~~ t

A'

"

~~~

.

BQGIAO

eVA

A

~o

TRUONG 841 HOC KINH Ti THANH PHO HO CHi MINH KHOA QUAN TRJ KINH DOANH
&-<:ftO&-<:ft

oj
~
00

1

e

MOT SO BI~N PHAP NHAM H~N CHE RUI RO TRONG CHO VAY VON T~I QUY , " " " , TIN DUNG NHAN DAN TAN MY CHANH • ~ TP MY THO - TIEN GIANG
? ,..,.

"

,..,,,

,

~

,..,

-

-

+
I '-,-"

~ ~

Giao vi~n hdO'ng din Sinh vi~n thirc hi~n
Ldp

:TS NGUYEN QUANG THU : NGUYEN TH} THANH C)
:
QTKD K30-

TIEN GIANG

~

_~~c::r--~~IN

KHOA: 19'~ - 2003

~~~

Q

'\

\-.

"

__________ ,----~. --~i.\d----':----tk~C----AiLb----~L--a-~--D---Cd1J--;--!If;--:-CMtt~----~-~ J, u ,{ . . , , l_ffM---- _lVJL .Jzl':_~ __ =fJ!hl- dJ1bt.-----~~l---~~-----~-C£I.UL---~
<'

I

-."

.~ ._

('.

r

0..,'

J.:. n 11 ;" .__ :MW.L--~L~
(J

___ :_\mt----tl1U~_;--~~----~~---a..1}A/&---_qdl1LO'------7J--~:.~,.;L
,A'-

-----A /",

.e:».


I

I

t,

,~

__.$, _

- c:-'...f]/

~pJII /~ 1

_________ =-

.____ _____

rl._<' -11 a.: _fl. ii, s: , C IIA r , s.LI_~ __ " ~'1I ~U_----,~-L(.J2?_ __ -:~---':141.etJ---:!IM.'4O----~~~:_-_~lIlt4L YlJ!llf __ j)~..c" C' <c::Jon';.. ,'t',/J_ o J1,6'_1JJi_4:!- __"I.J_ljJ_ ':111i~-----1ZUI----U-Wl.l~.L-- A1LL ~.H~!£1 ~f!.l~ .:-CA. ~ __ ~ , V:_P_.<,.c 1)'1...0' n.. ,? 't\r-~<: . '1 ------..IJ.U,Ll.,--41~--------' C_.tlliW ~V-LL--_J-'--l-llLf)t1l:.QL-----\,i:.t-JL:::.-----,
rh-'--'
0

__ q~

s:

W.LJ/ tV..'5;1-

--I /J. ~

{--7""

' L__
=:':

r,

----:!21a_~-----~~~~C---~-ji1fllL----~~t---YLl----!~~----UW~~t_---~!-W_Pf}----,

v

".

,7l.:J .tus.

r-

_______ ~-----ll~-----£2-f!-~------------------,---------------'---------~----------------------------------------,

___________ ---~;---~!1?£------~~---·Wt~'---11~---11f!-C--~t!q-----~-~-J:W4-----1i0_t_-~-------.,
________l_QL __~J_(;j1L'I_ \

, -,

n~. n

_________ ________ __h;{J'J_ r .
,.. ('

_______ :1J..

- an" ( lJflffll£ __• U ";l

,it -:.1IJ..{il __-::J:f!J_0t___ ~ __L "J? .r?J

2 :=\.L •.,A . ---~-ttYi-----_£.if}l----cntb{'--,-~f:kJ.---.,_6;..,---------,
'f'"

d, ruQ_~ _()riUI~---Jr2--Xl'!Jl----lI\[~tj---1W~--r'F .. __P W_____ VJc{[_----~----.Jl1li--/J.c ----.:ik Olilv______ hL _
~1~-~-.
<,' __,

>''''.

@

Cn

'

,.'

,C

....

--------

________ it'...

"W
r

td~,t:-.__ GJ.4----~&1l----_~b _fHlu----qJ~---~--------,----.---'---', MS, r-<aU, , -'1 '( -'i--- ~£'M_----f.P-ff_,__---qn}z.p-----:XA,~-----16L----0!J--'Vi7-'-----~l1.--::-i.a. t1l<--t -

-----------lfjfl11---_~~~hlJl1f----9fJJj2J_----.Ji!.~----:1~--J:.u£--~~J.---;-.-AtLc----1C6h-~---------

r--r-r C"_~/J .es . ;[-\i}Zl----\'Dl----EJ3-CllJ- __/'m c.R" ,_ :.1w,f_ ~ T .fl.\ ,-(j./
r

~

("".>

I

r

r-

\,

'\.,...-

L" h'~ fttc raL_£,;J_dLD .U _
\

_)

~.

_______ .::teuLc_jL~ ~ ~

.

--,

..

-------------------,---"-----------------------------------------------------------------------------------------------------_.

_ .------..---------_ ....----------.- -- - -----------_ . --.-_-----_ ..-_ -..--... -_ ...._-_ -.-_ --------.._ ..--.-._--_.....NH!N XET eUA T& Y CO HUONG DAN _---------------------------------------------------------. '-_ _-...__ -_ ------- _ ---_-_ --_ ..-.----.--~ --------....-----------.-----.._ ...-_ ---_ -_ --.--_....--_ -_ . --_-_ -_ .-_ ..-._ -_ _ ..-_ --....--.-_._. _ --------_. ----------.---------------------------...._ .-_ ....--.-.._ .------------...._.......... -_ .-_.--_ . _. " J .-.--------..-. -_ .. -.._--...--_..-------.----..----...--_ -_ ---.--------. ._ .._-_ .......

anh hirdng cila thi tnmng tai chinh . ' . Ngoai nhttng nli ro do khach quan.~. nam sau d6.."-~\. Tuy nhien nhir chang ta da bie't hoat dQng tin dung chiem tY trong ra't !dn trong toan bQ hoat dQng cua ngan hang. s-. Vi v~y nii ro trong kinh doanh Ngan hang cling r(t ldn va da dang..i~~'{. bao hieu mQt nguy co nii ro ldn c6 th€ xay ra cho n~n kinh te' xa hQi neu hoat dQng tin dung khong dtt<Jccha'n chlnh kip thoi. dich vI} uy thac .··. ngoi n5 d~u tien la d Thai Lan va sau d6 Ian sang cac nttdc trong khu VI!c va bung n6 ca Chau fit.. co che' thanh toan. moi tnrong kinh te' chua 5n dinh. tY l~ n<j qua han so vdi t6ng du no cho yay cua cac Ngan hang dang c6 chi~u httdng gia tang ra't dang 10 ngai.. :-'i . dao IQn ke't qua kinh doanb ciia Ngin hang. Tuy nhien trong hoat dQng Ngan hang la mQt lInh VI!c d~c bi~t bdi hang h6a la ti~n t~. D6i voi h~ thong Ngan hang mroc ta it nhi~u cling anh hudng cuoc khung hoang tren.{«_!8~-:'''~ .·ti"!_~?~:iJ..'·. hang phap ly chua dGng b<). Do v~y giiii phap tim ra mrrc thich hop c6 tinh dung hoa git'ta riii ro va loi nhuan la va'n d~ quan tam ciia cac nha quan tri Ngan hang. " ~'*.~. D6 la khoan l<Jinbu~ Idn nha't mang v~ cho cac Ngan hang Thuong Mai.._ Tit khi da't nu'dc ta thuc hien du'Cfng16i d6i mdi n~n kinh te' cda Bang va Nha mrdc.. .:~ir . Do d6 cac nha kinh doanh ti~n t~ khong luc nao khong d~ y tdi nli ro tin' dung. Hoat dQng kinh doanh trong lInh VI!C Ngan hang v6 cung rQng ldn voi da chttc nang nhu: tao ti~n. :. Di sau vao viec nghien cuu hoat dQng cda Ngin hang ta tha'y: cai lei nhuan c6 du'Qc va cai nii ro phai ganh chin la mQt m6i quan h~ bien cht1ng: MQt hrong nii ro dtt<Jc ch!p nh~n dc$danh d6i mQt khoan IQi nhuan. n6 gay anh httdng ra't ldn c6 thc$lam cho ca h~ th6ng rung chuyen. ThI!C te'la cUQc klning hoang ti~n t~ cila Chau fit. Nhung v(n d~ nli ro tin dung v~n la m6i quan tam nhieu nha't... vi nii ro ngan hang ra't Ion n6 co th€ lam cho Ngan hang S\lP d5.. trong nhtrng nam qua hoat dQng cua nganh Ngan hang khong ngimg d6i mdi va hoan thi~n tirng budc. do chd quan hoac sl! ye'u kern cda ca Ngan hang va khach hang. md rQng tin dung. Khi ma mQt Ngan hang pha san.i: _~~~~:''''. Nganh Ngan hang ngay nay cang th! hi~n vi the' chien lu'<Jctrong sl! nghiep phat tric$n kinh te' xa hQi cda d!t nu'&. huy dQng ngudn v6n. nam 1997 . n6 luon "ti~m in" c6 thi xay ra ba't ct1 hie nao va lam sai l~ch.·'. st! canh tranh tien bQ khoa hoc cong nghe va m6i dQng chiu lang quan } . Trong b6i canh cila cac Ngan hang mroc ta hien nay la dang hoat du'di su tac dQng cua mQt s6 nh6m nhan to' thach tht1c trong canh tranh. Cu th~ la trong nam g~n day .~·:.

li HQc Kinh Te'Tp H6 Chi Minh . g6p Y cda Ban Lanh Dao cung cac anh chi trong Quy . B~c biet u co Tie'n Si Nguyen Quang Thu dil trang bi cho em nhii'ng kie'n thItc n~n tang va ~n tinh hudng din cho em trong su6t thm gian thuc ~p va viet ban khoa luan t6t nghiep nay.Em cling xin cam on Quy ThAy Co tnrong Bi. Bang tnroc nhitng m6i nguy hi€m dily thach thItc trong hien tai va nrong lai buoc cac nha quan ly phai d~t ra nhieu va'n d~ cAn ly giai va suy tinh de cho Ngan hang minh c6 the t6n tai va phat tri€n. muc dich g6p philn nang cao hoan thien cong tac quan Iy nii ro trong kinh doanh ti~n t~ Ngan hang. la d~ tai nghien cuu. j ." la kh6a luan t6t nghiep.tam v~ xu hudng phat tri€n cila cong nghe Ngan hang. Trong thiJi gian ng'n du'<_1C ~p tai QTD Tan My Chanh em khong thirc the tranh khoi nhimg lXJ ngo va con c6 nhieu thieu s6t trong ly thuyet vdi thuc t6 . Do v~y hoat dQng kinh doanh tin dung d€ dat du'<_1cieu qua h va an roan la va'n d~ nan gidi d6i vdi Ngan hang Thirong Mai va Quy tin dung nhan dan. em chon d~ tai "MQt s6 bi~n phap nhlim han che' rui ro trong cho vay v6'n "i Quy Tin DVng Nhin Din Tin My Chanh tinh Ti~n Giang. Em xin chan thanh cam dn Ban Lanh Dao cung cac anh chi trong Quy dil t~n tlnh ginp dB em trong su6t thoi gian thuc t~p va tao di~u kien cho em hoan thanh t6t ban khoa luan t6t nghiep nay. Chfnh vi v~y trong thiJi gian thuc ~p tai Quy Tin Dung NhAn Din TAn My Chanh . Em ra't bie't on slf chi dln .

.1..1...4 1.... 2 3 .1...6 7 7 ...1...» A • ua'y manh t6e do luu thong hang h6a va phat tri~n san xuat.tJp f/lh_tj...aJ'ng dkL ~mdiMu CO SO LY LU~N VE HO~ T DONG TIN DUNG VA RUI RO TIN DUNG ? I ? ... "" gop p h'::' d'::' tu p h".5 Cac nguyen tile cila TDNH • N guyen t~ e h 0 yay p hai eo muc di h ac at ic A • • Nguyen tile tien yay phai hoan tea dung han Uii va u am ao N guyen t~ e h 0 yay p hai co va t tu d? b? ae at A ca v6n l§n 1....2.... 1.4 ..2 Cac hmh thuc tfn dung 1.8 ..... s 1.1..x:£l elLa ed quUlL tIufe . .2.....oihL /u..:t TDNH la cong cu cua Nha mroc nham dieu tie't khdi hrong tien tc$Iuu thong trong nen kinh te' theo tin hieu thi tnrong TDNH g6p phdn tac dong vdi viec tang cirong hoach ...... ic toan ki n h t""t rong cae d oan h ng hie e rep 4 ......9-1 2 2 .... d~u tu cho cac nganh kinh te' then eh6t.......••..7 7 .x:£l eUa gido... nganh miii nhon.IL ..... A ~ "" . ho tro cac nganh kinh te' ke p h' tnen em at .4 Vai tro cila tin dung ngan hang (TDNH) trong nen kinh te'thi tnrong • Tin dung ngan hang dap irng nhu du linh hoat ve ngudn v6n d~ duy trl qua trlnh san xueft kinh doanh lien tuc. gUlIl.IL .......5 • 5 .1 T6ng quan v@tin dung .2 Tin dung trung han . 8 8 • • TDNH tao dieu kien phat tri~n cac m6i quan hc$ voi nude ngoai 1.1 Tin dung ngan han 1.......:t tnen ki n h te an au at • TDNH la cong cu tai tro.Ml)C Ll)C -+f/lh_tj...3 .3 Chtrc nang cua tin dung Chu nang p h" p hoi lai von len t Ii • uC an 01 ai "'t''::' 'A ...2 Ban cheft cila tin dung 1..... 1 Kha mem ve tin dung ai 1...

3 Dac di~m nhan su So d6 t6 chile ciia h~ thong Quy tin dung nhan dan So d6 t6 chirc cua h~ thong Quy tin dung nhan dan Tan My Chanh Chile nang va nhiern vu J ......... 14 14 15 .4.2...3 Tac hai ciia nii ro "t • T'ae hai eua nn ro d~' VvI mo ngan ha at 01 A' ang ? ? A 10 10 .3....." ? 1.4 Tin dung thuong mai 1. can thire cua VI~e p h" ti h rui ro t'10 d ung ~t? ....5 Tin dung ngan hang 1..2..1. t6 chile kinh te' E>~.4.1 Qua trinh ra doi Co effu t6 chile hI) may NHAN 18 18 19 19 20 21 21 va quan ly • • • 2......NH 2..1 Lich sii' hlnh thanh va phat tri~n cua Quy tin dung TAN MY CHA......1 (nii ro tin dung) • Riii ro lai sufft • Rui ro h6i doai 1. 15 15 15 15 .:.1 Nguyen nhan nii ro til' phia khach hang • E>6i vdi khach hang la doanh nghiep.NH 2...2...2 GIOI THltU SO LU(1C VE QUY TIN Dl)NG DAN TAN MY CHA.... 11 12 12 13 13 14 .3 Nguyen nhan tir phia ngan hang Nguyen nhan khac im:u........2 Cac 10~inii ro tin dung Khai ruern ve rut ro .2 1.. 1........ an ic • 1.1..4.•3 4 S I:' ...6 Tin dung Nha nude 1..2... chinh tri xii hl)i • Tac hai ciia nii ro d6i vdi nen kinh te' the' gidi ..7 Tin dung tieu dung 9 9 9 10 10 ....... 16 16 17 Tac hai nii ro d6i vdi nen kinh te'....3....? • at nie • Rui ro thanh khoan • Riii ro khong thu diroc n<...1..1.3 Tin dung dai han 1...3...2.... VvI kha h ha • 01 A' ae ang l'a h" nong d" Q" an 1..4 Cac nguyen nhan gay ra riB ro 1. 2.1 Su dn thie'i ciia viec nghien ciiu nii ro tin dung 1.:.

.4 Phan tich nguyen nhan din de'n riB ro trong cho vay van t=.... .< te cua Nha mroc ' A In len " a d 0 th ay d'" 1-' suat .1.2 Tlnh hmh hoa t dQng kinh doanh tin dung ciia Quy tin dung nhan dan Tan My Chanh 2..2 Vai tro lai sua't 24 25 25 25 3.5. d 0 c hi h sac h t'....3 Gidi han cho yay .....1.....1 Phan tfch tlnh hlnh Hii sua't 3...4..3. 36 Co cau du no NQ qua han phan thea thai gian NQ qua han phan thea kha nang thu h6i 3.1.3 3. 01 ar ? ..4.3 Phan tich tinh hlnh cho vay van 3..1 Phan loai khach hang 4...40 41 ....2 3.2 Th~m dinh cac du an tnrdc khi quyet dinh cho yay 4.2..........3...ti Quy tin dung nhan dan Tan My Chanh 3. .1 Nguyen nhan tu phia khach hang 3..1 Uu di~m 3.......•..1.......2 Phan tich tmh hlnh huy dQng van 3....2 Kh6 khan 22 22 22 23 Phan tfch hoat dQng tin dung va rui ro tin dung tal quy tin dung nhan dan Tan My Chanh 3.4..42 42 44 4..3...5 Danh gia tlnh hlnh rui ro tin dung tal Quy tin dung nhan dan Tan My Chanh ..•.... 37 3....1 Dinh nghia Uii sua't 3.3 Nguyen nhan thuoc tffm VI mo • • • • Nguyen " N guyen " N guyen " N guyen nhan n h" an h" n an n h" an do moi tnrong phap 19 d0 moi..4 Doanh s6 cho yay thea nganh nghe 26 27 28 30 30 32 33 33 34 35 35 36 ..3.•••...2 Nguyen nhan tu phia Quy tin dung 3..1 Thii tuc cho vay 4...2 Nhuoc di~m 38 38 pliiil'w: NHUNG BltN PHAp NHAM H~N CHE RlJI RO TRONG VltC CHO VAY VON T~I QUY TiN Dl)NG NHAN DAN TAN MY CHANH .•••.3 Danh gia tmh hinh hoat dQng tin dung tal Quy tin dung nhan dan Tan My Chanh 2....• 38 3.....1 3..3.1 Thuan IQi 2......1....3.5. tnrong k'Inh te " ...

A a .1. .48 .44 .2 Bien phap xii'19 nc.1 Cong tac t6 chirc nhan su 4.' e va .t " T ang cuong cong t' quan I' h an ch"'?' ro ac y e rUI Cfmg tac nhan sri va b6i dID1ngdao tao can bi) 4.46 .1.4 4. 54 4.1qua han .45 .4 Khong t~p trung v6n yay cho mot sO'it khach hang 4.46 ..4..5 4 .5 Khong t~p trung v6n yay cho mot nganh kinh te' 4.00A v ? • Chinh sach Nha mroc • V~ quy dinh cua ngan hang Nha nude 4.4.49 50 50 51 51 52 52 ..~}.2.4.. 4.2 D6i vdi quy tin dung trung irong va ngan hang nha mrdc tinh T'~ G' len lang • • Quy tin dung trung irong "h' A ~ lang Ngan ang n h' mroc tl h T'len G' a . 55 :x£llu~ giii /ii.6 Cho yay thong qua t6 chtrc chinh tri ·" "'t ' .5.5 4..3 Cong tac khen thirdng ky lu~t Cac bi~n phap h6 tr(j " "h' 1 D"'· Vvl Nha nuoc va ngan ang Nha mroc 01 A' a .2 Cong tac dao tao can bQ 4.. 52 53 .3 4. ~ 4 .45 . 1 B· p h ap gml quye"'t ny co van d e 2 H(n ' ? A ?• rl ' '" .4.tL thanL kJrLio 56 58 .1....2 Bren p h' grai quye m! co van d~" D(j qua han ap .. III 54 .

ntilt nghifp GVHD :TS Nguyen Quang Thu CO SO L Y LUAN • A ? ~ VE TIN DUNG • VA RUI RO TIN DUNG • .Kh6a luQ.? ~ ~ ~ SVTH:Ngllyin Th. Thanh Trang 1 .

von tin dung dUQc ngiroi di yay hoan tra Iai cho nguoi cho yay. giao quyin sit dung mQt IlI{lng gid tri tit ngllili nay sang • SI/ chuyin giao nay mang tinh chat tam thili.1. 1. Sau khi v6n tin dung da hoan thanh mot chu ky san xu it de trClv~ hinh thai tien t~.1chuyen sang ngtroi di yay.1c huyen sang nguoi di yay.1. dicli Vl:lhodc chang khodn dua VaG lai hua thanh toan trong tuang lai ciia ben kia (thu trdi hade nguai di vay).Kh6a luljn tift nghi. nguoi di yay dltQc quyen su dung gia tri d6 d€ thoa man mQt muc dich nhit dinh. gia tri v6n tin dung dll'<. nhir v~y khi c cho yay. Day la d~c diem co c ban khac voi viec mua ban hang h6a thong thuong bCli VI trong quan h~ mua ban hang h6a thl gia tri chi thay d6i hlnh thrrc t6n tai. Khai niem tren [hi hien ba mat c(J bdn: ngum • Co sl/ chuyin khdc. Giai doan 2: Su dung v6n tin dung trong qua trinh tai san xuat. Thong thuang nhiing giao. Tuy nhien ngltai di yay khong c6 quyen sCIhtru rna chi dUQc su dung tam thai gia tri d6 trong mQt thai gian nhit dinh. hang hoa. v6n tien t~ hoac gia tri v~t nr hang h6a dll'<.1 TONG QUAN VE TIN DUNG 1. tin dung phdi dU{lChiiu day dd viii ba mijt tren thi mlli dung 10.1 DINH NGHIA ". pham tru tin dung. ? ".' • SVTH:Nguy~n Thi Thanh Trang 2 j .2 BAN CHAT Ban chit ciia tin dung duoc the hien ra trong qua trlnh v~n dQng gia tri v6n tin dung bao g6m 3 giai doan : • Giai doan 1: Phan ph6i tin dung dirdi hlnh thirc cho yay. d giai dean nay.i luang gia tri dii chuyin giao phdi kem theo mQt Ill!1nggia tri doi them g{Ji La l{li tac. Hay con n6i each khac : "Tin dung la mot quan hf giao dicn giiia hai chu thl trong do mQt ben ttrai chu hodc nguai cho vay) chuyln giao tiin. Sau khi nhan diroc v6n tin dung. • Giai doan 3: Hoan tra tin dung. VE TIN DUNG Tin dung co thl dU(Jckhai niem nhu sau: Tin dung lEt sl! chuyen nhirong tarn thai quyen su dung mot hrong gia tri dudi hlnh thrrc hien v~t hay ti~n t~. Nhu vljy.p 1.? GVHD: TS Nguyjn Quang Thu Jt . tit nguoi sCIhiru sang ngll'ai su dung sau d6 hoan tra lai vdi mot hrong gia tri ldn hon. Day la giai doan ke't thuc mot vong tuan hoan cua tin dung.dicn nhu vQY con bao g6m cd viic thanh todn lai tuc ctla nguai cho vay". • Khi hoan trd If!.

Nghia la nho vao su v~n dQng cua tin dung rna cac chu thci yay von nh~n du'<. nha may. GIA TRJ TiN DlJNG NGu<'H CHO VA Y (LENDER) NGUOIDIVAY (BORROWER) T+L GiA TRJ TiN DlJNG 1.1' chuyen quyen sa dung tai san tll' ngu'oi cho yay sang ngu'oi di yay nhung thuc chit no chua dung quan hc$ gitta ngiroi cho yay va ngu'oi di yay. Phuong phap nay thuc hien trong quan hc$tin dung thuong mai va viec phat hanh trai phieu c6ng ty..1' sa dung liii suit cao d~ chen ep ngiroi di vay. phan ph6i lai tin dung co lien quan kh6ng chi de'n thu nhap ciia quoc dan rna th6i rna t6ng san pharn xii h(>i.l thci hon la su v~n dQng tft nhtmg xi nghiep.1. ca Phan ph6i v6n tin dung duoc thuc hien bang hai each: phan phdi true tiep va phan ph6i gian tie'p. m Trong pharn vi toan b(>n€n kinh te' qu6c dan.JNG CO THE DIEN TA THEO MO HINH SAU: T .:? A . Dl. Ngudi cho yay kh6ng d(>c quyen trong quan hc$tin dung nen kh6ng th~ t1.n tflt nghiep GVHD : TS Nguy~n Quang Thu Tin dung th~ hien ra ben ngoai la s1. SVTH:Nguyjn Thi Thanh Trang 3 * . ca nhan co von b6 sung nharn phuc vu cho san xua't va tieu dung.. Phdn phdi true tie'p la viec phan phoi tU chii th~ co von tarn thai chua sa dung sang chu th~ tnrc tie'p sa dung vdn do cho san xuit hoac tieu dung. Tin dung frang nin kinh fe' hien dai: Th~ hien m6i quan hc$ hop tac giira ngiroi cho yay va ngu'oi di yay nham tao ra san pham cho xii h(>i va mang lai loi nhuan cho ban than minh.3 ChU'e nang ella tin dung • Chile niing phiin phfli lai von tie'n te Tin dung la su van dong cua von tft chu thci nay sang chu thci khac hay noi mot each C1.l san xuat va tieu dung. A!.1c Qt tai nguyen ciia xii hQi phuc V1. QUAN HE TIN " . Do do quan hc$ tin Y dung th~ hien hop tac hai ben cung co loi.. Chinh m6i quan hc$nay quyet dinh ban chit tin dung: • • Trang fin dung nang liii: Nguoi cho yay sa dung lai suit cao va buoc nguoi di yay phai chip nhan m6i quan hc$kh6ng blnh dAng.Khoa lu/j.

gop phdn ddu til phat triin kinh tt Khi xet trong pharn vi tung doanh nghiep hay tren toan bO nen kinh te' ta thay ding kha nang v€ ngudn v6n cho yay (quy cho yay) va nhu c§u v6n dan xen l~n nhau.Tao di€u kien de dffy nhanh t6c dO thanh toan. md rong pharn vi va quy mo san xu cit kinh doanh.4 Vai tro cua tin dung ngan hang (TDNH) trong n@n kinh te' thi trtiong • Tin dung ngan hlmg dap "ng nhu cdu linh hoat vi ngudn vifn dl duy trl qua trinh san xuat kinh doanh lien tuc. viec nay c6 tac dung thuc d§y san xust va 100 thong hang h6a. cac ngan hang d3: phat trien ti€n gia'y va luu thong. MOt mat ngan hang t~p trung v6n tiSn t~ ciia cac xi nghiep va ca nhan de lam tiSn v6n cho yay.1' yang ciia ngan hang. • Day manh t6c dQ htu thong hang hoa va phat tri~n san xuit Trong thoi ky d§u. Day la co sd dam bao cho luu thong tien t~ 6n dinh. tnt Ngay nay ngan hang cung ca'p tien cho luu thong chii yeu thuc hien qua con du'ong tin dung. Chiic nang nay cua tin dung the hien: .Tao nguon v6n. phan ph6i tin dung qua cac ngan hang chiem vi tri quan trong. nhimg khi cac quan h~ tin dung phat trien. cac giciy no d3: thay the' cho mot bO phan tien t~ luu thong.Kh6a luij. Trong co che' quan 19 thea ke' hoach t~p trung. nhirng mdi quan h~ tin dung true tiep giua chu the c6 v6n nhan r6i chira dung va chu the thieu hut v€ v6n g~p nhieu han che vi ho kh6 c6 kha nang tim gc}p nhau. . Liic d§u tiSn gia'y chi thuc hien viec thay the' hoa t~ kim loai nhung d§n d§n tien gia'y phat hanh VaG 100 thong tach roi voi d1. Ngan hang d6ng vai tro vira la ngiroi di yay vira la ngiroi cho yay de t~p trung v6n SVTH:Nglly€n Th.n tot nghifp * GVHD : TS Nguyln Quang Thu Ph/in ph(fi gidn tie'p Ii't viec phan phoi du'<jCthuc hien thong qua cac t6 chirc trung gian nhu: Ngan hang Quy tin dung. Trong nSn kinh te' hien dai. Thanh Trang 4 sa I . cac xi nghiep du'<jc quyen yay v6n l~n nhau.1. 1. .Tao nguon v6n de d§u nr. Ngan hang thuong rnai (NHTM) ra doi de giai quyet du'<jc mau thu~n nay. duoc quyen huy dOng v6n. Loi dung dc}c diem nay. lien tuc. Trai lai trong co che' thi tnrong. tiSn t~ luu thong la h6a t~. h6 tr<j cho qua trlnh san xuat kinh doanh du'<jc thuc hien bmh thuong. d6ng thoi dam bao du phirong tien phuc vu cho hru thong. phan ph6i v6n du'<jct~p trung h§u he't qua ngan hang chinh VI v~y rna ngu'oi ta thuong n6i chirc nang cua tin dung la chile nang t~p trung va phan phdi v6n. cong ty tai chanh. mat khac ngan hang phan phdi ngudn v6n d6 dirdi hlnh thirc ccip tin dung cho cac nha doanh nghiep. ca nhan va c6 the mot phan cho kho bac nha nude. VI v~y phuong phap phan ph6i v6n tin dung da dang va phong phu bao g6m ca phan ph6i v6n true tie'p va pharr pho] gian tiep qua cac t6 chuc tin dung.

ddy rnanh ngudn v6n. Dac biet trong di€u kien Viet Nam hien nay. liii su§t dii duoc ngan hang (NHTV) thirc thi qua hang loat cac cong cu: Du tru b~t buoc.Khoa iu(jn tfft nghi~p GVHD : TS Nguy'in Quang Thu nhan r6i va cung c§p lai cho cac chu th€' dn v6n. chinh sach liii suat. th§t nghiep vftn con a rmrc do cao. co tac dung tich eire thuc da'y viec phat tri€'n nhieu thanh phdn kinh tt. Nhu vay TDNH dap ung nhu cdu linh hoat v€ nguon v6n d€' duy tri lien tuc qua trinh san xu§t kinh doanh va gop phan ddu nr phat tri€'n kinh t€. kiem soat tin dung chon loc. tung btrdc hlnh thanh co c§u kinh tt hop 19. tao the' lien hoan thiic d§y. nganh mfii nhon d€ co co hOi tao ra nhtrng buoc nhay quan trong.Khi vi trf (rung giant nrc Ia "Di yay d€' cho vay" thl ban than ngan hang dii tao ra nang hrc cho h<$thong minh. hO tro v6n cho cac nganh trong di€'m. Thanh Muc tieu cua chinh sach tien t€ quoc gia la kiem soat mot hrong ung cho n€n kinh tt sao cho phil hop vdi chinh sach 6n dinh gia ca va tang tnrdng kinh te. ngudn tai nguyen. khuyen khich rna rong ddu nr. hQ trd cac nganh kinh te' kem phdt triin Mot co c§u kinh tt hop 19 voi su phat tri€'n cac nganh kinh tt then ch6t la yeu to"tao thanh su blnh 6n tlf chii v€ kinh tt cua m6i mroc va cting la n€n tang vflng chac d€' thuc da'y cac nganh rmii nhon dat dttoc nhtrng uu tht nh§t dinh tren thi tnrong tht gidi. chinh sach a Trang 5 . va ra rang tin dung dii la mot cong cu co 9 nghia to IOn trong viec di€u titt kh6i hrong ti€n cung irng nay. nganh mili nhon. co c§u kinh tt con nhieu mat chua hop 19.. thuc d§y tang tnrdng kinh tt va g6p phdn giai quyet cac v§n d€ xii hoi. tich hiy. V~y TDNH dii gop phdn di€u v6n trong toan bo nen kinh tt d€' dam bao cho qua trlnh san xu§t diroc lien tuc. dHu tll cho cdc nganh kinh te'then chat. • TDNH ia cong cu cua nha nlldc nhdm diiu tie't kholilldng tiin te illu thong trong nin kinh te'theo tin hieu thi trllilng ti€n t<$cung dat duoc slf trung irong chiet khau. thiic ddy tien bo ky thuat. Tin dung con v~n dung co c§u v6n hop 19 va chinh sach liii su§t thich hop d€' khuyen khich cac nganh kinh tt cham phat trien. giarn bot cang thAng trong m6i quan h<$ti€n hang va tang duoc ngudn v6n tin dung phuc vu san xuat. La cdu n6i gitta titt kiern va ddu tu.. • TDNH ld: cong cu tai trd. No diroc th€' hien ra tren cac binh dien: . gia ca. chinh sach ngoai h6i . dong vien v~t nr hang hoa di van san xuat. Chinh sach liii su§t tin dung nang dong trong di€u kien hop 19 dii huy dong mot khdi hrong IOn tien nhan r6i trong nhan dan. dii uu tien va t~p trung v6n cho cac nganh then chdt co tinh quyet dinh trong n€n kinh tt.. lam phat. Vi<$c ddu tu tin dung se gop phdn s~p xep t6 chtrc lai san xuat. Ngoai ra. thong qua chinh sach ti€n t<$tin dung dii gop phan blnh 6n gia ca. d§y manh qua trlnh tai san xu§t. D6 la kha nang tao tien. lam phat vftn chua 6n dinh. Qua hoat dong tin dung d€' khai thac sa dung co hieu qua ngudn lao dong. Ngan hang vdi co cht v~n hanh tin dung hop 19 vira thu hut ngudn von nhan r6i vira dua chung van hru thong. h6 tro Wi cudn cac nganh kinh tt cung nhau phat tri€'n toan dien. Tu m~t trai quyen SVTH:Nguyin Th. trong cac t6 chiic kinh tt.

do v~y ngan hang bao gia cling tinh toan. Tin dung tao diSu kien khai thac nguon hang d€ xuit kh§'u d6ng thai tim kiern va tao thi tnrong d€ nhap khau. cho yay dSu han che'rui roo • TDNH tao diiu kien phat Iriin cae mOl quan he vfli nunc ngoai Trong dieu kien mot nSn kinh te' "d6ng" dang nhuong ch6 cho kinh te' "md" thi TDNH tit ye'u la du n6i d€ rang buoc nen kinh te' giua cac nude khac nhau. Tin dung khoi d~y nhitng tiem SVTH:Nguyin Thj Thanh Trang 6 .Kh6a iuQ. NHTM tham gia thi tnrong tien t~ (cung b6n chu th€ kinh te' khac: NHTU. ra soat lai hieu qua san xuit kinh doanh va kha nang bao toan tang von t\1'c6. viec nay mang mot y nghia rit IOn ne'u TDNH khong tao dttQc tiSn nharn md rong sue mua tao dieu kien thuan loi cho qua trinh san xuit. ca ve phia ngan hang. th6i quen sir dung cua cong chiing). S\1' gia tang khdi IUQng tiSn tc% cho hru thong nhu v~y c6 th€ d§n de'n lam phat. • TDNH gop phOn tac dOng viii viec tang cuong hoach toan kinh It Irong cae doanh nghiep Bit ky mot doanh nghiep nao khi yay v6n phuc vu cho qua trinh san xuit kinh doanh dSu phai can nhdc va tinh toan kY. E>6ng thai cac ngan hang cling c6 th€ md rong tai tro cho cac du an san xu it kinh doanh mdi d€ gia tang t6c do phat tri€n kinh te'.Khi iJ vi trl trung gian tat chlnh. neu khong c6 TDNH h6 tro d€ thoa man nhu du vS tiSn t~ thi cac nha san xuit kinh doanh g~p kh6 khan khi ban chiu hang h6a cho nha san xuit kinh doanh khac. Tit cong viec nay deu bi€u hien ban chit cua hach toan kinh te' vS sii' dung v6n tit cac ngudn khac. Khi d6 ngan hang thuc su g6p phdn rit IOn van muc tieu tren. E>€ thoa man diSu nay. doanh nghiep va ca nhan) n6 tham gia nham tao ra du trll' thu cip hay bi belt buoc phdi mua cac phieu nej do NHTU yeu du nharn han che' hrong tien cung tmg. chuycn giao cong nghe md rong hop tac kinh te'. ngan hang se chiet khau cac thuong phieu cho nha san xuit kinh doanh khi ho dn tien. khung hoang kinh te'thua. dinh che tai chinh.nlot nghifp GVHD : TS Nguyin Quang Thu dan s\1'cua d6ng tien sau khi gdi van ngan hang n6 trd thanh mot trai quyen thircng rnai va xuar phat tu day. VI vay d tnrong hop nay ngan hang Trung irong phai thelt chat kh6i hrong tin dung bftng nhieu bien phap khac nhau tuy thuoc van tlnh hlnh thuc te' ciia nSn kinh te'. nguyen telc cho yay la phai c6 hieu qua. . ki€m tra va phan tich cu th€ d€ cac quyet dinh. M~t khac. Chi khi nao chac chan sii' dung v6n yay c6 hieu qua mdi lam thu tuc d€ yay v6n. HQ can nhac lai muc dich yay v6n. kinh doanh thi hi€n nhien rit nhieu tnrong hQP san xuit se khong duejc thuc hien. but t~ dttQc nhan rong len (tit nhien c6 nhieu gidi han nhu chinh sach du trll' belt buoc. thai han c6 th€ vay. Trude tien ho phai can d6i lai cac nguon v6n hien c6 ciia don vi. Tin dung tao diSu kien cho phat tri€n ky thuat. tinh toan nguon tra no va hieu qua kinh te'do v6n yay mang lai. xac dinh quy mo s6v6n phai vay.

dam bao sl! tang tnrdng va tang them tich lily cho xa hoi va do d6 hoat dong tin dung cling du'Qc tien trien t6t. • Nguyen tile ti€n vay phdi hoon trd dung han ed von Idn liii TDNH la cong cu chii yeu de thuc hien viec t~p trung va pharr ph6i loai nguon v6n tarn thai nhan r6i. ngan hang phai nam r6 khach hang vay v6n d€ lam gl nrc la trong don xin vay cua khach hang. hien dai hoa nen kinh tt. Trong qua trinh cho vay. . ngan hang phai hoan tra dgy du va kip thai cho ngiroi goi tien. Viec xac dinh dung muc dich cho vay va sii' dung v6n vay dung muc dich c6 9 nghia quan trong. thiic dffy kinh te" giita cac mrdc cimg phat tnen.~ 1..Khoa luQ. Tren co so d6 ngan hang phan tich kiem dinh. ngu'oi di yay phai dung tai san thuoc so htru ciia minh de dam SVTH:Nguyln Til. VI the" ngan hang cling doi hoi ngiroi vay v6n sau khi da sir dung khoan v6n vay vao muc dich da du'Qc xac dinh. Tuyet dai bO phan nguon v6n tin dung la ngudn v6n huy dong duoc. ngan hang se ap dung cac hlnh thirc ky lu~t thich hQP nhir: thu h6i no tnroc han. phai hoan tra lai cii v6n l~n lai thea dung hop d6ng tin dung. chuyen sang no qua han. neu quan h~ tin dung chi dira tren long tin va chtr tin rna khong du'Qc bao dam v~ mat kinh tt va phap 19 se de dang tro thanh ao vong. Viec tht chap tai san la mot trong nhirng bien phap chong nii ro ciia ngan hang cho yay. ngan hang khong thu diroc von va lai. Thanh Trang 7 . mot trong nhtrng nguyen dc co ban ciia tin dung la khi yay phai c6 tai san the" chap van vay. do d6 trong quan h~ tin dung ngan hang vua la ngu'oi cho vay vira la ngu'oi di vay nen khi t~p trung van huy dong cila cac t6 chuc kinh tt va ca nhan. VI khach hang sii' dung v6n vay khong thuoc nganh nghe. d6i chieu d€ cho vay. Viec ca'p tin dung khong dung muc dich thircng hay g~p nhieu nii ro. Trong di~u kien ngay nay tin dung c6 vai tro tich eire dam bao m6i quan h~ v~ str phat tri€n kinh tt ciia m6i nude lien vdi thi tnrong the" gidi.. ngan hang phai thuong xuyen ki€m tra viec sii' dung v6n vay dung muc dich cho vay khong va c6 bien phap hii'u hieu dam bao cho viec sii' dung van yay c6 rnuc dich. • Nguyen tile eho vayphdi eo viit til tam ddm bdo Trong nen kinh te" thi tnrong plnrc tap. kinh doanh ciia mlnh hoac vi pham cac quy dinh phap lu~t se bi co quan lu~t phap che" tai. Trong tnrong hop c6 st! vi pharn. Thuc tt cho tha'y hie nao 0 dau chap hanh t6t nguyen ta:c nay thi hoat dong san xua't kinh doanh cua don vi vay v6n d~u dat hieu qua.ntot nghiip GVHD: TS Nguyin Quang Thu nang trong nude d€ thu hut dgu nr nude ngoai va nho vao ngudn v6n tin dung ben ngoai d€ tung biroc cong nghiep hoa.5 Cae nguyen tAe ella tin dung ngan hang • Nguyen tile eho vay phdi eo mue dieh Khi ngan hang eho khach hang vay von.1. Do vay. dlnh chi cho vay . khach hang phai neu r6 muc dich kinh doanh ciia mlnh cling nhu hieu qua kinh doanh cua muc dich d6. bien d6i khon hrong.

khi khach hang khong tra du<. . cai tien va d6i mdi thiet bi cong nghe. d~e biet d6i vdi nhii'ng don vi vay v6n thuong xuyen va dir no Ion. rna rong san xua't kinh doanh. Muc dich eho yay d~ mua sam tai san c6 dinh. Viec thuc hien t6t ba nguyen tae Ia trach nhiem ella ngan hang va cac don vi kinh te' co quan h~ tin dung vdi ngan hang.Dam baa trlle titp: la hinh thirc dam bao diroc thuc hien bang each dm e6 the' chap tai san eho ngan hang.1C thuc hien thong qua phan tich hoat dong tai chanh ella khach hang. ngan hang phai xac dinh kh6i hrong v~t nr hang hoa ciia doanh nghiep co nrong ((ng vdi khdi IU<. Viec v~n dung nguyen tae nay trong quan 19 tin dung co hai hinh thirc: .2. 1.Dam baa gian titp: La hinh thuc dam bao thong qua viec ngan hang phan tieh danh gia tinh hlnh tai chanh va kinh doanh ella khach hang. ngan hang thirong tinh toan v~t nr hang hoa thea dinh ky d~ nam bat kip thai cac nii ro xay ra d~ co bien phap giai quye't thich hop. Trude cting nhir sau khi eho vay. 1.2.1 Tin dung nglin han La loai tin dung co thai han nho nha't thong thuong cac h6 so vay v6n tll mot narn trd xu6ng. Cac NHTM d~u xe'p vao loai tin dung ngdn han.2 Tin dung trung han: La loai tin dung co thai han tll tren mot narn de'n nam nam. Nguon tra no: La'y tll trich lily noi bO trong doanh nghiep va mot phdn tll khau hao co ban. xay dung cac du an mdi co quy mo nho va thai gian thu h6i v6n nhanh.3 Tin dung dai han: La loai tin dung co thai han tll narn narn trd len.2 CAC HINH THUC TiN DUNG 1. Muc dich eho vay d~ dap SVTH:NguyJn Th.ie biet nghien ctiu nguon luc tai chinh. Thanh Trang 8 . Sau khi cap v6n vay.Kh6a iulj.2.1cno. 1. ngdn hang co quyen phat mai tai san d~ thu no. nhung khong qua thai han con lai ghi trong giay phep hoat dong ella doanh nghiep. Trude khi eho vay. Muc dich ella cac mon vay la b6 sung thieu hut tam thai v6n htu dong ella cac doanh nghiep hay cho yay phuc vu nhu du san xua't kinh doanh cua cac ho gia dinh hoac ca nhan. ngan hang co quyen chuyen h6 so tin dung qua toa an nho co quan phap luat can thiep va xin phat mai tai san the' chap d~ thu h6i no.1ng dung rna ngan hang ca'p eho doanh nghiep tin hay khong? Viec xac dinh nay dU<.n tfit nghirp GVHD: TS Nguy~n Quang Thu bao eho s6 no vay va cam ke't trong tnrong hop khong tra duoc no. ngan hang phdi phan tich cac mat hoat dong ella doanh nghiep thong qua cac tai lieu ke' toan va nhii'ng tai lieu khac trong do di.

