http://tailieuso.

com/

BÀI LÀM
Sau quá trình tham gia lớp bồi dưỡng Đảng viên mới, bản thân tôi rút ra những thu hoạch như sau: I. Về chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh Con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng năm 1991 đã chỉ rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động” Đại hội IX khẳng định: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Trong thời đại ngày nay có lắm chủ nghĩa nhưng chủ nghĩa Mác – Lênin là chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất, là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận thực sự cách mạng và khoa học. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tổng kết kinh nghiệm cách mạng thế giới và thực tiễn tình hình đất nước, Người đã chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, soạn thảo Chánh cương vắn tắt, Sách 1

đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.http://tailieuso. Người đã vận dụng nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác – Lênin. văn minh”. Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin.com/ lược vắn tắt. Phải kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng cơ hội. tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tiễn nước ta hiện nay đang là vấn đề được Đảng ta hết sức quan tâm. đưa những tư tưởng. phát triển sáng tạo. Việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin. đem lại hiệu quả thiết thực nhằm hiện thực hoá thắng lợi những đặc trưng cơ bản của cách mạng xã hội. nước mạnh. tổng kết thực tiễn để tìm ra cái mới của lý luận. làm phong phú thêm kho tàng lý luận Mác – Lênin. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. tư tưởng Hồ Chí Minh. xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin. tư tưởng Hồ Chí Minh phải đi liền với bổ sung và phát triển dựa trên những vấn đề mà thực tiễn đặt ra. Đồng thời. bổ sung cho kho tàng lý luận mác xít. xét lại và bảo thủ. hiện thực hoá thắng lợi mục tiêu “dân giàu. xã hội công bằng. coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. tư tưởng Hồ Chí Minh. phải tiếp tục phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. tư tưởng Hồ Chí Minh Để đấu tranh có hiệu quả. dân chủ. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin. tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. giáo điều. bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng là một minh chứng sống động về sự vận dụng thành công chủ nghĩa Mác – Lênin ở nước ta. cần nắm có hệ thống từng luận điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin. phủ nhận. dùng nó như một kim chỉ nam dẫn đường chứ không phải kinh thánh để rơi vào giáo điều. Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin 2 . Thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích. gắn với hoàn cảnh lịch sử và yêu cầu cụ thể cần giải quyết. tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc số một đối với Đảng ta. giải quyết thành công những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. giành độc lập dân tộc và đưa đất nước phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội. quan điểm đó vào thực tế cuộc sống. Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin. xác định đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Phải chăm chú phát hiện. qua đó.

bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. 3 . khoa học và nhân đạo. học tập để nắm vững. Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”. tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mọi cán bộ.com/ và tư tưởng Hồ Chí MInh có nghĩa là nắm vững bản chất cách mạng. Năng lực nhận thức và hành động theo quy luật khách quan là điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. phủ nhận. vận dụng một cách đúng đắn.http://tailieuso. góp phần phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế. trong toàn bộ hoạt động của mình. nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. phải biết kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại trong điều kiện mới. Thực tiễn cách mạng nước ta từ khi có Đảng Cộng sản lãnh đạo đã khẳng định: độc lâp dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn Hơn bảy mươi năm qua. thích hợp vào điều kiện nước ta. Nhờ vậy Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi vĩ đại. xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin. xây dựng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động. quan trọng hàng đầu của 15 năm tiến hành công cuộc đổi mới và Đại hội IX xác định cũng chính là phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong tình hình hiện nay. Đảng ta luôn luôn kiên định. tư tưởng Hồ Chí Minh một cách sáng tạo. kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích. Ba là. Đại hội VI rút ra những bài học quý giá có tầm chỉ đạo trong việc xác định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta: Một là. Từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội những năm trước đó. việc nghiên cứu. Bài học chủ yếu. Hai là. tư tưởng Hồ Chí Minh từ phía những thế lực thù địch và những kẻ cơ hội. tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. đảng viên và quần chúng nhân dân. 2. vận dụng sáng tạo.

đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội VIII với việc xác định rõ hơn mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) với chủ trương: tiếp tục sự nghiệp đổi mới. Tóm lại. chế độ xã hội chủ nghĩa được củng cố. Đảng ta nhấn mạnh rằng. lý tưởng của Đảng ta. Điều này thể hiện được bản chất của chủ nghĩa xã hội. giải quyết phù hợp với từng chặng đường đi lên chủ nghĩa xã hội.com/ Bốn là. phải xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của một Đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đại hội IX với việc bổ sung. trên cơ sở những quan điểm cơ bản và lâu dài về chính sách xã hội. Đại hội VI đã đặt vấn đề chính sách xã hội một cách cơ bản. xã hội công bằng. kiên định con đường 4 . độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu. xã hội ngày càng lành mạnh. con người mới xã hội chủ nghĩa ngày càng hình thành rõ rệt.xã hội đến năm 2000 (1991-2000). đẩy mạnh công nghiệp hoá. Từ đó. là cơ sở để đi đến mô hình chủ nghĩa xã hội của nước ta ngày càng toàn diện hơn. phải vận dụng đúng quy luật khách quan. Tiêu chuẩn đánh giá sự vận dụng đúng đắn các quy luật là đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân từng bước ổn định và nâng cao. văn minh. phát triển quan niệm mục tiêu và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. dân tộc ta. đồng thời thông qua Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế . lý tưởng của Đảng. để xác định đúng đắn phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội. Con đường này phù hợp với chủ nghĩa Mác – Lênin và đã được thực tiễn kiểm nghiệm hơn bảy mươi năm qua là hoàn toàn đúng đắn. nước mạnh. vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa là một nguyên tắc của đổi mới mà thực chất là sự kiên định mục tiêu. Lần đầu tiên chính sách xã hội được xem xét một cách tổng thế và toàn diện gắn liền với chính sách kinh tế.http://tailieuso. hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu.

đảm bảo cho đường lối.com/ “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” mà dân tộc Việt Nam đã lựa chọn. Về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 1. II. 5 . vì dân là rất toàn diện và bao quát toàn bộ những vấn đề then chốt về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước được thể hiện trên những nội dung trọng yếu sau đây: . -. chủ trương. giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước. vì dân. chính sách của Đảng thành pháp luật. do dân. nội dung Đảng lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân. lãnh đạo Nhà nước và là nhân tố bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng nước ta trong mọi giai đoạn lịch sử. Đảng phải lãnh đạo công tác kiểm tra.Lãnh đạo các cơ quan nhà nước thể chế hoá đường lối. thanh tra. . chính sách của Nhà nước và tổ chức thực hiện thông qua bộ máy nhà nước. Vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương luôn giữ tính chất quyết định và bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Xây dựng Nhà nước pháp quyền là một chủ trương lớn có tính chất quyết định thắng lợi công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và mọi mặt của đời sống xã hội được nhìn nhận như một quy luật có tính tất yếu. Đảng ta luôn là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo cách mạng. chính sách của Đảng trở thành hiện thực sinh động trong đời sống toàn xã hội.Đảng lãnh đạo chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân. chủ trương. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam là một tất yếu lịch sử và là tất yếu khách quan.http://tailieuso. do dân. Nhìn tổng quát. chủ trương.

hướng mạnh về cơ sở. có sự tham gia của tất cả các lực lượng xã hội. nhân quyền. 6 .Tăng cường công tác bảo vệ Đảng.com/ 2. hoàn thiện chức năng.Xây dựng nền văn hoá tiên tiến. về tư tưởng .http://tailieuso.tư tưởng sát hợp với từng tầng lợp nhân dân. đạo đức. . truyền thống dựng nước.Đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ gắn với quy hoạch đào tạo để chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ X của Đảng. . . tinh thần tự cường dân tộc. tư tưởng. quan liêu. đẩy mạnh tổng kết thực tiễn sự nghiệp bảo về Tổ quốc trong tình hình mới. nhiệm vụ của các tổ chức trong Đảng và giữa tổ chức Đảng với tổ chức Nhà nước. bảo vệ chính trị nội bộ . chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII và Kết luận Hội nghị Trung ương 10 khoá IX.Tiếp tục đi sâu. dân tộc. chỉnh đốn Đảng: . chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước. góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. đặc biệt quan tâm đến thanh niên. tinh thần đấu tranh chống các luận điệu chống phá nước ta dưới chiêu bài dân chủ. chống tham nhũng.Đổi mới công tác chính trị . Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. . sinh viên. đậm đà bản sắc dân tộc. giữ nước.Thực hiện tốt chủ trương tổng kết hoạt động lý luận .thực tiễn của Đảng trong thời kỳ đổi mới. chống sự xâm nhập của văn hoá phẩm độc hại từ bên ngoài vào.văn hoá: . tôn giáo. lối sống. lãng phí. niềm tự hào. trên tất cả các mặt trân. Hai là. .Đưa tự phê bình và phê bình vào nền nếp sinh hoạt Đảng. về xây dựng. . thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng. Một số giải pháp chủ yếu xây dựng Đảng Chủ trương của Đảng ta là phải xây dựng một chiến lược bảo vệ Tổ quốc đồng bộ. mà một số giải pháp chủ yếu cụ thể là: Một là. nhất là đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống sự suy thoái về chính trị. củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. học sinh.Tăng cường tính chủ động.Tiếp tục củng cố.

hoàn thiện và chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế .Chú trọng phát triển khoa học .Giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội. an ninh.com/ .Thực hiện tốt các chủ trương. giải pháp về hội nhập kinh tế quốc tế trong Nghị quyết số 07. báo chí. . bảo đảm vai trò chủ đạo thực sự của kinh tế nhà nước.đối ngoại: . đối ngoại. bảo đảm an ninh về tài chính . phấn đấu sớm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Bốn là.. an ninh và quốc phòng.công nghệ gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. thông tin. từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ Tổ quốc.Thể chế hoá kịp thời các chủ trương. văn nghệ. . quản lý công tác thông tin. gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh và quan hệ đối ngoại.quốc phòng . nhất là việc làm.xã hội: . .Gắn tăng trưởng kinh tế với xây dựng quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa.. thương mại hoá.Rà soát. lĩnh vực kinh tế quan trọng. năng lượng.http://tailieuso. gây rối nội bộ. xa rời tôn chỉ mục đích. ngày 27-11-2001 của Bộ Chính trị (khoá IX). quản lý nhà nước về an ninh . kịp thời ngăn chăn những quan điểm lệch lạc. có hiệu quả bảo đảm cho nền kinh tế giữ được độc lập tự chủ trong mọi tình huống. . an ninh. . xoá đói giảm nghèo. không để xảy ra những rối loạn. bổ sung. xây 7 .tiền tệ.xã hội ở các vùng trọng điểm. xuất bản.Xây dựng cơ chế để thực hiện có hiệu quả việc kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng. lương thực. an ninh với kinh tế.Tăng cường lãnh đạo. một số ngành.Xây dựng có chọn lọc một số công trình. văn hoá. .xã hội. gắn việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. lộ bí mật quốc gia. kinh tế với hoạt động đối ngoại. trước hết tập trung hoàn chỉnh pháp luật về quốc phòng. về kinh tế . Ba là. hạn chế bằng được các tệ nạn xã hội nghiêm trọng.Duy trì cho được sự ổn định kinh tế vĩ mô. bảo đảm quá trình hội nhập kinh tế quốc tế không gây xáo trộn kinh tế . xáo động lớn. chính sách về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. .

an ninh và lực lượng vũ trang nhân dân ở các cấp. Tổ quốc và nhân dân. đặc biệt là trên các địa bàn chiến lược.Tập trung xậy dựng lực lược Quân đội và Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng.Củng cố và hoàn nền quốc phòng toàn dân.Mở rộng dân chủ trong Đảng và nhân dân trên cơ sở Cương lĩnh.Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng. đối ngoại. . .Tăng cường công tác bảo vệ bí mật quốc gia. .Tăng cường thanh tra. kể cả cho các hoạt động an ninh trên lĩnh vực tư tưởng. các đơn vị lực lượng vũ trang. an ninh. thông tin. vững mạnh về chính trị. tôn giáo. an ninh: . đồng thời chủ động đấu tranh bằng nhiều hình thức chống các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch về dân chủ. an ninh. thành phố. xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc. đường lối của Đảng. Năm là. đối ngoại. các điạ phương. các ngành. bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. bảo đảm an ninh thông tin. + Tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân. + Tăng cường chức năng tham mưu của Đảng uỷ Quân sự Trung ương và Đảng uỷ Công an Trung ương trong lĩnh vực quốc phòng . an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên từng địa bàn tỉnh. tư tưởng và tổ chức. . .http://tailieuso. pháp luật của Nhà nước. lòng trung thành tuyệt đối với Đảng. Công an nhân dân thực sự trong sạch.Tăng cường mức đầu tư ngân sách hợp lý cho các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng.an ninh + Kiện toàn Ban Nghiên cứu của Bộ Chính trị về an ninh quốc gia ngang tầm với nhiệm vụ. . về quốc phòng. đối ngoại nhân dân. Chú trọng đào tạo. các ngành. nhân quyền. an ninh của các cấp. dân tộc.com/ dựng quy chế thống nhất quản lý đối ngoại và quy chế phối hợp quốc phòng. với tổ 8 . kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

tranh thủ thêm vốn.Dành ưu tiên cao cho việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. các phong trào cạch mạng. không can thiệp công việc nội bộ của nhau. III. các Đảng Cộng sản.com/ chức. mức tăng đầu tư ngân sách hợp lý.. tránh bị rơi vào thế đối đầu. cần thấu suốt và quán triệt các nguyên tắc và phương châm sau: 9 .. tiến bộ. đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ. Tăng cường công tác vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần xây dựng và phát triển đất nước. các nước đang phát triển. tạo thế đan xen lợi ích giữa các nước với nước ta.Thúc đẩy quan hệ với các nước và trung tâm lớn trên nguyên tắc bình đẳng. dân chủ và tiến bộ xã hội. cô lập hay lệ thuộc. mở rộng và đa dạng hoá thị trường. công nhân.Mở rộng quan hệ với các nước độc lập dân tộc.. các phong trào giải phóng và độc lập dân tộc. cánh tả. phong trào không liên kết. . . . các phong trào giải phóng và độc lập dân tộc. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để xây dựng nền kinh tế độc lập dân tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa Để đảm bảo cho hội nhập kinh tế quốc tế thắng lợi. đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết và hợp tác với các Đảng Cộng sản và công nhân.. hiện đại hoá.Tiếp tục ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố quan hệ với các nước láng giềng. biên chế.http://tailieuso.Gắn kết chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng với hoạt động ngoại giao của Nhà nước và nhân dân. tránh bị rơi vào thế đan xen lợi ích giữa các nước với nước ta. cùng có lợi. với các phong trào cách mạng và tiến bộ trên thế giới. thực sự đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa. tích cực góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình. tạo lập lợi ích đan xen với các đối tác. Sáu là. độc lập dân tộc. về đối ngoại: . với các đảng cánh tả. công nghệ cho sự nghiệp công nghiệp hoá. . các tổ chức quốc tế và khu vực.

Nguyên tắc cơ bản và bao trùm là chủ động hội nhập trên cơ sở bảo đảm giữ vững độc lập. Sự chủ động cần được thể hiện trong việc chọn lựa các tổ chức tham gia. Tính chủ động còn được thể hiện qua việc chủ động xây dựng lộ trình hội nhập hợp lý trong khuôn khổ quy định chung. Giữ vững độc lập tự chủ trong quá trình hội nhập được thể hiện trước hết trong quyết sách hội nhập nhằm khai thác tối đa các lợi thế. Tổ chức 10 . chính sách cho phù hợp. vừa kiên quyết. cần giữ vững nguyên tắc vừa hợp tác vừa đấu tranh. thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. xã hội công bằng. giàu mạnh. chủ động tổ chức sản xuất và điều hành kinh tế trong nước nhằm nâng cao không ngừng khả năng cạnh tranh không chỉ trong thị trường nội địa và trên thị trường quốc tế. Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở 1.http://tailieuso.com/ . bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia. chủ động phương thức thực hiện các cam kết. dân chủ. Theo nguyên tắc này một mặt không thể để thiệt hại đến lợi ích cần có và hợp lý mà ta được hưởng. vừa mềm dẻo. giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Để thực hiện mục tiêu đó. tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa. Mặt khác.Phương châm cơ bản để thực hiện hội nhập là bảo đảm nguyên tắc cùng có lợi trong quan hệ song phương và đa phương mà ta tham gia. IV. các đối tác ta có quan hệ và thời điểm tham gia. của nhân dân lao động và của dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập. phải chấp nhận một sự chia sẻ lợi ích cho các đối tác thì theo mức đóng góp của các bên hợp tác. văn minh. Tổ chức cơ sở Đảng a) Quy định về Điều lệ Đảng về thành lập các tổ chức cơ sở đảng Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của gia cấp công nhân. Trong hợp tác liên kết. chủ động điều chỉnh pháp luật. để đạt tới mục tiêu bảo vệ lợi ích chính đáng của ta. Đảng phải được tổ chức theo một hệ thống chặt chẽ. đồng thời đối phó thắng lợi với các thách thức trong quá trình hội nhập. đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. .

lãnh đạo thực hiện đường lối. vai trò của tổ chức cơ sở đảng Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở. chăm lo cải thiện đời sống vật chất. lập đảng bộ cơ sở. Tổ chức cơ sở đảng vừa là nơi trực tiếp thực hiện đường lối. có các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. lập chi bộ cơ sở.Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được tổ chức theo nơi làm việc hoặc nơi cư trú của đảng viên Chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở có rất nhiều loại hình khác nhau va có các nhiệm vụ như sau: 11 . c) Chức năng và nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng . chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. chủ trương.Tổ chức cơ sở đảng dưới ba mươi đảng viên. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ở cơ sở. đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng.Tổ chức cơ sở đảng có hai chức năng quan trọng: Một là. là hạt nhân chính trị ở cơ sở. có các chi bộ trực thuộc đảng ủy. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua Đại hội X quy định: . tinh thần của nhân dân. là hạt nhân chính trị ở cơ sở. động viên quần chúng hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của cơ sở. kinh doanh.http://tailieuso. đồng thời cũng là nơi góp phần phát triển và hoàn thiện đường lối. Hai là. lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. . phát triển sản xuất. d) Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở Hoạt động của tổ chưc sơ sở đảng chủ yếu diễn ra ở chi bộ. Điều 21. đơn vị đối với Nhà nước.com/ cơ sở Đảng bao gồm chi bộ cơ sở và đảng bộ cơ sở là nền tảng của Đảng.Tổ chức cơ sở đảng có từ ba mươi đảng viên trở lên. b) Vị trí. chính sách của Đảng và Nhà nước. Đảng viên thực hiện các nhiệm vụ của mình cũng chủ yếu thể hiện ở chi bộ được đánh giá từ chi bộ. . chủ trương. nâng cao hiệu quả công tác của cơ sở.

Tuy nhiên.lý luận vafcar trong hoạt động thực tiễn của Đảng. kiện toàn. V. Quan điểm đó được thể hiện cả trong nhận thức. Đại hội lần thứ IX chỉ rõ “Tổ chức cơ sở đảng ở nhiều nơi quá yếu kém. phát triển tốt tươi. thực hiện nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường. chính sách của Đảng. kém sức chiến đấu”.Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc xây dựng.http://tailieuso.Thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ thường lệ mỗi tháng một lần.com/ . Hệ thống tổ chức cơ sở đảng không ngừng được củng cố. Bởi vì “nền móng” yếu thì không thể vững . pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của chi bộ. trực tiếp góp phần biến các chủ trương.Đảng ta luôn coi trọng vị trí. . Hậu qủa của tình hình trên là nghiêm trọng. vai trò quan trọng của tổ chức cơ sở đảng. Đại hội lần thứ IX của Đảng đã khẳng định trong những năm tới. nộp đảng phí của đảng viên theo quy định. Vì vậy.Thu. chủ trương. “gốc rễ” có phần bị “tê liệt” thì cây không thể khỏe mạnh. nhiệm vụ chính trị của đơn vị . . quản lý và phân công công tác cho đảng viên . . Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và trách nhiệm của Đảng viên 1. Hệ thống tổ chức cơ sở đãng đã và đang bộc lộ những hạn thế. củng cố các tổ chức cơ sở đảng cần phải thực hiện các yêu cầu sau đây: 12 . trong thời kỳ phát triển mới.Làm tốt công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng viên . phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị tại cơ sở.Giáo dục. đường lối lãnh đạo của Đảng thành thắng lợi. củng cố các tổ chức cơ sở đảng. một trong bốn công tác quan trọng cần tập trung làm tốt là xây dựng. phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng tại các cơ sở. phát triển. Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở . thường xuyên chăm lo củng cố. yếu kém ở mức độ khác nhau.Thường xuyên làm công tác vận động quần chúng thực hiện đường lối.

+ Phát triển đảng viên theo đúng tiêu chuẩn quy định. + Thực hiện tốt nguyên tắc dựa vào dân để xây dựng Đảng từ cơ sở. chính quyền và cán bộ. .com/ + Tất cả các đảng bộ. phát huy vai trò tiên phong gương mẫu. quyết định của tổ chức đảng. củng cố các tổ chức cơ sở đảng cần thực hiện tốt các chủ trương và biện pháp sau: + Cấp ủy cấp trên tập trung chỉ đạo củng cố các đảng bộ. coi trọng chát lượng. những địa bàn quan trọng…. chính quyền cơ sở trực tiếp liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân. chi bộ cơ sở đều phải nâng cao nhận thức và thực hiện đúng chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị. bố trí cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cơ sở. để nhân dân tham gia giám sát tổ chức đảng. kịp thời kiện toàn cấp ủy và tăng cường cán bộ ở những nơi có nhiều khó khăn. bảo đảm phát huy dân chủ.. với chi bộ và nhân dân nơi cư trú. tiêu chuẩn. 13 . nội bộ mất đoàn kết. trí thức. thực hiện đúng nguyên tắc. các tổ chức kinh tế.Để xây dựng. buông lỏng vai trò lãnh đạo.http://tailieuso. sinh hoạt chi bộ. những nơi còn ít hoặc chưa có đảng viên. sự nghiệp. + Đổi mới phương thức lãnh đạo. đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. đảng viên. khắc phục tình trạng thụ động. + Phân công. kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ. lao động thuộc các thành phần kinh tế. xây dựng đội ngũ cán bộ… đến việc lãnh đạo các cuộc bầu cử. giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng nơi công tác. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp để đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. không chạy theo số lượng. hướng dẫn. + Nâng cao tính chiến đấu. ỷ lại. từ việc ra nghị quyết. chi bộ yếu kém. Có cơ chế để nhân dân tham gia ý kiến vào việc xây dựng các nghị quyết. Chú ý những người ưu tú trong công nhân. các mặt công tác và các tầng lớp nhân dân ở cơ sở. + Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy. không chạy theo số lượng. xây dựng và thực hiện quy chế làm việc.

. Thực hiện những giải pháp đồng bộ. chức năng. chi bộ vững mạnh về tổ chức. Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng. bồi dưỡng cán bộ cơ sở.Tổ chức thực hiện các chính sách và công tác đào tạo. Mỗi đảng viên phải đóng góp tích cực với đảng bộ.Sớm xây dựng và đưa vào thực hiện các quy định mới về vai trò.http://tailieuso. nâng cao năng lực lãnh đạo. đánh giá chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.com/ + Đổi mới việc phân tích. Có những tiêu chí cụ thể để đánh giá đúng thực chất. . VI. Trách nhiệm của đảng viên đối với tổ chức cơ sở đảng và chi bộ Mỗi đảng viên phải sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở đảng nhất định. 2. củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. đảng viên. gắn xây dựng tổ chức đảng và xây dựng. b. sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.Mỗi Đảng viên phải góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng có sự thống nhất cao về chính trị và tư tưởng của đảng bộ. nhất là xây dựng cơ chế đế phát huy quyền làm chủ. đặc biệt là ở những khu vực có vị trí quan trọng và nhạy cảm về kinh tế. dễ dãi. chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở. khắc phục tình trạng nể nang. chi bộ. tạo sự chuyển biến rõ rệt. nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. đảng viên.nâng cao bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ. 14 . nhất là đổi mới. c. Phương hướng và nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong thời gian tới Toàn Đảng tập trung chỉ đạo xây dựng. đơn vị. nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng đảm bảo vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Đảng viên phải đóng góp tích cực xây dựng đảng bộ. thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. a. củng cố tổ chức cơ sở đảng. chạy theo thành tích. quyền giám sát của quần chúng đối với tổ chức đảng.

d) Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng. Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản.http://tailieuso. nhưng chưa bao giờ Chương I luôn là chương Đảng viên và là một trong những Chương quan trọng nhất. lý tưởng của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. vùng sâu. 2. b) Đội ngũ đảng viên là những người có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối. Vị trí. 15 . VII. là căn cứ để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên. cũng vừa là người lãnh đạo. bổ sung. Rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Để xứng đáng với danh hiệu đảng viên cần thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên quy định trong Điều lệ Đảng. suốt đời phấn đấu cho mục tiêu. vừa là người phục vụ quần chúng. a) Tiêu chuẩn đảng viên Tiêu chuẩn đảng viên là những chuẩn mực quy định chất lượng của người đảng viên. vững vàng. chính sách của Đảng. qua nhiều lần sửa đổi. Điều lệ đã chỉ rõ những tiêu chuẩ đảng viên. chủ trương của Đảng. c) Đảng viên dù ở cương vị nào. vùng xa. chủ trương. Trong Điều lệ Đảng được các Đại hội của Đảng ban hành. Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam 1. Cán bộ lãnh đạo chủ trì và cấp ủy cấp trên trực tiếp phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để tổ chức cơ sở đảng yếu kém. không dao động trước bất kỳ khó khăn. vai trò và nhiệm vụ của người Đảng viên a) Đảng viên là chiến sỹ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. chủ trương.com/ chính trị. đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối. điều kiện những người vào Đảng. phấn đấu. bảo vệ đường lối. thử thách nào. chính sách của Đảng. nhiệm vụ của đảng viên. là cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên. Mọi đảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn đảng viên để rèn luyện. kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. là tiêu chí phân ra giữa đảng viên và quần chúng. của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

đáp ứng những đòi hỏi của công cuộc đổi mới lúc này bao gồm cả động cơ. có kỹ thuật. Kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. tình cảm. phấn đấu vì lợi ích chung. nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.. b) Mỗi đảng viên tự phấn đấu. Về mặt cá nhân. giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng trên cơ sở thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng. năng suất cao vì lợi ích của bản thân.com/ Những chuẩn mực đạo đức mà người đảng viên cần có. + Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp. nhân nghĩa. trình độ thẩm mỹ và thể lực. nhờ sự phấn đấu của bản thân và sự giúp đỡ. đoàn kết. Người đảng viên chỉ xứng đáng với danh hiệu cao quý của mình khi làm tròn bổn phận trên cả hai tư cách đó.http://tailieuso. ý chí và những hành động đạo đức. + Có ý thức tập thể. có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. tự cường dân tộc. sáng tạo. có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. như sau: + Có tinh thần yêu nước. độc lập dân tộc. rèn luyện xứng đáng với danh hiệu người cộng sản trong hoàn cảnh mới Khái niệm “đảng viên” bao hàm hai mặt: cá nhân một con người mang danh hiệu đảng viên và một thành viên của Đảng (của một tổ chức đảng cụ thể và của toàn Đảng nói chung). tập thể và xã hội. nâng cao hiểu biết. cần kiệm. tạo điều kiện của tổ chức đảng. Có quan hệ mật thiết với quần chúng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. nếp sống văn minh. dân chủ và tiến bộ xã hội. + Thường xuyên học tập. tôn trọng kỷ cương phép nước. gia đình. trung thực. trình độ chuyên môn. trước hết mỗi người đảng viên phải rèn luyện mình theo những đức tính của con người Việt Nam mà Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII đã chỉ ra và Kết luận Trung ương 10 khóa IX một lần nữa khẳng định. 16 . quy ước của cộng đồng. đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình. thường xuyên tự phê bình và phê bình. + Có lối sống lành mạnh.

đạo đức của người cách mạng. . chính sách và pháp luật của Nhà nước. chí công. đóng góp ý kiến có giá trị tham gia vào sự lãnh đạo chung của tổ chức và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. rồi trở thành đảng viên chính thức là khởi đầu một quá trình phấn đấu.Liên hệ mật thiêt với quần chúng. sinh hoạt đảng và chăm lo củng cố sự đoàn kết nhất trí của Đảng . lắng nghe tâm tư. nhất là về lý luận chính trị. . đường lối của Đảng. Là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.com/ Được kết nạp vào Đảng.Luôn trau dồi phẩm chất đạo đức của người đảng viên cộng sản. phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân giao phó. tôn trọng tất cả mọi người. khoa học – kỹ thuật. chuyên môn nghiệp vụ. mỗi cán bộ đảng viên phải: . thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức. về văn hóa. liêm. chính. .Luôn phát huy tinh thần năng động. kiệm. 17 .Giữ nghiêm kỷ luật đảng. nguyện vọng của quần chúng.Tích cực học tập và nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt. vô tư . thực hiện cần. sáng tạo.http://tailieuso. rèn luyện để giữ vững và nêu cao vai trò người đảng viên.Tự giác gương mẫu giữ gìn phẩm chất cộng sản.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful