P. 1
Tai Lieu Thuc Hanh Trang Bi Dien

Tai Lieu Thuc Hanh Trang Bi Dien

|Views: 428|Likes:
Được xuất bản bởibao_trinh

More info:

Published by: bao_trinh on Mar 29, 2012
Bản quyền:Traditional Copyright: All rights reserved
Giá Niêm yết:$1.00 Mua Ngay

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/04/2013

$1.00

USD

pdf

Tµi liÖu thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn m¸y c«ng nghiÖp

THùC HµNH M¸y phay P80
1 !i"i thiÖu trang bÞ ®iÖn c#a m¸y
M¸y phay P80 trang bÞ 3 ®éng c¬ K§B 3 R« to lång sãc
M! §éng c¬ tr"c ch#nh cã P$%& K' ($ )*0 (+ng,ph-t
M*! §éng c¬ tr.y/n ®éng b0n P$0%1& K' n$ )*0 (+ng,p
M3! §éng c¬ b¬2 n 3c P$0%*& K' n $ *800 (+ng,p4
5ã 3 c«ng t6c t¬ ®7/. 8h79n t: ;a ®éng c¬ M (0 M*
<-t =>> n-t ?:ng c@t? ®7An to0n bé 2Bch ®7/. 8h79n4
<-t Cn =< 2D 2¸y M

Eay gBt M cã * (Þ tr# M o *
FBt tay gBt 0G ®ãng G 8#n 2Bch cho c«ng t¸c t¬ K*
0G* ®ãng H 8#n 2Bch cho c.én K3
G §In θ

b¸o c.én K cã ®7An
G §In ®J t6t 8h7 K l02 (7Ac
G §In (0ng s¸ng 8h7 K* l02 (7Ac
G §In ;anh s¸ng 8h7 K3 l02 (7Ac
G §ãng K 8h7 cKn ch7L. s¸ng sMn phN2 phay
!$% TrÞnh $& '() * u hµnh n+i b+ PagO
Tµi liÖu thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn m¸y c«ng nghiÖp
, Nguy-n l. lµm /iÖc
a0 Truy1n ®+ng tr2c ch3nh
§ãng ¸p to 2¸t PE Cn n-t =< c.én ?Qy K cã ®7An 2Bch ®7An ®7 nh sa.!
**0R → n-t 0 → 0>> → =< → K → R< → = 8#n 2Bch% c.én K cã ®7An sS t¸c
®éng ®ãng t7Lp ®792 2Bch ®éng l"c K ®,c ch#nh l02 (7Ac% ®ång thT7
®ãng K U 2Bch ®7/. 8h79n ®9 ?.y trV% 2U 1 Г WGX ®In ®J t6t
M.Yn ?+ng ®,c ch#nh ta Cn =>> c.én ?Qy K 2Ct ®7AnZ
4Truy1n ®+ng bµn !
B0n 2¸y phay cã * ch.y[n ®ãng l0 chBy sang tr¸7 (0 chBy sang phM7 nhT c¬
cC. c¬ 8h# (0 ®éng c¬ M*4
Ea gBt M (/ (Þ tr# ®ãng b0n sS ch¸y phM7% 2Bch ®7 nh sa.!
**0 R→ \ → 0 → H &G]→K3→1→ c.én K* (/ 0 8#n 2Bch % K* cã ®7An sS t¸c
®éng ®ãng c¸c ®792 2Bch ®éng c¬ b0n chBy th.^n % th«ng _.a c¬ cC. cã 8h#
!$% TrÞnh $& '() * u hµnh n+i b+ PagO *
A B C
AT
K1 K3 K2
M3 M1
M2
K
K2
K3
K1
13
12
11
2
1
8 9 K2 10
K3
K2
K1
7 K3 6 5
CM
HTT
HTP
K1
3 2 1
D
OFF
ON
220V
0
RN
§ I n§ J
§ I nR0ng
§ I n`anh
§ I n5h7L.a¸ng
§
Máy Phay P80
Đ/C Bơm Nước
Đ/C Truc Chính
Đ/C Bàn
CD
Tµi liÖu thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn m¸y c«ng nghiÖp
b0n ch.y9n ®éng sang phM7 th"c h7An c6t gbt hLt h0nh trVnh (Cn lå7 cã 8h7 tc
l[n h02 c6t dEP l02 hU 2Bch K*% 8Lt th-c h0nh trVnh chBy phM7 4
M.Yn chBy tr¸7 gBt tay gBt ch#nh g7ea b0n 2¸y (/ t¸7 0G* ®ãng .én K3 cã ®7An
2Bch ®7An ®7 nhsa. t **0R →0→*→ 8Gf→0→K3→0 8#n 2Bch4 5.én ?Qy K3 cã
®7An sS t¸c ®éng ®ãng 2Bch ®éng c¬ b0n ®Mo ch7/. _.ay b0n 2¸y chBy t: phM7
_.a tr¸7% th"c h7An c6t gbt% cg lhp ®7 lhp lB7 nh (^y4
M.Yn ?:ng 2¸y gBt tay gBt ch#nh g7ea b0n 2¸y M (/ 0 8Lt th-c _.¸ trVnh
phay4
56 Nh7n 89t%
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
!$% TrÞnh $& '() * u hµnh n+i b+ PagO 3
Tµi liÖu thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn m¸y c«ng nghiÖp
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ4
Thùc hµnh M¸y mµi ph:ng 'PH,0
1 !i"i thiÖu trang bÞ ®iÖn c#a m¸y
M¸y 207 phing cã b0n 2¸y ?jng na2 chQ2 ®7An ch7/. ®9 g7¸ R$**0(
5h7 t7Lt cKn 207 phing th 3c b0n ]30 ; *00 W22X
K#ch th3c ch7 t7Lt l3n nhCt W ]30 ; *00 ; 3*0X 22
d0nh trVnh b0n 2¸y 10 H 10 W22X
\7 ch.y9n ngang ®¸ ?07 *3& 22
§Tng 8#nh ®¸ 207 &0 e*0 22
\0y ®¸ 207 *&22
M¸y trang bÞ ) ®éng c¬ K§B 3 r« to lång sãc
M! §éng c¬ tr.y/n ®éng ®¸ 207 P$ %& K' H *800 (+ng ,p
M* ! §éng c¬ b¬2 n 3c P$ 0%*& 8k n $ *800 (+ng,p
M3! §éng c¬ b¬2 th.c l"c *
\7 ch.y9n b0n 2¸y P $ %& 8k n $ )00 (+ng,p
M) §éng c¬ nQng hB ®¸ 207 P$ 0%31 8k n$ *110 (+ng,p
!$% TrÞnh $& '() * u hµnh n+i b+ PagO )
Tµi liÖu thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn m¸y c«ng nghiÖp
, Nguy-n l. lµm /iÖc m¸y
a0 C«ng nghÖ mµi ph:ng % G F7¸ ch7 t7Lt tr[n b0n 2¸y
G 5ho ®,c _.ay ®¸ l02 (7Ac
G 5ho ®,c b0n l02 (7Ac
G §¸ _.ay% b0n g¸ ch7 t7Lt ch.y9n ®éng _.a lB74
b0 Nguy-n l. h);t ®+ng%
G §ãng PE
!$% TrÞnh $& '() * u hµnh n+i b+ PagO &
NC
25
24
26
36v
25
220v
24
380v
24v
25v
A1
A2
A5
A6
S1
A4
S3
A3
S4
H3
S3
S4
S2
S1
S4
F4
M4 M3
P4 P3
S3
F3
S2
P1
S1
F1
M1
M2
P2
F2
AT
H4
MÁY MÀI PHN! BPH"20
Đèn Chiếu
Sáng K
Đ/C Hạ Đá Đ/C Thủy Lực
Đ/C Bơm Nước
Đ/C Chuyển Động Đá Mài
Tµi liÖu thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn m¸y c«ng nghiÖp
GCn P* →a cã ®7An t¸c ®éng ®ãng t7Lp ®792 ®éng (l"c cla a ® a ®7An
(0o ®«ng c¬ _.ay ®¸
G§ång thT7 ®éng c¬ b¬2 n 3c l02 2¸t cjng l02 (A7c 2.Yn ?:ng ta Cn P
§9 207 ta (^n h0nh ®,c b0n ! Cn P] → a* cã ®7An → ®ãng c¸c t7Lp ®792
®éng l"c cla a* lB7 ®,c M3 l02 (7Ac cCp ?Kn cho c¸c (an th.c l"c ®7/. 8h79n
b0n ch.y/n ®éng tr¸7 hohc phM7 4
M.Yn ?:ng ®,c b0n Cn P&ZZZZZZZ
M.Yn nQng m ®¸ ta Cn P) (0 g7e tay cho m ®¸ ®7 l[n ®Ln (Þ tr# cKn th7Lt
ta bJ tay raZ a) cã ®7An (0 ®éng c¬ M) _.ay th.^n% nhT c¬ cC. c¬ 8h# ®¸ ?7
ch.y9n ®7 l[n4 d) c«ng t6c hBn chL h0nh trVnh ®7 l[n cla ®¸4
M.Yn hB m ®¸ ta Cn P3 → a3 cã ®7An ®éng 0] M) ® nc ®Mo ch7/. ®¸
ch.y9n ®éng ®9 ;.Yng4
46 Nh7n 89t%
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
!$% TrÞnh $& '() * u hµnh n+i b+ PagO ]
Tµi liÖu thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn m¸y c«ng nghiÖp
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Thùc hµnh M¸y <h)an ®=ng >? 41
1 !i"i thiÖu trang bÞ ®iÖn c#a m¸y
M¸y trang bÞ * ®éng c¬ K§B 3 r« ro lång sãc
M! §éng c¬ trmc ch#nh P$1%& Kkn$ )]0 (+ng ,p
M*! §éng c¬ b¬2 ?K. P$%1 8k n$ )&0 (,p
o[n ;.Yng cKn 8hoan
5\! cK. ?ao ®ãng c6t 2Bch to0n 2¸y
] cK. chV bMo (A ng6n 2Bch cho * ®,c M (0 M*
MBch ®7/. 8h79n **0 («n
M % M* n-t Cn W8h«ng cã ?.y trVX 8#n 2Bch cho K* (0 K3
Eay gBt 5E ®7/. 8h79n t7Lp ®792 K5
§,c B¬2 ?K. _.ay * ch7/. ® a bK. 8hoan ®7 l[n (0 ®7 ;.Yng
!$% TrÞnh $& '() * u hµnh n+i b+ PagO 1
Tµi liÖu thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn m¸y c«ng nghiÖp
, Nguy-n l. lµm /iÖc6
5ho ®éng c¬ ch#nh l02 (7Ac ®ãng cK. ?ao 5\
!$% TrÞnh $& '() * u hµnh n+i b+ PagO 8
MÁY KHON O!"#
K2 K3
C B A
K1
M1 M
"
M1
K#
$ %
K1
!
#& #
'& '
K
K"
#$
##
C1
C
(
#"
M
M"
11#$
#$
A #
KC
CC CC
Đ/c Ch%nh
Đ/C L&n 'u(ng C)n
Kh*+n
K1
Tµi liÖu thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn m¸y c«ng nghiÖp
FBt tay gBt 5E ®7/. 8h79n n-t K5 l[n ph#a tr[n *G* ®ãng Cn M → c.én K
cã ®7An t¸c ®éng ®ãng c¸c t7Lp ®792 ®ãng l"c K lB7 ® a ®7An l 37 (0o ®éng c¬
M ®éng c¬ _.ay4
M.Yn ?:ng ta Cn n-t ?:ng = → K 2Ct ®7An ®éng c¬ ?:ng _.ay 4
§7/. 8h79n bK. 8hoan ®7 l[n ta Cn M* → K* cã ®7An sS t¸c ®éng ®ãng 3
t7Lp ®792 2Bch ®éng l"c K* lB7 ®éng c¬ M* l02 (7Ac ® a bK. 8hoan ®7 l[n nhT
c«ng t6c hBn chL h0nh trVnh 5 20 bK. 8hoan ?:ng lB74
E¬ng t" 2.Yn bK. 8hoan ®7 ;.Yng ta Cn M3 → K3 cã ®7An tB7 ®éng ®ãng
c¸c t7Lp ®792 ®éng l"c 2Bch K3 lB7 ®ãng M* _.ay W®p ®Mo ch7/.X ® a bK.
8hoan ®7 ;.Yng !
Kh7 8hoan gBt tay gBt 5E cho G ®ãng
R0 Cn M ®éng c¬ trmc ch#nh _.ay th"c h7An 8hoan 4 M.Yn ?:ng ta Cn n-t
= → K 2Ct ®7An → ®éng c¬ ?:ng _.ay 4
46 Nh7n 89t%
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
!$% TrÞnh $& '() * u hµnh n+i b+ PagO f
Tµi liÖu thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn m¸y c«ng nghiÖp
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Thùc hµnh M¸y tiÖn 1@A ,0
1 !i"i thiÖu thiBt bÞ ®iÖn c#a m¸y 6
G M¸y trang bÞ 3 ®éng c¬% cã 3 c«ng t¸c t¬ ®7/. 8h79n l0 KE% K
B
Ko%
G M¸y BP 380,**0 cCp ®7An cho 2Bch ®7/. 8h79n
G M! §éng c¬ ch#nh cã P$ 08k n $ )]0 (+ng,p
G M*! §éng c¬ chBy nhanh P$0%1&8kn$ 380 (+ng,p
G M3! §éng c¬ b¬2 n 3c P$0%*& 8k n$ *800 (+ng,p
G a3 W=>>X% a8 WKBRX l0 * n-t ?:ng
G a) WX<X a& WKBqX% a] Wrq*X KBo n-t Cn % c«ng t6c4
, Nguy-n l. lµm /iÖc
!$% TrÞnh $& '() * u hµnh n+i b+ PagO 0
A
B
C
BB1 AB
KT KB K#
NC
,-
$
( #0
KB#
'0 ## #"
-T,
KT
K#
PB
KB
,.
#%
PB
#$
#)
#8
KB,
KT
KB'
-Bi
T,.
#$ "/$
M1
M
M"
Máy T*+n #,K'0
Đ/C Ch%nh Đ/C Chạy Nh+nh Đ/C Bơm Nước
-T0
-TTC
12+32
12*4
Tµi liÖu thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn m¸y c«ng nghiÖp
M.Yn ®éng c¬ ch#nh l02 (7Ac ®ãng PEGPE*% 2¸y BP cã ®7An ®In b¸o
s¸ng ch.Nn bÞ cho ®éng c¬ l02 (7Ac4
Cn n-t X=< Wa)X gBt tay ®ãng a] c.én ?Qy c«ng t¬ KE cã ®7An 2Bch ®7An
®7 t: cK. chV RP* → =>> →=<→0G*0 H G3 H * 8#n 2Bch% c.én KE cã ®7An t¸c
®éng ®ãng c¸c t7Lp ®792 2Bch ®éng l"c ® a ®7An l 37 (0o ®éng c¬ % ®éng c¬
_.ay
M.Yn b¬2 n 3c l02 2¸t 8h7 t7An ch7 t7Lt ta (hn tay a1 WRq*X →Ko cã ®7An t¸c
®éng ®ãng t7Lp ®792 Ko 2Bch ®ãng lB7 ®éng c¬ M3 W b¬2 n 3cX
M.Yn b0n ;O ?ao chBy nhanh ta Cn n-t tay gBt a8 Wtay gBt tr¸7% phM7 cã c¬ cC.
c¬ 8h# (0 Cn n-2 a8 U g7ea tay gBt ®Yng ®7AnX 5«ng t6c KB cã ®7An sS t¸c
®éng ®ãng c¸c t7Lp ®792 KB U 2Bch ®éng l"c ®éng c¬ M* l02 (7Ac nhT c¬
cC. c¬ 8h# ®a b0n ?ao ?7 ch.y9n nhanh sang phM7 hohc sang tr¸74 <-t Cn KBR l0
n-t Cn nh¸p W 8h«ng ?.y trVX
R¬ lO thT7 g7an PB cã ®7An W8h7 ®éng c¬ trmc ch#nh l02 (7AcX sS t¸c ®éng
sa. thT7 g7an t7Lp ®792 *0G 20 8h«ng cho M l02 (7Ac 8h«ng tM74 <:. M cã
tM7 thV KB` 2U ra RB 8h«ng cã ®7An (0 KE (sn cã ®7An4
\:ng 2¸y ta Cn n-t =>> 2Bch 2Ct ®A7n ®éngc ¬ ?:ng _.ay4
4 *i-n ®+ng /µ b() /Ö
G BMo (A ng6n 2Bch cho to0n 2¸y l0 PE
G BMo (A ng6n 2Bch an nBch ®7/. 8h79n l0 cK. chV RP*
G §In ch7L. s¸ng 3]( nL. cKn b^t c«ng t¸c 5E
!$% TrÞnh $& '() * u hµnh n+i b+ PagO
Tµi liÖu thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn m¸y c«ng nghiÖp
G §In <5 b¸o MBP cã ®7An ch.Nn bÞ cho 2Bch ®7/. 8h79n l02 (7Ac
56 Nh7n 89t%
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Thùc hµnh M¸y tiÖn T15*
1 !i"i thiÖu trang bÞ ®iÖn c#a m¸y
M §éng c¬ ch#nh * cCp tYc ®é \,qq H *%*,*%] K' )&0,*8&0 (,p
M*! §éng c¬ b¬2 n 3c l02 2¸t 0%*& K' H *800 (,p
PE! ¸p t« 2¸t 3 pha ®ãng c6t 2Bch to0n 2¸y % t¸c ?mng bMo (A ng6n 2Bch
cho ®éng c¬
R<! R¬ lO nh7At bMo (A _.¸ tM7 cho * ®éng c¬ M (0 M*
5K. chV 55 bMo (A ng6n 2Bch cho ®éng co b¬2 n 3c
MBch ®7/. 8h79n chÞ. ®7An ¸p **0 (
K% K*% K3% K)% K&% K] H ] c.én ?Qy c«ng t6c t¬ ?jng ®9 ®ãng 2Bch ®éng
l"c cho ®éng c¬ M% M*
, Nguy-n l. lµm /iÖc
!$% TrÞnh $& '() * u hµnh n+i b+ PagO *
Tµi liÖu thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn m¸y c«ng nghiÖp
§ãng ¸p t« 2¸t ME ®K. ng.ån b^t c«ng t6c ch.y9n 2Bch *G3 ®ãng ®In b¸o
s¸ng% ®ht ®éng c¬ M U chL ®é l02 (7Ac tYc ®é thCp )&0 (,p nghta l0 c.én
?Qy ®C. Δ % c«ng t¬ K& cã ®7An 2Bch ®7An ®7 t: 55 _.a \ WG*X → *G3 _.a 1Г
1 Г _.a → c.én ?Qy K& (/ W=X 8#n 2Bch K& cã ®7An t¸c ®éng ®ãng c¸c tg7Lp
®792 K& U 2Bch ®éng l"c ®éng c¬ M
o02 (7Ac U chL ®é ®K. Δ chBy ch^2 )&0 (,p W ®éng c¬ ch a cã ng.ån cCp X
M.Yn ®éng c¬ M l02 (7Ac ta Cn n-t E W G0X ®ãng % c.én ?Qy c«ng t¬ K cã
®7An t¸c ®éng ®ãng 3 t7Lp ®792 2Bch ®éng l"c K lB7 ® a ®7An l 37 (0o ®éng
c¬ _.ay ch^2 4
M.Yn ®Mo (h7/. _.ay ta Cn n-t < c.én ?Qy K cã ®7An t¸c ®éng ®ãng 3 t7Lp
®792 K* U 2Bch ®éng l"c ®éng c¬ M _.ay ng nc
M.Yn ?:ng ®éng c¬ M ta Cn n-t ?gng \
!$% TrÞnh $& '() * u hµnh n+i b+ PagO 3
A
B
C
AT
K2 K1
RN
K4 K5 K3
K6
CC

1
2
3
K3
K5
K4
K3
K1
K2
K6
KN
K6
K2
K1
T
N
10 9 8
16 17
!n
"
"
M1
M2
RN
CC CC
CC
S#$% S#&'#
BA
220
36
0
RN
K5
Máy Ti5n T16L
K7
K6
,
Tµi liÖu thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn m¸y c«ng nghiÖp
E¬ng t"! M.Yn ®éng c¬ M chBy tYc ®é cao ta b^t c«ng t6c (/ *G ] ®ãng
®In \* sang ch.Nn bÞ 2Bch ®éng c¬ l02 (7Ac (37 chL ®é ®Ln qq W tYc ®é caoX
lgc ®ã K) (0 K3 cã ®7An sS t¸c ®éng ®ãng c¸c t7Lp ®792 K)% K3 U 2Bch ®éng
l"c lB7 ?C. ®éng c¬ M U chL ®é qq% ch.Nn bÞ l02 (7Ac lhp lB7 nh tr[n Cn n-t u
cho ®éng c¬ M chBy th.^n Z
M.Yn b32 n3c l02 2¸t ta Cn n-t atat K] cã ®7An (0 ®éng c¬ b¬2 n 3c sS l02
(7Ac4
46 Nh7n 89t%
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ44
Thùc hµnh M¸y mµi trCn 4D1@5 E c#a Nga0
1 !i"i thiÖu trang bÞ c#a m¸y
M¸y trang bÞ 1 ®éng c¬ K§B3 R« to lång sãc
Ш ! §éng c¬ _.ay ®¸ P$)8k n$ )]0 (+ng,ph-t
!$% TrÞnh $& '() * u hµnh n+i b+ PagO )
Tµi liÖu thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn m¸y c«ng nghiÖp
! Г §éng c¬ th.c l"c P$ *%8 8k n $ f&0 (,p
5! §éng c¬ b«7 tr¬n trmc ®¸ P$ 0%08 8k H 3f0 (,p
5 ! §éng c¬ b«7 tr¬n rpnh tr 3c P$ 0%08 8k 3f0 (,p
d! §éng c¬ b¬2 n 3c l02 2¸t P$ 0%*& Kk n$ *8000 (,p
M! §éng c¬ gBt pho7 P$ 0%08 8k n$ 3f0 (,p
§éng c¬ _.ay ch7 t7Lt P %1 8k 3 tYc ®é 100,f*0,)*0 (,p
%f 8k
*%& Kk
, nguy-n l. lµm /iÖc !
§7/. ¸p 2Bch 8hYng chL *1( c,s cmc bé *) (
5«ng t6c nh7/. t7Lp ®792 dc ®ht tYc ®é cho ®éng c¬
cã 8 ®K. ?Qy ?sn ra
!$% TrÞnh $& '() * u hµnh n+i b+ PagO &
A
B
C
K#
AC A(
K) K(
PT*
)
(
C C1 H M
AC
KH
PTC PTC1 PTH PTM
K+ PTC
PTC1
PTH
PTM
PTT
PT+
KC
K)
PB
K(
KC( KC+
K,-
K,-
K( PB
1PB
2P(
KH
3P, T#
K*
K+
K)
1P,
K,+
3P,
3P$
2P,
T+
K#
CC
MÁY MÀI TR%N
Đ.C Má/ M0i
Đ.C Th1/
234
Đ.C B5i T'6n
T'74 Đá M0i
Đ.C B5i T'6n
R8nh T'9:#
Đ.C B6;
N9<4
Đ.4 =># Ph$i Đ.C ?u&/ Chi
Tiế#
+
K,)
2P,
T+
1P,
KB+
PHB
Tµi liÖu thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn m¸y c«ng nghiÖp
5¸c n-t Cn K % K5 ПИ И ®/ 8hU7 ®éng nh¸p ?:ng ®éng c¬ _.ay ch7 t7Lt 207
И c¸c n-t Cn K % K5 ПГ Г®9 8h37 ®éng % ?:ng ®éng c¬ b¬2 th.c l"c (0 c¸c ®éng
c¬ b32 ?K. b«7 tr¬n 5% 5 4
<-t Cn K] ?:ng to0n bé 2¸y% c«ng t¸c bo 8hvng chL ®In ch7L. s¸ng 0 4 §9 8hw7
®éng 2¸y ®ãng ¸p t« 2¸t P Г% P5 4 §ht c«ng t6c ch.y9n 2Bch chbn tYc ®é
®éng c¬ 4 И Cn K ПГ t: K Г t¸c ®éng c¸c ®éng c¬ th.c l"c ®éng c¬ b32 ?K. b«7
tr¬n 5 (0 5 l02 (7Ac4 aa. thT7 g7an 8h7 l nng ?K. b«7 tr¬n ®p ®l t7Lp ®792
th«ng 2U cla r¬ lO thT7 g7an PB W *_G&_X ®ãng lB74 Cn n-t 8hU7 ®éng K ПШ 8hU7
®éng ®éng c¬ _.ay ®¸ Ш W;aX sa. ®ã Cn n-t 8hU7 ®éng K% ПИ KhU7 ®éng
®éng c¬ _.ay ch7 t7Lt И 8h7 Cn n-t KПИ r¬ lO thT7 g7an P П t¸c ®éng thOo 2Bch
*3G K5И H 3& H KПИ G 31 H *PП H 3f PП G ] 4 5¸c t7Lp ®792 th Tng 2U P П 3&G
31 X W3&G)&X ®ãng lB7 4 K§E K П t¸c ®éng c¸c t7Lp ®792 cla nã U 2Bch ®éng l"c
(0 2Bch ®7/. 8h79n ®ãng lB7 l02 ®éng c¬ _.ay ch7 t7Lt _.ay4 aa. 8h7 ®7/.
8h79n tay gBt th.c l"c ®9 m ®¸ t7Ln (0o ch7 t7Lt thV b0n c6t KB И 8h«ng bÞ Cn
E® KB И W*3)fX ®ãng lB7 4 R¬ lO thT7 g7an 3 P (0 K§E Kd t¸c ®éng ® a ®éng c¬
b32 chCt lJng l02 2¸t d (0 ®éng c¬ gBt pho7 % M (0o l02 (7Ac%4 §ång thT7 r¬ lO
*P t¸c ®éng ?o r¬ lO 3 P t¸c ®éng Wt¸c ®éng th«ng 237 * P W)G)3X ®ãng lB7 t"
?.y trV 4 t¸c ®éng th Tng ®ãng *PM W 31G3fX 2U ra4 MBch 55 cho r¬ lO P t¸c
®éng ®7 _.a t7Lp ®792 cla r¬ lO 3PM W 31G3f
Kh7 8Lt th-c _.¸ trVnh 207 ®7/. 8h79n tay gBt th.c l" c ®a ®¸ l7Lch (/
ph¸7 sa.% hp2 c¸t KB И bÞ Cn ;.Yng t¸c ®éng KB И W *3G)fX 2U ra 4 R¬ lO thT7 g7¸n
3P 2Ct nhM ra l02 cho r¬ lO tr.ng g7an PM (0 K§E K bÞ 2Ct ®7An4 §éng c¬
_.ay ch7 t7Lt ng:ng lB7
Kh7 ?:ng ®éng c¬ %r¬ lO 8x th.^t tYc ®é P W *G&1
®ãng lB7 l02 cho 8hU7 ®éng t: E И t¸c ®éng4 §éng c¬ И ®nc ®Mo ch7/. th"c
h7An l02 ng.é7
4 *i-n ®+ng /µ b() /Ö
BMo (A ng6n 2Bch cK. chV
!$% TrÞnh $& '() * u hµnh n+i b+ PagO ]
Tµi liÖu thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn m¸y c«ng nghiÖp
BMo ®M2 ?K. b«7 tr¬n cã ®¸ 207 (0 2¸y b6t ®K. 8hU7 ®éng byng r¬ lO thT7
g7an PB
o7[n ®éng g7ea ®éng c¬ _.ay ch7 t7Lt И (0 tay gBt th.c l"c ® a m ®¸ t7Ln (0o (0
®7 ra 8hJ7 ch7 t7Lt byng hp2 c6t4 KB И
56 Nh7n 89t%
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
!$% TrÞnh $& '() * u hµnh n+i b+ PagO 1
Tµi liÖu thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn m¸y c«ng nghiÖp
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

Thùc hµnh m¸y F)a ngang ,@,0
18 C¸c th«ng G( <9 thu:t của m¸y%
u Đư-ng 8#nh tr.c ch#nh! f0 22
u K#ch thước bzn 2¸y! f00 G *00 22
u Đ/ ?0ch ch.y1n ?2c c3a bzn 2¸y! 0f0 22
u Đ/ ?0ch ch.y1n hướng tQ2 c3a 2Q2 c4p! 10 22
u E5c 6/ _.ay c3a tr.c ch#nh! *%&G *000 R,p
u Mm 2On c7c 687 trTn tr.c ch#nh! 308 K<42
u E5c 6/ _.ay c3a 2Q2 c4p! 80G*00 R,p
u Ph82 (7 9n ?ao c3a bzn! %) G 0 22,p
u Pha2 (7 9n ?ao c3a .! %) G 10 22,p
u Ph82 (7 9n ?ao c3a 2Q2 c4p! f%8 G 100 22,p
u Ph82 (7 9n ?ao c3a tr.c ch#nh! *%* G 1]0 22,p
u o7c 9n ?ao c7c 687 c3a tr.c ch#nh! &00 K<
u o7c 9n ?ao c7c 687 c3a .! *000 K<
u o7c 9n ?ao c7c 687 c3a bzn 2¸y! *000 K<
u K3ch thước l: ?oa lớn nh;t 8h7 g7a c«ng!
G B<ng tr.c ch#nh ! 3*0 22
G B<ng 2Q2 c4p! ]00 22
u K3ch thước lớn nh;t 8h7 t7+n 24t 6=.! &&0 22
u Er2ng lư>ng lớn nh;t c3a ch7 t7?t g7a cmng! *00 Kg
u Er2ng lư>ng bzn 2¸y! &00 Kg
u K#ch thước 2¸y! 1&0 ; 3000 ; 3000 22
u Đ/ng cơ tr.y@n 6/ng ch#nh lz 6/ng cơ KĐB ro to lAng sãc ha7 c;p t5c
6/4
!$% TrÞnh $& '() * u hµnh n+i b+ PagO 8
Tµi liÖu thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn m¸y c«ng nghiÖp
)]0{ *8f0 W(,pX4
5«ng s.;t 6/ng cơ tr.y@n 6/ng ch3nh! P
62
$0 K'4
u Đ/ng cơ tr.y@n 6/ng 9n ?ao lz 6/ng cơ 2/t ch7@. 8#ch tB 6/c lCp!
|
62
$**0WRX{ n
62
$&00W(+ng,ph-tX{ P $*%WK'X{ η $ 0%8&{ s5 6m7 c7c p $*4
,6 Hơ ;< truy=n ;ộng ch3nh m¸y F)a ngang ,@,0EHInh 16,06
,61 !i"i thiÖu GJ ®K
aơ 6A gA2 * 6/ng cơ 8h«ng 6Ang b/!
u ĐB lz 6/ng cơ bơ2 ?=. b«7 trơn4 <ã 6ư>c 6-ng cDt 67+n 6Ang th-7 (ớ7
6/ng cơ ch#nh nh- c«ng tDc tơ KB (z c¸c t7?p 6712 l7[n 6/ng4
u Đ/ng cơ tr.y@n 6/ng ch#nh Đ lz 6/ng cơ 8h«ng 6Ang b/ roto lAng sãc
ha7 c;p t5c 6/! )]0(g,ph 8h7 ?Qy_.;n stato 6;. ta2 g7¸c E (z *8f0(g,ph
8h7 6;. sao 8}p WqqX4R7+c ch.y1n 6F7 t5c 6/ tB th;p l[n cao tương Gng (ớ7
ch.y1n 6F7 t5c 6/ tB 6;. E sang qq (z ngư>c l87 6ư>c th7c h7+n bH7 tay g8t cơ
8h# *KdW&X l7[n _.an 6?n th7?t b0 ch.y1n 6F7 t5c 6/4
<?. *KdW&X hH% ?Qy _.;n 6/ng cơ 6ư>c 6;. tương Gng (ớ7 t5c 6/ th;p4 Kh7
*KdW&X 8#n% ?Qy _.;n 6/ng cơ 6ư>c 6;. qq tương Gng (ớ7 t5c 6/ cao4 E7?p
6712 KdW)X l7[n _.an 6?n th7?t b0 ch.y1n 6F7 t5c 6/ tr.c ch#nh4 <ã H tr8ng
th¸7 hH trong th-7 g7an ch.y1n 6F7 t5c 6/ (z chI 8#n 8h7 6p ch.y1n 6F7 ;ong4
Đ/ng cơ 6ư>c 6Jo ch7@. nh- c¸c c«ng tDc tơ E% <% *E% *<4
!$% TrÞnh $& '() * u hµnh n+i b+ PagO f
Tµi liÖu thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn m¸y c«ng nghiÖp
!$% TrÞnh $& '() * u hµnh n+i b+ PagO *0
Tµi liÖu thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn m¸y c«ng nghiÖp
,6, $7n hµnh thL) GJ ®K
a6 Ch> ;ộ <h?i ;ộng%
F7J th7?t KdW)X% *KdW&X 8#n% 2.5n 8hH7 6/ng th.Cn ;n ME{ 8hH7 6/ng
ngư>c ;n M<4
F7J sK 8hH7 6/ng th.Cn ;n MEWXL cmng tDc tơ EWX c- 67+nL t7?p 6712
thư-ng 6-ng EW3X 2H% c¸c t7?p 6712 thư-ng 2H EW8X% EWG*X 6-ng L
5mng tDc tơ KBW*X cã 67+n!
u E7?p 6712 thư-ng hH KB H 28ch 6/ng l7c 6-ng l87L Đ/ng cơ ĐB _.ay
bơ2 ?=. b«7 trơn4
u 5¸c t7?p 6712 thư-ng 2H 6ãng l87% KBW*X 6-ng% n57 (ớ7 EWG*X t8o 28ch
?.y trV{ KBW)X 6-ng L 5hW)X cã 67+n% E7?p 6712 thư-ng hH 5h H 28ch 6/ng
l7c 6ãng l87L 6/ng cơ Đ 6ư>c n57 E 8hH7 6/ng (ớ7 t5c 6/ th;p4 ĐAng th-7 rơ lO
REhW1X c- 67+n{ t7?p 6712 thư-ng 6ãng 2H chC2 2H ra% t7?p 6712 thư-ng 2H
6ãng chC2 6ãng l874
aa. 2/t th-7 g7an chInh 60nh% t7?p 6712 REhW)X 2H ra L cmng tDc tơ 5hW)X
2;t 67+n{ t7?p 6712 REhW&X 6ãng l87 L <hW&X cã 67+n L t7?p 6712 <hW]X
6ãng l87 L c«ng tDc tơ *<hW]X cã 67+n4 E7?p 6712 thư-ng hH *<h H 28ch
6/ng l7c 6ãng l87L 6/ng cơ Đ 6ư>c n57 qq ch8y (ớ7 t5c 6/ cao4
b6 HMm m¸y6
Đ1 ch.Mn b0 28ch hp2 (z 8712 tra t5c 6/ 6/ng cơ% sơ 6A sK ?.ng rơlO 8712
tra t5c 6/ RKE n57 tr.c (ớ7 6/ng cơ Đ W8h«ng th1 h7+n tr[n sơ 6AX4 RKE lz2
(7+c thOo ng.y[n tDc ly tQ2! 8h7 t5c 6/ lớn hơn g7¸ tr0 chInh 60nh Wthư-ng
8hoJng 0~X t5c 6/ 60nh 2Gc4 <?. 6/ng cơ 6ang _.ay th.Cn thVt7?p 6712
RKEGW8X 6ãng{ n?. 6ang _.ay ngư>c thV t7?p 6712 RKEG*WX 6ãng4
aa. 8h7 ;n n-t ?Bng \% 6/ng cơ 6ư>c hp2 ngư>c 6?n ?Bng 2¸y4 r.¸ trVnh
hp2 6ư>c g7J7 th#ch như sa.!
F7J sK 6/ng cơ 6ang _.ay th.Cn4 E7?p 6712 RKEGW8X 6-ng LRơ lO c3a
RdW8X cã 67+n L c¸c t7?p 6712 thư-ng 2H RdW8G fX% RdW3G)X 6ãng l874
!$% TrÞnh $& '() * u hµnh n+i b+ PagO *
Tµi liÖu thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn m¸y c«ng nghiÖp
<?. 6ang _.ay chC2 thV KB% E% 5h cã 67+nL 5hW3X 2H{ n?. _.ay
nhanh thV KB% E% <h% *<h% REh cã 67+nL REhW3X 2H4
M.5n ?Bng% ;n \WX L E% KB% 5h ho4c E% KB% <h% *<h% REh 2;t 67+n L
c«ng t9c tơ *<W)X cã 67+n4 Er[n 28ch 6/ng l7c c¸c t7?p 6712 E% KB% 5h%
<h% *<h 2H ra% *< 6ãng l87 L 6/ng cơ Đ 6ư>c 6Jo ha7 trong 3 pha lz2 cho
6/ng cơ hp2 ngư>c L t5c 6/ g7J2 6?n ?ướ7 0~ 60nh 2Gc thV RKEGW8X 2H
L RdW8X 2;t 67+n L RdW3G)X 6ang 6ãng 2H ra L *<W)X 2;t 67+n L
c¸c t7?p 6712 H 28ch 6/ng l7c 2H ra lz2 6/ng cơ Đ 6ư>c cDt ra 8hN7 lướ7%
6/ng cơ ?Bng t7 ?o4
c6 Th@ m¸y6
M.5n 67@. chInh ho4c thK 2¸y% ;n EE W*X ho4c E<W)X L *EW*X cã 67+n%
ho4c *<W)X cã 67+n L 6/ng cơ 6ư>c n57 E (ớ7 67+n trH ph. R• lz2 cho 6/ng
cơ chI ch8y (ớ7 t5c 6/ th;p4
46 Nh7n 89t%
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
!$% TrÞnh $& '() * u hµnh n+i b+ PagO **
Tµi liÖu thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn m¸y c«ng nghiÖp
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
!$% TrÞnh $& '() * u hµnh n+i b+ PagO *3

m¹ch ®i nh sau: 220 V D → → 0 →1 – 5-6 →K3→7→ cuén K2 vÒ 0 kÝn m¹ch . ®ång t ®éng ®ãng c¸c ®iÓm m¹ch ®éng c¬ bµn ch¹y thuËn . Ta g¹t M vÒ vÞ trÝ 1 ®ãng bµn sÏ ch¸y ph¶i.Nguyªn lý lµm viÖc A B C Máy Phay P80 AT 220V 0 D ON 1 OFF 2 3 K1 §1 K1 K1 K3 K2 1 CD CM HTT 2 RN K1 11 8 9 K2 10 5 HTP 6 K3 7 K2 K3 § Ìn§ á K2 12 § Ì n Vµng M2 M1 M3 K3 13 § Ì n Xanh K Đ/C Truc Chính § Ì n ChiÕ S¸ng u Đ/C Bơm Nước Đ/C Bàn a) TruyÒn ®éng trôc chÝnh §ãng ¸p to m¸t AT Ên nót ON cuén d©y K1 cã ®iÖn m¹ch ®iÖn sau:nh ®i 220V → nót 0 → 0FF → ON → K1 → RN → O kÝn m¹ch. th«ng qua c¬ cÊu cã k GV: TrÞnh Vò B¶o-uLhµnh néi bé Page 2 . K2 cã ®iÖn sÏ t¸c ®iÓm m¹ch ®éng lùc K1 ®/c chÝnh lµm viÖc. cuén K1 cã ®iÖn sÏ t¸c ®éng ®ãng tiÕp ®ãng K1 ë m¹ch ®iÒu khiÓn ®Ó duy tr×. më 7 Г (1-11) ®Ìn ®á t¾t Muèn d ßng ®/c chÝnh ta Ên OFF cuén d©y K1 mÊt ®iÖn… 3-TruyÒn ®éng bµn : Bµn m¸y phay cã 2 chuyªn ®ãng lµ ch¹y sang tr¸i vµ ch¹y sang ph¶i nhê cÊu c¬ khÝ vµ ®éng c¬ M2.Tµi liÖu thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn m¸y c«ng nghiÖp 2.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->