Grou

p

Grou

p

Grou
22 tcn -251-98 Cã hiÖu lùc tõ: 18/10/1998

p

Tiªu chuÈn ngµnh Céng hoµ x· héi p chñ nghÜa viÖt nam Grou Bé giao th«ng vËn t¶i Quy tr×nh thö nghiÖm p x¸c ®Þnh m«-®un ®µn Grou håi chung cña ¸o ®|êng mÒm c©n c©n ®o vßng benkenman

Grou

p

p p p GroukÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 2513/1998/Q§-BGTVT ngµy 3 th¸ng 10 n¨m 1998 ou Grou Gr (Ban hµnh
cña Bé tr|ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i) I- Quy ®Þnh chung p 1-1. roup kü thuËt nµy quy ®Þnh mét ph|¬ng ph¸p thö nghiÖm x¸c ®Þnh ®é vâng ®µnoup Quy tr×nh G håi cña kÕt cÊu ®|êng mÒm b»ng cÇn ®o vâng u Gro Benkelman. Gr 1-2. Quy tr×nh kü thuËt nµy thay thÕ cho phô lôc 5 cña 22 TCN-211-93 "Ph|¬ng ph¸p thö nghiÖm vµ ®¸nh gi¸ c|êng ®é ¸o ®|êng nÒn theo ®é vâng ®µn håi ®o trùc tiÕp d|íi b¸nh xe. II- C¸c b|ícp hµnh thö nghiÖm tiÕn p p rout¸c chuÈn bÞ G Grou Grou 2-1. C«ng 2-1-1. Chia ®|êng thµnh c¸c ®o¹n ®ång nhÊt, chän ®o¹n ®¹i diÖn trªn mçi ®o¹n ®ång nhÊt: + Chia ®|êng thµnh c¸c ®o¹n ®ång nhÊt. §|îc coi lµ ®ång nhÊt khi c¸c yÕu tè sau ®©y gièng nhau: Lo¹i h×nh mÆt ®|êng p ®iÒu kiÖn g©y Èm, tr¹ng th¸i bÒ theo p roumÆt ¸o ®|êng, kÕt cÊu ¸o ®|êng, lo¹iou®Êt nÒn trªn cïng: l|u l|îng xeGroup r líp ch¹y G G v.v... C¸c sè liÖu nµy sÏ ®|îc lÊy tõ hå s¬ cña ®|êng ë c¸c c¬ quan qu¶n lý vµ c¸c sè liÖu thu thËp ®|îc qua kh¶o s¸t thùc tÕ ngoµi hiÖn tr|êng do nhãm chuyªn gia cã kinh nghiÖm thùc hiÖn (xem mµu biÓu sè l - phô lôc). + Chän ®o¹n ®¹i diÖn trªn mçi ®o¹n ®ång nhÊt. §o¹n ®¹i diÖn cã chiÒu dµi tõ 500 p ou®Õn l000 mÐt. Mçi ®o¹n ®¹i diÖn chän lÊyp20 ®iÓm ®o. Víi nh÷ng ®o¹n Group ®ång Gr Grou nhÊt ®Æc biÖt ng¾n nh|ng cã tÝnh chÊt kh¸c h¼n c¸c ®o¹n xung quanh (®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n phøc t¹p hoÆc c¸c ®o¹n ®Êt mÒm yÕu), thËm chÝ nhá h¬n 100 mÐt còng ph¶i ®o ®ñ tèi thiÓu 15 ®iÓm. 2-1-2. NÕu tuyÕn ®|êng cÇn ®¸nh gi¸ kh«ng cã ®|îc c¸c sè liÖu c¬ së ®Ó ¸p dông c¸ch p p chiap ®|êng c¸c ®o¹n ®ång nªu ë môc Grou§èi víi thµnhkÕ kü thuËt: ®onhÊt®Òuou toµn tuyÕn víi mËt nh|®o 20 ®iÓm lou Gr trªn 2.1.l. th× ph¶i ®o ®é sau. Gr + thiÕt r¶i km. (xem vÝ dô h×nh 4 - phô lôc). + §èi víi dù ¸n kh¶ thi vµ qu¶n lý khai th¸c ®|êng « t«: mËt ®é ®o 5 ®iÓm ®Õn 10 ®iÓm/l km. p 2-1-3. oupvÞ trÝ c¸c ®iÓm ®o: C¸c ®iÓm ®é vângup Chän th|êng ®|îc bè trÝ ë vÖt b¸nh xe phÝa Gr ngoµi (c¸ch mÐp mÆt ®|êng 0,6-l,2Gro n¬i th«ng th|êng cã ®é vâng cao h¬nou Gr mÐt) lµ c¸c vÖt b¸nh phÝa trong. Tr|êng hîp nÕu quan s¸t b»ng m¾t thÊy: lóc ë vÖt b¸nh xe phÝa trong, lóc l¹i ë vÖt b¸nh xe phÝa ngoµi mÆt ®|êng cã t×nh tr¹ng xÊu h¬n, sÏ ph¶i dïng hai cÇn ®o vâng, ®o cïng mét lóc ë c¶ hai vÖt b¸nh xe ®Ó lÊy trÞ sè lín h¬n p gi¸ tri ®é vâng ®¹i diÖn cho mÆt c¾t p lµn xe ®o. Víi ®|êng nhiÒu lµn up lµm cña roukhi quan s¸t b»ng m¾t thÊy t×nhGrou ®|êng trªn c¸c lµn kh¸c nhau,Gro xe, tr¹ng mÆt ph¶i G ®o vâng cho lµn yÕu nhÊt. TrÞ sè ®o ë mçi vÞ trÝ cña lµn ®ã sÏ ®¹i diÖn cho ®é vâng t¹i mÆt c¾t ngang cña ®|êng (xem mÉu biÓu sè 3, sè 4 - phô lôc)

Group

phô lôc). §|êng kÝnh t|¬ng ®|¬ng cña vÖt b¸nh xe ®o vâng Db ®|îc tÝnh theo c«ng thøc: Grou p Db = 1. §o ®é vâng mÆt ®|êng däc tuyÕn: 2-2-1. c©n b»ng. NÕu kÕt qu¶ sai kh¸c nhau qu¸ 5% th× ph¶i kiÓm tra l¹i c¸c liªn kÕt ë c¸c mèi nèi.§|êng kÝnh t|¬ng ®|¬ng cña vÖt b¸nh ®«i Tiªu chuÈn quy ®Þnh Q = 10000daN p = 6. gi÷ cho ¸p lùc h¬i trong b¸nh xe kh«ng ®æi trong suèt qu¸ tr×nh ®o vâng mÆt ®|êng (xem mÉu biÓu sè 2 .¸p lùc b¸nh xe xuèng mÆt ®|êng . C©n trôc xe b»ng thiÕt bÞ c©n xe hoÆc dïng kÝch thuû lùc cã ®ång hå ®o ¸p lùc ®|îc tiªu ®Þnh vµ thang chia ¸p lùc kh«ng lín h¬n 0. roupmçi ®ît ®o ph¶i kiÓm tra l¹i diÖnrtÝchup b¸nh ®«i Sb b»ng c¸ch b«i mì vµooup Tr|íc G G o vÖt Gr lèp vµ kÝch trôc sau xe lªn. Ph¶i ghi râ lý tr×nh cña ®iÓm ®o. ®iÒu kiÖn g©y Èm vµ c¸c nhËn xÐt vÒ t×nh Group Q (daN / cm 2 ) 2S b .cäc H). cho thanh cÇn rung nhÑ.0daN/cm2 D = 33cm Grou p p p Xe ph¶i ®¶m b¶o chÊt t¶i ®èi xøng.0m. quay phÇn lèp xe cã mì xuèng phÝa d|íi cho in vÖt lèp lªn giÊy kÎ ly (b»ng c¸ch h¹ kÝch) ®Ó x¸c ®Þnh diÖn tÝch phÇn cã mí trªn giÊy kÎ ly (cm2). C¸c th«ng sè cña trôc sau xe ®o chØ ®|îc sai lÖch 5% so víi tiªu chuÈn quy ®Þnh ë b¶ng 1 C¸c th«ng sè cña trôc sau xe ®o tiªu chuÈn B¶ng 1 p Grou trôc . thêi tiÕt. theo dâi chuyÓn vÞ kÕ cho tíi khi ®é vâng æn ®Þnh. b¸nh ®«i víi khe hë t«Ý Gro thiÓu G G gi÷a hai b¸nh ®«i lµ 5cm. khíp quay vµ møc ®é tr¬n nh¹y cña cÇn ®o (xem tham kh¶o biÓu mÉu sè 2 – phôup lôc) up up r lµ 2-1-5. ®Æt ®Çu ®o cña cÇn tú lªn mÆt ®|êng ë gia khe hë cña cÆp b¸nh ®«i trôc sau xe ®o.Träng l|îng ChØ tiªu Grou p . Tr×nh tù ®o ®é vâng cña mÆt ®|êng: − Cho xe ®o tiÕn vµo vÞ trÝ ®o vâng. theo dâi kim chuyÓn vÞ kÕ cho tíi khi ®é vâng æn ®Þnh (trong 10 gi©y kim kh«ng chuyÓn up p roup qu¸ 0. HiÖu sè cña hai sè ®äc ë chuyÓn vÞ kÕ p p p Grou nh©n víi tû lÖ sè chuyÒn cña cÇn ®oou sè ®é vâng ®µn håi cña mÆt ®|êngou Gr lµ trÞ Gr t¹i ®iÓm ®o (Ii). Tr|íc mçi ca lµm viÖc ph¶i kiÓm tra ®é chÝnh x¸c GroucÇn ®o b»ng c¸ch ®èi chiÕu kÕt qu¶rou vÞ th¼ng ®øng trùc tiÕp ë mòi ®oou G ®o chuyÓn Gr cña víi kÕt qu¶ ®o ®|îc ë chuyÓn vÞ th¼ng ®øng ë cuèi c¸nh tay ®ßn phÝa sau cña cÇn ®o (cã xÐt ®Õn tû lÖ c¸c c¸nh tay ®ßn cÇn ®o).5m/gi©y ®Õn khi trôc sau cña b¸nh xe c¸ch ®iÓm ®o Ýt nhÊt 5 mÐt: gâ nhÑ trªn thanh cÇn ®Ó kiªm tra ®é nhËy chuyÓn vÞ kÕ.0lmm) th× ghi giÊu sè ®äcou®Çu ë chuyÓn vÞ kÕ (i0) G Gr ban Gro dÞch − Cho xe ®o ch¹y chËm lªn phÝa tr|íc víi tèc ®é kho¶ng 0. 2-1-4. ChuÈn bÞ cÇn ®o vâng: Dïng cÇn ®o vâng kiÓu Benkelman chiÒu dµi tõ gèi tùa phÝa p p p tr|íc ®Õn mòi ®o Ýt nhÊt lµ 2.2 daN/cm2 th|êng xuyªn ®o kiÓm tra. §iÓm thø nhÊt vµ ®iÓm ®o thø 20 nªn lÊy trïng vµo mÆt c¾t lý tr×nh (cét Km hoÆc c¸c cäc cã ®¬n vÞ tr¨m mÐt . kh«ng bÞ thay ®æi vÞ trÝ vµ gi÷ nguyªn oup Grou kh«ng thay ®æi trong suèt Grtr×nh ®o vâng mÆt ®|êng (ph¶i cã b¹t cheou Gr t¶i träng qu¸ ®Ó vËt chÊt t¶i kh«ng bÞ n|íc m|a thÊm |ít).Grou p Grou p Grou p TiÕn hµnh ®¸nh dÊu s¬n vµo c¸c vÞ trÝ cÇn ®o. ghi lÊy sè ®äc cuèi ë chuyÓn vÞ kÕ (i5). ro ChuÈn bÞ xe ®o: Xe ®o vâng cã trôc sau otrôc ®¬n.13 S b (cm) TÝnh ¸p lùc b¸nh xe xuèng mÆt ®|êng pb: pb = Grou p Grou p p p Trong ®ã: Q lµ träng l|îng trôc sau cña xe do (x¸c ®Þnh c©n trôc sau xe ®o: daN) oup Grou Grou Gr 2-2.

D xem môc 2.Grou p Grou p Grou p tr¹ng mÆt ®|êng t¹i ®iÓm ®o vµo mÉu biÓu thÝ nghiÖm (xem mÉu biÕu sè 3 . (Tham kh¶o tiªu p p chuÈn phô lôc II). Ph¶i lo¹i bá c¸c sai sè th« ra khái tËp hîp c¸c gi¸ trÞ thu thËp ®|îc trªn tõng ®o¹n b»ng c¸c tiªu chuÈn lo¹i trõ quan s¸t cùc trÞ cña lý thuyÕt x¸c suÊt thèng kª. Grou III. Groutr¸nh hiÖn t|îng bøc x¹ nhiÖt cña rotrêi tíi cÇn ®o vµ hiÖn t|îng cÇn Grou G mÆt u §Ó ®o bÞ lón vµo mÆt ®|êng nhùa ë nhiÖt ®é cao g©y ¶nh h|ëng tíi kÕt qu¶ ®o. Kh«ng ®o t¹i c¸c ®iÓm qu¸ xÊu (cao su. roup nhiÖt kÕ ®o nhiÖt ®é cñaGroup hè. mïa ®o bÊt lîi vµ nhiÖt ®é cña mÆt p p p ®|êng khi ®o: Groqu HÖ sè hiÖu chØnh t¶i kÕt qu¶ ®o theo c¸c th«ng so trôc sau xe do vâng vÒ kÕtou Grou Gr K qu¶ cña trôc sau xe « t« tiªu chuÈn: Kq = pb Db1. ®îi chõng vµi phót. X¸c ®Þnh ®é vâng ®Æc tr|ng vµ nghiÖm Group . (cã thÓ tham kh¶o nghiªn cøu cña ®Ò tµi KC10-05 . c¸c ®iÓm nµy thi l¹i ®ª xö lý cao su. nøt v.Lt G . ph¶i ®o nhiÖt ®é kh«ng khÝ vµ nhiÖt ®é mÆt ®|êng.HÖ sè hiÖu chØnh ®é vâng vÒ mïa bÊt up rou-pHÖ sè hiÖu chØnh ®é vâng ë nhiÖt ro vÒ nhiªt ®é tÝnh to¸n [Ttt 0 C] Group G Kt G ®é ®o KÕt qu¶ chuyÓn ®æi ®é vâng ë nhiÖt ®ß do vÒ ®é vâng ë nhiÖt ®é tÝnh to¸n (Ltt) ®|îc ghi vµo mÉu biÓu sè 4 . §ång thêi chó ý b¶o ®¶m an toµn trong qu¸ tr×nh ®o. Db. kh«ng ®¹i diÖn cho khu vùc cÇn p p p ®o ®é vâng. Ph¶i tæ chøc ch½n ®|êng trong khi ®o b»ng c¸c ba-ri-e cã treo biÓn b¸o.5 lîi nhÊt trong n¨m: Km. oup nhiÖt ®é mÆt ®|êng chØ yªu cÇuoup G trong Gr ViÖc ®o Gr thùc hiÖn ®èi víi ®|êng cã líp mÆt phñ nhùa > 5 cm.l. Chó ý: Tr¸nh kh«ng ®Ó vÞ trÝ ®o bÞ bãng cña xe «t« hay vËt g× lµm ¶nh h|ëng ®Õn kÕt qu¶ 2-2-3. up Grou lo¹i trõ quan s¸t cùc trÞ -m« ®un rohåi ®Æc tr|ng cho mçi ®o¹n ®|êng thÝou G ®µn Gr 3-2. Khi kh«ng cã ®iÒu kiÖn theo dâi quy luËt thay ®æi ®é vâng theo mïa vµ nhiÖt ®é.Kmro.Xö 3-1.5 pb.5/q.. C¸c thµnh viªn tham gia do ®¹c kÓ c¶ l¸i p xe ®Òu oup ph¶i ®|îc huÊn luyÖn kü nghiÖproup Grlý kÕt qu¶ ®o vâng G vô ®o. chê cho ®Õn khi nhiÖt ®éoup chÊt láng trong G − Dïng Gr 0 kh«ng thay ®æi th× ghi trÞ sè nhiÖt ®é ®o (T C). §é vâng tÝnh to¸n t¹i vÞ trÝ thö nghiÖm thø (i) ®¹i diÖn cho mÆt c¾t ngang cña mÆt p p p thøc: ®|êng Grou (Litt) ®|îc x¸c ®Þnh theo=c«ng. æ gµ). ®|îc phÐp sö dông hÖ sè chuyÓn ®æi mïa (km) vµ chuyÓn ®æi nhiÖt (Kt) tõ c¸c p oup tr¾c ®· ®|îc tiÕn hµnh ë ®ÞaGroucho c¸c con ®|êng cã c¸c ®iÒuGroup ph|¬ng kiÖn Gr quan t|¬ng tù. roupsuèt thêi gian ®o vâng däc tuyÕn.phô lôc).§é vâng cña mÆt ®|êng ®o ®|îc t¹i vÞ trÝ thö nghiÖm thø i (mm) khi ch|a xÐt ®Õn c¸c yÕu tè ¶nh h|ëng cña t¶i träng xe ®o. kho¶ng l giê mét lÇn.phô lôc I). 2-2-2. Sau khi ®· x¸c ®Þnh ®|îc ®é vâng tÝnh to¸n cña c¸c ®iÓm do (L. Xö lý kÕt qu¶ ®o vâng 3-1-1.Kt u Grou Litt Kq Trong ®ã: LI . C¸ch ®o nh| sau: − Dïng bóa vµ ®ôc nhän t¹o thµnh mét hè nhá ®|êng kÝnh kho¶ng 7 mm s©u chõng 45mm ë mÆt ®|êng gÇn vÞ trÝ − §æ nöa hè n|íc hay Glyxerin. p.v. 3-1-2.D1.phô lôc. §o nhiÖt ®é mÆt ®|êng: §Ó hiÖu chØnh c¸c kÕt qu¶ ®o vâng vÒ nhiÖt ®é tÝnh to¸n sau nµy. kh«ng nªn ®o vâng vµo kho¶ng thêi gian nhiÖt ®é mÆt ®|êng lín h¬n 400C..t).

Grou 3-2-1.693 p p K HÖ vµo cÊp Gro-u sè suÊt b¶o ®¶m lÊy tuú thuécGrouh¹ng ®|êng: p p p Trong Grou¸p ®ã: b¸nh xe tiªu chuÈn xuèngG ®|êng (daN/cm2).§|êng cÊp II.l) nghiÖm thø L Ltb = 1 ∑ (L ) itt n Grou Grou p δ. .1.x«ng (µ = 0.§|êng cÊp IV.§é vâng tÝnh to¸n t¹i vÞ trÝ thö Grou i (xem 3. µ .64.§|êng cÊp III K .2.3: . ro qu¶ roup Ldt (daN / cm ) roup G G Grou Grou Grou p Grou Grou Grou p Grou Grou Grou p p p p p p p Group . ®|êng cÊp I. .l.0. ®|êng trôc chÝnh hoµn thµnh cña ®« thÞ K .§é lÖch b×nh ph|¬ng trung b×nh cña ®o¹n thö nghiÖm (mm): δ= 1 2 ∑ (Litt − Ltb ) 1+ n .§|êng kÝnh t|¬ng ®|¬ng cña diÖn tÝch vÖt b¸nh xe tiªu chuÈn (cm): D = 33 cm. ®|êng phè cña ®« thÞ K = l. p = 6 daN/cm2) Grou Plùc mÆt G D . r TrÞ sè m« ®un ®µn håi ®Æc tr|ng cña tõng ®o¹n ®|êng thö nghiÖm (Edh) x¸cGr ®Þnh theo c«ng thøc sau: 2 qD(1 − µ ) 2 E dh = 0.3): L u §é rodt -p vâng ®µn håi ®Æc tr|ng lÊy theo kÕtup tÝnh ë §iÒu 3-2. p Grou p Grou p TrÞ sè ®é vâng ®µn håi ®Æc tr|ng (Ldt) cña tõng ®o¹n ®|êng thö nghiÖm ®|îc tÝnh theo c«ng thøc: Ldt= Ltb + Kδ p p up Trong ®ã Grotb .04: p p oup G ou Grou 3-2-2.HÖ sè poat .l. ®|êng chÝnh khu vùc cña ®« thÞ K = l.§é vâng trung b×nh cña ®o¹n thö nghiÖm (mm): Grou Grou L p up n Groitt .§|êng cao tèc.

p p Grou Grou p p Grou Míi 5 cm BTN n¨m 1997 T¨ng c|êng 7cm BTNΦ n¨m 1990 18cm TNNΦ n¨m 1985 15cm TNNΦ n¨m 1976 22 cm ®¸ héc Grou Grou Grou Grou Grou Grou p KÕt cÊu ¸o ®|êng Líp ®Êt nÒn trªn cïng L|u l|îng xe tÝnh to¸n (xe/ngµy/®ªm) VÞ trÝ ®iÓm ®o t¹i tr¹m quan tr¾c 7cm BTN Φ 15cm Maka®am 22cm ®¸ x« bå A sÐt nÆng 1000 Grou p Cò 5cm BTN min n¨m 1979 15cm TNN “ 22 cm ®¸ héc “ ¸ sÐt p p Grou p Grou p Grou Grou p p Grou p Grou 3 500 200 p Ph©n ®o¹n cuèi cïng Km32 + 07m 1.MÆt .5m R·nh tho¸t n|íc tèt x©y ®¸ héc 1 p Grou 1.VÕt nøt .5m 10.Tèt ..H»n vÖt b¸nh xe .2m(T ) 1 2 Km44 + 00m 1.R·nh ph¶i Lo¹i h×nh mÆt ®|êng theo ®iÒu kiÖn g©y Èm Tr¹ng th¸i mÆt ®|êng .Bong bËt .0m 1.5m Grou 2 p 7.Lóc côc bé .Tr|ît ngang .Vì g·y p Grou Grou Grou p 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 1.5m Tho¸t n|íc kÐm p 0.5m 1.R·nh tr¸i .LÒ ph¶i Tho¸t n|íc . Grou p ……….Grou p Grou p Grou Grou Grou Grou ++ ++ ++ p MÉu biÓu sè 0 1 (vÝ dô phËn ®o¹n tuyÕn cÇn ®¸nh gi¸ søc chÞu t¶i) Kil«mÐt MÆt c¾t ngang .5m 7.2m(F ) 4 Km54 + 05m 1.7m R·nh tho¸t n|íc kÐm … Hå n|íc… 3 p 1 p ……………….LÒ tr¸i .0m 0.2m(F ) 5 6 p MÉu biÓu sè 0 2 (kiÓm tra thiÕt bÞ ®« ®é vâng ®µn håi b»ng cÇn benkelman) Tªn ®|êng Tªn ®o¹n Tõ cét mèc km C¬ quan thùc hiÖn Ng|êi thùc hiÖn p Grou Ngµy thÝ nghiÖm CÇn ®o vâng TØnh p §Õn Km Grou p p Group .

Ng|êi ®o:………………………………………… §o theo h|íng lý tr×nh t¨ng/gi¶m HÖ sè chuyÓn ®æi t¶i träng trôc xe ®o Kq = p Grou p Group .§o b¸nh xe bªn ph¶i Tû sè truyÒn cña Kc = A B KiÓm tra sai sè cña cÇn ®o ®¹t yªu cÇu quy ®Þnh KiÓm tra träng l|îng trôc xe ®o VËt chÊt t¶i KiÓm tra vËt chÊt t¶i ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu quy ®Þnh p p Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p p Grou p Grou Grou Grou p p Grou p Grou Grou Grou p v p V V KiÓm tra vËt chÊt t¶i ®¶m b¶o ®èi xøng vµ c©n b»ng §o l|îng trôc xe ®o t¹i tr¹m c©n xe Q = Tªn tr¹m c©n p p §o träng l|îng trôc xe b»ng kÝch thuû lùc Sè ®äc trªn ®ång hå ®o cña kÝch p= daN/cm2 L= cm a= cm ¸p lùc cña kÝch khi tiªu ®Þnh * f= daN/cm2 øng víi träng l|îng q = daN 2 pq-(L − a ) (daN ) Träng l|îng trôc xe ®o Q = fL §o vÖt b¸nh St TÝnh ®|êng kÝnh vÖt b¸nh t|¬ng cña xe ®o Db = 1.13 S b (cm) p p p r p G¸p ou xe xuèng mÆt ®|êng P TÝnh lùc b¸nh KiÓm tra ¸p lùc h¬i trong lèp xe b Pb Grou = Q/2S b p p V Grou Grou p Gr MÉu biÓu 03 (Sè liÖu ®o ®é vâng ®µn håi b»ng cÇn Benkelman) tæng sè tê oup p p Tªn ®|êng:……………………………………Tê sè : VÞ trÝ ®o: …………………………………….Grou Grou Grou p Grou Grou Grou p Grou Grou D KC p p p p CÇn ®o vâng A B C CÇn 1..TØnh C¬ quan thùc hiÖn:……………………………….§o b¸nh xe bªn tr¸i CÇn 2..

i0 vµ i5 vµ ≥ 5m .Grou Km + p Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p Nh.Km hÖ sè chuyÓn ®æi ®é vâng vÒ mïa bÊt lîi nhÊt .It hoÆc If = Kc x Kp x Km (i0-i5) . §é m ®|êng Grou Grou Grou Nh. §é m ®|êng Mùc n|íc hai bªn ®|êng Cao cÊp /trung b×nh HÖ sè Km: i5 it Lmax p Tû sè truyÒn cña cÇn 1 ®o b¸nh xe tr¸i Kc = Tû sè truyÒn cña cÇn 2 ®o b¸nh xe ph¶i Kc Kho¶ng c¸ch tõ tim xe ®o tíi tim Giê ®|êng ®o Thêi tiÕt TÝnh tr¹ng MÆt ®|êng KÕt luËn: Lo¹i h×nh nÒn mÆt ®|êng theo ®iÒu kiÖn g©y Èm I/II/III B¸nh xe i0 i5 it B¸nh xe i0 tr¸i ph¶i Grou Grou Grou Grou Grou Grou p p Mùc n|íc hai bªn ®|êng Cao cÊp /trung b×nh HÖ sè Km: i5 it Lmax p p p p Km + Kho¶ng c¸ch tõ tim xe ®o tíi tim Giê ®|êng ®o Thêi tiÕt TÝnh tr¹ng MÆt ®|êng KÕt luËn: Lo¹i h×nh nÒn mÆt ®|êng theo ®iÒu kiÖn g©y Èm I/II/III B¸nh xe i0 i5 it B¸nh xe i0 tr¸i ph¶i p p Grou Grou Grou Grou p Km + Kho¶ng c¸ch tõ tim xe ®o tíi tim Giê ®|êng ®o Thêi tiÕt TÝnh tr¹ng MÆt ®|êng KÕt luËn: Lo¹i h×nh nÒn mÆt ®|êng theo ®iÒu kiÖn g©y Èm I/II/III B¸nh xe i0 i5 it B¸nh xe i0 tr¸i ph¶i p p Nh. §é m ®|êng Mùc n|íc hai bªn ®|êng Cao cÊp /trung b×nh HÖ sè Km: i5 it Lmax p p p up Grochó: Ghi Grou p .Lmax gi¸ trÞ max cña It vµ If p o p Grkhi u xe ®o di chuyÓn c¸ch xa vÞ trÝ ®o 0mou Gr sè ®äc ë thiªn ph©n kÕ b¸nh Grou Grou p Grou M« ®uyn ®µn håi Edt (kg/cm2) p MÉu biÓu sè 0 4 (ChuyÓn ®æi ®é vâng ë nhiÖt ®é vâng ë nhiÖt ®é tÝnh to¸n) vÞ trÝ thö nghiÖm p Grou L max (mm) ®é vâng ®µn håi lín nhÊt cña lµn Ph¶i Tr¸i T Lmax T Lttmax (0C) (mm) (mm) (0C) p §é vâng ®µn håi Lmax (mm) Ldt (mm) Lttmax (mm) Grou p Group . §é m ®|êng p p p Mùc n|íc hai bªn ®|êng Cao cÊp /trung b×nh HÖ sè Km: i5 it Lmax p Km + Kho¶ng c¸ch tõ tim xe ®o tíi tim Giê ®|êng ®o Thêi tiÕt TÝnh tr¹ng MÆt ®|êng KÕt luËn: Lo¹i h×nh nÒn mÆt ®|êng theo ®iÒu kiÖn g©y Èm I/II/III B¸nh xe i0 i5 it B¸nh xe i0 tr¸i ph¶i Nh.

Chän vÞ trÝ ®o: TiÕn hµnh ®o vâng t¹i c¸c vÞ trÝ ®¹i diÖn cho c¸c lo¹i kÕt cÊu nÒn mÆt ®|êng. tæng®é cña nãou G h×nh trßn ®|êng kÝnh l0 kª to¹ hîpGr (liªn hÖ víi vËt chän) ph¶i ®|îc chØ râ d|íi d¹ng ph©n sè. Thêi gian ®o: C«ng viÖc nµy ®|îc tiÕn hµnh trong nhiÒu n¨m. ph¶i chó ý nghiªm ngÆt viÖc ®Æt b¸nh xe cña « t« thÝ nghiÖm trong ph¹m vi vßng trßn ®· ®|îc v¹ch b»ng s¬n trªn mÆt ®|êng. Mçi th¸ng. Mçi vÞ trÝ ®¹i diÖn chän kho¶ng 20 ®iÓm ®o. hÖ sè chuyÓn ®æi mïa (km) chuyÓn ®æi nhiÖt (kt) cña ®|êng. tö sè lµ lý tr×nh cña ®iÓm ®o. vµo buæi s¸ng vµ lóc mÆt trêiupnhiÖt ®é cao nhÊt (kho¶ng 1-2 giêoup cã p Grou Gro Gr chiÒu). Gr cã Khi G cè ®Þnh Grou 1-1. mÉu sè lµ kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®o tíi mÐp mÆt ®|êng vÒ phÝa ph¶i (F) hay tr¸i (T) cña ®|êng. d|íi d¹ngrou trong biÓu thèngcm. ®o vµo cïng mét ngµy. C¸c vi trÝ ®¹i diÖn nªn chän thËt gÇn nh÷ng vËt chuÈn cè ®Þnh ®Ó dÔ thÊy nh| c¸c cét Kil«mÐt hay biÓn chØ dÉn trªn ®|êng.chuÈn ®·s¸ng. HÖ Sè CHUYÓN §æI MïA Vµ CHUYÓN §æI NHIÖT CñA MÆT §¦êNG p p ou®iÒu kiÖn lËp c¸c vÞ trÝ quan tr¾c roup 1. lo¹i h×nh kh« Èm cña nÒn ®|êng. p cã mÇu GrouchÞu n|íc. Grou Grou B¶ng 3 STT Tªn ®Þa ph|¬ng Thêi gian bÊt lîi STT Tªn ®Þa ph|¬ng Thêi gian bÊt Group . p p up 1-4. 1-3. Khi kh«ng cã diÒu kiÖn lËp c¸c vÞ trÝ quan tr¾c cè ®Þnh 2-1. Chän mïa bÊt lîi nhÊt: Cã thÓ lÊy mïa bÊt lîi nhÊt trong n¨m cña ®|êng ë c¸c ®Þa p p p ph|¬ng Grou theo b¶ng 3.Grou Km + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + p Grou Grou Grou Grou Grou p Grou Grou Grou Grou Grou p Grou Grou Grou Grou p p p p p p p p p p p p PHô LôC 1 X¸C §ÞNH MïA BÊT LîI NHÊT. 1-2. §¸nh dÊu c¸c ®iÓm ®o b»ng s¬n chÞu mµi p p mßn. Trong qu¸ tr×nh thö nghiÖm t¹i c¸c ®iÓm ®o. rolý kÕt qu¶ sau khi ®o: dïng ph|¬ng ph¸p ph©n tÝch thèng kª c¸c sè liÖu ®o Gro vâng G Xö u Grou sÏ x¸c ®Þnh ®|îc mïa bÊt lîi nhÊt trong n¨m. Thao t¸c ®o: C¸ch ®o vâng ë nh÷ng ®iÓm quan tr¾c cè ®inh còng t|¬ng tù nh| ë ®iÓm ®o däc tuyÕn kÓ c¶ ®o nhiÖt ®é mÆt ®|êng lóc thö nghiÖm. 2.

5 6.12 10.10 6.10 6.12 10.9 10-1 2. HÖ sè p kh¶o kÕt p uchuyÓn ®æi nhiÖt ®é (K ): ThamGrouqu¶ nghiªn cøu cña ®Ò tµi KC 10.18 1. HÖ sè chuyÓn ®æi mïa cã thÓ tham kh¶o nh| d|íi ®©y: + Víi nÒn chÕ rouplo¹i h×nh kÕt cÊu TCNmÆt ®|êng h¹nchÞup dông cña c¸c nguån ©y Èm.11 6.9 6-9 6. ®Ó chuyÓn ®æi vâng ë nhiÖt ®é ®oou Gr cho (T0C) vÒ nhiÖt ®é tÝnh to¸n ë 300C theo c«ng thøc thùc nghiÖm sau: Kt = 1 ⎞ ⎛T A⎜ − 1⎟ + 1 ⎝ 30 ⎠ Grou p Grou p Grou p Group .11 9.9 6.11 6.11 9.l).Thu §«ng Xu©n HÌ.9 6.11 6.Grou (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 p nhÊt trong n¨m (th¸ng) (3) 6 ®Õn 9 6.9 6.9 5. + Víi lo¹i h×nh kÕt cÊu nÒn mÆt ®|êng chÞu t¸c ®éng cña c¸c nguån ¬©y Èm thay ®æip theo mïa .9 6.9 6.14 1.Thu §«ng Grou p Th¸ng ®o 2.10 6.9 7.10 6.05 p Gro®|êng ®ã líp mÆt sö dôngt nhùa dÇy ®Õn 10cm.12 10 10.10 6.00 1.1 10.10 6. Gr nh| thÓ lÊy B¶ng 4 T×nh tr¹ng bÒ mÆt cña ®|êng MÆt ®|êng kÝn kh«ng bÞ r¹n nøt MÆt ®|êng ®· r¹n nøt bÞ thÊm n|íc Grou p Mïa ®o Xu©n HÌ. ®é vâng cña kÕt cÊu ¸o ®|êng sÏ kh«ng phô thuéc vµo ®é Èm vµ chØ phô thuéc vµo nhiÖt ®é (Km .nh|oup rou t¸c ®éng cña nguån g©y Èm nh|ng G lo¹i I quy ®Þnh ë 22 Gr 211-93 G hoÆc t¸c kh«ng thay ®æi theo mïa.12 6.06 1.9 6.9 10-1 HÖ sè km 1.10 p Grou Grou Grou Grou (2) Cao B»ng L¹ng S¬n Hµ Giang Sa Pa Lai Ch©u §iÖn Biªn S¬n La Th¸i Nguyªn Mãng C¸i Hoµng Sa HuÕ §¸ N½ng Qu¶ng Ng·i Quy Nh¬n Tuy Hoµ Nha Trang Phan ThiÕt Vòng Tµu TP Hå ChÝ Minh p p Grou Grou Grou Grou p p p p p p p p p p 2-2.9 6.11 6.10 6.5 6.10 Grou Grou Grou Grou Grou (4) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 29 30 31 32 33 34 35 36 37 p (5) Tam §¶o Phó Thä B¾c Giang Hµ Néi Hßn Gai Phó LiÔn Thanh Ho¸ Vinh §ång Hìi Sãc Tr¨ng CÇn Th¬ Phó Quèc Cµ Mau R¹ch Gi¸ DÇu TiÕng §µ L¹t Bu«n Ma Thuét Pl©y Cu Grou lîi nhÊt trong n¨m (th¸ng) (6) 5.00 1.11 6.47 Grou p 2-3.lo¹i h×nh kÕt cÊu nÒn mÆt ®|êng theo ®iÒu kiÖn g©y Èm II hoÆc IIIoup up Grou quy ®Þnh ë 22 TCN 211-93 cã Grotheo b¶ng 4.12 6.9 6.

xn thµnh d·y xlGx2≤ .35. Bª t«ng nhùa chÆt cã bét ®¸ lÊy A .30 p p p Víi A nhùa Grou tuú thuéc vµo tÝnh æn ®Þnh nhiÖt cña bÒ dÇy líp sö dông nhùa.35...HÖ sè chuyÓn ®æi ®é vâng ë nhiÖt ®é tÝnh p Grou0 Gro K T →10 K 30→10 Grou Grou Grou Grou p to¸n 300C vÒ 100C. Bª t«ng Grou Grou chÆt cã bét ®¸ lÊy A = 0. cã thÓ tham kh¶o ®å thÞ p ®Þnh hÖ sè hiÖu chØnh ®é vâng ë nhiÖt ®é ®o (T0C) vÒ nhiÖt ®é tÝnh to¸n ë x¸c 0 ou quy tr×nh 22TCN 211-93 ®Ó hiÖurchØnh p vâng vÒ nhiÖt ®é tÝnh to¸n ëGroup 300C 10 Gr c cña G ou ®é theo c«ng thøc sau: p Trong Grou ®ã: Grou Grou Grou p Kt = K T →10 ..HÖ sè chuyÓn ®æi ®é vâng cña tÇng mÆt sö dông bi tim ë nhiÖt ®é 0C vÒ 100C (ch÷ sè trªn c¸c ®|êng cong phÝa trªn cña to¸n ®å chØ bÒ dÇy tæng céng cña tÇng mÆt sö dông bi tum khi thö nghiÖm cÇn ®o vâng Benkelman trªn c¸c ®|êng cong phÝa d|íi khi thö nghiÖm b»ng kÝch tÊm Ðp). (tra biÓu ®å h×nh p u 2) p p H×nh1 ..Grou p Grou p Grou p Víi A tuú thuéc vµo tÝnh æn ®Þnh nhiÖt cña bÒ dÇy líp sö dông nhùa. x2..GrtÝnhup l|îng G u c¸c th× . xn.mua) Cho d·y (n) quan s¸t ®|îc gi¶ thiÕt cã ph©n phèi tu©n theo quy luËt chuÈn: xl..up rotrÞ trung b×nhl cña d·y ro G Grou + TÝnh gi¸ x= 1 n ∑ ( xi ) n n=1 B|íc 2: TÝnhp l|îng so s¸nh o ®¹i rongꮹi kl gi¸ trÞ quan s¸t lín nhÊt. x3. bª t«ng nhùa kh«ng cã bét ®¸ hoÆc líp ®¸ d¨m thÊm nhËp nhùa lÊy A = 0.30. Tr|êng hîp tÇng mÆt sö dông nhùa bi tum cã bÒ dÇy lín h¬n l0 cm.0. bª t«ng nhùa kh«ng cã bét ®¸ hoÆc líp ®¸ thÊm nhËp nhùa lÊy A = 0.HÖ sè chuyÓn ®æi ®é vâng ë nhiÖt ®é (T C) vÕ 100C K 30→10 . §Ó xÐt viÖc lo¹i trõ (k) quan s¸t cùc trÞ ra khái d·y thèng kª cµn tiÕn hµnh theo quy t¾c sau: B|íc l: ≤ ≤ xn + X¾p l¹i d·yp p u quan s¸t x . Grou Grou p p p p p Phô lôc II quan p Tiªu chuÈn lo¹i trõ c¸coup s¸t cùc trÞ p Grou Gr Grou (Tiªu chuÈn tuten..Khi nghi Grou p Group . x2 .

0. 0. 0.63. 1.59.80.23. l. 0. 0. l.59: l. 1. 1.05. sau khi ®· t¸ch (kl) quan roup i p ) p G xu ∑ (xr−o ) n ∑ (x i =1 − xk 2 tb 2 2 i p Gr i − k 2 +1 ∑ (x ) i n n − k2 lµ trung b×nh sè häc cña (n-k2) oup cßn l¹i.58. sau khi ®· t¸ch (k2) quanoup quan s¸t Gr s¸t nhá nhÊt ra − Khi nghi ngê võa cã kl gi¸ trÞ lín nhÊt võa cã k2 gi¸ trÞ nhá nhÊt.o8. 0. 2. 0. 1.28.28.57. 0.th× tÝnh ®¹i l|îng: p Grou p o∑ Gr= u Víi x k n − k1 n − k1 Lk = i = k 2 +1 n (x − x ∑Gro)up 2 i k Grou p ∑ (x i =1 1 −x ) 2 n − (k1 + k 2 ) i = k 2 +1 ( xi ) p roup G[n-(kl+k2)] quan s¸t cßn l¹i.65. th× tÝnh ®¹i l|îng: p Grou Víi x k 2 oup = Lk min = i = k 2 +1 n p Grou n − k1 lµ trung b×nh sè häc cña (n-kl) quan s¸t cßn l¹i. 1. 1.23.TÝnhrou G x =1. sau khi ®·Grou lµ trung b×nh sè häc cña t¸ch (kl-k2) quan s¸t cùc trÞ ra khái d·y B|íc 3: gi¸ So s¸nh c¸c gi¸ trÞ (Lkmax) (Lkmin) hoÆc (Lk) võa tÝnh víip trÞ tiªu chuÈn (Cα) ®|îc x¸c lËp up rouptÝnh s½n: rou G G Gro trong c¸c b¶ng + nÕu < Cα th× cã thÓ lo¹i bá c¸c quan s¸t cùc trÞ ®ã ra khái tËp hîp thèng kª + nÕu >(Cα th× kh«ng cã c¨n cø ®Ó lo¹i bá c¸c quan s¸t cùc trÞ ®ã ra khái d·y thèng kª VÝ dô 1: KÕt qu¶ ®o vâng cña mét ®o¹n ®|êng thu ®|îc d·y sè liÖu sau (mm): 0. 2.94. 1.73. 2.29.52.52.63.80.95: l. 0.05.Grou p Lk max = Grou n − k1 i =1 n p Grou Grou Grou Grou Gr p ∑ (x i =1 i − x ki i ) 2 2 p Grou n − k1 ∑ (x oup r− x ) G p Víi x k = 1 ∑ (x ) i =1 i G s¸t lín nhÊt ra khái d·y . 0.15. l. 0.28. ro G u Grou Grou Xem xÐt lo¹i bá c¸c sai sè th« nÕu cã X¾p l¹i d·y sè trªn: 0. p p p .94.73.28.79.17 Grou Grou Group .65. 1. 0. 1. 0.38.63. 0.79. 0.29.57 l. l.Khi nghi ngê cã k2 gi¸ trÞ quan s¸t nhá nhÊt. 0.31.95.l5. p p p 1. l.31.38.

63).63 ra khái d·y ro ®o vâng nãi trªn quan sè hiÖu G G Grou NÕu ta nghi ngê c¶ c¸c kÕt qu¶ lín nhÊt 2.28. ta cã c¬ së ®Ó lo¹i trõ p up u< c¶ hai ro tr¾c cùc trÞ 2.31.038 0. C0. k = 4 cã C0.758 = 0.05 = 0.068 0.11 Lk max = ∑ (x i =1 20 i =1 i − xk ∑ (x − x ) i ) 1.098 0.2 0.28.05 < C0.31 vµ 2.287 0.348 0.63.Mua cho tr|êng hîp k1 = 2 (®èi víi hai sè 2.63 ra khái d·y sè liÖuo G Gr hîp l¹i.388 0.10 = 0.27 0.28 0.31 vµ 2.10.062 Grou p 0.31 vµ 2.404 0.082 0.02 i p Grou Lk max = ∑ (x i =1 20 i =1 − x k1 i ∑ (x −x p 0.555 0.186 0.Mua cho tr|êng hîp kl = 2 (®èi víi hai sè 2.038 0.526 0.208 0.298 p Grou Grou 0.068 p 0.63 vµ nhá nhÊt 0.095 0.530.10. Nh| vËy Lk < C0.326 0.212 0. 2.02 0.578 0.31. B¶ng 5 Gi¸ trÞ tiªu chuÈn Cα n p Grou k Gi¸ trÞ tiªu chuÈn C øng víi møc ®é gi¸ trÞ α = 0.128 0. ®i r¾c 0. 2. Nh| vËy Lkmax p C0.104 Group .103 0.011 0.484.299.49 0.448 0.05< C0.051 0. C0.851p Grou 2 p = 6. 2.435 = 6758 Grou ) 2 ) 2 = 2936 p Tra b¶ng cã C0.098 0.28.10 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Grou Grou 1 0.148 0.2 0.38.056 0. ¸p dông tiªu chuÈn Tuten .416 Grou Grou p 8 9 Grou 10 p p p 0.10 = 0. 0.6 2 0.159 0.38 cña d·y trªn th× cã c¨n cø thÓ lo¹i chóng ®|îc kh«ng? ¸p dông tiªu chuÈn Tuten.38) cã: Grou p 20 − 2 xk1 = ∑ (x ) i =1 i 20 − 2 Grou 2 p Grou Grou p p Grou n + (2 + 2 ) = 1.091 0.339.126 0.248 0.134 0.003 0.31 vµ 2.274 Tra b¶ng víi p = 20.074 0.Grou Grou p Grou Grou p Grou Grou Grou p Ta nghi ngê c¸c kÕt qu¶ lín nhÊt 2. k2 =2 (®èi víi hai sè 0.361 0. Tæng up p un rotíi kÕt luËn: cã thÓ lo¹i c¶ 4 quan Grou0.24 0. ®o vâng nªu trªn.17 0.63) cã p 20 − 2 i =1 x k1 = ∑ (x ) i p p 20 − 2 20 − 2 = 1. 0.15 p 0. VËy cã thÓ lo¹i nã ®|îc kh«ng? (Khi lËp tr×nh m¸y tÝnh chØ nªn nghi ngê mét sè lín nhÊt).05 = 0.

766 0.516 0.098 0.216 0.152 0.427 0.165 0.631 0.14 0.235 40 0.408 0.556 0.172 0.259 0.462 0.364 0.489 0.108 0.051 0.342 0.174 0.642 0.097 0.418 0.611 0.302 0.55 0.10 k n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 0.088 0.456 0.168 0.383 0.183 35 0.73 0.637 0.42 0.307 0.599 0.213 0.055 0.129 0.146 0.10 hoÆc α = 0.384 0.076 0.277 0. v.412 0.018 0.124 0.0624 0.562 p 0.339 0.3 0.197 0.672 0.328 0.535 0.722 0.556 0.702 0.079 0.586 0.054 12 0.489 0.696 0.586 0.022 9 0.424 0.622 0.554 0.35 0.648 0.488 0.646 0.06 14 0.055 17 0.0608 0.066 25 0.518 p p 0.154 0.365 0.042 13 0.588 0.374 0.209 0.724 0.41 0.82 0.003 4 0.05.Grou 15 16 17 18 19 20 25 30 35 40 45 50 p 0.451 0.26 0.24 0.22 0.32 50 0.098 0.354 0.062 19 0.251 0.45 0.294 0.2 0.417 0.398 0.421 0.184 0.382 0.337 0.792 0.124 0.45 0.54 0.411 0.327 0.064 0.673 0.181 0.51 0.115 0.378 0.032 8 0.222 0.826 0.219 0.0233 0.517 0.35 0.162 0.073 0.588 0.11 0.49 0.126 30 0.812 0.41 p Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou 0.53 0.282 0.203 0.0125 0.262 0.001 5 0.744 0.28 45 0.472 0.458 0.38 Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p p Ghi chó: ý nghÜa cña møc ®é gi¸ trÞ tiªu chuÈnα = 0.159 0.41 0.086 0. B¶ng 5 (tiÕp) Gi¸ trÞ tiªu chuÈn C øng víi møc ®é gi¸ trÞ α = 0.085 0.07 0.322 0.359 0.238 0.384 0.082 0.1 0.342 0.115 0.478 0.v… nÕu gi¶ thuyÕt ®ã lµ ®óng.436 0.322 0.477 0.762 0.106 0.447 0.14 0.066 16 0.184 0.343 0.236 0.276 0.116 0.296 0.696 0.224 0.372 0.199 0.236 0.176 0.575 0.297 0.24 0.356 p p p p p p p p p p p p p p p p p p Phô lôc oup p p r III Grou G®Þnh c¸c ph©n ®o¹n kÕt qu¶ Grou Ph|¬ng ph¸p hiÖu sè céng dån ®Ó ®o vâng Group .618 0.523 0.454 0.074 20 0.458 0.299 0.305 0.378 0.614 Grou 0.25 0.372 0.264 0.104 0.496 0.283 0.15 0.27 0.01 7 0.122 0.676 0.442 Grou 0.387 0.377 0.08 0.334 0.245 0.376 0.092 0.018 6 0.338 0.125 0.099 0.594 0.034 11 0.802 0.554 0.312 0.316 0.154 0.142 0.194 0.212 0.15 0.099 0.251 0.0484 0.21 0.506 0.802 0.523 0.045 10 0.13 0.273 0.673 0.499 0.196 0.05 15 0.273 0.v… lµ x¸c suÊt lo¹i bá gi¶ thuyÕt b»ng 10% hoÆc 5% v.125 0.072 18 0.468 0.276 0.588 0.31 0.144 0.136 0.447 0.482 0.158 0.316 0.326 0.648 0.639 0.086 0.41 0.337 0.262 0.363 0.414 0.533 0.376 0.188 0.661 0.094 0.84 p Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p 0.194 0.732 0.688 0.784 0.

ng|êi ta cã thÓ chØ c¨n cø vµo ®å thÞ ®o vâng däc tuyÕn ®Ó ph©n ®Þnh c¸c do¹n qua mét sè ph|¬ng ph¸p. Ngoµi ra cã thÓ dïng o luü" G G ¸p dông trong tr|êng hîp biÕn kh«ng liªn tôc gäi lµ "HiÖu sè céng dån: ®Ó ph©n ®o¹n 2/ Ph|¬ng ph¸p “HiÖu sè céng dån” Theo ph|¬ng ph¸p nµy th× biÕn sè Zx tÝnh theo c¸ch: VÏ ®å thÞ theo hµm sè cña kho¶ng c¸ch däc tuyÕn ®|êng th× c¸c biªn cña ph©n ®o¹n sÏ xÈy ra t¹i vÞ trÝ mµ c¸c ®é dèc cña p p ®å thÞ Z p Groux – x thay ®æi dÊu (xem ®å thÞ h×nh rovµ b¶ng 6) G 2. ®¸ d¨m n|íc. C¬ së cña sù ph©n p lµ sù kh¸c nhau theo däc tuyÕn cña c¸c biÕn phô thuéc nªu trªn ®|îc lÊy up ®o¹n up rou tõ hå s¬ c¸c con ®|êng hiÖn cã cña c¸c Gro qu¶n lý ®|êng vµ c¸c sè liÖu thu Gro c¬ qnan ®|îc G qua khao s¸t th¨m dß thùc tÕ ngoµi hiÖn tr|êng V× mét lý do nµo ®ã. Víi tÇng mÆt cÊp thÊp h¬n ®|êng cÊp III-IV cã líp mÆt lµ bª t«ngGr up up r nguåi r¶i o vµ Êm.Grou 1/ p Grou p Grou p §Æt vÊn ®Ò §é vâng ®µn håi cña mÆt ®|êng lµ hµm cña c¸c biÕn phô thuéc nh: lo¹i mÆt ®|êng. lo¹i h×nh vµ tr¹ng th¸i ®Êt nÒn ®|êng.. ®|êng trong xÝ nghiÖp lín. kÕt cÊu ¸o ®|êng. ®|êng cao tèc.§é vâng trung b×nh cña kho¶ng thø (i) Ln – Tæng chiÒu dµi cña tuyÕn ®|êng ph¶i ®o vâng. c¸c lo¹i mÆt ®|êng: thÊm ro nhùa. nÕu c«ng viÖc nµy kh«ng thùc hiÖn ®|îc.. 3 u Grou ⎛ n ⎜ ∑ Si n Z x = ∑ Si − ⎜ 1 ⎜ Ln 1 ⎜ ⎝ ⎞ ⎟ n ⎟ ∆x ⎟∑ i 1 ⎟ ⎠ Grou n 1 p Z x = ∑ S i − Φ ∑ ∆xi víiΦ = 1 n ∑S 1 n Grou i p Grou p Ln Trong ®ã: p p Si DiÖn tÝch thùc tÕ cña kho¶ng c¸ch thø (i) Si up Gr–oui lµ chiÒu dµi cña kho¶ng c¸ch thø (i) o= Ltb ∆xi Gr Grou Víi ∆x Ltb . lón sôt) th× còng nªn nhËp víi c¸c ph©n ®o¹n liÕn kÒ víi chóng ®Ó gi¶m bít sù phøc t¹pp ®o vâng rou kh«ng cÇn thiÕt (xem c¸c biÓu ®å roupdäc tuyÕn h×nh) roup G G G Group . nhiÖt ®é cã nh÷ng sai V× cãounhiÒu rót ng¾n kho¶ngnªn gi÷a c¸cc¸cou Grcho dï cã biÕn phô thuéc c¸ch gi÷a r G trÞ sè ®é vâng ®o ®|îc lu«n lÖch ®iÓm ®o. Víi lo¹iGrou Gr do kinh ®o¹n tÇng mÆt cÊp cao (bª t«ng nhùa chÆt) trªn c¸c tuyÕn ®|êng cÊp I-II. l|u l|îng xe ch¹y: thêi gian sö p dông up mÆt ®|êng. Bëi vËy. ®¸ gia cè chÊt kÕto nhËp G G dÝnh v« c¬ (trªn cã líp l¸ng nhùa) cã thÓ nhËp hai ph©n ®o¹n liÒn kÒ víi nhau nÕu møc chªnh lÖch vÒ ®é vâng ®µn håi gi÷a chóng kh«ng v|ît qu¸ 15%. qu¸ p GromÆt ®|êng. Theo kÕt qua ph©n ®o¹n s¬ bé nµy (h×nh 3) x¸c ®Þnh ®|îc ®é vâng ®µn håi ®Æc tr|ng cho tõng ®o¹n (Ldt) tr|íc ®ã xem xÐt ®Ó quyÕt ®Þnh cã thÓ nhËp hai hoÆc nhiÒu ph©n p p up Grovíi nhau v× lý do thi c«ng thùc tÕ vµ lý ou tÕ ®|îc hay kh«ng. Nh÷ng ph©n ®o¹n nhá h¬n 500 mÐt nÕu kh«ng ph¶i lµ nh÷ng ®o¹n qu¸ yÕu ®Æc biÖt (bÞ cao su. §¬n gi¶n nhÊt lµ b»ng m¾t ®Ó ph©n ®Þnh mét c¸ch chñp u quan n¬i nµo xÈy ra c¸c ph©n ®o¹n roup r ph|¬ng ph¸p gi¶i tÝch "Sai ph©n tÝchGroup t|¬ng ®èi gièng nhau. cã thÓ nhËp hai ph©n ®o¹n liÒn kÒ víi nhau nÕu møc chªnh lÖch vÒ ®é vâng ®µn håi ®Æc tr|ng gi÷a chóng (L®t) kh«ng v|ît qu¸p nhùa u 10%. ®|êng trôc chÝnh ë c¸c ®« thÞ. ®Ó ®¸nh gi¸ n¨ng lùc chÞu t¶i cña ®|êng ng|êi ta ph¶i ph©n tuyÕn thµnh tõng ®o¹n ®Æc tr|ng: tiÕn hµnh xö lý thèng kª c¸c kÕt qu¶ ®o vâng ®Ó ®¸nh gi¸.

Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p H×nh 2 ph|¬ng ph¸p sai ph©n tÝch luü ®Ó ph©n ®o¹n cho biÕn liªn tôc p p p Group .

Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p p p p p p p p p p p p p H×nh 3: X¸c ®Þnh danh giíi c¸c ph©n ®o¹n b»ng ph|¬ng ph¸p hiÖu sè céng dån p p p p p p p p p p p p p p p Group .

σk = stdev(:) …. …. …. ∆xi …. …. S1+…+Si I3 G roup …. ∆xi(Li1+Li)/2 Grou Grou Grou S1+S2Φ(∆x1+∆x2) S1+S2+S3Itb. …. …. 0 Km+000 100 400 700 Km.Grou p Grou p Grou Grou Grou S1-Φ∆x1 p p p Grou Ph|¬ng ph¸p hiÖu sè céngB¶ng ph©n ®o¹n kÕt qu¶ ®o vâng G6rou dån Thø tù ®iÓm ®o n VÞ trÝ Ch. S1 p ∆x1 +∆x2 ∆x1-∆x2∆x3 …. …. …. ….+000 200 300 400 …. …. …. …. …. …. …. …. p §é vâng thiÕt kÕ tk Grou I1 I Grou 2 §é vâng m. …. ΣSi-Φ∆xi Grou Grou Grou Grou Grou p p p p p p p BiÓu ®å ®é vâng ®µn håi p p roup roup roup . Grou p S1+S2 S1+S2+S3 …. …. …. …. …. …. …. ii …. …. …. G …. …. …. …. …. roup p Grou Grou Grou p (Ii-1+Ii) …. …. …. dµi c¸c kho¶ng c¸ch ∆xi (100m) ∆x1 ∆x2 ∆x3 …. …. …. …. …. …. …. ®|êng ë vÞ trÝ ®o li (%mm) p ChiÒu dµi céng dån c¸c kho¶ng c¸ch Σ∆xi (100m) ∆x1 §é vâng trung b×nh cña c¸c kho¶ng c¸ch ltbi (%mm) I1 (L1+L2)/2 (L2+L3)/3 DiÖn tÝch thùc tÕ cña kho¶ng c¸ch Si Grou ∆xi L1 p DiÖn tÝch tÝch luü cña kho¶ng c¸ch ΣSi HiÖu sè céng dån Zx Gi¸ trÞ thèng kª cña c¸c kho¶ng chia ltbi σk Φ= ΣSi/Σ∆xi p 0 1 2 3 4 5 6 7 8 …. …. …. ….. …. ∆x1+…+∆xi ∆x2(L1+L2)/2 ∆x3(L2+L3)/2 …. …. ….k+λσk average (:) Φ(∆x1+∆x2+∆x3) …. …. …. ….k= Itb.

Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou Grou p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p Group .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful