\

DI~N

T~PDOAN r.trc VI¢T NAM
S6:

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc l~p - TV do - H~Dh phuc

~J,_fSIEVN-DT
Ha noi, ngay!

V/v diSu chinh du toan xay dung cong trinh theo mire luang tf>i thieu vung tai Nghi dinh sf>70/20lllND-CP ngay 20110/2011

6 thang

11 nam 2011

C"l

Kinh giri:

Cac dan vi thanh vien va cac dan vi true thuoc Tap dean

Z <W'

~ 8
~

r~);:~ ["2 (.;;~
C/)

BQ Xay dung c6 van ban so 17301B~D-KTXD huang dan f§;-~::: f dieu chinh du toan xay dung cong trinh thea mire luang toi thieu moi tIT ngay ~.~ Z. ~ 01/10/2011 duoc quy dinh tai Nghi dinh s6 70/2011IND-CP ngay 20/11/2011 cua Chinh phil. TiSp the~ do, B9 Cong Thuong c6 van ban s6 105211BCT-TCNL ngay 14/11~2011 huang dan dieu chinh du tom xay dung cong trinh duoc l~p tren co "z..; Z 0') ~ mot so b9 dan gia XDCB chuyen nganh do BQ Cong Thirong cong bo. T~p doan Di~n .r~. r- i luc Vi~t nam yeu c~u cac dan vi thanh vien va tY\ICthuoc T~p doan nghien ciru ky nQi i§,<:0"" ~! dung cac van, ban tren va cac van ban huang d~n lien , quan cua BQ Xay dung vS quan ., , ly chi phi dau tir xay dung de ap dung thirc hien, dong thai hru y mot so nQi dung chinh sau:
1 ~'\(~ ~ ,

Q

Z

-..;.. '""<:{

Ngay 20/10/2011,

,-

sa

II Chi diSu chinh dir tom thea rmrc luang t6i thiSu vung quy dinh trong Nghi dinh s6 70/20111ND-CP tai noi xay dung cong trinh d6i voi kh6i luong con lai cua dir
an, g6i th~u kS tIT ngay 01/10/2011 dSn hSt ngay 31/12/2012. Cac du toan/tong dir tom dff ducc c~p tham quyen phe duyet, phan chi phi tang them (khi thanh toan) do diSu chinh dan gia thea rmrc luang t6i thieu vung duoc thuc hien ill nguon du phong trong du toan/tong du toan diroc duyet. D\I toan/tong du toan chi ducc xem xet phe duyet diSu chinh khi dff thuc hien hSt nguon dir phong va v~n t6n tai kh6i hrong chua diroc nghiem thu, thanh toano C~p phe duyet diSu chinh du toan/tong dir tom: thuc hien thea quy dinh hien hanh va dam bao t6ng gia tri tang them do thuc hien diSu chinh thea rmrc luang t6i thiSu moi (muc 1) trong pham vi nguon chi phi du phong con lai (tai thai diem hieu chinh) cua Tong mire d~u ill duoc duyet, Truong hop T6ng gia tri du toan sau diSu chinh vuot T6ng mire dau ill dtroc duyet, yeu cau bao cao nguoi quyet dinh d~u tu xem xet, quyet dinh (d6i voi cac du an do Thu tirong Chinh phu quySt dinh d~u tu, trinh HQi d6ng Thanh vien T~p doan Di~n lire Viet nam xem xet, quyet dinh);

21 Cac khoan muc chi phi tinh bang dinh rmrc tY l~ (%): chi phi chung; thu nhftp chiu thuS tinh truce; true tiSp phi khac; nha tam tai hi~n tnrong; quan Iy du an; ill van;
thuS gia tri gia tang ... thuc hien thea quy dinh. 3/ Cac du tom chi phi (khao sat, thi nghiern vat li~u va c~u kien xay dung, xay dung va l&p d~t thiSt bi ...) duoc l~p tren ca cac t~p dinh rmrc, dan gia dff ducc c~p th~m quyen cong b6, ban hanh (kS ca. dan gia do dia phirong ban hanh), trong khi chua c6 huang d~n tiep thea cua ca quan cong b6, ban hanh: De dam bao tiSn dQ, Tap dean Di~n lire Viet nam cho phep cac dan vi thuc hien diSu chinh d6i voi khoi hrong thirc

so

MT. sa sa gia ch@tao thiet bi co khi thuy cong (ban hanh thea cac quyet dinh: s6 3005/QB-BCN ngay 2619/2005 va s6 2519IQB-BCN ngay 24/712007 cua BQ Cong nghiep). VT &CNTT. T. TPHCM). KD-DNT. TSan. Cac TCTDL:MB. 585/QB-EVN ngay 2619/2011): Thirc hien diSu chinh chi phi nhan cong trong du toan thea cac nguyen t~c quy dinh tai muc 1 neu tren. DT.6.Nhim-H.? . v.don gia chuyen nganh thi nghiem rna hinh cong trinh thuy di~n (ban hanh thea quyet dinh s6 1223/QB-BCT ngay 30/10/2007 cua BQ Cong Thuong). EPTC. TCKT. Tri An. NPB. B6i voi cac du an thuy di~n thuc hien thea co ch@ quy dinh tai van ban s6 797/CP-CN ngay 17/6/2003 va van ban s6 400ICP-CN ngay 26/3/2004 cua Thu nrong Chinh phu hien dang thi cong thong qua Hop d6ng diSu chinh gia va thuc hien nghiem thu. SB4.A Vuong. Cae AND: 1.l'e. T~p dean Dien va cac dan vi tnrc thuoc T~p doan nghiem TONG GIAM DOC - 2 . Tren day la nQi dung c~n hru y trong dung cong trinh.Thu~n-D. C. D6ng Nai. KH. Cac Cty ND: U. D. dan gia khoan l~y m~u RCC (ban hanh thea quyet dinh s6 563/QB-EVN 1416/2011 cua T~p dean Dien lire Vi~t nam) . Cac Truong CD Di~n lire: MTrung.4.Ninh. hien ke tir ngay 01110/2011 voi cac h~ so wong irng tai bang phu luc kern thea cho d@nkhi c6 huang d§n cu th€ cua co quan ban hanh. diSu chinh dan gia cong dinh tai Nghi dinh sf.Duc.Quang. Th.2.L8.MY.Duqc. Truong DT nghe dien.2. Noi nhiin: Nhu tren (NPT. D.Q. phu hop voi huang d~n duoc quy dinh trong t~p dinh mire . D.Tri. Cac P TGD: Tr. 3. HN. Cae Ban: QLXD. TIVT. MN. Viec t6 chirc thirc hien do A -B thong nhat va dam bao phu hop voi noi dung Hop d6ng duoc ky ket.H. Truong DH Di~n luc. TTrBV.4. BQ Cong Thuong (bao cao). DAXDDD.3.C. Ng. 3. thanh quyet toan tren co cac t~p don gia ban hanh cho cong trinh (don gia cong trinh) . dinh mire . 70/20 IIINB-CP ngay hrc Viet nam yeu c~u cac dan vi thanh vien tuc thuc hien. HQi d6ng Thanh vien EVN (bao cao). Ph. Cae ATD: 1. don gia san xu~t phan mem irng dung va quan ly van hanh h~ thong cong nghe thong tin (ban hanh thea quyet dinh sf.Bf. .Thanh.An. 2. D.Tha. T~p dean Dien lire Viet nam giao cac Ban Quan ly du an thuc hien dieu chinh don gia cong trinh do thay d6i rmrc hrong t6i thi€u (so voi mire luong t6i thieu duoc tinh trong don gia g6c) voi cac h~ s6 tuong img tai bang phu luc kern thea lam co d€ nghiem thu.5.7. D.V. SLa. Cac PECC: 1. Q. Ya Ly. cong b6.m. Cac Cty CP: PTDl1. QLDT. Bim ve. PC. Liru: VT. thanh quyet toan khoi luong thuc hien k€ ill ngay 0111 0/20 11. Cac Cty TD: Hoa Binh.Mi.rs-. TPHCM.Q. 41 Cac du toan chi phi ducc l~p tren co sa: don qua trinh thuc hien diSu chinh dir toan xay trinh thea rmrc luang t6i thieu vung quy 20/11/2011 cua Chinh phu.don gia.Tri. SB2.

