P. 1
Mau 1-KND Don Xin Vao Dang

Mau 1-KND Don Xin Vao Dang

|Views: 1,118|Likes:
Được xuất bản bởihoangvanchuckn40a

More info:

Published by: hoangvanchuckn40a on Mar 26, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

Mẫu 1-KNĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
Kính gửi: Chi ủy : .................................................................
Đảng ủy:.................................................................
Tôi là:......................................................, sinh ngày … tháng … năm ……
Nơi sinh:..................................................................................................................
u! "uán:.................................................................................................................
#$n t%&:...................................................Tôn giá':
................................................................
T()nh *% h+& ,-n:.....................................................................................................
Nơi . hi/n n0y:........................................................................................................
Ngh1 nghi/2:
.................................................................................................................................

Đơn ,3 &ông tá&:......................................................................................................
Ch4& ,5 &h6nh "uy1n, *'àn th7:..............................................................................
8à' Đ'àn th0nh ni!n C%ng sản 9: Ch6 Minh ngày … tháng ... năm .........
t;i:............................................................................................................................
Đ<=& >?t là &ảm t)nh Đảng ngày … tháng … năm …… t;i &hi @%........................
.................................................................................................................................
u0 nghi!n &4u Đi1u l/ Đảng C%ng sản 8i/t N0mA *<=& sB giá' C5&, @:i
C<Dng &ủ0 &hi @% h'E& &ủ0 tF &h4& Đ'àn, Công *'àn GnHu &IJ tôi đã nhận thức
được:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tôi nguy/n t(ung thành ,Ki lL t<.ng ,à m5& ti!u &á&h m;ng &ủ0 Đảng,
2h-n *-u h'àn thành tMt nhi/m ,5 *<=& gi0', >4ng *áng là *ảng ,i!n &ủ0 Đảng
C%ng sản 8i/t N0m.

Cần Thơ, ngày … tháng … năm 20…
- Đơn 2hải tB ,iHt
@Nng t0y t'àn @%
thO' mẫu này.
- T(<K& Phi ,iHt t0y,
&I th7 *ánh máy @ản
thả' *7 *ảng ,i!n
h<Kng Cẫn ,à Chi @%
>Om gI2 L.
- CI th7 in mẫu gi-y
. t(0ng Q *7 ,iHt &h'
thRng hàng.
Mẫu 1-KNĐ
NGƯỜI ÀM ĐƠN
(ký, ghi rõ họ và tn!
Mẫu 1-KNĐ
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->