http://tailieuso.

com/

BÀI LÀM
Sau quá trình tham gia lớp bồi dưỡng Đảng viên mới, bản thân tôi rút ra những thu hoạch như sau: I. Về chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh Con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng năm 1991 đã chỉ rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động” Đại hội IX khẳng định: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Trong thời đại ngày nay có lắm chủ nghĩa nhưng chủ nghĩa Mác – Lênin là chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất, là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận thực sự cách mạng và khoa học. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tổng kết kinh nghiệm cách mạng thế giới và thực tiễn tình hình đất nước, Người đã chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, soạn thảo Chánh cương vắn tắt, Sách 1

xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin. giành độc lập dân tộc và đưa đất nước phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội. phát triển sáng tạo. làm phong phú thêm kho tàng lý luận Mác – Lênin. phủ nhận. tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. tư tưởng Hồ Chí Minh phải đi liền với bổ sung và phát triển dựa trên những vấn đề mà thực tiễn đặt ra. Người đã vận dụng nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác – Lênin. đem lại hiệu quả thiết thực nhằm hiện thực hoá thắng lợi những đặc trưng cơ bản của cách mạng xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích. đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Phải chăm chú phát hiện. tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc số một đối với Đảng ta. xác định đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin. gắn với hoàn cảnh lịch sử và yêu cầu cụ thể cần giải quyết. tư tưởng Hồ Chí Minh. phải tiếp tục phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin. văn minh”. đưa những tư tưởng. Phải kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng cơ hội. tư tưởng Hồ Chí Minh Để đấu tranh có hiệu quả.com/ lược vắn tắt. dân chủ. qua đó. quan điểm đó vào thực tế cuộc sống. Thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Đồng thời. bổ sung cho kho tàng lý luận mác xít. xã hội công bằng.http://tailieuso. bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng là một minh chứng sống động về sự vận dụng thành công chủ nghĩa Mác – Lênin ở nước ta. giáo điều. Việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin. tổng kết thực tiễn để tìm ra cái mới của lý luận. dùng nó như một kim chỉ nam dẫn đường chứ không phải kinh thánh để rơi vào giáo điều. nước mạnh. coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. giải quyết thành công những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. hiện thực hoá thắng lợi mục tiêu “dân giàu. tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tiễn nước ta hiện nay đang là vấn đề được Đảng ta hết sức quan tâm. cần nắm có hệ thống từng luận điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin. Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin 2 . xét lại và bảo thủ.

Nhờ vậy Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi vĩ đại. tư tưởng Hồ Chí Minh từ phía những thế lực thù địch và những kẻ cơ hội. bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. tư tưởng Hồ Chí Minh một cách sáng tạo. Hai là. Từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội những năm trước đó. 2. kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích. Trong tình hình hiện nay. việc nghiên cứu. tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Bài học chủ yếu. nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. vận dụng một cách đúng đắn.com/ và tư tưởng Hồ Chí MInh có nghĩa là nắm vững bản chất cách mạng. Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”. Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế. học tập để nắm vững. trong toàn bộ hoạt động của mình. khoa học và nhân đạo. 3 . Thực tiễn cách mạng nước ta từ khi có Đảng Cộng sản lãnh đạo đã khẳng định: độc lâp dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn Hơn bảy mươi năm qua. góp phần phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. phải biết kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại trong điều kiện mới. xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin. thích hợp vào điều kiện nước ta. đảng viên và quần chúng nhân dân. quan trọng hàng đầu của 15 năm tiến hành công cuộc đổi mới và Đại hội IX xác định cũng chính là phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mọi cán bộ. xây dựng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động. vận dụng sáng tạo. Đại hội VI rút ra những bài học quý giá có tầm chỉ đạo trong việc xác định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta: Một là. phủ nhận. Ba là. Đảng ta luôn luôn kiên định.http://tailieuso. Năng lực nhận thức và hành động theo quy luật khách quan là điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

Đại hội VIII với việc xác định rõ hơn mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tóm lại. phải xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của một Đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. con người mới xã hội chủ nghĩa ngày càng hình thành rõ rệt. đồng thời thông qua Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế . nước mạnh. dân tộc ta. hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu.com/ Bốn là. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) với chủ trương: tiếp tục sự nghiệp đổi mới. Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa là một nguyên tắc của đổi mới mà thực chất là sự kiên định mục tiêu. chế độ xã hội chủ nghĩa được củng cố. lý tưởng của Đảng ta. để xác định đúng đắn phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội. trên cơ sở những quan điểm cơ bản và lâu dài về chính sách xã hội. kiên định con đường 4 . phải vận dụng đúng quy luật khách quan. độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu. giải quyết phù hợp với từng chặng đường đi lên chủ nghĩa xã hội. là cơ sở để đi đến mô hình chủ nghĩa xã hội của nước ta ngày càng toàn diện hơn. Đảng ta nhấn mạnh rằng. đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội IX với việc bổ sung. Đại hội VI đã đặt vấn đề chính sách xã hội một cách cơ bản. Tiêu chuẩn đánh giá sự vận dụng đúng đắn các quy luật là đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân từng bước ổn định và nâng cao.http://tailieuso. xã hội ngày càng lành mạnh.xã hội đến năm 2000 (1991-2000). xã hội công bằng. Từ đó. Con đường này phù hợp với chủ nghĩa Mác – Lênin và đã được thực tiễn kiểm nghiệm hơn bảy mươi năm qua là hoàn toàn đúng đắn. Điều này thể hiện được bản chất của chủ nghĩa xã hội. lý tưởng của Đảng. đẩy mạnh công nghiệp hoá. Lần đầu tiên chính sách xã hội được xem xét một cách tổng thế và toàn diện gắn liền với chính sách kinh tế. văn minh. phát triển quan niệm mục tiêu và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

chủ trương. Vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương luôn giữ tính chất quyết định và bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. chính sách của Đảng trở thành hiện thực sinh động trong đời sống toàn xã hội. vì dân là rất toàn diện và bao quát toàn bộ những vấn đề then chốt về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. chính sách của Nhà nước và tổ chức thực hiện thông qua bộ máy nhà nước. giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước. đảm bảo cho đường lối. Đảng phải lãnh đạo công tác kiểm tra. Sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và mọi mặt của đời sống xã hội được nhìn nhận như một quy luật có tính tất yếu. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước được thể hiện trên những nội dung trọng yếu sau đây: .http://tailieuso. nội dung Đảng lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân. -. Xây dựng Nhà nước pháp quyền là một chủ trương lớn có tính chất quyết định thắng lợi công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. II. chính sách của Đảng thành pháp luật. Về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 1. do dân. vì dân. . chủ trương. do dân.com/ “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” mà dân tộc Việt Nam đã lựa chọn. Đảng ta luôn là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo cách mạng. Nhìn tổng quát. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam là một tất yếu lịch sử và là tất yếu khách quan. lãnh đạo Nhà nước và là nhân tố bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng nước ta trong mọi giai đoạn lịch sử. 5 . chủ trương. thanh tra.Đảng lãnh đạo chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân.Lãnh đạo các cơ quan nhà nước thể chế hoá đường lối.

Tăng cường công tác bảo vệ Đảng. truyền thống dựng nước. về tư tưởng . niềm tự hào. 6 . hoàn thiện chức năng.Đổi mới công tác chính trị . đậm đà bản sắc dân tộc.com/ 2. đạo đức. dân tộc. tinh thần đấu tranh chống các luận điệu chống phá nước ta dưới chiêu bài dân chủ. .Đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ gắn với quy hoạch đào tạo để chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ X của Đảng. củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước. tôn giáo. có sự tham gia của tất cả các lực lượng xã hội. hướng mạnh về cơ sở. . thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng.Tăng cường tính chủ động.http://tailieuso.Thực hiện tốt chủ trương tổng kết hoạt động lý luận . lối sống. giữ nước. góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. chống tham nhũng.Đưa tự phê bình và phê bình vào nền nếp sinh hoạt Đảng. học sinh. chỉnh đốn Đảng: . .tư tưởng sát hợp với từng tầng lợp nhân dân. mà một số giải pháp chủ yếu cụ thể là: Một là. tư tưởng. nhiệm vụ của các tổ chức trong Đảng và giữa tổ chức Đảng với tổ chức Nhà nước.Xây dựng nền văn hoá tiên tiến. trên tất cả các mặt trân. đặc biệt quan tâm đến thanh niên.văn hoá: . chống sự xâm nhập của văn hoá phẩm độc hại từ bên ngoài vào.thực tiễn của Đảng trong thời kỳ đổi mới. đẩy mạnh tổng kết thực tiễn sự nghiệp bảo về Tổ quốc trong tình hình mới. .Tiếp tục củng cố.Tiếp tục đi sâu. Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII và Kết luận Hội nghị Trung ương 10 khoá IX. lãng phí. Một số giải pháp chủ yếu xây dựng Đảng Chủ trương của Đảng ta là phải xây dựng một chiến lược bảo vệ Tổ quốc đồng bộ. . Hai là. nhân quyền. quan liêu. bảo vệ chính trị nội bộ . sinh viên. . về xây dựng. nhất là đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống sự suy thoái về chính trị. tinh thần tự cường dân tộc.

an ninh. .quốc phòng .công nghệ gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. an ninh. không để xảy ra những rối loạn.Rà soát.Chú trọng phát triển khoa học . xây 7 . năng lượng. . bảo đảm quá trình hội nhập kinh tế quốc tế không gây xáo trộn kinh tế . hạn chế bằng được các tệ nạn xã hội nghiêm trọng. an ninh và quốc phòng. .Thể chế hoá kịp thời các chủ trương.xã hội: .Duy trì cho được sự ổn định kinh tế vĩ mô. gây rối nội bộ. lĩnh vực kinh tế quan trọng.xã hội ở các vùng trọng điểm. . bổ sung.Tăng cường lãnh đạo. từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ Tổ quốc. xa rời tôn chỉ mục đích. Bốn là. .Xây dựng có chọn lọc một số công trình. xoá đói giảm nghèo. giải pháp về hội nhập kinh tế quốc tế trong Nghị quyết số 07. có hiệu quả bảo đảm cho nền kinh tế giữ được độc lập tự chủ trong mọi tình huống. nhất là việc làm. đối ngoại.com/ . lương thực. lộ bí mật quốc gia. Ba là. an ninh với kinh tế.tiền tệ. .. văn nghệ. thông tin. thương mại hoá. gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh và quan hệ đối ngoại.đối ngoại: .http://tailieuso..xã hội. một số ngành. gắn việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. trước hết tập trung hoàn chỉnh pháp luật về quốc phòng. xuất bản. bảo đảm vai trò chủ đạo thực sự của kinh tế nhà nước. chính sách về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. xáo động lớn. ngày 27-11-2001 của Bộ Chính trị (khoá IX).Thực hiện tốt các chủ trương. quản lý công tác thông tin. bảo đảm an ninh về tài chính .Giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội.Xây dựng cơ chế để thực hiện có hiệu quả việc kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng. báo chí. quản lý nhà nước về an ninh . văn hoá. về kinh tế . . kinh tế với hoạt động đối ngoại.Gắn tăng trưởng kinh tế với xây dựng quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa. hoàn thiện và chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế . kịp thời ngăn chăn những quan điểm lệch lạc. phấn đấu sớm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. an ninh.Mở rộng dân chủ trong Đảng và nhân dân trên cơ sở Cương lĩnh. . an ninh: . bảo đảm an ninh thông tin. thành phố. lòng trung thành tuyệt đối với Đảng. đường lối của Đảng. . vững mạnh về chính trị. Năm là. .Tăng cường công tác bảo vệ bí mật quốc gia. xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc. + Tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân. về quốc phòng.Tăng cường mức đầu tư ngân sách hợp lý cho các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng. Công an nhân dân thực sự trong sạch. các điạ phương. thông tin. bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. kể cả cho các hoạt động an ninh trên lĩnh vực tư tưởng. đối ngoại nhân dân. .Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng. + Tăng cường chức năng tham mưu của Đảng uỷ Quân sự Trung ương và Đảng uỷ Công an Trung ương trong lĩnh vực quốc phòng . các ngành. pháp luật của Nhà nước. đối ngoại.an ninh + Kiện toàn Ban Nghiên cứu của Bộ Chính trị về an ninh quốc gia ngang tầm với nhiệm vụ. đồng thời chủ động đấu tranh bằng nhiều hình thức chống các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch về dân chủ. an ninh và lực lượng vũ trang nhân dân ở các cấp. đặc biệt là trên các địa bàn chiến lược. Chú trọng đào tạo.Củng cố và hoàn nền quốc phòng toàn dân. các ngành.com/ dựng quy chế thống nhất quản lý đối ngoại và quy chế phối hợp quốc phòng. an ninh của các cấp. đối ngoại. nhân quyền. . với tổ 8 .Tập trung xậy dựng lực lược Quân đội và Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng. an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên từng địa bàn tỉnh. các đơn vị lực lượng vũ trang. . an ninh. dân tộc. tôn giáo.http://tailieuso.Tăng cường thanh tra. Tổ quốc và nhân dân. tư tưởng và tổ chức.

phong trào không liên kết. các phong trào cạch mạng. tạo thế đan xen lợi ích giữa các nước với nước ta. công nghệ cho sự nghiệp công nghiệp hoá. về đối ngoại: . các Đảng Cộng sản. tiến bộ. dân chủ và tiến bộ xã hội. tích cực góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình. III.http://tailieuso. Củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết và hợp tác với các Đảng Cộng sản và công nhân.. tranh thủ thêm vốn. cần thấu suốt và quán triệt các nguyên tắc và phương châm sau: 9 . các nước đang phát triển. . hiện đại hoá. với các đảng cánh tả. các tổ chức quốc tế và khu vực. với các phong trào cách mạng và tiến bộ trên thế giới..Thúc đẩy quan hệ với các nước và trung tâm lớn trên nguyên tắc bình đẳng.Dành ưu tiên cao cho việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. tránh bị rơi vào thế đối đầu.Gắn kết chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng với hoạt động ngoại giao của Nhà nước và nhân dân. mức tăng đầu tư ngân sách hợp lý. . Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để xây dựng nền kinh tế độc lập dân tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa Để đảm bảo cho hội nhập kinh tế quốc tế thắng lợi. cùng có lợi. không can thiệp công việc nội bộ của nhau. công nhân. Sáu là. Tăng cường công tác vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần xây dựng và phát triển đất nước. cánh tả. thực sự đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa.com/ chức. .. các phong trào giải phóng và độc lập dân tộc. cô lập hay lệ thuộc. đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ. độc lập dân tộc.. mở rộng và đa dạng hoá thị trường. . tạo lập lợi ích đan xen với các đối tác. tránh bị rơi vào thế đan xen lợi ích giữa các nước với nước ta.Mở rộng quan hệ với các nước độc lập dân tộc. biên chế.Tiếp tục ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố quan hệ với các nước láng giềng. đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. các phong trào giải phóng và độc lập dân tộc.

chủ động điều chỉnh pháp luật. Giữ vững độc lập tự chủ trong quá trình hội nhập được thể hiện trước hết trong quyết sách hội nhập nhằm khai thác tối đa các lợi thế. Sự chủ động cần được thể hiện trong việc chọn lựa các tổ chức tham gia. bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia. . tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa. chính sách cho phù hợp. Theo nguyên tắc này một mặt không thể để thiệt hại đến lợi ích cần có và hợp lý mà ta được hưởng. để đạt tới mục tiêu bảo vệ lợi ích chính đáng của ta.Nguyên tắc cơ bản và bao trùm là chủ động hội nhập trên cơ sở bảo đảm giữ vững độc lập. IV. chủ động tổ chức sản xuất và điều hành kinh tế trong nước nhằm nâng cao không ngừng khả năng cạnh tranh không chỉ trong thị trường nội địa và trên thị trường quốc tế. Đảng phải được tổ chức theo một hệ thống chặt chẽ. giàu mạnh. phải chấp nhận một sự chia sẻ lợi ích cho các đối tác thì theo mức đóng góp của các bên hợp tác. Để thực hiện mục tiêu đó.http://tailieuso. xã hội công bằng. văn minh. đồng thời đối phó thắng lợi với các thách thức trong quá trình hội nhập. Mặt khác. thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. vừa kiên quyết. cần giữ vững nguyên tắc vừa hợp tác vừa đấu tranh. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập. Tổ chức cơ sở Đảng a) Quy định về Điều lệ Đảng về thành lập các tổ chức cơ sở đảng Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của gia cấp công nhân. Trong hợp tác liên kết.com/ . Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở 1. vừa mềm dẻo. Tính chủ động còn được thể hiện qua việc chủ động xây dựng lộ trình hội nhập hợp lý trong khuôn khổ quy định chung. đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. các đối tác ta có quan hệ và thời điểm tham gia. Tổ chức 10 . chủ động phương thức thực hiện các cam kết. đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. của nhân dân lao động và của dân tộc.Phương châm cơ bản để thực hiện hội nhập là bảo đảm nguyên tắc cùng có lợi trong quan hệ song phương và đa phương mà ta tham gia. dân chủ. giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

Tổ chức cơ sở đảng vừa là nơi trực tiếp thực hiện đường lối.Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được tổ chức theo nơi làm việc hoặc nơi cư trú của đảng viên Chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở có rất nhiều loại hình khác nhau va có các nhiệm vụ như sau: 11 . Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua Đại hội X quy định: . chủ trương. . động viên quần chúng hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của cơ sở. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.Tổ chức cơ sở đảng có hai chức năng quan trọng: Một là. . đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng. là hạt nhân chính trị ở cơ sở. d) Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở Hoạt động của tổ chưc sơ sở đảng chủ yếu diễn ra ở chi bộ. có các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. chăm lo cải thiện đời sống vật chất. Đảng viên thực hiện các nhiệm vụ của mình cũng chủ yếu thể hiện ở chi bộ được đánh giá từ chi bộ. đồng thời cũng là nơi góp phần phát triển và hoàn thiện đường lối. chính sách của Đảng và Nhà nước. có các chi bộ trực thuộc đảng ủy. kinh doanh. lập đảng bộ cơ sở. nâng cao hiệu quả công tác của cơ sở. lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.com/ cơ sở Đảng bao gồm chi bộ cơ sở và đảng bộ cơ sở là nền tảng của Đảng. c) Chức năng và nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng . chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ở cơ sở. vai trò của tổ chức cơ sở đảng Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở. là hạt nhân chính trị ở cơ sở. lãnh đạo thực hiện đường lối.Tổ chức cơ sở đảng dưới ba mươi đảng viên.http://tailieuso. phát triển sản xuất.Tổ chức cơ sở đảng có từ ba mươi đảng viên trở lên. đơn vị đối với Nhà nước. chủ trương. Hai là. tinh thần của nhân dân. Điều 21. b) Vị trí. lập chi bộ cơ sở.

phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng tại các cơ sở. Đại hội lần thứ IX chỉ rõ “Tổ chức cơ sở đảng ở nhiều nơi quá yếu kém. V.Tuy nhiên. trong thời kỳ phát triển mới. Đại hội lần thứ IX của Đảng đã khẳng định trong những năm tới. . nộp đảng phí của đảng viên theo quy định. chủ trương. phát triển tốt tươi.lý luận vafcar trong hoạt động thực tiễn của Đảng.Đảng ta luôn coi trọng vị trí. thường xuyên chăm lo củng cố. phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị tại cơ sở. vai trò quan trọng của tổ chức cơ sở đảng. Bởi vì “nền móng” yếu thì không thể vững . Việc xây dựng. củng cố các tổ chức cơ sở đảng cần phải thực hiện các yêu cầu sau đây: 12 . pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của chi bộ.Giáo dục. kiện toàn. “gốc rễ” có phần bị “tê liệt” thì cây không thể khỏe mạnh. nhiệm vụ chính trị của đơn vị . Hệ thống tổ chức cơ sở đãng đã và đang bộc lộ những hạn thế.http://tailieuso. Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và trách nhiệm của Đảng viên 1. củng cố các tổ chức cơ sở đảng.Thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ thường lệ mỗi tháng một lần.Thu.Thường xuyên làm công tác vận động quần chúng thực hiện đường lối.com/ . . đường lối lãnh đạo của Đảng thành thắng lợi.Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. kém sức chiến đấu”. Vì vậy. . Hậu qủa của tình hình trên là nghiêm trọng. trực tiếp góp phần biến các chủ trương. Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở . chính sách của Đảng. có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. một trong bốn công tác quan trọng cần tập trung làm tốt là xây dựng. Quan điểm đó được thể hiện cả trong nhận thức. Hệ thống tổ chức cơ sở đảng không ngừng được củng cố.Làm tốt công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng viên . phát triển. yếu kém ở mức độ khác nhau. thực hiện nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường. quản lý và phân công công tác cho đảng viên .

những địa bàn quan trọng…. quyết định của tổ chức đảng. chi bộ cơ sở đều phải nâng cao nhận thức và thực hiện đúng chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị. coi trọng chát lượng. kịp thời kiện toàn cấp ủy và tăng cường cán bộ ở những nơi có nhiều khó khăn. chính quyền và cán bộ. . xây dựng và thực hiện quy chế làm việc. kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ. bảo đảm phát huy dân chủ. lao động thuộc các thành phần kinh tế.http://tailieuso. nội bộ mất đoàn kết. các tổ chức kinh tế. buông lỏng vai trò lãnh đạo. không chạy theo số lượng. + Phân công. để nhân dân tham gia giám sát tổ chức đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp để đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.. khắc phục tình trạng thụ động. 13 . Có cơ chế để nhân dân tham gia ý kiến vào việc xây dựng các nghị quyết. chính quyền cơ sở trực tiếp liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân. hướng dẫn.Để xây dựng. + Đổi mới phương thức lãnh đạo. sự nghiệp. từ việc ra nghị quyết. xây dựng đội ngũ cán bộ… đến việc lãnh đạo các cuộc bầu cử. ỷ lại. với chi bộ và nhân dân nơi cư trú. sinh hoạt chi bộ. Chú ý những người ưu tú trong công nhân. đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. + Thực hiện tốt nguyên tắc dựa vào dân để xây dựng Đảng từ cơ sở. + Nâng cao tính chiến đấu. những nơi còn ít hoặc chưa có đảng viên. + Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy. chi bộ yếu kém.com/ + Tất cả các đảng bộ. củng cố các tổ chức cơ sở đảng cần thực hiện tốt các chủ trương và biện pháp sau: + Cấp ủy cấp trên tập trung chỉ đạo củng cố các đảng bộ. bố trí cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cơ sở. + Phát triển đảng viên theo đúng tiêu chuẩn quy định. thực hiện đúng nguyên tắc. tiêu chuẩn. không chạy theo số lượng. trí thức. đảng viên. giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng nơi công tác. phát huy vai trò tiên phong gương mẫu. các mặt công tác và các tầng lớp nhân dân ở cơ sở.

Có những tiêu chí cụ thể để đánh giá đúng thực chất. c. gắn xây dựng tổ chức đảng và xây dựng. dễ dãi.nâng cao bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ. bồi dưỡng cán bộ cơ sở. Thực hiện những giải pháp đồng bộ. quyền giám sát của quần chúng đối với tổ chức đảng. chi bộ vững mạnh về tổ chức.com/ + Đổi mới việc phân tích. nhất là đổi mới. nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng đảm bảo vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở.Tổ chức thực hiện các chính sách và công tác đào tạo. Đảng viên phải đóng góp tích cực xây dựng đảng bộ. đảng viên. nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trách nhiệm của đảng viên đối với tổ chức cơ sở đảng và chi bộ Mỗi đảng viên phải sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở đảng nhất định.http://tailieuso. nhất là xây dựng cơ chế đế phát huy quyền làm chủ. củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.Mỗi Đảng viên phải góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng có sự thống nhất cao về chính trị và tư tưởng của đảng bộ. . VI. củng cố tổ chức cơ sở đảng. 14 . chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở. Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng. đơn vị.Sớm xây dựng và đưa vào thực hiện các quy định mới về vai trò. tạo sự chuyển biến rõ rệt. sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. khắc phục tình trạng nể nang. chi bộ. nâng cao năng lực lãnh đạo. đảng viên. Phương hướng và nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong thời gian tới Toàn Đảng tập trung chỉ đạo xây dựng. . thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. đánh giá chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. đặc biệt là ở những khu vực có vị trí quan trọng và nhạy cảm về kinh tế. chạy theo thành tích. a. 2. b. chức năng. Mỗi đảng viên phải đóng góp tích cực với đảng bộ.

cũng vừa là người lãnh đạo. nhiệm vụ của đảng viên. Mọi đảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn đảng viên để rèn luyện. Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam 1. VII. kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. bổ sung. vùng xa. vai trò và nhiệm vụ của người Đảng viên a) Đảng viên là chiến sỹ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Để xứng đáng với danh hiệu đảng viên cần thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên quy định trong Điều lệ Đảng. vừa là người phục vụ quần chúng. vững vàng. lý tưởng của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Cán bộ lãnh đạo chủ trì và cấp ủy cấp trên trực tiếp phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để tổ chức cơ sở đảng yếu kém. của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. a) Tiêu chuẩn đảng viên Tiêu chuẩn đảng viên là những chuẩn mực quy định chất lượng của người đảng viên. là căn cứ để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên. thử thách nào. không dao động trước bất kỳ khó khăn. chủ trương của Đảng. 15 .com/ chính trị. b) Đội ngũ đảng viên là những người có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối. qua nhiều lần sửa đổi. Trong Điều lệ Đảng được các Đại hội của Đảng ban hành. là cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên. chính sách của Đảng. Vị trí. bảo vệ đường lối. vùng sâu. c) Đảng viên dù ở cương vị nào. điều kiện những người vào Đảng. Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản. 2. đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối. Điều lệ đã chỉ rõ những tiêu chuẩ đảng viên. chủ trương. chính sách của Đảng. nhưng chưa bao giờ Chương I luôn là chương Đảng viên và là một trong những Chương quan trọng nhất. là tiêu chí phân ra giữa đảng viên và quần chúng. phấn đấu. chủ trương.http://tailieuso. d) Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng. suốt đời phấn đấu cho mục tiêu.

+ Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp. giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng trên cơ sở thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng. nếp sống văn minh. phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 16 . b) Mỗi đảng viên tự phấn đấu. trình độ chuyên môn. nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. tự cường dân tộc. đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình. năng suất cao vì lợi ích của bản thân. Có quan hệ mật thiết với quần chúng. tập thể và xã hội. tôn trọng kỷ cương phép nước. có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. + Có ý thức tập thể. nâng cao hiểu biết.. đáp ứng những đòi hỏi của công cuộc đổi mới lúc này bao gồm cả động cơ. trung thực. có kỹ thuật. quy ước của cộng đồng. trước hết mỗi người đảng viên phải rèn luyện mình theo những đức tính của con người Việt Nam mà Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII đã chỉ ra và Kết luận Trung ương 10 khóa IX một lần nữa khẳng định. trình độ thẩm mỹ và thể lực.http://tailieuso. tình cảm. + Thường xuyên học tập. tạo điều kiện của tổ chức đảng. nhờ sự phấn đấu của bản thân và sự giúp đỡ. rèn luyện xứng đáng với danh hiệu người cộng sản trong hoàn cảnh mới Khái niệm “đảng viên” bao hàm hai mặt: cá nhân một con người mang danh hiệu đảng viên và một thành viên của Đảng (của một tổ chức đảng cụ thể và của toàn Đảng nói chung). nhân nghĩa. + Có lối sống lành mạnh. Kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. dân chủ và tiến bộ xã hội. Về mặt cá nhân. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Người đảng viên chỉ xứng đáng với danh hiệu cao quý của mình khi làm tròn bổn phận trên cả hai tư cách đó. như sau: + Có tinh thần yêu nước. gia đình. phấn đấu vì lợi ích chung. đoàn kết. cần kiệm. có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu.com/ Những chuẩn mực đạo đức mà người đảng viên cần có. sáng tạo. ý chí và những hành động đạo đức. thường xuyên tự phê bình và phê bình. độc lập dân tộc.

Luôn trau dồi phẩm chất đạo đức của người đảng viên cộng sản. liêm. nguyện vọng của quần chúng. tôn trọng tất cả mọi người. nhất là về lý luận chính trị. kiệm. chính sách và pháp luật của Nhà nước. khoa học – kỹ thuật. sáng tạo. thực hiện cần.Tự giác gương mẫu giữ gìn phẩm chất cộng sản. thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức. đóng góp ý kiến có giá trị tham gia vào sự lãnh đạo chung của tổ chức và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.Liên hệ mật thiêt với quần chúng. 17 .com/ Được kết nạp vào Đảng.Luôn phát huy tinh thần năng động. chính. Là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam. . rèn luyện để giữ vững và nêu cao vai trò người đảng viên. vô tư . .http://tailieuso. lắng nghe tâm tư. phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân giao phó. mỗi cán bộ đảng viên phải: . về văn hóa. đạo đức của người cách mạng. rồi trở thành đảng viên chính thức là khởi đầu một quá trình phấn đấu. sinh hoạt đảng và chăm lo củng cố sự đoàn kết nhất trí của Đảng . chí công. chuyên môn nghiệp vụ.Tích cực học tập và nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt. đường lối của Đảng.Giữ nghiêm kỷ luật đảng. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful