P. 1
giao an lop 3

giao an lop 3

|Views: 128|Likes:
Được xuất bản bởingoquocnhan

More info:

Published by: ngoquocnhan on Mar 28, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2012

pdf

text

original

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1

Gi¸o ¸n

LíP 3

TUÇN 18
th¸ng 12 n¨m 2010

thø ba, ngµy 28

kiÓm tra HäC Kú I phÇn thi thùc hµnh

I. Môc tiªu: - Đánh giá kết quả học tập của học sinh - Củng cố lại kiến thức đã học - Rèn tính cẩn thận, khả năng trình bày II. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, đề kiểm tra - Häc sinh: Đủ dụng cụ học tập. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Bài cũ: - Ổn định lớp học - Kiểm tra sỹ số 2. Bài mới: ĐỀ BÀI Đề A: Em mở chương trình Microsoft Word, gõ và trình bày bài thơ không dấu sau Tac dat tac vang On troi mua nang phai thi Noi thi bua can noi thi cay sau Cong lenh chang quan bao lau Ngay nay nuoc bac, ngay sau com vang Đề B: Em mở chương trình Microsoft Word, gõ và trình bày bài thơ không dấu sau Dam sen Trong dam gi dep bang sen La xanh bong trang lai chen nhi vang Nhi vàng bong trang la xanh Gan bui ma chang hoi tanh mui bun Yêu cầu: - Thời gian làm bài: 20 phút - Gõ bài thơ không dấu hoàn thành: 3 điểm. - Trình bày bài thơ đúng cở chữ 14: 1 điểm. - Lưu bài thơ, họ tên, lớp quy định: 1 điểm.

Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011

N¨m

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1

Gi¸o ¸n

TUÇN 18

Buæi Tin häc líp 3

thø , ngµy

th¸ng 01 n¨m 2011

«n tËp HäC Kú I
I. Môc tiªu: Giúp các em: - Nhớ lại các kiến thức đã học ở các chương. - Vận dụng kiến thức để hoàn thành bài thi. - Thể hiện tinh thần tự giác, thái độ nghiêm túc trong khi học bài. II. ChuÈn bÞ: - GV: SGK, giáo án, bảng, phấn, máy tính. - HS: SGK, vở, máy tính. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1. Bµi cò: (5') 2. Bµi míi: (30') - HĐ1: (7') + Làm quen với máy tính Ho¹t ®éng cña GV - Ổn định lớp học - Kiểm tra sỹ số - Gv nêu câu hỏi để hs nhớ lại các kiến thức đã học. Ho¹t ®éng cña HS - Các em im lặng, trật tự - Hs suy nghĩ để trả lời câu hỏi.

- HĐ2: (27') + Thực hành

? - C¸c bé phËn chÝnh TL: - M¸y tÝnh cã 4 bé phËn chÝnh : cña m¸y tÝnh ®Ó bµn? +Mµn h×nh +Th©n m¸y +Chuét +Bµn phÝm - Lµm viÖc víi m¸y tÝnh ? - Bµn phÝm m¸y tÝnh TL: - Khu vùc chÝnh gåm nh÷ng hµng phÝm cña hµng phÝm : + hµng phÝm sè nµo? + hµng phÝm trªn + hµng phÝm c¬ së + hµng phÝm díi + hµng phÝm c¸ch - Chú ý lắng nghe - TËp gâ phÝm b»ng 10 N¨m

Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1

Gi¸o ¸n

ngãn - T×m hiÓu vÒ chuét m¸y - Thực hiện theo sự hướng tÝnh... dẫn của giáo viên - Giáo viên hướng dẫn cho học sinh thực hành: -TËp ®¸nh m¸y 10 ngãn : +Em h·y ®¸nh mét bµi th¬ mµ em biÕt -VÏ tranh : +Em tËp t« mµu, ®æ mµu +VÏ h×nh ®¬n gi¶n 3. Còng cè - DÆn dß: (5') - Về nhà học bài chuẩn bị tiết sau thi học kỳ - Trât tự, chú ý lắng nghe để thực hiện

Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011

N¨m

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1

Gi¸o ¸n

TUÇN 19

Buæi Tin häc líp 3

thø ba, ngµy

th¸ng 01 n¨m 2011

bµi 4: tÈy, xãa h×nh

I. Môc tiªu: Giúp các em: - Học sinh biết: Sử dụng công cụ tẩy để xoá một vùng nhỏ trên - Sử dụng công cụ Chọn và Chọn tự do để xoá một vùng lớn. - Thể hiện tinh thần tự giác, thái độ nghiêm túc trong khi học bài. II. ChuÈn bÞ: - GV: SGK, giáo án, bảng, phấn, máy tính, m¸y chiÕu - HS: SGK, vở, máy tính. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS thøc 1. Bµi cò: (5') - Ổn định lớp học - HS im lặng, trật tự - Kiểm tra sỹ số - GV gọi học sinh nêu các bước - HS trả lời và HS nhận xét thực hiện xóa hình . - GV nhận xét, đánh giá. 2. Bµi míi: (30') - GV giới thiệu bài mới . - HS lắng nghe - HĐ1: 1. Công cụ dùng để tẩy hình vẽ Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011 N¨m

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 a. Hình dạng của - Hình dạng của công tẩy hình công tẩy hình là :

Gi¸o ¸n - HS quan sát và ghi vở

b. Các bước thực - B1: Nháy chuột chọn công cụ - HS lắng nghe và ghi vở hiện : tẩy hình trong hộp công cụ - HS quan sát hình và ghi vở - B2: Nháy chuột chọn kích - HS lắng nghe và ghi vở thước của công cụ tẩy ở phía dưới hộp công như hình vẽ sau:

* Chú ý :

- B3: Thực hiện nháy hoặc kéo - HS lắng nghe và ghi vở thả chuột trên vùng hình vẽ cần tẩy. - Vùng tẩy sẽ bị chuyển sang - HS quan sát hình và ghi vở màu nền tạm thời. Mặc định ban đầu là màu trắng, em có thể thay đổi được màu nền bằng cách nháy chuột chọn màu trong hộp công cụ màu.

- HĐ2: 2. Chọn một phần của hình vẽ a. Hình dạng của công cụ chọn hình chữ nhật b. Các bước thực hiện bằng công cụ chọn chữ nhật.

- Hình dạng của công cụ chọn - HS lắng nghe và ghi vở hình chữ nhật là : - B1: Nháy chuột chọn công cụ - Học sinh quan sát GV giảng chọn chữ nhật và ghi vở - B2: Thực hiện kéo thả chuột - HS quan sát hình và ghi vở từ một góc của vùng cần chọn đến góc đối diện của vùng đó.

c. Hình dạng của - Hình dạng của công cụ chọn - HS lắng nghe và ghi vở công cụ chọn tự do tự do là: d. Các bước thực - B1: Nháy chuột chọn công cụ - HS lắng nghe và ghi vở hiện bằng công cụ chọn tự do trong hộp công cụ chọn tự do - B2: Bấm kéo, thả chuột bao - Học sinh quan sát GV giảng quanh vùng cần chọn. Em cần và ghi vở phải chú ý kéo sát biên vùng Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011 N¨m

Môc tiªu: Học xong bài này HS: .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 * Chú ý : Gi¸o ¸n chọn. thái độ nghiêm túc trong khi học bài.Biết cách chọn hình vẽ. giáo án. bảng. sự yêu thích môn học.HĐ3: 3. Còng cè DÆn dß: (5') . III.Tạo hứng thú. ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2011 bµi 5: di chuyÓn h×nh I. 3.HS lắng nghe kiến thức trọng tâm của bài mà học sinh cần nắm được .HS ghi nhớ với từng loại công cụ đã học trước khi thực hành TUÇN 20 Buæi Tin häc líp 3 Thø ba. máy tính.Vùng đã chọn được đánh dấu .GV: SGK. m¸y chiÕu . . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dungKiÕn thøc 1. máy tính. Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV .Nhắc lại bài học và một số . II.Đọc kỹ các bước thực hiện đối .Nhớ các hình dạng của các .HS ghi nhớ loại công cụ vừa học .Học sinh quan sát GV giảng hình chọn chữ nhật hoặc công cụ và ghi vở chọn tự do.2011 N¨m . trật tự Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Rèn kĩ năng sử dụng chuột kết hợp với bàn phím . Xóa một vùng trên . . .B2: Nhấn phím Delete. di chuyển hình vẽ đến nơi cần thiết .Thể hiện tinh thần tự giác.HS: SGK.HS im lặng. vở.B1: Nháy chuột chọn công cụ .HS lắng nghe và ghi vở là hình nhật có nét đứt. . phấn. ChuÈn bÞ: .Ổn định lớp học .Kiểm tra sỹ số Ho¹t ®éng cña HS .

. ta làm thế nào? Trên hình vẽ có thể có những phần giống hệt nhau. Vậy làm thế nào? Paint: giúp ta thực hiện các thao tác ấy một cách đơn giản và nhanh chóng. .HĐ1: .HS lắng nghe .HS lắng nghe .GV giải thích và hướng dẫn cho học sinh hiểu được việc di chuyển một phần hay cả một hình có tác dụng như thế nào.GV nhận xét. + B2: §a con trá chuét vµo vïng ®îc chän vµ kÐo th¶ chuét tíi vÞ trÝ míi. 2. ta phải lặp lại các thao tác vẽ nhưng rất khó có kết quả như ý muốn.HS lắng nghe và ghi vở . không phải vẽ lại.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n .GV hướng dẫn và làm mẫu cho TËp di chuyÓn HS theo dõi: c¸c h×nh cã s½n trong m¸y .GV hướng dẫn cho học sinh sử dụng hai công cụ và tạo vùng chọn hình cho phù hợp GV: Đôi khi vẽ hình ta không muốn hình vừa vẽ ở vị trí đó nữa mà di chuyển đến vị trí thích hợp hơn. Bµi míi: (30') . Để vẽ được các phần giống nhau.HS quan sát hình và ghi vở . đánh giá.Học sinh quan sát GV giảng và thực hành theo hướng dẫn của GV Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .GV gọi học sinh nêu các bước .HS lắng nghe và ghi vở . C¸c bíc thùc hiÖn di chuyển hình: + B1: Dïng c«ng cô Chän vµ Chän tù do ®Ó chän 1 vïng bao quanh phÇn h×nh ®Þnh di chuyÓn. . Để có thể thực hiện các thao tác ấy trước hết chúng ta phải biết cách chọn phần hình vẽ . Thùc hµnh: .GV giới thiệu bài mới. + B3: Nh¸y chuét bªn ngoµi vïng chän ®Ó kÕt . và lại tốn nhiều thời gian.HS lắng nghe và ghi vở .HĐ2: thóc.2011 N¨m .HS trả lời và HS nhận xét thực hiện vẽ đoạn thẳng.HS lắng nghe .

HS ghi nhớ công cụ dùng để chọn .Nhắc lại bài học và một số kiến . Còng cèDÆn dß: (5') .HS ghi nhớ với từng loại công cụ chọn để di chuyển hình LíP 3 TUÇN 21 I.Đọc kỹ các bước thực hiện đối .2011 .HS lắng nghe thức trọng tâm của bài mà học sinh cần nắm được .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 3. Môc tiªu: thø ba.Nhớ các hình dạng của các loại . ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2011 bµi 6: vÏ ®êng cong N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .

Dïng c«ng cô Chän hoÆc Chän tù do ®Ó chän mét vïng bao quanh phÇn ®Þnh di chuyÓn. III. . m¸y tÝnh.Trá chuét  sÏ thay ®æi sang d¹ng  khi thùc hiÖn di chuyÓn.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 1. Th¸i ®é: . m¸y chiÕu . ChuÈn bÞ: . trËt tù 2.HS im lÆng. phÊn. 2.2011 .HS l¾ng nghe N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . ®¸nh kÕt thóc.Häc sinh biÕt khëi ®éng thµnh th¹o phÇn mÒm vµ thao t¸c thµnh th¹o mét sè c¸c phÝm chøc n¨ng khi vÏ.æn ®Þnh líp häc . 3.BiÕt c¸ch chän mµu vÏ vµ nÐt vÏ thÝch hîp. + Nh¸y chuét bªn ngoµi vïng chän ®Ó .GV gäi häc sinh nªu c¸c bíc thùc hiÖn ®Ó di chuyÓn h×nh? Ho¹t ®éng cña HS .KiÓm tra sü sè . . KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .GV nhËn xÐt. C¸c bíc thùc hiÖn: .BiÕt c¸ch kÐo th¶ chuét. KÜ n¨ng: .Gi¸o dôc cho häc sinh tÝnh kiªn tr×. II. .HS tr¶ lêi vµ HS nhËn xÐt. ý thøc tù häc vµ ham muèn t×m tßi hiÓu biÕt kh¸m ph¸ m¸y tÝnh.HS: SGK.Häc sinh cã th¸i ®é nghiªm tóc khi häc vµ lµm viÖc trªn m¸y tÝnh. Bµi míi: (30') . . gi¸o ¸n. m¸y tÝnh.Häc sinh thùc hµnh thµnh th¹o thao t¸c vÏ h×nh b»ng c«ng cô vÏ ®êng cong. . gi¸.Sö dông ®îc c«ng cô vÏ ®êng cong . vë. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1.GV giíi thiÖu bµi míi: . b¶ng.GV: SGK. Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV . + §a trá chuét vµo vïng ®îc chän vµ kÐo th¶ chuét tíi vÞ trÝ míi.

..KÐo th¶ chuét tõ ®iÓm ®Çu ®Õn ®iÓm cuèi cña ®êng cong..HS l¾ng nghe vµ ghi vë . tíi khi võa ý thì con c¸: th¶ nót chuét vµ nh¸y Híng dÉn cho HS chuét lÇn n÷a. con c¸. .KÝch ®óp chuét vµo biÓu tîng Paint ®Ó khëi ®éng ch¬ng tr×nh\ XuÊt hiÖn mµn h×nh chÝnh cña Paint. Chóng ta sÏ sö dông c«ng cô ®Ó vÏ. * C¸c bíc thùc hiÖn: .HS quan s¸t vµ ghi vë .HS l¾ng nghe vµ ghi vë .3.HĐ1: C¸c bíc vÏ ®êng cong Híng dÉn cho HS c¸c bíc vÏ ®êng cong Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . nh chiÕc l¸. mÆt tr¨ng khi khuyÕt.Chän công cô §êng cong trong hép công cô. nÐt vÏ.H×nh d¹ng cña c«ng cô vÏ ®êng cong . §ã lµ c«ng cô vÏ ®êng cong.Chän mµu vÏ.4.HS l¾ng nghe vµ ghi vë .HS quan s¸t h×nh vµ thùc hiÖn theo híng N¨m .2011 Gi¸o ¸n . Mét ®o¹n th¼ng ®îc t¹o ra.1. c¸c bíc vÏ con c¸ * Lu ý: ta chØ ®iÒu chØnh mét ®êng cong ®îc 2 lÇn mµ th«i. .HS l¾ng nghe vµ ghi vë .HĐ2: ®Ó uèn cong ®o¹n * Thùc hµnh vÏ th¼ng.§a con trá chuét lªn ®o¹n th¼ng. NhÊn gi÷ vµ kÐo nót tr¸i chuét .GV: Ghi néi dung bµi häc lªn b¶ng.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Trong qu¸ tr×nh vÏ chóng ta thùc hiÖn vÐ c¸c chi tiÕt cã h×nh d¹ng lµ ®êng cong. .2.HS quan s¸t .HS quan s¸t vµ ghi vë . VÏ con c¸ theo c¸c b.HS l¾ng nghe vµ quan s¸t . GV híng dÉn: ..

ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . ý thøc tù häc vµ ham muèn t×m tßi hiÓu biÕt kh¸m ph¸ m¸y tÝnh. vµ Gi¸o ¸n dÉn cña GV . ngµy 09 th¸ng LíP 3 TUÇN 22 02 n¨m 2011 bµi 7: sao chÐp mµu tõ mµu s½n cã I. thø ba.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 íc: .HS ghi nhớ c«ng cô vïa häc .Häc sinh thùc hµnh thµnh th¹o thao t¸c sao chÐp mµu tõ mµu s½n cã. Còng cè DÆn dß: (5') . Môc tiªu: 1. c«ng cô t« mµu ®Ó lÊy 1 mµu cã s½n trªn h×nh ®Ó t« mµu cho mét phÇn h×nh kh¸c. .HS ghi nhớ sinh cÇn n¾m ®îc .Häc sinh cã th¸i ®é nghiªm tóc khi häc vµ lµm viÖc trªn m¸y tÝnh.VÏ ®êng cong thø 2 cã híng cong ngîc víi ®êng cong thø nhÊt.Nhí c¸c h×nh d¹ng cña . 2. Th¸i ®é: . .BiÕt c¸ch chän mµu vÏ vµ nÐt vÏ thÝch hîp.Gi¸o dôc cho häc sinh tÝnh kiªn tr×.KÕt qu¶ lµm viÖc.Sö dông ®îc c«ng cô Sao chÐp mµu.§äc kü c¸c bíc thùc hiÖn ®èi víi lo¹i c«ng cô ®· häc tríc khi thùc hµnh.Häc sinh lµm quen víi c¸ch ®æ mµu vµ lÊy mµu .Häc sinh biÕt khëi ®éng thµnh th¹o phÇn mÒm vµ thao t¸c thµnh th¹o mét sè c¸c phÝm chøc n¨ng khi vÏ. 3. II. .Chän c«ng cô vÏ 1 ®êng cong. KÜ n¨ng: .Nh¾c l¹i bµi häc vµ .2011 N¨m .HS lắng nghe mét sè kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ häc . . 3. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .

Bµi míi: (30') .HS: Ghi néi dung bµi .1. vë. H«m nay c« sÏ híng dÉn c¸c em c¸ch sao chÐo mµu tõ mÉu mµu cã s½n.æn ®Þnh líp häc . .KiÓm tra sü sè .GV giíi thiÖu bµi míi: . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1. NhÊn gi÷ gi¸.GV nhËn xÐt.KÐo th¶ chuét tõ ®iÓm ®Çu ®Õn ®iÓm cuèi cña ®êng cong. phÊn. Mét ®o¹n th¼ng ®îc t¹o ra.GV gäi häc sinh nªu c¸c bíc thùc hiÖn ®Ó vÏ ®êng cong? Gi¸o ¸n Ho¹t ®éng cña HS . gi¸o ¸n. . C¸c bíc thùc hiÖn: .2011 . . m¸y tÝnh. GV híng dÉn: . III.HS quan s¸t N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Chän mµu vÏ.HĐ1: C¸c bíc sao chÐp mµu Híng dÉn cho HS c¸c bíc sao chÐp mµu .KÝch ®óp chuét vµo .H×nh d¹ng cña c«ng cô sao chÐp mµu vµ c«ng cô t« mµu . Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV .GV: SGK.HS l¾ng nghe Ta ®· lµm quen víi c¸c c«ng cô vÏ. b¶ng. vµ kÐo nót tr¸i chuét ®Ó uèn cong ®o¹n th¼ng. trËt tù 2.2. m¸y tÝnh.3. .§a con trá chuét lªn .HS tr¶ lêi vµ HS nhËn xÐt.HS im lÆng.GV: Ghi néi dung bµi häc vµo vë. ®¸nh ®o¹n th¼ng. tíi khi võa ý thì th¶ nót chuét vµ nh¸y chuét lÇn n÷a.4.HS: SGK.HS quan s¸t vµ ghi vë .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 . . häc lªn b¶ng. nÐt vÏ.Chän công cô §êng cong trong hép công cô. m¸y chiÕu .

. T« mµu ng«i nhµ: .HS l¾ng nghe vµ ghi vë .HS quan s¸t h×nh vµ thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV . Còng cè DÆn dß: (5') .HS l¾ng nghe vµ ghi vë .KÕt qu¶ lµm viÖc.Bíc 3 : Chän c«ng cô T« mµu .HS l¾ng nghe vµ ghi vë .Nh¾c l¹i bµi häc vµ .HĐ2: * Thùc hµnh: Dïng c¸c c«ng cô sao chÐp mµu vµ t« mµu ®Ó t« mµu ng«i nhµ: Híng dÉn cho HS c¸c bíc sao chÐp mµu ®Ó t« mµu cho ng«i nhµ.Bíc 1 : Chän c«ng cô Sao chÐp mµu trong hép c«ng cô.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 biÓu tîng Paint ®Ó khëi ®éng ch¬ng tr×nh\ XuÊt hiÖn mµn h×nh chÝnh cña Paint. 3.HS lắng nghe mét sè kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ häc .Chän c«ng cô vµ ®Ó sao chÐp mµu cho ng«i nhµ thø hai Gi¸o ¸n .Bíc 4: Nh¸y chuét lªn n¬i cÇn t« mµu b»ng mµu võa sao chÐp.Nhí c¸c h×nh d¹ng cña .Bíc 2 : NhÊn chuét lªn phÇn h×nh vÏ cã mµu cÇn sao chÐp.§äc kü c¸c bíc thùc hiÖn ®èi víi lo¹i c«ng cô N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . .2011 .HS l¾ng nghe vµ ghi vë .HS l¾ng nghe vµ quan s¸t .HS ghi nhớ sinh cÇn n¾m ®îc . * C¸c bíc thùc hiÖn: .HS ghi nhớ c«ng cô võa häc . .

Bµi míi: (30') . Môc tiªu: 1.Häc sinh biÕt khëi ®éng thµnh th¹o phÇn mÒm so¹n th¶o vµ thao t¸c thµnh th¹o mét sè c¸c phÝm chøc n¨ng khi so¹n th¶o. b¶ng.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 ®· häc tríc khi thùc hµnh. . 3. m¸y chiÕu . Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ch¬ng V: em tËp so¹n th¶o bµi 1: bíc ®Çu so¹n th¶o 2. III.KiÓm tra sü sè .BiÕt nhËn diÖn giao diÖn lµm viÖc cña Word.Häc sinh lµm quen víi kh¸i niÖm so¹n th¶o v¨n b¶n (gäi t¾t lµ so¹n th¶o). KÜ n¨ng: .HS l¾ng nghe . gi¸o ¸n.N¾m ®îc nh÷ng tÝnh n¨ng u viÖt cña m¸y tÝnh trong c«ng viÖc so¹n th¶o. Th¸i ®é: . Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 23 02 n¨m 2011 thø ba.æn ®Þnh líp häc .HS: im lÆng.Trong ch¬ng nµy c¸c N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . . m¸y tÝnh.2011 . con trá so¹n th¶o vµ mét sè phÝm cã chøc n¨ng ®Æc biÖt trong so¹n th¶o còng nh c¸ch sö dông chóng.GV: SGK. 2. ngµy 15 th¸ng I.KiÓm tra s¸ch gi¸o khoa.GV giíi thiÖu bµi míi: .Gi¸o dôc cho häc sinh tÝnh kiªn tr×. m¸y tÝnh.Häc sinh cã th¸i ®é nghiªm tóc khi häc vµ lµm viÖc trªn m¸y tÝnh. phÊn. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1. . trËt tù . vë .HĐ1: . ChuÈn bÞ: . KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .HS: SGK. vë. II.Häc sinh thùc hµnh thµnh th¹o thao t¸c gâ c¸c ký tù trªn bµn phÝm. . ý thøc tù häc vµ ham muèn t×m tßi hiÓu biÕt kh¸m ph¸ m¸y tÝnh.

Vïng tr¾ng lín ë gi÷a lµ vïng so¹n th¶o. .HS: Th¶o luËn vµ tr¶ lêi: ph¶i më Word .HS: Ghi néi dung bµi häc vµo vë.HĐ2: * So¹n th¶o Híng dÉn cho HS c¸ch th¶o vµ dïng mét sè phÝm ®Æc biÖt. ®ã chÝnh lµ thao t¸c so¹n th¶o trªn m¸y tÝnh. . Néi . tiÕp) lªn biÓu tîng trªn mµn h×nh nÒn.HS: l¾ng nghe . c¸c em chÐp bµi trªn líp.HS: l¾ng nghe .HS: th¶o luËn vµ tr¶ lêi .HS quan s¸t h×nh. .. .§Ó khëi ®éng Word ta nh¸y ®óp chuét (nh¸y chuét nhanh hai lÇn liªn Gi¸o ¸n .Em cã bao giê sö dông bµn phÝm ®Ó gâ ch÷ kh«ng? NÕu cã.HS: l¾ng nghe. hiÖn trong vïng nµy. . lµm bµi tËp ë nhµ.HS: th¶o luËn vµ nªu ý kiÕn . N¨m .GV: Ghi néi dung bµi häc lªn b¶ng.. viÕt th cho b¹n.VËy më Word nh thÕ nµo? * C¸ch më (khëi ®éng) word: . ..HS: Th¶o luËn vµ tr¶ lêi .HS l¾ng nghe vµ ghi vë . B©y giê c¸c em sÏ tËp so¹n th¶o v¨n b¶n ch÷ ViÖt trªn m¸y tÝnh. ghi vë dung so¹n th¶o sÏ xuÊt vµ quan s¸t mµn h×nh. theo dâi thao t¸c cña GV Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 PhÇn mÒm so¹n th¶o Híng dÉn cho HS biÕt vÒ phÇn mÒm so¹n th¶o em sÏ häc so¹n th¶o b»ng phÇn mÒm so¹n th¶o Word.GV híng dÉn: .VËy lµm thÕ nµo ®Ó ta cã thÓ so¹n th¶o ®îc? .Word lµ phÇn mÒm so¹n th¶o ®îc dïng phæ biÕn t¹i ViÖt Nam.HS: l¾ng nghe .C¸c em ®· so¹n th¶o bao giê cha? H»ng ngµy. Nh thÕ lµ c¸c em ®· so¹n th¶o v¨n b¶n råi! . viÕt b¸o têng.2011 .

viÕt bµi kh«ng? . * C¸c phÝm sau ®©y cã vai trß ®Æc biÖt trong so¹n th¶o: . .) . ghi vë .HS: l¾ng nghe.HS: l¾ng nghe.HS: l¾ng nghe. . ghi vë .2011 N¨m . ®ã lµ con trá so¹n th¶o. ghi vë . ghi vë .Gâ c¸c ch÷ hay kÝ hiÖu tõ bµn phÝm.PhÝm Enter ®Ó xuèng dßng vµ b¾t ®Çu mét ®o¹n v¨n b¶n míi. ghi vë .NhÊn c¸c phÝm mòi tªn ®Ó di chuyÓn con trá so¹n th¶o trong v¨n b¶n: sang ph¶i (). xuèng díi ().HS: l¾ng nghe. (Khi gâ phÝm ch÷ hoÆc kÝ hiÖu t¬ng øng sÏ xuÊt hiÖn t¹i vÞ trÝ cña con trá so¹n th¶o. ghi vë .HS: l¾ng nghe.HĐ3: * Thùc hµnh .HS: l¾ng nghe.HS: th¶o luËn vµ nªu ý kiÕn . ghi vë . * Chó ý: Ta cã thÓ di chuyÓn vµ nh¸y chuét ®Ó ®Æt con trá so¹n th¶o t¹i vÞ trÝ bÊt k× Gi¸o ¸n theo dâi thao t¸c cña GV .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 * §Ó so¹n th¶o. word tù ®éng xuèng dßng khi con trá so¹n th¶o s¸t lÒ ph¶i.HS: l¾ng nghe. kh«ng cßn chç cho ch÷ míi ®îc gâ vµo.Trong mét ®o¹n v¨n b¶n.HS: thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .So¹n th¶o trªn m¸y tÝnh cã kh¸c g× so víi so¹n th¶o v¨n b¶n th«ng thêng ta vÉn lµm nh viÕt th. sang tr¸i ().Trªn vïng so¹n th¶o cã mét v¹ch ®øng nhÊp nh¸y. lªn trªn (). ghi vë .HS: l¾ng nghe. ta ph¶i lµm thÕ nµo? .

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 3. .2011 N¨m .Nh¾c l¹i bµi häc vµ .§äc tríc bµi "Ch÷ hoa".HS l¾ng nghe mét sè kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ häc sinh cÇn n¾m ®îc . Còng cè DÆn dß: (5') trong v¨n b¶n. chuÈn bÞ tèt cho tiÕt sau Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Quan s¸t thao t¸c cña häc sinh ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai .C¸ch më ch¬ng tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n. .HS ghi nhí. . thùc hiÖn .Thao t¸c khëi ®éng word: Nh¸y chuét hai lÇn liªn tiÕp nhng ph¶i nh¸y nhanh tay. . .Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh. yªu cÇu häc sinh thùc hµnh.Con trá so¹n th¶o cho ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo.HS ghi nhí .

(b) C. C.5®) (a).5®) A. (c) D. NhÊn gi÷ phÝm Shift trong khi kÐo th¶ chuét C. em thùc hiÖn theo c¸c c¸ch sau:(0.2011 N¨m kiÓm tra . NhÊn gi÷ phÝm Enter trong khi kÐo th¶ chuét §¸p ¸n: B C©u 3: Muèn xo¸ mét phÇn h×nh vÏ. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1.æn ®Þnh líp häc . (b). kh¶ n¨ng tr×nh bµy II. Nh¸y chuét vµo nót Start ë phÝa díi gãc tr¸i mµn h×nh/ Chän Programs/ Chän Accessories/ Chän Paint A.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 23 thø ba. (a) B.RÌn tÝnh cÈn thËn. D. ®Ò kiÓm tra .KiÓm tra sü sè 2. III.Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n. C. B. (c).Nh¸y ®óp chuét lªn biÓu tîng trªn mµn h×nh. ChuÈn bÞ: . B. D.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh . (b) hoÆc (c) Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .5®) A. ngµy 15 th¸ng 02 n¨m 2011 I.Häc sinh: §ñ dông cô häc tËp.Cñng cè l¹i kiÕn thøc ®· häc . §¸p ¸n: C C©u 4: Muèn më ch¬ng tr×nh Paint. em chän c«ng cô:(0. Bµi míi: §Ò bµi vµ ®¸p ¸n C©u 1: C«ng cô ®Ó vÏ ®o¹n th¼ng: (0. Môc tiªu: . NhÊn gi÷ phÝm Ctrl trong khi kÐo th¶ chuét B.5®) A. Bµi cò: . §¸p ¸n: B C©u 2: Muèn vÏ ®o¹n th¼ng n»m ngang hoÆc th¼ng ®øng em thùc hiÖn:(0. Nh¸y chuét lªn biÓu tîng trªn mµn h×nh.

Mµu vÏ §¸p ¸n: B C©u 6: Sau khi chän h×nh ®Ó xo¸. C. b.5®) A. C.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n §¸p ¸n: D C©u 5: Khi tÈy. D. a. B. PhÝm Enter B. PhÝm Delete D. §¸p ¸n: C Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .5®) A. C. c. §¸p ¸n: A C©u 9: S¾p xÕp c¸c bíc sau ®©y theo ®óng thø tù ®Ó thùc hiÖn di chuÓn h×nh vÏ:(0. Dïng c«ng cô Chän hoÆc c«ng cô Chän tù do mét vïng bao quanh phÇn h×nh ®Þnh di chuyÓn Thø tù ®óng lµ: A. §¸p ¸n: C C©u 8: C«ng cô nµo sau ®©y dïng ®Ó chän tù do tõng vïng cña h×nh vÏ:(0.5®) A. D. c ®Ó chän D. §a con trá chuét vµo vïng ®îc chän vµ kÐo th¶ chuét tíi vÞ trÝ míi (b). c. b. PhÝm Ctrl §¸p ¸n: C C©u 7: C«ng cô nµo sau ®©y dïng ®Ó chän tõng vïng cña h×nh vÏ:(0. a C. vïng bÞ tÈy cã mµu:(0.5®) (a). PhÝm Shift C. em nhÊn phÝm nµo ®Ó xo¸ h×nh:(0.5®) A. §¸p ¸n: B C©u 11: §Ó sao chÐp mét mµu cã s½n trªn h×nh vÏ lµm mµu vÏ. Mµu tr¾ng B. D. Mµu nÒn C.5®) A. a. a. b §¸p ¸n: D C©u 10: Muèn vÏ ®êng cong. C. Nh¸y chuét bªn ngoµi vïng chän ®Ó kÕt thóc (c). b. D. em chän c«ng cô:(0. . B. B.5®) A. c B.2011 N¨m B. em chän c«ng cô:(0.

.........Bíc 4: Nh¸y chuét lªn n¬i cÇn t« mµu b»ng mµu võa sao chÐp..........5®) A... nÐt vÏ 4.... Chän .Bíc 2 : NhÊn chuét lªn phÇn h×nh vÏ cã mµu cÇn sao chÐp. kÐo th¶ chuét C©u 16: Tr×nh bµy c¸c bíc sao chÐp mµu tõ mµu cã s½n:(1.....Bíc 3 : Chän c«ng cô T« mµu ......B1: Dïng c«ng cô Chän hoÆc c«ng cô chän tù do ®Ó chän vïng cÇn xo¸ ..... §¸p ¸n: C C©u 15: §iÒn vµo chç trèng c¸c côm tõ cßn thiÕu ®Ó thùc hiÖn vÏ ®o¹n th¼ng:(1.....Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 C©u 12: C«ng cô nµo sau ®©y dïng ®Ó t« mµu:(0... D... D. trong hép c«ng cô 2.............0®) 1. ®êng th¼ng 2... tÊt c¶ c¸c ph¬ng ¸n ®Òu ®óng §¸p ¸n: C C©u 14: C«ng cô nµo sau ®©y dïng ®Ó phun mµu:(0. tõ ®iÓm ®Çu ®Õn ®iÓm cuèi cña ®o¹n th¼ng §¸p ¸n: 1.....Bíc 1 : Chän c«ng cô Sao chÐp mµu trong hép c«ng cô.... .2011 N¨m .. 3.. C©u 17: Tr×nh bµy c¸c bíc ®Ó xo¸ mét vïng trªn h×nh vÏ:(1..0®) §¸p ¸n: .......... ......... Gi¸o ¸n C©u 13: Em sÏ sö dông c«ng cô sao chÐp mµu trong trêng hîp nµo:(0.... Chän c«ng cô ..... Hai bøc tranh vÏ yªu cÇu gièng nhau B...B2: Nhấn phím Delete. ë phÝa díi hép c«ng cô 4.. B....... C......0®) §¸p ¸n: .. C.. Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 ...... ........5®) A.. §¸p ¸n: B B. Tuú theo ý thÝch C..... Chän . mµu vÏ 3...5®) A..

.2011 N¨m . phÝm Caps Lock khi gâ ch÷ hoa. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . Môc tiªu: 1. ngµy 22 th¸ng 02 n¨m 2011 bµi 2: ch÷ hoa I.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 24 thø ba.Häc sinh biÕt c¸ch sö dông phÝm xãa Backspace. Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Häc sinh biÕt c¸ch sö dông phÝm Shift. phÝm Delete khi gâ sai vµ kÕt hîp víi c¸c phÝm mòi tªn ®Ó s÷a nh÷ng chç gâ sai.

ghi ®iÓm . KÜ n¨ng: . GV giíi thiÖu bµi lµm quen víi mét sè míi phÝm cã vai trß ®Æc biÖt trong so¹n th¶o b»ng phÇn mÒm so¹n th¶o Word. .HĐ1: Trao ®èi vª c¸ch * Hái häc sinh: Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Häc sinh biÕt gâ ch÷ hoa kh«ng dÊu.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n .2 c¸ch: dïng 4 phÝm mòi tªn hoÆc dïng chuét. . Bµi míi: (30') . . . . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV thøc 1.GV nhËn xÐt. Th¸i ®é: .Ghi néi dung bµi häc . 2.Häc sinh biÕt khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n word. ph¸t triÓn t duy. l¾ng nghe 2.RÌn tÝnh cÈn thËn. xuèng díi ().Yªu cÇu HS nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña h¹n? .Yªu thÝch m«n häc h¬n.PhÝm Enter ®Ó xuèng dßng vµ b¾t ®Çu mét ®o¹n v¨n b¶n míi.HS: trËt tù. . lªn trªn ().H«m nay. .Nh¾c l¹i c¸c phÝm cã vai trß ®Æc biÖt trong so¹n th¶o? Ho¹t ®éng cña HS *HSTL: .L¾ng nghe. II. Bµi cò: (5') * KiÓm tra bµi cò: .Ghi néi dung bµi häc vµo vë bµi lªn b¶ng .Häc sinh biÕt c¸ch kh«i phôc l¹i khi xãa nh»m b»ng nót lÖnh Undo hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + Z. c¸c em sÏ . III.B¹n tr¶ lêi ®ung råi ¹! . ChuÈn bÞ: .NhÊn c¸c phÝm mòi tªn ®Ó di chuyÓn con trá so¹n th¶o trong v¨n b¶n: sang ph¶i ().Cã mÊy c¸ch di chuyÓn chuét? .GV: Gi¸o ¸n. SGK.2011 N¨m . sang tr¸i (). 3. phßng m¸y.HS: ®ñ dông cô häc tËp.

ghi vë . E . . Gâ ch÷ hoa. .C¸ch viÕt hoa trªn m¸y vi tÝnh? . ta ph¶i bÊm ®ång thêi 2 phÝm: phÝm Shift + phÝm cÇn viÕt hoa. -H§2: 1.Lóc em gâ c¸c phÝm trªn bµn phÝm th× kÕt qu¶ em sÏ ®îc ch÷ g×? . .Caps Lock lµ mét ®Ìn nhá n»m ë phÝa trªn bªn ph¶i bµn phÝm.Cã.VÝ dô: §Ó cã ch÷ A. ghi vë . Mét trong nh÷ng chøc n¨ng lµ dïng ®Ó viÕt hoa. phÝm Shift cã rÊt nhiÒu chøc n¨ng. * Giíi thiÖu phÝm Shift.L¾ng nghe. ta Ên phÝm Shift víi .H§3: 2. Gâ kÝ hiÖu trªn cña phÝm * Giíi thiÖu phÝm Shift: . * Giíi thiÖu phÝm Caps Lock: .PhÝm Shift + A. ghi vë -H§3: Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . Lóc ®ã tÊt c¶ c¸c kÝ tù trªn bµn phÝm em gâ ®îc sÏ lµ ch÷ hoa. . Khi em nhÊn vµo phÝm Caps Lock trªn bµn phÝm th× ®Ìn nµy sÏ bËt. NhÊn phÝm Caps Lock l¹i mét lÇn n÷a ®Ó bá viÕt hoa. Gi¸o ¸n .§Ó viÕt hoa b»ng phÝm Shift.Cã thêng viÕt ch÷ hoa kh«ng? .Còng gièng nh phÝm Caps Lock.Thêng viÕt trong nh÷ng trêng hîp nµo? .2011 N¨m . D. danh tõ riªng. . C.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 viÕt ch÷ hoa. . B.Tªn bµi häc.L¾ng nghe.Quy t¾c viÕt hoa cña danh tõ riªng? .L¾ng nghe. .Th¶o luËn – tr¶ lêi.ViÕt hoa ch÷ ®Çu.Ch÷ thêng.

.Thùc hµnh heo bµi tËp mÉu. Lung Linh TH2. Long Lanh. ghi nhí .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Thùc hµnh: ch÷ a? . TH3. Ban Mai.HS l¾ng nghe. .Cñng cè dÆn dß: (5') . yªu cÇu häc sinh thùc hµnh. C. ghi nhí TH1: Gâ c¸c ch÷ theo mÉu sau: HOA MAI. D E ta viÕt nh thÕ nµo? * Chó ý: Mçi lÇn sö dông phÝm Shift ta chØ viÕt ®îc duy nhÊt mét kÝ tù hoa mµ th«i.Häc sinh thùc hµnh.Chó ý: Thao t¸c viÕt hoa. 3. DAM SEN TRONG DAM GI DEP BANG SEN LA XANH BONG TRANG LAI CHEN NHI VANG NHI VANG BONG TRANG LA XANH GAN BUN MA CHANG HOI TANH MUI BUN. LONG LANH. . . XANH LAM. kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai. RUNG RINH.Con trá so¹n th¶o cho ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo. BAN MAI.2011 N¨m .. Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Tãm t¾t l¹i bµi. Hoa Sen.Quan s¸t thao t¸c cña häc sinh ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai.HS l¾ng nghe.HS l¾ng nghe. Rung Rinh. HOA SEN Hoa Mai.§Ó cã ch÷ B. ghi nhí . Híng dÉn thùc hµnh: . Gi¸o ¸n . Xanh Lam. VUI SAO KHI CHOM VAO HE XON XAO TIENG SE TIENG VE BAO MUA RON RANG LA MOT CON MUA TREN DONG BONG LUA CUNG VUA UON CAU.Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh. .

II.Häc sinh biÕt c¸ch kh«i phôc l¹i khi xãa nh»m b»ng nót lÖnh Undo hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + Z.Häc sinh biÕt c¸ch sö dông phÝm Shift.Häc sinh biÕt khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n word.Häc sinh biÕt gâ ch÷ hoa kh«ng dÊu. . Môc tiªu: 1.Häc sinh biÕt c¸ch sö dông phÝm xãa Backspace. . phÝm Delete khi gâ sai vµ kÕt hîp víi c¸c phÝm mòi tªn ®Ó s÷a nh÷ng chç gâ sai. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . . ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .2011 N¨m .RÌn tÝnh cÈn thËn. 2. ph¸t triÓn t duy. Th¸i ®é: . . phÝm Caps Lock khi gâ ch÷ hoa. KÜ n¨ng: .Yªu thÝch m«n häc h¬n. 3.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 25 thø ba ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 2011 bµi 2: ch÷ hoa I.

HS: l¾ng nghe . Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV . . SGK.ThÕ th× khi gâ .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 .GV?: Nh¾c l¹i c¸c phÝm cã vai trß ®Æc biÖt ®Ó viÕt hoa? . Lóc ®ã tÊt c¶ c¸c kÝ tù trªn bµn .DÊu chÊm phÈy (.HS nhËn xÐt: B¹n tr¶ lêi ®óng råi ¹! . Bµi míi: (30') . chÊm. + Khi em nhÊn vµo phÝm Caps Lock trªn bµn phÝm th× ®Ìn nµy . c¸c em sÏ tiÕp tôc lµm quen víi mét sè phÝm cã vai trß ®Æc biÖt trong so¹n th¶o b»ng phÇn mÒm so¹n th¶o Word. Gi¸o ¸n Ho¹t ®éng cña HS 2.H§1: 2.Gäi HS nhËn xÐt sÏ bËt.HS: ®ñ dông cô häc tËp. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1.DÊu nh¸y ®¬n (‘). * GV giíi thiÖu bµi míi . III. Gâ kÝ hiÖu trªn cña bµn phÝm -HSTL: Hai phÝm cã vai trß quan träng ®Ó viÕt hoa lµ: Shift vµ Caps Lock + §Ó viÕt hoa b»ng phÝm Shift. . . Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . phÝm dÊu hai chÊm.Kh«ng ®îc.2011 N¨m . phßng m¸y. dÊu nh¸y kÐp" tõ bµn phÝm.).GV: Gi¸o ¸n. .Gâ phÝm "hai . * Yªu cÇu häc sinh: .L¾ng nghe.H«m nay. ta ph¶i bÊm ®ång thêi 2 phÝm: phÝm Shift + phÝm cÇn viÕt hoa.NhËn xÐt – ghi phÝm em gâ ®îc sÏ lµ ®iÓm ch÷ hoa.

ta sÏ ®îc dÊu “+”.Nh¾c l¹i kÕt qu¶.Th¶o luËn – tr¶ lêi. ghi vë .HS: l¾ng nghe.NhÊn gi÷ phÝm Shift. VÝ dô: .2011 N¨m . ta sÏ ®îc dÊu g×? .T×m 2 phÝm vµ nªu vÞ trÝ cña 2 phÝm ®ã trªn bµn phÝm.Khi ta ®ang so¹n th¶o v¨n b¶n. ghi vë Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Ph¶i söa l¹i.DÊu “+” Shift.VËy ph¶i söa b»ng c¸ch nµo? .ThÕ th× khi gâ phÝm dÊu nh¸y kÐp. bçng dng cã mét hoÆc nhiÒu chç sai lçi chÝnh t¶ th× ta ph¶i lµm sao? .HS: l¾ng nghe.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 ta sÏ ®îc dÊu g×? . NÕu ta gâ b×nh thêng th× kÝ tù phÝa díi sÏ ®îc hiÓn thÞ trªn mµ th«i. .VËy lµm thÕ nµo ®Ó ta gâ ®îc c¸c phÝm ®ã. * GV: Híng dÉn cho HS c¸ch söa lçi gâ sai .C« sÏ giíi thiÖu cho c¸c em 2 phÝm cã chøc n¨ng söa ®ã lµ .DÊu “=” . . . NÕu ta kÕt hîp phÝm Shift víi phÝm cã 2 kÝ tù th× kÝ tù phÝa trªn sÏ ®îc hiÓn thÞ trªn mµn h×nh. ta sÏ ®îc dÊu “=”. . gâ phÝm trªn bµn phÝm. gâ phÝm trªn bµn phÝm.Kh«ng gi÷ phÝm . Söa lçi gâ sai Gi¸o ¸n . Trªn bµn phÝm cã nhiÒu phÝm cã 2 kÝ tù. .H§2: 3.

Yªu cÇu häc sinh t×m 2 phÝm ®ã trªn bµn phÝm.H§3: Thùc hµnh . * VÝ dô: Cã tõ “Ban mai” nhng gâ nh»m thµnh “Bon mai”.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 phÝm Backspace vµ phÝm Delete. + PhÝm Backspace dïng ®Ó xãa ch÷ bªn tr¸i con trá so¹n th¶o. yªu cÇu häc sinh thùc hµnh. theo sù híng dÉn cña GV Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .NÕu con trá so¹n th¶o n»m tríc ch÷ “n” th× khi nhÊn phÝm Delete kÝ tù nµo sÏ mÊt ? * Chó ý: NÕu xãa nh»m mét ch÷.Ch÷ “n” . h·y nh¸y chuét vµo nót lÖnh Undo hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + Z. ch÷ bÞ xãa sÏ hiÖn l¹i trªn mµn h×nh. ghi vë . .NÕu con trá so¹n th¶o n»m tríc ch÷ “n” th× khi nhÊn phÝm Backspace kÝ tù nµo sÏ mÊt ? .HS: l¾ng nghe. + PhÝm Delete dïng ®Ó xãa ch÷ bªn ph¶i con trá so¹n th¶o.Quan s¸t thao t¸c Gi¸o ¸n .Ch÷ “o” . Ta söa nh sau: .Häc sinh thùc hµnh.Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh.2011 N¨m . * Híng dÉn thùc hµnh: .

HS: l¾ng nghe.2011 N¨m .Chó ý: Thao t¸c (5') viÕt hoa. 3. ghi nhí .HS: l¾ng nghe.HS: l¾ng nghe. ghi nhí .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 cña häc sinh ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai.dÆn . dß: .Tãm t¾t l¹i bµi. Gi¸o ¸n . .Con trá so¹n th¶o cho ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo.Cñng cè . ghi nhí Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .

3.L¾ng nghe N¨m . . .BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n.L¾ng nghe. Môc tiªu: 1. § I. ©. Bµi míi: (30') * Giíi thiÖu bµi míi: . phßng m¸y. 2.HS: ®ñ dông cô häc tËp. .ghi ®iÓm 2. . KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .GV: NhËn xÐt .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 25 thø ba ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 2011 bµi 3: Gâ C¸C CH÷ ¡. .Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey. ¢. . SGK.Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay. KÜ n¨ng: .2011 Ho¹t ®éng cña HS .GV: Gi¸o ¸n. ¥. «. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV thøc 1. ®. ¬. ¦. t¹o høng thó cho m«n häc. II. III.GV?: C¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n Word? . .Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c tõ cã mang dÊu: ¨. ChuÈn bÞ: . Th¸i ®é: . ª.GV?: §Ó so¹n th¶o v¨n b¶n em dïng phÇn mÒm g×? . £.Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ. .GV: Gäi HS kh¸c nhËn xÐt . ¤.Nh¾p 2 lÇn chuét lªn biÒu tîng cña Word trªn mµn h×nh. Bµi cò: (5') .Ta ®· biÕt ®îc mét sè Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .B¹n tr¶ lêi ®óng råi ¹! .Lµ phÇn mÒm Word.Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt.

. «. Nhê cã phÇn mÒm ®ã ta cã thÓ gâ ®ù¬c ch÷ ViÖt b»ng c¸ch gâ mét phÝm kÝ tù vµ mét phÝm sè. Gâ kiÓu Telex . .Häc sinh quan s¸t bµn phÝm sau ®ã b¶o 2 häc sinh t×m trªn bµn phÝm c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nh ©. ¬.H§1: 1. ©. ª.L¾ng nghe. ® Gi¸o ¸n . kÕt qu¶ nh÷ng tõ ®· liÖt kª tríc ®ã.¨. H«m nay. ¬. ® .Muèn gâ c¸c ch÷ thêng ¨. ghi vë Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Ghi vë. .. * KÕt luËn: Bµn phÝm m¸y tÝnh ®îc chuÈn hãa vµ chÕ t¹o kh«ng ph¶i cho môc ®Ých gâ ch÷ ViÖt v× kh«ng cã ®ñ phÝm cho c¸c nguyªn ©m tiÕng ViÖt vµ c¸c dÊu thanh. ©. a) Gâ c¸c ch÷ thêng ¨. «. .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 phÝm ®Æc biÖt trªn bµn phÝm råi. V× vËy muèn gâ ®îc ch÷ ViÖt cÇn cã phÇn mÒm hç trî. * Yªu cÇu häc sinh: . ©.Häc sinh kh«ng t×m thÊy.L¾ng nghe. «. ghi vë nh÷ng tõ liÖt kª.tr¶ lêi.Th¶o luËn .2011 N¨m . . . ghi vë . ª. .Gäi HS lªn b¶ng liÖt kª c¸c tõ kh«ng thÓ gâ tõ bµn phÝm. . . c« sÏ híng dÉn c¸c em c¸ch gâ c¸c ch÷ cã mang dÊu cha cã dÊu thanh.TiÕp tôc t×m hiÓu vµ liÖt kª c¸c ch÷ kh¸c cña tiÕng ViÖt kh«ng thÓ gâ ®îc tõ bµn phÝm. ¬. ª. ® .

¢. ¦.3 HS lªn b¶ng. em gâ nh sau: ddeem trawng . ¢.. § .Gäi häc sinh lªn b¶ng viÕt b) Gâ c¸c ch÷ hoa ¡.VD: §Ó gâ hai tõ M¦A XU¢N. ¤.VÝ dô: §Ó gâ hai ch÷: ®ªm tr¨ng. . ghi vë.Gäi HS lªn b¶ng gâ c¸c tõ ë BT2 trang 82 SGK: TRUNG THU. ¥. ¥.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 em gâ theo quy t¾c ë b¶ng sau: §Ó cã ch÷ Em gâ ¨ aw © aa ª ee « oo ¬ ow uw ® dd . £. . TH¡NG LONG.Gäi HS lªn b¶ng viÕt c¸c tõ sau: x«n xao. £. em gâ nh sau: MUWA XUAAN .Muèn gâ c¸c ch÷ hoa ¡.H§2: Thùc hµnh . ¦. C¤ TI£N. ¢U C¥ Gi¸o ¸n .L¾ng nghe. M¦AXU ¢N. lªn n¬ng.2011 .C¸c HS con l¹i viÕt vµo vë.HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV . § em gâ theo quy t¾c ë b¶ng sau: §Ó cã ch÷ Em gâ ¡ AW ¢ AA £ EE ¤ OO ¥ OW ¦ UW § DD .. N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Xem – ghi vÝ dô. ¤. L£N N¦¥NG.Xem VD . . c¸c häc sinh cßn l¹i th× viÕt vµo vë . .

.L¾ng nghe.Nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ HS cÇn n¾m ®îc . KÜ n¨ng: . ghi nhí . 2. ¬.Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt. ® theo kiÓu gâ Telex em thùc hiÖn thÕ nµo? Ho¹t ®éng cña HS §Ó cã ch÷ ¨ © ª « Em gâ aw aa ee oo N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . ¤.DÆn dß HS vÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp Gi¸o ¸n 3. phßng m¸y. ®. ¬. 3. ¢. Cñng dÆn dß: .GV: Gi¸o ¸n. . II.Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay.HS: ®ñ dông cô häc tËp. SGK.Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ.Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey.Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c tõ cã mang dÊu: ¨. ©. § I.2011 . ChuÈn bÞ: . £. III.Quan s¸t HS ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai cè. thùc hiÖn LíP 3 TUÇN 26 thø ba ngµy 08 th¸ng 3 n¨m 2011 bµi 3: Gâ C¸C CH÷ ¡. ¦. ª. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV thøc 1.Chó ý thao t¸c viÕt hoa . t¹o høng thó cho m«n häc. ©.L¾ng nghe.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 . . KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .GV?: §Ó gâ c¸c ch÷ ¨. «. .BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n. . Môc tiªu: 1.. Th¸i ®é: . ª. «.L¾ng nghe. Bµi cò: (5') . . ¥. .

2011 . ©. .Muèn gâ c¸c ch÷ hoa ¡. . «. ® . § . Bµi míi: (30') a) Gâ c¸c ch÷ thêng 2. ª. ® em gâ theo quy t¾c ë b¶ng sau: §Ó cã ch÷ Em gâ ¨ a8 © a6 ª e6 « o6 ¬ o7 u7 ® d9 .ghi ®iÓm 2. £. ¥. .3 HS lªn b¶ng.Xem – ghi vÝ dô. ¢. ¥. ª.B¹n tr¶ lêi ®óng råi ¹! xÐt . ¬.. £.L¾ng nghe..Muèn gâ c¸c ch÷ th. ghi vë êng ¨. . § em gâ theo quy t¾c ë b¶ng sau: §Ó cã ch÷ Em gâ ¡ a8 ¢ a6 Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .. . ¤.Gäi HS lªn b¶ng viÕt c¸c tõ sau: x«n xao.Gäi häc sinh lªn b¶ng viÕt b) Gâ c¸c ch÷ hoa ¡.L¾ng nghe.L¾ng nghe. Gâ kiÓu Vni ¨. c¸c häc sinh cßn l¹i th× viÕt vµo vë . ghi vë N¨m . ¤. lªn n¬ng. «. ¢. ©. ¦.GV: NhËn xÐt . ¦. .GV: Gäi HS kh¸c nhËn . ¬. em gâ nh sau: d9e6m tra6ng .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 ¬ ® Gi¸o ¸n ow uw dd .VÝ dô: §Ó gâ hai ch÷: ®ªm tr¨ng.

L¾ng nghe.VD: §Ó gâ hai tõ M¦A XU¢N. DÊU NÆNG N¨m . L£N N¦¥NG.H§2: Thùc hµnh . KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .. .. ghi nhí 3. ¢U C¥ .HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV . .Xem – ghi vÝ dô. Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .DÆn dß HS vÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp Gi¸o ¸n . Cñng dÆn dß: . thùc hiÖn LíP 3 TUÇN 26 thø ba ngµy 08 th¸ng 3 n¨m 2011 I. lªn n¬ng.Gäi HS lªn b¶ng gâ c¸c tõ ë BT2 trang 82 SGK: TRUNG THU.L¾ng nghe.L¾ng nghe. TH¡NG LONG.Gäi HS lªn b¶ng viÕt c¸c tõ sau: x«n xao.Gäi häc sinh lªn b¶ng viÕt .C¸c HS con l¹i viÕt vµo vë. C¤ TI£N. em gâ nh sau: MU7A XUA6N .3 HS lªn b¶ng.Nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ HS cÇn n¾m ®îc . Môc tiªu: 1. . . c¸c häc sinh cßn l¹i th× viÕt vµo vë .Chó ý thao t¸c viÕt hoa .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 £ e6 ¤ o6 ¥ o7 ¦ u7 § d9 . DÊU S¾C. M¦AXU ¢N.Quan s¸t HS ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai cè. ..Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt.2011 BµI 4: DÊU HUYÒN.

còng ph¶i dïng phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt. l¾ng nghe . ª.Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c tõ cã mang dÊu thanh: dÊu huyÒn.2011 Em gâ a8 a6 e6 o6 o7 u7 d9 .GV: Gi¸o ¸n. vµ ch÷ cã dÊu ® ®· häc ë nh÷ng tiÕt tríc.HS: ®ñ dông cô häc tËp.Kh«ng t×m thÊy N¨m . t¹o høng thó cho m«n häc. «. ©.L¾ng nghe. ta vÉn cßn c¸c tõ cã mang dÊu nh: céng.BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n. dÊu nÆng 2.. dÊu s¾c. . Bµi cò: (5') .Ngoµi c¸c ch÷ c¸i -H§1: ®Æc trng cña tiÕng 1. ¬. KÜ n¨ng: ..Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ. c¸. Bµi míi: (30') . phßng m¸y. ChuÈn bÞ: . Quy t¾c gâ ViÖt lµ ¨.GV: NhËn xÐt . H«m nay.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n . ® theo kiÓu gâ Vni em thùc hiÖn thÕ nµo? Ho¹t ®éng cña HS §Ó cã ch÷ ¨ © ª « ¬ ® . hoµ.B¹n tr¶ lêi ®óng råi ¹! .Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey. .ghi ®iÓm 2. . III..Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay. «. ¬.GV?: §Ó gâ c¸c ch÷ ¨. ©. SGK. 3.GV: Gäi HS kh¸c nhËn xÐt . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV thøc 1. .TrËt tù. II. ª. . c« sÏ híng dÉn c¸c em c¸ch gâ c¸c ch÷ cã mang thanh Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . Th¸i ®é: .

Gâ kiÓu Vni . . thanh s¾c.Gâ kiÓu Telex .Gäi häc sinh liÖt kª vµi tõ kh¸c cña tiÕng ViÖt cã mang thanh huyÒn. dÊu nÆng. gâ dÊu sau" §Ó cã Em gâ S¾c (/) s HuyÒn f (\) NÆng j (.HS: liÖt kª theo yªu cÇu .L¾ng nghe. dÊu nÆng. thanh s¾c.§Ó gâ mét tõ cã dÊu thanh.Quan s¸t VD . ghi vë -H§2: 2.H§3: 3.2011 N¨m . em thùc hiÖn theo quy t¾c "gâ ch÷ tríc. .Häc sinh quan s¸t bµn phÝm sau ®ã b¶o 2 häc sinh t×m trªn bµn phÝm c¸c ch÷ cã mang thanh huyÒn. dÊu nÆng.L¾ng nghe.Quan s¸t VD Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . * Yªu cÇu häc sinh: . ghi vë .) VD: §Ó cã Häc bµi Lµn giã m¸t VÇng tr¨ng §Ó cã S¾c (/) HuyÒn (\) NÆng (.) VD: §Ó cã Häc bµi Em gâ Hocj baif Lanf gios mats Vaangf trawng Em gâ 1 2 5 Em gâ Hoc5 Gi¸o ¸n . ghi vë .L¾ng nghe. thanh s¾c.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 huyÒn.

L¾ng nghe. viÕt ch÷ cã dÊu . ghi nhí hoa.KiÓm tra sü sè 2.DÆn dß HS vÒ nhµ . ChuÈn bÞ: . .RÌn tÝnh cÈn thËn.Quan s¸t HS ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai Gi¸o ¸n .Gäi HS lªn b¶ng gâ c¸c tõ ë BT1 trang 84 SGK .5®) Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Cñng cè l¹i kiÕn thøc ®· häc . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Môc tiªu: .Häc sinh: §ñ dông cô häc tËp.HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV .2011 N¨m kiÓm tra . ®Ò kiÓm tra . Bµi míi: §Ò bµi vµ ®¸p ¸n C©u 1: BiÓu tîng cña ch¬ng tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n Microsoft Office Word lµ: (0..Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 bai2 Lan2 Lµn giã gio1 m¸t mat1 VÇng Va6ng tr¨ng tra8ng . Bµi cò: .Chó ý thao t¸c viÕt . cè.H§4: Thùc hµnh 3.Nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc .æn ®Þnh líp häc .L¾ng nghe.C¸c HS con l¹i viÕt vµo vë.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh .Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n.L¾ng nghe. thùc häc bµi vµ lµm bµi tËp hiÖn LíP 3 TUÇN 27 3 n¨m 2011 thø ba ngµy 15 th¸ng I.L¾ng nghe. Còng dÆn dß: . ghi nhí träng t©m cña bµi mµ HS cÇn n¾m ®îc . III. kh¶ n¨ng tr×nh bµy II.

em cÇn nhÊn gi÷ phÝm vµo vµ gâ mét ch÷ sÏ ®îc ch÷ hoa t¬ng øng? (0. Ctrl C. (A) vµ (B) ®Òu ®óng D. §¸p ¸n: A C©u 2: §Ó khëi ®éng phÇn mÒm Word cã thÓ: (0. Vµo Start sau ®ã vµo Program sau ®ã vµo biÓu tîng §¸p ¸n: C C©u 3: §Ó di chuyÓn con trá so¹n th¶o chónh ta cã thÓ: (0. Gi¸o ¸n trªn mµn h×nh nÒn B. Caps B.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 A. Ctrl C. Caps Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . Enter D. Enter D. tÊt c¶ c¸c ch÷ ®îc gâ ®Òu lµ ch÷ hoa: (0.5®) A. Caps B. Ctrl C.5®) A. D. Shift Lock §¸p ¸n: D C©u 6: Khi ®Ìn Caps Lock t¾t. C. (A) vµ (B) ®Òu sai D.5®) A. Enter D. Backspace (0. Dïng chuét C. (A) vµ (B) ®Òu sai B. Nh¸y ®óp chuét lªn biÓu tîng C. Shift Lock §¸p ¸n: A C©u 7: §iÒn c¸c côm tõ sau vµo ®óng vÞ trÝ: Delete.5®) B. Shift Lock §¸p ¸n: A C©u 5: Khi ®Ìn nµo s¸ng. (A) vµ (B) ®Òu ®óng §¸p ¸n: D C©u 4: §Ó gâ ký hiÖu trªn em cÇn nhÊn gi÷ phÝm nµo? (0.5®) A.2011 N¨m .5®) A. Dïng c¸c phÝm mòi tªn B.

5®) A. ®Ó viÕt kÝ tù * em cÇn thao t¸c: (0. ®Ó viÕt sè 8 em cÇn thao t¸c: A. Gâ phÝm 8 C.5®) A.5®) A. Gâ dÊu tríc. Shift vµ 8* c¸ch trªn §¸p ¸n: A C©u 13: Thao t¸c nµo nhanh nhÊt ®Ó viÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu tõ? (0. C¶ 2 B. gâ dÊu sau B. ®Ó viÕt ch÷ A em cÇn thao t¸c: (0. C¶ 2 Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . gâ ch÷ sau §¸p ¸n: A C©u 9: Khi phÝm Caps Lock t¾t. ®Ó viÕt ch÷ A em cÇn thao t¸c: (0.5®) A. Gâ ch÷ tríc. C¶ 2 B. Gâ phÝm 8 C. Shift vµ A c¸ch trªn §¸p ¸n: A C©u 10: Khi phÝm Caps Lock bËt. NhÊn phÝm Caps Lock ®Ó bËt ®Ìn Caps Lockråi gâ ch÷ c¸i ®Çu. C¶ 2 B. Shift vµ 8* c¸ch trªn §¸p ¸n: B C©u 12: Khi phÝm Caps Lock t¾t. B. Gâ ch÷ A C.5®) A.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n PhÝm Backspace ®îc sö dông ®Ó xo¸ ch÷ bªn tr¸i con trá so¹n th¶o PhÝm Delete ®îc sö dông ®Ó xo¸ ch÷ bªn ph¶i con trá so¹n th¶o §¸p ¸n: C C©u 8: Quy t¾c gâ ch÷ cã dÊu thanh trong tiÕng ViÖt lµ: (0. Shift vµ A c¸ch trªn §¸p ¸n: B C©u 11: Khi phÝm Caps Lock t¾t. sau ®ã t¾t ®Ìn Caps Lock råi gâ c¸c ch÷ c¸i tiÕp theo. Gâ ch÷ A C.2011 N¨m . Lµm l¹i nh vËy víi c¸c ch÷ kh¸c.

Shift D. Lµm l¹i nh vËy víi c¸c ch÷ kh¸c. Con trá so¹n th¶o (1®) 1. sau ®ã th¶ phÝm Shift ®Ó gâ c¸c ch÷ c¸i tiÕp theo. ®Ó gâ c¸c ch÷ vµ c¸c dÊu thanh sau em gâ: (1®) §¸p ¸n: Em gâ aw aa ee oo ow uw ® dd dÊu huyÒn f dÊu s¾c s dÊu nÆng j C©u 17: ViÕt c¸c ch÷ cÇn gâ cña c¸c c©u sau theo kiÓu gâ Telex: (1®) §¸p ¸n: H¬ng rõng th¬m ®åi v¾ng Huwowng ruwngf thowm ddooif vawngs Níc suèi trong thÇm th× Cä xoÌ « che n¾ng D©m m¸t ®êng em ®i Nuwowcs suoois trong thaamf thif Coj xoef oo che nawngs Dam mats dduwowngf em ddi §Ó cã ¨ © ª « ¬ C©u 15: Chän côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng: PhÝm Enter. em nhÊn nót lÖnh nµo sau ®©y? (0. nhÊn gi÷ phÝm Shift råi gâ ch÷ c¸i ®Çu. Undo B. T¾t ®Ìn Capps Lock. PhÝm Enter xuèng dßng vµ b¾t ®Çu mét dßng míi Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . Ên phÝm c¸ch ®Ó. Ctrl §¸p ¸n: A C©u 16: Theo kiÓu gâ Telex.2011 N¨m . §¸p ¸n: B C©u 14: §Ó kh«i phôc l¹i mét ch÷ bÞ xo¸ nhÇm. Con trá so¹n th¶o lµ v¹ch ®øng nhÊp nh¸y trong vïng so¹n th¶o 1. Vïng so¹n th¶o.5®) A.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n B. Enter C.

C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . 3. .Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt. phßng m¸y.BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n. 2.HS: ®ñ dông cô häc tËp. dÊu ng·. Môc tiªu: 1. KÜ n¨ng: .2011 N¨m . dÊu ng· I. . 3.Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay.Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey. III. . Ên phÝm c¸ch ®Ó c¸ch hai kÝ tù Gi¸o ¸n Vïng so¹n th¶o lµ vïng tr¾ng lín trong mµn h×nh cña Word LíP 3 TUÇN 28 thø ba ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 2011 BµI 5: dÊu hái. ChuÈn bÞ: .GV: Gi¸o ¸n. II. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ. t¹o høng thó cho m«n häc. SGK.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 2. Th¸i ®é: .Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c tõ cã dÊu hái. .

§Ó so¹n th¶o v¨n b¶n cò: em dïng phÇn mÒm . ¬. 2. . nÆng ®· häc ë nh÷ng tiÕt tríc. ghi ®iÓm .Ngoµi c¸c ch÷ c¸i ®Æc trng cña tiÕng ViÖt lµ ¨.Theo kiÓu gâ Telex. Bµi míi: GV gíi thiÖu bµi .L¾ng nghe. © aa .2011 N¨m . ta vÉn cßn c¸c tõ cã mang dÊu nh: x·.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 1. ® vµ dÊu s¾c. Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . «. .C¸ch khëi ®éng phÇn §Ó cã Em gâ mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n ¨ aw Word. g×? .Nh¾p 2 lÇn chuét lªn .NhËn xÐt.ViÕt c¸c ch÷ cÇn gâ cña 2 c©u th¬ sau theo kiÓu gâ Telex: H¬ng rõng th¬m ®åi v¾ng Níc suèi trong thÇm th× Huwowng ruwngf thowm ddooif vawngs Nuwowcs suoois trong thaamf thif .Gäi HS kh¸c nhËn xÐt míi . . ©. huyÒn. KiÓm tra bµi .Lµ phÇn mÒm Word.NhËn xÐt. ª ee ®Ó gâ c¸c ch÷ vµ c¸c « oo dÊu thanh sau em gâ? ¬ ow uw ® dd dÊu f huyÒn dÊu s¾c s dÊu j nÆng biÒu tîng cña Word trªn mµn h×nh.Häc sinh kh«ng t×m thÊy. ª.

Th¶o luËn .Ghi vë.Ghi vë . gâ dÊu sau" cã nghÜa lµ: gâ hÕt c¸c ch÷ trong tõ vµ gâ dÊu ë cuèi mçi tõ. §Ó cã Em gâ dÊu -H§3: Hái r 3. ghi vë nh÷ng tõ liÖt kª.3 häc sinh lªn b¶ng. dÊu -H§2: ng·: 2. Nh¾c l¹i quy phÝm c¸c ch÷ cã mang t¾c gâ ch÷ cã dÊu hái vµ dÊu ng·.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 chñ.Xem . Gâ kiÓu Muèn gâ c¸c ch÷ cã Telex mang dÊu hái..Gäi häc sinh liÖt kª vµi tõ kh¸c cña tiÕng ViÖt cã dÊu hái. * Gâ dÊu hái.Ghi vë . dÊu .viÕt vµo vë. ..Ghi vë. Tha8ng3 tha8n1 Anh dung4 N¨m .Xem . . H«m nay. .Thùc hµnh .. dÊu ng· em gâ theo quy t¾c sau: "Gâ ch÷ tríc.Häc sinh quan s¸t bµn phÝm sau ®ã b¶o 2 häc -H§1: sinh t×m trªn bµn 1.2011 Em gâ Quar vair Dungx camr Thoor caamr Em gâ 3 Gi¸o ¸n . .ghi vÝ dô.tr¶ lêi.ghi vÝ dô. Gâ kiÓu Vni Ng· x VD: §Ó cã Qu¶ v¶i Dòng c¶m Thæ cÈm §Ó cã dÊu Hái Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . c« sÏ híng dÉn c¸c em c¸ch gâ c¸c ch÷ cã mang dÊu hái vµ dÊu ng·. còng ph¶i dïng phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt. dÊu ng·. . * Yªu cÇu häc sinh: . c¸c häc sinh cßn l¹i th× viÕt vµo vë .

Con trá so¹n th¶o cho .L¾ng nghe dÊu ng· .CÇu thñ .Thùc hµnh theo sù ca6m3 . thùc hiÖn ..D· ngo¹i .Th¼ng th¾n .Nh¾c l¹i c¸ch gâ hái.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Ng· 4 Gi¸o ¸n 3.chØnh s÷a c¸c thao t¸c cßn sai cho HS .§Ñp ®Ï .L¾ng nghe ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo . . * Gäi häc sinh lªn b¶ng viÕt c¸c tõ sau theo 2 kiÓu gâ: .Tuæi trÎ .Anh dòng .Theo dâi.Trß ch¬i .2011 N¨m .Söa ch÷a .Gi¶i thëng .ChuÈn bÞ bµi cho tiÕt sau Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Gäi häc sinh lªn b¶ng híng dÉn cña GV viÕt kÕt qu¶ nh÷ng tõ ®· liÖt kª tríc ®ã.NgÉm nghÜ .Ghi nhí. Cñng dÆn dß: cè Giai3 thu7o7ng3 Nga6m4 nghi4 Tuo6i3 tre3 VD: Ca6u2 thu3 §Ó cã Em gâ Qu¶ v¶i Qua3 vai3 Tro2 cho7i Su7a3 chu7a4 Dòng Dung4 D9ep5 d9e4 c¶m cam3 Da4 ngoai5 Tho63 Thæ cÈm .

HS tr¶ lêi: bµi cò: ®Ó gâ c¸c ch÷ vµ c¸c dÊu thanh sau em gâ? Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . . 2. . KiÓm tra .Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey. .2011 N¨m .Gâ v¨n b¶n ®¬n gi¶n vµ biÕt c¸ch söa v¨n b¶n víi c¸c phÝm xo¸. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS thøc 1. . 3.Theo kiÓu gâ Telex.Häc sinh biÕt c¸ch gâ tÊt c¶ c¸c tõ cã mang dÊu vµ nh÷ng kÝ hiÖu ®Æc biÖt. SGK. Th¸i ®é: .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 29 thø ba ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2011 BµI 6: luyÖn gâ I. KÜ n¨ng: . .HS: ®ñ dông cô häc tËp.GV: Gi¸o ¸n.Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ. ChuÈn bÞ: . phßng m¸y.Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt. III. Môc tiªu: 1. II. . t¹o høng thó cho m«n häc. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n.Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay.

. .Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n §Ó cã ¨ © ª « ¬ ® dÊu huyÒn dÊu s¾c dÊu 2. Tuú tõng ®èi tîng häc sinh mµ gi¸o viªn cho thùc hµnh c¸c mÉu kh¸c nhau. h«m nay GV lµm mÉu trªn chóng ta sÏ luyÖn gâ l¹i m¸y cho HS tÊt c¶ nh÷ng g× mµ ta quan s¸t ®· häc ®îc. yªu cÇu häc sinh thùc hµnh.H§2: hµnh Híng dÉn thùc . híng dÉn chi Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . .Cho häc sinh thùc hµnh hµnh.Gi¸o viªn lµm mÉu sau ®ã cho häc sinh thùc .H§1: h×nh häc tËp.GV thêng xuyªn quan s¸t nh¾c nhë. Bµi míi: .§Ó kiÓm tra t×nh .2011 nÆng dÊu hái dÊu ng· Em gâ aw aa ee oo ow uw dd f s j r x N¨m . gi¶i ®¸p kÞp thêi c¸c th¾c m¾c cña häc sinh ®Æc biÖt víi häc sinh yÕu cÇn theo s¸t.

mÆt g¬ng T©y Hå. Nhí ¤ng Cô m¾t s¸ng ngêi Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .NhËn xÐt u. M×nh vÒ víi B¸c ®êng xu«i Tha giïm ViÖt B¾c kh«ng ngu«i nhí Ngêi. 3. níc biÕc nh tranh ho¹ ®å. Gi¸o ¸n . nhîc ®iÓm. Còng DÆn dß: cè. Giã ®a cµnh tróc la ®µ TiÕng chu«ng TrÊn Vò. TH1: Gâ theo mÉu sau: §ång §¨ng cã phè Kú Lõa Cã nµng T« ThÞ.Con trá so¹n th¶o cho ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo. l¾ng nghe .Thùc hµnh theo sù híng dÉn cña GV .L¾ng nghe.Xem kÜ l¹i c¸c bµi ®· häc .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 tiÕt. cã chïa Tam Thanh.TrËt tù. .2011 N¨m .Quan s¸t thao t¸c cña GV . canh gµ Thä X¬ng MÞt mï khãi to¶ ngµn s¬ng NhÞp chµy Yªn Th¸i. §êng v« xø NghÖ quanh quanh Non xanh.

Hßn bi thøc ®îi lim dim ch©n têng.. Tè H÷u TH2: Gâ bµi th¬ sau: HAI BµN TAY EM (TrÝch) Hai bµn tay em Hai bµn tay em Nh hoa ®Çu cµnh Hoa hång hång nô C¸nh trßn ngãn xinh. §ªm em n»m ngñ Hai hoa ngñ cïng Hoa th× bªn m¸ Hoa Êp c¹nh lßng... §µn gµ ngoan chí ra vên. Giê em ngåi häc Bµn tay siªng n¨ng Në hoa trªn giÊy Tõng hµng gi¨ng gi¨ng. tói v¶i ®Ñp t¬i l¹ thêng Nhí Ngêi nh÷ng s¸ng tinh s¬ng Ung dung yªn ngùa trªn ®êng suèi reo.. rõng nói tr«ng theo bãng ngêi. Tay em ®¸nh r¨ng R¨ng tr¾ng hoa nhµi Tay em ch¶i tãc TH3: Gâ bµi th¬ sau: Gi¸o ¸n Tãc ngêi ¸nh mai. Chæi ngoan mau quÐt s¹ch thÒm. tr¸n ít må h«i.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 ¸o n©u. bu«ng mµn cho em. MÑ vÒ. Nhí ch©n ngêi bíc lªn ®Ìo Ngêi ®i. Cã khi mét m×nh Nh×n tay thñ thØ Em yªu em quý Hai bµn tay em. Luèng rau tay mÑ míi ¬m ®Çu håi. Nh×n hai c¸i ngñ chung lêi h¸t ru.2011 N¨m . TRÇN §¾C TRUNG Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . HUY CËN CHÞ EM C¸i ngñ mµy ngñ cho ngoan §Ó chÞ tr¶i chiÕu.

Gâ v¨n b¶n ®¬n gi¶n vµ biÕt c¸ch söa v¨n b¶n víi c¸c phÝm xo¸. 3. . t×m tßi. gâ dÊu sau . Th¸i ®é: . III.2011 N¨m .Häc sinh thµnh th¹o viÖc khëi ®éng c¸c phÇn mÒm Unikey vµ Word. 2.GV: Gi¸o ¸n.Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn.HS kh¸c nhËn xÐt . høng thó trong m«n häc. SGK. gâ . ch¨m chØ. II. cò: dÊu.HS: ®ñ dông cô häc tËp. Môc tiªu: 1.HS: L¾ng nghe Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . KiÓm tra bµi .Nªu c¸ch gâ ch÷. ChuÈn bÞ: . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS thøc 1.Tr¶ lêi: Gâ ch÷ tríc. ham häc hái. KÜ n¨ng: .Häc sinh biÕt c¸ch gâ tÊt c¶ c¸c tõ cã mang dÊu vµ nh÷ng kÝ hiÖu ®Æc biÖt.Gäi Hs kh¸c nhËn .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 30 thø ba ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2011 BµI 7: «n tËp I. phßng m¸y. . KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .

Bµi míi: xÐt? . gi¶i ®¸p kÞp thêi c¸c th¾c m¾c cña häc sinh ®Æc biÖt víi häc sinh yÕu cÇn theo s¸t.Thùc hµnh. tõ sau khóc quanh v¾ng lÆng cña dßng s«ng.NhËn xÐt u. tËp mét. Còng cè . h«m GV lµm mÉu trªn nay chóng ta sÏ «n tËp m¸y cho HS quan l¹i tÊt c¶ nh÷ng g× mµ s¸t ta ®· häc ®îc. . . yªu cÇu häc sinh thùc hµnh.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 2.quan s¸t thao t¸c cña gi¸o viªn. .GV thêng xuyªn quan s¸t nh¾c nhë. §©u ®ã. HuÕ thêng trë vÒ trong mét vÎ yªn tÜnh l¹ lïng.L¾ng nghe.Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh.Quan s¸t Gv thùc hiÖn .Xem kÜ l¹i c¸c bµi ®· häc . (TrÝch "ChiÒu trªn S«ng H¬ng". TH2: Gâ ®o¹n th¬ sau: Lµng quª lóa gÆt xong råi M©y hong trªn gèc r¹ ph¬i tr¾ng ®ång ChiÒu lªn lÆng ng¾t bÇu kh«ng Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .2011 N¨m . khiÕn mÆt s«ng nghe nh réng h¬n. xãm Cån HÕn nÊu c¬m chiÒu sím nhÊt trong thµnh phè.§Ó kiÓm tra t×nh .L¾ng nghe .H§1: h×nh häc tËp.GV nhËn xÐt . TiÕng ViÖt 3. . . trang 94).HS: L¾ng nghe ®iÓm . 3. nhîc dÆn dß: ®iÓm.H§2: thùc hµnh Híng dÉn thùc .Gi¸o viªn lµm mÉu sau ®ã cho häc sinh .ghi . tiÕng lanh canh cña truyÒn chµi gâ nh÷ng mÎ c¸ cuèi cïng. TH1: Gâ ®o¹n v¨n sau: Cuèi buæi chiÒu. PhÝa bªn s«ng. . th¶ khãi nghi ngót c¶ mét vïng tre tróc trªn mÆt níc.. híng dÉn chi tiÕt.Cho häc sinh thùc hµnh hµnh.

®Ëu vµo vai em... TrÇn §¨ng Khoa Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .2011 N¨m .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n Tr©u ai no cá th¶ r«ng bªn trêi H¬i thu ®· ch¹m mÆt ngêi B¹ch ®µn ®«i ngän ®øng soi xanh ®Çm Luèng cµy cßn thë sñi t¨m S¬ng bu«ng cho c¸nh ®ång n»m chiªm bao Cã con ch©u chÊu ph¬ng nµo B¨ng khu©ng nhí lóa.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->