Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1

Gi¸o ¸n

LíP 3

TUÇN 18
th¸ng 12 n¨m 2010

thø ba, ngµy 28

kiÓm tra HäC Kú I phÇn thi thùc hµnh

I. Môc tiªu: - Đánh giá kết quả học tập của học sinh - Củng cố lại kiến thức đã học - Rèn tính cẩn thận, khả năng trình bày II. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, đề kiểm tra - Häc sinh: Đủ dụng cụ học tập. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Bài cũ: - Ổn định lớp học - Kiểm tra sỹ số 2. Bài mới: ĐỀ BÀI Đề A: Em mở chương trình Microsoft Word, gõ và trình bày bài thơ không dấu sau Tac dat tac vang On troi mua nang phai thi Noi thi bua can noi thi cay sau Cong lenh chang quan bao lau Ngay nay nuoc bac, ngay sau com vang Đề B: Em mở chương trình Microsoft Word, gõ và trình bày bài thơ không dấu sau Dam sen Trong dam gi dep bang sen La xanh bong trang lai chen nhi vang Nhi vàng bong trang la xanh Gan bui ma chang hoi tanh mui bun Yêu cầu: - Thời gian làm bài: 20 phút - Gõ bài thơ không dấu hoàn thành: 3 điểm. - Trình bày bài thơ đúng cở chữ 14: 1 điểm. - Lưu bài thơ, họ tên, lớp quy định: 1 điểm.

Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011

N¨m

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1

Gi¸o ¸n

TUÇN 18

Buæi Tin häc líp 3

thø , ngµy

th¸ng 01 n¨m 2011

«n tËp HäC Kú I
I. Môc tiªu: Giúp các em: - Nhớ lại các kiến thức đã học ở các chương. - Vận dụng kiến thức để hoàn thành bài thi. - Thể hiện tinh thần tự giác, thái độ nghiêm túc trong khi học bài. II. ChuÈn bÞ: - GV: SGK, giáo án, bảng, phấn, máy tính. - HS: SGK, vở, máy tính. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1. Bµi cò: (5') 2. Bµi míi: (30') - HĐ1: (7') + Làm quen với máy tính Ho¹t ®éng cña GV - Ổn định lớp học - Kiểm tra sỹ số - Gv nêu câu hỏi để hs nhớ lại các kiến thức đã học. Ho¹t ®éng cña HS - Các em im lặng, trật tự - Hs suy nghĩ để trả lời câu hỏi.

- HĐ2: (27') + Thực hành

? - C¸c bé phËn chÝnh TL: - M¸y tÝnh cã 4 bé phËn chÝnh : cña m¸y tÝnh ®Ó bµn? +Mµn h×nh +Th©n m¸y +Chuét +Bµn phÝm - Lµm viÖc víi m¸y tÝnh ? - Bµn phÝm m¸y tÝnh TL: - Khu vùc chÝnh gåm nh÷ng hµng phÝm cña hµng phÝm : + hµng phÝm sè nµo? + hµng phÝm trªn + hµng phÝm c¬ së + hµng phÝm díi + hµng phÝm c¸ch - Chú ý lắng nghe - TËp gâ phÝm b»ng 10 N¨m

Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1

Gi¸o ¸n

ngãn - T×m hiÓu vÒ chuét m¸y - Thực hiện theo sự hướng tÝnh... dẫn của giáo viên - Giáo viên hướng dẫn cho học sinh thực hành: -TËp ®¸nh m¸y 10 ngãn : +Em h·y ®¸nh mét bµi th¬ mµ em biÕt -VÏ tranh : +Em tËp t« mµu, ®æ mµu +VÏ h×nh ®¬n gi¶n 3. Còng cè - DÆn dß: (5') - Về nhà học bài chuẩn bị tiết sau thi học kỳ - Trât tự, chú ý lắng nghe để thực hiện

Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011

N¨m

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1

Gi¸o ¸n

TUÇN 19

Buæi Tin häc líp 3

thø ba, ngµy

th¸ng 01 n¨m 2011

bµi 4: tÈy, xãa h×nh

I. Môc tiªu: Giúp các em: - Học sinh biết: Sử dụng công cụ tẩy để xoá một vùng nhỏ trên - Sử dụng công cụ Chọn và Chọn tự do để xoá một vùng lớn. - Thể hiện tinh thần tự giác, thái độ nghiêm túc trong khi học bài. II. ChuÈn bÞ: - GV: SGK, giáo án, bảng, phấn, máy tính, m¸y chiÕu - HS: SGK, vở, máy tính. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS thøc 1. Bµi cò: (5') - Ổn định lớp học - HS im lặng, trật tự - Kiểm tra sỹ số - GV gọi học sinh nêu các bước - HS trả lời và HS nhận xét thực hiện xóa hình . - GV nhận xét, đánh giá. 2. Bµi míi: (30') - GV giới thiệu bài mới . - HS lắng nghe - HĐ1: 1. Công cụ dùng để tẩy hình vẽ Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011 N¨m

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 a. Hình dạng của - Hình dạng của công tẩy hình công tẩy hình là :

Gi¸o ¸n - HS quan sát và ghi vở

b. Các bước thực - B1: Nháy chuột chọn công cụ - HS lắng nghe và ghi vở hiện : tẩy hình trong hộp công cụ - HS quan sát hình và ghi vở - B2: Nháy chuột chọn kích - HS lắng nghe và ghi vở thước của công cụ tẩy ở phía dưới hộp công như hình vẽ sau:

* Chú ý :

- B3: Thực hiện nháy hoặc kéo - HS lắng nghe và ghi vở thả chuột trên vùng hình vẽ cần tẩy. - Vùng tẩy sẽ bị chuyển sang - HS quan sát hình và ghi vở màu nền tạm thời. Mặc định ban đầu là màu trắng, em có thể thay đổi được màu nền bằng cách nháy chuột chọn màu trong hộp công cụ màu.

- HĐ2: 2. Chọn một phần của hình vẽ a. Hình dạng của công cụ chọn hình chữ nhật b. Các bước thực hiện bằng công cụ chọn chữ nhật.

- Hình dạng của công cụ chọn - HS lắng nghe và ghi vở hình chữ nhật là : - B1: Nháy chuột chọn công cụ - Học sinh quan sát GV giảng chọn chữ nhật và ghi vở - B2: Thực hiện kéo thả chuột - HS quan sát hình và ghi vở từ một góc của vùng cần chọn đến góc đối diện của vùng đó.

c. Hình dạng của - Hình dạng của công cụ chọn - HS lắng nghe và ghi vở công cụ chọn tự do tự do là: d. Các bước thực - B1: Nháy chuột chọn công cụ - HS lắng nghe và ghi vở hiện bằng công cụ chọn tự do trong hộp công cụ chọn tự do - B2: Bấm kéo, thả chuột bao - Học sinh quan sát GV giảng quanh vùng cần chọn. Em cần và ghi vở phải chú ý kéo sát biên vùng Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011 N¨m

ChuÈn bÞ: . vở. Còng cè DÆn dß: (5') .HS im lặng. di chuyển hình vẽ đến nơi cần thiết . phấn.Tạo hứng thú. bảng. Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV .HS lắng nghe kiến thức trọng tâm của bài mà học sinh cần nắm được .Rèn kĩ năng sử dụng chuột kết hợp với bàn phím . thái độ nghiêm túc trong khi học bài. .B1: Nháy chuột chọn công cụ . .GV: SGK. trật tự Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Học sinh quan sát GV giảng hình chọn chữ nhật hoặc công cụ và ghi vở chọn tự do. .HS: SGK. .Đọc kỹ các bước thực hiện đối .2011 N¨m . 3.Kiểm tra sỹ số Ho¹t ®éng cña HS .Nhắc lại bài học và một số .HS ghi nhớ với từng loại công cụ đã học trước khi thực hành TUÇN 20 Buæi Tin häc líp 3 Thø ba. máy tính.Biết cách chọn hình vẽ.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 * Chú ý : Gi¸o ¸n chọn.HS lắng nghe và ghi vở là hình nhật có nét đứt.Vùng đã chọn được đánh dấu . II. III. giáo án. Xóa một vùng trên .HS ghi nhớ loại công cụ vừa học .Nhớ các hình dạng của các .B2: Nhấn phím Delete. Môc tiªu: Học xong bài này HS: . ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2011 bµi 5: di chuyÓn h×nh I. sự yêu thích môn học.HĐ3: 3.Thể hiện tinh thần tự giác. m¸y chiÕu .Ổn định lớp học . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dungKiÕn thøc 1. máy tính.

+ B2: §a con trá chuét vµo vïng ®îc chän vµ kÐo th¶ chuét tíi vÞ trÝ míi. không phải vẽ lại. Thùc hµnh: .HS lắng nghe .GV gọi học sinh nêu các bước . và lại tốn nhiều thời gian. C¸c bíc thùc hiÖn di chuyển hình: + B1: Dïng c«ng cô Chän vµ Chän tù do ®Ó chän 1 vïng bao quanh phÇn h×nh ®Þnh di chuyÓn. Vậy làm thế nào? Paint: giúp ta thực hiện các thao tác ấy một cách đơn giản và nhanh chóng. Để vẽ được các phần giống nhau. Để có thể thực hiện các thao tác ấy trước hết chúng ta phải biết cách chọn phần hình vẽ .HS lắng nghe và ghi vở . ta phải lặp lại các thao tác vẽ nhưng rất khó có kết quả như ý muốn.HS lắng nghe và ghi vở . .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n .GV hướng dẫn và làm mẫu cho TËp di chuyÓn HS theo dõi: c¸c h×nh cã s½n trong m¸y . .GV giải thích và hướng dẫn cho học sinh hiểu được việc di chuyển một phần hay cả một hình có tác dụng như thế nào. + B3: Nh¸y chuét bªn ngoµi vïng chän ®Ó kÕt .HS quan sát hình và ghi vở . ta làm thế nào? Trên hình vẽ có thể có những phần giống hệt nhau.HS lắng nghe .2011 N¨m .Học sinh quan sát GV giảng và thực hành theo hướng dẫn của GV Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . đánh giá.HĐ2: thóc.GV hướng dẫn cho học sinh sử dụng hai công cụ và tạo vùng chọn hình cho phù hợp GV: Đôi khi vẽ hình ta không muốn hình vừa vẽ ở vị trí đó nữa mà di chuyển đến vị trí thích hợp hơn.GV nhận xét. Bµi míi: (30') .GV giới thiệu bài mới.HS lắng nghe . .HS trả lời và HS nhận xét thực hiện vẽ đoạn thẳng.HĐ1: . 2.HS lắng nghe và ghi vở .

HS ghi nhớ công cụ dùng để chọn .Nhắc lại bài học và một số kiến .HS ghi nhớ với từng loại công cụ chọn để di chuyển hình LíP 3 TUÇN 21 I.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 3. Môc tiªu: thø ba.HS lắng nghe thức trọng tâm của bài mà học sinh cần nắm được . Còng cèDÆn dß: (5') .2011 .Đọc kỹ các bước thực hiện đối . ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2011 bµi 6: vÏ ®êng cong N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Nhớ các hình dạng của các loại .

GV nhËn xÐt.Trá chuét  sÏ thay ®æi sang d¹ng  khi thùc hiÖn di chuyÓn. C¸c bíc thùc hiÖn: . + §a trá chuét vµo vïng ®îc chän vµ kÐo th¶ chuét tíi vÞ trÝ míi. m¸y tÝnh. . KÜ n¨ng: .BiÕt c¸ch kÐo th¶ chuét. m¸y tÝnh.Häc sinh thùc hµnh thµnh th¹o thao t¸c vÏ h×nh b»ng c«ng cô vÏ ®êng cong.2011 .GV giíi thiÖu bµi míi: .Häc sinh biÕt khëi ®éng thµnh th¹o phÇn mÒm vµ thao t¸c thµnh th¹o mét sè c¸c phÝm chøc n¨ng khi vÏ.æn ®Þnh líp häc . ChuÈn bÞ: . 2. phÊn.Häc sinh cã th¸i ®é nghiªm tóc khi häc vµ lµm viÖc trªn m¸y tÝnh. + Nh¸y chuét bªn ngoµi vïng chän ®Ó . Th¸i ®é: .HS im lÆng. gi¸o ¸n.BiÕt c¸ch chän mµu vÏ vµ nÐt vÏ thÝch hîp.Dïng c«ng cô Chän hoÆc Chän tù do ®Ó chän mét vïng bao quanh phÇn ®Þnh di chuyÓn. gi¸. trËt tù 2. . ý thøc tù häc vµ ham muèn t×m tßi hiÓu biÕt kh¸m ph¸ m¸y tÝnh. . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1. .KiÓm tra sü sè . b¶ng.Gi¸o dôc cho häc sinh tÝnh kiªn tr×.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 1.Sö dông ®îc c«ng cô vÏ ®êng cong . 3. II. ®¸nh kÕt thóc.HS: SGK. vë. Bµi míi: (30') .HS l¾ng nghe N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . m¸y chiÕu . Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV .GV gäi häc sinh nªu c¸c bíc thùc hiÖn ®Ó di chuyÓn h×nh? Ho¹t ®éng cña HS . KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . III.GV: SGK.HS tr¶ lêi vµ HS nhËn xÐt. .

NhÊn gi÷ vµ kÐo nót tr¸i chuét . §ã lµ c«ng cô vÏ ®êng cong.H×nh d¹ng cña c«ng cô vÏ ®êng cong . .GV: Ghi néi dung bµi häc lªn b¶ng.KÝch ®óp chuét vµo biÓu tîng Paint ®Ó khëi ®éng ch¬ng tr×nh\ XuÊt hiÖn mµn h×nh chÝnh cña Paint.HS quan s¸t vµ ghi vë .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Trong qu¸ tr×nh vÏ chóng ta thùc hiÖn vÐ c¸c chi tiÕt cã h×nh d¹ng lµ ®êng cong..Chän mµu vÏ. nh chiÕc l¸.HS l¾ng nghe vµ ghi vë . .4.HS quan s¸t .HĐ2: ®Ó uèn cong ®o¹n * Thùc hµnh vÏ th¼ng. con c¸.HS l¾ng nghe vµ ghi vë .HS l¾ng nghe vµ quan s¸t .3.HĐ1: C¸c bíc vÏ ®êng cong Híng dÉn cho HS c¸c bíc vÏ ®êng cong Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . tíi khi võa ý thì con c¸: th¶ nót chuét vµ nh¸y Híng dÉn cho HS chuét lÇn n÷a. .Chän công cô §êng cong trong hép công cô.2011 Gi¸o ¸n .. GV híng dÉn: . * C¸c bíc thùc hiÖn: .HS quan s¸t vµ ghi vë .§a con trá chuét lªn ®o¹n th¼ng.KÐo th¶ chuét tõ ®iÓm ®Çu ®Õn ®iÓm cuèi cña ®êng cong. VÏ con c¸ theo c¸c b. c¸c bíc vÏ con c¸ * Lu ý: ta chØ ®iÒu chØnh mét ®êng cong ®îc 2 lÇn mµ th«i.1.2. nÐt vÏ. Chóng ta sÏ sö dông c«ng cô ®Ó vÏ.HS quan s¸t h×nh vµ thùc hiÖn theo híng N¨m . Mét ®o¹n th¼ng ®îc t¹o ra.HS l¾ng nghe vµ ghi vë .HS l¾ng nghe vµ ghi vë . mÆt tr¨ng khi khuyÕt. ..

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 íc: . . thø ba.BiÕt c¸ch chän mµu vÏ vµ nÐt vÏ thÝch hîp. 3.HS ghi nhớ sinh cÇn n¾m ®îc . c«ng cô t« mµu ®Ó lÊy 1 mµu cã s½n trªn h×nh ®Ó t« mµu cho mét phÇn h×nh kh¸c.2011 N¨m .Sö dông ®îc c«ng cô Sao chÐp mµu. Th¸i ®é: . 2. II. . ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .HS lắng nghe mét sè kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ häc .VÏ ®êng cong thø 2 cã híng cong ngîc víi ®êng cong thø nhÊt. .KÕt qu¶ lµm viÖc. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .HS ghi nhớ c«ng cô vïa häc . ý thøc tù häc vµ ham muèn t×m tßi hiÓu biÕt kh¸m ph¸ m¸y tÝnh.Chän c«ng cô vÏ 1 ®êng cong.Häc sinh lµm quen víi c¸ch ®æ mµu vµ lÊy mµu .§äc kü c¸c bíc thùc hiÖn ®èi víi lo¹i c«ng cô ®· häc tríc khi thùc hµnh. .Nh¾c l¹i bµi häc vµ . vµ Gi¸o ¸n dÉn cña GV .Nhí c¸c h×nh d¹ng cña . ngµy 09 th¸ng LíP 3 TUÇN 22 02 n¨m 2011 bµi 7: sao chÐp mµu tõ mµu s½n cã I.Häc sinh thùc hµnh thµnh th¹o thao t¸c sao chÐp mµu tõ mµu s½n cã.Häc sinh cã th¸i ®é nghiªm tóc khi häc vµ lµm viÖc trªn m¸y tÝnh. Môc tiªu: 1.Häc sinh biÕt khëi ®éng thµnh th¹o phÇn mÒm vµ thao t¸c thµnh th¹o mét sè c¸c phÝm chøc n¨ng khi vÏ.Gi¸o dôc cho häc sinh tÝnh kiªn tr×. Còng cè DÆn dß: (5') . 3. KÜ n¨ng: .

Chän mµu vÏ.HS quan s¸t N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . Mét ®o¹n th¼ng ®îc t¹o ra.HS: Ghi néi dung bµi .1. Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV . häc lªn b¶ng.HS: SGK.æn ®Þnh líp häc .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 . gi¸o ¸n. m¸y tÝnh.2011 . .2.HS im lÆng. . nÐt vÏ.KÝch ®óp chuét vµo . ®¸nh ®o¹n th¼ng.GV: Ghi néi dung bµi häc vµo vë. vë. b¶ng.HĐ1: C¸c bíc sao chÐp mµu Híng dÉn cho HS c¸c bíc sao chÐp mµu .GV gäi häc sinh nªu c¸c bíc thùc hiÖn ®Ó vÏ ®êng cong? Gi¸o ¸n Ho¹t ®éng cña HS . tíi khi võa ý thì th¶ nót chuét vµ nh¸y chuét lÇn n÷a.H×nh d¹ng cña c«ng cô sao chÐp mµu vµ c«ng cô t« mµu .KiÓm tra sü sè . Bµi míi: (30') .§a con trá chuét lªn .4. phÊn. GV híng dÉn: .HS quan s¸t vµ ghi vë .HS tr¶ lêi vµ HS nhËn xÐt.HS l¾ng nghe Ta ®· lµm quen víi c¸c c«ng cô vÏ.KÐo th¶ chuét tõ ®iÓm ®Çu ®Õn ®iÓm cuèi cña ®êng cong. H«m nay c« sÏ híng dÉn c¸c em c¸ch sao chÐo mµu tõ mÉu mµu cã s½n.GV giíi thiÖu bµi míi: . m¸y chiÕu . C¸c bíc thùc hiÖn: . . . III. m¸y tÝnh.GV nhËn xÐt. vµ kÐo nót tr¸i chuét ®Ó uèn cong ®o¹n th¼ng.3. NhÊn gi÷ gi¸. trËt tù 2.GV: SGK. . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1.Chän công cô §êng cong trong hép công cô.

* C¸c bíc thùc hiÖn: .HS l¾ng nghe vµ ghi vë .HS quan s¸t h×nh vµ thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV .Bíc 2 : NhÊn chuét lªn phÇn h×nh vÏ cã mµu cÇn sao chÐp. . Còng cè DÆn dß: (5') .KÕt qu¶ lµm viÖc.HĐ2: * Thùc hµnh: Dïng c¸c c«ng cô sao chÐp mµu vµ t« mµu ®Ó t« mµu ng«i nhµ: Híng dÉn cho HS c¸c bíc sao chÐp mµu ®Ó t« mµu cho ng«i nhµ. T« mµu ng«i nhµ: .HS l¾ng nghe vµ ghi vë .Chän c«ng cô vµ ®Ó sao chÐp mµu cho ng«i nhµ thø hai Gi¸o ¸n .HS ghi nhớ sinh cÇn n¾m ®îc .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 biÓu tîng Paint ®Ó khëi ®éng ch¬ng tr×nh\ XuÊt hiÖn mµn h×nh chÝnh cña Paint.HS lắng nghe mét sè kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ häc .§äc kü c¸c bíc thùc hiÖn ®èi víi lo¹i c«ng cô N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .HS l¾ng nghe vµ ghi vë .HS ghi nhớ c«ng cô võa häc .2011 . .Nhí c¸c h×nh d¹ng cña . .HS l¾ng nghe vµ ghi vë .HS l¾ng nghe vµ quan s¸t . 3.Bíc 3 : Chän c«ng cô T« mµu .Bíc 1 : Chän c«ng cô Sao chÐp mµu trong hép c«ng cô.Bíc 4: Nh¸y chuét lªn n¬i cÇn t« mµu b»ng mµu võa sao chÐp.Nh¾c l¹i bµi häc vµ .

Môc tiªu: 1. Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ch¬ng V: em tËp so¹n th¶o bµi 1: bíc ®Çu so¹n th¶o 2. gi¸o ¸n. KÜ n¨ng: . . b¶ng.BiÕt nhËn diÖn giao diÖn lµm viÖc cña Word.2011 . . . III. m¸y tÝnh.N¾m ®îc nh÷ng tÝnh n¨ng u viÖt cña m¸y tÝnh trong c«ng viÖc so¹n th¶o.Häc sinh cã th¸i ®é nghiªm tóc khi häc vµ lµm viÖc trªn m¸y tÝnh. 2. vë.HS l¾ng nghe . m¸y tÝnh. 3. Th¸i ®é: .Häc sinh lµm quen víi kh¸i niÖm so¹n th¶o v¨n b¶n (gäi t¾t lµ so¹n th¶o).HS: SGK.æn ®Þnh líp häc . ý thøc tù häc vµ ham muèn t×m tßi hiÓu biÕt kh¸m ph¸ m¸y tÝnh. phÊn.Gi¸o dôc cho häc sinh tÝnh kiªn tr×.KiÓm tra sü sè . ngµy 15 th¸ng I.Trong ch¬ng nµy c¸c N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . Bµi míi: (30') . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1.GV giíi thiÖu bµi míi: . m¸y chiÕu . Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 23 02 n¨m 2011 thø ba. con trá so¹n th¶o vµ mét sè phÝm cã chøc n¨ng ®Æc biÖt trong so¹n th¶o còng nh c¸ch sö dông chóng. ChuÈn bÞ: . II.KiÓm tra s¸ch gi¸o khoa. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .Häc sinh biÕt khëi ®éng thµnh th¹o phÇn mÒm so¹n th¶o vµ thao t¸c thµnh th¹o mét sè c¸c phÝm chøc n¨ng khi so¹n th¶o.GV: SGK.HĐ1: . vë . trËt tù . .HS: im lÆng.Häc sinh thùc hµnh thµnh th¹o thao t¸c gâ c¸c ký tù trªn bµn phÝm.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 ®· häc tríc khi thùc hµnh.

. viÕt b¸o têng.HĐ2: * So¹n th¶o Híng dÉn cho HS c¸ch th¶o vµ dïng mét sè phÝm ®Æc biÖt.GV: Ghi néi dung bµi häc lªn b¶ng.HS: th¶o luËn vµ tr¶ lêi .VËy lµm thÕ nµo ®Ó ta cã thÓ so¹n th¶o ®îc? . c¸c em chÐp bµi trªn líp. Néi .Vïng tr¾ng lín ë gi÷a lµ vïng so¹n th¶o. theo dâi thao t¸c cña GV Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . viÕt th cho b¹n.HS: Th¶o luËn vµ tr¶ lêi: ph¶i më Word . .HS: Ghi néi dung bµi häc vµo vë.. ghi vë dung so¹n th¶o sÏ xuÊt vµ quan s¸t mµn h×nh.2011 . tiÕp) lªn biÓu tîng trªn mµn h×nh nÒn. .§Ó khëi ®éng Word ta nh¸y ®óp chuét (nh¸y chuét nhanh hai lÇn liªn Gi¸o ¸n . .Word lµ phÇn mÒm so¹n th¶o ®îc dïng phæ biÕn t¹i ViÖt Nam.. N¨m .GV híng dÉn: . ®ã chÝnh lµ thao t¸c so¹n th¶o trªn m¸y tÝnh.C¸c em ®· so¹n th¶o bao giê cha? H»ng ngµy.HS: l¾ng nghe . B©y giê c¸c em sÏ tËp so¹n th¶o v¨n b¶n ch÷ ViÖt trªn m¸y tÝnh..HS: Th¶o luËn vµ tr¶ lêi .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 PhÇn mÒm so¹n th¶o Híng dÉn cho HS biÕt vÒ phÇn mÒm so¹n th¶o em sÏ häc so¹n th¶o b»ng phÇn mÒm so¹n th¶o Word.HS l¾ng nghe vµ ghi vë . lµm bµi tËp ë nhµ.HS: l¾ng nghe . . Nh thÕ lµ c¸c em ®· so¹n th¶o v¨n b¶n råi! . hiÖn trong vïng nµy. .HS: th¶o luËn vµ nªu ý kiÕn .HS quan s¸t h×nh.VËy më Word nh thÕ nµo? * C¸ch më (khëi ®éng) word: .HS: l¾ng nghe .Em cã bao giê sö dông bµn phÝm ®Ó gâ ch÷ kh«ng? NÕu cã.HS: l¾ng nghe.

ghi vë .HS: l¾ng nghe.HS: l¾ng nghe. (Khi gâ phÝm ch÷ hoÆc kÝ hiÖu t¬ng øng sÏ xuÊt hiÖn t¹i vÞ trÝ cña con trá so¹n th¶o. ghi vë . ghi vë .) . sang tr¸i (). ta ph¶i lµm thÕ nµo? .PhÝm Enter ®Ó xuèng dßng vµ b¾t ®Çu mét ®o¹n v¨n b¶n míi. * C¸c phÝm sau ®©y cã vai trß ®Æc biÖt trong so¹n th¶o: .HS: l¾ng nghe.HS: l¾ng nghe. kh«ng cßn chç cho ch÷ míi ®îc gâ vµo. lªn trªn (). ghi vë . ghi vë .HS: l¾ng nghe. ghi vë .Trong mét ®o¹n v¨n b¶n.HS: l¾ng nghe. ghi vë . . xuèng díi ().HS: thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .NhÊn c¸c phÝm mòi tªn ®Ó di chuyÓn con trá so¹n th¶o trong v¨n b¶n: sang ph¶i (). word tù ®éng xuèng dßng khi con trá so¹n th¶o s¸t lÒ ph¶i.HS: l¾ng nghe.HS: th¶o luËn vµ nªu ý kiÕn .Trªn vïng so¹n th¶o cã mét v¹ch ®øng nhÊp nh¸y.So¹n th¶o trªn m¸y tÝnh cã kh¸c g× so víi so¹n th¶o v¨n b¶n th«ng thêng ta vÉn lµm nh viÕt th. ®ã lµ con trá so¹n th¶o. ghi vë .2011 N¨m . * Chó ý: Ta cã thÓ di chuyÓn vµ nh¸y chuét ®Ó ®Æt con trá so¹n th¶o t¹i vÞ trÝ bÊt k× Gi¸o ¸n theo dâi thao t¸c cña GV . viÕt bµi kh«ng? .HS: l¾ng nghe.HĐ3: * Thùc hµnh .Gâ c¸c ch÷ hay kÝ hiÖu tõ bµn phÝm. .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 * §Ó so¹n th¶o.

.Quan s¸t thao t¸c cña häc sinh ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai .§äc tríc bµi "Ch÷ hoa".Thao t¸c khëi ®éng word: Nh¸y chuét hai lÇn liªn tiÕp nhng ph¶i nh¸y nhanh tay.Nh¾c l¹i bµi häc vµ .2011 N¨m . yªu cÇu häc sinh thùc hµnh.Con trá so¹n th¶o cho ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo.HS ghi nhí .HS ghi nhí.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 3. Còng cè DÆn dß: (5') trong v¨n b¶n.HS l¾ng nghe mét sè kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ häc sinh cÇn n¾m ®îc . .C¸ch më ch¬ng tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n. . . thùc hiÖn .Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh. chuÈn bÞ tèt cho tiÕt sau Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . .

Nh¸y chuét lªn biÓu tîng trªn mµn h×nh.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 23 thø ba. ngµy 15 th¸ng 02 n¨m 2011 I. ®Ò kiÓm tra . Bµi míi: §Ò bµi vµ ®¸p ¸n C©u 1: C«ng cô ®Ó vÏ ®o¹n th¼ng: (0. Nh¸y chuét vµo nót Start ë phÝa díi gãc tr¸i mµn h×nh/ Chän Programs/ Chän Accessories/ Chän Paint A.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh . III.Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n.5®) (a). ChuÈn bÞ: . D.Nh¸y ®óp chuét lªn biÓu tîng trªn mµn h×nh. NhÊn gi÷ phÝm Enter trong khi kÐo th¶ chuét §¸p ¸n: B C©u 3: Muèn xo¸ mét phÇn h×nh vÏ.2011 N¨m kiÓm tra .Häc sinh: §ñ dông cô häc tËp. D. (c). C. em chän c«ng cô:(0. em thùc hiÖn theo c¸c c¸ch sau:(0. (b) C.5®) A. (b).RÌn tÝnh cÈn thËn.5®) A. (c) D.æn ®Þnh líp häc . §¸p ¸n: C C©u 4: Muèn më ch¬ng tr×nh Paint. NhÊn gi÷ phÝm Shift trong khi kÐo th¶ chuét C. kh¶ n¨ng tr×nh bµy II. B. C.Cñng cè l¹i kiÕn thøc ®· häc . (b) hoÆc (c) Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .5®) A. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1.KiÓm tra sü sè 2. §¸p ¸n: B C©u 2: Muèn vÏ ®o¹n th¼ng n»m ngang hoÆc th¼ng ®øng em thùc hiÖn:(0. Bµi cò: . B. (a) B. Môc tiªu: . NhÊn gi÷ phÝm Ctrl trong khi kÐo th¶ chuét B.

c. §¸p ¸n: C C©u 8: C«ng cô nµo sau ®©y dïng ®Ó chän tù do tõng vïng cña h×nh vÏ:(0. c B.5®) A. PhÝm Shift C. a. c ®Ó chän D. b. PhÝm Ctrl §¸p ¸n: C C©u 7: C«ng cô nµo sau ®©y dïng ®Ó chän tõng vïng cña h×nh vÏ:(0. §¸p ¸n: C Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . em chän c«ng cô:(0. Mµu nÒn C. b.5®) A. . C. c. D.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n §¸p ¸n: D C©u 5: Khi tÈy. vïng bÞ tÈy cã mµu:(0.5®) A.2011 N¨m B. §¸p ¸n: A C©u 9: S¾p xÕp c¸c bíc sau ®©y theo ®óng thø tù ®Ó thùc hiÖn di chuÓn h×nh vÏ:(0. C. D. §a con trá chuét vµo vïng ®îc chän vµ kÐo th¶ chuét tíi vÞ trÝ míi (b). C.5®) A. em chän c«ng cô:(0. C. D. a C. Dïng c«ng cô Chän hoÆc c«ng cô Chän tù do mét vïng bao quanh phÇn h×nh ®Þnh di chuyÓn Thø tù ®óng lµ: A. B. Mµu tr¾ng B. Nh¸y chuét bªn ngoµi vïng chän ®Ó kÕt thóc (c).5®) A. B. a.5®) (a). §¸p ¸n: B C©u 11: §Ó sao chÐp mét mµu cã s½n trªn h×nh vÏ lµm mµu vÏ. b.5®) A. b §¸p ¸n: D C©u 10: Muèn vÏ ®êng cong. em nhÊn phÝm nµo ®Ó xo¸ h×nh:(0. B. PhÝm Delete D. Mµu vÏ §¸p ¸n: B C©u 6: Sau khi chän h×nh ®Ó xo¸. a. PhÝm Enter B. D.

...Bíc 1 : Chän c«ng cô Sao chÐp mµu trong hép c«ng cô.....2011 N¨m .... D..... ..... Chän c«ng cô .............0®) §¸p ¸n: . §¸p ¸n: B B. ë phÝa díi hép c«ng cô 4.... Chän ..... Chän .5®) A...... D..... ®êng th¼ng 2....Bíc 2 : NhÊn chuét lªn phÇn h×nh vÏ cã mµu cÇn sao chÐp.. Tuú theo ý thÝch C... Gi¸o ¸n C©u 13: Em sÏ sö dông c«ng cô sao chÐp mµu trong trêng hîp nµo:(0. nÐt vÏ 4. C©u 17: Tr×nh bµy c¸c bíc ®Ó xo¸ mét vïng trªn h×nh vÏ:(1..0®) §¸p ¸n: .0®) 1.......B1: Dïng c«ng cô Chän hoÆc c«ng cô chän tù do ®Ó chän vïng cÇn xo¸ ..... §¸p ¸n: C C©u 15: §iÒn vµo chç trèng c¸c côm tõ cßn thiÕu ®Ó thùc hiÖn vÏ ®o¹n th¼ng:(1......B2: Nhấn phím Delete....... tõ ®iÓm ®Çu ®Õn ®iÓm cuèi cña ®o¹n th¼ng §¸p ¸n: 1..... C.. trong hép c«ng cô 2....Bíc 3 : Chän c«ng cô T« mµu .......... 3...... Hai bøc tranh vÏ yªu cÇu gièng nhau B.. .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 C©u 12: C«ng cô nµo sau ®©y dïng ®Ó t« mµu:(0...Bíc 4: Nh¸y chuét lªn n¬i cÇn t« mµu b»ng mµu võa sao chÐp...5®) A..5®) A............. tÊt c¶ c¸c ph¬ng ¸n ®Òu ®óng §¸p ¸n: C C©u 14: C«ng cô nµo sau ®©y dïng ®Ó phun mµu:(0.... mµu vÏ 3..... B... .. Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .. kÐo th¶ chuét C©u 16: Tr×nh bµy c¸c bíc sao chÐp mµu tõ mµu cã s½n:(1.... C.

2011 N¨m . Môc tiªu: 1. phÝm Delete khi gâ sai vµ kÕt hîp víi c¸c phÝm mòi tªn ®Ó s÷a nh÷ng chç gâ sai. phÝm Caps Lock khi gâ ch÷ hoa.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 24 thø ba.Häc sinh biÕt c¸ch sö dông phÝm xãa Backspace. ngµy 22 th¸ng 02 n¨m 2011 bµi 2: ch÷ hoa I.Häc sinh biÕt c¸ch sö dông phÝm Shift. Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . .

sang tr¸i ().NhÊn c¸c phÝm mòi tªn ®Ó di chuyÓn con trá so¹n th¶o trong v¨n b¶n: sang ph¶i (). . xuèng díi (). Bµi míi: (30') . Bµi cò: (5') * KiÓm tra bµi cò: . ChuÈn bÞ: . .H«m nay. .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n .2011 N¨m .HS: ®ñ dông cô häc tËp. 2. c¸c em sÏ . ghi ®iÓm .Häc sinh biÕt gâ ch÷ hoa kh«ng dÊu.Yªu thÝch m«n häc h¬n.GV nhËn xÐt.PhÝm Enter ®Ó xuèng dßng vµ b¾t ®Çu mét ®o¹n v¨n b¶n míi.Cã mÊy c¸ch di chuyÓn chuét? .Häc sinh biÕt khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n word.Ghi néi dung bµi häc .Yªu cÇu HS nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña h¹n? . III.2 c¸ch: dïng 4 phÝm mòi tªn hoÆc dïng chuét.GV: Gi¸o ¸n.Ghi néi dung bµi häc vµo vë bµi lªn b¶ng .Häc sinh biÕt c¸ch kh«i phôc l¹i khi xãa nh»m b»ng nót lÖnh Undo hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + Z. lªn trªn (). ph¸t triÓn t duy.HS: trËt tù. . . . SGK.HĐ1: Trao ®èi vª c¸ch * Hái häc sinh: Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . GV giíi thiÖu bµi lµm quen víi mét sè míi phÝm cã vai trß ®Æc biÖt trong so¹n th¶o b»ng phÇn mÒm so¹n th¶o Word. Th¸i ®é: .B¹n tr¶ lêi ®ung råi ¹! . l¾ng nghe 2.Nh¾c l¹i c¸c phÝm cã vai trß ®Æc biÖt trong so¹n th¶o? Ho¹t ®éng cña HS *HSTL: . 3. II. . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV thøc 1. KÜ n¨ng: .RÌn tÝnh cÈn thËn. phßng m¸y.L¾ng nghe.

Tªn bµi häc. ghi vë . . -H§2: 1. * Giíi thiÖu phÝm Caps Lock: .PhÝm Shift + A.L¾ng nghe.C¸ch viÕt hoa trªn m¸y vi tÝnh? . Gi¸o ¸n .§Ó viÕt hoa b»ng phÝm Shift. . D.Th¶o luËn – tr¶ lêi.L¾ng nghe. E . Lóc ®ã tÊt c¶ c¸c kÝ tù trªn bµn phÝm em gâ ®îc sÏ lµ ch÷ hoa. . Mét trong nh÷ng chøc n¨ng lµ dïng ®Ó viÕt hoa.H§3: 2. . .2011 N¨m .Thêng viÕt trong nh÷ng trêng hîp nµo? . ghi vë -H§3: Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .VÝ dô: §Ó cã ch÷ A. Khi em nhÊn vµo phÝm Caps Lock trªn bµn phÝm th× ®Ìn nµy sÏ bËt.ViÕt hoa ch÷ ®Çu.Quy t¾c viÕt hoa cña danh tõ riªng? . phÝm Shift cã rÊt nhiÒu chøc n¨ng.Còng gièng nh phÝm Caps Lock. .L¾ng nghe. NhÊn phÝm Caps Lock l¹i mét lÇn n÷a ®Ó bá viÕt hoa.Lóc em gâ c¸c phÝm trªn bµn phÝm th× kÕt qu¶ em sÏ ®îc ch÷ g×? .Ch÷ thêng.Cã thêng viÕt ch÷ hoa kh«ng? . Gâ kÝ hiÖu trªn cña phÝm * Giíi thiÖu phÝm Shift: . ghi vë .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 viÕt ch÷ hoa. * Giíi thiÖu phÝm Shift.Caps Lock lµ mét ®Ìn nhá n»m ë phÝa trªn bªn ph¶i bµn phÝm. Gâ ch÷ hoa.Cã. C. B. ta Ên phÝm Shift víi . danh tõ riªng. ta ph¶i bÊm ®ång thêi 2 phÝm: phÝm Shift + phÝm cÇn viÕt hoa. .

Híng dÉn thùc hµnh: .HS l¾ng nghe.Thùc hµnh heo bµi tËp mÉu. LONG LANH. .Häc sinh thùc hµnh. Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Quan s¸t thao t¸c cña häc sinh ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai. XANH LAM.Tãm t¾t l¹i bµi. C. Long Lanh.. TH3.Cñng cè dÆn dß: (5') . VUI SAO KHI CHOM VAO HE XON XAO TIENG SE TIENG VE BAO MUA RON RANG LA MOT CON MUA TREN DONG BONG LUA CUNG VUA UON CAU. .HS l¾ng nghe.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Thùc hµnh: ch÷ a? . Lung Linh TH2. DAM SEN TRONG DAM GI DEP BANG SEN LA XANH BONG TRANG LAI CHEN NHI VANG NHI VANG BONG TRANG LA XANH GAN BUN MA CHANG HOI TANH MUI BUN. Xanh Lam. ghi nhí . .HS l¾ng nghe. Ban Mai. .Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh. Hoa Sen. ghi nhí TH1: Gâ c¸c ch÷ theo mÉu sau: HOA MAI.Con trá so¹n th¶o cho ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo. BAN MAI.Chó ý: Thao t¸c viÕt hoa. kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai. yªu cÇu häc sinh thùc hµnh. Rung Rinh. ghi nhí . . HOA SEN Hoa Mai.§Ó cã ch÷ B.2011 N¨m . 3. Gi¸o ¸n . RUNG RINH. D E ta viÕt nh thÕ nµo? * Chó ý: Mçi lÇn sö dông phÝm Shift ta chØ viÕt ®îc duy nhÊt mét kÝ tù hoa mµ th«i.

Häc sinh biÕt gâ ch÷ hoa kh«ng dÊu. . KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .Häc sinh biÕt c¸ch sö dông phÝm xãa Backspace. 3.RÌn tÝnh cÈn thËn. KÜ n¨ng: . . 2.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 25 thø ba ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 2011 bµi 2: ch÷ hoa I. phÝm Caps Lock khi gâ ch÷ hoa.Yªu thÝch m«n häc h¬n. . Môc tiªu: 1. phÝm Delete khi gâ sai vµ kÕt hîp víi c¸c phÝm mòi tªn ®Ó s÷a nh÷ng chç gâ sai.Häc sinh biÕt c¸ch kh«i phôc l¹i khi xãa nh»m b»ng nót lÖnh Undo hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + Z. ph¸t triÓn t duy. ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . II.2011 N¨m . . Th¸i ®é: .Häc sinh biÕt c¸ch sö dông phÝm Shift.Häc sinh biÕt khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n word.

GV: Gi¸o ¸n. + Khi em nhÊn vµo phÝm Caps Lock trªn bµn phÝm th× ®Ìn nµy . Gâ kÝ hiÖu trªn cña bµn phÝm -HSTL: Hai phÝm cã vai trß quan träng ®Ó viÕt hoa lµ: Shift vµ Caps Lock + §Ó viÕt hoa b»ng phÝm Shift. SGK. * GV giíi thiÖu bµi míi . III.NhËn xÐt – ghi phÝm em gâ ®îc sÏ lµ ®iÓm ch÷ hoa.GV?: Nh¾c l¹i c¸c phÝm cã vai trß ®Æc biÖt ®Ó viÕt hoa? . phßng m¸y. .L¾ng nghe.HS: l¾ng nghe .HS nhËn xÐt: B¹n tr¶ lêi ®óng råi ¹! .Gâ phÝm "hai . Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV . * Yªu cÇu häc sinh: . . Lóc ®ã tÊt c¶ c¸c kÝ tù trªn bµn . Bµi míi: (30') . ta ph¶i bÊm ®ång thêi 2 phÝm: phÝm Shift + phÝm cÇn viÕt hoa. chÊm. Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . phÝm dÊu hai chÊm.DÊu nh¸y ®¬n (‘). c¸c em sÏ tiÕp tôc lµm quen víi mét sè phÝm cã vai trß ®Æc biÖt trong so¹n th¶o b»ng phÇn mÒm so¹n th¶o Word. .Gäi HS nhËn xÐt sÏ bËt. dÊu nh¸y kÐp" tõ bµn phÝm.H§1: 2. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1.ThÕ th× khi gâ . Gi¸o ¸n Ho¹t ®éng cña HS 2.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 .DÊu chÊm phÈy (.2011 N¨m .HS: ®ñ dông cô häc tËp. .Kh«ng ®îc.).H«m nay.

.Nh¾c l¹i kÕt qu¶.DÊu “=” . .HS: l¾ng nghe.T×m 2 phÝm vµ nªu vÞ trÝ cña 2 phÝm ®ã trªn bµn phÝm. gâ phÝm trªn bµn phÝm.Kh«ng gi÷ phÝm . . NÕu ta gâ b×nh thêng th× kÝ tù phÝa díi sÏ ®îc hiÓn thÞ trªn mµ th«i.DÊu “+” Shift.Khi ta ®ang so¹n th¶o v¨n b¶n.H§2: 3. bçng dng cã mét hoÆc nhiÒu chç sai lçi chÝnh t¶ th× ta ph¶i lµm sao? . * GV: Híng dÉn cho HS c¸ch söa lçi gâ sai .ThÕ th× khi gâ phÝm dÊu nh¸y kÐp.VËy ph¶i söa b»ng c¸ch nµo? .Th¶o luËn – tr¶ lêi.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 ta sÏ ®îc dÊu g×? .HS: l¾ng nghe.C« sÏ giíi thiÖu cho c¸c em 2 phÝm cã chøc n¨ng söa ®ã lµ . Trªn bµn phÝm cã nhiÒu phÝm cã 2 kÝ tù. gâ phÝm trªn bµn phÝm. .Ph¶i söa l¹i. ta sÏ ®îc dÊu “+”. Söa lçi gâ sai Gi¸o ¸n . NÕu ta kÕt hîp phÝm Shift víi phÝm cã 2 kÝ tù th× kÝ tù phÝa trªn sÏ ®îc hiÓn thÞ trªn mµn h×nh.VËy lµm thÕ nµo ®Ó ta gâ ®îc c¸c phÝm ®ã. ghi vë Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . ta sÏ ®îc dÊu “=”.NhÊn gi÷ phÝm Shift. ta sÏ ®îc dÊu g×? . ghi vë . VÝ dô: . .2011 N¨m .

+ PhÝm Backspace dïng ®Ó xãa ch÷ bªn tr¸i con trá so¹n th¶o. Ta söa nh sau: .HS: l¾ng nghe. theo sù híng dÉn cña GV Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Ch÷ “n” . h·y nh¸y chuét vµo nót lÖnh Undo hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + Z.2011 N¨m .NÕu con trá so¹n th¶o n»m tríc ch÷ “n” th× khi nhÊn phÝm Backspace kÝ tù nµo sÏ mÊt ? .Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh. * Híng dÉn thùc hµnh: . ch÷ bÞ xãa sÏ hiÖn l¹i trªn mµn h×nh. * VÝ dô: Cã tõ “Ban mai” nhng gâ nh»m thµnh “Bon mai”.Häc sinh thùc hµnh.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 phÝm Backspace vµ phÝm Delete. .H§3: Thùc hµnh .Quan s¸t thao t¸c Gi¸o ¸n . yªu cÇu häc sinh thùc hµnh. ghi vë . + PhÝm Delete dïng ®Ó xãa ch÷ bªn ph¶i con trá so¹n th¶o.Ch÷ “o” . Yªu cÇu häc sinh t×m 2 phÝm ®ã trªn bµn phÝm.NÕu con trá so¹n th¶o n»m tríc ch÷ “n” th× khi nhÊn phÝm Delete kÝ tù nµo sÏ mÊt ? * Chó ý: NÕu xãa nh»m mét ch÷.

. 3.Chó ý: Thao t¸c (5') viÕt hoa.HS: l¾ng nghe.dÆn . dß: .HS: l¾ng nghe. ghi nhí .Con trá so¹n th¶o cho ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo.HS: l¾ng nghe. Gi¸o ¸n .Tãm t¾t l¹i bµi.2011 N¨m .Cñng cè . ghi nhí Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 cña häc sinh ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai. ghi nhí .

III. phßng m¸y.GV: Gäi HS kh¸c nhËn xÐt .B¹n tr¶ lêi ®óng råi ¹! .2011 Ho¹t ®éng cña HS . 3.Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt. ¬. ¦.Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV thøc 1.Nh¾p 2 lÇn chuét lªn biÒu tîng cña Word trªn mµn h×nh.HS: ®ñ dông cô häc tËp.Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c tõ cã mang dÊu: ¨.ghi ®iÓm 2. . «. £. ¢. II. . . .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 25 thø ba ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 2011 bµi 3: Gâ C¸C CH÷ ¡. .Lµ phÇn mÒm Word. KÜ n¨ng: . .Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey. . t¹o høng thó cho m«n häc. ChuÈn bÞ: . 2. .GV: Gi¸o ¸n.GV?: C¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n Word? . Bµi cò: (5') .L¾ng nghe. ª.Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ. SGK. § I. ¥. Th¸i ®é: .Ta ®· biÕt ®îc mét sè Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .L¾ng nghe N¨m .BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .GV?: §Ó so¹n th¶o v¨n b¶n em dïng phÇn mÒm g×? . ©. Bµi míi: (30') * Giíi thiÖu bµi míi: .GV: NhËn xÐt . Môc tiªu: 1. ®. ¤.

2011 N¨m .tr¶ lêi. ® .L¾ng nghe. «. ª. ® . ª. . .H§1: 1.Gäi HS lªn b¶ng liÖt kª c¸c tõ kh«ng thÓ gâ tõ bµn phÝm. a) Gâ c¸c ch÷ thêng ¨. . «. «. . ¬.¨. ghi vë .L¾ng nghe.Th¶o luËn . .TiÕp tôc t×m hiÓu vµ liÖt kª c¸c ch÷ kh¸c cña tiÕng ViÖt kh«ng thÓ gâ ®îc tõ bµn phÝm. . ©. * Yªu cÇu häc sinh: . Gâ kiÓu Telex . ghi vë nh÷ng tõ liÖt kª. . c« sÏ híng dÉn c¸c em c¸ch gâ c¸c ch÷ cã mang dÊu cha cã dÊu thanh. ¬.Muèn gâ c¸c ch÷ thêng ¨. . ©.Ghi vë.Häc sinh quan s¸t bµn phÝm sau ®ã b¶o 2 häc sinh t×m trªn bµn phÝm c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nh ©. * KÕt luËn: Bµn phÝm m¸y tÝnh ®îc chuÈn hãa vµ chÕ t¹o kh«ng ph¶i cho môc ®Ých gâ ch÷ ViÖt v× kh«ng cã ®ñ phÝm cho c¸c nguyªn ©m tiÕng ViÖt vµ c¸c dÊu thanh. ª. Nhê cã phÇn mÒm ®ã ta cã thÓ gâ ®ù¬c ch÷ ViÖt b»ng c¸ch gâ mét phÝm kÝ tù vµ mét phÝm sè. .Häc sinh kh«ng t×m thÊy.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 phÝm ®Æc biÖt trªn bµn phÝm råi. ghi vë Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . kÕt qu¶ nh÷ng tõ ®· liÖt kª tríc ®ã. ® Gi¸o ¸n . ©. ¬. V× vËy muèn gâ ®îc ch÷ ViÖt cÇn cã phÇn mÒm hç trî.. H«m nay.

Muèn gâ c¸c ch÷ hoa ¡.Xem VD . ghi vë.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 em gâ theo quy t¾c ë b¶ng sau: §Ó cã ch÷ Em gâ ¨ aw © aa ª ee « oo ¬ ow uw ® dd .Xem – ghi vÝ dô. ¥. ¤.. lªn n¬ng. £. C¤ TI£N. ¢.H§2: Thùc hµnh . N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . c¸c häc sinh cßn l¹i th× viÕt vµo vë . TH¡NG LONG. ¥. . § . . ¦.2011 . § em gâ theo quy t¾c ë b¶ng sau: §Ó cã ch÷ Em gâ ¡ AW ¢ AA £ EE ¤ OO ¥ OW ¦ UW § DD .3 HS lªn b¶ng. em gâ nh sau: MUWA XUAAN .Gäi häc sinh lªn b¶ng viÕt b) Gâ c¸c ch÷ hoa ¡. ¤.Gäi HS lªn b¶ng viÕt c¸c tõ sau: x«n xao.Gäi HS lªn b¶ng gâ c¸c tõ ë BT2 trang 82 SGK: TRUNG THU.VD: §Ó gâ hai tõ M¦A XU¢N. . ¦.. em gâ nh sau: ddeem trawng .C¸c HS con l¹i viÕt vµo vë.HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV . M¦AXU ¢N. L£N N¦¥NG. ¢.VÝ dô: §Ó gâ hai ch÷: ®ªm tr¨ng. ¢U C¥ Gi¸o ¸n . . £.L¾ng nghe.

® theo kiÓu gâ Telex em thùc hiÖn thÕ nµo? Ho¹t ®éng cña HS §Ó cã ch÷ ¨ © ª « Em gâ aw aa ee oo N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . thùc hiÖn LíP 3 TUÇN 26 thø ba ngµy 08 th¸ng 3 n¨m 2011 bµi 3: Gâ C¸C CH÷ ¡. ®. . KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c tõ cã mang dÊu: ¨.Quan s¸t HS ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai cè. .Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt. «. II.2011 . .L¾ng nghe. £.HS: ®ñ dông cô häc tËp.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 .Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV thøc 1. ª. .GV?: §Ó gâ c¸c ch÷ ¨.. «. ¤.DÆn dß HS vÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp Gi¸o ¸n 3.Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey.BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n. ¬. ¥. III. § I.Chó ý thao t¸c viÕt hoa . ghi nhí .Nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ HS cÇn n¾m ®îc . ¢.GV: Gi¸o ¸n. Cñng dÆn dß: . SGK. ¬. 2.Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay.L¾ng nghe. .L¾ng nghe. 3. Bµi cò: (5') . ª. ©. Th¸i ®é: . t¹o høng thó cho m«n häc. ChuÈn bÞ: . ©. KÜ n¨ng: . . . phßng m¸y. ¦. Môc tiªu: 1.

¢. ¥.Muèn gâ c¸c ch÷ th. ª. ¬.2011 . . ¦. ghi vë N¨m . ¬. . ghi vë êng ¨. ® ..Gäi häc sinh lªn b¶ng viÕt b) Gâ c¸c ch÷ hoa ¡. ® em gâ theo quy t¾c ë b¶ng sau: §Ó cã ch÷ Em gâ ¨ a8 © a6 ª e6 « o6 ¬ o7 u7 ® d9 . § .GV: Gäi HS kh¸c nhËn . Gâ kiÓu Vni ¨. .3 HS lªn b¶ng. ¤.GV: NhËn xÐt . ª.L¾ng nghe. em gâ nh sau: d9e6m tra6ng . ©.L¾ng nghe.ghi ®iÓm 2.VÝ dô: §Ó gâ hai ch÷: ®ªm tr¨ng. ¥. .B¹n tr¶ lêi ®óng råi ¹! xÐt . £.. Bµi míi: (30') a) Gâ c¸c ch÷ thêng 2. § em gâ theo quy t¾c ë b¶ng sau: §Ó cã ch÷ Em gâ ¡ a8 ¢ a6 Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . «. ¢. ¦. ©..Gäi HS lªn b¶ng viÕt c¸c tõ sau: x«n xao. £.Muèn gâ c¸c ch÷ hoa ¡. . ¤. lªn n¬ng.Xem – ghi vÝ dô. .L¾ng nghe. c¸c häc sinh cßn l¹i th× viÕt vµo vë .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 ¬ ® Gi¸o ¸n ow uw dd . «.

¢U C¥ .VD: §Ó gâ hai tõ M¦A XU¢N. ghi nhí 3.HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV .L¾ng nghe.C¸c HS con l¹i viÕt vµo vë.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 £ e6 ¤ o6 ¥ o7 ¦ u7 § d9 .L¾ng nghe.Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt. DÊU S¾C.Chó ý thao t¸c viÕt hoa . KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .Nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ HS cÇn n¾m ®îc .. M¦AXU ¢N.Quan s¸t HS ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai cè. .2011 BµI 4: DÊU HUYÒN. C¤ TI£N.. em gâ nh sau: MU7A XUA6N .. TH¡NG LONG. thùc hiÖn LíP 3 TUÇN 26 thø ba ngµy 08 th¸ng 3 n¨m 2011 I.Gäi HS lªn b¶ng gâ c¸c tõ ë BT2 trang 82 SGK: TRUNG THU. Môc tiªu: 1.Gäi HS lªn b¶ng viÕt c¸c tõ sau: x«n xao. Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Xem – ghi vÝ dô. c¸c häc sinh cßn l¹i th× viÕt vµo vë . DÊU NÆNG N¨m . lªn n¬ng. Cñng dÆn dß: . . .3 HS lªn b¶ng.L¾ng nghe.H§2: Thùc hµnh . .DÆn dß HS vÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp Gi¸o ¸n .Gäi häc sinh lªn b¶ng viÕt . L£N N¦¥NG. .

. Quy t¾c gâ ViÖt lµ ¨.HS: ®ñ dông cô häc tËp.GV?: §Ó gâ c¸c ch÷ ¨. H«m nay. l¾ng nghe . hoµ.ghi ®iÓm 2.L¾ng nghe.GV: NhËn xÐt .Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey. «. dÊu s¾c.GV: Gäi HS kh¸c nhËn xÐt . ta vÉn cßn c¸c tõ cã mang dÊu nh: céng. ChuÈn bÞ: . t¹o høng thó cho m«n häc.TrËt tù. c« sÏ híng dÉn c¸c em c¸ch gâ c¸c ch÷ cã mang thanh Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .B¹n tr¶ lêi ®óng råi ¹! . III. Th¸i ®é: .Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ. ª. ©. Bµi míi: (30') .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n . dÊu nÆng 2.GV: Gi¸o ¸n. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV thøc 1. .. . ¬.. c¸. 3.2011 Em gâ a8 a6 e6 o6 o7 u7 d9 . . SGK.Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c tõ cã mang dÊu thanh: dÊu huyÒn.Kh«ng t×m thÊy N¨m . II. . vµ ch÷ cã dÊu ® ®· häc ë nh÷ng tiÕt tríc. ª.Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay. KÜ n¨ng: . . phßng m¸y. «. ¬. ©. Bµi cò: (5') . ® theo kiÓu gâ Vni em thùc hiÖn thÕ nµo? Ho¹t ®éng cña HS §Ó cã ch÷ ¨ © ª « ¬ ® .BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n. còng ph¶i dïng phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt.Ngoµi c¸c ch÷ c¸i -H§1: ®Æc trng cña tiÕng 1.

gâ dÊu sau" §Ó cã Em gâ S¾c (/) s HuyÒn f (\) NÆng j (.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 huyÒn.L¾ng nghe. ghi vë .§Ó gâ mét tõ cã dÊu thanh. .L¾ng nghe. thanh s¾c.Häc sinh quan s¸t bµn phÝm sau ®ã b¶o 2 häc sinh t×m trªn bµn phÝm c¸c ch÷ cã mang thanh huyÒn. Gâ kiÓu Vni .Gâ kiÓu Telex . thanh s¾c.HS: liÖt kª theo yªu cÇu .) VD: §Ó cã Häc bµi Em gâ Hocj baif Lanf gios mats Vaangf trawng Em gâ 1 2 5 Em gâ Hoc5 Gi¸o ¸n . dÊu nÆng. em thùc hiÖn theo quy t¾c "gâ ch÷ tríc.Gäi häc sinh liÖt kª vµi tõ kh¸c cña tiÕng ViÖt cã mang thanh huyÒn.Quan s¸t VD Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Quan s¸t VD . thanh s¾c. dÊu nÆng.L¾ng nghe.H§3: 3.) VD: §Ó cã Häc bµi Lµn giã m¸t VÇng tr¨ng §Ó cã S¾c (/) HuyÒn (\) NÆng (. dÊu nÆng.2011 N¨m . ghi vë . * Yªu cÇu häc sinh: . ghi vë -H§2: 2. .

Còng dÆn dß: . ChuÈn bÞ: .Gäi HS lªn b¶ng gâ c¸c tõ ë BT1 trang 84 SGK .L¾ng nghe. ghi nhí hoa.2011 N¨m kiÓm tra ..Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n.Cñng cè l¹i kiÕn thøc ®· häc . Môc tiªu: . III. ghi nhí träng t©m cña bµi mµ HS cÇn n¾m ®îc . viÕt ch÷ cã dÊu .Quan s¸t HS ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai Gi¸o ¸n . cè. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. kh¶ n¨ng tr×nh bµy II.Häc sinh: §ñ dông cô häc tËp. thùc häc bµi vµ lµm bµi tËp hiÖn LíP 3 TUÇN 27 3 n¨m 2011 thø ba ngµy 15 th¸ng I.æn ®Þnh líp häc .L¾ng nghe.DÆn dß HS vÒ nhµ . ®Ò kiÓm tra .H§4: Thùc hµnh 3.L¾ng nghe.L¾ng nghe.RÌn tÝnh cÈn thËn.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 bai2 Lan2 Lµn giã gio1 m¸t mat1 VÇng Va6ng tr¨ng tra8ng .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh . .HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV .C¸c HS con l¹i viÕt vµo vë.KiÓm tra sü sè 2. Bµi míi: §Ò bµi vµ ®¸p ¸n C©u 1: BiÓu tîng cña ch¬ng tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n Microsoft Office Word lµ: (0.Chó ý thao t¸c viÕt .5®) Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc . Bµi cò: .

5®) A. Shift Lock §¸p ¸n: A C©u 5: Khi ®Ìn nµo s¸ng. Caps Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . (A) vµ (B) ®Òu sai B. Dïng chuét C.5®) B. Gi¸o ¸n trªn mµn h×nh nÒn B. Backspace (0.5®) A.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 A. C.5®) A. Shift Lock §¸p ¸n: A C©u 7: §iÒn c¸c côm tõ sau vµo ®óng vÞ trÝ: Delete. Nh¸y ®óp chuét lªn biÓu tîng C. (A) vµ (B) ®Òu sai D. em cÇn nhÊn gi÷ phÝm vµo vµ gâ mét ch÷ sÏ ®îc ch÷ hoa t¬ng øng? (0. Dïng c¸c phÝm mòi tªn B. Enter D. Ctrl C. §¸p ¸n: A C©u 2: §Ó khëi ®éng phÇn mÒm Word cã thÓ: (0. Enter D. D. Vµo Start sau ®ã vµo Program sau ®ã vµo biÓu tîng §¸p ¸n: C C©u 3: §Ó di chuyÓn con trá so¹n th¶o chónh ta cã thÓ: (0. Caps B. Ctrl C. (A) vµ (B) ®Òu ®óng D.2011 N¨m . Shift Lock §¸p ¸n: D C©u 6: Khi ®Ìn Caps Lock t¾t. Enter D.5®) A. (A) vµ (B) ®Òu ®óng §¸p ¸n: D C©u 4: §Ó gâ ký hiÖu trªn em cÇn nhÊn gi÷ phÝm nµo? (0. Ctrl C. Caps B. tÊt c¶ c¸c ch÷ ®îc gâ ®Òu lµ ch÷ hoa: (0.5®) A.

Shift vµ 8* c¸ch trªn §¸p ¸n: B C©u 12: Khi phÝm Caps Lock t¾t. sau ®ã t¾t ®Ìn Caps Lock råi gâ c¸c ch÷ c¸i tiÕp theo. Shift vµ A c¸ch trªn §¸p ¸n: B C©u 11: Khi phÝm Caps Lock t¾t. Lµm l¹i nh vËy víi c¸c ch÷ kh¸c. ®Ó viÕt kÝ tù * em cÇn thao t¸c: (0.5®) A.5®) A. ®Ó viÕt sè 8 em cÇn thao t¸c: A.5®) A. Gâ ch÷ A C. B. C¶ 2 Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . ®Ó viÕt ch÷ A em cÇn thao t¸c: (0. C¶ 2 B.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n PhÝm Backspace ®îc sö dông ®Ó xo¸ ch÷ bªn tr¸i con trá so¹n th¶o PhÝm Delete ®îc sö dông ®Ó xo¸ ch÷ bªn ph¶i con trá so¹n th¶o §¸p ¸n: C C©u 8: Quy t¾c gâ ch÷ cã dÊu thanh trong tiÕng ViÖt lµ: (0. Gâ ch÷ A C. Gâ dÊu tríc.2011 N¨m .5®) A. gâ ch÷ sau §¸p ¸n: A C©u 9: Khi phÝm Caps Lock t¾t. Gâ phÝm 8 C.5®) A. ®Ó viÕt ch÷ A em cÇn thao t¸c: (0. Gâ phÝm 8 C. NhÊn phÝm Caps Lock ®Ó bËt ®Ìn Caps Lockråi gâ ch÷ c¸i ®Çu. gâ dÊu sau B. Gâ ch÷ tríc. C¶ 2 B. Shift vµ A c¸ch trªn §¸p ¸n: A C©u 10: Khi phÝm Caps Lock bËt. C¶ 2 B. Shift vµ 8* c¸ch trªn §¸p ¸n: A C©u 13: Thao t¸c nµo nhanh nhÊt ®Ó viÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu tõ? (0.

Ctrl §¸p ¸n: A C©u 16: Theo kiÓu gâ Telex. Vïng so¹n th¶o. nhÊn gi÷ phÝm Shift råi gâ ch÷ c¸i ®Çu. Con trá so¹n th¶o lµ v¹ch ®øng nhÊp nh¸y trong vïng so¹n th¶o 1. sau ®ã th¶ phÝm Shift ®Ó gâ c¸c ch÷ c¸i tiÕp theo. Lµm l¹i nh vËy víi c¸c ch÷ kh¸c. §¸p ¸n: B C©u 14: §Ó kh«i phôc l¹i mét ch÷ bÞ xo¸ nhÇm. Con trá so¹n th¶o (1®) 1. em nhÊn nót lÖnh nµo sau ®©y? (0. PhÝm Enter xuèng dßng vµ b¾t ®Çu mét dßng míi Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . Enter C.2011 N¨m . Ên phÝm c¸ch ®Ó. Undo B.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n B.5®) A. Shift D. ®Ó gâ c¸c ch÷ vµ c¸c dÊu thanh sau em gâ: (1®) §¸p ¸n: Em gâ aw aa ee oo ow uw ® dd dÊu huyÒn f dÊu s¾c s dÊu nÆng j C©u 17: ViÕt c¸c ch÷ cÇn gâ cña c¸c c©u sau theo kiÓu gâ Telex: (1®) §¸p ¸n: H¬ng rõng th¬m ®åi v¾ng Huwowng ruwngf thowm ddooif vawngs Níc suèi trong thÇm th× Cä xoÌ « che n¾ng D©m m¸t ®êng em ®i Nuwowcs suoois trong thaamf thif Coj xoef oo che nawngs Dam mats dduwowngf em ddi §Ó cã ¨ © ª « ¬ C©u 15: Chän côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng: PhÝm Enter. T¾t ®Ìn Capps Lock.

Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c tõ cã dÊu hái. 3. Th¸i ®é: . . Ên phÝm c¸ch ®Ó c¸ch hai kÝ tù Gi¸o ¸n Vïng so¹n th¶o lµ vïng tr¾ng lín trong mµn h×nh cña Word LíP 3 TUÇN 28 thø ba ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 2011 BµI 5: dÊu hái. .Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey. SGK.Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay. II. dÊu ng·. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .GV: Gi¸o ¸n.2011 N¨m . dÊu ng· I.BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n. . t¹o høng thó cho m«n häc. ChuÈn bÞ: . KÜ n¨ng: . 3. .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 2. III. phßng m¸y.HS: ®ñ dông cô häc tËp. Môc tiªu: 1. 2.Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt.

ta vÉn cßn c¸c tõ cã mang dÊu nh: x·.Lµ phÇn mÒm Word. ¬.§Ó so¹n th¶o v¨n b¶n cò: em dïng phÇn mÒm . g×? . KiÓm tra bµi . «. . ª.C¸ch khëi ®éng phÇn §Ó cã Em gâ mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n ¨ aw Word. ©.Häc sinh kh«ng t×m thÊy.Nh¾p 2 lÇn chuét lªn . huyÒn. Bµi míi: GV gíi thiÖu bµi .2011 N¨m .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 1. nÆng ®· häc ë nh÷ng tiÕt tríc. ghi ®iÓm . ® vµ dÊu s¾c.L¾ng nghe. ª ee ®Ó gâ c¸c ch÷ vµ c¸c « oo dÊu thanh sau em gâ? ¬ ow uw ® dd dÊu f huyÒn dÊu s¾c s dÊu j nÆng biÒu tîng cña Word trªn mµn h×nh.Gäi HS kh¸c nhËn xÐt míi . .Theo kiÓu gâ Telex.ViÕt c¸c ch÷ cÇn gâ cña 2 c©u th¬ sau theo kiÓu gâ Telex: H¬ng rõng th¬m ®åi v¾ng Níc suèi trong thÇm th× Huwowng ruwngf thowm ddooif vawngs Nuwowcs suoois trong thaamf thif . Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .NhËn xÐt. . © aa . 2.Ngoµi c¸c ch÷ c¸i ®Æc trng cña tiÕng ViÖt lµ ¨.NhËn xÐt.

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 chñ. Tha8ng3 tha8n1 Anh dung4 N¨m . .Gäi häc sinh liÖt kª vµi tõ kh¸c cña tiÕng ViÖt cã dÊu hái. gâ dÊu sau" cã nghÜa lµ: gâ hÕt c¸c ch÷ trong tõ vµ gâ dÊu ë cuèi mçi tõ.viÕt vµo vë.Ghi vë. dÊu ng· em gâ theo quy t¾c sau: "Gâ ch÷ tríc.Xem . c« sÏ híng dÉn c¸c em c¸ch gâ c¸c ch÷ cã mang dÊu hái vµ dÊu ng·.ghi vÝ dô.tr¶ lêi. Gâ kiÓu Muèn gâ c¸c ch÷ cã Telex mang dÊu hái. H«m nay.3 häc sinh lªn b¶ng. .Ghi vë.Häc sinh quan s¸t bµn phÝm sau ®ã b¶o 2 häc -H§1: sinh t×m trªn bµn 1. ..2011 Em gâ Quar vair Dungx camr Thoor caamr Em gâ 3 Gi¸o ¸n ... Nh¾c l¹i quy phÝm c¸c ch÷ cã mang t¾c gâ ch÷ cã dÊu hái vµ dÊu ng·.Xem . ghi vë nh÷ng tõ liÖt kª. dÊu -H§2: ng·: 2.Th¶o luËn .Ghi vë . .Thùc hµnh . dÊu ng·. . * Yªu cÇu häc sinh: .ghi vÝ dô. dÊu . §Ó cã Em gâ dÊu -H§3: Hái r 3. * Gâ dÊu hái. còng ph¶i dïng phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt. c¸c häc sinh cßn l¹i th× viÕt vµo vë . Gâ kiÓu Vni Ng· x VD: §Ó cã Qu¶ v¶i Dòng c¶m Thæ cÈm §Ó cã dÊu Hái Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Ghi vë .

ChuÈn bÞ bµi cho tiÕt sau Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .§Ñp ®Ï . thùc hiÖn .NgÉm nghÜ .Con trá so¹n th¶o cho .Söa ch÷a .L¾ng nghe ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo .chØnh s÷a c¸c thao t¸c cßn sai cho HS .CÇu thñ .Nh¾c l¹i c¸ch gâ hái. .Thùc hµnh theo sù ca6m3 .Anh dòng .Gi¶i thëng .2011 N¨m .Tuæi trÎ . Cñng dÆn dß: cè Giai3 thu7o7ng3 Nga6m4 nghi4 Tuo6i3 tre3 VD: Ca6u2 thu3 §Ó cã Em gâ Qu¶ v¶i Qua3 vai3 Tro2 cho7i Su7a3 chu7a4 Dòng Dung4 D9ep5 d9e4 c¶m cam3 Da4 ngoai5 Tho63 Thæ cÈm . * Gäi häc sinh lªn b¶ng viÕt c¸c tõ sau theo 2 kiÓu gâ: .D· ngo¹i .Theo dâi.L¾ng nghe dÊu ng· .Trß ch¬i .Gäi häc sinh lªn b¶ng híng dÉn cña GV viÕt kÕt qu¶ nh÷ng tõ ®· liÖt kª tríc ®ã.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Ng· 4 Gi¸o ¸n 3.Ghi nhí.Th¼ng th¾n ..

. . .Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay.HS: ®ñ dông cô häc tËp. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .2011 N¨m .Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS thøc 1. SGK. III.Häc sinh biÕt c¸ch gâ tÊt c¶ c¸c tõ cã mang dÊu vµ nh÷ng kÝ hiÖu ®Æc biÖt. Th¸i ®é: . II. KiÓm tra . 2. Môc tiªu: 1.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 29 thø ba ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2011 BµI 6: luyÖn gâ I.GV: Gi¸o ¸n. . KÜ n¨ng: . 3.Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey.Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ.HS tr¶ lêi: bµi cò: ®Ó gâ c¸c ch÷ vµ c¸c dÊu thanh sau em gâ? Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Gâ v¨n b¶n ®¬n gi¶n vµ biÕt c¸ch söa v¨n b¶n víi c¸c phÝm xo¸. phßng m¸y. t¹o høng thó cho m«n häc. .BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n. ChuÈn bÞ: .Theo kiÓu gâ Telex. .

Tuú tõng ®èi tîng häc sinh mµ gi¸o viªn cho thùc hµnh c¸c mÉu kh¸c nhau.H§1: h×nh häc tËp.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n §Ó cã ¨ © ª « ¬ ® dÊu huyÒn dÊu s¾c dÊu 2.Cho häc sinh thùc hµnh hµnh. h«m nay GV lµm mÉu trªn chóng ta sÏ luyÖn gâ l¹i m¸y cho HS tÊt c¶ nh÷ng g× mµ ta quan s¸t ®· häc ®îc.2011 nÆng dÊu hái dÊu ng· Em gâ aw aa ee oo ow uw dd f s j r x N¨m . yªu cÇu häc sinh thùc hµnh.Gi¸o viªn lµm mÉu sau ®ã cho häc sinh thùc . . . Bµi míi: . híng dÉn chi Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . gi¶i ®¸p kÞp thêi c¸c th¾c m¾c cña häc sinh ®Æc biÖt víi häc sinh yÕu cÇn theo s¸t.H§2: hµnh Híng dÉn thùc .Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh. .§Ó kiÓm tra t×nh .GV thêng xuyªn quan s¸t nh¾c nhë.

Gi¸o ¸n .NhËn xÐt u. mÆt g¬ng T©y Hå. nhîc ®iÓm. M×nh vÒ víi B¸c ®êng xu«i Tha giïm ViÖt B¾c kh«ng ngu«i nhí Ngêi.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 tiÕt. §êng v« xø NghÖ quanh quanh Non xanh.2011 N¨m . Còng DÆn dß: cè.L¾ng nghe. l¾ng nghe .Quan s¸t thao t¸c cña GV .TrËt tù. Giã ®a cµnh tróc la ®µ TiÕng chu«ng TrÊn Vò. Nhí ¤ng Cô m¾t s¸ng ngêi Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Xem kÜ l¹i c¸c bµi ®· häc .Thùc hµnh theo sù híng dÉn cña GV .Con trá so¹n th¶o cho ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo. níc biÕc nh tranh ho¹ ®å. TH1: Gâ theo mÉu sau: §ång §¨ng cã phè Kú Lõa Cã nµng T« ThÞ. cã chïa Tam Thanh. canh gµ Thä X¬ng MÞt mï khãi to¶ ngµn s¬ng NhÞp chµy Yªn Th¸i. 3. .

bu«ng mµn cho em. Tay em ®¸nh r¨ng R¨ng tr¾ng hoa nhµi Tay em ch¶i tãc TH3: Gâ bµi th¬ sau: Gi¸o ¸n Tãc ngêi ¸nh mai. Hßn bi thøc ®îi lim dim ch©n têng. tr¸n ít må h«i. Cã khi mét m×nh Nh×n tay thñ thØ Em yªu em quý Hai bµn tay em.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 ¸o n©u. Chæi ngoan mau quÐt s¹ch thÒm. HUY CËN CHÞ EM C¸i ngñ mµy ngñ cho ngoan §Ó chÞ tr¶i chiÕu. rõng nói tr«ng theo bãng ngêi.. Giê em ngåi häc Bµn tay siªng n¨ng Në hoa trªn giÊy Tõng hµng gi¨ng gi¨ng.. Nh×n hai c¸i ngñ chung lêi h¸t ru.. tói v¶i ®Ñp t¬i l¹ thêng Nhí Ngêi nh÷ng s¸ng tinh s¬ng Ung dung yªn ngùa trªn ®êng suèi reo. Tè H÷u TH2: Gâ bµi th¬ sau: HAI BµN TAY EM (TrÝch) Hai bµn tay em Hai bµn tay em Nh hoa ®Çu cµnh Hoa hång hång nô C¸nh trßn ngãn xinh. TRÇN §¾C TRUNG Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .. §µn gµ ngoan chí ra vên. MÑ vÒ. §ªm em n»m ngñ Hai hoa ngñ cïng Hoa th× bªn m¸ Hoa Êp c¹nh lßng.2011 N¨m . Luèng rau tay mÑ míi ¬m ®Çu håi. Nhí ch©n ngêi bíc lªn ®Ìo Ngêi ®i.

Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . KÜ n¨ng: . gâ dÊu sau .Häc sinh biÕt c¸ch gâ tÊt c¶ c¸c tõ cã mang dÊu vµ nh÷ng kÝ hiÖu ®Æc biÖt.Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn. gâ .Nªu c¸ch gâ ch÷. II.GV: Gi¸o ¸n. ham häc hái. 3.2011 N¨m .HS: ®ñ dông cô häc tËp. III. cò: dÊu. .HS: L¾ng nghe Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS thøc 1. phßng m¸y. SGK.HS kh¸c nhËn xÐt . Th¸i ®é: . KiÓm tra bµi .Tr¶ lêi: Gâ ch÷ tríc. høng thó trong m«n häc. ch¨m chØ.Gäi Hs kh¸c nhËn .Häc sinh thµnh th¹o viÖc khëi ®éng c¸c phÇn mÒm Unikey vµ Word.Gâ v¨n b¶n ®¬n gi¶n vµ biÕt c¸ch söa v¨n b¶n víi c¸c phÝm xo¸. .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 30 thø ba ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2011 BµI 7: «n tËp I. t×m tßi. 2. ChuÈn bÞ: .

h«m GV lµm mÉu trªn nay chóng ta sÏ «n tËp m¸y cho HS quan l¹i tÊt c¶ nh÷ng g× mµ s¸t ta ®· häc ®îc. .Cho häc sinh thùc hµnh hµnh. gi¶i ®¸p kÞp thêi c¸c th¾c m¾c cña häc sinh ®Æc biÖt víi häc sinh yÕu cÇn theo s¸t. PhÝa bªn s«ng. TH2: Gâ ®o¹n th¬ sau: Lµng quª lóa gÆt xong råi M©y hong trªn gèc r¹ ph¬i tr¾ng ®ång ChiÒu lªn lÆng ng¾t bÇu kh«ng Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .NhËn xÐt u. trang 94).HS: L¾ng nghe ®iÓm .H§1: h×nh häc tËp. . . (TrÝch "ChiÒu trªn S«ng H¬ng".Thùc hµnh. . tËp mét. xãm Cån HÕn nÊu c¬m chiÒu sím nhÊt trong thµnh phè.quan s¸t thao t¸c cña gi¸o viªn. .Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh.ghi .H§2: thùc hµnh Híng dÉn thùc . §©u ®ã. khiÕn mÆt s«ng nghe nh réng h¬n. híng dÉn chi tiÕt. Còng cè . Bµi míi: xÐt? . yªu cÇu häc sinh thùc hµnh.GV nhËn xÐt .2011 N¨m .Gi¸o viªn lµm mÉu sau ®ã cho häc sinh . .L¾ng nghe. TH1: Gâ ®o¹n v¨n sau: Cuèi buæi chiÒu. tiÕng lanh canh cña truyÒn chµi gâ nh÷ng mÎ c¸ cuèi cïng. nhîc dÆn dß: ®iÓm. tõ sau khóc quanh v¾ng lÆng cña dßng s«ng..Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 2.Quan s¸t Gv thùc hiÖn . TiÕng ViÖt 3.Xem kÜ l¹i c¸c bµi ®· häc . th¶ khãi nghi ngót c¶ mét vïng tre tróc trªn mÆt níc. 3.GV thêng xuyªn quan s¸t nh¾c nhë.§Ó kiÓm tra t×nh . HuÕ thêng trë vÒ trong mét vÎ yªn tÜnh l¹ lïng.L¾ng nghe .

. TrÇn §¨ng Khoa Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .. ®Ëu vµo vai em.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n Tr©u ai no cá th¶ r«ng bªn trêi H¬i thu ®· ch¹m mÆt ngêi B¹ch ®µn ®«i ngän ®øng soi xanh ®Çm Luèng cµy cßn thë sñi t¨m S¬ng bu«ng cho c¸nh ®ång n»m chiªm bao Cã con ch©u chÊu ph¬ng nµo B¨ng khu©ng nhí lóa.2011 N¨m .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful