P. 1
BÀI THU HOẠCH LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI

BÀI THU HOẠCH LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI

|Views: 33,202|Likes:
Được xuất bản bởiLee Zhong

More info:

Published by: Lee Zhong on Mar 27, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

http://tailieuso.

com/

BÀI LÀM
Sau quá trình tham gia lớp bồi dưỡng Đảng viên mới, bản thân tôi rút ra những thu hoạch như sau: I. Về chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh Con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng năm 1991 đã chỉ rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động” Đại hội IX khẳng định: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Trong thời đại ngày nay có lắm chủ nghĩa nhưng chủ nghĩa Mác – Lênin là chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất, là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận thực sự cách mạng và khoa học. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tổng kết kinh nghiệm cách mạng thế giới và thực tiễn tình hình đất nước, Người đã chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, soạn thảo Chánh cương vắn tắt, Sách 1

hiện thực hoá thắng lợi mục tiêu “dân giàu.http://tailieuso. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin. coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Đồng thời. Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin. văn minh”. Người đã vận dụng nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác – Lênin. dân chủ. giáo điều. bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng là một minh chứng sống động về sự vận dụng thành công chủ nghĩa Mác – Lênin ở nước ta. đem lại hiệu quả thiết thực nhằm hiện thực hoá thắng lợi những đặc trưng cơ bản của cách mạng xã hội. cần nắm có hệ thống từng luận điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin. giải quyết thành công những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. xác định đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Phải kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng cơ hội. tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc số một đối với Đảng ta. phủ nhận. giành độc lập dân tộc và đưa đất nước phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội. nước mạnh. tổng kết thực tiễn để tìm ra cái mới của lý luận. Phải chăm chú phát hiện. Thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. quan điểm đó vào thực tế cuộc sống. tư tưởng Hồ Chí Minh. phải tiếp tục phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. làm phong phú thêm kho tàng lý luận Mác – Lênin. tư tưởng Hồ Chí Minh. gắn với hoàn cảnh lịch sử và yêu cầu cụ thể cần giải quyết. Kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích. qua đó. tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tiễn nước ta hiện nay đang là vấn đề được Đảng ta hết sức quan tâm. đưa những tư tưởng.com/ lược vắn tắt. tư tưởng Hồ Chí Minh phải đi liền với bổ sung và phát triển dựa trên những vấn đề mà thực tiễn đặt ra. Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin. xét lại và bảo thủ. dùng nó như một kim chỉ nam dẫn đường chứ không phải kinh thánh để rơi vào giáo điều. xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin. đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. xã hội công bằng. bổ sung cho kho tàng lý luận mác xít. Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin 2 . phát triển sáng tạo. tư tưởng Hồ Chí Minh Để đấu tranh có hiệu quả.

đảng viên và quần chúng nhân dân. nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Năng lực nhận thức và hành động theo quy luật khách quan là điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế. Đại hội VI rút ra những bài học quý giá có tầm chỉ đạo trong việc xác định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta: Một là. Bài học chủ yếu. tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mọi cán bộ. xây dựng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động. vận dụng một cách đúng đắn. Thực tiễn cách mạng nước ta từ khi có Đảng Cộng sản lãnh đạo đã khẳng định: độc lâp dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn Hơn bảy mươi năm qua. khoa học và nhân đạo.com/ và tư tưởng Hồ Chí MInh có nghĩa là nắm vững bản chất cách mạng. bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin. Từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội những năm trước đó. quan trọng hàng đầu của 15 năm tiến hành công cuộc đổi mới và Đại hội IX xác định cũng chính là phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng ta luôn luôn kiên định. phủ nhận. Ba là. học tập để nắm vững. tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. tư tưởng Hồ Chí Minh từ phía những thế lực thù địch và những kẻ cơ hội. thích hợp vào điều kiện nước ta. vận dụng sáng tạo. tư tưởng Hồ Chí Minh một cách sáng tạo.http://tailieuso. 3 . kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích. trong toàn bộ hoạt động của mình. góp phần phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin. việc nghiên cứu. Nhờ vậy Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi vĩ đại. phải biết kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại trong điều kiện mới. Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”. Trong tình hình hiện nay. 2. Hai là.

