TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN HAI NĂM HỌC: 2010 -2011 MÔN : SINH HỌC Thời gian: 90 phút; (đề thi gồm 6 trang, gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm)

Họ, tên thí sinh:…………………………………………. Số báo danh:……………………………………………. Mã đề: 141 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1. Ở người bộ NST 2n = 46. Trong trường hợp không xảy ra trao đổi chéo. Tỷ lệ con sinh ra từ một cặp bố mẹ bất kì có chứa 23 NST của bà nội là A. 1/246. B. 246. C. 223. D. 1/223. Câu 2. Câu khẳng định nào dưới đây đúng với các loài sinh sản hữu tính? A. Loài nào có lượng ADN càng lớn thì sẽ có nguồn nguyên liệu thứ cấp cho chọn lọc tự nhiên càng lớn. B. Loài nào có số lượng nhiễm sắc thể đơn bội càng lớn thì thì sẽ có nguồn nguyên liệu thứ cấp cho CLTN càng phong phú. C. Loài nào có số lượng gen lớn thì sẽ có nguồn nguyên liệu thứ cấp cho CLTN càng phong phú. D. Loài nào có kích thước nhiễm sắc thể càng lớn thì sẽ có nguồn nguyên liệu thứ cấp cho CLTN càng phong phú. Câu 3. Ở ruồi giấm A qui định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với a qui định mắt trắng. Cho các cá thể ruồi giấm đực và cái có 5 kiểu gen khác nhau giao phối tự do (số lượng cá thể ở mỗi kiểu gen là như nhau). Tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời lai là A. 56,25% mắt đỏ: 43,75% mắt trắng. B. 50% mắt đỏ: 50% mắt trắng. C. 75% mắt đỏ: 25% mắt trắng. D. 62,5% mắt đỏ: 37,5% mắt trắng. Câu 4. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, không có đột biến xảy ra. Phép lai nào sau đây tạo ra ở đời con nhiều loại kiểu gen và kiểu hình nhất ? AB AB × A. AaXBXB x AaXbY B. AaXBXb x AaXbY. C. D. AaBb x AaBb. . ab ab
Câu 5. Năm tế bào ruồi giấm (2n = 8) đang ở kì giữa giảm phân I, người ta đếm được tổng số nhiễm sắc thể kép là A. 40. B. 120. C. 80. D. 160. Câu 6. Trong một số quần thể ngẫu phối ở trạng thái cân bằng di truyền dưới đây, xét một locut có hai alen (A và

a), quần thể nào có tần số kiểu gen dị hợp tử là cao nhất? A. Quần thể có tỉ lệ kiểu hình lặn chiếm 0, 0625. B. Quần thể có tỉ lệ kiểu hình lặn chiếm 0,25. C. Quần thể có tỉ lệ kiểu hình lặn chiếm 0,64. D. Quần thể có tỉ lệ kiểu hình lặn chiếm 0,09. Câu 7. Điều nào dưới đây là không đúng với các các chuỗi pôlipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân chuẩn? A. Đều diễn ra trong tế bào chất của tế bào. B. Sau khi tổng hợp xong, axitamin ở vị trí đầu tiên bị cắt bỏ. C. Axitamin metiônin chỉ có ở vị trí đầu tiên của chuỗi pôlipeptit. D. Đều bắt đầu bằng axitamin metiônin.
Câu 8. So với những loài tương tự sống ở vùng nhiệt đới ấm áp, động vật hằng nhiệt sống ở vùng ôn đới

thường có tỉ số giữa diện tích bề mặt cơ thể với thể tích cơ thể A. giảm, góp phần làm tăng sự toả nhiệt của cơ thể. B. tăng, góp phần hạn chế sự toả nhiệt của cơ thể. C. tăng, góp phần làm tăng sự toả nhiệt của cơ thể. D. giảm, góp phần hạn chế sự toả nhiệt của cơ thể.
Câu 9. Điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân chuẩn phức tạp hơn nhiều so với sinh vật nhân sơ vì A. ở hầu hết nhân chuẩn, tế bào có sự chuyên hóa về cấu tạo, phân hoá về chức năng. B. tế bào nhân chuẩn có kích thước bé hơn tế bào nhân sơ. C. môi trường sống của tế bào nhân chuẩn biến đổi nhiều hơn so với tế bào nhân sơ. D. ở tế bào nhân chuẩn, mỗi gen phải đảm nhiệm nhiều công việc hơn.

1/141

2/141 Câu 20. Trong điều kiện hiện nay của trái đất.5%. Khi cho các cây P thuần chủng khác nhau giao phấn thu được F1. các quần thể của loài dễ phân hóa về mặt tập tính. Hai cặp gen A. ABD = ABd = abD = abd = 4. C. B = 0. Hầu hết các gen trên X liên quan đến sự phát triển giới tính.5. a =0. C. Tần số tương đối của các alen A. . C. nếu tần số hoán vị gen là 18% thì tỉ lệ phần trăm các loại giao tử hoán vị của tổ aB hợp gen này là A. tổng hợp bằng công nghệ sinh học.6. B.7. mang các đặc điểm giống hệt cá thể mẹ đã mang thai và sinh ra nó. tốc độ tiến hóa diễn ra càng nhanh vì A. tổng hợp trong các tế bào sống. Câu 16. Khẳng định nào dưới đây về NST giới tính ở người là sai ? A. a =0.0%.5. chất hữu cơ được tạo ra chủ yếu bằng con đường A. B. b phân li độc lập. 42%. Câu 18. C. Khi nói về bệnh ung thư ở người. thường gây chết ở giai đoạn sơ sinh. D. hai cặp gen Aa và Bb qui định 2 cặp tính trạng tương phản. không phù hợp giữa nhân và tế bào chất nên không hình thành được giao tử. b =0. A = 0.5. Người ta không phát hiện được các bệnh nhân có thừa hoặc thiếu các nhiễm sắc thể ( NST) số 1 hoặc số 2 ở người là do A. B.4. Một đột biến ở ADN ti thể gây bệnh LHON cho người(gây chứng mù đột phát ở người lớn). Ab Câu 19. giá trị thích nghi của các alen đều như nhau. D. tổng hợp nhờ nguồn năng lượng tự nhiên.7. D. đặc biệt là tập tính sinh sản dẫn đến cách li sinh sản. C. B. quang tổng hợp hay hoá tổng hợp. thường có tuổi thọ ngắn hơn so với các cá thể cùng loài sinh ra bằng phương pháp tự nhiên. Câu 17. 4% hạt dài trắng.6. D.6. B. Bệnh có thể xuất hiện ở cả nam và nữ khi người mẹ mắc bệnh. 19%.5%. Xét tổ hợp gen Dd. tính trội là trội hoàn toàn.0%. b trong quần thể lần lượt là A. ABD = Abd = aBD = abd = 4. b =0. Câu 13. D. a. C. a =0. phát biểu nào sau đây là đúng? A. Câu 15. C. D.4. C. được F2 có tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 2 tính trạng chiếm 4%. Những gen ung thư xuất hiện trong tế bào sinh dưỡng di truyền được qua sinh sản hữu tính. Cho F1 giao phấn.Câu 10. ABD = Abd = aBD = abd = 9. b =0. B = 0. A = 0. không cần có sự tham gia của nhân tế bào sinh dục.5. NST giới tính X có kích thước trung bình và chứa hàng trăm gen. quá trình hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hóa xảy ra nhanh hơn. Loài phân bố càng rộng. Nhiễm sắc thể Y là NST duy nhất không tiến hành trao đổi chéo. B. D. bộ nhiễm sắc thể của con lai là số lẻ nên tạo các giao tử không bình thường . loài đó càng có cơ hội hình thành nhiều quần thể cách li về mặt địa lí dẫn đến cách li sinh sản. 54%. 38%. B. có kiểu gen giống hệt cá thể cho nhân. B. Một người chỉ mắc bệnh khi cả ti thể từ cha và mẹ đều mang đột biến. tỉ lệ kiểu hình trội về cả 2 tính trạng là A. Phát biểu nào sau đây là đúng về sự di truyền bệnh này? A. Câu 14. D. A = 0. C.4. B. D. biến đổi số lượng ở các cặp NST này gây ra sự mất cân bằng quá nghiêm trọng trong hệ gen. gen B qui định hạt đỏ là trội hoàn toàn so với gen b qui định hạt trắng. số lượng nhiễm sắc thể ở 2 loài bố mẹ là khác nhau nên tạo các giao tử không có sức sống. Sự tăng sinh của các tế bào sinh dưỡng luôn dẫn đến hình thành các khối u ác tính. 21% hạt tròn trắng. Nguyên nhân của hiện tượng bất thụ ở cơ thể lai xa chủ yếu là do A. Khi thu hoạch ở một quần thể cân bằng di truyền.5. Câu 11. loài đó có cơ hội giao phối với nhiều loài có họ hàng gần gũi. B = 0. ABD = ABd = abD = abd = 9. D. b =0. loài đó dễ tích lũy nhiều đột biến hơn các loài có vùng phân bố hẹp. Quá trình phát sinh giao tử đực và cái diễn ra như nhau. không có sự tiếp hợp của các nhiễm sắc tương đồng trong giảm phân nên tạo các giao tử mất cân bằng gen. Theo lí thuyết.3. người ta thụ được 63% hạt tròn đỏ. Trong hệ gen của người.5. B = 0. Ở một loài thực vật. 12% hạt dài đỏ. Một loài thực vật gen A quy định hạt tròn là trội hoàn toàn so với gen a qui định hạt dài. Đặc điểm không phải của cá thể tạo ra do nhân bản vô tính là A. Câu 12. a =0. B.3. B. Bệnh ung thư thường liên quan đến các đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể. Bệnh chỉ xuất hiện khi kiểu gen ở trạng thái đồng hợp(aa). được sinh ra từ một tế bào xôma. NST giới tính Y chứa ít gen hơn các NST khác. B. A = 0. a và B. các gen tiền ung thư đều là những gen có hại. Bệnh chỉ xuất hiện nữ khi cả bố và mẹ mắc bệnh. C.

III. Câu 28. Có 4 loài thuỷ sinh vật sống ở 4 địa điểm khác nhau của cùng 1 khu vực địa lí: loài 1 sống trên mặt đất gần bờ biển. A = T = 675. tính trạng trội là trội hoàn toàn.C. C. C. 87. Số bộ ba chứa ít nhất 2 nu loại A có thể có là A. B.25% Câu 26. D. Cho biết ở người gen A quy định tính trạng phân biệt được mùi vị. Trình tự nào sau đây là đúng trong kỹ thuật cấy gen ? I. 130. 3 đen : 1 trắng ( toàn con đực) Câu 30. 56. III. B. Cặp gen Bb tồn tại trên NST thường mỗi gen đều có chiều dài 4080A0 . A = T = 975. alen b có tỉ lệ A/G = 13/3. Biết gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và thể mắt dẹt đồng hợp bị chết ngay sau khi sinh. 1 cái đen : 1 cái trắng : 1 đực đen : 1 đực trắng. Bazơnitơ. X. G = X = 525. A = T = 1650. Thành phần nào của nuclêôtit có thể tách ra khỏi chuỗi pôlinuclêôtit mà không làm đứt mạch? A. B. Trong một quần thể giao phối tự do xét một gen có 2 alen A và a có tần số tương ứng là 0. 212 loại. A = T = 2325. IV. Đường. D. Cắt ADN của tế bào cho và cắt mở vòng plasmit. người ta thu được 780 cá thể con sống sót. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận. Câu 29. III. Phép lai nghịch sẽ cho kết quả A. I. 10. B.97%. II. 65. Nếu trong 1 cộng đồng tần số alen a = 0. B. Tỉ lệ cá thể mang kiểu hình trội cả 2 tính trạng được dự đoán xuất hiện trong quần thể sẽ là: A. 64. B. T. 211 + 1 loại. II. biểu hiện ngay ở cơ thể mang đột biến. Số nu mỗi loại về gen này trong giao tử là A. G. 3 đen : 1 trắng ( toàn con cái). 52%. C. III. D. được biểu hiện ngay ra kiểu hình. C. 9. C. 1. 1. IV. C. alen B có tỉ lệ A/G = 9/7. I.25%. Câu 24. Một ADN được cấu tạo từ 4 loại nucleotit: A. C.4%. một gen khác nhóm liên kết với nó có 2 len B và b có tần số tương ứng là 0. 12. C. Trong phép lai AaBb x AaBb. loài 2 sống dưới nước ven bờ biển. C. . 260. D. 3.4 thì xác suất của một cặp vợ chồng đều có kiểu hình phân biệt được mùi vị có thể sinh ra 3 con trong đó 2 con trai phân biệt được mùi vị và 1 con gái không phân biệt được mùi vị là? A. D. 212 + 1 loại. đòi hỏi một số điều kiện mới biểu hiện trên kiểu hình. B. Cà độc dược có bộ nhiễm sắc thể 2n = 12. I. 2. Trong trường hợp 1 gen quy định 1 tính trạng. 1. 31. Đột biến trong cấu trúc của gen A. Câu 25. các cặp NST tương đồng đều mang cặp gen dị hợp? A. IV.36%. C. thu được ở F2 tỉ lệ 3 đen: 1 trắng trong đó con trắng toàn là con đực. Câu 27. D. màu trắng là A. II. IV. D. IV. II. 9. I.8 và 0. Cơ thể mang cặp gen Bb giảm phân rối loạn phân bào I tạo giao tử có cả 2 alen của cặp. Câu 31. D. Loài hẹp nhiệt nhất là loài A. loài 4 sống dưới đáy biển sâu 1000 mét. 211 loại. biến đổi số lượng ở các cặp NST này không gây ảnh hưởng gì đến cơ thể. G = X =750. Ở một loài thú gen A qui định lông đen là trội hoàn toàn so với gen a qui định lông trắng nằm trên vùng tương đồng của cặp nhiễm sắc thể XY. Câu 21. 24. Ở một loài bọ cánh cứng: gen A qui định mắt dẹt là trội so với gen a qui định mắt lồi. cho F1 tạp giao. B. Bazơnitơ và nhóm phôtphát. B.36%. 37. Phép lai thuận giữa con cái đen thuần chủng với con đực trắng được F1. B. 4. 3 trắng : 1 đen( toàn con đực).2. Khi châu chấu đực giảm phân có khả năng cho bao nhiêu loại giao tử trong trường hợp không xảy ra đột biến và trao đổi chéo. D. G = X= 225. D. Châu chấu cái có cặp nhiễm sắc thể( NST) giới tính XX( 2n = 24). chỉ biểu hiện khi ở trạng thái đồng hợp tử. các nhiễm sắc thể này mang gen qui định các tính trạng không quan trọng. C. C. B.7%. G = X =1275. 195. Số cá thể con có mắt lồi. Dạng thể ba của loài này có khả năng tạo ra bao nhiêu loại giao tử không bình thường về số lượng nhiễm sắc thể trong trường hợp không có trao đổi chéo? Cho rằng sự kết hợp và phân li của các nhiễm sắc thể diễn ra hoàn toàn ngẫu nhiên A. 3/141 Câu 32. 27. II. D. Tổ hợp trả lời đúng là: A. 81. châu chấu đực có cặp NST giới tính XO ( 2n =23). Gen B qui định mắt xám là trội so với gen b qui định mắt trắng. Nhóm phôtphát. loài 3 sống trên lớp nước mặt ngoài khơi. Tách ADN của tế bào cho và tách plasmit ra khỏi tế bào. Câu 22. III.3. Nối đoạn ADN của tế bào cho vào ADN của plasmit. Câu 23. 32.7 và 0. B. D. Alen a quy định không phân biệt được mùi vị nằm trên NST thường. D.

D. 8%. Đáp án đúng là A. Trình tự đúng là: A. Khi nghiên cứu về bệnh khảm thuốc lá do virus gây ra.gắn ARN pôlymeaza vào ADN. 4.Câu 33. chủng A và chủng B.3. Sản phẩm của alen trội A ức chế hoạt động alen lặn a. II.2. C. 3. B. 4. D. C. Câu 40. D.côli sản xuất để điều trị bệnh đái tháo đường. Một gen khi tự nhân đôi tạo thành 2 gen con đã hình thành nên 3800 liên kết hiđrô. Một số động vật ngủ đông khi nhiệt độ môi trường giảm xuống dưới nhiệt độ tới hạn. Tỉ lệ người có nhóm máu A và B của quần thể đó lần lượt là A.2. B.6. Điều khẳng định nào sau đây là không đúng? A. luôn sinh ra đời con mắc đột bíên dị bội.6. 2 . Câu 38. Trong cơ thể dị hợp tử gen A ngăn ngừa sự phiên mã của a. Chuột luôn có nhịp tim nhanh hơn voi. Do mật độ cá thể của quần thể quá cao. B. 5chuỗi pôlipeptit cuộn xoắn lại. Chuột cống mang gen hemoglobin của thỏ. C.1. chủng A. chủng B. từ câu 41 đến câu 50) Câu 41. 2250 A0. gen đột biến phân bố không đồng đều cho các tế bào con và biểu hiện ra kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp. 63%. Câu 34.Theo chương trình chuẩn (10 câu. Do các cá thể có cùng nhu cầu sống. người ta làm thí nhiệm sau: Trộn vỏ prôtein của chủng virut A và lõi axit nucleic của chủng virut B thu được chủng virus lai AB có vỏ chủng A và lõi của chủng B. người ta thấy xuất hiện 1% người có nhóm máu O và 28% người nhóm máu AB.6. IO quy định. 56%. 9%. D. D. 5100 A0. Chiều dài của gen là A. IB. 3 và 5. 3000 A0 C. Câu 42. Các quá trình dưới đây xảy ra trong 1 tế bào nhân chuẩn: 1-phiên mã. Câu 35. Do cùng đối phó với những kẻ thù giống nhau. A. 4. 4.4.3. Phân lập từ cây bệnh sẽ thu được virut thuộc A. 2. C. Ở người nhóm máu A. 1 và 3. D. D. 4/141 5.cắt các intron ra khỏi ARN . 3. 2550 A0. cá thể này A. Một cá thể động vật có sự rối loạn phân li của một cặp NST tương đồng trong giảm phân của tế bào sinh tinh (2n). Cho virus lai nhiễm vào cây thuốc lá thì thấy cây bị bệnh. . 4. 1. 15%. 49%. Trong một quần thể người ở trạng thái cân bằng di truyền.5. Sinh vật luôn sinh trưởng phát triển tốt nhất ở khoảng nhiệt độ cực thuận. D. 6.T là 1000. Câu 39. Alen lặn mã hoá cho phân tử protein không hoạt động. Gen IA quy định nhóm máu A đồng trội với gen IB quy định nhóm máu B vì vậy kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB. gen đột biến phân bố không đồng đều cho các tế bào con và tạo nên trạng thái khảm ở cơ thể mang đột biến.mêtiônin bị cắt ra khỏi chuỗi pôlypeptit. C.6. Do điều kiện sống thay đổi. B. không thể cho giao tử n + 1. B. Nguyên nhân chủ yếu của cạnh tranh cùng loài là: A.5. tất cả các tế bào con đều mang gen đột biến và biểu hiện ra kiểu hình.3. B. D. Câu 36. Dạng nào sau đây được coi là một sinh vật chuyển gen? 1.3. Một đột biến gen lặn trên NST thường làm người bệnh( aa ) không tổng hợp được enzim chuyển hóa pheninalanin thành tizorin gây bệnh pheninketo niệu. Vào giai đoạn sinh sản.2. Giải thích nào sau đây là hợp lí nhất về việc cá thể Aa cũng khoẻ mạnh như cá thể AA? A. 2 và 4. có thể sinh ra một tỉ lệ con bình thường. B. Cừu tiết sữa có chứa prôtêin huyết thanh của người. Khi gen ngoài nhân của tế bào mẹ bị đột biến thì A.gắn ribôxôm vào mARN.O do các gen IA.1. Lượng enzim tạo bởi cá thể Aa đủ để chuyển hóa pheninalanin. Một người qua liệu pháp gen nhận được 1 gen gây đông máu loại chuẩn. B. B. C. 22% Câu 37. PHẦN RIÊNG Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B). 62%.B. gen lặn IO quy định nhóm máu O. chỉ tạo ra các giao tử không có sức sống.5. Một người sử dụng insulin do vikhuẩn E. C.2.1. tất cả các tế bào con đều mang gen đột biến nhưng không biểu hiện ra kiểu hình. B. C.5 C. trong đó số liên kết hiđrô giữa các cặp G-X nhiều hơn số liên kết trong các cặp A. chủng AB. 4 và 5. D. sức chống chịu của động vật thường giảm. Một vi khuẩn đã nhận các gen thông qua tiếp hợp.

prôtêin có thể tự đổi mới. Câu 44. Gen qui định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính. Ở ngô tính trạng chiều cao cây do 3 cặp gen không alen. thể ba nhiễm. B. Câu 48. Xúc tác tổng hợp mạch ARN theo chiều 5' .3' D. C. B. Mẹ XHXh . Cây cao nhất có chiều cao 210 cm. bố XhY. Khi giao phấn giữa cây cao nhất và cây thấp nhất. Câu 50. Mẹ XhXh . C. Có 6 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 180 mạch pôlynucleotit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào. cây lai thu được sẽ có chiều cao là A. Quá trình giao phối ngẫu nhiên không được xem là nhân tố tiến hóa vì A. Câu 52. Mẹ XHXH . Hợp tử nguyên phân liên tiếp 4 đợt tạo ra các tế bào mới với tổng số 384 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi. Aa : 1. Lai 2 cây của loài này với nhau thu được một hợp tử F1. đột biến lệch bội xảy ra trong phát sinh giao tử của bố. B. làm thay đổi tần số các alen trong quần thể. sức sinh sản tăng.00. Một gia đình bố mẹ đều bình thường sinh con trai máu khó đông và có hội chứng claifentơ. sự tử vong giảm. gen D qui định tính trạng da bình thường. Không có tác động của chọn lọc tự nhiên. Câu 47. D. Giải thích nào sau đây là hợp lí? A. gen M qui định tính trạng mắt nhìn màu bình thường. sự xuất hiện của axit nuclêic và prôtêin chưa phải là xuất hiện sự sống. C. mARN. 4 lần. B. ARN xuất hiện trước ADN và prôtêin. tạo ra những tổ hợp gen thích nghi. C. Gen qui định tính trạng chịu ảnh hưởng của môi trường. Ở người. cặp gen này nằm trên nhiễm sắc thể thường. 5/141 D. tạo ra trạng thái cân bằng di truyền của quần thể. Chọn lọc ổn định. D. B. C. Đàn ông dị hợp Hh hói đầu. thể tam bội . C. Mẹ bình thường về cả hai tính trạng . Chỉ có 1 loại ARN pôlymeaza chịu trách nhiệm tổng hợp cả rARN. bố XHY. 160 cm. Điều này có thể chứng minh cho giả thuyết A. Mẹ XHXh . Bắt đầu phiên mã từ bộ ba mở đầu trên gen. bố XHY. 150 cm. B. C. Mỗi ADN ban đầu đã nhân đôi A. Giá trị thích nghi của các kiểu gen trong một quần thể phân bố như sau AA : 0. 6 lần. phụ nữ dị hợp Hh không hói. Câu 45. trong quá trình tiến hoá. B. D. cũng có thể tự nhân đôi mà không cần đến sự xúc tác của enzim. Ở người gen H qui định máu đông bình thường. B. 140 cm. đột biến lệch bội xảy ra trong phát sinh giao tử của mẹ. cứ mỗi a len trội có mặt trong tổ hợp gen sẽ làm cho cây thấp đi 20 cm. Chọn lọc vận động. Nghiên cứu ở một loài thực vật người ta thấy cây dùng làm bố khi giảm phân không xảy ra đột biến và trao đổi chéo có thể cho tối đa 28 loại giao tử. đột biến lệch bội xảy ra trong phát sinh giao tử của mẹ. hh qui định không hói đầu. Câu 49.00. alen d qui định tính trạng bạch tạng. các gen này nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên Y. D. thể lệch bội. các cá thể trong quần thể luôn hỗ trợ lẫn nhau. aa: 0. C. Hợp tử thuộc dạng A. alen m qui định tính trạng mù màu. h qui định máu khó đông nằm trên NST giới tính X. Gen qui định tính trạng nằm trong tế bào chất. tARN. Câu 46. C. B. 5 lần. các các thể trong quần thể luôn cạnh tranh với nhau.00. C. Trạng thái cân bằng của quần thể là trạng thái số lượng cá thể ổn định do A.Theo chương trình nâng cao (10 câu từ câu 51 đến câu 60) Câu 51. Câu 53.Câu 43. B. Nhiều thí nghiệm đã chứng minh rằng các đơn phân nuclêôtit có thể tự lắp ghép thành những đoạn ARN ngắn. bố XHY. sự thống nhất mối tương quan giữa tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử. Phân tử ARN tạo ra có thể lai với ADN mạch khuôn. Khẳng định nào dưới đây là sai về ARN pôlymeaza của sinh vật nhân sơ A. đột biến lệch bội xảy ra trong phát sinh giao tử của bố. D. Gen qui định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường nhưng chịu ảnh hưởng của giới tính. thể tứ bội. Chọn lọc gián đoạn. D. Ở người HH qui định hói đầu. D. Nhận định nào sau đây là đúng? A. Quần thể đang chịu tác động của hình thức chọn lọc nào? A. 3 lần. B. tạo ra vô số dạng biến dị tổ hợp. 120 cm. cơ thể sống hình thành từ sự tương tác giữa prôtêin và axit nuclêic. phân li độc lập qui định. D.

người ta tách rời các phôi bào và nuôi trong các ống nghiệm khác nhau rồi kích thích để các phôi bào này phát triển thành cá thể. 12. sử dụng kĩ thuật AND tái tổ hợp để nghiên cứu cấu trúc gen. kiểu gen của mẹ. B. Khả năng để cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng mắc bệnh u xơ nang là A. Dd XM Xm x Dd XM Y. E= 4kg Chuỗi thức ăn nào sau đây là bền vững nhất. Trong nghiên cứu di truyền người. B. C. D. dòng gen không diễn ra. Một người đàn ông bình thường có bố mắc bệnh kết hôn với 1 người phụ nữ bình thường. 50%. B. Câu 55. Một phân tử ADN chứa toàn N15 có đánh dấu phóng xạ được tái bản 4 lần trong môi trường chứa N14. D. Một tế bào trứng của một loài đơn tính giao phối được thụ tinh trong ống nghiệm. B. B. C= 4000 kg. 25%. dd XM Xm x Dd XM Y. Số phân tử ADN còn chứa N15 chiếm tỉ lệ A. tìm hiểu cơ chế hoạt động của một gen qua quá trình sao mã và tổng hợp prôtein do gen đó quy định. D. 6. Các cá thể được tạo ra nói trên A. cacbon số 3' của đường. Câu 57. phương pháp nghiên cứu tế bào là phương pháp A. Khi hợp tử nguyên phân đến giai đoạn 8 phôi bào. con trai vừa bạch tạng vừa mù màu.25%. Trong một hệ sinh thái.66%. Tùy loài mà có thể giao phối được với nhau hoặc không. D. bất kì vị trí nào của đường. 75%. Sự cách li giữa 2 nòi được thể hiện bằng A. dòng gen vẫn diễn ra dễ dàng. A. bố là A. nghiên cứu trẻ đồng sinh được sinh ra từ cùng một trứng hay khác trứng. D. C. C. Dd XM XM x Dd XM Y. DdXMXm x dd XM Y. B. D. C. Có thể giao phối được với nhau tạo ra con lai hữu thụ. D. A→ B → C → D. Trong quá trình hình thành chuỗi pôlynuclêôtit. 11. 25%. bố có mắt nhìn màu bình thường và da bạch tạng. B. Câu 60. Câu 58. Có thể giao phối được với nhau tạo ra con lai bất thụ. trong đó: A= 400 kg. sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng được kí hiệu bằng các chữ cái từ A đến E.trên. dòng gen ít diễn ra. Câu 56. 6/141 . B. phân tích bộ nhiễm sắc thể của người để đánh giá về số lượng và cấu trúc của các nhiễm sắc thể. B=500kg. D. dòng gen rất hiếm diễn ra. Bệnh u xơ nang ở người do một đột biến gen lặn trên nhiễm sắc thể thường gây ra. C. C.11%. C.5%. Không thể giao phối được với nhau. bố mẹ bình thường nhưng có em gái mắc bệnh. cácbon số 1' của đường. E → D →A→ C. Trong trường hợp không có đột biến mới xảy ra. C. E → D → C → B. Câu 54. Câu 59. C → A→ D → E. nhóm phôtphat của nuclêôtit sau sẽ gắn vào nuclêôtit trước ở vị trí A. 16. cácbon số 5' của đường. D= 40 kg.

~ 59. . . . . . . . .13./ .~ 51. ./ ./ .= 35.~ 04.~ 22.43.~ 58.. .. ..Đáp án mã đề: 141 01.. .= 42. .23.~ 38.. . . . .../ ..~ 29.= 24. .= 08./ .. . ./ ...03.~ 46... . . ./ . .. .~ 09..15..37. .39.... ./ . .~ 49. .. ./ . .. . ../ ..56.47..05. .. .= 50...21. .. ...~ 19.~ 44. . . . ../ .06. ../ ....32. . . .= 36.= 54.52./ .16. ...~ 28..57. . .25.~ 18. .~ 34. .26. ./ . .20. . . . ... . .= 12. .. ..60.= 11.. .... .. .~ 02.= 40. ..= 55.10. ... . ...30. .....~ .~ 14..17.. . .31.= 45..07.= 27. ./ . .53.33.../ .~ 41...48.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful