P. 1
18 Phuong Phap Giai Nhanh HOA HOC

18 Phuong Phap Giai Nhanh HOA HOC

|Views: 5,379|Likes:
Được xuất bản bởihoangmyhanh87

More info:

Published by: hoangmyhanh87 on Mar 28, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2013

pdf

text

original

trang 1

PHƯƠNG PHÁP 1. PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Câu 1. Đun nóng 58(g) magiê hidroxit đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng so với ban đầu : A. Tăng 18(g) B. Giảm 40(g) C. Giảm 18 (g) D. Tăng 40(g) Câu 2. Hoà tan 9,14 g hỗn hợp Cu, Fe, Al bằng ddHCl dư thu được 7,84lít khí A(đkc) và 2,54g chất rắn B và dd C. Khối lượng muối có trong dd C là : A. 3,99g B. 33,25g C. 31,45g D. 3,145g Câu 3. Cho 2,1 g hỗn hợp gồm Mg, Fe và Zn tác dụng hết với dung dịch HCl, thấy thoát ra 1,12l H2 ở đktc. Khối lượng muối khan tạo ra khi cô cạn dung dịch là: A. 5,65g B. 7,75g C. 11,3g D. 10,3g Câu 4. (TS ĐH – khối A – 2007): Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg, Zn bằng một lượng vửa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít khí H2 (đkc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là: A. 8,98 gam B. 9,52 gam C. 10,27 gam D. 7,25 gam Câu 5. (Câu 10 – TSĐH – khối A – 2007 – mã đề 182): Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol (rượu) đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là A. C3H5OH và C4H7OH B. C2H5OH và C3H7OH C. C3H7OH và C4H9OH D. CH3OH và C2H5OH Câu 6. (Câu 45 – TSĐH – khối A – 2007 – mã đề 182): Hòa tan hòa toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml H2SO4 0,1 M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là A. 6,81 g B. 4,81 g C. 3,81 g D. 5,81 g Câu 7. Để khử hoàn toàn 17,6g hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 cần vừa đủ 2,24 lít CO(đktc). Khối lượng Fe thu được sau phản ứng là: A. 15g. B. 16g. C. 18g. D. 15,3g. Câu 8. Cho từ từ một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 3O4, Fe2O3 đun nóng thu được 64 gam sắt, khi đi ra sau phản ứng cho đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư được 40 gam kết tủa. Tìm m ? ĐS: 70,4 gam. Câu 9. Cho từ từ một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 3O4, Fe2O3 đun nóng thu được 64g sắt, khí đi ra sau phản ứng cho đi qua dd Ca(OH)2 dư được 40g kết tủa. Tính m. (ĐS: m = 70,4g) Câu 10. Đốt cháy 1mol Fe trong không khí dư thu được 1mol oxit sắt. Công thức của oxit sắt là : A. Fe2O3 B. Fe3O4 C. FeO D. không đủ dư kiện để xác định Câu 11. Hỗn hợp A gồm 0,1 mol etilen glicol và 0,2 mol chất X. Để đốt cháy hỗn hợp A cần 21,28lít O2 (ở đktc) và thu được 35,2g CO2 và 19,8g H2O. Tính khối lượng phân tử X. Câu 12. Hoà tan 10g hỗn hợp hai muối cacbonat kim loại hoá trị 2 và 3 bằng dd HCl ta thu được dd A và 0,672 lít khí bay ra (đó ở đktc). Hỏi cô cạn dd A thì thu được bao nhiêu gam muối khan? Câu 13. Đun dd chứa 10g xút và 20g chất béo. Sau khi kết thúc phản ứng xà phòng hoá, lấy 1/10 dd thu được đem trung hoà bằng dd HCl 0,2M thấy tốn hết 90ml dd axit. Tính lượng xút cần để xà phòng hoá 1 tấn chất béo. Từ 1 tấn chất béo có thể điều chế được bao nhiêu glixerin và xà phòng nguyên chất? Tính M của các axit trong thành phần chất béo. Câu 14. Đun 132,8 g hỗn hợp 3 rượu no, đơn chức với H2SO4 đặc ở 1400C thu được 111,2g hỗn hợp 1,2 = 0,2 mol.) 6 Câu 15. Hoà tan hoàn toàn 23,8g hỗn hợp gồm một muối cacbonat của kim loại hoá trị I và một muối cacbonat của kim loại hoá trị II vào dd HCl thu được 0,2mol khí CO 2. Tính khối lượng muối mới tạo ra trong dung dịch. (ĐS: mmuối = 26g ) các ete trong đó các ete có số mol bằng nhau. Tính số mol mỗi ete. (ĐS :

trang 2
Câu 16. Cho 57,5 gam hoãn hôïp goàm ACO3, B2CO3, X2CO3, M2(CO3)3 taùc duïng heát vôùi HCl dö, thaáy thoaùt ra 11,2 lít CO2 (ñktc). Khoái löôïng muoái clorua thu ñöôïc sau phaûn öùng laø A. 63 g B.126 g C.67g D.120g Câu 17. Cho 115 gam hỗn hợp muối (RCO3, M2CO3, N2(CO3)3) tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 0,896 lít khí CO2 (đktc).Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng muối là A. 120 gam B. 120,5 gam C. 115,44 gam D. 115,22 gam Câu 18. Cho 20 gam hỗn hợp một số muối cacbonat tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 1,344 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 10,33 gam B. 20,66 gam C. 25,32 gam D. 30 gam Câu 19. Cho 23,8 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại A, B tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được V lít khí CO2 (đktc) và dung dịch A. Dẫn toàn bộ CO2 vào dd nước vôi trong dư thì thu được 20 gam kết tủa. Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 26 gam B. 30 gam C. 23 gam D. 27 gam Câu 20. Cho m gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại A, B tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được 26 gam muối khan. Giá trị của m là A. 23,8 gam B. 25,2 gam C. 23,8 gam D. 27,4 gam Câu 21. Cho 2,84 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại A, B tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được V lít khí CO2 (đktc) và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được 3,17 gam muối khan. Giá trị của V là A. 0,672 lít B. 2,24 lít C. 11,2 lít D. 3,36 lít Câu 22. Cho 24,4 gam hỗn hợp gồm K2CO3 và Na2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2. Sau phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa. Lọc kết tủa, cô cạn dung dịch thu được a gam muối khan. Giá trị của a là A. 26,6 gam B. 20,1 gam C. 30,2 gam D. 25,6 gam Câu 23. Hoà tan hoàn toàn 3,34 gam hỗn hợp hai muối cacbonat trung hòa của hai kim loại hóa trị II và III bằng dung dịch HCl dư thì thu được dung dịch A và 0,896 lít bay ra (đktc). Khối lượng muối có trong dung dịch A là A. 31,8 gam B. 3,78 gam C. 4,15 gam D. 4,23 gam Câu 24. Nhiệt phân 9,4g một muối nitrat kim loại A đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được chất rắn có khối lượng 4g . Xác định công thức phân tử của muối. Đáp số: Cu(NO3)2 Câu 25. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hirocacbon A bằng 6,72 lit O2 (đkc) thì thu được 8,8g CO2 và 3,6g H2O . Tìm phân tử lượng A. (Đáp số: 28) Câu 26. Cho 4g kim loại tan hết trong dd HCl thì thu được 2,24 lít H2 (đkc). Tìm khối lượng muối tạo thành. (Đáp số : 11,1 g) Câu 27. Nung 8,4g sắt trong không khí thì thu được 11,6g oxit sắt. Tính số mol O2 tham gia phản ứng. Tìm công thức oxit sắt. (Đáp số: Oxit sắt là : Fe3O4) Câu 28. Nung 9,4g muối M(NO3)n trong bình kín có V = 0,5 lít chứa khí N2. Nhiệt độ và áp suất trong bình trước khi nung là 0,984 atm và 27oC. Sau khi nung muối bị nhiệt phân hết còn lại 4g oxit M2On , đưa về 27oC áp suất trong bình là p. Tính nguyên tử khối của M và áp suất p. (Đáp số: M là Cu (64)) Câu 29. Dẫn luồng khí CO đi qua ống sứ có chứa m gam hỗn hợp rắn X gồm CuO và Fe2O3 đun nóng. Sau một thời gian trong ốngsứ còn lại n gam hỗn hợp rắn Y. Khí thoát ra được hấp thụ bằng dd Ca(OH)2 dư thu được p gam kết tủa. Viết các phương trình phản ứng có thể xảy ra và lập biểu thức liên hệ giữa m, n, p. Đáp số: m = n + 0,16p Câu 30. Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu cơ A cần 2,24 lít khí oxi (đkc) rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy gồm (CO2, H2O) vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 4,2 gam, đồng thời xuất hiện 7,5 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 3,2 gam B. 1,0 gam C. 1,5 gam D. 1,8 gam

trang 3
Câu 31. Đun nóng 5,8 gam hỗn hợp A gồm C2H2 và H2 trong bình kín với xúc tác thích hợp, sau phản ứng thu được hỗn hợp khí X. Dẫn hỗn hợp khí X qua bình đựng dung dịch brôm dư thấy khối lượng bình tăng 1,4 gam và còn lại hỗn hợp khí Y. Khối lượng của hỗn hợp khí Y là bao nhiêu gam? (ĐS: 4,4 gam) Câu 32. Đun nóng hỗn hợp X gồm 0,5 mol C2H2 và 0,7 mol H2. Nung nóng hỗn hợp một thời gian với bột Ni được hỗn hợp Y. Dẫn Y qua bình đựng nước brôm dư thấy còn lại 4,48 lít (đkc) hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với không khí bằng 1. Khối lượng bình nước brôm tăng là bao nhiêu gam? (ĐS: 8,6 gam) Câu 33. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp hai ancol cùng thuộc dãy đồng đẳng của ancol etylic thì thu được 70, 4 gam CO2 và 39,6 gam H2O. Giá trị của a là A. 50,2 gam B. 33,2 gam C. 110,0 gam D. 23,6 gam Câu 34. Cho 12 gam hỗn hợp 2 kim loại Fe, Cu tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 63%. Sau phản ứng thu được dung dịch A và 11,2 lít khí NO2 duy nhất (đktc). Tính nồng độ % các chất có trong dung dịch A. Câu 35. Hoà tan hoàn toàn 23,8 gam hỗn hợp gồm một muối cacbonat của kim loại hoá trị I và muối cacbonat của kim loại hoá trị II trong dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí (đktc). Đem cô cạn dung dịch thu được thì thu được bao nhiêu gam muối khan. Câu 36. Để đốt cháy hoàn toàn 1,88 gam chất hữu cơ A (chứa C, H, O) cần 1,904 lít O2 (đktc) và thu được khí CO2 cùng hơi nước theo tỉ lệ thể tích 4:3. Hãy xác định công thức phân tử của A. Biết tỉ khối hơi của A so với không khí nhỏ hơn 7 Câu 37. Hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3. Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam X đun nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được 64 gam chất rắn trong ống sứ và 11,2 lít hỗn hợp khí B (đktc) có tỉ khối so H2 là 20,4. Tìm m. Câu 38. Cho 0,1 mol este tạo bởi axit 2 lần axit và rượu một lần rượu tác dụng hoàn toàn với NaOH thu được 6,4 gam rượu và một lượng muối có khối lượng nhiều hơn lượng este là 13,56% (so với lượng este). Tính khối lượng muối và xác định công thức cấu tạo của este. Câu 39. Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam hỗn hợp 2 este đơn chức là đồng phân của nhau bằng dung dịch NaOH thu được 11,08 gam hỗn hợp muối và 5,56 gam hỗn hợp 2 rượu. Xác định CTCT của este. Câu 40. Đun 132,8 g hỗn hợp 3 rượu no, đơn chức với H2SO4 đặc ở 1400C thu được 111,2g hỗn hợp các ete có số mol bằng nhau. Tính số mol mỗi ete. Câu 41. Hỗn hợp A gồm KClO3, Ca(ClO3)2, Ca(ClO2)2, CaCl2 và KCl nặng 83,68 gam. Nhiệt phân hoàn toàn A ta thu được chất rắn B gồm CaCl2 và KCl và một thể tích O2 vừa đủ oxi hoá SO2 thành SO3 để điều chế 191,1 gam dung dịch H2SO4 80%. Cho chất rắn B tác dụng với 360ml dung dịch K2CO3 0,5 M (vừa đủ) thu được kết tủa C và dung dịch D. Lượng KCl trong dung dịch D nhiều gấp 22/3 lần lượng KCl có trong A. Tính khối lượng kết tủa C. Tính % khối lượng KClO3 có trong A. Câu 42. Hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe2O3. Cho luồng khí CO đi qua ống đựng m gam hỗn hợp X nung nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được 64g chất rắn A trong ống sứ và 11,2 lít khí B (đktc) có tỉ khối so với hiđro là m. Tính m Câu 43. Cho 12g hỗn hợp 2 kim loại Fe, Cu tác dụng vừa đủ với dd HNO3 63%. Sau phản ứng được dung dịch A và 11,2 lít NO2 duy nhất (đktc). Tính nồng độ % các chất trong dung dịch A. Câu 44. Hoà tan 23,8g muối cacbonat của các kim loại hoá trị 1 và 2 trong dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí (đktc). Tính khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch. Câu 45. Hỗn hợp A gồm KClO3, Ca(ClO3)2, CaCl2 và KCl nặng 83,68g. Nhiệt phân hoàn toàn A, thu được chất rắn B gồm CaCl2, KCl và 17,472 lít khí (đktc). Cho B tác dụng với 360ml dung dịch K2CO3 0,5M vừa đủ thu được kết tủa C và dung dịch D. Khối lượng KCl trong D nhiều gấp 22/3 lần lượng KCl có trong A. Tính phần trăm khối lượng KClO3 có trong A. Câu 46. Đốt cháy hoàn toàn 1,88g chất hữu cơ A chứa C, H, O cần 1,904 lít oxi (đktc) thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ thể tích là 4:3. Biết tỉ khối của A so với không khí nhỏ hơn 7. Xác định CTPT của A.

336 lít khí thoát ra (đktc). Al bằng 1 lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7. Tính giá trị m? (Đáp số: 4.48 lít khí CO2 và dung dịch X. 6. 10. lọc tách kết tủa rồi cô cạn dung dịch thu được m gam muối clorua .53g hỗn hợp Mg. Trộn 2.24g B. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được B gồm 4 chất rắn nặng 4.44g hỗn hợp 2 este đơn chức là đồng phân của nhau bằng dung dịch NaOH thu được 11.9g C.1M thì khối lượng hỗn hợp các muối sunfat khan tạo ra là: A.52g D. Cho 24. Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được sẽ là (gam) A.5M thu được dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng rồi nung khan trong chân không sẽ thu được một chất rắn có khối lượng A. Fe2O3. 14. MgO.25g D. Chia hỗn hợp 2 anđehit no đơn chức thành 2 phần bằng nhau: Phần 1 đem đốt cháy hoàn toàn thu được 1. Tính phần trăm khối lượng của A.2g Câu 59. 4.7 gam bột nhôm với 11.6g C.25g Câu 58.04mol hỗn hợp A gồm FeO và Fe2O3 đốt nóng.9g D. 3. Al2O3 nung nóng.8g Câu 63. Câu 55.81g B.81g hỗn hợp A gồm 3 oxit Fe2O3. Câu 52.95g D. 30.885g Câu 61. 35.4 g kết tủa . Trộn 8.1 mo este tạo bởi axit 2 chức và ancol đơn chức tác dụng hoàn toàn với NOH thu được 6.225 g B.56g hỗn hợp ancol. ta thu được 2. 2. Khối lượng hỗn hợp 2 oxit kim loai ban đầu là A. Tính khối lượng muối khan thu được. Cho 2. 37. 3.2g C. Cho 1.18g) Câu 48. Khí thoát ra cho vào bình đựng nước vôi trong dư thấy 5g kết tủa trắng.66g B. 2. 2 B.2g B.2 gam bột sắt (III) oxit cho vào bình kín. Hoà tan hoàn toàn 9. 16. Khí ra khỏi ống sứ cho hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư được 9. Cho 0. 4.784g. Câu 53.76g H2O. 3. Thổi một luồng khí CO qua ống sứ đựng m (gam) hỗn hợp gồm: CuO. Hòa tan hết 6. 33.4g ancol và lượng muối có khối lượng nhiều hơn của este là 13.12g B.26g Câu 56.92 D. Hỗn hợp 10 gam gồm hai muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị II được hòa tan trong dung dịch HCl thu được 4. Giá trị của m là: Câu 49. Nung nóng bình một thời gian thì thu được m gam chất rắn. 14.4 C.56%.81g C. Xác định CTCT của các este.98g CO2 và 5.2atm thu được khi đốt cháy A. 12. Na2CO3 tác dụng vừa đủ với dd BaCl2 thu được 39. Thuỷ phân hoàn toàn11. C3H4. 13. Thổi một luồng khí CO dư qua ống sứ đựng hỗn hợp Fe3O4 và CuO nung nóng đến phản ứng hoàn toàn.96 Câu 62.84 lít khí X (đktc) .52g hỗn hợp 2 kim loại tan hoàn toàn trong H2SO4 loãng dư thấy có 0. t0) thu được hỗn hợp A. FeO. Zn vào dd HCl dư thấy thoát ra 448 ml (đktc). Tính thể tích CO2 thu được ở 2730C . 3.4 g hỗn hợp K2CO3 .1 g Câu 57.83g hỗn hợp 2 rượu đơn chức tác dụng vừa đủ với Na thì thoát ra 0.896 lít H2 (đktc) và m gam muối khan. 2.22g C. 4.32g hỗn hợp kim loại. 5. 1. 1. Tính khối lượng chất rắn thu được khi phản ứng hoàn toàn. 2. Cho 2. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Y: C2H6. Câu 50.3 g C. Lọc bỏ kết tủa Y và cô cạn cẩn thận dung dịch Z. Tính m ? A. Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng 0.2g D. Cho 0.trang 4 Câu 47.6g D. 13.6g B. luồng khí thoát ra được sục vào nước vôi trong dư.062g kết tủa.92g Câu 60. 3. Giá trị m bằng : A. 3. 12. Xác định công thức cấu tạo của este. 1. Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan? A. ZnO tan vừa đủ trong 300 ml dd H2SO4 0.3 gam hỗn hợp gồm Mg và Al trong vừa đủ 150 ml dung dịch gồm HCl 1M và H2SO4 1. Câu 51. C4H8 thì thu được 12.21g D. thấy có 15g kết tủa .14g hợp kim Cu.54g chẩt rắn Y và dung dịch Z. 26. Câu 54. Cô cạn dung dịch X thì tạo ra bao nhiêu gam muối khan? A. 22.08g nước Phần 2 tác dụng với hiđro dư (Ni.1g Al với 48g bột Fe2O3 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí. 2. Cu.08g hỗn hợp muối và 5. Mg.225g C.

6.03 D. Phần 1 tác dụng với oxi dư thu được 0. 25gam Câu 77.2g hỗn hợp 2 muối sunfat của kim loại kiềm A và kim loại kiềm thổ B tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 thu được 69. Cho dd B tác dụng với dd NaOH dư .8 gam hỗn hợp 2 rượu . 1.trang 5 trắng.45 g D.5 gam hợp kim Zn – Fe –Al vào dung dịch HCl thu được Vlít H2 đktc và dung dịch A Cô cạn A thu được 31. Kết quả khác . 0. Kết quả khác Câu 70. 8. 23.3 .25g C.7 gam hỗn hợp muối khan .3 g B. nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn thì giá trị của m là: A. Sau phản ứng.2g D. Hỗn hợp A gồm 2 kim loại Fe và X ( hoá trị không đổi ) .575 gam muối . 134.84 lít khí A ở đktc và 1. Thủy phân hoàn toàn 14. Lọc bỏ kết tủa và cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan.07 B. 16.112 lít C. 1.36 lít C. 12 g B.14 gam hợp kim Cu . 145.7 C. 7.4g D. 15gam C. Cô cạn C thì lượng chất rắn khan thu được là : A. 4. 230g Câu 64.24g hỗn hợp 2 kim loại có hoá trị không đổi thành 2 phân bằng nhau . 249g C.37g D. 4. 0. Câu 74. Giá trị V là : A. 26g Câu 67. Sục khí clo vào dd hỗn hợp chứa 2 muối NaI . 217.48 lít khí NO2 duy nhất.4g C.99g D. Phần 2 tác dụng hết với dd H2SO4 loãng thu được V lít H2 đktc .8g D.48 lít D. Zn tan hoàn toàn trong 500 ml dd H 2SO4 loãng ta thấy có 1. 3. 0. 24 g D.2 g Câu 66. 5.6 gam hỗn hợp 2 kim loại thu được m gam hỗn hợp 2 oxit . 12g B.04mol Câu 65.02 mol D.12 lít hiđro (đktc) và dd A cho NaOH dư vào thu được kết tủa.82 g C. Fe3O4 và Fe2O3 có số mol như nhau bằng dung dịch HNO3 đặc nóng thu được 4.49g hỗn hợp gồm 3 kim loại Mg. chất rắn trong ống sứ có khối lượng là 215g thì khối lượng m gam của hỗn hợp oxit ban đầu là: A.3 g C. 16 g C.4g B. 219. 9. 20gam D. 19.344 lít H2 (đktc) thoát ra. 11. 8. Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm FeO. Thổi 8. Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan tạo ra A. Tính m A.25g C. Hoà tan 17. Dẫn toàn bộ khí thoát sau phản ứng vào dd Ca(OH)2 dư thuđược 30 gam kết tủa . 16g Câu 73.96 lít CO đktc qua 16 gam FexOy . A. 12.6 g C. Cho 2. 5.008 lít khí ĐKTC và dd B chứa 4.58g Câu 75. 9.78 g hh oxit . đun nóng thu được 2. 2. Hoà tan 10. 154.38 g D.2g C. Tính m .9g kết tủa. 33.224 lít Câu 76. thu được 1.5g B.24 lít B. 33. A. Một dung dịch chứa 38.83 g Câu 68. 10gam B. 1. 70. A. 21. Hoà tan hết (m) gam A bằng một lượng vừa đủ dd HCl thu được 1. 23. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì được bao nhiêu gam muối khan . Giá trị V là ? A. Để hoà tan hoàn toàn m gam oxit này cần 500 ml dd H2SO4 1 M . Tổng số mol hỗn hợp NaI và NaBr ban đầu là : A.54 gam chất không tan B và dd C . Chia 1.6g D.3 g Câu 69.2 g B. Hoà tan m gam hỗn hợp gồm 2 kim loại là Al và Fe trong dung dịch HCl dư thu được dd B và 14. thu được m gam hỗn hợp hai muối và 7. 18. Tính m A.45g B. 3. Oxi hoá 13. Mg .1 mol B. 35.15 mol C.13g Câu 72.12 lít B. 30. 11.2g C. 32. Khối lượng hỗn hợp kim loại thu đượ A. Khối lượng Fe thu được là : A. 0. NaBr .56 lít H2 đktc . 21.3 g D. 1.tìm m A. Al bằng một lượng vừa đủ dd HCl thu được 7.25g B. Fe.6 lít D. Khử hoàn toàn 32 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng H2 thu được 9 gam H2O . 0.4 g B. 0. kết tủa đem nung ngoài kk đến khối lượng không đổi được 16 gam chất rắn .28 g B.8 gam hỗn hợp gồm 2 este đơn chức là đồng phân của nhau thấy cần dùng vừa đủ 200ml ddNaOH 1M. 1. Kết quả khác Câu 71.34gam NaCl . Hoà tan 10g hỗn hợp bột Fe và Fe2O3 bằng một lượng dd HCl vừa đủ.

2g kết tủa. Hòa tan hoàn toàn 2.68g và 8g C. Cu D.24 lít khí (đktc) và 23. Fe B.22g muối. 3. 16.81 Câu 84.6g Mg trong dung dịch HNO3 tạo ra 2. Hòa tan kim loại M vào HNO3 thu được dung dịch A(không có khí thoát ra).22g hỗn hợp muối khan.81g hỗn hợp gồm Fe2O3. 10. NO2 D. N2O4 Câu 91. 11. CaCO3. 1. Khối lượng muối clorua tạo thành là? A. A.56 B. V có giá trị là bao nhiêu? A.6 C.26 B. NO B. Xác định MxOy A. 5.2g D.7 C.48g muối sunfat khan.368g hỗn hợp Al.06g oxit MxOy .0. Cho 6. 1. Gía trị của a là? A. 0. K2CO3 bằng dung dịch HCl dưthu được 2.12 D. Thể tích H2 thu được là bao nhiêu lít? A. MgO C. MgO. Ca Câu 93.6atm) khí không màu hóa nâu ngoài không khí.24 lít CO2(đktc).12 D. Ba vào nước được 500ml dung dịch X có pH=13 và V lít khí (đktc). 11. B2CO3. Xác định M.05 gam hỗn hợp muối A khan. Biết d H 2 =19.81 B. Hòa tan hoàn toàn 2. Xác định công thức oxit. Sau phản ứng thu được dung dịch chứa 3 muối. Cho 11.6 C.8g Câu 89.2g B. Al D. CaO B. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0. 1. 0. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan? A. 3. 0.72g hỗn hợp kim loại gồm Mg. N2O C. 4.37 D. Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng sẽ thu được bao nhiêu gam chất rắn? A. Cho 3. 3.8g và 0.108 và 0.3g hỗn hợp 2 kim loại Na và X tác dụng hết với HCl loãng. Zn và Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít khí ở (đktc) và 7.1M vừa đủ. Na.001M.24lít H2(đktc). M là? A.075 C. 1. ZnO trong 500ml acid H2SO4 0.12lít khí(đktc) hỗn X hợp X gồm 2 khí không màu trong đó có 1 khí hóa nâu ngoài không khí. Số gam mỗi kim loại ban đầu là? A.112 lít (27.trang 6 Câu 78.6g C.08 và 2. Cho 16. Al2O3 Câu 90. 5. 12.6.344 B.3g Câu 87.5g hỗn hợp gồm ACO3. Hòa tan hết 1. FeO C. 6.2 Câu 81. Fe B.33 B.3 D.1 C. Gía trị của x là? A.7g một kim loại M bằng HNO3 thu được 1. Cô cạn dung dịch Y thu được x g muối khan.12mol FeS2 và a mol Cu2S vào acid HNO3(vừa đủ).04 B.24 D. 11.68g và 0. Na2CO3. 3. Fe2O3 Câu 92. Fe3O4 D. 0. R2CO3 tan hết trong dung dịch HCl thu được 2. 3. thu được dung dịch X(chỉ chứa 2 muối sunfat) và khí duy nhất NO. CuO B.2. Hòa tan hỗn hợp X gồm Fe và MgO bằng HNO3 vừa đủ được 0. Mg C.06 Câu 85.30C. Cho x gam hỗn hợp kim loại gồm K.8 D.008 C. Xác định công thức khí đó. 13. M có hóa trị không đổi tan trong dung dịch HNO3 tạo ra 5. 31. Cô cạn dung muối được 10. 1. 13.2 Câu 86. 12 B. 1.36 Câu 83.31 Câu 80. Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp lần lượt là? A.2g hỗn hợp gồm một số kim loại kiềm vào dung dịch HCl dư được 2.72 lít khí(đktc) và dung dịch A. 8. 1. Hòa tan 28.26 . 8g và 1.17 B.81 C.6 D. 7. 1.16g một oxit kim loại M thu được 0. Hòa tan hết 10g hỗn hợp muối cacbonat MgCO3. dư thu được 34.Zn Câu 88. Giá trị của V là? A.24 lít khí NxOy. 0. 3.36 Câu 82. 1.24 lít khí (đktc) và dung dịch Y. 2.8 và 2. A.4g hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm IIAbằng acid HCl thu được 6.4 D.13 C.81 D. 14. Tổng số gam 2 muối clorua trong dung dịch thu được là? A. A. Hòa tan 9. Hòa tan hoàn toàn 0. 1.12 C. BaO D. 12. 16.13 Câu 79. Al.108 cà 0. Hòa tan hoàn toàn 2. Zn cần vừa đủ 25lít dung dịch HNO3 0. Al C.224 lít khí NO(đktc).8g B. 3. Cho NaOH dư vào dung dịch A thu được 2.36 B.8g D.

3. Khối lượng Fe2O3 thu được là: ĐS: 32 gam Câu 106. 12. Giải thích và tính VNO (ở đktc) khi cho thêm H2SO4. 1.6 gam .8lít D. 30 và 70 B. Lượng khí H2 tạo thành dẫn vào ống sứ đựng CuO dư nung nóng. Tính V? A. 60 và 40 Câu 102. Oxi hóa hoàn toàn a gam SO2 được b gam SO3. Cho b gam SO3 tác dụng với NaOH dư được c gam Na2SO4. Giá trị của m là ĐS: 37.Cho a gam CuO tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.5M tối thiểu cần dùng để kết tủa toàn bộ ion Cu2+ trong dung dịch A(ở câu 19). Tính m? A.6 B.448lít C.Từ 176 gam FeS có thể điều chế được bao nhiêu gam H2SO4? (Biết hiệu suất 100%) ĐS: 196 gam Câu 107. 0.575 D.Đốt cháy hoàn toàn 6 gam FeS2 trong oxi được a gam SO2. 0. 4.25ml NaOH 16%(D= 1. Chất rắn thu được cho tác dụng hết với ddHCl được ddA.2 mol Cu tác dụng hết với ddHNO3 loãng.3 gam Câu 105.12g/ml).4g Cu vào 50ml dung dịch A thấy có V lít khí NO bay ra. 44 và 56 C. dư thu được 200 g dung dịch CuSO4 16%. 0. Fe. Câu 95. 27.48 lít C.14 lít. 1.84lít D.H.86g Al tan vừa đủ trong 660ml dung dịch HNO3 1M thu được V lít hỗn hợp khí(đktc) gồm N2 và N2O.9lít D.3584lít C.Đốt cháy hoàn toàn 22.128lít B.92 g Cu vào 100ml dung dịch chứa đồng thời KNO3 0.Cho hỗn hợp gồm 0.344lít D.8 gam H2O. 14. Cho ddNaOH vào ddA.NO2) có khối lượng 7. 2.48 lít hỗn hợp khí gồm (NO. Cô cạn dung dịch A thu m(g) muối.24lít B. Lọc kết tủa nung ở nhiệt độ cao được 1. Tính thể tích dung dịch NaOH 0.5g hỗn hợp gồm Al và Ag tan trong HNO3 dư thu được dung dịch A và 4. 0.O) PHƯƠNG PHÁP 2. Cho 13. 0. 9.112lít B.1 mol etylenglycol và 0.16M và H2SO4 0.4lít Câu 96. Tính thể tích khí sinh ra (ở đktc).56g đồng tác dụng với 40ml dung dịch HNO3 2M chỉ thu được NO.4M thấy sinh ra một chất khí có tỉ khối so với H2 là 15 và dung dịch A.18lít Câu 97. A.6g.6lít D. Sau phản ứng cho thêm H2SO4 dư vào lại thấy có NO bay ra. Cho 1.149lít C. 2. Cho c gam Na2SO4 tác dụng hết với dd Ba(OH)2 dư thì thu được d gam kết tủa. 20 và 80 D. Nung A đến khối lượng không đổi thu được m gia rắn B. Tính V? Câu 98. Giá trị của d là ĐS: 23.584lít B.28 lít oxi (đkc) và thu được 35.Tính khối lượng phân tử X( biết X chỉ chưa C. 39.28lít C. Cho 4. A. Zn bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch A. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được muối khan A. dư.2 gam CO2 và 19.4 gam bột sắt trong oxi dư.8g hỗn hợp Al.49lít B. 3. 50 ml dung dịch A chứa 2 chất tan là H2SO4 và Cu(NO3)2 phản ứng vừa đủ với 31.6gam.8 C.36 lít Câu 101. Hòa tan hoàn toàn 12g hỗn hợp Fe Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng acid HNO3 thu được Vlít (đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa 2 muối và acid dư).568lít Câu 100.trang 7 Câu 94. A. Giá trị của a là: (ĐS: 16 gam) Câu 104.2 mol chất X. 5. 358. Sau phản ứng khối lượng trong ống sứ giảm 5. Hỗn hợp A gồm 0. Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19.6g rắn. Giá trị của V là? A.1 mol Ag2O và 0. kết tủa thu được đem nung trong không khí thù thu được Fe2O3. Hòa tan 14. BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ Câu 103. 20.Đề đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A cần 21. Tính % khối lượng mỗi kim loại. 1. 28. Nồng độ mol các chất trong dung dịch A là? Cho 2.65 Câu 99. Cho 2. 1. 35. A.

Giá trị của V là ĐS: 5. 0.17 gam Na2SO3 và 12 gam NaHSO3. Số mol HNO3 phản ứng là A.24 lít khí CO (đkc).36 lit CO2 (đkc) còn lại hỗn hợp chất rắn Y.6 lít Câu 117.Khử hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Fe. Sau một thời gian thu được 3. lọc kết tủa và nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn.Nung m (g) hỗn hợp X gồm 2 muối carbonat trung tính của 2 kim loại A và B đều có hóa trị 2. 1.15mol Hoà tan hết hhA: 0. Giá trị của m là ĐS: 20 gam . Hoà tan hoàn toàn A bằng dung dịch HCl dư. Fe2O3. thu được ddB. 0.03 mol NO2).35 mol B.Khử hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Fe. Xác định số mol hỗn hợp NaBr. Tính m. Phần dung dịch cô cạn thu 32.15 mol C. 0.6 gam.6 lít Câu 116. NaI có trong dung dịch ban đầu.40 mol B. Khử hoàn toàn hỗn hợp X bằng CO dư thì thu được V lít khí A.01 mol N2.Hỗn hợp chất rắn A gồm 0. FeO. Khối lượng Fe thu được sau phản ứng là ĐS: 19 gam Câu 115.20mol D. 0. Fe2O3. Đáp số: m = 29.0. Fe) tác dụng hết với ddHNO3 thu được hh khí G(NO. 1. Dẫn khí CO2 vào ddB thu được kết tủa Y. Fe3O4 cần dùng V lít hỗn hợp khí CO (đkc) thì thu được khí CO2.Cho 100 ml dung dịch FeSO4 0.Dẫn khí clo vào dung dịch NaBr và NaI đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 1.6 gam hỗn hợp gồm Fe. Tỉ lệ mol hai muối trong hỗn hợp ban đầu là: Câu 110.25mol D. FeO.1 mol B.Khử hoàn toàn 20.24 lít khí O 2 (đkc).7 gam kết tủa.1. 0.2(g) Cho 12 lít hỗn hợp gồm SO2 và N2 (đktC) đi qua NaOH tạo ra 4.20mol D.35 mol B. Giá trị của V là ĐS: 5.15mol Cho hỗn hợp A gồm x mol Al và 0.1 mol Fe2O3 và 0. N2). Vậy số mol HNO3 cần cho phản ứng là: A. đã dùng hết 2. Thành phần % theo thể tích của SO2 trong hỗn hợp là A. 0. Lọc thấy kết tủa Y và nung đến khối lượng không đổi được 40.15 mol C. 0. Na2CO3 tác dụng hết với dung dịch HCl.15 mol D. Cho NaOH dư vào dung dịch B.6 lít khí CO2 (đkc).2 M phản ứng với dd NaOH dư.1.Đốt cháy không hoàn toàn một lượng Fe.05 mol C. Cho Y tác dụng hết với dung dịch HCl dư rồi cho khí thoát ra hấp thụ hoàn toàn bởi dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 15g kết tủa. Cho hỗn hợp muối CaCO3. Fe3O4 cần dùng V lít khí CO (đkc) thì thu được 5. Cu.1 mol Fe3O4.0.0.8 gam chất rắn. 0.0. 0.075 mol Câu 112. FeO.3 mol Fe trong ddHNO3 thu được ddB không chứa NH4NO3 và thu được hh khí G( 0. thấy khối lượng nước tăng lên 3. Sau phản ứng. thì thu được m gam kết tủa. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí CO2 trong dd Ca(OH)2 dư thì thu được 25 gam kết tủa.15mol Câu 113. dẫn khí A vào bình nước vôi trong dư.2 mol Ag. Giá trị của m là ĐS: 40 gam Câu 114. Câu 111. 0.trang 8 Câu 108. Khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được19.17 gam NaCl. thu được kết tủa C. Giá trị của m là: Câu 109. thu được hỗn hợp chất rắn X gồm các oxit sắt và sắt dư. Số mol hỗn hợp muối ban đầu là: A. Giá trị của x là: Cho hhA (Ag.5g hỗn hợp muối khan.Cho 1 mol hỗn hợp gồm NaCl. NO2. thu được dung dịch B. Khí thoát ra sau phản ứng dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là 50 gam. rửa sạch rồi đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn D.2 mol Al2O3 tác dụng với dd NaOH dư. Fe2O3 cần dùng 2. Lọc lấy kết tủa.30 mol C. 0. NaHCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl.1 mol Zn.

