TỪ SỸ CHƯƠNG- TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH

Cacbohidrat Đại cương và danh pháp 1. Dựa trên công thức chung giải thích tên gọi cabohidrat. 

1

Công thức chung của cabohidrat là Cn(H2O)m. Tên gọi này chỉ ra hai thành phần của công thức là cacbon (cacbo) và nước (hidrat).

2. Cho biết hai loại nhóm chức có trong cabohidrat điển hình.  >C=O và -O-H. Các cacbohidrat là các polihydroxy andehit hoặc xeton, trong đó nhóm -OH liên kết với các nguyên tử cacbon không phải là cacbon của nhóm cacbonyl.

3. (a) Tên gọi chung cho các cacbohidrat là gì ? (b) Tiếp vị ngữ trong tên gọi của các cacbohidrat đơn giản là gì ?  (a) Đường. (b) -ozơ, đôi khi đường thuộc loại xeton có có liếp vị ngữ -ulozơ.

4. Định nghĩa (a) saccarit, (b) monosaccarit, (c) disaccarit, (d) oligosaccarit và (e) polisaccarit.  (a) Saccarit là tên gọi khác của cacbohidrat và là thuật ngữ được sử dụng khi phân loại các cacbohidrat. Chữ saccarit xuất phát từ chữ saccharum trong tiếng Latinh có nghĩa là đường. (b) Monosaccarit là một đường đơn. (c) Disaccarit được cấu thành từ hai monosaccarit. d) Oligosaccarit cấu thành từ 3-10 monosaccarit. (e) Polisaccarit được cấu thành bởi trên 10 monosaccarit.

5. (a) Cho biết quan hệ về thành phần nguyên tử giữa hai monosaccarit và một disaccarit tương ứng. (b) Viết công thức chung của các disaccarit. (c) Viết phương trình thủy phân trisaccarit dưới tác dụng của enzim (sử dụng chữ thay công thức).  (a) Sự kết hợp hai phân tử monosaccarit hình thành nên một phân tử disaccarit đồng thời enzim với việc giải phóng một phân tử nước. (b) Cn(H2O)n-1. (c) Trisaccarit + 2H2O   →  3 monosaccarit.

6. Sử dụng tiếp vị ngữ -ozơ trong tên gọi mỗi monosaccarit sau : (a) HOCH2CHOHCOCH2OH, (b) HOCH2(CHOH)4CHO và (c) HOCH2(CHOH)4CH2CHO.  Ngoài tiếp vị ngữ trên, chúng ta sử dụng các tiếp đầu ngữ ando-, xeto- để chỉ nhóm cacbonyl tương ứng và -di-, -tri-, ... để chỉ số nguyên tử cacbon trong mạch, như vậy (a) xetotetrozơ, (b) andohexozơ và (c) deoxyandopentozơ (deoxy cho biết thiếu một nhóm -OH trên mạch). Một cách chính xác hơn thì chất này thuộc loại 2-deoxyandopentozơ (thiếu một nhóm -OH trên nguyên tử cacbon số 2).

7. Viết công thức phân tử cho (a) một tetrozơ tetrasaccarit và (b) một polypentosit (pentosan).

CHUYÊN ĐỀ GLUXIT

TỪ SỸ CHƯƠNG- TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH

2

(a) Theo lập luân của bài tập 23.5a chúng ta có 4C4(H2O)4 → C16(H2O)13 + 3H2O, hay công thức phân tử này có thể viết là C16H26O13. (b) Polysaccarit được hình thành từ n phân tử monosaccarit và loại đi n phân tử H2O, như vậy công thức phân tử của loại hợp chất cho trên sẽ là [C5(H2O)4]n hay (C5H8O4)n.

8. Xác định công thức của glucozơ từ các dữ kiện sau : Thành phần % các nguyên tố là C = 40,0 ; H = 6,7 ; O = 53,3. Dung dịch chứa 9,0g glucozơ trong 100g nước đông đặc ở -0,93oC.  C:H:O=
40,0 6,7 53,3 = = =1: 2 : 1 12 1 16 180 = 3, 30

⇒ công thức nguyên (CH2O)n , M = 30n
M = 1,86. 9.1000 = 180 100.0,93

⇒n =

Công thức phân tử của glucozơ là C6H12O6 (hexozơ). Hóa học lập thể 9. (a) Viết công thức Fischer cho các đồng phân D và L của một đường đơn giản nhất. (b) Viết kí hiệu chỉ chiều quay cực của các đồng phân đối quang này. (c) Cho biết cấu hình tuyệt đối của mỗi đồng phân.  (a) Đường là hợp chất polyhidroxy nên có tối thiểu hai nhóm -OH, đường đơn giản nhất phải là một triozơ (glixerandehit) (b) Fischer áp đặt cấu hình D cho các đồng phân enan quay phải, như vậy D là (+), L là (-). (c) D là R và L là S.
CHO H OH CH2OH HO CHO H CH2OH

D (OH bªn ph¶i)

L (OH bªn tr¸i)

10. Chỉ rõ cấu hình D/L cho các công thức chiếu Fischer dưới đây của glixerandehit.
CH2OH (a) HO H CHO (b) HOH2C H OH CHO (c) H OH CHO CH2OH

Trước hết chúng ta xác định cấu hình tuyệt đối R/S của chúng và với sự tương ứng R là D và S là R ta xác định được cấu hình D/L. Với trật tự độ hơn cấp -OH > -CHO > -CH2OH ta có (a) R hay D, (b) R hay D, (c) S hay L. Chú ý rằng trong các công thức (a) và (c) nguyên tử H nằm trên đường ngang.

11. (a) Viết công thức cấu tạo của một đường xetozơ đơn giản nhất. (b) Cho biết sự khác nhau về cấu tạo giữa đường xetozơ này và glixerandehit (không kể đến loại hợp chất cacbonyl).  (a) HOCH2COCH2OH. (b) Đường xetozơ này không có tâm bất đối.

CHUYÊN ĐỀ GLUXIT

TỪ SỸ CHƯƠNG- TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH

3

12. (a) Trong andotetrozơ có bao nhiêu tâm bất đối ? (b) Viết công thức Fischer cho các đồng phân đối quang của một andotetrozơ và xác định cấu hình D/L của chúng.  (a) Có hai tâm bất đối : HOCH2-*CHOH-*CHOHCHO. (b) Theo qui ước cấu hình D của đường ứng với nhóm -OH trên C* có chỉ số vị trí cao nhất ở phía bên phải và cấu hình L ứng với nhóm -OH trên C* có chỉ số vị trí cao nhất ở phía bên trái :
CHO H H OH OH CH2OH D - erythro HO HO CHO H H CH2OH L - erythro HO H CHO H OH CH2OH D - Threo H HO CHO OH H CH2OH L -Threo

13. Cho biết sự khác nhau giữa D-erythro và D-threo khi chúng bị oxi hóa nhẹ nhàng.  Khi oxi hóa nhẹ nhàng thì -CH2OH và -CHO chuyển thành nhóm -COOH, tạo ra các đồng phân dia của axit tactaric. Dạng threo tạo một đồng phân đối quang hoạt động quang học, trong khi dạng erythro tạo một đồng phân mezo không hoạt động quang học.
OH H HOH2C C C CHO H OH D - threo OH OH HOH2C C C CHO H H D - erythro [O] OH H HOOC C C COOH H OH Axit D -(-)-tactaric OH OH HOOC C C COOH H H Axit mezo-tactaric

[O]

14. Cho biết sự khác nhau giữa D-erythro và D-threo khi chúng bị khử.  Nhóm -CHO bị khử thành nhóm -CH2OH tạo ra 1,2,3,4-butantetrol. Threo tạo được một đồng phân enan hoạt động quang học trong khi đó erythro tạo đồng phân mezo không hoạt động quang học.
OH H HOH2C C C CHO H OH D - threo OH OH HOH2C C C CHO H H D - erythro [Khö] OH H HOH2C C C CH2OH H OH D-1,2,3,4-butantetrol OH OH HOH2C C C CH2OH H H mezo-1,2,3,4-butantetrol

[Khö]

15. Tại sao các đồng phân của axit tartric và 1,2,3,4-butantetrol hoạt động quang học được xếp vào dãy D ?  Trong suốt quá trình oxi hóa hoặc khử cấu hình của nguyên tử C bất đối không thay đổi, do đó cấu hình D ban đầu được bảo toàn.

CHUYÊN ĐỀ GLUXIT

TỪ SỸ CHƯƠNG- TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH

4

16. Cho biết định nghĩa của thuật ngữ epime và dùng cấu hình erythro, threo để minh họa định nghĩa này .  Thuật ngữ epime được sử dụng để chỉ các đồng phân dia có nhiều tâm bất đối, nhưng chỉ có một cacbon bất đối có cấu hình khác nhau. D-threo và D-erythro là epime do cấu hình ở C2 của chúng khác nhau.

17. (a) Các hợp chất mạch hở sau đây có bao nhiêu nguyên tử cacbon bất đối : (i) andohexozơ như glucozơ và (ii) 2-xetohexozơ như fructozơ ? (b) Andohexozơ có bao nhiêu đồng phân quang học ?  (a) (i) bốn : HOCH2*CHOH*CHOH*CHOH*CHOHCHO (ii) ba : HOCH2*CHOH*CHOH*CHOHCOCH2OH

(b) Do có bốn nguyên tử cacbon bất đối nên sẽ có 24 = 16 đồng phân quang học. 18. Loại andohexozơ mạch hở nào có 8 đồng phân quang học ?  Deoxyandohexozơ có ba nguyên tử cacbon bất đối nên sẽ có 23 = 8 đồng phân quang học. Phản ứng 19. (a) Cho biết khả năng phản ứng, hiện tượng và sản phẩm tạo thành khi andohexozơ và 2xetohexozơ tác dụng với : (i) thuốc thử Tollens, (ii) thuốc thử Fehling, (iii) thuốc thử Benedict và (iv) Br2/H2O. (b) Sản phẩm hình hành từ andohexozơ được xếp vào loại nào ?  (a) Các thuốc thử này đều có tác dụng oxi hóa nhóm -CHO thành -COOH hoặc muối của nó. (i) Thuốc thử Tollens là hợp chất phức Ag(NH3)2+, cả hai chất đều tác dụng với thuốc thử này tạo kết tủa trắng bạc. Sở dĩ đường xeto phản ứng được là do trong môi trường kiềm chúng đã chuyển hóa thành một đường ando (xem bài 23.23). (ii) Thuốc thử Fehling là phức Cu2+ tartrat trong NaOH, cả hai chất đều tác dụng với thuốc thử này làm nhạt màu xanh của dung dịch thuốc thử và hình thành kết tủa Cu 2O màu đỏ gạch. (iii) Thuốc thử Benedict là phức Cu2+ xitrat trong NaOH, hiện tượng và sản phẩm hình thành giống như phản ứng của thuốc thử Fehling. (iv) Chỉ đường ando phản ứng được làm mất màu da cam của dung dịch brom. (b) Sản phẩm hình thành từ cả hai loại đường trên đều thuộc loại axit andonic HOCH2-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-COOH.

20. Cho biết sản phẩm tạo thành khi cho andotetrozơ tác dụng với HNO3.  HNO3 oxi hóa đồng thời nhóm -CHO và -CH2OH thành nhóm -COOH, sản phẩm tạo thành thuộc loại axit andaric HOOC-CHOH-CHOH-COOH.

21. Cho biết loại phản ứng và sản phẩm tạo thành khi cho andotetrozơ và xetotetrozơ tác dụng với H2/Ni, dung dịch NaBH4 hoặc Na/Hg.  Các tác tác nhân này đều đóng vai trò chất khử nhóm >C=O thành nhóm >CHOH, sản phẩm tạo thành là một anditol HOCH2-CHOH-CHOH-CH2OH. CHUYÊN ĐỀ GLUXIT

(a) Giải thích sự tồn tại của cân bằng này.  (a) HIO4 đóng vai trò một tác nhân oxi hóa : (i) -CHO. nhờ đó mà cân bằng giữa chúng được thiết lập.19).TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH 5 22. từ đó nhận biết được xetozơ.  (a) Sự tautome hóa trong môi trưòng kiềm của andohexozơ và 2-xetohexozơ tạo một trạng thái trung gian chung. H C O H C OH H C OH andoz¬ H C OH C OH H C OH endiol + H CH OH H O OH xetoz¬ (b) Khi hình thành lại andozơ từ endiol.14). (b) Dựa trên loại phản ứng này trình bày một phương pháp đơn giản phân biệt hai đồng phân này.TỪ SỸ CHƯƠNG. (b) Nhận biết CO2 dựa trên phản ứng tạo kết tủa trắng CaCO3 với dung dịch Ca(OH)2 dư. Viết công thức chiếu Fischer để chỉ rõ các đồng phân lập thể hình thành khi khử một Dandotetrozơ và một D-xetotetrozơ. >CHOH chuyển thành HCOOH và -CH2OH chuyển thành H2C=O. (b) Giải thích sự hình thành hai đồng phân dia andohexozơ. H có thể tấn công vào C2-sp2 từ hai phía khác nhau tạo hai đồng phân epime khác nhau cấu hình của C2. CH2OH H O OH CH2OH D . (ii) >C=O chuyển thành CO2.xetotetroz¬ H H CH2OH OH OH CH2OH + CH2OH HO H H OH CH2OH D-anditol mezo-anditol 23. (a) Cho biết các sản phẩm tạo thành khi cho HIO4 tác dụng với (i) HOCH2-CHOH-CHOHCHOH-CHOH-CHO (andozơ) và (ii) HOCH2-CHOH-CHOH-CHOH-CO-CH2OH (2xetozơ).bÊt ® èi H C OH 2 C OH H C OH endiol H C O H C OH H C O HO C H sp2 . CHUYÊN ĐỀ GLUXIT . D-xetotetrozơ chỉ có một nguyên tử cacbon bất đối nhưng quá trình khử đã tạo nguyên tử cacbon bất đối thứ hai do vậy sản phẩm khử chứa hỗn hợp hai đồng phân dia anditol. sp3 .  D-andotetrozơ và sản phẩm khử anditol đều có hai nguyên tử cacbon bất đối (xem bài 23.kh«ng bÊt ® èi H C OH + H C OH C¸c ® ph© epime C2 ång n 24. vậy sản phẩm là : 5HCOOH + H2C=O. vậy sản phẩm là : 2H2C=O + 3HCOOH + CO2. Do tồn tại một cân bằng giữa andohexozơ và 2-xetohexozơ trong môi trường kiềm mà 2xetohexozơ phản ứng được với thuốc thử Fehling (xem bài 23.

(b) Kết quả của phản ứng này có ảnh hưởng gì đến mạch cacbon ?  (a) Sản phẩm là các đồng phân xianohidrin C2-epime : 3 4 5 CHUYÊN ĐỀ GLUXIT . C không thay đổi trong quá trình phản ứng. nên sự hình thành osazon diễn ra dễ dàng hơn.TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH 6 25.  Phản ứng oxi hóa 1o-OH dễ dàng hơn 2o-OH. (a) Cho biết các chất trung gian và sản phẩm tạo thành khi cho D-threo tác dụng với PhNHNH2.TỪ SỸ CHƯƠNG. (a) Viết hai sản phẩm là đồng phân hình thành trong phản ứng giữa D-threo và NaCN/HCN.Threo 2 + PhNHNH2 H C NNHPh HO H H OH CH2OH PhNHNH2 -PhNH2. C4. Cho biết osazon hình thành từ 2-xetohexozơ và đánh giá khả năng hình thành sản phẩm này. 28. C5 của andohexozơ và của 2-xetohexozơ ?  (a) Nhóm phenylhidrazinyl của osazon đã chuyển qua PhCHO tạo ra PhCH=NNHPh và một hợp chất cacbonyl gọi là oson. Cấu hình C trong hợp chất đường ban đầu không quan trọng do nó đã bị oxi hóa thành nhóm >C=O tạo một xeton giống nhau tử cả hai loại đường trên.  (a) Phản ứng của D-threo : CHO HO H H OH CH2OH D . 26.2PhCH=NNHPh (b) Cấu hình của các nguyên tử C . H C NNHPh C NNHPh (H OH)3 CH2OH 27. (c) Nói chung các đồng phân epime-C2 của đường ando tạo ra cùng một osazon. (b) Khi D-erythro tham gia phản ứng này thì sản phẩm là gì ? Giải thích sản phẩm thu được. (c) Có thể kết luận điều gì khi tiến hành phản ứng này với các đồng phân epime. vậy bạn có thể nhận xét gì về cấu hình của các nguyên tử C3.-NH3 H C NNHPh C O + PhNHNH H OH CH2OH 2 H C NNHPh C NNHPh H OH CH2OH osazon (b) D-erythro cũng tạo một osazon giống như trên. C . sau đó nhóm andehit bị khử dễ dàng (trong khi nhóm xeton không bị khử) tạo thành 2-xetohexozơ : H C NNHPh C NNHPh (H OH)3 CH2OH + PhCHO H C O C O (H OH)3 CH2OH oson Zn/HAc CH2 OH C O (H OH)3 CH2OH . do vậy các đường phải có cấu hình giống nhau ở các nguyên tử cacbon này. (a) 2-xetohexozơ đã được tổng hợp từ osazon của andoohexozơ như thế nào ? (b) Phương pháp này đã chuyển hóa glucozơ thành fructozơ.

(2) H3O+. quá trình tấn công vào hai phía của nhóm này chịu ảnh hưởng không gian làm cho tốc độ quá trình diễn ra khác nhau nên sản phẩm tạo thành có hàm lượng khác nhau. điều này chứng tỏ glucozơ là một andohexozơ. 32. (3) HI/P. 30.  Glucozơ và fructozơ phản ứng tương tự như nhau. Tại sao hai đồng phân epime trong bài 23.28 lại được tạo thành với hàm lượng không bằng nhau ?  Nguyên tử C2 bất đối trong các đồng phân epime hình thành từ nhóm cacbonyl. Cho biết các bước chuyển hóa từ andopentozơ thành andohexozơ theo phương pháp Kiliani-Fischer. điều này chứng tỏ fructozơ là một 2-xetohexozơ. (b) Thu được axit 2-metylhexanoic mạch nhánh. 31. (ii) Sản phẩm thu được cuối cùng là hỗn hai đồng phân C2epime.  Các bước chuyển hóa : CN HC O (HC OH)2 + NaCN/HCN HC OH CH2OH D -andopentoz¬ HC OH (HC OH)2 + H3O+ HC OH CH2OH xianohidrin COOH HC OH (HC OH)2 HC OH CH2OH axit glyconic O C HC OH (HC OH)2 O HC CH2OH δ-lacton HC O HC OH (HC OH)2 HC OH CH2OH D -andohexoz¬ + Na/Hg . bước ba khử tất cả các nhóm -OH thành -H và sản phẩm tạo thành là một axit ankylcacboxilic. bước một là cộng thêm một nhóm -CN vào nhóm >C=O tạo ra một xianohidrin.CO2 Lưu ý rằng (i) γ-lacton cũng sinh ra đổng thời với δ-lacton và chúng tạo thành hỗn hợp không thể tách ra khỏi nhau. bước hai thủy phân nhóm -CN thành nhóm -COOH. 29.Threo CN HO C H HO H H OH CH2OH + CN H C OH HO H H OH CH2OH 7 (b) Mạch cacbon có số nguyên tử cacbon tăng thêm một. biết rằng bước đầu tiên của phương pháp này là phản ứng cộng HCN vào nhóm >C=O. Cho biết sự biến đổi cấu trúc của (a) glucozơ và (b) fructozơ khi phản ứng liên tục với (1) NaCN/HCN. (a) Thu được axit heptanoic không nhánh. (a) Giai đoạn nào trong tổng hợp Kiliani-Fischer là tốt nhất để tách hai đồng phân dia ? (b) Hiện nay người ta đã cải tiến phương pháp Kiliani-Fischer như thế nào ? (c) Andohexozơ thu được thuộc dãy cấu hình D hay L ? (d) Có thể áp dụng phương này để tăng mạch cho xetozơ mạch thẳng được không ? CHUYÊN ĐỀ GLUXIT .TỪ SỸ CHƯƠNG.TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH H C O HO H + NaCN/HCN H OH CH2OH D .

(d) Thoái phân Wohl. (a) Cho biết cấu tạo các chất trong sơ đồ chuyển hóa dưới đây. Như vậy không thể có đồng phân epime hình thành.19(b)]. (c) Mạch cacbon giảm bớt một nguyên tử cacbon. (b) Đây là một quá trình epime hóa. J là sản phẩm của I tách bớt một HOAc : AcCH2(CHOAc)4-C≡ N. (c) Phương pháp oxi hóa và decacboxilat hóa này có tên gọi là thoái phân Ruff . do sẽ tạo ra axit glyconic mạch nhánh. trong đó B là sản phẩm tách ra từ cân bằng thuận nghịch với A : Br2 / H 2 O pyridin Na Hg H+ Andozơ   → A ←  → B → C / → D    (b) Cấu trúc mạch đã thay đổi như thế nào sau các bước chuyển hóa này ?  (a) A là axit andonic [xem bài 23. (a) Cho biết cấu tạo các chất trong sơ đồ chuyển hóa dưới đây: Br2 / H 2 O H2 Fe III Andohexozơ   → E CaCO 3 → F O 2 /() → G     (b) Cấu trúc mạch thay đổi như thế nào ? (c) Phương pháp này có tên gọi là gì ? (d) Cho kết luận về khả năng hình thành đồng phân epime. G là một andopentozơ HOCH2-CHOH-CHOH-CHOH-CHO.TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH  8 (a) Giai đoạn tốt nhất là tách các đồng phân dia của axit glyconic.  (a) E là axit andonic. chúng được tách ra dưới dạng muối kết tinh. (c) Dãy D. (a) Cho biết cấu tạo các chất trong sơ đồ chuyển hóa dưới đây: NH 2 OH / Ac O NaOAc MaOMe / Andohexozơ   baz → H 2/   → J   MeOH → K    (b) Giải thích bước cuối cùng. còn các nguyên tử cacbon bất đối khác không tham gia nên không có sự thay đổi cấu hình nào. 33. K là một andopentozơ HOCH2-CHOH-CHOH-CHOH-CHO. (e) Trong quá trình chuyển hóa chỉ có nhóm α-CHOH bị oxi hóa thành nhóm -CH=O. tiếp sau đó là quá trình tách HCN. B là đồng phân C2-epime của A. I là một oxim đã bị axetyl hóa hoàn toàn AcCH2-(CHOAc)4-CH=NOAc. (b) Bước này xảy ra sự chuyển este. (d) Không. axetyl trong J chuyển thành metyl axetat và giải phóng các nhóm -OH. D là sản phẩm khử của C và là đồng phân C2-epime của andozơ ban đầu. còn các nguyên tử cacbon bất đối khác không tham gia nên không có sự thay đổi cấu hình nào. 35.  (a) H là một oxim HOCH2-(CHOH)4-CH=NOH. C là lacton.TỪ SỸ CHƯƠNG. Như vậy không thể có đồng phân epime hình thành. F là muối canxi của nó [HOCH2-CHOH-CHOH-CHOH-CHOHCOO]2Ca. (b) Các xianohidrin được khử trực tiếp thành andozơ bằng quá trình thủy phân có xúc tác thích hợp. (d) Trong quá trình chuyển hóa chỉ có nhóm α-CHOH bị oxi hóa thành nhóm -CH=O. do quá trình phản ứng không làm thay đổi cấu hình của nguyên tử cacbon quy định dãy D/L. Cấu trúc CHUYÊN ĐỀ GLUXIT . (c) Cấu trúc mạch thay đổi như thế nào ? (d) Phương pháp này có tên gọi là gì ? (e) Cho kết luận về khả năng hình thành đồng phân epime. (b) Mạch cacbon giảm bớt một nguyên tử cacbon. 34.

39. như vậy các nhóm -OH không nằm cùng phía. C4 và C5. Hai khả năng có thể xảy ra : CHO H C OH H3C OH H4C OH + HNO3 H5C OH CH2OH D -Alloz¬ 2 COOH H C OH H3C OH H4C OH H5C OH COOH Axit meso allaric 2 2 COOH H C OH HO3C H HO4C H H5C OH COOH Axit meso galactaric + HNO3 CHO H C OH HO3C H HO4C H H5C OH CH2OH D -Galactoz¬ 2 38. như vậy các nhóm -OH phải ở cùng phía và vì allozơ thuộc dãy D nên chúng cùng ở phía bên phải. tính đối xứng bị phá hủy khi C2 chuyển thành nhóm -CHO. D-andohexozơ nào khi bị oxi hóa bới HNO3 tạo ra axit meso andaric ?  Axit andaric có mặt phẳng đối xứng giữa C3 và C4.38 ?  Xem hình 23-1 CHUYÊN ĐỀ GLUXIT .37 hay không ?  Phù hợp. Vì sản phẩm sinh ra là axit meso-tartaric nên hai nhóm -OH trên các nguyên tử C này phải cùng phía. Khi C2 của allozơ chuyển thành nhóm -CHO do phản ứng Ruff. Trong galactozơ. Có các D-andohexozơ nào khác tạo được một (a) đồng phân hoạt động quang học và (b) đồng phân mezo của axit pentaandaric khi chúng chúng cũng trải qua các giai đoạn phản ứng giống như bài 23.TỪ SỸ CHƯƠNG. Nếu chúng cùng ở phía phải thì andohexozơ có cấu hình D.allozơ và D-galactozơ sau đó oxi hóa bằng HNO3 tạo ra tương ứng một đồng phân meso và một đồng phân hoạt động quang học của axit pentaandaric. Tiến hành thoái phân Ruff một andohexozơ hai lần tạo ra một andotetrozơ. Andohexozơ ban đầu thuộc dãy D hay L ?  Cấu hình của các nguyên tử C4 và C5 của andohexozơ được giữ nguyên trong andotetrozơ. Tiến hành một lần thoái phân Ruff với D. C4 và C5 vẫn phải giữ nguyên tính đối xứng của cấu hình để khi oxi hóa thì sản phẩm tạo ra là axit meso andaric. vì vậy andohexozơ cũng phải có mặt phẳng đối xứng giữa C2. các nguyên tử C3. oxi hóa andotetrozơ bằng HNO3 tạo thành axit meso-tartaric. C3. Kết qủa này có phù hợp với kết quả tìm được ở bài 23. còn nếu chúng cùng ở phía trái thì andohexozơ có cấu hình L : H4C OH H5C OH CHO (CHOH)2 2 Ruff CHO H4C OH H5C OH CH2OH D -andotetroz¬ + HNO3 COOH H4C OH H C OH COOH 5 + HNO3 CHO HO4C H HO C H CH2OH L -andotetroz¬ 5 2 Ruff HO4C H HO5C H CHO (CHOH)2 CH2OH D -andohexoz¬ CH2OH L -andohexoz¬ axit meso tartaric 37. Như vậy có hai trường hợp có thể xảy ra.TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH 9 36.

 Cấu tạo của D-arabinozơ : CHUYÊN ĐỀ GLUXIT . CHO H C OH 1. Xác định cấu tạo của andohexozơ và axit meso. Kiliani 2. Mỗi một andohexozơ như D-allozơ. Kiliani H C OH 2.TỪ SỸ CHƯƠNG. Kiliani HO C H 2. HNO3 H C OH H C OH CH2OH D-alloz¬ CHO HO C H HO C H HO C H H C OH CH2OH D-taloz¬ 1. HNO3 H C OH H C OH CH2OH D-glucoz¬ COOH H C OH HO C H MÆ ph¼ t ng HO C H HO C H H C OH COOH ® xøng èi COOH H C OH H C OH MÆ ph¼ t ng HO C H H C OH H C OH COOH ® xøng èi 41.TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH CHO HO C H HO C H H C OH H C OH CH2OH CHO H C OH HO C H H C OH H C OH CH2OH (a) CHO HO C H H C OH HO C H H C OH CH2OH (b) COOH H C OH H C OH HO C H H C OH CH2OH CHO HO C H HO C H HO C H H C OH CH2OH 10 Hình 23-1 CHO HO C H H C OH H C OH H C OH CH2OH 40. HNO3 COOH H C OH H C OH MÆ ph¼ t ng H C OH H C OH H C OH COOH ® xøng èi CHO H C OH 1.  Có ba axit meso-heptaandaric như trong hình 23-2. D-glucozơ và D-talozơ đều tạo được axit mesoheptandaric sau khi oxi hóa một trong hai sản phẩm của phản ứng tăng mạch Kiliani. biết talozơ là đồng phân C2-epime của galactozơ. biết andozơ này thu được từ phản ứng thoái phân Ruff của D-mannozơ (một đồng phân C2-epime của glucozơ). Xác định cấu tạo của D-arabinozơ.

 Chúng là đồng phân C2-epime. Xylozơ tạo axit meso andaric do có đối xứng cấu hình ở C2. biết rằng D-ribozơ và D-arabinozơ tạo osazon giống nhau.TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH CHO HO C H HO C H H C OH H C OH CH2OH D-mannoz¬ Ruff CHO HO C H H C OH H C OH CH2OH D-arabinoz¬ 11 42. Viết cấu tạo của D-ribozơ. CHO H HO H OH H COOH H OH HNO3 HO H H OH CHO HO HO H H H COOH HO H HNO3 HO H H OH OH CH2OH D .Riboz¬ CH2OH D .  Công thức : COOH H C OH HO C H H C OH H C OH COOH Axit glucaric H+ O C H C OH HO C H H C OH H C O COOH Lacton A COOH H C O HO C H + H C OH H C OH C O Lacton B CHUYÊN ĐỀ GLUXIT . Viết công thức cấu tạo của chúng. C3 và C4. CHO H H H OH OH H C NNHPh C NNHPh H OH H C OH CH2OH osazon CHO HO H H H OH OH OH CH2OH D . Viết công thức cấu tạo cho hai vòng lacton sáu cạnh hình thành từ axit glucaric (axit andaric của glucozơ).arabinoz¬ 43. Các andopentozơ là D-xylozơ và D-lyxozơ tạo osazon giống nhau và khi bị oxi hóa thì tương ứng tạo một đồng phân mezo và một đồng phân hoạt động quang học của axit andaric.TỪ SỸ CHƯƠNG. một cấu tử của ARN.Xyloz¬ COOH Axit meso xylaric OH CH2OH D .  Do D-ribozơ và D-arabinozơ tạo osazon giống nhau nên chúng là đồng phân C2-epime.Lyxoz¬ COOH Axit D-lyxaric 44.

Emil Fischer.TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH 12 45. còn nhóm -CHO của D-glucozơ ở phía trên. Viết cấu tạo của mỗi andohexozơ tạo thành và cho biết cấu hình của chúng thuộc dãy D hay L.Guloz¬ CHO H C OH HO C H H C OH H C OH CH2OH D-glucoz¬ A COOH H C OH HO C H H C OH H C OH CH2OH B khö Na/Hg CO2 46. (a) L-andozơ nào có thể tạo axit andaric giống như D-mannozơ ? (b) Axit andaric của Dvà L-mannozơ quan hệ với nhau như thế nào ?  (a) Không. (b) Chúng là các đồng phân đối quang (enan). đồng thời cấu tạo của D-mannozơ cũng được biết do D-glucozơ và Dmannozơ là đồng phân C2-epime.TỪ SỸ CHƯƠNG.H2O CH2OH H C O HO C H H C OH H C OH C O O C .  Dãy chuyển hóa tạo andohexozơ của mỗi lacton : CH2OH khö H C OH HO C H H C OH H C OH COOH . CHUYÊN ĐỀ GLUXIT .44 tạo thành axit andonic. đã sử dụng L-gulozơ tổng hợp (ông đã biết cấu tạo của nó) để xác định cấu tạo các đồng phân epime D-glucozơ và D-mannozơ (cấu tạo của các chất này chưa thiết lập được). 47. xem hình 23-3. Khử các lacton trong bài 23. Fischer kết luận rằng L-gulozơ và D-glucozơ có cùng cấu hình của cacbon bất đối và chỉ khác nhau là nhóm -CHO của L-gulozơ ở phía dưới. Do đã biết cấu tạo của L-gulozơ nên suy ra cấu tạo của D-glucozơ.44). Ông đã suy luận điều này như thế nào ?  Oxi hóa L-gulozơ và D-glucozơ tạo thành cùng một axit andaric (xem công thức trong trong bài 23.H2O H C OH HO C H H C OH H C O CH2OH Na/Hg CO2 CH2OH H C OH HO C H H C OH H C OH CHO CHO HO C H HO C H H C OH HO C H CH2OH L. cha đẻ của nghành hóa học cacbohidrat. lacton của axit này được xử lý với Na/Hg và CO2 tạo thành andohexozơ.

TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH COOH H OH H HO HO OH H 13 CHO HO H HO H H H OH COOH HO HO HNO3 H H H H OH OH CHO H OH H HO HO OH H H. 49.idoz¬ 48. một có nhóm -OH ở bên phải và một ở bên trái. (b) Xem hình 23-4.Mannoz¬ COOH Axit D-andaric H COOH Axit L-andaric HNO3 H CH2OH L. 50. (a) So sánh và giải thích sự khác nhau khi cho một andohexozơ và một andehit tác dung với lượng dư ROH trong HCl khan. (a) Giải thích sự tự hình thành hai đồng phân dia của glucozơ trong dung dịch nước.23-3 : CHO H OH HO H HO OH OH OH CH2OH D . (b) Xem hình 23-5.TỪ SỸ CHƯƠNG. (b) Cho biết tên gọi chung của sản phẩm sinh ra từ andohexozơ và tên gọi riêng nếu andohexozơ là glucozơ.  (a) Andehit phản ứng với 2 đương lượng ROH để tạo ra một axetal. viết công thức cấu tạo của L-idozơ. (a) Tại sao khi nghịch chuyển cấu hình C5 của D-glucozơ lại không thu được L-glucozơ ? (b) Sự nghịch chuyển này lại tạo ra L-idozơ.  (a) Để thu được L-glucozơ (đồng phân đối quang của D-glucozơ) cần phải nghịch chuyển cấu hình của tất cả các nguyên tử cacbon bất đối trong D-glucozơ. (d) Hai.Mannoz¬ H 23-4: H CH2OH L. (c) Các đồng phân dia trong trường hợp này được gọi là gì ?. Sở dĩ có sự khác nhau này là vì andohexozơ đã là một semi axetal do phản ứng cộng khép vòng nội phân tử giữa -OH và -CHO. andohexozơ chỉ phản ứng với 1 đương lượng ROH. nên chỉ cần thêm một đương lượng ROH để tạo axetal. Điều này cũng đã chứng tỏ rằng andohexozơ tồn tại chủ yếu ở dạng vòng (b) glycozit và glucozit. α-D-glucozơ có C1-OH ở bên phải và β-D-glucozơ có C1-OH ở bên trái. α-D-glucozơ tạo ra metyl α-D-glucozit và β-Dglucozơ tạo ra metyl β-D-glucozit. (c) Đồng phân anome. (d) Có thể tạo bao nhiêu metyl glucozit ? (a) Khi nhóm -CH=O chuyển thành semiaxtal vòng thì C1 của nó cũng trở thành một tâm bất đối và hình thành nên hai đồng phân. (b) Viết cấu tạo và gọi tên các đồng phân dia này.  CHUYÊN ĐỀ GLUXIT .

02%). CHUYÊN ĐỀ GLUXIT . 54. glycozit là một semiaxetal bền trong môi trường kiêm. C1-OH của đồng phân anome đã bị axetyl hóa. 55. chúng không có nhóm -CH=O nên không khử được.và β-pentaaxetat của semiaxetal. hiện tượng này chỉ xảy ra với các đồng phân enan. Các phản ứng trên đều xảy ra với nhóm andehit nhưng có khác biệt một chút là phản ứng của dung dịch Fehling và PhNHNH2 diễn ra một chiều làm chuyển dời cân bằng của dạng α và β về phía mạch hở. Tại sao các andozơ phản ứng được với dung dịch Fehling và PhNHNH2 nhưng lại không phản ứng với NaHSO3. Trong khi đó phản ứng của NaHSO3 là phản ứng thuân nghịch.  α-L-(-)-glucozơ. β và mạch hở. chúng không có nhóm -CH=O tự do. Đồng phân epime và anome khác nhau như thế nào ?  Đồng phân anome là đồng phân C1-epime. đồng phân anome không phải là đồng phân enan. (b) Những sản phẩm này có phản ứng với dung dịch Fehling hoặc PhNHNH2 hay không ? Giải thích. khi nồng độ andehit nhỏ thì phản ứng này không thể xảy ra.  (a) Sản phẩm là α. (a) Viết hai sản phẩm của phản ứng giữa một andohexozơ với lượng dư Ac2O/NaOAc. do các pentaaxetat không bị thủy phân trong môi trưưòng kiềm. 52. (b) Không. 53. 56. Có phải các đồng phân anome của D-glucozơ có cùng giá trị góc quay cực riêng nhưng ngược dấu ?  Không. trong đó chỉ có dạng mạch hở là có nhóm andehit nhưng nồng độ của dạng này rất thấp (khoảng 0. không có pentaaxetat của andehit.TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH H C OH H C O HO H C H C OH O 14 H C OH HO C H H C OH H C CH2OH O H C OH HO C H H C OH H C OH CH2OH glucoz¬m¹ ch hë HO C H H C OH H C CH2OH β-D-glucoz¬ Hình 23-5 : α-D-glucoz¬ 51. trong khi đó -OH tham gia tạo vòng không còn để có thể axetyl hóa.  Các andozơ trong tự nhiên tồn tại cân bằng giữa dạng α.TỪ SỸ CHƯƠNG. vì vậy phản ứng có xảy ra. Glycosit có phản ứng với thuốc thử Tollens hoặc Fehling hay không ?  Không. Theo định nghĩa thì đồng phân α-enan có nhóm -OH semiaxetal cùng phía với nhóm -OH trên nguyên tử C qui định cấu hình D/L. Gọi tên đồng phân enan của α-D-(+)-glucozơ.

Các bazơ như NaOH có thể làm xúc tác cho quá trình này nhanh đạt đến trạng thái cân bằng.TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH 15 57. Năm nhóm -OH tự do sẽ chuyển thành các ankoxi thông qua phản ứng thế SN2 với tác nhân metyl đã được hoạt hóa. 60. Chúng ta lại thu được sản phẩm là hỗn hợp của α. (b) Giải thích sự biến đổi đó.  Với mục đích tạo ra các vòng bền.  (a) Sự chuyển đổi góc quay này được gọi là sự nghịch chuyển. với bốn nguyên tử cacbon và một nguyên tử oxi sẽ tạo được một vòng năm cạnh.  (a) Andozơ nhỏ nhất có khả năng này là tetrozơ.Khi hoà tan dạng này hoặc dạng kia vào nước góc quay cực của chúng đều bị thay đổi cho đến một giá trị không đổi giống nhau.  Các nhóm -OH của đường có tính axit mạnh hơn so với các nhóm -OH của rượu do ảnh hưởng hiệu ứng cảm ứng âm giữa chúng. trong đó một nguyên tử là oxi. 58.  Cấu tạo và đồng phân anome của D-threo : OH C HO C H H H C OH H2C O H O C HO H C O HO C H H C OH CH2OH D-threoz¬ HO C H H C OH H2C α -D-threofuranoz¬ β -D-threofuranoz¬ 61. Các semiaxetan vòng năm cạnh được gọi là furanozơ và các semiaxetan vòng sáu cạnh được gọi là pyranozơ. (b) Vòng được hình thành bởi phản ứng kết hợp giữa nhóm -CHO và nhóm -OH cuối mạch.TỪ SỸ CHƯƠNG.và β-pentametyl glycozit. Loại vòng thường gặp ở các semiaxetan này là gì ? Gọi tên mỗi loại. Viết hai sản phẩm của phản ứng giữa một andohexozơ với lượng dư (MeO)2SO2 hoặc MeI trong dung dịch NaOH và giải thích sự hình thành các sản phẩm này. 59. (b) Dạng α và β-Dglucozơ đều tạo được cân bằng với dạng mạch hở chứa nhóm -CHO và do vậy chúng có thể tạo cân bằng với nhau : α -D-glucozơ  dạng andehit  β-D-glucozơ Khi mỗi anome bắt đầu thiết lập cân bằng thì góc quay cực riêng của chúng cũng bắt đầu thay đổi và chỉ giữ nguyên khi cân bằng đã được thiết lập. (a) Andozơ nhỏ nhất có thể hình thành nên semiaxetan vòng là chất nào ? (b) Cho biết các nhóm chức đã tham gia vào quá trình tạo vòng này. (a) Cho biết thuật ngữ được sử dụng cho trường hợp biến đổi này. Viết cấu tạo và chỉ rõ hai đồng phân anome của D-threo. CHUYÊN ĐỀ GLUXIT . α và β-D-glucozơ có góc quay cực riêng khác nhau. với tốc độ hình thành nhanh thì loại vòng thường gặp có 5 hoặc 6 nguyên tử.

8% 63.3.  (a) Sai.TỪ SỸ CHƯƠNG. Những phát biểu sau là đúng hay sai : (a) Glucozơ là andozơ duy nhất có khả năng nghịch chuyển. Tính thành phần % các anome thu được tại cân bằng hình thành do sự nghịch chuyển của glucozơ. ta có : a+b=1 112a + 19b = 52.3-dimetoxisucxinic  4  + axit 2.7o.  Phản ứng xảy ra với các cấu tạo furanozơ và pyranozơ : COOH H C OMe MeO C H H C OMe + CO2 COOH HN O (a 3 ) H C OH H C O H C OMe MeO C H O H C OMe H C CH2OMe pyranoz¬ H C OMe MeO C H H C OMe H C OH CH2OMe d¹ ng andehit axit 2. biết giá trị góc quay cực riêng của α và β-D-glucozơ lần lượt bằng +112o.3.4-trimetoxiglutaric COOH H C OMe MeO C H + MeOCH2COOH COOH axit 2. +19o và giá trị góc quay cực của hỗn hợp tại cân bằng là +52. 64. (d) Có quan hệ giữa khả năng nghịch chuyển và khả năng khử thuốc thử Fehling của một đường. xetozơ tồn tại như một semiaxetan và cũng có các anome. sự nghịch chuyển xảy ra với mọi đường có tồn tại dạng semiaxetan. quá trình khử thuốc thử Fehling và sự nghịch chuyển đều do sự có mặt của nhóm cacbonyl tự do. (b) Xetozơ cũng có khả năng nghịch chuyển. (c) Sai.3-dimetoxisucxinic CHUYÊN ĐỀ GLUXIT HN O3 ) (b .  Đặt a và b lần lượt là phần mol của α và β-D-glucozơ.4-trimetoxiglutaric.7 Giải hệ phương trình này thu được a × 100% = 36. (d) Đúng. (c) Các glucosit nghịch chuyển được. Từ các dữ kiện sau cho biết D-glucozơ là furanozơ hay pyranozơ ? Gọi tên các sản phẩm trung gian của quá trình này : HNO 3 Me / NaOH MeOH / HCl D-glucozơ    → A 2SO → B ddHCl → C  → axit 2. (b) Đúng.TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH 16 62. nhóm –OH của anome đã tham gia quá trình ete hóa và do vậy cân bằng với dạng chứa nhóm cacbonyl tự do bị phá vỡ.2% và b × 100% = 63.

còn (c) và (d) là từ vòng năm cạnh furanozơ. sau đó dung dịch Br2 oxi hóa nhóm -CHO thành nhóm -COOH. và cuối cùng axit được sử dụng để thủy phân cầu nối axetan nhờ đó có thể phân mảnh hợp chất ban đầu.TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH COOH H C OMe MeO C H + MeOCH2COOH COOH H O 17 C OH H C O (c ) HN 3 axit 2. Đối với vòng năm cạnh furanozơ thì đó là nhóm -OH ở C1 và C4.HIO 4 →    Br2 → 3.3-dimetoxisucxinic H C OMe MeO C H O H C H C OMe CH2OMe furanoz¬ H C OMe MeO C H H C OH H C OMe CH2OMe d¹ ng andehit HN O (d) 3 COOH H C OMe COOH COOH + H C OMe CH2OMe axit metoximalonic axit dimetoxiglyxeric Hình 23-6 Các sản phẩm trung gian là : A = metyl D-glucosit (ete hóa nhóm OH-anome) B = metyl tetra-O-metyl-glucosit (ete hóa 4 nhóm OH khác) C = tetra-O-metyl-glucozơ (OMe-anome bị thủy phân) Cấu tạo các sản phẩm sinh ra do sự oxi hóa mãnh liệt là : HOOCCH(OMe)CH(OMe)COOH + HOOCCH(OMe)CH(OMe)CH(OMe)COOH Các nhóm -OH trên nguyên tử cacbon tham gia vào quá trình hình thành vòng semiaxetan thì không bị metyl hóa. làm thế nào để xác định một metyl glucosit có vòng 2. Hình 23-7 cho biết các sản phẩm sinh ra từ mỗi loại vòng : CHUYÊN ĐỀ GLUXIT . Vì hướng (a) và (b) đã tạo ra các sản phẩm tương ứng với các sản phẩm thu được từ thực nghiệm nên glucozơ phải có cấu tạo vòng pyranozơ. còn đối với vòng sáu cạnh pyranozơ thì đó là nhóm -OH ở C1 và C5. các hướng tạo sản phẩm (a) và (b) là từ vòng sáu cạnh pyranozơ.H →     3   Đầu tiên HIO4 gây phân cắt liên kết C-C liên kết với các nhóm -OH liên tiếp. 65.TỪ SỸ CHƯƠNG. Từ dãy chuyển hóa dưới đây. Sự oxi hóa mãnh liệt trong giai đoạn cuối cùng đã chuyển nhóm C-OH-anome thành nhóm -COOH và gây ra sự cắt mạch ở liên kết bên cạnh nguyên tử C liên kết với nhóm -OH bậc 2.dung dÞch O+ pyranozơ hay furanozơ : đường 1. Hình 23-6 minh họa sản phẩm có thể có sinh ra từ mỗi loại vòng.

(b) Công thức của dạng β có khác ở điểm nào ?  Công thức Haworth có dạng vòng phẳng đặt vuông góc với mặt phẳng giấy.TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH H C OCH3 H C OH 2HIO4 HO C H O H C OH H C CH2OH Metyl α-D-glucopyranosit H C OCH3 H C OH 2HIO4 HO C H O H C H C OH CH2OH Metyl α-D-glucofuranosit H C OCH3 H C O H COOH H C O H C CH2OH H C O COOH 1. Xoay C6 trong công thức Fischer (A) ra phiá sau mặt phẳng giấy. dd Br2 O + + 2. Trong loại vòng này nguyên tử O luôn ở xa người quan sát và nguyên tử C-anome ở phía bên phải. các nhóm thế bên trái trong công thức Fischer ở phía trên mặt phẳng vòng và nhóm thế bên phải sẽ ở phía dưới. CHO H OH HO H H OH H OH 6 CH2OH A 1 H H OH H OH OH OH CH2OH H C H H O OH CH2OH OH H OH H B H OH H C H O OH CH2OH O H OH H C H OH OH H 67. Với cách thực hiện này thì nhóm -CH2OH cuối mạch sẽ ở phía trên đối với tất cả các đường-D. Xem hình 23-8. dd Br2 H C O O + 2. Xem hình 23-9 CHUYÊN ĐỀ GLUXIT . H3O+ H C COOH H C O H C OH H2C O + 18 .TỪ SỸ CHƯƠNG. H3O COOH H C OH CH2OH Axit D-glyxeric H C OCH3 H C O H C O COOH 1. quay liên kết C4-C5 sao cho nhóm C5-OH đến gần nhóm -CH=O để tạo vòng (B). Vẽ cấu dạng ghế cho β-D-glucopyranozơ  Có hai cấu dạng ghế chuyển hóa lẫn nhau. (b) Trong đồng phân anome dạng β. 66. nhóm -OH-anome ở phía trên. (a) Vẽ công thức Haworth cho α-D-glucopyranozơ.CO2 COOH H C OH H COOH Axit hidroximalonic Như vậy nếu so sánh các sản phẩm thực nghiệm thu được với hai hướng chuyển hóa trên sẽ xác định được loại vòng. ở đây chúng ta chọn cấu dạng bền hơn ứng với nhóm thế lớn nhất (nhóm -CH2OH) ở vị trí biên.

Tại sao β-D-glucopyranozơ chiếm hàm lượng lớn trong tự nhiên ?  Các nhóm thế trong cấu dạng ghế đều ở vị trí biên nên cấu dạng này bền. (b) Dù nhóm -CH2OH ở vị trí trục. (a) Trong fructozơ nguyên tử cacbon nào là C-anome ? (b) Viết công thức chiếu Fischer cho các đồng phân anome của (i) D-fructofuranozơ và (ii) D-fructopyranozơ. H OH HO HO OHO H H OH OH HO H H OH OH H H OH H H H H H H OH OH OH O H OH H OH OH OH OH H O OH H OH (a) (bền hơn) (kém bền hơn) H H (b) HO H (bền hơn) Hình 23-10 (kém bền hơn) 70.  (a) Xem hình 23-11. (b) Xem hình 23-10(b).TỪ SỸ CHƯƠNG. (a) Vẽ cấu dạng ghế bền và kém bền cho α-D-idopyranozơ (đồng phân epime của Dglucozơ . nhóm -CH2OH và ba nóm -OH khác ở vị trí biên. CHUYÊN ĐỀ GLUXIT .xem bài 23. ứng với cấu dạng bền hơn. 69. Vẽ cấu dạng ghế bền và kém bền cho (a) β-D-manopyranozơ (xem bài 23-47) và (b) β-Lglucopyranozơ  (a) Xem hình 23-10(a).TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH Hình 23-9 : H OH H O HO HO H H OH OH H HoÆ ® n gi¶n h¬ : c ¬ n HO HO H H H OH H O OH H OH 19 68.45). (b) Giải thích sự lựa chọn của bạn. nhưng lại có bốn nhóm -OH ở vị trí biên nên cấu dạng (a) bền vững hơn. OH H H OH H H H OH OH OH OHO H H OH H HO HO H O OH H (a) (bền hơn) bền hơn) Hình 23-11 (b) (kém 71.

 Công thức chiếu Haworth các đồng phân anome của D-fructofuranozơ : HOH 2C6 O 1 CH2OH HOH 2C O OH HO OH OH α -D-fructofuranoz¬ OH HO CH OH 2 β -D-fructofuranoz¬ Hình 23-12 73.TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH  (a) C2 (b) (i) D-fructofuranozơ : 1 20 CH2OH OH HO HO H H 1 CH2OH 1 CH2OH HO H H H OH O 6 CH2OH H OH O 6 CH2OH HO H H O H OH OH 6 CH2OH α-D-fru ctofu rano z¬ β-D-fru ctofu rano z¬ d¹ng m ¹ch hë (ii) D-fructopyranozơ : 1 CH2OH OH HO HO H H 1 CH2OH HO H H H OH OH 6 CH2O H OH OH 6 CH2O α-D-fru ctop yran oz¬ β-D-fru ctop yrano z¬ 72. chỉ ra cách hình thành công thức chiếu Haworth cho các đồng phân anome của D-fructopyranozơ. Vẽ công thức chiếu Haworth cho các đồng phân anome của D-fructofuranozơ.  Nhóm OH-anome quay xuống dưới và ở vị trí cis so với C5-OH tạo tạo ra dạng α .TỪ SỸ CHƯƠNG. Tương tự bài 23-66. Nhóm OH-anome quay lên trên và ở vị trí trans so với C5-OH tạo tạo ra dạng β : O HO OH α -D-fructopyranoz¬ HO 1 CH2OH HO CH2 OH HO CH2OH O HO OH O HO OH 1 OH CH2OH OH β -D-fructopyranoz¬ Hình 23-13 CHUYÊN ĐỀ GLUXIT .

H HO H H OH OH O 1 H OH CH2OH Hình 23-14 Disaccarit và Polisaccarit 75. trong đó nhóm OH-anome của monosaccarit thứ nhất tạo cầu nối theo kiểu axetan với -OH của monosaccarit thứ hai (monosaccarit thứ hai này được gọi là aglycon). (c) Đặc điểm cấu trúc nào của mantozơ là không xác định ?  (a) Xem hình 23-15. (b) 4-O-(α-Dglucopyranozơ)-β-D-glucopyranozơ. emulsin chỉ xúc tác cho quá trình thủy phân cầu nối β-glycosit 78. (a) và (c) C1-anome của aglycon bị oxi hóa thành -COOH. công thức dạng ghế và (b) gọi tên theo danh pháp IUPAC cho mantozơ. (c) Không phản ứng. (c) Cấu hình Canome của aglycon là không xác định. (b) enzim mantaza và (c) enzim emulsin. (d) Hình thành nên một osazon. (b) Trong công thức của disaccarit trật tự các monosaccarit được quy định như thế nào ?  (a) Disaccarit là một glycosit. (b) Xảy ra sự nghịch chuyển. Axetan H C O HO Semiaxetan H C H C OH O H OH HO HO O OH O HO OH O OH OH H C OH HO C H H C OH H C CH2OH O HO C H H C O H C CH2OH (B) (A) H× 23-15 nh 77. (a) Vẽ cấu dạng ghế bền cho a-D-fructopyranozơ. Cho biết sản phẩm của phản ứng giữa mantozơ và (a) dung dịch HCl. nên mantozơ phản ứng được với tất cả các chất nêu trên.TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH 21 74. (a) Cho biết đặc điểm cấu tạo đặc trưng của các disaccarit. aglycon đã sử dụng C4-OH của nó để liên kết với α-OH của nột phân tử glucozơ thứ hai (B). một disaccarit có aglycon là một phân tử glucozơ (A). (a) Biểu diễn cấu tạo dưới dạng công thức Fischer. (b) dung dịch NaOH.  Vì aglycon của mantozơ có nhóm OH-anome tự do. 76. Mantozơ phản ứng như thế nào với (a) dung dịch Fehling. mantaza chỉ xúc tác cho quá trình thủy phân cầu nối α-glycosit. CHUYÊN ĐỀ GLUXIT . (b) OH và 1CH2OH trên C2 đảo vị trí.TỪ SỸ CHƯƠNG. (b) Aglycon là monosaccarit ở phía cuối bên phải. liên kết glycosit không bị ảnh hưởng.  (a) và (b) Mantozơ bị thủy phân tạo ra hai đương lượng glucozơ. các anome tồn tại cân bằng với dạng mạch hở chứa nhóm andehit. (b) (b) Công thức của dạng β có khác ở điểm nào ?  (a) Xem hình 23-14. (c) dung dịch brom và (d) lượng dư PhNHNH2.

78 ta biết rằng mantozơ là một α-glycosit. aglycon của nó có chứa OH-anome tự do (lập thể chưa xác định). (3) Khi thủy phân osazon của nó thu được D-glucosazon và D-galactozơ.TỪ SỸ CHƯƠNG. H OH 2 Mantoz¬ dd Br H OMe O OH O HO OH OH HO HO Me2SO 4 NaOH COOH OH MeO MeO O OMe O MeO OMe OMe COOH OMe H OMe OMe O H×nh 23-16 H3O+ MeO MeO + MeO OH HO MeO OMe MeO COOH 80.Thủy phân (D) trong HCl thu được 2. axit này phản ứng với (MeO)2SO2/NaOH tạo ra một dẫn xuất octametyl (D).  Khác với mantozơ. (4) Oxi hóa nhẹ nhàng. (2) cho biết lactozơ có nhóm OH-anome tự do. Nguyên tử O trên C5 của E không bị metyl hóa cho thấy rằng nó đã tham gia vào sự hình thành vòng pyranozơ.78 lập luận xác định cấu tạo mantozơ và các chất C.3.3. (a) Lập luận xác định cấu tạo của lactozơ. 23. C 4-OH của F không bị metyl hóa cho thấy rằng -OH này đã tham gia hình thành cầu nối ete. Sử dụng các dữ liệu trên và kết quả của các bài 23. (3) cho biết cấu tử glucozơ là aglycon do nó CHUYÊN ĐỀ GLUXIT . Axit (C) hình thành do sự oxi hóa C1 của aglycon (A) thành nhóm -COOH. trừ OH-anome và -OH tạo vòng.  Từ kết quả của các bài 23. E. Vì tất cả các nhóm -OH của E.  (a) Từ (1) suy ra lactozơ là một β-glucosit cấu thành từ D-glucozơ và D-galactozơ. một disacacrit có trong sữa.77. (2) Đó là một đường khử có khả năng nghịch chuyển. kết quả là vòng semiaxetan của nó bị phá vỡ. F. sau đó metyl hóa rồi cuối cùng thủy phân tạo các sản phẩm tương tự như sản phẩm thu được từ mantozơ. biết : (1) Thủy phân trong emulsin tạo ra D-glucozơ và D-galactozơ.5. Xem hình 23-16. (b) Viết công thức cấu tạo osazon của lactozơ. xenlobiozơ là một β-glucosit. có cấu các cấu tử giống như mantozơ nhưng bị thủy phân bởi enzim emulsin. một disaccarit thu được từ xenlulozơ. đều bị metyl hóa nên ta có thể suy ra rằng E sinh ra từ B và F sinh ra từ A. Xenlobiozơ.77 và 23.6-tetra-O-metyl-D-gluconic (F). Cho biết cấu trúc (dạng ghế) của xenlobiozơ.TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH 22 79.6-tetra-O-metyl-D-glucopyranozơ (E) và axit 2. Xem hình 23-17 OH HO HO O OH B β OH 1 HO O 4 OH O OH A H×nh 23-17 81. Quá trình metyl hóa trước khi thủy phân thành monosaccarit đã xác định các nhóm -OH trên các nguyên tử cacbon không tham gia vào bất khì liên kết nào. Khi oxi hóa mantozơ bằng dung dịch brom thu được axit cacboxilic (C).4. D.

các dường tồn tại trong tự nhiên chủ yếu thuộc dãy D.  (a) Từ (i) suy ra saccarozơ không có OH-anome tự do. CHUYÊN ĐỀ GLUXIT . 83. Hình 23-19 là một ví dụ cho cấu tạo xác định được. Sự dị ứng lactozơ thường gặp ở những ngưòi lớn tuổi. (4) cho biết cả hai cấu tử đều ở dạng pyranozơ và liên kết với nhau qua C4-OH của cấu tử glucozơ.6-tetra-O-metyl-Dglucopyranozơ và tetrametyl D-fructozơ. (iii) cho biết cấu tử glucozơ là một pyranosit do C5 không bị metyl hóa. (ii) Khi thủy phân bằng men mantaza hoặc emulsin đều tạo sản phẩm là Dglucozơ và D-fructozơ.3. 84. Mô tả quá trình rối loạn tiêu hóa gây ra do sự dị ứng lactozơ.TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH 23 tạo được osazon và galactozơ là một β-galactosit.TỪ SỸ CHƯƠNG. nhưng các đồng phân anome của glucozơ và galactozơ đều quay phải. (b) Phần nào của cấu trúc không chưa được xác định ? (c) Gọi tên saccarozơ theo danh pháp IUPAC. Khác với aminoaxit trong tự nhiên thường thuộc dãy L. các monosaccarit thu được sẽ xảy ra sự nghịch chuyển.  Lactozơ không thể hấp thụ trực tiếp vào máu. Xem hình 23-18(a). Lượng lactozơ không bị thủy phân cùng với một ít lactaza sẽ chảy qua đường ruột gây đau bụng và các triệu trứng đường ruột khác. H OH OH O HO OH β NNHPh NNHPh OH 1 HO O 4 OH O OH (A) D-glucoz¬ HO H H 4 H O OH 6 B (B) D-galactoz¬ H×nh 23-17 CH2OH Lactoz¬ osazon 82. Từ các dữ kiện sau đây hãy xác định cấu trúc của saccarozơ (một loại đường ăn phổ biến được tách từ cây mía và củ cải đường) : (i) nó không khử được thuốc thử Fehling và không nghịch chuyển. (c) Vì chưa xác đinh cấu tử đồng vai trò glycon nên có thể có hai trường hợp sau : α-D-glucopyranosyl-β-D-fructofuranosit hoặc β-D-fructofuranosyl-α-D-glucopyranosit. (iii) Metyl hóa sau đó thủy phân tạo ra 2. (b) Có nhưng ít. mà cần được thủy phân trước thành các cấu tử đưới tác dụng của men lactaza có trong ruột. Đây là đặc điểm của các đồng phân quang học không đối quang thuộc dãy D của các monosaccarit này. xenlobiozơ và lactozơ không chứa cấu tử Lmonosaccarit? (b) Các đường L có xuất hiện trong tự nhiên hay không ?  (a) Thủy phân disaccarit thành monosaccarit sau đó kiểm tra góc quay cực riêng. (a) Bằng cách nào chúng ta biết rằng mantozơ. (b) Xem hình 23-18(b).4. (b) Loại vòng của cấu tử fructozơ (trong thức tế nó là một furanosit) và liên kết glycosit (trong thực tes liên kết này hình thành giữa α-glucozơ và β-fructozơ. (ii) cho biết OH-anome của một cấu tử là α (thủy phân được trong mantaza) và OH-anome của cấu tử kia là β (thủy phân được trong emulsin).

6-tetra-O-metylD-glucopyranoz¬ 1. trong trường hợp này chính là L-arabinozơ. (Cấu hình C-anome không xác định nên các liên kết bểu diễn được bằng đường soắn). Vì C5-OH của cả hai cấu tử đều không bị metyl hóa nên các pentozơ này đều là các pyranozơ. điều này cho thấy nó đã tham gia tạo cầu nối ete với OH-α-anome của xylozơ.3.9 2 86.6-tetra-O-metylD-glucofuranoz¬ H3CO C6H OCH 2 3 OCH3 H3O + CH3O OH + H×nh 23-20 87. sau đó metyl hóa và cuối cùng xử lý với men mantaza thì thu được sản phẩm là 2. (a) Định nghĩa đường nghịch chuyển. HO HO O OH O OH O OH OH 4-O-(α -D-xylopyranosyl)-L-arabinopyranosit H×nh 23-21 CHUYÊN ĐỀ GLUXIT . OCH3 H3CO H3CO O CH3O O CH3OC1 O H3CO H3CO OCH3 O CH3OC1 H HO O H3CO C6H OCH 2 3 OCH3 2.3.4)] = −19. (b) Tính góc quay cực riêng của đường nghịch chuyển.  Xem hình 23-20.7 + (−92.  (a) Đường nghịch chuyển là hỗn hợp đẳng phân tử của D-glucozơ và D-fructozơ thu được do sự thủy phân saccarozơ.4o.  Do thủy phân được dưới tác dụng của mantaza nên A là một α-disacccarit.TỪ SỸ CHƯƠNG. Lập luận xác định cấu trúc của một disaccarit (A) có công thức phân tử C10H18O9.4.3-di-O-metyl-L-arabinoic.4-tri-O-metyl-D-xylozơ và axit 2. Cấu tử bị axit hóa và có ít nhóm -OCH3 hơn là aglycon.TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH OH HO HO O OH O OH HOH 2C1 O HO C6H2OH 24 H×nh 23-19 85. Cấu tạo đầy đủ của A như trong hình 23-21. biết rằng D-glucozơ có [α]D = 52. Cho biết sản phẩm tạo thành khi thủy phân saccarozơ đã được metyl hóa hoàn toàn. biết rằng khi oxi hóa bởi brom.3.7o và D-fructozơ có [α]D = -92. (b) Góc quay cực riêng bằng trung bình cộng góc quay cực của mỗi cấu tử : [α]D = 1 [ + 52. C4-OH của L-arabinozơ không bị metyl hóa.4.

CHUYÊN ĐỀ GLUXIT . tạo ra mantozơ và D-glucozơ.6-tri-O-metyl-D-glucopyranozơ. Thủy phân cả hai chất này sau khi đã metyl hóa đều tạo sản phẩm duy nhất 2.3.  Tinh bột và xenlulozơ. Khi thủy phân không hoàn toàn amylozơ.  Amylozơ chứa các phân tử mantozơ liên kết với nhau bằng liên kết α-1.6-tetra-O-metyl-D-glucopyranozơ và 2. Trong isotrehalozơ. các cấu tử này đều sử dụng OH-α-anome để tạo liên kết. Glucozơ-aglycon có chứa nhóm OH-anome tự do (có khả năng nghịch chuyển). Cho biết tên gọi hai polisacacrit có trong thực vật cấu thành từ một loại cấu tử duy nhất là glucozơ.3.3. Trehalozơ gồm hai cấu tử D-glucozơ. cầu nối ete giữa hai cấu tử được hình thành bởi OH-α-anome của cấu tử thứ nhất với OH-β-anome của cấu tử thứ hai. Lập luận xác định cấu trúc của (a) trehalozơ không khử C12H22O11.4.TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH 25 88. (b) Xem hình 23-23.4. Lập luận xác định cấu trúc của gentiobiozơ C12H22O11. Metyl hóa.4-tri-Ometyl-D-glucopyranozơ.3. chỉ khác là có thể thủy phân bởi mantaza hoặc emulsin. 91. Cấu tạo đầy đủ của gentiobiozơ như trong hình 23-22 (ở đây giả thiết rằng aglycon là β-glucozơ) : OH HO HO O O OH HO HO CH2 O OH OH 6-O-(β -D-glucopyranosyl)-β -D-glucopyranoz¬ H×nh 23-22 89. Thủy phân sản phẩm metyl hóa của gentiobiozơ sinh ra 2.  Gentiobiozơ là một β-disacccarit (thủy phân được bởi emulsin) cấu thành từ hai cấu tử glucozơ. Cho biết cấu tạo của amylozơ. Cả hai cấu tử đều là pyranozơ vì nhóm C5-OH không bị metyl hóa.6-tetra-O-metyl-D-glucopyranozơ. biết khi thủy phân bằng mantaza thu được D-glucozơ. Nhóm C6-OH của aglycon không bị metyl hóa cho biết vị trí tạo cầu nối ete. OH HO HO O OH O HO O OH α -D-glucopyranosyl-α -D-glucopyranosit Trehaloz¬(a) α -D-glucopyranosyl-β -D-glucopyranosit Isotrehaloz¬(a) HO HO OH O OH O O OH HO OH OH OH OH 90. Vì C5-OH không bị metyl hóa nên mỗi cấu tử dều là một pyranosit. (b) isotrehalozơ có cấu tạo tương tự trehalozơ.4-glucosit tạo ra một helix (cấu tạo xoắn ốc). biết rằng gentiobiozơ có khả năng nghịch chuyển và khi thủy phân bởi men emulsin tạo D-glucozơ. một thành phần của tinh bột có khả năng hòa tan trong nước. sau đó thủy phân hoàn toàn thì sản phẩm chính là 2.TỪ SỸ CHƯƠNG.  (a) Xem hình 23-23 (a).

3. Lập luận xác định cấu trúc của amylopectin.atm.3. liên kết trong xenlulozơ là β-1.TỪ SỸ CHƯƠNG. Tuy nhiên còn có một phần các sản phẩm khác như 2. là thành phần chính của gỗ và cấu tạo thực vật.4glucosit.0.  (a) Từ Π = C M RT với CM là nồng độ mol mol.6-glucosit tạo thành mạch nhánh.104/162 = 309 cấu tử. Metyl hóa sau đó thủy phân amylozơ thấy có xuất hiện 2.10 − 4 mol.6-tetra-O-metyl-Dglucopyranozơ chiếm hàm lượng từ 0.TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH 26 92.2 đến 0.mol-1.0.4%. CHUYÊN ĐỀ GLUXIT . Như vậy trong mẫu thử này số cấu tử trung bình là 5.6-tetra-O-metyl-D-glucopyranozơ xuất hiện với hàm lượng % lớn hơn cho thấy rằng mạch polime của amylopectin ngắn hơn so với amylozơ. 95.3-di-O-metyl-D-glucopyranozơ. một thành phần của tinh bột có khả năng hòa tan trong nước.  Quá trình metyl hóa và thủy phân tạo sản phẩm tương tự như amylozơ cho thấy hầu hết các liên kết trong amylopectin là tương tự giống như trong amylozơ.L−1 = 5.0. ta có : CM = M= Π 5.4.L−1 ⇒ RT (0.atm.( 298 K ) 10.3. loại hợp chất hữu cơ có hàm lượng lớn nhất trong tự nhiên. R là hằng số khí (0.0.  Sản phẩm này sinh ra từ phân tử glucozơ còn chứa C4-OH tự do ở đầu mỗi mạch polime. Giải thích nguồn gốc phát sinh sản phẩm này.4. mạch của xenlulozơ có rất ít nhánh và khối lượng phân tử xenlulozơ lớn hơn khối lượng phân tử tinh bột. (b) Xenlulozơ. Sản phẩm 2.4-glucosit tạo thành mạch chính còn có các liên kết α1.mol-1. cotton (sợi bông) gần như là xenlulozơ nguyên chất.0. Khi metyl hóa và thủy phân amylopectin.L−1 2. biết rằng ở 25oC dung dịch nước của tinh bột có áp suất thẩm thấu Π = 5. (a) Xác định khối lượng phân tử trung bình của tinh bột.10 4 g.10-3atm .10 − 4 mol.3-di-O-metyl-D-glucopyranozơ cho thấy sự khác biệt đầu tiên là trong amylopectin ngoài các liên kết α-1. Sự xuất hiện của sản phẩm 2. nên khối lượng mỗi cấu tử là M = 180-18 = 162 g.6-tetra-O-metyl-D-glucopyranozơ (chiếm hàm lượng khoảng 5%) và khoảng 5% 2.0. 93.mol-1) tham gia liên kết tạo thành tinh bột đều mất di một phân tử nước (M = 18 g. trong khi tinh bột là một loại polisacacrit dự trữ trong cơ thể thực vật. Giống với tinh bột.mol-1). 94.K −1 ).0g.10 −3 atm = = 2.mol −1 (b) Mỗi phân tử glucozơ (M = 180 g.K-1) và T là nhiệt độ tuyệt đối. Glycogen có cấu tạo tương tự như amylopectin nhưng số lượng mạch nhánh lớn hơn. (b) Với mẫu thử này trung bình có khoảng bao nhiêu cấu tử glucozơ trong một phân tử tinh bột. tạo sản phẩm chính tương tự amylozơ. (a) Glycogen là gì và glycogen khác tinh bột ở điểm nào ? (b) Xenlulozơ là gì và cấu trúc của xenlulozơ khác gì so với tinh bột ?  (a) Glycogen là một loại polisacacrit dự trữ trong cơ thể động vật.mol −1 .082 L.082 L.4. cấu tử của xenlulozơ cũng là glucozơ nhưng khác với tinh bột.

(c) Amylozơ của tinh bột bọc các phân tử I2 trong helix. a) Trong andotetrozơ có bao nhiêu tâm bất đối? b) Viết công thức Fischer cho các đồng phân đối quang của một andotetrozơ và xác định cấu hình D/L của chúng. (a) Cho biết một phương pháp đơn giản nhận biết tinh bột. (a) Tinh bột sẽ có màu xanh-đen thẫm khi thêm I2 vào. (a) Các phân tử xyclodextrin là gì ? (b) Trong khía cạnh xúc tác thì xyclodextrin có gì khác so với các ete vòng ? (c) Xyclodextrin được sử dụng như thế nào ?  (a) Xyclodextrin là các oligosaccarit (xem bài 23. Giải : a) Có 2 tâm bất đối HO-CH2-*CHOH-*CHOH-CHO b) Theo quy ước cấu hình D của đường ứng với nhóm OH trên C* nào có chỉ số vị trí cao nhất ở phía bên phải và cấu hình l ứng với nhóm OH trên C* có chỉ số vị trí cao nhất ở phía bên trái:  CHO H H OH OH CH2OH HO HO CHO H H CH2OH HO H CHO H OH CH2OH H HO CHO OH H CH2OH D-erythro L. (b) Màu xanh-đen chuyển thành màu nâu đỏ. helix và hợp chất bọc được tái tạo làm cho màu sắc trở lại như ban đầu.Threo L-Threo c) Cho biết sự khác nhau giữa D-erythro và D-Threo khi chúng bị oxihoá nhẹ nhàng và khi chúng bị khử ? Nêu ví dụ về tác nhân oxihoá và tác nhân khử. một phần helix duỗi ra.TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH 27 96.Sản phẩm oxihóa là các đồng phân dia của axit tactric. Khi làm nguội. Khi đun nóng. Tuy nhiên. OHH HOH2C CHO H OH [O] COOH OHH COOH H OH OHOH CH2OH CHO H H [O] COOH OHOH COOH H H CHUYÊN ĐỀ GLUXIT . (b) Hiện tượng gì xảy ra khi tăng nhiệt độ thí nghiệm nhận biết này ? (c) Cho biết sự biến đổi cấu trúc tương ứng với các hiện tượng thấy được ? (d) Hiện tượng tạo ra từ amylozơ và amylopectin có giống nhau không ? Giải thích.4) chứa từ 6 đến 8 đơn vị glucopiranozơ. Giải: . H2O1. (d) 98. tạo hợp chất bọc có màu xanh đen. Dạng threo tạo một đồng phân đối quang có tính quang hoạt. (c) 97. các xyclodextrin cũng có thể hoạt động như các chất mang xúc tác. còn phần bên ngoài phân cực ái dung môi. xyclodextrin mang các phân tử chứ không phải là ion. Xyclodextrin được hình thành khi thủy phân từng phần tinh bột.TỪ SỸ CHƯƠNG. còn dạng erythro tạo một đồng phân meso không có tính quang hoạt. giải phóng một lượng nhỏ I2 gây ra sự biến đổi màu sắc. nên khác với ete vòng. (b) Tương tự như các ete vòng. do cấu trúc bên trong của xyclodextrin không phân cực kị dung môi.erythro D.

5. Cũng có thể thuỷ phân A nhờ enzim αglicoziđaza song không dùng được β-glicoziđaza.6– –pentahiđroxihexanal. 5R)–2. viết sơ đồ các phản ứng.4. Cho biết các sản phẩm tạo thành khi cho HIO4 tác dụng với HO-CH2-(CHOH)4-CHO (A) và HO-CH2-(CHOH)3CO-C H (B). Vì sao D–glucozơ không tham gia phản ứng tách nước như A? CHUYÊN ĐỀ GLUXIT . a) Viết công thức Fisơ và gọi tên B theo danh pháp hệ thống. Khi đun nóng tới 1000C.3. Cấu hình C2 trong đường ban đầu không quan trọng do nó đã bị oxihóa thành >C=O.3R . một xeton giống nhau từ cả 2 loại đường trên. người ta cho A tác dụng với CH3Br trong môi trường bazơ rồi thuỷ phân (xúc tác H+).4. còn dạng erythro tạo một đồng phân meso không có tính quang hoạt.Monosaccarit A (đặt là glicozơ A) có tên là (2S. Giải: D-erythro cũng tạo một ozazon giống như trên . Viết công thức của các dạng đó và cho biết dạng nào bền hơn cả? 3.TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH 28 . A tồn tại ở 4 dạng ghế (D-glicopiranozơ).Sản phẩm khử là 1. Suy ra ứng dụng của phản ứng này. b) Viết sơ đồ các phản ứng chuyển hoá B thành D-glucozơ.Tại sao 2 đồng phân này được tạo thành với hàm lượng không bằng nhau ? 2. OHH HOH2C CHO H OH [H] CH2OH OHH CH2OH H OH OHOH CH2OH CHO H H [H] CH2OH OHOH CH2OH H H d) Cho biết các chất trung gian và sản phẩm tạo thành khi cho D-Threo tác dụng với PhNHNH2. 100 . c) Viết công thức cấu trúc của A ở dạng vòng 6 cạnh phẳng. Dùng công thức cấu trúc.3. Khi thuỷ phân trong môi trường axit. Từ B có thể tạo ra D-glucozơ bằng cách cho tác dụng với HCN rồi thuỷ phân (xúc tác axit) và khử. D–glucozơ không tham gia phản ứng này.Một đisaccarit A không có tính khử.2. Dạng threo tạo một đồng phân đối quang có tính quang hoạt. A cho sản phẩm duy nhất là pentozơ B. f) Viết 2 sản phẩm là đồng phân hình thành trong phản ứng giữa D-Threo và NaCN/HCN. Dùng công thức cấu dạng biểu diễn phản ứng chuyển hoá A thành B. Từ A có thể nhận được các sản phẩm E (C5H10O5) và G (C5H8O7) theo sơ đồ phản ứng: A Br2 H2O C CaCO3 D H2O2 E HNO3 G 1. 2.6–anhiđroglicopiranozơ. A bị tách nước sinh ra sản phẩm B có tên là 1. d) Để khẳng định cấu trúc vòng 6 cạnh của A. 99.-NH3 +PhNHNH 2 OH CH2OH e)Khi D-erythro tham gia phản ứng này thì sản phẩm là gì ? Giải thích sản phẩm thu được. Viết công thức Fisơ của A và B.butantetrol. 4S . CHO H H OH OH CH2OH H H C=NNHPh HC=NNHPh HC=NNHPh HC=NNHPb H OH CH2OH OH OH CH2OH C=O H +PhNHNH 2 PhNHNH2 -PhNH 2.TỪ SỸ CHƯƠNG.

. Viết phương trình phản ứng điều chế D-fructozơ từ D-glucozơ. Dùng công thức lập thể mô tả cân bằng đó. đun nóng chitin với dung dịch NaOH đặc (dư).TỪ SỸ CHƯƠNG. cua. trong đó các nhóm hiđroxyl ở các nguyên tử C2 được thay thế bằng các nhóm axetylamino ( -NH-COCH3 ). Hãy viết sơ đồ các phương trình phản ứng và ghi rõ điều kiện (nếu có). Chitin (tách từ vỏ tôm. a) Hãy trình bày cơ chế phản ứng và công thức cấu trúc của A1 và A2. 2.TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH 29 4.) được coi như là dẫn xuất của xenlulozơ. Viết công thức cấu trúc của E và G.1998) 1. Hãy cho biết chúng có tính quang hoạt hay không? 1. (Đề thi HSG quốc gia. A là disaccarit khử được AgNO3 trong dung dịch NH3. Thủy phõn A (nhờ xỳc tỏc axit) sinh ra B và C: CHUYÊN ĐỀ GLUXIT .6o và +34o. c) Viết phương trình phản ứng xảy ra khi đun nóng chitin với dung dịch HCl đặc (dư). Galactal (G) tác dụng với metanol nhờ xúc tác HCl sinh ra 2 sản phẩm mạch vòng A1 và A2 có cùng công thức phân tử C7H14O5. b) Gọi tên một mắt xích của chitin.. gồm hai đồng phân có khả năng làm 25 quay mặt phẳng ánh sáng phân cực trong những điều kiện thống nhất biểu thị bằng [α] D là + 25 92. 1. Việt Nam . (B) có công thức sau. 101. biết rằng D-glucozazon khi tác dụng với benzanđehit tạo thành ozon của D-glucozơ (HOCH2(CHOH)3COCHO). CH2OH (A) H H H H OH OH OH OH CH2OH CH2OH H (B HO HO H OH H H OH CH2OH 2. (G) H OH CH2OH H H H HO H b) Cho A1 hoặc A2 tác dụng với dung dịch axit trong nước sinh ra một hỗn hợp sản phẩm luôn luôn chuyển hoá lẫn nhau theo cân bằng. Dung dịch của mỗi đồng phân này tự biến đổi về [α] D cho cho tới khi cùng đạt giá trị ổn định là + 52o. Từ cloaxetanđehit và BrMgC≡ CMgBr với các chất vô cơ cần thiết tổng hợp được chất (A). a) Viết công thức cấu tạo một đoạn mạch của phân tử chitin.

4.10-3 mol 2. (b) Cho biết tỷ lệ % các gốc glucozơ ở chỗ có nhánh của phân tử amilopectin.4. C.3. 2.6-tetra-O-metyl cña C CHUYÊN ĐỀ GLUXIT .TỪ SỸ CHƯƠNG.66. Metyl húa hoàn toàn cỏc nhúm OH của 3.3. (a) Cụng thức của B.3. (c) Tính số mol 2.3.3.  1. Giải thích và viết các phương trỡnh phản ứng. A.4.6-tri-O-metyl cña B dÉn xuÊt 2.24 gam amilopectin bằng cỏch cho tỏc dụng với CH3I trong mụi trường bazơ rồi đun thủy phân hoàn toàn (xúc tác axit) thỡ thu được 1.6-tetra-O-metyl của C . phần cũn lại là 2.3.6-tri-O-metylglucozơ.6-tetra-O-metylglucozơ và 1.4.10-3 mol 2.3. (a) Viết cụng thức cấu trỳc (dạng vũng 6 cạnh phẳng) cho B. (a) Viết cụng thức cấu trỳc (dạng vũng 6 cạnh phẳng) của 3 sản phẩm trờn và cho biết xuất xứ của chỳng. Đun nóng D với dung dịch axit loóng thu được dẫn xuất 2.3.6-tri-O-metyl của B và dẫn xuất 2.6-tri-O-metyl của B và dẫn xuất 2.TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH CHO H HO H H OH H OH OH CH2OH (B) H HO HO H CHO OH H H OH CH2OH (C) 30 Cho A tác dụng với lượng dư CH3I trong môi trường bazơ thu được sản phẩm D không có tính khử. biết trong phõn tử A cú liờn kết β-1.6-tetra-O-metyl của C cú cụng thức : H OH CH3O 4 4 OH OCH3 3 1 CH2OCH3 O 5 OCH3 3 2 6 1 H OH 2 OCH3 OCH3 2.3-di-O-metylglucozơ.66. C : CHO H HO H H OH H OH OH CH2OH (B) CH2OCH3 O 5 6 1 CHO CH2OH O OH OH 2 1 H 1 OH H H OH CH2OH (C) H OH HO HO H OH CH2OH O OH 2 1 H OH OH OH Dẫn xuất 2. D.6-tri-O-metyl glucozơ sinh ra trong thí nghiệm trên. 25 (b) Vỡ sao dung dịch mỗi đồng phân của A tự biến đổi về [α] D và cuối cùng đều đạt giỏ trị 25 52o ? Tính thành phần phần trăm các chất trong dung dịch ở giá trị [α] D = 52o và viết công thức cấu trúc các chất thành phần đó.3.4-glucosit.

2. Cụng thức của A là : CH2OH O OH 5 4 6 OH 3 2 1 O 4 CH2OH O 5 6 OH 3 1 H OH 2 OH (A) OH D không có tính khử.6o và +34o lần lượt có giá trị bằng 30.6-tetra-O-metylglucozơ sinh ra từ đầu mạch phân tử amilopectin.3%. Công thức của các đồng phân này là : CH2OH O OH 5 4 6 OH 3 2 1 O 4 CH2OH O 5 6 OH 3 1 CH2OH O OH 5 4 6 2 OH 3 OH 2 1 O 4 CH2OH O 5 6 OH OH 3 2 OH OH OH OH 2. + (+34 ). như vậy OH.6-tri-O-metylglucozơ sinh ra từ trong mạch và cuối mạch phân tử amilopectin.4. Do vậy trong dung dịch.3-di-O-metylglucoz¬(Y ) 2.7 100 100 Vậy đồng phân có khả năng làm quay mặt phẳng ánh sáng phân cực trong những điều kiện 25 thống nhất biểu thị bằng [α] D là + 92. Cụng thức của D là : CH3O 4 CH2OCH3 O 5 OCH3 3 2 1 6 O 4 CH2OCH3 O 5 6 OCH3 3 1 H OCH3 2 OCH3 (D) OCH3 (b) Các đồng phân anome của A có thể chuyển hóa lần nhau thông qua cấu trúc hở. Gọi hàm lượng % dạng thứ nhất là x%.semiaxetal của A cũng đó bị metyl húa.3.6-tetra-O-metylglucoz¬(X) 2. .3-di-Ometylglucozơ sinh ra từ chỗ có nhánh của phân tử amilopectin. = +52 ⇒ x = 30. 2.6-tri-O-metylglucoz¬(Z) 2.TỪ SỸ CHƯƠNG.4. ta cú : x 100 x (+926).3.4-glucosit (theo giả thiết) hỡnh thành giữa nhúm C1-OH của chất C với C4-OH của chất B và vỡ A là disaccarit khử được AgNO3 trong dung dịch NH3 nờn cũn nhúm C1--OH-semiaxetal của B.3.7% và 69.3.TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH 31 Điều này cho thấy liên kết β-1. mỗi đồng phân của A tự biến đổi về hỗn hợp cân bằng của hai đồng phân 25 ứng với một giá trị [α] D duy nhất bằng 52o. CHUYÊN ĐỀ GLUXIT . (a) Cụng thức cấu trỳc (dạng vũng 6 cạnh phẳng) : CH2OCH3 O 5 6 4 CH3O OCH3 3 1 H OH 4 CH2OH O 5 6 2 OH OCH3 3 1 H OH 4 CH2OCH3 O 5 6 2 OH OCH3 3 1 H OH 2 OCH3 OCH3 OCH3 2.

102. (C) và (D).6tetra-O-metylgalactozơ (E). − . Cụng thức cấu trỳc dạng vũng phẳng 5 và 6 cạnh của galactozơ : CHO H HO HO H OH H H OH CH2OH HO 1 5 CH2OH H O OH 3 1 2 6 H OH CH2OH O OH 5 4 6 1 H OH 4 OH 3 2 OH OH 2. thu được 2. Thủy phõn khụng hoàn toàn A nhờ enzim α-galactoridaza (enzim xỳc tỏc cho phản ứng thủy phõn cỏc α-galactosit) thu được galactozơ và saccozozơ.3.3.4.3.3% % (c) Số mol 2.2.6-tetra-Ometylgalactozơ (E) và 2.6-tri-O-metyl glucozơ sinh ra = 20.3. Viết công thức cấu trúc của các poliancol tương ứng với (B) .68. hidro hóa galactozơ tạo đồng phân meso.TỪ SỸ CHƯƠNG. fructozơ và galactozơ thu được các poliancol.3. − 162 32 % các gốc glucozơ ở chỗ có nhánh của phân tử amilopectin = 16610 3 .100 = 8.66. (H) và (A).6-tetra-O-metylfructozơ (H) là : CHUYÊN ĐỀ GLUXIT .3. 2.4-tri-O-metylglucozơ (G) và 1.4-tri-O-metylglucozơ (G) và 1. Vớ dụ : CHO H HO H H OH H OH OH CH2OH D-glucoz¬ H [H] HO H H CH2OH OH H OH OH CH2OH CHO H HO HO H OH H H OH H [H] HO HO H CH2OH OH H H OH CH2OH HO H H CHO O H OH OH H [H] HO H H CH2OH OH H HO HO + OH H OH CH2OH H CH2OH H H OH OH CH2OH CH2OH D-galactoz¬ CH2OH D-fructoz¬ 3.4. α-glucozơ. Viết công thức cấu trúc của (E).4. 3.1999) Từ một loại thực vật người ta tách ra được hợp chất (A) có công thức phân tử C18H32O16. fructozơ (C) và galactozơ (D) : 1. sau đó thủy phân sản phẩm metyl hóa. − 2010 3 .10-3 . Hidro hóa glucozơ. Viết cụng thức cấu trỳc dạng vũng phẳng 5 và 6 cạnh của galactozơ.TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH (b) Số mol glucozơ tham gia tạo amilopectin = 3.24 = 2010 3 . công thức của 2.10-3 = 16. (Đề thi HSG quốc gia. Hidro húa glucozơ tạo sản phẩm có số nguyên tử C bất đối không đổi.1. Việt Nam . như vậy A được cấu thành từ α-galactozơ. Metyl hóa hoàn toàn (A) nhờ hỗn hợp CH3I và Ag2O.4.  1. 2. (G). Thủy phõn hoàn toàn (A) thu được glucozơ (B). hidro hóa fructozơ tạo hỗn hợp các đồng phân dia.6-tetra-O-metylfructozơ (H).10-3. . Thủy phõn khụng hoàn toàn A nhờ enzim α-galactoridaza thu được galactozơ và saccozozơ.3. β-fructozơ.

Khi thủy phân X sinh ra sản phẩm duy nhất là M (D-andozơ.4-tri-O-metyl của M suy ngược sẽ ra công thức của Q. Q và X (dạng vũng phẳng).tri.TỪ SỸ CHƯƠNG. N.3. có công thức vũng dạng α).4. 2. Xác định công thức của M. M từ đó suy ra công thức của X : CHUYÊN ĐỀ GLUXIT .O . (Đề thi HSG quốc gia.  a.3.2000) X là một disaccarit không khử được AgNO3 trong dung dịch NH3. Từ công thức dẫn xuất 2. Hóy viết sơ đồ các phản ứng xảy ra.metyl cña M   CH OH / HCl CH I / NaOH H O / H+ 1. M chỉ khác D-ribozơ ở cấu hỡnh nguyờn tử C2. Việt Nam . 3 3 2 M     → N    → Q   → dÉn xuÊt 2. N.TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH CH2OCH3 O 5 OCH3 3 2 6 33 CH3O 4 H OH 4 CH2OH O 5 OCH3 3 2 1 6 H OH CH3O OCH3 (E) OCH3 (G) CH2OCH3 H O 2 CH3O 5 3 4 CH2OCH3 6 OCH3 (H) 1 Cỏc sản phẩm thủy phõn này cho thấy cấu tạo của A là : CH2OH O OH 5 4 6 H O OH 3 2 OH 4 CH2 5 6 O 2 1 H O OH OH 3 2 CH2OH O 3 1 H HO 4 6 5 OH OH CH2OH 103.

Việt Nam .6-tri-O-metyl-D-fructozơ và 2 mol 2. trong đó 1 đơn vị D-glucozơ liên kết với D-fructozơ tạo thành disaccarit turanozơ. Metyl hóa 1mol melexitozơ rồi thủy phân sẽ nhận được 1 mol 1. 104. Viết công thức cấu trúc và gọi tên hệ thống của turanozơ.3. Khi thủy phân hoàn toàn 1 mol melexitozơ bằng axit sẽ nhận được 2 mol D-glucozơ và 1 mol D-fructozơ.3.2001) Melexitozơ (C18H36O16) là đường không khử.4. 2. 3.TỪ SỸ CHƯƠNG. là trisaccarit được cấu thành từ 2 dơn vị D-glucozơ và 1 đơn vị D-fructozơ. Hóy viết cụng thức cấu trỳc của melexitozơ. Cần bao nhiờu mol HIO4 để phân hủy hai mắt xích glucozơ có cấu trúc heptanozơ và sẽ nhận được bao nhiêu mol axit fomic ?  1.4. (Đề thi HSG quốc gia. có trong mật ong. Khi thủy phân không hoàn toàn sẽ nhận được D-glucozơ và disaccarit turanozơ. Hóy chỉ ra rằng việc khụng hỡnh thành fomandehit trong sản phẩm oxi húa bằng HIO4 chứng tở có cấu trúc furanozơ hoặc pyranozơ đối với mắt xích fructozơ và pyranozơ hoặc heptanozơ (vũng 7 cạnh) đối với mắt xịch glucozơ.6-tetra-O-metyl-D-glucozơ. Sơ đồ phản ứng : .TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH CH3O H H CHO H O CH3O OCH3 CH3O OH OCH3 OCH3 CH2OH dÉn xuÊt 2. Từ các dữ kiện đầu bài suy ra melexitozơ không cũn -OH semiaxetan.4-tri-O-metyl cña M H2O/H+ O OH OH (N) CH3I/baz¬ OCH3 CH3O O CH3O OCH3 (Q) O OH OH OH (X) 34 HO OCH3 CH3OH/HCl O OH OH OH OH (M) OH OH O O OH H2O/xt b.. cũn khi thủy phõn nhờ enzim khỏc sẽ nhận được saccarozơ.. 1. Khi thủy phân nhờ enzim mantaza sẽ tạo thành D-glucozơ và D-fructozơ. đơn vị D-glucozơ thứ hai cũng liên kết với Dfructozơ tạo thành disaccarit saccarozơ. Thuỷ phân 1 mol sản phẩm metyl hoá melexitozơ thu được: CHUYÊN ĐỀ GLUXIT .

TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH CH2OCH3 O 2 CH3O 3 OH CH2OCH3 OH 1 35 CH3O CH2OCH3 O 1 OCH3 2 OH OCH3 Từ đó suy ra đơn vị D-fructozơ ở dạng furanorit.2-diol kiểu -CHOH-CH2OH nờn khụng hỡnh thành fomanđehit trong sản phẩm oxi hoá bằng HIO4 : CHUYÊN ĐỀ GLUXIT . 2 đơn vị D-glucozơ đều ở dạng piranorit. 2 đơn vị D-glucozơ đều tạo ra liên kết glicorit với C2 và C3 của Dfructofuranozit. Cấu trỳc : HO O 1 HO HO HO OH O H 1 HOH2C O 1 OH H O HO HO 2 3 O H OH CH2OH HO O 1 HOH2C HO 1 OH H O 2 3 O H OH CH2OH HO HO Melexitoz¬ 18H36O16) (C 3-O-(∝ -D-glucopiranozyl)-D-fructofuranoz (Turanoz) Ho?c : HO O 1 HO HO HO OH O 1 OH H O O 3 2 HO O CH2OH HO HOH2C 1 HO H HO HO O 1 H OH O 3 2 HO O CH2OH HO HO HOH2C 1 Melexitoz¬ 18 36O16 (C H ) 3-O-(∝ -D-glucopiranozyl)-D-fructofuranoz (Turanoz) 2. Cấu trúc furanozơ hoặc piranozơ đối với mắt xích fructozơ và piranozơ hoặc heptanozơ (vũng 7 cạnh) đối với mắt xích glucozơ do không có nhóm 1.TỪ SỸ CHƯƠNG.

0045 =0. biết HO H rằng khi oxi hoá 1 mol amilozơ bằng NaIO4. Cần 6 mol HIO4 để phân huỷ hai mắt xích glucozơ có cấu trúc heptanozơ và sẽ nhận được 4 mol axit fomic : HO H 2 H H H H C OH OH OH OH CH2 O +6HIO4 2 CHO CH2 H HO C CHO 6HIO3 +2H2O O +4HCOOH + 105.TỪ SỸ CHƯƠNG.0015 (mmol ) 3 ¬ ⇒ M amiloz = 150 =100000 vC) (® 0. (a) Số lượng trung bỡnh cỏc gốc glucozơ trong phân tử amilozơ : (C6H10O5)n HIO4 → 3HCOOH  ⇒ namiloz = nHCOOH = ¬ 1 3 0. số gốc glucozơ đầu mạch tạo H OH ra 1 mol axit fomic.2002) CHO Oxi hoá 150 mg amilozơ bởi NaIO4 thu được 0.TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH Fructoz¬ CH2OH HO HO H H H OH OH CH2 piranoz¬ O HO HO H H CH2OH furanoz¬ H OH O CH2OH HO HC H H H H OH OH OH OH CH2 heptanoz¬ O Glucoz¬ HO CH H H H H CH2OH piranoz¬ OH OH OH O 36 3.0015 ⇒ n= 100000 ≈ 617 162 (b) Phương trỡnh phản ứng: CHUYÊN ĐỀ GLUXIT . HO H (a) Tính số lượng trung bỡnh cỏc gốc glucozơ trong phân tử amilozơ.0045 mmol axit fomic. Việt Nam . (Đề thi HSG quốc gia.  1. CH2OH Viết sơ đồ các phương trỡnh phản ứng chuyển D-glucozơ thành L-gulozơ có công thức bên. HO H (b) Viết sơ đồ các phương trỡnh phản ứng xảy ra. số gốc glucozơ cuối mạch tạo ra 2 mol axit fomic.

1997) Mannozơ (monosaccarit) HOCH2-CHOH)4-CH=O là đồng phân của glucozơ. Oxi hóa mannozơ bằng dung dịch HNO3 ở 100oC thu được sản phẩm Y chứa 41.H2O .TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH 37 CH2OH O OH OH OH O CH2OH O OH OH O n-2 CH2OH O OH OH OH + (n+4) HIO4 . 3. Việt Nam .38%C.17%O. Sơ đồ chuyển hóa : H HO H H CHO OH H + HNO3 OH OH CH2OH H HO H H COOH OH H OH OH COOH H HO H H CO OH O H OH COOH H + Na(Hg) HO H H CH2OH OH H OH OH COOH . Y bị thủy phân cả trong môi trường axit cũng như bazơ tạo ra CHUYÊN ĐỀ GLUXIT .TỪ SỸ CHƯƠNG.H2O O CH2OH H OH H H OH H OH CO + Na(Hg) pH = 7 H HO H H CH2OH OH H OH OH CHO 106. (Đề thi HSG quốc gia.3 HCOOH HCHO (n+4) NaIO3 OHC CH2OH O OHC O CH2OH O CH HC O O O n-2 CHO CHO 2. Ở dạng vũng sỏu cạnh mannozơ chỉ khác glucozơ ở chỗ nhóm OH ở nguyên tử C2 nằm cựng phớa với OH ở nguyờn tử C3.45%H và 55.

ứng với cấu trúc bền (vũng 5 hoặc sỏu cạnh) thỡ cấu tạo của Y sẽ là : CO HO H O H H O H OH CO CO H HO H O OH O H H CO 6 6 1 1 O hay O 6 3 2 OH C O 1 OH 2 5 4 O HO O hay 4 1 3 O O 6 OH 5 O 107.) được coi như là dẫn xuất của xenlulozơ.  Đặt công thức tổng quát của Y là CxHyOz Tao cú : x = 4138174 . d) Gọi tờn một mắt xớch của chitin. Xác định công thức cấu tạo của Y. trong đó các nhóm hidroxyl ở các nguyên tử C2 được thay thế bằng các nhóm axetylamino ( -NH-CO-CH3 ). = 6. 2. e) Viết phương trỡnh phản ứng xảy ra khi đun nóng chitin với dung dịch HCl đặc (dư). y = = 6. đun nóng chitin với dung dịch NaOH đặc (dư). Nếu sản phẩm cuối là HOOC-(CHOH)4-CHO (C6H10O8) thỡ khụng phự hợp với cụng thức phõn tử của Y (C6H6O6).45174 . Cụng thức phõn tử của Y là C6H6O6 Axit nitric oxi húa nhúm -CH2OH và -CHO trong phân tử mannozơ thành hai nhóm -COOH. biết MY = 174đvC. 5517174 . vậy Y phải là este nội phân tử (lacton) hai lần este. Phương trỡnh phản ứng điều chế D-fructozơ từ D-glucozơ : CHUYÊN ĐỀ GLUXIT .. c) Viết công thức cấu tạo một đoạn mạch của phân tử chitin.TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH 38 axit polihidroxidicacboxilic hoặc muối tương ứng. z = =6 12100 . cua. Việt Nam . .2001) 1. (Đề thi HSG quốc gia.TỪ SỸ CHƯƠNG. Viết phương trỡnh phản ứng điều chế D-fructozơ từ D-glucozơ.  1. 100 16100 . 3. biết rằng D-glucozazon khi tác dụng với benzandehit tạo thành oson của D-glucozơ (HOCH2(CHOH)3COCHO). Mặt khỏc theo giả thiết Y bị thủy phõn trong môi trường axit cũng như bazơ.. Chitin (tách từ vỏ tôm. .

Cỏc axit andonic này nằm trong cõn bằng với cỏc γ-andolacton D và E tương ứng của chúng.axetyl-D-glucozamin (tờn gọi của chitin : poly N-acetyl-D-glucosamine.1997) D-andotetrozơ A khi phản ứng với axit nitric cho hợp chất không hoạt động quang học.TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH H HO H H CHO OH H +2C6H5NHNH2 OH OH CH2OH CH N-NH-C6H5 N-NH-C6H5 HO H + 2H2O H OH H OH CH2OH 39 HO H H HO H H CH N-NH-C6H5 CH O N-NH-C6H5 O + H H HO H + 2C6H5CHO +2C6H5NHNH2 OH H OH OH H OH CH2OH CH2OH CH2OH CH O O O [H] HO H H H OH OH H OH OH CH2OH CH2OH 2.TỪ SỸ CHƯƠNG. β-(1. (a) Cụng thức của chitin CH2OH O OH CH2OH O OH OH O O hay HO H O NHCOCH 3 O O OH NHCOCH 3 O O NHCOCH 3 NHCOCH 3 (b) N. trong khi thực hiên phản ứng này với E thu được axit andaric hoạt động quang học I.Hg và nước ở pH 3-5 thu được các chất F và G tương ứng. tiếp theo với dung dịch nước Ba(OH)2 cho hai axit andonic epime B và C. (Bài tập chuẩn bị IChO. Canada . Xử lý hỗn hợp này với Na . dung dịch NaOH đặc (dư) : CH2OH O OH OH NH3Cl CH2OH O OH NH2 O CH2OH O OH NH2 O OH 108. Oxi hóa F bằng axit nitric thu được axit andaric không hoạt động quang học H.4)-2-Acetamido-2-deoxy-Dglucose) (c) Sản phẩm phản ứng khi tác dụng với dung dịch HCl đặc (dư). Cũng andotetrozơ này khi phản ứng với HCN. Cho biết cấu trúc các chất từ A đến I  CHUYÊN ĐỀ GLUXIT .

b.D . tiếp theo với dung dịch nước Ba(OH)2 cho hai axit andonic epime B và C : COOH COOH CHO H OH HO H H OH 1. H2O2 (e) Sản phẩm (d) + (CH3)2SO4.Hg và nước ở pH 3-5 thu được các chất F và G.H2O 3. Canada . Fe (III) sunfat . Ba(OH)2 (f) 1. Ba(OH)2 H OH H OH CH2OH CH2OH CH2OH (A) (B) (C) CO COOH H OH OH CH2OH (C) Cỏc γ-lacton D và E tương ứng là : H H H COOH OH OH OH CH2OH (B) H H H OH O OH CH2OH (D) HO H H CO HO H H H O OH CH2OH (E) Xử lý hỗn hợp này với Na . HCl khan (j) 1. Cho biết sản phẩm phản ứng của α . H2O. Br2/H2O 2. H+ (d) CH3OH . (Bài tập chuẩn bị IChO. Na-Hg. Oxi hóa bằng axit nitric thu được axit andaric không hoạt động quang học H và hoạt động quang học I : (D) CHO OH Na(Hg) H H OH pH=3-5 H OH CH2OH (F) HNO3 H H H COOH OH OH OH COOH (H) Na(Hg) HO (E) H pH=3-5 H CHO H OH OH CH2OH (G) HNO3 COOH HO H H OH H OH COOH (I) 109. H2O (pH = 6) (h) (CH3CO)2O dư trong piridin (c) HNO3 (i) 3 mol phenylhidrazin.TỪ SỸ CHƯƠNG.(+) mannopiranozơ với các chất : (a) Cu2+ + (đệm pH > 7) (g) 5HIO4 (b) Br2.1997) α-D-(+) mannopiranozơ là epime của α-D-(+) glucopiranozơ a. Cấu trỳc dạng ghế bốn vững nhất của α-D-(+) mannopiranozơ : CHUYÊN ĐỀ GLUXIT .TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH 40 Chỉ D-andotetrozơ dạng erythro mới cho sản phẩm không hoạt động quang học khi bị oxi hóa bởi axit nitric : H H CHO OH + HNO3 OH CH2OH (A) H H COOH OH OH COOH Sử lí A bằng HCN. NaOH (k) 1. HCN 2. Hóy viết cấu trỳc dạng ghế bền vững nhất của nú. H3O+ 4. NaBH4 2.HCN H OH H OH + H OH 2. pH=3-5  1.

(+) mannopiranozơ : (a) COO_ HO H + CuO 2 (b) COOH HO H (c) HO HO H H COOH H H OH OH COOH CH2OH H H OH OH CH2OH (d) Η Ο Η Ο Ο Η Η Ο Ο Η OCH3 (e) CH3O CH3O CH3O OCH3 O H OCH3 (f) HO HO H H (g) H OH H H (h) AcO AcO H H O O 5 ®­¬ng l­îng 1 ®­¬ng l­îng CHO H H OAc OAc CH2OAc CHO CHO H OH H HO H H HO H H + H OH OH H OH OH COOH COOH (i) NNHC6H5 NNHC6H5 HO H H OH H OH CH2OH H (j) HO H H CHO H OH OH COOH (k) HO HO HO H H 110. Dựng công thức Haworth đề nghị một hay nhiều cấu tạo vũng với húa lập thể cú thể cú cho D-tagalozơ.TỪ SỸ CHƯƠNG. Thái Lan . CHUYÊN ĐỀ GLUXIT .TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH OH HO HO HO O H OH 41 2. (Bài tập chuẩn bị IChO.1999) 1. Sản phẩm phản ứng của α .D .

TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH CH 2OH C O HO H HO H H OH CH 2OH 42 (D)-tagalozơ 2. H3O+/ t o H OH CH2OH (D)-arabinoz ?+?  1. Hai sản phẩm cú cựng cụng thức C6H10O6 thu được khi D-arabinozơ tác dụng với NaCN/H+ rồi thủy phõn trong môi trường axit.TỪ SỸ CHƯƠNG. Cấu tạo vũng với húa lập thể cú thể cú cho D-tagalozơ : CH2OH OH H O CH2OH (OH) HO OH (CH OH) 2 HO OH O OH (CH OH) 2 OH CH2OH (OH) 2. Viết cấu tạo kèm theo hóa lập thể có thể có của hai hợp chất và cho biết chúng tạo thành như thế nào ? CHO HO H 1. NaCN/H+ H OH 2. Phản ứng của D-arabinozơ : HO HO H H NaCN/H+ CHO HO H H OH H OH CH2OH (D)-arabinoz CN H H OH OH CH2OH + CN OH H OH OH CH2OH HO HO H H H3O+/ t o COOH H H OH OH CH2OH + COOH OH H OH OH CH2OH -H2O CH2OH O OH OH OH O H HO H H H HO H H -H2O CH2OH O OH OH OH O CHUYÊN ĐỀ GLUXIT .

Cho biết tại sao phản ứng này không xảy ra với glucozơ ?  a. D-idozơ gồm 75% dạng piranozơ và 25% dạng furanozơ.TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH 43 111. Đồng phân nào bền vững nhất ? Vỡ sao ? 2. 1. Canada .TỪ SỸ CHƯƠNG. Phản ứng dehidrat hóa đóng vũng nội phõn tử thuận lợi khi nhúm OH trờn C1 và nhúm -CH2OH đều ở vị trí trục. Khi đun nóng D-idozơ mất nước thuận nghịch và tồn tại chủ yếu dưới dạng 1. Hai cấu dạng ghế của D-idozơ là : OH OH OH O vßng α HO H HO H CHO H OH H OH CH2OH OH OH HO HO OH O OH OH cÊu d¹ng bÒ h¬ v× nhiÒ nhãm thÕbiªn h«n n n cã u OH OH OH OH O OH vßng β OH HO HO O OH OH cÊu d¹ng bÒ h¬ v× nhiÒ nhãm thÕbiªn h«n n n cã u b.1997) D-idozơ có cấu hỡnh khỏc D-glucozơ ở C-2. Cấu tạo của D-socbofuranozơ : CHO O H HO H OH H OH CH2OH CH2OH OH H OH (CH2OH) OH O CH2OH (OH) c.6-dihidro-Didopiranozơ. (Bài tập chuẩn bị IChO. D-idozơ có thể chuyển thành 2-xetozơ (D-socbozơ). C-3 và C-4. β của D-idopiranozơ. Hóy cho biết phản ứng này thớch hợp với dạng đồng phân nào ? Viết công thức hợp chất này. Hóy viết cả hai cấu dạng xyclohexan của các đồng phân dạng vũng α. Qua sự đồng phân hóa Lobry de Bruyn Abberda van Ekenstein. Ở cân bằng. Như vậy với D-idozơ phản ứng thuận lợi với dạng β. cũn glucozơ không có được phản ứng này : CHUYÊN ĐỀ GLUXIT . Hóy vẽ dạng furanozơ của D-socbozơ 3.

H 2O OH 44 HO 112.1997) Disaccarit A bị thủy phõn bởi axit loóng tạo hỗn hợp gồm D-glucozơ và D-galactozơ. Canada .TỪ SỸ CHƯƠNG. Cho biết cấu trỳc của A. Hợp chất A là một đường khử và bị oxi hóa bởi nước Br2 tạo axit B.TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH OH O HO OH OH HO HO O O . (Bài tập chuẩn bị IChO. B. Thủy phân hợp chất này thu được axit tetra-O-metylgluconic C và tetra-O-metylgalactozơ D.  OH HO OH O H OH O HO HO (A) O H OH HO Br2 OH HO OH O H OH O HO HO (B) OH OH COOH H CH3O H H 1. C. D. axit này được metyl hóa bằng (CH3)2SO4/NaOH tạo thành hợp chất octa-O-metyl hóa. Chất A bị thủy phõn bởi α-galactosidaza tỏch từ hạnh nhõn. Hợp chất C bị oxi hóa bởi axit nitric tạo thành axit tetra-O-metylglucaric. metyl hãa 2. th ph©n ñy H H3CO CH3O H COOH OCH3 H OCH3 OCH3 CH2OH + CHO OCH3 H H OCH3 CH2OH HNO3 H CH3O H H (C) COOH OCH3 H OCH3 OCH3 COOH (D) CHUYÊN ĐỀ GLUXIT .

Metyl hóa và oxi hóa : X được metyl hóa bằng một lượng dư metyliodua. là một trong nhiều đồng phân lập thể của 2.01M. Thủy phân trong dung dịch axit : Chỉ có glucoz được tách ra trong phản ứng này. 1. D-glucozơ bị khử bởi NaBH4 thành D-gluxitol. Metyl hóa A. Hai axit được tách ra từ hỗn hợp là: axit 2. 3. X được tách ra và tinh chế. 114.3. 1.. A bị thủy phõn bới α-glucoridaza. Cho biết bao nhiêu mol metanal và bao nhiêu mol axit metanoic được hỡnh thành trong phản ứng của A với axit peiodic.TỪ SỸ CHƯƠNG. Khi đó nhóm đặc trưng nào trong D-glucozơ bị chuyển hóa ? Cho D-glucozơ tác dụng với peiodat dư 3. khụng bị thủy phõn bởi β-glucosidaza. Canada .6-pentahidroxihexanal công thức phân tử là C6H12O6.01M đó được dùng để chuẩn. Lượng dư K3[Fe(CN)6] được xác định bằng phương pháp chuẩn độ iot. Để xác định cấu tạo của nó người ta đó tiến hành cỏc thớ nghiệm sau : 1. (Bài tập chuẩn bị IChO. Viết phương trỡnh phản ứng của cỏc thớ nghiệm nhận biết X.1M và đưa hỗn hợp lên 100oC trong khoảng 15 phút.4. Thử andehit : 25mg X được hũa tan trong 25cm3 dung dịch kalihexaxyanoferat(III) K3[Fe(CN)6] 0.5. 115..TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH 45 113. Khi hũa tan trong nước nó tồn tại ở nhiều dạng vũng và một dạng hở. Thêm một lượng dư KI và hỗn hợp được axit hóa bằng CH3COOH.6-tetrametoxi-5-hidroxicaproic CH3OCH2-CH(OH)[CH(OCH3)]3COOH. Cho biết bao nhiờu mol axit peiodic sẽ phản ứng với A. D-glucozơ có thể chuyển thành những chất đường khác. Cho biết cụng thức cấu tạo của những sản phẩm tạo thành trong phản ứng này.4.5cm3 Na2S2O30. trong cấu tạo mở tạo thành đầu tiên trong phản ứng của dung dịch D-glucozơ trong nước với bazơ. Cho biết cấu trỳc của A. 2. a. (Đề thi olympic quốc gia ba nước miền BalTic) Khi thủy phõn tinh bột bằng axit thỡ thường chỉ tạo thành sản phẩm có vị ngọt (glucoz. (Đề thi olympic quốc gia Hà Lan) D-glucoz. Người ta đó nghĩ rằng chất “đường đắng” X này được tạo thành do phản ứng thủy phân thuận nghịch. 2.3. chất đường có nhiều trong thiên nhiên.Khi thủy phân tinh bột trong công nghiệp (30-40% huyền phù tinh bột trong dung dịch HCl loóng. Khi cú mặt bazơ. Hỡnh bờn là hỡnh chiếu Haworth của một trong những dạng vũng. 10.1997) Disaccarit A khụng phản ứng với thuốc thử Benedict và khụng nghịch chuyển. tiếp theo thủy phân thu được 2 đương lượng mol 2.4-trimetoxi-5-hidroxiadipic HOOC-CH(OH)[CH(CCH3)]3-COOH và axit 2.3. mantoz. Sau đó thêm 5cm3 dung dịch KOH 0. 116: Phản ứng oxihóa cắt mạch gluxit bởi HIO4 có nhiều mục đích khác nhau.4. Xác định cấu tạo của X. 2. b. nhiệt độ 130-140oC) một vài hợp chất dắng được tạo thành. có mạt bạc(I)oxit. 3. CHUYÊN ĐỀ GLUXIT .).3. Hóy cho biết hỡnh chiếu Fisher của hai cacbonhidrat.6-tetra-O-metyl-D-glucozơ. Sau đó sản phẩm metyl hóa được đun nóng với HNO3 30%.

Để xác định cấu tạo của nó người ta thực hiện các phản ứng sau : O CH 3OH → HCl HIO4  → 1) H3O → 2) Br2 / H 2O + HO HOOC–CO HO OH OH D–Arabinozơ A B b) Nêu phương pháp phân biệt D – glucozơ với D – fructozơ ♣ Oxihóa bằng HIO4 : CHO H H HO H H OH H H HO OH H OH H CH2OH OH H OH OH O + 5 HIO4 . >C=O → CO2) 46 a) D – Arabinozơ là đồng phân cấu hình ở C2 của D – Ribozơ.TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH (các nhóm-CHOH.Glucoz¬ ) CH2OH O HO H H H OH OH CH2OH HO HO H H CH2OH CH2OH H OH OH CH2 + 4 HIO4 O . -CH2OH → H-CHO .4 HIO3 2 HCHO + 3 H-COOH + CO2 (D-Fructoz¬ ) Cho hơi sản phẩm sục qua dung dịch nước vôi ta nhận được D – Fructozơ CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O OH + HO–CH2-COOH Hỏi D – Arabinozơ có cấu tạo vòng 5 cạnh hay 6 cạnh ? Vẽ cấu tạo đó CHUYÊN ĐỀ GLUXIT .và -CHO → H-COOH .5 HIO3 HCHO + 5 H-COOH (D.TỪ SỸ CHƯƠNG.

N và M .TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH ♣ Nếu là vòng 5 cạnh thì : CHO OH H H H OH OH CH2OH OH H H CH2OH OH H OH CH3OH OH HCl H H CH2OH OCH3 H OH OCH3 HIO4 CHO CHO H CH2OH 47 COOH Br2 H2O COOH COOH CH OH O O O (D-Arabinoz¬ ) CH2OH Kết quả trái giả thiết. Khi thuỷ phân X sinh ra sản phẩm duy nhất là M (D-anđozơ . CH 3OH CH 3 I H 3O + → M → N  Q  dẫn xuất 2.3. (X không có tính khử → phân tử không có nhóm OH semiaxetal ) CHUYÊN ĐỀ GLUXIT . N .4-tri-O-metyl của M → HCl NaOH Xác định công thức của M .3. từ đó suy ra X. ♣ Từ công thức dẫn xuất 2.TỪ SỸ CHƯƠNG. M chỉ khác D-ribozơ ở cấu hình nguyên tử C2 . vậy D – Arabinozơ có cấu tạo vòng 6 cạnh CHO OH H H H OH OH CH2OH OH H H CH2 OH H OH OH CH3OH OH HCl H H CH2 OCH3 H OH OH OCH3 HIO4 CHO COOH Br2 H3O+ COOH COOH CH2 CH2OH O O O CHO CH2 (D-Arabinoz¬ ) Cấu tạo vòng của D – Arabinozơ là : O OH HO OH OH hay 117: a) X là một đisaccarit không khử được AgNO3 trong dung dịch amoniac. Q và X ( dạng vòng phẳng ) .4-tri-O-metylcủa M suy ngược sẽ ra công thức của Q . có ng thức vòng ở dạng α).

biết rằng trong phân tử A có liên kết β . A. Cho A tác dụng với một lượng dư CH3I trong môi trường bazơ thu được sản phẩm B không có tính khử.6-tetra-O-metyl của D – galactozơ.6-tri-O-metyl của D – glucozơ và dẫn xuất 2. thuỷ phân A (nhờ chất xúc tác axit) sinh ra D – glucozơ và D – galactozơ (đồng phân cấu hình ở C4 của D – glucozơ).3. Đun nóng B với dung dịch axit loãng thu được dẫn xuất 2.3.1.4 . ♣ Cấu tạo vòng phẳng của D – glucozơ và D – galactozơ CH2OH O OH HO OH OH OH HO OH CH2OH ¤ OH A có tính khử → phân tử có nhóm OH semiaxetal CHUYÊN ĐỀ GLUXIT .glicozit. Viết công thức cấu trúc (dạng vòng 6 cạnh phẳng) của B. D.TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH CHO H H H OH OH OH CH2OH CH3O H H CHO H OCH3 OCH3 CH2OH CH3O CH3O 48 O CH3O OH (D-Riboz¬ ) 5 O OH 2 OH CH3OH HCl HO OH O OH 1 O 1 O 2 (DÉn xuÊt 2.4-tri-O-metyl cña M ) OH 3 OH 5 4 OH H3O+ 5 4 HO 3 OH O OH 2 1 OH (X) 4 HO 3 (M) (N) OCH3 CH3I NaOH CH3O CH3O O CH3O OCH3 (Q) b) A là một đisaccarit khử được AgNO3 trong dd NH3.TỪ SỸ CHƯƠNG. C.4.3.

TỪ SỸ CHƯƠNG.TRƯỜNG PTTH CHUYÊN QUẢNG BÌNH 5 49 CH2OH O OH 3 2 1 O 4 CH2OH 5 CH2OCH3 1 HO 4 CH2OCH3 O O OCH3 OCH 3 O OH 3 2 OH CH3I CH3O NaOH O OCH3 OCH3 OH OH OCH3 (A) (B) CHUYÊN ĐỀ GLUXIT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful