P. 1
Mau 8-KND Nghi Quyet de Nghi Ket Nap Dang Vien Cua Dang Uy Co So

Mau 8-KND Nghi Quyet de Nghi Ket Nap Dang Vien Cua Dang Uy Co So

|Views: 420|Likes:
Được xuất bản bởihoangvanchuckn40a

More info:

Published by: hoangvanchuckn40a on Mar 26, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2014

pdf

text

original

Mẫu 8-KNĐ

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐHCT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY......................................
Số:…… - NQ/ĐU Cần Thơ, ngày…tháng … năm 20….
NGHỊ QUYẾT
Đề nghị kết nạp !ng "#$n
Căn cứ Đ!u "# Đ!u $% Đ&n' C(n' )&n *%+ N,-.
N'./ … +01n' … nă- ……# B,n c023 0.n0 Đ&n' 4(…………………………
56 073 58 9:+# 5! n'0; <=+ n>3 ?u@n c0An' …………………………. B.C Đ&n'.
TDn' )ố E/ BFn B,n c023 0.n0 …… 5Gn' c0H# cI -J+: … 5Gn' c0H# BKn' -J+:
…… 5Gn' c0H.
LM NC BKn' -J+:
.....................................................................................................................................

C0E +OP 0( n'0;: 5Gn' c0H...........................................# c0ức BQ
.........................................................................................
T0R <M 0( n'0;: 5Gn' c0H...........................................
S,u <0 n'0S 41C c1C B. +0&C $uTn# Đ&n' E/ +0ốn' n02+ <=+ $uTn B! ?u@n c0An'
…………………………………………. n0R ),u:
Về %& %ị'h(
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Nh)ng *+, kh+-ết #./ 'h0nh(
(Về phẩm chất chính trị; đ! đ"c, #$% &$ng; năng #'c c(ng tác; )*+n h, )*ần ch-ng.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Đố c0=u BU ?u/ 5;n0 cE, Đ!u $% Đ&n' B! +Fu c0uVn B. 5!u <%n <=+ n>3
5&n' BFn# Đ&n' E/ 56 9:+ B. 48u ?u/=+ <=+ n>3 ?u@n c0An' ...................................
B.C Đ&n'# <=+ ?u& n0R ),u:
- ĐGn' M <=+ n>3 B.C Đ&n' ...... 5Gn' c0H W5>+ ......XY )C BU +Dn' )ố c23 E/ BFn
- K0Zn' 5Gn' M <=+ n>3 B.C Đ&n' ...... 5Gn' c0H Wc0=- ......... XY BU $M NC..........
.................................................................................................................................
Đ! n'0; B,n T0R[n' BQ Đ&n' E/ TOR[n' Đ> 07c C@n T0\ 9S- 9:+# ?u/=+ 5;n0
<=+ n>3 ?u@n c0An' .......................................... B.C Đ&n'.
N\ n0Tn T1M ĐẢNG ỦY
- BT* Đ&n' E/ TOR[n' ĐHCT B] THƯ
Mẫu 8-KNĐ
W58 41C c1CY# (/0, đ1ng 2ấ*, gh% r3 h4 5à t6n.
- LRu: *^ Đ&n' E/.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->