http://tailieuso.

com/

BÀI LÀM
Sau quá trình tham gia lớp bồi dưỡng Đảng viên mới, bản thân tôi rút ra những thu hoạch như sau: I. Về chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh Con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng năm 1991 đã chỉ rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động” Đại hội IX khẳng định: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Trong thời đại ngày nay có lắm chủ nghĩa nhưng chủ nghĩa Mác – Lênin là chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất, là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận thực sự cách mạng và khoa học. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tổng kết kinh nghiệm cách mạng thế giới và thực tiễn tình hình đất nước, Người đã chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, soạn thảo Chánh cương vắn tắt, Sách 1

giáo điều. tổng kết thực tiễn để tìm ra cái mới của lý luận. Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin. cần nắm có hệ thống từng luận điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin.com/ lược vắn tắt. đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. tư tưởng Hồ Chí Minh. Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin. phải tiếp tục phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. tư tưởng Hồ Chí Minh Để đấu tranh có hiệu quả. xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin. xã hội công bằng. xét lại và bảo thủ. Việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin. Kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích. dân chủ. coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. phát triển sáng tạo. xác định đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Người đã vận dụng nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác – Lênin. Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin 2 . nước mạnh. tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. phủ nhận. Phải chăm chú phát hiện. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng là một minh chứng sống động về sự vận dụng thành công chủ nghĩa Mác – Lênin ở nước ta. tư tưởng Hồ Chí Minh. tư tưởng Hồ Chí Minh phải đi liền với bổ sung và phát triển dựa trên những vấn đề mà thực tiễn đặt ra. bổ sung cho kho tàng lý luận mác xít. giành độc lập dân tộc và đưa đất nước phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội. tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tiễn nước ta hiện nay đang là vấn đề được Đảng ta hết sức quan tâm. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin. hiện thực hoá thắng lợi mục tiêu “dân giàu. làm phong phú thêm kho tàng lý luận Mác – Lênin. văn minh”. quan điểm đó vào thực tế cuộc sống. qua đó. Thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. giải quyết thành công những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. đem lại hiệu quả thiết thực nhằm hiện thực hoá thắng lợi những đặc trưng cơ bản của cách mạng xã hội. gắn với hoàn cảnh lịch sử và yêu cầu cụ thể cần giải quyết. dùng nó như một kim chỉ nam dẫn đường chứ không phải kinh thánh để rơi vào giáo điều. Phải kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng cơ hội. Đồng thời. đưa những tư tưởng.http://tailieuso. tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc số một đối với Đảng ta.

Ba là. góp phần phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mọi cán bộ. học tập để nắm vững. Hai là. việc nghiên cứu. Thực tiễn cách mạng nước ta từ khi có Đảng Cộng sản lãnh đạo đã khẳng định: độc lâp dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn Hơn bảy mươi năm qua. khoa học và nhân đạo. Từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội những năm trước đó. xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin. tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. 2. Bài học chủ yếu. Nhờ vậy Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi vĩ đại. kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích. 3 . Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế. quan trọng hàng đầu của 15 năm tiến hành công cuộc đổi mới và Đại hội IX xác định cũng chính là phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Năng lực nhận thức và hành động theo quy luật khách quan là điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”.com/ và tư tưởng Hồ Chí MInh có nghĩa là nắm vững bản chất cách mạng. bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. Trong tình hình hiện nay. Đại hội VI rút ra những bài học quý giá có tầm chỉ đạo trong việc xác định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta: Một là.http://tailieuso. Đảng ta luôn luôn kiên định. vận dụng sáng tạo. vận dụng một cách đúng đắn. phải biết kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại trong điều kiện mới. tư tưởng Hồ Chí Minh một cách sáng tạo. xây dựng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động. phủ nhận. thích hợp vào điều kiện nước ta. tư tưởng Hồ Chí Minh từ phía những thế lực thù địch và những kẻ cơ hội. nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. đảng viên và quần chúng nhân dân. trong toàn bộ hoạt động của mình.

Đại hội IX với việc bổ sung. Điều này thể hiện được bản chất của chủ nghĩa xã hội. phải vận dụng đúng quy luật khách quan. vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. phải xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của một Đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. để xác định đúng đắn phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội. Từ đó. Đại hội VI đã đặt vấn đề chính sách xã hội một cách cơ bản. văn minh. Đại hội VIII với việc xác định rõ hơn mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. xã hội công bằng. Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa là một nguyên tắc của đổi mới mà thực chất là sự kiên định mục tiêu. là cơ sở để đi đến mô hình chủ nghĩa xã hội của nước ta ngày càng toàn diện hơn. phát triển quan niệm mục tiêu và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.xã hội đến năm 2000 (1991-2000). lý tưởng của Đảng ta. trên cơ sở những quan điểm cơ bản và lâu dài về chính sách xã hội. xã hội ngày càng lành mạnh. nước mạnh. dân tộc ta. đồng thời thông qua Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế . đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. con người mới xã hội chủ nghĩa ngày càng hình thành rõ rệt. kiên định con đường 4 . Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) với chủ trương: tiếp tục sự nghiệp đổi mới. lý tưởng của Đảng. Tiêu chuẩn đánh giá sự vận dụng đúng đắn các quy luật là đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân từng bước ổn định và nâng cao. chế độ xã hội chủ nghĩa được củng cố.http://tailieuso.com/ Bốn là. giải quyết phù hợp với từng chặng đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Con đường này phù hợp với chủ nghĩa Mác – Lênin và đã được thực tiễn kiểm nghiệm hơn bảy mươi năm qua là hoàn toàn đúng đắn. Tóm lại. đẩy mạnh công nghiệp hoá. Lần đầu tiên chính sách xã hội được xem xét một cách tổng thế và toàn diện gắn liền với chính sách kinh tế. hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu. Đảng ta nhấn mạnh rằng. độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu.

chủ trương. -. Đảng phải lãnh đạo công tác kiểm tra. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam là một tất yếu lịch sử và là tất yếu khách quan. giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước.Đảng lãnh đạo chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân. 5 . lãnh đạo Nhà nước và là nhân tố bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng nước ta trong mọi giai đoạn lịch sử. thanh tra. Vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương luôn giữ tính chất quyết định và bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và mọi mặt của đời sống xã hội được nhìn nhận như một quy luật có tính tất yếu. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước được thể hiện trên những nội dung trọng yếu sau đây: . đảm bảo cho đường lối. do dân. chủ trương. Đảng ta luôn là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo cách mạng. chính sách của Đảng thành pháp luật. . Về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 1. chính sách của Nhà nước và tổ chức thực hiện thông qua bộ máy nhà nước.com/ “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” mà dân tộc Việt Nam đã lựa chọn. do dân. vì dân. Nhìn tổng quát. II. vì dân là rất toàn diện và bao quát toàn bộ những vấn đề then chốt về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. chính sách của Đảng trở thành hiện thực sinh động trong đời sống toàn xã hội.Lãnh đạo các cơ quan nhà nước thể chế hoá đường lối. Xây dựng Nhà nước pháp quyền là một chủ trương lớn có tính chất quyết định thắng lợi công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam.http://tailieuso. nội dung Đảng lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân. chủ trương.

. chống tham nhũng. dân tộc. bảo vệ chính trị nội bộ .http://tailieuso. có sự tham gia của tất cả các lực lượng xã hội. quan liêu.Xây dựng nền văn hoá tiên tiến.Tăng cường công tác bảo vệ Đảng.Tiếp tục đi sâu. truyền thống dựng nước. củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.Đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ gắn với quy hoạch đào tạo để chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ X của Đảng. đặc biệt quan tâm đến thanh niên.thực tiễn của Đảng trong thời kỳ đổi mới. niềm tự hào.tư tưởng sát hợp với từng tầng lợp nhân dân. tinh thần tự cường dân tộc. chống sự xâm nhập của văn hoá phẩm độc hại từ bên ngoài vào. đẩy mạnh tổng kết thực tiễn sự nghiệp bảo về Tổ quốc trong tình hình mới. tinh thần đấu tranh chống các luận điệu chống phá nước ta dưới chiêu bài dân chủ.Đưa tự phê bình và phê bình vào nền nếp sinh hoạt Đảng. trên tất cả các mặt trân. Một số giải pháp chủ yếu xây dựng Đảng Chủ trương của Đảng ta là phải xây dựng một chiến lược bảo vệ Tổ quốc đồng bộ. đậm đà bản sắc dân tộc. hướng mạnh về cơ sở. . .Tăng cường tính chủ động. đạo đức. chỉnh đốn Đảng: . mà một số giải pháp chủ yếu cụ thể là: Một là. nhiệm vụ của các tổ chức trong Đảng và giữa tổ chức Đảng với tổ chức Nhà nước.Tiếp tục củng cố. lối sống.Thực hiện tốt chủ trương tổng kết hoạt động lý luận . hoàn thiện chức năng. giữ nước. học sinh.văn hoá: . Hai là. Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. lãng phí. nhất là đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống sự suy thoái về chính trị. thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng. 6 . sinh viên. chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước. về xây dựng. về tư tưởng . chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII và Kết luận Hội nghị Trung ương 10 khoá IX. . tôn giáo.com/ 2.Đổi mới công tác chính trị . . nhân quyền. góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. tư tưởng. .

Ba là.Thể chế hoá kịp thời các chủ trương. có hiệu quả bảo đảm cho nền kinh tế giữ được độc lập tự chủ trong mọi tình huống. xây 7 . xáo động lớn. bảo đảm vai trò chủ đạo thực sự của kinh tế nhà nước. . nhất là việc làm. ngày 27-11-2001 của Bộ Chính trị (khoá IX). bổ sung.Chú trọng phát triển khoa học .. thương mại hoá. gắn việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.. lĩnh vực kinh tế quan trọng.Duy trì cho được sự ổn định kinh tế vĩ mô. thông tin. Bốn là.Giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội.tiền tệ.Xây dựng có chọn lọc một số công trình. kịp thời ngăn chăn những quan điểm lệch lạc.xã hội: . giải pháp về hội nhập kinh tế quốc tế trong Nghị quyết số 07. . . bảo đảm an ninh về tài chính . an ninh. năng lượng.xã hội ở các vùng trọng điểm. an ninh với kinh tế. . .Gắn tăng trưởng kinh tế với xây dựng quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa. xoá đói giảm nghèo.quốc phòng . quản lý nhà nước về an ninh .Xây dựng cơ chế để thực hiện có hiệu quả việc kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng. quản lý công tác thông tin. trước hết tập trung hoàn chỉnh pháp luật về quốc phòng. báo chí. từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ Tổ quốc. về kinh tế . văn hoá. . gây rối nội bộ.xã hội. chính sách về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. lộ bí mật quốc gia. gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh và quan hệ đối ngoại.Thực hiện tốt các chủ trương.Tăng cường lãnh đạo. bảo đảm quá trình hội nhập kinh tế quốc tế không gây xáo trộn kinh tế .đối ngoại: . phấn đấu sớm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).công nghệ gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. văn nghệ. xuất bản. không để xảy ra những rối loạn. an ninh.Rà soát.com/ . đối ngoại. hạn chế bằng được các tệ nạn xã hội nghiêm trọng. an ninh và quốc phòng. .http://tailieuso. lương thực. xa rời tôn chỉ mục đích. kinh tế với hoạt động đối ngoại. một số ngành. hoàn thiện và chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế .

an ninh. đối ngoại. . vững mạnh về chính trị. .Tập trung xậy dựng lực lược Quân đội và Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng. đối ngoại. an ninh. xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc. pháp luật của Nhà nước.an ninh + Kiện toàn Ban Nghiên cứu của Bộ Chính trị về an ninh quốc gia ngang tầm với nhiệm vụ. tôn giáo. an ninh của các cấp. dân tộc. kể cả cho các hoạt động an ninh trên lĩnh vực tư tưởng. với tổ 8 . thành phố. kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.http://tailieuso. các đơn vị lực lượng vũ trang. an ninh và lực lượng vũ trang nhân dân ở các cấp. . . .Tăng cường mức đầu tư ngân sách hợp lý cho các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng. đồng thời chủ động đấu tranh bằng nhiều hình thức chống các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch về dân chủ. tư tưởng và tổ chức. Công an nhân dân thực sự trong sạch. về quốc phòng.Tăng cường thanh tra. an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên từng địa bàn tỉnh. thông tin. đường lối của Đảng. các điạ phương. Tổ quốc và nhân dân. bảo đảm an ninh thông tin.Tăng cường công tác bảo vệ bí mật quốc gia. an ninh: . bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ cấp chiến lược.com/ dựng quy chế thống nhất quản lý đối ngoại và quy chế phối hợp quốc phòng. nhân quyền. đối ngoại nhân dân. + Tăng cường chức năng tham mưu của Đảng uỷ Quân sự Trung ương và Đảng uỷ Công an Trung ương trong lĩnh vực quốc phòng .Củng cố và hoàn nền quốc phòng toàn dân. + Tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân.Mở rộng dân chủ trong Đảng và nhân dân trên cơ sở Cương lĩnh. Chú trọng đào tạo. các ngành.Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng. Năm là. lòng trung thành tuyệt đối với Đảng. các ngành. đặc biệt là trên các địa bàn chiến lược. .

biên chế. Sáu là. Tăng cường công tác vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần xây dựng và phát triển đất nước. tạo thế đan xen lợi ích giữa các nước với nước ta... không can thiệp công việc nội bộ của nhau.com/ chức. tích cực góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình.http://tailieuso. về đối ngoại: . cùng có lợi. mở rộng và đa dạng hoá thị trường. . công nghệ cho sự nghiệp công nghiệp hoá. với các phong trào cách mạng và tiến bộ trên thế giới. công nhân. tranh thủ thêm vốn. III. với các đảng cánh tả. .Mở rộng quan hệ với các nước độc lập dân tộc. hiện đại hoá. . các phong trào cạch mạng. cánh tả. đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. các tổ chức quốc tế và khu vực. các Đảng Cộng sản.Gắn kết chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng với hoạt động ngoại giao của Nhà nước và nhân dân. tạo lập lợi ích đan xen với các đối tác. các phong trào giải phóng và độc lập dân tộc. các nước đang phát triển. tiến bộ.Tiếp tục ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố quan hệ với các nước láng giềng. các phong trào giải phóng và độc lập dân tộc. cần thấu suốt và quán triệt các nguyên tắc và phương châm sau: 9 . Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để xây dựng nền kinh tế độc lập dân tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa Để đảm bảo cho hội nhập kinh tế quốc tế thắng lợi. phong trào không liên kết. cô lập hay lệ thuộc. mức tăng đầu tư ngân sách hợp lý.Thúc đẩy quan hệ với các nước và trung tâm lớn trên nguyên tắc bình đẳng. tránh bị rơi vào thế đan xen lợi ích giữa các nước với nước ta. dân chủ và tiến bộ xã hội. đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ. thực sự đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa. tránh bị rơi vào thế đối đầu. ..Dành ưu tiên cao cho việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. Củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết và hợp tác với các Đảng Cộng sản và công nhân.. độc lập dân tộc.

IV.Phương châm cơ bản để thực hiện hội nhập là bảo đảm nguyên tắc cùng có lợi trong quan hệ song phương và đa phương mà ta tham gia. chủ động phương thức thực hiện các cam kết. . Tính chủ động còn được thể hiện qua việc chủ động xây dựng lộ trình hội nhập hợp lý trong khuôn khổ quy định chung. của nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng phải được tổ chức theo một hệ thống chặt chẽ. phải chấp nhận một sự chia sẻ lợi ích cho các đối tác thì theo mức đóng góp của các bên hợp tác.http://tailieuso. dân chủ. xã hội công bằng. giàu mạnh.Nguyên tắc cơ bản và bao trùm là chủ động hội nhập trên cơ sở bảo đảm giữ vững độc lập. vừa kiên quyết. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập. đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. chủ động tổ chức sản xuất và điều hành kinh tế trong nước nhằm nâng cao không ngừng khả năng cạnh tranh không chỉ trong thị trường nội địa và trên thị trường quốc tế.com/ . Tổ chức 10 . cần giữ vững nguyên tắc vừa hợp tác vừa đấu tranh. bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia. chủ động điều chỉnh pháp luật. văn minh. Sự chủ động cần được thể hiện trong việc chọn lựa các tổ chức tham gia. Giữ vững độc lập tự chủ trong quá trình hội nhập được thể hiện trước hết trong quyết sách hội nhập nhằm khai thác tối đa các lợi thế. chính sách cho phù hợp. thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Mặt khác. tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa. Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở 1. các đối tác ta có quan hệ và thời điểm tham gia. Theo nguyên tắc này một mặt không thể để thiệt hại đến lợi ích cần có và hợp lý mà ta được hưởng. Tổ chức cơ sở Đảng a) Quy định về Điều lệ Đảng về thành lập các tổ chức cơ sở đảng Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của gia cấp công nhân. để đạt tới mục tiêu bảo vệ lợi ích chính đáng của ta. giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Để thực hiện mục tiêu đó. Trong hợp tác liên kết. đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. vừa mềm dẻo. đồng thời đối phó thắng lợi với các thách thức trong quá trình hội nhập.

lãnh đạo thực hiện đường lối. chủ trương. lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. phát triển sản xuất. Tổ chức cơ sở đảng vừa là nơi trực tiếp thực hiện đường lối. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. kinh doanh. Điều 21. vai trò của tổ chức cơ sở đảng Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở. đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng.Tổ chức cơ sở đảng có từ ba mươi đảng viên trở lên. tinh thần của nhân dân.Tổ chức cơ sở đảng có hai chức năng quan trọng: Một là. . chính sách của Đảng và Nhà nước. c) Chức năng và nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng . đơn vị đối với Nhà nước. chăm lo cải thiện đời sống vật chất. Đảng viên thực hiện các nhiệm vụ của mình cũng chủ yếu thể hiện ở chi bộ được đánh giá từ chi bộ. lập chi bộ cơ sở. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua Đại hội X quy định: . có các chi bộ trực thuộc đảng ủy. Hai là. là hạt nhân chính trị ở cơ sở.Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được tổ chức theo nơi làm việc hoặc nơi cư trú của đảng viên Chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở có rất nhiều loại hình khác nhau va có các nhiệm vụ như sau: 11 . . d) Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở Hoạt động của tổ chưc sơ sở đảng chủ yếu diễn ra ở chi bộ.http://tailieuso. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ở cơ sở. đồng thời cũng là nơi góp phần phát triển và hoàn thiện đường lối. có các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. nâng cao hiệu quả công tác của cơ sở. chủ trương. lập đảng bộ cơ sở.Tổ chức cơ sở đảng dưới ba mươi đảng viên. động viên quần chúng hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của cơ sở.com/ cơ sở Đảng bao gồm chi bộ cơ sở và đảng bộ cơ sở là nền tảng của Đảng. là hạt nhân chính trị ở cơ sở. b) Vị trí.

. phát triển. Đại hội lần thứ IX chỉ rõ “Tổ chức cơ sở đảng ở nhiều nơi quá yếu kém. trong thời kỳ phát triển mới.Thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ thường lệ mỗi tháng một lần.Tuy nhiên. kiện toàn. thực hiện nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường. chủ trương. Hệ thống tổ chức cơ sở đảng không ngừng được củng cố.Thường xuyên làm công tác vận động quần chúng thực hiện đường lối. Đại hội lần thứ IX của Đảng đã khẳng định trong những năm tới. phát triển tốt tươi. phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị tại cơ sở. Việc xây dựng. củng cố các tổ chức cơ sở đảng. quản lý và phân công công tác cho đảng viên .Làm tốt công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng viên . Quan điểm đó được thể hiện cả trong nhận thức.Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.Thu. Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và trách nhiệm của Đảng viên 1. Hậu qủa của tình hình trên là nghiêm trọng.lý luận vafcar trong hoạt động thực tiễn của Đảng. yếu kém ở mức độ khác nhau. trực tiếp góp phần biến các chủ trương. chính sách của Đảng. nhiệm vụ chính trị của đơn vị .com/ . một trong bốn công tác quan trọng cần tập trung làm tốt là xây dựng. có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. .Giáo dục. nộp đảng phí của đảng viên theo quy định.Đảng ta luôn coi trọng vị trí. củng cố các tổ chức cơ sở đảng cần phải thực hiện các yêu cầu sau đây: 12 . đường lối lãnh đạo của Đảng thành thắng lợi. Bởi vì “nền móng” yếu thì không thể vững . phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng tại các cơ sở. V. Hệ thống tổ chức cơ sở đãng đã và đang bộc lộ những hạn thế.http://tailieuso. kém sức chiến đấu”. pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của chi bộ. Vì vậy. . “gốc rễ” có phần bị “tê liệt” thì cây không thể khỏe mạnh. thường xuyên chăm lo củng cố. Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở . vai trò quan trọng của tổ chức cơ sở đảng.

bố trí cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cơ sở. .Để xây dựng. buông lỏng vai trò lãnh đạo. chi bộ cơ sở đều phải nâng cao nhận thức và thực hiện đúng chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị. + Thực hiện tốt nguyên tắc dựa vào dân để xây dựng Đảng từ cơ sở. để nhân dân tham gia giám sát tổ chức đảng. kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ. các tổ chức kinh tế. + Phát triển đảng viên theo đúng tiêu chuẩn quy định. Chú ý những người ưu tú trong công nhân. bảo đảm phát huy dân chủ. kịp thời kiện toàn cấp ủy và tăng cường cán bộ ở những nơi có nhiều khó khăn. củng cố các tổ chức cơ sở đảng cần thực hiện tốt các chủ trương và biện pháp sau: + Cấp ủy cấp trên tập trung chỉ đạo củng cố các đảng bộ. khắc phục tình trạng thụ động. các mặt công tác và các tầng lớp nhân dân ở cơ sở. phát huy vai trò tiên phong gương mẫu.com/ + Tất cả các đảng bộ. coi trọng chát lượng. lao động thuộc các thành phần kinh tế. + Phân công. không chạy theo số lượng. trí thức. chính quyền và cán bộ. xây dựng và thực hiện quy chế làm việc. chính quyền cơ sở trực tiếp liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân. quyết định của tổ chức đảng. đảng viên.. + Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy. hướng dẫn. tiêu chuẩn. với chi bộ và nhân dân nơi cư trú. nội bộ mất đoàn kết. những địa bàn quan trọng…. Có cơ chế để nhân dân tham gia ý kiến vào việc xây dựng các nghị quyết. + Nâng cao tính chiến đấu. giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng nơi công tác. + Đổi mới phương thức lãnh đạo.http://tailieuso. xây dựng đội ngũ cán bộ… đến việc lãnh đạo các cuộc bầu cử. đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp để đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. thực hiện đúng nguyên tắc. từ việc ra nghị quyết. ỷ lại. 13 . những nơi còn ít hoặc chưa có đảng viên. sự nghiệp. sinh hoạt chi bộ. không chạy theo số lượng. chi bộ yếu kém.

a. nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. đảng viên. VI. chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở. chạy theo thành tích. Mỗi đảng viên phải đóng góp tích cực với đảng bộ. . Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng.nâng cao bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ. Phương hướng và nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong thời gian tới Toàn Đảng tập trung chỉ đạo xây dựng. Thực hiện những giải pháp đồng bộ. đơn vị. nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng đảm bảo vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. khắc phục tình trạng nể nang. chi bộ. nhất là đổi mới. đánh giá chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.http://tailieuso. chi bộ vững mạnh về tổ chức.Tổ chức thực hiện các chính sách và công tác đào tạo. . Trách nhiệm của đảng viên đối với tổ chức cơ sở đảng và chi bộ Mỗi đảng viên phải sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở đảng nhất định. đảng viên. dễ dãi. c. đặc biệt là ở những khu vực có vị trí quan trọng và nhạy cảm về kinh tế. b. quyền giám sát của quần chúng đối với tổ chức đảng. củng cố tổ chức cơ sở đảng. Có những tiêu chí cụ thể để đánh giá đúng thực chất. gắn xây dựng tổ chức đảng và xây dựng.Mỗi Đảng viên phải góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng có sự thống nhất cao về chính trị và tư tưởng của đảng bộ.Sớm xây dựng và đưa vào thực hiện các quy định mới về vai trò. chức năng. nâng cao năng lực lãnh đạo. tạo sự chuyển biến rõ rệt. sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. 2.com/ + Đổi mới việc phân tích. bồi dưỡng cán bộ cơ sở. thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng viên phải đóng góp tích cực xây dựng đảng bộ. 14 . nhất là xây dựng cơ chế đế phát huy quyền làm chủ.

chủ trương. cũng vừa là người lãnh đạo. đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối. chủ trương của Đảng. là cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên. Mọi đảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn đảng viên để rèn luyện. Điều lệ đã chỉ rõ những tiêu chuẩ đảng viên. vững vàng. vai trò và nhiệm vụ của người Đảng viên a) Đảng viên là chiến sỹ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Vị trí.com/ chính trị. bảo vệ đường lối. điều kiện những người vào Đảng. lý tưởng của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. nhưng chưa bao giờ Chương I luôn là chương Đảng viên và là một trong những Chương quan trọng nhất. phấn đấu. vùng sâu. Rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Để xứng đáng với danh hiệu đảng viên cần thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên quy định trong Điều lệ Đảng. nhiệm vụ của đảng viên. d) Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng. Cán bộ lãnh đạo chủ trì và cấp ủy cấp trên trực tiếp phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để tổ chức cơ sở đảng yếu kém. qua nhiều lần sửa đổi. chủ trương. VII. kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. bổ sung. của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.http://tailieuso. là tiêu chí phân ra giữa đảng viên và quần chúng. chính sách của Đảng. b) Đội ngũ đảng viên là những người có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối. 2. 15 . vùng xa. suốt đời phấn đấu cho mục tiêu. Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam 1. là căn cứ để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên. thử thách nào. Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản. vừa là người phục vụ quần chúng. không dao động trước bất kỳ khó khăn. Trong Điều lệ Đảng được các Đại hội của Đảng ban hành. c) Đảng viên dù ở cương vị nào. a) Tiêu chuẩn đảng viên Tiêu chuẩn đảng viên là những chuẩn mực quy định chất lượng của người đảng viên. chính sách của Đảng.

giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng trên cơ sở thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng. tập thể và xã hội. nâng cao hiểu biết. có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. 16 . sáng tạo. trình độ chuyên môn. ý chí và những hành động đạo đức. + Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp. trình độ thẩm mỹ và thể lực. + Có lối sống lành mạnh. trước hết mỗi người đảng viên phải rèn luyện mình theo những đức tính của con người Việt Nam mà Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII đã chỉ ra và Kết luận Trung ương 10 khóa IX một lần nữa khẳng định. cần kiệm.. tự cường dân tộc. phấn đấu vì lợi ích chung. đoàn kết. năng suất cao vì lợi ích của bản thân. trung thực. phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. Kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình. nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. rèn luyện xứng đáng với danh hiệu người cộng sản trong hoàn cảnh mới Khái niệm “đảng viên” bao hàm hai mặt: cá nhân một con người mang danh hiệu đảng viên và một thành viên của Đảng (của một tổ chức đảng cụ thể và của toàn Đảng nói chung). b) Mỗi đảng viên tự phấn đấu. tạo điều kiện của tổ chức đảng. như sau: + Có tinh thần yêu nước. Có quan hệ mật thiết với quần chúng.com/ Những chuẩn mực đạo đức mà người đảng viên cần có. thường xuyên tự phê bình và phê bình. + Có ý thức tập thể. gia đình. quy ước của cộng đồng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. độc lập dân tộc. dân chủ và tiến bộ xã hội. nhờ sự phấn đấu của bản thân và sự giúp đỡ. có kỹ thuật.http://tailieuso. tình cảm. đáp ứng những đòi hỏi của công cuộc đổi mới lúc này bao gồm cả động cơ. Về mặt cá nhân. + Thường xuyên học tập. nếp sống văn minh. nhân nghĩa. Người đảng viên chỉ xứng đáng với danh hiệu cao quý của mình khi làm tròn bổn phận trên cả hai tư cách đó. tôn trọng kỷ cương phép nước.

. vô tư .Tự giác gương mẫu giữ gìn phẩm chất cộng sản. thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức. chuyên môn nghiệp vụ. sáng tạo. lắng nghe tâm tư.Tích cực học tập và nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt. nguyện vọng của quần chúng. 17 . khoa học – kỹ thuật. tôn trọng tất cả mọi người. nhất là về lý luận chính trị.com/ Được kết nạp vào Đảng. thực hiện cần. chính sách và pháp luật của Nhà nước. chính. đường lối của Đảng.http://tailieuso. đóng góp ý kiến có giá trị tham gia vào sự lãnh đạo chung của tổ chức và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. về văn hóa. liêm. sinh hoạt đảng và chăm lo củng cố sự đoàn kết nhất trí của Đảng . chí công. đạo đức của người cách mạng.Luôn phát huy tinh thần năng động. kiệm. .Liên hệ mật thiêt với quần chúng. rèn luyện để giữ vững và nêu cao vai trò người đảng viên. phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân giao phó.Giữ nghiêm kỷ luật đảng. mỗi cán bộ đảng viên phải: . rồi trở thành đảng viên chính thức là khởi đầu một quá trình phấn đấu.Luôn trau dồi phẩm chất đạo đức của người đảng viên cộng sản. . Là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful