P. 1
Đề thi Violympic - Giải toán trên mạng - Vòng thành phố - Lớp 5 -Vòng 17

Đề thi Violympic - Giải toán trên mạng - Vòng thành phố - Lớp 5 -Vòng 17

|Views: 2,528|Likes:
Được xuất bản bởiphamkhacl
Thầy cô vào đây http://thiviolympic.com - để có đề thi Violympic - Giải toán trên mạng lớp 5 hay nhất - mới nhất - để có tài liệu thi cho các em
Thầy cô vào đây http://thiviolympic.com - để có đề thi Violympic - Giải toán trên mạng lớp 5 hay nhất - mới nhất - để có tài liệu thi cho các em

More info:

Published by: phamkhacl on Mar 29, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

___________________________________________________________

_____________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://english4room.info

1Violympic Math Contest Online – Grade 5 in Primary School
LỚP 5 - VÒNG 3 – NĂM HỌC 2011 – 2012
Grade 5 – Round 3 – School year 2011 - 2012

Name:………………………………….. Class: ……………
School:………………………Primary School.
__________________________________________________________________________
( Có đáp án)
Đề số 01
Điền số thích hợp
1/ Hình lập phương có a giảm 30% thì Sxq giảm ……… % .
2/ Lớp có 57,5 % nữ. Nam ít hơn nữ 6 bạn. Lớp có …………. h/s .
3/ Trường có 43,75 % nữ. Nữ ít hơn nam 80 bạn. Trường có ………..h/s .
4/ Trường có 72,5 % h/s G; 20 % K; còn 45 em TB. Trường có số h/s G là…..…
5/ Lớp có 80 % h/s G. Nếu có 4 em G nữa thì số h/s G chiếm 90 %. Số h/s G là …….
6/ 75 % của một số là 91,2 thì số đó là : …………
7/ 1,25 % của một số là 36 thì số đó là : …………….
8/ HHCN có D = 5 m, R = 2,4 m, h = 0,5 m thì Sxq = ……… dm
2

; Stp = …….. dm
2

.
9/ Hình tròn có P = 75,36 dm ; S = …………… dm
2

.
10/ Hiệu 2 số là 12,8. 37,5 % số thứ I = 40 % số thứ II. Số thứ II = ……………
11/ Tổng 2 số là 215. 40 % số thứ I = 60 % số thứ II. Số thứ I = ………………
12/ Hình tròn có r tăng 20 % thì P tăng ………. % .
13/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì số đó tăng 38,88 đ/v. A = …………
14/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 2 hàng thì số đó tăng 562,122đ/v. A = …………
15/ Hình tròn có r tăng 2,5 lần thì P tăng ……….lần .
16/ Hình lập phương có a = 2,5 dm thì Sxq = ………… dm
2

; Stp = ……… dm
2

.
17/ Hình tròn có r giảm 20 % thì S giảm ………. % .
18/ Hình tròn có r = 13,5 cm ; P =…………. cm .
19/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 1 hàng thì số đó giảm 22,14 đ/v .A = …………
20/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 2 hàng thì số đó giảm 135,531 đ/v .A = ………….
21/ Hình tròn có r = 1,2 dm ; S = ……….. dm
2

.
22/ Hiệu 2 số là 186,8. Biết
1
5
số thứ I =
1
7
số thứ II. Số lớn = ……………..
23/Hai kho có 199,5tấn. Lấy
3
4
kho thứ I và
2
3
kho thứ II thì 2 kho còn = N.Kho I=…..

___________________________________________________________
_____________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://english4room.info

2
24/ Kho A hơn B 24,5 tấn. Lấy
3
4
kho A và
2
3
kho B thì 2 kho còn = N. Kho A= ………
25/ Tổng 2 số là 74,7. Số thứ I x 5 = Số thứ II x 4. Số thứ II = ………….
26/ Hiệu 2 số là 35,8. Biết
1
5
số thứ I =
1
3
số thứ II. Số bé = ……………..
27/ Hiệu 2 số là 19,5. Biết
3
4
số thứ I =
3
5
số thứ II. Số lớn = ………….
28/ Tổng 2 số là 230. 40 % số thứ I = 60 % số thứ II. Số thứ II = ………….
29/ Hiệu 2 số là 44,4. Số thứ I x 5 = Số thứ II x 2. Số thứ II = ……………..
30 Tổng 2 số là 86,1. Số thứ I x 4 = Số thứ II x 3. Số thứ I = ………………
31/ Tổng 2 số là 101,5. Biết
1
3
số thứ I =
1
4
số thứ II. Số thứ I = ……………..
32/ Tổng 2 số là 86. Biết
2
3
số thứ I =
2
5
số thứ II. Số thứ I = ……………….
33/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 2 hàng thì được B; A+B=2029,09 .A = ……….
34/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 1 hàng thì được B; A+B=21,725 .A = ………..
35/ Tổng 2 số là 192. Biết
1
4
số thứ I =
3
8
số thứ II. Số thứ I = ……………
36/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì được B; A+B=273,35 .A = ………..
37/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì số đó tăng 122,04 đ/v .A = ………..
38/ Tổng 2 số là 197,1. Biết
3
4
số thứ I =
3
5
số thứ II. Số thứ I = ………………
39/ Hiệu 2 số là 64,2. Biết
1
4
Số thứ I =
2
5
Số thứ II . Số thứ I = ……………..
40/ Theo KH sx 10 000s/p. Nhưng đã s/x được 10 500 s/p. Vượt mức ……….. %.
Đề 2
Điền số thích hợp
1/ Hình tròn có r = 7,5 dm ; P = …………. dm ; S = ………..dm
2

.
2/ Hiệu 2 số là 12,8. 37,5 % số thứ I = 40 % số thứ II. Số thứ II = ………….
3/ Hình tròn có P = 109,9 dm ; S = ………..dm
2

.
4/ Hình tròn có r giảm 25 % thì P giảm ……….. % .
5/ Hình lập phương có a = 4,5 dm thì Sxq = ……..… dm
2

; Stp = ………... dm
2

.
6/ Hình lập phương có a giảm 20% thì Stp giảm ……….. % .
7/ HHCN có D = 3 m, R = 24 dm, h = 12 dm thì Sxq = ……… m
2

; Stp = …….. m
2

.
8/ 60 % của một số là 1995 thì số đó là : …………………..
9/ 2,5 % của một số là 2 thì số đó là : ………………..
10/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì số đó tăng 122,13 đ/v. A = ………….
11/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 2 hàng thì số đó tăng 1387,98 đ/v .A = ……….
12/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 1 hàng thì số đó giảm 180,81 đ/v .A = …………
13/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 2 hàng thì số đó giảm 244,332 đ/v .A = ………..
14/ Lớp có 43,75 % nữ. Nữ ít hơn nam 4 bạn. Lớp có …………h/s .

___________________________________________________________
_____________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://english4room.info

3
15/ Lớp có 81,25% h/sG.Nếu có 4 em G nữa thì số h/sG chiếm 93,75%.Số h/sG là …….
16/ Hiệu 2 số là 19,5. 37,5 % số thứ I = 40 % số thứ II. Số thứ II = ………….
17/ Tổng 2 số là 112,5. 50 % số thứ I = 40 % số thứ II. Số thứ I = ………………
18/ Trường có 57,5 % nữ. Nam ít hơn nữ 150 bạn. Trường có ………… h/s .
19/Trường có 75% h/sG. Nếu có 75emG nữa thì số h/sG chiếm 80%. Số h/s G là………
20/ Hình tròn có r = 3,5 dm ; S = ………. dm
2

.
21/ Hiệu 2 số là 48,6. Số thứ I x 5 = Số thứ II x 3. Số thứ I = ………….
22/ Hiệu 2 số là 6,4. Biết
1
2
Số thứ I =
2
3
Số thứ II . Số thứ I = …………..
23/ Hiệu 2 số là 49,5. 12,5 % số thứ I = 40 % số thứ II. Số thứ I = ………….
24/ Hiệu 2 số là 148. Biết
2
3
số thứ I =
2
5
số thứ II. Số bé = …………..
25/ Hiệu 2 số là 14,2. Biết
2
5
số thứ I =
1
3
số thứ II. Số thứ I = …………….
26/ Hiệu 2 số là 222,3. Biết
1
2
số thứ I =
1
5
số thứ II. Số lớn = ……………
27/ Hiệu 2 số là 86,5. Biết
1
3
số thứ I =
1
4
số thứ II. Số bé = ………………..
28/ Tổng 2 số là 57,6. Số thứ I x 5 = Số thứ II x 3. Số thứ II = ……………
29/ Tổng 2 số là 124,5. Số thứ I x 2 = Số thứ II x 3. Số thứ I = …………….
30/ Tổng 2 số là 112,5. Biết
1
2
số thứ I =
1
3
số thứ II. Số thứ I = …………..
31/ Tổng 2 số là 203,5. Biết
1
5
số thứ I =
1
6
số thứ II. Số thứ II = …………
32/Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì số mới lớn hơn 76,14đ/v.A = ………..
33/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 1 hàng thì số mới nhỏ hơn 75,51đ/v.A = ……….
34/Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 2 hàng thì số mới nhỏ hơn 41,085đ/v.A = ………..
35/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì được B; A+B=500,94 .A = ………….
36/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 2 hàng thì được B; A+B=95,546 .A = …………
37/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 2 hàng thì được B; A+B=249,268 .A = …………
38/ Tổng 2 số là 328,5. 50 % số thứ I = 40 % số thứ II. Số thứ I = ………….
39/Hai kho có 195 tấn. Lấy
1
2
kho thứ I và
2
3
kho thứ II thì 2 kho còn = N.KhoI= ……
40/Kho B hơn A 22,5 tấn. Lấy
4
5
kho A và
5
6
kho B thì 2 kho còn = N.KhoA= ………
ĐÁP ÁN THI VIOLYMPIC - Lớp 5
VÒNG 17- Đề 3
Điền số thích hợp
1/ Hình lập phương có a giảm 30% thì Sxq giảm ? % . ( 51 % )
2/ Lớp có 57,5 % nữ. Nam ít hơn nữ 6 bạn. Lớp có ? h/s . ( 40 )
3/ Trường có 43,75 % nữ. Nữ ít hơn nam 80 bạn. Trường có ? h/s . ( 640 )

___________________________________________________________
_____________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://english4room.info

4
4/ Trường có 72,5 % h/s G; 20 % K; còn 45 em TB. Trường có số h/s G là… ( 435 )
5/ Lớp có 80 % h/s G. Nếu có 4 em G nữa thì số h/s G chiếm 90 %. Số h/s G là ?( 32 )
6/ 75 % của một số là 91,2 thì số đó là : ….. ( 121,6 )
7/ 1,25 % của một số là 36 thì số đó là : ….. ( 2880 )
8/ HHCN có D = 5 m, R = 2,4 m, h = 0,5 m thì Sxq, Stp = ? dm
2

. ( 740dm
2

; 3140dm
2

)
9/ Hình tròn có P = 75,36 dm ; S = ? dm
2

. ( 452,16 dm
2

)
10/ Hiệu 2 số là 12,8. 37,5 % số thứ I = 40 % số thứ II. Số thứ II = ? ( 192 )
11/ Tổng 2 số là 215. 40 % số thứ I = 60 % số thứ II. Số thứ I = ? ( 129 )
12/ Hình tròn có r tăng 20 % thì P tăng ? % . ( P tăng 20 % )
13/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì số đó tăng 38,88 đ/v. A = ? ( 4,32 )
14/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 2 hàng thì số đó tăng 562,122đ/v. A = ? ( 5,678 )
15/ Hình tròn có r tăng 2,5 lần thì P tăng ? lần . ( P tăng 2,5 lần )
16/ Hình lập phương có a = 2,5 dm thì Sxq, Stp = ? dm
2

. ( 25 dm
2

; 37,5 dm
2

)
17/ Hình tròn có r giảm 20 % thì S giảm ? % . ( S giảm 36 % )
18/ Hình tròn có r = 13,5 cm ; P = ? cm . ( 84,78 cm )
19/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 1 hàng thì số đó giảm 22,14 đ/v .A = ? ( 24,6 )
20/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 2 hàng thì số đó giảm 135,531 đ/v .A = ? ( 136,9)
21/ Hình tròn có r = 1,2 dm ; S = ? dm
2

. ( 4,5216 dm
2

)
22/ Hiệu 2 số là 186,8. Biết
1
5
số thứ I =
1
7
số thứ II. Số lớn = ? ( SL= 653,8 )
23/ Hai kho có 199,5tấn. Lấy
3
4
kho thứ I và
2
3
kho thứ II thì 2 kho còn = N. ( I=114 )
24/ Kho A hơn B 24,5 tấn. Lấy
3
4
kho A và
2
3
kho B thì 2 kho còn = N. ( A= 98 )
25/ Tổng 2 số là 74,7. Số thứ I x 5 = Số thứ II x 4. Số thứ II = ? ( 41,5 )
26/ Hiệu 2 số là 35,8. Biết
1
5
số thứ I =
1
3
số thứ II. Số bé = ? ( SB= 53,7 )
27/ Hiệu 2 số là 19,5. Biết
3
4
số thứ I =
3
5
số thứ II. Số lớn = ? ( SL= 97,5 )
28/ Tổng 2 số là 230. 40 % số thứ I = 60 % số thứ II. Số thứ II = ? ( II=92; I=138 )
29/ Hiệu 2 số là 44,4. Số thứ I x 5 = Số thứ II x 2. Số thứ II = ? ( 74 )
30 Tổng 2 số là 86,1. Số thứ I x 4 = Số thứ II x 3. Số thứ I = ? ( 36,9 )
31/ Tổng 2 số là 101,5. Biết
1
3
số thứ I =
1
4
số thứ II. Số thứ I = ? ( I= 43,5 )
32/ Tổng 2 số là 86. Biết
2
3
số thứ I =
2
5
số thứ II. Số thứ I = ? ( I= 32,25 )
33/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 2 hàng thì được B; A+B=2029,09 .A = ?( 20,09 )
34/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 1 hàng thì được B; A+B=21,725 .A = ?( 19,75 )
35/ Tổng 2 số là 192. Biết
1
4
số thứ I =
3
8
số thứ II. Số thứ I = ? ( I= 115,2 )
36/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì được B; A+B=273,35 .A = ?( 24,85 )
37/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì số đó tăng 122,04 đ/v .A = ? ( 13,56 )

___________________________________________________________
_____________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://english4room.info

5
38/ Tổng 2 số là 197,1. Biết
3
4
số thứ I =
3
5
số thứ II. Số thứ I = ? ( I= 87,6 )
39/ Hiệu 2 số là 64,2. Biết
1
4
Số thứ I =
2
5
Số thứ II . Số thứ I = ? ( 171,2 )
40/ Theo KH sx 10 000s/p. Nhưng đã s/x được 10 500 s/p. Vượt mức ? %. ( 5 % )
VÒNG 17- Đề 4
Điền số thích hợp
1/ Hình tròn có r = 7,5 dm ; P = ? dm ; S = ? dm
2

. ( 47,1 dm; 176,625 dm
2

)
2/ Hiệu 2 số là 12,8. 37,5 % số thứ I = 40 % số thứ II. Số thứ II = ? (V19-20) ( 192 )
3/ Hình tròn có P = 109,9 dm ; S = ? dm
2

. ( 961,625 dm
2

)
4/ Hình tròn có r giảm 25 % thì P giảm ? % . ( P giảm 25 % )
5/ Hình lập phương có a = 4,5 dm thì Sxq, Stp = ? dm
2

. ( 81 dm
2

; 121,5 dm
2

)
6/ Hình lập phương có a giảm 20% thì Stp giảm ? % . ( 36 % )
7/ HHCN có D = 3 m, R = 24 dm, h = 12 dm thì Sxq, Stp = ? m
2

. ( 12,96m
2

; 27,36m
2

)
8/ 60 % của một số là 1995 thì số đó là : ….. ( 3325 )
9/ 2,5 % của một số là 2 thì số đó là : ….. ( 80 )
10/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì số đó tăng 122,13 đ/v. A = ? ( 13,57 )
11/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 2 hàng thì số đó tăng 1387,98 đ/v .A = ? ( 14,02 )
12/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 1 hàng thì số đó giảm 180,81 đ/v .A = ? ( 200,9 )
13/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 2 hàng thì số đó giảm 244,332 đ/v .A = ? ( 246,8 )
14/ Lớp có 43,75 % nữ. Nữ ít hơn nam 4 bạn. Lớp có ? h/s . ( 32 )
15/ Lớp có 81,25% h/sG.Nếu có 4 em G nữa thì số h/sG chiếm 93,75%.Số h/sG là ?( 26 )
16/ Hiệu 2 số là 19,5. 37,5 % số thứ I = 40 % số thứ II. Số thứ II = ? ( 292,5 )
17/ Tổng 2 số là 112,5. 50 % số thứ I = 40 % số thứ II. Số thứ I = ? ( 50 )
18/ Trường có 57,5 % nữ. Nam ít hơn nữ 150 bạn. Trường có ? h/s . ( 1000 )
19/Trường có 75% h/sG. Nếu có 75emG nữa thì số h/sG chiếm 80%. Số h/s G là?( 1125 )
20/ Hình tròn có r = 3,5 dm ; S = ? dm
2

. ( 38,465 dm
2

)
21/ Hiệu 2 số là 48,6. Số thứ I x 5 = Số thứ II x 3. Số thứ I = ? ( 72,9 )
22/ Hiệu 2 số là 6,4. Biết
1
2
Số thứ I =
2
3
Số thứ II . Số thứ I = ? ( 25,6 )
23/ Hiệu 2 số là 49,5. 12,5 % số thứ I = 40 % số thứ II. Số thứ I = ? ( 72 )
24/ Hiệu 2 số là 148. Biết
2
3
số thứ I =
2
5
số thứ II. Số bé = ? ( SB=222; SL=370 )
25/ Hiệu 2 số là 14,2. Biết
2
5
số thứ I =
1
3
số thứ II. Số thứ I = ? ( 71 )
26/ Hiệu 2 số là 222,3. Biết
1
2
số thứ I =
1
5
số thứ II. Số lớn = ? ( SL=370,5 )
27/ Hiệu 2 số là 86,5. Biết
1
3
số thứ I =
1
4
số thứ II. Số bé = ? ( SB=259,5 )
28/ Tổng 2 số là 57,6. Số thứ I x 5 = Số thứ II x 3. Số thứ II = ? ( 36 )
29/ Tổng 2 số là 124,5. Số thứ I x 2 = Số thứ II x 3. Số thứ I = ? ( 74,7 )

___________________________________________________________
_____________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://english4room.info

6
30/ Tổng 2 số là 112,5. Biết
1
2
số thứ I =
1
3
số thứ II. Số thứ I = ? ( I= 45 )
31/ Tổng 2 số là 203,5. Biết
1
5
số thứ I =
1
6
số thứ II. Số thứ II = ? ( II= 111 )
32/Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì số mới lớn hơn 76,14đ/v.A = ?( 8,46 )
33/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 1 hàng thì số mới nhỏ hơn 75,51đ/v.A = ?( 83,9 )
34/Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 2 hàng thì số mới nhỏ hơn 41,085đ/v.A = ?( 41,5 )
35/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì được B; A+B=500,94 .A = ?( 45,54 )
36/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 2 hàng thì được B; A+B=95,546 .A = ?( 0,946 )
37/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 2 hàng thì được B; A+B=249,268 .A = ?( 246,8 )
38/ Tổng 2 số là 328,5. 50 % số thứ I = 40 % số thứ II. Số thứ I = ? ( I=146; II=182,5 )
39/ Hai kho có 195 tấn. Lấy
1
2
kho thứ I và
2
3
kho thứ II thì 2 kho còn = N. ( I= 78 )
40/ Kho B hơn A 22,5 tấn. Lấy
4
5
kho A và
5
6
kho B thì 2 kho còn = N. ( A= 112,5 )
Thầy cô có thể vào trang http://thiviolympic.com để có tất cả bộ đề thi này
_________________the end__________________

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->