH
(LQ@ 1. z#n hành 5‹m th>o f",0t đ1nh nà, f"i đ1nh !"ản 9? và )< dxng thi0t b1,
ph=n m;m tin học ct# ~ˆ b#n STn )@, •i# đ+nh và trs >m thành ph@ và W‡ng.
(LQ@ 2\ f",0t đ1nh nà, c hi$" 9Ac 53 t7 ngà, hj thBng … nB/m mhh†
(LQ@ 3\ QhBnh văn ph'ng, dr/^ng cBc đ(n v1 trAc th"ộc Œ, b#n STn )@, •i# đ+nh
và drs >m thành ph@ và W‡ng thi hành f",0t đ1nh nà,.
#ơi nh$n: CH! NHI$M
} ~zWS do và W‡ng Eđ3 bƒcGV (Ký tên, đóng dấu)
} Wh/ vi;" pV
} I/"R ud.
BG\ NJ@A]4 H^@ CE4J
BÀI THỰC HÀNH SỐ _
BỘ GIÁO D`C VÀ (ÀO TaO CỘNG HOÀ X HỘI CH! NGH"# VI$T N#M
TRbcNG (aI HdC (eNG Á ()* +,- . T/ 01 . 2342 -25*
fHO# CeNG NGH$ THeNG TIN
‚@R ljƒz•}QWdd•QvvŽ Đà Nẵng, ngày 08 tháng08 năm 2008
BẢNG BÁO GIÁ
Ch%ng t&i 'in th&ng (á) ch) *u+ ,hách hàng giá -.t s/ sản 0h1- -2- như sau:
STT TgN SẢN PHhM (VT (iN GIÁ
j|.. oh=n m;m K0 toBn|||||| zộ||||||.. jhh.† ~‚S
m|.. oh=n m;m uật t/ tài )ản||||zộ||||||.. †h.p ~‚S
p|.. oh=n m;m fản 9? học )inh|||zộ||||||.. …h.mi ~‚S
l|.. oh=n m;m dhi tr_c nghi$m||.. zộ||||||.. jjh ~‚S
 Chng t!" #$% đ$m t&nh h'( (há( #$n )uy*n +á+ ,$n (h-m t.ên /à +h0u t.á+h nh"1m
#$% hành 22 tháng3
CỘNG Hj# X HỘI CH! NGH"# VI$T N#M
()* +,- k T/ 01 k H342 -25*
}}}   }}}
HlP (mNG fINH T9
‚@R ƒnvKd
} Qăn c{ vào cBc !", đ1nh ct# I"ật So#nh nghi$p hi$n hành.
} Qăn c{ vào ohBp 9$nh h6p đqng 5inh t0 hi$n hành.
} dh>o tha# th"ận ct# cBc bênV
n.m n#,, ngà,|thBng|năm|, t-i|||||||||ch&ng t.i gqm cR
I\ Cn4J KA X@oK 42,- p2q@ Hr4J Ds4J tJRL KuK +? =v4 #w
v1# ch4R......................................................................................................................
vi$n tho-iR...................................F#PR.......................................................................
So •ngR......................................Qh{c vxR.................................................................
II\ Cn4J KA TNHH H1?4J (C42 tJRL KuK +? =v4 Bw
v1# ch4R......................................................................................................................
vi$n tho-iR...................................F#PR.......................................................................
So •ngR......................................Qh{c vxR.................................................................
n#i bên th@ng nh:t gi#o 50t h6p đqng 5inh t0 với cBc đi;" 5hoản cx th3 )#" đT,R
(LQ@ 1: N)L 0@4J 2x- By4J
zên z đqng ? bBn cho bên Ž một )@ tr#ng thi0t b1 QWdd nh/ )#"R
SKK Tv4 H?4J (<K (z4 JL{ t%SDw
j...................................................................................................................................
m...................................................................................................................................
(LQ@ 2: GL{ *E <? K2>42 K1{4
} dCng giB tr1 h6p đqng 9àR||||||||||||||||||||||.đqng
EzHng chữR||||||||||||||||||||||||||||||G
} dh#nh toBn toàn bộ j 9=n ng#, )#" 5hi ch-, th< nghi$m và bàn gi#o.
(LQ@ 3: zảo hành
d:t cả cBc thi0t b1 trên bảo hành trong hj năm 53 t7 ngà, gi#o hàng.
(LQ@ _: n6p đqng đ/6c 9ập thành hm bản, mNi bên giữ hj bản và c giB tr1 phBp 9? nh/
nh#".
(aI DI$N BgN # (aI DI$N BgN B
E5? ghi rõ họ tênG E5? ghi rõ họ tênG
BÀI THỰC HÀNH |
8@}K <LW@G 14+L4Y PL]4 -2~
45 d6ng máy t&nh th78ng g9( /ấn đ* /".u, :;m nh<( máy t&nh đ= đánh +>( d? @"1u hAy
(há huB t<( t"n3 CD #En @à ng78" th78ng :uyên +<( nh<t mF" +á+ (hGn mHmI (hJng +hKng
thL /".u, /Mn @à mK nguy +N t"*m -n @;y @An3 C% /<y, /"1+ (hJng ngOA +ó th= @à (h7Nng án
tK" 7u Ph" ,5 d6ng máy t&nh3
Q.ng cx !"Yt vir") on9in> đ/6c nhi;" ng/Di tin dùng b^i )A hi$" !"ả trong vi$c cập
nhật nh#nh chng d#nh )Bch vir") mà 5h.ng phải cài đFt. QBc c.ng cx )#" đT, c th3 cho
b-n 9A# chọn đ3 )< dxng 5hi c=n.
 TWY40PL*W1 EhttpRƒƒho")>c#99.tr>ndicro.comGR Q.ng cx !"Yt trAc t",0n hoàn toàn
miễn ph2 . Qho phYp b-n !"Yt toàn bộ nSS ct# m+nh.
 M*#•YY EhttpRƒƒ").mc#L>>.comƒrootƒmL)ƒ)c#n.#)pGR S1ch vx !"Yt vir"t trAc t",0n
ct# wcŽF>> với tên Fr>>‚c#n. S1ch vx nà, dA# trên n;n ct# wcŽF>> uir")‚c#n >ngin>.
Khi vir"t đ/6c t+m th:,, F>>‚c#n )8 cho b-n một d#nh )Bch cBc tập tin b1 nhiễm và những
th.ng tin v; vir"t trên mB, t2nh. z-n c th3 tù, chọn dọn d•p h$ th@ng n0" c=n. Qh-, trong
m.i tr/Dng ‘M, ,ê" c=" Žctiv>e.
 WL401€G •L<Y O4YC>WY S*>44YW EhttpRƒƒ)#L>t,.9iv>.comƒ)it>ƒ>n}
~‚ƒc>nt>rƒho’)#L>.htmGR Q.ng cx !"Yt vir"t trAc t",0n ct# wicro‚oLt. Wgoài t2nh năng
trên, ch/(ng tr+nh c'n cải thi$n h$ th@ng ’indo’) trên mB, t2nh.
 ‚,m#nt>c ‘nt>rn>t ‚>c"rit, EhttpRƒƒ’’’.),m#nt>c.comƒ)>c"rit,ch>c5GR Q.ng cx
!"Yt vir"t đ/6c phBt tri3n b^i Worton Žntivir") mhh‰. Q.ng cx nà, c th3 nhận bi0t r:t
nhi;" vir"t và c 5hả năng di$t vir"t 5hi nhiễm. Kh.ng th3 5i3m tr# cBc tập tin nYn. “ê"
c=" ‘M cài đFt Žctiv>e.
 zitS>L>nd>r ”n9in> ‚c#nn>r EhttpRƒƒ’’’.bitd>L>nd>r.comƒ)c#n…ƒi>.htm9GR Q.ng
cx !"Yt vir"t trAc t",0n ct# zitS>L>nd>r. Qho b-n 5i3m tr# toàn di$n h$ th@ng tập tin và
th/ mxc. vi3m h#, ct# zitS>L>nd>r 9à 5hả năng tA động P# Li9> b1 nhiễm. “ê" c=" ‘M cài
đFt Žctiv>e.
Edh>o dh#nh Wi>n ”n9in>G
BÀI THỰC HÀNH ‚
C2ƒz4J 3: (:NH DaNG VĂN BẢN
Ž.wxc đ2ch ,ê" c="R dr#ng b1 cho học )inh cBc th3 th{c 5• th"ật tr+nh bà, văn bản th#o tBc
đ1nh d-ng văn bản.
z. dhDi 9/6ngR jl ti0t EI? th",0tR ‰ ti0tV dhAc hànhR ‰ ti0tV Ki3m tr#R h ti0tG
Q. Wội d"ng chi ti0tR
‘.dh3 th{c 5• th"ật tr+nh bà, văn bản Ej ti0tG
j. KhC gi:,, 5i3" tr+nh bà,, đ1nh 9; tr#ng văn bản
m. K• th"ật tr+nh bà, cBc thành ph=n th3 th{c văn bản
‘‘. v1nh d-ng tr#ng in Ej ti0tG
j. KhC gi:,, h/ớng gi:,
m. vi;" ch4nh 9;, đ=" tr#ng và chTn tr#ng
‘‘‘. v1nh d-ng 5? tA Ej ti0tG
j. •iới thi$"
m. v1nh d-ng Lont chữ, 52ch th/ớc và cBc đ1nh d-ng 5hBc
#. v1nh d-ng bHng 9$nh Lont
b. v1nh d-ng bHng th#nh c.ng cx
c. v1nh d-ng bHng tC h6p ph2m
p. e# đ1nh d-ng
‘u. đ1nh d-ng đo-n văn bản Ej ti0tG
j. •iới thi$"
m. v1nh d-ng đo-n văn bản
#. v1nh d-ng đo-n văn bản bHng 9$nh o#r#gr#ph
b. v1nh d-ng bHng th#nh c.ng cx
c. v1nh d-ng b/àng tC h6p ph2m
u. d-o cBc đi3m d7ng d#b Ej ti0tG
j. ‚< dxng th/ớc
m. ‚< dxng 9$nh
u‘. v1nh d-ng z"99>t) và W"mb>ring Eh.† ti0tG
u‘‘. dhả chữ đ=" đo-n ESrop Q#pG Eh,† ti0tG
u‘‘‘. v1nh d-ng cột văn bản Eh.† ti0tG
‘e. d-o 5h"ng và n;n văn bản Eh,† ti0tG
BÀI THỰC HÀNH „
Ži thật )A đc 9àm cho b-n 5hBc đib nc, th< trả 9Di đ.i đi;" d/ới đT,R
j. hc, 53 tên năm ng/Di già" nh:t trên th0 giới
m. nc, 53 tên một vài ng/Di đo-t ho# hậ" hoàn vy m:, năm g=n đT, nh:t.
p. nc, 53 tên m/Di ng/Di đc đo-t giải Wob>9 hoFc ”)c#r.
l. nc, 53 tên )B" ngh$ )– mới đT, giành giải th/^ng do ui$n hàn 9Tm 5ho# học Š
ngh$ th"ật đi$n ảnh tr#o tFng.
En +ó th= t.$ @8" dQ dàng Ph!ngb Ch>+ @à Ph!ngR u:n đ; 9à 5h.ng #i
trong ch&ng t# nhớ đ0n những ng.i )#o ct# ngà, h.m !"# cả, dù những
thành t2ch ct# họ 5h.ng phải 9à thành t2ch h-ng h#i. nọ 9à những )iê"
)#o trong 9–nh vAc ct# họ.dh0 mà 5hi những tràng phBo t#, ch:m d{t,
5hi những giải th/^ng mD nh-t đi, những thành t2ch cyng b1 9cng !"ên th+ những
9Di ch&c m7ng nqng nhi$t cùng những t/ớc hi$" cyng )8 b1 vùi th>o cBc cht nhTn
ct# n.
z
QJn đ;y @à nh?ng +;u hS" Phá+, hTy :Im th5 #En t.$ @8" nh7 thU nà%V
 nc, 5êt tên vài th=, c. đc gi&p đr b-n trong !"B tr+nh học tập.
 nc, 53 tên b# ng/Di đc t7ng gi&p b-n trong những 9&c 5h 5hăn.
 nc, 53 tên vài ng/Di đc d-, cho b-n những bài học đBng giB.
 nc, ngh– đ0n những ng/Di đc 9àm cho b-n th:, c"ộc )@ng giB tr1 và ? ngh–#.
 nc, ngh– đ0n năm ng/Di mà b-n th2ch dành thDi gi#n )@ng bên học.
nc, nê" tên )B" ng/Di hùng mà những cT" ch",$n v; họ 9àm b-n ng/rng mộ.
S
Q hNn (h$" Ph!ngR Wà #à" hX+ +h&nh @àV
Whững ng/Di đc 9àm cho c"ộc đDi b-n 5hBc đi 5h.ng phải 9à những ng/Di d#nh ti0ng nh:t,
h#, nhi;" giải th/^ng nh:t. nọ ch2nh 9à những ng/Di đc t7ng bận 9'ng với b-n.
BÀI THỰC HÀNH …


e
in th=, hc, d-, cho chB" bi0t cBch
ch:p nhận th:t b-i và cBch t#n- h/^ng
ni;m v"i chi0n th_ng. ein d-, cho
chB" trBnh P# )A đ@ 5—. Pin d-, cho
chB" bi0t đ/6c b2 !",0t ct# ni;m v"i
chi0n th_ng th=m 9Fng. S-, cho chB"
bi0t đ/6c rHng những 5s h#, b_t n-t
ng/Di 5hBc nh:t 9-i 9à những 5s dễ b1
đBnh b-i nh:t| ein hc, cho chB"
th:, đ/6c th0 giới 5g di$" ct# )Bch|
nh>ng cyng cho chB" đt thDi gi#n
9Fng 98 )", t/ v; b2 Un m"ono th"^
ct# c"ộc )@ngV đàn chim t"ng cBnh
trên b=" trDi, đàn ong b#, 9/6n trong
Bnh n{ng và những b.ng ho# n^ ngBt
bên đqi P#nh.
ein th=, hc, d-, cho chB" bi0t
cBch đ@i P< d1" dàng với những ng/Di
hoà nhc và c{ng r_n với những ng/Di
hoà nhc và c{ng r_n với 5s th. b-o.
ein t-o cho chB" ){c m-nh đ3 5h.ng
ch-, th>o đBm đ.ng 5hi t:t cả mọi
ng/Di ch4 bi0t ch-, th>o thDi th0.
ein hc, d-, cho chB" rHng c
th3 bBn c( b_p và tr2 t"$ cho ng/Di r#
giB c#o nh:t, nh/ng 5h.ng b#o giD
cho phYp #i r# giB m"# trBi tim và tTm
hqn m+nh. ein hc, d-, chB" ngoảnh
t#i 9àm ng( tr/ớc một đBm đ.ng đ#ng
gào thYt| và đ{ng thJng
ng/Di bảo v$
những g+ chB" cho
9à đ&ng.
ein hc, đ@i P<
d1" dàng với chB" nh/ng
đ7ng v"@t v> n"ong chi;" chB" b^i v+
ch4 c )A th< thBch ct# 9<# mới t.i
9",$n nên những th#nh )_t c{ng r_n.
ein hc, d-, cho chB" bi0t rHng chB"
phải 9".n c ni;m tin t",$t đ@i vào
bản thTn, b^i v+ 5hi đ chB" )8 9".n
c ni;m tin t",$t đ@i vào nhTn 9o-i.
Đ;y )u$ @à mYt yêu +Gu @Fn, t!" #"Ut th7A thGy, nh7ng :"n thGy hTy +K g>ng
hUt mLnhZ C%n t!" )uá @à mYt +<u #[ tuy1t /8"3
z•‘ dn˜Q n•Wn k
Con t'i sẽ 9h!i h*c tBt c! nh7ng &iều nàyC <Dng kh'ng 9h!i tBt c! m*i ng%ời
&ều c'ng bDngC tBt c! m*i ng%ời &ều ch"n thEtA nh%ng 0in th;y h>y 5:y cho chu
biết cF mGt kH v' l:i ta g89 t<4n &%ờng 9h@ th, I &"u &# sẽ c# mGt con ng%ời chJnh
t<KcL cF mMi mGt chJnh t<N gia Jch kOC ta sẽ c# mGt nhà l>nh &:o tan: t"mA .ài h*c
này sẽ mBt nhiều thời gianC t'i biếtL nh%ng 0in th;y h>y 5:y cho chu biết <Dng mGt
&?ng kiếm &%Pc 5o c'ng sFc lao &Gng cQa m,nh b- <a c)n RuS gi hơn nhiều so
v3i nTm &?ng nh8t &%Pc t<4n hU 9h@1

™šh

™šh
Một h-t nha bY )8 tr^ thành
cT,. QT, )inh r# nhi;" h-t h(n. Whững h-t
nà, 9-i trC thành cT,, cT, 9-i )inh r# h-t.
uà c{ nh/ th0| uậ, c b#o nhiê" cT,
trong một h-tb Kh.ng c cT, trong h-t.
vập h-t r#, b-n )8 chJng t+m th:, một cT,
nào. n-t ch4 m#ng m=m )@ng cho cT,,
những g+ ti;m Un đ3 tr^ thành cT, và cT,
ch4 P":t hi$n 5hi h-t đ/6c n".i d/rng đt
n/ớc, đ:t và Bnh n_ng mFt trDi.
Whững ng/Di mà b-n gFp, những
đi;" b-n đ/6c học, những 5inh nghi$m
trong đDi b-n, những g+ b-n 9A# chọn,
mNi ngà,, mNi 5hoảnh 5h_c trong c"ộc
đDi b-n... t:t cả 9à những h-t gi@ng với
){c )@ng v. tận ch&ng đTng chD đ3 tr^
thành cT,, rqi thành trBi, nh/ng ch4 5hi
ch&ng đ/6c trqng ^ đ:t t@t và n".i
d/rng.
z-n thTn m0n` 5h.ng phải 9&c nào
b-n cyng c th3 9A# chọn h-t nào )8 r(i
P"@ng đDi m+nh nh/ng b-n hoàn toàn c
th3 trqng n, n".i d/rng n th>o cBc b-n
m"@n.
nc, ngh– v; đi;" đ, b-n c ths
th#, đCi c"ộc đDi m+nh ng#, t7 bT, giD
bHng cBch !",0t đ1nh )8 trqng h-t nàob )8
9A# chọn những g+b zHng cBch c"ng c:p
cho những h-t gi@ng t@t một mảnh đ:t
mà" mr, đt ch:t dinh d/rng đ3 )@ng và
phBt tri3n
.

™šh

™šh
z•‘ dn˜Q n•Wn jh
PHjNG T†NG HlP PHjNG f‡ TH%ẬT
} nành ch2nh
} zảo v$
} uăn th/
} dr/^ng ph'ng 5• th"ật
} Qh",ên viên
} •iBm )Bt
} dhi c.ng
GIÁM (ỐC
PHjNG TÀI V`
} K0 toBn tr/^ng
} Qh",ên viên
} dht !"•
zM•‘W
Whập #,b,c
d2nh ∆ š Eb›b}l›#›cG

™šh

™šh
e
j
š E}b œ )!rtE∆GGƒm›#
e
m
š E}b } )!rtE∆GGƒm›#
od c h#i Wo oz
e
j
,e
m
MWS
od v. Wo
od c
nghi$m 5Yp
e
j
š em š }bƒm›#
\A@,I
\A@,I
].uI
].uI
BÀI THỰC HÀNH 11
j.nghi$m ph/(ng tr+nh bậc h#i
^
_
`
m
j
∆ + −
=
^
_
`
m
m
∆ − −
=
m. d2nh di$n t2ch t#m giBc+ ++ ++ +

 + +
= +
+ # A
#
+ # A
A
+ # A + # A
4
m m m m
p. z:t đJng th{c z~Wn‘ŽQ”ueK‘
∫ ∫ ∫

A
#
A
#
A
#
d: : # : # d: : # : A d: : # : A G E G. E . G E G. E G E G. E
m

l. Q.ng th{c d#,9orR
j j
G E
` j
G E
G E
` j
G E •
... G E
` j
G E •
G E G E
+ +

+
+ − + + − + =
n n n
A :
n
A a
A :
A a
A :
A a
A a : a
†. Q.ng th{cR


+ −
Ψ
+
+ = Ω
k
j
m
G j m E
j
d: :
A
: d y :
n
#
A
n m
γ
BÀI THỰC HÀNH 12
THcI fHˆ# BI‰%
T2Š 2 T2Š 3 T2Š _ T2Š | T2Š ‚ T2Š „ C2S 42,K
SÁNG
CHI‹%
BÀI THỰC HÀNH 13
CŒ# HÀNG VẬT Tb H%Y HOÀNG CỘNG Hj# X HỘI CH! NGH"# VI$T N#M
123 NJ@A]4 TW•L k (? NZ4J ()* +,- k T/ 01 k H342 -25*
BIgN BẢN fI‰M fg
VẬT •I$% SẢN PHhM HÀNG Hˆ#
n.m n#, vào 9&c|..ngà,.....ƒ.....ƒ||, ch&ng t.i gqm cR
•ng E bàGR.......................................... Qh{c vxR........................................................
•ng E bàGR.......................................... Qh{c vxR........................................................
vc ti0n hành 5i3m 5ê hàng h# t-i 5ho c<# hàng và đc ghi nhận thAc t0 nh/ )#"R
‚dd
džW uŸd d
n•W• n¡Ž
vud
‚¢
I£W•
on¤ K‘¥W
K¦w dnM” •n‘ Qn§
Wg",ên bộ nàng rDi
j z0p đi$n QBi mh  Whập 5hU"
m wB, 9ọc n/ớc QBi jhh  I_p rBp
p wB, đi;" h'# I• QBi phh 
l e> đ-p đi$n Qhi0c †h 
† f"-t hộp QBi …†  nàng vài Io#n
| |||| |.. |..
và W‡ng, ngà, mh thBng … năm mhh…
GL{P BU* NJƒŽL +,- ={1 *{1
f9T 8%Ả HdC TẬP VÀ R•N •%Y$N
ST
T
(L•P K‘4J pMK Pn4 2R* H342 pL•P XM-
+13L T1{4 •F H’>
n

c

5
g


n

c

5
gn

c

5
g


n

c

5
gn

c

5
g


n

c

5
gn

c

5
g


n

c

5
g1 P23P YM4 •v 1“ 1“ … 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ XS
2 TWO4 T2{L Sz4 ” 1“ ” ” 1“ ” 1“ ” XS
3 •TP T2?42 N>P ” … … ” … ” … ” XS
z¨ •‘©” S¤Q u• v•” dª”
d«¬W• vª‘ n-Q v•W• ©
TH6 SINH VIgN
‘Sn‚R ||||||||||
nọ tênR|||||||||...
Wgà, )inhR||||||||.
W(i )inhR|||||||||
Kh# họcR||||||||..
BÀI THỰC HÀNH 1_
j. d-o Fi9> d#nh )Bch th2 )inh nh/ )#" và 9// vào C đ–# H:; uới tên 9à D>42S>*2XN.doc
HR <? Kv4 GL•L K~42 NJ?A GL42 NzL GL42 XM- +13L
Wg",ễn dh1 dh" nà Wữ jhƒhjƒjk…† và W‡mg KhB
S/(ng vinh wậ" W#m hjƒjhƒjk…p nà Wội •iai
Iê uăn W#m W#m j†ƒh‰ƒjk…l f"ảng W#m KhB
noàng dh1 dh" dht, Wữ hmƒh…ƒjk…m và W‡ng dr"ng z+nh
Iê v+nh ohBt W#m jkƒh…ƒjk…p n"0 KhB
m. d-o m®" văn bản )#" và 9/" vào C đ–# H:– với tên 9à X>*N2>4.doc
BỘ GIÁO D`C VÀ (ÀO TaO CỘNG Hj# X HỘI CH! NGH"# VI$T N#M
TRbcNG (aI HdC (eNG Á ()* +,- k T/ 01 k H342 -25*
GI—Y XÁC NHẬN
HI$% TRb˜NG TRbcNG (aI HdC (eNG Á
eBc nhận th2 )inh R||||||||||||.W#mƒWữR|||||||||.
‚inh ngà,R||||||||||||d-iR|||||||||||||||
vc th#m dA 5g thi t@t nghi$p din học {ng dxng c:p độ K• th"ật viên
d-i nội đqng thiR dr/Dng v-i học v.ng ©
e0p 9o-iR|||||||||||
và W‡ng, ngà,|..thBng|..năm mhh|
HI$% TRb˜NG
z¨ •‘©” S¤Q u• v•” dª”
d«¬W• vª‘ n-Q v•W• ©
TH6 SINH VIgN
‘Sn‚R ||||||||||
nọ tênR|||||||||...
Wgà, )inhR||||||||.
W(i )inhR|||||||||
Kh# họcR||||||||..
BÀI THỰC HÀNH 1|
j. dhi0t 50 m®" )#" E9/" tênR w#"dh>‚inhui>n.docG
m. Whập d#nh )Bch cBc )inh viên )#"
IDHS HR Kv4 NJ?A GL42 f2’> 2R* NzL GL42
†h‰‰i Wg",ễn uăn nùng hjƒhmƒjk…i mhhi } mhhk và n‡ng
†h‰‰‰ Wg",ễn uăn d":n jpƒhpƒjk…i mhhi Š mhhk z+nh v1nh
†h‰‰… Wg",ễn dh1 no# h‰ƒh†ƒjk…i mhhi Š mhhk và n‡ng
†h‰‰k dr=n uăn Syng jmƒh‰ƒjk…i mhhi Š mhhk z+nh v1nh
z•‘ dn˜Q n•Wn ji
XY P{A 81;“… 82;“… 83;“… 8_;“…
Y>P>2> jl† jmh j†h j…h
H140> jph jlh jih mhh
S@™@pL …h jhh jmh jmh
TÌNH HÌNH fINH DO#NH X7 MÁY
z¨ •‘©” S¤Q u• v•” dª”
d«¬W• vª‘ n-Q v•W• ©
TH6 SINH VIgN
‘Sn‚R ||||||||||
nọ tênR|||||||||...
Wgà, )inhR||||||||.
W(i )inhR|||||||||
Kh# họcR||||||||..
¯nh
pPl

2“
_“
‚“
…“
1““
12“
1_“
1‚“
1…“
2““
81;“… 82;“… 83;“… 8_;“…
Y>P>2>
H140>
S@™@pL

tại Hà Tây (nay là TP Hà Nội). tại Đại Hội các Nhà văn lần 3. Pháp… Bài thơ hay nhất: THUYỀN VÀ BIỂN Xuân Quỳnh Em sẽ kể anh nghe Chuyện con thuyền và biển Từ ngày nào chẳng biết Thuyền nghe lời biển khơi Cách hải âu sóng biếc Đưa thuyền đi muôn nơi Lòng thuyền bao khát vọng Và tình biển bao la Thuyền đi hoài không mỏi Biển vẫn xa… còn xa … Chỉ có thuyền mới hiểu Biển mênh mông nhường nào Chỉ có biển mới biết Thuyền đi dâu về đâu Những ngày không gặp nhau Biển bạc đầu thương nhớ Những ngày không gặp nhau Lòng thuyền đau rạn vỡ Nếu từ giã thuyền rồi Biển chỉ còn sóng gió Nếu phải cách xa anh Em chỉ còn bão tố.10. Các giải thưởng đã đạt được: . sinh ngày 06.BÀI THỰC HÀNH 2: Giới thiệu nữ thi sĩ: XUÂN QUỲNH Sơ lược tiểu sử: Nhà thơ Xuân Quỳnh tên thật là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh. chị được bầu vào ban chấp hành Hội nhà văn Việt Nam. Nhà xuất bản tác phẩm mới. 1963 học ở trường bồi dưỡng những người viết văn trẻ (khoá 1) của Hội nhà văn Việt Nam. từ 1964 trở đi là biên tập viên báo Văn Nghệ. Năm 1962. CHLB Đức. Một số thơ của chị đã được dịch vụ và in tại Liên xô (cũ).1942.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->