P. 1
Mau 4A-KND Nghi Quyet Gioi Thieu Doan Vien Cong Doan Vao Dang

Mau 4A-KND Nghi Quyet Gioi Thieu Doan Vien Cong Doan Vao Dang

|Views: 1,941|Likes:
Được xuất bản bởihoangvanchuckn40a

More info:

Published by: hoangvanchuckn40a on Mar 26, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2013

pdf

text

original

Mẫu 4A-KNĐ

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
......................................................... Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 20 ...
.........................................................
Số: -NQ/CĐ
NGHỊ QUYẾT
Giới thiệu đoà !i" #$% đoà !ào Đ&%
Kính gửi: Chi ủy: ..................................................................
Đản ủy:.................................................................
- C!n "# $i%& '( Đi)u 4( Ch*+n , Đi)u -. Đản C/n 0ản 1i.2 N3& 4)
5uy)n h6n "ủ3 73n "h89 h:nh ";n $<:n "+ 0= i>i 2hi.u $<:n 4i?n ";n $<:n
4:< Đản.
- @A2 NhB 5uyC2 "ủ3 C;n $<:n
.................................................................................................................................
- B3n "h89 h:nh C;n $<:n .............................................hD9 n:y ...
2hEn ... n!& ......... nhFn 2h8y:
Đ<:n 4i?n ......................................................."G:
Nh'% (u) *hu+,t đi-. /h0h1
(Về phẩm chất chính tr! "#$ "%c, &'i ('ng! năng &)c c*ng tác! +,-n h. +,ần ch/ng0
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Đối "hiCu 4>i 2i?u "huHn 4: $i)u Ii.n IC2 n69 $ản 4i?n( "hJn 2;i i>i
2hi.u 4: $) nhB Chi 7/( Đản ủy KL& KA2( IC2 n69 $<:n 4i?n ...............................
4:< Đản( 4>i 0M 2En 2h:nh "ủ3 ...... $Nn "hO P$62 ...... QR 0< 4>i 2Sn 0ố ủy 4i?n
B3n "h89 h:nhT 0ố Ih;n 2En 2h:nh ...... $Nn "hO( 4>i -U V<...................................
.................................................................................................................................
ChJn 2;i Kin h<:n 2<:n "hBu 2WE"h nhi.& 4) nhXn n/i Vun i>i 2hi.u nGi
2W?n 4: 0Y 2iC9 2Z" iE< VZ"( 7Ni V*[n $<:n 4i?n ..................................................
2W= 2h:nh $ản 4i?n "hOnh 2h#" "ủ3 Đản.
T2M 3AN #H45 HÀNH
CH\ ]^CH
(K1 t2n, "3ng 4ấ,, ghi r5 h6 7à t2n0

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->