P. 1
giao an lop 3

giao an lop 3

|Views: 128|Likes:
Được xuất bản bởingoquocnhan

More info:

Published by: ngoquocnhan on Mar 28, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2012

pdf

text

original

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1

Gi¸o ¸n

LíP 3

TUÇN 18
th¸ng 12 n¨m 2010

thø ba, ngµy 28

kiÓm tra HäC Kú I phÇn thi thùc hµnh

I. Môc tiªu: - Đánh giá kết quả học tập của học sinh - Củng cố lại kiến thức đã học - Rèn tính cẩn thận, khả năng trình bày II. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, đề kiểm tra - Häc sinh: Đủ dụng cụ học tập. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Bài cũ: - Ổn định lớp học - Kiểm tra sỹ số 2. Bài mới: ĐỀ BÀI Đề A: Em mở chương trình Microsoft Word, gõ và trình bày bài thơ không dấu sau Tac dat tac vang On troi mua nang phai thi Noi thi bua can noi thi cay sau Cong lenh chang quan bao lau Ngay nay nuoc bac, ngay sau com vang Đề B: Em mở chương trình Microsoft Word, gõ và trình bày bài thơ không dấu sau Dam sen Trong dam gi dep bang sen La xanh bong trang lai chen nhi vang Nhi vàng bong trang la xanh Gan bui ma chang hoi tanh mui bun Yêu cầu: - Thời gian làm bài: 20 phút - Gõ bài thơ không dấu hoàn thành: 3 điểm. - Trình bày bài thơ đúng cở chữ 14: 1 điểm. - Lưu bài thơ, họ tên, lớp quy định: 1 điểm.

Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011

N¨m

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1

Gi¸o ¸n

TUÇN 18

Buæi Tin häc líp 3

thø , ngµy

th¸ng 01 n¨m 2011

«n tËp HäC Kú I
I. Môc tiªu: Giúp các em: - Nhớ lại các kiến thức đã học ở các chương. - Vận dụng kiến thức để hoàn thành bài thi. - Thể hiện tinh thần tự giác, thái độ nghiêm túc trong khi học bài. II. ChuÈn bÞ: - GV: SGK, giáo án, bảng, phấn, máy tính. - HS: SGK, vở, máy tính. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1. Bµi cò: (5') 2. Bµi míi: (30') - HĐ1: (7') + Làm quen với máy tính Ho¹t ®éng cña GV - Ổn định lớp học - Kiểm tra sỹ số - Gv nêu câu hỏi để hs nhớ lại các kiến thức đã học. Ho¹t ®éng cña HS - Các em im lặng, trật tự - Hs suy nghĩ để trả lời câu hỏi.

- HĐ2: (27') + Thực hành

? - C¸c bé phËn chÝnh TL: - M¸y tÝnh cã 4 bé phËn chÝnh : cña m¸y tÝnh ®Ó bµn? +Mµn h×nh +Th©n m¸y +Chuét +Bµn phÝm - Lµm viÖc víi m¸y tÝnh ? - Bµn phÝm m¸y tÝnh TL: - Khu vùc chÝnh gåm nh÷ng hµng phÝm cña hµng phÝm : + hµng phÝm sè nµo? + hµng phÝm trªn + hµng phÝm c¬ së + hµng phÝm díi + hµng phÝm c¸ch - Chú ý lắng nghe - TËp gâ phÝm b»ng 10 N¨m

Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1

Gi¸o ¸n

ngãn - T×m hiÓu vÒ chuét m¸y - Thực hiện theo sự hướng tÝnh... dẫn của giáo viên - Giáo viên hướng dẫn cho học sinh thực hành: -TËp ®¸nh m¸y 10 ngãn : +Em h·y ®¸nh mét bµi th¬ mµ em biÕt -VÏ tranh : +Em tËp t« mµu, ®æ mµu +VÏ h×nh ®¬n gi¶n 3. Còng cè - DÆn dß: (5') - Về nhà học bài chuẩn bị tiết sau thi học kỳ - Trât tự, chú ý lắng nghe để thực hiện

Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011

N¨m

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1

Gi¸o ¸n

TUÇN 19

Buæi Tin häc líp 3

thø ba, ngµy

th¸ng 01 n¨m 2011

bµi 4: tÈy, xãa h×nh

I. Môc tiªu: Giúp các em: - Học sinh biết: Sử dụng công cụ tẩy để xoá một vùng nhỏ trên - Sử dụng công cụ Chọn và Chọn tự do để xoá một vùng lớn. - Thể hiện tinh thần tự giác, thái độ nghiêm túc trong khi học bài. II. ChuÈn bÞ: - GV: SGK, giáo án, bảng, phấn, máy tính, m¸y chiÕu - HS: SGK, vở, máy tính. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS thøc 1. Bµi cò: (5') - Ổn định lớp học - HS im lặng, trật tự - Kiểm tra sỹ số - GV gọi học sinh nêu các bước - HS trả lời và HS nhận xét thực hiện xóa hình . - GV nhận xét, đánh giá. 2. Bµi míi: (30') - GV giới thiệu bài mới . - HS lắng nghe - HĐ1: 1. Công cụ dùng để tẩy hình vẽ Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011 N¨m

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 a. Hình dạng của - Hình dạng của công tẩy hình công tẩy hình là :

Gi¸o ¸n - HS quan sát và ghi vở

b. Các bước thực - B1: Nháy chuột chọn công cụ - HS lắng nghe và ghi vở hiện : tẩy hình trong hộp công cụ - HS quan sát hình và ghi vở - B2: Nháy chuột chọn kích - HS lắng nghe và ghi vở thước của công cụ tẩy ở phía dưới hộp công như hình vẽ sau:

* Chú ý :

- B3: Thực hiện nháy hoặc kéo - HS lắng nghe và ghi vở thả chuột trên vùng hình vẽ cần tẩy. - Vùng tẩy sẽ bị chuyển sang - HS quan sát hình và ghi vở màu nền tạm thời. Mặc định ban đầu là màu trắng, em có thể thay đổi được màu nền bằng cách nháy chuột chọn màu trong hộp công cụ màu.

- HĐ2: 2. Chọn một phần của hình vẽ a. Hình dạng của công cụ chọn hình chữ nhật b. Các bước thực hiện bằng công cụ chọn chữ nhật.

- Hình dạng của công cụ chọn - HS lắng nghe và ghi vở hình chữ nhật là : - B1: Nháy chuột chọn công cụ - Học sinh quan sát GV giảng chọn chữ nhật và ghi vở - B2: Thực hiện kéo thả chuột - HS quan sát hình và ghi vở từ một góc của vùng cần chọn đến góc đối diện của vùng đó.

c. Hình dạng của - Hình dạng của công cụ chọn - HS lắng nghe và ghi vở công cụ chọn tự do tự do là: d. Các bước thực - B1: Nháy chuột chọn công cụ - HS lắng nghe và ghi vở hiện bằng công cụ chọn tự do trong hộp công cụ chọn tự do - B2: Bấm kéo, thả chuột bao - Học sinh quan sát GV giảng quanh vùng cần chọn. Em cần và ghi vở phải chú ý kéo sát biên vùng Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011 N¨m

thái độ nghiêm túc trong khi học bài.HS im lặng. bảng. .Vùng đã chọn được đánh dấu .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 * Chú ý : Gi¸o ¸n chọn. 3.GV: SGK.B2: Nhấn phím Delete. phấn. Môc tiªu: Học xong bài này HS: . III.Nhắc lại bài học và một số .Tạo hứng thú. máy tính.2011 N¨m . .Rèn kĩ năng sử dụng chuột kết hợp với bàn phím .Biết cách chọn hình vẽ. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dungKiÕn thøc 1.HS ghi nhớ loại công cụ vừa học .B1: Nháy chuột chọn công cụ .HS ghi nhớ với từng loại công cụ đã học trước khi thực hành TUÇN 20 Buæi Tin häc líp 3 Thø ba. giáo án.HS lắng nghe kiến thức trọng tâm của bài mà học sinh cần nắm được . trật tự Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Nhớ các hình dạng của các .Học sinh quan sát GV giảng hình chọn chữ nhật hoặc công cụ và ghi vở chọn tự do.HĐ3: 3. Xóa một vùng trên .Kiểm tra sỹ số Ho¹t ®éng cña HS . sự yêu thích môn học. ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2011 bµi 5: di chuyÓn h×nh I. Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV . máy tính. Còng cè DÆn dß: (5') . .HS lắng nghe và ghi vở là hình nhật có nét đứt. vở.Thể hiện tinh thần tự giác. . m¸y chiÕu . di chuyển hình vẽ đến nơi cần thiết .HS: SGK. ChuÈn bÞ: . II.Ổn định lớp học .Đọc kỹ các bước thực hiện đối .

+ B3: Nh¸y chuét bªn ngoµi vïng chän ®Ó kÕt .HS lắng nghe và ghi vở .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n . .GV nhận xét. C¸c bíc thùc hiÖn di chuyển hình: + B1: Dïng c«ng cô Chän vµ Chän tù do ®Ó chän 1 vïng bao quanh phÇn h×nh ®Þnh di chuyÓn. . Để vẽ được các phần giống nhau.GV hướng dẫn cho học sinh sử dụng hai công cụ và tạo vùng chọn hình cho phù hợp GV: Đôi khi vẽ hình ta không muốn hình vừa vẽ ở vị trí đó nữa mà di chuyển đến vị trí thích hợp hơn.2011 N¨m .HS lắng nghe . đánh giá. .HS trả lời và HS nhận xét thực hiện vẽ đoạn thẳng.HS lắng nghe và ghi vở .GV gọi học sinh nêu các bước .Học sinh quan sát GV giảng và thực hành theo hướng dẫn của GV Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . ta làm thế nào? Trên hình vẽ có thể có những phần giống hệt nhau.GV giới thiệu bài mới. và lại tốn nhiều thời gian. không phải vẽ lại.GV hướng dẫn và làm mẫu cho TËp di chuyÓn HS theo dõi: c¸c h×nh cã s½n trong m¸y .HS lắng nghe . Để có thể thực hiện các thao tác ấy trước hết chúng ta phải biết cách chọn phần hình vẽ .GV giải thích và hướng dẫn cho học sinh hiểu được việc di chuyển một phần hay cả một hình có tác dụng như thế nào. Vậy làm thế nào? Paint: giúp ta thực hiện các thao tác ấy một cách đơn giản và nhanh chóng.HS lắng nghe và ghi vở .HĐ2: thóc. Thùc hµnh: . Bµi míi: (30') .HĐ1: .HS lắng nghe .HS quan sát hình và ghi vở . 2. + B2: §a con trá chuét vµo vïng ®îc chän vµ kÐo th¶ chuét tíi vÞ trÝ míi. ta phải lặp lại các thao tác vẽ nhưng rất khó có kết quả như ý muốn.

HS ghi nhớ với từng loại công cụ chọn để di chuyển hình LíP 3 TUÇN 21 I.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 3.Đọc kỹ các bước thực hiện đối . Môc tiªu: thø ba.Nhắc lại bài học và một số kiến .HS lắng nghe thức trọng tâm của bài mà học sinh cần nắm được .HS ghi nhớ công cụ dùng để chọn .Nhớ các hình dạng của các loại .2011 . Còng cèDÆn dß: (5') . ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2011 bµi 6: vÏ ®êng cong N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .

HS l¾ng nghe N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Dïng c«ng cô Chän hoÆc Chän tù do ®Ó chän mét vïng bao quanh phÇn ®Þnh di chuyÓn.GV gäi häc sinh nªu c¸c bíc thùc hiÖn ®Ó di chuyÓn h×nh? Ho¹t ®éng cña HS .GV nhËn xÐt.BiÕt c¸ch kÐo th¶ chuét. KÜ n¨ng: .HS tr¶ lêi vµ HS nhËn xÐt.Sö dông ®îc c«ng cô vÏ ®êng cong .Häc sinh cã th¸i ®é nghiªm tóc khi häc vµ lµm viÖc trªn m¸y tÝnh.HS: SGK. b¶ng. II.Gi¸o dôc cho häc sinh tÝnh kiªn tr×. gi¸o ¸n. Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV . ®¸nh kÕt thóc. m¸y chiÕu . m¸y tÝnh. C¸c bíc thùc hiÖn: .Häc sinh thùc hµnh thµnh th¹o thao t¸c vÏ h×nh b»ng c«ng cô vÏ ®êng cong.æn ®Þnh líp häc . ý thøc tù häc vµ ham muèn t×m tßi hiÓu biÕt kh¸m ph¸ m¸y tÝnh. . .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 1.HS im lÆng. + §a trá chuét vµo vïng ®îc chän vµ kÐo th¶ chuét tíi vÞ trÝ míi. 2. Th¸i ®é: .2011 .Häc sinh biÕt khëi ®éng thµnh th¹o phÇn mÒm vµ thao t¸c thµnh th¹o mét sè c¸c phÝm chøc n¨ng khi vÏ.BiÕt c¸ch chän mµu vÏ vµ nÐt vÏ thÝch hîp. + Nh¸y chuét bªn ngoµi vïng chän ®Ó . gi¸. 3. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .GV giíi thiÖu bµi míi: . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1.Trá chuét  sÏ thay ®æi sang d¹ng  khi thùc hiÖn di chuyÓn.GV: SGK. phÊn. . III. ChuÈn bÞ: . . m¸y tÝnh. vë. Bµi míi: (30') .KiÓm tra sü sè . . trËt tù 2.

2.KÐo th¶ chuét tõ ®iÓm ®Çu ®Õn ®iÓm cuèi cña ®êng cong. mÆt tr¨ng khi khuyÕt. c¸c bíc vÏ con c¸ * Lu ý: ta chØ ®iÒu chØnh mét ®êng cong ®îc 2 lÇn mµ th«i.GV: Ghi néi dung bµi häc lªn b¶ng.HS quan s¸t vµ ghi vë . tíi khi võa ý thì con c¸: th¶ nót chuét vµ nh¸y Híng dÉn cho HS chuét lÇn n÷a.1.3.4. . NhÊn gi÷ vµ kÐo nót tr¸i chuét ..HS l¾ng nghe vµ quan s¸t .KÝch ®óp chuét vµo biÓu tîng Paint ®Ó khëi ®éng ch¬ng tr×nh\ XuÊt hiÖn mµn h×nh chÝnh cña Paint.2011 Gi¸o ¸n ..HS l¾ng nghe vµ ghi vë . Chóng ta sÏ sö dông c«ng cô ®Ó vÏ. . . con c¸. nÐt vÏ. .HS quan s¸t .HĐ1: C¸c bíc vÏ ®êng cong Híng dÉn cho HS c¸c bíc vÏ ®êng cong Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . §ã lµ c«ng cô vÏ ®êng cong. nh chiÕc l¸.HS l¾ng nghe vµ ghi vë .H×nh d¹ng cña c«ng cô vÏ ®êng cong .HS l¾ng nghe vµ ghi vë .Chän mµu vÏ.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Trong qu¸ tr×nh vÏ chóng ta thùc hiÖn vÐ c¸c chi tiÕt cã h×nh d¹ng lµ ®êng cong.HS quan s¸t h×nh vµ thùc hiÖn theo híng N¨m . GV híng dÉn: .HS l¾ng nghe vµ ghi vë . Mét ®o¹n th¼ng ®îc t¹o ra..HĐ2: ®Ó uèn cong ®o¹n * Thùc hµnh vÏ th¼ng.Chän công cô §êng cong trong hép công cô. VÏ con c¸ theo c¸c b. * C¸c bíc thùc hiÖn: .§a con trá chuét lªn ®o¹n th¼ng.HS quan s¸t vµ ghi vë .

Sö dông ®îc c«ng cô Sao chÐp mµu. . c«ng cô t« mµu ®Ó lÊy 1 mµu cã s½n trªn h×nh ®Ó t« mµu cho mét phÇn h×nh kh¸c.Häc sinh thùc hµnh thµnh th¹o thao t¸c sao chÐp mµu tõ mµu s½n cã.Nh¾c l¹i bµi häc vµ . Th¸i ®é: . II.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 íc: .HS ghi nhớ c«ng cô vïa häc .Nhí c¸c h×nh d¹ng cña . KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .Gi¸o dôc cho häc sinh tÝnh kiªn tr×. ngµy 09 th¸ng LíP 3 TUÇN 22 02 n¨m 2011 bµi 7: sao chÐp mµu tõ mµu s½n cã I. . 3. 2. thø ba.BiÕt c¸ch chän mµu vÏ vµ nÐt vÏ thÝch hîp. vµ Gi¸o ¸n dÉn cña GV .2011 N¨m . 3. .HS ghi nhớ sinh cÇn n¾m ®îc . Còng cè DÆn dß: (5') . . ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .HS lắng nghe mét sè kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ häc .VÏ ®êng cong thø 2 cã híng cong ngîc víi ®êng cong thø nhÊt.Chän c«ng cô vÏ 1 ®êng cong.Häc sinh lµm quen víi c¸ch ®æ mµu vµ lÊy mµu . ý thøc tù häc vµ ham muèn t×m tßi hiÓu biÕt kh¸m ph¸ m¸y tÝnh. Môc tiªu: 1.§äc kü c¸c bíc thùc hiÖn ®èi víi lo¹i c«ng cô ®· häc tríc khi thùc hµnh.KÕt qu¶ lµm viÖc. KÜ n¨ng: .Häc sinh cã th¸i ®é nghiªm tóc khi häc vµ lµm viÖc trªn m¸y tÝnh.Häc sinh biÕt khëi ®éng thµnh th¹o phÇn mÒm vµ thao t¸c thµnh th¹o mét sè c¸c phÝm chøc n¨ng khi vÏ.

2011 . gi¸o ¸n.3.KiÓm tra sü sè .HS im lÆng. trËt tù 2.Chän công cô §êng cong trong hép công cô. NhÊn gi÷ gi¸. phÊn.GV nhËn xÐt.§a con trá chuét lªn . . GV híng dÉn: . Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV . III.HS: Ghi néi dung bµi . vë.KÝch ®óp chuét vµo . nÐt vÏ. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1.HS quan s¸t vµ ghi vë .HS quan s¸t N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .GV giíi thiÖu bµi míi: .HĐ1: C¸c bíc sao chÐp mµu Híng dÉn cho HS c¸c bíc sao chÐp mµu . m¸y chiÕu .H×nh d¹ng cña c«ng cô sao chÐp mµu vµ c«ng cô t« mµu . tíi khi võa ý thì th¶ nót chuét vµ nh¸y chuét lÇn n÷a.GV gäi häc sinh nªu c¸c bíc thùc hiÖn ®Ó vÏ ®êng cong? Gi¸o ¸n Ho¹t ®éng cña HS . .æn ®Þnh líp häc .GV: Ghi néi dung bµi häc vµo vë. vµ kÐo nót tr¸i chuét ®Ó uèn cong ®o¹n th¼ng.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 . .HS: SGK. m¸y tÝnh. . m¸y tÝnh.4. . H«m nay c« sÏ híng dÉn c¸c em c¸ch sao chÐo mµu tõ mÉu mµu cã s½n.HS tr¶ lêi vµ HS nhËn xÐt. C¸c bíc thùc hiÖn: .KÐo th¶ chuét tõ ®iÓm ®Çu ®Õn ®iÓm cuèi cña ®êng cong. Bµi míi: (30') .HS l¾ng nghe Ta ®· lµm quen víi c¸c c«ng cô vÏ. b¶ng.2. Mét ®o¹n th¼ng ®îc t¹o ra. häc lªn b¶ng.GV: SGK. ®¸nh ®o¹n th¼ng.Chän mµu vÏ.1.

HS l¾ng nghe vµ ghi vë .Chän c«ng cô vµ ®Ó sao chÐp mµu cho ng«i nhµ thø hai Gi¸o ¸n . T« mµu ng«i nhµ: .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 biÓu tîng Paint ®Ó khëi ®éng ch¬ng tr×nh\ XuÊt hiÖn mµn h×nh chÝnh cña Paint. .Bíc 4: Nh¸y chuét lªn n¬i cÇn t« mµu b»ng mµu võa sao chÐp.HS l¾ng nghe vµ ghi vë .Nhí c¸c h×nh d¹ng cña .Bíc 3 : Chän c«ng cô T« mµu .Nh¾c l¹i bµi häc vµ .HS l¾ng nghe vµ ghi vë . Còng cè DÆn dß: (5') .Bíc 1 : Chän c«ng cô Sao chÐp mµu trong hép c«ng cô.HS ghi nhớ sinh cÇn n¾m ®îc . 3.Bíc 2 : NhÊn chuét lªn phÇn h×nh vÏ cã mµu cÇn sao chÐp.HS quan s¸t h×nh vµ thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV .HS l¾ng nghe vµ quan s¸t .HS l¾ng nghe vµ ghi vë .§äc kü c¸c bíc thùc hiÖn ®èi víi lo¹i c«ng cô N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .HS ghi nhớ c«ng cô võa häc .2011 .KÕt qu¶ lµm viÖc. . . * C¸c bíc thùc hiÖn: .HS lắng nghe mét sè kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ häc .HĐ2: * Thùc hµnh: Dïng c¸c c«ng cô sao chÐp mµu vµ t« mµu ®Ó t« mµu ng«i nhµ: Híng dÉn cho HS c¸c bíc sao chÐp mµu ®Ó t« mµu cho ng«i nhµ.

Häc sinh biÕt khëi ®éng thµnh th¹o phÇn mÒm so¹n th¶o vµ thao t¸c thµnh th¹o mét sè c¸c phÝm chøc n¨ng khi so¹n th¶o. con trá so¹n th¶o vµ mét sè phÝm cã chøc n¨ng ®Æc biÖt trong so¹n th¶o còng nh c¸ch sö dông chóng.Trong ch¬ng nµy c¸c N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 23 02 n¨m 2011 thø ba. Môc tiªu: 1.HĐ1: .2011 .N¾m ®îc nh÷ng tÝnh n¨ng u viÖt cña m¸y tÝnh trong c«ng viÖc so¹n th¶o. gi¸o ¸n.HS: im lÆng.GV: SGK. II.æn ®Þnh líp häc . ý thøc tù häc vµ ham muèn t×m tßi hiÓu biÕt kh¸m ph¸ m¸y tÝnh. Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ch¬ng V: em tËp so¹n th¶o bµi 1: bíc ®Çu so¹n th¶o 2. .KiÓm tra sü sè .KiÓm tra s¸ch gi¸o khoa. b¶ng.Häc sinh cã th¸i ®é nghiªm tóc khi häc vµ lµm viÖc trªn m¸y tÝnh. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . m¸y tÝnh. vë . III. . trËt tù . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1. Bµi míi: (30') . KÜ n¨ng: . .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 ®· häc tríc khi thùc hµnh. 2. ChuÈn bÞ: . vë.Gi¸o dôc cho häc sinh tÝnh kiªn tr×.GV giíi thiÖu bµi míi: . phÊn.HS: SGK. ngµy 15 th¸ng I. m¸y chiÕu .Häc sinh thùc hµnh thµnh th¹o thao t¸c gâ c¸c ký tù trªn bµn phÝm.Häc sinh lµm quen víi kh¸i niÖm so¹n th¶o v¨n b¶n (gäi t¾t lµ so¹n th¶o). m¸y tÝnh. Th¸i ®é: .HS l¾ng nghe . 3. .BiÕt nhËn diÖn giao diÖn lµm viÖc cña Word.

HS: l¾ng nghe .GV híng dÉn: .Word lµ phÇn mÒm so¹n th¶o ®îc dïng phæ biÕn t¹i ViÖt Nam. Nh thÕ lµ c¸c em ®· so¹n th¶o v¨n b¶n råi! .§Ó khëi ®éng Word ta nh¸y ®óp chuét (nh¸y chuét nhanh hai lÇn liªn Gi¸o ¸n .GV: Ghi néi dung bµi häc lªn b¶ng.HS: Ghi néi dung bµi häc vµo vë. theo dâi thao t¸c cña GV Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .HS: l¾ng nghe.HS l¾ng nghe vµ ghi vë .2011 .HĐ2: * So¹n th¶o Híng dÉn cho HS c¸ch th¶o vµ dïng mét sè phÝm ®Æc biÖt. ghi vë dung so¹n th¶o sÏ xuÊt vµ quan s¸t mµn h×nh. viÕt b¸o têng. viÕt th cho b¹n. .HS quan s¸t h×nh. N¨m ..HS: l¾ng nghe .Vïng tr¾ng lín ë gi÷a lµ vïng so¹n th¶o.HS: Th¶o luËn vµ tr¶ lêi: ph¶i më Word .C¸c em ®· so¹n th¶o bao giê cha? H»ng ngµy.VËy më Word nh thÕ nµo? * C¸ch më (khëi ®éng) word: .HS: Th¶o luËn vµ tr¶ lêi . ®ã chÝnh lµ thao t¸c so¹n th¶o trªn m¸y tÝnh. .. .VËy lµm thÕ nµo ®Ó ta cã thÓ so¹n th¶o ®îc? .Em cã bao giê sö dông bµn phÝm ®Ó gâ ch÷ kh«ng? NÕu cã. .HS: th¶o luËn vµ nªu ý kiÕn .. . lµm bµi tËp ë nhµ. tiÕp) lªn biÓu tîng trªn mµn h×nh nÒn. B©y giê c¸c em sÏ tËp so¹n th¶o v¨n b¶n ch÷ ViÖt trªn m¸y tÝnh.HS: th¶o luËn vµ tr¶ lêi . hiÖn trong vïng nµy. c¸c em chÐp bµi trªn líp. Néi .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 PhÇn mÒm so¹n th¶o Híng dÉn cho HS biÕt vÒ phÇn mÒm so¹n th¶o em sÏ häc so¹n th¶o b»ng phÇn mÒm so¹n th¶o Word.HS: l¾ng nghe . .

ghi vë . ghi vë . word tù ®éng xuèng dßng khi con trá so¹n th¶o s¸t lÒ ph¶i. ghi vë .HS: l¾ng nghe. kh«ng cßn chç cho ch÷ míi ®îc gâ vµo.HS: thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . * C¸c phÝm sau ®©y cã vai trß ®Æc biÖt trong so¹n th¶o: . lªn trªn ().HS: l¾ng nghe.) . sang tr¸i ().2011 N¨m . .Trong mét ®o¹n v¨n b¶n.HS: l¾ng nghe.PhÝm Enter ®Ó xuèng dßng vµ b¾t ®Çu mét ®o¹n v¨n b¶n míi.So¹n th¶o trªn m¸y tÝnh cã kh¸c g× so víi so¹n th¶o v¨n b¶n th«ng thêng ta vÉn lµm nh viÕt th. . ta ph¶i lµm thÕ nµo? . viÕt bµi kh«ng? .HS: l¾ng nghe.HS: l¾ng nghe.HS: l¾ng nghe. ghi vë . * Chó ý: Ta cã thÓ di chuyÓn vµ nh¸y chuét ®Ó ®Æt con trá so¹n th¶o t¹i vÞ trÝ bÊt k× Gi¸o ¸n theo dâi thao t¸c cña GV .HĐ3: * Thùc hµnh . ®ã lµ con trá so¹n th¶o. ghi vë . (Khi gâ phÝm ch÷ hoÆc kÝ hiÖu t¬ng øng sÏ xuÊt hiÖn t¹i vÞ trÝ cña con trá so¹n th¶o. ghi vë .HS: th¶o luËn vµ nªu ý kiÕn . xuèng díi ().HS: l¾ng nghe.Gâ c¸c ch÷ hay kÝ hiÖu tõ bµn phÝm.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 * §Ó so¹n th¶o. ghi vë . ghi vë .HS: l¾ng nghe.NhÊn c¸c phÝm mòi tªn ®Ó di chuyÓn con trá so¹n th¶o trong v¨n b¶n: sang ph¶i ().Trªn vïng so¹n th¶o cã mét v¹ch ®øng nhÊp nh¸y.

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 3. yªu cÇu häc sinh thùc hµnh.HS ghi nhí . thùc hiÖn .Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh.HS l¾ng nghe mét sè kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ häc sinh cÇn n¾m ®îc .Quan s¸t thao t¸c cña häc sinh ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai . chuÈn bÞ tèt cho tiÕt sau Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Con trá so¹n th¶o cho ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo. . . .Nh¾c l¹i bµi häc vµ .§äc tríc bµi "Ch÷ hoa".Thao t¸c khëi ®éng word: Nh¸y chuét hai lÇn liªn tiÕp nhng ph¶i nh¸y nhanh tay.HS ghi nhí. .2011 N¨m .C¸ch më ch¬ng tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n. . Còng cè DÆn dß: (5') trong v¨n b¶n.

D.5®) (a). (b) C. (c) D. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. B.Nh¸y ®óp chuét lªn biÓu tîng trªn mµn h×nh. kh¶ n¨ng tr×nh bµy II. NhÊn gi÷ phÝm Shift trong khi kÐo th¶ chuét C.RÌn tÝnh cÈn thËn. §¸p ¸n: C C©u 4: Muèn më ch¬ng tr×nh Paint. ChuÈn bÞ: . Nh¸y chuét lªn biÓu tîng trªn mµn h×nh.5®) A. Bµi míi: §Ò bµi vµ ®¸p ¸n C©u 1: C«ng cô ®Ó vÏ ®o¹n th¼ng: (0.KiÓm tra sü sè 2. ngµy 15 th¸ng 02 n¨m 2011 I. ®Ò kiÓm tra . Môc tiªu: . §¸p ¸n: B C©u 2: Muèn vÏ ®o¹n th¼ng n»m ngang hoÆc th¼ng ®øng em thùc hiÖn:(0. NhÊn gi÷ phÝm Ctrl trong khi kÐo th¶ chuét B. B.5®) A.Cñng cè l¹i kiÕn thøc ®· häc . C. Nh¸y chuét vµo nót Start ë phÝa díi gãc tr¸i mµn h×nh/ Chän Programs/ Chän Accessories/ Chän Paint A.æn ®Þnh líp häc . (a) B. Bµi cò: . D. (b). C.5®) A. em chän c«ng cô:(0.Häc sinh: §ñ dông cô häc tËp. em thùc hiÖn theo c¸c c¸ch sau:(0.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh .Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n.2011 N¨m kiÓm tra . III. (c). (b) hoÆc (c) Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 23 thø ba. NhÊn gi÷ phÝm Enter trong khi kÐo th¶ chuét §¸p ¸n: B C©u 3: Muèn xo¸ mét phÇn h×nh vÏ.

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n §¸p ¸n: D C©u 5: Khi tÈy.5®) A. D. D. vïng bÞ tÈy cã mµu:(0. PhÝm Ctrl §¸p ¸n: C C©u 7: C«ng cô nµo sau ®©y dïng ®Ó chän tõng vïng cña h×nh vÏ:(0. .5®) A. a C. a. C. c. Mµu vÏ §¸p ¸n: B C©u 6: Sau khi chän h×nh ®Ó xo¸. Mµu tr¾ng B.5®) A. D.5®) A. §¸p ¸n: C Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . Mµu nÒn C. c B. em nhÊn phÝm nµo ®Ó xo¸ h×nh:(0. Dïng c«ng cô Chän hoÆc c«ng cô Chän tù do mét vïng bao quanh phÇn h×nh ®Þnh di chuyÓn Thø tù ®óng lµ: A. PhÝm Enter B. PhÝm Shift C. B. §¸p ¸n: A C©u 9: S¾p xÕp c¸c bíc sau ®©y theo ®óng thø tù ®Ó thùc hiÖn di chuÓn h×nh vÏ:(0. §¸p ¸n: B C©u 11: §Ó sao chÐp mét mµu cã s½n trªn h×nh vÏ lµm mµu vÏ. B. c. C. PhÝm Delete D. §¸p ¸n: C C©u 8: C«ng cô nµo sau ®©y dïng ®Ó chän tù do tõng vïng cña h×nh vÏ:(0. em chän c«ng cô:(0. b. D. C.5®) A. a.5®) A. §a con trá chuét vµo vïng ®îc chän vµ kÐo th¶ chuét tíi vÞ trÝ míi (b). b. b. B. em chän c«ng cô:(0. b §¸p ¸n: D C©u 10: Muèn vÏ ®êng cong. Nh¸y chuét bªn ngoµi vïng chän ®Ó kÕt thóc (c). C. c ®Ó chän D.2011 N¨m B. a.5®) (a).

...Bíc 2 : NhÊn chuét lªn phÇn h×nh vÏ cã mµu cÇn sao chÐp.... kÐo th¶ chuét C©u 16: Tr×nh bµy c¸c bíc sao chÐp mµu tõ mµu cã s½n:(1. Chän ..... D.B2: Nhấn phím Delete..B1: Dïng c«ng cô Chän hoÆc c«ng cô chän tù do ®Ó chän vïng cÇn xo¸ .............. .............. trong hép c«ng cô 2...... D... Gi¸o ¸n C©u 13: Em sÏ sö dông c«ng cô sao chÐp mµu trong trêng hîp nµo:(0....... 3.... tõ ®iÓm ®Çu ®Õn ®iÓm cuèi cña ®o¹n th¼ng §¸p ¸n: 1.. ®êng th¼ng 2.Bíc 3 : Chän c«ng cô T« mµu ...5®) A............... C......Bíc 4: Nh¸y chuét lªn n¬i cÇn t« mµu b»ng mµu võa sao chÐp. B... §¸p ¸n: B B. ë phÝa díi hép c«ng cô 4.0®) §¸p ¸n: .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 C©u 12: C«ng cô nµo sau ®©y dïng ®Ó t« mµu:(0...0®) §¸p ¸n: ......... C.2011 N¨m ...5®) A... Chän c«ng cô .... Chän ..........5®) A. . tÊt c¶ c¸c ph¬ng ¸n ®Òu ®óng §¸p ¸n: C C©u 14: C«ng cô nµo sau ®©y dïng ®Ó phun mµu:(0.. ......... §¸p ¸n: C C©u 15: §iÒn vµo chç trèng c¸c côm tõ cßn thiÕu ®Ó thùc hiÖn vÏ ®o¹n th¼ng:(1........ Hai bøc tranh vÏ yªu cÇu gièng nhau B.Bíc 1 : Chän c«ng cô Sao chÐp mµu trong hép c«ng cô. nÐt vÏ 4. C©u 17: Tr×nh bµy c¸c bíc ®Ó xo¸ mét vïng trªn h×nh vÏ:(1. Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . mµu vÏ 3....0®) 1....... Tuú theo ý thÝch C.

Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .Häc sinh biÕt c¸ch sö dông phÝm xãa Backspace. phÝm Caps Lock khi gâ ch÷ hoa.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 24 thø ba. . ngµy 22 th¸ng 02 n¨m 2011 bµi 2: ch÷ hoa I. phÝm Delete khi gâ sai vµ kÕt hîp víi c¸c phÝm mòi tªn ®Ó s÷a nh÷ng chç gâ sai.Häc sinh biÕt c¸ch sö dông phÝm Shift. Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .2011 N¨m .

Th¸i ®é: .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n . .Häc sinh biÕt gâ ch÷ hoa kh«ng dÊu. ChuÈn bÞ: . . . ghi ®iÓm .H«m nay. KÜ n¨ng: . III. 3. sang tr¸i (). ph¸t triÓn t duy.Ghi néi dung bµi häc vµo vë bµi lªn b¶ng . SGK.RÌn tÝnh cÈn thËn.Nh¾c l¹i c¸c phÝm cã vai trß ®Æc biÖt trong so¹n th¶o? Ho¹t ®éng cña HS *HSTL: . 2. lªn trªn ().Häc sinh biÕt khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n word.Yªu cÇu HS nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña h¹n? . II.2011 N¨m .Yªu thÝch m«n häc h¬n.2 c¸ch: dïng 4 phÝm mòi tªn hoÆc dïng chuét. GV giíi thiÖu bµi lµm quen víi mét sè míi phÝm cã vai trß ®Æc biÖt trong so¹n th¶o b»ng phÇn mÒm so¹n th¶o Word.L¾ng nghe.Häc sinh biÕt c¸ch kh«i phôc l¹i khi xãa nh»m b»ng nót lÖnh Undo hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + Z. .Ghi néi dung bµi häc . l¾ng nghe 2. Bµi míi: (30') .NhÊn c¸c phÝm mòi tªn ®Ó di chuyÓn con trá so¹n th¶o trong v¨n b¶n: sang ph¶i ().B¹n tr¶ lêi ®ung råi ¹! .HĐ1: Trao ®èi vª c¸ch * Hái häc sinh: Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . phßng m¸y. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV thøc 1. . Bµi cò: (5') * KiÓm tra bµi cò: . xuèng díi ().PhÝm Enter ®Ó xuèng dßng vµ b¾t ®Çu mét ®o¹n v¨n b¶n míi.GV nhËn xÐt. c¸c em sÏ .Cã mÊy c¸ch di chuyÓn chuét? . .HS: trËt tù. .GV: Gi¸o ¸n.HS: ®ñ dông cô häc tËp.

ghi vë . B.Còng gièng nh phÝm Caps Lock. E . C. .§Ó viÕt hoa b»ng phÝm Shift. .Ch÷ thêng.Thêng viÕt trong nh÷ng trêng hîp nµo? .L¾ng nghe.L¾ng nghe.Cã. . Gâ kÝ hiÖu trªn cña phÝm * Giíi thiÖu phÝm Shift: . D. * Giíi thiÖu phÝm Caps Lock: . . NhÊn phÝm Caps Lock l¹i mét lÇn n÷a ®Ó bá viÕt hoa. ta ph¶i bÊm ®ång thêi 2 phÝm: phÝm Shift + phÝm cÇn viÕt hoa.ViÕt hoa ch÷ ®Çu.PhÝm Shift + A. . Gâ ch÷ hoa. * Giíi thiÖu phÝm Shift. Gi¸o ¸n .H§3: 2. Mét trong nh÷ng chøc n¨ng lµ dïng ®Ó viÕt hoa.2011 N¨m . . Lóc ®ã tÊt c¶ c¸c kÝ tù trªn bµn phÝm em gâ ®îc sÏ lµ ch÷ hoa. phÝm Shift cã rÊt nhiÒu chøc n¨ng.L¾ng nghe. danh tõ riªng. ta Ên phÝm Shift víi .Lóc em gâ c¸c phÝm trªn bµn phÝm th× kÕt qu¶ em sÏ ®îc ch÷ g×? .Quy t¾c viÕt hoa cña danh tõ riªng? . Khi em nhÊn vµo phÝm Caps Lock trªn bµn phÝm th× ®Ìn nµy sÏ bËt. ghi vë -H§3: Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Tªn bµi häc. -H§2: 1. .Caps Lock lµ mét ®Ìn nhá n»m ë phÝa trªn bªn ph¶i bµn phÝm.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 viÕt ch÷ hoa.C¸ch viÕt hoa trªn m¸y vi tÝnh? .Cã thêng viÕt ch÷ hoa kh«ng? . ghi vë .Th¶o luËn – tr¶ lêi.VÝ dô: §Ó cã ch÷ A.

Híng dÉn thùc hµnh: .Häc sinh thùc hµnh. XANH LAM. . Lung Linh TH2.2011 N¨m . C. TH3.HS l¾ng nghe. DAM SEN TRONG DAM GI DEP BANG SEN LA XANH BONG TRANG LAI CHEN NHI VANG NHI VANG BONG TRANG LA XANH GAN BUN MA CHANG HOI TANH MUI BUN. .Chó ý: Thao t¸c viÕt hoa.HS l¾ng nghe. D E ta viÕt nh thÕ nµo? * Chó ý: Mçi lÇn sö dông phÝm Shift ta chØ viÕt ®îc duy nhÊt mét kÝ tù hoa mµ th«i. ghi nhí TH1: Gâ c¸c ch÷ theo mÉu sau: HOA MAI.Con trá so¹n th¶o cho ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo. 3.. ghi nhí .Tãm t¾t l¹i bµi.Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh. Xanh Lam. BAN MAI. Hoa Sen.Cñng cè dÆn dß: (5') .Quan s¸t thao t¸c cña häc sinh ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai. LONG LANH.HS l¾ng nghe. Long Lanh.Thùc hµnh heo bµi tËp mÉu. . . yªu cÇu häc sinh thùc hµnh. Rung Rinh. kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai. Ban Mai. . Gi¸o ¸n . RUNG RINH. HOA SEN Hoa Mai.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Thùc hµnh: ch÷ a? . VUI SAO KHI CHOM VAO HE XON XAO TIENG SE TIENG VE BAO MUA RON RANG LA MOT CON MUA TREN DONG BONG LUA CUNG VUA UON CAU.§Ó cã ch÷ B. Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . ghi nhí .

Häc sinh biÕt c¸ch kh«i phôc l¹i khi xãa nh»m b»ng nót lÖnh Undo hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + Z.Häc sinh biÕt c¸ch sö dông phÝm xãa Backspace. .Häc sinh biÕt gâ ch÷ hoa kh«ng dÊu. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .2011 N¨m . . Môc tiªu: 1. .Häc sinh biÕt c¸ch sö dông phÝm Shift. ph¸t triÓn t duy. Th¸i ®é: . 3.Yªu thÝch m«n häc h¬n. . ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Häc sinh biÕt khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n word.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 25 thø ba ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 2011 bµi 2: ch÷ hoa I. 2. KÜ n¨ng: . phÝm Delete khi gâ sai vµ kÕt hîp víi c¸c phÝm mòi tªn ®Ó s÷a nh÷ng chç gâ sai. II.RÌn tÝnh cÈn thËn. phÝm Caps Lock khi gâ ch÷ hoa.

Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1. .HS: ®ñ dông cô häc tËp. ta ph¶i bÊm ®ång thêi 2 phÝm: phÝm Shift + phÝm cÇn viÕt hoa.Gâ phÝm "hai .). Gâ kÝ hiÖu trªn cña bµn phÝm -HSTL: Hai phÝm cã vai trß quan träng ®Ó viÕt hoa lµ: Shift vµ Caps Lock + §Ó viÕt hoa b»ng phÝm Shift.GV?: Nh¾c l¹i c¸c phÝm cã vai trß ®Æc biÖt ®Ó viÕt hoa? .HS: l¾ng nghe .NhËn xÐt – ghi phÝm em gâ ®îc sÏ lµ ®iÓm ch÷ hoa.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 . .H§1: 2.ThÕ th× khi gâ . * GV giíi thiÖu bµi míi . III.DÊu nh¸y ®¬n (‘). . .Gäi HS nhËn xÐt sÏ bËt. c¸c em sÏ tiÕp tôc lµm quen víi mét sè phÝm cã vai trß ®Æc biÖt trong so¹n th¶o b»ng phÇn mÒm so¹n th¶o Word. Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV .H«m nay.DÊu chÊm phÈy (.HS nhËn xÐt: B¹n tr¶ lêi ®óng råi ¹! . Bµi míi: (30') . Gi¸o ¸n Ho¹t ®éng cña HS 2.L¾ng nghe.Kh«ng ®îc. phßng m¸y. chÊm. dÊu nh¸y kÐp" tõ bµn phÝm. SGK. * Yªu cÇu häc sinh: .2011 N¨m . Lóc ®ã tÊt c¶ c¸c kÝ tù trªn bµn . phÝm dÊu hai chÊm.GV: Gi¸o ¸n. + Khi em nhÊn vµo phÝm Caps Lock trªn bµn phÝm th× ®Ìn nµy .

Trªn bµn phÝm cã nhiÒu phÝm cã 2 kÝ tù.2011 N¨m .NhÊn gi÷ phÝm Shift.H§2: 3.Th¶o luËn – tr¶ lêi. gâ phÝm trªn bµn phÝm. VÝ dô: . . . ghi vë .C« sÏ giíi thiÖu cho c¸c em 2 phÝm cã chøc n¨ng söa ®ã lµ . . ta sÏ ®îc dÊu “+”. NÕu ta kÕt hîp phÝm Shift víi phÝm cã 2 kÝ tù th× kÝ tù phÝa trªn sÏ ®îc hiÓn thÞ trªn mµn h×nh. .T×m 2 phÝm vµ nªu vÞ trÝ cña 2 phÝm ®ã trªn bµn phÝm.Ph¶i söa l¹i. bçng dng cã mét hoÆc nhiÒu chç sai lçi chÝnh t¶ th× ta ph¶i lµm sao? . ghi vë Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . Söa lçi gâ sai Gi¸o ¸n .DÊu “=” .DÊu “+” Shift.Kh«ng gi÷ phÝm .VËy ph¶i söa b»ng c¸ch nµo? . NÕu ta gâ b×nh thêng th× kÝ tù phÝa díi sÏ ®îc hiÓn thÞ trªn mµ th«i. gâ phÝm trªn bµn phÝm.HS: l¾ng nghe.Khi ta ®ang so¹n th¶o v¨n b¶n. ta sÏ ®îc dÊu “=”.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 ta sÏ ®îc dÊu g×? .ThÕ th× khi gâ phÝm dÊu nh¸y kÐp. ta sÏ ®îc dÊu g×? . .Nh¾c l¹i kÕt qu¶.HS: l¾ng nghe.VËy lµm thÕ nµo ®Ó ta gâ ®îc c¸c phÝm ®ã. * GV: Híng dÉn cho HS c¸ch söa lçi gâ sai .

* VÝ dô: Cã tõ “Ban mai” nhng gâ nh»m thµnh “Bon mai”.Ch÷ “o” .Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh.H§3: Thùc hµnh . ch÷ bÞ xãa sÏ hiÖn l¹i trªn mµn h×nh.Häc sinh thùc hµnh.HS: l¾ng nghe. Ta söa nh sau: .2011 N¨m . + PhÝm Backspace dïng ®Ó xãa ch÷ bªn tr¸i con trá so¹n th¶o. theo sù híng dÉn cña GV Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Quan s¸t thao t¸c Gi¸o ¸n .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 phÝm Backspace vµ phÝm Delete. * Híng dÉn thùc hµnh: .NÕu con trá so¹n th¶o n»m tríc ch÷ “n” th× khi nhÊn phÝm Delete kÝ tù nµo sÏ mÊt ? * Chó ý: NÕu xãa nh»m mét ch÷. h·y nh¸y chuét vµo nót lÖnh Undo hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + Z. + PhÝm Delete dïng ®Ó xãa ch÷ bªn ph¶i con trá so¹n th¶o. ghi vë .Ch÷ “n” . . Yªu cÇu häc sinh t×m 2 phÝm ®ã trªn bµn phÝm.NÕu con trá so¹n th¶o n»m tríc ch÷ “n” th× khi nhÊn phÝm Backspace kÝ tù nµo sÏ mÊt ? . yªu cÇu häc sinh thùc hµnh.

ghi nhí .HS: l¾ng nghe.HS: l¾ng nghe.Con trá so¹n th¶o cho ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo. ghi nhí .dÆn . dß: .Cñng cè .HS: l¾ng nghe. .Chó ý: Thao t¸c (5') viÕt hoa. Gi¸o ¸n .Tãm t¾t l¹i bµi.2011 N¨m .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 cña häc sinh ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai. ghi nhí Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . 3.

2011 Ho¹t ®éng cña HS . 2. . £. KÜ n¨ng: .Lµ phÇn mÒm Word. .L¾ng nghe.Nh¾p 2 lÇn chuét lªn biÒu tîng cña Word trªn mµn h×nh.Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ.Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt. ©. Bµi cò: (5') .ghi ®iÓm 2. ¤.Ta ®· biÕt ®îc mét sè Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .HS: ®ñ dông cô häc tËp.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 25 thø ba ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 2011 bµi 3: Gâ C¸C CH÷ ¡.B¹n tr¶ lêi ®óng råi ¹! . § I. ChuÈn bÞ: . ¬. SGK.Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c tõ cã mang dÊu: ¨. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n. III.GV: NhËn xÐt . «.GV: Gi¸o ¸n. phßng m¸y. Bµi míi: (30') * Giíi thiÖu bµi míi: . 3. . ¥.Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey.L¾ng nghe N¨m .GV?: C¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n Word? .GV?: §Ó so¹n th¶o v¨n b¶n em dïng phÇn mÒm g×? . ®. .Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay. Môc tiªu: 1.GV: Gäi HS kh¸c nhËn xÐt . t¹o høng thó cho m«n häc. ¢. . . . Th¸i ®é: . . II. ª. ¦. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV thøc 1.

Gâ kiÓu Telex .L¾ng nghe. ¬. . ©. ©.2011 N¨m . H«m nay. V× vËy muèn gâ ®îc ch÷ ViÖt cÇn cã phÇn mÒm hç trî.Muèn gâ c¸c ch÷ thêng ¨.. . «. . kÕt qu¶ nh÷ng tõ ®· liÖt kª tríc ®ã.Th¶o luËn . ® . ª.H§1: 1. . ¬. ghi vë Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . .Gäi HS lªn b¶ng liÖt kª c¸c tõ kh«ng thÓ gâ tõ bµn phÝm. . ©. ¬.tr¶ lêi.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 phÝm ®Æc biÖt trªn bµn phÝm råi.¨. * Yªu cÇu häc sinh: . ghi vë .Häc sinh quan s¸t bµn phÝm sau ®ã b¶o 2 häc sinh t×m trªn bµn phÝm c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nh ©.Ghi vë. * KÕt luËn: Bµn phÝm m¸y tÝnh ®îc chuÈn hãa vµ chÕ t¹o kh«ng ph¶i cho môc ®Ých gâ ch÷ ViÖt v× kh«ng cã ®ñ phÝm cho c¸c nguyªn ©m tiÕng ViÖt vµ c¸c dÊu thanh. ª. ® Gi¸o ¸n . . . ® . c« sÏ híng dÉn c¸c em c¸ch gâ c¸c ch÷ cã mang dÊu cha cã dÊu thanh. a) Gâ c¸c ch÷ thêng ¨. . «.TiÕp tôc t×m hiÓu vµ liÖt kª c¸c ch÷ kh¸c cña tiÕng ViÖt kh«ng thÓ gâ ®îc tõ bµn phÝm.Häc sinh kh«ng t×m thÊy. «. Nhê cã phÇn mÒm ®ã ta cã thÓ gâ ®ù¬c ch÷ ViÖt b»ng c¸ch gâ mét phÝm kÝ tù vµ mét phÝm sè. ghi vë nh÷ng tõ liÖt kª.L¾ng nghe. ª.

¢U C¥ Gi¸o ¸n .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 em gâ theo quy t¾c ë b¶ng sau: §Ó cã ch÷ Em gâ ¨ aw © aa ª ee « oo ¬ ow uw ® dd . £.. lªn n¬ng. ghi vë. M¦AXU ¢N.L¾ng nghe.H§2: Thùc hµnh . ¥. § .Gäi HS lªn b¶ng gâ c¸c tõ ë BT2 trang 82 SGK: TRUNG THU. £. § em gâ theo quy t¾c ë b¶ng sau: §Ó cã ch÷ Em gâ ¡ AW ¢ AA £ EE ¤ OO ¥ OW ¦ UW § DD .3 HS lªn b¶ng. . ¦. ¢. em gâ nh sau: ddeem trawng . c¸c häc sinh cßn l¹i th× viÕt vµo vë . em gâ nh sau: MUWA XUAAN . . ¦.2011 . N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .C¸c HS con l¹i viÕt vµo vë.Xem VD .HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV .Xem – ghi vÝ dô. ¢. ¤. C¤ TI£N. ¤.Gäi HS lªn b¶ng viÕt c¸c tõ sau: x«n xao.VD: §Ó gâ hai tõ M¦A XU¢N.VÝ dô: §Ó gâ hai ch÷: ®ªm tr¨ng. L£N N¦¥NG. .Gäi häc sinh lªn b¶ng viÕt b) Gâ c¸c ch÷ hoa ¡. . ¥.. TH¡NG LONG.Muèn gâ c¸c ch÷ hoa ¡.

Th¸i ®é: . 2. ¬.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 .Quan s¸t HS ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai cè. Bµi cò: (5') . . . «. t¹o høng thó cho m«n häc.L¾ng nghe.2011 .GV: Gi¸o ¸n. ®. ¥. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV thøc 1. Cñng dÆn dß: . ChuÈn bÞ: . . ª. Môc tiªu: 1. III. SGK. ® theo kiÓu gâ Telex em thùc hiÖn thÕ nµo? Ho¹t ®éng cña HS §Ó cã ch÷ ¨ © ª « Em gâ aw aa ee oo N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Chó ý thao t¸c viÕt hoa . § I.Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt.Nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ HS cÇn n¾m ®îc . ª. 3. .L¾ng nghe.Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . ©.BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n. KÜ n¨ng: . .Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey. «. .DÆn dß HS vÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp Gi¸o ¸n 3. thùc hiÖn LíP 3 TUÇN 26 thø ba ngµy 08 th¸ng 3 n¨m 2011 bµi 3: Gâ C¸C CH÷ ¡.HS: ®ñ dông cô häc tËp. ¬. ¦. II. ©. £. phßng m¸y. ¢. ghi nhí .Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ. ¤.Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c tõ cã mang dÊu: ¨.L¾ng nghe.. .GV?: §Ó gâ c¸c ch÷ ¨.

. ghi vë êng ¨. ¤. ©.GV: Gäi HS kh¸c nhËn . . ¦. Bµi míi: (30') a) Gâ c¸c ch÷ thêng 2.GV: NhËn xÐt . ¥.VÝ dô: §Ó gâ hai ch÷: ®ªm tr¨ng. «. lªn n¬ng. ª.Muèn gâ c¸c ch÷ hoa ¡. £.2011 . ghi vë N¨m .ghi ®iÓm 2. ® em gâ theo quy t¾c ë b¶ng sau: §Ó cã ch÷ Em gâ ¨ a8 © a6 ª e6 « o6 ¬ o7 u7 ® d9 .L¾ng nghe.. . § ..Gäi HS lªn b¶ng viÕt c¸c tõ sau: x«n xao. ¥.L¾ng nghe.Gäi häc sinh lªn b¶ng viÕt b) Gâ c¸c ch÷ hoa ¡. £. «. . ¢. ©. c¸c häc sinh cßn l¹i th× viÕt vµo vë . § em gâ theo quy t¾c ë b¶ng sau: §Ó cã ch÷ Em gâ ¡ a8 ¢ a6 Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . ª. . ® .B¹n tr¶ lêi ®óng råi ¹! xÐt . ¤. . ¬. . ¦. Gâ kiÓu Vni ¨.3 HS lªn b¶ng. ¢.Muèn gâ c¸c ch÷ th. em gâ nh sau: d9e6m tra6ng . ¬.L¾ng nghe.Xem – ghi vÝ dô.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 ¬ ® Gi¸o ¸n ow uw dd .

VD: §Ó gâ hai tõ M¦A XU¢N.L¾ng nghe.Xem – ghi vÝ dô. L£N N¦¥NG. DÊU NÆNG N¨m . DÊU S¾C. . Cñng dÆn dß: .. M¦AXU ¢N.Chó ý thao t¸c viÕt hoa . Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . c¸c häc sinh cßn l¹i th× viÕt vµo vë . . .2011 BµI 4: DÊU HUYÒN.DÆn dß HS vÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp Gi¸o ¸n .HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV .3 HS lªn b¶ng...L¾ng nghe. ¢U C¥ .Gäi häc sinh lªn b¶ng viÕt . thùc hiÖn LíP 3 TUÇN 26 thø ba ngµy 08 th¸ng 3 n¨m 2011 I.Gäi HS lªn b¶ng viÕt c¸c tõ sau: x«n xao.L¾ng nghe. .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 £ e6 ¤ o6 ¥ o7 ¦ u7 § d9 .Nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ HS cÇn n¾m ®îc . Môc tiªu: 1.Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt. lªn n¬ng.Quan s¸t HS ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai cè. em gâ nh sau: MU7A XUA6N .Gäi HS lªn b¶ng gâ c¸c tõ ë BT2 trang 82 SGK: TRUNG THU. C¤ TI£N. .C¸c HS con l¹i viÕt vµo vë.H§2: Thùc hµnh . TH¡NG LONG. ghi nhí 3.

Bµi míi: (30') .Ngoµi c¸c ch÷ c¸i -H§1: ®Æc trng cña tiÕng 1.Kh«ng t×m thÊy N¨m .. . 3.Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c tõ cã mang dÊu thanh: dÊu huyÒn. ChuÈn bÞ: . ¬. III. c¸.GV: NhËn xÐt .2011 Em gâ a8 a6 e6 o6 o7 u7 d9 .ghi ®iÓm 2. ta vÉn cßn c¸c tõ cã mang dÊu nh: céng. «.. hoµ..GV: Gäi HS kh¸c nhËn xÐt . t¹o høng thó cho m«n häc. Bµi cò: (5') .GV: Gi¸o ¸n. ® theo kiÓu gâ Vni em thùc hiÖn thÕ nµo? Ho¹t ®éng cña HS §Ó cã ch÷ ¨ © ª « ¬ ® . ©. «. . KÜ n¨ng: . II. Quy t¾c gâ ViÖt lµ ¨.GV?: §Ó gâ c¸c ch÷ ¨. l¾ng nghe . dÊu s¾c. . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV thøc 1.HS: ®ñ dông cô häc tËp. . dÊu nÆng 2.BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n. còng ph¶i dïng phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt. Th¸i ®é: .B¹n tr¶ lêi ®óng råi ¹! .Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey.Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n . ª.Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ.TrËt tù. H«m nay. ª. ¬. phßng m¸y. c« sÏ híng dÉn c¸c em c¸ch gâ c¸c ch÷ cã mang thanh Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . vµ ch÷ cã dÊu ® ®· häc ë nh÷ng tiÕt tríc.L¾ng nghe. SGK. ©. .

Gäi häc sinh liÖt kª vµi tõ kh¸c cña tiÕng ViÖt cã mang thanh huyÒn. * Yªu cÇu häc sinh: . dÊu nÆng.HS: liÖt kª theo yªu cÇu . thanh s¾c.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 huyÒn. em thùc hiÖn theo quy t¾c "gâ ch÷ tríc. . ghi vë . ghi vë .Gâ kiÓu Telex .Häc sinh quan s¸t bµn phÝm sau ®ã b¶o 2 häc sinh t×m trªn bµn phÝm c¸c ch÷ cã mang thanh huyÒn. . dÊu nÆng. ghi vë -H§2: 2. Gâ kiÓu Vni .Quan s¸t VD Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . gâ dÊu sau" §Ó cã Em gâ S¾c (/) s HuyÒn f (\) NÆng j (. thanh s¾c.2011 N¨m . thanh s¾c.H§3: 3.L¾ng nghe.Quan s¸t VD .) VD: §Ó cã Häc bµi Em gâ Hocj baif Lanf gios mats Vaangf trawng Em gâ 1 2 5 Em gâ Hoc5 Gi¸o ¸n .) VD: §Ó cã Häc bµi Lµn giã m¸t VÇng tr¨ng §Ó cã S¾c (/) HuyÒn (\) NÆng (.§Ó gâ mét tõ cã dÊu thanh.L¾ng nghe. dÊu nÆng.L¾ng nghe.

L¾ng nghe. Bµi cò: . thùc häc bµi vµ lµm bµi tËp hiÖn LíP 3 TUÇN 27 3 n¨m 2011 thø ba ngµy 15 th¸ng I.Gäi HS lªn b¶ng gâ c¸c tõ ë BT1 trang 84 SGK . ghi nhí träng t©m cña bµi mµ HS cÇn n¾m ®îc .Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n.Nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc .DÆn dß HS vÒ nhµ . viÕt ch÷ cã dÊu .Cñng cè l¹i kiÕn thøc ®· häc .L¾ng nghe. ghi nhí hoa. Còng dÆn dß: .æn ®Þnh líp häc .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh .Quan s¸t HS ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai Gi¸o ¸n .Häc sinh: §ñ dông cô häc tËp.H§4: Thùc hµnh 3.5®) Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . Môc tiªu: . III.C¸c HS con l¹i viÕt vµo vë. cè.. ChuÈn bÞ: .L¾ng nghe. ®Ò kiÓm tra .RÌn tÝnh cÈn thËn. Bµi míi: §Ò bµi vµ ®¸p ¸n C©u 1: BiÓu tîng cña ch¬ng tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n Microsoft Office Word lµ: (0. kh¶ n¨ng tr×nh bµy II.Chó ý thao t¸c viÕt .L¾ng nghe.HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1.2011 N¨m kiÓm tra .KiÓm tra sü sè 2. .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 bai2 Lan2 Lµn giã gio1 m¸t mat1 VÇng Va6ng tr¨ng tra8ng .

em cÇn nhÊn gi÷ phÝm vµo vµ gâ mét ch÷ sÏ ®îc ch÷ hoa t¬ng øng? (0. Enter D. Ctrl C.5®) A. Shift Lock §¸p ¸n: A C©u 7: §iÒn c¸c côm tõ sau vµo ®óng vÞ trÝ: Delete. (A) vµ (B) ®Òu sai D. §¸p ¸n: A C©u 2: §Ó khëi ®éng phÇn mÒm Word cã thÓ: (0. Ctrl C. Caps Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .5®) B. tÊt c¶ c¸c ch÷ ®îc gâ ®Òu lµ ch÷ hoa: (0.2011 N¨m .5®) A. Dïng c¸c phÝm mòi tªn B.5®) A. Dïng chuét C. D. C. Shift Lock §¸p ¸n: A C©u 5: Khi ®Ìn nµo s¸ng. Gi¸o ¸n trªn mµn h×nh nÒn B. Vµo Start sau ®ã vµo Program sau ®ã vµo biÓu tîng §¸p ¸n: C C©u 3: §Ó di chuyÓn con trá so¹n th¶o chónh ta cã thÓ: (0. Shift Lock §¸p ¸n: D C©u 6: Khi ®Ìn Caps Lock t¾t. (A) vµ (B) ®Òu ®óng §¸p ¸n: D C©u 4: §Ó gâ ký hiÖu trªn em cÇn nhÊn gi÷ phÝm nµo? (0. Caps B. Caps B.5®) A. (A) vµ (B) ®Òu ®óng D. Nh¸y ®óp chuét lªn biÓu tîng C. Ctrl C. Enter D. (A) vµ (B) ®Òu sai B.5®) A. Enter D. Backspace (0.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 A.

Gâ dÊu tríc.5®) A. Shift vµ A c¸ch trªn §¸p ¸n: B C©u 11: Khi phÝm Caps Lock t¾t.5®) A. gâ ch÷ sau §¸p ¸n: A C©u 9: Khi phÝm Caps Lock t¾t. Shift vµ A c¸ch trªn §¸p ¸n: A C©u 10: Khi phÝm Caps Lock bËt.5®) A. ®Ó viÕt sè 8 em cÇn thao t¸c: A. sau ®ã t¾t ®Ìn Caps Lock råi gâ c¸c ch÷ c¸i tiÕp theo. Shift vµ 8* c¸ch trªn §¸p ¸n: B C©u 12: Khi phÝm Caps Lock t¾t. Shift vµ 8* c¸ch trªn §¸p ¸n: A C©u 13: Thao t¸c nµo nhanh nhÊt ®Ó viÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu tõ? (0. C¶ 2 B. C¶ 2 B. gâ dÊu sau B. C¶ 2 B. ®Ó viÕt kÝ tù * em cÇn thao t¸c: (0. Gâ phÝm 8 C.5®) A. Lµm l¹i nh vËy víi c¸c ch÷ kh¸c. NhÊn phÝm Caps Lock ®Ó bËt ®Ìn Caps Lockråi gâ ch÷ c¸i ®Çu.2011 N¨m . C¶ 2 Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . Gâ ch÷ A C. ®Ó viÕt ch÷ A em cÇn thao t¸c: (0. Gâ ch÷ A C. Gâ ch÷ tríc.5®) A. ®Ó viÕt ch÷ A em cÇn thao t¸c: (0.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n PhÝm Backspace ®îc sö dông ®Ó xo¸ ch÷ bªn tr¸i con trá so¹n th¶o PhÝm Delete ®îc sö dông ®Ó xo¸ ch÷ bªn ph¶i con trá so¹n th¶o §¸p ¸n: C C©u 8: Quy t¾c gâ ch÷ cã dÊu thanh trong tiÕng ViÖt lµ: (0. B. Gâ phÝm 8 C.

§¸p ¸n: B C©u 14: §Ó kh«i phôc l¹i mét ch÷ bÞ xo¸ nhÇm.5®) A.2011 N¨m . em nhÊn nót lÖnh nµo sau ®©y? (0. Enter C. Con trá so¹n th¶o (1®) 1. Con trá so¹n th¶o lµ v¹ch ®øng nhÊp nh¸y trong vïng so¹n th¶o 1.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n B. Vïng so¹n th¶o. Lµm l¹i nh vËy víi c¸c ch÷ kh¸c. Undo B. ®Ó gâ c¸c ch÷ vµ c¸c dÊu thanh sau em gâ: (1®) §¸p ¸n: Em gâ aw aa ee oo ow uw ® dd dÊu huyÒn f dÊu s¾c s dÊu nÆng j C©u 17: ViÕt c¸c ch÷ cÇn gâ cña c¸c c©u sau theo kiÓu gâ Telex: (1®) §¸p ¸n: H¬ng rõng th¬m ®åi v¾ng Huwowng ruwngf thowm ddooif vawngs Níc suèi trong thÇm th× Cä xoÌ « che n¾ng D©m m¸t ®êng em ®i Nuwowcs suoois trong thaamf thif Coj xoef oo che nawngs Dam mats dduwowngf em ddi §Ó cã ¨ © ª « ¬ C©u 15: Chän côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng: PhÝm Enter. Ên phÝm c¸ch ®Ó. T¾t ®Ìn Capps Lock. sau ®ã th¶ phÝm Shift ®Ó gâ c¸c ch÷ c¸i tiÕp theo. PhÝm Enter xuèng dßng vµ b¾t ®Çu mét dßng míi Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . Shift D. Ctrl §¸p ¸n: A C©u 16: Theo kiÓu gâ Telex. nhÊn gi÷ phÝm Shift råi gâ ch÷ c¸i ®Çu.

. t¹o høng thó cho m«n häc.Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey. Môc tiªu: 1. dÊu ng·.Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt.BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n.Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ.Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay.GV: Gi¸o ¸n.2011 N¨m . III. SGK. 3. Ên phÝm c¸ch ®Ó c¸ch hai kÝ tù Gi¸o ¸n Vïng so¹n th¶o lµ vïng tr¾ng lín trong mµn h×nh cña Word LíP 3 TUÇN 28 thø ba ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 2011 BµI 5: dÊu hái. . . II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . 2.HS: ®ñ dông cô häc tËp. . ChuÈn bÞ: . KÜ n¨ng: . dÊu ng· I. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . phßng m¸y.Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c tõ cã dÊu hái. 3.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 2. Th¸i ®é: .

Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . © aa . ©. ® vµ dÊu s¾c.L¾ng nghe. . g×? . nÆng ®· häc ë nh÷ng tiÕt tríc. ª ee ®Ó gâ c¸c ch÷ vµ c¸c « oo dÊu thanh sau em gâ? ¬ ow uw ® dd dÊu f huyÒn dÊu s¾c s dÊu j nÆng biÒu tîng cña Word trªn mµn h×nh. . «.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 1. huyÒn.C¸ch khëi ®éng phÇn §Ó cã Em gâ mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n ¨ aw Word.Nh¾p 2 lÇn chuét lªn . Bµi míi: GV gíi thiÖu bµi .Gäi HS kh¸c nhËn xÐt míi . . KiÓm tra bµi . ¬.Ngoµi c¸c ch÷ c¸i ®Æc trng cña tiÕng ViÖt lµ ¨. ta vÉn cßn c¸c tõ cã mang dÊu nh: x·.Theo kiÓu gâ Telex.NhËn xÐt.Häc sinh kh«ng t×m thÊy. ª. 2.ViÕt c¸c ch÷ cÇn gâ cña 2 c©u th¬ sau theo kiÓu gâ Telex: H¬ng rõng th¬m ®åi v¾ng Níc suèi trong thÇm th× Huwowng ruwngf thowm ddooif vawngs Nuwowcs suoois trong thaamf thif .2011 N¨m .§Ó so¹n th¶o v¨n b¶n cò: em dïng phÇn mÒm .NhËn xÐt. ghi ®iÓm .Lµ phÇn mÒm Word.

tr¶ lêi.Ghi vë . Nh¾c l¹i quy phÝm c¸c ch÷ cã mang t¾c gâ ch÷ cã dÊu hái vµ dÊu ng·. dÊu ng· em gâ theo quy t¾c sau: "Gâ ch÷ tríc. §Ó cã Em gâ dÊu -H§3: Hái r 3. dÊu ng·. * Gâ dÊu hái. * Yªu cÇu häc sinh: .3 häc sinh lªn b¶ng. ghi vë nh÷ng tõ liÖt kª. . c« sÏ híng dÉn c¸c em c¸ch gâ c¸c ch÷ cã mang dÊu hái vµ dÊu ng·. .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 chñ. Gâ kiÓu Vni Ng· x VD: §Ó cã Qu¶ v¶i Dòng c¶m Thæ cÈm §Ó cã dÊu Hái Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .ghi vÝ dô.Xem .Ghi vë. gâ dÊu sau" cã nghÜa lµ: gâ hÕt c¸c ch÷ trong tõ vµ gâ dÊu ë cuèi mçi tõ. dÊu -H§2: ng·: 2. .Xem ..Gäi häc sinh liÖt kª vµi tõ kh¸c cña tiÕng ViÖt cã dÊu hái. còng ph¶i dïng phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt..Ghi vë . .2011 Em gâ Quar vair Dungx camr Thoor caamr Em gâ 3 Gi¸o ¸n . H«m nay. .Thùc hµnh .Häc sinh quan s¸t bµn phÝm sau ®ã b¶o 2 häc -H§1: sinh t×m trªn bµn 1. dÊu .ghi vÝ dô.Ghi vë. c¸c häc sinh cßn l¹i th× viÕt vµo vë . Gâ kiÓu Muèn gâ c¸c ch÷ cã Telex mang dÊu hái. Tha8ng3 tha8n1 Anh dung4 N¨m ..Th¶o luËn .viÕt vµo vë.

§Ñp ®Ï .Thùc hµnh theo sù ca6m3 .Gi¶i thëng .Nh¾c l¹i c¸ch gâ hái.D· ngo¹i .Th¼ng th¾n .Gäi häc sinh lªn b¶ng híng dÉn cña GV viÕt kÕt qu¶ nh÷ng tõ ®· liÖt kª tríc ®ã.L¾ng nghe ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo .. * Gäi häc sinh lªn b¶ng viÕt c¸c tõ sau theo 2 kiÓu gâ: . .Söa ch÷a .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Ng· 4 Gi¸o ¸n 3.NgÉm nghÜ .Con trá so¹n th¶o cho .Trß ch¬i .Tuæi trÎ .Theo dâi.chØnh s÷a c¸c thao t¸c cßn sai cho HS .L¾ng nghe dÊu ng· .2011 N¨m . Cñng dÆn dß: cè Giai3 thu7o7ng3 Nga6m4 nghi4 Tuo6i3 tre3 VD: Ca6u2 thu3 §Ó cã Em gâ Qu¶ v¶i Qua3 vai3 Tro2 cho7i Su7a3 chu7a4 Dòng Dung4 D9ep5 d9e4 c¶m cam3 Da4 ngoai5 Tho63 Thæ cÈm .Ghi nhí.ChuÈn bÞ bµi cho tiÕt sau Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . thùc hiÖn .Anh dòng .CÇu thñ .

2011 N¨m . .Theo kiÓu gâ Telex.BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . KiÓm tra . Môc tiªu: 1. t¹o høng thó cho m«n häc. .HS: ®ñ dông cô häc tËp.Gâ v¨n b¶n ®¬n gi¶n vµ biÕt c¸ch söa v¨n b¶n víi c¸c phÝm xo¸.Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 29 thø ba ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2011 BµI 6: luyÖn gâ I. ChuÈn bÞ: . . SGK. III.Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ.Häc sinh biÕt c¸ch gâ tÊt c¶ c¸c tõ cã mang dÊu vµ nh÷ng kÝ hiÖu ®Æc biÖt.GV: Gi¸o ¸n. . phßng m¸y. 2.Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey. .Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay. . Th¸i ®é: . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS thøc 1.HS tr¶ lêi: bµi cò: ®Ó gâ c¸c ch÷ vµ c¸c dÊu thanh sau em gâ? Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . KÜ n¨ng: . 3. II.

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n §Ó cã ¨ © ª « ¬ ® dÊu huyÒn dÊu s¾c dÊu 2.§Ó kiÓm tra t×nh .Gi¸o viªn lµm mÉu sau ®ã cho häc sinh thùc . híng dÉn chi Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . .Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh. h«m nay GV lµm mÉu trªn chóng ta sÏ luyÖn gâ l¹i m¸y cho HS tÊt c¶ nh÷ng g× mµ ta quan s¸t ®· häc ®îc. gi¶i ®¸p kÞp thêi c¸c th¾c m¾c cña häc sinh ®Æc biÖt víi häc sinh yÕu cÇn theo s¸t. yªu cÇu häc sinh thùc hµnh.2011 nÆng dÊu hái dÊu ng· Em gâ aw aa ee oo ow uw dd f s j r x N¨m .H§2: hµnh Híng dÉn thùc . . Tuú tõng ®èi tîng häc sinh mµ gi¸o viªn cho thùc hµnh c¸c mÉu kh¸c nhau.GV thêng xuyªn quan s¸t nh¾c nhë.Cho häc sinh thùc hµnh hµnh.H§1: h×nh häc tËp. Bµi míi: . .

cã chïa Tam Thanh. canh gµ Thä X¬ng MÞt mï khãi to¶ ngµn s¬ng NhÞp chµy Yªn Th¸i. Giã ®a cµnh tróc la ®µ TiÕng chu«ng TrÊn Vò. . l¾ng nghe .TrËt tù. M×nh vÒ víi B¸c ®êng xu«i Tha giïm ViÖt B¾c kh«ng ngu«i nhí Ngêi.Con trá so¹n th¶o cho ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo. níc biÕc nh tranh ho¹ ®å.NhËn xÐt u. Còng DÆn dß: cè.L¾ng nghe. 3. mÆt g¬ng T©y Hå.2011 N¨m .Xem kÜ l¹i c¸c bµi ®· häc .Quan s¸t thao t¸c cña GV . §êng v« xø NghÖ quanh quanh Non xanh. Nhí ¤ng Cô m¾t s¸ng ngêi Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Thùc hµnh theo sù híng dÉn cña GV . nhîc ®iÓm.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 tiÕt. TH1: Gâ theo mÉu sau: §ång §¨ng cã phè Kú Lõa Cã nµng T« ThÞ. Gi¸o ¸n .

.. bu«ng mµn cho em.2011 N¨m . tói v¶i ®Ñp t¬i l¹ thêng Nhí Ngêi nh÷ng s¸ng tinh s¬ng Ung dung yªn ngùa trªn ®êng suèi reo. Hßn bi thøc ®îi lim dim ch©n têng.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 ¸o n©u. Nh×n hai c¸i ngñ chung lêi h¸t ru. tr¸n ít må h«i. rõng nói tr«ng theo bãng ngêi. Luèng rau tay mÑ míi ¬m ®Çu håi. Giê em ngåi häc Bµn tay siªng n¨ng Në hoa trªn giÊy Tõng hµng gi¨ng gi¨ng. Cã khi mét m×nh Nh×n tay thñ thØ Em yªu em quý Hai bµn tay em. TRÇN §¾C TRUNG Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . §ªm em n»m ngñ Hai hoa ngñ cïng Hoa th× bªn m¸ Hoa Êp c¹nh lßng. MÑ vÒ. HUY CËN CHÞ EM C¸i ngñ mµy ngñ cho ngoan §Ó chÞ tr¶i chiÕu. §µn gµ ngoan chí ra vên.. Tay em ®¸nh r¨ng R¨ng tr¾ng hoa nhµi Tay em ch¶i tãc TH3: Gâ bµi th¬ sau: Gi¸o ¸n Tãc ngêi ¸nh mai. Nhí ch©n ngêi bíc lªn ®Ìo Ngêi ®i. Chæi ngoan mau quÐt s¹ch thÒm.. Tè H÷u TH2: Gâ bµi th¬ sau: HAI BµN TAY EM (TrÝch) Hai bµn tay em Hai bµn tay em Nh hoa ®Çu cµnh Hoa hång hång nô C¸nh trßn ngãn xinh.

HS: ®ñ dông cô häc tËp. gâ dÊu sau . høng thó trong m«n häc. KiÓm tra bµi . . gâ . II. Môc tiªu: 1. t×m tßi. . Th¸i ®é: . ham häc hái.2011 N¨m .HS kh¸c nhËn xÐt .GV: Gi¸o ¸n. SGK.HS: L¾ng nghe Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS thøc 1. phßng m¸y.Gäi Hs kh¸c nhËn .Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn. III.Häc sinh thµnh th¹o viÖc khëi ®éng c¸c phÇn mÒm Unikey vµ Word. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .Häc sinh biÕt c¸ch gâ tÊt c¶ c¸c tõ cã mang dÊu vµ nh÷ng kÝ hiÖu ®Æc biÖt.Gâ v¨n b¶n ®¬n gi¶n vµ biÕt c¸ch söa v¨n b¶n víi c¸c phÝm xo¸. cò: dÊu. 3. ChuÈn bÞ: .Nªu c¸ch gâ ch÷. KÜ n¨ng: . 2. ch¨m chØ.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 30 thø ba ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2011 BµI 7: «n tËp I.Tr¶ lêi: Gâ ch÷ tríc.

HS: L¾ng nghe ®iÓm .Cho häc sinh thùc hµnh hµnh.ghi . trang 94). §©u ®ã.NhËn xÐt u.Xem kÜ l¹i c¸c bµi ®· häc . Bµi míi: xÐt? .§Ó kiÓm tra t×nh .Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh.Gi¸o viªn lµm mÉu sau ®ã cho häc sinh . th¶ khãi nghi ngót c¶ mét vïng tre tróc trªn mÆt níc. tiÕng lanh canh cña truyÒn chµi gâ nh÷ng mÎ c¸ cuèi cïng.H§1: h×nh häc tËp. khiÕn mÆt s«ng nghe nh réng h¬n.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 2.2011 N¨m . 3. gi¶i ®¸p kÞp thêi c¸c th¾c m¾c cña häc sinh ®Æc biÖt víi häc sinh yÕu cÇn theo s¸t.Thùc hµnh. . PhÝa bªn s«ng. .GV thêng xuyªn quan s¸t nh¾c nhë.H§2: thùc hµnh Híng dÉn thùc .. TH2: Gâ ®o¹n th¬ sau: Lµng quª lóa gÆt xong råi M©y hong trªn gèc r¹ ph¬i tr¾ng ®ång ChiÒu lªn lÆng ng¾t bÇu kh«ng Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . . (TrÝch "ChiÒu trªn S«ng H¬ng". TiÕng ViÖt 3. nhîc dÆn dß: ®iÓm. tËp mét.L¾ng nghe.Quan s¸t Gv thùc hiÖn . . xãm Cån HÕn nÊu c¬m chiÒu sím nhÊt trong thµnh phè. yªu cÇu häc sinh thùc hµnh. TH1: Gâ ®o¹n v¨n sau: Cuèi buæi chiÒu.GV nhËn xÐt .quan s¸t thao t¸c cña gi¸o viªn. HuÕ thêng trë vÒ trong mét vÎ yªn tÜnh l¹ lïng. tõ sau khóc quanh v¾ng lÆng cña dßng s«ng. híng dÉn chi tiÕt. . h«m GV lµm mÉu trªn nay chóng ta sÏ «n tËp m¸y cho HS quan l¹i tÊt c¶ nh÷ng g× mµ s¸t ta ®· häc ®îc. Còng cè . .L¾ng nghe .

..Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n Tr©u ai no cá th¶ r«ng bªn trêi H¬i thu ®· ch¹m mÆt ngêi B¹ch ®µn ®«i ngän ®øng soi xanh ®Çm Luèng cµy cßn thë sñi t¨m S¬ng bu«ng cho c¸nh ®ång n»m chiªm bao Cã con ch©u chÊu ph¬ng nµo B¨ng khu©ng nhí lóa.2011 N¨m . ®Ëu vµo vai em. TrÇn §¨ng Khoa Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->