~~ t

A'

"

~~~

.

BQGIAO

eVA

A

~o

TRUONG 841 HOC KINH Ti THANH PHO HO CHi MINH KHOA QUAN TRJ KINH DOANH
&-<:ftO&-<:ft

oj
~
00

1

e

MOT SO BI~N PHAP NHAM H~N CHE RUI RO TRONG CHO VAY VON T~I QUY , " " " , TIN DUNG NHAN DAN TAN MY CHANH • ~ TP MY THO - TIEN GIANG
? ,..,.

"

,..,,,

,

~

,..,

-

-

+
I '-,-"

~ ~

Giao vi~n hdO'ng din Sinh vi~n thirc hi~n
Ldp

:TS NGUYEN QUANG THU : NGUYEN TH} THANH C)
:
QTKD K30-

TIEN GIANG

~

_~~c::r--~~IN

KHOA: 19'~ - 2003

~~~

Q

'\

\-.

"

__________ ,----~. --~i.\d----':----tk~C----AiLb----~L--a-~--D---Cd1J--;--!If;--:-CMtt~----~-~ J, u ,{ . . , , l_ffM---- _lVJL .Jzl':_~ __ =fJ!hl- dJ1bt.-----~~l---~~-----~-C£I.UL---~
<'

I

-."

.~ ._

('.

r

0..,'

J.:. n 11 ;" .__ :MW.L--~L~
(J

___ :_\mt----tl1U~_;--~~----~~---a..1}A/&---_qdl1LO'------7J--~:.~,.;L
,A'-

-----A /",

.e:».


I

I

t,

,~

__.$, _

- c:-'...f]/

~pJII /~ 1

_________ =-

.____ _____

rl._<' -11 a.: _fl. ii, s: , C IIA r , s.LI_~ __ " ~'1I ~U_----,~-L(.J2?_ __ -:~---':141.etJ---:!IM.'4O----~~~:_-_~lIlt4L YlJ!llf __ j)~..c" C' <c::Jon';.. ,'t',/J_ o J1,6'_1JJi_4:!- __"I.J_ljJ_ ':111i~-----1ZUI----U-Wl.l~.L-- A1LL ~.H~!£1 ~f!.l~ .:-CA. ~ __ ~ , V:_P_.<,.c 1)'1...0' n.. ,? 't\r-~<: . '1 ------..IJ.U,Ll.,--41~--------' C_.tlliW ~V-LL--_J-'--l-llLf)t1l:.QL-----\,i:.t-JL:::.-----,
rh-'--'
0

__ q~

s:

W.LJ/ tV..'5;1-

--I /J. ~

{--7""

' L__
=:':

r,

----:!21a_~-----~~~~C---~-ji1fllL----~~t---YLl----!~~----UW~~t_---~!-W_Pf}----,

v

".

,7l.:J .tus.

r-

_______ ~-----ll~-----£2-f!-~------------------,---------------'---------~----------------------------------------,

___________ ---~;---~!1?£------~~---·Wt~'---11~---11f!-C--~t!q-----~-~-J:W4-----1i0_t_-~-------.,
________l_QL __~J_(;j1L'I_ \

, -,

n~. n

_________ ________ __h;{J'J_ r .
,.. ('

_______ :1J..

- an" ( lJflffll£ __• U ";l

,it -:.1IJ..{il __-::J:f!J_0t___ ~ __L "J? .r?J

2 :=\.L •.,A . ---~-ttYi-----_£.if}l----cntb{'--,-~f:kJ.---.,_6;..,---------,
'f'"

d, ruQ_~ _()riUI~---Jr2--Xl'!Jl----lI\[~tj---1W~--r'F .. __P W_____ VJc{[_----~----.Jl1li--/J.c ----.:ik Olilv______ hL _
~1~-~-.
<,' __,

>''''.

@

Cn

'

,.'

,C

....

--------

________ it'...

"W
r

td~,t:-.__ GJ.4----~&1l----_~b _fHlu----qJ~---~--------,----.---'---', MS, r-<aU, , -'1 '( -'i--- ~£'M_----f.P-ff_,__---qn}z.p-----:XA,~-----16L----0!J--'Vi7-'-----~l1.--::-i.a. t1l<--t -

-----------lfjfl11---_~~~hlJl1f----9fJJj2J_----.Ji!.~----:1~--J:.u£--~~J.---;-.-AtLc----1C6h-~---------

r--r-r C"_~/J .es . ;[-\i}Zl----\'Dl----EJ3-CllJ- __/'m c.R" ,_ :.1w,f_ ~ T .fl.\ ,-(j./
r

~

("".>

I

r

r-

\,

'\.,...-

L" h'~ fttc raL_£,;J_dLD .U _
\

_)

~.

_______ .::teuLc_jL~ ~ ~

.

--,

..

-------------------,---"-----------------------------------------------------------------------------------------------------_.

.--_ -_ .._ -_ _ ..----.... ----------._ ..--_. _.--_ ....---------------------------....-_-----_ ...-_.---------_ .-. " J .-..----. -_ . _ --------_._ ..--------..--.--------.------------.. -._-_ ..--.-_ --------.-._...-_ .......--~ --------. -_ ....._-_ -. .-----.....-..--...-...-----------......_ .-_ ---_ -_ --..--_ -_ ---...-------.----------._ .--_.-_ --..-.._--_..._ ._ .--..-_. '-_ _-.- -- - -----------_ .----....-_ .._.------..... -_ .._--. --.-_ -.... --_-_ -_ .__ -_ ------- _ ---_-_ --_ .NH!N XET eUA T& Y CO HUONG DAN _---------------------------------------------------------....

. Ngoai nhttng nli ro do khach quan. :.i: _~~~~:''''. ThI!C te'la cUQc klning hoang ti~n t~ cila Chau fit. Vi v~y nii ro trong kinh doanh Ngan hang cling r(t ldn va da dang. " ~'*.. n6 luon "ti~m in" c6 thi xay ra ba't ct1 hie nao va lam sai l~ch. :-'i . nam sau d6.... Do v~y giiii phap tim ra mrrc thich hop c6 tinh dung hoa git'ta riii ro va loi nhuan la va'n d~ quan tam ciia cac nha quan tri Ngan hang.. Hoat dQng kinh doanh trong lInh VI!C Ngan hang v6 cung rQng ldn voi da chttc nang nhu: tao ti~n.~·:. ngoi n5 d~u tien la d Thai Lan va sau d6 Ian sang cac nttdc trong khu VI!c va bung n6 ca Chau fit. vi nii ro ngan hang ra't Ion n6 co th€ lam cho Ngan hang S\lP d5. D6 la khoan l<Jinbu~ Idn nha't mang v~ cho cac Ngan hang Thuong Mai.··. s-. dao IQn ke't qua kinh doanb ciia Ngin hang. Tuy nhien nhir chang ta da bie't hoat dQng tin dung chiem tY trong ra't !dn trong toan bQ hoat dQng cua ngan hang.·ti"!_~?~:iJ. huy dQng ngudn v6n. moi tnrong kinh te' chua 5n dinh. anh hirdng cila thi tnmng tai chinh . bao hieu mQt nguy co nii ro ldn c6 th€ xay ra cho n~n kinh te' xa hQi neu hoat dQng tin dung khong dtt<Jccha'n chlnh kip thoi. hang phap ly chua dGng b<). Nganh Ngan hang ngay nay cang th! hi~n vi the' chien lu'<Jctrong sl! nghiep phat tric$n kinh te' xa hQi cda d!t nu'&.. ' . md rQng tin dung.. co che' thanh toan.~. Trong b6i canh cila cac Ngan hang mroc ta hien nay la dang hoat du'di su tac dQng cua mQt s6 nh6m nhan to' thach tht1c trong canh tranh.i~~'{.{«_!8~-:'''~ .:~ir .·'._ Tit khi da't nu'dc ta thuc hien du'Cfng16i d6i mdi n~n kinh te' cda Bang va Nha mrdc. st! canh tranh tien bQ khoa hoc cong nghe va m6i dQng chiu lang quan } . .. Cu th~ la trong nam g~n day . n6 gay anh httdng ra't ldn c6 thc$lam cho ca h~ th6ng rung chuyen. Di sau vao viec nghien cuu hoat dQng cda Ngin hang ta tha'y: cai lei nhuan c6 du'Qc va cai nii ro phai ganh chin la mQt m6i quan h~ bien cht1ng: MQt hrong nii ro dtt<Jc ch!p nh~n dc$danh d6i mQt khoan IQi nhuan. Khi ma mQt Ngan hang pha san. do chd quan hoac sl! ye'u kern cda ca Ngan hang va khach hang. dich vI} uy thac . Do d6 cac nha kinh doanh ti~n t~ khong luc nao khong d~ y tdi nli ro tin' dung. nam 1997 ."-~\..~.'·. D6i voi h~ thong Ngan hang mroc ta it nhi~u cling anh hudng cuoc khung hoang tren. trong nhtrng nam qua hoat dQng cua nganh Ngan hang khong ngimg d6i mdi va hoan thi~n tirng budc. Tuy nhien trong hoat dQng Ngan hang la mQt lInh VI!c d~c bi~t bdi hang h6a la ti~n t~. Nhung v(n d~ nli ro tin dung v~n la m6i quan tam nhieu nha't. tY l~ n<j qua han so vdi t6ng du no cho yay cua cac Ngan hang dang c6 chi~u httdng gia tang ra't dang 10 ngai.

g6p Y cda Ban Lanh Dao cung cac anh chi trong Quy . Trong thiJi gian ng'n du'<_1C ~p tai QTD Tan My Chanh em khong thirc the tranh khoi nhimg lXJ ngo va con c6 nhieu thieu s6t trong ly thuyet vdi thuc t6 . muc dich g6p philn nang cao hoan thien cong tac quan Iy nii ro trong kinh doanh ti~n t~ Ngan hang.tam v~ xu hudng phat tri€n cila cong nghe Ngan hang. j . em chon d~ tai "MQt s6 bi~n phap nhlim han che' rui ro trong cho vay v6'n "i Quy Tin DVng Nhin Din Tin My Chanh tinh Ti~n Giang. Em xin chan thanh cam dn Ban Lanh Dao cung cac anh chi trong Quy dil t~n tlnh ginp dB em trong su6t thoi gian thuc t~p va tao di~u kien cho em hoan thanh t6t ban khoa luan t6t nghiep nay. Em ra't bie't on slf chi dln .li HQc Kinh Te'Tp H6 Chi Minh . B~c biet u co Tie'n Si Nguyen Quang Thu dil trang bi cho em nhii'ng kie'n thItc n~n tang va ~n tinh hudng din cho em trong su6t thm gian thuc ~p va viet ban khoa luan t6t nghiep nay. Do v~y hoat dQng kinh doanh tin dung d€ dat du'<_1cieu qua h va an roan la va'n d~ nan gidi d6i vdi Ngan hang Thirong Mai va Quy tin dung nhan dan." la kh6a luan t6t nghiep. la d~ tai nghien cuu. Bang tnroc nhitng m6i nguy hi€m dily thach thItc trong hien tai va nrong lai buoc cac nha quan ly phai d~t ra nhieu va'n d~ cAn ly giai va suy tinh de cho Ngan hang minh c6 the t6n tai va phat tri€n.Em cling xin cam on Quy ThAy Co tnrong Bi. Chfnh vi v~y trong thiJi gian thuc ~p tai Quy Tin Dung NhAn Din TAn My Chanh .

. 1 Kha mem ve tin dung ai 1..1.. ho tro cac nganh kinh te' ke p h' tnen em at . 8 8 • • TDNH tao dieu kien phat tri~n cac m6i quan hc$ voi nude ngoai 1..2 Ban cheft cila tin dung 1..IL .....6 7 7 . gUlIl.tJp f/lh_tj.:t TDNH la cong cu cua Nha mroc nham dieu tie't khdi hrong tien tc$Iuu thong trong nen kinh te' theo tin hieu thi tnrong TDNH g6p phdn tac dong vdi viec tang cirong hoach ...1 Tin dung ngan han 1.2. A ~ "" ... 2 3 ..» A • ua'y manh t6e do luu thong hang h6a va phat tri~n san xuat..4 Vai tro cila tin dung ngan hang (TDNH) trong nen kinh te'thi tnrong • Tin dung ngan hang dap irng nhu du linh hoat ve ngudn v6n d~ duy trl qua trlnh san xueft kinh doanh lien tuc..1 T6ng quan v@tin dung .. d~u tu cho cac nganh kinh te' then eh6t.••.9-1 2 2 ..2 Cac hmh thuc tfn dung 1..x:£l eUa gido..3 ...IL .........1....x:£l elLa ed quUlL tIufe ....:t tnen ki n h te an au at • TDNH la cong cu tai tro..1...7 7 . .2 Tin dung trung han . ic toan ki n h t""t rong cae d oan h ng hie e rep 4 ........ nganh miii nhon.aJ'ng dkL ~mdiMu CO SO LY LU~N VE HO~ T DONG TIN DUNG VA RUI RO TIN DUNG ? I ? . "" gop p h'::' d'::' tu p h"...5 Cac nguyen tile cila TDNH • N guyen t~ e h 0 yay p hai eo muc di h ac at ic A • • Nguyen tile tien yay phai hoan tea dung han Uii va u am ao N guyen t~ e h 0 yay p hai co va t tu d? b? ae at A ca v6n l§n 1.4 ....5 • 5 ...1...Ml)C Ll)C -+f/lh_tj....4 1. s 1.... 1.3 Chtrc nang cua tin dung Chu nang p h" p hoi lai von len t Ii • uC an 01 ai "'t''::' 'A ..2.oihL /u....1..8 .................

3 Dac di~m nhan su So d6 t6 chile ciia h~ thong Quy tin dung nhan dan So d6 t6 chirc cua h~ thong Quy tin dung nhan dan Tan My Chanh Chile nang va nhiern vu J ....1 Su dn thie'i ciia viec nghien ciiu nii ro tin dung 1..:.3 Tin dung dai han 1. can thire cua VI~e p h" ti h rui ro t'10 d ung ~t? .3 Tac hai ciia nii ro "t • T'ae hai eua nn ro d~' VvI mo ngan ha at 01 A' ang ? ? A 10 10 ..NH 2..2 1..2...1....2 GIOI THltU SO LU(1C VE QUY TIN Dl)NG DAN TAN MY CHA.. t6 chile kinh te' E>~.1. 14 14 15 ...2.." ? 1. an ic • 1..... 16 16 17 Tac hai nii ro d6i vdi nen kinh te'.........NH 2.....2 Cac 10~inii ro tin dung Khai ruern ve rut ro . 1..1.3 Nguyen nhan tir phia ngan hang Nguyen nhan khac im:u............1 Qua trinh ra doi Co effu t6 chile hI) may NHAN 18 18 19 19 20 21 21 va quan ly • • • 2...2. 11 12 12 13 13 14 ..2.3......? • at nie • Rui ro thanh khoan • Riii ro khong thu diroc n<........1 Lich sii' hlnh thanh va phat tri~n cua Quy tin dung TAN MY CHA... chinh tri xii hl)i • Tac hai ciia nii ro d6i vdi nen kinh te' the' gidi .....7 Tin dung tieu dung 9 9 9 10 10 .4.3... 2...4 Tin dung thuong mai 1.4.4.1.1 Nguyen nhan nii ro til' phia khach hang • E>6i vdi khach hang la doanh nghiep..3.........:.. 15 15 15 15 . VvI kha h ha • 01 A' ae ang l'a h" nong d" Q" an 1...•3 4 S I:' .4 Cac nguyen nhan gay ra riB ro 1.5 Tin dung ngan hang 1..6 Tin dung Nha nude 1.2.1 (nii ro tin dung) • Riii ro lai sufft • Rui ro h6i doai 1.

..1 Thuan IQi 2....1..1 Phan tfch tlnh hlnh Hii sua't 3.2 Th~m dinh cac du an tnrdc khi quyet dinh cho yay 4..42 42 44 4... 36 Co cau du no NQ qua han phan thea thai gian NQ qua han phan thea kha nang thu h6i 3.5 Danh gia tlnh hlnh rui ro tin dung tal Quy tin dung nhan dan Tan My Chanh ..3 Danh gia tmh hinh hoat dQng tin dung tal Quy tin dung nhan dan Tan My Chanh 2.4 Phan tich nguyen nhan din de'n riB ro trong cho vay van t=.5..3..2 Kh6 khan 22 22 22 23 Phan tfch hoat dQng tin dung va rui ro tin dung tal quy tin dung nhan dan Tan My Chanh 3.•••..3 3.......4.1 Dinh nghia Uii sua't 3..3 Gidi han cho yay ...1.< te cua Nha mroc ' A In len " a d 0 th ay d'" 1-' suat ...3.....4...1....1 Nguyen nhan tu phia khach hang 3..... 01 ar ? .....3 Nguyen nhan thuoc tffm VI mo • • • • Nguyen " N guyen " N guyen " N guyen nhan n h" an h" n an n h" an do moi tnrong phap 19 d0 moi.4 Doanh s6 cho yay thea nganh nghe 26 27 28 30 30 32 33 33 34 35 35 36 ....3....5..•••...2 Tlnh hmh hoa t dQng kinh doanh tin dung ciia Quy tin dung nhan dan Tan My Chanh 2.2 3.2 Nguyen nhan tu phia Quy tin dung 3... d 0 c hi h sac h t'..• 38 3.4.•.1 Thii tuc cho vay 4.40 41 ...3 Phan tich tinh hlnh cho vay van 3.... ..3..•.....3.2 Phan tich tmh hlnh huy dQng van 3. tnrong k'Inh te " .......2. ..2 Nhuoc di~m 38 38 pliiil'w: NHUNG BltN PHAp NHAM H~N CHE RlJI RO TRONG VltC CHO VAY VON T~I QUY TiN Dl)NG NHAN DAN TAN MY CHANH .1 3.1 Uu di~m 3..2 Vai tro lai sua't 24 25 25 25 3.1.. 37 3..3....ti Quy tin dung nhan dan Tan My Chanh 3...1 Phan loai khach hang 4.......1......

49 50 50 51 51 52 52 .' e va .tL thanL kJrLio 56 58 .46 .2 Bren p h' grai quye m! co van d~" D(j qua han ap . 55 :x£llu~ giii /ii..48 ..2 D6i vdi quy tin dung trung irong va ngan hang nha mrdc tinh T'~ G' len lang • • Quy tin dung trung irong "h' A ~ lang Ngan ang n h' mroc tl h T'len G' a .44 ..2 Bien phap xii'19 nc.4.5 Khong t~p trung v6n yay cho mot nganh kinh te' 4.. . 1 B· p h ap gml quye"'t ny co van d e 2 H(n ' ? A ?• rl ' '" .4.4 Khong t~p trung v6n yay cho mot sO'it khach hang 4.45 .. ~ 4 . 52 53 .1.45 .4..1 Cong tac t6 chirc nhan su 4.2...5 4 .3 Cong tac khen thirdng ky lu~t Cac bi~n phap h6 tr(j " "h' 1 D"'· Vvl Nha nuoc va ngan ang Nha mroc 01 A' a .00A v ? • Chinh sach Nha mroc • V~ quy dinh cua ngan hang Nha nude 4.5 4.6 Cho yay thong qua t6 chtrc chinh tri ·" "'t ' .1qua han .2 Cong tac dao tao can bQ 4.A a ..4 4.1.4.46 . 4. III 54 .5.~}.1..3 4.t " T ang cuong cong t' quan I' h an ch"'?' ro ac y e rUI Cfmg tac nhan sri va b6i dID1ngdao tao can bi) 4. 54 4.

Thanh Trang 1 .ntilt nghifp GVHD :TS Nguyen Quang Thu CO SO L Y LUAN • A ? ~ VE TIN DUNG • VA RUI RO TIN DUNG • .? ~ ~ ~ SVTH:Ngllyin Th.Kh6a luQ.

Kh6a luljn tift nghi. hang hoa. Tuy nhien ngltai di yay khong c6 quyen sCIhtru rna chi dUQc su dung tam thai gia tri d6 trong mQt thai gian nhit dinh.1. tit nguoi sCIhiru sang ngll'ai su dung sau d6 hoan tra lai vdi mot hrong gia tri ldn hon. Khai niem tren [hi hien ba mat c(J bdn: ngum • Co sl/ chuyin khdc. • Khi hoan trd If!. giao quyin sit dung mQt IlI{lng gid tri tit ngllili nay sang • SI/ chuyin giao nay mang tinh chat tam thili.dicn nhu vQY con bao g6m cd viic thanh todn lai tuc ctla nguai cho vay". pham tru tin dung. Sau khi nhan diroc v6n tin dung. • Giai doan 3: Hoan tra tin dung. dicli Vl:lhodc chang khodn dua VaG lai hua thanh toan trong tuang lai ciia ben kia (thu trdi hade nguai di vay).? GVHD: TS Nguyjn Quang Thu Jt . nguoi di yay dltQc quyen su dung gia tri d6 d€ thoa man mQt muc dich nhit dinh.1.' • SVTH:Nguy~n Thi Thanh Trang 2 j . Sau khi v6n tin dung da hoan thanh mot chu ky san xu it de trClv~ hinh thai tien t~. nhir v~y khi c cho yay. d giai dean nay.i luang gia tri dii chuyin giao phdi kem theo mQt Ill!1nggia tri doi them g{Ji La l{li tac. von tin dung dUQc ngiroi di yay hoan tra Iai cho nguoi cho yay. Hay con n6i each khac : "Tin dung la mot quan hf giao dicn giiia hai chu thl trong do mQt ben ttrai chu hodc nguai cho vay) chuyln giao tiin.2 BAN CHAT Ban chit ciia tin dung duoc the hien ra trong qua trlnh v~n dQng gia tri v6n tin dung bao g6m 3 giai doan : • Giai doan 1: Phan ph6i tin dung dirdi hlnh thirc cho yay. Day la giai doan ke't thuc mot vong tuan hoan cua tin dung. Nhu vljy.1c huyen sang nguoi di yay. 1.1 TONG QUAN VE TIN DUNG 1. Thong thuang nhiing giao. VE TIN DUNG Tin dung co thl dU(Jckhai niem nhu sau: Tin dung lEt sl! chuyen nhirong tarn thai quyen su dung mot hrong gia tri dudi hlnh thrrc hien v~t hay ti~n t~.p 1. Day la d~c diem co c ban khac voi viec mua ban hang h6a thong thuong bCli VI trong quan h~ mua ban hang h6a thl gia tri chi thay d6i hlnh thrrc t6n tai. v6n tien t~ hoac gia tri v~t nr hang h6a dll'<.1 DINH NGHIA ". tin dung phdi dU{lChiiu day dd viii ba mijt tren thi mlli dung 10. Giai doan 2: Su dung v6n tin dung trong qua trinh tai san xuat. ? ".1chuyen sang ngtroi di yay. gia tri v6n tin dung dll'<.

QUAN HE TIN " . m Trong pharn vi toan b(>n€n kinh te' qu6c dan.JNG CO THE DIEN TA THEO MO HINH SAU: T .1' chuyen quyen sa dung tai san tll' ngu'oi cho yay sang ngu'oi di yay nhung thuc chit no chua dung quan hc$ gitta ngiroi cho yay va ngu'oi di yay. Do do quan hc$ tin Y dung th~ hien hop tac hai ben cung co loi. Nghia la nho vao su v~n dQng cua tin dung rna cac chu thci yay von nh~n du'<. A!. Tin dung frang nin kinh fe' hien dai: Th~ hien m6i quan hc$ hop tac giira ngiroi cho yay va ngu'oi di yay nham tao ra san pham cho xii h(>i va mang lai loi nhuan cho ban than minh. GIA TRJ TiN DlJNG NGu<'H CHO VA Y (LENDER) NGUOIDIVAY (BORROWER) T+L GiA TRJ TiN DlJNG 1.. nha may. Dl. Chinh m6i quan hc$nay quyet dinh ban chit tin dung: • • Trang fin dung nang liii: Nguoi cho yay sa dung lai suit cao va buoc nguoi di yay phai chip nhan m6i quan hc$kh6ng blnh dAng. SVTH:Nguyjn Thi Thanh Trang 3 * .n tflt nghiep GVHD : TS Nguy~n Quang Thu Tin dung th~ hien ra ben ngoai la s1.Khoa lu/j.l thci hon la su v~n dQng tft nhtmg xi nghiep.1' sa dung liii suit cao d~ chen ep ngiroi di vay. phan ph6i lai tin dung co lien quan kh6ng chi de'n thu nhap ciia quoc dan rna th6i rna t6ng san pharn xii h(>i.3 ChU'e nang ella tin dung • Chile niing phiin phfli lai von tie'n te Tin dung la su van dong cua von tft chu thci nay sang chu thci khac hay noi mot each C1. ca Phan ph6i v6n tin dung duoc thuc hien bang hai each: phan phdi true tiep va phan ph6i gian tie'p. Phdn phdi true tie'p la viec phan phoi tU chii th~ co von tarn thai chua sa dung sang chu th~ tnrc tie'p sa dung vdn do cho san xuit hoac tieu dung.. ca nhan co von b6 sung nharn phuc vu cho san xua't va tieu dung..1.l san xuat va tieu dung. Ngudi cho yay kh6ng d(>c quyen trong quan hc$tin dung nen kh6ng th~ t1.1c Qt tai nguyen ciia xii hQi phuc V1.:? A . Phuong phap nay thuc hien trong quan hc$tin dung thuong mai va viec phat hanh trai phieu c6ng ty.

phan ph6i tin dung qua cac ngan hang chiem vi tri quan trong. . Trong co che' quan 19 thea ke' hoach t~p trung.Tao nguon v6n. . d6ng thoi dam bao du phirong tien phuc vu cho hru thong. cong ty tai chanh. Thanh Trang 4 sa I . duoc quyen huy dOng v6n. viec nay c6 tac dung thuc d§y san xust va 100 thong hang h6a. MOt mat ngan hang t~p trung v6n tiSn t~ ciia cac xi nghiep va ca nhan de lam tiSn v6n cho yay.1' yang ciia ngan hang. VI v~y phuong phap phan ph6i v6n tin dung da dang va phong phu bao g6m ca phan ph6i v6n true tie'p va pharr pho] gian tiep qua cac t6 chuc tin dung. Loi dung dc}c diem nay.n tot nghifp * GVHD : TS Nguyln Quang Thu Ph/in ph(fi gidn tie'p Ii't viec phan phoi du'<jCthuc hien thong qua cac t6 chirc trung gian nhu: Ngan hang Quy tin dung.4 Vai tro cua tin dung ngan hang (TDNH) trong n@n kinh te' thi trtiong • Tin dung ngan hlmg dap "ng nhu cdu linh hoat vi ngudn vifn dl duy trl qua trinh san xuat kinh doanh lien tuc.Kh6a luij. cac ngan hang d3: phat trien ti€n gia'y va luu thong. Ngan hang d6ng vai tro vira la ngiroi di yay vira la ngiroi cho yay de t~p trung v6n SVTH:Nglly€n Th. Liic d§u tiSn gia'y chi thuc hien viec thay the' hoa t~ kim loai nhung d§n d§n tien gia'y phat hanh VaG 100 thong tach roi voi d1. h6 tr<j cho qua trlnh san xuat kinh doanh du'<jc thuc hien bmh thuong. tnt Ngay nay ngan hang cung ca'p tien cho luu thong chii yeu thuc hien qua con du'ong tin dung. nhimg khi cac quan h~ tin dung phat trien.1. • Day manh t6c dQ htu thong hang hoa va phat tri~n san xuit Trong thoi ky d§u. cac giciy no d3: thay the' cho mot bO phan tien t~ luu thong. mat khac ngan hang phan phdi ngudn v6n d6 dirdi hlnh thirc ccip tin dung cho cac nha doanh nghiep. cac xi nghiep du'<jc quyen yay v6n l~n nhau.Tao di€u kien de dffy nhanh t6c dO thanh toan. lien tuc. ca nhan va c6 the mot phan cho kho bac nha nude. tiSn t~ luu thong la h6a t~. gop phdn ddu til phat triin kinh tt Khi xet trong pharn vi tung doanh nghiep hay tren toan bO nen kinh te' ta thay ding kha nang v€ ngudn v6n cho yay (quy cho yay) va nhu c§u v6n dan xen l~n nhau. Trong nSn kinh te' hien dai. Chiic nang nay cua tin dung the hien: . Ngan hang thuong rnai (NHTM) ra doi de giai quyet du'<jc mau thu~n nay. phan ph6i v6n du'<jct~p trung h§u he't qua ngan hang chinh VI v~y rna ngu'oi ta thuong n6i chirc nang cua tin dung la chile nang t~p trung va phan phdi v6n. Day la co sd dam bao cho luu thong tien t~ 6n dinh. Trai lai trong co che' thi tnrong.Tao nguon v6n de d§u nr. nhirng mdi quan h~ tin dung true tiep giua chu the c6 v6n nhan r6i chira dung va chu the thieu hut v€ v6n g~p nhieu han che vi ho kh6 c6 kha nang tim gc}p nhau. md rong pharn vi va quy mo san xu cit kinh doanh. 1.

Tu m~t trai quyen SVTH:Nguyin Th. Nhu vay TDNH dap ung nhu cdu linh hoat v€ nguon v6n d€' duy tri lien tuc qua trinh san xu§t kinh doanh va gop phan ddu nr phat tri€'n kinh t€. thong qua chinh sach ti€n t<$tin dung dii gop phan blnh 6n gia ca. Chinh sach liii su§t tin dung nang dong trong di€u kien hop 19 dii huy dong mot khdi hrong IOn tien nhan r6i trong nhan dan. hO tro v6n cho cac nganh trong di€'m.. dii uu tien va t~p trung v6n cho cac nganh then chdt co tinh quyet dinh trong n€n kinh tt. trong cac t6 chiic kinh tt. kiem soat tin dung chon loc. D6 la kha nang tao tien. d§y manh qua trlnh tai san xu§t. Dac biet trong di€u kien Viet Nam hien nay. giarn bot cang thAng trong m6i quan h<$ti€n hang va tang duoc ngudn v6n tin dung phuc vu san xuat. dong vien v~t nr hang hoa di van san xuat. nganh mili nhon. thuc d§y tang tnrdng kinh tt va g6p phdn giai quyet cac v§n d€ xii hoi. thiic ddy tien bo ky thuat. chinh sach ngoai h6i . co tac dung tich eire thuc da'y viec phat tri€'n nhieu thanh phdn kinh tt. • TDNH ia cong cu cua nha nlldc nhdm diiu tie't kholilldng tiin te illu thong trong nin kinh te'theo tin hieu thi trllilng ti€n t<$cung dat duoc slf trung irong chiet khau. Ngan hang vdi co cht v~n hanh tin dung hop 19 vira thu hut ngudn von nhan r6i vira dua chung van hru thong.Khi vi trf (rung giant nrc Ia "Di yay d€' cho vay" thl ban than ngan hang dii tao ra nang hrc cho h<$thong minh. lam phat vftn chua 6n dinh.Khoa iu(jn tfft nghi~p GVHD : TS Nguy'in Quang Thu nhan r6i va cung c§p lai cho cac chu th€' dn v6n. V~y TDNH dii gop phdn di€u v6n trong toan bo nen kinh tt d€' dam bao cho qua trlnh san xu§t diroc lien tuc. co c§u kinh tt con nhieu mat chua hop 19. va ra rang tin dung dii la mot cong cu co 9 nghia to IOn trong viec di€u titt kh6i hrong ti€n cung irng nay. hQ trd cac nganh kinh te' kem phdt triin Mot co c§u kinh tt hop 19 voi su phat tri€'n cac nganh kinh tt then ch6t la yeu to"tao thanh su blnh 6n tlf chii v€ kinh tt cua m6i mroc va cting la n€n tang vflng chac d€' thuc da'y cac nganh rmii nhon dat dttoc nhtrng uu tht nh§t dinh tren thi tnrong tht gidi. lam phat. chinh sach a Trang 5 . h6 tro Wi cudn cac nganh kinh tt cung nhau phat tri€'n toan dien. tich hiy. tao the' lien hoan thiic d§y. khuyen khich rna rong ddu nr.. Vi<$c ddu tu tin dung se gop phdn s~p xep t6 chtrc lai san xuat. No diroc th€' hien ra tren cac binh dien: . liii su§t dii duoc ngan hang (NHTV) thirc thi qua hang loat cac cong cu: Du tru b~t buoc. tung btrdc hlnh thanh co c§u kinh tt hop 19. ngudn tai nguyen. ddy rnanh ngudn v6n. La cdu n6i gitta titt kiern va ddu tu. nganh mfii nhon d€ co co hOi tao ra nhtrng buoc nhay quan trong. Thanh Muc tieu cua chinh sach tien t€ quoc gia la kiem soat mot hrong ung cho n€n kinh tt sao cho phil hop vdi chinh sach 6n dinh gia ca va tang tnrdng kinh te. • TDNH ld: cong cu tai trd. Qua hoat dong tin dung d€' khai thac sa dung co hieu qua ngudn lao dong. chinh sach liii suat. gia ca. th§t nghiep vftn con a rmrc do cao. dHu tll cho cdc nganh kinh te'then chat.. Tin dung con v~n dung co c§u v6n hop 19 va chinh sach liii su§t thich hop d€' khuyen khich cac nganh kinh tt cham phat trien. Ngoai ra.

but t~ dttQc nhan rong len (tit nhien c6 nhieu gidi han nhu chinh sach du trll' belt buoc. viec nay mang mot y nghia rit IOn ne'u TDNH khong tao dttQc tiSn nharn md rong sue mua tao dieu kien thuan loi cho qua trinh san xuit. ca ve phia ngan hang. dinh che tai chinh. Khi d6 ngan hang thuc su g6p phdn rit IOn van muc tieu tren. VI vay d tnrong hop nay ngan hang Trung irong phai thelt chat kh6i hrong tin dung bftng nhieu bien phap khac nhau tuy thuoc van tlnh hlnh thuc te' ciia nSn kinh te'. kinh doanh thi hi€n nhien rit nhieu tnrong hQP san xuit se khong duejc thuc hien. ngan hang se chiet khau cac thuong phieu cho nha san xuit kinh doanh khi ho dn tien. neu khong c6 TDNH h6 tro d€ thoa man nhu du vS tiSn t~ thi cac nha san xuit kinh doanh g~p kh6 khan khi ban chiu hang h6a cho nha san xuit kinh doanh khac. do v~y ngan hang bao gia cling tinh toan. ra soat lai hieu qua san xuit kinh doanh va kha nang bao toan tang von t\1'c6. cho yay dSu han che'rui roo • TDNH tao diiu kien phat Iriin cae mOl quan he vfli nunc ngoai Trong dieu kien mot nSn kinh te' "d6ng" dang nhuong ch6 cho kinh te' "md" thi TDNH tit ye'u la du n6i d€ rang buoc nen kinh te' giua cac nude khac nhau. tinh toan nguon tra no va hieu qua kinh te'do v6n yay mang lai. S\1' gia tang khdi IUQng tiSn tc% cho hru thong nhu v~y c6 th€ d§n de'n lam phat. ki€m tra va phan tich cu th€ d€ cac quyet dinh. nguyen telc cho yay la phai c6 hieu qua. HQ can nhac lai muc dich yay v6n. E>6ng thai cac ngan hang cling c6 th€ md rong tai tro cho cac du an san xu it kinh doanh mdi d€ gia tang t6c do phat tri€n kinh te'. M~t khac. E>€ thoa man diSu nay. . Tit cong viec nay deu bi€u hien ban chit cua hach toan kinh te' vS sii' dung v6n tit cac ngudn khac. Tin dung tao diSu kien khai thac nguon hang d€ xuit kh§'u d6ng thai tim kiern va tao thi tnrong d€ nhap khau. Tin dung tao diSu kien cho phat tri€n ky thuat. chuycn giao cong nghe md rong hop tac kinh te'. thai han c6 th€ vay. Tin dung khoi d~y nhitng tiem SVTH:Nguyin Thj Thanh Trang 6 . Chi khi nao chac chan sii' dung v6n yay c6 hieu qua mdi lam thu tuc d€ yay v6n. khung hoang kinh te'thua.nlot nghifp GVHD : TS Nguyin Quang Thu dan s\1'cua d6ng tien sau khi gdi van ngan hang n6 trd thanh mot trai quyen thircng rnai va xuar phat tu day. NHTM tham gia thi tnrong tien t~ (cung b6n chu th€ kinh te' khac: NHTU.Kh6a iuQ.Khi iJ vi trl trung gian tat chlnh. xac dinh quy mo s6v6n phai vay. doanh nghiep va ca nhan) n6 tham gia nham tao ra du trll' thu cip hay bi belt buoc phdi mua cac phieu nej do NHTU yeu du nharn han che' hrong tien cung tmg. • TDNH gop phOn tac dOng viii viec tang cuong hoach toan kinh It Irong cae doanh nghiep Bit ky mot doanh nghiep nao khi yay v6n phuc vu cho qua trinh san xuit kinh doanh dSu phai can nhdc va tinh toan kY. th6i quen sir dung cua cong chiing). Trude tien ho phai can d6i lai cac nguon v6n hien c6 ciia don vi.

ngan hang se ap dung cac hlnh thirc ky lu~t thich hQP nhir: thu h6i no tnroc han. dam bao sl! tang tnrdng va tang them tich lily cho xa hoi va do d6 hoat dong tin dung cling du'Qc tien trien t6t. Viec tht chap tai san la mot trong nhirng bien phap chong nii ro ciia ngan hang cho yay. kinh doanh ciia mlnh hoac vi pham cac quy dinh phap lu~t se bi co quan lu~t phap che" tai. ngan hang khong thu diroc von va lai. d6i chieu d€ cho vay..Khoa luQ. mot trong nhtrng nguyen dc co ban ciia tin dung la khi yay phai c6 tai san the" chap van vay. hien dai hoa nen kinh tt. VI the" ngan hang cling doi hoi ngiroi vay v6n sau khi da sir dung khoan v6n vay vao muc dich da du'Qc xac dinh. ngan hang phai nam r6 khach hang vay v6n d€ lam gl nrc la trong don xin vay cua khach hang. Thuc tt cho tha'y hie nao 0 dau chap hanh t6t nguyen ta:c nay thi hoat dong san xua't kinh doanh cua don vi vay v6n d~u dat hieu qua. Do vay. bien d6i khon hrong.. Tren co so d6 ngan hang phan tich kiem dinh.1. thiic dffy kinh te" giita cac mrdc cimg phat tnen. chuyen sang no qua han. do d6 trong quan h~ tin dung ngan hang vua la ngu'oi cho vay vira la ngu'oi di vay nen khi t~p trung van huy dong cila cac t6 chuc kinh tt va ca nhan. Tuyet dai bO phan nguon v6n tin dung la ngudn v6n huy dong duoc.5 Cae nguyen tAe ella tin dung ngan hang • Nguyen tile eho vay phdi eo mue dieh Khi ngan hang eho khach hang vay von. • Nguyen tile ti€n vay phdi hoon trd dung han ed von Idn liii TDNH la cong cu chii yeu de thuc hien viec t~p trung va pharr ph6i loai nguon v6n tarn thai nhan r6i. ngu'oi di yay phai dung tai san thuoc so htru ciia minh de dam SVTH:Nguyln Til. phai hoan tra lai cii v6n l~n lai thea dung hop d6ng tin dung. neu quan h~ tin dung chi dira tren long tin va chtr tin rna khong du'Qc bao dam v~ mat kinh tt va phap 19 se de dang tro thanh ao vong. Viec xac dinh dung muc dich cho vay va sii' dung v6n vay dung muc dich c6 9 nghia quan trong. Trong qua trinh cho vay. . VI khach hang sii' dung v6n vay khong thuoc nganh nghe.ntot nghiip GVHD: TS Nguyin Quang Thu nang trong nude d€ thu hut dgu nr nude ngoai va nho vao ngudn v6n tin dung ben ngoai d€ tung biroc cong nghiep hoa. Thanh Trang 7 . dlnh chi cho vay . ngan hang phai hoan tra dgy du va kip thai cho ngiroi goi tien.~ 1. Trong tnrong hop c6 st! vi pharn. • Nguyen tile eho vayphdi eo viit til tam ddm bdo Trong nen kinh te" thi tnrong plnrc tap. ngan hang phai thuong xuyen ki€m tra viec sii' dung v6n vay dung muc dich cho vay khong va c6 bien phap hii'u hieu dam bao cho viec sii' dung van yay c6 rnuc dich. Trong di~u kien ngay nay tin dung c6 vai tro tich eire dam bao m6i quan h~ v~ str phat tri€n kinh tt ciia m6i nude lien vdi thi tnrong the" gidi. Viec ca'p tin dung khong dung muc dich thircng hay g~p nhieu nii ro. khach hang phai neu r6 muc dich kinh doanh ciia mlnh cling nhu hieu qua kinh doanh cua muc dich d6.

Muc dich eho vay d~ dap SVTH:NguyJn Th. Trude khi eho vay. Nguon tra no: La'y tll trich lily noi bO trong doanh nghiep va mot phdn tll khau hao co ban. ngdn hang co quyen phat mai tai san d~ thu no.Dam baa trlle titp: la hinh thirc dam bao diroc thuc hien bang each dm e6 the' chap tai san eho ngan hang. Muc dich ella cac mon vay la b6 sung thieu hut tam thai v6n htu dong ella cac doanh nghiep hay cho yay phuc vu nhu du san xua't kinh doanh cua cac ho gia dinh hoac ca nhan.Dam baa gian titp: La hinh thuc dam bao thong qua viec ngan hang phan tieh danh gia tinh hlnh tai chanh va kinh doanh ella khach hang.2 Tin dung trung han: La loai tin dung co thai han tll tren mot narn de'n nam nam. nhung khong qua thai han con lai ghi trong giay phep hoat dong ella doanh nghiep. rna rong san xua't kinh doanh. 1.2.1cno. ngan hang co quyen chuyen h6 so tin dung qua toa an nho co quan phap luat can thiep va xin phat mai tai san the' chap d~ thu h6i no. cai tien va d6i mdi thiet bi cong nghe.2. ngan hang phdi phan tich cac mat hoat dong ella doanh nghiep thong qua cac tai lieu ke' toan va nhii'ng tai lieu khac trong do di. ngan hang thirong tinh toan v~t nr hang hoa thea dinh ky d~ nam bat kip thai cac nii ro xay ra d~ co bien phap giai quye't thich hop. . khi khach hang khong tra du<. Trude cting nhir sau khi eho vay. Sau khi cap v6n vay. 1. ngan hang phai xac dinh kh6i hrong v~t nr hang hoa ciia doanh nghiep co nrong ((ng vdi khdi IU<.1C thuc hien thong qua phan tich hoat dong tai chanh ella khach hang.n tfit nghirp GVHD: TS Nguy~n Quang Thu bao eho s6 no vay va cam ke't trong tnrong hop khong tra duoc no.Kh6a iulj. Muc dich eho yay d~ mua sam tai san c6 dinh.1 Tin dung nglin han La loai tin dung co thai han nho nha't thong thuong cac h6 so vay v6n tll mot narn trd xu6ng.2 CAC HINH THUC TiN DUNG 1.1ng dung rna ngan hang ca'p eho doanh nghiep tin hay khong? Viec xac dinh nay dU<. 1. Thanh Trang 8 . Viec thuc hien t6t ba nguyen tae Ia trach nhiem ella ngan hang va cac don vi kinh te' co quan h~ tin dung vdi ngan hang. d~e biet d6i vdi nhii'ng don vi vay v6n thuong xuyen va dir no Ion.ie biet nghien ctiu nguon luc tai chinh. Cac NHTM d~u xe'p vao loai tin dung ngdn han.2.3 Tin dung dai han: La loai tin dung co thai han tll narn narn trd len. Viec v~n dung nguyen tae nay trong quan 19 tin dung co hai hinh thirc: . xay dung cac du an mdi co quy mo nho va thai gian thu h6i v6n nhanh.

Vai tro tich eire ciia tin dung thuong mai d eh6.4 Tin dung thUling mai La quan h~ giii'a cac nha doanh nghiep dudi hlnh thtrc mua ban chiu hang h6a. Tin dung nha mrdc du'<. d~u nr xay dung cac xi nghiep rndi. Giiip tieu thu hang h6a nhanh ch6ng va kip thai 1. cai tien va md rong san xuft e6 quy mo IOn.n tilt nghiip GVHD: TS Nguyln Quang Thu ung nhu du dai han nhu ea'p v6n eho xay dung co ban. Mua ban chiu cling la hinh thiic tin dung VI n6 chua dung nQi dung co ban cua khai niern tin dung. Theo d6 nha nude chii dQng vay tien de tang nguon thu ngan sach dap trng nhu du tung giai doan. tin phieu) . Tin dung ngan hang va tin dung thuong mai c6 m6i quan h~ eh~t che. Co Sd phap 19 xac dinh co Sd tin dung thuong mai la gia'y nhan no diroc hlnh thanh dudi hai hlnh thirc: lenh phieu va h6i phieu. do d~e tinh thai vu trong san xua't va tieu thu san pharn khien cac nha san xua't phai mua ban chiu hang h6a.5 Tin dung ngan hang: La hlnh thirc tin dung the hien m6i quan h~ gitta cac t6 clnrc vdi cac doanh nghiep va ca nhan. Trong nen kinh tt thi tnrong dai bQ phan nguon v6n cho vay t~p trung t~p trung qua ngan hang va tu d6 dap trng nhu du b6 sung cho cac doanh nghiep va ca nhan.2.6 Tin dung nha nuUc: La quan h~ tin dung gitta nha mrdc vdi nhan dan va cac t6 chirc khac.2.1C thuc hien bang hai each SVTH:Nguy~n Thj Thanh Trang 9 . Trong m6i quan h~ nay tin dung d6ng vai tro trung gian nen ngan hang vira la ngirdi eho vay vira la nguoi di vay. cac cong trinh thuoc co sd ha t~ng. b6 sung va h6 tro eho nhau. • • Dap img kip thai v6n cua doanh nghiep. 1. 1. Nguon trii no: La'y tu l<.Khoa luq.2.1ehe hien bang hai loai: t * Tin dung ngifn han: phat hanh ky phieu kho bac (cong khe' phieu. Viec phat hanh du'<. Tin dung thuong rnai phat sinh do su each biet giii'a san xua't va tieu thu.1i nhuan trieh lily hang va khau hao co ban. Tin dung ngan hang diroc thirc hien dudi hlnh thirc tien t~ bao g6m tien mat va but t~ trong d6 but t~ la chu yeu.

nharn nang eao doi s6ng cua dan ell' . 1. tai tro cac du an . Cong trai dll'Qe ehia lam hai loai: 1.tin dung tieu dung co hai hlnh thtic : Hinh thiic bang tiSn : Ngiroi eho yay la cac ngan hang . nghiep vu tin dung nhu eho yay ta't ca cac thanh vien kinh te'.t6 chirc ban hang tnl gop eho nhan dan Hinh thirc tin dung nay diroc thuc hien de tai tro chinh eho tieu dung .2. ngiroi phat hanh khong thanh toan hoac tra no du'Qe eho ngan hang. de'n ky han khach hang.xfiy dung nha {'j ...Kh6a iuljn tlit nghiip • • GVHD : TS Nguy~n Quang Thu Phat hanh de yay von ngan hang trung uong (ngan hang phat hanh) Phat hanh de yay v6n ca nhan va cac doanh nghiep. gia tri nii ro Ion vuot qua s6v6n dQng duoc. Ngan hang se mtt t. Trai phieu vinh vi~n: la cong trai khong quy dinh thoi han.xi nghiep . t\f co ciia Ngan hang thi chac chdn Ngan hang se khong hoat Trong hoat dQng kinh doanh ciia Ngan hang co vai tro quan trong trong nSn _ SVTH:Nguyin Thj Thanh Trang 10 .3.cac t6 chtrc tin dung dan ell' .7 Tin dung tieu dung Day la loai tin dung dap irng nhu du tieu dung ciia cac tftng lop dan ell' trong xii hQi nhu mua s~m phuong tien sil' hii'u . * • • • Tin dung dili han: Diroc thuc hien bang each phat hanh cong trai Trai phieu thoi han: la loai cong trai co quy dinh thoi han cu the thuong 5 narn hoac 10 narn. Hinh thiic hang hoa : ngll'oi cho yay la cac cong ty . viec danh gia nii ro la trach nhiem cua cac Ngan hang. dem lai thu nhdp chu yeu eho Ngan hang. (nien kim). Neu cac khoan no de'n han rna khong diroc hoan tra. Bdi vay. dfru tu cluing khoan.1 Stf cftn thie't cua viec nghien cuu rui ro tin dung: kinh te'. Ngoai ra cong trai con phat hanh thea pharn vi trong mrdc va nude ngoai nharn thu ngoai t~.. vi phdn IOn gia tri tai san g6m co ciia Ngan hang la cac mon no eho yay va d~u tu' chrmg khoan .la mdt trong nhii'ng xu hirdng dang tang len trong hai thap ky qua do thu nhap cua nguoi dan tirong d6i eao.3 RiJI RO TRONG ROA T DONG KINR DOANH TiN DUNG CVA cAC TO CHUC TiN DUNG 1..1t cd von l~n lai. xii hoi. chinh tri. Day la loai nii ro Ion nha't va thuong xuyen xay ra...

Do do viec nghien ctiu nii ro tin dung la rit dn Ngan hang. thiet d6i vdi hoat dong cua • CAC CONG TRUC DO LUONG RiJI RO Ty l~ tal Tang gili tr] tai san bi riii ro trong san bi riil r Tang gia tr] tai san ky ky co sinh Iii ky * 100 trong Tang gia tr] tai san bi riii ro Xacxu'truiro=---------------------------Tang gia tr] cac mon yay cao Viec do hrong nii ro Ngan hang co • • • bao cao ky bae 9 nghia vo cung to ldn : Ngan hang co them can cu xay dung Iffi suit phu hop Ngan hang xay dung chien hroc quan 19 tai san Ngan hang xay dung ht$ th6ng nii ro cho tung loai tai san cua Ngan hang 1.T. gay mat mat thiet hai v€ tai san. • Hili TO khong thu dude nd :(rui ro tin dung) SVTH:Nguy~n Thi Thanh Trang 11 . Labien co' khong luang truoc duac do chu quan hay khacli quan tao ra. no gay b6t lai eho hoat dQng kinh doanh eua Ngan hang do. " Trong hoat dong kinh doanh cua cac Ngan Hang Thirong Mai thtrong g~p cac loai nii ro sau: • Hili TO thanh khoiin: La nii ro khi Ngan hang khong dam bao duqc khoan ti~n thanh toan hay dap irng nhu du chi tra ngay ciia khach hang gai ti~n hay nguO'i iiy thac. VI v~y khi nii ro tin dung xay ra se lam thiet hai mot vai Ngan hang. .7" Khoa luQ.ntflt nghi?p GVHD : TS Nguy~n Quang Thu Hoat dong ciia Ngan hang co lien quan den toan bo hoat dong cua n~n kinh cac t6 chirc va ca nhan.2 Cac loai rui ro tin dung: • Khai niem v~ rui ro Trude het ta phai hi€u v~ nii ro Ngan hang nhu sau : "RiU ro Ngtin hang La nhiing bien co' khong mong dai.!.~.3. hie do kha nang phat sinh lay Ian sang mot vai Ngan hang khac va co th€ d§n den pha san toan bo ht$ thong Ngan hang. anh huang den toan bo n~n kinh te. 1 te .

Trong kinh doanh cua Ngan hang.nr do kh6ng co khd nang de tra no . tuy nhien v~n kh6ng loai trir kha nang v€ 9 d6 no kh6ng to't ciia khach hang . Cac Ngan hang lu6m tim kiem loi nhuan to'i da qua viec tim kiem nhii'ng lQi nrc cao nha't co the d cac mom cho yay va chirng khoan .Khoa lu4n GVHD : TS Nguy~n Quang Thu La nii ro xay ra khi Ngan hang kh6ng thu dUQc no (gO'c. tir do lam cho N gan hang coi nhu bi ma't khoan vO'n da cho khach hang yay . no bieu hien d hai goc dO tir tha'p de'n cao : dQ thiip : Rui ro khe dong loai nii ro nay xay ra khi khach hang hoan tra no cham tr~ so vdi hop d6ng (no qua han ) > nii ro dong vdn . Rui ro khe dong thirong xdyra trong tnrong hop khach hang tam thai kho khan v€ ngan quy hoac g~p kho khan trong san xua't kinh doanh ngoai * Mue 9 muon chu quan cua doanh nghiep .B6ng thai Ngan hang cting cO' gang han che riii ro lien quan de'n hoat dong cho yay . Loai nii to nay la mO'i quan tam hang d~u cua cac tot nghifp nha quan 19 Ngan hang bdi VI nhu cluing ta da bie't " Hoat dong tin dung la loai hoat dong dem lai tren 80%lQi nhuan cho Ngan hang ". Bay la loai nii ro g~n lien vdi hoat dong chinh ciia Ngan hang .lam Ngan hang bi thu hep ngudn loi nhuan va co the d~n de'n tinh trang bi pha san ne'u kh6ng co st! giiip do ciia cac Ngan hang Ian c~n va NHTM.cho yay bao goi cting g6m nii ro va ma't mat. Nguyen nhan nay co the do khach hang tha't bai Ion trong kinh doanh.bdi rui ro tin dung tac dung ra't Ion de'n hieu qua kinh doanh ciia NHTM.lDg--~-----------------Tich san SVTH:Nguyin Thi Thanh Trang 12 .ne'u nhu khi cho yay Ngan hang kh6ng co * Mile dQeao: tra v~t bao dam. nii ro nay chiem ty trong kin nha't va anh hudng IOn de'n hoat dong kinh doanh. Chi tieu do luang: Rui ro tin dung = NC!qua han T6ngdtfm! Doanh s6 cho yay (co cha't hfC!ngtrung blnh ) Riil ro tin dl. lai) khi de'n han. Rui ro tin dung hlnh thanh trong mO'i quan h~ giii'a Ngan hang va khach hang yay vO'n . Riii ro vo no : d mile dO nay khach hang kh6ng con kha nang de trd no cho Ngan hang.

• Rili ro hili dodi: La nii ro xay ra trong kinh doanh ngoai tt$ cua Ngan hang do slf bien dong cua ty gia theo chieu hirdng bit lQi cho Ngan hang.ty 11$ nay phan anh nii ro rna Ngan hang chip nhan ganh liy khi ho co th~ du doan du'Qc chien hudng trong nrong lai cua Uii suit . chinh tri. Hay noi r6 hon "Ty gia ho'i doai la gia cua mot d6ng ti€n nay tinh ra mot d6ng ti€n khac".3. xa hoi cua mot quoc gia va nen kinh te' khu vue noi chung.3 Tac hai cua rui ro: Hoat dong kinh doanh ciia cac t6 chirc tin dung co vai tro quan trong trong n€n kinh te"thi tnrong vi no co lien quan de"n moi hoat dong kinh te". • SVTH:Nguyin Tde hai eua rui ro dOl vUi ml)t nglill hemg: Th. nii ro v€ chinh tri. cac khoan yay no ngoai tt$ hoac tien mat ngoai tt$ se bi nii ro khi ty gia thay d6i. Rui ro nay lam anh hirdng de"n ke"t qua Uii 16 ciia Ngan hang tra Vi du: Lai suit ti€n cho yay giam trong khi Hii suit tra ti€n gdi hoac trai phieu phat hanh giil nguyen lam giam thu nhap ciia Ngan hang. chinh tri. Ngoai bo'n loai hinh nii ro noi tren Ngan hang thuong mai con g~p nhtrng nii ro khac nhu n€n kinh te" bi suy thoai. xa hOi vi nghiep vu tin dung ciia Ngan hang thuong rnai la nghiep vu sinh loi chu ye"u nen khi nii ro tin dung xay ra thl khong chi tac dong de"n rieng ban than Ngan hang rna con anh hu'dng de"n toan bo n€n kinh te'.. ca Viec Ngan hang nam giil cac chtmg khoan. nii ro do thay d6i co che" chinh sach kinh te"va thay d6i chinh sach thue.Neu mot Ngan hang co ty 11$ nay IOn hon 1(>1) thi Ioi nhuan se thap hon neu lai suit giarn va Ioi nhuan se cao neu nhu lai suit tang . gay thiet hai v€ tai san. 1. Ht$ qua ciia bien co' nay la lam cho Ngan hang giam thu nhap do khoang each giira hai !iii suit ngdn Iai. Thanh Trang 13 ..Kh6a luljn tilt nghiip • Rili ro liii suii't: GVHD : TS Nguyin Quang Thu La nii ro xay ra do bien dong khong cling chieu gitra Uii suit cho ngudn von Ngan hang di yay va Hii suit thu du'Qc tu sti' dung vo'n.Do cac kho khan v€ du doan nii ro !iii suit thi ty 11$ nhay cam voi lai suit ggn bang do 1. Chi tii~u rui ro Hii sua't : Tich san nhay cam vO'i liii sua't Riii ro Hii sua't =------------Tieu san nhay cam vO'i liii sua't f)~c biet vao cac thoi ky rna !iii suit co Slf bien d6i IOn . nii ro do thien tai .

gay tac hai nghiern trong de'n n~n kinh te' cua quoc gia. khau hao tai san. * D6i vOi an ninh . Til' d6 gay tam ly hoang mang 10 sd trong nhan dan. • Tac hai cua rui ro dOl vO'inin kinh It tht giOi: hoa. kh6ng tin tttdng. viec du toan cac hoat dong thi trttong chi mang tinh cha't nrong d6i. Ben canh d6.Ne'u nli ro xay ra d quy m6 IOn va lay Ian rong. Ngan hang thieu ti~n chi tra cho khach hang. nha nude khong ki~m soat n6i. thl n~n kinh te' the' gidi it nhieu cling bi anh huong nhu (cuoc khung hoang kinh te' Chau A narn 1997). • Tac hai rui ro dOl vui nell kinh Ie: chinh tri xii hQi : Neu nii ro xay ra d quy m6 IOn va Ian rong ra toan bo nen kinh te tht se lam eho moi hoat dong ciia cac doanh nghiep. Ttr do lam cho tlnh hlnh an ninh qucc phong them phirc tap.... d~n de'n loi nhuan trong kinh doanh tin dung bi thu http. bon co hQi co di~u kien gay r6i. til'd6 lam cho tlnh hlnh chinh tri xii hQi kh6ng 6n dinh. tam ly ngttoi dan ba't an. kh6 dam bao tinh chinh xac. thieu v6n kha dung.lcno thl phdi Ia'y ngudn v6n tlf c6 d~ thanh toan cho von huy dong. qua'y nhi~u .qu6c phong: .Kh6a luQ. SVTH:Nguyin Thj Thanh Trang 14 / . Neu ty I~ nii ro cang cao se d~n de'n viec 16 liii va di de'n pha san vi ngudn von cua ngan hang chu ye'u la nguon huy dong. chi phi bo ra thea doi quan Iy khoan no . loi nhuan tin dung kh6ng c6 cho nen kh6ng bit d~p n6i va md rong dtt<.nlift nghiip GVHD: TS Nguyin Quang Thu Dung d g6c dO Ngan hang. Thl day ding la thoi co cua cac the' hrc thu dich. doi s6ng ngttoi lao dong gap kh6 khan. nan tha't nghiep gia tang. riii ro co th~ xay ra nhieu. Trong cac giai doan khung hoang kinh te'va suy thoai.lcno. * D6i vOi chinh tri xii hoi: Ngay nay. xii hQi nhir: san xua't bi dlnh tr~ VI thieu von. Mire dQ thiet hai tuy thuoc VaG quan h~ kinh te' cua m6i nude. Ne'u d quoc gia c6 quan h~ nho thi gia col chi tang d mot sO' mat hang va chi d mot so quoc gia c6 quan h~ xua't nhap khfru. h~u qua ciia nen kinh te' bi khung hoang. cho yay kh6ng thu h6i dtt<. khi nii ro di~n ra vdi Ngay nay trong di~u kien nen kinh te toan du quy me ldn. Do vay. ngiroi lao dong kh6ng co e6ng an viec lam. tuc nii ro v~ thanh toan. Ne'u cho yay rna kh6ng thu h6i dtt<. qua trlnh thanh toan se bi gian doan.lccac quy du tru. san xua't kinh doanh bi cham lai.. suy thoai se di~n ra. t6 chirc kinh te' bi ngung tre. Trong nen kinh te' thi tnrong cac hien nrong kinh te' bien dong thuong la da dang. hoat dong cua Ngan hang mang tinh xii hoi cao nen khi nii ro tin dung xay ra vdi Ngan hang n6 se c6 anh hudng ra't IOn d6i vdi n~n kinh te'. triet tieu nen kh6ng th~ tie'p tuc kinh doanh. chinh tri. ngan hang kh6ng du bit d~p chi phi b6 ra trong hoat dong tin dung nhu thu nhap cho nhan vien. t~ nan xii hoi phat tri~n.

thien tai. . 16 • SVTH:Nguyin DOl vfli khtich hang lQ h6 nong dan: Th. khong tra duc.. Ne'u khong chan dung kip thai se d§n de'n pha san hang loat cac Ngan hang.Nang hrc chuyen rnon va uy tin ciia ngiroi lanh dao bi giam tha'p d§n de'n vi~c quan 19 doanh nghiep khong hieu qua. khi nii ro xay ra khong chi c6 gia (j mot sO'mat hang tang rna keo thea nhieu Iinh vt!c kinh te' khac . tai nan lao dong ba't ngo . nii ro xay ra. 1. phan tich tac hai cua nii ro tin dung.Thi tnrong tieu thu bi canh tranh.. loi nhuan giarn. viec phan tich tin dung phong ngira han che'rui ro la viec lam thimng xuyen. "A 1. mot qu6c gia va tham chi d6i vdi qu6c te'. ... . lau dai khong chi d6i vdi cac nha nghien ctiu khoa hoc rna con ca cac nha lanh dao cac N gan hang thuong mai va nhii'ng can bo c6 tam huyet vdi nganh cftn danh nhieu cong stic tri tue. .4.4 CAe NGUYEN NHAN GAY RA RUI RO 1.Doanh nghiep sa dung v6n sai muc dich. T6m lai cac nguyen nhan tren d€u d§n de'n ke't qua la doanh nghiep bi hoac pha san. xa hoi ma't long tin..1cno Ngan hang.. Do d6.3..Tai nan ba't ngo xay ra tai doanh nghiep nhu hoa hoan. Thanh Trang 15 . . td chuc kinh te:' ? Khi cac doanh nghiep hay t6 chirc kinh te' g~p phai nhii'ng nguyen nhan sau day se khong hoan tra dUQc no yay ciia ngan hang: . quan h~ dftu tu rnrdc ngoai nhieu. . nhung cai thiet hai can Ion hon d6 la uy tin ciia ngan hang.Thi tnrong cung ca'p v~t nr nguyen lieu bi bien dong thea chieu hirdng xa'u. tit d6 da cho cluing ta hi€u bie't duoc cac tac hai cua n6 khong chi d6i voi mot Ngan hang rna con tac hai de'n mot h~ thong. ca Nhu V<lY: Rui ro xay ra tlnrong xuyen tao cho Ngan hang nhieu t6ntha't tai chinh. cac doanh nghiep . Nham g6p phdn nang cao hieu qua cua cong tac tin dung han che'de'n rmrc thap nha't nhii'ng t6n tha't. kh6 khan trong vi~c tra no.1 Nguyen nhan rui ro til phia khaeh hang: • DOl vfli khtich hang lQ doanh nghiep.4 Sti e§n thie't ella viee phan tieh rlli ro tin dung: Qua nghien ciiu.Khoa luijn tot nghifp GVHD: TS Nguyin Quang Thu Ne'u (j qu6c gia c6 tiem hrc kinh te' manh.. d§n de'n xao dong thi tnrong chimg khoan ciia m6i qu6c gia. cong ty tai chinh. vS N6 c6 th€ la dftu m6i ciia cuoc khung hoang vS ali chinh hoac kinh te' xa hoi khi khung hoang xay ra (j mot Ngan hang. Nhii'ng t6n tha't d6 IOn hon t6n tha't tai chinh ra't nhieu Iftn.

4.4. . • Ngan hang thieu thong tin v~ khach hang nen khong du doan dUQc nli ro d6i vdi mot khoan yay. chinh cac chinh sach. Nguyen nhan nay xua't phat tu h~ thong thong tin phong ngira rui ro cua ngan hang chua hoat dQng co hieu qua. • Do co cau ngan quy thanh khoan khong hop ly. sau khi cho yay. din de'n bi dong von. • Ngan hang dt! tnr qua nhieu v6n. thong tin cung cap chua d§y du.2 Nguyen nhan tu phia ngan hang: • Do ngan hang chay theo loi nhuan.Thu nhap khong 6n dinh.Do tai nan lao dQng ba't ngo. khong ki€rn tra tnroc. tnrong hop nay se din de'n ngan hang bi rna't kha nang thanh toan. co che' the l~.3 Nguyen nhan khac: y Day la nguyen nhan co the la ba't kha khang. cac the l~ quy trinh nghiep vu v~ the' chap. chu quan v~ khach hang. gia tang doanh s6rnd rong thi tnrong.Tir do thirc hien cho yay khong dung thti tuc trinh ttl. quy trinh tin dung.Khoa iuijn day: tot nghifp GVHD: TS Nguy€n Quang Thu D6i vdi ca nhan co yay v6n ciia Ngan hang khi g~p phai nguyen nhan sau .Trinh dQ hi€u bitt thap nen khong ap dung dUQc thanh nru khoa hoc ky thuat vao san xua't.Do can bQ tin dung thieu dao duc ngh~ nghiep din de'n thong d6ng vdi khach hang nham thu loi ca nhan. . can bQ lanh dao yeu hoac thieu chuyen mon. . chi nhin tha'y cai lei tnroc mat rna bo qua nhtrng rui ro tiern §'n . sa dung v6n sai muc dich.Ca nhan va gia dlnh thieu nang hrc phap ly. khong ton trong uy tin ban than.Y thiic tra no kern. sa dung v6n khong co Ca hai tnrong hop du hoac thieu v6n d~u din de'n nii ro cho Ngan hang. thien tai Iii lut. thieu chinh xac : .Hoan canh gia dlnh kho khan. vi nguyen nhan nay narn ngoai rnu6n cua con nguoi nen chi co the co bi~n phap phong va tranh giarn thi€u rui roo Trang 16 SVTH:Nguy~n Thi Thanh . ngan hang du trii' qua it v6n so vdi nhu du dam bao thanh toan. khong chap hanh nghiem tnrong. . hieu qua. . trong. 1.Do can bQ tin dung. tin chap drn co'. clul • Do chinh sach kinh te' cua nganh chua phu hop nhir: lai suat cho vay. . 1. kinh doanh.

so GlAo Dl)C v A 8Ao ". • Do thay d6i thi che' ehe' chinh GVHD : TS Nguy2n QUIlng Thu trio • Do bien d<)ng khung hoang kinh t6 trong khu Vf!e. -: SVTH:Nguyin Th. .N \ .I (-171 . • Do thay d6i tY gia h6i doai.. Vi chinh cac nguyen nhan nay da lam cho nQ qua han gia tang.Kh6a 'u4n tift nghi?p • Do thien tai hoa hoan . Thanh TAO . Qua nghien et1u ba loai nguyen nhan gay ra nli ro trong hoat d<)ng tin dung ciia Ngan hang thl nguyen nhan do khach hang va Ngan hang gay ra nii ro la hai nguyen nhan dang 10 ngai va phai diroc quan tam. • Do lam phat suy thoai n~n kinh te'.He Trang 17 THUVIE.. tit d6 dan de'n nii ro lam aob hu'dng de'n ngudn v6n kinh doanh va uy tin ciia Ngan hang.

TANMYCHANH NHAN DAN GIANG SVTH:Nguy'in ru Thanh Trang 18 . ~ .ntot nghiip GVHD : TS Nguy'in Quang Thu Phdn II GIOI THIEU • ..THO-TIEN THANH PHO MY ~ -. so LUOC VE • QuY TiN DUNG ..Khoa lruJ.

diroc Bac H6 ky sAc lt$nh sO' 1O/SL d~ thanh l~p.. dii danh da'u mQt budc ngoat quan trong ve kinh tt va tien tt$ .tin dung .1. dn ph at huy hoat dQng kinh doanh cua ca ngan hang thirong mai va QTDND thl mdi dap ung diroc yeu c~u huy dQng v6n va cho yay. Diroc thanh l~p va chinh thirc di vao hoat dQng ngay 15/8/1999 vdi ngudn v6n dieu It$ 135. Thanh Trang 19 .Nam 1989 . nhiem VlJ ciia t6 chile nay cho vay v6n d6i vdi nong dan. cdi thien doi song. dtn ngay 27/7/1993 Thii nrdng Chinh phil ky Quyet dinh sO' 390ITTG d~ tri~n khai de an thi di~m thanh l~p Quy Tin Dung Nhan Dan (QTDND) thea mo hlnh mdi dU<jc Chinh plni CANADA tai trova giiip do ve m~t nghiep VlJ.fCphat tri~n kinh tt . VND.1. ban..Khod luQ. La mQt t6 chtrc tin dung hop tac xii (HTX) hoat dQng nhir mQt ngan hang thuong rnai c6 ph~n nong thon vdi quy rno nho. phap lenh ngan hang. x6m. Dia ban nong thon rQng ldn. trong khi do cac HTX tin dung hoat dQng thea co cht cu. quy mo v6n nho be.nong thon ngay cang Ion va ra't buc thitt hien nay cling nhu lau dai vdi chien luc.n tot nghiip GVHD : TS Nguy2n Quang Thu 2. Sau hai phap lt$nh nay. Tuy nhien cac HTXlTD nay hoat dQng c~m chirng. Quy tin dung nhan dan Tan My Chanh duc. Do do. yeu c~u san xuar kinh doanh da dang.Tru sd QTD Nhan dan Tan My Chanh d~t tai: sO'04 quoc IQ 51 Tp My Tho Tinh Tien Giang. nha't la kinh tt hQ dtn t~n a'p. hang loat HTX tin dung khong co khd nang chi tra .xii hQi ciia da't mroc.000 nam . khong chuyen hudng kip nen lam vao tlnh trang h€t site kho khan. ngung hoat dQng.1990 do nen kinh tt chuyen sang co cht thi tnrong . D€n ngay 24/5/1990 nha mrdc ra doi hai phap lt$nh: Phap lt$nh ngan hang nha nude.1 Qua trinh ra dffi: vA PHAT TRIEN CVA Qut TiN DUNG NIlAN Quy tin dung (QTD) nhan dan ngay nay. hlnh thanh til' 64 c6 phdn thirong xuyen va 100 c6 ph~n xac l~p du<jc chia liii vao cu6i 2.fc ra doi cling trong hoan canh kinh tt n6i tren.ngan hang .. nha't la nong dan ngheo d~ phat tri~n san xua't.. dtn nam 1956 d6i ten thanh Hop tac xii (HTX) tin dung .1 LICH sir HiNH THANH DAN TAN MY CRANH 2.600. tien than ciia no la Nha tin dung san xua't . HTXlTD va cong ty tai chinh . muc dich cua t6 chirc nay d~ dap img nhu c~u v6n cho san xua't va doi song vdi nong nghiep .2 Cd cA'u t6 chic bO may va quan If : • Dia di~m va nhAn sli: Dia di~m: . co hon 70 HTXlTD du dieu kien phap ly d~ ngan hang nha mrdc cho hoat dQng trd lai. lang . SVTH:Nguyin Th.

_----------------. -} Ke"toan trlidng: Vo Thi Tuyet -} BQphan ki~m soat ._._.._._.e Minh Anh -} Giam d6'c di~u hanh Ban Di~u hanh cua QTD Nhan dan Tan My Chanh: : Ba Nguyen Thi Bach Cong -} BQ phan ke"toan: 2 nglioi._.HQid6ng quan tri: 5 thanh vien -} Ong Le Ngoc H6a : Chii tich HDQT.850234 NhAn sIt: .GVHD : TS Nguy2n Quang Thu .T6 tnrdng -} BQph~n kho quy: 1 ngiroi -} co Thi Nho Thii quy Sd d6 t6 ehue eua h~ th6ng QTD nhin din . QTDkhu v¥c j QTDkhuv¥c .Dien thoai giao dich: 073.1 [ QTDcdSd I I QTDc(/so I I QTD cdso I I QTDcdSO I I QTDcdSO I SVTH:Nguyln Thi Thanh Trang 20 ._. ._-_. -} Ba Phung Thi Li€u UyvienHDQT : Uy vien HDQT -} i. -} Ong Nguyen Van Thach : Ph6 chii tich HDQT.tin dung : 2 nglioi Nguyen Thanh Hung .

Cho yay trung han tuy theo tinh eha't kha nang ngudn von va hieu qua cua thanh vien yay v6n. dam bao thu hBi v6n. trung va dai han cua cac ca nhan va t6 chirc kinh te'. dCJis6ng. trung han d6i vdi cac thanh vien. t6 clurc kinh te' d~ san xua't kinh doanh. xii h('>i.3 Chuc nang va nhitm vu: BQ PHJN TiN D1jNG * Huy dOng v6n: • • Khai thac ngudn v6n ngdn han.Je lu~t eho phep. nong thon. * Cho vay v6n: • • • Cho yay v6n ngdn han. A' ~ " BQ PHJN KHO QUY 2. Chap hanh d§y dd bao cao tai chinh. Lam dich vu tin dung eho cac t6 chrrc tin dung khac du'<. Nhu v~y vdi nr each la mQt phap nhan.KhoaluQntmngh~p GVHD : TS Nguyin QUtlng Thu Sd d6 t6 ehue ella OTD Nhin Din Tin My Chanh HQI BONG QUAN TRJ A ~ 7 BAN KlEM SOAT A? . dich vu sinh hoat. Ngoai cac nhiem vu tren. Nhan ti~n gdi khong ky han v6n: va dinh ky b~ng dBng Vi~t Nam. SVTH:Nguy~n Thi Thanh Trang 21 . * Tie'p nhan • Diroc yay v6n cua quy tin dung trung irong va quy tin dung khu vrf. Hoat d('>ng nhu mQt ngan hang e6 phdn nong nghiep. QTD co m('>tkh6i hrong cac nhiem vu kha ldn. GIAM DOC DIEU HANH . QTD Tan My Chanh con phai thuc hien cac nhiem vu khac nhir : NQP thue'd§y dd theo lu~t dinh. thong ke thinh thi theo ehe' dQ quy [H2] dinh va theo yeu e§u cua QTD TW.1.e va cac t6 chuc tin dung khac.

0 121.1 Thuiin ldi Quy Tin Dung Nhan Dan Tan My Chanh narn a vi tri kha thuan loi .026 6.Cu th€ nam 2001 tang 20% so vdi nam2000 vanam 2002 tang 62.6 120.3 114.5 121.264 116.901 122. giiip Quy Tin Dung virot qua moi kho khan thii' thach tranh du'<..430 28. Bang 1 :TInh hlnh kinh doanh ciia QTD Tan My Chanh narn 2000-2002 nhu sau : DVT : Tneu d~ ong 'A Chi tieu Nam2000 Nam 2001 Nam2002 200112000 (%) 2002/2001 (%) 151.0 98. nang cao char IU<.694 56.' TS Nguyin Quang Thu DOANH TIN DUNG CUA QUY TIN .2 TIN" "IN" "OAT DQNG KIN" DUNG Nhan dan Tan My Chanh .3. M~t khac tinh hinh phat tri~n kinh te' cua xa va TP ngay mot nang len.vat nuoi.mat khac ve cong tac hoat dong kinh doanh du'<.3% so vdi narn 2001 nguyen nhan tang do nhu du v6n yay cua nong dan ngay cang cao va dinh mire cho Yay san xuat tang len 1 Ha hia tit 05 trieu len 07 trieu d6ng .d~ dang tiep c~n nghiep vu Ngan hang mdi nha't d~ phuc vu khach hang co hieu qua cao .Thu lai Ngu6n von narn 2001 tang 22.9 -Ngu6n van -V6n huy d9Dg 63.470 4. __ :.523 3. _ Khoa lu(in tfit nghi?p 2.800 4.dn su h6 tro v6n ciia Ngan hang.kheS khan ella Quy TIn Dung Nhan Dan Tit bang 1 ta thay : Tan My Chanh 2.913 4.282 4.502 77.6% so voi narn 2001 do anh hirdng ciia lai sua't huy dQng thap .Ic dQi ngu can bQ quan 19 cung nhu nhan vien co nghiep vu .050 7.co chuyen men .Ing hieu qua kinh te doi hoi von dfiu nr cao rna nong dan khong du v6n .7 -Du Dc! -Thu nhap .957 3.2%so vdi nam 2000chu yeu Ia v6n dieu tie't cua Ngan hang ca'p tren h6 tro. 2.r ':'" r '_ . " A GVHD.2 121.7 114.Ic nhirng nii roo Quy Tin Dung Tan My Chanh co du'<. Dir nd qua cac narn deu tang.? _ . co tinh thfin trach nhiem cao trong cong SVTH:Ngllyin Thi Thanh Trang 22 .816 34. nha't Ia san xua't theo hudng tharn canh tang vu va da dang hoa cac loai cay tr6ng . Trong do v6n huy dong nam 2001 tang 21.6% so vdi narn 2000 can narn 2002 thi giam 1.3 Danh gia chung v~ thuan ldi .Ic h6 tro ve nguon v6n cua Ngan hang Cong su' Thirong tinh Tien Giang .398 7.4 162..

fC ban..2 Kh6 khiin Chua huy d<)ngh€t ngudn v6'n trong d~i b<)phan dan chnng d~ tham gia diu ttt md r<)ngsan xu~t .can b<)tin dung g~p khong it kh6 khan trd ngai Ngudn y6'n yay khong du'Qc sii'dung m<)teach c6 hieu qua cua m<)t s6 n6ng dan din d€n viec tinh toan lam an khong dat hieu qua kinh t€ cao . an c~n lich thiep khi giao tiep vdi khach hang .nod /uljn tift ngh. van d~ khong phai chi nhln vao nhtrng u'U diem d6 rna di~u co ban la phai c6 hirdng kh~c phuc nhfi'ng t6n tai. em cling xin g6p them m<)ts6' y ki€n nham cdi thien t6't hon tinh hinh hoat d<)ngtin dung cua QTD Tan My Chanh . Em xin d~ c~p ph~n nay d phdn ti€p thea . Da s6 v6'n yay ~p trung vao s6 nong dan san xu~t tr6ng lua va chan nu6i nhung gia ca thap lam cho nong dan khong c6 l(ji vi v~y kha nang tra no Ngan hang g~p nhi~u kh6 khan .. Tren day la nhfi'ng u'U diem va nhfi'ng t6n tai trong hoat d<)ng kinh doanh ti~n t~ tai Quy tin dung TAN MY CHANH .til' d6 tao du'<jcm6'i than thi!t vt1i )(bach hang .p GVHD: TS Nguyln Quang 771" tac .fC long tin vdi khach hang. Mac do QTD da c6 htmng gidi quy€t nli ro mang lai hieu qua.. d6'i nrong d~u W nang d~n qui mo tin dung ca y~ s6 dia Iu'c.th~m dinh xet duy~t cho yay . nAng cao hieu qua hoat d<)ng tin dung cling nhu tim ra nhtrng gidi phap de phong ch6'ng nli ro trong hoat d<)ng nay.3. SVTH:Nguyln Thi Thanh Trtmg23 .mg md r<)ngdu'c. Nho c6 sl1 giup do nhiet tmh cua chinh quyen dia phuong ginp cho Quy Tin Dl.fngin chat hrong tin dung. Dia ban r<)ngdo d6 viec gii'i gi~y bao nQ d€n han . l 2.c6 uy tin tao du'c.

TIEN GIANG .Khod luq....n tift nghifp GVHD: TS Nguy~n Quang Thu PhOn III PHAN TICH HOA T DONG • • . SVTH:Nglly~n Thi Thanh Trang 24 .?. TIN DUNG VA RUI RO TIN DUNG • • T~I QTD NHAN DAN TAN MYCHANH TP MY THO .

1i nhuan cao hon nhieu so vdi Uii suit tin dung mdi co I<.2 Vai Iro cua liii suiit : Uti suit Iil cong cu d~ kich thich tie't kiern hoac kich thich tieu dung khi Chinh phu muon dan cluing tie't kiem nhieu .1.1i nhuan. M6i loai Uti suit Quy tin dung co each tinh hop Y d~ co th~ huy dong dll'qc nguon v6n trong nen kinh te"vita co th~ cho vay phat tri~n kinh te"va tieu dung thea cong thitc sau: Liii sua't huy dQng =ty I~ lam phat (%) + liii sua't thl1c danh nghia Uti suit thuc co th~ < 0 hoac > 0 phu thuoc vao cac ye"u t6 : Riii ro ve sll pha san cua t6 chirc tin dung va con la phan thirong dong vien cho ngll'oi dll'Qc huy d(>ng . khong che larn phat va kiern che'ty gia .nguoc lai giam Uii sutt d~ tang cuong dffu nr phat tri~n giarn s6lll'qng tien tie"t kiern.1ciarn thi~u t6i da. tang rmrc tieu dung. chinh phil dung !iii sua't d6 dieu hanh chinh sach tien t~ . phai sil' dung d6ng v6n mot each tie't kiern .Khoa luljn lot nghi~p GVHD : TS Nguy'in Quang Thu 3. giam chi phi thl tang Hii suit huy d(>ng v6n d~ thu hut s6 tien nhan r6i trong dan chiing .1 Binh nghia liii suiit Lai sutt 1ft gia cii cua tien vay diroc do lll'ang bang ty l~ % tren s6 tien vay rna ngiroi di vay phai tra trong mot thai gian nhtt dinh . Lai sua't cho yay > Lai sua't huy dong Lal suat cho vay = Liii sua't huy dQng + chi phi + thue' + l(ti nhuan 3. g SVTH:Ngllyin Thj Thanh Trang 25 .Doanh nghiep bAt buoc phai dat ty suit I<. Lai suit la cong cu d~ dieu tie"t nen kinh te'VI mo .1. Lai sua't = LC1i tuc tin dung van tfn x 100 % dung Tuy thuoc vao loai von d~ xac dinh loai lai sutt d6 la Uii sutt huy dong hay Uii sutt cho vay .1 Phiin Tich Tznh Hinh Iiii Suiit 3. cac chi phi kinh doanh phai dll'<. Lai suit la cong cu thtic d~y cac doanh nghiep san xua't kinh doanh co hieu qua hon .

don vi kinh t6 va trong dan cu'.37% so vdi d~u nam 2001. QTD phai ~p trung huy dQng v6n.570 trieu d6ng tang 9.5% 4.502 99.264 trieu d6ng tang 27.264 99.7% Qua bang 2 tren cho ta tha'y thu nhap du'<_jc tir!iii d Quy Tin Dung Tan My Chanh hang nam co tang cao va chiem tY trong ldn d6i voi thu nhsp cila Quy 3. Thanh Tmng26 .10%. Bay SVTH:Nguyln Th. Do nh~n thac dtt<jc mong mu6n md r(Jng kinh doanh. Ngu6n v6n tin dung chii yeu la ngu6n huy dQng tir v6n tam thoi nhan r6i ciia cac t6 chtrc.913 4. Cu6i nam 2002 nguon v6n huy d(Jng 3. BaDe 2 Thu nhll.523 3..2 PHAN TicH TINH HINH HUY ruNG VON Bang 3: Tinb hinh huy d(Jng vffn I{li Quy Tin Dl.lRgTan My Chanh To co bilu dli sou: Trieu d6ng 2000 1000 o 2000 2001 2002 Nhin vao d6 thi 3 ta thay ngudn v6n huy dQng cua QTD qua cac nam d~u tang. Nam 2000 huy dQng 2.901 99.568 trieu d6ng thi den cu6i nam 2001 huy dQng du'<_jc 3.4% 4.282 4.GVHD : TS Nguyln QUIlng Thu Cuci cung lai sua't la phuong tien giup Ngan hang dat muc tieu I<_ji nhu~n ciia minh.Ptil Iii vay ciia Quy tin dung Tan My Chanh nam 2000-2002 • DVI' : Trieu D6ng Chi tieu Thu nbll-p Thu Iii Ty I~ thu Iii Ithu nbll-p Niim 2000 Niim 2001 Niim 2002 3.

Nam 2002 t6c dQ tang du no khong ldn so vdi 2 nam tnroc tang ngudn v6n huy dQng tai QTD thip do anh hirdng ciia thien tai. hieu qua ciia v6n tin dung va dam bao kha nang thanh toan cho khach hang.71 % so vdi nam2000.5 trieu d6ng/ngu'CJi. Di doi v<1iviec md fQng quy mo. gip 1. Thanh Trang 27 . nong thon.52% so vdi nam2000.p GVHD : TS Nguyln QUIlng Thu la yeu to' tac dQng tich eire cho viec dap ung kip thC1inhu c~u v6n cda cac t6 chirc kinh te'va thanh vien yay v6n. Ke't qua hoat dQng kinh doanh du'<. de'n cu6i nam 2001 t6ng du nc dat 9978 trieu d6ng tang 33.473 trieu d6ng.3 PHAN TICH TINH HIND CDO VAY VON Trong cac nam qua muc tieu hoat dQng tin dung cila QTD nham phuc vu du'ong ldi d6i moi phat tri~n kinh te' nong nghiep. doanh so' cho yay ngay mQt tang nam sau cao hon nam tnroc. Nhit la kinh t6 hQ gia dtnh.28 trieu d6ng/ngu'C1i. Mac du nc blnh quan tinh theo m6i mQt cong nhan QTD len Wi 1. khong phan biet cac thanh ph~n kinh te'. SVTH:Nguyln Th. o Nitm2000 Narn 2001 Nitm 2002 V<1ibi~u d6 4 tren cho tha'y QTD Tan My Chanh da tich cue md rong quan h~ tin dung.85 trieu d6ng/ngu'oi va nam 200 1 dat 466.Khod lu4n tift nghi.309. Cu th~ nam 2000 t6ng du no dat 7. 3.1c i~u th] b qua so d6 sau: Bting4 12000 '<0 "0 10000 8000 6000 4000 2000 9978 10049 ~. De'n cu6i nam 2002 dat 510 trieu d6ng/ngu'CJi. nong dan mit mila. m~t khac phai dam bdo chit hrong. Cu6i nam 2001 t6ng du no dat 10049 trieu d6ng tang 0. d6i nt<jng.39 l~n so vdi nam 2000. Ngudn v6n huy dQng tinh tren d~u ngu'CJicila cac can bQ nhan vien tai QTD nam 2000 dat 366.

257 18 370 180 90 9 SVTH:Nguyin Thj Thanh Trang 28 .005 748 1.750 369.225 2.n tift nghiep GVHD : TS Nguyln Quang Thu 3.Khoa luQ.780 2.850 580 250 23 366 116 55 11 Bang 6 DII nd phlin theo nganh nghi kinh tt niim 2001 • • • • San xult nang nghiep Kinh doanh dich vu Nganh ngh€ Sinh hoat 7.993 850.1 Doanh so~ vav phlin cho theo nganh nghi: Ta c6 bang t6ng hop s61ic$u ciia cac narn nhu sau: BangS DII nd phlin theo nganh nghi kinh tt niim 2000 • • • • San xult nang nghiep Kinh doanh dich vu Nganh ngh€ Sinh hoat 4.982.3.540 153 1.

cho yay sinh hoat la 23 trieu d6ng (chiem 0.94%).vdi 190 hQ (chiern 20. cho yay nganh ngh~ khac lA 748 trieu d6ng (chiern 7. Qua phan tich cho tha'y ddi nrong d~u tu cua QTD chu yeu la hO nong dan. cho yay sinh hoat doi s6ng 18 trieu d6ng.282 402 50 405 190 100 12 • • Qua cac bang t6ng hop s6lic$u ( 5. * Niim 2000 : Doanh s6 eho yay 7.71 %).Khoa iu/j.350 trieu d6ng .7) tren eho thay du no eho yay cac narn d~u tang nhanh.008.96%) . vdi 116 hO (chiem 63. Ngoai ra QTD con cho yay sinh hoat doi s6ng IA 50 trieu la d6ng. cho yay nganh nghe khac 402 trieu d6ng vdi 100 hQ (chiern 1. s6 cho yay 9.HO kinh doanh dich vu 2. Trong do.480 2.505 trieu d6ng (tang 33. ti~n thue rmrdn nhan cong gop phsn tang nang suift san hrong hang hoa nong nghiep. vdi 649 ho tang so vdi narn 1999 la 2.n Thi Thanh Trang 29 . cho yay s6 hQ san xuift nong nghiep 7.005 trieu d6ng vdi 748 trieu d6ng vdi 180 hO (chiem 20%) .6. hO kinh doanh dich vu 2. thu6c trti' sau.473 trieu d6ng vdi 548 ho tang so nam 1998 Ia 2.4%) .049 trieu d6ng voi 707 ho -tang so vdi nam 2000 IA 71 trieu d6ng (tang 0. cho yay nganh nghe khac la 153 trieu d6ng (chiem 2.HO kinh doanh dich vu 2.03%).540 trieu d6ng.780 trieu d6ng.718 928.06%) . SVTH:Nglly.050 519 2.96%) . trong do cho yay san xu§t nong nghiep 7. kinh doanh dich vu va rift it ho yay sinh hoat doi s6ng.04%) .53%).001 trieu d6ng.978 trieu d6ng. * Niim 2001 : doanh * Niim 2002 : Doanh s6 cho yay dat 10. vdi 366 hO (chiem 63. Qua phan tich cho thify d6i urong eho yay t~p trung vao san xua't nong nghiep d€ ho yay mua v~t nr. eho yay s6 ho san xua't nong la 4.4%).04%) . phan bon.225 trieu d6ng vdi 370 hO (chiern 72.ntilt nghifp GVHD : TS Nguy~n Quang Thu Bang 7 DII nd phan theo nganh nghi kinh tt nam 2002 • • San xua't nong nghiep Kinh doanh dich vu Nganh nghe Sinh heat 7.480 trieu d6ng vdi 405 hO (chiern 74. trong do.

473 9. no the' hien qua du no qua han va nc co van d€.Khod lu4n tilt nghifp GVHD: TS Nguyin Quang Thu Qua s61ieu tren ta tha'y mire tang doanh s6 cho yay cua 2001 so vdi nam 2000 la tha'p do nam 2001 cong hie huy dong von con g~p nhieu kho khan nhu thien tai.3.049 35 32 98 Qua bang 8 phan tich co ca'u du no ta tha'y : Niim 2001 va 2002: Du no cho yay khong bien dQng ldn nhirng no qua han lai cao.049 7. Nen han che'dll'9C no qua han mot phdn hQ nong dan san xuat hia dll'Qcmua.3. gia tri dll'Qchoan tra thong tlurong ldn hon gia tri hie cho vay.2 Cd ca'u dtt nd: Bang 8 Ta co bang sf/ lieu sau: 2000 2001 2002 7. QTD phai dung de'n cac bien phap xii' 19 de thu h6i hoac thu dll'Qctoan bO khoan no. QTD ra't kho thu no. 3.473 9.3 Nd qua han phan theo thai gian: * Niim Do dac tnrng cua tin dung la cho yay co hoan tra. ma't mila va bi cac ngan hang thuong mai canh tranh.978 10. gia ca thi tnrong.Do do no qua han giam dang kl 3.978 10.Nguyen nhan chii ye'u do thien tai ma't mua. vi 19 do nao do khach hang v~n chua tra dll'Qc hoac khong the tra no. Cac khoan no khong the thu h6i hoac thu h6i khong dung han chinh la nii ro tin dung rna cac ngan hang thuong mai g~p phai. sa SVTH:Nguyin tt« Thanh Trang 30 . hQ kinh doanh dich vu hoat dOng co hieu qua . * 2000: Du no tang khong cao so voi nam1999. sai hen khi he't han sii' dung thea thoa thuan ngll'oi di vay. phftn chenh lenh nay chinh la gia ca ciia tin dung rna QTD qll'QC hirdng va ngtroi di yay chi dung v6n tien te tarn thoi trong mQt thoi gian nha't dinh.Do do. MQt s6 doanh nghiep tu nhan lam an 16.

91 56 57.14 62 54 35 1. Vi n6 lam giam thu nhap.tn tu 180 ngay tra 35 34 100 97.Khoa /uq.09 98 30 100 30. tu d6 thu hep quy mo kinh doanh..86 8 12. SVTH:Nguyln Th.89 100 87.61 1 2. Dti a)N<.fqua han chiem 1. nam 2000 du no qua han chiem 1.29% tren t6ng du no.14% va tren 360 ngay 12. lam giam kha nang cung irng vesn tin dung cho nen kinh te' va anh hirdng tnrc tie'p de'n l<. sa ti€n 1.92 SfI ti€n 98 Ty te 2.1 qua han tu 181 ngay ~ 360 ngay chiern ty trong 57. Tir sesli~u tren cho tha'y du no qua han cua 1999 n<.n tot nghi~p GVHD: TS Nguy~n Quang Thu Bang 9 Tlnh hlnh nf! qua han tal QTD Tan My Chanh .25% tren t6ng du no. Ty trong du no qua han tren t6ng du 2. Dieu nay Quy tin dung phai quan tam va n c6 nhtrng bien phap kip thai nham ngan chan nhirng nii ro co th~ xay ra.89% tren t6ng du no.1i huan cua QTD Tan My Chanh . Thanh Trang 31 . Nhtrng khoan no nay co th~ d~n de'n no qua han kh6 doi va c6 th~ d~n de'n khong th~ thu h6i va mang lai nli ro cho QTD Tan My Chanh .f qua han theo thai h.1u 181 ngay de'n 360 t ngay. c6 xu huang tang anh huang de'n hoat dong kinh doanh ciia QTD chua c6 hieu qua va de'n narn 2002 du n<.29 62 Ty u 1. nam 2001 du n<.92% tren t6ng du no va de'n narn 2002 du no qua han chiem 2.14 n tren 360 12 1225 Qua bang 9 tren ta tha'y du no qua han qua cac narn c6 xu huang tang d~n.

chiern 84. Neu dQ thu dUQc ngay cang giarn thea cac nam.2 9477 3.323 trieu d6ng chiern 87.3.25% tren du no qua han loai kh6 doi.2 Qua bang so lieu 10 tren cho thay du no qua han tang thea kha nang kh6 doi ngay cang cao.n tot nghifp 3. nii ro tin dung tai QTD Tan My Chanh. va'n d€ d~t ra la c§n di sau tim hi€u nhttng nguyen nhan dan den nii ro tin dung ngay mot tang len Tren day la thirc trang tai QTD Tan My Chanh.8 52.2 trieu thuoc loai nQ kh6 doi (tren 180 ngay) chiern 9. QTD dn phai c6 bien phap thich hop don d6c thu h6i no .5%. con 3. ty lc% qua han tren 720 ngay 25. s6 khong thu diroc 12.8 trieu d6ng ty trong 90.15%.89% so vdi ty lc% qua han binh quan trong toan hc% nQ thong QTD trong tinh Hi 1.523 85323 S6ti~n chua thu 3.71 % tren t6ng no qua han.06% tren t6ng du no qua han .2 9. neu thu dUQc thl chi phi cling ra't IOn.4 Nd GVHD: TS Nguyln Quang Thu qua han phfin tich theo kha nang thu h6i: Bang 10 Ta co bang so'lieu sau: So' ti~n dii thu 2000 2001 2002 31.477 trieu d6ng thuoc loai no kh6 doi (tren 360 ngay) chiem 5. day la 1 ty lc% khong nho. Cac loai no no tren 360 ngay trd len: loai du no nay nli ro g~n nhu 100% va h§u nhu khong thu h6i diroc.Khod luq.677 trieu d6ng trong d6 ty 1~ no qua han tren 360 ngay 74.75% tren du no qua han loai no kh6 doi.15% tren t6ng no qua han. Day la di€u dang bao dQng . NQ qua han tren t6ng du no den nam 2002 tai QTD Tan My Chanh la 2. con 9. • Niim2000 :N(I qua han thu dUQc no qua han 31. SVTH:Nglly~n Thi Thanh Trang 32 .523 trieu d6ng.. • Niim 2002: NQ qua han thu dUQc 85.677 3. • Niim 2001: NQ qua han thu diroc 52. nharn quan 19 cong tac rui ro tin dung mQt each chat che hon..85% tren no qua han.477 12. Day la da'u hieu khong t6t trong hoat dQng kinh doanh ti€n tc%.

ket qua san xua't nong nghiep khong chac chan nhir cac nganh cong nghiep va dich vu. mat hang luong thirc bi cac nu'oc trong khu vl'/c canh tranh quyet liet nen gia hia reo C6 nhirng nam ngtroi dan du'Qc mua. Ngoai ra con phu thuoc cac nguyen nhan khac nhir: trang bi ky thuat con cil ky.n tilt nghiip A' "A '" .4. trong khi do con ca nguoi chua khac phuc dtroc nhii'ng t6n tha't do thien tai dern de'n. fHy la nhii'ng bi€u hien khong t6t trong kinh doanh da lam giam di hieu qua cua v6n tin dung . Cac con s6 no kho doi. Do v~y. kien thtrc khoa hQCva kinh nghiern chua cao. vung g~n song. khong c~p nh~t du'Qc thong tin kinh te' nen g~p nhieu nii ro trong san xua't nong nghiep. nc qua han mQt ngay mQt ngay phat sinh tang len vdi t6c dQ nhanh. cac hQ ti€u thuong cting g~p phai mot s6rui ro nhu: SVTH:Nguyin Th. lac hau.' GVHD : TS Nguy2n Quang Thu ? 3. MQt so' nguyen nhan nhu sau: Do khi h~u ciia phia Nam mot nam co hai rnua mu'a. da s6 v6n cho yay d€u thu du'Qc m~c du co mot s6 tnrong hQP khach hang khong tra du'Qc no phai gia han va chuyen sang nc qua han. Thanh Trang 33 . khi h~u. Khi den mua thu hoach san ph§m rna bi rmra keo dai anh hu'dng den nang sua't. Ngoai ra trong cho vay cac hQ san xua't kinh doanh. gia thi tru'ong. belp va cac 10(J.. Do nhii'ng narn g~n day. tai san the' chap la gia'y chang nhan ruong da't.Khoa luq. rna san xua't nong nghiep phu thuoc VaGnhieu ye'u to' nhu thoi tie't. Day cling Ia mQt m6i quan tam IOn cua QTD Tan My Chanh va dcSng thoi cling d~t ra nhieu va'n d€ nan giai c~n phai nghien ciru va xem xet ky d6i vdi cac t6 chile di€u kien tin dung . 3. QTD da khuyen khich tao rnoi di€u kien cho khach hang xoay sd bing moi each d€ tra no vay neu khach hang con c6 co may trong kinh doanh san xua't. mua rmra luong nude nhieu lam lii lut (j mot s6 vung da't thap. cha't hrong va hieu qua kinh doanh cua QTD ngay cang du'Qc nang len..1 Nguyen nhan tll phia khach hang: Quy tin dung Tan My Chanh cho yay chil yeu khach hang san xua't nong nghiep. dich vu vtra va nho. Tuy nhien noi v~y khong co nghia la trong thoi gian qua QTD khong g~p riii ro trong kinh doanh tin dung. nang r6 ret. t6 chtrc san xua't kern. Cu th€ trong nam2000.4 :PHAN TICH NGUYEN NHAN DAN DEN RUI RO TRONG CHO YAY TAl QUY TIN DUNG TAN MY CHANH: Trong nhii'ng nam g~n day do thay d6i co che' quan ly quy trlnh cho yay va thu no cua QTD Tan My Chanh.. tam ly cua moi ngu'Cfiai cling mudn ban diroc san pham. nr thuong IQi dung tlnh the' ra sac ep gia. san ph§m cda nong nghiep chii yeu la cay hia. gay cho nong dan bitt bao canh dieu dang vi san ph§m lam ra khong bu dap du'Qc chi phi va sac lao dQng cua minh nen d§n de'n no qua han. cMit hrong nhu cay hia mu'a keo dai khi g~t khong phoi sa'y du'Qc .i rau qua thirc pham. rnua nang thirong keo dai gay ba't lei cho nong dan van vu gieo trcSng.

Trinh dQ hach toan kinh tt Thi tnrong cung cip cay giong. doan th& cua dia phuong cua QTD chua diroc chat che nhu thieu thong tin ciia khach hang. • • • T6c dQ gia tang von tf!. dich vu co hieu qua. Viec phdi hQP chinh quyen.co. Khi th5m dinh phuong an san xuft kinh doanh hay ke' hoach yay vdn cua khach hang. hoac dung v6n kinh doanh vao linh vf!.cac thong tin cila phuong an do. tai san the' chip d~ dam bao v6n yay con chua chat che cu th~ . kinh doanh. xU' 19 tai san the' chip chua du'Qc dia phuong nhiet tlnh ung hQ. v~t nr nong nghiep. N goai ra quy tin dung con chua xem xet de'n cac bi~u hien cu th~ khac cua khach hang nhtr: • Trinh dQ quan 19 san xua't kinh doanh. cong tac don d6c thu no qua han. no gay nhieu khe va t6n chi phi. Do quy mo QTD nho hoat dQng dia ban han hep nen khach hang than quen nen do n~ nang da c6 tinh lam trai nhtrng quy trlnh ciia tin dung v€ tinh phap 19 cua khach hang. van va chuyen mdn cila nguoi chii Kinh nghiern va uy tin cua khach hang.c khac. can bQ chi moi xem xet d mat quy mo khai bao cila khach hang rna chua xet v€ chit hrong thirc sf!. chua qua dao tao co ban cua khoa kinh doanh ti€n tc$ hoac hoc vien Ngan hang.4. Trang 34 SVTH:Nglly~n Th. Hau qua la de'n luc ky han no khong tra dll'Qc lai gia han va cho yay tiep.Hoc doanh nghiep nr nhan hay hQ nong nghiep. uy tin chit hrong san pham. tieu thu san pham. thieu thien chi trong viec tn1 no yay mac du san xuit kinh doanh. rna chii yeu t~p huan nghiep vu ngan ngay. MQt sO"khach hang cO"tlnh day dira. Cong tac th5m dinh cua can bQ tin dung v€ dia di~m san xuit. Nhirng thuc te' v6n yay sU'dung khong dung muc dich d§n de'n no qua han. Do do trong hoat dQng kinh doanh tin dung khong th~ tranh nhting nii ro sau: • QTD chua th~t sf!. trong khi cac sO"lieu khach hang ghi trong h6 so yay v6n khong mang tinh trung thuc cao. Khach hang tao ra lei nhuan cua khach hang chua dtroc QTD tim hi~u ky.chu trong de'n nang hrc tai chinh ciia khach hang.n tift nghifp • • GVHD: TS Nguyin Quang Thu Khach hang sU'dung v6n khong dung muc dich ghi trong hop d6ng nhu dung tien vay cho ngll'oi khac yay lai. Nhln chung cac tnrong hop nd qua han sU' dung v6n sai muc dich hoac kinh doanh.Khod lulj. Thanh • . san xuit khac vdi ghi trong hop d6ng va tnrong hop c69 lira dao tai san the' chip thl dll'Qc QTD nhanh chong chuyen h6 so qua toa an d~ lam thf tuc phat mai. 3.2 Nguyen nhlin ttl phia Qui tin dung: H§u he't can bQ ciia quy tin dung Tan My Chanh la tir nhtrng nganh ngh€ khac chuyen qua.

dan chu.1c hoan thien nhu mot sO'tinh chua co QTD khu vue. Tt! chiu trach nhiem v€ ke't qua tai chinh nharn muc tieu nrong tro.ntilt nghiip 3. Thanh Trang 35 . Moi tnrong phap 19 con gay nii ro cho QTD khi moi tnrong phap 19 do chua hoan thien hoac thi hanh an co chua dam bao tinh thai gian.. Mot QTD chi bo hep trong mot xa. binh d~ng. Ngoai luat cac t6 chuc tin dung va cac van ban co lien quan. Chi thi s602/2000/CT-NHNN 15 ngay 31/1/2000 cua thong d6c NHNN trong do co quy dinh "QTD nhan dan co sd la t6 clnrc du<. Thii tuc to' tung dan st! keo dai. Rui ro tin dung rna bi€u hien C1.. mot phunng thi day 13. Do do khi dao han. Vi<%cca'p gia'y chung nhan ruong da't cua mot so' ho dan nay v§n chua bang khoan do hoac dii cap gia'y cluing nhan mdi thl phai thu lai gia'y cfi d€ QTD khong th€ cho yay mot hO vdi 2 loai gia'y khac nhau nhung cling mot tai san the' chap.1c huy dong v6n trong thanh vien va cong d6ng dan cu tren dia ban rna m6i QTD diroc huy dong".l th€ la no qua han phat sinh tu nguyen nhan sau: • Nguyen nhdn do mOi truang phap Iy: Do nha mrdc cham ke't thuc giai doan thi di€m nen h<% thong QTD tu Trung irong de'n co sa chua du<. Tu khi thirc hien chi thi tren.4.1cthanh l~p tren nguyen Hic tt! nguyen. phap lenh thi hanh an (17/4/1993) . Chi thi s605/1998/CT-NHNNI7 ngay 2517/1998 cua thong d6e NHNN trong do quy dinh "cac QTD co sa chi du<. phap lenh thu tuc giai quyet cac V1. Mot sO' van ban cua cap tren con ba't hop 19. tinh nghiern minh. nhu v~y QTD g~p nii ro nhu khach hang mang hai loai cluing nhan di yay v6n d 2 t6 clnrc tin dung khac nhau ne'u rui ro thl QTD kho thu h6i no.Khoa luq. neu con no ma't kha nang chi tra hoac cO' SVTH:Nguy~n Th. viec thuc hien va giai quyei cac hop d6ng tin dung khi dao han con chiu st! chi ph6i cua bO lu~t dan su. QTD g~p khong it kho khan v€ cong tac huy dong vi ngudn v6n tai eh6 khong nhieu.3 Nguyen nhan thuoc tam vi mo: GVHD: TS Nguy~n Quang Thu TInh hinh hoat dong cua QTD va tinh hinh san xua't ciia khach hang chiu anh huang ra't nhieu ciia cac ye'u t6v€ quan 19 VI mo ciia nha nude. h~u he't san xua't nong nghiep nen ho co nhu du v€ v6n ra't Idn rna nguoi co von nhan r6i ra't it. phuong..l an kinh te' (25/3/1994). va'n d€ m6i QTD phai ban cai co hudng d€ xua't NHNN Viet Nam. phat sinh chi phi do thii tuc to' tung keo dai. Cac yeu to' nay dii gay ra khong it nii ro cho hoat dong kinh doanh ti€n t<% QTD Tan My Chanh noi rieng va h<% ciia thong QTD noi chung. thi tran" Ne'u nhu cac QTD thirc hien dung nhu chi thi noi tren thl quy mo cua QTD ra't nho. hop tac trong noi bO cac thanh vien tren mot xa. ciia moi tnrong san xua't kinh doanh.

hang hoa. d§u tien la viec co khach hang va khach hang dn yay hay khong ? Cac du an xin yay co kha thi. chinh sach tin dung deu co lien quan va anh hirdng den hoat dong ella cac t6 chirc tin dung.. Tan My Chanh da sO' cac tnrong hop no qua han la do anh hirdng cua moi tnrong kinh te chua thuc sv 6n dinh nhu thi tnrong kern soi dQng. ella ngan hang trung liang d~e biet la chinh sach liii sufft. co so sd thuc te. nen khach hang lam an thua 16 nen khong tra no eho QTD.uy tin ciia Ngan hang ho con phai xem xet chi phi eho khoan eho yay ciia ho la bao nhieu vaviec SVTH:Ngllyjn Th. Neu khau tieu thu san pharn g~p kho khan co th~ d~n den su 16 H'iiva t1t nhien nglioi yay von se trt hoan tra no QTD. d6ng thoi gay thiet hai ldn eho QTD. thuong bi ep gia .t Nam hien nay con chua 6n dinh.tin chap . d6ng thoi viec san xufft kinh doanh g~p nhieu kho khan do anh hirdng ciia khung hoang tien tc. Khi ngan hang nha nude ha Uii suat co th~ d~n den cac ngan hang thirong mai khong thu hut duoc v6n tien mat va co th~ mfft kha nang thanh toan.du'Qe co quan uy tin bao lanh.. Day la mot thiet hai ldn eho QTD chua k€ cac chi phi phat sinh trong thii tuc t6t\lng. Thi tnrong tieu thu hang hoa con bap benh. d QTD - • Nguyen nhan do bien dong liii sua! Doanh sO'eho yay cua QTD phu thuoc vao nhieu yeu to' . Thong thuong mot vu an k€ til khi khdi kien eho den hie phat mai tai san Ia mor narn. Tinh trang nay thuong lam eho QTD phdi chiu dong v6n trong hie do phai chiu lai su1t eho nglioi gdi.Khod lul)n tot nghifp GVHD: TS Nguyin Quang Thu tlnh tr6n tranh thanh toan no thi QTD chi co con dliong hop phap duy nh1t Hi khdi kien tnroc toa an co th&'m quyen nhung viec to tung tnrdc toa an hien nay qua nhieu khe va thuong dai qua nhieu giai doan la m1t nhieu thoi gian.ngoai viec xem xet ve mat tai chinh .co mang lai hieu qua hay khong? Khach hang co bien phap bao dam nao eho cac khoan yay nay nhu :The ch1p tai san . hang hoa hrong thuc xufft kh§u bi canh tranh gay gat. • Nguyen nhan do moi tntong kinh te:· Moi tnrong kinh te cua Vic. dS dang tao dieu kien thuan IQi eho con no co Y d6. cac doanh nghiep san xua't kinh doanh con dua vao du doan tren co sd "udc dinh thi tnrong" hay "pho thac eho may nii'' rna chua co met each thuc du doan khoa hoc.Nhung dung ve phia khach hang . sue mua kern. Chau A. nh1t la thi tnrong tieu thu hrong thuc khu vve hay quoc te con bi canh tranh gay gat. • Nguyen nhan do ehfnh stich tiln te eua nha nuue: Chinh sach tien tc. eho nen viec san xufft kinh doanh gap r1t nhieu nii ro trong khau tieu thu san pham. Thanh Trang 36 . Vi du: "MQt ngan hang hoach dinh hang thang thu hut duoc 100 trieu d6ng tien gdi va nhu v~y da d§y manh viec eho yay tnrdc do nlur the khi khong thu hiit duoc von tien gdi nhu du' dinh khi ha lai su1t se lam eho ngan hang g~p kho khan ve thanh khoan".

Khod iuqn tflt nghi~p GVHD : TS Nguy~n Quang Thu giao dich vdi Ngan hang c6 tien 1Qihay khong? Chi phi bo ra d€ yay mQt so' ti~n la chi phi phat sinh hop phap trong su6t qua trlnh lam thu tuc giai ngan va thu h6i nQ . Tuy nhien lai sutt nay se dUQc di~u chinh khi Ngan Hang Nha Nude Viet Nam di€u chinh .tir d6 co dUQc IQi the' canh tranh . day la nhirng nii ro mang tinh khach quan .1 UU DIEM: A~ .Nhirng d6i vdi khoan yay trung va dai han thl lai suat cho yay dUQc ghi tren HDTDse phai di€u chinh thea bi€u m§u lai sufft mdi khi cac khoan yay nay con trong han. - . lai tnroc thai han d€ tie'n hanh tim kiem Ngan hang cho yay co mac lai sufft thffp hon . Do nam b~t duoc xu hirdng phat tri€n cua xa hoi cling nhu nhu c~u v6n ciia cac thanh phdn kinh te' a nong nghiep.ty trong sti' dung v6n huy dong va mac do nii ro Nhu v~y lai sufft la cong Chanh Thong thirong lai suat cho yay d mac thap so vdi Ngan Hang Thuong Mai khac.Trong tnrong hQP un sult cho yay dUQc di€u chlnh tang cao khach hang hoan tra v6n .d6i voi cac khoan yay ngdn han thl khong co anh huang. Lai sufft cho yay cling bien d6i nhung phu thuoc vao chinh sach lai sufft cua Thong D6c N gdn Hang Hai yeu to' tren d6i voi khach hang Ia co' dinh nhung ye'u to' lai sufft . giarn thu nhap rna ban than QTD khong ttf mlnh giai quyei dUQc. vi lai sufit cho yay diroc gUi nguyen..dac biet 1a cac khoan chi phi bo ra d€ tra cho cac khoan ti€n yay dUQc t6n tai dudi dang tra lai yay phu thuoc vao cac yeu t6sau so' hrong tien yay : S61uQng nay cang IOn thi lai phdi trd cang nhieu . C\) canh tranh cua Ngan hang.khach hang c6 th€ chon cho minh mot ngan hang giao dich co 1ai sufft cho yay d mac tha'p .5 DANH GIA TINH HINH RUI RO TIN DUNG TAl QUY TIN DUNG TAN MY CHANH: 3.Day la nhtmg riii ro ma't khach hang.5. Thanh Trang 37 . nong thon ke't hop vdi su lanh dao cua HQi SVTH:Nguyln Th. d QTD Tan My 3. " ?. .. Thai han yay : Thai han cang dai thl cang tra nhieu lai. lai sufft cho yay a m6iNgan hang do chinh Ngan hang d6 quyet dinh thea nguyen tile Mac lai sufft cho yay cao nhfit chi bang mac lai sufft tr~n do Ngan Hang Nha Nuac qui dinh Mac lai cho vaythap nhat khong han che va phu thuoc vao lai sufft v6n huy dong .khong thay d6i trong thoi gian cho yay va da duoc ben yay du lieu tnroc ...

chinh sach ciia Ngan Hang Trung Uong (NHTV) gidm Hii sua't lien tuc. neu nhanh thl cling 15 de'"n20 ngay thi mdi nhan diroc tien yay. Nha't la nam 2000 tll' thang 5 den thang 1012000 bon lftn thay d6i lai sua't tll' 1. can bQ tin dung thuong xuyen don d6c khach hang nQP !iii va thanh toan no. nong nghiep.Khod luQ. gay kho khan cho viec thu no. thong thuong mQt h6 so tll' khi nQP vao bQ phan tin dung chi sau 3 d€n 5 ngay la dtt<. Day cling la nguyen nhan lam tang no qua han thuoc loai kho doi.90 v§n con dong lai trong nhan dan. thil tuc ph at mai ma't nhieu thai gian va chua chac ban da: co ngu'oi mua.l'an toan tin dung vao tai san the'"chap. 3.? - sa . Khong ngirng gia tang doanh so' cho yay vdi thu tuc don gian. nen khong thu hut viec v6n nhan r6i trong nhan dan. Thanh Trang 38 . la'y d6 lam co sd d~ cho vay.Phan IOn tai san the'"cha'p la da't nong nghiep. do do han che' du'<. Cong tac thu no va thu lai dtt<. do ngiroi yay v6n la quen bitt nen quy trinh cho yay bo qua mot chi tie'"t nhu cho yay tnrdc ki~m tra sau hay tai san the'" cha'p chua dii co sd phap ly cling linh dQng cho yay. nang cao doi s6ng ciia nguci dan san xua't kinh doanh. BQ h6 sd tin dung cho khach hang xin yay v6n theo m§u thong nha't do QTD Trung irong quy dinh co dfty dii chiing cu hop phap dam bao an toan tin dung. SVTH:Nguyin Th. Quy trinh cho yay cua QTD ra't nhanh gon. lam cho chenh ll$ch d5u vao va d5u ra cua QTD nho lai.85% thang. Cho nen kh6 long md rong quy mo huy dQng v6n vi khach hang co quan hl$ tin dung thuong xuyen vdi QTD ..1c tlnh trang no qua han gia tang gay thiet hai cho QTD. so' hrong khach mdi khong nhieu l~m.ntot nghiip d6ng quan tri va Ban Giarn d6c . thu diroc lei nhuan .2 NHU'QC DIEM Trong nhfmg nam g5n day. gop phdn lam giarn hien nrong cho yay nang la:i a vung nong thon.1c tien hanh mQt each ch~t che. Do d6 nguon huy dQng von cua QTD giam.5.1c giai ngan trong khi do tai ngan hang nong nghiep yay v6n phai qua t6 tnrong lien doanh yay von. QTD Tan nhir sau: GVHD : TS Nguyln Quang Thu My Chanh da: dat duoc nhii'ng the'"manh Manh dan cho yay d6i vdi t6 chirc kinh te'"va dan cu nharn khuyen khich phat tri~n kinh te'"nong thon va thiic diy cac doanh nghiep tu nhan vira va nho md rong quy mo hoat dQng. Viec ki~m tra dung v6n yay ciia khach hang con chua chat che cho nen co mot so' khach hang do lam an tha't bai bo tron khoi dia phuong rna QTD khong biet. hon nii'a tru sa va trang thiet bi ciia QTD chua gay a'n nrong cho khach hang va du am ciia nhii'ng HTX tin dung cua nhii'ng nam 89.15% thang xudng con 0. QTD con d€ cao sl.

nang cao hi~u qua hoat dQng tin dung ciing nhu tim ra nhilng gia. chua ~o di~u kien thuan lei (v~ Uii sufft) cho khach hang yay v6n "an nen lam ra" lam QTD phdi dimng dAu vdi nli ro khi khach hang san xuai. Ti'l do ding din de'n no qua han. phdn ldn tin vao h6 so cua ngu'oi yay v6n va khong bie't du'<Jckhach hang dang yay n<Jd nhieu t6 cht1'ctin dung hoac ngu'CIiyay stl dyng sai muc dich. Ti'l nhtmg thong tin tren din de'n h~u qua kho blCJng. Em xin d~ ciJp phdn nay IJ phdn sau . Thanh Trtmg39 . lau co khi qua coi trong hieu qua kinh doanh cua QTD. phdp dl phong chdng rui ro trong hoat dQng nay. d€ khoi a dong v6n.Kh04 lulin tift ngh~p GVHD : TS Nguyln QUIlng Thu - Viec gia han no doi khi do khach hang quen bie't nen cho gia han n<Jrna kh6ng ki€m tra tntdc. Ngoai nhtmg t6n tai tren.c du QTD dii co hudng gitii quytt rui ro mang lai hi~u qua. chua co mQt chie'n IU<Jc dai. chua thuc hien dung phtidng cham coi "Su thanh cong cila khach hang la s. QTD co the' ap dung cac phuong phap nghiep vu khac d€ quan 19 each stl dung v6n cila khach hang mQt each chat che - Qua ddnh gid nhilng lLU dilm va nhilng t&n tai trong hoat dQng kinh doanh ti~n t~ tai Quy tin dung Tan My Chdnh . QTD con m~c phai khiem khuyet sau: Do chua nhan thac dtiy dll v~ co che thi tnrong. em ciing xin gop them mQt sd y kitn nhdm cdi thien ttft han ttnn hlnh hoat dQng tin d¥ng cua QTD Tan My Chanh.! thanh cong cua QTD". nang IlfC tai chinh cila khach hang. kinh doanh kern hi~u qua. SVl'H:Nguyln Th. MiJ. QTD cho yay trong hie do con thieu thong tin chinh xac v~ hoat dQng kinh doanh. Boi khi do ngudn v6n huy dQng tang nhanh.Toy nhien. Vdn iM khOng phd! chi nhin va nhilng IIU dilm do ma di~u co ban Ia phdi co hudng kMc phuc nhilng t&n tai.

..Kh6a luQ." ~ SVTH: Nguyin Thi Thanh Trang 40 .ntot nghifp GVHD : TS Nguyen Quang Thu NHUNG BIEN PHAP • ~ ~ ? NHAM HAN CHE RUI RO • TRONG CHO VAY VON T~I QTDTAN MYCHANH THANH PHD MY THO ~ A .

se tao di~u kien thuan l<. co ca'u kinh te nhieu thanh ph§n la dong hrc thiic diy cho n~n kinh te phat trien. trong d6 tin dung gifi' vi tri quan trong nhat.1.li khach hang sao cho nhimg gia'y to do khi can bo tin dung ki€m tra thl hOi du cac di~u kien. Nhfi'ng nguyen tiic sau se d~ phong tranh nhfi'ng nii ro trong hoat dong tin dung va gia tri d~ tham khao dO"ivdi QTD: 4. Bdi hop d6ng tin dung giin Ii~n va c6 quan he chat che vdi moi IOC. t yay vO"nciia khach khi quyet dinh cho can bo tin dung di IQi cho khach hang Tuy nhien thu tuc don gian nhung phai d§y du cac yeu to" v~ phap 19. Viec phat huy c6 hieu qua hoat dong tin dung la mot trong nhii'ng giai phap quan trong trong viec dap img nhu du von ngay cang IOn va ca'p bach nham phat trien kinh te-xa hoi.1 PHAN LOA] KHAcH HANG Kinh doanh tien t~ Ngan hang la nghe kinh doanh d~c thu luon tiem in nhieu yeu to" nii ro nha't. tieu chuan cho hang. 4. chinh sach tin dung da ban hanh giup cac doanh nghiep. D6ng thoi thong bao cho khach hang biet C\1 th€ thoi gian thgm dinh va ngay duyet h6 so xin. VI day la co sd ban d§u dn thiet d€ han che nii ro trong yay.li yay.li hinh khach hang. nghe kinh te c6 nguon vO"ncho san xua't kinh doanh. tung IOC.li gia'y to dn thiet. xii'I9 khi khach vi pham hQP d6ng tin dung. ra't da dang va phtrc tap. viec tim ra cac gidi phap mO"i quan tam hang d§u ciia nguyen titc r1t quan trong cua phai tien hanh kinh doanh mot tai va phat chinh sach cac nganh ngan hang doanh cua Ngan hang thl nii ro tin dung Ia ke thu doa den tinh hinh kinh doanh cua N gan hang. Do do de kinh doanh dat SVTH: Nguy~n Thj Thanh Trang 41 . Trong hoat dong kinh nguy hiem nh1t.1 Thti tue eho vay: QTD dn qui dinh C\1 the' ro rang cac IOC. Vi de khong che' cac anh hudng ciia n6 cung luon la cac t6 chirc tin dung. Quy tin dung Tan my Chanh la mot trong nhirng QTD c6 cha't hrong tin dung kha to"t tren dia ban nhung cling dn dn phai phat huy hon ntra trong cong tac phong chong nli ro tin dung.1i cho ki€m tra. quyet dinh sl. mot Ngan hang khi tien hanh cho yay d6 la: " Doi hoi each th~n trong". n6 luon de vay. d6ng thoi g6p ph§n tich cue trien khai chinh sach ti~n tt$ tren dia tinh Ti~n Giang Hien nay mot trong nhtrng va'n d~ ca'p bach. trong bO h6 so xin yay thea tung IOC.f Kh6a luQn tift nghifp GVHD : TS Nguy'in Quang Thu Trong cong cuoc d6i mdi kinh te d nude ta. De dat muc dich nay.1choi gian di lai. Nhi~u huy dong von. Nham tao di~u kien thuan giarn du'<.l't6n tri~n thanh phdn kinh te la va'n d~ v6n cho san xu1t kinh doanh.

trong cong tac thim dinh tin dung trong cac d1.1' mang lai.Kh6a lu4n tUt nghi?p GVHD : TS Nguy2n Quang Thu hieu qua cao thl c~n phai phan 10C.1c diU u'u lffi sua't va du<. D€ co th~ chi qua thong bao ciia trung tam thong tin tin dung ( CIC tai ngan hang nha nude tinh) v€ mot khach hang nao do thuoc 10C. De thuc hien dU<. quan h~ tin dung chua Iau. Phan tich v€ nang hrc quan ly va s6lao dQng dn co cho mot d1. nham phat huy hieu qua d6ng v6n va han che duoc cac nii ro.li hach hang.1.li hu hop vdi cac tieu chuin p phan 10C. Phan tich lei nhuan thu du<. HQ nong dan sau khi dff hQi du nhfmg di€u kien v€ nang luc phap ly thl viec phan tich danh gia dung v€ hoat dQng san xua't kinh doanh va nang l1.li"khach hang truyen thong" co the cho yay tin chdp khong dn tai san dam bao.1cxe'p vao 10C.li khach hang. Phan tich d~ xac dinh thai han thu nQ cho mot chu ky san phim hay thai Vl. Phan tich san phim va thi tnrong tieu thu.Neu khach hang du<. khong du'Qc gia han no.. co uy tin voi QTD trong thanh toan no yay. dam bao thu h6i no.1' phat tri~n nong d an SVTH: Nguyln Thi Thanh Trang 42 . Phan tich s11dung tai nguyen va moi tnrong sinh thai. nha't la QTD Tan My Chanh qui mo con nho. Ngoai ra QTD con s11dung cac thang "diem tin dung" d~ phan 10C. co quan h~ tin dung lau narn du<. nharn giup ho phan da'u viron len nhtrng loai t6t hon vdi muc dich cu6i cling la hirdng dUQc che'dQ u'u dffi cua QTD. du<.1c i€u do. an 4. QTD nen thuc hien viec the' chap tai san. thanh toan no yay co khi con tr€ han. gia .2 Thrim dinh cac dll an trlldc khi quytt dinh cho vay: Day la mot trong nhirng nghiep vu quan trong hang dftu cua hoat dQng kinh doanh tien t~. ap dung lffi sua't cao.1'cai t chinh la phai niim dfty du cac thong tin dn thie't v€ hQ nong dan do co th~t sl1 dftu tu vao phuong an dff dUQc Ngan hang chap thuan va nang hrc tai chinh hien co d~ b5 sung vao phuong an thuc te'la bao nhieu .D6i vdi khach hang co hoat dQng san xua't kinh doanh dat hieu qua d mire tuong d6i. Day la co sd d~ co th€ da dang hoa cac hlnh thirc tin dung tao dieu kien de cai tien cac thu tuc cho yay..1c cua mot phuong an. Dftn huang s1.1.1' k phan 10C.1cxep vao nhom khach hang hoat dQng t6t co hieu qua trong hop d6ng san xua't kinh doanh.li AA chang han la QTD co th~ bie't dUQc khach hang do nhu the' nao va co the ra quyet dinh nhanh chong d~ lam khuyen khich khach hang thl QTD nen cong b6 tieu chufn va ke't qua phan loai cho khach hang bie't. co th~ phan loai khach hang thea nhorn: .1' ciia thong nha't phan loai trong nude. Phan tich hieu qua kinh te' ctia d1.1c han no them mot ky han no (neu xet tha'y dn thie't).li Qu6c te'va dn co s1.1' an.

chan nuoi heo. Ngoai ra can b<)tin dung phai bie't duoc ngudn thu hang thang cua khach hang d~ ca SVTH: Ng"y~n Thj Thanh Trang 43 . bo d qui rno IOn va cac du an nuoi thuy san. thu6c tru sau .. nong thon nganh ngh€ chii ye'u la san xu§t nang nghiep van qui mo vira va nho nhir: san xu§t lua. Chi phi cho m6i Ha la bao nhieu. co th~ chii trong cac ye'u to' sau: -¢>. kha nang hoan v6n . Chi phi xay dung chudng trai. v~t nr nong nghiep DOL vai du an chan nuoi heo.1m d cac thi tnrong. thl can b<) tin dung dn lam t6t mot so' n<)idung co ban nhu: Narn vtrng muc tieu phat tri~n kinh te' xa hQi cua nha nude. phan. d6ng thoi di sau xem xet tlnh hlnh thuc te' b6i canh. di€u kien ciia tung du an. chi phi thue nhan cong dao ao va cac loai chi phi khac... Narn chac tinh hmh hoat d<)ng san xu§t kinh doanh va quan h~ tai chinh. nuoi ca: Can b<) tin dung phai bie't dtt<. VI v~y dn phai xem xet kha nang cung ling von ttl co ciia doanh nghiep co dung voi tie'n d<) sii' dung v6n tu co hay khong d~ sdm dira du an di van san xu§t. -¢>. cay d~c san. nang than d vung d6ng bang song Ciru Long.. tin dung vdi QTD cua ngttoi vay v6n.1m dinh cua cac du an nang nghiep cilng giong nhu san xu§t cong nghiep nhttng chi khac la: San xudt Ilia: Phai n~m diroc qui rna san xu§t cua du an la bao nhieu Hec-ta.40% ciia du an.Khoa iu{in tilt nghiip GVHD : TS Nguy~n Quang Thu nghiep.Kha nang tieu thu san ph.1c khach hang du dinh nuoi bao nhieu con heo.Ch§t hrong san ph. Khi th§'m dinh tinh khd thi va hieu qua ciia du an.1rn.Gia thanh san pham -¢>.Cong sUilt thuc te' co th~ dat diroc. bao nhieu ngan con ca.1rn tren thi tnrong trong va ngoai mrdc. - Thirc te' hien nay cho th§y h~u he't cac du an chu yeudung v6n vay con v6n ttl co cua chii du an chi tharn gia van xay dung nha xuong va cac cong trlnh phu thong thirong chiern tl l~ 30 . Nguon v6n cua QTD d~u nr van phat tri~n nang nghiep. Tren co sd do danh gia tlnh hinh doanh nghiep v€ xu the' phat tri~n lau dai. ciia cac nganh kinh te' va ciia dia phuong va nhirng v§n d€ quan ly VI rna trong nen kinh te'. cong tac th.Vi tri ciia san ph. phat huy hieu qua san xuat. gia ciia m6i loai gidng tren thi tnrong la bao nhieu. -¢>. -¢>. nhu mua cay giong.

Khoa luQn tot nghiip

GVHD : TS Nguyln Quang Thu

1
I

tnt lai. Sau khi can bo tin dung tinh toan moi chi phi cho m6i loai du an u'dc tinh thu nhap nrong lai cho tung Ioai san pham, Ne'u tha'y kha nang sinh Wi cua m6i du an t6t thl d€ xua't giam d6c ky duyet cho yay. Neu khach hang d~u nr chieu sau cho m9t dtf an nao do, day la cong viec phan tich du an ldn, co nhu c~u mot 1u'<;Jng tai chinh nhieu nen can b9 tin dung dn phai di sau. Phan tich yang quay cila d6ng v6n trong thoi gian 1a bao nhieu ... Mtic du tru nguyen v~t lieu, .hang hoa dn phai lien tuc trong qua trlnh san xuit kinh doanh... Kha nang ciia du an c6 dn phai d~u t1.1' them 1a bao nhieu, Cong viec thim dinh du an la tinh toan khi d6ng v6n ciia QTD bo ra no co mang lai lei nhuan cho khach hang. D6ng thoi phat tri€n kinh te', nong nghiep, nong thon.

4.1.3 Tuan thti cae gim han cho vav
Day la viec lam dn thie't d€ danh gia nhu du su dung v6n cua khach hang, hon nii'a di€u kien ngudn v6n huy dong ciia QTD qui mo nho. Vi~c gidi han cho yay nharn phan tan nii ro, khong phai khach hang co nhu c~u v6n bao

a

nhieu 1a QTD cho vaybdy nhieu rna phai tinh toan d€ gidi han mire do cho yay cua 1 khach hang, nham thuc hien di€u 79 ciia 1u~t cac t6 chirc tin dung qui dinh cac t6 chirc tin dung cho yay mot khach hang khong qua 15% v6n ttf co cua t6 chirc mlnh.

4.1.4 Khong tap trung cho vav velDso' it khach hang
Hoat dong kinh doanh tien t~ trong co che' thi tnrong, nii ro tin dung la di€u khong th€ tranh khoi. Do do d€ nang cao hieu qua trong kinh doanh cua QTD phuong each sii' dung v6n nharn phan tan nii ro, chi se rui ro Ia bien phap phong ngira to ra hii'u hieu cu th€ : thirc hien da dang hoa trong QTD ( khach hang, da dang hlnh thirc tin dung) Trude he't QTD c§n da dang hoa khach hang cua mlnh nharn phan tan nii ro va phan ung linh hoat tnrdc nhii'ng bien dong ciia thi tnrong, thong qua maketing. Khong t~p trung d~u t1.1' khoan tin dung ldn, cho mot hoac mot s6 it khach hang ldn, cho du s6 khach hang do co uy tin trong quan h~ tin dung, lam an c6 hieu qua.Ma QTD dn quan tam t6i da s6 khach hang yay nho nhung ch~c chan. Theo qui dinh ciia luat cac t6 chirc tin dung, mot t6 chrrc tin dung cho yay, du no cua 10 khach hang yay v6n ldn nha't khong qua 30% t6ng d1,l'no ciia t6 chirc tin dung do. Tai ngan hang mau thuan giua khach quan va chii quan luon xay ra, Thu nha't, ngan hang mu6n co t6i da hoa loi nhuan se cho yay d6i vdi mot s6khach hang vdi s611.1'<;fng Ion. Chi phi quan 19 cac mon yay nay gidm nhieu so vdi v6n

SVTH: Ngllyjn Thi Thanh

Trang 44

Khoa iuqn tflt nghifp

GVHD : TS Nguyin Quang Thu

khi cho yay nhieu khach hang nho cung s6 hrong v6n tren, them vao do thoi gian ki€m tra tha'm dinh nhieu hon, Nhung khi rui ro xay ra s6 it khach hang phai chiu toan b9 thiet hai. N€u nii ro do chting phan tan tren blnh dien rQng (nhieu khach hang) thi rmrc dQ thiet hai cua m6i khach hang du'Qcgiam dang ke, Do d6 phan tan tin dung cho nhieu khach hang dem lai hieu qua kinh t€ cho ca khach hang va QTD. 4.1.5 Khong Nip trung von vay cho mot nganh kinh te: Trong chien IttQcphat tri€n kinh t€ cua nha nude la phat tri€n d6ng d€u trong moi thanh phan, moi nganh ngh€ kinh t€. Do v~y trong hoat dQng kinh doanh ti€n t~ QTD khong nen t~p trung d~u til' cho mot nganh ngh€ kinh t€ hep rna phan tan ra nhieu nganh khac nhau. Vi~c cho yay nen rai d€u trong cac nganh ngh€ kinh t€ nhu : nong nghiep, kinh doanh dich vu, nuoi tr6ng thuy san .., MQt mat phan tan du'Qcriii ro, m~t khac se dam bao su phat tri€n d6ng d€u trong cac nganh d6ng thai tranh rui ro khiing hoang chu ky d mot nganh nao do, d€ tit d6 QTD c6 the tang hoac giam mire cho Yay d6i voi m6i nganh nhu vay se giarn diroc nii ro tin dung, QTD dn phai thuc hien viec pharr tan rui ro thong qua nghiep vu cho yay d6ng tai tro, dn hop tac lien k€t voi cac t6 chtrc tin dung khac trong viec ca'p cac khoan tin dung IOn.D6i voi khach hang c6 qui mo hoat dQng ldn, co rmrc cho yay virct qua qui dinh cua ngan hang trung irong, neu doanh nghiep co dt! an md rong san xua't kinh doanh c6 hieu qua, c6 the dung bien phap lien minh tin dung (mot nhorn QTD cung d6ng tai tro vdn cho mot doanh nghiep) co the mot QTD dung ra quan ly chinh va d6ng thoi nhieu QTD khac cling cho yay trong han mire tin dung d6i voi mot doanh nghiep. Day la bien phap chia se nhtrng nii ro co the xay ra cho nhieu QTD cung ganh chiu, han ch€ khong t~p trung rui ro vao mot t6 chirc tin dung. 4.1.6 Cho vay thong qua tl chile kinh te: chinh tri xii hOi: Cho yay thong qua t6 chtrc chinh tri xii hOi la viec lam phu hop vdi di€u kien thuc t€ hien nay d nong thon. Trude day chi cho yay thong qua cac t6 yay von, nen co nhieu han che do Hi chua md rong d€n cac t6 chuc xii hQi va doan the khac, do do d6ng v6n tdi tay titng ho dan co strc lao dQng rna ngudn vO'nsan xua't chua nhieu va thuong cho yay chii yeu la sii' dung bang ti€n mat, Theo em cho yay thong qua t6 chuc chinh tri xii hOi (hOi phu nu, hOi thanh nien, hQi nong dan, hQi cuu chien binh, ...) nen ket hop cho yay tay ba, tiic Ia: QTD, ngu'C1icung ca'p v~t tu nong nghiep va hQ yay von, Vi cho yay theo tay ba co lei nhir sau: • QTD giarn diroc mot kh6i luong tien mat khong dn thiet (chuyen khoan cho ngiroi cung ca'p v~t nr)
Trang 45

SVTH: Nguyin Thi Thanh

r

Khoa iuijn •

tot nghifp

GVHn : TS Nguyln Quang Thu kh6'i

f)o'i vdi ngiroi eung ea'p v~t tu' nong nghiep giai ph6ng hangrihanh, luong nhieu, tue la tang to'e do vong quay ella von.

f)o'i vdi hO yay vdn sil' dung vo'n yay dung muc dich, khong ma't thoi gian mua v~n chuyen v~t tu', gia ban re hon ngoai thi tnrong.

Sau khi khach hang da nhan khoan yay bang v~t tu' so' ti€n yay con lai QTD se giai ngan true tiep eho khach hang d€ trang trai cac khoan chi phi khac, Tuy nhien viec chovay tay ba c6 kh6 khan eho bo phan ke' toan, cong viec phai nhieu so voi eho yay true tiep vci khach hang. f)o'i voi cac t6 chirc chinh tri xa hoi e6 dieu kien gitip do thanh vien ciia t6 clnrc mlnh lam kinh te' gioi nhu hang thang t6 chtic sinh hoat cau lac bo ella hQi dS nhtrng nong dan gioi truyen dat nhtrng kinh nghiem til' d6 trong hoi ai ciing lao dong gioi. f)6i voi hO yay vo'n e6 y d6 khong t6t, thi t6 chirc hOi dong vien thuyet phuc, Ne'u nguoi yay khong chiu sil'a chua thl QTD phai dung cac bien phap thu h6i vo'n tnroc ky han hay chuyen sang no qua han, Vdi nhirng thuan loi cho yay thong qua t6 clnrc chinh tri xa hOi nhu da phan tich d tren. Nhung n6 con mot so' va'n d€ t6n tai cftn du'<;1c khac phuc d6 la viec chon nhtrng ngiroi e6 dll phim eha't, long nhiet tinh, trung thirc dS lam t6 tnrdng eho QTD phai thuong xuyen kiern tra viec thu lai hang thang, thu g6'e khi de'n han, Tom iai : Do di;ie thu ella vung d6ng bang Ciru Long thirong nen ngiroi dan chua an tam lam an, song lai e6 nhu cftu yay vo'n. VI di€u kien eho nong dan yen tam lam an lau dai thi viec tro v6n thong clurc chinh tri xa hoi la phu hop, Do d6 stf rang buoc giiip do lfin nhau sii' dung vo'n va trd no ngan hang nharn han che nii ro trong cho yay nong dan. hay Iii lut v~y d€ tao qua cac t6 trong viec do'i vdi hO

4.2

Bien phap giai quye't nd co va'n d~ va n(1 qua han:
4.2. J Bien ph tip Ciai quvet nd

co van d€: rna

Trong hoat dong tin dung khong th€ tranh khoi nhl1ng m6n yay chua tdi ky han tra rna c6 da'u hieu khong tra du'QC no, Khi c6 da'u hieu phan anh mot khoan yay c6 th€ c6 va'n d€ du'<;1c han ra. Bien phap d~u tien n can bQtin dung nen thuc hien la xac dinh cac nguyen nhan cua van d€ bang cac qua trlnh thich hop cung vdi su cong tac ella khach hang. QTD phai quan tam cac bien phap ngan ngira va de phong giarn bot thiet hai ne'u ngu'oi yay gap kh6 khan trong san xuat kinh doanh, kh6 khan ve tai chinh dfin de'n ma't vo'n tin dung, Nharn tao di€u kien giup do khach hang d6ng thoi bdo v~ chinh QTD han ehe'du'<;1e no qua han, Cac bien phap d6 co th€ la: SVTH: Ngllyin Thi Thanh Trang 46

• Nhan them tai san the' chap hay nhan sli bao liinh: Khi khach hang diroc yay them v6n dE khac phuc mon yay "Co va'n d€ " thi can b(J tin dung co th€ yeu du khach hang the' chap them tai san cho QTD. xet thay khach hang gap kho khan v~ v6n tarn thai trong thai gian va tha'y khach hang co kha nang duy trl dE phat trien san xua't. Giai phap nay se co IQi cho cii doi ben.. dm co' va nen thuc hien SVTH: Nguy~n Thi Thanh Trang 47 . QTD bao gia cling coi "S1f thanh cong ciia khach hang la thanh cong cua mmh". Tuy nhien khi co sd san xua't co nhieu khoan no cham tra khien ho phai ganh chiu Uti yay tai QTD thi t6 chrrc tin dung cling co th€ gitip do thric d§y tim moi hlnh thirc co thE dUQc dE gia tang slf thu no cho khach hang . cac bien phap khai thac giup do khach hang nhu tren co th€ dUQc xem nhu la each t6t nha't d€ xli' ly mot khoan tin dung da "co va'n d~". Tuy nhien trong nhieu tnrong hQP. khi din nhdc ta't ca rnoi ye'u to' va nhan thay kha nang cai thien tinh hlnh tai chinh cua khach hang la xa voi. Truong hop khach hang khong con tai san dE the' chap. neu xet tha'y khach hang con co thE dUng vU'ng dUQc thi tie'p tuc cho yay. • Quji tin dung lam III van cho khach hang: Can b(J tin dung co th€ cho loi khuyen v~ nhieu va'n d~ nhu : ban san pham . Chinh bien phap nay co thE noi la hay nhat. co uy tin trong viec tra no. kinh doanh thi QTD co thE linh hoat xem xet. Cho nen trong hoat d(Jng cho yay . Thl can b(J tin dung co thE cho khach hang diroc s1f bao lanh cua nguai thu ba dem tai san thuoc quyen sd hiru hQP phap d€ the' cha'p cho QTD. QTD cling khong mu6n m6n yay nay thanh no kho doi va hon mra can b(J tin dung co thE di~u chinh lai ky han n<..1 d€ giiip khach hang d~ tra no hon. khong nhtrng khong d§y khach hang de'n ch6 pha san rna tao ra kha nang thu h6i trier dE nhtrng khoan no kho doi cho QTD va vo tinh da v1fc d~y m(Jt ph~n tli' cua nen kinh te'. tie'p tuc san xua't . Ne'u khach hang dang co ke' hoach rnd rong co sd nen thuyet phuc loai bi) cluing hoac gidm bot cho de'n khi tlnh hlnh tai chinh cua khach hang dUQc cai thien. Viec di~u chinh ky han no hay ca'p them v6n chi la mao hiEm thl QTD se ap dung bien phap thanh 19 tai san the' chap. • Tang them von cho khach hang: D6i voi khach hang co quan h~ tin dung thirong xuyen. thu no cac khoan phai doi. dao Iy.Khoa luijn tfft nghiip GVHD : TS Nguyin Quang Thu • Giup diJthu hOI cae khoan nd bi chie'm dung cua khach himg: Bien phap nay thirong it diroc ap dung.

khuyen ban bot tai san c6 gia tri.Su' trung thuc va thai do ciia nglioi yay d6i voi cac khoan no. t6 lai chtrc lai san xua't.Khoa iuijn tot nghifp GVHn : TS Nguyin Quang Thu sau khi ap dung cac bien phap khai thac. QTD c~n phai tham gia giiip do vdi nr each nhu nhirng nha cO' va'n tai chinh va c6 hie phai can thiep tnrc tiep VaG san xua't kinh doanh ciia khach hang khi thfy th~t c~n thie't..2 Bien phap xii lY nd qua han: D6i vdi nhtrng khoan no qua han.. gidrn hrong hang t6n kho hoac thanh 19 bot tai san khong sir dung . Khuyen khich khach hang thu h6i nhfrng khoan cong SVTH: Ngllyln Thi Thanh Trang 48 . Viec ap dung cac bien phap trong qua trlnh doi no phu thuoc VaG cac yeu t6sau: .QTD d€ nghi khach hang nen cai t<. . khoi phuc lai san xua't kinh doanh va giarn sat chat che cho de'n khi sO'no yay da hoan toan dtroc chi tra.1 qua han thuoc 10<. 4. Bao g6m cac bien phap cu th~: . Cac chi phi cho viec thu h6i no. nr va'n cho ngiroi yay tren nhieu khia canh nharn tac dong de'n kha nang tao ra san ph§'m va thu du<.1C me holm tra qui tnrdc melt. no kh6 doi thi QTD thirong sii'dl. Kha nang thu h6i cac khoan phdi thu ciia nguoi yay v6n. .QTD c6 the gia han di€u chlnh lai ky han de giarn dli<.1c nhuan. 9 mu6n tra no cua khach hang. Bien phap khai thac: Trong phuong phap nay nglioi yay cung QTD ra srrc tim each giai quyet nhtrng kh6 khan.mg mQt trong hai bien phap. ban di mot s6 thie't bi may moe lac hau. giup do khach hang nhirng khong c6 ke't qua. lei .. Bien phap nay se kern hieu qua neu QTD buong tha d~ khach hang tl! 10 giai quyet kh6 khan v€ tai chinh.QTD hudng d§n.QTD d€ nghi nglioi yay quan 19 chat che ngan quy chi tieu.1i kh6 doi giong nhu mot chuang trlnh phuc h6i rna QTD ap dcJt len nglioi yay. thay d6i thie't bi may m6c va cong nghe ..10 h~ thong san xua't kinh doanh. vdi sir thoa thuan va cong tac cua ho. Ap dung bien phap khai thac d~ xii' 19 nhtrng khoan n<. Kha nang chi tra ciia nguci yay mac du phai c6 thai gian. kh6ng phu hop cho md rong san xua't kinh doanh d~ giarn bot lang phi v6n. c6 th~ tim giai phap cho yay tie'p d~ tang sire manh tai chinh cho nguoi yay.2.

Bien phap thanh Iv : Ne'u QTD thay ro viec t6 chirc khai thac la khong tien lei. tang them san phim moi va nhieu thay d6i khac. lira dao. hoac dam bao bang tai san ngli<1i co quan phap lu~t phat mai Uti san theo nghi dinh so' cua thu tirdng chinh phti ky ngay 29/12/1999. phai dinh gia hang. ve viec bao cac t6 chirc tin dung..Khoa iuijn tift nghiip GVHD : TS Nguyln Quang Thu no cham tra b~ng each diy manh chuong trlnh thu h6i cac khoan phai doi nham giarn t6i da hrong v6n bi chiem dung.Ngoai bien phap c6va"n. phirong thU'c ban. . Tnrdc khi c:1p them v6n cho doanh nghiep..Ne'u la khoan yay khong co tai san the' chap hoac dam bdo. ngiroi yay khong the tra duqc no efing nhu tra mQt ph~n ngan hang. Thong thirong cac ngan hang khong mu6n tang them kh6i lliqng tin dung.benh tit. . SVTH: Nguyjn Thi Thanh Trang 49 . Ne'u cac yeu to' dat dliqe thi viec phuc h6i san xU:1tkinh doanh mang lai hieu qua. nghien ctiu thi tnrong . Muc dich nharn giarn duqc chi phi. . Ap dung bien phap "1:1yno de nuoi no" di thu h6i d~n sO' nQ cfi tren co sd khoi phuc lai san xU:1t kinh doanh co hieu qua cila khach hang doi hoi QTD phai he't stic than trong. bien thii . QTD co the giiip do tnrc tiep khach hang khi g~p kh6 khan tai chinh nhu ca"p them tin dung de khoi phuc hoac md rQng san xuar.l'phan quyet cua toa an de thu h6i no yay. trom dip. Hoac c6 the khuyen khach hang thuc hien lai mQt chuong trlnh md rong san xuai kinh doanh khac. tang IQi nhuan va nhu tang kha nang tra no ciia khach hang. san hrong va eha"t hrong san phim cila doanh nghiep dung virng tren thi tnrong. QTD co thi xem xet gia han hoac di€u chinh lai k9 han nq cho yay nrong U'ng vdi thai gian e6 the thu dUQc IQi nhuan ciia ngiroi yay (neu co thi).Mat khac QTD co the khuyen nguoi yay giarn bot ke' hoach md fQng san xua"t kinh doanh ne'u ke' hoach do dUQc du tru va no chiern mQt ph§n v6n tit hoat dQng kinh doanh. tlnh trang vo no hien ra. QTD phai nhc vao sl. tang doanh sO'ban. tlnh trang tai chinh la vo hy vong thi ngan hang nen cirong quyet sil' dung bien phap thanh 19 de xii' 19 khoan no yay kho doL . nhung co khi day la phuong each dam bao cho mot khoan cho yay ban d~u co the dliqc hoan tra. QTD nho 178/1999/NB-CP dam tien yay cila yay e6 tai san the' chap. co hanh dQng lIn tr6n.Neu Ia khoan khac. .Ne'u khach hang gap nii ro do cac nguyen nhan nhu : thien tai. khong hy vong thu h6i dUQc no hoac khi nguoi yay khong co 9 chi tra no.

• 4. thu hut dUQc nhieu khach hang t6t. La'y cong tac phong ngira riii ro la chinh con xu ly nii ro lii giai phap tlnh the.l dang thoi qua kiem tra cheo co the phat hien nhtrng hien nrong tieu cue ciia can bQ tin dung.. Hang nam t6 chirc kiem tra cheo gitta cac can bQ tin dung trong mot thoi gian ngan.l viec tieu eire. Tlumng xuyen cu can bQ co trach nhiem di kiem tra thuc te' dia ban ciia tung can bQ tin dung. • • • Nghiem chinh xu Iy ngay moi V1. • Tang ctrong cong tac thanh tra. hoat dong san xua't kinh doanh co hieu qua luon yay tra no dung ky han. kiern soat nQi bQ QTD nha't la kiem tra cac can bQ tin dung. Do do cong tac va t6 chuc can bQ SVTH: Nguy~n Thi Thanh Trang SO . Ma dn phdi dan deu cho loai khach hang va nhieu nghanh nghe kinh t€ khac nhau. quy ch€ nghiep V1. QTD celn phai b6 trt mot can bQ chuyen lam cong tac thffm dinh d~ thffm dinh lai cac du an tnroc hie quyet dinh cho yay..l'ton trong khach hang. Phai coi trong t6 chirc hoat dQng thanh tra ki€m soat trong nQi bQ. £>~ han che' nii ro tin dung thi QTD phai xay dung chien hroc khach hang dung dan hieu qua. lich sl. D€ tang su ha'p d§n cho khach hang phai co ch€ dQ till diii liii sua't. sach nhieu. Do do d€ nang cao hieu qua trong kinh doanh cua QTD. Nham b6 sung giup dB lfin nhau v€ mat nghiep V1.Kh6a iu{in tift nghi. va ben ngoai nham giup dB QTD khac phuc nhimg thieu sot kip thoi nhir: • C~n coi trong va thirc hien nghiern ngat quy trlnh. Do vay QTD thuc hien cac mat cong tac noi tren thl giarn dUQCnii ro tin dung co th€ xay ra. Hang nam vao nhimg ngay l~.p GVHn : TS Nguyln Quang Thu 4. Ngoai ra phai phan loai khach hang de sang 19c nhtrng khach hang xau loai trir. ca'p han rmrc tin dung cho nhtrng khach hang truyen thong. thu nhap thong tin ciia khach hang de co bien phap phong ngira ngan chan moi hien nrong tieu cue co th€ xay ra.l dii d€ ra nhu: tharn dinh tnrdc hie cho yay va kiem tra khach hang sau khi yay nham phat hien som va co bien phap xu Iy khi khach hang su dung khong dung muc dich. Thuc hien 16i s6ng lanh rnanh. hay t6 chirc hQi nghi khach hang t~ng qua cho khach hang.3 Tang eti<tng eong hie quan It han ehi riB ro: Hoat dQng kinh doanh tin dung trong co ch€ thi tnrong nii ro tin dung la di€u khong th€ tranh khoi. hay co bieu hien khong lanh manh . gay phien ha cho khach hang. ttt.4 Tang eti<tng eong hie nhan sti va b6i dtiong dao tao ean bo: Nhu da de cap QTD Tan My Chanh h~u he't can bQ chua diroc dao tao dai han v€ nganh kinh doanh ti€n t~ Ngan hang. • Bien phap phong ngira nii ro to ra httu hieu la khong t~p trung d~u nr nhftng khodn tin dung IOn cho mot hay rndt s6 khach hang Ion.

Rieng can bo tin dung. du'Qc dao t<. • Cong bic dilO tao can bo: Be c6 diroc nhii'ng can bo c6 dao duc. lu~t cong ty .Kluia luQ. dao dire. thea suy nghi cua em dn quan tam nhii'ng van de sau day: v« * Tieu chuiln can b6 tin dung: Ngtroi duoc chon lam cong tac tin dung phai la ngu'oi co trlnh dO chuyen mon.10 can bo cong nhan la viec lam thirong xuyen lien tuc ciia hoi d6ng quan tri va Ban Giarn d6c QTD Tan My Chanh bang cac hinh thirc sau day: B6i dudng nghiep V1. luat doanh nghiep.. luat pha san. nghiep V1.ntot nghifp GVHD : TS Nguyin Quang Thu phai d~t len hang d§u.l' hoc ella ban than.. c§n duoc quan tam tnrdc tien trong cac bien phap nham nang cao cha't hrong tin dung. Do do. c6 trach nhiern va c6 tam huyet vdi nganh.l ngan ngay. TiI d6 rna dua ra nhii'ng quyet dinh dung trong viec sii' dung con nguoi va hoat dong kinh doanh tin dung dat hieu qua cao nha't. cong tac b6i dirdng dao t<. Nharn nang cao kie'n thiic ve nghiep V1. cli' ngiroi tham du cac lop t~p huan do HQc Vien Ngan hang md rong hoac Ngan Hang Nha Nude t6 chirc. cong tac b6i dudng va dao t<. danh gia ve nli ro trong hoat dong kinh doanh. . tinh nhanh nhay ben trong cong tac thftm dinh du an cua khach hang.Thuong xuyen dira can bo di dao t<.l Ngan hang trong nen kinh te'thi tnrong.l chuyen mon cao. • Cong tac khen thtidng ky lust: Ban lanh dao dn ph6i hQP vdi cong doan thirong xuyen giao due ve tu' nrong. c6 ban linh.10 cac tnrong cua nganh cung nhu tai tnrong kinh te'.10 b6i va dudng cac lop tai chinh doanh nghiep. Ngoai ra QTD dn t6 chirc cho can bo hoc t~p cac luat nhir: lu~t cac t6 chtrc tin dung . kien thtrc kinh te'rong IOn thl ngoai ye'u t6 t1. Phai co nang lire chuyen mon tiI trung ca'p trd len. tu' each t6t. can bO thftm dinh hoc t~p kie'n thirc ve phan tich thftm dinh. narn bat duoc thong tin kinh te th] tnrong hang ngay. tac phong lam viec ciia can bO cong nhan vien nha't Ia nhii'ng can bO true tie'p giao dich voi khach hang bang nhieu hlnh thuc thich hQP lam cho can bo cong nhan vien tha'y du'Qc trach nhiern va nghia V1. • Cong tac tlf chuc nhiin sll: Bay la ye'u t6 quan trong nha't.l cua minh d6i vdi cong viec SVTH: Nglly~n Thi Thanh Trang 51 . kien thirc phap luat nha't la luat kinh te'. Nharn tie'p c~n diroc t6t cong nghe tien tien va hien dai ciia nganh. nhan t6 con nguoi.10 ciia nganh la khong the thieu. co pham cha't dao dtrc.

chua cu th€ hoa cua luat. A ~ x 4.Kh6a iuljn tflt nghi~p GVHn : TS Nguy2n Quang Thu duc. nhiern vu. giup dB mot each kip thai co hieu qua. QTD cling nen d& ra mot so' giai phap co lien quan d€ h6 tro cho hoat dong tin dung ngay cang hieu qua. khen thirdng kip thai nhii'ng can bo thanh tich xutt s~c. lu~t pha san . vi thai gian dai.1 D6i vm nha mioe va Ngan Hang Nha Nuoe: • Chinh stieh nha mine: Moi tnrong phap ly cho kinh doanh tin dung Ngan hang chua d§y du. di sau sat vdi can bO cong nhan vien d€ bie't du<. cua QTD d€ xay ra thit thoat tai san hoac lam giam uy tin ciia QTD . qui che. sau thang phat dong thi dua. kip thai. Co nhu v~y mdi ngan chan.5. da co nhung chua co nhtrng van ban duoi luat hay mot s61u~t co van ban nhung chua d6ng bO. Luat cac t6 chirc tin dung. Cac co quan chiu trach nhiem cip chirng thu scf htru tai san va quan 19 nha nude vdi bit dong san chua thirc hien rong khap. Ban lanh dao c§n phai quan tam g§n gtii. nguyen vong. che' do ciia nganh. nharn khich l~ moi nguai hang hai thi dua l~p cong lam cho khong khi heat dong kinh doanh cua QTD tang len khong ngirng. Do do the' chap va xii' 19 tai san the' chip yay v6n ngan hang co r(t nhieu kho khan plurc tap. gay kho khan cho ngan hang khi dn phat mai tai san thu h6i no. nhtrng kho khan vudng mdc trong cong tac va cling nhu cuoc song gia dinh. Viec cip gity scf hftu chu cac chu dang scf htJu hoac sii' dung tai san. giao due cho nhii'ng nguai nao co y dinh khong t6t nharn lam giam uy tin cua QTD...5 CAC BIEN PHAP HO TR(j: D€ nang cao chit hrong' hoat dong tin dung nham gop phan han che' nii ro.1c tam tu. cac so' lieu quye't toan va bao cao tai chinh chua thuc hien che' dO ki€m toan b~t buoc nen so' lieu phan anh khong chinh xac tinh hinh san xuit kinh doanh cua khach hang. Hang quy. 4. h~ thong phap luat chua d6ng bO. tu do tac dong. bao lanh Yay v6n ngan hang. SVTH: Nglly~n Thi Thanh Trang 52 .1ctang thirdng bang hien v~t co gia tri hoac tien. ben canh mot so' kien nghi tnrc tie'p neu tren.. Yin d& phat mai tai san the' chap chua co van ban phap 19 qui dinh ra chiic nang. Em xin manh dan neu len mot so' giai phap ho tro sau day: .. v6n bi t6n dong. lu~t dfft dai. vai tro cua thanh tra. co sang kien trong nghiep vu thi du<. kip thai thea qui dinh. tht phai xii'19 nghiem khac. D6i voi nhii'ng can bo co' tinh vi pharn cac noi qui. thong ke chua du hieu luc buoc cac doanh nghiep thuc hien che' dO thanh toan thdng ke chinh xac. luat phat mai tai san. kiern toan chua duoc phat huy: phap lenh kG toan. quyen han ciia cac co quan bao v~ phap ludt trong viec xu 19 phat mai Uti san the' chip.1cgiao. thii tuc nrom ra.

thu nh~p trong nam kh6ng nhieu. nhii'ng khoan ti€n chie"t khau cac loai gia'y tCfc6 gia. . thu h6i no vay.Nhii'ng khoan cho vay chua de"nhan tra..Nhii'ng khoan cho vay c6 dam bao qua han tit 181 de"n360 ngay.. chua de"nhan thanh toan..Ngan Hang Nha Nude va BQ Tu phap sdm ban hanh thong nr lien bQ v€ dia ban dUQccong chiing. nhii'ng khoan cho thue Uti chinh chua de"nhan tra ti€n.. Ne"utrong nam sii'dung khong he"t. pha san nhung chua c6 co quan dung fa chin trach nhiem xii'ly phat mai tai san the"chdp. Ne"u trich l~p thea ty l~ tren thl nhii'ng QTD c6 no qua han cao.Nhii'ng khoan cho vay c6 dam bao qua han dudi 180 ngay nhii'ng khoan cho vay khong c6 bao dam qua han dirdi 90 ngay . Quy dinh nay c6 di~m chua hop ly cho h~ thong QTD la VI: Trong vong 25 ngay d~u tien ciia mQt nam phai trich l~p quy dl. • vi guy dinh coo Nean Hlme Nha N""c: Co che"trich l~p quy phong rui ro da dUQcNgan Hang Nha Niroc ra quyet dinh s6488/2000/QD-NHNN5 trong d6 quy dinh phan loai tai san c6 thanh 4 nh6m: NhomI g6m : . Trich l~p du phong nii ro thea ti 11$: Nh6mI :0% Nh6mII: 20% Nh6m III : 50% Nh6m IV : 100% Vi~c trich l~p dUQcthuc hien trong vong 25 ngay lam viec d~u tien ciia m6i narn. nhii'ng khoan cho vay khong c6 dam bao qua han tit 180 trd len . nhii'ng khoan cho vay khong c6 dam bdo tit 91 de"n 180 ngay . Do d6 anh hUdng ra't ldn cho tai san sinh lCficua QTD.cu6i nam se quyet toan dira vao thu nhap ba't thimng. Nhom II g6m: . gifn mot phdn trach nhiem cila cac ben lien quan trong SVTH: Nguyin Thi Thanh Trang 53 ..l'phong nii ro thea nh6m tai san "c6" VI quy mo quy tin dung h~u he"tla nho va vita. NhomIV: .Khoa lu4n tot nghiip GVHD : TS Nguy2n Quang Thu Nha mrdc chua c6 van ban diroi lu~t d~ thirc hien lu~t pha san nen nhieu tnrong hop khach hang kinh doanh thua 16. Nhom III g6m: . budc sang nam mdi phdi trich l~p mQt hrong vo'n ldn trong khi d6 phai tra lai cho nguCfivay.Nhii'ng khoan cho vay c6 dam bao qua han tren 360 ngay tro len..

va de'n thang 112000 Ngan Hang Nha nude mdi cham dUt: thi di~m. Do vung kinh te' cua d6ng bang song ell'u Long chu ye'u la san xua't nong nghiep nen dia ban QTD Tan My Chanh eho vay san xwlt nong nghiep hon 75% t6ng du no.fevi dia ban rong Ion. an toan ngudn v6n ciia ~p th~. ehe'dQ cila QTD Trung Dong chi dao true tiep eho cac QTD co sd thirc hien.Kh6a luQ.1 kinh doanh d dia ban thanh thi la 0. Hien nay cong vic$e cua QTD khu v\fe. Nhu hien nay gia xua't khiu giam so vdi cac nam truce vi bi canh tranh ciia cac mrdc trong Khu vue. VI san xua't nong nghiep thuong la nii ro ra't ldn nhir : thien tai. D6ng thoi t6ng hop bao cao moi thong tin hoat dQng tin dung cua 16 QTD co sd. Co nhu v~y nguoi nong dan yen tam san xuat tao ra san ph5m eho xii hoi.ntlit nghi~p GVHD : TS Nguyin Quang Thu viec xac nh~n. Do do QTD Trung Dong chua hoan chlnh mo hlnh t6 chtrc ttt trung uong de'n QTD co sd . Vi v~y Nha nude nen gidm Hii suii't eho vay d dia ban nong thon phai bang hoac tha'p hon dia ban thanh thi. Vai tro ciia QTD khu v\fc nhan v6n vay cua QTD Trung Dong va cac ngudn v6n tai tro quoc te' d~ eho QTD co sd vay lai va co nhiem V1. Ngan hang nha nude e~n xem xet chinh sach Hii sua't eho vay d6i vdi san xua't nong nghiep hien nay la 1% trong khi do cho vay dich V1. Trong khi do cho vay kinh doanh. hon nfra san phim nong nghiep gia ea thap.2 DOl val QUY TIN DUNG TRUNG UaNG VA NGAN HANG NIIA NUaC TiNHTmN GIANG: • Quy tin dung Trung Udng: Quy tin dung trung irong sdm ban hanh cac van ban che' dQ quy dinh eho h~ thong QTD co sd bdi qua 10 nam thanh l~p QTD theo mo hlnh mdi tit nam 1993 tdi nay trong cii nude co 971 QTD hoat dQng co hieu qua. dich benh.fng can bQ thl han ehe' eho nen Ngan SVTH: Nguyin Thi Thanh Trang 54 '" . dan so' nhieu rna s61u<.5. vdi Hii sua't nhir v~y thl ra't thiet thoi cho khach hang d dia ban nong thon. D~ nghi Nha nude giam 1~ phi cong chtmg. dich V1. VIl~ phi cong chtmg ra't IOn tren so' ti~n du<je vay anh hirdng ra't ldn de'n thu nh~p ciia khach hang. han han. riii ro it. Hi lut. Khoang 90% hQ nong dan e~n vay v6n trong khi do Ngan Hang Nong Nghiep huyen khong dap Ung du<. Co nhu v~y cac QTD co sd hoat dQng co hieu qua hon.1 trong dia ban thanh thi un suii't thii'p hon rna gia ca kinh doanh dich V1:1 it bien dQng.85% . 4. Ma nhu e~u v6n cua cac hQ dan rfft ldn. Do do QTD Trung Dong sdm hoan thien mo hlnh t6 chrrc ttt Trung Dong d€n co sd trong ea nude. Hien nay d tinh Ti~n Giang d3: co 20 QTD co sd'va dii thanh l~p dU<je QTD khu vue. xU' 19 nghiern k~ ea mat kinh te' va hanh chinh d6i voi nhimg tnrong hop xac nhan khong dung thirc trang v~ gia tri tai san.1 quan trong khac la tiep nh~n moi chinh sach. phong quan 19 cac t6 chrrc tin dung cua Ngan Hang Nha Nude tinh dam nhan. tra diroc no cho Ngan hang va co thu nhap thoa dang.

15 ngay. thoi gian khoang 10 .. Tit <16qua thong tin ciia QTD. trich l~p <1~ydu cac quy. Con cong tac giam sat tit xa thi hang thang b~t buoc cac QTD co sl1 phai gdi bao cao cac nQi dung giam sat cho thanh tra.lnhieu hon nita cac nguon v6n cua cac t6 clnrc quoc te' nhu : ADB. nhfft la quy du phong nii roo Cong lac quyei toan nam phiii tht!c hien dung ch6 <1Q.lcyay. m6i nam thanh tra mQl QTD co sd mQt l~n.lC ro dang k~ cho hoat dQng kinh nii doanh ciia cac QTD tai tinh Tic!n Giang. tlnrc bien du<.lcchinh sach phat tri~n kinh te' nong nghiep nong thon.GVHD : TS Nguy2n Quang Thu Hang Nong Nghiep khong dap rmg v6n he't cho hQ dan yay. de SVTH: Nguyln Th. Thu('Jng xuyen cli can bQ xu6ng cac QTD nam tinh hlnh thl!c t6 va kiem tra nghiep VQ. Cho nen Him t6t moi m~t cong tac n6i tren thl giiim <1u<.. Hon nii'a Ngan hang cho yay thong qua t6 yay v6n.EC . Do d6 nguC1idan mu6n yay v6n thl cling ph iii 30 ngay mdi nh~n du<. Cho nen QTD Trung Uong nen tang ngudn v6n cho cac QTD co sd ciin v6n b~ng each cho yay vdi lai sufft thffp va tai tr<. cong tac tai chinh. Vi cac ngu6n v6n nay liii sua't tha'p. tit d6 QTD co sd tang nhanh do' no cho Yay dap ung nhu du ngudn v6n cda khach hang. NQi dung thanh tra phai thuc hien dung nhu d€ cuong cua thanh tra Ngan Hang Nha Nude. Thanh tra Ngan Hang Nha Nudc se c6 ke' hoach thanh tra kip th('Ji d6i voi QTD co sd nao <16co bi~u hien kinh doanh tin dung chua t6t. Thanh Trang 55 . Neu c6 sai s6t thl kip thoi u6n n~n slia sai cac QTD thl!c hien dung vdi che'dQ cua nha mroc ban hanh nhu quy che tin dung. • Ngiin Hang Nka Nlillc link Tiin Giang: Sau khi QTD khu vtfc du<. goai ra ngan hang nha mroc tang co'('Jng cong tac N thanh tra.lC thanh l~p thl Ngan Hang Nha Ntrdc tinh phiii tang cuC1ngquiin ly v€ mat nha mrdc ciia Ngan Hang Trung Uong tai dia phuong nhu: Luon quan tam thea doi moi hoat dQng tin dung cila cac QTD co sa trong tinh.

"':~.t'" GVHD : TS NguyEn Quong Thu fi:"" -.. Nhung v!n d~ quan trong la v~n dung nhUng giai phap nay nhu the' nao trong thuc te'trong timg giai doan cu thi di chiing ph at huy dU<Jcvai tro han che' lai lit mQt va'n d~ khong d~ ti nao. hoat d()ng cua h~ thong Ngan Hang Thuong Mai qu6c doanh va Ngan hang c6 phan ki ca QTD nhan dan so vdi mQt so' nude trong khu vt!c va tren the' gidi con th!p kern.Khoa lu4n tift nghi?p . suy thoai. xu hirdng gia tang nli ro tin dung trong cac Ngan hang thoi gian qua da gay khong it 10 ngai cho nhtrng ai quan tam de'n linh vt!c kinh doanh ti~n t~ noi rieng va st! nghiep phat triin d!t mrdc n6i chung.cNgan hang nhung v<1jst! quan tam sau s~c cling nhu nhtrng ban khoan tr~c trd v~ nhung rtii ro trong ho~t dQng tin d~ng cua h~ th6ng Ngan SVTH:Nguyin Th. do chien tranh hay thien tai. do vay s11sup d6 cua h~ thong Ngan hang chdc chdn dftn de'n cuoc khting hoang kinh te' tam thoi hay keo dai vdi nhtmg h~u qua x!u kh6 ai ma luang he't du'<jc .i~t\. Vi du: nam 1989 .1990 h~ th6ng HTXTD trong cii mroc d6 bi la mQt minh chung . . Trong khuon kh6 nho be cila cu6n kh6a luan nay. Do d6.. Bdi h~ th6ng Ngan hang du<jc coi la h~ thAn kinh cua n~n kinh li. thu tuc phap ly da dU'<jcban hanh cling nhu cda nhieu chuyen gia kinh te trong linh Vt!c Ngan hang.. .. ~ ''.. d~c bier la nii ro tin dung trong hoat dQng kinh doanh cua mlnh.. Rui ro tin dung c6 thi xu!t ph at ttl' m6i tnrong kinh te' . (j nu'dc ta.xa hQi nhu: Do n~n kinh te' lam phat. . S11sup d6 cua Ngan hang khong dirng lai d mQt Ngan hang cu thi ma mang tinh lay Ian co khi lam rung chuyen toan h~ thong . chinh sach Nha mrdc hoac m6i tnmng phap ly khong 6n dinh. "'" "'" ~~ ~! ~ . ~ '. vdi nhtrng hiiu bie't nha't dinh v~ linh v1f. Ben canh d6. Chinh vile do cac Ngan hang luon tim kiem cac bien phap nham han che' nii ro.. chua dap Ung du'<jc s11nghiep ph at trien cong nghiep hoa va hien dai hoa da't nudc cling nhu chien lU<jcphat trien kinh te' nong nghiep cila Nha mroc d~ ra. Rui ro tin dung c6 thi xay ra khi xu!t hien nhUng bien c6 khong luong tnrdc du'<jcdo chu quan hay khach quan khien cho ngu'oi yay v6n khong thuc hien du'<jc cam ke't cila mlnh d6i vdi QTD. Viec tim ra du'<jc nhUng giiii phap nhhm han che'du'<jc nhifng tac hai do nli ro tin dung gay ra khong it IAn da dU<jcnh~c de'n bdi nhieu chinh sach.. Thanh Trang56 / . Nhung cho du xu!t hien tU nguyen nhan nao di nua thl cling gay thiet hai khong nho d6i vdi n~n kinh te' n6i chung va hoat dQng kinh doanh ti~n t~ noi rieng.!'is " Hoat dQng tin dung chiem mQt vai tro r!t ldn trong hoat dQng kinh doanh cda Ngan hang vi vay nii ro tin dung co thi dftn de'n Ngan hang bi pha san va khac voi s11pha san cila cac doanh nghiep.

Icn toan cao cho hoat dQog a kinh doanh ti~n t~ Ngan hang. Em ding xin dUQcdong gop mQt siS y kien nho diSi vdi cong tac quan 19 va han ch6 rdi ro trong hoat dQng tin dung.ln QUilng Tltu Hang Thuong Mai n6i chung.1i nhuan cao nha't va gill dU<. cua QTD Tan My Chanh n6i rieng. G6p ph~n be nho xay dung h~ thiSngphong ch6ng nii ro cda Ngan hang Vi~t Nam hien nay. SVTH: Nguyin Thi Tlulnh Trang 57 .Kh6a luJjn tift nghilp GVHD : TS Ngu. nham dat dUQcl<. Em hy vong r~ng nhfi'ng bien phap tren flu!c sl! c6 the' ap dung cho QTD Tan My Chanh n6i rieng va cac t6 ehrtc tin dung n6i chung.

- -_ .Hoang Dlic W He THONG CAC VAN BAN QTDND T~p I. Thanh Trang 58 . 6..9.? A SVTH: Nguy'ln Th. III A K " ..PTS Le Thj Btnh Minh Le Van T2 m NGAN HANG THUdNG M~I PGS ...p r-..... 7. II.U A m QUAN TRJ RUI RO DOANH NGHlep TS Nguyln Quang Thu ?? W cAc NGHlep V{) NGAN HANG THUONG M~I PTS is Van Ttl W LY THUYET TAl CHINH TIEN Te ~ ..Kh6a luljn tift nghi. ~ . GVHD : TS Nguyln QUilng tAu A1Lm..:'" " ~ A PGS .PTS W T~PCHINGANHANG Thdng 4.. 8.3/2000 -2002 tn GIAO TRINH NGHI~P vu QUY TIN Dl)NG NIlAN DAN PTS Nguyln Du~ W TIN D{)NG VA NGHlf:P V{) NGAN HANG PTS Nguyln Dang Dim . _"---------- - -.. 12 ndm 1998 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful