P. 1
Bai Giang Mon Duong Loi. Ha (1)

Bai Giang Mon Duong Loi. Ha (1)

|Views: 488|Likes:
Được xuất bản bởiAnh Tuấn Vũ

More info:

Published by: Anh Tuấn Vũ on Mar 26, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2012

pdf

text

original

MỤC LỤC

Thông tin chung về môn học

1

Chương I Chương II Chương III

Bài mở đầu: Nhập môn Đường lối cách mạng của Đảng 5 Cộng sản Việt Nam Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh 7 chính trị đầu tiên (1920-1930) Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975) 22 36

Chương IV Chương V Chương VI Chương VII Chương VIII

Đường lối công nghiệp hóa thời kỳ đổi mới (1986- nay) 53 Chủ trương xã hội kinh tế thị trường định hướng xã hội 67 chủ nghĩa thời kỳ đổi mới (1986- nay) Chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới 80 (1986- nay) Đường lối văn hóa và chính sách xã hội thời kỳ đổi mới 93 (1986- nay) Đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới (1986- nay) 109

1

TẬP BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (Dành cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh) THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
I. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC

1. Kiến thức (1). Nắm vững được điều kiện lịch sử, quá trình ra đời tất yếu của Đảng – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam. (2.) Hiểu nội dung cơ bản của mỗi đường lối và một số chính sách của Đảng trong quá trình cách mạng Việt Nam. (3). Đánh giá đường lối và hiệu quả thực hiện đường lối. 2. Kỹ năng (1). Rèn luyện năng lực tư duy độc lập trong nghiên cứu đường lối cách mạng của Đảng. (2). Hình thành duy phê phán, kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá những vấn đề liên quan đến môn học. Từ đó, vận dụng kiến thức đã học để chủ động, tích cực nhận thức những vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. (3). Rèn luyện kỹ năng viết, có kỹ năng làm việc cá nhân, làm việc nhóm và trình bày kết quả nghiên cứu. 3. Thái độ (1) Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. (2) Quyết tâm phấn đấu thực hiện đường lối cách mạng của Đảng. (3) Có thái độ nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong nhận thức về cuộc sống, xã hội, tự rèn luyện bản thân trở thành người có phẩm chất , bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trình độ chuyên môn tốt; hình thành tình cảm, niềm tin vào con đường cách mạng mà dân tộc ta đã lựa chọn.
II. THỜI LƯỢNG VÀ CÁC MÔN HỌC TIÊN QUYẾT

1. Thời lượng Gồm 45 tiết (03 tín chỉ), thực hiện theo nguyên tắc chia tổng số tiết như sau: - Giảng lý thuyết: 30 tiết. - Thảo luận trên lớp: 12 tiết. 2

- Tự học: 03 tiết. 2. Môn học tiên quyết Tư tưởng Hồ Chí Minh.
III. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC

Môn học bao gồm 8 chương, là một hệ thống tri thức về quá trình hoạch định đường lối của Đảng, gắn liền với những hoạt động đa dạng, phong phú, nhằm thực hiện đường lối của Đảng, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam từ khi Đảng ra đời (1930) cho đến nay. Môn học trình bày một cách khách quan, có hệ thống quá trình ra đời của Đảng – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam và đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, các biện pháp, giải pháp trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, so sánh với yêu cầu thực tiễn, thông qua sự kiểm nghiệm của thực tiễn để đánh giá đường lối của Đảng; khẳng định những thành công, chỉ ra những hạn chế trong quá trình hoạch định, thực hiện đường lối, từ đó làm rõ những nguyên tắc, những quy luật khách quan chi phối quá trình Đảng hoạch định, thực hiện đường lối. IV. HỌC LIỆU (xếp theo thứ tự ưu tiên) 1. Học liệu bắt buộc 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (dành cho các trường đại học và cao đẳng), tái bản lần thứ nhất, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 3. Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (2009), Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ năm 1986 đến nay, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2. Học liệu tham khảo 4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng Toàn tập (54 tập), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 5. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Văn kiện Đảng thời kỳ đổi mới (Đại hội VI, VII, VIII, IX), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 3

2003).Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam . Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị (1996). V.com NỘI DUNG Chương mở đầu NHẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM I. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN Họ và tên: Vũ Thị Thu Hà Địa chỉ làm việc: . Nxb. Kiểm tra đánh giá định kỳ 3. Hà Nội. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006). cứu nước. Nxb. Kiểm tra đánh giá thường xuyên 2. Hà Nội. Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam qua các Đại hội và Hội nghị Trung ương 1930-2002. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Lê Mậu Hãn (2006). Hà Nội. Nxb. các Đại hội và Hội nghị Trung ương. Nxb. thắng lợi và bài học. Hà Nội. Chính trị quốc gia. thắng lợi và bài học. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 1.Khoa Lý luận Chính trị và Xã hội Số điện thoại: 0936428075 Địa chỉ E-mail: hanghia1612@gmail. Lao động. Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính trị quốc gia. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nguyễn Trọng Phúc (chủ biên. ĐỐI TƯỢNG. ĐÁNH GIÁ 1. Đối tượng nghiên cứu • Khái niệm “đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam” Khái niệm “Đường lối” 4 . KIỂM TRA. Chính trị quốc gia. 10. Nxb. Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị (1995). Chính trị quốc gia. 7. Thi cuối kỳ VI. 9. 8.6.

chính sách của Đảng về phương hướng.Sự ra đời của Đảng và hệ thống quan điểm.. chỉ thị .. kinh tế.Đường lối cách mạng của Đảng được thể hiện qua cương lĩnh. ..Là hệ thống quan điểm. tư tưởng. phương thức tổ chức thực tiễn về chính trị.Làm rõ quá trình hình thành. tổ chức. mục tiêu.Đường lối là cơ sở để hoạch định chính sách. nổi bật thời kỳ đổi mới II.. bổ sung và hoàn thiện đường lối. trong đó chú trọng đến một số đường lối. Đường lối đúng là một trong những nhân tố quyết định sự phát triển thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực. của chính đảng đó đối với quốc gia dân tộc. phương hướng. • Đối tượng nghiên cứu . . có thể phân loại thành đường lối đường lối chung và đường lối trên các lĩnh vực cụ thể (chính trị. giải pháp trong tổ chức thực hiện. do một nhà nước. Phương pháp nghiên cứu 5 . nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam và các biện pháp. đề ra biện pháp thực hiện trên mọi lĩnh vực hoặc một lĩnh vực nhất định. xây dựng thành đường lối. Hoạch định đường lối là công việc quan trọng hàng đầu của một nhà nước.Căn cứ vào phạm vi và nội dung.Là chuẩn tắc cơ bản về phương hướng. chủ trương quan trọng. văn hóa…). phương châm. quyết định vị trí của nhà nước. một tổ chức chính trị xã hội vạch ra. thông qua thực tiễn để kiểm nghiệm. từ thực tiễn tổng kết thành lý luận.Làm rõ sự ra đời tất yếu của ĐCSVN . lực lượng. . . PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC 1.chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam. một chính đảng. nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam (từ CMDTDCND đến CMXHCN). một chính đảng. phát triển và kết quả thực hiện đường lối cách mạng của Đảng. quân sự. 2.xã hội.. hoặc từng lĩnh vực hoạt động của một nhà nước. Nhiệm vụ nghiên cứu . nghị quyết. một chính đảng. quân sự. nhằm thực hiện một mục tiêu nhất định trong một thời kỳ nhất định. Khái niệm “Đường lối cách mạng của Đảng CSVN” . -Đường lối đúng đắn là kết quả của một quá trình nghiên cứu tìm tòi vận dụng lý luận vào thực tiễn. nhiệm vụ. của Đảng. văn hoá . chủ trương. chủ trương của Đảng về mục tiêu.

ngoài ra có sự kết hợp các phương pháp khác như phân tích. . 2. quy nạp và diễn dịch. nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.• Cơ sở phương pháp luận .Sinh viên có cơ sở vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động.Bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. so sánh.. định hướng phấn đấu theo mục tiêu. Ý nghĩa của việc học tập môn học . chú trọng một số đường lối.Là chủ nghĩa Mác-Lênin. cụ thể hoá và trừu tượng hóa. lý tưởng và đường lối của Đảng. tích cực giải quyết những vấn đề kinh tế. 6 .Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phương pháp lịch sử và phương pháp lôgic.Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về sự ra đời của Đảng. chính trị. tổng hợp. về đường lối của Đảng trong CMDTDCND và CMXHCN. các quan điểm có ý nghĩa phương pháp luận của Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng • Các phương pháp nghiên cứu . xã hội… theo đường lối. . chính sách của Đảng.. chủ trương quan trọng của Đảng trong thời kỳ đổi mới.

. nô dịch và thống trị thuộc địa tàn bạo của CNĐQ làm cho mâu thuẫn giữa các nước xuất hiện và ngày càng phát triển mạnh mẽ (2 mâu thuẫn chủ yếu: Đế quốc với đế quốc. khai thác. đầu thế kỷ XX • Sự chuyển biến của CNTB và hậu quả của nó . . lôi cuốn quần chúng nhân dân. lay chuyển. HOÀN CẢNH RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1.Chủ nghĩa Mác-Lênin là một tiền đề lý luận dẫn tới sự ra đời của ĐCS.Ở Việt Nam. nhất là các nước châu Á. là xâm lược thuộc địa. .Bản chất của CNĐQ là chiến tranh. . Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX. những thành phần ưu tú.Chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền (ĐQCN). sự phản ứng của các nước thuộc địa ngày càng gay gắt. trong đó có Việt Nam. • Ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin . đã chỉ rõ: Muốn giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh. trực tiếp đến phong trào cộng sản. • Tác động của Cách mạng Tháng Mười Nga và Quốc tế Cộng sản Cách mạng Tháng Mười Nga ( 7-11-1917): 7 . công nhân quốc tế và sự hình thành các tổ chức cộng sản quốc tế. giành độc lập cho các dân tộc thuộc địa trở thành một nội dung lớn của phong trào cách mạng thế giới.Tư tưởng về ĐCS của chủ nghĩa Mác-Lênin đã ảnh hưởng to lớn. giai cấp công nhân phải lập ra ĐCS để đáp ứng yêu cầu khách quan trong cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống áp bức bóc lột. tích cực ở những nước tự thuộc địa vào phong trào cộng sản. . + Chống CNĐQ. có sức ảnh hưởng to lớn.Sự xâm chiếm.Chương I ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN (1920-1930) I. chủ nghĩa Mác-Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã tạo ra những tiền đề cần thiết cho sự ra đời của ĐCSVN.Chủ nghĩa Mác-Lênin là hệ tư tưởng của ĐCS. thuộc địa với đế quốc).

Lênin đã trở thành hiện thực và được truyền bá rộng rãi. nô dịch về văn hoá. Luận cương đã chỉ ra phương hướng đấu tranh giải phóng cho các dân tộc bị áp bức. đầu thế kỷ XX • Chính sách cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam Về chính trị . 2.Dẫn đến sự ra đời của hàng loạt các ĐCS: ĐCS Mỹ (1919). ĐCS Trung Quốc. bóc lột nặng nề.Làm cho phong trào cách mạng vô sản ở các nước TBCN Phương Tây và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa Phương Đông có quan hệ mật thiết với nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung. ĐCS Anh.Tại Đại hội II của Quốc tế Cộng sản (1920). Sự ra đời của Quốc tế Cộng sản III (3-1919): . mà còn lan toả sâu rộng tới các nước thuộc địa. . cổ vũ các dân tộc bị áp bức đứng lên tự giải phóng mình. Pháp (1920). kết cấu giai cấp thay đổi. Hoàn cảnh trong nước cuối thế kỷ XIX. • Sự phân hóa xã hội và các mâu thuẫn của xã hội thuộc địa Việt Nam Sự phân hóa xã hội Xã hội Việt Nam diễn ra quá trình phân hóa sâu sắc. . Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin được công bố. Về kinh tế . . Về văn hoá . Nó không chỉ tác động sâu sắc đến phong trào cách mạng vô sản ở các nước tư bản.Kìm hãm. Sử dụng chính sách “ Ngu dân dễ trị”.Là bằng chứng chứng minh rằng chủ nghĩa Mác.Đã làm biến đổi căn bản tình hình thế giới.Thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. xuất hiện nhiều giai tầng mới. ĐCS Mông Cổ (1921)… .Thi hành chính sách kinh tế phản động..CNĐQ. đồng thời ở một số giai tầng lại tiếp tục có sự phân hóa: 8 .Thực dân Pháp thi hành chính sách chuyên chế điển hình.

Tính chất và mâu thuẫn của xã hội thuộc địa Việt Nam . gay gắt. NGUYỄN ÁI QUỐC VÀ QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP ĐẢNG 1. ông đưa vua Hàm Nghi lên vùng núi Tân Sở. . . + Hai mâu thuẫn đó gắn chặt với nhau.Mâu thuẫn xã hội thay đổi: + Mâu thuẫn cơ bản vốn có trong lòng xã hội Việt Nam phong kiến là mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ phong kiến không mất đi mà vẫn tiếp tục tồn tại.Tại đây. Cuộc khủng hoảng con đường cứu nước • Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng chính trị phong kiến Phong trào Cần Vương (1885-1896): . Quảng Trị.Tính chất xã hội thay đổi: + Chính sách cai trị của thực dân Pháp đã làm thay đổi tính chất xã hội Việt Nam.Giai cấp địa chủ. + Xã hội Việt Nam từ một xã hội phong kiến độc lập đã trở thành xã hội thuộc địa nửa phong kiến.Giai cấp tư sản (phân hóa thành tư sản dân tộc và tư sản mại bản). Phong trào “Phò vua. . ngày 13-7-1885. trong đó mâu thuẫn bao trùm. . nhà Vua xuống chiếu Cần Vương. Vua bị bắt. cứu nước” nhanh chóng lan ra nhiều vùng ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ. + Hình thành mâu thuẫn mới: Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược.Tiểu tư sản. II.Ngày 1-11-1885. cơ bản. chủ yếu là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc ta với thực dân Pháp và tay sai. Bị thất bại.5-7-1885. phong kiến (chia làm hai bộ phận:Tầng lớp trên và địa chủ vừa và nhỏ).Giai cấp nông dân. . nhưng phong trào yêu nước còn kéo dài đến đầu thế kỷ XIX.Giai cấp công nhân. . Thái độ.. vị trí các giai cấp ở Việt Nam đều bị mâu thuẫn này chi phối. Thượng thư bộ binh Tôn Thất Thuyết đánh toà khâm sứ Trung Kỳ. . Khởi nghĩa nông dân Yên Thế (1884-1913): 9 .

xã hội. giương cao ngọn cờ.địa bàn trọng yếu về mặt quân sự. “chẳng khác nào xin giặc rủ lòng thương”.Xu hướng bạo động: + Phong trào Đông Du (1906-1908): Do Phan Bội Châu (1867-1940) khởi xướng và lãnh đạo..Xu hướng cải lương: + Phong trào Duy Tân (1906-1908): Do Phan Châu Chinh.Phong trào diễn ra dưới sự lãnh đạo của người anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám. dưới các hình thức tuyên truyền cải cách văn hoá . Hạn chế của ông là dựa vào Pháp chống chính quyền tay sai. Phong trào diễn ra khá sôi nổi. + Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục (1907): Do Lương Văn Can. phản đối vũ trang bạo động chống Pháp. Sự thất bại này chứng tỏ hệ tư tưởng phong kiến không thể giúp nhân dân ta thoát khỏi kiếp nô lệ và hoàn toàn bất lực trước nhiệm vụ của lịch sử đề ra. Hạn chế lớn của ông là chủ trương dựa vào Nhật để đánh Pháp. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918 . + Việt Nam Quang phục Hội (1912): Cách mạng Tân Hợi nổ ra. ở vùng rừng núi Yên Thế. Trần Quý Cáp đứng đầu. bài trừ mê tín dị đoan.xã hội. chẳng khác gì “đuổi hổ cửa trước.1930) 10 . dân chủ và cải cách văn hoá . Huỳnh Thúc Kháng. chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn ảnh hưởng đến Phan Bội Châu.Kết luận: Mặc dù chiến đấu rất anh dũng. Nguyễn Quyền lãnh đạo. Ông chuyển sang lập trường dân chủ tư sản. rước beo cửa sau”. nhưng cuối cùng các phong trào đều bị dập tắt. lập ra Việt Nam Quang phục hội (5-1912) để chống Pháp. . kêu gọi Pháp cho phép thực hiện những cải cách dân chủ. song cũng không giành được thắng lợi . Phong trào kéo dài gần 30 năm. tuyên truyền cho việc học chữ quốc ngữ. • Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng chính trị tư sản Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) .

Phong trào cách mạng quốc gia tư sản: + Gắn liền với hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng. Phạm Tuấn Tài. + Họ xuất bản một số tờ báo tiến bộ như “Chuông rè”..Phong trào quốc gia cải lương của tầng lớp tiểu tư sản thành thị và địa chủ lớp trên: + Năm 1919. với một loạt các nhà xuất bản như: Nam đồng thư xã. chấn hưng hàng nội hoá. Tiêu biểu là Đảng Lập hiến của Bùi Quang Chiêu (1923). phong trào tẩy chay Hoa kiều. binh lính trong quân đội.. “ Người Việt Nam mua hàng Việt Nam”. + Lãnh tụ : Nguyễn Thái Học. Phong trào thất bại. “ Nước Annam trẻ”. . chấm dứt vai trò của giai cấp tư sản. Cường học thư xã… . dân chủ. + Cuộc đấu tranh đòi mở rộng các quyền tự do. bài trừ hàng hoá ngoại. trung du Bắc Bộ. + Thành phần: Công chức. “Đảng Thanh niên” ( 1926). + Năm 1923. + Tư tưởng chính: Đánh đổ thực dân Pháp. phá bỏ ngôi vua. tham gia các hoạt động chính trị. Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước • Hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc 11 . “ Việt Nam nghĩa hoà Đoàn” (1925). + Tiến hành các hoạt động ám sát và bị thực dân Pháp đàn áp. + Địa bàn hoạt động: Đồng bằng. phong trào chống độc quyền xuất khẩu gạo ở cảng Sài Gòn của Pháp. “Hội phục Việt” 1925). + Ra đời ngày 25-12-1927. “ L’ Annam”. 2. thành lập chính quyền của người Việt Nam. + Cuộc đấu tranh chống độc quyền nước mắm (1920-1926).. Tiền thân là Nam đồng thư xã. với khẩu hiệu: “Người Việt Nam không mang vàng đi đổ sông Ngô”.Phong trào yêu nước dân chủ công khai: + Những phần tử tiểu tư sản yêu nước khác tập trung trong những tổ chức như “Tâm Tâm xã” (1923). hào lý. địa chủ. + Tổ chức khởi nghĩa Yên Bái vào ngày 9-2-1930 và nhanh chóng bị thực dân Pháp đàn áp.

Nguyễn Ái Quốc tiếp tục rút ra hàng loạt những kết luận quan trọng. 3. + Tìm ra hạn chế của cách mạng dân chủ tư sản là những cuộc cách mạng không giải phóng được công nông và quần chúng lao động. đọc được Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin…). qua nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn.1916: Ra đi với xuất phát điểm là chủ nghĩa yêu nước. qua nhiều thuộc địa.1911-1916: Nguyễn Tất Thành đi qua nhiều nước. Bản yêu sách 8 điểm bị từ chối.1911. . đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin và lựa chọn con đường cứu nước và giải phóng dân tộc là con đường cách mạng vô sản. ngoài con đường cách mạng vô sản (7-1920). . khi bỏ phiếu tán thành thành lập ĐCS Pháp và gia nhập Quốc tế III. chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi tư tưởng của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga. với các châu lục khác nhau. khảo nghiệm cách mạng trên hai phương diện lý luận và thực tiễn. . mang tính đột phá về chất: + Cách mạng vô sản là là cuộc cách mạng triệt để nhất (1917). Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin và đường lối giải phóng dân tộc vào Việt Nam • Hệ thống quan điểm về cách mạng giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc những năm 20 (XX) 12 . + Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác. Nguyễn Ái Quốc rút ra những kết luận mang tính nền tảng cho nhận thức và hành động: + Nhận thức rõ bạn – thù.. phải tự mình giải phóng mình (1919). + Nhận ra hạn chế của các nhà yêu nước đương thời ở Việt Nam. + Các dân tộc muốn được độc lập tự do thực sự phải trông cậy trước hết vào lực lượng của bản thân mình.1917.1920: Hoạt động trên nhiều địa bàn khác nhau.1917-1920: Dưới tác động của hàng loạt sự kiện (Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi. • Những bước phát triển nhận thức trong quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc . Nguyễn Ái Quốc trở thành người cộng sản đầu tiên của dân tộc Việt Nam.12-1920.

Quần chúng cần được giác ngộ và tổ chức lại thành đội ngũ vững bền. bài viết của Người trong chặng đường hoạt động từ năm 1921 đến 1927. “là gốc cách mệnh”. . . mà có tính chủ động.Cách mạng muốn thắng lợi phải có đảng lãnh đạo. “có mưu chước”. .Lênin.Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. tự cường. đoàn kết với các lực lượng cách mạng quốc tế. tiểu tư sản trí thức là bạn đồng minh của cách mạng. đó là học thuyết Mác .Vạch rõ bản chất phản động của chủ nghĩa thực dân. 13 . Nội dung hệ thống quan điểm đó là: . Giải phóng dân tộc phải gắn liền với giải phóng nhân dân lao động và giai cấp công nhân. độc lập và nó có thể thành công trước cách mạng ở “chính quốc”.Cách mạng ở thuộc địa trước hết là giải phóng dân tộc. .Tháng 6-1925. phải nêu cao tính chủ động cách mạng. Đảng muốn vững phải có học thuyết cách mạng. Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. ý thức tự lực. . hiểu biết tình thế. Phải thực hiện liên minh chiến đấu giữa các lực lượng cách mạng ở thuộc địa và “chính quốc”. . giải phóng con người. . phải biết vận dụng đúng đắn học thuyết đó vào cách mạng Việt Nam. Từ đó xác định. tức là làm cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên cách mạng XHCN. • Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (6-1925) và phong trào “vô sản hóa” (1928) . chuẩn bị tích cực cho việc thành lập ĐCS ở Việt Nam. Cách mạng thuộc địa không phụ thuộc vào cách mạng vô sản ở “chính quốc”. xuất bản báo Thanh niên làm cơ quan ngôn luận. .Hệ thống quan điểm và lý luận về “Đường cách mệnh” thể hiện khá hoàn chỉnh qua các tác phẩm.Về lực lượng cách mạng: “công nông là người chủ cách mệnh”. là kẻ thù trực tiếp của nhân dân các nước thuộc địa.Cách mạng giải phóng dân tộc là một bộ phận cách mạng của thời đại cách mạng vô sản.Phải thực hiện liên minh.Hội tiến hành đào tạo đội ngũ cán bộ cách mạng và xây dựng hệ thống tổ chức trong nước. công nhân là giai cấp lãnh đạo. sau đó mở đường tiến lên giải phóng hoàn toàn lao động.Cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và cách mạng ở “chính quốc” có quan hệ khăng khít với nhau. chủ nghĩa thực dân là kẻ thù chung của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

+ Tiêu biểu nhất là cuộc bãi công của 1000 công nhân xưởng Ba Son (Sài Gòn. năm 1929 đã tăng tới 1. hơn 200 thuỷ thủ của 5 chiếc tàu Pháp đang buông neo ở cảng Sài Gòn đã bãi công đòi phụ cấp đắt đỏ. đồn điền Phú Riềng (tháng 8. phong trào công nhân có nét mới.Từ năm 1920-1925. . đồn điền Cam Tiên (12-1926). 4. làm dấy lên một phong trào đấu tranh ngày càng mạnh mẽ ở Việt Nam. 14 .Chợ Lớn.Hoạt động truyền bá chủ nghĩa chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng cách mạng Hồ Chí Minh của Hội đã có tác dụng tích cực. .700 hội viên) và phát triển ở nhiều trung tâm kinh tế . Hội thực hiện chủ trương "vô sản hoá" đưa hội viên của mình vào các nhà máy. có 17 cuộc đấu tranh của công nhân trong cả nước. hầm mỏ. đã nổ ra 25 cuộc bãi công của công nhân. Cuộc đấu tranh này đã tập hợp đông đảo thợ nhuộm của nhiều cơ sở nhuộm.. tài liệu cách mạng từ nước ngoài về nước. Công nhân Việt Nam làm việc trên các hãng tàu của Pháp đã gia nhập tổ chức này. truyền bá lý luận. các cuộc đấu tranh đã thể hiện rõ rệt tinh thần đoàn kết giai cấp. Sự phát triển của phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản và các tổ chức cộng sản ở Việt Nam ra đời • Phong trào công nhân chuyển sang tự giác . Tiêu biểu là bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định (7-1926).8-1925).Năm 1928.Năm 1928-1929. Đấu tranh của 600 công nhân nhuộm Sài Gòn .chính trị quan trọng. . đặc biệt là phong trào công nhân. Liên đoàn công nhân tàu biển ở Viễn Đông đã được thành lập. + Năm 1921.Trong hai năm 1926-1927. ý thức tổ chức của công nhân. tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh giải phóng dân tộc. Họ đã góp phần đưa đón cán bộ.Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nhanh chóng phát triển (năm 1928 có 300 hội viên. tiêu biểu là những phong trào sau: + Năm 1919. . 9-1927). + Từ năm 1922. + Năm 1920. đồn điền trong nước cùng sống và làm việc với công nhân. Nguyễn Ái Quốc đã đánh giá cuộc bãi công đó như là “dấu hiệu của thời đại mới”. bãi công của thuỷ thủ tàu Sácnô đang đậu ở cảng Hải Phòng đòi tăng lương và phản đối việc đưa lính Việt Nam sang đàn áp nhân dân Xyri.

. 20 đại biểu của Kỳ bộ Bắc Kỳ đã họp tại 312 phố Khâm Thiên tuyên bố thành lập Đông Dương Cộng sản đảng. Nắm bắt được đòi hỏi của phong trào. nên Đoàn đã bỏ đại hội ra về.Phong trào nông dân đến năm 1927 đã phát triển khá mạnh ở nhiều vùng trong cả nước.Trước ảnh hưởng sâu rộng của Đông Dương Cộng sản đảng. trong tài liệu của Quốc tế cộng sản gửi những người cộng sản ở Đông Dương đã nêu rõ: “Nhiệm vụ quan trọng nhất và cấp bách nhất 15 . III. đoàn đại biểu Kỳ bộ Bắc Kỳ đưa ra đề nghị giải tán tổ chức Thanh niên và thành lập ĐCS. Xu thế thành lập một ĐCS đã chín muồi. . Tổng bộ Thanh niên và Kỳ bộ Nam kỳ đã quyết định thành lập An Nam Cộng sản đảng vào tháng 8-1929. bảy đồng chí trong kỳ bộ Bắc Kỳ. . Điều lệ và quyết định xuất bản báo Búa liềm làm cơ quan ngôn luận của Đảng. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG 1.Tháng 3-1929.Đêm 17-6-1929. • Sự ra đời của các tổ chức cộng sản Phong trào công nhân cuối những năm 20 phát triển không đồng đều. mạnh nhất là phong trào công nhân ở Bắc Kỳ. Đông Dương Cộng sản liên đoàn ra đời từ trong phái cấp tiến của Đảng Tân Việt. . Hội nghị thành lập Đảng và ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng • Hội nghị thành lập Đảng .Đầu tháng 5-1929. Hội nghị đã thông qua Tuyên ngôn.Phong trào công nhân và phong trào nông dân đã có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. tại Đại hội I của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên họp tại số nhà 5D Hàm Long (Hà Nội) quyết định thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên. để tiếp tục đưa phong trào giải phóng dân tộc tiến lên.Ngày 27-10-1929. những người lãnh đạo trong kỳ bộ Bắc Kỳ nhận ra sự cấp thiết phải thành lập một ĐCS thay cho Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. xuất bản báo Đỏ làm cơ quan ngôn luận của mình.Tháng 1-1930. . . . Nhưng đề nghị đó không được chấp nhận.

1 16 . Đông Dương cộng sản liên đoàn chính thức gia nhập ĐCSVN. căn cứ vào những tài liệu hiện có.Cương lĩnh Hồ Chí Minh. chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước. Hội nghị bắt đầu họp từ ngày 6-1-19301.Cương lĩnh cách mạng đầu tiên của Đảng đã chỉ ra những định hướng lớn của cách mạng Việt Nam.ĐCSVN ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta.Cuối năm 1929. Hương Cảng (Trung Quốc).của tất cả những người cộng sản Đông Dương là thành lập một đảng cách mạng”. nhiệm vụ cách mạng và con đường thực hiện: + Nhấn mạnh chủ trương chiến lược: “Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. cách mạng Việt Nam đã trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới. . . Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960). ● Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng .Với sự ra đời của Đảng. Những văn kiện này hợp thành cương lĩnh cách mạng đầu tiên của Đảng . .Sự ra đời của Đảng chứng tỏ giai cấp công nhân nước ta đã trưởng thành và đủ khả năng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. khi nhận được tin về phân liệt của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và những người cộng sản chia thành nhiều phe phái. sách lược vắn tắt.Ngày 24-2-1930. . . Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng • Khái quát nội dung Cương lĩnh .. 2.Hội nghị thảo luận và thông qua các văn kiện: Chánh cương vắn tắt.Hội nghị thảo luận và nhất trí với năm điểm lớn theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc và quyết định hợp nhất các tổ chức cộng sản lấy tên là ĐCSVN. đã ra Nghị quyết lấy ngày 3-2-1930 làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng. . ĐCSVN đã hoàn tất việc hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam. điều lệ tóm tắt và chương trình tóm tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Nguyễn Ái Quốc từ Thái Lan trở lại Hương Cảng (Trung Quốc) chủ động triệu tập đại biểu của hai nhóm Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản đảng và chủ trì Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng tại Cửu Long.

dân chủ và XHCN. nhiệm vụ.ĐCS ra đời là sản phẩm của lịch sử đấu tranh dân tộc và giải quyết yêu cầu của cách mạng Việt Nam trong thời đại mới. nổi bật là nhiệm vụ ''đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến. + Về nhiệm vụ. mà đội quân tiên phong của mặt trận này là Liên Xô. + Để thực hiện phương hướng. các lực lượng tiến bộ và cá nhân yêu nước. ĐCSVN ra đời. sứ mệnh lịch sử của giai cấp tư sản kết thúc. là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác . khẳng định vai trò lãnh đạo của ĐCSVN là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. mục tiêu cách mạng. cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới. + Cương lĩnh cũng xác định. Hai cuộc vận động này liên quan mật thiết với nhau. Cương lĩnh của Đảng chủ trương đoàn kết tất cả các giai cấp cách mạng. . Ngọn cờ phản đế. phong trào yêu nước Việt Nam. Cùng với sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái.Với phương hướng chiến lược này. tập trung lực lượng đánh đổ kẻ thù chủ yếu của dân tộc là CNĐQ Pháp và tay sai. (2). cũng là lúc Việt Nam Quốc dân Đảng tan rã. Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập''. cuộc vận động trước thành công tạo điều kiện cho cuộc vận động sau giành thắng lợi. kinh tế. Các nhiệm vụ đó bao hàm cả nội dung dân tộc. 17 . Song. Đi tới xã hội cộng sản. nửa phong kiến và định hướng phát trtển theo nội dung và xu thế của thời đại. cách mạng Việt Nam phải trải hai cuộc vận động: (1). ● Kết luận Năm 1930. đứng trong mặt trận cách mạng của các dân tộc bị áp bức và giai cấp công nhân thế giới. phản phong được chuyển qua tay giai cấp công nhân. Đó là đường lối chính trị hoàn toàn đúng đắn phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. mục tiêu cách mạng. hướng vào giải quyết những mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu của một xã hội thuộc địa.Lênin và phong trào công nhân. Cương lĩnh xác định trên những lĩnh vực chính trị. mở đường cho cách mạng phát triển đến thắng lợi hoàn toàn. Hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc và giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. văn hóa. ảnh hưởng và thúc đẩy lẫn nhau.

Con đường của Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác.. trong nước những năm cuối thế kỷ XIX. nhân dân Việt Nam có yêu cầu bức thiết nhất về: A. vai trò của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên? 7. C. Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của các phong trào yêu nước theo khuynh hướng chính trị tư sản ở Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến đầu năm 1930? 5. B. Độc lập dân tộc. B. Dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược và tay sai của chúng. Sự biến đổi của các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau hai cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp? 4. Giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến. BÀI TẬP. Câu 2.Lênin? 6. Từ đây. Tự do hội họp. xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX? 3. Bài tập cá nhân • Viết tự luận 1.một Đảng mác-xít kiên cường. thực dân. C. Giai công nhân và nông dân với đế quốc và phong kiến. đủ sức đương đầu với mọi kẻ thù và sẽ dẫn dắt dân tộc giành những thắng lợi vẻ vang trong lịch sử dân tộc. Phân tích những đặc điểm nổi bật của tình hình thế giới. Ruộng đất. đầu thế kỷ XX tác động trực tiếp đến sự ra đời của ĐCSVN? 2. Phân tích những tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng? • Trả lời câu hỏi trắc nghiệm Câu 1. Sự thành lập. Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là giữa: A.ĐCS ra đời là sự kiện có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ quá trình phát triển của lịch sử Việt Nam. D. D. Bài tập 1. THẢO LUẬN I. Quyền làm việc ngày 8 tiếng. cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo duy nhất của ĐCSVN . Giai cấp công nhân với giai cấp tư sản. Phân tích các chuyển biến lớn về kinh tế. Dưới chế độ phong kiến. 18 . VẤN ĐỀ TIỂU LUẬN. có đường lối cách mạng khoa học và sáng tạo.

An Nam cộng sản Đảng. Năm 1925 (cuộc bãi công Ba Son). B.Yêu cầu cầu thống nhất lực lượng của cách mạng Việt Nam và sự chủ động của Nguyễn Ái Quốc. Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết định chấp nhận Đông Dương cộng sản liên đoàn là bộ phận của ĐCSVN vào ngày: 19 . Công nhân. Năm 1920 (tổ chức Công hội ở Sài Gòn được thành lập). Công nhân. Công nhân và nông dân. 1919. 1917. nông dân. Nguyễn Ái Quốc nhận được chỉ thị của Quốc tế Cộng sản. nông dân. tiểu tư sản. Được sự uỷ nhiệm của Quốc tế Cộng sản. C. D. địa chủ vừa và nhỏ. D. Đông Dương cộng sản liên đoàn. Đông Dương cộng sản liên đoàn. B. Năm 1930 (ĐCSVN ra đời). Câu 5. tiểu tư sản. Các tổ chức cộng sản trong nước đề nghị. Năm 1929 (sự ra đời của các tổ chức cộng sản) D. tư sản dân tộc. Công nhân. tiểu tư sản. Câu 7. C.Câu 3. Câu 6. Đông Dương cộng sản liên đoàn. B. Câu 4. Đông Dương cộng sản Đảng. B. C. An Nam cộng sản Đảng. Đông Dương cộng sản Đảng. 1920. D. Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc là con đường cách mạng vô sản vào năm: A. C. D. tư sản dân tộc. Câu 8. 1918. C. Đông Dương cộng sản Đảng. nông dân. An Nam cộng sản Đảng. Đại biểu các tổ chức cộng sản nào đã tham dự hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930? A. Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930 được tổ chức vì: A. Phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác vào: A. Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp là: A. B.

Hệ thống quan điểm về cách mạng giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc (1920-1930). 20 . Cách mạng tư sản dân quyền – phản đế và điền địa . B.Lênin với phong trào yêu nước và phong trào công nhân.Nguyễn Ái Quốc và sự lựa chọn con đường cứu nước.lập chính quyền của công nông bằng hình thức Xô viết.Lênin vào phong trào yêu nước? II. C.Hãy chứng minh rằng. Cả ba phương án trên. Câu 9. Làm tư sản dân quyền cách mạng có tính chất thổ địa và phản đế để đi tới xã hội cộng sản. ĐSC lại ra đời lại có thêm yếu tố sự truyền bá chủ nghĩa Mác . 24-2-1930. giải phóng dân tộc. Chủ nghĩa Mác .Lênin với phong trào công nhân. Bài tập nhóm . 20-2-1930 C.Những bước phát triển nhận thức quan trọng của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình tìm đường cứu nước (1911-1920).Tại sao ở Việt Nam. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định mục tiêu chiến lược của cách mạng Việt Nam là: A. 22-2-1930. để dự bị điều kiện đi tới CMXHCN. C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của: A. . Chủ nghĩa Mác .A. D. Nguyễn Ái Quốc lại đến với chủ nghĩa Mác. D. Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. Chủ nghĩa Mác . Tiểu luận . Câu 10. ĐCSVN ra đời là một tất yếu lịch sử? . 22-3-1930.Lênin với phong trào yêu nước. 2.Lênin với phong trào đấu tranh theo khuynh hướng phong kiến. D. . B. Chủ nghĩa Mác . B.Lênin? .Tại sao trong quá trình tìm đường cứu nước.

Quy luật ra đời của ĐCSVN? 4. Thảo luận 1. 21 . Tại sao các phong trào yêu nước ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đều thất bại và không tìm được lối thoát cho cách mạng Việt Nam? 2. tính sáng tạo của Chánh cương vắn tắt.III. Sách lược vắn tắt được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng (đầu năm 1930). Hãy chứng minh rằng: Tiền đề cho việc giải quyết những mâu thuẫn của xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX nằm ngay chính trong lòng xã hội Việt Nam? 3. Phân tích và làm rõ nét đặc sắc.

6. Nxb. 9-28. số 6. “Hồ Chí Minh với ngọn cờ độc lập dân tộc trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng”. tháng 7. tr.CÂU HỎI ÔN TẬP 1. Tạp chí Nghiên cứu lý luận. tr. Song Thành (2000). Tại sao trong quá trình tìm đường cứu nước. tr. Hồ Chí Minh toàn tập (2000). Thông tin lý luận. 21-128. 30-34. 9. Nxb. 8. 257-318. Hà Nội. tr. Nguyễn Ái Quốc với việc truyền bá chủ nghĩa MácLênin ở Việt Nam (1921-1930). ĐCSVN. 22-25. 5-6. “Những cống hiến lịch sử của Nguyễn Ái Quốc vào quá trình thành lập ĐCSVN”. Nxb. Tạp chí Lịch sử Đảng. 18. Nguyễn Đình Bài (2003). tr. số 1. Tạp chí Cộng sản.tác phẩm đặt nền móng đường lối cứu nước mới”. tr. các Đại hội và Hội nghị Trung ương. 2. tháng 2. Chính trị Quốc gia. “Nguyễn Ái Quốc với sự kiện thành lập ĐCSVN”. “Về con đường cứu nước Hồ Chí Minh”. Lê Mậu Hãn (1990). Hà Nội. Nxb. 3. Phạm Xanh (1990). tr. Tạp chí Nghệ thuật quân sự Việt Nam. 5. 22 . chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng năm 1930? 4. Lê Ngọc (1997). “Đường cách mệnh”. tr. tháng 3. Đinh Xuân Lâm (2001). Hồ Chí Minh toàn tập (2000). 10-13. tháng 1-2. Tạp chí Lịch sử Đảng. Hà Nội. Chính trị quốc gia. 4. 7. Phân tích quá trình Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về mặt tư tưởng. Phân tích những mâu thuẫn cơ bản và sự chuyển biến về mặt xã hội. Trịnh Nhu (2000). 10. Tập 2. tr. Hà Nội. Phân tích các yếu tố hình thành ĐCSVN và ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng? 5. Lê Mậu Hãn (2006). Đường cách mệnh. Tạp chí Lịch sử Đảng. 10-13. số 5. Sách lược vắn tắt được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng tháng 2-1930? HỌC LIỆU 1. số 3. Phân tích nội dung cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam của Đảng nêu ra trong Chánh cương vắn tắt. giai cấp của Việt Nam dưới tác động của các cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp? 2. Bản án chế độ thực dân Pháp. Tập 2. Chính trị quốc gia. “Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về quy luật hình thành ĐCSVN”. Nguyễn Ái Quốc lại lựa chọn con đường cách mạng vô sản? 3. số 3.

• Tình hình trong nước . bảo vệ hòa bình.Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng: Diễn ra mâu thuẫn ngày càng kịch liệt giữa một bên là dân tộc ta trong đó có công nhân. phong trào cách mạng trên thế giới phát triển mạnh. làm cho mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam và thực dân Pháp ngày càng tăng. giai cấp tư sản trút gánh nặng này lên vai nhân dân các nước thuộc địa.Trong khi đó.ĐCSVN ra đời đầu năm 1930 đã sẵn sàng lãnh đạo cách mạng. chống chiến tranh. Ấn Độ… đã có tác động tích cực đến phong trào cách mạng Việt Nam. . ĐCS Đông Dương phát động phong trào chống phát-xít. Bối cảnh lịch sử • Tình hình thế giới . . đẩy lùi sản xuất về mức cuối thế kỷ XIX. 2. .Đứng trước nguy cơ của chủ nghĩa phát-xít. nhất là ở Trung Quốc. Thực dân Pháp tăng cường bóc lột thuộc địa.Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 và nguy cơ một cuộc khủng hoảng kinh tế mới làm cho mâu thuẫn xã hội ở các nước TBCN thêm sâu sắc.Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 tàn phá kinh tế các nước TBCN. . tấm gương xây dựng CNXH của Liên Xô.Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 tác động trực tiếp đến tình hình kinh tế Đông Dương và ở Việt Nam. Đây là sự kiện ảnh hưởng trực tiếp đối với phong trào cách mạng ở Việt Nam. chấm dứt thời kỳ ổn định tạm thời của CNTB. nông dân và toàn thể dân tộc với một bên là đế quốc Pháp và tay 23 .Để cứu vãn tình hình. Nhận thức và quan điểm của Đảng về những nội dung cơ bản của cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1939) • Về mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ .Chương II ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945) I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH `CHÍNH QUYỀN (1930 – 1939) 1. .

. thực hành cách mạng ruộng đất triệt để và đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp.Trong hai năm 1937-1938.Chung quanh vấn đề chiến sách mới (10-1936) Trong văn kiện Chung quanh vấn đề chiến sách mới công bố tháng 101936. dân chủ. lần thứ 4 (9-1937). nhân dân Việt Nam phải làm "tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản"2. bổ sung. nêu lên tư tưởng chiến lược cách mạng đúng đắn của Chính cương vắn tắt. Cụ thể là Hội nghị lần thứ 3 (3-1937). chống chiến tranh. Luận cương xác định: “Vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền” và là cơ sở để Đảng giành quyền lãnh đạo dân cày. Văn kiện Đảng toàn tập. . hoàn chỉnh từng bước các chủ trương và biện pháp đấu tranh. tăng cường bóc lột nhân dân và ráo riết chuẩn bị chiến tranh và kêu gọi các tầng lớp nhân dân phải thống nhất hơn nữa trong cuộc đấu tranh đòi các quyền tự do. Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị về vấn đề thành lập Hội phản đế đồng minh.sai của chúng. Hội nghị toàn thể (3-1938)… . Sách lược vắn tắt. Muốn giải quyết mâu thuẫn đó. tr. trước mắt của cách mạng. Trong hai nhiệm vụ này. 2. Đảng ra Bản tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Đông Dương đối với thời cuộc.Chỉ thị về vấn đề thành lập Hội phản đế đồng minh Ngày 18-11-1930. 24 . Luận cương chỉ rõ rằng. các hội nghị của BCH Trung ương Đảng đã tiếp tục giải quyết mối quan hệ giữa mục tiêu chiến lược và mục tiêu cụ thể.Tháng 3-1939. Tuyên ngôn nêu rõ: họa phát-xít đang đến gần. Lý thuyết ấy có chỗ không xác đáng". từ đó xác định nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền là đánh đổ phong kiến.Luận cương tháng 10-1930. mâu thuẫn giai cấp diễn ra gay gắt ở Đông Dương. . Chính phủ Pháp đang bóp nghẹt tự do. muốn giải quyết vấn đề điền địa thì cần phải đánh đổ đế quốc. Nghĩa là không thể nói rằng: muốn đánh đổ đế quốc cần phải phát triển cách mạng điền địa. dân chủ. Sđd. Đảng nêu một quan điểm mới: "Cuộc dân tộc giải phóng không nhất thiết phải kết chặt với cuộc cách mạng điền địa. 2 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002). làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. .

. Về vấn đề lực lượng trong đấu tranh giành chính quyền . + Tư sản thương nghiệp thì đứng về phe đế quốc và địa chủ chống lại cách mạng.Chỉ thị thành lập Hội Phản đế đồng minh Đông Dương (18-11-1930): Thường vụ Trung ương Đảng đã phân tích.. còn tư sản công nghiệp thì đứng về phía quốc gia cải lương và khi cách mạng phát triển cao thì họ theo đế quốc. trung. + Trong giai cấp tiểu tư sản.Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cương lĩnh xác định đối với từng giai cấp: + Công nhân: Đảng phải vận động và thu phục được đông đảo công nhân làm cho giai cấp công nhân lãnh đạo được dân chúng. + Đảng phải lôi kéo được tiểu tư sản. .Trong những năm 1936 – 1939. tiểu địa chủ và tư sản Việt Nam. Đảng đã tiếp tục giải quyết mối quan hệ giữa mục tiêu chiến lược với mục tiêu cụ thể trước mắt của cách mạng. tiểu tư sản thương gia thì không tán thành cách mạng. không đi vào con đường thoả hiệp. trong khi liên lạc với các giai cấp phải thận trọng. chỉ rõ tính "biệt phái" của phong trào. lợi dụng hoặc trung lập phú nông. 25 . từ đó tập hợp rộng rãi những lực lượng chính trị. tiểu tư sản trí thức thì có xu hướng quốc gia chủ nghĩa và chỉ có thể hăng hái tham gia chống đế quốc trong thời kỳ đầu. bộ phận thủ công nghiệp thì có thái độ do dự. vừa là giai cấp lãnh đạo cách mạng. địa chủ có đầu óc oán ghét đế quốc Pháp.Luận cương tháng 10-1930: + Giai cấp vô sản vừa là động lực chính của cách mạng tư sản dân quyền. Bộ phận nào đã ra mặt phản cách mạng thì phải đánh đổ. mong muốn quốc gia độc lập. + Chỉ có các phần tử lao khổ ở đô thị mới đi theo cách mạng mà thôi. Dân cày (nông dân) là lực lượng đông đảo nhất và là động lực mạnh của cách mạng. thông qua các hội nghị Trung ương. trung nông đi về phía giai cấp vô sản. dựa vững vào nông dân nghèo để lãnh đạo họ làm cách mạng ruộng đất. trí thức. tư sản dân tộc. đặt ra nhiệm vụ chính trị cụ thể của cách mạng trong một hoàn cảnh cụ thể. thiếu một tổ chức thật quảng đại quần chúng để lôi cuốn các tầng lớp trí thức dân tộc. + Nông dân: Đảng phải thu phục được đông đảo nông dân.

II. Phải ra sức chuẩn bị cho quần chúng về con đường “võ trang bạo động”.Hội nghị Trung ương tháng 7-1936: Mục tiêu chiến lược vẫn là chống đế quốc và phong kiến. không hợp pháp sang hình thức tổ chức công khai. . Từ đó đưa ra chủ trương tập hợp lực lượng đông đảo.Luận cương tháng 10-1930: Phải dùng bạo lực của quần chúng chống lại bạo lực phản cách mạng. giành độc lập cho dân tộc và ruộng đất cho dân cày. Hình thức tập hợp lực lượng: Quyết định thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế. + Đoàn kết quốc tế: Cần đoàn kết chặt chẽ không chỉ với giai cấp công nhân và ĐCS Pháp. hợp pháp và nửa hợp pháp. các tầng lớp nhân dân khác + Hình thức tập hợp lực lượng là Mặt trận nhân dân phản đế. giáo dục và lãnh đạo quần chúng đấu tranh. Mặt trận này đổi tên Mặt trận dân chủ Đông Dương. song mục tiêu trước mắt là đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa.Chương trình hành động của ĐCS Đông Dương (6-1932): Công nông Đông Dương dưới sự lãnh đạo của ĐCS sẽ nổi lên võ trang bạo động thực hiện những nhiệm vụ chống đế quốc. đòi tự do. . Đến năm 1938. dân chủ. mà cả các đảng phái. . mà còn phải ủng hộ Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp. ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1939-1941) 1. nhằm tập hợp quần chúng rộng rãi. Bối cảnh ra đời đường lối • Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ 26 . Mặt trận nhân dân Pháp.Chung quanh vấn đề chiến sách mới (10-1936) Chủ trương tập hợp trong hàng ngũ cách mạng không chỉ có công nông. kiên quyết thực hiện khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền khi có thời cơ. cơm áo và hoà bình. • Về phương pháp cách mạng trong đấu tranh giành chính quyền . chống phátxít và chiến tranh..Hội nghị Trung ương tháng 7-1936: Chủ trương chuyển hình thức tổ chức bí mật. chống phong kiến và tiến lên thực hiện CNXH.

tổ chức trao đổi các đoàn văn hóa.Ngày 1-9-1939. 2. . Xác định. Hội nghị Trung ương 6 chủ trương xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi và vững chắc.Phát xít Nhật ra sức tuyên truyền cho thuyết “Đại Đông Á”. phát-xít hoá bộ máy cai trị. . 7.Phát-xít Nhật và thực dân Pháp thực thi ở Đông Dương một nền kinh tế độc quyền phục vụ chiến tranh. Đó là Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương (11.Ở Việt Nam. . mật thám. . đề cao chúng. chủ trương của Đảng trên những vấn đề chủ yếu sau đây: (1). Chúng thủ tiêu những gì mà nhân dân ta giành được trong thời gian trước.1939) thay cho Mặt trận dân chủ trước đó. . nhổ lúa để trồng đay và thầu dầu phục vụ nhu cầu chiến tranh.Nêu cao nhiệm vụ GPDT. tôn giáo giữa Nhật và Việt Nam.Pháp tiến hành cải tổ bộ máy cai trị. hoàn thiện đường lối Các Hội nghị Trung ương 6. giành độc lập hoàn toàn cho đất nước: Chống đế quốc là nhiệm vụ hàng đầu vì đế quốc Pháp. y tế.Về vấn đề lực lượng: Để đoàn kết và huy động được sức mạnh của toàn dân thực hiện mục tiêu GPDT. làm công cụ tuyên truyền. 8 đã đưa ra một hệ thống các quan điểm. bộ máy đàn áp được tăng cường.Quân Nhật cướp ruộng đất của nông dân. Nhiệm vụ chống phong kiến đặt ra thực hiện từng bước và phải đặt dưới nhiệm vụ GPDT. Nhật Bản cho quân vượt biên giới Việt-Trung đánh vào Lạng Sơn chính thức xâm lược Đông Dương. giáo dục. đàn áp phong trào cách mạng. lập viện văn hoá. Hội nghị Trung ương 7 thành lập 27 . đặt các cơ quan thông tin. tăng cường lực lượng cảnh sát. mở trường dạy tiếng Nhật. Nhật là kẻ thù chủ yếu.Dựng nên Chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim. (2). nắm một số tờ báo tay sai. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.. . nhân dân Việt Nam sống rên xiết dưới ách áp bức Nhật-Pháp. du lịch. • Chính sách cai trị thời chiến của Nhật – Pháp ở Đông Dương . phát-xít Đức tấn công Ba Lan. Từ đó. Thực dân Pháp nhanh chóng đầu hàng và dâng Đông Dương cho Nhật.Ngày 22-9-1940.

quân Nhật đang mắc sự phản công của Anh Mỹ và đặt ra yêu cầu chuẩn bị các điều kiện cần thiết. chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa . tháng 5-1941. (5). 28 . III. Hội nghị Trung ương quyết định thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh). Chương trình và Điều lệ. do dân. (4). HOÀN CHỈNH ĐƯỜNG LỐI.Cuối tháng 10-1941. vì dân và do ĐCS lãnh đạo. hoàn chỉnh đường lối • Xây dựng lực lượng mọi mặt. Việt Nam độc lập đồng minh công bố Tuyên ngôn. các hội cứu quốc ra đời ở nhiều nơi.Mặt trận dân tộc chống phát – xít.viết công nông binh''.Về phương pháp cách mạng: Khẳng định vấn đề khởi nghĩa vũ trang: Cuộc cách mạng Đông Dương phải tiến hành bằng một cuộc khởi nghĩa võ trang. mà lựa chọn hình thức “Chính phủ cộng hoà dân chủ” .Đảng hết sức chú trọng phân tích tình thế cách mạng cả trong nước và quốc tế để chủ động chuẩn bị về mọi mặt thúc đẩy thời cơ cách mạng: + Hội nghị Trung ương tháng 11-1939 và tháng 11.Vấn đề chính quyền và hình thức tổ chức nhà nước Hội nghị Trung ương tháng 11-1939 chủ trương chưa đưa khẩu hiệu lập “Chính phủ Xô. quân Trung Quốc phản công. Bổ sung. BỔ SUNG. TIẾN HÀNH THẮNG LỢI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (1945) 1. + Đặc biệt Hội nghị Trung ương tháng 5-1941 đã dự báo Liên Xô thắng trận. Từ cuối năm 1941 đến năm 1942.Nhà nước cách mạng của dân. (3).1940 đã đề cập tới tình thế và thời cơ để cách mạng tiến lên giành thắng lợi.

Thông qua Mặt trận Việt Minh.Pháp trở nên gay gắt.. khoa học. Tổng bộ Việt Minh ra Chỉ thị “Sửa soạn khởi nghĩa”.Tháng 2-1943. . 8 giờ tối 9-3-1945.Trong hai năm 1943-1944. liên minh với tất cả các đảng phái. chú ý giữ vững sự thống nhất trong hàng ngũ của mình. Đề cương văn hoá Việt Nam (1943) đã chống văn hóa phát xít và phong kiến. lực lượng Pháp theo phái Đơgôn đang chờ quân Đồng minh vào để nổi dậy đánh Nhật. . Hội Văn hoá cứu quốc ra đời (6-1941). quân Nhật bị đẩy lùi khỏi Miama và Philipin.Ở Đông Dương.Ở Thái Bình Dương. Hồ Chí Minh đã quyết định hoãn phát động chiến tranh du kích trong liên tỉnh Cao . Hà Nội). chính trị. các nhóm yêu nước ở trong và ngoài nước chưa ra nhập Việt Minh. Nhật làm cuộc đảo chính lật đổ Pháp. Đảng cũng thu được nhiều thành tựu.Đảng coi trọng công tác củng cố Đảng. kết nạp thêm những người ưu tú.Ngày 22-12-1944. .Bắc . xây dựng nền văn hoá dân tộc. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do đồng chí Võ Nguyên Giáp lãnh đạo.Đầu tháng 5-1944. Đảng mở rộng các tổ chức quần chúng và lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh của công nhân. tăng cường hạt nhân lãnh đạo và đội ngũ cán bộ. đại chúng. .Lạng.Tháng 10-1944. .Đầu năm 1945. Để phòng hậu họa. . Phát -xít Nhật ở vào tình thế khốn quẫn. Nhiều sách báo được xuất bản. . Hội nghị chủ trương mở rộng Mặt trận Việt Minh. chủ trương thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. • Những chuyển biến mới của tình hình . • Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (123-1945) 29 . Ban thường vụ Trung ương Đảng đã họp ở Võng La (Đông Anh. nông dân. được thành lập. . Nhật giữ nguyên bộ máy cai trị của Pháp ở Đông Dương để phục vụ chúng.Sau đảo chính. tiểu thương ở ngay các trung tâm kinh tế. chính sách cai trị Đông Dương của Nhật vẫn không có gì thay đổi.Trên mặt trận văn hóa và tư tưởng. . chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. chuyển sang phòng ngự và bị thất bại liên tiếp. nhiều đội du kích thoát ly ra đời. Mâu thuẫn giữa Nhật. . học sinh.

phía sau sơ hở. Bắc Ninh) do đồng chí Trường Chinh chủ trì. cách mạng Nhật bùng nổ. mất tinh thần. xác định: + Thời cơ cách mạng xuất hiện. kịp thời. + Nguyên tắc chỉ đạo Tổng khởi nghĩa: Thống nhất. Đó là lúc so sánh lực lượng có lợi nhất cho cách mạng Việt Nam.Lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền từ tay quân Nhật. phải dựa vào sức mình là chính. nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. nhưng điều kiện khởi nghĩa chưa thực chín muồi. cụ thể. sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương. cứu nước. Nhật bị mất nước như Pháp năm 1940. quân đội viễn chinh Nhật hoang mang.Ngay đêm 9-3. + Dự đoán thời cơ khởi nghĩa: Quân Đồng minh kéo vào Đông Dương đánh Nhật. trước mắt và duy nhất của cách mạng Đông Dương lúc này là phát-xít Nhật. Nghị quyết của Hội nghị thể hiện trong bản Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” ra ngày 12-3-1945. • Hội nghị Tân trào (13-9-1945) và Đại hội quốc dân Tân trào (16-91945) Hội nghị Tân Trào chủ trương: . Nhật chống đỡ.Pháp dẫn đến khủng hoảng chính trị sâu sắc ở Đông Dương. quân sự và chính trị phải phối hợp. phải làm tan rã tinh thần quân địch trước khi đánh…. tiến tới Tổng khởi nghĩa. tập trung.. chính quyền cách mạng của nhân dân Nhật ra đời. nhưng sẽ đi đến chín muồi nhanh chóng. + Phương châm đấu tranh: Tiến hành khởi nghĩa từng phần. không kể thành phố hay nông thôn. Chỉ thị có nội dung như sau: + Chỉ thị vạch rõ bản chất hành động của phát -xít Nhật là đảo chính chứ không phải là cuộc cách mạng và chỉ ra nguyên nhân của cuộc chính biến và nhận định: Đảo chính Nhật . 30 . + Chỉ thị xác định không được trông chờ và ỷ lại vào bên ngoài. để làm tiền đề cho Tổng khởi nghĩa. thay đổi khẩu hiệu đấu tranh cho phù hợp. Hội nghị mở rộng của Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp ở Đình Bảng (Từ Sơn. + Phát động cao trào kháng Nhật. phải đánh chiếm ngay những nơi chắc thắng. + Xác định kẻ thù chính.

+ Cử Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc do đồng chí Trường Chinh làm Trưởng ban.Từ giữa tháng 3-1945 trở đi. Đại hội quốc dân: . .Nhiệt liệt ủng hộ chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng và 10 chính sách của Việt Minh . tiêu diệt phát xít Đức tận hang ổ của chúng. 2.Ngày 4-6-1945. các cuộc khởi nghĩa từng phần liên tục nổ ra và nhiều chiến khu được thành lập ở cả ba miền.Chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Ngày 2-51945. phát xít Nhật đang đi gần đến chỗ thất bại hoàn toàn.Phong trào đấu tranh vũ trang. . khởi nghĩa từng phần đã diễn ra trong nhiều nơi ở vùng thượng du và trung du Bắc Kỳ. tránh không để xuất hiện một “khoảng trống quyền lực. Đội du kích Ba Tơ được thành lập.Ở Bắc Giang. Ở Quảng Ngãi. Cao trào kháng Nhật cứu nước đã diễn ra rất sôi nổi. lãnh đạo đất nước khi cách mạng thắng lợi. Ở Châu Á. tồn tại song song với chính quyền tay sai của phát xít Nhật. phát xít Đức đầu hàng không điều kiện. cuộc khởi nghĩa nổ ra ở Ba Tơ.Quyết định lập Uỷ ban giải phóng dân tộc Việt Nam tức Chính phủ lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. khu giải phóng chính thức được thành lập gồm hầu hết các tỉnh phía Bắc. . sẵn sàng tiếp quản. . Hồng quân Liên Xô chiếm Béclin. chính quyền nhân dân đã hình thành. quần chúng nổi dậy thành lập Uỷ ban dân tộc giải phóng ở nhiều làng. 31 .Trong tháng 5. giải quyết nạn đói”. Tiến hành thắng lợi Cách mạng tháng Tám (1945) • Khởi nghĩa từng phần. 6-1945. động viên được hàng triệu quần chúng tiến lên trận tuyến cách mạng. Đội du kích Bắc Giang được thành lập. Ngày 9-5-1945. mạnh mẽ và phong phú cả về nội dung và hình thức.Đảng kịp thời đề ra khẩu hiệu “Phá kho thóc. giành chính quyền bộ phận . Ở khu giải phóng và một số địa phương. • Phát động Tổng khởi nghĩa và Cách mạng tháng Tám thắng lợi . . đáp ứng đúng nguyện vọng cấp bách của nhân dân ta.

Hai phương diện đó kết hợp lại là một bảo đảm chắc chắn cho thắng lợi của cách mạng. . tập hợp lực lượng đông đảo cho cách mạng. thúc đẩy tình thế cách mạng mau chóng chín muồi.Về cơ bản. lạc hậu. trước khi quân đồng minh vào Đông Dương.Cách mạng Tháng Tám 1945 là một kỳ tích trong lịch sử phong trào GPDT trên thế giới. làm tiền đề cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 thắng lợi. thúc đẩy CNĐQ thực dân đi đến suy tàn và sụp đổ. đã tạo ra được một sự đồng đều về không gian và thời gian của cuộc khởi nghĩa trong điều kiện một nước nông nghiệp. tạo ra "10 ngày rung chuyển thế giới" theo cách của mình. diễn ra trên toàn quốc. về cơ bản trong cùng một thời gian. lý luận cách mạng khoa học và thực tiễn sinh động của xã hội. Cách mạng tháng Tám mở đầu ngày 19 tại Hà Nội và kết thúc ngày 28 tại Hà Tiên. .Đảng đưa ra đường lối GPDT đúng đắn. Trung ương Đảng quyết định phát động toàn dân Tổng khởi nghĩa. được hoạch định trên cơ sở tư duy chính trị. kịp thời đề ra những chủ trương kiên quyết. 32 . giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai.. đất nước. đường lối đó được tổ chức thực hiện.Trước sự phát triển hết sức nhanh chóng của tình hình.Đường lối đấu tranh giành chính quyền của Đảng thể hiện sự phân tích thấu đáo tình hình thực tiễn. Một cuộc khởi nghĩa của toàn dân. nhờ đó dấy lên các cao trào cách mạng. cụ thể hoá và phát triển một cách sáng tạo. giao thông liên lạc khó khăn. . đồng thời. • Ý nghĩa của đường lối .

Làm rõ bước phát triển và hạn chế trong nhận thức của Đảng vấn đề lực lượng cách mạng trong đấu tranh giành chính quyền (1930 -1939)? 2. toàn dân làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám. sự nhạy bén trong điều chỉnh chủ trương. Chứng minh rằng. Bài tập cá nhân • Viết tự luận 1.. là ý chí và quyết tâm tự cứu lấy mình. với cái gốc là sức mạnh dân tộc. . nêu cao tinh thân yêu nước. tạo điều kiện cho Cách mạng tháng Tám thắng lợi một cách nhanh chóng. trong dự báo. đánh dấu một cuộc biến đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử tiến hoá của dân tộc ta . là kim chỉ nam cho toàn Đảng. vì lợi ích của nhân dân và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.Lênin vững mạnh. là nội lực. Bài tập 1.Đường lối giành chính quyền của Đảng đã kết hợp thành công sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại. tạo nên bước nhảy vọt vĩ đại. đem sức ta mà giải phóng cho ta. khẳng định tầm quan trọng của một đường lối đúng. tự cường. Quá trình đó để lại những kinh nghiệm quý báu cho chặng đường lịch sử tiếp theo. quyết tâm đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. tư duy biện chứng của Đảng trong việc nhận định tình hình. . ít đổ máu. khát vọng độc lập tự do ý chí tự lực. một đảng Mác . việc Đảng giải quyết vấn đề dân tộc trong phạm vi từng nước tại Hội nghị Trung ương 8 là một trong những động lực thúc đẩy thắng lợi của công cuộc giải phóng dân tộc trên bán đảo Đông Dương? 33 .Đường lối cho thấy sự sáng suốt. . Làm rõ quan điểm của Đảng về vấn đề phương pháp cách mạng trong đấu tranh giành chính quyền (1930 -1939)? 3. BÀI TẬP.Đường lối huy động được sức mạnh của lực lượng toàn dân tộc.Lênin về cách mạng giải phóng dân tộc.nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân của nước độc lập tự do. xác định và nắm bắt thời cơ.Góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác. VẤN ĐỀ THẢO LUẬN I. đứng lên làm chủ vận mệnh của mình.

C. Tên của lực lượng vũ trang được thành lập ở Nghệ Tĩnh trong cao trào cách mạng năm 1930 là: A. Tự vệ đỏ. Chính cương vắn tắt. Nguyên nhân chủ yếu và có ý nghĩa quyết định sự bùng nổ và phát triển của cao trào cách mạng Việt Nam năm 1930 là: A. Tự vệ. Luận cương chính trị tháng 10-1930. Phương hướng chiến lược của cách mạng. C. D.4. Vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng. B. Tự vệ chiến đấu. Chánh cương vắn tắt. Chứng minh rằng. Câu 2. Văn kiện của Đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu là: A. Tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933. Du kích. D. Đại hội Quốc dân Tân Trào (16-8-1945) đã có những bổ sung. Chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh (18-11-1930). Sách lược vắn tắt. điều chỉnh sáng suốt. đảm bảo cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945? • Trả lời câu hỏi trắc nghiệm Câu 1. Câu 3. C. Câu 5. Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng (3-1935). B. B. Luận cương chính trị tháng 10-1930. kịp thời cho đường lối đấu tranh giành chính quyền. D. Phương pháp cách mạng. 34 . Sách lược vắn tắt. Hội nghị Tân Trào (13-8-1945). Câu 4. C. Văn kiện nào Đảng nhấn mạnh “cuộc dân tộc giải phóng không nhất thiết phải kết chặt với cuộc cách mạng điền địa”? A. Trong các điểm sau. B. điểm khác nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và Luận cương chính trị tháng 10-1930 là: A. Chung quanh vấn đề chiến sách mới của Đảng (10-1936). Chương trình hành động của ĐCS Đông Dương (15-6-1932). D. Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng và mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến.

Đó là lúc so sánh lực lượng có lợi nhất đối với cách mạng. Cả dân tộc Việt Nam. D. Câu 6. nông dân. Câu 8. Đối tượng của cách mạng trong giai đoạn 1936-1939 là: A. C. Hội nghị tháng 5-1941. B. Địa chủ phong kiến. Bọn đế quốc xâm lược. dân chủ. tiểu tư sản. Đó là lúc quân Đồng minh chưa thể dựng ra một chính quyền trái với ý chí và nguyện vọng của nhân dân ta. Độc lập dân tộc. C. Chính sách khủng bố trắng của đế quốc Pháp. kẻ thù mới chưa kịp đến. Trong cao trào dân chủ 1936-1939. D. D. B. B. địa chủ. 2. Sự lãnh đạo của ĐCSVN. Đó là lúc kẻ thù cũ ngã gục. Mọi lực lượng dân tộc có nhu cầu dân chủ. Hội nghị tháng 10-1930. Mục tiêu cụ thể. D. Ruộng đất cho dân cày. C. B. Câu 9. Hòa bình. Hội nghị tháng 11-1940. Cả A. A. bóc lột của đế quốc Pháp. B. C. Đế quốc và phong kiến. BCH Trung ương Đảng chủ trương thành lập nước Việt Nam DCCH và giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước tại Hội nghị: A. Công nhân. dân sinh. B. Đảng chủ trương tập hợp những lực lượng: A. Tất cả các mục tiêu trên. Hội nghị tháng 11-1939. Câu 7. dân sinh và một bộ phận người Pháp ở Đông Dương chống phát-xít. Công nhân và nông dân.B. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương và sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh vì: A. C. Bài tập nhóm 35 . Chính sách tăng cường vơ vét. Một bộ phận phản động thuộc địa và tay sai. Câu 10. trước mắt của cao trào cách mạng 1936-1939 là: A. C. C. tư sản. D. chống chiến tranh.

Hình thái Tổng khởi nghĩa giành chính quyền sáng tạo của Đảng trong đường lối đấu tranh giành chính quyền và trong Cách mạng tháng Tám 1945? CÂU HỎI ÔN TẬP 1. hoàn chỉnh đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng trong thời kỳ 1939-1945? 3. điều chỉnh đường lối đấu tranh giành chính quyền của Đảng trong những năm 1941-1945 là một trong những đảm bảo vững chắc cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945? 4. nắm bắt đúng thời cơ trong đường lối đấu tranh giành chính quyền của Đảng? 4. tập dượt. Vấn đề xác định thời cơ. đáp ứng yêu cầu khách quan của xã hội Việt Nam? II. quá trình chuẩn bị lực lượng mọi mặt và tiếp tục bổ sung. Quá trình xác định. hoàn chỉnh đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945). dự đoán. Thảo luận 1.. Phân tích ý nghĩa đường lối đấu tranh giành chính quyền của Đảng? HỌC LIỆU 36 . . phát triển được lực lượng quần chúng đông đảo cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945? 2. Làm rõ sự sáng suốt của ĐCS Đông Dương thông qua quá trình hoàn thiện đường lối giải phóng dân tộc thời kỳ 1939-1941? 3.Hãy chứng minh rằng. Chứng minh rằng.Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (123-1945) của Ban thường vụ Trung ương Đảng? . phù hợp. tích cực chuẩn bị cho thời cơ. đường lối đấu tranh giành chính quyền của Đảng (1930-1945) sáng tạo. III. Đảng đã tập hợp.Phân tích những nội dung bổ sung cho đường lối cách mạng giải phóng dân tộc trong bản Chỉ thị “Nhật.Phân tích quá trình Đảng giải quyết quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ thời kỳ hình thành và bổ sung. nội dung cơ bản đường lối đấu tranh giành chính quyền của Đảng (1939-1941)? 2. 1936-1939 là những cuộc tổng diễn tập và thông qua đó. bổ sung. Căn cứ vào đâu để nói phong trào cách mạng 1930-1935.Tiến trình nhận thức và phát triển đường lối đấu tranh giành chính quyền của Đảng thời kỳ 1930-1945. Tiểu luận . Phân tích bối cảnh lịch sử ra đời.

số 5. tr. “Bàn thêm về tính chất của Cách mạng tháng Tám”. Phan Văn Hoàng (1998). “Tình hình chính trị ở Việt Nam từ Nhật đảo chính Pháp đến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945”. Vũ Quang Hiển (2002). Hoàng Minh Thảo (2000). “Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-1941) và bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam”. 9-42. 203-210. tháng 5. tr. Tạp chí Lịch sử Đảng. 10. 161-166. 37 . “Nghệ thuật thế và thời trong Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1954 của Hồ Chí Minh”. Tạp chí Lịch sử Đảng. số 1. 167-170. 6. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. tháng 8. Lê Mậu Hãn (2002). 121-126. 5. tr. Tô Bửu Giám (2005). 10-17. của dân tộc. Tạp chí Cộng sản. Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam qua các Đại hội và Hội nghị Trung ương 1930-2002. tháng 7. 103-109. tr. 1-3. Song Thành (2001). 2.cội nguồn thắng lợi của Cách mạng tháng Tám”. “Bàn về nguyên nhân trực tiếp đưa đến thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám”.8. “Về Đại hội lần thứ I của Đảng”. 4. Nguyễn Trọng Phúc (chủ biên. số 4. “Cách mạng tháng Tám . Tạp chí Lịch sử quân sự.Thắng lợi của đường lối chiến lược. sách lược chủ động và sáng tạo của Đảng”. Tạp chí Lịch sử Đảng. Trình Mưu. 8. số 23. 50-51. 13-17. 2003). số 4. tr. tr. tr. Tạp chí Nghệ thuật quân sự. 50. “Trí tuệ và sức mạnh của Đảng. tr 83-87. số 4 (125). 60-62. 7. số 4 (299).1. 3. số 16. Văn Tạo (2005). tr. 2001. Tạp chí Cộng sản. Nxb Lao động. 18-24.

kiến quốc” và quá trình tích cực chuẩn bị kháng chiến toàn quốc (1945-1946) . củng cố chính quyền cách mạng. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ CAN THIỆP MỸ (1945-1954) 1. cải thiện đời sống nhân dân.Trong lúc đó. Cách mạng Việt Nam có nhiệm vụ cơ bản. ta còn phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về kinh tế. Đất nước bị các thế lực đế quốc. phản động bao vây và chống phá quyết liệt: . Đảng và Chính phủ phát động thi đua sản xuất. + Đảng chú trọng xây dựng và phát triển các công cụ bạo lực của cách mạng. Nhiệm vụ bao trùm là bảo vệ. động viên nhân dân tự nguyện đóng góp cho công quỹ hàng chục triệu đồng và hàng trăm kilôgam vàng. 38 . xã hội: Nạn đói.Chủ trương “kháng chiến. Bối cảnh ra đời và quá trình hình thành đường lối (1945-1947) • Bối cảnh ra đời đường lối kháng chiến Tình hình chung sau khi Cách mạng tháng Tám thắng lợi .Chương III ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945-1975) I. + Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. + Về kinh tế . . kiến quốc”: + Ngày 25-11-1945. xác định cách mạng Đông Dương lúc này vẫn là cuộc cách mạng dân tộc giải phóng với kẻ thù chính là thực dân Pháp xâm lược. vận mệnh dân tộc như "ngàn cân treo sợi tóc"… Chủ trương “kháng chiến. bài trừ nội phản. 95% số dân không biết chữ.tài chính.Tích cực xây dựng thực lực. Chỉ thị vạch ra những biện pháp cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ trên.Sau Cách mạng Tháng Tám. vạch rõ những nhiệm vụ chiến lược và cần kíp. tình hình tài chính rất khó khăn. BCH Trung ương Đảng ra Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc. trước mắt là: Củng cố chính quyền cách mạng. chống thực dân Pháp xâm lược. chính quyền nhân dân vừa mới được thành lập đã phải đương đầu với những khó khăn. thử thách rất nghiêm trọng. động viên nhân dân tiết kiệm giúp nhau chống giặc đói. chuẩn bị kháng chiến toàn quốc: + Xây dựng nền móng của chế độ mới.

. không từ bỏ dã tâm xâm lược đất nước ta. từ 9-1945 đến 3-1946. . diệt "giặc dốt". • Quá trình hình thành đường lối kháng chiến . Chính phủ VNDCCH đã hoàn toàn hợp hiến. đồng thời xây dựng được nền tài chính độc lập. . Về mọi mặt.Đất nước có gần 1 năm tương đối hoà bình để ổn định kinh tế. Đảng đã vận động toàn dân xây dựng nền văn hóa mới. xây 39 .Hội nghị quân sự toàn quốc lần thứ nhất (10-1946) và Chỉ thị “Công việc khẩn cấp bây giờ” (11-1946): + Hội nghị quân sự toàn quốc lần thứ nhất đề ra những chủ trương. tổ chức để quân và dân có thể sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu mới với một kẻ thù nguy hiểm.Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” (12-12-1946) của Ban thường vụ Trung ương Đảng và “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” (19-12-1946) của Chủ tịch Hồ Chí Minh: + Bản Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” làm rõ tính chất.Hệ thống chính quyền được củng cố từ Trung ương đến địa phương. đời sống của nhân dân được cải thiện đáng kể. biện pháp cụ thể về tư tưởng. giặc dốt. + Thực hiện sách lược hòa hoãn. chống nạn mù chữ. hợp pháp. củng cố . mở rộng tuyên truyền quốc tế: . chính trị xây dựng lực lượng. dân chủ. + Chỉ thị “Công việc khẩn cấp bây giờ” nêu lên những vấn đề có tầm chiến lược và toàn cục cần phải tiến hành khi bước vào cuộc kháng chiến. nhân dân ta được hưởng những quyền dân sinh. tập trung vào kẻ thù chính là thực dân Pháp. từng bước khắc phục giặc đói. mục đích của cuộc kháng chiến. nhằm mục đích buộc quân Tưởng rút ngay về nước. Thực lực đất nước sau hơn 1 năm xây dựng.Từng bước loại bớt các kẻ thù dân tộc. Đảng và Chính phủ ta đã thực hiện sách lược hoà hoãn. bắt đầu từ 2/9/45-19/12/46.Sau 19 tháng. bảo vệ chính quyền cách mạng. nhân nhượng với quân đội Tưởng và tay sai của chúng ở miền Bắc để tập trung chống Pháp ở miền Nam. các chính sách của cuộc kháng chiến như đoàn kết toàn dân. Đảng và Chính phủ ta đã chọn giải pháp thương lượng với Pháp. từ 3-1946 đến 12-1946. đồng thời khẳng định niềm tin sắt đá vào thắng lợi cuối cùng.+ Về văn hóa – xã hội. Điều đó thể hiện rõ sự ưu việt của chế độ mới.

đất nước. Lúc này. đồng thời còn dự đoán về các giai đoạn phát triển của cuộc kháng chiến. chứa đựng tư tưởng và đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. xuyên suốt toàn bộ cuộc kháng chiến. + “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” là lời hịch của non sông. Trong quá trình kháng chiến. cơ bản. Nội dung đường lối kháng chiến . hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc.Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” (1947) của đồng chí Trường Chinh tiếp tục làm sáng tỏ thêm những vấn đề thuộc về đường lối kháng chiến như: Tính chất. về chương trình kháng chiến. nhiệm vụ giải phóng dân tộc là yêu cầu nóng bỏng và cấp bách nhất. lâu dài.. giành độc lập tự do và thống nhất thực sự. nhằm tạo ra sức mạnh to lớn đối trọng với bọn xâm lược Pháp. Dùng sức mạnh toàn dân để tiến hành kháng chiến ở khắp mọi nơi. lòng tự hào dân tộc. về cơ quan lãnh đạo kháng chiến.. phải từng bước thực hiện cải cách dân chủ và thực chất của vấn đề dân chủ lúc này là từng bước thực hiện “người cày có ruộng”.Cuộc kháng chiến nhằm vào kẻ thù chính là bọn thực dân phản động Pháp đang dùng vũ lực cướp lại nước ta. toàn diện. toàn diện. . phát triển chế độ dân chủ nhân dân. dựa vào sức mình là chính: + Toàn dân: Là chiến lược quan trọng.Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là cuộc kháng chiến toàn dân.Cuộc kháng chiến chống Pháp là tiếp tục sự nghiệp của cuộc Cách mạng Tháng Tám. Chủ trương được đề ra dựa trên lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin “cách mạng là sự nghiệp của toàn dân” và so sánh lực lượng giữa ta-địch. khơi dậy tình yêu quê hương. mục đích kháng chiến. dựa vào sức mình là chính… bổ sung kịp thời những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn kháng chiến qua gần một năm. . đất nước. về tuyên truyền trong kháng chiến . cốt lõi nhất. 40 . nên nó có tính chất dân tộc giải phóng. Đó chính là Cương lĩnh kháng chiến khái quát ở trình độ cao. 2. lâu dài. . ý chí ‘quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. kháng chiến toàn dân.Cuộc kháng chiến chống Pháp còn mang tính chất dân chủ mới. đoàn kết quốc tế (cả với nhân dân Pháp) để chống bọn thực dân Pháp phản động.dựng thực lực về mọi mặt. . mọi lúc.

phản cộng. liêm. tự túc. với nhân dân Pháp.+ Toàn diện là phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân để đánh giặc trên mọi phương diện: Về chính trị. đoàn kết với hai dân tộc Lào. giúp đỡ quốc tế để chiến thắng kẻ thù. dân nhất trí. cô lập kẻ thù. thực hiện quân. chỗ mạnh của ta ngày một phát huy. vào đường lối của Đảng. vật lực. các HNTƯ của Đảng liên tục được nhóm họp. Về kinh tế. lập ra Uỷ ban kháng chiến các cấp. động viên các nhà văn hoá tham gia kháng chiến. củng cố chế độ cộng hoà dân chủ. tự cấp. chính. xây dựng nền văn hoá mới. + Đánh lâu dài: Ta thực hiện chủ trương này để làm cho những chỗ yếu cơ bản của địch ngày càng bộc lộ.địch. tài lực của cả nước. các dân tộc yêu chuộng hoà bình.Triển vọng của cuộc kháng chiến: Cuộc kháng chiến sẽ lâu dài. song nhất định thắng lợi. thắng nhanh và so sánh lực lượng giữa ta . cuộc kháng chiến sẽ trải qua ba giai đoạn: phòng ngự. thực hiện cần. Quá trình bổ sung. hoàn chỉnh đường lối kháng chiến (1948-1954) • Bổ sung đường lối kháng chiến trong những năm 1948-1950 Trong suốt năm 1947 đến đầu năm 1951. vào các điều kiện nhân hoà. không cho chúng lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. triệt để dùng “du kích vận động chiến”. với các nước châu Á và các dân tộc bị áp bức. xoá nạn mù chữ. . chỗ mạnh của địch ngày một hạn chế. vừa kiến quốc”. ra sức phá kinh tế địch. động viên nhân lực. bàn những nhiệm vụ: 41 . đồng thời ra sức tranh thủ sự ủng hộ. Về quân sự. địa lợi. 3. đánh giá tình hình sau ngày kháng chiến bùng nổ. vừa đánh địch vừa xây dựng lực lượng. Chủ trương này được đề ra dựa trên âm mưu của địch: đánh nhanh. Về văn hoá. cầm cự. gian khổ. đoàn kết toàn dân. Campuchia anh em. ngu dân xâm lược của thực dân Pháp. đánh đổ văn hoá nô dịch. kiệm. tản cư nhân dân ra xa vùng chiến sự. tranh thủ thêm nhiều bầu bạn. thiên thời của đất nước ta. dân chủ trên thế giới. xây dựng kinh tế theo hướng “vừa kháng chiến. toàn dân tăng gia sản xuất. chỗ yếu của ta từng bước được khắc phục. tiến công địch khắp nơi. + Tự lực cánh sinh: Dựa vào sức lực của toàn dân.

Phát triển. kinh tế. đoàn. nhất định sẽ tiến lên CNXH. .Chính cương cũng nêu rõ 15 chính sách lớn của Đảng để đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi và đặt cơ sở kiến thiết quốc gia.Đối tượng của cách mạng Việt Nam: Có hai đối tượng.Các Hội nghị đã cụ thể hóa đường lối kháng chiến và chủ trương đẩy mạnh kháng chiến. giai cấp tiểu tư sản và tư sản dân tộc. xóa bỏ những di tích phong kiến và nửa phong kiến. Ngoài ra. củng cố các đoàn thể. chủ trương thực hiện triệt để giảm tô. làm cho người cày có ruộng. 42 . Cách mạng Việt Nam do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. . . . Đối tượng phụ hiện nay là phong kiến. hoàn chỉnh đường lối kháng chiến Chính cương Đảng Lao động Việt Nam . . đối tượng chính hiện nay là chủ nghĩa đế quốc xâm lược. và đại thể trải qua ba giai đoạn.Lực lượng của cách mạng Việt Nam gồm có: Giai cấp công nhân.Tính chất của cách mạng Việt Nam là CMDTDCND. tổ chức các Hội. .Xây dựng lực lượng. giai cấp nông dân.tài chính kháng chiến. cụ thể lúc này là phong kiến phản động. xây dựng kinh tế. gây cơ sở cho CNXH. xây dựng và chuẩn bị cho Đại hội lần thứ II của Đảng. bồi dưỡng sức dân và bảo đảm cung cấp cho quân đội. các cơ quan chuyên môn của Hội. • Đại hội II của Đảng (2-1951) và các Hội nghị Trung ương (khóa II) tiếp tục bổ sung. phát triển chế độ dân chủ nhân dân. công tác chính trị. Từ tháng 1-1953. Đây là một quá trình lâu dài. còn có những thân sĩ (địa chủ) yêu nước và tiến bộ. nhằm thúc đẩy kháng chiến tiến lên giai đoạn mới. tập trung giải quyết các nhiệm vụ: + Xây dựng kinh tế ..Đẩy mạnh mặt trận quân sự.Nhiệm vụ cơ bản hiện nay của cách mạng Việt Nam là đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược. văn hoá. giành độc lập và thống nhất thật sự cho dân tộc.Chuẩn bị chuyển sang tổng phản công. đoàn. . Các Hội nghị Trung ương (1952-1954) . cụ thể lúc này là đế quốc Pháp và bọn can thiệp Mỹ.

. quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng kịp thời chuyển sang phản công thắng lợi.Tiêu biểu là cuộc chiến đấu của quân dân Hà Nội trong vòng 2 tháng đã bảo vệ an toàn các cơ quan lãnh đạo của Đảng và nhân dân di tản ra vùng tự do.Tháng 6-1950. kết hợp chiến tranh chính quy với chiến tranh du kích ở trình độ cao hơn. toàn diện. xây dựng quân đội. chỉnh quân coi đó là nhiệm vụ trung tâm của công tác xây dựng Đảng.Xây dựng thực lực kháng chiến về mọi mặt: + Xây dựng hệ thống chính trị. Thắng lợi của Chiến dịch biên giới đã mở ra bước ngoặt chuyển cuộc kháng chiến của ta từ hình thái chiến tranh du kích lên chiến tranh chính quy.xã hội.Cuộc kháng chiến phát triển thắng lợi: 43 .1953.10-1947. tiến hành cải cách ruộng đất trong kháng chiến. + Tiến hành chỉnh Đảng.Đảng phát triển phong trào du kích chiến rộng khắp ở hậu địc.h từ đồng bằng Bắc Bộ đến miền Trung. + Xây dựng văn hoá . tiêu diệt sinh lực địch. phát triển chiến tranh du kích (1946-1950) . bảo toàn và tăng cường bồi dưỡng lực lượng của ta.Đêm 19-12-1946.chuẩn bị tiến tới cải cách ruộng đất và từ tháng 11. 4. . Ban thường vụ Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Biên giới. + Xây dựng Đảng vững mạnh . Tây Nguyên và Nam Bộ đã tiêu hao. . + Xây dựng lực lượng vũ trang. + Xây dựng từng bước nền kinh tế kháng chiến. . + Thực hiện phương châm tác chiến là tiêu diệt địch. Tiến hành thắng lợi kháng chiến chống Pháp và ý nghĩa đường lối kháng chiến • Tiến hành thắng lợi kháng chiến chống Pháp Tiến hành kháng chiến toàn dân. cuộc chiến đấu của nhân dân ta chống Pháp bùng nổ. tăng cường công tác địch vận. Đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi (1951-1954) . phát triển lực lượng ba thứ quân.

.Đường lối kháng chiến của Đảng thể hiện tư tưởng kết hợp độc lập dân tộc và CNXH trong điều kiện chiến tranh cách mạng bảo vệ Tổ quốc. sáng tạo. tự lực cánh sinh là chính. Nhiệm vụ cách mạng ruộng đất. Hoàng Hoa Thám. toàn diện. . cầm cự. kết hợp và phục vụ cho nhiệm vụ chống đế quốc. Với chiến thắng Điện Biên Phủ . lâu dài. Đường lối đó là đúng đắn. đồng thời đẩy mạnh chiến tranh du kích ở đồng bằng Bắc Bộ lên quy mô cao hơn. đánh vào vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ.Tuy nhiên. là sự vận dụng lý luận chiến tranh cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin và kinh nghiệm quân sự một số nước anh em vào điều kiện Việt Nam. chống phong kiến được tiến hành từng bước. ta quyết định tiêu diệt địch ở Hoà Bình. . sức mạnh cho toàn dân Việt Nam chiến đấu và chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.+ Giai đoạn 1950-1953: Ta liên tiếp mở các chiến dịch (Trần Hưng Đạo. + Từ cuối năm 1951. toàn dân đánh giặc. toàn diện toàn dân là niềm tin. tập trung vào nhiệm vụ chống đế quốc.kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi cho thấy Đảng đạt tầm cao tư tưởng và trí tuệ Việt Nam. do chưa có thực tiễn chỉ đạo kháng chiến nên cũng có những điểm hạn chế. còn nhiều biểu hiện của sự rập khuôn theo lý luận quân sự nước ngoài như lý luận kháng chiến ba giai đoạn (phòng ngự. nâng lên tầm cao mới tư tưởng quân sự truyền thống của cha ông ta. . . Những hạn chế ấy được dần nhận thức qua thực tiễn của cuộc kháng chiến 44 .Đường lối kháng chiến của Đảng là đường lối đấu tranh nhân dân.Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến.Đường lối kháng chiến lâu dài. + Cuộc tấn công chiến lược Đông . cũng như thời đại. Chúng buộc phải ngồi vào bàn Hội nghị Giơnevơ • Ý nghĩa của đường lối kháng chiến . kháng chiến toàn dân. Quang Trung).Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp chứng minh sự tài tình của việc hoạch định đường lối. Đó là đường lối chiến tranh nhân dân. tổng phản công).Đường lối kháng chiến của Đảng là sự kế thừa. động lực. giải phóng dân tộc. cũng như tổ chức chỉ đạo kháng chiến của Đảng.

1975) 1. • Tình hình trong nước .Tuy CNĐQ đã suy yếu. CỨU NƯỚC. đồng thời thực hiện nhiệm vụ dân chủ. nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền. Chúng ra sức xây dựng chính quyền tay sai và tiến hành đàn áp dã man phong trào cách mạng. vượt qua khó khăn thực hiện những nhiệm vụ của cuộc CMDTDCND trên cả nước. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ. .Sự lớn mạnh của Liên Xô. . Lực lượng xâm lược gây chiến chủ yếu trên thế giới là đế quốc Mỹ. .Miền Bắc: Được hoàn toàn giải phóng. .Nhanh chóng ổn định tình hình. Bối cảnh hình thành đường lối (1954-1960) • Tình hình thế giới . II. phát triển một cách khoa học nghệ thuật chiến tranh nhân dân. . 45 .Latinh. tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của cuộc CMDTDCND trên miền Bắc.Yêu cầu đặt ra cho cách mạng Việt Nam . chủ yếu là mang lại ruộng đất cho nông dân. Trung Quốc và các nước khác trong hệ thống XHCN là chỗ dựa vững chắc của cách mạng Việt Nam. . nhưng chừng nào còn CNĐQ thì vẫn còn miếng đất để xảy ra chiến tranh.Mặt khác.Tranh thủ các yếu tố thuận lợi trên thế giới. THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (1954. công nhân quốc tế và hệ thống XHCN xuất hiện những bất đồng ngày càng nghiêm trọng và những sai lầm về tư tưởng chính trị.Miền Nam: Bị biến thành thuộc địa kiểu mới của đế quốc Mỹ. châu Phi và châu Mỹ. phá hoại Tổng tuyển cử. .Theo quy định của Hiệp định Giơnevơ. trong phong trào cộng sản. hệ thống thuộc địa của CNĐQ bị thu hẹp và đi vào quá trình tan rã. .và từng bước bổ sung đường lối kháng chiến.Xác định đường lối chiến lược đúng đắn cho cách mạng Việt Nam.Phong trào giải phóng dân tộc cuồn cuộn dâng cao ở châu Á. bước vào thời kỳ quá độ lên CNXH. lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm thời.

Nội dung và ý nghĩa đường lối kháng chiến chống Mỹ. 3.Đường lối kháng chiến chống Mỹ. 2. con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. các Hội nghị BCH Trung ương Đảng (khoá II) quyết định thực hiện cải tạo XHCN. .. . Quá trình hình thành đường lối (1954-1960) • Chủ trương củng cố miền Bắc .Đề cương cách mạng miền Nam (8-1956) của Xứ ủy Nam Bộ khẳng định con đường duy nhất tự cứu mình là con đường cách mạng. ổn định đời sống nhân dân. hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam. khằng định quan hệ giữa CMXHCN ở miền Bắc và CMDTDCND ở miền Nam. các Hội nghị BCH Trung ương Đảng (khoá II) và Bộ Chính trị đã đưa ra các nhiệm vụ cụ thể cho cách mạng miền Nam.Nghị quyết Trung ương 15 (1-1959): + Xác định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam là giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc và phong kiến. đưa miền Bắc lên CNXH. các Hội nghị BCH Trung ương Đảng (khoá II) quyết định ổn định tình hình miền Bắc. hàn gắn vết thương chiến tranh.Trong những năm 1954 -1957. cứu nước 46 . điều cốt lõi là phải ra sức củng cố miền Bắc. thực hiện thống nhất. • Chủ trương giữ vững và đẩy mạnh cuộc đấu tranh ở miền Nam .Trong những năm 1958 – 1960. đồng thời giữ vững và đẩy mạnh cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam. khôi phục kinh tế.. . cứu nước được bổ sung..Đưa cách mạng Việt Nam tiến lên phù hợp với tình hình đất nước trong giai đoạn mới và xu thế phát triển chung của thời đại. để sớm đưa miền Bắc trở lại bình thường sau chín năm chiến tranh. ổn định xã hội. hoàn thiện tại Đại hội III của Đảng (9-1960) và các Nghị quyết Trung ương. . hoàn thành độc lập và dân chủ. trước hết là phục hồi và phát triển sản xuất nông nghiệp.Trong những năm 1954-1957.Các Hội nghị cũng xác định: Muốn chống đế quốc Mỹ và tay sai. tăng cường và mở rộng hoạt động quan hệ quốc tế. Nghị quyết của BCT khoá III. . củng cố hòa bình.

thực hiện thống nhất nước nhà. xây dựng miền Bắc thành căn cứ vững mạnh của cách mạng cả nước. tác động lẫn nhau cùng phát triển và đều hướng vào mục tiêu chung trước mắt của cả nước là thực hiện hoà bình. gắn bó. tìm ra đáp số đúng cho một thực tế chưa có tiền lệ trong lịch sử. . tiến hành cách mạng XHCN ở miền Bắc. hoàn thành nhiệm vụ CMDTDCND trong cả nước”. đường lối chống Mỹ. hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước. tiến hành đồng thời ở cả hai miền: + Một là. nhằm giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai. thực hiện hoà bình. phản ánh ý chí. + Vị trí của mỗi chiến lược: Cuộc cách mạng XHCN ở miền Bắc giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng Việt Nam và đối với sự nghiệp thống nhất nước nhà. đối đầu với đế quốc đầu sỏ có tiềm năng kinh tế. .Đường lối đã thể hiện tinh thần độc lập.• Đại hội III (9-1960) của Đảng và nội dung đường lối kháng chiến chống Mỹ . toàn quân và toàn dân. cứu nước đã phản ánh đúng quy luật vận động của cách mạng ở từng miền và chung của cả nước giai đoạn cách mạng 1954-1975.Đường lối thể hiện quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ. 47 . thống nhất Tổ quốc. tự chủ của Đảng trong việc tìm ra lời giải cho một tình huống khó khăn. Cuộc CMDTDCND ở miền Nam giữ một vị trí rất quan trọng. quân sự vô cùng to lớn. + Mối quan hệ giữa hai chiến lược: Hai chiến lược cách mạng khác nhau tiến hành đồng thời ở hai miền có mối liên hệ mật thiết. thống nhất Tổ quốc. sự kiên trì mục tiêu giải phóng miền Nam. • Ý nghĩa của đường lối . Nó có tác dụng “quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. nguyện vọng chung của toàn Đảng. tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam.Đảng xác định cách mạng Việt Nam trong giai đoạn này có hai chiến lược cách mạng khác nhau. hậu thuẫn và chi viện đắc lực cho cách mạng miền Nam. thống nhất nước nhà.Lịch sử đã chứng minh rằng. tinh thần cách mạng tiến công. + Hai là.

.Đường lối chiến lược chung cho cả nước và đường lối cách mạng ở mỗi miền là cơ sở để Đảng chỉ đạo quân dân ta phấn đấu giành được những thành tựu to lớn trong xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thắng lợi chống các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và tay sai ở miền Nam. tạo nên sức mạnh mới để dân tộc ta đủ sức thắng đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. thống nhất đất nước.. nhân loại và xu thế của thời đại. giải phóng miền Nam. chính trị và binh vận. đồng bằng và rừng núi. 4. cứu nước (1961-1975) • Bổ sung. tạo ra được sức mạnh tổng hợp để dân tộc ta đủ sức đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược. toàn diện.Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ. toàn dân.Đường lối là kết quả của sự vận dụng học thuyết Mác. thực hiện phương châm đánh địch bằng ba mũi giáp công: quân sự. . thể hiện nhất quán tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. hoàn chỉnh và thực hiện thắng lợi đường lối kháng chiến chống Mỹ. sáng tạo của đường lối kháng chiến chống Mỹ mà Đảng đề ra. phù hợp với lợi ích của dân tộc. sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. . Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (3-1965) và lần thứ 12 (12-1965): 48 . là một đóng góp đáng kể vào kho tàng lý luận quân sự thế giới. đường lối ấy đã đạt tầm cao trí tuệ nhân loại và thời đại.Cách mạng miền Nam sẽ phát triển từ khởi nghĩa từng phần lên chiến tranh cách mạng. Nó đồng thời cho thấy. Quá trình bổ sung. từ đó huy động và kết hợp được sức mạnh của hậu phương và tiền tuyến. lâu dài.Lênin.Tiến công địch trên cả ba vùng chiến lược: Đô thị. . hoàn chỉnh đường lối (1961-1975) Nghị quyết Hội nghị Bộ Chính trị tháng 1-1960 và tháng 2-1962: .Tiếp tục giữ vững tư tưởng chiến lược tiến công. dựa vào sức mình là chính được phát triển trong hoàn cảnh mới. tranh thủ được sự đồng tình giúp đỡ của cả Liên Xô và Trung Quốc. đưa đấu tranh vũ trang phát triển lên song song với đấu tranh chính trị. tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ giữa đấu tranh cách mạng và bảo vệ hoà bình. cứu nước là một minh chứng hùng hồn cho sự đúng đắn. .Đây là đường lối chiến tranh nhân dân.

đồng thời phát động chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc. . • Thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ.Quân dân miền Bắc đã đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. bảo đảm tiếp tục xây dựng miền Bắc vững mạnh về kinh tế và quốc phòng trong điều kiện có chiến tranh. giữ vững chiến lược tiến công và chỉ đạo linh hoạt để đưa cách mạng tiến lên. . cứu nước theo đường lối của Đảng Thực hiện kế hoạch nhà nước ở miền Bắc (1961-1975) . thực hiện đường lối chủ trương của Đảng. triệt đề vận dụng ba mũi giáp công. kiên quyết tiến công và liên tục tiến công.Nhiệm vụ và mối quan hệ giữa cuộc chiến đấu ở hai miền: Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ của nhân dân cả nước. một chế độ xã hội mới.Ở miền Bắc. đồng thời đưa mặt trận ngoại giao thành một mặt trận quan trọng để mở ra cục diện “vừa đánh. Hội nghị Trung ương lần thứ 13 (1-1967) . để chi viện cho cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam. 49 . công cuộc xây dựng CNXH đã đạt được những thành tự đáng tự hào.Ta phải nắm vững thời cơ. Tiếp tục kiên trì phương châm đấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh chính trị. đánh địch trên cả ba vùng chiến lược. dựa vào sức mình là chính. vừa đàm. chế độ XHCN bước đầu được hình thành. thực hiện kháng chiến lâu dài.Dù tình hình phát triển như thế nào. con đường cách mạng miền Nam vẫn là con đường cách mạng bạo lực. Hội nghị Trung ương lần thứ 21 (7-1973) . điển hình là chiến thắng lịch sử của trận “Điện Biên Phủ trên không” trên bầu trời Hà Nội cuối năm 1972.Tư tưởng chỉ đạo và phương châm đấu tranh ở miền Nam: Giữ vững và phát triển thế tiến công. miền Bắc là hậu phương lớn. .. miền Nam là tiền tuyến lớn. .Phương châm chỉ đạo chiến lược: Tiếp tục và đẩy mạnh cuộc chiến tranh nhân dân chống chiến tranh cục bộ của Mỹ ở miền Nam. .Tư tưởng chỉ đạo đối với miền Bắc: Chuyển hướng xây dựng kinh tế.Quyết định đẩy mạnh đấu tranh quân sự trên cả hai miền.

.Giai đoạn 1961-1965 đã giữ vững và phát triển thế tiến công. cứu nước (sau tháng 7-1954)? 4. Bài tập 1.Giai đoạn 1969-1975 đã đánh bại chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” của Mỹ và tay sai mà đỉnh cao là Đại thắng Mùa Xuân 1975 với Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.Trong giai đoạn 1954-1960 đã đánh bại “Chiến tranh đơn phương” của Mỹ . VẤN ĐỀ TIỂU LUẬN. Phân tích những yếu tố chủ yếu. THẢO LUẬN I. làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Phân tích nội dung “kháng chiến toàn diện” trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng? 2.nguỵ.Giai đoạn 1965-1968 đã đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ và chư hầu. đập tan toàn bộ chính quyền địch. đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ. đưa cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. với sự lãnh đạo. Phân tích ý nghĩa đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng? 3. giải phóng hoàn toàn miền Nam. nền tảng. chỉ đạo đúng đắn của Đảng. cứu nước? • Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 50 . Nhân dân miền Nam kháng chiến chống Mỹ. buộc chúng phải đầu hàng vô điều kiện. bền bỉ và anh dũng chiến đấu.Ở miền Nam. buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh. Phân tích quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược trong đường lối kháng chiến chống Mỹ? 5. .. cứu nước (1961-1975) .Miền Bắc không chỉ chia lửa với các chiến trường mà còn hoàn thành xuất sắc vai trò căn cứ địa của cách mạng cả nước và nhiệm vụ hậu phương lớn đối với chiến trường miền Nam. Phân tích bối cảnh ra đời của đường lối kháng chiến chống Mỹ. quân dân ta đã vượt lên mọi gian khổ hy sinh. lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với ta tại Paris. . BÀI TẬP. Bài tập cá nhân • Viết tự luận 1. .

Phát triển chế độ dân chủ nhân dân. B.Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. C. Chỉ thị thành lập Chính phủ Liên hiệp kháng chiến. Câu 2. Chỉ thị “Nhật. Chỉ thị “Kháng chiến. cấp thiết nhất được xác định trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp là: A. Cả A. Quyết định cải tổ UBDTGP thành Chính phủ lâm thời. D. B. B. C. giành độc lập và thống nhất thật sự cho dân tộc B. Đối tượng chính là chủ nghĩa đế quốc xâm lược. Nhiệm vụ hàng đầu. C. Xoá bỏ những tàn dư phong kiến. B. đem lại ruộng đất cho nông dân. D. Câu 4. B. Hai đối tượng của cách mạng Việt Nam được nêu ra tại Chính cương Đảng Lao động Việt Nam là: A. C. Câu 5. Xoá bỏ những di tích phong kiến và nửa phong kiến. Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” của Trung ương Đảng. B. Trung ương Đảng đã đề ra: A. D. D. C. Đánh đuổi đế quốc xâm lược. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của đồng chí Trường Chinh. gây cơ sở cho CNXH D. cụ thể là phong kiến phản động. C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những văn kiện nào dưới đây được coi như Cương lĩnh kháng chiến của Đảng? A. C. B. Trên cơ sở phân tích tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám. Xây dựng chế độ dân chủ mới. kiến quốc”. Chống đế quốc. ngày 25-11-1945. làm cho người cày có ruộng C. cụ thể là thực dân Pháp. Câu 3. Đế quốc và phong kiến Việt Nam.Câu 1. Chính cương Đảng Lao động Việt Nam đã nêu ra các nhiệm vụ cơ bản cho cách mạng Việt Nam là: A. giành độc lập tự do và thống nhất thực sự. 51 . B. Cả A. Cả A. Phương án A. Đối tượng phụ là phong kiến.

trí thức. Đảng chủ trương đánh bại “Việt Nam hoá chiến tranh” của Mỹ bằng con đường: A. D. Câu 7. B. Tiếp tục thế giữ gìn lực lượng. C. tư sản dân tộc. D. B. Hội nghị Bộ Chính trị (10-1974) C. địa chủ yêu nước. Tăng cường các lực lượng vũ trang tại chỗ. Đại hội lần thứ IV (1976) D.Phân tích bối cảnh ra đời đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và quá trình hình thành đường lối? 52 . địa chủ. C. tư sản dân tộc. Nhân dân miền Nam phải dùng con đường bạo lực cách mạng để tự giải phóng mình. Câu 8. Công nhân. Cả A. Đại hội lần thứ II (1951) B.12/1974) D. Hội nghị Trung ương 23 (khoá III . Bài tập nhóm . Đại hội lần thứ V (1982) Câu 9.Câu 6. Đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ. lấy nông thôn làm hướng chính. Hội nghị nào của Đảng quyết định mở cuộc Tổng tấn công và nổi dậy giải phóng Sài Gòn trước tháng 5-1975? A. C. trí thức. Công nhân. Lấy đấu tranh chính trị là chủ yếu. Câu 10. Hội nghị Trung ương 21 (khoá III -7/1973) B. tư sản dân tộc. Nhân dân. Chuyển hướng tiến công. Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước được thông qua tại Đại hội nào của Đảng? A. Lực lượng tạo nên động lực cho cách mạng Việt Nam được nêu ra trong Chính cương Đảng Lao động Việt Nam là: A. Hội nghị Trung ương lần thứ 15 (1-1959) xác định: A. Đại hội lần thứ III (1960) C. C. B. B. Đẩy lùi chương trình “bình định” của địch. nông dân. tiểu tư sản. Công nhân. nông dân. Hội nghị Bộ Chính trị (3-1975) 2. D.

. Thảo luận 1. III. Tiểu luận . hướng vào mục tiêu chung thống nhất nước nhà trong đường lối kháng chiến chống Mỹ. cứu nước? 4. đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng là sự kết hợp nhuần nhuyễn quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về chiến tranh cách mạng. Làm rõ sự sáng tạo của Đảng ta thông qua nội dung của đường lối kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược? 3.Quá trình hình thành và nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp. cứu nước (1961-1975)? II. cứu nước? . Chứng minh rằng. được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (2-1951).Sự kế thừa và phát triển trong đường lối kháng chiến chống Mỹ. cứu nước trong so sánh với đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. đường lối kháng chiến chống Mỹ. hoàn chỉnh đường lối kháng chiến chống Mỹ. có tư duy nhạy bén và linh hoạt trong lãnh đạo cách mạng? 3. Chứng minh rằng. cứu nước của Đảng. những nội dung cơ bản về đường lối cách mạng miền Nam của Đảng do Hội nghị lần thứ 15 (1-1959) xác định là một trong những yếu tố quan trọng để hình thành đường lối kháng chiến chống Mỹ. . kinh nghiệm đánh giặc của cha ông và tinh hoa quân sự tiên tiến trên thế giới? 2. Phân tích nhiệm vụ. Hãy chứng minh rằng. Hãy chứng mình rằng. thể hiện Đảng có bước trưởng thành. cứu nước do Đảng đề ra là đúng đắn. những bổ sung cho đường lối kháng chiến chống Pháp trong Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam.Phân tích những nội dung bổ sung.Sự thành công trong việc giải quyết mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ cách mạng ở hai miền theo đường lối kháng chiến chống Mỹ. Phân tích cơ sở hoạch định đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng? 2. vị trí và mối quan hệ của chiến lược cách mạng XHCN ở miền Bắc và chiến lược cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam trong 53 . phù hợp thực tiễn? CÂU HỎI ÔN TẬP 1. .Làm rõ sự sáng suốt của Đảng thể hiện qua việc xác định tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược ở hai miền.

cứu nước của Đảng trong cách mạng miền Nam”. Tạp chí Lịch sử Đảng. 3-6. 437-445. 3. Phân tích ý nghĩa của đường lối kháng chiến chống Mỹ. tầm nhìn chiến lược của Đảng”. 289-306. Hà Nội 3. số 4. 5. tr. số 12. tr. tr. Kháng chiến nhất định thắng lợi. 6. 7-11. Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam qua các Đại hội và Hội nghị Trung ương 1930-2002. “Cơ sở hình thành quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam mùa Xuân 1975 của Đảng”. Nxb. Chính trị quốc gia. Trường Chinh (1947). 2003). cứu nước”. Sự thật. cứu nước? HỌC LIỆU 1. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ. 17-21. “Tìm hiểu về đường lối chống Mỹ. tr.đường lối kháng chiến chống Mỹ. Doãn Hùng (2005). 4. cứu nước”. số 4. “Tầm vóc lịch sử vĩ đại và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tạp chí Lịch sử Đảng. tr. Nxb. “Chỉ thị kháng chiến kiến quốc ngày 25-11-1945. số 2 (146). Hà Nội. Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp: thắng lợi và bài học. tháng 4. Nguyễn Đình Lê (2005). 649-652. Hồ Khang (2001). cứu nước? 6. 9. Phan Huy Lê (2004). Nxb. số 4. 420-425. 546-552. Lao động. tr. Hà Nội. Trần Ngọc Tuệ (2005). 10. tháng 2. “Tính ưu việt và sức mạnh của CNXH ở miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tạp chí Lịch sử quân sự. cứu nước: Thắng lợi và bài học. Các bước phát triển trong đường lối chống Mỹ. 21-23+35. tr. 569-576. Chính trị quốc gia. Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị (1996). tr. Nguyễn Huy Thục (2000). 8. “Những nước cờ chiến lược Xuân 1975”. số 6. Tạp chí Lịch sử Đảng. 9-11. Tạp chí Lý luận chính trị. 7. tháng 4. Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị (1996). 4. tháng 12. Nxb. 624-632. số 4. Trần Trung Thành (2000). 54 . 12-16. 33-35. Nguyễn Trọng Phúc (chủ biên. Tạp chí Giáo dục lý luận. Tạp chí Lịch sử Đảng. “Chiến thắng Điện Biên Phủ trong lịch sử và bản sắc văn hoá của dân tộc Việt Nam”. cứu nước do Đại hội lần thứ III (9-1960) của Đảng xác định? 5.

quốc phòng . phù hợp với trình độ phát triển của LLSX. xã hội công bằng văn minh. dân giàu. BỔ SUNG ĐƯỜNG LỐI CNH XHCN GẮN VỚI THỂ CHẾ KINH TẾ KẾ HOẠCH HÓA TẬP TRUNG BAO CẤP (1960-1986) 1. Tính tất yếu và mục tiêu của CNH • Tính tất yếu của CNH đối với các quốc gia đang phát triển .Mục tiêu cơ bản: Cải biến nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại. vì Chỉ có CNH. có cơ cấu kinh tế hợp lý.kỹ thuật của một xã hội là toàn bộ hệ thống các yếu tố vật chất của LLSX xã hội. Đường lối CNH XHCN được hình thành. .Những mục tiêu cụ thể: Đẩy mạnh CNH. phù hợp với trình độ kỹ thuật (công nghệ) tương ứng mà lực lượng lao động xã hội sử dụng để sản xuất ra của cải vật chất đáp ứng nhu cầu xã hội.Cơ sở vật chất . nước mạnh. QUA TRÌNH HÌNH THÀNH. nhất là những nước tiến lên CNXH không qua chế độ TBCN như nước ta tất yếu phải tiến hành CNH. HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức để sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.Chương IV ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HOÁ THỜI KỲ ĐỔI MỚI (1986. 2. HĐH. . mức sống vật chất và tinh thần cao. HĐH mới có thể xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH.Tất cả các nước có nền kinh tế lạc hậu. quan hệ sản xuất tiến bộ.an ninh vững chắc. cơ bản để đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. • Mục tiêu của CNH . từng bước bổ sung (1960 -1986) • Đường lối CNH được từng bước hình thành trong những năm 1960-1975 55 .NAY) I.

. kết hợp công nghiệp với nông nghiệp và lấy công nghiệp nặng làm nền tảng. . nắm chắc xuất phát điểm của quá trình CNH ở nước ta.Đại hội lần thứ V (1982): + Đưa ra khái niệm “chặng đường đầu tiên” của thời kỳ quá độ. Đại hội V xem nông nghiệp là mặt trận hàng đầu. “Chặng đường đầu tiên” có vai trò tạo tiền đề cho CNH XHCN theo tư duy mới.1971): + Tiếp tục bổ sung cho đường lối CNH: CNH được tiến hành bằng cách ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý. 56 .. mà mấu chốt là ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ. + Thực hiện CNH XHCN ở miền Bắc nước ta là “xây dựng một nền kinh tế XHCN cân đối và hiện đại. + Để thúc đẩy quá trình CNH.HNTƯ 19 (3 .Đại hội lần thứ III của Đảng: + Nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ ở nước ta là CNH XHCN. do đó về nhận thức chưa hiểu sâu. ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý. + Phải lấy nông nghiệp làm cơ sở và xây dựng cơ cấu công . • Hạn chế của CNH trước năm 1986 .nông nghiệp hợp lý.Chưa xác định rõ đặc điểm cơ bản của nước ta quá độ lên CNXH. cần “tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng trong đó cuộc CMKHKT là then chốt nhằm đưa miền Bắc tiến lên công nghiệp hiện đại”. • Những điều chỉnh quan trọng trong đường lối CNH những năm 1976-1986 .Đại hội IV (1976): + Nhất quán với quan điểm của HNTƯ 19 (3 .1971): “Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ”. đồng thời ra sức phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ”.

chưa thể đẩy mạnh CNH. .Thiếu sự hợp tác với những lực lượng kinh tế hùng mạnh trên thế giới. phù hợp với trình độ LLSX trong thời kỳ quá độ lên CNXH. thị trường hoá. Quá trình CNH phải được tiến hành từng bước.Chưa đặt vấn đề CNH gắn liền với quá trình HĐH.Đại hội VII (1991): 57 . điều chỉnh đường lối • Bước 1: Đổi mới đường lối CNH trong những năm 1986-1994 . + (4). Tốc độ của CNH: Trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ. ĐIỀU CHỈNH ĐƯỜNG LỐI CNH (1986 . . .Chúng ta tiến hành CNH trên cơ sở của mô hình kinh tế hiện vật. ĐỔI MỚI. mà chỉ tạo tiền đề cần thiết để đẩy mạnh CNH ở chặng đường tiếp theo. + (3). II. Cơ cấu kinh tế trong chặng đường đầu tiên là nông – công nghiệp dịch vụ. gắn với nền kinh tế mở. trước tiên là điều chỉnh cơ cấu kinh tế. . nhưng đã đưa ra một số quan điểm mang tính chất đổi mới: + (1). Đổi mới đường lối CNH và bổ sung. Mục tiêu CNH: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế (phát triển cân đối và nhịp độ tăng trưởng ổn định).Quá chú trọng và đề cao sự cân đối của kinh tế trong nước Phân công lại lao động trong quá trình CNH chỉ giới hạn trong phạm vi nền kinh tế nội địa. quan liêu. với cơ chế quản lý tập trung.. Bước đi của CNH: Sắp xếp nền kinh tế theo một cơ cấu hợp lý.NAY) 1. thực hiện “bước quá độ nhỏ trong bước quá độ lớn”.Đại hội VI chưa bàn sâu về chính sách CNH. CNH được tiến hành trong nền kinh tế nhiều thành phần và nhiều hình thức sở hữu. Phương thức tiến hành CNH: Phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn. bao cấp. coi trọng tính khả thi và tính hiệu quả của các chương trình CNH. + (2).

tiến hành trên cơ sở nền kinh tế thị trường. đi nhanh vào công nghệ hiện đại ở những khâu quyết định.Đại hội IX (2001) bổ sung thêm về con đường CNH rút ngắn. công nghệ. hiện đại dựa trên cơ sở phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học. • Bước 3: Điều chỉnh đường lối CNH từ năm 2001. quan điểm chỉ đạo quá trình CNH. • Bước 2: Bổ sung đường lối CNH trong những năm 1994. dịch vụ và quản lý kinh tế. về xây dựng nền kinh tế độc lập. HĐH đất nước + Về căn bản. kết hợp công nghệ truyền thống với công nghệ hiện đại. toàn diện các hoạt động sản xuất. + Tiến hành CNH theo định hướng mở cửa. nhất trí với quan điểm về CNH của HNTƯ 7. kinh doanh. có thể và cần phải bằng con đường rút ngắn. + Hội nghị cũng đưa ra khái niệm: CNH. hay CNH hiện đại.2001 . coi đây là khái niệm kép. định vị CNH trên cơ sở HĐH. HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản. của nền kinh tế mở và trên nền tảng khoa học – công nghệ hiện đại. hội nhập với nền kinh tế thế giới và khu vực. tạo ra năng suất lao động cao. từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến lao động kỹ thuật cùng với công nghệ. phương tiện và phương pháp tiên tiến. công nghệ: + Bổ sung thêm: CNH. với nội dung trọng yếu là CNH nông nghiệp. . xác định mục tiêu. HĐH. HĐH ở nước ta. trong đó CNH và HĐH có mối quan hệ mật thiết với nhau.HNTƯ 7.+ “Phát triển LLSX. tự chủ và yêu cầu phát triển bền vững: 58 . + Xác định: CNH là sự nghiệp của toàn dân với sự tham gia của tất cả các thành phần kinh tế. khóa VII (7 – 1994) ra Nghị quyết về phát triển công nghiệp. + CNH là quá trình HĐH. xã hội.nay . CNH đất nước theo hướng hiện đại gắn liền với việc phát triển một nền nông nghiệp toàn diện là nhiệm vụ trung tâm”.Đại hội VIII (1996): + Đại hội VIII của Đảng được coi là đại hội của CNH.

+ Hướng CNH. HĐH gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. chất lượng.Một là: Công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa và CNH.Hai là: CNH. .Mục tiêu đến năm 2020 của quá trình CNH. + Đẩy nhanh CNH. chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. HĐH đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức. tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.Cốt lõi của CNH là phát triển LLSX để đạt tới trình độ hiện đại. các ngành. HĐH”. ổn định và bền vững. bảo vệ môi trường tự nhiên. + CNH.Đạt và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh.Năm là: Phát triển nhanh. hiệu quả và bền vững. . đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.Đại hội X (2006) có một bước tiến mới: + Xác định CNH. bảo tồn đa dạng sinh học. sản phẩm nông nghiệp. văn minh”.Bốn là: Khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của CNH. 59 . HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức . .+ Tư duy mới của Đại hội lần thứ IX là cách đặt vấn đề về con đường CNH. các lĩnh vực có lợi thế. HĐH rút ngắn. HĐH phải đảm bảo xây dựng nền kinh tế độc lập và tự chủ. HĐH là nước ta về cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. nông thôn và việc nâng cao năng suất. Tổng quát về nội dung cơ bản của đường lối CNH. dân chủ. 2. nước mạnh. “coi kinh tế tri thức là yếu tố quan trọng của nền kinh tế và CNH. hiện đại hóa . . HĐH nông nghiệp. HĐH thời kỳ đổi mới • Mục tiêu CNH . • Quan điểm công nghiệp hóa. xã hội công bằng. . • Định hướng CNH . HĐH. còn mục tiêu sâu xa là trở thành một nước “dân giầu. HĐH ở nước ta: Phát triển nhanh và có hiệu quả các sản phẩm.Ba là: lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững.

nông thôn . . HĐH nông nghiệp. biện pháp đẩy mạnh CNH. nông thôn . HĐH đất nước. • Một số biện pháp đẩy mạnh CNH. .Phát triển nhanh các ngành công nghiệp và dịch vụ dựa trên tri thức. khoa học và công nghệ. đa dạng hoá các loại hình tổ chức sản xuất.Coi CNH. 3.Dựa chủ yếu vào các nguồn nội lực. HĐH nông nghiệp.. .Nắm bắt tri thức và công nghệ mới nhất để HĐH nông nghiệp và các ngành kinh tế hiện có. khơi dậy và huy động các nguồn sức mạnh tiềm tàng của tất cả các lực lượng.Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở nông thôn và đổi mới các chính sách phát triển nông nghiệp. đặc biệt chú trọng phát huy nguồn lực con người và ứng dụng các thành tựu khoa học. năng xuất các sản phẩm nông nghiệp.Đẩy nhanh CNH.Làm tốt công tác quy hoạch phát triển nông nghiệp. kết hợp và tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài.Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế nông thôn với củng cố an ninh trật tự và bảo vệ tổ quốc. . nhanh chóng cải thiện đời sống của người dân nông thôn trên tất cả các mặt. nông thôn • Chủ trương đẩy mạnh CNH. nâng cao chất lượng. thành phần kinh tế. 60 . . . nông thôn. HĐH nông nghiệp. HĐH nông nghiệp. . nông thôn. . .kinh doanh trong nông nghiệp và nông thôn trên cơ sở bình đẳng trước pháp luật.Phát triển kinh tế phải đi liền và kết hợp chặt chẽ với việc giải quyết các vấn đề xã hội ở nông thôn. Chủ trương.Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng của các ngành công nghiệp và dịch vụ. nông thôn là một trong những nội dung quan trọng nhất của toàn bộ quá trình CNH.Phát triển mạnh mẽ nền kinh tế nhiều hình thức sở hữu.Không ngừng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. trong đó.Phải ưu tiên cho mục tiêu phát triển LLSX ở nông thôn đồng thời xây dựng QHSX phù hợp. HĐH nông nghiệp. . nông thôn. nhiều thành phần. công nghệ hiện đại.

. nâng cao dân trí. phát triển văn hoá.Tiếp tục đổi mới chính sách. .Nâng cao trình độ và đảm bảo tính đồng bộ của nguồn lao động nông thôn thông qua đổi mới chính sách đào tạo và dạy nghề. phát triển văn hóa. nhanh chóng hình thành và hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. . biện pháp từng bước phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam . HĐH rút ngắn với từng bước phát triển kinh tế tri thức • Chủ trương. đặc biệt là về những mặt quan trọng: Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. chính sách đổi mới và phát triển đất nước từ nay đến năm 2010. phải phát triển khoa học.Chăm lo phát triển nguồn nhân lực. phát triển giáo dục. cần soát xét lại toàn bộ các chủ trương. nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và phát triển các ngành kinh tế dựa trên nền tảng khoa học. phát triển con người…. công nghệ. khoa học. hoạch định chủ trương. Để có kinh tế tri thức.Đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn. 4.. phát triển xã hội. 61 . từ đó điều chỉnh và bổ sung những điều cần thiết.Thứ nhất: Về phương diện. khoa học và công nghệ. công nghệ và giáo dục là quốc sách hàng đầu. giáo dục và đào tạo. • Một số giải pháp lớn từng bước phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam . công nghệ. Quan hệ giữa CNH. hội nhập kinh tế quốc tế. tăng cường năng lực khoa học. chính sách.Phát triển kinh tế tri thức không chỉ là những hoạt động thuần tuý kinh tế.Thứ hai: Cần xác định rõ rằng từ nay đến năm 2010 và một số năm sau đó là bước tạo lập những yếu tố cơ bản ban đầu và tạo đà tăng tốc ban đầu cho việc từng bước phát triển kinh tế tri thức thông qua định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế. phát triển con người. tạo lập khung khổ pháp lý mới. công nghệ cao. đào tạo nhân tài. .

HĐH đã đạt được những kết quả quan trọng: tỷ trọng công nghiệp và xây dựng tăng. Ngành xây dựng tăng trưởng nhanh. Năm 2007 đạt trên 800 USD/ người. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐƯỜNG LỐI CNH 1. tỷ trọng nông.7% / năm. khu chế xuất tập trung.Những thành tựu của CNH. Trong từng ngành kinh tế đều có sự chuyển dịch tích cực về cơ cấu sản xuất. hiệu quả.Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH.Cơ sở vật chất. Đời sống vật chất. nhiều khu hoạt động có hiệu quả. . Đến nay cả nước đã có hơn 100 khu công nghiệp. . . vốn và lao động. khả năng độc lập. Kết quả . Cơ cấu lao động có sự chuyển đổi tích cực gắn liền với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm . tài nguyên của đất nước còn bị lãng phí. tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện 2. lâm nghiệp và thủy sản giảm.Tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn thấp hơn nhiều so với nhiều nước trong khu vực thời kỳ đầu CNH. Thu nhập đầu người bình quân hàng năm tăng lên đáng kể. năng suất lao động còn thấp.Nguồn lực của đất nước chưa được sử dụng có hiệu quả cao. với thị trường.Các vùng kinh tế trọng điểm chưa phát huy được thế mạnh để đi nhanh vào cơ cấu kinh tế hiện đại. chưa được quan tâm đúng mức. cơ cấu công nghệ theo hướng tiến bộ. kỹ thuật của đất nước được tăng cường đáng kể. thời kỳ 2001-2005 đạt 16. Xây dựng đô thị và nhà ở phát triển nhanh. hiệu quả thấp. các năm 2006-2007 đạt 8%/ năm. Kinh tế vùng chưa có sự liên kết chặt chẽ. 62 . Các ngành công nghiệp đều có nhiều phát triển như công nghiệp chế tác. gắn với sản xuất. sử dụng nhiều tài nguyên. Tăng trưởng kinh tế chủ yếu theo chiều rộng. Công nghiệp nông thôn và miền núi có bước tăng trưởng cao hơn tốc độ trung bình cả nước. tập trung vào các ngành công nghệ thấp. cơ khí chế tạo. nội địa hóa sản phẩm ngày càng tăng. .III. HĐH đã góp phần quan trọng đưa nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá cao. tiêu hao vật chất cao. tự chủ của nền kinh tế được nâng cao. Hạn chế và nguyên nhân • Hạn chế .

tiến trình CNH là một dòng chảy liên tục. hội nhập và toàn cầu hóa. .Đường lối CNH ở Việt Nam thời kỳ đổi mới do Đảng xác định là kết quả đổi mới tư duy lý luận của Đảng.Cơ cấu đầu tư chưa hợp lý. .Đổi mới tư duy lý luận về CNH. Ý nghĩa đường lối CNH . sự vận dụng sáng tạo quan điểm kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin. mà bước ngoặt là chuyển từ tư duy giáo điều. xây dựng xã hội dân giầu nước mạnh. cơ bản tạo điều kiện cho quá trình CNH ở Việt Nam đạt những thành tựu cần thiết cho công cuộc xây dựng CNXH. • Nguyên nhân . . Công tác quy hoạch chất lượng thấp.xã hội. quản lý kém. 3.Chỉ đạo và tổ chức thực hiện yếu kém. cả nội lục và ngoại lực vào công cuộc phát triển kinh tế .Cải cách hành chính còn chậm và kém hiệu quả. rập khuôn máy móc. cơ cấu đầu tư bất hợp lý làm cho đầu tư kém hiệu quả. Công tác tổ chức cán bộ chậm đổi mới. nhiều bất hợp lý. những lý thuyết kinh tế tiên tiến trên thế giới vào thực tiễn Việt Nam trong một thế giới mở. duy ý chí sang lấy thực tiễn làm xuất phát điểm.Kết cấu hạ tầng kinh tế . công bằng dân chủ văn minh. .Cơ cấu thành phần kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. kinh tế khu vực và thế giới vận động không ngừng. . để tìm ra con đường đi thích hợp. chưa tạo được đầy đủ môi trường hợp tác.Ngoài ra còn có các nguyên nhân cụ thể như công tác quy hoạch chất lượng kém. thiếu đồng bộ chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển.Đường lối CNH của Đảng là sự kết hợp nhuẫn nhuyễn. có tác dụng định hướng cho toàn bộ quá trình CNH. Việt Nam đang là một nước ở vào trình độ thấp 63 . cạnh tranh và bình đẳng.. tôn trọng quy luật và hành động theo quy luật khách quan.xã hội vẫn còn lạc hậu.Tuy nhiên. .Nhiều chính sách và giải pháp chưa đủ mạnh để huy động và sử dụng tốt nhất các nguồn lực. Đảng đã xác lập được hệ quan điểm về CNH mang tính chất lý luận. . . HĐH ở Việt Nam hiện nay. công tác quản lý yếu kém. .Đường lối CNH của Đảng là một trong những yếu tố quan trọng.

Nhiệm vụ trung tâm suốt thời kỳ quá độ ở nước ta là CNH XHCN. mà mấu chốt là ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. Chưa hướng vào mục tiêu trung tâm phục vụ sản xuất nông nghiệp và hàng tiêu dùng. 64 . tiếp cận với tiến trình phát triển hiện đại của thế giới. muốn trách lạc hậu. VẤN ĐỀ TIỂU LUẬN. Nhiệm vụ trung tâm suốt thời kỳ quá độ ở nước ta là CNH XHCN. THẢO LUẬN I. giáo điều. Đại hội lần thứ III (1960) của Đảng xác định: A. So sánh sự khác nhau giữa chủ trương công nghiệp hoá của Đại hội IV và Đại hội V của Đảng? 4. BÀI TẬP. mà mấu chốt là ưu tiên phát triển công nghiệp nặng và nông nghiệp. Do vậy. Hạn chế trong đường lối công nghiệp hóa thời kỳ 1961-1965: A. Nhiệm vụ trung tâm suốt thời kỳ quá độ ở nước ta là CNH XHCN. B. Nhiệm vụ trung tâm suốt thời kỳ quá độ ở nước ta là CNH XHCN. B. Câu 2. D. Bài tập cá nhân • Viết tự luận 1. Chứng minh rằng. cần liên tục được bổ sung. Phân tích mục tiêu của quá trình CNH ở Việt Nam? 3. công nghiệp nhẹ và nông nghiệp. trình độ cách mạng khoa học – công nghệ không ngừng được nâng cao của thế giới. C. Quan niệm về công nghiệp hoá còn giản đơn. Bài tập 1. CNH là con đường tất yếu? 2. mà mấu chốt là ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. điều chỉnh cho phù hợp với những điều kiện phát triển mới. đường lối CNH. Chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân những hạn chế trong đường lối CNH trước đổi mới? • Trả lời câu hỏi trắc nghiệm Câu 1. đối với các quốc gia đang phát triển.của sự phát triển. mà mấu chốt là ưu tiên phát triển công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ.

Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH (1991). D. D. Ưu tiên phát triển công nghiệp và hàng tiêu dùng. Khái niệm “chặng đường đầu tiên” của thời kỳ quá độ được đưa ra tại: A. 65 . Câu 5. Phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn. Đại hội lần thứ IV (1976) của Đảng.C. Câu 6. Nông nghiệp là mặt trận hàng đầu. C. 3. Cải biến nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại. có cơ cấu kinh tế hợp lý. B. C. Cả A. Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ IV của Đảng (1976) C. trong đó cách mạng khoa học .kỹ thuật.1989). công nghiệp nhẹ là mặt trận hàng đầu. có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại. Phương thức tiến hành CNH được Đại hội lần thứ VI (1986) của xác định là: A. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá VI. Cải biến nước ta thành một nước công nghiệp nhẹ phát triển. C. B. coi trọng tính khả thi và tính hiệu quả của các chương trình CNH. Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ III của Đảng (1960). B. khoa học . có cơ cấu kinh tế hợp lý. Câu 4. có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại. B. Nông nghiệp. Cải biến nước ta thành một nước công – nông nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại.1989). có cơ cấu kinh tế hợp lý. tư tưởng văn hoá.kỹ thụât là then chốt”? A. Đại hội lần thứ V (1982) của Đảng. Hội nghị Trung ương 6 (khoá VI. Câu 3. Văn kiện nào của Đảng xác định: “Tiến hành đồng thời 3 cuộc cách mạng về quan hệ sản xuất. Đại hội lần thứ VII (1991) của Đảng. C. Cải biến nước ta thành một nước nông nghiệp hiện đại. Công nghiệp là mặt trận hàng đầu. Đại hội lần thứ V (1982) của Đảng xác định: A. B. Một trong những mục tiêu cơ bản của CNH ở nước ta là: A. có cơ cấu kinh tế hợp lý. Câu 7. D. 3. D. D. Đầu tư quá nhiều vào xây dựng cơ bản trong điều kiện có chiến tranh phá hoại.

B. CNH được tiến hành trong nền kinh tế nhiều thành phần và nhiều hình thức sở hữu. nước mạnh. B. Đại hội lần thứ VI (1986) của Đảng. C.Phân tích mục tiêu.Phân tích và làm rõ những bước phát triển trong đường lối CNH của Đảng từ năm 1986. quan điểm công nghiệp hoá. Trở thành một nước “dân giầu. Nền tảng và động lực của CNH. D. D. gắn với nền kinh tế mở. Cả A. rộng vào sự phát triển chung của khu vực và thế giới. C. Đến năm 2020.khái niệm kép. Đại hội lần thứ VIII (1996) của Đảng. HĐH nước ta là: A. văn minh”. B. Câu 10. Khoa học và công nghệ. Hội nghị Trung ương 7. C. nước ta về cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. (7 – 1994) C. Trở thành một nước hội nhập sâu. Khái niệm “công nghiệp hóa.nay? . B. Nguồn nhân lực. hiện đại hoá được đề ra tại Đại hội lần thứ VIII của Đảng? II. Kinh tế thị trường định hướng XHCN.B. Trở thành một nước có nền kinh tế tri thức phát triển. Đại hội lần thứ IX (2001) của Đảng. C. Mục tiêu sâu xa của CNH. Câu 8. dân chủ. Tiểu luận 66 . D.Phân tích những đặc điểm của CNH trước đổi mới? . lần đầu tiên được đưa ra tại: A. Bài tập nhóm . Quá trình CNH phải được tiến hành từng bước. Hội nhập kinh tế quốc tế. D. Câu 9.( khóa VII. HĐH ở nước ta thời kỳ đổi mới là: A. hiện đại hóa”. xã hội công bằng. 2. phù hợp với trình độ LLSX trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

biện pháp đẩy mạnh CNH nông nghiệp. quan điểm. Một số chuyên đề Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.Sự cần thiết của CNH rút ngắn với từng bước phát triển kinh tế tri thức? . tr. 317-327. Phân tích ý nghĩa đường lối CNH từ sau đổi mới? HỌC LIỆU 1.Mối quan hệ giữa CNH. Phân tích những nội dung và định hướng CNH rút ngắn gắn với phát triển kinh tế tri thức? 6. 80-91. HĐH nền kinh tế ở Việt Nam. hạn chế và nguyên nhân hạn chế của quá trình thực hiện đường lối CNH từ năm 1986 – nay? 7. định hướng của đường lối CNH từ năm 1986 – nay? . nông thôn? CÂU HỎI ÔN TẬP 1. HĐH nông nghiệp nông thôn? 5. HĐH rút ngắn với phát triển kinh tế tri thức trong đường lối CNH. Hà Nội. tại sao lại cần thiết đẩy mạnh CNH nông nghiệp. Hà Nội. Nxb. Trình bày kết quả. Phân tích quan điểm chỉ đạo quá trình CNH ở Việt Nam? 3. 3. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. 2. Phân tích mục tiêu và phương hướng của đường lối CNH thời kỳ đổi mới? 2. đang phát triển như Việt Nam.Quá trình phát triển nhận thức của Đảng về vấn đề CNH. nông thôn? Chủ trương. Chính trị quốc gia.Với một nước nông nghiệp lạc hậu. Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. tr. III. . tr. Chính trị quốc gia. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996). Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006). Nxb. Thảo luận . Phân tích chủ trương. . Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội (2008). 165-209. 67 .So sánh đường lối CNH trước và sau đổi mới.. Hà Nội. biện pháp đẩy mạnh CNH.Phân tích nội dung đường lối CNH trước đổi mới? .Phân tích mục tiêu. Lý luận chính trị. Phân tích quá trình đổi mới tư duy về CNH của Đảng từ Đại hội VI (1986) đến nay? 4.

tr.hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2008). 5. 68 . Nxb. Hà Nội. Nxb. 212 – 220.4. Nguyễn Duy Quý (2008). Hà Nội. Lý luận chính trị. tr. 87 . 100-130. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Chính trị quốc gia. Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ năm 1986 đến nay. 7. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001). Hà Nội. Nxb. Đảng Cộng sản Việt Nam – những tìm tòi và đổi mới trên con đường đi lên CNXH (1986. 97-113. 427-429. Lý luận chính trị. Doãn Hùng. Khoa học xã hội. Hà Nội. Đoàn Minh Huấn (Chủ biên. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006). Chính trị quốc gia. Nguyễn Ngọc Hà. tr. 9.hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2009). Hà Nội. Nxb. 2006). Học viện chính trị .2006). Học viện chính trị .94. Hà Nội. tr. 308. 212-225. Nxb. Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước. Chính trị quốc gia. Nxb. 6.325. Hội đồng lý luận Trung ương (2004). tr. 10. Đổi mới tư duy và công cuộc đổi mới ở Việt Nam. 8. Lý luận chính trị. Vững bước trên con đường đã chọn. tr. Hà Nội. Nxb. tr.

Các cơ quản hành chính can thiệp quá sâu vào hoạt động sản xuất. CƠ CHẾ QUẢN LÝ KINH TẾ TRƯỚC ĐỔI MỚI VÀ KHUYẾT TẬT 1. những hình thức nhằm vận hành bộ máy đó. nhiều cấp trung gian vừa kém năng động vừa sinh ra đội ngũ quản lý kém năng lực. • Khuyết tật của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp . cách thức gồm: Hình thức pháp luật.Cơ chế quản lý kinh tế: là những hình thức.Chương V CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THỜI KỲ ĐỔI MỚI (1986 – NAY) I. bao cấp và khuyết tật của nó • Đặc điểm của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp . . Khái niệm cơ chế quản lý kinh tế . chính sách kinh tế.Nhà nước bao cấp bằng những hình thức qua những hình thức như giá cả. . hình thức hạch toán kinh tế . chế độ cấp phát vốn. hình thức kế hoạch hoá.Cơ chế (theo nghĩa cơ học) là bộ máy cùng với những quy tắc. tem phiếu. không thừa nhận sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ. Hình thức.. 2. coi kế hoạch là đặc trưng quan trọng nhất của nền kinh tế XHCN.Cơ chế kinh tế: là bản thân nền kinh tế cùng với hình thức hoạt động của nền kinh tế đó dưới tác động của các quy luật kinh tế và quy luật khác. Đặc điểm của cơ chế tập trung quan liêu.Nhà nước quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính dựa trên hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh chi tiết áp đặt từ trên xuống dưới.Kìm hãm tiến bộ khoa học công nghệ. .Bộ máy quản lý cồng kềnh. .. chỉ là hình thức.Xây dựng nền kinh tế khép kín về LLSX. quan hệ hiện vật là chủ yếu. . cách thức và phương tiện mà nhà nước sử dụng để phát triển nền kinh tế quốc dân. 69 . .Quan hệ hàng hóa . kinh doanh của các doanh nghiệp.tiền tệ bị coi nhẹ. .

. về thành phần kinh tế. • Bước 2: Chỉ thị 100.NAY) 1. Khái niệm về thị trường và kinh tế thị trường . về CNH. Bước 3: Đại hội V của Đảng (1982) Đưa ra những tư duy mới về cơ chế quản lý kinh tế.Kinh tế thị trường: Là nền kinh tế hàng hoá phát triển ở giai đoạn cao. 26CP của Chính phủ (1981) .Đề cập ba nội dung quan trọng của cái cách: Giá cả. 2.Không kích thích tính năng động.. II.Triệt tiêu động lực kinh tế đối với người lao động. . trong đó yếu tố “đầu vào” và “đầu ra” đều thông qua thị trường.. tiền lương. Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường của Đảng và mô hình kinh tế tổng quát thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở Việt Nam • Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường của Đảng 70 .Cơ chế thị trường: là một cơ chế trong đó các chủ thể kinh tế tương tác lẫn nhau thông qua thị trường để xác định những vấn đề cơ bản của hoạt động kinh tế.Thị trường: Là tổng hợp các mối quan hệ kinh tế hình thành trong lĩnh vực mua bán. quyết định trên là nhằm giải phóng sức sản xuất. 2. CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN THỜI KỲ ĐỔI MỚI (1986. . Các chủ thể kinh tế đều chịu sự tác động quy luật thị trường và thái độ ứng xử của họ đều tìm kiếm lợi ích cho mình thông qua sự điều tiết của giá cả. • Bước 4: Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (6-1985) .Nội dung các chỉ thị. Quyết định 25 CP. sáng tạo của các đơn vị sản xuất kinh doanh.. tiền tệ (giá – lương – tiền). Những đột phá đầu tiên trong đổi mới tư duy về cơ chế quản lý kinh tế của Đảng (1979-1986) • Bước 1: Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (8-1979) Hội nghị đã đột phá vào khâu quan trọng nhất của cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp: Chế độ công hữu và kế hoạch hóa trực tiếp.

đan kết với nhau. dứt khoát xóa bỏ cơ chế hai giá. theo định hướng XHCN. khẳng định đây là chủ trương chiến lược. thời kỳ này chưa sử dụng khái niệm “kinh tế thị trường”.Xác định nền kinh tế của ta là “nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN. Bước 2: Coi kinh tế thị trường không phải là cái riêng có của CNTB.1994) .Đại hội VI (12-1986) và Hội nghị Trung ương 6 (khóa VI. có sự quản lý của nhà nước”. thực hiện một giá thống nhất tuân theo thị trường (lần đầu tiên đề cập). có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN”. gắn với thế giới (lần đầu tiên đề cập). chuyển mạnh các đơn vị kinh tế sang hoạch toán kinh doanh. Đại hội VII (1991): + Phê phán nghiêm khắc cơ chế quản lý tập trung. chế độ phân phối gắn kết với nhau. vừa là đối tượng của kế hoạch hóa. vận hành theo cơ chế thị trường. bao cấp và đề ra chủ trương đổi mới quản lý kinh tế. Khẳng định thực hiện chính sách kinh tế nhiều thành phần. còn có chế vận hành của nền kinh tế đó là cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. . QHSX.Bước1: Thừa nhận cơ chế thị trường nhưng không coi nền kinh tế của nước ta là kinh tế thị trường (1986. + Xác định “phát triển nền kinh tế nhiều thành phần. chế độ sở hữu. là con đường đi lên CNXH của Việt Nam. + Quan điểm về một thị trường thống nhất trong cả nước. không đối lập với CNXH (1994-2001) . Đại hội VIII (1996): + Có nghĩa là nền kinh tế của ta là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. + Các hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất có nhiều loại hình hỗn hợp. + Phát triển nền kinh tế hàng hóa có kế hoạch gồm nhiều thành phần kinh tế đi lên CNXH. Bước 3: Coi kinh tế thị trường định hướng XHCN là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ (2001. quan liêu. cơ chế quản lý. + Thị trường vừa là căn cứ.Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (1-1994). + Tuy nhiên. 3-1989).2006) 71 . vận hành theo cơ chế thị trường.

Về những biện pháp xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN: Nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý của Nhà nước.. kinh doanh. phương hướng phát triển.Đại hội X của Đảng chủ trương: + Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. kinh tế Nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. 3. phát triển mạnh các thành phần kinh tế và các loại hình sản xuất. khu vực và song phương. định hướng xã hội và phân phối. dựa trên 4 tiêu chí: Mục đích. . Mô hình kinh tế tổng quát thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam • Những nội dung cơ bản của mô kinh tế thị trường định hướng XHCN . + Làm rõ hơn về định hướng XHCN trong nền kinh tế thị trường ở nước ta.Đại hội IX của Đảng (2001) chính thức đưa ra khái niệm "kinh tế thị trường định hướng XHCN". phát triển đồng bộ và quản lý có hiệu quả sự vận hành các loại thị trường cơ bản theo cơ chế cạnh tranh lành mạnh. nâng cao vai trò và hoàn thiện quản lý của Nhà nước.Về định hướng XHCN: Kinh tế Nhà nước phát huy vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.2008) . .Về chế độ phân phối: Thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế. hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và đầy đủ hơn (2006. phát triển mạnh các thành phần kinh tế. + Bốn nội dung quan trọng nhất là: Nắm vững định hướng XHCN trong nền kinh tế nước ta. phát triển đồng bộ và quản lý có hiệu quả sự vận hành các loại thị trường cơ bản theo cơ chế cạnh tranh lành mạnh. + Quyết định đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại. là lực lượng vật chất quan trọng và là công cụ để Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế. các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh. đồng thời phân phối theo mức đóng góp vốn và các nguồn lực khác vào sản xuất kinh 72 . hội nhập sâu hơn và đầy đủ hơn với các thể chế kinh tế toàn cầu. khuyến khích và đãi ngộ xứng đáng tài năng. định hướng quản lý. xác định nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH. Bước 4: Gắn kinh tế thị trường của nước ta với nền kinh tế thị trương toàn cầu hóa.

Thể chế kinh tế là một bộ phận cấu thành của hệ thống thể chế xã hội.. quy tắc.dịch vụ. xã hội: Hướng vào phát triển và lành mạnh hóa xã hội. các hành vi sản xuất kinh doanh và các quan hệ kinh tế.Về vai trò của Đảng và Nhà nước trong kinh tế thị trường: Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước. .Về thị trường: Hình thành và phát triển hệ thống thị trường ở Việt Nam như thị trường hàng hóa .. thị trường đất đai. coi đó là nội dung rất quan trọng của định hướng XHCN. chuẩn mực về kinh tế gắn với các chế tài về xử lý vi phạm.Về phân bổ các nguồn vốn: Chuyển dịch cơ chế phân bổ các nguồn vốn vay Nhà nước mang tính hành chính sang cho vay theo cơ chế thị trường. thực hiện công bằng xã hội. Đây là một nguyên tắc phân phối công bằng trong hoàn cảnh thu nhập kinh tế còn thấp. các tổ chức kinh tế.Vấn đề chủ thể và chủ đạo trong kinh tế thị trường định hướng XHCN: Thực hiện chế độ công hữu về TLSX (bao gồm sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể) trên cơ sở đa dạng hóa các quan hệ sở hữu.doanh và thông qua phúc lợi xã hội. 4. đa dạng hóa thị trường và đa phương hóa quan hệ kinh tế đối ngoại . . thể chế giáo dục… . Trong nền kinh tế nhiều thành phần.Thể chế kinh tế nói chung là một hệ thống các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các chủ thể kinh tế. thị trường khoa học và công nghệ. kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo. Đây là vấn đề mang tính bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. triệt để xoá bao cấp trong kinh doanh. tồn tại bên cạnh các bộ phận khác như thể chế chính trị. quy chế. . . các cơ quan 73 . thị trường tài chính. hạn chế và kiểm soát độc quyền kinh doanh -Phát triển kinh tế phải gắn liền với phát triển văn hóa.Bao gồm các yếu tố chủ yếu là các đạo luật. Tiếp tục tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN (2008 – nay) • Mục tiêu và quan điểm cơ bản Khái niệm thể chế kinh tế và thể chế kinh tế thị trường . .Về hội nhập kinh tế quốc tế: Coi vấn đề xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là đường lối chiến lược để phát triển kinh tế. thị trường lao động.

xã hội.Nhận thức đầy đủ. đa dạng các loại thị trường cơ bản thống nhất trong cả nước. bền vững. phát triển đồng bộ. . phù hợp với điều kiện của Việt Nam.Làm cho các thể chế phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường. từng bước liên thông với thị trường khu vực và thế giới. Mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN: . giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa. Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước đi đôi với phát triển mạnh mẽ các thành phần kinh tế và các loại hình doanh nghiệp. thúc đẩy kinh tế thị trường định hướng XHCN phát triển nhanh. Năm là.quản lý nhà nước về kinh tế. bảo đảm cho nền kinh tế thị trường định hướng XHCN phát triển thuận lợi. đổi mới cơ bản mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công. hiệu quả quản lý của Nhà nước và phát huy vai trò của nhân dân trong quản lý. giữ vững định hướng XHCN. Ba là. giữa các yếu tố thị trường và các loại thị trường. từng bước xây dựng đồng bộ hệ thống pháp luật. công bằng xã hội. Bốn là.Bảo đảm tính đồng bộ giữa các bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế. thông lệ quốc tế. Mục tiêu này yêu cầu phải hoàn thành cơ bản vào năm 2020.Thể chế kinh tế thị trường là một tổng thể bao gồm các bộ quy tắc. . nâng cao hiệu lực. xã hội đảm bảo tiến bộ. . phát triển kinh tế . Hai là. luật lệ và hệ thống các thực thể. trao đổi trên thị trường. cơ chế vận hành nền kinh tế. bảo đảm định hướng XHCN của nền kinh tế. bảo vệ môi trường. hội nhập kinh tế quốc tế thành công. giữa thể chế kinh tế với thể chế 74 . hiệu quả.Những năm trước mắt cần đạt các mục tiêu: Một là. Quan điểm về hoàn thiện thể chế chính trị thị trường định hướng XHCN: . tôn trọng và vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của kinh tế thị trường. truyền thống văn hóa và văn minh kinh doanh. tổ chức kinh tế được tạo lập nhằm điều chỉnh hoạt động giao dịch.

chính trị. chính sách cho hoạt động của thị trường. .. loại hình doanh nghiệp và các tổ chức sản xuất kinh doanh + Hoàn thiện thể chế về sở hữu và thể chế phân phối. đồng thời giữ vững độc lập. hệ thống luật pháp.. chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng. về cạnh tranh và kiểm soát độc quyền trong kinh doanh. phát triển văn hóa và bảo vệ môi trường. giữa Nhà nước. giữ vững an ninh chính trị. . .Hoàn thiện thể chế về sở hữu và các thành phần kinh tế. làm cho nó vận hành thông suốt và có hiệu quả. tích cực giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng. chủ quyền quốc gia. + Kinh tế thị trường định hướng XHCN là nền kinh tế vừa tuân theo quy luật của kinh tế thị trường.Chủ động. bức xúc.Một số điểm cần thống nhất là: + Cần thiết sử dụng kinh tế thị trường làm phương tiện xây dựng XHCN. hiệu lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước.Hoàn thiện thể chế đảm bảo đồng bộ các yếu tố thị trường và phát triển đồng bộ các loại thị trường: + Hoàn thiện thể chế về giá.Kế thừa có chọn lọc thành tựu phát triển kinh tế thị trường của nhân loại và kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn đổi mới ở nước ta. đồng thời phải có bước đi vững chắc. .Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là làm cho nó phù hợp với các yêu cầu và nguyên tắc của kinh tế thị trường định hướng XHCN. vừa chịu sự chi phối bởi các quy luật kinh tế của XHCN và các yếu tố đảm bảo tính định hướng XHCN. phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. vừa làm tổng kết rút kinh nghiệm. xã hội. 75 . + Kinh tế thị trường là cơ sở kinh tế của sự phát triển theo định hướng XHCN. Gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. . • Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN . trật tự an toàn xã hội. . thị trường và xã hội. cơ chế.

còn nhiều ách tắc làm ảnh hưởng lớn đến thu hút vốn đầu tư cả trong nước và ngoài nước. quản lý của Nhà nước và sự tham gia của các tổ chức quần chúng vào quá trình phát triển kinh tế . 2. Hạn chế. bao cấp sang thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. 76 .Trong chỉ đạo điều hành. cơ cấu đầu tư chưa thật hợp lý. chưa hiệu quả và sức cạnh tranh thấp. từng chính sách phát triển và bảo vệ môi trường. kéo dài còn nhiều. . . Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xã hội còn thấp. yếu kém và nguyên nhân • Hạn chế. .Các loại thị trường cơ bản đã ra đời và từng bước phát triển thống nhất trong cả nước. TÁC ĐỘNG CỦA CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 1.Công tác quản lý đầu tư. công bằng xã hội trong từng bước. một số lĩnh vực còn mang tính tự phát. công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch còn thiếu tập trung.Việc gắn kết phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội. nền kinh tế phát triển vẫn còn chưa vững chắc.xã hội. dàn trải. số dự án dở dang. III. phân tán. nước ta đã chuyển đổi thành công từ thể chế kinh tế kế hoạch tập trung quan liêu.Hoàn thiện thể chế vai trò lãnh đạo của Đảng. lãng phí. .Sau hơn 20 năm đổi mới. Thành tựu . Môi trường đầu tư tuy đã được cải thiện song vẫn chưa tương xứng với yêu cầu.Chế độ sở hữu với nhiều hình thức và cơ cấu kinh tế nhiều thành phần được hình thành. dứt điểm.Trong hơn 20 năm xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN.. giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực. .Hoàn thiện thể chế gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ. . thất thoát và tiêu cực.Việc đầu tư để đổi mới thiết bị công nghệ cũng như chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. gắn với thị trường khu vực và thế giới. quản lý xã hội còn bộc lộ nhiều thiếu sót. yếu kém . sơ hở gây lãng phí. . xóa đói.

. Đó là sự vận dụng sáng tạo quy luật chung vào những hoàn cảnh cụ thể của đất nước.Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN là thấm nhuần sự kết hợp giữa tính tất yếu thời đại với nhu cầu phát triển của dân tộc với các giá trị truyền thống dân chủ. các tổ chức xã hội.xã hội. . 77 .Đây là sự tiếp thu có chọn lọc thành tựu và văn minh nhân loại. nhân văn. . sự phồn vinh và hạnh phúc toàn xã hội. HĐH và phát triển kinh tế vững chắc.Mức độ hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam còn yếu.Cải cách kinh tế thị trường chưa đáp ứng tốt yêu cầu chủ động. .Sự lựa chọn mô hình phát triển "Kinh tế thị trường định hướng XHCN" là sự khẳng định quyết tâm khắc phục triệt để hệ thống kế hoạch hoá tập trung (đồng nghĩa với nền kinh tế phi thị trường và lạc hậu). 3. để xây dựng hệ thống kinh tế thị trường phát triển (kinh tế thị trường định hướng XHCN). Thể chế kinh tế thị trường chưa thực sự tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và thuận lợi đối với các chủ thể kinh doanh. các đoàn thể chính trị .Vai trò tham gia hoạch định chính sách.Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta trong những năm qua chưa thực sự tạo dựng những cơ sở đủ tương thích để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Mặt trận Tổ quốc. thực hiện và giám sát của các cơ quan dân cư. . nhất là trong giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc. chủ động hướng kinh tế thị trường phục vụ cho việc nâng cao đời sống nhân dân. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Nhận thức về kinh tế thị trường định hướng XHCN còn nhiều hạn chế do công tác lý luận chưa theo kịp đòi hỏi của thực tiễn. nhằm phát huy những thế mạnh của kinh tế thị trường. • Nguyên nhân .Năng lực thể chế hóa và quản lý. . đẩy nhanh CNH..Việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là vấn đề hoàn toàn mới chưa có tiền lệ trong lịch sử. Ý nghĩa của việc lựa chọn mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và một số vấn đề nảy sinh từ thực tiễn • Ý nghĩa của việc lựa chọn mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN . tổ chức thực hiện của Nhà nước còn chậm. nghề nghiệp còn yếu.

- Khẳng định quyết tâm và vai trò sáng tạo rất cao của kiến trúc thượng tầng chính trị - pháp luật là ĐCS, Nhà nước pháp quyền XHCN, nhằm tạo lập thể chế kinh tế thị trường văn minh, theo định hướng XHCN. BÀI TẬP, VẤN ĐỀ TIỂU LUẬN, THẢO LUẬN I. Bài tập 1. Bài tập cá nhân • Viết tự luận 1. Phân tích những đặc điểm của cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới? 2. Phân tích tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến Đại hội VIII? 3. Phân tích tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội IX đến Đại hội X? 4. Phân tích hạn chế và nguyên nhân hạn chế của kinh tế thị trường định hướng XHCN? • Trả lời câu hỏi trắc nghiệm Câu 1. Trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, Nhà nước bao cấp bằng những hình thức: A. Bao cấp qua giá. B. Bao cấp qua chế độ tem phiếu. C. Bao cấp theo chế độ cấp phát vốn D. Cả A, B,C. Câu 2. Khuyết tật của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp là: A. Thủ tiêu cạnh tranh và kìm hãm tiến bộ khoa học công nghệ. B. Triệt tiêu động lực kinh tế đối với người lao động. C. Không kích thích tính năng động, sáng tạo của các đơn vị sản xuất kinh doanh. D. Cả A, B, C. Câu 3. Đặc điểm chủ yếu của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp là: A. Nhà nước quản lý nền kinh tế dựa trên cơ chế thị trường. B. Nhà nước quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính; quan hệ hàng hóa - tiền tệ bị coi nhẹ; nền kinh tế khép kín về LLSX. C. Bộ máy quản lý gọn nhẹ, đơn giản, năng động. D. Thừa nhận sự tồn tại của nhiều thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ.

78

Câu 4. Ba nội dung quan trọng của cái cách: Giá cả, tiền lương, tiền tệ (giá – lương – tiền) được đề cập tại: A. Đại hội lần thứ V(1982) của Đảng. B. Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (6-1985) C. Đại hội lần thứ VI (1986) của Đảng. D. Đại hội lần thứ VII (1991) của Đảng. Câu 5. Kinh tế thị trường là sản phẩm riêng có của: A. Nhà nước tư sản. B. Chủ nghĩa tư bản. C. Thành tựu phát triển chung của nhân loại. D. Văn minh phương Tây. Câu 6. Giai đoạn nào Đảng thừa nhận cơ chế thị trường, nhưng không coi nền kinh tế của nước ta là kinh tế thị trường? A. 1975-1985. B. 1986- 1994. C. 1994- 2001. D. 2001-2006. Câu 7. Đại hội VII của Đảng (6 - 1991) đã đưa ra kết luận quan trọng: A. Sản xuất hàng hóa đối lập với CNXH, tuy nhiên nó tồn tại khách quan. B. Sản xuất hàng hóa không đối lập với CNXH, nó tồn tại khách quan và cần thiết cho xây dựng CNXH. C. Sản xuất hàng hóa không đối lập với CNXH, tuy nhiên nó không cần thiết cho xây dựng CNXH. D. Sản xuất hàng hóa tồn tại khách quan, nhưng không cần thiết cho xây dựng CNXH. Câu 8. Đại hội VIII (6 - 1996) của Đảng xác định: A. Cơ chế vận hành của nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN ở nước ta là “cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước”. B. Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN. C. Cơ chế vận hành của nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN ở nước ta là cơ chế thị trường. 79

D. Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Câu 9. Khái niệm "kinh tế thị trường định hướng XHCN" được chính thức đưa ra tại: A. Đại hội lần thứ VI (1986) của Đảng. B. Hội nghị Trung ương 7, ( khóa VII, (7 – 1994) C. Đại hội lần thứ VIII (1996) của Đảng. D. Đại hội lần thứ IX (2001) của Đảng. Câu 10. Mục đích căn bản của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta là: A. Mở rộng thị trường và phát triền đồng bộ các loại thị trường. B. Phát triển LLSX, phát triển kinh tế để xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của CNXH, nâng cao đời sống nhân dân. C. Hội nhập kinh tế quốc tế. D. Tiến hành CNH, HĐH đất nước. 2. Bài tập nhóm - Những bước đột phá trong đổi mới tư duy của Đảng về cơ chế quản lý kinh tế trước đổi mới. - Tác động của chủ trương xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta thời kỳ đổi mới? II. Tiểu luận - Những chuyển biến cơ bản trong tư duy lý luận kinh tế của Đảng về bản chất, vai trò của kinh tế thị trường; về CNXH và kinh tế thị trường. - Mô hình kinh tế tổng quát được xác định tại Đại hội IX (2001). III. Thảo luận - Phân tích thành tựu, hạn chế của quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới và chỉ ra những vấn đề còn tồn tại cần tiếp tục giải quyết? - Những đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam? Tại sao phải tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN? - So sánh mô hình kinh tế ở nước ta trước và sau đổi mới? CÂU HỎI ÔN TẬP 1. Trình bày khái niệm cơ chế quản lý kinh tế, những đặc điểm, khuyết tật của cơ chế kế hoạch hóa tập trung? 80

Đảng Cộng sản Việt Nam (2006). 9. Nxb. Lý luận chính trị. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996). Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII. Hà Nội. tr.88. 77 . Nxb. 7. Nxb. Hà Nội. tr. Nguyễn Duy Quý (2008). Nxb. 52-83.hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2009). tr. 81 . Phân tích chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN? 6. Một số chuyên đề Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. Nxb. Hà Nội. tr. Đại học Quốc gia Hà Nội (2008). Nxb. Lý luận chính trị. Doãn Hùng. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI. Nxb. Hà Nội. Đổi mới tư duy và công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Học viện chính trị . Chính trị quốc gia. 83 . Nguyễn Ngọc Hà. Nxb. 243-346. 128. tr. Phân tích tính tất yếu của đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở Việt Nam? 3. 48-99. tr. 2006). Đoàn Minh Huấn (Chủ biên. 47-86. Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ năm 1986 đến nay. tr. Đảng Cộng sản Việt Nam (1991). Chính trị quốc gia. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001). Đảng Cộng sản Việt Nam (1987). 10. Nxb. Hà Nội. Hà Nội. Chính trị quốc gia.2. Một số kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới. 62-72. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X. 210-270. 91-104. Phân tích ý nghĩa của sự lựa chọn xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam của Đảng? HỌC LIỆU 1. Sự thật. 2. 8. 6. 5. Hà Nội. Hà Nội.152. Phân tích quá trình đổi mới tư duy của Đảng về kinh tế thị trường định hướng XHCN? 4. tr. Đảng Cộng sản Việt Nam – những tìm tòi và đổi mới trên con đường đi lên CNXH (1986. Hà Nội. Phân tích mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN? 5. Nguyễn Trọng Phúc (2001). tr. Hà Nội.2006). Chính trị quốc gia. 4. Khoa học xã hội. Chính trị quốc gia. tr.87. Nxb. 3. Chính trị quốc gia.

quyền lực của chủ thể cầm quyền được thực hiện bằng một hệ thống thiết chế và tổ chức chính trị nhất định.Chương VI CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ ĐỔI MỚI (1986. Liên hiệp các hội hữu nghị Việt Nam.Tổ chức chính trị .xã hội . do đó hệ thống chính trị mang bản chất giai cấp của giai cấp cầm quyền.xã hội Việt Nam hiện nay có thể phân biệt ba loại thiết chế là: .Hệ thống chính trị xuất hiện cùng với sự thống trị của giai cấp.Hệ thống chính trị là khái niệm được Hội nghị Trung ương 6 khoá VI của Đảng (3-1989) đưa ra. được ghi nhận về mặt pháp lý trong Hiến pháp 1992.. • Cấu trúc của hệ thống chính trị Việt Nam Trong cấu trúc của hệ thống chính trị .. Hội cựu chiến binh. các tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác.xã hội hợp pháp được liên kết với nhau trong một hệ thống tổ chức nhằm tác động vào các quá trình của đời sống xã hội. Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.Tổ chức xã hội: Các hiệp hội kinh tế. Công đoàn. Hội nông dân. và một số tổ chức chính trị . Nhà nước và thực hiện đường lối chính trị của giai cấp cầm quyền. Nhà nước và các tổ chức chính trị . . . . Hội nhà báo Việt Nam. các đoàn thể quần chúng như Đoàn thanh niên. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRƯỚC ĐỔI MỚI (1975-1985) 1. để củng cố. . Hệ thống chính trị và cấu trúc của hệ thống chính trị Việt Nam • Hệ thống chính trị .Tổ chức chính trị: ĐCSVN. Đó là hệ thống chính trị. duy trì và phát triển chế độ đương thời phù hợp với lợi ích của chủ thể giai cấp cầm quyền. 82 . .. Hội liên hiệp phụ nữ.Trong mọi xã hội có giai cấp.Hệ thống chính trị là một chỉnh thể các tổ chức chính trị trong xã hội bao gồm các đảng chính trị. kĩ thuật Việt Nam. thay cho khái niệm “hệ thống chuyên chính vô sản”.NAY) I.nghề nghiệp như Liên hiệp các hội khoa học. “nhà nước chuyên chính vô sản” được dùng phổ biến trước đổi mới.xã hội: Mặt trận Tổ quốc..

Cơ sở xã hội: . Cơ sở chính trị: . khối liên minh công nông.Được hình thành từ năm 1930. Cơ sở kinh tế: .Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta trong giai đoạn mới là bỏ qua qua giai đoạn phát triển TBCN.Lý luận của chủ nghĩa Mác. bắt rễ vững chắc trong lòng xã hội và dân tộc. . . khẳng định Nhà nước ta là nhà nước chuyên chính vô sản.xã hội.Kết cấu xã hội là kết quả của cuộc đất tranh ai thắng ai trong lĩnh vực chính trị . Quá trình xây dựng hệ thống chính trị trước đổi mới (1975-1985) • Hoàn cảnh lịch sử . . .Xuất phát điểm nước ta là nông nghiệp lạc hậu. . . Mặt trận dân tộc thống nhất. sản xuất nhỏ.Kết cấu xã hội bao gồm chủ yếu là hai giai cấp và một tầng lớp (giai cấp công nhân. Cách tổ chức và hoạt động của hệ thống chuyên chính vô sản bị tác động bởi mô hình kinh tế đó. chính quyền cách mạng. . . thống nhất.Hệ thống XHCN đang có những bước tiến nhất định.Điểm cốt lõi của cơ sở chính trị đó là sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng. độc lập. tiến nhanh. tiến mạnh. 83 .Lênin về thời kỳ quá độ và về chuyên chính vô sản.2.Nhà nước trở thành một tổ chức kinh tế bao trùm. . hệ thống chính trị nước ta là hệ thống chuyên chính vô sản. • Cơ sở hình thành hệ thống chuyên chính vô sản ở nước ta Cơ sở lý luận: . kết quả thực hiện cải tạo XHCN.Nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp.Cách mạng khoa học-kỹ thuật thế giới phát triển mạnh mẽ. hoạt động trong phạm vi cả nước.Sau tháng 4-1975. .Đã có hệ thống chuyên chính vô sản được thử thách (1960-1975) gồm: Đảng. tiến vững chắc lên CNXH.Đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đầu quá độ lên CNXH (1975-1986).Đất nước đã hoà bình. giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức).

Mối quan hệ Đảng. . . mỗi tổ chức chưa làm tốt chức năng của mình. . nhân dân ở từng cấp. các đoàn thể tham gia và kiểm tra công việc của nhà nước. Hạn chế . . Nhà nước quản lý.• Đặc điểm của hệ thống chính trị trước đổi mới . quen dùng biện pháp mệnh lệnh hành chính. II. nhân dân làm chủ. CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ ĐỔI MỚI (1986. từng đơn vị chưa xác định rõ. trì trệ.Bệnh chủ quan.Đã khắc phục được cách hiểu và cách làm chưa thực sự đúng về hệ thống chuyên chính vô sản của những năm trước. .Cơ chế chung trong quản lý toàn bộ xã hội là Đảng lãnh đạo.Đảng là người lãnh đạo toàn bộ hoạt động xã hội trong điều kiện chuyên chính vô sản. chậm đổi mới.Mặt trận.Quyền làm chủ của nhân dân lao động được thể chế hoá bằng pháp luật.Nhà nước trong thời kỳ quá độ là Nhà nước chuyên chính vô sản thực hiện chế độ dân chủ XHCN.Hệ thống chính trị vô sản có biểu hiện bảo thủ. . vừa hữu khuynh trong vai trò lãnh đạo của Đảng. tập trung. . . nhân dân làm chủ. • Thành tựu. duy ý chí.NAY) 1. . kém hiệu quả. nguyên nhân hạn chế của quá trình xây dựng hệ thống chính trị trước đổi mới Thành tựu .Duy trì quá lâu cơ chế quản lý kinh tế. Nguyên nhân . tư tưởng tiểu tư sản vừa tả khuynh. Nhà nước.Đã hình thành được cơ chế chung trong hệ thống chính trị các cấp Đảng lãnh đạo. quan liêu bao cấp. hạn chế. Quá trình đổi mới nhận thức về xây dựng hệ thống chính trị • Nhu cầu cấp thiết đổi mới hệ thống chính trị 84 .Sự lãnh đạo của Đảng chưa ngang tầm với nhiệm vụ của giai đoạn mới. nhà nước quản lý. có nhiệm vụ tập hợp quần chúng hoàn thành nhiệm vụ cách mạng.Bộ máy nhà nước cồng kềnh.

nhân dân hạnh phúc.Nhu cầu phải đảm bảo giữ vững ổn định chính trị. xây dựng nước ta thành một nước XHCN phồn vinh.Nhu cầu chuyển đổi đổi mới từ thể chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung.Đổi mới hệ thống chính trị là đáp ứng yêu cầu chuyển đổi từ thể chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp. Nhận thức về mục tiêu đổi mới hệ thống chính trị. từng bước đổi mới hệ thống chính trị. chống áp bức bất công. . đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân.Đổi mới thành công kinh tế. + Đấu tranh ngăn chặn. • Nhận thức mới về xây dựng hệ thống chính trị Nhận thức về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị. khắc phục những hành động tiêu cực sai trái + Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu. . xã hội. + Bảo vệ độc lập. sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. . 85 . phù hợp sẽ thúc đẩy đổi mới và phát triển kinh tế. . + Thực hiện công bẵng xã hội. một giai đoạn mới là nhằm xây dựng hoàn thiện nền dân chủ XHCN. quan liêu.Đổi mới là một quá trình. . bắt đầu từ đổi mới kinh tế (tư duy kinh tế).Nhu cầu mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế. Nhận thức mới về đấu tranh giai cấp và động lực chủ yếu phát triển đất nước trong giai đoạn mới ..Đổi mới hệ thống chính trị kịp thời. bao cấp sang thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.Nhu cầu phát huy dân chủ XHCN . hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa. . + Khắc phục tình trạng trình nước nghèo kém phát triển. tạo điều kiện đổi mới hệ thống chính trị xã hội. Toàn bộ tổ chức hoạt động của hệ thống chính trị nước ta. . hành động chống phá của các thế lực thù địch.Nội dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp trong giai đoạn hiện nay: + Thực hiện thắng lợi công nghiệp hoá.Động lực chủ yếu để phát triển đất nước.

thông qua cơ chế dân biết. dân làm. + Một là: Nhà nước quản lý xã hội bằng hiến pháp và pháp luật + Hai là: pháp luật giữ vị trí cao nhất trong điều chỉnh các quan hệ xã hội + Ba là: người dân được hưởng mọi quyền dân chủ. dân tộc và tôn giáo. có quyền tự do sống. tầng lớp xã hội.MTTQVN là liên minh chính trị của các đoàn thể nhân dân và các cá nhân tiêu biểu của các giai cấp. Nhà nước quản lý. Nhận thức mới về vai trò của Đảng trong hệ thống chính trị.Hệ thống chính trị vận hành theo cơ chế: "Đảng lãnh đạo. có chức năng thể chế hoá. 86 . sau đó các kỳ Đại hội Đảng tiếp tục khẳng định nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và làm rõ thêm nội dung của nó. + Kết hợp hài hoà các lợi ích cá nhân tập thể. lao động theo sở thích trong phạm vi pháp luật cho phép. . không chấp nhận đa nguyên. hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Nhận thức mới về xây dựng nhà nước pháp quyền trong hệ thống chính trị. Làm chủ thông qua hình thức tự quản. . thông qua Nhà nước và các cơ quan đại diện. hạt nhân lãnh đạo.Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân. làm chủ trực tiếp ở cơ sở.Nhân dân là người làm chủ xã hội. nông dân. .Lần đầu tiên thuật ngữ "Xây dựng nhà nước pháp quyền" đề cập đầu tiên tại Hội nghị trung ương 2 khoá VII (1991). do dân vì dân do Đảng cộng sản lãnh đạo. nhân dân làm chủ". tổ chức thực hiện đường lối. Nhận thức mới về cơ cấu và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị. dân bàn. dân kiểm tra. của toàn xã hội. quan điểm của Đảng . . .Đảng cộng sản cầm quyền là Đảng lãnh đạo Nhà nước không làm thay Nhà nước. xã hội. là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. nguồn lực của các thành phần kinh tế. . + Phát huy mọi tiềm năng.+ Đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh công nhân. đa đảng đối lập. trí thức do Đảng lãnh đạo.Đảng vừa là bộ phận của hệ thống chính trị.

2. pháp luật của Nhà nước. định hướng cho sự phát triển và kiểm tra việc tổ chức thực hiện đường lối.Đảng quan tâm xây dựng củng cố nhà nước. . các chính sách lớn.Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải được tiến hành đồng bộ với nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đổn Đảng.Đảng lãnh đạo Nhà nước thông qua việc đề ra đường lối. lợi ích và nguyện vọng của nhân dân. thận trọng. tích cực.Đảng lãnh đạo bằng công tác tuyên truyền. . thúc đẩy tiến bộ xã hội. vận động. 87 . chất lượng cao. Xây dựng các thiết chế trong hệ thống chính trị • Xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị Quan điểm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng . thuyết phục. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội và phát huy vai trò các thành tố. hoạt động một hệ thống chính trị. có bước đi vững chắc.Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng cần chủ động. vừa làm vừa tổng kết. hoàn chỉnh. với các thành tố của hệ thống chính trị.Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng kiên định nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.Nhà nước pháp quyền là nhà nước phải có hệ thống pháp luật đồng bộ. . thể hiện được ý chí. tổ chức kiểm tra bằng hành động gương mẫu của đảng viên. đổi mới kinh tế. chủ trương. trong đó Hiến pháp và các đạo luật phải giữ địa vị tối cao.Đảng giới thiệu những đảng viên ưu tú có đủ năng lực và phẩm chất vào hoạt động trong các cơ quan lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể. quyết tâm.Đảng không làm thay công việc của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị.Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. với đổi mới kinh tế. . Nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng . • Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Đặc trưng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam (1) . chủ trương của Đảng và Hiến pháp. đồng bộ với đổi mới tổ chức. phù hợp với hiện thực khách quan.. . vừa rút kinh nghiệm. .

Nhà nước pháp quyền là nhà nước tổ chức theo nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất.(2) . bộ máy. + Xây dựng và hoàn thiện cơ chế kiểm tra. . (4) . bảo đảm quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong phạm vị được phân cấp. (5) . tăng cường pháp chế trong xã hội. bảo vệ công lý. Nhà nước tôn trọng và thực hiện đầy đủ các điều ước quốc tế mà CHXHCN Việt Nam đã cam kết. hành pháp và tư pháp.Đẩy mạnh cải cách hành chính (thể chế. hợp pháp trong các hoạt động và quyết định của các cơ quan công quyền . Nhân dân thực hiện quyền lực của mình thông qua hình thức dân chủ đại diện (do cơ quan nhà nước do mình bầu ra) và hình thức dân chủ trực tiếp. nhiệm vụ. . Những bước đi xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam . có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện ba quyền: lập pháp. nhằm hạn chế sự lộng quyền. cán bộ. sự phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận. (3) .Nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân.Thực hiện cải cách tư pháp.Nhà nước pháp quyền là nhà nước thực hiện việc quản lý xã hội bằng pháp luật. vững mạnh. cụ thể trong các quy định văn bản pháp luật. tài chính công). quyền con người. chịu trách nhiệm trước công dân về mọi hoạt động của mình. nhằm xây dựng các cơ quan tư pháp trong sạch.Đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội. đồng thời đảm bảo sự giám sát của nhân dân. bảo đảm thực hiện và bảo vệ được các quyền tự do và lợi ích chính đáng.Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam do ĐCSVN lãnh đạo.Hoàn thiện hệ thống pháp luật: + Tăng tính khả thi. . xử lý nghiêm minh mọi vi phạm pháp luật.Nhà nước pháp quyền là nhà nước bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. giám sát tính hợp hiến. xâm hại tới lợi ích hợp pháp của công dân từ phía nhà nước. Phương hướng. dân chủ. nghiêm minh. giải pháp hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam 88 . lạm quyền. hợp pháp của công dân.

Về Đảng: + Thường xuyên coi trọng xây dựng và chỉnh đốn Đảng 89 . đại diện quyền và lợi ích hợp pháp cho nhân dân .. đoàn kết nhân dân. hành pháp và tư pháp. + Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội. Cụ thể là: . có sự phân công. quyền lực của nhà nước là thống nhất. bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân. + Quản lý nhà nước bằng pháp luật được tăng cường . + Đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ. phân biệt quản lý nhà nước và quản lý sản xuất kinh doanh. công chức: • Xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội . hành pháp. Đẩy mạnh cải cách hành chính. cán bộ.Phương hướng: Xây dựng cơ chế vận hành của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: + Hoàn thiện hệ thống pháp luật. + Thực hiện các giải pháp nhằm chấn chỉnh tổ chức bộ máy hành chính và hoạt động của cơ quan hành chính.Về Nhà nước: + Nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan nhà nước được phân định rõ hơn. tư pháp).Nhà nước ban hành cơ chế để Mặt trận và các đoàn thể thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội 4. phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp. Kết quả quá trình xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới • Ưu điểm Hệ thống chính trị đã có nhiều đổi mới. vận động. . + Bộ máy nhà nước từng bước được kiện toàn (lập pháp. đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ.Mặt trận và các đoàn thể chính trị có vai trò tập hợp. + Xây dựng hệ thống các cơ quan tư pháp: + Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.

phản biện của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị còn yếu chưa có cơ chế thật hợp lý. Bài tập 1. đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị nói chung chất lượng con hạn chế.Vai trò giám sát. Bài tập cá nhân • Viết tự luận 1.Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị còn chậm đổi mới.Trong hoạch định. . . phát huy dân chủ + Tham gia vào công tác xây dựng Đảng. Phân tích cơ sở hình thành hệ thống chính trị chuyên chính vô sản ở Việt Nam? 90 . chính quyền • Nhược điểm . mối quan hệ giữa Đảng với dân được củng cố .Đổi mới hệ thống chính trị chưa quan tâm đúng mực.+ Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. VẤN ĐỀ TIỂU LUẬN. hách dịch. . . .Nhận thức về đổi mới hệ thống chính trị chưa thật sự thống nhất. • Nguyên nhân .Cải cách nền hành chính quốc gia còn chậm. nhũng nhiễu của một bộ phận công chức nhà nước. quyền làm chủ nhân dân còn bị vi phạm. nạn tham nhũng trong hệ thống chính trị còn trầm trọng. THẢO LUẬN I.Về Mặt trận và các đoàn thể chính trị: + Bộ máy tổ chức được đổi mới một bước + Đa dạng hoá các hình thức để tập hợp nhân dân. không triệt để. thực hiện một số chủ trương giải pháp còn thiếu dứt khoát.Năng lực và hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị chưa ngang tầm với đòi hỏi của tình hình mới. chậm so với đổi mới kinh tế. . BÀI TẬP. dân chủ trong Đảng được phát huy.Lý luận về hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị nước ta còn nhiều điều chưa tốt. tình trạng quan liêu. Phân tích cấu trúc hệ thống chính trị ở Việt Nam? 2.

Sau năm 1975. D. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Liên minh công nhân và nông dân. Vai trò nòng cốt của Mặt trận tổ quốc Việt Nam. C. Sau năm 1945. Câu 3. Câu 5.3. B. Trình bày thành tựu. C. Tính phản biện xã hội của các tổ chức xã hội. Thuật ngữ "Hệ thống chính trị" lần đầu tiên được đề cập tại: A. Sau năm 1930. Điểm cốt lõi của cơ sở chính trị trong hệ thống chuyên chính vô sản là: A. 91 . B. C. hạn chế và phân tích nguyên nhân hạn chế quá trình đổi mới hệ thống chính trị nước ta từ 1986 đến nay? 4. Sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng. B. Liên minh công nhân. Cở sở xã hội của hệ thống chuyên chính vô sản là: A. D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (1976). B. Phân tích nội dung xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam thời kỳ đổi mới? • Trả lời câu hỏi trắc nghiệm Câu 1. Hội nghị Trung ương VI (khoá 6 -3/ 1989). Hệ thống chính trị dân chủ nhân dân ra đời vào thời gian nào? A. D. C. Mục tiêu tổng quát đổi mới kiện toàn hệ thống chính trị ở nước ta trong công cuộc đổi mới hiện nay là: A. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986). Phát huy tính ưu việt và vai trò tích cực của chính trị đối với sự phát triển kinh tế – xã hội. Thể hiện đúng đắn và đầy đủ hơn bản chất XHCN của chế độ chính trị được kiến lập sau Cách mạng tháng Tám. B. C. Câu 2. Nhân dân lao động. D. Câu 4. nông dân và tầng lớp trí thức. Giai cấp công nhân. Sự quản lý điều hành của nhà nước. Sau năm 1954. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (1991).

D. Câu 9. hoàn thiện hệ thống pháp luật. Sản phẩm riêng của chế độ phong kiến phương Tây. Nhà nước quản lý. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (1996). do dân. nhân dân làm chủ. B. C. B. Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc. D. B. Câu 7. Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sản phẩm riêng của xã hội TBCN. D. Trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị là: A.D. Bài tập nhóm 92 . C. Đổi mới phương thức hoạt động của Nhà nước. Xây dựng. 2. Câu 6. sản phẩm trí tuệ của loài người và của nền văn minh nhân loại. B. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (1991). Tinh hoa. Thuật ngữ “Nhà nước pháp quyền” lần đầu tiên được sử dụng tại : A. Câu 10. Nhà nước quản lý. Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội. Đảng lãnh đạo. C. C. Nhà nước quản lý. Vấn đề mấu chốt nhất trong đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị là : A. Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII (1994). B. C. Đảng lãnh đạo. Câu 8. nhân dân làm chủ. D. Sản phẩm riêng của văn minh phương Đông. vì dân. Đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức xã hội. D. Đổi mới phương thức hoạt động của Đảng. Làm cho chế độ chính trị đã được kiến lập sau Cách mạng Tháng Tám ngày càng bền vững hơn. nhân dân làm chủ. Cơ chế vận hành của hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới là: A. Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Đảng. Từng bước hiện đại hoá trong một Nhà nước pháp quyền của dân. Đảng lãnh đạo. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986). Nhà nước pháp quyền là : A.

Phân tích mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước trong hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới ? . .Phân tích và so sánh đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam trước và sau đổi mới ? .. Phân tích quá trình xây dựng các thiết chế chính trị ở Việt Nam thời kỳ đổi mới? 93 . Phân tích mối quan hệ giữa các thiết chế trong hệ thống chính trị Việt Nam thời kỳ đổi mới và sự cần thiết phải đổi mới đồng bộ các yếu tố cấu thành hệ thống chính trị? 5. .Nhu cầu cấp thiết phải đổi mới hệ thống chính trị và mục tiêu tổng quát đổi mới hệ thống chính trị? .Quá trình nhận thức của Đảng về đổi mới hệ thống chính trị từ năm 1986 đến nay.Phân tích cơ chế vận hành của hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới ? Cơ chế này được triển khai thực hiện đến đâu trên thực tế ? II. Tiểu luận . cơ sở cho việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam thời kỳ đổi mới.Vấn đề trọng tâm và mấu chốt trong đổi mới hệ thống chính trị? Tại sao? . thành công. Phân tích đặc điểm. Phân tích hoàn cảnh lịch sử và cơ sở hình thành hệ thống chính trị chuyên chính vô sản ở Việt Nam? 2.Vấn đề tạo lập những điều kiện. hạn chế của hệ thống chính trị trước đổi mới? 3. III. Thảo luận .Xây dựng các thiết chế trong hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới? Mối quan hệ giữa chúng? CÂU HỎI ÔN TẬP 1.Mô hình Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và vấn đề giải quyết mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước trong hệ thống chính trị.Phân biệt Nhà nước pháp quyền TBCN và Nhà nước pháp quyền XHCN? . Trình bày tiến trình nhận thức của Đảng về đổi mới hệ thống chính trị và phân tích những nhận thức mới về xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới? 4.

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII. 5. tr. 6. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X. 4. 124 . 129-135. tr. Chính trị quốc gia. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006). Trình bày kết quả và phân tích nguyên nhân hạn chế của quá trình đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam? HỌC LIỆU 1. Lý luận chính trị. 109-123. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX.6. 114-222. 347. Đại học quốc gia Hà Nội (2008). Hà Nội. Nxb. Sự thật. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996). 2006). Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. 146-164. 80-91. Chính trị quốc gia. 271-321. 94 .476. Hà Nội. Lý luận chính trị. 7. Hà Nội. Lý luận chính trị. Đoàn Minh Huấn (Chủ biên. Khoa học xã hội. Nguyễn Ngọc Hà. Hà Nội. Nguyễn Duy Quý (2008). Hà Nội. 8. Nxb. tr. Chính trị quốc gia. tr. 2. Một số chuyên đề Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hà Nội. Nxb. 9. Đảng Cộng sản Việt Nam (1991). tr. Chính trị quốc gia. Nxb. Hà Nội. 3. tr. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI. Nxb. Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ năm 1986 đến nay.hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2009). Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001). tr. tr. Đổi mới tư duy và công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Nxb. Hà Nội. tr. Nxb. Học viện chính trị . Học viện chính trị .2006). Hà Nội. 131-137. Đảng Cộng sản Việt Nam (1987). Nxb. Nxb. Doãn Hùng. Hà Nội. 10. Nxb. Chính trị quốc gia. tr.hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2008).129. Đảng Cộng sản Việt Nam – những tìm tòi và đổi mới trên con đường đi lên CNXH (1986. 305-332.

sáng tạo tinh thần.Quan niệm rộng: Bao gồm cả quá trình sáng tạo và trình độ phát triển vật chất. 7-1948). Đường lối văn hoá kháng chiến (1945-1954) . Văn hóa là một hiện tượng khách quan. khoa học. ở đó người cộng sản phải hoạt động. cổ động văn hoá cứu quốc.“Văn hóa là tất cả những sáng tạo hữu thức của một cộng đồng người vì mục đích tồn tại và phát triển ”.Dân tộc. xã hội. tinh thần của xã hội loài người trong suốt quá trình lịch sử.Quan niệm hẹp: Những giá trị.Cùng với kinh tế và chính trị. . Xây dựng nền văn hóa trước đổi mới • Khái niệm “Văn hoá” . . đại chúng nêu trong đề cương thực chất bao gồm ba tính chất "dân tộc. khoa học. 95 . kiến quốc” (25-11-1945). văn hóa là một mặt trận. nhân văn" theo cách thể hiện ngày nay. .Chương VII ĐƯỜNG LỐI VĂN HOÁ VÀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỜI KỲ ĐỔI MỚI (1986 – NAY) I. + Xây dựng nền văn hoá dân chủ mới Việt Nam có tính chất dân tộc. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA 1. + Báo cáo “Chủ nghĩa Mác và văn hoá Việt Nam” (Trường Chinh.Thể hiện qua các văn kiện: + Chỉ thị “Kháng chiến.Sự phát triển của nền văn hóa dân tộc gắn liền với độc lập dân tộc và quyền dân chủ của nhân dân.Nội dung: + Xác định mối quan hệ giữa văn hoá và cách mạng giải phóng dân tộc. . Dân chủ (nghĩa là yêu nước và tiến bộ). hiện đại. . ĐCS phải lãnh đạo. đại chúng mà khẩu hiệu thiết thực lúc đó là Dân tộc. • Quan điểm xây dựng nền văn hóa mới Đề cương văn hóa 1943 Đã đề xuất những tư tưởng lớn cho một nền văn hóa mới của Việt Nam: . là tổng hoà của tất cả các khía cạnh của đời sống.

. • Kết quả xây dựng nền văn hóa trước đổi mới Thành tựu . phê phán tư tưởng tư sản. cải cách việc học theo tinh thần mới. kỹ thuật tiên tiến để xây dựng CNXH. giáo dục tinh thần làm chủ tập thể. Tiến hành cuộc cách mạng tư tưởng và văn hoá (1954-1986) . của những giá trị tinh thần cao quý của con người Việt Nam. chống tư tưởng tư sản và tàn dư tư tưởng phong kiến. đồng thời học cái hay. Sự suy thoái về đạo đức. có trình độ văn hoá ngày càng cao. khoa học. Hạn chế và nguyên nhân . có hiểu biết cần thiết về khoa học.Nhiệm vụ: Tiến hành cải cách giáo dục trong cả nước. . Việc xây dựng thể chế văn hoá còn chậm. lỗi thời trong di sản văn hoá phong kiến. mở đại học và trung học. cổ động thực hành đời sống mới.Công tác tư tưởng và văn hoá thiếu tính sắc bén. văn hoá thực dân mới ở miền Nam.Đã xoá bỏ dần những mặt lạc hậu. . có tính Đảng và tính nhân dân. + Phát triển cái hay trong văn hoá dân tộc.+ Tích cực bài trừ nạn mù chữ. nâng cao dần trình độ văn hoá. xoá bỏ ảnh hưởng của tư tưởng. bước đầu xây dựng nền văn hoá dân chủ mới có tính chất dân tộc. phát triển hệ thống giáo dục. trong nền văn hoá nô dịch của thực dân Pháp. phát triển mạnh khoa học. lối sống có 96 . văn hoá nghệ thuật. + Hình thành đội ngũ trí thức mới đóng góp tích cực cho công cuộc kháng chiến kiến quốc 9 năm và cho cách mạng Việt Nam.Từng bước xoá mù chữ. nâng cao đời sống vật chất và văn hoá.Mục tiêu: Làm cho nhân dân thoát nạn mù chữ và thói hư tật xấu do xã hội cũ để lại. bài trừ cách dạy học nhồi sọ.Văn hoá cứu quốc đã động viên nhân dân tham gia tích cực vào công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. + Giáo dục lại nhân dân. . thiếu tính chiến đấu. đồng thời bài trừ cái xấu xa. đại chúng. phản động. cổ vũ quần chúng trong chiến đấu và sản xuất. hủ hoại. cái tốt của văn hoá thế giới. Trong thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ có thắng lợi của chính sách văn hoá.Xây dựng nền văn hoá mới có nội dung XHCN và tính chất dân tộc. ngăn ngừa sức thâm nhập của văn hoá thực dân.

Một số công trình văn hoá vật thể và phi vật thể truyền thống không được quan tâm bảo tồn.Mục tiêu. vừa là mục tiêu. + Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội. vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển của kinh tế . .Về khoa học – kỹ thuật: + Đây là một động lực to lớn đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế . + Tính chất của nền văn hóa: Là nền văn hóa XHCN đậm đà bản sắc dân tộc.xã hội. kìm hãm năng lực tự do sáng tạo. quan liêu. được xây dựng trên cơ sở thế giới quan khoa học của chủ nghĩa Mác . bóc lột càng nhanh càng tốt. . lưu giữ. .Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII. Giai đoạn 1998. nội dung cuộc cách mạng tư tưởng văn hoá giai đoạn này cũng bị quy định bởi cuộc cách mạng QHSX mà tư tưởng chỉ đạo là triệt để xoá bỏ tư hữu.xã hội (Đại hội VIII). Đời sống văn học nghệ thuật còn những bất cập. Phát triển đường lối văn hóa thời kỳ đổi mới Quá trình phát triển nhận thức của Đảng về xây dựng nền văn hoá thời kỳ đổi mới Giai đoạn 1986-1998 . + Khoa học và giáo dục đóng vai trò then chốt trong toàn bộ sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. có nội dung nhân đạo. 7-1998) nêu ra 5 quan điểm cơ bản chỉ đạo quá trình phát triển văn hoá trong thời kỳ công nghiệp hoá.nay .Chiến tranh cùng với cơ chế quản lý kế hoạch hoá tập trung. . phát triển văn hoá giai đoạn 1954-1986 bị chi phối bởi tư duy chính trị “nắm vững chuyên chính vô sản”.Lênin. đậm đà bản sắc dân tộc.Về văn hóa: + Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến. tạo ra một đời sống tinh thần cao đẹp. dân chủ. thậm chí bị phá huỷ. hiện đại hoá 97 • . mai một. có vị trí to lớn trong sự nghiệp xây dựng CNXH. 2.Đường lối xây dựng. bao cấp và tâm lý bình quân chủ nghĩa đã làm giảm động lực phát triển văn hoá. giáo dục.chiều hướng phát triển. phong phú và đa dạng. tiến bộ (Đại hội VII).

chỉnh đốn Đảng là then chốt với nhiệm vụ không ngừng nâng cao văn hoá . đảm bảo đúng định hướng XHCN (Đại hội IX . + Văn hóa văn hóa phải tham gia vào việc điều tiết nền kinh tế thị trường.xã hội.Văn hóa là một mặt trận. 98 .nền tảng tinh thần của xã hội. hướng nền nước ta trở thành nền kinh tế thị trường văn minh. 7-2004). đặc trưng. 1-2004).đất nước. vừa là mục tiêu. nâng cấp chất lượng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. . bản chất của nền văn hóa mà chúng ta xây dựng. vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế . + Đảm bảo sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm. + Đây chính là bước phát triển quan trọng trong nhận thức của Đảng về vị trí của văn hoá và công tác văn hoá trong quan hệ với các mặt công tác khác (Hội nghị Trung ương 9. xác định chức năng. vai trò của văn hóa . do con người”. vai trò. tiến bộ. + Văn hoá là động lực thúc đẩy sự phát triển + Văn hoá là một mục tiêu của phát triển Chiến lược phát triển kinh tế . gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế xã hội. các Hội nghị Trung ương khóa IX và Đại hội X: + Văn hóa phải nhằm xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. xây dựng.xã hội xác định: “Mục tiêu và động lực chính của sự phát triển là vì con người. làm cho văn hóa thấm sâu hơn vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.2001). + Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội.Đại hội IX. Đó là chiến lược phát triển bền vững . + Phát triển văn hoá đồng bộ với phát triển kinh tế (Hội nghị Trung ương lần thứ 9. • Nội dung đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa thời kỳ đổi mới Chức năng. trở thành nhân tố thúc đẩy con người hoàn thiện nhân cách. + Phát triển sâu rộng.Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.

. mặt trận chính trị.Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo. .Nền văn hóa tiên tiến. 3. Chủ thể xây dựng.Bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc.Văn hoá là một mặt trận của cách mạng Việt Nam. thận trọng.Làm cho văn hoá thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ. . . tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. 99 . trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng. lối sống và đời sống văn hóa là những lĩnh vực then chốt đã có những chuyển biến quan trọng. quan trọng và gian khổ không kém mặt trận kinh tế. đạt được nhiều thành tựu.Tư tưởng. phát triển văn hóa . . hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. . mở rộng giao lưu. nghệ thuật có bước phát triển mới.Nhận thức về giá trị di sản văn hóa và truyền thống văn hóa ngày càng được nâng cao. Đặc trưng nền văn hóa Việt Nam . . giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.Nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.Lĩnh vực văn học. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được đề cao và phát huy. . đạo đức. làm phong phú. đa dạng đời sống văn hóa.xã hội: .Phát triển văn hoá gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với phát triển kinh tế . tạo được sự đồng thuận và nguồn lực xã hội trong việc bảo vệ và phát huy di sản văn hóa.Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo. có những biến đổi sâu sắc. đậm đà bản sắc dân tộc. đóng góp tích cực vào quá trình dân chủ hóa xã hội.Xây dựng và hoàn thiện các giá trị mới và nhân cách con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá. Định hướng phát triển nền văn hóa Việt Nam .Xây dựng và phát triển văn hóa là một sự nghiệp cách mạng lâu dài đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì. Kết quả xây dựng nền văn hóa thời kỳ đổi mới • Thành tựu .

+ Các thế lực thù địch ráo riết chống phá ta trên mặt trận tư tưởng. Chất lượng xây dựng đời sống văn hóa còn nhiều mặt hạn chế. lúng túng trong lực lượng hoạt động văn hóa. . đặc biệt là lĩnh vực tư tưởng. trong khi trình độ cán bộ và phương tiện kỹ thuật để quản lý 100 . lối sống.Việc xây dựng thể chế và thiết chế văn hóa đã chú ý đến những yêu cầu của thời kỳ mới. đồng thời. dẫn tới sự bỡ ngỡ.Về khách quan: + Những thành tựu to lớn và sự biến đổi nhanh chóng. văn nghệ. truyền thông đi kèm với làn sóng giao thoa. văn nghệ sĩ và của nhân dân tham gia xây dựng. văn hóa. vừa là những vấn đề rất mới mẻ. + Sự bùng nổ về thông tin. • Hạn chế và nguyên nhân Những yếu kém . đạo đức.Giao lưu văn hóa với nước ngoài từng bước được mở rộng cùng với quá trình đa phương hóa. chậm đổi mới công tác xây dựng thể chế văn hóa. .xã hội vừa là nguồn cảm hứng sáng tạo. chưa tạo được nhiều nguồn lực để mở rộng hợp tác. luôn biến động và sự tác động nhiều chiều. . mặt trái của cơ chế thị trường và toàn cầu hóa ảnh hưởng tiêu cực đối với đời sống văn hóa. chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. Những nguyên nhân chủ yếu . có mặt tích cực nhưng cũng không ít những tiêu cực. tuy chưa hoàn chỉnh nhưng về căn bản bảo đảm được sự lãnh đạo của Đảng. đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế của Nhà nước ta . nghệ thuật còn những mặt bất cập. phát triển sự nghiệp văn hóa..Giao lưu văn hóa còn thiếu chủ động. chưa đủ mạnh để tác động có hiệu quả đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội.Quan tâm chưa đúng mức. phát huy tiềm năng sáng tạo của trí thức.Hoạt động văn học. du nhập văn hóa với nhiều yếu tố văn hóa mới. văn nghệ. giao lưu. thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” về văn hóa. sự quản lý của Nhà nước.Di sản văn hóa đang đứng trước nhiều thách thức. .Những thành tựu và tiến bộ đạt được trong lĩnh vực văn hóa còn chưa tương xứng và chưa vững chắc. phức tạp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế .

chưa nhận thấy rõ mối quan hệ gắn bó giữa kinh tế.Các vấn đề xã hội được giải quyết trong mô hình CNXH kiểu cũ thời chiến.Các vấn đề xã hội được giải quyết trong mô hình dân chủ nhân dân.những vấn đề mới mẻ này còn hạn chế. Chính phủ có chủ trương để các tầng lớp nhân dân chủ động tự mình giải quyết các vấn đề xã hội Thời kỳ 1954 – 1975 . + Trước những biến đổi nhanh chóng.xã hội nghiêm trọng. phương thức lãnh đạo còn chậm được đổi mới.Về chủ quan: + Trong khi tập trung sức vào nhiệm vụ kinh tế. CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 1. + Đầu tư cho lĩnh vực xã hội nói chung và văn hóa nói riêng. Thời kỳ 1975 – 1985 Các vấn đề xã hội được giải quyết theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp. văn nghệ. II. trong một bộ phận cán bộ lãnh đạo chưa đúng tầm. văn nghệ trong nền kinh tế thị trường. dẫn đến sự lúng túng. đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế . đa dạng. . Chính sách xã hội trước đổi mới • Đặc điểm của chính sách xã hội trước đổi mới Thời kỳ 1945 – 1954 . phát triển các ngành. chưa coi phát triển văn hóa là trách nhiệm của toàn xã hội. Chưa có nhiều cơ chế và chính sách cụ thể phát huy nội lực của nhân dân. sự chỉ đạo của các cấp từ Trung ương đến địa phương còn bộc lộ sự bất cập. nhận thức về vị trí. các lĩnh vực đi đôi với xây dựng và phát triển văn hóa. chưa tương xứng với yêu cầu mới. bị động trong tổ chức thực hiện. • Kết quả thực hiện chính sách xã hội trước đổi mới 101 . văn hóa và chính trị. Chế độ phân phối về thực chất là theo chủ nghĩa bình quân. vai trò của văn hóa của nhiều cấp. chưa quan tâm gắn phát triển kinh tế. hạn chế. chưa lường hết tính phức tạp và những tác động của mặt trái kinh tế thị trường đối với đời sống văn hóa. phức tạp của đời sống văn hóa. nhiều ngành.

thông qua năm quan điểm để hoạch định hệ thống chính sách xã hội. Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng về chính sách xã hội (1986 .Công cuộc đổi mới tất yếu tạo ra những chuyển biến toàn diện. giáo dục. bao cấp.Nguyên nhân cơ bản là do chúng ta chưa đặt đúng tầm chính sách xã hội trong mối quan hệ với chính sách thuộc các lĩnh vực khác. HĐH đất nước (1996. về cơ cấu dân cư gắn liền với việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đặt ra những yêu cầu mới về quản lý xã hội và phát triển xã hội.Bảo đảm xã hội ổn định trong chiến tranh ác liệt. 102 . . đạo đức. công bằng xã hội chưa được đề cập một cách thỏa đáng trong nhận thức của Đảng. tạo niềm tin vào chế độ. . . vai trò của chính sách xã hội.Vấn đề quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ. tất yếu tác động đến đời sống xã hội của hàng loạt quốc gia dân tộc.. y tế.nay) .Xu thế toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng. đồng thời lại áp dụng và duy trì quá lâu cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu. hoàn thành nghĩa vụ của hậu phương đối với tiền tuyến lớn. về giai cấp. sâu sắc về xã hội. kéo dài.Đại hội VII (1991): Đặt ra vấn đề kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội.Đại hội VIII (1996): Tiếp tục phát triển nhận thức lý luận về kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. • Quá trình phát triển nhận thức của Đảng về đổi mới chính sách xã hội Nhận thức của Đảng về đổi mới chính sách xã hội trong những năm 1986 -1996 . "Chính sách xã hội đúng đắn vì hạnh phúc con người là động lực to lớn phát huy mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng CNXH”. .Đại hội VI (1986): Lần đầu tiên đưa ra thuật ngữ "chính sách xã hội". xuất hiện những yêu cầu mới về vấn đề xã hội. Nhận thức của Đảng về đổi mới chính sách xã hội thời kỳ đẩy mạnh CNH. đặt đúng vị trí.Những chuyển biến mới về xã hội.nay) • Nhu cầu đổi mới chính sách xã hội . đồng thời đạt được thành tựu phát triển đáng tự hào trên một số lĩnh vực như văn hoá. lối sống. 2. . kỷ cương và an ninh xã hội.

kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội. . 103 . biện pháp giải quyết một số vấn đề xã hội • Quan điểm . xây dựng và hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ. giảm nghèo. + Thực hiện bình đẳng trong các quan hệ xã hội. tạo việc làm và thu nhập. gắn bó hữu cơ giữa quyền lợi và nghĩa vụ. bình đẳng cho mọi người dân. từng địa phương. nhấn mạnh những nội dung mới: + Chính sách xã hội phải hướng vào phát triển và làm lành mạnh hoá xã hội.Chính phủ đầu năm 2008: Trong chiến lược chống lạm phát đã chủ trương mở rộng các chính sách an sinh xã hội 3. đặt nội dung "giải quyết tốt các vấn đề xã hội" trong tổng thể "Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế . coi trọng chỉ tiêu GDP bình quân đầu người găn với chỉ tiêu phát triển con người (HDI).. . giữa cống hiến và hưởng thụ. + Giải quyết tốt các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình thực thi các cam kết với WTO. .Đại hội IX (2001): Làm rõ thêm quan điểm kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. Quan điểm. chính sách xã hội được thực hiện trên cơ sở phát triển kinh tế. từng lĩnh vực.Ba là. (2). thực hiện có hiệu quả mục tiêu xoá đói. công bằng xã hội. lý luận của Đảng về sự kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ. Đại hội IX đã gắn bó các yếu tố kinh tế .Một là. và chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực xã hội.Đảm bảo cung ứng dịch vụ công thiết yêu. + Như vậy.xã hội. • Biện pháp (1).xã hội" đã thể hiện một bước phát triển mới trong nhận thức.Đại hội X (2006) và các Hội nghị Trung ương khóa X: + Kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội trong phạm vi cả nước. .Bốn là.Khuyến khích mọi người dân làm giàu theo pháp luật. công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển. .Hai là.

. (5). 4. .Từ chỗ không chấp nhận có sự phân hoá giàu – nghèo đã đi đến khuyến khích mọi người làm giàu hợp pháp đi đôi với tích cực xoá đói giảm nghèo.Từ chỗ không đặt đúng tầm quan trọng của chính sách xã hội trong mối quan hệ tương tác với chính sách kinh tế đã đi đến thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội. công bằng xã hội được thể hiện ngày một rõ hơn.kinh doanh và thông qua phúc lợi xã hội. thực hiện tốt các chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.Chú trọng các chính sách ưu đãi. cải thiện nòi giống. chính sách đề các thành phần kinh tế và người lao động đều tham gia tạo việc làm . Tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước phát triển . (4).Từ tâm lý thụ động. ỷ lại vào nhà nước và tập thể. .Đổi mới cơ chế quản lý và phương thức cung ứng các dịch vụ công cộng.Từ chỗ đề cao quá mức lợi ích của tập thể một cách chung chung. chủ động và tích cực của tất cả các tầng lớp dân cư”. giai cấp nông dân tập thể và tầng lớp trí thức đã đi 104 . trông chờ viện trợ đã chuyển sang tính năng động.Phát triển hệ thống y tế công bằng và hiệu quả. xem trình độ phát triển kinh tế là điều kiện vật chất để thực hiện chính sách xã hội. coi việc có một bộ phận dân cư giàu trước là cần thiết cho sự phát triển.(3). Nhờ vậy. nhận thức về vấn đề phát triển xã hội của Đảng và nhân dân ta đã có nhiều thay đổi có ý nghĩa bước ngoặt rất quan trọng sau đây: . đồng thời thực hiện tốt chính sách xã hội là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế. chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. trừu tượng: thi hành chế độ phân phối theo lao động trên danh nghĩa nhưng thực tế là bình quân – cào bằng đã từng bước chuyển sang thực hiện phân phối chủ yếu theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế.Từ chỗ muốn nhanh chóng xây dựng một cơ cấu xã hội “thuần nhất” chỉ còn có giai cấp công nhân. đồng thời phân phối theo mức đóng góp các nguồn lực khác vào sản xuất . Kết quả thực hiện chính sách xã hội thời kỳ đổi mới • Thành tựu Sau 20 năm đổi mới chính sách xã hội.Từ chỗ nhà nước bao cấp toàn bộ trong việc giải quyết việc làm đã dần dần chuyển trọng tâm sang thiết lập cơ chế. xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao sức khoẻ.

Bài tập cá nhân • Viết tự luận 105 . . BÀI TẬP. . cởi mở hơn. khoa học và công nghệ vẫn còn nhiều hạn chế. nâng cao đời sống của nhân dân. dám nghĩ dám chịu trách nhiệm. vì Tổ quốc. ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bền vững xã hội.đến quan niệm cần thiết xây dựng một cộng đồng xã hội đa dạng. không theo kịp sự phát triển kinh tế xã hội. . giảm nghèo được nhân dân đồng tình. rủi ro. . giai cấp nông dân và đội ngũ tri thức đã xuất hiện ngày càng đông đảo các doanh nhân. .Tệ nạn xã hội gia tăng và diễn biến rất phức tạp. THẢO LUẬN I. biết cạnh tranh và hành động vì cộng đồng. VẤN ĐỀ TIỂU LUẬN. xuống cấp.Bên cạnh giai cấp công nhân. Một xã hội mở đang dần dần hình thành với những con người không chờ bao cấp. đoàn kết chặt chẽ. nước mạnh”. y tế lạc hậu. chưa tương xứng với vị trí quốc sách hàng đầu của lĩnh vực này trong giai đoạn mới. Tính năng động xã hội khác hẳn thời bao cấp. tiểu chủ. • Nguyên nhân .Quản lý xã hội còn nhiều bất cập. quyền lợi chính đáng. trong đó các giai cấp. . Bài tập 1. sự phát triển của giáo dục và đào tạo. được quốc tế thừa nhận và nêu gương. Cách thức quản lý xã hội dân chủ.Sự phân hoá giàu nghèo và bất công xã hội tiếp tục gia tăng đáng lo ngại. không chấp nhận đói nghèo. có nhiều bất cập. • Hạn chế .Môi trường sinh thái bị ô nhiễm tiếp tục tăng thêm. các tầng lớp dân cư đều có nghĩa vụ. Thành tựu xoá đói. lĩnh vực phát triển xã hội đã đạt nhiều thành tựư. chạy theo số lượng.Hệ thống giáo dục.Công tác xóa đói. đề cao pháp luật hơn. lạc hậu.Tăng trưởng kinh tế vẫn tách rời mục tiêu và chính sách xã hội. tài nguyên bị khai thác bừa bãi và tàn phá. giải quyết việc làm. gây thiệt hại lớn về kinh tế và an sinh xã hội. . góp phần xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh. chủ trang trại và các nhóm xã hội khác phấn đấu vì sự nghiệp “dân giàu. biết làm giàu. phòng chống các tệ nạn xã hội vẫn còn nhiều khó khăn. giảm nghèo. an sinh xã hội chưa được đảm bảo. thách thức.Qua 20 năm đổi mới.

1. Phân tích những nội dung cơ bản về xây dựng nền văn hóa trước đổi mới? 2. Trình bày thành tựu, hạn chế và phân tích nguyên nhân hạn chế của quá trình xây dựng nền văn hóa trước đổi mới? 3. Phân tích quan điểm: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội”? 4. Phân tích quan điểm: “Giáo dục và đào tạo, cùng với khoa học và công nghệ được coi là quốc sách hàng đầu”? 5. Phân tích những quan điểm cốt lõi chính sách xã hội thời kỳ đổi mới? • Trả lời câu hỏi trắc nghiệm Câu 1. Văn kiện nào của Đảng lần đầu tiên xác định “văn hóa là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hóa) của cách mạng Việt Nam? A. Đề cương văn hóa 1943. B. Chỉ thị “Kháng chiến, kiến quốc” (25-11-1945). C. Báo cáo “Chủ nghĩa Mác và văn hoá Việt Nam” (7-1948). D. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (1991) Câu 2. Ba nguyên tắc của nền văn hoá mới: “Dân tộc hoá, đại chúng hoá, khoa học hoá” xuất hiện đầu tiên trong văn kiện: A. Đề cương văn hóa 1943. B. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” (19-12-1946). C. Báo cáo “Chủ nghĩa Mác và văn hoá Việt Nam” (7-1948). D. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (1991) Câu 3. Đường lối xây dựng, phát triển văn hoá giai đoạn nào bị chi phối bởi tư duy chính trị “nắm vững chuyên chính vô sản”? A. 1930-1945. B. 1945-1954. C. 1954-1986. D. 1986- nay. Câu 4. Chủ trương tiến hành cuộc cách mạng tư tưởng - văn hoá đồng thời với cuộc cách mạng về QHSX và cách mạng về khoa học, kỹ thuật được xác định tại: A. Đại hội lần thứ II (1951) của Đảng. B. Đại hội lần thứ III (1960) của Đảng. C. Đại hội lần thứ IV (1976) của Đảng. 106

D. Đại hội lần thứ V (1982) của Đảng. Câu 5. Quan điểm: “Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” lần đầu tiên được đưa ra tại: A. Đại hội lần thứ VI (1986) của Đảng. B. Đại hội lần thứ VII (1991) của Đảng. C. Đại hội lần thứ VIII (1996) của Đảng. D. Đại hội lần thứ IX (2001) của Đảng. Câu 6. Quan điểm: “Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội” lần đầu tiên được đưa ra tại: A. Đại hội lần thứ VI (1986) của Đảng. B. Đại hội lần thứ VII (1991) của Đảng. C. Đại hội lần thứ VIII (1996) của Đảng. D. Đại hội lần thứ IX (2001) của Đảng. Câu 7. Năm quan điểm cơ bản chỉ đạo quá trình phát triển văn hoá trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước được đưa ra tại: A. Đại hội lần thứ VII (1991) của Đảng. B. Đại hội lần thứ VIII (1996) của Đảng. C. Hội nghị Trung ương 5 (khoá VIII, 7-1998). D. Đại hội lần thứ IX (2001) của Đảng. Câu 8. Thuật ngữ "chính sách xã hội" lần đầu tiên được đưa ra tại Đại hội: A. Đại hội lần thứ VI (1986) của Đảng. B. Đại hội lần thứ VII (1991) của Đảng. C. Đại hội lần thứ VIII (1996) của Đảng. D. Đại hội lần thứ IX (2001) của Đảng. Câu 9. Quan điểm cơ bản trong chính sách xã hội thời kỳ đổi mới là: A. Ưu tiên mục tiêu công bằng xã hội. B. Ưu tiên mục tiêu xã hội trên mục tiêu kinh tế. C. Kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội. D. Chú trọng các mục tiêu kinh tế, từng bước thực hiện mục tiêu xã hội. Câu 10. Quan điểm của Đảng về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với thực hiện chính sách xã hội là: 107

A. Phát triển kinh tế là cơ sở và tiền đề để thực hiện các chính sách xã hội. B. Thực hiện tốt các chính sách xã hội là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. C. Phát triển kinh tế là cơ sở và tiền đề để thực hiện các chính sách xã hội, đồng thời thực hiện tốt các chính sách xã hội là động lực thúc dẩy phát triển kinh tế. D. Phát triển kinh tế và thực hiện chính sách xã hội không liên quan trực tiếp và tác động qua lại 2. Bài tập nhóm - So sánh những nội dung cơ bản về xây dựng nền văn hóa trước và sau đổi mới? - Trong đường lối văn hóa thời kỳ đổi mới, những quan điểm cơ bản nào Đảng đã kế thừa từ đường lối xây dựng văn hóa trước đổi mới? - Chính sách xã hội thời kỳ đổi mới đã có những bước phát triển và tiến bộ gì so với trước đổi mới? - Tại sao cần phải tạo được sự thống nhất, đồng bộ giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội? II. Tiểu luận - Cách mạng văn hóa –tư tưởng trước đổi mới và quan hệ của nó với cách mạng về QHSX và cách mạng về khoa học- kỹ thuật. - Vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của văn hóa thời kỳ đổi mới. - Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội trong chính sách xã hội thời kỳ đổi mới. - Phân tích và so sánh chính sách trước và sau đổi mới. III. Thảo luận - Tại sao nói văn hóa là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của mỗi dân tộc? Vấn đề đó được thể hiện trong nền văn hóa Việt Nam thời kỳ đổi mới như thế nào? - Tại sao nói: Văn hoá có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người và xây dựng xã hội mới? Sự thể hiện ở nền văn hóa Việt Nam thời kỳ đổi mới? 108

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X. 2. Nxb. 6. tr. hạn chế trong kết quả thực hiện đường lối văn hóa và chính sách xã hội thời kỳ đổi mới? Nguyên nhân nào là chính yếu? CÂU HỎI ÔN TẬP 1. 185-193. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006). Đại học quốc gia Hà Nội (2008). Nxb. Nxb.Định hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam thời kỳ đổi mới có gì giống và khác biệt so với định hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam trước đổi mới? . Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Nxb.Phân tích những nguyên nhân gây nên những bất cập. tr.. Phân tích những nội dung cơ bản trong đường lối văn hóa của Đảng thời kỳ đổi mới? 5. Hà Nội. tr. Hà Nội. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. 73-85. Văn hóa là gì? Phân biệt “văn hóa” với “văn minh”? 2. tr. Chính trị quốc gia. hạn chế của quá trình xây dựng nền văn hóa mới? 3. Lý luận chính trị. Phân tích nhận thức của Đảng đường lối văn hóa và chính sách xã hội thời kỳ đổi mới? 4. tr. Hà Nội. 5. Sự thật. Nxb. 321-364. Đảng Cộng sản Việt Nam (1991). 107-215. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001). Hà Nội. 212 – 220. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII. Nxb. tr. Hà Nội. Phân tích quan điểm xây dựng nền văn hóa mới của Đảng? Thành tựu. Một số chuyên đề Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996). Chính trị quốc gia.Vấn đề xóa đói giảm nghèo trong chính sách xã hội thời kỳ đổi mới? Nguyên nhân căn bản dẫn đến tình trạng tái nghèo hiện nay? . Phân tích những nội dung cơ bản của chính sách xã hội trước đổi mới? 6. Phân tích quan điểm chỉ đạo và biện pháp thực hiện chính sách xã hội thời kỳ đổi mới? Kết quả quá trình thực hiện chính sách xã hội từ năm 1986 đến nay? HỌC LIỆU 1. 3. Chính trị quốc gia. 104-118. 4. Đảng Cộng sản Việt Nam (1987). Hà Nội. Chính trị quốc gia. 109 .

212-225. 110 . Chính trị quốc gia. Nxb. Nxb. Hà Nội. tr. 173-238.hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2008). 8.hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2009). Nguyễn Duy Quý (2008). Học viện chính trị .7. 223-280. Doãn Hùng. tr. Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước. Đổi mới tư duy và công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam – những tìm tòi và đổi mới trên con đường đi lên CNXH (1986. 9. Nxb. Hà Nội. Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ năm 1986 đến nay. Lý luận chính trị. Khoa học xã hội. tr. tr. Lý luận chính trị. Nxb. Hà Nội. Nguyễn Ngọc Hà. Đoàn Minh Huấn (Chủ biên. 2006). Học viện chính trị . 10.2006). Hà Nội. 318-441.

Mỹ đã rút quân khỏi Đông Nam Á lục địa. • Tình hình trong nước . đất nước hòa bình. nước ta cũng đã gặp vô vàn khó khăn: Hậu quả nặng nề của hơn 30 năm chiến tranh. 111 . . tình hình kinh tế .Sự tiến bộ nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ đã thúc đẩy LLSX thế giới phát triển mạnh mẽ. khối quân sự SEATO tan rã.Công cuộc xây dựng CNXH đã đạt được một số thành tựu quan trọng.Tình hình Đông Nam Á cũng có những chuyển biến mới. Trong các nước XHCN cũng xuất hiện những mâu thuẫn bất đồng. Nước ta đang ở trong tình trạng vừa có hòa bình. . thống nhất tiến lên CNXH với khí thế của một dân tộc vừa giành được thắng lợi vĩ đại. -Với thắng lợi của cách mạng Việt Nam và các nước Đông Dương. các nước ASEAN ký Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (gọi tắt là Hiệp ước Bali).xã hội ở các nước XHCN xuất hiện sự trì trệ và mất ổn định. hệ thống XHCN đã mở rộng phạm vi. ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI PHỤC VỤ KHÔI PHỤC.Năm 1975 nước ta hoàn toàn giải phóng. hai cuộc chiến tranh hai đầu biên giới làm suy giảm tiềm lực của đất nước .Tuy nhiên. Sau năm 1975. Đây cũng chính là thuận lợi cơ bản của nước ta. đến giữa thập kỉ 70 (XX). mở ra cục diện hòa bình hợp tác trong khu vực. ngày 24 – 2 – 1976. vừa có chiến tranh. Hoàn cảnh lịch sử ra đời đường lối • Tình hình thế giới .Bên cạnh đó.NAY) I. phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh. . .Chương VIII ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI THỜI KỲ ĐỔI MỚI (1986. Đó là cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt của các thế lực thù địch.Các thế lực thù địch sử dụng những âm mưu thâm độc phá hoại nước ta. PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC (1975-1985) 1.

Đại hội lần thứ V (1982): . Nội dung đường lối đối ngoại • Mục tiêu.Với các nước XHCN: + Ra sức củng cố. vì hòa bình. . . nhiệm vụ đối ngoại Được xác định tại Đại hội lần thứ IV (1976). văn hóa. hợp tác. không phân biệt chế độ chính trị. 112 . trên cơ sở tôn trọng độc lập. .Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập. tăng cường tình đoàn kết chiến đấu và quan hệ hợp tác với tất cả các nước XHCN.Đối ngoại phải trở thành một mặt trận chủ động. dân chủ và CNXH. + Đoàn kết. đấu tranh vì hòa bình.Ra sức tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi để xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của CNXH ở nước ta. về kinh tế. độc lập dân tộc.. bình đẳng và cùng có lợi. độc lập dân tộc và CNXH.Ủng hộ các cuộc đấu tranh chống đế quốc. muốn tiến nhanh lên CNXH trong một thời gian ngắn đã dẫn đến những khó khăn về kinh tế xã hội. chủ quyền. tự chủ. hòa bình. thực dân cũ và mới. Phương hướng cụ thể . nóng vội. sát cánh với các nước XHCN anh em và tất cả các dân tộc trên thế giới.Tư tưởng chủ quan.Thiết lập và mở rộng quan hệ bình thường về mặt nhà nước. • Chính sách đối ngoại Phương hướng chung . coi quan hệ với Liên Xô là hòn đá tảng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. khoa học – kỹ thuật với tất cả các nước. 2.Tiếp tục kề vai. tích cực trong đấu tranh nhằm làm thất bại chính sách của các thế lực hiếu chiến mưu toan chống phá cách mạng nước ta . + Làm hết sức mình để góp phần khôi phục và củng cố đoàn kết giữa các nước XHCH và phong trào cộng sản quốc tế. hợp tác toàn diện với Liên Xô.

+ Ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân các nước Đông Nam Á vì độc lập dân tộc.1977. góp phần xây dựng khu vực Đông Nam Á hòa bình tự do. trung lập ổn định. dân chủ. nước ta đã thiết lập quan hệ ngoâi giao với 23 nước. + Đối với các nước ASEAN: Chủ trương thiết lập quan hệ láng giềng tốt.Mở rông quan hệ với các nước. các tổ chức quốc tế: + Từ năm 1975 . ra sức bảo vệ mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào trong bối cảnh vấn đề Campuchia đang diễn biến phức tạp. trong đó đặc biệt là với Liên Xô.Đối với các nước trong khu vực: + Bảo vệ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào – Campuchia. 3. 21-9113 . Kêu gọi các nước ASEAN cùng các nước Đông Dương đối thoại và thương lượng để giải quyết các trở ngại giữa hai bên.Với các nước XHCN: + Quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước XHCN được tăng cường. phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trong khu vực trên cơ sở các nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình. ghế thành viên chính thức ngân hàng thế giới (WB. Việt Nam gia nhập hội đồng tương trợ kinh tế (khối SEV). + Ngày 31-11-1978. + Ngày 29-6-1978. hòa bình và trung lập thực sự. . Kết quả thực hiện đường lối • Thành tựu . + Việt Nam tiếp nhận ghế thành viên chính thức quỹ tiền tệ quốc tế (IMF. ổn định của khu vực. phổi hợp vì mục tiêu hòa bình. Viện trợ hàng năm và kim ngạch buôn bán giữa Việt Nam với Liên Xô và các nước XHCN khác trong khối SEV đều tăng (riêng ngoại thương chiếm 70 đến 80% kim ngạch buôn bán của Việt Nam).15-9-1976). Xác định quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào – Campuchia có ý nghĩa sống còn đối với vận mệnh của ba dân tộc. + Sẵn sàng thiết lập.. Việt Nam ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện với Liên Xô. Từ năm 1978.

+ Với các nước khác thuộc khu vực Đông Nam Á. các nước ASEAn tham gia liên minh thực hiện bao vây cô lập Việt Nam). tham gia tích cực các hoạt động Phong trào không liên kết… + Từ năm 1977. hợp tác của các nước. gia nhập ngân hàng châu Á (ADB. + Tranh thủ được sự ủng hộ. hữu nghị và hợp tác. lối suy nghĩ và hành động giản đơn. duy ý chí. nhằm xây dựng Đông Nam Á trở thành khu vực hòa bình.1976). cấm vận vế kinh tế. ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI ĐỔI MỚI PHỤC VỤ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986. đồng thời phát huy được vai trò của nước ta trên trường quốc tế. cuối năm 1976. • Hạn chế và nguyên nhân Hạn chế . 23-9-1976).Do “bệnh chủ quan.Quan hệ quốc tế của Việt Nam cũng gặo những trở ngại lớn. nóng vội chạy theo nguyện vọng chủ quan”. . lấy cớ sự kiện Campuchia. cô lập về chính trị. lấy cớ sự kiện “Campuchia”. các tổ chức quốc tế. góp phần khôi phục đất nước sau chiến tranh.Từ những năm cuối của thập kỉ 70. nước ta bị bao vây. tiếp nhận ghế thành viên Liên hợp quốc (20-9-1977). không đổi mới quan hệ đối ngoại cho phù hợp với tình hình. không tranh thủ được các nhân tố thuận lợi trong quan hệ quốc tế để khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh.NAY) 114 . một số nước tư bản mở quan hệ hợp tác kinh tế với Việt Nam.Chưa nắm bắt được xu thế chuyển từ đối đầu sang hòa hoãn và chạy đua kinh tế trên thế giới. + Tạo thuận lợi để triển khai các hoạt động đối ngoại trong giai đoạn sau. . từ năm 1979. Philppin và Thái Lan là nước cuối cùng trong tổ chức ASEAN thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (tuy nhên. .Những kết quả trên có ý nghĩa rất quan trọng đối với cách mạng Việt Nam: + Tranh thủ được nguồn viện trợ đáng kể. II. Nguyên nhân . vừa phải đương đầu với “một kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt” của các thế lực thù địch.

1. Nhu cầu cấp thiết đổi mới đường lối đối ngoại • Những thay đổi to lớn trên thế giới, thời cơ và thách thức Ảnh hưởng của cách mạng khoa học – công nghệ - Từ giữa thập kỷ 80, cuộc cách mạng khoa học công nghệ (đặc biệt là công nghệ thông tin) tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống của các quốc gia dân tộc. - Khoa học –kỹ thuật, công nghệ trở thành động lực phát triển của nền kinh tế; tham gia trực tiếp vào nền sản xuất và trở thành một trong những yếu tố quan trọng của LLSX. Diễn biến mới trong quan hệ quốc tế - Các nước XHCN lâm vào khủng hoảng sâu sắc. Đến đầu thập kỷ 90, chế độ XHCN ở Liên Xô sụp đổ, dẫn đến những biến đổi to lớn về quan hệ quốc tế. - Trật tự thế giới được hình thành từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai trên cơ sở hai khối đối lập do Liên Xô và Hoa kỳ đứng đầu (trật tự thế giới hai cực) tan rã, mở ra một trật tự thế giới mới. Trong thời kỳ này, những cuộc chiến tranh cục bộ xung đột, tranh chấp vẫn còn, nhưng xu thế của thế giới là hòa bình hợp tác và phát triển. - Trước diễn biến mới của tình hình thế giới, các quốc gia, các tổ chức và lực lượng chính trị quốc tế thực hiện điều chỉnh chiến lược đối nội, đối ngoại và phương thức hành động cho phù hợp với nhu cầu nhiệm vụ bên trong và xu hướng phát triển của thế giới. - Các nước đấu tranh mạnh mẽ nhằm xác lập vai trò, vị thế của mình đối với khu vực và thế giới. Xu hướng đa cực hoá chính trị đang trở thành phổ biến của thế giới đương đại. Xu thế toàn cầu hóa và tác động của nó - Dưới góc độ kinh tế, toàn cầu hóa là quá trình LLSX và quan hệ kinh tế quốc tế phát triển vượt qua các rào cản bởi biên giới quốc gia và khu vực, lan tỏa ra phạm vi toàn cầu, trong đó hàng hóa, vốn, tiền tệ, thông tin, lao động… vận động thông thoáng; sự phân công lao động mang tính quốc tế. - Những tác động tích cực của toàn cầu hóa: Trên cơ sở thị trường được mở rộng, trao đổi hàng hóa tăng mạnh đã thúc đẩy phát triển sản xuất nhà nước; nguồn vốn, khoa học công nghệ, kinh nghiệm quản lý cùng các hình thức đầu tư, hợp tác khác mang lại lợi ích cho các bên hợp tác. Mặt khác toàn cầu hóa làm 115

tăng tính tùy thuộc lẫn nhau, nâng cao sự hiểu biết giữa các quốc gia, thuận lợi cho việc xây dựng môi trường hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nuớc. Những tác động tiêu cực của toàn cầu hóa: Xuất phát từ việc các nước công nghiệp phát triển thao túng, chi phối quá trình toàn cầu hóa tạo nên sự bình đẳng trong quan hệ quốc tế và làm tăng sự phân cực giữa nước giàu và nước nghèo. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương - Nổi lên của tam giác chiến lược mới Mỹ - Trung - Nhật - nhân tố chủ yếu chi phối an ninh chính trị của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. - Trong khu vực tuy vẫn tồn tại nhiều nguy cơ bùng nổ xung đột, nhưng châu Á - Thái Bình Dương sau chiến tranh lạnh vẫn được đánh giá là khu vực yên tĩnh và ổn định nhất của thế giới. - Châu Á - Thái Bình Dương trở thành khu vực có tiềm lực lớn và năng động nhất về phát triển kinh tế. Tuy nhiên, quá trình hợp tác phát triển kinh tế của khu vực cũng đang gặp phải những khó khăn trở ngại. • Tình hình đất nước và yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam Tình hình đất nước - Đất nước đang ở trong tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng. - Hậu quả của hai cuộc chiến tranh biên giới và sức ép từ biên giới phía Bắc. - Đất nước đứng trước những thách thức và tác động sâu sắc từ những đảo lộn diễn ra trên thế giới. - Sự đối đầu, thù địch của Mỹ và một số nước khác trong khu vực đối với Việt Nam gây khó khăn nghiêm trọng cho sự phát triển của cách mạng Việt Nam. - Từ năm 1979, xuất hiện vấn đề Campuchia, quan hệ giữa Việt Nam nói riêng và các nước Đông Dương nói chung với nhiều nước trên thế giới và với ASEAN giảm xuống mức thấp nhất. Yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng Việt Nam - Giải tỏa tình trạng đối đầu, thù địch, phá thế bị bao vây, cấm vận, tiến tới bình thường hóa và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước, tạo môi trường quốc tế thuận lợi để tập trung xây dựng kinh tế là nhu cầu cấp thiết và cấp bách đối với nước ta. - Nhu cầu chống tụt hậu về kinh tế. - Tăng cường hợp tác đa phương với khu vực sẽ tạo nên sự đan xen quyền lợi, sự phụ thuộc về lợi ích kinh tế giữa các nước với nhau và giữa các nước với Việt Nam. 116

3. Các giai đoạn phát triển nhận thức của Đảng về đối ngoại • 1986-1995: Phá thế bao vây, cấm vận, đa dạng phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế 1986- 1988: Giai đoạn khởi đầu đổi mới tư duy - Đại hội VI (1966) và Nghị quyết 13 BCT: + Đổi mới phương thức tập hợp lực lượng. + Ra sức tranh thủ các nước anh em, bè bạn và dư luận rộng rãi trên thế giới, phân hóa hàng ngũ đối phương, chuyển cuộc đấu tranh từ trạng thái đối đầu sang đấu tranh và hợp tác trong cùng tồn tại hòa bình; + Ra sức lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - kỹ thuật và xu thế quốc tế hóa cao của kinh tế thế giới. 1989- 1995: Hình thành đường lối mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ đối ngoại - Các Hội nghị Trung ương khóa VI, Đại hội VII (1991) và các Hội nghị Trung ương khóa VII về đối ngoại: + Chuyển mạnh hoạt động ngoại giao từ quan hệ chính trị là chủ yếu sang quan hệ chính trị - kinh tế, mở rộng quan hệ kinh tế, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. + “Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới”, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển. + Mở rộng quan hệ đối ngoại theo phương châm "thêm bạn, bớt thù"; nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, đoàn kết quốc tế. + Mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam, cả về chính trị, kinh tế, văn hóa.... + Nguyên tắc triển khai mạnh mẽ và đồng bộ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hoá và đa phương hoá quan hệ đối ngoại là giữ vững nguyên tắc độc lập, thống nhất và CNXH, đồng thời phải rất sáng tạo, năng động, linh hoạt phù hợp với vị trí, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của nước ta cũng như diễn biến của tình hình thế giới và khu vực, phù hợp với đặc điểm từng đối tượng ta có quan hệ. 1996 - nay: Nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế 117

đa phương hóa. hợp tác và phát triển. HĐH và duy trì sự phát triển bền vững cho đất nước.Tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới. tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực". các diễn đàn quốc tế. ổn định.+ Tiếp tục mở rộng quan hệ quốc tế. tham gia tích cực và đóng góp cho hoạt động của các tổ chức quốc tế. nước mạnh. + Phát huy tốt nội lực kết hợp với mở rộng hợp tác quốc tế là vấn đề cơ bản quyết định thành công sự nghiệp CNH. chính trị khu vực và quốc tế. thực hiện dân giàu. . tạo thêm nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. văn minh. độc lập dân tộc. dân chủ và tiến bộ xã hội. . hợp tác nhiều mặt với các nước. nhiệm vụ đối ngoại . 3. hiện đại hóa. đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế. + Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ.Kết hợp nội lực với các nguồn lực từ bên ngoài tạo thành nguồn lực tổng hợp để đẩy mạnh công nghiệp hóa. + Coi trọng quan hệ với các nước phát triển và các trung tâm kinh tế chính trị thế giới. nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo Mục tiêu. . + Ra sức tăng cường quan hệ với các nước láng giềng và các nước trong tổ chức ASEAN. Việt Nam là bạn. không ngừng củng cố quan hệ với các nước bạn bè truyền thống. hòa bình. dân chủ. + Đoàn kết với các nước đang phát triển. chính sách đối ngoại rộng mở. góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình.Giữ vững môi trường hòa bình. để phát triển kinh tế .xã hội. Đồng thời chủ trương “xây dựng nền kinh tế mở” và “đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới”. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.Phát huy vai trò và nâng cao vị thế của Việt Nam trong quan hệ quốc tế. xã hội công bằng. với phong trào không liên kết. đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác. Nội dung đường lối đối ngoại đổi mới • Mục tiêu. Tư tưởng chỉ đạo 118 . đa dạng hóa các quan hệ quốc tế. các trung tâm kinh tế.

giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. . bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. đẩy nhanh nhịp độ cải cách thể chế. xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. tôn trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân.Bảo đảm lợi ích dân tộc chân chính là xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.xã hội. hội nhập kinh tế quốc tế .Giữ vững ổn định chính trị.Chủ động và tích cực hộ nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp. .Trên cơ sở thực hiện các cam kết gia nhập WTO.Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. . bền vững. chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại. quy định của WTO.Giữ vững độc lập tự chủ. Coi trọng quan hệ hòa bình. . cơ chế.Phát huy tối đa nội lực đi đôi với thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài.Nắm vững hai mặt hợp tác và đấu tranh trong quan hệ quốc tế. đấu tranh để hợp tác.Bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế kinh tế phù hợp với các nguyên tắc.Đưa các quan hệ quốc tế đã được thiết lập đi vào chiều sâu.. nhưng vẫn phải đấu tranh dưới hình thức và mức độ thích hợp với từng đối tác. đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. . . chính sách kinh tế phù hợp với chủ trương. ổn định. đồng thời thực hiện nghĩa vụ quốc tế theo khả năng của Việt Nam. hiệu lực của bộ máy nhà nước.Đẩy mạnh cải cách hành chính. hợp tác với khu vực.Kết hợp đối ngoại của Đảng. . kinh tế . tạo ra và sử dụng có hiệu quả các lợi thế so sánh của đất nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 119 . nâng cao hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. khu vực và toàn cầu. không phân biệt chế độ chính trị xã hội. . tránh trực diện đối đầu. Xác định hội nhập kinh tế quốc tế là công việc của toàn dân. định hướng của Đảng và Nhà nước. • Một số chủ trương. đồng thời phát huy vai trò của Nhà nước. tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. . tránh bị đẩy vào thế cô lập. chủ động tham gia các tổ chức đa phương. cố gắng thúc đẩy mặt hợp tác. . tự cường đi đôi với đẩy mạnh đa phương hóa. ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.Mở rộng quan hệ với mọi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. .

120 .Trong quan hệ với các nước. hợp tác cùng phát triển. hội nhập kinh tế quốc tế. lãnh thổ. . các phong trào cách mạng và tiến bộ trên thế giới. gây khó khăn trong việc thực hiện các cam kết của các tổ chức kinh tế quốc tế. ổn định. cấm vận về kinh tế.Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng. chính trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại. ta đã giải quyết được một số vấn đề do lịch sử để lại về biên giới. đa dạng với các chủ thể quan hệ quốc tế. . .Các hoạt động đối ngoại đã góp phần giữ vững môi trường hòa bình. . hệ thống luật pháp chưa hoàn chỉnh. xã hội và môi trường trong quá trình hội nhập.Giải quyết tốt các vấn đề văn hóa. cô lập về chính trị. chúng ta còn bị lúng túng.Giữ vững và tăng cường quốc phòng. Kết quả thực hiện đường lối • Thành tựu .xã hội. cơ chế. các đảng cánh tả. . an ninh trong quá trình hội nhập.Xây dựng và vận hành có hiệu quả mạng lưới an sinh xã hội. hữu nghị.Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. hữu nghị và hợp tác với các ĐCS và công nhân. phát triển kinh tế . xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới.Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. bị động. sự quản lý của Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại. . . phấn đấu xây dựng đường biên giới trên đất liền và trên biển thành đường biên giới hòa bình. vùng chồng lấn trên biển với các nước liên quan. không đồng bộ. .Việt Nam đã tăng cường quan hệ đoàn kết.Từ chỗ bị bao vây. nhất là các nước lớn. • Hạn chế và nguyên nhân . . thông qua đàm phán hòa bình.Một số chủ trương. doanh nghiệp và sản phẩm trong hội nhập kinh tế quốc tế. Nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới đang toàn cầu hóa. tùy thuộc lẫn nhau giữa các nước. chính sách chậm được đổi mới so với yêu cầu mở rộng quan hệ đối ngoại. đến nay nước ta đã phát triển quan hệ đa phương. Chưa xây dựng được quan hệ lợi ích đan xen..Trong hai thập kỷ qua. 4.

Phân tích những quan điểm về đối ngoại của Đại hội IV (1976) và kết quả thực hiện? 4. Phân tích kết quả thực hiện đường lối đối ngoại đổi mới của Đảng và chứng minh rằng đường lối đối ngoại của Đảng đã đáp ứng được nhu cầu thực tiễn cách mạng Việt Nam? • Trả lời câu hỏi trắc nghiệm Câu 1. nhiệm vụ đối ngoại đã đề ra? 3. coi quan hệ với Liên Xô là hòn đá tảng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam” được xác định vào giai đoạn: A. trình độ trang thiết bị lạc hậu. VẤN ĐỀ TIỂU LUẬN.. cán bộ doanh nghiệp ít hiểu biết về luật pháp quốc tế. Phân tích kết quả thực hiện đường lối đối ngoại những năm 1975-1985 và so sánh với mục tiêu. về kỹ thuật kinh doanh. Quan điểm “Đoàn kết. C. 1986-1996.1977.Chưa hình thành được một kế hoạch tổng thể và dài hạn về hội nhập kinh tế quốc tế và một lộ trình hợp lý cho việc thực hiện các cam kết. 1975-1985. THẢO LUẬN I. Phân tích hoàn cảnh lịch sử ra đời đường lối đối ngoại thời kỳ 1975-1985? 2. trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Bài tập cá nhân • Viết tự luận 1. 19 nước. BÀI TẬP. .Doanh nghiệp nước ta hầu hết quy mô nhỏ. 121 .Đội ngũ cán bộ lĩnh vực đối ngoại nhìn chung chưa đáp ứng được nhu cầu cả về số lượng và chất lượng. 1954-1975. D. kết cấu hạ tầng và các ngành dịch vụ cơ bản phục vụ sản xuất kinh doanh đều kém phát triển và có chi phí cao hơn các nước khác trong khu vực. . Bài tập 1. B. Câu 2. 1945-1954. yếu kém cả về quản lý và công nghệ. hợp tác toàn diện với Liên Xô. Tại sao nói: Đường lối đối ngoại của Đảng những năm 1975-1985 còn mang nặng dấu ấn ý thức hệ và phe phái? 5. nước ta thiết lập thêm quan hệ ngoại giao với bao nhiêu nước? A. Từ 1975 .

Câu 5. D. cấm vận. B. D. C. chống tụt hậu về kinh tế. Khu vực châu Á – Thái Bình Dương là khu vực: A. Brunay và Thái Lan. Cả A. Philippin và Thái Lan. Chú trọng củng cố. 25 nước. Tăng tính tùy thuộc lẫn nhau. C. Câu 4. nâng cao sự hiểu biết giữa Việt Nam với các quốc gia khác. Đại hội lần thứ V (1982) của Đảng xác định: A. C. Còn tồn tại những bất ổn như vấn đề hạt nhân. Những nước cuối cùng trong ASEAN thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam là: A. D. Mở rộng thị trường. Xu thế hòa bình hợp tác trong khu vực phát triển mạnh. Thái Lan và Myama. Sẵn sàng thiết lập. Câu 6. Câu 3. D. C. D. C. thu hẹp khoảng cách phát triển giữa nước ta với các quốc gia khác. tăng cường vũ trang. Phá thế bị bao vây. Quan hệ Việt Nam – Lào – Campuchia có ý nghĩa sống còn đối với vận mệnh của ba dân tộc. tranh chấp lãnh thổ.B. phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Lào và Campuchia. B. Thái Lan và Inđonêxia. Philippin. 23 nước. Bảo vệ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào – Campuchia. B. Có tiềm lực lớn và năng động về kinh tế. tăng cường hợp tác về mọi mặt với Lào và Campuchia. trao đổi hàng hóa. 21 nước. Yêu cầu. 122 . Tham gia vào phân công lao động quốc tế. lãnh hải. C. B. B. nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong những năm 19751985 là: A.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (4-2001) tuyên bố: A. Việt Nam sẵn sàng là bạn. là đối tác tin cậy của các nước. 2. là đối tác tin cậy của các nước. B. phấn đấu vì hòa bình. Nghị quyết Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ (khóa VII. D. Việt Nam sẵn sàng là bạn. Việt Nam muốn đổi mới phương thức hợp tác. để tranh thủ cơ hội. C. Văn kiện nào của Đảng đánh dấu bước đột phá quan trọng trong đổi mới tư duy đối ngoại của Đảng những năm 1986 đến nay? A. nhằm kết hợp nội lực với ngoại lực thành nguồn lực tổng hợp phát triển đất nước. Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước. C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (6-1991) xác định: A. B.Câu 7. nhằm tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. D. D. Câu 9.Phân tích những yếu tố. Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước. chú trọng hiệu quả hợp tác trên tinh thần bình đẳng. Việt Nam sẵn sàng là bạn. mở rộng cửa để tiếp thu vốn. Nghị quyết Đại hội lần thứ VII (6-1991) của Đảng. Hội nghị Trung ương lần thứ 9 (khóa IX. là đối tác tin cậy của các nước. C. Việt Nam sẵn sàng là bạn. Câu 10. độc lập và phát triển. B. 1-2004). Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa VIII. Bài tập nhóm . công nghệ.1988). 1-1994). độc lập và phát triển. Câu 8. điều kiện lịch sử tác động đến quá trình hoạch định đường lối đối ngoại trước đổi mới? 123 . 12-1997). Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới. để học tập kinh nghiệm quản lý của nước ngoài. Đại hội lần thứ VII (6-1991) của Đảng. Chủ trương “chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế” được đề ra tại: A. phấn đấu vì hòa bình. Nghị quyết Đại hội lần thứ VI (12-1986) của Đảng. là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế. tiếp cận thị trường thế giới. Nghị quyết 13 Bộ Chính trị (5. B. C. xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ D. Đại hội lần thứ IX (4-2004) của Đảng.

Vấn đề kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại những năm đổi mới (1986.nay). ảnh hưởng của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam? .Phân tích kết quả thực hiện đường lối đối ngoại đổi mới và chứng minh rằng. nhận thức của Đảng về đổi mới đường lối đối ngoại đã có những bước phát triển vượt bậc so với trước đổi mới? .Phân tích những nguyên nhân gây nên những tồn tại. nhiệm vụ đối ngoại những năm 1975-1985? 2. . thời cơ và thách thức đối với cách mạng Việt Nam trong những năm đổi mới? 124 .Quan hệ với các nước láng giềng và khu vực của Việt Nam thời kỳ đổi mới (1986. cấm vận.Đa phương hóa.Những nhận thức về mục tiêu.So sánh đường lối đối ngoại trước và sau đổi mới.Tại sao nói: Đường lối đối ngoại đổi mới có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng CNXH những năm 1986 đến nay? . III. . đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại và vấn đề phá thế bao vây. Thảo luận .Chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ thời kỳ đổi mới (1986.nay).nay).Hãy chứng minh rằng. chính sách đối ngoại của Đảng trước đổi mới có gì giống và khác biệt so với thời kỳ đổi mới? . Phân tích những thay đổi to lớn trên thế giới.nay). Phân tích chính sách đối ngoại của Đảng những năm 1975-1985? Ưu điểm? Hạn chế? 3.nay).Nhận thức của Đảng về vấn đề hợp tác và đấu tranh trong quan hệ đối ngoại thời kỳ đổi mới (1986. . Phân tích hoàn cảnh ra đời và mục tiêu. hạn chế trong kết quả thực hiện đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới? Nguyên nhân nào là chính yếu? CÂU HỎI ÔN TẬP 1. Tiểu luận . cô lập thời kỳ đổi mới (1986. từ đó chỉ ra những bước phát triển của đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới? .. . nhiệm vụ.Vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế? Tác dụng. đường lối đối ngoại thời kỳ này đã đáp ứng được nhu cầu thực tiến của cách mạng Việt Nam? II.

tr.4. tr. Nxb.95-100. Một số chuyên đề Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nxb. Hà Nội. 449-470. Hà Nội. Hà Nội. Lý luận chính trị. Đảng Cộng sản Việt Nam – những tìm tòi và đổi mới trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (1986. 8. Hà Nội. 77-89. Nxb. Hà Nội. Hà Nội. tr. Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước. 400-475. Hà Nội. Đổi mới tư duy và công cuộc đổi mới ở Việt Nam. 2. IX). 10. Nguyễn Duy Quý (2008). 3.nay đã có những bước đột phá và phát triển quan trọng? 5. Nxb. Học viện chính trị . Nguyễn Trọng Phúc (2001). Nguyễn Dy Niên (2002).hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2009). Chính trị quốc gia. 211-236. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X. 125 . 4. Chính trị quốc gia. 113-120. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005). đường lối đối ngoại đổi mới đã đáp ứng được nhu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc? 6. Hà Nội. Hà Nội. Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Khoa học xã hội. Nxb. Học viện chính trị . 288-340. Nxb. Nxb.123-129.319-329. 83-96. Nxb. Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ năm 1986 đến nay. tr. Nxb. Hãy chứng minh rằng. tr. Đoàn Minh Huấn (Chủ biên. Chính trị quốc gia. 7. tr. phù hợp? HỌC LIỆU 1. Đại học quốc gia Hà Nội (2008).hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2008). Lý luận chính trị. 112-116. Chính trị quốc gia. Doãn Hùng. VII. 6. 302-348. 9. 292-296. tr. Chính trị quốc gia. Hãy chứng minh rằng.2006). Nxb. Văn kiện Đảng thời kỳ đổi mới (Đại hội VI. Hà Nội. 2006). tr. Một số kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới. Phân tích những nội dung cơ bản của đường lối đối ngoại đổi mới và chứng minh rằng. Ngoại giao Việt Nam 1945-2000 (2002). VIII. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006). đường lối đó là đúng đắn. 5. Lý luận chính trị. tr. Nguyễn Ngọc Hà.104-109. trong nhận thức của Đảng về đổi mới đường lối đối ngoại những năm 1986. tr. 442-468. Chính trị quốc gia.

126 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->