Đ ảng cộng sản Việt Nam Thuận châu, ngày 9 tháng 6 năm 2008 Bản thu hoạch Học

tập, quán triệt chuyên đề tư tưởng tấm gương đạo đức hồ chí minh về thực hành tiết kiệm chống tham ô, LãNG PHí, QUAN LIÊU và tác phảm sửa đổi lối làm việc Họ và tên: Nguyễn Văn Phẩm Ngày tháng năm sinh: 25/5/1967 Là Đảng viên thuộc chi bộ trường THCS Chu Văn An. Phần I: Nhận thức sau khi tiếp thu chuyên đề. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc - danh nhân văn hóa thế giới. Tuy đã đi xa, nhưng Người đã để lại cho dân tộc ta, nhân dân ta một di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả, đặc biệt là tư tưởng đạo đức cách mạng của Người. Cả cuộc đời vì sự nghiệp cách mạng của người là tấm gương sáng ngời cho toàn Đảng, toàn dân ta nguyện phấn đấu suốt đời học tập và làm theo. Trong giai đoạn hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh những lợi ích mà nền kinh tế thị trường, sự hội nhập quốc tế đem lại về kinh tế, những nét đẹp về đạo đức trong thời kỳ đổi mới, đồng thời nó cũng tác động không nhỏ đến đạo đức lối sông của người dân dẫn đến một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống đó là: Chủ nghĩa cá nhân, lối sống ích kỉ, thực dụng, vụ lợi …có xu hướng ngày càng phát triển. một bộ phận cán bộ đảng viên đã có biểu hiện phai nhạt về lý tưởng, lợi dụng quyền lực để mưu lợi cá nhân, lo thu vén cho cá nhân, gia đình, họ tộc, coi nhẹ lợi ích tập thể, chạy theo lợi ích vật chất trước mắt, coi nhẹ đời sống tinh thần. Nạn tham ô, tham nhũng, đưa và nhận hối lộ vẫn diễn ra ở một số ngành, một số địa phương, ở nhiều lĩnh vực, mà đảng ta đã xác định là một “Quốc nạn”. Tình trạng quan liêu, xa dân, lãnh đạm , vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân… đã làm giảm niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý của nhà nước. Lối sống thiếu trung thực, chạy theo thành tích, tình trạng chạy bằng, chạy chức, chạy quyền, khi phạm tội thì chạy án…..trong quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp thì kèn cựa địa vị, gây mất đoàn kết nội bộ. lời nói không đi đôi với việc làm, nói và làm trái với nghị quyết của Đảng. Đạo đức nghề nghiệp sa sút, ngay cả trong các lĩnh vực được Đảng và nhân dân tôn vinh như Giáo dục, y tế, bảo vệ pháp luật….. Hiện tượng mê tín dị đoan có chiều hướng lan rộng, ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục và trật tự an toàn xã hội.. Tình trạng trên xảy ra là do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan đem lại xong yếu tố chủ quan mà chúng ta cần phải xét đến đó là: Sự nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về vai trò, nền tảng của đạo đức trong ổn địn và phát triển xã hội ; Chưa gắn chặt với phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, đạo đức, lối sống. Sự buông lỏng việc giáo dục, quản lý đạo đức lối sống đối với cán bộ công chức, thiếu sự tổ chức và phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp trong công tác giáo dục đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên và nhân dân. Trong việc đề bạt, bồi dưỡng cán bộ nhất là cán bộ chủ chốt ở một số nơi đã chưa coi trọng và xem xét chặt chẽ các tiêu chuẩn đạo đức. Đó là điều kiện để chủ nghĩa cá nhân, cơ hội phát triển. Trong sinh hoạt công tác tự phê bình và phê bình chưa được cán bộ đảng viên nhận thức một cách đầy đủ, còn xem nhẹ, công tác thi đua khen thưởng còn mang nặng tính hình thức, chưa nghiêm minh và chính xác vẫn còn đâu đó tình trạng khen chê chưa đúng người đúng việc…. 1

đẩy lùi sự suy thoái về chính trị. lối sống của một số bộ phận cán bộ đảng viên trong giai đoạn hiện nay do đó việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trở nên hết sức quan trọng và là yêu cầu cấp thiết của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn phát triển mới. sâu sắc hoặc kém sức thuyết phục.Công tác giáo dục đạo đức. đạo đức lối sóng giữ niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đ ảng.. là keo kiệt. Đó là những tồn tại. nhân dân thực hành tiết kiệm. là tội ác ( làm hại đến sự nghiệp xây dựng nước nhà. là động lực to lớn để nhân nhân phát huy nội lực. là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên để mỗi người tự nhận thức được vai trò nhiệm vu của mìmh. . lãng phí. nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực trong việc thực hành tiết kiệm trong đời sống cá nhân. tạo nên phong trào tự tu dưỡng và rèn luyện. * ý nghĩa của việc chông tham ô. *Biện pháp: Phải tạo nhận thức chung... quyết tâm chống tham ô. tiết kiệm không phải là bủn xỉn. đảng viên. làm theo dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. . đảng viên và toàn thể nhân dân nâng cao đạo đức cách mạng. bộ đội và chính phủ. vì hạnh phúc của nhân dân. tiến mạnh. quan liêu . đẩy lùi sự suy thoái về tưởng chính trị. tăng thêm tiền vốn để xây dựng đất nước. vượt qua khó khăn thử thách để tiến nhanh. thời gian của cán bộ. ba chống * Tác hại của tham ô.Khái niệm về tham ô. quan liêu. Nhận thức được vấn đề trên bản thân tôi thấy rằng việc học tập. bài viết Người đặt ra nhiều vấn đề . lãng phí tham ô là kẻ thù của nhân dân. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại. đảng viên .Tiết kiệm sức lao động. lương tâm nghề nghiệp trong ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức. Việc tuyên truyền những tấm gương. người công dân tốt góp công sức vào sự nghiệp xây dựng đất nước.. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống tham ô. bởi tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là bộ phận quan trọng của nền tảng tinh thần xã hội. * Nội dung: .Tiết kiệm thời giờ. quan liêu Trong các bài nói. lãng phí.Khái niệm về lãng phí. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tiết kiệm tiền của. Qua việc tiếp thu hai chuyên đề tôi nhận thức được: Chuyên đề 1: Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí. học tập và làm theo tấm gương của Bác. quan liêu trong chi bộ Đảng. Tiết kiệm để xây dựng chủ nghĩa xã hội. . lãng phí. giáo viên trong nhà trường là hết sức cần thiết. ( Tất cả mọi người phải tiết kiệm. Tiết kiệm là không xa xỉ.Bệnh quan liêu Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh vì phong trào Ba xây.. không bừa bãi. * Tư tưởng. truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta chưa được thường xuyên. không hoang phí. Các quy định về đạo đức trong một số ngành chưa được cụ thể và nếu có thì mức độ thực hiện chưa thực sự nghiêm. . tiến kịp các nước tiên tiến trên thế giới.. tiết kiệm được đánh giá là tích cực. lãng phí. đạo đức lối sống và tệ nạn tham ô lãng phí. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một biện pháp quan trọng để mỗi cán bộ. quan liêu cũng quan trọng và cần 2 . quan liêu Quan liêu. trong nhà trường.Tiết kiệm tiền của. một người cộng sản vĩ đại nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của người bình thường nên ai cũng có thể học. Phải tiết kiệm vì: Tiết kiệm là phục vụ cho kháng chiến và kiến quốc. yếu kém về đạo đức. quán triệt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với mỗi cán bộ. để trở thành người cách mạng.

V. . * Phương pháp tuyên truyền .Tác động tích cực đến đông đảo quần chúng nhân dân.Vấn đề đạo đức cách mạng . . Bản thân với cương vị là một Hiệu trưởng nhà trường tôi đã và đang phấn đấu học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ . lãng phí. đảng viên .Vấn đề cán bộ và công tác cán bộ của đảng. Phê bình và sử chữa II Mấy điều kinh nghiệm III. Liên hệ bản thân. cán bộ giáo viên trong nhà trường. Tư cách và đạo đức cách mạng IV. 3 . Cách lãnh đạo VI. quan liêu trong một cơ quan đơn vị. Người đã nêu nên các bước tiến hành chống tham ô. Phần II.kíp như việc đánh giặc trên mặt trận. I. tư tưởng của tác phẩm và kết cấu của tác phẩm: * Kết cấu: chia làm sáu mục lới từ mục I đến mục VI. rèn luyện cán bộ.Phương pháp lãnh đạo của đảng. Chống thói xa hoa * Nội dung cơ bản: Tập trung 7 vấn đề đó là: . Chuyên đề 2: Giới thiệu tác phẩm Sửa đổi lối làm việc * Bối cảnh lịch sử ra đời Viết và hoàn thành 1947 Hiểu được chủ đề. . .Sửa đổi lối làm viẹc của Đảng.Tác phẩm là tài liệu học tập thiết thực bổ ích trong công việc giáo dục. Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nếp sống sinh hoạt hàng ngày của mỗi Đảng viên. vận động quần chúng.Là một trong nhưng văn kiện quan trọng về xây dựng đảng trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. yêu câu khách quan của sự nghiệp cách mạng.Vai trò của lí luận và tổ chức thực tiễn .Phương pháp tuyên truyền .Vấn đề bản chất và tư cách của Đảng cách mạng. Vấn đề cán bộ. .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.