P. 1
Mau 3-KND Giay Gioi Thieu Nguoi Vao Dang

Mau 3-KND Giay Gioi Thieu Nguoi Vao Dang

|Views: 1,093|Likes:
Được xuất bản bởihoangvanchuckn40a

More info:

Published by: hoangvanchuckn40a on Mar 26, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

Mẫu 3-KNĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
GIẤY GIỚI THIỆU
Người vào Đảng
Kính gửi: Chi uỷ: ..................................................................
Đảng uỷ:.................................................................
Tôi là:......................................................, sinh ngày … tháng … năm………
Và Đảng ngày .... tháng ... năm ........, !h"nh th#! ngày ... tháng ...năm .........
Ch#! $% t&ng Đảng hi'n n(y:.........................................................., !h"nh )uy*n
.................................................................................................................................
+u, )uán:
.................................................................................................................................

Đ(ng sinh h-t t-i !hi ./:........................................................................................
Ngày … tháng … năm ……… 012! Chi ./ 3h4n !ông giá 5%!, gi63 07 )u8n
!h6ng …………………………….. 3h9n 09u $à Đảng: n(y ;in .á !á $<i Chi
./ nh=ng $9n 0* !h> y?u $* ng1@i 3h9n 09u $à Đảng nh1 s(u:
- Về lý l!"#
Nh=ng 0A! 0iBm !h"nh !8n l1u C:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
$ N"%ng ư&' ("&)*+ ,i-. !"/n"#
(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lc c!ng t"c; #$%n h& #$'n ch(ng)
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
ĐDi !hi?u $<i ti,u !huEn $à 0i*u Fi'n F?t n-3 0ảng $i,n, tôi gi<i thi'u $<i
Chi ./ ;Gm ;Ht, 0* nghI F?t n-3 )u8n !h6ng ................................. $à Đảng.
Tôi ;in !hIu t&á!h nhi'm t&1<! Đảng $* sJ gi<i thi'u !>( mKnh.
*'n +h,, ng-. ... .th"ng ... năm /0...
Mẫu 3-KNĐ
ĐẢNG VI0N GIỚI THIỆU
(12, ghi r3 h4 5- t6n)

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->