P. 1
Mau 4_1-KND Nghi Quyet de Nghi Gioi Thieu Doan Vien Vao Dang Cua Chi Doan

Mau 4_1-KND Nghi Quyet de Nghi Gioi Thieu Doan Vien Vao Dang Cua Chi Doan

|Views: 428|Likes:
Được xuất bản bởihoangvanchuckn40a

More info:

Published by: hoangvanchuckn40a on Mar 26, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2014

pdf

text

original

Mẫu 4_1-KNĐ

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN KHOA/ĐOÀN KHỐI
(1)
....................
CHI ĐOÀN .............................
***
Số: -NQ/ĐTN
Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 20.....
NGHỊ QUYẾT
Đề nghị giới thiệu Đon !i"n #u t$ !o Đ%ng
Kính gởi: &CH Đon 'ho()Đon 'h*i
(1)
+++++++++.
- !n "# $i%& 1' Đi(u 4' h)*ng I Đi(u +, Đ-ng .ng /-n 0i,1 N2&3 "!n
"# $i%& 4.5' H)6ng 7ẫn 84-H9/:TT; ng<= >?/1>/>885 "@2 :2n TA "h#"
TBung )*ng CH)6ng 7ẫn &.1 /ố DEn $( "F 1h% 1hi h<nh Đi(u +, $-ngC'
- hi $G<n................................ 1hu." ĐG<n HhG2/ĐG<n Hhối
(1)
.....................
hIJ ng<= ... 1hKng ... n!& >8...... nhLn 1hE=:
ĐG<n DiMn ....................................................... "N:
Nh,ng #u- 'hu./t 0i12 3h4nh5
(Về phẩm chất chính trị; đạ đ!c, "#$ %#ng; năng "&c c'ng tác; ()*n h+ ()ần ch,ng-
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Đối "hiOu D6i 1iMu "huPn D< $i(u Hi,n HO1 nQJ $-ng DiMn' "hRng 1Si gi6i
1hi,u D< $( nghT :2n hEJ h<nh ĐG<n HhG2/ĐG<n Hhối
(1)
...............................UV&
UW1' gi6i 1hi,u $G<n DiMn ......................................... D<G Đ-ng' D6i /X 1Kn 1h<nh
"@2 ....../...... $Yng "hí Z$Q1 ...... [\ /G D6i 1Ang /ố $G<n DiMn "hi $G<n3 /ố HhSng
1Kn 1h<nh +< ...... $Yng "hí' D6i +] 7G:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
hRng 1Si Uin hG<n 1G<n "hTu 1BK"h nhi,& D( nh^ng n.i 7ung gi6i 1hi,u nNi
1BMn D< /_ 1iOJ 1F" giKG 7F"' `Yi 7)ang $G<n DiMn...................................................
1Bở 1h<nh $-ng DiMn "hính 1h#" "@2 Đ-ng.
TM. CHI ĐOÀN........
:b THc
(./ t0n, gh$ r1 h2 3à t0n-
Z1\: NOu hi $G<n 1hu." ĐG<n HhG2 1hd `e "h^ CĐG<n HhốiC D< ng)f" +Qi

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->