Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1

Gi¸o ¸n

LíP 3

TUÇN 18
th¸ng 12 n¨m 2010

thø ba, ngµy 28

kiÓm tra HäC Kú I phÇn thi thùc hµnh

I. Môc tiªu: - Đánh giá kết quả học tập của học sinh - Củng cố lại kiến thức đã học - Rèn tính cẩn thận, khả năng trình bày II. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, đề kiểm tra - Häc sinh: Đủ dụng cụ học tập. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Bài cũ: - Ổn định lớp học - Kiểm tra sỹ số 2. Bài mới: ĐỀ BÀI Đề A: Em mở chương trình Microsoft Word, gõ và trình bày bài thơ không dấu sau Tac dat tac vang On troi mua nang phai thi Noi thi bua can noi thi cay sau Cong lenh chang quan bao lau Ngay nay nuoc bac, ngay sau com vang Đề B: Em mở chương trình Microsoft Word, gõ và trình bày bài thơ không dấu sau Dam sen Trong dam gi dep bang sen La xanh bong trang lai chen nhi vang Nhi vàng bong trang la xanh Gan bui ma chang hoi tanh mui bun Yêu cầu: - Thời gian làm bài: 20 phút - Gõ bài thơ không dấu hoàn thành: 3 điểm. - Trình bày bài thơ đúng cở chữ 14: 1 điểm. - Lưu bài thơ, họ tên, lớp quy định: 1 điểm.

Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011

N¨m

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1

Gi¸o ¸n

TUÇN 18

Buæi Tin häc líp 3

thø , ngµy

th¸ng 01 n¨m 2011

«n tËp HäC Kú I
I. Môc tiªu: Giúp các em: - Nhớ lại các kiến thức đã học ở các chương. - Vận dụng kiến thức để hoàn thành bài thi. - Thể hiện tinh thần tự giác, thái độ nghiêm túc trong khi học bài. II. ChuÈn bÞ: - GV: SGK, giáo án, bảng, phấn, máy tính. - HS: SGK, vở, máy tính. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1. Bµi cò: (5') 2. Bµi míi: (30') - HĐ1: (7') + Làm quen với máy tính Ho¹t ®éng cña GV - Ổn định lớp học - Kiểm tra sỹ số - Gv nêu câu hỏi để hs nhớ lại các kiến thức đã học. Ho¹t ®éng cña HS - Các em im lặng, trật tự - Hs suy nghĩ để trả lời câu hỏi.

- HĐ2: (27') + Thực hành

? - C¸c bé phËn chÝnh TL: - M¸y tÝnh cã 4 bé phËn chÝnh : cña m¸y tÝnh ®Ó bµn? +Mµn h×nh +Th©n m¸y +Chuét +Bµn phÝm - Lµm viÖc víi m¸y tÝnh ? - Bµn phÝm m¸y tÝnh TL: - Khu vùc chÝnh gåm nh÷ng hµng phÝm cña hµng phÝm : + hµng phÝm sè nµo? + hµng phÝm trªn + hµng phÝm c¬ së + hµng phÝm díi + hµng phÝm c¸ch - Chú ý lắng nghe - TËp gâ phÝm b»ng 10 N¨m

Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1

Gi¸o ¸n

ngãn - T×m hiÓu vÒ chuét m¸y - Thực hiện theo sự hướng tÝnh... dẫn của giáo viên - Giáo viên hướng dẫn cho học sinh thực hành: -TËp ®¸nh m¸y 10 ngãn : +Em h·y ®¸nh mét bµi th¬ mµ em biÕt -VÏ tranh : +Em tËp t« mµu, ®æ mµu +VÏ h×nh ®¬n gi¶n 3. Còng cè - DÆn dß: (5') - Về nhà học bài chuẩn bị tiết sau thi học kỳ - Trât tự, chú ý lắng nghe để thực hiện

Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011

N¨m

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1

Gi¸o ¸n

TUÇN 19

Buæi Tin häc líp 3

thø ba, ngµy

th¸ng 01 n¨m 2011

bµi 4: tÈy, xãa h×nh

I. Môc tiªu: Giúp các em: - Học sinh biết: Sử dụng công cụ tẩy để xoá một vùng nhỏ trên - Sử dụng công cụ Chọn và Chọn tự do để xoá một vùng lớn. - Thể hiện tinh thần tự giác, thái độ nghiêm túc trong khi học bài. II. ChuÈn bÞ: - GV: SGK, giáo án, bảng, phấn, máy tính, m¸y chiÕu - HS: SGK, vở, máy tính. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS thøc 1. Bµi cò: (5') - Ổn định lớp học - HS im lặng, trật tự - Kiểm tra sỹ số - GV gọi học sinh nêu các bước - HS trả lời và HS nhận xét thực hiện xóa hình . - GV nhận xét, đánh giá. 2. Bµi míi: (30') - GV giới thiệu bài mới . - HS lắng nghe - HĐ1: 1. Công cụ dùng để tẩy hình vẽ Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011 N¨m

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 a. Hình dạng của - Hình dạng của công tẩy hình công tẩy hình là :

Gi¸o ¸n - HS quan sát và ghi vở

b. Các bước thực - B1: Nháy chuột chọn công cụ - HS lắng nghe và ghi vở hiện : tẩy hình trong hộp công cụ - HS quan sát hình và ghi vở - B2: Nháy chuột chọn kích - HS lắng nghe và ghi vở thước của công cụ tẩy ở phía dưới hộp công như hình vẽ sau:

* Chú ý :

- B3: Thực hiện nháy hoặc kéo - HS lắng nghe và ghi vở thả chuột trên vùng hình vẽ cần tẩy. - Vùng tẩy sẽ bị chuyển sang - HS quan sát hình và ghi vở màu nền tạm thời. Mặc định ban đầu là màu trắng, em có thể thay đổi được màu nền bằng cách nháy chuột chọn màu trong hộp công cụ màu.

- HĐ2: 2. Chọn một phần của hình vẽ a. Hình dạng của công cụ chọn hình chữ nhật b. Các bước thực hiện bằng công cụ chọn chữ nhật.

- Hình dạng của công cụ chọn - HS lắng nghe và ghi vở hình chữ nhật là : - B1: Nháy chuột chọn công cụ - Học sinh quan sát GV giảng chọn chữ nhật và ghi vở - B2: Thực hiện kéo thả chuột - HS quan sát hình và ghi vở từ một góc của vùng cần chọn đến góc đối diện của vùng đó.

c. Hình dạng của - Hình dạng của công cụ chọn - HS lắng nghe và ghi vở công cụ chọn tự do tự do là: d. Các bước thực - B1: Nháy chuột chọn công cụ - HS lắng nghe và ghi vở hiện bằng công cụ chọn tự do trong hộp công cụ chọn tự do - B2: Bấm kéo, thả chuột bao - Học sinh quan sát GV giảng quanh vùng cần chọn. Em cần và ghi vở phải chú ý kéo sát biên vùng Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011 N¨m

trật tự Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . di chuyển hình vẽ đến nơi cần thiết . thái độ nghiêm túc trong khi học bài. .B2: Nhấn phím Delete. giáo án. máy tính.Kiểm tra sỹ số Ho¹t ®éng cña HS .Vùng đã chọn được đánh dấu . bảng. Còng cè DÆn dß: (5') .Nhớ các hình dạng của các .Nhắc lại bài học và một số .HS im lặng.HĐ3: 3. Xóa một vùng trên . phấn. Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV .HS ghi nhớ loại công cụ vừa học .Rèn kĩ năng sử dụng chuột kết hợp với bàn phím . m¸y chiÕu .Ổn định lớp học . ChuÈn bÞ: . máy tính. .HS lắng nghe kiến thức trọng tâm của bài mà học sinh cần nắm được .Đọc kỹ các bước thực hiện đối .HS ghi nhớ với từng loại công cụ đã học trước khi thực hành TUÇN 20 Buæi Tin häc líp 3 Thø ba. .Thể hiện tinh thần tự giác.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 * Chú ý : Gi¸o ¸n chọn. vở. II. sự yêu thích môn học. Môc tiªu: Học xong bài này HS: .GV: SGK.HS: SGK. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dungKiÕn thøc 1.B1: Nháy chuột chọn công cụ .HS lắng nghe và ghi vở là hình nhật có nét đứt.Học sinh quan sát GV giảng hình chọn chữ nhật hoặc công cụ và ghi vở chọn tự do. 3.Tạo hứng thú. III.Biết cách chọn hình vẽ. ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2011 bµi 5: di chuyÓn h×nh I. .2011 N¨m .

HS lắng nghe và ghi vở .HS lắng nghe . không phải vẽ lại. C¸c bíc thùc hiÖn di chuyển hình: + B1: Dïng c«ng cô Chän vµ Chän tù do ®Ó chän 1 vïng bao quanh phÇn h×nh ®Þnh di chuyÓn.HS lắng nghe và ghi vở . và lại tốn nhiều thời gian.HĐ1: .GV giải thích và hướng dẫn cho học sinh hiểu được việc di chuyển một phần hay cả một hình có tác dụng như thế nào. đánh giá. . .GV giới thiệu bài mới. + B3: Nh¸y chuét bªn ngoµi vïng chän ®Ó kÕt .HS quan sát hình và ghi vở . Thùc hµnh: .GV nhận xét.2011 N¨m . .GV hướng dẫn và làm mẫu cho TËp di chuyÓn HS theo dõi: c¸c h×nh cã s½n trong m¸y . Để có thể thực hiện các thao tác ấy trước hết chúng ta phải biết cách chọn phần hình vẽ . ta phải lặp lại các thao tác vẽ nhưng rất khó có kết quả như ý muốn. Để vẽ được các phần giống nhau.GV hướng dẫn cho học sinh sử dụng hai công cụ và tạo vùng chọn hình cho phù hợp GV: Đôi khi vẽ hình ta không muốn hình vừa vẽ ở vị trí đó nữa mà di chuyển đến vị trí thích hợp hơn.HS lắng nghe . Vậy làm thế nào? Paint: giúp ta thực hiện các thao tác ấy một cách đơn giản và nhanh chóng.HS lắng nghe và ghi vở .HĐ2: thóc.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n .HS trả lời và HS nhận xét thực hiện vẽ đoạn thẳng. ta làm thế nào? Trên hình vẽ có thể có những phần giống hệt nhau. + B2: §a con trá chuét vµo vïng ®îc chän vµ kÐo th¶ chuét tíi vÞ trÝ míi.GV gọi học sinh nêu các bước .Học sinh quan sát GV giảng và thực hành theo hướng dẫn của GV Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . 2. Bµi míi: (30') .HS lắng nghe .

HS lắng nghe thức trọng tâm của bài mà học sinh cần nắm được .Nhắc lại bài học và một số kiến . ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2011 bµi 6: vÏ ®êng cong N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Nhớ các hình dạng của các loại .HS ghi nhớ với từng loại công cụ chọn để di chuyển hình LíP 3 TUÇN 21 I.2011 . Còng cèDÆn dß: (5') . Môc tiªu: thø ba.HS ghi nhớ công cụ dùng để chọn .Đọc kỹ các bước thực hiện đối .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 3.

Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV . phÊn. m¸y tÝnh. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1.HS: SGK.2011 . gi¸. 2.GV giíi thiÖu bµi míi: .GV: SGK. trËt tù 2. . Bµi míi: (30') . III.Häc sinh cã th¸i ®é nghiªm tóc khi häc vµ lµm viÖc trªn m¸y tÝnh. 3. . + §a trá chuét vµo vïng ®îc chän vµ kÐo th¶ chuét tíi vÞ trÝ míi. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .KiÓm tra sü sè . ý thøc tù häc vµ ham muèn t×m tßi hiÓu biÕt kh¸m ph¸ m¸y tÝnh. b¶ng.Häc sinh biÕt khëi ®éng thµnh th¹o phÇn mÒm vµ thao t¸c thµnh th¹o mét sè c¸c phÝm chøc n¨ng khi vÏ.æn ®Þnh líp häc .Gi¸o dôc cho häc sinh tÝnh kiªn tr×. gi¸o ¸n.Trá chuét  sÏ thay ®æi sang d¹ng  khi thùc hiÖn di chuyÓn.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 1. vë.HS l¾ng nghe N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Sö dông ®îc c«ng cô vÏ ®êng cong . m¸y tÝnh. m¸y chiÕu .Dïng c«ng cô Chän hoÆc Chän tù do ®Ó chän mét vïng bao quanh phÇn ®Þnh di chuyÓn. KÜ n¨ng: . C¸c bíc thùc hiÖn: . ®¸nh kÕt thóc.Häc sinh thùc hµnh thµnh th¹o thao t¸c vÏ h×nh b»ng c«ng cô vÏ ®êng cong.BiÕt c¸ch kÐo th¶ chuét. . Th¸i ®é: .BiÕt c¸ch chän mµu vÏ vµ nÐt vÏ thÝch hîp.GV gäi häc sinh nªu c¸c bíc thùc hiÖn ®Ó di chuyÓn h×nh? Ho¹t ®éng cña HS .HS tr¶ lêi vµ HS nhËn xÐt. ChuÈn bÞ: . . .GV nhËn xÐt. II. + Nh¸y chuét bªn ngoµi vïng chän ®Ó .HS im lÆng.

Mét ®o¹n th¼ng ®îc t¹o ra.HS l¾ng nghe vµ ghi vë . .2. Chóng ta sÏ sö dông c«ng cô ®Ó vÏ.HS l¾ng nghe vµ quan s¸t . con c¸. .HS l¾ng nghe vµ ghi vë . tíi khi võa ý thì con c¸: th¶ nót chuét vµ nh¸y Híng dÉn cho HS chuét lÇn n÷a.KÝch ®óp chuét vµo biÓu tîng Paint ®Ó khëi ®éng ch¬ng tr×nh\ XuÊt hiÖn mµn h×nh chÝnh cña Paint. * C¸c bíc thùc hiÖn: .HS l¾ng nghe vµ ghi vë . .HS quan s¸t .HĐ2: ®Ó uèn cong ®o¹n * Thùc hµnh vÏ th¼ng.KÐo th¶ chuét tõ ®iÓm ®Çu ®Õn ®iÓm cuèi cña ®êng cong. GV híng dÉn: .HĐ1: C¸c bíc vÏ ®êng cong Híng dÉn cho HS c¸c bíc vÏ ®êng cong Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .3.HS quan s¸t vµ ghi vë ..Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Trong qu¸ tr×nh vÏ chóng ta thùc hiÖn vÐ c¸c chi tiÕt cã h×nh d¹ng lµ ®êng cong.. nh chiÕc l¸. mÆt tr¨ng khi khuyÕt.GV: Ghi néi dung bµi häc lªn b¶ng. §ã lµ c«ng cô vÏ ®êng cong. . NhÊn gi÷ vµ kÐo nót tr¸i chuét .HS l¾ng nghe vµ ghi vë .4.H×nh d¹ng cña c«ng cô vÏ ®êng cong .HS quan s¸t vµ ghi vë .Chän mµu vÏ. c¸c bíc vÏ con c¸ * Lu ý: ta chØ ®iÒu chØnh mét ®êng cong ®îc 2 lÇn mµ th«i. nÐt vÏ.2011 Gi¸o ¸n .Chän công cô §êng cong trong hép công cô. VÏ con c¸ theo c¸c b.§a con trá chuét lªn ®o¹n th¼ng..HS quan s¸t h×nh vµ thùc hiÖn theo híng N¨m .1.

3.VÏ ®êng cong thø 2 cã híng cong ngîc víi ®êng cong thø nhÊt.§äc kü c¸c bíc thùc hiÖn ®èi víi lo¹i c«ng cô ®· häc tríc khi thùc hµnh.Nhí c¸c h×nh d¹ng cña . . . Còng cè DÆn dß: (5') .HS lắng nghe mét sè kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ häc .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 íc: .Sö dông ®îc c«ng cô Sao chÐp mµu. Môc tiªu: 1. Th¸i ®é: .HS ghi nhớ sinh cÇn n¾m ®îc . ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . KÜ n¨ng: .Chän c«ng cô vÏ 1 ®êng cong. c«ng cô t« mµu ®Ó lÊy 1 mµu cã s½n trªn h×nh ®Ó t« mµu cho mét phÇn h×nh kh¸c.2011 N¨m . thø ba. 3.Häc sinh cã th¸i ®é nghiªm tóc khi häc vµ lµm viÖc trªn m¸y tÝnh.Häc sinh thùc hµnh thµnh th¹o thao t¸c sao chÐp mµu tõ mµu s½n cã. .Nh¾c l¹i bµi häc vµ . ngµy 09 th¸ng LíP 3 TUÇN 22 02 n¨m 2011 bµi 7: sao chÐp mµu tõ mµu s½n cã I. vµ Gi¸o ¸n dÉn cña GV . II. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .Häc sinh biÕt khëi ®éng thµnh th¹o phÇn mÒm vµ thao t¸c thµnh th¹o mét sè c¸c phÝm chøc n¨ng khi vÏ. .HS ghi nhớ c«ng cô vïa häc .BiÕt c¸ch chän mµu vÏ vµ nÐt vÏ thÝch hîp.Häc sinh lµm quen víi c¸ch ®æ mµu vµ lÊy mµu . ý thøc tù häc vµ ham muèn t×m tßi hiÓu biÕt kh¸m ph¸ m¸y tÝnh. 2.Gi¸o dôc cho häc sinh tÝnh kiªn tr×.KÕt qu¶ lµm viÖc.

Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1.Chän công cô §êng cong trong hép công cô.æn ®Þnh líp häc . b¶ng. .KÝch ®óp chuét vµo . m¸y tÝnh. .HĐ1: C¸c bíc sao chÐp mµu Híng dÉn cho HS c¸c bíc sao chÐp mµu . ®¸nh ®o¹n th¼ng.KiÓm tra sü sè . III. phÊn.2011 . nÐt vÏ.GV gäi häc sinh nªu c¸c bíc thùc hiÖn ®Ó vÏ ®êng cong? Gi¸o ¸n Ho¹t ®éng cña HS . . tíi khi võa ý thì th¶ nót chuét vµ nh¸y chuét lÇn n÷a. C¸c bíc thùc hiÖn: .HS tr¶ lêi vµ HS nhËn xÐt.4.Chän mµu vÏ.HS: Ghi néi dung bµi .GV giíi thiÖu bµi míi: . NhÊn gi÷ gi¸.HS im lÆng. . vµ kÐo nót tr¸i chuét ®Ó uèn cong ®o¹n th¼ng. m¸y tÝnh. H«m nay c« sÏ híng dÉn c¸c em c¸ch sao chÐo mµu tõ mÉu mµu cã s½n. gi¸o ¸n. Mét ®o¹n th¼ng ®îc t¹o ra.KÐo th¶ chuét tõ ®iÓm ®Çu ®Õn ®iÓm cuèi cña ®êng cong.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 .HS l¾ng nghe Ta ®· lµm quen víi c¸c c«ng cô vÏ.1.HS: SGK. trËt tù 2. vë.GV: SGK. .3.GV nhËn xÐt. häc lªn b¶ng. Bµi míi: (30') .GV: Ghi néi dung bµi häc vµo vë. m¸y chiÕu .HS quan s¸t N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .§a con trá chuét lªn .H×nh d¹ng cña c«ng cô sao chÐp mµu vµ c«ng cô t« mµu . GV híng dÉn: .HS quan s¸t vµ ghi vë .2.

Còng cè DÆn dß: (5') .HS ghi nhớ sinh cÇn n¾m ®îc .Nh¾c l¹i bµi häc vµ .Nhí c¸c h×nh d¹ng cña .HS ghi nhớ c«ng cô võa häc .Bíc 4: Nh¸y chuét lªn n¬i cÇn t« mµu b»ng mµu võa sao chÐp.HS lắng nghe mét sè kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ häc .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 biÓu tîng Paint ®Ó khëi ®éng ch¬ng tr×nh\ XuÊt hiÖn mµn h×nh chÝnh cña Paint. * C¸c bíc thùc hiÖn: .Bíc 1 : Chän c«ng cô Sao chÐp mµu trong hép c«ng cô.HS l¾ng nghe vµ ghi vë . . .Bíc 3 : Chän c«ng cô T« mµu .Bíc 2 : NhÊn chuét lªn phÇn h×nh vÏ cã mµu cÇn sao chÐp.HS l¾ng nghe vµ ghi vë .HS l¾ng nghe vµ ghi vë .2011 .Chän c«ng cô vµ ®Ó sao chÐp mµu cho ng«i nhµ thø hai Gi¸o ¸n .HS quan s¸t h×nh vµ thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV .HS l¾ng nghe vµ ghi vë . 3. . T« mµu ng«i nhµ: .KÕt qu¶ lµm viÖc.HS l¾ng nghe vµ quan s¸t .HĐ2: * Thùc hµnh: Dïng c¸c c«ng cô sao chÐp mµu vµ t« mµu ®Ó t« mµu ng«i nhµ: Híng dÉn cho HS c¸c bíc sao chÐp mµu ®Ó t« mµu cho ng«i nhµ.§äc kü c¸c bíc thùc hiÖn ®èi víi lo¹i c«ng cô N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .

II.KiÓm tra s¸ch gi¸o khoa. Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 23 02 n¨m 2011 thø ba. Bµi míi: (30') . vë .HĐ1: . trËt tù . vë. ChuÈn bÞ: .2011 . gi¸o ¸n. con trá so¹n th¶o vµ mét sè phÝm cã chøc n¨ng ®Æc biÖt trong so¹n th¶o còng nh c¸ch sö dông chóng.Häc sinh biÕt khëi ®éng thµnh th¹o phÇn mÒm so¹n th¶o vµ thao t¸c thµnh th¹o mét sè c¸c phÝm chøc n¨ng khi so¹n th¶o. b¶ng. m¸y chiÕu .KiÓm tra sü sè . m¸y tÝnh. Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ch¬ng V: em tËp so¹n th¶o bµi 1: bíc ®Çu so¹n th¶o 2. 3.Häc sinh lµm quen víi kh¸i niÖm so¹n th¶o v¨n b¶n (gäi t¾t lµ so¹n th¶o). phÊn. .Häc sinh thùc hµnh thµnh th¹o thao t¸c gâ c¸c ký tù trªn bµn phÝm.Trong ch¬ng nµy c¸c N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . ngµy 15 th¸ng I. KÜ n¨ng: .BiÕt nhËn diÖn giao diÖn lµm viÖc cña Word. m¸y tÝnh.HS: SGK. Th¸i ®é: .N¾m ®îc nh÷ng tÝnh n¨ng u viÖt cña m¸y tÝnh trong c«ng viÖc so¹n th¶o.GV: SGK. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .HS: im lÆng. 2.Häc sinh cã th¸i ®é nghiªm tóc khi häc vµ lµm viÖc trªn m¸y tÝnh. ý thøc tù häc vµ ham muèn t×m tßi hiÓu biÕt kh¸m ph¸ m¸y tÝnh.HS l¾ng nghe . Môc tiªu: 1. . .æn ®Þnh líp häc . III.Gi¸o dôc cho häc sinh tÝnh kiªn tr×.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 ®· häc tríc khi thùc hµnh.GV giíi thiÖu bµi míi: . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1. .

viÕt b¸o têng.Vïng tr¾ng lín ë gi÷a lµ vïng so¹n th¶o. hiÖn trong vïng nµy.§Ó khëi ®éng Word ta nh¸y ®óp chuét (nh¸y chuét nhanh hai lÇn liªn Gi¸o ¸n .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 PhÇn mÒm so¹n th¶o Híng dÉn cho HS biÕt vÒ phÇn mÒm so¹n th¶o em sÏ häc so¹n th¶o b»ng phÇn mÒm so¹n th¶o Word. .HS: Th¶o luËn vµ tr¶ lêi . viÕt th cho b¹n. . c¸c em chÐp bµi trªn líp.HS: l¾ng nghe . Nh thÕ lµ c¸c em ®· so¹n th¶o v¨n b¶n råi! .C¸c em ®· so¹n th¶o bao giê cha? H»ng ngµy.HS: l¾ng nghe.VËy më Word nh thÕ nµo? * C¸ch më (khëi ®éng) word: .HS: l¾ng nghe .VËy lµm thÕ nµo ®Ó ta cã thÓ so¹n th¶o ®îc? . .Em cã bao giê sö dông bµn phÝm ®Ó gâ ch÷ kh«ng? NÕu cã.2011 ..GV híng dÉn: .HS l¾ng nghe vµ ghi vë . .GV: Ghi néi dung bµi häc lªn b¶ng.HS: l¾ng nghe . ..HS quan s¸t h×nh. B©y giê c¸c em sÏ tËp so¹n th¶o v¨n b¶n ch÷ ViÖt trªn m¸y tÝnh.HS: Ghi néi dung bµi häc vµo vë.HĐ2: * So¹n th¶o Híng dÉn cho HS c¸ch th¶o vµ dïng mét sè phÝm ®Æc biÖt. ghi vë dung so¹n th¶o sÏ xuÊt vµ quan s¸t mµn h×nh. theo dâi thao t¸c cña GV Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . lµm bµi tËp ë nhµ. ®ã chÝnh lµ thao t¸c so¹n th¶o trªn m¸y tÝnh.HS: th¶o luËn vµ tr¶ lêi .HS: Th¶o luËn vµ tr¶ lêi: ph¶i më Word . N¨m .HS: th¶o luËn vµ nªu ý kiÕn . Néi . tiÕp) lªn biÓu tîng trªn mµn h×nh nÒn.Word lµ phÇn mÒm so¹n th¶o ®îc dïng phæ biÕn t¹i ViÖt Nam.. .

HS: thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . lªn trªn ().Gâ c¸c ch÷ hay kÝ hiÖu tõ bµn phÝm. ghi vë . ghi vë .HS: l¾ng nghe. viÕt bµi kh«ng? .So¹n th¶o trªn m¸y tÝnh cã kh¸c g× so víi so¹n th¶o v¨n b¶n th«ng thêng ta vÉn lµm nh viÕt th. xuèng díi (). ta ph¶i lµm thÕ nµo? .HS: th¶o luËn vµ nªu ý kiÕn .Trªn vïng so¹n th¶o cã mét v¹ch ®øng nhÊp nh¸y. .Trong mét ®o¹n v¨n b¶n.HĐ3: * Thùc hµnh .HS: l¾ng nghe.HS: l¾ng nghe. ghi vë .HS: l¾ng nghe.HS: l¾ng nghe.) .HS: l¾ng nghe. * C¸c phÝm sau ®©y cã vai trß ®Æc biÖt trong so¹n th¶o: .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 * §Ó so¹n th¶o. . (Khi gâ phÝm ch÷ hoÆc kÝ hiÖu t¬ng øng sÏ xuÊt hiÖn t¹i vÞ trÝ cña con trá so¹n th¶o.PhÝm Enter ®Ó xuèng dßng vµ b¾t ®Çu mét ®o¹n v¨n b¶n míi. * Chó ý: Ta cã thÓ di chuyÓn vµ nh¸y chuét ®Ó ®Æt con trá so¹n th¶o t¹i vÞ trÝ bÊt k× Gi¸o ¸n theo dâi thao t¸c cña GV . kh«ng cßn chç cho ch÷ míi ®îc gâ vµo.HS: l¾ng nghe.NhÊn c¸c phÝm mòi tªn ®Ó di chuyÓn con trá so¹n th¶o trong v¨n b¶n: sang ph¶i (). sang tr¸i (). ghi vë . ghi vë .2011 N¨m .HS: l¾ng nghe. ghi vë . ghi vë . word tù ®éng xuèng dßng khi con trá so¹n th¶o s¸t lÒ ph¶i. ghi vë . ®ã lµ con trá so¹n th¶o.

chuÈn bÞ tèt cho tiÕt sau Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . .Nh¾c l¹i bµi häc vµ .Thao t¸c khëi ®éng word: Nh¸y chuét hai lÇn liªn tiÕp nhng ph¶i nh¸y nhanh tay.C¸ch më ch¬ng tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 3.HS l¾ng nghe mét sè kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ häc sinh cÇn n¾m ®îc . . .Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh. .Quan s¸t thao t¸c cña häc sinh ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai .HS ghi nhí. yªu cÇu häc sinh thùc hµnh.§äc tríc bµi "Ch÷ hoa". Còng cè DÆn dß: (5') trong v¨n b¶n. thùc hiÖn . .HS ghi nhí .Con trá so¹n th¶o cho ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo.2011 N¨m .

(a) B. NhÊn gi÷ phÝm Shift trong khi kÐo th¶ chuét C. C.æn ®Þnh líp häc .Cñng cè l¹i kiÕn thøc ®· häc . §¸p ¸n: C C©u 4: Muèn më ch¬ng tr×nh Paint.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 23 thø ba.RÌn tÝnh cÈn thËn.5®) A. (c) D.KiÓm tra sü sè 2. B. (b) C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. em chän c«ng cô:(0.5®) (a).5®) A. (b) hoÆc (c) Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . ®Ò kiÓm tra . B.Nh¸y ®óp chuét lªn biÓu tîng trªn mµn h×nh. C.Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n.Häc sinh: §ñ dông cô häc tËp. NhÊn gi÷ phÝm Enter trong khi kÐo th¶ chuét §¸p ¸n: B C©u 3: Muèn xo¸ mét phÇn h×nh vÏ. D. NhÊn gi÷ phÝm Ctrl trong khi kÐo th¶ chuét B. em thùc hiÖn theo c¸c c¸ch sau:(0. ngµy 15 th¸ng 02 n¨m 2011 I. kh¶ n¨ng tr×nh bµy II. (b). D. ChuÈn bÞ: . Nh¸y chuét lªn biÓu tîng trªn mµn h×nh. III.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh . §¸p ¸n: B C©u 2: Muèn vÏ ®o¹n th¼ng n»m ngang hoÆc th¼ng ®øng em thùc hiÖn:(0. Nh¸y chuét vµo nót Start ë phÝa díi gãc tr¸i mµn h×nh/ Chän Programs/ Chän Accessories/ Chän Paint A.5®) A. (c). Bµi míi: §Ò bµi vµ ®¸p ¸n C©u 1: C«ng cô ®Ó vÏ ®o¹n th¼ng: (0. Môc tiªu: . Bµi cò: .2011 N¨m kiÓm tra .

5®) A. C. §¸p ¸n: B C©u 11: §Ó sao chÐp mét mµu cã s½n trªn h×nh vÏ lµm mµu vÏ.5®) A. Mµu tr¾ng B. §¸p ¸n: C C©u 8: C«ng cô nµo sau ®©y dïng ®Ó chän tù do tõng vïng cña h×nh vÏ:(0. em chän c«ng cô:(0. Dïng c«ng cô Chän hoÆc c«ng cô Chän tù do mét vïng bao quanh phÇn h×nh ®Þnh di chuyÓn Thø tù ®óng lµ: A. D. §¸p ¸n: A C©u 9: S¾p xÕp c¸c bíc sau ®©y theo ®óng thø tù ®Ó thùc hiÖn di chuÓn h×nh vÏ:(0. vïng bÞ tÈy cã mµu:(0. D. b.5®) A. B. B. Nh¸y chuét bªn ngoµi vïng chän ®Ó kÕt thóc (c). B. a. a.5®) A. c ®Ó chän D.5®) A.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n §¸p ¸n: D C©u 5: Khi tÈy. §¸p ¸n: C Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . C. . Mµu nÒn C. D. b §¸p ¸n: D C©u 10: Muèn vÏ ®êng cong. a. C. b. a C.5®) (a). em nhÊn phÝm nµo ®Ó xo¸ h×nh:(0. c B. c. PhÝm Enter B. C. em chän c«ng cô:(0.5®) A. D.2011 N¨m B. Mµu vÏ §¸p ¸n: B C©u 6: Sau khi chän h×nh ®Ó xo¸. PhÝm Shift C. PhÝm Delete D. PhÝm Ctrl §¸p ¸n: C C©u 7: C«ng cô nµo sau ®©y dïng ®Ó chän tõng vïng cña h×nh vÏ:(0. b. §a con trá chuét vµo vïng ®îc chän vµ kÐo th¶ chuét tíi vÞ trÝ míi (b). c.

mµu vÏ 3. tÊt c¶ c¸c ph¬ng ¸n ®Òu ®óng §¸p ¸n: C C©u 14: C«ng cô nµo sau ®©y dïng ®Ó phun mµu:(0.... trong hép c«ng cô 2.................... Chän ..... nÐt vÏ 4....... .......B1: Dïng c«ng cô Chän hoÆc c«ng cô chän tù do ®Ó chän vïng cÇn xo¸ .... D.. D. C. Tuú theo ý thÝch C.......... C©u 17: Tr×nh bµy c¸c bíc ®Ó xo¸ mét vïng trªn h×nh vÏ:(1. . kÐo th¶ chuét C©u 16: Tr×nh bµy c¸c bíc sao chÐp mµu tõ mµu cã s½n:(1............ §¸p ¸n: B B......... C........0®) §¸p ¸n: .5®) A...0®) §¸p ¸n: .B2: Nhấn phím Delete.. §¸p ¸n: C C©u 15: §iÒn vµo chç trèng c¸c côm tõ cßn thiÕu ®Ó thùc hiÖn vÏ ®o¹n th¼ng:(1........... Gi¸o ¸n C©u 13: Em sÏ sö dông c«ng cô sao chÐp mµu trong trêng hîp nµo:(0..5®) A. Chän c«ng cô ....Bíc 1 : Chän c«ng cô Sao chÐp mµu trong hép c«ng cô.. B..... ë phÝa díi hép c«ng cô 4...2011 N¨m .......... 3. Chän ..Bíc 4: Nh¸y chuét lªn n¬i cÇn t« mµu b»ng mµu võa sao chÐp.. .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 C©u 12: C«ng cô nµo sau ®©y dïng ®Ó t« mµu:(0.... Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . tõ ®iÓm ®Çu ®Õn ®iÓm cuèi cña ®o¹n th¼ng §¸p ¸n: 1.Bíc 3 : Chän c«ng cô T« mµu .5®) A....0®) 1..........Bíc 2 : NhÊn chuét lªn phÇn h×nh vÏ cã mµu cÇn sao chÐp. Hai bøc tranh vÏ yªu cÇu gièng nhau B.. ®êng th¼ng 2.

Häc sinh biÕt c¸ch sö dông phÝm Shift.Häc sinh biÕt c¸ch sö dông phÝm xãa Backspace. ngµy 22 th¸ng 02 n¨m 2011 bµi 2: ch÷ hoa I.2011 N¨m . phÝm Delete khi gâ sai vµ kÕt hîp víi c¸c phÝm mòi tªn ®Ó s÷a nh÷ng chç gâ sai. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . Môc tiªu: 1.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 24 thø ba. . phÝm Caps Lock khi gâ ch÷ hoa.

. .HS: trËt tù. sang tr¸i ().Nh¾c l¹i c¸c phÝm cã vai trß ®Æc biÖt trong so¹n th¶o? Ho¹t ®éng cña HS *HSTL: .GV nhËn xÐt. .Häc sinh biÕt khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n word.2011 N¨m . KÜ n¨ng: .Cã mÊy c¸ch di chuyÓn chuét? . 3.Yªu cÇu HS nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña h¹n? . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV thøc 1.Ghi néi dung bµi häc vµo vë bµi lªn b¶ng . SGK.Yªu thÝch m«n häc h¬n. xuèng díi (). 2.Ghi néi dung bµi häc .2 c¸ch: dïng 4 phÝm mòi tªn hoÆc dïng chuét. Bµi cò: (5') * KiÓm tra bµi cò: .H«m nay. .Häc sinh biÕt gâ ch÷ hoa kh«ng dÊu. Th¸i ®é: . l¾ng nghe 2.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n . c¸c em sÏ .GV: Gi¸o ¸n. II.L¾ng nghe.HS: ®ñ dông cô häc tËp.Häc sinh biÕt c¸ch kh«i phôc l¹i khi xãa nh»m b»ng nót lÖnh Undo hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + Z. .HĐ1: Trao ®èi vª c¸ch * Hái häc sinh: Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .B¹n tr¶ lêi ®ung råi ¹! .NhÊn c¸c phÝm mòi tªn ®Ó di chuyÓn con trá so¹n th¶o trong v¨n b¶n: sang ph¶i ().PhÝm Enter ®Ó xuèng dßng vµ b¾t ®Çu mét ®o¹n v¨n b¶n míi. . lªn trªn (). Bµi míi: (30') .RÌn tÝnh cÈn thËn. ph¸t triÓn t duy. GV giíi thiÖu bµi lµm quen víi mét sè míi phÝm cã vai trß ®Æc biÖt trong so¹n th¶o b»ng phÇn mÒm so¹n th¶o Word. phßng m¸y. ChuÈn bÞ: . ghi ®iÓm . . III.

ta Ên phÝm Shift víi . * Giíi thiÖu phÝm Caps Lock: . Khi em nhÊn vµo phÝm Caps Lock trªn bµn phÝm th× ®Ìn nµy sÏ bËt.Tªn bµi häc.VÝ dô: §Ó cã ch÷ A. . Gâ ch÷ hoa.Ch÷ thêng. D.Thêng viÕt trong nh÷ng trêng hîp nµo? . NhÊn phÝm Caps Lock l¹i mét lÇn n÷a ®Ó bá viÕt hoa.L¾ng nghe. C. -H§2: 1. * Giíi thiÖu phÝm Shift.Còng gièng nh phÝm Caps Lock.L¾ng nghe. Gâ kÝ hiÖu trªn cña phÝm * Giíi thiÖu phÝm Shift: . . . Mét trong nh÷ng chøc n¨ng lµ dïng ®Ó viÕt hoa. . phÝm Shift cã rÊt nhiÒu chøc n¨ng. danh tõ riªng. Lóc ®ã tÊt c¶ c¸c kÝ tù trªn bµn phÝm em gâ ®îc sÏ lµ ch÷ hoa.Lóc em gâ c¸c phÝm trªn bµn phÝm th× kÕt qu¶ em sÏ ®îc ch÷ g×? .L¾ng nghe. .H§3: 2. ghi vë -H§3: Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Cã. Gi¸o ¸n .2011 N¨m .§Ó viÕt hoa b»ng phÝm Shift.Quy t¾c viÕt hoa cña danh tõ riªng? . B.ViÕt hoa ch÷ ®Çu.C¸ch viÕt hoa trªn m¸y vi tÝnh? .Caps Lock lµ mét ®Ìn nhá n»m ë phÝa trªn bªn ph¶i bµn phÝm.PhÝm Shift + A. ghi vë . ta ph¶i bÊm ®ång thêi 2 phÝm: phÝm Shift + phÝm cÇn viÕt hoa.Th¶o luËn – tr¶ lêi. E . ghi vë .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 viÕt ch÷ hoa. .Cã thêng viÕt ch÷ hoa kh«ng? . .

Long Lanh. Gi¸o ¸n . TH3. yªu cÇu häc sinh thùc hµnh. Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . C.Thùc hµnh heo bµi tËp mÉu. ghi nhí TH1: Gâ c¸c ch÷ theo mÉu sau: HOA MAI.HS l¾ng nghe. .Cñng cè dÆn dß: (5') .HS l¾ng nghe. 3. BAN MAI. Hoa Sen. D E ta viÕt nh thÕ nµo? * Chó ý: Mçi lÇn sö dông phÝm Shift ta chØ viÕt ®îc duy nhÊt mét kÝ tù hoa mµ th«i.Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh. . . Ban Mai. HOA SEN Hoa Mai. DAM SEN TRONG DAM GI DEP BANG SEN LA XANH BONG TRANG LAI CHEN NHI VANG NHI VANG BONG TRANG LA XANH GAN BUN MA CHANG HOI TANH MUI BUN. .Tãm t¾t l¹i bµi. LONG LANH. Rung Rinh.Con trá so¹n th¶o cho ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo. Híng dÉn thùc hµnh: .Häc sinh thùc hµnh.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Thùc hµnh: ch÷ a? . Xanh Lam.. RUNG RINH. XANH LAM.HS l¾ng nghe. kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai.Quan s¸t thao t¸c cña häc sinh ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai. ghi nhí . VUI SAO KHI CHOM VAO HE XON XAO TIENG SE TIENG VE BAO MUA RON RANG LA MOT CON MUA TREN DONG BONG LUA CUNG VUA UON CAU.2011 N¨m . ghi nhí .§Ó cã ch÷ B. Lung Linh TH2.Chó ý: Thao t¸c viÕt hoa. .

phÝm Caps Lock khi gâ ch÷ hoa. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . 2. .Häc sinh biÕt c¸ch kh«i phôc l¹i khi xãa nh»m b»ng nót lÖnh Undo hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + Z.Häc sinh biÕt khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n word. Th¸i ®é: .Häc sinh biÕt gâ ch÷ hoa kh«ng dÊu. . Môc tiªu: 1.Yªu thÝch m«n häc h¬n. .Häc sinh biÕt c¸ch sö dông phÝm Shift.Häc sinh biÕt c¸ch sö dông phÝm xãa Backspace. phÝm Delete khi gâ sai vµ kÕt hîp víi c¸c phÝm mòi tªn ®Ó s÷a nh÷ng chç gâ sai. ph¸t triÓn t duy. 3.2011 N¨m .RÌn tÝnh cÈn thËn.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 25 thø ba ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 2011 bµi 2: ch÷ hoa I. . ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . II. KÜ n¨ng: .

+ Khi em nhÊn vµo phÝm Caps Lock trªn bµn phÝm th× ®Ìn nµy . Gâ kÝ hiÖu trªn cña bµn phÝm -HSTL: Hai phÝm cã vai trß quan träng ®Ó viÕt hoa lµ: Shift vµ Caps Lock + §Ó viÕt hoa b»ng phÝm Shift.L¾ng nghe.2011 N¨m . . * GV giíi thiÖu bµi míi . SGK. .H«m nay.ThÕ th× khi gâ .DÊu chÊm phÈy (. chÊm.Kh«ng ®îc.DÊu nh¸y ®¬n (‘). Gi¸o ¸n Ho¹t ®éng cña HS 2. Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV . ta ph¶i bÊm ®ång thêi 2 phÝm: phÝm Shift + phÝm cÇn viÕt hoa. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1. * Yªu cÇu häc sinh: .NhËn xÐt – ghi phÝm em gâ ®îc sÏ lµ ®iÓm ch÷ hoa.). III.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 . dÊu nh¸y kÐp" tõ bµn phÝm. . phÝm dÊu hai chÊm.HS nhËn xÐt: B¹n tr¶ lêi ®óng råi ¹! .HS: ®ñ dông cô häc tËp. Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . phßng m¸y.GV: Gi¸o ¸n.H§1: 2.HS: l¾ng nghe . . Bµi míi: (30') .GV?: Nh¾c l¹i c¸c phÝm cã vai trß ®Æc biÖt ®Ó viÕt hoa? .Gâ phÝm "hai . c¸c em sÏ tiÕp tôc lµm quen víi mét sè phÝm cã vai trß ®Æc biÖt trong so¹n th¶o b»ng phÇn mÒm so¹n th¶o Word. Lóc ®ã tÊt c¶ c¸c kÝ tù trªn bµn .Gäi HS nhËn xÐt sÏ bËt.

VËy lµm thÕ nµo ®Ó ta gâ ®îc c¸c phÝm ®ã. ghi vë . .C« sÏ giíi thiÖu cho c¸c em 2 phÝm cã chøc n¨ng söa ®ã lµ . .H§2: 3. .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 ta sÏ ®îc dÊu g×? . .2011 N¨m . ta sÏ ®îc dÊu g×? . gâ phÝm trªn bµn phÝm.Kh«ng gi÷ phÝm . . ta sÏ ®îc dÊu “=”. bçng dng cã mét hoÆc nhiÒu chç sai lçi chÝnh t¶ th× ta ph¶i lµm sao? .Th¶o luËn – tr¶ lêi. ghi vë Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . gâ phÝm trªn bµn phÝm.Ph¶i söa l¹i.NhÊn gi÷ phÝm Shift.Nh¾c l¹i kÕt qu¶.DÊu “=” .HS: l¾ng nghe.Khi ta ®ang so¹n th¶o v¨n b¶n. NÕu ta kÕt hîp phÝm Shift víi phÝm cã 2 kÝ tù th× kÝ tù phÝa trªn sÏ ®îc hiÓn thÞ trªn mµn h×nh. Söa lçi gâ sai Gi¸o ¸n .VËy ph¶i söa b»ng c¸ch nµo? . * GV: Híng dÉn cho HS c¸ch söa lçi gâ sai . Trªn bµn phÝm cã nhiÒu phÝm cã 2 kÝ tù.T×m 2 phÝm vµ nªu vÞ trÝ cña 2 phÝm ®ã trªn bµn phÝm. VÝ dô: . NÕu ta gâ b×nh thêng th× kÝ tù phÝa díi sÏ ®îc hiÓn thÞ trªn mµ th«i.HS: l¾ng nghe.ThÕ th× khi gâ phÝm dÊu nh¸y kÐp. ta sÏ ®îc dÊu “+”.DÊu “+” Shift.

Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh. + PhÝm Delete dïng ®Ó xãa ch÷ bªn ph¶i con trá so¹n th¶o.Quan s¸t thao t¸c Gi¸o ¸n .H§3: Thùc hµnh . h·y nh¸y chuét vµo nót lÖnh Undo hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + Z.NÕu con trá so¹n th¶o n»m tríc ch÷ “n” th× khi nhÊn phÝm Delete kÝ tù nµo sÏ mÊt ? * Chó ý: NÕu xãa nh»m mét ch÷. Ta söa nh sau: .Ch÷ “o” .Häc sinh thùc hµnh. ch÷ bÞ xãa sÏ hiÖn l¹i trªn mµn h×nh.HS: l¾ng nghe.NÕu con trá so¹n th¶o n»m tríc ch÷ “n” th× khi nhÊn phÝm Backspace kÝ tù nµo sÏ mÊt ? . Yªu cÇu häc sinh t×m 2 phÝm ®ã trªn bµn phÝm.2011 N¨m . yªu cÇu häc sinh thùc hµnh.Ch÷ “n” . . + PhÝm Backspace dïng ®Ó xãa ch÷ bªn tr¸i con trá so¹n th¶o.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 phÝm Backspace vµ phÝm Delete. theo sù híng dÉn cña GV Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . ghi vë . * Híng dÉn thùc hµnh: . * VÝ dô: Cã tõ “Ban mai” nhng gâ nh»m thµnh “Bon mai”.

dß: . 3.Con trá so¹n th¶o cho ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo. . Gi¸o ¸n .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 cña häc sinh ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai. ghi nhí .Chó ý: Thao t¸c (5') viÕt hoa. ghi nhí .Cñng cè .HS: l¾ng nghe.HS: l¾ng nghe.HS: l¾ng nghe.2011 N¨m .Tãm t¾t l¹i bµi.dÆn . ghi nhí Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .

Bµi cò: (5') . ©.GV?: §Ó so¹n th¶o v¨n b¶n em dïng phÇn mÒm g×? . .Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ. SGK. 3. phßng m¸y. «. ¢. 2.Lµ phÇn mÒm Word.L¾ng nghe N¨m . . . ®.Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt. ¤. . £.B¹n tr¶ lêi ®óng råi ¹! . .HS: ®ñ dông cô häc tËp.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 25 thø ba ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 2011 bµi 3: Gâ C¸C CH÷ ¡. § I. Th¸i ®é: .2011 Ho¹t ®éng cña HS . t¹o høng thó cho m«n häc.ghi ®iÓm 2.Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay. ChuÈn bÞ: .GV: Gi¸o ¸n.Nh¾p 2 lÇn chuét lªn biÒu tîng cña Word trªn mµn h×nh. ¥.BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n. ¦. ¬. II. .GV: Gäi HS kh¸c nhËn xÐt . Môc tiªu: 1. .Ta ®· biÕt ®îc mét sè Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . ª. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV thøc 1. III.L¾ng nghe. KÜ n¨ng: .Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c tõ cã mang dÊu: ¨.Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey.GV?: C¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n Word? .GV: NhËn xÐt . . Bµi míi: (30') * Giíi thiÖu bµi míi: .

Muèn gâ c¸c ch÷ thêng ¨.L¾ng nghe. «. kÕt qu¶ nh÷ng tõ ®· liÖt kª tríc ®ã. ª.. * KÕt luËn: Bµn phÝm m¸y tÝnh ®îc chuÈn hãa vµ chÕ t¹o kh«ng ph¶i cho môc ®Ých gâ ch÷ ViÖt v× kh«ng cã ®ñ phÝm cho c¸c nguyªn ©m tiÕng ViÖt vµ c¸c dÊu thanh. ® Gi¸o ¸n .Gäi HS lªn b¶ng liÖt kª c¸c tõ kh«ng thÓ gâ tõ bµn phÝm. a) Gâ c¸c ch÷ thêng ¨. «.Th¶o luËn . ©. .L¾ng nghe. * Yªu cÇu häc sinh: . . ©. ® . . . . ® . ghi vë nh÷ng tõ liÖt kª. ª.¨.2011 N¨m . .Ghi vë.Häc sinh kh«ng t×m thÊy.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 phÝm ®Æc biÖt trªn bµn phÝm råi. V× vËy muèn gâ ®îc ch÷ ViÖt cÇn cã phÇn mÒm hç trî.H§1: 1. . Nhê cã phÇn mÒm ®ã ta cã thÓ gâ ®ù¬c ch÷ ViÖt b»ng c¸ch gâ mét phÝm kÝ tù vµ mét phÝm sè. H«m nay. ¬.tr¶ lêi. . . Gâ kiÓu Telex .TiÕp tôc t×m hiÓu vµ liÖt kª c¸c ch÷ kh¸c cña tiÕng ViÖt kh«ng thÓ gâ ®îc tõ bµn phÝm.Häc sinh quan s¸t bµn phÝm sau ®ã b¶o 2 häc sinh t×m trªn bµn phÝm c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nh ©. ghi vë Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . ¬. ª. ©. ghi vë . «. c« sÏ híng dÉn c¸c em c¸ch gâ c¸c ch÷ cã mang dÊu cha cã dÊu thanh. ¬.

¢.VD: §Ó gâ hai tõ M¦A XU¢N.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 em gâ theo quy t¾c ë b¶ng sau: §Ó cã ch÷ Em gâ ¨ aw © aa ª ee « oo ¬ ow uw ® dd . ¤. ¢U C¥ Gi¸o ¸n .Gäi häc sinh lªn b¶ng viÕt b) Gâ c¸c ch÷ hoa ¡.C¸c HS con l¹i viÕt vµo vë.Muèn gâ c¸c ch÷ hoa ¡. ¥.2011 . § . . . M¦AXU ¢N.Xem VD .Gäi HS lªn b¶ng viÕt c¸c tõ sau: x«n xao. ghi vë.. ¦. ¥.HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV . em gâ nh sau: ddeem trawng . ¦. £. § em gâ theo quy t¾c ë b¶ng sau: §Ó cã ch÷ Em gâ ¡ AW ¢ AA £ EE ¤ OO ¥ OW ¦ UW § DD . ¤. TH¡NG LONG.H§2: Thùc hµnh .Gäi HS lªn b¶ng gâ c¸c tõ ë BT2 trang 82 SGK: TRUNG THU. . lªn n¬ng.3 HS lªn b¶ng. L£N N¦¥NG. em gâ nh sau: MUWA XUAAN . £. .Xem – ghi vÝ dô. c¸c häc sinh cßn l¹i th× viÕt vµo vë .VÝ dô: §Ó gâ hai ch÷: ®ªm tr¨ng. N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .. C¤ TI£N.L¾ng nghe. ¢.

III.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 .GV: Gi¸o ¸n. ¬.BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n. .. ®. . «. ¢.Nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ HS cÇn n¾m ®îc .Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c tõ cã mang dÊu: ¨. ©.Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt. t¹o høng thó cho m«n häc. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . ¤.2011 .Quan s¸t HS ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai cè. SGK. Môc tiªu: 1. 3. Cñng dÆn dß: . Th¸i ®é: . ¦.L¾ng nghe. ChuÈn bÞ: . ¬. . § I. ¥. £.Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ. ª.Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey. 2.Chó ý thao t¸c viÕt hoa .DÆn dß HS vÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp Gi¸o ¸n 3. .HS: ®ñ dông cô häc tËp. Bµi cò: (5') . KÜ n¨ng: .L¾ng nghe. «. ® theo kiÓu gâ Telex em thùc hiÖn thÕ nµo? Ho¹t ®éng cña HS §Ó cã ch÷ ¨ © ª « Em gâ aw aa ee oo N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . ©. phßng m¸y. . .L¾ng nghe.GV?: §Ó gâ c¸c ch÷ ¨. ª. ghi nhí .Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay. II. . thùc hiÖn LíP 3 TUÇN 26 thø ba ngµy 08 th¸ng 3 n¨m 2011 bµi 3: Gâ C¸C CH÷ ¡. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV thøc 1.

¢. § em gâ theo quy t¾c ë b¶ng sau: §Ó cã ch÷ Em gâ ¡ a8 ¢ a6 Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 ¬ ® Gi¸o ¸n ow uw dd . ¬..2011 .GV: Gäi HS kh¸c nhËn . .Gäi häc sinh lªn b¶ng viÕt b) Gâ c¸c ch÷ hoa ¡. ª. ® em gâ theo quy t¾c ë b¶ng sau: §Ó cã ch÷ Em gâ ¨ a8 © a6 ª e6 « o6 ¬ o7 u7 ® d9 . ¥. ¤. ghi vë êng ¨.L¾ng nghe.Muèn gâ c¸c ch÷ th. ® . Bµi míi: (30') a) Gâ c¸c ch÷ thêng 2.Xem – ghi vÝ dô.Gäi HS lªn b¶ng viÕt c¸c tõ sau: x«n xao.Muèn gâ c¸c ch÷ hoa ¡. £. Gâ kiÓu Vni ¨.ghi ®iÓm 2. . . ¥. «.L¾ng nghe. . ©.VÝ dô: §Ó gâ hai ch÷: ®ªm tr¨ng.3 HS lªn b¶ng. £. ©. «.GV: NhËn xÐt . lªn n¬ng. c¸c häc sinh cßn l¹i th× viÕt vµo vë . .L¾ng nghe. ¦. em gâ nh sau: d9e6m tra6ng .B¹n tr¶ lêi ®óng råi ¹! xÐt . ¤. ª. ¢. § .. ¬. ¦.. ghi vë N¨m .

¢U C¥ .Gäi HS lªn b¶ng gâ c¸c tõ ë BT2 trang 82 SGK: TRUNG THU.Quan s¸t HS ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai cè. C¤ TI£N.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 £ e6 ¤ o6 ¥ o7 ¦ u7 § d9 .Gäi häc sinh lªn b¶ng viÕt . Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .2011 BµI 4: DÊU HUYÒN. .3 HS lªn b¶ng. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . TH¡NG LONG.HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV .Gäi HS lªn b¶ng viÕt c¸c tõ sau: x«n xao. DÊU S¾C. M¦AXU ¢N. Cñng dÆn dß: .VD: §Ó gâ hai tõ M¦A XU¢N.. DÊU NÆNG N¨m . .L¾ng nghe.H§2: Thùc hµnh . thùc hiÖn LíP 3 TUÇN 26 thø ba ngµy 08 th¸ng 3 n¨m 2011 I. . lªn n¬ng. Môc tiªu: 1.L¾ng nghe. .L¾ng nghe. . ghi nhí 3.Xem – ghi vÝ dô.C¸c HS con l¹i viÕt vµo vë.DÆn dß HS vÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp Gi¸o ¸n .Nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ HS cÇn n¾m ®îc . L£N N¦¥NG..Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt.Chó ý thao t¸c viÕt hoa . c¸c häc sinh cßn l¹i th× viÕt vµo vë . em gâ nh sau: MU7A XUA6N ..

. . Th¸i ®é: .ghi ®iÓm 2. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV thøc 1. còng ph¶i dïng phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt.B¹n tr¶ lêi ®óng råi ¹! . II.Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay.Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey. ª. ©. . ChuÈn bÞ: .Kh«ng t×m thÊy N¨m . KÜ n¨ng: .L¾ng nghe. ©.TrËt tù. c¸.. «. ª.. ta vÉn cßn c¸c tõ cã mang dÊu nh: céng. vµ ch÷ cã dÊu ® ®· häc ë nh÷ng tiÕt tríc. Bµi míi: (30') . SGK.HS: ®ñ dông cô häc tËp.BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n.Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c tõ cã mang dÊu thanh: dÊu huyÒn.2011 Em gâ a8 a6 e6 o6 o7 u7 d9 . . «. t¹o høng thó cho m«n häc. hoµ. III. phßng m¸y.. ¬. Bµi cò: (5') . H«m nay. Quy t¾c gâ ViÖt lµ ¨. ¬. l¾ng nghe .Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ.GV: Gi¸o ¸n.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n .GV: NhËn xÐt .GV: Gäi HS kh¸c nhËn xÐt .GV?: §Ó gâ c¸c ch÷ ¨. dÊu nÆng 2.Ngoµi c¸c ch÷ c¸i -H§1: ®Æc trng cña tiÕng 1. dÊu s¾c. . 3. c« sÏ híng dÉn c¸c em c¸ch gâ c¸c ch÷ cã mang thanh Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . ® theo kiÓu gâ Vni em thùc hiÖn thÕ nµo? Ho¹t ®éng cña HS §Ó cã ch÷ ¨ © ª « ¬ ® .

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 huyÒn.Quan s¸t VD .Häc sinh quan s¸t bµn phÝm sau ®ã b¶o 2 häc sinh t×m trªn bµn phÝm c¸c ch÷ cã mang thanh huyÒn. ghi vë .2011 N¨m . . dÊu nÆng. thanh s¾c.H§3: 3. Gâ kiÓu Vni .Quan s¸t VD Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .§Ó gâ mét tõ cã dÊu thanh. em thùc hiÖn theo quy t¾c "gâ ch÷ tríc. dÊu nÆng.) VD: §Ó cã Häc bµi Em gâ Hocj baif Lanf gios mats Vaangf trawng Em gâ 1 2 5 Em gâ Hoc5 Gi¸o ¸n . ghi vë .HS: liÖt kª theo yªu cÇu . thanh s¾c. dÊu nÆng. ghi vë -H§2: 2.) VD: §Ó cã Häc bµi Lµn giã m¸t VÇng tr¨ng §Ó cã S¾c (/) HuyÒn (\) NÆng (.L¾ng nghe. .L¾ng nghe. * Yªu cÇu häc sinh: .Gäi häc sinh liÖt kª vµi tõ kh¸c cña tiÕng ViÖt cã mang thanh huyÒn.Gâ kiÓu Telex . thanh s¾c.L¾ng nghe. gâ dÊu sau" §Ó cã Em gâ S¾c (/) s HuyÒn f (\) NÆng j (.

cè.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 bai2 Lan2 Lµn giã gio1 m¸t mat1 VÇng Va6ng tr¨ng tra8ng . thùc häc bµi vµ lµm bµi tËp hiÖn LíP 3 TUÇN 27 3 n¨m 2011 thø ba ngµy 15 th¸ng I. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Môc tiªu: . Bµi cò: .HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV . ®Ò kiÓm tra . Bµi míi: §Ò bµi vµ ®¸p ¸n C©u 1: BiÓu tîng cña ch¬ng tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n Microsoft Office Word lµ: (0.KiÓm tra sü sè 2.DÆn dß HS vÒ nhµ . ChuÈn bÞ: .C¸c HS con l¹i viÕt vµo vë..æn ®Þnh líp häc .Nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc . ghi nhí hoa.Häc sinh: §ñ dông cô häc tËp. kh¶ n¨ng tr×nh bµy II. viÕt ch÷ cã dÊu .Quan s¸t HS ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai Gi¸o ¸n .RÌn tÝnh cÈn thËn.Chó ý thao t¸c viÕt . Còng dÆn dß: .H§4: Thùc hµnh 3.2011 N¨m kiÓm tra .Cñng cè l¹i kiÕn thøc ®· häc .L¾ng nghe. III.5®) Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .L¾ng nghe.Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n. ghi nhí träng t©m cña bµi mµ HS cÇn n¾m ®îc .Gäi HS lªn b¶ng gâ c¸c tõ ë BT1 trang 84 SGK .L¾ng nghe.L¾ng nghe.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh . .

Dïng chuét C.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 A. Caps Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . Ctrl C. D. (A) vµ (B) ®Òu sai D. tÊt c¶ c¸c ch÷ ®îc gâ ®Òu lµ ch÷ hoa: (0. Ctrl C.5®) A. Ctrl C. (A) vµ (B) ®Òu ®óng D. Shift Lock §¸p ¸n: A C©u 5: Khi ®Ìn nµo s¸ng.5®) A. Caps B.5®) A. Shift Lock §¸p ¸n: D C©u 6: Khi ®Ìn Caps Lock t¾t. Nh¸y ®óp chuét lªn biÓu tîng C.5®) A. (A) vµ (B) ®Òu sai B. C. Backspace (0. (A) vµ (B) ®Òu ®óng §¸p ¸n: D C©u 4: §Ó gâ ký hiÖu trªn em cÇn nhÊn gi÷ phÝm nµo? (0. Caps B. Enter D.5®) A. Dïng c¸c phÝm mòi tªn B. Enter D.2011 N¨m . Vµo Start sau ®ã vµo Program sau ®ã vµo biÓu tîng §¸p ¸n: C C©u 3: §Ó di chuyÓn con trá so¹n th¶o chónh ta cã thÓ: (0. Enter D. §¸p ¸n: A C©u 2: §Ó khëi ®éng phÇn mÒm Word cã thÓ: (0. Shift Lock §¸p ¸n: A C©u 7: §iÒn c¸c côm tõ sau vµo ®óng vÞ trÝ: Delete.5®) B. Gi¸o ¸n trªn mµn h×nh nÒn B. em cÇn nhÊn gi÷ phÝm vµo vµ gâ mét ch÷ sÏ ®îc ch÷ hoa t¬ng øng? (0.

®Ó viÕt sè 8 em cÇn thao t¸c: A.2011 N¨m . Gâ dÊu tríc. C¶ 2 B. Gâ ch÷ A C. Gâ ch÷ A C.5®) A. Lµm l¹i nh vËy víi c¸c ch÷ kh¸c. ®Ó viÕt kÝ tù * em cÇn thao t¸c: (0.5®) A. sau ®ã t¾t ®Ìn Caps Lock råi gâ c¸c ch÷ c¸i tiÕp theo. Gâ phÝm 8 C. Shift vµ A c¸ch trªn §¸p ¸n: B C©u 11: Khi phÝm Caps Lock t¾t.5®) A. C¶ 2 Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . Shift vµ A c¸ch trªn §¸p ¸n: A C©u 10: Khi phÝm Caps Lock bËt. Shift vµ 8* c¸ch trªn §¸p ¸n: B C©u 12: Khi phÝm Caps Lock t¾t. ®Ó viÕt ch÷ A em cÇn thao t¸c: (0.5®) A. NhÊn phÝm Caps Lock ®Ó bËt ®Ìn Caps Lockråi gâ ch÷ c¸i ®Çu.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n PhÝm Backspace ®îc sö dông ®Ó xo¸ ch÷ bªn tr¸i con trá so¹n th¶o PhÝm Delete ®îc sö dông ®Ó xo¸ ch÷ bªn ph¶i con trá so¹n th¶o §¸p ¸n: C C©u 8: Quy t¾c gâ ch÷ cã dÊu thanh trong tiÕng ViÖt lµ: (0. Gâ ch÷ tríc. C¶ 2 B. Gâ phÝm 8 C. ®Ó viÕt ch÷ A em cÇn thao t¸c: (0. gâ dÊu sau B. C¶ 2 B. Shift vµ 8* c¸ch trªn §¸p ¸n: A C©u 13: Thao t¸c nµo nhanh nhÊt ®Ó viÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu tõ? (0.5®) A. B. gâ ch÷ sau §¸p ¸n: A C©u 9: Khi phÝm Caps Lock t¾t.

Con trá so¹n th¶o lµ v¹ch ®øng nhÊp nh¸y trong vïng so¹n th¶o 1. Undo B. Ctrl §¸p ¸n: A C©u 16: Theo kiÓu gâ Telex. ®Ó gâ c¸c ch÷ vµ c¸c dÊu thanh sau em gâ: (1®) §¸p ¸n: Em gâ aw aa ee oo ow uw ® dd dÊu huyÒn f dÊu s¾c s dÊu nÆng j C©u 17: ViÕt c¸c ch÷ cÇn gâ cña c¸c c©u sau theo kiÓu gâ Telex: (1®) §¸p ¸n: H¬ng rõng th¬m ®åi v¾ng Huwowng ruwngf thowm ddooif vawngs Níc suèi trong thÇm th× Cä xoÌ « che n¾ng D©m m¸t ®êng em ®i Nuwowcs suoois trong thaamf thif Coj xoef oo che nawngs Dam mats dduwowngf em ddi §Ó cã ¨ © ª « ¬ C©u 15: Chän côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng: PhÝm Enter. Ên phÝm c¸ch ®Ó. Con trá so¹n th¶o (1®) 1. PhÝm Enter xuèng dßng vµ b¾t ®Çu mét dßng míi Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . sau ®ã th¶ phÝm Shift ®Ó gâ c¸c ch÷ c¸i tiÕp theo. Vïng so¹n th¶o.2011 N¨m . §¸p ¸n: B C©u 14: §Ó kh«i phôc l¹i mét ch÷ bÞ xo¸ nhÇm. Shift D.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n B. nhÊn gi÷ phÝm Shift råi gâ ch÷ c¸i ®Çu. T¾t ®Ìn Capps Lock.5®) A. Lµm l¹i nh vËy víi c¸c ch÷ kh¸c. em nhÊn nót lÖnh nµo sau ®©y? (0. Enter C.

Môc tiªu: 1. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . III. .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 2. dÊu ng· I.GV: Gi¸o ¸n. phßng m¸y.Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay. . KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . Ên phÝm c¸ch ®Ó c¸ch hai kÝ tù Gi¸o ¸n Vïng so¹n th¶o lµ vïng tr¾ng lín trong mµn h×nh cña Word LíP 3 TUÇN 28 thø ba ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 2011 BµI 5: dÊu hái.HS: ®ñ dông cô häc tËp. t¹o høng thó cho m«n häc. SGK.2011 N¨m . ChuÈn bÞ: . .Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey. dÊu ng·. 3. . Th¸i ®é: . 3.Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c tõ cã dÊu hái. II.Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt.BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n. KÜ n¨ng: .Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ. 2.

«.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 1.Ngoµi c¸c ch÷ c¸i ®Æc trng cña tiÕng ViÖt lµ ¨.§Ó so¹n th¶o v¨n b¶n cò: em dïng phÇn mÒm .ViÕt c¸c ch÷ cÇn gâ cña 2 c©u th¬ sau theo kiÓu gâ Telex: H¬ng rõng th¬m ®åi v¾ng Níc suèi trong thÇm th× Huwowng ruwngf thowm ddooif vawngs Nuwowcs suoois trong thaamf thif .NhËn xÐt. ghi ®iÓm .2011 N¨m . g×? . 2. ª. nÆng ®· häc ë nh÷ng tiÕt tríc. ta vÉn cßn c¸c tõ cã mang dÊu nh: x·. Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .C¸ch khëi ®éng phÇn §Ó cã Em gâ mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n ¨ aw Word. .Gäi HS kh¸c nhËn xÐt míi .Theo kiÓu gâ Telex. KiÓm tra bµi .NhËn xÐt. ©. ¬.L¾ng nghe. ® vµ dÊu s¾c. ª ee ®Ó gâ c¸c ch÷ vµ c¸c « oo dÊu thanh sau em gâ? ¬ ow uw ® dd dÊu f huyÒn dÊu s¾c s dÊu j nÆng biÒu tîng cña Word trªn mµn h×nh. .Lµ phÇn mÒm Word. © aa . Bµi míi: GV gíi thiÖu bµi .Häc sinh kh«ng t×m thÊy. huyÒn. .Nh¾p 2 lÇn chuét lªn .

Häc sinh quan s¸t bµn phÝm sau ®ã b¶o 2 häc -H§1: sinh t×m trªn bµn 1.Xem .2011 Em gâ Quar vair Dungx camr Thoor caamr Em gâ 3 Gi¸o ¸n .Th¶o luËn . §Ó cã Em gâ dÊu -H§3: Hái r 3.. gâ dÊu sau" cã nghÜa lµ: gâ hÕt c¸c ch÷ trong tõ vµ gâ dÊu ë cuèi mçi tõ. . Tha8ng3 tha8n1 Anh dung4 N¨m . Nh¾c l¹i quy phÝm c¸c ch÷ cã mang t¾c gâ ch÷ cã dÊu hái vµ dÊu ng·.tr¶ lêi.Thùc hµnh .ghi vÝ dô.ghi vÝ dô.. . Gâ kiÓu Muèn gâ c¸c ch÷ cã Telex mang dÊu hái. * Yªu cÇu häc sinh: .Ghi vë. dÊu -H§2: ng·: 2.. . . ghi vë nh÷ng tõ liÖt kª. * Gâ dÊu hái. dÊu ng·. dÊu ng· em gâ theo quy t¾c sau: "Gâ ch÷ tríc. Gâ kiÓu Vni Ng· x VD: §Ó cã Qu¶ v¶i Dòng c¶m Thæ cÈm §Ó cã dÊu Hái Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . còng ph¶i dïng phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt.Ghi vë . H«m nay. dÊu . c« sÏ híng dÉn c¸c em c¸ch gâ c¸c ch÷ cã mang dÊu hái vµ dÊu ng·. c¸c häc sinh cßn l¹i th× viÕt vµo vë .3 häc sinh lªn b¶ng.Ghi vë .viÕt vµo vë.Xem .Ghi vë.Gäi häc sinh liÖt kª vµi tõ kh¸c cña tiÕng ViÖt cã dÊu hái. .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 chñ.

.Thùc hµnh theo sù ca6m3 .NgÉm nghÜ .ChuÈn bÞ bµi cho tiÕt sau Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . Cñng dÆn dß: cè Giai3 thu7o7ng3 Nga6m4 nghi4 Tuo6i3 tre3 VD: Ca6u2 thu3 §Ó cã Em gâ Qu¶ v¶i Qua3 vai3 Tro2 cho7i Su7a3 chu7a4 Dòng Dung4 D9ep5 d9e4 c¶m cam3 Da4 ngoai5 Tho63 Thæ cÈm .Tuæi trÎ .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Ng· 4 Gi¸o ¸n 3.D· ngo¹i .L¾ng nghe dÊu ng· .Söa ch÷a .Nh¾c l¹i c¸ch gâ hái.Trß ch¬i .Th¼ng th¾n .§Ñp ®Ï .CÇu thñ . .Theo dâi.2011 N¨m .Gi¶i thëng . thùc hiÖn .Ghi nhí.Gäi häc sinh lªn b¶ng híng dÉn cña GV viÕt kÕt qu¶ nh÷ng tõ ®· liÖt kª tríc ®ã. * Gäi häc sinh lªn b¶ng viÕt c¸c tõ sau theo 2 kiÓu gâ: .Anh dòng .Con trá so¹n th¶o cho .L¾ng nghe ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo .chØnh s÷a c¸c thao t¸c cßn sai cho HS .

3. III. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . .2011 N¨m . 2. t¹o høng thó cho m«n häc.BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n. phßng m¸y. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS thøc 1.Häc sinh biÕt c¸ch gâ tÊt c¶ c¸c tõ cã mang dÊu vµ nh÷ng kÝ hiÖu ®Æc biÖt. II. . .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 29 thø ba ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2011 BµI 6: luyÖn gâ I.Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt.Gâ v¨n b¶n ®¬n gi¶n vµ biÕt c¸ch söa v¨n b¶n víi c¸c phÝm xo¸. SGK. .Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay. . Th¸i ®é: .HS: ®ñ dông cô häc tËp.Theo kiÓu gâ Telex. KÜ n¨ng: .HS tr¶ lêi: bµi cò: ®Ó gâ c¸c ch÷ vµ c¸c dÊu thanh sau em gâ? Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . Môc tiªu: 1. KiÓm tra .GV: Gi¸o ¸n. . ChuÈn bÞ: .Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey.Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ.

Bµi míi: .§Ó kiÓm tra t×nh .Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh. h«m nay GV lµm mÉu trªn chóng ta sÏ luyÖn gâ l¹i m¸y cho HS tÊt c¶ nh÷ng g× mµ ta quan s¸t ®· häc ®îc. . gi¶i ®¸p kÞp thêi c¸c th¾c m¾c cña häc sinh ®Æc biÖt víi häc sinh yÕu cÇn theo s¸t.H§1: h×nh häc tËp.GV thêng xuyªn quan s¸t nh¾c nhë.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n §Ó cã ¨ © ª « ¬ ® dÊu huyÒn dÊu s¾c dÊu 2.H§2: hµnh Híng dÉn thùc .Gi¸o viªn lµm mÉu sau ®ã cho häc sinh thùc . Tuú tõng ®èi tîng häc sinh mµ gi¸o viªn cho thùc hµnh c¸c mÉu kh¸c nhau. . .2011 nÆng dÊu hái dÊu ng· Em gâ aw aa ee oo ow uw dd f s j r x N¨m .Cho häc sinh thùc hµnh hµnh. híng dÉn chi Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . yªu cÇu häc sinh thùc hµnh.

§êng v« xø NghÖ quanh quanh Non xanh. níc biÕc nh tranh ho¹ ®å. canh gµ Thä X¬ng MÞt mï khãi to¶ ngµn s¬ng NhÞp chµy Yªn Th¸i.Quan s¸t thao t¸c cña GV .Xem kÜ l¹i c¸c bµi ®· häc .Con trá so¹n th¶o cho ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo. l¾ng nghe . Gi¸o ¸n .TrËt tù. nhîc ®iÓm. cã chïa Tam Thanh.Thùc hµnh theo sù híng dÉn cña GV .L¾ng nghe. TH1: Gâ theo mÉu sau: §ång §¨ng cã phè Kú Lõa Cã nµng T« ThÞ. mÆt g¬ng T©y Hå. Còng DÆn dß: cè. .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 tiÕt.2011 N¨m . Nhí ¤ng Cô m¾t s¸ng ngêi Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .NhËn xÐt u. 3. Giã ®a cµnh tróc la ®µ TiÕng chu«ng TrÊn Vò. M×nh vÒ víi B¸c ®êng xu«i Tha giïm ViÖt B¾c kh«ng ngu«i nhí Ngêi.

bu«ng mµn cho em. Hßn bi thøc ®îi lim dim ch©n têng.2011 N¨m . Chæi ngoan mau quÐt s¹ch thÒm. MÑ vÒ. Nhí ch©n ngêi bíc lªn ®Ìo Ngêi ®i. TRÇN §¾C TRUNG Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . Nh×n hai c¸i ngñ chung lêi h¸t ru. tói v¶i ®Ñp t¬i l¹ thêng Nhí Ngêi nh÷ng s¸ng tinh s¬ng Ung dung yªn ngùa trªn ®êng suèi reo. Luèng rau tay mÑ míi ¬m ®Çu håi. Giê em ngåi häc Bµn tay siªng n¨ng Në hoa trªn giÊy Tõng hµng gi¨ng gi¨ng. HUY CËN CHÞ EM C¸i ngñ mµy ngñ cho ngoan §Ó chÞ tr¶i chiÕu. §ªm em n»m ngñ Hai hoa ngñ cïng Hoa th× bªn m¸ Hoa Êp c¹nh lßng. rõng nói tr«ng theo bãng ngêi. §µn gµ ngoan chí ra vên. tr¸n ít må h«i.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 ¸o n©u. Cã khi mét m×nh Nh×n tay thñ thØ Em yªu em quý Hai bµn tay em. Tè H÷u TH2: Gâ bµi th¬ sau: HAI BµN TAY EM (TrÝch) Hai bµn tay em Hai bµn tay em Nh hoa ®Çu cµnh Hoa hång hång nô C¸nh trßn ngãn xinh.... Tay em ®¸nh r¨ng R¨ng tr¾ng hoa nhµi Tay em ch¶i tãc TH3: Gâ bµi th¬ sau: Gi¸o ¸n Tãc ngêi ¸nh mai..

KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS thøc 1. SGK.HS: L¾ng nghe Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .HS kh¸c nhËn xÐt .2011 N¨m . gâ dÊu sau .GV: Gi¸o ¸n.Häc sinh thµnh th¹o viÖc khëi ®éng c¸c phÇn mÒm Unikey vµ Word. Môc tiªu: 1. phßng m¸y. 2. .Nªu c¸ch gâ ch÷. 3. ham häc hái. . gâ . ch¨m chØ.Häc sinh biÕt c¸ch gâ tÊt c¶ c¸c tõ cã mang dÊu vµ nh÷ng kÝ hiÖu ®Æc biÖt.Gâ v¨n b¶n ®¬n gi¶n vµ biÕt c¸ch söa v¨n b¶n víi c¸c phÝm xo¸. t×m tßi. cò: dÊu.HS: ®ñ dông cô häc tËp.Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn. ChuÈn bÞ: . høng thó trong m«n häc. Th¸i ®é: .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 30 thø ba ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2011 BµI 7: «n tËp I. II.Gäi Hs kh¸c nhËn . KÜ n¨ng: .Tr¶ lêi: Gâ ch÷ tríc. III. KiÓm tra bµi .

tõ sau khóc quanh v¾ng lÆng cña dßng s«ng..Xem kÜ l¹i c¸c bµi ®· häc .GV nhËn xÐt .H§2: thùc hµnh Híng dÉn thùc .H§1: h×nh häc tËp. tËp mét. gi¶i ®¸p kÞp thêi c¸c th¾c m¾c cña häc sinh ®Æc biÖt víi häc sinh yÕu cÇn theo s¸t.GV thêng xuyªn quan s¸t nh¾c nhë.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 2. PhÝa bªn s«ng.HS: L¾ng nghe ®iÓm . TH2: Gâ ®o¹n th¬ sau: Lµng quª lóa gÆt xong råi M©y hong trªn gèc r¹ ph¬i tr¾ng ®ång ChiÒu lªn lÆng ng¾t bÇu kh«ng Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh. . Còng cè . §©u ®ã. tiÕng lanh canh cña truyÒn chµi gâ nh÷ng mÎ c¸ cuèi cïng. xãm Cån HÕn nÊu c¬m chiÒu sím nhÊt trong thµnh phè.L¾ng nghe. TH1: Gâ ®o¹n v¨n sau: Cuèi buæi chiÒu. nhîc dÆn dß: ®iÓm.L¾ng nghe . . h«m GV lµm mÉu trªn nay chóng ta sÏ «n tËp m¸y cho HS quan l¹i tÊt c¶ nh÷ng g× mµ s¸t ta ®· häc ®îc. khiÕn mÆt s«ng nghe nh réng h¬n. Bµi míi: xÐt? . HuÕ thêng trë vÒ trong mét vÎ yªn tÜnh l¹ lïng. 3.2011 N¨m . yªu cÇu häc sinh thùc hµnh.NhËn xÐt u.§Ó kiÓm tra t×nh . th¶ khãi nghi ngót c¶ mét vïng tre tróc trªn mÆt níc.Cho häc sinh thùc hµnh hµnh. . TiÕng ViÖt 3.quan s¸t thao t¸c cña gi¸o viªn. (TrÝch "ChiÒu trªn S«ng H¬ng".ghi .Gi¸o viªn lµm mÉu sau ®ã cho häc sinh . . . . trang 94). híng dÉn chi tiÕt.Quan s¸t Gv thùc hiÖn .Thùc hµnh.

.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n Tr©u ai no cá th¶ r«ng bªn trêi H¬i thu ®· ch¹m mÆt ngêi B¹ch ®µn ®«i ngän ®øng soi xanh ®Çm Luèng cµy cßn thë sñi t¨m S¬ng bu«ng cho c¸nh ®ång n»m chiªm bao Cã con ch©u chÊu ph¬ng nµo B¨ng khu©ng nhí lóa. ®Ëu vµo vai em. TrÇn §¨ng Khoa Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 ..2011 N¨m .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful