trang 1

PHƯƠNG PHÁP 1. PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Câu 1. Đun nóng 58(g) magiê hidroxit đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng so với ban đầu : A. Tăng 18(g) B. Giảm 40(g) C. Giảm 18 (g) D. Tăng 40(g) Câu 2. Hoà tan 9,14 g hỗn hợp Cu, Fe, Al bằng ddHCl dư thu được 7,84lít khí A(đkc) và 2,54g chất rắn B và dd C. Khối lượng muối có trong dd C là : A. 3,99g B. 33,25g C. 31,45g D. 3,145g Câu 3. Cho 2,1 g hỗn hợp gồm Mg, Fe và Zn tác dụng hết với dung dịch HCl, thấy thoát ra 1,12l H2 ở đktc. Khối lượng muối khan tạo ra khi cô cạn dung dịch là: A. 5,65g B. 7,75g C. 11,3g D. 10,3g Câu 4. (TS ĐH – khối A – 2007): Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg, Zn bằng một lượng vửa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít khí H2 (đkc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là: A. 8,98 gam B. 9,52 gam C. 10,27 gam D. 7,25 gam Câu 5. (Câu 10 – TSĐH – khối A – 2007 – mã đề 182): Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol (rượu) đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là A. C3H5OH và C4H7OH B. C2H5OH và C3H7OH C. C3H7OH và C4H9OH D. CH3OH và C2H5OH Câu 6. (Câu 45 – TSĐH – khối A – 2007 – mã đề 182): Hòa tan hòa toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml H2SO4 0,1 M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là A. 6,81 g B. 4,81 g C. 3,81 g D. 5,81 g Câu 7. Để khử hoàn toàn 17,6g hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 cần vừa đủ 2,24 lít CO(đktc). Khối lượng Fe thu được sau phản ứng là: A. 15g. B. 16g. C. 18g. D. 15,3g. Câu 8. Cho từ từ một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 3O4, Fe2O3 đun nóng thu được 64 gam sắt, khi đi ra sau phản ứng cho đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư được 40 gam kết tủa. Tìm m ? ĐS: 70,4 gam. Câu 9. Cho từ từ một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 3O4, Fe2O3 đun nóng thu được 64g sắt, khí đi ra sau phản ứng cho đi qua dd Ca(OH)2 dư được 40g kết tủa. Tính m. (ĐS: m = 70,4g) Câu 10. Đốt cháy 1mol Fe trong không khí dư thu được 1mol oxit sắt. Công thức của oxit sắt là : A. Fe2O3 B. Fe3O4 C. FeO D. không đủ dư kiện để xác định Câu 11. Hỗn hợp A gồm 0,1 mol etilen glicol và 0,2 mol chất X. Để đốt cháy hỗn hợp A cần 21,28lít O2 (ở đktc) và thu được 35,2g CO2 và 19,8g H2O. Tính khối lượng phân tử X. Câu 12. Hoà tan 10g hỗn hợp hai muối cacbonat kim loại hoá trị 2 và 3 bằng dd HCl ta thu được dd A và 0,672 lít khí bay ra (đó ở đktc). Hỏi cô cạn dd A thì thu được bao nhiêu gam muối khan? Câu 13. Đun dd chứa 10g xút và 20g chất béo. Sau khi kết thúc phản ứng xà phòng hoá, lấy 1/10 dd thu được đem trung hoà bằng dd HCl 0,2M thấy tốn hết 90ml dd axit. Tính lượng xút cần để xà phòng hoá 1 tấn chất béo. Từ 1 tấn chất béo có thể điều chế được bao nhiêu glixerin và xà phòng nguyên chất? Tính M của các axit trong thành phần chất béo. Câu 14. Đun 132,8 g hỗn hợp 3 rượu no, đơn chức với H2SO4 đặc ở 1400C thu được 111,2g hỗn hợp 1,2 = 0,2 mol.) 6 Câu 15. Hoà tan hoàn toàn 23,8g hỗn hợp gồm một muối cacbonat của kim loại hoá trị I và một muối cacbonat của kim loại hoá trị II vào dd HCl thu được 0,2mol khí CO 2. Tính khối lượng muối mới tạo ra trong dung dịch. (ĐS: mmuối = 26g ) các ete trong đó các ete có số mol bằng nhau. Tính số mol mỗi ete. (ĐS :

trang 2
Câu 16. Cho 57,5 gam hoãn hôïp goàm ACO3, B2CO3, X2CO3, M2(CO3)3 taùc duïng heát vôùi HCl dö, thaáy thoaùt ra 11,2 lít CO2 (ñktc). Khoái löôïng muoái clorua thu ñöôïc sau phaûn öùng laø A. 63 g B.126 g C.67g D.120g Câu 17. Cho 115 gam hỗn hợp muối (RCO3, M2CO3, N2(CO3)3) tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 0,896 lít khí CO2 (đktc).Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng muối là A. 120 gam B. 120,5 gam C. 115,44 gam D. 115,22 gam Câu 18. Cho 20 gam hỗn hợp một số muối cacbonat tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 1,344 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 10,33 gam B. 20,66 gam C. 25,32 gam D. 30 gam Câu 19. Cho 23,8 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại A, B tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được V lít khí CO2 (đktc) và dung dịch A. Dẫn toàn bộ CO2 vào dd nước vôi trong dư thì thu được 20 gam kết tủa. Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 26 gam B. 30 gam C. 23 gam D. 27 gam Câu 20. Cho m gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại A, B tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được 26 gam muối khan. Giá trị của m là A. 23,8 gam B. 25,2 gam C. 23,8 gam D. 27,4 gam Câu 21. Cho 2,84 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại A, B tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được V lít khí CO2 (đktc) và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được 3,17 gam muối khan. Giá trị của V là A. 0,672 lít B. 2,24 lít C. 11,2 lít D. 3,36 lít Câu 22. Cho 24,4 gam hỗn hợp gồm K2CO3 và Na2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2. Sau phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa. Lọc kết tủa, cô cạn dung dịch thu được a gam muối khan. Giá trị của a là A. 26,6 gam B. 20,1 gam C. 30,2 gam D. 25,6 gam Câu 23. Hoà tan hoàn toàn 3,34 gam hỗn hợp hai muối cacbonat trung hòa của hai kim loại hóa trị II và III bằng dung dịch HCl dư thì thu được dung dịch A và 0,896 lít bay ra (đktc). Khối lượng muối có trong dung dịch A là A. 31,8 gam B. 3,78 gam C. 4,15 gam D. 4,23 gam Câu 24. Nhiệt phân 9,4g một muối nitrat kim loại A đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được chất rắn có khối lượng 4g . Xác định công thức phân tử của muối. Đáp số: Cu(NO3)2 Câu 25. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hirocacbon A bằng 6,72 lit O2 (đkc) thì thu được 8,8g CO2 và 3,6g H2O . Tìm phân tử lượng A. (Đáp số: 28) Câu 26. Cho 4g kim loại tan hết trong dd HCl thì thu được 2,24 lít H2 (đkc). Tìm khối lượng muối tạo thành. (Đáp số : 11,1 g) Câu 27. Nung 8,4g sắt trong không khí thì thu được 11,6g oxit sắt. Tính số mol O2 tham gia phản ứng. Tìm công thức oxit sắt. (Đáp số: Oxit sắt là : Fe3O4) Câu 28. Nung 9,4g muối M(NO3)n trong bình kín có V = 0,5 lít chứa khí N2. Nhiệt độ và áp suất trong bình trước khi nung là 0,984 atm và 27oC. Sau khi nung muối bị nhiệt phân hết còn lại 4g oxit M2On , đưa về 27oC áp suất trong bình là p. Tính nguyên tử khối của M và áp suất p. (Đáp số: M là Cu (64)) Câu 29. Dẫn luồng khí CO đi qua ống sứ có chứa m gam hỗn hợp rắn X gồm CuO và Fe2O3 đun nóng. Sau một thời gian trong ốngsứ còn lại n gam hỗn hợp rắn Y. Khí thoát ra được hấp thụ bằng dd Ca(OH)2 dư thu được p gam kết tủa. Viết các phương trình phản ứng có thể xảy ra và lập biểu thức liên hệ giữa m, n, p. Đáp số: m = n + 0,16p Câu 30. Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu cơ A cần 2,24 lít khí oxi (đkc) rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy gồm (CO2, H2O) vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 4,2 gam, đồng thời xuất hiện 7,5 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 3,2 gam B. 1,0 gam C. 1,5 gam D. 1,8 gam

trang 3
Câu 31. Đun nóng 5,8 gam hỗn hợp A gồm C2H2 và H2 trong bình kín với xúc tác thích hợp, sau phản ứng thu được hỗn hợp khí X. Dẫn hỗn hợp khí X qua bình đựng dung dịch brôm dư thấy khối lượng bình tăng 1,4 gam và còn lại hỗn hợp khí Y. Khối lượng của hỗn hợp khí Y là bao nhiêu gam? (ĐS: 4,4 gam) Câu 32. Đun nóng hỗn hợp X gồm 0,5 mol C2H2 và 0,7 mol H2. Nung nóng hỗn hợp một thời gian với bột Ni được hỗn hợp Y. Dẫn Y qua bình đựng nước brôm dư thấy còn lại 4,48 lít (đkc) hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với không khí bằng 1. Khối lượng bình nước brôm tăng là bao nhiêu gam? (ĐS: 8,6 gam) Câu 33. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp hai ancol cùng thuộc dãy đồng đẳng của ancol etylic thì thu được 70, 4 gam CO2 và 39,6 gam H2O. Giá trị của a là A. 50,2 gam B. 33,2 gam C. 110,0 gam D. 23,6 gam Câu 34. Cho 12 gam hỗn hợp 2 kim loại Fe, Cu tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 63%. Sau phản ứng thu được dung dịch A và 11,2 lít khí NO2 duy nhất (đktc). Tính nồng độ % các chất có trong dung dịch A. Câu 35. Hoà tan hoàn toàn 23,8 gam hỗn hợp gồm một muối cacbonat của kim loại hoá trị I và muối cacbonat của kim loại hoá trị II trong dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí (đktc). Đem cô cạn dung dịch thu được thì thu được bao nhiêu gam muối khan. Câu 36. Để đốt cháy hoàn toàn 1,88 gam chất hữu cơ A (chứa C, H, O) cần 1,904 lít O2 (đktc) và thu được khí CO2 cùng hơi nước theo tỉ lệ thể tích 4:3. Hãy xác định công thức phân tử của A. Biết tỉ khối hơi của A so với không khí nhỏ hơn 7 Câu 37. Hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3. Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam X đun nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được 64 gam chất rắn trong ống sứ và 11,2 lít hỗn hợp khí B (đktc) có tỉ khối so H2 là 20,4. Tìm m. Câu 38. Cho 0,1 mol este tạo bởi axit 2 lần axit và rượu một lần rượu tác dụng hoàn toàn với NaOH thu được 6,4 gam rượu và một lượng muối có khối lượng nhiều hơn lượng este là 13,56% (so với lượng este). Tính khối lượng muối và xác định công thức cấu tạo của este. Câu 39. Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam hỗn hợp 2 este đơn chức là đồng phân của nhau bằng dung dịch NaOH thu được 11,08 gam hỗn hợp muối và 5,56 gam hỗn hợp 2 rượu. Xác định CTCT của este. Câu 40. Đun 132,8 g hỗn hợp 3 rượu no, đơn chức với H2SO4 đặc ở 1400C thu được 111,2g hỗn hợp các ete có số mol bằng nhau. Tính số mol mỗi ete. Câu 41. Hỗn hợp A gồm KClO3, Ca(ClO3)2, Ca(ClO2)2, CaCl2 và KCl nặng 83,68 gam. Nhiệt phân hoàn toàn A ta thu được chất rắn B gồm CaCl2 và KCl và một thể tích O2 vừa đủ oxi hoá SO2 thành SO3 để điều chế 191,1 gam dung dịch H2SO4 80%. Cho chất rắn B tác dụng với 360ml dung dịch K2CO3 0,5 M (vừa đủ) thu được kết tủa C và dung dịch D. Lượng KCl trong dung dịch D nhiều gấp 22/3 lần lượng KCl có trong A. Tính khối lượng kết tủa C. Tính % khối lượng KClO3 có trong A. Câu 42. Hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe2O3. Cho luồng khí CO đi qua ống đựng m gam hỗn hợp X nung nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được 64g chất rắn A trong ống sứ và 11,2 lít khí B (đktc) có tỉ khối so với hiđro là m. Tính m Câu 43. Cho 12g hỗn hợp 2 kim loại Fe, Cu tác dụng vừa đủ với dd HNO3 63%. Sau phản ứng được dung dịch A và 11,2 lít NO2 duy nhất (đktc). Tính nồng độ % các chất trong dung dịch A. Câu 44. Hoà tan 23,8g muối cacbonat của các kim loại hoá trị 1 và 2 trong dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí (đktc). Tính khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch. Câu 45. Hỗn hợp A gồm KClO3, Ca(ClO3)2, CaCl2 và KCl nặng 83,68g. Nhiệt phân hoàn toàn A, thu được chất rắn B gồm CaCl2, KCl và 17,472 lít khí (đktc). Cho B tác dụng với 360ml dung dịch K2CO3 0,5M vừa đủ thu được kết tủa C và dung dịch D. Khối lượng KCl trong D nhiều gấp 22/3 lần lượng KCl có trong A. Tính phần trăm khối lượng KClO3 có trong A. Câu 46. Đốt cháy hoàn toàn 1,88g chất hữu cơ A chứa C, H, O cần 1,904 lít oxi (đktc) thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ thể tích là 4:3. Biết tỉ khối của A so với không khí nhỏ hơn 7. Xác định CTPT của A.

Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được sẽ là (gam) A.44g hỗn hợp 2 este đơn chức là đồng phân của nhau bằng dung dịch NaOH thu được 11. Khối lượng hỗn hợp 2 oxit kim loai ban đầu là A.1 mo este tạo bởi axit 2 chức và ancol đơn chức tác dụng hoàn toàn với NOH thu được 6. Thổi một luồng khí CO qua ống sứ đựng m (gam) hỗn hợp gồm: CuO. Tính thể tích CO2 thu được ở 2730C . 12. 2.54g chẩt rắn Y và dung dịch Z. Hoà tan hoàn toàn 9.81g C. ZnO tan vừa đủ trong 300 ml dd H2SO4 0.92g Câu 60. Giá trị của m là: Câu 49. 1. 33.3 gam hỗn hợp gồm Mg và Al trong vừa đủ 150 ml dung dịch gồm HCl 1M và H2SO4 1. Mg.8g Câu 63. thấy có 15g kết tủa . 30. Câu 53.53g hỗn hợp Mg.12g B.76g H2O. 12. 2 B.96 Câu 62.2g C.4g ancol và lượng muối có khối lượng nhiều hơn của este là 13. 3. 4.2 gam bột sắt (III) oxit cho vào bình kín.9g C. Xác định công thức cấu tạo của este. Câu 55. 3. Fe2O3. Cho 2. Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan? A. Câu 50. 10. Câu 51. 35. 13. Tính m ? A.24g B.896 lít H2 (đktc) và m gam muối khan.225 g B.225g C. 1. 2.6g B. Chia hỗn hợp 2 anđehit no đơn chức thành 2 phần bằng nhau: Phần 1 đem đốt cháy hoàn toàn thu được 1.56g hỗn hợp ancol. Tính khối lượng chất rắn thu được khi phản ứng hoàn toàn. Câu 52. Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng 0.2g B. 14.6g D.83g hỗn hợp 2 rượu đơn chức tác dụng vừa đủ với Na thì thoát ra 0. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được B gồm 4 chất rắn nặng 4.9g D.08g hỗn hợp muối và 5. 6. Tính giá trị m? (Đáp số: 4. Cho 1.18g) Câu 48.784g. Xác định CTCT của các este.81g B. 4.336 lít khí thoát ra (đktc). 2. Cho 2.885g Câu 61.04mol hỗn hợp A gồm FeO và Fe2O3 đốt nóng. Cho 0. 5.66g B. ta thu được 2. Khí ra khỏi ống sứ cho hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư được 9. 14. Zn vào dd HCl dư thấy thoát ra 448 ml (đktc).25g Câu 58.32g hỗn hợp kim loại. 37.95g D. 22. Cu.48 lít khí CO2 và dung dịch X. Giá trị m bằng : A. 3.2atm thu được khi đốt cháy A.26g Câu 56.3 g C.52g hỗn hợp 2 kim loại tan hoàn toàn trong H2SO4 loãng dư thấy có 0. C4H8 thì thu được 12. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Y: C2H6.4 g hỗn hợp K2CO3 .1 g Câu 57. Al bằng 1 lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7. MgO.1g Al với 48g bột Fe2O3 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí.trang 4 Câu 47. Thuỷ phân hoàn toàn11.062g kết tủa. C3H4. Trộn 2.81g hỗn hợp A gồm 3 oxit Fe2O3.4 C.21g D. Nung nóng bình một thời gian thì thu được m gam chất rắn. 2.56%. lọc tách kết tủa rồi cô cạn dung dịch thu được m gam muối clorua . Cho 0. Tính khối lượng muối khan thu được.1M thì khối lượng hỗn hợp các muối sunfat khan tạo ra là: A. 13.5M thu được dung dịch X.92 D.08g nước Phần 2 tác dụng với hiđro dư (Ni. 26. Câu 54.25g D. Tính phần trăm khối lượng của A. 3. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng rồi nung khan trong chân không sẽ thu được một chất rắn có khối lượng A. 1.2g Câu 59. Trộn 8. Khí thoát ra cho vào bình đựng nước vôi trong dư thấy 5g kết tủa trắng.52g D. Na2CO3 tác dụng vừa đủ với dd BaCl2 thu được 39.14g hợp kim Cu.7 gam bột nhôm với 11. luồng khí thoát ra được sục vào nước vôi trong dư. Cô cạn dung dịch X thì tạo ra bao nhiêu gam muối khan? A. Hòa tan hết 6.2g D.98g CO2 và 5. FeO. 4. t0) thu được hỗn hợp A. Lọc bỏ kết tủa Y và cô cạn cẩn thận dung dịch Z. 2.4 g kết tủa .84 lít khí X (đktc) . Thổi một luồng khí CO dư qua ống sứ đựng hỗn hợp Fe3O4 và CuO nung nóng đến phản ứng hoàn toàn. Hỗn hợp 10 gam gồm hai muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị II được hòa tan trong dung dịch HCl thu được 4. Cho 24. 3.22g C. Al2O3 nung nóng. 3. 16.6g C.

2g D. 3.224 lít Câu 76. 18. Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan tạo ra A. 8. A. Dẫn toàn bộ khí thoát sau phản ứng vào dd Ca(OH)2 dư thuđược 30 gam kết tủa . 7.3 .24g hỗn hợp 2 kim loại có hoá trị không đổi thành 2 phân bằng nhau . 0. 217. 20gam D.12 lít hiđro (đktc) và dd A cho NaOH dư vào thu được kết tủa. Một dung dịch chứa 38.575 gam muối .6 lít D.12 lít B.24 lít B. 0. 30. 21. Fe3O4 và Fe2O3 có số mol như nhau bằng dung dịch HNO3 đặc nóng thu được 4.7 gam hỗn hợp muối khan . NaBr . 11. Hỗn hợp A gồm 2 kim loại Fe và X ( hoá trị không đổi ) .3 g Câu 69. 5. 16. 1. kết tủa đem nung ngoài kk đến khối lượng không đổi được 16 gam chất rắn . 19. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì được bao nhiêu gam muối khan .8 gam hỗn hợp gồm 2 este đơn chức là đồng phân của nhau thấy cần dùng vừa đủ 200ml ddNaOH 1M. Al bằng một lượng vừa đủ dd HCl thu được 7. 23.4 g B. 134.25g B. Chia 1. Cô cạn C thì lượng chất rắn khan thu được là : A. 6.1 mol B.58g Câu 75. 0. 3. 33.tìm m A. Cho dd B tác dụng với dd NaOH dư .4g C.56 lít H2 đktc .2g C. Hoà tan m gam hỗn hợp gồm 2 kim loại là Al và Fe trong dung dịch HCl dư thu được dd B và 14. Hoà tan hết (m) gam A bằng một lượng vừa đủ dd HCl thu được 1.3 g B. 219. 25gam Câu 77. 145. Zn tan hoàn toàn trong 500 ml dd H 2SO4 loãng ta thấy có 1. Tính m A. 16 g C. 1. Phần 1 tác dụng với oxi dư thu được 0.99g D.112 lít C.2 g B.14 gam hợp kim Cu . 10gam B. 26g Câu 67.4g D.2g hỗn hợp 2 muối sunfat của kim loại kiềm A và kim loại kiềm thổ B tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 thu được 69.84 lít khí A ở đktc và 1. 12 g B. 16g Câu 73.3 g D. nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn thì giá trị của m là: A. Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm FeO.25g C. chất rắn trong ống sứ có khối lượng là 215g thì khối lượng m gam của hỗn hợp oxit ban đầu là: A. Sau phản ứng. Khử hoàn toàn 32 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng H2 thu được 9 gam H2O .96 lít CO đktc qua 16 gam FexOy .5g B.13g Câu 72. Để hoà tan hoàn toàn m gam oxit này cần 500 ml dd H2SO4 1 M . Kết quả khác Câu 70.54 gam chất không tan B và dd C .344 lít H2 (đktc) thoát ra. 32. Lọc bỏ kết tủa và cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan. Câu 74. 5. Sục khí clo vào dd hỗn hợp chứa 2 muối NaI .28 g B.15 mol C. Giá trị V là ? A. A. đun nóng thu được 2.008 lít khí ĐKTC và dd B chứa 4.5 gam hợp kim Zn – Fe –Al vào dung dịch HCl thu được Vlít H2 đktc và dung dịch A Cô cạn A thu được 31.37g D. Hoà tan 10. Tổng số mol hỗn hợp NaI và NaBr ban đầu là : A.3 g C. 70. thu được 1. 2. Thủy phân hoàn toàn 14.36 lít C. Mg . Kết quả khác . 4. 12. 24 g D. Thổi 8.48 lít D. 8. Giá trị V là : A.04mol Câu 65.6 gam hỗn hợp 2 kim loại thu được m gam hỗn hợp 2 oxit . 33.8 gam hỗn hợp 2 rượu . Khối lượng Fe thu được là : A.83 g Câu 68. Phần 2 tác dụng hết với dd H2SO4 loãng thu được V lít H2 đktc . Oxi hoá 13. 1.6 g C.78 g hh oxit . Cho 2. 0. 21.8g D. Hoà tan 10g hỗn hợp bột Fe và Fe2O3 bằng một lượng dd HCl vừa đủ.45 g D.34gam NaCl .49g hỗn hợp gồm 3 kim loại Mg. A. Kết quả khác Câu 71. 249g C. Tính m .48 lít khí NO2 duy nhất.9g kết tủa.6g D.02 mol D. 23.25g C.82 g C.45g B.38 g D.03 D. Khối lượng hỗn hợp kim loại thu đượ A. Hoà tan 17.4g B. 12g B.07 B. Fe.7 C.2 g Câu 66. 1. 11.trang 5 trắng.2g C. 4. 1. Tính m A. 15gam C. 230g Câu 64. 35. 9. 0. 0. 9. 154. thu được m gam hỗn hợp hai muối và 7.

0. 5. V có giá trị là bao nhiêu? A. Gía trị của x là? A.1M vừa đủ.81 Câu 84.7 C. 11. 12 B. M có hóa trị không đổi tan trong dung dịch HNO3 tạo ra 5. 1. Sau phản ứng thu được dung dịch chứa 3 muối.6 D. Tổng số gam 2 muối clorua trong dung dịch thu được là? A. Giá trị của V là? A.16g một oxit kim loại M thu được 0. 1. Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng sẽ thu được bao nhiêu gam chất rắn? A. Hòa tan hết 1. 8. A. 16.13 Câu 79. Cho 16.81 D. 11.36 B. 13.72 lít khí(đktc) và dung dịch A.24 lít CO2(đktc).6 C. 1. Xác định M. 1. Cô cạn dung muối được 10.368g hỗn hợp Al.37 D.6g Mg trong dung dịch HNO3 tạo ra 2. 11. 3. dư thu được 34.075 C.6. Cho 6.12mol FeS2 và a mol Cu2S vào acid HNO3(vừa đủ). FeO C. 12.33 B. NO2 D. B2CO3.344 B.5g hỗn hợp gồm ACO3. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0. Al C.26 B. 3. MgO. 1. NO B. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan? A.6atm) khí không màu hóa nâu ngoài không khí. Cho x gam hỗn hợp kim loại gồm K. 0. thu được dung dịch X(chỉ chứa 2 muối sunfat) và khí duy nhất NO.30C.24 D. Zn và Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít khí ở (đktc) và 7. Hòa tan hết 10g hỗn hợp muối cacbonat MgCO3. Fe3O4 D.trang 6 Câu 78.81 C.36 Câu 83.31 Câu 80. Zn cần vừa đủ 25lít dung dịch HNO3 0. Al D. 2. Al. R2CO3 tan hết trong dung dịch HCl thu được 2.24 lít khí NxOy.22g hỗn hợp muối khan.48g muối sunfat khan.8g Câu 89. Khối lượng muối clorua tạo thành là? A. 10. Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp lần lượt là? A. A. A. Cho NaOH dư vào dung dịch A thu được 2.08 và 2.Zn Câu 88. 1.26 . Hòa tan hoàn toàn 2. Ba vào nước được 500ml dung dịch X có pH=13 và V lít khí (đktc).108 và 0. 3.68g và 0.2g kết tủa. 12.001M. Na2CO3.17 B. Hòa tan 28.2g D.108 cà 0. Biết d H 2 =19. Ca Câu 93. Fe2O3 Câu 92. Số gam mỗi kim loại ban đầu là? A. 0.112 lít (27. 16.81 B. Hòa tan kim loại M vào HNO3 thu được dung dịch A(không có khí thoát ra). 1. Hòa tan hoàn toàn 2. 3. 7. Hòa tan 9. N2O C.04 B. 6.06 Câu 85.008 C. 4.8g và 0.2.8g B.8 D. Fe B.22g muối. Xác định MxOy A.24lít H2(đktc). 8g và 1. Na. 3.72g hỗn hợp kim loại gồm Mg. 0.24 lít khí (đktc) và dung dịch Y. 14. 13. CaO B.3g Câu 87. 5.6 C.2g hỗn hợp gồm một số kim loại kiềm vào dung dịch HCl dư được 2. CuO B.3 D.1 C. CaCO3. M là? A.2g B. 3.06g oxit MxOy .7g một kim loại M bằng HNO3 thu được 1.12 C.24 lít khí (đktc) và 23. Cô cạn dung dịch Y thu được x g muối khan. 1. Xác định công thức oxit. Gía trị của a là? A.2 Câu 86. Fe B.4 D.8 và 2. Hòa tan hỗn hợp X gồm Fe và MgO bằng HNO3 vừa đủ được 0.224 lít khí NO(đktc). Hòa tan hoàn toàn 0.2 Câu 81.8g D. 0.13 C. Xác định công thức khí đó. ZnO trong 500ml acid H2SO4 0. Mg C.0. N2O4 Câu 91.4g hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm IIAbằng acid HCl thu được 6. 1. 1.05 gam hỗn hợp muối A khan. K2CO3 bằng dung dịch HCl dưthu được 2. 3. Cu D. BaO D.3g hỗn hợp 2 kim loại Na và X tác dụng hết với HCl loãng.12lít khí(đktc) hỗn X hợp X gồm 2 khí không màu trong đó có 1 khí hóa nâu ngoài không khí.56 B. Hòa tan hoàn toàn 2.12 D. Cho 11.12 D. Thể tích H2 thu được là bao nhiêu lít? A.36 Câu 82.81g hỗn hợp gồm Fe2O3.6g C. MgO C. 31.68g và 8g C. Al2O3 Câu 90. Cho 3.

65 Câu 99. 39.Từ 176 gam FeS có thể điều chế được bao nhiêu gam H2SO4? (Biết hiệu suất 100%) ĐS: 196 gam Câu 107. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được muối khan A.1 mol etylenglycol và 0. Cho b gam SO3 tác dụng với NaOH dư được c gam Na2SO4. 20 và 80 D.28lít C.149lít C.8g hỗn hợp Al. Cho c gam Na2SO4 tác dụng hết với dd Ba(OH)2 dư thì thu được d gam kết tủa.4lít Câu 96. Cho ddNaOH vào ddA. Cho 4. Hòa tan 14. Giá trị của V là? A. Tính V? A.8 C. 60 và 40 Câu 102.6 B. BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ Câu 103.4M thấy sinh ra một chất khí có tỉ khối so với H2 là 15 và dung dịch A. 28. 0. 5. 35. Chất rắn thu được cho tác dụng hết với ddHCl được ddA.trang 7 Câu 94. Tính m? A.25ml NaOH 16%(D= 1. 30 và 70 B.6gam. A.Đề đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A cần 21. Cho 1. Tính % khối lượng mỗi kim loại. 0. Sau phản ứng khối lượng trong ống sứ giảm 5. Hòa tan hoàn toàn 12g hỗn hợp Fe Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng acid HNO3 thu được Vlít (đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa 2 muối và acid dư).28 lít oxi (đkc) và thu được 35. 0. Tính V? Câu 98.9lít D. 0. 20. 1.1 mol Ag2O và 0. 9. 50 ml dung dịch A chứa 2 chất tan là H2SO4 và Cu(NO3)2 phản ứng vừa đủ với 31. Câu 95. 4.18lít Câu 97. Giá trị của m là ĐS: 37.6 gam .4 gam bột sắt trong oxi dư.5M tối thiểu cần dùng để kết tủa toàn bộ ion Cu2+ trong dung dịch A(ở câu 19).H. Fe.36 lít Câu 101. kết tủa thu được đem nung trong không khí thù thu được Fe2O3.344lít D. Oxi hóa hoàn toàn a gam SO2 được b gam SO3. 44 và 56 C. Cô cạn dung dịch A thu m(g) muối. Tính thể tích dung dịch NaOH 0.Cho hỗn hợp gồm 0.Đốt cháy hoàn toàn 22.5g hỗn hợp gồm Al và Ag tan trong HNO3 dư thu được dung dịch A và 4. 14. Khối lượng Fe2O3 thu được là: ĐS: 32 gam Câu 106.2 mol Cu tác dụng hết với ddHNO3 loãng. dư thu được 200 g dung dịch CuSO4 16%.6g.3584lít C.2 gam CO2 và 19.584lít B. Nung A đến khối lượng không đổi thu được m gia rắn B. 2.6lít D. Giá trị của a là: (ĐS: 16 gam) Câu 104.48 lít hỗn hợp khí gồm (NO. Giá trị của d là ĐS: 23. A.56g đồng tác dụng với 40ml dung dịch HNO3 2M chỉ thu được NO.Đốt cháy hoàn toàn 6 gam FeS2 trong oxi được a gam SO2.24lít B. Nồng độ mol các chất trong dung dịch A là? Cho 2. dư.8 gam H2O. 0. Hỗn hợp A gồm 0.Tính khối lượng phân tử X( biết X chỉ chưa C.2 mol chất X. 1. A.575 D. 1.128lít B. Sau phản ứng cho thêm H2SO4 dư vào lại thấy có NO bay ra.4g Cu vào 50ml dung dịch A thấy có V lít khí NO bay ra.86g Al tan vừa đủ trong 660ml dung dịch HNO3 1M thu được V lít hỗn hợp khí(đktc) gồm N2 và N2O. 358.8lít D.3 gam Câu 105. Cho 13.O) PHƯƠNG PHÁP 2. Lọc kết tủa nung ở nhiệt độ cao được 1.NO2) có khối lượng 7. Giải thích và tính VNO (ở đktc) khi cho thêm H2SO4. 2. Lượng khí H2 tạo thành dẫn vào ống sứ đựng CuO dư nung nóng. 27. Cho 2.48 lít C.84lít D. Zn bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch A.Cho a gam CuO tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.448lít C. 12.568lít Câu 100.16M và H2SO4 0. 3.12g/ml).14 lít. Tính thể tích khí sinh ra (ở đktc). 3.92 g Cu vào 100ml dung dịch chứa đồng thời KNO3 0.112lít B.6g rắn. 1. A. Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19.49lít B.

01 mol N2.2 mol Ag. Tỉ lệ mol hai muối trong hỗn hợp ban đầu là: Câu 110.1 mol Fe3O4.Khử hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Fe. Sau phản ứng. Cho NaOH dư vào dung dịch B. Na2CO3 tác dụng hết với dung dịch HCl. thu được dung dịch B.35 mol B. thu được ddB.20mol D.Dẫn khí clo vào dung dịch NaBr và NaI đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 1.15 mol C. Dẫn khí CO2 vào ddB thu được kết tủa Y. Giá trị của V là ĐS: 5.24 lít khí CO (đkc). Fe2O3 cần dùng 2. đã dùng hết 2. FeO. Hoà tan hoàn toàn A bằng dung dịch HCl dư.30 mol C. Cho hỗn hợp muối CaCO3.20mol D.0. Vậy số mol HNO3 cần cho phản ứng là: A.6 gam hỗn hợp gồm Fe. Số mol HNO3 phản ứng là A. Thành phần % theo thể tích của SO2 trong hỗn hợp là A.35 mol B.6 gam. Khối lượng Fe thu được sau phản ứng là ĐS: 19 gam Câu 115.7 gam kết tủa.15 mol D. Khử hoàn toàn hỗn hợp X bằng CO dư thì thu được V lít khí A.Khử hoàn toàn 20.36 lit CO2 (đkc) còn lại hỗn hợp chất rắn Y. lọc kết tủa và nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn.Cho 1 mol hỗn hợp gồm NaCl.Khử hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Fe.0. 0. Cu. 1.24 lít khí O 2 (đkc). 0.15mol Cho hỗn hợp A gồm x mol Al và 0.3 mol Fe trong ddHNO3 thu được ddB không chứa NH4NO3 và thu được hh khí G( 0. Đáp số: m = 29. Fe2O3.5g hỗn hợp muối khan.1 mol Fe2O3 và 0.25mol D.17 gam NaCl. Giá trị của m là ĐS: 20 gam . Cho Y tác dụng hết với dung dịch HCl dư rồi cho khí thoát ra hấp thụ hoàn toàn bởi dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 15g kết tủa. Giá trị của x là: Cho hhA (Ag. Câu 111. Fe2O3.15 mol C. Xác định số mol hỗn hợp NaBr. 0. 0. 0. Sau một thời gian thu được 3.05 mol C.15mol Câu 113. Lọc thấy kết tủa Y và nung đến khối lượng không đổi được 40. 0. Khí thoát ra sau phản ứng dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là 50 gam. Fe) tác dụng hết với ddHNO3 thu được hh khí G(NO.Cho 100 ml dung dịch FeSO4 0.40 mol B.8 gam chất rắn. Khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được19.6 lít Câu 117.6 lít Câu 116. 0. NaHCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl.2 mol Al2O3 tác dụng với dd NaOH dư.075 mol Câu 112.Đốt cháy không hoàn toàn một lượng Fe.2 M phản ứng với dd NaOH dư. thấy khối lượng nước tăng lên 3. Fe3O4 cần dùng V lít khí CO (đkc) thì thu được 5. 0.1 mol Zn. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí CO2 trong dd Ca(OH)2 dư thì thu được 25 gam kết tủa.2(g) Cho 12 lít hỗn hợp gồm SO2 và N2 (đktC) đi qua NaOH tạo ra 4. NaI có trong dung dịch ban đầu.1. 1.17 gam Na2SO3 và 12 gam NaHSO3. FeO. FeO. Giá trị của V là ĐS: 5. thu được hỗn hợp chất rắn X gồm các oxit sắt và sắt dư. dẫn khí A vào bình nước vôi trong dư. rửa sạch rồi đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn D.03 mol NO2).1. 0. thu được kết tủa C.6 lít khí CO2 (đkc). Fe3O4 cần dùng V lít hỗn hợp khí CO (đkc) thì thu được khí CO2.0. Phần dung dịch cô cạn thu 32. Lọc lấy kết tủa. Giá trị của m là: Câu 109. N2).1 mol B.Nung m (g) hỗn hợp X gồm 2 muối carbonat trung tính của 2 kim loại A và B đều có hóa trị 2. thì thu được m gam kết tủa.15mol Hoà tan hết hhA: 0. 0.Hỗn hợp chất rắn A gồm 0.trang 8 Câu 108. 0. NO2. Tính m. Giá trị của m là ĐS: 40 gam Câu 114. Số mol hỗn hợp muối ban đầu là: A.0.

Sau khi kết thúc thí nghiệm ta thu được chất rắn B gồm 4 chất nặng 4.26g hỗn hợp CO2 và hơi H2O.Cho hỗn hợp A gồm 3 kim loại X.54g muối cacbonat và 8. 16g C. Tính % khối lượng các oxit trong A.1 mol Zn. Khối lượng a = 44. 2. Cu. Đáp số: m = 29. 1 và tỉ lệ mol lần lượt 1:2:3.Đốt cháy hoàn toàn 3g một mẩu than chì chỉ có tạp chất S.1 mol este no.8 gam. 0.Cho một luồng CO đi qua ống sứ đựng 0. Sau khi kết thúc phản ứng xà phòng hóa. 18g Câu 119. Đáp số: %C = 2. 0.01 mol N2.2(g) Câu 121.495g chất không tan.Đun nóng 0.100% = 84%. 8g B. Đáp số % FeO = 72.30 mol B.2g D. Cho khí clo tác dụng hết với A. Đốt cháy chất rắn A thì thu được 9. Tính % khối lượng C và S trong mẩu than và tính giá trị của a. Tính % khối lượng các chất trong B .04% 5. Lập biểu thức tính y theo x và v. 0. NO2. biết rượu B bị oxi hoá bởi CuO thành sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.0.15 mol C.1. sau khi phản ứng xong thu được dd B . Mặt khác hoà tan chất rắn B bằng dd HCl dư thấy thoát ra 0. Tính m.13.25mol C. đơn chức E với 30 ml dung dịch 20% (d= 1. 100% = 13. 1. Xác định tên kim loại kiềm M. 24.20 g/ml) của một hidroxit kim loại kiềm M .36 lit CO2 (đkc) còn lại hỗn hợp chất rắn Y.04% = 86.Nung m (g) hỗn hợp X gồm 2 muối carbonat trung tính của 2 kim loại A và B đều có hóa trị 2. 1. thì thu được ddC và khí D.2 mol Ag.Cho 0. 0. cô cạn dung dịch thì thu được chất rắn A và 4. Y. Hòa tan hoàn toàn A bằng dung dịch có chứa y(g)HNO3 (lấy dư 25% so với lượng phản ứng) sau phản ứng thu được dung dịch B không chứa NH4NO3 và V lit hỗn hợp khí G (đkc) gồm NO2 và NO.1.01 .0. Phần dung dịch C cô cạn thu 32. nếu hòa tan lượng kết tủa này trong HCl dư còn lại 3.1 mol FeO tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa HNO3 dư cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan ? A. Khí đi ra khỏi ống sứ cho hấp thu vào dd Ba(OH)2 dư thì thu được 9. Z có hóa trị lần lượt là 3. Vậy số mol HNO3 cần cho phản ứng là: A. thấy khối lượng nước tăng lên 1.52 % Fe2O3 = 100% . Đáp số: M : Na CTCT E : CH3–COO–CH2–CH3 Câu 122.52 .03 mol NO2).784g. Tính nồng độ các ion trong dd A.3 mol Fe trong ddHNO3 thu được ddB không chứa NH4NO3 và thu được hh khí G( 0.062g kết tủa.6g rượu B. Sau một thời gian thu được 3.trang 9 Hòa tan hết hhA: 0. Số mol HNO3 phản ứng là Câu 118.35 mol A. Fe) tác dụng hết với ddHNO3 thu được hh khí G(NO.5M thu được dd A chứa 2 muối và NaOH dư.0. Cho dd B tác dụng với BaCl2 dư thu được a g kết tủa gồm BaCO3 và BaSO4 .35 mol B. khí thu được cho hấp thụ hoàn toàn bởi 0.865g 3 . Câu 120.5 lit dd NaOH 1.04 mol hỗn hợp A gồm FeO và Fe2O3 đốt nóng. %S = 16%.96% Câu 123. 0.20mol D. Tìm công thức phân tử của este E. biết rằng trong B số mol sắt từ oxit bằng 1/3 tổng số mol của Fe (II) và Fe(III) oxit. N2). Trong đó số mol của X là x(mol).15mol Cho hhA (Ag.5g hỗn hợp muối khan.6272 lit hidro (đktc). Cho Y tác dụng hết với dung dịch HCl dư.15mol D. Viết các phương trình phản ứng dạng tổng quát. Cho khí D thoát ra hấp thụ hoàn toàn bởi dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 15g kết tủa.

Cho 16. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng là: A.48 lít B.8 C.88 lít khí NO duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn.4. Cho m gam hỗn hợp gồm (Zn. C. Hoà tan 6. Tiếp tục cho vào dung dịch phản ứng lượng dư H2SO4 lại giải phóng tiếp khí V lít khí NO (đktc). Thấy khối lượng nước có trong dung dịch tăng lên 3. Cho 0.6 mol D.62.4 mol Câu 128. N2O).792(l) khí NO duy nhất (đktc) .2 % B. Giá trị của a là: A. không thấy khí thoát ra. Đem cô cạn dung dịch A và nung đến khối lượng không đổi thì thu được 16 gam một chất rắn. 21.24lít C. C. Lấy dung dịch A tác dụng hết với NaOH dư.2 mol FeO tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa HNO3 dư cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan ? A.224 D. 1. 0. 16g B. 48. 0. 0. đun nhẹ. Cho Fe. D. 3.2 mol N2.6 gam B.6 gam. Giá trị m là A.08(g) hỗn hợp bột kim loại Fe và Cu trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1. D.4 D.8g C.8 mol D. 0. 0. (TSĐH – 2007 – Khối A): Hoà tan hoàn toàn hh gồm 0. Câu 138. 61.6 gam.44 lít NO (điều kiện tiêu chuẩn).336 Câu 135. 0. 64 C. NO2. Số mol HNO3 tham gia phản ứng là A. B. Cho 28.2 mol D. 1. 19. 35. Cho 5.76 gam Cu tan trong 160 ml dung dịch HNO3 1M.06 Câu 125. 6.4 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư. 5. Fe vào dung dịch HNO3loãng dư thu được 13. Giá trị của V là A. 4. NO2. không thấy khí thoát ra. 0. 0. Cu) tác dụng hết với dung dịch HNO 3 dư thu được ddA và hỗn hợp khí (N2. Thành phần % mỗi kim loại trong hỗn hợp là: A. 5. 0. Fe) tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư thu được ddA và hỗn hợp khí (NO. 10. Cho m gam hỗn hợp X gồm (Zn.448 B. 32 D. 3. Hòa tan hoàn toàn 44 gam hỗn hợp gồm Al và Fe bằng dung dịch HNO3 loãng. thu được dd X (chỉ chứa hai muối sunfat) và khí duy nhất NO(sản phẩm khử duy nhất). thu được dung dịch A và 1 khí NO duy nhất.5% và 64. thu được kết tủa. 16.4 gam Câu 129. 2. 12. 1.1.8 gam D. 18. B. 32g C.4 Câu 131. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư.2. 11. đun nhẹ. 36.0 mol B. 64 C. nung kết tủa đến khối lượng không đổi thí thu được m gam chất rắn.6 D.6% và 61. không thấy khí thoát ra. 4.4 mol NO2. Khối lượng của Al trong hỗn hợp là A.2 B. Thể tích khí NO (đktc) thoát ra là A.0 Câu 133.12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ).6 mol Câu 130.12 D. Cô cạn dung dịch A thu được khối lượng muối khan là: A. .8 mol B. 8. 5. 91. 2. chỉ thu được 1 muối và một khí NO.8 mol C.8 gam. 2. 0. Fe) theo tỉ lệ mol 1: 1 tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư thu được ddA và hỗn hợp khí (N2. 37. 18. đun nhẹ.4g D. 38. thu được kết tủa. Cho hỗn hợp Al. 11. Khối lượng của Fe trong hỗn hợp X là A. 0.6 gam hỗn hợp gồm (Al.6 B. 10. N2O). 0. sau phản ứng chỉ thu được dung dịch A (chỉ chứa 2 muối) và hỗn hợp khí G gồm ( 0.2% D.6 g Câu 127. Cho m gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được dung dịch A và khí NO duy nhất thoát ra.8% và 62. dư thì thu được 26. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư. NO. Cho 38.4 mol C. nung chất rắn B trong chân không đến khối lượng không đổi được 32 gam chất rắn C. NO.0 gam. 16. 8.4 mol B.896 C.04 B. 53.trang 10 Câu 124.5% Câu 137.4 g D. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư. Cho m gam nhôm tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư. 21. thu được chất rắn B.4 mol NO. sau phản ứng thu được 1. 27. 37. 32 B.4% C. 78.0 g B. Giá trị của m là A. 0. 1. Zn tác dụng hết với dung dịch HNO3. 3. NO2).2 mol Câu 136. 0. 36g Câu 134.344 lít khí N2 duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn.075 C. Sau khi phản ứng xảy ra xong.2 gam C.96lít Câu 126.36lít D.0 Câu 132. Giá trị của m là A.0 mol C.8 % và 63. Giá trị m là A. Cho 32 gam Fe2O3 tác dụng với dung dịch HNO3.6 mol N2O). nung kết tủa đến khối lượng không đổi thí thu được m gam chất rắn. 22.2 gam. Số mol axit đã phản ứng là : A. Lấy toàn bộ sản phẩm sau phản ứng cho tác dụng hết với NaOH dư.8 gam FeO tác dụng với dung dịch HNO3 thu được dung dịch A (chỉ chứa 1 muối) và khí NO.

Hoà tan 5.7g AgNO3 vào nước được 101. thu được dd A1 và 13. thu được dung dịch X. Sau phản ứng thu được ddB và 8.3 M. Xác định kim loại M và % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X? Câu 145.Hoà tan hết cùng lượng hỗn hợp A trên trong dd chứa hỗn hợp HNO3 đặc và H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thì thu được 1.0. Cô cạn dd A thu được bao nhiêu gam muối khan Đáp số: %Al = 11. Tính CM của Cu(NO3)2 và AgNO3 trong ddA.128 l H2.804 g . Hãy cho biết kim loại M trong MS là kim loại gì ? Tính giá trị khối lượng m1.12g chất rắn C gồm 3 kim loại . %Zn = 88. Cho 6.008 lit khí (đkc) và dd chứa 4.136 lit (đkc) hỗn hợp khí Y gồm 2 khí không màu (trong đó có 1 khí hoá nâu ngoài không khí). Xác định kim loại M.  Hoà tan hết phần 2 trong dd HNO3 được 1. 40 ml D. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được phần rắn B và dd D chỉ chứa 2 muối.3% 6. Câu 143. Các chất khí đo ở đkc và các phản ứng xảy ra hoàn toàn.575g muối khan .97g %FeS2 = 120 .(Trích :Đề TSĐH – CĐ – 2007 – khối A): Hòa tan 5. Cho 1. 60 ml Câu 140. Ngâm B trong dd H2SO4 loãng không thấy có khí thoát ra.8816 lit hỗn hợp 2 khí (đkc) có tỉ khối hơi so với khí H 2 là 25.57g hh X bột kim loại gồm Zn và Al vào dd A rồi khuấy đều.7% Câu 141.78% C% (Al(NO3)3) = 2.100% = 55.53%. CM (Cu(NO3)2) = 0.03 .20 ml B.trang 11 PHƯƠNG PHÁP 3.34g gồm NO2 và NO. Tính % khối lượng các chất trong X.6 gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư).064g hỗn hợp X gồm Al và Zn vừa đủ với 500ml dd HNO3 loãng thu được dd A và 3.Cho 7. (Olympic – 30/04/2006) ĐS: H2S Câu 142.Cho 3.Hoà tan m g hỗn hợp kim loại A gồm Fe và kim loại M (có hoá trị không đổi) trong dd HCl dư thì thu được 1.Hỗn hợp X gồm FeS2 và MS có số mol như nhau.61g X tác dụng với 100ml dd A chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. M là Al Câu 144.47% mmuối = 69.38g. Đáp số: M là Zn.43g dd A.216 lit (đkc) hỗn hợp khí A2 có khối lượng là 26.5 M Câu 146.Hoà tan 22.51 %ZnS = 44.18g. thấy tạo thành m1 g kết tuả trắng trong dd dư axit trên. Cho chất rắn C tác dụng với dd HCl dư thu được 0. Xác định sản phẩm tạo thành và viết các phương phản ứng. M là kim loại có hoá trị không đổi .64g Cu(NO3)2 và 1.51g X tác dụng hoàn toàn với lượng dư dd HNO3 đun nóng.5M.25. Đáp số: C% (Zn(NO3)2) =3. Đáp số: m = 1. Chia hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau:  Hoà tan hết phần 1 trong dd HCl được 2. m1 = 20. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V (ml) dung dịch KMnO4 0. khối lượng hỗn hợp khí Y là 5. Tính m.Cho 2.792 l khí NO duy nhất. Thêm 1 lượng dư dd BaCl 2 loãng vào A1. Giá trị của V là A. Đáp số: Al CM (AgNO3 )=0.80 ml C.13% Câu 147.52 g hh X gồm Al và Mg trộn theo tỉ lệ mol 2 : 3 tác dụng với H 2SO4 đặc thì thu được muối sunfat và 0.672 l H2. Tính % số mol mỗi kim loại trong hỗn hợp X.22g hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M có hóa trị không đổi.03 mol một sản phẩm duy nhất chứa lưu huỳnh. BẢO TOÀN ELECTRON Câu 139. Tính C% mỗi muối có trong dd D.

kết quả khác Câu 151..65 = 9.Cho 12. ĐS : VO2 = 22. thu được dd X (chỉ chứa hai muối sunfat) và 1.008 lít khí H2 (đkc).24 D. Câu 154.016 g C. Các thể tích khí đo ở đktc. Cô cạn dung dịch thu được 7. Al tác dụng hết với dd HNO 3 thu được hỗn hợp khí gồm 0.HNO3 →.08 B. Tính khối lượng muối tạo ra trong dung dịch. Hai kim loại đó là: A.075 C.. 5. 0. A. 3g B. Fe phản ứng hết với HNO3.12 l khí NO duy nhất ở đktc.6 g Mg tác dụng hết với ddH2SO4 đậm đặc. 0. Be và Mg B. Mg và Ca D. 14. 0.08 B. 0. 0. thấy có 49 g H2SO4 tham gia phản ứng.12 Câu 159.448 lit khí NH3. Số mol HNO3 tham gia phản ứng là: A. tạo muối MgSO4 .45g hỗn hợp X gồm Al và kim loại M(II) tác dụng với dd HNO3 dư thu được 1.Hoà tan hoàn toàn hh gồm 0.M tác dụng với HNO3 theo phản ứng sau: .4. 0.015 = 0.. Giá trị của a là: A. 0. thu được dd X (chỉ chứa hai muối sunfat) và b mol khí duy nhất NO (sản phẩm khử duy nhất).35 + 62.75 g Câu 149.. Cu.75 B.. 0.Trộn 60g bột Fe với 30g bột lưu huỳnh rồi đun nóng (không có không khí) thu được chất rắn A. Tính V.25 mol các khí đo ở đkc.12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ).4.15. R2 không tác dụng với nước và đứng trước Cu trong dãy hoạt động hóa học của kim loại). Mg. Xác định kim loại M và khối lượng mỗi kim loại trong X .25 mol C. kết quả khác Câu 153. H2O và sản phẩm khử A. 0. 17 D.4 mol một sản phẩm khử duy nhất chứa nitơ. ĐS: Khối lượng muối nitrat là: 1.. được 6.6 mol khí duy nhất NO(sản phẩm khử duy nhất).M + .47 = 32.trang 12 Câu 148.2 gam. 2. 0.2 mol D. thu được dd X (chỉ chứa hai muối sunfat) và 2. biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.Cho 8.72 lít khí hidro (đkc). 0. Cho Y tác dụng với dd NaOH dư thu được 0..6 C..35 mol B. kết quả khác.Cho m gam hỗn hợp 3 kim loại đứng trước hidro trong dãy hoạt động hoá học phản ứng hết với H2SO4 dư thu được 1. Xác định A? Đáp số: A là H2S Câu 150.07 = 5. 0..1.Khi cho 9.Hỗn hợp A gồm 2 kim loại R1. ĐS: VN 2 = 22.M(NO3)2 + 2x N2 + 3xNO + . Giá trị của b là: A.Hoà tan hoàn toàn hh gồm a mol FeS2 và b mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ).928 lit Câu 155. Vậy m có thể bằng: A. Cho m gam Cu tác dụng hết với dd HNO 3 dư thu được 1.35 g hỗn hợp gồm Cu. Hoà tan A bằng dd axit HCl dư được dd B và khí C.0. thu được hỗn hợp khí G: NO. Giá trị của a là: A.01 mol NO vào 0. B đều đúng Câu 152.Biết nX = 0. thấy lượng nước tăng 7.Cho 1.Hoà tan hoàn toàn hh gồm 0.04 mol NO2.8 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại ở 2 chu kì liên tiếp thuộc phân nhóm chính nhóm II tác dụng với 120ml dung dịch HCl 1M . NO2.32 gam chất rắn . Đáp số: M là Zn mAl = 0.075 C.69g.24 D. NO) so với H2 sẽ bằng A. 16.1.12 .8 và dd Y .98 g D.H2O Tỉ khối hơi của hỗn hợp G (N2. Nếu cho lượng hỗn hợp A trên phản ứng hoàn toàn với dd HNO3 thì thu được bao nhiêu lít N2.12 lit hỗn hợp khí (N2O và N2) có tỉ khối hơi so với hidro bằng 18. Đốt cháy C cần V lít O 2 (đktc).Cho hỗn hợp A gồm: Ag.8 Câu 158. R2 có hoá trị x.12 mol FeS2 và b mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ). Câu 157. 0. Cho hỗn hợp A phản ứng hoàn toàn với dd Cu(NO3)2 thì thu được m gam Cu.12 D.7 g mZn = 0.0.4 B. 27 = 2. 0.075 C. y không đổi (R1. Ca và Sr C. 0.336 lit Câu 156.

Xác định thành phần % theo khối lượng các kim loại trong hợp kim.04 gam hỗn hợp A gồm các oxit sắt. Tìm m’.3335(g) kim loại M giải phóng khí N2O duy nhất.02 mol Al và 0. Bài 5: m’(g) Fe2O3 nung với CO thiếu thu được 6. 1. Hãy tính tổng khối lượng muối nitrat tạo thành.4704 lit (đkc) hỗn hợp khí gồm N2 và N2O. Xác định kim loại M biết thể tích các khí đo ở đktc.06 mol Mg. Hoà tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO3 thu được 0. 2. Hòa tan hỗn hợp này vào dd HNO3 dư thu được 4. Xác định kim loại M và tính V. Bài 11: Để m gam phoi bào sắt (A) ngoài không khí.25M và thu được 8. Hỏi để kết tủa hết lượng Mg2+ có trong dd A cần tối thiểu bao nhiêu mol NaOH? Bài 9: Hòa tan 12. Tính V. Tìm m.04 mol Fe tác dụng hết với dd HNO 3 thu được V lit hỗn hợp khí gồm N2 và N2O có tỉ khối so với Hidro bằng 20.03 mol Cu và 0.Tính V (ở đktc).trang 13 B – BÀI TẬP TỰ GIẢI B1 . 2. Bài 12: Hỗn hợp A được điều chế bằng cách hoà tan 27. Bài 3: Cho hỗn hợp bột kim loại A gồm 0.595. N có hoá trị tương ứng là m.24 lit H2. biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.Tự luận: Bài 1: Hỗn hợp A gồm 0. Mg với lượng vừa đủ dung dịch HNO3 1.96 lít khí A (đktc) gồm NO và N2O.02 mol Fe và 0. 1.5 mol HNO3 thu được dd A và 0. Còn khi hòa tan hết 12.486(g) Al được hòa tan hết vào V lit dd HNO 3 2M thấy giải phóng 0. .12 lít khí NO duy nhất. V=? ( đo ở đktc ). Tính số mol HNO3 đã phản ứng.75. N không tan trong nước và đứng trước Cu). Nếu cho lượng hỗn hợp A trên phản ứng hoàn toàn trong dung dịch HNO3 dư thì thu được bao nhiêu lít N2. Cho Cu thu được phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư được 1. Tỉ khối của Y đối với H2 là 19. Hòa tan Y hết vào dd HNO3 thì thu được 0.9(g) hh A vào dd H2SO4 đặc được 4.144 lit hỗn hợp gồm SO2 và H2S có tỉ khối so với Hidro bằng 31.25.12 lít hỗn hợp X (đktc) gồm NO và NO2 có tỉ khối so H2 bằng 21. Viết các phương trình phản ứng. Bài 6: Cho m(g) hh bột kim loại A gồm Mg và Al hòa tan hết vào dd HCl dư thấy giải phóng 0. 3. Bài15: Cho 1. Bài 10: Trộn 60g bột Fe với 30g bột lưu huỳnh rồi đun nóng (không có không khí) thu được chất rắn A. 0. Viết các phương trình phản ứng.56(g) Mg và 0. Mg. Fe3O4.035 mol hỗn hợp Y gồm NO và NO2. Thêm 1 lượng Cu bằng 1.24 lít khí NO duy nhất (đktc). 0. Cho hỗn hợp A phản ứng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 dư. Tính khối lượng m của A.5 mol hh khí gồm NO và NO2 có tỉ khối so với Hidro bằng 21. khối lượng dd HNO3 đã phản ứng biết axit HNO3 dư 10% so với lượng cần dùng. Tính thể tích dung dịch HNO3 đã dùng.9 gam hợp kim gồm Al. 0. Al tác dụng với HNO3 dư được 1.48 lit khí NO duy nhất (đkc).255m (g) vào hh A được hh B.25 mol khí.Tính V (ở đktc).04 mol Al.2 mol hh khí gồm NO và N2O. (Biết thể tích các khí được đo ở đktc) Bài 14: Đốt cháy x mol Fe bởi oxi thu được 5.01 mol Zn hòa tan hết vào dung dịch HNO3 thu được V lit hỗn hợp khí gồm NO và N2O có tỉ khối so với Hidro là 16. n không đổi (M. sau một thời gian biến thành hỗn hợp (B) có khối lượng 12 gam gồm sắt và các oxit FeO.52(g) hỗn hợp Y gồm 4 chất. Bài 2: Cho hỗn hợp bột kim loại A gồm 0. Bài 13: Hỗn hợp A gồm 2 kim loại M.15 mol khí NO duy nhất.05 mol Cu tác dụng với dd HNO3 12.6% được V lit hỗn hợp khí gồm NO và N2 có tỉ khối so với Hidro là 14. 2. Tính x.02 mol Fe. 0.4.75. cho B tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thấy giải phóng ra 2. Tính tfần % theo klượng các chất trong hh A. Bài 7: Hỗn hợp X gồm 1. Đốt cháy C cần V lít O2 (đktc). có tỉ khối so H2 bằng 20. Hãy biểu diễn các ptpư ở dạng ion thu gọn.04 mol Al.4.9(g) hh A gồm Zn và 1 kim loại M hóa trị II vào dd H2SO4 loãng dư thu được 2. Hòa tan B vào dd HNO 3 dư thì thu được 0.35 gam hỗn hợp Cu. Cũng V lit dd HNO3 đó hòa tan vừa hết 3. 1. Bài 4: m(g) Fe để trong không khí bị oxi hóa 1 phần thành 22(g) hỗn hợp các oxit và Fe dư. Bài 8: Hòa tan hết kim loại Mg vào dd chứa 1. Fe2O3. Hoà tan A bằng dd axit HCl dư được dd B và khí C. 3.

336 lít NO2 ở 00C. Tính số mol HNO3 đã phản ứng. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.12 gam chất rắn D gồm 3 kim loại. m2.792 lít khí NO duy nhất . Thêm một lượng oxi vừa đủ vào X. 1. 4atm. Hoà tan hết phần 1 trong dung dịch HCl. được 2. Cô cạn dung dịch A thu được 14. trong đó có một khí bị hoá nâu trong không khí. Khi cô cạn dung dịch A thì thu được bao nhiêu gam muối khan. 2. 1.59 gam. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu? Bài 24: Thể tích dung dịch FeSO4 0. 2.48 lít hỗn hợp khí Z đi ra (đktc).6 gam bột Fe trong bình đựng O2 thu được 7. sau khi các kim loại tan hết có 8. Tính m1. Hoà tan hoàn toàn phần thứ nhất trong dung dịch HNO3 hu được dung dịch A và 1.1M ở trong môI trường axit là bao nhiêu? Bài 25: Chia 9.2 lít khí đo ở đktc gồm N2. Hoà tan hoàn toàn lượng hỗn hợp A bằng dung dịch HNO3 thu được V lít hỗn hợp khí B gồm NO và NO2 có tỉ khối so H2 bằng 19. Bài 20: Cho 7. N2O và N2 bay ra (đktc) và được dung dịch A. Dẫn Y từ từ qua dung dịch NaOH dư có 4. 3. 3. Mg bằng dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch A và 1. Bài 18: Cho 16. Tính thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia vào quá trình trên. Sau phản ứng thu được dung dịch B và 8. Al vào dung dịch HNO3 đặc nguội. sau phản ứng thu được hỗn hợp khí Y.12 lít hỗn hợp khí B gồm NO và NO2 ở đktc. 2atm.168 lít khí NO ở 00C. Al vào m2 gam dung dịch HNO3 24%. Cho 3. dư thì thu được 0.2 gam Cu bằng dung dịch HNO3.96 lit( đktc) hỗn hợp gồm NO2 và NO có tỉ lệ thể tích 3:1.2 gam kim loại M trong dung dịch HNO 3 dư thu được 8.36 gam hỗn hợp A gồm Fe2O3. (Các thể tích khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn và các phản ứng xảy ra hoàn toàn) Bài 21: Cho m1 gam hỗn hợp gồm Mg.2 gam kim loại M (hoá trị không đổi) tác dụng với 0. Biết lượng HNO3 đã lấy dư 20% so với lượng cần thiết để phản ứng. Chất rắn thu được sau phản ứng cho hoà tan hoàn toàn vào dung dịch HCl dư thu được 13.2M và K2Cr2O7 0.44 lít H2 (đktc). Bài 17: Đốt cháy 5. dư thì thấy thu được 0. Cũng a gam hỗn hợp trên khi cho vào dung dịch HNO3 loãng. Bài 22: Cho m gam Al tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 thì thấy thoát ra 11. Bài 19: Hoà tan hoàn toàn 19. Hoà tan hết phần 2 trong dung dịch HNO3 được 1. Xác định kim loại M và % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X 2. 1.96 lít hỗn hợp khí X gồm NO.568 lít (đktc) hỗn hợp 2 khí không mầu có khối lượng 2.431 gam hỗn hợp Al.trang 14 Bài 16: Hoà tan hoàn toàn 4. Cho chất rắn D đó tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0. NO và N2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 2:1:2 . 2. toàn bộ lượng khí NO thu được đem oxi hoá thành NO2 rồi chuyển hết thành HNO3.15 mol oxi.8.Tính m? Bài 23: Hoà tan a gam hỗn hợp X gồm Mg. Xác định kim loại M (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Tính V (đktc). Nếu cho dung dịch NaOH vào A để được lượng kết tủa lớn nhất thì thu được 62. Tính nồng độ mol của Cu(NO3)2 và AgNO3 trong dung dịch A.22 gam hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M (có hoá trị không đổi) Chia hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau. Viết các phương trình phản ứng.128 lít H2. Viết các phương trình phản ứng.61 gam X tác dụng với 100ml dung dịch A chứa Cu(NO3)2 và AgNO3.672 lít H2. có tỉ khối so với hiđro bằng 19. Tính C% các chất trong dung dịch A. Fe3O4 và Fe.2 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử của oxit sắt và tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu? Bài 26: Hòa tan hoàn toàn 19.76 gam hỗn hiợp X gồm Cu và oxit của sắt làm hai phần bằng nhau. 1.78 gam muối khan. tỉ khối hơi của Z so với H2 bằng 20. Xác định kim loại M .5M cần thiết dể phảnn ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch chứa KMnO4 0.

1. Tính nồng độ mol/l của AgNO3 và Cu(NO3)2 trong A Bài 32: Đề p gam bột sắt ngoài không khí sau một thời gian thu được chất rắn R nặng 7.trang 15 Bài 27: Hòa tan hoàn toàn 11. Khử hoàn toàn 45.2gam oxit này bằng CO dư thì sau phản ứng khối lượng hỗn hợp khí tăng lên 6. Hoà tan chất rắn thu được bằng HNO3 đặc nóng thu được 1 muối và x mol NO2 .52 gam gồm Fe.672 lít khí là sp duy nhất hình thành do sự khử của S+6 Xác định sp duy nhất đó A. SO2 C.12 gam chất rắn B gồm 3 kim loại.4gam hỗn hợp Fe.12 lít D. Hoà tan 35.4 gam .8 gam A bằng dd HNO3 loãng dư thu được V lít NO ! ở đktc . 2.Al. Fe3O4. Xác định sản phẩm đó Bài 30: Có 3.2 lít B. 0.36 lít Bài 4.72 lit hỗn hợp khí B gồm NO và một khí X với tỉ lệ thể tích là 1:1.2 gam Fe vào HNO3 dư thu được dung dịch A và 6.52 gam hh Mg .2 gam . nóng thu được 0.4 g hỗn hợp Cu và Fe có tỷ lệ số mol 1:1 vào dung dịch H2SO4 đặc. Khử hoàn toàn 23. H2S B. 10g D. Hòa tan A trong HNO3 thấy thoát ra 0. 1. Không tìm được Bài 2. Cu D. 9 g C.7 gam Al vào 20 g hỗn hợp Fe2O3 và Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm được hỗn hợp A.Mg tác dụng hết với một lượng dung dịch HNO3 2M( lấy dư 10%) thu được 4. FeO. FeO . Xác định X Bài 29: Hòa tan 2.672 lít C. Cho B tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được 0. cho X tác dụng với dd nước vôi trong dư được 6 gam kết tủa . Tính p Bài 33: Trộn 2.05 mol Fe. Hòa tan 32 gam kim loại M trong dung dịch HNO3 dư thu được 8.03 mol Al và 0. Kết thúc phản ứng thu được 0.44lít D. Fe B.16g FeO trong HNO3 đặc. Kim loại khác Bài 6. Cho 2. 14. 0. Hoà tan hết a gam hợp kim Cu . Xác định khí X Bài 28: Hòa tan hết 2. 5. Nếu cho m gam A tác dụng với dd HNO3 loãng dư thì thể tích NO duy nhất thu được ở đktc là : A. 14. Hoà tan hết 10.36 mol NO2 là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị V là A. 0.6 lít Bài 5. Xác định M? A.24 lít C. 13.688 lít khí đktc .08 mol hỗn hợp NO và NO2 có M = 42 .224 lit khí X( đktc) là sản phẩm khử duy nhất.6 lít B.56lít .896 lít D. 12g Bài 8.96 lít hỗn hợp khí gồm NO và NO2.6 gam hỗn hợp A gồm Fe . 5. Fe và Fe2O3 dư và hỗn hợp khí X . FeO .41% theo khối lượng ) . 2.5 và dung dịch không chứa muối amoni. Fe2O3 .56 lít B. Giá trị x l A. NO2 có khối lượng 12. 12. H2 D.9 .72 lít ở đktc hh 2 khí NO . Al tác dụng hết với dd HCl dư thu được 2.6 C.8 gam hh A chứa Fe 2O3 . 0. Hòa tan R bằng dung dịch HNO3 đặc. Zn C.75 D. Sau một htời gian thấy thoát ra 0.56 lít B. 0. Hãy xác định thành phần % hỗn hợp kim loại ban đầu Bài 31: Khuấy kỹ 100 ml dung dịch A chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 với hỗn hợp kim loại có 0.8 lít C.52 gam 2 kim loai trên tác dụng hết với dd H2SO4 đặc nóng thu được 0. Đốt 8.05 mol một sản phẩm khử duy nhất có chứa lưu huỳnh. Fe3O4 bằng H2 thu được m gam Fe và 13.6 gam A tác dụng với lượng dư dd HNO 3 loãng thì thể tích NO duy nhất thu được ở đktc là : A.672 lit ( đktc) hỗn hợp NO và NO2 có tỷ lệ số mol 1:1. Oxit của sắt có CT : FexOy ( trong đó Fe chiếm 72. Tính a A. 0.Mg bằng một lượng vừa đủ dd HNO 3 40% thu được dd X và 6. Bài 3.24 lít D.48 lit hỗn hợp NO và N2O có tỷ khối so với H2 là 18.45 B. 3. Tính thể tích dung dịch HNO3 đã dùng và khối lượng muối có trong dung dịch sau phản ứng B2 – Bài tập trắc nghiệm Bài 1. Sau phản ứng được dung dịch C và 8. 17.672 lit H2( đktc). Fe3O4 và Fe dư . nóng.5 gam H2O . Cho một dòng CO đi qua 16 gam Fe2O3 nung nóng thu được m gam hỗn hợp A gồm Fe 3O4 . 0. Nếu đem 45. Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với hiđro là 17.1 gam Al vào dd HNO3 loãng vừa đủ thu được dd A và hh B chứa 2 khí là N2 và NO có Phân tử khối trung bình là 29 . 11. Cũng cho 2.92 lít C. 8g B. Cô cạn dd X thu được 41 gam muối khan . Xác định khối lượng của Fe2O3 và Fe3O4 Bài 34: Cho 13. Tính tổng thể tích hh khí ở đktc thu được A.12 lít Bài 7.4 gam bột Fe kim loại trong oxi thu được 10.04g hỗn hợp Fe và Cu hòa tan hết trong dung dịch HNO 3 tạo thành 0.

Fe C. 264.84 g Bài 19.25M và 0. Cho hh A gồm kim loại R ( hoá trị 1 ) và kim loại X ( hoá trị 2 ) .6 B. Cho 0.74 g C.8lít D. Oxihoá x mol Fe bởi oxi thu được 5. 0. Zn và Hg C.1 gam Al tan hoàn toàn trong dd HNO3 loãng thu được 16. Tính V .344 lít đktc . N2O có khối lượng là 14. A.3 gam hh B gồm khí NO2 và khí D có tổng thể tích là 1.5 M . 1. V đo ở đktc . 0. Hoà tan 56 gam Fe vào m gam dd HNO3 20 % thu được dd X . 336 ml Bài 13. 0. Cho 2. A. hai kim loại đó là : A. Cho một hỗn hợp gồm 0.2lít C. 0.55M và 0.2M B. 48. Sau phản ứng thu được dung dịch A và 8. Hòa tan chất rắn B bằng dung dịch HCl dư thấy bay ra 672 ml khí H2. khuấy kĩ cho tới phản ứng hoàn toàn.05 mol Fe tác dụng với 100 ml dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2. Kết quả khác Bài 23.005 g ( không tan ) . A. Cho m gam kim loại A tác dụng hết với dd HNO 3 loãng thu được 0. Al B.2 g/ml ) thu được 0. Hoà tan A bằng lượng vừa đủ 200 ml dd HNO3 thu được 2.2 mol FeS2 và x mol Cu2S vào dd HNO3 vừa đủ phản ứng thu được dd B chỉ chứa muối sunfat và V lít NO đo ở ĐKTC .9H2O .56 gam Fe vào 100 ml dd hỗn hợp HCl 0.92 gam Fe dư và V lít hh khí ở đktc gồm 2 khí NO . N2 đktc . Bài 14. Mg và Cu B. Tính x A.5M C.5 Bài 21.2 C. Hoà tan 3 gam A vào dd có chứa HNO3 và H2SO4 thu được 3.03mol một sp duy nhất hình thành của sự khử của N+5 . 19. 38.1 M thu được V lít H2 đktc . 0.6lít B.2 C.2 D.05 D.5 % ( d = 1.44 lít H2 đktc . Al tác dụng hoàn toàn với lượng dư dd HNO3 thu được 5. FeO .2 gam kim loại M ( hoá trị n ) tác dụng với 0. hoà tan chất rắn sau phản ứng bằng dd HCl dư thấy bay ra 13. Fe D. Cho 62. Kết quả khác Bài 16. Hoà tan 0.2 ml B. không xác định Bài 11. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. cô cạn dd sau phản ứng thu được 12.2 B.4ml D. 17.4M B. Fe2O3 B. Fe3O4 C. 7. 8.24 gam 1 kim loại M bằng dd H2SO4 dư thu được khí SO2 . sau phản ứng phải dùng 240 ml dd KOH 0.2 g D. 10. Tính nồng độ mol của AgNO3 và Cu(NO3)2 trong dung dịch ban đầu của chúng. 1. 1. 18.Tính tỷ khối hỗn hợp khí so với hidro . Fe Bài 10. Hoà tan 1. Kết quả khác D. Mg và Ag D. đồng thời khối lượng hợp kim chỉ còn lại 1. Cr C. 2. 1. Zn và Ag Bài 12.08 g và 2M C.07 C.15 mol O2 . Mg C. Mg D.03 mol Al và 0. NO2 có tỷ khối so với H2 là 17 . Kq khác Bài 18. A.8 D.035 B.08 g và 3. Fe3O4 và Fe dư . Hoà tan hhợp A gồm 1. Xác định M ? A.trang 16 Bài 9.2 g Bài 22.35M và 0.12M D. Hấp thụ hết SO2 vào bình A chứa 480 ml dd NaOH 0.74 g D. CT oxit là : A.28 gam . Fe2O3 .2 Bài 17. Tính V ml dd HNO3 đã dùng A. Tính tổng khối lượng muối khan thu được biết số mol tạo muối của 2 gốc axit bằng nhau . Hoà tan hết A trong dd HNO3 thu được 0. 38. Cu B.2g C. 0. 0.2 g B. Al2O3 D.505 g một hợp kim gồm hai kim loại tác dụng với dd H2SO4 loãng . Cho 16. Kim loại A là A. Oxi hoá chậm m gam Fe ngoài KK thu được 12 gam hỗn hợp A gồm FeO . Cu . NO2 có tỷ khối so với H2 là 19 . Ca B.24 lít NO ! ở đktc . Kim loại M là : A.4 Bài 20. 179.8 lít hh N2O .035 mol hhợp Y chứa NO . 5.04 gam hhợp A gồm các oxit sắt . tính V : A. 58.25 g chất rắn .5 M để phản ứng hết các chất chứa trong bình A . 3.005 g kim loại không tan này trong H2SO4 đặc nóng thu được 112 ml khí SO2 .2 M và H2SO40. Tính x A.74 g B. Hoà tan 3. Cô cạn dd B thu được 30.672 lít NO ! ở đktc . Al D. Tính m và CM dd HNO3: A . dư thì thu được 2. 1. 1. 16.16 gam Al tác dụng với Vlít dd HNO3 10. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng . Cho 7.376 lít hỗn hợp hai khí NO .12 gam tinh thể A(NO3)3. Không có kim loại phù hợp Bài 15.24 lít H2 . 224 ml C.12 gam chất rắn B gồm 3 kim loại. 6. 10.125 mol 1 oxit kim loại M với dd HNO3 vừa đủ thu được NO duy nhất và dd B chứa một muối duy nhất . Cho 21 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại Fe.

76. Cho hỗn hợp A phản ứng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 dư. 53. Mg trong dd HCl thấy thoát ra 13. X là: A.408lít D. 2. 9. 4. Cô cạn dung dịch sau phản ứng.2 gam gồm Fe.804 lít B. Kết quả khác Bài 24. Fe3O4 có số mol bằng nhau tác dụng hoàn toàn với lượng vừa đủ là 250ml dung dịch HNO3.3 mol NO và 0. 69. 22. thu được V lit( đktc) hỗn hợp khí X( gồm NO và NO2) và dung dịch Y( chỉ chứa 2 muối và axit dư). 84.4g . 2.2g C. Cho hỗn hợp A phản ứng hết với dung dịch H2SO4 đậm đặc.336lit B. SO2. sau một thời gian người ta thu được 104.8 gam hh 3 kim loại trên tác dụng với dd CuSO4 dư .24lit Bài 32: Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 ở nhiệt độ cao một thời gian người ta thu được 6. Nếu cho hỗn hợp A trên phản ứng hoàn toàn với HNO3 thì thu được N2 với thể tích là: A. khối lượng chất rắn khan thu được là: A.224lit.143 a/ a nhận giá trị là: A. m nhận giá trị là: A. Cô cạn dung dịch D. Ag trong dung dịch HNO3 2M thu được 0. 90. 22.y không đổi( R1 và R2 không tác dụng với nước và đứng trước Cu trong dãy hoạt động hóa học). khi đun nóng nhẹ được dung dịch B và 3.4g B. 5. nóng thu được 6.08g B. 5.16 C.4 gam hh 3 kim loại Al .2g D. 63.12 lit NO duy nhất( đktc).12lit NO và NO2 có khối lượng trung bình là 42.28 Bài 31(ĐTS A 2007): Hòa tan hoàn toàn 12g hỗn hợp Fe. 7.6lit C. Biết thể tích khí đo ở đktc. 3. H2O và sản phẩm khử X.448 lit khí B duy nh6at1 có tỷ khối so với H2 bằng 15. Nếu cho 34.4 g hỗn hợp kim loại A. sau một thời gian sẽ chuyển thành hỗn hợp A có khối lượng 75. Al tác dụng với HNO3 dư được 1. 6. 46. 55.167.448lit D.1g D.76 lít D. 7.8g B.H2S Bài 29: Cho 1.ĐA khác Bài 34: Cho tan hoàn toàn 58g hỗn hợp A gồm Fe. 93g b/ Nồng độ mol/l HNO3 đã dùng là: A.2 D. 11. H2S D. 91. lấy Cu thu được cho phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư thu được 1.8g C. nóng thấy thoát ra 0. 7. 9. 8. 1.84g B. khối lượng muối khan thu được là: A. 120.3g Bài 26: Cho 1. 5.2 lít B. 7.65g B. Hoà tan hoàn toàn 17. Cô cạn dung dịch sau phản ứng.3g C.2g B. 4.136 lit hỗn hợp khí C( đktc) gồm NO2 và NO có tỷ khối so với H2 bằng 20.Fe2O3 và Fe3O4. Fe2O3. 11. 0.92g Cu hòa tan vừa đủ trong HNO3 thu được V lit NO( đktc).048lít C. Thể tích V và khối lượng HNO3 đã phản ứng: A.69g Bài 30: Cho a gam hỗn hợp gồm FeO. 72g B.8 gam hỗn hợp rắn A gồm Fe. R2 có hóa trị x.7g D. Fe3O4. 8. Al và Fe trong dung dịch H2SO4 đặc.3 gam hỗn hợp kim loại gồm Mg.36lit D. 56g B. 51. nóng thu được 0.42g D. Fe . 23. Đem hòa tan hoàn toàn hỗn hợp này vào dung dịch HNO3 dư thấy tạo thành 0.12lit.096 lit hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc) có tỷ khối so với He là 10.3g Bài 35: Hòa tan hết 16. 0. 82. khối lượng chất rắn thu được là: A.84g C.6g D.55 mol SO2. 42.9g D.28g C. 0.FeO. 5. 10. Giá trị m là: A.82 lít Bài 25: Để a gam bột sắt ngoài không khí.44 lít khí đktc . Hòa tan hoàn toàn A trong HNO3 dư thu được dung dịch B và 12.72 g hỗn hợp gồm 4 chất rắn khác nhau A. CuO.3mol SO2. SO2 B. FeO.54g C.8.4g D. Cu( tỷ lệ mol 1:1) bằng axit HNO 3.15 mol NO.28 D.112lit Bài 28: Khi cho 9. lọc toàn bộ chất rắn tạo ra rồi hoà tan hết vào dd HNO3 đặc nóng thì thể tích khí thu được ở đktc là : A. Mg. 6.72 lit khí SO2( đktc).9g Bài 36: Cho 18. Tỷ khối của X đối với H2 bằng 19. Giá trị của V là: A.56g B. Tổng khối lượng muối nitrat sinh ra là: A. 69. 0. 89.2g C. 0.28 B.2245lit C.24g D. 0. S C. 25.04g C.48lit B. 1. 0.4 lít C. 0.6gam Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đậm đặc thấy có 49gam H2SO4 tham gia phản ứng tạo muối MgSO4.trang 17 A.64g C. 5. Cu.92g Bài 27: Hỗn hợp A gồm 2 kim loại R1. 116. Khối lượng a gam là: A. 52.35gam hỗn hợp A gồm Cu.112lit.B tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 đặc và H 2SO4 đặc. 4.8g Bài 33: Nung m gam sắt trong không khí.05mol N2O và dung dịch D. 79.048lit.

Tổng khối lượng các muối tan có trong dd là 5. CO3 : c mol.0.3 mol SO4 và còn lại Cl-.13 mol Mg 2+ 0.8 mol khí NO là sản phẩm khử duy nhất.2 mol và 2 anion là Cl-: x mol. Nếu cô cạn ddX thì thu được 45. 0.Kết quả xác định nồng độ mol/l các ion có trong một dung dịch như sau: − NO3 Ion Na+ Ca2+ ClNồng độ 0. b = 0.7 gam rắn.Một mẫu nước cứng vĩnh cửu có chứa 0. b = 0.2.94 C. Cu D. Giá trị m là A. Nếu thêm (c + d + e) mol Ba(OH)2 vào dd A. Tìm x.02 và 0. y? 4 ĐS: x = 0. d được xác định là: A.92 D. 0.05 và 0. B. b = 0. kim loại khác 23+ 2+ Câu 166.06. Tính x. 6 gam kết tủa.5 B. a = 0. 69. 55. Fe C. Cho dung dịch A tác dụng với BaCl2 dư thì thu được m gam kết tủa. b = 0.435 gam. b mol NH4+. Al3+: 0.02 . 0.025 Hỏi kết quả đó đúng hay sai? Tại sao? ĐS: Sai Câu 161.9 B. SO 2− : y mol. Cho dung dịch A tác dụng với Ba(OH)2 dư thì thu được m gam kết tủa. Để tạo ra kết tủa lớn nhất.03.01 0.01 mol B. Câu 170.trang 18 PHƯƠNG PHÁP 4. thấy có 15.8 mol khí NO là sản phẩm khử duy nhất. y mol Cu . 0.06 mol D.2b = c + d D. ê + d) D. (e + c + d) B. B.03.02 B. Một dd chứa a mol Na+. 0. người ta dùng 100 ml dung dịch Ba(OH)2 nồng độ x mol/l.06.52 D. bazơ. c mol SO42. a = 0. Gía trị của a là : A.04 mol C. Mg B.1 mol M .Dung dịch A: 0.3. a .2 mol Cl− và a mol SO 4 2− . 80.2 mol Al .4 mol Cl. Lập biểu thức tính x theo a và b.2 Câu 171. Giá trị m là A. z Dung dịch X có tính axit.01 0. b. 0. và y mol SO 2. 0. Tính giá x..2.2 gam muối khan. z mol SO4 . Tổng số mol các muối trong B gồm: A. 0.04 mol/l − HCO3 0.1 mol. Khi cô cạn dung dịch A thu được 46.54 C.03 mol Ca 2+ .Dung dịch A chứa các ion Na : a mol.01 và 0. 2a + 2b = c + d B. c. 0.(không kể các ion H+ và OH. a = 0. C. PP BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH Câu 160. ĐS: x = (a +b)/0. Vậy M là: A. 41. (c + d) C. 94.01C. Tìm a và b là A.06. 0. 2a + b = c + d Câu 169.Dung dịch A chứa a mol Na+.(TSCĐ – 2007 – Khối A): Một dd có chứa 0. 66.02 mol Cu2+. Hệ thức liên lạc giữa a.và d mol Cl-.03 mol K+. x mol Cl-.05 22+ 3+ Câu 165. Cho hỗn hợp gồm a mol FeS2 và b mol Cu2S tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 thì thu được dung dịch A (chứa 2 muối sunfat) và 0. y là: 4 A.03 D.của nước). Cho hỗn hợp gồm a mol FeS2 và 0. Cho hỗn hợp gồm a mol FeS2 và b mol Cu2S tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 thì thu được dung dịch A (chứa 2 muối sunfat) và 0. Nếu cho NH3 dư vào X. (2c + d) Câu 168.05 0. 70. y = 0. 52.12. a + 2b = c + d C. đun nóng sẽ thu được kết tủa B.06 mol Cu2S tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 thì thu được dung dịch A (chứa 2 muối sunfat) và V lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất.12 mol − 2− 2− + Câu 162. trung tính hay lưỡng tính Câu 167. c mol HCO3.03 và 0. a = 0. 0. Câu 164.Dung dịch X có chứa x mol Al . Câu 163.Một dung dịch A có chứa 2 cation là Fe2+: 0. b mol Ca2+.12. 0. SO 4 : D MOL.9 gam chất rắn. Khi cô cạn dung dịch A thu được 47. HCO3 b mol.06. y..

1 B. Câu 178. Nung E đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn.2 = 26g. 75. Câu 176.2g vào 100ml dung dịch Cu(NO3)2 1M. sau một thời gian thấy khối lượng tăng 7. 61. Miếng thứ I nhúng vào dung dịch CuSO4. miếng thứ II nhúng vào dung dịch HgSO4. Sau một thời gian khối lượng thanh thứ nhất tăng 151%. Sau khi khử hoàn toàn ion Cd2+ khối lượng thanh kẽm tăng 2. ĐS: a = 80g. 0. 80.28(g) Câu 179.Nhúng 1 lá kẽm nặng 5. 98.02 = 1. ĐS: Zn Câu 175. ĐS: FeCl3. Xác định phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp. Câu 177. Tính khối lượng Cu bám trên thanh kẽm.32g CdSO4. Đáp số: Cd Câu 181.Nhúng thanh kim loại M hoá trị 2 vào dd CuSO4. Mặt khác nhúng thanh kim loại trên vào dd Pb(NO3)2.trang 19 Câu 172.16(g) Khối lượng Cu phản ứng : 0.01 x 64 = 0. Sau một thời gian thấy khối lượng miếng thứ I giảm 3. Cho dung dịch A tác dụng với Ba(OH)2 dư thì thu được kết tủa E. Cho hỗn hợp gồm a mol FeS2 và b mol Cu2S tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 thì thu được dung dịch A (chứa 2 muối sunfat) và 2. sau thời gian lấy ra cân lại chỉ còn nặng 5.A là kim loại hóa trị 2.10 PHƯƠNG PHÁP 5.05%. ĐS: m = 64 .8g hỗn hợp một muối cacbonat của kim loại hoá trị I và một muối cacbonat của kim loại hoá trị II vào dd HCl thấy thoát ra 0.1%.Nung 100g hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi được 69g chất rắn.78g bột Al phản ứng vừa đủ với dd muối XCl3 tạo thành dd Y.Lấy 2 thanh kim loại M đều có khối lượng 1g. miếng thứ II tăng 6. PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG Câu 173. Khi cô cạn dd sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan? ĐS: mmuối = 23. Câu 174. Có 2 miếng kim loại A cùng khối lượng. Khối lượng chất tan trong dd Y giảm 4.Nhúng thanh kẽm vào dd chứa 8. Xác định M. sau một thời gian lấy thanh kim loại ra thấy khối lượng giảm 0. Số mol trong 2 dung dịch AgNO3 và Cu(NO3)2 thay đổi như thế nào? Đáp số: M là Zn .64(g) Câu 180. Xác định công thức của muối XCl3.12 D.Cho 3.35% so với ban đầu. Xác định thanh kim loại M. Xác định tên kim loại A. Nhúng thanh thứ nhất vào dd AgNO 3 và thanh thứ hai vào dd Cu(NO3)2 . ĐS: NaHCO3 chiếm 84% và Na2CO3 chiếm 16%.Ngâm 1 lá Cu trong dung dịch AgNO3.18g. ĐS: Khối lượng bạc tạo thành : 0.8 + 2.2mol khí.4 mol khí NO2 là sản phẩm khử duy nhất. thanh thứ hai giãm 1% (so với ban đầu).02 x 108 = 2.52g.06g so với dd XCl3. Giá trị m là A. sau một thời gian phản ứng lấy lá Cu ra khỏi dung dịch nhận thấy khối lượng Cu tăng thêm 1. Hỏi khối lượng thanh kẽm ban đầu.Hoà tan hoàn toàn 23. Biết rằng số nguyên tử gam của 2 thanh kim loại tan vào dung dịch như nhau. Tính khối lượng bạc tạo thành và khối lượng Cu phản ứng. biết rằng số mol CuSO4 và Pb(NO3)2 tham gia ở 2 trường hợp như nhau.14 C.75% số phân tử gam muối trong 2 dung dịch giảm như nhau.6%.

ĐS: 50% Câu 193. Tính khối lượng 2 rượu ban đầu. Hòa tan hỗn hợp vào nước rồi cho khí Clor lội qua dung dịch cho đến dư làm bay hơi dung dịch cho tới khi thu được muối khan.trang 20 Câu 182.71% Câu 184. Tính khối lượng Cu thoát ra và nồng độ các chất trong dd sau phản ứng.5M. Tính % khối lượng các chất trong A.2 p − 9V 7 PHƯƠNG PHÁP 6. ĐS: 20 % NO = x 100 = 66.03 = 1.24 lít khí H2 (đktc).1M và (NH4)2CO3 0.và cho tác dụng vơí AgNO3 dư thì thu được 5.0.Có hỗn hợp gồm NaI và NaBr.32% Câu 183. y theo p. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp anken đó thu được x lít CO2 (đktc) và y gam H2O. đơn chức được hỗn hợp khí và hơi.66g Câu 191.Cho hỗn hợp 2 rượu đơn chức no tác dụng hết với HBr ta thu được hỗn hợp 2 ankyl bromua tương ứng có khối lượng gấp đôi khối lượng 2 rượu. thu được bao nhiêu gam muối khan. ĐS: y = 9 p − 7.Có 1 lít dd Na2CO3 0. Sau một thời gian lấy thanh nhôm ra cân nặng 51.98g và bình 2 có 8g kết tủa. Đáp số: 1.Đốt cháy hoàn toàn ag hỗn hợp hai rượu no.264g kết tủa AgBr. Cho vào hỗn hợp Y 50ml không khí thu được 100ml hỗn hợp Z. Định phần trăm khối lượng của NaBr trong hỗn hợp đầu. Câu 185. giả sử tất cả Cu thoát ra bám vào thanh nhôm. Hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích bằng 8lít (thể tích khí đo trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). 7 = 33.Đun p gam hỗn hợp 2 rượu với H2SO4 đặc thu được V lít (đktc) hỗn hợp 2 anken. Lập biểu thức tính x. ĐS: a = 14. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thì thấy khối lượng sản phẩm nhỏ hơn khối lượng hỗn hợp 2 muối ban đầu là m(g).08 + 18.Có một hỗn hợp gồm NaCl và NaBr trong đó NaBr chiếm 10% về khối lượng.672 lít khí bay ra (ở đktc).Nhúng một thanh nhôm nặng 50g vào 400ml dd CuSO4 0. Câu 187. Hỏi cô cạn dd A thì thu được bao nhiêu gam muối khan? Câu 186.25M. Khối lượng hỗn hợp ban đầu đã thay đổi bao nhiêu? Đáp số: giảm 4. Tìm công thức phân tử của E. thấy bình 1 tăng 1. Câu 188. 3 . Tính a. O2 chiếm 20% Tính % thể tích của hỗn hợp X. thấy tạo ra 2.23V 7 x= 11.Hoà tan 10g hỗn hợp 2 muối XCO3 và Y2(CO3)3 bằng dd HCl ta thu được dd A và 0.Hoà tan hoàn toàn 10g hỗn hợp 2 kim loại trong dd dư.4.0. Hòa tan hỗn hợp vào nước cho brôm dư vào dung dịch trên. Đáp số: 3. Cô cạn dd sau phản ứng. Phân hủy 2 ankyl bromua để chuyển brom thành Br. Cho 43g hỗn hợp BaCl2 và CaCl2 vào dd đó.Cho 2lít N2 và 8lít H2 vào bình phản ứng. PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM THỂ TÍCH (SỐ MOL) Câu 192. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thì thấy khối lượng sản phẩm thu được ở lần 2 nhỏ hơn khối lượng sản phẩm ở lần 1 là m(g).764 gam Câu 190. Các thể tích đều đo trong cùng điều kiện về không khí. Sau khi các phản ứng kết thúc thu được 39.76g muối.7g kết tủa A. NO với 30ml không khí thu được 54ml hỗn hợp Y. Tính thể tích khí amoniac tạo thành và hiệu suất phản ứng.2g ester đơn chức no E xà phòng hóa bằng dung dịch NaOH dư thu được 4. Câu 189.Trộn 30ml hỗn hợp X gồm N2 .38g. 7 30 % N 2 = 100 − 66. Cho hỗn hợp khí và hơi này lần lượt đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng nước vôi trong dư. Hòa tan sản phẩm vào nước rồi cho clo lội qua cho đến dư. V.

Nhiệt độ bình giữ không đổi. Tính giá trị m1.166g hỗn hợp 2 rượu với H2SO4 đậm đặc ta thu được hỗn hợp 2 olefin đồng đẳng liên tiếp (H = 100%).3 oC và 0. Tính khối lượng hơi nước ngưng tụ.25 lit O2 lấy dư rồi đốt.5 H= .5 lít (27. Đáp số CTPT A : C2H4. PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG CHÉO Câu 199.Nguyên tố Cu có 2 đồng vị 29Cu vaø Cu.66. Tính dA/KK . Tính % thể tích các khí trong hỗn hợp X. 27% . 4 d A / kk = = 1.67% = 33. Tìm công thức phân tử của A. % N2 = 100% .Đun nóng 0. Tính % theo thể tích của h2 X.250ml h2 X gồm hidrocacbon A và CO2 vào 1.Đốt cháy hoàn toàn 100cm3 h2 X gồm chất hữu cơ A (C. tiếp tục cho qua bình chứa dd Ba(OH)2 dư còn lại 550cm3 (các khí đều đo trong cùng điều kiện). 4 0. m2 = 20 g 63 65 Câu 201. Tìm công thức phân tử của A. Áp suất của hỗn hợp khí ban đầu là 300 atm và của hỗn hợp sau phản ứng là 285 atm. H. Tính % số nguyên tử của mỗi loại đồng vị.Để thu được 120 gam ddHCl 20% cần lấy m1 gam ddHCl 15% pha với m2 gam ddHCl 45%. ĐS: C2H5OH. 2. 048 29 Câu 196. tiếp tục cho hơi nước ngưng tụ còn 91cm3 hỗn hợp (Z). Tính số mol các khí trong hỗn hợp sau phản ứng. C3H7OH 1. Đáp số: V1 = 6 l.84 và bao nhiêu lít nước cất (d2 = 1) để pha thành 18 lít ddH2SO4 có khối lượng d = 1.7 lit sau khi qua bình chứa H2SO4 đặc còn 900ml và tiếp tục cho qua bình chứa KOH chỉ còn 250ml . Sau khi đốt cháy hết olefin và làm ngưng tụ hơi nước thì hỗn hợp khí còn lại (A) là 1. Đáp số CTPT A : C3H8 % C3H8 = 200/250 x100% = 80% % CO2 = 20% PHƯƠNG PHÁP 7.4336 lít không khí (đkc). biết 29 khối lượng nguyên tố Cu là 63.Trong bình phản ứng có 100mol hỗn hợp N2 và H2 tỉ lệ 1:3. Cho (Z) qua dung dịch KOH dư còn 83cm3 (các thể tích khí đo trong cùng điều kiện).54. Tính hiệu suất phản ứng.trang 21 Câu 194. Tìm công thức phân tử và khối lượng các rượu.Cần bao nhiêu lít ddH2SO4 có khối lượng riêng d1 = 1. m2? Đáp số: m1 = 100 g. Đáp số: 73%.67%.824 MA = = 30.9856 atm ). thể tích khí sau phản ứng là 1. Tìm CTPT A. Đốt hỗn hợp thu được 950cm3 hỗn hợp khí làm lạnh còn lại 750cm3.28. 100% = 10(%) ĐS: 25 Câu 195.Trộn 150cm3 hỗn hợp X gồm hidrocacbon A và N2 với 800cm3 O2 lấy dư . 06 30. N) ở thể khí với không khí lấy dư thì sau phản ứng thu được 105cm3 hỗn hợp khí (Y). % C2H4 = 100/150 x 100% = 66. V2 = 12 l Câu 200. Trộn 2 olefin đó với 1. Đáp số: CTPTA : C2H7N Câu 197.33% Câu 198.

Câu 206. 2 mol hhX có 2 khí (NO.Hoà tan 4. Câu 215.5 tấn gang chứa 4% cácbon. Câu 207.Hoà tan 29.84 và bao nhiêu lít nước cất để pha thành 10 lít dd H2SO4 có d = 1. 5.Cần trộn 2 thể tích metan với một thể tích đồng đẳng nào của metan để thu được hỗn hợp khí có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 15.Cần hoà tan 200g SO3 vào bao nhiêu gam dd H2SO4 49% để có dd H2SO4 78. 4. Câu 209.33% Câu 205. Tính % theo khối lượng của các muối CaCO3 và BaCO3.Trộn 2 thể tích CH4 với 1 thể tích hiđrocacbon X thu được hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với H2 bằng 15.75. ĐS: VN 2O VNO = 3. ĐS: VH 2 VCO = 4 2 = 22 11 Câu 217. Xác định CTPT của X.5. 3. Đáp số: 66.Một dd HCl nồng độ 45% và một dd HCl khác có nồng độ 15%.6% Fe3O4.75.8 gam hh các kim loại tác dụng hết với dd HNO3 dư . thì thu được 0.24 B.48 lít khí CO2 (đktc).28. Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19.59 gam Al bằng dd HNO3 thu được hỗn hợp khí NO và N2O có tỉ khối hơi đối với hiđro bằng 46. Câu 213.Cho 12. 5H2O và bao nhiêu gam dd CuSO4 8% để điều chế 280 gam dd CuSO4 16%. mà từ 1 tấn quặng C có thể điều chế được 0. Cần trộn quặng A và B theo tỉ lệ khối lượng như thế nào để được quặng C.5 3 Câu 218.6 gam Câu 204. ĐS: C4H10 Câu 219. 2. Câu 212.Từ 1 tấn quặng hematit (A) điều chế được 420kg sắt. NO2) .60 D. B là quặng manhetit chứa 69. Tính tỉ lệ thể tích khí trong hỗn hợp.trang 22 Câu 202. Cần phải pha chế theo tỉ lệ nào về khối lượng giữa 2 dd trên để có một dd mới có nồng độ 20%.Hoà tan 4.A là quặng hematit chứa 60% Fe2O3. thu được V (lít) hh khí X(gồm NO và NO2) và ddY (chỉ chứa 2 muối và axit dư).Hoà tan bao nhiêu gam KOH nguyên chất vào 1200 g dd KOH 12% để có dd KOH 20%. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng? Đáp số: 37.36 Câu 203.5.Cần bao nhiêu lít H2SO4 có tỉ khối d = 1. Câu 208. Câu 210.khối A) Hòa tan hoàn toàn 12 gam hh Fe.5 1 = 10. Câu 211.48 C. Tính thể tích mỗi khí.4%.7 gam hh hai muối CaCO3 và BaCO3 bằng ddHCl dư. Từ 1 tấn quặng manhetit (B) điều chế được 504kg sắt.Tìm lượng nước nguyên chất cần thêm vào 1 lít dd H2SO4 98% để được dd mới có nồng độ 10%.Cần thêm bao nhiêu gam nước vào 500g dung dịch NaOH 12% để có dd NaOH 8% ? ĐS : mH 2O = 250 g Câu 216. Cu (tỉ lệ mol 1: 1) bằmg dd HNO3.Cần lấy bao nhiêu lít H2 và CO để điều chế 26 lít hỗn hợp H2 và CO có tỉ khối hơi đối metan bằng 1.Cần trộn H2 và CO theo tỉ lệ thể tích như thế nào để được hỗn hợp khí có tỉ khối so với metan bằng 1.Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSO4 . thu được 4. tỉ khối của X so với H2 là 19. Câu 214.(TSĐH – 2007. Giá trị của V là: A. Phải trộn 2 quặng trên với tỉ lệ về khối lượng là bao nhiêu để được 1 tấn quặng hỗn hợp mà từ 1 tấn quặng hỗn hợp này điều chế được 480kg sắt ? ĐS: mA 24 2 = = mB 60 5 .59g Al bằng dd HNO3 loãng thu được hỗn hợp khí NO và N2O có tỉ khối so với H2 bằng 16.

4 % K = 100% . Xác định CTPT của các axit.3M.78g còn bình 2 tăng 6.4.1% = 62. Xác định công thức phân tử mỗi rượu. nhiệt độ và áp suất trong bình là 109. Xác định công thức phân tử của các axit. Đáp số: % Na = 23. Xác định CTPT mỗi ankan. Tính nồng độ % của các axit trong dd B. Phần II : đốt cháy hoàn toàn thu được 6. Khi cho 12. B. Lập công thức phân tử 2 rượu.8g hỗn hợp 2 ankan đồng đẳng liên tiếp thì thu được 17. Lấy 1/10 dd B đem trung hoà bằng dd xút (dd đã trung hoà gọi là dd C).64 gam.100% = 37. Bật tia lửa điện đốt cháy hết rượu.Có 100g dd 23% của một axit hữu cơ no đơn chức (ddA). Thêm vào dd A 30g một axit đồng đẳng liên tiếp ta thu được dd B. Tính áp suất P.2˚C và 0.Hoà tan 2. Xác định công thức phân tử của 2 hiđro và tính thành phần % theo số mol của mỗi chất. áp suất trong bình lúc này là P. Tính khối lượng các bình tăng lên.98atm. Tìm % thể tích mỗi ankan trong hỗn hợp.Trong một bình kín dung tích 16 lít chứa hỗn hợp hơi ba rượu đơn chức A.37.Hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm ở 2 chu kì liên tiếp. C và 13. Sau khi kết thúc thí nghiệm người ta nhận thấy khối lượng bình 2 tăng lên nhiều hơn khối lượng bình 1 là 3. Câu 229.84g hỗn hợp 2 muối CaCO3 và MgCO3 bằng dd HCl thấy bay ra 672 cm3 khí CO2 (ở đktc). Câu 224. Nguyên tử lượng (số khối trung bình của hỗn hợp các đồng vị) của đồng là 64. Câu 225.1% 12.trang 23 PHƯƠNG PHÁP 8.72 lit CO2 (đkc).4 g hhX tác dụng hết với dd HCl thì thu được 4.33% %C3H8 = 66.16g.672 lít hiđro (ở đktc). Câu 226. Câu 228. Đáp số: %C2H6 = 33.Cho tất cả khí trong bình sau khi đốt cháy lần lượt đi qua bình 1 đựng H 2SO4 đặc và bình 2 đựng KOH đặc.Chia m g hh 2 rượu đơn chức no đồng đẳng liên tiếp ra làm 2 phần giống nhau: Phần I : tác dụng hết với Na thu được 2. biết rằng nếu cho lượng rượu trên tác dụng với natri thấy bay ra 0. . Tính % khối lượng mỗi kim loại.92 lit khí CO2 (đkc).8g H2O.Để trung hoà a gam hỗn hợp 2 axit đồng đẳng liên tiếp của axit fomic cần dùng 100ml dd NaOH 0.67% Câu 222. Đáp số : CH3OH và C2H5OH Câu 223.16 lít CO2 (đktc) và 19. Hãy xác định: Tên 2 kim loại kiềm trong hhX.44g O2.Đốt cháy hoàn toàn 11. Cô cạn dd C thì thu được bao nhiêu gam muối khan. Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình 1 tăng 3. PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH Câu 220. Câu 227. Câu 230.Đốt cháy 3.48 lit khí H2 (đkc). Tính % khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu. sau đó đưa nhiệt độ bình về 136.9% Câu 221. Mặt khác đem đốt cháy a gam hỗn hợp axit đó và cho sản phẩm lần lượt đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng KOH.5˚C .24 lit H2 (đkc). Tính thành phần % số lượng mỗi loại đồng vị.2 .075g hỗn hợp 2 rượu đồng đẳng của rượu metylic và cho sản phẩm lần lượt đi qua bình một đựng H2SO4 đặc và bình hai đựng KOH rắn.0.Trong thiên nhiên đồng kim loại chứa 2 loại 6329Cu và 6529Cu.Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm 2 hiđro cacbon đồng đẳng liên tiếp người ta thu được 20.

Sau thí nghiệm.896 lít.76g. PHƯƠNG PHÁP 9. mạch hở có công thức nguyên là (C2H3O)n. biết rằng B và C có cùng số nguyên tử cacbon và số mol rượu A bằng tổng số mol của rượu B và C. Biện luận: A < 33. sau đó qua bình đựng KOH rắn.Tìm CTPT của hợp chất hữu cơ có CTN là (C4H9ClO)n? Câu 238. Đốt cháy phần 2 và cho sản phẩm cháy qua bình đựng P2O5. Tìm công thức 2 hidrocacbon. Tính a và xác định CTPT của các rượu.Một hợp chất hữu cơ có công thức nguyên là (CH3O)n. ĐS: C 2 H5 OH C3H 7 OH 5 3 Câu 234. B.Nguyên tử Y có tổng số hạt (p. e. Câu 231.6 → B là Ca = 40.Một axit cacboxylic mạch hở CTN là (C4H7O2)m. C biết rằng B. C.08 và khối lượng là 3.68g hỗn hợp muối cacbonat của hai kim loại A và B kế tiếp trong nhóm IIA vào dd HCl thu được 1. B. C2H5OH.63g Câu 232.Một amin bậc nhất có CTN là (CH4N)n.Hoà tan hoàn toàn 4.Tìm CTPT của hợp chất hữu cơ có CTN là (C2H7N)n? Câu 237.96g H2O. Tìm CTPT của A? Câu 239.387.584 lít CO2 ở đktc và 3.672 lit (đkc) hỗn hợp khí A gồm 2 hidrocacbon mạch hở. mạch hở có công thức nguyên là (C2H3O2)n.Đốt cháy hoàn toàn a g hỗn hợp hai rượu no.CH2OH) và C3H7OH Câu 235. Chia A thành 2 phần bằng nhau: Phần 1 cho qua dd Br2 dư. khối lượng dd tăng x gam.2g không có khí thoát ra khỏi dung dịch. C có tổng số mol là 0.84g hỗn hợp 2 rượu đơn chức là đồng đẳng liên tiếp nhau tác dụng với một lượng Na vừa đủ tạo ra 4. bình đựng P2O5 tăng y gam và bình đựng KOH tăng 1. V= . ĐS: 0. Xác định tên kim loại A và B. đa chức. lượng Br2 đã phản ứng là 3.22.trang 24 Xác định công thức phân tử các rượu A. B.12 lit CO2 ở đktc. Tìm CTCT của amin? Câu 241. Xác định CTPT của A.CH2OH) và C3H7OH C3H3OH (CH ≡ C . Tính % thể tích các khí trong A.Hỗn hợp 3 rượu đơn chức A.6g chất rắn và V lít khí H2 ở đktc.Một axit no. C có cùng số nguyên tử cacbon và số mol của rượu A bằng 5/3 tổng số mol của các rượu B và C.Cho 2. Tính x và y Đáp số: y = 0. Tìm CTPT? Câu 242. PHƯƠNG PHÁP BIỆN LUẬN Câu 236.Một anđêhit no. Tính V và xác định CTPT của các rượu. Tìm CTPT? Câu 240.Một axit no đa chức mạch hở có công thức nguyên là (C3H4O3)n.6 →A là Mg = 24 B > 33.Cho 0. Câu 233. Biện luận tìm CTPT? Câu 244. Tìm CTPT? Câu 243. đơn chức liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 3. ĐS: C3H5OH (CH2 = CH .4 = 0. n) là 34.08 . 2 CH3OH.

21.4M. TN 2: Cho 3. Tính thể tích khí không màu (nặng hơn không khí) bay ra ở đktc.16M và H2SO4 0. Xác định CTPT và CTCT của este. 50.3 mol H2SO4 cho đến khi kết thúc phản ứng. 83.64 C. Cho m gam Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 thì thu được 0. n.0 B. PHƯƠNG PHÁP DÙNG PHƯƠNG TRÌNH ION (TSĐH – 2007 – khối A): Trộn 100 ml dd A gồm Ba(OH)2 0. rượu dư.2 gam.5M tối thiểu cần dùng để kết tủa toàn bộ Cu2+ trong ddA. 48 lít khí H2 (đktc). Fe có tỉ lệ khối lượng mCu : mFe= 7 : 3. Khí C bị hấp thụ NaOH dư tạo ra 50. 52.0125M thu được ddX. Giá trị pH của ddX là (Giả sử các axit và bazơ trên đều điện li mạnh cả hai nấc): A. B tác dụng vừa đủ với m gam Al. Ba).06 mol NO2 duy nhất thoát ra và dung dịch A.8 B. PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP 13. Câu 246.0375 M và HCl 0. 2. NO2(đktc). 110.Tỉ khối hơi của một anđehít A đối với hiđro bằng 28. Cho 28.6 gam hhY gồm anđehit. e) trong X là 93.0 gam B. Lấy m gam A cho phản ứng hoàn toàn với ddHNO3 thấy đã có 44. Lấy toàn bộ dung dịch A tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1.6 gam C.6lít khí C gồm NO.2 gam Câu 252. khối lượng nước tăng lên 7.56 gam B.0 gam D. Cô cạn dung dịch A.V2 = 2. V2 = V1 B. Khối lượng m gam A ở trên là: A. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất.84 gam Cu phản ứng với 80 ml dd gồm HNO3 1M và H2SO4 0. khi thuỷ phân 6. số electron trong nguyên tử Y và tên nguyên tố Y? Câu 245. 50. 50g C. Giá trị của m là A.8 gam Fe tác dụng với dung dịch HNO3 thu được dung dịch A (chỉ chứa một muối) và 1 khí NO thoát ra. HCM đợt 2-2000-2001) PHƯƠNG PHÁP 11.01 mol este của một rượu đa chức với một axit đơn chức.72 B.5. 2.0 C.2g xút.5M thoát ra V2 lít khí NO. Mặt khác.1g HNO3 phản ứng. Cho hhA vào nước thu được ddB và 4.Oxi hóa 4 gam rượu đơn chức X bằng oxi (có xúc tác) thu được 5. thu được 0. Quan hệ giữa V1 và V2 là A. 10. a) Tính khối lượng nguyên tử của X biết rằng số hạt (p.1M và NaOH 0.92 gam đồng vào 100ml dd chứa đồng thời KNO3 0.0 D.75m gam chất rắn. 54. Viết phương trình ion thu gọn của phản ứng xảy ra và tính thể tích khí sinh ra (đktc) Tính thể tích dd NaOH 0.Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp A gồm Al và kim loại X (hoá trị a) trong H2SO4 đặc nóng đến khi không còn khí thoát ra thu được dd B và khí C. 40. 89. (ĐHQG TP.44 gam D.4 D.1. nóng thì lượng muối trong dd mới tăng thêm 32g so với lượng muối trong dd B nhưng nếu giảm một nửa lượng Al có trong A (giữ nguyên lượng X) thì khi hoà tan ta thu được là 5.4g muối. 22.2007): Hỗn hợp A gồm (Na. PHƯƠNG PHÁP ĐƯƠNG LƯỢNG TRAO ĐỔI Câu 251. tiêu tốn 1.2g D.16 gam C. thu được khối lượng muối khan là A. số nơtron. 2.6l (đktc) khí C. Viết CTPT của anđehít. Hỗn hợp A gồm Cu. nước. V2 = 2V1 C.6 Câu 249. 3.53g este đó tiêu tốn 3g xút và thu được 7.7 C.V2 = 1.20 D. Khi thêm vào A một lượng kim loại X bằng 2 lần lượng kim loại X có trong A (giữ nguyên lượng Al) rồi hoà tan hoàn toàn bằng H2SO4 đặc. thấy sinh ra một chất khí có tỉ khối hơi đối với H2 là 15 và thu dd A. 72.5 mol KNO3 sau đó thêm tiếp dd chứa 0.2 M.6. Xác định CTPT.2 mol HCl và 0. 2. b) Tính % về khối lượng các kim loại trong A. PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ PHƯƠNG PHÁP 12.40 . Câu 250. các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. dung dịch B và 5. Cho 16.6 gam Zn tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được dung dịch A và 1792 ml khí NO (đktc) (duy nhất). Câu 248.1M với 400 ml dd B gồm H2SO4 0. 72.0 (TSĐH – 2007 – khối B): Thực hiện hai thí nghiệm sau: TN 1: Cho 3. K.Cho một lượng bột đồng dư vào dd chứa 0.5V1 D.Cho 1.Khi thuỷ phân 0. 0.5V1 (Thi Thử TNPT . Câu 247.5g B.4g Câu 253.68 gam Câu 254.84 gam Cu phản ứng với 80 ml dd HNO3 1M thoát ra V1 lít khí NO. Giá trị của m là A.05g muối. 7.trang 25 Xác định số proton. Khối lượng muối có trong dung dịch A là A. Xác định CTPT X và hiệu suất phản ứng? PHƯƠNG PHÁP 10.

Tương tác hoá học xảy ra không hoàn toàn.67 % B.72 Câu 256.03mol Cu tác dụng với dung dịch có chứa 0. Tác dụng với chất tạo thành sau phản ứng. lọc kết tủa sấy khô. Nguyên nhân có lượng chất dư: a.02 mol Fe. 3.48 D. PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG(XEM THÊM TÀI LIỆU PP DO T. 20.Đem 80g CuO tác dụng với dd H2SO4 ta thu được dd A.16 C.8mol AlCl3 trong dd phản ứng với 3 lít dd NaOH 1M. Vai trò của chất dư: a. Khối lượng m gam Fe ban đầu là: A.44 lít NO2 duy nhất (đktc).284 C.88 lít khí (đktc) và m gam muối. 47. Giá trị m và b là PHƯƠNG PHÁP 14. Cho 14. Hỏi cuối cùng ta thu được gì? Biết tất cả phản ứng xảy ra hoàn toàn.trang 26 Câu 255. Câu 264. b. để phát hiện và giải quyết những bài toán của dạng toán này. 6. vì thế các em cần đọc kĩ đề bài trước khi bắt tay vào giải. Tất cả phản ứng xảy ra hoàn toàn. Viết tất cả phản ứng xảy ra. TỰ CHỌN LƯỢNG CHẤT VÀ LƯỢNG CHẤT DƯ Sự có mặt lượng chất dư thường làm cho bài toán trở nên phức tạp. Cô cạn dung dịch A và đen nung đến khối lượng không đổi thì thu được 13. 2. CAO SOẠN) Câu 265.68 lít khí(đktc). Fe3O4 và Fe dư.Đem 11. Câu 262. GIẢI TOÁN BẰNG PP HÓA TRỊ (XEM THÊM TÀI LIỆU PP DO T. ta cho vào bình một lượng dd NaOH vừa đủ thì thu được kết tủa đem sấy khô ngoài không khí thì nhận thấy khối lượng tăng thêm là 1. chờ cho tất cả phản ứng xảy ra xong. Cho 0.8M (tạo NO). Nung 32. 3. 22.46 % D. Thêm từ từ ddHCl đến dư và b gam Cu vào dung dịch A đến khi phản ứng hoàn toàn (giả sử chỉ tạo sản phẩm khử là NO).NGAY PHƯƠNG PHÁP 15. * Chất dư tác dụng với chất tạo thành sau phản ứng. 0. Giá trị của V là A. Hòa tan hết rắn A bằng 3400 ml ddHCl 1 M thì thu được 26.16 B. tính khối lượng bột Fe đã dùng. Sau đó phải dùng 2 lít dd NaOH để phản ứng hoàn toàn với dd sau phản ứng. Hoà tan hỗn hợp A vừa đủ bởi dung dịch HNO3 thu được 13. Nhỏ vào A một lượng dd BaCl2 vừa đủ. Oxi hoá chậm m gam Fe ngoài không khí thu được 24g hỗn hợp A gồm FeO. thu được 1.4 gam kim loại R (có hóa trị không đổi) với O2 thì thu được 42 gam hỗn hợp rắn A.55g hỗn hợp Na.12 mol AgNO3 thì thu được m gam kết tủa và dung dịch A. Câu 260.Đốt cháy m g bột Fe trong bình A chứa 3.Cho 6. 1 atm. Tính nồng độ M của dd NaOH đã dùng. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số ví dụ: * Chất dư tác dụng lên chất mới cho vào: Câu 261. 0.33 % . Chất dư trong bài toán hoá học thường biểu hiện hai mặt: định lượng và định tính (chủ yếu là định lượng). Tác dụng với chất cho vào sau phản ứng. Xác định R và giá trị m? Câu 258. (theo hiệu suất < 100%). Lượng cho trong bài toán không phù hợp với phản ứng. 43. yêu cầu các em phải nắm được những nội dung sau: 1.2g bột Fe tác dụng với 1 lít dd HNO3 1.Đem 0. CAO SOẠN) Câu 259. Tất cả phản ứng xảy ra hoàn toàn. cân nặng 349.216 lít khí (đktc) thoát ra. 65. Tất cả phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cách phát hiện có lượng chất dư và hướng giải quyết.02g.08 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được dung dịch A và V lít khí NO duy nhất thoát ra (đktc).6 Câu 257. b.896 B. PHƯƠNG PHÁP 16.5g. Câu 263. 24g D. 4.38lít khí Clo ở 0°C. Fe2O3. Na2O hoà tan hoàn toàn vào nước. 52. 21. thành phần phần trăm của Na2O trong hỗn hợp là: A.32 % C.

75 Câu 271. 21.Cho V (lít) dung dịch A gồm NaOH 0.50 C.4lít C.55 g kết tủa. Tính m1 và m2 . 54. 100 B.4. 8. 0.. Giá trị của V là A. 200 D. 56. 0.92 gam B. 120ml B.4 gam hh B bằng y lít dd H 2SO4 2 M ( vừa đủ ) .1gam.2M . Giá trị của V là A. Cho 24.9g Câu 273.36.0.14 gam hỗn hợp 3 oxit . PHƯƠNG PHÁP TÁCH GHÉP (XEM THÊM TÀI LIỆU PP DO T. 133. 0.25 M và NaOH 0.12 lít khí (đktc).25 M và Fe2(SO4)3 0.4gam PHƯƠNG PHÁP 17. 56. thu được z gam hh muối khan .65gam B.1 gam . 12. người ta phải dùng bao nhiêu ml dung dịch Na2CO3 0.2. Tính x? .672 Câu 270.123. 0.Một cốc chứa 200ml nước cứng có: Ca(HCO3)2 0.7g C.5 M ? A. Nếu cô cạn dung dịch B được m1 gam hỗn hợp rắn . 0.6 gam B. 150 C.36 lít khí H2 (đktc) .3gam D.4gam C. Đốt cháy x gam hh 3 kim loại Mg . A.5 M. 1.76.1gam Câu 277. A. Tính m .67. Cho 16 gam hỗn hợp X gồm một kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thu đuợc dung dịch B và 3.45 gam Câu 276.49 gam C.4 lít dung dịch HCl và thu được dung dịch X. Thể tích dung dịch HCl 1M cần để trung hòa hoàn toàn dd A là: A.Cho V (ml) dung dịch A gồm K2CO3 0.9 g và 4.3 gam D.3gam.75 M. Fe .25 B.4gam D. Giá trị của V là A.7 g hỗn hợp gồm K và Mg tan vào nước thu được 1.3g B. Câu 274.56g và 7. thu được 37.1 M tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch B gồm Ba(NO3)2 0. Al . A. 48. 3.25 M tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch B gồm Ba(OH)2 0.86. 100 B. Cu được 4.8lít D.3gam.0 M và Fe(NO3)3 0.4 gam B.75 M thu được dung dịch C nhưng không thu được kết tủa.8 mol O2 .5lít. 99.0 M và Al(NO3)3 0.14g D.Hòa tan 2 kim loại Ba và Na vào nước được dd(A) và có 13.5 M và Ba(OH)2 0.6 g D.9 g Câu 269.95g và 6.72 gam Câu 278. 89. 1.Hỗn hợp gồm NaHCO3 và Na2CO3 tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 29.2 mol O2 .5lít. 26.5gam.7. 0. 160ml C. Đốt cháy hết 2.2lít B.2gam.86 gam hỗn hợp kim loại gồm Al.54 gam D. CAO SOẠN) .25 M và CaCl2 0.70 D. A.4 gam C. Al2O3 tác dụng vừa đủ với 350ml dd HNO3 4M rồi đun đến khan dung dịch sau phản ứng thì thu được m gam hỗn hợp muối khan.98.25 M tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch Y gồm Cu(NO3)2 1. 250 Câu 268.12gam hỗn hợp X gồm CuO . 7. Khối lượng hỗn hợp muối ban đầu là: (Chỉ có Na2CO3 tác dụng với BaCl2 tạo kết tủa) A.8 gam C.127. 77.4 gam Câu 275.50 C.75 M.3gam. 150 C. Giá trị của V là A.6 lít.122.z .8g và 0. Để làm mất tính cứng của nước.1. Zn trong dung dịch H2SO4 loãng thu được 0.8lít.7lít. Fe. 200ml D. 42.25 B. 6. 36.Cho V (ml) dung dịch A gồm MgCl2 0. y. 18. 49.1M và CaCl2 0. Cô cạn dung dich X thì khối lượng muối khan là bao nhêu ? .8g B. còn nếu trung hoà dung dich B bằng dung dich HCl rồi cô cạn dung dịch sản phẩm thì được m2 gam hỗn hợp muối khan . 0.3gam .34 gam D.89. Hoà tan hết 11 gam hỗn hợp kim loại gồm Al . 9. Tính x. 12. 28. Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp lần lươt là: A. phải dùng đúng 0. 180 ml Câu 272.44 lít H2 bay ra (đktc).0.0.65gam C. 76. 250 Câu 267. A.trang 27 Câu 266. 0.Cho 8.35 M và Na3PO4 0. Hoà tan 37.425 D. Mặt khác cũng lượng hỗn hợp trên tác dụng vừa hết với 250ml dung dịch NaOH 1M. Để hoà tan hết hỗn hợp oxit này. 0. 23.0.Cho V (lít) dung dịch A gồm NaOH 0. Fe bằng 0.45 gam B.75g C. Fe2O3 .4 mol H2 và x gam hỗn hợp muối khan .25 M tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch Y gồm Zn(NO3)2 1.4 gam hh rắn B và còn lại 0.5 M và Ba(OH)2 0. 200 D.

Na vào nước thu đựơc dung dịch A và có 13.45g D.64 gam D. Ca D. 120ml C. FeO B. Ba Câu 288.Cho1. Hỏi iotua của kim loại nào trong các kim loại Li.896 lít H2 (đkc). 18gam. thấy khối lượng bột vượt quá 1. Be B. Câu 282. Al bằng ddHCl dư thu được 7.69 g Iot. 2.896 lít khí (đktc). 1200ml B. 3.1g B. 125ml D.53g hỗn hợp 3 kim loại Mg. 2. Ca C.Hoà tan 9. Bari Câu 291. ĐS: KCl.145g Câu 285.55g muối khan.trang 28 Câu 279. Kim loại kiềm thổ đã dùng là: A. Magie B. 3. Khi ở catot thu được 3.792 lít H2 (đkc) .41g. 33.Hoà tan mẫu hợp kim Ba. Ca D. Fe và Zn tác dụng hết với dung dịch HCl.78 gam hỗn hợp 2 kim loại hóa trị II tan hoàn toàn trong dd H2SO4 loãng thu 0.78 gam. Tính m ? . Cs đã bị điện phân ? ĐS: CsI Câu 294.Tách ghép.. Câu 293.24 lit khí(đktc).84lít khí A(đkc) và 2. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng rồi nung khan trong chân không sẽ thu được một chất rắn có khối lượng là : A.12g kim loại thì ở anot thu được 0. 5. Ba Câu 289. Tên của kim loại kiềm thổ đó là: A. Khối lượng muối thu được là : A. thể tích dung dịch HCl 1M cần dùng là: A. Mg C. 31.Hoà tan 7. Mg C.22lít khí hidrô đo ở 250C và 1 atm.Hỗn hợp A gồm 2 muối clorua của 2 kim loại hóa trị II.5(g) Câu 280. B.36 gam Câu 283.Điện phân nóng chảy muối clorua kim loại kiềm. 3.24l H 2 ở đktc.3. 3.08 gam B. Nếu chỉ tạo thành một oxit duy nhất thì đó là: A.514 lần lượng Mg .11 lít khí (ở 250C . 3. Khối lượng muối có trong dd C là : A. lượng Zn gấp 4.8 g kim loại X vào nước thu được 2. 7.885gam Câu 281.3g D. Ba Câu 287.75g C.Hoà tan hoàn toàn 2g kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II vào dung dịch HCl.Cho 4. 3. Điện phân nóng chảy hết 15.2 hỗn hợp gồm Mg. Xác định công thức muối đã điện phân.1. 9.46 gam.62gam. PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN PHÂN Dạng 1: Bài toán điện phân nóng chảy Những chú ý khi giải bài toán điện phân nóng chảy Xem lại phần lý thuyết trang 14.44 (l) H2 bay ra (đkc) Để trung hoà 1/10 dung dịch A .Hoà tan hết 0. 7. Fe2O3 C.Hoà tan hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch H2SO4 dư thu được 1. Ca. Fe3O4 D.Chia hỗn hợp hai kim loại A và B có hóa trị không đổi thành hai phần bằng nhau: Phần 1: Tan hết trong dung dịch HCl tạo ra 1. Ba Câu 286. Ca D. Na B. Canxi C. 3. Hòa tan hoàn toàn 1. 15. thấy thoát ra 2.Cho 1g bột Fe tiếp xúc với oxi một thời gian.12 (l) H2 (đkc) .90gam C. Kim loại X là: A. C. Sau đó cô cạn thu được 5. Sr D.36 lít khí (đktc) ở anot (+) và mg kim loại ở catot (-) .792(l) H2 (đkc) .05g hỗn hợp A thì thu được 3.5 (g) hỗn hợp Fe và kim loại hoá trị II bằng dung dịch H2SO4 loãng.14g hỗn hợp Cu. thu được 1.25g C. Na. 1atm). Zn vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 448 ml lít H2 (đkc) .84 gam hỗn hợp oxit. Kim loại đó là: A.54g chất rắn B và dd C. Khối lượng hỗn hợp hai kim loại ban đầu là: A. Fe.12 gam C.64(g) C. Khối lượng hỗn hợp ban đầu là: A.Cho 10g kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thu được 6. Be B. Câu 292. Phần 2: Nung trong khí oxi thu được 2. 5.99g B.2. D.Khi điện phân nóng chảy 25. 6. 3. K C.24gam D. 10.7(g) D.97(g) B. 130ml Câu 290.Kim loại hoá trị II là : A.5g một kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thu được 12. Khối lượng muối khan tạo ra khi cô cạn dung dịch là: A. Mg B. Câu 284. FeO và Fe dư.95gam B. Cu. 1. 11.98 g iotua của một kim loại A thì thu được 12. Stronti D.Cho 68.3g PHƯƠNG PHÁP 18.

15 = 4. → 2H2O – 4e  O2 ↑ + 4H+ Thực chất là đp H2O. ĐS: 0.30C . Khối lượng kim loại thoát ra trên catot nếu hoà tan vào H2O thì thu được tối đa 789 ml khí ở 27. Sau 1 thời gian nhận thấy : Điện lượng tiêu thụ 0.– 2e  X2 ↑ → Hết X .( Cl. H2O đp H2 ↑ + 1 O2 ↑ 2 . ĐS: x= trang 29 204× 0. Hiệu suất tinh chế Al2O3 từ quặng là 80%. điện cực graphit. Cho rằng toàn bộ lượng O2 sinh ra đã đốt cháy dương cực thành khí CO2.ĐS: m = 15.54 tấn nhôm.) → Giai đoạn 1 : X .994% .54 =1 . Hãy cho biết lượng Al2O3 và C (anot (+) ) cần dùng để có thể sản xuất 0.05 Hpưđp của CaCl2 = Dạng 2 : Điện phân dung dịch của kim loại kiềm.4 (g) Câu 295.2737 Faraday. Tính hiệu suất các phản ứng điện phân biết hiệu suất điện phân là 94. Xác định CTPT A? ĐS : CuCl2.18 tấn 108 Câu 297.87g ↓ . Biết rằng số mol kim loại (I) clorua gấp 4 lần BaCl2.Điện phân nóng chảy hỗn hợp chứa 4. Hoà tan hoàn toàn phần thứ nhất vào nước rồi cho tác dụng với AgNO 3 thì thu được 8.05× 100 = 100% Hpưđp của MgCl2 = 0. Điện phân nóng chảy A thu được 12.8g chất rắn ở catot (-) và 4. Câu 296.75g MgCl2 và 11.05 – 71 × 0. Quặng boxit chứa 60% Al2O3. ĐS: Na.5 atm.1 0.Chia 8.02 tấn 108 mC (anot) cần : y= 36 × 0.5 V.08× 100 = 80% 0. kiềm thổ Phương pháp : Ở Catot chắc chắn xảy ra quá trình khử H2O ( H2O nhận điện tử ) : → 2H2O + 2e  H2 ↑ + 2OHỞ Anot có 2 trường hợp : Nếu anion là X. I = 50000A. Cho hiệu suất phản ứng đạt 100%. Câu 298.A là một muối tạo bởi một kim loại và một phi kim X hóa trị I. Đem điện phân nóng chảy phần thứ hai thì thu được V lít khí A bay ra ở anot. Tính mAl sản xuất trong 1 ngày đêm ? Khối lượng quặng cần dùng cho 1 ngày đêm ? Tính điện năng tiêu thụ trong 1 ngày đêm ( theo KWh)? ĐS: A = U.1 g CaCl2.I. Giai đoạn 2 : → 2H2O – 4e  O2 ↑ + 4H+ → .5 × 50000 × 24 = 5400000 Wh = 5400 KWh Câu 299.Sản xuất nhôm bằng phương pháp điện phân Al2O3 nóng chảy . 2. Mặt khác 1.nhường điện tử : 2X .84 gam một hỗn hợp một muối kim loại (I) clorua và BaCl2 thành hai phần bằng nhau.Nếu anion là gốc axit có oxi  xảy ra quá trình oxi hóa H2O. Điện phân Al2O3 nóng chảy bằng lò điện áp 4.48 lít khí (đktc) ở anot (+).35g A phản ứng với dd AgNO3 dư thu được 2. dd chỉ ngày càng đậm đặc.t = 4.61 g kết tủa.54 = 0. Xác định kim loại hóa trị I đó.

4 lít (200C .4925 g một hỗn hợp gồm muối clorua và hidroxit của kim loại kiềm.Thêm vào một giọt hồ tinh bột và điện phân tiếp trong 30s thì thấy dd bắt đầu xuất hiện màu xanh.8 lít 2 Câu 303.12 lít và 4.15 g/ml ) có màng ngăn xốp.10-2 mol I2 . Xác định tên kim loại kiềm .2× 10−3 mH2S = = 0.037 × 22.Để xác định hàm lượng H2S trong không khí bị ô nhiễm .1 g/ ml) với anot bằng than. thu được dd A.Tính % khối lượng KCl đã bị điện phân . Hợp chất chứa trong dd sau khi kết thúc quá trình điện phân là gì ? Xác định nồng độ % của nó.Khi điện phân 500ml dd CaI2 với điện cực platin có màng ngăn thu được 1.2× 56 × 100 = 5. Tính hàm lượng H2S trong không khí theo mg/l.Hòa tan 20 g K2SO4 vào 150 g H2O .048 Câu 306. Thế tích khí thoát ra ở Catot là 22. Kim loại đó là: A. CNaOH = 16× 100% = 8.4 = 45.95% thì dừng lại . Tiến hành điện phân dd A một thời gian. Hỏi có bao nhiêu Farađay điện lượng đã đi qua dung dịch và pH cuả dd thu được là bao nhiêu ? ĐS: pH = 12. Sau khi điện phân khối lượng K2SO4 trong dd chiếm 15 % khối lượng của dd. Cho 2 lít không khí bị nhiễm bẩn qua dd sau điện phân thấy màu đỏ nâu của dd Iốt hoàn toàn mất màu.trang 30 Tùy từng bài toán mà ta có thêm phương pháp tính toán khác nhau. Trong 500 ml dd A có chứa 0.Điện phân hoàn toàn dung dịch chứa 1.63 lít VO2 = 2. % KCl ĐP = 0.Đem điện phân 200ml dd NaCl 2M (d =1. người ta tiến hành thí nghiệm sau :Điều chế dd Iốt bằng điện phân lượng dư dd KI với dòng điện cường độ 3 mA trong 2 phút với hai điện cực trơ .63 Câu 302.1atm) thì ngừng điện phân . Tính V khí thoát ra ở mỗi điện cực ( đktc ) ? ĐS: VH2 = 2. 78. Cu Câu 301.0391 mg/ l 2 Dạng 3: Điện phân dung dịch chứa một muối của kim loại trung bình. Đo pH của dd là 12 và khi đp 110 ddA cho đến khi hết Cl. Zn D.48 lít (đktc ).07. Biết lượng H2O bay hơi không đáng kể.32% 192. C KOH = 0.Điện phân 200 ml dd KCl 1M ( d =1.98% một thời gian đến khi nồng độ KOH trong dd thu được bằng 3.35 g muối clorua của một kim loại thì thu được 224ml khí ở anot (đktc). Bài tập vận dụng : Câu 300. Tính nồng độ % các chất trong dd sau điện phân trong 2 trường hợp thể tích khí thoát ra ở catot là 1.2 ml khí Cl2 ở 275oC và 1atm.037 × 22.4 = 22.07% 220.Điện phân 120g ddA chứa KOH 2.thì thu được 11.024 × 100% = 50 0. Giải thích vai trò của hồ tinh bột. Mg C. Viết ptđp và các phản ứng xảy ra ở các điện cực . yếu Phương pháp: Ở catot: Mn+ + ne → M . có màng ngăn xốp và dd luôn luôn được khuấy đều.8% và KCl 2.26 Câu 307. Câu 305. Fe B. biết đã dùng màng ngăn điện cực khi điện phân .9 Câu 304. Viết các phương trình phản ứng xảy ra .

0375 = 0.5H2O vào nước thu được dd A.336g.16(g) C.1256 l Câu 313. V = 0.98 atm.714 lít Câu 315. 2. thu được 300 ml dd A.2 0. t = 965 (s).368g. 4.trang 31 Ở anot: H2O – 2e → O2↑ + 2H+ Câu 308.5 gam tinh thể XSO4. tính thời gian điện phân . Biết I = 2A. ở cực dương ta thu được 0. Khi điện phân được 1 phút thì lượng ion kim loại đã bị khử hết và bám vào catot (-) hoàn toàn.2 mE = mCuO = 0.5H2O. Sau đó ngâm một đinh sắt sạch trong dung dịch còn lại sau điện phân.36 lít khí (đktc) ở anôt.6g.05 CM CuCl2 = 0.16g và thu được dd A. 0.007 mol khí tại anot (+) .7M B.86(g) D.Hòa tan hỗn hợp 2 muối CuCl2 và Cu(NO3)2 vào nước.08 g.Điện phân 500ml dd AgNO3 . Lấy 100 ml khác đem điện phân dùng 2 cực trơ với dòng điện có cường độ không đổi 9. ĐS: x = 0. Lấy 100 ml ddA thêm vào đó lượng dư BaCl2 thu được 0. 3. Viết các phương trình phản ứng và xác định công thức của muối hoà tan. Biết dd A không tạo kết tủa với dd NaCl. Khi ở anot thu được 0.2M D.448 lít hỗn hợp khí B (đktc).Lượng Ag sinh ra ở catôt là: A. V = 0.93A. Tính trị số x.93(g) Câu 309.65 A.0175 × 80 =1. Tính khối lượng kim loại bám trên catot và thể tích khí thoát ra ở anot (đktc). Vậy nồng độ của CuCl2 trước khi điện phân là: A. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì thu được 0.1875 0. ĐS: CdSO4 Câu 312. có tỉ khối với H2 bằng 25. 1. Nung D trong không khí đến khối lượng không đổi được bao nhiêu gam chất rắn E? Tính nồng độ mol/l của dd A ? 1 2 0.5M Câu 310. Tìm kim loại trong muối? ĐS : M là Ni. phản ứng xong. Điện phân dd A đến khi nồng độ CuSO4 trong dd thu được giảm đi và bằng một nữa so với trước phản ứng thì dừng lại. Khối lượng catot (-) tăng lên 0. Nếu thời gian điện phân là t giây thì thu được kim loại ở catot (-) và 0.75.024 mol khí. 0. ĐS : mCu = 4.xM sau một thời gian thấy khối lượng catot (-) thay đổi 2.5H2O Câu 314.01 = 0.Hoà tan hết 2. 0. Điện phân dd A một thời gian. Cho I = 1.Hòa tan 4.Điện phân dd muối sunfat cuả kim loại M hoá trị II.4 g C M Cu(NO3)2 = . Tính khối lượng kim loại bám trên catot? Dung dịch còn lại sau điện phân tác dụng vừa đủ với 75g dd NaOH 4% tạo ra lượng kết tủa lớn nhất D.488 lít khí (đo ở đktc) thì thấy khối lượng catot tăng 2. khối lượng đinh sắt gia tăng 1. 0.Điện phân 200 (ml) dung dịch AgNO3 0. Tính thể tích khí thoát ra ở anot (+) tại nhiệt độ 27.304 g một muối kết tinh ngậm nước vào nước có mặt một ít HCl để chống sự thuỷ phân của ion kim loại . pha loãng đến đủ thành 200 ml dd A. người ta thu được 3.32(g) B. Câu 311. Điện phân dd A với điện cực trơ.Sau một thời gian điện phân 500 ml dd CuCl2 .7 g ↓ trắng không tan trong HCl.1M C. Tính thời gian t ? ĐS: CuSO4.2 M với điện cực trơ trong thời gian 11’ 30” và cường độ dòng điện là 5(A) .Cho 250g dd CuSO4 8% (ddA). Xác định XSO4.04 M.30C và áp suất 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful