sa

UBND TlNH VINH LONG CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIJ~:TNAM GIAo Dl}C vA BAo T~O-Sa NOI Vl} BQc I~p - Tl! do - H~nh phiic

S6:J2i IHDLN.SGDDT-SNV

Vlnh Long, ngay~ thimg 3 nam 2012

HUaNG DAN

v~vi~c thuyen

chuy~n can bQ, giao vien, cong nhfm vien

D~ chufin bi cho vi~c s~p xep dQi ngu giao vien, cong nhfm vien ph\lc V\l cho tung nam hQC, Sa Giao d\lC va Dao t~o - Sa NQi V\l hu6ng d~n cac Phong Giao d\lc va Dao t~o, cac truang v~ vi~c thuyen chuy~n can bQ, giao vien, cong nhan vien trong va ngoai tinh nam hQC2012 - 2013 nhu sau:

I. TIEU CHuAN THUYEN CHUYEN.
Vi~c xet thuyen chuy~n can bQ, giao vien, cong nhan vien trong tinh, ngoai !inh h~ng nam duQ'cxet theo cac tieu chufin sau day: 1. Can bQ, giao vien, cong nhan vien co tham nien lau nam (it nhfit 3 nam tra Ien) dang cong tac t~i cac truang vling sau, hoan thanh t6t nhi~m Vl}. 2. Can bQ, giao vien, cong nhan vien co hoan canh kho khan d~c bi~t (co gifiy chung minh). 3. Can bQ, giao vien, cong nhan vien co nhu c~u hQ'P Iy hoa gia dinh (co gifiy chung minh). 4. Can bQ, giao vien, cong nhan vien hi~n t~i khong co yay v6n ngan hang. 5. Can bQ, giao vien, cong nhan vien xin thuyen chuy~n ngoai tinh co it nhfit 5 nam giang d~y t~i Vinh Long. 6. Neu co nhi~u can bQ, giao vien, cong nhan vien xin v~ cung mQt dan vi, nhung dan vi do co it nhu c~u thi can cu theo thu tlJ: Giao vi en gi6i, giao vien co tham nien, giao vien co hoan canh kho khan d~ xem xet. 7. Giao vien co nguy~n vQng v~ truang Ph6 thong Dan tQc nQi tnl Tinh uu tien giao vi en Ia nguai dan tQc, giao vien d~y gi6i cfip Tinh. 8. D6i vai giao vien xin thuyen chuy~n v~ truang THPT chuyen Nguy~n Binh Khiem co huang d~n rieng. Ghi chu: Tuy di~u ki~n tung dia phuang co th~ b6 sung tieu chufm giao vien gi6i khi nh~n giao vien chuy~n den.

ta ta

II. QUY TRINH xET CHQN.
Buac 1: Hi~u truang thong bao cho can bQ, giao vien, cong nhan vien nha truang biet ke ho~ch thuyen chuy~n. Buac 2: Can bQ, giao vien, cong nhan vien lam h6 Giam hi~u nha truang xem xet.
So'

xin thuyen chuy~n gai Ban
So'

Buac 3: Cac truang M~u giao, Ti~u hQc, THCS xet va t6ng hQ'ph6 Giao d\lCva Dao t~o huy~n, thanh ph6. 1

gai v~ Phong

Buac 4: Cac Phong Giao d\lC va I:)ao t~o, cac truCmg Trung hQc ph6 thong, t11Jc thu<)c xet duy~t va l~p danh sach xin thuyen chuy~n chia thanh 3 danh sach: - Danh sach can b<),giao vien, cong nhan vien xin thuyen chuy~n ngoai tinh. - Danh sach can b<), giao vien, cong nhan vien xin thuyen chuy~n trong huy~n, thanh phf>. - Danh sach can b<),giao vien, cong nhan vien xin thuyen chuy~n trong tinh (cac Phong Giao d\lC va I:)ao t~o l~p danh sach thuyen chuy~n va h6 sa giao vien, cong nhan vien gai den Phong Giao d\lC va I:)ao t~o tung huy~n, thanh phf> gai danh sach v€ Sa d~ theo d5i). Neu Phong Giao d\lc va I:)ao t~o, Hi~u truang d6ng 'I cho can b<), giao vien, cong nhan vien thuyen chuy~n phai c6 'I kien trong dan xin thuyen chuy~n.

* Cho thuyen

chuy~n khong c§n can b9, giao vien, c6ng nhan vien thay the. chuy~n nhung phai c6 nguai thay the.

c~u nha truCmg chua xet cho can b<),giao vien, cong nhan vien thuyen chuy~n duqc thi Hi~u tru6'ng ho~c Phong Giao d\lC va I:)ao t~o phai bao cho giao vi en d6 duqc biet 1'1 do.

* Cho thuyen * Neu vi nhu

III. QUI DJNH vi: HO
1. vJ

so vA THcn

GIAN.

h6 sO':
a) Xin thuyen chuyin trang tinh, trang huyen (hack trang thanh ph6): - Dan xin thuyen chuy~n (theo m~u). - GifrYxac nh~n c6 hoan canh kh6 khan d~c bi~t (do xa ho~c Hi~u tru6'ng xac

nh~n). - Ban sao chUng nh~n giao vien d~y gi6i (neu c6). - Ban tlJ nh~n xet danh gia, xep lo~i giao vien, cong nhan vien theo m~u sf>1 cua B<)Giao d\lCva I:)ao t~o a cong van sf>3040/BGD&DT-TCCB ngay 17/4/2006. - Phieu giao vien tlJ danh gia (ph\l I\lC 1) thong tu 30/BGDDT-NGCBQLGD; Phieu danh gia giao vien cua t6 chuyen mon, cua Hi~u tru6'ng (ph\l l\lc 4) cong van 660/BGDI:)T-NGCBQLGD (ban sao). - Gifry xac nh~n da thanh toan ti€n vay cua ngan hang ho~c ti€n t~m ung cua ca quan. b) Xin thuyen chuyin ngaai tinh: - Dan xin thuyen chuy~n (theo m~u). - Ban tlJ nh~n xet danh gia, xep lo~i giao vien, cong nhan vien theo m~u sf>1 cua B<)Giao d\lCva I:)ao t~o a cong van sf>3040/BGD&I:)T-TCCB ngay 17/4/2006. - Phieu giao vien tlJ danh gia (ph\l I\lC 1) thong tu 30/BGDI:)T-NGCBQLGD; Phieu danh gia giao vien cua t6 chuyen mon, cua Hi~u tru6'ng (ph\l l\lc 4) cong van 660/BGDDT-NGCBQLGD (ban sao). - Ban sao b~ng tf>tnghi~p su ph~m (c6 chung thlJc). - Quyet dinh cong nh~n het thai gian thu vi~c (c6 chung thlJc).
2

- Ban SaDquyet dinh lucmg dang hUOng (co chung thlJc). - sf> Iy Hch theo mfru 2a (do TruOng xac nh~). - Gifty chung nh~n kham suc khoe (khong qua 6 thang). - Ban saD h(>khAu cua ban than hay cua ch6ng, vq, cha my nai xin den (neu xin vai Iy do doim tl,lgia dinh). - Gifty xac nh~n da thanh toan ti€n yay cua ngan hang ho~c ti€n t?m ung cua ca quan (neu co). - Gifty xac nh~n c6 hoan canh kh6 khan d~c bi~t (do xa ho~c Hi~u truOng xac nh~n) (neu c6). - Can b(>, giao vien, cong nhan vlen thuyen chuyen tinh ngoai thi vi~c n(>pbao nhieu b(>h6 phai lam theo yeu c~u cua tinh Jen. Tftt ca cac lo?i gifty ta neu tren cho VaGphong bi Ian 34 x 24, ngoai bi ghi r5 hQ ten, nai cong tac va li~t ke cac lo?i gifty to' ben trong. Luu y chung: Khong giai quyet thuyen chuy€n cac truOng hqp sau: - Can b(>, giao vien, cong nhan vien con yay v6n cua ngan hang (neu tra xong phai c6 gifty xac nh~n ngan hang chUng minh). - Can b(>,giao vi en thanh tra HDSP nha giao khong d?t yeu c~u. - Can b(>,giao vien, cong nhan vien dang bi ky lu~t bftt cu hinh thuc nao. - Can b(>,giao vien, cong nhan vien con trong thai gian thu vi~c.

- Sa Giao d\lc va Dao t?O, Phong Giao d\lc va Dao t?O chi xet thuyen chuy€n nhfrng truOng hqp nai xin den c6 nhu c~u.
2. ThiJi gian nvp ha su:

* Xin thuyen

chuy€n trong tlnh:

- Cac truOng M~m non, Ti€u hQc, THCS n(>ph6 sa cho Phong Giao d\lC va Dao t?O trU'Cyc ngay 10 thang 5 nam 2012. - H6 sa xin thuyen chuy€n trong Huy~n: Phong Giao d\lc va Dao t?O gifr I?i h6 sa cac can b(>, giao vien, cong nhan vien xin thuyen chuy€n trong huy~n xem xet giai quyet thuyen chuy€n. - H6 sa xin chuy€n ngoai huy~n trong tlnh: Phong Giao d\lc va Dao t?O chuy€n h6 sa xin thuyen chuy€n cua can b(>,giao vien, cong nhan vien den cac Phong Giao d\lc va Dao t?O xin den truac ngay 25 thang 5 nam 2012. - H6 sa xin thuyen chuy€n cua can b(>, giao vien, cong nhan vien cac truOng Trung hQc phf>thong va tflJc thu(>c Sa gai v€ Sa (Phong TCCB) h~n chot ngay 10 thang 5 nam 2012.

* Xin

thuyen chuy€n ngoai dnh:

- H6 sa can b(>,giao vi en, cong nhan vi en cac truang M~m non, Ti€u hQc, Trung hQc ca sa gai v€ Phong Giao d\lC va Dao t?O h~n chot ngay 10 thang 5 nam 2012 d€ Phong xet, trinh Uy ban Nhan dan huy~n, thanh ph6 theo ph an cftp quan IY.

3

- He, sa can bQ, giao vien, cong nhan vien cac truang Trung hoc ph6 thong va trvc thuQC Sa gai v€ Sa (Phong TCCB) h~n ch6t ngay 10 thang 5 Dam 2012 d~ Sa xet va gai he, sa d~n tinh b(;1n.

IV. PHAN cAp XEM XET THUYEN CHUyEN.
1. DBi vui Phong Giao
d{lC

va Dao t(1O.

Can cu nhu d.u giao vien, cong nhan vien cua nam hoc dff duQ'CSa Giao dl,lcva Eho t(;10 duy¢t. Phong Giao dl,lcva Dao t(;10 tham muu Uy ban Nhan dan huy¢n, thanh ph6 xet thuyen chuy~n can bQ, giao vien, cong nhan vien theo phan c~p qu{m ly va ti~p nh~n giao vi en ngoai huy¢n, thanh ph6 xin d~n nhung nO'i co nhu cfru. D6i vai giao vien thuyen chuy~n ngoai tinh xin d~n n~u huy¢n, thanh ph6 ti~p nh~n thi d€ nghi Uy ban Nhan dan huy¢n, thanh ph6 ti~p nh~n trinh Sa NQi Vl,l. Cong tac thuyen chuy~n nay phai hoan thanh truac ngay 30 thang 6 nam 2012.

2. DBi vui SO' Giao

d{lC

va Dao t{Jo.

Xet thuyen chuy~n trong tinh, ngoai tinh (n~u duQ'CSa NQi Vl,l ch~p thu~n) cho can bQ giao vien cac truang trung hoc ph6 thong, cac dan vi tnJc thuQc. 3. Kiim tra ki IW(1chtlufC hi?n. Sa Giao dl,lc va Dao t(;10se mai cac Phong Giao dl,lc va Dao t(;10 hop d~ bao cao v€ tinh hinh thlJc hi¢n cong tac thuyen chuy~n cua huy¢n, thanh ph6 va thong bao k~ hO(;1ch phan b6 bien ch~ can bQ, giao vien, cong nhan vien cac truang cho nam hoc 2012-2013.

IV. NHUNG CONG vntc PHONG GIAO DUC vA DAo TAO vA CAC TRUONG TRUNG HQC TRlfC THU<)C cAN LAM DE Dlf BAO Kit HO~CH.
1. L~p nhu cfru giao vien cho nam hoc theo dinh muc cho phep cua tung truang. 2. Bao cao bien ch~ theo mfru. T~t ca cac danh sach nay gai v€ Phong T6 chuc can bQ truac ngay 15 thang 6 nam 2012. Huang dfrn nay thay th~ cac huang dfrn thuyen chuy~n truac day, trong qua trinh thlJc hi¢n co di€u gi chua r5 xin phan anh v€ Sa Giao dl,lcva Dao t(;10 duQ'chuang dfrn d~ ti~p. D€ nghi cac Phong Giao dl,lc va Dao t(;10,cac Truang, cac dan vi trlJCthuQc Sa ph6 bi~n rQng rffi huang dfrn nay d~n can bQ, giao vi en, cong nhan vien duQ'c bi~t d~ thlJc hi¢n./.

Sa GIAO Dl}C vA BAo T~O
GIAMDOC

'""'-

( tU(."JilJ

~o.

)j),

d

'( /1{

.

./)('

'If
d[{({

.

4

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI-E:TNAM DQc I~p - Tl}' do - H~nh phuc

DON XIN THUYEN CHUYEN

,. 'D' K'nh gat: - Ph'ong G" d\IC va ao t~o 1 laO , ' - H·~ lyUtruang Truang

. .

1/ Toi ten: Que quan N ericu tru: Hi~n la giao vien cc1p Ngay vaG nganh Nhi~rn
V\l

, sinh ngay

.1

.1

. . .

, h~ dao t~o (12+ .1

), chuyen ngimh

. narn. .

./

, tharn nien cong tac t~i truOng:

duQ'cphan cong:
C\I

2/ Nhfrng thanh tich cong tac da:d~t duQ'c (ghi 3/ Xin thuyen chuySn d~n huy~n, thanh ph6: Nguy~n vQng: 1- TruOng: 2- TruOng:

thS, kern ban sao) , tinh: . . .

Ly do xin thuyen chuySn (vi~t ill 1 d~n 5 dong) Toi xin carn doan se chc1phanh rnQi SlJ ph an cong cua t6 chilc neri d~n.

... ..... ..., ngay .... thang ... nam 20 .... N g1f(ri drrng do'n (Ky, ghi ro h9 ten)

Y KIEN

CUA HI-E:UTRUONG

Ghi chu: N~u d6ng y cho thuyen chuySn phai ghi ro c~n thay th~ ho~c khong thay th~ (GV cc1p2 thi phai co them y ki~n cua Phong GD va DT).

5

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.