Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1

Gi¸o ¸n

LíP 3

TUÇN 18
th¸ng 12 n¨m 2010

thø ba, ngµy 28

kiÓm tra HäC Kú I phÇn thi thùc hµnh

I. Môc tiªu: - Đánh giá kết quả học tập của học sinh - Củng cố lại kiến thức đã học - Rèn tính cẩn thận, khả năng trình bày II. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, đề kiểm tra - Häc sinh: Đủ dụng cụ học tập. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Bài cũ: - Ổn định lớp học - Kiểm tra sỹ số 2. Bài mới: ĐỀ BÀI Đề A: Em mở chương trình Microsoft Word, gõ và trình bày bài thơ không dấu sau Tac dat tac vang On troi mua nang phai thi Noi thi bua can noi thi cay sau Cong lenh chang quan bao lau Ngay nay nuoc bac, ngay sau com vang Đề B: Em mở chương trình Microsoft Word, gõ và trình bày bài thơ không dấu sau Dam sen Trong dam gi dep bang sen La xanh bong trang lai chen nhi vang Nhi vàng bong trang la xanh Gan bui ma chang hoi tanh mui bun Yêu cầu: - Thời gian làm bài: 20 phút - Gõ bài thơ không dấu hoàn thành: 3 điểm. - Trình bày bài thơ đúng cở chữ 14: 1 điểm. - Lưu bài thơ, họ tên, lớp quy định: 1 điểm.

Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011

N¨m

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1

Gi¸o ¸n

TUÇN 18

Buæi Tin häc líp 3

thø , ngµy

th¸ng 01 n¨m 2011

«n tËp HäC Kú I
I. Môc tiªu: Giúp các em: - Nhớ lại các kiến thức đã học ở các chương. - Vận dụng kiến thức để hoàn thành bài thi. - Thể hiện tinh thần tự giác, thái độ nghiêm túc trong khi học bài. II. ChuÈn bÞ: - GV: SGK, giáo án, bảng, phấn, máy tính. - HS: SGK, vở, máy tính. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1. Bµi cò: (5') 2. Bµi míi: (30') - HĐ1: (7') + Làm quen với máy tính Ho¹t ®éng cña GV - Ổn định lớp học - Kiểm tra sỹ số - Gv nêu câu hỏi để hs nhớ lại các kiến thức đã học. Ho¹t ®éng cña HS - Các em im lặng, trật tự - Hs suy nghĩ để trả lời câu hỏi.

- HĐ2: (27') + Thực hành

? - C¸c bé phËn chÝnh TL: - M¸y tÝnh cã 4 bé phËn chÝnh : cña m¸y tÝnh ®Ó bµn? +Mµn h×nh +Th©n m¸y +Chuét +Bµn phÝm - Lµm viÖc víi m¸y tÝnh ? - Bµn phÝm m¸y tÝnh TL: - Khu vùc chÝnh gåm nh÷ng hµng phÝm cña hµng phÝm : + hµng phÝm sè nµo? + hµng phÝm trªn + hµng phÝm c¬ së + hµng phÝm díi + hµng phÝm c¸ch - Chú ý lắng nghe - TËp gâ phÝm b»ng 10 N¨m

Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1

Gi¸o ¸n

ngãn - T×m hiÓu vÒ chuét m¸y - Thực hiện theo sự hướng tÝnh... dẫn của giáo viên - Giáo viên hướng dẫn cho học sinh thực hành: -TËp ®¸nh m¸y 10 ngãn : +Em h·y ®¸nh mét bµi th¬ mµ em biÕt -VÏ tranh : +Em tËp t« mµu, ®æ mµu +VÏ h×nh ®¬n gi¶n 3. Còng cè - DÆn dß: (5') - Về nhà học bài chuẩn bị tiết sau thi học kỳ - Trât tự, chú ý lắng nghe để thực hiện

Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011

N¨m

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1

Gi¸o ¸n

TUÇN 19

Buæi Tin häc líp 3

thø ba, ngµy

th¸ng 01 n¨m 2011

bµi 4: tÈy, xãa h×nh

I. Môc tiªu: Giúp các em: - Học sinh biết: Sử dụng công cụ tẩy để xoá một vùng nhỏ trên - Sử dụng công cụ Chọn và Chọn tự do để xoá một vùng lớn. - Thể hiện tinh thần tự giác, thái độ nghiêm túc trong khi học bài. II. ChuÈn bÞ: - GV: SGK, giáo án, bảng, phấn, máy tính, m¸y chiÕu - HS: SGK, vở, máy tính. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS thøc 1. Bµi cò: (5') - Ổn định lớp học - HS im lặng, trật tự - Kiểm tra sỹ số - GV gọi học sinh nêu các bước - HS trả lời và HS nhận xét thực hiện xóa hình . - GV nhận xét, đánh giá. 2. Bµi míi: (30') - GV giới thiệu bài mới . - HS lắng nghe - HĐ1: 1. Công cụ dùng để tẩy hình vẽ Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011 N¨m

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 a. Hình dạng của - Hình dạng của công tẩy hình công tẩy hình là :

Gi¸o ¸n - HS quan sát và ghi vở

b. Các bước thực - B1: Nháy chuột chọn công cụ - HS lắng nghe và ghi vở hiện : tẩy hình trong hộp công cụ - HS quan sát hình và ghi vở - B2: Nháy chuột chọn kích - HS lắng nghe và ghi vở thước của công cụ tẩy ở phía dưới hộp công như hình vẽ sau:

* Chú ý :

- B3: Thực hiện nháy hoặc kéo - HS lắng nghe và ghi vở thả chuột trên vùng hình vẽ cần tẩy. - Vùng tẩy sẽ bị chuyển sang - HS quan sát hình và ghi vở màu nền tạm thời. Mặc định ban đầu là màu trắng, em có thể thay đổi được màu nền bằng cách nháy chuột chọn màu trong hộp công cụ màu.

- HĐ2: 2. Chọn một phần của hình vẽ a. Hình dạng của công cụ chọn hình chữ nhật b. Các bước thực hiện bằng công cụ chọn chữ nhật.

- Hình dạng của công cụ chọn - HS lắng nghe và ghi vở hình chữ nhật là : - B1: Nháy chuột chọn công cụ - Học sinh quan sát GV giảng chọn chữ nhật và ghi vở - B2: Thực hiện kéo thả chuột - HS quan sát hình và ghi vở từ một góc của vùng cần chọn đến góc đối diện của vùng đó.

c. Hình dạng của - Hình dạng của công cụ chọn - HS lắng nghe và ghi vở công cụ chọn tự do tự do là: d. Các bước thực - B1: Nháy chuột chọn công cụ - HS lắng nghe và ghi vở hiện bằng công cụ chọn tự do trong hộp công cụ chọn tự do - B2: Bấm kéo, thả chuột bao - Học sinh quan sát GV giảng quanh vùng cần chọn. Em cần và ghi vở phải chú ý kéo sát biên vùng Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011 N¨m

Nhớ các hình dạng của các . máy tính.GV: SGK. . . . . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dungKiÕn thøc 1. thái độ nghiêm túc trong khi học bài. di chuyển hình vẽ đến nơi cần thiết . 3.B1: Nháy chuột chọn công cụ .HS lắng nghe và ghi vở là hình nhật có nét đứt. trật tự Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Kiểm tra sỹ số Ho¹t ®éng cña HS . phấn.B2: Nhấn phím Delete. máy tính. ChuÈn bÞ: .Rèn kĩ năng sử dụng chuột kết hợp với bàn phím . Môc tiªu: Học xong bài này HS: .HS lắng nghe kiến thức trọng tâm của bài mà học sinh cần nắm được .HS ghi nhớ loại công cụ vừa học .Vùng đã chọn được đánh dấu .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 * Chú ý : Gi¸o ¸n chọn. bảng. giáo án. Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV .HS im lặng.Nhắc lại bài học và một số .HS ghi nhớ với từng loại công cụ đã học trước khi thực hành TUÇN 20 Buæi Tin häc líp 3 Thø ba. Xóa một vùng trên .Thể hiện tinh thần tự giác. m¸y chiÕu . II.2011 N¨m . ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2011 bµi 5: di chuyÓn h×nh I.Ổn định lớp học .Tạo hứng thú. sự yêu thích môn học.HĐ3: 3.Biết cách chọn hình vẽ.Đọc kỹ các bước thực hiện đối . III. Còng cè DÆn dß: (5') . vở.Học sinh quan sát GV giảng hình chọn chữ nhật hoặc công cụ và ghi vở chọn tự do.HS: SGK.

ta làm thế nào? Trên hình vẽ có thể có những phần giống hệt nhau. 2.GV hướng dẫn cho học sinh sử dụng hai công cụ và tạo vùng chọn hình cho phù hợp GV: Đôi khi vẽ hình ta không muốn hình vừa vẽ ở vị trí đó nữa mà di chuyển đến vị trí thích hợp hơn.GV nhận xét. C¸c bíc thùc hiÖn di chuyển hình: + B1: Dïng c«ng cô Chän vµ Chän tù do ®Ó chän 1 vïng bao quanh phÇn h×nh ®Þnh di chuyÓn. . ta phải lặp lại các thao tác vẽ nhưng rất khó có kết quả như ý muốn.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n .HS lắng nghe .HS lắng nghe và ghi vở . + B3: Nh¸y chuét bªn ngoµi vïng chän ®Ó kÕt .GV hướng dẫn và làm mẫu cho TËp di chuyÓn HS theo dõi: c¸c h×nh cã s½n trong m¸y .HS quan sát hình và ghi vở . . + B2: §a con trá chuét vµo vïng ®îc chän vµ kÐo th¶ chuét tíi vÞ trÝ míi.GV gọi học sinh nêu các bước . không phải vẽ lại.HĐ2: thóc.GV giải thích và hướng dẫn cho học sinh hiểu được việc di chuyển một phần hay cả một hình có tác dụng như thế nào.HĐ1: .GV giới thiệu bài mới. đánh giá. Vậy làm thế nào? Paint: giúp ta thực hiện các thao tác ấy một cách đơn giản và nhanh chóng. .HS lắng nghe . Thùc hµnh: .HS lắng nghe và ghi vở . Bµi míi: (30') .HS lắng nghe và ghi vở . Để có thể thực hiện các thao tác ấy trước hết chúng ta phải biết cách chọn phần hình vẽ . Để vẽ được các phần giống nhau.HS trả lời và HS nhận xét thực hiện vẽ đoạn thẳng.2011 N¨m . và lại tốn nhiều thời gian.HS lắng nghe .Học sinh quan sát GV giảng và thực hành theo hướng dẫn của GV Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .

Nhắc lại bài học và một số kiến . Môc tiªu: thø ba.HS ghi nhớ với từng loại công cụ chọn để di chuyển hình LíP 3 TUÇN 21 I.Đọc kỹ các bước thực hiện đối .HS lắng nghe thức trọng tâm của bài mà học sinh cần nắm được . ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2011 bµi 6: vÏ ®êng cong N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Nhớ các hình dạng của các loại . Còng cèDÆn dß: (5') .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 3.HS ghi nhớ công cụ dùng để chọn .2011 .

HS tr¶ lêi vµ HS nhËn xÐt.BiÕt c¸ch kÐo th¶ chuét. Th¸i ®é: .BiÕt c¸ch chän mµu vÏ vµ nÐt vÏ thÝch hîp.2011 . 2.GV gäi häc sinh nªu c¸c bíc thùc hiÖn ®Ó di chuyÓn h×nh? Ho¹t ®éng cña HS .HS l¾ng nghe N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . 3. ®¸nh kÕt thóc.Häc sinh cã th¸i ®é nghiªm tóc khi häc vµ lµm viÖc trªn m¸y tÝnh. . KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV . trËt tù 2. m¸y tÝnh. KÜ n¨ng: .GV nhËn xÐt.GV: SGK. phÊn. m¸y tÝnh. m¸y chiÕu .HS: SGK.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 1.Dïng c«ng cô Chän hoÆc Chän tù do ®Ó chän mét vïng bao quanh phÇn ®Þnh di chuyÓn. III. II. ChuÈn bÞ: .HS im lÆng. . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1.Häc sinh biÕt khëi ®éng thµnh th¹o phÇn mÒm vµ thao t¸c thµnh th¹o mét sè c¸c phÝm chøc n¨ng khi vÏ.Häc sinh thùc hµnh thµnh th¹o thao t¸c vÏ h×nh b»ng c«ng cô vÏ ®êng cong.æn ®Þnh líp häc .Gi¸o dôc cho häc sinh tÝnh kiªn tr×.Trá chuét  sÏ thay ®æi sang d¹ng  khi thùc hiÖn di chuyÓn. .GV giíi thiÖu bµi míi: . gi¸o ¸n. Bµi míi: (30') . . + §a trá chuét vµo vïng ®îc chän vµ kÐo th¶ chuét tíi vÞ trÝ míi. b¶ng. gi¸. + Nh¸y chuét bªn ngoµi vïng chän ®Ó . C¸c bíc thùc hiÖn: . .Sö dông ®îc c«ng cô vÏ ®êng cong .KiÓm tra sü sè . vë. ý thøc tù häc vµ ham muèn t×m tßi hiÓu biÕt kh¸m ph¸ m¸y tÝnh.

2.HS quan s¸t . Mét ®o¹n th¼ng ®îc t¹o ra.HS l¾ng nghe vµ ghi vë . §ã lµ c«ng cô vÏ ®êng cong. nÐt vÏ.H×nh d¹ng cña c«ng cô vÏ ®êng cong . Chóng ta sÏ sö dông c«ng cô ®Ó vÏ. * C¸c bíc thùc hiÖn: .HS l¾ng nghe vµ quan s¸t .HS l¾ng nghe vµ ghi vë . .HS quan s¸t vµ ghi vë .2011 Gi¸o ¸n ..HS quan s¸t h×nh vµ thùc hiÖn theo híng N¨m . c¸c bíc vÏ con c¸ * Lu ý: ta chØ ®iÒu chØnh mét ®êng cong ®îc 2 lÇn mµ th«i. . tíi khi võa ý thì con c¸: th¶ nót chuét vµ nh¸y Híng dÉn cho HS chuét lÇn n÷a. .. GV híng dÉn: . con c¸.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Trong qu¸ tr×nh vÏ chóng ta thùc hiÖn vÐ c¸c chi tiÕt cã h×nh d¹ng lµ ®êng cong.HS l¾ng nghe vµ ghi vë . mÆt tr¨ng khi khuyÕt.Chän mµu vÏ.HS quan s¸t vµ ghi vë .KÝch ®óp chuét vµo biÓu tîng Paint ®Ó khëi ®éng ch¬ng tr×nh\ XuÊt hiÖn mµn h×nh chÝnh cña Paint.GV: Ghi néi dung bµi häc lªn b¶ng.§a con trá chuét lªn ®o¹n th¼ng.3.HS l¾ng nghe vµ ghi vë . VÏ con c¸ theo c¸c b.4. NhÊn gi÷ vµ kÐo nót tr¸i chuét . . nh chiÕc l¸.HĐ2: ®Ó uèn cong ®o¹n * Thùc hµnh vÏ th¼ng.HĐ1: C¸c bíc vÏ ®êng cong Híng dÉn cho HS c¸c bíc vÏ ®êng cong Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 ..1.KÐo th¶ chuét tõ ®iÓm ®Çu ®Õn ®iÓm cuèi cña ®êng cong.Chän công cô §êng cong trong hép công cô.

ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Chän c«ng cô vÏ 1 ®êng cong. Môc tiªu: 1. 2.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 íc: .VÏ ®êng cong thø 2 cã híng cong ngîc víi ®êng cong thø nhÊt.HS lắng nghe mét sè kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ häc . ngµy 09 th¸ng LíP 3 TUÇN 22 02 n¨m 2011 bµi 7: sao chÐp mµu tõ mµu s½n cã I. 3. . .§äc kü c¸c bíc thùc hiÖn ®èi víi lo¹i c«ng cô ®· häc tríc khi thùc hµnh.2011 N¨m .HS ghi nhớ sinh cÇn n¾m ®îc . c«ng cô t« mµu ®Ó lÊy 1 mµu cã s½n trªn h×nh ®Ó t« mµu cho mét phÇn h×nh kh¸c.Häc sinh thùc hµnh thµnh th¹o thao t¸c sao chÐp mµu tõ mµu s½n cã.Häc sinh biÕt khëi ®éng thµnh th¹o phÇn mÒm vµ thao t¸c thµnh th¹o mét sè c¸c phÝm chøc n¨ng khi vÏ. 3.HS ghi nhớ c«ng cô vïa häc . KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . vµ Gi¸o ¸n dÉn cña GV . II. . Còng cè DÆn dß: (5') .Sö dông ®îc c«ng cô Sao chÐp mµu. KÜ n¨ng: . thø ba.Häc sinh lµm quen víi c¸ch ®æ mµu vµ lÊy mµu .KÕt qu¶ lµm viÖc. ý thøc tù häc vµ ham muèn t×m tßi hiÓu biÕt kh¸m ph¸ m¸y tÝnh. Th¸i ®é: . .BiÕt c¸ch chän mµu vÏ vµ nÐt vÏ thÝch hîp.Gi¸o dôc cho häc sinh tÝnh kiªn tr×.Häc sinh cã th¸i ®é nghiªm tóc khi häc vµ lµm viÖc trªn m¸y tÝnh.Nhí c¸c h×nh d¹ng cña .Nh¾c l¹i bµi häc vµ .

III.2. m¸y chiÕu .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 .3. m¸y tÝnh.1. m¸y tÝnh.GV giíi thiÖu bµi míi: . Mét ®o¹n th¼ng ®îc t¹o ra.KiÓm tra sü sè .GV nhËn xÐt.§a con trá chuét lªn . Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV . trËt tù 2. Bµi míi: (30') . ®¸nh ®o¹n th¼ng.H×nh d¹ng cña c«ng cô sao chÐp mµu vµ c«ng cô t« mµu .Chän công cô §êng cong trong hép công cô.GV: Ghi néi dung bµi häc vµo vë. GV híng dÉn: .æn ®Þnh líp häc .Chän mµu vÏ. . H«m nay c« sÏ híng dÉn c¸c em c¸ch sao chÐo mµu tõ mÉu mµu cã s½n.HS quan s¸t vµ ghi vë . NhÊn gi÷ gi¸.HS im lÆng. gi¸o ¸n.KÐo th¶ chuét tõ ®iÓm ®Çu ®Õn ®iÓm cuèi cña ®êng cong.GV: SGK.HĐ1: C¸c bíc sao chÐp mµu Híng dÉn cho HS c¸c bíc sao chÐp mµu . b¶ng.GV gäi häc sinh nªu c¸c bíc thùc hiÖn ®Ó vÏ ®êng cong? Gi¸o ¸n Ho¹t ®éng cña HS .2011 .HS tr¶ lêi vµ HS nhËn xÐt. C¸c bíc thùc hiÖn: .HS: SGK.4. . nÐt vÏ. tíi khi võa ý thì th¶ nót chuét vµ nh¸y chuét lÇn n÷a. phÊn.HS quan s¸t N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . vë. .HS: Ghi néi dung bµi .KÝch ®óp chuét vµo . häc lªn b¶ng. . vµ kÐo nót tr¸i chuét ®Ó uèn cong ®o¹n th¼ng. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1.HS l¾ng nghe Ta ®· lµm quen víi c¸c c«ng cô vÏ. .

HS lắng nghe mét sè kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ häc .Bíc 3 : Chän c«ng cô T« mµu .HS ghi nhớ c«ng cô võa häc .Bíc 4: Nh¸y chuét lªn n¬i cÇn t« mµu b»ng mµu võa sao chÐp. T« mµu ng«i nhµ: .HS l¾ng nghe vµ ghi vë .Nhí c¸c h×nh d¹ng cña .HS l¾ng nghe vµ quan s¸t .Bíc 2 : NhÊn chuét lªn phÇn h×nh vÏ cã mµu cÇn sao chÐp. . . Còng cè DÆn dß: (5') .Chän c«ng cô vµ ®Ó sao chÐp mµu cho ng«i nhµ thø hai Gi¸o ¸n . 3. .Nh¾c l¹i bµi häc vµ .HS l¾ng nghe vµ ghi vë .2011 .§äc kü c¸c bíc thùc hiÖn ®èi víi lo¹i c«ng cô N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .HĐ2: * Thùc hµnh: Dïng c¸c c«ng cô sao chÐp mµu vµ t« mµu ®Ó t« mµu ng«i nhµ: Híng dÉn cho HS c¸c bíc sao chÐp mµu ®Ó t« mµu cho ng«i nhµ.KÕt qu¶ lµm viÖc.HS quan s¸t h×nh vµ thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 biÓu tîng Paint ®Ó khëi ®éng ch¬ng tr×nh\ XuÊt hiÖn mµn h×nh chÝnh cña Paint.HS ghi nhớ sinh cÇn n¾m ®îc . * C¸c bíc thùc hiÖn: .HS l¾ng nghe vµ ghi vë .HS l¾ng nghe vµ ghi vë .Bíc 1 : Chän c«ng cô Sao chÐp mµu trong hép c«ng cô.

HS: im lÆng. Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ch¬ng V: em tËp so¹n th¶o bµi 1: bíc ®Çu so¹n th¶o 2.HS: SGK. 2.BiÕt nhËn diÖn giao diÖn lµm viÖc cña Word. phÊn. trËt tù . m¸y tÝnh. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1. 3.2011 .æn ®Þnh líp häc . Th¸i ®é: .N¾m ®îc nh÷ng tÝnh n¨ng u viÖt cña m¸y tÝnh trong c«ng viÖc so¹n th¶o.KiÓm tra s¸ch gi¸o khoa. b¶ng. .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 ®· häc tríc khi thùc hµnh. KÜ n¨ng: . ý thøc tù häc vµ ham muèn t×m tßi hiÓu biÕt kh¸m ph¸ m¸y tÝnh. III.Häc sinh cã th¸i ®é nghiªm tóc khi häc vµ lµm viÖc trªn m¸y tÝnh. ChuÈn bÞ: .KiÓm tra sü sè .GV: SGK. . .Trong ch¬ng nµy c¸c N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . .Häc sinh biÕt khëi ®éng thµnh th¹o phÇn mÒm so¹n th¶o vµ thao t¸c thµnh th¹o mét sè c¸c phÝm chøc n¨ng khi so¹n th¶o. Bµi míi: (30') . gi¸o ¸n. m¸y chiÕu .Gi¸o dôc cho häc sinh tÝnh kiªn tr×. vë . ngµy 15 th¸ng I. con trá so¹n th¶o vµ mét sè phÝm cã chøc n¨ng ®Æc biÖt trong so¹n th¶o còng nh c¸ch sö dông chóng.GV giíi thiÖu bµi míi: . vë. m¸y tÝnh.Häc sinh lµm quen víi kh¸i niÖm so¹n th¶o v¨n b¶n (gäi t¾t lµ so¹n th¶o).HS l¾ng nghe . II. Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 23 02 n¨m 2011 thø ba.HĐ1: .Häc sinh thùc hµnh thµnh th¹o thao t¸c gâ c¸c ký tù trªn bµn phÝm. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . Môc tiªu: 1.

.HS: l¾ng nghe .HS: Ghi néi dung bµi häc vµo vë. lµm bµi tËp ë nhµ.VËy më Word nh thÕ nµo? * C¸ch më (khëi ®éng) word: .VËy lµm thÕ nµo ®Ó ta cã thÓ so¹n th¶o ®îc? .C¸c em ®· so¹n th¶o bao giê cha? H»ng ngµy. Néi . viÕt b¸o têng.GV: Ghi néi dung bµi häc lªn b¶ng.HS: Th¶o luËn vµ tr¶ lêi: ph¶i më Word . B©y giê c¸c em sÏ tËp so¹n th¶o v¨n b¶n ch÷ ViÖt trªn m¸y tÝnh. .. c¸c em chÐp bµi trªn líp. ghi vë dung so¹n th¶o sÏ xuÊt vµ quan s¸t mµn h×nh.2011 . viÕt th cho b¹n.Em cã bao giê sö dông bµn phÝm ®Ó gâ ch÷ kh«ng? NÕu cã.§Ó khëi ®éng Word ta nh¸y ®óp chuét (nh¸y chuét nhanh hai lÇn liªn Gi¸o ¸n .HS: Th¶o luËn vµ tr¶ lêi . .HS l¾ng nghe vµ ghi vë . theo dâi thao t¸c cña GV Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .HS: l¾ng nghe . .GV híng dÉn: . . N¨m . Nh thÕ lµ c¸c em ®· so¹n th¶o v¨n b¶n råi! .Vïng tr¾ng lín ë gi÷a lµ vïng so¹n th¶o.HS: th¶o luËn vµ tr¶ lêi .Word lµ phÇn mÒm so¹n th¶o ®îc dïng phæ biÕn t¹i ViÖt Nam. ®ã chÝnh lµ thao t¸c so¹n th¶o trªn m¸y tÝnh.HS: l¾ng nghe.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 PhÇn mÒm so¹n th¶o Híng dÉn cho HS biÕt vÒ phÇn mÒm so¹n th¶o em sÏ häc so¹n th¶o b»ng phÇn mÒm so¹n th¶o Word.HS: th¶o luËn vµ nªu ý kiÕn . . hiÖn trong vïng nµy.HS: l¾ng nghe . .HS quan s¸t h×nh. tiÕp) lªn biÓu tîng trªn mµn h×nh nÒn.HĐ2: * So¹n th¶o Híng dÉn cho HS c¸ch th¶o vµ dïng mét sè phÝm ®Æc biÖt..

) . xuèng díi ().HS: l¾ng nghe. ghi vë .PhÝm Enter ®Ó xuèng dßng vµ b¾t ®Çu mét ®o¹n v¨n b¶n míi.HS: th¶o luËn vµ nªu ý kiÕn . (Khi gâ phÝm ch÷ hoÆc kÝ hiÖu t¬ng øng sÏ xuÊt hiÖn t¹i vÞ trÝ cña con trá so¹n th¶o.HS: l¾ng nghe. . ghi vë . kh«ng cßn chç cho ch÷ míi ®îc gâ vµo.HĐ3: * Thùc hµnh .2011 N¨m . ghi vë .Trong mét ®o¹n v¨n b¶n.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 * §Ó so¹n th¶o.HS: l¾ng nghe. ghi vë .So¹n th¶o trªn m¸y tÝnh cã kh¸c g× so víi so¹n th¶o v¨n b¶n th«ng thêng ta vÉn lµm nh viÕt th.Trªn vïng so¹n th¶o cã mét v¹ch ®øng nhÊp nh¸y. * C¸c phÝm sau ®©y cã vai trß ®Æc biÖt trong so¹n th¶o: .HS: l¾ng nghe. lªn trªn ().HS: l¾ng nghe.Gâ c¸c ch÷ hay kÝ hiÖu tõ bµn phÝm. ghi vë . ghi vë . word tù ®éng xuèng dßng khi con trá so¹n th¶o s¸t lÒ ph¶i.HS: thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . * Chó ý: Ta cã thÓ di chuyÓn vµ nh¸y chuét ®Ó ®Æt con trá so¹n th¶o t¹i vÞ trÝ bÊt k× Gi¸o ¸n theo dâi thao t¸c cña GV . ghi vë . ®ã lµ con trá so¹n th¶o.HS: l¾ng nghe.NhÊn c¸c phÝm mòi tªn ®Ó di chuyÓn con trá so¹n th¶o trong v¨n b¶n: sang ph¶i (). viÕt bµi kh«ng? .HS: l¾ng nghe. . ta ph¶i lµm thÕ nµo? . sang tr¸i (). ghi vë .HS: l¾ng nghe.

HS l¾ng nghe mét sè kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ häc sinh cÇn n¾m ®îc .Quan s¸t thao t¸c cña häc sinh ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai . Còng cè DÆn dß: (5') trong v¨n b¶n.HS ghi nhí .HS ghi nhí. . . thùc hiÖn .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 3. chuÈn bÞ tèt cho tiÕt sau Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Con trá so¹n th¶o cho ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo.Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh.§äc tríc bµi "Ch÷ hoa".Nh¾c l¹i bµi häc vµ . yªu cÇu häc sinh thùc hµnh. . . .2011 N¨m .Thao t¸c khëi ®éng word: Nh¸y chuét hai lÇn liªn tiÕp nhng ph¶i nh¸y nhanh tay.C¸ch më ch¬ng tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n.

kh¶ n¨ng tr×nh bµy II. (a) B.Cñng cè l¹i kiÕn thøc ®· häc . em chän c«ng cô:(0. ngµy 15 th¸ng 02 n¨m 2011 I.æn ®Þnh líp häc .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh . (c) D. (c).RÌn tÝnh cÈn thËn.Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n. (b) C. §¸p ¸n: B C©u 2: Muèn vÏ ®o¹n th¼ng n»m ngang hoÆc th¼ng ®øng em thùc hiÖn:(0. ChuÈn bÞ: . (b).KiÓm tra sü sè 2.2011 N¨m kiÓm tra . NhÊn gi÷ phÝm Shift trong khi kÐo th¶ chuét C.5®) A. B. B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. em thùc hiÖn theo c¸c c¸ch sau:(0. NhÊn gi÷ phÝm Ctrl trong khi kÐo th¶ chuét B. (b) hoÆc (c) Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 23 thø ba. Môc tiªu: . D. C. Bµi míi: §Ò bµi vµ ®¸p ¸n C©u 1: C«ng cô ®Ó vÏ ®o¹n th¼ng: (0.5®) A. §¸p ¸n: C C©u 4: Muèn më ch¬ng tr×nh Paint. Nh¸y chuét lªn biÓu tîng trªn mµn h×nh. D.5®) (a).Häc sinh: §ñ dông cô häc tËp.Nh¸y ®óp chuét lªn biÓu tîng trªn mµn h×nh. III. NhÊn gi÷ phÝm Enter trong khi kÐo th¶ chuét §¸p ¸n: B C©u 3: Muèn xo¸ mét phÇn h×nh vÏ. ®Ò kiÓm tra . C. Bµi cò: .5®) A. Nh¸y chuét vµo nót Start ë phÝa díi gãc tr¸i mµn h×nh/ Chän Programs/ Chän Accessories/ Chän Paint A.

b. Mµu nÒn C. c B. Mµu vÏ §¸p ¸n: B C©u 6: Sau khi chän h×nh ®Ó xo¸. Nh¸y chuét bªn ngoµi vïng chän ®Ó kÕt thóc (c). B. . PhÝm Delete D. a C. a. PhÝm Shift C.5®) A. Mµu tr¾ng B.5®) A. C. §¸p ¸n: B C©u 11: §Ó sao chÐp mét mµu cã s½n trªn h×nh vÏ lµm mµu vÏ. C. c. c.2011 N¨m B. C. Dïng c«ng cô Chän hoÆc c«ng cô Chän tù do mét vïng bao quanh phÇn h×nh ®Þnh di chuyÓn Thø tù ®óng lµ: A. B. b §¸p ¸n: D C©u 10: Muèn vÏ ®êng cong.5®) A. em nhÊn phÝm nµo ®Ó xo¸ h×nh:(0. B.5®) A. PhÝm Enter B. b. vïng bÞ tÈy cã mµu:(0. a. D. b.5®) A. D. §¸p ¸n: C C©u 8: C«ng cô nµo sau ®©y dïng ®Ó chän tù do tõng vïng cña h×nh vÏ:(0. C. em chän c«ng cô:(0. §a con trá chuét vµo vïng ®îc chän vµ kÐo th¶ chuét tíi vÞ trÝ míi (b). D. a.5®) (a).5®) A. PhÝm Ctrl §¸p ¸n: C C©u 7: C«ng cô nµo sau ®©y dïng ®Ó chän tõng vïng cña h×nh vÏ:(0. em chän c«ng cô:(0.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n §¸p ¸n: D C©u 5: Khi tÈy. §¸p ¸n: A C©u 9: S¾p xÕp c¸c bíc sau ®©y theo ®óng thø tù ®Ó thùc hiÖn di chuÓn h×nh vÏ:(0. c ®Ó chän D. D. §¸p ¸n: C Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .

.. trong hép c«ng cô 2.....B2: Nhấn phím Delete........ Hai bøc tranh vÏ yªu cÇu gièng nhau B..Bíc 3 : Chän c«ng cô T« mµu ...... B.... 3... Chän c«ng cô ...5®) A..0®) §¸p ¸n: . ...... C©u 17: Tr×nh bµy c¸c bíc ®Ó xo¸ mét vïng trªn h×nh vÏ:(1...5®) A... ..Bíc 1 : Chän c«ng cô Sao chÐp mµu trong hép c«ng cô. Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 ...Bíc 2 : NhÊn chuét lªn phÇn h×nh vÏ cã mµu cÇn sao chÐp........................B1: Dïng c«ng cô Chän hoÆc c«ng cô chän tù do ®Ó chän vïng cÇn xo¸ ..Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 C©u 12: C«ng cô nµo sau ®©y dïng ®Ó t« mµu:(0.. Gi¸o ¸n C©u 13: Em sÏ sö dông c«ng cô sao chÐp mµu trong trêng hîp nµo:(0......0®) §¸p ¸n: .....5®) A... Chän . §¸p ¸n: B B. ..... §¸p ¸n: C C©u 15: §iÒn vµo chç trèng c¸c côm tõ cßn thiÕu ®Ó thùc hiÖn vÏ ®o¹n th¼ng:(1.... tõ ®iÓm ®Çu ®Õn ®iÓm cuèi cña ®o¹n th¼ng §¸p ¸n: 1.......Bíc 4: Nh¸y chuét lªn n¬i cÇn t« mµu b»ng mµu võa sao chÐp.0®) 1. Tuú theo ý thÝch C.......... tÊt c¶ c¸c ph¬ng ¸n ®Òu ®óng §¸p ¸n: C C©u 14: C«ng cô nµo sau ®©y dïng ®Ó phun mµu:(0... ®êng th¼ng 2. nÐt vÏ 4...... C.2011 N¨m ... ë phÝa díi hép c«ng cô 4.. C... D......... mµu vÏ 3.. kÐo th¶ chuét C©u 16: Tr×nh bµy c¸c bíc sao chÐp mµu tõ mµu cã s½n:(1. D.... Chän ........

Häc sinh biÕt c¸ch sö dông phÝm Shift.2011 N¨m . . KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .Häc sinh biÕt c¸ch sö dông phÝm xãa Backspace. Môc tiªu: 1. Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . phÝm Caps Lock khi gâ ch÷ hoa. phÝm Delete khi gâ sai vµ kÕt hîp víi c¸c phÝm mòi tªn ®Ó s÷a nh÷ng chç gâ sai. ngµy 22 th¸ng 02 n¨m 2011 bµi 2: ch÷ hoa I.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 24 thø ba.

l¾ng nghe 2.HĐ1: Trao ®èi vª c¸ch * Hái häc sinh: Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . Bµi cò: (5') * KiÓm tra bµi cò: . 3. SGK.Häc sinh biÕt c¸ch kh«i phôc l¹i khi xãa nh»m b»ng nót lÖnh Undo hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + Z. ChuÈn bÞ: . KÜ n¨ng: .GV: Gi¸o ¸n.Häc sinh biÕt gâ ch÷ hoa kh«ng dÊu. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV thøc 1. . . phßng m¸y.PhÝm Enter ®Ó xuèng dßng vµ b¾t ®Çu mét ®o¹n v¨n b¶n míi.B¹n tr¶ lêi ®ung råi ¹! . GV giíi thiÖu bµi lµm quen víi mét sè míi phÝm cã vai trß ®Æc biÖt trong so¹n th¶o b»ng phÇn mÒm so¹n th¶o Word.Cã mÊy c¸ch di chuyÓn chuét? . c¸c em sÏ . II. Th¸i ®é: . ph¸t triÓn t duy. 2.Nh¾c l¹i c¸c phÝm cã vai trß ®Æc biÖt trong so¹n th¶o? Ho¹t ®éng cña HS *HSTL: . xuèng díi ().NhÊn c¸c phÝm mòi tªn ®Ó di chuyÓn con trá so¹n th¶o trong v¨n b¶n: sang ph¶i (). Bµi míi: (30') .Ghi néi dung bµi häc .L¾ng nghe.HS: ®ñ dông cô häc tËp.RÌn tÝnh cÈn thËn.Ghi néi dung bµi häc vµo vë bµi lªn b¶ng . ghi ®iÓm . .H«m nay.Häc sinh biÕt khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n word. lªn trªn ().Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n . .2011 N¨m .Yªu thÝch m«n häc h¬n.GV nhËn xÐt. . .Yªu cÇu HS nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña h¹n? . III. sang tr¸i (). .2 c¸ch: dïng 4 phÝm mòi tªn hoÆc dïng chuét.HS: trËt tù.

Gi¸o ¸n .PhÝm Shift + A. B. ghi vë .Cã thêng viÕt ch÷ hoa kh«ng? . .Thêng viÕt trong nh÷ng trêng hîp nµo? .§Ó viÕt hoa b»ng phÝm Shift. Khi em nhÊn vµo phÝm Caps Lock trªn bµn phÝm th× ®Ìn nµy sÏ bËt.Còng gièng nh phÝm Caps Lock. .Th¶o luËn – tr¶ lêi.2011 N¨m . Lóc ®ã tÊt c¶ c¸c kÝ tù trªn bµn phÝm em gâ ®îc sÏ lµ ch÷ hoa. ta ph¶i bÊm ®ång thêi 2 phÝm: phÝm Shift + phÝm cÇn viÕt hoa. Mét trong nh÷ng chøc n¨ng lµ dïng ®Ó viÕt hoa. .Ch÷ thêng. phÝm Shift cã rÊt nhiÒu chøc n¨ng. E .Caps Lock lµ mét ®Ìn nhá n»m ë phÝa trªn bªn ph¶i bµn phÝm. * Giíi thiÖu phÝm Caps Lock: . Gâ ch÷ hoa.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 viÕt ch÷ hoa. ghi vë -H§3: Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Quy t¾c viÕt hoa cña danh tõ riªng? . . danh tõ riªng. Gâ kÝ hiÖu trªn cña phÝm * Giíi thiÖu phÝm Shift: . .Cã.C¸ch viÕt hoa trªn m¸y vi tÝnh? .L¾ng nghe.Lóc em gâ c¸c phÝm trªn bµn phÝm th× kÕt qu¶ em sÏ ®îc ch÷ g×? .L¾ng nghe. NhÊn phÝm Caps Lock l¹i mét lÇn n÷a ®Ó bá viÕt hoa.ViÕt hoa ch÷ ®Çu. * Giíi thiÖu phÝm Shift. . ghi vë . -H§2: 1.H§3: 2. .L¾ng nghe.VÝ dô: §Ó cã ch÷ A.Tªn bµi häc. D. ta Ên phÝm Shift víi . C.

HOA SEN Hoa Mai.Cñng cè dÆn dß: (5') .HS l¾ng nghe. Xanh Lam.Thùc hµnh heo bµi tËp mÉu.Tãm t¾t l¹i bµi. Ban Mai. Hoa Sen. ghi nhí . D E ta viÕt nh thÕ nµo? * Chó ý: Mçi lÇn sö dông phÝm Shift ta chØ viÕt ®îc duy nhÊt mét kÝ tù hoa mµ th«i. Gi¸o ¸n .Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh. Rung Rinh. C. ghi nhí . XANH LAM.HS l¾ng nghe. LONG LANH. VUI SAO KHI CHOM VAO HE XON XAO TIENG SE TIENG VE BAO MUA RON RANG LA MOT CON MUA TREN DONG BONG LUA CUNG VUA UON CAU. Híng dÉn thùc hµnh: .Häc sinh thùc hµnh. ghi nhí TH1: Gâ c¸c ch÷ theo mÉu sau: HOA MAI. .Chó ý: Thao t¸c viÕt hoa.Con trá so¹n th¶o cho ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo. yªu cÇu häc sinh thùc hµnh.. BAN MAI. TH3. RUNG RINH. kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai. 3. . .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Thùc hµnh: ch÷ a? .HS l¾ng nghe. Lung Linh TH2. . .Quan s¸t thao t¸c cña häc sinh ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai. Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .2011 N¨m . DAM SEN TRONG DAM GI DEP BANG SEN LA XANH BONG TRANG LAI CHEN NHI VANG NHI VANG BONG TRANG LA XANH GAN BUN MA CHANG HOI TANH MUI BUN. Long Lanh.§Ó cã ch÷ B.

KÜ n¨ng: . ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . phÝm Delete khi gâ sai vµ kÕt hîp víi c¸c phÝm mòi tªn ®Ó s÷a nh÷ng chç gâ sai.Häc sinh biÕt c¸ch sö dông phÝm xãa Backspace. .Häc sinh biÕt c¸ch kh«i phôc l¹i khi xãa nh»m b»ng nót lÖnh Undo hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + Z.RÌn tÝnh cÈn thËn.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 25 thø ba ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 2011 bµi 2: ch÷ hoa I. ph¸t triÓn t duy. . . Môc tiªu: 1. 3. II. .2011 N¨m . Th¸i ®é: . phÝm Caps Lock khi gâ ch÷ hoa. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . 2.Häc sinh biÕt khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n word.Häc sinh biÕt gâ ch÷ hoa kh«ng dÊu.Häc sinh biÕt c¸ch sö dông phÝm Shift.Yªu thÝch m«n häc h¬n.

2011 N¨m .DÊu chÊm phÈy (. * Yªu cÇu häc sinh: . * GV giíi thiÖu bµi míi .Gâ phÝm "hai .HS nhËn xÐt: B¹n tr¶ lêi ®óng råi ¹! .).Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 . dÊu nh¸y kÐp" tõ bµn phÝm.Gäi HS nhËn xÐt sÏ bËt. Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . phÝm dÊu hai chÊm. .H§1: 2.DÊu nh¸y ®¬n (‘). Gi¸o ¸n Ho¹t ®éng cña HS 2. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1. . chÊm.HS: ®ñ dông cô häc tËp. ta ph¶i bÊm ®ång thêi 2 phÝm: phÝm Shift + phÝm cÇn viÕt hoa.HS: l¾ng nghe .L¾ng nghe. Gâ kÝ hiÖu trªn cña bµn phÝm -HSTL: Hai phÝm cã vai trß quan träng ®Ó viÕt hoa lµ: Shift vµ Caps Lock + §Ó viÕt hoa b»ng phÝm Shift. Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV .GV: Gi¸o ¸n. III. phßng m¸y. c¸c em sÏ tiÕp tôc lµm quen víi mét sè phÝm cã vai trß ®Æc biÖt trong so¹n th¶o b»ng phÇn mÒm so¹n th¶o Word.H«m nay. Lóc ®ã tÊt c¶ c¸c kÝ tù trªn bµn . + Khi em nhÊn vµo phÝm Caps Lock trªn bµn phÝm th× ®Ìn nµy . SGK. .NhËn xÐt – ghi phÝm em gâ ®îc sÏ lµ ®iÓm ch÷ hoa.ThÕ th× khi gâ .GV?: Nh¾c l¹i c¸c phÝm cã vai trß ®Æc biÖt ®Ó viÕt hoa? . Bµi míi: (30') .Kh«ng ®îc. .

DÊu “=” . * GV: Híng dÉn cho HS c¸ch söa lçi gâ sai . gâ phÝm trªn bµn phÝm. Söa lçi gâ sai Gi¸o ¸n . .H§2: 3.C« sÏ giíi thiÖu cho c¸c em 2 phÝm cã chøc n¨ng söa ®ã lµ .HS: l¾ng nghe.HS: l¾ng nghe.DÊu “+” Shift.2011 N¨m . .T×m 2 phÝm vµ nªu vÞ trÝ cña 2 phÝm ®ã trªn bµn phÝm.Khi ta ®ang so¹n th¶o v¨n b¶n. ta sÏ ®îc dÊu “+”.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 ta sÏ ®îc dÊu g×? . ghi vë Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . gâ phÝm trªn bµn phÝm.VËy lµm thÕ nµo ®Ó ta gâ ®îc c¸c phÝm ®ã. .Th¶o luËn – tr¶ lêi. ta sÏ ®îc dÊu g×? . . ghi vë . bçng dng cã mét hoÆc nhiÒu chç sai lçi chÝnh t¶ th× ta ph¶i lµm sao? .Nh¾c l¹i kÕt qu¶. NÕu ta kÕt hîp phÝm Shift víi phÝm cã 2 kÝ tù th× kÝ tù phÝa trªn sÏ ®îc hiÓn thÞ trªn mµn h×nh.Kh«ng gi÷ phÝm .Ph¶i söa l¹i. VÝ dô: . Trªn bµn phÝm cã nhiÒu phÝm cã 2 kÝ tù. .VËy ph¶i söa b»ng c¸ch nµo? . NÕu ta gâ b×nh thêng th× kÝ tù phÝa díi sÏ ®îc hiÓn thÞ trªn mµ th«i.ThÕ th× khi gâ phÝm dÊu nh¸y kÐp. ta sÏ ®îc dÊu “=”.NhÊn gi÷ phÝm Shift.

h·y nh¸y chuét vµo nót lÖnh Undo hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + Z. yªu cÇu häc sinh thùc hµnh. ghi vë .Ch÷ “o” . . ch÷ bÞ xãa sÏ hiÖn l¹i trªn mµn h×nh.2011 N¨m . + PhÝm Backspace dïng ®Ó xãa ch÷ bªn tr¸i con trá so¹n th¶o.H§3: Thùc hµnh .Quan s¸t thao t¸c Gi¸o ¸n .HS: l¾ng nghe. theo sù híng dÉn cña GV Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . + PhÝm Delete dïng ®Ó xãa ch÷ bªn ph¶i con trá so¹n th¶o. Ta söa nh sau: .Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh. * Híng dÉn thùc hµnh: .NÕu con trá so¹n th¶o n»m tríc ch÷ “n” th× khi nhÊn phÝm Backspace kÝ tù nµo sÏ mÊt ? .Ch÷ “n” .Häc sinh thùc hµnh.NÕu con trá so¹n th¶o n»m tríc ch÷ “n” th× khi nhÊn phÝm Delete kÝ tù nµo sÏ mÊt ? * Chó ý: NÕu xãa nh»m mét ch÷.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 phÝm Backspace vµ phÝm Delete. * VÝ dô: Cã tõ “Ban mai” nhng gâ nh»m thµnh “Bon mai”. Yªu cÇu häc sinh t×m 2 phÝm ®ã trªn bµn phÝm.

HS: l¾ng nghe. ghi nhí Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Chó ý: Thao t¸c (5') viÕt hoa.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 cña häc sinh ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai.Con trá so¹n th¶o cho ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo. 3.dÆn . dß: .HS: l¾ng nghe. ghi nhí . Gi¸o ¸n .2011 N¨m .Cñng cè .Tãm t¾t l¹i bµi. . ghi nhí .HS: l¾ng nghe.

L¾ng nghe N¨m . III. ©. . KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey.Lµ phÇn mÒm Word. Th¸i ®é: .GV: NhËn xÐt . ¢. phßng m¸y. ¥.B¹n tr¶ lêi ®óng råi ¹! .Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c tõ cã mang dÊu: ¨. ¦. .Nh¾p 2 lÇn chuét lªn biÒu tîng cña Word trªn mµn h×nh.GV?: C¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n Word? . .ghi ®iÓm 2.GV: Gi¸o ¸n.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 25 thø ba ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 2011 bµi 3: Gâ C¸C CH÷ ¡. t¹o høng thó cho m«n häc.GV?: §Ó so¹n th¶o v¨n b¶n em dïng phÇn mÒm g×? . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV thøc 1. . Môc tiªu: 1.Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay. . § I. ®. .Ta ®· biÕt ®îc mét sè Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . Bµi míi: (30') * Giíi thiÖu bµi míi: .GV: Gäi HS kh¸c nhËn xÐt . ChuÈn bÞ: . ¤. .Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt. . £.2011 Ho¹t ®éng cña HS . Bµi cò: (5') . ª. «. KÜ n¨ng: .HS: ®ñ dông cô häc tËp. 2. II.BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n.Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ. SGK.L¾ng nghe. 3. ¬.

2011 N¨m . ª. ª. «. c« sÏ híng dÉn c¸c em c¸ch gâ c¸c ch÷ cã mang dÊu cha cã dÊu thanh.Muèn gâ c¸c ch÷ thêng ¨.Häc sinh kh«ng t×m thÊy. ¬. . Nhê cã phÇn mÒm ®ã ta cã thÓ gâ ®ù¬c ch÷ ViÖt b»ng c¸ch gâ mét phÝm kÝ tù vµ mét phÝm sè. ® . * KÕt luËn: Bµn phÝm m¸y tÝnh ®îc chuÈn hãa vµ chÕ t¹o kh«ng ph¶i cho môc ®Ých gâ ch÷ ViÖt v× kh«ng cã ®ñ phÝm cho c¸c nguyªn ©m tiÕng ViÖt vµ c¸c dÊu thanh.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 phÝm ®Æc biÖt trªn bµn phÝm råi. ª.. ® . .Th¶o luËn . ©. «.Häc sinh quan s¸t bµn phÝm sau ®ã b¶o 2 häc sinh t×m trªn bµn phÝm c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nh ©. ©. . ¬.L¾ng nghe.TiÕp tôc t×m hiÓu vµ liÖt kª c¸c ch÷ kh¸c cña tiÕng ViÖt kh«ng thÓ gâ ®îc tõ bµn phÝm. V× vËy muèn gâ ®îc ch÷ ViÖt cÇn cã phÇn mÒm hç trî. Gâ kiÓu Telex . .tr¶ lêi. . kÕt qu¶ nh÷ng tõ ®· liÖt kª tríc ®ã. «.Gäi HS lªn b¶ng liÖt kª c¸c tõ kh«ng thÓ gâ tõ bµn phÝm.Ghi vë. H«m nay. ghi vë . a) Gâ c¸c ch÷ thêng ¨.H§1: 1. . ghi vë Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .¨. ® Gi¸o ¸n . .L¾ng nghe. ¬. * Yªu cÇu häc sinh: . . ©. ghi vë nh÷ng tõ liÖt kª. .

¦. £.C¸c HS con l¹i viÕt vµo vë. ¢U C¥ Gi¸o ¸n . . TH¡NG LONG.HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 em gâ theo quy t¾c ë b¶ng sau: §Ó cã ch÷ Em gâ ¨ aw © aa ª ee « oo ¬ ow uw ® dd . C¤ TI£N. ¦.H§2: Thùc hµnh . ghi vë. § . N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .3 HS lªn b¶ng.VD: §Ó gâ hai tõ M¦A XU¢N.Gäi HS lªn b¶ng gâ c¸c tõ ë BT2 trang 82 SGK: TRUNG THU. ¤. § em gâ theo quy t¾c ë b¶ng sau: §Ó cã ch÷ Em gâ ¡ AW ¢ AA £ EE ¤ OO ¥ OW ¦ UW § DD . . .Xem – ghi vÝ dô. em gâ nh sau: ddeem trawng . £..L¾ng nghe. ¤. lªn n¬ng.VÝ dô: §Ó gâ hai ch÷: ®ªm tr¨ng.Xem VD . em gâ nh sau: MUWA XUAAN . L£N N¦¥NG.Gäi HS lªn b¶ng viÕt c¸c tõ sau: x«n xao.Gäi häc sinh lªn b¶ng viÕt b) Gâ c¸c ch÷ hoa ¡.Muèn gâ c¸c ch÷ hoa ¡. . ¢. ¢. c¸c häc sinh cßn l¹i th× viÕt vµo vë . M¦AXU ¢N.2011 .. ¥. ¥.

Quan s¸t HS ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai cè. ¥. «. . ChuÈn bÞ: . .Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey. ghi nhí . II. III. KÜ n¨ng: .HS: ®ñ dông cô häc tËp. «. ®.Chó ý thao t¸c viÕt hoa .2011 .Nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ HS cÇn n¾m ®îc . Bµi cò: (5') . ª.Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ. ¦. SGK. ® theo kiÓu gâ Telex em thùc hiÖn thÕ nµo? Ho¹t ®éng cña HS §Ó cã ch÷ ¨ © ª « Em gâ aw aa ee oo N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .L¾ng nghe.DÆn dß HS vÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp Gi¸o ¸n 3. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . ©.GV: Gi¸o ¸n.GV?: §Ó gâ c¸c ch÷ ¨.BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n. .Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c tõ cã mang dÊu: ¨.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 . phßng m¸y.Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt. Cñng dÆn dß: .Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay. ¢. . Th¸i ®é: . t¹o høng thó cho m«n häc. ¬. thùc hiÖn LíP 3 TUÇN 26 thø ba ngµy 08 th¸ng 3 n¨m 2011 bµi 3: Gâ C¸C CH÷ ¡. 3.L¾ng nghe. ª. £..L¾ng nghe. § I. . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV thøc 1. ©. . . ¤. Môc tiªu: 1. ¬. 2.

VÝ dô: §Ó gâ hai ch÷: ®ªm tr¨ng. .L¾ng nghe.GV: NhËn xÐt . lªn n¬ng. .. £.GV: Gäi HS kh¸c nhËn . ¥.Xem – ghi vÝ dô. ¥.Gäi HS lªn b¶ng viÕt c¸c tõ sau: x«n xao. ¬. ¤. ® . ¦.L¾ng nghe. ¦. ¬. ©.. £. ª. ª.Muèn gâ c¸c ch÷ hoa ¡.. «.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 ¬ ® Gi¸o ¸n ow uw dd . . ¤. ¢. § . .2011 . Bµi míi: (30') a) Gâ c¸c ch÷ thêng 2. «.Gäi häc sinh lªn b¶ng viÕt b) Gâ c¸c ch÷ hoa ¡. c¸c häc sinh cßn l¹i th× viÕt vµo vë . § em gâ theo quy t¾c ë b¶ng sau: §Ó cã ch÷ Em gâ ¡ a8 ¢ a6 Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . em gâ nh sau: d9e6m tra6ng .B¹n tr¶ lêi ®óng råi ¹! xÐt . ® em gâ theo quy t¾c ë b¶ng sau: §Ó cã ch÷ Em gâ ¨ a8 © a6 ª e6 « o6 ¬ o7 u7 ® d9 . . .L¾ng nghe.3 HS lªn b¶ng. ghi vë êng ¨. ©. ¢. ghi vë N¨m . Gâ kiÓu Vni ¨.ghi ®iÓm 2.Muèn gâ c¸c ch÷ th.

. . . em gâ nh sau: MU7A XUA6N .H§2: Thùc hµnh .Gäi HS lªn b¶ng viÕt c¸c tõ sau: x«n xao.2011 BµI 4: DÊU HUYÒN. Môc tiªu: 1.. .HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV . .VD: §Ó gâ hai tõ M¦A XU¢N.Nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ HS cÇn n¾m ®îc .DÆn dß HS vÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp Gi¸o ¸n . Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Gäi häc sinh lªn b¶ng viÕt . c¸c häc sinh cßn l¹i th× viÕt vµo vë ..Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 £ e6 ¤ o6 ¥ o7 ¦ u7 § d9 . L£N N¦¥NG.. DÊU S¾C.Xem – ghi vÝ dô. TH¡NG LONG. ghi nhí 3. M¦AXU ¢N. lªn n¬ng. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .Quan s¸t HS ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai cè.C¸c HS con l¹i viÕt vµo vë.L¾ng nghe.3 HS lªn b¶ng.Gäi HS lªn b¶ng gâ c¸c tõ ë BT2 trang 82 SGK: TRUNG THU. Cñng dÆn dß: . DÊU NÆNG N¨m .L¾ng nghe.Chó ý thao t¸c viÕt hoa . thùc hiÖn LíP 3 TUÇN 26 thø ba ngµy 08 th¸ng 3 n¨m 2011 I. C¤ TI£N.L¾ng nghe. ¢U C¥ .

©. Quy t¾c gâ ViÖt lµ ¨.. t¹o høng thó cho m«n häc. KÜ n¨ng: . H«m nay. .Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ.GV: Gäi HS kh¸c nhËn xÐt .B¹n tr¶ lêi ®óng råi ¹! . ©. II. c« sÏ híng dÉn c¸c em c¸ch gâ c¸c ch÷ cã mang thanh Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . Bµi cò: (5') .. Bµi míi: (30') . «. . ª. ¬. vµ ch÷ cã dÊu ® ®· häc ë nh÷ng tiÕt tríc. . ¬. dÊu s¾c. III.Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c tõ cã mang dÊu thanh: dÊu huyÒn.Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay.HS: ®ñ dông cô häc tËp. phßng m¸y.L¾ng nghe.GV: NhËn xÐt . còng ph¶i dïng phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt. . 3.ghi ®iÓm 2. ta vÉn cßn c¸c tõ cã mang dÊu nh: céng.GV?: §Ó gâ c¸c ch÷ ¨.BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n. ª. c¸.Kh«ng t×m thÊy N¨m .Ngoµi c¸c ch÷ c¸i -H§1: ®Æc trng cña tiÕng 1. SGK.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n .2011 Em gâ a8 a6 e6 o6 o7 u7 d9 . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV thøc 1. ChuÈn bÞ: .GV: Gi¸o ¸n.Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey. hoµ.. «. l¾ng nghe .TrËt tù. dÊu nÆng 2. ® theo kiÓu gâ Vni em thùc hiÖn thÕ nµo? Ho¹t ®éng cña HS §Ó cã ch÷ ¨ © ª « ¬ ® . Th¸i ®é: . .

Gäi häc sinh liÖt kª vµi tõ kh¸c cña tiÕng ViÖt cã mang thanh huyÒn. ghi vë . dÊu nÆng.L¾ng nghe.L¾ng nghe. Gâ kiÓu Vni . ghi vë -H§2: 2.Quan s¸t VD . * Yªu cÇu häc sinh: . dÊu nÆng.H§3: 3.Gâ kiÓu Telex .L¾ng nghe.HS: liÖt kª theo yªu cÇu . . thanh s¾c.§Ó gâ mét tõ cã dÊu thanh.) VD: §Ó cã Häc bµi Lµn giã m¸t VÇng tr¨ng §Ó cã S¾c (/) HuyÒn (\) NÆng (. thanh s¾c. .Häc sinh quan s¸t bµn phÝm sau ®ã b¶o 2 häc sinh t×m trªn bµn phÝm c¸c ch÷ cã mang thanh huyÒn. gâ dÊu sau" §Ó cã Em gâ S¾c (/) s HuyÒn f (\) NÆng j (. dÊu nÆng.) VD: §Ó cã Häc bµi Em gâ Hocj baif Lanf gios mats Vaangf trawng Em gâ 1 2 5 Em gâ Hoc5 Gi¸o ¸n . ghi vë .2011 N¨m .Quan s¸t VD Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 huyÒn. thanh s¾c. em thùc hiÖn theo quy t¾c "gâ ch÷ tríc.

C¸c HS con l¹i viÕt vµo vë.Häc sinh: §ñ dông cô häc tËp. Bµi míi: §Ò bµi vµ ®¸p ¸n C©u 1: BiÓu tîng cña ch¬ng tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n Microsoft Office Word lµ: (0.Nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc .Cñng cè l¹i kiÕn thøc ®· häc .HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV . Bµi cò: . III.L¾ng nghe.Gäi HS lªn b¶ng gâ c¸c tõ ë BT1 trang 84 SGK .Quan s¸t HS ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai Gi¸o ¸n . . viÕt ch÷ cã dÊu . cè.L¾ng nghe.2011 N¨m kiÓm tra . Môc tiªu: .H§4: Thùc hµnh 3.L¾ng nghe. kh¶ n¨ng tr×nh bµy II.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh .æn ®Þnh líp häc .DÆn dß HS vÒ nhµ .KiÓm tra sü sè 2.L¾ng nghe.Chó ý thao t¸c viÕt . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. thùc häc bµi vµ lµm bµi tËp hiÖn LíP 3 TUÇN 27 3 n¨m 2011 thø ba ngµy 15 th¸ng I. ghi nhí träng t©m cña bµi mµ HS cÇn n¾m ®îc .5®) Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 ..RÌn tÝnh cÈn thËn.Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 bai2 Lan2 Lµn giã gio1 m¸t mat1 VÇng Va6ng tr¨ng tra8ng . ghi nhí hoa. ChuÈn bÞ: . ®Ò kiÓm tra . Còng dÆn dß: .

C. Nh¸y ®óp chuét lªn biÓu tîng C.5®) A. Enter D. Ctrl C. Gi¸o ¸n trªn mµn h×nh nÒn B. Caps Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . Dïng c¸c phÝm mòi tªn B. Caps B. (A) vµ (B) ®Òu sai D. (A) vµ (B) ®Òu ®óng D.5®) A. tÊt c¶ c¸c ch÷ ®îc gâ ®Òu lµ ch÷ hoa: (0. Shift Lock §¸p ¸n: D C©u 6: Khi ®Ìn Caps Lock t¾t. D. Ctrl C.5®) A. Backspace (0.2011 N¨m . Enter D. (A) vµ (B) ®Òu sai B. Dïng chuét C. em cÇn nhÊn gi÷ phÝm vµo vµ gâ mét ch÷ sÏ ®îc ch÷ hoa t¬ng øng? (0. (A) vµ (B) ®Òu ®óng §¸p ¸n: D C©u 4: §Ó gâ ký hiÖu trªn em cÇn nhÊn gi÷ phÝm nµo? (0. Enter D.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 A. Vµo Start sau ®ã vµo Program sau ®ã vµo biÓu tîng §¸p ¸n: C C©u 3: §Ó di chuyÓn con trá so¹n th¶o chónh ta cã thÓ: (0.5®) A. Shift Lock §¸p ¸n: A C©u 5: Khi ®Ìn nµo s¸ng. Shift Lock §¸p ¸n: A C©u 7: §iÒn c¸c côm tõ sau vµo ®óng vÞ trÝ: Delete.5®) A.5®) B. Caps B. Ctrl C. §¸p ¸n: A C©u 2: §Ó khëi ®éng phÇn mÒm Word cã thÓ: (0.

C¶ 2 B. Gâ ch÷ A C.5®) A.5®) A. Gâ phÝm 8 C. Shift vµ 8* c¸ch trªn §¸p ¸n: A C©u 13: Thao t¸c nµo nhanh nhÊt ®Ó viÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu tõ? (0.5®) A. C¶ 2 B. Shift vµ 8* c¸ch trªn §¸p ¸n: B C©u 12: Khi phÝm Caps Lock t¾t. B. gâ dÊu sau B. C¶ 2 Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .2011 N¨m . ®Ó viÕt ch÷ A em cÇn thao t¸c: (0. ®Ó viÕt sè 8 em cÇn thao t¸c: A. C¶ 2 B. sau ®ã t¾t ®Ìn Caps Lock råi gâ c¸c ch÷ c¸i tiÕp theo. gâ ch÷ sau §¸p ¸n: A C©u 9: Khi phÝm Caps Lock t¾t.5®) A.5®) A. Lµm l¹i nh vËy víi c¸c ch÷ kh¸c.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n PhÝm Backspace ®îc sö dông ®Ó xo¸ ch÷ bªn tr¸i con trá so¹n th¶o PhÝm Delete ®îc sö dông ®Ó xo¸ ch÷ bªn ph¶i con trá so¹n th¶o §¸p ¸n: C C©u 8: Quy t¾c gâ ch÷ cã dÊu thanh trong tiÕng ViÖt lµ: (0. Gâ ch÷ A C. Gâ dÊu tríc. Shift vµ A c¸ch trªn §¸p ¸n: B C©u 11: Khi phÝm Caps Lock t¾t. ®Ó viÕt ch÷ A em cÇn thao t¸c: (0. ®Ó viÕt kÝ tù * em cÇn thao t¸c: (0. Gâ ch÷ tríc. Shift vµ A c¸ch trªn §¸p ¸n: A C©u 10: Khi phÝm Caps Lock bËt. NhÊn phÝm Caps Lock ®Ó bËt ®Ìn Caps Lockråi gâ ch÷ c¸i ®Çu. Gâ phÝm 8 C.

em nhÊn nót lÖnh nµo sau ®©y? (0. §¸p ¸n: B C©u 14: §Ó kh«i phôc l¹i mét ch÷ bÞ xo¸ nhÇm. T¾t ®Ìn Capps Lock.5®) A. Enter C. ®Ó gâ c¸c ch÷ vµ c¸c dÊu thanh sau em gâ: (1®) §¸p ¸n: Em gâ aw aa ee oo ow uw ® dd dÊu huyÒn f dÊu s¾c s dÊu nÆng j C©u 17: ViÕt c¸c ch÷ cÇn gâ cña c¸c c©u sau theo kiÓu gâ Telex: (1®) §¸p ¸n: H¬ng rõng th¬m ®åi v¾ng Huwowng ruwngf thowm ddooif vawngs Níc suèi trong thÇm th× Cä xoÌ « che n¾ng D©m m¸t ®êng em ®i Nuwowcs suoois trong thaamf thif Coj xoef oo che nawngs Dam mats dduwowngf em ddi §Ó cã ¨ © ª « ¬ C©u 15: Chän côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng: PhÝm Enter. PhÝm Enter xuèng dßng vµ b¾t ®Çu mét dßng míi Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . Con trá so¹n th¶o lµ v¹ch ®øng nhÊp nh¸y trong vïng so¹n th¶o 1. Ên phÝm c¸ch ®Ó. nhÊn gi÷ phÝm Shift råi gâ ch÷ c¸i ®Çu.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n B. Shift D. Vïng so¹n th¶o. Lµm l¹i nh vËy víi c¸c ch÷ kh¸c. Undo B. Ctrl §¸p ¸n: A C©u 16: Theo kiÓu gâ Telex. sau ®ã th¶ phÝm Shift ®Ó gâ c¸c ch÷ c¸i tiÕp theo.2011 N¨m . Con trá so¹n th¶o (1®) 1.

Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c tõ cã dÊu hái.Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ.2011 N¨m .Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 2.BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n. dÊu ng· I. KÜ n¨ng: . . 3. Môc tiªu: 1. 2. . ChuÈn bÞ: .Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt. .Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . Ên phÝm c¸ch ®Ó c¸ch hai kÝ tù Gi¸o ¸n Vïng so¹n th¶o lµ vïng tr¾ng lín trong mµn h×nh cña Word LíP 3 TUÇN 28 thø ba ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 2011 BµI 5: dÊu hái.HS: ®ñ dông cô häc tËp. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . III. II. SGK.GV: Gi¸o ¸n. dÊu ng·. . Th¸i ®é: . 3. t¹o høng thó cho m«n häc. phßng m¸y.

¬. g×? .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 1. huyÒn.Theo kiÓu gâ Telex. .Gäi HS kh¸c nhËn xÐt míi . .C¸ch khëi ®éng phÇn §Ó cã Em gâ mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n ¨ aw Word. ª. Bµi míi: GV gíi thiÖu bµi .Lµ phÇn mÒm Word. «. © aa .Ngoµi c¸c ch÷ c¸i ®Æc trng cña tiÕng ViÖt lµ ¨.§Ó so¹n th¶o v¨n b¶n cò: em dïng phÇn mÒm . ©.Nh¾p 2 lÇn chuét lªn . KiÓm tra bµi . nÆng ®· häc ë nh÷ng tiÕt tríc. ª ee ®Ó gâ c¸c ch÷ vµ c¸c « oo dÊu thanh sau em gâ? ¬ ow uw ® dd dÊu f huyÒn dÊu s¾c s dÊu j nÆng biÒu tîng cña Word trªn mµn h×nh.2011 N¨m . ghi ®iÓm .Häc sinh kh«ng t×m thÊy.L¾ng nghe.NhËn xÐt. 2.ViÕt c¸c ch÷ cÇn gâ cña 2 c©u th¬ sau theo kiÓu gâ Telex: H¬ng rõng th¬m ®åi v¾ng Níc suèi trong thÇm th× Huwowng ruwngf thowm ddooif vawngs Nuwowcs suoois trong thaamf thif .NhËn xÐt. Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . ta vÉn cßn c¸c tõ cã mang dÊu nh: x·. . ® vµ dÊu s¾c.

ghi vÝ dô.ghi vÝ dô.Thùc hµnh .. Gâ kiÓu Muèn gâ c¸c ch÷ cã Telex mang dÊu hái. * Gâ dÊu hái. H«m nay.Ghi vë.Xem . c¸c häc sinh cßn l¹i th× viÕt vµo vë . dÊu ng· em gâ theo quy t¾c sau: "Gâ ch÷ tríc.viÕt vµo vë. . dÊu -H§2: ng·: 2.. Tha8ng3 tha8n1 Anh dung4 N¨m . .Gäi häc sinh liÖt kª vµi tõ kh¸c cña tiÕng ViÖt cã dÊu hái.Xem . dÊu ng·.tr¶ lêi.Häc sinh quan s¸t bµn phÝm sau ®ã b¶o 2 häc -H§1: sinh t×m trªn bµn 1.2011 Em gâ Quar vair Dungx camr Thoor caamr Em gâ 3 Gi¸o ¸n . còng ph¶i dïng phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt. Nh¾c l¹i quy phÝm c¸c ch÷ cã mang t¾c gâ ch÷ cã dÊu hái vµ dÊu ng·.Ghi vë . .Ghi vë . . * Yªu cÇu häc sinh: .3 häc sinh lªn b¶ng. dÊu . ghi vë nh÷ng tõ liÖt kª.Th¶o luËn . c« sÏ híng dÉn c¸c em c¸ch gâ c¸c ch÷ cã mang dÊu hái vµ dÊu ng·. gâ dÊu sau" cã nghÜa lµ: gâ hÕt c¸c ch÷ trong tõ vµ gâ dÊu ë cuèi mçi tõ.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 chñ.Ghi vë.. Gâ kiÓu Vni Ng· x VD: §Ó cã Qu¶ v¶i Dòng c¶m Thæ cÈm §Ó cã dÊu Hái Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . . §Ó cã Em gâ dÊu -H§3: Hái r 3.

* Gäi häc sinh lªn b¶ng viÕt c¸c tõ sau theo 2 kiÓu gâ: .L¾ng nghe ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo .2011 N¨m .ChuÈn bÞ bµi cho tiÕt sau Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Anh dòng .D· ngo¹i .Trß ch¬i .Theo dâi.Gäi häc sinh lªn b¶ng híng dÉn cña GV viÕt kÕt qu¶ nh÷ng tõ ®· liÖt kª tríc ®ã.Söa ch÷a .Nh¾c l¹i c¸ch gâ hái.NgÉm nghÜ .Th¼ng th¾n ..Gi¶i thëng .CÇu thñ . Cñng dÆn dß: cè Giai3 thu7o7ng3 Nga6m4 nghi4 Tuo6i3 tre3 VD: Ca6u2 thu3 §Ó cã Em gâ Qu¶ v¶i Qua3 vai3 Tro2 cho7i Su7a3 chu7a4 Dòng Dung4 D9ep5 d9e4 c¶m cam3 Da4 ngoai5 Tho63 Thæ cÈm .Con trá so¹n th¶o cho .Tuæi trÎ .chØnh s÷a c¸c thao t¸c cßn sai cho HS .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Ng· 4 Gi¸o ¸n 3.Thùc hµnh theo sù ca6m3 . .Ghi nhí.§Ñp ®Ï . thùc hiÖn .L¾ng nghe dÊu ng· .

HS tr¶ lêi: bµi cò: ®Ó gâ c¸c ch÷ vµ c¸c dÊu thanh sau em gâ? Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . ChuÈn bÞ: .Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt. . II.HS: ®ñ dông cô häc tËp. t¹o høng thó cho m«n häc. KiÓm tra . . Môc tiªu: 1. .Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey. .Gâ v¨n b¶n ®¬n gi¶n vµ biÕt c¸ch söa v¨n b¶n víi c¸c phÝm xo¸. .BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 29 thø ba ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2011 BµI 6: luyÖn gâ I.2011 N¨m .GV: Gi¸o ¸n. SGK. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .Häc sinh biÕt c¸ch gâ tÊt c¶ c¸c tõ cã mang dÊu vµ nh÷ng kÝ hiÖu ®Æc biÖt. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS thøc 1. 3. phßng m¸y. KÜ n¨ng: . Th¸i ®é: .Theo kiÓu gâ Telex. .Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay.Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ. 2.

2011 nÆng dÊu hái dÊu ng· Em gâ aw aa ee oo ow uw dd f s j r x N¨m . h«m nay GV lµm mÉu trªn chóng ta sÏ luyÖn gâ l¹i m¸y cho HS tÊt c¶ nh÷ng g× mµ ta quan s¸t ®· häc ®îc.§Ó kiÓm tra t×nh . Tuú tõng ®èi tîng häc sinh mµ gi¸o viªn cho thùc hµnh c¸c mÉu kh¸c nhau. . Bµi míi: . . gi¶i ®¸p kÞp thêi c¸c th¾c m¾c cña häc sinh ®Æc biÖt víi häc sinh yÕu cÇn theo s¸t.Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh.H§1: h×nh häc tËp.Gi¸o viªn lµm mÉu sau ®ã cho häc sinh thùc .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n §Ó cã ¨ © ª « ¬ ® dÊu huyÒn dÊu s¾c dÊu 2. yªu cÇu häc sinh thùc hµnh.H§2: hµnh Híng dÉn thùc . .Cho häc sinh thùc hµnh hµnh. híng dÉn chi Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .GV thêng xuyªn quan s¸t nh¾c nhë.

TH1: Gâ theo mÉu sau: §ång §¨ng cã phè Kú Lõa Cã nµng T« ThÞ. cã chïa Tam Thanh. Gi¸o ¸n .2011 N¨m . mÆt g¬ng T©y Hå. Nhí ¤ng Cô m¾t s¸ng ngêi Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . níc biÕc nh tranh ho¹ ®å. Giã ®a cµnh tróc la ®µ TiÕng chu«ng TrÊn Vò. l¾ng nghe . .Quan s¸t thao t¸c cña GV .NhËn xÐt u.TrËt tù. M×nh vÒ víi B¸c ®êng xu«i Tha giïm ViÖt B¾c kh«ng ngu«i nhí Ngêi. nhîc ®iÓm. §êng v« xø NghÖ quanh quanh Non xanh. 3.L¾ng nghe.Xem kÜ l¹i c¸c bµi ®· häc . Còng DÆn dß: cè. canh gµ Thä X¬ng MÞt mï khãi to¶ ngµn s¬ng NhÞp chµy Yªn Th¸i.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 tiÕt.Thùc hµnh theo sù híng dÉn cña GV .Con trá so¹n th¶o cho ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo.

.. §ªm em n»m ngñ Hai hoa ngñ cïng Hoa th× bªn m¸ Hoa Êp c¹nh lßng. Tay em ®¸nh r¨ng R¨ng tr¾ng hoa nhµi Tay em ch¶i tãc TH3: Gâ bµi th¬ sau: Gi¸o ¸n Tãc ngêi ¸nh mai. Chæi ngoan mau quÐt s¹ch thÒm. tói v¶i ®Ñp t¬i l¹ thêng Nhí Ngêi nh÷ng s¸ng tinh s¬ng Ung dung yªn ngùa trªn ®êng suèi reo. HUY CËN CHÞ EM C¸i ngñ mµy ngñ cho ngoan §Ó chÞ tr¶i chiÕu. TRÇN §¾C TRUNG Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 ¸o n©u.. Cã khi mét m×nh Nh×n tay thñ thØ Em yªu em quý Hai bµn tay em. tr¸n ít må h«i. §µn gµ ngoan chí ra vên. bu«ng mµn cho em.2011 N¨m .. Luèng rau tay mÑ míi ¬m ®Çu håi. Nhí ch©n ngêi bíc lªn ®Ìo Ngêi ®i. Giê em ngåi häc Bµn tay siªng n¨ng Në hoa trªn giÊy Tõng hµng gi¨ng gi¨ng. Nh×n hai c¸i ngñ chung lêi h¸t ru. rõng nói tr«ng theo bãng ngêi. Tè H÷u TH2: Gâ bµi th¬ sau: HAI BµN TAY EM (TrÝch) Hai bµn tay em Hai bµn tay em Nh hoa ®Çu cµnh Hoa hång hång nô C¸nh trßn ngãn xinh. MÑ vÒ. Hßn bi thøc ®îi lim dim ch©n têng.

Tr¶ lêi: Gâ ch÷ tríc. ch¨m chØ.Gäi Hs kh¸c nhËn . høng thó trong m«n häc.HS kh¸c nhËn xÐt . II.Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn. 3.Nªu c¸ch gâ ch÷.2011 N¨m . phßng m¸y. SGK. ChuÈn bÞ: .GV: Gi¸o ¸n.Häc sinh thµnh th¹o viÖc khëi ®éng c¸c phÇn mÒm Unikey vµ Word. III. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . ham häc hái. . 2. Môc tiªu: 1. . cò: dÊu. KiÓm tra bµi . Th¸i ®é: .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 30 thø ba ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2011 BµI 7: «n tËp I.HS: ®ñ dông cô häc tËp.HS: L¾ng nghe Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Gâ v¨n b¶n ®¬n gi¶n vµ biÕt c¸ch söa v¨n b¶n víi c¸c phÝm xo¸. KÜ n¨ng: . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS thøc 1.Häc sinh biÕt c¸ch gâ tÊt c¶ c¸c tõ cã mang dÊu vµ nh÷ng kÝ hiÖu ®Æc biÖt. gâ dÊu sau . t×m tßi. gâ .

Quan s¸t Gv thùc hiÖn .L¾ng nghe . HuÕ thêng trë vÒ trong mét vÎ yªn tÜnh l¹ lïng. .NhËn xÐt u. tõ sau khóc quanh v¾ng lÆng cña dßng s«ng..§Ó kiÓm tra t×nh . tiÕng lanh canh cña truyÒn chµi gâ nh÷ng mÎ c¸ cuèi cïng. 3. Còng cè . híng dÉn chi tiÕt.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 2.L¾ng nghe.Xem kÜ l¹i c¸c bµi ®· häc . PhÝa bªn s«ng. yªu cÇu häc sinh thùc hµnh.2011 N¨m . . xãm Cån HÕn nÊu c¬m chiÒu sím nhÊt trong thµnh phè. khiÕn mÆt s«ng nghe nh réng h¬n.Cho häc sinh thùc hµnh hµnh. nhîc dÆn dß: ®iÓm.Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh. (TrÝch "ChiÒu trªn S«ng H¬ng".H§1: h×nh häc tËp. th¶ khãi nghi ngót c¶ mét vïng tre tróc trªn mÆt níc.GV nhËn xÐt .ghi . tËp mét.Thùc hµnh. . TiÕng ViÖt 3. h«m GV lµm mÉu trªn nay chóng ta sÏ «n tËp m¸y cho HS quan l¹i tÊt c¶ nh÷ng g× mµ s¸t ta ®· häc ®îc. Bµi míi: xÐt? .quan s¸t thao t¸c cña gi¸o viªn. . trang 94).GV thêng xuyªn quan s¸t nh¾c nhë. gi¶i ®¸p kÞp thêi c¸c th¾c m¾c cña häc sinh ®Æc biÖt víi häc sinh yÕu cÇn theo s¸t. TH1: Gâ ®o¹n v¨n sau: Cuèi buæi chiÒu.Gi¸o viªn lµm mÉu sau ®ã cho häc sinh . .H§2: thùc hµnh Híng dÉn thùc . TH2: Gâ ®o¹n th¬ sau: Lµng quª lóa gÆt xong råi M©y hong trªn gèc r¹ ph¬i tr¾ng ®ång ChiÒu lªn lÆng ng¾t bÇu kh«ng Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .HS: L¾ng nghe ®iÓm . . §©u ®ã.

.2011 N¨m . TrÇn §¨ng Khoa Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . ®Ëu vµo vai em..Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n Tr©u ai no cá th¶ r«ng bªn trêi H¬i thu ®· ch¹m mÆt ngêi B¹ch ®µn ®«i ngän ®øng soi xanh ®Çm Luèng cµy cßn thë sñi t¨m S¬ng bu«ng cho c¸nh ®ång n»m chiªm bao Cã con ch©u chÊu ph¬ng nµo B¨ng khu©ng nhí lóa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful