Mẫu 20-KNĐ

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐHCT
ĐẢNG ỦY/CHI ỦY………………..
Số: …-PTTr/

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Cần Thơ, ngày … tháng … năm 20…

PHIẾU THẨM TRA LÝ LỊCH
(Lý lịch của người xin vào Đảng)
Kính gởi :………………………………………
Để có cơ sở xem xét, kết nạp vào Đảng đối với quần chúng …………………
………………, sinh ngày … tháng … năm ………
Quê
quán:
......................................................................................................................................
Đang
làm
việc
tại:
......................................................................................................................................
Đề nghị các đồng chí thẩm định để nhận xét về lý lịch của quần chúng nêu
trên, với những nội dung sau:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Mong các đồng chí quan tâm, sớm cho ý kiến nhận xét vào trang sau phiếu
nhận xét kèm theo.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu: Đảng ủy/Chi ủy.

T/M ĐẢNG ỦY/CHI ỦY
BÍ THƯ
(Ký, đóng dầu, ghi rõ họ và tên)

Mẫu 20-KNĐ

ĐẢNG BỘ………………………
…………………………………..
Số: …-PNX/

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
…………, ngày … tháng … năm 20…

PHIẾU NHẬN XÉT
(Lý lịch của người xin vào Đảng)
Kính gởi :………………………………………
Sau khi nhận được yêu cầu của các đồng chí, chúng tôi đã thẩm định và thống
nhất nhận xét lý lịch của quần chúng ……………………………..……như sau:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Để các đồng chí nghiên cứu xem xét, kết nạp quần chúng…………………..
vào Đảng.
T/M ……………………….
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.