P. 1
Mau 4A_1-KND Nghi Quyet de Nghi Gioi Thieu Cong Doan Vien Vao Dang

Mau 4A_1-KND Nghi Quyet de Nghi Gioi Thieu Cong Doan Vien Vao Dang

|Views: 629|Likes:
Được xuất bản bởihoangvanchuckn40a

More info:

Published by: hoangvanchuckn40a on Mar 26, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2014

pdf

text

original

Mẫu 4A_1-KNĐ

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHCT
CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN.................../
(TỔ CÔNG ĐOÀN ..........................)
***
Số: -NQ/CĐ
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 20.....
NGHỊ QUYẾT
Đ !"#$ "%&% '#%() *+,! -%.! C/!" *+,! -,+ Đ0!"
Kính !": BCH C/!" *+,! T123!" ĐHCT
- C#n $% &"'( 1) Đ"*u 4) Ch+,n - Đ"*u ./ Đ0n C1n 20n 3"/4 N5(6 $#n
$% &"'( 789) H+:n ;ẫn <7-H=/>TCT? n@A BC/1B/B<<D $E5 >5n TF $h%$
TGun +,n HH+:n ;ẫn (14 2ố IJn &* $K 4h' 4h" h@nh Đ"*u ./ &0nH)
- CLn &M@n 88888888888888888888888888888888 4hu1$ CLn &M@n $, 2! TG+Nn ĐO" hP$
CQn Th, hPR n@A 888 4hSn 888 n#( B<888888 nhTn 4hJA:
CLn &M@n I"Un 8888888888888888888888888888888888888888888888 $V:
N#4!" 2)5 6#)78' *%9: ;#<!#=
(Về phẩm chất chính trị; đạ đ!c, "#$ %#ng; năng "&c c'ng tác; ()*n h+ ()ần ch,ng-
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
Đố" $h"Wu I:" 4"Uu $huXn I@ &"*u Y"/n YW4 nOR &0n I"Un) $hZn 4L" ":"
4h"/u I@ &* nh[ >5n ChJR h@nh CLn &M@n TG+Nn \]( \^4) ":" 4h"/u $Ln
&M@n I"Un 88888888888888888888888888888888888888888 I@M Đ0n) I:" 2_ 4Sn 4h@nh $E5 888888/888888
&`n $hí a&O4 888888 bc 2M I:" 4Fn 2ố $Ln &M@n I"Un $Ln &M@n6 2ố YhLn 4Sn
4h@nh .@ 888888 &`n $hí) I:" .d ;M:
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
ChZn 4L" \"n hM@n 4M@n $h[u 4GS$h nh"/( I* nhen n1" ;un ":" 4h"/u nV"
4GUn I@ 2f 4"WR 4K$ "SM ;K$) g`" ;+hn $Ln &M@n I"Un888888888888888888888888888888888888888888
4G! 4h@nh &0n I"Un $hính 4h%$ $E5 Đ0n8
TM. ..............................
88888888888888888888888888888888
(./ t0n, gh$ r1 h2 3à t0n-

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->