P. 1
27-22-TCN-251-98-BenKenMan

27-22-TCN-251-98-BenKenMan

|Views: 1,275|Likes:
Được xuất bản bởicuonguv

More info:

Published by: cuonguv on Mar 27, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2012

pdf

text

original

Grou

p

Grou

p

Grou
22 tcn -251-98 Cã hiÖu lùc tõ: 18/10/1998

p

Tiªu chuÈn ngµnh Céng hoµ x· héi p chñ nghÜa viÖt nam Grou Bé giao th«ng vËn t¶i Quy tr×nh thö nghiÖm p x¸c ®Þnh m«-®un ®µn Grou håi chung cña ¸o ®|êng mÒm c©n c©n ®o vßng benkenman

Grou

p

p p p GroukÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 2513/1998/Q§-BGTVT ngµy 3 th¸ng 10 n¨m 1998 ou Grou Gr (Ban hµnh
cña Bé tr|ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i) I- Quy ®Þnh chung p 1-1. roup kü thuËt nµy quy ®Þnh mét ph|¬ng ph¸p thö nghiÖm x¸c ®Þnh ®é vâng ®µnoup Quy tr×nh G håi cña kÕt cÊu ®|êng mÒm b»ng cÇn ®o vâng u Gro Benkelman. Gr 1-2. Quy tr×nh kü thuËt nµy thay thÕ cho phô lôc 5 cña 22 TCN-211-93 "Ph|¬ng ph¸p thö nghiÖm vµ ®¸nh gi¸ c|êng ®é ¸o ®|êng nÒn theo ®é vâng ®µn håi ®o trùc tiÕp d|íi b¸nh xe. II- C¸c b|ícp hµnh thö nghiÖm tiÕn p p rout¸c chuÈn bÞ G Grou Grou 2-1. C«ng 2-1-1. Chia ®|êng thµnh c¸c ®o¹n ®ång nhÊt, chän ®o¹n ®¹i diÖn trªn mçi ®o¹n ®ång nhÊt: + Chia ®|êng thµnh c¸c ®o¹n ®ång nhÊt. §|îc coi lµ ®ång nhÊt khi c¸c yÕu tè sau ®©y gièng nhau: Lo¹i h×nh mÆt ®|êng p ®iÒu kiÖn g©y Èm, tr¹ng th¸i bÒ theo p roumÆt ¸o ®|êng, kÕt cÊu ¸o ®|êng, lo¹iou®Êt nÒn trªn cïng: l|u l|îng xeGroup r líp ch¹y G G v.v... C¸c sè liÖu nµy sÏ ®|îc lÊy tõ hå s¬ cña ®|êng ë c¸c c¬ quan qu¶n lý vµ c¸c sè liÖu thu thËp ®|îc qua kh¶o s¸t thùc tÕ ngoµi hiÖn tr|êng do nhãm chuyªn gia cã kinh nghiÖm thùc hiÖn (xem mµu biÓu sè l - phô lôc). + Chän ®o¹n ®¹i diÖn trªn mçi ®o¹n ®ång nhÊt. §o¹n ®¹i diÖn cã chiÒu dµi tõ 500 p ou®Õn l000 mÐt. Mçi ®o¹n ®¹i diÖn chän lÊyp20 ®iÓm ®o. Víi nh÷ng ®o¹n Group ®ång Gr Grou nhÊt ®Æc biÖt ng¾n nh|ng cã tÝnh chÊt kh¸c h¼n c¸c ®o¹n xung quanh (®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n phøc t¹p hoÆc c¸c ®o¹n ®Êt mÒm yÕu), thËm chÝ nhá h¬n 100 mÐt còng ph¶i ®o ®ñ tèi thiÓu 15 ®iÓm. 2-1-2. NÕu tuyÕn ®|êng cÇn ®¸nh gi¸ kh«ng cã ®|îc c¸c sè liÖu c¬ së ®Ó ¸p dông c¸ch p p chiap ®|êng c¸c ®o¹n ®ång nªu ë môc Grou§èi víi thµnhkÕ kü thuËt: ®onhÊt®Òuou toµn tuyÕn víi mËt nh|®o 20 ®iÓm lou Gr trªn 2.1.l. th× ph¶i ®o ®é sau. Gr + thiÕt r¶i km. (xem vÝ dô h×nh 4 - phô lôc). + §èi víi dù ¸n kh¶ thi vµ qu¶n lý khai th¸c ®|êng « t«: mËt ®é ®o 5 ®iÓm ®Õn 10 ®iÓm/l km. p 2-1-3. oupvÞ trÝ c¸c ®iÓm ®o: C¸c ®iÓm ®é vângup Chän th|êng ®|îc bè trÝ ë vÖt b¸nh xe phÝa Gr ngoµi (c¸ch mÐp mÆt ®|êng 0,6-l,2Gro n¬i th«ng th|êng cã ®é vâng cao h¬nou Gr mÐt) lµ c¸c vÖt b¸nh phÝa trong. Tr|êng hîp nÕu quan s¸t b»ng m¾t thÊy: lóc ë vÖt b¸nh xe phÝa trong, lóc l¹i ë vÖt b¸nh xe phÝa ngoµi mÆt ®|êng cã t×nh tr¹ng xÊu h¬n, sÏ ph¶i dïng hai cÇn ®o vâng, ®o cïng mét lóc ë c¶ hai vÖt b¸nh xe ®Ó lÊy trÞ sè lín h¬n p gi¸ tri ®é vâng ®¹i diÖn cho mÆt c¾t p lµn xe ®o. Víi ®|êng nhiÒu lµn up lµm cña roukhi quan s¸t b»ng m¾t thÊy t×nhGrou ®|êng trªn c¸c lµn kh¸c nhau,Gro xe, tr¹ng mÆt ph¶i G ®o vâng cho lµn yÕu nhÊt. TrÞ sè ®o ë mçi vÞ trÝ cña lµn ®ã sÏ ®¹i diÖn cho ®é vâng t¹i mÆt c¾t ngang cña ®|êng (xem mÉu biÓu sè 3, sè 4 - phô lôc)

Group

Ph¶i ghi râ lý tr×nh cña ®iÓm ®o. theo dâi chuyÓn vÞ kÕ cho tíi khi ®é vâng æn ®Þnh.13 S b (cm) TÝnh ¸p lùc b¸nh xe xuèng mÆt ®|êng pb: pb = Grou p Grou p p p Trong ®ã: Q lµ träng l|îng trôc sau cña xe do (x¸c ®Þnh c©n trôc sau xe ®o: daN) oup Grou Grou Gr 2-2.Träng l|îng ChØ tiªu Grou p .¸p lùc b¸nh xe xuèng mÆt ®|êng . theo dâi kim chuyÓn vÞ kÕ cho tíi khi ®é vâng æn ®Þnh (trong 10 gi©y kim kh«ng chuyÓn up p roup qu¸ 0.2 daN/cm2 th|êng xuyªn ®o kiÓm tra. kh«ng bÞ thay ®æi vÞ trÝ vµ gi÷ nguyªn oup Grou kh«ng thay ®æi trong suèt Grtr×nh ®o vâng mÆt ®|êng (ph¶i cã b¹t cheou Gr t¶i träng qu¸ ®Ó vËt chÊt t¶i kh«ng bÞ n|íc m|a thÊm |ít). thêi tiÕt. Tr×nh tù ®o ®é vâng cña mÆt ®|êng: − Cho xe ®o tiÕn vµo vÞ trÝ ®o vâng.5m/gi©y ®Õn khi trôc sau cña b¸nh xe c¸ch ®iÓm ®o Ýt nhÊt 5 mÐt: gâ nhÑ trªn thanh cÇn ®Ó kiªm tra ®é nhËy chuyÓn vÞ kÕ. ghi lÊy sè ®äc cuèi ë chuyÓn vÞ kÕ (i5). ®iÒu kiÖn g©y Èm vµ c¸c nhËn xÐt vÒ t×nh Group Q (daN / cm 2 ) 2S b . quay phÇn lèp xe cã mì xuèng phÝa d|íi cho in vÖt lèp lªn giÊy kÎ ly (b»ng c¸ch h¹ kÝch) ®Ó x¸c ®Þnh diÖn tÝch phÇn cã mí trªn giÊy kÎ ly (cm2). §o ®é vâng mÆt ®|êng däc tuyÕn: 2-2-1.0daN/cm2 D = 33cm Grou p p p Xe ph¶i ®¶m b¶o chÊt t¶i ®èi xøng. b¸nh ®«i víi khe hë t«Ý Gro thiÓu G G gi÷a hai b¸nh ®«i lµ 5cm. c©n b»ng.phô lôc). gi÷ cho ¸p lùc h¬i trong b¸nh xe kh«ng ®æi trong suèt qu¸ tr×nh ®o vâng mÆt ®|êng (xem mÉu biÓu sè 2 . Tr|íc mçi ca lµm viÖc ph¶i kiÓm tra ®é chÝnh x¸c GroucÇn ®o b»ng c¸ch ®èi chiÕu kÕt qu¶rou vÞ th¼ng ®øng trùc tiÕp ë mòi ®oou G ®o chuyÓn Gr cña víi kÕt qu¶ ®o ®|îc ë chuyÓn vÞ th¼ng ®øng ë cuèi c¸nh tay ®ßn phÝa sau cña cÇn ®o (cã xÐt ®Õn tû lÖ c¸c c¸nh tay ®ßn cÇn ®o). C¸c th«ng sè cña trôc sau xe ®o chØ ®|îc sai lÖch 5% so víi tiªu chuÈn quy ®Þnh ë b¶ng 1 C¸c th«ng sè cña trôc sau xe ®o tiªu chuÈn B¶ng 1 p Grou trôc .0m. NÕu kÕt qu¶ sai kh¸c nhau qu¸ 5% th× ph¶i kiÓm tra l¹i c¸c liªn kÕt ë c¸c mèi nèi.§|êng kÝnh t|¬ng ®|¬ng cña vÖt b¸nh ®«i Tiªu chuÈn quy ®Þnh Q = 10000daN p = 6. HiÖu sè cña hai sè ®äc ë chuyÓn vÞ kÕ p p p Grou nh©n víi tû lÖ sè chuyÒn cña cÇn ®oou sè ®é vâng ®µn håi cña mÆt ®|êngou Gr lµ trÞ Gr t¹i ®iÓm ®o (Ii). §|êng kÝnh t|¬ng ®|¬ng cña vÖt b¸nh xe ®o vâng Db ®|îc tÝnh theo c«ng thøc: Grou p Db = 1. cho thanh cÇn rung nhÑ.0lmm) th× ghi giÊu sè ®äcou®Çu ë chuyÓn vÞ kÕ (i0) G Gr ban Gro dÞch − Cho xe ®o ch¹y chËm lªn phÝa tr|íc víi tèc ®é kho¶ng 0. §iÓm thø nhÊt vµ ®iÓm ®o thø 20 nªn lÊy trïng vµo mÆt c¾t lý tr×nh (cét Km hoÆc c¸c cäc cã ®¬n vÞ tr¨m mÐt . roupmçi ®ît ®o ph¶i kiÓm tra l¹i diÖnrtÝchup b¸nh ®«i Sb b»ng c¸ch b«i mì vµooup Tr|íc G G o vÖt Gr lèp vµ kÝch trôc sau xe lªn. ChuÈn bÞ cÇn ®o vâng: Dïng cÇn ®o vâng kiÓu Benkelman chiÒu dµi tõ gèi tùa phÝa p p p tr|íc ®Õn mòi ®o Ýt nhÊt lµ 2. khíp quay vµ møc ®é tr¬n nh¹y cña cÇn ®o (xem tham kh¶o biÓu mÉu sè 2 – phôup lôc) up up r lµ 2-1-5. ro ChuÈn bÞ xe ®o: Xe ®o vâng cã trôc sau otrôc ®¬n. ®Æt ®Çu ®o cña cÇn tú lªn mÆt ®|êng ë gia khe hë cña cÆp b¸nh ®«i trôc sau xe ®o. C©n trôc xe b»ng thiÕt bÞ c©n xe hoÆc dïng kÝch thuû lùc cã ®ång hå ®o ¸p lùc ®|îc tiªu ®Þnh vµ thang chia ¸p lùc kh«ng lín h¬n 0. 2-1-4.Grou p Grou p Grou p TiÕn hµnh ®¸nh dÊu s¬n vµo c¸c vÞ trÝ cÇn ®o.cäc H).

kh«ng ®¹i diÖn cho khu vùc cÇn p p p ®o ®é vâng.5/q. ®|îc phÐp sö dông hÖ sè chuyÓn ®æi mïa (km) vµ chuyÓn ®æi nhiÖt (Kt) tõ c¸c p oup tr¾c ®· ®|îc tiÕn hµnh ë ®ÞaGroucho c¸c con ®|êng cã c¸c ®iÒuGroup ph|¬ng kiÖn Gr quan t|¬ng tù. §o nhiÖt ®é mÆt ®|êng: §Ó hiÖu chØnh c¸c kÕt qu¶ ®o vâng vÒ nhiÖt ®é tÝnh to¸n sau nµy. §ång thêi chó ý b¶o ®¶m an toµn trong qu¸ tr×nh ®o.Lt G . ®îi chõng vµi phót. Xö lý kÕt qu¶ ®o vâng 3-1-1. nøt v. roup nhiÖt kÕ ®o nhiÖt ®é cñaGroup hè.§é vâng cña mÆt ®|êng ®o ®|îc t¹i vÞ trÝ thö nghiÖm thø i (mm) khi ch|a xÐt ®Õn c¸c yÕu tè ¶nh h|ëng cña t¶i träng xe ®o.phô lôc. C¸c thµnh viªn tham gia do ®¹c kÓ c¶ l¸i p xe ®Òu oup ph¶i ®|îc huÊn luyÖn kü nghiÖproup Grlý kÕt qu¶ ®o vâng G vô ®o. Kh«ng ®o t¹i c¸c ®iÓm qu¸ xÊu (cao su.Kt u Grou Litt Kq Trong ®ã: LI .Kmro. (cã thÓ tham kh¶o nghiªn cøu cña ®Ò tµi KC10-05 . Khi kh«ng cã ®iÒu kiÖn theo dâi quy luËt thay ®æi ®é vâng theo mïa vµ nhiÖt ®é. D xem môc 2. kho¶ng l giê mét lÇn. §é vâng tÝnh to¸n t¹i vÞ trÝ thö nghiÖm thø (i) ®¹i diÖn cho mÆt c¾t ngang cña mÆt p p p thøc: ®|êng Grou (Litt) ®|îc x¸c ®Þnh theo=c«ng. chê cho ®Õn khi nhiÖt ®éoup chÊt láng trong G − Dïng Gr 0 kh«ng thay ®æi th× ghi trÞ sè nhiÖt ®é ®o (T C). æ gµ). Ph¶i lo¹i bá c¸c sai sè th« ra khái tËp hîp c¸c gi¸ trÞ thu thËp ®|îc trªn tõng ®o¹n b»ng c¸c tiªu chuÈn lo¹i trõ quan s¸t cùc trÞ cña lý thuyÕt x¸c suÊt thèng kª. mïa ®o bÊt lîi vµ nhiÖt ®é cña mÆt p p p ®|êng khi ®o: Groqu HÖ sè hiÖu chØnh t¶i kÕt qu¶ ®o theo c¸c th«ng so trôc sau xe do vâng vÒ kÕtou Grou Gr K qu¶ cña trôc sau xe « t« tiªu chuÈn: Kq = pb Db1. roupsuèt thêi gian ®o vâng däc tuyÕn.D1. Sau khi ®· x¸c ®Þnh ®|îc ®é vâng tÝnh to¸n cña c¸c ®iÓm do (L. X¸c ®Þnh ®é vâng ®Æc tr|ng vµ nghiÖm Group . p.5 pb.Xö 3-1. Db.t). 2-2-2.phô lôc).HÖ sè hiÖu chØnh ®é vâng vÒ mïa bÊt up rou-pHÖ sè hiÖu chØnh ®é vâng ë nhiÖt ro vÒ nhiªt ®é tÝnh to¸n [Ttt 0 C] Group G Kt G ®é ®o KÕt qu¶ chuyÓn ®æi ®é vâng ë nhiÖt ®ß do vÒ ®é vâng ë nhiÖt ®é tÝnh to¸n (Ltt) ®|îc ghi vµo mÉu biÓu sè 4 .phô lôc I). Ph¶i tæ chøc ch½n ®|êng trong khi ®o b»ng c¸c ba-ri-e cã treo biÓn b¸o.. kh«ng nªn ®o vâng vµo kho¶ng thêi gian nhiÖt ®é mÆt ®|êng lín h¬n 400C. up Grou lo¹i trõ quan s¸t cùc trÞ -m« ®un rohåi ®Æc tr|ng cho mçi ®o¹n ®|êng thÝou G ®µn Gr 3-2. Chó ý: Tr¸nh kh«ng ®Ó vÞ trÝ ®o bÞ bãng cña xe «t« hay vËt g× lµm ¶nh h|ëng ®Õn kÕt qu¶ 2-2-3.Grou p Grou p Grou p tr¹ng mÆt ®|êng t¹i ®iÓm ®o vµo mÉu biÓu thÝ nghiÖm (xem mÉu biÕu sè 3 . Grou III.. c¸c ®iÓm nµy thi l¹i ®ª xö lý cao su.v. ph¶i ®o nhiÖt ®é kh«ng khÝ vµ nhiÖt ®é mÆt ®|êng. 3-1-2. (Tham kh¶o tiªu p p chuÈn phô lôc II). C¸ch ®o nh| sau: − Dïng bóa vµ ®ôc nhän t¹o thµnh mét hè nhá ®|êng kÝnh kho¶ng 7 mm s©u chõng 45mm ë mÆt ®|êng gÇn vÞ trÝ − §æ nöa hè n|íc hay Glyxerin. Groutr¸nh hiÖn t|îng bøc x¹ nhiÖt cña rotrêi tíi cÇn ®o vµ hiÖn t|îng cÇn Grou G mÆt u §Ó ®o bÞ lón vµo mÆt ®|êng nhùa ë nhiÖt ®é cao g©y ¶nh h|ëng tíi kÕt qu¶ ®o.l.5 lîi nhÊt trong n¨m: Km. oup nhiÖt ®é mÆt ®|êng chØ yªu cÇuoup G trong Gr ViÖc ®o Gr thùc hiÖn ®èi víi ®|êng cã líp mÆt phñ nhùa > 5 cm.

64. ®|êng trôc chÝnh hoµn thµnh cña ®« thÞ K .§|êng cÊp II. ®|êng phè cña ®« thÞ K = l.2.§é vâng trung b×nh cña ®o¹n thö nghiÖm (mm): Grou Grou L p up n Groitt .0. r TrÞ sè m« ®un ®µn håi ®Æc tr|ng cña tõng ®o¹n ®|êng thö nghiÖm (Edh) x¸cGr ®Þnh theo c«ng thøc sau: 2 qD(1 − µ ) 2 E dh = 0. µ .l. p Grou p Grou p TrÞ sè ®é vâng ®µn håi ®Æc tr|ng (Ldt) cña tõng ®o¹n ®|êng thö nghiÖm ®|îc tÝnh theo c«ng thøc: Ldt= Ltb + Kδ p p up Trong ®ã Grotb .04: p p oup G ou Grou 3-2-2.l.3): L u §é rodt -p vâng ®µn håi ®Æc tr|ng lÊy theo kÕtup tÝnh ë §iÒu 3-2.§é lÖch b×nh ph|¬ng trung b×nh cña ®o¹n thö nghiÖm (mm): δ= 1 2 ∑ (Litt − Ltb ) 1+ n .§é vâng tÝnh to¸n t¹i vÞ trÝ thö Grou i (xem 3.§|êng cÊp IV. . ro qu¶ roup Ldt (daN / cm ) roup G G Grou Grou Grou p Grou Grou Grou p Grou Grou Grou p p p p p p p Group .693 p p K HÖ vµo cÊp Gro-u sè suÊt b¶o ®¶m lÊy tuú thuécGrouh¹ng ®|êng: p p p Trong Grou¸p ®ã: b¸nh xe tiªu chuÈn xuèngG ®|êng (daN/cm2). .§|êng cao tèc.x«ng (µ = 0. ®|êng cÊp I.§|êng kÝnh t|¬ng ®|¬ng cña diÖn tÝch vÖt b¸nh xe tiªu chuÈn (cm): D = 33 cm.HÖ sè poat .Grou 3-2-1.1.3: . ®|êng chÝnh khu vùc cña ®« thÞ K = l.§|êng cÊp III K .l) nghiÖm thø L Ltb = 1 ∑ (L ) itt n Grou Grou p δ. p = 6 daN/cm2) Grou Plùc mÆt G D .

0m 0.2m(F ) 5 6 p MÉu biÓu sè 0 2 (kiÓm tra thiÕt bÞ ®« ®é vâng ®µn håi b»ng cÇn benkelman) Tªn ®|êng Tªn ®o¹n Tõ cét mèc km C¬ quan thùc hiÖn Ng|êi thùc hiÖn p Grou Ngµy thÝ nghiÖm CÇn ®o vâng TØnh p §Õn Km Grou p p Group .Bong bËt .Vì g·y p Grou Grou Grou p 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 1.2m(F ) 4 Km54 + 05m 1..5m 1.5m 10.Tr|ît ngang .5m Tho¸t n|íc kÐm p 0.5m 7.LÒ ph¶i Tho¸t n|íc .Grou p Grou p Grou Grou Grou Grou ++ ++ ++ p MÉu biÓu sè 0 1 (vÝ dô phËn ®o¹n tuyÕn cÇn ®¸nh gi¸ søc chÞu t¶i) Kil«mÐt MÆt c¾t ngang . Grou p ………. p p Grou Grou p p Grou Míi 5 cm BTN n¨m 1997 T¨ng c|êng 7cm BTNΦ n¨m 1990 18cm TNNΦ n¨m 1985 15cm TNNΦ n¨m 1976 22 cm ®¸ héc Grou Grou Grou Grou Grou Grou p KÕt cÊu ¸o ®|êng Líp ®Êt nÒn trªn cïng L|u l|îng xe tÝnh to¸n (xe/ngµy/®ªm) VÞ trÝ ®iÓm ®o t¹i tr¹m quan tr¾c 7cm BTN Φ 15cm Maka®am 22cm ®¸ x« bå A sÐt nÆng 1000 Grou p Cò 5cm BTN min n¨m 1979 15cm TNN “ 22 cm ®¸ héc “ ¸ sÐt p p Grou p Grou p Grou Grou p p Grou p Grou 3 500 200 p Ph©n ®o¹n cuèi cïng Km32 + 07m 1.Tèt .5m R·nh tho¸t n|íc tèt x©y ®¸ héc 1 p Grou 1.MÆt .R·nh tr¸i .VÕt nøt .7m R·nh tho¸t n|íc kÐm … Hå n|íc… 3 p 1 p ……………….2m(T ) 1 2 Km44 + 00m 1.Lóc côc bé .LÒ tr¸i .R·nh ph¶i Lo¹i h×nh mÆt ®|êng theo ®iÒu kiÖn g©y Èm Tr¹ng th¸i mÆt ®|êng .0m 1.5m Grou 2 p 7.H»n vÖt b¸nh xe .

. Ng|êi ®o:………………………………………… §o theo h|íng lý tr×nh t¨ng/gi¶m HÖ sè chuyÓn ®æi t¶i träng trôc xe ®o Kq = p Grou p Group .TØnh C¬ quan thùc hiÖn:……………………………….§o b¸nh xe bªn ph¶i Tû sè truyÒn cña Kc = A B KiÓm tra sai sè cña cÇn ®o ®¹t yªu cÇu quy ®Þnh KiÓm tra träng l|îng trôc xe ®o VËt chÊt t¶i KiÓm tra vËt chÊt t¶i ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu quy ®Þnh p p Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p p Grou p Grou Grou Grou p p Grou p Grou Grou Grou p v p V V KiÓm tra vËt chÊt t¶i ®¶m b¶o ®èi xøng vµ c©n b»ng §o l|îng trôc xe ®o t¹i tr¹m c©n xe Q = Tªn tr¹m c©n p p §o träng l|îng trôc xe b»ng kÝch thuû lùc Sè ®äc trªn ®ång hå ®o cña kÝch p= daN/cm2 L= cm a= cm ¸p lùc cña kÝch khi tiªu ®Þnh * f= daN/cm2 øng víi träng l|îng q = daN 2 pq-(L − a ) (daN ) Träng l|îng trôc xe ®o Q = fL §o vÖt b¸nh St TÝnh ®|êng kÝnh vÖt b¸nh t|¬ng cña xe ®o Db = 1..§o b¸nh xe bªn tr¸i CÇn 2.Grou Grou Grou p Grou Grou Grou p Grou Grou D KC p p p p CÇn ®o vâng A B C CÇn 1.13 S b (cm) p p p r p G¸p ou xe xuèng mÆt ®|êng P TÝnh lùc b¸nh KiÓm tra ¸p lùc h¬i trong lèp xe b Pb Grou = Q/2S b p p V Grou Grou p Gr MÉu biÓu 03 (Sè liÖu ®o ®é vâng ®µn håi b»ng cÇn Benkelman) tæng sè tê oup p p Tªn ®|êng:……………………………………Tê sè : VÞ trÝ ®o: …………………………………….

§é m ®|êng Grou Grou Grou Nh.Lmax gi¸ trÞ max cña It vµ If p o p Grkhi u xe ®o di chuyÓn c¸ch xa vÞ trÝ ®o 0mou Gr sè ®äc ë thiªn ph©n kÕ b¸nh Grou Grou p Grou M« ®uyn ®µn håi Edt (kg/cm2) p MÉu biÓu sè 0 4 (ChuyÓn ®æi ®é vâng ë nhiÖt ®é vâng ë nhiÖt ®é tÝnh to¸n) vÞ trÝ thö nghiÖm p Grou L max (mm) ®é vâng ®µn håi lín nhÊt cña lµn Ph¶i Tr¸i T Lmax T Lttmax (0C) (mm) (mm) (0C) p §é vâng ®µn håi Lmax (mm) Ldt (mm) Lttmax (mm) Grou p Group .It hoÆc If = Kc x Kp x Km (i0-i5) . §é m ®|êng p p p Mùc n|íc hai bªn ®|êng Cao cÊp /trung b×nh HÖ sè Km: i5 it Lmax p Km + Kho¶ng c¸ch tõ tim xe ®o tíi tim Giê ®|êng ®o Thêi tiÕt TÝnh tr¹ng MÆt ®|êng KÕt luËn: Lo¹i h×nh nÒn mÆt ®|êng theo ®iÒu kiÖn g©y Èm I/II/III B¸nh xe i0 i5 it B¸nh xe i0 tr¸i ph¶i Nh.Km hÖ sè chuyÓn ®æi ®é vâng vÒ mïa bÊt lîi nhÊt .i0 vµ i5 vµ ≥ 5m . §é m ®|êng Mùc n|íc hai bªn ®|êng Cao cÊp /trung b×nh HÖ sè Km: i5 it Lmax p Tû sè truyÒn cña cÇn 1 ®o b¸nh xe tr¸i Kc = Tû sè truyÒn cña cÇn 2 ®o b¸nh xe ph¶i Kc Kho¶ng c¸ch tõ tim xe ®o tíi tim Giê ®|êng ®o Thêi tiÕt TÝnh tr¹ng MÆt ®|êng KÕt luËn: Lo¹i h×nh nÒn mÆt ®|êng theo ®iÒu kiÖn g©y Èm I/II/III B¸nh xe i0 i5 it B¸nh xe i0 tr¸i ph¶i Grou Grou Grou Grou Grou Grou p p Mùc n|íc hai bªn ®|êng Cao cÊp /trung b×nh HÖ sè Km: i5 it Lmax p p p p Km + Kho¶ng c¸ch tõ tim xe ®o tíi tim Giê ®|êng ®o Thêi tiÕt TÝnh tr¹ng MÆt ®|êng KÕt luËn: Lo¹i h×nh nÒn mÆt ®|êng theo ®iÒu kiÖn g©y Èm I/II/III B¸nh xe i0 i5 it B¸nh xe i0 tr¸i ph¶i p p Grou Grou Grou Grou p Km + Kho¶ng c¸ch tõ tim xe ®o tíi tim Giê ®|êng ®o Thêi tiÕt TÝnh tr¹ng MÆt ®|êng KÕt luËn: Lo¹i h×nh nÒn mÆt ®|êng theo ®iÒu kiÖn g©y Èm I/II/III B¸nh xe i0 i5 it B¸nh xe i0 tr¸i ph¶i p p Nh. §é m ®|êng Mùc n|íc hai bªn ®|êng Cao cÊp /trung b×nh HÖ sè Km: i5 it Lmax p p p up Grochó: Ghi Grou p .Grou Km + p Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p Nh.

Chän mïa bÊt lîi nhÊt: Cã thÓ lÊy mïa bÊt lîi nhÊt trong n¨m cña ®|êng ë c¸c ®Þa p p p ph|¬ng Grou theo b¶ng 3. vµo buæi s¸ng vµ lóc mÆt trêiupnhiÖt ®é cao nhÊt (kho¶ng 1-2 giêoup cã p Grou Gro Gr chiÒu). Chän vÞ trÝ ®o: TiÕn hµnh ®o vâng t¹i c¸c vÞ trÝ ®¹i diÖn cho c¸c lo¹i kÕt cÊu nÒn mÆt ®|êng. d|íi d¹ngrou trong biÓu thèngcm. 1-2. Thêi gian ®o: C«ng viÖc nµy ®|îc tiÕn hµnh trong nhiÒu n¨m. mÉu sè lµ kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®o tíi mÐp mÆt ®|êng vÒ phÝa ph¶i (F) hay tr¸i (T) cña ®|êng. tö sè lµ lý tr×nh cña ®iÓm ®o. Mçi vÞ trÝ ®¹i diÖn chän kho¶ng 20 ®iÓm ®o. Khi kh«ng cã diÒu kiÖn lËp c¸c vÞ trÝ quan tr¾c cè ®Þnh 2-1.chuÈn ®·s¸ng. 2. §¸nh dÊu c¸c ®iÓm ®o b»ng s¬n chÞu mµi p p mßn. p cã mÇu GrouchÞu n|íc. rolý kÕt qu¶ sau khi ®o: dïng ph|¬ng ph¸p ph©n tÝch thèng kª c¸c sè liÖu ®o Gro vâng G Xö u Grou sÏ x¸c ®Þnh ®|îc mïa bÊt lîi nhÊt trong n¨m. 1-3. Gr cã Khi G cè ®Þnh Grou 1-1. hÖ sè chuyÓn ®æi mïa (km) chuyÓn ®æi nhiÖt (kt) cña ®|êng. Grou Grou B¶ng 3 STT Tªn ®Þa ph|¬ng Thêi gian bÊt lîi STT Tªn ®Þa ph|¬ng Thêi gian bÊt Group . ph¶i chó ý nghiªm ngÆt viÖc ®Æt b¸nh xe cña « t« thÝ nghiÖm trong ph¹m vi vßng trßn ®· ®|îc v¹ch b»ng s¬n trªn mÆt ®|êng.Grou Km + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + p Grou Grou Grou Grou Grou p Grou Grou Grou Grou Grou p Grou Grou Grou Grou p p p p p p p p p p p p PHô LôC 1 X¸C §ÞNH MïA BÊT LîI NHÊT. Thao t¸c ®o: C¸ch ®o vâng ë nh÷ng ®iÓm quan tr¾c cè ®inh còng t|¬ng tù nh| ë ®iÓm ®o däc tuyÕn kÓ c¶ ®o nhiÖt ®é mÆt ®|êng lóc thö nghiÖm. ®o vµo cïng mét ngµy. HÖ Sè CHUYÓN §æI MïA Vµ CHUYÓN §æI NHIÖT CñA MÆT §¦êNG p p ou®iÒu kiÖn lËp c¸c vÞ trÝ quan tr¾c roup 1. C¸c vi trÝ ®¹i diÖn nªn chän thËt gÇn nh÷ng vËt chuÈn cè ®Þnh ®Ó dÔ thÊy nh| c¸c cét Kil«mÐt hay biÓn chØ dÉn trªn ®|êng. Mçi th¸ng. tæng®é cña nãou G h×nh trßn ®|êng kÝnh l0 kª to¹ hîpGr (liªn hÖ víi vËt chän) ph¶i ®|îc chØ râ d|íi d¹ng ph©n sè. p p up 1-4. Trong qu¸ tr×nh thö nghiÖm t¹i c¸c ®iÓm ®o. lo¹i h×nh kh« Èm cña nÒn ®|êng.

HÖ sè p kh¶o kÕt p uchuyÓn ®æi nhiÖt ®é (K ): ThamGrouqu¶ nghiªn cøu cña ®Ò tµi KC 10.l).9 6.47 Grou p 2-3.9 6. ®Ó chuyÓn ®æi vâng ë nhiÖt ®é ®oou Gr cho (T0C) vÒ nhiÖt ®é tÝnh to¸n ë 300C theo c«ng thøc thùc nghiÖm sau: Kt = 1 ⎞ ⎛T A⎜ − 1⎟ + 1 ⎝ 30 ⎠ Grou p Grou p Grou p Group .10 6.11 6.06 1.12 10.11 9.00 1.05 p Gro®|êng ®ã líp mÆt sö dôngt nhùa dÇy ®Õn 10cm.12 6.Thu §«ng Grou p Th¸ng ®o 2.11 6.10 6. + Víi lo¹i h×nh kÕt cÊu nÒn mÆt ®|êng chÞu t¸c ®éng cña c¸c nguån ¬©y Èm thay ®æip theo mïa .9 5.5 6. Gr nh| thÓ lÊy B¶ng 4 T×nh tr¹ng bÒ mÆt cña ®|êng MÆt ®|êng kÝn kh«ng bÞ r¹n nøt MÆt ®|êng ®· r¹n nøt bÞ thÊm n|íc Grou p Mïa ®o Xu©n HÌ.9 6.10 Grou Grou Grou Grou Grou (4) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 29 30 31 32 33 34 35 36 37 p (5) Tam §¶o Phó Thä B¾c Giang Hµ Néi Hßn Gai Phó LiÔn Thanh Ho¸ Vinh §ång Hìi Sãc Tr¨ng CÇn Th¬ Phó Quèc Cµ Mau R¹ch Gi¸ DÇu TiÕng §µ L¹t Bu«n Ma Thuét Pl©y Cu Grou lîi nhÊt trong n¨m (th¸ng) (6) 5.14 1.lo¹i h×nh kÕt cÊu nÒn mÆt ®|êng theo ®iÒu kiÖn g©y Èm II hoÆc IIIoup up Grou quy ®Þnh ë 22 TCN 211-93 cã Grotheo b¶ng 4.11 6.9 6.10 6.11 9. HÖ sè chuyÓn ®æi mïa cã thÓ tham kh¶o nh| d|íi ®©y: + Víi nÒn chÕ rouplo¹i h×nh kÕt cÊu TCNmÆt ®|êng h¹nchÞup dông cña c¸c nguån ©y Èm.18 1.9 10-1 2.11 6.nh|oup rou t¸c ®éng cña nguån g©y Èm nh|ng G lo¹i I quy ®Þnh ë 22 Gr 211-93 G hoÆc t¸c kh«ng thay ®æi theo mïa.9 10-1 HÖ sè km 1.10 6.9 6-9 6.9 6.00 1.Grou (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 p nhÊt trong n¨m (th¸ng) (3) 6 ®Õn 9 6.11 6.9 6.9 6.12 10.10 6.10 6.5 6.1 10.10 p Grou Grou Grou Grou (2) Cao B»ng L¹ng S¬n Hµ Giang Sa Pa Lai Ch©u §iÖn Biªn S¬n La Th¸i Nguyªn Mãng C¸i Hoµng Sa HuÕ §¸ N½ng Qu¶ng Ng·i Quy Nh¬n Tuy Hoµ Nha Trang Phan ThiÕt Vòng Tµu TP Hå ChÝ Minh p p Grou Grou Grou Grou p p p p p p p p p p 2-2. ®é vâng cña kÕt cÊu ¸o ®|êng sÏ kh«ng phô thuéc vµo ®é Èm vµ chØ phô thuéc vµo nhiÖt ®é (Km .Thu §«ng Xu©n HÌ.9 7.12 10 10.9 6.10 6.12 6.

Khi nghi Grou p Group . Bª t«ng nhùa chÆt cã bét ®¸ lÊy A .. x3.xn thµnh d·y xlGx2≤ .0.up rotrÞ trung b×nhl cña d·y ro G Grou + TÝnh gi¸ x= 1 n ∑ ( xi ) n n=1 B|íc 2: TÝnhp l|îng so s¸nh o ®¹i rongꮹi kl gi¸ trÞ quan s¸t lín nhÊt.30 p p p Víi A nhùa Grou tuú thuéc vµo tÝnh æn ®Þnh nhiÖt cña bÒ dÇy líp sö dông nhùa. cã thÓ tham kh¶o ®å thÞ p ®Þnh hÖ sè hiÖu chØnh ®é vâng ë nhiÖt ®é ®o (T0C) vÒ nhiÖt ®é tÝnh to¸n ë x¸c 0 ou quy tr×nh 22TCN 211-93 ®Ó hiÖurchØnh p vâng vÒ nhiÖt ®é tÝnh to¸n ëGroup 300C 10 Gr c cña G ou ®é theo c«ng thøc sau: p Trong Grou ®ã: Grou Grou Grou p Kt = K T →10 . Tr|êng hîp tÇng mÆt sö dông nhùa bi tum cã bÒ dÇy lín h¬n l0 cm. Grou Grou p p p p p Phô lôc II quan p Tiªu chuÈn lo¹i trõ c¸coup s¸t cùc trÞ p Grou Gr Grou (Tiªu chuÈn tuten.35....35.. x2..mua) Cho d·y (n) quan s¸t ®|îc gi¶ thiÕt cã ph©n phèi tu©n theo quy luËt chuÈn: xl. xn. (tra biÓu ®å h×nh p u 2) p p H×nh1 .GrtÝnhup l|îng G u c¸c th× .HÖ sè chuyÓn ®æi ®é vâng ë nhiÖt ®é tÝnh p Grou0 Gro K T →10 K 30→10 Grou Grou Grou Grou p to¸n 300C vÒ 100C. bª t«ng nhùa kh«ng cã bét ®¸ hoÆc líp ®¸ thÊm nhËp nhùa lÊy A = 0. x2 .. Bª t«ng Grou Grou chÆt cã bét ®¸ lÊy A = 0.HÖ sè chuyÓn ®æi ®é vâng ë nhiÖt ®é (T C) vÕ 100C K 30→10 . §Ó xÐt viÖc lo¹i trõ (k) quan s¸t cùc trÞ ra khái d·y thèng kª cµn tiÕn hµnh theo quy t¾c sau: B|íc l: ≤ ≤ xn + X¾p l¹i d·yp p u quan s¸t x .Grou p Grou p Grou p Víi A tuú thuéc vµo tÝnh æn ®Þnh nhiÖt cña bÒ dÇy líp sö dông nhùa.30. bª t«ng nhùa kh«ng cã bét ®¸ hoÆc líp ®¸ d¨m thÊm nhËp nhùa lÊy A = 0.HÖ sè chuyÓn ®æi ®é vâng cña tÇng mÆt sö dông bi tim ë nhiÖt ®é 0C vÒ 100C (ch÷ sè trªn c¸c ®|êng cong phÝa trªn cña to¸n ®å chØ bÒ dÇy tæng céng cña tÇng mÆt sö dông bi tum khi thö nghiÖm cÇn ®o vâng Benkelman trªn c¸c ®|êng cong phÝa d|íi khi thö nghiÖm b»ng kÝch tÊm Ðp).

l.57.15.52.23.63. 1. 0.79. ro G u Grou Grou Xem xÐt lo¹i bá c¸c sai sè th« nÕu cã X¾p l¹i d·y sè trªn: 0.57 l. 0.94. l.95.29.58.59: l. l.05. 0.73.o8.80.31. sau khi ®·Grou lµ trung b×nh sè häc cña t¸ch (kl-k2) quan s¸t cùc trÞ ra khái d·y B|íc 3: gi¸ So s¸nh c¸c gi¸ trÞ (Lkmax) (Lkmin) hoÆc (Lk) võa tÝnh víip trÞ tiªu chuÈn (Cα) ®|îc x¸c lËp up rouptÝnh s½n: rou G G Gro trong c¸c b¶ng + nÕu < Cα th× cã thÓ lo¹i bá c¸c quan s¸t cùc trÞ ®ã ra khái tËp hîp thèng kª + nÕu >(Cα th× kh«ng cã c¨n cø ®Ó lo¹i bá c¸c quan s¸t cùc trÞ ®ã ra khái d·y thèng kª VÝ dô 1: KÕt qu¶ ®o vâng cña mét ®o¹n ®|êng thu ®|îc d·y sè liÖu sau (mm): 0. 0.17 Grou Grou Group . l.63.th× tÝnh ®¹i l|îng: p Grou p o∑ Gr= u Víi x k n − k1 n − k1 Lk = i = k 2 +1 n (x − x ∑Gro)up 2 i k Grou p ∑ (x i =1 1 −x ) 2 n − (k1 + k 2 ) i = k 2 +1 ( xi ) p roup G[n-(kl+k2)] quan s¸t cßn l¹i.05. 0. 0. 0.95: l.63.28.l5.23.80. sau khi ®· t¸ch (k2) quanoup quan s¸t Gr s¸t nhá nhÊt ra − Khi nghi ngê võa cã kl gi¸ trÞ lín nhÊt võa cã k2 gi¸ trÞ nhá nhÊt. 0. 1.94. 1.59. 1.65. 0.29. 2. 0. p p p .79. 0. 2. 2.28. 1. th× tÝnh ®¹i l|îng: p Grou Víi x k 2 oup = Lk min = i = k 2 +1 n p Grou n − k1 lµ trung b×nh sè häc cña (n-kl) quan s¸t cßn l¹i. 1.TÝnhrou G x =1. p p p 1. 0. 1.52. 0.28. 0.73.28.Khi nghi ngê cã k2 gi¸ trÞ quan s¸t nhá nhÊt. sau khi ®· t¸ch (kl) quan roup i p ) p G xu ∑ (xr−o ) n ∑ (x i =1 − xk 2 tb 2 2 i p Gr i − k 2 +1 ∑ (x ) i n n − k2 lµ trung b×nh sè häc cña (n-k2) oup cßn l¹i. 1.38. 1.Grou p Lk max = Grou n − k1 i =1 n p Grou Grou Grou Grou Gr p ∑ (x i =1 i − x ki i ) 2 2 p Grou n − k1 ∑ (x oup r− x ) G p Víi x k = 1 ∑ (x ) i =1 i G s¸t lín nhÊt ra khái d·y . 0.38. 0.65. l.31.

k2 =2 (®èi víi hai sè 0.011 0.28 0.274 Tra b¶ng víi p = 20.091 0.484. ®o vâng nªu trªn. ta cã c¬ së ®Ó lo¹i trõ p up u< c¶ hai ro tr¾c cùc trÞ 2.128 0.530. 2.103 0.003 0.104 Group . B¶ng 5 Gi¸ trÞ tiªu chuÈn Cα n p Grou k Gi¸ trÞ tiªu chuÈn C øng víi møc ®é gi¸ trÞ α = 0.082 0.63).02 i p Grou Lk max = ∑ (x i =1 20 i =1 − x k1 i ∑ (x −x p 0.11 Lk max = ∑ (x i =1 20 i =1 i − xk ∑ (x − x ) i ) 1.098 0.758 = 0.24 0.404 0.388 0.31.578 0. Nh| vËy Lkmax p C0.6 2 0.05 < C0.05 = 0. 2.27 0.31 vµ 2.098 0.056 0.63 ra khái d·y sè liÖuo G Gr hîp l¹i.38.074 0.28.134 0.095 0.248 0.339.416 Grou Grou p 8 9 Grou 10 p p p 0.63.Mua cho tr|êng hîp k1 = 2 (®èi víi hai sè 2.38 cña d·y trªn th× cã c¨n cø thÓ lo¹i chóng ®|îc kh«ng? ¸p dông tiªu chuÈn Tuten.10.10 = 0.186 0. C0.287 0.10 = 0.038 0.326 0.15 p 0.435 = 6758 Grou ) 2 ) 2 = 2936 p Tra b¶ng cã C0.068 p 0.148 0.348 0. 0.555 0.38) cã: Grou p 20 − 2 xk1 = ∑ (x ) i =1 i 20 − 2 Grou 2 p Grou Grou p p Grou n + (2 + 2 ) = 1.05< C0.208 0.448 0.Mua cho tr|êng hîp kl = 2 (®èi víi hai sè 2. ®i r¾c 0.126 0.63 ra khái d·y ro ®o vâng nãi trªn quan sè hiÖu G G Grou NÕu ta nghi ngê c¶ c¸c kÕt qu¶ lín nhÊt 2.212 0.63 vµ nhá nhÊt 0.526 0.068 0.051 0. ¸p dông tiªu chuÈn Tuten .038 0. Tæng up p un rotíi kÕt luËn: cã thÓ lo¹i c¶ 4 quan Grou0.31. 2.28.Grou Grou p Grou Grou p Grou Grou Grou p Ta nghi ngê c¸c kÕt qu¶ lín nhÊt 2.49 0.2 0. k = 4 cã C0.05 = 0.10.298 p Grou Grou 0.02 0. Nh| vËy Lk < C0. 0.299.062 Grou p 0.2 0. C0.28.851p Grou 2 p = 6. VËy cã thÓ lo¹i nã ®|îc kh«ng? (Khi lËp tr×nh m¸y tÝnh chØ nªn nghi ngê mét sè lín nhÊt).361 0.159 0.63) cã p 20 − 2 i =1 x k1 = ∑ (x ) i p p 20 − 2 20 − 2 = 1.10 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Grou Grou 1 0.31 vµ 2.31 vµ 2.31 vµ 2.17 0.

072 18 0.84 p Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p 0.648 0.074 20 0.236 0.194 0.158 0.45 0.456 0.264 0.082 0.338 0.181 0.154 0.055 0.125 0.673 0.116 0.377 0.003 4 0.235 40 0.762 0.283 0.064 0.496 0.611 0.35 0.104 0.142 0.646 0.v… lµ x¸c suÊt lo¹i bá gi¶ thuyÕt b»ng 10% hoÆc 5% v.129 0.732 0.213 0.648 0.523 0.088 0.125 0.124 0.42 0. v.1 0.05.14 0.022 9 0.53 0.359 0.26 0.35 0.051 0.245 0.144 0.594 0.172 0.188 0.294 0.354 0.673 0.722 0.302 0.376 0.447 0.098 0.086 0.136 0.427 0.642 0.418 0.702 0.383 0.356 p p p p p p p p p p p p p p p p p p Phô lôc oup p p r III Grou G®Þnh c¸c ph©n ®o¹n kÕt qu¶ Grou Ph|¬ng ph¸p hiÖu sè céng dån ®Ó ®o vâng Group .262 0.32 50 0.168 0.489 0.618 0.097 0.337 0.554 0.219 0.282 0.488 0.098 0.343 0.045 10 0.092 0.122 0.337 0.802 0.034 11 0.614 Grou 0.25 0.305 0.316 0.575 0.196 0.688 0.676 0.079 0.24 0.398 0.382 0.05 15 0.018 6 0. B¶ng 5 (tiÕp) Gi¸ trÞ tiªu chuÈn C øng víi møc ®é gi¸ trÞ α = 0.696 0.085 0.556 0.224 0.588 0.273 0.21 0.516 0.0484 0.31 0.066 16 0.062 19 0.06 14 0.421 0.482 0.372 0.106 0.115 0.276 0.203 0.523 0.236 0.412 0.183 35 0.162 0.322 0.554 0.478 0.812 0.15 0.273 0.238 0.14 0.802 0.11 0.586 0.165 0.174 0.784 0.384 0.506 0.322 0.562 p 0.374 0.41 0.001 5 0.0608 0.51 0.41 0.424 0.442 Grou 0.076 0.586 0.055 17 0.826 0.411 0.184 0.3 0.328 0.199 0.41 p Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou 0.38 Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p p Ghi chó: ý nghÜa cña møc ®é gi¸ trÞ tiªu chuÈnα = 0.588 0.296 0.184 0.54 0.115 0.07 0.108 0.451 0.387 0.099 0.588 0.073 0.299 0.408 0.372 0.499 0.489 0.212 0.517 0.792 0.10 k n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 0.08 0.0624 0.342 0.v… nÕu gi¶ thuyÕt ®ã lµ ®óng.124 0.472 0.0233 0.094 0.297 0.042 13 0.477 0.556 0.312 0.696 0.631 0.209 0.032 8 0.27 0.054 12 0.159 0.176 0.327 0.378 0.518 p p 0.82 0.342 0.55 0.262 0.49 0.01 7 0.216 0.Grou 15 16 17 18 19 20 25 30 35 40 45 50 p 0.661 0.45 0.259 0.194 0.468 0.454 0.384 0.436 0.376 0.2 0.458 0.447 0.018 0.339 0.251 0.276 0.417 0.222 0.378 0.766 0.099 0.152 0.622 0.316 0.458 0.363 0.462 0.535 0.724 0.086 0.126 30 0.364 0.0125 0.22 0.334 0.146 0.672 0.533 0.599 0.744 0.10 hoÆc α = 0.365 0.28 45 0.639 0.326 0.15 0.13 0.066 25 0.24 0.277 0.197 0.154 0.414 0.637 0.251 0.307 0.73 0.41 0.

c¸c lo¹i mÆt ®|êng: thÊm ro nhùa. ®Ó ®¸nh gi¸ n¨ng lùc chÞu t¶i cña ®|êng ng|êi ta ph¶i ph©n tuyÕn thµnh tõng ®o¹n ®Æc tr|ng: tiÕn hµnh xö lý thèng kª c¸c kÕt qu¶ ®o vâng ®Ó ®¸nh gi¸. qu¸ p GromÆt ®|êng. ®|êng trôc chÝnh ë c¸c ®« thÞ. lón sôt) th× còng nªn nhËp víi c¸c ph©n ®o¹n liÕn kÒ víi chóng ®Ó gi¶m bít sù phøc t¹pp ®o vâng rou kh«ng cÇn thiÕt (xem c¸c biÓu ®å roupdäc tuyÕn h×nh) roup G G G Group . lo¹i h×nh vµ tr¹ng th¸i ®Êt nÒn ®|êng. Ngoµi ra cã thÓ dïng o luü" G G ¸p dông trong tr|êng hîp biÕn kh«ng liªn tôc gäi lµ "HiÖu sè céng dån: ®Ó ph©n ®o¹n 2/ Ph|¬ng ph¸p “HiÖu sè céng dån” Theo ph|¬ng ph¸p nµy th× biÕn sè Zx tÝnh theo c¸ch: VÏ ®å thÞ theo hµm sè cña kho¶ng c¸ch däc tuyÕn ®|êng th× c¸c biªn cña ph©n ®o¹n sÏ xÈy ra t¹i vÞ trÝ mµ c¸c ®é dèc cña p p ®å thÞ Z p Groux – x thay ®æi dÊu (xem ®å thÞ h×nh rovµ b¶ng 6) G 2. nhiÖt ®é cã nh÷ng sai V× cãounhiÒu rót ng¾n kho¶ngnªn gi÷a c¸cc¸cou Grcho dï cã biÕn phô thuéc c¸ch gi÷a r G trÞ sè ®é vâng ®o ®|îc lu«n lÖch ®iÓm ®o. C¬ së cña sù ph©n p lµ sù kh¸c nhau theo däc tuyÕn cña c¸c biÕn phô thuéc nªu trªn ®|îc lÊy up ®o¹n up rou tõ hå s¬ c¸c con ®|êng hiÖn cã cña c¸c Gro qu¶n lý ®|êng vµ c¸c sè liÖu thu Gro c¬ qnan ®|îc G qua khao s¸t th¨m dß thùc tÕ ngoµi hiÖn tr|êng V× mét lý do nµo ®ã. Theo kÕt qua ph©n ®o¹n s¬ bé nµy (h×nh 3) x¸c ®Þnh ®|îc ®é vâng ®µn håi ®Æc tr|ng cho tõng ®o¹n (Ldt) tr|íc ®ã xem xÐt ®Ó quyÕt ®Þnh cã thÓ nhËp hai hoÆc nhiÒu ph©n p p up Grovíi nhau v× lý do thi c«ng thùc tÕ vµ lý ou tÕ ®|îc hay kh«ng. ®|êng cao tèc. nÕu c«ng viÖc nµy kh«ng thùc hiÖn ®|îc. kÕt cÊu ¸o ®|êng.Grou 1/ p Grou p Grou p §Æt vÊn ®Ò §é vâng ®µn håi cña mÆt ®|êng lµ hµm cña c¸c biÕn phô thuéc nh: lo¹i mÆt ®|êng. 3 u Grou ⎛ n ⎜ ∑ Si n Z x = ∑ Si − ⎜ 1 ⎜ Ln 1 ⎜ ⎝ ⎞ ⎟ n ⎟ ∆x ⎟∑ i 1 ⎟ ⎠ Grou n 1 p Z x = ∑ S i − Φ ∑ ∆xi víiΦ = 1 n ∑S 1 n Grou i p Grou p Ln Trong ®ã: p p Si DiÖn tÝch thùc tÕ cña kho¶ng c¸ch thø (i) Si up Gr–oui lµ chiÒu dµi cña kho¶ng c¸ch thø (i) o= Ltb ∆xi Gr Grou Víi ∆x Ltb . ®|êng trong xÝ nghiÖp lín.. ®¸ d¨m n|íc. l|u l|îng xe ch¹y: thêi gian sö p dông up mÆt ®|êng.§é vâng trung b×nh cña kho¶ng thø (i) Ln – Tæng chiÒu dµi cña tuyÕn ®|êng ph¶i ®o vâng. Víi tÇng mÆt cÊp thÊp h¬n ®|êng cÊp III-IV cã líp mÆt lµ bª t«ngGr up up r nguåi r¶i o vµ Êm. Nh÷ng ph©n ®o¹n nhá h¬n 500 mÐt nÕu kh«ng ph¶i lµ nh÷ng ®o¹n qu¸ yÕu ®Æc biÖt (bÞ cao su. Bëi vËy.. Víi lo¹iGrou Gr do kinh ®o¹n tÇng mÆt cÊp cao (bª t«ng nhùa chÆt) trªn c¸c tuyÕn ®|êng cÊp I-II. ®¸ gia cè chÊt kÕto nhËp G G dÝnh v« c¬ (trªn cã líp l¸ng nhùa) cã thÓ nhËp hai ph©n ®o¹n liÒn kÒ víi nhau nÕu møc chªnh lÖch vÒ ®é vâng ®µn håi gi÷a chóng kh«ng v|ît qu¸ 15%. ng|êi ta cã thÓ chØ c¨n cø vµo ®å thÞ ®o vâng däc tuyÕn ®Ó ph©n ®Þnh c¸c do¹n qua mét sè ph|¬ng ph¸p. cã thÓ nhËp hai ph©n ®o¹n liÒn kÒ víi nhau nÕu møc chªnh lÖch vÒ ®é vâng ®µn håi ®Æc tr|ng gi÷a chóng (L®t) kh«ng v|ît qu¸p nhùa u 10%. §¬n gi¶n nhÊt lµ b»ng m¾t ®Ó ph©n ®Þnh mét c¸ch chñp u quan n¬i nµo xÈy ra c¸c ph©n ®o¹n roup r ph|¬ng ph¸p gi¶i tÝch "Sai ph©n tÝchGroup t|¬ng ®èi gièng nhau.

Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p H×nh 2 ph|¬ng ph¸p sai ph©n tÝch luü ®Ó ph©n ®o¹n cho biÕn liªn tôc p p p Group .

Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p p p p p p p p p p p p p H×nh 3: X¸c ®Þnh danh giíi c¸c ph©n ®o¹n b»ng ph|¬ng ph¸p hiÖu sè céng dån p p p p p p p p p p p p p p p Group .

G ….+000 200 300 400 …. …. …. ….Grou p Grou p Grou Grou Grou S1-Φ∆x1 p p p Grou Ph|¬ng ph¸p hiÖu sè céngB¶ng ph©n ®o¹n kÕt qu¶ ®o vâng G6rou dån Thø tù ®iÓm ®o n VÞ trÝ Ch. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. p §é vâng thiÕt kÕ tk Grou I1 I Grou 2 §é vâng m. …. …. S1 p ∆x1 +∆x2 ∆x1-∆x2∆x3 …. …. ii …. …. …. ….k= Itb. …. 0 Km+000 100 400 700 Km. roup p Grou Grou Grou p (Ii-1+Ii) …. …. …. …. …. S1+…+Si I3 G roup …. …. ∆x1+…+∆xi ∆x2(L1+L2)/2 ∆x3(L2+L3)/2 …. ∆xi …. …. σk = stdev(:) ….k+λσk average (:) Φ(∆x1+∆x2+∆x3) …. …. …. …. dµi c¸c kho¶ng c¸ch ∆xi (100m) ∆x1 ∆x2 ∆x3 …. …. …. …. …. …. …. …. Grou p S1+S2 S1+S2+S3 …. ®|êng ë vÞ trÝ ®o li (%mm) p ChiÒu dµi céng dån c¸c kho¶ng c¸ch Σ∆xi (100m) ∆x1 §é vâng trung b×nh cña c¸c kho¶ng c¸ch ltbi (%mm) I1 (L1+L2)/2 (L2+L3)/3 DiÖn tÝch thùc tÕ cña kho¶ng c¸ch Si Grou ∆xi L1 p DiÖn tÝch tÝch luü cña kho¶ng c¸ch ΣSi HiÖu sè céng dån Zx Gi¸ trÞ thèng kª cña c¸c kho¶ng chia ltbi σk Φ= ΣSi/Σ∆xi p 0 1 2 3 4 5 6 7 8 …. ….. ∆xi(Li1+Li)/2 Grou Grou Grou S1+S2Φ(∆x1+∆x2) S1+S2+S3Itb. …. …. …. …. ΣSi-Φ∆xi Grou Grou Grou Grou Grou p p p p p p p BiÓu ®å ®é vâng ®µn håi p p roup roup roup . …. …. ….

Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p Group .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->