Grou

p

Grou

p

Grou
22 tcn -251-98 Cã hiÖu lùc tõ: 18/10/1998

p

Tiªu chuÈn ngµnh Céng hoµ x· héi p chñ nghÜa viÖt nam Grou Bé giao th«ng vËn t¶i Quy tr×nh thö nghiÖm p x¸c ®Þnh m«-®un ®µn Grou håi chung cña ¸o ®|êng mÒm c©n c©n ®o vßng benkenman

Grou

p

p p p GroukÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 2513/1998/Q§-BGTVT ngµy 3 th¸ng 10 n¨m 1998 ou Grou Gr (Ban hµnh
cña Bé tr|ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i) I- Quy ®Þnh chung p 1-1. roup kü thuËt nµy quy ®Þnh mét ph|¬ng ph¸p thö nghiÖm x¸c ®Þnh ®é vâng ®µnoup Quy tr×nh G håi cña kÕt cÊu ®|êng mÒm b»ng cÇn ®o vâng u Gro Benkelman. Gr 1-2. Quy tr×nh kü thuËt nµy thay thÕ cho phô lôc 5 cña 22 TCN-211-93 "Ph|¬ng ph¸p thö nghiÖm vµ ®¸nh gi¸ c|êng ®é ¸o ®|êng nÒn theo ®é vâng ®µn håi ®o trùc tiÕp d|íi b¸nh xe. II- C¸c b|ícp hµnh thö nghiÖm tiÕn p p rout¸c chuÈn bÞ G Grou Grou 2-1. C«ng 2-1-1. Chia ®|êng thµnh c¸c ®o¹n ®ång nhÊt, chän ®o¹n ®¹i diÖn trªn mçi ®o¹n ®ång nhÊt: + Chia ®|êng thµnh c¸c ®o¹n ®ång nhÊt. §|îc coi lµ ®ång nhÊt khi c¸c yÕu tè sau ®©y gièng nhau: Lo¹i h×nh mÆt ®|êng p ®iÒu kiÖn g©y Èm, tr¹ng th¸i bÒ theo p roumÆt ¸o ®|êng, kÕt cÊu ¸o ®|êng, lo¹iou®Êt nÒn trªn cïng: l|u l|îng xeGroup r líp ch¹y G G v.v... C¸c sè liÖu nµy sÏ ®|îc lÊy tõ hå s¬ cña ®|êng ë c¸c c¬ quan qu¶n lý vµ c¸c sè liÖu thu thËp ®|îc qua kh¶o s¸t thùc tÕ ngoµi hiÖn tr|êng do nhãm chuyªn gia cã kinh nghiÖm thùc hiÖn (xem mµu biÓu sè l - phô lôc). + Chän ®o¹n ®¹i diÖn trªn mçi ®o¹n ®ång nhÊt. §o¹n ®¹i diÖn cã chiÒu dµi tõ 500 p ou®Õn l000 mÐt. Mçi ®o¹n ®¹i diÖn chän lÊyp20 ®iÓm ®o. Víi nh÷ng ®o¹n Group ®ång Gr Grou nhÊt ®Æc biÖt ng¾n nh|ng cã tÝnh chÊt kh¸c h¼n c¸c ®o¹n xung quanh (®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n phøc t¹p hoÆc c¸c ®o¹n ®Êt mÒm yÕu), thËm chÝ nhá h¬n 100 mÐt còng ph¶i ®o ®ñ tèi thiÓu 15 ®iÓm. 2-1-2. NÕu tuyÕn ®|êng cÇn ®¸nh gi¸ kh«ng cã ®|îc c¸c sè liÖu c¬ së ®Ó ¸p dông c¸ch p p chiap ®|êng c¸c ®o¹n ®ång nªu ë môc Grou§èi víi thµnhkÕ kü thuËt: ®onhÊt®Òuou toµn tuyÕn víi mËt nh|®o 20 ®iÓm lou Gr trªn 2.1.l. th× ph¶i ®o ®é sau. Gr + thiÕt r¶i km. (xem vÝ dô h×nh 4 - phô lôc). + §èi víi dù ¸n kh¶ thi vµ qu¶n lý khai th¸c ®|êng « t«: mËt ®é ®o 5 ®iÓm ®Õn 10 ®iÓm/l km. p 2-1-3. oupvÞ trÝ c¸c ®iÓm ®o: C¸c ®iÓm ®é vângup Chän th|êng ®|îc bè trÝ ë vÖt b¸nh xe phÝa Gr ngoµi (c¸ch mÐp mÆt ®|êng 0,6-l,2Gro n¬i th«ng th|êng cã ®é vâng cao h¬nou Gr mÐt) lµ c¸c vÖt b¸nh phÝa trong. Tr|êng hîp nÕu quan s¸t b»ng m¾t thÊy: lóc ë vÖt b¸nh xe phÝa trong, lóc l¹i ë vÖt b¸nh xe phÝa ngoµi mÆt ®|êng cã t×nh tr¹ng xÊu h¬n, sÏ ph¶i dïng hai cÇn ®o vâng, ®o cïng mét lóc ë c¶ hai vÖt b¸nh xe ®Ó lÊy trÞ sè lín h¬n p gi¸ tri ®é vâng ®¹i diÖn cho mÆt c¾t p lµn xe ®o. Víi ®|êng nhiÒu lµn up lµm cña roukhi quan s¸t b»ng m¾t thÊy t×nhGrou ®|êng trªn c¸c lµn kh¸c nhau,Gro xe, tr¹ng mÆt ph¶i G ®o vâng cho lµn yÕu nhÊt. TrÞ sè ®o ë mçi vÞ trÝ cña lµn ®ã sÏ ®¹i diÖn cho ®é vâng t¹i mÆt c¾t ngang cña ®|êng (xem mÉu biÓu sè 3, sè 4 - phô lôc)

Group

ChuÈn bÞ cÇn ®o vâng: Dïng cÇn ®o vâng kiÓu Benkelman chiÒu dµi tõ gèi tùa phÝa p p p tr|íc ®Õn mòi ®o Ýt nhÊt lµ 2. C©n trôc xe b»ng thiÕt bÞ c©n xe hoÆc dïng kÝch thuû lùc cã ®ång hå ®o ¸p lùc ®|îc tiªu ®Þnh vµ thang chia ¸p lùc kh«ng lín h¬n 0.Grou p Grou p Grou p TiÕn hµnh ®¸nh dÊu s¬n vµo c¸c vÞ trÝ cÇn ®o. ®Æt ®Çu ®o cña cÇn tú lªn mÆt ®|êng ë gia khe hë cña cÆp b¸nh ®«i trôc sau xe ®o.2 daN/cm2 th|êng xuyªn ®o kiÓm tra. gi÷ cho ¸p lùc h¬i trong b¸nh xe kh«ng ®æi trong suèt qu¸ tr×nh ®o vâng mÆt ®|êng (xem mÉu biÓu sè 2 . khíp quay vµ møc ®é tr¬n nh¹y cña cÇn ®o (xem tham kh¶o biÓu mÉu sè 2 – phôup lôc) up up r lµ 2-1-5.¸p lùc b¸nh xe xuèng mÆt ®|êng .§|êng kÝnh t|¬ng ®|¬ng cña vÖt b¸nh ®«i Tiªu chuÈn quy ®Þnh Q = 10000daN p = 6. HiÖu sè cña hai sè ®äc ë chuyÓn vÞ kÕ p p p Grou nh©n víi tû lÖ sè chuyÒn cña cÇn ®oou sè ®é vâng ®µn håi cña mÆt ®|êngou Gr lµ trÞ Gr t¹i ®iÓm ®o (Ii).cäc H).0daN/cm2 D = 33cm Grou p p p Xe ph¶i ®¶m b¶o chÊt t¶i ®èi xøng. Ph¶i ghi râ lý tr×nh cña ®iÓm ®o. 2-1-4.0lmm) th× ghi giÊu sè ®äcou®Çu ë chuyÓn vÞ kÕ (i0) G Gr ban Gro dÞch − Cho xe ®o ch¹y chËm lªn phÝa tr|íc víi tèc ®é kho¶ng 0. ®iÒu kiÖn g©y Èm vµ c¸c nhËn xÐt vÒ t×nh Group Q (daN / cm 2 ) 2S b .5m/gi©y ®Õn khi trôc sau cña b¸nh xe c¸ch ®iÓm ®o Ýt nhÊt 5 mÐt: gâ nhÑ trªn thanh cÇn ®Ó kiªm tra ®é nhËy chuyÓn vÞ kÕ. quay phÇn lèp xe cã mì xuèng phÝa d|íi cho in vÖt lèp lªn giÊy kÎ ly (b»ng c¸ch h¹ kÝch) ®Ó x¸c ®Þnh diÖn tÝch phÇn cã mí trªn giÊy kÎ ly (cm2). C¸c th«ng sè cña trôc sau xe ®o chØ ®|îc sai lÖch 5% so víi tiªu chuÈn quy ®Þnh ë b¶ng 1 C¸c th«ng sè cña trôc sau xe ®o tiªu chuÈn B¶ng 1 p Grou trôc .phô lôc). §iÓm thø nhÊt vµ ®iÓm ®o thø 20 nªn lÊy trïng vµo mÆt c¾t lý tr×nh (cét Km hoÆc c¸c cäc cã ®¬n vÞ tr¨m mÐt . thêi tiÕt. cho thanh cÇn rung nhÑ. ghi lÊy sè ®äc cuèi ë chuyÓn vÞ kÕ (i5). roupmçi ®ît ®o ph¶i kiÓm tra l¹i diÖnrtÝchup b¸nh ®«i Sb b»ng c¸ch b«i mì vµooup Tr|íc G G o vÖt Gr lèp vµ kÝch trôc sau xe lªn. §o ®é vâng mÆt ®|êng däc tuyÕn: 2-2-1. theo dâi chuyÓn vÞ kÕ cho tíi khi ®é vâng æn ®Þnh. c©n b»ng. §|êng kÝnh t|¬ng ®|¬ng cña vÖt b¸nh xe ®o vâng Db ®|îc tÝnh theo c«ng thøc: Grou p Db = 1. kh«ng bÞ thay ®æi vÞ trÝ vµ gi÷ nguyªn oup Grou kh«ng thay ®æi trong suèt Grtr×nh ®o vâng mÆt ®|êng (ph¶i cã b¹t cheou Gr t¶i träng qu¸ ®Ó vËt chÊt t¶i kh«ng bÞ n|íc m|a thÊm |ít).13 S b (cm) TÝnh ¸p lùc b¸nh xe xuèng mÆt ®|êng pb: pb = Grou p Grou p p p Trong ®ã: Q lµ träng l|îng trôc sau cña xe do (x¸c ®Þnh c©n trôc sau xe ®o: daN) oup Grou Grou Gr 2-2. Tr×nh tù ®o ®é vâng cña mÆt ®|êng: − Cho xe ®o tiÕn vµo vÞ trÝ ®o vâng.0m.Träng l|îng ChØ tiªu Grou p . ro ChuÈn bÞ xe ®o: Xe ®o vâng cã trôc sau otrôc ®¬n. theo dâi kim chuyÓn vÞ kÕ cho tíi khi ®é vâng æn ®Þnh (trong 10 gi©y kim kh«ng chuyÓn up p roup qu¸ 0. Tr|íc mçi ca lµm viÖc ph¶i kiÓm tra ®é chÝnh x¸c GroucÇn ®o b»ng c¸ch ®èi chiÕu kÕt qu¶rou vÞ th¼ng ®øng trùc tiÕp ë mòi ®oou G ®o chuyÓn Gr cña víi kÕt qu¶ ®o ®|îc ë chuyÓn vÞ th¼ng ®øng ë cuèi c¸nh tay ®ßn phÝa sau cña cÇn ®o (cã xÐt ®Õn tû lÖ c¸c c¸nh tay ®ßn cÇn ®o). NÕu kÕt qu¶ sai kh¸c nhau qu¸ 5% th× ph¶i kiÓm tra l¹i c¸c liªn kÕt ë c¸c mèi nèi. b¸nh ®«i víi khe hë t«Ý Gro thiÓu G G gi÷a hai b¸nh ®«i lµ 5cm.

