http://tailieuso.

com/

BÀI LÀM
Sau quá trình tham gia lớp bồi dưỡng Đảng viên mới, bản thân tôi rút ra những thu hoạch như sau: I. Về chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh Con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng năm 1991 đã chỉ rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động” Đại hội IX khẳng định: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Trong thời đại ngày nay có lắm chủ nghĩa nhưng chủ nghĩa Mác – Lênin là chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất, là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận thực sự cách mạng và khoa học. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tổng kết kinh nghiệm cách mạng thế giới và thực tiễn tình hình đất nước, Người đã chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, soạn thảo Chánh cương vắn tắt, Sách 1

bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng là một minh chứng sống động về sự vận dụng thành công chủ nghĩa Mác – Lênin ở nước ta. làm phong phú thêm kho tàng lý luận Mác – Lênin.http://tailieuso. phát triển sáng tạo. Kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích. giành độc lập dân tộc và đưa đất nước phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội. đem lại hiệu quả thiết thực nhằm hiện thực hoá thắng lợi những đặc trưng cơ bản của cách mạng xã hội. Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin 2 . tư tưởng Hồ Chí Minh phải đi liền với bổ sung và phát triển dựa trên những vấn đề mà thực tiễn đặt ra. tư tưởng Hồ Chí Minh. văn minh”. dân chủ. Đồng thời. xét lại và bảo thủ. Phải kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng cơ hội. tổng kết thực tiễn để tìm ra cái mới của lý luận. qua đó. giáo điều. cần nắm có hệ thống từng luận điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin. quan điểm đó vào thực tế cuộc sống. phủ nhận. đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. phải tiếp tục phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. xã hội công bằng. tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. Việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin. nước mạnh. xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin. Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin. tư tưởng Hồ Chí Minh Để đấu tranh có hiệu quả. tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tiễn nước ta hiện nay đang là vấn đề được Đảng ta hết sức quan tâm. xác định đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Phải chăm chú phát hiện.com/ lược vắn tắt. bổ sung cho kho tàng lý luận mác xít. tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc số một đối với Đảng ta. hiện thực hoá thắng lợi mục tiêu “dân giàu. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. đưa những tư tưởng. Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin. giải quyết thành công những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. dùng nó như một kim chỉ nam dẫn đường chứ không phải kinh thánh để rơi vào giáo điều. Thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin. Người đã vận dụng nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác – Lênin. gắn với hoàn cảnh lịch sử và yêu cầu cụ thể cần giải quyết.

http://tailieuso. tư tưởng Hồ Chí Minh từ phía những thế lực thù địch và những kẻ cơ hội. Trong tình hình hiện nay. nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. phủ nhận. phải biết kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại trong điều kiện mới. việc nghiên cứu. đảng viên và quần chúng nhân dân. quan trọng hàng đầu của 15 năm tiến hành công cuộc đổi mới và Đại hội IX xác định cũng chính là phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan.com/ và tư tưởng Hồ Chí MInh có nghĩa là nắm vững bản chất cách mạng. Nhờ vậy Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi vĩ đại. khoa học và nhân đạo. xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin. Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”. vận dụng một cách đúng đắn. góp phần phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. Ba là. xây dựng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động. 3 . Hai là. Năng lực nhận thức và hành động theo quy luật khách quan là điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế. 2. tư tưởng Hồ Chí Minh một cách sáng tạo. thích hợp vào điều kiện nước ta. Đảng ta luôn luôn kiên định. Thực tiễn cách mạng nước ta từ khi có Đảng Cộng sản lãnh đạo đã khẳng định: độc lâp dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn Hơn bảy mươi năm qua. Đại hội VI rút ra những bài học quý giá có tầm chỉ đạo trong việc xác định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta: Một là. Từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội những năm trước đó. học tập để nắm vững. tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mọi cán bộ. vận dụng sáng tạo. trong toàn bộ hoạt động của mình. kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích. Bài học chủ yếu.

nước mạnh. Tiêu chuẩn đánh giá sự vận dụng đúng đắn các quy luật là đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân từng bước ổn định và nâng cao. Từ đó. đồng thời thông qua Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế .http://tailieuso. độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu. Đại hội IX với việc bổ sung. Đại hội VIII với việc xác định rõ hơn mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Con đường này phù hợp với chủ nghĩa Mác – Lênin và đã được thực tiễn kiểm nghiệm hơn bảy mươi năm qua là hoàn toàn đúng đắn. Lần đầu tiên chính sách xã hội được xem xét một cách tổng thế và toàn diện gắn liền với chính sách kinh tế. Điều này thể hiện được bản chất của chủ nghĩa xã hội. lý tưởng của Đảng ta. Tóm lại. dân tộc ta. Đảng ta nhấn mạnh rằng. hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu. kiên định con đường 4 . trên cơ sở những quan điểm cơ bản và lâu dài về chính sách xã hội. Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa là một nguyên tắc của đổi mới mà thực chất là sự kiên định mục tiêu. chế độ xã hội chủ nghĩa được củng cố. phải xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của một Đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. xã hội công bằng. vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. đẩy mạnh công nghiệp hoá. lý tưởng của Đảng. xã hội ngày càng lành mạnh. phải vận dụng đúng quy luật khách quan. là cơ sở để đi đến mô hình chủ nghĩa xã hội của nước ta ngày càng toàn diện hơn.xã hội đến năm 2000 (1991-2000). văn minh. để xác định đúng đắn phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội. con người mới xã hội chủ nghĩa ngày càng hình thành rõ rệt. giải quyết phù hợp với từng chặng đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội VI đã đặt vấn đề chính sách xã hội một cách cơ bản.com/ Bốn là. phát triển quan niệm mục tiêu và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) với chủ trương: tiếp tục sự nghiệp đổi mới. đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

chính sách của Đảng thành pháp luật. Sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và mọi mặt của đời sống xã hội được nhìn nhận như một quy luật có tính tất yếu. đảm bảo cho đường lối. chủ trương. chính sách của Nhà nước và tổ chức thực hiện thông qua bộ máy nhà nước.com/ “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” mà dân tộc Việt Nam đã lựa chọn. 5 . nội dung Đảng lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân.Lãnh đạo các cơ quan nhà nước thể chế hoá đường lối. lãnh đạo Nhà nước và là nhân tố bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng nước ta trong mọi giai đoạn lịch sử. II. -. Xây dựng Nhà nước pháp quyền là một chủ trương lớn có tính chất quyết định thắng lợi công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. chính sách của Đảng trở thành hiện thực sinh động trong đời sống toàn xã hội. thanh tra. do dân. chủ trương. vì dân là rất toàn diện và bao quát toàn bộ những vấn đề then chốt về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Đảng phải lãnh đạo công tác kiểm tra. Đảng ta luôn là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo cách mạng. Về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 1. do dân.http://tailieuso. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước được thể hiện trên những nội dung trọng yếu sau đây: . Nhìn tổng quát. Vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương luôn giữ tính chất quyết định và bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước. . Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam là một tất yếu lịch sử và là tất yếu khách quan. chủ trương. vì dân.Đảng lãnh đạo chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân.

tinh thần tự cường dân tộc.Tăng cường tính chủ động. lối sống. dân tộc.Đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ gắn với quy hoạch đào tạo để chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ X của Đảng. sinh viên. chỉnh đốn Đảng: . về xây dựng.Tiếp tục củng cố. góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. nhất là đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống sự suy thoái về chính trị. giữ nước. lãng phí.Xây dựng nền văn hoá tiên tiến. thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng. . trên tất cả các mặt trân. hướng mạnh về cơ sở.thực tiễn của Đảng trong thời kỳ đổi mới. chống sự xâm nhập của văn hoá phẩm độc hại từ bên ngoài vào.tư tưởng sát hợp với từng tầng lợp nhân dân.http://tailieuso. Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. đạo đức. Hai là. đậm đà bản sắc dân tộc. về tư tưởng . tư tưởng. chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII và Kết luận Hội nghị Trung ương 10 khoá IX. 6 . tôn giáo. truyền thống dựng nước. .Tăng cường công tác bảo vệ Đảng. củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. . mà một số giải pháp chủ yếu cụ thể là: Một là. bảo vệ chính trị nội bộ . . . . học sinh. Một số giải pháp chủ yếu xây dựng Đảng Chủ trương của Đảng ta là phải xây dựng một chiến lược bảo vệ Tổ quốc đồng bộ. đặc biệt quan tâm đến thanh niên. chống tham nhũng. niềm tự hào.Thực hiện tốt chủ trương tổng kết hoạt động lý luận .Tiếp tục đi sâu.com/ 2. quan liêu. nhân quyền.Đổi mới công tác chính trị . có sự tham gia của tất cả các lực lượng xã hội.văn hoá: .Đưa tự phê bình và phê bình vào nền nếp sinh hoạt Đảng. đẩy mạnh tổng kết thực tiễn sự nghiệp bảo về Tổ quốc trong tình hình mới. chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước. nhiệm vụ của các tổ chức trong Đảng và giữa tổ chức Đảng với tổ chức Nhà nước. hoàn thiện chức năng. tinh thần đấu tranh chống các luận điệu chống phá nước ta dưới chiêu bài dân chủ.

xây 7 .Giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội.Thể chế hoá kịp thời các chủ trương. trước hết tập trung hoàn chỉnh pháp luật về quốc phòng.đối ngoại: .quốc phòng . an ninh và quốc phòng. . ngày 27-11-2001 của Bộ Chính trị (khoá IX). .Xây dựng cơ chế để thực hiện có hiệu quả việc kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng.Rà soát.xã hội ở các vùng trọng điểm..Xây dựng có chọn lọc một số công trình. xuất bản. về kinh tế . lĩnh vực kinh tế quan trọng. an ninh với kinh tế.Chú trọng phát triển khoa học . kịp thời ngăn chăn những quan điểm lệch lạc. . . bảo đảm vai trò chủ đạo thực sự của kinh tế nhà nước. văn hoá. đối ngoại. . thương mại hoá. một số ngành. từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ Tổ quốc. nhất là việc làm. phấn đấu sớm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Bốn là.Gắn tăng trưởng kinh tế với xây dựng quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa. . xoá đói giảm nghèo. . kinh tế với hoạt động đối ngoại. xa rời tôn chỉ mục đích.Thực hiện tốt các chủ trương. an ninh. báo chí.công nghệ gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.xã hội. quản lý nhà nước về an ninh . hạn chế bằng được các tệ nạn xã hội nghiêm trọng.tiền tệ. lương thực. lộ bí mật quốc gia. gắn việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. thông tin. không để xảy ra những rối loạn. Ba là.xã hội: . gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh và quan hệ đối ngoại. hoàn thiện và chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế . chính sách về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. xáo động lớn. gây rối nội bộ.. quản lý công tác thông tin.http://tailieuso. giải pháp về hội nhập kinh tế quốc tế trong Nghị quyết số 07. bảo đảm an ninh về tài chính . văn nghệ.com/ .Tăng cường lãnh đạo. an ninh. bảo đảm quá trình hội nhập kinh tế quốc tế không gây xáo trộn kinh tế .Duy trì cho được sự ổn định kinh tế vĩ mô. bổ sung. năng lượng. có hiệu quả bảo đảm cho nền kinh tế giữ được độc lập tự chủ trong mọi tình huống.

an ninh. .Tăng cường mức đầu tư ngân sách hợp lý cho các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng. thông tin. vững mạnh về chính trị.http://tailieuso. tư tưởng và tổ chức. + Tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân. . lòng trung thành tuyệt đối với Đảng. các ngành. với tổ 8 . an ninh và lực lượng vũ trang nhân dân ở các cấp. + Tăng cường chức năng tham mưu của Đảng uỷ Quân sự Trung ương và Đảng uỷ Công an Trung ương trong lĩnh vực quốc phòng . . Tổ quốc và nhân dân. dân tộc. nhân quyền.Củng cố và hoàn nền quốc phòng toàn dân. đặc biệt là trên các địa bàn chiến lược.an ninh + Kiện toàn Ban Nghiên cứu của Bộ Chính trị về an ninh quốc gia ngang tầm với nhiệm vụ. an ninh. kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.com/ dựng quy chế thống nhất quản lý đối ngoại và quy chế phối hợp quốc phòng. Năm là. . tôn giáo. đối ngoại. . đối ngoại nhân dân. an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên từng địa bàn tỉnh.Tăng cường thanh tra. bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. về quốc phòng.Tăng cường công tác bảo vệ bí mật quốc gia. kể cả cho các hoạt động an ninh trên lĩnh vực tư tưởng. các điạ phương. pháp luật của Nhà nước. thành phố. các ngành.Tập trung xậy dựng lực lược Quân đội và Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng. xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc. an ninh: .Mở rộng dân chủ trong Đảng và nhân dân trên cơ sở Cương lĩnh.Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng. bảo đảm an ninh thông tin. các đơn vị lực lượng vũ trang. đồng thời chủ động đấu tranh bằng nhiều hình thức chống các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch về dân chủ. an ninh của các cấp. . đường lối của Đảng. Chú trọng đào tạo. Công an nhân dân thực sự trong sạch. đối ngoại.

các phong trào giải phóng và độc lập dân tộc.. đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ. tạo thế đan xen lợi ích giữa các nước với nước ta. đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. các phong trào cạch mạng. . III. dân chủ và tiến bộ xã hội.Thúc đẩy quan hệ với các nước và trung tâm lớn trên nguyên tắc bình đẳng.Dành ưu tiên cao cho việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. phong trào không liên kết. tránh bị rơi vào thế đan xen lợi ích giữa các nước với nước ta.. tạo lập lợi ích đan xen với các đối tác. cùng có lợi.http://tailieuso. Sáu là.com/ chức. Củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết và hợp tác với các Đảng Cộng sản và công nhân. hiện đại hoá. . tránh bị rơi vào thế đối đầu. Tăng cường công tác vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần xây dựng và phát triển đất nước. các phong trào giải phóng và độc lập dân tộc. tiến bộ. tranh thủ thêm vốn. mở rộng và đa dạng hoá thị trường. tích cực góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình.. các tổ chức quốc tế và khu vực. với các đảng cánh tả. công nhân. . với các phong trào cách mạng và tiến bộ trên thế giới. về đối ngoại: . công nghệ cho sự nghiệp công nghiệp hoá. các nước đang phát triển. thực sự đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa. cần thấu suốt và quán triệt các nguyên tắc và phương châm sau: 9 .. biên chế. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để xây dựng nền kinh tế độc lập dân tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa Để đảm bảo cho hội nhập kinh tế quốc tế thắng lợi. độc lập dân tộc. không can thiệp công việc nội bộ của nhau.Gắn kết chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng với hoạt động ngoại giao của Nhà nước và nhân dân.Tiếp tục ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố quan hệ với các nước láng giềng. mức tăng đầu tư ngân sách hợp lý. cánh tả. . cô lập hay lệ thuộc. các Đảng Cộng sản.Mở rộng quan hệ với các nước độc lập dân tộc.

giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Theo nguyên tắc này một mặt không thể để thiệt hại đến lợi ích cần có và hợp lý mà ta được hưởng. . cần giữ vững nguyên tắc vừa hợp tác vừa đấu tranh. Mặt khác.http://tailieuso. Giữ vững độc lập tự chủ trong quá trình hội nhập được thể hiện trước hết trong quyết sách hội nhập nhằm khai thác tối đa các lợi thế. dân chủ. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập. đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân.Nguyên tắc cơ bản và bao trùm là chủ động hội nhập trên cơ sở bảo đảm giữ vững độc lập. đồng thời đối phó thắng lợi với các thách thức trong quá trình hội nhập. giàu mạnh. Đảng phải được tổ chức theo một hệ thống chặt chẽ. xã hội công bằng. Sự chủ động cần được thể hiện trong việc chọn lựa các tổ chức tham gia. Tính chủ động còn được thể hiện qua việc chủ động xây dựng lộ trình hội nhập hợp lý trong khuôn khổ quy định chung. chủ động điều chỉnh pháp luật. chính sách cho phù hợp. chủ động tổ chức sản xuất và điều hành kinh tế trong nước nhằm nâng cao không ngừng khả năng cạnh tranh không chỉ trong thị trường nội địa và trên thị trường quốc tế. của nhân dân lao động và của dân tộc. đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. vừa kiên quyết. tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa. thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Để thực hiện mục tiêu đó. Tổ chức cơ sở Đảng a) Quy định về Điều lệ Đảng về thành lập các tổ chức cơ sở đảng Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của gia cấp công nhân. để đạt tới mục tiêu bảo vệ lợi ích chính đáng của ta. Tổ chức 10 . chủ động phương thức thực hiện các cam kết. văn minh.com/ .Phương châm cơ bản để thực hiện hội nhập là bảo đảm nguyên tắc cùng có lợi trong quan hệ song phương và đa phương mà ta tham gia. Trong hợp tác liên kết. Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở 1. IV. phải chấp nhận một sự chia sẻ lợi ích cho các đối tác thì theo mức đóng góp của các bên hợp tác. bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia. vừa mềm dẻo. các đối tác ta có quan hệ và thời điểm tham gia.

. lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. có các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. động viên quần chúng hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của cơ sở. vai trò của tổ chức cơ sở đảng Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở.com/ cơ sở Đảng bao gồm chi bộ cơ sở và đảng bộ cơ sở là nền tảng của Đảng. . chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ở cơ sở. chính sách của Đảng và Nhà nước.Tổ chức cơ sở đảng dưới ba mươi đảng viên. là hạt nhân chính trị ở cơ sở. tinh thần của nhân dân. lập chi bộ cơ sở. nâng cao hiệu quả công tác của cơ sở. chủ trương. b) Vị trí. lập đảng bộ cơ sở. chủ trương. c) Chức năng và nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng . là hạt nhân chính trị ở cơ sở.Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được tổ chức theo nơi làm việc hoặc nơi cư trú của đảng viên Chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở có rất nhiều loại hình khác nhau va có các nhiệm vụ như sau: 11 .http://tailieuso. Tổ chức cơ sở đảng vừa là nơi trực tiếp thực hiện đường lối.Tổ chức cơ sở đảng có từ ba mươi đảng viên trở lên.Tổ chức cơ sở đảng có hai chức năng quan trọng: Một là. lãnh đạo thực hiện đường lối. phát triển sản xuất. có các chi bộ trực thuộc đảng ủy. đồng thời cũng là nơi góp phần phát triển và hoàn thiện đường lối. Điều 21. đơn vị đối với Nhà nước. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đảng viên thực hiện các nhiệm vụ của mình cũng chủ yếu thể hiện ở chi bộ được đánh giá từ chi bộ. Hai là. đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng. kinh doanh. chăm lo cải thiện đời sống vật chất. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua Đại hội X quy định: . d) Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở Hoạt động của tổ chưc sơ sở đảng chủ yếu diễn ra ở chi bộ.

Đại hội lần thứ IX của Đảng đã khẳng định trong những năm tới.Làm tốt công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng viên . phát triển.Thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ thường lệ mỗi tháng một lần. nộp đảng phí của đảng viên theo quy định. một trong bốn công tác quan trọng cần tập trung làm tốt là xây dựng. Hệ thống tổ chức cơ sở đãng đã và đang bộc lộ những hạn thế.com/ . chủ trương.Tuy nhiên.http://tailieuso. vai trò quan trọng của tổ chức cơ sở đảng. thực hiện nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường. . Hậu qủa của tình hình trên là nghiêm trọng. thường xuyên chăm lo củng cố.Thu. phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng tại các cơ sở. kém sức chiến đấu”. trực tiếp góp phần biến các chủ trương. Đại hội lần thứ IX chỉ rõ “Tổ chức cơ sở đảng ở nhiều nơi quá yếu kém. chính sách của Đảng. kiện toàn. Quan điểm đó được thể hiện cả trong nhận thức.lý luận vafcar trong hoạt động thực tiễn của Đảng. Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở . phát triển tốt tươi. Hệ thống tổ chức cơ sở đảng không ngừng được củng cố. “gốc rễ” có phần bị “tê liệt” thì cây không thể khỏe mạnh.Đảng ta luôn coi trọng vị trí. đường lối lãnh đạo của Đảng thành thắng lợi. có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. củng cố các tổ chức cơ sở đảng cần phải thực hiện các yêu cầu sau đây: 12 . trong thời kỳ phát triển mới. . yếu kém ở mức độ khác nhau. pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của chi bộ. phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị tại cơ sở. .Thường xuyên làm công tác vận động quần chúng thực hiện đường lối. nhiệm vụ chính trị của đơn vị . quản lý và phân công công tác cho đảng viên . củng cố các tổ chức cơ sở đảng.Giáo dục.Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Bởi vì “nền móng” yếu thì không thể vững . V. Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và trách nhiệm của Đảng viên 1. Việc xây dựng. Vì vậy.

+ Phân công. trí thức. để nhân dân tham gia giám sát tổ chức đảng. bố trí cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cơ sở. + Thực hiện tốt nguyên tắc dựa vào dân để xây dựng Đảng từ cơ sở. phát huy vai trò tiên phong gương mẫu. thực hiện đúng nguyên tắc. khắc phục tình trạng thụ động. từ việc ra nghị quyết. + Đổi mới phương thức lãnh đạo. kịp thời kiện toàn cấp ủy và tăng cường cán bộ ở những nơi có nhiều khó khăn. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp để đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. xây dựng đội ngũ cán bộ… đến việc lãnh đạo các cuộc bầu cử. hướng dẫn. bảo đảm phát huy dân chủ. Chú ý những người ưu tú trong công nhân. + Phát triển đảng viên theo đúng tiêu chuẩn quy định. đảng viên. nội bộ mất đoàn kết. . buông lỏng vai trò lãnh đạo. chính quyền và cán bộ. đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. củng cố các tổ chức cơ sở đảng cần thực hiện tốt các chủ trương và biện pháp sau: + Cấp ủy cấp trên tập trung chỉ đạo củng cố các đảng bộ. không chạy theo số lượng..com/ + Tất cả các đảng bộ. các mặt công tác và các tầng lớp nhân dân ở cơ sở. sinh hoạt chi bộ. chi bộ yếu kém. chi bộ cơ sở đều phải nâng cao nhận thức và thực hiện đúng chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị. coi trọng chát lượng. ỷ lại. với chi bộ và nhân dân nơi cư trú. Có cơ chế để nhân dân tham gia ý kiến vào việc xây dựng các nghị quyết. kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ.http://tailieuso. + Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy. các tổ chức kinh tế. những địa bàn quan trọng…. lao động thuộc các thành phần kinh tế. + Nâng cao tính chiến đấu. xây dựng và thực hiện quy chế làm việc. những nơi còn ít hoặc chưa có đảng viên. 13 . sự nghiệp. không chạy theo số lượng. tiêu chuẩn. chính quyền cơ sở trực tiếp liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân. giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng nơi công tác. quyết định của tổ chức đảng.Để xây dựng.

14 . c. sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. nhất là đổi mới. chạy theo thành tích. đặc biệt là ở những khu vực có vị trí quan trọng và nhạy cảm về kinh tế. đảng viên. đơn vị. a.com/ + Đổi mới việc phân tích. nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. nhất là xây dựng cơ chế đế phát huy quyền làm chủ. Có những tiêu chí cụ thể để đánh giá đúng thực chất. tạo sự chuyển biến rõ rệt. . Phương hướng và nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong thời gian tới Toàn Đảng tập trung chỉ đạo xây dựng. củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. b. chi bộ. Đảng viên phải đóng góp tích cực xây dựng đảng bộ. thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. 2. Mỗi đảng viên phải đóng góp tích cực với đảng bộ. Thực hiện những giải pháp đồng bộ. bồi dưỡng cán bộ cơ sở. đảng viên. gắn xây dựng tổ chức đảng và xây dựng.Tổ chức thực hiện các chính sách và công tác đào tạo. Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng.Sớm xây dựng và đưa vào thực hiện các quy định mới về vai trò.Mỗi Đảng viên phải góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng có sự thống nhất cao về chính trị và tư tưởng của đảng bộ. củng cố tổ chức cơ sở đảng. chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở. khắc phục tình trạng nể nang. . dễ dãi. chức năng.nâng cao bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ. Trách nhiệm của đảng viên đối với tổ chức cơ sở đảng và chi bộ Mỗi đảng viên phải sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở đảng nhất định. chi bộ vững mạnh về tổ chức. nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng đảm bảo vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. quyền giám sát của quần chúng đối với tổ chức đảng. nâng cao năng lực lãnh đạo.http://tailieuso. VI. đánh giá chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối. Mọi đảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn đảng viên để rèn luyện. bổ sung. b) Đội ngũ đảng viên là những người có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối. chủ trương. là căn cứ để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên. của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. thử thách nào. không dao động trước bất kỳ khó khăn. vững vàng. suốt đời phấn đấu cho mục tiêu. 2. vai trò và nhiệm vụ của người Đảng viên a) Đảng viên là chiến sỹ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. chính sách của Đảng. là cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên. c) Đảng viên dù ở cương vị nào. Điều lệ đã chỉ rõ những tiêu chuẩ đảng viên. nhiệm vụ của đảng viên. qua nhiều lần sửa đổi. Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam 1. bảo vệ đường lối. lý tưởng của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. vùng xa. nhưng chưa bao giờ Chương I luôn là chương Đảng viên và là một trong những Chương quan trọng nhất.com/ chính trị. kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. chính sách của Đảng. vừa là người phục vụ quần chúng.http://tailieuso. a) Tiêu chuẩn đảng viên Tiêu chuẩn đảng viên là những chuẩn mực quy định chất lượng của người đảng viên. Rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Để xứng đáng với danh hiệu đảng viên cần thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên quy định trong Điều lệ Đảng. phấn đấu. vùng sâu. VII. điều kiện những người vào Đảng. 15 . Trong Điều lệ Đảng được các Đại hội của Đảng ban hành. chủ trương của Đảng. d) Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng. Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản. Vị trí. cũng vừa là người lãnh đạo. là tiêu chí phân ra giữa đảng viên và quần chúng. chủ trương. Cán bộ lãnh đạo chủ trì và cấp ủy cấp trên trực tiếp phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

+ Thường xuyên học tập. phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. trung thực. như sau: + Có tinh thần yêu nước. rèn luyện xứng đáng với danh hiệu người cộng sản trong hoàn cảnh mới Khái niệm “đảng viên” bao hàm hai mặt: cá nhân một con người mang danh hiệu đảng viên và một thành viên của Đảng (của một tổ chức đảng cụ thể và của toàn Đảng nói chung). thường xuyên tự phê bình và phê bình. tạo điều kiện của tổ chức đảng. gia đình. có kỹ thuật. quy ước của cộng đồng. trình độ chuyên môn. giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng trên cơ sở thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng. dân chủ và tiến bộ xã hội. nhân nghĩa. tự cường dân tộc. nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. b) Mỗi đảng viên tự phấn đấu. độc lập dân tộc.com/ Những chuẩn mực đạo đức mà người đảng viên cần có. + Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp. trước hết mỗi người đảng viên phải rèn luyện mình theo những đức tính của con người Việt Nam mà Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII đã chỉ ra và Kết luận Trung ương 10 khóa IX một lần nữa khẳng định. nếp sống văn minh. đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình. có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. Có quan hệ mật thiết với quần chúng. năng suất cao vì lợi ích của bản thân. nhờ sự phấn đấu của bản thân và sự giúp đỡ. tập thể và xã hội. + Có lối sống lành mạnh. trình độ thẩm mỹ và thể lực. đáp ứng những đòi hỏi của công cuộc đổi mới lúc này bao gồm cả động cơ. tình cảm. phấn đấu vì lợi ích chung. có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. 16 . Về mặt cá nhân. Người đảng viên chỉ xứng đáng với danh hiệu cao quý của mình khi làm tròn bổn phận trên cả hai tư cách đó. + Có ý thức tập thể. tôn trọng kỷ cương phép nước. Kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. Có ý thức tổ chức kỷ luật. sáng tạo. nâng cao hiểu biết. cần kiệm. ý chí và những hành động đạo đức.. đoàn kết.http://tailieuso.

vô tư . đường lối của Đảng.com/ Được kết nạp vào Đảng.Giữ nghiêm kỷ luật đảng.Tích cực học tập và nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt. sáng tạo. kiệm. chí công. liêm. thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức. thực hiện cần.http://tailieuso. .Tự giác gương mẫu giữ gìn phẩm chất cộng sản. nguyện vọng của quần chúng. 17 . đóng góp ý kiến có giá trị tham gia vào sự lãnh đạo chung của tổ chức và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.Luôn trau dồi phẩm chất đạo đức của người đảng viên cộng sản. Là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam. .Luôn phát huy tinh thần năng động.Liên hệ mật thiêt với quần chúng. lắng nghe tâm tư. về văn hóa. chính. rèn luyện để giữ vững và nêu cao vai trò người đảng viên. đạo đức của người cách mạng. tôn trọng tất cả mọi người. phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân giao phó. chính sách và pháp luật của Nhà nước. sinh hoạt đảng và chăm lo củng cố sự đoàn kết nhất trí của Đảng . mỗi cán bộ đảng viên phải: . . chuyên môn nghiệp vụ. khoa học – kỹ thuật. rồi trở thành đảng viên chính thức là khởi đầu một quá trình phấn đấu. nhất là về lý luận chính trị.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful