http://tailieuso.

com/

BÀI LÀM
Sau quá trình tham gia lớp bồi dưỡng Đảng viên mới, bản thân tôi rút ra những thu hoạch như sau: I. Về chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh Con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng năm 1991 đã chỉ rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động” Đại hội IX khẳng định: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Trong thời đại ngày nay có lắm chủ nghĩa nhưng chủ nghĩa Mác – Lênin là chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất, là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận thực sự cách mạng và khoa học. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tổng kết kinh nghiệm cách mạng thế giới và thực tiễn tình hình đất nước, Người đã chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, soạn thảo Chánh cương vắn tắt, Sách 1

tổng kết thực tiễn để tìm ra cái mới của lý luận. hiện thực hoá thắng lợi mục tiêu “dân giàu. Kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích. dân chủ. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin. phải tiếp tục phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. Người đã vận dụng nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác – Lênin. tư tưởng Hồ Chí Minh. cần nắm có hệ thống từng luận điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin. xét lại và bảo thủ. bổ sung cho kho tàng lý luận mác xít. dùng nó như một kim chỉ nam dẫn đường chứ không phải kinh thánh để rơi vào giáo điều. gắn với hoàn cảnh lịch sử và yêu cầu cụ thể cần giải quyết. đem lại hiệu quả thiết thực nhằm hiện thực hoá thắng lợi những đặc trưng cơ bản của cách mạng xã hội. phủ nhận. giải quyết thành công những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.http://tailieuso. tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tiễn nước ta hiện nay đang là vấn đề được Đảng ta hết sức quan tâm. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc số một đối với Đảng ta. nước mạnh. xác định đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. quan điểm đó vào thực tế cuộc sống. phát triển sáng tạo. văn minh”. Việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin. Phải kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng cơ hội.com/ lược vắn tắt. Phải chăm chú phát hiện. bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng là một minh chứng sống động về sự vận dụng thành công chủ nghĩa Mác – Lênin ở nước ta. Thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin. giành độc lập dân tộc và đưa đất nước phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội. làm phong phú thêm kho tàng lý luận Mác – Lênin. coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. tư tưởng Hồ Chí Minh phải đi liền với bổ sung và phát triển dựa trên những vấn đề mà thực tiễn đặt ra. đưa những tư tưởng. đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin. giáo điều. xã hội công bằng. tư tưởng Hồ Chí Minh. tư tưởng Hồ Chí Minh Để đấu tranh có hiệu quả. qua đó. Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin 2 . Đồng thời. Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin.

Trong tình hình hiện nay. Hai là. nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. việc nghiên cứu. vận dụng một cách đúng đắn. kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích. tư tưởng Hồ Chí Minh một cách sáng tạo. Năng lực nhận thức và hành động theo quy luật khách quan là điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. quan trọng hàng đầu của 15 năm tiến hành công cuộc đổi mới và Đại hội IX xác định cũng chính là phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. trong toàn bộ hoạt động của mình.http://tailieuso. học tập để nắm vững. Thực tiễn cách mạng nước ta từ khi có Đảng Cộng sản lãnh đạo đã khẳng định: độc lâp dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn Hơn bảy mươi năm qua. 3 . đảng viên và quần chúng nhân dân. tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mọi cán bộ. thích hợp vào điều kiện nước ta. vận dụng sáng tạo.com/ và tư tưởng Hồ Chí MInh có nghĩa là nắm vững bản chất cách mạng. Nhờ vậy Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi vĩ đại. tư tưởng Hồ Chí Minh từ phía những thế lực thù địch và những kẻ cơ hội. Đại hội VI rút ra những bài học quý giá có tầm chỉ đạo trong việc xác định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta: Một là. tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội những năm trước đó. phải biết kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại trong điều kiện mới. bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. 2. Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”. khoa học và nhân đạo. phủ nhận. Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế. Bài học chủ yếu. xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin. xây dựng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động. góp phần phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. Ba là. Đảng ta luôn luôn kiên định.

lý tưởng của Đảng. Tiêu chuẩn đánh giá sự vận dụng đúng đắn các quy luật là đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân từng bước ổn định và nâng cao. Đại hội IX với việc bổ sung. vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. xã hội công bằng. phải vận dụng đúng quy luật khách quan. văn minh. Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa là một nguyên tắc của đổi mới mà thực chất là sự kiên định mục tiêu. Đảng ta nhấn mạnh rằng. phát triển quan niệm mục tiêu và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Từ đó. giải quyết phù hợp với từng chặng đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Con đường này phù hợp với chủ nghĩa Mác – Lênin và đã được thực tiễn kiểm nghiệm hơn bảy mươi năm qua là hoàn toàn đúng đắn. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) với chủ trương: tiếp tục sự nghiệp đổi mới.http://tailieuso. là cơ sở để đi đến mô hình chủ nghĩa xã hội của nước ta ngày càng toàn diện hơn. đồng thời thông qua Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế . con người mới xã hội chủ nghĩa ngày càng hình thành rõ rệt. kiên định con đường 4 . Điều này thể hiện được bản chất của chủ nghĩa xã hội. trên cơ sở những quan điểm cơ bản và lâu dài về chính sách xã hội. để xác định đúng đắn phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.xã hội đến năm 2000 (1991-2000).com/ Bốn là. Tóm lại. đẩy mạnh công nghiệp hoá. phải xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của một Đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đại hội VI đã đặt vấn đề chính sách xã hội một cách cơ bản. Lần đầu tiên chính sách xã hội được xem xét một cách tổng thế và toàn diện gắn liền với chính sách kinh tế. độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu. lý tưởng của Đảng ta. chế độ xã hội chủ nghĩa được củng cố. Đại hội VIII với việc xác định rõ hơn mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. dân tộc ta. đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. xã hội ngày càng lành mạnh. hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu. nước mạnh.

Lãnh đạo các cơ quan nhà nước thể chế hoá đường lối.com/ “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” mà dân tộc Việt Nam đã lựa chọn. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam là một tất yếu lịch sử và là tất yếu khách quan. chủ trương. do dân. Xây dựng Nhà nước pháp quyền là một chủ trương lớn có tính chất quyết định thắng lợi công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. II. Về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 1. giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước. vì dân là rất toàn diện và bao quát toàn bộ những vấn đề then chốt về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Đảng phải lãnh đạo công tác kiểm tra. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước được thể hiện trên những nội dung trọng yếu sau đây: .http://tailieuso. vì dân. đảm bảo cho đường lối. chính sách của Nhà nước và tổ chức thực hiện thông qua bộ máy nhà nước. chính sách của Đảng thành pháp luật. Đảng ta luôn là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo cách mạng. Sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và mọi mặt của đời sống xã hội được nhìn nhận như một quy luật có tính tất yếu. 5 . chủ trương. . do dân. chính sách của Đảng trở thành hiện thực sinh động trong đời sống toàn xã hội. Vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương luôn giữ tính chất quyết định và bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. thanh tra. chủ trương. -. Nhìn tổng quát.Đảng lãnh đạo chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân. nội dung Đảng lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân. lãnh đạo Nhà nước và là nhân tố bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng nước ta trong mọi giai đoạn lịch sử.

Đổi mới công tác chính trị . lối sống.Đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ gắn với quy hoạch đào tạo để chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ X của Đảng. trên tất cả các mặt trân. . hoàn thiện chức năng. tư tưởng. giữ nước. đậm đà bản sắc dân tộc. Hai là. đẩy mạnh tổng kết thực tiễn sự nghiệp bảo về Tổ quốc trong tình hình mới. quan liêu. về tư tưởng . .Đưa tự phê bình và phê bình vào nền nếp sinh hoạt Đảng. đạo đức. chống sự xâm nhập của văn hoá phẩm độc hại từ bên ngoài vào. truyền thống dựng nước. tinh thần đấu tranh chống các luận điệu chống phá nước ta dưới chiêu bài dân chủ.Tăng cường tính chủ động. nhất là đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống sự suy thoái về chính trị. chỉnh đốn Đảng: . Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. nhiệm vụ của các tổ chức trong Đảng và giữa tổ chức Đảng với tổ chức Nhà nước.Tăng cường công tác bảo vệ Đảng. . về xây dựng.Tiếp tục đi sâu. góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. mà một số giải pháp chủ yếu cụ thể là: Một là. có sự tham gia của tất cả các lực lượng xã hội. chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII và Kết luận Hội nghị Trung ương 10 khoá IX.tư tưởng sát hợp với từng tầng lợp nhân dân. chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước. .văn hoá: . sinh viên. dân tộc. Một số giải pháp chủ yếu xây dựng Đảng Chủ trương của Đảng ta là phải xây dựng một chiến lược bảo vệ Tổ quốc đồng bộ.thực tiễn của Đảng trong thời kỳ đổi mới. hướng mạnh về cơ sở. lãng phí. . thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng. niềm tự hào. đặc biệt quan tâm đến thanh niên. 6 . củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.Thực hiện tốt chủ trương tổng kết hoạt động lý luận .Xây dựng nền văn hoá tiên tiến.Tiếp tục củng cố. nhân quyền.com/ 2. tinh thần tự cường dân tộc. tôn giáo.http://tailieuso. học sinh. chống tham nhũng. bảo vệ chính trị nội bộ . .

hoàn thiện và chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế . an ninh. bổ sung. nhất là việc làm. đối ngoại. xáo động lớn. lộ bí mật quốc gia. văn nghệ.Xây dựng có chọn lọc một số công trình. không để xảy ra những rối loạn. quản lý công tác thông tin.xã hội.công nghệ gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. năng lượng.Thể chế hoá kịp thời các chủ trương. an ninh với kinh tế. có hiệu quả bảo đảm cho nền kinh tế giữ được độc lập tự chủ trong mọi tình huống. giải pháp về hội nhập kinh tế quốc tế trong Nghị quyết số 07. thương mại hoá. xoá đói giảm nghèo. chính sách về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. .Thực hiện tốt các chủ trương..com/ .Tăng cường lãnh đạo. bảo đảm quá trình hội nhập kinh tế quốc tế không gây xáo trộn kinh tế .tiền tệ. báo chí. về kinh tế . xây 7 . gắn việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. phấn đấu sớm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Ba là. gây rối nội bộ.xã hội: . kinh tế với hoạt động đối ngoại.xã hội ở các vùng trọng điểm. .Giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội. lĩnh vực kinh tế quan trọng.đối ngoại: . xa rời tôn chỉ mục đích. xuất bản. thông tin.quốc phòng .Duy trì cho được sự ổn định kinh tế vĩ mô. an ninh và quốc phòng.Xây dựng cơ chế để thực hiện có hiệu quả việc kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng. trước hết tập trung hoàn chỉnh pháp luật về quốc phòng. gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh và quan hệ đối ngoại.Rà soát. an ninh. .Chú trọng phát triển khoa học . . bảo đảm an ninh về tài chính .. quản lý nhà nước về an ninh .Gắn tăng trưởng kinh tế với xây dựng quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa. . bảo đảm vai trò chủ đạo thực sự của kinh tế nhà nước. văn hoá. Bốn là. hạn chế bằng được các tệ nạn xã hội nghiêm trọng. . kịp thời ngăn chăn những quan điểm lệch lạc. lương thực. ngày 27-11-2001 của Bộ Chính trị (khoá IX). . từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ Tổ quốc.http://tailieuso. một số ngành.

kể cả cho các hoạt động an ninh trên lĩnh vực tư tưởng. các ngành.Tăng cường mức đầu tư ngân sách hợp lý cho các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng. an ninh.Củng cố và hoàn nền quốc phòng toàn dân. . về quốc phòng. thông tin.Mở rộng dân chủ trong Đảng và nhân dân trên cơ sở Cương lĩnh. lòng trung thành tuyệt đối với Đảng. Công an nhân dân thực sự trong sạch. nhân quyền. pháp luật của Nhà nước. đối ngoại. Chú trọng đào tạo. . an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên từng địa bàn tỉnh.http://tailieuso. + Tăng cường chức năng tham mưu của Đảng uỷ Quân sự Trung ương và Đảng uỷ Công an Trung ương trong lĩnh vực quốc phòng . các đơn vị lực lượng vũ trang. đối ngoại nhân dân. dân tộc.com/ dựng quy chế thống nhất quản lý đối ngoại và quy chế phối hợp quốc phòng. thành phố. Tổ quốc và nhân dân. kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. + Tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân. bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ cấp chiến lược.Tập trung xậy dựng lực lược Quân đội và Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng. bảo đảm an ninh thông tin. . . xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc. các điạ phương.Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng. đối ngoại. an ninh và lực lượng vũ trang nhân dân ở các cấp. . tư tưởng và tổ chức. an ninh.an ninh + Kiện toàn Ban Nghiên cứu của Bộ Chính trị về an ninh quốc gia ngang tầm với nhiệm vụ. đặc biệt là trên các địa bàn chiến lược. an ninh của các cấp.Tăng cường công tác bảo vệ bí mật quốc gia. với tổ 8 . . Năm là. đường lối của Đảng. tôn giáo. đồng thời chủ động đấu tranh bằng nhiều hình thức chống các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch về dân chủ.Tăng cường thanh tra. các ngành. vững mạnh về chính trị. an ninh: .

phong trào không liên kết.. đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ. các nước đang phát triển. mức tăng đầu tư ngân sách hợp lý. thực sự đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết và hợp tác với các Đảng Cộng sản và công nhân. tranh thủ thêm vốn. với các đảng cánh tả. Tăng cường công tác vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần xây dựng và phát triển đất nước. III.Thúc đẩy quan hệ với các nước và trung tâm lớn trên nguyên tắc bình đẳng. hiện đại hoá.Dành ưu tiên cao cho việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.Gắn kết chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng với hoạt động ngoại giao của Nhà nước và nhân dân.com/ chức. mở rộng và đa dạng hoá thị trường. tránh bị rơi vào thế đối đầu. tránh bị rơi vào thế đan xen lợi ích giữa các nước với nước ta. tạo lập lợi ích đan xen với các đối tác. tích cực góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình. tạo thế đan xen lợi ích giữa các nước với nước ta.. . các phong trào giải phóng và độc lập dân tộc.Tiếp tục ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố quan hệ với các nước láng giềng. cùng có lợi.. cánh tả. cần thấu suốt và quán triệt các nguyên tắc và phương châm sau: 9 . với các phong trào cách mạng và tiến bộ trên thế giới.http://tailieuso. . Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để xây dựng nền kinh tế độc lập dân tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa Để đảm bảo cho hội nhập kinh tế quốc tế thắng lợi. . tiến bộ. các phong trào giải phóng và độc lập dân tộc. các phong trào cạch mạng.Mở rộng quan hệ với các nước độc lập dân tộc. công nhân. biên chế. dân chủ và tiến bộ xã hội. Sáu là.. về đối ngoại: . cô lập hay lệ thuộc. công nghệ cho sự nghiệp công nghiệp hoá. đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. độc lập dân tộc. không can thiệp công việc nội bộ của nhau. các Đảng Cộng sản. các tổ chức quốc tế và khu vực. .

đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. các đối tác ta có quan hệ và thời điểm tham gia. cần giữ vững nguyên tắc vừa hợp tác vừa đấu tranh. Mặt khác.Nguyên tắc cơ bản và bao trùm là chủ động hội nhập trên cơ sở bảo đảm giữ vững độc lập. phải chấp nhận một sự chia sẻ lợi ích cho các đối tác thì theo mức đóng góp của các bên hợp tác. thống nhất từ Trung ương đến cơ sở.Phương châm cơ bản để thực hiện hội nhập là bảo đảm nguyên tắc cùng có lợi trong quan hệ song phương và đa phương mà ta tham gia. chủ động điều chỉnh pháp luật. IV. đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở 1. Giữ vững độc lập tự chủ trong quá trình hội nhập được thể hiện trước hết trong quyết sách hội nhập nhằm khai thác tối đa các lợi thế. chính sách cho phù hợp. Tính chủ động còn được thể hiện qua việc chủ động xây dựng lộ trình hội nhập hợp lý trong khuôn khổ quy định chung. Theo nguyên tắc này một mặt không thể để thiệt hại đến lợi ích cần có và hợp lý mà ta được hưởng. Sự chủ động cần được thể hiện trong việc chọn lựa các tổ chức tham gia.http://tailieuso. . Trong hợp tác liên kết. tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa. Tổ chức 10 . Tổ chức cơ sở Đảng a) Quy định về Điều lệ Đảng về thành lập các tổ chức cơ sở đảng Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của gia cấp công nhân. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập. dân chủ. để đạt tới mục tiêu bảo vệ lợi ích chính đáng của ta. bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia. Để thực hiện mục tiêu đó. vừa kiên quyết. xã hội công bằng. giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. văn minh. giàu mạnh. của nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng phải được tổ chức theo một hệ thống chặt chẽ. chủ động tổ chức sản xuất và điều hành kinh tế trong nước nhằm nâng cao không ngừng khả năng cạnh tranh không chỉ trong thị trường nội địa và trên thị trường quốc tế. chủ động phương thức thực hiện các cam kết.com/ . vừa mềm dẻo. đồng thời đối phó thắng lợi với các thách thức trong quá trình hội nhập.

chăm lo cải thiện đời sống vật chất. b) Vị trí. chủ trương. lãnh đạo thực hiện đường lối. là hạt nhân chính trị ở cơ sở. động viên quần chúng hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của cơ sở. đồng thời cũng là nơi góp phần phát triển và hoàn thiện đường lối. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ở cơ sở.Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được tổ chức theo nơi làm việc hoặc nơi cư trú của đảng viên Chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở có rất nhiều loại hình khác nhau va có các nhiệm vụ như sau: 11 . lập đảng bộ cơ sở. Điều 21.Tổ chức cơ sở đảng dưới ba mươi đảng viên. có các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. d) Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở Hoạt động của tổ chưc sơ sở đảng chủ yếu diễn ra ở chi bộ. lập chi bộ cơ sở. chủ trương. Đảng viên thực hiện các nhiệm vụ của mình cũng chủ yếu thể hiện ở chi bộ được đánh giá từ chi bộ.Tổ chức cơ sở đảng có từ ba mươi đảng viên trở lên. phát triển sản xuất. vai trò của tổ chức cơ sở đảng Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở. tinh thần của nhân dân. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua Đại hội X quy định: . nâng cao hiệu quả công tác của cơ sở. đơn vị đối với Nhà nước. là hạt nhân chính trị ở cơ sở.com/ cơ sở Đảng bao gồm chi bộ cơ sở và đảng bộ cơ sở là nền tảng của Đảng. có các chi bộ trực thuộc đảng ủy.http://tailieuso. chính sách của Đảng và Nhà nước.Tổ chức cơ sở đảng có hai chức năng quan trọng: Một là. kinh doanh. c) Chức năng và nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng . . . Tổ chức cơ sở đảng vừa là nơi trực tiếp thực hiện đường lối. Hai là. lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng tại các cơ sở.Đảng ta luôn coi trọng vị trí. quản lý và phân công công tác cho đảng viên . một trong bốn công tác quan trọng cần tập trung làm tốt là xây dựng. Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở .com/ . thường xuyên chăm lo củng cố. đường lối lãnh đạo của Đảng thành thắng lợi. Bởi vì “nền móng” yếu thì không thể vững . Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và trách nhiệm của Đảng viên 1. . có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị tại cơ sở. pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của chi bộ. trực tiếp góp phần biến các chủ trương. Vì vậy. vai trò quan trọng của tổ chức cơ sở đảng. Hệ thống tổ chức cơ sở đảng không ngừng được củng cố. thực hiện nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường. Hệ thống tổ chức cơ sở đãng đã và đang bộc lộ những hạn thế. nhiệm vụ chính trị của đơn vị .Làm tốt công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng viên . Việc xây dựng. Đại hội lần thứ IX chỉ rõ “Tổ chức cơ sở đảng ở nhiều nơi quá yếu kém. . nộp đảng phí của đảng viên theo quy định. V. phát triển. chính sách của Đảng. Đại hội lần thứ IX của Đảng đã khẳng định trong những năm tới. trong thời kỳ phát triển mới. yếu kém ở mức độ khác nhau.Thu. củng cố các tổ chức cơ sở đảng cần phải thực hiện các yêu cầu sau đây: 12 .Thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ thường lệ mỗi tháng một lần.lý luận vafcar trong hoạt động thực tiễn của Đảng. Hậu qủa của tình hình trên là nghiêm trọng. . “gốc rễ” có phần bị “tê liệt” thì cây không thể khỏe mạnh.Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.http://tailieuso. chủ trương. kiện toàn. củng cố các tổ chức cơ sở đảng. phát triển tốt tươi. Quan điểm đó được thể hiện cả trong nhận thức.Giáo dục. kém sức chiến đấu”.Thường xuyên làm công tác vận động quần chúng thực hiện đường lối.Tuy nhiên.

chi bộ cơ sở đều phải nâng cao nhận thức và thực hiện đúng chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị. nội bộ mất đoàn kết. các tổ chức kinh tế. kịp thời kiện toàn cấp ủy và tăng cường cán bộ ở những nơi có nhiều khó khăn. xây dựng và thực hiện quy chế làm việc. thực hiện đúng nguyên tắc. . từ việc ra nghị quyết. hướng dẫn. những địa bàn quan trọng…. những nơi còn ít hoặc chưa có đảng viên. khắc phục tình trạng thụ động. chính quyền cơ sở trực tiếp liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân. ỷ lại. 13 .. củng cố các tổ chức cơ sở đảng cần thực hiện tốt các chủ trương và biện pháp sau: + Cấp ủy cấp trên tập trung chỉ đạo củng cố các đảng bộ. lao động thuộc các thành phần kinh tế. sinh hoạt chi bộ. + Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy. trí thức. sự nghiệp. Chú ý những người ưu tú trong công nhân. + Thực hiện tốt nguyên tắc dựa vào dân để xây dựng Đảng từ cơ sở. buông lỏng vai trò lãnh đạo. giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng nơi công tác. + Phân công.com/ + Tất cả các đảng bộ. coi trọng chát lượng. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp để đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. đảng viên. phát huy vai trò tiên phong gương mẫu. + Phát triển đảng viên theo đúng tiêu chuẩn quy định. các mặt công tác và các tầng lớp nhân dân ở cơ sở. đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ. với chi bộ và nhân dân nơi cư trú. để nhân dân tham gia giám sát tổ chức đảng. xây dựng đội ngũ cán bộ… đến việc lãnh đạo các cuộc bầu cử. tiêu chuẩn. không chạy theo số lượng. bố trí cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cơ sở. chi bộ yếu kém. Có cơ chế để nhân dân tham gia ý kiến vào việc xây dựng các nghị quyết. chính quyền và cán bộ. bảo đảm phát huy dân chủ. quyết định của tổ chức đảng. + Đổi mới phương thức lãnh đạo. không chạy theo số lượng. + Nâng cao tính chiến đấu.Để xây dựng.http://tailieuso.

khắc phục tình trạng nể nang. nhất là xây dựng cơ chế đế phát huy quyền làm chủ. Đảng viên phải đóng góp tích cực xây dựng đảng bộ. tạo sự chuyển biến rõ rệt. Trách nhiệm của đảng viên đối với tổ chức cơ sở đảng và chi bộ Mỗi đảng viên phải sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở đảng nhất định.Mỗi Đảng viên phải góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng có sự thống nhất cao về chính trị và tư tưởng của đảng bộ. sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. chức năng. thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. quyền giám sát của quần chúng đối với tổ chức đảng. đảng viên. nâng cao năng lực lãnh đạo.http://tailieuso. nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng đảm bảo vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. a.com/ + Đổi mới việc phân tích. đặc biệt là ở những khu vực có vị trí quan trọng và nhạy cảm về kinh tế. 14 . chạy theo thành tích. đơn vị. củng cố tổ chức cơ sở đảng. . dễ dãi. chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở. 2. gắn xây dựng tổ chức đảng và xây dựng. nhất là đổi mới.Sớm xây dựng và đưa vào thực hiện các quy định mới về vai trò. . chi bộ. b. bồi dưỡng cán bộ cơ sở. chi bộ vững mạnh về tổ chức. c. củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. đảng viên.nâng cao bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ. đánh giá chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.Tổ chức thực hiện các chính sách và công tác đào tạo. Có những tiêu chí cụ thể để đánh giá đúng thực chất. Thực hiện những giải pháp đồng bộ. Mỗi đảng viên phải đóng góp tích cực với đảng bộ. Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng. VI. nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phương hướng và nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong thời gian tới Toàn Đảng tập trung chỉ đạo xây dựng.

Mọi đảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn đảng viên để rèn luyện. cũng vừa là người lãnh đạo. vững vàng. suốt đời phấn đấu cho mục tiêu. Vị trí. VII. chủ trương. 15 . Điều lệ đã chỉ rõ những tiêu chuẩ đảng viên. b) Đội ngũ đảng viên là những người có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối. chính sách của Đảng. vai trò và nhiệm vụ của người Đảng viên a) Đảng viên là chiến sỹ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. thử thách nào. không dao động trước bất kỳ khó khăn. vùng sâu. chủ trương của Đảng. nhiệm vụ của đảng viên. bảo vệ đường lối. a) Tiêu chuẩn đảng viên Tiêu chuẩn đảng viên là những chuẩn mực quy định chất lượng của người đảng viên.com/ chính trị. của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. lý tưởng của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. vừa là người phục vụ quần chúng. chính sách của Đảng. Cán bộ lãnh đạo chủ trì và cấp ủy cấp trên trực tiếp phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam 1. bổ sung. Rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Để xứng đáng với danh hiệu đảng viên cần thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên quy định trong Điều lệ Đảng. c) Đảng viên dù ở cương vị nào. kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. vùng xa.http://tailieuso. phấn đấu. d) Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng. 2. đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối. là tiêu chí phân ra giữa đảng viên và quần chúng. Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản. là cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên. qua nhiều lần sửa đổi. là căn cứ để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên. điều kiện những người vào Đảng. Trong Điều lệ Đảng được các Đại hội của Đảng ban hành. chủ trương. nhưng chưa bao giờ Chương I luôn là chương Đảng viên và là một trong những Chương quan trọng nhất.

Có ý thức tổ chức kỷ luật.http://tailieuso. gia đình. + Có lối sống lành mạnh. đoàn kết. có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái.com/ Những chuẩn mực đạo đức mà người đảng viên cần có. năng suất cao vì lợi ích của bản thân. đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình. tập thể và xã hội. nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Về mặt cá nhân. phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. nếp sống văn minh. tự cường dân tộc. trước hết mỗi người đảng viên phải rèn luyện mình theo những đức tính của con người Việt Nam mà Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII đã chỉ ra và Kết luận Trung ương 10 khóa IX một lần nữa khẳng định. dân chủ và tiến bộ xã hội. như sau: + Có tinh thần yêu nước. độc lập dân tộc. Người đảng viên chỉ xứng đáng với danh hiệu cao quý của mình khi làm tròn bổn phận trên cả hai tư cách đó. nâng cao hiểu biết.. 16 . sáng tạo. phấn đấu vì lợi ích chung. có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. trình độ thẩm mỹ và thể lực. Kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. đáp ứng những đòi hỏi của công cuộc đổi mới lúc này bao gồm cả động cơ. tạo điều kiện của tổ chức đảng. quy ước của cộng đồng. nhờ sự phấn đấu của bản thân và sự giúp đỡ. rèn luyện xứng đáng với danh hiệu người cộng sản trong hoàn cảnh mới Khái niệm “đảng viên” bao hàm hai mặt: cá nhân một con người mang danh hiệu đảng viên và một thành viên của Đảng (của một tổ chức đảng cụ thể và của toàn Đảng nói chung). giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng trên cơ sở thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng. trình độ chuyên môn. ý chí và những hành động đạo đức. + Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp. Có quan hệ mật thiết với quần chúng. thường xuyên tự phê bình và phê bình. + Có ý thức tập thể. có kỹ thuật. nhân nghĩa. tôn trọng kỷ cương phép nước. + Thường xuyên học tập. tình cảm. cần kiệm. trung thực. b) Mỗi đảng viên tự phấn đấu.

tôn trọng tất cả mọi người. rèn luyện để giữ vững và nêu cao vai trò người đảng viên. liêm. đạo đức của người cách mạng. lắng nghe tâm tư. đóng góp ý kiến có giá trị tham gia vào sự lãnh đạo chung của tổ chức và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.Tự giác gương mẫu giữ gìn phẩm chất cộng sản. .Liên hệ mật thiêt với quần chúng. . chính. Là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam. mỗi cán bộ đảng viên phải: . . chuyên môn nghiệp vụ.com/ Được kết nạp vào Đảng.http://tailieuso. phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân giao phó. sáng tạo. rồi trở thành đảng viên chính thức là khởi đầu một quá trình phấn đấu. vô tư . đường lối của Đảng. chí công.Giữ nghiêm kỷ luật đảng.Luôn phát huy tinh thần năng động. thực hiện cần. chính sách và pháp luật của Nhà nước. sinh hoạt đảng và chăm lo củng cố sự đoàn kết nhất trí của Đảng . thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức.Tích cực học tập và nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt. 17 . khoa học – kỹ thuật. kiệm.Luôn trau dồi phẩm chất đạo đức của người đảng viên cộng sản. nguyện vọng của quần chúng. nhất là về lý luận chính trị. về văn hóa.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.