8857 5.550.::_::_O.1111 ------- 1.:.000 9.2733 1.3039 1.000 d/thg) Kmtc Dl.f---------.000 cong rieng.6650 1..7153 -----.2464 2.8255 4.400.0164 --------- ~-----I__---I__--_+---+_---I----I-----f-------- 1._H_.3857 1_---- 800.3198 6.000 3.6035 1..7333 1.:C.LLY.4444 3.9556 5.:.3851 1.----------- 690.--.4483 3..-c---5 DO'n gia lap d~t thiet b] NMND s6 1685/QD-BC N 290.8879 1..9556 3.N.1538 2.6296 3.6790 3.6420 -__-----------_.8704 2 6724 2.7888 1.-----..000 I------I----I------f-----I------!------I------- --..V.4286 3.-- ______ ------------------------1------_1_---1---1-------- DO'n gia XDCB sLYachua DZ va 4 TBA mang di~n t&i DA 35kv (s6 1353/QD-NLDK) -.4453 ---------- _------...-.2581 2.9527 1.-.1063 1.3635 650.4054 ----11 1.1111 2.-.4444 1.000 1-- 2.7037 3.3527 1.5017 1..000 2.7037 1.-------.4138 2.J'ng I~p tren co djnh rmrc khao sat dlJ'Q'cban hanh ta! van ban so 28/2005/QD-BXD 1 sa 450.4022 ----------.------------.000 10.-..5695 1. nhan ~-----I----I----I----+--------~-------cap 7 .----..000 ______________ ~ 2. co ch& do phu cap nhan cong rieng.0690 1.----1------=-- ------+-----~-------------- ---.000 1------- 4.------- 3.-----+ Cac du toan I~p tren CO' cac tap don gia do dja phlJ'O'ng ban 1.000 450.- 350. -----1----1-----1---1-----1------------ -------.4444 2..2258 2.000 800.=_G..000 sa l---------+----I----I----~---- ----------I- -------------- 740.5926 2..0000 ---I-----~---------------------r_--- --------- 450.4054 2.-.::.. --..000 d/thg) H-'-I.-------.1912 2.4444 5.000 450.2464 1.1------ 2.4222 f--_---.G=--~ EIU=-.J'toan chi phi khao sat xay dl..000 9.-----dlJ' an thuy di$n thuc hi$n theo CO' che 797-400 cua Chinh phu nhunq 580.5226 2..4138 --------.6216 1.7143 4.--_ 2 Chi phi nhan cong trong dl.---------------------------- 6 + Cac t~p don gia cong trinh cac dl.----------.J'an thuy di$n thuc hien theo co ch& 797-400 cua Chinh phu.3963 3..-.2909 ---------------------------------------------1--------------- .6414 540.::..---------.-.2963 1.0229 ----- 3.1111 2.--ti&p thea cua dja phuonq 2.--- 650.C_H_ T.-.- -_.000 + Cac tap don gia cong trinh cac .2988 2.::.0000 3. 1-----1-------.5017 4..2963 3.:.-----.---------.---- I------~-----I----I----I------------- ------------- 1.9450 1.0857 3... -------1------11----- ----------------- --------------------------.4840 3.5000 1.5695 1.0000 1-------.5397 1.4444 2.5724 2.4444 4.0690 2..M_LY:_C.3739 690. --~.0000 6.- 1.T.-.000 620.4262 1.000 540.-.45002.000 d/thg) Vung 3 (1.4057 8.3306 8.4149 f----- 1.7315 --- -------.--_-----_ 1----- 1-------------- -- _.8433 2.J'toan chi phi thi nghiem xac dinh theo DM-DG thi nqhiem vat li$u va c8U ki$n xay dl.000 350.4483 1.0000 8.0286 1.8710 1.U Vung 2 (1.9556 2.780.--------1.------_-- 1.3387 -.6724 2.5000 5.1250 7..:.--.5621 4.-..-.8710 2..--------- 3 DO'n gia XDCB khoan d~t cap di$n ngam bc1ngmay khoan ngam co dlnh hlJ'&ng (so 1352/QD-NLDK) ----- 290.7478 1.I=.SANG He so DI~U CHINH DO'N GIA .3909 --------r---------f-----~---._S_lO_D_I_ fN_H_T_H_E_O_C_A__.000 .4286 3.__ TT \ NOI DUNGfTEN BO DON GIA MLre LTI£JA ' TiNH TRONG Vung 1 GIA (£JfTHANG) (2.4790 1.000 2.1412 1.-- --1-1.2581 620.2733 1.6156 3.DI)' ToAN CHI PHi xAy LAp THEO LU'O'NG T61 THIEU VUNG QUY DINH TAl NGHI DINH so 70/2011/ND-CP NGA Y 20/10/2011 COA CHiNH PHU '-..6952 3.2275 1.8704 2.5000 1.---.000 2.000..9012 2.5926 2. ______________________ --------------------------1--.N...:..:.6772 1.3851 1.2122 1...5611 1.:: EIU.J'ngso 32/2001lQD-BXD 210.3925 -----1--------1-----------.0000 7.000 580..----------------------------~--------I----!----I----------------I-------- ----.000 d/thg) Vung 4 (1.5779 khong co ch& do phi.--.2258 1...6899 1.-- 1.3527 1.5000 .1538 hanh trong khi chu-a co hlJ'&ng dan 1----------1------+------1_----1----1---------1----._-----1------- 740.5396 1.3616 --------- 7.--.7143 4.1----______ ----------------1----------------f-------- 3.4839 9.000 3.0857 3.

. co quan thuoc Chinh phu. thanh ph6 tnrc thuoc Trung uong. cac B9 huang d~ viec diSu chinh dan gia nhan cong. . c) B6i voi cac bQ dan gia xay dung cong trinh do dia phuong. co quan ngang BQ. Chu dfru tu thirc hien diSu ehinh du toan xay dung tren co diSu chinh chi phi nhan cong.duye]..H~nh phuc Ha noi. b) B6i voi cac du an dfru tu xay dung cong trinh thirc hien viec quan ly chi phi dfru ttr xay dung cong trinh thea quy dinh truce ngay N ghi dinh s6 99/2007!Nf)-CP ngay 13/6/2007 cua Chinh phu vS Quan 1y chi phi d~u tu xay dung cong trinh co hieu luc thi hanh.D IBXD-KTXD V/v: Huang dfu1 di~u chinh du toan xay dung cong trinh thea rmrc luang t6i thieu moi tir 0111012011 thea quy dinh tai Nghi dinh s6 70/2011INB-CP... goi th~u thirc hien tir ngay 01/10/2011.Uy ban nhan cac tinh.\ BO xAY DljNG CQNG HOA xA HQI CHiT NGHIA Vl~T NAM s6 : AT. DiSu chinh~du toanxay d~mgcOllg trinh: . . ngay U) thang 10 ndm 2011. NSu du toan cong trinh diSu chinh lam virot tong mire dfru tir thi Chu d~u nr bao cao Ngtroi quyet dinh dfru nr xem sa xet. . .. ca nhan va cac co quan. B9 chuyen nganh cong b6._ -. Uy ban nhan dan e~p tinh chi dao Sa Xay dung. quyet dinh. gia hop d6ng va mot s6 chi phi khac trong du to~n xay dung cong trinh thea mire luang t6i thieu moi tu 01110/2~01 i~nhu sau: ' . ..Cac T?-pdean kinh tS...TV do . t6 hop tac. T6ng cong ty Nha mroc. du toan xay dung cong trinh. h9 gia dinh. hop tac xa. ' 1.. trang trai.Cac BQ. doanh nghiep. BQ Xay dung huang d~n diSu chinh don gia. . Can cir Nghi dinh 86 70/201llNB-CP ngay 22/8/2011 cua Chinh phil quy dinh mire luang t6i thiSu vung d6i voi nguoi lao dong lam viec & cong ty.-~--.. DQc I?p . du toan chi phi khao sat xay dung. chi phi may thi cong (phan nhan cong) thea mire luang t6i thiSu rnoi d6i voi nhtrng kh6i hrong con lai cua du an. may thi cong thea rrnrc luang t6i thieu nr ngay 01110/2011. a) B6i voi cacdu' an d~u tu xay dung cong trinh thuc hien viec quan ly chi phi d~u tir xay dung cong trinh thea quy dinh tai Nghi dinh s6 99/2007/ND-CP ngay 13/6/2007 va Nghi dinh 86 112/2009!Nf)-CP ngay 14/12/2009 cua Chinh phu vS Quan ly chi phi dfru ttr xay dung cong trinh thi vice diSu chinh du toan cong trinh do Chu dfru ill thuc hien nlnrng kh6ng ~~9'C vuqt t6ng mue dfru til phe . t6 chirc co thue muon lao dong.

2 . H9i dong thanh vien T?p dean kinh tS. Vi~c diSu chinh gia hop dong.2. DiSu chinh dir toan chi phi khao sit: Chi phi nhan cong trong du toan khao sat xay dung cling duoc dieu chinh theo nguyen t~c trong muc 1 neu tren. T6ng cong ty Nha mroc can cir y kien tren. Cac B9.Ltru: VP. huang d~n diSu chinh du toan xay dung cong trinh thea chS d9 tiSn luang moi dung quy dinh. chi phi khac tinh bang dinh rmrc ty l~ (%) trong dir toan xay dung cong trinh duoc tinh theocac quy dinh hien hanh cua Nha mroc.Nhu tren. Trong qua trinh thuc hien neu co gi vuong mac dS nghi phan anh vS B9 Xay dung dS nghien ciru giai 3. 4. .V\l KTXD(Nh20). thanh toan khoi hrong thuc hien hoan thanh til ngay 0 III 0120 11 thuc hien theo noi dung hop d6ng da: ky kSt giira cac ben va quy dinh cua nha mroc co lien quan. Uy ban nhan dan c~p tinh. M9t s6 =»: NO'i nh~n : .

•• ~. .lo~:.:.Dan gia XDCB chuyen nganh xay l~p Quang day tai dien c6ng theo cong van 86 76061BCT-NL . doanh nghiep... .:Jr~:.Ban gia XDCB chuyen nganh Lap d~t.Tap dean Dien luc Vi~t Nam.'''~~~'~'~\~'~~:: 105211BCT-TCNL ":~~:'. . viec diSu chinh dir toan xay l~p thea cac rnuc luang t6i thi~u 'lung duoc thuc hien nhir sau: .'~P tlO~N ~.j. 'l . . ca nhan va cac co quan. t6 hop tac.J . "'~-' 1"-.. Di~u chinh d!}'roan xay l~p theo mire hro'ng tSi thi~u vung: 1. -11.:. .. thi nghiem va hieu chinh thiet bi va duong day thong tin dien lire ban hanh kern theo Quyet dinh s6 05/2000/QDBCN ngay 21 thang 01 narn 2000.. i i-. ' . 2. '--'. .. khi c6ng tac xay l~p thuc hien (] cac vung khac (vung 1. Cac t?P dan gia do BQ C6ng nghiep (nay la B9 C6ng Thuong) diSu chinh thea huang d~n tai van ban nay gom: cong b6 ..Dan gia quy hoach va phat trien dien hrc ban hanh kern thea Quyet dinh s6 3836/QB-BCN ngay 22 thang 11 narn 2005.. .~. • .: '~'. .y. Kinh gui: }~~r~~·~:~ "A'r(il' '.IEN LU\.Cac Sa C6ng Thuong.::~~~.Dan gia XDCB b6 kern ngay 05 thang 8 nam 2009.. B9 Xay dung ban hanh van ban s6 17301BXDKTXD ngay 20 thang 10 nam 2011 huang d~n diSu chinh du toan xay dung cong trinh theo rmrc luang t6i thieu rnoi tir 01 thang 10 nam 2011 theo quy dinh tai Nghi dinh tren.'".. Chi phi nhan cong trong du toan khi ap dung cac t~p dan gia neu tren duoc tinh voi mire luang t6i thieu thuc hien tai vung 4. t6 chirc co thue muon lao dong.Dan gia XDCB chuyen nganh Thi nghiem di~n duong day va tram bi@n ap ban hanh kern thea Quyet dinh s6 1426/QB-BCN ngay 31 thang 5 nam 2006. trang trai. CP quy dinh rmrc luang t6i thi~u vung d6i voi nguoi lao dong lam viec o' cong ty.Hanh phlic Ha Noi..r~ . ngay14 thdng 11 nam2011 v Iv huong dfrn di~u chinh dir toan xay dung thea LTT quy dinh tai Nt) 70lCP ~A"~~_'J$"~U~"'''?..Ttl' do .2.::~~~~~i0A'''''''''''''' -: .:::'''r I ~ ~. hop tac xa. h9 gia dinh.~=~..T6ng Cong ty Truyen tai dien quoc gia. . ~. chuyen nganh L~p d?t tram bi@n ap cong b6 kern thee cong van s6 76061BCT-NL ngay 05 thang 8 nam 2009. _.. B6i voi cac bQ Dan gia XDCB chuyen nganh da diroc c6ng b6. "~ ..- t:'. .BO CONG S6: THliONG CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VI:E=T NAM DQc I~p . 3) va mire luang t6i thieu thay d6i. B9 Cong Thuong huang dfrn nhu sau: Ngay 22 thang 8 nam 2011 Chinh phil ban hanh Nghi dinh s6 70/2011!Nl)- I.

Viec diSu chinh gia hop d6ng. 2 . thanh toan kh6i hrong thuc hien hoan thanh tir ngay 01 thang 10 nam 2011 thuc hien thea noi dung hop d6ng d8:ky k@t giira cac ben va cac quy dinh hien hanh. II. T6 chrrc thuc hi~n: Thirc hien thea cac quy dinh hien hanh cua Nha mroc vS quan ly du an d~u tu xay dung cong trinh.C Nang hrong .Nhir tren. NO'i nhiin: . dS nghi cac dan vi phan anh vS T6ng Cl).LUll: VT. giai quyet. . Chi phi nhan cong va chi phi may thi cong: Chi phi nhan cong va chi phi may thi cong trong du toan cong trinh l~p the.a.. Trong qua trinh thuc hien co gi vuong mac. cac b(>Ban gia neu tren duoc diSu chinh bang each nhan voi cac h~ s6 diSu chinh nhan cong (KDCNC) va may thi cong (KDCMTC) trong Phu luc kern theo. tY l~ (%) trong du toan c. Cac khoan rnuc chi phi khac tinh bang dinh rmrc xay dung cong trinh diroc tinh thea quy dinh hien hanh. b. TCNL.B9 Cong Thuong dS xem xet.'.

715 1. .000 3.062 l 5 290.322 2 '1 .000 1.154 1.385 1.000 d/thang Kl:)CNC Kl:)C1v{TC KtJcNC Kt)CMTC 19.000 d/thang Kl:)CNC Kt>t-'T\1TC Ktll'NC Kl:)c:tvITC 14.200 1.400.077 1.429 1.386 2.088 1.450 2.000.738 1.738 1. thi nghiem va hi~~l chinh DZ thong tin f)L so OS/2000/QD.000 3.385 1. ' PHULUC Kern theo van him s6 105 21 /BC·T-T~jVL ngay1 .359 - 3.550. Dan gia Thi nghiem Qi~n DZ va TBA s6 1426/QD-BCN Dan gia Quy hoach phat trien Qi~l! h.484 2.070 4.738 - 2..077 1.000 1. thang 11 ndm 2011 H$ DIED CHiNH CHI PHi NHAN CONG VA MAy THI CONG THEO NGHI DINH 70/20111ND-CP NGAY 22/8/2011 eVA CHiNH PHD so STT - Ten bQ dan gia XDCB chuyen nganh Dan gia Lap Q?t.-.000 3.273 17.250 4 350.880 1.300 2.) Dan gia XDCB chuyen nganh Lip d~t tram bi~n ap cong b6 kern thea elv s6 7606/BCT-NL ngay 5/812009.154 1.579 2.000 d/thang 1.780.083 4.086 1.BCN Dan gia XDCB chuyen ng2111h xay l~p dUCYl1g d~y tai dien cong b6 kern thea e/v so 7606/BCT-NL ngay 5/812009 MtfC LTT H~ s6 diSu chinh irng veri cac mire LTT quy dinh tai Nghi dinh 70/20 111ND-CP 2.376 2.208 13.095 5.re ban hanh kern thea Qf) so 3836/QD-BCN ngay 22/11/2005 ella BCN 650.187 1 650.055 - 2.531 - .000 d/thang 1.241 tinh trong bQDG (d/thang) 144.440 1.000 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful