P. 1
EVN Huong Dan Dieu Chinh Du Toan ND70-2011

EVN Huong Dan Dieu Chinh Du Toan ND70-2011

|Views: 276|Likes:
Được xuất bản bởiThanh Dat

More info:

Published by: Thanh Dat on Mar 27, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2014

pdf

text

original

\

DI~N

T~PDOAN r.trc VI¢T NAM
S6:

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc l~p - TV do - H~Dh phuc

~J,_fSIEVN-DT
Ha noi, ngay!

V/v diSu chinh du toan xay dung cong trinh theo mire luang tf>i thieu vung tai Nghi dinh sf>70/20lllND-CP ngay 20110/2011

6 thang

11 nam 2011

C"l

Kinh giri:

Cac dan vi thanh vien va cac dan vi true thuoc Tap dean

Z <W'

~ 8
~

r~);:~ ["2 (.;;~
C/)

BQ Xay dung c6 van ban so 17301B~D-KTXD huang dan f§;-~::: f dieu chinh du toan xay dung cong trinh thea mire luang toi thieu moi tIT ngay ~.~ Z. ~ 01/10/2011 duoc quy dinh tai Nghi dinh s6 70/2011IND-CP ngay 20/11/2011 cua Chinh phil. TiSp the~ do, B9 Cong Thuong c6 van ban s6 105211BCT-TCNL ngay 14/11~2011 huang dan dieu chinh du tom xay dung cong trinh duoc l~p tren co "z..; Z 0') ~ mot so b9 dan gia XDCB chuyen nganh do BQ Cong Thirong cong bo. T~p doan Di~n .r~. r- i luc Vi~t nam yeu c~u cac dan vi thanh vien va tY\ICthuoc T~p doan nghien ciru ky nQi i§,<:0"" ~! dung cac van, ban tren va cac van ban huang d~n lien , quan cua BQ Xay dung vS quan ., , ly chi phi dau tir xay dung de ap dung thirc hien, dong thai hru y mot so nQi dung chinh sau:
1 ~'\(~ ~ ,

Q

Z

-..;.. '""<:{

Ngay 20/10/2011,

,-

sa

II Chi diSu chinh dir tom thea rmrc luang t6i thiSu vung quy dinh trong Nghi dinh s6 70/20111ND-CP tai noi xay dung cong trinh d6i voi kh6i luong con lai cua dir
an, g6i th~u kS tIT ngay 01/10/2011 dSn hSt ngay 31/12/2012. Cac du toan/tong dir tom dff ducc c~p tham quyen phe duyet, phan chi phi tang them (khi thanh toan) do diSu chinh dan gia thea rmrc luang t6i thieu vung duoc thuc hien ill nguon du phong trong du toan/tong du toan diroc duyet. D\I toan/tong du toan chi ducc xem xet phe duyet diSu chinh khi dff thuc hien hSt nguon dir phong va v~n t6n tai kh6i hrong chua diroc nghiem thu, thanh toano C~p phe duyet diSu chinh du toan/tong dir tom: thuc hien thea quy dinh hien hanh va dam bao t6ng gia tri tang them do thuc hien diSu chinh thea rmrc luang t6i thiSu moi (muc 1) trong pham vi nguon chi phi du phong con lai (tai thai diem hieu chinh) cua Tong mire d~u ill duoc duyet, Truong hop T6ng gia tri du toan sau diSu chinh vuot T6ng mire dau ill dtroc duyet, yeu cau bao cao nguoi quyet dinh d~u tu xem xet, quyet dinh (d6i voi cac du an do Thu tirong Chinh phu quySt dinh d~u tu, trinh HQi d6ng Thanh vien T~p doan Di~n lire Viet nam xem xet, quyet dinh);

21 Cac khoan muc chi phi tinh bang dinh rmrc tY l~ (%): chi phi chung; thu nhftp chiu thuS tinh truce; true tiSp phi khac; nha tam tai hi~n tnrong; quan Iy du an; ill van;
thuS gia tri gia tang ... thuc hien thea quy dinh. 3/ Cac du tom chi phi (khao sat, thi nghiern vat li~u va c~u kien xay dung, xay dung va l&p d~t thiSt bi ...) duoc l~p tren ca cac t~p dinh rmrc, dan gia dff ducc c~p th~m quyen cong b6, ban hanh (kS ca. dan gia do dia phirong ban hanh), trong khi chua c6 huang d~n tiep thea cua ca quan cong b6, ban hanh: De dam bao tiSn dQ, Tap dean Di~n lire Viet nam cho phep cac dan vi thuc hien diSu chinh d6i voi khoi hrong thirc

so

MT.Nhim-H. BQ Cong Thuong (bao cao). thanh quyet toan tren co cac t~p don gia ban hanh cho cong trinh (don gia cong trinh) .L8. v.Thu~n-D.Quang. Ng. PC. TIVT. T. D. 41 Cac du toan chi phi ducc l~p tren co sa: don qua trinh thuc hien diSu chinh dir toan xay trinh thea rmrc luang t6i thieu vung quy 20/11/2011 cua Chinh phu.Ninh. TSan. Truong DT nghe dien. SLa.2. Viec t6 chirc thirc hien do A -B thong nhat va dam bao phu hop voi noi dung Hop d6ng duoc ky ket. Cac TCTDL:MB.MY. HQi d6ng Thanh vien EVN (bao cao). 70/20 IIINB-CP ngay hrc Viet nam yeu c~u cac dan vi thanh vien tuc thuc hien.? . 585/QB-EVN ngay 2619/2011): Thirc hien diSu chinh chi phi nhan cong trong du toan thea cac nguyen t~c quy dinh tai muc 1 neu tren.5.Duc.Bf.A Vuong. Ya Ly. Bim ve. Cac Cty TD: Hoa Binh.Thanh.m. .don gia chuyen nganh thi nghiem rna hinh cong trinh thuy di~n (ban hanh thea quyet dinh s6 1223/QB-BCT ngay 30/10/2007 cua BQ Cong Thuong). KH. Cae Ban: QLXD. Cac Cty ND: U. Tren day la nQi dung c~n hru y trong dung cong trinh.Mi. 2.l'e.Q.don gia.Tri. 3. DAXDDD. QLDT.3.7. VT &CNTT.6. dan gia khoan l~y m~u RCC (ban hanh thea quyet dinh s6 563/QB-EVN 1416/2011 cua T~p dean Dien lire Vi~t nam) . Ph.C.Duqc. thanh quyet toan khoi luong thuc hien k€ ill ngay 0111 0/20 11.Tri. Cac PECC: 1. C.2. Tri An. Cac P TGD: Tr. TCKT. Truong DH Di~n luc. Cac Truong CD Di~n lire: MTrung.Tha. hien ke tir ngay 01110/2011 voi cac h~ so wong irng tai bang phu luc kern thea cho d@nkhi c6 huang d§n cu th€ cua co quan ban hanh.An. sa sa gia ch@tao thiet bi co khi thuy cong (ban hanh thea cac quyet dinh: s6 3005/QB-BCN ngay 2619/2005 va s6 2519IQB-BCN ngay 24/712007 cua BQ Cong nghiep). Cae AND: 1.Q. cong b6. B6i voi cac du an thuy di~n thuc hien thea co ch@ quy dinh tai van ban s6 797/CP-CN ngay 17/6/2003 va van ban s6 400ICP-CN ngay 26/3/2004 cua Thu nrong Chinh phu hien dang thi cong thong qua Hop d6ng diSu chinh gia va thuc hien nghiem thu. SB4.H. EPTC. T~p dean Dien lire Viet nam giao cac Ban Quan ly du an thuc hien dieu chinh don gia cong trinh do thay d6i rmrc hrong t6i thi€u (so voi mire luong t6i thieu duoc tinh trong don gia g6c) voi cac h~ s6 tuong img tai bang phu luc kern thea lam co d€ nghiem thu. DT. HN. don gia san xu~t phan mem irng dung va quan ly van hanh h~ thong cong nghe thong tin (ban hanh thea quyet dinh sf. Cae ATD: 1. Th. diSu chinh dan gia cong dinh tai Nghi dinh sf. TPHCM). SB2. dinh mire . Q.4. MN. Noi nhiin: Nhu tren (NPT. T~p dean Dien va cac dan vi tnrc thuoc T~p doan nghiem TONG GIAM DOC - 2 . D.rs-.4. phu hop voi huang d~n duoc quy dinh trong t~p dinh mire . TTrBV. D. KD-DNT. NPB. Cac Cty CP: PTDl1. Liru: VT. D6ng Nai. D. D.V. 3. TPHCM.

. co ch& do phu cap nhan cong rieng.5000 1..000 d/thg) H-'-I.-.J'an thuy di$n thuc hien theo co ch& 797-400 cua Chinh phu.2275 1.N.-.-- ______ ------------------------1------_1_---1---1-------- DO'n gia XDCB sLYachua DZ va 4 TBA mang di~n t&i DA 35kv (s6 1353/QD-NLDK) -...9012 2.-.9556 2.4790 1..2464 1..5695 1.6414 540.::.--..4286 3.:.:.000 cong rieng.5611 1.6650 1.--.780.1538 hanh trong khi chu-a co hlJ'&ng dan 1----------1------+------1_----1----1---------1----.::_::_O.000 + Cac tap don gia cong trinh cac .3635 650.2122 1.------- 3.000 800.000 3.2963 3...3527 1.f---------.:.2988 2.5000 .4057 8.---.- 350.5695 1.-----.--------- 3 DO'n gia XDCB khoan d~t cap di$n ngam bc1ngmay khoan ngam co dlnh hlJ'&ng (so 1352/QD-NLDK) ----- 290.4483 1.000 d/thg) Vung 4 (1.2909 ---------------------------------------------1--------------- .1111 ------- 1.000 10..-.4483 3.2733 1.6420 -__-----------_.000 620..8255 4..000 9.--ti&p thea cua dja phuonq 2.7333 1..T.:.:.8710 2.LLY.8857 5.4149 f----- 1.6952 3.9556 5. --.9450 1.1412 1.M_LY:_C.1111 2.5926 2.45002.1111 2.3739 690.J'ngso 32/2001lQD-BXD 210.000 d/thg) Vung 3 (1.-c---5 DO'n gia lap d~t thiet b] NMND s6 1685/QD-BC N 290.6724 2.000 1-- 2.000 2.----------------------------~--------I----!----I----------------I-------- ----.__ TT \ NOI DUNGfTEN BO DON GIA MLre LTI£JA ' TiNH TRONG Vung 1 GIA (£JfTHANG) (2.3616 --------- 7.7478 1.2258 2... --~.0000 3.1063 1.----1------=-- ------+-----~-------------- ---.-.0000 1-------.9527 1.U Vung 2 (1.4444 2.000 2.1250 7.---- I------~-----I----I----I------------- ------------- 1.4444 2.6899 1.2581 2.-.. 1-----1-------.-----dlJ' an thuy di$n thuc hi$n theo CO' che 797-400 cua Chinh phu nhunq 580.000 2.4444 4..000 d/thg) Kmtc Dl.4022 ----------.6790 3.000 450.6216 1.4054 ----11 1.4839 9.4222 f--_---.-.::.3851 1.--------1.---------.5000 5...----------.7315 --- -------.000 I------I----I------f-----I------!------I------- --.5724 2.8704 2.5926 2.400.4138 --------..6035 1.2464 2.7037 3.3198 6.0000 7..5017 4. ______________________ --------------------------1--.4444 1.---------------------------- 6 + Cac t~p don gia cong trinh cac dl._-----1------- 740.5226 2.000 sa l---------+----I----I----~---- ----------I- -------------- 740.J'ng I~p tren co djnh rmrc khao sat dlJ'Q'cban hanh ta! van ban so 28/2005/QD-BXD 1 sa 450.- -_..8433 2.000 350.G=--~ EIU=-.4453 ---------- _------.4840 3.000 ._S_lO_D_I_ fN_H_T_H_E_O_C_A__.5621 4.--_-----_ 1----- 1-------------- -- _.6296 3..N.7888 1.3527 1.0164 --------- ~-----I__---I__--_+---+_---I----I-----f-------- 1.-- 1.0000 8.1----______ ----------------1----------------f-------- 3.000 540.3909 --------r---------f-----~---. nhan ~-----I----I----I----+--------~-------cap 7 .1------ 2.0690 2.--- 650.-------..6772 1.--.4444 3..-..3963 3..8710 1.4444 5..3039 1.7153 -----.3306 8.0857 3.6156 3.2258 1.3387 -.I=.-.- 1.8704 2 6724 2.--.3857 1_---- 800.:.0000 ---I-----~---------------------r_--- --------- 450..-.---------..550.=_G.::.J'toan chi phi khao sat xay dl..DI)' ToAN CHI PHi xAy LAp THEO LU'O'NG T61 THIEU VUNG QUY DINH TAl NGHI DINH so 70/2011/ND-CP NGA Y 20/10/2011 COA CHiNH PHU '-.7037 1.-----+ Cac du toan I~p tren CO' cac tap don gia do dja phlJ'O'ng ban 1.-.1538 2.:C.000.0229 ----- 3.000 580.SANG He so DI~U CHINH DO'N GIA ..2581 620.------------..000 1------- 4.5000 1.8879 1.2733 1.3925 -----1--------1-----------.C_H_ T.7143 4.4262 1..----.0857 3.--_ 2 Chi phi nhan cong trong dl.5397 1.5017 1.4054 2.----------- 690. -------1------11----- ----------------- --------------------------. -----1----1-----1---1-----1------------ -------.-.000 3.5396 1.-----.3851 1.9556 3.000 ______________ ~ 2.4286 3.------_-- 1.4138 2.-- --1-1.:: EIU.J'toan chi phi thi nghiem xac dinh theo DM-DG thi nqhiem vat li$u va c8U ki$n xay dl..-------..000 9.000 450.2963 1._H_.0000 6.0690 1..0286 1.5779 khong co ch& do phi.1912 2.V.7143 4.

co quan ngang BQ.D IBXD-KTXD V/v: Huang dfu1 di~u chinh du toan xay dung cong trinh thea rmrc luang t6i thieu moi tir 0111012011 thea quy dinh tai Nghi dinh s6 70/2011INB-CP..Cac BQ. gia hop d6ng va mot s6 chi phi khac trong du to~n xay dung cong trinh thea mire luang t6i thieu moi tu 01110/2~01 i~nhu sau: ' . BQ Xay dung huang d~n diSu chinh don gia._ -.. thanh ph6 tnrc thuoc Trung uong. a) B6i voi cacdu' an d~u tu xay dung cong trinh thuc hien viec quan ly chi phi d~u tir xay dung cong trinh thea quy dinh tai Nghi dinh s6 99/2007/ND-CP ngay 13/6/2007 va Nghi dinh 86 112/2009!Nf)-CP ngay 14/12/2009 cua Chinh phu vS Quan ly chi phi dfru ttr xay dung cong trinh thi vice diSu chinh du toan cong trinh do Chu dfru ill thuc hien nlnrng kh6ng ~~9'C vuqt t6ng mue dfru til phe . h9 gia dinh.. . t6 hop tac. ca nhan va cac co quan. DQc I?p . du toan chi phi khao sat xay dung. co quan thuoc Chinh phu.TV do .. cac B9 huang d~ viec diSu chinh dan gia nhan cong. chi phi may thi cong (phan nhan cong) thea mire luang t6i thiSu rnoi d6i voi nhtrng kh6i hrong con lai cua du an. T6ng cong ty Nha mroc. B9 chuyen nganh cong b6. .Uy ban nhan cac tinh.. ..H~nh phuc Ha noi. Uy ban nhan dan e~p tinh chi dao Sa Xay dung. du toan xay dung cong trinh.\ BO xAY DljNG CQNG HOA xA HQI CHiT NGHIA Vl~T NAM s6 : AT. DiSu chinh~du toanxay d~mgcOllg trinh: . ngay U) thang 10 ndm 2011. c) B6i voi cac bQ dan gia xay dung cong trinh do dia phuong...-~--.. . ' 1. . NSu du toan cong trinh diSu chinh lam virot tong mire dfru tir thi Chu d~u nr bao cao Ngtroi quyet dinh dfru nr xem sa xet. quyet dinh..Cac T?-pdean kinh tS. b) B6i voi cac du an dfru tu xay dung cong trinh thirc hien viec quan ly chi phi dfru ttr xay dung cong trinh thea quy dinh truce ngay N ghi dinh s6 99/2007!Nf)-CP ngay 13/6/2007 cua Chinh phu vS Quan 1y chi phi d~u tu xay dung cong trinh co hieu luc thi hanh. Chu dfru tu thirc hien diSu ehinh du toan xay dung tren co diSu chinh chi phi nhan cong. Can cir Nghi dinh 86 70/201llNB-CP ngay 22/8/2011 cua Chinh phil quy dinh mire luang t6i thiSu vung d6i voi nguoi lao dong lam viec & cong ty. goi th~u thirc hien tir ngay 01/10/2011. trang trai. may thi cong thea rrnrc luang t6i thieu nr ngay 01110/2011. t6 chirc co thue muon lao dong.duye]. hop tac xa. . doanh nghiep.

Vi~c diSu chinh gia hop dong. Uy ban nhan dan c~p tinh.Nhu tren. thanh toan khoi hrong thuc hien hoan thanh til ngay 0 III 0120 11 thuc hien theo noi dung hop d6ng da: ky kSt giira cac ben va quy dinh cua nha mroc co lien quan. Trong qua trinh thuc hien neu co gi vuong mac dS nghi phan anh vS B9 Xay dung dS nghien ciru giai 3.Ltru: VP.2. Cac B9. T6ng cong ty Nha mroc can cir y kien tren. huang d~n diSu chinh du toan xay dung cong trinh thea chS d9 tiSn luang moi dung quy dinh. chi phi khac tinh bang dinh rmrc ty l~ (%) trong dir toan xay dung cong trinh duoc tinh theocac quy dinh hien hanh cua Nha mroc. 2 . 4. M9t s6 =»: NO'i nh~n : . DiSu chinh dir toan chi phi khao sit: Chi phi nhan cong trong du toan khao sat xay dung cling duoc dieu chinh theo nguyen t~c trong muc 1 neu tren. . H9i dong thanh vien T?p dean kinh tS.V\l KTXD(Nh20).

:. "~ . -11. .. ~.IEN LU\.. • . ..Ban gia XDCB chuyen nganh Lap d~t.:.r~ . B6i voi cac bQ Dan gia XDCB chuyen nganh da diroc c6ng b6.Hanh phlic Ha Noi. ca nhan va cac co quan. _. khi c6ng tac xay l~p thuc hien (] cac vung khac (vung 1.2. viec diSu chinh dir toan xay l~p thea cac rnuc luang t6i thi~u 'lung duoc thuc hien nhir sau: .T6ng Cong ty Truyen tai dien quoc gia.'~P tlO~N ~. chuyen nganh L~p d?t tram bi@n ap cong b6 kern thee cong van s6 76061BCT-NL ngay 05 thang 8 nam 2009.. h9 gia dinh.BO CONG S6: THliONG CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VI:E=T NAM DQc I~p . Cac t?P dan gia do BQ C6ng nghiep (nay la B9 C6ng Thuong) diSu chinh thea huang d~n tai van ban nay gom: cong b6 .lo~:.'".'''~~~'~'~\~'~~:: 105211BCT-TCNL ":~~:'. ngay14 thdng 11 nam2011 v Iv huong dfrn di~u chinh dir toan xay dung thea LTT quy dinh tai Nt) 70lCP ~A"~~_'J$"~U~"'''?. .Dan gia quy hoach va phat trien dien hrc ban hanh kern thea Quyet dinh s6 3836/QB-BCN ngay 22 thang 11 narn 2005. . . t6 hop tac.~. Chi phi nhan cong trong du toan khi ap dung cac t~p dan gia neu tren duoc tinh voi mire luang t6i thieu thuc hien tai vung 4. 'l .j. .y. Kinh gui: }~~r~~·~:~ "A'r(il' '.. i i-. thi nghiem va hieu chinh thiet bi va duong day thong tin dien lire ban hanh kern theo Quyet dinh s6 05/2000/QDBCN ngay 21 thang 01 narn 2000..~=~. ' ..Cac Sa C6ng Thuong. '--'..Dan gia XDCB b6 kern ngay 05 thang 8 nam 2009.: '~'.J . 2. B9 Xay dung ban hanh van ban s6 17301BXDKTXD ngay 20 thang 10 nam 2011 huang d~n diSu chinh du toan xay dung cong trinh theo rmrc luang t6i thieu rnoi tir 01 thang 10 nam 2011 theo quy dinh tai Nghi dinh tren. CP quy dinh rmrc luang t6i thi~u vung d6i voi nguoi lao dong lam viec o' cong ty. .. doanh nghiep.. . trang trai.- t:'.Dan gia XDCB chuyen nganh xay l~p Quang day tai dien c6ng theo cong van 86 76061BCT-NL .Dan gia XDCB chuyen nganh Thi nghiem di~n duong day va tram bi@n ap ban hanh kern thea Quyet dinh s6 1426/QB-BCN ngay 31 thang 5 nam 2006..::~~~~~i0A'''''''''''''' -: . hop tac xa. •• ~.:Jr~:.Tap dean Dien luc Vi~t Nam. . Di~u chinh d!}'roan xay l~p theo mire hro'ng tSi thi~u vung: 1.::~~~.... B9 Cong Thuong huang dfrn nhu sau: Ngay 22 thang 8 nam 2011 Chinh phil ban hanh Nghi dinh s6 70/2011!Nl)- I. t6 chirc co thue muon lao dong. .. 3) va mire luang t6i thieu thay d6i.:::'''r I ~ ~. "'~-' 1"-.Ttl' do .

NO'i nhiin: . thanh toan kh6i hrong thuc hien hoan thanh tir ngay 01 thang 10 nam 2011 thuc hien thea noi dung hop d6ng d8:ky k@t giira cac ben va cac quy dinh hien hanh.C Nang hrong . T6 chrrc thuc hi~n: Thirc hien thea cac quy dinh hien hanh cua Nha mroc vS quan ly du an d~u tu xay dung cong trinh.Nhir tren.'. tY l~ (%) trong du toan c.B9 Cong Thuong dS xem xet. cac b(>Ban gia neu tren duoc diSu chinh bang each nhan voi cac h~ s6 diSu chinh nhan cong (KDCNC) va may thi cong (KDCMTC) trong Phu luc kern theo.LUll: VT. II. TCNL. dS nghi cac dan vi phan anh vS T6ng Cl).a. 2 . giai quyet. Trong qua trinh thuc hien co gi vuong mac. Cac khoan rnuc chi phi khac tinh bang dinh rmrc xay dung cong trinh diroc tinh thea quy dinh hien hanh. b. . Chi phi nhan cong va chi phi may thi cong: Chi phi nhan cong va chi phi may thi cong trong du toan cong trinh l~p the. Viec diSu chinh gia hop d6ng..

440 1.429 1.154 1.083 4.077 1.400.re ban hanh kern thea Qf) so 3836/QD-BCN ngay 22/11/2005 ella BCN 650.738 1.000 3.738 - 2.. .715 1.241 tinh trong bQDG (d/thang) 144.531 - .322 2 '1 .BCN Dan gia XDCB chuyen ng2111h xay l~p dUCYl1g d~y tai dien cong b6 kern thea e/v so 7606/BCT-NL ngay 5/812009 MtfC LTT H~ s6 diSu chinh irng veri cac mire LTT quy dinh tai Nghi dinh 70/20 111ND-CP 2.000 1.386 2.880 1.385 1.000 1.385 1.070 4. thi nghiem va hi~~l chinh DZ thong tin f)L so OS/2000/QD.187 1 650.780.738 1.000 d/thang Kl:)CNC Kl:)C1v{TC KtJcNC Kt)CMTC 19.) Dan gia XDCB chuyen nganh Lip d~t tram bi~n ap cong b6 kern thea elv s6 7606/BCT-NL ngay 5/812009.200 1. Dan gia Thi nghiem Qi~n DZ va TBA s6 1426/QD-BCN Dan gia Quy hoach phat trien Qi~l! h.450 2.273 17.250 4 350.000 3.376 2.000 d/thang 1.484 2.000 d/thang Kl:)CNC Kt>t-'T\1TC Ktll'NC Kl:)c:tvITC 14.300 2.086 1.-.000 5.550. ' PHULUC Kern theo van him s6 105 21 /BC·T-T~jVL ngay1 . thang 11 ndm 2011 H$ DIED CHiNH CHI PHi NHAN CONG VA MAy THI CONG THEO NGHI DINH 70/20111ND-CP NGAY 22/8/2011 eVA CHiNH PHD so STT - Ten bQ dan gia XDCB chuyen nganh Dan gia Lap Q?t.359 - 3.154 1.095 5.000 3.579 2.000.088 1.062 l 5 290.077 1.000 d/thang 1.208 13.055 - 2.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->