P. 1
Mau 4-KND Nghi Quyet Gioi Thieu Doan Vien Uu Tu Vao Dang

Mau 4-KND Nghi Quyet Gioi Thieu Doan Vien Uu Tu Vao Dang

|Views: 672|Likes:
Được xuất bản bởihoangvanchuckn40a

More info:

Published by: hoangvanchuckn40a on Mar 26, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2014

pdf

text

original

Mẫu 4-KNĐ

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN KHOA/ĐOÀN KHỐI
(1)
.................
***
Số: -NQ/ĐTN
Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 20.....
NGHỊ QUYẾT
Giới thiệu đ!" #i$" %u t& #! Đ'"(
Kính gởi Chi uỷ: ..................................................................
Đảng uỷ:.................................................................
- Căn cứ điểm 1 Đi!u 4 Ch"#ng $ Đi!u %& Đảng C'ng (ản )i&* N+m ,!
-u.!n h/n c0+ 1+n ch23 h4nh đ54n c# (6 gi7i *hi&u đ54n ,i8n "u *9 ,45 Đảng.
- :;* ngh< -u.=* c0+ Chi đ54n:
.................................................................................................................................
- >+n.......................................TNCS ?@ ChA Minh ...............................hB3
ng4. ... *hCng ... năm ......... nhDn *h2.:
Đ54n ,i8n .......................................................cE:
Nh)"( %u* +hu,-t đi./ 0h1"h2
(Về phẩm chất chính trị !"# !$c, %&i '&ng năng %(c c)ng tác *+,n h- *+ần ch.ng/
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Đối chi=u ,7i *i8u chuFn ,4 đi!u Gi&n G=* n/3 đảng ,i8n ch9ng *Hi gi7i
*hi&u ,4 đ! ngh< Chi 1' Đảng 0. IJm I;* G=* n/3 đ54n ,i8n ...............................
,45 Đảng ,7i (K *Cn *h4nh c0+ ...... đ@ng chA Lđ/* ...... MN (5 ,7i *Ong (ố 0. ,i8n
>+n ch23 h4nhP (ố GhHng *Cn *h4nh ...... đ@ng chA ,7i %Q R5...................................
.................................................................................................................................
Ch9ng *Hi Iin h54n *54n ch<u *SCch nhi&m ,! nhTng n'i Rung gi7i *hi&u nEi
*S8n ,4 (U *i=3 *Vc giC5 RVc 1@i R"Wng đ54n ,i8n...................................................
*S6 *h4nh đảng ,i8n chAnh *hức c0+ Đảng.
TM. 3AN CH45 HÀNH
>X T?Y
(K0 t1n, !2ng 3ấ+, ghi r4 h5 6à t1n/
L1N: N=u Đ54n Gh5+ *hZ 1[ chT \Đ54n Ghối\ ,4 ng"]c %/i
Mẫu 4-KNĐ

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->