Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1

Gi¸o ¸n

LíP 3

TUÇN 18
th¸ng 12 n¨m 2010

thø ba, ngµy 28

kiÓm tra HäC Kú I phÇn thi thùc hµnh

I. Môc tiªu: - Đánh giá kết quả học tập của học sinh - Củng cố lại kiến thức đã học - Rèn tính cẩn thận, khả năng trình bày II. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, đề kiểm tra - Häc sinh: Đủ dụng cụ học tập. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Bài cũ: - Ổn định lớp học - Kiểm tra sỹ số 2. Bài mới: ĐỀ BÀI Đề A: Em mở chương trình Microsoft Word, gõ và trình bày bài thơ không dấu sau Tac dat tac vang On troi mua nang phai thi Noi thi bua can noi thi cay sau Cong lenh chang quan bao lau Ngay nay nuoc bac, ngay sau com vang Đề B: Em mở chương trình Microsoft Word, gõ và trình bày bài thơ không dấu sau Dam sen Trong dam gi dep bang sen La xanh bong trang lai chen nhi vang Nhi vàng bong trang la xanh Gan bui ma chang hoi tanh mui bun Yêu cầu: - Thời gian làm bài: 20 phút - Gõ bài thơ không dấu hoàn thành: 3 điểm. - Trình bày bài thơ đúng cở chữ 14: 1 điểm. - Lưu bài thơ, họ tên, lớp quy định: 1 điểm.

Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011

N¨m

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1

Gi¸o ¸n

TUÇN 18

Buæi Tin häc líp 3

thø , ngµy

th¸ng 01 n¨m 2011

«n tËp HäC Kú I
I. Môc tiªu: Giúp các em: - Nhớ lại các kiến thức đã học ở các chương. - Vận dụng kiến thức để hoàn thành bài thi. - Thể hiện tinh thần tự giác, thái độ nghiêm túc trong khi học bài. II. ChuÈn bÞ: - GV: SGK, giáo án, bảng, phấn, máy tính. - HS: SGK, vở, máy tính. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1. Bµi cò: (5') 2. Bµi míi: (30') - HĐ1: (7') + Làm quen với máy tính Ho¹t ®éng cña GV - Ổn định lớp học - Kiểm tra sỹ số - Gv nêu câu hỏi để hs nhớ lại các kiến thức đã học. Ho¹t ®éng cña HS - Các em im lặng, trật tự - Hs suy nghĩ để trả lời câu hỏi.

- HĐ2: (27') + Thực hành

? - C¸c bé phËn chÝnh TL: - M¸y tÝnh cã 4 bé phËn chÝnh : cña m¸y tÝnh ®Ó bµn? +Mµn h×nh +Th©n m¸y +Chuét +Bµn phÝm - Lµm viÖc víi m¸y tÝnh ? - Bµn phÝm m¸y tÝnh TL: - Khu vùc chÝnh gåm nh÷ng hµng phÝm cña hµng phÝm : + hµng phÝm sè nµo? + hµng phÝm trªn + hµng phÝm c¬ së + hµng phÝm díi + hµng phÝm c¸ch - Chú ý lắng nghe - TËp gâ phÝm b»ng 10 N¨m

Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1

Gi¸o ¸n

ngãn - T×m hiÓu vÒ chuét m¸y - Thực hiện theo sự hướng tÝnh... dẫn của giáo viên - Giáo viên hướng dẫn cho học sinh thực hành: -TËp ®¸nh m¸y 10 ngãn : +Em h·y ®¸nh mét bµi th¬ mµ em biÕt -VÏ tranh : +Em tËp t« mµu, ®æ mµu +VÏ h×nh ®¬n gi¶n 3. Còng cè - DÆn dß: (5') - Về nhà học bài chuẩn bị tiết sau thi học kỳ - Trât tự, chú ý lắng nghe để thực hiện

Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011

N¨m

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1

Gi¸o ¸n

TUÇN 19

Buæi Tin häc líp 3

thø ba, ngµy

th¸ng 01 n¨m 2011

bµi 4: tÈy, xãa h×nh

I. Môc tiªu: Giúp các em: - Học sinh biết: Sử dụng công cụ tẩy để xoá một vùng nhỏ trên - Sử dụng công cụ Chọn và Chọn tự do để xoá một vùng lớn. - Thể hiện tinh thần tự giác, thái độ nghiêm túc trong khi học bài. II. ChuÈn bÞ: - GV: SGK, giáo án, bảng, phấn, máy tính, m¸y chiÕu - HS: SGK, vở, máy tính. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS thøc 1. Bµi cò: (5') - Ổn định lớp học - HS im lặng, trật tự - Kiểm tra sỹ số - GV gọi học sinh nêu các bước - HS trả lời và HS nhận xét thực hiện xóa hình . - GV nhận xét, đánh giá. 2. Bµi míi: (30') - GV giới thiệu bài mới . - HS lắng nghe - HĐ1: 1. Công cụ dùng để tẩy hình vẽ Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011 N¨m

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 a. Hình dạng của - Hình dạng của công tẩy hình công tẩy hình là :

Gi¸o ¸n - HS quan sát và ghi vở

b. Các bước thực - B1: Nháy chuột chọn công cụ - HS lắng nghe và ghi vở hiện : tẩy hình trong hộp công cụ - HS quan sát hình và ghi vở - B2: Nháy chuột chọn kích - HS lắng nghe và ghi vở thước của công cụ tẩy ở phía dưới hộp công như hình vẽ sau:

* Chú ý :

- B3: Thực hiện nháy hoặc kéo - HS lắng nghe và ghi vở thả chuột trên vùng hình vẽ cần tẩy. - Vùng tẩy sẽ bị chuyển sang - HS quan sát hình và ghi vở màu nền tạm thời. Mặc định ban đầu là màu trắng, em có thể thay đổi được màu nền bằng cách nháy chuột chọn màu trong hộp công cụ màu.

- HĐ2: 2. Chọn một phần của hình vẽ a. Hình dạng của công cụ chọn hình chữ nhật b. Các bước thực hiện bằng công cụ chọn chữ nhật.

- Hình dạng của công cụ chọn - HS lắng nghe và ghi vở hình chữ nhật là : - B1: Nháy chuột chọn công cụ - Học sinh quan sát GV giảng chọn chữ nhật và ghi vở - B2: Thực hiện kéo thả chuột - HS quan sát hình và ghi vở từ một góc của vùng cần chọn đến góc đối diện của vùng đó.

c. Hình dạng của - Hình dạng của công cụ chọn - HS lắng nghe và ghi vở công cụ chọn tự do tự do là: d. Các bước thực - B1: Nháy chuột chọn công cụ - HS lắng nghe và ghi vở hiện bằng công cụ chọn tự do trong hộp công cụ chọn tự do - B2: Bấm kéo, thả chuột bao - Học sinh quan sát GV giảng quanh vùng cần chọn. Em cần và ghi vở phải chú ý kéo sát biên vùng Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011 N¨m

ChuÈn bÞ: .B2: Nhấn phím Delete. ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2011 bµi 5: di chuyÓn h×nh I. vở.Học sinh quan sát GV giảng hình chọn chữ nhật hoặc công cụ và ghi vở chọn tự do.2011 N¨m .HĐ3: 3.Rèn kĩ năng sử dụng chuột kết hợp với bàn phím .HS lắng nghe kiến thức trọng tâm của bài mà học sinh cần nắm được .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 * Chú ý : Gi¸o ¸n chọn.B1: Nháy chuột chọn công cụ . máy tính.Ổn định lớp học .Tạo hứng thú.GV: SGK.Biết cách chọn hình vẽ. II. Môc tiªu: Học xong bài này HS: . . phấn. máy tính. thái độ nghiêm túc trong khi học bài.Vùng đã chọn được đánh dấu . Xóa một vùng trên . . bảng. sự yêu thích môn học. .Nhớ các hình dạng của các . m¸y chiÕu . giáo án. 3.Thể hiện tinh thần tự giác.Nhắc lại bài học và một số . trật tự Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Đọc kỹ các bước thực hiện đối .HS im lặng.Kiểm tra sỹ số Ho¹t ®éng cña HS .HS lắng nghe và ghi vở là hình nhật có nét đứt.HS ghi nhớ với từng loại công cụ đã học trước khi thực hành TUÇN 20 Buæi Tin häc líp 3 Thø ba. di chuyển hình vẽ đến nơi cần thiết .HS ghi nhớ loại công cụ vừa học .HS: SGK. III. Còng cè DÆn dß: (5') . Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV . . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dungKiÕn thøc 1.

. + B3: Nh¸y chuét bªn ngoµi vïng chän ®Ó kÕt . ta phải lặp lại các thao tác vẽ nhưng rất khó có kết quả như ý muốn.HS lắng nghe .HS lắng nghe và ghi vở . C¸c bíc thùc hiÖn di chuyển hình: + B1: Dïng c«ng cô Chän vµ Chän tù do ®Ó chän 1 vïng bao quanh phÇn h×nh ®Þnh di chuyÓn. .GV hướng dẫn và làm mẫu cho TËp di chuyÓn HS theo dõi: c¸c h×nh cã s½n trong m¸y .HS trả lời và HS nhận xét thực hiện vẽ đoạn thẳng.Học sinh quan sát GV giảng và thực hành theo hướng dẫn của GV Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . không phải vẽ lại.GV giới thiệu bài mới. 2. Để có thể thực hiện các thao tác ấy trước hết chúng ta phải biết cách chọn phần hình vẽ . . đánh giá.HĐ2: thóc.HS quan sát hình và ghi vở .GV gọi học sinh nêu các bước .HS lắng nghe .HS lắng nghe và ghi vở .GV nhận xét. Để vẽ được các phần giống nhau.HS lắng nghe và ghi vở .HS lắng nghe .2011 N¨m . và lại tốn nhiều thời gian. Vậy làm thế nào? Paint: giúp ta thực hiện các thao tác ấy một cách đơn giản và nhanh chóng.HĐ1: . ta làm thế nào? Trên hình vẽ có thể có những phần giống hệt nhau. Bµi míi: (30') .GV hướng dẫn cho học sinh sử dụng hai công cụ và tạo vùng chọn hình cho phù hợp GV: Đôi khi vẽ hình ta không muốn hình vừa vẽ ở vị trí đó nữa mà di chuyển đến vị trí thích hợp hơn.GV giải thích và hướng dẫn cho học sinh hiểu được việc di chuyển một phần hay cả một hình có tác dụng như thế nào. + B2: §a con trá chuét vµo vïng ®îc chän vµ kÐo th¶ chuét tíi vÞ trÝ míi. Thùc hµnh: .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n .

ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2011 bµi 6: vÏ ®êng cong N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .HS ghi nhớ công cụ dùng để chọn .Nhớ các hình dạng của các loại .Nhắc lại bài học và một số kiến .HS ghi nhớ với từng loại công cụ chọn để di chuyển hình LíP 3 TUÇN 21 I. Còng cèDÆn dß: (5') .HS lắng nghe thức trọng tâm của bài mà học sinh cần nắm được .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 3. Môc tiªu: thø ba.2011 .Đọc kỹ các bước thực hiện đối .

HS im lÆng. Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV .Sö dông ®îc c«ng cô vÏ ®êng cong . . phÊn. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . III. m¸y tÝnh. ®¸nh kÕt thóc. .GV: SGK. KÜ n¨ng: . gi¸.æn ®Þnh líp häc . vë. trËt tù 2.Häc sinh thùc hµnh thµnh th¹o thao t¸c vÏ h×nh b»ng c«ng cô vÏ ®êng cong. m¸y chiÕu .KiÓm tra sü sè .2011 . . ý thøc tù häc vµ ham muèn t×m tßi hiÓu biÕt kh¸m ph¸ m¸y tÝnh. + Nh¸y chuét bªn ngoµi vïng chän ®Ó .Trá chuét  sÏ thay ®æi sang d¹ng  khi thùc hiÖn di chuyÓn.BiÕt c¸ch chän mµu vÏ vµ nÐt vÏ thÝch hîp. II.HS l¾ng nghe N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .GV giíi thiÖu bµi míi: .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 1. Th¸i ®é: .HS: SGK. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1. . . b¶ng. m¸y tÝnh. + §a trá chuét vµo vïng ®îc chän vµ kÐo th¶ chuét tíi vÞ trÝ míi.GV nhËn xÐt.GV gäi häc sinh nªu c¸c bíc thùc hiÖn ®Ó di chuyÓn h×nh? Ho¹t ®éng cña HS .Häc sinh biÕt khëi ®éng thµnh th¹o phÇn mÒm vµ thao t¸c thµnh th¹o mét sè c¸c phÝm chøc n¨ng khi vÏ. 3. C¸c bíc thùc hiÖn: . ChuÈn bÞ: . 2.Gi¸o dôc cho häc sinh tÝnh kiªn tr×.Häc sinh cã th¸i ®é nghiªm tóc khi häc vµ lµm viÖc trªn m¸y tÝnh. gi¸o ¸n.HS tr¶ lêi vµ HS nhËn xÐt.Dïng c«ng cô Chän hoÆc Chän tù do ®Ó chän mét vïng bao quanh phÇn ®Þnh di chuyÓn.BiÕt c¸ch kÐo th¶ chuét. Bµi míi: (30') .

HS l¾ng nghe vµ ghi vë .3.HS quan s¸t vµ ghi vë .HĐ1: C¸c bíc vÏ ®êng cong Híng dÉn cho HS c¸c bíc vÏ ®êng cong Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .HS l¾ng nghe vµ ghi vë .KÐo th¶ chuét tõ ®iÓm ®Çu ®Õn ®iÓm cuèi cña ®êng cong.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Trong qu¸ tr×nh vÏ chóng ta thùc hiÖn vÐ c¸c chi tiÕt cã h×nh d¹ng lµ ®êng cong. mÆt tr¨ng khi khuyÕt. GV híng dÉn: .4. nÐt vÏ. Mét ®o¹n th¼ng ®îc t¹o ra.HS quan s¸t h×nh vµ thùc hiÖn theo híng N¨m . c¸c bíc vÏ con c¸ * Lu ý: ta chØ ®iÒu chØnh mét ®êng cong ®îc 2 lÇn mµ th«i. VÏ con c¸ theo c¸c b.. con c¸.HS l¾ng nghe vµ ghi vë .HS l¾ng nghe vµ ghi vë .GV: Ghi néi dung bµi häc lªn b¶ng. tíi khi võa ý thì con c¸: th¶ nót chuét vµ nh¸y Híng dÉn cho HS chuét lÇn n÷a.§a con trá chuét lªn ®o¹n th¼ng.HS quan s¸t vµ ghi vë .H×nh d¹ng cña c«ng cô vÏ ®êng cong . .HĐ2: ®Ó uèn cong ®o¹n * Thùc hµnh vÏ th¼ng. .Chän mµu vÏ.. NhÊn gi÷ vµ kÐo nót tr¸i chuét .1.HS l¾ng nghe vµ quan s¸t .HS quan s¸t . nh chiÕc l¸.. §ã lµ c«ng cô vÏ ®êng cong.2011 Gi¸o ¸n . Chóng ta sÏ sö dông c«ng cô ®Ó vÏ. . . * C¸c bíc thùc hiÖn: .Chän công cô §êng cong trong hép công cô.KÝch ®óp chuét vµo biÓu tîng Paint ®Ó khëi ®éng ch¬ng tr×nh\ XuÊt hiÖn mµn h×nh chÝnh cña Paint.2.

HS lắng nghe mét sè kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ häc . 2.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 íc: . Th¸i ®é: . 3.BiÕt c¸ch chän mµu vÏ vµ nÐt vÏ thÝch hîp.Nh¾c l¹i bµi häc vµ . thø ba. II. 3. ngµy 09 th¸ng LíP 3 TUÇN 22 02 n¨m 2011 bµi 7: sao chÐp mµu tõ mµu s½n cã I.§äc kü c¸c bíc thùc hiÖn ®èi víi lo¹i c«ng cô ®· häc tríc khi thùc hµnh. c«ng cô t« mµu ®Ó lÊy 1 mµu cã s½n trªn h×nh ®Ó t« mµu cho mét phÇn h×nh kh¸c. ý thøc tù häc vµ ham muèn t×m tßi hiÓu biÕt kh¸m ph¸ m¸y tÝnh.Häc sinh cã th¸i ®é nghiªm tóc khi häc vµ lµm viÖc trªn m¸y tÝnh.Chän c«ng cô vÏ 1 ®êng cong. ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .2011 N¨m . . .HS ghi nhớ c«ng cô vïa häc .Häc sinh thùc hµnh thµnh th¹o thao t¸c sao chÐp mµu tõ mµu s½n cã.Sö dông ®îc c«ng cô Sao chÐp mµu.Häc sinh biÕt khëi ®éng thµnh th¹o phÇn mÒm vµ thao t¸c thµnh th¹o mét sè c¸c phÝm chøc n¨ng khi vÏ.HS ghi nhớ sinh cÇn n¾m ®îc . .VÏ ®êng cong thø 2 cã híng cong ngîc víi ®êng cong thø nhÊt. . Còng cè DÆn dß: (5') . Môc tiªu: 1.KÕt qu¶ lµm viÖc.Gi¸o dôc cho häc sinh tÝnh kiªn tr×. KÜ n¨ng: .Häc sinh lµm quen víi c¸ch ®æ mµu vµ lÊy mµu .Nhí c¸c h×nh d¹ng cña . KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . vµ Gi¸o ¸n dÉn cña GV .

2.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 .H×nh d¹ng cña c«ng cô sao chÐp mµu vµ c«ng cô t« mµu .HS l¾ng nghe Ta ®· lµm quen víi c¸c c«ng cô vÏ.HS: SGK.HS im lÆng. häc lªn b¶ng.HS quan s¸t N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . gi¸o ¸n.KÝch ®óp chuét vµo .HS tr¶ lêi vµ HS nhËn xÐt. Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV . NhÊn gi÷ gi¸.KiÓm tra sü sè .2011 .GV gäi häc sinh nªu c¸c bíc thùc hiÖn ®Ó vÏ ®êng cong? Gi¸o ¸n Ho¹t ®éng cña HS . ®¸nh ®o¹n th¼ng. .§a con trá chuét lªn .HĐ1: C¸c bíc sao chÐp mµu Híng dÉn cho HS c¸c bíc sao chÐp mµu .1. nÐt vÏ.æn ®Þnh líp häc .Chän mµu vÏ. vµ kÐo nót tr¸i chuét ®Ó uèn cong ®o¹n th¼ng. .KÐo th¶ chuét tõ ®iÓm ®Çu ®Õn ®iÓm cuèi cña ®êng cong. Mét ®o¹n th¼ng ®îc t¹o ra. GV híng dÉn: . m¸y chiÕu . m¸y tÝnh. . III.HS: Ghi néi dung bµi . tíi khi võa ý thì th¶ nót chuét vµ nh¸y chuét lÇn n÷a.GV giíi thiÖu bµi míi: . .3.HS quan s¸t vµ ghi vë .GV nhËn xÐt. m¸y tÝnh. C¸c bíc thùc hiÖn: . b¶ng. vë. H«m nay c« sÏ híng dÉn c¸c em c¸ch sao chÐo mµu tõ mÉu mµu cã s½n. phÊn. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1.GV: Ghi néi dung bµi häc vµo vë.Chän công cô §êng cong trong hép công cô. Bµi míi: (30') .4. trËt tù 2. .GV: SGK.

HS l¾ng nghe vµ ghi vë .HS l¾ng nghe vµ ghi vë .HS quan s¸t h×nh vµ thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV . . 3. T« mµu ng«i nhµ: . .2011 .Bíc 1 : Chän c«ng cô Sao chÐp mµu trong hép c«ng cô. * C¸c bíc thùc hiÖn: . Còng cè DÆn dß: (5') .§äc kü c¸c bíc thùc hiÖn ®èi víi lo¹i c«ng cô N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Nh¾c l¹i bµi häc vµ .KÕt qu¶ lµm viÖc.Bíc 3 : Chän c«ng cô T« mµu . .HS lắng nghe mét sè kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ häc .HS ghi nhớ sinh cÇn n¾m ®îc .Bíc 2 : NhÊn chuét lªn phÇn h×nh vÏ cã mµu cÇn sao chÐp.Chän c«ng cô vµ ®Ó sao chÐp mµu cho ng«i nhµ thø hai Gi¸o ¸n .Nhí c¸c h×nh d¹ng cña .Bíc 4: Nh¸y chuét lªn n¬i cÇn t« mµu b»ng mµu võa sao chÐp.HS l¾ng nghe vµ ghi vë .HS l¾ng nghe vµ ghi vë .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 biÓu tîng Paint ®Ó khëi ®éng ch¬ng tr×nh\ XuÊt hiÖn mµn h×nh chÝnh cña Paint.HS l¾ng nghe vµ quan s¸t .HS ghi nhớ c«ng cô võa häc .HĐ2: * Thùc hµnh: Dïng c¸c c«ng cô sao chÐp mµu vµ t« mµu ®Ó t« mµu ng«i nhµ: Híng dÉn cho HS c¸c bíc sao chÐp mµu ®Ó t« mµu cho ng«i nhµ.

. b¶ng.Gi¸o dôc cho häc sinh tÝnh kiªn tr×. Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ch¬ng V: em tËp so¹n th¶o bµi 1: bíc ®Çu so¹n th¶o 2.GV giíi thiÖu bµi míi: . m¸y tÝnh. Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 23 02 n¨m 2011 thø ba. vë . m¸y chiÕu .HĐ1: . . Th¸i ®é: .Häc sinh thùc hµnh thµnh th¹o thao t¸c gâ c¸c ký tù trªn bµn phÝm.Häc sinh lµm quen víi kh¸i niÖm so¹n th¶o v¨n b¶n (gäi t¾t lµ so¹n th¶o).N¾m ®îc nh÷ng tÝnh n¨ng u viÖt cña m¸y tÝnh trong c«ng viÖc so¹n th¶o.BiÕt nhËn diÖn giao diÖn lµm viÖc cña Word. 3. Bµi míi: (30') . ý thøc tù häc vµ ham muèn t×m tßi hiÓu biÕt kh¸m ph¸ m¸y tÝnh.æn ®Þnh líp häc .2011 .KiÓm tra s¸ch gi¸o khoa.Häc sinh biÕt khëi ®éng thµnh th¹o phÇn mÒm so¹n th¶o vµ thao t¸c thµnh th¹o mét sè c¸c phÝm chøc n¨ng khi so¹n th¶o. gi¸o ¸n. phÊn. III.HS l¾ng nghe .HS: SGK. ChuÈn bÞ: . Môc tiªu: 1. . KÜ n¨ng: . .Häc sinh cã th¸i ®é nghiªm tóc khi häc vµ lµm viÖc trªn m¸y tÝnh. ngµy 15 th¸ng I. vë. m¸y tÝnh.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 ®· häc tríc khi thùc hµnh. II.GV: SGK. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1.KiÓm tra sü sè . trËt tù . 2. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . con trá so¹n th¶o vµ mét sè phÝm cã chøc n¨ng ®Æc biÖt trong so¹n th¶o còng nh c¸ch sö dông chóng.HS: im lÆng.Trong ch¬ng nµy c¸c N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .

Em cã bao giê sö dông bµn phÝm ®Ó gâ ch÷ kh«ng? NÕu cã.HS: Th¶o luËn vµ tr¶ lêi: ph¶i më Word .VËy më Word nh thÕ nµo? * C¸ch më (khëi ®éng) word: .HS: th¶o luËn vµ nªu ý kiÕn . . Néi . theo dâi thao t¸c cña GV Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . N¨m .HS: th¶o luËn vµ tr¶ lêi . ghi vë dung so¹n th¶o sÏ xuÊt vµ quan s¸t mµn h×nh.HS: l¾ng nghe . Nh thÕ lµ c¸c em ®· so¹n th¶o v¨n b¶n råi! . B©y giê c¸c em sÏ tËp so¹n th¶o v¨n b¶n ch÷ ViÖt trªn m¸y tÝnh.HS: Ghi néi dung bµi häc vµo vë.Vïng tr¾ng lín ë gi÷a lµ vïng so¹n th¶o. .HS l¾ng nghe vµ ghi vë ... .. viÕt b¸o têng. viÕt th cho b¹n.C¸c em ®· so¹n th¶o bao giê cha? H»ng ngµy. ®ã chÝnh lµ thao t¸c so¹n th¶o trªn m¸y tÝnh. .HS: l¾ng nghe . c¸c em chÐp bµi trªn líp.HS quan s¸t h×nh.HS: Th¶o luËn vµ tr¶ lêi . tiÕp) lªn biÓu tîng trªn mµn h×nh nÒn. . lµm bµi tËp ë nhµ.HS: l¾ng nghe.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 PhÇn mÒm so¹n th¶o Híng dÉn cho HS biÕt vÒ phÇn mÒm so¹n th¶o em sÏ häc so¹n th¶o b»ng phÇn mÒm so¹n th¶o Word.HĐ2: * So¹n th¶o Híng dÉn cho HS c¸ch th¶o vµ dïng mét sè phÝm ®Æc biÖt.Word lµ phÇn mÒm so¹n th¶o ®îc dïng phæ biÕn t¹i ViÖt Nam.2011 .§Ó khëi ®éng Word ta nh¸y ®óp chuét (nh¸y chuét nhanh hai lÇn liªn Gi¸o ¸n . hiÖn trong vïng nµy.VËy lµm thÕ nµo ®Ó ta cã thÓ so¹n th¶o ®îc? .GV híng dÉn: .GV: Ghi néi dung bµi häc lªn b¶ng. .HS: l¾ng nghe .

ta ph¶i lµm thÕ nµo? .HS: l¾ng nghe.HS: l¾ng nghe.HĐ3: * Thùc hµnh . .HS: l¾ng nghe. ghi vë . ghi vë . ghi vë .HS: l¾ng nghe. word tù ®éng xuèng dßng khi con trá so¹n th¶o s¸t lÒ ph¶i.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 * §Ó so¹n th¶o.HS: l¾ng nghe.Gâ c¸c ch÷ hay kÝ hiÖu tõ bµn phÝm. ghi vë . xuèng díi (). ghi vë . .HS: l¾ng nghe.HS: th¶o luËn vµ nªu ý kiÕn . ghi vë . * C¸c phÝm sau ®©y cã vai trß ®Æc biÖt trong so¹n th¶o: . * Chó ý: Ta cã thÓ di chuyÓn vµ nh¸y chuét ®Ó ®Æt con trá so¹n th¶o t¹i vÞ trÝ bÊt k× Gi¸o ¸n theo dâi thao t¸c cña GV .So¹n th¶o trªn m¸y tÝnh cã kh¸c g× so víi so¹n th¶o v¨n b¶n th«ng thêng ta vÉn lµm nh viÕt th. ghi vë .HS: thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Trªn vïng so¹n th¶o cã mét v¹ch ®øng nhÊp nh¸y. ®ã lµ con trá so¹n th¶o. sang tr¸i ().HS: l¾ng nghe.) .NhÊn c¸c phÝm mòi tªn ®Ó di chuyÓn con trá so¹n th¶o trong v¨n b¶n: sang ph¶i (). viÕt bµi kh«ng? .2011 N¨m .HS: l¾ng nghe. ghi vë .PhÝm Enter ®Ó xuèng dßng vµ b¾t ®Çu mét ®o¹n v¨n b¶n míi. kh«ng cßn chç cho ch÷ míi ®îc gâ vµo. lªn trªn ().Trong mét ®o¹n v¨n b¶n. (Khi gâ phÝm ch÷ hoÆc kÝ hiÖu t¬ng øng sÏ xuÊt hiÖn t¹i vÞ trÝ cña con trá so¹n th¶o.

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 3. yªu cÇu häc sinh thùc hµnh. .HS ghi nhí.Nh¾c l¹i bµi häc vµ . .HS l¾ng nghe mét sè kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ häc sinh cÇn n¾m ®îc . Còng cè DÆn dß: (5') trong v¨n b¶n.Thao t¸c khëi ®éng word: Nh¸y chuét hai lÇn liªn tiÕp nhng ph¶i nh¸y nhanh tay.Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh. .HS ghi nhí .Quan s¸t thao t¸c cña häc sinh ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai .C¸ch më ch¬ng tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n.Con trá so¹n th¶o cho ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo.§äc tríc bµi "Ch÷ hoa". thùc hiÖn . . . chuÈn bÞ tèt cho tiÕt sau Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .2011 N¨m .

5®) (a).Nh¸y ®óp chuét lªn biÓu tîng trªn mµn h×nh.5®) A.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 23 thø ba. III. ®Ò kiÓm tra . Nh¸y chuét lªn biÓu tîng trªn mµn h×nh. D.5®) A. C. (c) D. Nh¸y chuét vµo nót Start ë phÝa díi gãc tr¸i mµn h×nh/ Chän Programs/ Chän Accessories/ Chän Paint A.KiÓm tra sü sè 2. (b). C. (a) B.Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n. B. §¸p ¸n: B C©u 2: Muèn vÏ ®o¹n th¼ng n»m ngang hoÆc th¼ng ®øng em thùc hiÖn:(0.2011 N¨m kiÓm tra . D. NhÊn gi÷ phÝm Enter trong khi kÐo th¶ chuét §¸p ¸n: B C©u 3: Muèn xo¸ mét phÇn h×nh vÏ.Cñng cè l¹i kiÕn thøc ®· häc .RÌn tÝnh cÈn thËn. Bµi míi: §Ò bµi vµ ®¸p ¸n C©u 1: C«ng cô ®Ó vÏ ®o¹n th¼ng: (0. ChuÈn bÞ: . B. NhÊn gi÷ phÝm Ctrl trong khi kÐo th¶ chuét B. (b) hoÆc (c) Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh . em thùc hiÖn theo c¸c c¸ch sau:(0. (b) C. NhÊn gi÷ phÝm Shift trong khi kÐo th¶ chuét C. kh¶ n¨ng tr×nh bµy II. §¸p ¸n: C C©u 4: Muèn më ch¬ng tr×nh Paint. em chän c«ng cô:(0. ngµy 15 th¸ng 02 n¨m 2011 I.Häc sinh: §ñ dông cô häc tËp. (c). C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Bµi cò: . Môc tiªu: .æn ®Þnh líp häc .5®) A.

D. PhÝm Shift C.5®) A. c. §¸p ¸n: C C©u 8: C«ng cô nµo sau ®©y dïng ®Ó chän tù do tõng vïng cña h×nh vÏ:(0. §¸p ¸n: A C©u 9: S¾p xÕp c¸c bíc sau ®©y theo ®óng thø tù ®Ó thùc hiÖn di chuÓn h×nh vÏ:(0. b.5®) A. C. em chän c«ng cô:(0. B.5®) (a). D. b §¸p ¸n: D C©u 10: Muèn vÏ ®êng cong. Dïng c«ng cô Chän hoÆc c«ng cô Chän tù do mét vïng bao quanh phÇn h×nh ®Þnh di chuyÓn Thø tù ®óng lµ: A. D. vïng bÞ tÈy cã mµu:(0. a.5®) A. a.5®) A. B. a C. Mµu tr¾ng B. C. Mµu vÏ §¸p ¸n: B C©u 6: Sau khi chän h×nh ®Ó xo¸. a. §a con trá chuét vµo vïng ®îc chän vµ kÐo th¶ chuét tíi vÞ trÝ míi (b). b. Mµu nÒn C.5®) A.2011 N¨m B. B. PhÝm Ctrl §¸p ¸n: C C©u 7: C«ng cô nµo sau ®©y dïng ®Ó chän tõng vïng cña h×nh vÏ:(0. PhÝm Enter B. Nh¸y chuét bªn ngoµi vïng chän ®Ó kÕt thóc (c).Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n §¸p ¸n: D C©u 5: Khi tÈy. em chän c«ng cô:(0. §¸p ¸n: C Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . em nhÊn phÝm nµo ®Ó xo¸ h×nh:(0. b. C. . c B. C. D. PhÝm Delete D.5®) A. §¸p ¸n: B C©u 11: §Ó sao chÐp mét mµu cã s½n trªn h×nh vÏ lµm mµu vÏ. c. c ®Ó chän D.

......... D. D.. Chän .Bíc 1 : Chän c«ng cô Sao chÐp mµu trong hép c«ng cô.......... §¸p ¸n: B B.. tÊt c¶ c¸c ph¬ng ¸n ®Òu ®óng §¸p ¸n: C C©u 14: C«ng cô nµo sau ®©y dïng ®Ó phun mµu:(0....... .... ....... kÐo th¶ chuét C©u 16: Tr×nh bµy c¸c bíc sao chÐp mµu tõ mµu cã s½n:(1. Tuú theo ý thÝch C.. Chän c«ng cô ...... ë phÝa díi hép c«ng cô 4...2011 N¨m . §¸p ¸n: C C©u 15: §iÒn vµo chç trèng c¸c côm tõ cßn thiÕu ®Ó thùc hiÖn vÏ ®o¹n th¼ng:(1..Bíc 2 : NhÊn chuét lªn phÇn h×nh vÏ cã mµu cÇn sao chÐp.....5®) A. C...Bíc 3 : Chän c«ng cô T« mµu ............Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 C©u 12: C«ng cô nµo sau ®©y dïng ®Ó t« mµu:(0.... tõ ®iÓm ®Çu ®Õn ®iÓm cuèi cña ®o¹n th¼ng §¸p ¸n: 1.... Gi¸o ¸n C©u 13: Em sÏ sö dông c«ng cô sao chÐp mµu trong trêng hîp nµo:(0.............. .... Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .. Hai bøc tranh vÏ yªu cÇu gièng nhau B..0®) §¸p ¸n: .Bíc 4: Nh¸y chuét lªn n¬i cÇn t« mµu b»ng mµu võa sao chÐp..... 3.5®) A... trong hép c«ng cô 2... ®êng th¼ng 2.. C...... nÐt vÏ 4.... mµu vÏ 3..B1: Dïng c«ng cô Chän hoÆc c«ng cô chän tù do ®Ó chän vïng cÇn xo¸ .......5®) A... Chän ...B2: Nhấn phím Delete..... B.0®) §¸p ¸n: ... C©u 17: Tr×nh bµy c¸c bíc ®Ó xo¸ mét vïng trªn h×nh vÏ:(1...0®) 1........

Môc tiªu: 1. ngµy 22 th¸ng 02 n¨m 2011 bµi 2: ch÷ hoa I.Häc sinh biÕt c¸ch sö dông phÝm Shift. phÝm Delete khi gâ sai vµ kÕt hîp víi c¸c phÝm mòi tªn ®Ó s÷a nh÷ng chç gâ sai. .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 24 thø ba. Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . phÝm Caps Lock khi gâ ch÷ hoa.2011 N¨m . KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .Häc sinh biÕt c¸ch sö dông phÝm xãa Backspace.

GV giíi thiÖu bµi lµm quen víi mét sè míi phÝm cã vai trß ®Æc biÖt trong so¹n th¶o b»ng phÇn mÒm so¹n th¶o Word.Yªu thÝch m«n häc h¬n.Yªu cÇu HS nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña h¹n? . phßng m¸y. .HĐ1: Trao ®èi vª c¸ch * Hái häc sinh: Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .2 c¸ch: dïng 4 phÝm mòi tªn hoÆc dïng chuét. l¾ng nghe 2.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n .B¹n tr¶ lêi ®ung råi ¹! . 3. Bµi cò: (5') * KiÓm tra bµi cò: . . Th¸i ®é: .Nh¾c l¹i c¸c phÝm cã vai trß ®Æc biÖt trong so¹n th¶o? Ho¹t ®éng cña HS *HSTL: . .2011 N¨m . . II.HS: trËt tù.Häc sinh biÕt c¸ch kh«i phôc l¹i khi xãa nh»m b»ng nót lÖnh Undo hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + Z. ChuÈn bÞ: . sang tr¸i (). 2. xuèng díi ().H«m nay.Ghi néi dung bµi häc vµo vë bµi lªn b¶ng .HS: ®ñ dông cô häc tËp. c¸c em sÏ .L¾ng nghe.Ghi néi dung bµi häc .RÌn tÝnh cÈn thËn. SGK. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV thøc 1. Bµi míi: (30') .NhÊn c¸c phÝm mòi tªn ®Ó di chuyÓn con trá so¹n th¶o trong v¨n b¶n: sang ph¶i ().GV nhËn xÐt.Häc sinh biÕt khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n word. KÜ n¨ng: . . .PhÝm Enter ®Ó xuèng dßng vµ b¾t ®Çu mét ®o¹n v¨n b¶n míi. .Häc sinh biÕt gâ ch÷ hoa kh«ng dÊu.Cã mÊy c¸ch di chuyÓn chuét? . ghi ®iÓm . lªn trªn (). ph¸t triÓn t duy.GV: Gi¸o ¸n.

.Caps Lock lµ mét ®Ìn nhá n»m ë phÝa trªn bªn ph¶i bµn phÝm. .Tªn bµi häc. Khi em nhÊn vµo phÝm Caps Lock trªn bµn phÝm th× ®Ìn nµy sÏ bËt. ghi vë . ta Ên phÝm Shift víi .Cã thêng viÕt ch÷ hoa kh«ng? . B.L¾ng nghe.H§3: 2. danh tõ riªng.L¾ng nghe. Gâ ch÷ hoa.Th¶o luËn – tr¶ lêi. Gâ kÝ hiÖu trªn cña phÝm * Giíi thiÖu phÝm Shift: .Quy t¾c viÕt hoa cña danh tõ riªng? . Lóc ®ã tÊt c¶ c¸c kÝ tù trªn bµn phÝm em gâ ®îc sÏ lµ ch÷ hoa. D. * Giíi thiÖu phÝm Caps Lock: .L¾ng nghe.§Ó viÕt hoa b»ng phÝm Shift.Còng gièng nh phÝm Caps Lock.PhÝm Shift + A.VÝ dô: §Ó cã ch÷ A.Ch÷ thêng. . . C. ghi vë -H§3: Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .ViÕt hoa ch÷ ®Çu. -H§2: 1.Thêng viÕt trong nh÷ng trêng hîp nµo? . ta ph¶i bÊm ®ång thêi 2 phÝm: phÝm Shift + phÝm cÇn viÕt hoa. Mét trong nh÷ng chøc n¨ng lµ dïng ®Ó viÕt hoa. .C¸ch viÕt hoa trªn m¸y vi tÝnh? . phÝm Shift cã rÊt nhiÒu chøc n¨ng. * Giíi thiÖu phÝm Shift.Lóc em gâ c¸c phÝm trªn bµn phÝm th× kÕt qu¶ em sÏ ®îc ch÷ g×? . . . E .Cã.2011 N¨m . ghi vë .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 viÕt ch÷ hoa. Gi¸o ¸n . NhÊn phÝm Caps Lock l¹i mét lÇn n÷a ®Ó bá viÕt hoa.

HS l¾ng nghe.Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh. DAM SEN TRONG DAM GI DEP BANG SEN LA XANH BONG TRANG LAI CHEN NHI VANG NHI VANG BONG TRANG LA XANH GAN BUN MA CHANG HOI TANH MUI BUN. ghi nhí . . TH3.HS l¾ng nghe.§Ó cã ch÷ B. RUNG RINH. . Hoa Sen. Híng dÉn thùc hµnh: . XANH LAM.HS l¾ng nghe. Rung Rinh. 3. yªu cÇu häc sinh thùc hµnh. BAN MAI. Xanh Lam. Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . HOA SEN Hoa Mai. . Gi¸o ¸n . ghi nhí .2011 N¨m . kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai. LONG LANH.Tãm t¾t l¹i bµi. ghi nhí TH1: Gâ c¸c ch÷ theo mÉu sau: HOA MAI.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Thùc hµnh: ch÷ a? . Ban Mai.Thùc hµnh heo bµi tËp mÉu.Quan s¸t thao t¸c cña häc sinh ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai. C. VUI SAO KHI CHOM VAO HE XON XAO TIENG SE TIENG VE BAO MUA RON RANG LA MOT CON MUA TREN DONG BONG LUA CUNG VUA UON CAU. Lung Linh TH2. D E ta viÕt nh thÕ nµo? * Chó ý: Mçi lÇn sö dông phÝm Shift ta chØ viÕt ®îc duy nhÊt mét kÝ tù hoa mµ th«i. .Chó ý: Thao t¸c viÕt hoa. .Cñng cè dÆn dß: (5') .Con trá so¹n th¶o cho ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo. Long Lanh.Häc sinh thùc hµnh..

Häc sinh biÕt gâ ch÷ hoa kh«ng dÊu.Häc sinh biÕt c¸ch sö dông phÝm Shift. Th¸i ®é: . 2. ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 25 thø ba ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 2011 bµi 2: ch÷ hoa I.RÌn tÝnh cÈn thËn. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . .Häc sinh biÕt c¸ch sö dông phÝm xãa Backspace.Yªu thÝch m«n häc h¬n. phÝm Delete khi gâ sai vµ kÕt hîp víi c¸c phÝm mòi tªn ®Ó s÷a nh÷ng chç gâ sai. phÝm Caps Lock khi gâ ch÷ hoa. Môc tiªu: 1.Häc sinh biÕt khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n word.Häc sinh biÕt c¸ch kh«i phôc l¹i khi xãa nh»m b»ng nót lÖnh Undo hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + Z. 3. . ph¸t triÓn t duy. . KÜ n¨ng: . II.2011 N¨m . .

c¸c em sÏ tiÕp tôc lµm quen víi mét sè phÝm cã vai trß ®Æc biÖt trong so¹n th¶o b»ng phÇn mÒm so¹n th¶o Word.Gâ phÝm "hai .H«m nay. Gi¸o ¸n Ho¹t ®éng cña HS 2.Kh«ng ®îc.). Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV .Gäi HS nhËn xÐt sÏ bËt.HS: l¾ng nghe .2011 N¨m . Lóc ®ã tÊt c¶ c¸c kÝ tù trªn bµn .NhËn xÐt – ghi phÝm em gâ ®îc sÏ lµ ®iÓm ch÷ hoa. * GV giíi thiÖu bµi míi . . * Yªu cÇu häc sinh: . Gâ kÝ hiÖu trªn cña bµn phÝm -HSTL: Hai phÝm cã vai trß quan träng ®Ó viÕt hoa lµ: Shift vµ Caps Lock + §Ó viÕt hoa b»ng phÝm Shift.GV?: Nh¾c l¹i c¸c phÝm cã vai trß ®Æc biÖt ®Ó viÕt hoa? . .DÊu nh¸y ®¬n (‘). . III.HS nhËn xÐt: B¹n tr¶ lêi ®óng råi ¹! . dÊu nh¸y kÐp" tõ bµn phÝm. phÝm dÊu hai chÊm. chÊm.L¾ng nghe.ThÕ th× khi gâ . Bµi míi: (30') .DÊu chÊm phÈy (.H§1: 2. . + Khi em nhÊn vµo phÝm Caps Lock trªn bµn phÝm th× ®Ìn nµy . Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . SGK. ta ph¶i bÊm ®ång thêi 2 phÝm: phÝm Shift + phÝm cÇn viÕt hoa.HS: ®ñ dông cô häc tËp.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 . phßng m¸y.GV: Gi¸o ¸n. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1.

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 ta sÏ ®îc dÊu g×? . .DÊu “=” . * GV: Híng dÉn cho HS c¸ch söa lçi gâ sai . . . Trªn bµn phÝm cã nhiÒu phÝm cã 2 kÝ tù. NÕu ta gâ b×nh thêng th× kÝ tù phÝa díi sÏ ®îc hiÓn thÞ trªn mµ th«i. ghi vë Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .HS: l¾ng nghe.VËy lµm thÕ nµo ®Ó ta gâ ®îc c¸c phÝm ®ã.ThÕ th× khi gâ phÝm dÊu nh¸y kÐp. Söa lçi gâ sai Gi¸o ¸n . .Th¶o luËn – tr¶ lêi.NhÊn gi÷ phÝm Shift. bçng dng cã mét hoÆc nhiÒu chç sai lçi chÝnh t¶ th× ta ph¶i lµm sao? .H§2: 3. ta sÏ ®îc dÊu “=”. VÝ dô: .Ph¶i söa l¹i.VËy ph¶i söa b»ng c¸ch nµo? .C« sÏ giíi thiÖu cho c¸c em 2 phÝm cã chøc n¨ng söa ®ã lµ . ta sÏ ®îc dÊu “+”.Kh«ng gi÷ phÝm .Nh¾c l¹i kÕt qu¶. gâ phÝm trªn bµn phÝm.HS: l¾ng nghe.T×m 2 phÝm vµ nªu vÞ trÝ cña 2 phÝm ®ã trªn bµn phÝm. ghi vë . NÕu ta kÕt hîp phÝm Shift víi phÝm cã 2 kÝ tù th× kÝ tù phÝa trªn sÏ ®îc hiÓn thÞ trªn mµn h×nh.Khi ta ®ang so¹n th¶o v¨n b¶n. gâ phÝm trªn bµn phÝm. ta sÏ ®îc dÊu g×? .DÊu “+” Shift. .2011 N¨m .

2011 N¨m . h·y nh¸y chuét vµo nót lÖnh Undo hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + Z. * VÝ dô: Cã tõ “Ban mai” nhng gâ nh»m thµnh “Bon mai”. ch÷ bÞ xãa sÏ hiÖn l¹i trªn mµn h×nh. ghi vë .NÕu con trá so¹n th¶o n»m tríc ch÷ “n” th× khi nhÊn phÝm Delete kÝ tù nµo sÏ mÊt ? * Chó ý: NÕu xãa nh»m mét ch÷. + PhÝm Backspace dïng ®Ó xãa ch÷ bªn tr¸i con trá so¹n th¶o.Quan s¸t thao t¸c Gi¸o ¸n . theo sù híng dÉn cña GV Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .H§3: Thùc hµnh .Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh.Häc sinh thùc hµnh.Ch÷ “o” . Yªu cÇu häc sinh t×m 2 phÝm ®ã trªn bµn phÝm.NÕu con trá so¹n th¶o n»m tríc ch÷ “n” th× khi nhÊn phÝm Backspace kÝ tù nµo sÏ mÊt ? .HS: l¾ng nghe.Ch÷ “n” . + PhÝm Delete dïng ®Ó xãa ch÷ bªn ph¶i con trá so¹n th¶o. . yªu cÇu häc sinh thùc hµnh. Ta söa nh sau: . * Híng dÉn thùc hµnh: .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 phÝm Backspace vµ phÝm Delete.

HS: l¾ng nghe.Tãm t¾t l¹i bµi. 3. ghi nhí .Cñng cè .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 cña häc sinh ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai.Con trá so¹n th¶o cho ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo. Gi¸o ¸n . . ghi nhí Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Chó ý: Thao t¸c (5') viÕt hoa.HS: l¾ng nghe. ghi nhí .HS: l¾ng nghe.2011 N¨m .dÆn . dß: .

GV?: C¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n Word? . SGK. Bµi cò: (5') . ¦. «.BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n. ¤. Bµi míi: (30') * Giíi thiÖu bµi míi: . . ©. ¢. 2. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV thøc 1. § I. ChuÈn bÞ: . KÜ n¨ng: .Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey. . . . KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . II.GV?: §Ó so¹n th¶o v¨n b¶n em dïng phÇn mÒm g×? .ghi ®iÓm 2. . £.Ta ®· biÕt ®îc mét sè Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . III. ¥.2011 Ho¹t ®éng cña HS .GV: Gi¸o ¸n. ª.L¾ng nghe. .HS: ®ñ dông cô häc tËp. ¬.GV: NhËn xÐt . Môc tiªu: 1. ®. .Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt.L¾ng nghe N¨m .Nh¾p 2 lÇn chuét lªn biÒu tîng cña Word trªn mµn h×nh.Lµ phÇn mÒm Word.Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ.GV: Gäi HS kh¸c nhËn xÐt .B¹n tr¶ lêi ®óng råi ¹! . .Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay. t¹o høng thó cho m«n häc. Th¸i ®é: .Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c tõ cã mang dÊu: ¨. phßng m¸y. 3.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 25 thø ba ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 2011 bµi 3: Gâ C¸C CH÷ ¡.

H§1: 1. . ©.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 phÝm ®Æc biÖt trªn bµn phÝm råi. «. ghi vë Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . «. «. H«m nay.¨. .L¾ng nghe. Gâ kiÓu Telex . ghi vë . . .Häc sinh kh«ng t×m thÊy.tr¶ lêi. ©. ª. . ª.TiÕp tôc t×m hiÓu vµ liÖt kª c¸c ch÷ kh¸c cña tiÕng ViÖt kh«ng thÓ gâ ®îc tõ bµn phÝm.Gäi HS lªn b¶ng liÖt kª c¸c tõ kh«ng thÓ gâ tõ bµn phÝm. * Yªu cÇu häc sinh: . c« sÏ híng dÉn c¸c em c¸ch gâ c¸c ch÷ cã mang dÊu cha cã dÊu thanh. . ¬.. ©. ¬.Muèn gâ c¸c ch÷ thêng ¨. ® .Ghi vë. . ® . . . ¬. ® Gi¸o ¸n . ghi vë nh÷ng tõ liÖt kª. a) Gâ c¸c ch÷ thêng ¨. V× vËy muèn gâ ®îc ch÷ ViÖt cÇn cã phÇn mÒm hç trî. kÕt qu¶ nh÷ng tõ ®· liÖt kª tríc ®ã.L¾ng nghe. ª. Nhê cã phÇn mÒm ®ã ta cã thÓ gâ ®ù¬c ch÷ ViÖt b»ng c¸ch gâ mét phÝm kÝ tù vµ mét phÝm sè.Häc sinh quan s¸t bµn phÝm sau ®ã b¶o 2 häc sinh t×m trªn bµn phÝm c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nh ©. * KÕt luËn: Bµn phÝm m¸y tÝnh ®îc chuÈn hãa vµ chÕ t¹o kh«ng ph¶i cho môc ®Ých gâ ch÷ ViÖt v× kh«ng cã ®ñ phÝm cho c¸c nguyªn ©m tiÕng ViÖt vµ c¸c dÊu thanh.2011 N¨m .Th¶o luËn .

§ . ¦. . ¢. M¦AXU ¢N. TH¡NG LONG. .VÝ dô: §Ó gâ hai ch÷: ®ªm tr¨ng.Gäi häc sinh lªn b¶ng viÕt b) Gâ c¸c ch÷ hoa ¡. ghi vë. ¥. ¤.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 em gâ theo quy t¾c ë b¶ng sau: §Ó cã ch÷ Em gâ ¨ aw © aa ª ee « oo ¬ ow uw ® dd .2011 . em gâ nh sau: MUWA XUAAN ..Muèn gâ c¸c ch÷ hoa ¡. c¸c häc sinh cßn l¹i th× viÕt vµo vë . em gâ nh sau: ddeem trawng .H§2: Thùc hµnh . . £. . lªn n¬ng. ¢U C¥ Gi¸o ¸n .VD: §Ó gâ hai tõ M¦A XU¢N. ¤.HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV . ¢. ¦.Gäi HS lªn b¶ng viÕt c¸c tõ sau: x«n xao. ¥.. L£N N¦¥NG. N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Xem – ghi vÝ dô.Xem VD .L¾ng nghe. § em gâ theo quy t¾c ë b¶ng sau: §Ó cã ch÷ Em gâ ¡ AW ¢ AA £ EE ¤ OO ¥ OW ¦ UW § DD . £. C¤ TI£N.C¸c HS con l¹i viÕt vµo vë.Gäi HS lªn b¶ng gâ c¸c tõ ë BT2 trang 82 SGK: TRUNG THU.3 HS lªn b¶ng.

GV?: §Ó gâ c¸c ch÷ ¨.Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay. t¹o høng thó cho m«n häc.Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey. . KÜ n¨ng: . ¬. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . «.HS: ®ñ dông cô häc tËp. SGK. ¤. III. £.BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n.GV: Gi¸o ¸n. ¢. II. phßng m¸y. Bµi cò: (5') . 3. .Chó ý thao t¸c viÕt hoa .Nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ HS cÇn n¾m ®îc .. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV thøc 1.Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt. Môc tiªu: 1. Cñng dÆn dß: . ª. ChuÈn bÞ: . . ¬. thùc hiÖn LíP 3 TUÇN 26 thø ba ngµy 08 th¸ng 3 n¨m 2011 bµi 3: Gâ C¸C CH÷ ¡. ª. .Quan s¸t HS ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai cè.L¾ng nghe.L¾ng nghe.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 . . . ® theo kiÓu gâ Telex em thùc hiÖn thÕ nµo? Ho¹t ®éng cña HS §Ó cã ch÷ ¨ © ª « Em gâ aw aa ee oo N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . ©. ¦. «. ©. ¥.Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ. ghi nhí . § I. Th¸i ®é: .Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c tõ cã mang dÊu: ¨. ®.2011 .L¾ng nghe.DÆn dß HS vÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp Gi¸o ¸n 3. 2. .

L¾ng nghe.3 HS lªn b¶ng.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 ¬ ® Gi¸o ¸n ow uw dd . em gâ nh sau: d9e6m tra6ng ..ghi ®iÓm 2.L¾ng nghe.B¹n tr¶ lêi ®óng råi ¹! xÐt .Xem – ghi vÝ dô. ª. .Gäi HS lªn b¶ng viÕt c¸c tõ sau: x«n xao. . Gâ kiÓu Vni ¨.. . ¬. ghi vë N¨m . «. ¦. ª. ¤. ® em gâ theo quy t¾c ë b¶ng sau: §Ó cã ch÷ Em gâ ¨ a8 © a6 ª e6 « o6 ¬ o7 u7 ® d9 . ¢.2011 . . ¥. Bµi míi: (30') a) Gâ c¸c ch÷ thêng 2. ¥. ©.VÝ dô: §Ó gâ hai ch÷: ®ªm tr¨ng.L¾ng nghe.GV: NhËn xÐt .GV: Gäi HS kh¸c nhËn . § em gâ theo quy t¾c ë b¶ng sau: §Ó cã ch÷ Em gâ ¡ a8 ¢ a6 Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . «. ghi vë êng ¨.Muèn gâ c¸c ch÷ hoa ¡. £.Muèn gâ c¸c ch÷ th.Gäi häc sinh lªn b¶ng viÕt b) Gâ c¸c ch÷ hoa ¡.. ¬. ¤. § . . lªn n¬ng. ©. £. ® . c¸c häc sinh cßn l¹i th× viÕt vµo vë . ¢. . ¦.

L¾ng nghe. DÊU NÆNG N¨m .Xem – ghi vÝ dô. TH¡NG LONG. .. ¢U C¥ . L£N N¦¥NG.Nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ HS cÇn n¾m ®îc .3 HS lªn b¶ng.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 £ e6 ¤ o6 ¥ o7 ¦ u7 § d9 .Gäi häc sinh lªn b¶ng viÕt .Quan s¸t HS ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai cè.L¾ng nghe..Gäi HS lªn b¶ng viÕt c¸c tõ sau: x«n xao. . Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . em gâ nh sau: MU7A XUA6N . ghi nhí 3. Cñng dÆn dß: .Gäi HS lªn b¶ng gâ c¸c tõ ë BT2 trang 82 SGK: TRUNG THU.HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV ..DÆn dß HS vÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp Gi¸o ¸n . lªn n¬ng.C¸c HS con l¹i viÕt vµo vë.VD: §Ó gâ hai tõ M¦A XU¢N. c¸c häc sinh cßn l¹i th× viÕt vµo vë .Chó ý thao t¸c viÕt hoa .2011 BµI 4: DÊU HUYÒN. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . Môc tiªu: 1. M¦AXU ¢N. thùc hiÖn LíP 3 TUÇN 26 thø ba ngµy 08 th¸ng 3 n¨m 2011 I. . .Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt. C¤ TI£N. DÊU S¾C. .L¾ng nghe.H§2: Thùc hµnh .

ghi ®iÓm 2. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV thøc 1.Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey.GV: Gi¸o ¸n.Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ.Ngoµi c¸c ch÷ c¸i -H§1: ®Æc trng cña tiÕng 1. «. ª.2011 Em gâ a8 a6 e6 o6 o7 u7 d9 . còng ph¶i dïng phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt. ª.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n . Bµi cò: (5') . H«m nay.. SGK.Kh«ng t×m thÊy N¨m . «.TrËt tù.Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c tõ cã mang dÊu thanh: dÊu huyÒn. dÊu nÆng 2. . II. Quy t¾c gâ ViÖt lµ ¨.. l¾ng nghe . .. c« sÏ híng dÉn c¸c em c¸ch gâ c¸c ch÷ cã mang thanh Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . phßng m¸y.HS: ®ñ dông cô häc tËp. ta vÉn cßn c¸c tõ cã mang dÊu nh: céng. t¹o høng thó cho m«n häc.GV: NhËn xÐt . ¬.L¾ng nghe. . dÊu s¾c. .GV: Gäi HS kh¸c nhËn xÐt . ©.GV?: §Ó gâ c¸c ch÷ ¨. hoµ. III. c¸. 3. ¬. KÜ n¨ng: . Bµi míi: (30') .BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n.Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay. ©. Th¸i ®é: .B¹n tr¶ lêi ®óng råi ¹! . ChuÈn bÞ: . . ® theo kiÓu gâ Vni em thùc hiÖn thÕ nµo? Ho¹t ®éng cña HS §Ó cã ch÷ ¨ © ª « ¬ ® . vµ ch÷ cã dÊu ® ®· häc ë nh÷ng tiÕt tríc.

em thùc hiÖn theo quy t¾c "gâ ch÷ tríc.) VD: §Ó cã Häc bµi Lµn giã m¸t VÇng tr¨ng §Ó cã S¾c (/) HuyÒn (\) NÆng (. dÊu nÆng. dÊu nÆng. * Yªu cÇu häc sinh: . ghi vë .L¾ng nghe. thanh s¾c. Gâ kiÓu Vni .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 huyÒn. ghi vë -H§2: 2.) VD: §Ó cã Häc bµi Em gâ Hocj baif Lanf gios mats Vaangf trawng Em gâ 1 2 5 Em gâ Hoc5 Gi¸o ¸n . ghi vë . thanh s¾c.Häc sinh quan s¸t bµn phÝm sau ®ã b¶o 2 häc sinh t×m trªn bµn phÝm c¸c ch÷ cã mang thanh huyÒn.L¾ng nghe. .Gâ kiÓu Telex .L¾ng nghe.H§3: 3.§Ó gâ mét tõ cã dÊu thanh. gâ dÊu sau" §Ó cã Em gâ S¾c (/) s HuyÒn f (\) NÆng j (. dÊu nÆng.Quan s¸t VD Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . thanh s¾c.2011 N¨m .Gäi häc sinh liÖt kª vµi tõ kh¸c cña tiÕng ViÖt cã mang thanh huyÒn.Quan s¸t VD . .HS: liÖt kª theo yªu cÇu .

L¾ng nghe. thùc häc bµi vµ lµm bµi tËp hiÖn LíP 3 TUÇN 27 3 n¨m 2011 thø ba ngµy 15 th¸ng I.Nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh . .Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n.æn ®Þnh líp häc . kh¶ n¨ng tr×nh bµy II.. cè. ®Ò kiÓm tra .L¾ng nghe.2011 N¨m kiÓm tra .Cñng cè l¹i kiÕn thøc ®· häc .RÌn tÝnh cÈn thËn.Quan s¸t HS ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai Gi¸o ¸n . Còng dÆn dß: .L¾ng nghe. Bµi míi: §Ò bµi vµ ®¸p ¸n C©u 1: BiÓu tîng cña ch¬ng tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n Microsoft Office Word lµ: (0. viÕt ch÷ cã dÊu .Chó ý thao t¸c viÕt .Häc sinh: §ñ dông cô häc tËp. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. ChuÈn bÞ: . Bµi cò: .C¸c HS con l¹i viÕt vµo vë. Môc tiªu: .KiÓm tra sü sè 2.HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV . ghi nhí träng t©m cña bµi mµ HS cÇn n¾m ®îc . ghi nhí hoa.Gäi HS lªn b¶ng gâ c¸c tõ ë BT1 trang 84 SGK .5®) Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .DÆn dß HS vÒ nhµ .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 bai2 Lan2 Lµn giã gio1 m¸t mat1 VÇng Va6ng tr¨ng tra8ng .H§4: Thùc hµnh 3.L¾ng nghe. III.

5®) A. Ctrl C.2011 N¨m .5®) A. Shift Lock §¸p ¸n: D C©u 6: Khi ®Ìn Caps Lock t¾t. §¸p ¸n: A C©u 2: §Ó khëi ®éng phÇn mÒm Word cã thÓ: (0. Backspace (0. (A) vµ (B) ®Òu ®óng D.5®) A. Gi¸o ¸n trªn mµn h×nh nÒn B.5®) A. Ctrl C.5®) A. Shift Lock §¸p ¸n: A C©u 7: §iÒn c¸c côm tõ sau vµo ®óng vÞ trÝ: Delete. Dïng chuét C. Caps Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . (A) vµ (B) ®Òu sai B. Enter D. Dïng c¸c phÝm mòi tªn B. (A) vµ (B) ®Òu ®óng §¸p ¸n: D C©u 4: §Ó gâ ký hiÖu trªn em cÇn nhÊn gi÷ phÝm nµo? (0. C. tÊt c¶ c¸c ch÷ ®îc gâ ®Òu lµ ch÷ hoa: (0. (A) vµ (B) ®Òu sai D. em cÇn nhÊn gi÷ phÝm vµo vµ gâ mét ch÷ sÏ ®îc ch÷ hoa t¬ng øng? (0. Enter D. Shift Lock §¸p ¸n: A C©u 5: Khi ®Ìn nµo s¸ng.5®) B. Caps B. Vµo Start sau ®ã vµo Program sau ®ã vµo biÓu tîng §¸p ¸n: C C©u 3: §Ó di chuyÓn con trá so¹n th¶o chónh ta cã thÓ: (0.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 A. D. Ctrl C. Enter D. Nh¸y ®óp chuét lªn biÓu tîng C. Caps B.

gâ dÊu sau B. Lµm l¹i nh vËy víi c¸c ch÷ kh¸c. C¶ 2 B. C¶ 2 B. gâ ch÷ sau §¸p ¸n: A C©u 9: Khi phÝm Caps Lock t¾t. sau ®ã t¾t ®Ìn Caps Lock råi gâ c¸c ch÷ c¸i tiÕp theo.5®) A.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n PhÝm Backspace ®îc sö dông ®Ó xo¸ ch÷ bªn tr¸i con trá so¹n th¶o PhÝm Delete ®îc sö dông ®Ó xo¸ ch÷ bªn ph¶i con trá so¹n th¶o §¸p ¸n: C C©u 8: Quy t¾c gâ ch÷ cã dÊu thanh trong tiÕng ViÖt lµ: (0. ®Ó viÕt ch÷ A em cÇn thao t¸c: (0. Gâ phÝm 8 C. Gâ ch÷ A C. Shift vµ A c¸ch trªn §¸p ¸n: A C©u 10: Khi phÝm Caps Lock bËt. Gâ phÝm 8 C. NhÊn phÝm Caps Lock ®Ó bËt ®Ìn Caps Lockråi gâ ch÷ c¸i ®Çu. ®Ó viÕt kÝ tù * em cÇn thao t¸c: (0.2011 N¨m . Shift vµ 8* c¸ch trªn §¸p ¸n: A C©u 13: Thao t¸c nµo nhanh nhÊt ®Ó viÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu tõ? (0.5®) A.5®) A. Gâ ch÷ A C. C¶ 2 B. Gâ ch÷ tríc. ®Ó viÕt sè 8 em cÇn thao t¸c: A. Shift vµ A c¸ch trªn §¸p ¸n: B C©u 11: Khi phÝm Caps Lock t¾t. Gâ dÊu tríc. Shift vµ 8* c¸ch trªn §¸p ¸n: B C©u 12: Khi phÝm Caps Lock t¾t. ®Ó viÕt ch÷ A em cÇn thao t¸c: (0. B.5®) A. C¶ 2 Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .5®) A.

Lµm l¹i nh vËy víi c¸c ch÷ kh¸c. Vïng so¹n th¶o. Ctrl §¸p ¸n: A C©u 16: Theo kiÓu gâ Telex. §¸p ¸n: B C©u 14: §Ó kh«i phôc l¹i mét ch÷ bÞ xo¸ nhÇm. sau ®ã th¶ phÝm Shift ®Ó gâ c¸c ch÷ c¸i tiÕp theo. em nhÊn nót lÖnh nµo sau ®©y? (0.2011 N¨m . Ên phÝm c¸ch ®Ó. Shift D. Undo B. T¾t ®Ìn Capps Lock.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n B.5®) A. PhÝm Enter xuèng dßng vµ b¾t ®Çu mét dßng míi Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . nhÊn gi÷ phÝm Shift råi gâ ch÷ c¸i ®Çu. ®Ó gâ c¸c ch÷ vµ c¸c dÊu thanh sau em gâ: (1®) §¸p ¸n: Em gâ aw aa ee oo ow uw ® dd dÊu huyÒn f dÊu s¾c s dÊu nÆng j C©u 17: ViÕt c¸c ch÷ cÇn gâ cña c¸c c©u sau theo kiÓu gâ Telex: (1®) §¸p ¸n: H¬ng rõng th¬m ®åi v¾ng Huwowng ruwngf thowm ddooif vawngs Níc suèi trong thÇm th× Cä xoÌ « che n¾ng D©m m¸t ®êng em ®i Nuwowcs suoois trong thaamf thif Coj xoef oo che nawngs Dam mats dduwowngf em ddi §Ó cã ¨ © ª « ¬ C©u 15: Chän côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng: PhÝm Enter. Con trá so¹n th¶o (1®) 1. Enter C. Con trá so¹n th¶o lµ v¹ch ®øng nhÊp nh¸y trong vïng so¹n th¶o 1.

Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c tõ cã dÊu hái. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . Môc tiªu: 1. . 3. KÜ n¨ng: . phßng m¸y. . 2.HS: ®ñ dông cô häc tËp. III.Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey.Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ. SGK. 3. dÊu ng· I. Ên phÝm c¸ch ®Ó c¸ch hai kÝ tù Gi¸o ¸n Vïng so¹n th¶o lµ vïng tr¾ng lín trong mµn h×nh cña Word LíP 3 TUÇN 28 thø ba ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 2011 BµI 5: dÊu hái.2011 N¨m .GV: Gi¸o ¸n. .BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n. II. ChuÈn bÞ: . . t¹o høng thó cho m«n häc.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 2.Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay. Th¸i ®é: .Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt. dÊu ng·. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .

ghi ®iÓm . ta vÉn cßn c¸c tõ cã mang dÊu nh: x·.NhËn xÐt. ª ee ®Ó gâ c¸c ch÷ vµ c¸c « oo dÊu thanh sau em gâ? ¬ ow uw ® dd dÊu f huyÒn dÊu s¾c s dÊu j nÆng biÒu tîng cña Word trªn mµn h×nh. ¬. Bµi míi: GV gíi thiÖu bµi .C¸ch khëi ®éng phÇn §Ó cã Em gâ mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n ¨ aw Word. ® vµ dÊu s¾c. g×? . nÆng ®· häc ë nh÷ng tiÕt tríc.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 1. © aa .2011 N¨m .Ngoµi c¸c ch÷ c¸i ®Æc trng cña tiÕng ViÖt lµ ¨.ViÕt c¸c ch÷ cÇn gâ cña 2 c©u th¬ sau theo kiÓu gâ Telex: H¬ng rõng th¬m ®åi v¾ng Níc suèi trong thÇm th× Huwowng ruwngf thowm ddooif vawngs Nuwowcs suoois trong thaamf thif . ©.Lµ phÇn mÒm Word.Theo kiÓu gâ Telex.Gäi HS kh¸c nhËn xÐt míi . ª.NhËn xÐt. huyÒn.Nh¾p 2 lÇn chuét lªn . «. .L¾ng nghe. Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . KiÓm tra bµi . .Häc sinh kh«ng t×m thÊy. .§Ó so¹n th¶o v¨n b¶n cò: em dïng phÇn mÒm . 2.

. .viÕt vµo vë.Ghi vë. . Tha8ng3 tha8n1 Anh dung4 N¨m .tr¶ lêi.Th¶o luËn . còng ph¶i dïng phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt. dÊu . Gâ kiÓu Muèn gâ c¸c ch÷ cã Telex mang dÊu hái. dÊu ng·. dÊu ng· em gâ theo quy t¾c sau: "Gâ ch÷ tríc. * Yªu cÇu häc sinh: . §Ó cã Em gâ dÊu -H§3: Hái r 3.Xem ..Ghi vë.ghi vÝ dô. Gâ kiÓu Vni Ng· x VD: §Ó cã Qu¶ v¶i Dòng c¶m Thæ cÈm §Ó cã dÊu Hái Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Häc sinh quan s¸t bµn phÝm sau ®ã b¶o 2 häc -H§1: sinh t×m trªn bµn 1. ghi vë nh÷ng tõ liÖt kª. . . c¸c häc sinh cßn l¹i th× viÕt vµo vë . Nh¾c l¹i quy phÝm c¸c ch÷ cã mang t¾c gâ ch÷ cã dÊu hái vµ dÊu ng·. gâ dÊu sau" cã nghÜa lµ: gâ hÕt c¸c ch÷ trong tõ vµ gâ dÊu ë cuèi mçi tõ.Ghi vë .Thùc hµnh . . c« sÏ híng dÉn c¸c em c¸ch gâ c¸c ch÷ cã mang dÊu hái vµ dÊu ng·..2011 Em gâ Quar vair Dungx camr Thoor caamr Em gâ 3 Gi¸o ¸n . dÊu -H§2: ng·: 2.ghi vÝ dô. H«m nay.Ghi vë .Xem .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 chñ.3 häc sinh lªn b¶ng.Gäi häc sinh liÖt kª vµi tõ kh¸c cña tiÕng ViÖt cã dÊu hái. * Gâ dÊu hái.

ChuÈn bÞ bµi cho tiÕt sau Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Anh dòng . thùc hiÖn .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Ng· 4 Gi¸o ¸n 3.Ghi nhí.Nh¾c l¹i c¸ch gâ hái.2011 N¨m .chØnh s÷a c¸c thao t¸c cßn sai cho HS . * Gäi häc sinh lªn b¶ng viÕt c¸c tõ sau theo 2 kiÓu gâ: .Th¼ng th¾n .CÇu thñ .Thùc hµnh theo sù ca6m3 . .L¾ng nghe dÊu ng· .Gi¶i thëng .D· ngo¹i .Trß ch¬i .L¾ng nghe ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo .Theo dâi.Con trá so¹n th¶o cho . Cñng dÆn dß: cè Giai3 thu7o7ng3 Nga6m4 nghi4 Tuo6i3 tre3 VD: Ca6u2 thu3 §Ó cã Em gâ Qu¶ v¶i Qua3 vai3 Tro2 cho7i Su7a3 chu7a4 Dòng Dung4 D9ep5 d9e4 c¶m cam3 Da4 ngoai5 Tho63 Thæ cÈm .Gäi häc sinh lªn b¶ng híng dÉn cña GV viÕt kÕt qu¶ nh÷ng tõ ®· liÖt kª tríc ®ã.NgÉm nghÜ .§Ñp ®Ï ..Söa ch÷a .Tuæi trÎ .

ChuÈn bÞ: .HS tr¶ lêi: bµi cò: ®Ó gâ c¸c ch÷ vµ c¸c dÊu thanh sau em gâ? Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . 2. . Môc tiªu: 1. Th¸i ®é: .Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ.Gâ v¨n b¶n ®¬n gi¶n vµ biÕt c¸ch söa v¨n b¶n víi c¸c phÝm xo¸.Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt. .Theo kiÓu gâ Telex. 3. . . SGK.Häc sinh biÕt c¸ch gâ tÊt c¶ c¸c tõ cã mang dÊu vµ nh÷ng kÝ hiÖu ®Æc biÖt. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS thøc 1. II.Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay. . KÜ n¨ng: .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 29 thø ba ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2011 BµI 6: luyÖn gâ I.BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n.2011 N¨m . KiÓm tra . III.Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey.HS: ®ñ dông cô häc tËp. phßng m¸y. t¹o høng thó cho m«n häc.GV: Gi¸o ¸n. .

Cho häc sinh thùc hµnh hµnh. yªu cÇu häc sinh thùc hµnh. gi¶i ®¸p kÞp thêi c¸c th¾c m¾c cña häc sinh ®Æc biÖt víi häc sinh yÕu cÇn theo s¸t. h«m nay GV lµm mÉu trªn chóng ta sÏ luyÖn gâ l¹i m¸y cho HS tÊt c¶ nh÷ng g× mµ ta quan s¸t ®· häc ®îc. .GV thêng xuyªn quan s¸t nh¾c nhë.2011 nÆng dÊu hái dÊu ng· Em gâ aw aa ee oo ow uw dd f s j r x N¨m . .Gi¸o viªn lµm mÉu sau ®ã cho häc sinh thùc .Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh.H§1: h×nh häc tËp.§Ó kiÓm tra t×nh . Tuú tõng ®èi tîng häc sinh mµ gi¸o viªn cho thùc hµnh c¸c mÉu kh¸c nhau.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n §Ó cã ¨ © ª « ¬ ® dÊu huyÒn dÊu s¾c dÊu 2. Bµi míi: . híng dÉn chi Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . .H§2: hµnh Híng dÉn thùc .

TH1: Gâ theo mÉu sau: §ång §¨ng cã phè Kú Lõa Cã nµng T« ThÞ. níc biÕc nh tranh ho¹ ®å. Gi¸o ¸n . l¾ng nghe . canh gµ Thä X¬ng MÞt mï khãi to¶ ngµn s¬ng NhÞp chµy Yªn Th¸i.L¾ng nghe.Thùc hµnh theo sù híng dÉn cña GV .TrËt tù. 3.2011 N¨m . M×nh vÒ víi B¸c ®êng xu«i Tha giïm ViÖt B¾c kh«ng ngu«i nhí Ngêi. mÆt g¬ng T©y Hå.Con trá so¹n th¶o cho ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo. Giã ®a cµnh tróc la ®µ TiÕng chu«ng TrÊn Vò. Còng DÆn dß: cè. Nhí ¤ng Cô m¾t s¸ng ngêi Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . .NhËn xÐt u. cã chïa Tam Thanh.Quan s¸t thao t¸c cña GV .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 tiÕt.Xem kÜ l¹i c¸c bµi ®· häc . nhîc ®iÓm. §êng v« xø NghÖ quanh quanh Non xanh.

§ªm em n»m ngñ Hai hoa ngñ cïng Hoa th× bªn m¸ Hoa Êp c¹nh lßng. Giê em ngåi häc Bµn tay siªng n¨ng Në hoa trªn giÊy Tõng hµng gi¨ng gi¨ng. tói v¶i ®Ñp t¬i l¹ thêng Nhí Ngêi nh÷ng s¸ng tinh s¬ng Ung dung yªn ngùa trªn ®êng suèi reo. Tè H÷u TH2: Gâ bµi th¬ sau: HAI BµN TAY EM (TrÝch) Hai bµn tay em Hai bµn tay em Nh hoa ®Çu cµnh Hoa hång hång nô C¸nh trßn ngãn xinh.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 ¸o n©u. Nhí ch©n ngêi bíc lªn ®Ìo Ngêi ®i. bu«ng mµn cho em. Nh×n hai c¸i ngñ chung lêi h¸t ru.2011 N¨m . Tay em ®¸nh r¨ng R¨ng tr¾ng hoa nhµi Tay em ch¶i tãc TH3: Gâ bµi th¬ sau: Gi¸o ¸n Tãc ngêi ¸nh mai. MÑ vÒ. HUY CËN CHÞ EM C¸i ngñ mµy ngñ cho ngoan §Ó chÞ tr¶i chiÕu. Chæi ngoan mau quÐt s¹ch thÒm. TRÇN §¾C TRUNG Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . rõng nói tr«ng theo bãng ngêi... Hßn bi thøc ®îi lim dim ch©n têng. tr¸n ít må h«i. §µn gµ ngoan chí ra vên.. Luèng rau tay mÑ míi ¬m ®Çu håi. Cã khi mét m×nh Nh×n tay thñ thØ Em yªu em quý Hai bµn tay em..

C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS thøc 1.Gäi Hs kh¸c nhËn . ham häc hái. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . II.GV: Gi¸o ¸n.Häc sinh thµnh th¹o viÖc khëi ®éng c¸c phÇn mÒm Unikey vµ Word. ChuÈn bÞ: . SGK. . KiÓm tra bµi . t×m tßi.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 30 thø ba ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2011 BµI 7: «n tËp I.Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn.Nªu c¸ch gâ ch÷.HS: ®ñ dông cô häc tËp. høng thó trong m«n häc.Tr¶ lêi: Gâ ch÷ tríc. Môc tiªu: 1. III. gâ . 3. 2.Gâ v¨n b¶n ®¬n gi¶n vµ biÕt c¸ch söa v¨n b¶n víi c¸c phÝm xo¸. .HS kh¸c nhËn xÐt . ch¨m chØ.2011 N¨m . KÜ n¨ng: . cò: dÊu.HS: L¾ng nghe Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . phßng m¸y. gâ dÊu sau .Häc sinh biÕt c¸ch gâ tÊt c¶ c¸c tõ cã mang dÊu vµ nh÷ng kÝ hiÖu ®Æc biÖt. Th¸i ®é: .

. tiÕng lanh canh cña truyÒn chµi gâ nh÷ng mÎ c¸ cuèi cïng.ghi .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 2.Thùc hµnh. Bµi míi: xÐt? . tËp mét.H§1: h×nh häc tËp.Gi¸o viªn lµm mÉu sau ®ã cho häc sinh .GV thêng xuyªn quan s¸t nh¾c nhë. . híng dÉn chi tiÕt.§Ó kiÓm tra t×nh . TH1: Gâ ®o¹n v¨n sau: Cuèi buæi chiÒu. Còng cè . gi¶i ®¸p kÞp thêi c¸c th¾c m¾c cña häc sinh ®Æc biÖt víi häc sinh yÕu cÇn theo s¸t..H§2: thùc hµnh Híng dÉn thùc . nhîc dÆn dß: ®iÓm. (TrÝch "ChiÒu trªn S«ng H¬ng". tõ sau khóc quanh v¾ng lÆng cña dßng s«ng.Cho häc sinh thùc hµnh hµnh.Quan s¸t Gv thùc hiÖn .quan s¸t thao t¸c cña gi¸o viªn. trang 94). §©u ®ã. h«m GV lµm mÉu trªn nay chóng ta sÏ «n tËp m¸y cho HS quan l¹i tÊt c¶ nh÷ng g× mµ s¸t ta ®· häc ®îc.HS: L¾ng nghe ®iÓm . . khiÕn mÆt s«ng nghe nh réng h¬n. . .Xem kÜ l¹i c¸c bµi ®· häc .2011 N¨m . TH2: Gâ ®o¹n th¬ sau: Lµng quª lóa gÆt xong råi M©y hong trªn gèc r¹ ph¬i tr¾ng ®ång ChiÒu lªn lÆng ng¾t bÇu kh«ng Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . HuÕ thêng trë vÒ trong mét vÎ yªn tÜnh l¹ lïng.Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh. xãm Cån HÕn nÊu c¬m chiÒu sím nhÊt trong thµnh phè. .GV nhËn xÐt .L¾ng nghe . yªu cÇu häc sinh thùc hµnh.NhËn xÐt u. PhÝa bªn s«ng. TiÕng ViÖt 3. th¶ khãi nghi ngót c¶ mét vïng tre tróc trªn mÆt níc. 3.L¾ng nghe.

TrÇn §¨ng Khoa Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .2011 N¨m .. ®Ëu vµo vai em.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n Tr©u ai no cá th¶ r«ng bªn trêi H¬i thu ®· ch¹m mÆt ngêi B¹ch ®µn ®«i ngän ®øng soi xanh ®Çm Luèng cµy cßn thë sñi t¨m S¬ng bu«ng cho c¸nh ®ång n»m chiªm bao Cã con ch©u chÊu ph¬ng nµo B¨ng khu©ng nhí lóa..