Đặc điểm Thành viên Quy mô Khả năng huy động vốn và chia sẻ rủi ro

Công ty TNHH hai thành viên Thành lâp + góp vốn vừa và nhỏ. 2 <= số lượng thành viên <= 50 Khả năng huy động vốn thấp, không được phát hành cổ phần, (có thể tăng vốn bằng cách kết nạp thêm thành viên)

Công ty TNHH một thành viên Thành lập Vừa và nhỏ. Một chủ sở hữu (cá nhân, tổ chức) Khả năng huy động vốn thấp, không được phát hành cổ phần. Huy động vốn phải thực hiện theo cách của công ty TNHH dẫn đến thay đổi loại hình công ty.

Công ty cổ phần Thành lập + góp vốn Quy mô lớn, số cổ đông >= 3, không hạn chế số lượng tối đa Khả năng huy động vốn cao, bằng cách phát hành cổ phiếu.

Công ty hợp danh Thành lập + có thể góp vốn Vừa và nhỏ, ít nhất hai chủ sở hữu và các thành viên góp vốn khác Khả năng huy động vốn hạn chế, không được phát hành chứng khoán. Huy động vốn bằng cách tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn, thành viên mới (phải được HĐTV chấp thuận) Không quá phức tạp Gồm: Hội đồng thành viên Chủ tịch hội đồng thành viên Giám đốc hoặc tổng giám đốc

Doanh nghiệp tư nhân Thành lập Nhỏ. Một chủ sở hữu là cá nhân Rất thấp, không được phát hành chứng khoán, có thể vay vốn tại các tổ chức tín dụng hoặc của các tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh.

Tính phức tạp của tổ chức quản lý

Không quá phức tạp. Gồm: Hội đồng thành viên Chủ tịch hội đồng thành viên Giám đốc hoặc tổng giám đốc Ban kiểm soát (nếu công ty có từ 11 thành viên trở lên)

Ngành nghề kinh doanh trong doanh nghiệp Khả năng chuyển nhượng vốn

Rộng + nhà nước không cấm hạn chế do đây là công ty đối vốn nhưng trọng nhân. bắt buộc ưu tiên nội bộ khi chuyển nhượng vốn.

Không quá phức tạp - Chủ sở hữu là tổ chức Gồm: Hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc và kiểm soát viên (có 2 người đại diện trở lên) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc tổng giám đốc ,Kiểm soát viên (có 1 người đại diện) - Chủ sở hữu là cá nhân: gồm Chủ tịch công ty, Giám đốc Rộng + nhà nước không cấm

Phức tạp Gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, chủ tịch HĐQT, Giám đốc hoặc tổng giám đốc, Ban kiểm soát (bắt buộc khi công ty có trên 11 cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty)

Đơn giản. Do chủ doanh nghiệp quyết định. Thông thường gồm: Chủ doanh nghiệp tư nhân Giám đốc doanh nghiệp tư nhân

Rộng + nhà nước không cấm

Trách nhiệm của nhà đầu tư

Trách nhiệm hữu hạn: chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn cam kết góp vào công ty.

Không có. Chuyển nhượng vốn có thể Dễ dàng làm thay đổi chủ sở hữu hoặc loại Cổ phần phổ thông: chuyển hình công ty. nhượng tự do Cổ phần ưu đãi biểu quyết: không được chuyển nhượng Cổ phần của cổ đông sáng lập, trong 3 năm đầu chỉ được chuyển nhượng trong nội bộ cổ đông sáng lập Trách nhiệm hữu hạn Trách nhiệm hữu hạn -Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của nợ và các nghĩa vụ tài sản khác công ty trong phạm vi vốn điều lệ của của doanh nghiệp trong phạm vi công ty. số vốn đã góp vào doanh -chủ sở hữu là cá nhân: phải tách nghiệp. bạch tài sản công ty với tài sản riêng, chi tiêu cá nhân và gia đình với chi tiêu trên cương vị là chủ tịch hoặc giám đốc công ty.

Hạn chế, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, có chứng chỉ hành nghề Thành viên góp vốn chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác Thành viên hợp danh có quyền rút vốn khỏi công ty nếu được hội đồng thành viên chấp thuận

Rộng + nhà nước không cấm Không có. Chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ có quyền cho thuê (chuyển quyền chiếm hữu và sử dụng doanh nghiệp trong thời hạn nhất định) hoặc bán doanh nghiệp (chuyển quyền sở hữu danh nghiệp cho người khác để nhận tiền). Trách nhiệm vô hạn Chủ doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Thành viên hợp danh: trách nhiệm vô hạn, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty Thành viên góp vốn: trách nhiệm hữu hạn, chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp cảu mình về những nghĩa vụ tài sản của công ty

DNTN Cty TNHH 2TV. Cty CP Uy tín Thấp Cty TNHH 1TV  Cty TNHH 2TV.Tư cách pháp lý của doanh nghiệp Có tư cách pháp nhân Có tư cách pháp nhân Có tư cách pháp nhân Có tư cách pháp nhân Không có tư cách pháp nhân Có tư cách pháp lý để tiến hành hoạt động kinh doanh như một doanh nghiệp thực thụ. Cty CP Uy tín Thấp Cty CP  Cty TNHH 2TV. Cty TNHH 1TV Tin cậy Cao Khả năng chuyển đổi doanh nghiệp Tâm lý xã hội Mức độ rủi ro Cty TNHH 2TV  Cty TNHH 1TV. Cty TNHH 1TV Tốt Vừa Cty Hợp Danh  Tin cậy Cao .