P. 1
BÀI THU HOẠCH LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI

BÀI THU HOẠCH LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI

|Views: 34,140|Likes:
Được xuất bản bởiLee Zhong

More info:

Published by: Lee Zhong on Mar 27, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

http://tailieuso.

com/

BÀI LÀM
Sau quá trình tham gia lớp bồi dưỡng Đảng viên mới, bản thân tôi rút ra những thu hoạch như sau: I. Về chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh Con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng năm 1991 đã chỉ rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động” Đại hội IX khẳng định: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Trong thời đại ngày nay có lắm chủ nghĩa nhưng chủ nghĩa Mác – Lênin là chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất, là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận thực sự cách mạng và khoa học. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tổng kết kinh nghiệm cách mạng thế giới và thực tiễn tình hình đất nước, Người đã chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, soạn thảo Chánh cương vắn tắt, Sách 1

đem lại hiệu quả thiết thực nhằm hiện thực hoá thắng lợi những đặc trưng cơ bản của cách mạng xã hội. Phải kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng cơ hội. Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin 2 . tư tưởng Hồ Chí Minh phải đi liền với bổ sung và phát triển dựa trên những vấn đề mà thực tiễn đặt ra. Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin. đưa những tư tưởng. Thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Đồng thời. xét lại và bảo thủ. quan điểm đó vào thực tế cuộc sống. giáo điều. phủ nhận. Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin. phát triển sáng tạo. xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin. cần nắm có hệ thống từng luận điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin. giải quyết thành công những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích. tư tưởng Hồ Chí Minh. bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng là một minh chứng sống động về sự vận dụng thành công chủ nghĩa Mác – Lênin ở nước ta. hiện thực hoá thắng lợi mục tiêu “dân giàu. qua đó. xã hội công bằng. văn minh”.com/ lược vắn tắt. dùng nó như một kim chỉ nam dẫn đường chứ không phải kinh thánh để rơi vào giáo điều. tư tưởng Hồ Chí Minh. tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc số một đối với Đảng ta. nước mạnh. tư tưởng Hồ Chí Minh Để đấu tranh có hiệu quả. dân chủ. Phải chăm chú phát hiện. phải tiếp tục phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tiễn nước ta hiện nay đang là vấn đề được Đảng ta hết sức quan tâm. Người đã vận dụng nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác – Lênin. đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. làm phong phú thêm kho tàng lý luận Mác – Lênin. giành độc lập dân tộc và đưa đất nước phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội. coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. bổ sung cho kho tàng lý luận mác xít. tổng kết thực tiễn để tìm ra cái mới của lý luận. xác định đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam.http://tailieuso. gắn với hoàn cảnh lịch sử và yêu cầu cụ thể cần giải quyết. tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới.

kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích. Năng lực nhận thức và hành động theo quy luật khách quan là điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Thực tiễn cách mạng nước ta từ khi có Đảng Cộng sản lãnh đạo đã khẳng định: độc lâp dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn Hơn bảy mươi năm qua. Nhờ vậy Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi vĩ đại. Trong tình hình hiện nay. khoa học và nhân đạo. vận dụng một cách đúng đắn. phủ nhận. đảng viên và quần chúng nhân dân. Đảng ta luôn luôn kiên định. nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Ba là. 3 .http://tailieuso. quan trọng hàng đầu của 15 năm tiến hành công cuộc đổi mới và Đại hội IX xác định cũng chính là phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 2. góp phần phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. tư tưởng Hồ Chí Minh một cách sáng tạo. Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế. vận dụng sáng tạo. tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mọi cán bộ. Đại hội VI rút ra những bài học quý giá có tầm chỉ đạo trong việc xác định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta: Một là. xây dựng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động. học tập để nắm vững. Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”. tư tưởng Hồ Chí Minh từ phía những thế lực thù địch và những kẻ cơ hội.com/ và tư tưởng Hồ Chí MInh có nghĩa là nắm vững bản chất cách mạng. phải biết kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại trong điều kiện mới. thích hợp vào điều kiện nước ta. việc nghiên cứu. Hai là. Bài học chủ yếu. trong toàn bộ hoạt động của mình. Từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội những năm trước đó. xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin.

Đại hội IX với việc bổ sung. con người mới xã hội chủ nghĩa ngày càng hình thành rõ rệt. Tiêu chuẩn đánh giá sự vận dụng đúng đắn các quy luật là đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân từng bước ổn định và nâng cao. Con đường này phù hợp với chủ nghĩa Mác – Lênin và đã được thực tiễn kiểm nghiệm hơn bảy mươi năm qua là hoàn toàn đúng đắn. Đại hội VI đã đặt vấn đề chính sách xã hội một cách cơ bản. độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu. lý tưởng của Đảng. Từ đó. nước mạnh. giải quyết phù hợp với từng chặng đường đi lên chủ nghĩa xã hội. lý tưởng của Đảng ta. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) với chủ trương: tiếp tục sự nghiệp đổi mới. Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa là một nguyên tắc của đổi mới mà thực chất là sự kiên định mục tiêu. văn minh. phát triển quan niệm mục tiêu và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.com/ Bốn là. dân tộc ta. hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu. Đảng ta nhấn mạnh rằng. Lần đầu tiên chính sách xã hội được xem xét một cách tổng thế và toàn diện gắn liền với chính sách kinh tế. phải xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của một Đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. chế độ xã hội chủ nghĩa được củng cố. Tóm lại. Điều này thể hiện được bản chất của chủ nghĩa xã hội. kiên định con đường 4 .xã hội đến năm 2000 (1991-2000). đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội VIII với việc xác định rõ hơn mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. để xác định đúng đắn phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội. đồng thời thông qua Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế . xã hội ngày càng lành mạnh. đẩy mạnh công nghiệp hoá. phải vận dụng đúng quy luật khách quan. là cơ sở để đi đến mô hình chủ nghĩa xã hội của nước ta ngày càng toàn diện hơn.http://tailieuso. trên cơ sở những quan điểm cơ bản và lâu dài về chính sách xã hội. xã hội công bằng.

Đảng ta luôn là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo cách mạng. chính sách của Đảng trở thành hiện thực sinh động trong đời sống toàn xã hội. 5 . chủ trương.com/ “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” mà dân tộc Việt Nam đã lựa chọn. thanh tra. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam là một tất yếu lịch sử và là tất yếu khách quan.http://tailieuso. Xây dựng Nhà nước pháp quyền là một chủ trương lớn có tính chất quyết định thắng lợi công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam.Lãnh đạo các cơ quan nhà nước thể chế hoá đường lối. -. vì dân là rất toàn diện và bao quát toàn bộ những vấn đề then chốt về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.Đảng lãnh đạo chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân. do dân. II. chính sách của Đảng thành pháp luật. vì dân. Sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và mọi mặt của đời sống xã hội được nhìn nhận như một quy luật có tính tất yếu. chủ trương. chính sách của Nhà nước và tổ chức thực hiện thông qua bộ máy nhà nước. chủ trương. lãnh đạo Nhà nước và là nhân tố bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng nước ta trong mọi giai đoạn lịch sử. giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước. Về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 1. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước được thể hiện trên những nội dung trọng yếu sau đây: . nội dung Đảng lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân. . Nhìn tổng quát. Đảng phải lãnh đạo công tác kiểm tra. đảm bảo cho đường lối. Vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương luôn giữ tính chất quyết định và bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. do dân.

góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng. .Thực hiện tốt chủ trương tổng kết hoạt động lý luận . về tư tưởng .Tiếp tục đi sâu.Đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ gắn với quy hoạch đào tạo để chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ X của Đảng. nhân quyền.Tiếp tục củng cố. giữ nước.tư tưởng sát hợp với từng tầng lợp nhân dân. bảo vệ chính trị nội bộ . . truyền thống dựng nước. trên tất cả các mặt trân. tinh thần tự cường dân tộc. 6 . về xây dựng. lối sống. tinh thần đấu tranh chống các luận điệu chống phá nước ta dưới chiêu bài dân chủ. chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII và Kết luận Hội nghị Trung ương 10 khoá IX.văn hoá: . . Một số giải pháp chủ yếu xây dựng Đảng Chủ trương của Đảng ta là phải xây dựng một chiến lược bảo vệ Tổ quốc đồng bộ. Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. đậm đà bản sắc dân tộc. hoàn thiện chức năng. hướng mạnh về cơ sở. tư tưởng. đặc biệt quan tâm đến thanh niên. học sinh. lãng phí. đạo đức. củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.com/ 2.Đổi mới công tác chính trị . nhất là đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống sự suy thoái về chính trị. đẩy mạnh tổng kết thực tiễn sự nghiệp bảo về Tổ quốc trong tình hình mới.Xây dựng nền văn hoá tiên tiến.Tăng cường công tác bảo vệ Đảng. mà một số giải pháp chủ yếu cụ thể là: Một là. có sự tham gia của tất cả các lực lượng xã hội. chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước. dân tộc. . sinh viên.http://tailieuso. chống tham nhũng. Hai là.Tăng cường tính chủ động. chống sự xâm nhập của văn hoá phẩm độc hại từ bên ngoài vào. quan liêu. tôn giáo. niềm tự hào. chỉnh đốn Đảng: . nhiệm vụ của các tổ chức trong Đảng và giữa tổ chức Đảng với tổ chức Nhà nước. .Đưa tự phê bình và phê bình vào nền nếp sinh hoạt Đảng.thực tiễn của Đảng trong thời kỳ đổi mới. .

ngày 27-11-2001 của Bộ Chính trị (khoá IX). chính sách về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. kinh tế với hoạt động đối ngoại. báo chí.tiền tệ. phấn đấu sớm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). văn hoá. một số ngành. .Xây dựng có chọn lọc một số công trình. quản lý công tác thông tin. an ninh. an ninh và quốc phòng.đối ngoại: .xã hội. thông tin. bảo đảm an ninh về tài chính . . không để xảy ra những rối loạn. . xoá đói giảm nghèo. xuất bản. xây 7 . văn nghệ.xã hội: . .com/ .http://tailieuso. kịp thời ngăn chăn những quan điểm lệch lạc. thương mại hoá.Thực hiện tốt các chủ trương. năng lượng. lương thực. Bốn là. trước hết tập trung hoàn chỉnh pháp luật về quốc phòng. . gây rối nội bộ. về kinh tế . đối ngoại.. bảo đảm quá trình hội nhập kinh tế quốc tế không gây xáo trộn kinh tế . từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ Tổ quốc.Rà soát. quản lý nhà nước về an ninh . gắn việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. lộ bí mật quốc gia. lĩnh vực kinh tế quan trọng. xa rời tôn chỉ mục đích. xáo động lớn.công nghệ gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. nhất là việc làm.Tăng cường lãnh đạo.Giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội.quốc phòng . an ninh.Xây dựng cơ chế để thực hiện có hiệu quả việc kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng. bảo đảm vai trò chủ đạo thực sự của kinh tế nhà nước. . có hiệu quả bảo đảm cho nền kinh tế giữ được độc lập tự chủ trong mọi tình huống.Thể chế hoá kịp thời các chủ trương. . giải pháp về hội nhập kinh tế quốc tế trong Nghị quyết số 07. Ba là.xã hội ở các vùng trọng điểm.Gắn tăng trưởng kinh tế với xây dựng quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Chú trọng phát triển khoa học . hạn chế bằng được các tệ nạn xã hội nghiêm trọng.. gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh và quan hệ đối ngoại. hoàn thiện và chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế . an ninh với kinh tế.Duy trì cho được sự ổn định kinh tế vĩ mô. bổ sung.

. đồng thời chủ động đấu tranh bằng nhiều hình thức chống các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch về dân chủ. an ninh và lực lượng vũ trang nhân dân ở các cấp. vững mạnh về chính trị. + Tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân.Củng cố và hoàn nền quốc phòng toàn dân.an ninh + Kiện toàn Ban Nghiên cứu của Bộ Chính trị về an ninh quốc gia ngang tầm với nhiệm vụ. kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. . thành phố. kể cả cho các hoạt động an ninh trên lĩnh vực tư tưởng. . Năm là.Tăng cường mức đầu tư ngân sách hợp lý cho các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng. pháp luật của Nhà nước. . đặc biệt là trên các địa bàn chiến lược. an ninh: .Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng. về quốc phòng.Tăng cường công tác bảo vệ bí mật quốc gia.http://tailieuso.Mở rộng dân chủ trong Đảng và nhân dân trên cơ sở Cương lĩnh. an ninh. lòng trung thành tuyệt đối với Đảng. đối ngoại. + Tăng cường chức năng tham mưu của Đảng uỷ Quân sự Trung ương và Đảng uỷ Công an Trung ương trong lĩnh vực quốc phòng . các ngành. thông tin. Công an nhân dân thực sự trong sạch. xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc. nhân quyền. . an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên từng địa bàn tỉnh. an ninh. Tổ quốc và nhân dân. các điạ phương. an ninh của các cấp. đường lối của Đảng.com/ dựng quy chế thống nhất quản lý đối ngoại và quy chế phối hợp quốc phòng. bảo đảm an ninh thông tin.Tăng cường thanh tra. các ngành. . các đơn vị lực lượng vũ trang. tôn giáo. tư tưởng và tổ chức. đối ngoại nhân dân.Tập trung xậy dựng lực lược Quân đội và Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng. đối ngoại. bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. dân tộc. với tổ 8 . Chú trọng đào tạo.

tạo lập lợi ích đan xen với các đối tác. các phong trào giải phóng và độc lập dân tộc. phong trào không liên kết.Thúc đẩy quan hệ với các nước và trung tâm lớn trên nguyên tắc bình đẳng.. . mức tăng đầu tư ngân sách hợp lý. cô lập hay lệ thuộc. không can thiệp công việc nội bộ của nhau.Gắn kết chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng với hoạt động ngoại giao của Nhà nước và nhân dân.Mở rộng quan hệ với các nước độc lập dân tộc.http://tailieuso. cánh tả. các tổ chức quốc tế và khu vực. cùng có lợi. công nhân. III. các phong trào giải phóng và độc lập dân tộc. tích cực góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình. hiện đại hoá. tiến bộ. Củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết và hợp tác với các Đảng Cộng sản và công nhân. . biên chế. cần thấu suốt và quán triệt các nguyên tắc và phương châm sau: 9 .. về đối ngoại: . Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để xây dựng nền kinh tế độc lập dân tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa Để đảm bảo cho hội nhập kinh tế quốc tế thắng lợi. đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. thực sự đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa. với các phong trào cách mạng và tiến bộ trên thế giới. các nước đang phát triển.Tiếp tục ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố quan hệ với các nước láng giềng. Tăng cường công tác vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần xây dựng và phát triển đất nước. các Đảng Cộng sản.com/ chức. tạo thế đan xen lợi ích giữa các nước với nước ta. . dân chủ và tiến bộ xã hội.. tránh bị rơi vào thế đan xen lợi ích giữa các nước với nước ta. độc lập dân tộc. các phong trào cạch mạng. mở rộng và đa dạng hoá thị trường.Dành ưu tiên cao cho việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ. tránh bị rơi vào thế đối đầu. công nghệ cho sự nghiệp công nghiệp hoá.. tranh thủ thêm vốn. Sáu là. với các đảng cánh tả. .

Sự chủ động cần được thể hiện trong việc chọn lựa các tổ chức tham gia. thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. đồng thời đối phó thắng lợi với các thách thức trong quá trình hội nhập. đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. phải chấp nhận một sự chia sẻ lợi ích cho các đối tác thì theo mức đóng góp của các bên hợp tác. Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở 1. Tính chủ động còn được thể hiện qua việc chủ động xây dựng lộ trình hội nhập hợp lý trong khuôn khổ quy định chung. Để thực hiện mục tiêu đó. xã hội công bằng. để đạt tới mục tiêu bảo vệ lợi ích chính đáng của ta. vừa kiên quyết.Nguyên tắc cơ bản và bao trùm là chủ động hội nhập trên cơ sở bảo đảm giữ vững độc lập. bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia. giàu mạnh. Giữ vững độc lập tự chủ trong quá trình hội nhập được thể hiện trước hết trong quyết sách hội nhập nhằm khai thác tối đa các lợi thế. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập. Trong hợp tác liên kết. chính sách cho phù hợp. giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Mặt khác. Tổ chức 10 .Phương châm cơ bản để thực hiện hội nhập là bảo đảm nguyên tắc cùng có lợi trong quan hệ song phương và đa phương mà ta tham gia. IV. Đảng phải được tổ chức theo một hệ thống chặt chẽ. văn minh. các đối tác ta có quan hệ và thời điểm tham gia. của nhân dân lao động và của dân tộc. chủ động tổ chức sản xuất và điều hành kinh tế trong nước nhằm nâng cao không ngừng khả năng cạnh tranh không chỉ trong thị trường nội địa và trên thị trường quốc tế. cần giữ vững nguyên tắc vừa hợp tác vừa đấu tranh. dân chủ.com/ . đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Theo nguyên tắc này một mặt không thể để thiệt hại đến lợi ích cần có và hợp lý mà ta được hưởng. chủ động phương thức thực hiện các cam kết. Tổ chức cơ sở Đảng a) Quy định về Điều lệ Đảng về thành lập các tổ chức cơ sở đảng Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của gia cấp công nhân.http://tailieuso. tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa. chủ động điều chỉnh pháp luật. vừa mềm dẻo. .

kinh doanh. chính sách của Đảng và Nhà nước. đồng thời cũng là nơi góp phần phát triển và hoàn thiện đường lối.com/ cơ sở Đảng bao gồm chi bộ cơ sở và đảng bộ cơ sở là nền tảng của Đảng. là hạt nhân chính trị ở cơ sở. lãnh đạo thực hiện đường lối. Đảng viên thực hiện các nhiệm vụ của mình cũng chủ yếu thể hiện ở chi bộ được đánh giá từ chi bộ. có các chi bộ trực thuộc đảng ủy. động viên quần chúng hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của cơ sở. đơn vị đối với Nhà nước. nâng cao hiệu quả công tác của cơ sở. chăm lo cải thiện đời sống vật chất. chủ trương. đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng. lập đảng bộ cơ sở. Tổ chức cơ sở đảng vừa là nơi trực tiếp thực hiện đường lối.http://tailieuso. là hạt nhân chính trị ở cơ sở.Tổ chức cơ sở đảng có từ ba mươi đảng viên trở lên. lập chi bộ cơ sở. d) Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở Hoạt động của tổ chưc sơ sở đảng chủ yếu diễn ra ở chi bộ. . phát triển sản xuất. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua Đại hội X quy định: .Tổ chức cơ sở đảng dưới ba mươi đảng viên.Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được tổ chức theo nơi làm việc hoặc nơi cư trú của đảng viên Chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở có rất nhiều loại hình khác nhau va có các nhiệm vụ như sau: 11 . c) Chức năng và nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng . chủ trương. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ở cơ sở. có các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. .Tổ chức cơ sở đảng có hai chức năng quan trọng: Một là. b) Vị trí. lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. vai trò của tổ chức cơ sở đảng Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở. Hai là. tinh thần của nhân dân. Điều 21. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

kém sức chiến đấu”.Làm tốt công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng viên .Thường xuyên làm công tác vận động quần chúng thực hiện đường lối. vai trò quan trọng của tổ chức cơ sở đảng. V.Đảng ta luôn coi trọng vị trí. đường lối lãnh đạo của Đảng thành thắng lợi. Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở . phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng tại các cơ sở. trực tiếp góp phần biến các chủ trương. Hệ thống tổ chức cơ sở đãng đã và đang bộc lộ những hạn thế. .Tuy nhiên. Vì vậy. thường xuyên chăm lo củng cố. phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị tại cơ sở. Việc xây dựng. Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và trách nhiệm của Đảng viên 1. Quan điểm đó được thể hiện cả trong nhận thức. một trong bốn công tác quan trọng cần tập trung làm tốt là xây dựng. .Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Hậu qủa của tình hình trên là nghiêm trọng. Bởi vì “nền móng” yếu thì không thể vững .com/ . quản lý và phân công công tác cho đảng viên . pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của chi bộ. Đại hội lần thứ IX của Đảng đã khẳng định trong những năm tới.http://tailieuso. yếu kém ở mức độ khác nhau.lý luận vafcar trong hoạt động thực tiễn của Đảng. “gốc rễ” có phần bị “tê liệt” thì cây không thể khỏe mạnh. củng cố các tổ chức cơ sở đảng. phát triển. trong thời kỳ phát triển mới. nộp đảng phí của đảng viên theo quy định. có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. phát triển tốt tươi. thực hiện nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường.Giáo dục. chính sách của Đảng. Đại hội lần thứ IX chỉ rõ “Tổ chức cơ sở đảng ở nhiều nơi quá yếu kém. nhiệm vụ chính trị của đơn vị . củng cố các tổ chức cơ sở đảng cần phải thực hiện các yêu cầu sau đây: 12 . . Hệ thống tổ chức cơ sở đảng không ngừng được củng cố. chủ trương. kiện toàn.Thu.Thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ thường lệ mỗi tháng một lần.

những nơi còn ít hoặc chưa có đảng viên. xây dựng đội ngũ cán bộ… đến việc lãnh đạo các cuộc bầu cử. với chi bộ và nhân dân nơi cư trú.com/ + Tất cả các đảng bộ. giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng nơi công tác. quyết định của tổ chức đảng. thực hiện đúng nguyên tắc. 13 . . Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp để đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. coi trọng chát lượng. Chú ý những người ưu tú trong công nhân. bố trí cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cơ sở. để nhân dân tham gia giám sát tổ chức đảng. các tổ chức kinh tế. chi bộ yếu kém.http://tailieuso. tiêu chuẩn. không chạy theo số lượng. chính quyền cơ sở trực tiếp liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân. + Thực hiện tốt nguyên tắc dựa vào dân để xây dựng Đảng từ cơ sở. lao động thuộc các thành phần kinh tế. những địa bàn quan trọng…. sinh hoạt chi bộ. phát huy vai trò tiên phong gương mẫu. sự nghiệp. buông lỏng vai trò lãnh đạo. kịp thời kiện toàn cấp ủy và tăng cường cán bộ ở những nơi có nhiều khó khăn. không chạy theo số lượng. + Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy. khắc phục tình trạng thụ động. đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. các mặt công tác và các tầng lớp nhân dân ở cơ sở. kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ. trí thức.. Có cơ chế để nhân dân tham gia ý kiến vào việc xây dựng các nghị quyết. + Nâng cao tính chiến đấu. chi bộ cơ sở đều phải nâng cao nhận thức và thực hiện đúng chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị. củng cố các tổ chức cơ sở đảng cần thực hiện tốt các chủ trương và biện pháp sau: + Cấp ủy cấp trên tập trung chỉ đạo củng cố các đảng bộ. ỷ lại. xây dựng và thực hiện quy chế làm việc. hướng dẫn. đảng viên.Để xây dựng. + Phân công. bảo đảm phát huy dân chủ. nội bộ mất đoàn kết. + Phát triển đảng viên theo đúng tiêu chuẩn quy định. từ việc ra nghị quyết. chính quyền và cán bộ. + Đổi mới phương thức lãnh đạo.

Có những tiêu chí cụ thể để đánh giá đúng thực chất. đặc biệt là ở những khu vực có vị trí quan trọng và nhạy cảm về kinh tế. chạy theo thành tích. dễ dãi. 14 .nâng cao bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ. c. đảng viên. . khắc phục tình trạng nể nang. gắn xây dựng tổ chức đảng và xây dựng. nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng đảm bảo vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. chi bộ. b.Mỗi Đảng viên phải góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng có sự thống nhất cao về chính trị và tư tưởng của đảng bộ. Đảng viên phải đóng góp tích cực xây dựng đảng bộ. củng cố tổ chức cơ sở đảng.Tổ chức thực hiện các chính sách và công tác đào tạo. Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng. củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Phương hướng và nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong thời gian tới Toàn Đảng tập trung chỉ đạo xây dựng. sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 2. Mỗi đảng viên phải đóng góp tích cực với đảng bộ.http://tailieuso. thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. bồi dưỡng cán bộ cơ sở. chức năng. nhất là xây dựng cơ chế đế phát huy quyền làm chủ. đơn vị. Trách nhiệm của đảng viên đối với tổ chức cơ sở đảng và chi bộ Mỗi đảng viên phải sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở đảng nhất định. a. chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở. chi bộ vững mạnh về tổ chức. đánh giá chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. . tạo sự chuyển biến rõ rệt. nâng cao năng lực lãnh đạo.Sớm xây dựng và đưa vào thực hiện các quy định mới về vai trò. Thực hiện những giải pháp đồng bộ. đảng viên. nhất là đổi mới. VI. quyền giám sát của quần chúng đối với tổ chức đảng.com/ + Đổi mới việc phân tích.

nhiệm vụ của đảng viên. Trong Điều lệ Đảng được các Đại hội của Đảng ban hành. d) Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng. bổ sung. Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản. Điều lệ đã chỉ rõ những tiêu chuẩ đảng viên. VII. chủ trương của Đảng. 15 . c) Đảng viên dù ở cương vị nào. Mọi đảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn đảng viên để rèn luyện. cũng vừa là người lãnh đạo. Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam 1. không dao động trước bất kỳ khó khăn.http://tailieuso. chính sách của Đảng. nhưng chưa bao giờ Chương I luôn là chương Đảng viên và là một trong những Chương quan trọng nhất. Cán bộ lãnh đạo chủ trì và cấp ủy cấp trên trực tiếp phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để tổ chức cơ sở đảng yếu kém. đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối. chính sách của Đảng. Vị trí. 2. chủ trương. Rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Để xứng đáng với danh hiệu đảng viên cần thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên quy định trong Điều lệ Đảng. qua nhiều lần sửa đổi. phấn đấu. vùng sâu. là tiêu chí phân ra giữa đảng viên và quần chúng. vùng xa. bảo vệ đường lối. chủ trương. kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. điều kiện những người vào Đảng. vững vàng. a) Tiêu chuẩn đảng viên Tiêu chuẩn đảng viên là những chuẩn mực quy định chất lượng của người đảng viên. lý tưởng của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. suốt đời phấn đấu cho mục tiêu. là cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên. vai trò và nhiệm vụ của người Đảng viên a) Đảng viên là chiến sỹ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. là căn cứ để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên. của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. b) Đội ngũ đảng viên là những người có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối.com/ chính trị. thử thách nào. vừa là người phục vụ quần chúng.

nếp sống văn minh. Người đảng viên chỉ xứng đáng với danh hiệu cao quý của mình khi làm tròn bổn phận trên cả hai tư cách đó. sáng tạo. + Thường xuyên học tập. cần kiệm. Kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình. đoàn kết. đáp ứng những đòi hỏi của công cuộc đổi mới lúc này bao gồm cả động cơ. Có ý thức tổ chức kỷ luật.. nhờ sự phấn đấu của bản thân và sự giúp đỡ. tự cường dân tộc. phấn đấu vì lợi ích chung. rèn luyện xứng đáng với danh hiệu người cộng sản trong hoàn cảnh mới Khái niệm “đảng viên” bao hàm hai mặt: cá nhân một con người mang danh hiệu đảng viên và một thành viên của Đảng (của một tổ chức đảng cụ thể và của toàn Đảng nói chung). thường xuyên tự phê bình và phê bình. tình cảm. Có quan hệ mật thiết với quần chúng. trình độ thẩm mỹ và thể lực. tôn trọng kỷ cương phép nước.com/ Những chuẩn mực đạo đức mà người đảng viên cần có. có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. b) Mỗi đảng viên tự phấn đấu. + Có lối sống lành mạnh. dân chủ và tiến bộ xã hội. độc lập dân tộc.http://tailieuso. tạo điều kiện của tổ chức đảng. có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. Về mặt cá nhân. như sau: + Có tinh thần yêu nước. trước hết mỗi người đảng viên phải rèn luyện mình theo những đức tính của con người Việt Nam mà Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII đã chỉ ra và Kết luận Trung ương 10 khóa IX một lần nữa khẳng định. gia đình. giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng trên cơ sở thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng. phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. nâng cao hiểu biết. + Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp. trình độ chuyên môn. ý chí và những hành động đạo đức. trung thực. 16 . có kỹ thuật. tập thể và xã hội. nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. + Có ý thức tập thể. nhân nghĩa. năng suất cao vì lợi ích của bản thân. quy ước của cộng đồng.

.Giữ nghiêm kỷ luật đảng. lắng nghe tâm tư. rồi trở thành đảng viên chính thức là khởi đầu một quá trình phấn đấu. thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức. chuyên môn nghiệp vụ. đóng góp ý kiến có giá trị tham gia vào sự lãnh đạo chung của tổ chức và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.Luôn trau dồi phẩm chất đạo đức của người đảng viên cộng sản. vô tư . đường lối của Đảng. đạo đức của người cách mạng.com/ Được kết nạp vào Đảng. .Tự giác gương mẫu giữ gìn phẩm chất cộng sản. phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân giao phó. khoa học – kỹ thuật. về văn hóa. chính sách và pháp luật của Nhà nước. thực hiện cần. sáng tạo. nhất là về lý luận chính trị.Luôn phát huy tinh thần năng động. Là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam. 17 .http://tailieuso. mỗi cán bộ đảng viên phải: .Tích cực học tập và nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt. kiệm. liêm. tôn trọng tất cả mọi người. rèn luyện để giữ vững và nêu cao vai trò người đảng viên. nguyện vọng của quần chúng. chính. . sinh hoạt đảng và chăm lo củng cố sự đoàn kết nhất trí của Đảng .Liên hệ mật thiêt với quần chúng. chí công.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->