đồng thời thông qua Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế . đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.xã hội đến năm 2000 (1991-2000). Đại hội VIII với việc xác định rõ hơn mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. dân tộc ta. Từ đó. giải quyết phù hợp với từng chặng đường đi lên chủ nghĩa xã hội. đẩy mạnh công nghiệp hoá. để xác định đúng đắn phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội. xã hội ngày càng lành mạnh. Tóm lại.com/ Bốn là. Điều này thể hiện được bản chất của chủ nghĩa xã hội. Con đường này phù hợp với chủ nghĩa Mác – Lênin và đã được thực tiễn kiểm nghiệm hơn bảy mươi năm qua là hoàn toàn đúng đắn. xã hội công bằng. lý tưởng của Đảng ta. kiên định con đường 4 . là cơ sở để đi đến mô hình chủ nghĩa xã hội của nước ta ngày càng toàn diện hơn. văn minh. Đại hội VI đã đặt vấn đề chính sách xã hội một cách cơ bản. vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Lần đầu tiên chính sách xã hội được xem xét một cách tổng thế và toàn diện gắn liền với chính sách kinh tế. Đại hội IX với việc bổ sung. trên cơ sở những quan điểm cơ bản và lâu dài về chính sách xã hội. Đảng ta nhấn mạnh rằng. con người mới xã hội chủ nghĩa ngày càng hình thành rõ rệt. phải xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của một Đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. chế độ xã hội chủ nghĩa được củng cố. Tiêu chuẩn đánh giá sự vận dụng đúng đắn các quy luật là đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân từng bước ổn định và nâng cao. phát triển quan niệm mục tiêu và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) với chủ trương: tiếp tục sự nghiệp đổi mới. độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu. nước mạnh. lý tưởng của Đảng.http://tailieuso. Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa là một nguyên tắc của đổi mới mà thực chất là sự kiên định mục tiêu. hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu. phải vận dụng đúng quy luật khách quan.

Sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và mọi mặt của đời sống xã hội được nhìn nhận như một quy luật có tính tất yếu. chủ trương. -. do dân. Xây dựng Nhà nước pháp quyền là một chủ trương lớn có tính chất quyết định thắng lợi công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. chính sách của Đảng thành pháp luật. lãnh đạo Nhà nước và là nhân tố bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng nước ta trong mọi giai đoạn lịch sử. Nhìn tổng quát. chính sách của Đảng trở thành hiện thực sinh động trong đời sống toàn xã hội. chủ trương. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam là một tất yếu lịch sử và là tất yếu khách quan. do dân. nội dung Đảng lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân.com/ “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” mà dân tộc Việt Nam đã lựa chọn. Vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương luôn giữ tính chất quyết định và bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. vì dân.http://tailieuso. Về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 1. Đảng ta luôn là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo cách mạng. Đảng phải lãnh đạo công tác kiểm tra. đảm bảo cho đường lối. II.Đảng lãnh đạo chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân. giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước. 5 . .Lãnh đạo các cơ quan nhà nước thể chế hoá đường lối. thanh tra. chính sách của Nhà nước và tổ chức thực hiện thông qua bộ máy nhà nước. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước được thể hiện trên những nội dung trọng yếu sau đây: . vì dân là rất toàn diện và bao quát toàn bộ những vấn đề then chốt về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. chủ trương.

đặc biệt quan tâm đến thanh niên. củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. tinh thần tự cường dân tộc. đẩy mạnh tổng kết thực tiễn sự nghiệp bảo về Tổ quốc trong tình hình mới. lãng phí. giữ nước.Tăng cường công tác bảo vệ Đảng. chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước. . chống tham nhũng. về tư tưởng .Tăng cường tính chủ động. nhân quyền. hướng mạnh về cơ sở. dân tộc. . chống sự xâm nhập của văn hoá phẩm độc hại từ bên ngoài vào. . về xây dựng. sinh viên.thực tiễn của Đảng trong thời kỳ đổi mới. . chỉnh đốn Đảng: . đậm đà bản sắc dân tộc. quan liêu. học sinh. bảo vệ chính trị nội bộ . nhiệm vụ của các tổ chức trong Đảng và giữa tổ chức Đảng với tổ chức Nhà nước. niềm tự hào. mà một số giải pháp chủ yếu cụ thể là: Một là. 6 . Hai là. Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. hoàn thiện chức năng.Đưa tự phê bình và phê bình vào nền nếp sinh hoạt Đảng. Một số giải pháp chủ yếu xây dựng Đảng Chủ trương của Đảng ta là phải xây dựng một chiến lược bảo vệ Tổ quốc đồng bộ.http://tailieuso.Đổi mới công tác chính trị .văn hoá: .tư tưởng sát hợp với từng tầng lợp nhân dân. đạo đức.Thực hiện tốt chủ trương tổng kết hoạt động lý luận . thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng. trên tất cả các mặt trân. tinh thần đấu tranh chống các luận điệu chống phá nước ta dưới chiêu bài dân chủ.Đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ gắn với quy hoạch đào tạo để chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ X của Đảng.com/ 2. có sự tham gia của tất cả các lực lượng xã hội.Tiếp tục đi sâu. góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. nhất là đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống sự suy thoái về chính trị. truyền thống dựng nước. lối sống.Tiếp tục củng cố. chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII và Kết luận Hội nghị Trung ương 10 khoá IX. . tôn giáo. . tư tưởng.Xây dựng nền văn hoá tiên tiến.

lĩnh vực kinh tế quan trọng. bảo đảm vai trò chủ đạo thực sự của kinh tế nhà nước.Thể chế hoá kịp thời các chủ trương. gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh và quan hệ đối ngoại. thương mại hoá. . quản lý nhà nước về an ninh .tiền tệ. xuất bản. văn hoá. lương thực. gây rối nội bộ. .xã hội: . bổ sung. . bảo đảm quá trình hội nhập kinh tế quốc tế không gây xáo trộn kinh tế . năng lượng.Duy trì cho được sự ổn định kinh tế vĩ mô. một số ngành.Thực hiện tốt các chủ trương. kịp thời ngăn chăn những quan điểm lệch lạc. hạn chế bằng được các tệ nạn xã hội nghiêm trọng. lộ bí mật quốc gia. an ninh và quốc phòng.công nghệ gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. .quốc phòng . an ninh với kinh tế. bảo đảm an ninh về tài chính . kinh tế với hoạt động đối ngoại. giải pháp về hội nhập kinh tế quốc tế trong Nghị quyết số 07. an ninh. nhất là việc làm.xã hội. trước hết tập trung hoàn chỉnh pháp luật về quốc phòng.Gắn tăng trưởng kinh tế với xây dựng quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa. quản lý công tác thông tin. xây 7 .xã hội ở các vùng trọng điểm. . xoá đói giảm nghèo.Xây dựng có chọn lọc một số công trình. báo chí. chính sách về xây dựng nền quốc phòng toàn dân.Tăng cường lãnh đạo.Giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội. có hiệu quả bảo đảm cho nền kinh tế giữ được độc lập tự chủ trong mọi tình huống. văn nghệ. ngày 27-11-2001 của Bộ Chính trị (khoá IX).. .đối ngoại: . xáo động lớn. gắn việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. phấn đấu sớm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). xa rời tôn chỉ mục đích.Chú trọng phát triển khoa học . Ba là. hoàn thiện và chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế . đối ngoại.. thông tin. Bốn là. từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ Tổ quốc.Xây dựng cơ chế để thực hiện có hiệu quả việc kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng. không để xảy ra những rối loạn.http://tailieuso.Rà soát. .com/ . về kinh tế . an ninh.

an ninh. với tổ 8 . đối ngoại. bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ cấp chiến lược.http://tailieuso. kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Công an nhân dân thực sự trong sạch. đối ngoại nhân dân.Mở rộng dân chủ trong Đảng và nhân dân trên cơ sở Cương lĩnh.an ninh + Kiện toàn Ban Nghiên cứu của Bộ Chính trị về an ninh quốc gia ngang tầm với nhiệm vụ. an ninh và lực lượng vũ trang nhân dân ở các cấp. . dân tộc. kể cả cho các hoạt động an ninh trên lĩnh vực tư tưởng. vững mạnh về chính trị. thành phố. . an ninh: . các đơn vị lực lượng vũ trang. . lòng trung thành tuyệt đối với Đảng. các ngành. về quốc phòng. + Tăng cường chức năng tham mưu của Đảng uỷ Quân sự Trung ương và Đảng uỷ Công an Trung ương trong lĩnh vực quốc phòng .Củng cố và hoàn nền quốc phòng toàn dân. nhân quyền. an ninh. đường lối của Đảng.Tăng cường mức đầu tư ngân sách hợp lý cho các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng.Tăng cường thanh tra. an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên từng địa bàn tỉnh.Tăng cường công tác bảo vệ bí mật quốc gia.Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng. . đồng thời chủ động đấu tranh bằng nhiều hình thức chống các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch về dân chủ. . tư tưởng và tổ chức. . tôn giáo. Tổ quốc và nhân dân. Chú trọng đào tạo. an ninh của các cấp.com/ dựng quy chế thống nhất quản lý đối ngoại và quy chế phối hợp quốc phòng. xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc. đối ngoại.Tập trung xậy dựng lực lược Quân đội và Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng. Năm là. bảo đảm an ninh thông tin. đặc biệt là trên các địa bàn chiến lược. + Tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân. các ngành. các điạ phương. thông tin. pháp luật của Nhà nước.

các phong trào cạch mạng. độc lập dân tộc.http://tailieuso. .Gắn kết chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng với hoạt động ngoại giao của Nhà nước và nhân dân. hiện đại hoá. các phong trào giải phóng và độc lập dân tộc. dân chủ và tiến bộ xã hội.. các nước đang phát triển. biên chế.com/ chức.Dành ưu tiên cao cho việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. tích cực góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình. Củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết và hợp tác với các Đảng Cộng sản và công nhân. công nghệ cho sự nghiệp công nghiệp hoá.. tránh bị rơi vào thế đan xen lợi ích giữa các nước với nước ta. . cánh tả. Sáu là. thực sự đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa. công nhân. với các phong trào cách mạng và tiến bộ trên thế giới. về đối ngoại: . đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.. đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ. .Mở rộng quan hệ với các nước độc lập dân tộc.Thúc đẩy quan hệ với các nước và trung tâm lớn trên nguyên tắc bình đẳng. . cần thấu suốt và quán triệt các nguyên tắc và phương châm sau: 9 . III. phong trào không liên kết. các phong trào giải phóng và độc lập dân tộc. không can thiệp công việc nội bộ của nhau. tranh thủ thêm vốn.Tiếp tục ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố quan hệ với các nước láng giềng. cùng có lợi. mở rộng và đa dạng hoá thị trường. tạo lập lợi ích đan xen với các đối tác.. tạo thế đan xen lợi ích giữa các nước với nước ta. các Đảng Cộng sản. Tăng cường công tác vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần xây dựng và phát triển đất nước. cô lập hay lệ thuộc. với các đảng cánh tả. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để xây dựng nền kinh tế độc lập dân tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa Để đảm bảo cho hội nhập kinh tế quốc tế thắng lợi. các tổ chức quốc tế và khu vực. tiến bộ. mức tăng đầu tư ngân sách hợp lý. tránh bị rơi vào thế đối đầu.

Tính chủ động còn được thể hiện qua việc chủ động xây dựng lộ trình hội nhập hợp lý trong khuôn khổ quy định chung. thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. chủ động phương thức thực hiện các cam kết. của nhân dân lao động và của dân tộc.http://tailieuso. Để thực hiện mục tiêu đó. IV. bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia. các đối tác ta có quan hệ và thời điểm tham gia. Theo nguyên tắc này một mặt không thể để thiệt hại đến lợi ích cần có và hợp lý mà ta được hưởng. Mặt khác. đồng thời đối phó thắng lợi với các thách thức trong quá trình hội nhập. vừa kiên quyết. chính sách cho phù hợp. chủ động điều chỉnh pháp luật. . dân chủ. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập. Giữ vững độc lập tự chủ trong quá trình hội nhập được thể hiện trước hết trong quyết sách hội nhập nhằm khai thác tối đa các lợi thế. phải chấp nhận một sự chia sẻ lợi ích cho các đối tác thì theo mức đóng góp của các bên hợp tác. xã hội công bằng.Phương châm cơ bản để thực hiện hội nhập là bảo đảm nguyên tắc cùng có lợi trong quan hệ song phương và đa phương mà ta tham gia. Tổ chức cơ sở Đảng a) Quy định về Điều lệ Đảng về thành lập các tổ chức cơ sở đảng Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của gia cấp công nhân. văn minh. để đạt tới mục tiêu bảo vệ lợi ích chính đáng của ta. chủ động tổ chức sản xuất và điều hành kinh tế trong nước nhằm nâng cao không ngừng khả năng cạnh tranh không chỉ trong thị trường nội địa và trên thị trường quốc tế.Nguyên tắc cơ bản và bao trùm là chủ động hội nhập trên cơ sở bảo đảm giữ vững độc lập. vừa mềm dẻo. Trong hợp tác liên kết. Tổ chức 10 . cần giữ vững nguyên tắc vừa hợp tác vừa đấu tranh. giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng phải được tổ chức theo một hệ thống chặt chẽ. Sự chủ động cần được thể hiện trong việc chọn lựa các tổ chức tham gia. đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. giàu mạnh. Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở 1.com/ .

là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Điều 21. lãnh đạo thực hiện đường lối. kinh doanh. chủ trương. b) Vị trí. . là hạt nhân chính trị ở cơ sở. lập chi bộ cơ sở. có các chi bộ trực thuộc đảng ủy. chính sách của Đảng và Nhà nước. lập đảng bộ cơ sở. . d) Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở Hoạt động của tổ chưc sơ sở đảng chủ yếu diễn ra ở chi bộ. Tổ chức cơ sở đảng vừa là nơi trực tiếp thực hiện đường lối. nâng cao hiệu quả công tác của cơ sở.http://tailieuso. lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.Tổ chức cơ sở đảng có từ ba mươi đảng viên trở lên. chủ trương.Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được tổ chức theo nơi làm việc hoặc nơi cư trú của đảng viên Chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở có rất nhiều loại hình khác nhau va có các nhiệm vụ như sau: 11 . vai trò của tổ chức cơ sở đảng Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở. phát triển sản xuất. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ở cơ sở. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua Đại hội X quy định: .Tổ chức cơ sở đảng dưới ba mươi đảng viên. đồng thời cũng là nơi góp phần phát triển và hoàn thiện đường lối. có các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. c) Chức năng và nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng . động viên quần chúng hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của cơ sở. đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng. đơn vị đối với Nhà nước. Đảng viên thực hiện các nhiệm vụ của mình cũng chủ yếu thể hiện ở chi bộ được đánh giá từ chi bộ.Tổ chức cơ sở đảng có hai chức năng quan trọng: Một là. Hai là. chăm lo cải thiện đời sống vật chất. tinh thần của nhân dân.com/ cơ sở Đảng bao gồm chi bộ cơ sở và đảng bộ cơ sở là nền tảng của Đảng.

Hậu qủa của tình hình trên là nghiêm trọng.Giáo dục.com/ . kiện toàn. .http://tailieuso. Đại hội lần thứ IX chỉ rõ “Tổ chức cơ sở đảng ở nhiều nơi quá yếu kém. “gốc rễ” có phần bị “tê liệt” thì cây không thể khỏe mạnh. yếu kém ở mức độ khác nhau. Đại hội lần thứ IX của Đảng đã khẳng định trong những năm tới. củng cố các tổ chức cơ sở đảng.Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. chủ trương. trực tiếp góp phần biến các chủ trương.Thường xuyên làm công tác vận động quần chúng thực hiện đường lối. Hệ thống tổ chức cơ sở đảng không ngừng được củng cố.Thu. chính sách của Đảng. Quan điểm đó được thể hiện cả trong nhận thức. phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng tại các cơ sở. Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và trách nhiệm của Đảng viên 1. phát triển tốt tươi.Tuy nhiên. . Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở . Vì vậy. Hệ thống tổ chức cơ sở đãng đã và đang bộc lộ những hạn thế. Bởi vì “nền móng” yếu thì không thể vững . thực hiện nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường. phát triển. một trong bốn công tác quan trọng cần tập trung làm tốt là xây dựng. nhiệm vụ chính trị của đơn vị . quản lý và phân công công tác cho đảng viên .Thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ thường lệ mỗi tháng một lần. . đường lối lãnh đạo của Đảng thành thắng lợi. có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. trong thời kỳ phát triển mới. vai trò quan trọng của tổ chức cơ sở đảng. Việc xây dựng. nộp đảng phí của đảng viên theo quy định. thường xuyên chăm lo củng cố.Đảng ta luôn coi trọng vị trí. V.Làm tốt công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng viên . kém sức chiến đấu”.lý luận vafcar trong hoạt động thực tiễn của Đảng. pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của chi bộ. phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị tại cơ sở. củng cố các tổ chức cơ sở đảng cần phải thực hiện các yêu cầu sau đây: 12 .

để nhân dân tham gia giám sát tổ chức đảng. giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng nơi công tác. + Nâng cao tính chiến đấu. kịp thời kiện toàn cấp ủy và tăng cường cán bộ ở những nơi có nhiều khó khăn. Chú ý những người ưu tú trong công nhân. + Phát triển đảng viên theo đúng tiêu chuẩn quy định. chính quyền và cán bộ. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp để đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.com/ + Tất cả các đảng bộ. từ việc ra nghị quyết. bảo đảm phát huy dân chủ. xây dựng đội ngũ cán bộ… đến việc lãnh đạo các cuộc bầu cử. + Phân công. bố trí cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cơ sở. các tổ chức kinh tế. quyết định của tổ chức đảng. đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. phát huy vai trò tiên phong gương mẫu. nội bộ mất đoàn kết. tiêu chuẩn.Để xây dựng. . không chạy theo số lượng. khắc phục tình trạng thụ động. + Thực hiện tốt nguyên tắc dựa vào dân để xây dựng Đảng từ cơ sở. kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ. sinh hoạt chi bộ.. buông lỏng vai trò lãnh đạo. chi bộ cơ sở đều phải nâng cao nhận thức và thực hiện đúng chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị. Có cơ chế để nhân dân tham gia ý kiến vào việc xây dựng các nghị quyết. với chi bộ và nhân dân nơi cư trú. những nơi còn ít hoặc chưa có đảng viên. xây dựng và thực hiện quy chế làm việc. chính quyền cơ sở trực tiếp liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân. lao động thuộc các thành phần kinh tế.http://tailieuso. thực hiện đúng nguyên tắc. 13 . hướng dẫn. củng cố các tổ chức cơ sở đảng cần thực hiện tốt các chủ trương và biện pháp sau: + Cấp ủy cấp trên tập trung chỉ đạo củng cố các đảng bộ. coi trọng chát lượng. trí thức. đảng viên. những địa bàn quan trọng…. không chạy theo số lượng. + Đổi mới phương thức lãnh đạo. các mặt công tác và các tầng lớp nhân dân ở cơ sở. sự nghiệp. chi bộ yếu kém. ỷ lại. + Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy.

chi bộ. Đảng viên phải đóng góp tích cực xây dựng đảng bộ. chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở. củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. c. gắn xây dựng tổ chức đảng và xây dựng. quyền giám sát của quần chúng đối với tổ chức đảng. Trách nhiệm của đảng viên đối với tổ chức cơ sở đảng và chi bộ Mỗi đảng viên phải sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở đảng nhất định. nhất là xây dựng cơ chế đế phát huy quyền làm chủ.Tổ chức thực hiện các chính sách và công tác đào tạo. Thực hiện những giải pháp đồng bộ. củng cố tổ chức cơ sở đảng. đảng viên. . khắc phục tình trạng nể nang. . chức năng. chạy theo thành tích. đảng viên. bồi dưỡng cán bộ cơ sở.Sớm xây dựng và đưa vào thực hiện các quy định mới về vai trò. nhất là đổi mới. Có những tiêu chí cụ thể để đánh giá đúng thực chất. tạo sự chuyển biến rõ rệt. đánh giá chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. dễ dãi. VI. đơn vị. nâng cao năng lực lãnh đạo. chi bộ vững mạnh về tổ chức. b.Mỗi Đảng viên phải góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng có sự thống nhất cao về chính trị và tư tưởng của đảng bộ.com/ + Đổi mới việc phân tích. sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ.http://tailieuso. đặc biệt là ở những khu vực có vị trí quan trọng và nhạy cảm về kinh tế. Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng. nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng đảm bảo vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Mỗi đảng viên phải đóng góp tích cực với đảng bộ. Phương hướng và nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong thời gian tới Toàn Đảng tập trung chỉ đạo xây dựng. a.nâng cao bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ. 2. 14 .

chính sách của Đảng. b) Đội ngũ đảng viên là những người có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối. vừa là người phục vụ quần chúng. Vị trí. d) Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng. vững vàng. điều kiện những người vào Đảng. cũng vừa là người lãnh đạo. vùng sâu. vai trò và nhiệm vụ của người Đảng viên a) Đảng viên là chiến sỹ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. nhiệm vụ của đảng viên. 2. Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam 1. chủ trương. Mọi đảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn đảng viên để rèn luyện. chủ trương của Đảng. của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. không dao động trước bất kỳ khó khăn. lý tưởng của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.http://tailieuso. bổ sung. phấn đấu. Trong Điều lệ Đảng được các Đại hội của Đảng ban hành. kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. suốt đời phấn đấu cho mục tiêu. nhưng chưa bao giờ Chương I luôn là chương Đảng viên và là một trong những Chương quan trọng nhất. là cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên. VII. chính sách của Đảng. là tiêu chí phân ra giữa đảng viên và quần chúng. vùng xa. c) Đảng viên dù ở cương vị nào. Rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Để xứng đáng với danh hiệu đảng viên cần thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên quy định trong Điều lệ Đảng. là căn cứ để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên. 15 . thử thách nào. Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản. Cán bộ lãnh đạo chủ trì và cấp ủy cấp trên trực tiếp phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để tổ chức cơ sở đảng yếu kém.com/ chính trị. qua nhiều lần sửa đổi. chủ trương. bảo vệ đường lối. đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối. Điều lệ đã chỉ rõ những tiêu chuẩ đảng viên. a) Tiêu chuẩn đảng viên Tiêu chuẩn đảng viên là những chuẩn mực quy định chất lượng của người đảng viên.

như sau: + Có tinh thần yêu nước. nhân nghĩa. 16 . Có quan hệ mật thiết với quần chúng. thường xuyên tự phê bình và phê bình. giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng trên cơ sở thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng. độc lập dân tộc. nhờ sự phấn đấu của bản thân và sự giúp đỡ. phấn đấu vì lợi ích chung. trung thực. đoàn kết. rèn luyện xứng đáng với danh hiệu người cộng sản trong hoàn cảnh mới Khái niệm “đảng viên” bao hàm hai mặt: cá nhân một con người mang danh hiệu đảng viên và một thành viên của Đảng (của một tổ chức đảng cụ thể và của toàn Đảng nói chung). + Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp. tập thể và xã hội. trình độ thẩm mỹ và thể lực.. tình cảm. b) Mỗi đảng viên tự phấn đấu. năng suất cao vì lợi ích của bản thân. nâng cao hiểu biết. Kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình. Về mặt cá nhân. có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. gia đình. + Có lối sống lành mạnh. + Có ý thức tập thể. ý chí và những hành động đạo đức. dân chủ và tiến bộ xã hội. tự cường dân tộc. phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. đáp ứng những đòi hỏi của công cuộc đổi mới lúc này bao gồm cả động cơ. tôn trọng kỷ cương phép nước. có kỹ thuật. Có ý thức tổ chức kỷ luật. trước hết mỗi người đảng viên phải rèn luyện mình theo những đức tính của con người Việt Nam mà Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII đã chỉ ra và Kết luận Trung ương 10 khóa IX một lần nữa khẳng định.com/ Những chuẩn mực đạo đức mà người đảng viên cần có.http://tailieuso. sáng tạo. nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. tạo điều kiện của tổ chức đảng. + Thường xuyên học tập. trình độ chuyên môn. cần kiệm. quy ước của cộng đồng. nếp sống văn minh. có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. Người đảng viên chỉ xứng đáng với danh hiệu cao quý của mình khi làm tròn bổn phận trên cả hai tư cách đó.

Tích cực học tập và nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt. khoa học – kỹ thuật.com/ Được kết nạp vào Đảng.Tự giác gương mẫu giữ gìn phẩm chất cộng sản. phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân giao phó. lắng nghe tâm tư. chính sách và pháp luật của Nhà nước. đường lối của Đảng. kiệm. đóng góp ý kiến có giá trị tham gia vào sự lãnh đạo chung của tổ chức và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. liêm. rèn luyện để giữ vững và nêu cao vai trò người đảng viên. vô tư .Liên hệ mật thiêt với quần chúng. chí công. nhất là về lý luận chính trị. thực hiện cần. mỗi cán bộ đảng viên phải: . sáng tạo. thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức.Luôn phát huy tinh thần năng động. 17 . rồi trở thành đảng viên chính thức là khởi đầu một quá trình phấn đấu. tôn trọng tất cả mọi người. về văn hóa. . . đạo đức của người cách mạng. chuyên môn nghiệp vụ.http://tailieuso.Giữ nghiêm kỷ luật đảng. Là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam. nguyện vọng của quần chúng.Luôn trau dồi phẩm chất đạo đức của người đảng viên cộng sản. chính. sinh hoạt đảng và chăm lo củng cố sự đoàn kết nhất trí của Đảng . .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->