Groutr¸nh hiÖn t|îng bøc x¹ nhiÖt cña rotrêi tíi cÇn ®o vµ hiÖn t|îng cÇn Grou G mÆt u §Ó ®o bÞ lón vµo mÆt ®|êng nhùa ë nhiÖt ®é cao g©y ¶nh h|ëng tíi kÕt qu¶ ®o. roup nhiÖt kÕ ®o nhiÖt ®é cñaGroup hè.t). kh«ng ®¹i diÖn cho khu vùc cÇn p p p ®o ®é vâng. Db. 2-2-2. C¸c thµnh viªn tham gia do ®¹c kÓ c¶ l¸i p xe ®Òu oup ph¶i ®|îc huÊn luyÖn kü nghiÖproup Grlý kÕt qu¶ ®o vâng G vô ®o.5 pb.v. nøt v.5/q.Kt u Grou Litt Kq Trong ®ã: LI .Grou p Grou p Grou p tr¹ng mÆt ®|êng t¹i ®iÓm ®o vµo mÉu biÓu thÝ nghiÖm (xem mÉu biÕu sè 3 . Chó ý: Tr¸nh kh«ng ®Ó vÞ trÝ ®o bÞ bãng cña xe «t« hay vËt g× lµm ¶nh h|ëng ®Õn kÕt qu¶ 2-2-3.. (cã thÓ tham kh¶o nghiªn cøu cña ®Ò tµi KC10-05 . (Tham kh¶o tiªu p p chuÈn phô lôc II). Xö lý kÕt qu¶ ®o vâng 3-1-1.phô lôc I). ®|îc phÐp sö dông hÖ sè chuyÓn ®æi mïa (km) vµ chuyÓn ®æi nhiÖt (Kt) tõ c¸c p oup tr¾c ®· ®|îc tiÕn hµnh ë ®ÞaGroucho c¸c con ®|êng cã c¸c ®iÒuGroup ph|¬ng kiÖn Gr quan t|¬ng tù. kh«ng nªn ®o vâng vµo kho¶ng thêi gian nhiÖt ®é mÆt ®|êng lín h¬n 400C.Lt G .HÖ sè hiÖu chØnh ®é vâng vÒ mïa bÊt up rou-pHÖ sè hiÖu chØnh ®é vâng ë nhiÖt ro vÒ nhiªt ®é tÝnh to¸n [Ttt 0 C] Group G Kt G ®é ®o KÕt qu¶ chuyÓn ®æi ®é vâng ë nhiÖt ®ß do vÒ ®é vâng ë nhiÖt ®é tÝnh to¸n (Ltt) ®|îc ghi vµo mÉu biÓu sè 4 . §o nhiÖt ®é mÆt ®|êng: §Ó hiÖu chØnh c¸c kÕt qu¶ ®o vâng vÒ nhiÖt ®é tÝnh to¸n sau nµy. ®îi chõng vµi phót.l.§é vâng cña mÆt ®|êng ®o ®|îc t¹i vÞ trÝ thö nghiÖm thø i (mm) khi ch|a xÐt ®Õn c¸c yÕu tè ¶nh h|ëng cña t¶i träng xe ®o. Ph¶i tæ chøc ch½n ®|êng trong khi ®o b»ng c¸c ba-ri-e cã treo biÓn b¸o. c¸c ®iÓm nµy thi l¹i ®ª xö lý cao su. roupsuèt thêi gian ®o vâng däc tuyÕn. mïa ®o bÊt lîi vµ nhiÖt ®é cña mÆt p p p ®|êng khi ®o: Groqu HÖ sè hiÖu chØnh t¶i kÕt qu¶ ®o theo c¸c th«ng so trôc sau xe do vâng vÒ kÕtou Grou Gr K qu¶ cña trôc sau xe « t« tiªu chuÈn: Kq = pb Db1. Ph¶i lo¹i bá c¸c sai sè th« ra khái tËp hîp c¸c gi¸ trÞ thu thËp ®|îc trªn tõng ®o¹n b»ng c¸c tiªu chuÈn lo¹i trõ quan s¸t cùc trÞ cña lý thuyÕt x¸c suÊt thèng kª. X¸c ®Þnh ®é vâng ®Æc tr|ng vµ nghiÖm Group . æ gµ). kho¶ng l giê mét lÇn. §ång thêi chó ý b¶o ®¶m an toµn trong qu¸ tr×nh ®o. chê cho ®Õn khi nhiÖt ®éoup chÊt láng trong G − Dïng Gr 0 kh«ng thay ®æi th× ghi trÞ sè nhiÖt ®é ®o (T C)..phô lôc. up Grou lo¹i trõ quan s¸t cùc trÞ -m« ®un rohåi ®Æc tr|ng cho mçi ®o¹n ®|êng thÝou G ®µn Gr 3-2. Sau khi ®· x¸c ®Þnh ®|îc ®é vâng tÝnh to¸n cña c¸c ®iÓm do (L.Xö 3-1.5 lîi nhÊt trong n¨m: Km.Kmro. Kh«ng ®o t¹i c¸c ®iÓm qu¸ xÊu (cao su. Grou III. Khi kh«ng cã ®iÒu kiÖn theo dâi quy luËt thay ®æi ®é vâng theo mïa vµ nhiÖt ®é. D xem môc 2. oup nhiÖt ®é mÆt ®|êng chØ yªu cÇuoup G trong Gr ViÖc ®o Gr thùc hiÖn ®èi víi ®|êng cã líp mÆt phñ nhùa > 5 cm. 3-1-2. §é vâng tÝnh to¸n t¹i vÞ trÝ thö nghiÖm thø (i) ®¹i diÖn cho mÆt c¾t ngang cña mÆt p p p thøc: ®|êng Grou (Litt) ®|îc x¸c ®Þnh theo=c«ng. C¸ch ®o nh| sau: − Dïng bóa vµ ®ôc nhän t¹o thµnh mét hè nhá ®|êng kÝnh kho¶ng 7 mm s©u chõng 45mm ë mÆt ®|êng gÇn vÞ trÝ − §æ nöa hè n|íc hay Glyxerin. ph¶i ®o nhiÖt ®é kh«ng khÝ vµ nhiÖt ®é mÆt ®|êng.phô lôc). p.D1.

64.§|êng kÝnh t|¬ng ®|¬ng cña diÖn tÝch vÖt b¸nh xe tiªu chuÈn (cm): D = 33 cm. ®|êng phè cña ®« thÞ K = l. p = 6 daN/cm2) Grou Plùc mÆt G D .§|êng cÊp IV. p Grou p Grou p TrÞ sè ®é vâng ®µn håi ®Æc tr|ng (Ldt) cña tõng ®o¹n ®|êng thö nghiÖm ®|îc tÝnh theo c«ng thøc: Ldt= Ltb + Kδ p p up Trong ®ã Grotb . ®|êng chÝnh khu vùc cña ®« thÞ K = l.HÖ sè poat .3: .0.x«ng (µ = 0. r TrÞ sè m« ®un ®µn håi ®Æc tr|ng cña tõng ®o¹n ®|êng thö nghiÖm (Edh) x¸cGr ®Þnh theo c«ng thøc sau: 2 qD(1 − µ ) 2 E dh = 0.Grou 3-2-1.3): L u §é rodt -p vâng ®µn håi ®Æc tr|ng lÊy theo kÕtup tÝnh ë §iÒu 3-2. ®|êng trôc chÝnh hoµn thµnh cña ®« thÞ K .§|êng cÊp II.04: p p oup G ou Grou 3-2-2. .§é lÖch b×nh ph|¬ng trung b×nh cña ®o¹n thö nghiÖm (mm): δ= 1 2 ∑ (Litt − Ltb ) 1+ n . ®|êng cÊp I.§|êng cao tèc.§é vâng trung b×nh cña ®o¹n thö nghiÖm (mm): Grou Grou L p up n Groitt .693 p p K HÖ vµo cÊp Gro-u sè suÊt b¶o ®¶m lÊy tuú thuécGrouh¹ng ®|êng: p p p Trong Grou¸p ®ã: b¸nh xe tiªu chuÈn xuèngG ®|êng (daN/cm2). .l) nghiÖm thø L Ltb = 1 ∑ (L ) itt n Grou Grou p δ.l. ro qu¶ roup Ldt (daN / cm ) roup G G Grou Grou Grou p Grou Grou Grou p Grou Grou Grou p p p p p p p Group .§|êng cÊp III K .1. µ .§é vâng tÝnh to¸n t¹i vÞ trÝ thö Grou i (xem 3.l.2.

R·nh ph¶i Lo¹i h×nh mÆt ®|êng theo ®iÒu kiÖn g©y Èm Tr¹ng th¸i mÆt ®|êng .Tèt .R·nh tr¸i ..LÒ tr¸i .5m 7.7m R·nh tho¸t n|íc kÐm … Hå n|íc… 3 p 1 p ………………. p p Grou Grou p p Grou Míi 5 cm BTN n¨m 1997 T¨ng c|êng 7cm BTNΦ n¨m 1990 18cm TNNΦ n¨m 1985 15cm TNNΦ n¨m 1976 22 cm ®¸ héc Grou Grou Grou Grou Grou Grou p KÕt cÊu ¸o ®|êng Líp ®Êt nÒn trªn cïng L|u l|îng xe tÝnh to¸n (xe/ngµy/®ªm) VÞ trÝ ®iÓm ®o t¹i tr¹m quan tr¾c 7cm BTN Φ 15cm Maka®am 22cm ®¸ x« bå A sÐt nÆng 1000 Grou p Cò 5cm BTN min n¨m 1979 15cm TNN “ 22 cm ®¸ héc “ ¸ sÐt p p Grou p Grou p Grou Grou p p Grou p Grou 3 500 200 p Ph©n ®o¹n cuèi cïng Km32 + 07m 1.Vì g·y p Grou Grou Grou p 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 1.Grou p Grou p Grou Grou Grou Grou ++ ++ ++ p MÉu biÓu sè 0 1 (vÝ dô phËn ®o¹n tuyÕn cÇn ®¸nh gi¸ søc chÞu t¶i) Kil«mÐt MÆt c¾t ngang .5m Grou 2 p 7.LÒ ph¶i Tho¸t n|íc .0m 0.Lóc côc bé .0m 1.VÕt nøt .2m(F ) 4 Km54 + 05m 1.5m 10.5m R·nh tho¸t n|íc tèt x©y ®¸ héc 1 p Grou 1.2m(F ) 5 6 p MÉu biÓu sè 0 2 (kiÓm tra thiÕt bÞ ®« ®é vâng ®µn håi b»ng cÇn benkelman) Tªn ®|êng Tªn ®o¹n Tõ cét mèc km C¬ quan thùc hiÖn Ng|êi thùc hiÖn p Grou Ngµy thÝ nghiÖm CÇn ®o vâng TØnh p §Õn Km Grou p p Group .Tr|ît ngang .5m Tho¸t n|íc kÐm p 0.2m(T ) 1 2 Km44 + 00m 1.Bong bËt .5m 1.H»n vÖt b¸nh xe .MÆt . Grou p ……….

§o b¸nh xe bªn ph¶i Tû sè truyÒn cña Kc = A B KiÓm tra sai sè cña cÇn ®o ®¹t yªu cÇu quy ®Þnh KiÓm tra träng l|îng trôc xe ®o VËt chÊt t¶i KiÓm tra vËt chÊt t¶i ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu quy ®Þnh p p Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p p Grou p Grou Grou Grou p p Grou p Grou Grou Grou p v p V V KiÓm tra vËt chÊt t¶i ®¶m b¶o ®èi xøng vµ c©n b»ng §o l|îng trôc xe ®o t¹i tr¹m c©n xe Q = Tªn tr¹m c©n p p §o träng l|îng trôc xe b»ng kÝch thuû lùc Sè ®äc trªn ®ång hå ®o cña kÝch p= daN/cm2 L= cm a= cm ¸p lùc cña kÝch khi tiªu ®Þnh * f= daN/cm2 øng víi träng l|îng q = daN 2 pq-(L − a ) (daN ) Träng l|îng trôc xe ®o Q = fL §o vÖt b¸nh St TÝnh ®|êng kÝnh vÖt b¸nh t|¬ng cña xe ®o Db = 1..§o b¸nh xe bªn tr¸i CÇn 2.13 S b (cm) p p p r p G¸p ou xe xuèng mÆt ®|êng P TÝnh lùc b¸nh KiÓm tra ¸p lùc h¬i trong lèp xe b Pb Grou = Q/2S b p p V Grou Grou p Gr MÉu biÓu 03 (Sè liÖu ®o ®é vâng ®µn håi b»ng cÇn Benkelman) tæng sè tê oup p p Tªn ®|êng:……………………………………Tê sè : VÞ trÝ ®o: ……………………………………. Ng|êi ®o:………………………………………… §o theo h|íng lý tr×nh t¨ng/gi¶m HÖ sè chuyÓn ®æi t¶i träng trôc xe ®o Kq = p Grou p Group .Grou Grou Grou p Grou Grou Grou p Grou Grou D KC p p p p CÇn ®o vâng A B C CÇn 1..TØnh C¬ quan thùc hiÖn:……………………………….

§é m ®|êng Grou Grou Grou Nh.It hoÆc If = Kc x Kp x Km (i0-i5) .Km hÖ sè chuyÓn ®æi ®é vâng vÒ mïa bÊt lîi nhÊt .Lmax gi¸ trÞ max cña It vµ If p o p Grkhi u xe ®o di chuyÓn c¸ch xa vÞ trÝ ®o 0mou Gr sè ®äc ë thiªn ph©n kÕ b¸nh Grou Grou p Grou M« ®uyn ®µn håi Edt (kg/cm2) p MÉu biÓu sè 0 4 (ChuyÓn ®æi ®é vâng ë nhiÖt ®é vâng ë nhiÖt ®é tÝnh to¸n) vÞ trÝ thö nghiÖm p Grou L max (mm) ®é vâng ®µn håi lín nhÊt cña lµn Ph¶i Tr¸i T Lmax T Lttmax (0C) (mm) (mm) (0C) p §é vâng ®µn håi Lmax (mm) Ldt (mm) Lttmax (mm) Grou p Group . §é m ®|êng Mùc n|íc hai bªn ®|êng Cao cÊp /trung b×nh HÖ sè Km: i5 it Lmax p p p up Grochó: Ghi Grou p .i0 vµ i5 vµ ≥ 5m . §é m ®|êng Mùc n|íc hai bªn ®|êng Cao cÊp /trung b×nh HÖ sè Km: i5 it Lmax p Tû sè truyÒn cña cÇn 1 ®o b¸nh xe tr¸i Kc = Tû sè truyÒn cña cÇn 2 ®o b¸nh xe ph¶i Kc Kho¶ng c¸ch tõ tim xe ®o tíi tim Giê ®|êng ®o Thêi tiÕt TÝnh tr¹ng MÆt ®|êng KÕt luËn: Lo¹i h×nh nÒn mÆt ®|êng theo ®iÒu kiÖn g©y Èm I/II/III B¸nh xe i0 i5 it B¸nh xe i0 tr¸i ph¶i Grou Grou Grou Grou Grou Grou p p Mùc n|íc hai bªn ®|êng Cao cÊp /trung b×nh HÖ sè Km: i5 it Lmax p p p p Km + Kho¶ng c¸ch tõ tim xe ®o tíi tim Giê ®|êng ®o Thêi tiÕt TÝnh tr¹ng MÆt ®|êng KÕt luËn: Lo¹i h×nh nÒn mÆt ®|êng theo ®iÒu kiÖn g©y Èm I/II/III B¸nh xe i0 i5 it B¸nh xe i0 tr¸i ph¶i p p Grou Grou Grou Grou p Km + Kho¶ng c¸ch tõ tim xe ®o tíi tim Giê ®|êng ®o Thêi tiÕt TÝnh tr¹ng MÆt ®|êng KÕt luËn: Lo¹i h×nh nÒn mÆt ®|êng theo ®iÒu kiÖn g©y Èm I/II/III B¸nh xe i0 i5 it B¸nh xe i0 tr¸i ph¶i p p Nh. §é m ®|êng p p p Mùc n|íc hai bªn ®|êng Cao cÊp /trung b×nh HÖ sè Km: i5 it Lmax p Km + Kho¶ng c¸ch tõ tim xe ®o tíi tim Giê ®|êng ®o Thêi tiÕt TÝnh tr¹ng MÆt ®|êng KÕt luËn: Lo¹i h×nh nÒn mÆt ®|êng theo ®iÒu kiÖn g©y Èm I/II/III B¸nh xe i0 i5 it B¸nh xe i0 tr¸i ph¶i Nh.Grou Km + p Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p Nh.

Trong qu¸ tr×nh thö nghiÖm t¹i c¸c ®iÓm ®o. 1-3. tæng®é cña nãou G h×nh trßn ®|êng kÝnh l0 kª to¹ hîpGr (liªn hÖ víi vËt chän) ph¶i ®|îc chØ râ d|íi d¹ng ph©n sè. Khi kh«ng cã diÒu kiÖn lËp c¸c vÞ trÝ quan tr¾c cè ®Þnh 2-1. Grou Grou B¶ng 3 STT Tªn ®Þa ph|¬ng Thêi gian bÊt lîi STT Tªn ®Þa ph|¬ng Thêi gian bÊt Group .chuÈn ®·s¸ng. d|íi d¹ngrou trong biÓu thèngcm. Thao t¸c ®o: C¸ch ®o vâng ë nh÷ng ®iÓm quan tr¾c cè ®inh còng t|¬ng tù nh| ë ®iÓm ®o däc tuyÕn kÓ c¶ ®o nhiÖt ®é mÆt ®|êng lóc thö nghiÖm. Gr cã Khi G cè ®Þnh Grou 1-1. Mçi vÞ trÝ ®¹i diÖn chän kho¶ng 20 ®iÓm ®o.Grou Km + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + p Grou Grou Grou Grou Grou p Grou Grou Grou Grou Grou p Grou Grou Grou Grou p p p p p p p p p p p p PHô LôC 1 X¸C §ÞNH MïA BÊT LîI NHÊT. 1-2. 2. ph¶i chó ý nghiªm ngÆt viÖc ®Æt b¸nh xe cña « t« thÝ nghiÖm trong ph¹m vi vßng trßn ®· ®|îc v¹ch b»ng s¬n trªn mÆt ®|êng. tö sè lµ lý tr×nh cña ®iÓm ®o. Thêi gian ®o: C«ng viÖc nµy ®|îc tiÕn hµnh trong nhiÒu n¨m. HÖ Sè CHUYÓN §æI MïA Vµ CHUYÓN §æI NHIÖT CñA MÆT §¦êNG p p ou®iÒu kiÖn lËp c¸c vÞ trÝ quan tr¾c roup 1. Mçi th¸ng. mÉu sè lµ kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®o tíi mÐp mÆt ®|êng vÒ phÝa ph¶i (F) hay tr¸i (T) cña ®|êng. Chän mïa bÊt lîi nhÊt: Cã thÓ lÊy mïa bÊt lîi nhÊt trong n¨m cña ®|êng ë c¸c ®Þa p p p ph|¬ng Grou theo b¶ng 3. ®o vµo cïng mét ngµy. p cã mÇu GrouchÞu n|íc. Chän vÞ trÝ ®o: TiÕn hµnh ®o vâng t¹i c¸c vÞ trÝ ®¹i diÖn cho c¸c lo¹i kÕt cÊu nÒn mÆt ®|êng. lo¹i h×nh kh« Èm cña nÒn ®|êng. C¸c vi trÝ ®¹i diÖn nªn chän thËt gÇn nh÷ng vËt chuÈn cè ®Þnh ®Ó dÔ thÊy nh| c¸c cét Kil«mÐt hay biÓn chØ dÉn trªn ®|êng. §¸nh dÊu c¸c ®iÓm ®o b»ng s¬n chÞu mµi p p mßn. hÖ sè chuyÓn ®æi mïa (km) chuyÓn ®æi nhiÖt (kt) cña ®|êng. vµo buæi s¸ng vµ lóc mÆt trêiupnhiÖt ®é cao nhÊt (kho¶ng 1-2 giêoup cã p Grou Gro Gr chiÒu). rolý kÕt qu¶ sau khi ®o: dïng ph|¬ng ph¸p ph©n tÝch thèng kª c¸c sè liÖu ®o Gro vâng G Xö u Grou sÏ x¸c ®Þnh ®|îc mïa bÊt lîi nhÊt trong n¨m. p p up 1-4.

00 1.10 6.18 1.1 10.10 p Grou Grou Grou Grou (2) Cao B»ng L¹ng S¬n Hµ Giang Sa Pa Lai Ch©u §iÖn Biªn S¬n La Th¸i Nguyªn Mãng C¸i Hoµng Sa HuÕ §¸ N½ng Qu¶ng Ng·i Quy Nh¬n Tuy Hoµ Nha Trang Phan ThiÕt Vòng Tµu TP Hå ChÝ Minh p p Grou Grou Grou Grou p p p p p p p p p p 2-2.9 7.9 6.06 1.9 6-9 6.9 10-1 2. HÖ sè p kh¶o kÕt p uchuyÓn ®æi nhiÖt ®é (K ): ThamGrouqu¶ nghiªn cøu cña ®Ò tµi KC 10.11 6.9 6.11 9.11 6.10 Grou Grou Grou Grou Grou (4) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 29 30 31 32 33 34 35 36 37 p (5) Tam §¶o Phó Thä B¾c Giang Hµ Néi Hßn Gai Phó LiÔn Thanh Ho¸ Vinh §ång Hìi Sãc Tr¨ng CÇn Th¬ Phó Quèc Cµ Mau R¹ch Gi¸ DÇu TiÕng §µ L¹t Bu«n Ma Thuét Pl©y Cu Grou lîi nhÊt trong n¨m (th¸ng) (6) 5.11 6.10 6.10 6.9 6.9 6.Thu §«ng Xu©n HÌ.l). HÖ sè chuyÓn ®æi mïa cã thÓ tham kh¶o nh| d|íi ®©y: + Víi nÒn chÕ rouplo¹i h×nh kÕt cÊu TCNmÆt ®|êng h¹nchÞup dông cña c¸c nguån ©y Èm.10 6. + Víi lo¹i h×nh kÕt cÊu nÒn mÆt ®|êng chÞu t¸c ®éng cña c¸c nguån ¬©y Èm thay ®æip theo mïa .nh|oup rou t¸c ®éng cña nguån g©y Èm nh|ng G lo¹i I quy ®Þnh ë 22 Gr 211-93 G hoÆc t¸c kh«ng thay ®æi theo mïa.Grou (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 p nhÊt trong n¨m (th¸ng) (3) 6 ®Õn 9 6. ®é vâng cña kÕt cÊu ¸o ®|êng sÏ kh«ng phô thuéc vµo ®é Èm vµ chØ phô thuéc vµo nhiÖt ®é (Km .00 1.9 10-1 HÖ sè km 1.12 10 10.9 5.lo¹i h×nh kÕt cÊu nÒn mÆt ®|êng theo ®iÒu kiÖn g©y Èm II hoÆc IIIoup up Grou quy ®Þnh ë 22 TCN 211-93 cã Grotheo b¶ng 4.05 p Gro®|êng ®ã líp mÆt sö dôngt nhùa dÇy ®Õn 10cm.12 10.5 6.12 6.11 9.9 6.11 6.10 6.Thu §«ng Grou p Th¸ng ®o 2. ®Ó chuyÓn ®æi vâng ë nhiÖt ®é ®oou Gr cho (T0C) vÒ nhiÖt ®é tÝnh to¸n ë 300C theo c«ng thøc thùc nghiÖm sau: Kt = 1 ⎞ ⎛T A⎜ − 1⎟ + 1 ⎝ 30 ⎠ Grou p Grou p Grou p Group .10 6.11 6.5 6.47 Grou p 2-3.12 6.10 6.9 6. Gr nh| thÓ lÊy B¶ng 4 T×nh tr¹ng bÒ mÆt cña ®|êng MÆt ®|êng kÝn kh«ng bÞ r¹n nøt MÆt ®|êng ®· r¹n nøt bÞ thÊm n|íc Grou p Mïa ®o Xu©n HÌ.9 6.14 1.9 6.12 10.

xn.35. Bª t«ng Grou Grou chÆt cã bét ®¸ lÊy A = 0. bª t«ng nhùa kh«ng cã bét ®¸ hoÆc líp ®¸ d¨m thÊm nhËp nhùa lÊy A = 0....up rotrÞ trung b×nhl cña d·y ro G Grou + TÝnh gi¸ x= 1 n ∑ ( xi ) n n=1 B|íc 2: TÝnhp l|îng so s¸nh o ®¹i rongꮹi kl gi¸ trÞ quan s¸t lín nhÊt. §Ó xÐt viÖc lo¹i trõ (k) quan s¸t cùc trÞ ra khái d·y thèng kª cµn tiÕn hµnh theo quy t¾c sau: B|íc l: ≤ ≤ xn + X¾p l¹i d·yp p u quan s¸t x . Bª t«ng nhùa chÆt cã bét ®¸ lÊy A .GrtÝnhup l|îng G u c¸c th× .HÖ sè chuyÓn ®æi ®é vâng ë nhiÖt ®é tÝnh p Grou0 Gro K T →10 K 30→10 Grou Grou Grou Grou p to¸n 300C vÒ 100C. Tr|êng hîp tÇng mÆt sö dông nhùa bi tum cã bÒ dÇy lín h¬n l0 cm.Khi nghi Grou p Group . cã thÓ tham kh¶o ®å thÞ p ®Þnh hÖ sè hiÖu chØnh ®é vâng ë nhiÖt ®é ®o (T0C) vÒ nhiÖt ®é tÝnh to¸n ë x¸c 0 ou quy tr×nh 22TCN 211-93 ®Ó hiÖurchØnh p vâng vÒ nhiÖt ®é tÝnh to¸n ëGroup 300C 10 Gr c cña G ou ®é theo c«ng thøc sau: p Trong Grou ®ã: Grou Grou Grou p Kt = K T →10 ...0.mua) Cho d·y (n) quan s¸t ®|îc gi¶ thiÕt cã ph©n phèi tu©n theo quy luËt chuÈn: xl.HÖ sè chuyÓn ®æi ®é vâng ë nhiÖt ®é (T C) vÕ 100C K 30→10 . x3.HÖ sè chuyÓn ®æi ®é vâng cña tÇng mÆt sö dông bi tim ë nhiÖt ®é 0C vÒ 100C (ch÷ sè trªn c¸c ®|êng cong phÝa trªn cña to¸n ®å chØ bÒ dÇy tæng céng cña tÇng mÆt sö dông bi tum khi thö nghiÖm cÇn ®o vâng Benkelman trªn c¸c ®|êng cong phÝa d|íi khi thö nghiÖm b»ng kÝch tÊm Ðp).. bª t«ng nhùa kh«ng cã bét ®¸ hoÆc líp ®¸ thÊm nhËp nhùa lÊy A = 0.35.. x2 . x2.30 p p p Víi A nhùa Grou tuú thuéc vµo tÝnh æn ®Þnh nhiÖt cña bÒ dÇy líp sö dông nhùa. (tra biÓu ®å h×nh p u 2) p p H×nh1 .30.Grou p Grou p Grou p Víi A tuú thuéc vµo tÝnh æn ®Þnh nhiÖt cña bÒ dÇy líp sö dông nhùa.xn thµnh d·y xlGx2≤ . Grou Grou p p p p p Phô lôc II quan p Tiªu chuÈn lo¹i trõ c¸coup s¸t cùc trÞ p Grou Gr Grou (Tiªu chuÈn tuten.

29.o8.23.73.31.63.73. 0.59.23.63. 1.57.th× tÝnh ®¹i l|îng: p Grou p o∑ Gr= u Víi x k n − k1 n − k1 Lk = i = k 2 +1 n (x − x ∑Gro)up 2 i k Grou p ∑ (x i =1 1 −x ) 2 n − (k1 + k 2 ) i = k 2 +1 ( xi ) p roup G[n-(kl+k2)] quan s¸t cßn l¹i. 2. l.Grou p Lk max = Grou n − k1 i =1 n p Grou Grou Grou Grou Gr p ∑ (x i =1 i − x ki i ) 2 2 p Grou n − k1 ∑ (x oup r− x ) G p Víi x k = 1 ∑ (x ) i =1 i G s¸t lín nhÊt ra khái d·y .15.58. th× tÝnh ®¹i l|îng: p Grou Víi x k 2 oup = Lk min = i = k 2 +1 n p Grou n − k1 lµ trung b×nh sè häc cña (n-kl) quan s¸t cßn l¹i. 0. 0.05. 1. 1. 0. 0.38. l.63. 0. 0.95: l.31. 1.65.80.Khi nghi ngê cã k2 gi¸ trÞ quan s¸t nhá nhÊt.52.52. p p p . 0.17 Grou Grou Group . p p p 1.29. 0.28.28.80. ro G u Grou Grou Xem xÐt lo¹i bá c¸c sai sè th« nÕu cã X¾p l¹i d·y sè trªn: 0.28.l5. sau khi ®· t¸ch (k2) quanoup quan s¸t Gr s¸t nhá nhÊt ra − Khi nghi ngê võa cã kl gi¸ trÞ lín nhÊt võa cã k2 gi¸ trÞ nhá nhÊt. 1. 2. l. l.79. 0.TÝnhrou G x =1. 1.59: l. 0. 0.94.38. l. 0. sau khi ®·Grou lµ trung b×nh sè häc cña t¸ch (kl-k2) quan s¸t cùc trÞ ra khái d·y B|íc 3: gi¸ So s¸nh c¸c gi¸ trÞ (Lkmax) (Lkmin) hoÆc (Lk) võa tÝnh víip trÞ tiªu chuÈn (Cα) ®|îc x¸c lËp up rouptÝnh s½n: rou G G Gro trong c¸c b¶ng + nÕu < Cα th× cã thÓ lo¹i bá c¸c quan s¸t cùc trÞ ®ã ra khái tËp hîp thèng kª + nÕu >(Cα th× kh«ng cã c¨n cø ®Ó lo¹i bá c¸c quan s¸t cùc trÞ ®ã ra khái d·y thèng kª VÝ dô 1: KÕt qu¶ ®o vâng cña mét ®o¹n ®|êng thu ®|îc d·y sè liÖu sau (mm): 0. 1.28.65.79. 0.05.95.57 l. 0.94. 1. 1. 2. 0. sau khi ®· t¸ch (kl) quan roup i p ) p G xu ∑ (xr−o ) n ∑ (x i =1 − xk 2 tb 2 2 i p Gr i − k 2 +1 ∑ (x ) i n n − k2 lµ trung b×nh sè häc cña (n-k2) oup cßn l¹i.

011 0.24 0.248 0.Grou Grou p Grou Grou p Grou Grou Grou p Ta nghi ngê c¸c kÕt qu¶ lín nhÊt 2.10 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Grou Grou 1 0.10.15 p 0.448 0. 2.63 ra khái d·y ro ®o vâng nãi trªn quan sè hiÖu G G Grou NÕu ta nghi ngê c¶ c¸c kÕt qu¶ lín nhÊt 2.28 0.134 0.098 0.186 0.038 0. C0.555 0.435 = 6758 Grou ) 2 ) 2 = 2936 p Tra b¶ng cã C0.056 0.326 0.31.062 Grou p 0.299.2 0.38 cña d·y trªn th× cã c¨n cø thÓ lo¹i chóng ®|îc kh«ng? ¸p dông tiªu chuÈn Tuten.361 0. Tæng up p un rotíi kÕt luËn: cã thÓ lo¹i c¶ 4 quan Grou0.63.091 0.05 < C0. Nh| vËy Lkmax p C0.148 0.851p Grou 2 p = 6.484.05 = 0.Mua cho tr|êng hîp kl = 2 (®èi víi hai sè 2.63) cã p 20 − 2 i =1 x k1 = ∑ (x ) i p p 20 − 2 20 − 2 = 1.208 0.10 = 0.31 vµ 2.02 i p Grou Lk max = ∑ (x i =1 20 i =1 − x k1 i ∑ (x −x p 0.05 = 0.10. 0.128 0. C0.10 = 0.11 Lk max = ∑ (x i =1 20 i =1 i − xk ∑ (x − x ) i ) 1.28.Mua cho tr|êng hîp k1 = 2 (®èi víi hai sè 2.63 ra khái d·y sè liÖuo G Gr hîp l¹i.038 0.212 0.17 0.068 0.05< C0. B¶ng 5 Gi¸ trÞ tiªu chuÈn Cα n p Grou k Gi¸ trÞ tiªu chuÈn C øng víi møc ®é gi¸ trÞ α = 0.28.31 vµ 2.159 0. Nh| vËy Lk < C0. ®o vâng nªu trªn.28.49 0.404 0.103 0.31 vµ 2. ®i r¾c 0. 0. 2.31.074 0. k = 4 cã C0.104 Group .082 0. 2. ¸p dông tiªu chuÈn Tuten .126 0.003 0.095 0.38) cã: Grou p 20 − 2 xk1 = ∑ (x ) i =1 i 20 − 2 Grou 2 p Grou Grou p p Grou n + (2 + 2 ) = 1.38.578 0.274 Tra b¶ng víi p = 20.758 = 0.051 0.27 0.298 p Grou Grou 0.63 vµ nhá nhÊt 0.348 0.526 0.388 0. VËy cã thÓ lo¹i nã ®|îc kh«ng? (Khi lËp tr×nh m¸y tÝnh chØ nªn nghi ngê mét sè lín nhÊt).530. k2 =2 (®èi víi hai sè 0.098 0.339.416 Grou Grou p 8 9 Grou 10 p p p 0.2 0. ta cã c¬ së ®Ó lo¹i trõ p up u< c¶ hai ro tr¾c cùc trÞ 2.02 0.068 p 0.31 vµ 2.6 2 0.63).287 0.

146 0.458 0.378 0.554 0.126 30 0.116 0.562 p 0.523 0.08 0.0608 0.496 0.556 0.376 0.235 40 0.104 0.001 5 0.154 0.054 12 0.106 0.098 0.424 0.342 0.642 0.326 0.294 0.28 45 0.086 0.338 0.282 0.328 0.27 0.181 0.462 0.055 0.672 0.599 0.411 0.162 0.11 0.792 0.383 0.236 0.454 0.812 0.472 0.447 0.588 0.262 0.264 0.696 0.06 14 0.152 0.535 0.518 p p 0.0125 0.32 50 0.018 0.622 0.115 0.13 0.762 0.051 0.273 0.327 0.377 0.696 0.125 0.451 0.055 17 0.238 0.154 0.262 0.594 0.125 0.183 35 0.55 0.283 0.066 25 0.099 0.618 0.412 0.098 0.188 0.73 0.648 0.Grou 15 16 17 18 19 20 25 30 35 40 45 50 p 0.732 0.364 0.337 0.766 0.82 0.251 0.41 0.176 0.489 0.722 0.042 13 0.38 Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p p Ghi chó: ý nghÜa cña møc ®é gi¸ trÞ tiªu chuÈnα = 0.05.468 0.21 0.032 8 0.588 0.478 0.165 0.398 0.499 0.488 0.724 0.744 0.003 4 0.322 0.079 0.307 0.018 6 0.826 0.84 p Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p 0.408 0.477 0. v.064 0.316 0.197 0.322 0.203 0.458 0.427 0.586 0.533 0.158 0.372 0.784 0.297 0.10 k n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 0.421 0.108 0.199 0.648 0.062 19 0.277 0.343 0.3 0.305 0.219 0.072 18 0.0484 0.276 0.073 0.516 0.076 0.273 0.35 0.588 0.35 0.702 0.312 0. B¶ng 5 (tiÕp) Gi¸ trÞ tiªu chuÈn C øng víi møc ®é gi¸ trÞ α = 0.372 0.24 0.299 0.506 0.417 0.384 0.074 20 0.517 0.094 0.236 0.194 0.676 0.374 0.456 0.099 0.49 0.196 0.688 0.124 0.0624 0.045 10 0.802 0.14 0.639 0.129 0.418 0.082 0.334 0.365 0.631 0.575 0.212 0.222 0.337 0.637 0.614 Grou 0.122 0.436 0.209 0.v… lµ x¸c suÊt lo¹i bá gi¶ thuyÕt b»ng 10% hoÆc 5% v.142 0.172 0.482 0.376 0.673 0.24 0.034 11 0.673 0.213 0.296 0.05 15 0.245 0.489 0.646 0.611 0.363 0.10 hoÆc α = 0.802 0.354 0.1 0.07 0.42 0.216 0.302 0.447 0.136 0.092 0.25 0.194 0.086 0.387 0.54 0.184 0.556 0.661 0.085 0.066 16 0.224 0.174 0.124 0.15 0.384 0.276 0.01 7 0.442 Grou 0.2 0.414 0.41 p Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou 0.097 0.159 0.022 9 0.53 0.554 0.523 0.184 0.45 0.31 0.115 0.316 0.51 0.v… nÕu gi¶ thuyÕt ®ã lµ ®óng.41 0.356 p p p p p p p p p p p p p p p p p p Phô lôc oup p p r III Grou G®Þnh c¸c ph©n ®o¹n kÕt qu¶ Grou Ph|¬ng ph¸p hiÖu sè céng dån ®Ó ®o vâng Group .15 0.168 0.45 0.339 0.22 0.088 0.259 0.251 0.41 0.14 0.382 0.378 0.26 0.359 0.144 0.0233 0.586 0.342 0.

®|êng cao tèc. Theo kÕt qua ph©n ®o¹n s¬ bé nµy (h×nh 3) x¸c ®Þnh ®|îc ®é vâng ®µn håi ®Æc tr|ng cho tõng ®o¹n (Ldt) tr|íc ®ã xem xÐt ®Ó quyÕt ®Þnh cã thÓ nhËp hai hoÆc nhiÒu ph©n p p up Grovíi nhau v× lý do thi c«ng thùc tÕ vµ lý ou tÕ ®|îc hay kh«ng. Bëi vËy. ®¸ gia cè chÊt kÕto nhËp G G dÝnh v« c¬ (trªn cã líp l¸ng nhùa) cã thÓ nhËp hai ph©n ®o¹n liÒn kÒ víi nhau nÕu møc chªnh lÖch vÒ ®é vâng ®µn håi gi÷a chóng kh«ng v|ît qu¸ 15%. Víi lo¹iGrou Gr do kinh ®o¹n tÇng mÆt cÊp cao (bª t«ng nhùa chÆt) trªn c¸c tuyÕn ®|êng cÊp I-II.Grou 1/ p Grou p Grou p §Æt vÊn ®Ò §é vâng ®µn håi cña mÆt ®|êng lµ hµm cña c¸c biÕn phô thuéc nh: lo¹i mÆt ®|êng. Víi tÇng mÆt cÊp thÊp h¬n ®|êng cÊp III-IV cã líp mÆt lµ bª t«ngGr up up r nguåi r¶i o vµ Êm. qu¸ p GromÆt ®|êng. ®|êng trong xÝ nghiÖp lín. cã thÓ nhËp hai ph©n ®o¹n liÒn kÒ víi nhau nÕu møc chªnh lÖch vÒ ®é vâng ®µn håi ®Æc tr|ng gi÷a chóng (L®t) kh«ng v|ît qu¸p nhùa u 10%. Ngoµi ra cã thÓ dïng o luü" G G ¸p dông trong tr|êng hîp biÕn kh«ng liªn tôc gäi lµ "HiÖu sè céng dån: ®Ó ph©n ®o¹n 2/ Ph|¬ng ph¸p “HiÖu sè céng dån” Theo ph|¬ng ph¸p nµy th× biÕn sè Zx tÝnh theo c¸ch: VÏ ®å thÞ theo hµm sè cña kho¶ng c¸ch däc tuyÕn ®|êng th× c¸c biªn cña ph©n ®o¹n sÏ xÈy ra t¹i vÞ trÝ mµ c¸c ®é dèc cña p p ®å thÞ Z p Groux – x thay ®æi dÊu (xem ®å thÞ h×nh rovµ b¶ng 6) G 2. §¬n gi¶n nhÊt lµ b»ng m¾t ®Ó ph©n ®Þnh mét c¸ch chñp u quan n¬i nµo xÈy ra c¸c ph©n ®o¹n roup r ph|¬ng ph¸p gi¶i tÝch "Sai ph©n tÝchGroup t|¬ng ®èi gièng nhau. ®|êng trôc chÝnh ë c¸c ®« thÞ. nÕu c«ng viÖc nµy kh«ng thùc hiÖn ®|îc. lo¹i h×nh vµ tr¹ng th¸i ®Êt nÒn ®|êng. c¸c lo¹i mÆt ®|êng: thÊm ro nhùa. Nh÷ng ph©n ®o¹n nhá h¬n 500 mÐt nÕu kh«ng ph¶i lµ nh÷ng ®o¹n qu¸ yÕu ®Æc biÖt (bÞ cao su. l|u l|îng xe ch¹y: thêi gian sö p dông up mÆt ®|êng. ®Ó ®¸nh gi¸ n¨ng lùc chÞu t¶i cña ®|êng ng|êi ta ph¶i ph©n tuyÕn thµnh tõng ®o¹n ®Æc tr|ng: tiÕn hµnh xö lý thèng kª c¸c kÕt qu¶ ®o vâng ®Ó ®¸nh gi¸.. C¬ së cña sù ph©n p lµ sù kh¸c nhau theo däc tuyÕn cña c¸c biÕn phô thuéc nªu trªn ®|îc lÊy up ®o¹n up rou tõ hå s¬ c¸c con ®|êng hiÖn cã cña c¸c Gro qu¶n lý ®|êng vµ c¸c sè liÖu thu Gro c¬ qnan ®|îc G qua khao s¸t th¨m dß thùc tÕ ngoµi hiÖn tr|êng V× mét lý do nµo ®ã. 3 u Grou ⎛ n ⎜ ∑ Si n Z x = ∑ Si − ⎜ 1 ⎜ Ln 1 ⎜ ⎝ ⎞ ⎟ n ⎟ ∆x ⎟∑ i 1 ⎟ ⎠ Grou n 1 p Z x = ∑ S i − Φ ∑ ∆xi víiΦ = 1 n ∑S 1 n Grou i p Grou p Ln Trong ®ã: p p Si DiÖn tÝch thùc tÕ cña kho¶ng c¸ch thø (i) Si up Gr–oui lµ chiÒu dµi cña kho¶ng c¸ch thø (i) o= Ltb ∆xi Gr Grou Víi ∆x Ltb .§é vâng trung b×nh cña kho¶ng thø (i) Ln – Tæng chiÒu dµi cña tuyÕn ®|êng ph¶i ®o vâng.. kÕt cÊu ¸o ®|êng. lón sôt) th× còng nªn nhËp víi c¸c ph©n ®o¹n liÕn kÒ víi chóng ®Ó gi¶m bít sù phøc t¹pp ®o vâng rou kh«ng cÇn thiÕt (xem c¸c biÓu ®å roupdäc tuyÕn h×nh) roup G G G Group . ®¸ d¨m n|íc. nhiÖt ®é cã nh÷ng sai V× cãounhiÒu rót ng¾n kho¶ngnªn gi÷a c¸cc¸cou Grcho dï cã biÕn phô thuéc c¸ch gi÷a r G trÞ sè ®é vâng ®o ®|îc lu«n lÖch ®iÓm ®o. ng|êi ta cã thÓ chØ c¨n cø vµo ®å thÞ ®o vâng däc tuyÕn ®Ó ph©n ®Þnh c¸c do¹n qua mét sè ph|¬ng ph¸p.

Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p H×nh 2 ph|¬ng ph¸p sai ph©n tÝch luü ®Ó ph©n ®o¹n cho biÕn liªn tôc p p p Group .

Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p p p p p p p p p p p p p H×nh 3: X¸c ®Þnh danh giíi c¸c ph©n ®o¹n b»ng ph|¬ng ph¸p hiÖu sè céng dån p p p p p p p p p p p p p p p Group .

…. …. …. …. …. ∆x1+…+∆xi ∆x2(L1+L2)/2 ∆x3(L2+L3)/2 …. …. …. …. …. p §é vâng thiÕt kÕ tk Grou I1 I Grou 2 §é vâng m. …. …. …. …. S1 p ∆x1 +∆x2 ∆x1-∆x2∆x3 …. ….Grou p Grou p Grou Grou Grou S1-Φ∆x1 p p p Grou Ph|¬ng ph¸p hiÖu sè céngB¶ng ph©n ®o¹n kÕt qu¶ ®o vâng G6rou dån Thø tù ®iÓm ®o n VÞ trÝ Ch. …. ….k= Itb. …. 0 Km+000 100 400 700 Km. …. G …. …. dµi c¸c kho¶ng c¸ch ∆xi (100m) ∆x1 ∆x2 ∆x3 …. σk = stdev(:) …. …. …. …. …. Grou p S1+S2 S1+S2+S3 …. …. …. roup p Grou Grou Grou p (Ii-1+Ii) …. …. …. …. …. S1+…+Si I3 G roup …. …. ii …. …. ®|êng ë vÞ trÝ ®o li (%mm) p ChiÒu dµi céng dån c¸c kho¶ng c¸ch Σ∆xi (100m) ∆x1 §é vâng trung b×nh cña c¸c kho¶ng c¸ch ltbi (%mm) I1 (L1+L2)/2 (L2+L3)/3 DiÖn tÝch thùc tÕ cña kho¶ng c¸ch Si Grou ∆xi L1 p DiÖn tÝch tÝch luü cña kho¶ng c¸ch ΣSi HiÖu sè céng dån Zx Gi¸ trÞ thèng kª cña c¸c kho¶ng chia ltbi σk Φ= ΣSi/Σ∆xi p 0 1 2 3 4 5 6 7 8 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….k+λσk average (:) Φ(∆x1+∆x2+∆x3) …. ∆xi(Li1+Li)/2 Grou Grou Grou S1+S2Φ(∆x1+∆x2) S1+S2+S3Itb. …. ….. ΣSi-Φ∆xi Grou Grou Grou Grou Grou p p p p p p p BiÓu ®å ®é vâng ®µn håi p p roup roup roup .+000 200 300 400 …. ∆xi …. ….

Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p Group .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful