Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1

Gi¸o ¸n

LíP 3

TUÇN 18
th¸ng 12 n¨m 2010

thø ba, ngµy 28

kiÓm tra HäC Kú I phÇn thi thùc hµnh

I. Môc tiªu: - Đánh giá kết quả học tập của học sinh - Củng cố lại kiến thức đã học - Rèn tính cẩn thận, khả năng trình bày II. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, đề kiểm tra - Häc sinh: Đủ dụng cụ học tập. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Bài cũ: - Ổn định lớp học - Kiểm tra sỹ số 2. Bài mới: ĐỀ BÀI Đề A: Em mở chương trình Microsoft Word, gõ và trình bày bài thơ không dấu sau Tac dat tac vang On troi mua nang phai thi Noi thi bua can noi thi cay sau Cong lenh chang quan bao lau Ngay nay nuoc bac, ngay sau com vang Đề B: Em mở chương trình Microsoft Word, gõ và trình bày bài thơ không dấu sau Dam sen Trong dam gi dep bang sen La xanh bong trang lai chen nhi vang Nhi vàng bong trang la xanh Gan bui ma chang hoi tanh mui bun Yêu cầu: - Thời gian làm bài: 20 phút - Gõ bài thơ không dấu hoàn thành: 3 điểm. - Trình bày bài thơ đúng cở chữ 14: 1 điểm. - Lưu bài thơ, họ tên, lớp quy định: 1 điểm.

Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011

N¨m

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1

Gi¸o ¸n

TUÇN 18

Buæi Tin häc líp 3

thø , ngµy

th¸ng 01 n¨m 2011

«n tËp HäC Kú I
I. Môc tiªu: Giúp các em: - Nhớ lại các kiến thức đã học ở các chương. - Vận dụng kiến thức để hoàn thành bài thi. - Thể hiện tinh thần tự giác, thái độ nghiêm túc trong khi học bài. II. ChuÈn bÞ: - GV: SGK, giáo án, bảng, phấn, máy tính. - HS: SGK, vở, máy tính. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1. Bµi cò: (5') 2. Bµi míi: (30') - HĐ1: (7') + Làm quen với máy tính Ho¹t ®éng cña GV - Ổn định lớp học - Kiểm tra sỹ số - Gv nêu câu hỏi để hs nhớ lại các kiến thức đã học. Ho¹t ®éng cña HS - Các em im lặng, trật tự - Hs suy nghĩ để trả lời câu hỏi.

- HĐ2: (27') + Thực hành

? - C¸c bé phËn chÝnh TL: - M¸y tÝnh cã 4 bé phËn chÝnh : cña m¸y tÝnh ®Ó bµn? +Mµn h×nh +Th©n m¸y +Chuét +Bµn phÝm - Lµm viÖc víi m¸y tÝnh ? - Bµn phÝm m¸y tÝnh TL: - Khu vùc chÝnh gåm nh÷ng hµng phÝm cña hµng phÝm : + hµng phÝm sè nµo? + hµng phÝm trªn + hµng phÝm c¬ së + hµng phÝm díi + hµng phÝm c¸ch - Chú ý lắng nghe - TËp gâ phÝm b»ng 10 N¨m

Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1

Gi¸o ¸n

ngãn - T×m hiÓu vÒ chuét m¸y - Thực hiện theo sự hướng tÝnh... dẫn của giáo viên - Giáo viên hướng dẫn cho học sinh thực hành: -TËp ®¸nh m¸y 10 ngãn : +Em h·y ®¸nh mét bµi th¬ mµ em biÕt -VÏ tranh : +Em tËp t« mµu, ®æ mµu +VÏ h×nh ®¬n gi¶n 3. Còng cè - DÆn dß: (5') - Về nhà học bài chuẩn bị tiết sau thi học kỳ - Trât tự, chú ý lắng nghe để thực hiện

Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011

N¨m

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1

Gi¸o ¸n

TUÇN 19

Buæi Tin häc líp 3

thø ba, ngµy

th¸ng 01 n¨m 2011

bµi 4: tÈy, xãa h×nh

I. Môc tiªu: Giúp các em: - Học sinh biết: Sử dụng công cụ tẩy để xoá một vùng nhỏ trên - Sử dụng công cụ Chọn và Chọn tự do để xoá một vùng lớn. - Thể hiện tinh thần tự giác, thái độ nghiêm túc trong khi học bài. II. ChuÈn bÞ: - GV: SGK, giáo án, bảng, phấn, máy tính, m¸y chiÕu - HS: SGK, vở, máy tính. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS thøc 1. Bµi cò: (5') - Ổn định lớp học - HS im lặng, trật tự - Kiểm tra sỹ số - GV gọi học sinh nêu các bước - HS trả lời và HS nhận xét thực hiện xóa hình . - GV nhận xét, đánh giá. 2. Bµi míi: (30') - GV giới thiệu bài mới . - HS lắng nghe - HĐ1: 1. Công cụ dùng để tẩy hình vẽ Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011 N¨m

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 a. Hình dạng của - Hình dạng của công tẩy hình công tẩy hình là :

Gi¸o ¸n - HS quan sát và ghi vở

b. Các bước thực - B1: Nháy chuột chọn công cụ - HS lắng nghe và ghi vở hiện : tẩy hình trong hộp công cụ - HS quan sát hình và ghi vở - B2: Nháy chuột chọn kích - HS lắng nghe và ghi vở thước của công cụ tẩy ở phía dưới hộp công như hình vẽ sau:

* Chú ý :

- B3: Thực hiện nháy hoặc kéo - HS lắng nghe và ghi vở thả chuột trên vùng hình vẽ cần tẩy. - Vùng tẩy sẽ bị chuyển sang - HS quan sát hình và ghi vở màu nền tạm thời. Mặc định ban đầu là màu trắng, em có thể thay đổi được màu nền bằng cách nháy chuột chọn màu trong hộp công cụ màu.

- HĐ2: 2. Chọn một phần của hình vẽ a. Hình dạng của công cụ chọn hình chữ nhật b. Các bước thực hiện bằng công cụ chọn chữ nhật.

- Hình dạng của công cụ chọn - HS lắng nghe và ghi vở hình chữ nhật là : - B1: Nháy chuột chọn công cụ - Học sinh quan sát GV giảng chọn chữ nhật và ghi vở - B2: Thực hiện kéo thả chuột - HS quan sát hình và ghi vở từ một góc của vùng cần chọn đến góc đối diện của vùng đó.

c. Hình dạng của - Hình dạng của công cụ chọn - HS lắng nghe và ghi vở công cụ chọn tự do tự do là: d. Các bước thực - B1: Nháy chuột chọn công cụ - HS lắng nghe và ghi vở hiện bằng công cụ chọn tự do trong hộp công cụ chọn tự do - B2: Bấm kéo, thả chuột bao - Học sinh quan sát GV giảng quanh vùng cần chọn. Em cần và ghi vở phải chú ý kéo sát biên vùng Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 - 2011 N¨m

Ổn định lớp học .Rèn kĩ năng sử dụng chuột kết hợp với bàn phím .HS ghi nhớ với từng loại công cụ đã học trước khi thực hành TUÇN 20 Buæi Tin häc líp 3 Thø ba. II. ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2011 bµi 5: di chuyÓn h×nh I. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dungKiÕn thøc 1.Thể hiện tinh thần tự giác. .HS lắng nghe và ghi vở là hình nhật có nét đứt.HS ghi nhớ loại công cụ vừa học .HS lắng nghe kiến thức trọng tâm của bài mà học sinh cần nắm được . vở. III.Nhớ các hình dạng của các .HĐ3: 3. Xóa một vùng trên . giáo án. .HS: SGK. máy tính.Nhắc lại bài học và một số .B1: Nháy chuột chọn công cụ . máy tính. . phấn.Học sinh quan sát GV giảng hình chọn chữ nhật hoặc công cụ và ghi vở chọn tự do.Kiểm tra sỹ số Ho¹t ®éng cña HS .2011 N¨m . di chuyển hình vẽ đến nơi cần thiết .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 * Chú ý : Gi¸o ¸n chọn.HS im lặng. bảng.GV: SGK. Còng cè DÆn dß: (5') .B2: Nhấn phím Delete. trật tự Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . . 3.Biết cách chọn hình vẽ. m¸y chiÕu . thái độ nghiêm túc trong khi học bài. sự yêu thích môn học.Tạo hứng thú.Đọc kỹ các bước thực hiện đối .Vùng đã chọn được đánh dấu . Môc tiªu: Học xong bài này HS: . ChuÈn bÞ: . Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV .

ta phải lặp lại các thao tác vẽ nhưng rất khó có kết quả như ý muốn. Thùc hµnh: . ta làm thế nào? Trên hình vẽ có thể có những phần giống hệt nhau.HS lắng nghe . .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n .HS lắng nghe và ghi vở .GV hướng dẫn và làm mẫu cho TËp di chuyÓn HS theo dõi: c¸c h×nh cã s½n trong m¸y .HS lắng nghe . + B2: §a con trá chuét vµo vïng ®îc chän vµ kÐo th¶ chuét tíi vÞ trÝ míi.2011 N¨m . 2.GV hướng dẫn cho học sinh sử dụng hai công cụ và tạo vùng chọn hình cho phù hợp GV: Đôi khi vẽ hình ta không muốn hình vừa vẽ ở vị trí đó nữa mà di chuyển đến vị trí thích hợp hơn.GV nhận xét.GV giới thiệu bài mới.HĐ2: thóc.HS lắng nghe .Học sinh quan sát GV giảng và thực hành theo hướng dẫn của GV Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . C¸c bíc thùc hiÖn di chuyển hình: + B1: Dïng c«ng cô Chän vµ Chän tù do ®Ó chän 1 vïng bao quanh phÇn h×nh ®Þnh di chuyÓn.GV giải thích và hướng dẫn cho học sinh hiểu được việc di chuyển một phần hay cả một hình có tác dụng như thế nào. Để vẽ được các phần giống nhau.HĐ1: . không phải vẽ lại.GV gọi học sinh nêu các bước . . + B3: Nh¸y chuét bªn ngoµi vïng chän ®Ó kÕt . đánh giá.HS quan sát hình và ghi vở . . Để có thể thực hiện các thao tác ấy trước hết chúng ta phải biết cách chọn phần hình vẽ . và lại tốn nhiều thời gian.HS trả lời và HS nhận xét thực hiện vẽ đoạn thẳng. Vậy làm thế nào? Paint: giúp ta thực hiện các thao tác ấy một cách đơn giản và nhanh chóng. Bµi míi: (30') .HS lắng nghe và ghi vở .HS lắng nghe và ghi vở .

HS ghi nhớ với từng loại công cụ chọn để di chuyển hình LíP 3 TUÇN 21 I.Đọc kỹ các bước thực hiện đối .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 3. Còng cèDÆn dß: (5') .Nhắc lại bài học và một số kiến .HS ghi nhớ công cụ dùng để chọn . ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2011 bµi 6: vÏ ®êng cong N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .HS lắng nghe thức trọng tâm của bài mà học sinh cần nắm được . Môc tiªu: thø ba.2011 .Nhớ các hình dạng của các loại .

m¸y tÝnh.Trá chuét  sÏ thay ®æi sang d¹ng  khi thùc hiÖn di chuyÓn.Dïng c«ng cô Chän hoÆc Chän tù do ®Ó chän mét vïng bao quanh phÇn ®Þnh di chuyÓn. . gi¸o ¸n. m¸y chiÕu . Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV .Häc sinh biÕt khëi ®éng thµnh th¹o phÇn mÒm vµ thao t¸c thµnh th¹o mét sè c¸c phÝm chøc n¨ng khi vÏ. .2011 .Gi¸o dôc cho häc sinh tÝnh kiªn tr×.GV gäi häc sinh nªu c¸c bíc thùc hiÖn ®Ó di chuyÓn h×nh? Ho¹t ®éng cña HS . . vë. + Nh¸y chuét bªn ngoµi vïng chän ®Ó .BiÕt c¸ch kÐo th¶ chuét.HS tr¶ lêi vµ HS nhËn xÐt. 2. KÜ n¨ng: . ®¸nh kÕt thóc. ý thøc tù häc vµ ham muèn t×m tßi hiÓu biÕt kh¸m ph¸ m¸y tÝnh. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .HS im lÆng. C¸c bíc thùc hiÖn: .Häc sinh cã th¸i ®é nghiªm tóc khi häc vµ lµm viÖc trªn m¸y tÝnh. Th¸i ®é: .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 1. . ChuÈn bÞ: .GV nhËn xÐt. gi¸. 3.KiÓm tra sü sè . m¸y tÝnh. II.Häc sinh thùc hµnh thµnh th¹o thao t¸c vÏ h×nh b»ng c«ng cô vÏ ®êng cong.GV giíi thiÖu bµi míi: . + §a trá chuét vµo vïng ®îc chän vµ kÐo th¶ chuét tíi vÞ trÝ míi.HS l¾ng nghe N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .HS: SGK.æn ®Þnh líp häc . Bµi míi: (30') .Sö dông ®îc c«ng cô vÏ ®êng cong . phÊn. trËt tù 2. b¶ng. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1.BiÕt c¸ch chän mµu vÏ vµ nÐt vÏ thÝch hîp. III. .GV: SGK.

VÏ con c¸ theo c¸c b.HS quan s¸t h×nh vµ thùc hiÖn theo híng N¨m ..HS l¾ng nghe vµ ghi vë .HS l¾ng nghe vµ ghi vë ..4..KÐo th¶ chuét tõ ®iÓm ®Çu ®Õn ®iÓm cuèi cña ®êng cong. .Chän công cô §êng cong trong hép công cô. Mét ®o¹n th¼ng ®îc t¹o ra. .1. §ã lµ c«ng cô vÏ ®êng cong.HS l¾ng nghe vµ ghi vë .3. NhÊn gi÷ vµ kÐo nót tr¸i chuét . c¸c bíc vÏ con c¸ * Lu ý: ta chØ ®iÒu chØnh mét ®êng cong ®îc 2 lÇn mµ th«i.HS quan s¸t vµ ghi vë . .H×nh d¹ng cña c«ng cô vÏ ®êng cong .HS quan s¸t . GV híng dÉn: .§a con trá chuét lªn ®o¹n th¼ng.Chän mµu vÏ. . tíi khi võa ý thì con c¸: th¶ nót chuét vµ nh¸y Híng dÉn cho HS chuét lÇn n÷a.GV: Ghi néi dung bµi häc lªn b¶ng. Chóng ta sÏ sö dông c«ng cô ®Ó vÏ.HĐ2: ®Ó uèn cong ®o¹n * Thùc hµnh vÏ th¼ng.2.HS quan s¸t vµ ghi vë . con c¸.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Trong qu¸ tr×nh vÏ chóng ta thùc hiÖn vÐ c¸c chi tiÕt cã h×nh d¹ng lµ ®êng cong. nÐt vÏ.HS l¾ng nghe vµ ghi vë . nh chiÕc l¸. mÆt tr¨ng khi khuyÕt. * C¸c bíc thùc hiÖn: .HS l¾ng nghe vµ quan s¸t .KÝch ®óp chuét vµo biÓu tîng Paint ®Ó khëi ®éng ch¬ng tr×nh\ XuÊt hiÖn mµn h×nh chÝnh cña Paint.HĐ1: C¸c bíc vÏ ®êng cong Híng dÉn cho HS c¸c bíc vÏ ®êng cong Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .2011 Gi¸o ¸n .

ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . thø ba.Häc sinh cã th¸i ®é nghiªm tóc khi häc vµ lµm viÖc trªn m¸y tÝnh.Chän c«ng cô vÏ 1 ®êng cong.HS ghi nhớ sinh cÇn n¾m ®îc . KÜ n¨ng: .VÏ ®êng cong thø 2 cã híng cong ngîc víi ®êng cong thø nhÊt.§äc kü c¸c bíc thùc hiÖn ®èi víi lo¹i c«ng cô ®· häc tríc khi thùc hµnh. Th¸i ®é: . .KÕt qu¶ lµm viÖc. 3. Còng cè DÆn dß: (5') . 2. 3. c«ng cô t« mµu ®Ó lÊy 1 mµu cã s½n trªn h×nh ®Ó t« mµu cho mét phÇn h×nh kh¸c.Häc sinh thùc hµnh thµnh th¹o thao t¸c sao chÐp mµu tõ mµu s½n cã.BiÕt c¸ch chän mµu vÏ vµ nÐt vÏ thÝch hîp.Gi¸o dôc cho häc sinh tÝnh kiªn tr×. . ngµy 09 th¸ng LíP 3 TUÇN 22 02 n¨m 2011 bµi 7: sao chÐp mµu tõ mµu s½n cã I. Môc tiªu: 1. II. .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 íc: . .Sö dông ®îc c«ng cô Sao chÐp mµu. ý thøc tù häc vµ ham muèn t×m tßi hiÓu biÕt kh¸m ph¸ m¸y tÝnh.HS lắng nghe mét sè kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ häc .HS ghi nhớ c«ng cô vïa häc .Häc sinh lµm quen víi c¸ch ®æ mµu vµ lÊy mµu .Nhí c¸c h×nh d¹ng cña . vµ Gi¸o ¸n dÉn cña GV .2011 N¨m . KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .Nh¾c l¹i bµi häc vµ .Häc sinh biÕt khëi ®éng thµnh th¹o phÇn mÒm vµ thao t¸c thµnh th¹o mét sè c¸c phÝm chøc n¨ng khi vÏ.

HĐ1: C¸c bíc sao chÐp mµu Híng dÉn cho HS c¸c bíc sao chÐp mµu . ®¸nh ®o¹n th¼ng.Chän công cô §êng cong trong hép công cô. trËt tù 2.3. Mét ®o¹n th¼ng ®îc t¹o ra. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1. III.HS quan s¸t N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . . m¸y tÝnh. Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 .KÝch ®óp chuét vµo .HS im lÆng.4. phÊn. gi¸o ¸n. häc lªn b¶ng.GV: SGK. . tíi khi võa ý thì th¶ nót chuét vµ nh¸y chuét lÇn n÷a.GV gäi häc sinh nªu c¸c bíc thùc hiÖn ®Ó vÏ ®êng cong? Gi¸o ¸n Ho¹t ®éng cña HS .2. b¶ng.§a con trá chuét lªn .2011 . nÐt vÏ.KÐo th¶ chuét tõ ®iÓm ®Çu ®Õn ®iÓm cuèi cña ®êng cong.GV giíi thiÖu bµi míi: .H×nh d¹ng cña c«ng cô sao chÐp mµu vµ c«ng cô t« mµu .Chän mµu vÏ. vµ kÐo nót tr¸i chuét ®Ó uèn cong ®o¹n th¼ng. GV híng dÉn: . vë. . . m¸y chiÕu .HS tr¶ lêi vµ HS nhËn xÐt. m¸y tÝnh.KiÓm tra sü sè . C¸c bíc thùc hiÖn: . NhÊn gi÷ gi¸.HS quan s¸t vµ ghi vë .HS: Ghi néi dung bµi . .HS l¾ng nghe Ta ®· lµm quen víi c¸c c«ng cô vÏ.1. H«m nay c« sÏ híng dÉn c¸c em c¸ch sao chÐo mµu tõ mÉu mµu cã s½n.æn ®Þnh líp häc .HS: SGK. Bµi míi: (30') .GV nhËn xÐt.GV: Ghi néi dung bµi häc vµo vë.

§äc kü c¸c bíc thùc hiÖn ®èi víi lo¹i c«ng cô N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . T« mµu ng«i nhµ: .Nhí c¸c h×nh d¹ng cña .KÕt qu¶ lµm viÖc. .Bíc 3 : Chän c«ng cô T« mµu . .HS l¾ng nghe vµ quan s¸t .HS l¾ng nghe vµ ghi vë .Chän c«ng cô vµ ®Ó sao chÐp mµu cho ng«i nhµ thø hai Gi¸o ¸n . .HS ghi nhớ c«ng cô võa häc . * C¸c bíc thùc hiÖn: .HS l¾ng nghe vµ ghi vë .HĐ2: * Thùc hµnh: Dïng c¸c c«ng cô sao chÐp mµu vµ t« mµu ®Ó t« mµu ng«i nhµ: Híng dÉn cho HS c¸c bíc sao chÐp mµu ®Ó t« mµu cho ng«i nhµ.2011 .Nh¾c l¹i bµi häc vµ .Bíc 1 : Chän c«ng cô Sao chÐp mµu trong hép c«ng cô.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 biÓu tîng Paint ®Ó khëi ®éng ch¬ng tr×nh\ XuÊt hiÖn mµn h×nh chÝnh cña Paint.HS quan s¸t h×nh vµ thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV .HS l¾ng nghe vµ ghi vë .HS l¾ng nghe vµ ghi vë .Bíc 4: Nh¸y chuét lªn n¬i cÇn t« mµu b»ng mµu võa sao chÐp. Còng cè DÆn dß: (5') .HS lắng nghe mét sè kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ häc . 3.HS ghi nhớ sinh cÇn n¾m ®îc .Bíc 2 : NhÊn chuét lªn phÇn h×nh vÏ cã mµu cÇn sao chÐp.

HS: SGK. m¸y tÝnh. . . . vë .æn ®Þnh líp häc . con trá so¹n th¶o vµ mét sè phÝm cã chøc n¨ng ®Æc biÖt trong so¹n th¶o còng nh c¸ch sö dông chóng.GV: SGK.Trong ch¬ng nµy c¸c N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .KiÓm tra s¸ch gi¸o khoa. II.Häc sinh biÕt khëi ®éng thµnh th¹o phÇn mÒm so¹n th¶o vµ thao t¸c thµnh th¹o mét sè c¸c phÝm chøc n¨ng khi so¹n th¶o. b¶ng. ChuÈn bÞ: . Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 23 02 n¨m 2011 thø ba. ngµy 15 th¸ng I.N¾m ®îc nh÷ng tÝnh n¨ng u viÖt cña m¸y tÝnh trong c«ng viÖc so¹n th¶o.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 ®· häc tríc khi thùc hµnh.BiÕt nhËn diÖn giao diÖn lµm viÖc cña Word. phÊn. 2.Häc sinh lµm quen víi kh¸i niÖm so¹n th¶o v¨n b¶n (gäi t¾t lµ so¹n th¶o). gi¸o ¸n.2011 .Gi¸o dôc cho häc sinh tÝnh kiªn tr×.Häc sinh cã th¸i ®é nghiªm tóc khi häc vµ lµm viÖc trªn m¸y tÝnh. KÜ n¨ng: . 3. III.HS l¾ng nghe .GV giíi thiÖu bµi míi: .KiÓm tra sü sè . Th¸i ®é: .HĐ1: . vë. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1. m¸y chiÕu . Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . Bµi míi: (30') . m¸y tÝnh.HS: im lÆng. trËt tù . Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ch¬ng V: em tËp so¹n th¶o bµi 1: bíc ®Çu so¹n th¶o 2. .Häc sinh thùc hµnh thµnh th¹o thao t¸c gâ c¸c ký tù trªn bµn phÝm. ý thøc tù häc vµ ham muèn t×m tßi hiÓu biÕt kh¸m ph¸ m¸y tÝnh.

HĐ2: * So¹n th¶o Híng dÉn cho HS c¸ch th¶o vµ dïng mét sè phÝm ®Æc biÖt.VËy më Word nh thÕ nµo? * C¸ch më (khëi ®éng) word: .HS: Th¶o luËn vµ tr¶ lêi: ph¶i më Word . lµm bµi tËp ë nhµ.HS: l¾ng nghe.. viÕt th cho b¹n. hiÖn trong vïng nµy.HS: th¶o luËn vµ nªu ý kiÕn .HS: Ghi néi dung bµi häc vµo vë. B©y giê c¸c em sÏ tËp so¹n th¶o v¨n b¶n ch÷ ViÖt trªn m¸y tÝnh.Em cã bao giê sö dông bµn phÝm ®Ó gâ ch÷ kh«ng? NÕu cã. .VËy lµm thÕ nµo ®Ó ta cã thÓ so¹n th¶o ®îc? .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 PhÇn mÒm so¹n th¶o Híng dÉn cho HS biÕt vÒ phÇn mÒm so¹n th¶o em sÏ häc so¹n th¶o b»ng phÇn mÒm so¹n th¶o Word.Word lµ phÇn mÒm so¹n th¶o ®îc dïng phæ biÕn t¹i ViÖt Nam. .GV: Ghi néi dung bµi häc lªn b¶ng. . .§Ó khëi ®éng Word ta nh¸y ®óp chuét (nh¸y chuét nhanh hai lÇn liªn Gi¸o ¸n .HS: l¾ng nghe . ..HS: l¾ng nghe .HS: l¾ng nghe . viÕt b¸o têng. tiÕp) lªn biÓu tîng trªn mµn h×nh nÒn.HS: Th¶o luËn vµ tr¶ lêi . theo dâi thao t¸c cña GV Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .2011 . Nh thÕ lµ c¸c em ®· so¹n th¶o v¨n b¶n råi! .. . c¸c em chÐp bµi trªn líp.Vïng tr¾ng lín ë gi÷a lµ vïng so¹n th¶o. N¨m .HS quan s¸t h×nh.GV híng dÉn: . ®ã chÝnh lµ thao t¸c so¹n th¶o trªn m¸y tÝnh.C¸c em ®· so¹n th¶o bao giê cha? H»ng ngµy. ghi vë dung so¹n th¶o sÏ xuÊt vµ quan s¸t mµn h×nh.HS: th¶o luËn vµ tr¶ lêi . Néi .HS l¾ng nghe vµ ghi vë .

sang tr¸i (). ®ã lµ con trá so¹n th¶o. ghi vë .Trong mét ®o¹n v¨n b¶n. ghi vë . * C¸c phÝm sau ®©y cã vai trß ®Æc biÖt trong so¹n th¶o: . lªn trªn ().HS: l¾ng nghe. (Khi gâ phÝm ch÷ hoÆc kÝ hiÖu t¬ng øng sÏ xuÊt hiÖn t¹i vÞ trÝ cña con trá so¹n th¶o.HS: l¾ng nghe.HĐ3: * Thùc hµnh .So¹n th¶o trªn m¸y tÝnh cã kh¸c g× so víi so¹n th¶o v¨n b¶n th«ng thêng ta vÉn lµm nh viÕt th.Gâ c¸c ch÷ hay kÝ hiÖu tõ bµn phÝm. kh«ng cßn chç cho ch÷ míi ®îc gâ vµo. . ghi vë .HS: l¾ng nghe.HS: l¾ng nghe.NhÊn c¸c phÝm mòi tªn ®Ó di chuyÓn con trá so¹n th¶o trong v¨n b¶n: sang ph¶i (). viÕt bµi kh«ng? . * Chó ý: Ta cã thÓ di chuyÓn vµ nh¸y chuét ®Ó ®Æt con trá so¹n th¶o t¹i vÞ trÝ bÊt k× Gi¸o ¸n theo dâi thao t¸c cña GV . . ghi vë . ghi vë . ta ph¶i lµm thÕ nµo? .HS: l¾ng nghe.HS: l¾ng nghe.PhÝm Enter ®Ó xuèng dßng vµ b¾t ®Çu mét ®o¹n v¨n b¶n míi. ghi vë . xuèng díi ().) .2011 N¨m . ghi vë .HS: thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .HS: l¾ng nghe.HS: th¶o luËn vµ nªu ý kiÕn .HS: l¾ng nghe.Trªn vïng so¹n th¶o cã mét v¹ch ®øng nhÊp nh¸y. ghi vë .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 * §Ó so¹n th¶o. word tù ®éng xuèng dßng khi con trá so¹n th¶o s¸t lÒ ph¶i.

. .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 3.Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh.2011 N¨m . .Nh¾c l¹i bµi häc vµ .Thao t¸c khëi ®éng word: Nh¸y chuét hai lÇn liªn tiÕp nhng ph¶i nh¸y nhanh tay.HS ghi nhí .C¸ch më ch¬ng tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n.HS l¾ng nghe mét sè kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ häc sinh cÇn n¾m ®îc .Con trá so¹n th¶o cho ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo. .Quan s¸t thao t¸c cña häc sinh ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai .§äc tríc bµi "Ch÷ hoa". yªu cÇu häc sinh thùc hµnh. thùc hiÖn . . Còng cè DÆn dß: (5') trong v¨n b¶n. chuÈn bÞ tèt cho tiÕt sau Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .HS ghi nhí.

C. (b) C. D.RÌn tÝnh cÈn thËn. D. §¸p ¸n: C C©u 4: Muèn më ch¬ng tr×nh Paint.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh .Cñng cè l¹i kiÕn thøc ®· häc .Nh¸y ®óp chuét lªn biÓu tîng trªn mµn h×nh.5®) A. III.Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n. NhÊn gi÷ phÝm Ctrl trong khi kÐo th¶ chuét B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Häc sinh: §ñ dông cô häc tËp. ChuÈn bÞ: . em chän c«ng cô:(0. B. C. §¸p ¸n: B C©u 2: Muèn vÏ ®o¹n th¼ng n»m ngang hoÆc th¼ng ®øng em thùc hiÖn:(0. Bµi cò: . Nh¸y chuét vµo nót Start ë phÝa díi gãc tr¸i mµn h×nh/ Chän Programs/ Chän Accessories/ Chän Paint A. Bµi míi: §Ò bµi vµ ®¸p ¸n C©u 1: C«ng cô ®Ó vÏ ®o¹n th¼ng: (0. em thùc hiÖn theo c¸c c¸ch sau:(0. NhÊn gi÷ phÝm Enter trong khi kÐo th¶ chuét §¸p ¸n: B C©u 3: Muèn xo¸ mét phÇn h×nh vÏ. ngµy 15 th¸ng 02 n¨m 2011 I. Nh¸y chuét lªn biÓu tîng trªn mµn h×nh.5®) A.æn ®Þnh líp häc . (c). B. (c) D. Môc tiªu: .5®) (a).KiÓm tra sü sè 2. ®Ò kiÓm tra .5®) A. (b). NhÊn gi÷ phÝm Shift trong khi kÐo th¶ chuét C.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 23 thø ba.2011 N¨m kiÓm tra . (a) B. kh¶ n¨ng tr×nh bµy II. (b) hoÆc (c) Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .

5®) A. b §¸p ¸n: D C©u 10: Muèn vÏ ®êng cong. em chän c«ng cô:(0. D. §¸p ¸n: C C©u 8: C«ng cô nµo sau ®©y dïng ®Ó chän tù do tõng vïng cña h×nh vÏ:(0. PhÝm Shift C.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n §¸p ¸n: D C©u 5: Khi tÈy. c B. Nh¸y chuét bªn ngoµi vïng chän ®Ó kÕt thóc (c). §¸p ¸n: A C©u 9: S¾p xÕp c¸c bíc sau ®©y theo ®óng thø tù ®Ó thùc hiÖn di chuÓn h×nh vÏ:(0.5®) (a). D. b. D. a.2011 N¨m B. c. B. PhÝm Ctrl §¸p ¸n: C C©u 7: C«ng cô nµo sau ®©y dïng ®Ó chän tõng vïng cña h×nh vÏ:(0. b. . em nhÊn phÝm nµo ®Ó xo¸ h×nh:(0.5®) A. Mµu nÒn C. C.5®) A. B. vïng bÞ tÈy cã mµu:(0. a C. c ®Ó chän D. D. §¸p ¸n: B C©u 11: §Ó sao chÐp mét mµu cã s½n trªn h×nh vÏ lµm mµu vÏ. Mµu vÏ §¸p ¸n: B C©u 6: Sau khi chän h×nh ®Ó xo¸. C. c. a. Dïng c«ng cô Chän hoÆc c«ng cô Chän tù do mét vïng bao quanh phÇn h×nh ®Þnh di chuyÓn Thø tù ®óng lµ: A. a.5®) A. §¸p ¸n: C Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . C.5®) A. C. b. PhÝm Enter B. PhÝm Delete D.5®) A. Mµu tr¾ng B. em chän c«ng cô:(0. B. §a con trá chuét vµo vïng ®îc chän vµ kÐo th¶ chuét tíi vÞ trÝ míi (b).

.......5®) A. D..... C©u 17: Tr×nh bµy c¸c bíc ®Ó xo¸ mét vïng trªn h×nh vÏ:(1.. . Gi¸o ¸n C©u 13: Em sÏ sö dông c«ng cô sao chÐp mµu trong trêng hîp nµo:(0......... trong hép c«ng cô 2..... ..... §¸p ¸n: C C©u 15: §iÒn vµo chç trèng c¸c côm tõ cßn thiÕu ®Ó thùc hiÖn vÏ ®o¹n th¼ng:(1........5®) A. Tuú theo ý thÝch C.. §¸p ¸n: B B... C............ ...Bíc 4: Nh¸y chuét lªn n¬i cÇn t« mµu b»ng mµu võa sao chÐp...... mµu vÏ 3.0®) 1. Chän .. D..B1: Dïng c«ng cô Chän hoÆc c«ng cô chän tù do ®Ó chän vïng cÇn xo¸ ....... kÐo th¶ chuét C©u 16: Tr×nh bµy c¸c bíc sao chÐp mµu tõ mµu cã s½n:(1.... tõ ®iÓm ®Çu ®Õn ®iÓm cuèi cña ®o¹n th¼ng §¸p ¸n: 1.. C.... Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 ... B.. 3..0®) §¸p ¸n: ....... nÐt vÏ 4....... ë phÝa díi hép c«ng cô 4...2011 N¨m ......Bíc 2 : NhÊn chuét lªn phÇn h×nh vÏ cã mµu cÇn sao chÐp.Bíc 1 : Chän c«ng cô Sao chÐp mµu trong hép c«ng cô....... Chän .B2: Nhấn phím Delete...........5®) A.0®) §¸p ¸n: .... ®êng th¼ng 2..........Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 C©u 12: C«ng cô nµo sau ®©y dïng ®Ó t« mµu:(0.. Chän c«ng cô .. Hai bøc tranh vÏ yªu cÇu gièng nhau B..Bíc 3 : Chän c«ng cô T« mµu .... tÊt c¶ c¸c ph¬ng ¸n ®Òu ®óng §¸p ¸n: C C©u 14: C«ng cô nµo sau ®©y dïng ®Ó phun mµu:(0.

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 24 thø ba.Häc sinh biÕt c¸ch sö dông phÝm Shift. Môc tiªu: 1. phÝm Delete khi gâ sai vµ kÕt hîp víi c¸c phÝm mòi tªn ®Ó s÷a nh÷ng chç gâ sai. . ngµy 22 th¸ng 02 n¨m 2011 bµi 2: ch÷ hoa I.2011 N¨m .Häc sinh biÕt c¸ch sö dông phÝm xãa Backspace. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . phÝm Caps Lock khi gâ ch÷ hoa.

. . .NhÊn c¸c phÝm mòi tªn ®Ó di chuyÓn con trá so¹n th¶o trong v¨n b¶n: sang ph¶i (). c¸c em sÏ .Yªu thÝch m«n häc h¬n.Yªu cÇu HS nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña h¹n? . SGK.Nh¾c l¹i c¸c phÝm cã vai trß ®Æc biÖt trong so¹n th¶o? Ho¹t ®éng cña HS *HSTL: . Bµi cò: (5') * KiÓm tra bµi cò: .L¾ng nghe. ghi ®iÓm .RÌn tÝnh cÈn thËn. GV giíi thiÖu bµi lµm quen víi mét sè míi phÝm cã vai trß ®Æc biÖt trong so¹n th¶o b»ng phÇn mÒm so¹n th¶o Word.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n . 3.Cã mÊy c¸ch di chuyÓn chuét? . ChuÈn bÞ: . II.H«m nay. III. l¾ng nghe 2. lªn trªn ().Ghi néi dung bµi häc vµo vë bµi lªn b¶ng .Häc sinh biÕt c¸ch kh«i phôc l¹i khi xãa nh»m b»ng nót lÖnh Undo hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + Z. sang tr¸i ().B¹n tr¶ lêi ®ung råi ¹! .Häc sinh biÕt gâ ch÷ hoa kh«ng dÊu. Bµi míi: (30') .2011 N¨m .HS: trËt tù. Th¸i ®é: .PhÝm Enter ®Ó xuèng dßng vµ b¾t ®Çu mét ®o¹n v¨n b¶n míi.HĐ1: Trao ®èi vª c¸ch * Hái häc sinh: Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . .Häc sinh biÕt khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n word. KÜ n¨ng: . 2. ph¸t triÓn t duy. xuèng díi (). .GV: Gi¸o ¸n. . phßng m¸y.Ghi néi dung bµi häc .HS: ®ñ dông cô häc tËp. .GV nhËn xÐt.2 c¸ch: dïng 4 phÝm mòi tªn hoÆc dïng chuét. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV thøc 1.

Thêng viÕt trong nh÷ng trêng hîp nµo? . Lóc ®ã tÊt c¶ c¸c kÝ tù trªn bµn phÝm em gâ ®îc sÏ lµ ch÷ hoa.PhÝm Shift + A.2011 N¨m . danh tõ riªng. E .Caps Lock lµ mét ®Ìn nhá n»m ë phÝa trªn bªn ph¶i bµn phÝm.Cã thêng viÕt ch÷ hoa kh«ng? . * Giíi thiÖu phÝm Caps Lock: .VÝ dô: §Ó cã ch÷ A. . ghi vë . Mét trong nh÷ng chøc n¨ng lµ dïng ®Ó viÕt hoa.Tªn bµi häc.§Ó viÕt hoa b»ng phÝm Shift. .Cã. D. NhÊn phÝm Caps Lock l¹i mét lÇn n÷a ®Ó bá viÕt hoa.L¾ng nghe. * Giíi thiÖu phÝm Shift.L¾ng nghe. phÝm Shift cã rÊt nhiÒu chøc n¨ng. . ghi vë -H§3: Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . . Gâ kÝ hiÖu trªn cña phÝm * Giíi thiÖu phÝm Shift: .ViÕt hoa ch÷ ®Çu.Ch÷ thêng. . ta ph¶i bÊm ®ång thêi 2 phÝm: phÝm Shift + phÝm cÇn viÕt hoa. Khi em nhÊn vµo phÝm Caps Lock trªn bµn phÝm th× ®Ìn nµy sÏ bËt.L¾ng nghe. . Gi¸o ¸n . C.Còng gièng nh phÝm Caps Lock.H§3: 2.Lóc em gâ c¸c phÝm trªn bµn phÝm th× kÕt qu¶ em sÏ ®îc ch÷ g×? .C¸ch viÕt hoa trªn m¸y vi tÝnh? . Gâ ch÷ hoa.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 viÕt ch÷ hoa.Quy t¾c viÕt hoa cña danh tõ riªng? . .Th¶o luËn – tr¶ lêi. ghi vë . ta Ên phÝm Shift víi . -H§2: 1. B.

LONG LANH. yªu cÇu häc sinh thùc hµnh.2011 N¨m . Lung Linh TH2.Con trá so¹n th¶o cho ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo. Híng dÉn thùc hµnh: . Hoa Sen.Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh. D E ta viÕt nh thÕ nµo? * Chó ý: Mçi lÇn sö dông phÝm Shift ta chØ viÕt ®îc duy nhÊt mét kÝ tù hoa mµ th«i. .Häc sinh thùc hµnh. Long Lanh. C.HS l¾ng nghe. ghi nhí TH1: Gâ c¸c ch÷ theo mÉu sau: HOA MAI. DAM SEN TRONG DAM GI DEP BANG SEN LA XANH BONG TRANG LAI CHEN NHI VANG NHI VANG BONG TRANG LA XANH GAN BUN MA CHANG HOI TANH MUI BUN. 3.Chó ý: Thao t¸c viÕt hoa. kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai. ghi nhí .HS l¾ng nghe. RUNG RINH. ghi nhí .Cñng cè dÆn dß: (5') .Tãm t¾t l¹i bµi.Quan s¸t thao t¸c cña häc sinh ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai. Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . Xanh Lam. . Rung Rinh. . Gi¸o ¸n .HS l¾ng nghe.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Thùc hµnh: ch÷ a? . HOA SEN Hoa Mai. .. Ban Mai. VUI SAO KHI CHOM VAO HE XON XAO TIENG SE TIENG VE BAO MUA RON RANG LA MOT CON MUA TREN DONG BONG LUA CUNG VUA UON CAU. .Thùc hµnh heo bµi tËp mÉu. TH3.§Ó cã ch÷ B. BAN MAI. XANH LAM.

.Häc sinh biÕt c¸ch sö dông phÝm Shift. ph¸t triÓn t duy.Häc sinh biÕt gâ ch÷ hoa kh«ng dÊu. phÝm Delete khi gâ sai vµ kÕt hîp víi c¸c phÝm mòi tªn ®Ó s÷a nh÷ng chç gâ sai. KÜ n¨ng: . . phÝm Caps Lock khi gâ ch÷ hoa. .Häc sinh biÕt khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n word.Häc sinh biÕt c¸ch sö dông phÝm xãa Backspace. 2.Häc sinh biÕt c¸ch kh«i phôc l¹i khi xãa nh»m b»ng nót lÖnh Undo hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + Z. II. Th¸i ®é: . Môc tiªu: 1.2011 N¨m . .RÌn tÝnh cÈn thËn.Yªu thÝch m«n häc h¬n. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . 3.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 25 thø ba ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 2011 bµi 2: ch÷ hoa I.

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 . .ThÕ th× khi gâ .Gâ phÝm "hai . Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .DÊu nh¸y ®¬n (‘).Kh«ng ®îc.HS: ®ñ dông cô häc tËp. Bµi cò: (5') Ho¹t ®éng cña GV .GV?: Nh¾c l¹i c¸c phÝm cã vai trß ®Æc biÖt ®Ó viÕt hoa? .L¾ng nghe.2011 N¨m . phÝm dÊu hai chÊm. * Yªu cÇu häc sinh: .DÊu chÊm phÈy (. dÊu nh¸y kÐp" tõ bµn phÝm. Gi¸o ¸n Ho¹t ®éng cña HS 2.HS nhËn xÐt: B¹n tr¶ lêi ®óng råi ¹! .GV: Gi¸o ¸n. + Khi em nhÊn vµo phÝm Caps Lock trªn bµn phÝm th× ®Ìn nµy .H«m nay. SGK.HS: l¾ng nghe . Bµi míi: (30') . .).Gäi HS nhËn xÐt sÏ bËt. Lóc ®ã tÊt c¶ c¸c kÝ tù trªn bµn .NhËn xÐt – ghi phÝm em gâ ®îc sÏ lµ ®iÓm ch÷ hoa. Gâ kÝ hiÖu trªn cña bµn phÝm -HSTL: Hai phÝm cã vai trß quan träng ®Ó viÕt hoa lµ: Shift vµ Caps Lock + §Ó viÕt hoa b»ng phÝm Shift. chÊm. phßng m¸y. III.H§1: 2. c¸c em sÏ tiÕp tôc lµm quen víi mét sè phÝm cã vai trß ®Æc biÖt trong so¹n th¶o b»ng phÇn mÒm so¹n th¶o Word. . * GV giíi thiÖu bµi míi . . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc 1. ta ph¶i bÊm ®ång thêi 2 phÝm: phÝm Shift + phÝm cÇn viÕt hoa.

ghi vë Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .T×m 2 phÝm vµ nªu vÞ trÝ cña 2 phÝm ®ã trªn bµn phÝm.DÊu “=” . ghi vë . . Söa lçi gâ sai Gi¸o ¸n .2011 N¨m .Khi ta ®ang so¹n th¶o v¨n b¶n.Ph¶i söa l¹i.C« sÏ giíi thiÖu cho c¸c em 2 phÝm cã chøc n¨ng söa ®ã lµ . ta sÏ ®îc dÊu “+”. NÕu ta kÕt hîp phÝm Shift víi phÝm cã 2 kÝ tù th× kÝ tù phÝa trªn sÏ ®îc hiÓn thÞ trªn mµn h×nh.NhÊn gi÷ phÝm Shift.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 ta sÏ ®îc dÊu g×? .HS: l¾ng nghe. ta sÏ ®îc dÊu “=”. ta sÏ ®îc dÊu g×? . . Trªn bµn phÝm cã nhiÒu phÝm cã 2 kÝ tù. gâ phÝm trªn bµn phÝm.Nh¾c l¹i kÕt qu¶. gâ phÝm trªn bµn phÝm. .VËy ph¶i söa b»ng c¸ch nµo? .H§2: 3. .ThÕ th× khi gâ phÝm dÊu nh¸y kÐp.Th¶o luËn – tr¶ lêi.DÊu “+” Shift.Kh«ng gi÷ phÝm .HS: l¾ng nghe. . bçng dng cã mét hoÆc nhiÒu chç sai lçi chÝnh t¶ th× ta ph¶i lµm sao? . * GV: Híng dÉn cho HS c¸ch söa lçi gâ sai . VÝ dô: .VËy lµm thÕ nµo ®Ó ta gâ ®îc c¸c phÝm ®ã. NÕu ta gâ b×nh thêng th× kÝ tù phÝa díi sÏ ®îc hiÓn thÞ trªn mµ th«i.

ch÷ bÞ xãa sÏ hiÖn l¹i trªn mµn h×nh.Häc sinh thùc hµnh.Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh.Ch÷ “n” . theo sù híng dÉn cña GV Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .HS: l¾ng nghe.Quan s¸t thao t¸c Gi¸o ¸n . * VÝ dô: Cã tõ “Ban mai” nhng gâ nh»m thµnh “Bon mai”.2011 N¨m . Ta söa nh sau: . yªu cÇu häc sinh thùc hµnh. Yªu cÇu häc sinh t×m 2 phÝm ®ã trªn bµn phÝm. h·y nh¸y chuét vµo nót lÖnh Undo hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + Z.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 phÝm Backspace vµ phÝm Delete. ghi vë . + PhÝm Backspace dïng ®Ó xãa ch÷ bªn tr¸i con trá so¹n th¶o. .NÕu con trá so¹n th¶o n»m tríc ch÷ “n” th× khi nhÊn phÝm Delete kÝ tù nµo sÏ mÊt ? * Chó ý: NÕu xãa nh»m mét ch÷.H§3: Thùc hµnh .Ch÷ “o” . * Híng dÉn thùc hµnh: . + PhÝm Delete dïng ®Ó xãa ch÷ bªn ph¶i con trá so¹n th¶o.NÕu con trá so¹n th¶o n»m tríc ch÷ “n” th× khi nhÊn phÝm Backspace kÝ tù nµo sÏ mÊt ? .

Con trá so¹n th¶o cho ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo. dß: . ghi nhí Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Tãm t¾t l¹i bµi.Cñng cè . Gi¸o ¸n .HS: l¾ng nghe.HS: l¾ng nghe.dÆn .HS: l¾ng nghe. 3. .Chó ý: Thao t¸c (5') viÕt hoa. ghi nhí .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 cña häc sinh ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai.2011 N¨m . ghi nhí .

.L¾ng nghe. Th¸i ®é: .Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay.BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n.Ta ®· biÕt ®îc mét sè Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .B¹n tr¶ lêi ®óng råi ¹! . ¬.Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c tõ cã mang dÊu: ¨. SGK.Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 25 thø ba ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 2011 bµi 3: Gâ C¸C CH÷ ¡. £.GV?: §Ó so¹n th¶o v¨n b¶n em dïng phÇn mÒm g×? . t¹o høng thó cho m«n häc.GV?: C¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n Word? . . ChuÈn bÞ: . .ghi ®iÓm 2. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ. II. . ª. . KÜ n¨ng: . 3.HS: ®ñ dông cô häc tËp. 2. .Nh¾p 2 lÇn chuét lªn biÒu tîng cña Word trªn mµn h×nh. Bµi cò: (5') . . ¤. ¦. . ©. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV thøc 1.L¾ng nghe N¨m .2011 Ho¹t ®éng cña HS . § I. ¢.GV: Gäi HS kh¸c nhËn xÐt . ¥.Lµ phÇn mÒm Word. III.GV: NhËn xÐt . phßng m¸y. Bµi míi: (30') * Giíi thiÖu bµi míi: .Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey. ®.GV: Gi¸o ¸n. «. Môc tiªu: 1.

2011 N¨m .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 phÝm ®Æc biÖt trªn bµn phÝm råi.L¾ng nghe. ¬. . Nhê cã phÇn mÒm ®ã ta cã thÓ gâ ®ù¬c ch÷ ViÖt b»ng c¸ch gâ mét phÝm kÝ tù vµ mét phÝm sè. a) Gâ c¸c ch÷ thêng ¨. kÕt qu¶ nh÷ng tõ ®· liÖt kª tríc ®ã. ghi vë nh÷ng tõ liÖt kª. V× vËy muèn gâ ®îc ch÷ ViÖt cÇn cã phÇn mÒm hç trî. ghi vë Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . ©. c« sÏ híng dÉn c¸c em c¸ch gâ c¸c ch÷ cã mang dÊu cha cã dÊu thanh. ª. . ® . ® Gi¸o ¸n . ¬. ¬.Th¶o luËn . .Ghi vë.Häc sinh kh«ng t×m thÊy. .¨.tr¶ lêi.Häc sinh quan s¸t bµn phÝm sau ®ã b¶o 2 häc sinh t×m trªn bµn phÝm c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nh ©. ª. .H§1: 1.TiÕp tôc t×m hiÓu vµ liÖt kª c¸c ch÷ kh¸c cña tiÕng ViÖt kh«ng thÓ gâ ®îc tõ bµn phÝm.L¾ng nghe. . ©. «. .. Gâ kiÓu Telex .Muèn gâ c¸c ch÷ thêng ¨. * Yªu cÇu häc sinh: . . ©. «. ® . ghi vë .Gäi HS lªn b¶ng liÖt kª c¸c tõ kh«ng thÓ gâ tõ bµn phÝm. . H«m nay. ª. * KÕt luËn: Bµn phÝm m¸y tÝnh ®îc chuÈn hãa vµ chÕ t¹o kh«ng ph¶i cho môc ®Ých gâ ch÷ ViÖt v× kh«ng cã ®ñ phÝm cho c¸c nguyªn ©m tiÕng ViÖt vµ c¸c dÊu thanh. «.

¢U C¥ Gi¸o ¸n .Gäi häc sinh lªn b¶ng viÕt b) Gâ c¸c ch÷ hoa ¡.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 em gâ theo quy t¾c ë b¶ng sau: §Ó cã ch÷ Em gâ ¨ aw © aa ª ee « oo ¬ ow uw ® dd .Xem VD .H§2: Thùc hµnh . N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . ¦. L£N N¦¥NG.VÝ dô: §Ó gâ hai ch÷: ®ªm tr¨ng.3 HS lªn b¶ng. ¦. . ¢.Xem – ghi vÝ dô. .Gäi HS lªn b¶ng viÕt c¸c tõ sau: x«n xao. . .Muèn gâ c¸c ch÷ hoa ¡.HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV . ¢. ¥. ghi vë. M¦AXU ¢N. em gâ nh sau: MUWA XUAAN .L¾ng nghe. c¸c häc sinh cßn l¹i th× viÕt vµo vë ... £. § em gâ theo quy t¾c ë b¶ng sau: §Ó cã ch÷ Em gâ ¡ AW ¢ AA £ EE ¤ OO ¥ OW ¦ UW § DD . § . ¤.Gäi HS lªn b¶ng gâ c¸c tõ ë BT2 trang 82 SGK: TRUNG THU. lªn n¬ng.2011 .VD: §Ó gâ hai tõ M¦A XU¢N. £. em gâ nh sau: ddeem trawng .C¸c HS con l¹i viÕt vµo vë. ¥. C¤ TI£N. TH¡NG LONG. ¤.

.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 . ChuÈn bÞ: . £. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . KÜ n¨ng: . . Th¸i ®é: . «.Nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ HS cÇn n¾m ®îc . t¹o høng thó cho m«n häc. . ª. Bµi cò: (5') .Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey.. . ¦.L¾ng nghe. SGK.HS: ®ñ dông cô häc tËp. 2. «. II.Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ.L¾ng nghe.L¾ng nghe. ©. phßng m¸y. ®.BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n.DÆn dß HS vÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp Gi¸o ¸n 3. ¬.GV?: §Ó gâ c¸c ch÷ ¨. ¢. ª. . § I.Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay. ghi nhí . thùc hiÖn LíP 3 TUÇN 26 thø ba ngµy 08 th¸ng 3 n¨m 2011 bµi 3: Gâ C¸C CH÷ ¡. ® theo kiÓu gâ Telex em thùc hiÖn thÕ nµo? Ho¹t ®éng cña HS §Ó cã ch÷ ¨ © ª « Em gâ aw aa ee oo N¨m Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .GV: Gi¸o ¸n.Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c tõ cã mang dÊu: ¨. ¤. Môc tiªu: 1. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV thøc 1. ¥.2011 . ¬.Chó ý thao t¸c viÕt hoa . III.Quan s¸t HS ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai cè. ©. Cñng dÆn dß: . . .Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt. 3.

Gäi häc sinh lªn b¶ng viÕt b) Gâ c¸c ch÷ hoa ¡.GV: Gäi HS kh¸c nhËn .Gäi HS lªn b¶ng viÕt c¸c tõ sau: x«n xao.. ¬. Gâ kiÓu Vni ¨.GV: NhËn xÐt . ¥.L¾ng nghe. ® em gâ theo quy t¾c ë b¶ng sau: §Ó cã ch÷ Em gâ ¨ a8 © a6 ª e6 « o6 ¬ o7 u7 ® d9 .3 HS lªn b¶ng. £. ¢. ©. .VÝ dô: §Ó gâ hai ch÷: ®ªm tr¨ng. «. . .Muèn gâ c¸c ch÷ hoa ¡. £. ghi vë N¨m . ghi vë êng ¨.Muèn gâ c¸c ch÷ th. ¬.ghi ®iÓm 2. em gâ nh sau: d9e6m tra6ng .Xem – ghi vÝ dô. ¦. ¤.B¹n tr¶ lêi ®óng råi ¹! xÐt . ª. § .L¾ng nghe. ¢. ª.2011 . c¸c häc sinh cßn l¹i th× viÕt vµo vë . § em gâ theo quy t¾c ë b¶ng sau: §Ó cã ch÷ Em gâ ¡ a8 ¢ a6 Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . ¥.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 ¬ ® Gi¸o ¸n ow uw dd . lªn n¬ng.L¾ng nghe. . «. ¤.. ¦. .. ® . . ©. Bµi míi: (30') a) Gâ c¸c ch÷ thêng 2.

. ghi nhí 3. M¦AXU ¢N. c¸c häc sinh cßn l¹i th× viÕt vµo vë ..Gäi HS lªn b¶ng gâ c¸c tõ ë BT2 trang 82 SGK: TRUNG THU.C¸c HS con l¹i viÕt vµo vë..2011 BµI 4: DÊU HUYÒN.Gäi HS lªn b¶ng viÕt c¸c tõ sau: x«n xao.L¾ng nghe. em gâ nh sau: MU7A XUA6N .Xem – ghi vÝ dô.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 £ e6 ¤ o6 ¥ o7 ¦ u7 § d9 . TH¡NG LONG.DÆn dß HS vÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp Gi¸o ¸n . Cñng dÆn dß: .. Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt.3 HS lªn b¶ng. DÊU NÆNG N¨m . thùc hiÖn LíP 3 TUÇN 26 thø ba ngµy 08 th¸ng 3 n¨m 2011 I. .HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV .Gäi häc sinh lªn b¶ng viÕt .Chó ý thao t¸c viÕt hoa .L¾ng nghe. DÊU S¾C.L¾ng nghe.VD: §Ó gâ hai tõ M¦A XU¢N. ¢U C¥ .Quan s¸t HS ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai cè. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .H§2: Thùc hµnh . . C¤ TI£N.Nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc träng t©m cña bµi mµ HS cÇn n¾m ®îc . . . L£N N¦¥NG. lªn n¬ng. Môc tiªu: 1.

H«m nay. vµ ch÷ cã dÊu ® ®· häc ë nh÷ng tiÕt tríc.. II. .Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ. .2011 Em gâ a8 a6 e6 o6 o7 u7 d9 .. phßng m¸y. KÜ n¨ng: . dÊu nÆng 2. ChuÈn bÞ: . hoµ. l¾ng nghe .B¹n tr¶ lêi ®óng råi ¹! . ® theo kiÓu gâ Vni em thùc hiÖn thÕ nµo? Ho¹t ®éng cña HS §Ó cã ch÷ ¨ © ª « ¬ ® . ª. còng ph¶i dïng phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt.Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay. 3.HS: ®ñ dông cô häc tËp. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV thøc 1.Kh«ng t×m thÊy N¨m . Quy t¾c gâ ViÖt lµ ¨. .ghi ®iÓm 2. dÊu s¾c. c« sÏ híng dÉn c¸c em c¸ch gâ c¸c ch÷ cã mang thanh Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n . «. c¸.GV?: §Ó gâ c¸c ch÷ ¨. ¬. SGK. III. ª.TrËt tù. ¬.BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n. «. ©.GV: NhËn xÐt .GV: Gi¸o ¸n.Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey. Bµi cò: (5') . t¹o høng thó cho m«n häc. Bµi míi: (30') . Th¸i ®é: .L¾ng nghe. .Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c tõ cã mang dÊu thanh: dÊu huyÒn. .GV: Gäi HS kh¸c nhËn xÐt . ta vÉn cßn c¸c tõ cã mang dÊu nh: céng. ©.Ngoµi c¸c ch÷ c¸i -H§1: ®Æc trng cña tiÕng 1..

Quan s¸t VD . dÊu nÆng. thanh s¾c. thanh s¾c.H§3: 3.) VD: §Ó cã Häc bµi Lµn giã m¸t VÇng tr¨ng §Ó cã S¾c (/) HuyÒn (\) NÆng (. .Gäi häc sinh liÖt kª vµi tõ kh¸c cña tiÕng ViÖt cã mang thanh huyÒn. thanh s¾c. * Yªu cÇu häc sinh: .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 huyÒn. dÊu nÆng. ghi vë -H§2: 2. ghi vë .L¾ng nghe. Gâ kiÓu Vni . gâ dÊu sau" §Ó cã Em gâ S¾c (/) s HuyÒn f (\) NÆng j (.Quan s¸t VD Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . dÊu nÆng. em thùc hiÖn theo quy t¾c "gâ ch÷ tríc.2011 N¨m .) VD: §Ó cã Häc bµi Em gâ Hocj baif Lanf gios mats Vaangf trawng Em gâ 1 2 5 Em gâ Hoc5 Gi¸o ¸n .HS: liÖt kª theo yªu cÇu . . ghi vë .Häc sinh quan s¸t bµn phÝm sau ®ã b¶o 2 häc sinh t×m trªn bµn phÝm c¸c ch÷ cã mang thanh huyÒn.Gâ kiÓu Telex .§Ó gâ mét tõ cã dÊu thanh.L¾ng nghe.L¾ng nghe.

C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Còng dÆn dß: .Häc sinh: §ñ dông cô häc tËp.L¾ng nghe.L¾ng nghe. Bµi míi: §Ò bµi vµ ®¸p ¸n C©u 1: BiÓu tîng cña ch¬ng tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n Microsoft Office Word lµ: (0.Cñng cè l¹i kiÕn thøc ®· häc . thùc häc bµi vµ lµm bµi tËp hiÖn LíP 3 TUÇN 27 3 n¨m 2011 thø ba ngµy 15 th¸ng I.æn ®Þnh líp häc . kh¶ n¨ng tr×nh bµy II. ghi nhí hoa.C¸c HS con l¹i viÕt vµo vë. ®Ò kiÓm tra . cè. Bµi cò: ..H§4: Thùc hµnh 3.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh .L¾ng nghe.L¾ng nghe. III.Gäi HS lªn b¶ng gâ c¸c tõ ë BT1 trang 84 SGK .KiÓm tra sü sè 2.Nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc . ChuÈn bÞ: .RÌn tÝnh cÈn thËn.Quan s¸t HS ®Ó kÞp thêi kh¾c phôc c¸c thao t¸c sai Gi¸o ¸n .DÆn dß HS vÒ nhµ . ghi nhí träng t©m cña bµi mµ HS cÇn n¾m ®îc .2011 N¨m kiÓm tra .5®) Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n. Môc tiªu: . viÕt ch÷ cã dÊu .HS lªn b¶ng thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV .Chó ý thao t¸c viÕt . .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 bai2 Lan2 Lµn giã gio1 m¸t mat1 VÇng Va6ng tr¨ng tra8ng .

Vµo Start sau ®ã vµo Program sau ®ã vµo biÓu tîng §¸p ¸n: C C©u 3: §Ó di chuyÓn con trá so¹n th¶o chónh ta cã thÓ: (0. Ctrl C. Shift Lock §¸p ¸n: D C©u 6: Khi ®Ìn Caps Lock t¾t. D. Enter D. Ctrl C. Caps B. (A) vµ (B) ®Òu sai B. (A) vµ (B) ®Òu ®óng §¸p ¸n: D C©u 4: §Ó gâ ký hiÖu trªn em cÇn nhÊn gi÷ phÝm nµo? (0.5®) A. Dïng c¸c phÝm mòi tªn B.5®) A. Caps Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . Dïng chuét C. tÊt c¶ c¸c ch÷ ®îc gâ ®Òu lµ ch÷ hoa: (0.5®) A.5®) A. (A) vµ (B) ®Òu ®óng D.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 A. Enter D. em cÇn nhÊn gi÷ phÝm vµo vµ gâ mét ch÷ sÏ ®îc ch÷ hoa t¬ng øng? (0. Shift Lock §¸p ¸n: A C©u 5: Khi ®Ìn nµo s¸ng. (A) vµ (B) ®Òu sai D. Shift Lock §¸p ¸n: A C©u 7: §iÒn c¸c côm tõ sau vµo ®óng vÞ trÝ: Delete. Gi¸o ¸n trªn mµn h×nh nÒn B. Nh¸y ®óp chuét lªn biÓu tîng C. §¸p ¸n: A C©u 2: §Ó khëi ®éng phÇn mÒm Word cã thÓ: (0. Ctrl C. C.5®) A.2011 N¨m . Backspace (0. Caps B. Enter D.5®) B.

C¶ 2 B. C¶ 2 Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . Shift vµ A c¸ch trªn §¸p ¸n: A C©u 10: Khi phÝm Caps Lock bËt. Gâ ch÷ tríc. ®Ó viÕt kÝ tù * em cÇn thao t¸c: (0.5®) A.5®) A. Gâ ch÷ A C. C¶ 2 B. Gâ ch÷ A C.5®) A. NhÊn phÝm Caps Lock ®Ó bËt ®Ìn Caps Lockråi gâ ch÷ c¸i ®Çu. ®Ó viÕt ch÷ A em cÇn thao t¸c: (0. Gâ dÊu tríc.5®) A.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n PhÝm Backspace ®îc sö dông ®Ó xo¸ ch÷ bªn tr¸i con trá so¹n th¶o PhÝm Delete ®îc sö dông ®Ó xo¸ ch÷ bªn ph¶i con trá so¹n th¶o §¸p ¸n: C C©u 8: Quy t¾c gâ ch÷ cã dÊu thanh trong tiÕng ViÖt lµ: (0.5®) A. Shift vµ A c¸ch trªn §¸p ¸n: B C©u 11: Khi phÝm Caps Lock t¾t. Lµm l¹i nh vËy víi c¸c ch÷ kh¸c. Gâ phÝm 8 C. gâ ch÷ sau §¸p ¸n: A C©u 9: Khi phÝm Caps Lock t¾t. Shift vµ 8* c¸ch trªn §¸p ¸n: B C©u 12: Khi phÝm Caps Lock t¾t. sau ®ã t¾t ®Ìn Caps Lock råi gâ c¸c ch÷ c¸i tiÕp theo. ®Ó viÕt ch÷ A em cÇn thao t¸c: (0. ®Ó viÕt sè 8 em cÇn thao t¸c: A. Shift vµ 8* c¸ch trªn §¸p ¸n: A C©u 13: Thao t¸c nµo nhanh nhÊt ®Ó viÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu tõ? (0. gâ dÊu sau B.2011 N¨m . C¶ 2 B. Gâ phÝm 8 C. B.

Lµm l¹i nh vËy víi c¸c ch÷ kh¸c. em nhÊn nót lÖnh nµo sau ®©y? (0. Enter C. Undo B. ®Ó gâ c¸c ch÷ vµ c¸c dÊu thanh sau em gâ: (1®) §¸p ¸n: Em gâ aw aa ee oo ow uw ® dd dÊu huyÒn f dÊu s¾c s dÊu nÆng j C©u 17: ViÕt c¸c ch÷ cÇn gâ cña c¸c c©u sau theo kiÓu gâ Telex: (1®) §¸p ¸n: H¬ng rõng th¬m ®åi v¾ng Huwowng ruwngf thowm ddooif vawngs Níc suèi trong thÇm th× Cä xoÌ « che n¾ng D©m m¸t ®êng em ®i Nuwowcs suoois trong thaamf thif Coj xoef oo che nawngs Dam mats dduwowngf em ddi §Ó cã ¨ © ª « ¬ C©u 15: Chän côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng: PhÝm Enter. Con trá so¹n th¶o (1®) 1. Shift D. §¸p ¸n: B C©u 14: §Ó kh«i phôc l¹i mét ch÷ bÞ xo¸ nhÇm.5®) A. PhÝm Enter xuèng dßng vµ b¾t ®Çu mét dßng míi Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . nhÊn gi÷ phÝm Shift råi gâ ch÷ c¸i ®Çu. sau ®ã th¶ phÝm Shift ®Ó gâ c¸c ch÷ c¸i tiÕp theo. Ên phÝm c¸ch ®Ó.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n B. Ctrl §¸p ¸n: A C©u 16: Theo kiÓu gâ Telex.2011 N¨m . Vïng so¹n th¶o. T¾t ®Ìn Capps Lock. Con trá so¹n th¶o lµ v¹ch ®øng nhÊp nh¸y trong vïng so¹n th¶o 1.

Th¸i ®é: . 2.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 2.GV: Gi¸o ¸n. t¹o høng thó cho m«n häc.Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay. phßng m¸y. . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn thøc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . KÜ n¨ng: .Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey. SGK. 3. 3.Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ. . Ên phÝm c¸ch ®Ó c¸ch hai kÝ tù Gi¸o ¸n Vïng so¹n th¶o lµ vïng tr¾ng lín trong mµn h×nh cña Word LíP 3 TUÇN 28 thø ba ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 2011 BµI 5: dÊu hái. III.Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c tõ cã dÊu hái. Môc tiªu: 1.Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt. dÊu ng·. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .2011 N¨m .BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n.HS: ®ñ dông cô häc tËp. II. ChuÈn bÞ: . . . dÊu ng· I.

.NhËn xÐt.L¾ng nghe. ta vÉn cßn c¸c tõ cã mang dÊu nh: x·.NhËn xÐt. «. . Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Lµ phÇn mÒm Word. Bµi míi: GV gíi thiÖu bµi .Ngoµi c¸c ch÷ c¸i ®Æc trng cña tiÕng ViÖt lµ ¨.ViÕt c¸c ch÷ cÇn gâ cña 2 c©u th¬ sau theo kiÓu gâ Telex: H¬ng rõng th¬m ®åi v¾ng Níc suèi trong thÇm th× Huwowng ruwngf thowm ddooif vawngs Nuwowcs suoois trong thaamf thif . g×? .Gäi HS kh¸c nhËn xÐt míi .§Ó so¹n th¶o v¨n b¶n cò: em dïng phÇn mÒm .Theo kiÓu gâ Telex. ¬. © aa .Nh¾p 2 lÇn chuét lªn . . nÆng ®· häc ë nh÷ng tiÕt tríc. ª ee ®Ó gâ c¸c ch÷ vµ c¸c « oo dÊu thanh sau em gâ? ¬ ow uw ® dd dÊu f huyÒn dÊu s¾c s dÊu j nÆng biÒu tîng cña Word trªn mµn h×nh.C¸ch khëi ®éng phÇn §Ó cã Em gâ mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n ¨ aw Word. ©. ghi ®iÓm . KiÓm tra bµi . huyÒn.2011 N¨m .Häc sinh kh«ng t×m thÊy. ® vµ dÊu s¾c.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 1. ª. 2.

.Gäi häc sinh liÖt kª vµi tõ kh¸c cña tiÕng ViÖt cã dÊu hái.Xem . dÊu .Th¶o luËn .viÕt vµo vë.3 häc sinh lªn b¶ng. Gâ kiÓu Muèn gâ c¸c ch÷ cã Telex mang dÊu hái. Gâ kiÓu Vni Ng· x VD: §Ó cã Qu¶ v¶i Dòng c¶m Thæ cÈm §Ó cã dÊu Hái Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 ..Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 chñ. c« sÏ híng dÉn c¸c em c¸ch gâ c¸c ch÷ cã mang dÊu hái vµ dÊu ng·. . H«m nay. c¸c häc sinh cßn l¹i th× viÕt vµo vë . ghi vë nh÷ng tõ liÖt kª. .Ghi vë . dÊu ng· em gâ theo quy t¾c sau: "Gâ ch÷ tríc.2011 Em gâ Quar vair Dungx camr Thoor caamr Em gâ 3 Gi¸o ¸n . . * Yªu cÇu häc sinh: . Tha8ng3 tha8n1 Anh dung4 N¨m . dÊu -H§2: ng·: 2. §Ó cã Em gâ dÊu -H§3: Hái r 3. dÊu ng·.. * Gâ dÊu hái..ghi vÝ dô. . còng ph¶i dïng phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt.Xem .Ghi vë.Ghi vë. Nh¾c l¹i quy phÝm c¸c ch÷ cã mang t¾c gâ ch÷ cã dÊu hái vµ dÊu ng·. gâ dÊu sau" cã nghÜa lµ: gâ hÕt c¸c ch÷ trong tõ vµ gâ dÊu ë cuèi mçi tõ.Thùc hµnh .ghi vÝ dô.Häc sinh quan s¸t bµn phÝm sau ®ã b¶o 2 häc -H§1: sinh t×m trªn bµn 1.tr¶ lêi.Ghi vë .

D· ngo¹i .Tuæi trÎ .Theo dâi.Anh dòng .L¾ng nghe dÊu ng· .. Cñng dÆn dß: cè Giai3 thu7o7ng3 Nga6m4 nghi4 Tuo6i3 tre3 VD: Ca6u2 thu3 §Ó cã Em gâ Qu¶ v¶i Qua3 vai3 Tro2 cho7i Su7a3 chu7a4 Dòng Dung4 D9ep5 d9e4 c¶m cam3 Da4 ngoai5 Tho63 Thæ cÈm .Gi¶i thëng .Ghi nhí.L¾ng nghe ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo .ChuÈn bÞ bµi cho tiÕt sau Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .Söa ch÷a .chØnh s÷a c¸c thao t¸c cßn sai cho HS .Gäi häc sinh lªn b¶ng híng dÉn cña GV viÕt kÕt qu¶ nh÷ng tõ ®· liÖt kª tríc ®ã.Thùc hµnh theo sù ca6m3 .Nh¾c l¹i c¸ch gâ hái.2011 N¨m .CÇu thñ .§Ñp ®Ï .Trß ch¬i . . * Gäi häc sinh lªn b¶ng viÕt c¸c tõ sau theo 2 kiÓu gâ: . thùc hiÖn .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Ng· 4 Gi¸o ¸n 3.Con trá so¹n th¶o cho .NgÉm nghÜ .Th¼ng th¾n .

Häc sinh biÕt ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã phÇn mÒm gâ ch÷ ViÖt. phßng m¸y. .Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ. . . Th¸i ®é: .Häc sinh luyÖn gâ v¨n b¶n theo quy t¾c gâ mêi ngãn tay.HS tr¶ lêi: bµi cò: ®Ó gâ c¸c ch÷ vµ c¸c dÊu thanh sau em gâ? Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . KiÓm tra . 2. KÜ n¨ng: . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS thøc 1. II.Gâ v¨n b¶n ®¬n gi¶n vµ biÕt c¸ch söa v¨n b¶n víi c¸c phÝm xo¸. .Theo kiÓu gâ Telex.2011 N¨m . SGK. .Häc sinh biÕt c¸ch gâ tÊt c¶ c¸c tõ cã mang dÊu vµ nh÷ng kÝ hiÖu ®Æc biÖt.Häc sinh biÕt c¸ch gâ c¸c ch÷ ®Æc trng cña tiÕng ViÖt nhê phÇn mÒm Unikey. Môc tiªu: 1. t¹o høng thó cho m«n häc. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . ChuÈn bÞ: . III. .GV: Gi¸o ¸n.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 29 thø ba ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2011 BµI 6: luyÖn gâ I. 3.HS: ®ñ dông cô häc tËp.BiÕt c¸ch khëi ®éng phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n.

Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n §Ó cã ¨ © ª « ¬ ® dÊu huyÒn dÊu s¾c dÊu 2. Bµi míi: .H§1: h×nh häc tËp. .H§2: hµnh Híng dÉn thùc . yªu cÇu häc sinh thùc hµnh. h«m nay GV lµm mÉu trªn chóng ta sÏ luyÖn gâ l¹i m¸y cho HS tÊt c¶ nh÷ng g× mµ ta quan s¸t ®· häc ®îc.2011 nÆng dÊu hái dÊu ng· Em gâ aw aa ee oo ow uw dd f s j r x N¨m . gi¶i ®¸p kÞp thêi c¸c th¾c m¾c cña häc sinh ®Æc biÖt víi häc sinh yÕu cÇn theo s¸t. .Gi¸o viªn lµm mÉu sau ®ã cho häc sinh thùc .Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh.GV thêng xuyªn quan s¸t nh¾c nhë.Cho häc sinh thùc hµnh hµnh.§Ó kiÓm tra t×nh . híng dÉn chi Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . Tuú tõng ®èi tîng häc sinh mµ gi¸o viªn cho thùc hµnh c¸c mÉu kh¸c nhau. .

níc biÕc nh tranh ho¹ ®å. Giã ®a cµnh tróc la ®µ TiÕng chu«ng TrÊn Vò. mÆt g¬ng T©y Hå. §êng v« xø NghÖ quanh quanh Non xanh. . nhîc ®iÓm. Còng DÆn dß: cè. cã chïa Tam Thanh. l¾ng nghe . M×nh vÒ víi B¸c ®êng xu«i Tha giïm ViÖt B¾c kh«ng ngu«i nhí Ngêi. Nhí ¤ng Cô m¾t s¸ng ngêi Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .NhËn xÐt u. TH1: Gâ theo mÉu sau: §ång §¨ng cã phè Kú Lõa Cã nµng T« ThÞ.L¾ng nghe.Thùc hµnh theo sù híng dÉn cña GV .Xem kÜ l¹i c¸c bµi ®· häc .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 tiÕt.Quan s¸t thao t¸c cña GV . canh gµ Thä X¬ng MÞt mï khãi to¶ ngµn s¬ng NhÞp chµy Yªn Th¸i.TrËt tù. Gi¸o ¸n .Con trá so¹n th¶o cho ta biÕt vÞ trÝ kÝ tù cÇn ®¸nh vµo. 3.2011 N¨m .

TRÇN §¾C TRUNG Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .. Nh×n hai c¸i ngñ chung lêi h¸t ru.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 ¸o n©u. MÑ vÒ. §ªm em n»m ngñ Hai hoa ngñ cïng Hoa th× bªn m¸ Hoa Êp c¹nh lßng. Tè H÷u TH2: Gâ bµi th¬ sau: HAI BµN TAY EM (TrÝch) Hai bµn tay em Hai bµn tay em Nh hoa ®Çu cµnh Hoa hång hång nô C¸nh trßn ngãn xinh. §µn gµ ngoan chí ra vên. tói v¶i ®Ñp t¬i l¹ thêng Nhí Ngêi nh÷ng s¸ng tinh s¬ng Ung dung yªn ngùa trªn ®êng suèi reo. Hßn bi thøc ®îi lim dim ch©n têng.. Chæi ngoan mau quÐt s¹ch thÒm.. bu«ng mµn cho em. Nhí ch©n ngêi bíc lªn ®Ìo Ngêi ®i. Tay em ®¸nh r¨ng R¨ng tr¾ng hoa nhµi Tay em ch¶i tãc TH3: Gâ bµi th¬ sau: Gi¸o ¸n Tãc ngêi ¸nh mai. Cã khi mét m×nh Nh×n tay thñ thØ Em yªu em quý Hai bµn tay em.. rõng nói tr«ng theo bãng ngêi. Giê em ngåi häc Bµn tay siªng n¨ng Në hoa trªn giÊy Tõng hµng gi¨ng gi¨ng. HUY CËN CHÞ EM C¸i ngñ mµy ngñ cho ngoan §Ó chÞ tr¶i chiÕu.2011 N¨m . tr¸n ít må h«i. Luèng rau tay mÑ míi ¬m ®Çu håi.

t×m tßi. ch¨m chØ. 2.HS: L¾ng nghe Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 . høng thó trong m«n häc. KÜ n¨ng: .Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn.Gâ v¨n b¶n ®¬n gi¶n vµ biÕt c¸ch söa v¨n b¶n víi c¸c phÝm xo¸. ChuÈn bÞ: .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n LíP 3 TUÇN 30 thø ba ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2011 BµI 7: «n tËp I. KiÓm tra bµi . II. 3.Tr¶ lêi: Gâ ch÷ tríc. cò: dÊu.Gäi Hs kh¸c nhËn . SGK.2011 N¨m .HS: ®ñ dông cô häc tËp. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-KiÕn Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS thøc 1. gâ dÊu sau .HS kh¸c nhËn xÐt . phßng m¸y. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: . gâ . .Häc sinh biÕt c¸ch gâ tÊt c¶ c¸c tõ cã mang dÊu vµ nh÷ng kÝ hiÖu ®Æc biÖt. ham häc hái. .Häc sinh thµnh th¹o viÖc khëi ®éng c¸c phÇn mÒm Unikey vµ Word. Th¸i ®é: .Nªu c¸ch gâ ch÷.GV: Gi¸o ¸n. Môc tiªu: 1.

Xem kÜ l¹i c¸c bµi ®· häc . khiÕn mÆt s«ng nghe nh réng h¬n. Còng cè . PhÝa bªn s«ng. §©u ®ã. nhîc dÆn dß: ®iÓm.Cho häc sinh thùc hµnh hµnh. tõ sau khóc quanh v¾ng lÆng cña dßng s«ng.Thùc hµnh.ghi . h«m GV lµm mÉu trªn nay chóng ta sÏ «n tËp m¸y cho HS quan l¹i tÊt c¶ nh÷ng g× mµ s¸t ta ®· häc ®îc.NhËn xÐt u.Quan s¸t Gv thùc hiÖn .Gi¸o viªn lµm mÉu sau ®ã cho häc sinh . 3.§Ó kiÓm tra t×nh .. th¶ khãi nghi ngót c¶ mét vïng tre tróc trªn mÆt níc. HuÕ thêng trë vÒ trong mét vÎ yªn tÜnh l¹ lïng. . TH2: Gâ ®o¹n th¬ sau: Lµng quª lóa gÆt xong råi M©y hong trªn gèc r¹ ph¬i tr¾ng ®ång ChiÒu lªn lÆng ng¾t bÇu kh«ng Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .L¾ng nghe . . yªu cÇu häc sinh thùc hµnh. . . xãm Cån HÕn nÊu c¬m chiÒu sím nhÊt trong thµnh phè. . (TrÝch "ChiÒu trªn S«ng H¬ng".Cho mét sè bµi tËp thùc hµnh.GV thêng xuyªn quan s¸t nh¾c nhë. tiÕng lanh canh cña truyÒn chµi gâ nh÷ng mÎ c¸ cuèi cïng.GV nhËn xÐt .Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n 2.H§1: h×nh häc tËp. TiÕng ViÖt 3.H§2: thùc hµnh Híng dÉn thùc . tËp mét.2011 N¨m .L¾ng nghe. gi¶i ®¸p kÞp thêi c¸c th¾c m¾c cña häc sinh ®Æc biÖt víi häc sinh yÕu cÇn theo s¸t. trang 94). TH1: Gâ ®o¹n v¨n sau: Cuèi buæi chiÒu. híng dÉn chi tiÕt. .quan s¸t thao t¸c cña gi¸o viªn.HS: L¾ng nghe ®iÓm . Bµi míi: xÐt? .

.Trêng TiÓu häc sè 2 Hång Thñy Tin häc QuyÓn 1 Gi¸o ¸n Tr©u ai no cá th¶ r«ng bªn trêi H¬i thu ®· ch¹m mÆt ngêi B¹ch ®µn ®«i ngän ®øng soi xanh ®Çm Luèng cµy cßn thë sñi t¨m S¬ng bu«ng cho c¸nh ®ång n»m chiªm bao Cã con ch©u chÊu ph¬ng nµo B¨ng khu©ng nhí lóa. ®Ëu vµo vai em..2011 N¨m . TrÇn §¨ng Khoa Gi¸o viªn: Ng« Quèc Nh©n häc: 2010 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful