MỤC LỤC

Thông tin chung về môn học

1

Chương I Chương II Chương III

Bài mở đầu: Nhập môn Đường lối cách mạng của Đảng 5 Cộng sản Việt Nam Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh 7 chính trị đầu tiên (1920-1930) Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975) 22 36

Chương IV Chương V Chương VI Chương VII Chương VIII

Đường lối công nghiệp hóa thời kỳ đổi mới (1986- nay) 53 Chủ trương xã hội kinh tế thị trường định hướng xã hội 67 chủ nghĩa thời kỳ đổi mới (1986- nay) Chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới 80 (1986- nay) Đường lối văn hóa và chính sách xã hội thời kỳ đổi mới 93 (1986- nay) Đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới (1986- nay) 109

1

TẬP BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (Dành cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh) THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
I. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC

1. Kiến thức (1). Nắm vững được điều kiện lịch sử, quá trình ra đời tất yếu của Đảng – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam. (2.) Hiểu nội dung cơ bản của mỗi đường lối và một số chính sách của Đảng trong quá trình cách mạng Việt Nam. (3). Đánh giá đường lối và hiệu quả thực hiện đường lối. 2. Kỹ năng (1). Rèn luyện năng lực tư duy độc lập trong nghiên cứu đường lối cách mạng của Đảng. (2). Hình thành duy phê phán, kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá những vấn đề liên quan đến môn học. Từ đó, vận dụng kiến thức đã học để chủ động, tích cực nhận thức những vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. (3). Rèn luyện kỹ năng viết, có kỹ năng làm việc cá nhân, làm việc nhóm và trình bày kết quả nghiên cứu. 3. Thái độ (1) Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. (2) Quyết tâm phấn đấu thực hiện đường lối cách mạng của Đảng. (3) Có thái độ nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong nhận thức về cuộc sống, xã hội, tự rèn luyện bản thân trở thành người có phẩm chất , bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trình độ chuyên môn tốt; hình thành tình cảm, niềm tin vào con đường cách mạng mà dân tộc ta đã lựa chọn.
II. THỜI LƯỢNG VÀ CÁC MÔN HỌC TIÊN QUYẾT

1. Thời lượng Gồm 45 tiết (03 tín chỉ), thực hiện theo nguyên tắc chia tổng số tiết như sau: - Giảng lý thuyết: 30 tiết. - Thảo luận trên lớp: 12 tiết. 2

- Tự học: 03 tiết. 2. Môn học tiên quyết Tư tưởng Hồ Chí Minh.
III. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC

Môn học bao gồm 8 chương, là một hệ thống tri thức về quá trình hoạch định đường lối của Đảng, gắn liền với những hoạt động đa dạng, phong phú, nhằm thực hiện đường lối của Đảng, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam từ khi Đảng ra đời (1930) cho đến nay. Môn học trình bày một cách khách quan, có hệ thống quá trình ra đời của Đảng – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam và đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, các biện pháp, giải pháp trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, so sánh với yêu cầu thực tiễn, thông qua sự kiểm nghiệm của thực tiễn để đánh giá đường lối của Đảng; khẳng định những thành công, chỉ ra những hạn chế trong quá trình hoạch định, thực hiện đường lối, từ đó làm rõ những nguyên tắc, những quy luật khách quan chi phối quá trình Đảng hoạch định, thực hiện đường lối. IV. HỌC LIỆU (xếp theo thứ tự ưu tiên) 1. Học liệu bắt buộc 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (dành cho các trường đại học và cao đẳng), tái bản lần thứ nhất, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 3. Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (2009), Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ năm 1986 đến nay, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2. Học liệu tham khảo 4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng Toàn tập (54 tập), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 5. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Văn kiện Đảng thời kỳ đổi mới (Đại hội VI, VII, VIII, IX), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 3

10.com NỘI DUNG Chương mở đầu NHẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM I. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ. Hà Nội. Đối tượng nghiên cứu • Khái niệm “đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam” Khái niệm “Đường lối” 4 . cứu nước.Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam . Chính trị quốc gia. 9. Kiểm tra đánh giá thường xuyên 2. Nxb. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006). thắng lợi và bài học. thắng lợi và bài học. Chính trị quốc gia. Lê Mậu Hãn (2006). Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị (1995). ĐÁNH GIÁ 1. Chính trị quốc gia. Nxb. 7. Hà Nội. KIỂM TRA.6. Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 1. Nxb. 8. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN Họ và tên: Vũ Thị Thu Hà Địa chỉ làm việc: . Thi cuối kỳ VI. Chính trị quốc gia. V.Khoa Lý luận Chính trị và Xã hội Số điện thoại: 0936428075 Địa chỉ E-mail: hanghia1612@gmail. Nxb. Hà Nội. Đảng Cộng sản Việt Nam. Nxb. Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị (1996). Hà Nội. Kiểm tra đánh giá định kỳ 3. 2003). Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam qua các Đại hội và Hội nghị Trung ương 1930-2002. Nguyễn Trọng Phúc (chủ biên. các Đại hội và Hội nghị Trung ương. ĐỐI TƯỢNG. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Lao động.

Đường lối là cơ sở để hoạch định chính sách. . phương châm. Hoạch định đường lối là công việc quan trọng hàng đầu của một nhà nước.Là hệ thống quan điểm. chỉ thị .Đường lối cách mạng của Đảng được thể hiện qua cương lĩnh. một chính đảng. tổ chức. chính sách của Đảng về phương hướng. Khái niệm “Đường lối cách mạng của Đảng CSVN” . nổi bật thời kỳ đổi mới II. nhằm thực hiện một mục tiêu nhất định trong một thời kỳ nhất định. quyết định vị trí của nhà nước. xây dựng thành đường lối. quân sự. Nhiệm vụ nghiên cứu . phương hướng. văn hóa…). Phương pháp nghiên cứu 5 . phát triển và kết quả thực hiện đường lối cách mạng của Đảng. có thể phân loại thành đường lối đường lối chung và đường lối trên các lĩnh vực cụ thể (chính trị. từ thực tiễn tổng kết thành lý luận.Làm rõ sự ra đời tất yếu của ĐCSVN .. do một nhà nước. Đường lối đúng là một trong những nhân tố quyết định sự phát triển thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực. văn hoá .. . trong đó chú trọng đến một số đường lối. . một chính đảng.. • Đối tượng nghiên cứu . nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam và các biện pháp. phương thức tổ chức thực tiễn về chính trị. giải pháp trong tổ chức thực hiện. quân sự. chủ trương của Đảng về mục tiêu. kinh tế. nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam (từ CMDTDCND đến CMXHCN). đề ra biện pháp thực hiện trên mọi lĩnh vực hoặc một lĩnh vực nhất định.Là chuẩn tắc cơ bản về phương hướng. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC 1. của Đảng.Căn cứ vào phạm vi và nội dung. bổ sung và hoàn thiện đường lối. của chính đảng đó đối với quốc gia dân tộc. 2. hoặc từng lĩnh vực hoạt động của một nhà nước. . nghị quyết.chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam. tư tưởng. lực lượng. chủ trương.Sự ra đời của Đảng và hệ thống quan điểm. nhiệm vụ. -Đường lối đúng đắn là kết quả của một quá trình nghiên cứu tìm tòi vận dụng lý luận vào thực tiễn. mục tiêu..xã hội.. chủ trương quan trọng.Làm rõ quá trình hình thành. một chính đảng. một tổ chức chính trị xã hội vạch ra. thông qua thực tiễn để kiểm nghiệm.

chính sách của Đảng. chủ trương quan trọng của Đảng trong thời kỳ đổi mới. so sánh. cụ thể hoá và trừu tượng hóa.Sinh viên có cơ sở vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động.• Cơ sở phương pháp luận . xã hội… theo đường lối. định hướng phấn đấu theo mục tiêu. 2.Là chủ nghĩa Mác-Lênin.. các quan điểm có ý nghĩa phương pháp luận của Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng • Các phương pháp nghiên cứu . ngoài ra có sự kết hợp các phương pháp khác như phân tích.Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về sự ra đời của Đảng. 6 .Bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. quy nạp và diễn dịch. về đường lối của Đảng trong CMDTDCND và CMXHCN. tích cực giải quyết những vấn đề kinh tế. lý tưởng và đường lối của Đảng.. chú trọng một số đường lối.Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phương pháp lịch sử và phương pháp lôgic. . tổng hợp. nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. chính trị. Ý nghĩa của việc học tập môn học . .

trực tiếp đến phong trào cộng sản. là xâm lược thuộc địa. lay chuyển. giai cấp công nhân phải lập ra ĐCS để đáp ứng yêu cầu khách quan trong cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống áp bức bóc lột.Chủ nghĩa Mác-Lênin là hệ tư tưởng của ĐCS. .Bản chất của CNĐQ là chiến tranh. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX. công nhân quốc tế và sự hình thành các tổ chức cộng sản quốc tế. thuộc địa với đế quốc). đã chỉ rõ: Muốn giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh. . nhất là các nước châu Á. • Ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin . + Chống CNĐQ. những thành phần ưu tú.Chủ nghĩa Mác-Lênin là một tiền đề lý luận dẫn tới sự ra đời của ĐCS. nô dịch và thống trị thuộc địa tàn bạo của CNĐQ làm cho mâu thuẫn giữa các nước xuất hiện và ngày càng phát triển mạnh mẽ (2 mâu thuẫn chủ yếu: Đế quốc với đế quốc. sự phản ứng của các nước thuộc địa ngày càng gay gắt.Sự xâm chiếm. tích cực ở những nước tự thuộc địa vào phong trào cộng sản. lôi cuốn quần chúng nhân dân. . đầu thế kỷ XX • Sự chuyển biến của CNTB và hậu quả của nó . chủ nghĩa Mác-Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã tạo ra những tiền đề cần thiết cho sự ra đời của ĐCSVN.Tư tưởng về ĐCS của chủ nghĩa Mác-Lênin đã ảnh hưởng to lớn. • Tác động của Cách mạng Tháng Mười Nga và Quốc tế Cộng sản Cách mạng Tháng Mười Nga ( 7-11-1917): 7 . trong đó có Việt Nam. HOÀN CẢNH RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1. khai thác. .Chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền (ĐQCN). giành độc lập cho các dân tộc thuộc địa trở thành một nội dung lớn của phong trào cách mạng thế giới.Chương I ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN (1920-1930) I. . có sức ảnh hưởng to lớn.Ở Việt Nam.

ĐCS Anh. bóc lột nặng nề. Pháp (1920).Thi hành chính sách kinh tế phản động. cổ vũ các dân tộc bị áp bức đứng lên tự giải phóng mình. Sự ra đời của Quốc tế Cộng sản III (3-1919): .Thực dân Pháp thi hành chính sách chuyên chế điển hình. xuất hiện nhiều giai tầng mới.Đã làm biến đổi căn bản tình hình thế giới. Luận cương đã chỉ ra phương hướng đấu tranh giải phóng cho các dân tộc bị áp bức.Tại Đại hội II của Quốc tế Cộng sản (1920). kết cấu giai cấp thay đổi. Sử dụng chính sách “ Ngu dân dễ trị”. Hoàn cảnh trong nước cuối thế kỷ XIX. nô dịch về văn hoá. ĐCS Trung Quốc.CNĐQ. đầu thế kỷ XX • Chính sách cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam Về chính trị . Về kinh tế . • Sự phân hóa xã hội và các mâu thuẫn của xã hội thuộc địa Việt Nam Sự phân hóa xã hội Xã hội Việt Nam diễn ra quá trình phân hóa sâu sắc. .Lênin đã trở thành hiện thực và được truyền bá rộng rãi. đồng thời ở một số giai tầng lại tiếp tục có sự phân hóa: 8 . ĐCS Mông Cổ (1921)… . Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin được công bố.Là bằng chứng chứng minh rằng chủ nghĩa Mác..Làm cho phong trào cách mạng vô sản ở các nước TBCN Phương Tây và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa Phương Đông có quan hệ mật thiết với nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung. 2. .Kìm hãm. Về văn hoá .Thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. mà còn lan toả sâu rộng tới các nước thuộc địa. . Nó không chỉ tác động sâu sắc đến phong trào cách mạng vô sản ở các nước tư bản.Dẫn đến sự ra đời của hàng loạt các ĐCS: ĐCS Mỹ (1919).

.. cứu nước” nhanh chóng lan ra nhiều vùng ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Phong trào “Phò vua.Ngày 1-11-1885. + Hình thành mâu thuẫn mới: Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược.Giai cấp nông dân. . cơ bản.Giai cấp công nhân. . . nhà Vua xuống chiếu Cần Vương. Tính chất và mâu thuẫn của xã hội thuộc địa Việt Nam . trong đó mâu thuẫn bao trùm.Mâu thuẫn xã hội thay đổi: + Mâu thuẫn cơ bản vốn có trong lòng xã hội Việt Nam phong kiến là mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ phong kiến không mất đi mà vẫn tiếp tục tồn tại. NGUYỄN ÁI QUỐC VÀ QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP ĐẢNG 1. Quảng Trị.Giai cấp tư sản (phân hóa thành tư sản dân tộc và tư sản mại bản). . Thượng thư bộ binh Tôn Thất Thuyết đánh toà khâm sứ Trung Kỳ. .Tính chất xã hội thay đổi: + Chính sách cai trị của thực dân Pháp đã làm thay đổi tính chất xã hội Việt Nam. .Tiểu tư sản. chủ yếu là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc ta với thực dân Pháp và tay sai. vị trí các giai cấp ở Việt Nam đều bị mâu thuẫn này chi phối. + Xã hội Việt Nam từ một xã hội phong kiến độc lập đã trở thành xã hội thuộc địa nửa phong kiến. gay gắt. + Hai mâu thuẫn đó gắn chặt với nhau. Vua bị bắt. ngày 13-7-1885.Tại đây. ông đưa vua Hàm Nghi lên vùng núi Tân Sở. phong kiến (chia làm hai bộ phận:Tầng lớp trên và địa chủ vừa và nhỏ).Giai cấp địa chủ. Khởi nghĩa nông dân Yên Thế (1884-1913): 9 . Thái độ.5-7-1885. Bị thất bại. nhưng phong trào yêu nước còn kéo dài đến đầu thế kỷ XIX. II. Cuộc khủng hoảng con đường cứu nước • Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng chính trị phong kiến Phong trào Cần Vương (1885-1896): .

Xu hướng cải lương: + Phong trào Duy Tân (1906-1908): Do Phan Châu Chinh. • Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng chính trị tư sản Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) . Phong trào diễn ra khá sôi nổi. phản đối vũ trang bạo động chống Pháp. dân chủ và cải cách văn hoá . rước beo cửa sau”. Huỳnh Thúc Kháng.xã hội.địa bàn trọng yếu về mặt quân sự.Phong trào diễn ra dưới sự lãnh đạo của người anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám. ở vùng rừng núi Yên Thế. “chẳng khác nào xin giặc rủ lòng thương”. + Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục (1907): Do Lương Văn Can. . Trần Quý Cáp đứng đầu. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918 .Xu hướng bạo động: + Phong trào Đông Du (1906-1908): Do Phan Bội Châu (1867-1940) khởi xướng và lãnh đạo. + Việt Nam Quang phục Hội (1912): Cách mạng Tân Hợi nổ ra. chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn ảnh hưởng đến Phan Bội Châu. Sự thất bại này chứng tỏ hệ tư tưởng phong kiến không thể giúp nhân dân ta thoát khỏi kiếp nô lệ và hoàn toàn bất lực trước nhiệm vụ của lịch sử đề ra.Kết luận: Mặc dù chiến đấu rất anh dũng. giương cao ngọn cờ..xã hội. chẳng khác gì “đuổi hổ cửa trước. tuyên truyền cho việc học chữ quốc ngữ. nhưng cuối cùng các phong trào đều bị dập tắt. Ông chuyển sang lập trường dân chủ tư sản. Phong trào kéo dài gần 30 năm. lập ra Việt Nam Quang phục hội (5-1912) để chống Pháp. kêu gọi Pháp cho phép thực hiện những cải cách dân chủ. Hạn chế lớn của ông là chủ trương dựa vào Nhật để đánh Pháp. song cũng không giành được thắng lợi . Nguyễn Quyền lãnh đạo. bài trừ mê tín dị đoan.1930) 10 . Hạn chế của ông là dựa vào Pháp chống chính quyền tay sai. dưới các hình thức tuyên truyền cải cách văn hoá .

“Đảng Thanh niên” ( 1926). chấm dứt vai trò của giai cấp tư sản. phong trào tẩy chay Hoa kiều. + Cuộc đấu tranh đòi mở rộng các quyền tự do. Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước • Hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc 11 . “ Việt Nam nghĩa hoà Đoàn” (1925). Tiêu biểu là Đảng Lập hiến của Bùi Quang Chiêu (1923). với khẩu hiệu: “Người Việt Nam không mang vàng đi đổ sông Ngô”. phong trào chống độc quyền xuất khẩu gạo ở cảng Sài Gòn của Pháp. “ Người Việt Nam mua hàng Việt Nam”. + Năm 1923. + Cuộc đấu tranh chống độc quyền nước mắm (1920-1926). Phong trào thất bại. + Họ xuất bản một số tờ báo tiến bộ như “Chuông rè”. Cường học thư xã… . + Tiến hành các hoạt động ám sát và bị thực dân Pháp đàn áp. phá bỏ ngôi vua. binh lính trong quân đội. “Hội phục Việt” 1925). + Ra đời ngày 25-12-1927. với một loạt các nhà xuất bản như: Nam đồng thư xã. thành lập chính quyền của người Việt Nam. + Tư tưởng chính: Đánh đổ thực dân Pháp. hào lý. “ L’ Annam”. địa chủ.Phong trào cách mạng quốc gia tư sản: + Gắn liền với hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng. “ Nước Annam trẻ”. + Địa bàn hoạt động: Đồng bằng... bài trừ hàng hoá ngoại. + Tổ chức khởi nghĩa Yên Bái vào ngày 9-2-1930 và nhanh chóng bị thực dân Pháp đàn áp. trung du Bắc Bộ. 2.. chấn hưng hàng nội hoá. + Lãnh tụ : Nguyễn Thái Học. + Thành phần: Công chức. . Phạm Tuấn Tài. Tiền thân là Nam đồng thư xã.Phong trào yêu nước dân chủ công khai: + Những phần tử tiểu tư sản yêu nước khác tập trung trong những tổ chức như “Tâm Tâm xã” (1923).Phong trào quốc gia cải lương của tầng lớp tiểu tư sản thành thị và địa chủ lớp trên: + Năm 1919. dân chủ. tham gia các hoạt động chính trị.

Nguyễn Ái Quốc rút ra những kết luận mang tính nền tảng cho nhận thức và hành động: + Nhận thức rõ bạn – thù. + Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác. Nguyễn Ái Quốc trở thành người cộng sản đầu tiên của dân tộc Việt Nam. + Các dân tộc muốn được độc lập tự do thực sự phải trông cậy trước hết vào lực lượng của bản thân mình.1911-1916: Nguyễn Tất Thành đi qua nhiều nước.. ngoài con đường cách mạng vô sản (7-1920).1920: Hoạt động trên nhiều địa bàn khác nhau. đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin và lựa chọn con đường cứu nước và giải phóng dân tộc là con đường cách mạng vô sản. khi bỏ phiếu tán thành thành lập ĐCS Pháp và gia nhập Quốc tế III. phải tự mình giải phóng mình (1919). • Những bước phát triển nhận thức trong quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc .1917-1920: Dưới tác động của hàng loạt sự kiện (Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi. . . . với các châu lục khác nhau.1911. 3.1917. qua nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn. Bản yêu sách 8 điểm bị từ chối.12-1920. qua nhiều thuộc địa. chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi tư tưởng của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga. khảo nghiệm cách mạng trên hai phương diện lý luận và thực tiễn. đọc được Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin…). mang tính đột phá về chất: + Cách mạng vô sản là là cuộc cách mạng triệt để nhất (1917). Nguyễn Ái Quốc tiếp tục rút ra hàng loạt những kết luận quan trọng. + Nhận ra hạn chế của các nhà yêu nước đương thời ở Việt Nam.1916: Ra đi với xuất phát điểm là chủ nghĩa yêu nước. + Tìm ra hạn chế của cách mạng dân chủ tư sản là những cuộc cách mạng không giải phóng được công nông và quần chúng lao động. Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin và đường lối giải phóng dân tộc vào Việt Nam • Hệ thống quan điểm về cách mạng giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc những năm 20 (XX) 12 .

đó là học thuyết Mác . .Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. . bài viết của Người trong chặng đường hoạt động từ năm 1921 đến 1927. công nhân là giai cấp lãnh đạo.Vạch rõ bản chất phản động của chủ nghĩa thực dân. • Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (6-1925) và phong trào “vô sản hóa” (1928) . . độc lập và nó có thể thành công trước cách mạng ở “chính quốc”. tự cường. chủ nghĩa thực dân là kẻ thù chung của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. . .Lênin. là kẻ thù trực tiếp của nhân dân các nước thuộc địa.Cách mạng giải phóng dân tộc là một bộ phận cách mạng của thời đại cách mạng vô sản. xuất bản báo Thanh niên làm cơ quan ngôn luận. chuẩn bị tích cực cho việc thành lập ĐCS ở Việt Nam. Phải thực hiện liên minh chiến đấu giữa các lực lượng cách mạng ở thuộc địa và “chính quốc”. mà có tính chủ động. ý thức tự lực. . “là gốc cách mệnh”. giải phóng con người. đoàn kết với các lực lượng cách mạng quốc tế.Tháng 6-1925. phải biết vận dụng đúng đắn học thuyết đó vào cách mạng Việt Nam. hiểu biết tình thế. tiểu tư sản trí thức là bạn đồng minh của cách mạng. Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.Cách mạng ở thuộc địa trước hết là giải phóng dân tộc. Cách mạng thuộc địa không phụ thuộc vào cách mạng vô sản ở “chính quốc”. Đảng muốn vững phải có học thuyết cách mạng. Từ đó xác định. tức là làm cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên cách mạng XHCN. 13 . Nội dung hệ thống quan điểm đó là: . “có mưu chước”.Hệ thống quan điểm và lý luận về “Đường cách mệnh” thể hiện khá hoàn chỉnh qua các tác phẩm.Cách mạng muốn thắng lợi phải có đảng lãnh đạo.Về lực lượng cách mạng: “công nông là người chủ cách mệnh”. Giải phóng dân tộc phải gắn liền với giải phóng nhân dân lao động và giai cấp công nhân.Phải thực hiện liên minh.Cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và cách mạng ở “chính quốc” có quan hệ khăng khít với nhau. phải nêu cao tính chủ động cách mạng.Hội tiến hành đào tạo đội ngũ cán bộ cách mạng và xây dựng hệ thống tổ chức trong nước. . sau đó mở đường tiến lên giải phóng hoàn toàn lao động. . Quần chúng cần được giác ngộ và tổ chức lại thành đội ngũ vững bền.

Hội thực hiện chủ trương "vô sản hoá" đưa hội viên của mình vào các nhà máy. + Năm 1920. đồn điền Phú Riềng (tháng 8. Công nhân Việt Nam làm việc trên các hãng tàu của Pháp đã gia nhập tổ chức này. + Từ năm 1922.Chợ Lớn. Cuộc đấu tranh này đã tập hợp đông đảo thợ nhuộm của nhiều cơ sở nhuộm. . đặc biệt là phong trào công nhân. Đấu tranh của 600 công nhân nhuộm Sài Gòn .Hoạt động truyền bá chủ nghĩa chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng cách mạng Hồ Chí Minh của Hội đã có tác dụng tích cực. + Tiêu biểu nhất là cuộc bãi công của 1000 công nhân xưởng Ba Son (Sài Gòn. 14 . + Năm 1921.. . phong trào công nhân có nét mới.Từ năm 1920-1925.Năm 1928.Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nhanh chóng phát triển (năm 1928 có 300 hội viên. 9-1927). . có 17 cuộc đấu tranh của công nhân trong cả nước.Trong hai năm 1926-1927. truyền bá lý luận. làm dấy lên một phong trào đấu tranh ngày càng mạnh mẽ ở Việt Nam. ý thức tổ chức của công nhân.Năm 1928-1929. . các cuộc đấu tranh đã thể hiện rõ rệt tinh thần đoàn kết giai cấp. hầm mỏ. tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh giải phóng dân tộc. Liên đoàn công nhân tàu biển ở Viễn Đông đã được thành lập. Nguyễn Ái Quốc đã đánh giá cuộc bãi công đó như là “dấu hiệu của thời đại mới”.chính trị quan trọng. tài liệu cách mạng từ nước ngoài về nước. tiêu biểu là những phong trào sau: + Năm 1919.8-1925). hơn 200 thuỷ thủ của 5 chiếc tàu Pháp đang buông neo ở cảng Sài Gòn đã bãi công đòi phụ cấp đắt đỏ. đồn điền trong nước cùng sống và làm việc với công nhân. đã nổ ra 25 cuộc bãi công của công nhân. Họ đã góp phần đưa đón cán bộ. bãi công của thuỷ thủ tàu Sácnô đang đậu ở cảng Hải Phòng đòi tăng lương và phản đối việc đưa lính Việt Nam sang đàn áp nhân dân Xyri. Sự phát triển của phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản và các tổ chức cộng sản ở Việt Nam ra đời • Phong trào công nhân chuyển sang tự giác .700 hội viên) và phát triển ở nhiều trung tâm kinh tế . đồn điền Cam Tiên (12-1926). năm 1929 đã tăng tới 1. 4. Tiêu biểu là bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định (7-1926).

Phong trào công nhân và phong trào nông dân đã có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. Đông Dương Cộng sản liên đoàn ra đời từ trong phái cấp tiến của Đảng Tân Việt. nên Đoàn đã bỏ đại hội ra về. Hội nghị đã thông qua Tuyên ngôn. III.. trong tài liệu của Quốc tế cộng sản gửi những người cộng sản ở Đông Dương đã nêu rõ: “Nhiệm vụ quan trọng nhất và cấp bách nhất 15 . xuất bản báo Đỏ làm cơ quan ngôn luận của mình. • Sự ra đời của các tổ chức cộng sản Phong trào công nhân cuối những năm 20 phát triển không đồng đều. . HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG 1. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên họp tại số nhà 5D Hàm Long (Hà Nội) quyết định thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên. Tổng bộ Thanh niên và Kỳ bộ Nam kỳ đã quyết định thành lập An Nam Cộng sản đảng vào tháng 8-1929.Ngày 27-10-1929.Trước ảnh hưởng sâu rộng của Đông Dương Cộng sản đảng. . Nắm bắt được đòi hỏi của phong trào. mạnh nhất là phong trào công nhân ở Bắc Kỳ. . bảy đồng chí trong kỳ bộ Bắc Kỳ. . 20 đại biểu của Kỳ bộ Bắc Kỳ đã họp tại 312 phố Khâm Thiên tuyên bố thành lập Đông Dương Cộng sản đảng.Đầu tháng 5-1929. . tại Đại hội I của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.Phong trào nông dân đến năm 1927 đã phát triển khá mạnh ở nhiều vùng trong cả nước. . những người lãnh đạo trong kỳ bộ Bắc Kỳ nhận ra sự cấp thiết phải thành lập một ĐCS thay cho Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.Tháng 3-1929.Đêm 17-6-1929. để tiếp tục đưa phong trào giải phóng dân tộc tiến lên. Xu thế thành lập một ĐCS đã chín muồi.Tháng 1-1930. Điều lệ và quyết định xuất bản báo Búa liềm làm cơ quan ngôn luận của Đảng. đoàn đại biểu Kỳ bộ Bắc Kỳ đưa ra đề nghị giải tán tổ chức Thanh niên và thành lập ĐCS. Hội nghị thành lập Đảng và ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng • Hội nghị thành lập Đảng . Nhưng đề nghị đó không được chấp nhận.

Hội nghị thảo luận và nhất trí với năm điểm lớn theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc và quyết định hợp nhất các tổ chức cộng sản lấy tên là ĐCSVN.Với sự ra đời của Đảng. sách lược vắn tắt. khi nhận được tin về phân liệt của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và những người cộng sản chia thành nhiều phe phái. Nguyễn Ái Quốc từ Thái Lan trở lại Hương Cảng (Trung Quốc) chủ động triệu tập đại biểu của hai nhóm Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản đảng và chủ trì Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng tại Cửu Long. . . căn cứ vào những tài liệu hiện có.Cương lĩnh Hồ Chí Minh. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng • Khái quát nội dung Cương lĩnh . cách mạng Việt Nam đã trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới.của tất cả những người cộng sản Đông Dương là thành lập một đảng cách mạng”. .Ngày 24-2-1930. Hương Cảng (Trung Quốc). điều lệ tóm tắt và chương trình tóm tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. .ĐCSVN ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta.Hội nghị thảo luận và thông qua các văn kiện: Chánh cương vắn tắt. Những văn kiện này hợp thành cương lĩnh cách mạng đầu tiên của Đảng .Cương lĩnh cách mạng đầu tiên của Đảng đã chỉ ra những định hướng lớn của cách mạng Việt Nam. ĐCSVN đã hoàn tất việc hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam.Cuối năm 1929. Đông Dương cộng sản liên đoàn chính thức gia nhập ĐCSVN.. Hội nghị bắt đầu họp từ ngày 6-1-19301. . 2. chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước.Sự ra đời của Đảng chứng tỏ giai cấp công nhân nước ta đã trưởng thành và đủ khả năng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. 1 16 . . ● Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng . Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960). nhiệm vụ cách mạng và con đường thực hiện: + Nhấn mạnh chủ trương chiến lược: “Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. đã ra Nghị quyết lấy ngày 3-2-1930 làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng.

mà đội quân tiên phong của mặt trận này là Liên Xô. . Các nhiệm vụ đó bao hàm cả nội dung dân tộc. ĐCSVN ra đời. cũng là lúc Việt Nam Quốc dân Đảng tan rã. phản phong được chuyển qua tay giai cấp công nhân. hướng vào giải quyết những mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu của một xã hội thuộc địa. mục tiêu cách mạng. Đi tới xã hội cộng sản. văn hóa. Cương lĩnh của Đảng chủ trương đoàn kết tất cả các giai cấp cách mạng. + Để thực hiện phương hướng. + Cương lĩnh cũng xác định. ảnh hưởng và thúc đẩy lẫn nhau. Song. Cương lĩnh xác định trên những lĩnh vực chính trị.Lênin và phong trào công nhân. dân chủ và XHCN. Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập''. Cùng với sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái. cuộc vận động trước thành công tạo điều kiện cho cuộc vận động sau giành thắng lợi. sứ mệnh lịch sử của giai cấp tư sản kết thúc. nửa phong kiến và định hướng phát trtển theo nội dung và xu thế của thời đại. Hai cuộc vận động này liên quan mật thiết với nhau. 17 . mục tiêu cách mạng. nổi bật là nhiệm vụ ''đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến. kinh tế. cách mạng Việt Nam phải trải hai cuộc vận động: (1). Ngọn cờ phản đế. ● Kết luận Năm 1930. + Về nhiệm vụ. nhiệm vụ. cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới. (2).Với phương hướng chiến lược này. Hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc và giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. phong trào yêu nước Việt Nam. tập trung lực lượng đánh đổ kẻ thù chủ yếu của dân tộc là CNĐQ Pháp và tay sai.ĐCS ra đời là sản phẩm của lịch sử đấu tranh dân tộc và giải quyết yêu cầu của cách mạng Việt Nam trong thời đại mới. mở đường cho cách mạng phát triển đến thắng lợi hoàn toàn. các lực lượng tiến bộ và cá nhân yêu nước. đứng trong mặt trận cách mạng của các dân tộc bị áp bức và giai cấp công nhân thế giới. Đó là đường lối chính trị hoàn toàn đúng đắn phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. khẳng định vai trò lãnh đạo của ĐCSVN là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác .

D.Lênin? 6. BÀI TẬP. Ruộng đất. Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của các phong trào yêu nước theo khuynh hướng chính trị tư sản ở Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến đầu năm 1930? 5. Bài tập 1. D. thực dân. nhân dân Việt Nam có yêu cầu bức thiết nhất về: A.ĐCS ra đời là sự kiện có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ quá trình phát triển của lịch sử Việt Nam. đủ sức đương đầu với mọi kẻ thù và sẽ dẫn dắt dân tộc giành những thắng lợi vẻ vang trong lịch sử dân tộc. Phân tích những tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng? • Trả lời câu hỏi trắc nghiệm Câu 1. cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo duy nhất của ĐCSVN . Sự biến đổi của các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau hai cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp? 4. Giai cấp công nhân với giai cấp tư sản. Phân tích những đặc điểm nổi bật của tình hình thế giới. Dưới chế độ phong kiến. trong nước những năm cuối thế kỷ XIX. Giai công nhân và nông dân với đế quốc và phong kiến. 18 . xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX? 3. B. C. vai trò của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên? 7. Giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến. có đường lối cách mạng khoa học và sáng tạo. đầu thế kỷ XX tác động trực tiếp đến sự ra đời của ĐCSVN? 2. C. Câu 2. Con đường của Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác. Phân tích các chuyển biến lớn về kinh tế. Dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược và tay sai của chúng. Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là giữa: A. Tự do hội họp. Sự thành lập. THẢO LUẬN I. Từ đây.một Đảng mác-xít kiên cường. Quyền làm việc ngày 8 tiếng. B.. Độc lập dân tộc. Bài tập cá nhân • Viết tự luận 1. VẤN ĐỀ TIỂU LUẬN.

Đông Dương cộng sản liên đoàn. Công nhân. Công nhân. địa chủ vừa và nhỏ. nông dân. An Nam cộng sản Đảng. Đông Dương cộng sản Đảng. Đông Dương cộng sản Đảng. Đông Dương cộng sản liên đoàn. Câu 7. 1919. Năm 1930 (ĐCSVN ra đời). Đại biểu các tổ chức cộng sản nào đã tham dự hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930? A. D. C. C. Câu 6. B. Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp là: A. D. B. tư sản dân tộc. tiểu tư sản. Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930 được tổ chức vì: A. Đông Dương cộng sản liên đoàn. Phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác vào: A. B. 1918. B. Nguyễn Ái Quốc nhận được chỉ thị của Quốc tế Cộng sản. 1917. An Nam cộng sản Đảng. Công nhân. Năm 1925 (cuộc bãi công Ba Son). Năm 1920 (tổ chức Công hội ở Sài Gòn được thành lập). B. C. Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết định chấp nhận Đông Dương cộng sản liên đoàn là bộ phận của ĐCSVN vào ngày: 19 . 1920. C. tiểu tư sản. An Nam cộng sản Đảng. tư sản dân tộc. tiểu tư sản.Yêu cầu cầu thống nhất lực lượng của cách mạng Việt Nam và sự chủ động của Nguyễn Ái Quốc. Được sự uỷ nhiệm của Quốc tế Cộng sản.Câu 3. Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc là con đường cách mạng vô sản vào năm: A. C. Năm 1929 (sự ra đời của các tổ chức cộng sản) D. nông dân. Công nhân và nông dân. Câu 5. Các tổ chức cộng sản trong nước đề nghị. D. Câu 8. Đông Dương cộng sản Đảng. nông dân. Câu 4. D.

Những bước phát triển nhận thức quan trọng của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình tìm đường cứu nước (1911-1920). ĐSC lại ra đời lại có thêm yếu tố sự truyền bá chủ nghĩa Mác . Bài tập nhóm . Chủ nghĩa Mác .lập chính quyền của công nông bằng hình thức Xô viết.Tại sao trong quá trình tìm đường cứu nước. D. Cả ba phương án trên. Chủ nghĩa Mác . Câu 10.Hệ thống quan điểm về cách mạng giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc (1920-1930). Câu 9. Nguyễn Ái Quốc lại đến với chủ nghĩa Mác. ĐCSVN ra đời là một tất yếu lịch sử? . 20 . . Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. 24-2-1930. D. giải phóng dân tộc. Làm tư sản dân quyền cách mạng có tính chất thổ địa và phản đế để đi tới xã hội cộng sản.Lênin với phong trào yêu nước. 2. 22-2-1930. .Hãy chứng minh rằng.A.Tại sao ở Việt Nam. 22-3-1930. B. Tiểu luận . Cách mạng tư sản dân quyền – phản đế và điền địa . C.Nguyễn Ái Quốc và sự lựa chọn con đường cứu nước. Chủ nghĩa Mác . Chủ nghĩa Mác . D. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định mục tiêu chiến lược của cách mạng Việt Nam là: A. B.Lênin vào phong trào yêu nước? II. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của: A.Lênin với phong trào yêu nước và phong trào công nhân. 20-2-1930 C.Lênin? . để dự bị điều kiện đi tới CMXHCN.Lênin với phong trào đấu tranh theo khuynh hướng phong kiến. C. B.Lênin với phong trào công nhân.

tính sáng tạo của Chánh cương vắn tắt.III. Sách lược vắn tắt được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng (đầu năm 1930). Hãy chứng minh rằng: Tiền đề cho việc giải quyết những mâu thuẫn của xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX nằm ngay chính trong lòng xã hội Việt Nam? 3. Quy luật ra đời của ĐCSVN? 4. Phân tích và làm rõ nét đặc sắc. Tại sao các phong trào yêu nước ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đều thất bại và không tìm được lối thoát cho cách mạng Việt Nam? 2. 21 . Thảo luận 1.

tháng 7. 257-318. 3. số 5. 9. tr. Trịnh Nhu (2000). 5. Phạm Xanh (1990). Đinh Xuân Lâm (2001). Tạp chí Nghệ thuật quân sự Việt Nam. tr. Thông tin lý luận. chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng năm 1930? 4. 22 . Chính trị Quốc gia. tr. Lê Mậu Hãn (1990). “Về con đường cứu nước Hồ Chí Minh”. tháng 1-2. 2. 21-128. tr. Hà Nội. ĐCSVN. Bản án chế độ thực dân Pháp. Hà Nội. tr. Hà Nội. Hồ Chí Minh toàn tập (2000). số 3. giai cấp của Việt Nam dưới tác động của các cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp? 2. Nxb. tr. 4. 10-13. Hồ Chí Minh toàn tập (2000). Đường cách mệnh. Tạp chí Nghiên cứu lý luận. tháng 2. Phân tích các yếu tố hình thành ĐCSVN và ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng? 5. 9-28. 6. 22-25. 30-34. Nguyễn Ái Quốc lại lựa chọn con đường cách mạng vô sản? 3. các Đại hội và Hội nghị Trung ương. tr. 8.tác phẩm đặt nền móng đường lối cứu nước mới”. tr. Tập 2. 5-6. Sách lược vắn tắt được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng tháng 2-1930? HỌC LIỆU 1. tr. “Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về quy luật hình thành ĐCSVN”. Nxb. Tạp chí Cộng sản. “Đường cách mệnh”. số 3. 10. Nxb. “Những cống hiến lịch sử của Nguyễn Ái Quốc vào quá trình thành lập ĐCSVN”. tháng 3. Nxb. Hà Nội. 10-13. Tạp chí Lịch sử Đảng.CÂU HỎI ÔN TẬP 1. số 6. Chính trị quốc gia. Phân tích nội dung cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam của Đảng nêu ra trong Chánh cương vắn tắt. 18. Tạp chí Lịch sử Đảng. Tập 2. Chính trị quốc gia. “Nguyễn Ái Quốc với sự kiện thành lập ĐCSVN”. Phân tích những mâu thuẫn cơ bản và sự chuyển biến về mặt xã hội. “Hồ Chí Minh với ngọn cờ độc lập dân tộc trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng”. Lê Mậu Hãn (2006). Tạp chí Lịch sử Đảng. Lê Ngọc (1997). số 1. Nguyễn Ái Quốc với việc truyền bá chủ nghĩa MácLênin ở Việt Nam (1921-1930). Tại sao trong quá trình tìm đường cứu nước. 7. Nguyễn Đình Bài (2003). Song Thành (2000). Phân tích quá trình Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về mặt tư tưởng.

2. nông dân và toàn thể dân tộc với một bên là đế quốc Pháp và tay 23 . chấm dứt thời kỳ ổn định tạm thời của CNTB. . chống chiến tranh. đẩy lùi sản xuất về mức cuối thế kỷ XIX.ĐCSVN ra đời đầu năm 1930 đã sẵn sàng lãnh đạo cách mạng.Để cứu vãn tình hình. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH `CHÍNH QUYỀN (1930 – 1939) 1.Chương II ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945) I. Ấn Độ… đã có tác động tích cực đến phong trào cách mạng Việt Nam. . ĐCS Đông Dương phát động phong trào chống phát-xít.Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 và nguy cơ một cuộc khủng hoảng kinh tế mới làm cho mâu thuẫn xã hội ở các nước TBCN thêm sâu sắc. Đây là sự kiện ảnh hưởng trực tiếp đối với phong trào cách mạng ở Việt Nam. giai cấp tư sản trút gánh nặng này lên vai nhân dân các nước thuộc địa. bảo vệ hòa bình. • Tình hình trong nước . . Bối cảnh lịch sử • Tình hình thế giới . . phong trào cách mạng trên thế giới phát triển mạnh. nhất là ở Trung Quốc. làm cho mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam và thực dân Pháp ngày càng tăng. Nhận thức và quan điểm của Đảng về những nội dung cơ bản của cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1939) • Về mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ .Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 tác động trực tiếp đến tình hình kinh tế Đông Dương và ở Việt Nam. Thực dân Pháp tăng cường bóc lột thuộc địa. tấm gương xây dựng CNXH của Liên Xô. .Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng: Diễn ra mâu thuẫn ngày càng kịch liệt giữa một bên là dân tộc ta trong đó có công nhân.Trong khi đó.Đứng trước nguy cơ của chủ nghĩa phát-xít.Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 tàn phá kinh tế các nước TBCN.

Hội nghị toàn thể (3-1938)… .Chỉ thị về vấn đề thành lập Hội phản đế đồng minh Ngày 18-11-1930. Sđd.Trong hai năm 1937-1938. Đảng nêu một quan điểm mới: "Cuộc dân tộc giải phóng không nhất thiết phải kết chặt với cuộc cách mạng điền địa. Luận cương chỉ rõ rằng. Sách lược vắn tắt.Chung quanh vấn đề chiến sách mới (10-1936) Trong văn kiện Chung quanh vấn đề chiến sách mới công bố tháng 101936. thực hành cách mạng ruộng đất triệt để và đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp. bổ sung. Nghĩa là không thể nói rằng: muốn đánh đổ đế quốc cần phải phát triển cách mạng điền địa. . Văn kiện Đảng toàn tập. dân chủ. lần thứ 4 (9-1937). Luận cương xác định: “Vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền” và là cơ sở để Đảng giành quyền lãnh đạo dân cày. Muốn giải quyết mâu thuẫn đó. Cụ thể là Hội nghị lần thứ 3 (3-1937). từ đó xác định nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền là đánh đổ phong kiến.Luận cương tháng 10-1930. Lý thuyết ấy có chỗ không xác đáng". mâu thuẫn giai cấp diễn ra gay gắt ở Đông Dương. muốn giải quyết vấn đề điền địa thì cần phải đánh đổ đế quốc. . tăng cường bóc lột nhân dân và ráo riết chuẩn bị chiến tranh và kêu gọi các tầng lớp nhân dân phải thống nhất hơn nữa trong cuộc đấu tranh đòi các quyền tự do. hoàn chỉnh từng bước các chủ trương và biện pháp đấu tranh. 2 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002). Tuyên ngôn nêu rõ: họa phát-xít đang đến gần. làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.sai của chúng. Trong hai nhiệm vụ này. dân chủ. . nêu lên tư tưởng chiến lược cách mạng đúng đắn của Chính cương vắn tắt. Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị về vấn đề thành lập Hội phản đế đồng minh. 24 . trước mắt của cách mạng. tr. Chính phủ Pháp đang bóp nghẹt tự do. chống chiến tranh. . nhân dân Việt Nam phải làm "tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản"2.Tháng 3-1939. Đảng ra Bản tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Đông Dương đối với thời cuộc. 2. các hội nghị của BCH Trung ương Đảng đã tiếp tục giải quyết mối quan hệ giữa mục tiêu chiến lược và mục tiêu cụ thể.

thiếu một tổ chức thật quảng đại quần chúng để lôi cuốn các tầng lớp trí thức dân tộc.Chỉ thị thành lập Hội Phản đế đồng minh Đông Dương (18-11-1930): Thường vụ Trung ương Đảng đã phân tích.Trong những năm 1936 – 1939.Luận cương tháng 10-1930: + Giai cấp vô sản vừa là động lực chính của cách mạng tư sản dân quyền. từ đó tập hợp rộng rãi những lực lượng chính trị. thông qua các hội nghị Trung ương. trong khi liên lạc với các giai cấp phải thận trọng. 25 . tiểu địa chủ và tư sản Việt Nam. Đảng đã tiếp tục giải quyết mối quan hệ giữa mục tiêu chiến lược với mục tiêu cụ thể trước mắt của cách mạng.Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cương lĩnh xác định đối với từng giai cấp: + Công nhân: Đảng phải vận động và thu phục được đông đảo công nhân làm cho giai cấp công nhân lãnh đạo được dân chúng. mong muốn quốc gia độc lập. + Tư sản thương nghiệp thì đứng về phe đế quốc và địa chủ chống lại cách mạng. trung nông đi về phía giai cấp vô sản. tiểu tư sản trí thức thì có xu hướng quốc gia chủ nghĩa và chỉ có thể hăng hái tham gia chống đế quốc trong thời kỳ đầu. Về vấn đề lực lượng trong đấu tranh giành chính quyền . dựa vững vào nông dân nghèo để lãnh đạo họ làm cách mạng ruộng đất. vừa là giai cấp lãnh đạo cách mạng. . còn tư sản công nghiệp thì đứng về phía quốc gia cải lương và khi cách mạng phát triển cao thì họ theo đế quốc. + Đảng phải lôi kéo được tiểu tư sản. + Chỉ có các phần tử lao khổ ở đô thị mới đi theo cách mạng mà thôi. tiểu tư sản thương gia thì không tán thành cách mạng. . Bộ phận nào đã ra mặt phản cách mạng thì phải đánh đổ. trung. bộ phận thủ công nghiệp thì có thái độ do dự. + Trong giai cấp tiểu tư sản. đặt ra nhiệm vụ chính trị cụ thể của cách mạng trong một hoàn cảnh cụ thể. + Nông dân: Đảng phải thu phục được đông đảo nông dân.. Dân cày (nông dân) là lực lượng đông đảo nhất và là động lực mạnh của cách mạng. tư sản dân tộc. địa chủ có đầu óc oán ghét đế quốc Pháp. lợi dụng hoặc trung lập phú nông. trí thức. không đi vào con đường thoả hiệp. chỉ rõ tính "biệt phái" của phong trào.

giành độc lập cho dân tộc và ruộng đất cho dân cày. nhằm tập hợp quần chúng rộng rãi. Từ đó đưa ra chủ trương tập hợp lực lượng đông đảo.Chương trình hành động của ĐCS Đông Dương (6-1932): Công nông Đông Dương dưới sự lãnh đạo của ĐCS sẽ nổi lên võ trang bạo động thực hiện những nhiệm vụ chống đế quốc.. không hợp pháp sang hình thức tổ chức công khai.Hội nghị Trung ương tháng 7-1936: Mục tiêu chiến lược vẫn là chống đế quốc và phong kiến. + Đoàn kết quốc tế: Cần đoàn kết chặt chẽ không chỉ với giai cấp công nhân và ĐCS Pháp.Chung quanh vấn đề chiến sách mới (10-1936) Chủ trương tập hợp trong hàng ngũ cách mạng không chỉ có công nông. Phải ra sức chuẩn bị cho quần chúng về con đường “võ trang bạo động”. mà cả các đảng phái. cơm áo và hoà bình.Luận cương tháng 10-1930: Phải dùng bạo lực của quần chúng chống lại bạo lực phản cách mạng. Đến năm 1938. • Về phương pháp cách mạng trong đấu tranh giành chính quyền .Hội nghị Trung ương tháng 7-1936: Chủ trương chuyển hình thức tổ chức bí mật. kiên quyết thực hiện khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền khi có thời cơ. chống phong kiến và tiến lên thực hiện CNXH. . mà còn phải ủng hộ Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp. Mặt trận này đổi tên Mặt trận dân chủ Đông Dương. Bối cảnh ra đời đường lối • Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ 26 . song mục tiêu trước mắt là đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa. ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1939-1941) 1. Hình thức tập hợp lực lượng: Quyết định thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế. II. Mặt trận nhân dân Pháp. các tầng lớp nhân dân khác + Hình thức tập hợp lực lượng là Mặt trận nhân dân phản đế. đòi tự do. giáo dục và lãnh đạo quần chúng đấu tranh. chống phátxít và chiến tranh. hợp pháp và nửa hợp pháp. . dân chủ. .

Nhiệm vụ chống phong kiến đặt ra thực hiện từng bước và phải đặt dưới nhiệm vụ GPDT. 7. Nhật Bản cho quân vượt biên giới Việt-Trung đánh vào Lạng Sơn chính thức xâm lược Đông Dương. tổ chức trao đổi các đoàn văn hóa. phát-xít Đức tấn công Ba Lan. Đó là Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương (11. nắm một số tờ báo tay sai.Quân Nhật cướp ruộng đất của nông dân. bộ máy đàn áp được tăng cường. đàn áp phong trào cách mạng. giáo dục. . làm công cụ tuyên truyền. hoàn thiện đường lối Các Hội nghị Trung ương 6. đề cao chúng.Phát xít Nhật ra sức tuyên truyền cho thuyết “Đại Đông Á”.Ngày 1-9-1939. Hội nghị Trung ương 6 chủ trương xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi và vững chắc. (2). phát-xít hoá bộ máy cai trị.Ngày 22-9-1940. .Dựng nên Chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim. . Xác định. 2. tăng cường lực lượng cảnh sát. Thực dân Pháp nhanh chóng đầu hàng và dâng Đông Dương cho Nhật.Phát-xít Nhật và thực dân Pháp thực thi ở Đông Dương một nền kinh tế độc quyền phục vụ chiến tranh. mở trường dạy tiếng Nhật. Từ đó. nhân dân Việt Nam sống rên xiết dưới ách áp bức Nhật-Pháp. • Chính sách cai trị thời chiến của Nhật – Pháp ở Đông Dương . giành độc lập hoàn toàn cho đất nước: Chống đế quốc là nhiệm vụ hàng đầu vì đế quốc Pháp. 8 đã đưa ra một hệ thống các quan điểm. . tôn giáo giữa Nhật và Việt Nam. .Nêu cao nhiệm vụ GPDT.Về vấn đề lực lượng: Để đoàn kết và huy động được sức mạnh của toàn dân thực hiện mục tiêu GPDT. . Hội nghị Trung ương 7 thành lập 27 . Nhật là kẻ thù chủ yếu. Chúng thủ tiêu những gì mà nhân dân ta giành được trong thời gian trước. đặt các cơ quan thông tin.Pháp tiến hành cải tổ bộ máy cai trị.1939) thay cho Mặt trận dân chủ trước đó. chủ trương của Đảng trên những vấn đề chủ yếu sau đây: (1)..Ở Việt Nam. lập viện văn hoá. du lịch. y tế. mật thám. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. nhổ lúa để trồng đay và thầu dầu phục vụ nhu cầu chiến tranh.

TIẾN HÀNH THẮNG LỢI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (1945) 1. Chương trình và Điều lệ. + Đặc biệt Hội nghị Trung ương tháng 5-1941 đã dự báo Liên Xô thắng trận. (3). Từ cuối năm 1941 đến năm 1942. (5). do dân. Hội nghị Trung ương quyết định thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh).viết công nông binh''. chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa . HOÀN CHỈNH ĐƯỜNG LỐI.Đảng hết sức chú trọng phân tích tình thế cách mạng cả trong nước và quốc tế để chủ động chuẩn bị về mọi mặt thúc đẩy thời cơ cách mạng: + Hội nghị Trung ương tháng 11-1939 và tháng 11.Về phương pháp cách mạng: Khẳng định vấn đề khởi nghĩa vũ trang: Cuộc cách mạng Đông Dương phải tiến hành bằng một cuộc khởi nghĩa võ trang.Mặt trận dân tộc chống phát – xít. vì dân và do ĐCS lãnh đạo.1940 đã đề cập tới tình thế và thời cơ để cách mạng tiến lên giành thắng lợi. mà lựa chọn hình thức “Chính phủ cộng hoà dân chủ” . (4). Việt Nam độc lập đồng minh công bố Tuyên ngôn. tháng 5-1941.Vấn đề chính quyền và hình thức tổ chức nhà nước Hội nghị Trung ương tháng 11-1939 chủ trương chưa đưa khẩu hiệu lập “Chính phủ Xô.Nhà nước cách mạng của dân. BỔ SUNG.Cuối tháng 10-1941. hoàn chỉnh đường lối • Xây dựng lực lượng mọi mặt. III. các hội cứu quốc ra đời ở nhiều nơi. Bổ sung. 28 . quân Trung Quốc phản công. quân Nhật đang mắc sự phản công của Anh Mỹ và đặt ra yêu cầu chuẩn bị các điều kiện cần thiết.

8 giờ tối 9-3-1945.Ở Đông Dương.Đầu năm 1945. lực lượng Pháp theo phái Đơgôn đang chờ quân Đồng minh vào để nổi dậy đánh Nhật. Hồ Chí Minh đã quyết định hoãn phát động chiến tranh du kích trong liên tỉnh Cao . chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Hội nghị chủ trương mở rộng Mặt trận Việt Minh. Phát -xít Nhật ở vào tình thế khốn quẫn. được thành lập. Hội Văn hoá cứu quốc ra đời (6-1941).Thông qua Mặt trận Việt Minh. Ban thường vụ Trung ương Đảng đã họp ở Võng La (Đông Anh. . kết nạp thêm những người ưu tú. . Đề cương văn hoá Việt Nam (1943) đã chống văn hóa phát xít và phong kiến.Tháng 2-1943. Đảng mở rộng các tổ chức quần chúng và lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh của công nhân. nông dân.Sau đảo chính. Để phòng hậu họa. Nhật giữ nguyên bộ máy cai trị của Pháp ở Đông Dương để phục vụ chúng. chủ trương thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân..Trong hai năm 1943-1944. chú ý giữ vững sự thống nhất trong hàng ngũ của mình. Tổng bộ Việt Minh ra Chỉ thị “Sửa soạn khởi nghĩa”.Pháp trở nên gay gắt. quân Nhật bị đẩy lùi khỏi Miama và Philipin. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do đồng chí Võ Nguyên Giáp lãnh đạo.Ngày 22-12-1944. . chính trị. chuyển sang phòng ngự và bị thất bại liên tiếp.Lạng. nhiều đội du kích thoát ly ra đời. .Bắc . các nhóm yêu nước ở trong và ngoài nước chưa ra nhập Việt Minh.Ở Thái Bình Dương. . Nhiều sách báo được xuất bản. • Những chuyển biến mới của tình hình . Mâu thuẫn giữa Nhật.Đảng coi trọng công tác củng cố Đảng. khoa học. học sinh. . . đại chúng. . xây dựng nền văn hoá dân tộc. Nhật làm cuộc đảo chính lật đổ Pháp.Trên mặt trận văn hóa và tư tưởng. • Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (123-1945) 29 . chính sách cai trị Đông Dương của Nhật vẫn không có gì thay đổi. . tăng cường hạt nhân lãnh đạo và đội ngũ cán bộ. tiểu thương ở ngay các trung tâm kinh tế. . liên minh với tất cả các đảng phái.Đầu tháng 5-1944. Đảng cũng thu được nhiều thành tựu. Hà Nội).Tháng 10-1944.

chính quyền cách mạng của nhân dân Nhật ra đời. trước mắt và duy nhất của cách mạng Đông Dương lúc này là phát-xít Nhật. để làm tiền đề cho Tổng khởi nghĩa. Nghị quyết của Hội nghị thể hiện trong bản Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” ra ngày 12-3-1945. Chỉ thị có nội dung như sau: + Chỉ thị vạch rõ bản chất hành động của phát -xít Nhật là đảo chính chứ không phải là cuộc cách mạng và chỉ ra nguyên nhân của cuộc chính biến và nhận định: Đảo chính Nhật . không kể thành phố hay nông thôn. cứu nước.. cách mạng Nhật bùng nổ. Nhật bị mất nước như Pháp năm 1940. nhưng điều kiện khởi nghĩa chưa thực chín muồi. Đó là lúc so sánh lực lượng có lợi nhất cho cách mạng Việt Nam.Pháp dẫn đến khủng hoảng chính trị sâu sắc ở Đông Dương. phải làm tan rã tinh thần quân địch trước khi đánh…. + Phương châm đấu tranh: Tiến hành khởi nghĩa từng phần. quân sự và chính trị phải phối hợp. sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương. cụ thể. quân đội viễn chinh Nhật hoang mang. + Nguyên tắc chỉ đạo Tổng khởi nghĩa: Thống nhất. Hội nghị mở rộng của Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp ở Đình Bảng (Từ Sơn.Lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền từ tay quân Nhật. phía sau sơ hở. mất tinh thần. Nhật chống đỡ. + Phát động cao trào kháng Nhật. phải đánh chiếm ngay những nơi chắc thắng. phải dựa vào sức mình là chính.Ngay đêm 9-3. tập trung. • Hội nghị Tân trào (13-9-1945) và Đại hội quốc dân Tân trào (16-91945) Hội nghị Tân Trào chủ trương: . + Dự đoán thời cơ khởi nghĩa: Quân Đồng minh kéo vào Đông Dương đánh Nhật. + Xác định kẻ thù chính. 30 . nhưng sẽ đi đến chín muồi nhanh chóng. tiến tới Tổng khởi nghĩa. kịp thời. nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. thay đổi khẩu hiệu đấu tranh cho phù hợp. + Chỉ thị xác định không được trông chờ và ỷ lại vào bên ngoài. xác định: + Thời cơ cách mạng xuất hiện. Bắc Ninh) do đồng chí Trường Chinh chủ trì.

sẵn sàng tiếp quản. tránh không để xuất hiện một “khoảng trống quyền lực. lãnh đạo đất nước khi cách mạng thắng lợi. các cuộc khởi nghĩa từng phần liên tục nổ ra và nhiều chiến khu được thành lập ở cả ba miền.Từ giữa tháng 3-1945 trở đi. . 2. tiêu diệt phát xít Đức tận hang ổ của chúng. Ở Châu Á. giải quyết nạn đói”. phát xít Đức đầu hàng không điều kiện.Ở Bắc Giang. . • Phát động Tổng khởi nghĩa và Cách mạng tháng Tám thắng lợi . phát xít Nhật đang đi gần đến chỗ thất bại hoàn toàn. . Ngày 2-51945. 31 . Tiến hành thắng lợi Cách mạng tháng Tám (1945) • Khởi nghĩa từng phần. .Ngày 4-6-1945. Đội du kích Ba Tơ được thành lập. Cao trào kháng Nhật cứu nước đã diễn ra rất sôi nổi. 6-1945. Đội du kích Bắc Giang được thành lập.Phong trào đấu tranh vũ trang. mạnh mẽ và phong phú cả về nội dung và hình thức. Ngày 9-5-1945.Đảng kịp thời đề ra khẩu hiệu “Phá kho thóc. Đại hội quốc dân: .Trong tháng 5. quần chúng nổi dậy thành lập Uỷ ban dân tộc giải phóng ở nhiều làng. đáp ứng đúng nguyện vọng cấp bách của nhân dân ta. cuộc khởi nghĩa nổ ra ở Ba Tơ.Quyết định lập Uỷ ban giải phóng dân tộc Việt Nam tức Chính phủ lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.+ Cử Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc do đồng chí Trường Chinh làm Trưởng ban. . Ở khu giải phóng và một số địa phương. Hồng quân Liên Xô chiếm Béclin. tồn tại song song với chính quyền tay sai của phát xít Nhật. khu giải phóng chính thức được thành lập gồm hầu hết các tỉnh phía Bắc. Ở Quảng Ngãi. giành chính quyền bộ phận .Nhiệt liệt ủng hộ chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng và 10 chính sách của Việt Minh . động viên được hàng triệu quần chúng tiến lên trận tuyến cách mạng.Chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. khởi nghĩa từng phần đã diễn ra trong nhiều nơi ở vùng thượng du và trung du Bắc Kỳ. chính quyền nhân dân đã hình thành.

đồng thời.Đường lối đấu tranh giành chính quyền của Đảng thể hiện sự phân tích thấu đáo tình hình thực tiễn. giao thông liên lạc khó khăn. cụ thể hoá và phát triển một cách sáng tạo. tạo ra "10 ngày rung chuyển thế giới" theo cách của mình. 32 . đất nước.Đảng đưa ra đường lối GPDT đúng đắn. lạc hậu. Một cuộc khởi nghĩa của toàn dân. .Cách mạng Tháng Tám 1945 là một kỳ tích trong lịch sử phong trào GPDT trên thế giới. Hai phương diện đó kết hợp lại là một bảo đảm chắc chắn cho thắng lợi của cách mạng.Trước sự phát triển hết sức nhanh chóng của tình hình. thúc đẩy tình thế cách mạng mau chóng chín muồi. thúc đẩy CNĐQ thực dân đi đến suy tàn và sụp đổ. diễn ra trên toàn quốc. lý luận cách mạng khoa học và thực tiễn sinh động của xã hội.. kịp thời đề ra những chủ trương kiên quyết. đường lối đó được tổ chức thực hiện. được hoạch định trên cơ sở tư duy chính trị. đã tạo ra được một sự đồng đều về không gian và thời gian của cuộc khởi nghĩa trong điều kiện một nước nông nghiệp.Về cơ bản. . làm tiền đề cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 thắng lợi. Cách mạng tháng Tám mở đầu ngày 19 tại Hà Nội và kết thúc ngày 28 tại Hà Tiên. Trung ương Đảng quyết định phát động toàn dân Tổng khởi nghĩa. . về cơ bản trong cùng một thời gian. giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai. nhờ đó dấy lên các cao trào cách mạng. trước khi quân đồng minh vào Đông Dương. tập hợp lực lượng đông đảo cho cách mạng. • Ý nghĩa của đường lối .

quyết tâm đem sức ta mà tự giải phóng cho ta.Góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác. .Đường lối huy động được sức mạnh của lực lượng toàn dân tộc. Bài tập cá nhân • Viết tự luận 1.Đường lối giành chính quyền của Đảng đã kết hợp thành công sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại. tạo nên bước nhảy vọt vĩ đại. khát vọng độc lập tự do ý chí tự lực. Bài tập 1.Lênin vững mạnh.. tạo điều kiện cho Cách mạng tháng Tám thắng lợi một cách nhanh chóng. VẤN ĐỀ THẢO LUẬN I. Làm rõ bước phát triển và hạn chế trong nhận thức của Đảng vấn đề lực lượng cách mạng trong đấu tranh giành chính quyền (1930 -1939)? 2. đánh dấu một cuộc biến đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử tiến hoá của dân tộc ta . xác định và nắm bắt thời cơ. một đảng Mác . BÀI TẬP. là kim chỉ nam cho toàn Đảng. là nội lực. toàn dân làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám. việc Đảng giải quyết vấn đề dân tộc trong phạm vi từng nước tại Hội nghị Trung ương 8 là một trong những động lực thúc đẩy thắng lợi của công cuộc giải phóng dân tộc trên bán đảo Đông Dương? 33 . . với cái gốc là sức mạnh dân tộc. đứng lên làm chủ vận mệnh của mình. khẳng định tầm quan trọng của một đường lối đúng. nêu cao tinh thân yêu nước. tư duy biện chứng của Đảng trong việc nhận định tình hình. ít đổ máu. tự cường. . Làm rõ quan điểm của Đảng về vấn đề phương pháp cách mạng trong đấu tranh giành chính quyền (1930 -1939)? 3.Lênin về cách mạng giải phóng dân tộc.nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân của nước độc lập tự do. Quá trình đó để lại những kinh nghiệm quý báu cho chặng đường lịch sử tiếp theo. đem sức ta mà giải phóng cho ta. trong dự báo. vì lợi ích của nhân dân và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. là ý chí và quyết tâm tự cứu lấy mình. sự nhạy bén trong điều chỉnh chủ trương.Đường lối cho thấy sự sáng suốt. Chứng minh rằng.

D. Hội nghị Tân Trào (13-8-1945). Câu 3. Tự vệ. Tên của lực lượng vũ trang được thành lập ở Nghệ Tĩnh trong cao trào cách mạng năm 1930 là: A. kịp thời cho đường lối đấu tranh giành chính quyền. đảm bảo cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945? • Trả lời câu hỏi trắc nghiệm Câu 1. D. Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng và mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến. Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng (3-1935). Vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng. Phương hướng chiến lược của cách mạng. B. Tự vệ đỏ. Tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933. Chung quanh vấn đề chiến sách mới của Đảng (10-1936). C. D. điều chỉnh sáng suốt. Luận cương chính trị tháng 10-1930. 34 . B. C. Văn kiện của Đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu là: A. Câu 4. Phương pháp cách mạng. B. điểm khác nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và Luận cương chính trị tháng 10-1930 là: A. Trong các điểm sau. Câu 5. B. Đại hội Quốc dân Tân Trào (16-8-1945) đã có những bổ sung. C. Chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh (18-11-1930). Tự vệ chiến đấu. D. Sách lược vắn tắt. Chánh cương vắn tắt. Chương trình hành động của ĐCS Đông Dương (15-6-1932). Luận cương chính trị tháng 10-1930. Câu 2. Văn kiện nào Đảng nhấn mạnh “cuộc dân tộc giải phóng không nhất thiết phải kết chặt với cuộc cách mạng điền địa”? A. C. Chính cương vắn tắt. Chứng minh rằng. Nguyên nhân chủ yếu và có ý nghĩa quyết định sự bùng nổ và phát triển của cao trào cách mạng Việt Nam năm 1930 là: A. Du kích.4. Sách lược vắn tắt.

Câu 7. B. dân sinh và một bộ phận người Pháp ở Đông Dương chống phát-xít. Đó là lúc kẻ thù cũ ngã gục. C. C. Tất cả các mục tiêu trên. bóc lột của đế quốc Pháp. B. Chính sách khủng bố trắng của đế quốc Pháp. Công nhân. Mục tiêu cụ thể. kẻ thù mới chưa kịp đến. D. A. B. địa chủ. BCH Trung ương Đảng chủ trương thành lập nước Việt Nam DCCH và giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước tại Hội nghị: A. Đế quốc và phong kiến. B. Câu 10. D. trước mắt của cao trào cách mạng 1936-1939 là: A. D. Đó là lúc so sánh lực lượng có lợi nhất đối với cách mạng. C. Câu 9. Hội nghị tháng 11-1939. C. Chính sách tăng cường vơ vét. Đó là lúc quân Đồng minh chưa thể dựng ra một chính quyền trái với ý chí và nguyện vọng của nhân dân ta. Cả A. Câu 6. tư sản. Trong cao trào dân chủ 1936-1939. Bọn đế quốc xâm lược. Câu 8. B. Cả dân tộc Việt Nam. D. chống chiến tranh. dân chủ. Hội nghị tháng 5-1941. 2. Độc lập dân tộc. Đối tượng của cách mạng trong giai đoạn 1936-1939 là: A. Hội nghị tháng 10-1930. Địa chủ phong kiến. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương và sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh vì: A. Ruộng đất cho dân cày. tiểu tư sản. C. C. Mọi lực lượng dân tộc có nhu cầu dân chủ. Công nhân và nông dân. Hội nghị tháng 11-1940. nông dân. B. C. dân sinh. D. Hòa bình. Sự lãnh đạo của ĐCSVN.B. Đảng chủ trương tập hợp những lực lượng: A. Một bộ phận phản động thuộc địa và tay sai. Bài tập nhóm 35 .

Phân tích những nội dung bổ sung cho đường lối cách mạng giải phóng dân tộc trong bản Chỉ thị “Nhật. hoàn chỉnh đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945). Phân tích bối cảnh lịch sử ra đời.Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (123-1945) của Ban thường vụ Trung ương Đảng? . nội dung cơ bản đường lối đấu tranh giành chính quyền của Đảng (1939-1941)? 2.Tiến trình nhận thức và phát triển đường lối đấu tranh giành chính quyền của Đảng thời kỳ 1930-1945. Chứng minh rằng.. phát triển được lực lượng quần chúng đông đảo cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945? 2. quá trình chuẩn bị lực lượng mọi mặt và tiếp tục bổ sung. Hình thái Tổng khởi nghĩa giành chính quyền sáng tạo của Đảng trong đường lối đấu tranh giành chính quyền và trong Cách mạng tháng Tám 1945? CÂU HỎI ÔN TẬP 1. Căn cứ vào đâu để nói phong trào cách mạng 1930-1935. Phân tích ý nghĩa đường lối đấu tranh giành chính quyền của Đảng? HỌC LIỆU 36 . dự đoán. Đảng đã tập hợp. Thảo luận 1. đường lối đấu tranh giành chính quyền của Đảng (1930-1945) sáng tạo. hoàn chỉnh đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng trong thời kỳ 1939-1945? 3. phù hợp. III. đáp ứng yêu cầu khách quan của xã hội Việt Nam? II. Vấn đề xác định thời cơ. bổ sung. Tiểu luận . tập dượt. . Quá trình xác định. Làm rõ sự sáng suốt của ĐCS Đông Dương thông qua quá trình hoàn thiện đường lối giải phóng dân tộc thời kỳ 1939-1941? 3. nắm bắt đúng thời cơ trong đường lối đấu tranh giành chính quyền của Đảng? 4.Hãy chứng minh rằng. tích cực chuẩn bị cho thời cơ.Phân tích quá trình Đảng giải quyết quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ thời kỳ hình thành và bổ sung. 1936-1939 là những cuộc tổng diễn tập và thông qua đó. điều chỉnh đường lối đấu tranh giành chính quyền của Đảng trong những năm 1941-1945 là một trong những đảm bảo vững chắc cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945? 4.

Tạp chí Lịch sử Đảng. Vũ Quang Hiển (2002). 60-62. Tạp chí Lịch sử Đảng. tr. 203-210. 103-109. 2003). sách lược chủ động và sáng tạo của Đảng”. số 5. “Cách mạng tháng Tám . Lê Mậu Hãn (2002). tháng 5. tr. số 4 (299). 8. số 4. 4. 2. 13-17. 37 . 2001. Tạp chí Lịch sử quân sự. Song Thành (2001).Thắng lợi của đường lối chiến lược. Tạp chí Nghệ thuật quân sự. “Trí tuệ và sức mạnh của Đảng. Tạp chí Cộng sản. số 4. 121-126. tháng 8. 9-42. Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam qua các Đại hội và Hội nghị Trung ương 1930-2002. tr. 7. Nguyễn Trọng Phúc (chủ biên. số 4 (125). Tô Bửu Giám (2005). 10-17. 161-166.8. 18-24.1. 50. 3. Phan Văn Hoàng (1998). 167-170. “Về Đại hội lần thứ I của Đảng”. tháng 7. Tạp chí Cộng sản. tr. Văn Tạo (2005). “Bàn thêm về tính chất của Cách mạng tháng Tám”. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. 50-51. 6. 1-3. số 23. số 1. tr 83-87. Hoàng Minh Thảo (2000). “Nghệ thuật thế và thời trong Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1954 của Hồ Chí Minh”. tr. của dân tộc. tr. tr. “Tình hình chính trị ở Việt Nam từ Nhật đảo chính Pháp đến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945”. “Bàn về nguyên nhân trực tiếp đưa đến thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám”. Trình Mưu. “Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-1941) và bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam”.cội nguồn thắng lợi của Cách mạng tháng Tám”. Tạp chí Lịch sử Đảng. 10. 5. Nxb Lao động. tr. số 16.

Đảng và Chính phủ phát động thi đua sản xuất. kiến quốc”: + Ngày 25-11-1945. trước mắt là: Củng cố chính quyền cách mạng. tình hình tài chính rất khó khăn. + Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đất nước bị các thế lực đế quốc. 38 . ta còn phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về kinh tế. vận mệnh dân tộc như "ngàn cân treo sợi tóc"… Chủ trương “kháng chiến. cải thiện đời sống nhân dân. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ CAN THIỆP MỸ (1945-1954) 1. + Về kinh tế . . 95% số dân không biết chữ. phản động bao vây và chống phá quyết liệt: . xác định cách mạng Đông Dương lúc này vẫn là cuộc cách mạng dân tộc giải phóng với kẻ thù chính là thực dân Pháp xâm lược.tài chính. Cách mạng Việt Nam có nhiệm vụ cơ bản. Chỉ thị vạch ra những biện pháp cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ trên. củng cố chính quyền cách mạng. + Đảng chú trọng xây dựng và phát triển các công cụ bạo lực của cách mạng. động viên nhân dân tự nguyện đóng góp cho công quỹ hàng chục triệu đồng và hàng trăm kilôgam vàng. bài trừ nội phản. động viên nhân dân tiết kiệm giúp nhau chống giặc đói. chống thực dân Pháp xâm lược.Sau Cách mạng Tháng Tám. chuẩn bị kháng chiến toàn quốc: + Xây dựng nền móng của chế độ mới. kiến quốc” và quá trình tích cực chuẩn bị kháng chiến toàn quốc (1945-1946) . BCH Trung ương Đảng ra Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc. xã hội: Nạn đói. vạch rõ những nhiệm vụ chiến lược và cần kíp. chính quyền nhân dân vừa mới được thành lập đã phải đương đầu với những khó khăn.Tích cực xây dựng thực lực. Bối cảnh ra đời và quá trình hình thành đường lối (1945-1947) • Bối cảnh ra đời đường lối kháng chiến Tình hình chung sau khi Cách mạng tháng Tám thắng lợi . thử thách rất nghiêm trọng. Nhiệm vụ bao trùm là bảo vệ.Chủ trương “kháng chiến.Trong lúc đó.Chương III ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945-1975) I.

Sau 19 tháng. xây 39 . mở rộng tuyên truyền quốc tế: .Đất nước có gần 1 năm tương đối hoà bình để ổn định kinh tế. biện pháp cụ thể về tư tưởng. . hợp pháp. không từ bỏ dã tâm xâm lược đất nước ta. mục đích của cuộc kháng chiến. • Quá trình hình thành đường lối kháng chiến . nhằm mục đích buộc quân Tưởng rút ngay về nước. từng bước khắc phục giặc đói. các chính sách của cuộc kháng chiến như đoàn kết toàn dân. chống nạn mù chữ. đồng thời khẳng định niềm tin sắt đá vào thắng lợi cuối cùng. Đảng đã vận động toàn dân xây dựng nền văn hóa mới.+ Về văn hóa – xã hội. nhân dân ta được hưởng những quyền dân sinh. nhân nhượng với quân đội Tưởng và tay sai của chúng ở miền Bắc để tập trung chống Pháp ở miền Nam. chính trị xây dựng lực lượng. Chính phủ VNDCCH đã hoàn toàn hợp hiến. đồng thời xây dựng được nền tài chính độc lập. Về mọi mặt. . Điều đó thể hiện rõ sự ưu việt của chế độ mới. diệt "giặc dốt". từ 9-1945 đến 3-1946. bảo vệ chính quyền cách mạng. tập trung vào kẻ thù chính là thực dân Pháp. + Chỉ thị “Công việc khẩn cấp bây giờ” nêu lên những vấn đề có tầm chiến lược và toàn cục cần phải tiến hành khi bước vào cuộc kháng chiến.Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” (12-12-1946) của Ban thường vụ Trung ương Đảng và “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” (19-12-1946) của Chủ tịch Hồ Chí Minh: + Bản Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” làm rõ tính chất.Hệ thống chính quyền được củng cố từ Trung ương đến địa phương. tổ chức để quân và dân có thể sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu mới với một kẻ thù nguy hiểm. Đảng và Chính phủ ta đã thực hiện sách lược hoà hoãn. củng cố . . từ 3-1946 đến 12-1946. đời sống của nhân dân được cải thiện đáng kể. + Thực hiện sách lược hòa hoãn. Thực lực đất nước sau hơn 1 năm xây dựng. Đảng và Chính phủ ta đã chọn giải pháp thương lượng với Pháp.Từng bước loại bớt các kẻ thù dân tộc. bắt đầu từ 2/9/45-19/12/46. dân chủ.Hội nghị quân sự toàn quốc lần thứ nhất (10-1946) và Chỉ thị “Công việc khẩn cấp bây giờ” (11-1946): + Hội nghị quân sự toàn quốc lần thứ nhất đề ra những chủ trương. giặc dốt.

đất nước. . nhiệm vụ giải phóng dân tộc là yêu cầu nóng bỏng và cấp bách nhất. xuyên suốt toàn bộ cuộc kháng chiến. nhằm tạo ra sức mạnh to lớn đối trọng với bọn xâm lược Pháp. toàn diện. Nội dung đường lối kháng chiến . giành độc lập tự do và thống nhất thực sự.Cuộc kháng chiến chống Pháp là tiếp tục sự nghiệp của cuộc Cách mạng Tháng Tám.Cuộc kháng chiến nhằm vào kẻ thù chính là bọn thực dân phản động Pháp đang dùng vũ lực cướp lại nước ta. dựa vào sức mình là chính… bổ sung kịp thời những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn kháng chiến qua gần một năm. . + “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” là lời hịch của non sông. đồng thời còn dự đoán về các giai đoạn phát triển của cuộc kháng chiến. Lúc này.dựng thực lực về mọi mặt. . về tuyên truyền trong kháng chiến . đất nước. phát triển chế độ dân chủ nhân dân. 2.. nên nó có tính chất dân tộc giải phóng. Dùng sức mạnh toàn dân để tiến hành kháng chiến ở khắp mọi nơi. dựa vào sức mình là chính: + Toàn dân: Là chiến lược quan trọng. lâu dài. lòng tự hào dân tộc. chứa đựng tư tưởng và đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 40 . Trong quá trình kháng chiến. cốt lõi nhất.Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là cuộc kháng chiến toàn dân. toàn diện. ý chí ‘quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. mục đích kháng chiến. khơi dậy tình yêu quê hương. về chương trình kháng chiến. đoàn kết quốc tế (cả với nhân dân Pháp) để chống bọn thực dân Pháp phản động. . lâu dài.Cuộc kháng chiến chống Pháp còn mang tính chất dân chủ mới. kháng chiến toàn dân.Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” (1947) của đồng chí Trường Chinh tiếp tục làm sáng tỏ thêm những vấn đề thuộc về đường lối kháng chiến như: Tính chất. Chủ trương được đề ra dựa trên lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin “cách mạng là sự nghiệp của toàn dân” và so sánh lực lượng giữa ta-địch. hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc. mọi lúc. phải từng bước thực hiện cải cách dân chủ và thực chất của vấn đề dân chủ lúc này là từng bước thực hiện “người cày có ruộng”.. cơ bản. Đó chính là Cương lĩnh kháng chiến khái quát ở trình độ cao. về cơ quan lãnh đạo kháng chiến.

gian khổ. Chủ trương này được đề ra dựa trên âm mưu của địch: đánh nhanh. chỗ mạnh của ta ngày một phát huy. triệt để dùng “du kích vận động chiến”. địa lợi. đánh giá tình hình sau ngày kháng chiến bùng nổ. Quá trình bổ sung. cầm cự. với nhân dân Pháp. vừa đánh địch vừa xây dựng lực lượng. động viên các nhà văn hoá tham gia kháng chiến. Về văn hoá. thực hiện quân. vừa kiến quốc”.Triển vọng của cuộc kháng chiến: Cuộc kháng chiến sẽ lâu dài. đồng thời ra sức tranh thủ sự ủng hộ. các HNTƯ của Đảng liên tục được nhóm họp.+ Toàn diện là phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân để đánh giặc trên mọi phương diện: Về chính trị. Về quân sự. xoá nạn mù chữ. củng cố chế độ cộng hoà dân chủ. không cho chúng lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. tự túc. động viên nhân lực. giúp đỡ quốc tế để chiến thắng kẻ thù. kiệm.địch. lập ra Uỷ ban kháng chiến các cấp. thắng nhanh và so sánh lực lượng giữa ta . đoàn kết với hai dân tộc Lào. xây dựng nền văn hoá mới. + Tự lực cánh sinh: Dựa vào sức lực của toàn dân. thực hiện cần. Campuchia anh em. tự cấp. tranh thủ thêm nhiều bầu bạn. đánh đổ văn hoá nô dịch. + Đánh lâu dài: Ta thực hiện chủ trương này để làm cho những chỗ yếu cơ bản của địch ngày càng bộc lộ. ra sức phá kinh tế địch. vào đường lối của Đảng. cô lập kẻ thù. phản cộng. vật lực. dân chủ trên thế giới. chỗ yếu của ta từng bước được khắc phục. chính. thiên thời của đất nước ta. ngu dân xâm lược của thực dân Pháp. 3. bàn những nhiệm vụ: 41 . . tài lực của cả nước. dân nhất trí. cuộc kháng chiến sẽ trải qua ba giai đoạn: phòng ngự. chỗ mạnh của địch ngày một hạn chế. liêm. hoàn chỉnh đường lối kháng chiến (1948-1954) • Bổ sung đường lối kháng chiến trong những năm 1948-1950 Trong suốt năm 1947 đến đầu năm 1951. toàn dân tăng gia sản xuất. tiến công địch khắp nơi. song nhất định thắng lợi. với các nước châu Á và các dân tộc bị áp bức. vào các điều kiện nhân hoà. xây dựng kinh tế theo hướng “vừa kháng chiến. Về kinh tế. đoàn kết toàn dân. các dân tộc yêu chuộng hoà bình. tản cư nhân dân ra xa vùng chiến sự.

Đối tượng phụ hiện nay là phong kiến. tổ chức các Hội.Lực lượng của cách mạng Việt Nam gồm có: Giai cấp công nhân. . . đoàn.Đối tượng của cách mạng Việt Nam: Có hai đối tượng. đoàn. . . xây dựng và chuẩn bị cho Đại hội lần thứ II của Đảng. nhằm thúc đẩy kháng chiến tiến lên giai đoạn mới. giành độc lập và thống nhất thật sự cho dân tộc. • Đại hội II của Đảng (2-1951) và các Hội nghị Trung ương (khóa II) tiếp tục bổ sung. hoàn chỉnh đường lối kháng chiến Chính cương Đảng Lao động Việt Nam . .tài chính kháng chiến. các cơ quan chuyên môn của Hội. 42 . văn hoá. đối tượng chính hiện nay là chủ nghĩa đế quốc xâm lược. còn có những thân sĩ (địa chủ) yêu nước và tiến bộ. làm cho người cày có ruộng. . Từ tháng 1-1953. Đây là một quá trình lâu dài. xây dựng kinh tế. Ngoài ra. củng cố các đoàn thể.Xây dựng lực lượng. cụ thể lúc này là phong kiến phản động.Phát triển. chủ trương thực hiện triệt để giảm tô. tập trung giải quyết các nhiệm vụ: + Xây dựng kinh tế ..Các Hội nghị đã cụ thể hóa đường lối kháng chiến và chủ trương đẩy mạnh kháng chiến.Nhiệm vụ cơ bản hiện nay của cách mạng Việt Nam là đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược. nhất định sẽ tiến lên CNXH. xóa bỏ những di tích phong kiến và nửa phong kiến. giai cấp tiểu tư sản và tư sản dân tộc. cụ thể lúc này là đế quốc Pháp và bọn can thiệp Mỹ.Chuẩn bị chuyển sang tổng phản công. Cách mạng Việt Nam do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. và đại thể trải qua ba giai đoạn. giai cấp nông dân. phát triển chế độ dân chủ nhân dân. Các Hội nghị Trung ương (1952-1954) .Chính cương cũng nêu rõ 15 chính sách lớn của Đảng để đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi và đặt cơ sở kiến thiết quốc gia.Tính chất của cách mạng Việt Nam là CMDTDCND. kinh tế. . công tác chính trị. bồi dưỡng sức dân và bảo đảm cung cấp cho quân đội. gây cơ sở cho CNXH.Đẩy mạnh mặt trận quân sự.

tăng cường công tác địch vận. .Xây dựng thực lực kháng chiến về mọi mặt: + Xây dựng hệ thống chính trị.10-1947. Ban thường vụ Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Biên giới. + Xây dựng từng bước nền kinh tế kháng chiến. kết hợp chiến tranh chính quy với chiến tranh du kích ở trình độ cao hơn. + Thực hiện phương châm tác chiến là tiêu diệt địch. bảo toàn và tăng cường bồi dưỡng lực lượng của ta. + Xây dựng lực lượng vũ trang.Đảng phát triển phong trào du kích chiến rộng khắp ở hậu địc.Đêm 19-12-1946. + Xây dựng văn hoá . tiêu diệt sinh lực địch. + Xây dựng Đảng vững mạnh . Thắng lợi của Chiến dịch biên giới đã mở ra bước ngoặt chuyển cuộc kháng chiến của ta từ hình thái chiến tranh du kích lên chiến tranh chính quy. 4. .1953. chỉnh quân coi đó là nhiệm vụ trung tâm của công tác xây dựng Đảng. Tiến hành thắng lợi kháng chiến chống Pháp và ý nghĩa đường lối kháng chiến • Tiến hành thắng lợi kháng chiến chống Pháp Tiến hành kháng chiến toàn dân. + Tiến hành chỉnh Đảng.xã hội. toàn diện. tiến hành cải cách ruộng đất trong kháng chiến.Tháng 6-1950. . quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng kịp thời chuyển sang phản công thắng lợi. xây dựng quân đội.Tiêu biểu là cuộc chiến đấu của quân dân Hà Nội trong vòng 2 tháng đã bảo vệ an toàn các cơ quan lãnh đạo của Đảng và nhân dân di tản ra vùng tự do.Cuộc kháng chiến phát triển thắng lợi: 43 .h từ đồng bằng Bắc Bộ đến miền Trung. Tây Nguyên và Nam Bộ đã tiêu hao. phát triển chiến tranh du kích (1946-1950) . Đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi (1951-1954) . cuộc chiến đấu của nhân dân ta chống Pháp bùng nổ.chuẩn bị tiến tới cải cách ruộng đất và từ tháng 11. phát triển lực lượng ba thứ quân. .

cũng như tổ chức chỉ đạo kháng chiến của Đảng. giải phóng dân tộc. lâu dài. . nâng lên tầm cao mới tư tưởng quân sự truyền thống của cha ông ta. cũng như thời đại. + Cuộc tấn công chiến lược Đông . Hoàng Hoa Thám. Chúng buộc phải ngồi vào bàn Hội nghị Giơnevơ • Ý nghĩa của đường lối kháng chiến . do chưa có thực tiễn chỉ đạo kháng chiến nên cũng có những điểm hạn chế. . kết hợp và phục vụ cho nhiệm vụ chống đế quốc.kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi cho thấy Đảng đạt tầm cao tư tưởng và trí tuệ Việt Nam.Đường lối kháng chiến của Đảng thể hiện tư tưởng kết hợp độc lập dân tộc và CNXH trong điều kiện chiến tranh cách mạng bảo vệ Tổ quốc.Đường lối kháng chiến lâu dài. đánh vào vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Nhiệm vụ cách mạng ruộng đất.Đường lối kháng chiến của Đảng là đường lối đấu tranh nhân dân. toàn diện toàn dân là niềm tin. ta quyết định tiêu diệt địch ở Hoà Bình. động lực. cầm cự.Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp chứng minh sự tài tình của việc hoạch định đường lối. kháng chiến toàn dân. Với chiến thắng Điện Biên Phủ . toàn dân đánh giặc. toàn diện. tự lực cánh sinh là chính. Đó là đường lối chiến tranh nhân dân. + Từ cuối năm 1951.Tuy nhiên. Quang Trung). chống phong kiến được tiến hành từng bước. là sự vận dụng lý luận chiến tranh cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin và kinh nghiệm quân sự một số nước anh em vào điều kiện Việt Nam. sáng tạo. . . .Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến. tổng phản công).Đường lối kháng chiến của Đảng là sự kế thừa. Đường lối đó là đúng đắn. Những hạn chế ấy được dần nhận thức qua thực tiễn của cuộc kháng chiến 44 . sức mạnh cho toàn dân Việt Nam chiến đấu và chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. đồng thời đẩy mạnh chiến tranh du kích ở đồng bằng Bắc Bộ lên quy mô cao hơn. tập trung vào nhiệm vụ chống đế quốc.+ Giai đoạn 1950-1953: Ta liên tiếp mở các chiến dịch (Trần Hưng Đạo. còn nhiều biểu hiện của sự rập khuôn theo lý luận quân sự nước ngoài như lý luận kháng chiến ba giai đoạn (phòng ngự.

tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của cuộc CMDTDCND trên miền Bắc.Xác định đường lối chiến lược đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ.và từng bước bổ sung đường lối kháng chiến.Yêu cầu đặt ra cho cách mạng Việt Nam . THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (1954. .Miền Nam: Bị biến thành thuộc địa kiểu mới của đế quốc Mỹ. chủ yếu là mang lại ruộng đất cho nông dân.Sự lớn mạnh của Liên Xô. .Latinh. . phát triển một cách khoa học nghệ thuật chiến tranh nhân dân. trong phong trào cộng sản. châu Phi và châu Mỹ. Trung Quốc và các nước khác trong hệ thống XHCN là chỗ dựa vững chắc của cách mạng Việt Nam. Chúng ra sức xây dựng chính quyền tay sai và tiến hành đàn áp dã man phong trào cách mạng. đồng thời thực hiện nhiệm vụ dân chủ. phá hoại Tổng tuyển cử.Mặt khác. .Tranh thủ các yếu tố thuận lợi trên thế giới. • Tình hình trong nước . . vượt qua khó khăn thực hiện những nhiệm vụ của cuộc CMDTDCND trên cả nước. lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm thời.Tuy CNĐQ đã suy yếu. Bối cảnh hình thành đường lối (1954-1960) • Tình hình thế giới . công nhân quốc tế và hệ thống XHCN xuất hiện những bất đồng ngày càng nghiêm trọng và những sai lầm về tư tưởng chính trị.Miền Bắc: Được hoàn toàn giải phóng. bước vào thời kỳ quá độ lên CNXH. CỨU NƯỚC. II. nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền. . . nhưng chừng nào còn CNĐQ thì vẫn còn miếng đất để xảy ra chiến tranh.Phong trào giải phóng dân tộc cuồn cuộn dâng cao ở châu Á. .Nhanh chóng ổn định tình hình. 45 .1975) 1.Theo quy định của Hiệp định Giơnevơ. hệ thống thuộc địa của CNĐQ bị thu hẹp và đi vào quá trình tan rã. Lực lượng xâm lược gây chiến chủ yếu trên thế giới là đế quốc Mỹ.

. hàn gắn vết thương chiến tranh. cứu nước được bổ sung. hoàn thành độc lập và dân chủ. các Hội nghị BCH Trung ương Đảng (khoá II) và Bộ Chính trị đã đưa ra các nhiệm vụ cụ thể cho cách mạng miền Nam. hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam. . • Chủ trương giữ vững và đẩy mạnh cuộc đấu tranh ở miền Nam . các Hội nghị BCH Trung ương Đảng (khoá II) quyết định ổn định tình hình miền Bắc.Trong những năm 1954 -1957. . thực hiện thống nhất. củng cố hòa bình. điều cốt lõi là phải ra sức củng cố miền Bắc. . 3..Đưa cách mạng Việt Nam tiến lên phù hợp với tình hình đất nước trong giai đoạn mới và xu thế phát triển chung của thời đại. khằng định quan hệ giữa CMXHCN ở miền Bắc và CMDTDCND ở miền Nam. các Hội nghị BCH Trung ương Đảng (khoá II) quyết định thực hiện cải tạo XHCN.Trong những năm 1958 – 1960. trước hết là phục hồi và phát triển sản xuất nông nghiệp. ổn định xã hội. đồng thời giữ vững và đẩy mạnh cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam.Trong những năm 1954-1957. cứu nước 46 .Nghị quyết Trung ương 15 (1-1959): + Xác định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam là giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc và phong kiến. Nội dung và ý nghĩa đường lối kháng chiến chống Mỹ. Nghị quyết của BCT khoá III. . con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. tăng cường và mở rộng hoạt động quan hệ quốc tế.Các Hội nghị cũng xác định: Muốn chống đế quốc Mỹ và tay sai. 2. ổn định đời sống nhân dân. khôi phục kinh tế...Đường lối kháng chiến chống Mỹ.Đề cương cách mạng miền Nam (8-1956) của Xứ ủy Nam Bộ khẳng định con đường duy nhất tự cứu mình là con đường cách mạng. để sớm đưa miền Bắc trở lại bình thường sau chín năm chiến tranh. đưa miền Bắc lên CNXH. Quá trình hình thành đường lối (1954-1960) • Chủ trương củng cố miền Bắc . hoàn thiện tại Đại hội III của Đảng (9-1960) và các Nghị quyết Trung ương.

hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước. thống nhất Tổ quốc. . đối đầu với đế quốc đầu sỏ có tiềm năng kinh tế. gắn bó. phản ánh ý chí. • Ý nghĩa của đường lối . hậu thuẫn và chi viện đắc lực cho cách mạng miền Nam. tiến hành đồng thời ở cả hai miền: + Một là. thống nhất nước nhà. tiến hành cách mạng XHCN ở miền Bắc. thực hiện thống nhất nước nhà. tinh thần cách mạng tiến công. toàn quân và toàn dân. xây dựng miền Bắc thành căn cứ vững mạnh của cách mạng cả nước.• Đại hội III (9-1960) của Đảng và nội dung đường lối kháng chiến chống Mỹ . . + Mối quan hệ giữa hai chiến lược: Hai chiến lược cách mạng khác nhau tiến hành đồng thời ở hai miền có mối liên hệ mật thiết.Đảng xác định cách mạng Việt Nam trong giai đoạn này có hai chiến lược cách mạng khác nhau. nhằm giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai.Đường lối thể hiện quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ. sự kiên trì mục tiêu giải phóng miền Nam. Nó có tác dụng “quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai.Lịch sử đã chứng minh rằng. 47 . + Hai là. hoàn thành nhiệm vụ CMDTDCND trong cả nước”. tác động lẫn nhau cùng phát triển và đều hướng vào mục tiêu chung trước mắt của cả nước là thực hiện hoà bình. nguyện vọng chung của toàn Đảng. tìm ra đáp số đúng cho một thực tế chưa có tiền lệ trong lịch sử. + Vị trí của mỗi chiến lược: Cuộc cách mạng XHCN ở miền Bắc giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng Việt Nam và đối với sự nghiệp thống nhất nước nhà. cứu nước đã phản ánh đúng quy luật vận động của cách mạng ở từng miền và chung của cả nước giai đoạn cách mạng 1954-1975. tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam. Cuộc CMDTDCND ở miền Nam giữ một vị trí rất quan trọng. thống nhất Tổ quốc. thực hiện hoà bình. tự chủ của Đảng trong việc tìm ra lời giải cho một tình huống khó khăn. đường lối chống Mỹ. quân sự vô cùng to lớn.Đường lối đã thể hiện tinh thần độc lập.

. sáng tạo của đường lối kháng chiến chống Mỹ mà Đảng đề ra. sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. tạo ra được sức mạnh tổng hợp để dân tộc ta đủ sức đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược. tạo nên sức mạnh mới để dân tộc ta đủ sức thắng đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. toàn diện.Đây là đường lối chiến tranh nhân dân. tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ giữa đấu tranh cách mạng và bảo vệ hoà bình. chính trị và binh vận.Lênin. thực hiện phương châm đánh địch bằng ba mũi giáp công: quân sự. tranh thủ được sự đồng tình giúp đỡ của cả Liên Xô và Trung Quốc. đồng bằng và rừng núi. . Quá trình bổ sung. .Đường lối chiến lược chung cho cả nước và đường lối cách mạng ở mỗi miền là cơ sở để Đảng chỉ đạo quân dân ta phấn đấu giành được những thành tựu to lớn trong xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thắng lợi chống các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và tay sai ở miền Nam. nhân loại và xu thế của thời đại. phù hợp với lợi ích của dân tộc. hoàn chỉnh đường lối (1961-1975) Nghị quyết Hội nghị Bộ Chính trị tháng 1-1960 và tháng 2-1962: . giải phóng miền Nam. dựa vào sức mình là chính được phát triển trong hoàn cảnh mới. cứu nước (1961-1975) • Bổ sung.Đường lối là kết quả của sự vận dụng học thuyết Mác.Tiến công địch trên cả ba vùng chiến lược: Đô thị. . hoàn chỉnh và thực hiện thắng lợi đường lối kháng chiến chống Mỹ.Tiếp tục giữ vững tư tưởng chiến lược tiến công.Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ. lâu dài. Nó đồng thời cho thấy. thống nhất đất nước. từ đó huy động và kết hợp được sức mạnh của hậu phương và tiền tuyến. 4. toàn dân. Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (3-1965) và lần thứ 12 (12-1965): 48 . đường lối ấy đã đạt tầm cao trí tuệ nhân loại và thời đại. .Cách mạng miền Nam sẽ phát triển từ khởi nghĩa từng phần lên chiến tranh cách mạng. . cứu nước là một minh chứng hùng hồn cho sự đúng đắn. là một đóng góp đáng kể vào kho tàng lý luận quân sự thế giới. thể hiện nhất quán tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. đưa đấu tranh vũ trang phát triển lên song song với đấu tranh chính trị.

đồng thời đưa mặt trận ngoại giao thành một mặt trận quan trọng để mở ra cục diện “vừa đánh.Tư tưởng chỉ đạo đối với miền Bắc: Chuyển hướng xây dựng kinh tế. .Ở miền Bắc. 49 .Quyết định đẩy mạnh đấu tranh quân sự trên cả hai miền. • Thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ. . con đường cách mạng miền Nam vẫn là con đường cách mạng bạo lực. vừa đàm. để chi viện cho cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam. triệt đề vận dụng ba mũi giáp công. công cuộc xây dựng CNXH đã đạt được những thành tự đáng tự hào.Dù tình hình phát triển như thế nào. chế độ XHCN bước đầu được hình thành. miền Bắc là hậu phương lớn. dựa vào sức mình là chính.Ta phải nắm vững thời cơ. cứu nước theo đường lối của Đảng Thực hiện kế hoạch nhà nước ở miền Bắc (1961-1975) . giữ vững chiến lược tiến công và chỉ đạo linh hoạt để đưa cách mạng tiến lên.. đánh địch trên cả ba vùng chiến lược. . miền Nam là tiền tuyến lớn. kiên quyết tiến công và liên tục tiến công. một chế độ xã hội mới. Hội nghị Trung ương lần thứ 21 (7-1973) . Tiếp tục kiên trì phương châm đấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh chính trị. . thực hiện đường lối chủ trương của Đảng. thực hiện kháng chiến lâu dài. .Quân dân miền Bắc đã đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.Nhiệm vụ và mối quan hệ giữa cuộc chiến đấu ở hai miền: Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ của nhân dân cả nước. bảo đảm tiếp tục xây dựng miền Bắc vững mạnh về kinh tế và quốc phòng trong điều kiện có chiến tranh. đồng thời phát động chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc. điển hình là chiến thắng lịch sử của trận “Điện Biên Phủ trên không” trên bầu trời Hà Nội cuối năm 1972.Tư tưởng chỉ đạo và phương châm đấu tranh ở miền Nam: Giữ vững và phát triển thế tiến công.Phương châm chỉ đạo chiến lược: Tiếp tục và đẩy mạnh cuộc chiến tranh nhân dân chống chiến tranh cục bộ của Mỹ ở miền Nam. Hội nghị Trung ương lần thứ 13 (1-1967) .

VẤN ĐỀ TIỂU LUẬN. BÀI TẬP.Miền Bắc không chỉ chia lửa với các chiến trường mà còn hoàn thành xuất sắc vai trò căn cứ địa của cách mạng cả nước và nhiệm vụ hậu phương lớn đối với chiến trường miền Nam. với sự lãnh đạo. lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với ta tại Paris.Giai đoạn 1965-1968 đã đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ và chư hầu. Phân tích bối cảnh ra đời của đường lối kháng chiến chống Mỹ.Ở miền Nam. đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ..nguỵ. . cứu nước (1961-1975) . đưa cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ. cứu nước (sau tháng 7-1954)? 4. Bài tập cá nhân • Viết tự luận 1. Phân tích những yếu tố chủ yếu.Giai đoạn 1961-1965 đã giữ vững và phát triển thế tiến công.Trong giai đoạn 1954-1960 đã đánh bại “Chiến tranh đơn phương” của Mỹ . Nhân dân miền Nam kháng chiến chống Mỹ. nền tảng. . Phân tích ý nghĩa đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng? 3. chỉ đạo đúng đắn của Đảng.Giai đoạn 1969-1975 đã đánh bại chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” của Mỹ và tay sai mà đỉnh cao là Đại thắng Mùa Xuân 1975 với Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. bền bỉ và anh dũng chiến đấu. buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh. Phân tích nội dung “kháng chiến toàn diện” trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng? 2. Bài tập 1. . cứu nước? • Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 50 . giải phóng hoàn toàn miền Nam. . buộc chúng phải đầu hàng vô điều kiện. quân dân ta đã vượt lên mọi gian khổ hy sinh. đập tan toàn bộ chính quyền địch. THẢO LUẬN I. Phân tích quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược trong đường lối kháng chiến chống Mỹ? 5.

C. Những văn kiện nào dưới đây được coi như Cương lĩnh kháng chiến của Đảng? A. Chỉ thị “Kháng chiến. làm cho người cày có ruộng C. B. B. Chính cương Đảng Lao động Việt Nam đã nêu ra các nhiệm vụ cơ bản cho cách mạng Việt Nam là: A. B. giành độc lập và thống nhất thật sự cho dân tộc B. Câu 2. Chống đế quốc. Hai đối tượng của cách mạng Việt Nam được nêu ra tại Chính cương Đảng Lao động Việt Nam là: A. B. Đế quốc và phong kiến Việt Nam. Đánh đuổi đế quốc xâm lược. 51 . B. cụ thể là thực dân Pháp. Nhiệm vụ hàng đầu.Câu 1. Xoá bỏ những tàn dư phong kiến. Câu 4. giành độc lập tự do và thống nhất thực sự. Đối tượng chính là chủ nghĩa đế quốc xâm lược. cấp thiết nhất được xác định trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp là: A. D. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của đồng chí Trường Chinh. Chỉ thị “Nhật. Chỉ thị thành lập Chính phủ Liên hiệp kháng chiến. Câu 5. Trung ương Đảng đã đề ra: A. ngày 25-11-1945. gây cơ sở cho CNXH D. C. Đối tượng phụ là phong kiến. D.Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. đem lại ruộng đất cho nông dân. Cả A. C. C. C. D. cụ thể là phong kiến phản động. D. Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” của Trung ương Đảng. Cả A. Quyết định cải tổ UBDTGP thành Chính phủ lâm thời. B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xây dựng chế độ dân chủ mới. Xoá bỏ những di tích phong kiến và nửa phong kiến. kiến quốc”. B. Cả A. Phương án A. Câu 3. B. Phát triển chế độ dân chủ nhân dân. Trên cơ sở phân tích tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám. C. C.

trí thức. tư sản dân tộc. Công nhân. Hội nghị Trung ương 21 (khoá III -7/1973) B. C. D. Đại hội lần thứ V (1982) Câu 9. Đại hội lần thứ IV (1976) D. Chuyển hướng tiến công. trí thức. địa chủ yêu nước. D. C. nông dân. Hội nghị Bộ Chính trị (3-1975) 2. Công nhân. tư sản dân tộc. Đại hội lần thứ III (1960) C.12/1974) D. tiểu tư sản. Hội nghị Bộ Chính trị (10-1974) C. Đảng chủ trương đánh bại “Việt Nam hoá chiến tranh” của Mỹ bằng con đường: A. Câu 7. tư sản dân tộc. B. lấy nông thôn làm hướng chính. Câu 10. Công nhân. địa chủ. Hội nghị Trung ương 23 (khoá III . Câu 8. Hội nghị Trung ương lần thứ 15 (1-1959) xác định: A. Nhân dân miền Nam phải dùng con đường bạo lực cách mạng để tự giải phóng mình. Bài tập nhóm . Đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ.Câu 6. Tiếp tục thế giữ gìn lực lượng. Đẩy lùi chương trình “bình định” của địch. B. B. nông dân. D. Tăng cường các lực lượng vũ trang tại chỗ. Lấy đấu tranh chính trị là chủ yếu. C. B. Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước được thông qua tại Đại hội nào của Đảng? A. Đại hội lần thứ II (1951) B. Lực lượng tạo nên động lực cho cách mạng Việt Nam được nêu ra trong Chính cương Đảng Lao động Việt Nam là: A. Hội nghị nào của Đảng quyết định mở cuộc Tổng tấn công và nổi dậy giải phóng Sài Gòn trước tháng 5-1975? A. Nhân dân. C.Phân tích bối cảnh ra đời đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và quá trình hình thành đường lối? 52 . Cả A.

Quá trình hình thành và nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp. đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng là sự kết hợp nhuần nhuyễn quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về chiến tranh cách mạng. có tư duy nhạy bén và linh hoạt trong lãnh đạo cách mạng? 3. cứu nước của Đảng.Sự thành công trong việc giải quyết mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ cách mạng ở hai miền theo đường lối kháng chiến chống Mỹ. kinh nghiệm đánh giặc của cha ông và tinh hoa quân sự tiên tiến trên thế giới? 2. vị trí và mối quan hệ của chiến lược cách mạng XHCN ở miền Bắc và chiến lược cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam trong 53 .Làm rõ sự sáng suốt của Đảng thể hiện qua việc xác định tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược ở hai miền. . Hãy chứng minh rằng. Chứng minh rằng. hoàn chỉnh đường lối kháng chiến chống Mỹ. những nội dung cơ bản về đường lối cách mạng miền Nam của Đảng do Hội nghị lần thứ 15 (1-1959) xác định là một trong những yếu tố quan trọng để hình thành đường lối kháng chiến chống Mỹ. những bổ sung cho đường lối kháng chiến chống Pháp trong Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam. cứu nước trong so sánh với đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Thảo luận 1.. Phân tích cơ sở hoạch định đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng? 2.Sự kế thừa và phát triển trong đường lối kháng chiến chống Mỹ. Phân tích nhiệm vụ. đường lối kháng chiến chống Mỹ. Tiểu luận . III. được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (2-1951). . cứu nước? . cứu nước do Đảng đề ra là đúng đắn. Chứng minh rằng. Làm rõ sự sáng tạo của Đảng ta thông qua nội dung của đường lối kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược? 3. Hãy chứng mình rằng. cứu nước (1961-1975)? II. phù hợp thực tiễn? CÂU HỎI ÔN TẬP 1. thể hiện Đảng có bước trưởng thành.Phân tích những nội dung bổ sung. cứu nước? 4. hướng vào mục tiêu chung thống nhất nước nhà trong đường lối kháng chiến chống Mỹ.

Chính trị quốc gia. Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp: thắng lợi và bài học. Nguyễn Trọng Phúc (chủ biên. 9. 7. Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị (1996). Trần Trung Thành (2000). tr. Doãn Hùng (2005). tr. 54 . tầm nhìn chiến lược của Đảng”. tháng 2. 5. 3. 33-35. 289-306. Nguyễn Huy Thục (2000). cứu nước của Đảng trong cách mạng miền Nam”. Lao động. tr. 420-425. “Cơ sở hình thành quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam mùa Xuân 1975 của Đảng”. số 2 (146). cứu nước? HỌC LIỆU 1. “Tìm hiểu về đường lối chống Mỹ. 546-552. 12-16. “Tầm vóc lịch sử vĩ đại và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mỹ. “Chiến thắng Điện Biên Phủ trong lịch sử và bản sắc văn hoá của dân tộc Việt Nam”. tháng 4. “Những nước cờ chiến lược Xuân 1975”. tr. cứu nước”. Phan Huy Lê (2004). Trần Ngọc Tuệ (2005). 7-11. cứu nước do Đại hội lần thứ III (9-1960) của Đảng xác định? 5. Sự thật. tr. số 4. 649-652. cứu nước”. 4. Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam qua các Đại hội và Hội nghị Trung ương 1930-2002. Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị (1996). Tạp chí Lịch sử Đảng. 10. “Tính ưu việt và sức mạnh của CNXH ở miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. “Chỉ thị kháng chiến kiến quốc ngày 25-11-1945. Tạp chí Lịch sử Đảng. tháng 12. 624-632. 4. số 4. Nxb. 9-11. Tạp chí Lý luận chính trị. 437-445. 8. cứu nước? 6. Kháng chiến nhất định thắng lợi. Chính trị quốc gia. Nxb. tr. 3-6. tr. 2003). Hà Nội. Tạp chí Giáo dục lý luận. tháng 4. Nxb. Hà Nội 3. số 4. 6. Tạp chí Lịch sử quân sự. Nguyễn Đình Lê (2005). Phân tích ý nghĩa của đường lối kháng chiến chống Mỹ. Các bước phát triển trong đường lối chống Mỹ. 21-23+35. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ. 17-21. số 6. Tạp chí Lịch sử Đảng. số 12. Trường Chinh (1947). Tạp chí Lịch sử Đảng. 569-576. số 4. Nxb.đường lối kháng chiến chống Mỹ. tr. cứu nước: Thắng lợi và bài học. Hà Nội. Hồ Khang (2001).

• Mục tiêu của CNH . QUA TRÌNH HÌNH THÀNH. 2. . HĐH mới có thể xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH. dân giàu. nước mạnh. từng bước bổ sung (1960 -1986) • Đường lối CNH được từng bước hình thành trong những năm 1960-1975 55 .Chương IV ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HOÁ THỜI KỲ ĐỔI MỚI (1986.kỹ thuật của một xã hội là toàn bộ hệ thống các yếu tố vật chất của LLSX xã hội. quan hệ sản xuất tiến bộ. nhất là những nước tiến lên CNXH không qua chế độ TBCN như nước ta tất yếu phải tiến hành CNH. vì Chỉ có CNH. phù hợp với trình độ phát triển của LLSX. HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức để sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.Những mục tiêu cụ thể: Đẩy mạnh CNH. Đường lối CNH XHCN được hình thành. HĐH. có cơ cấu kinh tế hợp lý.NAY) I. BỔ SUNG ĐƯỜNG LỐI CNH XHCN GẮN VỚI THỂ CHẾ KINH TẾ KẾ HOẠCH HÓA TẬP TRUNG BAO CẤP (1960-1986) 1.Mục tiêu cơ bản: Cải biến nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại. .Cơ sở vật chất . mức sống vật chất và tinh thần cao. cơ bản để đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tính tất yếu và mục tiêu của CNH • Tính tất yếu của CNH đối với các quốc gia đang phát triển .Tất cả các nước có nền kinh tế lạc hậu. phù hợp với trình độ kỹ thuật (công nghệ) tương ứng mà lực lượng lao động xã hội sử dụng để sản xuất ra của cải vật chất đáp ứng nhu cầu xã hội.an ninh vững chắc. quốc phòng . xã hội công bằng văn minh.

• Những điều chỉnh quan trọng trong đường lối CNH những năm 1976-1986 .nông nghiệp hợp lý. . đồng thời ra sức phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ”.. + Để thúc đẩy quá trình CNH. “Chặng đường đầu tiên” có vai trò tạo tiền đề cho CNH XHCN theo tư duy mới. trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ. + Thực hiện CNH XHCN ở miền Bắc nước ta là “xây dựng một nền kinh tế XHCN cân đối và hiện đại.Đại hội lần thứ III của Đảng: + Nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ ở nước ta là CNH XHCN. Đại hội V xem nông nghiệp là mặt trận hàng đầu.Đại hội IV (1976): + Nhất quán với quan điểm của HNTƯ 19 (3 . .Chưa xác định rõ đặc điểm cơ bản của nước ta quá độ lên CNXH. ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý. • Hạn chế của CNH trước năm 1986 . kết hợp công nghiệp với nông nghiệp và lấy công nghiệp nặng làm nền tảng. nắm chắc xuất phát điểm của quá trình CNH ở nước ta. cần “tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng trong đó cuộc CMKHKT là then chốt nhằm đưa miền Bắc tiến lên công nghiệp hiện đại”.HNTƯ 19 (3 . 56 .1971): + Tiếp tục bổ sung cho đường lối CNH: CNH được tiến hành bằng cách ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý.Đại hội lần thứ V (1982): + Đưa ra khái niệm “chặng đường đầu tiên” của thời kỳ quá độ. mà mấu chốt là ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. do đó về nhận thức chưa hiểu sâu. + Phải lấy nông nghiệp làm cơ sở và xây dựng cơ cấu công .1971): “Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ”.

ĐIỀU CHỈNH ĐƯỜNG LỐI CNH (1986 . phù hợp với trình độ LLSX trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Phương thức tiến hành CNH: Phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn.Đại hội VII (1991): 57 . + (2). thực hiện “bước quá độ nhỏ trong bước quá độ lớn”. . + (3). ĐỔI MỚI.Quá chú trọng và đề cao sự cân đối của kinh tế trong nước Phân công lại lao động trong quá trình CNH chỉ giới hạn trong phạm vi nền kinh tế nội địa. .Đại hội VI chưa bàn sâu về chính sách CNH. Tốc độ của CNH: Trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ.. .Chúng ta tiến hành CNH trên cơ sở của mô hình kinh tế hiện vật. với cơ chế quản lý tập trung. II. Cơ cấu kinh tế trong chặng đường đầu tiên là nông – công nghiệp dịch vụ. coi trọng tính khả thi và tính hiệu quả của các chương trình CNH. nhưng đã đưa ra một số quan điểm mang tính chất đổi mới: + (1). CNH được tiến hành trong nền kinh tế nhiều thành phần và nhiều hình thức sở hữu. chưa thể đẩy mạnh CNH. thị trường hoá. .Thiếu sự hợp tác với những lực lượng kinh tế hùng mạnh trên thế giới. Mục tiêu CNH: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế (phát triển cân đối và nhịp độ tăng trưởng ổn định). + (4). gắn với nền kinh tế mở. Bước đi của CNH: Sắp xếp nền kinh tế theo một cơ cấu hợp lý.Chưa đặt vấn đề CNH gắn liền với quá trình HĐH. mà chỉ tạo tiền đề cần thiết để đẩy mạnh CNH ở chặng đường tiếp theo. trước tiên là điều chỉnh cơ cấu kinh tế. quan liêu. Quá trình CNH phải được tiến hành từng bước. bao cấp. điều chỉnh đường lối • Bước 1: Đổi mới đường lối CNH trong những năm 1986-1994 .NAY) 1. Đổi mới đường lối CNH và bổ sung.

kết hợp công nghệ truyền thống với công nghệ hiện đại. kinh doanh. xác định mục tiêu. coi đây là khái niệm kép. hiện đại dựa trên cơ sở phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học. có thể và cần phải bằng con đường rút ngắn. CNH đất nước theo hướng hiện đại gắn liền với việc phát triển một nền nông nghiệp toàn diện là nhiệm vụ trung tâm”. nhất trí với quan điểm về CNH của HNTƯ 7. HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản. • Bước 3: Điều chỉnh đường lối CNH từ năm 2001. khóa VII (7 – 1994) ra Nghị quyết về phát triển công nghiệp. + Tiến hành CNH theo định hướng mở cửa. • Bước 2: Bổ sung đường lối CNH trong những năm 1994. . quan điểm chỉ đạo quá trình CNH. hội nhập với nền kinh tế thế giới và khu vực. + Hội nghị cũng đưa ra khái niệm: CNH. từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến lao động kỹ thuật cùng với công nghệ. toàn diện các hoạt động sản xuất. tiến hành trên cơ sở nền kinh tế thị trường. HĐH. công nghệ: + Bổ sung thêm: CNH. với nội dung trọng yếu là CNH nông nghiệp. HĐH đất nước + Về căn bản. trong đó CNH và HĐH có mối quan hệ mật thiết với nhau. dịch vụ và quản lý kinh tế.+ “Phát triển LLSX.Đại hội VIII (1996): + Đại hội VIII của Đảng được coi là đại hội của CNH. công nghệ. + Xác định: CNH là sự nghiệp của toàn dân với sự tham gia của tất cả các thành phần kinh tế. xã hội. phương tiện và phương pháp tiên tiến. về xây dựng nền kinh tế độc lập.Đại hội IX (2001) bổ sung thêm về con đường CNH rút ngắn. hay CNH hiện đại. định vị CNH trên cơ sở HĐH. + CNH là quá trình HĐH. của nền kinh tế mở và trên nền tảng khoa học – công nghệ hiện đại. tạo ra năng suất lao động cao. HĐH ở nước ta.HNTƯ 7. tự chủ và yêu cầu phát triển bền vững: 58 . đi nhanh vào công nghệ hiện đại ở những khâu quyết định.2001 .nay .

chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.Năm là: Phát triển nhanh. các lĩnh vực có lợi thế. bảo vệ môi trường tự nhiên. hiện đại hóa . hiệu quả và bền vững. “coi kinh tế tri thức là yếu tố quan trọng của nền kinh tế và CNH. 2. nông thôn và việc nâng cao năng suất. . HĐH gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. HĐH”. Tổng quát về nội dung cơ bản của đường lối CNH. . HĐH là nước ta về cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. . HĐH ở nước ta: Phát triển nhanh và có hiệu quả các sản phẩm. dân chủ. bảo tồn đa dạng sinh học. chất lượng. + Hướng CNH.Đại hội X (2006) có một bước tiến mới: + Xác định CNH. . . còn mục tiêu sâu xa là trở thành một nước “dân giầu. HĐH thời kỳ đổi mới • Mục tiêu CNH . • Quan điểm công nghiệp hóa. nước mạnh.Hai là: CNH.Bốn là: Khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của CNH. sản phẩm nông nghiệp. ổn định và bền vững. văn minh”.Cốt lõi của CNH là phát triển LLSX để đạt tới trình độ hiện đại. xã hội công bằng. HĐH.Đạt và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh. HĐH rút ngắn. • Định hướng CNH . HĐH đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức. + CNH. các ngành. + Đẩy nhanh CNH.Ba là: lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững. 59 .Một là: Công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa và CNH. tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. HĐH nông nghiệp. HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức . HĐH phải đảm bảo xây dựng nền kinh tế độc lập và tự chủ.+ Tư duy mới của Đại hội lần thứ IX là cách đặt vấn đề về con đường CNH.Mục tiêu đến năm 2020 của quá trình CNH.

khoa học và công nghệ. nông thôn là một trong những nội dung quan trọng nhất của toàn bộ quá trình CNH. . .Làm tốt công tác quy hoạch phát triển nông nghiệp. nông thôn. HĐH nông nghiệp. . . kết hợp và tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài. biện pháp đẩy mạnh CNH. nông thôn. khơi dậy và huy động các nguồn sức mạnh tiềm tàng của tất cả các lực lượng.Phải ưu tiên cho mục tiêu phát triển LLSX ở nông thôn đồng thời xây dựng QHSX phù hợp.Không ngừng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.Phát triển nhanh các ngành công nghiệp và dịch vụ dựa trên tri thức. trong đó. nhiều thành phần.Coi CNH. nâng cao chất lượng. đặc biệt chú trọng phát huy nguồn lực con người và ứng dụng các thành tựu khoa học. công nghệ hiện đại. Chủ trương.Phát triển kinh tế phải đi liền và kết hợp chặt chẽ với việc giải quyết các vấn đề xã hội ở nông thôn. . HĐH nông nghiệp. 60 . nông thôn • Chủ trương đẩy mạnh CNH.Đẩy nhanh CNH. .Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng của các ngành công nghiệp và dịch vụ. HĐH nông nghiệp. HĐH nông nghiệp. 3. đa dạng hoá các loại hình tổ chức sản xuất.Dựa chủ yếu vào các nguồn nội lực.Phát triển mạnh mẽ nền kinh tế nhiều hình thức sở hữu.kinh doanh trong nông nghiệp và nông thôn trên cơ sở bình đẳng trước pháp luật.Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở nông thôn và đổi mới các chính sách phát triển nông nghiệp. nông thôn . nhanh chóng cải thiện đời sống của người dân nông thôn trên tất cả các mặt. . . thành phần kinh tế. . nông thôn .Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế nông thôn với củng cố an ninh trật tự và bảo vệ tổ quốc.. HĐH nông nghiệp. • Một số biện pháp đẩy mạnh CNH. . nông thôn. năng xuất các sản phẩm nông nghiệp.Nắm bắt tri thức và công nghệ mới nhất để HĐH nông nghiệp và các ngành kinh tế hiện có. HĐH đất nước.

Thứ nhất: Về phương diện. công nghệ cao.Tiếp tục đổi mới chính sách. phát triển con người…. cần soát xét lại toàn bộ các chủ trương.Chăm lo phát triển nguồn nhân lực. 4. phát triển văn hoá.Nâng cao trình độ và đảm bảo tính đồng bộ của nguồn lao động nông thôn thông qua đổi mới chính sách đào tạo và dạy nghề. phát triển xã hội.Thứ hai: Cần xác định rõ rằng từ nay đến năm 2010 và một số năm sau đó là bước tạo lập những yếu tố cơ bản ban đầu và tạo đà tăng tốc ban đầu cho việc từng bước phát triển kinh tế tri thức thông qua định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế.. . khoa học. phát triển con người. chính sách đổi mới và phát triển đất nước từ nay đến năm 2010. hội nhập kinh tế quốc tế. đào tạo nhân tài. chính sách. nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và phát triển các ngành kinh tế dựa trên nền tảng khoa học. phát triển văn hóa. 61 . nâng cao dân trí.Phát triển kinh tế tri thức không chỉ là những hoạt động thuần tuý kinh tế. biện pháp từng bước phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam . Quan hệ giữa CNH. phát triển giáo dục. . HĐH rút ngắn với từng bước phát triển kinh tế tri thức • Chủ trương. công nghệ và giáo dục là quốc sách hàng đầu. khoa học và công nghệ. . đặc biệt là về những mặt quan trọng: Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. hoạch định chủ trương. nhanh chóng hình thành và hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. • Một số giải pháp lớn từng bước phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam . . công nghệ. tăng cường năng lực khoa học. tạo lập khung khổ pháp lý mới. công nghệ. giáo dục và đào tạo. Để có kinh tế tri thức.Đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn. từ đó điều chỉnh và bổ sung những điều cần thiết. phải phát triển khoa học.

Các ngành công nghiệp đều có nhiều phát triển như công nghiệp chế tác. vốn và lao động. . sử dụng nhiều tài nguyên. Kinh tế vùng chưa có sự liên kết chặt chẽ. Kết quả . tự chủ của nền kinh tế được nâng cao.III. 62 . Công nghiệp nông thôn và miền núi có bước tăng trưởng cao hơn tốc độ trung bình cả nước. tỷ trọng nông. . tiêu hao vật chất cao. Năm 2007 đạt trên 800 USD/ người. Hạn chế và nguyên nhân • Hạn chế .Cơ sở vật chất. hiệu quả. . Tăng trưởng kinh tế chủ yếu theo chiều rộng. Đến nay cả nước đã có hơn 100 khu công nghiệp. gắn với sản xuất.Tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn thấp hơn nhiều so với nhiều nước trong khu vực thời kỳ đầu CNH. khả năng độc lập.Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH.Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm .Nguồn lực của đất nước chưa được sử dụng có hiệu quả cao. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐƯỜNG LỐI CNH 1. tập trung vào các ngành công nghệ thấp. tài nguyên của đất nước còn bị lãng phí.7% / năm. Xây dựng đô thị và nhà ở phát triển nhanh. tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện 2.Những thành tựu của CNH. Cơ cấu lao động có sự chuyển đổi tích cực gắn liền với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. nhiều khu hoạt động có hiệu quả. Ngành xây dựng tăng trưởng nhanh. Trong từng ngành kinh tế đều có sự chuyển dịch tích cực về cơ cấu sản xuất. HĐH đã góp phần quan trọng đưa nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá cao. khu chế xuất tập trung. cơ khí chế tạo. . kỹ thuật của đất nước được tăng cường đáng kể.Các vùng kinh tế trọng điểm chưa phát huy được thế mạnh để đi nhanh vào cơ cấu kinh tế hiện đại. cơ cấu công nghệ theo hướng tiến bộ. thời kỳ 2001-2005 đạt 16. lâm nghiệp và thủy sản giảm. HĐH đã đạt được những kết quả quan trọng: tỷ trọng công nghiệp và xây dựng tăng. với thị trường. nội địa hóa sản phẩm ngày càng tăng. Đời sống vật chất. Thu nhập đầu người bình quân hàng năm tăng lên đáng kể. hiệu quả thấp. các năm 2006-2007 đạt 8%/ năm. năng suất lao động còn thấp. chưa được quan tâm đúng mức.

Việt Nam đang là một nước ở vào trình độ thấp 63 . . xây dựng xã hội dân giầu nước mạnh.Tuy nhiên. kinh tế khu vực và thế giới vận động không ngừng. Công tác tổ chức cán bộ chậm đổi mới. . .xã hội.xã hội vẫn còn lạc hậu.Ngoài ra còn có các nguyên nhân cụ thể như công tác quy hoạch chất lượng kém. để tìm ra con đường đi thích hợp. .Nhiều chính sách và giải pháp chưa đủ mạnh để huy động và sử dụng tốt nhất các nguồn lực. cơ cấu đầu tư bất hợp lý làm cho đầu tư kém hiệu quả. công tác quản lý yếu kém.Đường lối CNH của Đảng là sự kết hợp nhuẫn nhuyễn. nhiều bất hợp lý. HĐH ở Việt Nam hiện nay. cạnh tranh và bình đẳng. cả nội lục và ngoại lực vào công cuộc phát triển kinh tế . công bằng dân chủ văn minh. những lý thuyết kinh tế tiên tiến trên thế giới vào thực tiễn Việt Nam trong một thế giới mở. . có tác dụng định hướng cho toàn bộ quá trình CNH. Ý nghĩa đường lối CNH .Đổi mới tư duy lý luận về CNH..Cơ cấu thành phần kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. duy ý chí sang lấy thực tiễn làm xuất phát điểm. tôn trọng quy luật và hành động theo quy luật khách quan. sự vận dụng sáng tạo quan điểm kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin.Đường lối CNH của Đảng là một trong những yếu tố quan trọng.Chỉ đạo và tổ chức thực hiện yếu kém. mà bước ngoặt là chuyển từ tư duy giáo điều.Kết cấu hạ tầng kinh tế . Công tác quy hoạch chất lượng thấp. cơ bản tạo điều kiện cho quá trình CNH ở Việt Nam đạt những thành tựu cần thiết cho công cuộc xây dựng CNXH.Đường lối CNH ở Việt Nam thời kỳ đổi mới do Đảng xác định là kết quả đổi mới tư duy lý luận của Đảng. quản lý kém. Đảng đã xác lập được hệ quan điểm về CNH mang tính chất lý luận.Cơ cấu đầu tư chưa hợp lý.Cải cách hành chính còn chậm và kém hiệu quả. thiếu đồng bộ chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. hội nhập và toàn cầu hóa. chưa tạo được đầy đủ môi trường hợp tác. . . . • Nguyên nhân . rập khuôn máy móc. 3. tiến trình CNH là một dòng chảy liên tục. .

điều chỉnh cho phù hợp với những điều kiện phát triển mới. So sánh sự khác nhau giữa chủ trương công nghiệp hoá của Đại hội IV và Đại hội V của Đảng? 4. 64 . B.của sự phát triển. Bài tập cá nhân • Viết tự luận 1. mà mấu chốt là ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. Quan niệm về công nghiệp hoá còn giản đơn. cần liên tục được bổ sung. Nhiệm vụ trung tâm suốt thời kỳ quá độ ở nước ta là CNH XHCN. đường lối CNH. CNH là con đường tất yếu? 2. Câu 2. Do vậy. công nghiệp nhẹ và nông nghiệp. C. THẢO LUẬN I. đối với các quốc gia đang phát triển. D. muốn trách lạc hậu. BÀI TẬP. Chứng minh rằng. mà mấu chốt là ưu tiên phát triển công nghiệp nặng và nông nghiệp. mà mấu chốt là ưu tiên phát triển công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ. mà mấu chốt là ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. giáo điều. B. Chưa hướng vào mục tiêu trung tâm phục vụ sản xuất nông nghiệp và hàng tiêu dùng. Nhiệm vụ trung tâm suốt thời kỳ quá độ ở nước ta là CNH XHCN. Đại hội lần thứ III (1960) của Đảng xác định: A. Bài tập 1. Phân tích mục tiêu của quá trình CNH ở Việt Nam? 3. tiếp cận với tiến trình phát triển hiện đại của thế giới. Chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân những hạn chế trong đường lối CNH trước đổi mới? • Trả lời câu hỏi trắc nghiệm Câu 1. trình độ cách mạng khoa học – công nghệ không ngừng được nâng cao của thế giới. VẤN ĐỀ TIỂU LUẬN. Nhiệm vụ trung tâm suốt thời kỳ quá độ ở nước ta là CNH XHCN. Hạn chế trong đường lối công nghiệp hóa thời kỳ 1961-1965: A. Nhiệm vụ trung tâm suốt thời kỳ quá độ ở nước ta là CNH XHCN.

3. D. có cơ cấu kinh tế hợp lý. Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ IV của Đảng (1976) C. Câu 3.C. C. Một trong những mục tiêu cơ bản của CNH ở nước ta là: A. Câu 5. Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH (1991). B. Cả A. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá VI. C. có cơ cấu kinh tế hợp lý. Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ III của Đảng (1960). Công nghiệp là mặt trận hàng đầu. Cải biến nước ta thành một nước công nghiệp nhẹ phát triển. B. Đầu tư quá nhiều vào xây dựng cơ bản trong điều kiện có chiến tranh phá hoại. Phương thức tiến hành CNH được Đại hội lần thứ VI (1986) của xác định là: A. Phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn. công nghiệp nhẹ là mặt trận hàng đầu. Đại hội lần thứ IV (1976) của Đảng.1989). 3. Khái niệm “chặng đường đầu tiên” của thời kỳ quá độ được đưa ra tại: A. Đại hội lần thứ V (1982) của Đảng. Nông nghiệp. 65 . Cải biến nước ta thành một nước công – nông nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại. có cơ cấu kinh tế hợp lý. trong đó cách mạng khoa học .kỹ thụât là then chốt”? A. B. D. Câu 7.kỹ thuật. Cải biến nước ta thành một nước nông nghiệp hiện đại. Văn kiện nào của Đảng xác định: “Tiến hành đồng thời 3 cuộc cách mạng về quan hệ sản xuất. Đại hội lần thứ VII (1991) của Đảng. Nông nghiệp là mặt trận hàng đầu. có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại. C. C. Đại hội lần thứ V (1982) của Đảng xác định: A. B. khoa học . Ưu tiên phát triển công nghiệp và hàng tiêu dùng. D. B. có cơ cấu kinh tế hợp lý. tư tưởng văn hoá. D.1989). D. có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại. Câu 4. Câu 6. coi trọng tính khả thi và tính hiệu quả của các chương trình CNH. Cải biến nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại. Hội nghị Trung ương 6 (khoá VI.

B. Trở thành một nước “dân giầu.Phân tích và làm rõ những bước phát triển trong đường lối CNH của Đảng từ năm 1986. Trở thành một nước hội nhập sâu. D. hiện đại hoá được đề ra tại Đại hội lần thứ VIII của Đảng? II. văn minh”. B. HĐH ở nước ta thời kỳ đổi mới là: A. Đại hội lần thứ VI (1986) của Đảng. Bài tập nhóm . B. phù hợp với trình độ LLSX trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Kinh tế thị trường định hướng XHCN. Khái niệm “công nghiệp hóa. HĐH nước ta là: A. Đến năm 2020. Câu 9.Phân tích mục tiêu.B.nay? . Mục tiêu sâu xa của CNH. C.khái niệm kép. Nền tảng và động lực của CNH. C. D. D. B. nước mạnh. Khoa học và công nghệ. Nguồn nhân lực. Hội nhập kinh tế quốc tế. Tiểu luận 66 . Câu 8. hiện đại hóa”. (7 – 1994) C. Đại hội lần thứ IX (2001) của Đảng. dân chủ. Hội nghị Trung ương 7. D. rộng vào sự phát triển chung của khu vực và thế giới. C. xã hội công bằng. quan điểm công nghiệp hoá. Cả A. Đại hội lần thứ VIII (1996) của Đảng.( khóa VII. Trở thành một nước có nền kinh tế tri thức phát triển. gắn với nền kinh tế mở.Phân tích những đặc điểm của CNH trước đổi mới? . lần đầu tiên được đưa ra tại: A. CNH được tiến hành trong nền kinh tế nhiều thành phần và nhiều hình thức sở hữu. 2. Câu 10. C. nước ta về cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Quá trình CNH phải được tiến hành từng bước.

Phân tích chủ trương. Nxb.Phân tích nội dung đường lối CNH trước đổi mới? .. nông thôn? CÂU HỎI ÔN TẬP 1. biện pháp đẩy mạnh CNH.Quá trình phát triển nhận thức của Đảng về vấn đề CNH. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996). Lý luận chính trị. Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Phân tích quan điểm chỉ đạo quá trình CNH ở Việt Nam? 3.So sánh đường lối CNH trước và sau đổi mới. tại sao lại cần thiết đẩy mạnh CNH nông nghiệp. biện pháp đẩy mạnh CNH nông nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006).Sự cần thiết của CNH rút ngắn với từng bước phát triển kinh tế tri thức? . định hướng của đường lối CNH từ năm 1986 – nay? . Hà Nội. đang phát triển như Việt Nam. Trình bày kết quả. nông thôn? Chủ trương. Chính trị quốc gia. tr. Phân tích quá trình đổi mới tư duy về CNH của Đảng từ Đại hội VI (1986) đến nay? 4. Hà Nội. tr. Đại học quốc gia Hà Nội (2008). Phân tích ý nghĩa đường lối CNH từ sau đổi mới? HỌC LIỆU 1. Chính trị quốc gia. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. quan điểm. Phân tích những nội dung và định hướng CNH rút ngắn gắn với phát triển kinh tế tri thức? 6. HĐH nông nghiệp nông thôn? 5. Một số chuyên đề Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 2. HĐH rút ngắn với phát triển kinh tế tri thức trong đường lối CNH. Nxb.Với một nước nông nghiệp lạc hậu. Thảo luận . III.Mối quan hệ giữa CNH. 67 . 3. hạn chế và nguyên nhân hạn chế của quá trình thực hiện đường lối CNH từ năm 1986 – nay? 7. Hà Nội. 80-91. . Phân tích mục tiêu và phương hướng của đường lối CNH thời kỳ đổi mới? 2. 165-209. tr. HĐH nền kinh tế ở Việt Nam. 317-327. . Nxb.Phân tích mục tiêu.

87 . 97-113. Hà Nội. Vững bước trên con đường đã chọn. Lý luận chính trị. Hà Nội. Doãn Hùng. tr. Hà Nội. tr. Nguyễn Ngọc Hà. 212 – 220. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006). 5. Khoa học xã hội. 6. Hà Nội. Lý luận chính trị. Học viện chính trị . Đảng Cộng sản Việt Nam (2001). Hội đồng lý luận Trung ương (2004). Nxb. tr. 308. 10. Hà Nội. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ năm 1986 đến nay. 7. Nxb.94. tr.325.4. Chính trị quốc gia. 212-225. Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước. Đổi mới tư duy và công cuộc đổi mới ở Việt Nam. 427-429. Hà Nội. Chính trị quốc gia. tr. Nxb. Hà Nội. tr. Nxb. 100-130. 9. Nxb. Nxb. Học viện chính trị . Lý luận chính trị. Chính trị quốc gia. Nxb. Đảng Cộng sản Việt Nam – những tìm tòi và đổi mới trên con đường đi lên CNXH (1986. tr. Đoàn Minh Huấn (Chủ biên. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X. 2006). 8.hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2009). 68 .2006).hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2008). Nguyễn Duy Quý (2008).

Cơ chế (theo nghĩa cơ học) là bộ máy cùng với những quy tắc. .Cơ chế kinh tế: là bản thân nền kinh tế cùng với hình thức hoạt động của nền kinh tế đó dưới tác động của các quy luật kinh tế và quy luật khác. hình thức hạch toán kinh tế .Cơ chế quản lý kinh tế: là những hình thức.Nhà nước bao cấp bằng những hình thức qua những hình thức như giá cả. Khái niệm cơ chế quản lý kinh tế . coi kế hoạch là đặc trưng quan trọng nhất của nền kinh tế XHCN. . chế độ cấp phát vốn..Các cơ quản hành chính can thiệp quá sâu vào hoạt động sản xuất. chính sách kinh tế. cách thức gồm: Hình thức pháp luật. hình thức kế hoạch hoá. những hình thức nhằm vận hành bộ máy đó. . cách thức và phương tiện mà nhà nước sử dụng để phát triển nền kinh tế quốc dân. bao cấp và khuyết tật của nó • Đặc điểm của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp . Đặc điểm của cơ chế tập trung quan liêu.Quan hệ hàng hóa .Chương V CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THỜI KỲ ĐỔI MỚI (1986 – NAY) I. không thừa nhận sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ.tiền tệ bị coi nhẹ. chỉ là hình thức. CƠ CHẾ QUẢN LÝ KINH TẾ TRƯỚC ĐỔI MỚI VÀ KHUYẾT TẬT 1..Nhà nước quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính dựa trên hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh chi tiết áp đặt từ trên xuống dưới. 69 . quan hệ hiện vật là chủ yếu.Xây dựng nền kinh tế khép kín về LLSX. . Hình thức. . .Bộ máy quản lý cồng kềnh. . 2. • Khuyết tật của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp . kinh doanh của các doanh nghiệp. nhiều cấp trung gian vừa kém năng động vừa sinh ra đội ngũ quản lý kém năng lực. tem phiếu.Kìm hãm tiến bộ khoa học công nghệ.

II. trong đó yếu tố “đầu vào” và “đầu ra” đều thông qua thị trường. Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường của Đảng và mô hình kinh tế tổng quát thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở Việt Nam • Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường của Đảng 70 . 26CP của Chính phủ (1981) . Quyết định 25 CP. .Kinh tế thị trường: Là nền kinh tế hàng hoá phát triển ở giai đoạn cao.. Những đột phá đầu tiên trong đổi mới tư duy về cơ chế quản lý kinh tế của Đảng (1979-1986) • Bước 1: Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (8-1979) Hội nghị đã đột phá vào khâu quan trọng nhất của cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp: Chế độ công hữu và kế hoạch hóa trực tiếp. 2.Nội dung các chỉ thị. quyết định trên là nhằm giải phóng sức sản xuất. Bước 3: Đại hội V của Đảng (1982) Đưa ra những tư duy mới về cơ chế quản lý kinh tế. tiền tệ (giá – lương – tiền). • Bước 2: Chỉ thị 100. Khái niệm về thị trường và kinh tế thị trường . sáng tạo của các đơn vị sản xuất kinh doanh. ..Thị trường: Là tổng hợp các mối quan hệ kinh tế hình thành trong lĩnh vực mua bán. tiền lương.Đề cập ba nội dung quan trọng của cái cách: Giá cả. 2.Không kích thích tính năng động. .. về thành phần kinh tế.Triệt tiêu động lực kinh tế đối với người lao động. Các chủ thể kinh tế đều chịu sự tác động quy luật thị trường và thái độ ứng xử của họ đều tìm kiếm lợi ích cho mình thông qua sự điều tiết của giá cả. về CNH. • Bước 4: Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (6-1985) .Cơ chế thị trường: là một cơ chế trong đó các chủ thể kinh tế tương tác lẫn nhau thông qua thị trường để xác định những vấn đề cơ bản của hoạt động kinh tế. CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN THỜI KỲ ĐỔI MỚI (1986.NAY) 1.

dứt khoát xóa bỏ cơ chế hai giá. + Xác định “phát triển nền kinh tế nhiều thành phần.2006) 71 . Bước 3: Coi kinh tế thị trường định hướng XHCN là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ (2001. quan liêu. chế độ sở hữu. Bước 2: Coi kinh tế thị trường không phải là cái riêng có của CNTB. + Tuy nhiên. QHSX.Bước1: Thừa nhận cơ chế thị trường nhưng không coi nền kinh tế của nước ta là kinh tế thị trường (1986. thời kỳ này chưa sử dụng khái niệm “kinh tế thị trường”. đan kết với nhau. Đại hội VII (1991): + Phê phán nghiêm khắc cơ chế quản lý tập trung. cơ chế quản lý. có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN”.1994) . vận hành theo cơ chế thị trường. + Quan điểm về một thị trường thống nhất trong cả nước. khẳng định đây là chủ trương chiến lược. 3-1989). còn có chế vận hành của nền kinh tế đó là cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. + Phát triển nền kinh tế hàng hóa có kế hoạch gồm nhiều thành phần kinh tế đi lên CNXH. . chế độ phân phối gắn kết với nhau.Đại hội VI (12-1986) và Hội nghị Trung ương 6 (khóa VI.Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (1-1994). vừa là đối tượng của kế hoạch hóa. thực hiện một giá thống nhất tuân theo thị trường (lần đầu tiên đề cập).Xác định nền kinh tế của ta là “nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN. có sự quản lý của nhà nước”. là con đường đi lên CNXH của Việt Nam. + Các hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất có nhiều loại hình hỗn hợp. Đại hội VIII (1996): + Có nghĩa là nền kinh tế của ta là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. + Thị trường vừa là căn cứ. bao cấp và đề ra chủ trương đổi mới quản lý kinh tế. chuyển mạnh các đơn vị kinh tế sang hoạch toán kinh doanh. Khẳng định thực hiện chính sách kinh tế nhiều thành phần. theo định hướng XHCN. không đối lập với CNXH (1994-2001) . vận hành theo cơ chế thị trường. gắn với thế giới (lần đầu tiên đề cập).

phát triển đồng bộ và quản lý có hiệu quả sự vận hành các loại thị trường cơ bản theo cơ chế cạnh tranh lành mạnh. khu vực và song phương. phương hướng phát triển. .Về chế độ phân phối: Thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế. kinh doanh. khuyến khích và đãi ngộ xứng đáng tài năng. Bước 4: Gắn kinh tế thị trường của nước ta với nền kinh tế thị trương toàn cầu hóa. + Làm rõ hơn về định hướng XHCN trong nền kinh tế thị trường ở nước ta. .Về định hướng XHCN: Kinh tế Nhà nước phát huy vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. hội nhập sâu hơn và đầy đủ hơn với các thể chế kinh tế toàn cầu. Mô hình kinh tế tổng quát thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam • Những nội dung cơ bản của mô kinh tế thị trường định hướng XHCN . các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh.Đại hội IX của Đảng (2001) chính thức đưa ra khái niệm "kinh tế thị trường định hướng XHCN".Về những biện pháp xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN: Nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý của Nhà nước. kinh tế Nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. phát triển mạnh các thành phần kinh tế và các loại hình sản xuất.. phát triển đồng bộ và quản lý có hiệu quả sự vận hành các loại thị trường cơ bản theo cơ chế cạnh tranh lành mạnh.2008) . nâng cao vai trò và hoàn thiện quản lý của Nhà nước. phát triển mạnh các thành phần kinh tế.Đại hội X của Đảng chủ trương: + Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. đồng thời phân phối theo mức đóng góp vốn và các nguồn lực khác vào sản xuất kinh 72 . định hướng xã hội và phân phối. 3. dựa trên 4 tiêu chí: Mục đích. + Quyết định đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại. định hướng quản lý. hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và đầy đủ hơn (2006. là lực lượng vật chất quan trọng và là công cụ để Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế. + Bốn nội dung quan trọng nhất là: Nắm vững định hướng XHCN trong nền kinh tế nước ta. xác định nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH.

thị trường lao động. thị trường tài chính. các cơ quan 73 . quy chế.Thể chế kinh tế là một bộ phận cấu thành của hệ thống thể chế xã hội.Thể chế kinh tế nói chung là một hệ thống các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các chủ thể kinh tế.doanh và thông qua phúc lợi xã hội. kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo. xã hội: Hướng vào phát triển và lành mạnh hóa xã hội. quy tắc.Bao gồm các yếu tố chủ yếu là các đạo luật.Về vai trò của Đảng và Nhà nước trong kinh tế thị trường: Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước. các hành vi sản xuất kinh doanh và các quan hệ kinh tế.Về hội nhập kinh tế quốc tế: Coi vấn đề xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là đường lối chiến lược để phát triển kinh tế. triệt để xoá bao cấp trong kinh doanh. các tổ chức kinh tế. hạn chế và kiểm soát độc quyền kinh doanh -Phát triển kinh tế phải gắn liền với phát triển văn hóa. thể chế giáo dục… .. . . thực hiện công bằng xã hội. . Đây là một nguyên tắc phân phối công bằng trong hoàn cảnh thu nhập kinh tế còn thấp. Tiếp tục tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN (2008 – nay) • Mục tiêu và quan điểm cơ bản Khái niệm thể chế kinh tế và thể chế kinh tế thị trường .dịch vụ. thị trường đất đai.Vấn đề chủ thể và chủ đạo trong kinh tế thị trường định hướng XHCN: Thực hiện chế độ công hữu về TLSX (bao gồm sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể) trên cơ sở đa dạng hóa các quan hệ sở hữu. . 4.Về thị trường: Hình thành và phát triển hệ thống thị trường ở Việt Nam như thị trường hàng hóa . thị trường khoa học và công nghệ.. Đây là vấn đề mang tính bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. chuẩn mực về kinh tế gắn với các chế tài về xử lý vi phạm. coi đó là nội dung rất quan trọng của định hướng XHCN. tồn tại bên cạnh các bộ phận khác như thể chế chính trị.Về phân bổ các nguồn vốn: Chuyển dịch cơ chế phân bổ các nguồn vốn vay Nhà nước mang tính hành chính sang cho vay theo cơ chế thị trường. đa dạng hóa thị trường và đa phương hóa quan hệ kinh tế đối ngoại . Trong nền kinh tế nhiều thành phần. .

hiệu quả quản lý của Nhà nước và phát huy vai trò của nhân dân trong quản lý.Thể chế kinh tế thị trường là một tổng thể bao gồm các bộ quy tắc.quản lý nhà nước về kinh tế. giữ vững định hướng XHCN. bảo vệ môi trường. công bằng xã hội. giữa thể chế kinh tế với thể chế 74 . hiệu quả. tôn trọng và vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của kinh tế thị trường. thông lệ quốc tế. thúc đẩy kinh tế thị trường định hướng XHCN phát triển nhanh. Bốn là. phát triển kinh tế . xã hội đảm bảo tiến bộ. Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước đi đôi với phát triển mạnh mẽ các thành phần kinh tế và các loại hình doanh nghiệp. giữa các yếu tố thị trường và các loại thị trường. Ba là.Những năm trước mắt cần đạt các mục tiêu: Một là. tổ chức kinh tế được tạo lập nhằm điều chỉnh hoạt động giao dịch. . truyền thống văn hóa và văn minh kinh doanh. Hai là. phù hợp với điều kiện của Việt Nam.Làm cho các thể chế phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường. Mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN: .xã hội. từng bước liên thông với thị trường khu vực và thế giới. . hội nhập kinh tế quốc tế thành công. bảo đảm định hướng XHCN của nền kinh tế. cơ chế vận hành nền kinh tế. bảo đảm cho nền kinh tế thị trường định hướng XHCN phát triển thuận lợi.Bảo đảm tính đồng bộ giữa các bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế. trao đổi trên thị trường. . bền vững. luật lệ và hệ thống các thực thể. Mục tiêu này yêu cầu phải hoàn thành cơ bản vào năm 2020. đổi mới cơ bản mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công.Nhận thức đầy đủ. Năm là. từng bước xây dựng đồng bộ hệ thống pháp luật. giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa. phát triển đồng bộ. Quan điểm về hoàn thiện thể chế chính trị thị trường định hướng XHCN: . nâng cao hiệu lực. đa dạng các loại thị trường cơ bản thống nhất trong cả nước.

Kế thừa có chọn lọc thành tựu phát triển kinh tế thị trường của nhân loại và kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn đổi mới ở nước ta. chủ quyền quốc gia. phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. giữ vững an ninh chính trị. . . + Kinh tế thị trường định hướng XHCN là nền kinh tế vừa tuân theo quy luật của kinh tế thị trường. chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. vừa chịu sự chi phối bởi các quy luật kinh tế của XHCN và các yếu tố đảm bảo tính định hướng XHCN. đồng thời giữ vững độc lập.. làm cho nó vận hành thông suốt và có hiệu quả.Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là làm cho nó phù hợp với các yêu cầu và nguyên tắc của kinh tế thị trường định hướng XHCN. thị trường và xã hội. . bức xúc.Hoàn thiện thể chế đảm bảo đồng bộ các yếu tố thị trường và phát triển đồng bộ các loại thị trường: + Hoàn thiện thể chế về giá.Một số điểm cần thống nhất là: + Cần thiết sử dụng kinh tế thị trường làm phương tiện xây dựng XHCN. • Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN . hiệu lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước.Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng. tích cực giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng. vừa làm tổng kết rút kinh nghiệm. đồng thời phải có bước đi vững chắc. chính sách cho hoạt động của thị trường.chính trị. loại hình doanh nghiệp và các tổ chức sản xuất kinh doanh + Hoàn thiện thể chế về sở hữu và thể chế phân phối. cơ chế. hệ thống luật pháp. . phát triển văn hóa và bảo vệ môi trường. . . trật tự an toàn xã hội.. Gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội.Chủ động. 75 . về cạnh tranh và kiểm soát độc quyền trong kinh doanh. giữa Nhà nước. + Kinh tế thị trường là cơ sở kinh tế của sự phát triển theo định hướng XHCN. xã hội.Hoàn thiện thể chế về sở hữu và các thành phần kinh tế.

TÁC ĐỘNG CỦA CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 1.Sau hơn 20 năm đổi mới. III. Hạn chế.xã hội. . .. cơ cấu đầu tư chưa thật hợp lý. quản lý xã hội còn bộc lộ nhiều thiếu sót. 2. công bằng xã hội trong từng bước. sơ hở gây lãng phí. kéo dài còn nhiều. .Chế độ sở hữu với nhiều hình thức và cơ cấu kinh tế nhiều thành phần được hình thành. . phân tán. .Việc đầu tư để đổi mới thiết bị công nghệ cũng như chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Môi trường đầu tư tuy đã được cải thiện song vẫn chưa tương xứng với yêu cầu. quản lý của Nhà nước và sự tham gia của các tổ chức quần chúng vào quá trình phát triển kinh tế . gắn với thị trường khu vực và thế giới. Thành tựu . 76 . giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực. chưa hiệu quả và sức cạnh tranh thấp.Trong chỉ đạo điều hành. . nước ta đã chuyển đổi thành công từ thể chế kinh tế kế hoạch tập trung quan liêu. còn nhiều ách tắc làm ảnh hưởng lớn đến thu hút vốn đầu tư cả trong nước và ngoài nước. số dự án dở dang. nền kinh tế phát triển vẫn còn chưa vững chắc. lãng phí. một số lĩnh vực còn mang tính tự phát.Công tác quản lý đầu tư.Các loại thị trường cơ bản đã ra đời và từng bước phát triển thống nhất trong cả nước. yếu kém . từng chính sách phát triển và bảo vệ môi trường. xóa đói.Hoàn thiện thể chế vai trò lãnh đạo của Đảng. công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch còn thiếu tập trung.Việc gắn kết phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội. Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xã hội còn thấp.Hoàn thiện thể chế gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ. thất thoát và tiêu cực. yếu kém và nguyên nhân • Hạn chế. . bao cấp sang thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. dứt điểm. dàn trải.Trong hơn 20 năm xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN.

đẩy nhanh CNH.Năng lực thể chế hóa và quản lý. nhằm phát huy những thế mạnh của kinh tế thị trường. sự phồn vinh và hạnh phúc toàn xã hội. Thể chế kinh tế thị trường chưa thực sự tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và thuận lợi đối với các chủ thể kinh doanh. HĐH và phát triển kinh tế vững chắc. Nhận thức về kinh tế thị trường định hướng XHCN còn nhiều hạn chế do công tác lý luận chưa theo kịp đòi hỏi của thực tiễn. nghề nghiệp còn yếu. Đó là sự vận dụng sáng tạo quy luật chung vào những hoàn cảnh cụ thể của đất nước. nhân văn.Đây là sự tiếp thu có chọn lọc thành tựu và văn minh nhân loại.Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta trong những năm qua chưa thực sự tạo dựng những cơ sở đủ tương thích để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.Sự lựa chọn mô hình phát triển "Kinh tế thị trường định hướng XHCN" là sự khẳng định quyết tâm khắc phục triệt để hệ thống kế hoạch hoá tập trung (đồng nghĩa với nền kinh tế phi thị trường và lạc hậu). .Mức độ hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam còn yếu.Việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là vấn đề hoàn toàn mới chưa có tiền lệ trong lịch sử.xã hội. ..Cải cách kinh tế thị trường chưa đáp ứng tốt yêu cầu chủ động. chủ động hướng kinh tế thị trường phục vụ cho việc nâng cao đời sống nhân dân. 77 . nhất là trong giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc. để xây dựng hệ thống kinh tế thị trường phát triển (kinh tế thị trường định hướng XHCN). Ý nghĩa của việc lựa chọn mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và một số vấn đề nảy sinh từ thực tiễn • Ý nghĩa của việc lựa chọn mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN . các đoàn thể chính trị . thực hiện và giám sát của các cơ quan dân cư. • Nguyên nhân .Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN là thấm nhuần sự kết hợp giữa tính tất yếu thời đại với nhu cầu phát triển của dân tộc với các giá trị truyền thống dân chủ. . 3. . tổ chức thực hiện của Nhà nước còn chậm. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Mặt trận Tổ quốc.Vai trò tham gia hoạch định chính sách. . các tổ chức xã hội. .

- Khẳng định quyết tâm và vai trò sáng tạo rất cao của kiến trúc thượng tầng chính trị - pháp luật là ĐCS, Nhà nước pháp quyền XHCN, nhằm tạo lập thể chế kinh tế thị trường văn minh, theo định hướng XHCN. BÀI TẬP, VẤN ĐỀ TIỂU LUẬN, THẢO LUẬN I. Bài tập 1. Bài tập cá nhân • Viết tự luận 1. Phân tích những đặc điểm của cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới? 2. Phân tích tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến Đại hội VIII? 3. Phân tích tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội IX đến Đại hội X? 4. Phân tích hạn chế và nguyên nhân hạn chế của kinh tế thị trường định hướng XHCN? • Trả lời câu hỏi trắc nghiệm Câu 1. Trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, Nhà nước bao cấp bằng những hình thức: A. Bao cấp qua giá. B. Bao cấp qua chế độ tem phiếu. C. Bao cấp theo chế độ cấp phát vốn D. Cả A, B,C. Câu 2. Khuyết tật của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp là: A. Thủ tiêu cạnh tranh và kìm hãm tiến bộ khoa học công nghệ. B. Triệt tiêu động lực kinh tế đối với người lao động. C. Không kích thích tính năng động, sáng tạo của các đơn vị sản xuất kinh doanh. D. Cả A, B, C. Câu 3. Đặc điểm chủ yếu của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp là: A. Nhà nước quản lý nền kinh tế dựa trên cơ chế thị trường. B. Nhà nước quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính; quan hệ hàng hóa - tiền tệ bị coi nhẹ; nền kinh tế khép kín về LLSX. C. Bộ máy quản lý gọn nhẹ, đơn giản, năng động. D. Thừa nhận sự tồn tại của nhiều thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ.

78

Câu 4. Ba nội dung quan trọng của cái cách: Giá cả, tiền lương, tiền tệ (giá – lương – tiền) được đề cập tại: A. Đại hội lần thứ V(1982) của Đảng. B. Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (6-1985) C. Đại hội lần thứ VI (1986) của Đảng. D. Đại hội lần thứ VII (1991) của Đảng. Câu 5. Kinh tế thị trường là sản phẩm riêng có của: A. Nhà nước tư sản. B. Chủ nghĩa tư bản. C. Thành tựu phát triển chung của nhân loại. D. Văn minh phương Tây. Câu 6. Giai đoạn nào Đảng thừa nhận cơ chế thị trường, nhưng không coi nền kinh tế của nước ta là kinh tế thị trường? A. 1975-1985. B. 1986- 1994. C. 1994- 2001. D. 2001-2006. Câu 7. Đại hội VII của Đảng (6 - 1991) đã đưa ra kết luận quan trọng: A. Sản xuất hàng hóa đối lập với CNXH, tuy nhiên nó tồn tại khách quan. B. Sản xuất hàng hóa không đối lập với CNXH, nó tồn tại khách quan và cần thiết cho xây dựng CNXH. C. Sản xuất hàng hóa không đối lập với CNXH, tuy nhiên nó không cần thiết cho xây dựng CNXH. D. Sản xuất hàng hóa tồn tại khách quan, nhưng không cần thiết cho xây dựng CNXH. Câu 8. Đại hội VIII (6 - 1996) của Đảng xác định: A. Cơ chế vận hành của nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN ở nước ta là “cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước”. B. Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN. C. Cơ chế vận hành của nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN ở nước ta là cơ chế thị trường. 79

D. Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Câu 9. Khái niệm "kinh tế thị trường định hướng XHCN" được chính thức đưa ra tại: A. Đại hội lần thứ VI (1986) của Đảng. B. Hội nghị Trung ương 7, ( khóa VII, (7 – 1994) C. Đại hội lần thứ VIII (1996) của Đảng. D. Đại hội lần thứ IX (2001) của Đảng. Câu 10. Mục đích căn bản của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta là: A. Mở rộng thị trường và phát triền đồng bộ các loại thị trường. B. Phát triển LLSX, phát triển kinh tế để xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của CNXH, nâng cao đời sống nhân dân. C. Hội nhập kinh tế quốc tế. D. Tiến hành CNH, HĐH đất nước. 2. Bài tập nhóm - Những bước đột phá trong đổi mới tư duy của Đảng về cơ chế quản lý kinh tế trước đổi mới. - Tác động của chủ trương xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta thời kỳ đổi mới? II. Tiểu luận - Những chuyển biến cơ bản trong tư duy lý luận kinh tế của Đảng về bản chất, vai trò của kinh tế thị trường; về CNXH và kinh tế thị trường. - Mô hình kinh tế tổng quát được xác định tại Đại hội IX (2001). III. Thảo luận - Phân tích thành tựu, hạn chế của quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới và chỉ ra những vấn đề còn tồn tại cần tiếp tục giải quyết? - Những đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam? Tại sao phải tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN? - So sánh mô hình kinh tế ở nước ta trước và sau đổi mới? CÂU HỎI ÔN TẬP 1. Trình bày khái niệm cơ chế quản lý kinh tế, những đặc điểm, khuyết tật của cơ chế kế hoạch hóa tập trung? 80

Nxb. tr. Nxb. Hà Nội. Lý luận chính trị. 210-270. 62-72. 3. Đoàn Minh Huấn (Chủ biên. 9. 2. tr. Phân tích quá trình đổi mới tư duy của Đảng về kinh tế thị trường định hướng XHCN? 4. 48-99. 47-86. Phân tích mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN? 5. tr. Nxb. Hà Nội. tr. 77 . Khoa học xã hội. 52-83. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001). Hà Nội. Nxb. Chính trị quốc gia.hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2009). Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX.2006). 10. Nxb. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. Chính trị quốc gia. Đại học Quốc gia Hà Nội (2008).88. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006). Nguyễn Ngọc Hà. tr. Học viện chính trị . 4. tr. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII. Hà Nội. 6. Nxb. Hà Nội. 83 . tr. Đổi mới tư duy và công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Hà Nội. Một số kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới. Chính trị quốc gia.152. Chính trị quốc gia. Nxb. Hà Nội. Nxb. Nxb. 2006). Hà Nội. Đảng Cộng sản Việt Nam (1991). Đảng Cộng sản Việt Nam (1987). Nxb. 91-104. tr. Đảng Cộng sản Việt Nam – những tìm tòi và đổi mới trên con đường đi lên CNXH (1986. Lý luận chính trị. Nguyễn Trọng Phúc (2001). Hà Nội. 81 . Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996). 128. 7. Phân tích ý nghĩa của sự lựa chọn xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam của Đảng? HỌC LIỆU 1. 8. 243-346. tr. tr. Chính trị quốc gia. Phân tích chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN? 6. Phân tích tính tất yếu của đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở Việt Nam? 3. Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ năm 1986 đến nay. Một số chuyên đề Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.87. Nguyễn Duy Quý (2008). Chính trị quốc gia. 5. Hà Nội. Doãn Hùng. Sự thật.2. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X.

. .xã hội hợp pháp được liên kết với nhau trong một hệ thống tổ chức nhằm tác động vào các quá trình của đời sống xã hội. Nhà nước và các tổ chức chính trị . để củng cố. kĩ thuật Việt Nam. Hệ thống chính trị và cấu trúc của hệ thống chính trị Việt Nam • Hệ thống chính trị . Hội nông dân. . thay cho khái niệm “hệ thống chuyên chính vô sản”. Hội nhà báo Việt Nam. Đó là hệ thống chính trị.Tổ chức chính trị ..Hệ thống chính trị xuất hiện cùng với sự thống trị của giai cấp. Công đoàn. • Cấu trúc của hệ thống chính trị Việt Nam Trong cấu trúc của hệ thống chính trị . 82 .NAY) I. . “nhà nước chuyên chính vô sản” được dùng phổ biến trước đổi mới.xã hội . Nhà nước và thực hiện đường lối chính trị của giai cấp cầm quyền. do đó hệ thống chính trị mang bản chất giai cấp của giai cấp cầm quyền.nghề nghiệp như Liên hiệp các hội khoa học.xã hội: Mặt trận Tổ quốc. duy trì và phát triển chế độ đương thời phù hợp với lợi ích của chủ thể giai cấp cầm quyền. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRƯỚC ĐỔI MỚI (1975-1985) 1.Chương VI CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ ĐỔI MỚI (1986.Trong mọi xã hội có giai cấp. quyền lực của chủ thể cầm quyền được thực hiện bằng một hệ thống thiết chế và tổ chức chính trị nhất định. Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. . các đoàn thể quần chúng như Đoàn thanh niên.. được ghi nhận về mặt pháp lý trong Hiến pháp 1992. các tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác. Liên hiệp các hội hữu nghị Việt Nam.Hệ thống chính trị là khái niệm được Hội nghị Trung ương 6 khoá VI của Đảng (3-1989) đưa ra. Hội cựu chiến binh.Hệ thống chính trị là một chỉnh thể các tổ chức chính trị trong xã hội bao gồm các đảng chính trị. và một số tổ chức chính trị .Tổ chức chính trị: ĐCSVN.. Hội liên hiệp phụ nữ.xã hội Việt Nam hiện nay có thể phân biệt ba loại thiết chế là: ..Tổ chức xã hội: Các hiệp hội kinh tế.

Đã có hệ thống chuyên chính vô sản được thử thách (1960-1975) gồm: Đảng. Quá trình xây dựng hệ thống chính trị trước đổi mới (1975-1985) • Hoàn cảnh lịch sử .Hệ thống XHCN đang có những bước tiến nhất định. thống nhất. kết quả thực hiện cải tạo XHCN.Cách mạng khoa học-kỹ thuật thế giới phát triển mạnh mẽ. Cơ sở kinh tế: .Sau tháng 4-1975. tiến vững chắc lên CNXH.Đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đầu quá độ lên CNXH (1975-1986).xã hội.Được hình thành từ năm 1930. 83 . . hoạt động trong phạm vi cả nước.Điểm cốt lõi của cơ sở chính trị đó là sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng. .Lênin về thời kỳ quá độ và về chuyên chính vô sản. tiến nhanh. sản xuất nhỏ. khối liên minh công nông. chính quyền cách mạng. . hệ thống chính trị nước ta là hệ thống chuyên chính vô sản.Đất nước đã hoà bình.2. Cơ sở xã hội: .Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta trong giai đoạn mới là bỏ qua qua giai đoạn phát triển TBCN. tiến mạnh.Nhà nước trở thành một tổ chức kinh tế bao trùm. giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức). . bắt rễ vững chắc trong lòng xã hội và dân tộc. . Cách tổ chức và hoạt động của hệ thống chuyên chính vô sản bị tác động bởi mô hình kinh tế đó.Nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp. . .Lý luận của chủ nghĩa Mác. Mặt trận dân tộc thống nhất. .Xuất phát điểm nước ta là nông nghiệp lạc hậu. . • Cơ sở hình thành hệ thống chuyên chính vô sản ở nước ta Cơ sở lý luận: .Kết cấu xã hội bao gồm chủ yếu là hai giai cấp và một tầng lớp (giai cấp công nhân. . Cơ sở chính trị: . khẳng định Nhà nước ta là nhà nước chuyên chính vô sản.Kết cấu xã hội là kết quả của cuộc đất tranh ai thắng ai trong lĩnh vực chính trị . độc lập.

nhân dân ở từng cấp.Nhà nước trong thời kỳ quá độ là Nhà nước chuyên chính vô sản thực hiện chế độ dân chủ XHCN. Quá trình đổi mới nhận thức về xây dựng hệ thống chính trị • Nhu cầu cấp thiết đổi mới hệ thống chính trị 84 . có nhiệm vụ tập hợp quần chúng hoàn thành nhiệm vụ cách mạng.Quyền làm chủ của nhân dân lao động được thể chế hoá bằng pháp luật. trì trệ. II. chậm đổi mới. duy ý chí.Mối quan hệ Đảng.Mặt trận.Sự lãnh đạo của Đảng chưa ngang tầm với nhiệm vụ của giai đoạn mới.Duy trì quá lâu cơ chế quản lý kinh tế. Hạn chế .Bệnh chủ quan.Đã hình thành được cơ chế chung trong hệ thống chính trị các cấp Đảng lãnh đạo. kém hiệu quả. .• Đặc điểm của hệ thống chính trị trước đổi mới .Cơ chế chung trong quản lý toàn bộ xã hội là Đảng lãnh đạo. • Thành tựu. . .Bộ máy nhà nước cồng kềnh. hạn chế. . Nhà nước. . từng đơn vị chưa xác định rõ.NAY) 1. Nguyên nhân .Đảng là người lãnh đạo toàn bộ hoạt động xã hội trong điều kiện chuyên chính vô sản. quan liêu bao cấp. Nhà nước quản lý. .Đã khắc phục được cách hiểu và cách làm chưa thực sự đúng về hệ thống chuyên chính vô sản của những năm trước. CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ ĐỔI MỚI (1986. các đoàn thể tham gia và kiểm tra công việc của nhà nước. tập trung. nhân dân làm chủ.Hệ thống chính trị vô sản có biểu hiện bảo thủ. quen dùng biện pháp mệnh lệnh hành chính. . nhà nước quản lý. vừa hữu khuynh trong vai trò lãnh đạo của Đảng. mỗi tổ chức chưa làm tốt chức năng của mình. nguyên nhân hạn chế của quá trình xây dựng hệ thống chính trị trước đổi mới Thành tựu . . tư tưởng tiểu tư sản vừa tả khuynh. . nhân dân làm chủ.

Nhu cầu phải đảm bảo giữ vững ổn định chính trị. . một giai đoạn mới là nhằm xây dựng hoàn thiện nền dân chủ XHCN. .Động lực chủ yếu để phát triển đất nước. 85 .Đổi mới thành công kinh tế. + Bảo vệ độc lập. . hành động chống phá của các thế lực thù địch.Đổi mới là một quá trình. quan liêu. hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa. sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân. + Khắc phục tình trạng trình nước nghèo kém phát triển.Nội dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp trong giai đoạn hiện nay: + Thực hiện thắng lợi công nghiệp hoá.Nhu cầu chuyển đổi đổi mới từ thể chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung. xây dựng nước ta thành một nước XHCN phồn vinh. chống áp bức bất công. + Thực hiện công bẵng xã hội. bao cấp sang thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. phù hợp sẽ thúc đẩy đổi mới và phát triển kinh tế. . nhân dân hạnh phúc. khắc phục những hành động tiêu cực sai trái + Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu. . • Nhận thức mới về xây dựng hệ thống chính trị Nhận thức về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị. Nhận thức mới về đấu tranh giai cấp và động lực chủ yếu phát triển đất nước trong giai đoạn mới . bắt đầu từ đổi mới kinh tế (tư duy kinh tế). Toàn bộ tổ chức hoạt động của hệ thống chính trị nước ta.Nhu cầu phát huy dân chủ XHCN . .Nhu cầu mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế..Đổi mới hệ thống chính trị kịp thời. xã hội. từng bước đổi mới hệ thống chính trị. tạo điều kiện đổi mới hệ thống chính trị xã hội. Nhận thức về mục tiêu đổi mới hệ thống chính trị.Đổi mới hệ thống chính trị là đáp ứng yêu cầu chuyển đổi từ thể chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp. + Đấu tranh ngăn chặn. .

Nhận thức mới về cơ cấu và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị.Đảng vừa là bộ phận của hệ thống chính trị. là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. 86 . dân làm. không chấp nhận đa nguyên. lao động theo sở thích trong phạm vi pháp luật cho phép. . dân kiểm tra. hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Nhà nước quản lý.Hệ thống chính trị vận hành theo cơ chế: "Đảng lãnh đạo.MTTQVN là liên minh chính trị của các đoàn thể nhân dân và các cá nhân tiêu biểu của các giai cấp.Đảng cộng sản cầm quyền là Đảng lãnh đạo Nhà nước không làm thay Nhà nước. + Phát huy mọi tiềm năng. Làm chủ thông qua hình thức tự quản. . đa đảng đối lập. Nhận thức mới về xây dựng nhà nước pháp quyền trong hệ thống chính trị. nhân dân làm chủ". làm chủ trực tiếp ở cơ sở. . hạt nhân lãnh đạo. thông qua cơ chế dân biết. thông qua Nhà nước và các cơ quan đại diện. dân bàn.+ Đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh công nhân.Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân. trí thức do Đảng lãnh đạo. nguồn lực của các thành phần kinh tế. quan điểm của Đảng .Lần đầu tiên thuật ngữ "Xây dựng nhà nước pháp quyền" đề cập đầu tiên tại Hội nghị trung ương 2 khoá VII (1991). của toàn xã hội. xã hội. sau đó các kỳ Đại hội Đảng tiếp tục khẳng định nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và làm rõ thêm nội dung của nó. có chức năng thể chế hoá. có quyền tự do sống. . tầng lớp xã hội. . Nhận thức mới về vai trò của Đảng trong hệ thống chính trị. do dân vì dân do Đảng cộng sản lãnh đạo. . + Một là: Nhà nước quản lý xã hội bằng hiến pháp và pháp luật + Hai là: pháp luật giữ vị trí cao nhất trong điều chỉnh các quan hệ xã hội + Ba là: người dân được hưởng mọi quyền dân chủ. nông dân. + Kết hợp hài hoà các lợi ích cá nhân tập thể. tổ chức thực hiện đường lối. dân tộc và tôn giáo.Nhân dân là người làm chủ xã hội.

vận động.Đảng lãnh đạo bằng công tác tuyên truyền. 2. Xây dựng các thiết chế trong hệ thống chính trị • Xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị Quan điểm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng . . vừa rút kinh nghiệm.Nhà nước pháp quyền là nhà nước phải có hệ thống pháp luật đồng bộ. có bước đi vững chắc.Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải được tiến hành đồng bộ với nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đổn Đảng. định hướng cho sự phát triển và kiểm tra việc tổ chức thực hiện đường lối. lợi ích và nguyện vọng của nhân dân. thuyết phục. pháp luật của Nhà nước. .Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng kiên định nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. thể hiện được ý chí. Nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng . với các thành tố của hệ thống chính trị. hoạt động một hệ thống chính trị. tổ chức kiểm tra bằng hành động gương mẫu của đảng viên. thận trọng.. . đồng bộ với đổi mới tổ chức. hoàn chỉnh. • Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Đặc trưng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam (1) . trong đó Hiến pháp và các đạo luật phải giữ địa vị tối cao.Đảng lãnh đạo Nhà nước thông qua việc đề ra đường lối.Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. tích cực. . chủ trương của Đảng và Hiến pháp. 87 . phù hợp với hiện thực khách quan. quyết tâm.Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng cần chủ động. chủ trương. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội và phát huy vai trò các thành tố. đổi mới kinh tế. thúc đẩy tiến bộ xã hội.Đảng không làm thay công việc của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị. chất lượng cao.Đảng giới thiệu những đảng viên ưu tú có đủ năng lực và phẩm chất vào hoạt động trong các cơ quan lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể. . với đổi mới kinh tế. . các chính sách lớn.Đảng quan tâm xây dựng củng cố nhà nước. vừa làm vừa tổng kết.

Nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân. sự phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận. (4) . nhằm xây dựng các cơ quan tư pháp trong sạch. quyền con người. nghiêm minh. . Nhân dân thực hiện quyền lực của mình thông qua hình thức dân chủ đại diện (do cơ quan nhà nước do mình bầu ra) và hình thức dân chủ trực tiếp. lạm quyền.Nhà nước pháp quyền là nhà nước tổ chức theo nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất.Nhà nước pháp quyền là nhà nước bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. hợp pháp trong các hoạt động và quyết định của các cơ quan công quyền . Phương hướng. vững mạnh. giám sát tính hợp hiến. (3) . hành pháp và tư pháp.(2) . nhằm hạn chế sự lộng quyền. bảo đảm thực hiện và bảo vệ được các quyền tự do và lợi ích chính đáng. đồng thời đảm bảo sự giám sát của nhân dân. xử lý nghiêm minh mọi vi phạm pháp luật. bảo vệ công lý. Nhà nước tôn trọng và thực hiện đầy đủ các điều ước quốc tế mà CHXHCN Việt Nam đã cam kết. Những bước đi xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam . bộ máy. tăng cường pháp chế trong xã hội. hợp pháp của công dân. xâm hại tới lợi ích hợp pháp của công dân từ phía nhà nước.Đẩy mạnh cải cách hành chính (thể chế. bảo đảm quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong phạm vị được phân cấp. . + Xây dựng và hoàn thiện cơ chế kiểm tra. giải pháp hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam 88 . cán bộ. cụ thể trong các quy định văn bản pháp luật. dân chủ. có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện ba quyền: lập pháp.Nhà nước pháp quyền là nhà nước thực hiện việc quản lý xã hội bằng pháp luật. tài chính công). (5) .Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam do ĐCSVN lãnh đạo. nhiệm vụ. .Đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội.Thực hiện cải cách tư pháp.Hoàn thiện hệ thống pháp luật: + Tăng tính khả thi. chịu trách nhiệm trước công dân về mọi hoạt động của mình.

+ Đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ.. cán bộ. + Thực hiện các giải pháp nhằm chấn chỉnh tổ chức bộ máy hành chính và hoạt động của cơ quan hành chính. quyền lực của nhà nước là thống nhất. Cụ thể là: . Kết quả quá trình xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới • Ưu điểm Hệ thống chính trị đã có nhiều đổi mới. + Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội. hành pháp. hành pháp và tư pháp. đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ.Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: + Hoàn thiện hệ thống pháp luật. phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp.Nhà nước ban hành cơ chế để Mặt trận và các đoàn thể thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội 4. đại diện quyền và lợi ích hợp pháp cho nhân dân . có sự phân công. bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân.Mặt trận và các đoàn thể chính trị có vai trò tập hợp. vận động. + Xây dựng hệ thống các cơ quan tư pháp: + Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.Về Nhà nước: + Nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan nhà nước được phân định rõ hơn. + Quản lý nhà nước bằng pháp luật được tăng cường . đoàn kết nhân dân.Phương hướng: Xây dựng cơ chế vận hành của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. công chức: • Xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội . tư pháp). .Về Đảng: + Thường xuyên coi trọng xây dựng và chỉnh đốn Đảng 89 . Đẩy mạnh cải cách hành chính. + Bộ máy nhà nước từng bước được kiện toàn (lập pháp. phân biệt quản lý nhà nước và quản lý sản xuất kinh doanh.

Phân tích cơ sở hình thành hệ thống chính trị chuyên chính vô sản ở Việt Nam? 90 . phản biện của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị còn yếu chưa có cơ chế thật hợp lý. hách dịch. . nhũng nhiễu của một bộ phận công chức nhà nước. nạn tham nhũng trong hệ thống chính trị còn trầm trọng. Bài tập 1. • Nguyên nhân . . Bài tập cá nhân • Viết tự luận 1. tình trạng quan liêu. không triệt để.Cải cách nền hành chính quốc gia còn chậm.Đổi mới hệ thống chính trị chưa quan tâm đúng mực.Nhận thức về đổi mới hệ thống chính trị chưa thật sự thống nhất.Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị còn chậm đổi mới. dân chủ trong Đảng được phát huy. phát huy dân chủ + Tham gia vào công tác xây dựng Đảng. Phân tích cấu trúc hệ thống chính trị ở Việt Nam? 2.Trong hoạch định. chính quyền • Nhược điểm . mối quan hệ giữa Đảng với dân được củng cố . thực hiện một số chủ trương giải pháp còn thiếu dứt khoát. đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị nói chung chất lượng con hạn chế.Vai trò giám sát.Lý luận về hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị nước ta còn nhiều điều chưa tốt. .Năng lực và hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị chưa ngang tầm với đòi hỏi của tình hình mới. . . .Về Mặt trận và các đoàn thể chính trị: + Bộ máy tổ chức được đổi mới một bước + Đa dạng hoá các hình thức để tập hợp nhân dân. quyền làm chủ nhân dân còn bị vi phạm. BÀI TẬP. THẢO LUẬN I. VẤN ĐỀ TIỂU LUẬN. chậm so với đổi mới kinh tế.+ Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị có nhiều đổi mới.

B. B. Vai trò nòng cốt của Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Phân tích nội dung xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam thời kỳ đổi mới? • Trả lời câu hỏi trắc nghiệm Câu 1. D. C. Sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng. Thuật ngữ "Hệ thống chính trị" lần đầu tiên được đề cập tại: A. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Sau năm 1975. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986). Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (1991). Hội nghị Trung ương VI (khoá 6 -3/ 1989). Thể hiện đúng đắn và đầy đủ hơn bản chất XHCN của chế độ chính trị được kiến lập sau Cách mạng tháng Tám. hạn chế và phân tích nguyên nhân hạn chế quá trình đổi mới hệ thống chính trị nước ta từ 1986 đến nay? 4. Tính phản biện xã hội của các tổ chức xã hội.3. Sau năm 1930. Sau năm 1954. Giai cấp công nhân. C. Trình bày thành tựu. Phát huy tính ưu việt và vai trò tích cực của chính trị đối với sự phát triển kinh tế – xã hội. C. Điểm cốt lõi của cơ sở chính trị trong hệ thống chuyên chính vô sản là: A. D. Cở sở xã hội của hệ thống chuyên chính vô sản là: A. C. D. B. B. Liên minh công nhân và nông dân. Liên minh công nhân. C. Câu 5. Mục tiêu tổng quát đổi mới kiện toàn hệ thống chính trị ở nước ta trong công cuộc đổi mới hiện nay là: A. Câu 2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (1976). nông dân và tầng lớp trí thức. Câu 3. D. Nhân dân lao động. 91 . Hệ thống chính trị dân chủ nhân dân ra đời vào thời gian nào? A. Câu 4. B. Sau năm 1945. Sự quản lý điều hành của nhà nước.

D. Từng bước hiện đại hoá trong một Nhà nước pháp quyền của dân. Câu 10. Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Đảng. B. hoàn thiện hệ thống pháp luật. C. Nhà nước quản lý. C.D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (1996). Đảng lãnh đạo. Xây dựng. C. Thuật ngữ “Nhà nước pháp quyền” lần đầu tiên được sử dụng tại : A. Sản phẩm riêng của chế độ phong kiến phương Tây. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986). 2. Câu 7. Nhà nước quản lý. Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc. Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội. Nhà nước pháp quyền là : A. Đảng lãnh đạo. sản phẩm trí tuệ của loài người và của nền văn minh nhân loại. Câu 9. D. B. nhân dân làm chủ. Trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị là: A. B. Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII (1994). Cơ chế vận hành của hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới là: A. Nhà nước quản lý. Đảng lãnh đạo. Đổi mới phương thức hoạt động của Nhà nước. D. Câu 8. Tinh hoa. nhân dân làm chủ. Câu 6. B. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (1991). Làm cho chế độ chính trị đã được kiến lập sau Cách mạng Tháng Tám ngày càng bền vững hơn. nhân dân làm chủ. Sản phẩm riêng của văn minh phương Đông. B. Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vấn đề mấu chốt nhất trong đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị là : A. do dân. Đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức xã hội. Bài tập nhóm 92 . D. vì dân. Đổi mới phương thức hoạt động của Đảng. D. C. C. Sản phẩm riêng của xã hội TBCN.

Vấn đề tạo lập những điều kiện. Phân tích mối quan hệ giữa các thiết chế trong hệ thống chính trị Việt Nam thời kỳ đổi mới và sự cần thiết phải đổi mới đồng bộ các yếu tố cấu thành hệ thống chính trị? 5. .Phân biệt Nhà nước pháp quyền TBCN và Nhà nước pháp quyền XHCN? . hạn chế của hệ thống chính trị trước đổi mới? 3. Tiểu luận .Phân tích mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước trong hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới ? .Nhu cầu cấp thiết phải đổi mới hệ thống chính trị và mục tiêu tổng quát đổi mới hệ thống chính trị? .Quá trình nhận thức của Đảng về đổi mới hệ thống chính trị từ năm 1986 đến nay.Mô hình Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và vấn đề giải quyết mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước trong hệ thống chính trị. . cơ sở cho việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam thời kỳ đổi mới. III.Phân tích và so sánh đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam trước và sau đổi mới ? . Phân tích hoàn cảnh lịch sử và cơ sở hình thành hệ thống chính trị chuyên chính vô sản ở Việt Nam? 2. Trình bày tiến trình nhận thức của Đảng về đổi mới hệ thống chính trị và phân tích những nhận thức mới về xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới? 4.Vấn đề trọng tâm và mấu chốt trong đổi mới hệ thống chính trị? Tại sao? . Phân tích quá trình xây dựng các thiết chế chính trị ở Việt Nam thời kỳ đổi mới? 93 .Xây dựng các thiết chế trong hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới? Mối quan hệ giữa chúng? CÂU HỎI ÔN TẬP 1. Thảo luận .. Phân tích đặc điểm. thành công.Phân tích cơ chế vận hành của hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới ? Cơ chế này được triển khai thực hiện đến đâu trên thực tế ? II.

131-137. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX. 129-135. tr. Chính trị quốc gia. Hà Nội. 10. tr. tr. Nxb. 271-321. Chính trị quốc gia. Học viện chính trị . Nxb. Lý luận chính trị. Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ năm 1986 đến nay. Đảng Cộng sản Việt Nam (1987). Hà Nội. 7. Nxb. 305-332. Đảng Cộng sản Việt Nam – những tìm tòi và đổi mới trên con đường đi lên CNXH (1986. Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước. Doãn Hùng.476. Nxb. Khoa học xã hội. Nguyễn Ngọc Hà. 9. 109-123. Một số chuyên đề Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 124 . Đảng Cộng sản Việt Nam (1991). Nxb. tr. 80-91. Chính trị quốc gia. Học viện chính trị . Nxb.2006). Đổi mới tư duy và công cuộc đổi mới ở Việt Nam. 8. Hà Nội. Nxb. 114-222. 2.hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2008). 3. Lý luận chính trị. Đoàn Minh Huấn (Chủ biên. Chính trị quốc gia. 5. 4. Hà Nội. Hà Nội. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI. Hà Nội. Hà Nội.6. Lý luận chính trị. Hà Nội. tr. Nxb. Hà Nội. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII.129. tr. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X. Sự thật. Nxb. 146-164. 6.hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2009). tr. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. Nxb. Hà Nội. Trình bày kết quả và phân tích nguyên nhân hạn chế của quá trình đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam? HỌC LIỆU 1. 347. tr. Đại học quốc gia Hà Nội (2008). Đảng Cộng sản Việt Nam (1996). Đảng Cộng sản Việt Nam (2001). Chính trị quốc gia. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006). tr. tr. 94 . 2006). Nguyễn Duy Quý (2008).

Sự phát triển của nền văn hóa dân tộc gắn liền với độc lập dân tộc và quyền dân chủ của nhân dân. .Dân tộc. cổ động văn hoá cứu quốc. ĐCS phải lãnh đạo. . khoa học. ở đó người cộng sản phải hoạt động. + Xây dựng nền văn hoá dân chủ mới Việt Nam có tính chất dân tộc. Dân chủ (nghĩa là yêu nước và tiến bộ).Chương VII ĐƯỜNG LỐI VĂN HOÁ VÀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỜI KỲ ĐỔI MỚI (1986 – NAY) I. kiến quốc” (25-11-1945). đại chúng mà khẩu hiệu thiết thực lúc đó là Dân tộc. 7-1948).“Văn hóa là tất cả những sáng tạo hữu thức của một cộng đồng người vì mục đích tồn tại và phát triển ”.Nội dung: + Xác định mối quan hệ giữa văn hoá và cách mạng giải phóng dân tộc. hiện đại. tinh thần của xã hội loài người trong suốt quá trình lịch sử.Quan niệm hẹp: Những giá trị. . Xây dựng nền văn hóa trước đổi mới • Khái niệm “Văn hoá” .Cùng với kinh tế và chính trị. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA 1. văn hóa là một mặt trận. là tổng hoà của tất cả các khía cạnh của đời sống. Văn hóa là một hiện tượng khách quan. đại chúng nêu trong đề cương thực chất bao gồm ba tính chất "dân tộc. • Quan điểm xây dựng nền văn hóa mới Đề cương văn hóa 1943 Đã đề xuất những tư tưởng lớn cho một nền văn hóa mới của Việt Nam: . nhân văn" theo cách thể hiện ngày nay. 95 . . Đường lối văn hoá kháng chiến (1945-1954) . . khoa học. xã hội. sáng tạo tinh thần.Quan niệm rộng: Bao gồm cả quá trình sáng tạo và trình độ phát triển vật chất.Thể hiện qua các văn kiện: + Chỉ thị “Kháng chiến. + Báo cáo “Chủ nghĩa Mác và văn hoá Việt Nam” (Trường Chinh.

nâng cao dần trình độ văn hoá.+ Tích cực bài trừ nạn mù chữ. + Phát triển cái hay trong văn hoá dân tộc. lối sống có 96 . Tiến hành cuộc cách mạng tư tưởng và văn hoá (1954-1986) . phát triển mạnh khoa học. đại chúng. Trong thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ có thắng lợi của chính sách văn hoá.Công tác tư tưởng và văn hoá thiếu tính sắc bén.Văn hoá cứu quốc đã động viên nhân dân tham gia tích cực vào công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. văn hoá thực dân mới ở miền Nam. bài trừ cách dạy học nhồi sọ. + Giáo dục lại nhân dân. Việc xây dựng thể chế văn hoá còn chậm. . cái tốt của văn hoá thế giới. ngăn ngừa sức thâm nhập của văn hoá thực dân. lỗi thời trong di sản văn hoá phong kiến. có hiểu biết cần thiết về khoa học. cổ động thực hành đời sống mới.Nhiệm vụ: Tiến hành cải cách giáo dục trong cả nước. của những giá trị tinh thần cao quý của con người Việt Nam. trong nền văn hoá nô dịch của thực dân Pháp. có trình độ văn hoá ngày càng cao. phê phán tư tưởng tư sản. giáo dục tinh thần làm chủ tập thể. đồng thời bài trừ cái xấu xa.Xây dựng nền văn hoá mới có nội dung XHCN và tính chất dân tộc. .Đã xoá bỏ dần những mặt lạc hậu. kỹ thuật tiên tiến để xây dựng CNXH. . bước đầu xây dựng nền văn hoá dân chủ mới có tính chất dân tộc. chống tư tưởng tư sản và tàn dư tư tưởng phong kiến. phản động.Mục tiêu: Làm cho nhân dân thoát nạn mù chữ và thói hư tật xấu do xã hội cũ để lại. phát triển hệ thống giáo dục. hủ hoại. cổ vũ quần chúng trong chiến đấu và sản xuất.Từng bước xoá mù chữ. đồng thời học cái hay. mở đại học và trung học. • Kết quả xây dựng nền văn hóa trước đổi mới Thành tựu . cải cách việc học theo tinh thần mới. có tính Đảng và tính nhân dân. Sự suy thoái về đạo đức. văn hoá nghệ thuật. . + Hình thành đội ngũ trí thức mới đóng góp tích cực cho công cuộc kháng chiến kiến quốc 9 năm và cho cách mạng Việt Nam. nâng cao đời sống vật chất và văn hoá. Hạn chế và nguyên nhân . xoá bỏ ảnh hưởng của tư tưởng. khoa học. thiếu tính chiến đấu.

Đời sống văn học nghệ thuật còn những bất cập. kìm hãm năng lực tự do sáng tạo. vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển của kinh tế . nội dung cuộc cách mạng tư tưởng văn hoá giai đoạn này cũng bị quy định bởi cuộc cách mạng QHSX mà tư tưởng chỉ đạo là triệt để xoá bỏ tư hữu.xã hội (Đại hội VIII). tạo ra một đời sống tinh thần cao đẹp. có nội dung nhân đạo. + Khoa học và giáo dục đóng vai trò then chốt trong toàn bộ sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.xã hội.Về văn hóa: + Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến. thậm chí bị phá huỷ.Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII. + Tính chất của nền văn hóa: Là nền văn hóa XHCN đậm đà bản sắc dân tộc. mai một.Mục tiêu. tiến bộ (Đại hội VII). hiện đại hoá 97 • . . được xây dựng trên cơ sở thế giới quan khoa học của chủ nghĩa Mác . . Phát triển đường lối văn hóa thời kỳ đổi mới Quá trình phát triển nhận thức của Đảng về xây dựng nền văn hoá thời kỳ đổi mới Giai đoạn 1986-1998 . . + Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội.Về khoa học – kỹ thuật: + Đây là một động lực to lớn đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế . bao cấp và tâm lý bình quân chủ nghĩa đã làm giảm động lực phát triển văn hoá. đậm đà bản sắc dân tộc. 7-1998) nêu ra 5 quan điểm cơ bản chỉ đạo quá trình phát triển văn hoá trong thời kỳ công nghiệp hoá. có vị trí to lớn trong sự nghiệp xây dựng CNXH. lưu giữ. 2. dân chủ.Lênin. phong phú và đa dạng.Chiến tranh cùng với cơ chế quản lý kế hoạch hoá tập trung. Giai đoạn 1998. vừa là mục tiêu. Một số công trình văn hoá vật thể và phi vật thể truyền thống không được quan tâm bảo tồn.Đường lối xây dựng. bóc lột càng nhanh càng tốt.nay . phát triển văn hoá giai đoạn 1954-1986 bị chi phối bởi tư duy chính trị “nắm vững chuyên chính vô sản”. giáo dục. . quan liêu.chiều hướng phát triển.

xác định chức năng. chỉnh đốn Đảng là then chốt với nhiệm vụ không ngừng nâng cao văn hoá . trở thành nhân tố thúc đẩy con người hoàn thiện nhân cách. đảm bảo đúng định hướng XHCN (Đại hội IX . xây dựng. 1-2004).xã hội xác định: “Mục tiêu và động lực chính của sự phát triển là vì con người. do con người”. 98 . vai trò. bản chất của nền văn hóa mà chúng ta xây dựng. + Phát triển văn hoá đồng bộ với phát triển kinh tế (Hội nghị Trung ương lần thứ 9. làm cho văn hóa thấm sâu hơn vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. • Nội dung đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa thời kỳ đổi mới Chức năng. tiến bộ. 7-2004). + Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội. vừa là mục tiêu.xã hội. hướng nền nước ta trở thành nền kinh tế thị trường văn minh.đất nước. . + Văn hoá là động lực thúc đẩy sự phát triển + Văn hoá là một mục tiêu của phát triển Chiến lược phát triển kinh tế .Đại hội IX.Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.nền tảng tinh thần của xã hội. + Đây chính là bước phát triển quan trọng trong nhận thức của Đảng về vị trí của văn hoá và công tác văn hoá trong quan hệ với các mặt công tác khác (Hội nghị Trung ương 9. + Đảm bảo sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm. đặc trưng. + Phát triển sâu rộng. vai trò của văn hóa . nâng cấp chất lượng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế xã hội.Văn hóa là một mặt trận. các Hội nghị Trung ương khóa IX và Đại hội X: + Văn hóa phải nhằm xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế .2001). Đó là chiến lược phát triển bền vững . + Văn hóa văn hóa phải tham gia vào việc điều tiết nền kinh tế thị trường.

Lĩnh vực văn học. đậm đà bản sắc dân tộc.Tư tưởng. 3.Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ. phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. . mặt trận chính trị. . Nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được đề cao và phát huy. Kết quả xây dựng nền văn hóa thời kỳ đổi mới • Thành tựu . đa dạng đời sống văn hóa.Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo.xã hội: .Làm cho văn hoá thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. đóng góp tích cực vào quá trình dân chủ hóa xã hội. .Bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc. . làm phong phú. . . phát triển văn hóa . đạo đức. lối sống và đời sống văn hóa là những lĩnh vực then chốt đã có những chuyển biến quan trọng. 99 . . trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng.Văn hoá là một mặt trận của cách mạng Việt Nam. quan trọng và gian khổ không kém mặt trận kinh tế. đạt được nhiều thành tựu.Nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.Nền văn hóa tiên tiến. thận trọng. Đặc trưng nền văn hóa Việt Nam . tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. nghệ thuật có bước phát triển mới. mở rộng giao lưu. Chủ thể xây dựng.Phát triển văn hoá gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với phát triển kinh tế . Định hướng phát triển nền văn hóa Việt Nam . có những biến đổi sâu sắc.Xây dựng và hoàn thiện các giá trị mới và nhân cách con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá. giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo. tạo được sự đồng thuận và nguồn lực xã hội trong việc bảo vệ và phát huy di sản văn hóa. .Nhận thức về giá trị di sản văn hóa và truyền thống văn hóa ngày càng được nâng cao. hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.Xây dựng và phát triển văn hóa là một sự nghiệp cách mạng lâu dài đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì.

Việc xây dựng thể chế và thiết chế văn hóa đã chú ý đến những yêu cầu của thời kỳ mới. lối sống.Hoạt động văn học.Di sản văn hóa đang đứng trước nhiều thách thức. văn nghệ. lúng túng trong lực lượng hoạt động văn hóa. + Các thế lực thù địch ráo riết chống phá ta trên mặt trận tư tưởng.xã hội vừa là nguồn cảm hứng sáng tạo. văn hóa. đồng thời.Giao lưu văn hóa với nước ngoài từng bước được mở rộng cùng với quá trình đa phương hóa. đạo đức. dẫn tới sự bỡ ngỡ. tuy chưa hoàn chỉnh nhưng về căn bản bảo đảm được sự lãnh đạo của Đảng. phát huy tiềm năng sáng tạo của trí thức. Những nguyên nhân chủ yếu . truyền thông đi kèm với làn sóng giao thoa.Quan tâm chưa đúng mức. trong khi trình độ cán bộ và phương tiện kỹ thuật để quản lý 100 . chậm đổi mới công tác xây dựng thể chế văn hóa.. chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. giao lưu. thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” về văn hóa. . chưa tạo được nhiều nguồn lực để mở rộng hợp tác. phát triển sự nghiệp văn hóa. Chất lượng xây dựng đời sống văn hóa còn nhiều mặt hạn chế. nghệ thuật còn những mặt bất cập. • Hạn chế và nguyên nhân Những yếu kém . . sự quản lý của Nhà nước. vừa là những vấn đề rất mới mẻ. đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế của Nhà nước ta .Giao lưu văn hóa còn thiếu chủ động.Những thành tựu và tiến bộ đạt được trong lĩnh vực văn hóa còn chưa tương xứng và chưa vững chắc. văn nghệ sĩ và của nhân dân tham gia xây dựng. luôn biến động và sự tác động nhiều chiều. văn nghệ. chưa đủ mạnh để tác động có hiệu quả đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội. có mặt tích cực nhưng cũng không ít những tiêu cực.Về khách quan: + Những thành tựu to lớn và sự biến đổi nhanh chóng. phức tạp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế . đặc biệt là lĩnh vực tư tưởng. du nhập văn hóa với nhiều yếu tố văn hóa mới. . mặt trái của cơ chế thị trường và toàn cầu hóa ảnh hưởng tiêu cực đối với đời sống văn hóa. + Sự bùng nổ về thông tin. .

sự chỉ đạo của các cấp từ Trung ương đến địa phương còn bộc lộ sự bất cập. Thời kỳ 1975 – 1985 Các vấn đề xã hội được giải quyết theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp. . chưa tương xứng với yêu cầu mới. văn nghệ.Các vấn đề xã hội được giải quyết trong mô hình CNXH kiểu cũ thời chiến. II. văn hóa và chính trị. vai trò của văn hóa của nhiều cấp. Chưa có nhiều cơ chế và chính sách cụ thể phát huy nội lực của nhân dân. + Đầu tư cho lĩnh vực xã hội nói chung và văn hóa nói riêng. nhận thức về vị trí.những vấn đề mới mẻ này còn hạn chế.Các vấn đề xã hội được giải quyết trong mô hình dân chủ nhân dân. trong một bộ phận cán bộ lãnh đạo chưa đúng tầm. các lĩnh vực đi đôi với xây dựng và phát triển văn hóa. phát triển các ngành.Về chủ quan: + Trong khi tập trung sức vào nhiệm vụ kinh tế. chưa coi phát triển văn hóa là trách nhiệm của toàn xã hội.xã hội nghiêm trọng. hạn chế. CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 1. đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế . phức tạp của đời sống văn hóa. dẫn đến sự lúng túng. chưa quan tâm gắn phát triển kinh tế. Chế độ phân phối về thực chất là theo chủ nghĩa bình quân. chưa nhận thấy rõ mối quan hệ gắn bó giữa kinh tế. + Trước những biến đổi nhanh chóng. Chính sách xã hội trước đổi mới • Đặc điểm của chính sách xã hội trước đổi mới Thời kỳ 1945 – 1954 . chưa lường hết tính phức tạp và những tác động của mặt trái kinh tế thị trường đối với đời sống văn hóa. văn nghệ trong nền kinh tế thị trường. bị động trong tổ chức thực hiện. Chính phủ có chủ trương để các tầng lớp nhân dân chủ động tự mình giải quyết các vấn đề xã hội Thời kỳ 1954 – 1975 . • Kết quả thực hiện chính sách xã hội trước đổi mới 101 . nhiều ngành. phương thức lãnh đạo còn chậm được đổi mới. đa dạng.

đạo đức. Nhận thức của Đảng về đổi mới chính sách xã hội thời kỳ đẩy mạnh CNH.Nguyên nhân cơ bản là do chúng ta chưa đặt đúng tầm chính sách xã hội trong mối quan hệ với chính sách thuộc các lĩnh vực khác. "Chính sách xã hội đúng đắn vì hạnh phúc con người là động lực to lớn phát huy mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng CNXH”.Đại hội VIII (1996): Tiếp tục phát triển nhận thức lý luận về kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. 2. hoàn thành nghĩa vụ của hậu phương đối với tiền tuyến lớn.Công cuộc đổi mới tất yếu tạo ra những chuyển biến toàn diện. . sâu sắc về xã hội.nay) • Nhu cầu đổi mới chính sách xã hội . giáo dục. lối sống.nay) . • Quá trình phát triển nhận thức của Đảng về đổi mới chính sách xã hội Nhận thức của Đảng về đổi mới chính sách xã hội trong những năm 1986 -1996 .Những chuyển biến mới về xã hội.Đại hội VII (1991): Đặt ra vấn đề kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội. thông qua năm quan điểm để hoạch định hệ thống chính sách xã hội. về giai cấp. kỷ cương và an ninh xã hội. bao cấp.Bảo đảm xã hội ổn định trong chiến tranh ác liệt.Xu thế toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng. . đặt đúng vị trí.. 102 . . . . tất yếu tác động đến đời sống xã hội của hàng loạt quốc gia dân tộc. y tế. đồng thời đạt được thành tựu phát triển đáng tự hào trên một số lĩnh vực như văn hoá. đồng thời lại áp dụng và duy trì quá lâu cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu. kéo dài. Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng về chính sách xã hội (1986 . xuất hiện những yêu cầu mới về vấn đề xã hội. về cơ cấu dân cư gắn liền với việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đặt ra những yêu cầu mới về quản lý xã hội và phát triển xã hội. HĐH đất nước (1996.Đại hội VI (1986): Lần đầu tiên đưa ra thuật ngữ "chính sách xã hội". tạo niềm tin vào chế độ. công bằng xã hội chưa được đề cập một cách thỏa đáng trong nhận thức của Đảng. vai trò của chính sách xã hội.Vấn đề quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ.

Đại hội IX đã gắn bó các yếu tố kinh tế . bình đẳng cho mọi người dân.xã hội" đã thể hiện một bước phát triển mới trong nhận thức.Ba là. lý luận của Đảng về sự kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ. biện pháp giải quyết một số vấn đề xã hội • Quan điểm .Đảm bảo cung ứng dịch vụ công thiết yêu. chính sách xã hội được thực hiện trên cơ sở phát triển kinh tế. và chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực xã hội. từng địa phương. công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển. nhấn mạnh những nội dung mới: + Chính sách xã hội phải hướng vào phát triển và làm lành mạnh hoá xã hội.Đại hội X (2006) và các Hội nghị Trung ương khóa X: + Kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội trong phạm vi cả nước. công bằng xã hội. giữa cống hiến và hưởng thụ. . 103 . . giảm nghèo. từng lĩnh vực. thực hiện có hiệu quả mục tiêu xoá đói.. gắn bó hữu cơ giữa quyền lợi và nghĩa vụ. kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội. xây dựng và hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ. Quan điểm. (2). . đặt nội dung "giải quyết tốt các vấn đề xã hội" trong tổng thể "Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế . + Thực hiện bình đẳng trong các quan hệ xã hội.Đại hội IX (2001): Làm rõ thêm quan điểm kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội.Chính phủ đầu năm 2008: Trong chiến lược chống lạm phát đã chủ trương mở rộng các chính sách an sinh xã hội 3.Hai là.Khuyến khích mọi người dân làm giàu theo pháp luật. coi trọng chỉ tiêu GDP bình quân đầu người găn với chỉ tiêu phát triển con người (HDI).xã hội.Bốn là. . + Như vậy. . tạo việc làm và thu nhập. + Giải quyết tốt các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình thực thi các cam kết với WTO. • Biện pháp (1).Một là.

chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Kết quả thực hiện chính sách xã hội thời kỳ đổi mới • Thành tựu Sau 20 năm đổi mới chính sách xã hội. thực hiện tốt các chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình. trông chờ viện trợ đã chuyển sang tính năng động.Đổi mới cơ chế quản lý và phương thức cung ứng các dịch vụ công cộng.Từ chỗ nhà nước bao cấp toàn bộ trong việc giải quyết việc làm đã dần dần chuyển trọng tâm sang thiết lập cơ chế. chính sách đề các thành phần kinh tế và người lao động đều tham gia tạo việc làm .Từ tâm lý thụ động.Từ chỗ không chấp nhận có sự phân hoá giàu – nghèo đã đi đến khuyến khích mọi người làm giàu hợp pháp đi đôi với tích cực xoá đói giảm nghèo. . chủ động và tích cực của tất cả các tầng lớp dân cư”.Từ chỗ đề cao quá mức lợi ích của tập thể một cách chung chung. công bằng xã hội được thể hiện ngày một rõ hơn. đồng thời phân phối theo mức đóng góp các nguồn lực khác vào sản xuất . . (5). giai cấp nông dân tập thể và tầng lớp trí thức đã đi 104 . coi việc có một bộ phận dân cư giàu trước là cần thiết cho sự phát triển. ỷ lại vào nhà nước và tập thể. nhận thức về vấn đề phát triển xã hội của Đảng và nhân dân ta đã có nhiều thay đổi có ý nghĩa bước ngoặt rất quan trọng sau đây: . trừu tượng: thi hành chế độ phân phối theo lao động trên danh nghĩa nhưng thực tế là bình quân – cào bằng đã từng bước chuyển sang thực hiện phân phối chủ yếu theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế.Chú trọng các chính sách ưu đãi.kinh doanh và thông qua phúc lợi xã hội. xem trình độ phát triển kinh tế là điều kiện vật chất để thực hiện chính sách xã hội. 4. (4). .Phát triển hệ thống y tế công bằng và hiệu quả.Từ chỗ muốn nhanh chóng xây dựng một cơ cấu xã hội “thuần nhất” chỉ còn có giai cấp công nhân. cải thiện nòi giống.Từ chỗ không đặt đúng tầm quan trọng của chính sách xã hội trong mối quan hệ tương tác với chính sách kinh tế đã đi đến thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội. xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao sức khoẻ. Tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước phát triển .(3). đồng thời thực hiện tốt chính sách xã hội là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế. Nhờ vậy.

đề cao pháp luật hơn. THẢO LUẬN I. nước mạnh”.Tệ nạn xã hội gia tăng và diễn biến rất phức tạp.đến quan niệm cần thiết xây dựng một cộng đồng xã hội đa dạng. xuống cấp. . trong đó các giai cấp. quyền lợi chính đáng. thách thức. biết cạnh tranh và hành động vì cộng đồng. gây thiệt hại lớn về kinh tế và an sinh xã hội. Thành tựu xoá đói. biết làm giàu. Tính năng động xã hội khác hẳn thời bao cấp. không theo kịp sự phát triển kinh tế xã hội. các tầng lớp dân cư đều có nghĩa vụ. ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bền vững xã hội. . rủi ro. y tế lạc hậu. giai cấp nông dân và đội ngũ tri thức đã xuất hiện ngày càng đông đảo các doanh nhân. cởi mở hơn. khoa học và công nghệ vẫn còn nhiều hạn chế. . có nhiều bất cập. đoàn kết chặt chẽ. giải quyết việc làm. không chấp nhận đói nghèo. VẤN ĐỀ TIỂU LUẬN. tiểu chủ.Quản lý xã hội còn nhiều bất cập.Qua 20 năm đổi mới. BÀI TẬP. . giảm nghèo. Một xã hội mở đang dần dần hình thành với những con người không chờ bao cấp. • Nguyên nhân . dám nghĩ dám chịu trách nhiệm. an sinh xã hội chưa được đảm bảo. được quốc tế thừa nhận và nêu gương. . chưa tương xứng với vị trí quốc sách hàng đầu của lĩnh vực này trong giai đoạn mới. giảm nghèo được nhân dân đồng tình. tài nguyên bị khai thác bừa bãi và tàn phá. • Hạn chế . . lạc hậu.Bên cạnh giai cấp công nhân. Bài tập cá nhân • Viết tự luận 105 . Bài tập 1.Môi trường sinh thái bị ô nhiễm tiếp tục tăng thêm.Tăng trưởng kinh tế vẫn tách rời mục tiêu và chính sách xã hội. phòng chống các tệ nạn xã hội vẫn còn nhiều khó khăn. chủ trang trại và các nhóm xã hội khác phấn đấu vì sự nghiệp “dân giàu. chạy theo số lượng. sự phát triển của giáo dục và đào tạo.Hệ thống giáo dục. Cách thức quản lý xã hội dân chủ. vì Tổ quốc.Sự phân hoá giàu nghèo và bất công xã hội tiếp tục gia tăng đáng lo ngại. lĩnh vực phát triển xã hội đã đạt nhiều thành tựư.Công tác xóa đói. góp phần xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh. nâng cao đời sống của nhân dân. .

1. Phân tích những nội dung cơ bản về xây dựng nền văn hóa trước đổi mới? 2. Trình bày thành tựu, hạn chế và phân tích nguyên nhân hạn chế của quá trình xây dựng nền văn hóa trước đổi mới? 3. Phân tích quan điểm: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội”? 4. Phân tích quan điểm: “Giáo dục và đào tạo, cùng với khoa học và công nghệ được coi là quốc sách hàng đầu”? 5. Phân tích những quan điểm cốt lõi chính sách xã hội thời kỳ đổi mới? • Trả lời câu hỏi trắc nghiệm Câu 1. Văn kiện nào của Đảng lần đầu tiên xác định “văn hóa là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hóa) của cách mạng Việt Nam? A. Đề cương văn hóa 1943. B. Chỉ thị “Kháng chiến, kiến quốc” (25-11-1945). C. Báo cáo “Chủ nghĩa Mác và văn hoá Việt Nam” (7-1948). D. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (1991) Câu 2. Ba nguyên tắc của nền văn hoá mới: “Dân tộc hoá, đại chúng hoá, khoa học hoá” xuất hiện đầu tiên trong văn kiện: A. Đề cương văn hóa 1943. B. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” (19-12-1946). C. Báo cáo “Chủ nghĩa Mác và văn hoá Việt Nam” (7-1948). D. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (1991) Câu 3. Đường lối xây dựng, phát triển văn hoá giai đoạn nào bị chi phối bởi tư duy chính trị “nắm vững chuyên chính vô sản”? A. 1930-1945. B. 1945-1954. C. 1954-1986. D. 1986- nay. Câu 4. Chủ trương tiến hành cuộc cách mạng tư tưởng - văn hoá đồng thời với cuộc cách mạng về QHSX và cách mạng về khoa học, kỹ thuật được xác định tại: A. Đại hội lần thứ II (1951) của Đảng. B. Đại hội lần thứ III (1960) của Đảng. C. Đại hội lần thứ IV (1976) của Đảng. 106

D. Đại hội lần thứ V (1982) của Đảng. Câu 5. Quan điểm: “Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” lần đầu tiên được đưa ra tại: A. Đại hội lần thứ VI (1986) của Đảng. B. Đại hội lần thứ VII (1991) của Đảng. C. Đại hội lần thứ VIII (1996) của Đảng. D. Đại hội lần thứ IX (2001) của Đảng. Câu 6. Quan điểm: “Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội” lần đầu tiên được đưa ra tại: A. Đại hội lần thứ VI (1986) của Đảng. B. Đại hội lần thứ VII (1991) của Đảng. C. Đại hội lần thứ VIII (1996) của Đảng. D. Đại hội lần thứ IX (2001) của Đảng. Câu 7. Năm quan điểm cơ bản chỉ đạo quá trình phát triển văn hoá trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước được đưa ra tại: A. Đại hội lần thứ VII (1991) của Đảng. B. Đại hội lần thứ VIII (1996) của Đảng. C. Hội nghị Trung ương 5 (khoá VIII, 7-1998). D. Đại hội lần thứ IX (2001) của Đảng. Câu 8. Thuật ngữ "chính sách xã hội" lần đầu tiên được đưa ra tại Đại hội: A. Đại hội lần thứ VI (1986) của Đảng. B. Đại hội lần thứ VII (1991) của Đảng. C. Đại hội lần thứ VIII (1996) của Đảng. D. Đại hội lần thứ IX (2001) của Đảng. Câu 9. Quan điểm cơ bản trong chính sách xã hội thời kỳ đổi mới là: A. Ưu tiên mục tiêu công bằng xã hội. B. Ưu tiên mục tiêu xã hội trên mục tiêu kinh tế. C. Kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội. D. Chú trọng các mục tiêu kinh tế, từng bước thực hiện mục tiêu xã hội. Câu 10. Quan điểm của Đảng về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với thực hiện chính sách xã hội là: 107

A. Phát triển kinh tế là cơ sở và tiền đề để thực hiện các chính sách xã hội. B. Thực hiện tốt các chính sách xã hội là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. C. Phát triển kinh tế là cơ sở và tiền đề để thực hiện các chính sách xã hội, đồng thời thực hiện tốt các chính sách xã hội là động lực thúc dẩy phát triển kinh tế. D. Phát triển kinh tế và thực hiện chính sách xã hội không liên quan trực tiếp và tác động qua lại 2. Bài tập nhóm - So sánh những nội dung cơ bản về xây dựng nền văn hóa trước và sau đổi mới? - Trong đường lối văn hóa thời kỳ đổi mới, những quan điểm cơ bản nào Đảng đã kế thừa từ đường lối xây dựng văn hóa trước đổi mới? - Chính sách xã hội thời kỳ đổi mới đã có những bước phát triển và tiến bộ gì so với trước đổi mới? - Tại sao cần phải tạo được sự thống nhất, đồng bộ giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội? II. Tiểu luận - Cách mạng văn hóa –tư tưởng trước đổi mới và quan hệ của nó với cách mạng về QHSX và cách mạng về khoa học- kỹ thuật. - Vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của văn hóa thời kỳ đổi mới. - Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội trong chính sách xã hội thời kỳ đổi mới. - Phân tích và so sánh chính sách trước và sau đổi mới. III. Thảo luận - Tại sao nói văn hóa là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của mỗi dân tộc? Vấn đề đó được thể hiện trong nền văn hóa Việt Nam thời kỳ đổi mới như thế nào? - Tại sao nói: Văn hoá có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người và xây dựng xã hội mới? Sự thể hiện ở nền văn hóa Việt Nam thời kỳ đổi mới? 108

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX. 212 – 220. tr. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X. Phân tích những nội dung cơ bản trong đường lối văn hóa của Đảng thời kỳ đổi mới? 5. Hà Nội. Sự thật. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. hạn chế của quá trình xây dựng nền văn hóa mới? 3. 73-85. Đảng Cộng sản Việt Nam (1991). 104-118. hạn chế trong kết quả thực hiện đường lối văn hóa và chính sách xã hội thời kỳ đổi mới? Nguyên nhân nào là chính yếu? CÂU HỎI ÔN TẬP 1. Nxb. tr. Chính trị quốc gia. Văn hóa là gì? Phân biệt “văn hóa” với “văn minh”? 2. Hà Nội. 3. Nxb. Phân tích những nội dung cơ bản của chính sách xã hội trước đổi mới? 6.Vấn đề xóa đói giảm nghèo trong chính sách xã hội thời kỳ đổi mới? Nguyên nhân căn bản dẫn đến tình trạng tái nghèo hiện nay? . 107-215. 5. Phân tích quan điểm xây dựng nền văn hóa mới của Đảng? Thành tựu. 4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001). tr. Hà Nội. Hà Nội. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006). Lý luận chính trị. Hà Nội. Phân tích quan điểm chỉ đạo và biện pháp thực hiện chính sách xã hội thời kỳ đổi mới? Kết quả quá trình thực hiện chính sách xã hội từ năm 1986 đến nay? HỌC LIỆU 1. Nxb. Nxb. 185-193. Chính trị quốc gia. 2. Phân tích nhận thức của Đảng đường lối văn hóa và chính sách xã hội thời kỳ đổi mới? 4. tr. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996). tr. Một số chuyên đề Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hà Nội.. tr.Định hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam thời kỳ đổi mới có gì giống và khác biệt so với định hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam trước đổi mới? . Chính trị quốc gia. Nxb. 6. Nxb. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII. Đảng Cộng sản Việt Nam (1987). Đại học quốc gia Hà Nội (2008). 109 .Phân tích những nguyên nhân gây nên những bất cập. Chính trị quốc gia. 321-364.

Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước. Hà Nội. Học viện chính trị . Hà Nội. 173-238.hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2008). Khoa học xã hội. 8. 212-225.hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2009). Đảng Cộng sản Việt Nam – những tìm tòi và đổi mới trên con đường đi lên CNXH (1986. Lý luận chính trị. tr. tr. 223-280. Hà Nội. Nxb. 9. Hà Nội. Nguyễn Duy Quý (2008).7. Nxb. 10. 318-441. tr. Đoàn Minh Huấn (Chủ biên. Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ năm 1986 đến nay. Doãn Hùng. Nguyễn Ngọc Hà. Học viện chính trị . Lý luận chính trị. tr. 2006). Đổi mới tư duy và công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Chính trị quốc gia.2006). Nxb. Nxb. 110 .

Tuy nhiên. đất nước hòa bình. Nước ta đang ở trong tình trạng vừa có hòa bình. phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh. hai cuộc chiến tranh hai đầu biên giới làm suy giảm tiềm lực của đất nước . . Trong các nước XHCN cũng xuất hiện những mâu thuẫn bất đồng. Đây cũng chính là thuận lợi cơ bản của nước ta. -Với thắng lợi của cách mạng Việt Nam và các nước Đông Dương. 111 .xã hội ở các nước XHCN xuất hiện sự trì trệ và mất ổn định. Sau năm 1975. khối quân sự SEATO tan rã. Hoàn cảnh lịch sử ra đời đường lối • Tình hình thế giới .Chương VIII ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI THỜI KỲ ĐỔI MỚI (1986. Mỹ đã rút quân khỏi Đông Nam Á lục địa. nước ta cũng đã gặp vô vàn khó khăn: Hậu quả nặng nề của hơn 30 năm chiến tranh.Bên cạnh đó.NAY) I. ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI PHỤC VỤ KHÔI PHỤC. Đó là cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt của các thế lực thù địch.Công cuộc xây dựng CNXH đã đạt được một số thành tựu quan trọng.Sự tiến bộ nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ đã thúc đẩy LLSX thế giới phát triển mạnh mẽ.Các thế lực thù địch sử dụng những âm mưu thâm độc phá hoại nước ta. • Tình hình trong nước . tình hình kinh tế .Năm 1975 nước ta hoàn toàn giải phóng. . vừa có chiến tranh. mở ra cục diện hòa bình hợp tác trong khu vực. các nước ASEAN ký Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (gọi tắt là Hiệp ước Bali). PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC (1975-1985) 1. . hệ thống XHCN đã mở rộng phạm vi.Tình hình Đông Nam Á cũng có những chuyển biến mới. ngày 24 – 2 – 1976. thống nhất tiến lên CNXH với khí thế của một dân tộc vừa giành được thắng lợi vĩ đại. . đến giữa thập kỉ 70 (XX).

Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập. 112 . • Chính sách đối ngoại Phương hướng chung .. nhiệm vụ đối ngoại Được xác định tại Đại hội lần thứ IV (1976). tích cực trong đấu tranh nhằm làm thất bại chính sách của các thế lực hiếu chiến mưu toan chống phá cách mạng nước ta . độc lập dân tộc. thực dân cũ và mới. coi quan hệ với Liên Xô là hòn đá tảng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. dân chủ và CNXH.Đối ngoại phải trở thành một mặt trận chủ động. hòa bình. không phân biệt chế độ chính trị. . nóng vội. văn hóa.Tư tưởng chủ quan. sát cánh với các nước XHCN anh em và tất cả các dân tộc trên thế giới. + Đoàn kết. khoa học – kỹ thuật với tất cả các nước. hợp tác.Ra sức tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi để xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của CNXH ở nước ta.Với các nước XHCN: + Ra sức củng cố. Đại hội lần thứ V (1982): . hợp tác toàn diện với Liên Xô. muốn tiến nhanh lên CNXH trong một thời gian ngắn đã dẫn đến những khó khăn về kinh tế xã hội. bình đẳng và cùng có lợi.Thiết lập và mở rộng quan hệ bình thường về mặt nhà nước. vì hòa bình. .Tiếp tục kề vai. trên cơ sở tôn trọng độc lập. về kinh tế. độc lập dân tộc và CNXH. Phương hướng cụ thể . . tăng cường tình đoàn kết chiến đấu và quan hệ hợp tác với tất cả các nước XHCN. Nội dung đường lối đối ngoại • Mục tiêu. tự chủ.Ủng hộ các cuộc đấu tranh chống đế quốc. đấu tranh vì hòa bình. chủ quyền. + Làm hết sức mình để góp phần khôi phục và củng cố đoàn kết giữa các nước XHCH và phong trào cộng sản quốc tế. 2.

21-9113 . + Ngày 31-11-1978. dân chủ. Viện trợ hàng năm và kim ngạch buôn bán giữa Việt Nam với Liên Xô và các nước XHCN khác trong khối SEV đều tăng (riêng ngoại thương chiếm 70 đến 80% kim ngạch buôn bán của Việt Nam). . hòa bình và trung lập thực sự. phổi hợp vì mục tiêu hòa bình. ổn định của khu vực.15-9-1976).Mở rông quan hệ với các nước. Kêu gọi các nước ASEAN cùng các nước Đông Dương đối thoại và thương lượng để giải quyết các trở ngại giữa hai bên. các tổ chức quốc tế: + Từ năm 1975 . + Ngày 29-6-1978. phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trong khu vực trên cơ sở các nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình. Kết quả thực hiện đường lối • Thành tựu . + Ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân các nước Đông Nam Á vì độc lập dân tộc. Từ năm 1978. Việt Nam ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện với Liên Xô.Đối với các nước trong khu vực: + Bảo vệ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào – Campuchia.1977. ra sức bảo vệ mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào trong bối cảnh vấn đề Campuchia đang diễn biến phức tạp. Việt Nam gia nhập hội đồng tương trợ kinh tế (khối SEV). 3. Xác định quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào – Campuchia có ý nghĩa sống còn đối với vận mệnh của ba dân tộc. ghế thành viên chính thức ngân hàng thế giới (WB.Với các nước XHCN: + Quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước XHCN được tăng cường.. góp phần xây dựng khu vực Đông Nam Á hòa bình tự do. + Việt Nam tiếp nhận ghế thành viên chính thức quỹ tiền tệ quốc tế (IMF. + Đối với các nước ASEAN: Chủ trương thiết lập quan hệ láng giềng tốt. nước ta đã thiết lập quan hệ ngoâi giao với 23 nước. trung lập ổn định. + Sẵn sàng thiết lập. trong đó đặc biệt là với Liên Xô.

không tranh thủ được các nhân tố thuận lợi trong quan hệ quốc tế để khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh. từ năm 1979. 23-9-1976). cuối năm 1976. góp phần khôi phục đất nước sau chiến tranh. không đổi mới quan hệ đối ngoại cho phù hợp với tình hình. gia nhập ngân hàng châu Á (ADB.Do “bệnh chủ quan. II. các tổ chức quốc tế. hợp tác của các nước. . + Tranh thủ được sự ủng hộ. duy ý chí. lối suy nghĩ và hành động giản đơn.Chưa nắm bắt được xu thế chuyển từ đối đầu sang hòa hoãn và chạy đua kinh tế trên thế giới. + Tạo thuận lợi để triển khai các hoạt động đối ngoại trong giai đoạn sau.NAY) 114 . tiếp nhận ghế thành viên Liên hợp quốc (20-9-1977). các nước ASEAn tham gia liên minh thực hiện bao vây cô lập Việt Nam). Nguyên nhân . + Với các nước khác thuộc khu vực Đông Nam Á. lấy cớ sự kiện “Campuchia”. . cấm vận vế kinh tế.1976). hữu nghị và hợp tác.Từ những năm cuối của thập kỉ 70. • Hạn chế và nguyên nhân Hạn chế . tham gia tích cực các hoạt động Phong trào không liên kết… + Từ năm 1977. ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI ĐỔI MỚI PHỤC VỤ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986. . lấy cớ sự kiện Campuchia. nóng vội chạy theo nguyện vọng chủ quan”.Những kết quả trên có ý nghĩa rất quan trọng đối với cách mạng Việt Nam: + Tranh thủ được nguồn viện trợ đáng kể. cô lập về chính trị. Philppin và Thái Lan là nước cuối cùng trong tổ chức ASEAN thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (tuy nhên. nhằm xây dựng Đông Nam Á trở thành khu vực hòa bình. vừa phải đương đầu với “một kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt” của các thế lực thù địch.Quan hệ quốc tế của Việt Nam cũng gặo những trở ngại lớn. đồng thời phát huy được vai trò của nước ta trên trường quốc tế. một số nước tư bản mở quan hệ hợp tác kinh tế với Việt Nam. nước ta bị bao vây.

1. Nhu cầu cấp thiết đổi mới đường lối đối ngoại • Những thay đổi to lớn trên thế giới, thời cơ và thách thức Ảnh hưởng của cách mạng khoa học – công nghệ - Từ giữa thập kỷ 80, cuộc cách mạng khoa học công nghệ (đặc biệt là công nghệ thông tin) tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống của các quốc gia dân tộc. - Khoa học –kỹ thuật, công nghệ trở thành động lực phát triển của nền kinh tế; tham gia trực tiếp vào nền sản xuất và trở thành một trong những yếu tố quan trọng của LLSX. Diễn biến mới trong quan hệ quốc tế - Các nước XHCN lâm vào khủng hoảng sâu sắc. Đến đầu thập kỷ 90, chế độ XHCN ở Liên Xô sụp đổ, dẫn đến những biến đổi to lớn về quan hệ quốc tế. - Trật tự thế giới được hình thành từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai trên cơ sở hai khối đối lập do Liên Xô và Hoa kỳ đứng đầu (trật tự thế giới hai cực) tan rã, mở ra một trật tự thế giới mới. Trong thời kỳ này, những cuộc chiến tranh cục bộ xung đột, tranh chấp vẫn còn, nhưng xu thế của thế giới là hòa bình hợp tác và phát triển. - Trước diễn biến mới của tình hình thế giới, các quốc gia, các tổ chức và lực lượng chính trị quốc tế thực hiện điều chỉnh chiến lược đối nội, đối ngoại và phương thức hành động cho phù hợp với nhu cầu nhiệm vụ bên trong và xu hướng phát triển của thế giới. - Các nước đấu tranh mạnh mẽ nhằm xác lập vai trò, vị thế của mình đối với khu vực và thế giới. Xu hướng đa cực hoá chính trị đang trở thành phổ biến của thế giới đương đại. Xu thế toàn cầu hóa và tác động của nó - Dưới góc độ kinh tế, toàn cầu hóa là quá trình LLSX và quan hệ kinh tế quốc tế phát triển vượt qua các rào cản bởi biên giới quốc gia và khu vực, lan tỏa ra phạm vi toàn cầu, trong đó hàng hóa, vốn, tiền tệ, thông tin, lao động… vận động thông thoáng; sự phân công lao động mang tính quốc tế. - Những tác động tích cực của toàn cầu hóa: Trên cơ sở thị trường được mở rộng, trao đổi hàng hóa tăng mạnh đã thúc đẩy phát triển sản xuất nhà nước; nguồn vốn, khoa học công nghệ, kinh nghiệm quản lý cùng các hình thức đầu tư, hợp tác khác mang lại lợi ích cho các bên hợp tác. Mặt khác toàn cầu hóa làm 115

tăng tính tùy thuộc lẫn nhau, nâng cao sự hiểu biết giữa các quốc gia, thuận lợi cho việc xây dựng môi trường hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nuớc. Những tác động tiêu cực của toàn cầu hóa: Xuất phát từ việc các nước công nghiệp phát triển thao túng, chi phối quá trình toàn cầu hóa tạo nên sự bình đẳng trong quan hệ quốc tế và làm tăng sự phân cực giữa nước giàu và nước nghèo. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương - Nổi lên của tam giác chiến lược mới Mỹ - Trung - Nhật - nhân tố chủ yếu chi phối an ninh chính trị của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. - Trong khu vực tuy vẫn tồn tại nhiều nguy cơ bùng nổ xung đột, nhưng châu Á - Thái Bình Dương sau chiến tranh lạnh vẫn được đánh giá là khu vực yên tĩnh và ổn định nhất của thế giới. - Châu Á - Thái Bình Dương trở thành khu vực có tiềm lực lớn và năng động nhất về phát triển kinh tế. Tuy nhiên, quá trình hợp tác phát triển kinh tế của khu vực cũng đang gặp phải những khó khăn trở ngại. • Tình hình đất nước và yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam Tình hình đất nước - Đất nước đang ở trong tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng. - Hậu quả của hai cuộc chiến tranh biên giới và sức ép từ biên giới phía Bắc. - Đất nước đứng trước những thách thức và tác động sâu sắc từ những đảo lộn diễn ra trên thế giới. - Sự đối đầu, thù địch của Mỹ và một số nước khác trong khu vực đối với Việt Nam gây khó khăn nghiêm trọng cho sự phát triển của cách mạng Việt Nam. - Từ năm 1979, xuất hiện vấn đề Campuchia, quan hệ giữa Việt Nam nói riêng và các nước Đông Dương nói chung với nhiều nước trên thế giới và với ASEAN giảm xuống mức thấp nhất. Yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng Việt Nam - Giải tỏa tình trạng đối đầu, thù địch, phá thế bị bao vây, cấm vận, tiến tới bình thường hóa và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước, tạo môi trường quốc tế thuận lợi để tập trung xây dựng kinh tế là nhu cầu cấp thiết và cấp bách đối với nước ta. - Nhu cầu chống tụt hậu về kinh tế. - Tăng cường hợp tác đa phương với khu vực sẽ tạo nên sự đan xen quyền lợi, sự phụ thuộc về lợi ích kinh tế giữa các nước với nhau và giữa các nước với Việt Nam. 116

3. Các giai đoạn phát triển nhận thức của Đảng về đối ngoại • 1986-1995: Phá thế bao vây, cấm vận, đa dạng phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế 1986- 1988: Giai đoạn khởi đầu đổi mới tư duy - Đại hội VI (1966) và Nghị quyết 13 BCT: + Đổi mới phương thức tập hợp lực lượng. + Ra sức tranh thủ các nước anh em, bè bạn và dư luận rộng rãi trên thế giới, phân hóa hàng ngũ đối phương, chuyển cuộc đấu tranh từ trạng thái đối đầu sang đấu tranh và hợp tác trong cùng tồn tại hòa bình; + Ra sức lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - kỹ thuật và xu thế quốc tế hóa cao của kinh tế thế giới. 1989- 1995: Hình thành đường lối mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ đối ngoại - Các Hội nghị Trung ương khóa VI, Đại hội VII (1991) và các Hội nghị Trung ương khóa VII về đối ngoại: + Chuyển mạnh hoạt động ngoại giao từ quan hệ chính trị là chủ yếu sang quan hệ chính trị - kinh tế, mở rộng quan hệ kinh tế, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. + “Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới”, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển. + Mở rộng quan hệ đối ngoại theo phương châm "thêm bạn, bớt thù"; nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, đoàn kết quốc tế. + Mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam, cả về chính trị, kinh tế, văn hóa.... + Nguyên tắc triển khai mạnh mẽ và đồng bộ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hoá và đa phương hoá quan hệ đối ngoại là giữ vững nguyên tắc độc lập, thống nhất và CNXH, đồng thời phải rất sáng tạo, năng động, linh hoạt phù hợp với vị trí, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của nước ta cũng như diễn biến của tình hình thế giới và khu vực, phù hợp với đặc điểm từng đối tượng ta có quan hệ. 1996 - nay: Nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế 117

hợp tác nhiều mặt với các nước. để phát triển kinh tế . dân chủ.Tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới. chính sách đối ngoại rộng mở. không ngừng củng cố quan hệ với các nước bạn bè truyền thống. + Ra sức tăng cường quan hệ với các nước láng giềng và các nước trong tổ chức ASEAN. ổn định. . tạo thêm nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. các diễn đàn quốc tế. Đồng thời chủ trương “xây dựng nền kinh tế mở” và “đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới”. nước mạnh. hòa bình. góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình. văn minh. Tư tưởng chỉ đạo 118 . . + Phát huy tốt nội lực kết hợp với mở rộng hợp tác quốc tế là vấn đề cơ bản quyết định thành công sự nghiệp CNH. 3. thực hiện dân giàu.Kết hợp nội lực với các nguồn lực từ bên ngoài tạo thành nguồn lực tổng hợp để đẩy mạnh công nghiệp hóa. tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực". hợp tác và phát triển. đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác.Phát huy vai trò và nâng cao vị thế của Việt Nam trong quan hệ quốc tế. độc lập dân tộc. HĐH và duy trì sự phát triển bền vững cho đất nước. các trung tâm kinh tế. hiện đại hóa. Việt Nam là bạn. tham gia tích cực và đóng góp cho hoạt động của các tổ chức quốc tế. đa phương hóa. + Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ.Giữ vững môi trường hòa bình. với phong trào không liên kết. nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo Mục tiêu. đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế. nhiệm vụ đối ngoại . xã hội công bằng. chính trị khu vực và quốc tế. + Đoàn kết với các nước đang phát triển. Nội dung đường lối đối ngoại đổi mới • Mục tiêu. dân chủ và tiến bộ xã hội.xã hội.+ Tiếp tục mở rộng quan hệ quốc tế. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. . đa dạng hóa các quan hệ quốc tế. + Coi trọng quan hệ với các nước phát triển và các trung tâm kinh tế chính trị thế giới.

Trên cơ sở thực hiện các cam kết gia nhập WTO.Bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế kinh tế phù hợp với các nguyên tắc. hợp tác với khu vực.Mở rộng quan hệ với mọi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. ổn định. hội nhập kinh tế quốc tế . đấu tranh để hợp tác. • Một số chủ trương. khu vực và toàn cầu. bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. quy định của WTO.Giữ vững ổn định chính trị. đồng thời thực hiện nghĩa vụ quốc tế theo khả năng của Việt Nam. 119 . chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.xã hội. nâng cao hiệu quả.Chủ động và tích cực hộ nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp.Đẩy mạnh cải cách hành chính. . tránh bị đẩy vào thế cô lập. đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. kinh tế .Nắm vững hai mặt hợp tác và đấu tranh trong quan hệ quốc tế. đẩy nhanh nhịp độ cải cách thể chế.Phát huy tối đa nội lực đi đôi với thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài. . không phân biệt chế độ chính trị xã hội. định hướng của Đảng và Nhà nước. tạo ra và sử dụng có hiệu quả các lợi thế so sánh của đất nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.Giữ vững độc lập tự chủ.. . chủ động tham gia các tổ chức đa phương. nhưng vẫn phải đấu tranh dưới hình thức và mức độ thích hợp với từng đối tác. bền vững. ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. . . cố gắng thúc đẩy mặt hợp tác. tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Coi trọng quan hệ hòa bình. tôn trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân. . đồng thời phát huy vai trò của Nhà nước. xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. tự cường đi đôi với đẩy mạnh đa phương hóa.Kết hợp đối ngoại của Đảng. .Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.Đưa các quan hệ quốc tế đã được thiết lập đi vào chiều sâu. . .Bảo đảm lợi ích dân tộc chân chính là xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Xác định hội nhập kinh tế quốc tế là công việc của toàn dân. hiệu lực của bộ máy nhà nước. cơ chế. . chính sách kinh tế phù hợp với chủ trương. . giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. tránh trực diện đối đầu.

Giữ vững và tăng cường quốc phòng. cấm vận về kinh tế.. tùy thuộc lẫn nhau giữa các nước. cô lập về chính trị. thông qua đàm phán hòa bình. Kết quả thực hiện đường lối • Thành tựu . tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới. hội nhập kinh tế quốc tế.Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. không đồng bộ. an ninh trong quá trình hội nhập. Chưa xây dựng được quan hệ lợi ích đan xen.xã hội. .Xây dựng và vận hành có hiệu quả mạng lưới an sinh xã hội. .Việt Nam đã tăng cường quan hệ đoàn kết.Trong quan hệ với các nước. Nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới đang toàn cầu hóa. 4. lãnh thổ. phấn đấu xây dựng đường biên giới trên đất liền và trên biển thành đường biên giới hòa bình.Từ chỗ bị bao vây. gây khó khăn trong việc thực hiện các cam kết của các tổ chức kinh tế quốc tế. sự quản lý của Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại.Trong hai thập kỷ qua. chính sách chậm được đổi mới so với yêu cầu mở rộng quan hệ đối ngoại. hữu nghị. bị động. . ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. chính trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại. . doanh nghiệp và sản phẩm trong hội nhập kinh tế quốc tế. . ta đã giải quyết được một số vấn đề do lịch sử để lại về biên giới.Giải quyết tốt các vấn đề văn hóa. . các phong trào cách mạng và tiến bộ trên thế giới.Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng.Các hoạt động đối ngoại đã góp phần giữ vững môi trường hòa bình. . hệ thống luật pháp chưa hoàn chỉnh. chúng ta còn bị lúng túng. nhất là các nước lớn. đến nay nước ta đã phát triển quan hệ đa phương. ổn định.Một số chủ trương. phát triển kinh tế . các đảng cánh tả. • Hạn chế và nguyên nhân . xã hội và môi trường trong quá trình hội nhập. vùng chồng lấn trên biển với các nước liên quan. . . xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. hợp tác cùng phát triển. hữu nghị và hợp tác với các ĐCS và công nhân. 120 . cơ chế. đa dạng với các chủ thể quan hệ quốc tế.

yếu kém cả về quản lý và công nghệ. VẤN ĐỀ TIỂU LUẬN. Bài tập 1. 1945-1954. Quan điểm “Đoàn kết. 121 . Phân tích kết quả thực hiện đường lối đối ngoại đổi mới của Đảng và chứng minh rằng đường lối đối ngoại của Đảng đã đáp ứng được nhu cầu thực tiễn cách mạng Việt Nam? • Trả lời câu hỏi trắc nghiệm Câu 1.Đội ngũ cán bộ lĩnh vực đối ngoại nhìn chung chưa đáp ứng được nhu cầu cả về số lượng và chất lượng. 19 nước. Bài tập cá nhân • Viết tự luận 1. Phân tích hoàn cảnh lịch sử ra đời đường lối đối ngoại thời kỳ 1975-1985? 2. Từ 1975 . trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Tại sao nói: Đường lối đối ngoại của Đảng những năm 1975-1985 còn mang nặng dấu ấn ý thức hệ và phe phái? 5.. 1975-1985. 1954-1975.1977. THẢO LUẬN I.Doanh nghiệp nước ta hầu hết quy mô nhỏ. D. hợp tác toàn diện với Liên Xô. nhiệm vụ đối ngoại đã đề ra? 3. về kỹ thuật kinh doanh. cán bộ doanh nghiệp ít hiểu biết về luật pháp quốc tế. . BÀI TẬP. coi quan hệ với Liên Xô là hòn đá tảng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam” được xác định vào giai đoạn: A. Phân tích kết quả thực hiện đường lối đối ngoại những năm 1975-1985 và so sánh với mục tiêu. . B. Câu 2. C. Phân tích những quan điểm về đối ngoại của Đại hội IV (1976) và kết quả thực hiện? 4. trình độ trang thiết bị lạc hậu. nước ta thiết lập thêm quan hệ ngoại giao với bao nhiêu nước? A. kết cấu hạ tầng và các ngành dịch vụ cơ bản phục vụ sản xuất kinh doanh đều kém phát triển và có chi phí cao hơn các nước khác trong khu vực. 1986-1996.Chưa hình thành được một kế hoạch tổng thể và dài hạn về hội nhập kinh tế quốc tế và một lộ trình hợp lý cho việc thực hiện các cam kết.

D. Bảo vệ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào – Campuchia. Câu 5. B. D. B. Thái Lan và Inđonêxia. Chú trọng củng cố. Thái Lan và Myama. 21 nước. cấm vận. Quan hệ Việt Nam – Lào – Campuchia có ý nghĩa sống còn đối với vận mệnh của ba dân tộc. Yêu cầu. Brunay và Thái Lan. 122 . tăng cường vũ trang. trao đổi hàng hóa. nâng cao sự hiểu biết giữa Việt Nam với các quốc gia khác. C. Câu 3. C. Phá thế bị bao vây. tăng cường hợp tác về mọi mặt với Lào và Campuchia. C. Có tiềm lực lớn và năng động về kinh tế. Câu 6. Xu thế hòa bình hợp tác trong khu vực phát triển mạnh. Tăng tính tùy thuộc lẫn nhau. 23 nước. thu hẹp khoảng cách phát triển giữa nước ta với các quốc gia khác. Còn tồn tại những bất ổn như vấn đề hạt nhân. C. Những nước cuối cùng trong ASEAN thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam là: A. chống tụt hậu về kinh tế. Câu 4. Tham gia vào phân công lao động quốc tế. D. nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong những năm 19751985 là: A. tranh chấp lãnh thổ. phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Lào và Campuchia. Khu vực châu Á – Thái Bình Dương là khu vực: A.B. D. Cả A. Sẵn sàng thiết lập. 25 nước. C. B. Mở rộng thị trường. D. B. lãnh hải. Philippin. C. Philippin và Thái Lan. B. Đại hội lần thứ V (1982) của Đảng xác định: A.

Câu 8. nhằm kết hợp nội lực với ngoại lực thành nguồn lực tổng hợp phát triển đất nước. là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế. C. B. Câu 9. 2. C. nhằm tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Việt Nam sẵn sàng là bạn. B. D. B. là đối tác tin cậy của các nước. phấn đấu vì hòa bình. độc lập và phát triển. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (4-2001) tuyên bố: A. Nghị quyết Đại hội lần thứ VII (6-1991) của Đảng. D. Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước. xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ D.Câu 7. Nghị quyết Đại hội lần thứ VI (12-1986) của Đảng. Nghị quyết Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ (khóa VII. 12-1997). Đại hội lần thứ IX (4-2004) của Đảng. Nghị quyết 13 Bộ Chính trị (5. Việt Nam sẵn sàng là bạn. B. Câu 10. phấn đấu vì hòa bình. tiếp cận thị trường thế giới. 1-1994). Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới. là đối tác tin cậy của các nước. Đại hội lần thứ VII (6-1991) của Đảng. để học tập kinh nghiệm quản lý của nước ngoài. Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước. Hội nghị Trung ương lần thứ 9 (khóa IX. độc lập và phát triển. công nghệ. Việt Nam sẵn sàng là bạn. C. Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa VIII. Văn kiện nào của Đảng đánh dấu bước đột phá quan trọng trong đổi mới tư duy đối ngoại của Đảng những năm 1986 đến nay? A. mở rộng cửa để tiếp thu vốn. chú trọng hiệu quả hợp tác trên tinh thần bình đẳng. D. C. là đối tác tin cậy của các nước. Chủ trương “chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế” được đề ra tại: A. Việt Nam sẵn sàng là bạn. Việt Nam muốn đổi mới phương thức hợp tác. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (6-1991) xác định: A.1988). điều kiện lịch sử tác động đến quá trình hoạch định đường lối đối ngoại trước đổi mới? 123 . 1-2004).Phân tích những yếu tố. Bài tập nhóm . để tranh thủ cơ hội.

Phân tích những nguyên nhân gây nên những tồn tại.nay).nay). từ đó chỉ ra những bước phát triển của đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới? .Những nhận thức về mục tiêu. chính sách đối ngoại của Đảng trước đổi mới có gì giống và khác biệt so với thời kỳ đổi mới? . Tiểu luận . thời cơ và thách thức đối với cách mạng Việt Nam trong những năm đổi mới? 124 . đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại và vấn đề phá thế bao vây.nay). hạn chế trong kết quả thực hiện đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới? Nguyên nhân nào là chính yếu? CÂU HỎI ÔN TẬP 1. .So sánh đường lối đối ngoại trước và sau đổi mới.Nhận thức của Đảng về vấn đề hợp tác và đấu tranh trong quan hệ đối ngoại thời kỳ đổi mới (1986. .Phân tích kết quả thực hiện đường lối đối ngoại đổi mới và chứng minh rằng.Đa phương hóa.Vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế? Tác dụng. Phân tích hoàn cảnh ra đời và mục tiêu. nhận thức của Đảng về đổi mới đường lối đối ngoại đã có những bước phát triển vượt bậc so với trước đổi mới? .Tại sao nói: Đường lối đối ngoại đổi mới có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng CNXH những năm 1986 đến nay? . nhiệm vụ. ảnh hưởng của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam? . nhiệm vụ đối ngoại những năm 1975-1985? 2.. Phân tích những thay đổi to lớn trên thế giới.Vấn đề kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại những năm đổi mới (1986. cấm vận. III. .Hãy chứng minh rằng.nay). Phân tích chính sách đối ngoại của Đảng những năm 1975-1985? Ưu điểm? Hạn chế? 3. Thảo luận . đường lối đối ngoại thời kỳ này đã đáp ứng được nhu cầu thực tiến của cách mạng Việt Nam? II.nay).Chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ thời kỳ đổi mới (1986. cô lập thời kỳ đổi mới (1986. .Quan hệ với các nước láng giềng và khu vực của Việt Nam thời kỳ đổi mới (1986.

Phân tích những nội dung cơ bản của đường lối đối ngoại đổi mới và chứng minh rằng. tr. Nguyễn Trọng Phúc (2001). 113-120. Nxb. Lý luận chính trị. Hà Nội. Nxb. 449-470. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005). 2006). 7. tr. Văn kiện Đảng thời kỳ đổi mới (Đại hội VI.nay đã có những bước đột phá và phát triển quan trọng? 5. Một số kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới.95-100. Nxb. Nxb. Hãy chứng minh rằng. 6. Học viện chính trị . Khoa học xã hội.123-129. Đại học quốc gia Hà Nội (2008). Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Chính trị quốc gia. 288-340. Lý luận chính trị. Đoàn Minh Huấn (Chủ biên. Hà Nội.319-329. tr. phù hợp? HỌC LIỆU 1. Hà Nội. Một số chuyên đề Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ năm 1986 đến nay.4. 3. 83-96. đường lối đó là đúng đắn.2006). 292-296. tr. 2. Nguyễn Dy Niên (2002). 112-116. Nxb. IX). Nxb. 10. Nxb. Hãy chứng minh rằng. trong nhận thức của Đảng về đổi mới đường lối đối ngoại những năm 1986.104-109. VII. Hà Nội. 9. VIII. Học viện chính trị . Nxb. 5. 442-468. Đổi mới tư duy và công cuộc đổi mới ở Việt Nam. tr. Hà Nội. Chính trị quốc gia. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X. Hà Nội. Nguyễn Duy Quý (2008). tr. Chính trị quốc gia. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006). Hà Nội. 302-348. 77-89. Chính trị quốc gia. 4. Ngoại giao Việt Nam 1945-2000 (2002). Chính trị quốc gia. 400-475. tr. đường lối đối ngoại đổi mới đã đáp ứng được nhu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc? 6.hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2009).hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2008). tr. Chính trị quốc gia. Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước. tr. 125 . Nxb. 8. Hà Nội. 211-236. Hà Nội. Hà Nội. Lý luận chính trị. Đảng Cộng sản Việt Nam – những tìm tòi và đổi mới trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (1986. tr. Nxb. Nguyễn Ngọc Hà. Doãn Hùng.

126 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful