P. 1
De Kiem Tra 1 Tiet Hk 2 GDCD 7 (1)

De Kiem Tra 1 Tiet Hk 2 GDCD 7 (1)

|Views: 2,996|Likes:
Được xuất bản bởigaumap90

More info:

Published by: gaumap90 on Mar 26, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2012

pdf

text

original

Tröôøng THCS Phú Túc Thöù.....ngaøy.... thaùng.....naêm 2012.

Hoï vaø teâ n...........................................MHS.......... !" KI#M TRA 45 PHÚT H$C KÌ II. !%: 1
L!p: …………. MÔN: GDCD . KH"I: 7

………………………………………………………………………………………………..

!I#M

L&I PHÊ C'A GIÁO VIÊN

I- Tr(c nghi)m : (3*)
1/ Bi#u hi$n nào sau %ây ch&ng t' bi(t s)ng và làm vi$c có k( ho*ch?
a/ Phân chia th+i gian cho t,ng vi$c b/ Phân chia công vi$c cho t,ng ng-+i
c/ Chi tiêu h.p lí cho các vi$c d/ Luôn giúp %/ m0i ng-+i
2/ Ngày nào trong n1m %-.c ch0n là ngày “môi tr-+ng th( gi!i” ?
a. Ngày 06 tháng 5 b. Ngày 05 tháng 6
c. Ngày 16 tháng 5 % . Ngày 15 tháng 6
3/ Em %2ng ý v!i ý ki(n nào d-!i %ây:
a/ H0c sinh ch3 c4n l5p k( ho*ch h0c t5p cho mình là %6
b/ Ch3 c4n l5p k( ho*ch theo tu4n, không c4n l5p k( ho*ch t,ng ngày
c/ Không th# s)ng và làm vi$c có k( ho*ch
d/ K( ho*ch s)ng và làm vi$c ph7i cân %)i các nhi$m v8
4/ Trong tr-+ng h.p b9 k: x;u %e d0a, lôi kéo vào con %-+ng tr<m c=p thì em s> làm gì?
a/ Làm theo l+i d8 d?
b/ R6 rê thêm b*n bè cho %/ s.
c/ Nói v!i b) m@, th4y cô giáo và %A ngh9 giúp %/
d/ Không làm theo nh-ng cBng không báo v!i ng-+i l!n
5/ C-.c s)ng chung v!i cha m@, %-.c ch1m sóc s&c kh'e, là n<i dung thu<c nhóm quyAn nào theo lu5t %-.c b7o v$, giáo d8c và
ch1m sóc c6a tr: em Vi$t Nam?
a/ QuyAn %-.c b7o v$ b/ QuyAn %-.c ch1m sóc
c/ QuyAn %-.c giáo d8c d/ QuyAn %-.c tham gia
6/ Di s7n v1n hóa g2m các lo*i nào sau %ây là %4y %6 nh;t?
a/ / Di s7n v1n hóa v5t th# và di tích l9ch sD, danh lam th=ng c7nh
b/ Di s7n v1n hóa phi v5t th# công trình ki(n trúc , di tích l9ch sD
c/ Di s7n v1n hóa v5t th# và di s7n v1n hóa phi v5t th#
d/ Di s7n v1n hóa phi v5t th# và di v5t, cE v5t, b7o v5t qu)c gia.
7/ Ch-Fng trình “Gi+ trái *,t” kêu g0i m0i ng-+i h-Gng &ng bHng hành %<ng gì?
a/ D0n v$ sinh trong m<t gi+ b/ Xem TV trong m<t gi+
c/ T=t %i$n trong m<t gi+ d/ Ng-ng dùng %i$n tho*i trong m<t gi+
8/ Áo dài Vi$t Nam, %-.c x(p vào lo*i di s7n v1n hóa nào?
a/ Di s7n v1n hóa v5t th# b/ Di s7n v1n hóa phi v5t th#
c/ Di v5t, cE v5t d/ B7o v5t qu)c gia
9/ N)i các n<i dung G c<t A v!i c<t B sao cho phù h.p
A N)i B
1/ Tr: em hôm nay, th( gi!i ngày mai
1…….
A/ B7o v$ di s7n v1n hóa
2/ Vi$c hôm nay ch! %# ngày mai
2…….
B/ B7o v$ môi tr-+ng và tài nguyên thiên nhiên
3/ Tranh Công H2 gà l.n nét t-Fi xinh
Màu dân t<c sáng b,ng trên gi;y %i$p

3……….
C/ S)ng và làm vi$c có k( ho*ch
4/ Xanh nh- công viên, s*ch nh- b$nh vi$n
4………
D/ QuyAn %-.c b7o v$, giáo d8c và ch1m sóc tr: em
Vi$t NamII/ T- lu.n: 7 *
1/ K# tên các quyAn cF b7n c6a tr: em Vi$t Nam? M?i quyAn l;y m<t ví d8 ?

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!
2/ Nguyên nhân dIn %(n ô nhiJm môi tr-+ng và c*n ki$t tài nguyên thiên nhiên? K# tên m<t lo*i tài nguyên thiên nhiên có nguy
cF c*n ki$t mà em bi(t?
3/ Hà sinh ra trong m<t gia %ình nghèo nh-ng l*i ham chFi và l-+i h0c, không nghe l+i cha m@. NhiAu l4n Hà %ã tr)n h0c %# theo
%ám b*n %i chFi, vi$c h0c ngày càng y(u d4n.
? Hà %ã không làm tròn nhKng bEn ph5n gì ?
? N(u em là Hà, em s> làm gì?
BÀI LÀM

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tr7 l+i Làm trLc ti(p trên %A

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


CÁP ÁN VÀ BIMU CIMM
BÀI KIMM TRA 45 PHÚT GDCD 7 (CN 1)
I.Tr(c nghi)m: 3%
M?i câu tr7 l+i %úng %*t 0.25%
Câu h'i 1 2 3 4 5 6 7 8
Tr7 l+i a b d c b c c b

9/ N)i các n<i dung G c<t A v!i c<t B sao cho phù h.p
A N)i B
1/ Tr: em hôm nay, th( gi!i ngày mai
1…D….
A/ B7o v$ di s7n v1n hóa
2/ Vi$c hôm nay ch! %# ngày mai
2…C….
B/ B7o v$ môi tr-+ng và tài nguyên thiên
nhiên
3/ Tranh Công H2 gà l.n nét t-Fi xinh
Màu dân t<c sáng b,ng trên gi;y %i$p

3…A….
C/ S)ng và làm vi$c có k( ho*ch
4/ Xanh nh- công viên, s*ch nh- b$nh
vi$n

4…B……
D/ QuyAn %-.c b7o v$, giáo d8c và ch1m
sóc tr: em Vi$t Nam

II.T- lu.n: 7*

Câu Yêu c/u !i0m
1
Các quy%n c1 b2n c3a tr4 em Vi)t Nam:
- QuyAn %-.c b7o v$
- QuyAn %-.c ch1m sóc
- QuyAn %-.c giáo d8c
H0c sinh l;y %-.c m?i quyAn m<t ví d8 , nh-:
- C-.c khai sinh và có qu)c t9ch
- C-.c khám s&c kh'e %9nh kì
- C-.c %i h0c các môn n1ng khi(u


1.5


1.5
2 Nguyên nhân gây ô nhi5m môi tr6+ng và c7n ki)t tài nguyên
thiên nhiên:
- Do con ng-+i tác %<ng tiên cLc vào môi tr-+ng và thiên nhiên (
%E n-!c th7i, rác th7i, khói b8i...), không thLc hi$n các bi$n pháp
b7o v$ môi tr-+ng
- Do con ng-+i khai thác c*n ki$t và b,a bãi ngu2n tài nguyên ch3
vì l.i ích tr-!c m=t ( %ánh b=t th6y h7i s7n, phá r,ng, khai thác
than…)
1.0
1.0
3 Hà *ã không làm tròn nh8ng b9n ph.n:
- BEn ph5n c6a ng-+i h0c sinh : l-+i h0c, vi$c h0c ngày
càng sa sút
- BEn ph5n ng-+i con trong gia %ình : Không th-Fng yêu,
bi(t Fn cha m@, không giúp %/ cha m@.

1.0

1.0

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

Tröôøng THCS Phú Túc Thöù.....ngaøy.... thaùng.....naêm 2012.
Hoï vaø teâ n...........................................MHS.......... !" KI#M TRA 45 PHÚT H$C KÌ II. !%: 2
L!p: …………. MÔN: GDCD . KH"I: 7

………………………………………………………………………………………………..

!I#M

L&I PHÊ C'A GIÁO VIÊN

I- Tr(c nghi)m : (3*)
1/ Khi nhi$m v8, công vi$c thay %Ei thì chúng ta ph7i làm nh- th( nào?
a/ VIn giK nguyên k( ho*ch cB c/ Nên b' k( ho*ch cB
b/Ph7i %iAu ch3nh k( ho*ch cho phù h.p %/ Không nên %iAu ch3nh k( ho*ch vì b9 xáo tr<n.
2/ Cánh %5p, hành h* tr:, là vi ph*m quyAn gì c6a tr: theo lu5t %-.c b7o v$, giáo d8c và ch1m sóc c6a tr: em Vi$t Nam?
a/ QuyAn %-.c h0c t5p
b/ QuyAn %-Fc ch1m sóc, n-Fi d-/ng
c/ QuyAn %-.c tôn tr0ng, b7o v$ tính m*ng, thân th#, danh dL và nhân phOm
d/ QuyAn %-.c khai sinh và có qu)c t9ch
3/ Ch-Fng trình “Gi+ trái *,t” kêu g0i m0i ng-+i h-Gng &ng bHng hành %<ng gì?
a/ T=t %i$n trong m<t gi+ b/ Xem TV trong m<t gi+
c/ D0n v$ sinh trong m<t gi+ d/ Ng-ng dùng %i$n tho*i trong m<t gi+

4/ Ngày nào trong n1m %-.c ch0n là ngày “môi tr-+ng th( gi!i” ?
a. Ngày 06 tháng 5 b. Ngày 05 tháng 6
c. Ngày 16 tháng 5 % . Ngày 15 tháng 6
5/ Trong tr-+ng h.p b9 k: x;u %e d0a, lôi kéo vào con %-+ng tr<m c=p thì em s> làm gì?
a/ Làm theo l+i d8 d?
b/ R6 rê thêm b*n bè cho %/ s.
c/ Nói v!i b) m@, th4y cô giáo và %A ngh9 giúp %/
d/ Không làm theo nh-ng cBng không báo v!i ng-+i l!n
6/ C-.c s)ng chung v!i cha m@, %-.c ch1m sóc s&c kh'e, là n<i dung thu<c nhóm quyAn nào theo lu5t %-.c b7o v$, giáo d8c và
ch1m sóc c6a tr: em Vi$t Nam?
a/ QuyAn %-.c b7o v$ b/ QuyAn %-.c ch1m sóc
c/ QuyAn %-.c giáo d8c d/ QuyAn %-.c tham gia
7/ Di s7n v1n hóa g2m các lo*i nào sau %ây là %4y %6 nh;t?
a/ / Di s7n v1n hóa v5t th# và di tích l9ch sD, danh lam th=ng c7nh
b/ Di s7n v1n hóa phi v5t th# công trình ki(n trúc , di tích l9ch sD
c/ Di s7n v1n hóa v5t th# và di s7n v1n hóa phi v5t th#
d/ Di s7n v1n hóa phi v5t th# và di v5t, cE v5t, b7o v5t qu)c gia.
8/ Áo dài Vi$t Nam, %-.c x(p vào lo*i di s7n v1n hóa nào?
a/ Di s7n v1n hóa v5t th# b/ Di s7n v1n hóa phi v5t th#
c/ Di v5t, cE v5t d/ B7o v5t qu)c gia
9/ N)i các n<i dung G c<t A v!i c<t B sao cho phù h.p
A N)i B
1/ Tr: em hôm nay, th( gi!i ngày mai
1…….
A/ B7o v$ di s7n v1n hóa
2/ Vi$c hôm nay ch! %# ngày mai
2…….
B/ B7o v$ môi tr-+ng và tài nguyên thiên nhiên
3/ Tranh Công H2 gà l.n nét t-Fi xinh
Màu dân t<c sáng b,ng trên gi;y %i$p

3……….
C/ S)ng và làm vi$c có k( ho*ch
4/ Xanh nh- công viên, s*ch nh- b$nh vi$n
4………
D/ QuyAn %-.c b7o v$, giáo d8c và ch1m sóc tr: em
Vi$t Nam
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

II/ T- lu.n: 7 *
1/ Th( nào là s)ng và làm vi$c có k( ho*ch ? Câu t8c ngK “ vi$c hôm nay ch! %# ngày mai” khuyên chúng ta %iAu gì ?
2/ Nguyên nhân dIn %(n ô nhiJm môi tr-+ng và c*n ki$t tài nguyên thiên nhiên? K# tên m<t lo*i tài nguyên thiên nhiên có nguy
cF c*n ki$t mà em bi(t?

3/ Hà sinh ra trong m<t gia %ình nghèo nh-ng l*i ham chFi và l-+i h0c, không nghe l+i cha m@. NhiAu l4n Hà %ã tr)n h0c %# theo
%ám b*n %i chFi, vi$c h0c ngày càng y(u d4n.
? Hà %ã không làm tròn nhKng bEn ph5n gì ?
? N(u em là Hà, em s> làm gì?
BÀI LÀM

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tr7 l+i Làm trLc ti(p trên %A

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
………………….........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!
CÁP ÁN VÀ BIMU CIMM
BÀI KIMM TRA 45 PHÚT GDCD 7 (CN 2)
I.Tr(c nghi)m: 3%
M?i câu tr7 l+i %úng %*t 0.25%
Câu h'i 1 2 3 4 5 6 7 8
Tr7 l+i b c a b c b c b

9/ N)i các n<i dung G c<t A v!i c<t B sao cho phù h.p
A N)i B
1/ Tr: em hôm nay, th( gi!i ngày mai
1…D….
A/ B7o v$ di s7n v1n hóa
2/ Vi$c hôm nay ch! %# ngày mai
2…C….
B/ B7o v$ môi tr-+ng và tài nguyên thiên
nhiên
3/ Tranh Công H2 gà l.n nét t-Fi xinh
Màu dân t<c sáng b,ng trên gi;y %i$p

3…A….
C/ S)ng và làm vi$c có k( ho*ch
4/ Xanh nh- công viên, s*ch nh- b$nh
vi$n

4…B……
D/ QuyAn %-.c b7o v$, giáo d8c và ch1m
sóc tr: em Vi$t Nam

II.T- lu.n: 7*

Câu Yêu c/u !i0m
1
- S:ng và làm vi)c có k; ho7ch là : Bi(t xác %9nh nhi$m
v8, s=p x(p th+i gian cho t,ng công vi$c c8 th# hHng ngày ,
hàng tu4n
- Câu t8c ngK “ vi$c hôm nay ch! %# ngày mai” khuyên
chúng ta ph7i bi(t quy(t tâm thLc hi$n k( ho*ch %ã %A ra,
không %-.c l-+i bi(ng, d2n công vi$c sang ngày khác.


2.0


1.0
2 Nguyên nhân gây ô nhi5m môi tr6+ng và c7n ki)t tài nguyên
thiên nhiên:
- Do con ng-+i tác %<ng tiên cLc vào môi tr-+ng và thiên nhiên (
%E n-!c th7i, rác th7i, khói b8i...), không thLc hi$n các bi$n pháp
b7o v$ môi tr-+ng
- Do con ng-+i khai thác c*n ki$t và b,a bãi ngu2n tài nguyên ch3
vì l.i ích tr-!c m=t ( %ánh b=t th6y h7i s7n, phá r,ng, khai thác
than…)
1.0
1.0
3 Hà *ã không làm tròn nh8ng b9n ph.n:
- BEn ph5n c6a ng-+i h0c sinh : l-+i h0c, vi$c h0c ngày
càng sa sút
- BEn ph5n ng-+i con trong gia %ình : Không th-Fng yêu,
bi(t Fn cha m@, không giúp %/ cha m@.

1.0

1.0

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

MA TRPN CN KIMM TRA MÔN GDCD 7 (%A 1)

C,p*<


Tên ch3 *%

Các c,p *< t6 duy
Nh5n bi(t Thông hi#u V5n d8ng C<ng
C;p %< th;p C;
p
%<
cao

Ph/n *7o *=c
Ch3 *% 1
TN TL TN TL TN TL

T
N
T
L

Bài 1: s)ng gi7n
d9
Xác %9nh
bi#u hi$n
%úng c6a
l)i s)ng
gi7n d9
(Câu 5)

S) câu: 1
S) %i#m: 0.25
T3 l$: 2.5%
Bài 2: Trung
thLc
Xác %9nh
hành vi
trung
thLc
(Câu 3)

S) câu: 1
S) %i#m: 0.25
T3 l$: 2. 5%
Bài 3: tL tr0ng Xác %9nh
bi#u hi$n
%úng c6a
lòng tL
tr0ng
Câu 6
Câu 2
Nêu ý ki(n
c6a b7n
thân
Câu 3 (y1)


Cách
&ng xD
%# giúp
b*n.
Câu 3
(y2)

S) câu: 4
S) %i#m: 3
T3 l$: 30 %
S) câu
S) %i#m
T3 l$ %
4
1
10%
1
0.5
5%
1
2
20%
S) câu: 6
S) %i#m: 3.5
T3 l$: 35 %

Ch3 *% 2

Bài 4: %*o %&c
và k3 lu5t
Nh5n bi(t
hành vi vi
ph*m k3
lu5t
Câu 7
S) câu: 1
S) %i#m: 0.25
T3 l$:2.5%
Bài 5: yêu Ý nghQa Ý nghQa S) câu: 2

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!
th-Fng con
ng-+i
Câu 4

c6a yêu
th-Fng con
ng-+i
Câu 2
S) %i#m: 1.25
T3 l$:12.5%


Bài 6: tôn s-
tr0ng %*o
Bi#u hi$n
tôn s-
tr0ng %*o
Câu 8

Nêu
%-.c
khái
ni$m
Câu 1
(ý 1)

Vi$c
làm th#
hi$n tôn
s- tr0ng
%*o
Câu 1
(ý 2)

S) câu: 3
S) %i#m: 3.75
T3 l$: 37.5%
Bài 7: %oàn k(t,
t-Fng tr.
Xác %9nh
bi#u hi$n
Câu 1

Xác %9nh
bi#u hi$n
%úng c6a
Câu 9

S) câu: 2
S) %i#m: 1.25
T3 l$: 12.5%
S) câu
S) %i#m
T3 l$ %
3
0.75%
7.5%
1
3%
30%
2
1.25%
12.5%
1
1%
10%
1
0.5%
5%
S) câu:
S) %i#m:
T3 l$: %
TEng s)câu
TEngs)%i#m
T3 l$ %
7
1.75 %
17.5%
1
3%
30%
2
1.25 %
12.5%
2
1.5%
15 %
2
2.5%
25%
S) câu: 14
S) %i#m: 10
T3 l$:100%Tröôøng THCS Phú Túc Thöù.....ngaøy.... thaùng.....naêm 2012.
Hoï vaø teâ n...........................................MHS.......... !" KI#M TRA 45 PHÚT H$C KÌ II. !%: 2
L!p: …………. MÔN: GDCD . KH"I: 7

…………………………………………………………………………………………….

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!
!I#M

L&I PHÊ C'A GIÁO VIÊN
I- Tr(c nghi)m : (3*)
Câu 1: SD d8ng %i$n tho*i di %<ng trong gi+ h0c là hành vi vô k3 lu5t, %úng hay sai?
a. Cúng b. Sai
Câu 2: Câu nào sau %ây nói vA lòng tL tr0ng ?
a. Quay cóp trong ki#m tra c. B7o v$ danh dL cá nhân và t5p th#
b. B=t n*t ng-+i khác d. S)ng lu<m thu<m, không ng1n n=p
Câu 3: Hành vi nào sau %ây th# hi$n tính trung thLc?
a.làm h< bài cho b*n c. Nh5n l?i thay cho b*n
b.Vu oan cho ng-+i khác d. DBng c7m nh5n l?i c6a mình
Câu 4: Phong trào “nuôi heo %;t khuy(n h0c” là phong trào nói lên:
a.Lòng th-Fng yêu con ng-+i c. C7 a và b %Au sai
b.Coàn k(t, t-Fng tr. d. C7 a và b %Au %úng
Câu 5: Trong các bi#u hi$n sau, theo em bi#u hi$n nào nói lên tính gi7n d9:
a. Nói n1ng c<c l)c, tr)ng không c. Không trang %i#m khi %i h0c
b. Rn mSc sF sài, cOu th7 khi %i dL ti$c d. Rn mSc l<ng lIy khi %i lao %<ng
Câu 6 NhKng câu nào sau %ây nói vA %oàn k(t, t-Fng tr. ?
a. B: %Ba chTng b: %-.c c7 n=m c. C2ng cam c<ng khE
b. T)t g? hFn t)t n-!c sFn d. C7 a và c %úng

Câu 7: Hành vi nào sau %ây th# hi$n lòng tL tr0ng ?
a.Nói d)i ng-+i l!n c. Ch3 h0c bài khi b) m@ nh=c nhG
b.Luôn tôn tr0ng mình và nhKng ng-+i xung quanh d. Thói quen nói b5y, chDi t8c
Câu 8: Hành vi nào sau %ây th# hi$n lòng tôn s- tr0ng %*o?
a.Nói tr)ng không v!i th4y cô giáo c. Ph;n %;u trG thành h0c sinh gi'i, cháu ngoan Bác H2
b.Ch3 chào h'i th4y cô d*y trên l!p c6a mình d. Tr)n h0c, b' ti(t %i chFi
Câu 9: Cánh d;u X vào c<t t-Fng &ng mà em cho là thích h.p:
N<i dung Coàn k(t, t-Fng tr. Chia r>, ích k3
1. M*nh ai n;y làm
2. Giúp b*n cBng là giúp mình
3. C2ng tâm hi$p lLc
4. Cèn nhà ai r*ng nhà ;y
II-T- lu.n: (7*)
Câu 1: Th( nào là lòng yêu th-Fng con ng-+i ? Vì sao ta c4n ph7i yêu th-Fng con ng-+i ?
Câu 2: Em %ã làm gì %# th# hi$n lòng tôn kính c6a mình %)i v!i th4y cô?
Câu 3: Tình hu)ng
Hoa là b*n thân c6a em. Gia %ình Hoa có thu nh5p bình th-+ng ( B) m@ Hoa %Au là công nhân, l¹i nu«i 3 chÞ em Hoa 1n h0c )
Nh-ng Hoa r;t kênh ki$u, 1n mSc %ua %òi, không giúp %/ b) m@ công vi$c nhà. Các b*n trong l!p không v,a lòng vA Hoa và ngày
càng xa lánh Hoa.
?Em có %2ng tình v!i các b*n trong l!p không? Em s> làm gì trong tr-+ng h.p trên?
Bài làm
Câu h'i 1 2 3 4 5 6 7 8
Tr7 l+i
CÁP ÁN VÀ BIMU CIMM
BÀI KIMM TRA 45 PHÚT GDCD 7 (CN 2)

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!
I.Tr(c nghi)m: 3%
M?i câu tr7 l+i %úng %*t 0.25%
Câu h'i 1 2 3 4 5 6 7 8
Tr7 l+i a c c d c d b c
Câu 9: Cánh d;u X vào c<t t-Fng &ng mà em cho là thích h.p:
N<i dung Coàn k(t,
t-Fng tr.
Chia r>, ích k3
1. M*nh ai n;y làm x
2. Giúp b*n cBng là giúp mình x
3. C2ng tâm hi$p lLc x
4. Cèn nhà ai r*ng nhà ;y x

II.T- lu.n: 7*

Câu Yêu c/u !i0m
1 ! Yêu th-Fng con ng-+i là quan tâm, giúp %/, làm nhiAu
%iAu t)t %@p cho ng-+i khác, nh;t là nhKng ng-+i gSp khó
kh1n.

! Ta c4n ph7i yêu th-Fng con ng-+i vì:
Ng-+i yêu th-Fng m0i ng-+i s> %-.c m0i ng-+i yêu quý
và kính tr0ng
Mình vì m0i ng-+i, m0i ng-+i vì mình


2.51
2
! (H0c sinh nêu %-.c t, hai vi$c làm trG lên th# hi$n lòng
tôn kính v!i th4y cô )

1


3 ! Không %2ng tình v!i các b*n trong l!p
! -Em s> khuyên và gi7i thích cho b*n hi#u nh- v5y là %ua
%òi, 1n Sc không phù h.p và không bi(t yêu th-Fng cha
m@.
-Nói v!i các b*n là không nên xa lánh Hoa ma ph7i giúp
hoa sDa %Ei t)t hFn.
0.5
1

1


MA TRPN CN KIMM TRA MÔN GDCD 7 (%A 2)

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

C,p*<


Tên ch3 *%

Các c,p *< t6 duy
Nh5n bi(t Thông hi#u V5n d8ng C<ng
C;p %<
th;p
C;p %<
cao

Ph/n *7o *=c

TN TL TN TL T
N
TL

T
N
TL
Ch3 *% 1

Bài 1: s)ng gi7n
d9

Xác %9nh
bi#u hi$n
%úng c6a
l)i s)ng
gi7n d9
(Câu 5)


S) câu: 1
S) %i#m: 0.25
T3 l$: 2.5%
Bài 2: Trung
thLc
Xác %9nh
hành vi
trung
thLc
(Câu 3)
S) câu: 1
S) %i#m: 0.25
T3 l$: 2. 5%
Bài 3: tL tr0ng Xác %9nh
bi#u hi$n
%úng c6a
lòng tL
tr0ng
(Câu 2)
(Câu 7)

Nêu ý ki(n
c6a b7n
thân
Câu 3 (y1)


Cách
&ng xD
%# giúp
b*n.
Câu 3
(y2)


S) câu: 4
S) %i#m: 3
T3 l$: 20%
S) câu
S) %i#m
T3 l$ %
4
1%
10%
1
0.5%
5%
1
2%
20%
S) câu: 6
S) %i#m: 3.5
T3 l$: 35%
Ch3 *% 2

Bài 4: %*o %&c
và k3 lu5t
Nh5n bi(t
hành vi vi
ph*m k3
lu5t
(Câu 1)

S) câu: 1
S) %i#m: 0.25
T3 l$:2.5%
Bài 5: yêu
th-Fng con
ng-+i

Nêu
%-.c
khái
ni$m
Câu 1
(ý 1)
Ý nghQa
(Câu 4)


Ý nghQa
c6a yêu
th-Fng con
ng-+i
Câu1(y2)

S) câu: 3
S) %i#m: 3.75
T3 l$:40%

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!


Bài 6: tôn s-
tr0ng %*o
Bi#u hi$n
tôn s-
tr0ng %*o
(Câu 8)


Vi$c
làm th#
hi$n tôn
s- tr0ng
%*o
(Câu 2)


S) câu: 2
S) %i#m: 1.25
T3 l$: 12.5%
Bài 7: %oàn k(t,
t-Fng tr.
Xác %9nh
bi#u hi$n
(Câu 6)


Xác %9nh
bi#u hi$n
%úng
(Câu 9)S) câu: 2
S) %i#m: 1.25
T3 l$: 12.5%
S) câu
S) %i#m
T3 l$ %
3
0.75%
7.5%
1
1%
10%
1
1
10%
1
1%
10%
S) câu: 6
S) %i#m: 3.75
T3 l$: 37.5%
TEng s) câu
TEng s) %i#m
T3 l$ %
7
1.75 %
17.5%
1
2.5%
25%
2
1.25 %
12.5%
2
1.5%
15 %
2
3%
30%
S) câu: 14
S) %i#m: 10
T3 l$:100%
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->