16g C.04% = 86. Fe) tác dụng hết với ddHNO3 thu được hh khí G(NO. Khí đi ra khỏi ống sứ cho hấp thu vào dd Ba(OH)2 dư thì thu được 9.0.54g muối cacbonat và 8.15 mol C. 0.Cho một luồng CO đi qua ống sứ đựng 0.1. biết rằng trong B số mol sắt từ oxit bằng 1/3 tổng số mol của Fe (II) và Fe(III) oxit.8 gam.25mol C. 0.Đốt cháy hoàn toàn 3g một mẩu than chì chỉ có tạp chất S.36 lit CO2 (đkc) còn lại hỗn hợp chất rắn Y.1 mol FeO tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa HNO3 dư cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan ? A. Tính % khối lượng các oxit trong A.trang 9 Hòa tan hết hhA: 0. Đáp số: %C = 2. 1. Cho dd B tác dụng với BaCl2 dư thu được a g kết tủa gồm BaCO3 và BaSO4 .6272 lit hidro (đktc).52 % Fe2O3 = 100% . Đáp số: M : Na CTCT E : CH3–COO–CH2–CH3 Câu 122.52 .Cho 0. Tính nồng độ các ion trong dd A. Mặt khác hoà tan chất rắn B bằng dd HCl dư thấy thoát ra 0. 8g B. Tính % khối lượng các chất trong B . Sau khi kết thúc thí nghiệm ta thu được chất rắn B gồm 4 chất nặng 4.03 mol NO2). 18g Câu 119. thì thu được ddC và khí D.30 mol B.784g.35 mol B.20 g/ml) của một hidroxit kim loại kiềm M . cô cạn dung dịch thì thu được chất rắn A và 4. Đáp số % FeO = 72. 1.1. Cho khí clo tác dụng hết với A. Cu. Khối lượng a = 44.0. 24. thấy khối lượng nước tăng lên 1. Sau một thời gian thu được 3. Vậy số mol HNO3 cần cho phản ứng là: A.495g chất không tan. %S = 16%. Lập biểu thức tính y theo x và v.26g hỗn hợp CO2 và hơi H2O.15mol Cho hhA (Ag. 0.5M thu được dd A chứa 2 muối và NaOH dư.2g D.5 lit dd NaOH 1.2 mol Ag.100% = 84%.062g kết tủa.Nung m (g) hỗn hợp X gồm 2 muối carbonat trung tính của 2 kim loại A và B đều có hóa trị 2.96% Câu 123. Sau khi kết thúc phản ứng xà phòng hóa. Tính m. khí thu được cho hấp thụ hoàn toàn bởi 0.13. Số mol HNO3 phản ứng là Câu 118. Viết các phương trình phản ứng dạng tổng quát.865g 3 . 100% = 13.3 mol Fe trong ddHNO3 thu được ddB không chứa NH4NO3 và thu được hh khí G( 0. N2). nếu hòa tan lượng kết tủa này trong HCl dư còn lại 3.0.15mol D.1 mol este no. Cho khí D thoát ra hấp thụ hoàn toàn bởi dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 15g kết tủa.04% 5. biết rượu B bị oxi hoá bởi CuO thành sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Trong đó số mol của X là x(mol). 0. sau khi phản ứng xong thu được dd B . NO2.04 mol hỗn hợp A gồm FeO và Fe2O3 đốt nóng. Tính % khối lượng C và S trong mẩu than và tính giá trị của a. Y. Câu 120.Đun nóng 0. Cho Y tác dụng hết với dung dịch HCl dư. đơn chức E với 30 ml dung dịch 20% (d= 1. Hòa tan hoàn toàn A bằng dung dịch có chứa y(g)HNO3 (lấy dư 25% so với lượng phản ứng) sau phản ứng thu được dung dịch B không chứa NH4NO3 và V lit hỗn hợp khí G (đkc) gồm NO2 và NO.01 . 2.6g rượu B.5g hỗn hợp muối khan.2(g) Câu 121. Đốt cháy chất rắn A thì thu được 9. 0.1 mol Zn. Phần dung dịch C cô cạn thu 32. Đáp số: m = 29.Cho hỗn hợp A gồm 3 kim loại X.01 mol N2.20mol D. Tìm công thức phân tử của este E. 1 và tỉ lệ mol lần lượt 1:2:3. Z có hóa trị lần lượt là 3. Xác định tên kim loại kiềm M.35 mol A.

1. 11. 16.2. Cho m gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được dung dịch A và khí NO duy nhất thoát ra.48 lít B. chỉ thu được 1 muối và một khí NO.4 gam Câu 129.2 mol D. 32 D. thu được dung dịch A và 1 khí NO duy nhất. C. nung kết tủa đến khối lượng không đổi thí thu được m gam chất rắn. Hoà tan 6.6 g Câu 127. 0. Giá trị của m là A. 36g Câu 134. Số mol axit đã phản ứng là : A. Khối lượng của Al trong hỗn hợp là A. NO2. 3. Số mol HNO3 tham gia phản ứng là A. Cô cạn dung dịch A thu được khối lượng muối khan là: A. Giá trị m là A. 5. 37. nung chất rắn B trong chân không đến khối lượng không đổi được 32 gam chất rắn C. 38.8g C. 10.2 mol FeO tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa HNO3 dư cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan ? A.6 D.8% và 62.6 mol D. 21. sau phản ứng thu được 1.2 mol Câu 136. Giá trị của V là A.2 % B.5% và 64.04 B.4% C.4 mol NO2. 4.6 gam. 22. không thấy khí thoát ra.44 lít NO (điều kiện tiêu chuẩn). 4. Giá trị của m là A. Lấy dung dịch A tác dụng hết với NaOH dư. Cho hỗn hợp Al.6 gam.0 gam. 19. C.6 gam B. 78.6 gam hỗn hợp gồm (Al. 6.76 gam Cu tan trong 160 ml dung dịch HNO3 1M. D.6 B. 1. Zn tác dụng hết với dung dịch HNO3. dư thì thu được 26.8 mol C. 0.8 C.36lít D. 0.24lít C.5% Câu 137. đun nhẹ. 5.12 D.08(g) hỗn hợp bột kim loại Fe và Cu trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1.12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ). đun nhẹ. 0.8 gam D. 1.6% và 61. Fe) tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư thu được ddA và hỗn hợp khí (NO.88 lít khí NO duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn. B.96lít Câu 126.06 Câu 125. N2O). Lấy toàn bộ sản phẩm sau phản ứng cho tác dụng hết với NaOH dư.2 gam C. 1. Cho 5. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư.4g D. 0. Cho 38. D. 2. 12. N2O). 64 C. không thấy khí thoát ra.8 mol D. 53. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư. Câu 138. 11. không thấy khí thoát ra.6 mol Câu 130. Thành phần % mỗi kim loại trong hỗn hợp là: A. Sau khi phản ứng xảy ra xong. 32g C. 0. Cho 16.8 gam. Đem cô cạn dung dịch A và nung đến khối lượng không đổi thì thu được 16 gam một chất rắn. 3. Giá trị m là A. NO2). thu được chất rắn B. Cho 32 gam Fe2O3 tác dụng với dung dịch HNO3. 18. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư.0 mol C. 0. nung kết tủa đến khối lượng không đổi thí thu được m gam chất rắn. 32 B. . 8.4 mol B.896 C. Cho m gam hỗn hợp X gồm (Zn.2 mol N2. 0.4 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư.224 D. 36. 0.8 mol B. thu được kết tủa.4.2 gam. 3. Cho Fe.0 g B.2% D. B. thu được dd X (chỉ chứa hai muối sunfat) và khí duy nhất NO(sản phẩm khử duy nhất). (TSĐH – 2007 – Khối A): Hoà tan hoàn toàn hh gồm 0.344 lít khí N2 duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn. Fe vào dung dịch HNO3loãng dư thu được 13.2 B. 91. 10. 35.8 gam FeO tác dụng với dung dịch HNO3 thu được dung dịch A (chỉ chứa 1 muối) và khí NO. đun nhẹ. 37. Cho 28. 1.62.0 mol B.4 mol NO.075 C. NO. sau phản ứng chỉ thu được dung dịch A (chỉ chứa 2 muối) và hỗn hợp khí G gồm ( 0.6 mol N2O). thu được kết tủa. 64 C. 5. Cho m gam hỗn hợp gồm (Zn. Cu) tác dụng hết với dung dịch HNO 3 dư thu được ddA và hỗn hợp khí (N2. Cho 0. 0.4 Câu 131. Tiếp tục cho vào dung dịch phản ứng lượng dư H2SO4 lại giải phóng tiếp khí V lít khí NO (đktc). 61. 16g B.336 Câu 135.4 mol C.792(l) khí NO duy nhất (đktc) . Cho m gam nhôm tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư. Fe) theo tỉ lệ mol 1: 1 tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư thu được ddA và hỗn hợp khí (N2. 0.0 Câu 132. 0. 21.4 D. NO2.4 mol Câu 128. 2.4 g D. Giá trị của a là: A.trang 10 Câu 124. Thể tích khí NO (đktc) thoát ra là A. Hòa tan hoàn toàn 44 gam hỗn hợp gồm Al và Fe bằng dung dịch HNO3 loãng. 16. Thấy khối lượng nước có trong dung dịch tăng lên 3.8 % và 63. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng là: A. 2.448 B. 0. Khối lượng của Fe trong hỗn hợp X là A. 27. 0. 48. 18. NO. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư. 8.0 Câu 133.

Thêm 1 lượng dư dd BaCl 2 loãng vào A1. Câu 143. Đáp số: C% (Zn(NO3)2) =3.792 l khí NO duy nhất.43g dd A.804 g .Cho 3.Cho 2.6 gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư). (Olympic – 30/04/2006) ĐS: H2S Câu 142.51 %ZnS = 44. %Zn = 88.(Trích :Đề TSĐH – CĐ – 2007 – khối A): Hòa tan 5.61g X tác dụng với 100ml dd A chứa Cu(NO3)2 và AgNO3.Hoà tan 5. 60 ml Câu 140.3% 6. Đáp số: m = 1. Tính CM của Cu(NO3)2 và AgNO3 trong ddA.Hoà tan hết cùng lượng hỗn hợp A trên trong dd chứa hỗn hợp HNO3 đặc và H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thì thu được 1.128 l H2. khối lượng hỗn hợp khí Y là 5. Xác định kim loại M.672 l H2. Xác định kim loại M và % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X? Câu 145.7% Câu 141.64g Cu(NO3)2 và 1. CM (Cu(NO3)2) = 0. Cho 1. 40 ml D.8816 lit hỗn hợp 2 khí (đkc) có tỉ khối hơi so với khí H 2 là 25.Hoà tan m g hỗn hợp kim loại A gồm Fe và kim loại M (có hoá trị không đổi) trong dd HCl dư thì thu được 1.03 mol một sản phẩm duy nhất chứa lưu huỳnh. m1 = 20.20 ml B.216 lit (đkc) hỗn hợp khí A2 có khối lượng là 26. Đáp số: M là Zn.008 lit khí (đkc) và dd chứa 4. Tính m.12g chất rắn C gồm 3 kim loại .0.78% C% (Al(NO3)3) = 2. thu được dd A1 và 13. Cho 6. Đáp số: Al CM (AgNO3 )=0. Cô cạn dd A thu được bao nhiêu gam muối khan Đáp số: %Al = 11.3 M.18g. Tính % khối lượng các chất trong X. M là Al Câu 144. Sau phản ứng thu được ddB và 8.7g AgNO3 vào nước được 101. Chia hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau:  Hoà tan hết phần 1 trong dd HCl được 2.51g X tác dụng hoàn toàn với lượng dư dd HNO3 đun nóng.  Hoà tan hết phần 2 trong dd HNO3 được 1.Hỗn hợp X gồm FeS2 và MS có số mol như nhau.03 .5 M Câu 146.52 g hh X gồm Al và Mg trộn theo tỉ lệ mol 2 : 3 tác dụng với H 2SO4 đặc thì thu được muối sunfat và 0. Các chất khí đo ở đkc và các phản ứng xảy ra hoàn toàn.47% mmuối = 69.100% = 55.13% Câu 147. Tính C% mỗi muối có trong dd D. thu được dung dịch X.Cho 7.5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được phần rắn B và dd D chỉ chứa 2 muối. Hãy cho biết kim loại M trong MS là kim loại gì ? Tính giá trị khối lượng m1.80 ml C.38g. Giá trị của V là A. Xác định sản phẩm tạo thành và viết các phương phản ứng.57g hh X bột kim loại gồm Zn và Al vào dd A rồi khuấy đều.575g muối khan . BẢO TOÀN ELECTRON Câu 139.34g gồm NO2 và NO.53%.064g hỗn hợp X gồm Al và Zn vừa đủ với 500ml dd HNO3 loãng thu được dd A và 3. M là kim loại có hoá trị không đổi .trang 11 PHƯƠNG PHÁP 3.136 lit (đkc) hỗn hợp khí Y gồm 2 khí không màu (trong đó có 1 khí hoá nâu ngoài không khí). thấy tạo thành m1 g kết tuả trắng trong dd dư axit trên. Cho chất rắn C tác dụng với dd HCl dư thu được 0. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V (ml) dung dịch KMnO4 0.97g %FeS2 = 120 .22g hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M có hóa trị không đổi. Tính % số mol mỗi kim loại trong hỗn hợp X. Ngâm B trong dd H2SO4 loãng không thấy có khí thoát ra.Hoà tan 22.25.

6 g Mg tác dụng hết với ddH2SO4 đậm đặc.trang 12 Câu 148.65 = 9.Khi cho 9. 0.M(NO3)2 + 2x N2 + 3xNO + .Cho 1.HNO3 →.0. 0..4. kết quả khác Câu 153.35 mol B. Giá trị của a là: A.04 mol NO2. thu được dd X (chỉ chứa hai muối sunfat) và 2.69g.25 mol các khí đo ở đkc. kết quả khác. 5. 27 = 2. Câu 154.32 gam chất rắn .4 mol một sản phẩm khử duy nhất chứa nitơ.6 C. Xác định kim loại M và khối lượng mỗi kim loại trong X .075 C. 0. 0. 2. 0.4 B. thu được dd X (chỉ chứa hai muối sunfat) và 1. 0.12 Câu 159.. 0.075 C. thấy có 49 g H2SO4 tham gia phản ứng. y không đổi (R1. Giá trị của a là: A.015 = 0.1.016 g C.1. tạo muối MgSO4 .. Cho m gam Cu tác dụng hết với dd HNO 3 dư thu được 1. 0. Xác định A? Đáp số: A là H2S Câu 150.12 lit hỗn hợp khí (N2O và N2) có tỉ khối hơi so với hidro bằng 18.7 g mZn = 0. Giá trị của b là: A.Hoà tan hoàn toàn hh gồm 0.98 g D.2 gam. 0.47 = 32.12 D. Hoà tan A bằng dd axit HCl dư được dd B và khí C.25 mol C. Cu.075 C.008 lít khí H2 (đkc).07 = 5. NO) so với H2 sẽ bằng A. A.24 D. 0. kết quả khác Câu 151. ĐS : VO2 = 22. Tính khối lượng muối tạo ra trong dung dịch..8 Câu 158. Đốt cháy C cần V lít O 2 (đktc). R2 có hoá trị x.0. 0. 17 D.. Câu 157.75 g Câu 149.75 B. ĐS: VN 2 = 22.M + .M tác dụng với HNO3 theo phản ứng sau: . 3g B. Be và Mg B.2 mol D.928 lit Câu 155.Cho 8. thu được dd X (chỉ chứa hai muối sunfat) và b mol khí duy nhất NO (sản phẩm khử duy nhất).35 + 62.448 lit khí NH3. Cô cạn dung dịch thu được 7..Cho m gam hỗn hợp 3 kim loại đứng trước hidro trong dãy hoạt động hoá học phản ứng hết với H2SO4 dư thu được 1. Cho Y tác dụng với dd NaOH dư thu được 0.12 . ĐS: Khối lượng muối nitrat là: 1. Các thể tích khí đo ở đktc.08 B.Cho 12. được 6.Hoà tan hoàn toàn hh gồm a mol FeS2 và b mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ).6 mol khí duy nhất NO(sản phẩm khử duy nhất).12 mol FeS2 và b mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ). Mg. 0. 0...45g hỗn hợp X gồm Al và kim loại M(II) tác dụng với dd HNO3 dư thu được 1. Al tác dụng hết với dd HNO 3 thu được hỗn hợp khí gồm 0. Số mol HNO3 tham gia phản ứng là: A.8 và dd Y .. Vậy m có thể bằng: A.Hỗn hợp A gồm 2 kim loại R1. 14.72 lít khí hidro (đkc). thấy lượng nước tăng 7.08 B.24 D. R2 không tác dụng với nước và đứng trước Cu trong dãy hoạt động hóa học của kim loại).01 mol NO vào 0.Biết nX = 0. Nếu cho lượng hỗn hợp A trên phản ứng hoàn toàn với dd HNO3 thì thu được bao nhiêu lít N2.35 g hỗn hợp gồm Cu.15.Cho hỗn hợp A gồm: Ag. Cho hỗn hợp A phản ứng hoàn toàn với dd Cu(NO3)2 thì thu được m gam Cu. Tính V.4. Ca và Sr C.12 l khí NO duy nhất ở đktc. Đáp số: M là Zn mAl = 0. 16. H2O và sản phẩm khử A.12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ). 0.Hoà tan hoàn toàn hh gồm 0.Trộn 60g bột Fe với 30g bột lưu huỳnh rồi đun nóng (không có không khí) thu được chất rắn A. 0. Hai kim loại đó là: A. Mg và Ca D.H2O Tỉ khối hơi của hỗn hợp G (N2. thu được hỗn hợp khí G: NO. B đều đúng Câu 152. biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. NO2. Fe phản ứng hết với HNO3.8 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại ở 2 chu kì liên tiếp thuộc phân nhóm chính nhóm II tác dụng với 120ml dung dịch HCl 1M .336 lit Câu 156.

Bài 12: Hỗn hợp A được điều chế bằng cách hoà tan 27.05 mol Cu tác dụng với dd HNO3 12.02 mol Fe và 0. sau một thời gian biến thành hỗn hợp (B) có khối lượng 12 gam gồm sắt và các oxit FeO.24 lít khí NO duy nhất (đktc).3335(g) kim loại M giải phóng khí N2O duy nhất. Bài 4: m(g) Fe để trong không khí bị oxi hóa 1 phần thành 22(g) hỗn hợp các oxit và Fe dư. có tỉ khối so H2 bằng 20. Tìm m’. Tính khối lượng m của A. Fe3O4. Bài 6: Cho m(g) hh bột kim loại A gồm Mg và Al hòa tan hết vào dd HCl dư thấy giải phóng 0. Bài 3: Cho hỗn hợp bột kim loại A gồm 0. . khối lượng dd HNO3 đã phản ứng biết axit HNO3 dư 10% so với lượng cần dùng.trang 13 B – BÀI TẬP TỰ GIẢI B1 . Hòa tan Y hết vào dd HNO3 thì thu được 0. 2.144 lit hỗn hợp gồm SO2 và H2S có tỉ khối so với Hidro bằng 31. Cũng V lit dd HNO3 đó hòa tan vừa hết 3.24 lit H2. Cho hỗn hợp A phản ứng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 dư. 1. Mg với lượng vừa đủ dung dịch HNO3 1. Hòa tan B vào dd HNO 3 dư thì thu được 0. Cho Cu thu được phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư được 1.96 lít khí A (đktc) gồm NO và N2O.Tự luận: Bài 1: Hỗn hợp A gồm 0. Tính x.04 mol Fe tác dụng hết với dd HNO 3 thu được V lit hỗn hợp khí gồm N2 và N2O có tỉ khối so với Hidro bằng 20. Tính thể tích dung dịch HNO3 đã dùng. Hỏi để kết tủa hết lượng Mg2+ có trong dd A cần tối thiểu bao nhiêu mol NaOH? Bài 9: Hòa tan 12.35 gam hỗn hợp Cu. 0. Viết các phương trình phản ứng. Al tác dụng với HNO3 dư được 1.6% được V lit hỗn hợp khí gồm NO và N2 có tỉ khối so với Hidro là 14.56(g) Mg và 0.02 mol Fe.255m (g) vào hh A được hh B.4. Tính số mol HNO3 đã phản ứng.15 mol khí NO duy nhất.9 gam hợp kim gồm Al. 3. Còn khi hòa tan hết 12.06 mol Mg. Fe2O3.75.12 lít hỗn hợp X (đktc) gồm NO và NO2 có tỉ khối so H2 bằng 21. (Biết thể tích các khí được đo ở đktc) Bài 14: Đốt cháy x mol Fe bởi oxi thu được 5. Bài 2: Cho hỗn hợp bột kim loại A gồm 0. Đốt cháy C cần V lít O2 (đktc). 1. Xác định thành phần % theo khối lượng các kim loại trong hợp kim.5 mol hh khí gồm NO và NO2 có tỉ khối so với Hidro bằng 21. Hòa tan hỗn hợp này vào dd HNO3 dư thu được 4.5 mol HNO3 thu được dd A và 0.2 mol hh khí gồm NO và N2O. biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.04 mol Al. Hãy biểu diễn các ptpư ở dạng ion thu gọn. 2. Bài15: Cho 1. 0. Tính V. Bài 7: Hỗn hợp X gồm 1. Nếu cho lượng hỗn hợp A trên phản ứng hoàn toàn trong dung dịch HNO3 dư thì thu được bao nhiêu lít N2.75. Bài 8: Hòa tan hết kim loại Mg vào dd chứa 1. Tìm m. Bài 11: Để m gam phoi bào sắt (A) ngoài không khí. n không đổi (M. 3. Bài 13: Hỗn hợp A gồm 2 kim loại M. Hoà tan A bằng dd axit HCl dư được dd B và khí C.25M và thu được 8.25.01 mol Zn hòa tan hết vào dung dịch HNO3 thu được V lit hỗn hợp khí gồm NO và N2O có tỉ khối so với Hidro là 16.04 gam hỗn hợp A gồm các oxit sắt.04 mol Al. Xác định kim loại M biết thể tích các khí đo ở đktc. Xác định kim loại M và tính V.03 mol Cu và 0.02 mol Al và 0. N không tan trong nước và đứng trước Cu). cho B tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thấy giải phóng ra 2.595.4704 lit (đkc) hỗn hợp khí gồm N2 và N2O. Mg.25 mol khí. Bài 5: m’(g) Fe2O3 nung với CO thiếu thu được 6.9(g) hh A gồm Zn và 1 kim loại M hóa trị II vào dd H2SO4 loãng dư thu được 2. N có hoá trị tương ứng là m. Tính tfần % theo klượng các chất trong hh A. Thêm 1 lượng Cu bằng 1.12 lít khí NO duy nhất.48 lit khí NO duy nhất (đkc). Bài 10: Trộn 60g bột Fe với 30g bột lưu huỳnh rồi đun nóng (không có không khí) thu được chất rắn A. 0. Hãy tính tổng khối lượng muối nitrat tạo thành.Tính V (ở đktc). 0.035 mol hỗn hợp Y gồm NO và NO2. 2. Tỉ khối của Y đối với H2 là 19.486(g) Al được hòa tan hết vào V lit dd HNO 3 2M thấy giải phóng 0. 1.4. V=? ( đo ở đktc ). Hoà tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO3 thu được 0.52(g) hỗn hợp Y gồm 4 chất.9(g) hh A vào dd H2SO4 đặc được 4.Tính V (ở đktc). Viết các phương trình phản ứng.

Hoà tan hết phần 2 trong dung dịch HNO3 được 1.168 lít khí NO ở 00C.trang 14 Bài 16: Hoà tan hoàn toàn 4. Bài 22: Cho m gam Al tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 thì thấy thoát ra 11. Tính C% các chất trong dung dịch A. dư thì thấy thu được 0. 2. Xác định kim loại M . NO và N2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 2:1:2 . tỉ khối hơi của Z so với H2 bằng 20. Bài 20: Cho 7.2 gam kim loại M trong dung dịch HNO 3 dư thu được 8. Al vào dung dịch HNO3 đặc nguội. Tính thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia vào quá trình trên. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.78 gam muối khan. N2O và N2 bay ra (đktc) và được dung dịch A.12 lít hỗn hợp khí B gồm NO và NO2 ở đktc.12 gam chất rắn D gồm 3 kim loại. Khi cô cạn dung dịch A thì thu được bao nhiêu gam muối khan. 1. được 2.672 lít H2. Dẫn Y từ từ qua dung dịch NaOH dư có 4. 1.48 lít hỗn hợp khí Z đi ra (đktc).336 lít NO2 ở 00C.8. Viết các phương trình phản ứng. Hoà tan hết phần 1 trong dung dịch HCl. trong đó có một khí bị hoá nâu trong không khí. Bài 19: Hoà tan hoàn toàn 19. Bài 17: Đốt cháy 5. Xác định kim loại M (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn).5M cần thiết dể phảnn ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch chứa KMnO4 0.36 gam hỗn hợp A gồm Fe2O3. Bài 18: Cho 16. Hoà tan hoàn toàn lượng hỗn hợp A bằng dung dịch HNO3 thu được V lít hỗn hợp khí B gồm NO và NO2 có tỉ khối so H2 bằng 19. Chất rắn thu được sau phản ứng cho hoà tan hoàn toàn vào dung dịch HCl dư thu được 13.96 lít hỗn hợp khí X gồm NO. 3.2 gam Cu bằng dung dịch HNO3.44 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch A thu được 14. 2.Tính m? Bài 23: Hoà tan a gam hỗn hợp X gồm Mg. sau phản ứng thu được hỗn hợp khí Y. 2. Biết lượng HNO3 đã lấy dư 20% so với lượng cần thiết để phản ứng. Hoà tan hoàn toàn phần thứ nhất trong dung dịch HNO3 hu được dung dịch A và 1.6 gam bột Fe trong bình đựng O2 thu được 7. Xác định kim loại M và % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X 2. Tính m1. Cho 3.2 gam kết tủa. 4atm. có tỉ khối so với hiđro bằng 19. Tính V (đktc).2 gam kim loại M (hoá trị không đổi) tác dụng với 0.568 lít (đktc) hỗn hợp 2 khí không mầu có khối lượng 2. 3.15 mol oxi. 1. Thêm một lượng oxi vừa đủ vào X. Fe3O4 và Fe.792 lít khí NO duy nhất .22 gam hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M (có hoá trị không đổi) Chia hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu? Bài 24: Thể tích dung dịch FeSO4 0. Nếu cho dung dịch NaOH vào A để được lượng kết tủa lớn nhất thì thu được 62.431 gam hỗn hợp Al. dư thì thu được 0.76 gam hỗn hiợp X gồm Cu và oxit của sắt làm hai phần bằng nhau. 2atm. Cũng a gam hỗn hợp trên khi cho vào dung dịch HNO3 loãng. Mg bằng dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch A và 1. Xác định công thức phân tử của oxit sắt và tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu? Bài 26: Hòa tan hoàn toàn 19.59 gam. Al vào m2 gam dung dịch HNO3 24%.2 lít khí đo ở đktc gồm N2.61 gam X tác dụng với 100ml dung dịch A chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. Viết các phương trình phản ứng.128 lít H2. Tính số mol HNO3 đã phản ứng. Tính nồng độ mol của Cu(NO3)2 và AgNO3 trong dung dịch A. Sau phản ứng thu được dung dịch B và 8. (Các thể tích khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn và các phản ứng xảy ra hoàn toàn) Bài 21: Cho m1 gam hỗn hợp gồm Mg. sau khi các kim loại tan hết có 8. toàn bộ lượng khí NO thu được đem oxi hoá thành NO2 rồi chuyển hết thành HNO3. 1. m2.1M ở trong môI trường axit là bao nhiêu? Bài 25: Chia 9. Cho chất rắn D đó tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0.96 lit( đktc) hỗn hợp gồm NO2 và NO có tỉ lệ thể tích 3:1.2M và K2Cr2O7 0.

8 gam hh A chứa Fe 2O3 . Cô cạn dd X thu được 41 gam muối khan .16g FeO trong HNO3 đặc.52 gam gồm Fe.4 g hỗn hợp Cu và Fe có tỷ lệ số mol 1:1 vào dung dịch H2SO4 đặc.trang 15 Bài 27: Hòa tan hoàn toàn 11. Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với hiđro là 17. nóng. 12.2 gam Fe vào HNO3 dư thu được dung dịch A và 6. 8g B.56 lít B.1 gam Al vào dd HNO3 loãng vừa đủ thu được dd A và hh B chứa 2 khí là N2 và NO có Phân tử khối trung bình là 29 . Hòa tan A trong HNO3 thấy thoát ra 0. 1.672 lit H2( đktc).44lít D.4 gam . Tính tổng thể tích hh khí ở đktc thu được A. Cu D. Cho 2. Đốt 8.24 lít D. Xác định X Bài 29: Hòa tan 2. SO2 C. 17. 5. Hoà tan chất rắn thu được bằng HNO3 đặc nóng thu được 1 muối và x mol NO2 .2gam oxit này bằng CO dư thì sau phản ứng khối lượng hỗn hợp khí tăng lên 6. Hòa tan 32 gam kim loại M trong dung dịch HNO3 dư thu được 8. 5.56 lít B. Cho B tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được 0.72 lít ở đktc hh 2 khí NO . FeO . NO2 có khối lượng 12. Giá trị V là A. Cũng cho 2.52 gam 2 kim loai trên tác dụng hết với dd H2SO4 đặc nóng thu được 0.896 lít D. Al tác dụng hết với dd HCl dư thu được 2.9 .48 lit hỗn hợp NO và N2O có tỷ khối so với H2 là 18.56lít . H2 D.6 gam A tác dụng với lượng dư dd HNO 3 loãng thì thể tích NO duy nhất thu được ở đktc là : A.6 lít Bài 5. H2S B. nóng thu được 0.08 mol hỗn hợp NO và NO2 có M = 42 .224 lit khí X( đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Không tìm được Bài 2.12 lít D.8 lít C.688 lít khí đktc . 0.Mg bằng một lượng vừa đủ dd HNO 3 40% thu được dd X và 6.05 mol một sản phẩm khử duy nhất có chứa lưu huỳnh. Nếu đem 45. FeO. 0.672 lít khí là sp duy nhất hình thành do sự khử của S+6 Xác định sp duy nhất đó A. 14.04g hỗn hợp Fe và Cu hòa tan hết trong dung dịch HNO 3 tạo thành 0. 11. Tính p Bài 33: Trộn 2. Kết thúc phản ứng thu được 0. Fe3O4 và Fe dư .4 gam bột Fe kim loại trong oxi thu được 10.6 gam hỗn hợp A gồm Fe .672 lít C. 0. 0. cho X tác dụng với dd nước vôi trong dư được 6 gam kết tủa . Fe2O3 .6 C.41% theo khối lượng ) . 12g Bài 8. 14.05 mol Fe.12 lít Bài 7. Tính a A. 2.12 gam chất rắn B gồm 3 kim loại.6 lít B. 0. 2. 0.52 gam hh Mg . Hoà tan hết 10.03 mol Al và 0. Sau phản ứng được dung dịch C và 8.72 lit hỗn hợp khí B gồm NO và một khí X với tỉ lệ thể tích là 1:1. 0. Tính nồng độ mol/l của AgNO3 và Cu(NO3)2 trong A Bài 32: Đề p gam bột sắt ngoài không khí sau một thời gian thu được chất rắn R nặng 7.4gam hỗn hợp Fe. Hòa tan R bằng dung dịch HNO3 đặc.92 lít C.672 lit ( đktc) hỗn hợp NO và NO2 có tỷ lệ số mol 1:1. Fe và Fe2O3 dư và hỗn hợp khí X . Fe3O4 bằng H2 thu được m gam Fe và 13.8 gam A bằng dd HNO3 loãng dư thu được V lít NO ! ở đktc .36 lít Bài 4. Sau một htời gian thấy thoát ra 0.75 D. Tính thể tích dung dịch HNO3 đã dùng và khối lượng muối có trong dung dịch sau phản ứng B2 – Bài tập trắc nghiệm Bài 1.Al. Khử hoàn toàn 23. Xác định khối lượng của Fe2O3 và Fe3O4 Bài 34: Cho 13. Khử hoàn toàn 45. 13. Hoà tan 35. Oxit của sắt có CT : FexOy ( trong đó Fe chiếm 72.2 gam . Xác định khí X Bài 28: Hòa tan hết 2. Kim loại khác Bài 6.36 mol NO2 là sản phẩm khử duy nhất.45 B. 10g D. 1. Fe B. Xác định sản phẩm đó Bài 30: Có 3.5 gam H2O . FeO . Giá trị x l A. 9 g C. Bài 3.Mg tác dụng hết với một lượng dung dịch HNO3 2M( lấy dư 10%) thu được 4. Xác định M? A. Zn C. Nếu cho m gam A tác dụng với dd HNO3 loãng dư thì thể tích NO duy nhất thu được ở đktc là : A.24 lít C. 3. Cho một dòng CO đi qua 16 gam Fe2O3 nung nóng thu được m gam hỗn hợp A gồm Fe 3O4 .96 lít hỗn hợp khí gồm NO và NO2. Hãy xác định thành phần % hỗn hợp kim loại ban đầu Bài 31: Khuấy kỹ 100 ml dung dịch A chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 với hỗn hợp kim loại có 0.5 và dung dịch không chứa muối amoni.7 gam Al vào 20 g hỗn hợp Fe2O3 và Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm được hỗn hợp A. Fe3O4.2 lít B. Hoà tan hết a gam hợp kim Cu .

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 48.5 Bài 21.2 Bài 17. Tính tổng khối lượng muối khan thu được biết số mol tạo muối của 2 gốc axit bằng nhau . Cho 21 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại Fe. cô cạn dd sau phản ứng thu được 12.5 M để phản ứng hết các chất chứa trong bình A .05 D.44 lít H2 đktc . 1. CT oxit là : A. Mg D. 0.08 g và 2M C. 1. Hấp thụ hết SO2 vào bình A chứa 480 ml dd NaOH 0. 58.74 g C. 16. A. Tính x A. không xác định Bài 11. Ca B. Cho 16. Cho m gam kim loại A tác dụng hết với dd HNO 3 loãng thu được 0.035 B.24 gam 1 kim loại M bằng dd H2SO4 dư thu được khí SO2 . 224 ml C. tính V : A.74 g D.035 mol hhợp Y chứa NO .6lít B.6 B. 19.2M B.005 g kim loại không tan này trong H2SO4 đặc nóng thu được 112 ml khí SO2 . 264.4 Bài 20.2 ml B. Al D. A. Mg C.12 gam chất rắn B gồm 3 kim loại. Kim loại M là : A. 1. 0.56 gam Fe vào 100 ml dd hỗn hợp HCl 0. hoà tan chất rắn sau phản ứng bằng dd HCl dư thấy bay ra 13.2 g Bài 22.5 M .24 lít NO ! ở đktc .1 M thu được V lít H2 đktc .2 C. khuấy kĩ cho tới phản ứng hoàn toàn. Cr C. 0. FeO . Al2O3 D. Fe D.12 gam tinh thể A(NO3)3. Fe3O4 và Fe dư . 18.08 g và 3. Cho hh A gồm kim loại R ( hoá trị 1 ) và kim loại X ( hoá trị 2 ) . N2O có khối lượng là 14.2 gam kim loại M ( hoá trị n ) tác dụng với 0.25 g chất rắn .2 g/ml ) thu được 0. dư thì thu được 2. Hoà tan 56 gam Fe vào m gam dd HNO3 20 % thu được dd X . Oxihoá x mol Fe bởi oxi thu được 5. Hoà tan A bằng lượng vừa đủ 200 ml dd HNO3 thu được 2. 336 ml Bài 13. 0.35M và 0. Hoà tan hhợp A gồm 1. Kết quả khác Bài 23.344 lít đktc .1 gam Al tan hoàn toàn trong dd HNO3 loãng thu được 16. 6.672 lít NO ! ở đktc .2 C. Fe2O3 B. 8. Hoà tan 0. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng .84 g Bài 19.trang 16 Bài 9.05 mol Fe tác dụng với 100 ml dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2. 17.16 gam Al tác dụng với Vlít dd HNO3 10.2 g B. 3. Bài 14.92 gam Fe dư và V lít hh khí ở đktc gồm 2 khí NO . 0. 1. Xác định M ? A. Oxi hoá chậm m gam Fe ngoài KK thu được 12 gam hỗn hợp A gồm FeO . 7. A. 38. Zn và Hg C.2 g D. đồng thời khối lượng hợp kim chỉ còn lại 1. Mg và Ag D. 10. Cu B. Hoà tan 1. 38. Al B. NO2 có tỷ khối so với H2 là 19 . Kim loại A là A. NO2 có tỷ khối so với H2 là 17 .24 lít H2 . Hoà tan hết A trong dd HNO3 thu được 0.3 gam hh B gồm khí NO2 và khí D có tổng thể tích là 1. Cho một hỗn hợp gồm 0. Hòa tan chất rắn B bằng dung dịch HCl dư thấy bay ra 672 ml khí H2.4ml D.2lít C.03 mol Al và 0. A. 5. 1. 0.4M B.03mol một sp duy nhất hình thành của sự khử của N+5 . 0. Không có kim loại phù hợp Bài 15. Tính nồng độ mol của AgNO3 và Cu(NO3)2 trong dung dịch ban đầu của chúng.2 B.55M và 0.8 D.2 mol FeS2 và x mol Cu2S vào dd HNO3 vừa đủ phản ứng thu được dd B chỉ chứa muối sunfat và V lít NO đo ở ĐKTC .8 lít hh N2O . Kết quả khác D.Tính tỷ khối hỗn hợp khí so với hidro . Tính x A.5 % ( d = 1. Kết quả khác Bài 16. Fe2O3 . Hoà tan 3. Cho 7. Al tác dụng hoàn toàn với lượng dư dd HNO3 thu được 5. Tính V ml dd HNO3 đã dùng A.25M và 0. Cho 62.74 g B. 10. Cho 2. Tính V .5M C. sau phản ứng phải dùng 240 ml dd KOH 0. 2.28 gam . Fe C.15 mol O2 . N2 đktc . Tính m và CM dd HNO3: A . Cho 0. hai kim loại đó là : A.04 gam hhợp A gồm các oxit sắt .12M D.125 mol 1 oxit kim loại M với dd HNO3 vừa đủ thu được NO duy nhất và dd B chứa một muối duy nhất .07 C. Mg và Cu B. 179.9H2O .005 g ( không tan ) . Cô cạn dd B thu được 30. Zn và Ag Bài 12. Kq khác Bài 18.376 lít hỗn hợp hai khí NO .2g C.2 M và H2SO40. Cu . Hoà tan 3 gam A vào dd có chứa HNO3 và H2SO4 thu được 3. Sau phản ứng thu được dung dịch A và 8. Fe Bài 10.2 D. Fe3O4 C.8lít D.505 g một hợp kim gồm hai kim loại tác dụng với dd H2SO4 loãng . V đo ở đktc . 1.

2 lít B. Fe2O3.48lit B. 5. 7.4 g hỗn hợp kim loại A.8 gam hh 3 kim loại trên tác dụng với dd CuSO4 dư . FeO.2g C.3 mol NO và 0. 2.3g Bài 35: Hòa tan hết 16.2g B. 0. 69. 4. Tỷ khối của X đối với H2 bằng 19.H2S Bài 29: Cho 1. 10. lấy Cu thu được cho phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư thu được 1. 11. Cho hỗn hợp A phản ứng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 dư. 5. 25. 90.096 lit hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc) có tỷ khối so với He là 10. 4. 22. 6. Cho hỗn hợp A phản ứng hết với dung dịch H2SO4 đậm đặc. nóng thu được 0. S C. 46. khối lượng chất rắn thu được là: A. khối lượng chất rắn khan thu được là: A. 8.2 D.82 lít Bài 25: Để a gam bột sắt ngoài không khí. 4. 22. Cô cạn dung dịch D. nóng thấy thoát ra 0. Hoà tan hoàn toàn 17. Cu( tỷ lệ mol 1:1) bằng axit HNO 3.04g C. khi đun nóng nhẹ được dung dịch B và 3. 0.167.3g C.6gam Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đậm đặc thấy có 49gam H2SO4 tham gia phản ứng tạo muối MgSO4.24g D. Cô cạn dung dịch sau phản ứng. 0. sau một thời gian người ta thu được 104. 0. 69. Kết quả khác Bài 24.76 lít D.143 a/ a nhận giá trị là: A. 82. 53. 0.8g Bài 33: Nung m gam sắt trong không khí.6lit C.3 gam hỗn hợp kim loại gồm Mg.56g B.92g Cu hòa tan vừa đủ trong HNO3 thu được V lit NO( đktc). Nếu cho 34. 0.12lit NO và NO2 có khối lượng trung bình là 42. 3.2g D. 55.8g B.336lit B. m nhận giá trị là: A. X là: A.2g C. SO2.28 Bài 31(ĐTS A 2007): Hòa tan hoàn toàn 12g hỗn hợp Fe.224lit. Cô cạn dung dịch sau phản ứng. 7.4g B. SO2 B. sau một thời gian sẽ chuyển thành hỗn hợp A có khối lượng 75.65g B.4 lít C.12lit. Hòa tan hoàn toàn A trong HNO3 dư thu được dung dịch B và 12. Fe3O4 có số mol bằng nhau tác dụng hoàn toàn với lượng vừa đủ là 250ml dung dịch HNO3. 51.55 mol SO2.6g D.8g C. 0.28g C. 23. lọc toàn bộ chất rắn tạo ra rồi hoà tan hết vào dd HNO3 đặc nóng thì thể tích khí thu được ở đktc là : A. 52.FeO. 0.4g D. Fe .048lít C.3mol SO2. 84. 1.69g Bài 30: Cho a gam hỗn hợp gồm FeO. Nếu cho hỗn hợp A trên phản ứng hoàn toàn với HNO3 thì thu được N2 với thể tích là: A.35gam hỗn hợp A gồm Cu. 120. Đem hòa tan hoàn toàn hỗn hợp này vào dung dịch HNO3 dư thấy tạo thành 0. R2 có hóa trị x.112lit Bài 28: Khi cho 9.9g D. 42. Khối lượng a gam là: A. 7.28 B.54g C. Mg trong dd HCl thấy thoát ra 13.64g C. nóng thu được 6. 2.Fe2O3 và Fe3O4.2245lit C.y không đổi( R1 và R2 không tác dụng với nước và đứng trước Cu trong dãy hoạt động hóa học).112lit.048lit. Giá trị m là: A.2 gam gồm Fe.B tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 đặc và H 2SO4 đặc. 8.42g D.448lit D. 5. 9. 93g b/ Nồng độ mol/l HNO3 đã dùng là: A. Al tác dụng với HNO3 dư được 1. Thể tích V và khối lượng HNO3 đã phản ứng: A.24lit Bài 32: Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 ở nhiệt độ cao một thời gian người ta thu được 6.408lít D. 7. Giá trị của V là: A.1g D. Tổng khối lượng muối nitrat sinh ra là: A.84g C. Mg. CuO. Ag trong dung dịch HNO3 2M thu được 0.804 lít B.28 D. Fe3O4.trang 17 A.3g Bài 26: Cho 1.08g B.15 mol NO.7g D. 56g B. khối lượng muối khan thu được là: A.9g Bài 36: Cho 18. Biết thể tích khí đo ở đktc. 72g B. Cu.16 C.05mol N2O và dung dịch D. Al và Fe trong dung dịch H2SO4 đặc. 91.136 lit hỗn hợp khí C( đktc) gồm NO2 và NO có tỷ khối so với H2 bằng 20. 79. 9.ĐA khác Bài 34: Cho tan hoàn toàn 58g hỗn hợp A gồm Fe.448 lit khí B duy nh6at1 có tỷ khối so với H2 bằng 15. 76. 63.72 lit khí SO2( đktc).92g Bài 27: Hỗn hợp A gồm 2 kim loại R1. 5. 5.72 g hỗn hợp gồm 4 chất rắn khác nhau A.4g . 1.84g B. 6.44 lít khí đktc .8. 11. 116.36lit D. H2O và sản phẩm khử X.4 gam hh 3 kim loại Al .12 lit NO duy nhất( đktc). 89.8 gam hỗn hợp rắn A gồm Fe. H2S D. thu được V lit( đktc) hỗn hợp khí X( gồm NO và NO2) và dung dịch Y( chỉ chứa 2 muối và axit dư).

Cho dung dịch A tác dụng với Ba(OH)2 dư thì thu được m gam kết tủa. Nếu cô cạn ddX thì thu được 45. Tính giá x.Dung dịch A: 0. z Dung dịch X có tính axit.4 mol Cl.03 và 0. z mol SO4 . b. trung tính hay lưỡng tính Câu 167.. Tổng số mol các muối trong B gồm: A.52 D. SO 2− : y mol.Dung dịch A chứa các ion Na : a mol.01C. a = 0.3.06. b = 0..2 mol Al .04 mol C. a = 0.trang 18 PHƯƠNG PHÁP 4.8 mol khí NO là sản phẩm khử duy nhất.của nước).03 mol K+.13 mol Mg 2+ 0.04 mol/l − HCO3 0. bazơ.12 mol − 2− 2− + Câu 162.12.1 mol. 55.06 mol Cu2S tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 thì thu được dung dịch A (chứa 2 muối sunfat) và V lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất. c.8 mol khí NO là sản phẩm khử duy nhất.06.5 B. Khi cô cạn dung dịch A thu được 46. Fe C. (e + c + d) B. Để tạo ra kết tủa lớn nhất.54 C. Gía trị của a là : A.02 B.(không kể các ion H+ và OH. 94.(TSCĐ – 2007 – Khối A): Một dd có chứa 0.2. a . c mol SO42. SO 4 : D MOL. Khi cô cạn dung dịch A thu được 47. Giá trị m là A.2 gam muối khan.94 C.02 .435 gam.0.Kết quả xác định nồng độ mol/l các ion có trong một dung dịch như sau: − NO3 Ion Na+ Ca2+ ClNồng độ 0. 0. (2c + d) Câu 168.02 mol Cu2+. b = 0. 66. y là: 4 A.05 22+ 3+ Câu 165.01 0.và d mol Cl-.12.Một mẫu nước cứng vĩnh cửu có chứa 0. 0. 41.3 mol SO4 và còn lại Cl-.92 D. a = 0.01 mol B. 52. 70. Một dd chứa a mol Na+. kim loại khác 23+ 2+ Câu 166. (c + d) C. Câu 170. HCO3 b mol.06. 0. 0.06 mol D. 0. Hệ thức liên lạc giữa a. C. a + 2b = c + d C. PP BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH Câu 160.2 Câu 171. Cho hỗn hợp gồm a mol FeS2 và b mol Cu2S tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 thì thu được dung dịch A (chứa 2 muối sunfat) và 0. Cho hỗn hợp gồm a mol FeS2 và 0. Mg B.7 gam rắn. Câu 164. B. 80. Lập biểu thức tính x theo a và b.Dung dịch X có chứa x mol Al . b = 0. và y mol SO 2.2.Một dung dịch A có chứa 2 cation là Fe2+: 0. Giá trị m là A.03. y? 4 ĐS: x = 0. ê + d) D. 0. Tổng khối lượng các muối tan có trong dd là 5.01 và 0. Tìm x. Nếu thêm (c + d + e) mol Ba(OH)2 vào dd A. Cho hỗn hợp gồm a mol FeS2 và b mol Cu2S tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 thì thu được dung dịch A (chứa 2 muối sunfat) và 0.03 D. B.05 0.05 và 0. Tính x. 2a + b = c + d Câu 169.03 mol Ca 2+ .03. 2a + 2b = c + d B.2 mol và 2 anion là Cl-: x mol. x mol Cl-. 0. Vậy M là: A. Al3+: 0. 0. Cu D. b mol NH4+. Câu 163. 6 gam kết tủa.06.2b = c + d D.Dung dịch A chứa a mol Na+. 0. y = 0.02 và 0. Tìm a và b là A.9 B. ĐS: x = (a +b)/0. Cho dung dịch A tác dụng với BaCl2 dư thì thu được m gam kết tủa. b = 0. thấy có 15. 69.2 mol Cl− và a mol SO 4 2− . d được xác định là: A. 0. b mol Ca2+. người ta dùng 100 ml dung dịch Ba(OH)2 nồng độ x mol/l.9 gam chất rắn. đun nóng sẽ thu được kết tủa B. a = 0. Nếu cho NH3 dư vào X. CO3 : c mol. y mol Cu .01 0. 0. 0.1 mol M .025 Hỏi kết quả đó đúng hay sai? Tại sao? ĐS: Sai Câu 161. y. c mol HCO3.

Nhúng thanh kẽm vào dd chứa 8.28(g) Câu 179. PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG Câu 173. Xác định thanh kim loại M. ĐS: FeCl3.75% số phân tử gam muối trong 2 dung dịch giảm như nhau. Đáp số: Cd Câu 181. Có 2 miếng kim loại A cùng khối lượng. ĐS: m = 64 .4 mol khí NO2 là sản phẩm khử duy nhất. ĐS: a = 80g. 0. 61.02 = 1. Xác định phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp.Ngâm 1 lá Cu trong dung dịch AgNO3. 75. Xác định công thức của muối XCl3.64(g) Câu 180.2g vào 100ml dung dịch Cu(NO3)2 1M.8 + 2.A là kim loại hóa trị 2. Nung E đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn.Nhúng thanh kim loại M hoá trị 2 vào dd CuSO4.2mol khí. miếng thứ II tăng 6.1 B.8g hỗn hợp một muối cacbonat của kim loại hoá trị I và một muối cacbonat của kim loại hoá trị II vào dd HCl thấy thoát ra 0. Biết rằng số nguyên tử gam của 2 thanh kim loại tan vào dung dịch như nhau. Câu 178. Nhúng thanh thứ nhất vào dd AgNO 3 và thanh thứ hai vào dd Cu(NO3)2 . Cho dung dịch A tác dụng với Ba(OH)2 dư thì thu được kết tủa E.12 D. thanh thứ hai giãm 1% (so với ban đầu).Nhúng 1 lá kẽm nặng 5.02 x 108 = 2.06g so với dd XCl3.01 x 64 = 0.Lấy 2 thanh kim loại M đều có khối lượng 1g. Câu 176. sau một thời gian lấy thanh kim loại ra thấy khối lượng giảm 0.14 C. biết rằng số mol CuSO4 và Pb(NO3)2 tham gia ở 2 trường hợp như nhau.Cho 3. sau một thời gian thấy khối lượng tăng 7. ĐS: Zn Câu 175. Số mol trong 2 dung dịch AgNO3 và Cu(NO3)2 thay đổi như thế nào? Đáp số: M là Zn .10 PHƯƠNG PHÁP 5. Sau một thời gian thấy khối lượng miếng thứ I giảm 3.18g.6%.52g. Hỏi khối lượng thanh kẽm ban đầu. ĐS: NaHCO3 chiếm 84% và Na2CO3 chiếm 16%. 80. ĐS: Khối lượng bạc tạo thành : 0. Câu 177. Khối lượng chất tan trong dd Y giảm 4. Cho hỗn hợp gồm a mol FeS2 và b mol Cu2S tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 thì thu được dung dịch A (chứa 2 muối sunfat) và 2. Miếng thứ I nhúng vào dung dịch CuSO4.05%. Sau một thời gian khối lượng thanh thứ nhất tăng 151%.16(g) Khối lượng Cu phản ứng : 0. Xác định tên kim loại A. Tính khối lượng Cu bám trên thanh kẽm. Giá trị m là A. sau thời gian lấy ra cân lại chỉ còn nặng 5.Hoà tan hoàn toàn 23. Sau khi khử hoàn toàn ion Cd2+ khối lượng thanh kẽm tăng 2.32g CdSO4.1%. Khi cô cạn dd sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan? ĐS: mmuối = 23. Câu 174. Tính khối lượng bạc tạo thành và khối lượng Cu phản ứng.2 = 26g. Mặt khác nhúng thanh kim loại trên vào dd Pb(NO3)2. 98.35% so với ban đầu.trang 19 Câu 172.78g bột Al phản ứng vừa đủ với dd muối XCl3 tạo thành dd Y. Xác định M. sau một thời gian phản ứng lấy lá Cu ra khỏi dung dịch nhận thấy khối lượng Cu tăng thêm 1. miếng thứ II nhúng vào dung dịch HgSO4.Nung 100g hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi được 69g chất rắn.

Tìm công thức phân tử của E. ĐS: a = 14.66g Câu 191. Lập biểu thức tính x.Trộn 30ml hỗn hợp X gồm N2 .03 = 1. Câu 185. Cô cạn dd sau phản ứng. O2 chiếm 20% Tính % thể tích của hỗn hợp X. Cho hỗn hợp khí và hơi này lần lượt đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng nước vôi trong dư.764 gam Câu 190. Hòa tan hỗn hợp vào nước rồi cho khí Clor lội qua dung dịch cho đến dư làm bay hơi dung dịch cho tới khi thu được muối khan. Tính thể tích khí amoniac tạo thành và hiệu suất phản ứng. 7 30 % N 2 = 100 − 66. V. Hòa tan hỗn hợp vào nước cho brôm dư vào dung dịch trên. Sau một thời gian lấy thanh nhôm ra cân nặng 51. đơn chức được hỗn hợp khí và hơi. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thì thấy khối lượng sản phẩm thu được ở lần 2 nhỏ hơn khối lượng sản phẩm ở lần 1 là m(g). Hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích bằng 8lít (thể tích khí đo trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). thu được bao nhiêu gam muối khan. ĐS: y = 9 p − 7.Nhúng một thanh nhôm nặng 50g vào 400ml dd CuSO4 0.24 lít khí H2 (đktc).Đun p gam hỗn hợp 2 rượu với H2SO4 đặc thu được V lít (đktc) hỗn hợp 2 anken.Cho hỗn hợp 2 rượu đơn chức no tác dụng hết với HBr ta thu được hỗn hợp 2 ankyl bromua tương ứng có khối lượng gấp đôi khối lượng 2 rượu.Có 1 lít dd Na2CO3 0. Phân hủy 2 ankyl bromua để chuyển brom thành Br.2g ester đơn chức no E xà phòng hóa bằng dung dịch NaOH dư thu được 4. Tính khối lượng 2 rượu ban đầu. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thì thấy khối lượng sản phẩm nhỏ hơn khối lượng hỗn hợp 2 muối ban đầu là m(g).71% Câu 184. PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM THỂ TÍCH (SỐ MOL) Câu 192.0.Hoà tan hoàn toàn 10g hỗn hợp 2 kim loại trong dd dư.1M và (NH4)2CO3 0.672 lít khí bay ra (ở đktc). Đáp số: 3. Đáp số: 1. ĐS: 20 % NO = x 100 = 66.76g muối. Hòa tan sản phẩm vào nước rồi cho clo lội qua cho đến dư. Khối lượng hỗn hợp ban đầu đã thay đổi bao nhiêu? Đáp số: giảm 4.264g kết tủa AgBr.38g.Đốt cháy hoàn toàn ag hỗn hợp hai rượu no. Cho 43g hỗn hợp BaCl2 và CaCl2 vào dd đó.5M. 3 .Hoà tan 10g hỗn hợp 2 muối XCO3 và Y2(CO3)3 bằng dd HCl ta thu được dd A và 0. Sau khi các phản ứng kết thúc thu được 39.98g và bình 2 có 8g kết tủa.Có hỗn hợp gồm NaI và NaBr. Cho vào hỗn hợp Y 50ml không khí thu được 100ml hỗn hợp Z.4.23V 7 x= 11. thấy bình 1 tăng 1. NO với 30ml không khí thu được 54ml hỗn hợp Y. Hỏi cô cạn dd A thì thu được bao nhiêu gam muối khan? Câu 186. giả sử tất cả Cu thoát ra bám vào thanh nhôm.2 p − 9V 7 PHƯƠNG PHÁP 6. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp anken đó thu được x lít CO2 (đktc) và y gam H2O.trang 20 Câu 182. Tính khối lượng Cu thoát ra và nồng độ các chất trong dd sau phản ứng.7g kết tủa A. 7 = 33.Có một hỗn hợp gồm NaCl và NaBr trong đó NaBr chiếm 10% về khối lượng. Câu 189.32% Câu 183. Tính % khối lượng các chất trong A. Câu 188. Câu 187.08 + 18. ĐS: 50% Câu 193. Các thể tích đều đo trong cùng điều kiện về không khí.0.Cho 2lít N2 và 8lít H2 vào bình phản ứng. Tính a.25M. Định phần trăm khối lượng của NaBr trong hỗn hợp đầu. y theo p. thấy tạo ra 2.và cho tác dụng vơí AgNO3 dư thì thu được 5.

4 d A / kk = = 1. 27% . m2 = 20 g 63 65 Câu 201.Để thu được 120 gam ddHCl 20% cần lấy m1 gam ddHCl 15% pha với m2 gam ddHCl 45%. Tìm công thức phân tử của A. ĐS: C2H5OH. Trộn 2 olefin đó với 1.Trong bình phản ứng có 100mol hỗn hợp N2 và H2 tỉ lệ 1:3. Đáp số: 73%. V2 = 12 l Câu 200. thể tích khí sau phản ứng là 1.Cần bao nhiêu lít ddH2SO4 có khối lượng riêng d1 = 1.67%.Đun nóng 0. Đáp số: CTPTA : C2H7N Câu 197. m2? Đáp số: m1 = 100 g. Tìm công thức phân tử của A. Tính % theo thể tích của h2 X.3 oC và 0. 4 0. Tính % số nguyên tử của mỗi loại đồng vị.Trộn 150cm3 hỗn hợp X gồm hidrocacbon A và N2 với 800cm3 O2 lấy dư .Đốt cháy hoàn toàn 100cm3 h2 X gồm chất hữu cơ A (C. Đáp số: V1 = 6 l.Nguyên tố Cu có 2 đồng vị 29Cu vaø Cu. 048 29 Câu 196. % C2H4 = 100/150 x 100% = 66. Tính số mol các khí trong hỗn hợp sau phản ứng. Áp suất của hỗn hợp khí ban đầu là 300 atm và của hỗn hợp sau phản ứng là 285 atm.66.250ml h2 X gồm hidrocacbon A và CO2 vào 1. C3H7OH 1.166g hỗn hợp 2 rượu với H2SO4 đậm đặc ta thu được hỗn hợp 2 olefin đồng đẳng liên tiếp (H = 100%).5 lít (27.7 lit sau khi qua bình chứa H2SO4 đặc còn 900ml và tiếp tục cho qua bình chứa KOH chỉ còn 250ml .28. 06 30. 2. 100% = 10(%) ĐS: 25 Câu 195. Tính dA/KK .33% Câu 198. N) ở thể khí với không khí lấy dư thì sau phản ứng thu được 105cm3 hỗn hợp khí (Y).trang 21 Câu 194. Đáp số CTPT A : C2H4.4336 lít không khí (đkc). Tính % thể tích các khí trong hỗn hợp X. Tính khối lượng hơi nước ngưng tụ.54. % N2 = 100% . Đáp số CTPT A : C3H8 % C3H8 = 200/250 x100% = 80% % CO2 = 20% PHƯƠNG PHÁP 7. Tính hiệu suất phản ứng. Sau khi đốt cháy hết olefin và làm ngưng tụ hơi nước thì hỗn hợp khí còn lại (A) là 1. Tính giá trị m1. Đốt hỗn hợp thu được 950cm3 hỗn hợp khí làm lạnh còn lại 750cm3. tiếp tục cho qua bình chứa dd Ba(OH)2 dư còn lại 550cm3 (các khí đều đo trong cùng điều kiện). PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG CHÉO Câu 199. H.5 H= .824 MA = = 30. tiếp tục cho hơi nước ngưng tụ còn 91cm3 hỗn hợp (Z). Nhiệt độ bình giữ không đổi.9856 atm ). Tìm công thức phân tử và khối lượng các rượu.84 và bao nhiêu lít nước cất (d2 = 1) để pha thành 18 lít ddH2SO4 có khối lượng d = 1.25 lit O2 lấy dư rồi đốt.67% = 33. biết 29 khối lượng nguyên tố Cu là 63. Cho (Z) qua dung dịch KOH dư còn 83cm3 (các thể tích khí đo trong cùng điều kiện). Tìm CTPT A.

8 gam hh các kim loại tác dụng hết với dd HNO3 dư .Trộn 2 thể tích CH4 với 1 thể tích hiđrocacbon X thu được hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với H2 bằng 15.Hoà tan 4. thu được V (lít) hh khí X(gồm NO và NO2) và ddY (chỉ chứa 2 muối và axit dư).Hoà tan 4. ĐS: VN 2O VNO = 3.5 3 Câu 218. Cần phải pha chế theo tỉ lệ nào về khối lượng giữa 2 dd trên để có một dd mới có nồng độ 20%. Từ 1 tấn quặng manhetit (B) điều chế được 504kg sắt. tỉ khối của X so với H2 là 19.Cần trộn H2 và CO theo tỉ lệ thể tích như thế nào để được hỗn hợp khí có tỉ khối so với metan bằng 1.A là quặng hematit chứa 60% Fe2O3.Cần trộn 2 thể tích metan với một thể tích đồng đẳng nào của metan để thu được hỗn hợp khí có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 15. 2.5.5.5 1 = 10.5 tấn gang chứa 4% cácbon.33% Câu 205. Câu 209.60 D. thu được 4.Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSO4 . Câu 213.48 C. B là quặng manhetit chứa 69.36 Câu 203.84 và bao nhiêu lít nước cất để pha thành 10 lít dd H2SO4 có d = 1. Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Cu (tỉ lệ mol 1: 1) bằmg dd HNO3. ĐS: C4H10 Câu 219.Cần thêm bao nhiêu gam nước vào 500g dung dịch NaOH 12% để có dd NaOH 8% ? ĐS : mH 2O = 250 g Câu 216.khối A) Hòa tan hoàn toàn 12 gam hh Fe.75. Câu 208.7 gam hh hai muối CaCO3 và BaCO3 bằng ddHCl dư.6% Fe3O4. NO2) . ĐS: VH 2 VCO = 4 2 = 22 11 Câu 217.trang 22 Câu 202.Hoà tan bao nhiêu gam KOH nguyên chất vào 1200 g dd KOH 12% để có dd KOH 20%. Đáp số: 66.Từ 1 tấn quặng hematit (A) điều chế được 420kg sắt.24 B.Hoà tan 29. Câu 211. Giá trị của V là: A.Một dd HCl nồng độ 45% và một dd HCl khác có nồng độ 15%.59 gam Al bằng dd HNO3 thu được hỗn hợp khí NO và N2O có tỉ khối hơi đối với hiđro bằng 46. Câu 215. Xác định CTPT của X. 4.(TSĐH – 2007.Tìm lượng nước nguyên chất cần thêm vào 1 lít dd H2SO4 98% để được dd mới có nồng độ 10%. Câu 206. Câu 210. Câu 207. Cần trộn quặng A và B theo tỉ lệ khối lượng như thế nào để được quặng C.48 lít khí CO2 (đktc). Câu 214.Cần lấy bao nhiêu lít H2 và CO để điều chế 26 lít hỗn hợp H2 và CO có tỉ khối hơi đối metan bằng 1.Cần hoà tan 200g SO3 vào bao nhiêu gam dd H2SO4 49% để có dd H2SO4 78.75. Tính tỉ lệ thể tích khí trong hỗn hợp. Tính % theo khối lượng của các muối CaCO3 và BaCO3. Phải trộn 2 quặng trên với tỉ lệ về khối lượng là bao nhiêu để được 1 tấn quặng hỗn hợp mà từ 1 tấn quặng hỗn hợp này điều chế được 480kg sắt ? ĐS: mA 24 2 = = mB 60 5 .Cần bao nhiêu lít H2SO4 có tỉ khối d = 1.28.6 gam Câu 204. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng? Đáp số: 37. 5.4%. Câu 212. Tính thể tích mỗi khí. 2 mol hhX có 2 khí (NO. 3.59g Al bằng dd HNO3 loãng thu được hỗn hợp khí NO và N2O có tỉ khối so với H2 bằng 16. mà từ 1 tấn quặng C có thể điều chế được 0. thì thu được 0. 5H2O và bao nhiêu gam dd CuSO4 8% để điều chế 280 gam dd CuSO4 16%.Cho 12.

84g hỗn hợp 2 muối CaCO3 và MgCO3 bằng dd HCl thấy bay ra 672 cm3 khí CO2 (ở đktc). Câu 229.8g hỗn hợp 2 ankan đồng đẳng liên tiếp thì thu được 17. Lập công thức phân tử 2 rượu. Tính khối lượng các bình tăng lên.Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm 2 hiđro cacbon đồng đẳng liên tiếp người ta thu được 20. Xác định CTPT mỗi ankan. sau đó đưa nhiệt độ bình về 136.Trong thiên nhiên đồng kim loại chứa 2 loại 6329Cu và 6529Cu.72 lit CO2 (đkc).64 gam. Cô cạn dd C thì thu được bao nhiêu gam muối khan.24 lit H2 (đkc). . Phần II : đốt cháy hoàn toàn thu được 6.16 lít CO2 (đktc) và 19.Có 100g dd 23% của một axit hữu cơ no đơn chức (ddA). Tìm % thể tích mỗi ankan trong hỗn hợp.1% = 62. Đáp số : CH3OH và C2H5OH Câu 223. Sau khi kết thúc thí nghiệm người ta nhận thấy khối lượng bình 2 tăng lên nhiều hơn khối lượng bình 1 là 3. Xác định công thức phân tử của 2 hiđro và tính thành phần % theo số mol của mỗi chất.Chia m g hh 2 rượu đơn chức no đồng đẳng liên tiếp ra làm 2 phần giống nhau: Phần I : tác dụng hết với Na thu được 2. Tính áp suất P. Tính % khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu.trang 23 PHƯƠNG PHÁP 8.4 % K = 100% . Câu 225. Bật tia lửa điện đốt cháy hết rượu.92 lit khí CO2 (đkc). áp suất trong bình lúc này là P. Hãy xác định: Tên 2 kim loại kiềm trong hhX. Câu 227.4.48 lit khí H2 (đkc).16g.67% Câu 222. Xác định CTPT của các axit.44g O2. nhiệt độ và áp suất trong bình là 109.Trong một bình kín dung tích 16 lít chứa hỗn hợp hơi ba rượu đơn chức A. Mặt khác đem đốt cháy a gam hỗn hợp axit đó và cho sản phẩm lần lượt đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng KOH.100% = 37. Tính nồng độ % của các axit trong dd B. Nguyên tử lượng (số khối trung bình của hỗn hợp các đồng vị) của đồng là 64.672 lít hiđro (ở đktc).Đốt cháy hoàn toàn 11. Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình 1 tăng 3. Câu 226.78g còn bình 2 tăng 6.3M.Để trung hoà a gam hỗn hợp 2 axit đồng đẳng liên tiếp của axit fomic cần dùng 100ml dd NaOH 0. Khi cho 12. Tính thành phần % số lượng mỗi loại đồng vị.Cho tất cả khí trong bình sau khi đốt cháy lần lượt đi qua bình 1 đựng H 2SO4 đặc và bình 2 đựng KOH đặc.0. Câu 228.075g hỗn hợp 2 rượu đồng đẳng của rượu metylic và cho sản phẩm lần lượt đi qua bình một đựng H2SO4 đặc và bình hai đựng KOH rắn.8g H2O.1% 12. B. Câu 230.Đốt cháy 3. Tính % khối lượng mỗi kim loại. Thêm vào dd A 30g một axit đồng đẳng liên tiếp ta thu được dd B.98atm. biết rằng nếu cho lượng rượu trên tác dụng với natri thấy bay ra 0. Đáp số: %C2H6 = 33. C và 13. Lấy 1/10 dd B đem trung hoà bằng dd xút (dd đã trung hoà gọi là dd C).2˚C và 0.2 .Hoà tan 2.4 g hhX tác dụng hết với dd HCl thì thu được 4.37. Câu 224.33% %C3H8 = 66.9% Câu 221. Đáp số: % Na = 23.Hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm ở 2 chu kì liên tiếp.5˚C . PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH Câu 220. Xác định công thức phân tử mỗi rượu. Xác định công thức phân tử của các axit.

CH2OH) và C3H7OH C3H3OH (CH ≡ C . PHƯƠNG PHÁP 9.68g hỗn hợp muối cacbonat của hai kim loại A và B kế tiếp trong nhóm IIA vào dd HCl thu được 1. e. mạch hở có công thức nguyên là (C2H3O)n. 2 CH3OH.Cho 0.Một anđêhit no. Xác định CTPT của A. Tìm CTPT? Câu 242.Nguyên tử Y có tổng số hạt (p.6g chất rắn và V lít khí H2 ở đktc. Xác định tên kim loại A và B. Sau thí nghiệm.Một axit no. C có tổng số mol là 0.Hỗn hợp 3 rượu đơn chức A.08 . ĐS: C 2 H5 OH C3H 7 OH 5 3 Câu 234.Một axit cacboxylic mạch hở CTN là (C4H7O2)m.Tìm CTPT của hợp chất hữu cơ có CTN là (C2H7N)n? Câu 237. mạch hở có công thức nguyên là (C2H3O2)n. Câu 231. Biện luận: A < 33. sau đó qua bình đựng KOH rắn. Tìm CTCT của amin? Câu 241.76g. Chia A thành 2 phần bằng nhau: Phần 1 cho qua dd Br2 dư. đơn chức liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 3. Tìm công thức 2 hidrocacbon.22.584 lít CO2 ở đktc và 3.896 lít. đa chức.672 lit (đkc) hỗn hợp khí A gồm 2 hidrocacbon mạch hở.08 và khối lượng là 3.Tìm CTPT của hợp chất hữu cơ có CTN là (C4H9ClO)n? Câu 238. B. Đốt cháy phần 2 và cho sản phẩm cháy qua bình đựng P2O5.Cho 2. B. Tính x và y Đáp số: y = 0. Tìm CTPT của A? Câu 239.63g Câu 232.84g hỗn hợp 2 rượu đơn chức là đồng đẳng liên tiếp nhau tác dụng với một lượng Na vừa đủ tạo ra 4.6 → B là Ca = 40.387. n) là 34. PHƯƠNG PHÁP BIỆN LUẬN Câu 236.Một amin bậc nhất có CTN là (CH4N)n. bình đựng P2O5 tăng y gam và bình đựng KOH tăng 1. B. ĐS: 0. Tính % thể tích các khí trong A. Tìm CTPT? Câu 243. biết rằng B và C có cùng số nguyên tử cacbon và số mol rượu A bằng tổng số mol của rượu B và C.6 →A là Mg = 24 B > 33. Câu 233.Một axit no đa chức mạch hở có công thức nguyên là (C3H4O3)n. V= . ĐS: C3H5OH (CH2 = CH .trang 24 Xác định công thức phân tử các rượu A. Biện luận tìm CTPT? Câu 244. C biết rằng B.2g không có khí thoát ra khỏi dung dịch.12 lit CO2 ở đktc.Một hợp chất hữu cơ có công thức nguyên là (CH3O)n.96g H2O.Đốt cháy hoàn toàn a g hỗn hợp hai rượu no. C có cùng số nguyên tử cacbon và số mol của rượu A bằng 5/3 tổng số mol của các rượu B và C.4 = 0. lượng Br2 đã phản ứng là 3. C2H5OH. Tính V và xác định CTPT của các rượu. Tìm CTPT? Câu 240.Hoà tan hoàn toàn 4. Tính a và xác định CTPT của các rượu. C. khối lượng dd tăng x gam.CH2OH) và C3H7OH Câu 235.

10.trang 25 Xác định số proton. PHƯƠNG PHÁP ĐƯƠNG LƯỢNG TRAO ĐỔI Câu 251.0375 M và HCl 0.06 mol NO2 duy nhất thoát ra và dung dịch A.1M và NaOH 0. số nơtron.6 Câu 249. thu được khối lượng muối khan là A.05g muối. các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. HCM đợt 2-2000-2001) PHƯƠNG PHÁP 11.20 D.0 B.V2 = 1. Lấy m gam A cho phản ứng hoàn toàn với ddHNO3 thấy đã có 44. 40.2g xút.6 gam Zn tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được dung dịch A và 1792 ml khí NO (đktc) (duy nhất).5 mol KNO3 sau đó thêm tiếp dd chứa 0.0125M thu được ddX. Câu 246. số electron trong nguyên tử Y và tên nguyên tố Y? Câu 245. khối lượng nước tăng lên 7.4M.64 C. Cho hhA vào nước thu được ddB và 4. 72.0 gam B.Cho một lượng bột đồng dư vào dd chứa 0. 22.5M tối thiểu cần dùng để kết tủa toàn bộ Cu2+ trong ddA. Cho 28. n.6l (đktc) khí C. Xác định CTPT và CTCT của este. Hỗn hợp A gồm Cu.4g Câu 253. 72.V2 = 2. Cho 16.2007): Hỗn hợp A gồm (Na.3 mol H2SO4 cho đến khi kết thúc phản ứng.5g B. 2.0 D. rượu dư.84 gam Cu phản ứng với 80 ml dd gồm HNO3 1M và H2SO4 0.84 gam Cu phản ứng với 80 ml dd HNO3 1M thoát ra V1 lít khí NO.Cho 1. 89. 3.68 gam Câu 254.6 gam hhY gồm anđehit. Giá trị của m là A.Oxi hóa 4 gam rượu đơn chức X bằng oxi (có xúc tác) thu được 5.92 gam đồng vào 100ml dd chứa đồng thời KNO3 0. 83. PHƯƠNG PHÁP DÙNG PHƯƠNG TRÌNH ION (TSĐH – 2007 – khối A): Trộn 100 ml dd A gồm Ba(OH)2 0. b) Tính % về khối lượng các kim loại trong A. thu được 0. Cô cạn dung dịch A.0 C.40 .2g D. NO2(đktc).1. Câu 248.2 gam.8 gam Fe tác dụng với dung dịch HNO3 thu được dung dịch A (chỉ chứa một muối) và 1 khí NO thoát ra. Câu 247.44 gam D. V2 = V1 B.0 gam D. 48 lít khí H2 (đktc). Cho m gam Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 thì thu được 0.4 D. Khi thêm vào A một lượng kim loại X bằng 2 lần lượng kim loại X có trong A (giữ nguyên lượng Al) rồi hoà tan hoàn toàn bằng H2SO4 đặc.Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp A gồm Al và kim loại X (hoá trị a) trong H2SO4 đặc nóng đến khi không còn khí thoát ra thu được dd B và khí C.7 C.53g este đó tiêu tốn 3g xút và thu được 7. K. TN 2: Cho 3. Quan hệ giữa V1 và V2 là A.2 M. tiêu tốn 1.16M và H2SO4 0. a) Tính khối lượng nguyên tử của X biết rằng số hạt (p. nước.5. Khối lượng m gam A ở trên là: A. B tác dụng vừa đủ với m gam Al.16 gam C.1M với 400 ml dd B gồm H2SO4 0.Tỉ khối hơi của một anđehít A đối với hiđro bằng 28. Viết CTPT của anđehít. Câu 250. 110.5M thoát ra V2 lít khí NO. PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ PHƯƠNG PHÁP 12. Fe có tỉ lệ khối lượng mCu : mFe= 7 : 3. nóng thì lượng muối trong dd mới tăng thêm 32g so với lượng muối trong dd B nhưng nếu giảm một nửa lượng Al có trong A (giữ nguyên lượng X) thì khi hoà tan ta thu được là 5. 7.75m gam chất rắn.5V1 (Thi Thử TNPT . 52. 50g C. khi thuỷ phân 6.6. Lấy toàn bộ dung dịch A tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1. PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP 13. 0. Viết phương trình ion thu gọn của phản ứng xảy ra và tính thể tích khí sinh ra (đktc) Tính thể tích dd NaOH 0.2 mol HCl và 0. Xác định CTPT.6lít khí C gồm NO. 50. Giá trị của m là A. Xác định CTPT X và hiệu suất phản ứng? PHƯƠNG PHÁP 10. 2.8 B. Mặt khác.1g HNO3 phản ứng. V2 = 2V1 C. e) trong X là 93.Khi thuỷ phân 0. Tính thể tích khí không màu (nặng hơn không khí) bay ra ở đktc.6 gam C.0 (TSĐH – 2007 – khối B): Thực hiện hai thí nghiệm sau: TN 1: Cho 3. Khối lượng muối có trong dung dịch A là A. Khí C bị hấp thụ NaOH dư tạo ra 50. 50.72 B. Ba).01 mol este của một rượu đa chức với một axit đơn chức.4g muối. 54. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất. (ĐHQG TP.56 gam B. 2. 2.2 gam Câu 252. dung dịch B và 5. Giá trị pH của ddX là (Giả sử các axit và bazơ trên đều điện li mạnh cả hai nấc): A. thấy sinh ra một chất khí có tỉ khối hơi đối với H2 là 15 và thu dd A.21.5V1 D.

65.Cho 6. Khối lượng m gam Fe ban đầu là: A.38lít khí Clo ở 0°C. Giá trị m và b là PHƯƠNG PHÁP 14. 22.67 % B. GIẢI TOÁN BẰNG PP HÓA TRỊ (XEM THÊM TÀI LIỆU PP DO T.02g.03mol Cu tác dụng với dung dịch có chứa 0. thu được 1. Na2O hoà tan hoàn toàn vào nước.NGAY PHƯƠNG PHÁP 15. Chất dư trong bài toán hoá học thường biểu hiện hai mặt: định lượng và định tính (chủ yếu là định lượng). chờ cho tất cả phản ứng xảy ra xong. 52.trang 26 Câu 255. 2. Thêm từ từ ddHCl đến dư và b gam Cu vào dung dịch A đến khi phản ứng hoàn toàn (giả sử chỉ tạo sản phẩm khử là NO).2g bột Fe tác dụng với 1 lít dd HNO3 1. CAO SOẠN) Câu 265.Đem 11. 6.6 Câu 257. Cho 0. Tính nồng độ M của dd NaOH đã dùng.8mol AlCl3 trong dd phản ứng với 3 lít dd NaOH 1M. CAO SOẠN) Câu 259. Cách phát hiện có lượng chất dư và hướng giải quyết.32 % C.284 C. tính khối lượng bột Fe đã dùng.5g. Tất cả phản ứng xảy ra hoàn toàn. 0.216 lít khí (đktc) thoát ra. Câu 262. Tất cả phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cô cạn dung dịch A và đen nung đến khối lượng không đổi thì thu được 13.44 lít NO2 duy nhất (đktc). Viết tất cả phản ứng xảy ra.33 % . để phát hiện và giải quyết những bài toán của dạng toán này. ta cho vào bình một lượng dd NaOH vừa đủ thì thu được kết tủa đem sấy khô ngoài không khí thì nhận thấy khối lượng tăng thêm là 1. Lượng cho trong bài toán không phù hợp với phản ứng. TỰ CHỌN LƯỢNG CHẤT VÀ LƯỢNG CHẤT DƯ Sự có mặt lượng chất dư thường làm cho bài toán trở nên phức tạp. Tương tác hoá học xảy ra không hoàn toàn. yêu cầu các em phải nắm được những nội dung sau: 1.12 mol AgNO3 thì thu được m gam kết tủa và dung dịch A.46 % D. PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG(XEM THÊM TÀI LIỆU PP DO T. Câu 263. Câu 264.55g hỗn hợp Na. Giá trị của V là A. Xác định R và giá trị m? Câu 258.48 D. Hỏi cuối cùng ta thu được gì? Biết tất cả phản ứng xảy ra hoàn toàn. Oxi hoá chậm m gam Fe ngoài không khí thu được 24g hỗn hợp A gồm FeO.08 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được dung dịch A và V lít khí NO duy nhất thoát ra (đktc). Fe2O3. Tất cả phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hoà tan hỗn hợp A vừa đủ bởi dung dịch HNO3 thu được 13. 4. cân nặng 349. Nhỏ vào A một lượng dd BaCl2 vừa đủ.68 lít khí(đktc). Vai trò của chất dư: a. Hòa tan hết rắn A bằng 3400 ml ddHCl 1 M thì thu được 26. 20. 0.4 gam kim loại R (có hóa trị không đổi) với O2 thì thu được 42 gam hỗn hợp rắn A.896 B. Sau đó phải dùng 2 lít dd NaOH để phản ứng hoàn toàn với dd sau phản ứng. 21.Đem 80g CuO tác dụng với dd H2SO4 ta thu được dd A. Fe3O4 và Fe dư. vì thế các em cần đọc kĩ đề bài trước khi bắt tay vào giải. 1 atm. 43. thành phần phần trăm của Na2O trong hỗn hợp là: A.16 B.02 mol Fe. 3. b. * Chất dư tác dụng với chất tạo thành sau phản ứng. Cho 14. Câu 260. Nguyên nhân có lượng chất dư: a.8M (tạo NO). 47. 3. PHƯƠNG PHÁP 16.72 Câu 256. Tác dụng với chất cho vào sau phản ứng. b. (theo hiệu suất < 100%). Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số ví dụ: * Chất dư tác dụng lên chất mới cho vào: Câu 261. Nung 32. 24g D.16 C. Tác dụng với chất tạo thành sau phản ứng. lọc kết tủa sấy khô.88 lít khí (đktc) và m gam muối.Đốt cháy m g bột Fe trong bình A chứa 3.Đem 0.

1.67. Để hoà tan hết hỗn hợp oxit này. Cu được 4. y.12gam hỗn hợp X gồm CuO .7 g hỗn hợp gồm K và Mg tan vào nước thu được 1. Mặt khác cũng lượng hỗn hợp trên tác dụng vừa hết với 250ml dung dịch NaOH 1M. 1. 180 ml Câu 272. 150 C.75 M. CAO SOẠN) . 12.25 M và NaOH 0. 49.Hòa tan 2 kim loại Ba và Na vào nước được dd(A) và có 13.34 gam D.Cho V (ml) dung dịch A gồm K2CO3 0. Giá trị của V là A.4. A.Cho V (lít) dung dịch A gồm NaOH 0.Cho V (ml) dung dịch A gồm MgCl2 0.trang 27 Câu 266.8 mol O2 .425 D.0 M và Fe(NO3)3 0. Cho 16 gam hỗn hợp X gồm một kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thu đuợc dung dịch B và 3. 200ml D.25 M tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch Y gồm Cu(NO3)2 1.36. 56. 18. A.8 gam C. 56.45 gam B. 48. 9.Cho V (lít) dung dịch A gồm NaOH 0. 250 Câu 267.5 M và Ba(OH)2 0.3gam.1 M tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch B gồm Ba(NO3)2 0. Fe .0. Nếu cô cạn dung dịch B được m1 gam hỗn hợp rắn . 42.7g C.3gam. 0. Tính m1 và m2 .0.65gam C.25 M và CaCl2 0.86 gam hỗn hợp kim loại gồm Al.4 lít dung dịch HCl và thu được dung dịch X.1gam Câu 277. 23. 0. 54. 0. Tính m .Hỗn hợp gồm NaHCO3 và Na2CO3 tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 29.2lít B.Một cốc chứa 200ml nước cứng có: Ca(HCO3)2 0.2M . 21.8lít D.4gam PHƯƠNG PHÁP 17. 0. 12.6 gam B. 100 B.50 C. 0. 89.89.9 g và 4.123.6 lít.127.2.5lít. còn nếu trung hoà dung dich B bằng dung dich HCl rồi cô cạn dung dịch sản phẩm thì được m2 gam hỗn hợp muối khan .25 B. Fe2O3 .3g B.z . Giá trị của V là A. 120ml B. Tính x.25 M tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch B gồm Ba(OH)2 0.4 mol H2 và x gam hỗn hợp muối khan . 100 B.75 M.6 g D.2 mol O2 .45 gam Câu 276.4 gam B. phải dùng đúng 0.75 M thu được dung dịch C nhưng không thu được kết tủa. Câu 274.56g và 7.7.5 M.36 lít khí H2 (đktc) .25 M và Fe2(SO4)3 0.1M và CaCl2 0. 133. Hoà tan hết 11 gam hỗn hợp kim loại gồm Al . 28.75 Câu 271.44 lít H2 bay ra (đktc). Fe. người ta phải dùng bao nhiêu ml dung dịch Na2CO3 0.2gam. 0. PHƯƠNG PHÁP TÁCH GHÉP (XEM THÊM TÀI LIỆU PP DO T.12 lít khí (đktc).4 gam Câu 275. 0. Al2O3 tác dụng vừa đủ với 350ml dd HNO3 4M rồi đun đến khan dung dịch sau phản ứng thì thu được m gam hỗn hợp muối khan.75g C. 250 Câu 268.4gam D.3gam.95g và 6.5gam. Giá trị của V là A. Đốt cháy hết 2. 200 D.0 M và Al(NO3)3 0.5lít.9g Câu 273. 200 D.92 gam B.4gam C. Hoà tan 37. Để làm mất tính cứng của nước.Cho 8. 150 C.3 gam D. thu được z gam hh muối khan .76. A. 77.55 g kết tủa.4 gam C. 8.50 C. Cô cạn dung dich X thì khối lượng muối khan là bao nhêu ? . 36.1 gam .0. Fe bằng 0.98. Giá trị của V là A. A. 0. 1.8lít.5 M ? A. Đốt cháy x gam hh 3 kim loại Mg .4 gam hh B bằng y lít dd H 2SO4 2 M ( vừa đủ ) .8g và 0.25 B. Al .3gam D.7lít.4 gam hh rắn B và còn lại 0. Zn trong dung dịch H2SO4 loãng thu được 0.49 gam C. 160ml C. 99..672 Câu 270.5 M và Ba(OH)2 0.122.72 gam Câu 278. 0.14 gam hỗn hợp 3 oxit .86.3gam .4lít C.9 g Câu 269. Tính x? .25 M tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch Y gồm Zn(NO3)2 1. A.65gam B. Khối lượng hỗn hợp muối ban đầu là: (Chỉ có Na2CO3 tác dụng với BaCl2 tạo kết tủa) A. Thể tích dung dịch HCl 1M cần để trung hòa hoàn toàn dd A là: A. 6.8g B. Cho 24. 26. 7. thu được 37.54 gam D.35 M và Na3PO4 0.1gam. 3.14g D.70 D. Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp lần lươt là: A. 76.0.

Nếu chỉ tạo thành một oxit duy nhất thì đó là: A. Sau đó cô cạn thu được 5. Be B.896 lít khí (đktc).. 1atm). Hòa tan hoàn toàn 1. Tên của kim loại kiềm thổ đó là: A. 3.8 g kim loại X vào nước thu được 2. thấy khối lượng bột vượt quá 1. 5.5(g) Câu 280.792 lít H2 (đkc) .12 (l) H2 (đkc) .78 gam hỗn hợp 2 kim loại hóa trị II tan hoàn toàn trong dd H2SO4 loãng thu 0.Tách ghép.1g B. Câu 292. Ca D. B. Ba Câu 286. Na. Hỏi iotua của kim loại nào trong các kim loại Li.2 hỗn hợp gồm Mg.896 lít H2 (đkc). thấy thoát ra 2. 130ml Câu 290. Phần 2: Nung trong khí oxi thu được 2.36 gam Câu 283. Bari Câu 291. Mg C.145g Câu 285. Khối lượng hỗn hợp hai kim loại ban đầu là: A.24gam D. Ca.84 gam hỗn hợp oxit.55g muối khan.514 lần lượng Mg . Kim loại đó là: A.46 gam. Câu 284.885gam Câu 281. FeO và Fe dư. K C.5g một kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thu được 12. Khối lượng hỗn hợp ban đầu là: A. D. Be B. 2. 3.trang 28 Câu 279. Cu.Cho1.84lít khí A(đkc) và 2. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng rồi nung khan trong chân không sẽ thu được một chất rắn có khối lượng là : A. Khối lượng muối thu được là : A. 15. 10. thể tích dung dịch HCl 1M cần dùng là: A.53g hỗn hợp 3 kim loại Mg.98 g iotua của một kim loại A thì thu được 12. 33. Mg C.3g D. Fe2O3 C.3.97(g) B.Điện phân nóng chảy muối clorua kim loại kiềm. Kim loại kiềm thổ đã dùng là: A. Canxi C. Fe3O4 D.08 gam B. 3. 7.Cho 4.22lít khí hidrô đo ở 250C và 1 atm. Ba Câu 288.11 lít khí (ở 250C . 18gam.54g chất rắn B và dd C. 5. 120ml C.Cho 68. Na B. Stronti D. Xác định công thức muối đã điện phân.5 (g) hỗn hợp Fe và kim loại hoá trị II bằng dung dịch H2SO4 loãng.Hỗn hợp A gồm 2 muối clorua của 2 kim loại hóa trị II. Câu 282. 9. Câu 293. Ba Câu 287. lượng Zn gấp 4. 3.1. ĐS: KCl.7(g) D.12g kim loại thì ở anot thu được 0. 31.69 g Iot. Khối lượng muối có trong dd C là : A.24l H 2 ở đktc. 7. 1. PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN PHÂN Dạng 1: Bài toán điện phân nóng chảy Những chú ý khi giải bài toán điện phân nóng chảy Xem lại phần lý thuyết trang 14.Cho 1g bột Fe tiếp xúc với oxi một thời gian. Ca D. 3.792(l) H2 (đkc) .Chia hỗn hợp hai kim loại A và B có hóa trị không đổi thành hai phần bằng nhau: Phần 1: Tan hết trong dung dịch HCl tạo ra 1. Al bằng ddHCl dư thu được 7.Na vào nước thu đựơc dung dịch A và có 13.64 gam D. thu được 1.Hoà tan mẫu hợp kim Ba.Hoà tan hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch H2SO4 dư thu được 1. Khối lượng muối khan tạo ra khi cô cạn dung dịch là: A. 2. 1200ml B.95gam B.90gam C. FeO B.Cho 10g kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thu được 6.2.62gam. C. Mg B. Tính m ? .05g hỗn hợp A thì thu được 3. 11.Kim loại hoá trị II là : A. Ca C. Sr D. 3.64(g) C. Magie B.44 (l) H2 bay ra (đkc) Để trung hoà 1/10 dung dịch A .Hoà tan hoàn toàn 2g kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II vào dung dịch HCl. Điện phân nóng chảy hết 15.25g C. Khi ở catot thu được 3. 6.78 gam. 3.Hoà tan 7. Zn vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 448 ml lít H2 (đkc) . Ba Câu 289.3g PHƯƠNG PHÁP 18.12 gam C.14g hỗn hợp Cu. Ca D.24 lit khí(đktc). 125ml D. Kim loại X là: A.45g D.Khi điện phân nóng chảy 25. Fe.36 lít khí (đktc) ở anot (+) và mg kim loại ở catot (-) . Cs đã bị điện phân ? ĐS: CsI Câu 294.Hoà tan 9.75g C. Fe và Zn tác dụng hết với dung dịch HCl.Hoà tan hết 0.41g.99g B. 3.

I = 50000A.t = 4.54 = 0.nhường điện tử : 2X . Hoà tan hoàn toàn phần thứ nhất vào nước rồi cho tác dụng với AgNO 3 thì thu được 8. Mặt khác 1.08× 100 = 80% 0. Hiệu suất tinh chế Al2O3 từ quặng là 80%. ĐS: x= trang 29 204× 0.54 =1 . Câu 298. điện cực graphit. Câu 296. kiềm thổ Phương pháp : Ở Catot chắc chắn xảy ra quá trình khử H2O ( H2O nhận điện tử ) : → 2H2O + 2e  H2 ↑ + 2OHỞ Anot có 2 trường hợp : Nếu anion là X.05 – 71 × 0. Xác định CTPT A? ĐS : CuCl2.Sản xuất nhôm bằng phương pháp điện phân Al2O3 nóng chảy .02 tấn 108 mC (anot) cần : y= 36 × 0. Điện phân Al2O3 nóng chảy bằng lò điện áp 4. Đem điện phân nóng chảy phần thứ hai thì thu được V lít khí A bay ra ở anot. ĐS: 0. Tính mAl sản xuất trong 1 ngày đêm ? Khối lượng quặng cần dùng cho 1 ngày đêm ? Tính điện năng tiêu thụ trong 1 ngày đêm ( theo KWh)? ĐS: A = U.75g MgCl2 và 11.48 lít khí (đktc) ở anot (+).4 (g) Câu 295.2737 Faraday. H2O đp H2 ↑ + 1 O2 ↑ 2 .15 = 4.1 g CaCl2. dd chỉ ngày càng đậm đặc.Chia 8.8g chất rắn ở catot (-) và 4.18 tấn 108 Câu 297.61 g kết tủa. Sau 1 thời gian nhận thấy : Điện lượng tiêu thụ 0. 2.05× 100 = 100% Hpưđp của MgCl2 = 0. Giai đoạn 2 : → 2H2O – 4e  O2 ↑ + 4H+ → . → 2H2O – 4e  O2 ↑ + 4H+ Thực chất là đp H2O.) → Giai đoạn 1 : X .Nếu anion là gốc axit có oxi  xảy ra quá trình oxi hóa H2O. Tính hiệu suất các phản ứng điện phân biết hiệu suất điện phân là 94. Điện phân nóng chảy A thu được 12.30C . Xác định kim loại hóa trị I đó. Biết rằng số mol kim loại (I) clorua gấp 4 lần BaCl2.Điện phân nóng chảy hỗn hợp chứa 4.1 0.( Cl.A là một muối tạo bởi một kim loại và một phi kim X hóa trị I. Cho rằng toàn bộ lượng O2 sinh ra đã đốt cháy dương cực thành khí CO2.5 × 50000 × 24 = 5400000 Wh = 5400 KWh Câu 299.05 Hpưđp của CaCl2 = Dạng 2 : Điện phân dung dịch của kim loại kiềm.5 V.ĐS: m = 15.– 2e  X2 ↑ → Hết X . Hãy cho biết lượng Al2O3 và C (anot (+) ) cần dùng để có thể sản xuất 0.35g A phản ứng với dd AgNO3 dư thu được 2.994% .54 tấn nhôm. ĐS: Na.I. Khối lượng kim loại thoát ra trên catot nếu hoà tan vào H2O thì thu được tối đa 789 ml khí ở 27. Quặng boxit chứa 60% Al2O3.5 atm.84 gam một hỗn hợp một muối kim loại (I) clorua và BaCl2 thành hai phần bằng nhau.87g ↓ . Cho hiệu suất phản ứng đạt 100%.

Thêm vào một giọt hồ tinh bột và điện phân tiếp trong 30s thì thấy dd bắt đầu xuất hiện màu xanh. Sau khi điện phân khối lượng K2SO4 trong dd chiếm 15 % khối lượng của dd. 78.Điện phân 120g ddA chứa KOH 2.2× 56 × 100 = 5.4 = 45. CNaOH = 16× 100% = 8.048 Câu 306. Hợp chất chứa trong dd sau khi kết thúc quá trình điện phân là gì ? Xác định nồng độ % của nó.98% một thời gian đến khi nồng độ KOH trong dd thu được bằng 3.037 × 22.Hòa tan 20 g K2SO4 vào 150 g H2O . Hỏi có bao nhiêu Farađay điện lượng đã đi qua dung dịch và pH cuả dd thu được là bao nhiêu ? ĐS: pH = 12.10-2 mol I2 . Xác định tên kim loại kiềm .8% và KCl 2.35 g muối clorua của một kim loại thì thu được 224ml khí ở anot (đktc). yếu Phương pháp: Ở catot: Mn+ + ne → M . Kim loại đó là: A.63 Câu 302. Thế tích khí thoát ra ở Catot là 22.Điện phân hoàn toàn dung dịch chứa 1.12 lít và 4. người ta tiến hành thí nghiệm sau :Điều chế dd Iốt bằng điện phân lượng dư dd KI với dòng điện cường độ 3 mA trong 2 phút với hai điện cực trơ . C KOH = 0. có màng ngăn xốp và dd luôn luôn được khuấy đều. Cu Câu 301. Zn D. Fe B. Đo pH của dd là 12 và khi đp 110 ddA cho đến khi hết Cl. Mg C.Điện phân 200 ml dd KCl 1M ( d =1. Biết lượng H2O bay hơi không đáng kể. Trong 500 ml dd A có chứa 0.95% thì dừng lại .9 Câu 304.1atm) thì ngừng điện phân .1 g/ ml) với anot bằng than. biết đã dùng màng ngăn điện cực khi điện phân . Viết ptđp và các phản ứng xảy ra ở các điện cực .Khi điện phân 500ml dd CaI2 với điện cực platin có màng ngăn thu được 1. Câu 305. % KCl ĐP = 0.2× 10−3 mH2S = = 0. Bài tập vận dụng : Câu 300.07% 220.15 g/ml ) có màng ngăn xốp.8 lít 2 Câu 303.07. Tiến hành điện phân dd A một thời gian. Tính nồng độ % các chất trong dd sau điện phân trong 2 trường hợp thể tích khí thoát ra ở catot là 1.Đem điện phân 200ml dd NaCl 2M (d =1. Tính V khí thoát ra ở mỗi điện cực ( đktc ) ? ĐS: VH2 = 2.Để xác định hàm lượng H2S trong không khí bị ô nhiễm .4 lít (200C . Tính hàm lượng H2S trong không khí theo mg/l.2 ml khí Cl2 ở 275oC và 1atm.Tính % khối lượng KCl đã bị điện phân .0391 mg/ l 2 Dạng 3: Điện phân dung dịch chứa một muối của kim loại trung bình.037 × 22. Viết các phương trình phản ứng xảy ra .thì thu được 11.4925 g một hỗn hợp gồm muối clorua và hidroxit của kim loại kiềm.26 Câu 307.024 × 100% = 50 0.63 lít VO2 = 2.4 = 22.48 lít (đktc ). thu được dd A.32% 192. Cho 2 lít không khí bị nhiễm bẩn qua dd sau điện phân thấy màu đỏ nâu của dd Iốt hoàn toàn mất màu. Giải thích vai trò của hồ tinh bột.trang 30 Tùy từng bài toán mà ta có thêm phương pháp tính toán khác nhau.

Biết dd A không tạo kết tủa với dd NaCl.0175 × 80 =1.Lượng Ag sinh ra ở catôt là: A. ĐS : mCu = 4. V = 0. ở cực dương ta thu được 0. ĐS: x = 0. 3. 0. Điện phân dd A đến khi nồng độ CuSO4 trong dd thu được giảm đi và bằng một nữa so với trước phản ứng thì dừng lại.Sau một thời gian điện phân 500 ml dd CuCl2 .2 M với điện cực trơ trong thời gian 11’ 30” và cường độ dòng điện là 5(A) .448 lít hỗn hợp khí B (đktc). Nung D trong không khí đến khối lượng không đổi được bao nhiêu gam chất rắn E? Tính nồng độ mol/l của dd A ? 1 2 0.4 g C M Cu(NO3)2 = . Nếu thời gian điện phân là t giây thì thu được kim loại ở catot (-) và 0. Vậy nồng độ của CuCl2 trước khi điện phân là: A.trang 31 Ở anot: H2O – 2e → O2↑ + 2H+ Câu 308. V = 0. Viết các phương trình phản ứng và xác định công thức của muối hoà tan.86(g) D.xM sau một thời gian thấy khối lượng catot (-) thay đổi 2. Tính khối lượng kim loại bám trên catot? Dung dịch còn lại sau điện phân tác dụng vừa đủ với 75g dd NaOH 4% tạo ra lượng kết tủa lớn nhất D.488 lít khí (đo ở đktc) thì thấy khối lượng catot tăng 2.93A.30C và áp suất 0.336g. Khi ở anot thu được 0. Tính khối lượng kim loại bám trên catot và thể tích khí thoát ra ở anot (đktc). Cho I = 1. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì thu được 0. Câu 311.98 atm.75.2M D.32(g) B. có tỉ khối với H2 bằng 25. 0.36 lít khí (đktc) ở anôt. tính thời gian điện phân . Tính thời gian t ? ĐS: CuSO4.5M Câu 310.368g. 4.5H2O.08 g. Điện phân dd A với điện cực trơ.04 M. 1.2 0.714 lít Câu 315.0375 = 0.Điện phân dd muối sunfat cuả kim loại M hoá trị II.Hòa tan 4.1256 l Câu 313. Khi điện phân được 1 phút thì lượng ion kim loại đã bị khử hết và bám vào catot (-) hoàn toàn.Hoà tan hết 2.93(g) Câu 309. người ta thu được 3.1875 0.Cho 250g dd CuSO4 8% (ddA). Lấy 100 ml ddA thêm vào đó lượng dư BaCl2 thu được 0.16(g) C.05 CM CuCl2 = 0. phản ứng xong. khối lượng đinh sắt gia tăng 1.2 mE = mCuO = 0. 0.024 mol khí.Hòa tan hỗn hợp 2 muối CuCl2 và Cu(NO3)2 vào nước.5H2O Câu 314. Tính thể tích khí thoát ra ở anot (+) tại nhiệt độ 27.01 = 0. Xác định XSO4.007 mol khí tại anot (+) .16g và thu được dd A. Biết I = 2A.6g.7 g ↓ trắng không tan trong HCl. Điện phân dd A một thời gian. Tính trị số x. 2. pha loãng đến đủ thành 200 ml dd A. Tìm kim loại trong muối? ĐS : M là Ni.7M B.5 gam tinh thể XSO4. thu được 300 ml dd A.65 A.Điện phân 200 (ml) dung dịch AgNO3 0.Điện phân 500ml dd AgNO3 . Sau đó ngâm một đinh sắt sạch trong dung dịch còn lại sau điện phân. Khối lượng catot (-) tăng lên 0.1M C.304 g một muối kết tinh ngậm nước vào nước có mặt một ít HCl để chống sự thuỷ phân của ion kim loại . t = 965 (s). Lấy 100 ml khác đem điện phân dùng 2 cực trơ với dòng điện có cường độ không đổi 9. ĐS: CdSO4 Câu 312.5H2O vào nước thu được dd A. 0.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->