P. 1
Báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập

|Views: 330|Likes:
Được xuất bản bởiTrang Thu

More info:

Published by: Trang Thu on Mar 29, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2014

pdf

text

original

BỘ TÀI CHÍNH

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Khoa Tài chính doanh nghiệp
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Đơn vị thực tập: Công ty cổ phần Viễn thông điện t V!"#C#$
%inh vi&n thực tập: Đ' Th( T)ang *+p C, -./0012.
3i4o vi&n h5+ng d6n: Th7c 89 "g(yễn T(:n ;5ơng
Hà Nội, 2012
<4o c4o thực tập =>c viện Tài chính
Phần 1: h!i "#!$ $%nh h%nh &'n () $h*+ $,-.
1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty
T&n g>i: Công ty Công ty Cổ phần Viễn thông điện t ?V!"#C#$@
T&n viAt tBt: V!"#C#$1CD%C
T)E 8F: ;Gc VHnC IJ K&n Vi&nC h(yện 3ia *HLC thành phG =à "Mi
Điện tho7i : ?N-1-@ ONPQPO0P RaI: ?N-1-@ ONPQPPSP
TUV8itU: WWW1vinacap1vn XLaiY: vinacapZvinacap1vn
[J 8G th(A: 202PO2.-0O
VGn đi\( Yệ: 0]2122212221222 đ^ng ?[Mt t)_L n_L L5ơi t` đ^ng@
*9nh vực ho7t đMng caa công ty Yà 8bn I(:t và cinh doanh th5ơng L7i
• Quá trình hình thành và phát triển:
Công ty cổ phần Viễn thông điện t V!"#C#$ ti\n thHn Yà Công ty
Yi&n doanh VinadaU8(ng d LMt t)ong nheng đơn vị Yi&n doanh đầ( ti&n caa
ngành V5( điện và cfng Yà đơn vị 8bn I(:t c4p viễn thông hàng đầ( F Việt
"aL1 Th4ng 2Q/P22QC công ty VinadaU8(ng ch:L dgt ho7t đMng do hAt thhi
h7n Yi&n doanh1 "gày PN/2./P22Q Công ty C$ c4p và vật Yiệ( L7ng đ5ic
thành Yập và 8a( hơn 2O n_L ho7t đMngC v+i y&( cầ( LF )Mng ngành ngh\
cinh doanh Công ty c4p và vật Yiệ( L7ng chính thgc đổi t&n thành Công ty C$
Viễn thông Điện t V!"#C#$ vào ngày 2P/00/P202
• Tổng số cổ phần: 0]12221222 cổ phần
• Mệnh giá cổ phần: 021222 đ^ng
• Vốn pháp định: .122212221222 đ^ng ?%4( t` đ^ng@
1.2. Tổ chức hoạt động kinh doanh ca công ty
• Lĩnh vực hot đ!ng "inh #o$nh:
%bn I(:t và cinh doanh c4c Yo7i dHy và c4pj =ệ thGng viễn thôngC c4p
thông tinC c4p điệnC c4p công nghiệpC phE tkng và phE ciện c4pj %bn I(:tC cinh
doanh c4c Yo7i vật t5C vật Yiệ(C phE ciện và c4c thiAt Vị đầ( nGi L7ng viễn
Đ' Th( T)ang d *+p C, -./0012.
P
<4o c4o thực tập =>c viện Tài chính
thôngC L7ng điện Yực hay L7ng ch(y&n ngành ch4cj %bn I(:t c4c 8bn phlL
điện dHn dEngC công nghiệpj Đ7i Ym dịch vE viễn thôngj Đ7i Ym Vbo hinLov1v
• Tr% s& hot đ!ng c'$ ()ng t*
Công ty Cổ phần C4p và Vật Yiệ( [7ng
Địa chp: ;Gc VHnC K&n Vi&nC 3ia *HLC =à "Mi
V_n phqng t7i =à "Mi
Địa chp: P]/] *4ng =7C <a ĐrnhC =à "Mi
• (+ c,u tổ ch-c c'$ c)ng t*
• Tổ ch-c .! /á* 0u1n 23 tài ch4nh "5 toán:
Đ' Th( T)ang d *+p C, -./0012.
KA to4n
t)5Fng
KA to4n tổng
hip
KA to4n
công ni
KA to4n vật
t5 ci&L
T%CĐ
KA to4n ti\n
Y5ơng Tha s(t
O
<4o c4o thực tập =>c viện Tài chính
• 67c điể/ hot đ!ng "inh #o$nh:
u ,(y t)rnh 8bn I(:t 8bn phlL cha yA(: C4p điện
• (+ s& v8t ch,t "9 thu8t: g^L 20 nhà L4y 8bn I(:t 8bn phlL dHyC c4p và
thiAt Vị điệt đ7t ti&( ch(ln %v S220:P222j 20 I5Fng 8bn I(:t Vwng đxn
coLpactj 2- v_n phqng đ7i diện g^L =à "MiC Đà "yngC Tp =^ Chí [inhC Cần
Thơj 20 t)(ng tHL Vbo hành đ5ic hệ thGng hwaC vi tính hwa F Lgc đM cao
• Tình hình cung c,p v8t t::
3i4 cb caa ng(^n ng(y&n vật Yiệ( chính dkng t)ong 8bn I(:t dHy c4p
điện và c4p viễn thông nhập chl( tz n5+c ngoài t5ơng đGi ổn định và Vị bnh
h5Fng cha yA( VFi chính 84ch th(A nhập chl( caa c4c n5+c nhập chl(1
[Mt t)ong nheng Yo7i ng(y&n Yiệ( s(an t)>ng dkng t)ong 8bn I(:t dHy
c4p điện và c4p viễn thông Yà nhựa $$XC 8bn I(:t v{ V>c c4c 8ii s(ang và 8ii
đ^ng đ5ic L(a tz c4c nhà phHn phGi t)ong n5+c1 V+i ng(^n c(ng d^i dào và
gi4 cb c7nh t)anh Yà LMt Yii thA cho s(4 t)rnh 8bn I(:t caa doanh nghiệp1
%bn phlL điện tho7i đ5ic công ty IHy dựngC thiAt cAC y&( cầ( ct th(ật
và đ|t 8bn I(:t vX[/v;[ t7i T)(ng ,(Gc n&n chị( t4c đMng )ai )o LMt phần
tz n\n cinh tA T)(ng ,(Gc nh5 đ^ng "hHn dHn tệC gi4 ng(y&n vật Yiệ(C gi4
Đ' Th( T)ang d *+p C, -./0012.
-
<4o c4o thực tập =>c viện Tài chính
nhHn côngo và c4c chính 84ch I(:t nhập chl(C tài chính ti\n tệ caa Việt
"aL1
• Tình hình ti;u th% các s1n ph</ đầu r$:
Công ty hiện đJ đa d7ng ho4 ho7t đMng 8bn I(:t cinh doanh v+i nhi\(
8bn phlL ch4c nha(: C4p c4c Yo7ij ThiAt Vị đầ( c(Gi viễn thông?L4y tính O3C
điện tho7i #vioo@j ThiAt Vị điện ?<wng coLpactC ổ cBLC L4ng đxno@j Vật t5
?%iLca)dC phE ciện@
[|t hàng c4p và vật Yiệ( viễn thông t)&n thị t)5hng hiện nay cha yA(
c(ng c:p cho c4c ch4ch hàng ti&( thE chính nh5 c4c tập đoànC c4c công ty Y+n1
;o đw việc phHn phGi và ti&( thE 8bn phlL caa Công ty cha yA( thông s(a
đ:( thầ(1
[|t hàng ;Hy c4p điện và thiAt Vị điện cha yA( c(ng c:p cho ti&( dkng
dHn 8inhC s(a c&nh phHn phGi thiAt Yập t)&n toàn s(Gc1
[|t hàng thiAt Vị đầ( c(Gi viễn thông ?L4y tính O3C điện tho7i di đMng
#V!v@ Yà nheng 8bn phlL cw nh( cầ( cao t)&n thị t)5hngC nh:t Yà chi công
nghệ O3 đang đ5ic ph4t t)inn L7nhC 8bn phlL caa Công ty đJ đ5ic tích hip
v+i dịch vE viễn thông caa V"$T ?VinaphonU@ n&n đ5ic h' t)i th5ơng hiệ(
và thị t)5hng đHy Yà 8ự ch4c Việt Lang đAn nheng th(ận Yii cho công ty1
• Vị th5 c'$ c)ng t*:
%a( chi t4i cơ c:( vào n_L P22QC cA thza nheng thành s(b caa
VinadaU8(ngC Công ty V!"#C#$ đJ thực hiện chiAn Y5ic đa d7ng hwa 8bn
phlLC tho4t Yy ch{i việc phE th(Mc d(y nh:t vào 8bn phlL c4p viễn thông 8ii
đ^ng1 "_L P22NC chp t)ong vqng LMt n_L tz chi doanh nghiệp đơn th(ần 8bn
I(:t c4p thông tin 8ii đ^ngC công ty đJ đầ( t5 L7nh L} đn đ5a )a thị t)5hng
8bn phlL c4p L7ng *#"C c4p thông tin 8ii s(angC 8bn phlL và dHy c4p điện1
V!"#C#$ đJ chính thgc V5+c chHn vào việc ph4t t)inn thị t)5hng điện dHn
dEngC IHy dựng th5ơng hiệ( đ7i ch~ng1
Đ' Th( T)ang d *+p C, -./0012.
]
<4o c4o thực tập =>c viện Tài chính
Tz th4ng ./P202 8bn phlL điện tho7i di đMng #V!v đ5ic đ5a )a thị
t)5hng và đang dần th( h~t đông đbo ng5hi 8 dEng1
Vị thA caa công ty t_ng Y&n LMt V5+c nea chi vào th4ng Q/P202C công ty
đ5a )a thị t)5hng c4c 8bn phlL dHn dEng: <wng đxn coLpactC ổ cBLC L4ng
điệno hoàn thiện c4c dqng 8bn phlL đ4p gng nh( cầ( phHn phGi caa hệ
thGng đ7i YmC tiAt gibL chi phí s(bn Ym1
• (+ c,u v= trình đ! nh>n vi;n: tổng 8G c4n VM công nhHn vi&n t)ong toàn
công ty hiện nay Yà P0. ng5hi1 T)ong đw: Đ7i h>c và t)&n đ7i h>c: .Q ng5hi
?-P naL và P] ne@C tz Cao đ•ng t)F I(Gng: 0-S ng5hi ?0P. naL và PO ne@
Phần 2: T%nh h%nh $ài +h/nh +h0 12# +03 +4n5 $1
2.1. !h"ng thu#n $%i& kh' kh(n và k)t *u+ kinh doanh ch y)u ca công ty
?@A@A@ BhCng thu8n 2Di và "hE "hFn ch' *5u:
• Thu8n 2Di:
"h( cầ( thị t)5hng đGi v+i c4p 8ii s(ang và vật Yiệ( viễn thông ngày
càng t_ng v+i chGi Y5ing Y+n tz n_L P22. t)F Y7i đHy Yà LMt cơ hMi Y+n cho
Công ty chi ch(ynn h5+ng đầ( t5 8ang 8bn I(:t c4p s(ang đ^ng thhi v6n d(y
t)r 8bn I(:t c4p đ^ng Yà LMt 8bn phlL t)(y\n thGng caa doanh nghiệp1 "h(
cầ( đGi v+i 8bn phlL ;Hy c4p và thiAt Vị điện dHn dEng ph4t t)inn ):t L7nh do
y&( cầ( caa s(4 t)rnh đô thị ho41 %ự ciện c:p ph€p dịch vE O3 v+i caL cAt
đầ( t5 hàng t` đô Ya đn IHy dựng cơ 8F h7 tầng cho việc c(ng c:p dịch vE O3
caa 2- nhà chai th4c viễn thông ?VinaphonUC [oVi•onUC ViUttUYC XV"‚=T
[oViYU@ chính Yà cơ hMi đn Công ty thaL gia vào c4c dự 4nC gwi thầ( caa c4c
nhà c(ng c:p dịch vE t)&n1
Công ty tiAp tEc nhận đ5ic 8ự ang hM caa Tập đoàn <5( chính viễn
thông Việt "aL và c4c công ty thành vi&n caa Tập đoàn t)ong c4c L|t ho7t
Đ' Th( T)ang d *+p C, -./0012.
.
<4o c4o thực tập =>c viện Tài chính
đMng1 ;o vậy đJ đly L7nh việc ph4t t)inn c4c 8bn phlL tích hip giea điện
tho7i #V!v và c4c gwi c5+c dịch vE caa V"$T1
• GhE "hFn ch' *5u:
Việt "aL gia nhập TTv 8} t7o n&n c7nh t)anh gay gBt v+i c4c 8bn
phlL nhập ngo7i ckng Yo7iC c4c doanh nghiệp n5+c ngoài đang tập t)(ng đầ(
t5 ^ 7t vào Việt "aL t)ong Y9nh vực dHy và c4p điện1
3i4 cb caa ng(y&n vật Yiệ( chính cho 8bn I(:t dHy và c4p điện tiAp tEc
ViAn đMng chw Y5hng1
Chi phí tài chính t_ng cao do YJi 8(:t ngHn hàng t_ngC chi phí vận tbi
t_ng ckng gi4 I_ng dầ(C t` gi4 hGi đo4i ViAn đMng V:t th5hng d6n đAn t_ng chi
phí 8bn I(:tC gibL chb n_ng c7nh t)anh và hiệ( s(b 8bn I(:t cinh doanh1
?@A@?@ (ác chH ti;u ch' *5u v= tình hình hot đ!ng "inh #o$nh c'$ c)ng t*
trong /!t số nF/ gần đ>*
Chp ti&(
Đơn
vị
"_L
P22N
"_L
P22S
"_L
P202
"_L
P200
;oanh th( th(ần tz
ho7t đMng cinh doanh
T)đ
02.1NQ] PO]1O].
01.2]12N
0
P120Q1.]Q
*ii nh(ận th(ần tz
ho7t đMng cinh doanh
T)đ
Q1P]- 001-Q] OP1-O0 .N1-O2
*ii nh(ận ch4c T)đ O20 01Q-O SN --.
*ii nh(ận t)5+c th(A T)đ Q1]]] 0O1P0N OP1]PS .N1NQ.
*ii nh(ận 8a( th(A T)đ ]1P-N 001]0. P-1Q0N -S1]PS
ƒv#
U
„ PC20 0PCO2 02CO] 0OCSS
ƒv# „ 0C2O QCN0 -C02 -CN-
ƒvX „ -C22 P2CNP 0QC.0 P0C0Q
Cổ tgc 0 cổ phần Đ^ng -22 N]2 Q22 Q]2
Th( nhập 0 cổ phần Đ^ng .02 010]0 01NO0 O1O2P
T` Yệ cổ tgc / *ii
nh(ận 8a( th(A

.N Q- ON PO
Th( nhập Vrnh s(Hn
caa Yao đMng t)&n th4ng
T)đ
]CPP .C]N .C0- ]C.]
Th(A và c4c chobn phbi
nMp ngHn 84ch ""
T)đ
N]2 P1N0. 0]1-PN S-12NQ
Đ' Th( T)ang d *+p C, -./0012.
Q
<4o c4o thực tập =>c viện Tài chính
2.2. Tình hình tài ch,nh ch y)u ca công ty
?@?@A@ Ghái 0uát tình hình tài ch4nh
• Trnh hrnh ViAn đMng tài 8bnC ng(^n vGn caa công ty:
Đơn vị: t)iệ( đ^ng
Chp ti&(
O0/0P/P200 O0/0P/P202 Ch&nh Yệch
%G ti\n
T`
t)>ng
%G ti\n
T`
t)>ng
%G ti\n T` Yệ
Tài 8bn ngBn h7n 01]0-1]-S NSC.S„ .O-1Q2- NQC-P„ NQS1N-] 0OS„
Tài 8bn dài h7n 0Q-102S 02CO0„ S01PSN 0PC]N„ NP1N00 S0„
"i phbi t)b 01OS21QNO NPCO.„ ]]]1SO] Q.C]Q„ NO-1N-N 0]2„
"i ngBn h7n 01ON21NP] SSCPN„ ]]]1]O] SSCSO„ NP]1PS2 0-S„
"i dài h7n S1S]N 2CQP„ -22 2C2Q„ S1]]N POS2„
VGn cha 8F he( PSQ1NQ] 0QC.-„ 0Q212.Q POC-O„ 0PQ1N2N Q]„
Tổng ng(^n vGn 01.NN1.]N 022„ QP.122P 022„ S.P1.]. 0OO„
• Trnh hrnh ViAn đMng 0 8G chp ti&( ch4c:
Đơn vị: t)iệ( đ^ng
Chp ti&( "_L P200 "_L P202
Ch&nh
Yệch
T` Yệ C*
;oanh th( th(ần v\ V4n
hàng và c(ng c:p dịch vE
P122S1--Q 01.201S.O -2Q1-N- P]C]-„
3i4 vGn hàng V4n và dịch
vE c(ng c:p
?01.NQ1.]-@ ?01-N01]Q-@ ?P2.12N2@ 0OCS0„
*ii nh(ận gMp v\ V4n
hàng và c(ng c:p dịch vE
OP01QSO 0P21ONN P201-2] 0.QCO2„
;oanh th( ho7t đMng tài
chính
N1P02 O100N ]12SP 0.OCPQ„
Chi phí tài chính ?0PO1]OO@ ?O-1.2N@ ?NN1SP]@ P].CS]„
Chi phí V4n hàng ?Q.1OSQ@ ?-P1.0N@ ?OO1QQS@ QSCP.„
Chi phí s(bn Ym doanh
nghiệp
?.01.-P@ ?0O1N-S@ ?-Q1QSO@ O-]C2S„
*ii nh(ận th(ần tz ho7t
đMng cinh doanh
.N1-O2 OP1-O0 O]1SSS 000C22„
Th( nhập ch4c .O. O2Q OPS 02.CS-„
Đ' Th( T)ang d *+p C, -./0012.
N
<4o c4o thực tập =>c viện Tài chính
Chi phí ch4c ?0S2@ ?P2S@ 0S ?SCP.„@
*ii nh(ận ch4c --. SN O-N O]-C.]„
Tổng Yii nh(ận cA to4n
t)5+c th(A
.N1NQ. OP1]PS O.1O-Q 000CQ-„
*ii nh(ận 8a( th(A
T";"
-S1]PS P-1Q0N P-1N00 022CON„
P1P1P1 T4nh toán /!t sổ chH ti;u tài ch4nh ch' *5u nF/ ?IAA
-. /0 kh+ n(ng thanh toán1
23n
v4
5u0i
n(6
27u
n(6
5h8nh
$.ch
T9 $. 5:
;<=
=ệ 8G chb n_ng thanh to4n hiện
thhi
*ần 0C2SQ 0C0-O ?2C2-.@ ?-C22„@
=ệ 8G chb n_ng thanh to4n nhanh *ần 2C-]O 2C].2 ?2C02Q@ ?0SC0P„@
=ệ 8G chb n_ng thanh to4n tgc
thhi
*ần 2C00- 2C0]] ?2C2-0@ ?P.CO0„@
!(6
2>11
!(6
2>1>
=ệ 8G thanh to4n YJi vay *ần 0C.NS PC.22 ?2CS00@ ?O]C2]„@
-. /0 c3 c?u tài /+n
5u0i
n(6
27u
n(6
=ệ 8G cơ c:( tài 8bn ngBn h7n *ần 2CNSQ 2CNQ- 2C2PO PC]S„
=ệ 8G cơ c:( tài 8bn dài h7n *ần 2C02O 2C0P. ?2C2PO@ ?0NC20„@
=ệ 8G ni *ần 2CNP- 2CQ.. 2C2]N QC].„
=ệ 8G vGn cha 8F he( *ần 2C0Q. 2CPO- ?2C2]N@ ?P-CQ2„@
-. /0 hi.u /u?t hoạt động
!(6
2>11
!(6
2>1>
%G vqng s(ay hàng t^n cho Vqng PCQN] QC0-Q ?-CO.P@ ?.0C2O„@
K… th( ti\n t)(ng Vrnh "gày
-QC.2
]
PSC.N- 0QCSPP .2CON„
%G vqng s(ay vGn Y5( đMng Vqng 0CNQ2 OCN2O ?0CSOO@ ?]2CNO„@
=iệ( 8(:t 8 8Eng vGn cG định và
vGn dài h7n ch4c
0]CP2
-
0QCSSP ?PCQNN@ ?0]C-S„@
Vqng s(ay tài 8bn hay toàn VM
vGn
Vqng 0C.Q0 OC0-- ?0C-QO@ ?-.CN]„@
-. /0 /inh $@i
!(6
2>11
!(6
2>1>
T` 8(:t *"%T/;oanh th( ?=ệ 8G
YJi )qng@
„ PC-] 0C]- 2CS0 ]SC-2„
T` 8(:t 8inh Yhi cinh tA caa tài „ 0OCSS 02CO] OCO. O]C2N„
Đ' Th( T)ang d *+p C, -./0012.
S
<4o c4o thực tập =>c viện Tài chính
8bn
T` 8(:t *" t)5+c th(A t)&n VK; „ ]CQ2 .COQ ?2C.Q@ ?02C-Q„@
T` 8(:t *"%T/VK; „ -C02 -CN- ?2CQ-@ ?0]CPN„@
T` 8(:t Yii nh(ận VC%= „ P0C0Q 0QC.0 OC]. P2C0N„
Th( nhập 0 cổ phần X$% Đ^ng O1O2P 01NO0 01-Q0 N2CPS„
Cổ tgc 0 cổ phần Đ^ng Q]2 Q22 ]2 QC0-„
=ệ 8G t)b cổ tgc 2CPPQ 2CONP ?2C0]]@ ?-2C]Q„@
T` 8(:t cổ tgc „ .CNP .CO. 2C-. QC0-„
?@?@J@ Bh8n KLt s+ .! v= tình hình tài ch4nh c'$ c)ng t* nF/ ?IAA
• BhCng "5t 0u1 đt đ:Dc
"_L P200C công ty C$ Viễn thông điện t Vinacap đJ d(y t)r và ph4t
t)inn 8bn I(:tC đly L7nh ho7t đMng cinh doanhC n' Yực đbL Vbo t_ng t)5Fng1
C4c chp ti&( doanh th( và Yii nh(ận đ\( t_ngC chi phí cw t_ng nh5ng tGc đM
t_ng caa chi phí nh{ hơn tGc đM t_ng caa doanh th( và cfng phk hip v+i 8ự
t_ng Y&n nhanh chwng caa s(y Lô ho7t đMng 8bn I(:t cinh doanh1 Công ty đJ
đbL Vbo công _n việc YàL và ổn đinh đhi 8Gng cho c4n VM công nhHn vi&nC
đ^ng thhi c4c chobn nMp ngHn 84ch nhà n5+c cfng t_ng Y&n đ4ng cn1
Đ7t đ5ic đi\( này Yà do công ty tiAp tEc thực hiện đa d7ng hwa 8bn
phlLC Y9nh vực ho7t đMng 8bn I(:t cinh doanhC Yi&n tEc LF )Mng thị t)5hng
t)ong n5+c và I(:t chl(C IHy dựng thành công th5ơng hiệ( L7nh cho c4c 8bn
phlL caa công ty và cw đ5ic hệ thGng c&nh phHn phGi )Mng chBp toàn s(Gc1
VGn Y5( đMng t_ng cho th:y chb n_ng thanh to4n caa công ty đ5ic
nHng cao1 Vinacap đJ 5( ti&n đ|c Việt cho việc ph4t t)inn vGn Y5( đMngC t_ng
chb n_ng nBL VBt thhi cơ ph4t t)inn cinh doanh1
Trnh hrnh tài chính caa công ty ch4 Yành L7nhC hầ( hAt c4c chp ti&(
cinh tA tài chính đ\( F Lgc cw thn ch:p nhận đ5ic1 T` 8(:t 8inh Yhi cinh tA
caa tài 8bn và t` 8(:t Yii nh(ận vGn cha 8F he( đ\( t_ng1 "heng cAt s(b này
phbn 4nh 8ự n' Yực chông ngzng caa C<C"V công ty nh†L d(y t)r ho7t đMng
Đ' Th( T)ang d *+p C, -./0012.
02
<4o c4o thực tập =>c viện Tài chính
cinh tA và t7o cơ 8F veng chBc cho 8ự ph4t t)inn L7nh L} caa công ty t)ong
nheng n_L t+i1
• BhCng hn ch5 cMn tNn ti
<&n c7nh nheng thành tích đ7t đ5icC công ty cfng cqn t^n t7i LMt 8G
nh5ic đinL t)ong ho7t đMng tài chính nh5 cơ c:( tài 8bnC ng(^n vGn cqn ch5a
hip YíC chb n_ng thanh to4n và hiệ( s(b 8 dEng vGn ch5a cao1
Tp 8(:t đầ( t5 vào tài 8bn cG định t)ong tổng tài 8bn cqn th:p1 Vào c(Gi
n_LC tp 8(:t này gibL hơn chiAn cho hiệ( s(b 8 dEng T%CĐ th:pC t^n t7i 8ự
L:t cHn đGi giea T%CĐ và T%*ĐC T%CĐ chiAL s(4 ítC T%*Đ chiAL tp Yệ
nhi\( nh5ng phần Y+n Y7i đ5ic đầ( t5 vào tài 8bn dự t)eC gibL n_ng Yực ho7t
đMng caa vGn1
T` t)>ng vGn cha 8F he( t)ong tổng ng(^n vGn th:pC thn hiện n_ng Yực
tự cha v\ tài chính caa công ty yA(C nheng thay đổi caa Lôi t)5hng V&n ngoài
8} bnh h5Fng ):t Y+n t+i ho7t đMng caa công ty1 =ệ 8G ni cao chgng t{ )ai )o
tài chính cao và chb n_ng vay vGn caa công ty t)ong thhi c… t+i cw thn Vị h7n
chA1
=ệ 8G chb n_ng thanh to4n nhanh và tgc thhiC hệ 8G hiệ( 8(:t ho7t đMng
gibL cho th:y 8ự gibL 8~t v\ chb n_ng 8inh Yhi caa đ^ng vGn cinh doanh1 %G
vqng s(ay hàng t^n cho gibLC c… th( ti\n t)(ng Vrnh t_ng Y&n cho th:y việc
s(bn Ym ni phbi th( và hàng t^n cho ch5a đ5ic tGt1 T%CĐ cw t7i công ty t(y
chiAL tp t)>ng cqn ít nh5ng ch5a đ5ic 8 dEng t)iệt đnC hAt công 8(:t1 T)ong
crC công ty Y7i đầ( t5 th&L T%CĐ YàL cho chi phí t_ng nhanhC gibL chb n_ng
8inh Yii1 T)ong chi đwC vGn Y5( đMng đ5ic đầ( t5 nhi\( nh5ng Y7i Vị 8 dEng
YJng phí do đầ( t5 cho hàng dự t)e nhi\( YàL chậL tGc đM Y(Hn ch(ynn vGn1
Chi phí YJi vay ch4 Y+n cfng YàL gibL Yii nh(ận caa công ty1
Đ' Th( T)ang d *+p C, -./0012.
00

vn Email: vinacap@vinacap.4) 38272312 Website: Mã số thuế: 0102306413 Vốn điều lệ: 150. thành phố Hà Nội Điện thoại : (84.JSC Trụ sở: Dốc Vân.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng) Lĩnh vực hoạt động của công ty là sản xuất và kinh doanh thương mại • Quá trình hình thành và phát triển: Công ty cổ phần Viễn thông điện tử VINACAP tiền thân là Công ty liên doanh Vinadaesung – một trong những đơn vị liên doanh đầu tiên của ngành bưu điện và cũng là đơn vị sản xuất cáp viễn thông hàng đầu ở Việt Nam.2..Báo cáo thực tập Phần 1: Khái quát tình hình đơn vị thực tập. huyện Gia Lâm. 1. cáp điện. công ty Vinadaesung chấm dứt hoạt động do hết thời hạn liên doanh. phụ tùng và phụ kiện cáp. Hệ thống viễn thông. phụ kiện và các thiết bị đầu nối mạng viễn Đỗ Thu Trang – Lớp CQ 46/11.000. cáp 1.vinacap.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng) Tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty Sản xuất và kinh doanh các loại dây và cáp. Tháng 07/2007.vn Tổng số cổ phần: 15. Ngày 28/06/2007 Công ty CP cáp và vật liệu mạng được thành lập và sau hơn 03 năm hoạt động.06 2 . vật liệu. • Lĩnh vực hoạt động kinh doanh: thông tin.000 đồng Vốn pháp định: 6.4) 38272292 www. kinh doanh các loại vật tư.000.000 cổ phần Mệnh giá cổ phần: 10. Sản xuất. Quá trình hình thành và phát triển công ty Học viện Tài chính Tên gọi: Công ty Công ty Cổ phần Viễn thông điện tử (VINACAP) Tên viết tắt: VINACAP.1. với yêu cầu mở rộng ngành nghề kinh doanh Công ty cáp và vật liệu mạng chính thức đổi tên thành Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP vào ngày 02/11/2010 • • • Fax: (84.000. xã Yên Viên. cáp công nghiệp.000.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->