P. 1
Mau 20-KND_Phieu Tham Tra Ly Lich Cua Nguoi Xin Vao Dang

Mau 20-KND_Phieu Tham Tra Ly Lich Cua Nguoi Xin Vao Dang

|Views: 1,303|Likes:
Được xuất bản bởihoangvanchuckn40a

More info:

Published by: hoangvanchuckn40a on Mar 26, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2013

pdf

text

original

Mẫu 20-KNĐ

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐHCT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY/CHI ỦY……………….. Cần Thơ, ngày … tháng … năm 20…
Số: …-PTTr/
PHIẾU THẨM TRA LÝ LỊCH
(Lý lịc c!" #$%&' ('# )*+ Đ,#$-
Kín !"# :………………………………………
Đ$ %& %' (" )*+ ),-, ./- n01 234 Đ5n! 6ố# 27# 8u9n %:n! …………………
………………, (#n n!3; … -<n! … n=+ ………
>u? 8u<n:
......................................................................................................................................
Đ@n! A3+ 2#B% -0#:
......................................................................................................................................
ĐC n!D %<% 6En! %í -F+ 6Dn 6$ nGn ),- 2C AH AD% %I@ 8u9n %:n! n?u
-r?n, 27# nJn! nK# Lun! (@u:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
M4n! %<% 6En! %í 8u@n -M+, (7+ %4 H .#/n nGn ),- 234 -r@n! (@u 1#/u
nGn ),- .N+ -*4.
N'# nGn:
- NO -r?n.
- POu: Đ5n! I;/C# I;.
T/M ĐẢNG ỦY/CHI ỦY
BQ THƯ
(Ký, đóng dầu, ghi rõ họ và tên
Mẫu 20-KNĐ
ĐẢNG BỘ……………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
………………………………….. …………, ngày … tháng … năm 20…
Số: …-PNR/
PHIẾU NH.N /0T
(Lý lịc c!" #$%&' ('# )*+ Đ,#$-
Kín !"# :………………………………………
S@u .# nGn 6OS% ;?u %9u %I@ %<% 6En! %í, %:n! -T# 6U -F+ 6Dn 23 -ốn!
nV- nGn ),- AH AD% %I@ 8u9n %:n! ……………………………..……nO (@u:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Đ$ %<% 6En! %í n!#?n %Wu )*+ ),-, ./- n01 8u9n %:n!…………………..
234 Đ5n!.
T/M ……………………….
(Ký, đóng d!u, ghi rõ họ và tên

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->