Đ ảng cộng sản Việt Nam Thuận châu, ngày 9 tháng 6 năm 2008 Bản thu hoạch Học

tập, quán triệt chuyên đề tư tưởng tấm gương đạo đức hồ chí minh về thực hành tiết kiệm chống tham ô, LãNG PHí, QUAN LIÊU và tác phảm sửa đổi lối làm việc Họ và tên: Nguyễn Văn Phẩm Ngày tháng năm sinh: 25/5/1967 Là Đảng viên thuộc chi bộ trường THCS Chu Văn An. Phần I: Nhận thức sau khi tiếp thu chuyên đề. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc - danh nhân văn hóa thế giới. Tuy đã đi xa, nhưng Người đã để lại cho dân tộc ta, nhân dân ta một di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả, đặc biệt là tư tưởng đạo đức cách mạng của Người. Cả cuộc đời vì sự nghiệp cách mạng của người là tấm gương sáng ngời cho toàn Đảng, toàn dân ta nguyện phấn đấu suốt đời học tập và làm theo. Trong giai đoạn hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh những lợi ích mà nền kinh tế thị trường, sự hội nhập quốc tế đem lại về kinh tế, những nét đẹp về đạo đức trong thời kỳ đổi mới, đồng thời nó cũng tác động không nhỏ đến đạo đức lối sông của người dân dẫn đến một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống đó là: Chủ nghĩa cá nhân, lối sống ích kỉ, thực dụng, vụ lợi …có xu hướng ngày càng phát triển. một bộ phận cán bộ đảng viên đã có biểu hiện phai nhạt về lý tưởng, lợi dụng quyền lực để mưu lợi cá nhân, lo thu vén cho cá nhân, gia đình, họ tộc, coi nhẹ lợi ích tập thể, chạy theo lợi ích vật chất trước mắt, coi nhẹ đời sống tinh thần. Nạn tham ô, tham nhũng, đưa và nhận hối lộ vẫn diễn ra ở một số ngành, một số địa phương, ở nhiều lĩnh vực, mà đảng ta đã xác định là một “Quốc nạn”. Tình trạng quan liêu, xa dân, lãnh đạm , vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân… đã làm giảm niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý của nhà nước. Lối sống thiếu trung thực, chạy theo thành tích, tình trạng chạy bằng, chạy chức, chạy quyền, khi phạm tội thì chạy án…..trong quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp thì kèn cựa địa vị, gây mất đoàn kết nội bộ. lời nói không đi đôi với việc làm, nói và làm trái với nghị quyết của Đảng. Đạo đức nghề nghiệp sa sút, ngay cả trong các lĩnh vực được Đảng và nhân dân tôn vinh như Giáo dục, y tế, bảo vệ pháp luật….. Hiện tượng mê tín dị đoan có chiều hướng lan rộng, ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục và trật tự an toàn xã hội.. Tình trạng trên xảy ra là do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan đem lại xong yếu tố chủ quan mà chúng ta cần phải xét đến đó là: Sự nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về vai trò, nền tảng của đạo đức trong ổn địn và phát triển xã hội ; Chưa gắn chặt với phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, đạo đức, lối sống. Sự buông lỏng việc giáo dục, quản lý đạo đức lối sống đối với cán bộ công chức, thiếu sự tổ chức và phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp trong công tác giáo dục đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên và nhân dân. Trong việc đề bạt, bồi dưỡng cán bộ nhất là cán bộ chủ chốt ở một số nơi đã chưa coi trọng và xem xét chặt chẽ các tiêu chuẩn đạo đức. Đó là điều kiện để chủ nghĩa cá nhân, cơ hội phát triển. Trong sinh hoạt công tác tự phê bình và phê bình chưa được cán bộ đảng viên nhận thức một cách đầy đủ, còn xem nhẹ, công tác thi đua khen thưởng còn mang nặng tính hình thức, chưa nghiêm minh và chính xác vẫn còn đâu đó tình trạng khen chê chưa đúng người đúng việc…. 1

tiến mạnh. Việc tuyên truyền những tấm gương. sâu sắc hoặc kém sức thuyết phục. bộ đội và chính phủ. ba chống * Tác hại của tham ô. vì hạnh phúc của nhân dân. tiết kiệm không phải là bủn xỉn. tiến kịp các nước tiên tiến trên thế giới. lãng phí tham ô là kẻ thù của nhân dân. lãng phí. quan liêu Trong các bài nói. là tội ác ( làm hại đến sự nghiệp xây dựng nước nhà. * Tư tưởng.Tiết kiệm thời giờ. Qua việc tiếp thu hai chuyên đề tôi nhận thức được: Chuyên đề 1: Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí. . lương tâm nghề nghiệp trong ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức. đảng viên. yếu kém về đạo đức. Tiết kiệm là không xa xỉ. bởi tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là bộ phận quan trọng của nền tảng tinh thần xã hội. đảng viên . tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống tham ô. Các quy định về đạo đức trong một số ngành chưa được cụ thể và nếu có thì mức độ thực hiện chưa thực sự nghiêm. thời gian của cán bộ.. giáo viên trong nhà trường là hết sức cần thiết. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tiết kiệm tiền của. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở cán bộ. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một biện pháp quan trọng để mỗi cán bộ. * ý nghĩa của việc chông tham ô.Khái niệm về lãng phí. bài viết Người đặt ra nhiều vấn đề . * Nội dung: . đạo đức lối sống và tệ nạn tham ô lãng phí. đạo đức lối sóng giữ niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đ ảng. truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta chưa được thường xuyên. là keo kiệt. lối sống của một số bộ phận cán bộ đảng viên trong giai đoạn hiện nay do đó việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trở nên hết sức quan trọng và là yêu cầu cấp thiết của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn phát triển mới.Bệnh quan liêu Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh vì phong trào Ba xây. đẩy lùi sự suy thoái về tưởng chính trị. một người cộng sản vĩ đại nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của người bình thường nên ai cũng có thể học. người công dân tốt góp công sức vào sự nghiệp xây dựng đất nước. lãng phí. quan liêu cũng quan trọng và cần 2 . quan liêu . ( Tất cả mọi người phải tiết kiệm. vượt qua khó khăn thử thách để tiến nhanh.. quan liêu. không bừa bãi. lãng phí. nhân dân. là động lực to lớn để nhân nhân phát huy nội lực.Tiết kiệm tiền của. quan liêu Quan liêu. tạo nên phong trào tự tu dưỡng và rèn luyện. đẩy lùi sự suy thoái về chính trị.. nhân dân thực hành tiết kiệm. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại... Phải tiết kiệm vì: Tiết kiệm là phục vụ cho kháng chiến và kiến quốc. lãng phí. tăng thêm tiền vốn để xây dựng đất nước. . *Biện pháp: Phải tạo nhận thức chung. . không hoang phí.Khái niệm về tham ô.Công tác giáo dục đạo đức.Tiết kiệm sức lao động. quan liêu trong chi bộ Đảng. . là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên để mỗi người tự nhận thức được vai trò nhiệm vu của mìmh. Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực trong việc thực hành tiết kiệm trong đời sống cá nhân.. tiết kiệm được đánh giá là tích cực. đảng viên và toàn thể nhân dân nâng cao đạo đức cách mạng. Đó là những tồn tại. trong nhà trường. Tiết kiệm để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhận thức được vấn đề trên bản thân tôi thấy rằng việc học tập. làm theo dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. quán triệt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với mỗi cán bộ. học tập và làm theo tấm gương của Bác. để trở thành người cách mạng. quyết tâm chống tham ô.

cán bộ giáo viên trong nhà trường. vận động quần chúng.kíp như việc đánh giặc trên mặt trận.Tác phẩm là tài liệu học tập thiết thực bổ ích trong công việc giáo dục. Phê bình và sử chữa II Mấy điều kinh nghiệm III. Người đã nêu nên các bước tiến hành chống tham ô. Chuyên đề 2: Giới thiệu tác phẩm Sửa đổi lối làm việc * Bối cảnh lịch sử ra đời Viết và hoàn thành 1947 Hiểu được chủ đề. . quan liêu trong một cơ quan đơn vị. V.Vấn đề cán bộ và công tác cán bộ của đảng. . Liên hệ bản thân. yêu câu khách quan của sự nghiệp cách mạng. Chống thói xa hoa * Nội dung cơ bản: Tập trung 7 vấn đề đó là: . 3 . .Phương pháp lãnh đạo của đảng.Vấn đề bản chất và tư cách của Đảng cách mạng.Là một trong nhưng văn kiện quan trọng về xây dựng đảng trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.Vai trò của lí luận và tổ chức thực tiễn .Sửa đổi lối làm viẹc của Đảng. tư tưởng của tác phẩm và kết cấu của tác phẩm: * Kết cấu: chia làm sáu mục lới từ mục I đến mục VI. * Phương pháp tuyên truyền . đảng viên .Vấn đề đạo đức cách mạng . Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nếp sống sinh hoạt hàng ngày của mỗi Đảng viên. rèn luyện cán bộ. Bản thân với cương vị là một Hiệu trưởng nhà trường tôi đã và đang phấn đấu học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ . Tư cách và đạo đức cách mạng IV. . Phần II. Vấn đề cán bộ.Phương pháp tuyên truyền . . Cách lãnh đạo VI.Tác động tích cực đến đông đảo quần chúng nhân dân. lãng phí. I.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.