Nguon trii no: La'y tu l<.Khoa luq. Viec phat hanh du'<. Giiip tieu thu hang h6a nhanh ch6ng va kip thai 1.2. do d~e tinh thai vu trong san xua't va tieu thu san pharn khien cac nha san xua't phai mua ban chiu hang h6a. 1.1C thuc hien bang hai each SVTH:Nguy~n Thj Thanh Trang 9 . d~u nr xay dung cac xi nghiep rndi. Tin dung thuong rnai phat sinh do su each biet giii'a san xua't va tieu thu.1ehe hien bang hai loai: t * Tin dung ngifn han: phat hanh ky phieu kho bac (cong khe' phieu.6 Tin dung nha nuUc: La quan h~ tin dung gitta nha mrdc vdi nhan dan va cac t6 chirc khac. Tin dung nha mrdc du'<. b6 sung va h6 tro eho nhau. Tin dung ngan hang diroc thirc hien dudi hlnh thirc tien t~ bao g6m tien mat va but t~ trong d6 but t~ la chu yeu.2.4 Tin dung thUling mai La quan h~ giii'a cac nha doanh nghiep dudi hlnh thtrc mua ban chiu hang h6a.n tilt nghiip GVHD: TS Nguyln Quang Thu ung nhu du dai han nhu ea'p v6n eho xay dung co ban.2. Co Sd phap 19 xac dinh co Sd tin dung thuong mai la gia'y nhan no diroc hlnh thanh dudi hai hlnh thirc: lenh phieu va h6i phieu. cai tien va md rong san xuft e6 quy mo IOn.1i nhuan trieh lily hang va khau hao co ban. Theo d6 nha nude chii dQng vay tien de tang nguon thu ngan sach dap trng nhu du tung giai doan. Tin dung ngan hang va tin dung thuong mai c6 m6i quan h~ eh~t che. tin phieu) . 1. cac cong trinh thuoc co sd ha t~ng. Vai tro tich eire ciia tin dung thuong mai d eh6. Trong nen kinh tt thi tnrong dai bQ phan nguon v6n cho vay t~p trung t~p trung qua ngan hang va tu d6 dap trng nhu du b6 sung cho cac doanh nghiep va ca nhan. Trong m6i quan h~ nay tin dung d6ng vai tro trung gian nen ngan hang vira la ngirdi eho vay vira la nguoi di vay. Mua ban chiu cling la hinh thiic tin dung VI n6 chua dung nQi dung co ban cua khai niern tin dung. • • Dap img kip thai v6n cua doanh nghiep.5 Tin dung ngan hang: La hlnh thirc tin dung the hien m6i quan h~ gitta cac t6 clnrc vdi cac doanh nghiep va ca nhan.

tai tro cac du an . Cong trai dll'Qe ehia lam hai loai: 1. Hinh thiic hang hoa : ngll'oi cho yay la cac cong ty .2. Ngan hang se mtt t. Neu cac khoan no de'n han rna khong diroc hoan tra. t\f co ciia Ngan hang thi chac chdn Ngan hang se khong hoat Trong hoat dQng kinh doanh ciia Ngan hang co vai tro quan trong trong nSn _ SVTH:Nguyin Thj Thanh Trang 10 .1 Stf cftn thie't cua viec nghien cuu rui ro tin dung: kinh te'..xi nghiep .1t cd von l~n lai. 1. nharn nang eao doi s6ng cua dan ell' .3.. Bdi vay.... gia tri nii ro Ion vuot qua s6v6n dQng duoc.la mdt trong nhii'ng xu hirdng dang tang len trong hai thap ky qua do thu nhap cua nguoi dan tirong d6i eao. Trai phieu vinh vi~n: la cong trai khong quy dinh thoi han. dem lai thu nhdp chu yeu eho Ngan hang. * • • • Tin dung dili han: Diroc thuc hien bang each phat hanh cong trai Trai phieu thoi han: la loai cong trai co quy dinh thoi han cu the thuong 5 narn hoac 10 narn.. dfru tu cluing khoan. viec danh gia nii ro la trach nhiem cua cac Ngan hang.7 Tin dung tieu dung Day la loai tin dung dap irng nhu du tieu dung ciia cac tftng lop dan ell' trong xii hQi nhu mua s~m phuong tien sil' hii'u . de'n ky han khach hang.cac t6 chtrc tin dung dan ell' . xii hoi.tin dung tieu dung co hai hlnh thtic : Hinh thiic bang tiSn : Ngiroi eho yay la cac ngan hang .t6 chirc ban hang tnl gop eho nhan dan Hinh thirc tin dung nay diroc thuc hien de tai tro chinh eho tieu dung . Day la loai nii ro Ion nha't va thuong xuyen xay ra. vi phdn IOn gia tri tai san g6m co ciia Ngan hang la cac mon no eho yay va d~u tu' chrmg khoan . chinh tri. nghiep vu tin dung nhu eho yay ta't ca cac thanh vien kinh te'.3 RiJI RO TRONG ROA T DONG KINR DOANH TiN DUNG CVA cAC TO CHUC TiN DUNG 1.xfiy dung nha {'j .Kh6a iuljn tlit nghiip • • GVHD : TS Nguy~n Quang Thu Phat hanh de yay von ngan hang trung uong (ngan hang phat hanh) Phat hanh de yay v6n ca nhan va cac doanh nghiep. (nien kim). ngiroi phat hanh khong thanh toan hoac tra no du'Qe eho ngan hang. Ngoai ra cong trai con phat hanh thea pharn vi trong mrdc va nude ngoai nharn thu ngoai t~.

2 Cac loai rui ro tin dung: • Khai niem v~ rui ro Trude het ta phai hi€u v~ nii ro Ngan hang nhu sau : "RiU ro Ngtin hang La nhiing bien co' khong mong dai. no gay b6t lai eho hoat dQng kinh doanh eua Ngan hang do. • Hili TO khong thu dude nd :(rui ro tin dung) SVTH:Nguy~n Thi Thanh Trang 11 . anh huang den toan bo n~n kinh te. thiet d6i vdi hoat dong cua • CAC CONG TRUC DO LUONG RiJI RO Ty l~ tal Tang gili tr] tai san bi riii ro trong san bi riil r Tang gia tr] tai san ky ky co sinh Iii ky * 100 trong Tang gia tr] tai san bi riii ro Xacxu'truiro=---------------------------Tang gia tr] cac mon yay cao Viec do hrong nii ro Ngan hang co • • • bao cao ky bae 9 nghia vo cung to ldn : Ngan hang co them can cu xay dung Iffi suit phu hop Ngan hang xay dung chien hroc quan 19 tai san Ngan hang xay dung ht$ th6ng nii ro cho tung loai tai san cua Ngan hang 1.T. VI v~y khi nii ro tin dung xay ra se lam thiet hai mot vai Ngan hang. gay mat mat thiet hai v€ tai san.!. .~.ntflt nghi?p GVHD : TS Nguy~n Quang Thu Hoat dong ciia Ngan hang co lien quan den toan bo hoat dong cua n~n kinh cac t6 chirc va ca nhan. hie do kha nang phat sinh lay Ian sang mot vai Ngan hang khac va co th€ d§n den pha san toan bo ht$ thong Ngan hang.7" Khoa luQ. 1 te . " Trong hoat dong kinh doanh cua cac Ngan Hang Thirong Mai thtrong g~p cac loai nii ro sau: • Hili TO thanh khoiin: La nii ro khi Ngan hang khong dam bao duqc khoan ti~n thanh toan hay dap irng nhu du chi tra ngay ciia khach hang gai ti~n hay nguO'i iiy thac. Do do viec nghien ctiu nii ro tin dung la rit dn Ngan hang. Labien co' khong luang truoc duac do chu quan hay khacli quan tao ra.3.

tir do lam cho N gan hang coi nhu bi ma't khoan vO'n da cho khach hang yay . Cac Ngan hang lu6m tim kiem loi nhuan to'i da qua viec tim kiem nhii'ng lQi nrc cao nha't co the d cac mom cho yay va chirng khoan . Rui ro khe dong thirong xdyra trong tnrong hop khach hang tam thai kho khan v€ ngan quy hoac g~p kho khan trong san xua't kinh doanh ngoai * Mue 9 muon chu quan cua doanh nghiep . Riii ro vo no : d mile dO nay khach hang kh6ng con kha nang de trd no cho Ngan hang.B6ng thai Ngan hang cting cO' gang han che riii ro lien quan de'n hoat dong cho yay .Khoa lu4n GVHD : TS Nguy~n Quang Thu La nii ro xay ra khi Ngan hang kh6ng thu dUQc no (gO'c. Bay la loai nii ro g~n lien vdi hoat dong chinh ciia Ngan hang . Loai nii to nay la mO'i quan tam hang d~u cua cac tot nghifp nha quan 19 Ngan hang bdi VI nhu cluing ta da bie't " Hoat dong tin dung la loai hoat dong dem lai tren 80%lQi nhuan cho Ngan hang ". nii ro nay chiem ty trong kin nha't va anh hudng IOn de'n hoat dong kinh doanh. Rui ro tin dung hlnh thanh trong mO'i quan h~ giii'a Ngan hang va khach hang yay vO'n . no bieu hien d hai goc dO tir tha'p de'n cao : dQ thiip : Rui ro khe dong loai nii ro nay xay ra khi khach hang hoan tra no cham tr~ so vdi hop d6ng (no qua han ) > nii ro dong vdn .bdi rui ro tin dung tac dung ra't Ion de'n hieu qua kinh doanh ciia NHTM.ne'u nhu khi cho yay Ngan hang kh6ng co * Mile dQeao: tra v~t bao dam. lai) khi de'n han.nr do kh6ng co khd nang de tra no .lDg--~-----------------Tich san SVTH:Nguyin Thi Thanh Trang 12 . Nguyen nhan nay co the do khach hang tha't bai Ion trong kinh doanh. tuy nhien v~n kh6ng loai trir kha nang v€ 9 d6 no kh6ng to't ciia khach hang .lam Ngan hang bi thu hep ngudn loi nhuan va co the d~n de'n tinh trang bi pha san ne'u kh6ng co st! giiip do ciia cac Ngan hang Ian c~n va NHTM. Chi tieu do luang: Rui ro tin dung = NC!qua han T6ngdtfm! Doanh s6 cho yay (co cha't hfC!ngtrung blnh ) Riil ro tin dl.cho yay bao goi cting g6m nii ro va ma't mat. Trong kinh doanh cua Ngan hang.

Kh6a luljn tilt nghiip • Rili ro liii suii't: GVHD : TS Nguyin Quang Thu La nii ro xay ra do bien dong khong cling chieu gitra Uii suit cho ngudn von Ngan hang di yay va Hii suit thu du'Qc tu sti' dung vo'n. Thanh Trang 13 ..ty 11$ nay phan anh nii ro rna Ngan hang chip nhan ganh liy khi ho co th~ du doan du'Qc chien hudng trong nrong lai cua Uii suit .3 Tac hai cua rui ro: Hoat dong kinh doanh ciia cac t6 chirc tin dung co vai tro quan trong trong n€n kinh te"thi tnrong vi no co lien quan de"n moi hoat dong kinh te". chinh tri. • Rili ro hili dodi: La nii ro xay ra trong kinh doanh ngoai tt$ cua Ngan hang do slf bien dong cua ty gia theo chieu hirdng bit lQi cho Ngan hang.. cac khoan yay no ngoai tt$ hoac tien mat ngoai tt$ se bi nii ro khi ty gia thay d6i.3.Do cac kho khan v€ du doan nii ro !iii suit thi ty 11$ nhay cam voi lai suit ggn bang do 1. nii ro v€ chinh tri.Neu mot Ngan hang co ty 11$ nay IOn hon 1(>1) thi Ioi nhuan se thap hon neu lai suit giarn va Ioi nhuan se cao neu nhu lai suit tang . Rui ro nay lam anh hirdng de"n ke"t qua Uii 16 ciia Ngan hang tra Vi du: Lai suit ti€n cho yay giam trong khi Hii suit tra ti€n gdi hoac trai phieu phat hanh giil nguyen lam giam thu nhap ciia Ngan hang. nii ro do thien tai . 1. nii ro do thay d6i co che" chinh sach kinh te"va thay d6i chinh sach thue. xa hOi vi nghiep vu tin dung ciia Ngan hang thuong rnai la nghiep vu sinh loi chu ye"u nen khi nii ro tin dung xay ra thl khong chi tac dong de"n rieng ban than Ngan hang rna con anh hu'dng de"n toan bo n€n kinh te'. Hay noi r6 hon "Ty gia ho'i doai la gia cua mot d6ng ti€n nay tinh ra mot d6ng ti€n khac". Ngoai bo'n loai hinh nii ro noi tren Ngan hang thuong mai con g~p nhtrng nii ro khac nhu n€n kinh te" bi suy thoai. chinh tri. Ht$ qua ciia bien co' nay la lam cho Ngan hang giam thu nhap do khoang each giira hai !iii suit ngdn Iai. • SVTH:Nguyin Tde hai eua rui ro dOl vUi ml)t nglill hemg: Th. gay thiet hai v€ tai san. xa hoi cua mot quoc gia va nen kinh te' khu vue noi chung. ca Viec Ngan hang nam giil cac chtmg khoan. Chi tii~u rui ro Hii sua't : Tich san nhay cam vO'i liii sua't Riii ro Hii sua't =------------Tieu san nhay cam vO'i liii sua't f)~c biet vao cac thoi ky rna !iii suit co Slf bien d6i IOn .

lccac quy du tru. Trong nen kinh te' thi tnrong cac hien nrong kinh te' bien dong thuong la da dang. ngiroi lao dong kh6ng co e6ng an viec lam. ngan hang kh6ng du bit d~p chi phi b6 ra trong hoat dong tin dung nhu thu nhap cho nhan vien. thieu v6n kha dung. cho yay kh6ng thu h6i dtt<. h~u qua ciia nen kinh te' bi khung hoang. thl n~n kinh te' the' gidi it nhieu cling bi anh huong nhu (cuoc khung hoang kinh te' Chau A narn 1997). loi nhuan tin dung kh6ng c6 cho nen kh6ng bit d~p n6i va md rong dtt<. tuc nii ro v~ thanh toan. hoat dong cua Ngan hang mang tinh xii hoi cao nen khi nii ro tin dung xay ra vdi Ngan hang n6 se c6 anh hudng ra't IOn d6i vdi n~n kinh te'. Ne'u d quoc gia c6 quan h~ nho thi gia col chi tang d mot sO' mat hang va chi d mot so quoc gia c6 quan h~ xua't nhap khfru. Mire dQ thiet hai tuy thuoc VaG quan h~ kinh te' cua m6i nude. viec du toan cac hoat dong thi trttong chi mang tinh cha't nrong d6i. Ttr do lam cho tlnh hlnh an ninh qucc phong them phirc tap.. triet tieu nen kh6ng th~ tie'p tuc kinh doanh. t6 chirc kinh te' bi ngung tre. Til' d6 gay tam ly hoang mang 10 sd trong nhan dan.Ne'u nli ro xay ra d quy m6 IOn va lay Ian rong. nan tha't nghiep gia tang. Ngan hang thieu ti~n chi tra cho khach hang. • Tac hai rui ro dOl vui nell kinh Ie: chinh tri xii hQi : Neu nii ro xay ra d quy m6 IOn va Ian rong ra toan bo nen kinh te tht se lam eho moi hoat dong ciia cac doanh nghiep.qu6c phong: . bon co hQi co di~u kien gay r6i. tam ly ngttoi dan ba't an. kh6 dam bao tinh chinh xac. khi nii ro di~n ra vdi Ngay nay trong di~u kien nen kinh te toan du quy me ldn. SVTH:Nguyin Thj Thanh Trang 14 / . qua trlnh thanh toan se bi gian doan. doi s6ng ngttoi lao dong gap kh6 khan. Ne'u cho yay rna kh6ng thu h6i dtt<. chi phi bo ra thea doi quan Iy khoan no . san xua't kinh doanh bi cham lai. til'd6 lam cho tlnh hlnh chinh tri xii hQi kh6ng 6n dinh.lcno.lcno thl phdi Ia'y ngudn v6n tlf c6 d~ thanh toan cho von huy dong. suy thoai se di~n ra.nlift nghiip GVHD: TS Nguyin Quang Thu Dung d g6c dO Ngan hang. chinh tri.Kh6a luQ. kh6ng tin tttdng. * D6i vOi an ninh . Neu ty I~ nii ro cang cao se d~n de'n viec 16 liii va di de'n pha san vi ngudn von cua ngan hang chu ye'u la nguon huy dong. khau hao tai san. Ben canh d6.. gay tac hai nghiern trong de'n n~n kinh te' cua quoc gia. * D6i vOi chinh tri xii hoi: Ngay nay. Trong cac giai doan khung hoang kinh te'va suy thoai. d~n de'n loi nhuan trong kinh doanh tin dung bi thu http. Do vay.. xii hQi nhir: san xua't bi dlnh tr~ VI thieu von. t~ nan xii hoi phat tri~n.. qua'y nhi~u . nha nude khong ki~m soat n6i. Thl day ding la thoi co cua cac the' hrc thu dich. • Tac hai cua rui ro dOl vO'inin kinh It tht giOi: hoa. riii ro co th~ xay ra nhieu.

..1cno Ngan hang. khong tra duc. td chuc kinh te:' ? Khi cac doanh nghiep hay t6 chirc kinh te' g~p phai nhii'ng nguyen nhan sau day se khong hoan tra dUQc no yay ciia ngan hang: .. quan h~ dftu tu rnrdc ngoai nhieu.4 Sti e§n thie't ella viee phan tieh rlli ro tin dung: Qua nghien ciiu.4.1 Nguyen nhan rui ro til phia khaeh hang: • DOl vfli khtich hang lQ doanh nghiep. Do d6.. nhung cai thiet hai can Ion hon d6 la uy tin ciia ngan hang. . . Ne'u khong chan dung kip thai se d§n de'n pha san hang loat cac Ngan hang. vS N6 c6 th€ la dftu m6i ciia cuoc khung hoang vS ali chinh hoac kinh te' xa hoi khi khung hoang xay ra (j mot Ngan hang.. . 1. viec phan tich tin dung phong ngira han che'rui ro la viec lam thimng xuyen. thien tai. . cong ty tai chinh. 16 • SVTH:Nguyin DOl vfli khtich hang lQ h6 nong dan: Th. T6m lai cac nguyen nhan tren d€u d§n de'n ke't qua la doanh nghiep bi hoac pha san.Thi tnrong cung ca'p v~t nr nguyen lieu bi bien dong thea chieu hirdng xa'u.4 CAe NGUYEN NHAN GAY RA RUI RO 1. Nham g6p phdn nang cao hieu qua cua cong tac tin dung han che'de'n rmrc thap nha't nhii'ng t6n tha't. cac doanh nghiep . nii ro xay ra. mot qu6c gia va tham chi d6i vdi qu6c te'.Tai nan ba't ngo xay ra tai doanh nghiep nhu hoa hoan. lau dai khong chi d6i vdi cac nha nghien ctiu khoa hoc rna con ca cac nha lanh dao cac N gan hang thuong mai va nhii'ng can bo c6 tam huyet vdi nganh cftn danh nhieu cong stic tri tue. xa hoi ma't long tin.Nang hrc chuyen rnon va uy tin ciia ngiroi lanh dao bi giam tha'p d§n de'n vi~c quan 19 doanh nghiep khong hieu qua.Thi tnrong tieu thu bi canh tranh. . phan tich tac hai cua nii ro tin dung. tit d6 da cho cluing ta hi€u bie't duoc cac tac hai cua n6 khong chi d6i voi mot Ngan hang rna con tac hai de'n mot h~ thong. ca Nhu V<lY: Rui ro xay ra tlnrong xuyen tao cho Ngan hang nhieu t6ntha't tai chinh. . "A 1. khi nii ro xay ra khong chi c6 gia (j mot sO'mat hang tang rna keo thea nhieu Iinh vt!c kinh te' khac . d§n de'n xao dong thi tnrong chimg khoan ciia m6i qu6c gia...Doanh nghiep sa dung v6n sai muc dich.Khoa luijn tot nghifp GVHD: TS Nguyin Quang Thu Ne'u (j qu6c gia c6 tiem hrc kinh te' manh.. Thanh Trang 15 . tai nan lao dong ba't ngo .3. loi nhuan giarn. Nhii'ng t6n tha't d6 IOn hon t6n tha't tai chinh ra't nhieu Iftn. kh6 khan trong vi~c tra no.

Thu nhap khong 6n dinh. chu quan v~ khach hang. khong ton trong uy tin ban than.4.Hoan canh gia dlnh kho khan. vi nguyen nhan nay narn ngoai rnu6n cua con nguoi nen chi co the co bi~n phap phong va tranh giarn thi€u rui roo Trang 16 SVTH:Nguy~n Thi Thanh .2 Nguyen nhan tu phia ngan hang: • Do ngan hang chay theo loi nhuan. quy trinh tin dung. kinh doanh. ngan hang du trii' qua it v6n so vdi nhu du dam bao thanh toan.Khoa iuijn day: tot nghifp GVHD: TS Nguy€n Quang Thu D6i vdi ca nhan co yay v6n ciia Ngan hang khi g~p phai nguyen nhan sau .Do tai nan lao dQng ba't ngo. . thong tin cung cap chua d§y du. sa dung v6n sai muc dich. hieu qua. 1. thieu chinh xac : . . clul • Do chinh sach kinh te' cua nganh chua phu hop nhir: lai suat cho vay. • Ngan hang dt! tnr qua nhieu v6n.Tir do thirc hien cho yay khong dung thti tuc trinh ttl. • Do co cau ngan quy thanh khoan khong hop ly. din de'n bi dong von. tin chap drn co'. chinh cac chinh sach. .Ca nhan va gia dlnh thieu nang hrc phap ly. co che' the l~. • Ngan hang thieu thong tin v~ khach hang nen khong du doan dUQc nli ro d6i vdi mot khoan yay. sau khi cho yay. chi nhin tha'y cai lei tnroc mat rna bo qua nhtrng rui ro tiern §'n .Y thiic tra no kern.Do can bQ tin dung. Nguyen nhan nay xua't phat tu h~ thong thong tin phong ngira rui ro cua ngan hang chua hoat dQng co hieu qua. tnrong hop nay se din de'n ngan hang bi rna't kha nang thanh toan.Trinh dQ hi€u bitt thap nen khong ap dung dUQc thanh nru khoa hoc ky thuat vao san xua't.Do can bQ tin dung thieu dao duc ngh~ nghiep din de'n thong d6ng vdi khach hang nham thu loi ca nhan.3 Nguyen nhan khac: y Day la nguyen nhan co the la ba't kha khang. 1. . can bQ lanh dao yeu hoac thieu chuyen mon. . . sa dung v6n khong co Ca hai tnrong hop du hoac thieu v6n d~u din de'n nii ro cho Ngan hang. gia tang doanh s6rnd rong thi tnrong. trong. thien tai Iii lut. khong chap hanh nghiem tnrong. khong ki€rn tra tnroc. cac the l~ quy trinh nghiep vu v~ the' chap.4.

so GlAo Dl)C v A 8Ao ".Kh6a 'u4n tift nghi?p • Do thien tai hoa hoan .. tit d6 dan de'n nii ro lam aob hu'dng de'n ngudn v6n kinh doanh va uy tin ciia Ngan hang. Thanh TAO . • Do thay d6i thi che' ehe' chinh GVHD : TS Nguy2n QUIlng Thu trio • Do bien d<)ng khung hoang kinh t6 trong khu Vf!e.N \ . -: SVTH:Nguyin Th. • Do thay d6i tY gia h6i doai. . Qua nghien et1u ba loai nguyen nhan gay ra nli ro trong hoat d<)ng tin dung ciia Ngan hang thl nguyen nhan do khach hang va Ngan hang gay ra nii ro la hai nguyen nhan dang 10 ngai va phai diroc quan tam. • Do lam phat suy thoai n~n kinh te'. Vi chinh cac nguyen nhan nay da lam cho nQ qua han gia tang.I (-171 .He Trang 17 THUVIE..

TANMYCHANH NHAN DAN GIANG SVTH:Nguy'in ru Thanh Trang 18 ..THO-TIEN THANH PHO MY ~ -.ntot nghiip GVHD : TS Nguy'in Quang Thu Phdn II GIOI THIEU • . ~ . so LUOC VE • QuY TiN DUNG ..Khoa lruJ.

dtn ngay 27/7/1993 Thii nrdng Chinh phil ky Quyet dinh sO' 390ITTG d~ tri~n khai de an thi di~m thanh l~p Quy Tin Dung Nhan Dan (QTDND) thea mo hlnh mdi dU<jc Chinh plni CANADA tai trova giiip do ve m~t nghiep VlJ.600. Sau hai phap lt$nh nay.tin dung .2 Cd cA'u t6 chic bO may va quan If : • Dia di~m va nhAn sli: Dia di~m: . Diroc thanh l~p va chinh thirc di vao hoat dQng ngay 15/8/1999 vdi ngudn v6n dieu It$ 135. ban.ngan hang . trong khi do cac HTX tin dung hoat dQng thea co cht cu.000 nam .1. yeu c~u san xuar kinh doanh da dang. Do do. khong chuyen hudng kip nen lam vao tlnh trang h€t site kho khan. phap lenh ngan hang. VND. Quy tin dung nhan dan Tan My Chanh duc. La mQt t6 chtrc tin dung hop tac xii (HTX) hoat dQng nhir mQt ngan hang thuong rnai c6 ph~n nong thon vdi quy rno nho. nhiem VlJ ciia t6 chile nay cho vay v6n d6i vdi nong dan.. x6m.fc ra doi cling trong hoan canh kinh tt n6i tren.fCphat tri~n kinh tt .1990 do nen kinh tt chuyen sang co cht thi tnrong . HTXlTD va cong ty tai chinh . cdi thien doi song. co hon 70 HTXlTD du dieu kien phap ly d~ ngan hang nha mrdc cho hoat dQng trd lai. Dia ban nong thon rQng ldn. lang .1 Qua trinh ra dffi: vA PHAT TRIEN CVA Qut TiN DUNG NIlAN Quy tin dung (QTD) nhan dan ngay nay.1. tien than ciia no la Nha tin dung san xua't .Nam 1989 .nong thon ngay cang Ion va ra't buc thitt hien nay cling nhu lau dai vdi chien luc.1 LICH sir HiNH THANH DAN TAN MY CRANH 2. SVTH:Nguyin Th. ngung hoat dQng.. D€n ngay 24/5/1990 nha mrdc ra doi hai phap lt$nh: Phap lt$nh ngan hang nha nude.n tot nghiip GVHD : TS Nguy2n Quang Thu 2. dii danh da'u mQt budc ngoat quan trong ve kinh tt va tien tt$ . muc dich cua t6 chirc nay d~ dap img nhu c~u v6n cho san xua't va doi song vdi nong nghiep .diroc Bac H6 ky sAc lt$nh sO' 1O/SL d~ thanh l~p.xii hQi ciia da't mroc. nha't la nong dan ngheo d~ phat tri~n san xua't. hlnh thanh til' 64 c6 phdn thirong xuyen va 100 c6 ph~n xac l~p du<jc chia liii vao cu6i 2. dn ph at huy hoat dQng kinh doanh cua ca ngan hang thirong mai va QTDND thl mdi dap ung diroc yeu c~u huy dQng v6n va cho yay.. Tuy nhien cac HTXlTD nay hoat dQng c~m chirng.Khod luQ.Tru sd QTD Nhan dan Tan My Chanh d~t tai: sO'04 quoc IQ 51 Tp My Tho Tinh Tien Giang. quy mo v6n nho be. hang loat HTX tin dung khong co khd nang chi tra . dtn nam 1956 d6i ten thanh Hop tac xii (HTX) tin dung . Thanh Trang 19 .. nha't la kinh tt hQ dtn t~n a'p.

tin dung : 2 nglioi Nguyen Thanh Hung .T6 tnrdng -} BQph~n kho quy: 1 ngiroi -} co Thi Nho Thii quy Sd d6 t6 ehue eua h~ th6ng QTD nhin din . .GVHD : TS Nguy2n Quang Thu ._----------------.Dien thoai giao dich: 073.1 [ QTDcdSd I I QTDc(/so I I QTD cdso I I QTDcdSO I I QTDcdSO I SVTH:Nguyln Thi Thanh Trang 20 .HQid6ng quan tri: 5 thanh vien -} Ong Le Ngoc H6a : Chii tich HDQT._._._.e Minh Anh -} Giam d6'c di~u hanh Ban Di~u hanh cua QTD Nhan dan Tan My Chanh: : Ba Nguyen Thi Bach Cong -} BQ phan ke"toan: 2 nglioi.850234 NhAn sIt: .. -} Ong Nguyen Van Thach : Ph6 chii tich HDQT._._._. -} Ba Phung Thi Li€u UyvienHDQT : Uy vien HDQT -} i. QTDkhu v¥c j QTDkhuv¥c . -} Ke"toan trlidng: Vo Thi Tuyet -} BQphan ki~m soat ._-_.

QTD co m('>tkh6i hrong cac nhiem vu kha ldn. Ngoai cac nhiem vu tren. Cho yay trung han tuy theo tinh eha't kha nang ngudn von va hieu qua cua thanh vien yay v6n. trung han d6i vdi cac thanh vien. Lam dich vu tin dung eho cac t6 chrrc tin dung khac du'<. Nhu v~y vdi nr each la mQt phap nhan. thong ke thinh thi theo ehe' dQ quy [H2] dinh va theo yeu e§u cua QTD TW. trung va dai han cua cac ca nhan va t6 chirc kinh te'. Chap hanh d§y dd bao cao tai chinh. A' ~ " BQ PHJN KHO QUY 2. nong thon. GIAM DOC DIEU HANH . dich vu sinh hoat.3 Chuc nang va nhitm vu: BQ PHJN TiN D1jNG * Huy dOng v6n: • • Khai thac ngudn v6n ngdn han. xii h('>i. dCJis6ng. SVTH:Nguy~n Thi Thanh Trang 21 . QTD Tan My Chanh con phai thuc hien cac nhiem vu khac nhir : NQP thue'd§y dd theo lu~t dinh. t6 clurc kinh te' d~ san xua't kinh doanh. Nhan ti~n gdi khong ky han v6n: va dinh ky b~ng dBng Vi~t Nam. * Cho vay v6n: • • • Cho yay v6n ngdn han.Je lu~t eho phep. Hoat d('>ng nhu mQt ngan hang e6 phdn nong nghiep.KhoaluQntmngh~p GVHD : TS Nguyin QUtlng Thu Sd d6 t6 ehue ella OTD Nhin Din Tin My Chanh HQI BONG QUAN TRJ A ~ 7 BAN KlEM SOAT A? .1.e va cac t6 chuc tin dung khac. * Tie'p nhan • Diroc yay v6n cua quy tin dung trung irong va quy tin dung khu vrf. dam bao thu hBi v6n.

430 28.957 3.3.2%so vdi nam 2000chu yeu Ia v6n dieu tie't cua Ngan hang ca'p tren h6 tro.Cu th€ nam 2001 tang 20% so vdi nam2000 vanam 2002 tang 62.3 114.6% so voi narn 2001 do anh hirdng ciia lai sua't huy dQng thap . nang cao char IU<.6 120..mat khac ve cong tac hoat dong kinh doanh du'<.7 114.050 7.Ic h6 tro ve nguon v6n cua Ngan hang Cong su' Thirong tinh Tien Giang .' TS Nguyin Quang Thu DOANH TIN DUNG CUA QUY TIN .kheS khan ella Quy TIn Dung Nhan Dan Tit bang 1 ta thay : Tan My Chanh 2.9 -Ngu6n van -V6n huy d9Dg 63.901 122.. Bang 1 :TInh hlnh kinh doanh ciia QTD Tan My Chanh narn 2000-2002 nhu sau : DVT : Tneu d~ ong 'A Chi tieu Nam2000 Nam 2001 Nam2002 200112000 (%) 2002/2001 (%) 151. co tinh thfin trach nhiem cao trong cong SVTH:Ngllyin Thi Thanh Trang 22 . M~t khac tinh hinh phat tri~n kinh te' cua xa va TP ngay mot nang len.913 4. __ :.Ing hieu qua kinh te doi hoi von dfiu nr cao rna nong dan khong du v6n .Ic nhirng nii roo Quy Tin Dung Tan My Chanh co du'<. Dir nd qua cac narn deu tang. giiip Quy Tin Dung virot qua moi kho khan thii' thach tranh du'<.7 -Du Dc! -Thu nhap .vat nuoi.2 121.026 6.523 3. " A GVHD.502 77.d~ dang tiep c~n nghiep vu Ngan hang mdi nha't d~ phuc vu khach hang co hieu qua cao . Trong do v6n huy dong nam 2001 tang 21.470 4.0 98.Ic dQi ngu can bQ quan 19 cung nhu nhan vien co nghiep vu .5 121.Thu lai Ngu6n von narn 2001 tang 22.dn su h6 tro v6n ciia Ngan hang. 2. _ Khoa lu(in tfit nghi?p 2.1 Thuiin ldi Quy Tin Dung Nhan Dan Tan My Chanh narn a vi tri kha thuan loi . nha't Ia san xua't theo hudng tharn canh tang vu va da dang hoa cac loai cay tr6ng .2 TIN" "IN" "OAT DQNG KIN" DUNG Nhan dan Tan My Chanh .800 4.r ':'" r '_ .816 34.3% so vdi narn 2001 nguyen nhan tang do nhu du v6n yay cua nong dan ngay cang cao va dinh mire cho Yay san xuat tang len 1 Ha hia tit 05 trieu len 07 trieu d6ng .3 Danh gia chung v~ thuan ldi .694 56.398 7.4 162.264 116.282 4.co chuyen men .0 121.? _ .6% so vdi narn 2000 can narn 2002 thi giam 1.

Da s6 v6'n yay ~p trung vao s6 nong dan san xu~t tr6ng lua va chan nu6i nhung gia ca thap lam cho nong dan khong c6 l(ji vi v~y kha nang tra no Ngan hang g~p nhi~u kh6 khan ..p GVHD: TS Nguyln Quang 771" tac . Dia ban r<)ngdo d6 viec gii'i gi~y bao nQ d€n han . d6'i nrong d~u W nang d~n qui mo tin dung ca y~ s6 dia Iu'c. em cling xin g6p them m<)ts6' y ki€n nham cdi thien t6't hon tinh hinh hoat d<)ngtin dung cua QTD Tan My Chanh . nAng cao hieu qua hoat d<)ng tin dung cling nhu tim ra nhtrng gidi phap de phong ch6'ng nli ro trong hoat d<)ng nay.2 Kh6 khiin Chua huy d<)ngh€t ngudn v6'n trong d~i b<)phan dan chnng d~ tham gia diu ttt md r<)ngsan xu~t . SVTH:Nguyln Thi Thanh Trtmg23 .fC long tin vdi khach hang. Nho c6 sl1 giup do nhiet tmh cua chinh quyen dia phuong ginp cho Quy Tin Dl.fngin chat hrong tin dung.c6 uy tin tao du'c. an c~n lich thiep khi giao tiep vdi khach hang .mg md r<)ngdu'c..can b<)tin dung g~p khong it kh6 khan trd ngai Ngudn y6'n yay khong du'Qc sii'dung m<)teach c6 hieu qua cua m<)t s6 n6ng dan din d€n viec tinh toan lam an khong dat hieu qua kinh t€ cao . Mac do QTD da c6 htmng gidi quy€t nli ro mang lai hieu qua.fC ban..nod /uljn tift ngh. Em xin d~ c~p ph~n nay d phdn ti€p thea .til' d6 tao du'<jcm6'i than thi!t vt1i )(bach hang . van d~ khong phai chi nhln vao nhtrng u'U diem d6 rna di~u co ban la phai c6 hirdng kh~c phuc nhfi'ng t6n tai.th~m dinh xet duy~t cho yay . Tren day la nhfi'ng u'U diem va nhfi'ng t6n tai trong hoat d<)ng kinh doanh ti~n t~ tai Quy tin dung TAN MY CHANH .3. l 2.

. SVTH:Nglly~n Thi Thanh Trang 24 .n tift nghifp GVHD: TS Nguy~n Quang Thu PhOn III PHAN TICH HOA T DONG • • .. TIN DUNG VA RUI RO TIN DUNG • • T~I QTD NHAN DAN TAN MYCHANH TP MY THO .Khod luq.TIEN GIANG ..?.

1ciarn thi~u t6i da. cac chi phi kinh doanh phai dll'<.2 Vai Iro cua liii suiit : Uti suit Iil cong cu d~ kich thich tie't kiern hoac kich thich tieu dung khi Chinh phu muon dan cluing tie't kiem nhieu .1. Lai sua't cho yay > Lai sua't huy dong Lal suat cho vay = Liii sua't huy dQng + chi phi + thue' + l(ti nhuan 3. g SVTH:Ngllyin Thj Thanh Trang 25 . Lai suit la cong cu d~ dieu tie"t nen kinh te'VI mo .1 Phiin Tich Tznh Hinh Iiii Suiit 3. giam chi phi thl tang Hii suit huy d(>ng v6n d~ thu hut s6 tien nhan r6i trong dan chiing . khong che larn phat va kiern che'ty gia . M6i loai Uti suit Quy tin dung co each tinh hop Y d~ co th~ huy dong dll'qc nguon v6n trong nen kinh te"vita co th~ cho vay phat tri~n kinh te"va tieu dung thea cong thitc sau: Liii sua't huy dQng =ty I~ lam phat (%) + liii sua't thl1c danh nghia Uti suit thuc co th~ < 0 hoac > 0 phu thuoc vao cac ye"u t6 : Riii ro ve sll pha san cua t6 chirc tin dung va con la phan thirong dong vien cho ngll'oi dll'Qc huy d(>ng .1 Binh nghia liii suiit Lai sutt 1ft gia cii cua tien vay diroc do lll'ang bang ty l~ % tren s6 tien vay rna ngiroi di vay phai tra trong mot thai gian nhtt dinh .1i nhuan cao hon nhieu so vdi Uii suit tin dung mdi co I<. chinh phil dung !iii sua't d6 dieu hanh chinh sach tien t~ .Doanh nghiep bAt buoc phai dat ty suit I<.nguoc lai giam Uii sutt d~ tang cuong dffu nr phat tri~n giarn s6lll'qng tien tie"t kiern.1i nhuan.1. phai sil' dung d6ng v6n mot each tie't kiern .Khoa luljn lot nghi~p GVHD : TS Nguy'in Quang Thu 3. Lai suit la cong cu thtic d~y cac doanh nghiep san xua't kinh doanh co hieu qua hon . tang rmrc tieu dung. Lai sua't = LC1i tuc tin dung van tfn x 100 % dung Tuy thuoc vao loai von d~ xac dinh loai lai sutt d6 la Uii sutt huy dong hay Uii sutt cho vay .

523 3.264 trieu d6ng tang 27.10%.lRgTan My Chanh To co bilu dli sou: Trieu d6ng 2000 1000 o 2000 2001 2002 Nhin vao d6 thi 3 ta thay ngudn v6n huy dQng cua QTD qua cac nam d~u tang. BaDe 2 Thu nhll.570 trieu d6ng tang 9.37% so vdi d~u nam 2001. Ngu6n v6n tin dung chii yeu la ngu6n huy dQng tir v6n tam thoi nhan r6i ciia cac t6 chtrc. Thanh Tmng26 .5% 4. Bay SVTH:Nguyln Th.. Do nh~n thac dtt<jc mong mu6n md r(Jng kinh doanh.568 trieu d6ng thi den cu6i nam 2001 huy dQng du'<_jc 3. don vi kinh t6 va trong dan cu'. Cu6i nam 2002 nguon v6n huy d(Jng 3. QTD phai ~p trung huy dQng v6n.2 PHAN TicH TINH HINH HUY ruNG VON Bang 3: Tinb hinh huy d(Jng vffn I{li Quy Tin Dl.282 4.901 99. Nam 2000 huy dQng 2.502 99.264 99.Ptil Iii vay ciia Quy tin dung Tan My Chanh nam 2000-2002 • DVI' : Trieu D6ng Chi tieu Thu nbll-p Thu Iii Ty I~ thu Iii Ithu nbll-p Niim 2000 Niim 2001 Niim 2002 3.GVHD : TS Nguyln QUIlng Thu Cuci cung lai sua't la phuong tien giup Ngan hang dat muc tieu I<_ji nhu~n ciia minh.7% Qua bang 2 tren cho ta tha'y thu nhap du'<_jc tir!iii d Quy Tin Dung Tan My Chanh hang nam co tang cao va chiem tY trong ldn d6i voi thu nhsp cila Quy 3.4% 4.913 4.

Khod lu4n tift nghi. De'n cu6i nam 2002 dat 510 trieu d6ng/ngu'CJi. nong thon. SVTH:Nguyln Th.1c i~u th] b qua so d6 sau: Bting4 12000 '<0 "0 10000 8000 6000 4000 2000 9978 10049 ~.309.28 trieu d6ng/ngu'C1i. Mac du nc blnh quan tinh theo m6i mQt cong nhan QTD len Wi 1. o Nitm2000 Narn 2001 Nitm 2002 V<1ibi~u d6 4 tren cho tha'y QTD Tan My Chanh da tich cue md rong quan h~ tin dung. Cu th~ nam 2000 t6ng du no dat 7. 3. doanh so' cho yay ngay mQt tang nam sau cao hon nam tnroc.p GVHD : TS Nguyln QUIlng Thu la yeu to' tac dQng tich eire cho viec dap ung kip thC1inhu c~u v6n cda cac t6 chirc kinh te'va thanh vien yay v6n.85 trieu d6ng/ngu'oi va nam 200 1 dat 466.473 trieu d6ng. Di doi v<1iviec md fQng quy mo. d6i nt<jng. Ngudn v6n huy dQng tinh tren d~u ngu'CJicila cac can bQ nhan vien tai QTD nam 2000 dat 366. Ke't qua hoat dQng kinh doanh du'<.39 l~n so vdi nam 2000.52% so vdi nam2000. khong phan biet cac thanh ph~n kinh te'. Cu6i nam 2001 t6ng du no dat 10049 trieu d6ng tang 0. de'n cu6i nam 2001 t6ng du nc dat 9978 trieu d6ng tang 33. Nam 2002 t6c dQ tang du no khong ldn so vdi 2 nam tnroc tang ngudn v6n huy dQng tai QTD thip do anh hirdng ciia thien tai. hieu qua ciia v6n tin dung va dam bao kha nang thanh toan cho khach hang.3 PHAN TICH TINH HIND CDO VAY VON Trong cac nam qua muc tieu hoat dQng tin dung cila QTD nham phuc vu du'ong ldi d6i moi phat tri~n kinh te' nong nghiep. Nhit la kinh t6 hQ gia dtnh. m~t khac phai dam bdo chit hrong.71 % so vdi nam2000. gip 1. nong dan mit mila.5 trieu d6ng/ngu'CJi. Thanh Trang 27 .

540 153 1.n tift nghiep GVHD : TS Nguyln Quang Thu 3.780 2.993 850.850 580 250 23 366 116 55 11 Bang 6 DII nd phlin theo nganh nghi kinh tt niim 2001 • • • • San xult nang nghiep Kinh doanh dich vu Nganh ngh€ Sinh hoat 7.982.225 2.257 18 370 180 90 9 SVTH:Nguyin Thj Thanh Trang 28 .Khoa luQ.005 748 1.3.750 369.1 Doanh so~ vav phlin cho theo nganh nghi: Ta c6 bang t6ng hop s61ic$u ciia cac narn nhu sau: BangS DII nd phlin theo nganh nghi kinh tt niim 2000 • • • • San xult nang nghiep Kinh doanh dich vu Nganh ngh€ Sinh hoat 4.

473 trieu d6ng vdi 548 ho tang so nam 1998 Ia 2. cho yay sinh hoat doi s6ng 18 trieu d6ng. cho yay nganh nghe khac 402 trieu d6ng vdi 100 hQ (chiern 1.225 trieu d6ng vdi 370 hO (chiern 72.001 trieu d6ng.978 trieu d6ng. Qua phan tich cho thify d6i urong eho yay t~p trung vao san xua't nong nghiep d€ ho yay mua v~t nr.vdi 190 hQ (chiern 20. Ngoai ra QTD con cho yay sinh hoat doi s6ng IA 50 trieu la d6ng. kinh doanh dich vu va rift it ho yay sinh hoat doi s6ng.HO kinh doanh dich vu 2.005 trieu d6ng vdi 748 trieu d6ng vdi 180 hO (chiem 20%) . SVTH:Nglly. trong do.96%) . trong do cho yay san xu§t nong nghiep 7.050 519 2. eho yay s6 ho san xua't nong la 4.94%).7) tren eho thay du no eho yay cac narn d~u tang nhanh.780 trieu d6ng.ntilt nghifp GVHD : TS Nguy~n Quang Thu Bang 7 DII nd phan theo nganh nghi kinh tt nam 2002 • • San xua't nong nghiep Kinh doanh dich vu Nganh nghe Sinh heat 7.53%). Trong do.Khoa iu/j. Qua phan tich cho tha'y ddi nrong d~u tu cua QTD chu yeu la hO nong dan. * Niim 2001 : doanh * Niim 2002 : Doanh s6 cho yay dat 10.04%) . cho yay sinh hoat la 23 trieu d6ng (chiem 0.04%) . cho yay nganh nghe khac la 153 trieu d6ng (chiem 2.480 2.350 trieu d6ng .505 trieu d6ng (tang 33.03%). hO kinh doanh dich vu 2. vdi 116 hO (chiem 63.480 trieu d6ng vdi 405 hO (chiern 74. ti~n thue rmrdn nhan cong gop phsn tang nang suift san hrong hang hoa nong nghiep. vdi 366 hO (chiem 63. thu6c trti' sau. * Niim 2000 : Doanh s6 eho yay 7.4%). cho yay nganh ngh~ khac lA 748 trieu d6ng (chiern 7.282 402 50 405 190 100 12 • • Qua cac bang t6ng hop s6lic$u ( 5. phan bon.n Thi Thanh Trang 29 . cho yay s6 hQ san xuift nong nghiep 7. vdi 649 ho tang so vdi narn 1999 la 2.6.008.049 trieu d6ng voi 707 ho -tang so vdi nam 2000 IA 71 trieu d6ng (tang 0.HO kinh doanh dich vu 2.06%) .96%) .71 %).540 trieu d6ng.4%) .718 928. s6 cho yay 9.

3.473 9.049 7. * 2000: Du no tang khong cao so voi nam1999. vi 19 do nao do khach hang v~n chua tra dll'Qc hoac khong the tra no.978 10. Cac khoan no khong the thu h6i hoac thu h6i khong dung han chinh la nii ro tin dung rna cac ngan hang thuong mai g~p phai. sai hen khi he't han sii' dung thea thoa thuan ngll'oi di vay. no the' hien qua du no qua han va nc co van d€. gia ca thi tnrong. sa SVTH:Nguyin tt« Thanh Trang 30 .Do do.Nguyen nhan chii ye'u do thien tai ma't mua. QTD phai dung de'n cac bien phap xii' 19 de thu h6i hoac thu dll'Qctoan bO khoan no. Nen han che'dll'9C no qua han mot phdn hQ nong dan san xuat hia dll'Qcmua.2 Cd ca'u dtt nd: Bang 8 Ta co bang sf/ lieu sau: 2000 2001 2002 7.3.3.Khod lu4n tilt nghifp GVHD: TS Nguyin Quang Thu Qua s61ieu tren ta tha'y mire tang doanh s6 cho yay cua 2001 so vdi nam 2000 la tha'p do nam 2001 cong hie huy dong von con g~p nhieu kho khan nhu thien tai.049 35 32 98 Qua bang 8 phan tich co ca'u du no ta tha'y : Niim 2001 va 2002: Du no cho yay khong bien dQng ldn nhirng no qua han lai cao. MQt s6 doanh nghiep tu nhan lam an 16.473 9. hQ kinh doanh dich vu hoat dOng co hieu qua . QTD ra't kho thu no. gia tri dll'Qchoan tra thong tlurong ldn hon gia tri hie cho vay.3 Nd qua han phan theo thai gian: * Niim Do dac tnrng cua tin dung la cho yay co hoan tra. ma't mila va bi cac ngan hang thuong mai canh tranh.978 10. phftn chenh lenh nay chinh la gia ca ciia tin dung rna QTD qll'QC hirdng va ngtroi di yay chi dung v6n tien te tarn thoi trong mQt thoi gian nha't dinh.Do do no qua han giam dang kl 3.

1 qua han tu 181 ngay ~ 360 ngay chiern ty trong 57. sa ti€n 1. Vi n6 lam giam thu nhap. nam 2000 du no qua han chiem 1.. c6 xu huang tang anh huang de'n hoat dong kinh doanh ciia QTD chua c6 hieu qua va de'n narn 2002 du n<.Khoa /uq. Tir sesli~u tren cho tha'y du no qua han cua 1999 n<.1u 181 ngay de'n 360 t ngay. nam 2001 du n<.25% tren t6ng du no.09 98 30 100 30. Ty trong du no qua han tren t6ng du 2.86 8 12.91 56 57. tu d6 thu hep quy mo kinh doanh.61 1 2. lam giam kha nang cung irng vesn tin dung cho nen kinh te' va anh hirdng tnrc tie'p de'n l<.n tot nghi~p GVHD: TS Nguy~n Quang Thu Bang 9 Tlnh hlnh nf! qua han tal QTD Tan My Chanh .92 SfI ti€n 98 Ty te 2.tn tu 180 ngay tra 35 34 100 97. Thanh Trang 31 .89% tren t6ng du no.f qua han theo thai h. Dti a)N<.89 100 87. Nhtrng khoan no nay co th~ d~n de'n no qua han kh6 doi va c6 th~ d~n de'n khong th~ thu h6i va mang lai nli ro cho QTD Tan My Chanh . SVTH:Nguyln Th.14 n tren 360 12 1225 Qua bang 9 tren ta tha'y du no qua han qua cac narn c6 xu huang tang d~n. Dieu nay Quy tin dung phai quan tam va n c6 nhtrng bien phap kip thai nham ngan chan nhirng nii ro co th~ xay ra.1i huan cua QTD Tan My Chanh .14 62 54 35 1.29 62 Ty u 1.29% tren t6ng du no.92% tren t6ng du no va de'n narn 2002 du no qua han chiem 2.14% va tren 360 ngay 12.fqua han chiem 1.

NQ qua han tren t6ng du no den nam 2002 tai QTD Tan My Chanh la 2.5%.25% tren du no qua han loai kh6 doi. nharn quan 19 cong tac rui ro tin dung mQt each chat che hon.523 85323 S6ti~n chua thu 3. Day la di€u dang bao dQng .477 trieu d6ng thuoc loai no kh6 doi (tren 360 ngay) chiem 5..523 trieu d6ng.85% tren no qua han. ty lc% qua han tren 720 ngay 25.71 % tren t6ng no qua han. • Niim2000 :N(I qua han thu dUQc no qua han 31.06% tren t6ng du no qua han .. chiern 84.2 trieu thuoc loai nQ kh6 doi (tren 180 ngay) chiern 9. con 9. • Niim 2001: NQ qua han thu diroc 52. con 3.8 52. QTD dn phai c6 bien phap thich hop don d6c thu h6i no .2 9. s6 khong thu diroc 12. nii ro tin dung tai QTD Tan My Chanh. day la 1 ty lc% khong nho.75% tren du no qua han loai no kh6 doi.3.477 12.Khod luq. Neu dQ thu dUQc ngay cang giarn thea cac nam.677 trieu d6ng trong d6 ty 1~ no qua han tren 360 ngay 74. SVTH:Nglly~n Thi Thanh Trang 32 . Day la da'u hieu khong t6t trong hoat dQng kinh doanh ti€n tc%. • Niim 2002: NQ qua han thu dUQc 85.n tot nghifp 3.15%.4 Nd GVHD: TS Nguyln Quang Thu qua han phfin tich theo kha nang thu h6i: Bang 10 Ta co bang so'lieu sau: So' ti~n dii thu 2000 2001 2002 31. neu thu dUQc thl chi phi cling ra't IOn. va'n d€ d~t ra la c§n di sau tim hi€u nhttng nguyen nhan dan den nii ro tin dung ngay mot tang len Tren day la thirc trang tai QTD Tan My Chanh.15% tren t6ng no qua han.89% so vdi ty lc% qua han binh quan trong toan hc% nQ thong QTD trong tinh Hi 1.2 9477 3.323 trieu d6ng chiern 87.8 trieu d6ng ty trong 90.2 Qua bang so lieu 10 tren cho thay du no qua han tang thea kha nang kh6 doi ngay cang cao. Cac loai no no tren 360 ngay trd len: loai du no nay nli ro g~n nhu 100% va h§u nhu khong thu h6i diroc.677 3.

vung g~n song.. rna san xua't nong nghiep phu thuoc VaGnhieu ye'u to' nhu thoi tie't. t6 chtrc san xua't kern. rnua nang thirong keo dai gay ba't lei cho nong dan van vu gieo trcSng. san ph§m cda nong nghiep chii yeu la cay hia. dich vu vtra va nho. da s6 v6n cho yay d€u thu du'Qc m~c du co mot s6 tnrong hQP khach hang khong tra du'Qc no phai gia han va chuyen sang nc qua han. mua rmra luong nude nhieu lam lii lut (j mot s6 vung da't thap. gia thi tru'ong.1 Nguyen nhan tll phia khach hang: Quy tin dung Tan My Chanh cho yay chil yeu khach hang san xua't nong nghiep. MQt so' nguyen nhan nhu sau: Do khi h~u ciia phia Nam mot nam co hai rnua mu'a. nr thuong IQi dung tlnh the' ra sac ep gia. mat hang luong thirc bi cac nu'oc trong khu vl'/c canh tranh quyet liet nen gia hia reo C6 nhirng nam ngtroi dan du'Qc mua. khi h~u. Tuy nhien noi v~y khong co nghia la trong thoi gian qua QTD khong g~p riii ro trong kinh doanh tin dung. lac hau. nc qua han mQt ngay mQt ngay phat sinh tang len vdi t6c dQ nhanh. ket qua san xua't nong nghiep khong chac chan nhir cac nganh cong nghiep va dich vu. Thanh Trang 33 . QTD da khuyen khich tao rnoi di€u kien cho khach hang xoay sd bing moi each d€ tra no vay neu khach hang con c6 co may trong kinh doanh san xua't. cMit hrong nhu cay hia mu'a keo dai khi g~t khong phoi sa'y du'Qc . 3.n tilt nghiip A' "A '" . belp va cac 10(J. tai san the' chap la gia'y chang nhan ruong da't. Ngoai ra trong cho vay cac hQ san xua't kinh doanh. trong khi do con ca nguoi chua khac phuc dtroc nhii'ng t6n tha't do thien tai dern de'n. Ngoai ra con phu thuoc cac nguyen nhan khac nhir: trang bi ky thuat con cil ky.4 :PHAN TICH NGUYEN NHAN DAN DEN RUI RO TRONG CHO YAY TAl QUY TIN DUNG TAN MY CHANH: Trong nhii'ng nam g~n day do thay d6i co che' quan ly quy trlnh cho yay va thu no cua QTD Tan My Chanh. Do v~y. cac hQ ti€u thuong cting g~p phai mot s6rui ro nhu: SVTH:Nguyin Th. khong c~p nh~t du'Qc thong tin kinh te' nen g~p nhieu nii ro trong san xua't nong nghiep. Do nhii'ng narn g~n day. fHy la nhii'ng bi€u hien khong t6t trong kinh doanh da lam giam di hieu qua cua v6n tin dung . Day cling Ia mQt m6i quan tam IOn cua QTD Tan My Chanh va dcSng thoi cling d~t ra nhieu va'n d€ nan giai c~n phai nghien ciru va xem xet ky d6i vdi cac t6 chile di€u kien tin dung . kien thtrc khoa hQCva kinh nghiern chua cao. Cac con s6 no kho doi.. cha't hrong va hieu qua kinh doanh cua QTD ngay cang du'Qc nang len. tam ly cua moi ngu'Cfiai cling mudn ban diroc san pham. Khi den mua thu hoach san ph§m rna bi rmra keo dai anh hu'dng den nang sua't.Khoa luq.i rau qua thirc pham.' GVHD : TS Nguy2n Quang Thu ? 3. nang r6 ret.4. Cu th€ trong nam2000. gay cho nong dan bitt bao canh dieu dang vi san ph§m lam ra khong bu dap du'Qc chi phi va sac lao dQng cua minh nen d§n de'n no qua han..

N goai ra quy tin dung con chua xem xet de'n cac bi~u hien cu th~ khac cua khach hang nhtr: • Trinh dQ quan 19 san xua't kinh doanh.4. 3. Cong tac th5m dinh cua can bQ tin dung v€ dia di~m san xuit.n tift nghifp • • GVHD: TS Nguyin Quang Thu Khach hang sU'dung v6n khong dung muc dich ghi trong hop d6ng nhu dung tien vay cho ngll'oi khac yay lai. Khi th5m dinh phuong an san xuft kinh doanh hay ke' hoach yay vdn cua khach hang. san xuit khac vdi ghi trong hop d6ng va tnrong hop c69 lira dao tai san the' chip thl dll'Qc QTD nhanh chong chuyen h6 so qua toa an d~ lam thf tuc phat mai. thieu thien chi trong viec tn1 no yay mac du san xuit kinh doanh. Do do trong hoat dQng kinh doanh tin dung khong th~ tranh nhting nii ro sau: • QTD chua th~t sf!. doan th& cua dia phuong cua QTD chua diroc chat che nhu thieu thong tin ciia khach hang. • • • T6c dQ gia tang von tf!. chua qua dao tao co ban cua khoa kinh doanh ti€n tc$ hoac hoc vien Ngan hang. can bQ chi moi xem xet d mat quy mo khai bao cila khach hang rna chua xet v€ chit hrong thirc sf!.c khac. Viec phdi hQP chinh quyen. v~t nr nong nghiep. tai san the' chip d~ dam bao v6n yay con chua chat che cu th~ . MQt sO"khach hang cO"tlnh day dira. hoac dung v6n kinh doanh vao linh vf!.2 Nguyen nhlin ttl phia Qui tin dung: H§u he't can bQ ciia quy tin dung Tan My Chanh la tir nhtrng nganh ngh€ khac chuyen qua. Trinh dQ hach toan kinh tt Thi tnrong cung cip cay giong. rna chii yeu t~p huan nghiep vu ngan ngay. no gay nhieu khe va t6n chi phi.cac thong tin cila phuong an do. Trang 34 SVTH:Nglly~n Th. xU' 19 tai san the' chip chua du'Qc dia phuong nhiet tlnh ung hQ.chu trong de'n nang hrc tai chinh ciia khach hang. dich vu co hieu qua. cong tac don d6c thu no qua han. kinh doanh. Do quy mo QTD nho hoat dQng dia ban han hep nen khach hang than quen nen do n~ nang da c6 tinh lam trai nhtrng quy trlnh ciia tin dung v€ tinh phap 19 cua khach hang. Nhirng thuc te' v6n yay sU'dung khong dung muc dich d§n de'n no qua han. trong khi cac sO"lieu khach hang ghi trong h6 so yay v6n khong mang tinh trung thuc cao. Nhln chung cac tnrong hop nd qua han sU' dung v6n sai muc dich hoac kinh doanh. van va chuyen mdn cila nguoi chii Kinh nghiern va uy tin cua khach hang. Hau qua la de'n luc ky han no khong tra dll'Qc lai gia han va cho yay tiep. uy tin chit hrong san pham.Khod lulj.co.Hoc doanh nghiep nr nhan hay hQ nong nghiep. Thanh • . tieu thu san pham. Khach hang tao ra lei nhuan cua khach hang chua dtroc QTD tim hi~u ky.

phap lenh thu tuc giai quyet cac V1. Rui ro tin dung rna bi€u hien C1. mot phunng thi day 13. Chi thi s602/2000/CT-NHNN 15 ngay 31/1/2000 cua thong d6c NHNN trong do co quy dinh "QTD nhan dan co sd la t6 clnrc du<. binh d~ng. h~u he't san xua't nong nghiep nen ho co nhu du v€ v6n ra't Idn rna nguoi co von nhan r6i ra't it. phap lenh thi hanh an (17/4/1993) .. va'n d€ m6i QTD phai ban cai co hudng d€ xua't NHNN Viet Nam. neu con no ma't kha nang chi tra hoac cO' SVTH:Nguy~n Th. dan chu. Chi thi s605/1998/CT-NHNNI7 ngay 2517/1998 cua thong d6e NHNN trong do quy dinh "cac QTD co sa chi du<. QTD g~p khong it kho khan v€ cong tac huy dong vi ngudn v6n tai eh6 khong nhieu. ciia moi tnrong san xua't kinh doanh.. tinh nghiern minh.4. Thanh Trang 35 . Ngoai luat cac t6 chuc tin dung va cac van ban co lien quan. Thii tuc to' tung dan st! keo dai. Mot sO' van ban cua cap tren con ba't hop 19.Khoa luq.. viec thuc hien va giai quyei cac hop d6ng tin dung khi dao han con chiu st! chi ph6i cua bO lu~t dan su. hop tac trong noi bO cac thanh vien tren mot xa.1c huy dong v6n trong thanh vien va cong d6ng dan cu tren dia ban rna m6i QTD diroc huy dong". Do do khi dao han. Mot QTD chi bo hep trong mot xa.1c hoan thien nhu mot sO'tinh chua co QTD khu vue. Moi tnrong phap 19 con gay nii ro cho QTD khi moi tnrong phap 19 do chua hoan thien hoac thi hanh an co chua dam bao tinh thai gian. thi tran" Ne'u nhu cac QTD thirc hien dung nhu chi thi noi tren thl quy mo cua QTD ra't nho.ntilt nghiip 3.3 Nguyen nhan thuoc tam vi mo: GVHD: TS Nguy~n Quang Thu TInh hinh hoat dong cua QTD va tinh hinh san xua't ciia khach hang chiu anh huang ra't nhieu ciia cac ye'u t6v€ quan 19 VI mo ciia nha nude.l th€ la no qua han phat sinh tu nguyen nhan sau: • Nguyen nhdn do mOi truang phap Iy: Do nha mrdc cham ke't thuc giai doan thi di€m nen h<% thong QTD tu Trung irong de'n co sa chua du<. Tu khi thirc hien chi thi tren. nhu v~y QTD g~p nii ro nhu khach hang mang hai loai cluing nhan di yay v6n d 2 t6 clnrc tin dung khac nhau ne'u rui ro thl QTD kho thu h6i no.l an kinh te' (25/3/1994). Tt! chiu trach nhiem v€ ke't qua tai chinh nharn muc tieu nrong tro. phuong. Cac yeu to' nay dii gay ra khong it nii ro cho hoat dong kinh doanh ti€n t<% QTD Tan My Chanh noi rieng va h<% ciia thong QTD noi chung. Vi<%cca'p gia'y chung nhan ruong da't cua mot so' ho dan nay v§n chua bang khoan do hoac dii cap gia'y cluing nhan mdi thl phai thu lai gia'y cfi d€ QTD khong th€ cho yay mot hO vdi 2 loai gia'y khac nhau nhung cling mot tai san the' chap. phat sinh chi phi do thii tuc to' tung keo dai.1cthanh l~p tren nguyen Hic tt! nguyen.

ella ngan hang trung liang d~e biet la chinh sach liii sufft.co mang lai hieu qua hay khong? Khach hang co bien phap bao dam nao eho cac khoan yay nay nhu :The ch1p tai san . d6ng thoi viec san xufft kinh doanh g~p nhieu kho khan do anh hirdng ciia khung hoang tien tc.ngoai viec xem xet ve mat tai chinh . cac doanh nghiep san xua't kinh doanh con dua vao du doan tren co sd "udc dinh thi tnrong" hay "pho thac eho may nii'' rna chua co met each thuc du doan khoa hoc.uy tin ciia Ngan hang ho con phai xem xet chi phi eho khoan eho yay ciia ho la bao nhieu vaviec SVTH:Ngllyjn Th. Tan My Chanh da sO' cac tnrong hop no qua han la do anh hirdng cua moi tnrong kinh te chua thuc sv 6n dinh nhu thi tnrong kern soi dQng. d§u tien la viec co khach hang va khach hang dn yay hay khong ? Cac du an xin yay co kha thi. Thong thuong mot vu an k€ til khi khdi kien eho den hie phat mai tai san Ia mor narn.. hang hoa. • Nguyen nhan do ehfnh stich tiln te eua nha nuue: Chinh sach tien tc. thuong bi ep gia . d6ng thoi gay thiet hai ldn eho QTD.Nhung dung ve phia khach hang .Khod lul)n tot nghifp GVHD: TS Nguyin Quang Thu tlnh tr6n tranh thanh toan no thi QTD chi co con dliong hop phap duy nh1t Hi khdi kien tnroc toa an co th&'m quyen nhung viec to tung tnrdc toa an hien nay qua nhieu khe va thuong dai qua nhieu giai doan la m1t nhieu thoi gian. nen khach hang lam an thua 16 nen khong tra no eho QTD. • Nguyen nhan do moi tntong kinh te:· Moi tnrong kinh te cua Vic. Chau A. Thanh Trang 36 . Neu khau tieu thu san pharn g~p kho khan co th~ d~n den su 16 H'iiva t1t nhien nglioi yay von se trt hoan tra no QTD. Vi du: "MQt ngan hang hoach dinh hang thang thu hut duoc 100 trieu d6ng tien gdi va nhu v~y da d§y manh viec eho yay tnrdc do nlur the khi khong thu hiit duoc von tien gdi nhu du' dinh khi ha lai su1t se lam eho ngan hang g~p kho khan ve thanh khoan". hang hoa hrong thuc xufft kh§u bi canh tranh gay gat. nh1t la thi tnrong tieu thu hrong thuc khu vve hay quoc te con bi canh tranh gay gat.t Nam hien nay con chua 6n dinh. co so sd thuc te. Khi ngan hang nha nude ha Uii suat co th~ d~n den cac ngan hang thirong mai khong thu hut duoc v6n tien mat va co th~ mfft kha nang thanh toan.du'Qe co quan uy tin bao lanh. d QTD - • Nguyen nhan do bien dong liii sua! Doanh sO'eho yay cua QTD phu thuoc vao nhieu yeu to' . Tinh trang nay thuong lam eho QTD phdi chiu dong v6n trong hie do phai chiu lai su1t eho nglioi gdi. dS dang tao dieu kien thuan IQi eho con no co Y d6.. sue mua kern. chinh sach tin dung deu co lien quan va anh hirdng den hoat dong ella cac t6 chirc tin dung.tin chap . Day la mot thiet hai ldn eho QTD chua k€ cac chi phi phat sinh trong thii tuc t6t\lng. Thi tnrong tieu thu hang hoa con bap benh. eho nen viec san xufft kinh doanh gap r1t nhieu nii ro trong khau tieu thu san pham.

Khod iuqn tflt nghi~p GVHD : TS Nguy~n Quang Thu giao dich vdi Ngan hang c6 tien 1Qihay khong? Chi phi bo ra d€ yay mQt so' ti~n la chi phi phat sinh hop phap trong su6t qua trlnh lam thu tuc giai ngan va thu h6i nQ . Thanh Trang 37 ..5 DANH GIA TINH HINH RUI RO TIN DUNG TAl QUY TIN DUNG TAN MY CHANH: 3.. day la nhirng nii ro mang tinh khach quan .5. giarn thu nhap rna ban than QTD khong ttf mlnh giai quyei dUQc.Nhirng d6i vdi khoan yay trung va dai han thl lai suat cho yay dUQc ghi tren HDTDse phai di€u chinh thea bi€u m§u lai sufft mdi khi cac khoan yay nay con trong han. Thai han yay : Thai han cang dai thl cang tra nhieu lai.Trong tnrong hQP un sult cho yay dUQc di€u chlnh tang cao khach hang hoan tra v6n .dac biet 1a cac khoan chi phi bo ra d€ tra cho cac khoan ti€n yay dUQc t6n tai dudi dang tra lai yay phu thuoc vao cac yeu t6sau so' hrong tien yay : S61uQng nay cang IOn thi lai phdi trd cang nhieu . lai sufft cho yay a m6iNgan hang do chinh Ngan hang d6 quyet dinh thea nguyen tile Mac lai sufft cho yay cao nhfit chi bang mac lai sufft tr~n do Ngan Hang Nha Nuac qui dinh Mac lai cho vaythap nhat khong han che va phu thuoc vao lai sufft v6n huy dong .khong thay d6i trong thoi gian cho yay va da duoc ben yay du lieu tnroc .d6i voi cac khoan yay ngdn han thl khong co anh huang. Do nam b~t duoc xu hirdng phat tri€n cua xa hoi cling nhu nhu c~u v6n ciia cac thanh phdn kinh te' a nong nghiep. Tuy nhien lai sutt nay se dUQc di~u chinh khi Ngan Hang Nha Nude Viet Nam di€u chinh .Day la nhtmg riii ro ma't khach hang. .. nong thon ke't hop vdi su lanh dao cua HQi SVTH:Nguyln Th.tir d6 co dUQc IQi the' canh tranh .ty trong sti' dung v6n huy dong va mac do nii ro Nhu v~y lai sufft la cong Chanh Thong thirong lai suat cho yay d mac thap so vdi Ngan Hang Thuong Mai khac. vi lai sufit cho yay diroc gUi nguyen..khach hang c6 th€ chon cho minh mot ngan hang giao dich co 1ai sufft cho yay d mac tha'p . " ?. C\) canh tranh cua Ngan hang. - . lai tnroc thai han d€ tie'n hanh tim kiem Ngan hang cho yay co mac lai sufft thffp hon .1 UU DIEM: A~ . d QTD Tan My 3. Lai sufft cho yay cling bien d6i nhung phu thuoc vao chinh sach lai sufft cua Thong D6c N gdn Hang Hai yeu to' tren d6i voi khach hang Ia co' dinh nhung ye'u to' lai sufft .

do do han che' du'<. do ngiroi yay v6n la quen bitt nen quy trinh cho yay bo qua mot chi tie'"t nhu cho yay tnrdc ki~m tra sau hay tai san the'" cha'p chua dii co sd phap ly cling linh dQng cho yay. BQ h6 sd tin dung cho khach hang xin yay v6n theo m§u thong nha't do QTD Trung irong quy dinh co dfty dii chiing cu hop phap dam bao an toan tin dung. thong thuong mQt h6 so tll' khi nQP vao bQ phan tin dung chi sau 3 d€n 5 ngay la dtt<.? - sa . nang cao doi s6ng ciia nguci dan san xua't kinh doanh. so' hrong khach mdi khong nhieu l~m. Thanh Trang 38 . Nha't la nam 2000 tll' thang 5 den thang 1012000 bon lftn thay d6i lai sua't tll' 1. 3.l'an toan tin dung vao tai san the'"chap. nong nghiep.1c tien hanh mQt each ch~t che.Khod luQ. chinh sach ciia Ngan Hang Trung Uong (NHTV) gidm Hii sua't lien tuc. QTD con d€ cao sl. Quy trinh cho yay cua QTD ra't nhanh gon. Khong ngirng gia tang doanh so' cho yay vdi thu tuc don gian.ntot nghiip d6ng quan tri va Ban Giarn d6c .Phan IOn tai san the'"cha'p la da't nong nghiep.5. Do d6 nguon huy dQng von cua QTD giam. thil tuc ph at mai ma't nhieu thai gian va chua chac ban da: co ngu'oi mua.2 NHU'QC DIEM Trong nhfmg nam g5n day.1c giai ngan trong khi do tai ngan hang nong nghiep yay v6n phai qua t6 tnrong lien doanh yay von. gop phdn lam giarn hien nrong cho yay nang la:i a vung nong thon. neu nhanh thl cling 15 de'"n20 ngay thi mdi nhan diroc tien yay. thu diroc lei nhuan . la'y d6 lam co sd d~ cho vay.85% thang. hon nii'a tru sa va trang thiet bi ciia QTD chua gay a'n nrong cho khach hang va du am ciia nhii'ng HTX tin dung cua nhii'ng nam 89. nen khong thu hut viec v6n nhan r6i trong nhan dan. lam cho chenh ll$ch d5u vao va d5u ra cua QTD nho lai.90 v§n con dong lai trong nhan dan. Viec ki~m tra dung v6n yay ciia khach hang con chua chat che cho nen co mot so' khach hang do lam an tha't bai bo tron khoi dia phuong rna QTD khong biet. Cong tac thu no va thu lai dtt<..15% thang xudng con 0. Day cling la nguyen nhan lam tang no qua han thuoc loai kho doi. QTD Tan nhir sau: GVHD : TS Nguyln Quang Thu My Chanh da: dat duoc nhii'ng the'"manh Manh dan cho yay d6i vdi t6 chirc kinh te'"va dan cu nharn khuyen khich phat tri~n kinh te'"nong thon va thiic diy cac doanh nghiep tu nhan vira va nho md rong quy mo hoat dQng. can bQ tin dung thuong xuyen don d6c khach hang nQP !iii va thanh toan no.1c tlnh trang no qua han gia tang gay thiet hai cho QTD. gay kho khan cho viec thu no. Cho nen kh6 long md rong quy mo huy dQng v6n vi khach hang co quan hl$ tin dung thuong xuyen vdi QTD . SVTH:Nguyin Th.

Em xin d~ ciJp phdn nay IJ phdn sau . em ciing xin gop them mQt sd y kitn nhdm cdi thien ttft han ttnn hlnh hoat dQng tin d¥ng cua QTD Tan My Chanh. Ti'l do ding din de'n no qua han.! thanh cong cua QTD". chua thuc hien dung phtidng cham coi "Su thanh cong cila khach hang la s. kinh doanh kern hi~u qua. nang cao hi~u qua hoat dQng tin dung ciing nhu tim ra nhilng gia. QTD co the' ap dung cac phuong phap nghiep vu khac d€ quan 19 each stl dung v6n cila khach hang mQt each chat che - Qua ddnh gid nhilng lLU dilm va nhilng t&n tai trong hoat dQng kinh doanh ti~n t~ tai Quy tin dung Tan My Chdnh . Ngoai nhtmg t6n tai tren. QTD cho yay trong hie do con thieu thong tin chinh xac v~ hoat dQng kinh doanh. SVl'H:Nguyln Th. QTD con m~c phai khiem khuyet sau: Do chua nhan thac dtiy dll v~ co che thi tnrong.Kh04 lulin tift ngh~p GVHD : TS Nguyln QUIlng Thu - Viec gia han no doi khi do khach hang quen bie't nen cho gia han n<Jrna kh6ng ki€m tra tntdc. d€ khoi a dong v6n. phdp dl phong chdng rui ro trong hoat dQng nay. chua co mQt chie'n IU<Jc dai.c du QTD dii co hudng gitii quytt rui ro mang lai hi~u qua. phdn ldn tin vao h6 so cua ngu'oi yay v6n va khong bie't du'<Jckhach hang dang yay n<Jd nhieu t6 cht1'ctin dung hoac ngu'CIiyay stl dyng sai muc dich. chua ~o di~u kien thuan lei (v~ Uii sufft) cho khach hang yay v6n "an nen lam ra" lam QTD phdi dimng dAu vdi nli ro khi khach hang san xuai.Toy nhien. lau co khi qua coi trong hieu qua kinh doanh cua QTD. Ti'l nhtmg thong tin tren din de'n h~u qua kho blCJng. Boi khi do ngudn v6n huy dQng tang nhanh. Vdn iM khOng phd! chi nhin va nhilng IIU dilm do ma di~u co ban Ia phdi co hudng kMc phuc nhilng t&n tai. nang IlfC tai chinh cila khach hang. Thanh Trtmg39 . MiJ.

..ntot nghifp GVHD : TS Nguyen Quang Thu NHUNG BIEN PHAP • ~ ~ ? NHAM HAN CHE RUI RO • TRONG CHO VAY VON T~I QTDTAN MYCHANH THANH PHD MY THO ~ A ." ~ SVTH: Nguyin Thi Thanh Trang 40 .Kh6a luQ.

1 PHAN LOA] KHAcH HANG Kinh doanh tien t~ Ngan hang la nghe kinh doanh d~c thu luon tiem in nhieu yeu to" nii ro nha't.1i cho ki€m tra. Trong hoat dong kinh nguy hiem nh1t. ra't da dang va phtrc tap. tung IOC.1 Thti tue eho vay: QTD dn qui dinh C\1 the' ro rang cac IOC. xii'I9 khi khach vi pham hQP d6ng tin dung. Nhfi'ng nguyen tiic sau se d~ phong tranh nhfi'ng nii ro trong hoat dong tin dung va gia tri d~ tham khao dO"ivdi QTD: 4. Nhi~u huy dong von. 4. Vi de khong che' cac anh hudng ciia n6 cung luon la cac t6 chirc tin dung. tieu chuan cho hang.li hinh khach hang. VI day la co sd ban d§u dn thiet d€ han che nii ro trong yay. trong d6 tin dung gifi' vi tri quan trong nhat. n6 luon de vay. mot Ngan hang khi tien hanh cho yay d6 la: " Doi hoi each th~n trong". Quy tin dung Tan my Chanh la mot trong nhirng QTD c6 cha't hrong tin dung kha to"t tren dia ban nhung cling dn dn phai phat huy hon ntra trong cong tac phong chong nli ro tin dung. quyet dinh sl.1choi gian di lai. nghe kinh te c6 nguon vO"ncho san xua't kinh doanh. trong bO h6 so xin yay thea tung IOC. d6ng thoi g6p ph§n tich cue trien khai chinh sach ti~n tt$ tren dia tinh Ti~n Giang Hien nay mot trong nhtrng va'n d~ ca'p bach. Nham tao di~u kien thuan giarn du'<. co ca'u kinh te nhieu thanh ph§n la dong hrc thiic diy cho n~n kinh te phat trien.l't6n tri~n thanh phdn kinh te la va'n d~ v6n cho san xu1t kinh doanh. De dat muc dich nay. Bdi hop d6ng tin dung giin Ii~n va c6 quan he chat che vdi moi IOC.li yay. chinh sach tin dung da ban hanh giup cac doanh nghiep. se tao di~u kien thuan l<.li khach hang sao cho nhimg gia'y to do khi can bo tin dung ki€m tra thl hOi du cac di~u kien.f Kh6a luQn tift nghifp GVHD : TS Nguy'in Quang Thu Trong cong cuoc d6i mdi kinh te d nude ta.li gia'y to dn thiet. Viec phat huy c6 hieu qua hoat dong tin dung la mot trong nhii'ng giai phap quan trong trong viec dap img nhu du von ngay cang IOn va ca'p bach nham phat trien kinh te-xa hoi.1. viec tim ra cac gidi phap mO"i quan tam hang d§u ciia nguyen titc r1t quan trong cua phai tien hanh kinh doanh mot tai va phat chinh sach cac nganh ngan hang doanh cua Ngan hang thl nii ro tin dung Ia ke thu doa den tinh hinh kinh doanh cua N gan hang. t yay vO"nciia khach khi quyet dinh cho can bo tin dung di IQi cho khach hang Tuy nhien thu tuc don gian nhung phai d§y du cac yeu to" v~ phap 19. D6ng thoi thong bao cho khach hang biet C\1 th€ thoi gian thgm dinh va ngay duyet h6 so xin. Do do de kinh doanh dat SVTH: Nguy~n Thj Thanh Trang 41 .

.1' phat tri~n nong d an SVTH: Nguyln Thi Thanh Trang 42 .1'cai t chinh la phai niim dfty du cac thong tin dn thie't v€ hQ nong dan do co th~t sl1 dftu tu vao phuong an dff dUQc Ngan hang chap thuan va nang hrc tai chinh hien co d~ b5 sung vao phuong an thuc te'la bao nhieu . Phan tich san phim va thi tnrong tieu thu.1c cua mot phuong an. khong du'Qc gia han no. Phan tich s11dung tai nguyen va moi tnrong sinh thai. nha't la QTD Tan My Chanh qui mo con nho.1' k phan 10C.li AA chang han la QTD co th~ bie't dUQc khach hang do nhu the' nao va co the ra quyet dinh nhanh chong d~ lam khuyen khich khach hang thl QTD nen cong b6 tieu chufn va ke't qua phan loai cho khach hang bie't.D6i vdi khach hang co hoat dQng san xua't kinh doanh dat hieu qua d mire tuong d6i.1c diU u'u lffi sua't va du<.1cxe'p vao 10C. nham phat huy hieu qua d6ng v6n va han che duoc cac nii ro.li hach hang. QTD nen thuc hien viec the' chap tai san. Ngoai ra QTD con s11dung cac thang "diem tin dung" d~ phan 10C.li hu hop vdi cac tieu chuin p phan 10C.1cxep vao nhom khach hang hoat dQng t6t co hieu qua trong hop d6ng san xua't kinh doanh. HQ nong dan sau khi dff hQi du nhfmg di€u kien v€ nang luc phap ly thl viec phan tich danh gia dung v€ hoat dQng san xua't kinh doanh va nang l1. co th~ phan loai khach hang thea nhorn: . nharn giup ho phan da'u viron len nhtrng loai t6t hon vdi muc dich cu6i cling la hirdng dUQc che'dQ u'u dffi cua QTD. Day la co sd d~ co th€ da dang hoa cac hlnh thirc tin dung tao dieu kien de cai tien cac thu tuc cho yay.. quan h~ tin dung chua Iau. Dftn huang s1. De thuc hien dU<.1c han no them mot ky han no (neu xet tha'y dn thie't). Phan tich lei nhuan thu du<.Kh6a lu4n tUt nghi?p GVHD : TS Nguy2n Quang Thu hieu qua cao thl c~n phai phan 10C. Phan tich d~ xac dinh thai han thu nQ cho mot chu ky san phim hay thai Vl. gia . thanh toan no yay co khi con tr€ han.Neu khach hang du<.1c i€u do.2 Thrim dinh cac dll an trlldc khi quytt dinh cho vay: Day la mot trong nhirng nghiep vu quan trong hang dftu cua hoat dQng kinh doanh tien t~.1.1' mang lai.1. D€ co th~ chi qua thong bao ciia trung tam thong tin tin dung ( CIC tai ngan hang nha nude tinh) v€ mot khach hang nao do thuoc 10C. ap dung lffi sua't cao. dam bao thu h6i no.li khach hang. du<. co uy tin voi QTD trong thanh toan no yay.1' an. Phan tich v€ nang hrc quan ly va s6lao dQng dn co cho mot d1.li"khach hang truyen thong" co the cho yay tin chdp khong dn tai san dam bao. co quan h~ tin dung lau narn du<. an 4. trong cong tac thim dinh tin dung trong cac d1.li Qu6c te'va dn co s1.1' ciia thong nha't phan loai trong nude. Phan tich hieu qua kinh te' ctia d1.

Narn chac tinh hmh hoat d<)ng san xu§t kinh doanh va quan h~ tai chinh. chi phi thue nhan cong dao ao va cac loai chi phi khac. tin dung vdi QTD cua ngttoi vay v6n.. - Thirc te' hien nay cho th§y h~u he't cac du an chu yeudung v6n vay con v6n ttl co cua chii du an chi tharn gia van xay dung nha xuong va cac cong trlnh phu thong thirong chiern tl l~ 30 .1m d cac thi tnrong. di€u kien ciia tung du an.. Chi phi xay dung chudng trai. nhu mua cay giong..Cong sUilt thuc te' co th~ dat diroc. gia ciia m6i loai gidng tren thi tnrong la bao nhieu.Kha nang tieu thu san ph. d6ng thoi di sau xem xet tlnh hlnh thuc te' b6i canh. Khi th§'m dinh tinh khd thi va hieu qua ciia du an. Ngoai ra can b<)tin dung phai bie't duoc ngudn thu hang thang cua khach hang d~ ca SVTH: Ng"y~n Thj Thanh Trang 43 . VI v~y dn phai xem xet kha nang cung ling von ttl co ciia doanh nghiep co dung voi tie'n d<) sii' dung v6n tu co hay khong d~ sdm dira du an di van san xu§t. thu6c tru sau .40% ciia du an. ciia cac nganh kinh te' va ciia dia phuong va nhirng v§n d€ quan ly VI rna trong nen kinh te'. -¢>. phat huy hieu qua san xuat. co th~ chii trong cac ye'u to' sau: -¢>.Khoa iu{in tilt nghiip GVHD : TS Nguy~n Quang Thu nghiep. nong thon nganh ngh€ chii ye'u la san xu§t nang nghiep van qui mo vira va nho nhir: san xu§t lua.1m dinh cua cac du an nang nghiep cilng giong nhu san xu§t cong nghiep nhttng chi khac la: San xudt Ilia: Phai n~m diroc qui rna san xu§t cua du an la bao nhieu Hec-ta. Tren co sd do danh gia tlnh hinh doanh nghiep v€ xu the' phat tri~n lau dai. chan nuoi heo. -¢>.Gia thanh san pham -¢>..1rn. phan. -¢>. Nguon v6n cua QTD d~u nr van phat tri~n nang nghiep. v~t nr nong nghiep DOL vai du an chan nuoi heo.Vi tri ciia san ph.Ch§t hrong san ph. nuoi ca: Can b<) tin dung phai bie't dtt<. cong tac th. bao nhieu ngan con ca.1c khach hang du dinh nuoi bao nhieu con heo. bo d qui rno IOn va cac du an nuoi thuy san.1rn tren thi tnrong trong va ngoai mrdc. kha nang hoan v6n . cay d~c san. nang than d vung d6ng bang song Ciru Long. thl can b<) tin dung dn lam t6t mot so' n<)idung co ban nhu: Narn vtrng muc tieu phat tri~n kinh te' xa hQi cua nha nude. Chi phi cho m6i Ha la bao nhieu.

Khoa luQn tot nghiip

GVHD : TS Nguyln Quang Thu

1
I

tnt lai. Sau khi can bo tin dung tinh toan moi chi phi cho m6i loai du an u'dc tinh thu nhap nrong lai cho tung Ioai san pham, Ne'u tha'y kha nang sinh Wi cua m6i du an t6t thl d€ xua't giam d6c ky duyet cho yay. Neu khach hang d~u nr chieu sau cho m9t dtf an nao do, day la cong viec phan tich du an ldn, co nhu c~u mot 1u'<;Jng tai chinh nhieu nen can b9 tin dung dn phai di sau. Phan tich yang quay cila d6ng v6n trong thoi gian 1a bao nhieu ... Mtic du tru nguyen v~t lieu, .hang hoa dn phai lien tuc trong qua trlnh san xuit kinh doanh... Kha nang ciia du an c6 dn phai d~u t1.1' them 1a bao nhieu, Cong viec thim dinh du an la tinh toan khi d6ng v6n ciia QTD bo ra no co mang lai lei nhuan cho khach hang. D6ng thoi phat tri€n kinh te', nong nghiep, nong thon.

4.1.3 Tuan thti cae gim han cho vav
Day la viec lam dn thie't d€ danh gia nhu du su dung v6n cua khach hang, hon nii'a di€u kien ngudn v6n huy dong ciia QTD qui mo nho. Vi~c gidi han cho yay nharn phan tan nii ro, khong phai khach hang co nhu c~u v6n bao

a

nhieu 1a QTD cho vaybdy nhieu rna phai tinh toan d€ gidi han mire do cho yay cua 1 khach hang, nham thuc hien di€u 79 ciia 1u~t cac t6 chirc tin dung qui dinh cac t6 chirc tin dung cho yay mot khach hang khong qua 15% v6n ttf co cua t6 chirc mlnh.

4.1.4 Khong tap trung cho vav velDso' it khach hang
Hoat dong kinh doanh tien t~ trong co che' thi tnrong, nii ro tin dung la di€u khong th€ tranh khoi. Do do d€ nang cao hieu qua trong kinh doanh cua QTD phuong each sii' dung v6n nharn phan tan nii ro, chi se rui ro Ia bien phap phong ngira to ra hii'u hieu cu th€ : thirc hien da dang hoa trong QTD ( khach hang, da dang hlnh thirc tin dung) Trude he't QTD c§n da dang hoa khach hang cua mlnh nharn phan tan nii ro va phan ung linh hoat tnrdc nhii'ng bien dong ciia thi tnrong, thong qua maketing. Khong t~p trung d~u t1.1' khoan tin dung ldn, cho mot hoac mot s6 it khach hang ldn, cho du s6 khach hang do co uy tin trong quan h~ tin dung, lam an c6 hieu qua.Ma QTD dn quan tam t6i da s6 khach hang yay nho nhung ch~c chan. Theo qui dinh ciia luat cac t6 chirc tin dung, mot t6 chrrc tin dung cho yay, du no cua 10 khach hang yay v6n ldn nha't khong qua 30% t6ng d1,l'no ciia t6 chirc tin dung do. Tai ngan hang mau thuan giua khach quan va chii quan luon xay ra, Thu nha't, ngan hang mu6n co t6i da hoa loi nhuan se cho yay d6i vdi mot s6khach hang vdi s611.1'<;fng Ion. Chi phi quan 19 cac mon yay nay gidm nhieu so vdi v6n

SVTH: Ngllyjn Thi Thanh

Trang 44

Khoa iuqn tflt nghifp

GVHD : TS Nguyin Quang Thu

khi cho yay nhieu khach hang nho cung s6 hrong v6n tren, them vao do thoi gian ki€m tra tha'm dinh nhieu hon, Nhung khi rui ro xay ra s6 it khach hang phai chiu toan b9 thiet hai. N€u nii ro do chting phan tan tren blnh dien rQng (nhieu khach hang) thi rmrc dQ thiet hai cua m6i khach hang du'Qcgiam dang ke, Do d6 phan tan tin dung cho nhieu khach hang dem lai hieu qua kinh t€ cho ca khach hang va QTD. 4.1.5 Khong Nip trung von vay cho mot nganh kinh te: Trong chien IttQcphat tri€n kinh t€ cua nha nude la phat tri€n d6ng d€u trong moi thanh phan, moi nganh ngh€ kinh t€. Do v~y trong hoat dQng kinh doanh ti€n t~ QTD khong nen t~p trung d~u til' cho mot nganh ngh€ kinh t€ hep rna phan tan ra nhieu nganh khac nhau. Vi~c cho yay nen rai d€u trong cac nganh ngh€ kinh t€ nhu : nong nghiep, kinh doanh dich vu, nuoi tr6ng thuy san .., MQt mat phan tan du'Qcriii ro, m~t khac se dam bao su phat tri€n d6ng d€u trong cac nganh d6ng thai tranh rui ro khiing hoang chu ky d mot nganh nao do, d€ tit d6 QTD c6 the tang hoac giam mire cho Yay d6i voi m6i nganh nhu vay se giarn diroc nii ro tin dung, QTD dn phai thuc hien viec pharr tan rui ro thong qua nghiep vu cho yay d6ng tai tro, dn hop tac lien k€t voi cac t6 chtrc tin dung khac trong viec ca'p cac khoan tin dung IOn.D6i voi khach hang c6 qui mo hoat dQng ldn, co rmrc cho yay virct qua qui dinh cua ngan hang trung irong, neu doanh nghiep co dt! an md rong san xua't kinh doanh c6 hieu qua, c6 the dung bien phap lien minh tin dung (mot nhorn QTD cung d6ng tai tro vdn cho mot doanh nghiep) co the mot QTD dung ra quan ly chinh va d6ng thoi nhieu QTD khac cling cho yay trong han mire tin dung d6i voi mot doanh nghiep. Day la bien phap chia se nhtrng nii ro co the xay ra cho nhieu QTD cung ganh chiu, han ch€ khong t~p trung rui ro vao mot t6 chirc tin dung. 4.1.6 Cho vay thong qua tl chile kinh te: chinh tri xii hOi: Cho yay thong qua t6 chtrc chinh tri xii hOi la viec lam phu hop vdi di€u kien thuc t€ hien nay d nong thon. Trude day chi cho yay thong qua cac t6 yay von, nen co nhieu han che do Hi chua md rong d€n cac t6 chuc xii hQi va doan the khac, do do d6ng v6n tdi tay titng ho dan co strc lao dQng rna ngudn vO'nsan xua't chua nhieu va thuong cho yay chii yeu la sii' dung bang ti€n mat, Theo em cho yay thong qua t6 chuc chinh tri xii hOi (hOi phu nu, hOi thanh nien, hQi nong dan, hQi cuu chien binh, ...) nen ket hop cho yay tay ba, tiic Ia: QTD, ngu'C1icung ca'p v~t tu nong nghiep va hQ yay von, Vi cho yay theo tay ba co lei nhir sau: • QTD giarn diroc mot kh6i luong tien mat khong dn thiet (chuyen khoan cho ngiroi cung ca'p v~t nr)
Trang 45

SVTH: Nguyin Thi Thanh

r

Khoa iuijn •

tot nghifp

GVHn : TS Nguyln Quang Thu kh6'i

f)o'i vdi ngiroi eung ea'p v~t tu' nong nghiep giai ph6ng hangrihanh, luong nhieu, tue la tang to'e do vong quay ella von.

f)o'i vdi hO yay vdn sil' dung vo'n yay dung muc dich, khong ma't thoi gian mua v~n chuyen v~t tu', gia ban re hon ngoai thi tnrong.

Sau khi khach hang da nhan khoan yay bang v~t tu' so' ti€n yay con lai QTD se giai ngan true tiep eho khach hang d€ trang trai cac khoan chi phi khac, Tuy nhien viec chovay tay ba c6 kh6 khan eho bo phan ke' toan, cong viec phai nhieu so voi eho yay true tiep vci khach hang. f)o'i voi cac t6 chirc chinh tri xa hoi e6 dieu kien gitip do thanh vien ciia t6 clnrc mlnh lam kinh te' gioi nhu hang thang t6 chtic sinh hoat cau lac bo ella hQi dS nhtrng nong dan gioi truyen dat nhtrng kinh nghiem til' d6 trong hoi ai ciing lao dong gioi. f)6i voi hO yay vo'n e6 y d6 khong t6t, thi t6 chirc hOi dong vien thuyet phuc, Ne'u nguoi yay khong chiu sil'a chua thl QTD phai dung cac bien phap thu h6i vo'n tnroc ky han hay chuyen sang no qua han, Vdi nhirng thuan loi cho yay thong qua t6 clnrc chinh tri xa hOi nhu da phan tich d tren. Nhung n6 con mot so' va'n d€ t6n tai cftn du'<;1c khac phuc d6 la viec chon nhtrng ngiroi e6 dll phim eha't, long nhiet tinh, trung thirc dS lam t6 tnrdng eho QTD phai thuong xuyen kiern tra viec thu lai hang thang, thu g6'e khi de'n han, Tom iai : Do di;ie thu ella vung d6ng bang Ciru Long thirong nen ngiroi dan chua an tam lam an, song lai e6 nhu cftu yay vo'n. VI di€u kien eho nong dan yen tam lam an lau dai thi viec tro v6n thong clurc chinh tri xa hoi la phu hop, Do d6 stf rang buoc giiip do lfin nhau sii' dung vo'n va trd no ngan hang nharn han che nii ro trong cho yay nong dan. hay Iii lut v~y d€ tao qua cac t6 trong viec do'i vdi hO

4.2

Bien phap giai quye't nd co va'n d~ va n(1 qua han:
4.2. J Bien ph tip Ciai quvet nd

co van d€: rna

Trong hoat dong tin dung khong th€ tranh khoi nhl1ng m6n yay chua tdi ky han tra rna c6 da'u hieu khong tra du'QC no, Khi c6 da'u hieu phan anh mot khoan yay c6 th€ c6 va'n d€ du'<;1c han ra. Bien phap d~u tien n can bQtin dung nen thuc hien la xac dinh cac nguyen nhan cua van d€ bang cac qua trlnh thich hop cung vdi su cong tac ella khach hang. QTD phai quan tam cac bien phap ngan ngira va de phong giarn bot thiet hai ne'u ngu'oi yay gap kh6 khan trong san xuat kinh doanh, kh6 khan ve tai chinh dfin de'n ma't vo'n tin dung, Nharn tao di€u kien giup do khach hang d6ng thoi bdo v~ chinh QTD han ehe'du'<;1e no qua han, Cac bien phap d6 co th€ la: SVTH: Ngllyin Thi Thanh Trang 46

Giai phap nay se co IQi cho cii doi ben. • Quji tin dung lam III van cho khach hang: Can b(J tin dung co th€ cho loi khuyen v~ nhieu va'n d~ nhu : ban san pham . QTD cling khong mu6n m6n yay nay thanh no kho doi va hon mra can b(J tin dung co thE di~u chinh lai ky han n<. Truong hop khach hang khong con tai san dE the' chap. dao Iy.1 d€ giiip khach hang d~ tra no hon.. Cho nen trong hoat d(Jng cho yay . dm co' va nen thuc hien SVTH: Nguy~n Thi Thanh Trang 47 . xet thay khach hang gap kho khan v~ v6n tarn thai trong thai gian va tha'y khach hang co kha nang duy trl dE phat trien san xua't. Chinh bien phap nay co thE noi la hay nhat. neu xet tha'y khach hang con co thE dUng vU'ng dUQc thi tie'p tuc cho yay. Ne'u khach hang dang co ke' hoach rnd rong co sd nen thuyet phuc loai bi) cluing hoac gidm bot cho de'n khi tlnh hlnh tai chinh cua khach hang dUQc cai thien. cac bien phap khai thac giup do khach hang nhu tren co th€ dUQc xem nhu la each t6t nha't d€ xli' ly mot khoan tin dung da "co va'n d~". • Tang them von cho khach hang: D6i voi khach hang co quan h~ tin dung thirong xuyen. kinh doanh thi QTD co thE linh hoat xem xet. co uy tin trong viec tra no. tie'p tuc san xua't . Tuy nhien trong nhieu tnrong hQP. thu no cac khoan phai doi. Tuy nhien khi co sd san xua't co nhieu khoan no cham tra khien ho phai ganh chiu Uti yay tai QTD thi t6 chrrc tin dung cling co th€ gitip do thric d§y tim moi hlnh thirc co thE dUQc dE gia tang slf thu no cho khach hang . khong nhtrng khong d§y khach hang de'n ch6 pha san rna tao ra kha nang thu h6i trier dE nhtrng khoan no kho doi cho QTD va vo tinh da v1fc d~y m(Jt ph~n tli' cua nen kinh te'. Thl can b(J tin dung co thE cho khach hang diroc s1f bao lanh cua nguai thu ba dem tai san thuoc quyen sd hiru hQP phap d€ the' cha'p cho QTD..Khoa luijn tfft nghiip GVHD : TS Nguyin Quang Thu • Giup diJthu hOI cae khoan nd bi chie'm dung cua khach himg: Bien phap nay thirong it diroc ap dung. QTD bao gia cling coi "S1f thanh cong ciia khach hang la thanh cong cua mmh". Viec di~u chinh ky han no hay ca'p them v6n chi la mao hiEm thl QTD se ap dung bien phap thanh 19 tai san the' chap. • Nhan them tai san the' chap hay nhan sli bao liinh: Khi khach hang diroc yay them v6n dE khac phuc mon yay "Co va'n d€ " thi can b(J tin dung co th€ yeu du khach hang the' chap them tai san cho QTD. khi din nhdc ta't ca rnoi ye'u to' va nhan thay kha nang cai thien tinh hlnh tai chinh cua khach hang la xa voi.

Khuyen khich khach hang thu h6i nhfrng khoan cong SVTH: Ngllyln Thi Thanh Trang 48 . Bien phap nay se kern hieu qua neu QTD buong tha d~ khach hang tl! 10 giai quyet kh6 khan v€ tai chinh. 9 mu6n tra no cua khach hang. Kha nang thu h6i cac khoan phdi thu ciia nguoi yay v6n.mg mQt trong hai bien phap.. QTD c~n phai tham gia giiip do vdi nr each nhu nhirng nha cO' va'n tai chinh va c6 hie phai can thiep tnrc tiep VaG san xua't kinh doanh ciia khach hang khi thfy th~t c~n thie't. Bao g6m cac bien phap cu th~: ... ban di mot s6 thie't bi may moe lac hau. . Bien phap khai thac: Trong phuong phap nay nglioi yay cung QTD ra srrc tim each giai quyet nhtrng kh6 khan. 4.2.QTD d€ nghi nglioi yay quan 19 chat che ngan quy chi tieu. Kha nang chi tra ciia nguci yay mac du phai c6 thai gian. t6 lai chtrc lai san xua't.1i kh6 doi giong nhu mot chuang trlnh phuc h6i rna QTD ap dcJt len nglioi yay. Viec ap dung cac bien phap trong qua trlnh doi no phu thuoc VaG cac yeu t6sau: . kh6ng phu hop cho md rong san xua't kinh doanh d~ giarn bot lang phi v6n. khuyen ban bot tai san c6 gia tri.Khoa iuijn tot nghifp GVHn : TS Nguyin Quang Thu sau khi ap dung cac bien phap khai thac.2 Bien phap xii lY nd qua han: D6i vdi nhtrng khoan no qua han. vdi sir thoa thuan va cong tac cua ho. Ap dung bien phap khai thac d~ xii' 19 nhtrng khoan n<. giup do khach hang nhirng khong c6 ke't qua. lei .Su' trung thuc va thai do ciia nglioi yay d6i voi cac khoan no. nr va'n cho ngiroi yay tren nhieu khia canh nharn tac dong de'n kha nang tao ra san ph§'m va thu du<. khoi phuc lai san xua't kinh doanh va giarn sat chat che cho de'n khi sO'no yay da hoan toan dtroc chi tra. c6 th~ tim giai phap cho yay tie'p d~ tang sire manh tai chinh cho nguoi yay.QTD hudng d§n. no kh6 doi thi QTD thirong sii'dl.1C me holm tra qui tnrdc melt.. Cac chi phi cho viec thu h6i no.1 qua han thuoc 10<. gidrn hrong hang t6n kho hoac thanh 19 bot tai san khong sir dung .QTD d€ nghi khach hang nen cai t<.QTD c6 the gia han di€u chlnh lai ky han de giarn dli<. thay d6i thie't bi may m6c va cong nghe . .10 h~ thong san xua't kinh doanh.1c nhuan.

Bien phap thanh Iv : Ne'u QTD thay ro viec t6 chirc khai thac la khong tien lei. hoac dam bao bang tai san ngli<1i co quan phap lu~t phat mai Uti san theo nghi dinh so' cua thu tirdng chinh phti ky ngay 29/12/1999.. co hanh dQng lIn tr6n. Ap dung bien phap "1:1yno de nuoi no" di thu h6i d~n sO' nQ cfi tren co sd khoi phuc lai san xU:1t kinh doanh co hieu qua cila khach hang doi hoi QTD phai he't stic than trong. tang IQi nhuan va nhu tang kha nang tra no ciia khach hang. Hoac c6 the khuyen khach hang thuc hien lai mQt chuong trlnh md rong san xuai kinh doanh khac.Neu Ia khoan khac. tang doanh sO'ban. Tnrdc khi c:1p them v6n cho doanh nghiep. ve viec bao cac t6 chirc tin dung. tlnh trang tai chinh la vo hy vong thi ngan hang nen cirong quyet sil' dung bien phap thanh 19 de xii' 19 khoan no yay kho doL . . Ne'u cac yeu to' dat dliqe thi viec phuc h6i san xU:1tkinh doanh mang lai hieu qua. QTD nho 178/1999/NB-CP dam tien yay cila yay e6 tai san the' chap.benh tit. nghien ctiu thi tnrong . tang them san phim moi va nhieu thay d6i khac. SVTH: Nguyjn Thi Thanh Trang 49 .Ne'u khach hang gap nii ro do cac nguyen nhan nhu : thien tai. san hrong va eha"t hrong san phim cila doanh nghiep dung virng tren thi tnrong. phai dinh gia hang. trom dip. . phirong thU'c ban. lira dao. khong hy vong thu h6i dUQc no hoac khi nguoi yay khong co 9 chi tra no.l'phan quyet cua toa an de thu h6i no yay. nhung co khi day la phuong each dam bao cho mot khoan cho yay ban d~u co the dliqc hoan tra. tlnh trang vo no hien ra. QTD co thi xem xet gia han hoac di€u chinh lai k9 han nq cho yay nrong U'ng vdi thai gian e6 the thu dUQc IQi nhuan ciia ngiroi yay (neu co thi).Khoa iuijn tift nghiip GVHD : TS Nguyln Quang Thu no cham tra b~ng each diy manh chuong trlnh thu h6i cac khoan phai doi nham giarn t6i da hrong v6n bi chiem dung.Mat khac QTD co the khuyen nguoi yay giarn bot ke' hoach md fQng san xua"t kinh doanh ne'u ke' hoach do dUQc du tru va no chiern mQt ph§n v6n tit hoat dQng kinh doanh. . QTD phai nhc vao sl. Thong thirong cac ngan hang khong mu6n tang them kh6i lliqng tin dung.Ngoai bien phap c6va"n. QTD co the giiip do tnrc tiep khach hang khi g~p kh6 khan tai chinh nhu ca"p them tin dung de khoi phuc hoac md rQng san xuar. ngiroi yay khong the tra duqc no efing nhu tra mQt ph~n ngan hang. bien thii . . Muc dich nharn giarn duqc chi phi.Ne'u la khoan yay khong co tai san the' chap hoac dam bdo..

va ben ngoai nham giup dB QTD khac phuc nhimg thieu sot kip thoi nhir: • C~n coi trong va thirc hien nghiern ngat quy trlnh. hay co bieu hien khong lanh manh . • Tang ctrong cong tac thanh tra. Ma dn phdi dan deu cho loai khach hang va nhieu nghanh nghe kinh t€ khac nhau. QTD celn phai b6 trt mot can bQ chuyen lam cong tac thffm dinh d~ thffm dinh lai cac du an tnroc hie quyet dinh cho yay. Thuc hien 16i s6ng lanh rnanh.l'ton trong khach hang. Hang nam t6 chirc kiem tra cheo gitta cac can bQ tin dung trong mot thoi gian ngan.4 Tang eti<tng eong hie nhan sti va b6i dtiong dao tao ean bo: Nhu da de cap QTD Tan My Chanh h~u he't can bQ chua diroc dao tao dai han v€ nganh kinh doanh ti€n t~ Ngan hang. ttt. lich sl. hay t6 chirc hQi nghi khach hang t~ng qua cho khach hang. thu hut dUQc nhieu khach hang t6t.3 Tang eti<tng eong hie quan It han ehi riB ro: Hoat dQng kinh doanh tin dung trong co ch€ thi tnrong nii ro tin dung la di€u khong th€ tranh khoi. sach nhieu.Kh6a iu{in tift nghi. La'y cong tac phong ngira riii ro la chinh con xu ly nii ro lii giai phap tlnh the. Hang nam vao nhimg ngay l~. thu nhap thong tin ciia khach hang de co bien phap phong ngira ngan chan moi hien nrong tieu cue co th€ xay ra.p GVHn : TS Nguyln Quang Thu 4. £>~ han che' nii ro tin dung thi QTD phai xay dung chien hroc khach hang dung dan hieu qua. quy ch€ nghiep V1. kiern soat nQi bQ QTD nha't la kiem tra cac can bQ tin dung.. Do do d€ nang cao hieu qua trong kinh doanh cua QTD. • • • Nghiem chinh xu Iy ngay moi V1. Do vay QTD thuc hien cac mat cong tac noi tren thl giarn dUQCnii ro tin dung co th€ xay ra. ca'p han rmrc tin dung cho nhtrng khach hang truyen thong. Phai coi trong t6 chirc hoat dQng thanh tra ki€m soat trong nQi bQ. Do do cong tac va t6 chuc can bQ SVTH: Nguy~n Thi Thanh Trang SO ..l dii d€ ra nhu: tharn dinh tnrdc hie cho yay va kiem tra khach hang sau khi yay nham phat hien som va co bien phap xu Iy khi khach hang su dung khong dung muc dich. Nham b6 sung giup dB lfin nhau v€ mat nghiep V1.l viec tieu eire.l dang thoi qua kiem tra cheo co the phat hien nhtrng hien nrong tieu cue ciia can bQ tin dung. Ngoai ra phai phan loai khach hang de sang 19c nhtrng khach hang xau loai trir. Tlumng xuyen cu can bQ co trach nhiem di kiem tra thuc te' dia ban ciia tung can bQ tin dung. • Bien phap phong ngira nii ro to ra httu hieu la khong t~p trung d~u nr nhftng khodn tin dung IOn cho mot hay rndt s6 khach hang Ion. gay phien ha cho khach hang. hoat dong san xua't kinh doanh co hieu qua luon yay tra no dung ky han. • 4. D€ tang su ha'p d§n cho khach hang phai co ch€ dQ till diii liii sua't.

ntot nghifp GVHD : TS Nguyin Quang Thu phai d~t len hang d§u. TiI d6 rna dua ra nhii'ng quyet dinh dung trong viec sii' dung con nguoi va hoat dong kinh doanh tin dung dat hieu qua cao nha't. cli' ngiroi tham du cac lop t~p huan do HQc Vien Ngan hang md rong hoac Ngan Hang Nha Nude t6 chirc. tu' each t6t. kien thirc phap luat nha't la luat kinh te'. • Cong tac tlf chuc nhiin sll: Bay la ye'u t6 quan trong nha't. luat doanh nghiep.. nghiep V1. Phai co nang lire chuyen mon tiI trung ca'p trd len. Nharn tie'p c~n diroc t6t cong nghe tien tien va hien dai ciia nganh. . Nharn nang cao kie'n thiic ve nghiep V1. cong tac b6i dudng va dao t<. nhan t6 con nguoi. • Cong tac khen thtidng ky lust: Ban lanh dao dn ph6i hQP vdi cong doan thirong xuyen giao due ve tu' nrong. c6 trach nhiern va c6 tam huyet vdi nganh.l chuyen mon cao. can bO thftm dinh hoc t~p kie'n thirc ve phan tich thftm dinh.10 b6i va dudng cac lop tai chinh doanh nghiep.l ngan ngay.l Ngan hang trong nen kinh te'thi tnrong. danh gia ve nli ro trong hoat dong kinh doanh. du'Qc dao t<. tac phong lam viec ciia can bO cong nhan vien nha't Ia nhii'ng can bO true tie'p giao dich voi khach hang bang nhieu hlnh thuc thich hQP lam cho can bo cong nhan vien tha'y du'Qc trach nhiern va nghia V1.Kluia luQ. co pham cha't dao dtrc. Ngoai ra QTD dn t6 chirc cho can bo hoc t~p cac luat nhir: lu~t cac t6 chtrc tin dung .10 can bo cong nhan la viec lam thirong xuyen lien tuc ciia hoi d6ng quan tri va Ban Giarn d6c QTD Tan My Chanh bang cac hinh thirc sau day: B6i dudng nghiep V1. luat pha san.10 cac tnrong cua nganh cung nhu tai tnrong kinh te'.Thuong xuyen dira can bo di dao t<. c6 ban linh. Rieng can bo tin dung. cong tac b6i dirdng dao t<. Do do.l cua minh d6i vdi cong viec SVTH: Nglly~n Thi Thanh Trang 51 .l' hoc ella ban than.10 ciia nganh la khong the thieu. • Cong bic dilO tao can bo: Be c6 diroc nhii'ng can bo c6 dao duc. lu~t cong ty . tinh nhanh nhay ben trong cong tac thftm dinh du an cua khach hang. narn bat duoc thong tin kinh te th] tnrong hang ngay. kien thtrc kinh te'rong IOn thl ngoai ye'u t6 t1. c§n duoc quan tam tnrdc tien trong cac bien phap nham nang cao cha't hrong tin dung. dao dire.. thea suy nghi cua em dn quan tam nhii'ng van de sau day: v« * Tieu chuiln can b6 tin dung: Ngtroi duoc chon lam cong tac tin dung phai la ngu'oi co trlnh dO chuyen mon.

giao due cho nhii'ng nguai nao co y dinh khong t6t nharn lam giam uy tin cua QTD. kip thai thea qui dinh. da co nhung chua co nhtrng van ban duoi luat hay mot s61u~t co van ban nhung chua d6ng bO. Do do the' chap va xii' 19 tai san the' chip yay v6n ngan hang co r(t nhieu kho khan plurc tap. QTD cling nen d& ra mot so' giai phap co lien quan d€ h6 tro cho hoat dong tin dung ngay cang hieu qua. tu do tac dong. Yin d& phat mai tai san the' chap chua co van ban phap 19 qui dinh ra chiic nang. vi thai gian dai. ben canh mot so' kien nghi tnrc tie'p neu tren. chua cu th€ hoa cua luat. nhtrng kho khan vudng mdc trong cong tac va cling nhu cuoc song gia dinh.5 CAC BIEN PHAP HO TR(j: D€ nang cao chit hrong' hoat dong tin dung nham gop phan han che' nii ro. h~ thong phap luat chua d6ng bO. A ~ x 4. Luat cac t6 chirc tin dung. Ban lanh dao c§n phai quan tam g§n gtii. cua QTD d€ xay ra thit thoat tai san hoac lam giam uy tin ciia QTD . Co nhu v~y mdi ngan chan. kiern toan chua duoc phat huy: phap lenh kG toan. nhiern vu.1ctang thirdng bang hien v~t co gia tri hoac tien. co sang kien trong nghiep vu thi du<. 4. quyen han ciia cac co quan bao v~ phap ludt trong viec xu 19 phat mai Uti san the' chip. cac so' lieu quye't toan va bao cao tai chinh chua thuc hien che' dO ki€m toan b~t buoc nen so' lieu phan anh khong chinh xac tinh hinh san xuit kinh doanh cua khach hang. Em xin manh dan neu len mot so' giai phap ho tro sau day: .. sau thang phat dong thi dua. Cac co quan chiu trach nhiem cip chirng thu scf htru tai san va quan 19 nha nude vdi bit dong san chua thirc hien rong khap.. gay kho khan cho ngan hang khi dn phat mai tai san thu h6i no. thii tuc nrom ra. v6n bi t6n dong.1c tam tu. di sau sat vdi can bO cong nhan vien d€ bie't du<. thong ke chua du hieu luc buoc cac doanh nghiep thuc hien che' dO thanh toan thdng ke chinh xac.1 D6i vm nha mioe va Ngan Hang Nha Nuoe: • Chinh stieh nha mine: Moi tnrong phap ly cho kinh doanh tin dung Ngan hang chua d§y du. lu~t dfft dai. che' do ciia nganh.. Viec cip gity scf hftu chu cac chu dang scf htJu hoac sii' dung tai san. qui che. Hang quy. D6i voi nhii'ng can bo co' tinh vi pharn cac noi qui. tht phai xii'19 nghiem khac. vai tro cua thanh tra. bao lanh Yay v6n ngan hang.. luat phat mai tai san.1cgiao. khen thirdng kip thai nhii'ng can bo thanh tich xutt s~c. nguyen vong. giup dB mot each kip thai co hieu qua. kip thai. nharn khich l~ moi nguai hang hai thi dua l~p cong lam cho khong khi heat dong kinh doanh cua QTD tang len khong ngirng.Kh6a iuljn tflt nghi~p GVHn : TS Nguy2n Quang Thu duc. SVTH: Nglly~n Thi Thanh Trang 52 .5. lu~t pha san .

nhii'ng khoan cho vay khong c6 dam bdo tit 91 de"n 180 ngay .. Ne"utrong nam sii'dung khong he"t.Nhii'ng khoan cho vay c6 dam bao qua han tit 181 de"n360 ngay. budc sang nam mdi phdi trich l~p mQt hrong vo'n ldn trong khi d6 phai tra lai cho nguCfivay. gifn mot phdn trach nhiem cila cac ben lien quan trong SVTH: Nguyin Thi Thanh Trang 53 . Nhom III g6m: . nhii'ng khoan cho vay khong c6 dam bao qua han tit 180 trd len . Quy dinh nay c6 di~m chua hop ly cho h~ thong QTD la VI: Trong vong 25 ngay d~u tien ciia mQt nam phai trich l~p quy dl. Do d6 anh hUdng ra't ldn cho tai san sinh lCficua QTD.. thu h6i no vay. . nhii'ng khoan ti€n chie"t khau cac loai gia'y tCfc6 gia...Khoa lu4n tot nghiip GVHD : TS Nguy2n Quang Thu Nha mrdc chua c6 van ban diroi lu~t d~ thirc hien lu~t pha san nen nhieu tnrong hop khach hang kinh doanh thua 16.Nhii'ng khoan cho vay chua de"nhan tra. chua de"nhan thanh toan. • vi guy dinh coo Nean Hlme Nha N""c: Co che"trich l~p quy phong rui ro da dUQcNgan Hang Nha Niroc ra quyet dinh s6488/2000/QD-NHNN5 trong d6 quy dinh phan loai tai san c6 thanh 4 nh6m: NhomI g6m : . Trich l~p du phong nii ro thea ti 11$: Nh6mI :0% Nh6mII: 20% Nh6m III : 50% Nh6m IV : 100% Vi~c trich l~p dUQcthuc hien trong vong 25 ngay lam viec d~u tien ciia m6i narn. Nhom II g6m: . pha san nhung chua c6 co quan dung fa chin trach nhiem xii'ly phat mai tai san the"chdp. NhomIV: . nhii'ng khoan cho thue Uti chinh chua de"nhan tra ti€n.Nhii'ng khoan cho vay c6 dam bao qua han tren 360 ngay tro len.l'phong nii ro thea nh6m tai san "c6" VI quy mo quy tin dung h~u he"tla nho va vita.Ngan Hang Nha Nude va BQ Tu phap sdm ban hanh thong nr lien bQ v€ dia ban dUQccong chiing. Ne"u trich l~p thea ty l~ tren thl nhii'ng QTD c6 no qua han cao. thu nh~p trong nam kh6ng nhieu.Nhii'ng khoan cho vay c6 dam bao qua han dudi 180 ngay nhii'ng khoan cho vay khong c6 bao dam qua han dirdi 90 ngay ...cu6i nam se quyet toan dira vao thu nhap ba't thimng.

D6ng thoi t6ng hop bao cao moi thong tin hoat dQng tin dung cua 16 QTD co sd. Vi v~y Nha nude nen gidm Hii suii't eho vay d dia ban nong thon phai bang hoac tha'p hon dia ban thanh thi.2 DOl val QUY TIN DUNG TRUNG UaNG VA NGAN HANG NIIA NUaC TiNHTmN GIANG: • Quy tin dung Trung Udng: Quy tin dung trung irong sdm ban hanh cac van ban che' dQ quy dinh eho h~ thong QTD co sd bdi qua 10 nam thanh l~p QTD theo mo hlnh mdi tit nam 1993 tdi nay trong cii nude co 971 QTD hoat dQng co hieu qua. xU' 19 nghiern k~ ea mat kinh te' va hanh chinh d6i voi nhimg tnrong hop xac nhan khong dung thirc trang v~ gia tri tai san. dan so' nhieu rna s61u<. vdi Hii sua't nhir v~y thl ra't thiet thoi cho khach hang d dia ban nong thon. Nhu hien nay gia xua't khiu giam so vdi cac nam truce vi bi canh tranh ciia cac mrdc trong Khu vue. Khoang 90% hQ nong dan e~n vay v6n trong khi do Ngan Hang Nong Nghiep huyen khong dap Ung du<.1 kinh doanh d dia ban thanh thi la 0.Kh6a luQ. Hien nay d tinh Ti~n Giang d3: co 20 QTD co sd'va dii thanh l~p dU<je QTD khu vue.ntlit nghi~p GVHD : TS Nguyin Quang Thu viec xac nh~n.5.fng can bQ thl han ehe' eho nen Ngan SVTH: Nguyin Thi Thanh Trang 54 '" . Co nhu v~y nguoi nong dan yen tam san xuat tao ra san ph5m eho xii hoi. VIl~ phi cong chtmg ra't IOn tren so' ti~n du<je vay anh hirdng ra't ldn de'n thu nh~p ciia khach hang. Do vung kinh te' cua d6ng bang song ell'u Long chu ye'u la san xua't nong nghiep nen dia ban QTD Tan My Chanh eho vay san xwlt nong nghiep hon 75% t6ng du no. ehe'dQ cila QTD Trung Dong chi dao true tiep eho cac QTD co sd thirc hien. dich benh. an toan ngudn v6n ciia ~p th~. D~ nghi Nha nude giam 1~ phi cong chtmg. va de'n thang 112000 Ngan Hang Nha nude mdi cham dUt: thi di~m. Co nhu v~y cac QTD co sd hoat dQng co hieu qua hon. riii ro it. Do do QTD Trung Dong sdm hoan thien mo hlnh t6 chrrc ttt Trung Dong d€n co sd trong ea nude. VI san xua't nong nghiep thuong la nii ro ra't ldn nhir : thien tai. Do do QTD Trung Dong chua hoan chlnh mo hlnh t6 chtrc ttt trung uong de'n QTD co sd .1 quan trong khac la tiep nh~n moi chinh sach. Hi lut. dich V1.1 trong dia ban thanh thi un suii't thii'p hon rna gia ca kinh doanh dich V1:1 it bien dQng. Vai tro ciia QTD khu v\fc nhan v6n vay cua QTD Trung Dong va cac ngudn v6n tai tro quoc te' d~ eho QTD co sd vay lai va co nhiem V1. Hien nay cong vic$e cua QTD khu v\fe. Ma nhu e~u v6n cua cac hQ dan rfft ldn. phong quan 19 cac t6 chrrc tin dung cua Ngan Hang Nha Nude tinh dam nhan. hon nfra san phim nong nghiep gia ea thap. Ngan hang nha nude e~n xem xet chinh sach Hii sua't eho vay d6i vdi san xua't nong nghiep hien nay la 1% trong khi do cho vay dich V1.85% . 4.fevi dia ban rong Ion. han han. Trong khi do cho vay kinh doanh. tra diroc no cho Ngan hang va co thu nhap thoa dang.

lnhieu hon nita cac nguon v6n cua cac t6 clnrc quoc te' nhu : ADB. trich l~p <1~ydu cac quy. Neu c6 sai s6t thl kip thoi u6n n~n slia sai cac QTD thl!c hien dung vdi che'dQ cua nha mroc ban hanh nhu quy che tin dung. tlnrc bien du<.. Thanh Trang 55 . Tit <16qua thong tin ciia QTD.lcchinh sach phat tri~n kinh te' nong nghiep nong thon. m6i nam thanh tra mQl QTD co sd mQt l~n.lC thanh l~p thl Ngan Hang Nha Ntrdc tinh phiii tang cuC1ngquiin ly v€ mat nha mrdc ciia Ngan Hang Trung Uong tai dia phuong nhu: Luon quan tam thea doi moi hoat dQng tin dung cila cac QTD co sa trong tinh. Thu('Jng xuyen cli can bQ xu6ng cac QTD nam tinh hlnh thl!c t6 va kiem tra nghiep VQ. cong tac tai chinh. Vi cac ngu6n v6n nay liii sua't tha'p. de SVTH: Nguyln Th. Cho nen QTD Trung Uong nen tang ngudn v6n cho cac QTD co sd ciin v6n b~ng each cho yay vdi lai sufft thffp va tai tr<. NQi dung thanh tra phai thuc hien dung nhu d€ cuong cua thanh tra Ngan Hang Nha Nude. Hon nii'a Ngan hang cho yay thong qua t6 yay v6n. Do d6 nguC1idan mu6n yay v6n thl cling ph iii 30 ngay mdi nh~n du<.lcyay. thoi gian khoang 10 . Cho nen Him t6t moi m~t cong tac n6i tren thl giiim <1u<. nhfft la quy du phong nii roo Cong lac quyei toan nam phiii tht!c hien dung ch6 <1Q. tit d6 QTD co sd tang nhanh do' no cho Yay dap ung nhu du ngudn v6n cda khach hang. Thanh tra Ngan Hang Nha Nudc se c6 ke' hoach thanh tra kip th('Ji d6i voi QTD co sd nao <16co bi~u hien kinh doanh tin dung chua t6t. • Ngiin Hang Nka Nlillc link Tiin Giang: Sau khi QTD khu vtfc du<.lC ro dang k~ cho hoat dQng kinh nii doanh ciia cac QTD tai tinh Tic!n Giang.EC .. Con cong tac giam sat tit xa thi hang thang b~t buoc cac QTD co sl1 phai gdi bao cao cac nQi dung giam sat cho thanh tra. goai ra ngan hang nha mroc tang co'('Jng cong tac N thanh tra.GVHD : TS Nguy2n Quang Thu Hang Nong Nghiep khong dap rmg v6n he't cho hQ dan yay.15 ngay.

~ ''. chua dap Ung du'<jc s11nghiep ph at trien cong nghiep hoa va hien dai hoa da't nudc cling nhu chien lU<jcphat trien kinh te' nong nghiep cila Nha mroc d~ ra. . do vay s11sup d6 cua h~ thong Ngan hang chdc chdn dftn de'n cuoc khting hoang kinh te' tam thoi hay keo dai vdi nhtmg h~u qua x!u kh6 ai ma luang he't du'<jc .i~t\.1990 h~ th6ng HTXTD trong cii mroc d6 bi la mQt minh chung . Vi du: nam 1989 .. Bdi h~ th6ng Ngan hang du<jc coi la h~ thAn kinh cua n~n kinh li. Nhung cho du xu!t hien tU nguyen nhan nao di nua thl cling gay thiet hai khong nho d6i vdi n~n kinh te' n6i chung va hoat dQng kinh doanh ti~n t~ noi rieng. .Khoa lu4n tift nghi?p ... Thanh Trang56 / .!'is " Hoat dQng tin dung chiem mQt vai tro r!t ldn trong hoat dQng kinh doanh cda Ngan hang vi vay nii ro tin dung co thi dftn de'n Ngan hang bi pha san va khac voi s11pha san cila cac doanh nghiep.. Ben canh d6. Chinh vile do cac Ngan hang luon tim kiem cac bien phap nham han che' nii ro.t'" GVHD : TS NguyEn Quong Thu fi:"" -. Rui ro tin dung c6 thi xu!t ph at ttl' m6i tnrong kinh te' . Trong khuon kh6 nho be cila cu6n kh6a luan nay. (j nu'dc ta.. "'" "'" ~~ ~! ~ . suy thoai... Viec tim ra du'<jc nhUng giiii phap nhhm han che'du'<jc nhifng tac hai do nli ro tin dung gay ra khong it IAn da dU<jcnh~c de'n bdi nhieu chinh sach. Do d6. ~ '.cNgan hang nhung v<1jst! quan tam sau s~c cling nhu nhtrng ban khoan tr~c trd v~ nhung rtii ro trong ho~t dQng tin d~ng cua h~ th6ng Ngan SVTH:Nguyin Th.xa hQi nhu: Do n~n kinh te' lam phat. S11sup d6 cua Ngan hang khong dirng lai d mQt Ngan hang cu thi ma mang tinh lay Ian co khi lam rung chuyen toan h~ thong . hoat d()ng cua h~ thong Ngan Hang Thuong Mai qu6c doanh va Ngan hang c6 phan ki ca QTD nhan dan so vdi mQt so' nude trong khu vt!c va tren the' gidi con th!p kern. d~c bier la nii ro tin dung trong hoat dQng kinh doanh cua mlnh. chinh sach Nha mrdc hoac m6i tnmng phap ly khong 6n dinh. vdi nhtrng hiiu bie't nha't dinh v~ linh v1f. thu tuc phap ly da dU'<jcban hanh cling nhu cda nhieu chuyen gia kinh te trong linh Vt!c Ngan hang. do chien tranh hay thien tai. "':~. . Rui ro tin dung c6 thi xay ra khi xu!t hien nhUng bien c6 khong luong tnrdc du'<jcdo chu quan hay khach quan khien cho ngu'oi yay v6n khong thuc hien du'<jc cam ke't cila mlnh d6i vdi QTD. xu hirdng gia tang nli ro tin dung trong cac Ngan hang thoi gian qua da gay khong it 10 ngai cho nhtrng ai quan tam de'n linh vt!c kinh doanh ti~n t~ noi rieng va st! nghiep phat triin d!t mrdc n6i chung.. Nhung v!n d~ quan trong la v~n dung nhUng giai phap nay nhu the' nao trong thuc te'trong timg giai doan cu thi di chiing ph at huy dU<Jcvai tro han che' lai lit mQt va'n d~ khong d~ ti nao.

Kh6a luJjn tift nghilp GVHD : TS Ngu.Icn toan cao cho hoat dQog a kinh doanh ti~n t~ Ngan hang. nham dat dUQcl<. SVTH: Nguyin Thi Tlulnh Trang 57 . cua QTD Tan My Chanh n6i rieng.ln QUilng Tltu Hang Thuong Mai n6i chung.1i nhuan cao nha't va gill dU<. G6p ph~n be nho xay dung h~ thiSngphong ch6ng nii ro cda Ngan hang Vi~t Nam hien nay. Em hy vong r~ng nhfi'ng bien phap tren flu!c sl! c6 the' ap dung cho QTD Tan My Chanh n6i rieng va cac t6 ehrtc tin dung n6i chung. Em ding xin dUQcdong gop mQt siS y kien nho diSi vdi cong tac quan 19 va han ch6 rdi ro trong hoat dQng tin dung.

. 6.:'" " ~ A PGS . _"---------- - -.Hoang Dlic W He THONG CAC VAN BAN QTDND T~p I.3/2000 -2002 tn GIAO TRINH NGHI~P vu QUY TIN Dl)NG NIlAN DAN PTS Nguyln Du~ W TIN D{)NG VA NGHlf:P V{) NGAN HANG PTS Nguyln Dang Dim . 12 ndm 1998 ....- -_ ... Thanh Trang 58 .. III A K " .PTS W T~PCHINGANHANG Thdng 4.9. 7..PTS Le Thj Btnh Minh Le Van T2 m NGAN HANG THUdNG M~I PGS .U A m QUAN TRJ RUI RO DOANH NGHlep TS Nguyln Quang Thu ?? W cAc NGHlep V{) NGAN HANG THUONG M~I PTS is Van Ttl W LY THUYET TAl CHINH TIEN Te ~ . 8. GVHD : TS Nguyln QUilng tAu A1Lm.Kh6a luljn tift nghi.? A SVTH: Nguy'ln Th. ~ .p r-. II.....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful