P. 1
Mau 2-KND Ly Lich Cua Nguoi Xin Vao Dang

Mau 2-KND Ly Lich Cua Nguoi Xin Vao Dang

|Views: 2,738|Likes:
Được xuất bản bởihoangvanchuckn40a

More info:

Published by: hoangvanchuckn40a on Mar 26, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2012

pdf

text

original

Mẫu 2-KNĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
LÝ LỊCH
CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
Họ v !"# $%#& '(#&)
Họ v !"# *+%, -,#+)
.u" /u0#)
S1 LL)
G+, 2+3)
- Cảm tình đảng có thể sử dụng file này để viết
bản thảo, sau đó gi cho !ảng vi"n h#$ng d%n
&em và gó' ()
- *au +hi !ảng vi"n h#$ng d%n gó' ( &ong thì
viết tay vào ,uyển l( l-ch)
.nh S4 LƯ5C LÝ LỊCH
/ 0 1
23 và t"n đang d4ng5 6am, 67
23 và t"n +hai sinh5
C8c b9 danh5
*inh ngày th8ng n:m
6;i sinh5
<u" ,u8n5
6;i hi=n nay5
>?n t@c5 ABn gi8o5
6ghC nghi=' bản th?n hi=n nay5
ADình đ@ hi=n nay5
- Ei8o dục 'hF thBng5
- Chuy"n mBn, nghi=' vụ, h3c v-, h3c hàm5
G Chuy"n mBn, nghi=' vụ5
G 23c v-5 23c hàm5
- H( luIn ch9nh tD-5
- 6goJi ng75
6gày và n;i vào !oàn A6C*2CK5
6gày và n;i vào !ảng C*L6 lMn thN nhOt Pnếu cóQ5
6gày và n;i cBng nhIn ch9nh thNc lMn thN nhOt Pnếu cóQ5
6g#Ri gi$i thi=u vào !ảng lMn thN nhOt Pnếu cóQ5
2
S)
T)
LỊCH S6 7ẢN TH8N
(Nói về quá trình trước khi học Đại học, học nghề, đi làm việc…)
3
NH9NG C:NG T;C VÀ CH<C V= Đ> .?A
AU th8ng n:m
đến th8ng n:m
Hàm vi=c gì, đ?u ChNc vụ
4
Đ@C ĐIAM LỊCH S6
5
NH9NG LBC ĐÀO TDOE 7FI GƯHNG Đ> .?A
A"n tD#Rng
6gành h3c hoVc t"n l$' h3c
2ình thNc h3c
AU th8ng
n:m đến
th8ng n:m
L:n bWng
chNng chX
ĐI NƯBC NGOÀI
AU th8ng n:m
đến th8ng n:m
6@i dung đi 6#$c nào
6
KHIN THƯJNG
Ah8ng n:m H( do, hình thNc
CO'
,uyết đ-nh
KK L?LT
Ah8ng n:m H( do, hình thNc
CO'
,uyết đ-nh
7
HOÀN CẢNH GIA ĐMNH
S) YZ đ[5 , sinh n:m
<u" ,u8n5
Ch\ 5
S]^ - S]^ (àm việc gì! " đ#u!)
S]^ - S]^ (àm việc gì! " đ#u!)
…$
2oàn cảnh +inh tế5 Ahu nhI' ch9nh tU l#;ng^ PhoVc nghC^Q
Ah8i đ@ ch9nh tD-5 (%họn m&t tr'ng các ( )*u t+, th-' th.c t/)
G !ảng vi"n !ảng^
G ChO' hành tZt đ#Rng lZi ch9nh s8ch c_a !ảng và 'h8' luIt 6hà n#$c)
G !#`c tVng th#ng^
T) Ka đ[5 , sinh n:m
<u" ,u8n5
Ch\ 5
S]^ - S]^ (àm việc gì! " đ#u!)
S]^ - S]^ (àm việc gì! " đ#u!)
…$
2oàn cảnh +inh tế5 Ahu nhI' ch9nh tU l#;ng^ PhoVc nghC^Q
Ah8i đ@ ch9nh tD-5 (%họn m&t tr'ng các ( )*u t+, th-' th.c t/)
G !ảng vi"n !ảng^
G ChO' hành tZt đ#Rng lZi ch9nh s8ch c_a !ảng và 'h8' luIt 6hà n#$c)
G !#`c tVng th#ng^
/) bnh Du@t5 , sinh n:m
Ch\ 5
S]^ - S]^ (àm việc gì! " đ#u!)
S]^ - S]^ (àm việc gì! " đ#u!)
…$
2oàn cảnh +inh tế5 Ahu nhI' ch9nh tU l#;ng^ PhoVc nghC^Q
Ah8i đ@ ch9nh tD-5 (%họn m&t tr'ng các ( )*u t+, th-' th.c t/)
G !ảng vi"n !ảng^ P!oàn vi"n !oàn^Q
G ChO' hành tZt đ#Rng lZi ch9nh s8ch c_a !ảng và 'h8' luIt 6hà n#$c)
G !#`c tVng th#ng^
8
1) Ch- Du@t5 , sinh n:m
Ch\ 5
S]^ - S]^ (àm việc gì! " đ#u!)
S]^ - S]^ (àm việc gì! " đ#u!)
…$
2oàn cảnh +inh tế5 Ahu nhI' ch9nh tU l#;ng^ PhoVc nghC^Q
Ah8i đ@ ch9nh tD-5 (%họn m&t tr'ng các ( )*u t+, th-' th.c t/)
G !ảng vi"n !ảng^ P!oàn vi"n !oàn^Q
G ChO' hành tZt đ#Rng lZi ch9nh s8ch c_a !ảng và 'h8' luIt 6hà n#$c)
G !#`c tVng th#ng^
c) dm Du@t5 , sinh n:m
Ch\ 5
S]^ - S]^ (àm việc gì! " đ#u!)
S]^ - S]^ (àm việc gì! " đ#u!)
…$
2oàn cảnh +inh tế5 Ahu nhI' ch9nh tU l#;ng^ PhoVc nghC^Q
Ah8i đ@ ch9nh tD-5 (%họn m&t tr'ng các ( )*u t+, th-' th.c t/)
G !ảng vi"n !ảng^ P!oàn vi"n !oàn^Q
G ChO' hành tZt đ#Rng lZi ch9nh s8ch c_a !ảng và 'h8' luIt 6hà n#$c)
G !#`c tVng th#ng^
)))
e) L` PChfngQ5 , sinh n:m
<u" ,u8n5
Ch\ 5
S]^ - S]^ (àm việc gì! " đ#u!)
S]^ - S]^ (àm việc gì! " đ#u!)
…$
2oàn cảnh +inh tế5 Ahu nhI' ch9nh tU l#;ng^ PhoVc nghC^Q
Ah8i đ@ ch9nh tD-5 (%họn m&t tr'ng các ( )*u t+, th-' th.c t/)
G !ảng vi"n !ảng^ P!oàn vi"n !oàn^Q
G ChO' hành tZt đ#Rng lZi ch9nh s8ch c_a !ảng và 'h8' luIt 6hà n#$c)
G !#`c tVng th#ng^
g) Con5 , sinh n:m
Ch\ 5
S]^ - S]^ (àm việc gì! " đ#u!)
S]^ - S]^ (àm việc gì! " đ#u!)
9
…$
2oàn cảnh +inh tế5 Ahu nhI' ch9nh tU l#;ng^ PhoVc nghC^Q
Ah8i đ@ ch9nh tD-5 (%họn m&t tr'ng các ( )*u t+, th-' th.c t/)
G !ảng vi"n !ảng^ P!oàn vi"n !oàn^Q
G ChO' hành tZt đ#Rng lZi ch9nh s8ch c_a !ảng và 'h8' luIt 6hà
n#$c)
G !#`c tVng th#ng^
h) Con5 , sinh n:m
Ch\ 5
S]^ - S]^ (àm việc gì! " đ#u!)
S]^ - S]^ (àm việc gì! " đ#u!)
…$
2oàn cảnh +inh tế5 Ahu nhI' ch9nh tU l#;ng^ PhoVc nghC^Q
Ah8i đ@ ch9nh tD-5 (%họn m&t tr'ng các ( )*u t+, th-' th.c t/)
G !ảng vi"n !ảng^ P!oàn vi"n !oàn^Q
G ChO' hành tZt đ#Rng lZi ch9nh s8ch c_a !ảng và 'h8' luIt 6hà n#$c)
G !#`c tVng th#ng^
^
]) ing n@i5 , sinh n:m
<u" ,u8n5
Ch\ 5
S]^ - S]^ (àm việc gì! " đ#u!)
S]^ - S]^ (àm việc gì! " đ#u!)
…$
2oàn cảnh +inh tế5 Ahu nhI' ch9nh tU l#;ng^ PhoVc nghC^Q
Ah8i đ@ ch9nh tD-5 (%họn m&t tr'ng các ( )*u t+, th-' th.c t/)
G !ảng vi"n !ảng^
G ChO' hành tZt đ#Rng lZi ch9nh s8ch c_a !ảng và 'h8' luIt 6hà n#$c)
G !#`c tVng th#ng^
Sj) Yà n@i5 , sinh n:m
<u" ,u8n5
Ch\ 5
S]^ - S]^ (àm việc gì! " đ#u!)
S]^ - S]^ (àm việc gì! " đ#u!)
…$
2oàn cảnh +inh tế5 Ahu nhI' ch9nh tU l#;ng^ PhoVc nghC^Q
10
Ah8i đ@ ch9nh tD-5 (%họn m&t tr'ng các ( )*u t+, th-' th.c t/)
G !ảng vi"n !ảng^
G ChO' hành tZt đ#Rng lZi ch9nh s8ch c_a !ảng và 'h8' luIt 6hà n#$c)
G !#`c tVng th#ng^
SS) ing ngoJi5 , sinh n:m
<u" ,u8n5
Ch\ 5
S]^ - S]^ (àm việc gì! " đ#u!)
S]^ - S]^ (àm việc gì! " đ#u!)
…$
2oàn cảnh +inh tế5 Ahu nhI' ch9nh tU l#;ng^ PhoVc nghC^Q
Ah8i đ@ ch9nh tD-5 (%họn m&t tr'ng các ( )*u t+, th-' th.c t/)
G !ảng vi"n !ảng^
G ChO' hành tZt đ#Rng lZi ch9nh s8ch c_a !ảng và 'h8' luIt 6hà n#$c)
G !#`c tVng th#ng^
ST) Yà ngoJi5 , sinh n:m
<u" ,u8n5
Ch\ 5
S]^ - S]^ (àm việc gì! " đ#u!)
S]^ - S]^ (àm việc gì! " đ#u!)
…$
2oàn cảnh +inh tế5 Ahu nhI' ch9nh tU l#;ng^ PhoVc nghC^Q
Ah8i đ@ ch9nh tD-5 (%họn m&t tr'ng các ( )*u t+, th-' th.c t/)
G !ảng vi"n !ảng^
G ChO' hành tZt đ#Rng lZi ch9nh s8ch c_a !ảng và 'h8' luIt 6hà n#$c)
G !#`c tVng th#ng^
S/) YZ v` PchfngQ5 , sinh n:m
<u" ,u8n5
Ch\ 5
S]^ - S]^ (àm việc gì! " đ#u!)
S]^ - S]^ (àm việc gì! " đ#u!)
…$
2oàn cảnh +inh tế5 Ahu nhI' ch9nh tU l#;ng^ PhoVc nghC^Q
Ah8i đ@ ch9nh tD-5 (%họn m&t tr'ng các ( )*u t+, th-' th.c t/)
G !ảng vi"n !ảng^
G ChO' hành tZt đ#Rng lZi ch9nh s8ch c_a !ảng và 'h8' luIt 6hà n#$c)
11
G !#`c tVng th#ng^
S1) Ka v` PchfngQ5 , sinh n:m
<u" ,u8n5
Ch\ 5
S]^ - S]^ (àm việc gì! " đ#u!)
S]^ - S]^ (àm việc gì! " đ#u!)
…$
2oàn cảnh +inh tế5 Ahu nhI' ch9nh tU l#;ng^ PhoVc nghC^Q
Ah8i đ@ ch9nh tD-5 (%họn m&t tr'ng các ( )*u t+, th-' th.c t/)
G !ảng vi"n !ảng^
G ChO' hành tZt đ#Rng lZi ch9nh s8ch c_a !ảng và 'h8' luIt 6hà n#$c)
G !#`c tVng th#ng^
Sc) bnh v` PchfngQ5 , sinh n:m
Ch\ 5
S]^ - S]^ (àm việc gì! " đ#u!)
S]^ - S]^ (àm việc gì! " đ#u!)
…$
2oàn cảnh +inh tế5 Ahu nhI' ch9nh tU l#;ng^ PhoVc nghC^Q
Ah8i đ@ ch9nh tD-5 (%họn m&t tr'ng các ( )*u t+, th-' th.c t/)
G !ảng vi"n !ảng^
G ChO' hành tZt đ#Rng lZi ch9nh s8ch c_a !ảng và 'h8' luIt 6hà n#$c)
G !#`c tVng th#ng^
Se) Ch- v` PchfngQ5 , sinh n:m
Ch\ 5
S]^ - S]^ (àm việc gì! " đ#u!)
S]^ - S]^ (àm việc gì! " đ#u!)
…$
2oàn cảnh +inh tế5 Ahu nhI' ch9nh tU l#;ng^ PhoVc nghC^Q
Ah8i đ@ ch9nh tD-5 (%họn m&t tr'ng các ( )*u t+, th-' th.c t/)
G !ảng vi"n !ảng^
G ChO' hành tZt đ#Rng lZi ch9nh s8ch c_a !ảng và 'h8' luIt 6hà n#$c)
G !#`c tVng th#ng^
Sg) dm v` PchfngQ5 , sinh n:m
Ch\ 5
S]^ - S]^ (àm việc gì! " đ#u!)
12
S]^ - S]^ (àm việc gì! " đ#u!)
…$
2oàn cảnh +inh tế5 Ahu nhI' ch9nh tU l#;ng^ PhoVc nghC^Q
Ah8i đ@ ch9nh tD-5 (%họn m&t tr'ng các ( )*u t+, th-' th.c t/)
G !ảng vi"n !ảng^
G ChO' hành tZt đ#Rng lZi ch9nh s8ch c_a !ảng và 'h8' luIt 6hà n#$c)
G !#`c tVng th#ng^
TN NHLN XOT
(0. nh1n 23t về4 5h6m ch7t ch8nh tr9, đạ' đ:c l;i );ng, n<ng l.c c=ng tác,
qu*n hệ qu>n ch?ng và khu,/t như@c điAm$)
13
CAM ĐOAN VÀ KÝ TPN
ABi cam đoan đk +hai đMy đ_, Dl Dàng và ch-u tD8ch nhi=m tD#$c
!ảng vC nh7ng n@i dung đk +hai tDong l( l-ch)
%>n 0hB, ngà, tháng n<m CD
KQ !"#
14

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->