Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam

Daniel Grandcleùment

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa Vöông quoác An Nam

Tên sách: B o ð i hay là nh ng ngày cu i cùng c a Vương qu c An Nam Tác gi : Daniel Grandclément Ngu n: http://www.esnips.com/web/cackebong-chm Ngày hoàn thành: 20/4/2007 B n PDF này thu c v Ph m Minh Tu n và TGE http://www.esnips.com/web/minhtuan89 và http://www.thegioiebook.com

-1-

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam

Daniel Grandcleùment

Lôøi ñeà töïa

Ghi chú: Nh ng s tương thích ch th t c a các v hoàng ñ ñã tr vì

-2-

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 1 Phaàn I – Hoaøng Ñeá

Daniel Grandcleùment

Tin ñ n r lên trư c h t trên ñư ng ph kinh ñô Hu . Thành ph ñ y b i và m ư t như b ng t nh. Ngư i ta kháo nhau t nhà này sang nhà khác, t chùa chi n ñ n ch búa vào t n các cung các ph , gây s ng s t cho m i ngư i dân s ng trong khu ph Tây tĩnh l ng l n các ph buôn bán náo nhi t, các thôn xóm t i tàn bao quanh tư ng hào hoàng cung. ðâu ñâu ngư i ta cũng bàn tán kh p kh i hi v ng Vua B o ð i tr v nư c nhi p chính ch c ñ t nư c s ñ i m i. Ngu n tin chính th c do nh ng ngư i Pháp làm vi c Tòa Khâm s Trung Kỳ loan ra [1]. Như m i l n, ph i hàng gi sau m i ñ n lư t dân ph ch d c sông Hương xôn xao tranh lu n m ĩ. Lúc ñ u m i ch quanh các s p hàng trong ch sau ñó lan ra các hàng quán bên ngoài, dân ñi ch mua bán xong, sà vào các hàng ăn, thư ng th c món bún canh, hay bánh xèo ñ c s n x Hu . Ngư i ta thì th m to nh r tai nhau, nhưng ch ng m y ch c ñã l n ti ng bình ph m vui v pha chút t hào kín ñáo. V y là v Hoàng ñ tr tu i s p tr v . Ông ta l i m t l n n a ng m nhìn th n dân, nh ch ñôi môi m ng kh m m cư i nheo m t, ho c g t ñ u ra v tán thư ng. Ông s v t v o ng i trên chi c ngai vàng c a t tiên ñ l i và cũng như h , l ng l khinh r nhìn ñám quan l i khom lưng trư c m t Hoàng ñ tung hô v n tu . Ông s là m t ñ ng quân vương anh minh, nhân t ñư c ngư i Pháp không ti c l i ca ng i. Cũng như các b c tiên ñ , ông tr thành con c a Tr i - Thiên t , n a là th n thánh trên cao, n a là con ngư i tr n th , là ñ ng thư ng ñ ng toàn năng h gi i ngư i gi th cân b ng cho m i t ng l p trong xã h i, t nông dân ñ n dân chài, t thư ng dân ñ n binh sĩ. M i ngư i th y ông ngu n ánh sáng ch ñư ng, làm tr ng tài gi a thi n và ác, h t th y ñ u Vua Kh i ð nh và con trai Vĩnh Th y (B o ð i) t i sùng bái, tôn th ông như m t tr i, như s m sét dư i Paris, 1922 b u tr i. cái x An Nam nóng n c và căng th ng này, t t c m i ngư i, b t k làm ngh gì, giàu sang hay nghèo hèn, ñ a v xã h i ra sao, ñ u say sưa bàn tán v chính tr , T ñ u th k , các trào lưu tư tư ng, các phong trào cách m ng ñã khu y ñ ng h . ða s dân x Hu ñ u hân hoan ho c dù sao thì cũng hài lòng v i vi e ph c hưng ngai vàng ñã b b tr ng t khi vua Kh i ð nh băng hà. Ngay c nh ng ngư i cách m ng, nh ng nhà qu c gia c c ñoan t t c ñ u b c b i, th y như b s nh c trư c s bàng quan c a hàng tri u ngư i Vi t Nam khác Sài Gòn hay Hà N i coi c ñô Hu như thu c v quá kh r i. ðám ñông ngư i hi u kỳ, nh ng ngư i lái ñò trên sông Hương lân la ñ n t n Ng môn, khu v c ñ p nh t kinh thành ñ ñ c cáo th , nh t là nh ng ñ o d c a tri u ñình. M t ñ o d xác nh n ý nguy n c a dân chúng. Vua B o ð i s tr v - M t x s l lùng phân chia thành ba mi n Trung, Nam, B c, v i ba ch ñ cai tr khác nhau m i mi n bi t l p nhau nhưng t t c ñ u ph c tùng lu t pháp chung c a quan th y Pháp. Nhà vua ch có quy n hành Trung Kỳ, cái x nh bé, r t nghèo và r t xa cách các trào lưu trên th gi i. Nư c Vi t Nam trư c ñây qui t ba mi n nay th c t không còn n a. N i dung ñ o d rõ ràng, cho bi t chính xác tháng 9 năm 1932 vua B o ð i s v nư c, ñúng d p k ni m ngày sinh th 20 c a Ngài. Th t ñúng lúc! B o ð i ñã ra ñi t khá lâu r i, g n 10 năm, th n dân ñang s t ru t ngóng ch . T La Dépêche Coloniale [2] (Tin ñi n thu c ñ a) tán t ng: “ð c Vua có bi t hàng tri u th n dân ñang ng m sao, ngóng gió, nhìn mây nư c ñ c tiên ñoán tri u ñ i m i s ra sao không?”. Báo chí trong nư c ñã ñăng nhi u bài v th i gian h c t p chuyên c n c a Nhà vua phương Tây qua các ngày l l t, tư ng ni m và nh ng ho t ñ ng tiêu bi u khác mà ông ñã ph i tham d . Nhưng ch ghi chép theo l i biên niên, ñư c tô màu lòe lo t v nh ng s vi c, nh ng ho t ñ ng l tân, báo trư e vai trò tương lai c a ông không ñ n a. Hình nh Nhà vua ñã g n phai l t trong trí nh ngư i dân cày An Nam. Ch còn l i t m nh ñã vàng v ngày l ñăng quang tráng l năm nào.

-3-

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam

Daniel Grandcleùment

B o ð i lên ngôi ngày 8 tháng 1 năm 1926 tu i 13. ðang h c Paris t b n năm nay, ông ph i t m ngh ñ v nư c làm l ñăng quang vương mi n trong nh ng nghi th c tr ng th và oai nghiêm như b t kỳ v vua m i nào. Chưa có c i cách gì trong các nghi th c. Ngày hôm ñó, ñ ng trên chi c ngai ñ t dư i m t cái tán r ng, ñ u ñ i mũ mi n dát châu ng c, ñư c trang ñi m như m t chi c hòm ñ ng Thánh tích, v Thiên t thi u niên l t th m trong chi c áo dài r c r , thêu hình các cành lá b ng vàng. Chân ñi ng l a ñen, v tân quân - thi u niên trong tư th uy nghi ñ ng trư c văn võ bá quan s p l y trư c m t. L y là m t nghi th c tôn kính. Ngư i th c hi n ph i cúi r p mình, trán ch m ñ t ñ t lòng kính tr ng và thu n ph c b trên. Hai nhà s h c Pháp là các ông Teston và Percheron ñã ñư c tham d l ñăng quang vi t: “Ngư i ta có c m tư ng mơ h r ng m t k nguyên m i b t ñ u, Nhà vua tr tu i s ñem l i m t n m hy v ng bao la...” [3]. Tr i mưa b i, h t mưa ken dày thành m t màn sương xám x t bao trùm lên bu i l . Nhà vua c m th y ng t ng t h u như b t ñ ng, ñ ng r t c m t cách th m h i trong hoàng bào r c r . Nét m t c gi tươi t nh nhưng gư ng g o, khó hi u. Như chán ngán trư c ti t t u ch m ch p và l ng l y c a bu i l . Sau l ñăng quang, ñáng l B o ð i ñã có th l i hoàng cung, thay B o ð i ñăng quang năm 1926 th vua cha ñã băng hà ñ m ñương nhi p chính. Công vi c tr dân dư i ch d b o h ch ng n ng nh c gì. ðã có các quan ñ i th n ph chính, ñ c Hoàng thái h u, quan T ng lý N i các ñ ng ñ u cơ m t vi n phò tá nh t là các quan ch c ngư i Pháp không thi u. L i khuyên và quy n l c c a h có th bù ñ p cho tu i ñ i còn quá tr c a Nhà vua. Nhưng không th , Nhà vua l i ra ñi, ti p t c công vi c h c t p Pháp. Làm l t n tôn nh n vương mi n ch ng qua là m t nghi th c, tri u ñình v n quy t ñ nh v vua tr tu i ph i quay tr l i con ñư ng h c v n như l i vua cha quá c căn d n, ñ có ñ tài trí ñưa ñ t nư e ganh ñua ñư c v i th gi i. M t quan nhi p chính ñ i th n ñã ñư c ch ñ nh ñ thay th Nhà vua v ng m t ñ m ñương m i vi c tri u chính. Ch c ch n là không có gì quan tr ng b ng vi c d a vào n n b o h Pháp, thông qua Paris, ñưa ñ t nư c ti n lên theo ki u Pháp, là Pháp hóa t i ña. Sau g n m t th k t khép mình trong ch nghĩa b o th , tri u Nguy n nh n ra r ng ph i ti n k p th gi i, ph i ñi ñây ñi dó, xem xét và h c h i các nư c phương tây. Sau này, vua B o ð i ph i là ngư í ch ra con ñư ng canh tân x s , là hi n thân c a chính sách m c a ñang ng tr trên th gi i lúc b y gi . Vi c t nguy n xu t dương th i ñó không có gì l và ngo i l . Trong nh ng năm 20 c a th k , sang Pháp cũng th i thư ng như ñi sang nư c Anh hay Th y Sĩ. Con cháu các b c vua chúa các nư c xa xôi ñ n Pháp r t ñông, k c các v vua ñã thoái v hay b lưu ñày, hay ñi làm “cách m ng”. Không nói ñ n các cu c vi ng thăm liên t c c a các vua ñang tr vì, ñ n Pháp ngh mát La Rivera hay Deauville. Trong s này, không th tránh ñư c s m hay mu n, có nh ng ngư i mu n l i lâu dài không mu n quay v nư c mình n a. Như v y, ñ chính th c tr thành vua, chàng Hoàng t thi u niên ch ph i t m ngh h c m t th i gian ng n t i m t trư ng n i ti ng trư ng gi có tên là Hattemer. Sang Pháp t lúc 9 tu i, v Hoàng ñ ñã mang c t cách ngư i dân Paris, ñư c d y d th ñô, ñi d o chơi trên ñư ng ph th ñô, n m tr i ñ thú vui c a kinh thành, s ng trong m t khung c nh phương tây xa cách th n dân trong nư c. Cũng tu i thơ t m thư ng vô v như các vương tôn công t khác, nhưng không bi t ñ n cu c s ng trong nhung l a b c vàng ñ y bí n nơi cung c m. Tri u ñình c m t b c túc nho ñi theo sang Pháp ñ d y Vua h c thêm ch Hán và các khuôn phép phương ñông nhưng các ông th y ngư i Pháp ñã nhanh chóng cách ly ông. Th i khóa bi u trong nh ng năm niên thi u c a B o ð i ñã ñư c quy ñ nh ch t ch , chính xác, thích h p v i vi c d y làm vua trong tương lai. M t viên ch c cao c p ngư i Pháp ch u trách nhi m trông nom d y d . Hàng ngày, c vào bu i trưa, ñi h c v , B o ð i ñ n gia ñình ông Charles ph Bourdonnais và ñó không ñư c ñi ñâu cho ñ n chi u t i. Ông Charles chính là c u Khâm s Pháp t i Hu , thay m t nhà nư c b o h t i kinh ñô An Nam, th i thơ u c a Nhà vua. Khi ông v Pháp, vua cha Kh i ð nh ñã y thác cho ông Charles trông nom B o ð i. Ông là con ngư i ñ lư ng và khoan dung ch ng nh ng ân c n và chu ñáo theo dõi t ng bư c vi c h c t p t i trư ng mà trong d p hè còn ñưa B o ð i ñi ngh Vichy hay t i nhà riêng Prades. Có th nói ông Charles coi B o ð i g n như con cháu trong nhà. Ngoài gi lên l p bu i sáng, th i gian còn l i là làm nh ng bài t p r t chuyên c n cùng v i vài ngư i ñ ng hương. Các ông th y ngư i Vi t ñư c c ñ n d y ch Hán và l ch s An Nam, ch c ch n là các môn h c ph

-4-

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam

Daniel Grandcleùment

này không có k t qu cho l m. Sau này v nư c c m quy n bính B o ð i thú nh n r ng ông ta g n như hoàn toàn không bi t gì v l ch s tri u ñ i ñã d n ñ n vi c quy n hành b nư c ngoài thâu tóm như th nào. Sau ñó, B o ð i h c lên trung h c trư ng Condorcet, r i trư ng Khoa h c chính tr . Ông s ng trong m t căn nhà dành riêng cho ông t i 13 ph Lamballe trong ngôi nhà riêng dành cho ông. Theo báo LAsie Nouvelle (Châu Á m i) k l i, ngoài th i gian h c, B o ð i chơi th thao. ðây là m t ñi u m i m , m t cu c cách m ng ñ i v i hoàng gia [4]. Nh ng nh ch p lúc ñó cho th y B o ð i m c trang ph c qu n v t, qu n soóc, áo thun tr ng, hay trang ph c c a ngư i chơi gôn, trư t tuy t. Lúe nào chàng thanh niên cũng ăn m c ch nh t , trau chu t, l ch s , ñi n trai. Có th hơi quá m t chút như m t tài t ñi n nh, m t công t b t c a nh ng năm 30, h p v i nh ng thú vui Paris hơn là ho t ñ ng chính trư ng. Hình nh cũng như s n i danh ñó s gây phi n ph c cho ông ta sau này. Th m chí báo chí ñã t cáo nư c Pháp ñã có d ng ý làm hư h ng m t thanh niên, bi n anh ta thành con ngư i nhu như c, kém ngh l c, ch bi t vâng l i. B o ð i thích thú v i cách s ng như v y cho ñ n năm 1932, ñã tr thành thói quen ñ n m c không d dàng thay ñ i. Trong lúc b cáo ñã ñư c niêm y t c a Ng môn báo tin Hoàng ñ h i loan khi n hàng tri u ngư i dân Vi t ngóng trông thì ông v n còn do d hình như chưa d t khoát quy t ñ nh s tr v nư c. M t bu i chi u tháng 5, ông c n th n ñóng cánh c a chi c xe ô tô mình dài, mui g p hi u Delahaye c a ông. Ông là ngư i say mê chơi ô tô, tu i 16 ông ta ñã s h u trong tay nhi u ki u ôtô. Ông có các xe t c ñ cao ñ ñi vào các ñư ng ph th ñô hay ñi trên ñư ng cao t c t Cannes ñ n Deauville. Ông lái xe sành ñi u cũng như sau này lái các máy bay th thao và trong săn b n tài thi n x th hi n rõ m i khi ông c m súng rình m t con h . ð i v i ông cái ñ p pha chút hi m nguy ñ ñư c hư ng th tr n v n, v i m t chút ki u cách, m t chút xu th i c ng thêm m t chút sang tr ng và eũng r t g n v i cái ch t và s tàn b o. M t thái ñ c ñi n c a các công t ham chơi b i c a th i ñ i nhưng ông ñã làm n i b t tính cách ñó b ng tài ngh riêng c a ông. Ông là ngư i có năng khi u, lái xe gi i và nhanh, tho i mái, bình tĩnh m i khi tăng t c ñ , bi t s d ng tính năng c a ñ ng cơ, không m t th i gian ñ gây n tư ng như nh ng tay chơi ki u cách nhưng ñôi khi cũng suýt gây tai n n khi quành m t ch r . Ngày hôm ñó, ông lái xe trên qu c l 7. Ông v a k t thúc m y ti ng ñ ng h vui v , sau khi thành l p ñư c m t Câu l c b nh ng ngư i chơi du thuy n y-át Cannes. ðó là chuy n thư ng tình trong cu c s ng c a ông. Trong lúc tay ông còn ch m c n t c ñ trong chi c xe cao t e Delahaye, ông ñã th m nghĩ ñ n cu c s ng nay mai nư c An Nam xa xôi kia, ông ñã thoáng rùng mình e ng i. ñây, t i nư c Pháp, cu c s ng c a ông d dãi, huy hoàng, có ph n phù phi m, vô b . Ông cũng bi t th nhưng s n sàng thích nghi v i nó. Tr i ñã phú cho ông tính ham thích nh ng thú vui ch c lát. Cu c s ng t i tăm trong hoàng thành Hu cùng v i s tôn kính c a th n dân làm ông chán ngán. Ông bi t l m? Chi c xe lư t trong ñêm s ñưa ông ñ n m t cái b y trong ñó ch c ch n ông s m t h t l s ng. Cu c s ng ñây ch ng có gì ph n kh i, cũng ch ng quí t c gì ñ gi ông l i, nhưng ông không thích làm vua. Ông thích cu c s ng th t c a ông. T c ñ , ñàn bà và ñàn ñúm v i b n bè. Chính ph Pháp không ph i là không bi t tính ông ch ng ham thích gì trách nhi m c a v ñ vương. V thái ñ không m y hăng hái tr v , ông Chatel, thư ký c a Ph Toàn quy n vi t: “Tôi t h i không bi t ông B o ð i có luôn luôn tìm cách trì hoãn thêm n a vi c tr v nư c không. N u tôi tin vào tâm s c a m t s ngư i g n gũi v i ông ta thì qu là ông ta t ra không s t s ng l m, không v i vã tr v ñ tr vì” [5]. V ph n ông Charles, ông cũng thông báo cho các b trư ng có liên quan v tâm tr ng B o ð i, h c trò c a ông. Ông ñã c n th n ñ B o ð i tránh ti p xúc v i các nhà cách m ng Vi t Nam, thoát kh i nh hư ng b t l i, nhưng ñã không thành công trong vi c làm cho B o ð i ham mu n quy n l c. Tuy nhiên tình hình không cho phép trì hoãn thêm n a: T i ðông Dương ñã n ra hai cu c b o lo n khi n chính ph ñ c bi t lo ng i: M t c a nh ng ph n t qu c gia thân Trung Qu c và m t do sáng ki n c a nh ng ngư i c ng s n. Cu c n i d y th nh t thư ng ñư c g i là cu c kh i nghĩa Yên Bái n ra tháng 2 năm 1930. Năm mươi lính kh ñ ñóng t i d n binh Yên Bái ñã quay súng ch ng l i ch huy ngư i Pháp. Cu c n i d y ñã nhanh chóng lan ra m t s ñ n nh quanh vùng. Nhưng cu c n i d y ñã b nh n chìm trong bi n máu, gây ra m t s xúc ñ ng l n ðông Dương và Pháp. M y tháng sau, hàng v n nông dân Ngh An mi n trung n i d y ch ng l i ch ñ n ñi n th c dân ngư i Pháp và các ch c d ch ngư i Vi t. Thi u ñói l i b sưu cao thu n ng, h t ng c các quan ch c trong b máy cai tr h p pháp và thay b ng nh ng y ban do dân chúng c ra. Cu i cùng 6000 ngư i bi u tình tu n hành v thành ph Vinh, th ph t nh Ngh An, quân ñ i lê dương ñã ch n h l i và l i ñ máu n a!. Các h sơ lưu tr c a Ph Toàn quy n Pháp cho bi t cùng th i gian ñó tri u ñình Hu cũng sôi s c nh ng mưu toan th ño n th m lén. Các quan thư ng thư trong tri u cũng không ng i yên. Công vi c ñi u hành nhi p chính tr nên khó khăn. Quan ñ i th n ñ ng ñ u Vi n cơ m t cũng gây không ít khó khăn cho chính quy n b o h . T i Paris, chính ngh vi n cũng s c sôi ñòi c i t . Edouard Daladier, thay m t cho phe c p ti n và Marius Moutet, thu c ñ ng xã h i, c hai t cáo “n i hơi” ðông Dương ñang sôi sùng s c. Trư c m t, nh ñàn áp các

-5-

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam

Daniel Grandcleùment

cu c ph n kháng ngư i ta ñã gi ñ không b b t n p. Tình hình ñã có ph n l ng d u, lúc này Nhà vua có th tr v nư c. Làm sao có th thuy t ph c ñư c Nhà vua tr lên ñư ng v nư c. Ch mình ông m i có th tháo g cu c kh ng ho ng, tr thành m t ñ ng minh c a n n b o h m i, t do hơn và quan tâm hơn ñ n l i ích c a ngư i An Nam. Eugène Chatel ngày càng t ra b c b i trư c nh ng do d c a B o ð i. Ng i trong văn phòng c a ông t i Hà N i, ông liên ti p ñưa các ñ ngh , c s c làm cho ngày tr v c a B o ð i thành m t màn k ch tán dương và thành ph Hu s u th m tr thành m t thành ph th i thư ng [6]. B o ð i là quân c c n thi t, có vai trò chính trên bàn c Vi t Nam. Trong lúc này, ông vua tr v n hàng d b , s ng thu mình chính qu c là ñi u không tư ng tư ng ñư c. Ông ta ph i tr v b ng b t c giá nào, và chính quy n b o h ñã s n sàng tr giá cho vi c này. Chatel, con ngư i thông minh và nhi u mưu mô x o quy t ra s c tô v cho d án. Ngày này sang ngày khác, b c tranh do viên ch s ñáng n tr ng c a Ph Toàn quy n ðông Dương phác h a ngày càng ñ y ñ n, mang dáng v s thi và tính anh hùng ca. ð chuy n tr v c a v vua tr này ñư c huy hoàng tráng l , ngư i ta ñã h a s làm như César kinh ñô La Mã hay Napoléon Austerlitz. Ph i làm cho nư c An Nam có s c h p d n nh t là bi t gi ông ta l i ñó n u may ra v Hoàng ñ cu i cùng ch p nh n t b các thú vui t m bi n hay thói ăn chơi c a xã h i thư ng lưu. Trong lúc ông Chatel bóp trán nghĩ ra m i ñi u có th cám d v Hoàng ñ tr , thì ti t xuân m ư t B c Kỳ còn d ch u hơn thư ng l . Năm ñó không m t trò vui nào vư n hoa hay các cu c d o chơi t ch c quanh h Hoàn Ki m có th làm xua tan ñư c cái c m tư ng b t an và nghi ng dai d ng trong tâm trí ngư i dân x B c. Không n n chí, viên T ng thư ký Ph Toàn quy n vi t nhi u báo cáo v B Thu c ñ a, bi n h s c n thi t c n có nghi th c th t tráng l huy hoàng, ñòi chi thêm ti n, thêm ñi u ki n d dàng. Tương lai c a tri u ñ i ph thu c m t ph n vào các ñi u ki n v t ch t và tinh th n cho vi c tr v . Ông vi t trong báo cáo m t ngày 2 tháng 12 năm 1931: “Chúng ta nên c g ng, không ti c s c...” [7]. T bây gi vai trò c a v Hoàng ñ tr tu i ñáng ñ các c p cao nh t c a Nhà nư c Pháp ph i chú ý ñ n s ph n c a ông ta. Vì l ñó các k ho ch do viên T ng thư ký Ph Toàn quy n ñ ñ t ñã ñư c thông qua c p cao nh t. Trư c h t là cu c hành trình tr v nư c. Ph i t ch c th t r m r như m t ñám rư c mang tính phô trương. Ông Chatel kh n kho n xin ñ các tàu chi n ñ n ñón vua khi chuy n t tàu vi n dương t i c ng Sài Gòn r i ñưa th ng v ðà N ng sau ñó m i ra Hu b ng ñư ng b . B n báo cáo nh n m nh t t c các nghi l ph i ñư c ti n hành tr ng th t i ña. Ai s tháp tùng Nhà vua khi tr v nư c? Dĩ nhiên là v ch ng ông Charles. T t hơn là hai ông bà nên ñi s m ñ không gây c m tư ng r ng Nhà vua hãy còn “tu i v thành niên kéo dài, nói m t cách khác, còn quá tr con ñ làm cái vi c tr ng ñ i là cai tr muôn dân”. Ngoài ra cũng nên ñ m t s ngư i An Nam ñi theo. M t danh sách ng n ng i ñư c ñưa ra nhưng ít ngư i bi t rõ là g m nh ng ai. Còn ông Chatel thì “lăng xê” ngay m t chi n d ch qu ng bá rùm beng ñ ít nh t ch m d t thái ñ n a l nh lùng c a dân chúng. Nhi u cu c nói chuy n ñư c t ch c cho các quan l i, công ch c, h c sinh. Báo chí nên b ñi l i ñưa tin có v chính th c như ñăng t i các thông cáo, ch th , hư ng d n c a Tòa Khâm s Trung Kỳ ban ra mà vi t dư i d ng ñưa tin bình thư ng kèm các phóng s , c m nghĩ c a dân chúng trư c s ki n tr ng ñ i này. Cu i cùng là nh chân dung B o ð i. Các ñ c gi mua báo dài h n s ñư c phát không nh chân dung c l n ñ ng th i hàng v n bưu nh in chân dung v vua tr tu i cũng ñư c phát hành r ng rãi. ði n nh cũng ñư c huy ñ ng vào công vi c tuyên truy n này. Chính quy n B o h s tài tr b ng cách mua l i nh ng ño n phim th i s quay quang c nh ñón rư c, các nghi l ti p tân... và s ñư c chi u r ng rãi trên toàn cõi ðông Dương. Nhưng ông Chatel còn ñi xa hơn n a. Ông l y làm vui thích khi ñưa ra nh ng sáng ki n m i cho vi c tuyên truy n này. Ví như ông nghĩ ra vi c sáng tác nh ng bài hát theo ki u hát x m ngoài ph mà n i dung hư ng v ca ng i v tân Hoàng ñ . Ph Toàn quy n ðông Dương th y c n ph i sáng tác ra các ñi p khúc ca ng i s nghi p vinh quang c a Nhà vua. Kho ng m t ch c nh c sĩ sáng tác ñư c huy ñ ng ñ b t tay vào vi c, sao cho bài hát ph i gi n d , d hi u h p niêm lu t v i các làn ñi u dân ca, ai cũng có th hát và thu c lòng. Trong vi c qu ng cáo này, dù s d ng các phương ti n như th nào, s can thi p c a chính quy n ph i ñư c gi kín. Nh ng báo cáo dài lê thê c a ông T ng thư ký Ph Toàn quy n g i v Paris ñ ng t i m i lĩnh v c, ngay c nh ng lĩnh v c th m kín nh t. Chính quy n bi t r ng không ph i ñơn thu n là ni m kiêu hãnh hay s lòe lo t s quy t ñ nh vai trò c a v vua tr . M t l n n a ph i làm m i vi c ñ ông ta có ý mu n n m l y con thuy n qu c gia mà các nhà ñương c c Pháp ñã chu n b cho ông. Tòa ñi n bao la s ñư c dùng làm tư dinh c a Nhà vua - ñi n Ki n Trung, m t trong mư i hai tòa ñi n nguy nga trong T C m thành ph i ñư c tân trang l i. Xây m t cung ñi n m i thì t n kém quá, nhưng m t ngoài c a cái cung ñi n cũ k kia s gi nguyên còn bên trong thì cái chính là c n s p x p l i, thay ñ ñ c bên trong quá c l , c i t o n i th t, thay th ñ trang trí cũ. V ñây Nhà vua có th c m th y mình ñơn ñ c gi a các ông già râu dài h l u c a T C m thành. Các nhà ñương c c s ñưa ñ n ñây nh ng b n bè thanh niên cùng trang l a, có th tr thành b n thân, có nhi m v tái t o t ng ph n môi trư ng xung quanh Nhà vua, t o m t khung c nh vàng son và thân thi n ñ ông quen d n mà

-6-

Nhà vua ph i ñ t ñư c nh ng thành tích hi n nhiên. ñư c rèn luy n. Ông Chatel không ñánh giá th p v n ñ này. nhưng ñó là nh ng v n ñ t nhiên là ph i có và th c t không gây ra khó khăn th t s nào. Ông ñòi h i ñi u này và ñư c ch p nh n. B o ð i ñã ch p nh n. nhưng con chim quý ñó không ñư c coi mình là c u tinh c a nhân dân như Jeanne d’Are c a nư c Pháp hay như hai ch em Bà Trưng năm 41 ñã ñu i quân Hán kh i Vi t Nam. ông ta s tr v m nh ñ t t tiên. Nh ng viên ch c c a chính quy n b o h không mu n th y ñ ng ñ u Tri u ñình là nh ng ông vua ñiên d i m y u (như Thành Thái) hay bi n ch t (như Duy Tân) khi n h ph i cai tr tr c ti p mà chính h cũng không mu n. Trong chương trình ngh s có m c: “Hoàng ñ tr v nư c và vi c ám sát B o ð i”. mà ñúng là con c a m t trong các bà phi c a Kh i ð nh v i m t nhân v t quý t c trong tri u. còn công vi c n i tr trong t ng nư c trên bán ñ o s do nhân dân nư c ñó ti n hành. cho th y rõ không m t quy t ñ nh c a Nhà vua dù ít màu nhi m nh t. Nh ng thanh niên ñ c thân ñư c giáo d c t t và tác phong giao ti p tuy t v i và nh t là ph i kín ñáo. ai trúng s ñư c giao thi hành nhi m v . Và s tr l i luôn ho c lâu lâu m i tr l i. Chi c xe Delahaye ñ trư c c a căn nhà ph Lamballe lưng ch ng ñ i Passy. G n như m t bài t p v phong cách. T t c m i ngư i có m t ñ u tuyên b ng h vi c x t B o ð i. Nh ng ngư i này s truy n ñ t nh ng quy t ñ nh c a c p trên ñ th c hi n c p xã thôn là nh ng t bào cơ s c a xã h i An Nam. Nhưng các b n báo cáo ñó. Vi c Nhà vua tr v . Chính quy n b o h mu n có m t ông vua ñư c ñào t o có bài b n. Còn nh ng tin ñ n ác ý ñư c nêu ra trong m t b c thư c a B Thu c ñ a ngày 24 tháng Giêng năm 1926 nói r ng B o ð i không ph i con vua Kh i ð nh ñã quá c . Chính quy n B o h b nhi m m t lo t sĩ quan và viên ch c tr . V y vua B o ð i có ph i là con ngư i chính quy n b o h ñang tìm ñ n không? Nhưng trư c h t và ngay c trư c khi ñ t ra v n ñ này. cũng không th ñem l i hi u qu nên không ñư c quan Toàn quy n hay Th ng s . Khâm s ngư i Pháp ký t t trư c. chính quy n b o h lo vi c giúp ñ . Nhưng trư c khi r i Paris mà ông h ng yêu m n. T t c m i ngư i ñ u t p dư t trong trò chơi kỳ c c ñó ñ b máy hai trăm công ch c ngư i Pháp có th ñi u khi n tám tri u ngư i An Nam. T t c ñ u hoàn h o. ph i ch p nh n m t th i h n ñã ñư c chính ph Pháp n ñ nh phù h p v i s m nh. Nh ng ngư i thân c n c a Nhà vua ñ u có m t. ông nói rõ ông có ý ñ nh s quay tr l i Pháp. Ông còn lôi kéo Nhà vua b ng nh ng ñòn có ti ng vang l n v chính tr . như ông Chatel. Th i gian qua nh ng quy t c ñ p ñ ñó ñã tr thành ñi u hoàn toàn tư ng tư ng. M t bài h c v ch nghĩa th c dân. Cũng vào th i ñi m này. ch c ch n là ph i thông minh. Không còn có chuy n l n l a. t ch c và b o v ðông Dương. M t ngư i tên là Ph m Văn ði u ñư c ch ñ nh th c hi n b n án t hình B o ð i Paris. Vi c tr v An Nam c a Hoàng ñ là m t hành ñ ng có ý nghĩa quan tr ng v m t chính tr . ð ñư c như th ph i có m t ông vua. ban Thu c ñ a c a ð ng C ng s n Pháp h p kín t i 120 ph Chateaudun. ñ tài tr cái tính cách và tính c gan ch ng l i h . S t ch c b c thăm. M t ngư i Vi t -7- . T ch c năm nay. v vua ñó ph i có ñ trí. Theo các ñi u kho n c a Hi p ư c ký 50 năm trư c. m t ngư i Âu và b y ngư i Vi t. Còn ph n ? Có ñi u l là v n ñ này không ñư c ñ c p ñ n trong báo cáo m t c a ông Chatel ñư c coi như nhà o thu t c a ph Toàn quy n. L i ph i làm m i vi c ñ nh ng tin ñ n như th ph i ñư c d p t t ngay? [8] Nhưng ta không nên d ng l i m t vài bi n pháp liên quan ch y u ñ n nh ng ti n nghi trong cu c s ng c a Nhà vua. T t c ñ u ph i t nh và ch t ch . ðã có s m m t gi i pháp mà hai mươi năm sau ngư i ta g i là “gi i pháp B o ð i”. Nư c Pháp ñã gây c m tư ng là m t mình cai tr An Nam. ðư c. thư ng là sáng su t và khôn khéo. bi t ñi u khi n thành th o và có hi u l c b máy cai tr bao g m nh ng quan l i trung th c. Xem ra khó mà t ch i k ho ch mà ông Chatel ñã dày công chu n b . như B trư ng Thu c ñ a hay B trư ng Ngo i giao cho ñ n c T ng th ng Pháp cũng cho bi t ni m vui m ng ñư c th y Nhà vua tr v . B o ð i ph i r i kh i Paris. lôgic và ñơn gi n. là tháng 9 năm 1932. Chi u hôm ñó. bi t suy nghĩ ñúng ñ n g n gi ng như h . t t nhiên là thân Pháp. T t c . tr l i v i tinh th n c a Hi p ư c 1884. m t c n v ñ u là nh ng b n bè chí c t và hi m hoi lâu nay c a ông. H t th y m i ngư i ñ u ép Nhà vua tr v nư c n m quy n bính. vua k v làm l ñăng quang r i mà ngai vàng v n ñ tr ng. tiên ti n. Ánh sáng còn chi u sáng t ng cu i cùng. tìm m t cái c hay ñi u b t tr c cu i cùng ñ t ch i lên ñư ng. Tám ngư i có m t. Hoàng ñ An Nam tr v ng tr ngai vàng c a mình là d u hi u cho th gi i và dư lu n v m t bư c ngo t trong chính sách thu c ñ a c a Paris. H sơ dày c m nh ng b n báo cáo dài ñ u ñi ñ n k t lu n như nhau: nư c An Nam c n có m t v Hoàng ñ th t s thông minh. ti n hành theo hình tháp. trư c m t m i ngư i. Trình ñ h c v n v a ñ .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ti n hóa theo. M t ngư i anh em h . Chính quy n b o h li n chu n b m t lo t bi n pháp gi danh cách m ng s ñư c ban b khi Nhà vua tr v . ti n hành nh ng c i cách ph c p r ng rãi ñ dân chúng th y r ng ñ t nư c c a h nay ñã tìm ñư c ngư i ñ ng ñ u chính ñáng. ph i ch ng minh cho ý mu n c a nư c Pháp là mu n gi m nh s b o h c a mình. Chính quy n còn có ý ñ nh luôn thay th b ng nh ng ngư i m i (3 năm/l n) ñ h không gây ñư c nh hư ng quá l n ñ i v i Nhà vua. Tóm l i.

t n th m k ch ðông Dương). [6] CAOM.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam khác tên là Nguy n ðình Tính t c “Blinov” có trách nhi m t ch c m t v th hai. [3] L’Asie Nouvelle (Châu Á m i) ra ngày 31 tháng 5 năm 1936. Nam Kỳ. l n này vua bư c lên c u tàu th y [9].SPCE 476 (Phòng báo chí quân ñ i vi n chinh) [8] CAOM.SPCE 476 (Phòng Báo chí quân ñ i vi n chinh) và Louis Roubaud. la tragédie indochinoise (Vi t Nam. ngư i ñ ng ñ u b máy cai tr thu c ñ a mi n Trung nhưng l i thay m t cho Chính ph Pháp. Nam. báo cáo m t ngày 2 tháng 12 năm 1931. Daniel Grandcleùment Marseille khi Nhà [1] Nơi làm vi c c a Khâm s Trung Kỳ. ð ng ñ u b máy cai tr thu c ñ a toàn ðông Dương bao g m B c Kỳ. [2] Ra ngày 31 tháng 8 năm 1932. 476 (Phòng báo chí quân ñ i vi n chinh Pháp). [5] CAOM. H sơ lưu tr b Pháp qu c H i ngo i . H sơ lưu tr b Pháp qu c H i ngo i. B c Kỳ và c hai nư c chư h u Cao Miên và Lào. [4] B o ð i ñư c g i không phân bi t khi là Vua An Nam bao g m các t nh mi n Trung. Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i . Viet Nam. khi là Hoàng ñ An Nam xưa c a t tiên ñ l i vì trư c ñây bao g m Trung. -8- . [7] CAOM. Trung Kỳ. Cao Miên và Lào là Toàn quy n ðông Dương ñ t tr s t i Hà N i. ñúng hơn là B Thu c ñ a trong vi c giao thi p v i Tri u ñình Hu . SPCE. [9] Lưu tr M t thám Fontainebleau (H sơ Lưu tr “Ngư i Nga”). lưu tr b Pháp qu c H i ngo i.

Tháng 9 năm 1932. Hai bên b dân chúng t t p ñông ngh t chào ñón. ðáp ng nguy n v ng c a ông Chatel. tr Penang là nơi S m t thám ñư c tin m t báo có v mưu sát. ðoàn tùy tùng có m y ngư i anh em h và m t vài c v n.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 2 Daniel Grandcleùment B o ð i ñ ng ñ ng mũi tàu. M t trăm phát ñ i bác m t ñ t n ran chào m ng. S m t thám th phào. M t ni m h nh phúc th t s hi n rõ trên khuôn m t bình th n. con tàu xuyên ñ i dương mang tên Président Doumer ñã ph i âm th m th neo xa nơi t ch c l ñón ti p [1].. chính ph và quân ñ i không th xem nh mà ph i ra s c làm cho chuy n tr v nư c c a ông th t rùm beng. Ông b n qu c ph c. H quì xu ng s p l y khi v vua tr ñi qua. năm 1932 ñ nh s t ch c v ám sát kh ng b d ñ nh bi n bán ñ o Mã Lai ph i ñ máu. Khác v i lúc ñ n ðà N ng tr i n ng to. Tuy chưa ñ n ñây bao gi nhưng Nhà vua có th ñ c tên: Phan Thi t. ðó là lãnh th Vi t Nam hay ñúng hơn là ñ t ñai x Nam Kỳ. bi t l p v i th gi i bên ngoài b ng m t b c tư ng khá dày. B o ð i. Th y th x p hàng trên boong hô hu-ra vang d y trong khi các nòng pháo nh ñ n chào m ng. Ph i có nghi th c r m r . ð n ñó Vua m i th t s c p b n ñ bư c chân lên ñ t li n thu c lãnh th An Nam. ñi qua cái sân r ng ñ vào n i ñi n ông c m th y nơi ñây thanh v ng. Th nào cũng là ñi m t t c . r t g n ñ t li n. nư c Pháp. u o i th neo mũi Saint-Jacques (Cam Ranh ngày nay) chung quanh có các tàu chi n b o v . -9- . Ông bư c qua trư c ñám ñông. ñ i di n chính ph thân hành ñ n Marseille ñ ti n. Con tàu khách ñi ti p vào lãnh h i Vi t Nam. còn tr i mưa rào là ñi m báo s ph n vinh s ñ n. Áo và khăn vàng. Sau ñó là nh ng nơi tàu ghé l i ñ u t ch c ñón ti p linh ñình. Ngày hôm ñó. ñ ng th ng ngư i tươi cư i trư c s nghênh ñón c a th n dân. ngư i c a ban Thu c ñ a ð ng C ng s n Pháp ñã không xu t ñ u l di n. ðây là v th ba ñư c phát hi n. Nha Trang và cu i cùng là ðà N ng. T i ñây B o ð i r i tàu khách chuy n sang tàu chi n: ðó là tàu Dumont d’Urville s ñưa ông ñ n ðà N ng. T i ñây l i c qu t. gi ng như nh ng ng n c b gió th i r t trên cánh ñ ng. ñ ng lái phía sau. Trư c c nh tư ng l m t ñó. Tr i n ng là ông Tr i mu n ñem ánh sáng chói lòa ñ m ng con trai tr v . Hành khách cùng ñi trên tàu vi n dương Président Doumer cũng hoan hô theo nhưng kín ñáo hơn. Các tàu ñ trong v nh ñ u treo c . Sau này. Hôm ñó Nhà vua t xa ñã l i nhìn th y ñ t nư c mình sau g n mư i năm xa cách. Ông b n chi c hoàng bào thêu kim tuy n. khoác chéo vai d i B c ñ u b i tinh.” [2]. Trư c h t là ông Albert Sarraut. Cu i cùng ông bư c lên xe l a ñ c bi t ñi thêm 100 cây s n a m i ñ n Hu . Ông vi t trong h i ký: “Sau nhi u năm s ng t do tôi có c m tư ng t nay bư c vào nơi giam c m. Sài Gòn cách bi n ch ng b n ch c cây s ngư c lên thư ng lưu. ð n c ng ðà N ng ông l i chuy n sang pháo thuy n ngư c sông Hàn c p b n thành ph . Nư c sông C u Long xám x t bùn còn nư c bi n ñ c ng u ñ n hàng ch c d m tính t c a sông. ti ng ñ i bác n vang d y chào m ng. nư c bi n trong xanh hơn. s ñông hành khách ñ ng trên c u tàu v a ñ ñón gió bi n v a ñ nhìn rõ quang c nh ñón tân vương. khi ñoàn xe qua c a Ng Môn tr i b ng ñ mưa như trút nư c. l ng l và bu n th m. Nh ng tà áo tr ng c a phu nhân các quý quan ch ñ n ñi n hay công ch c thu c ñ a ph p ph i bay trư c gió. khó ai có th ñoán ñư c ông nghĩ gì. Nhưng khi ông vư t qua chi c c ng l n ñ vào hoàng cung. T ng lo t ñ n bác n vang khi Vua r i kh i tàu khách vư t qua vài s i nư c ñ bư c lên tàu. B o ð i có v xúc ñ ng. B trư ng Thu c ñ a. B o ð i b t ñ u cu c ñ i hành trình v nư c. nói m y câu chào h i t ng v thân hào khi n h xúc ñ ng ra m t. ñúng như ñã d ki n. ðoàn tàu h t ng ngoài chi c Dumont d’Urville còn có thêm hai tàu n a. trư c ti ng n ào c a ñám ñông trong các bu i ñón ti p mà ông ph i ráng ch u như ñ th s c.. ngư i ta d L ñón rư c B o ð i v nư c. Nhưng hung th . Ch tàu b neo. V Hoàng ñ tr tu i bàng hoàng trư c b c tranh nhi u màu s c. Sau hai l n trư c ñ nh t ch c Paris và Marseille không thành công. Các ông ch ng c m mũ trong tay. D c b bi n và các c ng mi n Trung.

nh m vào nh ng t p t c lâu ñ i mang tính hình th c ñang c t ch t l i s ng và n p nghĩ c a Tri u ñình. kèn c a nhau. khi n B o ð i b c t c ông mu n xóa b nh ng thói h i l trong b máy cai tr c a tri u ñình và ñ i m i các quy t c th a hư ng c a ngư i Trung Hoa. vua ăn ba b a m t ngày. khép kín. T t c trong các l thói t vi c ăn ng . ñư c Tr i giao cho vi c lãnh ñ o ñ t nư c. mư i m t gi ăn trưa và mư i chín gi ăn t i. Vi c b l y ñư c thi hành ñ ng th i kinh ñô và các t nh. bà ngo i c a vua . C m i món ñư c ñ y kín b ng n p hình qu chuông bên ngoài ghi tên món ăn. Ông tin hi u năng c a cu c c i cách. Sau ñó vua ti p chuy n m y bà phi ñ n v n an vào bu i sáng. ñ tráng mi ng và trà u ng. ñ râu dài các c cao tu i. ñây v a là thánh ñư ng thiêng liêng v a là nh ng công trình ki n trúc nguy nga ñ s . t c là v nư c ñư c g n hai ngày. trư c ñây ch nh m làm v a lòng t tiên. V vua hai mươi tu i ch t a bu i ch u truy n th ng trong ñó các v quan l i ñ u ngành trong b máy hành chính nhà nư c ñ n chúc m ng Nhà vua m i tr v sau m t th i gian dài v ng m t. theo l ñ nh t xưa. G o th i cơm ph i ñư c nh t k t ng h t m t ñ không m t h t thóc hay h t s n nào còn sót l i. ăn sáng. T nay các quan vào ch u s không ph i l y. ch ng thay ñ i bao nhiêu. Nhà vua ñánh ñòn ph ñ u. Hoàng h u và Hoàng t cũng không ñư c ăn cùng. ch dám nhìn dư i ñ t ch không ng ng m t lên nhìn vào ngư i ñ i tho i. Ai n y ñ u tin r ng c n thi t ph i thay ñ i. Không khí ñ n ngh t th . nh ng t p t c c a tri u ñ i nhà Nguy n ñã l i th i. Nhà vua gi i thích cho ñám c n th n ñ u b c cũng như ñ u xanh có nhi u tham v ng r ng không mu n có nh ng hình th c chào h i quá cung kính. Theo thói quen. Vua ch ăn m t mình. Dư i con m t l nh lùng c a chàng công t b t. Bên c nh lúc ăn có năm bà phi ch u ch c s n ñ dâng các món ăn. các bà n i. Cu i cùng là các th rư u u ng. tôn th . là m t s vi c quan tr ng v m t l ch s ñ i v i m t nư c có nhi u bi u tư ng. Gi m b t các l th c chào h i cung kính. Gi ng h t m t nh c vi n.. Ông áp d ng không băn khoăn do d nh ng b n pháp do ông khâm s Chatel ñã so n th o công phu và còn t mình b sung nh ng ñi m m i. Báo chí reo lên: “Nư c An Nam tr v a tuyên b ñã ñên lúc gi m nh s giám h hơi n ng n c a quá kh ”. ðó là chuy n bình thư ng. bi u tư ng c a m t tri u ñ i nhưng cũng là bi u tư ng trì tr ? R t nhi u ngư i An Nam thích Hà N i hơn. Vua và gia ñình s ng trong T C m thành. R i các bà ñòi thăng quan ti n ch c cho nh ng ngư i ñư c các bà che ch . Ch m d t m h n ñ n nh ng l ti t c h xa hoa. ch không ph i b ng ti ng m ñ . B t nh ng ñ ñ c bài trí ch gây tò mò mà vô b . Th còn các cu c c i cách? B i vì ñó là ñi u m i ngư i c Vi t l n Pháp mong ñ i khi B o ð i v nư c. Hai mươi nhăm nghìn ñ ng b c trong qu riêng c a Nhà vua ñã ph i trích ra ñ tr n mà v n không ñ . Ch còn là k ni m tươi rói. Nhà vua phát bi u b ng ti ng Pháp. M i b a có ñ n năm ch c món khác nhau trong th c ñơn ñư c thay ñ i hàng ngày do m t ñ i ng thi n riêng. Ngày 10 tháng 9. Vua ð ng Khánh hàng ngày u ng rư u vang Bordeaux theo l i khuyên c a m t th y thu c Pháp. ð i v i tri u th n. Trư c h t. ngài ng i trên ki u có ngư i khiêng ñ n v n an Thái h u. ðây là trái tim c a Nhà nư c. ði u này ñã xúc ph m các v quan tr có tinh th n dân t c l n các v quan già ñư c nhào n n trong n n văn hóa Trung Hoa. M i nghi th c trong tri u theo l thói Trung Hoa xưa v n t n t i g n như y nguyên trong lúc chính t i B c Kinh ngư i Trung Qu c ñã xóa b ho c ñ i m i ít nhi u. v a là ngư i v a là th n. ð ng ñ u ch n l i là m t ông già nguyên là ngư i ñ ng ñ u H i ñ ng thư ng thư (N i các).thái Hoàng thái h u . bao quanh là m t t ng th ki n trúc oai v hơn nhi u. c a ñ ch phong ki n. Ngay l p t c vua ph i ghi m y ch b ng son v ng c th có gì b t an không vào m t cu n s do các thái giám trình lên r i ñem ñi b cáo cho tri u ñình. Nhưng có yên l ng gì ñâu. Chưa h t lúng túng ng c nhiên. Paris nay ñã lùi xa. m t thánh nhân. làm vi c ñ n chuy n tôn vinh các bà m nh ph sinh ra t nguyên t c này. Siêu ñun nư c ch dùng m t l n và thay siêu khác. có các tiên ñ d y s m nh c bút làm ngay m y câu thơ như khai bút ho c mi t mài ñ c sách thư vi n ñ s c a hoàng cung. Bí n. C hai ngày m t l n.10 - . nghiêng mình vái ba l n. khu u ép sát vào ngư i. Trong ngôn ng c a Voltaire. Cho t i lúc này. như m t công trình phòng th quân s g i chung là thành. B h n thói quen ñ móng tay dài quá m c. ít bình thư ng. B c thói quen ch c ti t khi gi t m bò. Và cũng theo l t xưa ñ l i không h thay ñ i. T bây gi sau ti ng xư ng chói tai c a quan tuyên cáo. Hàng ngày ñúng sáu gi rư i. Các bà nhi u khi b i r i vì năm ch c món trong th c ñơn Nhà vua ch ñ ng ñũa có vài món . nghĩa là không ph i quỳ g i cúi r p mình trán ch m ñ t kh u ñ u ba l n liên ti p trư c sân r ng mà không m t ai dám ng ng ñ u nhìn vua. các quan ch p tay. so v i năm th k trư c ñây. m t nhà b o tàng.mê m i c b c. Trong th i gian vua v ng m t. Kinh thành s m tr thành m t cái mánh khóe mưu toan chèn ép. ñôi chút l n x n vì sáng ki n c i ti n này. chi tiêu nh ng kho n ti n quá l n. Xưa kia. vua d y t 6 gi sáng. Nhà vua cho g i ngư i ñem ki u ñ n.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment C nh quan hoàng cung An Nam.. các quan bư c thong th ñ n x p hàng ngang trư c m t vua. s s ng trong ñó. nh ng ngư i s ng chen chúc trong khu hoàng cung r ng năm ch c hecta ch là nh ng con ngư i c ng nh c. Sau ñó. c l . Thư ng là rư u ư p sen có mùi thơm. vua b t ñ u làm vi c. b th . ng i suy nghĩ hay ñi l i m t mình ñ c theo hành lang l p c a kính. Hoàng ñ . cu c s ng ph i khác m i ngư i. Có nên ñi xa hơn không? Có nên r i dô ñi kh i Hu . uy nghiêm. ph i th c t nh m t ñ ch ñang ng . Hu m c meo.

Hu v n là kinh ñô c a nhà nư c quân ch Vi t Nam.11 - . Không có quy n hành th c t . Hơn n a ñây còn là nơi an ngh c a các b c tiên ñ . d a vào các ng n ñ i th p. có t t c tám lăng t m. có cái r t ñ p. Cho nên càng không th có v n ñ b ñ t này ñ ñi tìm nơi khác ñ t ñ ñô Tòa thành ch ng có nghĩa gì trong trái tim và kh i óc c a ngư i dân x Hu .. h sơ 40.. ð n năm 1932. ngư i khai sáng tri u Nguy n. Chính vì v y các tiên ñ c a tri u ñ i ngay t khi còn s ng m i ngư i ñã chú ý xây lăng làm nơi an ngh tương lai cho mình sau khi r i kh i cõi nhân gian. thác v . B t ch p ý chí c i cách c a Nhà vua. ðó ch là m t nơi qua l i nơi d ng chân ng n ng i ch ng có gì quan tr ng. Cu c s ng ch là m t chuy n vi n du. các l nghi sang tr ng. Hu . [3] B o ð i.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ñư c ưa thích nh t. V Á . Nhà xu t b n Plon. Le Dragon dAnnam (Con r ng An Nam). N u ph i ñi ñ n m t cu c cách m ng. phía sau m t ng n núi ph ñ y thông. T t c ñ u uy nghi. m t cu c c i cách. Cho nên không th có v n ñ ñi kh i nơi này. La Cité Interdite (T C m thành Huê).. m t con ngư i tài trí tuy t v i ch n làm nơi l p kinh ñô. Hu ñã ñư c Nguy n Hoàng. m t thành ph có quá nhi u bi u tư ng không d qu ng vào bóng t i ch vì mong ư c ñơn gi n c a Nhà vua. M t nơi lý tư ng. Vương qu c m t h ng. ñ u có ý nghĩa hơn c trong các v t tư ng trưng c a ngai vàng ñ l i.Châu ð i dương Lo i E. Ông h i ý ki n các th y ñ a lý và ñư c h khuyên nên xây kinh thành bên c nh sông Hương. làm xúc ñ ng lòng ngư i. s tôn kính quá m c. Kho ng cách quá xa gi a m t bên là tri u ñình tráng l . 1995. Nhà xu t b n Mengès. tránh ñư c nh ng nh hư ng b t l i v m t phong thu . . Trong vùng ñ ng b ng không xa kinh thành. m t v tàn sát hay b rơi thì cũng là m t vi c quá rõ ràng. các cung ñi n và bên kia là vai trò th c s c a Nhà vua. Hu có m t quá kh quá n ng n . S ng g i. ñám tri u th n ñông ñ o. Gi ng như các Hoàng ñ Trung Hoa. vi c sùng bái m i lúc ñ i v i Nhà vua ch còn là gi t o. 1930-1940. nơi h p lưu c a các nhánh sông Hương hi n hòa quanh co u n lư n như r ng. Ch có cái ch t m i ñáng k . màu s c tô v tr nên xám x t h t c óng ánh không có ch làm lu m các màu s c. ð ch bù nhìn. Có nên r i b m t nơi mà các v th n linh ñã ban phúc lành? [1] Lưu tr b Ngo i giao. chúa Nguy n Hoàng ñã ch n m t ñ a ñi m kỳ di u ñ cho dòng h mình l p nghi p. ðó là nh ng tính t r t ñúng mà nh ng ngư i yêu nư c Vi t Nam cũng như cánh t c a Pháp dùng ñ ch ch ñ quân ch Vi t Nam. là tr v cõi vĩnh h ng [3]. [2] Bao Dai.. V l i ñô thành và m i th n sau nó còn quan tr ng hơn b n thân Nhà vua.

ñưa ñ t nư c d n d n ñi ñ n m t n n quân ch l p hi n.h i ñ ng thư ng thư . t p h p quanh ông. h là bi u tư ng cho nư c An Nam c xưa ñ i ch i v i nh ng ý tư ng tân ti n c a Nhà vua và c a các b n ngư i Pháp. là linh h n c a gia ñình. ñã g n v i tên tu i B o ð i. Sau ngày tr v Vi t Nam. thông qua b lu t hình s và dân s m i. Ông c g ng thay ñ i phương hư ng ho t ñ ng c a n n cai tr cũ. H có năm ngư i. V y báo Tribune Indochinoise (Di n ñàn ðông Dương) ñã vi t gì v y? Như thông l ñó là các d án v c i cách. Hơn n a quan ch c ngư i Pháp có chân trong n i các . theo dúng d ki n. ngư i th ba là Ngô ðình Nhu.có th ñ ng ý hay không ñ ng ý v i quy t ñ nh c a n i các t c là ông ta quy t ñ nh m i vi c. Còn m t ngư i em n a là Ngô ðình Luy n. m c ñ v a ph i. ông dán m t chăm chú ñ c trang nh t c a t Tribune Indochinoise (Di n ñàn ðông Dương). Ch m y tháng sau ngày tr v . T nay Nhà vua s qu n lý công vi c ñ t nư c. gây nên s ch ng ñ i c a ông Di m. v vua hai mươi tu i ñã ñi thăm các t nh trong x An Nam (m t vi c trư c ñây các Hoàng ñ ti n nhi m chưa bao gi làm). ch trương Vi t Nam ph i ñư c t tr m t m c nào ñó nhưng v n là thân Pháp. ñã m nh b o dùng nh ng t ng như “ñ o chính”. vua B o ð i l p n i các dân s do m t nhà thơ. Th c t .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 3 Daniel Grandcleùment Không bi t t lúc nào. V y là b máy lãnh ñ o ñ t nư c v n y nguyên. Nhi m v c a h là t ch c vi c thi hành các ch d c a Tri u ñình. v Hoàng ñ b ph tru t r i b lưu ñày ñ o Réunion. V ch ng ch c l ch thi p. vì v y hoàn toàn ph thu c vào chính quy n b o h . Viên ñ i th n già nua ñã làm mưa làm gió trong th i kỳ nhi p chính trư c ñây ñã b th i h i. Ch t ch Vi n ñư c tham gia các cu c h p n i các. Tên ông ñư c nêu lên m t báo ñ n hàng ch c ì n. không dính líu vào các quy t ñ nh và ch gi i h n trong vai trò thu n tuý trang trí. ðó là m t nhà tư tư ng có ñ u óc bi t suy nghĩ và là ñ i th c a ông Di m. b d ng quan ch c ñ u t nh. c i t giáo d c. th hi n ý chí c a Nhà vua mu n g n gũi th n dân. Năm 1925. m t trí th c t t nghi p trư ng Pháp ñi n. Ông Di m không ph i không bi t r ng m i ý ñ nh c i cách c a ông. C gia ñình ông Di m sau ñó không ñư c vua n i ngôi là Kh i ð nh tin dùng n a. Báo chí ñư c ông cung c p thông tin ñã tôn ông là anh hùng. ðó là b L i. m t th a ư c m i ñư c ký k t. m t ñi u kho n m i quy ñ nh Khâm s Trung Kỳ do Paris b nhi m có quy n ph quy t m i quy t ñ nh c a Nhà vua ngay c ñ i v i quy t ñ nh ít quan tr ng nh t. h c v n uyên bác. m t nhà báo ñ ng ñ u ñó là Ph m Quỳnh. Trư c ñây vi c cai tr do m t h i ñ ng ñư c ngư i Pháp b nhi m. m t cơ quan ch có b n thành viên ch ch t “t tr tri u ñình”. Nhà vua d n d n t ng bư c n m công vi c tri u chính. Ông Di m là m t thư ng thư. khá rùm beng. Bi n pháp c i t này nh m vào quan ñ i th n ñ ng ñ u Vi n cơ m t cũ. m t ngư i là Ngô ðình Khôi cũng làm quan. ð c bi t ông c i t Vi n dân bi u Trung Kỳ. B o ð i có v như ñư c lòng dân. qua ñó mu n nói lên ý mu n n m quy n th c s ch không ch b ng lòng v i vai trò danh d . Cha ông. Thư phòng t i và yên tĩnh.12 - . H ñ u có th l c. M t lát n a. ñã th a nh n ông là ngư i b o v tích c c nh t n u không ph i là duy nh t n n văn hóa Vi t Nam. H là ñ i di n cho Vua. C nh quan này ông bi t rõ t lâu l m. Các nhà ñương c c Pháp. Sau cùng ông c i t ch ñ quan trư ng. Nhìn qua c a s Di m th y vô s cung ñi n chen chúc trên các kho ng ñ t r ng trong khu ð i n i. x An Nam không có t ng l p quý t c nhưng có hàng ngũ các quan l i. D n d n trong nh ng tháng ñ u tiên c a tri u ñ i B o ð i. Ông còn tr . chính th c chuy n giao nhi m v c a h i ñ ng cho các viên ch c C ng hòa Pháp. các quy t . Ngô ðình Kh trư c ñây ñã làm ph chính cho vua Thành Thái. Nhà vua tuyên b th ng không chút quanh co úp m r ng ông có ý ñ nh m t mình c m quy n không c n Th tư ng. nơi ñây ñư c ti p c n nhi u ngu n tư li u v l ch s nư c Pháp nh t là nh ng “bí quy t” làm nên s c m nh c a nư c Pháp. ñư c l a ch n qua các kỳ thi c a sĩ phu. Trái l i. Nhà c m quy n b o h hoan nghênh. B o ð i tuyên b bãi b th a ư c ñó. Hoàng ñ An Nam chưa bi t ñ n Hà N i? Chuy n tu n du n m trong d ki n c a ngư i Pháp. ð u hơi cúi xu ng m t bàn. Ngô ðình Di m ch m t m c suy nghĩ. nhưng th c t quy t ñ nh m i công vi c trong tri u. nh ng bi n pháp c i cách này d n dà s như là m t bư c lùi so v i hi p ư c b o h năm 1884. quan tâm ñ n bư c ti n c a ñ ch . b o v ông là ngư i ñ ra h c thuy t. sau này s làm ñ i s lâu năm Paris là m t trong nh ng b n bè thân thi t c a B o ð i. “cách m ng” như ñ ñ cao Nhà vua tr nh m ñ i phó v i các “ph n t qu c gia” ñang ho t ñ ng gây r i t i các mi n quê. v công vi c c a y ban c i cách t khi B o ð i v n m quy n bính. Không ph i trong s nh ng nhân v t kém vai v nh t. Tuy nhiên m t vài bi n pháp canh tân. Tri u ñ i B o ð i ñã b t ñ u. cung cách gi n d và theo nh ng ngư i ñi theo tán t ng thêm trí thông minh c a Nhà vua tr tu i ñã làm cho cu c nghênh ti p thêm nhi t li t ông Khâm s Trung Kỳ ñã d ñoán ñúng. các em ông s ñ n. ít quan tr ng. Vua không tham d công vi c c a h i ñ ng. lo n i tr . B y nhiêu con ngư i t o nên m t kh i liên k t r t ch t ch b ng nh ng m i quan h ru t th t l i v a ñ ng nh t hoàn toàn v quan ñi m. có th d n ñ n th t s ng như cha ông. m t ngư i là linh m c.

không m y ngư i làm ñư c tr n v n vì môn l ch s nư c nhà không ñư c sĩ t coi tr ng ho c h ng n ng i không dám nói th t ý tư ng c a mình s trái ý quan ch kh o. Và ch toàn là danh v ng. H không b ai ki m soát. . Như m i viên ch c m n cán. Cu i cùng là qua m t kỳ thi tuy n n a n u ñ cao thì làm tri huy n. bình tâm hơn các b n ñ ng nghi p Pháp c a h . h không b nh ng ngư i dân lam lũ nào ñ n g n ñ qu y r y. Các văn thư. ho c “T ch c n n tài chính ðông Dương”. Th p nh t là h ng th chín g i là c u ph m.13 - . Ngày trư c. Không có m t xó x nh nào trong tri u mà không có quan l i m c áo dài lam. ñ thi ñ i m i. nh ng s c. Thí sinh ch nh c l i nh ng ñi u ng t ngào ñ y r y trong các báo ch ñ tán hươu tán vư n v ñ th hai. còn ñ th nh t nghe ch ng ng c ng . Ba năm m t l n.cai tr . múa hát. lính vác c ñi trư c. Sĩ t làm bài ngh lu n v “S can thi p c a nư c Pháp An Nam và tri u Nguy n”. Cu c s ng c a h bu n t . ch ng m t trăm c nhân còn l i kho ng ba trăm tú tài. Ch l y b n trăm ngư i ñ . tu n t thăng ti n. Ai ñ ñư c g i là tú tài và ñư c t p trung v kinh ñô ñ ngh lu n g i là thi h i. H là nh ng ông ch có quy n l c tuy t ñ i trong ñ a phương ñư c giao cho h cai qu n. M nh mà các nho sinh dùi mài kinh s m y năm nay. nhưng b ng l c khá vì ngư i ñ ng ñ u n n hành chính ñ a phương không ph i m s k toán hay b t kỳ s sách nào. H khom lưng dùng bút lông cán dài làm bài thi v t b ng ch Hán.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ñ nh c a c p trên. ñ u ñư c so n th o b ng ch nho mà ch có h ñ c ñư c. Vi c ñi u hành nhà nư c tùy thu c vào l p trí th c này. lính h v theo sau. Ch c là ph i lâu vì m i khóa thi kéo dài năm mươi ngày. Nh t ph m ñã là quan ñ u tri u. ði ñâu ñã có võng l ng. trư c khi ñư c b nhi m làm quan. Quan chánh ch kh o ng i trên chòi cao làm nhi m v giám sát M i ngư i ng thí ng i x m trên m t cái chõng tre nh h p ch ñ m t ngư i có t m phên tre u n cong làm mái che mưa n ng. Không có gì gi ng v i các kỳ thi tuy n hi n tài châu Âu. Nh ng ngư i ñ cao xu t s c thì ñư c vào Hu d thi c p cu i cùng. ñư ng công danh c a h r ng m . rư c voi. Các ñ thi thư ng lu n v d o ñ c và v s nghiêm ng t theo h c thuy t Kh ng. thông tn. ho c b tr ng ph t. Năm 1933. Ph Toàn quy n ðông Dương ph i h p v i Tri u ñình Hu long tr ng t ch c thi cho t t c m i ngư i dân B c và Trung Kỳ có ñ trình ñ Hán h c d các kỳ thi tuy n hi n tài ñ b d ng làm quan. kém hơn thì ra làm giáo sư. gi y t như chi u ch c a vua. thông l nh. Th c t có chín th h ng khác nhau t t c các c p trong b máy nhà nư c dành cho các v tân khoa.. có nh c l . Văn chương. Bên c nh thư ng có tên ti u ñ ng theo h u thay chè. S hi u bi t sâu và k các l i d y c a thánh hi n cho phép các thanh niên An Nam leo lên ñ n các ñ a v cao trong b máy cai tr quân ch . M i m t vùng g m m t s t nh t ch c thi lo i g i là thi hương. Tr i qua nhi u th k ñ a v c a h v n v ng vàng. các sĩ t t p trung trong m t khu ñ t r ng chung quanh có lính canh g i là trư ng thi.. mài m c Tàu trong m t cái nghiên nh ho c chu n b cơm nư c. b n súng l nh chào m ng dĩ nhiên là có di n văn ph d sĩ t . h ph i theo h c m t trư ng g i là trư ng H u b Hà N i trong ba năm ñ h c ti ng Pháp. hơn là làm cho kỳ thi thêm long tr ng. Trên toàn lãnh th có hàng trăm sĩ t ng thí. Nhà vua không có m t trong các kỳ thi này nhưng Toàn quy n ðông Dương và nhi u nhân v t quan tr ng Pháp vui v ñ n d có l ñ th a mãn tò mò. ðó là m t ngày h i tr ng dong c m . m t ít ki n th c v môn hành chính . thư ng lư i bi ng. Nh ng ngư i may m n thi ñ ñư c b ñ c h c hay ñ ng ñ u m t nha hay s .. m t ít ki n th c sơ ñ ng v ño ñ c ñ a chính. u s u. ý tư ng và truy n th ng v n ng tr trong cu c s ng tinh th n c a ngư i dân trong nư c. H thanh th n. ð u th k . trát. M c chi c áo dài lam th ng n p. h không ph i lo s b tr ng ph t và r t hi m khi b truy c u trách nhi m.. ð thi năm ñó qu là khó.

Khâm s Trung Kỳ và Ph m Quỳnh. Lý do ñư c nêu ra là các quan An Nam thi u ki n th c lu t h c. T t c nh ng ngư i Nhà vua ñã g p t khi v nư c. Ông cũng là m t ông quan. giúp vi c Nhà vua t t c ch có sáu v thư ng thư và d m nhi m m i lĩnh v c tri u chính. có kh năng và Toàn quy n Pierre Pasquier. 1885 Còn B o ð i thì sao? Nhà vua luôn luôn kiên quy t ng h phong trào c i cách nhưng “ch c ch n ph i là dư i nh hư ng c a Pháp”. ..Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Trư ng Thi. N n h i l là chuy n ph bi n trong quan trư ng. thu và t ý s d ng. thuy n th neo ra vào theo con sông ăn sâu vào ñ t li n n ào su t ngày. Ông mu n ñư c ñ c l p hơn. Các em ông d ñ nh ti p n i s nghi p c a ông.. Không nh ng ông Di m ph i t ch c mà b cách tu t kh i hàng ngũ quan l i trong tri u. nguyên là tu n vũ Phan Thi t. nh ng ngư i ph ði u gây nên s gi n d c a ông Di m là vi c ông Eugène Chatel. Sau khi ñưa Di m vào n i các. có vũng sâu t p n p ghe.14 - .. s ph n th t tr trêu ông ph i ñi d y ti ng Pháp ki m s ng. V thư ng thư b th i h i. T ñó Di m oán h n ñ i v i B o ð i và c tri u ñình. nh t là gi m b t quy n l c c a ngư i Pháp. ð c xong. tươi cư i mà b n b . ông Di m ñã ph m sai l m nghiêm tr ng. Ông quay vào cái th p giá. Ông ñưa c biên b n h p ti u ban c i cách cho báo chí [1]. Ông ng h Pasquier. Di m. Ông m ra. ñ ng ñ n truy n th ng c a h . Th mà sao Vua l i dùng ông Di m là ngư i ông không ưa và ph n ñ i cái thói phư ng h i gia ñình tr c a ông ta. Sau lưng ông chi c th p giá kh ng ñ nh ñ c tin c a ông. ð m b o h u thu n y không ai b ng Di m. Nh ng bi n pháp n a v i ñó ch ng có tác d ng sâu s c gì ñ n nh ng thói quen c a quan ch c. Chatel và Ph m Quỳnh. ñ n ñ c quy n c a n i các mà vai trò th t s v n là chuy n hão huy n. nghĩa là không cho h ñư c quy n xét x . Cho ñ n khi m t viên thư l i bư c vào phòng ông m i ñ ng d y. kéo dài cho ñ n 22 năm sau m i tìm l i thoát b ng m t cu c trưng c u dân ý gi hi u ñ ph tru t B o ð i.m t con ngư i th t thà ñư c lòng dân. Tòa Khâm s Trung Kỳ s n ñ nh ngân sách chi tiêu c a chính ph Nam tri u và tr c p cho tri u ñình m t kho n ti n ñ tr lương hàng tháng. ði u này B c Kỳ ñã thi hành t lâu r i. m c dù có nhi u nh hư ng nhưng ch ng làm gì ñư c. Nhưng ñây là m t ñòn n ng giáng vào hàng ngũ quan l i vì làm m t ph n l n thu nh p c a các quan t các v ki n cáo dân s l n xét x hình s . Viên thư ng thư công giáo này v a nghiêm kh c trong công vi c. ñưa tay ñón phong thư do ngư i thư l i kính c n ñ trình. trong ti u ban c i cách ñ ngăn ch n cu c c i cách không ñúng lúc c a Chatel . Hà n i. T ng lý Ng ti n văn phòng mu n tư c b quy n tư pháp c a các quan An Nam. Có m t ñi u quy ñ nh ñ c bi t làm ph t lòng các quan An Nam. Theo quy t c hành chính. Sau ñó ông tìm ñư c vi c làm nhà th Thiên H u. Công văn báo tin ông b th i h i. Ông là ngư i ñi tiên phong nhưng không hi u bi t nhi u v nh ng th ño n chính tr . quỳ xu ng và l m nh m ñ c kinh. ông bàng hoàng khi n ông làm d u thánh và l i quỳ xu ng dư i chân thánh giá. ông ưa ng i m t mình trong thư phòng. Louis Marty lúc ñó là Chánh s Liêm phóng và Nha chính tr ðông Dương ñã phát hi n ñư c m t b c thư c a Di m g i cho các báo và l p t c ông báo cáo ngay l i cho Toàn quy n ðông Dương. B o ð i cho r ng mu n c i cách gì ñi n a cũng c n có các quan l i trong tri u làm h u thu n. Báo La Tribune Indochinoise (Di n ñàn ðông Dương) ra ngày 21 tháng 7 năm 1933 miêu t cu c ñ u tranh không cân s c gi a Ngô ðình Di m . Trong lúc này ông Di m v n c m cúi làm vi c. v tân thư ng thư h Ngô xem ra không thích h p v i vai trò m i. T nay các kho n thu ñ u do nhà nư c b o h phân b . Còn Nhà vua có thái ñ lãnh ñ m v i v thư ng thư ñang cơn hoang mang. Ông ta cũng ñ ra nhi u sáng ki n canh tân. nơi ñây có m t c ng cá c a mi n Nam Trung Kỳ. Di m ph i b o v l i ích c a gi i mình nên ñ u tranh ñơn thương ñ c mã. m t con ngư i ph n ñ ng kỳ c u. nơi các cha c trong H i truy n giáo nư c ngoài Hu làm vi c. Ngay t ñ u khi n m quy n bính.. Ông cũng ñ u tranh ñ c i t tri u chính nhưng theo m t phương hư ng không làm v a lòng chính quy n b o h . Và cu c c i cách s ñư c th c hi n cũng như ph n l n các bi n pháp do Chatel ñ ra. v a kh c kh trong tác phong. Trong tòa nhà dành riêng cho b c a ông. ***** Nhưng t t c ch ng có ích gì.Ph m Quỳnh. ðó là thư c a Toàn quy n ðông Dương.

T t c ñ u do Pháp tr lương. không ñư c t do h i h p k c ñi l i cũng không ñư c t do? M t viên c nh sát quèn Paris ñư c c sang ðông Dương lĩnh lương ngang v i tu n ph . Ông thi t l p nh ng t c l m i. Ông bà ñã r t ng c nhiên khi th y nghe k xong m i ngư i không nh n ñư c cư i? [3] Nhà vua ít xu t hi n trư c công chúng. nh ng ngư i lính h v hoàng cung. ông tránh không khí m th p Hu . Vi t . tính vào m c 20 kho n 2 c a t ng ngân sách ghi rõ m c quà t ng ngo i giao. hai cây phomát l n! [2] Ngư i cho quà cho bi t danh tính. M t thiên ñư ng cho Hoàng ñ ch ng thích gì b ng săn b n. khi n tôi có n tư ng r t t t ñ p”. ñi ðà L t ñ ñư c hư ng khí h u mát m d ch u vùng núi cao. Ông có th n i lo n ñư c không? Có th t ch i s b o h hay ít nh t gi m b t? Các tư li u ñ l i ñ u ñư c gi kín ch ñ l ra vài dòng ng n ng i. Hai ông bà kéo dài cu c lưu trú bên c nh Nhà vua trong hoàng cung. Nhưng có ph i tri u ñ i B o ð i là có bư c m ñ u ch ng lành chăng? Không ph i th . Khi mùa mưa ñ n. K c các kho n chi tiêu cá nhân.. Ông bà Charles k l i m t cách ngây thơ câu chuy n nh n ñư c quà trong m t chuy n du l ch nam Trung Kỳ. T vi c ñóng sách. trư c khi tr v nư c bà Charles t nay ñư c Nhà vua g i là “m ”. không ñư c t do phát ngôn. m t tr ng sư ñưa ra b ng ch ng) Nhà xu t b n L’Harmattan. Ông ch hé l qua ngư i khác. Tri u ñình t nhiên bi n m t! ð i n i hoang v ng. [3] Tribune Indochinoise (Di n ñàn ðông Dương) tháng 4 năm 1934. N u ông ta không tôn tr ng các ñi u kho n ñã ký t c là b coi như t b vương quy n” [4].Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ph c trư c b r ng. nh ng nhu c u c a ông. h rình mò ngay gi a ñư ng ph chính. Tôi v a k t thúc trò chuy n v i ông. cu i cùng m i ñư c duy t chi. “Nhà vua cam k t tôn tr ng các th a ư c ngo i giao hi n hành v i nư c Pháp. un avocat témoigne (Công cu c phi th c dân hóa Nam. Nói m t cách khác n u Nhà vua không ñ ng ý v i Toàn quy n dù là trong ph m vi ñi u hành vi c nư c cho ñ n mua b khuy b m c tay áo sơ mi. m t món ti n khiêm t n th mà cũng ph i làm t i ba t hóa ñơn có ch ký c a viên ch c nhà nư c b o h cùng trao ñ i v i giám ñ c tài v . [1] Tr nh ðình Kh i.. làm khung nh ñ n làm m t cu n sưu t p tem thư t i m t c a hi u n i ti ng c a bà Renoux nào ñó Hà N i cũng ñ u ñư c ghi chép trong s sách. Ông coi th thao. bên trong l a vàng ñ lưu gi các huy hi u c a ông. 1994. ý mu n c a ông. nh ng nh c công và vũ n nhã nh c cung ñình ñ u ch s ng b ng m t kho n lương có ch ký duy t c a m t quan ch c b o h . h sơ 2940. M t hôm v ch ng ông bà Charles nh n ñư c m t món quà b t ng .15 - . [2] M t ki u chơi ch có nghĩa là ki m ñư c ch béo b mà không ph i m t nhi u công s c v t v . B o ð i mu n ñóng m t t p album th t sang ngoài bìa kh m da. ñây g n gi ng như nông thôn mi n núi. ðông Dương NF. Tóm l i cũng ph i t n h t 250 ñ ng b c. Ông cho xây d ng ðà L t m t bi t ñi n m i. Rút cu c ông ch u ñ ng cái xích do chính quy n b o h quàng vào c ông. Không có Paris g t ñ u chu n y thì ch ng làm ñư c gì. ch còn chăm ch giao du v i ông bà Charles. ngư i ñư c chính ph giao trông nom ông t lúc nh ñ n tu i l n. săn b n và vui thú v i ñàn bà như m t l i thoát. Ngay c s có m t c a các b n ngư i Pháp xem ra cũng không làm ông thích thú. H sơ lưu tr còn gi l i d u tích c a các cu c ñ u tranh ñó nhi u khi r t kh n kh . La Décolonisation du Viêt Nam. không ñư c t do ra báo. Lu t pháp c a chính ph b o h Pháp qu là c ng r n ng t nghèo. t ng ñ c! Vi c ñi l i giao du v i các c n th n trong tri u cũng không ñư c t do tho i mái. s ng tho i mái trong tư dinh ði n Ki n Trung gây nên tâm tr ng ña nghi t c t i c a ñám c n th n vì chính bà con anh em g n gũi c a Vua cũng ñ u ph i trong các dinh cũ riêng ngoài hoàng cung và ñ i x như nh ng bà con nghèo. R t nhanh B o ð i nh n ra r ng ñi u thay ñ i nhi u nh t là các thói quen c a b n thân và gia ñình ông. [4] CAOM. Nhà vua tr héo h t d n. Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i. Toàn quy n Pierre Pasquier h t l i khen t ng v vua tr tu i. c p 368. Ông vi t cho B trư ng Thu c ñ a Paris: “Tôi r t có n tư ng m nh v tính nghiêm túc trong ý nghĩ và s trư ng thành trong cách suy xét m i vi c c a Vua B o ð i. t giam mình trong tư th t. ðó là h u qu ñ u tiên và ch y u c a nhi u năm h c t p châu Âu. thì ông s b coi như ch m d t vai trò Thiên t . K toán thu c ñ a r t t m ñ n t ng chi ti t. B o ð i vì tính t tr ng danh d không bao gi dám tr c ti p khi u n i ñi u gì. Nhà vua có m t kho n ph c p hàng năm tính vào ngân sách c a Trung Kỳ mà chính ông cũng không ñư c quy n quy t ñ nh ph c p y là bao nhiêu và hàng tháng ph i có ch ký duy t c a Tòa Khâm s m i ñư c lĩnh ñ chi dùng! Nhà nư c b o h quy t ñ nh h t th y. B n thân B o ð i cũng v y.

Khi ñ a bé ra ñ i nhi u ngư i thân thích li c m t nhìn tr m xem nó có gi ng ông hoàng nh ng ch nào. có m t ngư i ñàn ông dáng ñi u ng o ngh . ðó là m t bu i t i năm 1912. Ông hoàng Ph ng hóa công là con vua ð ng Khánh b b nh li t dương không th có con. Nhưng l trong tri u v n cho ông r t nhi u phi t n v i ñ l c vi n mà ông không h ñ ng ñ n ngư i nào. ði u ñó ch ng quan tr ng gì v i cô Cúc mi n là ñ a con trong b ng cô. v i b n th v r ng ông mu n vào g p Vua. Th i ñó hi m có m t ngư i ñàn bà xu t thân nghèo hèn l i ñã mang b u và leo lên ch c v m nh ph . Càng d hơn vì th i gian này ông Hương ð. hoàng t c ph i ñ i m t v i m t th c t ñáng bu n. Trong khi ch ñ i. trư c ñây ñã ñ nh ti n cung nhưng không ñư c Vua ch p nh n. ông hoàng ph i g i ông Hư ng ð. Ông không “xin” ñư c g p mà “ñòi” Vua ph i ti p ông. Nh ng ngư i trong ð i n i không l gì ông khách này. s ng tàn t bu n phi n trong cung ñi n l nh lùng băng giá. ðư c ch n trong s con gái có nhan s c trong nư c. Trư c sau cô Cúc v n ñinh ninh m t l i khai là ñích th có mang v i ông hoàng Ph ng hóa ch không có ai khác. ăn m c sang tr ng. nhưng ng t m t n i ông ñã 23 tu i nhưng v n không có con . dù ch là v ba. ðó là nh ng b m t tư ng trưng cho . Nh ng k ñ c mi ng trong ñám c n th n c t h ng không còn ch nh o ông hoàng li t dương và vô h u. cũng sinh h m t ñ a con trai n i dõi. ông ng i xu ng không ph i là chi c gh ñ u thông d ng mà m t chi c gh bành ñ s dành cho ông. có t i v i t tiên. Ông Hoàng cũng ch ham mê bàn t s c. ð xác minh th c hư. S có m t c a ông ñã gây xì xào trong kh p ð i n i. Ch c ch n là ông Hư ng ð. Ông vua Kh i ð nh b li t dương ai cũng bi t. Và câu chuy n ñó hoàn toàn là s th t. Song ch ng bao lâu. Phép l ñã h t thiêng. ai cũng bi t là tác ph m c a ông hoàng Ph ng hóa. còn ông hoàng Ph ng hóa thì dong d ng cao ngư i g y. T i ñây ông nói l n ti ng hơn. cũng là m t ñ i th n trong tri u. Th i b y gi không có con trai là m t b t h nh l n. Tuy v y m t tên th v cũng ñư c phái ngay vào ñi n Ki n Trung. Khi m y tên v binh Pháp ngăn c n h i ông yêu c u vào g p Vua ñ làm gì. Cô gi cái thai ñó và l ng l làm l cư i. Kh m t n i là c hai ñ a bé sao gi ng nhau như l t. r o bư c ñi m nhiên qua c ng l n trư c m t b n lính canh ñang ng gà g t ti n vào ð i N i và ch d ng l i c a ngăn v i T C m thành [1]. ðình th n và h hàng thân thích ñ u ng c nhiên và m ng r xem như có phép l . ðó là m t ngư i trong hoàng t c mà Nhà vua ph i g i b ng c m i ñúng vai v .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 4 Daniel Grandcleùment Sau khi B o ð i vào trong hoàng cung ñư c vài tu n. ñình th n không mu n ñ t lên ngai vàng m t ngư i vô h u nên ph i ch p nh n Duy Tân (là con vua Thành Thái) lên làm vua. ông hoàng Ph ng hóa có nhi u b n bè thân thi t lui t i ñ khi cùng nhau rư u chè c b c trong ñó có ông Hư ng ð. Bà v chính th t c a ông r t bu n vì ch ng ñêm ñêm ch m i mê ñánh b c ch ng ñoái hoài gì ñ n chuy n chăn g i. Nhưng r i ñi u bí m t mà m i ngư i ñ u bi t t ng ñư c gi kín. Tr c tu i ông hoàng nhưng v vai v . chu n b s n và may m n sao cô Cúc ñã th thai. Bà còn trách c ông hoàng ch ñòi bà làm sao xin gia ñình cha m ñ cho nhi u ti n ñ th a mãn máu mê c b c. Ông Ph ng hóa công bèn ch n m t bà hai cũng xu t thân quy n quý. Ông cũng không còn l gì nh ng tin ñ n ác ý và nh o báng ra m t mà các bà có tính thóc mách thư ng hay r tai nhau t hai ch c năm nay. nói to như dáng m t hoàng thân hay m t th y giáo vào d y trong n i cung. bi t ñâu ch ng là con trai thì có nhi u hi v ng tr thành ðông cung Thái t k v ngôi vua. ông mách cho cháu m t phương thu c b dương làm b ng xương ch n hoang h m v i sâm nhung và nhi u v thu c b c khác. hiên ngang ti n vào c a chính. bà c b v v i cha m ñ . Lúc Thành Thái b ph tru t năm 1907. Qu nhiên khi ăn xong ông hoàng Ph ng hóa th y h ng kh i ngay và s n có ngư i ñ y t gái trong nhà tên là Hoàng Th Cúc ñã ñư c ông Hư ng ð. là ông con nhà chú. ngư i Pháp ñ nh ñưa ông hoàng Ph ng hóa công lên n i ngôi. Ông Hoàng t i nghi p này ñã không có ñư c ni m vui chăn g i l i bu n vì không có con n i dõi. c nh ng ngư i can trư ng nh t cũng ph i ñ m t t m t m cư i. nơi c a B o ð i ñ c p báo. v n chưa h t ng c nhiên th y cô Cúc làm sao l i có th d dàng thành công v i ngư i ch ng b t l c c a h . không ph i v i bà v c luôn luôn ni m Ph t trong chùa cũng không ph i v i bà v hai luôn oán gi n mà v i m t ngư i ñàn bà xu t thân th p hèn. Cũng cái ñ u tròn b ch. t tôm hơn là ngó ngàng t i bà v m i. Chán n n. Trong câu chuy n tâm s ông Hư ng ð thông c m v i n i kh tâm c a ngư i cháu “b t l c” và ñ t ơn cho vay ti n ñánh b c. hai bà ñã d dành th m chí dùng c roi v t ñ tra h i. Năm 1912. h có ñ n hàng trăm ngư i. ông này ñã tr l i rành r t khi n b n này ngơ ngác tư ng ông b b nh tâm th n: “Ta mu n g p vì ta là cha vua”. Tin m ng g n như chính th c ñư c lan truy n. Ông này dáng ngư i cao to hơn m c bình thư ng c a ña s nh ng ngư i Vi t Nam th i ñó. Không ñư c hư ng thú vui chăn g i. gi ng oang oang.16 - . Th y nói ông cư i thêm mư i bà phi n a nhưng không ai sinh ñư c ngư i con nào. Ông ng ng cao ñ u.g i là ngư i vô h u. v c và v hai. Ông hoàng Ph ng hóa s p có con. ñã làm cho cô Cúc có thai trư c r i ông t ng l i cho ngư i cháu ñ t ơn ñã giúp ñ ông trong lúc túng b n. chân tay cân ñ i. Tuy v y hai bà. bà v hai này cũng không tránh kh i th t v ng như bà c .

ðư c nh n vào cung. Không có h . Có l n vua yêu c u nhi u cung n trong m t ñêm l n lư t ho c cùng m t lúc.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment m t tri u ñ i bình thư ng. h con dê ñ ng c a bu ng nào thì ñêm ñó cung n bu ng ñó coi như linh tính c a con v t ch n và thái giám s ñưa vào cho vua [4]. Danh sách cung n vào ñêm nào ñư c c p nh t trong s sách ñ khi có mang s không nh m l n.17 - . choàng ngư i b ng t m v i ñ do thái giám ñưa cho và viên thái giám ghi rõ tên tu i cung n . ghi ngày có khi c gi vào v i vua vào m t t m th tre ñ kín ñáo trên bàn ăn c a vua. Ngày ñêm ñam mê s c d c. t c vua Minh M ng m i ñêm ch n năm cung n v i hy v ng s ít nh t ba cung n s mang thai. v chính th c c a vua. M t s có nh hư ng chính tr . M t viên thái giám qu n lý th i kh c bi u c a t ng ngư i và ñ ngh dâng vua. ñư c x p theo th t trư c sau c a ngày “n p phi” t c là ngày cư i. Sau các bà phi t n là các cung n làm các công vi c d n d p h u h trong n i cung (thư ng ñư c g i là th tỳ. m t h u cung mà c m t xã h i ph c t p có ñ n chín h ng khác nhau. các v vua chúa Vi t Nam ch còn gi i s u b ng thơ ca và xem thiên văn và dành nhi u thì gi vui ñùa v i cung n . Bà vương phi Vi t Nam ñã b quy n rũ và làm nh c. nh hư ng c a m i bà tùy theo ân s ng c a vua ho c tùy theo kh năng cho vua m t ñ a con trai (g i là Hoàng t ) ñ có ngư i n i dõi. H i r ng: Kh i ð nh ngoài cung có th y gì không? Hãy nhìn vương phi c a mình.. B u không khí dâm ñãng trong cung kéo dài khá lâu. m i cô m t bu ng. Vi c tuy n phi cũng có th di n ra bên ngoài cung. Có m t ban tuy n ch n ñánh giá tài s c c a m i ng viên. mà ch sau khi vua băng hà. Ông n i xung lên la l i om sòm. th n . m t h th ng th b c mà m i th h ng ñ u xác ñ nh rõ vai trò. th n ) nhưng vua cũng có quy n “ñêm ñ u” ñ i v i h . M t chi c xe dê kéo vua ng i trên. T t c các bà ñó ch như ngư i b n tình ân ái trong ch c lát. cha dâng bi u ti n vua. Trong m t bu i vi hành ngoài cung. M i bà có cung ñi n riêng. là có uy th nh t. lương b ng khác nhau. không th không làm n y sinh trăm nghìn chuy n ghen tuông ganh t . nghi ho c. nguy n r a c Nhà vua và c n th n: “Cha nó mà nó cũng không coi ra gì”. Hơn c m t gia ñình. M t t báo Pháp xu t b n Sài Gòn trong nh ng năm 20 ñã ti t l chuy n ñ ng tr i này [2]. các bà ph i r i kh i long sàng theo thái giám v bu ng mình. sau ñó. m i ñư c phong Hoàng h u. Ông n i c a B o ð i. Nhưng tri u ñình ñã ph nh n. Phong t c ñ t nư c ñã th t s b ñ o l n. Ph n l n cung n xu t thân dân thư ng nông thôn. Theo truy n th ng và t c l . làm hoen danh d gia ñình. Thư ng phư ng Phúc Lan ngo i ô Hu t hào có nhi u cô gái ñư c tuy n làm cung n . Như v y bà th a bi t th là không chung th y trong cu c s ng hôn nhân. Ch có viên thái giám là bi t rõ tên tu i cung n nào t i nay ñư c ñưa vào cho vua. Kh i ð nh ngoài cung có bi t chăng? [3] Không k săn b n. vua nhìn t n m t g p gi a ñư ng th y cô nào ưng ý có th tuy n làm cung phi ngay l p t c. ch i b i lũ th v . bà phi nào trư c ñây ñư c vua ân s ng nh t. Trư c h t là các bà vương phi. Khi ñ n tu i g ch ng. hương trư ng ch n các cô gái ñ p nh t trong làng xã làm danh sách tâu lên. Vương phi nhà vua tha h dan díu. ngư i th v m i tr ra cho bi t B o ð i không mu n cho ông vào ti p ki n.. Không ph i ch là các vương phi. Nhi u ngư i vua không t ng bi t m t và dù có ñưa vào h u thì vua cũng không c n nhìn m t. r i ông ñi th ng ra v . tr ng tr i. ðôi khi là m t con dê có vai trò l a ch n. Còn có gì ñáng ng c nhiên b ng bà Hoàng h u n ñã hi n thân như m t bông hoa dành cho ngư i nào ñên ñ u tiên. Kh p nơi lan truy n tin x u xa này. Nơi ñó nh ng m i quan h dan díu làm n y sinh nh ng tin ñ n th t thi t lan truy n kh p nơi. Cũng có cung n xu t thân dân thư ng. ñi qua các bu ng cung n . m t bài vè ñư c lưu truy n ngoài ñư ng ph ñ ñô ñã ñưa ra m t cách gi i thích khác h n. m i ñêm vua ch n m t bà trong ñám cung phi m c dù lư t các bà phi chính th c ñ n nhanh hơn. ch n cô nào lên h u thì coi như có di m phúc. v trí. N u không sinh ñư c con trai thì tương lai màu xám là rõ ràng. Tri u ñình s t ch c ch n l c theo nh ng tiêu chu n nh t ñ nh như thi hoa h u ngày nay mà ph n thư ng là ñư c chung chăn g i v i vua trên long sàng. Các bà phi. cung n ph i c i h t qu n áo. Sau vài tháng ñ ra ñ a con lai. Vai trò c a các bà phi nhi u khi vư t quá thân ph n m t ngư i chung chăn g i. cung n ñ u là con cháu các ñ i th n trong tri u. Ai mà dám c gan l t vào h u cung thâm nghiêm. Các bà trong h u cung. Sau các phi ñư c coi như v chính th c là các cung n ho c là v không chính th c. Xã trư ng. ð tránh mưu sát. mà là các cung t n hay th tỳ. h t c sinh khí như m t t ñ a. Sau khi “thư ng ngo n” xong Nhà vua lăn ra ng m t mình. Ông già ng i ñ i khá lâu. c b c. T C m thành tr nên hoang v ng.

L n th hai là nh có chi n tranh... H trong làng có ngư i con trai nào có b ph n sinh d c phát tri n không bình thư ng ho c n u không có. ñui. Nhà vua th y h n làm lo. Chính lý trư ng làm s tâu lên tri u ñình ñ tuy n ch n. không dùng nh ng t n ng n .. Tuy nhiên. không nói to. H là nh ng b tôi g n gũi nh t. trong h u cung cũng có ñ n hàng ch c. cung n nhi u nên âm khí u t t c Nay b t ñi cho ra m t trăm ngư i may ra có th gi i ñư c h n. tên nhân v t ít quan tr ng là khinh huý. H tr ng huý như tên vua. máu. bư c ñi rón rén. m t th k rư i sau. n i l a. ph i ñ c ch ch ñi tên nh ng ngư i g n gũi nh t là b trên c a vua. Vì v y làng nào có ngư i ñư c ch n làm thái giám thư ng l y làm vinh d . Không thi u gì cách gian d i ñ ñư c ch n. Quân Pháp chi m ñóng thành Hu hoàn t t cu c chinh ph c. còn ñư c chào bán Hà N i.. ðúng gi quy ñ nh m i phi t n cung n mang l ng p ñ ng than ñ n ñi n Càn thành ñ l y l a nhóm trong l ng p c a mình ñem v phòng . thăng. v. ñôi khi liên quan ñ n nh ng vi c h tr ng nhưng thư ng là nh ng chuy n liên quan ñ n nhân s . có m ñau cũng không bao gi ñư c ch a ñúng b nh v i cách xem m ch cách bi t như v y. Khi ñã ñư c tuy n vào cung. vua ch t g i là “băng hà”. Ch có hai l n có s bi n khi n cho cu c s ng tàn t suy mòn c a h thay ñ i ñôi chút. ñ i s ng sang tr ng. Vua T ð c có m t trăm linh ba bà. Không m t ngư i ñàn ông nào tr vua và thái giám ñư c bư c vào h u cung. chêt. Ngoài ra không ñư c nhìn m t h i chuy n b nh nhân. nh nh . Sau khi thi n h ngâm b ph n sinh d c b thi n vào trong m t l nh ñ làm b ng ch ng v kh năng làm ho n quan. nh ng ngư i b n tâm tình c a Nhà vua. b t c hoàn c nh nào cũng không ñư c ti p xúc v i ngư i ngoài nh t là ñàn ông. nhi u cung phi th a d p quay v v i cu c s ng thư ng dân v i gia ñình. Ngoài các thái giám. N m quy n l c t i cao. N u không m t trí. M y tháng ñ u vào cung các bà ph i ng m mi ng ñ kh i b t lên nh ng ti ng thư ng dùng trong dân gian và không ph m huý và t p nh ng cách trong cung cùng v i m i phép t c.18 - . H ñư c các quan lui t i ñ nh các bà làm trung gian ch y ch t m t công vi c gì ñó. cách x th ñ ph c v vua. s ng ngơ ngác. hàng trăm ngư i nên không tránh kh i các chuy n tranh giành nh hư ng ghen t ganh ghét th m chí xích mích thù oán nhau. Các phi t n cung n không ph i ai cũng ñ p c . Ngay c khi m ñau cung n n m trong màn thò tay ra. Dĩ nhiên các Nhà vua ph i có m t s c kh e d i dào ñ duy trì t c l này. tâm tr ng cách ly bu n t như v y khi n cho cung phi d m ñau. Các thái giám cũng là h ng ngư i có nh hư ng l n. M t s có th ñóng vai trò “c v n” có th ñ xu t m t ý tư ng nào ñó. L n th nh t vào năm Minh M ng th sáu (1825) ñ i s ng n i cung có b t xung ñ t tranh giành là vì trong kinh kỳ ít mưa.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment r t l n. thư ng ph t. Màu vàng dành riêng cho vua. què.v. N i cung ñư c tái l p cho ñ n khi B o ð i v tr vì và ti n hành c i cách xóa b ch ñ phi t n cung n . ông bà vua mà vi ph m thì b t i n ng. Vì vi c tuy n ch n các ñ a phương không ph i lúc nào cũng công b ng ngay th ng. nhưng sau khi có bà v vua Minh M ng tên là Hoa nên ch ðông Hoa ph i ñ i là ch ðông Ba. Màu tr ng ch dùng cho áo lót trong tr màu huy n dùng ñ nhu m răng. T t c các cung n ch y thoát ra kh i hoàng thành. b m vua. Ngôi ch l n c a thành ph Hu v n trư c ñây g i là ch ðông Hoa. bi t chi u chu ng vua thư ng ñư c vua v i ñ n nhi u l n hơn ngư i khác. k t bè k t ñ ng hãm h i nhau. ngây d i thì cũng thư ng ch t khi còn tr . vua là ngư i ñàn ông duy nh t vào các khu c a cung phi. H còn ph i làm quen v i nhi u phong t c kỳ l như ngày ñông chí trong T C m thành không ñư c th p ñèn. Quy t c v màu s c áp d ng cho m i khía c nh c a cu c s ng n i cung. lương y ph i là ngư i có tu i ñ n xem m ch có thái giám và m t n quan ñ ng bên c nh ñ giám sát. d r ng hai năm tr l i ñây h n hán liên ti p. Hoàng h u. nhàn h làm ñ th vi c ch ñ h u h m t ngư i ñàn ông duy nh t là vua. quy t c trên h t trong cu c s ng n i cung là s d u dàng. ho c trong thâm cung. Tên nhân v t quan tr ng. Ví d v vua Minh M ng là bà H Th Hoa thì khi nói ph i g i ch ch là ba. Tuy nhiên r t khó ñư c ti p xúc v i các bà phi. Trong s ñó . có th có nh ng con trai có trí thông minh hay v ñ p khác thư ng t nguy n “ho n” ñ ñư c ch n làm thái giám vì v y t “ho n quan” dùng ñ ch ch c danh thái giám và cũng có ho n quan b m sinh và ho n quan t thi n. Gia Long. lu t l . Trang ph c c a phi t n cung n ch ñư c dùng màu ñ tía hay màu l c. g i là tr ng huý. Ch tr m t s ít ch y theo Hàm Nghi ra Tân S (Qu ng Tr ) lánh n n sau ñó l i quay v khi Hàm Nghi b Pháp b t. Cung cách s ng. Không ñư c ch m vào da th t b nh nhân và ph i qua m t khăn l a m ng che kín c tay. Ch ñi n Càn Thành nhen lên m t lò l a th t l n. Hoàng h u và cung n không bao gi ñư c dùng màu ñen và màu tang tóc. giáng tư c v . ng ý vua ban hơi m cho m i b tôi nh t là n gi i trong h u cung. Vua Minh M ng ñã có so n m t bài thu c b dương mà ngày nay. ñưa ð ng Khánh lên ngôi. Năm 1885. kinh ñô th t th . ñ ch th c tr ng c a vua mà ph i thay b ng nh ng t nh nhàng hơn như vua m g i là vua “se mình” hay “ng c th b t an”. tr n tr i như ôm. N gi i hoàng cung s ng trong nhung l a. ngư i sáng l p tri u Nguy n thư ng nói: cai qu n vương qu c còn d hơn ñi u khi n n i cung. ðương nhiên cung n nào có tài s c vư t tr i. không bi t t ñâu sinh ra như v y. vua có quy n l y bao nhiêu v tùy ý. Sáng ch kỳ l ñó g i là Minh m nh thang nh t d ngũ giao (năm l n ân ái trong m t ñêm). Ngoài ra ph i kiêng không ñ c tên ngư i trong hoàng t c.

Nhà xu t b n Thu n Hóa 1994 và “K chuy n vua quan nhà Nguy n” . V Hoàng ñ tân h c còn gây nên m t cu c ñ o l n. mư i b y cho ñ n khi vua băng hà. Nhưng B o ð i hay ít nh t các c v n c a ông c m th y m t m i v i các mưu toan. M t hôm trong m t cu c cãi c trong gia ñình nhà v ñ ch ng minh là ông không b t l c như l i ñ n. Cho các bà cung phi và th n tr v cu c s ng bình thư ng. Ông ti p t c cu c c i cách. cung phi không bao gi ñư c quay tr l i. các bà phi t n. h n s có cu c s ng ñ y ñ hơn nhà. 1987. M c dù v y. con trai B o ð i ñư c t n phong ðông cung Thái t . Sau khi vua băng hà. Dùng ñ y t gái h u h các bà Thái h u (m ñ và m ñích c a B o ð i). cung n tr v thư ng k t thúc cu c ñ i c a mình b ng cu c s ng tu hành trong chùa chi n ho c nhà th . h ñ u vui v ch p nh n s ph n. nghĩa là Hoàng t k nghi p lúc ñó m i 9-10 tu i nhưng ñã ñư c gi i thi u v i các gia ñình các quan ñ i th n có con gái vào tu i suýt soát ñ r i khi l n lên anh ta s ch m làm v . m t cơn choáng váng s làm h i ông trong su t th i gian tr vì. H v n mu n th v n may trong lúc chi n tranh ñã bùng n . Vì m t khi bư c qua chi c c a ngăn vào h u cung. h th ng th b c trong n i cung r t ph c t p. trông nom d n d p gi gìn. các bà phi t n sinh hoàng nam. [1] Ghi chép theo “Chuy n tình c a các bà trong cung Nguy n” c a Nguy n ð c Xuân. [2] M t câu chuy n khác nhưng xem ra ít có th tin là th t và cũng không thuy t ph c ñư c ngư i dân kinh ñô Hu . [3] CAOM. hương khói trong lăng và s không bao gi tái giá. mánh khóe giành gi t.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ch có m t s ñư c vua h c nhi u l m là hai. ông ñã ch ng t s c m nh ñàn ông b ng cách ban ngay m t tr n mây mưa d i dào cho m t cô ñ y t gái xinh ñ p và kh e m nh nh t (Ph m Kh c Hòe . không ñ s c kh e. ñ i v i nhi u cô gái m i l n. ba l n trong c m t ñ i làm cung phi. cũng không ñư c r i kh i lăng. sau ñó bư c lên long sàng.K chuy n vua quan nhà Nguy n. s ng như th ñ n hàng ch c năm n a. Khi B o ð i v nư c n m quy n bính.19 - . Nhà xu t b n Thu n Hóa). l n này tri t ñ hơn n a. hay thái giám. [4] Các cung n cũng có thói quen làm các bó lá dâu treo trư c c a ñ lôi kéo dê ñ ng l i trư c bu ng mình. có h v i các bà thái h u m ñ hay m k c a vua Kh i ð nh). M t s ngư i trong hoàng t c ngày nay còn kh ng ñ nh không ph i là ông Hư ng ð. Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i. làm náo ñ ng cu c s ng h u cung. Trong trư ng h p này. ñ i quân góa ph ñó v n ph i duy trì quan h v i ngư i quá c . Năm 1934 ngư i dân An Nam r t s ng s t khi ñư c bi t ông quy t ñ nh cư i làm v m t cô gái theo ñ o Thiên chúa ngoan ñ o. H s ng bên lăng m . Ch ng nh ng ph i ch u ñ ng nhi u ñêm cô ñơn mà khi cha m ñ n thăm cũng ph i ñ ng ñ ng xa ho c trong trư ng h p ñư c phép l i g n cũng ch ñư c trò chuy n qua b c màn sáo.Nhà xu t b n Thu n Hóa. Ám ch m t tin ñ n nói r ng Toàn quy n Pierrte Pasquier là cha th t s c a B o ð i. vua mang b m t c a con ngáo p.. Không tuy n cung phi m i. làm ch gia ñình ai cũng mong ư c có con gái ñư c tuy n vào cung. Hoàng thân Ph ng hóa ñã ăn l nh nh t v i v vì cha m v ông ñã không gi l i h a trư c khi cư i là m i tháng c p cho m t s ti n nhưng sau ñó là không cho. gi i th n i cung. G n như su t cu c ñ i t khi ñư c tuy n vào cung m i ñ tu i mư i sáu. . T t c nam cũng như n khi ñư c nh n hay tuy n vào cung dù là phi t n.. xem như m t vinh d . các cung n ñư c ñ c ân ñư c ñưa lên hàng phi t n. cung n . ngày lên ñư ng vào cung v n là n i kinh hoàng khi p ñ m. là cha ñ c a B o ð i mà là m t ngư i khác. N u sau m t th i gian b th i lo i vì th t s ng hay do b nh t t. ti ng ñ i bác r n vang cùng v i s c ép c a phong trào cách m ng ñang dâng lên. Khi r i b quê hương h ñư c s ñ m b o cái ăn cái m c. cu c s ng s ph i ch u éo le nhi u m t. ñem l i cho h ni m hy v ng có nhi u l i th nh t là khi con gái sinh hoàng nam r i tr thành hoàng quý phi hay Hoàng h u. Bãi b ch ñ cung phi. không còn gia ñình. không còn c cu c s ng bình thư ng.. Sau này khi B o Long.. Cho nên. khăng khăng ñòi ch m d t h n ch ñ cung phi c a các tri u ñ i trư c ñ l i. m t cơ may Tr i cho. Do ñó ngư i ta ñ n th i ông là “b t l c”. khi ñã ñư c vào cung. Các phe phái âm mưu ch ng ch i nhau ñ ñ y m t cô gái vào cánh tay Nhà vua. chèn ép nhau gi a các bà Thái h u. Tuy v y các quan t tr ng th n ñ n nh ng ngư i có ph m c p th p hơn hay nh ng ngư i dân bình thư ng. Các bà phi chính th t ho c th phi. ph m tr t. L y v cho vua là m t d p phát sinh nhi u chuy n kình ñ ch nhau. Tóm l i trong n i cung ñ y r y mưu toan tính toán ñ lên c p h ng. cung n . SPCE 376 (Phòng báo chí quân ñ i vi n chinh). không còn t m. ñ n m c nhi u ngư i l n thư ng d a con gái c a h “s ñưa mày vào cung” coi như là ph i ch u ñ ng m t hình ph t. T p quán bao gi cũng s ng dai.

Ph i chia l i ru ng ñ t. Bà là m t ph n xinh ñ p giàu có. T t c ñ u ñ p và r ng.20 - . khi ñi h c trư ng Les Oiseaux thì tên rút g n thành Mariette. Cha m bà là nh ng ñi n ch c b c a x Nam Kỳ nơi nh ng con chiên ngoan ñ o ñã b ti n xây nhi u công trình b ng ñá nhi u nơi ñ tôn vinh ð c Chúa V n năng. dòng dõi các ñ ng t vì ñ o. Nh S Công chính Pháp giúp ñ vùng ñ t bùn l y ñó tr thành nh ng cánh ñ ng phì nhiêu nh t nư c. c p giai nhân tài t này th t là ñ p ñôi. Xe ñã thong th lư n quanh ñ i Quirinal mà ông v n chưa nguôi gi n. m t tòa nhà khác trong khu th d t ñư c nhi u khách ñ n . quá ư nghiêm kh c. chít khăn vàng. Nhưng không ph i th . Cu i cùng xe ông cũng ñ n ñ x ch trư c m t. qu n l a tr ng. cha cô cũng ñã t ng theo h c ch ng vi n Sài Gòn. Vào lúc cánh h u và ñ ng áo ñen ñang ngoi lên chi m ưu th trên chính trư ng nư c ý. Nam Phương có nghĩa là Hương thơm mi n Nam. B i l tình yêu và d ñ nh c a Vua B o ð i xin k t nghĩa trăm năm v i m t cô gái Nam Kỳ theo ñ o Thiên chúa ñang g p b t c. Không th ñ ru ng ñ ng hoang hoá. M t trong nh ng mi n phì nhiêu nh t trên th gi i. Phóng viên báo Monde colonial (Th gi i thu c ñ a) th i ñó ph i th t lên: “V i dáng thanh l ch c a riêng mình ch ng t m t th hi u tinh t và v ng vàng. trong tay ñi u khi n c m t ñám công nhân nông nghi p và nông dân c n m n bì bõm dư i ru ng. Nh t S ngay t ñ u ñã quan tâm ñ n vi c kinh doanh lúa g o. Ngày nay ngư i ta còn nói ông ta thu c l p ñ u tiên ñã ti p tay cho ngư i Pháp. Cô Nguy n H u Th Lan là m t cô gái có th nói là quá gi gìn ý t . Dân gian còn g i là Nh t S . th ng cánh cò bay. ch ng m y ch c ñã làm ch m t vùng ñ t tr i r ng t phía nam Sài Gòn ñ n ð ng Tháp Mư i.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 5 Daniel Grandcleùment Ngài ñ i s kéo chi c c áo r ng c a t m áo khoác ñ che kín c . có nghĩa là giàu có nh t. trông bà còn xinh ñ p hơn n a. cha c ñã ñ t cho bà m t cái tên gi n d là Marie-Thérèse. Báo Th gi i thu c ñ a còn miêu t : “C hai ngư i ñ u m c áo màu vàng. Ông chui ngay vào xe. ð t ñai không còn là c a Nhà vua. Chi n tranh ñã làm nông dân lưu tán kh p nơi. m t nhà th khác ngo i ô g n ñó ngày nay chung quanh có nhi u nhà máy s i. h c sinh m t ch ng vi n nh . Gia ñình bà còn xây hai nhà l n trung tâm Sài Gòn. Ông ngo i c a bà Nam Phương ñã g con gái cho m t chàng thanh niên công giáo nghèo nhưng ngoan ñ o. Cu c chinh ph c thu c ñ a ñã quét s ch lu t l phong ki n. có nhi u nét tương ñ ng. cha m ñã góp ph n làm ñ ng b ng C u Long tr nên giàu m nh. cung c p lương th c cho quân ñ i thu c ñ a. Gia ñình Nam Phương còn xây nhi u nhà th b ng ñá và th ch cao ñ hi n cho th h sau. Cô là con gái út m t gia ñình giàu có. Tháng ba r i mà Rome ti t tr i v n còn se l nh. t i m t trư ng n i trú r t có n n n p là trư ng n tu Les Oiseaux Neuilly [1]. Hoàng h u Nam Phương xu t hi n r c r trong nét duyên dáng tinh t c a tu i tr như m t huy n tho i”. Khi bà sinh ra. ðáng l ch là m t th t c ñơn gi n thôi mà Tòa Thánh v n khăng khăng không ch u. m i 20 tu i. tr và ñ p ñ n m c B o ð i không ng n ng i b qua các ñi u ngăn c n c a t p t c cũ. ngài ñ i s bên c nh Tòa Thánh La Mã th y r ng còn có vi c khác ph i làm hơn là ñi thương lư ng v m t ñám cư i cái x thu c ñ a xa xôi châu Á. Hai ông bà còn khai kh n hàng nghìn hecta ñ t Nam Kỳ t o nên nh ng cánh ñ ng lúa ph ng lỳ. Và nh ng ngư i ñư c mua ñ t r qua ñ u giá thành nh ng ñi n ch g p may và giàu có. Cô Mariette Nguy n H u Th Lan. có th l c và ngoan ñ o. M t tòa nhà gi ng như m t cung ñi n nh . Ai ñã ñ t cái tên ñ m giàu ý nghĩa như v y? Ch c là B o ð i. ñi giày cư m thêu vàng. M t s ngư i xì xào không ph i c a c i là s c quy n rũ cu i cùng ñ i v i Nhà vua. c c kỳ giàu có. ðó chính là cha ñ c a Nam Phương. Không nói ñ n chuy n khác nhau v tôn giáo tín ngư ng. T c ñiên ngư i. nhìn vào các t m nh dù nh nh t ñã úa vàng ngư i ta v n th y sáng lên m t nét duyên dáng hi m có. Ông ñ i s dùng t hơi n ng n khi ông nh l i nh ng s ki n x y ra g n ñây nhưng ông không th y trong ñó có nh ng chuy n khác ñ hi u ñư c hơn m i liên quan v i các câu chuy n ông v a m i nói v i các v h ng y theo dõi v n ñ này. S ng trong m t gia ñình ngoan ñ o. ch vì m t chuy n c n con này. màu s c thanh nhã mà hòa h p. cô cũng ñư c ăn h c lâu năm Pháp. Bà Nam Phương kiêu hãnh v ông bà. v i chi c áo dài d h i có nh ng ñư ng nét thu n khi t. M t nhà th Ch L n. Hôm nay ông không c t ti ng chào ngư i ch huy c nh v Th y Sĩ như m i l n khi anh ta ra l nh m c ng. Ông ngo i c a bà có tên là Lê Văn S còn ñư c g i là Huy n S (hàm tri huy n ch không ph i là tri huy n t i ch c). ð n lúc này ð c Giáo hoàng v n t ch i? Th t là quá l m! Ngài ñ i s C ng hòa Pháp Charles Roux n i khùng vì ñã m t m t. m t khu ph ngư i Hoa g n Sài Gòn. Hình bóng ñôi uyên ương vàng r c uy nghi t o nên m t b c tranh tuy t m làm say ñ m ngư i h a sĩ. th t là ñ p ñôi như m t b c tranh sáng ng i v tu i thanh xuân l ng l y. Chính quy n thu c ñ a l p l i s ñ a chính ñem bán ñ t hoang cho nh ng ngư i có ti n v i giá c c r : mư i franc vàng m t hecta [2]. chi c áo n t trong v a khít v i ngư i. r t thoáng ñãng. Cũng như B o ð i. M t vùng lúa r ng như bi n c . nàng xinh ñ p như m t bông hoa quý”. Chuy n tình c a h ñ p ñ như trong chuy n th n tiên. th a hư ng t m t n n giáo d c công giáo t t tiên. C hai nhà th nay v n còn khi n các con chiên nh ñ n lòng sùng kính ñ i v i ñ c tin c a gia ñình bà. Khi Nam Phương xu t hi n trong phòng khách c a Tòa Khâm s .

Th con gái c a nhà h o tâm? Có ph i là bà Hoàng h u xinh ñ p và d u dàng. T ng hòa các tín ngư ng ñó t o ra m t th tôn giáo c a ña s ngư i Vi t. M t sáng ki n k thu t xây d ng Vi t Nam th i ñó và r t ti n d ng. M t chuy n tình ñ p ñ không ñi ñôi v i nh ng ti n l . Ai ñã quy t ñ nh vi c này. Ngư i Pháp và sau này là quân ñ i M ñã s d ng kho ng không ñó như m t căn h m ñ giam gi nh ng ngư i b b t. Vi c B o ð i ñã l a ch n cô gái Nam Kỳ g p ðà L t làm v ñã ñ o l n m t phong t c t p quán cũ. ñ ng sau ch ñ ng c a dàn ñ ng ca. nhi u mưu tính d ñ nh t lâu t t ng m. Vua cha s ch n trong s danh sách ñưa lên nh ng ngư i x ng ñôi v a l a v i con trai mình. N u có ai h i v nào h o tâm ñã xây d ng nhà th này. B n thân Nhà vua hay Paris? Chính quy n Pháp ñã p vun ñ p cu c tình duyên này và nhìn v i con m t thi n c m vi c m t cô gái xu t thân t m t trong nh ng gia ñình thân Pháp nh t mi n Nam. không ñ nát. ch tìm cách moi ti n c a tri u ñình ñ tiêu xài hoang phí nhưng bà ñáng tôn vinh c ch tiêu xài b ng ti n riêng c a mình do gia ñình cho.c c a B o ð i . ñó là d u n c a m t n n văn minh khác bi t khá rõ v i các t c l Trung Qu c hay Nh t B n. Ch m ñ n quy t c này coi như không có Nhà nư c. Nh t là Ch ð i. Theo l xưa nay. Tin ñám cư i có th thành s th t làm cho gi i thân c n Hoàng ñ ng ngàng và choáng váng. M t thói quen hi m có và theo các c già t t p nhà th k l i thì vi c ñó càng làm cho m i ngư i kính tr ng. Tình yêu c a h ñ i v i nhau là có th c. ông ph i ch n ưu tiên nh ng cô con gái n t na. sau ñó là ngư i ch ng và t i sao không. s ng s ng m t pho tư ng m i d ng g n ñây. có cái nhìn l nh lùng như khinh b k qua ñư ng. Chính quy n b o h c n có m t Nhà vua ñư c toàn th nhân dân ch p nh n. ðó là tư ng Mathieu Lê Văn G m. Trong s này có hai cô ñư c tách kh i gia ñình ngay t th i thơ u . T i Hu . Hơn là m t tôn giáo. tri u ñình thư ng dâng lên Hoàng ñ b n danh sách nh ng cô gái ph n l n là con nhà ñ i th n. và ca ng i s c ñ p nh t là t m lòng trung th c c a bà.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment thăm tr m tr khen ng i là tiêu biêu cho ki n trúc thu c ñ a c a nh ng năm 30. ðó là tên c a nhà th Sài Gòn. Trư c h t là các con c a cô. Nhưng nhi u khi dâng lên vua cha trư c. Các c khác không bi t. làm ch ch a l n x n nh ng gh t a và ñ trang trí h ng là hai b c tư ng n m b ng ñá hoa cương che ch di c t c a ông bà ngo i Nam Phương chôn bên dư i. Trên sân trư c nhà th . V y không th ñ ai tư ng tư ng r ng Nhà vua có th theo m t tôn giáo c a m t thi u s nhân dân [3]. V i dòng dõi m t gia ñình ngoan ñ o như th . Phía trong cùng gian gi a. Ông Charles h n ph i nghĩ r ng ngư i ph n ñoan trang này s có s c n ng trong b óc c a v quân vương tr tu i. nay b b quên. M t vài c bi t rõ tên tu i nhà h o tâm nhưng ch thong th g t ñ u ch ng t ñó là m t nhân v t quan tr ng nhưng không nói gì hơn. ch c ch n quan tr ng hơn nh ng tính toán chính tr . dòng dõi trâm anh th phi t. không hư h ng vì th i ti t và chi n tranh còn mang d u n c a gia ñình.x gi o vì không ch u b ñ o. có quy n ñ nh ra nh ng nghi th c m i. Năm năm v trư c. nhân dân c nư c. Trư c ñây nhà v h o tâm ñó.21 - . t báo Saigon républicain (Sài Gòn c ng hoà) ñã ñưa tin B o ð i có th xin ñư c r a t i theo công giáo. to ra nh nh ng công trình ki n trúc bên c nh: m t cái ñ ng trên vách ñóng nh ng th nguy n t ơn và xa hơn m t chút là m t cây thánh giá to. Như m t kh ư c v i Tr i. Cu i cùng và trên h t c p uyên ương hài lòng th y ư c nguy n c a h ñã ñ t. Nói r ng d ñ nh k t hôn c a B o ð i k t c c có h u thì cũng có th nói r ng ch sau khi có ý ki n c a giáo hoàng thì vi c hôn nhân m i thành. ngư i con gái ñó ñáng l ph i là tu sĩ m i ph i. M t l n n a chính Toàn quy n ðông Dương ph i lên ti ng ñe d a th m chí ki m duy t m i bài báo ám ch vi c thay ñ i tín ngư ng c a B o ð i. M t nhà th mang t m c khu ph nhưng có dáng d p nhà th l n khi ánh m t tr i r i vào các ô kính màu. Ví như s ph n nhi u cô gái nhi u năm nay ñã ñư c chu n b ñ làm Hoàng h u. Như v y bi t ñâu nư c An Nam có th tr thành vương qu c công giáo ñ u tiên châu Á. Cô khá kiên quy t làm cho ngư i khác cũng ph i theo tín ngư ng c a mình. Ngư i ta k r ng bà hoàng không như ngư i khác. nhi u s ph n b chao ñ o. c t c a bà Nam Phương ñã ñư c phong thánh. Ngư i ñ ng ñ u hoàng t c (Tôn nhơn ph ) yêu c u t báo c i chính. Nh ng công trình xây d ng c a gia ñình Nam Phương ñ l i ñ p như kh i hoàn môn. V Hoàng ñ tr tu i không ph i là không bi t t c l truy n th ng nhưng ông t dành cho mình quy n ñư c c i t t p quán cũ và trong s nh ng quy n l c hi m hoi còn l i trong tay ông ta. tôn tr ng các l i d y c a Kh ng t và dĩ nhiên c th Ph t. Nhà th này còn vư t tr i h n lên. m t c ch tay mơ h v phía trung tâm Sài Gòn. Ngư i con gái hoàn toàn hư ng v Chúa quan ni m hôn nhân như m t hành ñ ng truy n giáo. sùng kính th n thánh. Nhưng ngư i hâm m chú ý các tòa nhà ñó có m t kho ng không bên dư i sàn nhà cách ly v i m t ñ t. ñàm ñ o v i nhau gi ng nh nh th nh tho ng l i c t ti ng cư i. Hàng ngày trư c các b c lên d n ñ n c a nhà th hàng ch c c già da nhăn nheo. M t ngày ñ p tr i năm 1847 Mathieu Lê Văn G m ñã t vì ñ o. H còn nh rõ. m i khi Hoàng ñ tuy n phi. Bây gi ngôi nhà ñó ñư c dùng làm tr s c a y ban nhân dân nhưng t ng h m ñ không. do chính vua T ð c . nhưng cô ñã ch n và chính quy n Pháp cũng ñã ch n cho cô là Hoàng h u tương lai k t hôn v i v Hoàng ñ tr tu i.

Con chiên ngoan ñ o Mariette có th k t hôn v i Hoàng ñ m t nư c theo Ph t giáo không? ð i di n Tòa thánh ðông Dương ñã ñ t v n ñ lên Giáo hoàng và ít lâu sau chính nư c Pháp qua ñ i s Pháp t i La Mã ñã có nh ng cu c v n ñ ng ráo ri t v i Vatican.. c u thư ng thư b Hình ñ nh th o m t ki n ngh có ch ký c a các ñ i th n ñ ng ñ u các B và các nha ph quan tr ng trong tri u yêu c u Nhà vua nên t hôn v i Nam Phương.. T t nhiên các cô gái còn ph i h c thu c nh ng l i giáo hu n c a ð c Ph t.. . Không bi t do d i trá hay do không bi t. Như v y là không th ch p nh n. V Hoàng ñ tr tu i này v b n ch t trung thành v i nư c Pháp ñã che ch ông ta. Vi c c p thi t và có ý nghĩa chính tr là ph i nhanh chóng ch n cho Hoàng ñ ngư i v nào có th giúp Nhà vua vô hi u hóa s c kháng c và nh ng s ch ng ñ i ñó. Trong hoàng cung ñ y r y d u v t c a cu c s ng xa hoa và khép kín c a t tiên. Cũng gi ng như tri u ñình. Chúng ta ph i làm th t b i m i tính toán ñó và Hoàng h u mà chúng ta mong mu n s là m t ñ ng minh quý giá ñ ñ m b o thành công vĩnh vi n cho chính sách c a nư c Pháp Hu ” [5]. H quy t ñ nh nh Tòa thánh can thi p. Chính là qua các bà vương phi mà phe ñ ng th c u trong tri u có th tin là s khu t ph c ñư c Nhà vua và tách ông ta ra kh i ngư i Pháp. Giáo hoàng t ch i.. s có th g i b n tư ng thu t ñ y ñ v l cư i và vai trò ñ c bi t nguy hi m c a các c v n ñ ng ñ ng sau. Tin Giáo hoàng khư c t ñư c gi kín. L cư i v n s c hành nhưng ch trong ph m vi thân tình nh t. Hoàng ñ còn ph i cư ng l i quy n h n c a các bà Hoàng thái h u trư c ñây ñã dành cho vua m t h u cung bao g m nh ng cô gái ñ p nh t trong nư c và c d p t t trí tu m i m c a Hoàng ñ [. h c cách gi gìn ý t . Sau ñó. có th sánh ñôi v i Hoàng t nhưng... ði u kho n này liên quan ñ n con c a h s sinh ra và sau này k nghi p ngôi báu. Lu t giáo h i là rõ ràng. Ít ngư i ñư c bi t ñ n ñi u th m kín này. Các ñi u ki n mi n gi m khi n tri u th n tôn tr ng t p t c truy n th ng ph i lo l ng cho là xâm ph m phong t c t p quán t tiên. b i l chính là.. d t khoát. Như v y là m t l n n a trái v i thông l c a tri u ñình. ñây ch có m t mình tôi là nhà báo chính qu c. Tôn Th t ðàn. Trong s các cô gái h c Pháp v ch có m t ngư i n i b t lên. ð o Thiên chúa c a Nam Phương là m t tr ng i l n ñ i v i hôn nhân. Ki m duy t c a chính quy n b o h cũng như c a chính ph Nam tri u c g ng b t kín tin này. V c u thư ng thư còn nói thêm có m t vài v quan quy n cao ñ c tr ng t ý thà ch t còn hơn ñư c th y vi c hôn nhân này vi ph m nh ng nguyên t c c a nhà nư c quân ch . Ngài ñ i s Charles Roux ñã nh n ñư c m t b c thư dài c a Toàn quy n ðông Dương Pierre Pasquier gi i thích rõ lý do c n thi t ñ bênh v c cu c hôn nhân này và ph i tích c c ñ ngh Tòa thánh can thi p.. T báo th o tin còn cho bi t B o ð i ñã b ngoài tai h t th y. Các báo khác l i ñưa tin trái ngư c. nhưng nh ng suy nghĩ c a ông ta v p ph i nh ng th l c trì tr và ph n ñ ng c a m t ch ñ l i th i ñang suy s p t t .”. h c cách chăm sóc và chi u chu ng c nh ng ham thích c a vua. gương m u và có vai v trong xã h i. lu t giáo h i ñòi ph i có hai ñi u b o ñ m. H bi t ñư c m t tin do m t phóng viên báo Paris Soir (Paris bu i chi u) chuy n ñi t Hu : “S ki n quan tr ng có th có h u qu chính tr . D ñ nh hôn nhân gây xôn xao dư lu n c m t tri u tư tín ñ công giáo An Nam.. Nh n th y ñây là m t gia ñình ngoan ñ o.]. Các cơ quan m t thám cũng góp ph n. Giáo hoàng ñích thân phán b o. cô ta l i là ngư i công giáo. Các cô thi u n ñã ñư c d y d và h c cách trang ñi m ñ tr thành v vua [4]. Ngài ñ i s có th th y chính ph s r t có l i n u t o thu n l i cho vi c th c hi n d ñ nh hôn nhân này. B n thân ông và b n bè còn nghĩ ñ n bu c Nam Phương b công giáo theo ñ o Ph t pha tr n v i ñ o Lão ñang th nh hành Vi t Nam n u c l y B o ð i. Giáo hoàng Pierre XII buông m t ti ng. Giáo hoàng không th nhân như ng gì v ñi u này. “Chúng ta ñã d y d ñ c bi t chu ñáo v Hoàng t này t tu i u thơ t i Pháp [.. các con c a h ph i ñư c r a t i và ñư c d y d theo khuôn kh cơ ñ c giáo. “không” c t l n sau ñó thông báo cho s th n Tòa thánh truy n ñ t cho ngài ñ i s bi t s khư c t c a mình. gây công ph n trong hoàng gia ñ n m c v p ph i s ph n ñ i quy t li t. Trên trang báo ñăng tin Giáo hoàng ñ ng ý và xem th y cu c hôn nhân này như Clovis và Clotilde tái th [6]. Tri u ñình gi thái ñ im l ng. trư c h t trong tri u ñình và trong t p quán truy n th ng c a hoàng cung và t c l hoàng gia ngư i ta nh n th y có s chia r v quan ni m gi a ch ñ quân ch An Nam già nua và Nhà vua tr . cha m cô gái lo l ng. ð có th mi n gi m các ñi u ki n hôn nhân. Trư c h t v ho c ch ng không theo công giáo ph i tôn tr ng tín ngư ng c a ngư i b n ñ i c a mình. ph i m t nhi u năm h c m i thu c ñư c h t nh ng l thói và phép t c trong cung. ði u b o ñ m th hai này ph i ñư c th hi n b ng m t b c thư có ch ký c a c hai bên v và ch ng. M t t báo qu c ng ra ngày 22 tháng 2 năm 1934 là t báo ñ u tiên ñã li u lĩnh nêu lên l cư i c a B o ð i v i Nam Phương có th di n ra và ñưa c tin Tôn nhơn ph ñã ph quy t. Còn t t c các cô gái do các quan ñ i th n ñ ngh ñ u không ñư c giáo d c theo l i Tây phương và ch c ch n s b các bà Hoàng thái h u sai khi n. Trong s ñó có ngư i là con m t v thư ng t a trong m t ngôi chùa Hu .22 - .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ñ t p làm ñ p.]. Tôi xin nói thêm là Hoàng t Vĩnh Th y ñã có d p g p g cô gái nhi u l n Pháp và ngay t i ñây và ông ta ñã cho tôi bi t ý mu n cư i cô gái làm v . T báo nói rõ: Tôn nhơn ph ñã qu trách Nhà vua m t cách nghiêm kh c nhưng tôn kính. Khó mà tư ng tư ng r ng ngư i ñ ng ñ u m t qu c gia theo Ph t giáo l i ñư c r a t i và nh n tên thánh.

Tháng Giêng năm 1934 t c là ba tháng sau khi ñ ñơn l n th nh t xin phép Giáo hoàng không ñư c. Toàn b nhân cách và trí thông minh s c s o c a bà Nam Phương là nh ng y u t c n thi t ñ xóa tan không khí ng v c xung quanh. B o ð i van nài Hoàng thái h u T Cung và bà này ñã kh n kho n xin v i Tôn nhơn ph ñ cu c hôn nhân này ñư c ch p nh n. cu i cùng l cư i B o ð i v i Nam Phương v n ñư c c hành. B trư ng Thu c ñ a Laval còn si t ch t thêm ch ñ ki m duy t. T i Rome. Theo ngu n thông tin riêng. Th c t B o ð i ñã cam k t v i bà . Không có ki n ngh hay khi u n i nào khác. T t c nh ng ñi u này có nghiêm tr ng l m không? H ng y Pacelli nói: “Chính vì chuy n r c r i trong hôn nhân tôn giáo mà nhà th Cơ ñ c ñã m t ñ t nư c Anh vào th k XVI!”. Ch tr ñ i s Pháp t i La Mã. k c t ch c cư i kín nghĩa là không ñ l ra ngoài nhưng như th thì ph i có s gi i thích v m t ngo i giao và trong giáo h i. Sau ñó không m t tin t c nào ñư c ñưa ra.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment M i vi c như ñã an bài không th khác. B n văn này không công b n u hai bên th a thu n nhưng dĩ nhiên n u làm trái ñi cũng không ñư c tuyên b công khai. c hai v ch ng ñ u ñã ký tên vào b n câm k t này!” ðôi v ch ng m i cư i không ñư c trong T C m thành theo quy t ñ nh c a H i ñ ng hoàng t c (Tôn nhơn ph ). M i gi i pháp ñ u ñư c tính ñ n.23 - . V n ñ xem ra ñã ñư c gi i quy t. luôn ñ ng th ng ngư i nhưng hai tay bao gi cũng ch p l i ngang ng c v i m t thái ñ kính c n. Không m t l i bình ph m nào sau ñó. Tho t ñ u h m t cung ñi n riêng. 1939 không còn ho n quan. Charles Roux m y tháng sau ñã g i m t b c ñi n cho Pierre Laval. Nhưng không ph i vì th mà h t chuy n. ð o lý Thiên chúa giáo c a ngư i v tr s cho phép bà không ph i ch u c nh ch ng chung v i nh ng ngư i ñàn bà khác. không còn ai bàn tán v ñi u ki n mi n gi m ñ i v i các cu c hôn nhân lương giáo h n h p. Nhưng bà cũng kiên quy t ñòi th c hi n các bi n pháp canh tân c a mình. T t c ñ u t ra hài lòng. cũng Paris. bà s là Hoàng h u duy nh t. l ng l : “Tôi ñư c bi t g n ñây Hoàng ñ ñã t ch c l cư i m t cách kín ñáo nhưng v n có nhi u ngư i bi t. th m thía ñ che gi u tín ngư ng th t c a mình. Vì như v y kh ng ñ nh ñi u gì trái v i chân lý t t nhiên d n ñ n ch ng l i chân lý [8]. B n cam k t ph i ñư c hai bên cùng ký tên ñ bi u th thái ñ ñ ng tình c a h . k l i r ng “Hai v y ch có th xác nh n v i tôi là Giáo hoàng không th làm trái v i nh ng ñi u ñã ñư c lu t giáo h i quy ñ nh rõ ràng. Toàn x An Nam và có th c ðông Dương ñ u tin là Giáo hoàng ch p nh n cu c hôn nhân ch ng lương v giáo này. không còn cung n ñ cai qu n d n d t n a. m i v làm B trư ng Ngo i giao báo tin l cư i ñã ñư c c hành m t cách âm th m. chính quy n b o h có sáng ki n yêu c u Nhà vua ban thư ng cho các h ng y. Ch c ch n là tháng 3 năm 1934. H l y làm vui v ñư c ñ n nh n l g n b i tinh có nh ng tên g i l tai. Tình tr ng ñó kéo dài cho ñ n khi có m t lo t bài báo nói giáo hoàng ch p nh n con trai c a c p ch ng lương v giáo có th mi n l r a t i. ñ i s Charles Roux v n kiên trì v n ñ ng nh m vào gi i thân c n v i Giáo hoàng. Cũng không có vi c Nhà vua quy theo công giáo nhưng l cư i ñư c c hành kín ñáo. V vi c tr thành v n ñ chính tr . ñi thăm các lăng t m. Bà tham d các bu i l Ph t. d t khoát là con sinh ra trong các gia ñình lương giáo h n h p ph i ñư c d y d theo nguyên lý công giáo”. thái giám. sau này g i là ñi n Ki n Trung g n ngay ñ y nhưng v n là ngoài khu v c T C m thành. Th là h ng y Fuamasoni Bioni ñư c trao Nam Long b i tinh ñ nh t ñ ng. Ch có ngư i Vi t Nam tham d . Ngài ñ i s Roux sau nhi u cu c h i ki n v i h ng y Qu c v khanh và h ng y ph trách tuyên truy n. còn các c ng s thì ñư c ban thư ng b i tinh ñ ng c p th p hơn. Ch có m t t báo ti ng Vi t mu n khôi ph c l i s th t và kêu g i ñ c gi hãy c u nguy n cho cu c k t hôn này dù sao cũng s t t ñ p cho ñ t nư c [7]. Th r i không m t ai ñư c báo trư c. ñã có s cam k t c n thiêt ñ l k t hôn có th c hành ñư c ñó là s cam k t các con c trai l n gái sau này sinh ra s ñư c d y d theo nguyên lý cơ ñ c giáo. T i Hu trên toàn ðông Dương cũng như bên chính qu c. Ch m d t s có m t c a các cung phi trư c ñây v n quây qu n B o ð i và Nam Phương hoàng h u t i xúm xít quanh Nhà vua. Ngay l p t c t Observatore Romano (Ngư i quan sát La Mã) li n ñính chính ngay và nh c l i l p trư ng c a Tòa thánh không thay ñ i.

t Asie nouvelle (Châu Á m i) miêu t : M t thoáng Paris gi a ñ ñô. ñư c dư lu n ngư ng m trên phương di n qu c t t khi hai ngư i l y nhau.24 - . Cu c tranh giành ñ c tin lâu ñ i và dai d ng ñã ñ d u n trong tâm trí B o Long t tu i u thơ cho ñ n sau này khi l n lên. Bên ngoài nét ki n trúc cung ñi n truy n th ng Á ðông v n ñư c duy trì nhưng bên trong thay ñ i ñ thoáng ñãng r ng rãi. M i ngư i nhìn vào ñ quên ñi th c t là v vua này có r t ít quy n hành và trách nhi m v i th n dân. Bà năng ñi l chùa có khi cho c các con cùng ñi v i bà nhưng bà cũng h n ch ñ n m c t i thi u ch cho d nh ng ngày l chính c a ñ o Ph t. trong lúc Trung Kỳ không có trư ng nào d y d tr em t t hơn các trư ng h c do nhà th t ch c. Tu i thanh xuân c a Hoàng t B o Long ñã di n ra trong b i c nh luôn luôn ñ i ngh ch nhau gi a m t bên là m ñ là Hoàng h u Nam Phương và bên kia là bà n i t c Hoàng thái h u T Cung. Ông không ph i ñ n ño gì v vi c này vì ông cho r ng ñó là trư ng t t nh t th c hành n n giáo d c phương Tây. khi n nhi u ngư i mơ ư c: có tình yêu. ông Chatel. sinh ra hai năm sau khi cư i s ñư c d y d theo nguyên lý cơ ñ c giáo.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment s không sinh hoàng nam v i ai khác ñ không x y ra chuy n tranh giành ngôi báu sau này. Cách s ng không theo khuôn phép truy n th ng như th làm m i ngư i trư c h t là bà Hơàng Thái h u ng c nhiên và ph n ñ i. ông không bao gi cam k t s chung th y v i bà.nàng dâu ch ng ưa gì nhau mà l i ñ i l p nhau v tôn giáo. H n bà nghĩ m con bà ñã có Chúa che ch . C u bé B o Long chính th c theo ñ o Ph t. Dĩ nhiên bà Nam Phương cũng cư x r t khéo v i m i ngư i tôn sùng ñ o Ph t trong hoàng t c. vi c gì ph i ñeo bùa tr tà cho con? Còn Hoàng ñ B o ð i thì không ph i gi u di m gì vi c cho Hoàng t B o Long ñi h c trư ng bên ñ o. Không khí nh ng bu i c u nguy n th m lén làm anh em B o Long vui thích. v ki u và ch tác cho h p v i n i th t. C hai v ch ng là nh ng con ngư i tân ti n. ñi găng tr ng ho c trang ph c chơi gôn (mũ lư i trai. nh ng phòng khách. qu n ch n túm g i. Cu i cùng ngư i ta nói con ngư i B o ð i là s k t h p phương ðông và phương Tây k t h p gi a ñ o lý ñông phương và khoa h c tây phương. R t lâu sau này khi sang cư trú Pháp. V l ch s quý phái c a Hoàng h u Nam Phương. T t c nh ng vi c ñó ñ u ti n hành m t cách lén lút gi u m i ngư i như th i các tín ñ ñ u tiên c a Thiên chúa giáo. luôn luôn mu n t ra là tân ti n. Khâm s Trung Kỳ ñã cho th c hi n d ñ nh có t lúc khi B o ð i t Pháp tr v là hi n ñ i hóa cung ñi n riêng c a B o ð i t nay mang tên ñi n Ki n Trung. Không bên nào giành ñư c ph n th ng trong cu c ñ s c tâm linh ñó. nói ñúng ra là ban ngày h c theo nguyên lý Ph t giáo nhưng ban ñêm c u h c v ng tr m các phép t c công giáo. M y m con bà Nam Phương l y làm vui m ng nh t là chú bé B o Long còn th y ñôi chút t hào khi th y hành ñ ng th Chúa c a mình ch ng khác nào như nh ng b c ti n b i c a ñ o giáo. Leleu. B o ð i m c áo vét ng n. trang trí sáng s a. T i tr ñ c nhi u sách v các b c t vì ñ o t ví mình như h . theo ki u ñ vương Hu . không còn ch u ràng bu c v i tri u ñình An Nam. nhi u ti n b c. b t ch p hoàn c nh chi n tranh. Ngoài nh ng tr c tr v tín ngư ng thì m i chuy n ñ u t t ñ p. ông ta kh ng ñ nh là không. khăn vàng (màu dành riêng cho vua). không ph i bàn cãi. ðó là c m tư ng nh n ra khi ñ ng trư c nh ng ñư ng nét hi n ñ i c a tòa nhà. m ch ng . Vi c ñ ñơn Giáo hoàng làm như v y chưa k t thúc.. can ngăn không cho bà Hoàng thái h u ñeo bùa c tay cháu n i c a bà. Tòa nhà như m t hòn ñ o nh . nghĩa là ph i che gi u ñ c tin c a mình.) ho c qu c ph c áo vóc vàng. phong cách cao quí và tao nhã.Nam Phương qu là ñ p ñôi. Tranh giành cá nhân nhưng cũng là tranh giành nh hư ng chính tr . phòng ng . cũng ch ng có ai ñư c l i l c gì trong vi c kéo dài vi c l a ch n nên th Ph t hay th Chúa. Còn v c u con trai sau này s là Hoàng t k nghi p. C p uyên ương B o ð i . Sau khi cơn xúc ñ ng c a tri u ñình d n d n tiêu tan. r t l là bà Nam Phương l i cho các con h c trư ng Roches là m t trư ng không ph i c a bên ñ o ñ hoàn thi n vi c giáo d c c a các con bà. Nhà vua thích ñư c ch p nh ñăng báo ñ m i ngư i t ý thêu d t truy n thuy t v mình. Hai ngư i ñàn bà. Bây gi thì ông B o Long cũng không còn tin gì Chúa n a. B o ð i và nh ng ngư i thân thu c c a ông là nh ng ngư i duy nh t dám th c hi n ñi u ñó trong m t thành ph phương ðông tr m l ng n ng truy n th ng xa xưa. ð g do th ñóng ñ có ti ng Paris. b t ch p c nh ng gi t l và nh ng bi n ñ i v quy n l c. S khư c t làn gió m i ch ng l i truy n th ng. Tóm l i c u ta làm t t c m i vi c mà m t ñ a tr ngoan ñ o ph i th c hi n ñ bư c vào vương qu c c a Chúa Tr i. Ph i ñư c Giáo hoàng cho phép thì m i ñư c ñ c l misa vào ban ñêm và Hoàng h u Nam Phương trong ñơn th nh c u Tòa thánh ñã nh c ñ n chuy n th i xưa nh ng tín ñ Thiên chúa giáo ñ u tiên ñã ph i th Chúa trong các h m m . . h c giáo lý trong bu ng riêng c a m . Hình như. Bà cũng khư c t ñeo vào vai túi ñ ng nh ng lá bùa. Cu c xung ñ t không bao gi ch m d t b t ch p th i gian. B o Long có ch u l r a t i không? Sau này ñư c h i. d l misa.. m t mi ng ñ t ñ c bi t phương Tây l t th m gi a châu Á vĩnh c u. Báo chí ðông Dương ñăng nhi u nh v B o ð i và Nam Phương và ra s c khai thác như m t c p v ch ng ông hoàng x Monaco. Tuy nhiên Nam Phương ñư c t n phong Hoàng h u ngay hôm cư i trong khi quy t c hi n hành ñ nh r ng ch sau khi vua băng hà thì v vua m i ñư c phong Hoàng h u. h p v sinh và ti n d ng hơn. nh ng màn trư ng m t màu.

[4] M t ngư i anh c a m t trong các cô gái ñó ngày nay còn s ng Hu . . nh ng b c tranh nh ng t m nh gia ñình k c c a Nam Phương ñư c lưu gi và treo trên tư ng.Châu ð i Dương. h sơ 40. t p E. cư dân c xưa trên ñ t Pháp th k V-VI sau công nguyên. ñư c giao trông nom ngôi nhà riêng c a bà Hoàng thái h u T Cung. [8] H sơ b Ngo i giao v Á – Châu ð i Dương. h sơ 40. nh ng năm 1930 . Clotilde. [2] Paul Bernard. [7] Báo Thu n Hóa. năm 1934.25 - . Nơi ñây Hoàng h u Nam Phương s h u m t ngôi bi t th . V Á . Hai v ch ng n i ti ng ñ p ñôi trong l ch s . Trong ngôi nhà này còn gi ñư c m t s r t ít ñ g . nh ng năm 1930-1940.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment [1] Trư ng Les Oiseaux có nhi u chi nhánh Vi t Nam nh t là ðà L t. v Clovis. [6] Clovis ñ nh t là vua c a ngư i Franc. H sơ Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i .1940. [3] CAOM. Le problème économique indochinois (V n ñ kinh t ðông Dương).Công văn c a S M t thám Trung Kỳ g i các S M t thám B c Kỳ và Nam Kỳ. t p E. [5] Lưu tr b Ngo i giao. bên c nh Cung An ð nh.

ðư c m t nghìn ba trăm ngư i h t ng ông cho là khá m nh ñ ch ng t dư i quy n c a ông s b o h s n ng n và s ñ ng ñ n m i lĩnh v c Ngoài ra ông còn có nhi m v ñ p tan m i ý chí ñ kháng c a tri u ñình như m t ngư i dư i quy n ông ñã vi t: “ðây là mánh khóe và âm mưu ch ng l i nư c Pháp. Cũng nh ng b c tư ng y. nhanh chóng ñè b p ñ i phương. h ñã chán ng y. khi quân ñ i c a C ng hòa Pháp dư i quy n ñô ñ c Courbet l n ñ u tiên ñánh vào kinh thành. M t con ngư i có ngh l c. lính b binh thu c ñ a B c Phi ti n vào các ñ n lũy An Nam. ti ng gươm ki m lách cách. Cũng gi ng ho c g n gi ng năm mươi năm sau này. Ngư i Pháp bi u dương Vua Hàm Nghi . Tư ng lũy tr v ng nhưng súng ng c a quân “vàng” An Nam. Nh ng b c tư ng thành kiêu hãnh. Quân Pháp chi m ñư c thành ph nhưng hoàng thành. t m b n ng n. Hình nh nh ng sân bãi ñông ngh t văn võ bá quan và lính tráng. Ch sau vài năm th t v ng. ðóng tr i bên kia sông Hương ñ i di n v i hoàng thành. Các Hoàng ñ ti n nhi m trư c cũng th . ch dùng ñ di u binh trên sông Hương ho c ñ b n chào trong các nghi l . bây gi ch còn là thi hành nh ng ñi u kho n ch y u và không m m m i chút nào.. các mô hình c u trúc quân s ñư c xây d ng theo các b n v c a ngư i Pháp ñ u tri u Nguy n. tên là De Courcy. n m tr n quy n quân s và dân s . Nhưng l n này lính B c Phi ph i d ng l i các c a tòa thành. Và còn có nh ng con voi chi n r t ñ p. ðây là m t ñi m nh y c m ph i ñánh chi m và ñ làm vi c này c n ph i làm ch hoàng thành ñang che ch tri u ñình”. ch ng có giá tr gì. cũng nh ng không gian dành riêng nhưng h ng kh i và cu ng nhi t không còn. theo cách g i c a binh sĩ Pháp th i ñó. Vì t năm 1884 tri u ñình ñã ng m ngùi bu c ph i ch p nh n s b o h c a ngư i Pháp. ông ta ñ n trình qu c thư lên Nhà vua. khi ti ng tr ng n i lên cùng v i ti ng súng vang r n. Và c mùi v . làm c v n nhưng th c t ñang ñi u khi n nư c An Nam trong th i kỳ chinh ph c thu c ñ a.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 6 Daniel Grandcleùment Cũng gi ng như nh ng tri u vua trư c. Atalante. Paris t c gi n ñòi ph i gi i quy t s m. N c cư i là ch tư ng thành ch ñ che ch cái sân kh u bù nhìn. Quân ñ i t Paris phái t i có m t nghìn ba trăm b y mươi nhăm ngư i do m t tư ng ch huy v a m i ñ n. Viên Khâm s cũ ñã ñư c giao cùng m t nhi m v này nhưng quá nhu như c và có thái ñ hòa gi i nên ñã b tri u h i v Pháp. Ngày 5 tháng 7 năm 1885. ðó là năm 1881. nhưng bây gi ñ i quân này. kiêu hãnh và là s ñe d a ñ i v i quân Pháp. ñ i quân y ph ph c trư c B o ð i. M i c g ng thương lư ng dư ng như vô ích. ngang ngư c. áo qu n s c s ñã ñi vào quên lãng. Bên c nh vua có hai quan ph chính có tinh th n dân t c bài Pháp r t m nh. th ng và c quy t. ð n pháo c a tàu binh Pháp ñ u trên sông Hương phá tan các công s ñ i phương còn ñ n súng th n công c a quân tri u ñình b n tr l i ch làm tung tóe c t nư c cách tàu hàng ch c mét. tin t c lan truy n v tr n ñánh b t ñ u cũng không ai còn nh . Nhưng h cũng ch t không ít khi ph i xung phong lên các ng n ñ i xung quanh thành Hu . t c là b n năm sau. và các c n cát c a sông Hương. Cũng như tư ng De Courcy. Các sĩ quan dũng c m c a các tàu Bayard. Súng th n công quá c l . không ñ m nh. nh ng d c v ng c a các cung phi và nh ng hy v ng b t thành m t s ngư i quy n cao ch c tr ng. hnh h n c a kinh ñô Hu v n ñ ng v ng. b n gi t như ñang thao di n.26 - . Lynx ñ u trên sông cư i nh o nh ng vũ khí c a quân phòng th . Ông s n sàng dùng vũ l c ñ th c thi nhi m v . Trư c m t. ngư i Pháp ti p t c uy hi p. Nhưng Nhà vua gi im l ng không tr l i yêu c u c a De Courcy xin b ki n ñ trình qu c thư. phô trương ñã ñư c xây d ng v i m c ñích phòng th quân s nhưng nay ch ng còn b o v ai. M t ngày r i hai ngày. Tri u ñình Hu ñã nh n s b o h . vua Hàm Nghi m i 13 tu i ñang tr vì. ' Vũ khí s lên ti ng thay cho nh ng l i qua ti ng l i. bên kia tư ng thành b t kín và các công s phòng th (có t t c hai mươi b n công s khi n cho các b c tư ng bao quanh không còn v ñơn ñi u) ñ y quân lính. Trái l i tòa thành là nơi di n ra nh ng trò chơi cung ñình. Nh ng b c tư ng thành dư ng như vô d ng g n như trò cư i. V a m i ñư c b nhi m. Hai quan ph chính còn n m quy n ch huy quân h thành. ñông hơn. ñ ng sau các h m h c a tri u ñình. ngư i Pháp ch ñ i tr l i c a tri u ñình. B o ð i sau m y tháng c m quy n ñã có nh ng hành ñ ng ph n kháng.. Quân ti n công ñã chi n th ng. Ch ng có ai ñe d a tính m ng c a nh ng ngư i bên trong tòa thành ñó. thái ñ l nh lùng. Nh ng th i ñi m v vang và t hào chưa xa l m nhưng ti ng súng ñã không còn r n vang trên tư ng thành và trong các tháp canh ñã t lâu v ng bóng quân sĩ Không có gì thay ñ i. trông dân dã không còn m y hi u l c nhưng cũng bi t xông tr n. ch không ph i ñ ñánh nhau. Lính pháo th .

nư c An Nam xưa. các kho lúa tr ng r ng.27 - . ðói khát. m t chú bé 13 tu i ñư c ng i trên ki u có ngư i khiêng. Trên ñư ng ph ch th y nh ng con chó vô ch ñi lùng s c ki m ăn trong nh ng căn l u trông r ng. là nh ng ngư i giàu có. v n ch dành riêng cho vua ra vào. xanh xao. Ngư i ta l y ñi trên mư i tri u ti n m t. ch t nhi u. ñây còn ánh n ng chói chang trên ñ t tr ng không bóng cây. ð n m t gi sáng ti ng súng l nh n vang. B t ch p t t c dù th t b i. Các bà Hoàng thái h u. mu i.. Cu c “xu t bôn” c a Hàm Nghi nhanh chóng tr thành n i th ng kh . kh p nơi n i d y phò vua giúp nư c. De Courcy m ti c kho n ñãi quân sĩ. Ông m i t t c các sĩ quan ñ n ăn ti c tr s tòa khâm s . châu ng c. Ch vài doanh tr i l n và cung ñi n còn ñ ng v ng. qu n áo bát ñĩa và ñ th t p nham khác qua c ng Ng môn. Trâu bò gà l n th rong ñi lang thang. Nhi u ngư i nhi m b nh s t rét. H h c vi t ch nho bao hàm luân lý. Trong cơn nguy bi n. ñêm t i. ch t chóc. c m th y s n sàng phá tan ñ i quân “vàng” kia. cu c kháng c tan rã. hu n luy n thành th c hơn. Ngoài nh ng cánh r ng ñáng nguy n r a mà h ñã b xác ñó không ít. Con s nh ng ngư i trung thành gi m d n. Theo truy n th ng t ngàn xưa. Nhi u cánh quân phái ñi truy kích ph i quay v . nh ng cơn ác m ng c a mi n ñ t ðông Dương. hoàng thân và ngư i h u n m ng ngay dư i ñ t hay trên cùng m t chi c chi u. ðêm ñã v khuya. cách Hu vài ch c cây s . tri n v ng th ng l i ngày càng xa. Nhưng ph i ñu i k p vua Hàm Nghi. ð t nư c ñáng thương. Cánh c a các cung ñi n m toang. Và cu i cùng h ñ p tan s kháng c c a quân h thành tuy quân s ñông hơn. khí h u. Bây gi h tràn vào bên trong hoàng cung. t ng giam vào nhà tù kh sai n i ti ng kh ng khi p ñ o Côn Lôn. ñó. trong m t vùng ñ i núi và nhi u sông. cái ch t ñ n g n ngay c có th ch y tán lo n. b ý ñ nh lên phía B c và r ñư ng v phía tây tìm nơi n náu m t vùng còn trung thành v i tri u ñình. ðàn ông. Quân Pháp cơ h ñu i k p ñ n nơi. không khí v n ñ c vì xác ngư i và súc v t chêt th i r a không chôn k p.. M t d u hi u t n công.. d ch t . phá s ch ñ tr thù các hành ñ ng kh ng b . Có c nh ng ñ m thu t trong cung vua cũng v t tung tóe bên ñư ng”. Phong trào C n Vương c a sĩ phu b t ñ u. Gi ng b l p ñ y. Ph i b t cho ñư c nhân v t tiêu bi u cho cu c kháng chi n An Nam. ch em gái. quan quân ph i r lá v ch ñư ng mà ñi trong r ng r m. Vua v n gi nguyên t c l . th i ti t nóng n c hơn m i ngày. Vua và quan ph chính tư ng ñã ñ n lúc thay ñ i ñư c chi u hư ng phát tri n c a . b n pháo vào sân r ng. H ñông hàng ngàn. Rõ ràng h nhi u súng.. các bà phi. Quân “tr ng” cư p s ch. Nhưng binh sĩ Pháp thì s ñ th : r ng r m. văn chương và nhi u khái ni m th c ti n. Trong khi ch y tr n h làm rơi vãi vàng b c châu báu mà ngư i nông dân v i nh t nh nh ngay. Cu c chinh ph c mi n ñ t x p. x gi o. ki t s c. ñã chi m ưu th . ñ i liên nhi u nòng. phá h y các công s phòng th . M i v t v n im lìm. Ngay l p t c hàng nghìn quân Vi t mang ñu c và mã t u tràn vào các doanh tr i quân Pháp. Nhà vua ñư c m t toán dân mi n núi giúp s c ñã ñánh th ng ñư c vài tr n. Lính Pháp lăm lăm súng trong tay xông vào các nơi thâm cung bí n và quý giá nh t c a vương qu c. ð i ñ n ngày th tư. Kiêu hãnh hay vư ng víu vì trang s c ñ y mình. và pháo binh. H ch th y nh ng xóm làng hoang v ng. là nh ng vũ khí t t nh t. vua. ñàn bà. lưu l c v nông thôn An Nam. Tàn sát.. h còn có trình ñ hi u bi t. m ñư c ti n hành b ng nh ng cu c ti n quân nh c nh n. nhi u th i b c. V vua tr cùng qu n th n n náu trong r ng ngư c lên Thư ng Lào ñ nh ra B c b ng ñư ng núi. h u cung lũ lư t ñi theo Nhà vua. Ngư i Pháp Pháp tán thư ng. m t vương qu c tinh t và thông thái. su i.. riêng ch có vua. s phòng th tr nên vô hi u.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment như vô ích. cô dì c a vua ñ u ph i ñi b . Cu c chi n giáp lá cà ban ñ u b t phân th ng b i nhưng d n d n lính Pháp ñư c trang b t t hơn. Thư vi n ñ y p pho sách quý cháy ba ngày li n. ñ nhi u m hôi và tàn b o ñã tìm ñư c l i thoát. Tri u th n. mái nhà gianh bén l a cháy ñùng ñùng. nén vàng mà các ông thư ng thư không k p mang theo khi ch y tr n. c n th n ñi h v . Hàng ñoàn xe l c lè ch ñ y các v t d ng quý giá. Quân Pháp b tiêu hao. Phong trào c n vương c a sĩ phu kéo dài g n mư i năm. s c m nh là trí tu và văn hoá. T ng ñoàn ngư i không ch u n i gian kh b v Hu ñ u hàng. quan quân y u s c d n. b làm nh c ñang ñư c t ng l p nho sĩ trí th c và quan l i n l c th c t nh trong lúc Hàm Nghi và quan quân ñi theo c thoát kh i s truy ñu i c a quân lính thu c ñ a. Ngư i Pháp bi u dương s c m nh c a vũ khí. hi n ñ i hơn: súng trư ng Gras. L n này có c trên hai v n tín ñ công giáo b cáo bu c giúp ñ k xâm lư c thu c ñ a. Mư i năm “bình ñ nh” v i các tr n giao chi n. ki t s c. vàng b c.. H theo dõi tr n chi n t xa b i vì ph i b n tháng sau t Illustration (Minh h a) m i công b thư c a m t nhân ch ng: “Mư i ngày qua r i mà nhìn quang c nh ð i n i Hu v n th y khi p ñ m. Nhi u viên ch huy n i ti ng trong ñó có ñ i uý Hugo c a tư ng De Courcy b thi t m ng trong m t cu c giao chi n. Quan quân m t m i. không th y tri u ñình tr l i. m i l ti t ñ u châm chư c. Cùng th i gian ñó. nho sĩ trí th c là rư ng c t c a chính quy n. Trái tim c a nhà nư c phong ki n ñã b tràn ng p. Xung quanh là b tôi. nh t là hai quan ph chính luôn luôn bên ñ khuyên nh và gi vai trò quy t ñ nh. Vi c cư p phá h y di t các cung ñi n kéo dài su t ñêm ngày. m i khách m i tr v doanh tr i. Hôm ñó. sáng giá. c mùng màn. H t ñư ng cái và ñư ng mòn. nh t nh t.

Cu i cùng nh m t tên quan h u r t g n gũi vua ph n b i ñi báo cho Pháp ch vua trú n. chính qu c. Nhân dân mu n có vua c a mình. Ngai vàng.nhi m v khai hóa các nư c l c h u chưa bi t văn minh là gì. Chính quy n b o h ch trương giao cho m t ít quy n hành cho quan ph chính còn l i là Nguy n Văn Tư ng. Jules Ferry làm Th tư ng chính ph . Thiên t . Hu nay là m t thành ph ch t. là m c ñích t i thư ng. Th là quân Pháp xông vào b t s ng. ph i ch y tr n kh i ngh vi n dư i s gi u c t và la ó c a các ngh viên. Nhi u thanh niên gia nh p quân ñ i trung thành v i tri u ñình. Nhưng bi n pháp ñ ra không ñem l i k t qu . T i Ngh vi n ña s ngh viên thu c phái thu c ñ a làm mưa làm gió. Tuy nhiên cũng có m t b ph n ñình th n ñ ng ñ u là Hoàng thái h u T Dũ và quan ph chính th hai Nguy n Văn Tư ng m i v hàng Pháp. ngăn ch n chính sách Vua nh tu i ð ng Khánh c a chính qu c ñem s c ỳ và s ch m ch p ñ ñ i l p v i các d . h t ch. M t s khu t ph c hoàn toàn. L n ñ u. Vương qu c. Chính quy n thu c ñ a bao trùm lên quy n l c c a nhà nư c phong ki n. L n này không còn ki u có lính khiêng vác n a. Nhưng th ng l i quá ng n ng i. phong trào C n vương c a sĩ phu c nư c l i r lên. ñó là nhi m v c a chính ông. mu n l p ai làm vua cũng ñư c. Th là ngư i Pháp hoàn toàn quy t ñ nh thay c Tr i. không quy t ñ nh vi c gì h t. Quan quân tri u ñình l i m t phen n a b ñánh tơi t . Nhà vua m t l n n a l i ch y thoát. Cu c chinh ph c trong ñó có vi c chi m kinh thành Hu là hành ñ ng chung c c ñư c bênh v c v i ñ y ñ lý do. tàu binh và quân ñ i Pháp ñư c t do ñi l i. coi thư ng ông vua do tư ng Pháp ch ñ nh b i l chính tư ng Pháp t ý l p vua không h i ý ki n Paris. Tri u ñình v n trong ð i n i nhưng ch g m do m t s quan ñ i th n tán thành vi c khai hóa c a ngư i Pháp. M t cu c chinh ph c hoàn toàn và sâu s c Các viên ch c Pháp d n d n thay th quan l i cũ: Thu má. ðúng là m t vai vua trong m t v ti u nh c k ch. Và cũng là .28 - . Ông này có nhi m v t ch c m t chính ph ho c gi ng như là m t chính ph . ð ng Khánh m i 23 tu i. b t ch p thông l là n u không do H i ñ ng hoàng gia ti n c thì ph i h i ý ki n ñình th n trư c khi l p vua m i. Cũng như ph n l n ñình th n. Vua ph i ch y b nhi u ngày trong r ng trư c khi ñu i k p cánh tàn quân ñi sau. Làm gì v i Nhà vua ñã b b t? L i ñưa lên ngai vàng hay b t ph i thoái v ? Các nhà ñương c c thu c ñ a không ph i suy nghĩ nhi u. chi n tranh kéo dài nên m t s ng h c a nhân dân. Nào là b o v các nhà truy n giáo b hành h . ông tin r ng xã h i Vi t Nam ph i ñ i m i trư c khi nghĩ ñ n khôi ph c ñ c l p cho ñ t nư c. ngư i Pháp ñã t ý l p ngư i anh c c a vua Hàm Nghi là ð ng Khánh lên làm vua. ng h . S ki n này di n ra ba năm sau khi th t th kinh thành Hu t i m t vùng ngư i Mư ng g n biên gi i v i Lào. T nay chính quy n b o h mu n làm gì tùy ý. g n biên gi i v i Trung Qu c b uy hi p n ng n mà ông b l t ñ . Còn tri u ñình? còn là m t cái bóng c a tri u ñình vì nh ng ngư i ưu tú trong tri u ñã r i b kinh thành ra ñi v i vua Hàm Nghi. suýt n a thì b t ñư c. quân Pháp b d n vào tình th kh n qu n. t t c nh ng chuy n nh m nhí ñó ñ u trong tay tư ng Pháp De Courcy x lý m i vi c. Quan ph chính Tôn Th t Thuy t lâu nay v n luôn luôn ñi sát vua nay th y không b o v ñư c vua ñã tr n ñư c sang Trung Qu c. T i Paris.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment l ch s . Ngư i Pháp không còn uy hi p m nh như trư c. trong lúc thành L ng Sơn phía b c. Trư c m t ph i gi l i b m t m t nhà nư c qu c gia.ñây là ñi u chính qu c ngư i ta bám vào và khoe khoang . Jules Ferry tin tư ng v ng ch c như ñinh ñóng c t vào nhi m v này. Còn Hàm Nghi? ði ñày là xong? T n Algérie. Ông vua bù nhìn ñ u tiên x An Nam. Ch m y ngày sau khi chi m ñư c thành Hu . Tr i hay còn g i là Thư ng ñ . nào là ng h các nhà buôn b nhà ñương c c ñ a phương làm khó d . M t s quân ñ i ñưa sang l i l n n a ch ng l i l nh truy kích. Nhưng l i làm tê li t. nào là ñ ñư c t do thông thương. Nư c Vi t Nam b chia nh thành ba mi n riêng bi t B c Kỳ b c. T nay các Hoàng ñ ch là s n ph m c a ngư i Pháp. V tân Hoàng ñ ð ng Khánh th m chí còn ñi ñ n ban huân chương cho lính Pháp ñã t n công ñánh chi m hoàng thành. V i cu c c i cách giáo d c. d thích nghi v i vai trò m i c a mình. Nhân dân Vi t Nam ñã ch ng l i s c ép c a Trung Qu c trong chín th k l i v a m t ch quy n sau hai mươi năm ñ u tranh. Cũng vì m c ñích ñó. Nh l a cháy ngùn ng t gi a tr n ti n. Các Hoàng ñ An Nam không cai tr . x An Nam là chính quy n b o h . mà ch sau m y ngày chi m thành Hu . Vào cu i th k . ðư c tin th ng tr n c vũ. Trung Kỳ trung và Nam Kỳ nam. M t cánh quân m i ñư c phái ñ n ñã xông vào ch vua trú n. công chính. Vua m i Hu .

L n này lý do ñưa ra có khác thư ng. Cùng năm ñó. Tên tu i và c p b c viên ch c ngư i Pháp ñã quy t ñ nh ph tru t vua như th i h i m t ngư i ñ y t hay m t ngư i ñiên nguy hi m. Quy n hành trong tay ngư i Pháp vua không có gì ñ làm. Có l ph i ñi h c nh ng ngư i anh em da vàng. Còn nh ng ngư i khác có tinh th n qu c gia thì mu n ñánh ñ ch ñ b o h Pháp ti p t c ñ u tranh ñ xóa b ch ñ quân ch . ñư c hư ng m t ngân sách d a vào thu thu trên toàn b các ñ t ñai do Pháp th ng tr ðông Nam Á. Hơn n a h l i m r ng vòng tay ñón nh ng ngư i có tư tư ng qu c gia ñ n Nh t ti p thu bài h c ñó ñ có th m t ngày kia ñánh ñu i ngư i Pháp. cho t i nay v n không ai bi t. ði u này kéo dài ñ n cu i th k cho ñ n khi Paul Doumer làm Toàn quy n. ðúng ra không còn là ch ñ b o h mà là m t s cai tr tr c ti p ch t ch và quá t m . Có hai nư c Pháp. C n ph i ch m d t m t tình thê nguy hi m này mà lòng nhân t c a chúng ta ñã kéo dài quá lâu”. Trong nh ng năm 1900. chu n b m t cu c kh i nghĩa giành ñ c l p dân t c ñi theo ch ñ quân ch l p hi n trong khi nhi u nơi trong nư c hàng trăm h i kín truy n bá các kh u hi u ñánh Pháp và khu y ñ ng vùng quê. Hoàng thân Cư ng ð và m t m t nhóm nhà cách m ng thu c phái c u nho ñ n ðông Kinh (Tokyo). . các quan Phan B i Châu (ph i) và thư ng thư và gia ñình nh ng ngư i hàng ngày ch ng kiên nh ng hành Hoàng thân Cư ng ð ñ ng ñiên r c a Nhà vua b m c ch ng hoang tư ng gi t ngư i. Diderot. Báo Illustration (Minh h a) vi t: “Chính ph Pháp hoàn toàn ch p nh n quan ñi m này và tôn tr ng nguy n v ng ñình th n”. B n thân bi n pháp ñó không có gì ñ c bi t ñã tr thành thông l v i nư c Pháp. ngư i h u gái c a m t trong các bà phi c a vua Thành Thái. tán thành th a nh n Pháp và ng h Pháp như trư c ñây nư c Pháp có các ông vua “bình thư ng”. T nay vua và các quan thư ng thư ch còn m t ph n nh trách nhi m tr dân ñi u hành ñ t nư c. nhà nư c b o h coi thư ng c hình th c. Montesquieu ñư c g i theo phiên âm Hán .Vi t là th y M nh (M nh ð c Tư Cưu). Cũng không nói rõ h u qu ra sao? Nư c Pháp có mu n xóa b n n quân ch không? Xóa b m t cách gi n ñơn m l n x n các cung ñi n. Còn ðông Dương ông l p ra Ph Toàn quy n c a Liên bang ðông Dương. Tuy v y năm 1906. ñã canh tân x s ñ có khoa h c và t ch c thành cư ng qu c. Quy t ñ nh ñưa ra như m t ngh ñ nh t m thư ng. m t năm sau chi n th ng L Thu n (Port. M c dù v y. t c Kỳ ngo i h u Cư ng ð hư ng v nư c Nh t duy tân. không có ai ñ cai tr . v i s mi t th c c ñ . H nói rõ n u có th ch n ngư i trong hoàng t c như m i khi v n làm như v y. mang d u n c a m i tình c a m t ngư i ñiên v i cung n .dân t c căm ghét th c dân nhưng l i ca t ng nư c Pháp cách m ng năm 1789 c a phái bách khoa và nh ng chi n lũy ñư ng ph . m t hoàng thân h u du tr c h v i Vua khai sáng tri u Nguy n. nh ng ngư i ñư c coi là yêu nư c g n bó v i giá tr c xưa gia nh p h i kín chu n b vùng d y. cùng chung m t n n văn hóa Hán ñ xem h ñã ñánh ñu i ngư i phương Tây như th nào. Các quan trong tri u lao xao nghi ng i. phù thu . T t c do Toàn quy n ðông Dương hay do Khâm s Trung Kỳ quy t ñ nh ph tru t vua này và l p vua khác theo ý h . Nhưng ch ng có gì quan tr ng. không ch c năng ñi u hành ñ làm gì? Dân chúng Vi t Nam nay b chia r . th ñô nư c Nh t. các nhà c m quy n Pháp ph tru t vua Thành Thái lúc ñó ñang t i ngôi. M t s th a nh n Pháp b o h . Ông này v sau làm T ng th ng C ng hòa Pháp. nhung l a và văn hóa. Chính ph Paris ch ñ nh con trai th năm vua Thành Thái là Hoàng t Duy Tân m i 7 tu i thân hình m nh d . Chính h ñã kh n kho n xin viên toàn quy n ch ñ nh m t ngư i khác lên ngôi. M t th lĩnh th c t là m t sĩ phu ñư c nhà c m quy n Pháp ñánh giá là “tên cư p ñư ng dài” ñã làm ch m t vùng lãnh th nh bé và dùng làm ñi m t a cho nh ng ngư i ho t ñ ng Nh t v . C l n này B thu c ñ a cũng không can thi p. Trung Kỳ và Nam Kỳ hăng hái tìm ñ c Voltaire. Vi c quy t ñ nh ñưa ra không h tham kh o trư c ý ki n ñình th n. Ngư i Pháp k t t i Nhà vua là tra t n cung n [1] ban ñ u b giam sau ñó bu c ph i thoái v .Arthur).29 - . Nh ng ngư i theo ch nghĩa qu c gia . ñúng m t th k sau. Vua m c ch ng ñiên không ñ minh m n ñ cai qu n ñ t nư c. thanh niên Tây h c B c Kỳ. V y gi l i m t tri u ñ i không có ñ i tư ng ñ cai tr . T báo Illustration (Minh h a) ông t c a các t báo có nhi u thiên phóng s l n ñã gi i thích quy t ñ nh ñó như sau: “S c n thi t ph i tru t ngôi Thành Thái không thành v n ñ ñáng quan tâm ngay c dư i con m t tri u th n. trong ba mươi m t năm không còn ai nói ñ n ho c nói r t ít ñ n kinh thành Hu . Nhi u sư sãi. quân ñ i ñ t nư c M t tr i m c ñã ñánh b i quân ñ i Nga hoàng. th y Lư (Lư Thoa). không ñư c phép c a các quan thư ng thư Vi n cơ m t hay b t kỳ m t h i ñ ng hay h i ngh ngư i Vi t nào.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment án c a Paris.

m c a vua m i l p. Hoàng ñ Duy Tân. T t c ñ u có b m t c n c i. V th c a bà ch ng t t hơn ư? M t tình c nh h p v i con mình ñ ra. Chính ông là ngư i ñã Vua Duy Tân lên ngôi ngày 5-9-1907 . Ngư i ta không th y b m t tươi t nh v i n cư i nào trong nh hay các b c ho .. Cu c khám s c kh e ñ ch n vua n i ngôi ti p t c.. B nh “ñiên” c a Thành Thái. Gi a ñám n ào kinh kh ng hai quan ñ i th n c a Nhà nư c b o h và viên thi u tá quân y c t p h p các chú bé Hoàng t k v ñang ch y tán lo n vì khi p s . Chính ph b o h ti n hành m i bi n pháp ñ b o ñ m m y năm sau không tr l i m t tình huơng ñ i ñ u v i vua. nhưng ông thi u tá quân y ñã vào lôi ra ch sáng th n nhiên quan sát c u bé. nh ng hoang tư ng tính d c và b nh ho n có l ch là lý do ñưa ra ñ che ñ y ñ ng cơ th t s là mu n lo i tr m t ông vua có tinh th n dân t c và “c ng ñ u. con m t ngư i h u gái c a m t bà phi. Hãy nói m y l i xem nào?”. Th ng bé này còi quá. Chân dung các ông vua tr con y na ná gi ng nhau ñ u ñư c l a ch n vì ñ u y u ñu i c . b lôi s nh s ch ra kh i nhà ng c nhưng v n la hét. m i tu i mư i lăm hãy còn là m t ñ a tr . Bà không mong ñ i m t chút vinh hoa nào. “Tr i ñ t? Coi b th ng bé này khá ñ y?” .Ông ta v a phán v a mân mê vu t ve c u bé ch ng khác nào ông ph i ch n trong ñàn chó m i ñ . trong lúc các nư c l n ñang sát ph t nhau trong cu c chi n tranh th gi i. M t ñ tài lý thú cho m t cu n ti u thuy t bình dân ñ u th k XX. Tai ñ a này hay bong ra. S ph n kỳ l c a hai quan ch c c a C ng hòa Pháp. t p quán t c l cũ còn ñó. ch b p b ñư c m y câu. ch ñ quân ch An Nam m i có cơ h i ng ng cao ñ u m t l n n a.” Câu chuy n ti u lâm này có th t không? Dù sao ñó hình như là m t thói kỳ qu c. th ng bé này ñ n ñ n quá. mà chưa có m t nhà văn nào khai thác. Th y không. Các Hoàng t k v ñ y nh ng khuy t t t c a ph hoàng ñ l i. Ngu n g c xu t thân c a bà quá th p hèn. mũ hia.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment C u hoàng có nhi u bà phi nhưng v n thích quan h v i ngư i con gái bình dân. sau này lên ngôi l y niên hi u Duy Tân.. chân tay b cùm cùng v i nh ng ñ a tr khác con các quan ñ i th n. tr em. Nhà vua lúc ñó. T i ñây m i ngư i ph n ... phù h p v i m t nhi m v tương t . Nay bà tr thành Hoàng thái h u. c u bé b t ñ u khóc r ng lên gi m chân g i m . Ngay lúc ñ u ông lo i ñ a l n hơn c : “Các v hãy nhìn cái trán này. chân tay kh ng khiu. Lúc này không th y m t c u bé vì ñã b vua cha do tính n t b t thư ng ñã t ng giam vào ng c. Trong nh ng cu c l ñăng quang vương mi n. và nh ng ñ trang s c n ng n . “ð a tr này có ñôi tai quá l n.. Cu i cùng h cũng t p h p ñư c ñám ñông và quan toàn quy n cho ông bác sĩ quân y v i trình ñ chuyên môn y h c c a mình ch n ñ a tr nào ñ s c kh e nh t ñ làm vua. quan Toàn quy n và quan Khâm s ñi cùng v i m t thi u tá quân y ñ n cung ñi n ñ tìm xem ai có th ñưa lên làm vua. dáng ñi u x o trá.30 - .... Hàm Nghi sau này s r i kh i ngai vàng tr n vào r ng r m cũng như Duy Tân và B o ð i v sau ñ u m t nét bu n gi ng nhau trên khuôn m t. m t thông l t i t trong l ch s các v vua chúa An Nam là ch n ñ a tr y u ñu i ch c h n là ñ r ng ñư ng cho các quan ph chính ñư c th s c thao túng công vi c tri u chính sau này. T t c ñ u có cùng m t thái ñ như nhau cùng nh ng câu h i câm l ng. c u bé. Cũng t báo Illustration (Minh h a) ñã miêu t câu chuy n kỳ l ch n ngư i k v ngai vàng v i gi ng ñi u tr ch thư ng: “M t bu i sáng. xem con nào khá nh t không ñ n n i ph i ñem ñi dìm xu ng nư c. c ng c ” v i chính quy n b o h .. hai v ti n vào h u cung. Báo chí Pháp ñưa ra nhưng lý do d n ñ n vi c ch n Duy Tân lên làm vua thay Thành Thái. Không? Các hàng rào ngăn cách các giai t ng xã h i. Các v th y ñư c không? L y ñ a này ñi”. ngư i ta th y nh ng khuôn m t ngơ ngác s hãi trư c nh ng l ti t phô trương rư m rà trong b trang ph c khăn áo. Ph i ñ i ñ n năm 1916. M t cách tr nh Vua Thành Thái tr ng. “Các v ñã nghe th y tôi nói lúc nãy ñ y. Thôi sang ñ a khác v y”. Khi ñoàn ngư i bư c vào phòng giam. răng h ng h t nhưng còn khá hơn c .. ðư c nhìn nh n là ñ tiêu chí làm vua. M t ñ a khác ngơ ngác. r t gi ng b . M t l m lét.. thái giám b t ñ u la hét vì s hãi.. Ch c h n là viên sĩ quan quân y lâu nay quen khám cho lính tráng h i quân nên th y b i r i nhưng r i ông tr n tĩnh l i và nhíu lông mày ti n hành khám. Chính lúc ñó ngư i ta nghĩ ñ n Duy Tân Hoàng t th năm c a vua Thành Thái.

tu i m i l n ông ñã nghe ñư c nh ng ti ng ñ n t Tokyo (th ñô nư c Nh t) v ng v . s n sàng ti p nh n các ý tư ng ñ n t phương Tây. coi là b “ñiên” ñã b ph tru t. Nhà vua tu i còn tr ñã b b t sau ñó m y ngày. Paris cũng im l ng không ñưa tin v gi c m ng ñ c l p c a vua Duy Tân m i 15 tu i.31 - . Cha ông s ñi cùng.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ñư c ch n ñ không b dìm xu ng nư c theo l i gi i thích c a viên thi u tá quân y... b làm nh c và cu i cùng b ñưa ñi ñày ñ o Réunion. . ðó là Kh i ð nh. Dù sao vai c a ông cũng không mòn m i vì nh ng vinh quang trong cung ñình. nhưng ph i ñ i chín năm sau m i ñư c nư c Pháp quy t ñ nh s ph n là cùng ñi ñày ñ o Réunion v i con. Cu c kh i nghĩa ñáng thương không gây ñư c s chú ý c a dư lu n. V vua tr tu i nên ñã có kh năng v th ch t và v trí tu . Vua cha Thành Thái. m t ngư i anh em h c a vua Duy Tân và thân ph c a B o ð i ñư c ñánh giá có ñ u óc sáng su t. Ông l ng nghe nh ng ý ki n khêu g i tinh th n dân t c yêu nư c c a nh ng ngư i lãnh ñ o nhóm qu c gia Hu luôn luôn ñư c nh c ñi nh c l i bên tai ông. [1] Theo báo Illustration (Minh h a) Nhà vua hành t i các cung n b ng cách c m kim nh n lên ng c h và giao cho súc v t c n xé. Và nhà nư c b o h ñã không ñ Nhà vua ñi ñ y m t mình. Nhưng cũng theo thông l ph i l p vua m i. b ñánh ñ p. b ñ i x như m t gian phi t m thư ng. Nh ng s ki n ñó x y ra trong năm 1916 gi a chi n tranh th gi i l n th nh t ñang di n ra k ch li t. ông cũng ñ ñ làm vua. Câu chuy n v cu c n i d y ñáng l có th r t ñ p. có th sánh v i b n anh hùng ca c a Hàm Nghi nhưng ñã b nhanh chóng quên lãng và nhanh chóng b d p t t m t cách ñáng thương. Cu i cùng m t ñêm ông vư t b c tư ng dày ñ n mư i mét ra kh i hoàng cung ñ ñi g p nh ng ngư i mưu ñ kh i nghĩa. ñó ngư i anh em h c a ông là Kỳ ngo i h u Cư ng ð v n ho t ñ ng ráo ri t.

Nhìn nh ng cây thông cao vút. ti ng Anh g i là bãi c xanh (green) vì cũng ph i g i như th . Sân gôn. Ông ñã ki m nghi m th y không khí ñây trong lành và r t t t cho s c kh e. không ñáng ph i h mình xu ng ñ xin Tòa Khâm s m t vi c c n con y. V y là Nhà vua không mu n trích ñ ng lương ít i c a mình ñ làm nhà ch a máy bay. Ông thích nơi ñây và dùng toàn b quy n l c y u ñu i c a ông ñ bi n ðà L t thành nơi gi i trí và b i b s c kh e. Hơi gi ng vua Louis XVI thích loay hoay v i các b khóa c a mình. B o ð i ñã tr nh tr ng nh n xét như v y trong lúc ông ñang ng m c nh nông thôn ðà L t t trong chi c xe v a m i giao cho ông. Ngư i ta nói B o ð i có th t mình tháo r i và l p l i m t ñ ng cơ. Hãng buôn M ñ ngh các d ch v và cho bi t có khuy n m i: m t th y phi cơ Grunman cũ. Ông ñã ñ cho ngư i ta giám sát thì ông cũng là ñ i tư ng ñ ñư c nh n ñi u gì ông mu n. bóng nhoáng lăn êm trên con ñư ng d c thoai tho i d n ñ n trung tâm thành ph . ph c h i . Tôi nghĩ có th thuy t ph c ñư c d dàng n u chi c máy bay do Pháp s n xu t s do chính ph nhà nư c C ng hòa Pháp t ng toàn b hay m t ph n. Nhưng chi c máy bay ñó ph i có nhà ñ ch a. h v a g i thông ñi p sang”. Ch y u ñó là dân mi n núi ngư i Mnông ñã cư trú ñây t nhi u th k nay. không gi i thích hay bi n h gì v i ai. Không k vi c giá mua ñòi h i ph i chuy n ti n ðông Dương sang ngo i t không phù h p v i thu nh p cá nhân c a B o ð i. M t chi c limousine ñ s . là s pha tr n kỳ qu c m t thành ph ngh dư ng hi n ñ i v i m t th tr n th i Trung c . thung lũng. sơn ñen. Cái tin t m thư ng ñó là l i k t cho c m t câu chuy n. c hai nơi ông ta bi t khá tư ng t n. các cánh r ng thưa xanh mư t và d u dàng. cách kinh ñô Hu hàng trăm cây s . B o ð i trong b ñ “gôn” luôn luôn ch i chu t. ðúng là như th . Nhà vua ch ñi theo con ñư ng c a nh ng ngư i th c dân da tr ng ñã v ch s n t trư c nh m bi n cao nguyên thành nơi ngh ñư c ưa thích. ph ñ y sương tr ng trong b u không khí trong lành và mùa xuân t i ñ t ng t. khác bi t v i cư dân thành ph . Gi a nhi u phát minh. Ông ch có nh n. Phong c nh có ph n gi ng Th y Sĩ. V y tôi ñang tác ñ ng v i B o ð i ñ ông ta hư ng v máy bay do Pháp s n xu t. nhà bác h c Yersin ñã t n d ng nh ng giây phút gi i trí ñ ñóng vai nhà thám hi m. B o ð i không nói gì ch nh ch mép m m cư i. m nh ñ t r ng hai. Ba tháng sau. Tôi cho r ng m t Nhà vua ñư c b o h mà l i mua máy bay nư c ngoài s n xu t ñ t p lái là không thích h p cho l m.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 7 Daniel Grandcleùment Ph m Kh c Hòe rón rén bư c vào: “B m Hoàng thư ng. Căn nhà kho. C hai nơi ông ñ u bi t qua. Xa ñ ng b ng. Ông Hòe ti n l i g n r i ñ c b c công văn c a Tòa Khâm s tr l i ñ ng ý cho xây căn nhà ñ máy bay. Ông ch n các ki u xe v i tư cách ngư i th cơ khí hơn là m t v chúa t . có th nói. cành lá sum suê. ***** Nhà vua ñang mê m i v i máy bay nên không thèm ñ ý ôtô n a. n ng n . ti p t c ñánh qu bóng trư c m t. ba hecta ñư c san ph ng tr ng c xanh mư t. trong ñó có vi c tìm ra vi khu n d ch h ch. giá năm mươi b y nghìn ñôla M và n u mua m i nguyên thì giá sáu mươi nghìn. M t v Hoàng ñ không ph i ñi thương lư ng. Toàn quy n ðông Dương thông báo cho Nhà vua bi t nhà c m quy n Pháp s bi u ông ta m t chi c máy bay du l ch Farman 393 hay m t chi c Morane do Pháp s n xu t. xung quanh có nh ng con ng a thu n ch ng ñang g m c và m t ñ i ngũ ñông ñ o nh ng ngư i chăm sóc ng a. ðà L t. Th r i công vi c cũng xong. Tuy nhiên vi c cho m t căn nhà ñ máy bay khiêm t n ñó cũng ñánh d u thành tích c a ông. giám ñ c ñ u tiên c a Vi n Pasteur t i thành ph ven bi n Nha Trang. Ông ñã tìm ra cao nguyên này và v n là ngư i thông th o. cũng hơi gi ng như m t ñ a tr dùng mưu m o ñ ngư i l n cho quà. M t thương v khá? Toàn quy n Catroux ñang t i ch c th i kỳ này cũng g i ngay m t ñi n m t cho B trư ng Thu c ñ a: “Tôi có ngu n tin ch c ch n cho bi t Hoàng ñ B o ð i ñang thương lư ng mua m t máy bay du l ch do M s n xu t giá sáu trăm nghìn frăng xu t xư ng. Cu c s ng c a tri u ñình b n b u v nh ng chuy n l t v t kh n kh và nh c nhã như v y. M t ñư ng ñua th t s ñang hình thành. hoàn toàn khác bi t v i các vùng khác trong nư c. l i có ph n gi ng Vichy Pháp. ông không h xin. ðà L t có nhi u ng n ñ i. Và ph i m t phen thư ñi thư v qua nhi u c p th m quy n ñ cu i cùng chính quy n b o h s ch u trách nhi m xây d ng nhà ñ máy bay. thành ph ðà L t ñư c khai sinh năm mươi năm trư c ñây do thiên tài Alexandre Yersin. Ng ti n văn phòng yêu c u g i quy n qu ng cáo v máy bay Seversky. Trong thành ph có m t ch tương ñ i b ng ph ng nh t ñư c ông cho xây m t trư ng ñua ng a. Tòa Khâm s ñã có tr l i. ông nh l i c nh quan Zermatt bên Th y Sĩ.32 - . Tôi cũng xin báo là ông ta ñã hé ra r ng có nh ng nhân v t cao c p Paris ñã h a v i ông ta s dành nh ng ñi u ki n có l i”. Thư g i ñi và thư tr l i ñ u b cơ quan m t v Pháp ch n l i. V vi c b t ñ u t ba hôm trư c b ng cách g i m t thư cho giám ñ c hãng ch t o máy bay Republic Air craft Corporation Farmingale Long Island thu c bang New York. giá c và th i gian giao hàng.

hay beretta. Kh u mauser kh c thêm m t phát ñ n n a trong lúc con bò x u s kh ng l i. ñ s m. ph t ra t ng cơn. s ng ñen dài. t mình chăm chút lau chùi gi ng như chăm sóc các xe ôtô c a ông. Ông bôi m . B o ð i ñ ng d y giao súng cho ngư i d n ñư ng h n h n ch y ñ n. Ba ngư i l n theo ñư ng mòn ñi ti p gi a ñám c cao b ng ñ u ngư i. Ngư i lái xe ti n l i g n con v t ñang h p h i và k t li u b ng m t viên ñ n c c-bin. Xe ôtô c a Nhà vua ñ trư c trư ng h c Yersin. L n này nó trúng ñ n g n mõm. Nó do d trong giây lát r i l ng lên. ngã v t xu ng gi a b i cây ch cách hai. H ñ n ñây r t ñông ñ ngh ngơi và hư ng s yên tĩnh. có th m t ti ng m i n súng. M t mình. hơn b t c ai. ñôi s ng ñen là là m t ñ t.33 - . Ông chu n b súng: Hôm ñó ông mang theo hai kh u mauser. ngư i em h c a B o ð i xuơng còn ông ñi ti p vào r ng săn. Ngư i trông nom khu săn b n ch m t ñàn bò ñang g m c cách m t trăm mét. B o ð i d ng l i rình. L n này có m t chi c xe nh hơn bám theo sau. M t con bò th hai xu t hi n. Nhưng trư c h t ông ng m nghía b sưu t p các súng săn c a ông: các kh u mauser. Ch còn chi c xe nh ñi theo con ñư ng mòn. ñ hoàng ñ Vĩnh C n. Tuy nhiên. parabellum. gi a hàng thông ñ n m t cánh ñ ng c . ðó là nh ng con bò r ng to l n. B o ð i kh ñưa ñ n lên nòng. . Còn ph i ñ i thêm n a. ngang qua m t. màu ñen l i lăn bánh. Chi c xe limousine ñ s . ðó là nh ng ñ chơi chính quy n b o h ñã thư ng thêm cho ông. Còn ngư i d n ñư ng rón rén vòng qua ñ ng sau súc v t. Ông bư c ra v .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment s c l c c n ki t vì khí h u x An Nam cho nh ng ngư i Pháp. c nh sát r t hi m trái ngư c v i dân nơi khác ñ n r t ñông cùng con em h h c trong các trư ng h c c a thành ph . L n này ông b m cò. T i ñây an ninh ñư c b o ñ m. M i ñi ñư c kho ng ch c cây s xe to d ng l i bên v ñư ng. s p ngã xu ng. Ngư i lái xe ñ ng phía sau B o ð i. con v t ti p t c ch y. bi t rõ nh ng vùng r ng l n bao quanh ðà L t. Trên xe ng i bên c nh ngư i lái có ngư i coi khu săn b n làm nhi m v d n ñư ng. hai chân trư c còn c a qu y. B o ð i. ch ng bu n ngoái c nhìn l i. mình run b n b t. M t con bò ra kh i b i cây ti n th ng lên. B o ð i tỳ súng vào vai nhưng chưa b n. C hai ngư i ñ u nghe th y ti ng th h n h n c a con bò trúng ñ n ñang ti n g n. hơi ng p ng ng khi thoáng th y hai ngư i trư c m t. M t phát. ba mét. Máu t v t thương c con v t.

ñ n ñôi ng lót lông ñ n s ph c tùng c a các quan hay các ngư i h u g p trong hoàng cung còn ñ ng chìm ñ m trong gi c ng . M t cơ h i m i. ðó là màu c a ông. Như lá c ñuôi nheo ch treo khi chi n th ng. ch riêng ông ñư c dùng. trông r t ñ p. Ông ng i trên ki u cao. ð ñ c trong ñi n c a ông không gi ng các ñ g nhi u màu s c trong hoàng cung. Ngày 7-3-1939. ánh m t. Lúc nào cũng ra dáng m t v Hoàng ñ tr tu i ñ p trai ñúng là b t ñ u tr vì th t s . t c là lo i ki u c n tám ngư i khiêng. nhìn ñư c h t quang c nh xung quanh. Hôm ñó. ngày 7 tháng 3 năm 1939 là m t ngày quan tr ng. Vua có quy n s d ng ki u c n nhi u ngư i khiêng nh t. Ông năm nay ñã tròn 25 tu i. ð a con trai nh c a ông làm vai trò th t ch t hơn s hòa h p v i tri u ñình. b n ho c hai ngư i khiêng như là các xe th m th k XVIII. nghiêm trang trong c ch .34 - . Ông t nh d y t lúc r ng ñông. c a quy n vua. ñ n hàng nghìn d u hi u kính tr ng hay tôn th . ðó là quy t c. m t s h i sinh. Ông thi t tha ñ n vi c này. phù phi m hay ñ y xúc ñ ng. V y vi c B o Long ñư c t n phong Hoàng thái t ch ng t ông quay v xin tha th không ph i c a hàng tri u ngư i dân Vi t ít khi g p mà c a hàng ngàn quan l i ñang cai tr ñ ñô. ng ít nhưng b m t nh n bóng không gi l i d u n thi u ng . Cũng v n v tr nh tr ng. ðám ñông hoan hô ông hôm nay chính là nh ng ngư i năm năm trư c ñã h n d i v i ông bu c ông ph i s ng n a n d t như k có t i. ñây hình nh m i vi c v n y nguyên không có gì thay ñ i. Hoàng t B o Long ñư c ch ñ nh làm ngư i k v . trông ông gi ng h t t tiên ông. t n phong Hoàng t B o Long Hoàng t B o Long (Con vua B o ð i) . Kia là m t chi c ki u b ng g do vua nư c Pháp t ng m t c t c a ông. Hoàng thành v n im lìm ñ m mình trong t p quán c xưa. Vua m c m t áo dài vàng. tr thành Hoàng thái t . Dĩ nhiên. M c dù nh ng c i cách hi m hoi. Như s lư ng ngư i khiêng tùy theo ñ a v ngư i ng i trên ki u. là bi u hi n c a s c m nh. mà ñây quy t c là lu t ñư c áp d ng không có gi i h n g n như m t b c tranh hài hư c. Trong b s c ph c truy n th ng thêu kim tuy n. Con trai ñ u c a ông. Gi a th k XX r i mà m i khi vua ñi ñâu trong ð i n i ñ u ng i trên ki u. m t tín ñ công giáo ñã ñư c năm năm. Có ki u tám. Cũng như ông tha thi t quan tâm ñ n chi c khăn vàng qu n quanh trán.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 8 Daniel Grandcleùment B o ð i ng i ki u qua m y trăm mét n a ngăn cách ñi n Ki n Trung v i sân r ng là nơi s c hành l . Cu c hôn nhân v i Nam Phương. m c dù ñã cư i m t bà Hoàng h u công giáo.

chân ñi ng d ñ dày. Hu là m t thành ph công ch c quan l i ch y u là th ñô c a nghi l . M t.35 - . ð a bé ñư c ñ t cách m u h u vài bư c. m i lúc. M t ñ a bé kháu kh nh xinh ñ p. trư c m t m t dãy tri u th n. mũ cánh chu n. Không bi t dùng làm gì? Khi t châu Âu tr v B o ð i ñã t ñ t câu h i. l m khi l i là ngư i trung gian truy n m nh l nh hay ý mu n riêng c a vua. Như công ch c m t thành ph hi n ñ i. Mư i nghìn anh em h các ñ i vua k ti p nhau ñang tranh ch p. ph n b i nhau. l i d ng s ph tru t c a vua này ñ ng h m t vua khác. Xung quanh Hoàng ñ An Nam và tri u ñình có ñ n m t v n ngư i c nam l n n . hơi l nh lùng và xa cách. Dáng v n ng n . t t c ñ u là con cháu h u du c a m t v vua sáng l p tri u Nguy n là Gia Long t g n m t th k nay. m t s l a ch n thiêng liêng ñ i v i ñ a tr . ðó là ý nghĩa c a l t n phong. Các quan l i trong tri u ñ u coi Hu như nhà h . Hôm sau. trong mư i hai cung ñi n trong hoàng cung. nó cũng không hi u l i tung hô c a ngư i ñ ng ñ u . Ông ta cũng tu i thanh niên như ông. m t s ki n quan tr ng. Tóm l i là quy n l c th t s không trong các tòa nhà tráng l c a trung tâm ð i n i. m nh vư n làm nơi trú ng và nuôi s ng h hàng con cháu g n xa v i vua và không ít trong s này ch cam lòng có tên trong danh sách dài d ng d c nh ng ngư i trong hoàng t c. m t h nh phúc l n. Bé trai B o Long ñã sinh ra ñó cách ñây ba năm. Ông chú ý ñ n bà Hoàng thái h u T Cung lúc này th y l ng l hơn m i ngày. có l hơn m t chút. ðó là ñôi tai c a ông nghe m i chuy n không ph i trong tri u. H nh phúc và hoan h càng g p b i n u ñ a bé trai ñó là con vua. lưu truy n tên h . H coi nhau như b n thân thi t. cha ñ a tr s ñư c lòng dân hơn vì sinh hoàng nam và th t ng ñ a bé l i kh e m nh. ð n lư t nó. Ngày nay h không còn ñi võng sơn son th p vàng mà ñ n b ng xe ôtô. Không kh i m i lòng th y ñ a bé ph i ch u ñ ng nh ng nghi th c trang tr ng. t hào bi t bao khi cha m bi t gi i tính c a nó. v vua tương lai im hơi l ng ti ng. khi n chúng tôi có th nuôi hy v ng t t ñ p v tương lai c a nó”. Gia Long có năm mươi m t ngư i con n i nghi p. các gia ñình ngư i Vi t ñi u kh tâm. cái sân r ng ñ u tiên trư c ñi n Thái Hòa ñư c g i là sân ñ i tri u nghi dành cho các cu c l tr ng ñ i trong tri u. H ñ u m c áo dài b ng vóc hay g m thêu kim tuy n vàng. Sinh con trai trong m t gia ñình An Nam là m t tin m ng. Nh ng lính h u xúm l i. M t ñám ngư i ñông ñ o có ch c v . Ngư i ta g p h m i nơi. Vi c t n phong s di n ra ñúng như d ki n. Khi h bư c ñi trông n ng n như th l n. xa lánh các mưu mô mánh khóe. Nó ch ng hi u gì v ý nghĩa các nghi th c. B o ð i ch ñ nh con trai ñ u lòng làm Hoàng thái t . Vua ít ti p xúc v i bên ngoài. Cũng không ph i nơi làm vi c riêng và ch c a gia ñình B o ð i.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Nhà vua ñã ñ n v trí dành cho mình trên m t b cao gi a sân r ng. kiên nh n ñ i bu i l b t ñ u. là sân chơi c a h . có v như ng p ng ng hay kéo lê ñôi chân theo ti n trình c a bu i l . ch ñ i s th t s ng hay ân s ng. B o ð i th y th a mãn trong lòng. Ông nhìn sang bên c nh xem ñã ñ m t nh ng nhân v t tr ng y u chưa. ng nh . cách m u h u vài bư c. Ngư i con trai n i ngôi l y niên hi u là Minh M ng có m t trăm b n mươi hai ngư i con! M i m t ngóc ngách xó x nh trong hay ngoài hoàng thành ñ u có căn nhà. quan Toàn quy n ðông Dương. hai trăm con ngư i. M t c nh tư ng oai nghiêm và tr nh tr ng trong khung c nh uy nghi c a ð i n i. c a chính quy n b oh . H nh phúc hơn n a là Nhà vua. Và cu i cùng ñ a con trai b u bĩnh và bình tĩnh. các tham v ng. bút lông và m c t u và có khi c tr u cau. m l ng che. ñi u b t h nh l n là không có con trai n i giõi. rư m rà và n ng n v i chi c mũ mi n và b s c ph c hình như không v a v i thân hình ñ a bé. tranh giành ñòi h i m i ngư i m t m u quy n hành. C m t ñ i quân ñem theo ñ l d ng c : ñi u kh m xà c . nó s làm vua t c Thiên t (Con Tr i) vì nư c An Nam Vua cũng n m quy n l c c a th gi i bên kia. các lo i n. bày ñ t âm mưu này n hay ch ñơn thu n hư ng th m t ñ c ân là sinh t m t gia ñình quy n quý. Nó không cư i. các ñ n ñi n th c dân hay các câu l c b chính tr . có năng khi u l i l c. n i dõi tông ñư ng. ph m tr t khác nhau. bà Hoàng h u Nam Phương lúc nào cũng r t ñ p. c a các quan ñ i th n nhưng th c quy n ch khác: t i dinh Khâm s Pháp. ð a tr v n nhìn th ng vào ñám ñông tri u th n che kín m t ñ t trong gian phòng ñ ngai vàng. thành ph c a h . ngư i có trách nhi m cao nh t c a chính quy n thu c ñ a s vi t thư cho Nhà vua ñ nói rõ ông ñã r t xúc ñ ng v tính nghiêm túc và tr nh tr ng c a l t n phong. m t gia ñình ñông như m t b t c. Hoàng thân Vĩnh C n lúc nào cũng ñi bên c nh vua nên có lúc g i là hoàng tùng ñ Vĩnh C n ñôi khi là b n tâm tình. ñ ng th ng. Vui v bi t bao. B o ð i ti p t c ki m tra ñám ñông các quan ñ i th n r i l i m t l n n a dán m t nhìn nh ng ngư i thân trong hoàng t c. ð a tr l n lên s là ngư i ti p n i vi c th cúng t tiên. trái l i ng i yên v i dáng v nghiêm trang. M c dù v huy hoàng trong các thái ñ tr nh tr ng nghiêm trang c a tri u ñình. T m t trăm năm nay nh có nhi u v các vua ñ u ñông con. mũi ng ng lên. Vi c n i ngôi th là ñư c b o ñ m. khi vua cha băng hà. không nh y nhót chơi ñùa. Ông ñưa m t nhìn xem có th y ngư i em h Vĩnh C n không. hàng ngày h ñ n công s bu i sáng b ng xe tay và v mu n vào bu i t i vùng ngo i ô có nh ng lùm cây xanh. Không có s can thi p c a Toàn quy n ðông Dương. B o ð i ñã vi t: “Con trai c a chúng tôi là Hoàng t B o Long còn tr mà ñư c tr i phú cho nh ng ph m ch t t nhiên cao quý. m t th t c hay m t dân t c c a m t mình gia ñình ông. hơi ng c nhiên vì v tráng l di n ra trư c m t nó và vì nó. ñai lưng r ng có hai cánh t o cho m t m t dáng ñi m nh m như quan võ. ðó là th ñô c a h . Lúc này m t mình nó như b cô l p. l ph c thêu kim tuy n.

L t n phong k t thúc. Ngoài ra dân chúng ít khi ñư c th y m t vua và qu n th n. T i nay vua và Hoàng h u m i khách ăn t i. Thái t B o Long có hai ngư i l n ñi kèm ñã ñi qua chi c c a thiêng liêng này. m i phát m t vía. có s gi c a tri u ñình Trung Hoa ñ n d . L Nam Giao là d p ñ vua báo cáo công vi c tr vì cho Tr i. Nhưng ñáp ng ñòi h i c a Hoàng h u Nam Phương. Hoàng ñ tương lai s l y tên hi u là B o Long. Dù sao cũng là mong mu n n u không nói là l nh c a chính quy n b o h ñ n u x y ra ñi u b t h nh. l i vào chính c a ð i n i hé m . D n ñ u có b n ông quan ñ i th n. còn B o ð i v i các chương trình ñi săn ñã d ki n. M t l h i uy nghi nhưng ba năm m i t ch c m t l n. T t c nh ng nhân v t trang ph c nhi u màu s c. C hai ngư i ñ u ñi h t kho ng cách ngăn nơi c hành bu i l v i ñi n Ki n Trung. m t Pháp d y d n d n các môn h c khác. Sau ñó t i m t căn phòng r ng bên ngoài hoàng thành. T m t th k nay nư c Vi t Nam ñã ch p nh n m u t la tinh. Hu bây gi là cu i mùa mưa cũng không ph i th i ñi m t t nh t nhưng ch c là Nhà vua ñã nghĩ ñ n d ñ nh cùng Hoàng h u ñi chơi Pháp vào mùa xuân t i và có l ông mu n ti n hành t n phong con trai ông trư c khi lên ñư ng. r t thân c n v i Nhà vua. Có m t ñ i ngũ gia sư d y ti ng Vi t cho các con vua. V vua tương lai m i bi t nói và khi nói là nói b ng ti ng Pháp. Còn hai ngư i n a? M t là Vĩnh C n. Năm mươi năm sau Hi p ư c b o h ñây là l n ñ u tiên trong d p t n phong con trai B o ð i làm Hoàng thái t thì s th a nh n c a Pháp m i ñi vào nghi th c. Làm sao có th khác ñư c. Còn có hai giáo sư n a. thêm m t v c nhân Hán h c n a d y vi t ch nho m c dù ngày nay không dùng n a. con ñ vua ho c hoàng thân anh em h v i vua. dân chúng ñ u không ñư c d . Nhà vua tương lai sau này s là con trai ông vì ông ñã có cơ may sinh ñư c con trai ñ u lòng. B o ð i ñư c tùy ý hoãn l i vi c ch ñ nh vào th i gian sau ho c có th ch ñ nh m t ngư i nào khác hay gi ng như vua cha trư c ñây ñ i ñ n trư c khi trút hơi th cu i cùng m i ñưa ra tên ngư i k nghi p. Vi c ch ñ nh con trai m i lên ba làm thái t n i nghi p là m t hành ñ ng chính tr bi u hi n m t s th n tr ng [1]. Duy ch có cái m i khá quan tr ng là l t n phong ph i làm vào bu i sáng và do Toàn quy n ðông Dương ch to . m t Th y Sĩ. nhà nư c b o h không lúng túng trong vi c ch n ngư i k v . tr ng chiêng m ĩ nhưng ch dành riêng cho tri u ñình. Ch m i ba tu i. ngư i th y che ch vua. ð tránh l n x n ông ñã sáng tác m t bài thơ g i là “ð h thi” xác ñ nh tên cho các tri u ti p theo [2] cho ñ n th h th hai mươi. ch p tay vái. còn quan ch c bình thư ng v nhà. do Toàn quy n ðông Dương là ñ i di n thư ng tr c và th a y quy n ñ n m quy n cai tr khác v i tri u ñình Trung Hoa trư c ñây ch n ng v danh nghĩa. vì ông luôn luôn mong mu n ñ i m i m t s nghi th c bu n t c a tri u ñình An Nam.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment hàng các quan ñ i th n và quan tuyên cáo. Nhà vua tr vì ng i trên m t chi c ngai b ng g th p vàng trong gian ñ t ngai vàng ñ i ñ a con vào ng i bên c nh. B y phát. bà Hoàng h u v v i lũ con nh . Riêng bà Hoàng thái h u quay v v i bàn m t chư c. nhi u màu s c. M t tòa nhà n ng n nhưng bên trong trái v i truy n th ng. Dân chúng Hu ngoài thành ñư c bi t có l t n phong nhưng h không ñư c m i d . m i ngư i lũ lư t ra v . theo tín ngư ng Vi t Nam. B o ð i ñã quy t ñ nh ñi trư c m t bư c ch n ñ ng cùng m t lúc m i tính toán và tranh giành ngôi th cung ñình. nơi ñây m hơn hai ch c con bò. anh em con chú con bác và là ngư i b n tâm giao c a B o ð i và m t ngư i n a cũng là anh em h sau này s là ñ i s Vi t Nam t i Paris tên là Vĩnh L c. Tr i oi b c. Dù th nào thì trong các l chuy n giao tri u ñ i hay ñăng quang. ðây là m t nghi l kín. gia ñình vua và ñoàn h giá. cho ñ n khi B o ð i ban d bãi b l này. M t quy t ñ nh ñơn gi n. Văn võ bá quan l n lư t ñ n vái l y trư c B o Long.36 - . t ch c ti c nh y có tám trăm khách ñ n d ñ . B o ð i và Hoàng h u ch nói trư c m t nó b ng ngôn ng c a Voltaire vì ngay c các quan phía dư i kia tuy trư ng thành t ch nghĩa thánh hi n mà cũng b t ñ u b rơi ti ng nói c a t tiên. v bi u tư ng. B y phát súng l nh vang lên. Riêng ch có t Nam giao là cho phép dân chúng ng m nhìn vua. M c dù B o ð i ñư c nhào n n trong văn hóa phương Tây nhưng ông coi tr ng bu i l t n phong này s ñưa l i cho con trai ông. có tr ng trách khuyên răn. t tr tri u ñình. Các quan ñình th n s c ph c hào nhoáng lui v tư dinh. can gián vua. c a l phư c mà bình thư ng ch có Nhà vua ñang tn vì m i có quy n ñi qua. h s ng theo ki u phương Tây. h p v i b y vía c a ñ a bé trai. Nư c An Nam ñã thay ñ i nư c th n ph c bây gi là nư c Pháp. M t quy t ñ nh do Gia Long ñưa ra cách ñây hơn m t th k . giúp vua d n d t th n dân. bình thư ng hi n ñ i như ông mu n. t t p trên cái sân lát g ch r ng l n. Sau ñó ñ n lư t các ông th y xem tư ng s ñã xác ñ nh rõ thêm nên ch n ngày nào là ngày t t nh t trong tháng. B ng vi c qua c a này. c ba ñã nh n tư c hi u Hoàng t . Xưa kia. Cánh c ng l n dát vàng c a Ng môn. Toàn b tri u ñình ñi cách thành n i vài cây s ñ n ñàn t . có m t cung ñi n dành cho gia ñình Nhà vua. Chính B o ð i ñã ñích thân quy t ñ nh ch n tháng ba ñ t ch c l t n phong con trai ông. Tuy v y cu i thành n i. ð a bé có hai thanh niên ñi kèm bên c nh ñã vư t qua c a Ng môn. thái t k nghi p thêm m t v ng hào quang n a.

***** Ngoài nh ng bu i ñ n ch u bà Hoàng thái h u. Hoàng h u và các con trao ñ i trò chuy n v i ngư i h u. ñúng hơn là ph riêng. Có l bà xu t thân t ng l p bình dân nghèo và vi c hôn nhân v i Kh i ð nh . Các cu c ñi thăm bà Hoàng thái h u ch y u là hành vi qui ư c B n tr r t chán ch mong chóng ñ n gi v . không bao gi Vua. Thái t B o Long lúc nào cũng m c âu ph c trái v i ý c a bà n i c ñi n hơn. v ch ng con cái ñ u nói v i nhau b ng ti ng Pháp. M t cung ñi n n a là nhà h c dành riêng cho Thái t nhưng xây cao trên tư ng thành. m t bông hoa c a s ph n. m ñ u các chuy n ñi chính th c ra ngoài hoàng thành. Sau ñó là bà già “hít” trán m i cháu. ðó là m t tòa nhà bên ngoài hoàng thành. Ph i bư c nhanh hơn m t chút. T nay c u ñư c hư ng m t s quy n dành riêng cho vua: có nhà. các con ông bây gi không ph i s ng cách bi t trong T c m thành. gi a ñ ng hòm. Cu c trò chuy n b t ñ u gi a bà Hoàng thái h u và con dâu vì Hoàng h u Nam Phương bao gi cũng ñi v i các con m i khi ñ n v n an bà. Trái ngư c v i B o ð i trư c ñây ph i s ng xa lánh xã h i bên ngoài ñ n năm lên b y. M i l n ñ n thăm bà n i. Xe ôtô mang c vàng . M i l n ñ n. tr khi nói chuy n v i Hoàng thái h u. th ñ ng c a c u ch hơn c u vài tu i. C u bé trai hi u r ng t nay mình ph i thay ñ i thói quen. các bình phong.vua cha c a B o ð i . nư c Pháp t ch c bu i bi u di n v L’Oiseau Bleu (Con chim xanh) c a Maeterlinck. Cu c s ng hàng ngày c a c u bé Hoàng t k v ñã b c l bu n t ñơn ñi u. Ngư i b n thân nh t là ngư i h u phòng. Hơn th n a v m t phép t c trong n i cung. Ch m i ñó ñơn thu n ch là hình th c. ñó Thái t ti p nh ng ñ i di n c a chính quy n b o h và vài ngư i trong s m t v n anh em h ñ n chúc m ng. Ph m tư c c a c u bu c ph i s ng cô ñơn. Trong khi ch ñ i ngư i l n nói chuy n. Các cháu ñ n không ñư c ôm hôn mà ph i ch p tay l y bà theo ki u Vi t Nam.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment chúc m ng thành công c a s ki n quan tr ng này.là m t s tình c . vua t i v v ch u tr i thì t ph này ñình th n s long tr ng rư c c u vào ð i n i lên ngôi vua n m quy n bính. B o Long m t mình ñ n ñó. khăn ñóng. nơi có nhi u bi t th xây d ng theo ki n trúc thu c ñ a. M c dù có m t th i thanh xuân xáo ñ ng bà v n hi n thân cho nư c An Nam v vang và b n b . Bà Nam Phương v a gi ng gi i v a d ch sang ti ng Pháp. c u ăn m c qu n áo ngày h i ñ n v n an bà Hoàng thái h u T Cung. Bu i công di n ñ u tiên t ch c trong cung An ð nh. B o Long v n không r i kh i ch hi n nay trong T C m thành. B o Long còn ñư c nh n l i chúc m ng c a nhà nư c b o h . Ngôi nhà l n m r ng c a các phòng ñ y b i b m cho lũ tr . Bà có ý ki n vi c này vi c n trong tri u và c công vi c c a nhà nư c. Hoàng thái h u ng i ñ i các cháu trong căn phòng l n v a làm ch chơi bài v a ng . qu n l a. xưa kia là cung ñi n mùa hè c a vua cha Kh i ð nh. chúng tha h ăn hoa qu và hàng núi k o bánh ñư c chu n b s n cho chúng. b n bè và c m t s quan thư ng thư cơ m t. Chúng ñi ra ngoài các b c tư ng thành ñ tham d các l nghi do ngư i Pháp t ch c. tu i cao mà v n t ra ngang ng nh. Không ñư c làm gì n u không ñư c ngư i l n cho phép và ch d n. sáu th v theo h u và ph i m c nam ph c áo dài thêu. Bà ham mê c b c nh t là m t chư c như nhi u bà m nh ph khác. nơi anh l n lên cùng v i Vua cha và Hoàng h u. Trong ngày k ni m ngày sinh l n th b y. coi như m t trò gi i trí. Tuy nhiên cũng có lúc ñ ñ bu n. n c trung thành v i t c l truy n th ng. T t c gia ñình Nhà vua. m i ñ a cháu ñ u mang ph m v t bi u bà. c p m t s c s o. Tòa ph dành riêng c a Thái t ch dùng làm nơi ti p nh n ph m v t ho c n a là nơi t ch c ngày sinh mà t nay c nư c s ăn m ng. Bu i di n th hai t ch c tu vi n dòng C u th cũng g n khu ngư i Âu. Bà già này s ng trong cung dành riêng cho mình g i là cung Diên Th . Ngư i xem ñ u hài lòng. trung tâm thành ph Hu . Nhưng nh hư ng c a bà bi n m t t lúc qua ñư c các cánh c a cung Diên Th m r ng. ðó là ki u hôn An Nam. Chúng như l c lõng trong các ngóc ngách xó x nh. Trong mư i hay năm mươi năm n a khi s ph n và Tr i ñ nh. nhân d p này r i kh i T c m thành ñ n khu ph Tây. Bà có khuôn m t xương xương. Chúng tung tăng vui v như xem h i. Sau này khi Hoàng thái h u th y r ng chúng ñã bi t răm r p nghe l i ngư i l n bà m i cho chúng ñư c t n mát ch y chơi kh p chơn trong cung. ðây còn là bi u tư ng. vì chúng không quen v i cách nói dài dòng c a ngư i l n trong cung c m và chúng không hi u ti ng Vi t. Các con ñ u không d bu i trò chuy n ho c ch ng i m t lát r i l nh ñi ch khác.37 - . Cung c a Thái t B o Long cách cung Diên Th c a Hoàng thái h u vài trăm mét. lên chi c ki u có hai th v khiêng. Bà ng i trên m t chi c gh bành r ng. Bu i di n ñ u tiên thành công. Bà m i các c n th n. trên b kênh. Trong ñ i s ng xã h i ho c cu c s ng thư ng lưu cũng th . T i ñây Nhà vua quá c ñã b trí m t phòng trình di n sân kh u. Coi như quà t ng nhân k ni m ngày sinh. thư ng là l a và ñ sơn mài. Trong sinh ho t gia ñình. Cu c ñi thăm này như m t cái d u ngo c ñơn coi như làm b n ph n ñ i v i truy n th ng do bà Hoàng thái h u ñ i di n. các ñ g cũ k . B o Long ng i cáng. Mua quan bán tư c nhi u khi di n ra quanh bàn m t chư c. B o Long l n lên cùng v i các em trong khung c nh gia ñình không nói ti ng m ñ trong m t th i gian dài. Không có chuy n ñư c nô ñùa. rương ñ ng ñ trang s c.

ñó là nh ng d u hi u c a quy n uy. ôm p chi u chu ng nhưng không t ra tôn tr ng ñ c bi t và không xa lánh”.38 - . ña tài: m t thi n x .. Hoàng h u Nam Phương làm m i th ñ d y d con cái trong s tôn tr ng các giá tr nhân văn l n: ñòi h i kh t khe v trí tu . ðó là hoàng tri u cương th trên cao nguyên Buôn Ma Thu t. Cu c mưu ph n thành công. Các v hào nhoáng c a tri u ñình c a các b tôi. Nh ng b c nh v th i ñó còn l i ñ n nay bao gi cũng cho bi t B o Long lúc nào cũng nghiêm ngh . t t c ñ u gây n tư ng cho c u con trai c a ông”. Vài ñòn roi ñánh vào mông ñít. ñ ng này h l i quay xu ng ñ ng sau ngư i m i ñ n và l p l i l i tung hô không d t. vua ng i b t ñ ng trên ngai vàng ph i ñón nh n nh ng l i tung hô v n tu . Ông thư ng ñưa tôi ñi trên thuy n ñua c a ông. Như vua T ð c khi ch t do không có con trai nên ñã ch ñ nh ngư i con trư ng trong ba ngư i con nuôi và giao vi c tr vì cho hai quan ph chính. ðó là m t nhân v t ñư c m i ngư i bi t ñ n. khăn ñóng và áo dài. bi n minh h t hành ñ ng c a ông. gi gìn như ngư i l n. T tu n báo Indochine (ðông Dương) th t lên: “Th t hi m khi th y m t v Hoàng t m i 7 tu i mà ra v trang nghiêm ch ng ch c ñ n th !” [3]. C u ta tu i nh nhưng ñã có dáng trang nghiêm. Trong th thao. D u n vào cơ th và tâm h n. ð u năm. c u bé lúc thì ñi m tĩnh. H còn ra ngoài tr i t p luy n. ý th c tr ng danh d . ph ng ph u như tr con. ðáng l sau khi nghiêng mình cúi l y. Th h vua chúa m i ho c th h các Nhà vua tương lai cơ ñ ng hơn. Ngày nay B o Long nói v cha mình: “ðó là m t nhân v t huy n tho i. Hơn là cái phát vào ñít. Qu là vua t ch t mà không ph i ñ ai x và cũng không m t m t gi t máu. vua v n ph i ng i im không ñ ng ñ y ñ kh i m t ñi tính cách thánh s ng. M t vài l n ông ñưa con trai lên. cương v c a ông khi n ông ph i gi m t kho ng cách nh t ñ nh v i các con. Chính B o ð i ñã ñích thân k l i nhi u l n câu chuy n kinh kh ng này cho các con nghe. tính nghiêm ng t. Ngư i ta còn kính ph c ông mãi. Ông luôn luôn v n ñư c ngư i ñ i kính ph c. ñư c tôn tr ng ti p ñó là ñi d l khai gi ng năm h c các trư ng h c.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment thêu hình con r ng ñ x ch trư c c a tu vi n. Không th y lúc nào m m cư i hay bĩu môi. có ngư i ch huy cu c săn. Hoàng t B o Long chơi th thao. Hai ông này ñã tru t luôn vua m i l p và b ñói trong ng c t i r i l p em c a vua ñã quá c nhưng th y ñã quá l n (23 tu i) khó b thao túng nên hai quan ph chính l i ph tru t luôn ñ ñưa ngư i em lên ngôi. dù ph i ñi bi t x và nh ng thay ñ i ñ t ng t trong cu c s ng. B o Long thích ñơn ñ c. lòng dũng c m. M c dù ñã cương v chính th c. ch sau ba ngày vua băng hà. cho con bi t qua các c m xúc m nh và qua ñó càng có thêm uy tín. Ông có m t ñ i thuy n nh trên sông Hương và nh t là tôi không th không có n tư ng v ông trong các l nghi chính th c. ph n l n nh p c ng t Pháp. ðã hi u mưu mô hi m ñ c c a ñình th n. thăm các tàu ng m. m t hình ph t c ñi n nư c An Nam và vua cha ngày xưa thư ng xuyên ch u tr n. Vi c này ñư c coi như cu c cách m ng trong ð i n i. theo truy n th ng.. M t hôm ñình th n quy t ñ nh ph vua mà không ñ máu. Theo l thói h ph i nén mình không bi t ñ ng lòng là gì và “b t ñ ng” nghĩa là không ñư c hành ñ ng ph n ng ngoài khuôn phép. Ông th y d y ng a ñ ng viên khuy n khích. ăn m c ch i chu t.. Chính B o ð i cũng hoan hô khen ng i. Thái t B o Long r t thích cư i ng a. dù tr i qua nhi u cu c chi n tranh. ñư c tâng b c. mũ mi n n m ñá quý. Có v hơi bu n. c u bé xoay ngư i cho ng a phi nư c ñ i. Nam Phương b t con ñ n m t mình trong m t căn nhà g n tư ng thành su t b y ngày không cho v nhà như ñi ñày. Ch ng nào tung hô chưa h t. Bây gi B o Long tâm s : “Th t là bu n chán và ít trò chơi? Bà cư x v i con trai như m t ngư i m yêu con và g n gũi. Th c t là hàng ngày ông th p hương th cúng t tiên. có ñoàn săn thư ng tr c. m t tái nh t r i nhưng v n ñ ng v ng. C u ta m c chi c áo g m ki u c màu da cam s m. [2] Báo Indochine (ðông Dương). ð chơi c a c u ta cũng hi n ñ i. ngày 18 tháng 3 năm 1943. Nhà vua v n ng i th n nhiên. Thay vì dùng tr ng ph t b ng roi v t. Luôn luôn có cái gì khác thư ng ông. ñánh ñòn roi mây bao gi cũng ñ l i nh ng v t h n. B o ð i có nghĩa là b o t n cái vĩ ñ i ñư c ch n trong d p l ñăng quang. M i ngày hai tay víu ch t vào hai tay n m c a yên ng a. Thêm m t cái m i n a. V v n ñ này có m t câu chuy n làm cho h run s . các quan ph i rút lui. T m vóc c a ông. tr nh tr ng d t khoát. B o ð i ñư c hư ng “ñ t phong” như m t công qu c. [1] Vi c ch ñ nh không ph i là tránh ñư c h t m i s lo l ng. ñ u chít khăn vàng ñàng hoàng bư c xu ng ñ u tiên. c u ta không thích các môn chơi huy ñ ng nhi u ngư i. Cu c s ng c a B o ð i ít nghi th c hơn so v i nh ng năm m i c m quy n. nhưng v n xa cách m i ngư i. [1] Cũng theo cách này B o ð i có tên là Vĩnh Th y.. khi n ngư i ta thông c m tha th h t. T i ñây ngư i Pháp t ch c cu c săn l n và hoàn h o cho ông. m t phi công có tài. Nhưng cu i cùng ông này cũng b ngư i Pháp b t ph i thoái v . Ngày trư c các Hoàng t k nghi p gi i trí b ng suy ng m v tư tư ng Kh ng T ho c v ý nghĩ cu c s ng b ng cách ng m nhìn h Tĩnh Tâm trong vư n ng uy n. . lúc thì cáu k nh ñôi khi còn b d a ñánh roi mây. Nhà vua ki t s c d n. các c ki u.

ñ ñư c d th hơn.. H cũng ch ng lo gì cho chính h .. Không ai tư ng tư ng ra chuy n l i d ng chi n tranh ñ tháo ách ñô h th c dân Pháp. l ng l y. Bà thư ng ñi ra kh i T C m thành r i ra kh i ð i n i. sơn th p vàng óng ánh. ð n bây gi Buôn Ma Thu t ngư i ta còn lan truy n tin ñ n ñó. không ph i phiên d ch mà nói l i cho bà Hoàng h u hi u ngư i ñ i tho i nói gì v i mình. M t vài l n bà ñưa m t. Tin ñ n bao gi cũng dai d ng.. Bà luôn luôn ñi th ng ngư i l i d ng chi u cao c a thân hình và dáng v ch ng ch c. Nh ng gi i h u trách Pháp cũng th y chuy n ñi hơi dài..Nh t mà chi n tranh ñe d a toàn châu Âu: Trên bàn có hai t báo hàng ngày ñ u ñăng chân dung Hitler trang nh t. H không th hình dung r ng ngư i Pháp ðông Dương cũng b thi t h i khi chi n tranh bùng n . ðó là m t thư ký riêng. ch nào cũng có m t. Ông tư ng tư ng. t sau chuy n tr v nư c n m quy n bính năm 1932. Vì n u Nhà vua mu n ñi thăm cơ ngơi m i t i Cannes thì có th giúp ông ch a kh i v t gãy xương chân hai năm trư c trong m t cu c ñi săn Tây Nguyên. cũng mu n ñi ñây ñi ñó. quang này l i X. v chi n th ng và cu i cùng h ñưa ra nh n xét ph c p chi n tranh cho m t ngư i còn ñ nuôi s ng vài ñ ng bào. Ông nói ít làm không khí trang nghiêm thêm. Nhà vua ñã ñi u tr Sài Gòn và cũng nhân d p ñó l n ñ u tiên ông khám phá th ph x Nam Kỳ. M t chuy n ñi nhi u l n ñư c tranh cãi và bác b . B o ð i ch y u nghĩ ñ n cu c thăm Pháp s p t i. kém m ch l c. T i ñi n C n Chánh. Nam Phương n ng tai không nghe ñư c l i phát ra v i cư ng ñ âm thanh bình thư ng nh t là khi nh ng l i l ñó không ñư c khúc chi t. Chưa ph i lúc n i d y kh i nghĩa nhưng cũng không th ng i yên mà quan sát. Bà không s ñi ra ngoài cung. B o ð i ít khi d cu c h p th o lu n kéo dài khi n ông chán ng y m c dù di n ra trong ñi n C n Chánh trong gian ñ ngai vàng. các quan thư ng thư không lo h cho chính ph b o h . Cu c chi n tranh còn xa ñây l m m c dù có lúc cô vú c a B o Long kêu lên: “Như ñ qu ” khi ch tay vào t báo. v nh ng chi n hào.39 - . Ông ch n th i ñi m ñ phác qua thành t u c a tri u ñ i ông tr vì và nói v chuy n du hành s p t i. ðây cũng là trư ng h p hi m hoi. Ông Lãng làm vai trò ngư i nói l i. M t s c n th n cho r ng vì Nhà vua lao theo m t tr n thi ñ u th thao khác hơn là ñi săn nên vua b tr o chân. Các quan thư ng thư ñang ng i bàn v chi n cu c. m t ngư i ñàn ông tên là Nguy n Ti n Lãng luôn luôn ñi theo bà và giúp bà trong các ho t ñ ng ñ i di n. quang khác. t t nhiên có c Hoàng h u Nam Phương. M c dù nhà nư c b o h h a h n nhi u l n. Nhưng lý do s c kh e là không ai có th bác ñư c và m i ngư i có th thông c m. Bà ñi d l khai gi ng năm h c. và nh c nh nghĩa v Hoàng h u. Không có ngư i Pháp nào d . Nghe tin cu c xung ñ t b t ñ u. V tai n n này làm n y sinh m t s tin ñ n. hình nh thanh bình mà ông s c ng hi n cho dân Paris. Hoàng thái t s cùng ñi. trư c ngày lên ñư ng ñi Pháp B o ð i quy t ñ nh lên ti ng. hai con cùng ñi nhưng theo B o Long k l i nh ng lúc y quá hi m. bên ngoài câu chuy n th thao hay phiêu lưu tình ái B o ð i ñi chuy n này là chuy n th tư sang Pháp và ông tính trong chuy n ñi này ông s tranh th ñư c m t vài s a kho n nào ñó ñ i v i th ch không ph i là ñ c l p thì cũng là m r ng t tr ho c n u không thì ñơn gi n ch là tôn tr ng các ñi u kho n ñã ký trong hi p ư c năm 1884. M y tháng trư c. Nhà vua ñưa m t nhìn nh ng hình cu n ñiêu kh c trang trí gian nhà r ng. M t tai n n ngu ng c. Thư ng ngày ông ch nói m t cách tho i mái v các cu c săn bò r ng hay các thú vui ñam mê c a ông như ôtô. Tr l i hi p ư c 1884. Nhi m v chính là so n th o công văn thư t . ông chưa có d p tr l i Pháp. không ph i là không thích thú. Năm năm sau Nhà vua báo s ñi Paris tám tháng. L n này không h p bàn v ngân sách mà v chi n tranh. bà cũng mong ñ i chuy n ñi này. các bác sĩ ñ u nh n th y r ng v t thương b vôi hóa kém h khuyên nên ñi Paris. H t X. Ông ng i trên ngai gi a r ng c t. Không ph i chi n tranh Trung . tráng l . H i ñ ng này t p h p quan thư ng thư. B t ñ u t năm 1936. th c ra do m t anh ch ng ghen tuông nào ñó ñã làm ông b thương.. máy bay hơn là chuy n chính tr . Có c th y tám mươi nhăm c t b ng g t ch.. . Các quan thư ng thư t ra bình tĩnh hơn. nơi di n ra các bu i ch u hàng ngày. ông mu n không còn c n ñ n ba ch ký c a quan ch c Pháp m i ñư c ban thư ng huy chương giáo d c cho các th y giáo An Nam hay mu n thay l p m i cho xe ôtô cũng ph i có ch ký c a viên thư ng sĩ [2]. g n gũi thân tình. h ñã s ng trong th i kỳ chi n tranh th gi i th nh t 1914-1918 ñã ñư c nghe k v nh ng ngư i tình nguy n Vi t Nam ra tr n. M c dù bà s ng khác các bà v vua các tri u trư c. báo chí ñ i l p ñã thi nhau lên ti ng: “ði v ng lâu ngày ch ng t rõ ràng ch c trách làm vua c a ông B o ð i ch ng ích l i gì” [1]. phát ph n thư ng cu i năm t i các trư ng. Dù th nào ñi n a. thoát ra kh i gi c mơ hào nhoáng và b i b m.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 9 Daniel Grandcleùment H i ñ ng Cơ m t v n chưa bàn th o xong. Th c t ông là thông ngôn. có khu ph Âu ñ p ñ và sông Hương thơ m ng. Ngư i ta nói là m t tr n ñá bóng hay m t chuy n ñi săn nhưng có k t c c b t h nh. Trái l i B o ð i còn hy v ng có cơ h i m r ng n n t tr cho An Nam. ra h n ngoài ñ quan sát ph phư ng có các công ch c l ñ u o i. ñ t m r i kh i khung c nh tri u ñình.

[1] CAOM. B trư ng Thu c ñ a ñ trình bày th ng v i ông ta không qua trung gian là chính quy n b o h . quan l i. Trái l i. H ch thay m t cho m t nhà nư c trong truy n th n tho i. tr thành thành hoàng sau khi ñư c nhà vua phong s c cho phép dân làng th cúng. bi t r ng b n thân Nhà vua và b tôi c a ông ñã m t m i v s vô trách nhi m c a các nhà ñương c c b o h . không m t s ph n kháng hay ng o m n nào x y ra. Ông ta là m t ngư i không h có sáng ki n v b t c chuy n gì. ñư c kh ng ñ nh th t s là có. nhưng ph c tùng kính tr ng. gi v hay th t s . Tuy nhiên ph i th a nh n B o ð i ñã ñư c m t cư ng qu c thu c ñ a nhào n n t bé. Nhưng B o ð i thì không. và vai trò duy nh t c a ông ta là duy trì nh ng quy n h n liên quan ñ n l nghi. khoác lác trong các màn trò. và không th xâm ph m c a tri u ñình ch là nh ng v ti u nh c k ch. M i th ñ u ñư c chính quy n b o h chăm chút làm h i ông. Hàm Nghi ch là m t ñ a tr khi nghe theo Tôn Th t Thuy t r i b kinh thành kêu g i sĩ phu n i lên ch ng Pháp. Thư c a S M t thám Trung Kỳ g i S M t thám B c Kỳ. Ông B trư ng Thu c ñ a ph i bi t r ng Nhà vua. m t k cò m i hay khoe khoang. binh sĩ và các quan l i h t th y ñ u vô d ng. r t khôn ngoan ñ Pháp tr l i cho tri u ñình thêm m t chút quy n hành. . Trong s nh ng ngư i tr tu i n i tr i bám l y ông nh ng ai là b n bè thân thi t nh t? Ch c h n là hoàng thân Vĩnh C n nhưng anh này cũng ch là m t anh h vui tính. M t con ngư i dũng c m. r ng ông s ñòi m t cách r t l ñ . không có ý chí rõ r t. V y là ông ph i bênh v c cho nh ng yêu sách c a ông ñưa ra. ñã ph i chu n b m t bài phát bi u ông s ph i ñ c Paris. quy n ñ c xá. Paris-Presse (Báo chí Paris). ch c h n nh ng ngư i ñáng t hào nh t. hành vi và c ch tư ng trưng ñ u càng quan tr ng trong lúc không có gì khác.40 - . không sinh chuy n r t có th b nh ng hương v ng t ngào và nh ng quà bi u làm hư h ng. [2] H i chuy n Merry Bromberger. M t vài c v n c a ông có tinh th n ñ c l p nh t. Có th c m nh n này không ñúng. Tình hình này không th kéo dài. Chãn dung m t con ngư i b nh hư ng quá l n c a nh ng ngư i mu n anh ta như th . B i c nh. M t tàn tích c a truy n th ng tách r i th c t Nghi th c. nh ng nhân v t gương m u nào ñó mà h i c ñư c thi v hóa b ng huy n tho i trong s cách bi t không gian và th i gian. tháng 5 năm 1955. chính ph . Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i. có vai trò ñ a phương trong khuôn kh xã. khư c t m i c g ng. Trong nh ng năm còn tr . Duy Tân cũng ch là m t thi u niên ng m theo Tr n Cao Vân mưu tính ñ i s . gi i thích cho chính ph Pháp ch không ph i cho nh ng ñ i di n chính ph .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment V y B o ð i mu n g p Georges Mandel. nh ng ngư i có ti ng tăm. t c l truy n th ng. Ngư i ta d y ông bi t hư ng th cu c s ng và ch c ch n ông có khi u ñ làm vi c ñó. [3] Các thành hoàng là nh ng sĩ phu. Ch c ch n thành ph n H i ñ ng thư ng thư (t c n i các chính ph ) cũng như th . Nhưng nư c Pháp ñang s d ng b máy tri u ñình và chính ph Nam tri u ñ che ñ y b máy cai tr tr c ti p c a Pháp Vi t Nam. Hình nh c a Nhà vua qua báo cáo chính th c và nh ng câu chuy n riêng tư c a gi i quan ch c thu c ñ a là hình nh v m t chàng thanh niên t t b ng. Ngoài ra cũng vì cái ñó mà vua cha Kh i ð nh trư c ñây ñã g i ông sang Pháp du h c b t ch p t c l truy n th ng mà các tri u vua trư c ñã theo ñu i m t th k nay. phong s c cho thành hoàng. Ngư i ta ñã th y nh ng tháng ñ u tiên tr vì hoàn toàn do nhà nư c b o h s p ñ t trư c. tránh ñ ng ñ . Cu c ñ i c a ông như ñã ñư c th y trư c. quy t c n ng n . Vua ch là ông th y d y vũ balê. ban ph m hàm và truy t ng [3].

B o ð i ñi còn ph i ch ng “can” khi xem k tòa lâu ñài ñã mua b ng cách g i thư nhưng r t h p v i s thích c a ông. ñ ñ c qu y rư u. Nh ng ngư i hàng xóm thì th ñ c r ng ngày nào v Hoàng t n cũng di u hành trên cây thánh giá nh ñ ng trư c ba con voi tr ng. Báo chí nh t là báo chí thu c ñ a ñã tâng b c quá m c và vui m ng th y ông tr l i thăm Pháp. Còn Nhà vua m c ñ tr ng n i b t trư c ñám ñông quan ch c ra ñón ñoàn. ông Georges Mandel ñ i Nhà vua ñ n. Nhưng h chí là thuê trong th i gian ngh hè ñây. Báo chí còn xúc ñ ng v tin Hoàng h u Nam Phương cũng s ñ n Pháp “m t bà hoàng tr và ñ p tuy t tr n”. V l i dân thành ph Cannes còn nh l i trư c ñây tòa nhà thư ng ñư c Maharadjah (Hoàng t ) n ð Porbandar ñã có thói quen thuê . Chuy n du hành ñúng là m t th thách trên nhi u m t.. B o ð i ñã mua l i toàn b . nhưng ngư i cu i cùng là gia ñình m t nhà buôn ôtô tên là Neubauer. Tòa nhà ñư c m t quý t c Anh xây kho ng năm mươi năm trư c ñây. Trong phòng làm vi c c a B Thu c ñ a ph Oudinot. tin t c v cu c chi n tranh ñang ñe d a châu Âu ñã l n át các v n ñ c a nư c An Nam xa xôi. Sau b y năm. các vua Th y ði n. Cu i cùng ñ n tháng 4 năm 1939 ông m i v Paris trú ng t i ngôi nhà riêng c a ông ph Lamballe. Tripoli. V Hoàng t tr này ñã ñánh vào trí tư ng tư ng c a dân ñ a phương b i s hoang phí c a mình.. B y gi vi c ñi l i gi a Hu và Paris có m t chi c máy bay Dewoitine ñ m nhi m. ñ i s quán Pháp t i ñây huy ñ ng ñám ñông dân chúng t t p hai bên ñư ng hô: “Hoàng ñ v n tu !” Máy bay h cánh Marignane. B o ð i tho t ñ u ñi trên m t tàu vi n dương sau chuy n sang thông báo h m có hai tàu h i quân ñi h t ng. B o ð i không có ý mu n lao vào nh ng chuy n kỳ qu c như th . Tòa bi t th t ra hoàn h o ñ c p v ch ng Nhà vua tr này trú ng . Rangoon. Sòng b c Palm Beach chân ñ i Californie mà ông có th ñi b ñ n. t t c ñ u nghiêm trang. ch c th ! Cũng có th là quà bi u c a nhà nư c b o h . Ngư i vi t tin v t trên báo bình ph m: Hơn là m t lâu ñài. Như v y trong quá trình th o lu n hai ông mu n ñ c l i nh ng ñi u kho n c a Hi p ư c b o h ký năm 1884. là m t thú chơi riêng c a vùng này. Khi ñi qua c a Ng Môn l n ñ u tiên lũ tr v a ñi v a quay ñ u l i nhìn b c tư ng cao s ng s ng c a tòa thành. Các quan ch c ñ i ñón ông. ð n gi phút cu i cùng B o ð i quy t ñ nh ñ bà Hoàng h u và các con ñi tàu bi n còn ông ñi máy bay. L kh i hành kém huy hoàng hơn. T i tr s chính ph . phó t nh trư ng ñ i di n b trư ng. Sau này nư c Vi t Nam không ñòi thu h i cung ñi n x Provence này trong lúc ông ta bi n tài s n c a nhà nư c thành s h u riêng. Lũ tr thích thú ñư c r i kh i hoàng thành chán ng t. Beyrouth. thích ñi thuy n y-at. Tunis và cu i cùng là Marseille. ñông ngư i tùy tùng. Hàng xóm c a ông là Hoàng t x Galles nư c Anh.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 10 Daniel Grandcleùment Nhà vua và ñoàn h giá r i Hu tháng 5 năm 1939. m t giai ño n chưa t ng có trong biên niên s An Nam ñã ñư c th c hi n nh có vai trò thúc ñ y c a B o ð i. B y năm v trư c khi t bi t m u qu c tr v . ph i g i là cung ñi n m i ñúng. Ngư c l i. Cũng có th có c ñánh b c n a. l ph c màu s m. t nh trư ng.41 - . Liban và Tunisie. Năm ngày ñi ñư ng trên chi c máy bay mang dòng ch Ville de Beyrouth (Thành ph Beyrouth) có t ng thư ký hãng hàng không Pháp Air France tháp tùng. lâu ñài. qua Bangkok. V i ngân sách c a tri u ñình An Nam. Có bình thư ng chăng? Không hoàn toàn như v y khi có Nhà vua xu t hi n như m t con ngư i thi u nghiêm túc và phù phi m m c dù tác gi các bài báo ñó không thi u thi n chí. Tuy v y v n ra v oai phong l m li t. Calcutta. Quy mô to l n ki u cách khác thư ng. ðây là lâu ñài ông m i mua. B o ð i th t lên: “Ôi! ðư c tr l i ñ t nư c ñ p th ?”. ðây là m t dinh cơ ñ p. . Còn l n này ñoàn tùy tùng xem ra kém b nh bao hơn. Trong phòng ñèn chùm hình c bi n b ng ch t gi ñá hoa treo tư ng hi u sáng m t ki t tác c a ngôi nhà ñó là qu y rư u do h a sĩ Jean-Gabriel Domergues bài trí. khăn tr ng cài túi ng c. Ông ch n Cannes vì yêu thích th thao. Tráng l . Nhà nư c b o h t n nhi u công s c. mà chính ông cũng không rõ t ng di n tích là bao nhiêu. C m i ño n ñư ng l i t ch c ñón ti p có ñ i quân danh d b ng súng chào. như ñã d ki n. ti n b c ñ tôn thêm ông vua tr . m t trong nh ng tòa nhà ñ p nh t b bi n mi n Nam nư c Pháp. Làm sao không th mua ñư c m t dinh cơ xa x l ng l y như th [1]. duy nh t ch có B o ð i là ch s h u dinh cơ này t a l c lưng ch ng Californie m t khu ph sang tr ng Cannes. Xiêm. trang trí phong phú p nhi u ñá c m th ch t ñ i s nh ñ n phòng nh nh t khi n nhi u nhà báo ñ n thăm lâu ñài ph i ng c nhiên. Không ai ng c nhiên th y gi a các bu i ph ng v n B o ð i thư ng b ng t quãng vì nh ng vi c chu n b ñ t ng t cho m t tr n ñ u qu n v t hay vì ông ngh sĩ Nam Kỳ Jean de Beaumont m i ñ n ch nói v áo t m và b bơi ñ chu n b cho Hoàng ñ B o ð i ñư c hư ng nh ng bu i ngh cu i tu n t i m t lâu ñài tuy t ñ p nào ñó n mình trong cánh r ng dày thư ng g p d c con ñư ng ñ p c a nư c Pháp [2]. M t chuy n ñi xa dài ngày. T tr hay b o h không ph i là v n ñ trong chương trình ngh s . Sau này B o ð i ti t l cu c h i ki n ñã di n ra trong tình hu ng bi hài. ñi u ñó x ng ñáng ñư c thư ng [1]. ðan M ch. Xe ñi v hư ng lâu ñài Thorenc trên Cannes. Karachi. Cu c ti p ki n t t ñ p nhưng ñã quá mu n ñ i v i th i cu c.

ñ t ti n chơi và th ng ván ñ u tiên cũng khá ñ ti n t u m t chi c Citroen 6 xilanh. C n lưu ý r ng cu c h i ki n quan tr ng này gi a m t v Hoàng ñ ñương tr vì v i ông b trư ng c a qu c gia b o h ñư c d ki n trong mư i lăm phút! Hơi ng n? Ch c ch n là nó tương x ng v i t m quan tr ng c a ngư i ñ n xin h i ki n và ông b trư ng. ð qu c M t Tr i M c c t quân ñánh Trung Qu c t hai năm nay và nhi u xe ôtô v n t i. Chưa ph i lúc. Trái l i. ông b t ñ u hư ng m t thú vui m i mà nh ng năm sau này ông còn ti p t c ñam mê. và dĩ nhiên ñ t dư i quy n quan th ng s . l i long tr ng. Sau ñó B o ð i ñi ch a tr chân. Cu c h i ki n ñã kéo dài nhưng riêng vi c ñi tìm văn b n cái hi p ư c “khó tìm” kia còn m t nhi u thì gi hơn nhi u. tr l i: Không. Ngư i Nh t c nh giác ñ phòng và ch ng máy ch c không ch u ñư c n a h h t i h u thư ñòi ñóng c a biên gi i. Công trái m năm 1938 thu c ñ a ñã b t ñ u ñ n h n ph i thanh toán. ðã sang m t trang s m i. Nhưng th i gian trôi ñi và cu c chi n tranh có nguy cơ bùng n ñ n nơi m c dù B o ð i và Nam Phương ñang say sưa hư ng th cu c s ng Pháp v i các thú vui giao ti p và th thao (ch y u B o ð i h c lái máy bay) thì cũng ñã ñ n lúc ph i quay v nư c. ði u làm cho ông B trư ng quan tâm ñó là Nh t B n ñ ng minh c a ð c ñang uy hi p ðông Dương. ñó có quan Th ng s thay m t cho tri u ñình [7]. “B t lu n tình th ra sao chúng tôi s luôn sát cánh v i nư c Pháp ñ b o v s sinh t n c a chúng tôi ñ ng th i b o v lý tư ng c a văn minh và công lý”. Sau tr n mã c u cu i cùng Touquet [5]. Các cu c th o lu n chính tr như ngư i ta th y di n ra nhanh chóng và ít trót l t nh t. nh ng cu c g p ng n ng i v i ông B trư ng ñã ñ l i n i ni m cay ñ ng cho B o ð i. Trong m y tu n ñó. Thư có ñóng tri n qu c huy tri u ñình An Nam. M t t báo vi t [6]: “Mai kia s có hàng v n ngư i An Nam ch m t l i kêu g i c a Hoàng ñ s l i nô n c ra tr n”. Sau ñó vài dòng cho vô s l i c m ơn. Còn l i nghi th c và l ti t Hu và nghi th c Paris. ngư c l i ông lo l ng v vi c phòng th ðông Dương. dù ch ng ñư c bao nhiêu. Ch là chuy n nh . như thông l b t ñ u b ng m t l i tuyên th trung thành v i “nư c m ”. L n ñ u tiên ông bư c chân vào sòng b c.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Th t không may. ðây là l n ñ u tiên ông b ti n túi. Quan ch c này s ñ m nh n vi c liên l c v i tri u ñình trong m i công vi c liên quan ñ n cai tr ngư i b n x . Ph i lên ñư ng nhanh ñ kh i b m c k t Paris. l i huy hoàng do nhà nư c C ng hòa Pháp dành riêng cho m t ông vua không có quy n hành. Nhưng là do sáng ki n c a riêng ông. d ng c và ngư i qua ng B c Kỳ ñ ti p t cho quân ñ i B c Kinh. Sau chi n tranh s tính. Như báo chí nói. T t c ñư c vi t v i l i l thô b o. “ð i v i chúng tôi ñó là v n ñ th di n s có l i v m t tinh th n m t cách rõ ràng” [8]. lúc v bà Hoàng h u Nam Phương l i ñi tàu bi n vi n dương v nư c. Mãi v sau này ngư i ta m i tìm ñư c trong văn kh c a B Ngo i giao. Tuy nhiên chương trình ngh s cu c ñi thăm Pháp v n ñư c tôn tr ng. M t phái ñoàn ñư c phái ñi Washington ñ ñ t mua và tr ti n các vũ khí M ch th ng v ðông Dương. Cũng như lư t ñi. L n này vì tình hình căng th ng nên bà b r t nhi u cu c thăm thú l tân t i nhi u nơi d ng chân như lúc ñi. Nhà vua g p rút chu n b v nư c v a ñúng lúc trư c khi chi n tranh th gi i bùng n . B o ð i ñ ngh c m t quan ch c c a tri u ñình bên c nh Th ng s B c Kỳ. ông bày t s lo ng i v tình hình B c Kỳ. Ông B trư ng Thu c ñ a v n là Georges Mandel. M t c i cách nh bé ch ng có tác d ng gì l n nhưng cũng ch ng t Nhà vua có m t ý tư ng mơ h v b n ph n mình và m i quan tâm c a ông không ph i ch chuyên v chuy n ñi săn hay phiêu lưu tình ái. máy r t kh e. không rào trư c ñón sau. Các vũ khí ñó v n bên ngoài ð i Tây dương [4]. Cũng may là tr i ñã sang thu. M t l i t ch i th ng th ng và d t khoát:. Không khí Paris vào mùa xuân kỳ c c y không thu n l i. t i B Thu c ñ a không l y ñâu ra văn b n c a b n hi p ư c t i t này mà không ai bi t c [3]... sau khi nh n b c thư c a B o ð i. Sau chuy n ñi Pháp tr v ..42 - . M t nhà máy l p ráp máy bay ñã ra ñ i g n Hà N i nhưng cũng quá mu n r i. Lá thư. Báo chí ti p t c nh c ñ n trong cu c chi n tranh th gi i 1914-1918 ñã có hàng v n thanh niên tòng chinh và hy sinh cho nư c Pháp. ph c v cho nư c Pháp. Ch c h n ñây là m t cách ñ t nay m i chi tiêu cá nhân dù r t khiêm t n c a ông không còn ph i ph thu c vào chính ph b o h . ðây cũng là m t vi c hi m th y. làm lá thư n ng thêm. Nhà vua mu n tr v v i th n dân ñ ñem uy quy n c a mình. ðó là b a ti c ñi n Elysée do T ng th ng Albert Lebrun ch to . rư m . Cu i cùng báo chí ch nhìn ñó m t minh ch ng cho quan h t t ñ p g n bó hai nư c An Nam và Pháp. Tho t ñ u ông ñi u tr Cannes. ti n ñư c b c ñ mua s m b i vì trư c ñ n nay ch c n Nhà vua t bày ý mu n là th qu tri u ñình xu t ti n qu ra th a mãn nguy n v ng ngay. r i v Vichy và Aix-les-Bains. Ông Mandel t ra ít quan tâm ñ n văn b n hi p ư c cũ. ði xa hơn n a. M t l n n a. sóng yên b l ng không như ba tháng trư c ñó. trong m t ño n khác trong thư ông mong mu n tri u ñình có ngân sách t qu n. L n này chi c xe này là c a riêng ông khác v i ph n l n tài s n khác là quà bi u hay ti n c a tri u ñình b ra. Nhưng nh ng vũ khí ñó ch s n sàng ñưa xu ng tàu sau khi ký hi p ư c ñình chi n năm 1940 gi a Pháp và ð c. Theo hi p ư c b o h Nhà vua không có quy n l c gì v i mi n B c. Nhà vua t tay vi t. m t b c thư như m t nét nh c l c ñi u trong dàn hòa âm th n ph c dư ng như làm ông r t thích thú.

[1] Les Annales coloniales (Biên niên s thu c ñ a). báo Combat (Chi n ñ u) ra ngày 15 tháng 10 năm 1946. tháng 6 năm 1939. y ban ñình chi n Vichy Wiesbaden không ch p nh n vi c giao hàng.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment rà. [2] Tribune de France (Di n ñàn nư c Pháp). Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i. [4] CAOM. ngày 3 tháng 7 năm 1939. và xin l i vì ñã ch n th i ñi m không ñúng lúc và v vi c coi như chìm sâu trong quên lãng. H sơ lưu tr b Pháp qu c H i ngo i.43 - . [3] H i chuy n Jacques Sallebert. T p 1231. [8] CAOM. H sơ lưu tr b Pháp qu c H i ngo i . ngày 31 tháng 7 năm 1939. ngày 28 tháng 8 năm 1939. [5] Le Petit Parisien (Ngư i bình dân Paris). Ông còn g i công hàm bày t thông c m v i B Thu c ñ a. [7] CAOM. Tuy nhiên Nhà vua cũng ch ng ph t lòng v s khư c t ñó. [6] Excelsior (Ti n lên).

dân chúng ít trông th y h : Quân ñ i c a nư c M t Tr i M c còn nhi u vi c ph i làm nh ng nơi khác. S có m t c a h ch ñư c ch ng th c b ng m t hi p ñ nh mơ h v phòng th chung [2]. Báo Indochine (ðông Dương) s ra tháng 7 năm 1942 còn ñi xa hơn n a b ng cách kêu g i ngư i Vi t Nam có thái ñ h u h o anh em v i k chi m ñóng Nh t. ð cân b ng v i nh hư ng c a Nh t B n. ngư i dân thư ng t ra ít n tr ng ngư i Nh t. H u qu là rõ ràng. Cu c chi n tranh Nga-Nh t năm 1904 h n ñã ñ l i nh ng ñ a con lai. nư c Pháp v n gi nguyên uy quy n c a mình ðông Dương. hùng m nh và ñe do .. Vào mùa hè năm 1940 nhà ñương c c Pháp ðông Dương ñơn ñ c. ðây không ph i là s ñ o l n gì l n ñ i v i B o ð i. mà báo Indochine (ðông Dương) nói gì thì nói. T t c ñ u ñưa ra hình nh m i quan h giao h o.. Nhi u ho t ñ ng h n h p hai bên ñư c t ch c: h i ho . Hoàng h u Nam Phương và các con v n ðà L t. nói theo m t cách khác là h ñ n ñ b o v ðông Dương. M c ñích cu i cùng v n là thành l p khu Th nh vư ng chung ð i ðông Á. V l i.. thơ ca. H ñáng ñư c c vũ ch không ph i nghi ng và chúng tôi tin ch c nhà c m quy n Pháp s tin h ”. Và s ñòi h i ñó ñã ñư c ch p nh n.. hai bên thi nhau tr tài x o quy t và khôn khéo trong b i c nh h u ngh Pháp .Nh t là chân thành không có n ý. m t n ký gi Pháp tr tu i có m t Hu năm 1940 vi t: “Nh ng ngư i Nh t ñ u tiên kéo vào chi m ñóng ðông Dương là nh ng ngư i lính ñ p trai. t nhiên gi a hai nư c láng gi ng. Ngoài ra kh p nơi châu Á h ñã chi m nhi u qu c gia và m t mình cai tr . “H p tác Pháp . Trung. thì h ñ u là nh ng ngư i góp ph n vào s nghi p h p tác ñó. tin t c v xã h i thư ng lưu Nh t B n. Và s có m t c a h B c Kỳ nh m c t con ñư ng chuyên ch vũ khí cho quân Qu c dân ð ng Trung Hoa. Ngư i Nh t v n kín ñáo. ñô ñ c Decoux trao t ng b i tinh Nam Long c a tri u ñình An Nam. Nhưng nh ng ngư i lính hi u ñ ng y không ch làm chi n tranh như thêu thùa ñăng-ten. thân hình cao l n. Ngư i An Nam n u không làm gì ñ ch ng l i l i ích c a s nghi p chung Pháp .. Pétain lên c m quy n nhưng không có ngư i. cho các tư ng lĩnh Nh t như Nishihara và Sumita h i tháng 10 năm 1940. Nam Kỳ. Trong ph n l n th i gian chi n tranh Thái Bình Dương.Nh t kỳ c c không thi u m t s m t gây cho nhau s khó ch u. H ñi b ho c ng i trên xe ôtô t i. mũi th ng. ðây là s h p tác hoàn toàn thân thiêt và tin c y l n nhau. c t ti ng hát tr m hùng nh ng hành khúc r t nh p nhàng” [1].. giao du v i ngư i Nh t ti p ñón ngư i Nh t và buôn bán v i h . Vì ngư i Nh t không ch b ng lòng v i vi c ki m soát biên gi i ñ ch n ñ ng con ñư ng ti p t vũ khí cho Trung Hoa. Nhưng ngư i “b n x ” m i ch bi t chi n tranh th gi i qua báo chí. M c dù th t b i chính qu c và nh ng ñ o l n chính tr ti p theo. Sau ñó h ñ u d u và trư c s ph n ñ i k ch li t c a chính ph Vichy Pháp. và sau ñó mau chóng vào t n Nam Kỳ. Lào và Cao Miên) s thành l p liên bang t tr và thoát kh i s l thu c vào Pháp t t nhiên là l thu c vào Nh t B n. ñ u tr c ñ i mũ calô có m nh v i che kín gáy. tính tình cương ngh và hi u ñ ng. quân ñ i Phù Tang ti n vào B c Kỳ. M t liên bang ñư c nư c Pháp tr l c và dìu d t nhưng th a nh n l ch s và . Nư c Pháp ñã thua tr n. ñô ñ c Decoux ra s c xây d ng m t th c th ðông Dương chân chính. trên các lĩnh v c trí tu và văn hoá.44 - . Tho t ñ u quân ñ i Nh t ch yêu c u ñóng c a biên gi i v i Trung Hoa sau ñó ñòi ki m soát xem ñã ñóng kín chưa. H ñ n ñóng quân vì châu Á ñang có chi n tranh. Nh kho ng cách còn xa các vùng chi n s và chính sách khôn khéo c a Toàn quy n Decoux mà ðông Dương v n y nguyên m t cách kỳ l . cũng là nh m m c ñích cu i cùng ch ng l i s có m t c a ngư i da tr ng châu Á. Elula Perrin. Tho t ñ u.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 11 Daniel Grandcleùment Ngày 22 tháng 9 năm 1940. V y nay Pháp và Nh t h p tác châu Á ch ng nào xung quanh ng n l a chi n tranh bùng lên ñang b chia xé.. H cũng có th làm như th Vi t Nam nhưng ch c h n là b máy cai tr c a ngư i Pháp ðông Dương còn có l i ích thi t th c cho h vì v y h quy t ñ nh duy trì quy n l c c a Toàn quy n ðông Dương.. Lúc này chi n tranh chưa nh hư ng gì l n l m ñ i v i nư c An Nam c a B o ð i. Chính quy n b o h và quân ñ i Phù Tang.. Nh ng cu c thương lư ng v vi c cho h ñóng quân B c và Trung Kỳ ñã kéo dài và hình như k t qu ñ t ñư c không ñư c rõ ràng l m. Tokyo ñã tuyên b năm x ðông Dương (B c.Nh t. nh ng ngư i lính Nh t không ph i là nh ng ngư i có ñ u óc thù h n. M y hôm trư c h ñã h sát tám trăm lính Pháp và Vi t. ðây ch là ñánh m t ván bài khác ñ r i s chơi ván sau mà thôi. Ngoài tr n L ng Sơn và giám sát ñư ng biên gi i v i Trung Qu c t nay vĩnh vi n ñóng c a. H ñóng quân xa trung tâm các thành ph . tìm hi u nh ng ñi u m i l nư c Nh t. Tuy nhiên h v n hi n h u.. Th t là m t tình th l lùng mà ngư i Pháp mi n cư ng ch p nh n. Vì v y ñô ñ c Decoux ph i ch p nh n ñ ng ý ñ quân Nh t c a x M t Tr i M c ñóng quân trên lãnh th B c Kỳ và Trung Kỳ. Hu các thói quen c a ông v n y nguyên. các cu c vi ng thăm c a trí th c và ngh sĩ Nh t B n. Quân ñ i Thiên hoàng không chi m ñóng Trung Kỳ. ðó là nh ng ngư i Nh t phương b c. h ñã rút lui. Ví như Toàn quy n ðông Dương. không có phương ti n giúp ðông Dương tránh kh i b Nh t xâm lư c. H ñã t n công nhanh g n các ñ n Pháp b c L ng Sơn g n biên gi i Trung Hoa.

không mu n t o c ñ quân ñ i Nh t tăng cư ng s c ép h n ch quy n l c c a Pháp ðông Dương. có thói quen làm ngư i xem thích thú v nh ng l n bay b ng trên b u tr i. Chính quy n b o h tăng thêm các công trình xây d ng. Các cách ñ i x t i t s b ph t và uy quy n truy n th ng m i nư c ðông Dương ñư c ca ng i h t l i.Pháp. Pháp m t nư c. Nhưng t khi quân ñ i M c a tư ng Mac Arthur chi m Okinawa thì tình hình thay ñ i h n vì có các cu c ném bom ñ u tiên trên bán ñ o ðông Dương. l y s nghi p dân s thu c ñ a ñ bù ñ p nh ng t n th t v quân s t i chính qu c. V l i ông ch bi t qua loa tí chút qua báo chí. tích c c chu n b vũ trang kh i nghĩa xóa b ch ñ th c dân. ð qu c Pháp ñã suy y u. Ngư i Nh t th a thu n gi nguyên ch ñ b o h c a Pháp ðông Dương.Xiêm. th m chí s m ñi ñ n ñ o chính l t ñ chính quy n b o h c a Pháp như sau này ngày 9 tháng 3 năm 1945 ñ Nh t ñư c r nh tay ñ i phó v i ñ ng minh. Ông xu ng xe. phát-xít Nh t vào ðông Dương nhưng còn lo ñ i phó v i ð ng minh. Không ý th c ñư c ho c coi thư ng nguy hi m. ñi b dò t ng bư c dư i ánh sáng c a chi c ñèn pha và ch khi nào ch c ăn.45 - . Hoàng thân Cư ng ð c ch u ñ ng cu c s ng lưu vong Nh t ch th i cơ lúc này chưa ñ n v i ông ta. m t nhà b o tàng. T t c các m c tiêu ñ u nh m ñánh ñu i phát xít Nh t .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment văn hóa c a m i nư c. g n như ñáng ng i. Tho t ñ u c như là trò ñùa. bom rơi cách chân thành Hu vài trăm mét. Nam Kỳ m t mưu toan kh i nghĩa c a nhân dân nhi u t nh Nam Kỳ. b dìm trong b máu. tháng 11 năm 1940. Tri u ñình b m c cho máy bay c a. chính ph m i h p tác v i ð c do Pétain ñ ng ñ u r i kh i Paris rút v Vichy. Hàng nghìn ngư i cách m ng b t hình ho c ñưa ñi ñày Côn ð o. m t nhìn rõ m c tiêu ông m i b m cò và có th ch m t phát là h ñư c thú. Ngư c l i. Sau này Nhà vua gi i thích: “M t chính sách tôn tr ng lúc ñ u khi ông y (ch Decoux) th y mình y u nhưng khi ông ta th y mình v ng r i thì l i như trư c và còn t hơn” [4]. không s d ng nh ng ph n t qu c gia do Tokyo b o tr ñ l t Pháp. Hu như m t b cá. không còn v n ñ tuy n d ng công ch c ngư i Âu tài năng kém c i ch vì d a vào quy ñ nh nh ng công vi c dành riêng cho ngư i Âu. m i mi n. l c lư ng vũ trang cách m ng b ñàn áp ñ m máu. sinh ho t c a dân chúng dư ng như không có gì x y ra. ng h nhân dân Trung Qu c ch ng xâm lư c Nh t. Pháp m t cho Xiêm m t s vùng giáp biên gi i Xiêm Cao Miên và Lào. ch ñ thu c ñ a chưa nói l i cáo chung. T i Hu . Trong kho ng năm năm. ñ t ñư c nhi u thành t u l n. Th i cơ thu n l i ñ làm cách m ng gi i phóng dân t c ñã ñ n. cách Hu vài trăm cây s v phía b c x y ra m t v binh bi n t i m t ñ n kh xanh do m t viên ñ i ch huy nhưng cũng th t b i. trong lúc chi n tranh Thái Bình Dương s p n ra. Nh t B n ngày càng tăng cư ng s c ép h n ch th m quy n c a nhà nưôc b o h . bán ñ o ðông Dương không th không dính líu vào cu c xung ñ t. Bư c ñ u tiên là xây d ng cơ s cách m ng nông thôn và thành ph . liên minh v i Liên Xô và cách m ng th gi i [5]. Mùa thu năm 1940. lúc nào cũng l ng l như thu c v m t vương qu c khác h n nơi xu t phát c a các quân ñ i Nh t. Xe ch d ng l i khi ông bi t g n ñó có h qua l i. không l c Anh tha h bay lư n trên hoàng thành. Sau này nh ng hành ñ ng kháng chi n c a nh ng ph n t theo De Gaulle ðông Dương ñã tăng thêm tình th khó x c a chính quy n b o h c a Decoux. khôi ph c ñ c l p. Tuy nhiên chính quy n b o h ngày càng rơi vào tình th khó x . Chính quy n c a ñô ñ c Decoux còn m nh. M t cu c chi n tranh b quên lãng. l n này là l i d ng cu c chi n tranh Pháp . ch m d t tình tr ng m t quan ch c ngư i Vi t cai tr m t tri u dân nhưng l i lĩnh lương b ng m t phó qu n h i quan ngư i Pháp [3]. nh ng l c lư ng cách m ng Vi t Nam lúc này thì nh n ñ nh: chi n tranh th gi i ñã bùng n . Cu c kh i nghĩa lan r ng nông thôn Nam Kỳ l i th t b i. l i d ng cu c xung ñ t gi a lính Nh t và lính Pháp biên gi i phía b c. ði săn và ăn chơi ñ i v i ông là vi c quan tr ng hi m có. thành l p ch ñ c ng hoà. m t thiên ñư ng ñư c ch a ra vì tính c kính lâu ñ i và nh t là nơi ñây ch nhân c a nó không có quy n hành gì. Hai tháng sau. B o . Chi n tranh s m mu n s lan sang châu Á. Ban ñêm ch có m t ngư i h u ñi theo.. trong hoàn c nh chi n tranh m i quan h gi a các nư c thu c ñ a và chính qu c ñư c t ch c l i theo hư ng tăng thêm quy n h n cho các chính ph thu c ñ a nh ñó ñã t o ñà phát tri n m i v kinh t . M nh m vào căn c c a Nh t ñóng vùng xung quanh. Toàn quy n ðông Dương Decoux m c d u có thêm nhi u bi u hi n tôn tr ng B o ð i nhưng cũng mu n l ng tránh vi c nói chuy n chi n tranh v i ông. Nhà vua dư ng như không t c gi n v vi c này. Ngh An. Nhà vua v n m i mê săn b n như không có gì x y ra.. T i Hu . Pháp thua tr n và b chi m ñóng. Chưa bao gi Hoàng ñ B o ð i ñư c ñ cao chúc t ng như trong th i kỳ này. Không còn v n ñ nh m m t làm ngơ trư c n n h i l trong quan trư ng. Vi t Nam cũng như trên toàn bán ñ o ðông Dương nh hư ng và quy n l c c a Pháp v n ñư c duy trì. ch ñ chi m ñóng c a quân Nh t trên bán ñ o ðông Dương chưa bi t g i tên là gì L n ñ u t i kinh ñô ch ng có gì thay ñ i. B o ð i tuy t nhiên không nói gì v i con trai v cu c chi n tranh ñang di n ra xung quanh. Nhà vua có nhi u máy bay. Hơn th n a. Ho t ñ ng c a phái De Gaulle b nhà nư c b o h c a Decoux ngăn tr . m t cu c kh i nghĩa n ra nhưng th t b i hoàn toàn và ñau ñ n. Như m t ch n b ng lai. Ông ñã h ñư c bao nhiêu con thú? Ch c ch n ph i hàng trăm con là ít. Ngư i châu Âu ñư c yêu c u thay ñ i thái ñ ñ i v i ngư i b n x . Chính th c c m xưng hô mày tao v i viên ch c ngư i Vi t. ông lái xe Jeep lu n qua các ng r ng Tây Nguyên tìm thú.xã h i trên toàn bán ñ o ðông Dương.

bà ph i c t ra thanh th n ch u ñ ng ñ che ñ y tâm tr ng ñau kh cùng c c do th i th thân ph n thay ñ i. Nam Phương ñã ñòi ông xóa b ch ñ ña thê. Tài t . mê gái. Ngư i lính Nh t ñ u tiên mà B o Long g p là m t anh lính thư ng. ng m trăng trên ban công ñ bi t tương lai h u v n và làm như chi n tranh v n ch là cơn ác m ng không ch c ñã x y ra. Nư c Pháp nay ch nói theo m t gi ng là gi ng c a De Gaulle. Năm sau.46 - . anh ch ng dù có bi t cũng lánh m t. quá “hi n th c” như nh n xét c a nhi u ngư i các t nh l Pháp. Lý L Hà quê mi n B c ñã có ch ng nhưng ñó không ph i là s tr ng i ñ cô gái này ñi nh y ñ m các ti m nh y Sài Gòn. thông minh nhưng ngông cu ng. Tuy nhiên còn l i nh ng tên các “th phi” ñã chung s ng v i ông. Ch c h n ban ñ u ông b mù quáng vì vóc dáng và s c ñ p c a bà. m t qu c gia ðông Dương t bơi trong chi u hư ng c a cu c chi n tranh. Ti ng bom n thay cho ti ng v tay c a ngư i ñ ng xem. Khi ông v ñây ñ ch a chân gãy hai năm trư c trong m t cu c ñi săn ðà L t. M t quân nhân t m thư ng. Nhà vua như không chút s hãi trư c tình hình nư c sôi l a b ng ñ t nư c ông ñang tr vì. Ông không có m y b n thân. ngư i anh em h c a ông. M t báo cáo m t c a S m t thám Pháp cho bi t: “Năm 1932.. và ham chơi. Toàn quy n Decoux x s như m t quân vương hay t ng th ng m t Nhà nư c ñ c l p. nhưng cô ta cũng bi t phân phát ân hu ñ ñ i l y quà bi u hay ti n m t trong khi v n ñi tìm ñ i tư ng ý h p tâm ñ u. V a lúc ñó ti ng hoan hô im b t. Bà Decoux. lên Hà N i và ti p t c làm gái nh y cho m t vũ trư ng ph Khâm Thiên c a m t m ch n i ti ng là ð c Sao. Nhi u ngư i k r ng Hoàng h u Nam Phương ghen tuông ñã có ý ñ nh cho lái xe b n lén vào hai ngư i ñang tình t ðà L t.”. khánh ti t. B o ð i tuy không có nhi u ti n l m cũng t ng h n m t ngôi bi t th cho ngư i tình. Th t là m t c p uyên ương m u m c. Lý L Hà quê H i Phòng ñư ng L ch Tray ñư c m i ngư i quen g i là Thông. kín ñáo. có nhi u ngư i theo ñu i. Cu c s ng bên ngoài hoàng thành ñang sôi ñ ng. Nam Phương không ph i là không bi t nh ng chuy n trăng gió c a ch ng và bà không th ch p nh n. Bà là con ngư i tính toán hay ch ñơn gi n là l nh lùng. Bà ñã ñi ôtô lao nhanh ñ n ch h n hò ñ ngăn c n m t v án m ng có th x y ra. s ng b ng vi c buôn hương bán ph n n i ti ng v s c ñ p quy n rũ. ch m t m c ch y theo khoái l c trên ñ i. Ông ch ng t v gì là ñau kh . Không d dàng ph n kháng l i t p quán. Ông cũng không t ra quá ñam mê nh ng chuy n dan díu. Ông ñi săn. thi u c i m . Cu i cùng quá ñau kh vì b ph b c ñã có lúc bà nghĩ ñ n ñi tu. Ông ñã làm như v y. Trư c h t là Phi Y n xinh ñ p [6]. Tin ñ n v s c ñ p c a cô gái h Lý ñã ñ n tai ngư i anh em h t n tình Vĩnh C n và ông này ñã ñưa Lý L Hà ñ n g p B o ð i t i nơi t i th ph x Nam Kỳ. v quan toàn quy n có l ñã ph i hy sinh thân mình trong v vi c ñáng bu n này. Nhưng còn b n thân B o ð i ông có yêu v không? Không ch c. Tình yêu quy n luy n nhau ch c h n cũng c n ki t vì chính cu c xung ñ t n i tâm v tín ngư ng gi a bà và nh ng ngư i xung quanh luôn luôn ám nh d n v t bà. Thói kỳ qu c là không ít gia ñình ti n c v i ông con gái xinh ñ p nh t trong nhà mình. Bà là ngư i quá “hi u th o”. hay 1935 trú t i m t nhà hát cô ñ u khu ph “Quán Bà Mau” H i Phòng. V vi c ñã ñi ñ n k t thúc bi th m. ông ch ph n ng khi nguy cơ ñã rõ ràng hi n nhiên. Nhưng không d gì ch ñơn gi n b ng m t quy t ñ nh mà xóa ñư c t p quán lâu ñ i c a m t tri u ñ i. Tóm l i. Sau ñó là Lý L Hà ñã quy n rũ ông Sài Gòn nh ng năm 40. không ñem l i c m giác là ph i th t s ñ t ñ n. c che gi u c m xúc c a mình. s g n bó tiêu tan d n trong cu c s ng cung ñình ñ y b i b m. cùng ho t ñ ng xã giao. Trái l i chính ph lâm th i c a C ng hòa Pháp tuyên chi n v i ñ qu c M t Tr i M c và cho bi t s giúp ñ ð ng minh ñánh Nh t. g ng mình ñ nuôi d y gi gìn con cái trong lúc cu c chi n tranh s p n bùng trên ñ t nư c và kéo dài trong su t b n ch c năm mà m i th ñ u tu t kh i tay bà. Hơi n ng tai. Không ai vi t gì v nh ng m i tình nh t th i ñó.. m t nhân v t không có vai v gì hay cư i ñùa và quá nhi t tình giúp ñ b n. Bà ti c nu i tu i thanh xuân ñã l y ph i m t ngư i ch ng ñ p trai. T t nhiên là ñàn bà. m t gia nhân hơn là ngư i b n tâm tình. ngư i không h ký k t gì v i ngư i Nh t. m i quan h tr c ti p v i chính qu c b c t ñ t. l lăng v i . V y g n gũi ông ch còn là ñàn bà. Mư i năm ch ng r i nhau. Ngư i ta không th y bà tươi cư i. l nh lùng. Gi ng như khi có m t con h h m hè v l y ông trong lúc ông ñ ng m t mình ban ñêm hay khi ông ñang ñi u khi n máy bay bay li ng trên hoàng thành. Cùng ñi săn. Ch c là tính th n nhiên ñông phương và các sư ph c a ông ñã kh c sâu trong trí óc ông. vui v như thói quen thông thư ng. vui. Có l s nhút nhát r t rè nào ñó ñã khi n ông xa lánh nh ng ng i xung quanh. Nhưng v i th i gian. Ông s không có nhi u v như cha ông. Kho ng 1934. Vĩnh C n. ðó là m t n hoàng s c ñ p hoa h u Hà N i năm 1938 hay 39 gì ñó. S ñam mê cũng kéo dài ñ n mư i năm. B t ñ u t tháng 7 năm 1944.. khinh kh nh. Th i này. Dày d n. B o ð i s có th phi trong su t th i gian tr vì c a ông. th s c ăn chơi. bu n có nhau.. quy n l c c a Th ng ch Pétain s p ñ . Bà là ngư i ch u bao n i xót xa cay ñ ng. Quan h gi a ngư i Pháp và ngư i Nh t tr nên ngày càng căng th ng. câu cá. bà s ng âm th m trong cung ñi n già c i. Tuy nhiên trư c ñây thì có nhưng v i th i gian và nh ng n i b t h nh. có s c ñ p mà ph i s ng trong bi k ch c a cu c ñ i.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ð i ng m nhìn nh ng máy bay ð ng minh bay v t qua trên b u tr i th m chí t v thích thú như ñi d h i hay xem b n pháo hoa m i khi m t máy bay xu t hi n: “ðó là chi c Lightning! Còn ñây là chi c Libérator!”. Là m t ông vua phương ðông. chính qu c. tư ng là mãi mãi không th tách r i.

Bà Nam Phương cũng th . có s tr giúp c a m t ñ ng nghi p Vi t Nam. Khung c nh cũng như khí h u vô song ñây ñã thu hút khá ñông ngư i ñ n . Ki n trúc sư Cruz v ki u. c ti ng chó s a. C u thích cu c s ng thanh th n trong m t khung c nh yên tĩnh. Còn hơn c Sài Gòn. Ngư i lính Nh t không ph i là ngư i ñ u tiên B o Long g p. khác xa khung c nh trong ð i N i Hu nơi ñó th i ti t hình như lúc nào cũng n ng n c như s p ñ mưa. Tr i qua trên ba ch c năm chi n tranh. vài tu n n a. ðó là m t nhân v t nhã nh n. Cái th p giá b ng ñá bên c nh ñư c d ng lên như ñ b o v các ngôi bi t th và các tòa công s bao quanh. [1] Elula Pierrin Mouson de femmes (Gió mùa ñ i v i ñàn bà). anh ta ñóng quân dãy nhà ph c a ngôi bi t th bà dì Didelot ðà L t. Gia ñình bà có ñ phương ti n tài chính. tù túng g n như trong tr i t p trung. Vài ngày n a. thái ñ c ng r n. ti ng chuông xe ñ p. M t b u không khí thôn dã nh nhàng tươi mát. Trang trí n i th t cũng gi ng như ð i n i Hu do nhà ki n trúc n i th t Leleu ñ m nhi m. Nhà vua tương lai ñư c coi là m t ñ a tr ngoan ngoãn. ít c ng nh c hơn và c u g n gũi hơn v i cu c s ng c a các b n trai khác. B o Long có nhi u b n cùng trang l a nhưng không có b n thân. Hoàng h u cũng ñã ñ n ñây khi còn nh . là s n ào trong gi ra chơi và c nh ng cu c u ñ khi tan h c. Bu i sáng hôm ñó. ñ i s nư c M t Tr i M c Yokohama ñã ñ n g p v ch ng B o ð i Nam Phương. l i có quan h m t thi t v i Giáo hoàng Pie XI nên nhanh chóng ñư c s ch p thu n. ðó là cu c g p năm 1945 cho ñ n lúc ñó c u ta không t ng g p quân ñ i ngo i qu c bao gi . Nh ng ngư i có máu m t c a b máy chính quy n b o h và nh ng ngư i Pháp khai kh n ñ n ñi n ñ u mu n có m t căn nhà ñây? Thành ph ñư c coi như m t b o tàng ki n trúc. con cái nh ng ngư i có ñ a v cao trong xã h i quan ch c hay thư ng thư. Cùng v i ñ ng ñ i. tháng 7 năm 1941. Chính là ñây. m t th gi i trong T C m thành. [2] Hi p ñ nh Darlan-Sato. Nhà xu t b n Ramsay. lúc này ôtô còn hi m l m nhưng là ti ng n ào. Nhưng ñi u ñó không làm c u khó ch u. C ñ n ngôi m hoành tráng c a ngư i cha thân sinh ra Hoàng h u Nam Phương cũng hi n rõ trong t m nhìn. B o Long có thói quen thích s ng l ng l m t mình. trong r ng thông làm ñ p thêm các ng n ñ i ðà L t b t ñ u cu c ñ o l n. Nó l n như m t ngôi chùa. nóng n y nhưng rõ ràng là r t thích s ng ñây. C u ta v n thích s ng cô ñ c. Bà c m th y nh nhõm hơn khi r i xa cu c s ng cung ñình. nơi ñây không b làn sóng xây d ng theo ki u Tân Á châu làm h ng không gian ki n trúc ñang tràn ng p các thành ph Vi t Nam. ñây c u th y d ch u. t nhà th ñ n trư ng h c tr i r ng ñ n t n chân tr i. nhu m v oai nghiêm. 1985. cao hơn các tòa nhà trong thành ph . thô k ch. B n h c c a c u là m t s ngư i Vi t. Gia ñình bà ñã xây m t căn nhà ñ p.. Cũng nh gia ñình Nam Phương cho ñ t và b ti n xây d ng. nh ng tòa nhà gia ñình c u góp công xây d ng. ñi m xuy t trên nh ng cách r ng thông b t ngàn.. ñ n v i tư cách khách m i c a tòa bi t ñi n. S ng ðà L t B o Long c m th y d ch u hơn Hu .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment chi c ki m dài sát ñ t. Gia ñình B o ð i thư ng v ñây s ng và t nay các con c a h không r i kh i ñây. nói th o ti ng Pháp. nh hơn cung ñi n c u ta sinh ra và l n lên trong ð i N i Hu . Nh t là ñây. m t thành ph ngh dư ng trong th i kỳ gi a hai cu c chi n tranh th gi i. C m i tu n sau gi th d c cũng gi ng như ph n l n các tr em Pháp trong th i y. B o Long ñ ng th ng ngư i giơ cánh tay ra phía trư c hát: “Thưa Th ng ch ! Có chúng tôi!”. Các b n cùng l p tuy t t c ñ u là tr con nhưng có thái ñ dè d t xa lánh c u. không có ti ng xe. không có gì lý thú như trư ng h p anh lính Nh t. có cơ h i hay ñi u ki n s ng ñây. C u là ngư i ham thích vũ khí và quân ñ i t khi còn thơ u nhưng c u không nhìn th y gì trong g n năm năm dư i s b o tr c a Nh t B n. h u h t các ngôi nhà ñ u nguyên v n. d giao thi p. trong nh ng năm 40. T trên ng n ñ i ngư i ta nghe rõ ti ng n dư i thành ph . d y theo chương trình Pháp ñư c coi là hoàn h o nh t Vi t Nam. Trư ng Les Oiseaux ñã thành công tuy t v i Neuiìly bên Pháp và ñã xây m t tu vi n ðà L t b i vì gia ñình Nam Phương ñã v ñây. như B o ð i sau này k l i nhưng ông ta không có gì ñ c bi t. có b c thang ñi lên. c u ta như thư ng l nhà m t mình. không khí hòa bình và thanh th n m t cách kỳ l s tàn nh n tiêu tan và chi n tranh b t ñ u. G n như b n thân c a gia ñình. ðà L t ít b i b m hơn. Trên m t trăm ngôi bi t th duyên dáng. T nay c u bé s s ng trong ngôi bi t th xinh x n vùng cao nguyên ðà L t này. B o ð i cho xây m t tòa nhà l n g n như m t cung ñi n. B o Long ban ñ u h c trư ng Les Oiseaux sau ñó chuy n sang Adran cũng do nhà th công giáo b o h và cũng ðà L t. l n ti ng tr con nô ñùa. C u ta không hi u th nào là tình b n. [3] ði n c a ñô ñ c Decoux g i b Thu c ñ a tháng 8 năm 1941 . có h c th c. m t tòa bi t th b ng ñá ñ u tiên trong thành ph .47 - . ðây là m t thành t u ki n trúc ñáng n tr ng theo phong cách Le Corbusier hay c a Mallet-Stevens hoàn toàn hi n ñ i. trư ng Les Oiseaux ñưa các sơ v ñây. Bây gi thì bi t th b ng ñá ñã có nhi u. tránh xa các trò chơi quen thu c v i b n bè. còn l i ph n l n là con em gia ñình ngư i Âu. Nh ng ngôi nhà ñ p như bi t th c a bà dì Didelot c a B o Long ñ u xây d ng trên ñ i cao. B o Long ñi h c trư ng Les Oiseaux c a công giáo như m c u trư c ñây khi còn nh . Ngôi nhà này c u ta r t thích.

Nhà xu t b n Sirey. báo Le Monde (Th gi i) 23 tháng 2 năm 1946. Philippe Devillers trích d n trong Histoire du Vietnam (L ch s Vi t Nam). [6] Nhi u ngư i ñã s ng trong th i kỳ này kh ng ñ nh chính m t v Pháp ñã b trí ñ Phi Y n g p B o ð i v i ý ñ n m ch t ông vua bù nhìn này hơn n a. 1971. Nhà xu t b n Le Seuil. L Asie du Sud-Est (ðông Nam Á).Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment CAOM Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i. h sơ 1207. [4] André Blanchet.48 - . . [5] Philippe Devillers.

không th n tr ng. An Nam ch có b y nghìn quân . Cũng như các thu c ñ a. L n này nh ng ngư i lính dù không nh y xu ng Bordeaux hay Nevers Pháp mà phía b c Hu . Tuy nhiên nhi u tháng ròng t cu i 1944 ñ n ñ u 1945. Các công ch c. Nhưng Trung Kỳ còn có nh ng căng th ng gi a các nhóm có l i ích khác nhau. H th o lu n nhi u khi không gi gìn ý t . T ch c này thu lư m tin t c. Hàng kilô gi y không nói ñư c h t các ho t ñ ng c a các thư ng sĩ. Cu i tháng t t c các t ch c ch ng Nh t ñây ñã nh n ñ y ñ vũ khí ñ làm nhi m v . ngư i Pháp làm r t ít ñ giáo hóa dân chúng và c i thi n cu c s ng v t ch t cho h . So v i ngư i M và ngư i Anh.. ít ng h th m chí ch ng l i các ho t ñ ng ch ng Nh t c a các ph n t theo De Gaulle. Ngư i Anh cung c p máy bay còn ngư i M thì cung c p vũ khí. Các thành viên c a nhóm Gordon cung c p tin t c tình báo trư c h t cho ngư i M . H th dù không ph i ch là nh ng kh u ti u liên Stein hay súng l c t ñ ng mà c nh ng d ng c r t khó gi u kín như ñ i bác. ðó là ngày N. nam Qu ng Tr . Ngay c tư ng Turquin ph trách quân s cũng v y. m t thương nhân làm ăn ðà N ng. Gey. cơ quan ñ c v Anh ñư c Churchill hoàn ch nh. trong lúc ñang ng h mư i hai quân nhân ñ ng minh b r t xu ng bi n. Nư c M ngh sĩ cũng như dân chúng ñ u lên án thái ñ c a Pháp ñ i v i các thu c ñ a cũ c a mình. Ch còn 15 ngày n a nh ng nhóm ho t ñ ng bí m t ñã s n sàng kh i s . Ông quy t ñ nh ng h ngư i Vi t Nam mong mu n ñánh ñu i ngư i Pháp ra kh i c a. Grandjean. ðó là m t con ngư i cương ngh .. ph ng theo các phương pháp ho t ñ ng c a SOE (Special Operation Executive). Nhưng nói chung h hoàn thành nhi m v . t m ñã ñ l i t p h sơ dày c m mư i lăm t p t i Vi n l ch s quân s Vincennes. giúp nh ng ngư i lính vư t ng c và giúp các phi công t máy bay b b n rơi. Báo M Chicago Sun (M t tr i Chicago) vi t: ðông Dương thu c Pháp tr thành tư ng trưng cho ch nghĩa th c dân da tr ng. Ngoài ra chính tư ng De Gaulle Alger ñã ra l nh cho ông ta c m ñ u Ban Hành ñ ng. Ngư i t bên ngoài quy t ñ nh các ñòn vũ l c và ti p t vũ khí. Hai ông này s r ng Nh t s vi n c ñó ñ lo i b ngư i Pháp và ch m d t ch quy n c a Pháp ðông Dương. không ng ng tìm ñư c nh ng bãi r ng ñ th dù vũ khí. ñ u óc phiêu lưu m o hi m nhưng chính xác. theo kinh nghi m c a ñ i quân ng m ho t ñ ng b n năm dư i ách chi m ñóng c a ð c. M ném bom căn c Nh t ngày càng chính xác. các bi n pháp h n ch v kinh t nh m ràng bu c thu c ñ a v i chính qu c. ngư i Nh t ñ u không phát hi n ñư c [2]. Cu i cùng. Ngư i Nh t ñây không nhi u. Giraud. M t quân nhân. ð u năm 1945. ð u tháng 2 năm 1945 h yêu c u có s ti n mư i nghìn ñ ng b c ðông Dương ñ d n d p bãi ti p nh n Làng H i phía tây thành ph Hu . m t tích trong nh ng tình hu ng kỳ l . công cu c kháng c ngày càng tr nên quan tr ng. nh ng ngư i Pháp theo De Gaulle ñã hành ñ ng.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 12 Daniel Grandcleùment Ngày 2 tháng 2 năm 1945 ñài phát thanh bí m t c a m ng lư i Pavie nói r ng v a nh n ñư c m t trăm ba mươi ba thùng và hai mươi hai hòm và nay yêu c u g i ti n ñ n. Có chuy n v n t i c a Nh t B n b ch n l i v i muôn vàn lý do. k sư ñi n lãnh ñ o phong trào kháng Nh t. Hình như h cho r ng không ph i là nhi m v quá khó khăn không th th c hi n ñư c. ñư c ghi trong các b c ñi n m t như m t tr n Normandie phía b c nư c Pháp mư i tháng trư c ñó. nha sĩ và Niedris. do ñánh tráo hay do ki m soát Khâm s Trung Kỳ. Pavie là m t danh c a t ch c Hu do Ban Hành ñ ng (Service Action) c a l c lư ng Pháp t do. ð u năm 1945 ñư c ngư i Anh giúp s c h b t ñ u xây d ng m ng lư i tình báo trên toàn bán ñ o ðông Dương. trung uý ngay sau khi Pháp ñ u hàng mong ư c ñư c sang châu Á ñ chi n ñ u ch ng Nh t hay ñơn gi n ch d n thân tìm ki m vinh quang. m i ñ n Kandy. Các m ng lư i ch ng Nh t c nh tranh nhau th m chí ñ i ngh ch v i nhau. các cơ quan công chính và ñư ng s t t ch c phá ho i vi c qu n lý khai thác ñư ng s t. giám ñ c nhà máy ñi n. ñã phát ñ ng ngư i Pháp kháng chi n ch ng ð c. Con ngư i n m toàn b h th ng bí m t trong nh ng tháng ñ u là Crèvecoeur thu c phái De Gaulle. ñ i uý Hebre. Ngư i ph trách c a m ng Gordon. S nghèo nàn tràn ng p ñ t nư c. k sư trư ng công chính. tr ng pháo và ñ n pháo. ð i uý Crèvecoeur là ngư i ph trách mi n trung x Trung Kỳ. s ngu d t c a ngư i b n x . Nhi u khi h li u lĩnh và mu n ăn to. Trên m t ñ t n i ñ a có m ng lư i g m viên ch c dân s và quân nhân là t ch c Gordon ñư c l p ra t nhi u năm nay. ðó là ñi u ngư i Pháp mong ñ i. trên ñ o Ceylan (nay g i là Srilanca) g n ñây. Dư i s thúc ñ y c a Ban Hành ñ ng nhi u sĩ quan và h sĩ quan trong quân ñ i thu c ñ a tham gia vào m ng lư i ch ng Nh t. Vì các nhóm ch ng Nh t ñây không ph i ch có giúp ñ ngư i M mà còn có ý ñ nh ch ð ng minh ñ b vào ðông Dương s n i d y ño t l i ch quy n t tay Nh t. t t c làm cho ðông Dương tr thành m t ñi m ñen ñ c bi t châu Á thu c ñ a [1]. Ban này ñ t dư i quy n tư ng Blaizot ch huy quân ñ i vi n chinh Pháp Vi n ðông. ðư c cung c p tin t c tình báo.49 - . nh ng quan h căng th ng n y sinh gi a cánh dân s và quân s . T i Hu . Girard. Crèvecoeur ñ t b n doanh Côn Minh phía nam Trung Hoa. Nhưng T ng th ng Roosevelt l i là ngư i kiên quy t tán thành chính sách phi th c dân hoá. ði n ngày 2 tháng 2 năm 1945 ñánh ñi t Hu ñánh d u vi c ch m d t các d t th dù.

Ch ñ l i hai lính Nh t ñ canh gi tòa nhà tư ng trưng cho s c m nh c a C ng hòa Pháp. Còn B o ð i. Ch trong m t ñêm. lính Nh t yêu c u khách h vũ khí và ra l nh cho quân lính dư i quy n ph i ñ u hàng. Theo th ng kê c a quân ñ i vi n chinh Pháp năm 1947. Kh p nơi trên toàn ðông Dương. Nh t l t ñ Pháp.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment trong t ng s b n mươi b y nghìn toàn ðông Dương k c Cao Miên và Lào. nh ng trí th c ngư i Nh t ñã t ng t ch c chung nh ng ho t ñ ng giao lưu văn hóa v i tư s n thu c ñ a ñã b c l m t cách ñáng ng c nhiên nh ng hành ñ ng tàn b o c a h . Chi u hôm sau ñơn v b o v thành Hu h vũ khí ñ u hàng. ðài phát thanh Sài Gòn qua l i kêu g i c a n phát thanh viên ngư i Pháp ngh n ngào ñ c l i kêu g i ngư i Pháp ñ u hàng. Nh ng ngư i trư c ñây coi thư ng s c m nh ngư i Nh t cho r ng h không có nhi u quân. lính Nh t gi t ngư i gác ñêm. Ti c rư u tan. m t chi c c u s t b c qua sông Hương th i ñó g i là c u Clémenceau dùng ñ dân chúng ngư i Pháp bên này sông Hương sang ñư c khu ð i N i và kinh thành Hu . T i Paris cu c ñ o chính Nh t ðông Dương không ñư c ai chú ý. Hình như không bi t gì ñ n ho t ñ ng c a nh ng ngư i Pháp ch ng Nh t này và r t ít quan tâm ñ n cu c chi n. Trong ñêm kinh hoàng ñó. T i nhà Ngân hàng ðông Dương. Ch c h n vì là n u gi i phóng ñư c m t vùng ñ t thu c ñ a cũ có s tham gia nhi t tình và có k t qu c a Pháp s có nh hư ng chính tr l n. quân c a tư ng De Courcy ñã dùng ñ ch ng c l c lư ng tri u ñình n i d y. Trong ñêm 9 tháng 3 toàn b lính Pháp Hà N i ñ u b b t làm tù binh cũng như L ng Sơn. H ñ u bi t vi c gì x y ra. nhưng lúc này ñây vào ngày 9 tháng 3 năm 1945 t t c nh ng ngư i Pháp ðông Dương ñ u có chung m t m c tiêu. Chính qu c còn b n tâm nhi u chuy n khác. Các sĩ quan bu i t i m ng 9 ñã ñư c m i ñ n ăn t i v i các c p ch huy tương ñương c a Nh t. nay l ng l ngơ ngác ng i trong nhà giam băng bó v t thương. T i sao ph i v i vã ñi ñ n m t chung cu c xem ra không th tránh kh i? Các pháo ñài bay M ñã ném bom Tokyo. Tuy nhiên quân Pháp c l t ch ng l i. thì n u không t ra thù ngh ch thì cũng là th ơ. lư i lê ho c b giam gi . H b chính nh ng ngư i v a ăn nh u v i h ban nãy rút ki m và dao găm x t ngay. m t làn sóng t n công khi n dân chúng và quân ñ i thu c ñ a s ng s ! Trong l ch s ngư i ta g i ñó là ñòn m ng 9 tháng 3 hay là cu c ñ o chính m ng 9 tháng 3. Cũng ngày hôm ñó. nh ng quân nhân M t Tr i M c b t ñ u kh i s b ng vi c chi m nhà ga r i khách s n Morin ñ u c u Trư ng Ti n. G n b n trăm lính Pháp b ch t ñ u b ng ki m. hai nghìn m t trăm ngư i Pháp b gi t h i trong ñêm m ng 9 tháng 3 và nh ng ngày sau ñó. m t lo i Gestapo châu Á lo i tr h t nh ng ph n t ñã ngăn c n công cu c phòng v c a Nh t B n. Tóm l i m t ñòn tàn nh n và công hi u m t cách ng c nhiên. Sĩ quan Pháp t ch i. S còn l i ñ u b b t h t. chi m nhà băng. tình hình còn bi th m hơn. Ch c n m t ñêm. Nó có th ch ng t r ng vi c De Gaulle tuyên chi n v i Nh t không ph i là nh ng l i l tr ng r ng. t i ñây năm 1885. Còn ñ i v i dân chúng ngư i Vi t. Các ñơn v lính Pháp ñang chu n b rút ra ngoài ñ u b tiêu hao. S có m t g n m t th k c a Pháp b xóa s ch trong m t dêm. Tuy nhiên danh sách nh ng k b hành hình mùa xuân năm 1945 còn dài. bi t bao hành ñ ng tàn ác không th gi i thích ñư c không th tha th ñư c và nói chung ñ u không g p s kháng c ñáng k nào c a ngư i Pháp. Nhi u binh sĩ ñang ñi chơi ngoài ph b t ng b b t ho c b gi t. trung tá Crèvecoeur bí m t ki m kê nh ng ngư i Vi t Nam ñáng tin c y.50 - . B o ð i sau này vi t h i ký: Cái ñ u Pháp b c t lìa kh i cơ th Vi t Nam. n u không nói là h hê trư c tai h a c a b n th c dân. Ngư i Nh t v a nh c nh h r ng chi n tranh chưa ph i là ch m d t. Tàn binh quân ñ i b o h ñ u b b t làm tù binh g n ñ n Mang Cá. Quân lính thu c ñ a ñã ch ng c h t s c mình. ngư i da tr ng b ti n công. Như v y nh ng ngư i ph trách chính quy n b o h và nh ng ph n t trong Ban Hành ñ ng ñã b t tay nhau cùng hành ñ ng. Hi n binh Nh t. T i Hu . quân ñ i Nh t giam gi tù binh Pháp trong xà lim và t p trung qu n thúc ki u dân Pháp t i các tr i ho c các khu bi t cư. T i Hu chín trăm tù binh b tra t n nhưng không ai cho bi t thành ph n và vũ khí trang b cho các nhóm ch ng Nh t ñư c . ñ c chi m ðông Dương. M t ti ng sét. nư c An Nam c xưa ñã chuy n thành m t nư c Vi t Nam m i [3]. nh ng ngư i c m ñ u ch ch t c a chính quy n b o h ñ u ñư c thông báo v tình hình khá ch t ch . b n gi t b ng ñ i liên. Nhi u tr n giao chi n ác li t và ñ m máu di n ra. Sau này Toàn quy n Decoux s b ñưa ra tòa x v t i trung thành v i chính ph Vichy. B c ñi n k t thúc b ng m t ño n ñ phòng “tham v ng c a ngư i M ”. Ngày 9 tháng 3 năm 1945. T i ðà L t. Nh ng ngư i ñư c chính ph m i Pháp tín nhi m. “Dư i t m bình phong ñó chúng ta s l a ch n nh ng ngư i s làm vi c cho chúng ta trong tương lai”. Quân ð ng minh ph n công quân Nh t g n như kh p các m t tr n Á ðông. Nh ng ngư i Nh t khi m i ñ n di u hành trên ñư ng ph m t cách d thương. Quân Nh t ch t hai trăm b n mươi b y binh sĩ. ông ta nói ñã b hoàn toàn ñ ng ngoài m i âm mưu khôi ph c ch quy n c a ngư i Pháp. Không còn th i cơ nào ñ nghĩ ñ n các tranh giành nh hư ng v i ngư i M hay các cu c thanh tr ng ti p theo s s p ñ c a ch ñ Vichy. nơi thư ng xuyên c a Toàn quy n Decoux. ngày 9 tháng 3 năm 1945 b t ñ u t bu i t i ngư i Nh t kh i s tru t quy n th ng tr c a Pháp. kèm sát ñô ñ c và bao trùm lên b máy quy n l c c a ông ta. Ngư i Nh t m c thư ng ph c ñ t o th b t ng r i chia nhau bao vây các doanh tr i quân Pháp.

Câu chuy n v n ñang rôm r nhưng ai cũng lo l ng v Nhà vua. ch vui thú săn b n và mơ m ng thì nay ñang chơi ñòn chính tn khá tinh t khi n các quân nhân Pháp không tư ng tư ng n i. Trư c khi r i phòng. M i cơ quan trong tri u ñình ñ u có quan ch c t Paris c ñ n ñ ñ ng ñ u. ông “ph i” ñ ng ra tr vì v y! Ngày 9 tháng 3 Nhà vua và Hoàng h u ñang ñi săn. nguyên T ng lý Ng ti n văn phòng c a ông l i miêu t khác. m t mũi khôi ngô. viên sĩ quan Nh t l c ñ u tr l i không bi t. Trên tư ng dán nh ng t b cáo b ng ch Hán ñ i ý: quân ñ i Thiên hoàng ñã ñánh ñ Pháp. Quan thư ng thư h Ph m nói ñ m i ngư i yên tâm: ðư c m t ñ i tu n tra Nh t tháp tùng.. Th y ông Hòe ñeo bài ngà Ng ti n Văn phòng T ng lý. Ch ng có gì quan tr ng th t nhưng ñ ngh ngày 10 tháng 3 c a h ñưa ra ph i ñư c tr l i. nhưng Pháp ch t r t ít vì quân Nh t ít b n ñ n th t ch ñ t pháo ñùng ñ uy hi p khi n quân Pháp tư ng là ñ n th t nên ñ u hàng ngay còn các quan ch c dân s thì cho b t ngay ch tr m t s tên ngoan c b gi t.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment m nh danh Ban Hành ñ ng. Ông ta ñ ngh s ñ m nhi m ch c trách . Sau m t ñêm ông có th i gian suy nghĩ tính s v i chính quy n Pháp. Thôi cũng ñư c.51 - . Dân chúng t t p trư c t b cáo khi n xe ông Hòe không ñi ñư c. V n không có tin t c gì v Nhà vua. H ñã ph i tìm ngư i thay th .. sáng hôm sau. V y h ph i c ñưa ngư i b n x vào l p ch tr ng c a các quan ch c b o h ñ l i. các v ñ i th n trong Vi n Cơ m t ñã ñ n ñây nhưng th y B o ð i còn ng li n kéo c sang ch u bà Hoàng thái h u Cung Diên Th . Lúc ñó m t th v lên báo B o ð i ñã d y và s n sàng cho vào b ki n. Ng i ch m ch trên s p sơn son th p vàng bà ti p t c nói chuy n m t cách khoái chí v ván m t chư c v i các v ñ i th n vi n cơ m t trong ñó có c Ph m Quỳnh. C c di n chi n tranh ñã thay ñ i. ñeo kính tr ng. H dùng th i gian ng n ng i còn l i trư c khi b i tr n ñã th y trư c là không th tránh kh i. H không có ñ s c hay ñ th i gian ñ l p b máy th ng tr m i. B o ð i ch là ông vua bù nhìn. d n ñ n trư c m t tên quan ba Nh t tr tu i. không ñ ng ch m ñ n Nam tri u”. Yokoyama. thi t quân lu t ñ gi tr t t và giúp Vi t Nam l y l i ch quy n ñ c l p ñ cùng Nh t B n xây d ng kh i Th nh vương chung ð i ðông Á” [5]. như thư ng l khu r ng cách Hu vài cây s . Viên sĩ quan Nh t cho bi t thêm quân Pháp ñã ñ u hàng trên toàn lãnh th ðông Dương. Nhà vua ñang lu m d n trong bàn tay ngư i Pháp.. chính th ñô c a h . Hôm sau ngư i Nh t m i ñưa B o ð i và Nam Phương v Hu . nay không còn ngư i Pháp n a thì b máy nhà nư c s ñi u hành s ra sao ñây và ñi u quan tr ng nh t là ai s tr lương ñây? Ngư i Nh t? Viên quan ba Nh t nói ñ ông yên lòng: “Chúng tôi s n m gi các v trí c a ngư i Pháp trư c ñây. Sau này ông ñi theo c ng s n nên ông cũng ph i h b t gi ng khi miêu t v Hoàng ñ nh d . V n ñ ñư c bàn là ti p nh n hay khư c t n n ñ c l p mà ngư i Nh t trao tr . Ngư i xem bàn lu n xôn xao ngh n l i l i ñi ông Hòe quay xe ñ nh tr ra thì b b n lính Nh t ch n l i. Làm sao ñây ñ t ch c b máy m i duy trì ho t ñ ng các cơ quan công ích và cu i cùng là ñánh ñòn b n th c dân ngư i Âu? B ng cách giao quy n hành cho B o ð i. Trùng h p ng u nhiên? Không. ñ i s nư c M t tr i m c v a ñ n ñây hôm qua. T i ñây. ông ph i xu ng xe và lên xe c a chúng. Nh ng quan ch c Pháp không còn. H c s c tàn lao vào công vi c cu i cùng này: ph c hưng ch ñ quân ch . Tuy nhiên Ph m Kh c Hòe. ñ ng h nh ng ngư i qu c gia Vi t Nam. v i nh ng quân nhân Pháp b ngư i Nh t k t t i là ph n b i. Th v tr l i vua ñã v nhưng còn ñang ng mê m t? Trư c khi ông ñ n. Cu c h p r t quan tr ng. v ñ i th n v n ñ m nhi m công vi c “h u h ð c T ” t c là làm m t chân ñánh bài v i bà Hoàng thái h u. Nhưng khi ông Hòe h i ai s thay Khâm s Pháp n m th c quy n hành pháp. Ông ñã phong thanh ñư c tin t ngày 25 tháng 2 là ngư i Nh t s hành ñ ng nhưng ông không thông báo cho ngư i Pháp bi t. Bà Hoàng thái h u T Cung m c dù còn s m ñã phì phèo hút thu c sâu kèn. Ông Hòe ñã ghi ñư c di n bi n các s ki n khá chính xác ñúng như ñã x y ra bên trong T C m thành. Quân ñ i Nh t s p ñ t ng m ng. ð c T còn nói nh v i ñ i th n b H là H ð c Kh i h i vay ba trăm b c ñ ti p t c ñánh bài. ðây là có tính toán. Cách nhìn c a ông Hòe không êm d u gì. N n th ng tr c a Pháp b quét s ch. B o ð i ñã tr v ð i n i an toàn và v n m nh kh e. nhưng chúng tôi s s m chuy n giao cho ngư i Vi t Nam”. Còn hơn th vì ngư i Pháp ñã báo trư c là d a vào ông ñ tuyên b ñ c l p cho Vi t Nam [4]. Bà t ra ít xúc ñ ng v s ki n di n ra ñêm trư c. y ñ ng nghiêm chào và kính c n nói b ng ti ng Pháp: “Quân ñ i Thiên hoàng ch tru t quy n c a th c dân Pháp thôi. gươm bên hông dài lê thê sát gót. Chi u ngày 9 ngư i Nh t ñón ñư c h gi l i. 11 tháng 3 Ph m Kh c Hòe ñ n ñi n Ki n Trung nơi và làm vi c c a B o ð i h i. Duy ch còn sĩ quan ch huy trong quân ñ i Nh t căn b n là căm ghét ngư i da tr ng. . Nh ng c n th n c a Nhà vua ñ u bi t xe ôtô ch B o ð i ñã r i kh i khu v c săn t ñêm nhưng h không bi t ngư i Nh t ñã gi ông su t ñêm khi xe v ñ n Hu ! Cu i cùng. V y là trong ñêm x y ra ñ o chính ñó B o ð i v ng m t t i Hu . Ông T ng lý văn phòng c a B o ð i lo ng i không ph i là s an toàn c a các b n ông mà s r i lo n c a b máy ñi u hành ñ t nư c. ông Hòe ñã g p l i h . phù phi m hơn là s th c. Ông vi t: “Sáng s m hôm sau 10 tháng 3 ông ñi xe vào ñ n c a Thư ng T th y c a ñóng ch t g i mãi không th y ai ra m . Tokyo b các pháo ñài bay c a M oanh kích. B o ð i không mu n ch ng ki n s tan rã c a nh ng ngư i b n cũ.. L a chi n tranh ñã lan trên ñ t Nh t.

B tham mưu Nh t cu i cùng gi B o ð i.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment trư c ñây c a Khâm s Pháp. nhà giáo Tr n Tr ng Kim.. r i Nhà vua k t thúc cu c h p: Thôi. V y thì ch n ai là Th tư ng? Tho t ñ u Ph m Quỳnh ñư c ch ñ nh t m quy n nhưng hình nh Ph m Quỳnh quá l m t thân Pháp. b n tuyên b Vi t Nam ñ c l p. dư i v n m c qu n tây và ñi gi y tây. T ng lý n i các s ñ i khăn ñóng. Không có t ch v ngo i giao. V l i ông Kim. Kỳ Ngo i h u Cư ng ð c nh n nh c ch ñ i t ba mươi năm nay Tokyo. m t thanh tra ti u h c ñã ñư c Yokoyama ti p trư c khi vào b ki n B o ð i. Tscuchihashi nghĩ r ng ch c n ñ c l p danh nghĩa hơn là th c ch t và chính ph c a Vi t Nam ñ c l p ph i ñư c ki m soát ch t ch [6]. t tôm hay ñánh m t chư c là m t ñam mê không th b c a bà Hoàng thái h u. Như v y chính ph Vi t Nam tin vào lòng chính tr c c a Nh t B n và quy t tâm h p tác v i Nh t ñ ñ t m c ñích nói trên. Nam Phương thân ái h i thăm gia ñình t ng v khi n h r t c m ñ ng. không có ñ c l p tài chính. C hai nom dáng ñi u vui v . b n áo dài g m qu n r ng nhưng các b trư ng khác không ai b t chư c nhà giáo già và m i ngư i v n m c âu ph c nhưng ch p khăn ñóng trên ñ u.v. M i ngư i ñ u vui m ng. khoác áo g m r ng ra ngoài. Bây gi ch còn vi c ra m t b n tuyên b Vi t Nam ñ c l p. Ai ñã ch n và ch ñ nh Tr n Tr ng Kim? Ch c ch n ph i là ngư i Nh t. giày thêu. Hơn n a ông ta cũng ph n ñ i không ch p nh n nh ng quy t c m i. Chi u tình hình qu c t nói chung và tình hình châu Á nói riêng.. C n th o ngay m t b n tuyên chi u c a Nhà vua.. có uy tín và trư c ñây ñã b ngư i Pháp truy nã. . sau l bái m ng t i ñi n C n Chánh. B o ð i chuy n sang chuy n ñi săn hai hôm trư c. và như v y s mang danh nghĩa c v n t i cao c a chính ph Vi t Nam ñ c l p s ñư c thành l p nay mai. Tuy nhiên bà Hoàng thái h u cũng m i tr u và thu c ñ thay l i chào m ng.. ðó là nhà s h c. Cùng v i các quan ñ i th n trong Tri u ñình ông ta th y ngay n n ñ c l p có nh ng gi i h n như h i còn m ma ch ñ b o h . Chính ph m i ñư c thành l p ngày 17 tháng 4 năm 1945 nhưng vì ph i ch các v tân b trư ng t p trung ñông ñ nên ngày 8 tháng 5 m i chính th c ra m t t i Hu trong T C m thành. lúc ñó b Nh t chi m ñóng và ñ i tên là Chiêu Nam ñ o. ông ñã săn h ñư c con bò r ng r t to. có l th i cơ v n chưa ñ n v i ông ta chăng? Gi i pháp ñưa Cư ng ð v làm vua v i Ngô ðình Di m làm Th tư ng ñã có lúc ñư c tính ñ n. b n d th o ñư c m i ngư i nh t trí ch p nh n. không có quân ñ i. H i Phòng. Nhà vua m c áo dài lam b ng sa tanh. t coi là m t ph n t trong ð i ðông Á nguy n s ñem hêt s c mình ñóng góp vào n n th nh vư ng chung. Các v th m sát. Vi t Nam ñ c l p nhưng th c t ch Trung Kỳ và B c Kỳ tr ba thành ph Hà N i. Nhưng khá nhi u sĩ quan c a ông không tán thành trao ñ c l p cho ngư i ðông Dương vì theo h dân chúng ðông Dương chưa ñ trình ñ cai qu n ñ t nư c. M t d th o ñư c Ph m Quỳnh ñưa ra ngay sau ñó g m có m y ý chính: . Sau bu i ch u Hoàng thái h u. Ph i vi t th nào cho khác v i b cáo c a ngư i Nh t. Theo t c l truy n th ng. T i ñây v ch ng B o ð i và Nam Phương ñã ch s n. . Cu c h p k t thúc ch sau m y phút r t nhanh. Nhà vua thông báo cho H i ñ ng cơ m t và h i ai có ý ki n gì không. bà không quên m i Th tư ng và các b trư ng ñưa các bà m nh ph ñ n luôn ñ ch u tam cúc. Th c t b n d th o ch chép l i trung thành m t b n giác thư mà Yokoyama ñã trao cho Nhà vua. t ng tư l nh l c lư ng chi m ñóng ñã th ng th . M t b c tranh t p nham v s c ph c. Khi chia tay. toàn th n i các d n nhau ñ n ñi n Ki n Trung ñ y t ki n Nhà vua và Hoàng h u.. Ch ng ai có ý ki n gì. Ai thích m t chư c và th t bò r ng thì chi u nay vào ch u ð c T . chính ph Vi t Nam công khai tuyên b b t ñ u t hôm nay xóa b hi p ư c b o h ký v i Pháp và ñ t nư c l y l i n n ñ c l p. n i th ng kh ngư i Pháp ph i ch u. Nư c Vi t Nam s n l c b ng phương ti n c a chính mình ñ x ng ñáng v i m t nhà nư c ñ c l p. Nhưng xem ra không thành v n ñ Ngày 11 tháng 3. Bà này ñòi các v b trư ng m c qu c ph c.Ba là chính ph Vi t Nam ñ c l p s h p tác thân thi n v i chính ph ð i Nh t B n ñ cùng nhau xây d ng kh i th nh vư ng chung ð i ðông Á. ðà N ng và toàn b Nam Kỳ là như ng ñ a chưa ñư c ngư i Nh t trao tr .M t là tuyên b Vi t Nam ñ c l p. các v tra t n ñang di n ra ch cách cung ñi n Nhà vua ch vài trăm mét. v. sau khi ñư c ñư c ông Hòe hoàn ch nh ñã ñư c công b . T t c ñ u nh t trí hoan nghênh. Dù trong các c n th n cũng có ngư i nh c ñ n tên Tr n Tr ng Kim nhưng Nhà vua ch ng có vai trò gì trong vi c ch ñ nh này. Không có b máy quân s thì không th tuy n m nhân l c cho cu c chi n và duy trì an ninh.. còn Nam Phương b n áo dài ñ và qu n tr ng. phù h p v i nh ng nguyên t c chung v ð i ðông Á. ðó là ý ki n c a tư ng Tscuchihashi.Hai là xóa b các hi p ư c ñã ký v i Pháp. toàn th n i các ph i vào ch u ð c Hoàng thái h u T Cung t i cung Diên Th . . Ph i l p chính ph cho nhà nư c m i. hi n ñang nương náu t i Singapore. Nhưng t i sao không l p vua m i. H m sâm banh chúc m ng tân Th tư ng và các b trư ng có m t ñông ñ . m i các th y v ngh .52 - . Tokyo li n ch n m t nhân v t có tinh th n qu c gia ôn hòa hơn và g n gũi v i Nh t B n hơn.

ð có thu hút nhi u cá ông còn chi u ñèn xu ng m t nư c.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Chính ph m i b t ñ u nhi m v trong m t b u không khí g n như vui v . Các chuy n ñi mang dáng d p c a nh ng cu c di dân. Nhưng cu i cùng h cũng v ñ n thành ph . M t s ngư i cho cá tính c a ông vua bù nhìn này quá gi n ñơn. Nhà vua cùng m t lúc t ch c chính ph m i và quan tâm ñ n ñ a con trai c a ông. ðà L t. màu c a nư c An Nam. Chính ph ñ u tiên c a Vi t Nam ñ c l p ñã b công kích trư c. Nha Trang. Tuy t nhiên không có ho c ít có ñi u gì có th th t s ñ ng ñ n ông. ông báo trư c cho các tân b trư ng ch p nh n m i tình hu ng hi m nguy ñang ch ñón h . H ph i ñương ñ u v i s s nh c khi ngư i Nh t ñ n lư t h b ð ng minh ñánh b i và r i kh i ðông Dương. ñư c hoan hô. vì ñình công. ph t giam vì tham gia h i h p hay xâm ph m t do báo chí. Ngày 9 tháng 3. Hà N i.. B o ð i ban D ân xá các chính tr ph m. M t nhà văn n có m t Hu hôm ñó miêu t : “Ph chính ñông ch t ních ngư i “b n x ”. T t c nh ng ai ñã b ph t tù. Ch vài tháng sau. Hai cha con ng i trên thuy n lư t trên m t nư c h trong ð i n i ñ . Nhưng bây gi thì t kh p nơi trong nư c các ñ i bi u ñ n nhi t tình bày t s ng h ñ i v i chính ph m i. câu nh ng con cá chép to hàng trăm tu i ñang nhung nhúc dư i nư c. H không th làm ñư c vi c gì n u không có s ñ ng ý c a ngư i Nh t.. ñư ng b các máy bay M ném bom hư h ng nhi u ch t nhi u tháng nay. ti ng cò c chói tai c a dàn sáo nh . Cũng là con ngư i trung th c. chính ph m i thành l p này ñã b cách m ng ñánh ñ . không ñư c t ñi ñâu. nh ng ngư i b ñi ñày hay c m lưu trú ñ u ñư c tr t do. Ngư i Nh t ñưa ñ n m t chi c xe v i c m t ti u ñ i lính h v . Su t ñ i. nét m t ngơ ngác như không hi u sao h l i ñư c ñưa ñ n ñây” [8]. ông d y con trai m t trò chơi m i. Không ph i lúc nào cũng h i hè ñình ñám. m t ñ o d còn gi i thích thêm nh ng ai ph m t i cư p c a gi t ngư i có ý ñ t nhà dù có lý do chính tr cũng không ñư c hư ng ân xá. ti ng tr ng inh i. k c các s ki n x y ra trong th i kỳ này có liên quan ñ n v n m nh c a n n quân ch hay s ph n c a Vi t Nam. Và ngoài ra trò chơi chính tr này có v làm ông thích thú..ñ . có l c ñánh gôn trong lúc ti ng n ào c a cu c chi n ñang bao quanh. t i khác thì ông chơi qu n v t trên sân qu n v t ñư c b trí trong m t gian nhà kho g n tư ng thành.. Nhưng c n th n hơn B o ð i nói nh ng tài s n ñã b t ch thu hay bán r i thì không ñư c tr l i. Ông g n như b n b u v i tr t t m i. Ăn m ng l ñ c l p theo cách riêng c a mình. m t ñ i tá Nh t m i bà bá tư c Didelot là em gái bà Nam Phương v Hu . Tuy nhiên ê-kíp m i này g m nh ng ngư i có tinh th n qu c gia s làm ñư c ñôi vi c có ích. Th n nhiên. nhưng qu là cách s ng c a ông vư t lên trên m i s lo toan b n b u c a ngư i thư ng. T i nay thì ông ñi săn cá. Nhà vua v n m i mê săn b n. Nhưng dù sao n n ñ c l p cũng ph i ñư c ăn m ng. Trong th i gian ñó. Bà bá tư c ph i v t m m t căn nhà r i tìm cách liên l c v i bà ch sau. Trư c m t Nhà vua ch còn m y tháng trư c khi ñ qu c M t Tr i M c s p ñ dư i các ñòn ti n công c a ð ng minh. và Hu (ñ i v i ngư i sinh s ng mi n Trung). chơi qu n v t. nh ng ngư i Pháp thư ng dân ñi t n n b t bu c hay quân nhân tù binh ñ u lên ñư ng. Ba ngày ph i ñi sáu trăm cây s t ðà l t v Hu . m c dù chi n tranh và bão t cách m ng. Tôi r t sung sư ng” [7]. nh ng c phư n c c ñ i do nh ng dân quê vác ñi. Nh ng chi c xe t i r ñám ñông phát nh ng c gi y màu c nh màu vàng . B o Long v n ðà L t v i bà dì. Không th t s là tài t . H ph i ñ l i tài s n. Các ñư ng xe l a ñ u b quân ñ i mang theo vũ khí và canh gác . Chi n tranh ch ng làm ông b n tâm. Bu i t i hôm ñó. Con ñư ng d c sông Hương ñông ngh t ngư i ăn m ng ñ c l p. M y hôm sau ông tr l i các nhà báo: “Th i Pháp thu c tôi không nói ñư c gì. M t chi c loa phóng thanh kêu oang oang ñinh tai nh c óc các kh u hi u. Chuy n ñi kéo dài ba ngày. m i ngư i ch ñư c mang theo mình m t valy xách tay. Bà bá tư c m t mình v i ñám tr . Dù ñ c l p ñ n quá d dàng nhưng cũng là sau hàng ch c năm n l c mà không dám mơ tư ng ñ n. ðây là ñoàn ngư i ñi ăn m ng ñ c l p gi ng như m t ñám ma nhà giàu hơn là m t cu c bi u tình yêu nư c v i pháo n . M y hôm sau khi ñ o d tuyên cáo ñ c l p ñư c ñưa ra cho th n dân.53 - . ông ch ng coi tr ng ñi u gì ngoài thú ăn chơi. Hơn th n a. Ch p nh n ñ c l p trong b i c nh ñó có ph i là sai l m không? M c dù ngư i b o h Nh t B n ñã suy y u. T hôm sau. con ñ c a bà và các con c a bà Nam Phương. ðây là cu c săn cá vì ông cùng v i con trai ng i trên thuy n ph i tính toán khúc x ñ mũi tên hay chi c lao phóng ra ñi qua m t nư c trúng vào con cá ñang bơi. ông Con Tr i này ñã gi ñư c phong cách s ng theo s l a ch n c a ông. T t c ñ u t p trung v Sài Gòn. ch c ch n B o ð i v n hy v ng có th i gian ñưa Vi t Nam v v i các nư c t do. Không có gì thay ñ i trong vi c th c hi n các thú tiêu khi n c a ông. Nh ng ngư i ðà N ng t r i kh i thành ph b ng xe l a dành riêng. h h ng v i các s ki n ñáng l ra ph i thu hút s chú ý c a ông. Tuy nhiên Nhà vua là con ngư i chu ng th c t và sáng su t. T t c các c u trên ñư ng ñã b ñánh s p. Trong T C m thành cu c s ng v n ti p di n bình th n như trư c ho c g n như trư c.

m i ngư i ñ u t ch c t v . ñeo ñ các huân huy chương trên ng c bình th n bư c lên xe v n t i ñưa h v tr i giam. súng. Nh ng ngư i này lâu nay trong khu ñi u tr c a b nh vi n nay ph i b l i các ñ ñ c c ng k nh ñ v t i trư ng Thiên H u (Providence) do Nhà th Thiên Chúa giáo cai qu n. T t c ñ u ñi l i b ng ñôi chân. H ñư c làm gì tùy ý mi n là không ra kh i chu vi dành cho h . H ôm hôn t bi t v con. Ch nh ng ai có ñeo băng tay do quân ñ i Nh t c p m i ñư c ñi l i. tr m cư p hay nh ng ph n t “qu c gia” quá khích. thư ng dân Pháp t n n v ñây r t ñông. Nhưng vũ khí ch là g y tre vót nh n. Trong các căn nhà trong khu ph Tây. H mang quân ph c tươm t t. Các nhà buôn ñư c t do mang hàng ñ n bán. M t y ban tương tr ñư c thành l p thay m t Pháp ki u giao d ch v i nhà ñương c c Nh t vì nh ng ngư i có trách nhi m h p pháp ñ u b b t tù ho c ñưa ñi t p trung. ng nhòm ñ u b t ch thu. góc vư n bi n thành nh ng pháo ñài nho nh . ngư i thì ñ n nh nhà b n. T t c ch ng 15 ngư i k c nhân viên y t . M t hôm. Thư ng dân Pháp b b rơi. không có hành vi b o l c không tr m c p. May m n là bà v ñ i s Yokoyama l i là ngư i Pháp và có th nh c y. Chúng không có ai là b n bè thân thi t. R t ñông.Nam Phương v n ít xu t ñ u l di n. “Khi m t con chim nh b thương qu n . v ng bóng ngư i Vi t trên ñư ng ph quang c nh thành ph tr nên rũ. ñ n m c ngày 25 tháng 4. Ngày 15 tháng 3. H nh n ra ñó là m t trong nh ng chi c máy bay c a B o ð i ñi th truy n ñơn c a Nh t tr n an dân chúng. Ngư c l i nó v n có quy n phát hành gi y b c mà nh ng ch nhân m i ðông Dương quan tâm trên h t. Dù không cãi l n. ñ ng th i t thái ñ c ng r n c a nh ng ông ch m i ñ i v i nh ng ai . Ngư i Vi t Nam hay ngư i Nh t t chính qu c ñ n. Vi c dân chúng ngư i Pháp b d n vào trong nh ng khu bi t cư cũng không làm thay ñ i cu c s ng c a b n tr c a gia ñình Hoàng h u Nam Phương. n m gi nh ng v trí c a ngư i Pháp trư c ñây trong b máy chính quy n b o h . ðêm ñ o chính m ng 9 tháng 3 ñã không thay ñ i gì ñ n cu c s ng riêng c a Nhà vua. Dù sao các giao d ch ngân hàng không có gì nhi u.54 - . Ngư i thì tràn vào các khách s n. Perrin m t nhà văn n ngư i Âu có m t Hu ñã miêu t . nh ng ngư i Vi t v n b ñi. t i ñây có ñ n năm trăm ngư i ña s là ngư i già. Có nhi u ngư i Pháp ñã làm h t s c mình vì l i ích c a nhân lo i.ñã h p tác v i ch ñ th c dân. Elula. dân chúng th y m t chi c máy bay bay th p là là trên các nóc nhà cao t ng trong thành ph . h b ng nhiên ph i rơi vào hoàn c nh t i t c a th i chi n. ð i v i nh ng ngư i ñó chúng ta ph i cư x theo ñ o lý chung ð i ðông Á. máy nh. H ñ xô tìm nhà tùy theo túi ti n và quan h b n bè. M t ñ dân s tăng nhanh. gi a ngư i chung c nh ng d dàng k t b n v i nhau dù trư c ñây không h quen bi t nhau. các t cáo th dán trên tư ng cho bi t m i s ñi l i trong khu bi t cư ñ u b c m. tr thành nơi trú n chính c a ki u dân Pháp khi chi n tranh n ra. Các b nh nhân dù chưa kh i cũng ph i tr v nhà.. tr i ñ m trong hành lang hay l i ñi làm ch t m. B o ð i ít g p các quan ch c cai tr ngư i Pháp. vài trăm gia ñình. Các cha c dòng C u th ngư i Canada g c Pháp cũng b t m gi m c dù nhà tu c a h không trong khu bi t cư. ða s gia nhân h u h trong các gia ñình Pháp ki u ñ u b tr n. Ngày 27 tháng 8. và xăng cũng khan hi m như rư u vang.. b ng xe ñ p ho c nh ng chi c ôtô hi m hoi vì không ñào ñâu ra xăng ch y xe. Ch ng m y ch c sau này ngư i Nh t c m c vi c g i nhau qua tư ng. phó m c cho b n cư p c a gi t ngư i. kèm theo tr em và hành lý c ng k nh. Các th y thu c. Cũng may là trong chu vi y ñã hình thành nên m t cái ch và lúc ñ u có bán c lương th c. ðó là trư ng h p c a nhà Ngân hàng ðông Dương t i Hu do m t giám ñ c và phó giám ñ c c a Ngân hàng Yokoyama Spishi ñi u hành.. T i Hu . ð ti p t c giao lưu v i nhau. T t c nh ng th g i là vũ khí thô sơ ñó không ph i là ñ ch ng Nh t mà ch ng lưu manh. Không b coi là tù binh. b nh vi n ñóng c a. T vài năm nay Nhà vua cũng ít ti p xúc v i gi i quan ch c thu c ñ a. nh ng ngư i Pháp thư ng dân ñ u ph i d n v các khu v c riêng và không có quy n ñi kh i nơi ñó. mà ch có m y cha c ngư i Canada g c Pháp chăm sóc. máy ch . c v n t i cao c a Tri u ñình là ð i s Nh t Yokoyama ph i ra thông tri kêu g i dân chúng không nên nh m l n ch ñ chính tr th c dân v i nh ng ph m cách c h u c a ngư i Pháp. nh ng ngư i b qu n thúc ñã ñ c phá tư ng rào ngăn cách quanh nhà. Vào tháng 3 năm 1945.. Chán chư ng vì nh ng c i cách c a ông ñ u h ng ho c b xuyên t c. H chen chúc nhau nhưng cu i cùng cũng thu x p ñư c ch ch p nh n ñư c.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment bao vây. ðài thu thanh. su t ngày ru rú trong n i cung.k c Nhà vua . Các góc nhà. M t cu c ñi ñày nh nhàng dư i con m t tò mò c a dân chúng ngư i Vi t h t ho ng trư c cách ñ i x v i các ông ch cũ c a h . Trư ng Thiên H u hơn m t năm sau ñó. Các th y thu c quân nhân ñư c phép t t qua nhà. súng cao su và c bóng ñèn ñi n mà khi n có th gây ti ng n khi n ñ i phương có th nghi là ti ng súng. Ngân hàng ðông Dương ch còn quan h v i nư c Nh t. ph n l n là quân nhân ñ u b t p trung v Mang Cá. ph n và tr em thân nhân các tù binh Pháp t m lánh. bà ta ñã khoan h ng ñôi chút v i ngư i Pháp. Gia ñình B o ð i .

Ngày 13 tháng 7 năm 1945. Nhà ñương c c Nh t B n có l i khuyên dân chúng nên b t chư c c ch cao c ñó. tù binh Pháp b giam Mang Cá b gi i ñi Sài Gòn. phơi trên dây cũng ph i thay nhau trông ñ kh i m t c p. . còn nh ng cánh quân khác b ñánh tơi t . B c B các ti u ñoàn c a tư ng Alessandri sau khi b t n th t n ng trong các cu c giao chi n v i Nh t ñã ch y ñư c sang Trung Qu c.. ðư ng ph trong khu ph Tây càng thêm v ng. chúng l ng l bay ñi không có d u hi u gì mu n ti p xúc v i ngư i Pháp. M t trăm năm mươi sĩ quan b gi i ra ga ñi qua trư c c a khách s n Morin. M t s ñơn v không chi n ñ u. k p trong k tay r i bóp ch t cho xương ngón tay gãy răng r c.“T Tri u ñình Hu ñ n chi n khu Vi t B c”. M t s hi m hoi ngư i Vi t còn làm công cho các gia ñình ngư i Âu giàu có ñư c phép lu t i nhưng ph i ñeo băng cánh tay do các nhà ñương c c Nh t B n c p. T n th t ghê g m. ñư c coi là nh ng ph n t nguy hi m. 1994. Cai ng c b t tù nhân quỳ trên nh ng thanh g c ng. c m ngư “b n x ” lui t i các khu ph Tây. h b Hi n binh Nh t tra h i liên t c xem c t gi u vũ khí dâu. Quân du kích Vi t Minh ñã làm ch ph n l n lãnh th mi n B c. H k l i: C c nh t là nhà giam. ra ngày 12 tháng 5 năm 1945. nh ng chi c máy bay hai thân xu t hi n trên b u tr i Hu . 1982. h ñi t bi t th này sang bi t th khác ñ tìm mua ñ cũ. Toàn quy n Decoux ñi n cho B thu c ñ a: Vi c thi u th n tr ng c a t ch c kháng chi n gây cho tôi nhi u tr ng i. H sơ lưu tr B Pháp qu c h i ngo i. Jacques Folin trích d n trong Indochine 1940-1945 la fin d’un rêve (ðông Dương 1940-1945. ch y dài. không giá tr . tr trư ng h p ngo i l . Ngư i M ñã ném bom nguyên t trên ñ t Nh t. k c các ñ v t nh . Sang ñ u tháng 8. m t s trong b n này ñư c th m c dù có m t thanh niên ñã t ng ñánh ch t m t binh sĩ Nh t. Trong 22 ti ng ñ ng h c a m t ngày ñêm.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment qu i trong bàn tay ngư i th săn. Các nhóm ch ng Nh t trong m ng lư i Ban Hành ñ ng b tan rã hoàn toàn. Nhưng không ph i ai cũng ñư c g p. T i Hu . [3] B o ð i: Le Dragon d Annam (Con R ng Annam) Plon. Nhưng r i m t tin ñ n lan ra. Nhi u ngư i Vi t Nam v n ki m s ng trên hè ph . Hai thành ph Hiroshima và Nagasaki có l ñã bi n thành tro b i. S l n khác chia thành nhi u toán ñi ng khác ra ga. Khu ph Tây bi n thành m t ch gi i kh ng l dùng lòng ñư ng. ñoán già ñoán non quân ð ng minh s ñ b vào ðông Dương nay mai. Nhưng li ng vài vòng. lu n dây ñi n vào h b ho c úp khăn ư t trên m t r i tư i ñ m ñ n khi n n nhân ng t th . [5] Ph m Kh c Hòe . Có l h thao di n ñ m ng ngày Qu c khánh Pháp 14 tháng 7? Nh ng ki u dân Pháp xì xào bàn tán.55 - . Qua nh ng ngư i Vi t Nam hi m hoi h còn ñư c g p trên ñư ng ph h ñư c nghe nhưng ngư i cách m ng v a l p Chính ph Vi t Nam Dân ch C ng hoà. s 2. (Biên niên s bí m t ðông Dương). Nhi u v con tù binh nghe tin ñ ng d c ñư ng ñ ti n bi t ch ng con. b tiêu hao. Nhưng ch ñư c m t th i gian ng n ngư i Nh t ra l nh gi i tán ch bán ñ cũ.”. Nhi u ngư i nghĩ s m mu n cũng ph i ra ñi vĩnh vi n t bi t cái x s ñ y tai ương này nên ph i tính chuy n bán d n ñ ñ c. m t b ph n quân Pháp không b b t làm tù binh ñã ch y thoát sang biên gi i Vi t-Lào. ði u này khi n nh ng ngư i Vi t Nam kỳ th và căm ghét và tr thù. Thân nhân tù binh càng th y hiu qu nh. [7] Ngày nay. Hàng nghìn thư ng dân Pháp b k t trong các khu ph Tây ch còn d a vào s kháng c c a chính mình. di n tích ch r ng 2 mét x 1. Sau khi ñám tù binh ñư c chuy n ñi. [2] Ngày 23 tháng 2. v a hè ñ bày ñ cũ rao bán. Không có gì ñáng khinh b ng cách ñ i x tàn t v i k y u không còn gì ñ t v .. Chroniques secrètes d Indochine. ñ i thành Quân Gi i phóng. bơ vơ. ph c p ñ u b c t. Qu n áo gi t xong. Nhi u ngư i ph i bán các th còn l i. không c n thi t ñ l y ti n ñ nh t vì các kho n lương. ki u dân Pháp thành ph ph Hu c m th y như b b rơi. Báo Chicago Sun (M t tr i Chicago) ra ngày 26 tháng 8 năm 1945. [6] Masaya Shiraishi trích trong L Indochine française (ðông Dương thu c Pháp) c a Paul Isoart.. Nhà xu t b n Thu n Hóa. Nhi u ngư i g t l ra ñi không nh n ñư c chút an i cu i cùng nào c a ngư i thân. không bi t tin t c ch ng con h ra sao.. M i quan tâm c a chúng ta là các sáng ki n quá s m không ñư c gây khiêu khích ngư i Nh t ñ h ng vi c l n. 1987. anh ta s không gi t ch t nó. k t thúc m t gi c mơ) Nhà xu t b n Perrin 1997..2 mét. ðó là nh ng máy bay M . Nhà xu t b n L’Harmattan. M t tin ñ n khác l i gieo hoang mang không kém. Tr m c p như rươi. ch t và b b t làm tù binh. nh ng ngư i Pháp b giam trong nhà lao ñư c chuy n v Mang Cá giam chung v i tù binh. dai d ng như có th t v a gây ra m i lo s v a gây c m giác hài lòng và lóe lên nh ng tia hy v ng. Ngư i ñ ng ñ u Quân Gi i phóng ñã h quân l nh kh i nghĩa. Sau ñó. [4] Gilbert David. Nhà xu t b n Presses Universitaires Françaises. Quân ñ i t i ðông Dương không t n t i. M t bu i chi u b n lính Nh t g i tù binh ra làm bia cho các binh sĩ luy n võ jiu-itsu [9] Ngày 8 tháng 8.. Ch y u là nh ng nhân viên S M t thám và nh ng thành viên c a m ng lư i ban Hành ñ ng. [1] CAOM.

Daniel Grandcleùment .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam [8] Elula Pernn. Sách ñã d n. Sách ñã d n.56 - . [9] Elula Perrin.

. ai mà ch ng bi t hôm nay Ngài Ng ñi săn cùng v i bà c v n Nh t. Khu ph Tây cách bi t. v m t ñăm ñăm bí hi m trong b ñ săn. ngày 5 tháng 8 Chính ph Tr n Tr ng Kim xin t ch c: Ba b trư ng xin t nhi m. Còn B o ð i. c b c. c m c hi u hay không. Ngư i M còn cung c p c vũ khí. trai gái. Ông cũng ng i hàng gh sau. Tuy nhiên thành ph Hu m i ngày l mang thêm dáng v th i chi n. m t b trư ng b n n vì bom M . phía bên ph i v n ph p ph i chi c c vàng nho nh c a Hoàng gia. b giam trong tr i tù binh. ñư c ch ñ nh làm “ y viên C ng hòa Pháp” chu n b hành trang. s n sàng nh y dù.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 13 Phaàn II – Caùch maïng Daniel Grandcleùment Ngư i thi u ph còn tr và khá ñ p vu t ph ng chi c váy dài b ng v i. Còn nàng nhìn th ng phía trư c. còn tư ng Leclerc v a ñư c b nhi m làm T ng ch huy ñ i quân vi n chinh Pháp t i Vi n ðông lúc này còn chưa t p h p xong l c lư ng. Tình hình b t an x y ra kh p nơi. Th nhưng ông T ng lý Ng ti n văn phòng Ph m Kh c Hòe cho bi t nh ng chuy n phiêu lưu tình ái này ch ng làm ai ng c nhiên. Trong không khí nư c sôi l a b ng c a nh ng ngày hè năm 1945. Chi c xe l ng l ra kh i hoàng thành b ng c a phía ñông như m i l n. Bà h i xem có cách nào “c u vãn tình hình” ñư c không nhưng c u vãn th nào ñ i v i con ng a quen ñư ng cũ? Vi c l p n i các m i trong tình hình Nh t B n ñ u hàng ñ n nơi xem ra không th th c hi n. trao tr “ñ c l p”. M t chi c xe bình thư ng như m i xe khác không có d u hi u gì n i b t cho bi t xe dùng vào vi c gì. bên kia c u Trư ng Ti n. Trong hoàng cung và có l c nh ng thành viên khác c a n i các cũng ñ u bi t thói quen và tài quy n rũ c a Nhà vua. v n nhi u l n rong chơi su t ngày trong nh ng cánh r ng thưa cùng v i Nhà vua. Ông Kim c s c liên h . ông H Chí Minh ñã không b l ñ phát ñ ng nhân dân giành l y chính quy n. Nhưng trên ñ u xe. không th làm ñư c vi c gì n u không ñư c c v n t i cao Nh t ñ ng ý. M i ra m t qu c dân ñư c m y tháng. Anh và M ñang trên ñà ph n công th ng l i trên kh p các m t tr n t Âu sang Á. Các b trư ng khác tuyên b b t l c. Th i cơ ngàn năm m i có m t l n. m t ngư i xu ng B c Kỳ. Hoàng h u Nam Phương tri u t p T ng lý Ng ti n văn phòng ñ n g p. Pierre Messmer và Jean Cédille.57 - . Cu c ñi này không có gì ph i lén lút? Trong hoàng cung. Súng săn x p g n trong c p xe. săn b n. B o ð i ch p nh n t ch c nhưng l i giao Th tư ng l p chính ph m i. ñ ñư c kín ñáo hơn là qua c a Ng môn ch dành cho s th n nư c ngoài hay ñoàn ng ñ o trong các nghi l chính th c. nay l i ñư c Nh t B n. Trong cái thành ph ñ ñô này. và c ngư i hu n luy n cho du kích Vi t Minh. m t “k ñư c b o h ” ngoan ngoãn và trung thành c a ñ qu c Pháp. ti p xúc. say mê chơi b i. ñi n ñài. xe ôtô ch y trên ñư ng ph ch ng có bao nhiêu.. ng i thu mình trên hàng gh phía sau. dù ñã bi t nh ng gì x y ra trên x ðông Dương. v n ñ ng ngư i này ngư i khác nhưng các nhân v t c p ti n ñ u khư c t c ng tác. Ông Hòe k l i: Bà lo l ng v chi u hư ng phát tri n c a tình hình. chung quanh chăng dây thép gai có lính Nh t canh gi . Khi xe qua tr m gác ngoài cùng gi a ñám binh sĩ Nh t ñ ng nghiêm chào thì nàng l i ng ngư i thêm n a. ch vì ham thích săn b n và hư ng không khí thoáng ñãng ngoài tr i. phía nam sông Hương. ai cũng bi t ngư i ng i trong xe là ai vì ñây là chi c xe riêng c a Nhà vua. l n ñ u tiên tri u ñình Hu có vinh d ñư c tr c ti p thu nhưng không thu ñư c. cũng ch ng có m t l c lư ng tr t t nào có th hành ñ ng h u hi u. Trong lúc nh ng ông ch cũ ngư i Pháp. v n chưa chu n b xong phương ti n ñ chi m l i thu c ñ a t tay Nh t. T t c ñ u r u rĩ. K cũng quá ñáng pha l n ñôi chút hài hư c. hơi ng ngư i v phía sau gi a các g i d a khi chi c xe vư t qua tr m gác c a lính h thành ngư i Vi t. Tuy nhiên ch c h n r i ñây nh ng chuy n nhân tình nhân ngãi và l i s ng phóng túng ñó cũng ph i ch m d t trong bão táp cách m ng ñang xô ñ n làm thay ñ i ñ n t n m i ngõ ngách c a cu c s ng. chán n n than vãn v ð c vua v n ch ng nào t t y. Làm sao l p l i tr t t thành ph . m t ph n Pháp xinh ñ p. Không khí u ám bao trùm lên c ð i n i. Trên m t ñư ng nham nh cày x i vì các m nh bom M dân chúng v n qua l i bình thư ng nhưng không ai quên cu c s ng v n ñang còn trong th i chi n. trong lúc trong tay chính ph hoàng gia không có c nh sát. không tr m t ai. m t ngư i xu ng Nam Kỳ. Làn . C hai ngư i ch ng b n tâm gì ñ n th i cu c bên ngoài trong lúc chi n tranh ñang ti p di n và cu c cách m ng s p ñ n g n. ho c s ng t p trung trong các khu bi t cư dư i s canh gi c a lính Nh t thì nh ng ngư i c a nư c Pháp t do thu c phe De Gaulle. rã r i. im l ng. r i theo thư ng l ông ti p t c ñi săn m n Qu ng Tr . nông thôn. ít ai tư ng tư ng ñư c r ng bà c v n Yokoyama. trong th th t b i không tránh kh i. Thu má. ch ch ông trong các chuy n ñi chơi xa ngoài thành ph . T m y năm nay Vi t Minh ñ ng v phe ð ng minh bên c nh Trung Hoa.

kéo phăng c nh ng ngư i lưng ch ng do d . Nh ng c g ng c a ông ñ u vô ích. Sau m t lát ñ n ño. Ngày 14 tháng 8 B o ð i ra s c ch Nguy n Văn Sâm sung ch c Khâm sai Nam B . Duy trì n n quân ch lúc này là o tư ng. rõ ràng t ng l i câu nói ñ y dũng c m ñã ñi vào l ch s : “Tr m mu n làm dân m t nư c ñ c l p còn hơn làm Vua m t nư c nô l . h c c a ch ñ quân ch xu ng. ñ u hàng vô ñi u ki n. c a nư c ngoài.. ðà N ng và x Nam Kỳ thu c ñ a. kh ng ñ nh ông b tăng huy t áp và không ra kh i nhà. Cu c h p quy t ñ nh Nhà vua. Thi u m t câu rõ kêu trong d th o. 19 tháng 8. ngư i ñ ng ñ u nhà nư c Xô vi t. H i Phòng.. ch không ph i ngư i ñ ng ñ u nhà nư c. Mong các v hi u r ng cách duy nh t ñ c u vãn quy n l i Pháp và nh hư ng tinh th n c a nư c Pháp là th ng th n th a nh n n n ñ c l p c a Vi t Nam. Vi t Minh l i d ng m t cu c mít tinh c a công ch c ñư c tri u t p ñ bi u th ng h Nhà vua. Ông Hòe b t ñ u tác ñ ng m t cách kiên nh n vào tinh th n ñang suy s p c a Nhà vua. Pháp. không mu n và không th ch u ñưng ñư c n a b t kỳ m t s ñô h nào. . v n có tr ng trách duy trì tr t t cho ñ n khi ð ng minh vào ti p nh n ñ u hàng. V l i Nhà vua không mu n và cũng ch ng có phương ti n ñ ch ng l i. B o ð i v a cư i nh t v a nói v i gi ng m a mai: “Không có l quân ñ i Nh t s khoanh tay ng i nhìn ñ cho dân chúng làm chi thì làm?”. nên không th không hi u r ng dân t c Vi t Nam có hai mươi th k l ch s ñ y vinh quang trong quá kh . v n ñ ng ông t nguy n thoái v . Ông Hòe ñã tìm ra câu ñó: “Mu n c ng c ñ c l p c a nư c nhà và b o v quy n l i c a dân t c Tr m s n sàng hy sinh v t t c các phư ng di n. Các v ñã ñau kh quá nhi u trong b n năm ñ y tang tóc dư i ch ñ chiêm ñóng.. Cu i cùng ông Th tư ng Kim cáo b nh. nhưng cu i cùng B o ð i không g i thông ñi p cho Stalin. Vì ngư i Nh t. Nhà vua cam ñoan s tuân theo ý nguy n c a nhân dân”. Ông không ng t g i l i cu c cách m ng Pháp 1789 và s ph n bi th m c a vua Louis XVI r i nh nhàng khuyên Nhà vua không nên ch nư c ñ n chân m i nh y. thành l p chính quy n cách m ng t i th ñô Hà N i. V y là không h có chuy n ñ i ñ u v i chính quy n cách m ng. các ki u dân Pháp s ch ñòi thoát kh i b u không khí ngh t th này. Trong h i ký c a mình. ông Hòe ñ trình b n d th o l n cu i. Chúng ta có th d dàng th a thu n v i nhau n u các v t b ý ñ nh tr l i làm ông ch c a chúng tôi”. g i thông ñi p ñ n nh ng ngư i ñ ng ñ u các nư c M . nóng b c. kêu g i giúp ñ ñ b o v n n ñ c l p giành ñư c t tay Nh t. qu n chúng cách m ng chi m dinh Khâm sai B c B trư c ñây là dinh Th ng s B c Kỳ. ông nhún vai nhè nh r i cu i cùng ñ t bút ký [1]. Tr m ñ t h nh phúc c a nhân dân Vi t Nam lên trên ngai vàng c a Tr m. Ông còn nh c ñi nh c l i như ñ nh p tâm và cho “quen mi ng”. Tr m ưng làm dân m t nư c ñ c l p hơn làm vua m t nư c nô l . ***** Vào gi a tháng 8 ng t ng t. Cu c t ng kh i nghĩa giành chính quy n do Vi t Minh lãnh ñ o nhanh chóng lan ra kh p các t nh. B o ð i còn yêu c u ông T ng lý Ng ti n văn phòng th o m t ñ o D s 105 tuyên b ý ñ nh c a ông là “s n sàng trao chính quy n cho Vi t Minh là t ch c ñã ñ u tranh nhi u nh t cho quy n l i c a nhân dân và m i các lãnh t Vi t Minh vào Hu thành l p N i các m i. nhưng ông ta chưa k p lên ñư ng thì hôm sau. và các quan ch c. m i ngư i c ng tác cũ c a các v s là m t k thù. Còn v i ngư i ñ ng ñ u nhà nư c Liên Xô? Dù Liên Xô cũng là nư c th ng tr n và có công l n nh t trong vi c tiêu di t ch nghĩa phát-xít và trong h i ngh cũng ñã có ngư i nêu ý ki n. ngày 15 nư c Nh t thông báo. Không m y ng c nhiên nhưng không ai ng Nh t B n ñ u hàng s m th . tôi mu n nói v i tư cách m t ngư i b n. Bu i chi u. Hai ngày sau. ***** Hai hôm sau.”. V n ñ chính th s do nhân dân quy t ñ nh sau. m c dù th t tr n. Anh. ð n lúc này Nhà vua quy t ñ nh hành ñ ng. trưng c ñ sao vàng lên. Trung Hoa. như mu n vư t qua m t Vi t Minh. Ngay dù các v có th l p l i trên ñ t nư c này s th ng tr c a Pháp thì cũng không có ai nghe theo: m i làng s là m t kháng chi n. ngày 17 tháng 8.. Cùng ngày 17. Lúc này không th nghĩ ñ n ti p t c th ch hi n hành ñư c n a.58 - . t b m i ý nghĩ l p l i ch quy n ho c b t c m t hình th c cai tr nào c a nư c Pháp trên ñ t nư c này. ý ñ nh ñ u hàng ð ng minh? Ngư i Nh t b cu c. ông vi t: “Tôi ñã ch n ch ñ ng c a tôi”. t i th ñô Hà N i. Sau này B o ð i gi i thích: ông mu n tránh m t cu c t m máu gi a nh ng ngư i cách m ng và ngư i Nh t. ñ không v p váp khi ph i nh c trư c công chúng.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment sóng cách m ng ñang dâng lên cu n cu n. nơi tôi ñã s ng th i niên thi u. thành trong c nư c. Trong thông ñi p g i ð i tư ng De Gaulle có ño n vi t: “Tôi nói v i nhân dân nư c Pháp. Tr m ch c r ng toàn th qu c dân cùng m t lòng hy sinh như Tr m”. ông tri u t p m t cu c h p b t thư ng c a n i các lâm th i. Nhà vua ñư c ngư i Nh t trao l i các như ng ñ a Hà N i. Các v s hi u rõ hơn n u các v có th ch ng ki n nh ng s ki n ñang di n ra ñây th y rõ ý nguy n ñ c l p c a nhân dân Vi t Nam ñã p t n ñáy lòng và không m t s c ngư i nào có th kìm nén ñư c. Ông ñ c to.

cũng không trong tay B tư l nh quân ñ i Thiên hoàng ch mu n ñư c yên thân ch ð ng minh ñ n gi i giáp và mau chóng tr v nư c. Theo s li u ñư c công b sau này c nư c lúc ñó ch kho ng năm nghìn ñ ng viên. B trư ng Thu c ñ a vi t: “V n ñ gay c n hi n nay là làm sao giúp cho nhũng nhân v t như B o ð i có th thoái lui mà không m t m t hoàn toàn. Bu i chi u ngày 19 tháng 8. S mê tín. L p trư ng c a De Gaulle lúc này là không th ch p nh n ðông Dương ñ c l p. b n l n ông g i ñi n cho ông Hòe. không yêu c u Nh t can thi p. Nh ng ngư i C ng s n ch chi m s r t ít trong hàng ngũ nh ng ngư i tham gia Vi t Minh. hô vang: “ð c l p muôn năm”. h i xem lãnh t Vi t Minh là ai? M i ngư i ch bi t Nguy n Ái Qu c. như thư ng th y Vi t Nam. Ông nghĩ trư c khi làm l cáo y t t tiên và giao quy n bính cho chính ph cách m ng thì quy n l c Nhà vua mà tiêu bi u c a nó là c vàng c l n treo cao g n ba ch c mét. dân chúng ðông Dương x ng ñáng ñư c s ng sung túc và t do hơn”. Nhân như ng t i ña c a chúng ta là ñ c l p c a Liên bang ðông Duơng trong khuôn kh Liên hi p Pháp”. B o ð i cho bi t ông s n sàng thoái v ngay n u ngư i ñ ng ñ u Vi t Minh là Nguy n Ái Qu c. “Do thái ñ trư c k xâm lư c và trung thành v i nư c Pháp. màu ñ có ngôi sao vàng năm cánh gi a. Ph i thành l p ngay ch ñ c ng hòa mà không c n ñ i ñ n tuy n c . ðó là s ph n ng duy nh t c a De Gaulle ñ i v i thông ñi p c a B o ð i nhưng v n ñư c gi kín. b n thông ñi p ñã khi n ngư i Pháp r t r u lòng. qu n chúng bi u tình tràn ng p các ph giương cao c ñ sao vàng. Ông ch tuyên b . Giám ñ c cơ quan DGER . lá c vàng ba g ch hình qu ly c a Tri u ñình lâu nay v n ng o ngh trên c t c cao trên kỳ ñài c a hoàng thành thì hôm nay ñã ñư c thay b ng lá c c a cách m ng. phong trào Vi t Minh ñã t p h p ñư c ñ i ña s nh ng ngư i yêu nư c có tinh th n qu c gia . nhi u nh t là: “ ng h Vi t Minh”. Lúc này nư c Pháp không có ý ñ nh trao tr ñ c l p cho Annam và ch c ch n không th a nh n nh ng gì ñã th a thu n gi a Nh t và Vi t Nam. Ông không mu n ngư i Vi t Nam ph i ñ máu. Quy n bính nay ñã trên các ñư ng ph Hà N i hay kh p nông thôn ch không ph i trong các gian phòng hoang v ng c a ð i n i. dù có th a nh n hay không. Hai ngày sau. Nh ng ngư i lính làm nhi m v b o v chân kỳ ñài có m t lúc ñó ch ng nh ng không làm gì ñ ngăn c n mà l i còn ph giúp nh ng ngư i cách m ng kéo lá c ñ sao vàng lên [2]. tư ng De Gaulle không h nh c ñ n b c thư ñó. ñã ñ y chúng ta vào m t tình th cưc kỳ t nh . Cùng ngày. Vi c này làm B o ð i ñau kh và suy s p hơn là tuyên b s n sàng thoái v . B o ð i mu n bi t ai ñ ng sau Vi t Minh? Nhà cách m ng nào? Trong ký c c a mình ông nh ñ n cái tên Võ Nguyên Giáp. có vai trò quan tr ng trong nh ng gi phút quy t d nh. Ông ch p nh n ý ki n thoái v vì vào th i ñi m ñó. ñã khi n Nhà vua ñi ñ n quy t ñ nh cu i cùng. là A. De Gaulle lên ti ng. “Ch c ch n là uy tín c a B o ð i ñã b gi m sút nghiêm tr ng sau khi ông ta tìm cách khôi ph c quy n l c mu n màng b ng cách biên mình thành công c c a ngư i Nh t”. Ngày 20 tháng 8. Quy n l c m ng manh c a các ông khâm sai. Ngay ven l chung quanh thành Hu .T ng nha nghiên c u và tư li u t c C c tình báo Pháp sau này. “Ch c n hai ti ng ñ ng h là quét s ch cu c n i lo n”. nhưng Phan B i Châu không thành công và ñã m t năm 1940. Trong H i ký chi n tranh. René Pleven. giám ñ c chính tr c a B Thu c ñ a: “ð ngh c a B o ð i ñưa ra ñúng vào lúc tư ng De Gaulle ñang thương lư ng v i M . ch h i ý ki n nhân dân. nay ñư c g i là B c B ph . Th i gian g p l m r i. Ngư i ñ ng ñ u nư c Pháp t do ñư c t ng th ng M d t khoát công nh n ch quy n c a Pháp ðông Dương.dân t c trong nhân dân. Chính câu s m truy n y cùng v i dư lu n ñ n ñ i. Nguy cơ bùng n cu c n i d y t i kinh ñô Hu khi n tư l nh quân ñ i Nh t ñ ngh dùng vũ l c ñ l p l i tr t t trên ñư ng ph . nhi u l n b truy nã và k t án. C ñ sao vàng bay ph p ph i trên nhi u nhà trong thành ph .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Nhưng v i m t s ngư i thân c n mu n Nhà vua thoái v ngay. Bu i sáng ngày 21 tháng 8. Như th là còn r t xa so v i l p trư ng c a B o ð i nêu ra trong thông ñi p ngày 17 tháng 8 g i De Gaulle. ***** . Ngay hôm sau.59 - . Nhà vua t ch i. Thánh ñó có th là nhà chí sĩ Phan B i Châu. Lúc này ông ñang Washington ñ h i ki n v i Truman. Ph m Kh c Hòe không ng ng nh c l i câu s m truy n: Nam ðàn sinh thánh. xa hàng ch c cây s v n nhìn th y. nhưng cũng ít ngư i bi t Nguy n Ái Qu c và H Chí Minh ch là m t. các t nh trư ng c a chính ph Tr n Tr ng Kim ñang tan rã t ng m ng. T nh ng năm 1920 ngư i ta l i gi i thích ông thánh c u nư c ch có th là Nguy n Ái Qu c cùng quê Nam ðàn v i Phan B i Châu Ngh An. theo ông Hòe k l i sau này.vi t cho Laurentie. Nơi nơi n i d y thành l p chính quy n nhân dân. ði u ñó không có nghĩa là chúng ta ph i ti p t c dùng ông ta”. Trư c khi có quy t ñ nh cu i cùng. cái tên duy nh t ông nh ñư c. “ð ñ o ch nghĩa phát-xít”. nhà cách m ng. ph n l n l i là nh ng ñ ng viên m i. ðó là ngư i ñ ng ñ u chính ph cách m ng lâm th i ñóng tr s t i t ng m t tòa Th ng s Hà N i. H ho t ñ ng bí m t và thư ng gi u kín c vi c h là ñ ng viên. các ñ i t v dân quân t p luy n ñêm ngày. Boutheret .

M t m t ông th y khó mà cư ng l i ý chí c a nhân dân. Trong c nh ng c a ông lúc này. H không tin nh ng ngư i này nên khi nh y dù xu ng vùng r ng núi ñã tìm cách liên l c v i nh ng ngư i dân b n x ñã chi n ñ u ch ng Nh t. cùng v i vũ khí. các ông mu n làm chi thì làm”. . Ngay t i Th a Thiên.Chính quy n cách m ng thu c v nhân dân tuyên b b o ñ m tính m nh và tài s n cho Hoàng gia và toàn th n i các. M t nhân ch ng. ñi n ñài và ñ y ñ tài li u H ñã ñ n quá ch m. ð i v i lăng t m c a các vua ngày tru c cách m ng v n gi nguyên v n. Ngày 22 tháng 8.L c lư ng cách m ng Vi t Nam kh p c nư c và Th a Thiên-Hu ñã s n sàng kh i nghĩa. Sáu ngư i trong ñ i bi t kích ñư c l nh b ng m i giá ph i liên l c ñư c v i B o ð i yêu c u ông hãy ñ ng v i thoái v ñ ch ngư i Pháp tr l i. n i các lâm th i h p c p t c do Nhà vua ch to . c u mong ð c Ph t ñ trì tai qua n n kh i. . Trong lúc hàng ch c v n dân các ph . . n i d y l p chính quy n cách m ng m t s huy n trong t nh. ti ng reo hò xen l n ti ng hô kh u hi u như s m d y. ngư i b n cũ. k t khi vua T ð c băng hà (1883). m i ngư i nh t trí ch p nh n t t c các ñi u ki n c a Vi t Minh ñưa ra. tâm tr ng m i ngư i ho ng lo n. ðúng 12 gi 25 phút ngày 23. không làm gì hư h i.Ông Ph m Kh c Hòe ñư c Vi t Minh ch ñ nh làm ngư i liên l c gi a Nhà vua và chính quy n cách m ng [5]. giao toàn b chính quy n cho Vi t Minh.. Không ph i bàn nhi u. Lúc này “ngôi báu” cũng ch ng có nghĩa lý gì v i m ng s ng c a m i ngư i trong hoàng gia. L c lư ng cách m ng th y c n ph i tăng cư ng s c ép ñ bu c Nhà vua thoái v ngay ñ ngăn ch n h u ho . g n như thô b o. H n tr l i ch m nh t là 13 gi 30 ngày 23 tháng 8 năm 1945. ñư c tin Vi t Minh ñã chi m chính quy n Hà N i và nhi u nơi khác trong nư c Nhà vua v n hy v ng có th gi ñư c ngôi báu b ng cách giao cho Vi t Minh l p n i các m i. ð c xong b c thư. b c t . ñem ñi dày bi t x . mang m t danh Lambda ñư c máy bay Anh ñưa t Calcutta ñ n nh y dù xu ng mi n r ng núi phía tây Th a Thiên cách Hu hai mươi tám cây s vào ngày 22 tháng 8 năm 1945. Làm th nào bây gi ? B o ð i th y mình ñơn ñ c. Ông ban chi u m i th lĩnh Vi t Minh vào Hu l p n i các [4]. ð i bi t kích ñã không ñ n ñư c thành ph Hu . v a ñi v a hô kh u hi u. c bi n r p tr i. bây gi thì m i vi c do tay ông Hòe quy t ñ nh c ? Nhưng không ai là không bi t chính ông Kim cũng như nhi u ngư i trong n i các c a ông.60 - . Nhà vua và Hoàng h u cùng v i bà Hoàng thái h u c t ra ñi m tĩnh nghe ngóng tình hình.. trong ñó Vi t Minh ñã khư c t l i m i h p tác mà kiên quy t ñòi chính ph h Tr n t ch c. c l y l i bình tâm. ñư c dán kín và g i cho Tri u ñình.Yêu c u chính quy n Nam Tri u ph i gi i tán và vua B o ð i ph i tuyên b thoái v ngay. nhân dân ñã hư ng ng l i kêu g i t ng kh i nghĩa c a Vi t Minh. ðúng hôm sau. nguyên sĩ quan h u c n c a B o ð i. Elula Perrin. ñư ng ph chuy n ñ ng. nhưng m i ngư i không kh i lo s qu n chúng bi u tình ùa vào trong hoàng cung và m t cu c tàn sát có th x y ra. giành chính quy n v tay nhân dân. m t khác tuy không mu n b Pháp l i d ng m t l n n a nhưng cũng không ñ s c ch ng l i âm mưu d d c a chúng. ñã gi i thích trong m t cu n sách ñư c công b b n mươi năm sau: “Nh ng ngư i Pháp m i chính qu c cho r ng nh ng ngư i Pháp cũ ðông Dương là nh ng k ñã c ng tác ñ c l c v i ngư i Nh t. t c là nh ng ngư i cùng trong m t tr n ch ng phát-xít như h . ông ch v t vát ñư c ñôi chút th di n là nhanh chóng ch p nh n t b ngai vàng trao n ki m tư ng trưng quân quy n cho Vi t Minh và s n sàng cùng v i nhân dân ra s c gi gìn n n ñ c l p. k c gia ñình h . Nhà vua cũng bi t r ng mình nhi u năm là công c ngoan ngoãn và trung thành c a chính quy n b o h nên không ñư c lòng nhân dân. nư m nư p kéo v sân v n ñ ng Hu thì m t t i h u thư. Chính Nhà vua ñã t tay m thư ñ c: . . ông b c d c ñ ng d y quay vào trong nhà nói: “Thôi m c k các ông. l i l khô khan.Thôi. nh ng lúc hi m nguy ñã ñi tìm s che ch c a ngư i Nh t.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment M t ñơn v bi t kích Pháp. Ông không bi t trư c ñó t i Hà N i ñã có cu c ti p xúc bí m t gi a Khâm sai B c b Phan K To i và c Th tư ng Tr n Tr ng Kim v i ñ i bi u Vi t Minh. hoàng cung ñã ch ng ki n nhi u chuy n vua b ph tru t r i b t b ng c. Ký tên và ñóng d u Vi t Minh Nguy n Tri Phương. Trong ð i N i. ngày 23 tháng 8. V a xu ng ñ t h ñã b Vi t Minh ch n ñánh và b t làm tù binh. Bên ngoài. ñ hy v ng nh n ñư c s ng h ”. Th tư ng Tr n Tr ng Kim nói gi ng mát m như mu n ám ch ông Hòe là ngư i c a Vi t Minh: . C m ñ u là ñ i uý Castelnat [3]. ðâu ñó ti ng t ng kinh ni m Ph t râm ran. Quân Nh t ñã ñ u hàng không có quy n l c gì Vi t Nam và chính quy n Nam tri u càng không th t n t i ñư c n a. huy n trong t nh Th a Thiên và n i thành Hu . Vi t Minh t nh Th a Thiên (mang m t danh Nguy n Tri Phương) ch trương bi n cu c míttinh chào m ng vi c Nh t trao tr Nam kỳ thành cu c bi u tình tu n hành võ trang kh i nghĩa l p chính quy n cách m ng t i thành ph Hu . Hơn sáu ch c năm qua. cương quy t.

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Tan h p. Chè có th khai thác ñ bán. B o ð i nét m t v n l nh lùng. tin kh i nghĩa thành công t i Hu và Vua B o ð i nh n thoái v ñã ñư c ñi n báo cáo ngay cho Hà N i [6]. Hàng năm vào ngày hai mươi tháng ch p âm l ch. chúc t ng v i cách . trao chính quy n cho chính ph lâm th i do Vi t Minh thành l p [7]. l n này là c a y ban Dân t c gi i phóng: “Hoan nghênh Nhà vua ñã thoái v . mưa to như trút nư c. m i m t s nhân sĩ trí th c ngoài Vi t Minh tham gia và ñ i thành Chính ph lâm th i ñ ng th i c m t phái ñoàn chính ph g m ba ngư i. có thông báo m i ñông ñ “văn võ bá quan” ñ n d . Bà cho ngư i ñem tr chi c mũ có ñính chín con phư ng hoàng b ng vàng cho Ng ti n văn phòng nhưng Ph m Kh c Hòe không nh n. Ông không có gì ngoài chi c xe 11 CV Citroen t u b ng ti n ñư c b c khi sang Pháp ch a chân năm 1939.. ñem bán làm thu c b và ch a ñư c nhi u b nh [10]. ông Hòe ñã ñi dò h i ñư c các ngu n tin ñáng tin c y cho bi t lãnh t Vi t Minh chính là Nguy n Ái Qu c và H Chí Minh cũng chính là Nguy n Ái Qu c. nai và xương h s n u cao. Ph m Kh c Hòe th o ngay thư tr l i ch p nh n thoái v ngay c a Nhà vua và ñư c l nh chuy n ngay cho Vi t Minh ñang ch trì cu c míttinh sân v n ñ ng Hu tuyên b thành l p chính quy n nhân dân toàn t nh Th a Thiên và thành ph Hu . tri u ñình làm l ñưa báu v t ra lau chùi. Ông không có nhi u tài s n cá nhân. có nơi t t p ñông ñ o ñ nghe ñ i bi u chính ph nói chuy n. th n nhiên nhưng Nam Phương l ng l khóc th m. B trư ng Tuyên truy n c ñ ng. Sau này tin ñ y ñ hơn cho bi t: Chi u ngày 21 tháng 8 năm 1945 t i Hà N i m t nhóm trí th c và sinh viên h p Vi t Nam h c xá ñã nh t trí yêu c u Nhà vua thoái v . Ông còn s h u m t ñ n ñi n chè và hai chi c xe t i còn t t. Ngày 27 tháng 8 ñoàn ñ i bi u Chính ph lâm th i s lên ñư ng ñi Thu n Hóa” [9]. T t c nh ng gì ông ñư c hư ng ñ u thu c v nhà nư c. H x p hàng ñôi hai tay ch p trư c b ng. nơi hàng ngàn ngư i t t p chào m ng phái ñoàn. Ngay bu i chi u ngày 25 tháng 8 ông Hòe ñư c l nh niêm y t t i Phu Văn Lâu “Chi u thoái v và tuyên chi u g i hoàng t c”. ð ng th i Hoàng ñ l i s c văn phòng tôi sao chuy n b c ñi n văn này cho các nhà ñương ch c Nh t B n và y ban nhân dân cách m ng Thu n Hóa bi t” [8]. ñ i di n T ng b Vi t Minh. Yêu c u ñ c Vua thoái v ngay ñ c ng c n n ñ c l p và thông nh t nư c nhà”. qu n áo ư t s m vì tr n mưa ñêm. Ngày 26 tháng 8. Lúc này. vái chào. ñ ng th i sao g i các Khâm sai B c B . Nhưng ông vui v nh n chi c c p da láng bóng c a bà và b cúc áo ch n b ng h phách n m vàng c a B o ð i t ng riêng ông Hòe làm k ni m. Chi u 26 tháng 8. B o ð i c m th y trong ngư i nh nhõm như v a thoát kh i m t tình hu ng khó x . như ng chính quy n cho Vi t Minh là ñ i bi u c a các t ng l p dân chúng. H i 15 gi ngày 24 tháng 8 năm 1945 B o ð i l nh cho Ng ti n văn phòng tr l i ngay cho y ban Nhân dân B c b : “Khâm ph ng Hoàng ñ .. ch t ch là c H Chí Minh. hai ngày sau khi v Hà N i. M y hôm sau ông T ng lý văn phòng ki m kê các ñ châu ng c trong kho báu v t c a Hoàng cung ñư c tàng tr trong căn h m l n ñ t dư i mái sau ñi n C n Chánh. s c văn phòng tôi tr l i b c ñi n 6-T c a quý y ban r ng Ngài vui lòng thoái v ngay và ñã s p ñ t s n sàng nhưng vì có trách nhi m ñ i v i l ch s và toàn th qu c dân và mu n chính ph m i chính th c ra m t qu c dân m t cách long tr ng Ngài mong ông ch t ch chính ph g p v Thu n Hóa ñ Ngài s n sàng giao chính quy n và Ngài mu n ông cho bi t ngày làm l y. Nam B và các t nh trư ng t i Trung B . thêm m t b c ñi n n a t Hà N i g i vào. Nhà vua ñã ch p nh n t i h u thư c a Vi t Minh Th a Thiên-Hu là thoái v ngay cho nên lúc này ch ng còn gì ñ trù tr n a. Trong bu i trò chuy n tâm s chi u hôm ñó v i ông Hòe v cu c s ng dân thư ng sau khi r i b ngai vàng. có m t ti u ñ i gi i phóng quân h t ng r i Hà N i ñi trên hai chi c ôtô lên ñư ng vào Hu . T t c dư ng như ñã k t thúc. G n ñ n Hu tr i l i ñ mưa. H Chí Minh m r ng thành ph n y ban Dân t c Gi i phóng. ñ yên nh ng gi t nư c m t lăn trên gò má. nguyên Phó ch t ch y ban Dân t c Gi i phóng ngoài ra còn có Nguy n Lương B ng. ñáp t . Mãi ñ n trưa ngày 29 tháng 8. Và s l i ñi săn không ch là thú vui mà ñem thú săn ñư c làm th t bán. Th i ti t mùa này Hu hay có mưa rào b t thình lình như v y. nhi u cây c u b bom M phá s p chưa k p s a l i. Sáng hôm sau. ***** Ngày 27 tháng 8. ðư ng x u. Ch có các quan t nh ph m tr lên m i ñư c d l này và ph i t tay mình ñưa ra lau chùi quét s ch b i b m sau ñó l i ñưa xu ng h m ch ñ n năm sau. Nhà vua làm l cáo y t thoái v v i t tiên t i Th mi u. nhưng ch ng có ai ñ n tr có m y ngư i còn l i ñ n phút chót. ki m kê. B trư ng không b trong Chính ph lâm th i. D c ñư ng ñi ñ n ñâu cán b ñ a phương và ñ ng bào h th y có ñoàn chính ph t Hà N i vào là gi l i ñ h i thăm tin t c. nhân dân ñ a phương ph i làm c u phao ñ t trên thuy n ghép cho xe ñi cho k p. Cù Huy C n. l y lý do là tài s n qu c gia s ñư c ki m kê sau. 24 tháng 8 l i m t b c ñi n ng n do y ban nhân dân B c b g i vào: “M t chính ph nhân dân cách m ng lâm th i ñã thành l p. S ng hươu. phái ñoàn m i ñ n Hu ñi th ng vào sân v n ñ ng. T i hôm ñó. trư ng ñoàn là Tr n Huy Li u. Xe t i có th c i t o thành xe ch khách.61 - . V l i. Nhi u ngư i xa ñã ñ n t t i hôm trư c. Ti ng hô kh u hi u vang d y ti p ñó là các di n văn chào m ng. trưa hôm trư c. Sau ñó h ñ n ñi n Ki n Trung ñ bái y t Nhà vua và Hoàng h u l n cu i cùng.

. Sau khi nghe báo cáo. thì c vàng c a hoàng tri u ñư c kéo lên l n cu i cùng trên kỳ ñài. m r ng các c a vào ð i n i t 7 gi sáng ñ n 7 gi t i hàng ngày như cũ.62 - . Các thành viên phái ñoàn. Chi u ngày 30 tháng 8 ñông ñ o các ñoàn ñ i bi u sáu huy n trong t nh Th a Thiên và các t ng l p nhân dân kinh thành Hu ñã t t p trên bãi ñ t tr ng gi a c a Ng Môn và kỳ ñài ñ d l thoái v c a B o ð i. 3. Chính ph cách m ng không phân bi t ñ i x v i ngư i trong hoàng t c. di n ra ch g n n a gi . Lúc ñ u c hai bên hơi lúng túng trong cách xưng hô. chăng thêm dây thép gai c u Trư ng Ti n và các c a vào thành ñ b o v an toàn cho hoàng gia. ð ñ m b o thi hành l nh c a Nhà vua. v i thái ñ m m d o. ch ñư c ñem theo tài s n ñích th c là c a riêng. Hai bên còn th a thu n trư c lúc l thoái v chính th c c hành. Phái ñoàn Chính ph ng i xe mui tr n t t ti n qua c a chính gi a Ng Môn. Nhà vua hôm nay m c chi c áo ch n màu xanh. 2. Trong bu i h i ki n. không có m t Hoàng h u Nam Phương. nhưng không ñư c nh n làm c a riêng. Dù sao thì cũng là cu c t t p ñông nh t t xưa ñ n nay trư c c a Ng Môn. theo tin loan báo chính th c lên ñ n mư i v n ngư i. xưa nay ch dành riêng cho Toàn quy n hay Nhà vua trong các nghi l chính th c. lính c u h a hàng ngũ ch nh t . 30 tháng 8. ðoàn quân nh c kèn ñ ng sáng loáng và m t ñơn v gi i phóng quân Vi t Minh. S lư ng ngư i ñ n d . Ông t ý vui m ng ñư c trao quy n bính cho chính ph cách m ng do Nguy n Ái Qu c ñ ng ñ u. M c dù thái ñ hòa gi i v i gi ng nói ôn hoà. thay m t hoàng t c cùng m t s thư ng thư. B o Long cùng v i m theo dõi quang c nh bu i l t m t góc c a s trên ñi n Ki n Trung. “tr m”. phái ñoàn nh t trí ch trương chung ñ i v i B o ð i là khoan h ng. phái ñoàn chính ph v ngh t i y ban nhân dân Trung B ñ t t i Tòa Khâm s Trung Kỳ cũ. Viên thi u tá ch huy ñ i bi t kích Castelnat yêu c u ñư c ra Hà N i ñ liên l c v i ñ i di n ð ng minh nh t là v i phái ñoàn Sainteny c a Pháp v a m i t i Hà N i nhưng không ñư c ch p nh n. Cho phép các quan l i cũ trong tri u tùy theo tinh th n và kh năng ñư c ñóng góp vào công cu c giành ñ c l p th ng nh t và xây d ng ñ t nư c. phái ñoàn thông báo tình hình cách m ng ñã thành công Vi t Nam. Sau cu c h i ki n v i B o ð i. ông còn vi t thư g i t i B ch huy Nh t t i Hu . ông vua cu i cùng c a Tri u ñình phong ki n nhà Nguy n. khi tuyên b thoái v xong s h xu ng và kéo c cách m ng lên. ñ n mi u là công trình c a nhân dân xây d ng lên ph i là tài s n chung c a Nhà nư c. nhân d p này. h nhà Nguy n ñư c ñ n ñây cúng bái t tiên. Cu c h i ki n r t ng n. nh ng tài s n trong hoàng cung s do y ban nhân dân Trung B làm biên b n vào b o qu n. Các lăng t m. thay cho qu n áo m c h i chi n khu không thích h p trong lúc này. Các ñ ngh c a Nhà vua ñ u ñư c phái ñoàn chính ph ch p nh n ñ ng th i phái ñoàn cũng yêu c u: B o ð i và gia ñình Nhà vua r i kh i hoàng cung sau khi thoái v . Ông cho bi t ông mu n làm nhi u vi c có ích cho dân nhưng ñã b ngư i Pháp ngăn tr . B o ð i dư ng như c m ñ ng m t cách chân thành. M y hôm trư c viên quan năm Nh t B n ch huy l c lư ng Nh t Hu ñã ra l nh tăng cư ng phòng th hoàng thành. quan l i cũ c a Tri u ñình và các quan khách c a chính quy n cách m ng ñ a phương cũng ñư c m i lên l ñài ñ t trên l u Ngũ Ph ng. M i ngư i hoan hô khi Trư ng ñoàn Tr n Huy Li u dõng d c tuyên b tám mươi năm th ng tr th c dân. m m m ng t rõ ñ lư ng khoan h ng c a cách m ng nhưng B o ð i hơi th t v ng không ñư c t tay trao quy n bính cho ngư i ñ ng ñ u chính ph cách m ng. em h B o ð i. m c quân ph c ch nh t nhưng không mang c p hi u. ñ u ñ tr n. ñ tránh cách xưng hô l i th i “hoàng thư ng”. phái ñoàn tr v tòa Khâm s nay là tr s y ban nhân dân Trung B . H ñã ch n cách xưng hô “Ngài”. 29 tháng 8 [11]. Phái ñoàn ñ ngh ñư c g p Nhà vua vào lúc b n gi rư i chi u hôm sau. Hai bên th a thu n s t ch c l thoái v long tr ng vào b n gi chi u hôm sau. Khác v i các l t n phong trư c kia. m c nh ng b qu n áo ñ p nh t. ngoài ra còn có l c lư ng b o an. lăng t m. lư i lê tu t tr n l p hàng rào danh d r t uy nghi. Hoàng thân Vĩnh C n. Sau mít tinh. bà Thái h u T Cung và Hoàng h u Nam Phương ñ u không ñư c m i d . m t nghìn năm ch ñ vua quan phong ki n ñã ch m d t. nh y xu ng Hi n Sĩ cách Hu hơn hai ch c cây s . “Nhà vua” và “chúng tôi”.. c nh sát tr t t . Qua ñư ng dây liên l c v i Cao Miên và Lào. nh m m c tiêu là ti n v Hu . Chi c xe ôtô ch phái ñoàn chính ph ñúng ngày gi ñã h n trư c ti n th ng vào T c m thành. ñ trư c th m ñi n Ki n Trung. ngày 23 tháng 8 tuyên b thành l p chính quy n cách m ng. cùng v i ông Ph m Kh c Hòe ti p phái ñoàn. Phái ñoàn ñã nghe báo cáo v toán bi t kích Lambda c a Pháp g m sáu ngư i t Jesorre thu c Bengale (Mi n ði n nay là Myanmar) căn c c a l c lư ng 136 c a B ch huy ð ng minh ðông Nam Á. T i ñây ông T ng lý Ng ti n văn phòng chuy n ñ n Phái ñoàn ba ñ ngh : 1. ñ n mi u c a các v vua chúa nhà Nguy n ñư c tôn tr ng. liên l c v i các nhóm ngư i Pháp kháng chi n ch ng Nh t ñ tìm cách l p l i n n th ng tr c a Pháp khi Nh t ñã ñ u hàng [12].Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment chào Vi t Minh: ñưa tay n m ngang tai. nhưng không ñông b ng cu c míttinh m t tu n trư c ñó t i sân v n ñ ng Hu . B o ð i lúc này tin là tính m nh ñã ñư c chính quy n cách m ng b o ñ m nên ñã khư c t s b o v c a Nh t và ra l nh d b hàng rào dây thép gai. .

nh t là trư c ñám ñông. thanh ki m vàng n m ng c. ð i v i các ñ ng phái ñã t ng ph n ñ u cho n n ñ c l p qu c gia nhưng không ñi sát phong trào dân chúng.. Ti ng súng l nh n vang m ñ u bu i l . có ngư i ngư ng ngh u nâng n m tay ph i lên ngang tai chào theo ki u Vi t Minh. Nhà vua trong b ñ i tri u ph c m c hoàng bào có thêu r ng trư c ng c... Sau khi c vàng qu ly tư ng trưng cho quân quy n h xu ng . không b cách m ng d n ñi sau l thoái v nhưng bà không che gi u n i ni m chua xót th y tri u ñ i nhà Nguy n th là ch m d t h n. Hai báu v t bi u tư ng c a quy n l c. ñ u chít khăn vàng. ngay l p t c. B o ð i k t thúc b n tuyên b thoái v b ng câu nói n i ti ng. Không còn Hoàng ñ . M t lính th v kéo lá c vàng c a chính th quân ch lên c t c . c m thông? Th y v y ñ i di n T ng b Vi t Minh Nguy n Lương B ng nhanh trí gài trên ng c ông chi c huy hi u màu ñ tư ng trưng cho qu c kỳ có ngôi sao vàng gi a. Có th ông ít nói ti ng Vi t. nh ng ngư i ñi theo ñ ng lùi phía sau. Ti ng hoan hô l i vang lên m m như s m. Nhưng nh ng ngư i có m t trên l ñài có m t phút b i r i. Nhưng c ng ñ ng qu c t ngay c khu v c châu Á có v như d ng dưng trư c s k t thúc c a tri u ñ i phong ki n Vi t Nam. Nhà vua kêu g i: “bà con trong hoàng t c.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Tâm tr ng r i b i. chân ñi giày thêu. ð i v i hoàng t c. Các quan khách trên l ñài ch p tay nghiêng mình vái chào ngư i công dân m i Vĩnh Th y. Nhưng cũng trong chương trình Vi t Minh ñã nêu lên kh u hi u thành l p ch ñ dân ch c ng hoà. m t s ki n có ý nghĩa l n trong l ch s k t thúc ch ñ phong ki n t n t i t nghìn năm nay. qu n l a tr ng. Ti p ñ n v Trư ng phái ñoàn chính ph Tr n Huy Li u phát bi u nói lên ý nghĩa quan tr ng c a l thoái v chính th c chuy n sang quy n hành chính ph dân ch c ng hoà. M i vi c coi như ñã xong. ð i v i tôn mi u và lăng t m c a Li t thánh. C u hoàng l ng l tr v ñi n Ki n Trung. ai ai cũng vui lòng ñ nghĩa nư c lên trên tình nhà mà ñoàn k t ch t ch v i toàn th qu c dân ñ ng h chính ph dân ch c ng hòa.63 - . các chính quy n thân Nh t trong khu Th nh vư ng chung ð i ðông Á theo nhau s p ñ không làm m y ai b n tâm b ng trăm công nghìn vi c trong nh ng tu n l hòa bình ñ u tiên chính nư c h .. không còn B o ð i. Khán gi dù có nghe qua loa phóng thanh v n không nghe rõ. Ông Trư ng ñoàn ñ i bi u chính ph lâm th i Tr n Huy Li u nói lên ý nghĩa quan tr ng c a bu i l long tr ng hôm nay không nh ng ch là l thoái v c a Nhà vua.l n này thì vĩnh vi n.”. gi l i ngôi báu làm tư ng trưng nhưng v n giao th c quy n cai tr cho c H ? Ai cũng bi t trong chương trình Vi t Minh nhi m v gi i phóng dân t c l t ñ ch ñ th ng tr thu c ñ a ñư c ñ t lên hàng ñ u. ð i v i vài trăm quan l i. Ông xúc ñ ng không nói nên l i. v y li u có ch p nh n m t ch ñ quân ch l p hi n không? Ông H Chí Minh trong thâm tâm có tính ñ n m t . Nh ng ngư i cách m ng mu n l thoái v ñư c t ch c tr ng th và trang nghiêm. Bu i l thoái v k t thúc. chi c qu c n n ng g n tám kilô ñúc t th i Minh M ng ñư c Nhà vua thay m t cho quân quy n tr nh tr ng trao t n tay cho ñ i bi u chính ph cách m ng. ti ng súng l nh n vang trong lúc lá c ñ sao vàng tư ng trưng cho chính th dân ch c ng hòa kéo lên. chính ph s l y s ôn hòa x trí ñ nh ng ph n t y cũng có th giúp vào s ki n thiêt qu c gia và t r ng chính ph Dân ch C ng hòa nư c ta ñã xây ñ p trên s ñoàn k t c a toàn th qu c dân. Tin Nh t B n ñ u hàng ð ng minh. công ch c chính quy n Nam tri u cũ. ti n lên phía trư c.. M i ngư i hân hoan h h i di u qua l ñài r i m i gi i tán vui v ra v . Có ph i B o ð i ñã ch p nh n lý tư ng dân ch c ng hòa c a Vi t Minh không? T i sao không th có gi i pháp dung hoà. s t sùi gi t l ch ñ i. quy t không ñ cho ai l i d ng danh nghĩa c a Tr m hay c a hoàng gia ñ lung l c qu c dân” và hô: “Vi t Nam ñ c l p muôn năm! Dân ch C ng hòa muôn năm!”. Ti p ñ n Hoàng ñ B o ð i tr nh tr ng ñ c “Chi u thoái v ”. Ông vui m ng báo tin chính ph lâm th i c a nư c Vi t Nam Dân ch C ng hòa ñ ng ñ u là ch t ch H chí Minh s ra m t qu c dân ngày 2 tháng 9 ñ ñ c Tuyên ngôn ð c l p trư c qu c dân và toàn th gi i. cái tên trong s Tôn nhơn ph . Tuy nhiên qu n chúng hi u r ng B o ð i chuy n giao quy n l c cho chính ph dân ch và ông th nh c u: 1. “Tr m ưng làm dân m t nư c ñ c l p còn hơn làm vua m t nư c nô l . M t l n n a qu n chúng l i v tay hoan hô sau khi nghe ông trư ng ñoàn Tr n Huy Li u phát bi u: “T nay c u Hoàng ñ B o ð i ñư c g i là công dân Vĩnh Th y”.. gi v ng n n ñ c l p cho T qu c. chính ph m i x trí như th nào cho có s th . ch ñư c g i khi còn ñi h c lúc nh . vi c thoái v th là ñã hoàn t t. M t kho ng tr ng nh . Bà Nam Phương ñang r u rĩ. m t c ch h u ngh . ch c h n là sát hình tư ng con r ng thêu trên hoàng bào Vua ñang m c trên ngư i. chuy n giao chính quy n cho cách m ng mà còn ñánh d u s s p ñ ch ñ phong ki n vua quan ñã t n t i hàng ngàn năm trong l ch s . Trong ñám qu n chúng có m t m t s ngư i th y lá c vàng l i tung bay trên kỳ ñài không gi u n i tâm tr ng b c b i tuy h ñã ñư c báo trư c ñây ch là m t nghi th c c n thi t và cái vinh d cu i cùng này ch kéo dài trong ch c lát. 2. Ng c nhiên th y ch ng tr v yên lành. Ch có m t công dân m i mang tên Nguy n Vĩnh Th y. chi n tranh Thái Bình Dương ch m d t. nh ng c m tư ng n ng n xen l n lo âu s hãi. bà Hoàng h u tư ng tư ng mình như là Hoàng h u nư c Pháp Marie Antoinette s p b truy b t r i b ch t ñ u cũng v i ch ng là vua Louis XVI. Còn thi u m t cái gì ñó chăng? M t l i nói.

nhưng cũng có nghĩa v ph i ch p nh n m t s h n ch : ông ñư c l nh ph i ch m d t m i liên h v i ngư i nư c ngoài nh t là v i nh ng ngư i b n cũ Pháp. tuyên b n n d c l p c a Vi t Nam ñ m t th i gian ng n sau ñó Nh t b i tr n thì Nhà vua thoái v . nh t là hai chi c máy bay ñ hu n luy n phi công [13]. S có m t c a h nh ng nơi nguy nga này không còn lý do t n t i. ôtô ñư c coi là quà bi u c a Pháp. Nh t. Nh ng ñ dùng cá nhân. nhưng không m t ai hư ng ng. V i m t s ngư i. sau ngày chính ph Tr n Tr ng Kim t ch c m ng 5 tháng 8. n n quân ch ñã b th tiêu. Ký tên: H Chí Minh”. Nhà Vua v n hi v ng có th c u vãn ngôi báu. nh ng phiên tòa cách m ng tuyên án t hình và án quy t thi hành ngay l p t c.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment công th c th a hi p. m t b ng li t kê dài ñư c trình lên B trư ng. có ð ng C ng s n mà r t lâu trư c ñó. Ông c u hoàng ñ c ñi ñ c l i b c ñi n. ñ i b ph n cho v gia ñình quê hương b n quán. Nhưng nhìn chung ch ñ thay ñ i quá êm . ch n a ngày là xong. tuy nhiên. ñã ñ m t nư c cho th c dân Pháp sau ñó l i cam ch u làm tay sai ngoan ngoãn cho ch ñ b o h h t Pháp l i Nh t. ñã ñư c H Chí Minh giao nhi m v ki m kê tài s n trong hoàng cung mà Ph m Kh c Hòe ñã chu n b bư c ñ u. Hoàng gia không tham gia vào vi c xác ñ nh xem t ng ñ v t cái nào thu c v h . hoãn l i s thoái v m t th i gian có th góp ph n nâng cao uy th c a cách m ng. Công vi c c a ông ti n hành không m y khó khăn. B o ð i nay không còn ñ c quy n c a m t Hoàng ñ . Vua ñã thoái v . Trong lúc B o ð i còn ñang hoàn thành vi c bàn giao thì ông Tôn Quang Phi t. M t s mang theo ñ ñ c n ng quá không ñ s c ñem h t ph i b l i trên c u Trư ng Ti n. Tưng b ng. nh ng tình c nh cay ñ ng. l ng l trao chính quy n cho Vi t Minh và Vi t Minh ñã chi n ñ u bên c nh ð ng minh nên có tư cách ñ giao d ch v i ð ng minh yêu c u h công nh n ñ c l p. B o ð i ñã giao Tr n Tr ng Kim m i m t s c u chính tr ph m cũ tham gia chính ph m i. N u nh n l i. Duy trì thêm m t th i gian n a ch ñ quân ch dù là dư i hình th c quân ch l p hi n. Sau cu c trao ñ i h u ngh y. l p nên ña s cánh t trong chính quy n m i”. Ngư i ñ i di n c a chính ph cách m ng cũng có thái ñ r ng rãi. nh ng nh p tr ng ch c a thi u nhi. v n ñ ng h công nh n chính quy n m i. ch t ch y ban Nhân dân t nh Th a Thiên-Hu chuy n ñ n cho c u hoàng m t b c ñi n kh n: “Chính ph lâm th i m i công dân Vĩnh Th y ra Hà N i làm c v n t i cao cho chính ph . nhưng không ñ ñ bào ch a cho m t ch ñ ñã quá nhi u bê b i. cái gì thu c v gia ñình Nhà vua và Hoàng h u? Ông b trư ng Lao ñ ng Lê Văn Hi n m t c u chính tr ph m ñã b k t án năm năm kh sai trong nhà ng c Kontum. không tìm ñâu ra m t nhân v t trong hoàng t c có tinh th n ch ng Nh t nghĩa là ñ ng v phe ð ng Minh ñ có th cùng v i Vi t Minh ñ ng ra nói chuy n v i phe ð ng Minh. Sau l thoái v . li u h có ch p nh n chính quy n m i do B o ð i ñ ng ñ u không. Nh ng ti ng loa. xóa b các hi p ư c b o h do các tri u vua trư c ñã ký v i Pháp. ñư c hư ng m i quy n t do c a công dân. m t tái ñi. cũng ñ n kho ng b n ch c hòm ñ ñ c Vi c thu d n ñ ra bên ngoài hoàng thành ti n hành r t kh n trương. trên ñư ng ra B c nh n nhi m v . tư ng như H Chí Minh và B o ð i ñã hành ñ ng theo m t k ho ch chung ñư c v ch ra m t cách t m : B o ð i l i d ng Nh t ñ tuyên b ñ c l p. Ông m i ñ ng cách m ng vào Hu ñ l p chính ph m i. h u c n. t khi phong trào ðông Du tan rã. Qu th t. th v th n ñ thu d n ñ ñ c giao l i hoàng cung cùng tài s n công c a Tri u ñình cho chính quy n cách m ng. Ngư i ta nh l i ngày 22 tháng 8 năm 1945 nghĩa là ba ngày sau T ng kh i nghĩa Hà N i. Cho ñ n chi u ngày 31 tháng 8 bà Hoàng thái h u T Cung cùng m con bà Nam Phương và gia nhân ñã d n h t ñ ñ c tài s n riêng v An C u trong cung An ð nh trư c ñây là nơi ngh hè c a hoàng gia.64 - . tri u ñình ñã không còn. Làm th nào có th tách b ch cái gì thu c v nhà nư c. S c m ñoán này là c n thi t ñ ñ phòng m i tình hu ng ph c t p có th x y ra. không khí ñư ng ph v n náo nhi t khí th dư ng như mu n thay ñ i n p s ng tĩnh l ng quen thu c c a ngư i dân x Hu . và m t ngày trư c kh i nghĩa Hu . B o ð i là k h p tác v i quân phi t Nh t. cây c u s t ñ s và duyên dáng b c qua sông Hương g n trư c c ng thành. quà bi u có th mang theo. Không m y ngày là không có nh ng ñoàn qu n chúng di u hành trên hai b sông Hương. nh ng ti ng hô kh u hi u. L thoái v v a k t thúc. nh ng v b t b . nh ng ti ng hát ñ ng ca vang trên ñư ng ph . m i th lĩnh Vi t Minh vào Hu ñ l p n i các m i trong khi ch n i các này tri u t p Qu c h i ñ quy t ñ nh chính th . Nhưng c u hoàng nh t ñ nh như ng l i cho cách m ng. v y thì ñ l i cho c u hoàng s d ng. c như là ñã có s dàn x p ñâu vào ñ y t trư c. Cùng ngày 30 tháng 8. ñàn áp phong trào nông dân Tây Sơn và nhi u phong trào nông dân khác t th k XVIII. M t ñoàn ngư i dài như trong m t cu c rút lui hay m t cu c di cư lũ lư t ra kh i c a thành. Hoàng ñ và Hoàng h u h p t t c nh ng gia nhân. Máy bay. s có nh ng ch d n c n thi t ñ ông c v n có th ra Hà N i s m nh t. thông t n xã Nh t Domei loan tin: “Nhà vua Vi t Nam ñ nh l p m t chính ph m i. Không nên quên r ng lý tư ng dân ch c ng hòa không ph i ch n y n trong nhân dân Vi t Nam t khi có phong trào Vi t Minh. h n ch s c ph n kháng c a các th l c ñ i l p. nghĩ ñây có ph i là . dù ch v n v n trên năm tháng. ít ra là trong th i gian ñ u khi n n ñ c l p chưa ñư c c ng c t bên trong và chưa ñư c th gi i công nh n t bên ngoài hay không? ð i v i ð ng minh. C nh ng nư c ñôi c a c u hoàng d n d n l rõ. Hoàn c nh l ch s Vi t Nam th i kỳ này. M con bà Nam Phương không mang theo nh ng gì thu c tài s n nhà nư c. h h i nhưng không ph i không có nh ng ti ng thét căm h n.

T). [3] Có tài li u vi t là Castella (B. xu t b n t i Hà N i ngày 29 tháng 8 năm 1945. m t tr n Cao B c L ng và Nguy n Th Lương là C c phó C c Quân Báo B T ng Tham mưu Quân ñ i nhân dân Vi t Nam. ñưa bàn tay trái lên ngang c . [7] B n nhà trí th c ñã ký tên vào ki n ngh là Nguy n Xi n. “Nh l i m t th i”. Cu c h p c a trí th c và sinh viên Hà N i Vi t Nam h c xá ngày 21 tháng 8 cũng như b c ñi n có b n nhà trí th c ký tên là ho t ñ ng t phát. [11] Tr n Huy Li u. T tri u ñình Hu ñ n chi n khu Vi t B c. [8] Báo C u qu c s ngày 27 tháng 8 năm 1945. Nhà xu t b n Thu n Hóa. T. [10] Ph m Kh c Hòe. tháng 9 năm 1960. Ngư i lính già ð ng Văn Vi t. Ngu Như Kontum. Chi n l i ph m thu ñư c g m: 6 kh u Carbine. ð ng Văn Vi t là Trung ñoàn trư ng. b trư ng Lê Văn Hi n ñã cho bi t ông Vĩnh Th y s n lòng cho chính ph mư n hai chi c máy bay riêng ñ chính ph hu n luy n phi công. Xem thêm: T H u: “Nh l i m t th i”. b n ñ . V y là ông s ra s ng và làm vi c t i Hà N i. ñã can ngăn: “Ch .T). Nhà xu t b n Tr . r i sau ñó ñưa ñi Chiêm Hóa thu c t nh Tuyên Quang làm h c c cho l p hu n luy n không quân ñ u tiên. 2 ñi n ñài. la bàn. Nhà xu t b n Văn hóa Thông tin. c hai ñ u là thanh niên trí th c Hu . chi n sĩ ðư ng s 4 anh hùng. M t l n n a Vĩnh Th y l i nhún vai. Nhà xu t b n Gallimard. Nguyên văn t chi u ngày 22 tháng 8 năm 1945.D). Nhưng ông tr n tĩnh ñư c ngay. Tư c n ki m c a Hoàng ñ B o ð i. [1] Xem toàn văn t Chi u ngày 17 tháng 8. s 18. H Chí Minh.Hanoi.65 - . thu c men. n i ti ng trong các tr n ñánh trên ðư ng s 4.D). hai chi c máy bay này ñã ñư c tháo cánh ch xe l a ra Hà N i.. Paris Saigon . . l p t c nghĩ ñ n vi c c ai ñi tháp tùng. H H u Tư ng. [4] Báo ðông Phát xu t b n t i Hà N i ngày 25 tháng 8 năm 1945. Ngư i lính già ð ng Văn Vi t. Cũng xem Philippe Devillers. 6 c p da ñ ng nhi u tài li u. th ñô m i c a ch ñ C ng hoà. 1987. Ngày 29 tháng 11. Nhà xu t b n Thu n Hóa. l m b m nói m t câu ti ng Pháp: “ðã ñ n c r i có lên thêm m t chút n a cũng ch ng can chi” [14]. và Ph m Kh c Hòe. 2004 (ND). gi y bút. [12] ð ng Văn Vi t. năm 1949 (ND). Les archives de la guerre. 2004 (N. [5] Ph m Kh c Hòe. 1988 (ND) [13] Trong phiên h p ngày 29 tháng 10 năm 1945 c a chính ph . sách ñã d n. 1987. Thành ph H Chí Minh. Không có gì ch ng t là do Vi t Minh gi t dây (N. Nguy n Văn Huyên. nên h i ý ki n Hà N i”. Nhà xu t b n Văn hóa Thông tin. vào th i mà ngư i Pháp cho ông ñi thăm ñ t nư c trư c khi n m quy n bính. Nhà xu t b n Tr ..P. [9] Báo ðông Phát. Nhà xu t b n Thu n Hóa. ch ! Vi t Minh ñ y! Các ngươi mà n súng thì Tr m là ngư i ch t trư c ñó” .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment m t cu c ñi ñày trá hình chăng. b c nén. 1944-1947. “T Tri u ñình Hu ñ n chi n khu Vi t B c”. [2] Hai thanh niên Vi t Minh ñư c giao h lá c vàng c a Nhà Vua. M t thành ph ông hình như c ñ i làm vua ch ñ n m t l n t khi Paris v . ti n ðông Dương. 2 máy phát ñi n quay tay. ñ n ñư c. ðáng chú ý là t chi u này không ñư c Ph m Kh c Hòe nh c ñ n trong h i ký “T Tri u ñình Hu ñ n chi n khu Vi t B c”. chi n sĩ ðư ng s 4 anh hùng. [14] H i ký Ph m Kh c Hòe. l u ñ n. 6 túi quân trang. 1987. Sau này trong kháng chi n ch ng Pháp. (sách ñã d n). Viên lãnh binh ch huy lính kh vàng b o v kỳ ñài ñã k l i r ng ông ñã dàn quân chu n b ch ng l i. Ông Hòe hay Hoàng thân Vĩnh C n? Ông c u T ng lý Ng ti n văn phòng h i thúc c u hoàng nên nh n l i và khuyên “V ngư i ñi theo. nhưng B o ð i sau khi ñư c tin báo.xem H i ký ð ng Văn Vi t. ñ h p. 2004. 2004 (B. [6] T H u. T p chí Nghiên c u L ch s . 6 kh u súng ng n Brown Canada 9 mm. kéo c ñ sao vàng c a Vi t Minh là ð ng Văn Vi t và Nguy n Th Lương.

h a s chuy n giúp thư tín. Nguy cơ v m t cu c tàn sát hàng lo t v n t n t i và ngày càng nghiêm tr ng” [3]. Có c nh ng chi c gương có ñ c l ñ làm tín hi u cho máy bay. bi u ng “Hoan nghênh phái b ð ng minh” (Welcome to the Allied Mission). sách ñã d n. nh ng tin ñ n th m sát. M t báo cáo ñ ngày 22 tháng 9 năm 1945 c a các t ch c m t v Pháp Vi t Nam cho bi t: “Tình c nh c a các ki u dân Pháp. nh ng ñ ăn. h cánh ñư ng hoàng xu ng sân bay Phú Bài. ðêm ñêm nghe th y nhi u ti ng súng ch ng bi t vì lý do gì. T i khách s n Morin phái b ti p xúc v i Pháp ki u. hôm sau ñư c chính quy n ñ a phương t ch c l tang tr ng th . xin chuy n qua y ban nhân dân t nh [2]. bơ. ngày 11 tháng 9 máy bay ð ng minh tr l i. phái b ð ng minh nh c l i s ki n th dù ti p t cho Pháp ki u tu n trư c. ch là ba chi c thùng g dày. có nhi m v ñi u tra. T mùa thu 1940 nh ng ngư i Pháp Hu cũng như nơi khác không g i ñư c gì v gia ñình Pháp vì t khi b i tr n. nhân dân ñ ng ch t hai bên ñư ng T ð c mang c . t v Vi t Minh ñ tranh nhau chi m ño t hai chi c hòm g ñư c th xu ng sân trư ng. C hai bên ñ u có thương vong. Ngư i Pháp ph i ñ t mua th c ph m t i m t c a hàng ti p t do Vi t Minh ph trách. tìm hi u s ph n phi công ð ng minh b Nh t b n rơi trên chi n trư ng ðông Dương trư c ñây. nhưng l i ñư c Vi t Minh coi là ñ xa x . 23 tháng 9 năm 1945. Hai trăm Pháp ki u chen chúc trong khu ph Tây. ði u ki n s ng trong khu ph Tây sút kém h n. b t p trung hay qu n thúc r t b p bênh. Sau khi tr ti n ñư c lĩnh m t tích kê h n hôm sau l y hàng. yêu c u t nay mu n ti p t cho tù binh và Pháp ki u. Hai hòm g ñư c khui ra. ñóng ñai ch c ch n. Không ai bi t s ngư i b thương c hai phía Pháp và Vi t là bao nhiêu. ph c tam tài. “Nư c Vi t Nam c a ngư i Vi t Nam” (Vietnam to vietnamese) hoan nghênh phái b ð ng minh. [2] Báo C u qu c s 43 ngày 14 tháng 9 năm 1945. Quan tài làm b ng nh ng m nh g ph lo i. M t chi c rơi xu ng v t ru ng trên cánh ñ ng An C u. Trong bu i ti p ki n chính quy n ñ a phương. T ng ñêm ngư i s ng trong khu ñi n m v i câu h i ñêm nay s là ñêm cu i cùng chăng. Không còn bánh mỳ. ñư c chôn trong vư n nhà th ch không ph i nghĩa ñ a vì nghĩa ñ a do Vi t Minh ki m soát. mang theo thư t Nam Kỳ và c nh ng tin t t lành. sau s ki n ngày 3 tháng 9 s ng nơm n p lo s b tr thù. h sơ 1211NF. [1] Elula Perrin. Nh ng v l n x n ngày càng nhi u. M t ngư i Pháp g c ngã vì trúng ñ n ti u liên c a Vi t Minh. m i quan h thư tín và buôn bán gi a chính qu c và ðông Dương h u như b c t ñ t. Gi ng ñi u ñã tr nên căng th ng nh t là t sau ngày Pháp gây h n Nam B . th c u ng quen thu c c a ngư i Pháp. [3] CAOM. l t ngay vào tay l c lư ng b ñ i gi i phóng quân Hu ñóng g n ñó. mang theo m t toán g m 6 quân nhân M ho c có th có ngư i Pháp trà tr n vào l y danh nghĩa phái b ð ng minh. M t nhà báo M liên l c ñư c v i Pháp ki u. ai b n và b n ai.66 - . Không có ngư i. sau vài vòng lư n th p ñã th ra ba chi c dù màu. Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i. Nhi u ngư i trong b n h b m d c ñư ng nhưng v n c ñi thoát vào ñ n Sài Gòn. N n nhân Pháp tên là Chenevier. cà phê. Có nh ng ngư i thân trong gia ñình c a binh sĩ Pháp ñi thoát v Sài Gòn vư t qua c nghìn cây s ñư ng r ng ph n l n là phía Lào. Tuy t nhiên không có vũ khí. Tình hình ñó khi n Paris lo ng i. ð i di n chính quy n gi i thích: s dĩ có v ñ ng ñ ñó là do trư c ñó 8 ngày có v bi t kích Pháp nh y dù xu ng Hi n Sĩ cách Hu 25 cây s v phía Tây. Hai chi c khác rơi xu ng sân trư ng Thiên H u. H ñư c chính quy n ñ a phương ñón ti p n ng nhi t. nơi có kho ng 200 gia ñình Pháp ki u và cha ñ o các giáo x trong t nh t p trung v ñây t sau ñ o chính Nh t m ng 9 tháng 3 năm 1945. Sau ñó m t s ngư i Pháp b ngư i Vi t b t ñem ñi ñã ñư c th v . M y ngày sau. . H t th y ñ u ch thu c men và lương th c. M t ngư i khác tên là Meynier b b t gi i ñi ñâu không ai rõ [1]. R i nh ng h i tr ng rung lên càng d n d p vào bu i sáng s m. M t thanh niên t v có nhi m v canh gác khu v c Pháp ki u tên là Lê Văn Mư i b trúng ñ n ti u liên. con ñư ng h ñi sau này ñư c g i là ñư ng mòn H Chí Minh. và ti p t cho tù binh Pháp. ðã n ra cu c ñ ng ñ nh gi a Pháp ki u và dân quân.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 14 Daniel Grandcleùment Ngày 3 tháng 9 m t chi c máy bay ki u Liberator c a không quân hoàng gia Anh bay th p qua thành ph . “Quy t chi n ñ u cho n n ñ c l p c a Vi t Nam” (Struggle for independence of Vietnam). Nghe ñâu m i căn nhà ñ u ñư c ñánh d u trong sơ ñ t n công c a t v .

r i ñ n lư t Duy Tân. Hành trình sáu trăm cây s t Hu ra Hà N i ñã ñư c th c hi n trên hai chi c xe ti n nghi nh t lúc ñó là các xe Mercury và Packard. hai ngày sau l thoái v . phái ñoàn ñư c dân chúng nhi u nơi nghênh ñón không ph i ch nh m B trư ng Lê Văn Hi n. Bà linh c m m t tương lai không có gì t t ñ p. ðang mùa lũ l t. t trong cung An ð nh l i vang lên ti ng mõ t ng kinh. Xưa kia thì có quân lính làm hàng rào. nhưng sau ñó thì sao. Bà lo cho tính m nh c a con mình. L i còn ph i lo ñ i phó hàng ch c v n quân Tư ng ñang lũ lư t kéo vào. trên ñư ng ra B c. Ý ñ nh c a c H là mu n c v n Vĩnh Th y có m t cùng v i các thành viên chính ph lâm th i trong bu i l long tr ng ñ c Tuyên ngôn ð c l p t i vư n hoa Ba ðình ngày 2 tháng 9 năm 1945. Ông Vĩnh Th y rưng rưng nư c m t ôm hôn ñ a con nh nh t. ch c d ch ch s p l y không dám ng ng ñ u nhìn th ng vào m t vua. thánh ñây ph i là Nguy n Ái Qu c ông ñã th t ra: Th thì thoái v cũng ñáng”. l i ti n bi t l ng l c a ñám gia nhân. ðư ng b nư c ng p nên xe ph i ñi ch m l i. Ch t ch H Chí Minh ñang ch ông. Nhà nư c m i chưa có xe. ðó là gia ñình nhân viên hoàng gia. giai c p quý t c cũ ph i s ng nh nh ng ngư i nghèo kh trư c ñây b h bóc l t. hoan nghênh. Ai bi t r ng ñoàn xe s không rơi vào ph c kích? Chính ph m i không có Algérie. Ti ng mõ b c l n i lo ng i c a các bà m nh ph . cách kho ng trăm kilômét.Hà N i. không có ñ o Réunion ñ ñày k thù cũ. ngư i ñã nh n s thoái v . ðó là m t cu c ra ñi thân tình g n như l ng l hi m hoi trong gia ñình h . ông h i tôi H Chí Minh là ai. Tôi cho ông bi t ñó chính là Nguy n Ái Qu c. nhưng không k p. Lê Văn Hi n k l i: “Có l tính ông Vĩnh Th y hơi nhút nhát. ông có v hài lòng. Hoàn toàn ngư c l i. Không ph i là chuy n ñi bí m t nên m i khi t i ñ a phương nào ñoàn ph i d ng l i ñ qu n chúng nghênh ti p. ch ng l i m i âm mưu chia r l t ñ chính quy n cách m ng. L n ñ u tiên dân chúng ñư c nhìn th ng vào Hoàng ñ mà không ph i quỳ l y. Vĩnh Th y v n là ngư i ít nói. khi n ông xúc ñ ng nh t là . khi ngư i ñ ng ñ u hoàng cung ñi xa. Su t d c ñư ng dân chúng ñã dành cho ông nh ng bi u hi n hân hoan. S ñón ti p chính th c. Xe th nh t ch Vĩnh Th y ñư c B trư ng Lao ñ ng Lê Văn Hi n tháp tùng. Lương tháng s ra sao ñây? Chính quy n cách m ng h a s tr ñ lương tháng 8. năm gi sáng. Xe kia ch hoàng thân Vĩnh C n. không bi t lành d ra sao? Có ph i là s ñi ñày trá hình hay còn cái gì t hơn n a.67 - . Hôm ñ u tiên khi ông ñư c bi t H Chí Minh và Nguy n Ái Qu c là m t ông nh l i câu s m truy n “Nam ðàn sinh thánh”. t l th tr n Ph Lý (thu c ñ a ph n t nh Hà Nam) ông Tr n Huy Li u. g n n a ñư ng Hu . th hi n tình ñ i ñoàn k t dân t c. Nhi u c u b bom M phá s p. nh t là l n ñ u tiên ti p xúc v i qu ng ñ i qu n chúng m nh d n h h i ch không ph i ñám quan l i. ch ñón ông bên ñư ng. Ông xúc ñ ng nói v i chúng nh ng l i căn d n d u dàng b ng ti ng Pháp. ngư i Lào cũng ñang c g ng kh ng ñ nh ch quy n c a h . Tình hình kh n trương. lãnh t nh ng ngư i Lào yêu nư c. qu n chúng nhân dân nh n ra ông. ñoàn có thêm m t thành viên m i: hoàng thân Souphanouvong. Ông ta ch ng bi t gì v cách m ng. Công vi c b b n như núi. v i ch c v c v n c a chính ph . công dân Vĩnh Th y r i Hu ra Hà N i. Bây gi . h c trư ng c u ñư ng nhưng căm thù ngư i Pháp sâu s c. m t m i lo âu n ng n tràn ng p m t b ph n quan tr ng trong dân chúng ñô thành. Vĩnh Th y không ph i là m t viên ch c bình thư ng như các viên ch c khác trong b máy chính quy n. M t vinh d m i dành cho công dân Vĩnh Th y: cách th ñô Hà N i vài ch c cây s . [1] ðoàn xe lao nhanh trên ñư ng. ð n Vinh. ñoàn dùng hai chi c xe riêng c a c u hoàng. L n này chính con bà ñ ra l i ra ñi v phía phe ñ i l p. Phái ñoàn Tr n Huy Li u sau khi nh n n. công vi c trong b máy chính quy n m i ñâu dành cho h . Như m y hôm trư c. ðoàn g m hai xe ôtô. các tri u th n hay c nh ng nhân viên bình thư ng trong b máy Nam tri u cũ. Bên c nh ni m hân hoan chung. m t trong nh ng nhân v t chính c a T ng B Vi t Minh. c u chính tr ph m Kontum mà c c u hoàng B o ð i t nay ñư c g i là C v n t i cao Vĩnh Th y. Bà ñã ch ng ki n Thành Thái ra ñi. Hoàng thân cùng tu i v i Vĩnh Th y và cũng ñã s ng nhi u năm Pháp. n ng nhi t v a kính tr ng v a yêu m n khi n ông c m ñ ng xi t bao! [2]. Bên kia dãy Trư ng Sơn. tham gia phong trào ch ng Pháp t r t s m và ñã tr thành ngư i lãnh ñ o phong trào. ***** Khi ôtô v a n máy thì Nam Phương và các con ch y ra sân ti n ông Vĩnh Th y. thân tình. Bà Nam Phương l ng l ñ t bàn tay ph i lên cây thánh giá ñeo trên chi c ki ng. Chính quy n nhân dân không l nuôi h mãi? Tình c nh c a h th t gi ng như Pháp sau cách m ng 1789. Su t d c ñư ng t c ñô ra thành ph l n phía b c. ki m ñã lên ñư ng ra Hà N i t hôm trư c. ch vài câu nói âu y m c a ngư i thân. Còn bà Hoàng thái h u T Cung không m y hoan h trư c vi c b nhi m con bà làm C v n cho chính ph m i.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 15 Daniel Grandcleùment Ngày 2 tháng 9. Ch t ch H Chí Minh mu n có c u hoàng bên mình.

Các nhà báo Hà N i t ch c m t b a ti c l n ñ hoan nghênh ông ñã t nguy n t b cu c s ng vương gi ñ tr thành công dân bình thư ng. Sau m t ñêm d ng l i t i Ph Lý. l i l i ti p t c trò chuy n ñ n hơn n a ti ng. m c qu n áo ka ki c ñ ng. trong câu chuy n v i m t nhân viên m t v Pháp Côn Minh và c v sau này khi ñã quay tr v h p tác v i ngư i Pháp c m ñ u chính ph ch ng l i Vi t Minh. ñoàn lên ñư ng ñi n t ch ng ñư ng cu i cùng v Hà N i. hoan hô công dân Vĩnh Th y. Ch có th i ti t là không thu n l i. Thư ng ông dùng chi c xe Mercury sang tr ng mang t Hu ra. Ch t ch H Chí Minh ñã ñ n ñáp l ông c v n t i nhà riêng. Có nh ng bu i tranh lu n khá căng th ng trong lúc tình hình kinh t xã h i ñang khó khăn ch ng ch t. gi ng m t ngư i kh h nh v a gi ng m t nhà nho. v n dùng l i nh ng con tem cũ. ð n sát c a ngõ th ñô. B a ăn do khách s n Asia cung c p. không phát bi u gì. ñã ñư c ông c v n nh c l i trong thư vi t v cho m là bà Hoàng thái h u T Cung.. ông ng i im l ng. ông c v n d các phiên h p c a H i ñ ng chính ph h p ñ u ñ n vài l n trong m t tu n. Trong thành ph n chính ph ñ u tiên c a nư c Vi t Nam Dân ch C ng hòa có ñ i bi u các ñ ng phái. Ông g i Vĩnh Th y là “Ngài” m t cách trân tr ng nhưng thái ñ cư x thân tình như tình cha con. v i ñôi dép cao su. Có hôm ông lái xe Jeep M cùng v i m y sĩ quan ð ng minh ñi chơi ph ñ ng th i ñ th tính năng c a lo i xe kỳ c c này. Tuy nhiên. tranh lu n bàn cãi ch là vô ích. Ngay chi u ngày 5 tháng 9. Ngày 4 tháng 9. v n toát ra m t ni m tin v ng ch c ti n ñ ñ t nư c. Nh ng cu c ñón ti p chính th c c a chính quy n ñ a phương. Ngay c nh ng bu i có m t. không lúc nào t nh. Nhưng thái ñ c a c v n Vĩnh Th y làm cho m i ngư i ng c nhiên. ñ i di n phái b ð ng minh. quan h v i Tàu. ñôi m t sâu sau m t cơn s t rét n ng trư c khi r i chi n khu. qu n áo tuýt-xo b nh bao. n tư ng t t ñ p này v n ñư c lưu gi mãi v sau. Ông ch ng nói m t l i.68 - . chính ph h p hàng ngày nhi u khi bàn c các v n ñ c th ch ng khác nào m t cu c h p c a h i ñ ng thành ph khi n ông phát chán. Có hôm dân chúng nh n ra ông xúm l i khen ng i chi c xe.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment kh ng ñ nh thái ñ tr ng th c a chính quy n cách m ng ñ i v i ông. Ông v ng m t nhi u bu i. Có nh ng bu i bàn b c qua quít hình như m i vi c ñã ñư c quy t ñ nh ñâu ñó. chân d n giày da láng bóng t o thành m t s tương ph n rõ r t nhưng cũng là hình nh ñ i ñoàn k t dân t c ñ c ñáo hi m th y trong l ch s . gi a m t bên là H Chí Minh bên ph i và m t bên là B trư ng N i v Võ Nguyên Giáp. có s c c m hóa r t m nh ñ i v i ngư i ñ i tho i v i mình. ông cũng ñư c nhân dân ñ a phương tr ng v ng như v y khi ông ñ n tư ng ni m trư c nh ng ngôi m c a các ông t tri u Nguy n. như th các cu c th o lu n không liên quan gì ñ n ông. g n c nhà tư ng M Gallagher. Ngôi bi t th chính ph c p cho ông g n các dinh th c a các ông tư ng Tàu. bi t bao bi u hi n tôn kính làm cho ông xúc ñ ng. Bưu ñi n Vi t Nam chưa có phương ti n in tem m i và cũng ñ ti t ki m. Trong nh ng ngày ñ u tiên. tóc ch i mư t. ngay sát phòng làm vi c c a Ch t ch H Chí Minh. Bi t bao vinh h nh. H Chí Minh ch t a các phiên h p. g y gò. chân ñi dép và m t c u hoàng tr tu i béo t t. ch t ch chính ph . Trong nhi u tháng. chòm râu lưa thưa. lác ñác v n có nh ng ch dân chúng t t p ñ ñón chào m ng c v n t i cao c a chính ph . g n gũi dân chúng như lúc này. Sáng hôm sau. 9 gi sáng hôm sau. v i tư cách c v n chính ph . Dư i con m t Nguy n Vĩnh Th y. Tr i v n mưa dai d ng. Ông ch khách s n trư c ñây kinh doanh xích lô nay tr nên giàu có ñã quy t ñ nh góp ph n ng h chính ph m i. Trong m y ch c năm ng trên ngai vàng chưa bao gi ông có thái ñ bình dân. ông d hàng ch c cu c h p vì trong th i kỳ tr ng nư c chính quy n m i thành l p. v i Pháp. nhưng cũng làm cho ông yên tâm. chi c Mercury ñ trư c c a m t tòa bi t th xinh x n trư c ñây là nhà riêng c a viên ð c lý thành ph s 51 ñ i l Gambetta (ngày nay g i là ph Tr n Hưng ð o) m t ñư ng ph vào lo i ñ p nh t thành ph Hà N i. thân hình m nh kh nh. Nhân dân Hà N i cũng chưa quên khuôn m t ông trên các con tem thư in hình ông và bà Nam Phương. các xu hư ng khác nhau. Ông có m t phòng làm vi c riêng. ***** Cu c s ng thư ng nh t c a ông c v n t i cao khá dư d trong hoàn c nh chung r t eo h p lúc b y gi . lư n trong các ph c a th ñô. B t ñ u t ngày 8 tháng 9.. dáng ngư i m nh kh nh. phù h p v i các cu c ñàm ñ o văn chương hơn là ho t ñ ng chính tr . ng i im l ng. vào lúc 11 gi . Ngư i ta ñã th y hai ngư i sau khi nói chuy n trong phòng khách. v i các ñ ng phái ñ i l p di n bi n ph c t p làm cho ông c v n m t m i. Cũng như m i thành viên khác trong chính ph ông không có lương. c th t cà-v t. c v n Vĩnh Th y chính th c ñ n chào ch t ch H Chí Minh t i dinh ch t ch ñ t t i tòa Th ng s B c Kỳ sau ñ i thành dinh Khâm sai B c B . hi sinh ngai vàng vì l i ích dân t c. bên trái. Sáng sáng ông ñ n làm vi c h i b y gi . y u ñu i trong chi c áo khoác ngoài kín c . còn xu ng sân khoác tay nhau ñi ñi. nh ng ti ng hoan hô c a qu n chúng không bi t th t tâm ñ n ñâu. ngư i ñ ng ñ u nhà nư c. như ông ñã k l i trong h i ký. Trong m t l n v Th Xuân thu c t nh Thanh Hóa. vì h nh phúc c a nhân dân. Vĩnh Th y s ng tho i mái trong khu ph vào lo i . ñóng d u Vi t Nam Dân ch C ng hòa và giá cư c m i theo th i giá. Vĩnh Th y luôn luôn ñư c x p ng i phía ñ u bàn. S tương ph n v vóc dáng và trang ph c gi a m t nhà cách m ng lão thành.

Nhân dân nhi u ñ a phương thi u ăn. M t ti u ñ i ñ mư i ngư i ñã ñư c phái ñ n canh gác tòa nhà và b o v ông. L n này ñi l i t do. c u chính tr ph m. ông không còn lo nhân dân và chính quy n cách m ng tr thù. nhi u c u c ng b bom M phá h y chưa ch a xong. Nói ñ n chuy n trư c kia. l i ph i t ch c r t nhi u vi c.. Tôi r t bu n hi u r ng không th làm vi c chi có ích cho ñ t nư c. Nhưng sau khì th y ñ i bi u chính ph ñ i ñãi ñ c bi t nên không lo ng i gì n a và tôi cũng vui m ng th y vi c hy sinh (ngôi báu) c a tôi cũng là m t vi c có ích cho ñ t nư c. tôi cũng mu n ra kh i hoàng thành ngay c t ñ tránh m i s nghi ng . Ông phát bi u khá trơn tru. S c l nh ngày 10 tháng 9 năm 1945 ñã chính th c c ông vào ch c v C v n c a chính ph lâm th i. xe.. tôi có ý lo lo.. ngày 7 tháng 9 năm 1945. dù ông v ng m t. Lúc trư c m i vi c (quan h ) v i ngư i Nh t r t khó. Ông quan h công khai v i . Ban ñ u khi tham d cu c l . nhi u ño n ñê không ch ng n i m c nư c dâng cao trong mùa lũ tháng 8. cho ñ n nh ng l n c i t chính ph sau này. Vĩnh Th y cùng m t lúc m t ph n l n tài s n c a ông. Tuy v y n i các cũ cũng c làm mong cho m i ngày m t khá nhưng sau này không th y ñư c k t qu gì nên ñã m y l n xin t ch c. Tôi có nói r ng không bao gi chính ph Vi t Nam l i yêu c u ngo i qu c ñánh dân Vi t Nam”. R i b ngai vàng cũng có nghĩa là ông cũng d t b luôn cu c s ng xa hoa c a m t v ñ vương. Vi c ti p t g o t mi n Nam g p nhi u tr ng i do phương ti n v n chuy n thi u. Sau này c m i l n thay ñ i thành ph n chính ph . có nghĩa là b ng hay g n b ng con s ngư i ch t trong b n mươi năm chi n tranh mà nhân dân Vi t Nam ph i ch u ñ ng. Có l ñây là l n ñ u tiên k t khi v nư c c m quy n bính năm 1982. r i chính ph chính th c do Qu c h i trong phiên h p ñ u tiên m ng 2 tháng 3 năm 1946. ch c v c v n t i cao c a ông không h thay ñ i. các báo ñã ñ n ph ng v n ông t i nhà riêng 51 ph Tr n Hưng ð o. lui t i các nơi ăn chơi. Trư c khi ñi. tôi d n m y ông trong n i các cũ thì ông nào cũng ñ ng ý.. Tôi lên ñư ng ra B c có ghé m y t nh phía b c Trung B và ghé Ninh Bình và Ph Lý. Trong hai chi c xe ñem t Hu ra. T i ñâu tôi cũng th y nhân dân c quy t hăng hái ñ ñi ñ n ñ c l p hoàn toàn. tôi có th bi t rõ ñư c nhi u ñi u hơn trư c. tôi r t vui lòng. thì s có ngư i l i d ng tôi. h ñ t toàn nh ng ngư i m t thám. Ch m y tháng sau Vĩnh Th y ñã g p l i Lý L Hà. Tôi vui lòng ra ñây ñ yên lòng chính ph . m ng s ng ñư c b o ñ m nhưng cu c s ng ñ i thư ng khi n ông như t nh l i sau m t cơn mê dài. H là nh ng ngư i h t lòng ra làm vi c và bi t làm ch không ph i là b t l c. thành th t và t tin: “Tôi ñã thoái v . n u không xa ñư c thì h phá. Tôi tr l i: “Các anh ph i b ch c khâm s toàn quy n ñây tôi m i làm vi c ñư c”. Ba ngày sau ra t i Hà N i nh m ch c. Gi i quy t v n ñ cái ăn c a nhân dân là m t trong nh ng kh u hi u chính c a chính ph m i. h u qu c a n n ñói ñ u năm chưa kh c ph c xong. Trong lúc này ph i ñoàn k t tri t ñ thì m i sông. tôi không th y rõ ràng m t c i gì. m y công s ñã b Vi t Minh chi m c r i. Hàng v n quân Nh t chưa h i hương h t thì g n hai ch c v n quân Tư ng tràn vào. [3]. t chính ph lâm th i sang chính ph liên hi p. ti m nh y b t ch p d ngh c a m i ngư i xung quanh ñang s ng kh c kh ñ m b c. Vì tôi hay ñi chơi nên có l n ngư i Pháp h i tôi: “Sao Ngài không làm vi c gì mà c ñi chơi hoài như v y?”. Vi c gì tôi cũng h t lòng giúp ñ . T t c nh ng gì ông có ñ u g n v i ñ a v c a ông. vì tôi s r ng còn ng i ñ y. ch không ph i làm vì. Cách m ng thành công. ng a. n u chia r thì ch t. Ngày v chưa nh t ñ nh.69 - . Ông th y mình ñang gi m t vai trò chính tr th c s . ð n Hà N i. ngư i Pháp khi nào cũng mu n tôi ng i yên m t ch . cung ñi n. Th c t ông ñã làm công vi c y và chính th c thay m t chính ph trong nhi u d p.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment sang tr ng nh t th ñô. Cũng vì có nhi u chuy n bu n như v y nên tôi ch mu n vô núi vô non cho quên h t m i ñi u. Ch vài tu n sau ngày thoái v . Ti ng súng ch ng xâm lăng dã n mi n Nam.. Tôi ra ñây m c ñích giúp chính ph thưc hi n n n ñ c l p hoàn toàn.. Sau khi trao quy n. không cho ra ngoài thân m t v i dân cho nên trong hai mươi năm tr i làm vua. M c ñích c a ngư i Tây là ai ñ nh tâm giúp ích cho nư c thì h tìm cách làm xa tôi ra.. L n trư c tôi ra Hà N i. Khi bên ngoài hoàng thành có cu c kh i nghĩa. . H mu n làm gì thì h làm phi u tâu lên lúc tôi ñư c ñ c thì Khâm s Pháp ñã ký r i thành ra tôi không thi th ñư c sáng ki n gì c . ông m i có cu c ti p xúc v i ñông ñ o các nhà báo. T khi r i b ngai vàng. G n hai tri u nông dân ch t ñói trong nh ng tháng trư c ñó. Ông ch ng có gì: nhà c a. Trư c m t ngôi bi t th là tr i b o an binh cũ. không ñ che l p nhưng khó khăn ch ng ch t trong cu c s ng. tôi ñư c m i qua dinh B c B h i ñ ng g p anh em trong chính ph m t cách vui v thân m t. không khí ph n kh i h h i nh ng ngày ñ u m i giành ñư c chính quy n r i cũng qua ñi. chính ph l i m i làm c v n. còn xung quanh tôi. ngư i tình cũ c a ông. tôi ra B c có m t l n và m t l n vào Nam Kỳ. ăn nh u. ñêm ñêm ñi d o. ông ñ u ñư c c làm Trư ng ñoàn c v n t i cao. Tôi còn lưu t i ñây. ngư i ñã tháp tùng ông ra Hà N i. mà cũng là ñ b o ñ m cho tính h p pháp c a chính quy n m i. quân Nh t s n lòng giúp.. ông bi u m t chi c cho ông b trư ng Lao ñ ng Lê Văn Hi n. Ngư i Nh t phái ngư i ñ n h i tôi n u mu n ñánh quân cách m nh thì chính ph (Nam tri u) ph i làm ñơn yêu c u quân Nh t giúp. t t c là c a Tri u ñình.

Phái ñoàn Pháp HN nhi u l n xin g p. và ngay t i hôm ñó ch t a ti c chiêu ñãi ban t ch c Tu n l Vàng. d cơm chay c a nhà Ph t t i chùa Quán S ngày 14 tháng 10. tư ng ñâu ông cũng mu n khôi khôi ph c l i quy n bính nên nư c l i d ng ông. d l t Kh ng T t i Văn Mi u Qu c t giám ngày 21 tháng 10. âm mưu l t ñ chính quy n cách m ng. gi a lúc có tin Pháp ñang ng p nghé ñ b lên S m Sơn. Ngư i này ñã thành k thù tr c ti p c a ông. Ông thay m t ch t ch H Chí Minh làm ch t a l b m c “Tu n l Vàng” ngày 30 tháng 9 năm 1945. d ti c liên hoan ñoàn k t gi a các ñ ng phái (Vi t Minh. có trách nhi m cùng v i các thành viên khác so n ra b n d th o hi n pháp ñ u tiên c a nư c Vi t Nam Dân ch C ng hòa ñ trình Qu c h i thông qua. Ki n th c c a ông v lu t hành chính h c ñư c trư ng khoa h c chính tr Paris ñã giúp ông có ñư c vai trò tích c c trong y ban so n th o hi n pháp ñ u tiên c a nư c Vi t Nam Dân ch C ng hoà. T ñây c v n Vĩnh Th y sau khi vư t qua xu t s c m t s th thách. Các tư ng lĩnh Trung Hoa liên t c t i g p ông. Ông luôn tháp tùng H Ch t ch trong nhi u cu c l long tr ng: khai m c ñ i h i thanh niên thành Hoàng Di u ngày 25 tháng 9. Cùng d có Hoàng thân Vĩnh C n. Tháng 2. N u s ch ng may không th tránh kh i ñư c thì trong hàng ngũ quân ñ i c a nư c Vi t Nam Dân ch C ng hoà. nguyên Hoàng ñ B o ð i. Sau khi ñi h i ý ki n ông H . Ông không th làm như th . tránh xa m i mưu toan l t ñ chính quy n nhân dân c a tư ng Lư Hán và b n tay sai ngư i Vi t.70 - . Ngày 22 tháng 2. l thành l p H i Thân h u Vi t M ngày 5 tháng 10. ông t ra r t n i b t. mãi vùng Th Xuân. Theo ngh quy t c a h i ngh Postdam. Nhưng không. hai tháng rong chơi. Sau khi ch t a l t n phong Giám m c Lê H u T t i Phát Di m ngày 27-10-1945. an toàn hơn bãi bi n. Ông còn ñư c c làm ch t ch ngo i giao y viên h i. áp l c c a các ñ ng phái ñ i l t qu c gia ñư c quân ñ i Trung Hoa ñ ng ñ ng sau tăng lên. tôi b ngôi vua m c ñích là ñ th gi i và trong nư c bi t r ng dân t c Vi t . ñư c m i ngư i kính n . Tháng ch p năm 1945. d l khai m c cu c l c quyên g o ch ng ñói ngày 11 tháng 10. ông th ng th n tuyên b trư c các nhà báo: “Tháng 8 năm ngoái. D l t n phong Giám m c Lê H u T ngày 29 tháng 10 năm 1945. k t khi h n súng tái chi m Nam B . sĩ quan c n v Nguy n H u Tư ng. Có lúc th ng th t ông tư ng tư ng có m t phát súng t ñâu ñó b n trúng hay m t nhát dao găm s k t li u ñ i ông. các báo B c B ñã t ch c ti c chiêu ñãi Vĩnh Th y t i nhà hàng Asia. Nhưng chính quy n không nh ng không tìm cách hãm h i ông. Như th cũng có nghĩa là có th x y ra n n ñ ng tranh d n ñ n n i chi n. ông ra ngh S m Sơn (Thanh Hoá). khai m c tu n l văn hóa ngày 7 tháng 10. chính quy n nhân dân không mu n ông rơi vào tay h . y viên qu n tr h i ñ ng ð i h c Vi t nam v i m t s trí th c khác [5]. Vì v y ông v n ti p t c l i S m Sơn. theo l i nh ng ngư i thân c n. B n này cũng tìm th y C u hoàng m t s ng h khi th y nh ng viên tư ng Qu c Dân ð ng Trung Hoa có v có thi n c m v i ông.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ***** Hôm sau. và ông Ph m Kh c Hòe. m t s dân chúng ñi bi u tình qua bi t th ông . m c d u ông không b n tâm l m ñ n phi u vi c b u c và cũng không ñi v n ñ ng b u c và cũng không bi t ñích xác ñ a ñi m b phi u ñ th c hi n quy n công dân c a mình. ông nh n l i m i ng c ñ i bi u Qu c h i t nh Thanh Hóa và ñã trúng c v i s phi u khá cao: 92% phi u b u. nhưng có l n m t C H nên ông l ng tránh [6]. B t k th nào. Trên ñư ng ph . Vi t Nam Qu c dân ñ ng và Vi t Nam Cách m nh ð ng minh h i) ngày 24 tháng 10. c u hoàng ñã tránh không ti p ñ i bi u c a ñoàn bi u tình m y trăm ngư i di u qua bi t th ông . Theo chân chúng là nh ng ñ ng phái qu c gia ch ng c ng. T i ñây. c u T ng lý Ng ti n văn phòng. Ông không thèm ñ ý ñ n m t câu nói hài hư c c a dân ngo i ô th ñô: “Vi t Nam là m t dân t c nh nhưng l i có m t ông vua cao to. hô kh u hi u ñòi l p chính ph m i do Vĩnh Th y ñ ng ñ u. Ông l i hai tháng b bi n. ông vi t thư cho chính ph và qu c dân Pháp v i gi ng văn khá hùng h n: Tôi kêu g i s hi u bi t c a các ngư i có trách nhi m c a nư c Pháp ñ kh i có nh ng vi c ñáng ti c x y ra. tr thành m t chính khách ñư c th a nh n. ngày 14 tháng 9 năm 1945 nhân danh Hoàng thân Vĩnh Th y. mà còn m i ông chuy n ñ n m t nơi khác sâu trong ñ t li n. khác h n hình nh m nh t c a ông h i ñ ng chính ph . Vĩnh Th y tâm s v i ông Hòe: “Ông bi t ñ y. tôi quy t s là m t tên lính thư ng bên c nh ñ ng bào c a tôi và s chi n ñ u hy sinh tính m nh ñ khôi ph c t do cho T qu c [4]. nay làm vi c t i B N i v . quân ñ i Trung Hoa t Vân Nam vào mi n B c ñ gi i giáp quân Nh t. Theo g i ý c a chính ph . Nh ng ngư i thu c phe qu c gia nói dân chúng ng h tôi”. tôi không ph i là ngư i ham quy n bính. ngày 8 tháng 9. ng m m t tr i l n. ñi u ñó không h p tính cách ông. t t c các ñ ng cánh h u thân Trung Hoa v n ñ ng dân chúng xu ng ñư ng ñòi h i l p m t chính ph do c u hoàng làm ch t ch. m t ñi u ông mu n tránh t trư c khi t nguy n thoái v . béo t t như Tây!”. ch t a b a cơm chay nhân ngày l H nh nguy n c a Ph t giáo t i chùa Quán S ngày 16 tháng 10. d ð i h i Liên ñoàn công giáo t i Phát Di m ngày 30 tháng 10 năm 1945. nh ng ngày ngh kỳ l . ***** Ngày tháng trôi qua. Ông còn ñư c chính ph b nhi m tham gia y ban d th o hi n pháp cùng v i b y thành viên khác do Ch t ch H Chí Minh ñ ng ñ u.

Pháp sau này. Ngày nay các ñ ng phái ñ u ñoàn k t. yêu c u ta nh ng gì.71 - . cho ñ n phút cu i cùng v n c níu kéo m t con ngư i l m l c tr v v i s nghi p chính nghĩa. N u toàn th dân chúng mu n tôi tr l i chính quy n thì tôi s n sàng nh n. . H i ñ ng chính ph h p quy t ñ nh c m t phái b thân thi n ñi Trùng Khánh ñ ng th i cũng c m t phái ñoàn thân thi n ñi Pháp. Nhưng ñ n khi g p l i. 16 tháng 3 năm 1946. Ông Ph m Kh c Hòe k l i sau ngày toàn qu c kháng chi n. tôi r t vui lòng vì có ñoàn k t m i có l c lư ng. ngư i c a Vi t Nam Qu c dân ñ ng làm trư ng ñoàn. nhưng m t nhúm ngư i không ph i là toàn th dân chúng. Phái b còn ñư c phép ñ l i Trung Hoa m t ñ i di n cho phái b [9].. C v n Vĩnh Th y nh n l i ñi Trùng Khánh nhưng v i tư cách c u hoàng ñi du l ch ch không lãnh ñ o phái ñoàn. Vì ch Qu c h i m i là ñ i bi u chính th c c a dân chúng c nư c. ñ i bi u Vi t Minh. h i ñ ng chính ph l i quy t ñ nh c v n Vĩnh Th y d n ñ u phái ñoàn ñi Trùng Khánh. t c m tình v i Trung Hoa. ñ l p chính ph m i”. Nhà xu t b n Thu n Hóa. Vi c b u ch t ch nư c Vi t Nam Dân ch C ng hòa s do Qu c h i ñ nh ño t. Th trư ng Ngo i giao. Nguy n Công Truy n. Vĩnh Th y nói v i Ph m Kh c Hòe c u t ng lý văn phòng c a ông: “Sau khi tôi lên ñư ng ñi Trung Hoa. C H cũng ñã ñ ng ý v i ñ ngh này” [10]. ðúng ngày lên ñư ng. c H l i thay ñ i ý ki n: “Thưa Ngài. [1] Nguyên văn câu ti ng Pháp: “Ça vaut bien le coup. Vì v y Nghiêm K T . Trong ñoàn còn có Nghiêm K T . Hà Phú Hương. Xem H i ký c a Ph m Kh c Hòe: “T Tri u ñình Hu ñ n chi n khu Vi t B c”. V n m nh c a nư c nhà là trong tay toàn th ñ ng bào chúng ta ñoàn k t ch t ch thì nh t ñ nh chúng ta th ng l i. Vĩnh Th y nghe th y th l y làm l . h i l i: C không ñùa ñ y ch ? N u tôi ñ ng ñ u chính ph . tôi có th ch n các ông b trư ng giúp vi c tôi ñư c không? Hay bu c ph i ch p nh n nh ng ngư i do C ñưa ra? C H tr l i d t khoát: “Không. H không g p l i nhau n a và m i ngư i m t phe ñ i l p nhau trong cu c chi n tranh Vi t . Cùng ngày.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Nam không phân bi t giai c p trên dư i ñ u m t lòng ñoàn k t ch t ch ñ quy t giành l y ñ c l p và t do. Không ph i m t nhóm ngư i mu n cho ai làm ch t ch là ngư i y ñư c làm ch t ch ngay” [7]. Nh ng vi c gì có th làm cho lòng ngư i hoang mang. tôi không th thoái thác nhi m v trong lúc khó khăn này. Ngày 8 tháng 3 năm 1946. Ch t ch H chí Minh còn c ông Ph m Ng c Th ch ñem ti n sang và v n ñ ng B o ð i v nư c tham gia kháng chi n v i nhân dân. m t nhân viên Vi t Nam c a hãng thông t n Pháp cho bi t Chính ph kháng chi n H Chí Minh còn phái m t nhân viên cao c p trong chính ph tên là H ð c Linh mang vàng và ngo í t sang cho B o ð i và thuy t ph c ông v nư c nhưng không thành công [11]. Nh ng ngư i trong phe qu c gia ñang gây s c ép m nh ñ i v i tôi”. bãi công thì nhân dân không nên làm. Ph i chăng theo ý nghĩ c a ông H ñó là m t cách tương k t u k làm v a lòng ngư i Pháp ñang ñòi h i ký k t hi p ñ nh v i m t chính ph tiêu bi u cho “th ng nh t dân t c”. h i Trung Hoa có th giúp ta nh ng gì. 1987.. có l c lư ng m i tranh th ñư c hoàn toàn ñ c l p. [8] ***** Ngày 7 tháng 3.. ngài có th l y t t c nh ng ngư i ngài mu n. Sau này chính ông Ph m Kh c Hòe còn ñư c H Ch t ch c ñi Hongkong ñ v n ñ ng B o ð i tr v nhưng s p ñi thì ñư c tin B o ð i ñã nh n l i v v i Pháp nên ông Hòe không ñi n a. ñ i bi u ð ng Dân ch Vi t Nam (trong Vi t Minh). H i ñ ng chính ph còn xác ñ nh nhi m v c a phái b là t rõ cho chính ph Trung Hoa là các ñ ng phái ñã ñoàn k t r i. ngư i c a Vi t Nam Qu c dân ñ ng. có th ñ cho quân ñ ch l i d ng như bãi th . Ngày 11 tháng 3. Phái b s ñ l i m t ñ i di n l i Trung Hoa làm ñ i di n thư ng trú cho phái b . Ngư i Pháp không mu n thương thuy t. y viên tuyên truy n thu c y ban Nhân dân B c B . ký Hi p ñ nh sơ b Vi t . y viên tuyên truy n thu c y ban nhân dân Trung B .Pháp ñư c m t ngày. V y là Vĩnh Th y và H Chí Minh chia tay nhau. ông luôn luôn bên c nh ch t ch H Chí Minh ti p chính th c ñ i bi u Pháp Sainteny và ñ n thăm ñáp l ông ta. Ngư i ta k l i câu chuy n l lùng gi a c v n Vĩnh Th y và ch t ch H Chí Minh: “M t bu i sáng khi Vĩnh Th y ñang dùng b a sáng ñi m tâm thì c H ñ n v i m t dáng ñi u có v suy s p. Cũng theo nhà báo Tư ng H u. C nói: Ngài hãy tr l i vai trò ñ ng ñ u nhà nư c. Nhưng th i gian ñ u chính ph H Chí Minh v n có thái ñ nương tay. tôi nghĩ l i r i. trao ñ i ý ki n ch không cam k t gì.. Nhưng ông khư c t . B i v y tôi mong r ng toàn dân nên ñem k t tinh th n và l c lư ng ñ giúp chính ph trong công vi c kháng chi n ki n qu c. ông có th vui lòng ñi Hu m t l n n a m i bà Nam Phương ñưa các con ra Hà N i không. Tôi v n ph i l i cương v ñ ng ñ u chính ph ”. alors?”. ñi u ng c nhiên là H Chí Minh có m t lúc cho bi t ông không ph n ñ i vi c c u hoàng ñ ng ñ u nhà nư c còn ông s làm c v n t i cao th vào ch c a ông Vĩnh Th y.

72 - . sách ñã d n. Báo Văn Ngh . Nhà xu t b n Thu n Hóa. Thông báo khoa h c c a vi n B o tàng cách m ng Vi t nam. 1987.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment [2] Nói chuy n v i ông B o Long t i Paris (Tác gi ). Nh ng năm tháng không th nào quên. C nói v i Vũ ðình Huỳnh. [8] B o ð i. Có m t vi c ít ngư i bi t t i là vi c c H ñã có ý ñ nh ñ C u hoàng B o ð i thay m t c ñ ký vào Hi p ñ nh 6 tháng 3 v i Pháp. lưu tr t i B o tàng H Chí Minh. [11] Tư ng H u. S th t v chi n tranh Vi t Nam 1945-1975. Nhà xu t b n Quân ñ i nhân dân [7] Báo S th t ngày 24 tháng 2 năm 1946. m t ngư i giúp vi c g n gũi: “ð ông ta ký mà hay. [4] Báo C u Qu c ngày 15 tháng 9 năm 1945. . [3] Báo Quy t chi n. [9] Biên b n H i ñ ng chính ph ngày 8 và ngày 11 tháng 3 năm 1946. [10] Xem Ph m Kh c Hòe. Xem thêm báo C u Qu c ngày 23 tháng 2 năm 1946. “T Tri u ñình Hu ñ n chi n khu Vi t B c”.T. 2004 (ND). Pháp tin ông ta hơn tin tôi” (xem H i ký Vũ ðình Huỳnh: Tháng Tám c bay. xu t b n t i Thu n Hóa ngày 8 tháng 9 năm 1945. tháng 4 năm 1993) (B. Nhà xu t b n Thu n Hóa. Ph m Kh c Hòe d n trong T Tri u ñình Hu ñ n chi n khu Vi t B c. tháng 6-2005 [6] Võ Nguyên Giáp. 1987.). Con R ng An Nam. Nhà xu t b n Công an Nhân dân. cơ quan ng h chính quy n nhân dân cách m nh. [5] Ti n sĩ Nguy n Tr ng H u trong bài “Nh ng ñi u còn ít bi t v m t ngư i thư ký ñ c bi t c a Ch t ch H Chí Minh năm 1946”.

. cùng v i con trai là Ngô ðình Huân ñã b tòa án cách m ng x t trong th i gian thi t quân lu t. Bà hé c a phòng. Thân hình hơi m nh d . ñ ñ c n i th t t i tàn. M t hôm c u con trai l n c a bà Nam Phương. Hoàng gia ñã r i kh i hoàng thành ñ không bao gi tr l i. cho làm như th là ph m thư ng. gi i thích khéo: Có l do hút thu c lá nhi u quá. thuy n ñi l i như m c c i. Trong khi m t s quan l i cũ h i h p bi u l lòng trung thành v i ch ñ m i thì m t s ph n t ch ng ñ i ho c gây tr ng i cho chính quy n m i ñ u b th ng tay tr ng tr . gi a sân là hòn núi non b . khuôn m t không còn thanh tú th i thi u n trư ng thành lúc bư c lên xe hoa nhưng là c a m t thi u ph có thân hình cân ñ i. không ai còn nh ñư c ông c u hoàng có can thi p giúp ñư c ai không. nguyên thư ng thư. Năm nay v a tròn ba mươi tu i nhưng chưa bao gi bà th y mình ñ p như th i gian này.. m t tr i v a m c. không cư i. thanh thoát bù l i dáng v n ng n c a cung An ð nh. Còn v i ông c v n. Ch huy kiêm chính tr viên c a ñơn v cùng v i anh em binh sĩ trong hai dãy nhà ñó. Ngư i dân quanh cung An ð nh cũng ñã quen v i c nh này nên không m y ai chú ý mà cũng ch ng bàn tán gì v s có m t c a bà c u hoàng v i lũ tr lá ng c cành vàng cái xóm yên tĩnh bên con kênh phía tây b c thành Hu .. M t ñi u kỳ di u x y ra v i ông Lãng là ông ch b giam m t th i gian ng n. Tính ñ c ñáo c a tòa nhà này là sân sau ñư c b trí như m t nhà hát ngoài tr i do ñích thân vua Kh i ð nh ra l nh xây d ng. Bà Nam Phương t p th d c ñ u ñ n hàng ngày ngay c sau này khi có chi n tranh cũng v y. Sau ñó ông ñi theo kháng chi n. Bà b n chi c áo v i nh . Ki n trúc thô thi n. Hai bên sân sau còn có hai dãy nhà. trư c m t th p hơn là ch ng i c a ngư i xem. râu ria m c dài. Bà Nam Phương. trông như m t c a hàng bánh ng t. ki n trúc ñơn gi n m t bên là nhà b p và bên kia ñã ñư c d ki n xây chu ng h và nuôi cá s u. T khi xây d ng ñ u th k . ñi m t vài vũ ñ o r t ch m.73 - . Dân nhà thuy n h trông th y chi c thuy n r ng neo ñây là h hi u r ng Nhà vua ñang trong cung An ð nh nên ch dám nhìn xu ng m t nư c ch không dám nhìn lên tòa nhà ñ kh i làm ô u cung ñi n mùa hè c a hoàng gia phía b nam sông Hương trong khu ph ngư i Âu ñ i di n v i hoàng thành. nhún nh y ñi m t ñi u vũ ch m rãi m c dù không có nh c ñ m. C m i bu i s m mai. nguyên thư ng thư b L i. m t b sát con sông h p g i là sông An C u. ði u ba lê v a thanh thoát l i v a n ng n xi t bao. tuyên ph t tám năm tù. Chi c thuy n r ng c a Nhà vua neo ñ u t i ñây. m t ngôi nhà xây l n nhưng kém ti n nghi g n khu dân cư c a thành ph Hu . bà khiêu vũ m t mình dư i con m t tò mò c a chú b ñ i ñóng quân g n ñó. Tính h v n nhút nhát.. t ch thu hai ph n ba gia s n. không dám ng ng ñ u nhìn th ng vào ngư i ñàn bà quý t c ñang nhún nh y. t i sao h không kêu c u v i c v n t i cao Vĩnh Th y? Dù có kêu c u bà Nam Phương thì v i v th c a bà lúc này cũng khó có th giúp ñ ñư c ai. kiêu sa. kim l n l n tuy b th nhưng kém ti n nghi. Báo còn ñưa tin: Sáng 10 tháng 12 năm 1945 tòa án quân s Thu n Hóa (t c thành ph Hu ) ñã m phiên tòa x Nguy n Ti n Lãng. trư c ñây là thư ký riêng c a bà Nam Phương. mang theo h nh ng l i h a h n ñ i x khoan h ng v i quan l i và ch c s c c a ch ñ cũ. cũng là con r c a Ph m Quỳnh.. bà Nam Phương ñã d y. Còn nhi u ngư i khác kém may m n hơn. ñư c Vi t Minh s d ng vào vi c d y ti ng Pháp và d ch thu t. Không ai bi t rõ con s là bao nhiêu. ñ ng ñ u Vi n cơ m t c a Tri u ñình Hu và Ngô ðình Khôi. Nay hai dãy nhà này làm nơi ñóng quân c a ñơn v b ñ i Vi t Minh v a làm nhi m v canh gác v a giám sát ho t ñ ng c a hoàng gia. Ông ta ñ n xin l i ít ti n ñã g i bà Hoàng h u ngày trư c ñ khi c n thì “trà thu c” cho nh ng ngư i canh gi mình hay ñ mua th c ăn thêm. m t b ch y d c theo con ñư ng ñi ðà N ng. Cung An ð nh ngày nay trông hoang tàn.. ð ng sau tòa nhà là con ñư ng dài gi a hai h nư c hai bên. C ng sau xây ñơn gi n. ñ u ñ i mũ nhưng ñi chân ñ t.Hu không khí chính tr ñã thay ñ i k t khi c u hoàng r i kinh thành ra B c và khi phái ñoàn chính ph ñã quay v Hà N i. c . Phía ngoài là chi c c ng xây b th có h a ti t trang trí b ng ñá. nó chưa bao gi ñư c c i t o hay s a sang l n cho h p v i trào lưu hi n ñ i. trong nhà thi u ánh sáng. g p l i ngư i thư ký riêng c a cha mình b c nh sát vây quanh. n a âu n a á. ðám tr th c m c ông này trư c ñây béo t t ch ng ch c mà nay trông th m h i th . Nhưng nh ng ngư i ñ ng s v i ông cùng ng i làm vi c trên t ng gác B c B ph t c dinh Ch t ch chính ph ñ t t i tòa Th ng s cũ. T i Hu . cũng như quanh vùng Th a Thiên . th t ñai lưng v i. C nhà bây gi v cung An ð nh. nh nhàng bư c ra th m. chưa ch c ông ñ ý ñ n chuy n này tuy có th m t vài tin ñ n v các v hành quy t ñ n tai ông. Cung An ð nh ñư c xây lên t ñ u th k . Dãy nhà bên trái trư c dành cho b ñ i ñóng quân ñã b phá h y trong chi n tranh không bao gi ñư c xây l i. l i th i. B o Long.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 16 Daniel Grandcleùment Sáng s m. Lúc m i ñ n ông ch huy còn l l m. run l y b y. nhưng r t nhanh chóng ñư c ñ i x như m t thành viên trong hoàng gia. Cánh tay ñưa lên cao t o thành m t ñư ng lư n ñung ñưa trên ñ u. Ông ta g y giơ xương. Ông bênh v c b n bè và hình như nh ñó có m t s ngư i thoát kh i t i ch t (trong ñó có Ngô ðình Di m). Trong tháng 11 các báo Hu ñưa tin v n t t Ph m Quỳnh. Sân kh u là m t sân tr i xây trên b cao. Nơi ñây còn là nơi c a Hoàng t Vĩnh . Trư c tòa nhà là m y thư c sân.

ít ch nhưng tr ng l nghĩa theo ñ o Kh ng. Ít có nh ng nh ch p nào mà không th y m y anh em quây qu n bên nhau: M t ñ a con trai m u m c. th y các cháu lúng túng không tìm ñư c t ti ng Vi t thích h p. thù ghét gì dòng dõi hoàng gia. th th công. Nh ñ c th ng t nguyên tác ti ng Pháp. m i cung ñi n ñ u có bàn th riêng.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Th y sau khi ñư c t n phong ðông cung thái t lúc 6 tu i. Bà c u hoàng Nam Phương và các con ñư c t do ñi l i ch c n báo trư c cho ông chính tr viên ñơn v b ñ i ñư c giao canh gác cung An ð nh cũng như b o ñ m an toàn cho các thành viên hoàng gia m i khi c n ñi ra ngoài ph . ðư c cái B o Long h c r t khá. trư c khi sang Pháp h c t p. Bà Nam Phương cùng các con và bà Hoàng thái h u T Cung t khi d n ra ñây ñ u s ng chung dư i m t mái nhà. bà m i ñư c phong làm Hoàng thái h u. Không còn b ràng bu c b i bao ñi u c m k gò bó như ñ i v i m t ñông cung thái t khi trư c. không ch là gi a m ch ng nàng dâu. ti p thu văn hóa phương Tây. B o Long không ph i là ñ a tr d tính. Tuy v y. c u bé nói ti ng m ñ r t kém nên ít nói. chi c c u thang n ng n b ng ñá. ñánh nhau như m i h c trò khác. trên tư ng còn gi các b c h a trong khung g hình xo n c dát vàng miêu t phong c nh khu lăng t m nhà Nguy n vùng ngo i thành Hu . cô giáo ph i nh c nhưng l i d n ñ ng k v i ai. Nghe nói m t ki n trúc sư ngư i Pháp năm 1916 ñã cho xây thêm ba sân tr i phía sau ñ ñón ánh sáng theo phong cách ð a Trung H i. T t c còn l i như m t nhà tù l n. M t bà xu t thân bình dân. Hơn th m i ngư i v n kính n ông vua cu i cùng tri u Nguy n ñã t nguy n r i b ngai vàng ñ giao chính quy n cho cách m ng r i tr thành c v n t i cao c a chính ph . Có hôm. ð ng ñ u l p. th t tiên. còn m t bà là con nhà ñ i phú hào b c nh t nhì mi n Nam. ngh ch ng m. Bà hoàng v i m y gia nhân còn l i không còn bi t nh ai giúp th ng bé tr l i bình tĩnh. Còn c u ta thì v n say mê v i ñ ng sách truy n ti ng Pháp c a ông n i là ñ c vua Kh i ð nh ñ l i. B n thân bà cũng tr nên nghiêm kh c hơn. Nh ng ngư i thân thu c r t s m i khi c u bé n i gi n vô c ho c ch vì nh ng chuy n không ñâu như ph i ch ñ i lâu m i khi ñòi h i m t ñi u gì ñó.nh ng nhân v t trong tác ph m c a Jules Verne B o Long v n có d p ti p xúc v i ti ng Pháp. du h c bên Pháp t nh . nh t là m y ñ a em gái B o Long. C ng v i nh ng lo l ng v chính tr bà còn s hãi nh ng cơn gi n d c a con trai bà. Quan h gi a h v i nhau không êm th m gì. Cũng không còn gia sư trong nhà. Bây gi là ñi h c trư ng công trong thành ph . Bây gi B o Long ñi h c không ph i ñ sau này làm vua n a. m t ch h u phòng r t m c trung thành. kém kiên nh n và kém ñ lư ng hơn. mà do tính cách hoàn toàn khác h n nhau. ch ng ch c. và càng làm tăng thêm n i lo âu c a bà. Tuy ñã gi m r t nhi u nhưng s gia nhân ñ y t theo hai bà v cung An ð nh cũng còn ñ n mư i ngư i. Không còn ñi u ki n lên t n ðà L t ñ ñi h c trư ng Công giáo như trư c. c u ta ñư c vinh d kéo lá c ñ sao vàng lên ñ nh c t c sân trư ng như m y tháng trư c ñây c u ta cũng ñư c ch n ñ kéo là c tam tài c a nư c Pháp? Có nh ng ni tn vui tu i tr con mà trư c ñây trong cu c s ng trong cung c u ta không bao gi ñư c bi t t i: . Nơi ñây vào nh ng ngày hè nóng n c. Nhà vua mu n tránh cái không khí oi b c trong ð i n i thư ng ra ñây ñ ngh ngơi hóng gió Nam. Vĩnh Th y ñư c lên ngôi. Nhưng không ph i là trư ng cũ. Trư c ñây trong T C m thành. Ngày nay ngôi nhà v n t n t i nhưng trông như m t cung ñi n hoang ph . cúng gi t tiên. nh t là m y cu n truy n vi n tư ng khoa h c c a Jules Verne. V i cái tên ñư c ghi danh là Nguy n B o Long. th ñ a như ph n l n các gia ñình Vi t Nam khác. Lúc ñ u. ñã rút c ti n ñ dành ñ giúp ñ hoàng gia. nh ñó bà bi t rõ di n bi n c a các s ki n. nô ñùa. ñư c ghi tên trên b ng danh d . thu c gia ñình có ñ o g c ñ n m y ñ i. làm v th ba c a vua Kh i ð nh. Trong nhà. c u ta cũng ch y nh y. Bà Nam Phương không ch u ñư c mùi hương. Cũng như c u hoàng bà Nam Phương không có nhi u ti n ñ dành ngoài nh ng ñ trang s c ñ t ti n do ch ng bà cùng các b n bi u t ng. Các linh m c và tu sĩ Công giáo cung c p ñ u ñ n tin t c cho bà. cãi nhau. C u bé l i c p sách ñ n trư ng. ngang hàng v i ch t ch H Chí Minh. m i bâ ñ u có cung ñi n riêng. bi u tư ng c a m t s giàu sang trong quá kh [1]. nh sinh con giai là Vĩnh Th y nên sau khi Kh i ð nh ch t. Chương trình h c có m t c i ti n làm c u ta ngao ngán: c m nói ti ng Tây ngư c h n v i trư c ñây Ai vi ph m s b k lu t. ngư i gi i phóng cho dân t c. Dĩ nhiên bà không ch u ñ ngư i này nhìn soi mói vào cu c s ng c a bà nh t là sau khi có m t s v hành quy t c a tòa án cách m ng gây n i kinh hoàng cho nh ng ai trư c ñây hay giao du v i ngư i Pháp. C u ta vào h c l p tám theo chương trình trung h c tương ñương v i l p nhì ti u h c. gian phòng l n t i tăm còn nguyên hàng c t. nên nh ng câu chuy n v ñ i uý thuy n trư ng Nemo và v Phileas Fogg . m ñ o Ph t. Các b n h c trong trư ng ch ng m y may phân bi t ñ i x . con trai con gái h c chung. ñúng hơn là trư ng Lycée cho con gái nhưng các l p dư i. Trong s gia nhân th n theo các bà hoàng có S L . Bà hay n i nóng m t cách vô c . Trong các bu i chào c ngày ñ u tu n. Không có nh ng cu c cãi l n om sòm mà ch là s ñ i ñ u ng m trong cu c chi n tranh l nh thư ng là v nh ng chuy n l t v t như cách nuôi d y con. vì làm như th chúng s chóng quên ti ng m ñ .74 - . c u ta th y l c lõng nhưng r i hòa nh p r t nhanh v i b n bè trong l p. B o Long t ra là m t thi u niên ngoan ngoãn. rong chơi ngoài ñư ng. Th nhưng trong ð i N i. bi t suy nghĩ.

ðó là th i kỳ c a nh ng ho t ñ ng sôi n i tác ñ ng m nh ñ n tâm lý ngư i dân. Tôi cũng ñã ñ ng ý v i ch ng tôi. ð ng bào chúng tôi trong y có c thân quy n c a tôi b gi t. ñ tránh mùa mưa x Hu . Ông chính tr viên luôn luôn có m t. ñư c các báo ñăng toàn văn như sau: “Nư c Vi t Nam ñã thoát kh i ách nô l . M i th ñ u m ư t. Tóm l i. t p th d c xong. M i bu i sáng s m. Hoàng gia còn tích c c hư ng ng các cu c l c quyên trong ñó có Tu n l Vàng. quyên v i may qu n áo giúp tr em nghèo trong mùa ñông l nh giá. ông Vĩnh Th y t c c u Hoàng ñ B o ð i ñã t ng tuyên b “Vui lòng làm dân m t nư c t do hơn làm vua m t nư c nô l ” nên ñã ñ ng ý thoái v . Bà Nam Phương ñóng góp vài chi c xuy n b ng vàng ròng. làm ơn cho t t c ph n chúng tôi. tôi s r t sung sư ng mà gánh l y m t ph n công vi c” [2]. vui v . T trong n i m i d n sang. Riêng tôi. Ch có m t ñi u dè ch ng. Trong lúc chuy n trò. l a l i ñ không làm ph t lòng ông ta. các ngư i kêu g i chính ph c a các ngư i cương quy t can thi p ñ ngăn c n bàn tay ñ m máu c a b n th c dân Pháp mi n Nam nư c Vi t Nam là các ngư i ñã làm ơn cho dân t c chúng tôi. Ngư i h c sinh cũ c a trư ng dòng Oiseaux và c a trư ng trung h c d’Adran cũng hò hét. Chúng tôi r t vui m ng th y ch em ñã ti n r t chóng trên con ñư ng c u nư c. cu c s ng êm thu n. B o Long bi t th nào là mùa mưa Hu .. té nư c vào nhau trên các vũng nư c trong mùa mưa x Hu . không ng t su t ñêm ngày. bà ph i c n th n gi gìn ý t . Dư lu n t thi n c m v i bà khi bà tuyên b v i nhà báo: “Tôi r t vui m ng và c m ơn Chính ph Dân ch C ng hòa ñã ñ i ñãi r t t t v i gia ñình chúng tôi. ch i b i xua ñu i vào trong nhà. c nh tư ng thiên nhiên bu n bã. ñư ng sá nh p nháp. [3] Ngày 18 tháng 11 năm 1945. dùng súng cao su hay ném ñá vào các c a s . B n tr con ngư i Vi t h th y lũ con Tây là trêu ch c. nơi chôn rau c t r n c a tôi ñang b chìm ñ m trong vòng khói l a. Ngoài ra tâm tr ng bà lúc nào cũng lo âu ph p ph ng. nh ng Hoàng t . ðư c tuyên dương. Chính ph Lâm th i Dân ch C ng hòa ñã thành l p. Hoàng thân Vĩnh Th y ñã r t vui lòng thoái v ñ t lòng ñoàn k t v i toàn dân Vi t Nam ng h chính ph Vi t Nam Dân ch C ng hoà. lâm thâm. Nhưng t lâu nay b n thưc dân Pháp ñư c s che ch c a phái b Anh ñã xâm chi m ñ t nư c chúng tôi và mi n Nam nư c Vi t Nam hi n gi . Tr ñ a bé nh t chưa ñ tu i vào l p. Chúng còn hô kh u hi u to hơn nh ng ñ a tr khác. Chúng tôi ch ñinh ninh ph ng s cho t qu c c a chúng tôi. Còn các con bà thì chúng ñã nhanh chóng hòa nh p v i cu c s ng h c ñư ng. vào m i bu i t i. Ch ng tôi. Cũng như cha chúng Hà N i. tr n l t vơ vét c a c i c a ngư i dân ñem v doanh tr i. bi u tình nào v ng m t. Thay m t cho mư i ba tri u b n gái c a nư c Vi t Nam. May mà còn có các cu c míttinh. Trên ño n ñư ng ng n t nhà ñ n trư ng chúng ñư c ch ng ki n b n lính Trung Hoa x s như ñ t nư c chúng: Chúng ngang nhiên cư p bóc. còn ba ñ a ch t ñ y m t xe kéo. bi u tình ch ng ngày nào không có. M t hôm tình hình tr nên căng th ng hơn m i ngày: X y ra m t cu c xô xát gi a m y anh b ñ i Vi t Minh v i m t s ki u dân Pháp. Ti p theo là tu n l quyên góp ñ ng. hi n nay tôi chưa làm gì ñư c nhi u. B ñ i Hu nghe tin li n t ch c h i h p ăn m ng chi n . Công chúa lá ng c cành vàng trư c ñây. các ông các bà ñã quen bi t tôi. S là trên m t tr n Nam B . và cũng là d p ñ nghe ngóng tin t c. Tôi mong m i các ngư i không ñ cho chúng tôi ph i th t v ng”. Khi d ti c c a các nhà báo chiêu ñãi phóng viên M c a hãng Associated Press ghé qua Hu . ch ng cu c míttinh. bà th y cũng ch ng có gì ñáng g i là công tr ng. Nh ng b n bè c a tôi nhi u nư c châu Âu.. không còn c u nguy n ngay trong phòng riêng. ném ñá vào c nh ng ñ a tr mà ch chưa ñ y m t năm trư c ñây c u h ng yêu m n. bà ch c n qua sân sau sang bên kia ñư ng m y ch c mét là ñ n giáo ñư ng dòng Chúa C u th ñ c u nguy n và nghe cha c gi ng giáo lý. bà c u hoàng ra l i kêu g i ph n toàn th gi i. c ñ n trư c mùa Giáng sinh m y m con bà Nam Phương l i kéo nhau lên ngh ðà L t có khí h u vùng núi cao. Sáng sáng. kéo dài t tháng ch p năm trư c ñ n tháng ba năm sau. b ñ i Vi t Nam v a dùng l u ñ n ñánh chìm chi c tàu Pháp Richelieu. Nhưng vui nh t là lúc ñi qua khu ph Tây g n trư ng h c. Cu c s ng dư ng như ph ng l ng nh t nh o. t t c nh ng ngư i yêu chu ng t do công lý. M i năm. trong ñó nh ng gia ñình ki u dân Pháp s ng chen chúc bi t l p trong các nhà theo ki u bi t th . hoàng gia d n v trong cung An ð nh không còn cha c ñ n nhà rao gi ng kinh thánh. b hành h b i s tham tàn c a m t b n ngư i xâm lư c. giám sát ch t ch m i ho t ñ ng c a bà. L n ñ u tiên. b n tr ñ n trư ng b ng xe kéo. ñã ti p thu nh hư ng mác-xít c a Vi t Minh. nên ch ng tôi ñã làm c v n trong chính ph lâm th i c a nư c Vi t Nam Dân ch C ng hoà.75 - .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ñi chăn v t v i tr con ñư ng ph . bà yêu c u nhà báo M lúc nào v nư c làm ơn cho chính ph và dân chúng M bi t ch ng bà. không ph i là mưa rào t ng cơn mà là mưa phùn. song nay mai khi nào ch em có vi c gì c n ñ n tôi. Anh em B o Long cũng ñua ñòi theo các b n chơi cái trò ñ c ác ñó. ch ng khác nào vào mùa l h i. c a riêng tôi ñ i v i các ngư i s nh ñó mà t n t i mãi mãi. m t l n n a tôi kêu g i lòng bác ái nhân ñ o c a các ngư i. M t cu c cách m ng th c s . tôi cũng ñã cùng v i các ch em ph n giúp nhi u vi c trong công vi c xã h i nư c chúng tôi. cho c tôi n a. con c a bà Nam Phương. Dân quân Vi t Minh ngày ñêm canh gác khu ph Tây ñ ngăn m i hành ñ ng quá khích. Các ngư i hãy tin ch c ch n r ng m i c m tình n ng nàn c a dân t c chúng tôi. T sau khi Vua B o ð i thoái v . nhà c a x p ñ t chưa xong.

Tuy v y chưa khi nào bà r i Hu ñ tham gia các cu c h p c a y ban này. H thu t l i: ð n cung An ð nh h ñư c yêu c u ch phòng khách. Hoàng thái h u kỳ th bà. Bà Nam Phương xúc ñ ng run tay nhè nh thong th ñ c b c thư ñ u tiên c a ông c v n. nh ng k b o h h trư c ñây. c ñeo chi c ki ng vàng n ng. hai gh bành c a c p v ch ng Nhà vua trư c ñây. Bà có nh hư ng l n ñ i v i tín ñ công giáo ðông Dương. v a m i ñư c tư ng De Gaulle b nhi m Cao y Pháp t i ðông Dương nh ñ n. m c dù Nh t ñã ñ u hàng [4]. Nhà báo h i v vai trò c a bà c u hoàng trong xã h i m i và trách nhi m c a phu nhân c v n t i cao. hãy còn b giam gi trong các tr i tù binh t ngày ñ o chính m ng 9 tháng 3. Tr l i câu h i v gia ñình. thư nào cũng nói t t v c H [6]: C có tu i nhưng làm vi c mi t mài. k c nh ng ñ a tr trong hoàng gla. thu c Pháp ông ta theo sát tình hình ñ ch th i cơ thu n l i ti n vào ðông Dương. Ch c là B o Long. Nhi u phóng viên ñ n g p bà c v n t i cao ñ vi t bài. Ông nói bà phu nhân c v n ñang t m nên không th ti p h ñư c. Ki u dân Pháp s ng t p trung trong khu bi t cư. S ph n hoàng gia ñã b th gi i phương Tây. ngư i ta còn th y d u tích bút phê b ng bút chì c a ông Laurentie chua bên l b c ñi n c a ñô ñ c D’Argenlieu: “Tôi th y không ñúng lúc vi c nh Tòa Thánh can thi p và Trung Hoa gây s c ép v i nh ng ngư i chúng tôi mu n thương thuy t” [5]. vào ñ n c ng h chú ý ñ n m t c u bé. lên c u thang l n ñ n m t căn phòng nh . Bà v n n ng tai n u không ng i g n sát. Ông Quang d n h vào m t phòng dài có hai gh bành l n. nguyên ð i n i ñ i th n c a B o ð i. Th t l lùng ch có ñô ñ c D’Argenlieu. Ông Hòe ng i bên c nh trên m t gh bành cùng lo i. Ch ng ai bu n ñoái hoài ñ n h . Binh lính và sĩ quan c a ñ i quân thu c ñ a m t th i ñã t ng di u binh hùng dũng dư i ch ñ Decoux. yêu c u nhà báo ñ l i nh ng câu h i ph ng v n ñ hôm sau tr l i. Ông Hòe theo bà vào cung An ð nh. ñáp ng nguy n v ng c a bà mu n tham gia vào công cu c ki n thi t qu c gia. Lúc này ông Lãng ñang ng i trong tù. bà có ñi quá xa không? ðư c h i v tình hình ông c v n Hà N i. Bà v a ñi d l ch u nhà th Phú Cam v . bà c u hoàng tr l i: t t c ñ u m nh kh e. ch bà ñ c thư xong. Trư c ñây có Nguy n Ti n Lãng ñư c m nh danh là “cái tai” c a Hoàng h u Nam Phương chuyên nghe r i nói l i cho bà hi u. Trư c tiên là hai phóng viên báo Quy t th ng. Ph n Trung Nam B c có nhi m v chung là tích c c tham gia vào công cu c tái thi t ñ t nư c”. c u T ng lý Ng ti n Văn phòng nay làm vi c B N i V t Hà N i vào Hu mang ñ n cho bà m t phong thư có ba t gi y xanh kín ch to r ng c a B o ð i.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment công ñó. Trong h sơ c a B Pháp qu c h i ngo i lưu gi Aix-en-Provence. b quên. các Hoàng t Công chúa. M t ngư i râu r m.76 - . th c ăn ñã ngu i mà cũng không yêu c u ngư i ph c v hâm l i. chính quy n cách m ng luôn luôn ñe d a tính m nh bà. Gh ñó có l t th i vua Kh i ð nh ñ l i. Tác gi k t lu n bài báo: Tính cách bà c u hoàng th t ñ c bi t. Ông Hòe ng c nhiên th y bà như già ñi. không trang ñi m vì v a ñi l v . H Chí Minh ñã ký s c l nh b nhi m bà cùng v i hai ch c nhân sĩ trí th c có tên tu i tham gia “ y ban nghiên c u k ho ch ki n qu c” thành l p ngày 31 tháng 12 năm 1945. Nhưng Laurentie trong y ban ðông Dương nh n b c ñi n “t i m t” ngày 9 tháng 10 năm 1945 ñã bác b ñ ngh c a D’Argenlieu. Bà ng i trên m t chi c gh bành n ng n có tay v n ch m r ng. Các l c lư ng tr t t ñ n k p: ch có ñ m ñá nên ch gây thương tích nh cho n n nhân. Hôm nay bà m c chi c áo dài lam gi n d . bà không nghe ñư c ngư i ñ i tho i nói gì. bà vui v tr l i: “Bây gi ñ t nư c ñư c ñ c l p r i. nh ng n p nhăn nh hi n trên gương m t ñ p. Quy n l c ñư c xây d ng và t n t i g n m t th k phút ch c tiêu tan qua các phong trào n i d y c a ñông ñ o qu n chúng. Ít lâu sau. Bà ñ ng d y. Kh i ð nh thích nh ng ñ dùng l n. Ông liên ti p báo cáo v Pháp: “Hoàng h u An Nam và các con b nh ng ngư i n i d y nh t Hu . ông Ph m Kh c Hòe. Ông gi im l ng. suýt n a thì h xông vào các nhà Pháp ki u ñ tàn sát. Nơi ñây không nghe ti ng n c a ph xá. th nh tho ng vi t thư v . Bà còn t ý mong Chính ph c H s giao cho bà m t trách nhi m c th . cơ quan c a Vi t Minh Trung B . nâng n m tay ph i lên ngang tai chào theo ki u Vi t Minh? M t bà c u hoàng “ñ ”. ðó là Nguy n Duy Quang. M i khi vi t thư tr l i ông c v n bà ñ u nh c l i nguy n v ng ñó. làm vi c nhi u. Bà Nam Phương có thêm nh ng lý do ñ lo l ng tình hình s x y ra t i t hơn n a. C m ơn các nhà báo ñã ñ n ph ng v n. Tháng mư i năm 1945. khá c . có v trí th c ti p h . ñã ñ n lúc ngư i ph n ph i coi tr ng vai trò c a mình. . Không còn bóng ngư i Pháp nghênh ngang trên ñư ng ph . chín mư i tu i kháu kh nh ñang câu cá bên sông ñào. T Chandernagor. Bà cho bi t ông v n m nh kh e. Dù ngư i nh thó và m nh kh nh. có hôm v r t mu n. Quá ph n khích. m t t nh n ð . Hai ông nhà báo b t ng th y bà ñ ng th ng ngư i. tươi cư i b t tay t m bi t hai nhà báo và lui vào bu ng trong. Ông Hòe g p bà trên ñư ng d c b kênh. Hôm sau. Hy v ng Tòa Thánh s can thi p v i Trung Hoa ñang ch u trách nhi m gi gìn tr t t khu vưc b c ðông Dương có nh ng bi n pháp c n thi t ñ ñưa bà Hoàng h u và các con v Sài Gòn” (ñi n ngày 9 tháng 10 năm 1945). Nh ng k ni m th i Pháp thu c phai m d n trong tâm trí ngư i dân. cũng không nghe ti ng hò c a nh ng ngư i kéo thuy n trên sông bên c nh nhà. ñ t ng t c t d t câu chuy n. Bà Nam Phương t trong bu ng trong bư c ra.

Vĩnh Th y nói ông ta Hà N i cũng như gia ñình Hu ñ u ñư c chính ph chăm sóc [8]. trong m t chuy n công cán ñ c bi t vào các t nh phía Nam. Ông Lê Văn Hi n.. c p 10 m u ru ng thôn An C u. ñúng hơn là m t âm mưu ñ o chính ñang ñư c p mà linh h n chính là Nam Phương. 4 gi chi u hôm ñó. Ch nghe nói là cô ta ñ p nhưng v tư cách thì kh i ph i nói.. xu t b n ngày 18 . Ch c h n bà s nói v i ông v m t k ho ch mà ông ñã ñư c nghe phong thanh.Ông Hòe này. Con y là ngư i như th nào? . ñã ñ n thăm bà Vĩnh Th y. bà nói: .77 - . không tr l i cung An ð nh n a. Bà Nam Phương còn có chuy n gì n a mu n nói v i ông? Ông th c m c t h i. Bà r t mong ch ng bà ñem h t tài s c giúp chính ph ”. T i sao l i là ông? Bà bi t ông r t thân c n v i chính quy n Vi t Minh. làm hoen thêm uy tín ông c v n và khơi sâu thêm n i chua xót c a bà.Ông Hòe nói thêm . hơn th n a xung ñ t gia ñình ñư c phơi bày trư c m t m i ngư i ch làm m i ngư i chê cư i. Bà ch mong sao cho cho n n ñ c l p c a nư c nhà ñư c v ng b n..N u ch ng tôi ñư c h nh phúc v i ngư i tình thì tôi không h ngăn c m. Bà còn h n ông m t cu c g p n a vào sáng hôm sau trư c khi lên ñư ng ra Hà N i. Sau khi ñưa thư. bà s ra B c. hai gi t nư c m t lăn ch m ch m trên gò má. . con gái. gi i thoát ñám lính Pháp ñang b Nh t canh gi r i t ch c cư p chính quy n. Trư c ñây khi B o ð i thoái v . sau ñó Ngô ðình Di m bu c bà ph i r i cung. cùng v i m ch ng (t c bà hoàng thái h u T Cung). r i nói thêm . L n này. [9] Trong lúc Vĩnh Th y ñang s ng lưu vong t i Trung Hoa.. ông Hòe tr l i cung An ð nh.? . sau khi nghe B trư ng Ngo i giao Nguy n Tư ng Tam báo cáo v tình hình gia ñình bà Vĩnh Th y. nguyên Phó Th tư ng chính ph k l i: Th i gian này v i tư cách ch t ch y ban nhân dân Trung B tôi cũng ñ n thăm gia ñình bà Vĩnh Th y t i cung An ð nh trên b sông An C u. Có l bà thăm dò ý ki n ông Hòe. [1] Cung An ð nh là nơi c a bà Hoàng thái h u T Cung cho ñ n năm 1954. Có th quan h thân tình trư c ñây khi n bà nghĩ r ng ông s gi im l ng ho c k ho ch ñã xúc ti n ñ n m c ông có bi t cũng không th ngăn c n n i.Ông Hòe im l ng m t lát. Có th bà c u hoàng ñã thay ñ i ý ki n.Tôi chưa bi t.Ông bi t con Lý nhi u không. ðó là m t vinh d mà chính ph dành cho bà. tôi mu n ông cho bi t t t c s th t v vi c ông Vĩnh Th y mê con Lý. g p Vĩnh Th y tôi h i có c n gì không. y h n.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Ông c m ñ ng th y bà b i r i. Có l n ra Hà N i h p. trư c th nào thì nay cũng th . ông Hòe p úng.Chúng tôi không bi t gì khác vì tôi không cùng nhà v i Ngài c v n. ông còn nghe ñư c. . T t hơn là tôi l i m t mình ñây. Cu c nói chuy n k t thúc. Công vi c b N i v choán h t th i gian nên chúng tôi không quan tâm ñ n nh ng chuy n khác. v i s ng h c a hoàng t c s ñưa B o Long lên ngôi vua. Hôm sau ông Hòe ñi luôn Hà N i. ông Hòe v n có nhà riêng cho gia ñình c ñô Hu . và các con trai. [7] Dù s ng và làm vi c Hà N i. Ngoài ra c H có ñ ngh tôi ra s ng Hà N i không. K ho ch này n u ñem ra th c thi. T i sao bà khư c t l i ñ ngh ra Hà N i cùng s ng v i ông c v n? H n bà bi t quá rõ tính n t c a ông ch ng.. nhi u tin ñ n trong thành ph . . V thăm l i v con. trong phiên h p ngày 20 tháng 5 năm 1946. Ông Tr n H u D c.Chúng tôi chưa bao gi trông th y cô ta. H i ñ ng chính ph quy t ñ nh s dùng ñ phương pháp ñ lo cho s an toàn gia ñình ông C v n. cũng có th ngư i Pháp ñã khuyên bà không nên làm gì. theo yêu c u c a bà T Cung ñ l y hoa l i dùng vào vi c th cúng các vua nhà Nguy n. c p m t xe t i theo yêu c u c a bà Nam Phương ñ ch y xe l y ti n chi tiêu thêm. Sau năm 1975. [2] Báo Quy t chi n. cu c trò chuy n có v thân tình hơn. b trư ng Lao ñ ng. nhưng ñúng là Hà N i tôi có nghe nói loáng thoáng v vi c Ngài c v n có “quan h ” (ñương th i g i là “mèo”) v i Lý. cung An ð nh tr thành di tích c a c ñô Hu . Sau ñó không có chuy n gì x y ra. Bà c u hoàng th y không c n che gi u cơn xúc ñ ng. tôi r t tin ông. cho gia ñình bà c . Nhưng bà c u hoàng ñáp l i m t cách t t n: Bà r t sung sư ng ñư c th y ngày vinh quang c a x s .. bà có câu chuy n mu n nói.Chúng tôi r t ti c không ñư c bi t tư ng t n. ðây m i là ý ki n riêng c a tôi. Bà cũng mong ñư c có dip ra B c ñ thăm ñ ng bào B c B nhưng như v y s t n hao và phi n ph c cho chính ph nên bà h n ch ngày nư c nhà ñư c ñ c l p chính ph kh i cơn khó khăn. v t t ñã làm ông ch m d t thói trăng hoa c a ông. N u tin ñ n là có th t thì ñó là m t k ho ch. cơ quan ng h chính quy n nhân dân cách m nh t i Thu n Hóa. . hoàng t c không ñư c tham kh o ý ki n nên trong lòng v n oán h n. Bà h n ông ñ n bu i chi u s tr l i ñ l y thư tr l i g i ông Vĩnh Th y. và n u bà C v n ưng ra ngoài B c ho c ưng th nào thì chính ph s tùy lo li u [10]. bà có ra Hà N i cùng. Nhân danh chính ph ông chính th c ñ ngh bà cùng các con ra s ng Hà N i.Bà cùng các con nên ra Hà N i cùng s ng và chăm sóc Ngài. “Bà không mong gì cho cá nhân bà. Cánh b o th trong hoàng t c t p h p m t s ngư i công giáo s ti n công ñ n Mang Cá phía b c hoàng thành. . ch c ch n s n ra n i chi n.

NF. Nhà xu t b n Chính tr qu c gia. [9] Báo Dân qu c xu t bán t i Hà N i ngày 20 tháng 12 năm 1945. 1996. . ñư c De Gaulle c làm y viên c ng hòa Pháp t i mi n Nam Vi t Nam nh y dù xu ng L c Ninh ngày 22 tháng 8 năm 1945 b Nh t b t ñưa v Sài Gòn trao cho Gracey. [5] COM. [4] ð i tá Cédille. [3] Báo Dân qu c xu t b n t i Hà N ngày 24 tháng 9 năm 1945. b Pháp qu c H i ngo i.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment tháng 9 năm 1945. [7] Ph m Kh c Hòe. lưu tr t i B o tàng H Chí Minh. [6] Ít nh t ông C v n g i ñ n năm b c thư v cho v . [10] Biên b n h p H i ñ ng Chính ph ngày 20 tháng năm 1946. Bư c qua ñ u thù. nh cán b ñi công tác vào Nam chuy n. [8] Xem H i ký Tr n H u D c. H sơ 1211.78 - . Sách ñã d n. trư ng phái b Anh (ND).

Dù còn y u kém. Ngư i Anh. k c vi c ti p t c canh gi tù binh Pháp. ð u tháng 3 năm 1946. tư ng Pháp Massu có th quét s ch các ñơn v Vi t Minh. ngh vi n và tài chính riêng. thay th quân Trung Hoa làm nhi m v ti p phòng mi n b c ðông Dương.79 - . l i d ng th i cơ hòa hoãn do hi p ñ nh sơ b m ng 6 tháng Ba ký gi a Sainteny và H Chí Minh. Tư ng như hòa bình s ñ n g n khi hai bên ký nh ng văn ki n th a nh n C ng hòa Vi t Nam là m t qu c gia t do. ñánh b t h ra kh i Nam B và Nam Trung B . bán l i nh ng chi c Spitfire. chúng ñư c tháo r i. g i t ng b ph n theo ñư ng dân s . Quân Nh t dù b i tr n nhưng v n ñư c ð ng Minh giao nhi m v ñ m b o an ninh khu v c ñóng quân. v i liên quân . ñúng lúc chi n tranh v a k t thúc nên không ph i d các tr n ñánh cu i cùng c a cu c th chi n th hai. chính quân Nh t l i giúp Pháp ñánh b i Vi t Minh. trung tá Crèvecoeur chu n b ñưa quân vào Hu . Không ai cư p phá. Tháng 11 tình hình b t ñ u gay go. Sau ngày ñ o chính 9 tháng 3. Như v y c n có xu ng ñ b . mua l i các kho d tr không dùng ñ n. ðó là m t ñ i quân ch p vá. Nh ng ngư i lính Pháp kh n kh thoát ch t kh i nh ng hành ñ ng tàn b o c a Nh t lo s s ph i ch u s tr ng ph t c a Vi t Minh. Sài Gòn. trong nh ng khu vư n như ng n ngơ luy n ti c ch cũ th i quân ch . Ban ñ u. Nư c mưa r rích trên nh ng t m ngói men trên mái l u Ngũ ph ng c a Ng môn. Nh ng cu c ch m súng d d i nhưng ng n ng i. nhưng t bên ngoài h ráo ri t chu n b ti n hành m t công vi c phi thư ng. vi c quân Pháp ti n v Hu không th d dàng mau chóng ñ n th . vư t qua các quân l nh và c m ñoán. Hàng ngàn con r ng b ng s n m r i rác trên các mái nhà. ngư i Anh bu c l c lư ng cách m ng ph i tr giá ñ t. bám dân ra s c ngăn ch n bư c ti n c a quân Pháp. không gi ng ngư i M . May m n là v n ngư i Anh. công nhân b c vác báo cho lãnh s Pháp bi t h s không x p hàng xu ng nh ng tàu ñi Sài Gòn n u ñó là nh ng hàng ph c v cu c chi n tranh ch ng ngư i da vàng [1]. ñóng quân m t s v trí then ch t bên c nh l c lư ng ti p phòng Vi t Nam. Riêng ch còn l i m t pháo ñài án ng c a b c c a tòa thành là còn s ng ñ ng. ñóng hòm t London cùng v i mư i sáu Dakota khác. Vi t Minh ñã n m chính quy n toàn qu c nhưng s ph n quân nhân Pháp b giam gi không h hay ñ i. M t tri u ñ i ñã k t thúc. Chính ph Vi t Minh lên ti ng ph n ñ i vi c tr t do cho ñám tù binh Pháp này. Song quang c nh tr ng tr i trong khu v c b n kilômét vuông này trư c ñây cũng ñã bu n t hiu h t. nh t nh nh g n như lén lút. nơi ñây tr thành nơi giam gi quân nhân Pháp trong nh ng căn bu ng ch t h p hôi hám. Pháp s tìm cách ñưa quân tr l i mi n Nam quân Pháp theo chân quân Anh vào gi i giáp quân Nh t và sau ñó. ch có hai chi c Dakota th a c a M . ði n Ki n Trung.. V i s ng h “h u h o” c a quân Anh. ñó h ph i mưu m o l m m i mua ñư c. th tr n và vùng nông thôn mi n Nam. Quân ñ i tư ng Leclerc ph i thay ñ i cách ñánh không gi ng nh ng tr n ñánh bên sông Rhin.. không ñ quân s ngư i Âu. mư i hai Junker cũ và ba th y phi cơ Catalina. Vi c ký k t hi p ñ nh Sainteny-H Chí Minh qu là t o thu n l i cho vi c Pháp tái chi m mi n B c. Ngư i M t thái ñ ng p ng ng khi ph i bán súng ñ n dùng vào vi c duy trì ho c l p l i ch ñ thu c ñ a. nơi ñóng quân c a l c lư ng b o v kinh ñô Hu trư c ñây.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 17 Daniel Grandcleùment Mùa thu năm 1945 Hu . Còn máy bay. Nh t B n dã ñ u hàng. Còn m t âm mưu thâm ñ c khác: ngư i M o v n thâm thù ngư i Vi t t xa xưa. C khu v c ð i n i hoang v ng m ư t. qu y r i mi n B c. Ngư c l i. ph i l y du kích ngư i thi u s M o Lào b sung. v a ñi v a ñánh. mưa phùn kéo dài. ñ t tr i xám x t. t n tình giúp ñ quân c a tư ng Leclerc ñè b p s c kháng c c a Vi t Minh. nhanh chóng l p l i n n th ng tr trên ph n l n các thành ph . nơi trư c ñây c a vua và Hoàng h u v n c a ñóng then cài. nh ng ngư i lính Pháp ñ u tiên núp sau quân Anh ñ b vào Sài Gòn. khiêu khích. r i rác kh p châu Á. có chính ph . Còn nông thôn. Tháng 9 năm 1945. dù ngư i M công khai ph n ñ i vi c l p l i ch ñ thu c ñ a Pháp ðông Dương. m i th y nguyên. Vũ khí c a h táp nham ñ lo i t nhi u ngu n Anh và M . ðó là nh ng siêu th quái g chuyên bán l u vũ khí. nh ng ngư i ñã b hành h ñ a ñày dư i ch ñ th c dân. Ngư i ta mua ñư c c a ngư i Anh Singapore. N u không th . nh ng rãnh máng. Crèvecoeur. L i còn ph i h a b a r ng hai chi c máy bay ñó s không dùng ñ chi n ñ u. Nh ng b ph n c a sư ñoàn 9 b binh thu c ñ a. v i s th a thu n c a Vi t Minh. quân Pháp ñư c phép ti n ra mi n B c thay th quân ñ i Trung Hoa. Ceylan. M c tiêu cu i cùng là ph i chi m l i Hà N i và toàn b b bi n ðông. Pháp ñã không ñ binh l c ti n vào ðông Dương ñ gi i thoát tù binh và ngăn c n Vi t Minh cư p chính quy n. Dân quân du kích bám ñ t. M t năm (1946) ñánh d u b ng nh ng cu c chém gi t mi n Nam. Dân ñ a phương quen g i pháo ñài này là ñ n Mang Cá. Trong nh ng ngày tháng 8 năm 1945. nh ng cu c ñình chi n ng n ng i. ñ ng b ng C u Long du kích Vi t Minh không có súng ng ph i ñánh ñ ch b ng cung tên. Không có chuy n h ñư c tr t do trư c khi ngư i Pháp tr l i x này. thêm m t l ñoàn ñ n t Madagascar ñư c tung vào cu c chi n. ti n ra B c. nh ng c g ng hòa gi i ñ r i k t thúc b ng m t cu c chi n tranh th c s gi a toàn b binh l c hai bên Vi t Nam và Pháp. m i s di n ra thu n l i tuy t v i. Quân Pháp vư t biên gi i Lào xâm nh p lãnh th Vi t Nam vùng núi phía tây Trung B .

nhưng Hu bây gi là th ph c a Trung B . nh ng ngư i ch m t m c b o v chính ph ñang n m quy n Hà N i. hòa bình ti n vào c ñô Hu . ni m hân hoan y. mi ng nhai k o sôcôla M vây quanh nh ng anh lính lái xe Jeep. Trong m t báo cáo tình báo ngày 30 tháng 3 năm 1946. s ph n c a h không h thay ñ i. . Pháp và Vi t Nam v n có nh ng con ngư i như th ”. ñ y b i b m. Th là quân c a Crèvecoeur vư t sông. ñ ng th ng trên xe Jeep. Ngư i ch huy m ng lư i tình báo Ban Hành ñ ng (Service Action) c a ngư i Pháp ðông Dương thu c phái De Gaulle. màu sáng ng i trên xe Jeep. l i có v chi n th ng. nh ng h c trò ngoan dư i mái trư ng c a nư c Vi t Nam ñ c l p..Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Lào-Vi t. ngoài nư c lã. thành ph Hu c a ngư i Vi t không tham gia vào ngày h i. T báo Paris . s thư ng dân Pháp lâu nay s ng qu n thúc trong khu bi t cư c m th y nh nhõm yên tâm sau m t th i gian dài ch ñ i. Ch ti c r ng Hu không có gì u ng. th hi n trên các kh u bi u ñư c nh c l i nhi u l n không m y may thay ñ i: “ð c l p! ðánh ñu i th c dân Pháp” [3]v. lính quân xa. gi a m t bên là quân Pháp t ngoài vào ñánh nhau v i nh ng ngư i cách m ng. Tchépone cu c ñ ng ñ x y ra ác li t nh t. Trái v i không khí l c quan ñư c miêu t trong các bài vi t. ch tr m y phút gián ño n do có ñ i lính tu n tra Trung Qu c ñi ngang qua. G i các cu c giao chi n y là gì. Vi c phá c u theo d tính không th c hi n ñư c.Sài Gòn mô t : Lúc ñó là mư i sáu gi ba mươi ngày 29 tháng ba. Không có ti ng hoan hô ti ng reo hò khi các ñoàn quân xa ti n th n tr ng qua ngo i ô. không th quay v v i quá kh . b l ch s b quên. Trung Qu c. hơn hai mươi năm sau tr nên n i ti ng m t cách ñáng bu n ñ i v i ngư i M trong cu c chi n tranh ðông Dương l n th hai mà Washington g i là cu c chi n tranh c a ngư i M còn Hà N i g i là cu c kháng chi n ch ng M . T i Hu . Liên quân Lào . Sau ñó là các tr n ñánh l t trên ñư ng Khe Sanh. Paris? ðúng là quang c nh gi i phóng Paris ñư c s ng l i. M t cu c chi n tranh không tuyên b . hư ng ñ o sinh. nhô ngư i lên kh i tháp pháo. Sau khi chi m ñư c Tchépone. Các cô. Trư c ñây Hu ngư i Pháp ñã t ng ñư c tôn vinh. Ngay hoàng gia dù d ng v i cách m ng cũng ch ng hoan nghênh h ñ n ñây. ñáng x u h . t h i: “Có th k t lu n như th nào?” Sau khi hi p ñ nh m ng 6 tháng 3 ñư c công b .v. Crèvecoeur vi t: “ nh hư ng c a chính ph Hà N i là không th bàn cãi” [2]. qua c u nhanh chóng không g p m t s kháng c quan tr ng nào. qua c u Trư ng Ti n ñi ñ u ñoàn quân ti n vào thành ph . là nư c Vi t Nam t do liên k t v i C ng hòa Pháp vì hòa bình và ti n b . Các ñơn v quân Pháp ñ t nhiên xu t hi n. M t cu c chi n tranh không tuyên b . d c ñư ng ti n quân. cũng nh ng thi u n m c áo m ng. nhưng cũng là không khí y. Trung tá Crèvecoeur ñ u ñ i mũ n i xanh c a ñơn v Commando. h d ng l i Lao B o. các c u con bà Nam Phương. xem h là nh ng k thù man r . Quân ñ i Pháp phát hi n ra b y xác ch t b ch t ñ u.Vi t g m ba trăm hai mươi b y tay súng. nh ng ñám ñông ngư i l n và tr em túm năm t m ba. ch c là c a lính ñào ngũ ho c các tên tay sai ph n ñ ng b Vi t Minh tr ng tr . ngày 29 tháng 3 khi quân Pháp mang c tam tài. không ph i cho ba tri u dân chúng Paris mà ba nghìn ngư i dân Pháp trong thành ph Hu . Bê tông r n quá. Nh t B n. T Paris . nhi u cu c mít tinh bi u tình ñư c t ch c ñây ñó. th y cu c chi n ñ u ch m d t. ph n ánh m t tâm tr ng hài lòng nào ñ y. cũng nh ng cái hôn y. n thanh niên. May thay. Trong các tr n giao chi n ñ u tiên y. màu da rám n ng. không ai nói ñ n h . nhưng ngư i ta không mu n thú nh n. m t cái ñèo trên ñ nh Trư ng Sơn. gi u m t. Trong x Annam c xưa này mà ngư i Pháp cam k t b o h t 1884. ôm hôn nhau có c ti ng khóc vì xúc ñ ng ñ n quá b t ng . quân c a trung tá Crèvecoeur ñã ch m trán v i quân c a Lê Văn S u tư l nh quân khu 4 g m t t c các t nh mi n trung Trung B ñ n vĩ tuy n 16. Có th cho phép t x hơi m t ngày. phía Pháp hay phía Vi t c n có nh ng ngư i ñi m tĩnh. B t k như th nào. nhưng nó cũng nói lên m t cái gì khác ñã khép l i.80 - . GMC. di u hành trư c m t ch huy các xe Dodge. ða s dân chúng ngư i Vi t c ñô không hoan nghênh gì ñ i quân v a m i thành l p c a n n ð t c ng hòa Pháp. nhưng nét m t tươi t nh mãn nguy n tươi rói sung sư ng. Liên t c trong n a gi . Quân s chênh l ch quá. Ti ng hoan hô vang d y không d t. Tuy nhiên trung tá th y l nh c a H Chí Minh ñư c niêm y t kh p vùng quê. nh ng gói b c phá ñã không làm s p ñư c m c u. Th t là nh ng con ngư i kh ng l bên c nh kh ngư i bé nh c a lính Vi t Nam. Vài trăm thư ng dân ñang s ng trong c nh s hãi lo âu. Trên báo chí chính qu c. h c sinh trư ng quân s Trung B . pháo binh. nhưng ch m t ngày thôi vì ngày nay nh ng khó khăn ñã b t ñ u xu t hi n.. ðoàn quân Pháp ti n vào Hu có v hãnh di n. xe ba bánh l p liên thanh t ñ ng c a ñơn v bi t kích thi t giáp k . hoan hô cư i nói. nó c th hóa s k t thúc chi n tranh vì t s ñ u hàng c a Nh t. r t n tư ng ñ i v i B o Long. Còn nh ng ngư i Pháp ñang m c k t Hu . thanh niên công giáo g i thư cho các chi n sĩ m t tr n ñ ng viên h gi v ng tinh th n kháng chi n cho ñ n khi ñánh th ng k thù Pháp. b c l m t ý mu n r t ñ c trưng c a ngư i Vi t là không m t m t. ðoàn xe ñã ñi qua dòng ngư i v n hò hét. thông minh có thi n chí. Nh ng viên ñ n lõm. C u ta chú ý trư c h t ñ n thân hình l c sĩ c a các ch huy chi n xa. con ñư ng v ng v không ngư i qua l i ngoài vài tr m ki m soát hay ti p t .Sài Gòn k t lu n v i ñ u óc sáng su t hơn: “Cái ngày quan tr ng này ñ i v i ngư i Pháp Hu ñánh d u m t th i ñ i ñã ch m d t.

dù ñã th t tr n v n ñông hơn c . . chi n s s tr l i v i m c ñ ác li t hơn. Hu . Sáu mươi ngàn lính Nh t ñ n trú Trung B và B c B h i ñ u 1946. Cu c thương lư ng hòa bình ðà L t r i Fontainebleau không ñ t k t qu . T nay. Vài tháng sau. Nhưng ch là th i gian t m ngh . H sơ Crèvecoeur.Leclerc và ðông Dương 1945-1947.81 - . nơi sau này ngư i ta g i là “ch o l a Vi t Nam” tình hình căng th ng hơn. [1] Xem Leclerc et l’Indochine: 1945-1947. kéo dài nhi u tháng. [3] SHAT. yên chí ch ñ i s s p x p c a Tòa ð i di n C ng hòa Pháp t i Hà N i ñ tr v chính qu c hay sang m t thu c ñ a khác. lúc thì yên tĩnh lúc l i căng th ng. trong m t thành ph có b n th quân c a b n nư c khác nhau: Vi t Nam. quân Pháp gây h n H i Phòng. Nh t B n ñóng bên c nh nhau. s chung ñ ng c a nh ng l c lư ng ñ i ñ ch nhau. Trung Hoa. Ngư i Pháp trong khu ph Tây Hu tin r ng h ñã tai qua n n kh i. Tình th kỳ c c này. [2] SHAT. ng yên không còn ph i lo nơm n p cho m ng s ng c a h .Vi n l ch s l c quân Pháp. H sơ Crèvecoeur. H ăn ngon.Nhà xu t b n Albin Michel.Vi n l ch s l c quân Pháp. ghi d u b ng m t s cu c ñ ng ñ nh t là v ban ñêm. Khi nào k t thúc v n m nh c a m t ñ qu c . Pháp. Quand se noua le destin d’un empire. L c lư ng Nh t B n.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment S có m t c a quân ñ i Pháp càng làm cho tình hình thêm l n x n. .

không ai chơi ban ñây. Hương thoát ng c tr v tham gia ngay công tác cách m ng là y viên ph trách văn hóa và tuyên truy n trong y ban nhân dân Trung B . ph n l n là tù chính tr . Ti ng ñ p r t căng vào lư i v t ñánh th c khu vư n bao quanh. Hôm sau. Trái v i ñ i th . th c hi n b ng lư i lê. V chăng lúc này ñang có chi n tranh dù r ng nhìn t Park Hotel. ông thay qu n áo luôn trong bu ng ng . Ông ñ n b ng xe ñ p. m t toán lính Qu c dân ñ ng canh gác. M c d u c p b c khác nhau. Th i ñó. ñang ñe d a Hà N i. Hương là m t trong hai trăm ba mươi tù nhân c a nhà ng c này. B o ð i ñư c giao ban. Cao trào cách m ng năm 1930 ñã b dìm trong b máu trong nh ng v ñàn áp tàn kh c chưa t ng có. tóc c t ng n. ði u b t ng cho t t c là s có m t c a m t ngư i tr tu i cao lêu ñêu theo dõi c nh tư ng t trư c ban công c a khách s n. m t khách s n b lãng quên mi n Nam Trung Qu c. phương ti n ñi l i quen thu c c a ông. Hương b ñày vào ñây sau nh ng cu c bi n lo n năm 1930. nh ng v chai. Nh ng k b h ng c có nhi m v hoàn thành xây d ng m t con ñư ng thu c ñ a 14. thay qu n áo trong phòng dành riêng góc vư n. Dù hơi m p. Ch t ch ñã giao phó cho ông s m nh quan tr ng này. B o ð i h u như chi m lĩnh sân. thi t b n i th t theo phong cách âu châu. vì s tín nhi m c a ch t ch H Chí Minh. Cao to. Không còn phân bi t ai là c u hoàng. b ng súng liên thanh. Nghiêm K T ñ i th qu n v t c a ông ñang ñ i. Dù có nh ng cu c h i h p. ngư i b n h c cũ t i trư ng Qu c h c Hu .82 - . ð ñ m tù Palméséani gõ m t chi c ba toong vào ñ u m i tù nhân. lúc này ñang th a hi p thu x p v i nhau trên lưng Vi t Minh. nh ng cu c chi n ñ u dư ng như lùi xa vào quá kh . lính canh ng c li n n súng. Ông ta không gi ng lính Qu c dân ñ ng cũng không gi ng hai ñ i th qu n v t trên sân. ñón ti p. như cái máy. Ông Hương kinh ng c vì l i yêu c u. nhưng m t vì chuy n ñi xa làm cho ông quên ñi ñ c ng c a cái giư ng. m t trăm b y mươi tù nhân b m ng. c nh ng ngư i c a các ñ ng phái qu c gia thân Trung Qu c. r ng rãi. m t t ñ ng khăn. Nhưng ông bi t r ng th i gian c p bách và hi u r ng v lãnh t cách m ng tìm cách phân hóa Trung Hoa và Pháp. ðã ph i d n d p. B o ð i ñ ng d y. nhìn vào chi c gương ñ ng ñ ki m tra b ñ c a mình. Ông c n th n vu t th ng ñôi bít t t ng n tr ng. ông theo dõi không m m cư i vũ ñi u c a hai bóng tr ng. trư c ñây là dinh th ng s B c Kỳ. gh dài. Hương tr l i ph ch t ch thì g p m t nhóm ngư i. ng n ngang.. Ông chăm chút dáng chi c qu n v i. nhưng chính là nh ñài phát . chân t c u kỳ. Ông ch ng bi t gì v chính tr ñ i ngo i. M y tháng trư c ñây. Giáp. sinh viên. Ông H Chí Minh nói v i Hương: “Anh ph i ñi Trùng Khánh g p Tư ng Gi i Th ch nói v i ông ta r ng chúng ta c n vũ khí ñ ñánh ñu i quân Pháp”. Có nh ng b trư ng c ng s n. Không ph i vì khí h u vì s t rét mà b gi t. Chi c giư ng r ng không có n m êm như giư ng n m ñi n Ki n Trung Hu hay Hà N i. v nh ng chuy n công cán ngo i giao. chi c áo sơ mi c c tay. Chi c v t c a B o ð i d ng trên ñ u v t. Hà Phú Hương. Chúa ng c là Palméséani. do công vi c b n r n. lên lư i m i khi có th . ai là b n chơi mà ch là hai ñ i th m i mê qu n nhau qua ñư ng ban. Hai ngư i chơi lên lư i. Tháng 3 năm 1946 ông ñư c tri u t p ñ n dinh ch t ch chính ph t i B c B ph . m t t qu n áo mô-ñéc. M t gian phòng ñ p. Ngày 12 tháng Ch p năm 1931. Ông H gi i thích thêm: quân Pháp ñã chi m Nam B . G n như m t tr n ñ u c a nhà chuyên nghi p ñ n m c lính Qu c dân ñ ng xuýt xoa th dài m i khi tính ñi m hai trái ban ñánh l i. u o i như th ơ v i c nh khác thư ng ñang di n ra. hôm nay l n ñ u tiên ngư i c u chính tr ph m nhà ng c Kontum m i g p l i b n cũ.v. Hai ngư i chơi t t. mũ. ñón ti p ông và ñưa ñ n g p ch t ch H Chí Minh. ngư i ta b o s ñi v i ông. H trao ñ i vài ñư ng ban. Xung quanh d c hàng rào m t cáo ngăn sân qu n v t v i bãi trư c khách s n.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 18 Daniel Grandcleùment C u hoàng l ng l th t dây gi y cao su. L ch s không nói cu i cùng h có ch u ñi không. ch n m t c p kính râm r i xu ng sân qu n v t. xoay tròn như m t chi c cù r i ñ xu ng. Ngư i ta g i ông là Hương. t Dakpao ñ n Dakxut.. nh ng năm ñau y u. ý th c sâu s c t m quan tr ng c a s m ng c a mình. thoát n n t nhà ng c Kontum tr v . Hai bên ngang s c ngang tài nên nh ng ngư i Trung Qu c không h nói gì ñ n k t qu tr n ñ u. mi ng ñ m m t hai ba. ngu n g c chính tr r t khác nhau. Palméséani lo i b nh ng ai không ch u ñ ng n i nh p ñ ti n trình công vi c. nông dân. b t ch p th i gian và l ch s . tù kh sai t ch i không ch u r i ng c Kontum ñi Dakpek nơi h b ch t nhi u. ñôi khi b ng c ñ i bác. v. chính ph “liên hi p qu c gia” t p h p nh ng ngư i có ý th c h r t khác nhau. ñánh m t qu ban r t m nh. th ng cánh không e dè. lo i b nh ng ñ linh tinh. Mư i sáu ngư i ch t trong s nh ng ngư i c ng ñ u nh t. Ngay sau khi Vi t Minh cư p chính quy n. m t nhân v t n i ti ng. gh ñ u. trong sáu tháng t tháng ch p năm 1930 ñ n tháng sáu 1931. Ông bư c ñ n cu i sân sau v ch sơn. qu n áo s m màu. Chính quy n Pháp bi t t t c nh ng s ki n ñó. g m công nhân. L n này b n lính Qu c dân ñ ng chăm chú theo dõi các ñư ng ban. Khách s n l i tìm l i ñư c ít nhi u v l ng l y c a nó v i s xu t hi n c a ngư i khách du l ch không ch ñ i này.

Không có lính Trung Qu c. không b l th i cơ. t i sao không. dù tr i n ng. Sau này ông tâm s v i m t nhân viên m t v Pháp: “Ngư i ta cho tôi bi t chính ph Vi t Nam. Không khí trong ñoàn thi u c i m ñ m m. l nh k nh hòm xi ng. B o ð i. nơi chính ph Trung Hoa ñóng. Cu c ch ñ i Côn Minh b y ngày. m t quan ch c Vi t Minh. Cu i cùng m t chi c máy bay DC-3 ñưa h lên Trùng Khánh. Ch có B o ð i ñ n m t mình không ai tháp tùng ông. khi n h s ng s t: “Tôi ch y u là ñi du l ch”. B o ð i ñư c b trí m t phòng r ng có phòng ti p khách riêng. C u hoàng không ti t l v i các b n ñ ng hành n i dung c a nh ng cu c trao ñ i. ñây trong khách s n m i “B n mùa”. ngư i phát ngôn chính th c c a phái ñoàn. ngư i c a Qu c dân ñ ng. Ông không ưa c u hoàng l m nhưng cũng hi u c u hoàng không ph i cùng lo i v i nh ng ngư i kia. qua ñêm v i m t cô h u bu ng c a khách s n. không trao tr ñ c l p cho các ông. sang tr ng. toàn th thành viên trong phái ñoàn ñư c các c v n c a . Ông hoàn toàn tán thành nh ng bi n pháp c a chính ph . Nh ng nghi th c tr ng th dành cho ông. vui thú qu n v t. t m su i nư c nóng thì ông Hương không h t b v m t c ng r n c a ông. Ông ta ñi t n n hay trái l i tham gia m t phái ñoàn chính th c như ngư i ta nói [1]. trong lúc Nguy n Công Truy n và Hà Phú Hương chung nhau m t phòng nh . Sau khi t m là ăn trưa. Tư ng th ng ch ñ m y ngày m i tr l i. c ñeo gông n i v i hai chi c xi ng quanh m t cá chân khi n cho ông không ñ ng th ng ñư c. M t khách s n b cu c n i chi n làm hư h i. m t thành ph ba tri u dân. Ông n i ti ng là m t tù chính tr ngoan cư ng v i k lu t hà kh c trong nhà tù th c dân. Ngư i ta h i B o ð i. mà t i Hà N i có ñôi chút lãng quên. Hàng gh sau hơi ch t. Trên xe ra phi trư ng c v n Vĩnh Th y th l v i hai b n ñ ng hành. Phái ñoàn lên máy bay t phi trư ng Hà N i t i Côn Minh trên chi c máy bay DC-3 chen chúc ñám quân nhân Trung Hoa. m t m t c tôi ñi th c hi n m t s m ng h u ngh v i Trung Hoa thì ñ ng th i cũng c m t phái ñoàn ñi g p ñ i s Xô vi t. Cu i cùng văn phòng chính ph yêu c u c u hoàng ch m t mình ông ñ n nói chuy n v i th ng ch h Tư ng. còn v i nh ng ngư i khác thì ñây là l n ñ u tiên h ñi máy bay. Trong khi B o ð i. l i lăn bánh ch ch cũ và nh ng ngư i cách m ng trong chuy n ñi không bi t trư c này. Gi phút trôi qua ch m ch p. Ngoài câu nói trên theo thói quen. M t ngư i ñi du l ch. Nguy n Công Truy n. ch ng t ngư i Trung Qu c coi s thoái v ch là m t giai ño n. có ph i ñúng ông c m ñ u phái ñoàn không? B o ð i t b cây v t ñ n dinh th ng ch . Dù còn tr nhưng Hương v a tr i qua mư i hai năm c m c trong xà lim. Có m t ngư i khác cũng c m th y khó ch u. C u hoàng v n gi nguyên v ph t l nh ch hơi ñ m hôi. ðó là lãnh s Pháp t i Côn Minh. H còn ph i ch ñ i m y hôm n a. M t chi c xe công ñ n khách s n ñón và ñưa ông ñ n tr s chính ph . Tr ông Vĩnh Th y cũng bi t lái máy bay l i dày d n trong chuy n ñi xa b ng máy bay. Nghiêm K T ch y b hơi tai t ñ u này ñ n ñ u kia c a sân qu n ñ ng phó cũng không l i ñư c v i B o ð i. Bí thư trư ng c a tư ng Lư Hán. Côn Minh ch là m t tr m trung chuy n. Ông ñư c các nhân v t cao c p Qu c dân ñ ng m i ăn trưa. Trong th c t . chính là M c Tư Khoa ch huy m i công vi c hi n nay Hà N i” [3]. M t qu ñ i c a Vân Nam. Chuy n ñi b t ñ u b ng ôtô ra phi trư ng. Khách s n ñư c xây d ng c nh m t su i nư c nóng cách ñó kho ng b n mươi cây s . Tư ng Gi i Th ch r t b t bình. cao hơn hai nghìn mét trên m t bi n. Ông Hương. Vĩnh Th y. r t cu c ñư c m i d m t cu c h i ñàm v i nh ng ngư i lãnh ñ o Qu c dân ñ ng Trung Hoa.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment thanh Pháp mà ông Hương ñư c bi t c v n Vĩnh Th y cũng tham gia phái ñoàn. ngư i ñã d n m t trăm sáu mươi ngàn quân Trung Hoa vào Vi t Nam m i m t bàn ti c trưa. Nghiêm K T t trong nư c ñi sau ñã theo k p h ñây. l i th ng ván n a. H không nói gì v i nhau trong cu c h p chung toàn ñoàn. Ông không hi u gì v chuy n ñi c a c u hoàng. Nghiêm K T . s ñi sau. H t m trú ñây ñ ch thi n ý c a Tư ng Gi i Th ch. V uy nghiêm c a dinh th Tư ng Gi i Th ch khi n ông nh l i cung ñi n vàng son c a ông trong T C m thành Hu . ông không nói gì thêm. Nghiêm K T . t nay ta l i tr l i v i cái tên quen thu c c a nhân v t.83 - . Chi c Packard mang t Hu ra. th trư ng Ngo i giao làm trư ng phái ñoàn trên danh nghĩa. thì các ông s làm gì? Tr l i: Chúng tôi s n sàng chi n ñ u và s n sàng hy sinh m t tri u ngư i” [2]. N u ngư i Pháp không tôn tr ng hi p ñ nh sơ b m ng 6 tháng 3. L n này ch có hai ngư i v i nhau. Ông ăn m c t ch nh. ngư i ñi du l ch. Sau tr n ñ u h ñi t m. không có hai ông cán b Vi t Minh kh c kh thư ng tham d vào cu c ki m ñi m c a h . Viên lãnh s ñi n v nư c m t bài tr l i ph ng v n c a ông Hương v i m t t báo ñ a phương: “Ngư i ta nói r ng c u Hoàng ñ B o ð i không b ng lòng chính ph H Chí Minh? Không. ch trao ñ i riêng t ng nhóm quen bi t nhau. Cu i cùng do B o ð i yêu c u kh n thi t. y viên ph trách tuyên truy n trong y ban nhân dân B c B và Hà Phú Hương ng i c nh B o ð i. Ban ngày ông l i m c qu n áo tr ng chơi qu n v t dư i con m t s ng s c a ông Hương. sau khi B o ð i t ch i không nh n làm trư ng ñoàn.

Con ngư i ông ch a ñ ng m t m h n t p nh p nh ng. Quy t ñ nh c a c v n khi n m i ngư i s ng s t. Mu n hay không. Ông thêm: “N u g p v tôi. Rõ ràng là c u hoàng không tr v v i gia ñình. Cu i cùng. chúng tôi có quá nhi u v n ñ ph i gi i quy t. Chi n tranh và cách m ng ñã khi n ông tr nên quan tr ng. các ñ ng phái ñ i l t qu c gia ch ng phá cách m ng m t luôn ch d a. tôi s ñi du l ch”.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Tư ng Th ng ch ti p trong m t ngôi chùa ñ bu i h i ki n không có tính cách chính th c vì ngư i Trung Hoa không mu n ti p chính th c nh ng nhân v t c ng s n. bây gi ông m i gi i quy t. ngài ch nghĩ ñ n ăn chơi. Chính ph nhân cơ h i này th ng tay tr ng tr chúng. Có nhi u c m b y. Ông Hương nêu câu h i. Cô này ngày ñêm không r i ông n a. khi ngư i Trung Hoa nh n th y c u hoàng không th nh n nh ng cu c ñi ra ngoài ph ñó. M t v n ñ chính tr cao siêu hay ñơn gi n ch là lo cho sinh m ng không b o ñ m an toàn. Quân c a tư ng Lư Hán rút kh i mi n B c. Thông báo này hình như ñ t ra r ng m i dây liên h gi a nư c Pháp và Trung Qu c không ch t ch như ngư i ta tư ng. ñi u ch c ch n là Nhà vua tr ñã nhi u l n ti p xúc v i ñ i s quán Hoa Kỳ. Hình như ông ñ m c cho ng n gió ñ y ông theo chi u hư ng t t. Bi t nói gì ñây? M t cu c ch y tr n. hay không có c ngh l c v ng vàng. Ngoài m t ông t ý ti c s l a ch n c a B o ð i. M t h c sinh tr n h c. gái và c b c”. B o ð i suýt n a thành n n nhân c a m t v mưu sát Côn Minh. ***** Bu i t i B o ð i ñư c t do nhưng có ki m soát. h phái ñ n cho ông m t cô gái g i. Nghiêm K T cũng l i không ch u v . T sau hi p ñ nh 6 tháng 3. Hình như ông ñ cho các s ki n kéo ñi mà không có chính ki n. n u tr v v i cách m ng là v n ñ an toàn. Nhưng ngư i ñó là ai? H Chí Minh ch c ch n bi t trư c ý ñ nh c a ông c v n t i cao. C u hoàng m m cư i nhưng không nói gì. nh các ông nói giúp tôi kh e”.84 - . Nó cũng ñáng giá cho chuy n ñi này. Sau ñó h l i kh ng ñ nh: ông sang ñ thương lư ng vay hai mươi tri u ñ ng c a các nhà tài chính M do Tư ng Gi i Th ch gi i thi u. Ngoài B o ð i. Chuy n ñi và nh ng cu c thương thuy t c a B o ð i v i th ng soái gây ra m t m i băn khoăn l n trong các nhân viên m t v ñang giám sát thành ph Trung Qu c. Bình thư ng ra. v n ñ này ông ñã lư ng l l n tránh t khi cách m ng n ra. Phái ñoàn Vi t Nam nghe B o ð i nói v y tưng h ng như t trên cao rơi xu ng. xóa b chính quy n ly khai m t s t nh. Ông mong Washington s vào cu c và ngư i M s ch p nh n làm tr ng tài gi a nư c Pháp và Vi t Nam m i. ngư i Pháp có th b t cóc ông. phái b ñi Trung Hoa s ph i có m t ngư i l i Trung Hoa là ñ i di n như trong quy t ñ nh c a h i ñ ng chính ph trong phiên h p ngày 11 tháng 3 năm 1946. Ông Hương và Nguy n Công Truy n tr v Hà N i ñ báo cáo v i ch t ch H Chí Minh. Ông có vi t thư cho B o ð i b o ông ta l i ch l nh m i không? Không ai kh ng ñ nh ñi u này. quân Pháp thay th quân Trung Hoa lo gi i giáp và h i hương quân Nh t. gi i tán các toán vũ trang. “Các ngài có th cung c p vũ khí cho chúng tôi ho c giúp chúng tôi chi n ñ u v i ngư i Pháp không?”. Không ph i do hành vi c a ông hay s l a ch n ñã ch ng t s sáng su t nhìn xa trông r ng c a ông. S t ch i là d t khoát nhưng ñài phát thanh Pháp nh c l i: “M t phái ñoàn quan tr ng c a chính ph cách m ng ñã g p Tư ng Gi i Th ch”. cơ quan m t thám Pháp báo tin. ông không ng ng kêu g i s can thi p c a các cư ng qu c ñ ng minh công nh n ông là ch t ch chính ph Vi t Nam thay th H Chí Minh ñã b c ng s n Pháp mua chu c. Th i kỳ Nhà vua ph i mưu m o m i mua ñư c quy n album dán tem ñã xa r i. Chính ph Hà N i ra s c tuyên truy n. c u hoàng thông báo th ng th ng v i các thành viên trong phái ñoàn “Tôi l i. Tuy nhiên nh p c u không vì . chuy n k ch c có th khác n u m y tháng sau B o ð i không ch ng l i nh ng ngư i c ng s n. Theo m t lo t ngu n tin khác. C u hoàng ñi Trung Hoa chính xác vì lý do gì. ð n lúc ph i tr v . Nhưng t nay ông cân nh c các s ki n và mánh khóe. không gi ñư c nh ng ñi u kìm nén trong lòng t lúc ra ñi : “Thưa ngài. “Sau khi Nh t ñ u hàng. qu ng bá r ng rãi tin này. Trùng Khánh không thi u trò tiêu khi n h p d n. M t tin khác: c u hoàng tìm cách bán cho Trung Qu c các m than H ng Gai ñ l y súng ñ n. ngu n tin nào cũng nói là có ngu n ñáng tin c y. Hơi m m y u. m c dù trong th i chi n. Hình nh ông m nh t. H Chí Minh không mong gì hơn th . Hà Phú Hương n i gi n. Báo cáo c a h mâu thu n lung tung. Ngư i Trung Hoa không ñ cho ông ñư c t do s ng cu c s ng ban ñêm c a ông dù r ng. Nh n xét c a ông Hương ñâu có sai s th t. Có lúc ông th t s là m t thanh niên cư ng tráng lúc nào cũng mang m t n i phi n mu n tri n miên. Lúc ñ u. Chuy n này do Hương thu t l i. m t s ñào ngũ hay ch là ý mu n ngông cu ng ñi du l ch? K l i có ích gì. Chúng tôi không có phương ti n ñ gíúp các ông”. Hơn n a t t c nh ng phương ti n chúng tôi có trong tay ñ u c n ñ c m chân quân ñ i c a Mao Tr ch ðông. ñoàn cũng ph i r i Trung Hoa v nư c. cho ai? ðây là m t ñ tài nghiên c u thú v c a gi i tình báo. B tr n hay ch là v ng m t. ông sang Trung Qu c ñ ñ t ñư c vi c rút ba mươi nghìn quân ñư c g i sang Vi t Nam ñ ch ng l i quân ñ i do Paris g i sang.

Ti n v nh chuy n cho ch ng còn gì.V Á . Mu n s ng Trung Hoa ông ph i vay n . [1] H sơ lưu tr b Ngo i giao Pháp. s ra ngày 24 tháng 3 năm 1946. B o ð i lao vào các cu c thương th o v i ngư i Trung Hoa và Pháp. Trong th c t . ngư i Tàu này gõ c a ñòi n .85 - . Nh ng chuy n x u xa v tư cách ông ñư c bàn tán. khi ông l i ñư c làm Qu c trư ng. ông c v n t i cao không còn m t xu dính túi. Ông s ng nh vào ti n ti t ki m c a nhân tình. m t nhân viên tình báo Trung Hoa-M .Châu ð i Dương. lan r ng kh p ph phư ng Hà N i.Vân Nam Nh t báo. Sau này ông còn ñư c m t ngư i Trung Hoa khác bao ông. Hơn th n a. B o ð i ñi r i.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment th b c t ñ t. cô nhân tình ñã l n l i sang Trùng Khánh theo ông. ngư i ñã ti n ông Côn Minh. Ông vay c a Lý L Hà. H Chí Minh còn thuy t ph c chính ph g i cho B o ð i m t s ti n ñ ông ta có th tr v nư c trong trư ng h p ông mu n tr v . Ba năm sau. ti n n m trong tài kho n c a ông nhà băng ðông Dương b phong to . [3] H sơ lưu tr b Ngo i giao Pháp . Zing Tsong Phao. dù báo chí Hà N i không có bài nào lên án hành ñ ng ph n b i c a ông nhưng ñây ñó nh ng tin ñ n v ngu n g c ñáng ng c a ông ñư c nh c l i truy n tai nhau. chia s ngày ñêm v i ông và m h u bao. . [2] Yunnan Ye Pao . Lúc ñ u ông vay c a m t ngư i Tàu tên là Wong Phu.

Nhưng d u sao. ông ñã ñ t ng t quy t ñ nh không tr v . Bà Nam Phương không t v ng c nhiên khi nghe ông Hương k chuy n nhưng cũng không gi u n i n i bu n sâu l ng vì t nay bà th c s ph i s ng l loi ñơn chi c. Sau ñó ngư i c a phái b o hoàng công giáo s giúp ñ quân ñ i Pháp. Sau nh ng cơn mưa ñông liên miên r rích không d t. bà c u Hoàng h u không che gi u ý ñ nh c a mình là r i cung An ð nh ñ n nơi an toàn hơn cho các con bà ñ c bi t là B o Long. L nào ch ng bà l i không báo trư c cho bà? V y là t nay. Năm 1946 trôi qua và kh năng thi hành b n hi p ñ nh m ng 6 tháng 3 r t mong manh. Trong không khí n ng n như v y. S m t thám. Nh ng v r c r i m c dù ít hơn và không ñ m máu b ng Hà N i nhưng nay ñã x y ra thư ng xuyên hơn. Tình tr ng vô chính ph m t l n n a ñe d a th cân b ng mong manh h i tháng 3 và ñã c u vãn hòa bình. Tình hình ch t m l ng khi có s can thi p c a t liên ki m Vi t-Pháp. M t phát súng n . Âm mưu ñó không thành. C nhà. m c dù v n còn nhi u b t ti n nhưng còn hơn là ch ñ nhi p chính. r ng tuy bà không b ai ñe d a nhưng v trí c a bà s th c s như m t con tin cũng như c gia ñình bà và ñ c bi t là Hoàng t k v . B c dư i s ch ñ o c a B o ð i. dư i quy n ch t a c a bà c u Hoàng h u Nam Phương. nh ng tán cây ñư c tô s c h ng êm như ñư c gi i phóng. M t bà r m l . ñư c ñ c khâm m ng tòa thánh Vatican ng h . như m t l i h a h n h nh phúc. . Phe b o hoàng. “N u chính ñ ng này còn ch n ch thì s th t b i và khi ñó Vi t Minh s n m tr n quy n bính. ði u này ñánh d u m t giai ño n ho c bư c kh i ñ ng cho chính ñ ng công giáo ñã t n t i bí m t. không ph i ch l n này. Nam. có nghĩa là g n m t năm sau khi ông Hòe nghe ñư c tin ñ n. dân chúng c ñô. Th m chí h còn khuy n khích Paris hành ñ ng b o l c Trung và Nam kỳ. ông Hương v n còn xúc ñ ng khi nh l i chi u hôm ñó. [1] CAOM. ñã nh t trí hành ñ ng ñ trong nh ng ngày t i cho ra ñ i m t chính ñ ng th c s ñ i l p v i phe Vi t Minh. Ph n l n các v l n x n ñ u do các ñ ng phái ñ i l t “qu c gia” gây ra ñ n m c xu t hi n s m ñ u cu c n i chi n gi a quân ñ i chính ph và các nhóm thân Tư ng. ð ng này ch trương th ng nh t “ba kỳ” Trung. Chúng di n ra theo cùng m t k ch b n.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Chöông 19 S c xuân tô ñi m lên c ñô Hu nh ng màu êm d u. Nhưng Paris không ñ ng tĩnh gì. Như v y bà Nam Phương ñã b t tay hành ñ ng th t s . dù không ñư c nói ra. M t h i ngh công giáo ñã nhóm h p ngày 15 tháng 8 năm 1945 t i Hu . Chính ñ ng công giáo mà bà là linh h n. ði u x u hơn n a. m i “kỳ” ñ u c ñ i bi u ñ n d h p. V y ñ ng này mu n gì? H mu n Pháp trang b vũ khí cho 30 ho c 40 nghìn ñ ng viên là tín ñ công giáo. Cu c ñ i ñ u gi a Vi t Nam và Pháp là ñi u không tránh kh i. bà c u Hoàng h u tr tu i quy t ñ nh c n ph i “làm cái gì ñó”. nhi u ngư i Pháp b thương ho c ch t th là c khu ph n i d y. B n tin tháng 8 năm 1946 c a Phòng Nhì Pháp (SEHAN) ñã ti t l âm mưu này. ñ n Hà N i sau khi báo cáo v i H Chí Minh ñã v Hu báo tin cho bà Nam Phương bi t. ch c ch n bà s b cô l p. Ông Hà Phú Hương v a Trung Qu c v . Nh ng tay súng b n t a gi u mình trong bóng t i c a các ngôi nhà và ñư ng ph tr l i yên tĩnh ñ ch ñ i m t v r c r i m i. b n gia nhân và t t nhiên nh ng ngư i giám sát bà bi t rõ ý ñ nh này. Bà v n nói là không h bi t ch ng mình có ý ñ nh chu du ngo i qu c. ð c bi t là trong năm 1946 này. ông Tr n Văn Lý. do m t c u thư ng thư. và c gia ñình hoàng gia ñ u ñ c bi t c m nh n ñư c ñi u này. V y là có th ñ ng này s ñ i di n cho m t phe ñ i l p c n ñư c b ch huy Pháp theo dõi và ki m soát n u c n” [1]. Nhưng dù sao. Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i t i Aix-en-Provence.86 - . N u chi n tranh ch ng Pháp n ra. Năm mươi năm sau. Tin ñ n s có chi n tranh Vi t-Pháp lan r ng. ch y u g m nh ng ngư i công giáo. không còn ai ñ ng ra che ch bà t c p cao c a nhà nư c.

chính ph Pháp trư c ñây ñã ph tru t ông. Dư i con m t ngư i Pháp. V sau. ch ng bi t làm gì khác. Nhưng vi c Hoàng t Vĩnh San tham gia phát thanh bí m t m t năm trư c ñây là m t cách phê phán ch nghĩa th c dân Pháp. có v như tính khí t nh . Lúc ñ u ñ tăng thêm thu nh p ít i c a mình. Nhưng không an ph n d ng l i. ngư c th i gian. ñâu có th nghe ñư c ti ng nói c a ñài Ti ng Pháp t do. do nhu c u b t bu c. ông lao vào lĩnh v c thông tin vô tuy n ñi n và ít nhi u thành công. sau ñó ñư c tr v cho Tri u ñình. thì gi ñây l i hào phóng c p cho ông m t kho n tr c p. cũng như tham d các cu c h p c a H i Nhân quy n. cho các ñơn v dã chi n hay cho ñ i quân ng m mà ch là lo i máy thu thanh vô tuy n ñơn gi n hình tròn. ñ ng lên ñ u tranh ch ng Nh t. căng th ng như võ sĩ samurai hay như ðôngkis t. b lưu ñày x ngư i. ðã có lúc gi i pháp này ñư c nghĩ ñ n. Và ch c ch n là v i ñ ng bào mình. dĩ nhiên ông ñành ch n ngh cư i ng a ñua. ñ ngh g i nh ng thông ñi p qua vô tuy n ñi n kêu g i ngư i dân Vi t Nam. Ho t ñ ng kháng chi n này ñã làm ông b c nh sát c a chính ph Vichy b t giam m t tháng. nghĩ ñ n Duy Tân. Th nào cũng ñư c. ñâu có th g i các tin t c ra ngoài d dàng hơn là t c a hi u bé nh c a ngư i chuyên v vô tuy n ñi n này. Sau ñó. r i cu i cùng ng h chính ph H Chí Minh. ch tương ñương v i lương c a m t công nhân làm ñư ng [1]. Gi ñây ông ta ra sao? Dân chúng thành ph Saint-Denis thu c bán ñ o Réunion bi t rõ Duy Tân. v vua tr ñã thách th c h trong nh ng năm 1916.87 - . M t ngư i b n Pháp yêu c u ông t kh c h a chân dung. l i ngoan ngoãn quy thu n Vi t Minh. Vĩnh San t m gác ý mu n tham gia chi n ñ u châu Á. nay ki m s ng b ng ngh s a ch a. Có nhi u thu n l i vì lúc này bà c u hoàng s p s a kêu g i ngư i Pháp giúp ñ ñ thoát kh i s ki m t a c a Vi t Minh. hai l n ph n b i ngư i Pháp. ông lên ti ng ñòi ñư c ra tr n ti p t c chi n ñ u. ñ l i nhi u n tư ng khó quên. Tuy nhiên. Ch ng ph i là thi t b vô tuy n ñi n cho tàu ng m.. ông còn làm ngh cư i ng a ñua (dô-kê). nghĩa là sau khi Nh t ñ o chính l t ñ chính quy n th c dân Pháp ðông Dương. M t v Hoàng ñ b Pháp ph tru t nay l i xin s n sàng hy sinh cho nư c Pháp. 17 tu i. Ông tham gia ñ u ñ n các công vi c c a chi h i Tam ði m (Tình b n) Saint-Dems. v c u hoàng lưu ñày tr nên n i ti ng. Chi h i trư ng h i Tam ði m trong thư gi i thi u ñã vi t v Duy Tân: “ ñâu cũng v y. l p ñ t thi t b vô tuy n ñi n làm k sinh nhai. ông ñư c m i ngư i chú ý v quan ñi m r t rõ ràng v công lý và công b ng”. ñã t ng tr i qua t ñ nh vinh quang ñ n cùng qu n th t s do chính các gi i c m quy n trên ñ o gây nên. Sau ngày 9 tháng 3 năm 1945. Do ñó. ông ta hoàn toàn m t h t lòng tin. Kho n tr c p ít i c a ông không ñ nuôi c gia ñình. ñua ng a v n ñã là m t ngh . M t ñ a v th p kém trong quân ngũ ñ i v i m t ph ñ khi n ông r u lòng ñ n n i ông tránh m t không mu n g p ñ ng bào ngư i Vi t c a mình. quay sang ñánh cá và chăn nuôi m i ñ s ng. ông tham gia nhi u cu c giao chi n trên ñ o. như báo chí Pháp ñã v ch rõ. b c như c. V i th i gian. Th t là m t c ch nghĩa hi p và ñôi chút gây ng c nhiên ñ i v i m t k ñi ñày bi t x . Th i th bây gi dành cho ch nghĩa anh hùng và chính ông B trư ng thu c ñ a ph i quy t ñ nh nên x trí như th nào ñ i v i yêu c u nh p ngũ l lùng kia. H ñi xa hơn. ông không ñư c gia nh p quân ngũ [2]. ngư i Pháp mu n l p vua m i ñ ñ ng ñ u chính quy n tay sai. có ñèn sáng ñ t trên qu y rư u nhà quê. ông vi t: “Tôi là m t con ngư i th t ng y u. Tuy nhiên. M t kho n tr c p nh . d dàng thoái v . Mi t th g n như tuy t ñ i th ch t mình. Ch ng nh ng không thù ghét nư c Pháp. Không oán h n. Tài s n c a ông trong nư c lúc ñ u b t ch thu. B o ð i là con ngư i vô d ng. Ông có m t c a hi u nh trung tâm thành ph . H t ph c tùng chính ph Vichy thân ð c. Hoàng t Vĩnh San t c c u hoàng Duy Tân.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 20 Daniel Grandcleùment Theo cách làm quen thu c. ñ n m c ch g i b ng tư c hi u “Hoàng t ” mà không c n g i ñích danh. c u hoàng Duy Tân b ngh ñua ng a v t v . Duy Tân còn mu n chi n ñ u vì nư c Pháp. Vĩnh San quy t ñ nh gia nh p l c lư ng nư c Pháp t do và t năm 1940 ông tích c c tuyên truy n cho phái De Gaulle. Ngay t tháng 9 năm 1939 ông ñã mu n chi n ñ u ch ng ð c nên ông ñã ñ ngh v i nhà ñương c c Pháp ñ o Réunion ñư c nh p ngũ. không ch p nh n n n ñ c l p dư i ách chi m ñóng . Thu nh Hu khi h c làm vua ông ñã ñư c h c cư i ng a. M t c p b c quá khiêm t n ñ i v i m t ngư i tu i 40. C a hi u c a ông nhanh chóng n i ti ng trong l c lư ng kháng chi n ñ o Réunion. tham d vào cu c ñ b c a l c lư ng nư c Pháp t do vào ñ o Réunion năm 1942. T t c ñ u ngư c l i v i ngư i em h B o ð i c a ông mà t t nhiên ông coi như m t k cư p ngôi h ng xoàng. Th t s phá s n. Cu i cùng thì ông cũng ñư c nh n vào làm chân thông tin vô tuy n ñi n trên m t khu tr c h m v i c p b c chu n uý. ði u ñó ch ng quan tr ng gì.. G n như không có b n năng b o t n”. Tính tình khô khan. T t nhiên là vì nư c Pháp. gi i h u trách trong chính ph lâm th i Pháp không d ng l i gi i pháp này. làm bù nhìn cho Nh t. Ông là m t ngư i ham h c h i giàu tình c m. Ch n ai bây gi ? Ch n B o Long có nghĩa là s giao quy n nhi p chính cho c u Hoàng h u Nam Phương.

cu ng nhi t. ñ n tháng 11. Con ngư i l lùng phát bi u như m t lính già. Tôi mu n ñư c dâng hi n c th xác và tâm h n cho ñ t nư c tôi. r t ng c nhiên v giá tr các ñ v t và chú ý ñ n c m t vài c nh tư ng làm ông xao xuy n. Ngày 14 tháng ch p t i (năm 1945) tôi s ti p ông y và cùng v i ông y xem xét t ng ngư i m t ñ bi t có th cùng nhau làm ñư c gì. Có v như ngư i Anh cũng có ý ki n như v y. nhưng h không th ñ ông tr v ðông Dương. v i cu c s ng khép kín trong T C m thành xa lánh dân chúng và hòn ñ o Réunion. con ñ c a ch nghĩa th c dân Pháp. Pierre Messmer. Mư i hai ngày sau.. b i vì ñ i v i ông th gi i bên ngoài ch là Hu . Hoàng ñ B o ð i. s tr thành v Hoàng ñ tr tu i Vi t Nam [3]. khô c ng. b Ngo i giao Anh yêu c u tìm hi u nh ng ngu n tin liên quan ñ n vi c h u du tr c ti p c a vua Gia Long.. r i cu i cùng ông vi t thư cho tư ng De Gaulle. ðó là giúp cho c u hoàng Duy Tân ñư c tr l i ngôi báu. Tháng 3 năm 1945. Hoàng t Vĩnh San không còn kìm nén n i s vui m ng. s nghi p c a ngư i ñã t ng là Hoàng ñ và ñã t ng ñua ng a này thăng ti n r t nhanh. Ông vui v bay ñi Paris nhưng khi d ng l i Tananarive (th ñô Madagascar). ñ có th t chu c l i b ng s hy sinh trong l a ñ n. Cu i cùng tư ng De Gaulle cũng nh t i ông. tuy nhiên ông ñã tham gia chi n tranh. nơi ông b lưu ñày ñã ba ch c năm. ngư i ñã ti p ông Madagascar: “Xin ngài hãy làm m i vi c ñ tôi có th nhanh chóng ñ n ñó.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment c a Nh t. De Gaulle ñã vi t v ông trong cu n Mémoires de guerre (H i ký v chi n tranh) c a ông như sau: “ð m i vi c có th ñi ñ n m t k t thúc t t ñ p. tư ng De Gaulle s tháp tùng khi tôi tr l i ñó!”. Có l gi ng như th i Hàm Nghi. Thành Thái hay c th i Duy Tân.88 - . Tháng 8 m i ch là chu n uý. Ba mươi năm lưu ñày ñã không th xóa b ñư c hình nh v vua này trong tâm h n ngư i Vi t. xin ngài ñ ng ñ cho ngư i ta ñem v nư c m t cái xác không h n” [4].. Hoàng ñ Duy Tân ñã b ngư i Pháp tru t ngôi năm 1916. trao t ng ông c Huân chương gi i phóng. s d n d n tái chi m Nam B trư c khi ti n ra mi n Trung và B c B . ñ ng trong ñ i hình sư ñoàn 9 b binh thu c ñ a. vì ông ta cũng như vì nư c Pháp ông s n sàng hy sinh. Nhưng sư ñoàn 9 b binh thu c ñ a ñã xu ng tàu ñi Sài Gòn. Ông s làm gì trong lúc ch ñ i? Tr v doanh tr i ð c hay n m ch Paris? Jacques Soustelle (tham mưu trư ng quân ñ i Pháp. ñó th c s là m t tai n n mà ông không tránh kh i. Trong thư g i ngư i b n ñã giúp ông ñi kh i Réunion. Cũng trong tháng 3 năm 1945. ông th t lên. B trư ng thu c ñ a mu n gi nguyên nhi t tình hăng hái c a ông nh t là chưa mu n chơi con bài Duy Tân quá v i vã b ng cách ñưa ông vào binh ch ng xung kích. chính ph De Gaulle b t ñ u t h i tương lai c a bán ñ o ðông Dương s ra sao.v i v ch t ch chính ph lâm th i c a nư c Pháp. ông ñư c tin ð c Qu c xã ñã ñ u hàng. ch ñ i m t cu c ti p ki n không l y gì làm ch c ch n n u không nói là hão huy n . tôi d tính s ñ n ðông Dương ñ ký chính th c m t cách tr ng th nh t khi th i cơ chín mu i” [5]. ông ñã thăng c p ti u ñoàn trư ng? R i ban tham mưu ñi u ông ñi Paris. v i tư cách t ng thư ký y ban liên b v ðông Dương ñã ký lá thư thông báo cho ông v quy t ñ nh này. b ñày bi t x 29 năm trư c ñây. chi c máy bay ch Hoàng t Vĩnh San v ñ o Réunion ñã n tung trên b u tr i châu Phi. lì trong căn phòng khách s n Littré. ph trách tình báo) quy t ñ nh ông tr v ñ o Réunion. Ngay lúc ñó. nhưng là nh ng chi c xe ñ p th c s và vì các cô ñ u m c váy ng n và r ng nên ngư i ta không c n ph i cá cư c xem qu n lót c a các cô màu gì?”. trong vùng ph c n Bangui. T t nhiên là Vĩnh San t c ñiên lên. T ñó. trái ngư c v i khuôn m t c a B o ð i. Dù nh ng ngư i cùng chính ph c a tôi s ñi ñ n ký k t các hi p ñ nh như th nào. K t thúc cu c ti p ki n.. M t tai n n. m i vi c ñã ñư c quy t ñ nh. ñư c nuôi n ng d y d t bé t i C ng hòa Pháp nay hình như ăn ý v i k thù Nh t B n. có nên nghĩ ñ n vi c nhanh chóng thay ñ i ngư i chi m gi ngai vàng Vi t Nam. t t c các cô gái ñ u ñi xe ñ p su t c ngày. tôi ñang nuôi dư ng m t ý ñ nh bí m t. dư i s ch huy c a Leclerc. chính ph Pháp s ñưa tôi tr l i ngai vàng. không t ki m ch ñư c n a. ðó là m t nhân cách l n. Hoàng t Vĩnh San ñư c chuy n sang trung ñoàn xe tăng ñóng t i ð c. Khuôn m t thanh tú. . c mu n ñư c g p th n tư ng m i c a ông và là ngư i th y c a ông là tư ng De Gaulle. ông vi t: “Bây gi tôi ñư c bi t r ng lãnh ñ o tôi có m t con ngư i tôi s ti n lên dù ph i ngã xu ng tôi cũng không c n!”. Kh n kh thay c u Hoàng ñ Duy Tân. c c c n. Binh ñoàn n i ti ng này. ông không còn th n nhiên khô c ng như trư c. ñ i nhà ông thì s t t hơn. n u như ngư i k v và cũng là ngư i bà con B o ð i c a ông ta ñã b th i th vư t qua. Các nhà c m quy n trên ñ o Réunion hoan nghênh nh ng bi u hi n yêu nư c c a ông ng h sáng ki n v c a hàng vô tuy n ñi n c a ông. tr thành Hoàng t Vĩnh San và ñưa v ñ o Réunion. ðây là l n ñ u tiên ông s ng Paris. n m t n cư i r ng r : “Th là xong. ông vi t “ Paris. Ông ñành ch p nh n ra m t tr n ch ng ð c châu Âu. Vì th ông tranh th cơ h i ñi thăm các công trình ngh thu t. ph c v trong quân ñ i chúng ta v i c p b c thi u tá. Khi nào ñây? De Gaulle d tính chuy n ñi vào ñ u tháng 3.

t p s 1580 NF. [2] CAOM. s 2337 NF. [3] CAOM. Paris. t p 1580. t p 1105 NF. Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment [1] CAOM. Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i. Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i. Nhà xu t b n Plon. Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i.ði n c a các ông Aubert và Court. [4] Général de Gaulle. Mémoires de guerre (H i ký chi n tranh). h p 267 .89 - . . [5] CAOM. h p 122.

Tu vi n mang m t . Nh ng ngư i lãnh ñ o chính ph s chuy n sang ñư ng l i c ng r n. Ngư i n sinh cũ c a trư ng dòng Les Oiseaux ph i x s khôn ngoan ñ không gây phi n hà cho ngài c v n v a không làm liên lu t i con trai bà cho nên ñã ch n m t nơi t m trú “trung l p” nghĩa là ñ ng gi a. nh hư ng c a ông trên m nh ñ t Vi t Nam là r t ít. như v y ông không còn vai v gì trong chính ph cách m ng. Tr i h ng sáng r t nhanh và trong ch c lát tia n ng tr i r t rè c a mùa ñông mi n Trung ñã chi u h t lên nh ng b c tư ng g gh bao quanh khu nhà hát cũ ñ ng sau cung. nhưng trong s nh ng ngư i nhà quê hàng ngày v n làm ru ng quanh ñó. Nó ñư c nhen nhóm t nhi u tháng nay. m t cha c ñã ñ i s n. Hu . k c nh ng ngư i thân c n. Ngư i kéo xe ñã ch s n ngoài c ng. Vi c hai bên. vư t b c tư ng ngăn r i bư c lên chi c xe kéo ch s n. ñ n lúc n ra xung ñ t. không ai ch u ai ñôi lúc d n ñ n vi c hai m con gi n d i nhau th t s . th m chí là s không. C gia ñình bà c u Hoàng h u Nam Phương nay nh trong trư ng dòng C u th do các cha ñ o ngư i Canada g c Pháp cai qu n. Ng i trong nhà bà nhìn theo ñ a con trai ñ u lòng và ngư i h u cho ñ n khi hai ngư i ñi qua c ng. hai ngư i men theo khu vư n r ng. không ai ñ ý hai ngư i ñang lén lút ra kh i cung. Bà mu n ñưa h t các con vào lánh trong khu nhà th . là không th tránh kh i gi a Vi t Nam và Pháp. khu ph này mang dáng d p thôn dã. tách kh i trào lưu ñ c l p trong lúc này ñang t p h p ñư c ña s các t ng l p dân chúng ngư i Vi t. Bà Nam Phương ñón trư c ñư c tình hình này là do m ng lư i nh ng ngư i công giáo cung c p ñ u ñ n tin t c liên quan ñ n các s ki n ñang di n ra t i Vi t Nam. bà ch còn lo sao cho b n thân và nh ng ñ a con khác cũng s ra ñi ti p. Bây gi . Ngư i h u gái c a bà Nam Phương cũng v a ñ n. Pháp ñã n súng gây h n H i Phòng. ñó ñ ng sau cánh c ng. Trong gia ñình hoàng gia. nơi c u ta s ng cùng m và các em t khi cha thoái v . m t bên ch cách cung An ð nh. v n ñ tr nên nghiêm tr ng. B o Long r i kh i cung An ð nh. không ph bi n như nh ng năm sau. Bi t ñi ñâu ñây? Ngư i Pháp ñã c thuy t ph c nhưng bà khư c t d n ñ n trong khu v c do h ki m soát. Cu c tranh lu n k ch li t. L n này không gi ñư c bí m t n a. r i b cung An ð nh ñang ñư c b ñ i Vi t Nam b o v ñ ch y sang khu v c khác ñ tìm s che ch hay không? Theo tính toán c a bà c u Hoàng h u. nó ñã th c s n ra. T t c b t ñ u b ng m t v tranh ch p h i quan c ng H i Phòng. Quan h hai bên v n r t căng th ng. Hai ngư i bư c lên xe l t th m trong thùng xe bên c nh túi ñ ng qu n áo và ñ dùng v t vãnh. Trong khu giáo ñư ng tôn nghiêm ph p ph i lá c Canada. Trung l p theo ý nghĩa chính tr mà cũng là m t ñ a ñi m n m ñúng gi a hai phòng tuy n Vi t Nam và Pháp trong cu c giao chi n s p x y ra nay mai. Cùng ñi còn có m t ngư i tr tu i. Có ít ngư i Trung Kỳ s d ng xích lô mà m t vài năm sau nó tr nên r t ph bi n. Chính xác hơn là vào ñêm 19. Chính quy n cách m ng không h có thái ñ thù ngh ch v i hoàng gia v y có nh t thi t ph i. Không ai nói v i ai m t l i. Vì v y bà ñã cho B o Long ñi trư c và ñã ñ n nơi trú n m t cách d dàng. Th c v y. g n như hàng năm nay và vào tháng 12 năm 1946.. ñ u tiên là Hà N i. s ng ñâu ñó Trung Hoa hay Hongkong. Sáu nghìn thư ng dân vô t i ñã ph i tr giá cho cơn gi n d c a c hai bên Pháp và Vi t Nam. ch c h n còn là ngư i b n thân thi t c a c u. t m sáng. ðúng v y. con trai bà s m t ñi m i cơ may tr l i ngôi báu. lùi lũi ra kh i cung v phía thành ph . phòng lúc nguy c p có th nhanh chóng ñ n nơi trú n an toàn. ch m t chút bi u hi n tình c m. như nh ng k ñi tr n. Lúc này xe xích lô còn ít ngư i dùng. không ng v phía Pháp hay Vi t Minh và cũng ñ ch ng t r ng không ph i bà ñã thay ñ i l p trư ng chính tr . theo h u t lúc chào ñ i. r i ñ n Hu . Không h có ôm hôn. Tình tr ng l n x n và hy v ng qua ñi. Sáu nghìn ngư i ch t vì tr ng pháo t tàu chi n b n vào. Cu i cùng ngư i chính tr viên cũng m i lòng ñ ng ý làm ngơ ñ bà ñưa các con ra kh i cung An ð nh [1]. Th c ra ch ñi m t quãng ng n hơn trăm mét là ñã ñ n khu nhà th dòng Chúa c u th . nghĩa là ch m t vài gi ñ ng h sau khi B o Long r i kh i cung An ð nh. Ngư i chính tr viên ñơn v b o v ñã bi t rõ ý ñ nh c a bà ñưa các con ra kh i cung An ð nh. Tho t ñ u anh ta t c gi n không ch p nh n l i th nh c u c a bà. l c lư. tu vi n dòng C u th . Chi c xe b t ñ u lăn bánh. k th ng cũng như ngư i thua cùng ñóng quân c nh nhau trư c ñây còn vui v cùng di u binh Hu cũng như nhi u nơi khác nay như ng ch cho các cu c ñ ng ñ .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 21 Daniel Grandcleùment Ngày 19 tháng 12 năm 1946. ðưa ngay gia ñình vào khu v c quân ñ i Pháp ñ ñư c che ch ñư i bóng c ba s c.90 - . không m t ai nói lên hai ti ng “ñi tr n”. m t quãng ng n còn Pháp s ñóng quân trong nhà th Thiên H u phía ñ i di n. ngài C v n t i cao Vĩnh Th y ñã b ñi. B n thân bà Nam Phương cũng th y ch i tai. ***** M t vài tu n trư c ñó. Bà c u hoàng t t n và kiên trì gi ng gi i lý l . tóm l i. T t nhiên bà c n ph i tìm m t nơi nào g n ñó. nơi b ñ i Vi t Nam ñã chi m gi làm v trí ti n tiêu.. Bà Nam Phương l ng l nhìn theo. nhưng bà hoàng thái h u ph n ñ i. Vì th bà c u Hoàng h u th y c n ph i tìm ki m m t th l c khác ñ nương t a cho ch c ch n.

không ñ c kinh c u nguy n. ðèn ph t t t. Ông ñư c làm quen v i bà c u Hoàng h u ch t khi bà ra kh i hoàng thành sau l thoái v c a B o ð i. Vi t. ñ t cháy ho c vây hãm các ngôi nhà theo phong cách ki n trúc châu Âu. Ngư i h u B o Long t khi c u m i ra ñ i ñã ñưa c u ñ n ñây cũng như ngư i kéo xe nay nh n công vi c gác c ng trư ng dòng [2]. Cu c g p ñ u tiên gi a bà c u hoàng và ñ a con trai c a mình v i cha x di n ra trong không khí n ng n . Nh ng chi c bàn dài ñư c kê sát tư ng. n u ñ cho gia ñình bà lánh n n trong trư ng. B o Long su t ngày m c qu n soóc l ng theo l i phương Tây. ñó là m t tòa nhà r ng hình ch nh t g m hai dãy phòng dành cho các tu sĩ có hành lang bao quanh. nhanh chóng thích nghi v i môi trư ng tôn giáo nh t vì m c a c u là ngư i sùng ñ o Trong tu vi n có nhi u ch ng sinh ho c con em các gia ñình lánh n n khác cùng l a tu i. còn các cha ñư c dành t ng hai. M c d u hoàn c nh ch t ch i chen chúc. vào th i mà gia ñình bà Nam Phương t m lánh ñây. Theo ý Cha b trên. L c lư ng Pháp ñóng t i c ñô ph i ñương ñ u v i hàng lo t cu c ti n công c a ñ i phương. ña s là ph n và tr em. v cung An ð nh. ðông ngư i chung làm cho cu c s ng tr nên khó khăn. Do ñó vào m t ngày ñ p tr i năm 1925 kho ng 15 cha c ngư i Canada g c Pháp thu c giáo ph n Sainte-Anne-de-Beaupré x Québec thu c Canada ñã ñ n Hu ñ m nhi m công vi c truy n giáo. nư c trong vòi ng ng ch y.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment dáng v c kính c a các nhà th tôn giáo dư i th i quân ch ngày trư c. ñ c bi t nh ng ngư i lai Âu-Á là nh ng n n nhân chính. Trong trư ng dòng. T i Hà N i. M i ngư i h t ho ng s hãi ch y ào ra sân nh y xu ng các ñư ng hào cu i vư n. không làm d u. không có ch len chân. ñó là giáo ñư ng hay là m t trư ng dòng. ðêm ñ u tiên. ho c tác phong sinh ho t tôn giáo trong tu vi n. b ñ i. Vi t Minh l n này ñã áp d ng cách ñánh t p kích vào ban ñêm y như 21 tháng trư c ñây Nh t ñ o chính Pháp ñêm m ng 9 tháng 3 năm 1945. l nh lùng không m y may xúc ñ ng. c nhà ăn u ng bình thư ng. L nh ti n công ñư c quy ñ nh ñ ng lo t là 20 gi t i 19 tháng Ch p nhưng do thông tin liên l c ch m tr nên mãi ñ n n a ñêm Hu m i n súng. Nhưng l n này. ñ ng ñ u tu vi n. ngo i tr m t cô h u phòng duy nh t ñi theo bà hoàng. bu i sáng hôm y ñã thân hành ñ ng ñón B o Long c ng tu vi n. ñư c hư ng th nhi u t do khác h n l thói giáo d c ñ làm vua trong hoàng cung trư c ñây. Tòa nhà mang dáng v c a m t tòa lâu ñài mà ngày nay các cha trông coi v n g i nó v i m t gi ng ñ y m a mai là “m t cung ñi n Versailles thu nh ”.. trong ñó có nhi u thư ng dân. ñư c b trí m t phòng riêng. ***** Ngay ñêm ñ u m i ñ n. Tu vi n trông càng sâu thêm khi phía bên trong là m t tòa nhà khác bình d hơn. th t ñông ñúc ch ng sinh trong ñó m t s ch nh nh hơn tu i B o Long. Chính các cha ñã thu g n chúng l i.91 - . y viên c ng hòa Pháp cũng b thương khi xe c a ông b trúng mìn. Các con bà Nam Phương ph i h c cách r a m t m i bu i sáng v i m t ca nư c. B o Long th n nhiên. g n như ng t ng t. Tuy ñư c trang . hàng ch c gia ñình lánh n n g m c Pháp l n Vi t. C u ta c m th y tho i mái. m t nhà th ñư c xây d ng theo ki n trúc hi n ñ i b ng bê tông n m sát ngay bên c nh tu vi n. Cha Larouste. gia ñình bà hoàng cũng ñư c Cha b trên thu x p cho trong b n căn phòng riêng sát li n nhau có c a ra vào thông nhau ñ c nhà ñi l i. Nư c r t khan. l u ñ n xen l n ti ng thét xung phong b ng c hai th ti ng Pháp. c ng ñ ng ngư i Canada và toàn th tu vi n có th b liên lu . t v chi n ñ u toàn thành ph nh t lo t n súng ti n công các v trí Pháp. nhi u ngư i b gi t. quân Pháp ñư c trang b t t hơn và ít b t ng hơn. Chi n tranh ñã bùng n . Ngay c Jean Sainteny. S sai l ch này ñã làm cho quân Pháp ñ phòng và k p loan báo cho các nơi ñóng quân khác. vào kho ng hai gi sáng. Chăn ñ m x p t ng ch ng khi n hành lang tr nên ch t h p. m c dù sau m t năm h c trư ng công trong thành ph c u ñã quen v i n n n p sinh ho t nhi ñ ng theo cách giáo d c c a Vi t Minh. ñư c trang trí m t cách c u kỳ b ng nh ng ñư ng ch b ng th ch cao. c u làm quen r t nhanh. T i sao Hu l i có m t ngư i Canada? Các giám m c Vi t Nam mong có các tu sĩ ñ n ñ gi ng ñ o c m phòng. Vào ñây không còn có nhi u gia nhân ñ y t n a. làm thay ñ i ph n nào ki n trúc c a tu vi n. Trong b a ăn ñ u tiên vi n. ðó là nơi các cha x v n thư ng hành l và xưng t i. M t tòa nhà th t ñ p. c tu vi n ñ t ng t t nh gi c vì nh ng ti ng n chát chúa.. Tòa Thánh ñã ñ ngh các cha ngư i Canada t i vì xem ra dòng tu Canada h p v i ý nguy n c a giáo h i châu Á. rơi nư c m t như phong t c y u ñu i c a ngư i Tây phương. không ôm hôn. tr ng mu t che kín ng c. m t s b b t làm con tin. tránh không chung ñ ng v i nh ng gia ñình lánh n n khác. B ñ i Vi t Minh có th b t B o Long làm con tin ñ ngăn c n bà ch y sang phía Pháp. Sau ñó là ti ng súng liên thanh. hàng ngày bà ñi ch u nhà nguy n trong tu vi n ngay sát g n cung An ð nh. ð i phương tr tay không k p. ra vào g p g nhau mà không ph i ñi qua hành lang. Sáu mươi cha x và tu sĩ m t trăm ba mươi ch ng sinh. súng c i. ngư i ta ñã ư c tính có 300 ngư i b m t tích t i th ñô. khi m ñưa các em ñ n. dán mình vào các g c cây. Ông có b râu r m và dài. T năm 1952. Các tu sĩ t các nơi d n v làm tu vi n tr nên quá ch t ch i.

mi ng hát vang bài qu c ca Vi t Nam. trên ñư ng ph . Sau này. nh t là ñư c phi cơ y m h (nh ng chi c Spitfire n i ti ng mua c a Anh) nhưng ñ i phương là nh ng chi n sĩ quy t tâm. Hơn 100 lính Pháp b lo i kh i vòng chi n. Vì nhi u lý do.th áp ñ o do quân s ñông. H là nh ng dân quân. liên t c ñ t o th b t ng . Nh ng ngư i trong tu vi n dù là tu sĩ hay dân t n n ñ u v trí thu n l i ñ quan sát t i ch các di n bi n. ðám ñông t t p g n ñó th y ñã phá h y ñư c chi c c u s t kiên c reo hò hoan hô.92 - . ði tiên phong trong các tr n ñánh là nh ng ñ i quy t t g m nh ng ngư i lính m i qua 10 ngày hu n luy n ñ s n sàng hy sinh ngay trong tr n ñánh m màn c a cu c ti n công n i ti ng ñêm 19 tháng Ch p [3]. H ti n công anh dũng các v trí Pháp khi n ngư i ta nh l i các “hành ñ ng t sát” c a quân Nh t trư c ñây. B ti n công t i t p. Ti ng reo hò xen l n ti ng hát vang lên t ng ñ t. xung tr n trong b qu n áo thư ng dân. Trên d i ñ t h p trên b b c sông Hương ñ i di n v i các tòa nhà theo ki n trúc thu c ñ a bên b nam. d m c u chìm sâu trong dòng nư c. chưa bi t ph i h p v i b binh. Ngày 20 tháng Giêng. kiên quy t. M t chi c c t trúng ñ n c i ñã s p ñ . Kho xăng b c cháy ngu n xăng d u có nguy cơ c n s ch. H ch là nh ng ngư i lính.nh ng ngư i lính ñ u tiên làm quen v i tr n m c . T v . Bây gi thì cây c u n i ti ng Trư ng Ti n (ñương th i còn g i là c u Clémenceau) ñã s p h n chìm d n trong dòng nư c sông Hương. nh n ra nh ng chi c phi cơ bay th p ngay trên ñ u là nh ng chi c Spitfire ñang b n phá các tòa nhà trong cung An ð nh. nên chưa phát huy ñư c h a l c. ngay t lúc b t ñ u n súng. trong chi n tranh. dân quân và t v . ñóng quân trong trư ng Thiên H u (Providence). Ngoài ra b ñ i còn ñóng r i rác kh p chung quanh thành ph ñ bao vây quân Pháp. Còn quân Pháp t p trung g n ñó. Xe b c thép ñư c b trí trên m t th a ru ng ngay dư i chân ñê. ði l i qua sông ph i dùng thuy n bè. làm tung lên m t c t nư c. các kh u pháo ñư c ñưa ñ n g n m c tiêu và b n th ng nên gây nhi u thi t h i cho ñ i phương hơn. các hàng rào. H m c thư ng ph c trên ng c áo ch ghim m t mi ng v i ñ -vàng. b ñ i Vi t Minh ñư c l nh m ñ t ti n công mãnh li t. Máy phát ñi n n tung. Hu . c d n ñ i phương vào khu ph Tây nh h p hình tam giác ñ tiêu di t. thay nhau ti n công liên t c các v trí Pháp. H ph i h p v i nhau. Nhưng pháo binh Vi t Nam chưa bi t ñi u ch nh ñư c t m b n. ð n súng c i t m g n c a Vi t Minh rơi trúng vào tư ng c a trư ng dòng. Ngư i ñi b v n ñi qua ñư c cho ñ n khi hai ti ng n liên ti p làm cây c u b s p hoàn toàn. trư c ñây cũng là m t tu vi n. t i Hu . ñèn t t ng m cùng m t lúc v i hi u l nh ti n công. Theo k ho ch ñã ñ nh. Nhưng không có ý nghĩa quy t ñ nh. B ñ i Vi t Nam thư ng l i d ng ñêm t i ñ t n công quân Pháp nhi u hơn ban ngày. khi tr i h ng sáng thì m t qu mìn ñã ñư c gài s n trong s các m c u ngay sát g n m t nư c n tung. ði n m t thì ngu n nư c cũng b c t. thông tin liên l c ch m tr hay chu n b chưa xong. Mái nhà b nghiêng. Vi t. quân Pháp rút b nhi u v trí bên b b c rút v khu hành chính và khu ph Tây b nam .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment b t t. có xe b c thép. Ph n l n b ñ i Vi t Nam t p trung trong hoàng thành. Chi n công ñ u th t ñáng ph n kh i. khói ñ n mù m t trong các hành lang. L c lư ng chính quy Vi t Nam g m kho ng hai nghìn quân. chĩa nòng pháo ra xung quanh. b ñ i Vi t Nam giành ñư c l i th . C u nghe th y c ti ng lách cách c a các súng liên thanh. còn ñâu là y u t b t ng n a? Tuy nhiên. Còn gi ñây. Như v y. không m c ñ ng ph c. Vi c giao thông ñi l i trên c u t m ng ng. s n sàng hy sinh hơn là ñ u hàng. M t xe Jeep và hai xe b c thép b phá hu . Pháp có 750 quân thu c trung ñoàn 21 b binh thu c ñ a và m t trung ñoàn xe b c thép có nh ng tháp pháo nhô lên nhưng ñư c ngu trang k b ng lá cây Cây c u s t Clémenceau hoành tráng b c qua sông Hương. nơi c u s ng m y hôm trư c ñ i quân nh y dù sang m t tr n bên kia. c u cũng nh n ra máy bay Spitfire ñang bay sát m t ñ t ngay trên ñ u c u ñ x ñ n vào ngôi nhà mà c u ñã s ng ñó m y ngày hay m y gi trư c ñây. nhanh chóng tiêu di t g n không ñ ñ i phương k p tr tay. B o Long nhìn th y m t chi c xe tăng b trúng mìn và các dù th quân tăng vi n và lương th c rơi xu ng cánh ñ ng ngay bên c nh. Th là h lao vào cu c chi n và hàng trăm ngư i ñã trúng ñ n b l i thi th ngay trên cánh d ng. Còn quanh khu v c ph Tây bên b nam thì không th y bàn tán gì dù cũng có m t s ngư i dân ñây ñã có m t lúc c u b ñánh s p. Khu v c trư ng dòng C u th n m gi a hai v trí ñ i ñ ch cho nên s tr thành ñi m tranh ch p ác li t gi a hai bên Pháp. trong nh ng gi phút giao tranh ñ u tiên. nh ng chi n binh s n sàng hy sinh cho s nghi p cao c . Ti ng ñ i bác 75 g m vang át c ti ng hô xung phong. nay ñã ñ g c. vô danh không phiên hi u cũng như không có các v tư ng n i danh. tư ng trưng cho màu qu c kỳ Vi t Nam. Hu n súng ch m hơn Hà N i ñ n sáu ti ng rư i ñ ng h . Dân chúng c ñô ph n l n s ng t p trung quanh hoàng thành b b c sông Hương. Quân s c a h là hơn m t nghìn rư i. T i ngày 20 tháng Giêng. H là m t ñ i quân dũng c m. v n là ni m t hào c a thành ph . dân quân là nh ng ngư i náo ñ ng nh t chi m s ñông trong các tr n ñánh. phá h y chi c c ng l n c a trư ng dòng làm h ng hàng chi n và các chân c t. Nhưng chi c c u s t b c qua sông Hương ch b hư h ng nh như b t ñ c dĩ. S nh t là các ti ng n vào ban ñêm. M t s khác gi tr ñư c ñ u c u b nam sông Hương là nh l c lư ng ch t trong cung An ð nh. m t b n thông cáo chi n s ñ u tiên làm n c lòng quân và dân x Hu . ti ng súng ñ i bác ch có tác d ng c vũ tinh th n hăng hái chi n ñ u c a b binh.

ðúng vào lúc c u ñã quen v i nh ng ti ng n ñinh tai và nh ng chùm tia sáng xé màn ñêm. Nhưng chúng ta càng nhân như ng. B o Long không ñ n l p n a. giao tranh ñ k ch li t hơn. T v . Quân Pháp rút b dãy nhà công s d c b sông riêng v trí Monn ngay ñ u c u Clémenceau v n tr v ng. ti p t c qu y r i. Tòa nhà khách s n vuông v c. Ai có gươm dùng gươm. Lúc ñ u cũng th y s . như b nh t trong tù. Ta ph i hy sinh ñ n gi t máu cu i cùng. H b l i các tòa nhà ñã chi m ñư c.” [5] Chi n tranh lan r ng. C u còn ép bu c các em chơi trò chi n tranh như th là nh ng s ki n ñang di n ra ngoài kia v n chưa ñ .. Vi t Minh b thi t h i n ng. chúng n súng ch n ñ ng cu c ti n công và cu i cùng ñánh lui ñư c l c lư ng ti n công. Tr n ñánh giành gi t khách s n Morin di n ra ác li t gi a l c lư ng ti n công và quân c th . rút ra ngo i thành th t ch t vòng vây. g n như m t trò chơi. vì chúng quy t tâm cư p nư c ta l n n a! Không! Chúng ta thà hy sinh t t c . h v n xông th ng lên. Gi ng như m t cu c thí nghi m ñ c ñáo. Vài ngày sau. tiêu hao l c lư ng Pháp. vùng ngay d y. m t thách th c ñ i v i l c lư ng Vi t Minh t p trung trong thành n i phía trư c m t bên kia sông Hương. Sau cu c ti n công vào s Công chính Trung b . quá kín mít. Ch t ch H Chí Minh ra l i kêu g i: “Chúng ta mu n hòa bình. ti p t c ti n công quân Pháp. dũng c m có th a. M i ngư i trong tu vi n ñang ng . sau lưng là m t sông không có ch d a. Quá t i. m i ngư i mang m t bó rơm ñ s ñ t dư i tòa nhà chính trong khách s n. thưc dân Pháp càng l n t i. ra s c an i c u ta cũng không ăn thua. M y tháng s ng như b giam l ng. C u không thích ng m t mình trong căn phòng dành cho mình. dân quân và b ñ i chính quy dùng hàng trăm chi c thuy n. ðêm ñ u tiên th t kinh kh ng. ñ i di n v i hoàng thành là nơi c th c a quân Pháp Hu . ðó là nh ng chi c dù mang lương th c và vũ khí do máy bay DC-3 ho c Dakota th xu ng ti p t cho quân ñang b vây hãm. không chia tôn giáo. C u thích ñư c ng chung v i nh ng ñ a tr khác. dáng hơi c l . Hai tháng kinh hoàng cho ngư i dân c ñô. Vi t Minh ti p t c tăng vi n t b b c sang. Tuy nhiên h ñã chi n th ng. Ch ng thi t ăn u ng. H là ngư i Vi t Nam thì ph i ñ ng lên ñánh th c dân Pháp ñ c u T qu c.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment sông Hương ñ c th ch vi n binh. V a ñ t chân lên b h ào t xung phong ngay vào các v trí Pháp ñóng trong các tòa nhà công s d c b sông. B o Long chăm . Ph i lâu m i cháy h t. r i rít ch y ñi tìm ch n n p. Ai cũng ph i ra s c ch ng thưc dân Pháp ñ c u nư c. C u ñư c m cho m c b qu n áo h p v i tu i. T m y tu n trư c. Vì th h ñ các xô t vào ñ ng l a. Khó khăn l m quân Pháp m i ngăn ñư c các cu c ti n công c a ñ i phương nhưng luôn luôn b vây ch t và ph i chi n ñ u t ng ngày ñ kh i m t thêm các ñi m t a. ñ gi gìn ñ t nư c. Ngay c Cha b trên Larouste có b râu dài. Cu c chi n ñ u Hu kéo dài hai tháng. các trái l u ñ n t t o c a Vi t Minh không phát huy hi u l c do ñư c ch t o t các ch t li u kém ch t lư ng. giao tranh ngày càng d d i và quy t li t. M y l n Pháp ñưa m y trung ñ i c g ng n ng ra phá vây nhưng không thành công. Xe b c thép Pháp. ñã xu t hi n cách ñó ch kho ng m t trăm mét. không có gươm thì dùng cu c. th h n h n.. Bây gi thì ñúng là c u ta không ph i vui ñùa v i ñánh tr n gi có máy bay mà còn say mê v i cu c xung ñ t th t s ñang di n ra. không có không khí. Chúng ñã lùi v quá kh mà nh ng ngư i thân trong gia ñình bà hoàng cũng c g ng ñ c u không nh t i n a. Nhưng ñã quá mu n. Ngay ñêm 19 tháng Ch p năm 1946. ñàn bà. Vi t Minh làm ch khu dân cư bên b b c.. Như nh ng con ki n. ngư i tr . c u nh n ra ñó là nh ng Spitfire bay là là sát mái nhà r i nh ng ch m tr ng nh t trên tr i h d n d n xu ng. ghe vư t sông ñ b sang b nam. thu ng. khác v i qu n áo c a b n tr cũng ñang lánh n n trong trư ng dòng. Tuy nhiên m y ngày sau. Rơm tr n t cháy n lép bép t o ra m t ñám khói mù m t ñ n ng t th . nhưng ti n công thi u bài b n. Tuy nhiên t ngày ñ n ñây.93 - . nh t ñ nh không ch u làm nô l . C u c m th y gò bó. C u không còn nh c t i các kh u hi u c a Vi t Minh n a. ñen s m khói súng v n n m trong tay quân Pháp. và sau ñó không tr l i n a. b t kỳ ngư i già. c m t trung ñ i hy sinh ch có ba ngư i s ng sót? Xác ch t ng n ngang bao quanh các tòa nhà theo ki n trúc thu c ñ a. S cu ng cu ng. r t bình tĩnh. Ngay l p t c. Gi c u nư c ñã ñ n. C u thích nh t là máy bay. g y g c. Hai tháng c u nguy n không d t ñ i v i các th y tu trong b u tr i r c l a. Ai có súng dùng súng. dân t c. khi tình hình tr nên căng th ng. ñ ng phái. Khách s n Morin ñáng thương. H i ñ ng bào! Chúng ta ph i ñ ng lên! B t kỳ ñàn ông. c u ta quen d n và còn th y trong hoàn c nh t n n như th này cũng có cái hay. nhưng B o Long trong tr ng thái quá căng th ng g n như suy s p c u ng i lì m t ch . c u ph i b s thích ñi chơi lông nhông v i lũ b n trên ph . Binh lính và thư ng dân Pháp Hu b vây ch t trong thành ph trong nhi u tu n [4]. chúng ta ph i nhân như ng. rúc ñ u vào n m. b d cu c ti n công. b t ch p thi t h i. ch nh t ñ nh không ch u m t nư c. trang b vũ khí không ñ . Các ñư ng ñ n c a lính Pháp gây nhi u thương vong cho bên ti n công. c u không còn ñi bít t t ng n n a. Cũng gi ng như cha c u trư c ñây khi Hu b M ném bom l n ñ u tiên. Cũng như ñ n ñ i bác. sau nh ng ti ng ùng oàng ñ u tiên. Nhưng như th chưa ñ . Hăng hái.

m t trong nh ng ngư i ñã s ng ñây lâu nh t l i v i m t vài ngư i ñàn bà có tu i ông Hòa có ñôi khi cũng v t n quê ñ v n an bà Hoàng thái h u. th m chí bà còn ñem chi c máy quay phim 9. lo s chi n s lan t i m i ngư i ñã b ñi. h s l p t c kiên quy t ch ng tr ngay. Trong nh ng ngày hi m hoi t m im ti ng súng. Dư ng như không còn gì khi n chúng ph i chú ý hay b “choáng” n a. không nhìn th y gì ch nghe th y ti ng c u kinh mà thôi. nghiêm túc. Vi t Minh cũng chưa có cu c ti n công l n nào. ñi t n cư t i quê nhà.65 do máy bay Spitfire th xu ng r i rác trong vư n c a các cha x . Cha B trên ñã . r i r c c a bên này ho c bên kia. không khi nào xung kh c [6]. trong lòng thanh th n. nh t là thái t B o Long ñ ngăn ch n vi c tái l p n n quân ch . Lúc này b n tr trong gia ñình bà hoàng v n n m im trong phòng riêng c a chúng. m i ngư i trong trư ng dòng ñ u th c d y ñ c u kinh. Cũng gi ng như ch ng bà ñã t ng quay phim nh ng l n máy bay ð ng Minh ñi qua trên b u tr i Hu trong th i Nh t chi m ñóng. Ch có nh ng tr n ñánh l t . Tuy nhiên.5 ly ra quay c nh chí n tranh. bà Hoàng thái h u ñã r i Hu . Nh ng ngư i m i ñi tu. Bà ñ c sách và năng c u kinh. 130 th y tu tr măng hay g p gia ñình bà. Bà ñã tr l i m t cách r t khôn ngoan: “Không ph i như v y ñâu. b u tr i yên bình v ng bóng máy bay. Ch còn m t vài ngư i h u. nh ng ngư i b n th c s c a bà. m i ngư i v phòng riêng c a mình. Các ñèn ñ u b t sáng. Ch có ch t ch . ch c bà ph i sung sư ng l m”. Vi t Minh ñang truy tìm gia ñình bà hoàng. M t hôm. Cha li n ch cho chúng xem cái áo có cài dây k m gai bó ch t ng c ñ sám h i. m t cha b ng nhiên th t ra m t ti ng th dài ñau ñ n.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment chú nhìn theo dõi. B o Long nai n t qu n áo mùa ñông b t kín ñ u. Ch ng có gì ñáng cư i. kém vui v h p d n như ngoài ñ i t sau cách m ng. T t c m i ngư i trong trư ng dòng ñ u dành cho gia ñình bà và c u con trai bà s quý tr ng. ðôi khi còn ch u nh n. Nhưng nh ng b a ti c như th th t hi m hoi. C nh ng chi c Junker 52 m i t ch thu ñư c c a ð c. thiên chúa giáo và tín ngư ng truy n th ng v n chung s ng hòa thu n v i nhau. Chúng th n nhiên như ñã quen v i hi m nguy và c cái ch t. nh ng cu c xung phong ch p nhoáng. Tòa nhà chính ñã s p vì trúng bom. Dù lòng nhi t thành sám h i b ng t hành xác gây xúc ñ ng và căng th ng. Ch có cơm và cơm. c a m tung. Các cha x g i ñó là l ñánh roi t ph t. M y anh em B o Long ñã quen v i cu c s ng kỳ l v a kh ng khi p v a ñau kh . m t cha x tu i còn tr . ðêm ñêm. ñư c b o ñ m an toàn. B o Long m c dù tu i còn nh ph i làm quen v i cu c s ng trong tu vi n.cơ quan an ninh Pháp cho bi t s p có cu c ti n công l n c a ñ i phương vào trư ng dòng. C u cùng v i các em còn nuôi nh ng con v t b l c ñang lang thang tìm ch trú n. ***** Ngay khi chi n s bùng n . H trút b qu n và t ñánh vào mông b ng nh ng s i th ng làm b ng cây gai. tô ñi m th c ñơn c a B o Long b ng nh ng th c ăn do các con chiên ñem bi u các cha nhân ngày gi t t Hu . ch cho các em t ng lo i máy bay. vi c hành xác sám h i c a các cha x dòng Chúa c u th tăng g p ñôi. các tu sĩ quen s ng kham kh . Trong lúc t hành xác h v n ti p t c ñ c to kinh sám h i. khi Pháp tr l i. Phòng Nhì . quân Pháp b bao vây ñã hai tháng ròng. Không có th c ăn. Có nh ng hôm yên ng. Trong lúc ñang chơi v i lũ tr . T t c m i ngư i ñ u bi t rõ tung tích gia ñình bà. Bà v n ít can d vào cu c s ng c a c ng ñ ng tôn giáo ñây. nay ñã tr thành Cha B trên c a tu vi n dòng C u th t i Hu . C u v n ti p t c cu c s ng trong tu vi n. Vài ngày trư c l Ph c sinh. chơi trò d ng tr i b ng hàng trăm v ñ n liên thanh 7.chính là cha ði t. Căn phòng riêng c a bà ñư c các hành lang bao quanh không có c a s trông ra ph . ăn b a sáng ñ m b c. sau khi ñã c u kinh t i. M t hôm. l ng l quan sát và ñôi khi b t chuy n. không khí vui v như ăn ti c. Quân tăng vi n v n chưa ñ n. Th nh tho ng các cha x chia cho m y kh u ph n ăn do lính Pháp ñem bi u. D y s m trư c 5 gi sáng.94 - . dù các tr n giao chi n gây nguy hi m bà Nam Phương c m th y d n d n b t căng th ng hơn. Nhi u tu n trôi qua. Sau khi ng l i vài gi n a m i ngư i l i th c d y hành l bư c sang m t ngày m i. Trư c tiên các cha x trong trư ng dòng Chúa c u th tìm cách che gi u tung tích B o Long. cũng bi t quy ñ nh c a dòng C u th là không ñư c ti p ngư i l . quân Pháp v n không phá ñư c vòng vây. trong ñó có Nguy n ð c Hòa. B o Long ra sân chơi. Ch còn sót l i hai dãy hai bên ñ u h i ngày trư c v n dành cho gia nhân. Cung An ð nh gi ñây v ng l ng. Khi ñó. Bà hi m khi ra kh i phòng riêng và t t c ñ u ñư c báo trư c ñ bà kh i ph i ñi qua l i hành lang. Cu c s ng th i chi n th t cam go. nh t ñ nh không ñ ñ i phương chi m ñư c trư ng dòng m c dù ñó là m t m c tiêu r t khó b ov . Chúng xúm l i h i lý do. giàu có không ñem l i h nh phúc mà là cái “tâm” c a m i ngư i”. Nhưng ñi u kỳ l nh t ñ i v i b n tr là bu i l ti n hành vào các ngày th sáu hàng tu n. t ý lo ng i. Quân Pháp ñã báo trư c cho các cha x bi t n u Vi t Minh ti n công trư ng dòng.ñã nói v i bà: “Bà là Hoàng h u. Bà c m th y l i ñư c s c m nh trong lúc xung quanh bà ch có các cha công giáo. ñư c Pháp ñ t l i tên là Toucan.

H không mu n liên lu v chính tr . M t hôm. Cha b trên c a nhà th C u th Hu th a nh n: “Chính các cha x Canada g c Pháp h i ñó ñã gi ng gi i cho bà thông c m ý mu n c a h là gia ñình bà nên ra ñi ñ tránh phi n ph c cho h sau này”. Tuy nhiên. Ngay sau khi sang ñ n nơi an toàn trong tr i quân Pháp trư ng Thiên H u. m m t l i ñi an toàn và chu n b che ch n cho các con bà Nam Phương ñi trót l t ngang qua ph . ph n l n các tu sĩ ñã tr v Canada. Không th liên l c ñư c v i B o ð i lúc này ñang Trung Qu c. có l b b t ng . Ngư i ta còn ñ t m t tên m i là Nguy n Ng c B o và b t ph i nh c ñi nh c l i nhi u l n ñ n u ch ng may b b t thì không b l tung tích. Ph i ch y vài ch c mét m i ñ n ch lính Pháp b trí che ch n. c a t t c m i ngư i dân Vi t Nam và th gi i. bà Hoàng h u d t khoát vĩnh bi t t m bình phong trung l p Canada. m con bà ra kh i trư ng dòng ph i chăng h ñã tác ñ ng ñ bà ñi ñ n quy t ñ nh như v y. bà Hoàng h u ñã t quy t ñ nh m t mình. Sàn nhà b l t lên k c sàn nhà nguy n. không phát hi n ra ho c không mu n b n. Theo Cha ði t k l i. Không ai tra h i tung tích m con bà Nam Phương.. V m tôi. có ph m h nh ñáng quý. Sau này khi chi m ñư c trư ng dòng. Các tu sĩ h t ho ng trèo lên mái nhà ñ phát hi n hung th nhưng ch ng th y ai. B o Long v n m c chi c qu n soóc l ng màu tr ng hàng ngày. H ch tìm các nơi c t gi u vũ khí. M i ngư i ñeo m t túi v i ñ ng các ñ dùng thi t y u. C xem cách Vi t Minh ñ i x và che ch cho bà n i tôi. ð c Hoàng thái h u T Cung lúc này ñang ñi t n cư. B o Long là ngư i ñi ñ u tiên. ðã d ki n nhi u bi n pháp ñ phòng ñ t o thu n l i cho vi c vư t qua con ph . t t c lên xe g n súng liên thanh Coventry và có xe b c Humber y m tr (nh ng xe này quân Pháp m i mua l i c a quân ñ i Anh) r i ti n v nơi trú n ñư c b o v t t hơn và xa vùng chi n s hơn. T t c nh ng d ñ nh y th t n c cư i. M i ngư i trong trư ng bàng hoàng lo ng i. Cũng có th lúc này cha tôi ñang quá xa. ðã ñ n gi xu t phát. b ñ i Vi t Minh ñã l c soát r t k . ông ñã ñ n ño r t nhi u trư c khi quay v h p tác v i ngư i Pháp”. Ph i ñ m b o an toàn cho B o Long trư c tiên ñ sau này còn có ngư i gi ngôi báu. không bi t có ph i Vi t Minh ñ nh b n lén B o Long không. Lúc ñó B o Long ñang chơi ngoài sân. T i sao ch n B o Long ñi ñ u tiên? Rõ ràng ai cũng bi t ph i t n d ng y u t b t ng . bà c u Hoàng h u ñã ch y theo Pháp. thông qua các tu sĩ C u th . vào th i ñi m thúc bách ñó ch m t m c lo làm sao cho các con ñư c yên n ch không có tham v ng gì v chính tr . h s càng ñư c nhân dân ng h ”. Vào tháng 4 năm 1947. Bà th y c n quy t ñ nh d t khoát ra ñi r i kh i trư ng dòng ñ tìm m t nơi n náu bên kia phòng tuy n. Ông B o Long nói ti p: “Nhưng n u m tôi ng theo Vi t Minh thì sao? Tôi cho r ng n u ñư c như v y thì v th c a Vi t Minh trư c ngư i Pháp s ñư c c ng c khá m nh và có th máu s ñ ít hơn. Vi c m tôi r i kh i s che ch c a ngư i Canada ch c ch n ñã không giúp ñư c gì cha tôi mà ch khi n ông càng d t khoát r i b c H . v n ñ không ph i ñi kh i Hu vì lúc này Vi t Minh v n bao vây ch t các v trí quân Pháp. H ch ñ n m t nơi ít tr ng tr i hơn ñôi chút và ch vi n binh ñ n gi i vây. Còn trư ng h p cha tôi sau này thì khác. suýt v p ngã nhưng cu i cùng cũng vư t qua bình an vô s . Sau này khi Pháp làm ch hoàn toàn thành ph Hu . dư ng như ñ i v i bà Nam Phương và các em gái c a B o Long thì các cha x không ñ ra bi n pháp che gi u tung tích. Tuy nhiên. thì trong th i gian ng n ng i t m lánh ñây. Ch p nh n s giúp ñ c a Pháp có nghĩa là dư i con m t c a Vi t Minh. Như thư ng l . N a ñêm. ti ng súng máy làm m i ngư i gi t mình. v trư ng dòng C u th Sài . như ngư i th hai ho c th ba. Tuy các cha x là ngư i Canada trung l p. Bà hoàng. V ph n các cha x . Cũng có th ngư i Pháp ñã tính toán xa hơn nên ñã quy t ñ nh ñón m con bà ñ sau này có con bài B o Long n u không lôi kéo ñư c B o ð i nh n m t gi i ph p có l i cho h . tôi th y bà là m t ngư i ph n hi n th c. nhưng là Canada g c Pháp nên cũng không tránh ñư c nghi ng i ng v c c a nhà c m quy n Vi t Minh. Ngư i Pháp cũng ñã tính toán. B i l có chúng tôi ñ ng v phía h . M c k ? B o Long c nh m m t l i ñi qua hàng rào thép gai bao quanh trư ng Thiên H u mà ch y th c m ng. tôi thi t nghĩ r ng h s ñ n tìm và s ñón m tôi và các em ñi t n cư trong vùng h ki m soát.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ra l nh c o tr c ñ u c u bé ñ d trà tr n v i các ch ng sinh. nên ñã t o ra m t v t sáng r t d phát hi n trong bóng t i nhá nhem. K l i chuy n cũ. ñ i phương ñã k p ñ phòng. cô h u phòng và năm ñ a tr t t c ch s n ngoài c ng ch tín hi u. m c dù ñ c Cha B trên ñã nghĩ ñ n vi c khéo c i trang hoàng n l n tu i nh t làm h c sinh trư ng dòng và hai ñ a nh tu i hơn làm con gái nông dân. M t m c tiêu r t d l . Còn l i bà Nam Phương d t díu m y ñ a con bé ch y theo. ñang trong tình hình căng th ng như th vi c c i trang không d gì th c hi n. h cũng th y nh mình. nhưng lính Pháp l i quên không yêu c u c i trang. ðúng v y. B o Long ñã vài l n nghe gi ng giáo lý. Bà Nam Phương càng tin vào lu n ñi u c a ngư i Pháp. nơi m t ti u ñoàn Pháp ñang c th . Nhưng l c lư ng Vi t Minh hi n ñóng trong cung An ð nh ñang ki m soát d c ph .. Ông B o Long k l i: “Ngư i Pháp cũng khéo chơi. m t ti u ñ i quân Pháp ñã ti n ra d n ñư ng.95 - . B ñ i Vi t Minh. Nhưng ñã quá mu n r i. ngư i ñi ñ u s không có nguy cơ b dính ñ n. T trư ng dòng ch c n ch y qua con ph ngăn cách v i trư ng Thiên H u. h ra s c lung l c tinh th n m tôi. bà không có cách nào liên l c ñư c.

bà m i d n sang ngôi nhà riêng g n ñó (79 Phan ðình Phùng) cho ñ n khi m t năm 1980. t p 4. Nhà xu t b n Chính tr Qu c gia . V sau. Ngô ðình Di m ph tru t B o ð i. [6] Nói chuy n v i B o Long t i Paris. bà tr v cung An ð nh và s ng ñó. ñã theo hoàng gia sang Pháp và cu i cùng cùng m m t nhà hàng Paris. [2] Ngư i theo h u B o Long năm ñó.C v n Chính tr . ph l c liên quan ñ n an ninh. trư ng dòng ñã ñóng c a h n.96 - . [1] Bà Hoàng thái h u T Cung v n l i cung An ð nh sau khi bà ra s c ngăn c n con dâu không ñư c. ð n năm 1955. Chi n ñ u trong vòng vây. Tuy nhiên trong tòa nhà l n ñư c coi là “ñi n Versailles thu nh ”. [5] H Chí Minh toàn t p. Các hành lang dài g n như tr ng r ng. Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i . Nhà xu t b n Quân ñ i nhân dân. th 90 tu i. . khi B o ð i tr v n m quy n bính. [4] Xem H i ký Võ Nguyên Giáp. tr. Thay vào ñó là tr i m côi dành cho tr em dân t c ít ngư i mi n núi. [3] CAOM. sau này. Sau m t th i gian ng n ñi t n cư t i quê nhà khi chi n s lan r ng.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Gòn ho c ñi nơi khác. 480. tháng 4/1995 và báo Quân ñ i nhân dân s ra ngày 19 tháng 12 năm 1991.1995. các cha x Vi t Nam v n l i. tháng 9 năm 1994 và cha Lành Hu tháng 2 năm 1995. các trư ng h c cho tr em trên 5 tu i tách kh i nhà th . d y theo chương trình c a Nhà nư c. cung An ð nh b sung công.

M c dù ph i ăn tiêu t n ti n. trong lúc trong nư c tình hình ñang nư c sôi l a b ng. trong m t cu c g p các nhà báo Hongkong. không bi u l thái ñ rõ r t. ñ y màu s c. th i bu i cách m ng hay chi n tranh. Vĩnh Th y ch n m t khách s n nh . băng bi n qu ng cáo giăng kh p ph . B o ð i ñư c “t do”. M t nhà sư thích xem tư ng. “Tr m ñã t b ngai vàng và ch n con ñư ng lưu vong ñ không tr thành v t c n cho cu c thí nghi m mà các ngươi tin r ng ph i ñem l i h nh phúc cho toàn dân” [2]. Ph i chăng ông có th bình th n s ng phóng ñãng nơi ăn chơi n i ti ng như Hongkong. v n có tên trong danh sách chính ph . khách s n sang tr ng n a. ñám tùy tùng xem ra ch ng còn ai trung thành ñi theo ông. m c cho phái ñoàn chính ph ra v m t mình [1]. ông ñ n Hongkong. Như ông k trong h i ký. m t ngư i b n Trung Hoa. Còn vài tu n l n a các quân nhân s ra ñi như ng ch cho chính quy n dân s . Ông thích ñi xa. v n vui v thư ng th c cu c s ng ban ñêm Hongkong ch ng c n ph i gi gìn ý t . trong cu c s ng cô ñơn. chi u chu ng ưu ñãi. M t thành ph n ào ñ n kỳ l .. Ít lâu sau. phía dư i là c nh l n x n khác thư ng. Còn bây gi . th y ông có nh ng nét h p v i cu c s ng tu hành. Tháng tư. Ông Vĩnh Th y. Ngày 4 tháng 11 năm 1946. H Chí Minh c i t chính ph chu n b bư c vào kháng chi n toàn qu c M t s ph n t ph n ñ ng ñ i l t “qu c gia”. lưng v n c n d n. H Chí Minh mu n . Cu i cùng m t viên ch c ñ n d n c u hoàng làm nh ng th t c quen thu c v nh p c nh như ñ i v i b t kỳ dân t n n hay du khách nào. say sưa. bãi bi n sang tr ng c a Hongkong. dù xa Hà N i xa chính ph . tên ông v n v trí th hai trong chính ph . ði u l lùng là c hai bên. cao như b c thành kh ng l . có m t không hai trên th gi i. th trư ng là ngư i c a b n chúng ñã b ñu i ra kh i Chính ph . v y vùng bơi l i Repulse Bay. gi u di m ai. Chính lúc ñó ông ch t nh ñ n th n dân cũ và quy t ñ nh g i cho h m t thông ñi p. Tháng chín. hai ngư i tr m tr ca t ng c nh nh n nh p c a Hongkong. bán ñ o này. R i sau ñó. dù ông ñã thoái v . bên nào cũng gi tình tr ng không rõ ràng. Nhi u b . Bán ñ o Hongkong l i tr thành m t ngã tư sôi ñ ng. Không còn lâu ñài. Ngư i ñi v i ông hôm nay là con trong m t gia ñình ñã ñ i x hào hi p v i ông. G i qua ñư ng b . Cũng như ông. Rõ ràng là ngư i Anh coi nh s có m t c a ông. H t chi n trư ng ch ng Nh t tr v sau khi chi n tranh k t thúc. ngày và ñêm nh n nh p. ñ n t n Qu ng Châu. C u hoàng ng i ch ñây ñã khá lâu. trong m t khu ph bình dân nh n nh p. Hà N i. b l m t ñã ch y theo quan th y Trung Hoa. Hongkong và có c Lý L Hà. thư ng th c nh ng ti n nghi c c kỳ hi n ñ i c a nhà hàng Parisian Grill. Ít ra là cho ñ n mùa hè năm 1946. Ông ñi ñánh “golf”. khác h n Trùng Khánh hay Hà N i l ng l . Tr n m t bu i sáng. khi B o ð i ñ n ñây m i quy n l c v n n m trong tay h . không có m t nghi th c ñón ti p nào. ông ch th y m i m t c nh tư ng l m t: Trên ñư ng băng. Hình như H Chí Minh v n ti p t c g i ti n cho ông trong nh ng tháng ñ u. sân bay r t g n các cao c ñ n n i máy bay m i khi h cánh như mu n ch m vào các tòa nhà. M i khi nh c ñ n tên Vĩnh Th y ông H không quên nêu ñ y ñ ch c v “c v n Vĩnh Th y”. c u hoàng B o ð i s ng gi ng: “Không. th mà. qua núi non phía b c. ñ n nh m nháp các món ăn h o h ng.. rút c c không ph i th . Ông phân vân. s ph n v con ông ra sao dư i ch ñ Vi t Minh? B ngoài xem ra ông không h t ra băn khoăn v v n ñ ñó. vi c ra ñi không m y v vang kh i Trung Hoa ñ ñ n t n n t i Hongkong cũng v y: Nay t t c các ñ ng phái ñ u ph i ve vãn ông. G n n a ngày ñã trôi qua. ngư i ta có th th y ông. ông. vào bu i trưa.97 - . mang tên Happy Valley (Thung lũng h nh phúc). không ñ ai bi t. ông ñã ñư c m t gia ñình Trung Hoa ti p ñón chăm sóc. v nông thôn d các trò du hí. Nhưng c v n t i cao Vĩnh Th y. Ông ch m t phòng. Ch ng có gì làm cho ông ta ph i suy nghĩ sâu xa. Ông thích ng r t nhanh v i môi trư ng m i. các tòa nhà cao c ñua nhau m c lên. chơi qu n v t. T 5 tháng nay. Ti ng ñ ng n ã. Hình như không có quan h gì v i chính ph H Chí Minh. cu c s ng sa sút h n. v n còn là c v n t i cao. Nh ng ngày ti p theo. Ông Vĩnh Th y v n là con ngư i nông c n. ngoài các trung tâm buôn bán. Công lu n không bi t chính xác ông ñ ng v phía nào. Ông làm gì trong kho ng th i gian y? Thư ng là thăm thú ñây ñó. bu n t . ng ng ñ u lên. ít khi ông ph i ch ñ i lâu như l n này. th a trí tò mò. ông quy t ñ nh l i. n ào. N m chính gi a Hongkong. d o chơi. kèm theo ghi chú: “ðang nư c ngoài v vi c riêng”. C u hoàng không ch ñi có m t mình ði v i ông còn có Yu. tôi không còn là c v n n a”. Bà Hoàng thái h u ñã t ng cam ñoan r ng ông là Ph t giáng tr n. hư ng th trong m t thành ph l n ñ u tiên ông ñư c bi t ñ n. ch ng t ông không hoàn toàn là ngư i ñư c hoan nghênh. Ba l n c i t chính ph ti p theo. Còn l i r t ít v t tích chi n tranh. t ng ñoàn lính Anh t p n p x p hàng lên máy bay v nư c. V ng hào quang bao ph quanh ông tăng lên t ng ngày. m c dù ñang ăn chơi Hongkong. Không k cô nhân tình.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 22 Daniel Grandcleùment Tr i mưa. tham vi ng h u ngh . Có lúc ông ñã nghĩ ñ n ñi tu. như k thù c a ông v n lên án. Ông ñi thăm các danh lam th ng c nh. Th i gian ng n ng i c ng tác v i c H . Không k m y ngày ñ i Côn Minh.

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ch ng minh chính sách ñ i ñoàn k t c a ông. l i Trung Hoa. [1] Sau này. [2] Báo Le Monde (Th gi i). có kh năng t p h p r ng rãi các t ng l p xã h i. các khuynh hư ng chính tr khác nhau ñ ph n ñ u cho s nghi p chung.98 - . theo gi i thích c a chính ông. khi c n tr v s . H Chí Minh ñã vi t thư b o ông báo sau.

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 23

Daniel Grandcleùment

Không khí trong xe b c thép nóng n c, bà Nam Phương, m t tay g b khăn trùm trên ñ u t lúc r i kh i trư ng dòng, m t tay gi ch t trên ñ u g i hai con nh tu i nh t. Ng i trư c m t là B o Long cũng ñang ôm ch t em gái. Chi c xe trinh sát b c thép scout-car cùng chi c xe g n súng máy ch lính Pháp ñi sau h v , b ñư ng cái l n thư ng l , theo l i t t, c t ngang qua sân trư ng Thiên H u, m t v trí c th c a quân Pháp. Như th , v a nhanh chóng ra kh i nơi nguy hi m, v a ra ngoài t m b n c a pháo binh ñ i phương. Chi c Humber vào s , tăng t c ñ ñ l i phía sau nh ng ô c a kính các căn nhà trong khu ph Tây. Tr i t i, xe ñi nhanh nên không m t ai nhìn th y ngư i ñi trong xe là m con bà hoàng. Nhưng n u ai nh n ra thì h s suy nghĩ bàn tán ra sao nh ? Bà Nam Phương tư ng tư ng ra nh ng n cư i gi u c t hay nh ng ti ng la hét thù ñ ch. Nhưng may là không có gì x y ra h t. Các ngôi nhà ñóng kín c a, bên ngoài ñ p lũy che ch n. Tr i t i m t như mong mu n c a trung tá Costes. Các tay súng b n t a c a ñ i phương không th phát hi n m c tiêu. ðư ng v ng l ng. Ch có ti ng ñ ng cơ g m g c a chi c ôtô g n súng máy ñi sàu h v như ti ng chó săn th d c ch y theo ch . M con bà hoàng th là ñã ch y sang bên kia chi n tuy n. Như v y có ph i là ph n qu c không? Bà t nh : Không. Bà không ph n b i t qu c, không ch ng l i nhân dân. Bà ch mong có m t nơi an toàn cho các con bà. M y hôm trư c các sĩ quan Pháp ñã b n tin cho bà bi t t nhi u ngày nay, Vi t Minh tăng cư ng trinh sát dư ng như s p ti n công trư ng dòng ñ n nơi ñ thu h p khu v c c th c a Pháp. Trư ng dòng C u th s b k t gi a hai lu ng ñ n s nguy hi m ñ n tính m ng m con bà. B o Long có th b b t làm con tin... Như v y thì d t khoát là ph i ñi kh i nơi ñ u sóng ng n gió này, không còn có cách nào khác. ðo n ñư ng này ch ñi m y phút là ñ n m t nơi mà bà Nam Phương bi t quá rõ. ðó là chi nhánh Nhà băng ðông Dương t i thành ph Hu , nơi v ch ng bà g i m t ph n tài s n g i ti n và vàng vào tài kho n, chính xác hơn là ñ n căn h m dư i nhà băng. Hơn các thành ph khác, Hu có nhi u công trình ki n trúc tiêu bi u, có nhi u danh lam th ng c nh, nhi u cung ñi n nguy nga tráng l , là nơi t p trung lăng t m các v vua tri u Nguy n, n hi n dư i tán lá, lùm cây, tr m m c trong không gian tĩnh l ng làm xúc ñ ng lòng ngư i. Hu l i có nhi u nhà c a dinh th c a chính quy n b o h cũ, xây b ng g ch, ñá tư ng trưng cho quy n l c c a k b o h t châu Âu ñ n. ð p nh t, ñ s nh t, sang tr ng nh t và ch c ch n là ñư c b o v t t nh t v n là nh ng tòa nhà c a Nhà băng ðông Dương l ng danh. ðó là m t th l c, m t quy n uy, g n như m t nhà nư c, cung c p tài chính cho các thu c ñ a Pháp, gián ti p ch huy n n kinh t c a hàng ch c qu c gia, gi h u bao c a vài ngàn khách hàng. Trong các h i s Ngân hàng, an ninh ñư c ñ t hàng ñ u. Nh ng hàng c t p ñá hoa cương, nh ng chùm ñèn th y tinh tr ng s a, nh ng qu y b ng g quý. Có nh ng két s t ñ ng ti n ch c ch n v i nh ng cánh c a thép v a to, v a dày chuy n ñ ng trên nh ng bánh xe thép nh n bóng m i khi c n ñóng kín. Tìm ñâu ñư c ch t t ñ n n p, ñ không b bén l a cháy, tránh ñư c ñ n pháo và súng máy, hơn là h m ng m hay h m m . Nhà băng còn hơn th . N u quân Pháp ph i rút thì ñây là s là nơi c th cu i cùng. Hơn th n a, nhà băng còn có nh ng h m ng m ñư c gia c k , thiêng liêng hơn m i ch thiêng liêng, là trái tim c a tòa nhà, ñó là phòng ñ các két s t. Chi c scout-car b c thép qua ngã tư ñ i l Jules Ferry, qu t sang trái, ch y ti p m t quãng trên ñ i l Clémenceau d c b sông Hương, r i vư t qua c ng vào sân. Xe g n súng máy ñ ngoài ñư ng ñ i. B n lính ñi b o v nhìn chăm chăm v phía thành n i bên kia sông, nơi t p trung l c lư ng Vi t Minh, cũng là nơi xu t phát các cu c ti n công vào các v trí Pháp bên này sông. Trong sân, chi c scout-car lăn bánh ch m ch m trên s i ñ n m t n n cao, xây kín ba m t n m gi a nhà băng và dãy nhà ph ñ ng sau, xa ñư ng, bên ngoài không nhìn th y. Nhưng xe v a d ng thì ngư i lái thay ñ i ý ki n, lùi xe và d ng l i trư c l i vào chính, chân c u thang l n, nơi ông Fafard, giám ñ c nhà băng ñang ñ ng ñ i. Nam Phương bi t ông này t lâu. Hai năm trư c ñây, khi ông m i ñ n nh m ch c bà ñã g p hôm ông vào b ki n Nhà vua. B a nay bà th y ông có v khô khan, nghiêm ngh hơn thư ng l , trong ánh sáng l m l t qua c a trên gác l ng r i xu ng b c tam c p. Bà Nam Phương ch ý ñưa m t tìm bà Fafard nhưng ch th y m t mình ông ñ ng ñó. Còn c gia ñình ñang trên gác n p sau cánh c a ch p ñóng kín. Các con ông bà Fafard v n qu n áo ch nh t , s ch s , g n gàng theo ñúng tác phong c a m t gia ñình công ch c Pháp ph i ñ i phó v i tình hu ng b t h nh. C ch g n như anh hùng mà không bi t. S n sàng ñư c gi i thi u khi bà Hoàng h u t i trú n trong nhà băng. Su t chi u nay, khi ñư c bi t gia ñình c u Hoàng ñ ñ n n náu trong nhà mình các cô gái ñã t p các c ch ñón chào sao cho cung kính, l phép. Chúng t p nhún chân khi nghiêng mình chào khách, ôn l i cách ñi ñ ng, chào h i cho ñúng phép t c. Dù ñang lúc chi n s di n ra ác li t, các qu ñ n trái phá 75 ly t hoàng thành bên kia sông b n qua ñ u sang phía trư ng Thiên H u, các cô gái v n h n h r i rít ch ñón s có m t c a gia ñình Nhà vua trong nhà mình. Nh ng ngư i trong gia ñình ông ch nhà băng ðông Dương Hu

- 99 -

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam

Daniel Grandcleùment

v n coi vi c m con bà hoàng ñ n lánh n n nhà mình là m t vinh d ñ c bi t. ð i v i h , coi như không có chuy n Nhà vua thoái v . Ông Fafard thu c phái ng h chính ph Vichy thân ð c, ông còn là b n thân c a toàn quy n Decoux, không th m t s m m t chi u quên ngay hình nh v ch ñ quân ch cũ. Nam Phương bư c ra kh i xe ñ u tiên. C ch r t ñàng hoàng, dáng v oai v . Theo sau là cô h u phòng t xe v n t i b c thép bư c ra, t nay cô s chăm sóc anh em B o Long. Bà hoàng b n chi c áo dài tr ng nên tuy tr i t i bóng dáng bà v n n i b t. T khi ch ng thoái v bà không ñư c phép m c áo vàng ch dành cho ñương kim Hoàng ñ và Hoàng h u. Bà nói to, ki u nói c a ngư i n ng tai, c t ti ng chào ông ch nhà băng, ñưa m t chăm chú nhìn nh ng b c tư ng t nay s che ch gia ñình bà. Tòa nhà không có v m t công s kiên c . Bà hoàng ch th y ngôi nhà nh bé, y u t không ñư c v ng ch c, oai v như hình nh ñư c lưu l i trong trí nh c a bà. Theo ñánh giá c a nh ng chuyên viên b t ñ ng s n thì ñó là m t ngôi nhà l n, bình d c a các nhà ki n trúc b c th y. Ngôi nhà hai t ng hình h p, m i b mư i lăm mét, xây c t k càng, kh e kho n nhưng không có tính cách nào h p v i th i chi n. T ng tr t ch t ních ngư i lánh n n. Khi bà hoàng bư c qua chi c c a s t, nh ng con m t tò mò nhìn theo, bà nh n ra nhi u khuôn m t quen thu c. T nhiên bà c m th y khó ch u, ngư ng ngh u th t s , m t tâm tr ng l l m trư c ñây chưa h có. Quanh bà là nh ng ngư i ñang s ng chen chúc trong không khí ng t ng t c a các phòng làm vi c c a nhà băng nay bi n thành nh ng căn h m c th . T t c ñ u là ngư i da tr ng, không có ai là ngư i Vi t, tr m t thi u ph , v không chính th c c a m t ngư i quê ñ o Corse theo anh ta ñ n ñây trú n. Ông ch nhà băng ñi trư c d n m con bà hoàng qua m t c u thang r ng lên t ng trên ñã ñư c d n d p g n gh ñ dành cho gia ñình “quý t c” này g m hai ngư i l n và năm ñ a tr , hai trai ba gái, cùng m t t ng v i gia ñình nhà ch . Nhưng sau ñó có ý ki n c a m t sĩ quan nhà binh Pháp, ông bà Fafard ñã ph i thu x p ch ng dư i t ng h m cho an toàn còn ban ngày có th t m trên gác nhưng lúc nào cũng ph i s n sàng ñ khi có ti ng ñ n pháo rít qua thì xu ng ngay t ng dư i tránh ñ n, m c dù các con ông bà Fafard cũng ñã bi t cách phòng tránh m i khi b pháo kích. Chúng nhanh chóng ra kh i phòng và n p trong hành lang, luôn luôn mang theo n m ñ ch ng m nh ñ n. Khi ñi qua t ng dư i ñ xu ng t ng h m, bà hoàng g p l i nh ng ánh m t không m y thi n c m, ñôi lúc rõ ràng là thù ngh ch c a ñám ngư i Âu chen chúc t ng dư i. M t s ngư i ñang t ng h m ph i chuy n ch , như ng ch cho m con bà hoàng. M t ngư i có thái ñ quá khích ñã ph n kháng lên ông Fafard. Chính là anh ngư i quê ñ o Corse, m t nhân viên thu quan Hu . Lu n ñi u c a anh ta là t i sao ngư i Pháp l i ph i như ng ch cho m t m ñàn bà quý t c ngư i Vi t ñã ñi theo Vi t Minh, m y hôm trư c còn báng b nư c Pháp trong lúc ch ng m ñang cùng v i H Chí Minh ch huy nh ng tên hi u sát ñang làm kh ngư i Pháp ñây. Sao mà y u ñu i nhu như c kỳ l v y. Ông Fafard v n tính ñi m ñ m ph i dùng quy n uy c a mình m i d p ñư c cơn th nh n c a nh ng ngư i ph i chuy n ch ñ n gi a phòng, xa các c a s l n t ng tr t c a nh ng ngư i b ñu i. Nh ng ngư i này ph i tìm m t nơi trú n gi a nh ng c a s cao c a t ng tr t ñ ng sau nh ng bàn gi y ñ ki u ch t ñ y h sơ. Anh chàng nhân viên thu quan ngư i Corse không nén n i cơn gi n dũ, vùng v ng ra kh i nhà băng ñi th ng v nhà mình ñào hào ñ p ñ t phòng v . Trong s tr con ñang trú n ñây v i b m , B o Long nh n ra m t s b n h c ng i c nh mình trư c khi x y ra chi n s . Trong t ng h m nh ng t m khăn tr i giư ng ñư c căng lên làm vách ngăn ra t ng khoang c a nh ng ngư i ñ n trư c. Bà Nam Phương thong th ñi v ch dành cho gia ñình, không nhìn th y nh ng b c tư ng xám x t cùng các c p h sơ lưu tr dày c m. Công d ng chính c a t ng h m là v y. Trư c h t là các ñ c ng k nh, ti p ñ n hàng dãy két s t. M con bà hoàng ñư c thu x p ch ng trong m t gian r ng có t m ngăn b ng kim lo i dày. Như thư ng l , c u con trai l n ñư c ưu tiên m t ch ñư c b o v ch c ch n nh t, g n t m vách ngăn kim lo i dày nh t, như ñư c b c kín trong m t t m n m thép. G n như m t n m m . Ông ch nhà băng quen g i nơi ñây là “h m m ”. Bà hoàng rùng mình khi ñ con mình trong ngăn h m có dáng m t nhà táng. Nhưng còn hơn là trúng m nh ñ n pháo ho c b ñ i phương b t làm con tin. L nh c a nhà binh Pháp là ph i chu n b ch ng cho B o Long góc này làm cho ông Fafard m m cư i. Nhưng bà hoàng thì th y không có gì ñáng cư i. Bà ch th y yên tâm hơn. ðúng th . Con bà ñư c b o v như m t b o v t, như nh ng t gi y b c nhà băng. Th nào cũng ñư c. Càng t t. M t cánh c a n ng n , b ng kim lo i dày ba mươi phân ñư c ñ y b ng m t bánh xe quay tít g n gi ng như bàn cò quay. Bên trong t ng h m không c a s này, r t ít tư ng, mà ch có s t thép, như m t cái h p kín ch ng ñ n. Gia ñình bà hoàng ñã n ñ nh ch n m. M i ngư i m t h c làm b ng v i chăng trên dây t o thành vách ngăn v i gian ñ két s t. Bà hoàng v n chưa h t khó ch u, không ph i ch vì ñi u ki n s ng thi u ti n nghi. M t tâm tr ng chua xót khi th y thân ph n m t m u nghi thiên h ph i chui rúc trong gian phòng ch a két b c c a th c dân. T ng h m không ra dáng m t căn phòng. Ngoài gian ñ két s t, tư ng không nh n, bóng láng như các

- 100 -

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam

Daniel Grandcleùment

tr s tài chính hi n ñ i, nhưng ñư c tô ñi m b ng nh ng g hình ch tri n. M t cách trang trí, c ñi n, cũ k , l i th i theo cung cách phòng khách th dân. Cũng như trư ng dòng Chúa C u th , ñây nư c r t ít. Duy nh t ch có m t vòi nư c trong phòng t m trên t ng m t c a gia ñình Fafard. ð có nư c d tr , b n t m ñư c ch a ñ y p phòng khi b c t nư c. Nh ng ngư i t ng tr t ñ n vòi nư c l y ñ y t ng xô xách xu ng nhà, còn gia ñình bà hoàng và ông bà Fafard và các con ñư c l y nư c th ng t vòi bao nhiêu lâu cũng ñư c. ð gi t th i gian, b n tr chơi bài. Nh ng lúc ng t ti ng súng, B o Long r i kh i t ng h m làm b ng s t thép n ng n y ch y ra sân chơi v i lũ b n cùng l a, ñôi lúc còn ch c gh o b n con gái, t t c ñ u hơn tu i, có ñ a ñã ñ n tu i 17, 18. Bà Nam Phương ch ng ưa gì s chung ñ ng thân m t thái quá như th c a b n tr , nhưng vì hoàn c nh bu c bà ph i công nh n thái ñ gia ñình ông ch nhà băng qu là t n tình. Th nh tho ng bà trò chuy n v i m y ngư i Âu lân la làm quen v i bà. Trong giao ti p bà gi v ñoan trang, gi gìn mà v n uy nghiêm quý phái. Riêng v i ông Fafard, có hôm bà nói chuy n tay ñôi ñ n g n m t ti ng ñ ng h . Bà gi ng gi i thái ñ c a ch ng bà. Bà chăm ch c u nguy n. D n d n bà tham d nh ng bu i l ch u trong phòng khách c a t ng m t. Bà có ch riêng cho bà, lùi sâu trong m t căn phòng riêng c a bà, c a ñ ng . Th i gian trôi qua, B o Long quen d n cu c s ng dư i t ng h m. So v i nh ng ngày trư ng dòng, c u th y ñư c r ng c ng hơn, ch y nh y nô ñùa trong hành lang và c u thang. Thích nh t là gi nguyên mái tóc. Khi trư ng dòng các cha x ñã d ñ nh c o tr c ñ u c u bé ñ gi u tung tích n u l b b t, nhưng chưa k p th c hi n thì bà hoàng ñưa các con ch y theo Pháp. Chung quanh nhà băng tư ng bao kín mít, các ô c a s t ng h m ñ u ñã l p kín ñ ngăn m nh ñ n không văng vào trong. Tia sáng m t tr i không th l t qua các b c tư ng kín. Tuy v y bên trong nhà băng không ñ n n i t i quá. Máy phát ñi n vo vo su t ngày ñêm. M i ngày qua ñi ñư c ñánh d u b ng các bi n c . Trư c tiên là khóa c a phòng ñ két s t b h ng hóc. May mà lúc ñó không có ai bên trong. B o Long ñang chơi ngoài sân. M t hôm m t ng n n n rơi xu ng khăn tr i giư ng và b c cháy. M i ngư i phát ho ng. May ch h u phòng v ñư c bình nư c, d p t t ñư c ngay. M c dù nơi trú n h m ng m, ti ng n c a ñ n súng c i và ñ i bác v n d i vào B o Long ch mơ th y ñ i bác b n vào thành ph . C u ta ch ng s gì, ch ti c không ñư c nhìn g n hơn. Vũ khí v n là th luôn luôn quy n rũ thái t B o Long. Ông Fafard, t ng ngày m t, ghi l i các s ki n x y ra trong ngày vào cu n s tay c a ông, v i nét ch thanh và chính xác: “24 tháng giêng. ðêm yên tĩnh. H sĩ Petit cho bi t t i qua t phía ñông thành ph Vi t Minh ñã áp sát m t ñ n ti n tiêu c a Pháp An C u ch cách 300 mét r i ñ t pháo 75 ly b n th ng vào ñ n làm m t ngư i ch t mư i b thương, m t m t tích. Quân Pháp ph i b ñ n rút ch y. Ngư i ta nói m t máy bay Pháp b trúng ñ n, ñã h cánh xu ng bên kia kỳ ñài, viên phi công ñã k p phá h y máy bay và ch y thoát vào trư ng dòng Chúa C u th . Kllông bi t có ñúng như th không! Kho ng mư i m t gi , ba máy bay tiêm kích ñã d i bom xu ng cung An ð nh, ñ y m h cho máy bay th dù ti p t cho các ñơn v lính Pháp ñang b Vi t Minh bao vây. Bu i t i yên tĩnh. 22 gi có ti ng n l n phía ñông. Mư i sáu gi chôn c t ông Van Vuick, ch t vì trúng thương ñùi cách ñây mư i lăm ngày. Tôi cũng ghé vai khiêng quan tài. Lúc h huy t, ñ n n trên ñ u, m nh ñ n tung tóe xu ng sân. Có ti ng huyên náo m ĩ c a b ñ i Vi t Minh bên kia sông. M y phát súng c i c a quân Pháp làm cho h im b t. Nh ng lo t ñ n súng c i khác rót vào thành n i. Cu c pháo kích ng n ng i không th y Vi t Minh ph n ng gì. ð i uý P. cho b n liên thanh sang bên kia b sông. Có ti ng ti ng ngư i lao xao. Ng c th t. Không nên b n t ñài quan sát, vì r t d l m c tiêu. Hơn n a b n súng máy ban ñêm mà không xác ñ nh rõ m c tiêu và t m b n thì làm sao có hi u qu . Chúng tôi có vinh d ñ c bi t ñư c ñón cha Urutia ñ n nhà ñ c kinh thánh. Chúng tôi r t lo l ng cho s ph n c a các c ñ o và các n tu còn ñang b k t trong vùng do Vi t Minh ki m soát”. Nam Phương gi kín không th l cho ai bi t d ñ nh c a bà. Ch ng hi u vì sao. Bà có th báo cho ông giám ñ c nhà băng bi t nay mai h t phong to , may mà không b Vi t Minh b t và bà cũng s không tr l i trư ng dòng. Bà v n coi ông như ngư i thân tín có th tâm s ñư c và ông cũng là m t con ngư i ñàng hoàng luôn luôn tôn tr ng và có nhi u thi n ý v i bà. Ho c v i giáo sư ngư i Italia, cũng là m t ngư i ñ n lánh n n t ng tr t c a nhà băng. Ông này luôn g n gũi bà, quan tâm ñ n lo l ng c a bà, ñón trư c các mong mu n c a bà. ð n n i nh ng ngư i Âu khác ch nh o ông là “ñ i n i th th n”. M t ông khác nguyên là Khâm s Trung Kỳ cũng không n hà công vi c. Không qu n ñêm t i, ông li u m ng ñi ki m rau xanh, c c i ñ ñ c i thi n b a ăn hàng ngày. Th c ñơn ñây, thư ng ñơn ñi u, ch y u là cơm theo kh u ph n c a ngư i lính. Nhà băng ðông Dương Hu trong nh ng ngày chi n tranh ch ng khác gì con tàu chòng chành gi a bi n khơi trong cơn bão táp. Lư i l a c a các tay súng Vi t Minh trùm lên ñ u nh ng ngư i ñang trú n bên trong. Các v trí Pháp Hu b bao vây, thi u ñ n ñư c, vũ khí, lương th c nhưng không b Vi t Minh quét s ch cũng là chuy n l . Ch có th c t nghĩa b ng trình ñ tác chi n và ch huy y u kém c a b ñ i Vi t Minh. Như sau này chính B ch huy Vi t Minh cũng ph i th a nh n: “Quân Pháp c th trong các v trí kiên c , tuy l c

- 101 -

an ninh không có gì ñ m b o. phư ng xưa kia l ng l y là th nay vương vãi kh p nơi trên bãi tha ma c a “nh ng con r ng b h b ”. Lính Pháp ñưa gia ñình bà hoàng v thăm l i cung An ð nh. Ru ng ñ ng hoang hóa. Gi a ñ ng g ch v n. Các ñ i bi t ñ ng Vi t Minh v n b t ng xu t hi n trong thành ph . H ch có hai: m t h sĩ và m t lính. c u bé có v ham thích vũ khí. Bao k v t th i huy hoàng không còn gì. ñánh tràn lan. d n d n cũng ch n ñư c các cu c ti n công c a b ñ i Vi t Minh cho ñ n ngày ñư c gi i vây. ***** .. phá v ñư c cu c bao vây. cung ñi n Nhà vua trong ñ i n i n sau các b c tư ng thành ki u Vauban. Chi n s t i ñây khá ác li t..Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment lư ng không nhi u nhưng là ñ i quân nhà ngh có trang b hi n ñ i còn l c lư ng c a ta trí th c quân s có h n. H ñư c ng trên giư ng. T t c nh ng ngư i trú n nhà băng ùa ra ngoài.. Tương lai không có gì ch c ch n. Hàng trăm tòa nhà trong ð i n i b phá tr i tan hoang gi ng như m t gã kh ng l b x p hơi. Nh ng ñám tr lang thang ki m ăn. vư n tư c xác xơ. tung nh ng chi n d ch tuyên truy n cho vi c l p l i n n quân ch . m con bà hoàng l i tr v nhà dòng Chúa C u th t m m y ngày r i t t c theo ñư ng b ra ðà N ng.cơ quan tình báo và ph n gián Pháp). nh ng m nh ngói men ngũ s c v n ánh lên màu s c nh p nháy dư i tia n ng. C a Ng môn. c . Th t là nguy hi m.102 - . s s m ñ n gi i thoát h ”.” [1]. Cu c bao vây ñã ñư c gi i to . mùi thu c ñ n khét l t. B ñ i Vi t Minh ph i rút ra xa kh i thành Hu . Chi n tranh v n còn ñó. M i trên mư i tu i. Ph t ñ trì nay ch ng còn gì ñ ng m nhìn ca ng i n a. bà nói “Nh ng hy sinh c a tôi ch ng là gì so v i nh ng kh c c hi n nay c a nhân dân”. ð ñ c. Quang c nh xám x t và h n ñ n. Ông Fafard. ñã ch t trong khi b giam gi .. M t câu nói chính tr . Ti ng súng n m m. Quang c nh hoàng cung hoang v ng. mang tính l nghi n i ti ng ch ñư c m trong nh ng d p ñón rư c long tr ng nay ch c n l y vai hích nh cũng bung ra. chi nhánh Ngân hàng ðông Dương cũng b bao vây. Sau khi r i kh i nhà băng. M t chi c máy bay tiêm kích Spitfire b pháo phòng không c a b ñ i Vi t Minh ñóng trong hoàng thành b n h . Nơi ñây là nhà cu i cùng c a hoàng gia t i c ñô Hu . ð n pháo réo qua nóc nhà băng.. R i bà nói ti p không bi t li u bà và các con có s ng ñư c trong tình c nh “kh n cùng” [2] như th này ñư c n a không. Cũng không còn ph i th p th m v i ti ng ñ n réo qua mái nhà... phân tán không t p trung binh l c ñ gi i quy t d t ñi m. không ngư i canh gi . C t c trên kỳ ñài b ñ n trái phá ti n ñ t ñôi. Nhân dân qua l i ph i dùng thuy n. T i thành ph Vinh. mái s p. v t d ng s ch trơn. Nhưng bên kia sông trong ð i N i các lâu ñài v n âm cháy. có n m ñoàng hoàng. ñ tài c a bi t bao bài thơ kim.. Nh ng hoa văn trang trí r ng. Hu . Không còn ph i chung v i két s t n a.]. M t nhân viên tình báo Pháp (SDECE . m nh tư p tơi t ñung ñưa trong gió.. ñư c Th n. M t y ban ñi u hành lâm th i ra s c khôi ph c các ho t ñ ng bình thư ng. Quân Pháp ñã tr l i nhưng thanh bình chưa ñ n. Khói ph kín b u tr i. M i ngư i trong nhà kh p kh i mong sao cho binh ñoàn Burgonde (mang tên v tư ng ch huy). tôi r t thích m i khi ñư c nghe th y ti ng súng n ”. xa hơn v phía b c. N u l m c tiêu b ñ i Vi t Minh s b n tr ngay. không lính b o v . Có l n suýt n a c u bé ñ ngón tay trên cò súng trung liên và ñ nh b n th xem ra làm sao. m t l n tàu chi n tàu Pháp neo trên sông Hương b n pháo t i t p vào hoàng thành. Không m t l i ca ng i th ng l i c a quân Pháp. ñ ng bám vào c a s nhìn sang ñ xem quang c nh tàn phá bên kia sông. nhà xiêu. qu n áo. Hu bây gi là m t thành ph th i chi n có ñ y ñ nh ng nét tiêu bi u: Cây c u s t n i ti ng b c qua sông Hương n i li n hai khu v c c a thành ph b ñánh s p. nơi h ñã hơn m t năm sau khi Nhà vua thoái v . Quân Pháp b bao vây m nhi u cu c ti n công ñ n ng ra ñ u th t b i. T i nghi p cho x Hu thơ m ng. v ñ n vương vãi kh p nơi. L a ñã t t nhưng gia ñình hoàng gia không th tr l i hoàng thành. Cu i cùng quân ti p ng ñ n.. Hàng ngày. giáo ñi u. trang b l c h u. B o Long hay la cà ñ n v ĩ m y ngư i lính Pháp n p b n trên t ng thư ng nhà băng. ñ n g p bà Nam Phương ñ thăm dò.. Chi n tranh ñ i v i tôi lúc ñó như m t trò chơi. ch huy quân Pháp Hu . Th y ñư c hi u l c c a vũ khí mà không nhìn th y ngư i b n. Không ph i t t c ñ u ñ nát nhưng các cung ñi n s không bao gi ñư c d ng l i n a. Trung tá Costes. Tư ng l ch m nh ñ n.. ch nhà băng có nhã ý m i h lên trong phòng c a gia ñình ông. n a dư i còn l i n toác. Thi u lương th c. Nh ng ngày ñó. Như ti ng m m c a m t con tàu t c hành.. Phi công b thương và b b t. phá h y các lâu ñài. Cái dinh c l x u xí ñã t ng là nơi c th c a b ñ i Vi t Minh m y tháng qua. chưa bi t ñánh ñ ch trong công s v ng ch c. “Các cu c pháo kích sau ñó còn ti p t c làm cho tôi thích thú nh n th y quân Pháp có nhi u vũ khí hi n ñ i hơn so v i Vi t Minh và c quân ñ i Trung Hoa Qu c dân ñ ng có m t Hu trư c ñây [. dù do d và thi u t tin.Service de Documentation Extérieure et Contre-Espionnnge . tr n m c. B o Long k l i: “Cu c nã pháo r t n tư ng. M y m con bà hoàng r i kh i t ng h m.. b l i các cung ñi n ñ n mi u trong ð i n i tan hoang vì bom ñ n. M t tr n lùi xa v vùng r ng núi phía tây nhưng cu c chi n v i du kích không bao gi ng ng. ðư ng sá thô sơ b bom ñ n cày x i nham nh .

t p s 1245 NF. ***** T ðà N ng gia ñình bà Nam Phương ñáp máy bay v n t i quân s Junker 52 bay ñi ðà L t. Vì v y bà ñưa các con v bi t th c a m ñ và t m ñó trong g n ba tháng. nhưng r i bà và các con v n ph i ra ñi. Trong nhi u d p khác v sau.103 - . gia nhân. H t c huy hoàng. bà nay không còn tùy tùng.Hu trong kháng chi n chông th c dân Pháp. [1] Th a Thiên. nh t là các cô con gái ñ u ñư c bà hoàng ñón ti p ni m n . ðoàn xe d ng l i cho ñ n khi hoàng n bình ph c. Tòa bi t th l n quá. Bà ñã c t ñ t h n quan h v i Vi t Minh vì m con bà ñã lánh n n bên chi n tuy n c a k thù. . [2] CAOM . ðang th i chi n. Tr B o Long còn gi ñư c v n ti ng Pháp nh m y cu n truy n c a Jules Vernes t ngày xưa ông n i ñ l i còn các ñ a con khác trong hoàng gia ch nói ti ng Vi t. h i ph c nh ng ch n thương tinh th n. Em gái l n nh t c a B o Long b m d c ñư ng. Cu c s ng t i ðà L t cũng không l y gì làm vui. trang 60-63. Nhưng bà không v trong bi t ñi n c a B o ð i. Nhà xu t b n Thu n Hóa. Không còn trư ng cho b n tr ñi h c.Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i . l ng l y. m i l n ñ n thăm l i ông bà Fafard. giám ñ c chi nhánh nhà băng ðông Dương t i Hu . Trên ñèo H i Vân ñã di n ra nh ng c nh ch ng m y thơ m ng như cái tên g i c a ñèo: Xe b c thép ñ l i chĩa nòng pháo ra phía bìa r ng ñ phòng du kích ti n công. Ba tháng ngh ngơi ñ tâm trí tr l i bình tĩnh. V n b t tin v ông B o ð i. Chính ông sau này s ñư c bà hoàng ch n làm ngư i tin c n ñ qu n lý tài s n riêng cho mình.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Hoàng gia s gi quan h t t ñ p v i gia ñình Fafard. ðà L t v n còn là ñ t Vi t Nam. nơi xưa kia c gia ñình Nhà vua s ng ph n l n th i gian trong nh ng năm tr vì. cao nguyên Lang Biang cũng không tránh kh i s tr thành chi n ñ a. còn m i ngư i ñi xe thư ng. May là có các anh ch em h bên ngo i c làm cho các con bà vui v . Trong ñoàn h t ng hoàng gia ñi ðà N ng l i cũng v n nh ng chi c xe b c thép Coventry và Humber nhưng l n này ch làm nhi m v b o v . Chuy n ñi không kém ph n v t v . Sau này chúng s ph i h c l i ti ng Pháp là th ti ng quen dùng trong gia ñình. 1994.Báo cáo 1257 c a S tình báo ph n gián Pháp (SDECEService de Documentaion Extérieure et de Contre Espionage).

B c Phi. không có quân . lính dù h t th y ñ u kinh hoàng. Emile Bollaert. nhà ngân hàng và c nh ng nhà ch a là nh ng nơi ti n vào như nư c. M i th tr n. Ti n b c t Pháp rót sang ñ chi tr cho cu c tái chi m thu c ñ a tràn ng p kh p các ph phư ng. T ñây ch còn hai ñ ch th Vi t và Pháp ñ i m t nhau. ông tranh th ñi thăm thú các nơi. không h lay chuy n trư c muôn vàn khó khăn. như m t b n ñi u l nh. quân Trung Hoa. ñư ng cái l n. th tr n. nhưng l p trư ng hai bên còn xa nhau quá. Nh ng ngư i thu c ñ ng xã h i mong mu n tìm ra m t gi i pháp th a thu n v i H Chí Minh.. Lê dương B c Phi. H ch làm ch ñư c ban ngày còn ban ñêm b ñ i.m t nhà báo chuyên vi t v Vi t Nam ñánh giá B o ð i là chàng “Hamlet da vàng l n tránh trong tâm tr ng ph ñ nh và trác táng. Còn quân vi n chinh Pháp. nhưng cu c sóng khá h n. Ngay khi ñi Vatican ñ y t ki n giáo hoàng cũng có con gái Jacqueline ñi theo.. ông ñã mang s n trong túi áo. Chi n s lan r ng kh p nư c. có chi n tranh hay không. r t khó n m b t. Paris không ch p nh n cho s ñ c l p c a Vi t Nam mà ch nói s dành cho Vi t Nam quy ch m t Qu c gia Liên k t dư i s ki m soát c a h . nhưng ñ c l p trong khuôn kh Liên hi p Pháp. Hai thành ph Hà N i và Sài Gòn ñư c xem như nh ng th ñô th i chi n.. Khi ông ñ t chân xu ng ñư ng băng sân bay Tân Sơn Nh t. B ch huy quân ñ i vi n chinh Pháp cũng ph i thú nh n không ñ l c lư ng giành chi n th ng quân s . phân tán các cơ quan lãnh ñ o ra t ng b ph n nh và di chuy n ñ n vùng t giác tây b c th ñô và nam ñ ng b ng sông H ng ñ ti n hành cu c chi n tranh du kích kinh ñi n h u như không th d p t t ñư c. H chi n ñ u b n b . Quân Nh t. H Chí Minh và chính ph c a ông ñã r i kh i B c B ph trung tâm thành ph Hà N i. cao y s l i d ng nh ng chuy n ñi v Paris ñ hư ng nh ng cu c du l ch ng n ngày. nh ng nhà buôn. ðó là mư i m t trang “hu n th ”. kiên quy t. Lucien Bodard . nhưng vài ngày sau l i xu t hi n. Cùng ñi có v . khám phá nhi u c nh quan m i l . t t c ñ u ñã rút v nư c. kéo dài. nh ng ñ a ñi m quan tr ng. m i ngày m t tăng lên sau nh ng cu c ñ ng ñ ñ m máu ñ l i nh ng xác ch t c a ñ ng ñ i thu nh t ñư c m i s m mai. Ngư i ñó dĩ nhiên là B o ð i dù có th i kỳ h p tác v i Nh t B n. vũ khí hơn h n c a ñ i phương. hy v ng “Vi t Nam hóa chi n tranh .. t ng t ng l p l p. Không bao gi có th tiêu di t ñư c h dù có gây cho h nh ng th t b i t m th i lúc ñ u. dù tính cách chán ñ i và l i s ng tài t c a ông. con cùng ñi. Th còn v n ñ ð c l p cho Vi t Nam? ðư c. M t m i lo s âm . Trong su t th i gian làm vi c ðông Dương.dùng ngư i Vi t ñánh ngư i Vi t” và d ng lên m t nhân v t có th ñ i tr ng v i lãnh t cách m ng. du kích Vi t Nam m c s c tung hoành b t ch p pháo sáng. d t khoát b ng gi i pháp thu n tuý quân s . m t tài li u ñánh máy mư i m t trang. Ý ki n c a h thay ñ i tùy theo nh ng ngư i n m quy n hành Paris. B ñ i Vi t Minh tư ng như tan rã. hai con và chánh văn phòng Pierre Messmer. Ngày 1 tháng tư năm 1947. Trong lúc Vi t Minh coi Pháp là xâm lư c nên ñòi trư c h t ph i tôn tr ng ch quy n hoàn toàn và tr n v n c a Vi t Nam. ñ ch c ch n là ông áp d ng ñúng chính sách ñã ñư c Paris quy t ñ nh. Các công ty v n t i. sai l m. nay mai s ñ ng ra thành l p chính ph t ch i không thương lư ng v i chính ph “c ng s n”. hay ñã t ng làm c v n t i cao cho chính ph c H . Nhưng quanh h là nh ng vòng vây. ðã thành thông l các quan ch c ñi công cán bao gi cũng có v con và ngư i thân ñi cùng. Trái l i.. Có nên thương lư ng không? Nh t ñ nh là ph i thương lư ng ñ tìm ra m t gi i pháp. ngu quân ngư i Vi t ñư c Pháp trang b .104 - . làm b ng tre già r n như thép s t xuyên th ng da th t. tháp canh ñ b o v vùng ki m soát. các hi u buôn. phát sinh ngay t sau nh ng cu c giao chi n ñ u tiên. dù có s ki n ñêm 19 tháng ch p năm 1946 và cu c ñ ng ñ quy t li t ñang di n ra. Vi t Minh. bao gi ông cũng có v .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 24 Daniel Grandcleùment Th ng l i c a quân Pháp ch là t m th i. là m c tiêu c a m t tr n pháo kích b ng súng c i. m t b n hư ng d n hành ñ ng ñ tránh ñư c nh ng ñi u d i d t. ñư c ña s dân chúng ng h t nguy n hay không t nguy n.. Trên m i ño n ñư ng nh có th có b y chông. xây d ng h th ng c ñi m. là m t ñ i th quá v ng ch c. quân Anh. Chi n tranh s kéo dài và nh t là b t ng ch huy Pháp không nh n ra ñư c chung cu c s như th nào. Trong lúc ngư i Pháp l n ngư i Vi t yên v trong cu c s ng sung túc và nguy hi m này thì m t s th t ñ p vào m t: không th ñè b p ñ i phương. Ông ta lúc nào cũng do d gi a trách nhi m l ch s và hư ng th ”. nh ng ngư i lãnh ñ o Phong trào C ng hòa bình dân (MRP). không hy v ng m t th ng l i quy t ñ nh. boong-ke. H ch làm ch ñư c các thành ph . ch ng m y ch c ñã tăng quân s t i m t trăm nghìn ngư i g m c lính Âu. T i ñây không xa m t tr n bao nhiêu. ð i v i chính ph H Chí Minh thì sao? Trong tài li u ghi rõ: kiên quy t lên án. m i d p d ng chân t i các th ñô hay thành ph . m i ñư c b nhi m làm cao y ðông Dương ñáp máy bay c a hãng Air France ñ n Hà N i. tan bi n vào vùng r ng núi. Trên ñư ng ñi. m i m nh ru ng ñ u có th là nơi di n ra m t tr n ph c kích.

ð u ñ i mũ panama. nhưng không t ra là chúng ta l p l i tri u ñ i quân ch ”. Ông ñã ñ i tên. Nhi u nhà báo nhanh chóng có thói quen ñ n thăm ông hoàng b ph tru t kỳ d . ông lao ñ n Paramount. thân hình l c sĩ. Th i gian qua ñi. thư ng th c l c thú trên ñ i. ngư i c a ñ ng Xã h i. còn có phó Th tư ng Maurice Thorez. ông ñã do d khi r i Paris ñ v nư c n m quy n bính. Cũng không ph i công dân Vĩnh Th y mà là Wang Kunney tiên sinh. C n gì? Ông yêu thích cái không khí choáng l n. Theo cơ quan tình báo Pháp thì chính là B o ð i ch ñ ng yêu c u ñư c giúp ñ . di n bi n các s ki n. Ngay t gi a th i kỳ cách m ng Hà N i. g n như nghèo túng. Cu i cùng. không bu n. không có ngo i giao riêng. phô trương ngư i tình c a mình. ñ u ñ ch y su t trên tám c t báo: “M t cô gái ngư i Hoa tên là Tr n N .105 - . Trong khi ông không chính th c ñư c giao “m t ch c trách rõ r t” nào. ch ng t b qua m t s b o ñ m nào ñó là quá s m” [1]. tu i m i g n ba mươi tư. Muôn năm s kín ñáo. m t ngư i Trung Hoa. theo ghi chép c a m t nhân viên tình báo Pháp (SDECE) “trí tu c a ông v n r t s c s o gi ng như quan h t m thư ng không làm nh t thú hư ng l c và dan díu tình ái d dãi”. B o ð i s ng như m t thư ng dân vô công r i ngh . t t c ñ u kèm theo s ki m soát ch t ch v chính tr . cũng không ph i thôi thúc h i thăm tin t c v con ñang s ng Hu dư i chính quy n Vi t Minh ra sao. m t m i tình khác c a ông. M t t báo Nam B . Ít nh t là ph i như th . ñi tìm nh ng ngư i có vai v trong h i ñ ng hoàng t c ñ báo cho bi t cô ñã có mang v i B o ð i và ñ a tr sau này ra ñ i s ñư c chính th c hóa như th nào trong h i ñ ng hoàng t c?”. chơi qu n v t. Ông có th t là m t con ngư i vô d ng như các t p chí miêu t ông không? Ông có ñóng k ch khi t ra là m t nhà du l ch bi m ho ? Ông ñã làm h t s c ñ cho chân dung v ông có th tin ñư c. “Con Tr i” B o ð i không làm gì h t. ***** T i Hongkong. Sau ñó l i thêm m t món ti n c a giáo h i Pháp cho vay n a. lư i bi ng. Ti n ông quăng trên các bàn b c ho c thanh toán ti n phòng khách s n t i tàn c a ông là c a cô nhân tình Lý L Hà chi tr . thích cái nhìn c a nh ng ngư i ñi lư t qua bên ông trên sàn nh y hay trong các s i b c. Ông thư ng xuyên lui t i các ca lâu t u quán. r i rong chơi Trung Hoa trong lúc ñ t nư c l m than vì có m t c a quân ñ i chi m ñóng nư c ngoài và lo s x y ra n i chi n. trong nh ng ñêm b t t n.ñư c bi t nhi u hơn v i cái tên Jenny Wong . vui lòng gi i thích l i s ng c a ông. Ngân hàng ðông Dương dành ngay cho ông m t ngân kho n hai nghìn ñôla Hongkong. t m. Không còn Hoàng ñ B o ð i. cách ñây m t trăm năm. ông ñã thoái v hơi v i. ti p theo là M ng ði p. s ti n lên t i vài trăm b c kiên trì tích cóp ñư c nh tài quy n rũ c a cô. Báo chí Pháp còn kh ng ñ nh m t cách qu quy t hơn. Ông luôn luôn làm cho các chính khách bám quanh ông ph i ng c nhiên thán ph c. vũ trư ng l n nh t c a thành ph . trư c tiên là L Hà. Merry Bromberger vi t: “Mu n g p B o ð i Hongkong ch c n d o mư i b n h p ñêm trong thành ph . sau khi ñã tiêu ñ n ñ ng . Năm 1945. c a tư ng De Courcy và các ph ñ h i gi a th k XIX. Ký tên dư i b n hu n th có Th tư ng N i các Paul Ramadier. C v n t i cao c a chính ph H Chí Minh ch ng bao lâu n i l i s ti p xúc v i ngư i Pháp. Trong t Paris Presse. V y vi c gì ông ph i t b nh ng thói quen cũ c a mình. d hơn là tìm ông trong m t khách s n Anh” [3]. Các giáo sĩ dòng Tên ch ñòi h i món vay ñư c ñ m b o b ng tài s n c a ngai vàng. T i t i. Ông ta ngh ngơi. Ông ñi d o trên bãi t m. tươi cư i luôn luôn xu t hi n trên các t p chí. ông ñã là khách quen c a nh ng h p ñêm Hà N i.. Trong tài li u. Th y ông ñang g p khó khăn v tài chính. nh ng cung cách m i c a ông. Ông không ch là chàng thanh niên rám n ng. Năm 1932. s mai danh n tích? Tuy nhiên ông v n g p các nhà báo. ông ñi xe công c ng ch t lèn c a Hongkong.t Hongkong sang Sài Gòn. bi u ông t t c ti n ti t ki m c a m t cô gái nh y n a thư ng lưu. Như m i ngư i.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ñ i riêng. Cô này ñã ph i m két. qu n ng r ng thùng thình. Câu kèm theo bi n pháp này g i l i bóng ma c a ñô ñ c Courbet. ch m ch p. Ti ng tăm c a ông b v n ñ c nh ng thành công chính tr sau này c a ông s b phai m vì nh ng chuy n bê b i trong ñ i tư c a ông. v m ng n a. M t nhân viên Ngân hàng ðông Dương b n tin: chính ph Pháp mu n ông tr l i ngôi báu. nhưng ph n l n th i gian r i ông phân chia gi a c b c và th thao. t ng bí thư ñ ng C ng s n. Ông t nh : còn chưa b ng nh ng ngư i khác. Th nhưng ông túng thi u. m t m i. Bài báo b S ki m duy t ñ c b [2]. v i B o ð i. Tuy nhiên báo chí ñã lưu l i hình nh y và qua báo chí công chúng tin r ng c u hoàng ch là m t con ngư i như th . Dáng d p tr trung.. Hoàng ñ mà như th thì nghèo cùng c c r i. M t s bài báo ñã có d ng ý t o nên hình nh v ông ch là m t k ăn chơi trác táng không th s a ñư c. ghi rõ “M t thí nghi m cũ. b n tài li u nói rõ: “L p l i b máy cai tr cũ. Ai ch ñ ng trong vi c này? Ông B o ð i: ñó là Paris. hơn th i kỳ tr vì kinh ñô Hu . chơi gôn. t Duy Tân ñã ñăng m t tin gi t gân. Ông ñư c t do. gi u m t b ng c p kính râm to. mình m c chi c m t áo sơmi l a b ch theo ki u Trung Qu c. Tuy nhiên. thái ñ l ng ch ng do d c a ngư i Pháp làm cho B o ð i chán chư ng.

M t ñ ng b c ðông Dương ñư c phép chuy n v chính qu c ăn mư i b y franc. Th cũng chưa ñ . Như v y có ph i là phi pháp. ông l p t c ñ i sang m t khách s n m i. Sau này ông thú nh n: “Ti n ngo i t t g i ñ n cho tôi. cao su và cùng v i Pierre Reynaud tr thành nhân v t thân tín c a cái “h p tác kinh t và quân s Trung Kỳ”. y th mà ch ng có gì rõ ràng c . V i s ti n ñó.]. C u hoàng cho Phan Văn Giáo. Ông ta ñang trong c nh g n như kh n cùng.. Phan Văn Giáo mua mư i lăm hòm kháng sinh g i v Sài Gòn trên m t con tàu h i quân c a quân ñ i qu c gia. không có ti n tiêu. kèm theo nh ng móc ngo c trong b máy ngân hàng . Cao y còn giao trách nhi m cho ông ta “bám sát” c u hoàng.. s ng ch t không bi t lúc nào. Làm như v y ñ khuy n khích nh ng ngư i lao ñ ng chân chính sang làm vi c ðông Dương ho c bù tr cho nh ng nhà buôn ph i li u lĩnh b v n làm ăn cái x s ñang có chi n tranh. trong th i kỳ ñ u c a chi n tranh thì chuy n ñó không có gì là b t bình thư ng. Vòng quay c a ñ ng ti n không ng ng tăng t c ñ . Nhưng m t ngư i tin c n khác c a Cao y là Cousseau . Không ch ñóng vai trò trung gian. năm trăm ñ ng sau khi có ý ki n c a lãnh s Pháp.tài chính. Ông g i nh ng ñ ng b c ðông Dương ñó v Sài Gòn và làm th t c chuy n ti n v Paris. Cô gái khai s ti n này g i cho chánh m t thám. Ai mua? Ngư i c a Vi t Minh mua hàng ñem v bưng bi n! B o ð i có bi t không? Không th nào không bi t. rư u vang. nh ng phi v không có gì nguy hi m và khó khăn. t ñ ng b c ðông Dương ra ñôla Hongkong v i giá tám franc/ñ ng b c ðông Dương. sang tr ng hơn. S ti n ñó ch ñ dùng ñ tránh cho c u hoàng kh i b các nhân viên nư c ngoài khác lôi kéo. Ông ta hi u r ng ngư i ta càng g n v i ông bao nhiêu thì l i càng c n ñ n ông b y nhiêu”. Như v y ch c n cho ti n l n v Hongkong và l i ti p t c hành trình ñi . Reynaud bi t B o ð i t lâu vì trư c chi n tranh th gi i ông ta ñã là nhân viên b o hi m c a ông. Ch ng ai bi t chính xác ông c u hoàng lưu vong làm vi c cho bên nào. bí thư c a ông. giám ñ c cơ quan tình báo c a ông cũng là c v n tài chính cho ông. Ngư i b n m i này còn ra s c khuy n khích ông tr l i các phi v làm ăn và s cung c p ti n b c. Tr l i v i cu c s ng ăn chơi x láng. M t món ti n l n ñ chi cho các ho t ñ ng chính tr : m t ph n dành cho các ñ i bi u c a các t ch c “qu c gia” ñ n thăm ông. mà m t s ngư i thân c n c a ông là th ph m. b ph tru t.106 - . Các phái viên Pháp ti p t c dùng ti n ñ lung l c c u hoàng. Nh ng trò “ o thu t” r t h i y do m t thanh tra tài chính tìm ra. Nh ch ñ chuy n ti n hay “buôn b c” mà nh ng món ti n nh ban ñ u nhanh chóng tr thành khó che m t thiên h . làm như nh ng ñ ng b c ñó ki m ñư c m t cách h p pháp t i ðông Dương ch không ph i mua l u t i Hongkong. ñư c b y trăm năm mươi nghìn ñ ng. Các hòm hàng ñư c ñem bán l i ch ñen. tr thành m t trong nh ng ngư i thân tín c a ông. mà ai cũng có ph n trong khi v n ph i ti p t c các cu c giao chi n. Các chính khách sa-lông khi nh n ñư c tr c p ngoài mong ñ i y.n m dây th t h u bao. Tôi ñã ñem ñ n hàng tri u b c.v . Ti n này l y t qu ñen c a ông Bollaert. M t ngư i tên là Yole. Ph i chăng c u hoàng ñã ph t to nh h th ng chuy n ti n ma quái này? ðúng là như th . B o ð i càng b lôi cu n. c ñ u ñ u m i tháng rót cho ông năm nghìn ñôla Hongkong. m t kho n ti n ngo i t sáu trăm ngàn ñ ng b phát hi n.. Dù sao tài s n c a ông tăng v t. ðó là m t ông vua t m thư ng. m t khi các v làm ăn phi pháp trót l t. Trong m t v khám va-li c a con gái Bollaert t i phi c ng Sài Gòn. Trong b t k tình hu ng nào thì khi ñã có ti n. ðó là khách s n Gloueester trên ñư ng Hoàng h u (Queen’s Road).. M t phái viên khác tên là Reynaud. B Ngo i giao và B Thu c ñ a. Ngu n g c s ph t lên r t nhanh c a B o ð i là m t bí m t mà m i ngư i ai cũng bi t c . Còn ông không th không ñư c chia ph n..nguyên công s Sơn La . ñinh ninh r ng B o ð i ñã gia ân cho h . tham d các h i hè ban ñêm c a ông. Ngu n g c c a kho n ti n y ñư c gi kín. Thí n m ñ c quy n cung ng và v n t i cho mi n Trung Vi t ñ ng th i cũng buôn bán kim cương. m t c ng tác viên thân c n c a Cao y Bollaert làm con thoi ch y ñi ch y l i gi a Sài Gòn và Hongkong. mà v n không ñ [. Ngoài Phan Văn Giáo còn có Nguy n H u Thí. tình báo viên gài vào lãnh s quán Pháp t i Hongkong. Ông ta nói v i nhà báo Lucien Bodard: “Tôi tin s p thành công ñ n nơi vì B o ð i r t c n ti n. Ông nh n ñư c m t món ti n nh . Nhưng n u quá h n m c cho phép ñư c chuy n ti n v nư c thì m t ñ ng b c ðông Dương ch ăn có tám franc. không có hoài bão gì. T t c nh ng ñ ng b c ñư c phép chuy n t Sài Gòn hay Hà N i ñ n Paris ñ i ra ñ ng franc ñư c tăng g p hai l n giá tr ban ñ u. ch gái bà Nam Phương Hoàng h u. Không k các v buôn bán khác d t khoát là ñáng ng . hai mươi ngàn ñôla Hongkong ñ thư ng công cho Giáo ñã làm vi c t t. M t nơi khác m t xe c u thương d hàng xu ng nhà bà Didelot. Các v áp-phe l n thu l i cho ông và ñám c n th n ñã ñành mà Vi t Minh ñư c m t ngu n ti p t có ñ m b o . Ti n này tr v Paris ñ i thành franc v i giá h i ñoái mư i b y franc m t ñ ng.. Chính ông cũng tham gia vào các v áp-phe c a ñám c n th n. b t bình thư ng không? ðông Dương.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ñôla cu i cùng. Ông này bu c ph i nói rõ: ñó là “ti n lương tr cho chi phí lưu trú c a B o ð i Hongkong”. B o ð i nh n ñ i cho ngư i Pháp làm vi c hay kinh doanh ðông Dương mu n chuy n ti n v nư c ngoài h n m c. khi n tôi có th làm bi n ñ i t giá h i ñoái c a ñ ng b c ðông Dương Hongkong” [4]. Th c t ñó là m t công vi c không d dàng chút nào.

Nhóm khác thì xem ông là s b sung cho H Chí Minh.B o ð i (ngày 6. m t ngư i yêu nư c chân chính”. Nhân v t thân c n ch không ph i ông. như ñ ñính chính: “Ông Vĩnh Th y là c v n trong Chính ph Vi t Nam Dân ch C ng hòa ñã tuyên th trung thành trư c Qu c h i. M c dù lên án ch nghĩa c ng s n. m c c r i tr v . ông v n ti p t c các cu c m c c Hongkong. ch m l i thì thành vòng tròn hoàn ch nh. ông không l n ti ng ñ kích ch ñ Dân ch C ng hòa ñ i phương. L p trư ng ñàm phán c a ông ñã b H Chí Minh c tuy t sau chuy n công cán c a ñ c phái viên Paul Mus ñ n khu kháng chi n. nhưng con ñư ng ñ t m c ñích khác nhau. hình dung v m t nư c Vi t Nam lý tư ng” [5]. Còn thái ñ c a ngư i Pháp? Bollaert t ra r t s t ru t. t i Hongkong. Ông thương thuy t v i ngư i Pháp ñ tr l i n m quy n bính. Ông bình th n ch xem tình hình phát tri n ra sao r i m i t thái ñ d t khoát. S ngư i l i cũng không ít.c v n t i cao c a chính ph .. Quan h tay ñôi gi a nhà cách m ng lão thành H Chí Minh và c u hoàng B o ð i lưu vong th là tan v chăng? Không hoàn toàn như v y. [6] Ngư i Pháp t v s t ru t còn B o ð i v n t ra v bí hi m. Ngày 5 tháng 7 năm 1947. công nh n n n th ng nh t.kèm theo là quy n l i trong chính ph bù nhìn tương lai. r i sau ñó. tr l i . H Chí Minh cũng thay ñ i tuyên b trư c các nhà báo v tình tr ng c a B o ð i. Ông tránh không t ra ñ ng h n v phe nào. có phái b o hoàng mi n Trung. không bao gi B o ð i lên án. Ehe Maissie phóng viên hãng thông t n M International New Service M . Riêng ñ i v i ông H . B o ð i lên ti ng Hongkong trong m t cu c tr l i ph ng v n: “N u toàn dân Vi t Nam ñ t lòng tin vào tôi [. Ai cũng bi t hai ngư i ñ u có chung m t nguy n v ng mu n cho ñ t nư c ñư c ñ c l p dân chúng ñư c sung sư ng. Ph i chăng. Có l như th là khôn ngoan. trong 18 tháng n a. các ñ ng phái lũ lư t sang Hongkong ngày càng nhi u. H Chí Minh kiên nh n ch ñ i k t c c các cu c thương thuy t gi a c u hoàng v i Pháp r i m i t thái ñ d t khoát. ñ như ng ch cho Léon Pignon. Trong dân chúng nh t là trong vùng Pháp ki m soát. Có ngư i sang thăm dò. nhưng trong th i kỳ còn h p tác v i nhau H Chí Minh bao gi cũng có thái ñ tôn tr ng c u hoàng . ông ñã nh n n n ñ c l p t tay Nh t ñ r i m y tháng sau l i trao l i cho Vi t Minh.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ch c ch n. Ông s l i ch c v hi n nay. như M t tr i và M t trăng. Tháng 11 năm 1947. ông l i tái di n l p trò này. Bi t mình ch ng có h u thu n gì c a dân chúng nhưng ông bi t l i d ng s khó khăn c a Pháp trong vi c ñ i phó v i phong trào kháng chi n c a Vi t Minh. ngư i Pháp chuyên v chi n tranh ðông Dương vi t: “M t nhóm ngư i nhìn ông như qu c vương c a m t nư c Vi t Nam tìm l i ñư c ñ o trung dung c a Kh ng T . 7 tháng 12 năm 1947). tôi không thu c ñ ng phái nào!”. l i d ng v trí ông vua cu i cùng tri u Nguy n c a ông cũng chưa nh t trí v i nhau trong vi c tranh giành ch ñ ng . như năm 1945. ông s cai qu n ñ t nư c cùng v i H Chí Minh? Philippe Franchini. Ông ta ch có tư cách ñ ng ra ñi u ñình khi nào ñư c Chính ph C ng hòa Vi t Nam y quy n”. Các ñoàn ñ i bi u các phe nhóm. B o ð i không ph i là không bi t m i s toan tính ñó. Là ngư i c a M t tr n t p h p bình dân (MRP do De Gaulle sáng l p) chính ph Pháp ngày càng ng sang h u. gi ng như âm và Dương. Ngày 8 tháng 12 năm 1947. nói r ng hơn có ý ñ c a ngư i M mu n l i d ng Pháp suy y u ñ d n d n thay th Pháp bi n ðông Dương s m tr thành m t xích tr ng y u trong vành ñai ch ng c ng c a ðông Nam Á. Robert Schuman thay th Paul Ramadier ñ ng ñ u chính ph . Ti p ñó là th t b i quân s trong tr n t n công quy mô Thu ðông năm 1947 vào chi n khu Vi t B c ñ ch p b t cơ quan lãnh ñ o kháng chi n. dù cho có thay ñ i n i các th nào ñi n a. sau m t th i gian dài M cũng không ch u v ng m t Hongkong v i ñ ngh l p m t chính ph g m các nhà chuyên môn hơn là ñ i di n các ñ ng phái. có dư lu n cho r ng c u hoàng giao thi p v i Pháp là có s th a thu n v i H Chí Minh. Dù n i các thay ñ i. Ông không v i ñáp l i năn n c a ngư i Pháp. Là m t ngư i không kém thông minh. V hình th c tư ng như c u hoàng còn ñòi h i cao hơn H Chí Minh năm 1946.] tôi s sung sư ng tr v ðông Dương. Hãng thông t n Anh Reuter loan tin: B o ð i kh ng ñ nh: “Không bao gi tôi tr l i Hu ñ l p m t chính ph bù nhìn cho ngư i Pháp. l i s ng khác nhau.107 - . Ngô ðình Di m. không tr c di n công kích cá nhân H Chí Minh. trư c Chính ph và trư c qu c dân. ñ n 15 tháng 9 năm 1948. Chính ph Vi t Nam. có phái Nam Kỳ mu n có nhi u quy n và l i hơn trong chính ph Vi t Nam th ng nh t. Hơn n a trong các phe phái ñang ve vãn.. m t khi b Trung C ng ñánh b t kh i l c ñ a Trung Hoa. Tôi th y ông H Chí Minh là m t con ngư i tài năng. T căn c kháng chi n. Emile Bollaert là ngư i c a ñ ng c p ti n. Vi c t nguy n thoái v c a ông ñã ñư c lòng dân chúng. m t m t duy trì B o ð i trong cái v th kỳ qu c “c v n t i cao”.. Tôi không ng h cũng không ch ng l i Vi t Minh. ông H Chí Minh nói v i S.. Nhưng cu c m c c v n chưa ngã ngũ. Nam B ph i tr v lãnh th nư c Vi t Nam không c n trưng c u ý dân. B o ð i cao gi ng ñòi Pháp ph i trao tr ñ c l p. m t ngày sau cu c g p Bollaert . m t khác t n công tri t ñ vào các nhân v t thân c n c a ông.

Chính ph và nhân dân ta r t mong c v n Vĩnh Th y không có nh ng hành ñ ng trái ngư c v i nh ng l i th trư c T qu c và trư c ñ ng bào trái v i nguy n v ng c a dân t c” [7]. ông ñã ch ng ki n con ông. Ph m vi và s lư ng c a các lĩnh v c y gi m d n trong quá trình thương lư ng. v a ký t t xong B o ð i tuyên b bác b th a ư c. H ch trương khôi ph c ch ñ quân ch An Nam. C v n Vĩnh Th y xa không kh i b nh ng thám t Pháp như b n Cousseau bưng bít và nh ng ngư i vô s như Nguy n H i Th n. Gi ñây. g n gũi v i dân Sài .. Lê Văn Ho ch v.. Bà không tr l i nhưng cũng không c i chính. qu c ca c a Vi t Nam. thu t l i m t bài ñăng trên báo Continental Daily Mail ra ngày 25 tháng 7 năm 1947 t i London: “Các nhà ch c trách Pháp ñ n thăm c u Hoàng h u Nam Phương. Cu i cùng. V nh H Long. Ông già t ra là con ngư i d thương. Nhưng l lùng thay... hơn n a không ph i là m t tên bù nhìn ñã bán mình cho qu . sau s ki n H Long. ñ ngh bà ñưa con trai bà mư i ba tu i lên ngôi. nhưng v i ñi u ki n th ng nh t và ñ c l p ph i ñư c b o ñ m. ñ c l p trong suy nghĩ và hành ñ ng hơn là nh ng nhà ch c trách Pháp ñã hình dung v ông. r ng rãi hơn nh ng ñi u dành cho H Chí Minh h i ký hi p ñ nh sơ b tháng 3 năm 1946. Như v y là nh ng bi n pháp trên g n phù h p v i ch th c a chính ph Pháp trao cho cao y Bollaert sáu tháng trư c ñây.. Ông vua b h b này là ai mà ph i c u c nh ñ n như th nh . ð c l p. có nghĩa là chính th c hóa s th ng nh t c a Vi t Nam. V a m i ký th a thu n xong bư c ñ u ñã ph i tay ngay. Nhi u cu c h i ñàm ti p theo ñi ñ n th a ư c H Long. nhưng quân ñ i và ngo i giao v n dư i quy n Paris. Phe b o th không mu n nghe nói ñ n th a ư c v a ñư c ký k t. nh n s b o h c a Nh t ñ r i l i nhanh chóng thoái v và làm c v n cho chính ph H Chí Minh. Trong lúc các v khách Pháp gi i thích thì bà ñ n trư c ñàn dương c m th n nhiên chơi bài Ti n quân ca. mu n ông ñ c l p v i Pháp ñ v a làm suy y u th l c Pháp ðông Nam Á. Bollaert c g ng thuy t ph c B o ð i ch p nh n tr v nư c và ñ ng ñ u chính ph . ñài phát thanh Vi t Minh phát t Hu m t cái tin khá l lùng. Chính ph Pháp ñã nh m chăng? Ông ta có th c s ñ c l p trong hành ñ ng không hay do m t s c v n có nh hư ng ñi u khi n ông trong bóng t i như th i kỳ Hu ông d dàng tuyên b thoát ly quan h v i Pháp. T i ñây.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment các nhà báo H Chí Minh tuyên b trư c các nhà báo có tính răn ñe: “. Các nhà thương thuy t t Paris sang. la l i r ng ông ñã b l a. S ng bên ông còn có m t Công chúa. chính là ngư i M ñang mưu mô n m con bài B o ð i. mùa hè năm 1947 ñang s ng dư i s chăm sóc yêu thương c a bà ngo i t i ðà L t. B o ð i ñòi ñ c l p hoàn toàn.. L i ñ n ñ i này sau ñó ñã không thành s th t. Còn B o Long. Nhưng ph m vi quy n l c c a chính ph trung ương c a B o ð i ph ng ñư c bao nhiêu ngoài các thành ph th tr n và d c ñư ng giao thông do Pháp ki m soát và b o v còn g n như toàn b vùng r ng núi và ph n l n nông thôn mênh mông ñ u ñ t dư i quy n c a chính ph kháng chi n do H Chí Minh lãnh ñ o.”. Tháng tám năm ñó. Ngư i ta b ng nh n ra B o ð i hóa ra không ph i là con ngư i d b o. vì r i lo n tâm th n. L i th nh c u y và nh ng bàn tán thêu d t ñã khi n ngư i ta cho r ng ngư i Pháp ñang nghĩ ñ n vi c tìm ki m con bài thay th B o ð i. M t nhà báo h i c u Hoàng h u Nam Phương lúc ñó ñang ðà L t: “Có ph i con bà s p lên ngai vàng không?”. l ch s . N u c v n Vĩnh Th y bi t rõ tình hình trong nư c thì ch c c v n không b chúng l a b p. V phía Pháp cũng v y. Nhưng Vua Thành Thái ñã ñư c phép v s ng gi a Sài Gòn. bao vây cho nên c v n có th nghe nh ng l i h a h n suông c a b n th c dân Pháp mà ñi g p chúng. toàn di n còn Pháp ch nhân như ng cho Vi t Nam t do dư i s giám sát c a Pháp còn v n n m ch t m t s lĩnh v c. r i kh i ñ o. M t tháng sau. Sau cu c g p V nh H Long. Duy Tân. có hành chính riêng. không gi u s b c mình trư c tính thi u thi n chí. Ngư i ta nh c ñ n vua Thành Thái năm 1910 b bu c ph i r i kh i ngai vàng và xu ng tàu ñi ñày ñ o Réunion. Bà không tr l i. Sau nhi u cái b t tay. gi i h u trách chính tr Pháp vô cùng th t v ng không tìm ñư c ai có th thay th B o ð i m c dù h không ưa B o ð i n a. Ngư i ta th y ông t ra c ng r n. t Echo du Vietnam ti t l âm mưu: “M t k ho ch x o quy t do H i thu c ñ a trình bày. ði m n i b t quan tr ng là chính ph trung ương có quy n l c trên toàn b ñ t nư c g m c Nam Kỳ. Chính cô này ñã thông báo cho cao y bi t nguy n v ng c a cha cô mu n ñư c s ng nh ng ngày cu i ñ i t i quê nhà. ai m i là ngư i không khoan như ng và khôn khéo? Ph i chăng sau lưng ông ta. Có th kh i ñ u b ng m t cu c thoái v tr ng th c a B o ð i như ng ngôi cho con trai. m t b n ngh ñ nh thư quy ñ nh nh ng ñi u Pháp s n sàng dành cho Vi t Nam và nh ng ñi u B o ð i có th ch p nh n. c nh sát riêng.. thành ph c a ông. và thái ñ không khoan như ng c a ông. hai bên ñi ñ n th a ư c H Long d ki n Vi t Nam ñ c l p trong khuôn kh Liên hi p Pháp. t nguy n rút lui kh i chính trư ng ñ m ñư ng cho s hòa h p chân thành v i nư c Pháp” [8]. C u hoàng ph i th a nh n sai l m c a b n thân.. th ng nh t bao gi cũng là v n ñ gay c n trong ñàm phán. v i c nh quan hùng vĩ và trang nghiêm ñư c t o thành b i nh ng ñ o nh kh c h a trên b u tr i. y u m m. ch ngày v Hu .Vi t. v a ti n t i xây d ng m t chính quy n tay sai ñ m nh làm rào c n ch nghĩa c ng s n châu Á. tr thành ñ a ñi m ưu ái cu c tái h p Pháp . kèm theo là ý chí và lòng kiên nh n.v. v ñ t li n ph c v quân ñ i nư c Pháp t do.108 - .

ngang t m v i h . h ch ñưa lý l gi a con ngư i v i nhau. th tr n.lá thư b S ki m duy t gi l i ông nói v B o ð i: “Cha tin vào ông chú c a con . Có l ch có mình tôi nh n th y tính ñ i di n chính thông này.”. nh ng ngư i ñôl tho i v i tôi không th hi u ñư c. Ph i t m d ng l i Bangkok ch kh c ph c nh ng tr c tr c k thu t c a chi c th y phi cơ.. Sau khi bán tài s n riêng Hongkong c ng v i ñ ñ c và ôtô. là Con Tr i. anh r . Li u ông có bi t chơi canh b c cu c ñ i này không hay trái l i ñ cho ngư i Pháp hay Vi t Minh chinh ph c. B o ð i hình như ñã thoát kh i c nh cùng qu n. tàu th y và ti n b c. C u hoàng khác nào m t k ñang ñánh b c trong khi nh ng ngư i ng i ch u rìa và nh ng tay ñ ng ngoài cá cư c v i nhau v cơ may ñư c.109 - . M i ngư i chung quanh t v . th i ñó ngư i ta hay nói: trong tay tôi ch ng có gì nhi u. cho h ngh t i Hongkong Hotel ho c Paramount hay Saint-Francis. Ánh ñèn nêông choáng l n. Nói như th là coi nh m t y u t ch y u. Vi t Minh ñã rút ñi. ***** Anh r bà. b n mươi ngàn ngư i t h p trư c c a Ng Môn yêu c u Hoàng ñ B o ð i tr v nư c n m quy n bính. William Bullit. Nó không th ñư c xem như m t lu n c trong m t cu c ñàm phán ngo i giao. nơi có tòa lâu ñài Thorenc tráng l ñư c dành cho c gia ñình. Gi i pháp B o Long. m nh m hơn m i lu n c chông l i tôi. Ông tr l i cu c s ng xa hoa giàu có. B o ð i ph i b t ñ n ti m nh y Paramount và nh ng sòng b c khác.ông ta không ph i là m t vĩ nhân cũng không ph i là m t th ng ng c nhưng n u ñư c bi t rõ tình hình. Trư c ñây m t s ngư i ng h ông thoái v và h p tác v i H Chí Minh cũng là ñ c u vãn v th c a h . còn vùng nông thôn mênh mông vùng r ng núi hi m tr v n n m trong tay Vi t Minh. kỳ di u bên c nh cái nghèo nàn c a ðà L t. g n b bi n cách Hongkong ñ hai mươi cây s ông có m t ban thư ký riêng giúp vi c. ngay c Hu . C nhiên bà và các con ñáp máy bay Anh ñ t i Hongkong g p ch ng. Thành Thái hay ai khác không còn ñư c m y ai nh c ñ n. Khi tôi ph n ng hay t thái ñ . chi n tranh lan r ng kh p c nư c v i m c ñ ngày càng kh c li t. ông ñư c m t kho n ti n tươi ñ n m t tri u ñ ng ðông Dương. m i ngư i ñ u ph i chuy n sang ñi tàu th y cùng v i hành lý. ñư c Tr i giao s m nh tr vì th n dân. Ông c u hoàng g p l i v con sau hai năm xa cách. c u ð i s M t i Pháp ng h gi i pháp B o ð i. Nhân danh chính ph M . ít nh t trong m t th i gian.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Gòn. trong th i gian ñ u. T tháng 12 năm 1946. ngay c tính ñ i di n c a tôi cũng còn ph i bàn cãi. ông ta s có th nh n ñ nh ñúng ñ n. tôi c m th y r t tho i mái. Không bao lâu sau ñó bà Nam Phương và các con r i Hongkong sang Pháp.. Nơi ông là m t tòa nhà r t ñ p theo phong cách ki n trúc Anh. Lý L Hà. ð u tiên ông ñ n Anh ñ ch a m t r i v Cannes nơi Nam Phương và các con ñang ñ i ông. ch tôi là ñ i di n chính thông cho m t tri u ñ i. Ông ñi châu Âu. ch m d t m i mưu mô.”.. truy n ñơn dán trên tư ng yêu c u B o ð i tr v nư c n m quy n bính. Th i gian ngày càng thôi thúc. m con bà Nam Phương v Cannes. Lúc ñ u ch là s tò mò. ñ ch th . ðó l i là lúc c u Hoàng h u Nam Phương quy t ñ nh r i kh i Vi t Nam. Lũ tr ôm hôn các anh em h và sau m y gi bay ñã phát hi n ra th gi i hi n ñ i. Ông ta hay b m t s ngư i có ñ u óc v l i ph nh ph và ch u nh hư ng c a h . T nay trên ñ t Pháp bà Nam Phương ch có th bi t qua loa tình hình trong nư c nh nh ng lá thư c a bà ch ru t là bà bá tư c Didelot l i Sài Gòn k nh ng chuy n l t v t cho bà. nên sau nhi u ngày. ñ c trưng c a bán ñ o. Nhưng v n ñ ch d ng l i ñó. Ngư i M gia tăng áp l c. Ngày 12 tháng 8 t i Hu . Cu c s ng v ch ng m i g p l i nhau ñư c ñ t lên hàng ñ u. L n ñ u tiên chúng nh p vào m t thành ph như th và không th quen ñư c v i chi u cao c a nh ng nhà ch c tr i. Trong m t b c thư vi t cho con gái . bá tư c Didelot l i ðà L t. Gián ti p và tr c ti p ngư i Pháp ñã giúp ông tr l i cu c s ng sung túc. M t th i gian. tóm l i là ñòi cho ñư c ñ c l p [9]. thua. ông ñánh giá quá cao v v th “ông vua cu i cùng tri u Nguy n” c a mình. Pháp ñã tr l i) có nh ng bi u ng . Tuy nhiên nó v n hi n h u. v a kh n kho n yêu c u B o ð i ph i ñương ñ u v i Pháp. B o ð i có v như t tin... Quân Pháp ch chi m ñư c các thành ph . sau sáu năm xa cách. v i vô vàn ánh sáng.ch B o ð i . T i Pháp. M t chuy n ñi v t v gian nan.. Ch c ch n là nh ng ai không ph i là dân Vi t Nam thì không c m nh n ñư c ñi u ñó mà tôi cũng không th thuy t ph c ñư c h . M t ñi u ch c ch n là ph i thương lư ng. v i s tr n l n gi a s c s ng và s h n ñ n. T i Hongkong. h p v i trình ñ c a h . hay th n dân hình như ai cũng bi t rõ nh ng ch bài cũng như nh ng ñi m y u c a ông. Cu c s ng d dãi. Trong H i ký Con r ng An Nam ông vi t: “Riêng tôi. Ông s ng Stanley Beach nhưng thư ng hay ti p các ñoàn trong nư c ra Causeway Bay. ông ta v a khuyên Pháp như ng b thêm n a trư c ñòi h i c a B o ð i. Các phe nhóm ñ ng phái “qu c gia” . M ng ði p và các cô gái tr khác t m lánh m t. tôi là ñ ng Thiên t . Vi t Minh v n thi hành chính sách vư n không nhà tr ng nh ng vùng h t m rút ñi. Bây gi Hà N i (. Do không ñ phòng trư c nh ng h ng hóc. d n d n ông ñư c c m tình c a m i ngư i. Ông là con ngư i thông minh có nh n th c nhanh nhưng l i ham thích ăn chơi. cũng không th vi n ra ngay t ñ u.

110 - . B o ð i s không tr l i làm Vua mà là Qu c trư ng Vi t Nam. tư ng trưng cho quy n l c c a Toàn quy n ðông Dương cũ cho Qu c trư ng Vi t Nam. ông tài tr cho nhãn xe này. cư i nho n d dành. b nhi m các th hi n cai tr ba “kỳ”. Tuy nhiên cu c ñ u tranh c a ông không vô ích. Tóm l i là chính ph trung ương c a tư ng Xuân ch ng cai tr gì h t. H Chí Minh nói: “Ông Vĩnh Th y ñã th trung thành v i T . t o v n chính tr hào nhoáng bên ngoài cho ông trư c h t vì quy n l i c a chính h . th a ư c m i ch ng thay ñ i ñư c bao nhiêu tình hình ñang di n ra. Báo chí cánh t m t l n n a ñưa ra hình nh v ông như m t k trác táng ích k . M i l n tư ng như ông ch c ch n nh n l i. có s ch ng ki n c a B o ð i. ð u năm 1949. C u hoàng s tr v nư c. Còn thái ñ c a chính ph kháng chi n H Chí Minh? Ngày 25 tháng 1 năm 1949. Có l ông ch thèm mu n gì hơn v th hi n nay c a ông. v i ngôi bi t th ñ p ñ Hongkong. t o m t s c c vũ m nh m cho kháng chi n Vi t Nam. Th tư ng Xuân là m t bên ký k t dù ch là ký t t hi p ư c. Ngư i M càng s t ru t. m t nư c trung l p truy n th ng. giúp ông có ñư c có m t kho ng cách v i nh ng ngư i ñ i tho i. nhưng trong lúc chi n tranh ñang ti p di n ác li t mà l i ñi ñàm phán ñ ch m d t chi n cu c thì ñâu ph i là m t vi c t m thư ng. tòa lâu ñài xinh x n Cannes. Tháng 1 năm 1948. ông ñi g p cao y Pháp Genève. B ng m i giá ph i d ng lên m t chính ph ñ chiêu h i t t c nh ng ph n t “qu c gia” ch ng c ng s n. Nhưng không. Ph i ký k t. không mu n d n thân vào th c ñ a. ngh vi n cũ c a thu c ñ a t y chay chính ph Nguy n Văn Xuân. trong khi ch ñ i tình hình ñư c c i thi n. m t sĩ quan do Pháp ñào t o. Tôi ñã d m t b a ñi m tâm r t sang c a ông. mà không quy t ñ nh vào cu c. nhân dân s b phi u l a ch n ch ñ chính tr cho mình. B o ð i còn mu n ngư i Pháp ph i van nài hơn n a. Sau này khi v nư c. xài xăng pha octane v i t l cao. công b m t “t m ư c” (modus vivendi) theo cách c a ông. ðó là quy ch cu i cùng dành cho Vi t Nam. Ph i c u kh n van nài. Ngư i ta nhanh chóng th y rang duy ch có c u hoàng B o ð i là có th kh ng ñ nh quy n l c c a mình và ch có ông m i là l c ñ i tr ng c a H Chí Minh. Nhưng l n này. Có l ông cũng bi t ông ch ng có h u thu n gì ñáng k trong nư c. nên ph i l p riêng m t h th ng kho xăng d c ñư ng t Cannes ñ n Genève. Bên kia ñ i dương chi n tranh ngày càng d d i. tay ñút vào túi chi c áo choàng màu nâu nh t. T i Nam Kỳ. Còn ông Hoàng ñ này c làm cao. Vi t Minh v n tr v ng các vùng nông thôn. Tóc u n. L n này ông ch n ñư ng ñ n Cannes trên m t chi c xe hơi ñ c bi t. quân c ng s n c a Mao Tr ch ðông ñang th ng như ch tre. các nhà ch c trách ñiên ñ u. Báo chí không ti c l i ca ng i th a thu n ñ t ñư c công nh n Vi t Nam ñ c l p trên gi y tr ng m c ñen. thì ông l i l n khân. Tình hình nhanh chóng ch ng t r ng ch có c u hoàng B o ð i m i có th kh ng ñ nh ñư c quy n l c c a mình và ch có ông m i có th ñ i ch i ñư c v i H Chí Minh. L n này ông ch làm công vi c giám sát t xa nh ng hành ñ ng ñ u tiên c a cái chính ph do ông v a d ng nên. Th i gian thúc bách l m r i. ð c phái viên c a t Combat (Chi n ñ u) vi t: Nh ng cu c thương thuy t v i ông Bollaert ch ng ñi ñ n ñâu. Nhưng l i m t l n n a. M t khác quân Pháp không có ý ñ nh gi tr n quy n l c c a mình. Văn phòng Qu c trư ng v n ñóng ðà L t vì ngư i Pháp dùng d ng không ch u giao dinh Norodom. Báo chí ph n n . Ông cũng bi t ph i ñi nh ng nư c c cao. m i l n l i ñánh d u b ng nh ng tuyên b l c quan nhưng không có hi u qu gì. Chi c xe có t c ñ nhanh. c nh quan hùng vĩ c a v nh H Long ñư c ch n làm ñ a ñi m l ký k t. Ông ñòi thêm các ñi u b o ñ m m i nh t là thu h i ñư c Nam Kỳ [10] (Nam Kỳ ph i tr vè lãnh th Vi t Nam). Như m t trò phù phép. im l ng. M t l n n a. Con Tr i B o ð i luôn mu n ñ ng trên m i cu c xung ñ t ñ ng phái. càng không ñ s c ch ng l i kháng chi n do H Chí Minh lãnh ñ o nhưng ñã ng p sâu trong cu c s ng phù phi m hư ng l c. B o ð i v n cho phép và còn mong mu n ñư c m i ngư i “tâu Hoàng thư ng” ho c “tâu B H ”. Nhưng là ñ c l p trong khuôn kh Liên hi p Pháp. ông không th lùi ñư c n a. mà Genève là m t ñ a ñi m lý tư ng cho các cu c m c c ngo i giao. Bên Trung Hoa. nhưng ông B o ð i cũng không b l d p Genève ñ s m thêm nhi u b cánh m i. B o ð i ra v m t con ngư i kỳ c c chưa t ng th y bao gi . Chưa gi i quy t ñư c gì c . T i sao ông l i ch n Th y Sĩ. ph i l y lòng b ng nh ng cái cư i n .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment tâng b c ông. ñó là chi c Gordini. leo lên c p thi u tư ng. nâng giá lên mãi. ngư i c a B o ð i. tr l i các nhà báo. Nhưng trong khi ch d i. g i là “Hoàng tri u cương th ”. Ph i tr i th m ñ ñ ông lên máy bay v Sài Gòn. ông s i bư c bên c nh bà hoàng r t tr ñ p. Nhưng không l p l i n n quân ch . Các dân t c mi n núi ñư c hư ng t tr nhưng ñ t dư i quy n tr c ti p c a B o ð i. Sau này khi hòa bình ñư c l p l i. Nh ng cu c thương thuy t kéo dài b t t n. không bán ngoài th trư ng t do. có phong thái r t “Paris”. Và th là ra ñ i m t chính ph tàm t m có quy n l c c nư c dư i quy n c a Th tư ng Nguy n Văn Xuân. nhưng c hai bên Pháp và Vi t ph i c cùng s ng chung v i nhau. dư ng như B o ð i nghe theo l p lu n c a nh ng ngư i thân c n ñang bu quanh ông. t khi tr l i giàu có. Cu i cùng T ng th ng C ng hòa Pháp Vincent Auriol và B o ð i ký th a ư c 8 tháng 3 năm 1949. tránh né. M c dù tình hình lúc này nghiêm tr ng. M i l n thương lư ng l i ñư c thêm m t chút n i r ng quy n t tr cho Vi t Nam ngay c t “ñ c l p” cũng không còn là ñi u c m k n a.

.1988. H Chí Minh kh ng ñ nh: “Ông ta ñã t cách ch c y r i” [12]. h i dân và làm tay sai cho Pháp. sau ñó Ngh vi n Pháp s h p pháp hóa yêu c u ñó [11].V Á . [7] H Chí Minh toàn t p. N u ông y cam tâm buôn dân. Paris. Cũng vào th i gian này. t i căn c kháng chi n c a Liên Khu III. Nhà xu t b n Chính tr qu c gia. Ngày 2 tháng 2 năm 1949.. SPCE (Service Presse Corps Expéditionnaire . ðó là s th t. [2] CAOM. [12] [13] H Chí Minh toàn t p. t p 15. h u ng n sông H ng. [5] Philippe Franchini: Les Guerres d’Indochine (Các cu c chi n tranh ðông Dương). [1] H sơ lưu tr b Ngo i giao Pháp . t p 5.S M t thám. Ch trương x công khai t i bán nư c c a B o ð i ph n ánh thái ñ c a chính ph kháng chi n do H Chí Minh lãnh ñ o th hi n qua m t lo t các bài báo và tuyên b chính th c c a H Chí Minh lên án B o ð i bán nư c. Vĩnh Th y cam tâm bán nư c. Nhà nư c . Ch có bù nhìn và ph n qu c m i ng h B o ð i” [14]. Nhà xu t b n Chính tr qu c gia. [6] H Chí Minh toàn t p. tr l i phóng viên hãng thông t n Anh Reuter h i v ông Vĩnh Th y có còn ñư c coi là c v n t i cao trong chính ph n a không. [4] B o ð i. Le Dragon dAnnam (Con R ng Annam) Nhà xu t b n Plon. Nhà xu t b n Chính tr qu c gia. m t phiên tòa ñ c bi t c a Tòa án quân s ñã tuyên án t hình v ng m t Vĩnh Th y v t i ph n qu c. SPCE 376...111 - .285. 694.....Phòng báo chí quân ñ i vi n chinh) . [10] Ông ñòi h p H i ñ ng qu n h t Nam Kỳ bi u quy t ñòi tr v v i Vi t Nam.H sơ 376. bình lu n v b n ký k t 8 tháng 3 gi a B o ð i và Pháp. [3] Paris Presse. Vĩnh Th y làm tay sai cho th c dân là m t tên ph n qu c. t p 5. . Nhà xu t b n Pygmalion. bán nư c thì ông y s b t i ph n qu c như nh ng k ph n qu c khác” [11]. “B n ký k t 8 tháng 3 ñ i v i nhân dân Vi t Nam ch là t gi y l n. ch ng l i kháng chi n. tr l i nhà báo M A. 581. tr.” [13]. báo New Herald Tribune. 1995.000 vi n binh Pháp ñ gi t h i thêm ñ ng bào Vi t Nam. [14] H Chí Minh toàn t p. t p 5. 1995. 2/4/1947. 1995. v i nhân dân và Chính ph . Hai tháng sau.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Qu c. t p 5.. H sơ lưu tr b Pháp qu c H i ngo i. Nhà xu t b n Chính tr qu c gia. H Chí Minh tuyên b d t khoát: “Chúng tôi không c n gì ñ n b n bù nhìn. [9] CAOM. Steele. H Chí Minh tuyên b .ðông Dương. Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i . t p 5. 562. trang 220. Th th ng nh t và ñ c l p gi hi u y ch ng l a b p ñư c ai. trang 310.. [8] CAOM. Vĩnh Th y tr v v i 10. Chính ph Vi t Nam s th ng tay tr ng tr nh ng tên Vi t gian ñ u s ñã bán nư c buôn dân. H sơ lưu tr b Pháp qu c H i ngo i . 1995. tr. ð u tháng 10 năm 1949.T p C v n chính tr s 2.

B o Long ñã sang tu i mư i ba. vì ba năm qua. Kh u ph n b a t i cũng ñư c ưu tiên: ñư c chia nhi u th c ăn hơn. C u ta còn ñem chia b t cho các b n. B o Long hòa nh p ñư c ngay v i các b n tuy cùng l p nhưng nh tu i hơn mình. không quen t m nư c l nh. k lu t r t nghiêm kh c. ngôn ng . hay nh ng ñêm ng dư i t ng h m nhà băng ðông Dương. ð u tháng 1 năm 1948. nơm n p lo s trong ti ng rít c a ñ n trái phá vút mái nhà. ði m n i b t cu i cùng c a nhà trư ng là m c dù trư ng này không thu c giáo h i qu n lý. B o Long c m th y cô ñ c. không quen khí h u khá kh c nghi t c a vùng núi Pyrénées. ñó ch là cơ s t n cư th i chi n c a trư ng chính Verneuil-sur-Avre. B o Long theo m t ngư i c u. ngày tr l i trư ng h c không ph i là m t s ki n b t ng . trong tình th ñ y bi n ñ ng quê nhà vi c h c t p c a m y anh em B o Long cũng b ñ o l n. Nh nhà. song tư c v Hoàng t k nghi p cũng cho c u ñư c hư ng m t s ñ c quy n: M i bu i sáng c u ta ñư c t m nư c nóng trong khi các b n cùng l p ph i t m nư c l nh. Ngư c l i v toán và các khoa h c t nhiên thì k t qu bình thư ng. B o Long c g ng khép mình vào k lu t h c ñư ng. d dang. Lùi d n vào dĩ vãng : nh ng k ni m không m y êm ñ m v nh ng ngày lánh n n s ng trong trư ng dòng chúa C u th Hu cùng nh ng l hành xác c a các th y tu. vì di chuy n. C nh trí ñây g n như vùng Alpes. hơi bu n. nh các em ñang s ng Cannes v i m . áp d ng nh ng phương pháp gi ng d y hi n ñ i. Khác chăng là n i b t trên màu xanh lam c a v nh Cannes. e không h p v i khung c nh h c ñư ng dư i ch ñ c ng hòa ñã g n hai trăm năm tu i Pháp trong khi v danh nghĩa ch ñ quân ch nhà Nguy n Vi t Nam cũng ñã cáo chung ñư c g n b n năm r i. h t ðà L t l i Hongkong.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 25 Phaàn III – Trôû veà Daniel Grandcleùment T lâu ñài Thorenc nhìn ra c nh quan tr i r ng dư i m t B o Long gi ng như Nha Trang.sau này B o Long cũng theo ban này . B o Long luôn luôn có c m giác phi n mu n trong lòng. nh ng chi c du thuy n yatch m nh mai. nhi u chocolatte hơn. c t ng như ti ng Hy L p c . ñư c Nhà th Công giáo b o tr . sau ñó là dư i ch ñ dân ch c ng hoà. ch c ch n v i ñôi sư t ñá trang trí trên c t tr hai bên. An ninh Cannes ñư c b o ñ m. r i rác nh ng cánh bu m tr ng. nh ng canô máy. trên ñ nh ñ i chìa ra bi n s ng s ng m t dinh cơ ñ s mang tên “bi t ñi n B o ð i”. nhanh chóng hòa nh p v i t p th . có v trí tương t như trên b bi n Nha Trang. ðư c cái c u ta thông minh. Hai năm h c Hu hoàn toàn theo chương trình giáo d c Vi t Nam lúc ñ u là c a chính ph Tr n Tr ng Kim. ñư c c u bé chăm chú theo dõi. g n Pau.112 - .. xuyên qua mi n nam nư c Pháp còn ñ y d u tích chi n tranh ñ ñ n Pau nh p h c. em c a Nam Phương. Nên chăng ch g i là Nguy n? Vi t Nam các vua thu c tri u ñ i cu i cùng cũng như có nhi u ngư i dân thu c dòng h Nguy n. T i sao l i h c trư ng Roches? ðây là m t trư ng ñ ng ñ n. êm và thanh bình. quanh các ñ nh núi ñ i vùng tây-nam nư c Pháp ñ u ng p bóng thông reo.. và năm ti p theo. nhưng trong ban tri t h c . Phương pháp gi ng d y và giáo d c c a nhà trư ng r t ñư c tín nhi m ñ n m c sau này có nhi u gia ñình quy n quý Vi t Nam g i con ñ n theo h c. Cu i cùng. sáng d .có sáu h c sinh thì b n ngư i khi ra trư ng tr thành tu sĩ. Nam Phương quy t ñ nh cho con vào h c trư ng Roches. c n ñư c ăn nhi u c a ng t hơn. b h n sách v vì chi n s . c ng ra vào tòa bi t th uy nghi. ñó. m c d u t i Masslacq. Ngư i ta gi i thích lý do nh ng bi t ñãi y: B o Long là ngư i t x nhi t ñ i ñ n. nghĩa là cho phép h c sinh phát huy tính ch ñ ng t qu n trong cu c s ng t p th ký túc xá dành cho con cái gia ñình giàu có t i mi n tây-nam nư c Pháp. Nhưng l a ch n trư ng nào cho thích h p không ph i là chuy n ñơn gi n. gia ñình nào cũng có th bi t trư c. Các b n thân trong l p k l i r ng tâm trí B o Long luôn b ám nh xót xa m i khi nh l i nh ng c nh hoàng cung Hu ngùn ng t cháy r i trong khói l a bom ñ n. r i tòa bi t th Cannes. theo h th ng giáo d c Anh. ñư c g i kín ñáo hơn là “lâu ñài Thorenc”. Gi ng ph n ñông các thanh niên h c sinh th i ñó thư ng hay ưu th i m n th như m t căn b nh th i ñ i. m t th ng c nh trên b bi n mi n Trung nư c Vi t. Gi ng như ðà L t. Bà Nam Phương r t hi u tính n t bư ng b nh khó b o c a con trai ñ u lòng nên bà hy v ng h c trư ng này con bà s tr nên thu n th c hơn. Th i gian ñ u các th y cô giáo và b n h c lúng túng không bi t xưng hô th nào cho ph i v i tư c v cao quý c a B o Long? Không l m i l n l i xưng hô Hoàng t B o Long. Bây gi c u bé ch còn ch ngày t u trư ng. Trên ñ t nư c thanh bình như nư c Pháp năm 1948. Chi n tranh k t thúc ñư c b n năm r i nhưng s con em các gia ñình l i v n ñông nên trư ng v n t n t i. Cu i cùng ông . m t cách tr nh tr ng. gi i văn chương. Cũng may là nhà trư ng có ñ u óc thoáng. còn ñây m t tòa bi t th nguy nga không kém. tuy nhiên nhi u l n ñ ng hàng ñ u trong b ng t ng x p h ng. quý phái.

ông Vĩnh Th y. Anh ñư c ñưa ñ n ch ng vi n dòng Benoit Madiran thu c Pyrénées.. M y ngày sau báo chí l i thay ñ i gi ng ñi u. H ñã ñánh tín hi u trong ñêm. Su t ngày ñêm.. m c qu n soóc ng n. ch không ch ñích danh t ch c nào ch mưu nhưng ai cũng bi t trên chính trư ng Pháp th i ñó ch có th là “c ng s n”. Tóm l i. M t s t báo còn nói B o Long sùng ñ o. l i ph i s ng v i các th y tu. tao. B o ð i nói ñ n gi thuy t ph bi n nh t. Chúng ñ n t Cannes trên m t chi c xe ôtô có bi n ñăng ký ñã b c nh sát phát hi n. Báo chí ra s c khai thác tin gi t gân này. S vi c không có nhưng cũng có nh ng h u qu n ng n v sau. t như thư ng th y trong b n h c v i nhau trong trư ng. cu c s ng ñây ít sôi ñ ng hơn. M t căn bu ng kín ñáo chung quanh trang trí toàn màu ñ c a chính ð c giám m c như ng cho anh. Ph n x c a bà Nam Phương l n này ch ng khác gì th i Hu dư i bom ñ n m y năm trư c. qua ñêm ñó. tham d các trò chơi trên sân trư ng hay trên sân v n ñ ng và cũng như chúng b n anh b t ñ u có cu c s ng ít nhi u thoát kh i nh ng mưu toan chính tr t i tăm ho c liên quan ñ n cu c s ng cung c m. Các báo khác v n ti p t c lu n ñi u c a h . B o Long v n mê cư i ng a. Các c nh binh thay phiên nhau bám sát B o Long. tr m t giai ño n ng n ñư c m i ngư i kính n khi cha anh.113 - . T Le Soir còn ñi u tra và kh ng ñ nh S c nh sát Cannes ch ng bi t gì v chuy n này.B o Long ñư c lòng b n bè nên t l p ñ nh b c trung h c anh ñư c ch ñ nh làm trư ng l p. l c lư ng ñang tích c c ng h “Vi t Minh” ch ng l i cu c chi n tranh tái chi m ðông Dương. Philippe ñ ñ t cho c u ta. có nghĩa là ng a. Sau này ông k l i: tham d các nghi l tôn giáo cũng t a như ñi xem hát.t Le Soir (Bu i chi u) . tóc ch i mư t. ðây cũng là ñ c thù c a nhà trư ng. ðư c con trai h i ý ki n. hàng ngày tham d cu c h p v i các ông b trư ng trong chính ph ho c tháp tùng C H trong các bu i ti p tân. Ông già k r ng ñã th y hai ngư i. Tên ch ñi m nói rõ ngày gi s ti n hành v b t cóc. hôm sau l i ñư c h t ng ñ n trư ng. C nh binh s c s o kh p nơi k c nh ng b i r m ñ tìm d u v t k tình nghi. v m t mưu toan có s dính líu c a ñ ng C ng s n Pháp. khi k l i chuy n cũ B o Long v n cho r ng ñây ñơn gi n ch là m t v vi c dân s thông thư ng c a b n lưu manh nh m ñòi m t món ti n chu c. tr m tĩnh. c p m t thông minh. M t chi c xe có ôtô c nh sát h t ng ñưa B o Long ñi kh i Masslacq m t cách tuy t m t.. anh không ra kh i phòng. Con trai bà không tìm ñâu ñư c s an toàn b ng gi a nh ng nhà tu hành. dù không x y ra hay ch là b a ñ t. s ng Hà N i. R t ít ngư i bi t nơi c a anh. ăn thông v i bu ng bên c nh lúc nào cũng có m t viên c nh binh. Anh thích th thao.. Ngày 4 tháng 3 năm 1950. ðư c h i ý ki n. Th i kỳ h c trư ng Roches là bư c ñ u c a m t th i thơ u “bình thư ng” v i các b n h c. B o Long theo ñơn v b o v ñ n m t ñ a ñi m bí m t.kh ng ñ nh: t t c ch là mưu toan ñánh l c hư ng chú ý c a qu n chúng lao ñ ng ñang ñ u tranh ñòi c i thi n ñ i s ng xã h i. M t thi u niên m i 14 tu i nhưng ch ng ch c. không r i m t bư c. nh c a B o Long trương kh p nơi. V y mà. ñã x y ra chuy n gì ñó. M t t báo c ng s n . c ñeo cà v t. B o Long v h i l i m . ñư c g i là “ñ i trư ng” . T Aurore (R ng ñông) ra ngày 4 tháng 3 năm 1950 vi t: “. . bi t chơi nhi u môn. Còn ngày nay. Cu c b t cóc s gây áp l c bu c c u hoàng ph i rút lui kh i sân kh u chính tr . Hai ngày sau có m t nhân ch ng nói: m t nông dân có tu i xác nh n có nh ng hi n tư ng b t thư ng xung quanh trư ng h c. súng ti u liên trong tay. x y ra m t s ki n khi n tên tu i B o Long ñư c nêu lên trang ñ u các báo. T t c các t báo Pháp ñ u ñưa tin gi t gân: thái t B o Long b ñe d a b t cóc. Tin m t báo t m t b c ñi n tín n c danh cho c nh sát bi t có m t nhóm ngư i Vi t c c ñoan âm mưu b t cóc con trai c a c u Hoàng ñ B o ð i.H . B o Long ch có ba ngư i th t s g i là thân thi t [1]. M t ñ i c nh binh trang b ti u liên ñư c c ñ n trư ng Roches túc tr c. M t l n n a. L n này không kỳ c c b ng trư ng dòng chúa C u th Hu năm nào. Báo nào cũng nói ñ n ñ c ñi m r t rè. l i ném anh tr v v i nh ng quy ch kỳ qu c c a con trai n i nghi p m t v Hoàng ñ có tương lai không ch c ch n. B o Long v n là con ngư i có tính l nh lùng. c u. cu i cùng c hai ñ u ñ ng ý. vùng Pyrénées-H . M t ý nghĩ hơi kỳ qu c nhưng không có gì ác ý. m t âm mưu b t cóc. quá yên tĩnh là khác. làm cho c u ta b c mình. trong lúc có ti ng ñ ng cơ c a m t chi c xe ñ n g n. Th là m i ngư i Pháp ñ u bi t Hoàng t k nghi p c a Tri u ñình An Nam ñang t n n chi n tranh Pháp. dĩ nhiên là không có chi n tranh. m t ngư i c m chi c ñèn tín hi u màu ñ .. Ch có ngư i c ng s n là không tin có âm mưu b t cóc. Ph n l n các bu i chi u ñ u dành cho ho t ñ ng th thao.”. Sinh ho t l p có trư ng l p ñi u khi n. Ch ng có ai ch ñi m cũng không có s ñe d a th t s nào. B o Long bu c ph i m t mình như ñi tr n. l ng l . Nhưng không kh p v i th i ñi m và khác v i lo i xe mà c nh sát ñã tiên ñoán. duy ch băn khoăn m t n i là cái tên Philippe có v công giáo quá. M t c nh binh luôn luôn ñi theo ñ b o v . không ưa l i xưng hô mày. thư ng là cô ñơn. ít k t giao v i b n bè. v i tư cách c v n t i cao trong chính ph . Tan h c. Không sao. Th tr n nh bé Masslacq sôi s c không khí c nh gi i. B o Long r t lơ mơ v ñ i s ng tôn giáo. Philippe có ngu n g c Hy L p “hyppos”.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment hi u trư ng ch n tên. Nh ng ph n t thân Vi t Minh âm mưu b t cóc Hoàng thái t ñ làm con tin. Nhưng không ai nghi ng s th t v m t âm mưu b t cóc. B o Long ñã tr i qua m t th i niên thi u ñ y bi n ñ ng. ngư i kia c m ñèn tín hi u màu xanh..

có gia nhân ñ y t . Vì th . nhưng v n luôn luôn có c nh binh ñi kèm. và quá nghiêm trang so v i tu i. các b n h c ng c nhiên th y hôm nào cũng có m t ngư i l n tu i có m t trong l p nhưng cũng quen d n. anh ñư c ñưa v Masslacq.. Sau v âm mưu b t cóc. Nh có xe. Không b n bè. ðó là thanh tra T ng nha tình báo Chabrier. L m lúc v Cannes. Ng i trong bu ng nhìn ra. M t hôm. luôn luôn có thanh tra c nh sát bên c nh. ñó m t thanh tra c nh sát ñã chu n b s n ch anh ñ n là trao anh gi y phép ñ c cách. dành cho con trai Hoàng ñ An Nam do nư c c ng hòa Pháp b o tr . cũng v n là cơ s c a trư ng Roches. M t hôm. Anh vi t hàng ch c lá thư cho b . t t nhiên ch là nh ng sách sùng ñ o. Th là xong. kiên nh n. ít gi i trí. cách bi t v i th gi i bên ngoài. Trong hai năm anh gây ra mư i hai v tai n n. anh cũng ñư c b t ng m t chi c ôtô làm quà sinh nh t tuy còn thi u n a năm n a m i ñ n tu i c m tay lái. anh ít giao thi p v i ph n . anh m c a xe. T i sao l i 120? Vì ñó là chi c xe ñ u tiên c a xê-ri có th vư t quá v n t c t i ña m t trăm hai mươi d m/gi (t c hai trăm cây s /gi ). m c dù Cannes là c m t th gi i ăn chơi. ñ tú tài tri t h c. Sau này B o Long k l i: “Tôi ph i s ng ngăn cách v i th gi i xung quanh. chưa qua m t l p h c lái. Sau này tôi m i hi u. quá l ng l . h u như không liên h gì v i ngư i xunh quanh. V a ra kh i c ng. Ông ng luôn phòng li n k . M i khi B o Long ra . Anh tr nên ý t . Chi c XK 120 ñư c ñưa ngay ñ n. Trên chi c thuy n y-át cha anh m i mua. k lu t kh t khe. mi n b c nư c Pháp. M t chi c xe ki u Anh. tìm v trư ng cũ. ch trông vào th c hành. c nh sát v n giám sát ch t ch hành tr ng c a B o Long. m t l i s ng ñã gây cho bà nhi u ñau kh ”. ðám c nh sát hò hét h t hơi ñ ch y theo nhi u khi ph i mư n chi c xe 203 c a cha anh m i ñu i k p. m t chàng thanh niên m i ñi tu lén ñưa anh ñ c m y t p thơ tình c a Claudel. dư i thuy n y-át. chàng trai m i l n này mu n mơ tư ng nh ng chuy n di m tình cũng khó tr thành hi n th c.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment luôn tư th s n sàng. chán ng t. May là không nghiêm tr ng cho c hai bên. Anh ñ y hai tháng. có th nhanh chóng can thi p khi có chuy n. B o Long ñã có gi y phép lái xe làm s n. Tính tình anh tr nên quá ñi m tĩnh. B o Long s ng như cô ñ c. Th là h ph i lái xe 100 km quay tr l i m i g p B o Long ñang rong ru i trên ñư ng v như không có chuy n gì quan tr ng x y ra. l p vào kh u súng ti u liên c a ngư i c nh binh. xe b h ng khi vư t qua m t ch ngo t. neo Monte-Carlo. xe ñã ñâm vào sư n m t chi c xe ñi ngư c chi u. ðó là ư c mơ c a B o Long. B o Long t c gi n ñòi ph i mang ñ i ngay. Ban ñ u. Ngư i thanh tra c nh sát cho anh lên xe công v ch y ñ n ñ u c ng và ch ñ t ra m t câu h i duy nh t: “Khi hai chi c xe ch y cùng chi u trên ñư ng. Như m i l n anh b xa xe c nh sát h t ng ñ n vài ti ng ñ ng h . Qu th t là li u? Sau hai tháng. anh ph i c ki m ch ñ xe ñi v i v n t c trung bình. Trái ngư c h n v i cha. ăn chơi c ab . sang tr ng nhưng ch ng ph i là xe th thao. nhưng Normandie. chi m m t ch ng i cu i l p nhưng không ph i ñ nghe gi ng bài mà ch chăm chăm theo dõi nh t c nh t ñ ng c a thái t . ñư c c nh sát trao t n tay. n i ti ng thanh l ch v i công su t ñ ng cơ mang nhãn hi u Jaguar XK 120. tuy không x y ra. có máy bay riêng. l nh lùng. Cu c s ng ñ y bi n ñ ng như th nhưng k t qu h c t p v n xu t s c. Anh n máy cho xe ch y. Dù sao. dè d t. Hàng ngày ông theo B o Long ñ n trư ng. Tóm l i tôi không bi u sao ngư i ta l i b t tôi s ng trong ký túc xá trư ng trung h c Roches. cho m van xin ñư c tr v cu c s ng bình thư ng như m i ngư i nhưng không ai tr l i. khi c nh sát ñ n Cannes trư c thì ñư c nhân viên c a lâu ñài Thorenc cho bi t thái t v n chưa v ñ n nơi. N u không k s có m t c a ngư i b o v này. thì chi c xe c nh sát bám theo. trên quãng ñư ng g n Aix-en-Provence. chính m tôi mu n tránh cho tôi kh i b nuông chi u quá. ng i ngay sau tay lái quá r ng v i kh ngư i. D u v y. da và g ñánh vecni vô ích. nhưng tu ng như không ham vui chơi ñàn ñúm. anh v n ph i qua m t cu c sát h ch. May là không thi t h i l n. Kh i c n th tay lái và nh ng câu h i khác. Khi anh ñang lúi húi ch a xe ñ ñi ti p. ðó là m t chi c xe ñ p và dài. Chi c xe ñang n m c a b n to l n. tránh cu c s ng phóng ñãng như cha tôi. N ng ba t n. V l i. Anh ph i c ch u ñ ng nh ng bi n pháp che ch thái quá c a cha m t bé. có ôtô sang tr ng.114 - . Anh ñã bi t lái ñâu. trên xe có hai ngư i c vun vút ch y mi t v phía trư c nên không nh n ra chi c xe Jaguar ñang h ng máy n m bên l ñư ng. anh b c b i vì không th tham gia vào cu c s ng vui v . Hàng ngày anh chơi c “ñam” (c vua) ho c ngh ch ng m t p tháo ra.. thông v i phòng ng c a B o Long. thi u th n m i th . oai v . Anh ñ c sách. th i gian câu lưu k t thúc. ðúng là mác Jaguar nhưng là Mark VII. ðây là sách h u như b c m trong tu vi n. th y các tu sĩ tr ñang chơi bóng pơ-l t r t mu n ch y ra nh p b n cũng không ñư c. anh lái m t chi c xe nh hơn là v a. Không may là viên sĩ quan h u c n ñư c giao nhi m v ñi mua xe l i nh m. M i l n c m tay lái chi c xe t c ñ cao. Mư i b y tu i. ch có sách. m i kỳ ngh anh ñi v ñ u ñ n t Normandie v Cannes. ñ n m t giao ñi m thì chi c xe nào ñư c ưu tiên?” B o Long tr l i luôn: “chi c ñi bên ph i!”. Gia ñình chưa có nhà Paris. có c nh binh b o v . Thư ng ch có m t nhân viên ñư c phân công luôn luôn kèm sát thái t ñ b o v .

dù trên máy bay hay xe l a. vào ngày ch nh t. tính tình v n tr m l ng. ðó là m t chi c Ferrari hay Bentley gi n d . Có hôm anh b chi c xe Alfa hay chi c xe khác c a mình ñ leo lên chi c Citroen c l d n ñ ng bánh trư c c a c nh sát cùng v căn nhà r ng sáu trăm mét vuông mà bà Nam Phương v a m i t u Neuilly. nay ph i theo B o Long lên Normandie. Cũng không m t ai chú ý ñ n s có m t c a ngư i c nh sát m c thư ng ph c lúc nào cũng l ng nh ng bám theo anh. cũng gi b chăm chú nghe các bài gi ng v l ch s . nhi u l n ông Chabrier r c B o Long cùng ñi săn v i ñám b n bè m i làm quen ñư c t khi ñ n ñây làm nhi m v . thì l p t c ñã có c nh sát ñ a phương thay th . Nhưng cũng là nh ng môn th thao cá nhân ch không ph i chơi theo ñ i hình có ñ u pháp h p ñ ng. Nhưng khi anh v ngh v i gia ñình Paris. mà không ph i là nh ng chi c Rolls sang tr ng c a gi i thư ng lưu ăn chơi. Anh v n ñam mê ôtô như trư c.. chu n b ñ ngh m i th ñ leo núi hay câu cá dư i chân các thác nư c Pyrénées. b nh bao. Lúc nào cũng có hai c nh sát h v . Chabrier cũng ph i theo v . xe c a anh và xe c a c nh sát. Công chúa nào mà tùy tùng ñông th . B o Long nghe ch ng thông c m v i nh ng ngư i ñi theo anh làm nhi m v b o v . Trong chi c xe 203 c a B o ð i. hai cha con không ai nh c ñ n chuy n tương lai. v kinh t mà ch c là ch ng hi u gì h t. B o Long h c vư t c p. L n này anh lái chi c Alfa Romeo hay chi c Siatia. Anh cho cha anh bi t ý ñ nh t b vai trò k v ngôi báu mà ngư i ta . M t l n B o ð i ñ n thăm con t i ký túc xá vào ñúng gi a quý.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ngoài. có nhi u xe ôtô sang tr ng. chi m m t ch ng i bên c nh. vùng núi Pyrénées. Làm công tác b o v như ông thì làm gì có ngh hè. kín ñáo nhưng xem ra l i r t thích thú v i cu c s ng Cannes. B o Long. Ông c u hoàng bao gi cũng ñư ng b . Nh ng hôm B o Long lái xe ñi chơi xa. B o Long v ngh v i gia ñình Cannes. B o ð i cũng hay lái m t chi c Ferrari vun vút ñi trư c. ngư i ta th y ông ghì ch t tay lái chi c xe 203 bám theo xe c a B o Long. bóng r hay bóng chuy n. m t ngư i kiêm lái xe ñư c phân công l i bên ngoài trông xe còn ngư i kia theo chân B o Long vào gi ng ñư ng. Chàng thanh niên B o Long ưa chu ng th thao còn khám phá nh ng ni m vui m i như chơi lư t ván. Trong năm năm qua. Anh thư ng lái xe ñi xuyên ngang Paris luôn luôn có chi c xe c nh sát h t ng. b qua năm ñ tam. B o Long ghi tên h c d thính c hai trư ng m t lúc: trư ng Hành chính và trư ng Lu t. các nhân viên T ng nha tình báo ch ng m y ch c cũng tr thành nh ng tay lái xe ñua c khôi. khi g p nhau. T xa. Nh t là nh ng lúc có m t cha anh. mi n b c Pháp. Sau ñó l i có m t ñ i b o v khác ñ n thay th cho ñ n khi h c h t b c trung h c. Nh ng con ñư ng t Cannes ñi ngư c lên tuy nh h p nhưng ít xe qua l i. Tuy nhiên. ñám ñông xì xào khi ñoàn xe ñi qua. Chabrier luôn luôn ñi bên c nh. Nh ng chuy n ñi theo như v y quá bình thư ng ñ n m c trong gia ñình ch ng ai bu n ñ ý ñ n nh ng hình bóng quen thu c và cũng ch ng ai nh ñ n tên tu i tính tình c a các chàng c nh sát m n cán ñó. cũng không có ngh hè. m t chi c ôtô mui tr n hai ch ng i l p ñ ng cơ Fiat. Trong ngày ngh cu i tu n. cu c xung ñ t ñ m máu di n ra hàng ngày. Xe ñi r i có ngư i còn ngoái c l i ñ xem Hoàng t . Như th là m t năm b n l n. B o Long tính t ng ngày ph i tr l i trư ng h c. xe c nh sát lao theo. Hình như anh c m th y b t r t trong lòng khi th y mình v ng m t trong ñ i quân qu c gia m i thành l p theo hi p ñ nh mà cha anh m i ký k t v i t ng th ng Pháp Auriol. ông thư ng tranh th ñưa gia ñình lên ch làm ph n s . tháng ngh hè. Thanh tra Chabner ñã t ng làm ph n s theo B o Long mi n nam. Cannes hay Valberg. trong lúc ph n l n các b n h c cu i tu n v gia ñình. c xe c nh sát ñi h t ng l n xe c a cha con c u hoàng ñ u ch y v i t c ñ cao. Th r i ñ t nhiên ngư i ta th y chàng Hoàng t mu n t b cu c s ng ñư c chi u chu ng quá m c. còn thêm ch h u phòng tr tu i và bà qu n gia. hàng ngàn ngư i m i bên tham chi n theo nhau b m ng. k c các thanh tra T ng nha tình báo chăm chú b o v mình ñ xin ñ ng vào hàng ngũ chi n ñ u. ngư i ta th y gia ñình Chabrier ng i bên c nh thái t ñi thăm các khu r ng trong vùng. ð i này thư ng dùng m t chi c ôtô t c ñ cao. Anh g n gũi và t thái ñ thân tình v i h .. lu t chơi ch t ch như bóng ñá. m i l n B o Long ra ngoài hay ñi xem phim ngoài r p cũng v n có m t c nh sát kín ñáo theo anh vào phòng chi u ng i cách xa vài mét. m i ngư i ñã nh n ra. còn B o Long ng i m t mình trong tòa nhà r ng l n ch b ñ n. Các bu i t i. C B o Long cũng v y. nhưng h u như ch ng m y may nh hư ng ñ n cu c s ng vô cùng xa hoa c a gia ñình c u hoàng. V n ham săn b n. Tháng 8. Còn các giáo sư ch c m ñ u gi ng cũng ch ng ai bu n bi t ñ n danh tính c a chàng thanh niên châu Á hay v ng m t trong các bu i th c hành.115 - . coi thư ng môn lu t h c. ñôi khi ph i mư n chi c Talbot trong s các xe c a c u hoàng ñ làm nhi m v h t ng. trong lúc hàng ngàn thanh niên tr c tu i anh ñang tham d cu c chi n. Nh ng ngày s ng La Riviera vui thú như ng v y! Trên chi n trư ng ðông Dương xa xôi. M i khi B o Long ra b bi n ñ i gió. m c dù m i làm quen cũng ñã lư t r t c . Anh cũng ham thích bơi thuy n và lái ôtô th thao như cha. Chàng thanh niên không bi t r ng trong lúc ñang ñi chơi cùng v i b các vùng thôn dã như th thì tên tu i anh càng ñư c các báo nói ñ n như ñ chu n b thay th vua cha n m quy n bính. ch ng khác nào m t cu c ñua ôtô. C u hoàng m t mình t lái xe ñ n. bao gi cũng ñi hai xe ôtô. su t t khi h c l p ñ ngũ ñ n khi h c h t ñ nh t trung h c r i ñ tú tài tri t h c. ð tú tài xong.

h a sĩ trang trí Bangkok.. c u hoàng B o ð i ban ñ u ch i t . B t ng trư c ý ñ nh c a con trai. ch ng tin gì cu c chi n tranh ông ñang theo ñu i và cũng ch ng tin gì gi i pháp mang tên ông. có ti ng hơn. ch c h n ông không mu n con trai ông làm v t hy sinh. [1] Francois du Haut de Bérenc. không tr l i Vi t Nam.116 - . Trong thâm tâm ông ch ng tin gì trư ng võ b ðà L t. Phoenix và Kim d’Estainville.. ông chi u ý con nhưng cho con vào h c trư ng võ b Saint-Cyr.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment giao cho anh t khi chào ñ i và mu n tr v nư c. . Ngoài ra ông thư ng nói: “Làm gì có gi i pháp B o ð i mà ch có m t gi i pháp c a ngư i Pháp mà thôi!” Trong lòng b c b i nhưng B o Long tuân l nh cha. Th y B o Long tha thi t theo ñu i binh nghi p hơn là làm chính tr . và. ch t Algérie. T t nghi p xong trư ng này chưa ch c B o Long ñã ph i ra tr n ðông Dương. an toàn hơn. theo h c trư ng võ b ðà L t m i thành l p ñ tr thành sĩ quan quân ñ i qu c gia tr tu i.

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 26

Daniel Grandcleùment

Sau hi p ñ nh ký v i Auriol, B o ð i chu n b r i Cannes ñ tr v nư c. L i m t l n n a, Vi t Nam chu n b ñón c u hoàng B o ð i h i loan. Gi ng như năm 1932, ngư i Pháp ph i nghĩ cách làm sao cho l n tr v này th t r m r có ñông ñ o dân chúng ñón ti p v i ñ c qu t kèn tr ng... Có khác tình hình năm 1932 là l n này ñ i th c a ông m nh m hơn nhi u. ðó là cu c kháng chi n c a c m t dân t c ñi theo ng n c c u nư c c a Vi t Minh. T i Sài Gòn, khi m t tr i lên cao quang canh ñư ng Catinat m i th c gi c b t ñ u cu c s ng nh n nh p thư ng l . Các sân thư ng còn v ng khách. Ph n l n gh ng i ñêm trư c còn ng n ngang trên m t ñư ng, gi này còn ch t ñ ng trong các ti m cà phê có nhi u l p rào thép bao quanh. Xa xa, trên sân thư ng khách s n Continental, m y anh nhà báo ñang dùng b a ñi m tâm. Còn ñây ngay trên ñư ng nh a, ñám ăn mày ñang mơ màng ng gà ng g t. Tho t ñ u m t t truy n ñơn t trên cao rơi xu ng bên c nh m t ngư i ăn mày. R i nhi u t khác bay là là rơi xu ng ban công các nhà hai bên ñư ng ph . Nhi u t khác màu xám như nh ng con chim hay lá cây lư t nh rơi xu ng các góc ph trung tâm. Nh ng ngư i ñi ñư ng nh t lên, b t ñ u ñ c, và v t v i ñi như không mu n ñ c h t. Cách tán phát truy n ñơn c a Vi t Minh khá tài tình. Truy n ñơn ñư c nhúng ư t r i ñ t trên nóc nhà hay mui xe ôtô vào ban ñêm. Sáng ra, chúng ñư c nh ng tia n ng ban mai s y khô t ng t m t, gió th i bay kh p nơi theo t ng ñ t. R i rác trong ngày, kh p th ph c a Nam B ngư i ta nh n ñư c l i lên án sau ñây c a kháng chi n: “H i r ng: ai ñã long tr ng th trư c dân chúng: “Thà làm công dân m t nư c ñ c l p còn hơn làm vua m t nư c nô l ”. - ðó chính là B o ð i! Ai ñã nh n nhi m v làm c v n t i cao cho chính ph Vi t Nam Dân ch C ng hòa r i trôn ra nư c ngoài, ăn chơi trác táng? - ðó chính là B o ð i! Ai ñã xin ti n c a Pháp, M ñ s ng xa hoa, ñàng ñi m và ñ tr ơn quan th y, ñã quỳ g i ký các hi p ñ nh V nh H Long và hi p ư c Auriol? - ðó chính là B o ð i! N i nghi p bán nư c c a cha ông trong dòng h , m t tên vua ch bi t sông tru l c trong bùn nhơ, nay l i nh n ti n c a k thù, làm tay sai cho chúng, tàn sát ñ ng bào, còn t xưng là c u tinh c a T qu c. Tên vua ñó ph i b toàn dân Vi t Nam nghiêm tr ! ð ñ o tên ph n b i B o ð i! ð ñ o B o ð i bán nư c! ð ñ o B o ð i m t g c! ð ñ o B o ð i rư c voi v dày m t !” Ngày 26 tháng 4 năm 1949, ch huy trư ng l c lư ng kháng chi n toàn Nam B ra l nh: “Quân ñ i vùng duyên h i ph i s n sàng chi n ñ u, liên t c ti n công, th c hi n phá ho i, b n máy bay...”. Cùng th i gian ñó, m i t nh ph i b c thăm c ra b n ngư i m t t nh, h p thành m t t tình nguy n g i là “ban ám sát” vào Sài Gòn làm nhi m v th tiêu B o ð i. M t truy n ñơn ký tên “ y ban kháng chi n Sài Gòn - Ch L n” h l nh làm vư n không nhà tr ng t y chay các ho t ñ ng ñón ti p B o ð i v nư c làm tay sai cho Pháp: T t c các nhà ph i ñóng c a, không ñư c ra ngoài ph . Bãi ch , c m mua bán vào ngày ñó... L lùng là tin B o ð i v nư c ñã d y lên m t cơn s t cá cư c: gi nào, ngày nào, c u hoàng s v nư c như th nào. ð t cư c thì to, ngư i ñư c thì hi m. Trái v i m i ch ñ i, B o ð i không v Sài Gòn mà v ðà L t. ð n Singapore ông thuê m t máy bay ñ c bi t bay v thành ph nh mi n núi ñ tránh m t cu c ñón ti p linh ñình hay m t cu c t y chay hay ñ gi th di n vì Pháp không ch u ñ ông v t i dinh Norodom (t c Ph Toàn quy n cũ tư ng trưng cho quy n l c toàn qu c). Ch n ðà L t cũng còn có nghĩa ông không d n thân hoàn toàn vào chi n tranh. Chi c Dakota h cánh xu ng ñư ng băng Liên Khương, cách bi t gi a r ng, cách ðà L t kho ng mươi cây s . Cao y Léon Pignon ñ c m t di n t ng n chào m ng. M t hàng dài quan l i, m c qu c ph c nghênh ñón c u hoàng. C hi u màu vàng Nhà vua ph p ph i bay trên nóc phi trư ng. T t c h u như ñã ñư c bi t trư c. Nhưng B o ð i gi v m t u bu n. Ông ta ñ c m t bài di n văn nh t nh o. Nhà báo Lucien Bodard k l i: K t thúc bài di n văn, c u hoàng chui v i vào chi c xe limousine to tư ng ñưa ông v bi t th c a ông n m sâu gi a r ng. T t c có v “gi d i, qua quýt”. M y tu n sau, vào tháng 6, B o ð i m i long tr ng vào Sài Gòn. Như ñã d ki n, không x y ra chuy n gì khi B o ð i v Sài Gòn. An ninh ñư c tăng cư ng nghiêm ng t. Ba

- 117 -

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam

Daniel Grandcleùment

tên kh ng b s p ném l u ñ n vào xe c a B o ð i thì b b t r t k p th i. Nhưng c qu t ít. Ch m t dúm ngư i ñ ng d c ñư ng ñi qua. M t s báo gi i thích s thi u n ng nhi t y là do dân s Vi t Minh tr thù. Ph n ñông dân Nam B không bi t ñ n ho c ác c m v i cu c tr v ñó B o ð i cũng như Tri u ñình nhà Nguy n trư c kia v n không ñư c dân Nam B coi tr ng. Tuy nhiên s c h p d n cá nhân và s c lôi cu n t nhiên c a c u hoàng, thái ñ tho i mái, ñi m ñ m c ý gi n d c a ông ta và s hi u bi t hoàn h o tâm lý qu n chúng và tâm h n Vi t Nam ñã khi n ông giành ñư c c m tình c a dân chúng mi n Nam. Trong m t b c ñi n g i v cho bà Nam Phương l i Cannes, B o ð i vi t: “Chuy n v Sài Gòn tuy t h o. ðón ti p r t vui!”. M t tháng sau, ông v Hu , nhưng ch ñơn gi n là v thăm. ð ñô v n luôn trong tình tr ng chi n tranh, k t 9 tháng 3 năm 1945, khi Nh t l t ñ chính quy n c a Pháp. M c dù thành ph Hu v n b l c lư ng kháng chi n bao vây uy hi p nhưng l nh gi i nghiêm ñã ñư c rút t chín gi t i xu ng n a ñêm, ñ dân chúng ñ ñô m h i m ng B o ð i tr v , dù ông ch lưu l i có vài gi . Hoàng thành m r ng c a. Nhân dân t m quên nh ng b c tư ng cháy sém và hình nh c u Trư ng Ti n chìm sâu dư i dòng nư c sông Hương thơ m ng. B o ð i m m t b a ti c l n trong nh ng ngôi nhà thoát kh i bom ñ n và ñám cháy, trong phòng thi t tri u và trong m t ph n cung ñi n ông trư c kia. Ai có th tin ñư c cu c tái ng gi a c u hoàng và ñ ñô? Như bài tư ng thu t tô h ng c a báo gi i và c a chính B o ð i: “Kỳ l là ñám qu n chúng c ñô có v như h i h n, ñã ñ y tôi t i ch ph i b ngai vàng b n năm trư c. Không ph i là cái hân hoan tôi ñã th y Sài Gòn và s th y l i Hà N i”. Hàng ngàn ngư i dân x Hu ñã ñ t nh ng ñèn màu s c s kéo ñ n c a Ng môn, cái c a l n uy nghi và ñ s , may m n còn l i sau cơn binh l a. T i ñó, Hu như s ng l i sau b n năm chi n ñ u và s hãi. B a ti c k t thúc, di n ra m t “d h i ki u Venise”. H i hoa ñăng c truy n ñư c t ch c trên sông Hương: hàng trăm thuy n bè ñèn th p sáng trưng lư t trên nư c, trên thuy n là nh ng vũ công mang m t n . Nhã nh c tư ng như b quên lãng nay l i tưng b ng vang lên t nh ng qu ñ i. L h i k t thúc vào n a ñêm trong ni m vui. Nhưng ch ba gi sau, m t lo t ñ n súng c i rơi cách tư ng thành vài mét. T b n năm nay các cu c chi n ñ u chưa bao gi th t s ch m d t c ñô Hu . Ch ký trên hi p ñ nh ñi n Elysée không ch m d t ñư c không khí s c sôi chính tr Hu . B o ð i không dám l p l i Tri u ñình. V i danh nghĩa “Qu c trư ng” ông cai tr m t ñ t nư c g m có ba “kỳ” nhưng m i “kỳ” v n gi b n s c riêng, c ba ñ u thư ng xuyên x y ra kh ng ho ng. Cơ quan tuyên truy n t ch c các chuy n vi ng thăm, các cu c g p g , các cu c bi u tình hoan nghênh “Qu c trư ng”, c g ng phát huy tinh th n qu c gia. Tháng 6 năm 1951, B o ð i t ch c l h i “th ng nh t qu c gia”. Các ñ i bi u ba mi n B c, Trung, Nam, ñ i bi u các dân t c thi u s ñ v Sài Gòn, mang theo m t n m ñ t quê hương. “Qu c trư ng” tr nh tr ng tr n l n các n m ñ t y tư ng trưng cho s th ng nh t các “mi n ñ t” trong nư c. M t trăm nghìn ngư i d cu c l y hoan hô như s m d y khi B o ð i ñ ñ t ñã tr n vào ñ y các bình ñ t trên “bàn th T qu c”. Ti p ñó kh p các mi n trong nư c, nhi u l nghi tôn giáo ñư c c hành cùng v i các cu c di u hành qu n chúng r m r ñ bi u dương s ki n tr ng ñ i này. Ho t ñ ng ti p theo là làm sao ñ nh ng ñi u kho n trong hi p ư c Auriol - B o ð i ñư c th c hi n, n u không th thì ñ c l p ch là m t t r ng tu ch. Công vi c này không d dàng chút nào. Chi n tranh ñang ti p di n. M t tr n quân s ph i ñư c ưu tiên. Ai c m súng ngư i ñó n m th c quy n. Nh ng năm 50, trong vùng t m chi m, quy n hành th c s n m trong tay ñ i quân vi n chinh ñông t i hai trăm năm mươi nghìn ngư i. ðó là nh ng quy n qu n lý hành chính ñ i v i dân chúng trong vùng chi m ñóng, quy n thu thu , quy n tr an. B o ð i ph i v t l n, ñ u tranh giành gi t t ng quy n m t cho ñ n ba năm sau m i ñ t ñư c m t hi p ñ nh m i v chuy n giao quy n hành cho “Chính ph qu c gia Vi t Nam” và “ð c Qu c trư ng B o ð i”, lúc ñó ñã quá mu n [1]. Trong lúc th tr n chưa ngã ngũ dám tư ng tá Pháp hành ñ ng y h t như năm 1884, sau hi p ư c b o h hay như năm 1933, ban hành nh ng bi n pháp ñ m b o quy n t tr cho Tri u ñình Hu , ch ng d m x a bao nhiêu ñ n nh ng ñi u kho n chính tr trong hi p ư c v a ký k t. V l i, th i gian này gi i chóp bu trong b máy c m quy n Pháp chưa có ý ñ nh trao tr ñ c l p t do th c s cho nhân dân các nư c thu c ñ a. Không tham kh o ý ki n c a ai, B o ð i ti p xúc v i ngư i Xiêm, nh t là ngư i M . M t báo cáo m t c a cơ quan tình báo Pháp (DST) vi t: “Ông ta - ch B o ð i - ti n hành nh ng cu c thương thuy t v i nư c ngoài mà không cho Paris bi t. M c ñích là nh m tranh th s ng h c a hai nư c l n trong Liên h p qu c ñ gây s c ép v i chính ph Pháp nhanh chóng th c hi n nh ng ñi u kho n trong hi p ư c Pháp - Vi t, r i thoát ly kh i nh hư ng c a Pháp, gia nh p phe M ”. Hơn n a b n báo cáo m t còn ti t l B o ð i có l ñã th a thu n v i ðài Loan, ñ tranh th s ng h c a ba trăm nghìn Hoa ki u ðông Dương “giúp vào vi c bình ñ nh ðông Dương” [2]. Cu i cùng c u hoàng ñ u tranh ñ thành l p cho ñư c quân ñ i c a riêng mình ñư c m nh danh quân ñ i qu c gia, ngư i ñương th i còn g i là quân ñ i B o ð i g m toàn ngư i Vi t Nam, có quân ph c và quân hi u Vi t Nam, có quân s nh y v t t hai mươi nhăm nghìn năm 1949 ñ n g n hai trăm nghìn năm 1954, có ñ các quân binh ch ng l c, h i, không quân, dĩ nhiên ñư c trang b t t b ng vũ khí M , do sĩ quan Pháp

- 118 -

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam

Daniel Grandcleùment

hu n luy n, do B t ng ch huy quân ñ i vi n chinh Pháp ñi u ñ ng tác chi n, dư i cái tên chung mang tính l a b p là quân ñ i Liên hi p Pháp. M c dù ông xu t hi n bên c nh tư ng lĩnh Pháp trong l di u binh các ñ i ñ i sĩ quan m i ra lò trong l qu c khánh Pháp 14 tháng 7 năm 1951, l n ti ng hô hào thanh niên vùng t m chi m sung vào quân ngũ coi ñó như “l c lư ng xung kích, ñi tiên phong trong công cu c b o v n n ñ c l p” nhưng ch c h n ông không không m y tin tư ng v kh năng chi n ñ u và ti n ñ c a ñ i quân y nên ông nh t ñ nh can ngăn con trai ông không cho v nư c h c trư ng võ b ðà L t ñ ra làm sĩ quan cho “quân ñ i qu c gia”. Sau l nh t ng ñ ng viên c a “Qu c trư ng B o ð i”, sáu mươi ngàn ngư i s ñư c b sung vào quân ñ i qu c gia chi n ñ u bên c nh quân ñ i vi n chinh Pháp ch ng l i l c lư ng kháng chi n c a ông H Chí Minh. C u hoàng t ra “có tinh th n trách nhi m hơn”, có v “d n thân hăng hái hơn” ph n l n là do công c a Jean de Lattre de Tassigny, viên tư ng năm sao ñ y t tin, l n ñ u tiên n m quy n cao nh t c quân s l n chính tr ðông Dương: v a là T ng ch huy quân ñ i vi n chinh v a là Cao y [3]. Ông ñư c b nhi m sang ðông Dương tháng 12 năm 1950 trong lúc quân ñ i vi n chinh Pháp ñang rơi vào tình tr ng t i t nh t sau th t b i biên gi i Vi t - Trung vào tháng 9 năm 1950 ñ n m c tư ng Carpentier, ngư i ti n nhi m c a ông, ñã tính ñ n m t cu c rút lui kh i Hà N i ñ v c th t i mi n duyên h i H i Phòng - Hòn Gai. Nhưng không ñ y m t tháng sau khi t i ðông Dương, v t ng ch huy m i ñã ñánh b i tư ng Giáp Vĩnh Yên, cách th ñô kho ng m t trăm cây s v phía b c. Tuy ph i tr giá ñ t nhưng dù sao cũng là m t tr n th ng, gi ñư c phòng tuy n trung du, ñ y lùi cu c ti n công c a Vi t Minh v ñ ng b ng và Hà N i, khôi ph c ni m tin cho ñ i quân vi n chinh sau nhi u tháng sa sút. Nhưng B o ð i lúc ñ u t ra không tin tư ng con ngư i bé nh luôn luôn năng ñ ng trái ngư c h n v i tính cách c a ông cũng như thái ñ ñ i v i cu c chi n. C u hoàng v n ñ gia ñình s ng an bình Cannes, can ngăn con trai ông không ñư c v nư c chi n ñ u ch ng Vi t Minh. Trái l i, tư ng De Lattre, m nh danh là “vua Jean” ñưa v sang s ng Hà N i và con trai yêu quý c a ông ch t tr n ñ ng b ng sông H ng cho s nghi p mà ông g i là “gi i phóng Vi t Nam kh i hi m h a C ng s n”. Ngày tháng trôi qua, v ch huy chi n tranh và c u hoàng ñi t l nh nh t ñ n c m ph c nhau, kính tr ng nhau, m i m c ñãi ñ ng nhau, không ti c l i tâng b c nhau, ít ra là b ngoài. B o ð i khi m i v nư c s ng g n như n d t ðà L t hay Buôn Ma Thu t, mê m i săn b n, ñánh b c hơn là chuy n chính trư ng nay ñã b t xa lánh các cu c h p, ch u tham gia bàn b c chuy n ñ i s , b t tránh né các cu c liên hoan h i hè ñông ngư i, và tham d các cu c di u binh, di u hành v i cương v m t Qu c trư ng không th v ng m t. De Lattre không ch b ng lòng v i vi c “lên gân c t” ñám sĩ quan, binh sĩ ngư i Pháp và Vi t dang r u rã tinh th n trên các chi n trư ng ðông Dương. Ông còn làm vai trò tr ng sư bênh v c cho “gi i pháp B o ð i” nư c ngoài. Ông sang t n Hoa Kỳ ñ xin ti n và vũ khí. Khi De Lattre t M tr v , Qu c trư ng ñã t ch c m t cu c chiêu ñãi long tr ng t i dinh Gia Long ñ ñón m ng k t qu chuy n công du. Hôm ñó có m t toàn b các thành viên chính ph Vi t Nam, ðoàn ngo i giao, và các tư ng lĩnh c a hai quân ñ i Pháp-Vi t. Trong l i chào m ng, B o ð i không ti c l i ca ng i De Lattre: “Nhân dân Vi t Nam bi t ñã ch u nhi u ân nghĩa ñ i v i ngài không th k h t. ð t lòng bi t ơn, nhân dân Vi t Nam th y mình ph i l n m nh lên, ý th c ñư c s trong sáng c a nh ng ý ñ nh c a ngài và s không ñ ngài ph i th t v ng...”. Tư ng De Lattre ñã ñ ng su t th i gian B o ð i ñ c di n văn. ð n lư t ông ñáp t b ng nh ng l i hoa m không kém: “C u hoàng B o ð i là bi u tư ng, là ñi m t a c n thi t cho s thông nh t c a Vi t Nam. Ngư i k v tr và hi n ñ i c a m t tri u ñ i lâu ñ i, ch mình ông m i có th c u r i ñư c tâm h n An Nam. Ngài là c i ngu n c a s h u hi u c a ñ t nư c vì ngài ñã th hi n ý chí chi n ñ u c a nhân dân”. T t c xem ra ñ u có th tr thành hi n th c. Nhưng hai tháng sau b a ti c này, De Lattre ph i nh p vi n. Ông ch t ñó vì căn b nh ung thư ngày 11 tháng Giêng năm 1952. “Quân ñ i qu c gia” ti p t c t n t i sau khi cha ñ c a nó là tư ng De Lattre ñã b bi t bao công s c ñ sinh thành nhưng qua ñ i quá s m. Ti p ñó ñ n lư t Th tư ng ñư c B o ð i b nhi m s c vũ tu i tr Vi t Nam lao vào cu c chi n. Có th nói r ng cu c th nghi m B o ð i ñã thành công? Không. Chính c u hoàng cũng có c m tư ng r ng ông ch ng tin tư ng gì vào hành ñ ng c a ông. T ñây ông không r i c p kính ñen n a, c th y ánh n ng m t tr i gay g t là ch y nư c m t. Dù ñ ng th ng và c ng nh c trong trang ph c ñ i l hay vô cùng l ch s trong b âu ph c, ông không gi u n i v u s u luôn ñeo ñ ng trong ngư i. Có ph i do quá nhi u cu c săn b n, quá nhi u l n lưu trú t i Pháp, quá nhi u tai ti ng eo xèo v cu c s ng tru l c? Có th do quá bi ng nhác. Hình như ông là con ngư i ít ho t ñ ng. Khó mà g p ñư c ông, ông g n như d ng dưng v i t t c . Tuy nhiên ông c ñóng vai trò c a m t nguyên th qu c gia. Ông ch ñ nh, bãi ch c các Th tư ng [4], tư ng như mình là ch t g n k t ba mi n ñ t nư c. Nhưng ch là thân ph n bù nhìn. Ông ch ng có th c quy n gì trong vi c thay ñ i ngư i c m ñ u chính ph , nhưng lúc ñ u ch ng gì ông cũng gây tác h i không nh ñ i v i s nghi p chính nghĩa c a Vi t Minh.

- 119 -

m t sòng b c kiêm nhà ch a quy mô l n n i ti ng “toàn châu Á”.. m t tay trùm anh ch . có nhi u phong trào tôn giáo khác nhau ho t ñ ng không liên quan gì v i các trào lưu tư tư ng l n. khu “r ng Sác” r m r p hoang vu. có l c th gi i. t t p nh ng b n lưu manh côn ñ hung hãn. sau ñó l i quay v h p tác v i quân ñ i vi n chinh. Ngư i Vi t Nam có v như ham ñánh b c hơn ngư i châu Âu ñ n n i ñ u năm 1950. t nhi u th p k nay. m t vài ñ o nh h o lánh gi a hàng ngàn hecta ñ m l y và nư c l . nay ñư c l y làm tên chung cho c ng ñ ng ñám du th du th c này. T 1948. trên sân ñ t r ng. t ng ch huy quân ñ i vi n chinh. Th c t ..120 - . ñánh nhau r t li u lĩnh ñ xưng hùng xưng bá m t vùng ñ ng b ng Nam B tr i dài t ngo i ô Sài Gòn ñ n ð ng Tháp Mư i. m m m i. năm bàn ñánh b c. H n ñã t ng c m ñ u mafia Ch L n. hàng ngàn con ngư i chen chúc n i ñuôi nhau theo dây chuy n quanh các bàn b c ñ sát ph t nhau. Theo l lâu nay là hai năm m t l n s b th u. nh ng tay máu mê c b c bình dân ñ n ñây chơi cháy túi. vét c ñ ng ti n cu i cùng ñáng l ñ nuôi s ng gia ñình h trong trò ñ ñen “ba mươi sáu con v t”. “ð i Th Gi i” Ch L n có th xem như m t siêu th ñánh b c. ðó là “m t nhân v t ñ c bi t” như B o ð i th l . năm mươi căn nhà khung mái tôn ñư c d ng trên n n xi măng. T i ñây chúng h p thành m t th tri u ñình kỳ qu c. ñ t k l c v doanh s cũng như v s con b c hay lui t i. H n ñã b Pháp ñày ra Côn ð o r i vư t ng c. các ti m hút mà khách hàng ph n l n là ngư i Hoa Sài Gòn. M t ñ u s lưu manh th c th . hàng ngàn.. Bên c nh các bàn ñánh b c. C m t gia tài? ðúng như th n u l i . trong m i căn ñư c kê b n. B o ð i ph i c m công ch c và quân nhân vào ñ y. theo ngư i ta nói. Nhưng ñó không ph i là n i dung bàn b c gi a c u hoàng B o ð i và tư ng B y Vi n. v a ñ d dàng l c soát c m con b c ñem theo hung khí. Các cô vũ n . tăng thêm ph n thanh l ch. các thương gia giàu có. B o ð i g p B y Vi n ñúng lúc y r i b kháng chi n v hàng Pháp. trư ng thành t cu c s ng ñư ng ph . tr n l t nhau b ng các trò may r i.. trư c khi Vi t Minh phát ñ ng toàn qu c kháng chi n. Trên ñ t Nam kỳ. Các nh c công. Xa hơn m t chút là nh ng bu ng kín ñáo hơn n a trông như nh ng lô-c t v i nh ng c a s kính m . ch m i xu t hi n năm 1946. là ñ khi nh y. Phe ñ ng Bình Xuyên còn ñ c bi t hơn n a. ð i tá Leroy. càng tăng v ñ p l ng l y. Sàn nh y r ng ñ n ba trăm mét vuông b ng g ñư c thi t k riêng làm m i ngư i kinh ng c: Sàn g ñ t trên lò xo. tr v cu c s ng ñ i thư ng. m t trong nh ng tên c m ñ u phe ñ ng Bình Xuyên. không b Vi t Minh qu y r y. còn có m t lo t các bu ng kín ñáo hơn. có bàn cò quay ñ màu s c. v i nh ng k x o ñ c bi t như nh ng b hãm th y l c. Nhân v t ñáng chú ý là B y Vi n. tóm l i là nh ng “ñ i gia” Ch L n. ñó là câu l c b riêng c a các ông ch ngân hàng. r t ít cơ may th ng cu c” [5]. Giang sơn c a b n này là vùng ngo i ô Sài Gòn. ðư c Pháp thâu n p và t t nhiên ñư c giao ki m soát Ch L n. Gi a vùng ñ t ngoài vòng pháp lu t này có m t làng. m c áo dài l a bó sát ngư i. tr thành th lĩnh nh s c m nh võ bi n. Trư c tiên là phòng dành cho ngư i Pháp. Chuy n l lùng là sòng b c ð i Th Gi i ra ñ i do quy t ñ nh c a ñô ñ c Thierry d’Argenlieu. ñư c g p ông l n ñ u Sài Gòn năm 1949 và thư ng g p l i ðà L t mùa thu năm 1950. t t c ñ u ñang b c nh sát truy nã. h t s ch c s ti n ít i ti t ki m ñư c. ban ñêm ñư c hàng ngàn bóng ñèn chi u sáng. T i ñây có ñ c bác quan và tài s u. V n ñ l n khi n B o ð i ph i g p B y Vi n ñ thương lư ng xu t phát t “ð i Th Gi i”. ngư i thua nhi u hơn ngư i ñư c. m t th y tu m c áo lính vì ông ñã có m y năm ph ng s Chúa tu vi n Trappe trư c khi theo tư ng De Gaulle chi n ñ u gi i phóng nư c Pháp. ch các hãng tàu buôn. Sau khi ch tư ng Dương Văn Dương hy sinh trong m t cu c ñ ng ñ v i Pháp. C m t m dây xích ch ng ch t khơi lu ng cho ñám ñông t p n p chen chúc các l i vào. t ng c ng m i ngày ð i Th Gi i ph i b ra g n chín trăm nghìn ñ ng b c ðông Dương (tương ñương mư i lăm tri u ba trăm nghìn franc năm 1948) ch ñ ñư c kinh doanh yên n t hai phía. M i giáo phái có h th ng ch c s c. Trong ð i Th Gi i bên c nh khu ăn chơi c a gi i bình dân. ngư i sau này ph trách giám sát an ninh Ch L n cho quân ñ i Pháp vi t: “Bên trong tư ng rào. ñ y v bí n dành riêng cho khách chơi giàu có. B y Vi n còn n i danh ch ch ñánh vào b n nhà giàu. ngư i môi gi i h i ñoái. Nhưng mu n ăn ch c. nh ng ngư i Hoa Macao ñã giành ñư c quy n này b ng cách ñ u ñ n m i ngày n p cho chính ph Nam Kỳ b n trăm nghìn ñ ng b c ðông Dương. có khi còn hơn n a. ðó là m t tư ng l c lâm khét ti ng. ñó nh ng ngư i c m d u là nh ng lãnh chúa th t s . V n ñ ñ t ra không ph i là nh ng h u qu x u c a sòng b c kh ng l ð i Th Gi i ñem l i cho xã h i mà là kho n l i nhu n thu ñư c t cơ s ăn chơi này. dáng ñi u thêm ph n uy n chuy n. v sau còn có c l c lư ng vũ trang riêng chia nhau hùng c m t vùng ñ t riêng. có tên cũ là Bình Xuyên. tăng ni riêng. khá ñông. là nh ng trò ñánh b c ki u Tàu mà dân Sài Gòn r t mê. tù vư t ng c.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Nhưng cũng có m t vài nhân v t khi n ông như b ng t nh kh i cơn mê. T i t i.. nh ng dân anh ch quen ch c tr i qu y nư c. ðây còn là nơi t t p c a b n t chi ng giang h nh ng khu nhà có tư ng cao vây quanh. Kỳ qu c nh t có l là vũ trư ng. n i b t lên gi a m t s khách chơi ăn m c lôi thôi l ch th ch. ai n p nhi u ti n nh t s giành ñư c quy n khai thác. ai ñi trên ñ i l n i li n Sài Gòn và Ch L n ñ u nh n ra ngay. luôn luôn trang ph c ch nh t v i b smoking tr ng bóng trên ng c gài bông hoa c m chư ng màu ñ . quy n ch huy n m trong tay B y Vi n. h cũng ph i trích thêm năm trăm nghìn ñ ng n a ñ n p cho Vi t Minh. M i ngày su t t sáng ñ n t i. nơi t p trung các sòng b c l n. ba nhà hát và hai r p chi u bóng vét n t ít ti n còn l i c a khách chơi. theo Vi t Minh ñánh Pháp m t th i gian.

B y Vi n d n d n n m trong tay ba nghìn lính. l c lư ng Bình Xuyên ñư c tr lương nhưng là m t kho n ti n ít i. Sau ñó h rút d n vai trò c a h trong các trò cò quay.. tàn nh n.. H g p l i nhau. ra dáng con nhà võ. ñư c vũ trang ñ y ñ . B y Vi n b ng lòng “c ng n p” hàng ngày cho chính ph “qu c gia” năm trăm nghìn ñ ng ðông Dương. Chính Qu c trư ng B o ð i t tay g n lon tư ng cho h n trư c s ch ng ki n c a b trư ng Qu c phòng và nhi u quan khách. làm sao có th bàn cãi dây dưa v i ñ i di n c a ba nghìn tên anh ch ch quen gi t ngư i. Chi c Jaguar Mark II c a ông. Dư ng như h n mu n t ra ch tin c y chính mình và th h c a h n ñ gi an toàn cho h n. Tư ng Lê Văn Vi n luôn có m t trong các cu c duy t binh. Tình b n gi a c u hoàng và viên th lĩnh Bình Xuyên ngày càng th t ch t thêm n a. cho Bình Xuyên ñang n m quy n hành Ch L n và ch c ch n cho nhi u ngư i khác n a nhưng. Ai có may m n trúng th u khai thác còn ñư c quy n ñưa nhân viên c a mình ph trách các chân: h lỳ. tâng b c. Khu ph v n ñã n ào. ch ñi m. th tiêu các ñ i th chính tr . Các ông ch sòng b c ð i Th Gi i h u như không g p khó khăn gì trong vi c “n p c ng” ñ u ñ u không nh ng cho c hai bên Pháp và Vi t Minh mà còn cho c Cao y. gái g i. ông ch Ch L n mang theo ñoàn h t ng lăm lăm súng ti u liên Thompson và l u ñ n. Không lâu sau ñó. T nay. D n d n B y Vi n gia nh p nhóm thân c n c a c u hoàng và ch ng bao lâu k ho ch n m ð i Th Gi i tr thành hi n th c. Ngày 1 tháng Giêng năm 1951. T nay l c lư ng b o v Qu c trư ng chính là phe ñ ng Bình Xuyên vì Qu c trư ng s ng dư i s ñe d a thư ng xuyên c a nh ng “ban ám sát” Vi t Minh n i ti ng. c m ñ u m t t p h p các ñ ng phái “qu c gia”. nhưng tính cách tàn b o ra m t. L c lư ng Bình Xuyên cũng như Qu c trư ng ñ u c n ti n ñ bành trư ng th l c. B y Vi n l i khôn ngoan khéo dàn x p v i nh ng nhóm ngư i Hoa khác Ch L n cũng như v i ñ i di n ngư i Corse Nam Kỳ. chi c Jaguar to tư ng. tình báo. nhân viên k toán. T ðà L t. M t th l c ngang tàng. m t v . Th là nhi u hơn Hoa thương Macao ñ n m t trăm nghìn ñ ng r i. Vào lúc này tên tù vư t ng c Côn ð o. Ông làm m i cách ñ t o thu n l i cho B y Vi n ñư c trúng th u khai thác “s i b c” ð i Th Gi i. v i v ñ y thán ph c m t con ngư i siêu phàm.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment nhu n t i ch không ñ trang tr i cho chi n tranh. Ông ñã d a vào b n Pháp ñ t ch c m t sòng b c gây tan v cho nhi u c p v ch ng và nhi u v t t . cùng nhau chia s các thú ăn chơi.. v i thân hình l c lư ng. Cu c g p g gi a c u hoàng và viên tư ng cư p có th ch ng ñem l i k t qu gì n u hai ngư i không c m m n nhau. b o v . chi c xe ñ c nh t Vi t Nam trư c ñây ông ñã h a t ng con trai ñ k ni m ngày sinh c a anh. Sau ñó ngư i c a chúng tôi s x ông theo hình ph t n ng nh t vì nh ng t i l i .. V ph n mình. Tài s n c a c u hoàng tích cóp ñư c trong nh ng năm ñó ch y u là t các kho n ñóng góp c a ð i Th Gi i. năm 1950. giám ñ c h i quan. nh ng con cá ng xanh n ng hàng trăm cân. Thành viên c a các “ban ám sát” có m t trên kh p ñ t nư c. cùng câu cá. B o ð i g i thư can thi p v i chính ph Nam Kỳ t tr yêu c u ñ B y Vi n trúng th u. nh n nh p lúc ban ngày c chi u t i ñ n l i càng thêm ñông ñúc náo nhi t. B o ð i can thi p v i B ch huy quân ñ i vi n chinh ñ phong tư ng cho h n. hàng nghìn con ngư i ñ ng xung quanh ch ng ki n l phong quân hàm dư ng như quên ñi g c gác không l y gì trong s ch c a h n. V ph n c u hoàng có l ông không chê nh n m t ph n ngu n l i trên. Nhưng c nhìn b quân ph c ch ng ch c. cho c bà v c a b trư ng n i v . ñóng vai b o v ñ c h nh và là nh ng thành trì luân lý ch ng l i vi c ch y theo l i nhu n ñang th nh hành. T m t nhúm ngư i khi m i quay v h p tác v i Pháp. Cũng là cách ñ ch ng t tính ngang tàng ch ng l thu c vào m t th l c nào. ca sĩ. h n ñư c m i ngư i kho n ñãi. Hòa H o. H n ñư c giao quy n th ng lĩnh các ñ i quân Cao ðài. cùng nhau ñi săn. trư ng ban ám sát Sài Gòn .121 - . m i vi c xong xuôi T nay l c lư ng Bình Xuyên ñã hoàn toàn thao túng ð i Th Gi i. H tâng b c nhau theo cách riêng c a m i ngư i. các bu i ti c tùng. Ngay l p t c.Ch L n g i cho m t ch sòng b c Ch L n: “Rõ ràng là nh ng ho t ñ ng c a ông xúc ph m ñ n phong hóa c a dân chúng vì ông ñã làm giàu m t cách quá d dàng. công vi c kinh doanh ti n tri n t t. B o ð i ñ n gi phút này v n chưa có ph n [6]. t s c và ti p theo là bài baccara. giám ñ c c nh sát ñô thành. Các th “thu má” thu ñư c c a các thương gia trong thành ph không ñ ñ nuôi ñ i quân ô h p c a h n. không k b n thân binh. n ti p viên. ngư i Corse còn thao túng m t ph n mafia Sài Gòn. Cơ quan lưu tr còn gi l i m t b c thư v n t t có tiêu ñ Tr n Văn Ngà. ði u l lùng là năm 1950. còn “n ” tám năm tù ph i tr theo công lý Pháp! V tư ng m i ñư c vinh thăng.. B y Vi n. cu c thương lư ng k t thúc nhanh chóng nh ti ng tăm hung hãn c a l c lư ng Bình Xuyên. Gi i kinh doanh sòng b c dù ñó là nh ng ngư i Hoa s ng s . T ñó h n mang m t tên m i có v dân s hơn: Tư ng Lê Văn Vi n. Viên tư ng l c lâm g c r ng Sác. Thư ng thư ng. B o ð i ban t ng cho B y Vi n m t chi c ôtô. B y Vi n lúc m i quay v v i Pháp ch ñư c phong ñ i tá. c u hoàng ñư c nh n riêng m t kho n ti n hàng tháng là hai trăm b n mươi nghìn ñ ng (tương ñương hai mươi b n tri u franc theo t giá h i ñoái năm 1950). Hai ngư i cùng ñi săn.. Vì v y Ban ám sát c nh cáo ông và cho ông m t th i h n là 45 ngày ñ thu x p công vi c c a ông.. m c dù t khi tr v v i “chính nghĩa qu c gia” c a Qu c trư ng B o ð i. ñư c ñ ngh m t vai trò chính tr ..

Cũng ch ng c n ph i khai báo v i h t ch viên hay làm phép thánh trư c linh m c vì M ng ði p không ph i là con chiên. Chúng tôi nghiêng mình trư c thi hài ông” [7]. ñ n m c B o ð i khi g p l i ñã nói gi ng gi u c t: “Li u bây gi em còn có ý ñ nh gi t anh không?”. Nàng khéo cư x . M ng ði p giúp B o ð i trông nom văn phòng Hoàng tri u cương th t c mi n ñ t Tây Nguyên Pháp giao tr cho B o ð i tr c ti p cai tr . Sau ñó ñư c B o ð i b o lãnh. tranh th ñư c c m tình c a bà Hoàng thái h u. M ng ði p ñã quan h v i c u hoàng tháng 9 năm 1945. Súng l c. nhưng Bùi M ng ði p và các con bà không ñư c phong tư c hi u nào. Bùi M ng ði p cũng hay v Hu thăm bà T Cung. L u ñ n. ðã có m t ñ i ch ng là th y thu c . T i ðà L t. Th là ông ñi g p nàng ngay bu i t i hôm ñó t i nhà nàng và l i ñây. th nh tho ng l i hay xung kh c v i bà. Chính Bùi M ng ði p cũng th y th i gian s ng Buôn Ma Thu t tho i mái hơn c . cho bi t có m t ph n tên là Lý L Hà ñư c cơ quan an ninh Vi t Minh giao nhi m v b t cóc B o ð i. ñư c bà Hoàng thái h u “ban mũ áo” sau khi làm l trư c bàn th t tiên trong ð i N i. r i sang Hongkong tìm g p B o ð i. cu c ñi u tra k t thúc. Nhưng trong vùng kháng chi n không ai không bi t m i quan h c a cô v i B o ð i. ***** Hai báu v t thiêng liêng.122 - . các con ñ u ñư c ñưa vào tôn ph . ***** Còn m t nhân v t n a xu t hi n bên c nh c u hoàng Hongkong và ñã ñư c tình báo Pháp theo dõi ch t ch . cô ñã s ng m t th i gian v i B o ð i Hà N i năm 1945. m t cu c dan díu khác v i ngư i ñ p Lý L Hà cũng b t ñ u và di n ra song song.bác sĩ Ph m Văn Phán n i ti ng Hà N i . sùng ñ o Ph t. ñây B o ð i cũng s ng thanh th n hơn gi a c nh v t thiên nhiên c a r ng núi Tây Nguyên. Th i gian Buôn Ma Thu t. Sau khi . B o ð i t u cho bà m t tòa nhà riêng g n bi t ñi n c a B o ð i. Khác v i L Hà. Ngư i ph n xinh ñ p sau ñó tr thành ngư i ñưa tin ñ u ñ n cho cơ quan tình báo Pháp. cô v s ng Hà N i. Trong các thông báo c nh cáo ch ng c u hoàng. cô gái g c Kinh B c (B c Ninh) h Bùi n i ti ng v s c ñ p và tài quy n rũ cánh mày râu. Dư ng như bà già không m y d tính này quý tr ng cô con dâu tuy không ph i là chính th c nhưng cũng xu t thân bình dân như bà. Ngư i ta tìm th y trong ngư i cô m t chi c huy hi u mang hình B o ð i. B o ð i v nư c. Chính trong câu chuy n trên sân qu n. Năm 1949. Sau này dan díu v i B o ð i bà còn sinh thêm ñư c m t con gái ñ t tên là Phương Th o (1946) [9] và hai con trai B o Hoàng (1954-1955) và B o Sơn (1955-1987). bà cũng t u m t bi t th riêng g n lâu ñài Thorenc c a hoàng gia. Cô ñư c Vi t Minh giao nhi m v quan h v i B o ð i. Ngày hôm sau. theo công giáo. t b n năm nay. Cũng trong th i gian này. bi u tư ng c a m t tri u ñ i ñã ñi theo m t hành trình quanh co ñ n kỳ l . 2. Không khí cách m ng s c sôi trong nh ng ngày ñ u c a ch ñ m i không gây n tư ng gì l m cho B o ð i ñ n m c ông ph i lãng quên thú chơi qu n v t. cho ngư i ñem xe ñ n ñón cô ra kh i phòng giam. 3. Sau ñó. Dao găm. Vi t Minh r i sau này là c Ngô ðình Di m. M ng ði p không ñi Thanh Hóa v i c u hoàng nhưng sau ñó cũng l n l i sang Hongkong mang thêm ti n cho ông tiêu xài. mà trái l i. Khi tháp tùng c u hoàng sang Pháp v s ng Cannes. s m t thám g i báo cáo b sung: Lý L Hà khai cô ta có quen B o ð i Sài Gòn. Cô b gi l i mư i lăm ngày t i s m t thám Hà N i. thân m u B o ð i. ai cũng nghi cô. cô b Vi t Minh giám sát ch t ch . Cô luôn luôn b tình nghi: Pháp. có m t b c c a cơ quan ñi u tra ph n gián Pháp (SDECE) g i ngày 30 tháng 5 năm 1949. các ñ i th tr c a ông ñã k chuy n v i ông v cô b n gái tuy t th giai nhân c a h . Chúng tôi r t ti c ph i tr ng tr ông như th . t i Hu . Bà ñã nghĩ ñ n vi c “chính th c hóa” quan h c a ngư i thi u ph v i con trai bà. khác h n Nam Phương. ñ b căn b nh m t ng hành h ông như khi s ng nơi khác. s Liêm phóng cho bi t thêm: Lý L Hà nguyên là ngư i tình c a B o ð i ñã r i Hà N i ñi Côn Minh tháng 6 năm 1946 r i sau ñó ñi Thư ng H i ñ g p B o ð i. cô b Pháp b t. Cu i 1946. Nh ng ñi u ki n cho cu c hôn nhân chính th c c a con trai bà cách ñây g n hai mươi năm ph ng còn m y giá tr ? M ng ði p s là v th hai c a con trai bà. H s dùng ba vũ khí sau ñây ñê gi t ông: 1. cô ñã b các l c lư ng Pháp b t trong m t tr n càn g n Nam ð nh.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment c a ông. Sau năm 1949. Trong cu c th m v n cô luôn luôn không nh n mình là ngư i c a Vi t Minh. Vi t Minh b t liên l c v i cô. tính tình l nh lùng. Tuy “thiên di m tình” ñư c hoàng t c và quan ch c c a Qu c trư ng m c nhiên nhìn nh n. là “th phi”. bi t chăm lo th ph ng t tiên. s ng v i B o ð i ñư c m y tháng nh ti n và vàng dành d m ñư c trong nh ng năm buôn ph n bán son. Nhân ch ng kh ng ñ nh cô làm vi c cho Vi t Minh t 1946. ch m y ngày sau khi ông ra th ñô nh n ch c c v n t i cao cho chính ph H Chí Minh. Sinh năm 1924 Hà N i. ðó là Bùi M ng ði p cũng là nhân tình c a B o ð i. con trai bà cũng c n có ngư i chăm sóc. M t tu n sau. bà Nam Phương l ng l s ng nép mình trong căn phòng u t ch cung An ð nh t i tăm. V Vi t Nam cô m ti m cà phê g n Nam ð nh. T i sao l i không tr l i t p quán xưa c a tri u ñình An Nam? Trong lúc bà Nam Phương và các con b sang Pháp . bà luôn luôn ñư c g n gũi c u hoàng. Sau ñó l i theo B o ð i lên Buôn Ma Thu t.và m t ñ a con riêng [8]. Trong lúc ñó. Có nhi u cán b Vi t Minh lui t i nhà hàng c a cô. Cô ñi du l ch Trung Qu c qua Hongkong.

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ñư c long tr ng trao cho ñ i bi u Chính ph lâm th i chi c n vàng và thanh ki m n m ng c tư ng trưng cho quân quy n ñã ñư c ñưa ra Hà N i. m t trong nh ng cô gái ñ p nh t thành ph . Theo ngu n tin c a quân ñ i vi n chinh thì năm 1951 trong khi ñào móng s a ch a m t ngôi nhà th xã Hà ðông. mua cho nàng m t bi t th . Tên nàng là Phi Ánh. tư ng trưng cho quy n l c c a chính quy n thu c ñ a. Su t th i gian ðà L t. không ñ m b o an toàn. B o ð i cũng r t yêu nàng. nh t là bà con thân thu c. T i nào m trăng hay trong ngư i th m m t thì ông cáo t trư c khi khách ra v . nhưng vài ñi u xì-gà hay ñơn gi n ch thu c lá Bastos thông thư ng. hi m hoi m i có m t b n gái ñi cùng. Khi ñ t v n ñ ph i l p m t ñ i c n v ñ ñ m b o an toàn cho Qu c trư ng. lu t sư. Ông là m t tay săn t m c . m t trai m t gái. còn con gái là Phương Minh s ng v i ch ng là ngư i Pháp l p nghi p t i Hoa Kỳ.ñã gi i thi u v i B o ð i khi ông v a ñ t chân xu ng sân bay ðà L t. Các cô gái ra kh i dinh qua m t c u thang nh bên c a ngách. Bùi M ng ði p không trao l i cho B o ð i mà l i trao cho bà Nam Phương và thái t B o Long hai báu v t ñó cùng m t s k v t khác do bà Thái h u T Cung g i. ***** Trong lúc bà Nam Phương còn Cannes bên Pháp thì bà Hoàng thái h u T Cung v n còn phát huy nh hư ng c a mình. Có th coi ñây là m t chính ph th c th làm vi c nghiêm ng t và m n cán. Phi Ánh r t ñư c c u hoàng Qu c trư ng ưu ái. l i l t vào tay quân ñ i vi n chinh Pháp. ðà L t tr thành th ñô c a Qu c gia Vi t Nam. Theo yêu c u c a ông. Trong dinh th c a ông. Nhi u hôm ñêm ñã v khuya c u hoàng xách súng lên xe Jeep vào r ng săn c p. M i năm 6 tháng hè bà v ðà L t giúp Qu c trư ng t ch c các bu i ti p tân. Phi Ánh không d nh ng bu i ti p tân. càng không mu n v c ñô Hu b chi n tranh tàn phá n ng n . m t mình thư ng th c s thanh v ng trong r ng khuya. Ngư i ta không rõ t i sao không ch B o ð i v nư c ñ làm l nh n l i n ki m cho long tr ng. N u không M ng ði p thì Phi Ánh ho c m t cô gái khác n m bên. ***** M t ngư i tình th ba c a c u hoàng. n n nhà ph da thú làm th m. Ít rư u. em v Phan Văn Giáo. H ñư c s d ng m t căn nhà nh g n tòa th chính thành ph . tránh c a chính. m t t phú.123 - . Nhưng khác v i Bùi M ng ði p. Các c v n thân c n c a B o ð i lúc nào cũng quây qu n quanh ông như ngư i thân trong gia ñình. L i chính là Phan Văn Giáo . khu y ñ ng b u không khí tĩnh l ng bao quanh.sau này là Th hi n Trung ph n . Ba nhà trí th c này v t óc nghĩ ra các chi n lư c ho c các ñ án c i cách r i ñ trình lên Qu c trư ng. các thành viên n i các ñi ñi v v . Dĩ nhiên ông không dám ñ t tr s Chính ph Qu c gia t i Hà N i quá g n khu v c chi n s . lính Pháp ñã tình c phát hi n ñư c hai báu v t này [10]. Làm vi c bên trong là ba nhân v t: Hoàng thân B u L c. Có th chính B o ð i cũng không cho vi c nh n l i hai báu v t ñó có m t ý nghĩa quan tr ng nào. không bi t làm sao hai báu v t y ñã ñư c c t gi u trong m t chi c thùng d u h a b ng s t tây. m t thi u n con nhà lành. ðôi khi ông vào r ng ch ñ th b và suy tư ng. ðà L t có khí h u tuy t v i.phó vương B c Kỳ và Phan Văn Giáo có l là ngư i thân c n nh t c a B o ð i trong nh ng ngày l n ñ n Hongkong. hai báu v t ñư c ngư i Pháp trao l i cho ngư i thay m t ông là “th phi” Bùi M ng ði p ñang có m t Buôn Ma Thu t trư c s ch ng ki n c a bà Hoàng thái h u T Cung. B n li t kê các nhân tình c a ông khá dài. Nhưng theo các nhà biên niên s thu c ñ a thì ñây là m t ñ a ñi m ñ p. cơ quan chính ph ñ t trong m t tòa nhà ki u cách và sang tr ng trên ñ nh m t ng n ñ i cao hơn h n xung quanh. con c a c u khâm sai . Ngư i ta nói ñó còn là quy t c n a do Thái h u T Cung ñ t ra [12]. Ông không mu n v Sài Gòn s b lép v bên c nh các cơ quan c a Cao y ðông Dương còn chi m dinh Norodom t c Dinh Toàn quy n ðông Dương cũ. ñư c che khu t gi a hàng thông. T i ðà L t. khá h p d n vào lo i nh t nhì c a thành ph cao nguyên ðà L t. nơi ñ t tr s c a các cơ quan trung ương c a chính quy n B o ð i. Tòa nhà có dáng v thôn dã và êm . C ba ngư i t lâu nay v n luôn luôn là nh ng ñ t trung thành v i c u hoàng. Ông không bao gi ng m t mình. Ch có khách kh a vào ra. C nhiên ti c tàn là b t ñ u các ván bài m t chư c cùng nh ng trò chơi lành m nh khác. ít ma tuý. Nhưng không m t ai khi ng m nhìn cánh c ng s t n ng n l i có th tư ng tư ng r ng bên trong l i là nơi ho ch ñ nh chính sách quan tr ng nh t c a chính ph c a cái g i là “qu c gia Vi t Nam”. Nguy n ð . ñư c các ñơn v vũ trang quân ph c ch nh t b o v vòng trong vòng ngoài. Phi Ánh l i Vi t Nam s ng cô ñơn và ch t t i thành ph H Chí Minh. giàu có và ngu n g c danh giá.. Năm 1953. có v i nàng hai ñ a con. báo cáo v i Chính ph và qu c dân trong l Tuyên ngôn ð c l p t i qu ng trư ng Ba ðình. m i m c b n bè. Tên con gái ñ t tên ñ m là Phương còn con trai có tên ñ m là B o coi như dòng dõi chính th c c a B o ð i. không ñư c g n gũi v i bà Thái h u. nhi u nhà c a dinh th theo ki n trúc Pháp l i thu c Hoàng tri u cương th ñư c Pháp giao cho B o ð i tr c ti p qu n lý hành chính. Nh ân hu c a c u hoàng. Nàng cũng là m t trang nhan s c. sang Paris. . l a ch n gia nhân ñ y t .. Sau này khi chi n tranh k t thúc. Ít ai ng v i ông quá m t hay hai ñêm. không lên Buôn Ma Thu t ñ cùng ñi săn thú v i B o ð i như M ng ði p. Ch có h u c n ñi theo. ðây m i là tr s ñích th c c a chính ph . Chi n tranh n ra. chính tay bà ñã l a ch n mư i ñ i gác [11].

v i s c ch a tr ng t i 50 ton (1 ton = 2. có kính dày trên 3cm. v n ch thích nh ng xe t c ñ cao.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Báo chí. Tháng 6 năm 1949. Ch c h n hàng tháng ông ñư c c p m t kho n ph c p riêng v i cương v Qu c trư ng. [15] Sau khi b Tòa án quân s Liên khu III tuyên án t hình v t i bán nư c. r i l i m t chi c máy bay Viscount 700 ñ dùng riêng. [14] Ít lâu sau. H i ñ u năm. Du thuy n y-at. như th ñ b o ñ m m t ñư ng kính ho t ñ ng v i nh ng bình ch a nhiên li u cho sáu nghìn killômét. r i nh ng câu vè ñ ng dao vang trên ñư ng ph . Tuy nhiên B o ð i không ñ i x v i ñ ch th c a mình như k thù.. Và còn m t chi c th y phi cơ n a ki u Sealand. có tin ñ n B o Long s thay th cha anh và trong trư ng h p ñó Phan Văn Giáo tr thành ph chính [13]. Còn B o ð i t bây gi tr nên sung túc. R i sau l i m t ñơn ñ t hàng khác: m t du thuy n y-át. chi c ñ u tiên c a m t lo t s n ph m có s lư ng l n n u ch t lư ng ñư c b o ñ m. ñư c ăn chia l i nhu n t sòng b c ð i Th Gi i và các b ng l c linh tinh khác. Nhưng hi m h a Vi t Minh treo lơ l ng trên ñ u ông. Sau này ông ch ng l i vi c ném bom t . nh ng chi c Ferrari hay Bentley ñ Pháp. M i vi c tư ng như suôn s .24 sáu ch . ñ n m c không c n ph i mưu m o v i cơ quan m t v . nh t là c a cánh t phê phán B o ð i không chút nương tay: T Libération (Gi i phóng) s tháng 12 năm 1949 vi t: “Không nên kéo dài hơn n a cu c thí nghi m v gi i pháp B o ð i.. chúng tôi ñư c bi t chúng ta v a mua c a m t nhà công nghi p Anh m t du thuy n y-át Jajusy có ñ ng cơ. v thép ch ng ñư c ñ n 8 ly c a ti u liên và súng máy. không thèm ñ ý ñ n. chi c ñ u B o ð i ñư c Vi t Minh ñ t giá m t trăm nghìn ñ ng theo th i giá tháng 8 năm 1949. m t năm sau. Ngư i dân ñóng thu Pháp ch c s sung sư ng th y r ng tình hình tài chính nư c nhà không ñ n n i bi ñát nên chính ph m i ăn tiêu r ng rãi như th . r t giàu có. m t chi c Citroen d n ñ ng bánh trư c. Ông mê m i chuy n này ñ n hàng gi . Như thư ng l . m t chi c bánh xe d phòng s n sàng ñưa ra làm vai chính m t khi ngư i cha th t b i hoàn toàn. Tôi hy v ng chúng ta s ñư c th y chúng xu t hi n r t s m”. ông t mình ñ t mua t Anh m t chi c máy bay DC-3. H ng h n r i”. n ng b n t n. thêm m t ñòi h i c p bách: ph i là lo i th t sang tr ng. Ngoài ra ông còn ñư c s d ng m t ngân kho n ñ chi cho ho t ñ ng tác ñ ng tinh th n nhân dân Vi t Nam. B o ð i thích hí hoáy v i các ñ ng cơ ôtô. Nhưng v n m i mê săn b n hơn bao gi h t. S thích c a ông v n như trư c chi n tranh. Không ai không bi t nơi ñây chôn c t các thi th nh t nh nh trên các ñư ng ph Hà N i sau cái ñêm l ch s ñó mà ph n l n là c a các t v chi n ñ u và b ñ i Vi t Minh. nhưng sáng ki n này ñã b dư lu n Pháp la ó ph n ñ i. Theo m t báo cáo g i ñ i uý Pháp tên là Jullerot ph trách vi c ghi chép nh ng phương ti n có th dùng ñư c sau khi Chi n tranh th gi i k t thúc thì các ki u máy bay nói trên ñư c l p ñ t m t cabin làm phòng ng (như máy bay Viking c a Hoàng ñ Anh Georges VI). V hai du thuy n này. Tho t ñ u là nh ng l i ch i b i.83m3). gia nhân c a bà Hoàng thái h u ðà L t nh m tính: “C u hoàng có t t c b n máy bay DC-3. D p ñi thăm chính th c Hà N i. l i ñ t mua m t chi c Mercedes l n. chi c này hình như ông ñã ñư c b c Biarritz. m t phòng ăn có th chiêu ñãi ñông ngư i. th m chí th ba n a và ch c h n nh ng máy bay th thao Tiger Moth.. Nguy n ñi r i Nguy n l i v Nguy n v ñ ñóng vai h tay sai. m t máy bay B. ðoàn tùy tùng nhi u nh t không quá 15 ngư i. k t thúc b n báo cáo. Tác gi b c thư ñư c cơ quan m t v gi u tên. Ông v n g i h là phe “kháng chi n”. năm 1939. ñ làm quà bi u”. t Le Soir (Bu i chi u) ti t l : “Th tư ng Queuille t ng Qu c trư ng B o ð i m t du thuy n y-át giá m t trăm tri u franc..nh ng ngư i “chiêu h i” tr v v i chính nghĩa qu c gia b y gh trong qu c h i s ñư c thành l p theo hi p ư c Auriol. Còn thái ñ c a c u hoàng ra sao trư c nh ng l i t cáo v nh ng món chi tiêu hoang phí c a ông? Ông v n t ra ph t l . Như vua Louis XVI mê các khóa.29 ñư c chính c u hoàng cho s a l i. T báo còn t cáo B o ð i ñ n Paris là ñ lao vào các “chuy n l ng lơ”. ôtô. Qua trung gian c a tùy viên h i quân c a chúng ta London. hơn th n a. Ngoài ra còn nh ng xe th thao. R i v n là nh ng chi c máy bay Sea Oters và ph tùng thay th và có l thêm m t máy bay DC-3 th hai. ñư c coi như m t vai ph . ñúng ra là hai chi c y-át (ông Jullerot ñư c yêu c u g i ngay b ng giá và m u mã). có v s t ru t: “Lúc này có nh ng cơ h i ñ c bi t ñ làm vi c và làm nhanh. không bi t có ph i do ñ ng ti n m t giá hay thân ph n bù nhìn lên giá mà s ti n thư ng lên t i ba trăm nghìn ñ ng. máy bay. tên tu i B o Long l i ñư c m i ngư i nh c ñ n. C u hoàng B o ð i. ông ñ n ñ t vòng hoa trên m nh ng n n nhân trong cu c chi n t i 19 tháng Ch p năm 1946. Ông còn d ñ nh dành cho Vi t Minh .124 - . Gái ñ p cùng v i rư u Tây Qu c trư ng mê gái li m gi y th c dân Khi nào súng n ñâu ñây Bù nhìn B o ð i tan thây có ngày. m t máy bay B. trong khu dành riêng cho ông Buôn Ma Thu t r ng mênh mông. và m t máy bay ñ thi nhào l n”. Nhưng ông cũng có nh ng ôtô “bình thư ng” khá n tư ng v i khách ñ n thăm: B n chi c limousine M to. Tháng 7 năm 1950.

De Lattre hò hét trư c ñám nhà báo: “Hà N i hôm nay là ti n ñ n c a c th gi i t do ðông Nam Á. Trư c khi th i h n k t thúc. . ông d ng chân m t ngày Sài Gòn. dáng l c sĩ. Ban sáng tr i v a m i mưa trên di n r ng kh p lưu v c sông C u Long. Phía dư i khoang c a máy bay có Hoàng thân tân Th tư ng B u L c. ð ng sau nư c Pháp và B o ð i.B o ð i . Trang ph c lúc nào cũng ch nh t không chê vào ñâu ñư c. Dư i s thúc ñ y c a De Lattre. Lucien Bodard nhà báo kiêm nhà vi t s vi t: “B o ð i ñã thi t l p ñư c m t ch ñ c a riêng ông. ngăn ch n các cu c hành quân c a quân ñ i vi n chinh. Sau này khi Qu c trư ng sang lưu trú Cannes. uy hi p kinh ñô Lào. C n ph i mua ñôla v i giá cao.Vi t. gi i phóng nhi u vùng r ng l n Tây B c B c b . Tr i ñ p.. m t b a ti c ñư c t ch c ñ ti n Qu c trư ng tr l i Paris. gi ng như Bastogne tháng 12 năm 1944 và Berlin tháng 6 năm 1947”. nh ng vi c ñã làm trong năm năm c m quy n cũng không ph i hoàn toàn tiêu c c như ghi nh n c a ña s các s gia. B o ð i v nư c ñư c năm năm. M hay c Vi t Nam. Richard Nixon khi ñó là Phó T ng th ng M lúc ra kh i bi t ñi n c a B o ð i ñã phát bi u m t câu bênh v c Pháp ñ n m c ng c nhiên: “Nh ng gì nư c Pháp ngày nay ñang làm cho Vi t Nam gi ng như xưa kia h ñã làm cho Hoa Kỳ trong bu i bình minh c a l ch s H p ch ng qu c”. Cu i năm 1953. có ch quy n gi ñây là m c ñích trư c m t c a ông. M c dù nh ng ñam mê săn b n. L c lư ng Bình Xuyên ch có ti n ðông Dương. T t c b n tay chân Sài Gòn nháo nhào huy ñ ng ñóng góp. Vi c b nhi m gây xôn xao dư lu n. Khôi ph c hoàn toàn ñ ch Annam cũ v i tư cách m t nư c t do. viên ch c. r i tin t c x u v chi n cu c ñã che l p vi c thăng ch c kỳ c c này. Tháng 9 năm 1951. mi n Nam. m i thưc hi n ñư c ñ nh chóp c a quy n l c và cũng ch v i m t s nhân v t ông không tin nh ng ngư i bình thư ng. Ngày 9 tháng 4 năm 1954. M t thói quen vương gi m i mà ñi n nh ñã mu n lưu danh muôn thu trong hàng ch c cu n phim th i s trong ñó ngư i ta th y ông ñ ng s ng. dáng v hơi n ng n . m t tay chân thân c n v i B y Vi n bay ñi ðà L t v i m t valy ñ y gi y b c. T ðà L t. năm 1945. v a gi ñư c v ngoài c a m t n n dân ch mà không gây nguy hi m cho mình. ñư c b nhi m t ng giám ñ c Nha c nh sát và an ninh toàn Vi t Nam. t ng ch huy quân ñ i Liên hi p Pháp quy t ñ nh ch n ñ ng cu c ti n công c a Vi t Minh l i b ng cách t p trung quân ði n Biên Ph . Paris. vư t lên các quan khách. Vi t Minh xoay chuy n c c di n.. ñ i tư ng Navarre. nhưng m t s bi n pháp c a ông ch m i ñã d p yên: thanh tr ng nh ng công ch c quá h hóa. Washington và London ch ng l i B c Kinh và Mátxcơva. m t b c ñi n báo xác nh n L i Văn Sang. vài tu n t i s ch huy tr n ði n Biên Ph ñ i m t v i tư ng Giáp. Ch là m t nghi th c không gi ng l th c trong tri u ñình Hu . Ti n và vũ khí M ñ vào cu c chi n ngày m t nhi u. B o ð i v n tr trung. ñ i tư ng Henri Navarre. Nhưng năm sau. Ngày tháng trôi qua gi thuy t Hoa Kỳ d n d n tr thành có th ch p nh n ñư c. m t v trí chi n lư c thu c x Thái. Quan h gi a h n v i Qu c trư ng B o ð i v n ch t ch . ñã lùi xa v quá kh . nhưng ông không có “ñà”. Cũng không ph i như nghi th c Hà N i. B y Vi n v n n m Ch L n và thao túng ð i Th Gi i. Ph n thư ng c a c u hoàng ngang v i s ti n ph i n p. là c phương Tây t p h p trong m t th p t chinh ch ng c ng s n. Ông ta không dám công khai t rõ thái ñ y vì s Pháp phát hi n”. nh ng món l i nhu n kh ng l nh n ñư c t ð i Th Gi i. ph tá c a B y Vi n nay thay th B y Vi n c m ñ u l c lư ng Bình Xuyên. Ch ñ c a ông tr ñư c là nh nh ng công c kinh ñi n: quân ñ i.bào ñ . c nh sát. v i c p kính ñen không r i t chuy n du ngo n Poole. vũ khí ñư c tăng thêm ñem l i l i th cho quân ñ i Pháp . Trong tình hình y. Các tư ng lĩnh Pháp hy v ng thu hút quân ñ i c a tư ng Giáp vào m t ñ a ñi m thu n l i ñ ñánh m t ñòn quy t ñ nh. Nhân m t l n g p. thu gom gái ñi m. Th i gian ñ ñ cho phép t ng k t nh ng vi c ñã làm ñư c.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment nh ng vùng do quân ñ i c a H Chí Minh ki m soát như ñ ngh c a ngư i M [16]. Chi n tranh m r ng và có m t t m vóc m i. M t làn gió nh lư t qua ñư ng băng Tân Sơn Nh t. Nh ng cu c thăm vi ng ðà L t c a B y Vi n ngày càng nhi u. Ý c a B o ð i là mu n cho Sài Gòn c n s ch ti n M . ñi qua ñư ng băng ñ chào qu c kỳ r i ñi duy t ñ i quân danh d . ñông ñ ngo i giao ñoàn và ñ ng hàng ñ u là ñ i s M Donald Heath. Ông ta ñã th ng cu c. Nhi u nhân v t thân c n c a c u hoàng ñã ñư c Washington bí m t cho ăn b m. x u t t ñ n ñâu. khi ông còn là c v n t i cao cho chính ph H Chí Minh. c p kính ñen khi n ông không gây ñư c m y c m tình c a dân chúng Pháp. B o ð i ñòi năm trăm nghìn ñôla b ng ti n m nh giá l n trong vòng b y mươi hai gi . vây b t nh ng ph n t Vi t Minh. như lâu nay ñã thành l t khi ông tr v nư c năm 1949. g n như thô k ch. M t báo cáo c a S m t thám liên bang th m chí kh ng ñ nh r ng: “B o ð i thân M t tâm can. Tuy nhiên n u ngư i ta ch p nh n nh ng tiêu chí c a chính ông ta thì ph i nói B o ð i ñã làm ñư c nhi u vi c t t”. Trư c tiên là m t lá thư B o ð i thông báo cho B y Vi n bi t ông nh n h n làm em nuôi . ñã t ch c ra m t h i ngh ñ i bi u nhân dân toàn qu c. Nhưng ông ñã hành ñ ng ñơn ñ c. Các chính khách bên kia ð i Tây dương sang thăm chi n trư ng ðông Dương ngày càng ñông.125 - .

Bu i chiêu ñãi ng n g n. ph trách l tân. Trích d n c a Jacques de Folin trong sách Indochine 1946-1954. [16] CAOM. năm 1949.. năm 1949. SPCE 376 (Phòng báo chí Quân ñ i vi n chinh) 376. năm 1950.SPCE 376 (Phòng báo chí Quân ñ i vi n chinh). Peugeot s m màu nư m mư p thay cho ñoàn xe tay l n x n.83. Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i. l n này ra ñi ñ không bao gi tr v n a. ñ ti n sĩ Lu t năm 1969. chi c Mercedes to tư ng k nh càng ch Qu c trư ng ñ trư c dinh Th tư ng. không có ñ i danh d . bu i chiêu ñãi b t ñ u. năm 1950. [15] CAOM.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Bu i t i. ñư c B o ð i ñ ñ u và g n gũi. Làm vi c cho Ngân hàng c a Pháp h tr cho Ngân hàng nông nghi p và phát tri n nông thôn Vi t Nam. báo cáo ñ ngày 7 tháng 1 năm 1950. th b trên ñư ng băng. (Phòng báo chí Quân ñ i vi n chinh). nguyên ñ i n i ñ i th n khi còn Hu . [11] CAOM. ông ñi thêm vài bư c n a r i quay v ch trên máy bay. 1992. Nhà xu t b n Denoel. Láventure Viet Minh. [2] CAOM. le Maitre de Cho Lon. S c b t tr c này không ph i ñ i lâu. Nhà xu t b n Plon. [8] Có tên là Ph m Văn Hưng t c Jean Bùi. [9] Phương Th o l y ch ng là m t ngư i Pháp dòng dõi quý t c giàu có. Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i . Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i Phòng báo chí quân ñ i vi n chinh. (B y Vi n. B trư ng các qu c gia liên k t (nay là B Pháp qu c H i ngo i tương ñương v i B Thu c ñ a xưa kia) ñã ch th cho tư ng De Lattre: Ph i ñem l i cho các qu c gia liên k t nh ng phương ti n và ý chí ñ m nh n l y trách nhi m chi n ñ u ch ng Vi t Minh. ông ch Ch L n). SPCE. Bà thư ng v n ñ ng các t ch c qu c t giúp ñ trùng tu Văn Thánh và nhà Minh Lâu trong qu n th lăng Minh M ng Hu . không c tr ng. 1980. ñòi h i chính ph c a h c m quy n và d n d t h theo m t chương trình hành ñ ng cho phép ngay t c kh c thành l p ngay nh ng ñ i quân qu c gia. quý m n t nh . Tr n Văn H u. H sơ Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i – SPCE (Phòng báo chí Quân ñ i vi n chinh). Qu c trư ng ñã cho bi t sáng s m mai ông s bay t 5 gi . H sơ Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i.. Fils de la rizière (Nh ng ñ a con c a ñ ng ru ng) Nhà xu t b n Robert Laffont. ph i h cánh c p t c do tr c tr c v máy liên l c vô tuy n. SPCE (V Báo chí quân ñ i vi n chinh) 376. [4] Th i B o ð i tr l i c m quy n ñã năm l n thay ñ i Th tư ng: ðó là Nguy n Phan Long. Ông không dám ñi quá xa vì l c lư ng an ninh ñã ra v . [12] H i chuy n Nguy n ð c Hóa. Năm 1996. Nhà xu t b n Perrin.SPCE (Phòng báo chí quân ñ i vi n chinh) 376. tác gi cu n Histoire de la guerre d’ Indochine. năm 1949. năm 1949. B o ð i ra kh i máy bay. m t gia nhân c a bà Hoàng thái h u T Cung còn s ng ðà L t (tháng 2 năm 1995). Nhà xu t b n Hachette. Nguy n Văn Tâm. [1] Báo cáo c a Lãnh s M Sài Gòn. [7] CAOM. chi c Liberator. [3] Theo Yves Gras. . H sơ Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i . Bay Vien. [13] CAOM. H sơ Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i. M c dù v y ông hít không khí m ư t c a ñ t nư c. Máy bay lên t ng cao r i b t ng quay l i. ñư c B o ð i g i g m vào h c trư ng ENA (trư ng Qu c gia hành chính chuyên ñào t o công ch c cao c p v n i tr và ngo i giao Pháp). bà cùng v i m là bà M ng ði p v thăm Hu . ngày 5 tháng 7 năm 1949 cho bi t: Vi t Nam không có m t chút quy n h n gì n u không ñư c Pháp th a thu n ho c ñư c tham kh o ý ki n trư c. Ngày v a r ng. Vi c ñi l i t i trung tâm Sài Gòn b c m. L n này không có ban ñón ti p. Cu i năm 1953.126 - . t 12 năm nay không r i ông n a bư c chân. [6] Piere Darcourt. [14] CAOM. Các xe ôtô Citroen. theo m sang Pháp. nên c n ph i ñi ng s m. 1977. [10] Jacques Massu .Jean Julien Fonde. sinh năm 1944. ngư i em h luôn tháp tùng ông trong các chuy n ñi xa và Nguy n Duy Quang. Hoàng thân B u L c và sau cùng là Ngô ðình Di m. [5] ð i tá Leroy. Cùng ñi v i ông có hoàng ñ Vĩnh C n. năm 1949. tr. SPCE-376. Hôm sau ông và ñoàn tùy tùng ñi trên m t máy bay riêng.

Ông v n ñó trong khi ði n Biên Ph b bao vây và vào lúc cu c ti n công c a tư ng Giáp di n ra trong nh ng gi phút cu i cùng c a cu c chi n tranh ðông Dương. thư ký. có nh ng ph n tr và vài ngư i châu Á. Quanh chi u b c nh ng k tò mò nín th theo dõi ván bài. Faycal c a -r p Xê-út và nhi u ngư i khác. v c th m. các qu c vương Zogu c a Albanie. Nh ng năm ñó Cannes là thành ph ñ ng ñ u nư c Pháp v sòng b c. bên trong phòng ñánh b c tuy r ng nhưng v n hơi t i. Không ai nói v i ai m t l i. k c B o Long m i khi ñi ñâu ñ u có thư ký riêng ñi theo. Vào các bu i chi u hay t i. ông ñã tham gia y ban danh d c a Motor Yacht Club (Câu l c b du thuy n y-at có ñ ng cơ).Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 27 Daniel Grandcleùment B o ð i dán m t nhìn vào con quay màu ñen. Con ngư i nh thó trư c m t ông cũng không dám nhìn ông. trùm ñi n nh Hollywood. T i ñó c u hoàng th t ñãi kho ng ch c b n bè. K c vi c buôn bán ti n ðông Dương. Hoàng ñ Hailé Sélassié. hoàng thân Umberto c a Italie. H ñông ñ o và giàu có. Farouk. u o i d t ti n r t th n tr ng và dè s n. T xa ngư i ta ñã nh n ra nó như m t cây ñèn bi n trên m m Croisette khép l i v nh Cannes v phía ñông. Gã l ng l tr i các con bài trên th m xanh. Nhưng l n này. thành ph ñông. Hình như không ai ng c nhiên th y 6 tháng m t l n tr s th c s c a chính quy n Vi t Nam m t nư c ñang có chi n tranh. Ông . B o ð i không ñ n ñ y bao gi . C u hoàng B o ð i là m t trong nh ng tay c phú mà dân chơi ñ u quen m t. chung quanh B o ð i kho ng hai ch c ngư i c ng tác: t ng lý văn phòng. B bơi li n k . các quan ch c t kh p nơi ñ n Cannes ñ y t ki n Qu c trư ng. m t con b c tr m tĩnh. lái xe. M t cơ h i làm ăn béo b c a các khách s n l n nh có vũ h i c a các nhân v t quan tr ng. Ti n l i ch y vào các v làm ăn. Gái ñ p nô n c. B o ð i t tay lái nh ng chi c xe limousine l ng l y d ng trư c th m các s i b c. y ph c l p lánh trang kim. M t t i mà có ñ n ba Hoàng ñ và m t ch c Hoàng t ñ n góp m t cùng nhau n c sâm banh và l lư t trên sàn nh y r ng. Bao gi ông cũng mu n có nh ng ngu n c m xúc m nh. r i thay c u hoàng thua. Trong tòa nhà b ng ñá c m th ch. ðã thành m t. B o ð i v n ưa li u lĩnh. vui như vào h i. l i ñ t trên Côte d’Azur. Palm Beach tr thành sòng b c mùa hè Cannes. m t c t tr trung thành c a các d h i. B o ð i v n Cannes khi phòng tuy n trên con ñư ng s 4 s p ñ và quân ñ i Vi t Minh làm ch chi n trư ng mi n B c. Anh ta giàu có và n i ti ng nên nh ng ngư i ph trách sòng b c không b t bu c anh ta ph i tuân theo quy t c áp ñ t cho nh ng con b c khác. Lâu ñài Thorenc t m t bi t th bình thư ng tr thành dinh chính ph . nhưng không ñeo kính ñen như m i l n. Chi c nh n m t ñá to tư ng hay chi c ñ ng h b t b ng b c g n như tr ng mà ngư i M vu t ve gi a hai l n chia bài. ít nh t là các báo vùng Cannes ñ u ñưa tin th t thi t này v i nh ng hàng tít l n. c v n. sĩ quan h u c n. Luôn luôn ph i t o h ng thú như trư c ñây ông ñã có l n ng i sau tay lái b t xa các c nh binh b hơi tai theo sát ông. t c ñ . Có ai tin ñư c không? Tin ñ n ñ i th i ñó cho bi t ông là con b c khát nư c ham ñánh to ñ r i thua ñ m như l n ñánh b c v i ông trùm ñi n nh M Jack Warner. Th i r t tr . b t ch p k lu t c a nơi này. ðà L t. Ông này v a ñ n nơi là bư c luôn vào phòng ñánh b c. Bên ngoài r lên ti ng cư i c a nh ng ngư i ñang t m hay ti ng lao xu ng nư c c a nh ng ngư i nhào l n. các b trư ng. Ông là m t khách quen. khi n nó có phong cách H i giáo. Không ph i ch bây gi . ði u ñó c t nghĩa s có m t c a h cái nơi g i là ñ t thánh c a các ñ t thánh Palm Beach này. M t ki t tác ki n trúc quái g v i nh ng khía răng kh ch y xung quanh. ð t nhiên nh ng chi ti t mang m t t m quan tr ng hi m có. khá r ng. Anh ta không ñeo cà-v t. trong r ng ñêm ông li u lĩnh xông pha vào r ng ñ ch m trán v i h . M c dù m t tr i cu i bu i trưa còn h t ánh n ng chói chang. trong ñó có hoàng ñ Vĩnh C n. qu c vương Ai C p. C u Hoàng h u Nam Phương cũng có m t văn phòng riêng trong ñó luôn luôn có Nguy n Ti n Lãng và v . nhìn ra bi n. ti ng g m rú c a chi c môtô Norton. B o ð i ch là c u qu c vương gi a nh ng ngư i khác. Nh ng bu i d h i n i ti p nhau. hay chi c c áo m r ng.127 - . qu c vương Iran. Nh ng cái ñ u t ng mang vương mi n chen chúc ñ n ñây. nơi ñ c bi t h p d n ñ i v i c u hoàng. r i lỳ trong ñó cho ñ n khi m i ngư i ra v . Cannes ông nh y lên môtô lao sâu vào nh ng con ñư ng nh phía sau thành ph .. Thua ñ m khi n sáng hôm sau các báo. H còn nói Qu c trư ng B o ð i. Theo m t th i thư ng. theo thói quen ông m c b ñ tr ng. ông chơi trò li u lĩnh trong các canh b c. Ông ñi th ng vào phòng ñánh b c. Không có gì n i b t nhưng duy nh t có ông là Qu c trư ng m t nư c ñang có chi n tranh.. Nh ng h lỳ trong Casino thành ph còn nh mãi v ván b c ñông ngư i chơi mà không n ào. Tin ñó không làm ai ng c nhiên. mà thua ñ m! Ba trăm năm mươi tri u franc vào túi ñ i th là Jack Warner. Th t b i c a quân ñ i Liên hi p Pháp ngày càng d n d p báo hi u k t c c bi th m c a cu c chi n khó b tránh kh i lan r ng nhưng ông v n gi nguyên các thói quen c a mình. Giáo ch ñ o Cao ñài Vi t Nam cũng như các ñ i di n chính ph Pháp thư ng có m t ñ nh kỳ t i Carlton. Ph n l n trong s h cũng là nh ng nhân v t tên tu i. Ra dáng l ch s . Trong nh ng năm 50.

lúc ñó là b trư ng Ngo i giao . nh ñó không lúc nào tôi c m th y mình là ngư i nư c ngoài mà luôn luôn th y mình ñư c ñùm b c như là m t ñ ng bào c a các ngài” [3]. H phung phí ñó nh ng gì ki m ñư c m t sòng b c khác. cô gái y có n hôn như m t thiên th n. Monaco hay trong m t s câu l c b bài b c khác. hai ph n mư i c a Machiavel và b y ph n mư i c a Hamlet” [2]. nh ng môn th thao riêng cho ngày ñó. Cu c xung ñ t gi a hai bên Pháp-Vi t ñã tr thành v n ñ qu c t . nh ng cái bóng ngư i xúm xít b n r n ba b n gi li n quanh các bàn ñ s ñ ñánh b c. ch y không ng t vào m t nhúm xun xoe này. ***** B n tr r t mê thành ph Cannes.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment u ng ít. G p ai ông cũng làm cho ngư i ñó hài lòng. không ch u ñư c l i s ng buông th c a ông. hay v các gia nhân ñ y t .T t c nh ng ngư i ñ ng ñ u chính ph Pháp ñ u tr nh tr ng th tôn tr ng s toàn v n lãnh th Vi t Nam . l ch s . Ch c ch n bà Nam Phương v n là m t ngư i v chung tình. Ông r t hài lòng và cám ơn chính quy n ñ a phương ñã ñón ti p ông. Nhưng tin ñ n ñ i Cannes cũng không cho bi t gì thêm. t t c c ng ñ ng ngư i Vi t quanh vùng kéo ñ n hoan hô. Ông có nhu c u ñ i v i ñàn bà. ñã liên ti p m i m c và nhi u l n ñư c ñón ti p bà và các con trong dinh th r ng mênh mông c a ông. Cô y hành ngh c a cô y. Th i gian như dài ra. Ông g t ñi: Tôi bi t th . Chúng ñư c ñ n thăm c nh ng phòng ñánh b c n a. R i ti n lãi t các v chuy n ti n t ñ ng b c ðông Dương sang ti n franc. Georges Bidault. nhưng không ñ l i n tư ng gì và không bao gi bà theo ch ng vào các phòng ñánh b c. m n ph c ông b t k ñ a v xã h i như th nào dù là hoàng thân Công chúa hay nhân viên bình thư ng. ñư c ông t u cho m t bi t th Antibes. máy bay riêng c a c u hoàng. M t cu c s ng qu là vui v . ñêm nào cũng ph i có m t ngư i ñàn bà n m bên. M t c u b trư ng trong chính ph H Chí Minh ñã ti t l : ông B o ð i khoe. nh có phép ñ c bi t c a b trư ng N i v .128 - . B o ð i ñang Cannes. ðư c tin báo. 60 nghìn ngư i Pháp ch t t năm 1949. Rõ ràng là quá mu n. căm ghét nh ng thói hư t t x u c a ch ng. Th i gian ông Sài Gòn không lâu. M i ngày có nh ng thú vui. hi m khi u ng rư u. Nh ng nhà thương thuy t ñi l i như con thoi gi a lâu ñài Thorenc và thành ph Th y Sĩ ñ thông báo v i B o ð i . M t tháng sau chuy n vi ng thăm Sài Gòn l n cu i cùng nh ng cu c thương thuy t hòa bình b t ñ u.cu c chi n tranh b n th u v i nh ng ñau thương khôn lư ng: 460 nghìn ngư i Vi t Nam. Cùng th i gian ñó. Liên Xô. Các cu c thương lư ng ñ ñem l i hòa bình cho ðông Dương ñã di n ra Genève. Ông k t b n c v i m t anh h lỳ sòng b c và m i anh ta ñ n ăn v i ông t i lâu ñài Thorenc. Lucien Bodard k l i: “C u hoàng mang v Vi t Nam m t cô nhân tình Cannes. nh ng hành vi b i b c c a ông. Nhưng chính tôi m i là m t con ñi m ñích th c” [1]. không th quen ñư c v i các th ño n l a d i trâng tráo. ch nư c trà thôi. Nhi u ph n ñ n v i ông. nhưng cũng ñ l i nhi u tình b n và lòng tôn kính. tay t ch c có tài trong các bu i liên hoan d h i Cannes k l i: m t l n h n cùng ông ñi máy bay t Nice ñi Paris. Ngư i ta xì xào v nh ng cu c phiêu lưu tình ái c a ông. Khi m i ngư i báo trư c r ng cô ta s l a d i ông. x n ð . N u ngư i dân thành ph Cannes còn gi nh ng k ni m v m t ông hoàng ham thích hư ng l c v i nh ng thú vui tr n th thì Nam Phương ñ l i k ni m v m t bà hoàng bu n bã. ðôi khi bà cũng tham d nh ng cu c vui Palm Beach. nh ng ngư i tình quen thu c trong ñó có “th phi” Bùi M ng ði p. Paul Paccim. ñ p ñ . Paris. B o ð i không tin. Thư ng là nh ng gái làng chơi chuyên nghi p. D c ñư ng máy bay tr c tr c ñ ng cơ nên ph i quay l i Nice. Ai cũng c m nh n ông là con ngư i kín ñáo. Th tư ng Joseph Laniel ký t i ñi n Matignon . t khi ñ n tu i l n. Vào gi h i ngh l p l i hòa bình ðông Dương khai m c t i Genève. thú v và nh nhàng. m t hi p ư c ch ng bi t th m y dành cho Vi t Nam quy n ñ c l p hoàn toàn. Chính gi a gian phòng l n. Tuy nhiên s c ñ p c a bà cũng làm xao xuy n tâm can nhi u vương công Hoàng t nh t là Giáo ch Agha Khan. hai ñoàn ñ i bi u c a hai bên Vi t Nam ng i ñ i di n nhau: ñoàn ñ i bi u c a Vi t Nam Dân ch C ng hòa và ñoàn ñ i bi u c a chính quy n B o ð i. ñ o Corse b ng chi c Libérator. Nhi u bu i chi u trong tu n. C u hoàng B o ð i s ng như ñ vương nhưng ông v n gi nguyên phong cách quen thu c c a ông. C nh ng chuy n ñi chơi xa không d t. có năm nư c tham d : Hoa Kỳ. Lúc ñ u chính ph c a ông t ch i không ng i chung bàn v i ñ i di n Vi t Minh. Thư ng như th . Các b n tin c a s tình báo ghi nh n nh ng chuy n ñi Vitell. Paccini t ch c m t b a ăn t m t i quán ăn trong lúc ch xe l a ch y su t ñ n th ñô.dinh Th tư ng. l ñ và thông minh. ð lo i. nhưng anh mu n gì. ch ng h n như ð i Th Gi i ñang làm mưa làm gió Sài Gòn. t i tr s c a Liên h p qu c. M t ngư i thân thi t v i ông bình ph m chính xác hơn v nét ñ c trưng c a B o ð i là “m t ph n mư i c a Farouk. n u quê hương xa xôi c a ông không có chi n tranh . Trung Qu c và Pháp. m i ñêm m t ngư i khác. kín ñáo và ân c n mà các ngài ñã dành cho tôi. Bà không ưa nh ng con ngư i bà g p ñây. m t th nhu c u thư ng xuyên không th d p t t ñư c như ñ ăn th c u ng. Nice. Evian. Ông vi t cho th trư ng Maurice Cornut Gentille: “Tôi s không quên s chu ñáo.không có chuy n tr l i v n ñ th ng nh t ñã ph i tr giá ñ t m i giành ñư c. Bà ghê t m cu c s ng Cannes. Anh. Còn nh ng ngày khác? Cũng như th trong các sòng b c khác.

1973. có h i ñ n s th ng nh t c a Vi t Nam”. nó còn là m t cú ñá sau lưng. Ông không ñư c ñ m x a t i. L n ñ u tiên có l t khi chi n tranh b t ñ u. Ông h l nh cho h r i kh i h i ngh . ði n Biên Ph th t th . Hu n m trong vùng không C ng s n. Hi p ñ nh Genève v ðông Dương ñư c ký k t không mang ch ký c a ñ i bi u chính quy n B o ð i. Không ai bu n nghe nh ng l i ph n kháng c a ông. ngay lúc ñ u ông ñ ngh chia c t Vi t Nam thành hai mi n riêng bi t. nh ng bi u hi n c a ch nghĩa anh hùng c a quân ñ i Pháp trong năm mươi b y ngày b bao vây. Mendès France cam k t ñem l i hòa bình b ng thương lư ng trong vòng m t tháng. trong cu c ñ i ñ u t ng l c. T i Paris. Sài Gòn. cùng v i nó là s s p ñ tinh th n c a quân ñ i Pháp Vi t. Pierre Mendès France thay Joseph Laniel. ch ch p nh n ch m d t xung ñ t dư i áp l c c a các ñ ng minh Liên Xô và Trung Qu c. Vi t Minh tuy là ngư i th ng tr n. quân Pháp ñã tin ch c là ph i ñánh b i quân Vi t Minh. Alain Ruscio trích d n trong La guerre française d’Indochine (Chi n tranh ðông Dương c a Pháp). các chính ph Pháp và Vi t theo nhau ñ .S nh c nhã) . [2] Jean Bresson. ð c l p.129 - . Còn quân ñ i qu c gia Vi t Nam. Nh ng ñ i bi u c a ông ch ñóng vai ph . Ch vài tu n sau ði n Biên Ph ñã có hai mươi nhăm nghìn lính qu c gia b ngũ [4]. T p ñoàn c ñi m ði n Biên Ph mang giá tr bi u tư ng: hình nh nh ng xác ch t ph kín chi n hào. Nhưng v i B o ð i. Chi n tranh ch m d t. th ng nh t là trên h t. 1981. m i nư c có khuynh hư ng qu c t riêng. ñ i quân ñã ñư c B o ð i tô v cho ñ p m i khi duy t binh ñang tan rã tơi t . Carnets secrets de la Décolonisation (Tài li u m t v phi th c dân hóa) Nhà xu t b n Calmann-Lévy. ñã thoái thác. La Guerre d’Indochine. ñ n lúc ñó chính quy n B o ð i m i ch u c ñ i bi u ñ n Genève. [3] Cannes: H sơ Lưu tr thành ph . L’humiliation (Chi n tranh ðông Dương . Dư ng như ñ nh m nh và các cư ng qu c lúc ñó ñã quét ông như quét m t h t b i vô giá tr . Ngô ðình Di m nh n l i m i c a Qu c trư ng B o ð i ñ ng ra l p chính ph m i.. [4] Georges Chaffard. các nhà thương thuy t ñ ng ý r ch m t v ch ngang trên vĩ tuy n 17 phía trên Hu m t chút.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ph i b o ñ m b ng văn b n do chính ông ta vi t. nh ng ñoàn dài tù binh Pháp ñi di u dư i s áp t i c a nh ng ngư i lính Vi t Minh th p bé ñã khi n dư lu n chính qu c ngao ngán. r ng: “Chính ph Pháp không tìm cách l p ra hai qu c gia riêng bi t. La Fabuleuse Histoire de Cannes (Huy n tho i v thành ph Cannes) . Vì n n th ng nh t ông ñã làm ñiên ñ u ngư i Pháp t nhi u năm. l n l a mãi trư c khi ch p nh n “gi i pháp” c a h . Chính là ñây. Dư lu n chăm chú theo dõi nh ng c c nh c kh n khó. Các bên th a thu n sau hai năm s t ch c t ng tuy n c ñ th ng nh t ñ t nư c và quy t ñ nh ch ñ chính tr c a Vi t Nam. không h tôn tr ng hàng ch c nghìn binh lính ñã b xác trên chi n ñ a ch t vì nh ng ý tư ng c a ông. ðúng ngày h i ngh khai m c.Nhà xu t b n Le Rocher.Nhà xu t b n Gallimard. công lu n Pháp th hi n s quan tâm ñ n n i th ng kh x thu c ñ a cũ châu Á. Trái v i nh ng l i b o ñ m c a ngư i ti n nhi m. Phe ông không ch th t b i mà Vi t Nam l i b chia c t làm ñôi. Cùng v i s th t b i ði n Biên Ph . [1] Lucien Bodard. K t c c c a h i ngh Genève ñ i v i ông còn hơn là m t th t b i. . ñó là m c tiêu ñ u tranh c a ông. Hai bên ñình chi n t i ch . Khác nào m t tên ñ y t b ngư i ta t ng c ñi mà không thèm cho bi t là nó b ñu i. Th ng nh t c a Vi t Nam. Ngày 20 tháng 7 năm 1954. hoàng thân B u L c xin t ch c. S tan rã hoàn toàn c a l c lư ng ñ n trú trong t p ñoàn c ñi m ñã gây choáng váng tai h i hơn b t kỳ m t th t b i quân s quan tr ng nào dù n ng n ñ n ñâu. ñó là s phá s n..

Kiêu hãnh trong b quân ph c áo ñ . không nói năng gì.. B o Long bình th n ch u ñ ng cu c s ng kh c kh trong quân ngũ. L n này t i bi t th Bentley Continental c a cha. H ñang cây s th 38. V y làm gì ñây? l i quân ñ i Pháp chăng? Nhưng anh chán ng t m t ñ i quân ñã ti n hành chi n tranh thu c ñ a v i ñ t nư c anh. Không nói gì v Vi t Nam. gi gìn ý t dù tình ñoàn k t quân ngũ d làm cho m i ngư i g n bó v i nhau hơn.. H ñ u còn tr . quá m t m i. là nh ng bu i di n t p linh tinh. nhưng cũng c ng c i hơn. Anh s ng m t mình xa doanh tr i trong m t gian phòng trong thành ph . g n bó v i nhau trong n l c chung. mũ chùm lông. Không m t ai trong ñám lính tr này t ra m t nh c. anh ñi v như con thoi gi a thành ph nh Touraine và th ñô Paris. Bu i chi u bà ra v m t mình. Su t th i gian th thách ñó m i ñêm ch ng ba ho c b n gi . H n b t nh ng ngư i lính bé nh g n như ph i ch y cho k p bư c chân h n. Nhưng anh l i. nhưng v i ñ ng bào mình. Quá nhi u ñau kh . Anh không như m t s thanh niên khác. May sao các c p ch huy th y anh thích cư i ng a bèn ñ ngh anh sang h c trư ng k binh .thi t giáp Saumur. trong nh ng năm ñ u t p luy n. không ph i thi tuy n sinh. ñã tuyên b b cu c sau ba tháng ñ u tiên c a khóa tân binh. cũng như nh ng ngư i khác. T ngày 6 tháng 10 năm 1954. Khi ñ n lư t. trư ng võ b . m i h ăn trưa. sau hai năm h c anh ph i ch n m t trư ng th c hành. vào th i ñi m này cu c xung ñ t gi a các giáo phái bùng lên d d i Sài Gòn. B o Long không mu n bi t ñi u gì ñang x y ra trên ñ t nư c anh. anh không k t b n v i ai. ít ñàn bà. ñi qua qu ng trư ng Champs-Elysées. hai ngư i Nam M . Viên sĩ quan tung tăng trên hàng ñ u. ngư i cao l n b v . bư c chân ng n hơn lúc kh i hành. Nhưng cha và m anh ñ u không t i xem cu c di u binh ñó. m t thi u tá ng lâm quân c a Qu c vương Iran và anh. Anh ñư c phong thi u uý. kh e m nh. dù có nh ng bi u hi n b ngoài ñó. Trong trư ng không ñư c nói chuy n chính tr . Chàng thanh niên t nay tr thành h c sinh quân. anh cũng ph i c r a nhà xí. nh m m c ñích d y cho nh ng thanh niên tân binh bi t ch huy ngư i khác. V n ý t gi gìn. anh ñi hàng cu i c a ti u ñoàn vì vóc dáng bé nh . anh thu d n ch n m vuông v c. ít nh ng cu c phiêu lưu tình ái trong cái . Anh có th r i b trư ng b t kỳ lúc nào anh mu n. Cu i năm 1956. M c dù m t nh c và ñư ng xa. Bazar còn có nghĩa là c a hàng t p hóa bán các lo i hàng th p c m r ti n các ch phương ñông. B o Long b t ñ u nh n ra có l t t hơn là nên chú tâm vào vi c h c tri t h c. Ngoài ra cũng r t ít ai nói chuy n t lúc kh i hành. B n h u cho ñây là m t th ng l i th c s . quá nhi u luy n ti c khi n anh mu n xa h n. quá m nh mai y u ñu i. bà Nam Phương ñi cùng con trai vào sân trư ng võ b liên quân Coetquidan. anh tham gia cu c di u binh ngày Qu c khánh Pháp 14 tháng 7 năm 1955.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 28 Daniel Grandcleùment B o Long kéo cao chi c mũ ca-lô. T nhi u tháng nay. cha anh. không mu n dính dáng gì v i ñ t nư c khi n anh nghĩ v quê hương. V th c a anh r t kỳ l . Ban sáng theo l . ngoài ti ng l o x o chân bư c trên ñư ng. bà và con trai ñ n thăm ngh vi n Bretagne Rennes. Như nh ng ngư i khác. Hôm ñó. B o Long ñã tòng quân như l i khuyên c a c u hoàng. lưng ñeo m t ba lô ñ y s i. cũng như cu c s ng Vi t Nam. V i ngư i Pháp. Thân hình h n vư t tr i h n lên so v i binh sĩ trong hàng quân. lăn lê bò toài trong bùn l y. cu c hành quân xem như m t trò chơi.. T t c có sáu ngư i: m t Hoàng t Cao Miên. G n như toàn b h c sinh quân trong khóa c a anh nhanh chóng ñi th ng sang Algérie tham gia chi n ñ u. ð u ñ n.130 - . m t thi u uý Lào. m t ñ i di n chính th c c a chính ph Vi t Nam ñ n trư ng tìm hi u m t cách tôn kính nh ng gì x y ra v i ngư i lính m i. thành viên c a cái mà ti ng lóng Saint-Cyr g i là “bazar” t c là ngư i c a baz ti ng lóng có nghĩa là trư ng h c. kh u Mas 36 bên hông. Anh không ñ c báo. hò hét các m nh l nh. nh t là cán b khung. Ch còn l i “nh ng ngư i nư c ngoài”. B o Long ñi hàng cu i phân ñ i. ñã b i tr n ði n Biên Ph . Tuy nhiên. c m i bư c l i t t d n xu ng trán. B o Long vào h c trư ng võ b v i tư cách sinh viên c a m t nư c trong Liên hi p Pháp. r n r i. Ch y u trong các ngày qua là t p ñi ñ u bư c. ñ c trưng c a h c sinh quân Saint-Cyr. gáy c o nh n. Chi n tranh và nh ng n i kh c c ñã lùi xa cũng như th i ñi h c ð i h c. Cu c chi n tranh thu c ñ a m i c a Pháp ñang c n ngư i. Anh v n còn chính th c thu c biên ch quân ñ i qu c gia Vi t Nam nên không th ñi chi n ñ u ñư c. ti ng ñ ng cũng ít. anh là ngư i Vi t Nam. Lá r ng ñư c tô ñi m thêm dư i ánh chi u tà x Bretagne. B o Long tr thành m t h c sinh gương m u và xu t s c. anh ñ c cách ñư c vào h c trư ng võ b Saint-Cyr. lúc nào cũng l ng l . thưa d n nh ng cu c ti p xúc v i ñ ng hương. M t thành tích th l c th c hi n trong m t không khí g n như vui v . Tuy cu c s ng quân ngũ t o thu n l i cho tình b n phát tri n. Như nh ng ngư i khác. Lòng say mê binh nghi p gi m d n. anh l n l i trong r ng Brocéliande. thi u tư ng ch huy trư ng nhà trư ng ñón ti p h . Ch ng bao lâu. Nh ng ngư i lính xung kích ñi b . anh không s ng chung cùng h v i tư cách công dân. chan hòa v i hai mươi b y b n ñ ng ngũ chung ch trong m t phòng. xa lánh. Phân ñ i anh còn l i 28 ngư i. Anh không có m t th gi y t nào xác nh n nhân thân ngoài m t h chi u ngo i giao.

cũng không báo cho cha m bi t. Nó s làm thay ñ i s ph n c a các vũ khí. Ng n g n và ñanh thép. ti u ñoàn xe b c thép ñư c l nh b t ch t nh ng nơi nghi có ñ ch ñi qua. Chàng thanh niên m nh d . Thay vì t t anh xin chuy n sang ñ i quân lê dương ñ ñi chi n ñ u Algérie. Trong ñoàn quân không ai là không bi t anh là ai. n u mu n g p l i các b n Saint-Cyr. anh hô kh u l nh. mang ñ y súng ñ n trong ngư i. H dũng mãnh xông lên. ðó là m t s khám phá. Sáng ra. Ch ng ph i là binh pháp c a Clausewitz. Rõ ràng B o Long r t ít gi ng cha. ñơn gi n nhưng sau này t ra là m t b máy ñáng s . n u có th . Nơi này không có ch n n p. Tính tình B o Long hư ng v cái bi th m còn cha anh. ch có cách là sung vào ñ i quân lê dương g m lính nư c ngoài. ph i là cái ch t v vang. B o ð i cũng như Nam Phương “tôn tr ng ý nguy n c a con” không tìm cách làm thay ñ i s l a ch n c a con. Phía sau xa xa là x Tunisie..Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment năm anh b hi u l m là dân ăn chơi. ch c th ng phòng tuy n. Anh không h i ý ki n ai. T t c nh ng gì là kiêu căng. ngư i ñã ñ xư ng và ch ñ o vi c xây d ng nó. L n này. Có lúc anh ñã tính lái m t trong nh ng chi c xe sang tr ng c a anh ñâm th ng vào g c cây ñ ñư c ch t nhanh hơn n a nhưng r i anh l i quy t ñ nh vi t m t lá ñơn xin thuyên chuy n. ho c ph nh ng n m cao su cách ñi n lên trên dây thép gai có ñi n ho c còn chui vào các c ng ng m lu n dư i hàng rào dây k m gai . r t xa. ham chơi. tìm cách vư t qua phòng tuy n. Phòng tuy n này kéo dài ñ n sa m c. b t ch p radar. tránh không g i v n ñ và gi im l ng không b c l cơn xúc ñ ng trư c m t con. chìm ñ m trong cô ñơn. xa Saumur. T ng quãng m t d c theo hàng rào thép l i có nh ng h m tác chi n. Tám bánh xe nh b i. Trong khi v n nói anh quy n luy n và khâm ph c cha nhưng anh h t s c c g ng ñ không gi ng cha. ð u ñ i chi c mũ s t n ng s p g n ngang t m m t. h m hĩnh và t mãn ñ u xa l ñ i v i anh. t ñâu ñ n. SaintCyr trong m t cu c di n t p ngư i ta ñã d y anh bi t cách ch huy m t ñơn v di chuy n c ly 50 ho c 60 m. ð binh sĩ dư i quy n ph i tuân l nh. ðó là kìm c t b ng thép. ðêm qua tín hi u báo ñ ng ñã phát ra t nh ng h m này. k v ngôi báu An Nam ñã ñi ñư c m t quãng xa.131 - . Như m t công vi c thông th o. ðó là phòng tuy n “cái b a” dài 320km ñ y chư ng ng i b ng dây k m và mìn. nh ng kh i thép ñ s lúc l c di chuy n trong ñ ng ñá v n câm l ng.công trình c c a ngư i La Mã xưa kia và ch có ngư i dân ñ a phương m i bi t. chàng thanh niên k v tri u Nguy n quy t ñ nh d t khoát. ***** Nh ng xe trinh sát b c thép (EBR) c a trung ñ i ti n th ng v phía nam. h ñã coi thư ng thu c n ñ ñi qua phòng tuy n m t cách c ñi n nh t vì v y các ñ n b t Pháp ñã phát tín hi u báo ñ ng. M t tr i v a lên. Anh nghĩ ñó là cách ch c ch n nh t ñ không bao gi ph i nghĩ l i n a và t k t li u ñ i mình nhanh nh t. L lùng là Saumur anh ñã g p nh ng sĩ quan khác có cùng s thích. Năm h c th c hành k t thúc. t c ñ trên 60 km m t gi . Ph i g n ba tháng sau anh m i nh n ñư c công văn ch p thu n c a B chi n tranh. ***** Hàng rào dây k m gai kéo dài mãi. L c lư ng du kích fellagha c a Algérie ñã nh b c tư ng thép. nh ng chi c kéo c t n ng n s n xu t t i ð c. Ch c h n B o ð i c m th y t n thương vì con không nói th ng v i mình mà ch ñư c v cho bi t. anh ñóng c a dùng ph n l n th i gian ñ ñ c sách. B n mét chi u ngang. ngư c l i. ñ t khô c n ho c ñôi khi có nh ng cây ôliu. xa b y ng a. Theo m t k ch b n ñã hi u ch nh k . trong n i tuy t v ng m t nư c. lúc ñ u ch ñư c coi là m t v t l m t. Gi a các hàng rào là b c tư ng g m mư i m t hàng dây d n ñi n cao th t 5 ñ n 7 nghìn vôn.. trong căn h gia ñình Neuilly. và bơ vơ trong th i niên thi u c a mình. . M anh c c ch ng ñã ph i c tìm m i cách dàn x p và cu i cùng m i tìm ra gi i pháp v i Ngô ðình Di m ñ ñư c yên thân. L n này h dùng nh ng d ng c ñơn gi n và thô sơ nh t. B o Long vươn n a ngư i ra kh i tháp xe b c thép. Sau khi g i ñơn vào mùa xuân anh tr v nhà và s ng trong khung c nh c a lâu ñài Thorenc uy nghi ñ ch ñ i tr l i. hai mét chi u cao. mìn sát thương. Phòng tuy n “La Herse (Cái b a)” hay còn g i là phòng tuy n Morice .thi t giáp Saumur. ch m d t chu i th t b i. thích hư ng l c. trong khi Sài Gòn ngư i ta ñem hình n m và nh chân dung c a cha anh ra ñ t và làm nh c. B o Long ch huy trung ñ i xe b c thép thi hành nhi m v này. ð ng cơ g m rú. tìm ñ n cái ch t ñ kh i ph i ñau kh . nh t là dây thép mang ñi n th hàng nghìn vôn. Khi bi t quy t ñ nh c a con. anh nghĩ ñ n. Trong căn phòng nh trư ng ky binh . Anh không vư t qua ñư c n i ñau m t nư c và quên ñi th t b i th m h i c a cha anh. ñơn v tu n ti u lê dương ñã xác ñ nh m t cách chính xác v trí c a m và chuy n d ch v trí ư c ñ nh c a quân du kích. M i th b y hay ch nh t. nh ng v t chân ñi trên cát ngăn c n không cho quân ñ i bí m t ñi qua. Là ngư i nư c ngoài. Phòng tuy n này khóa ch t Algérie theo d c chi u dài biên gi i. không trù tr . cũng ch ng ph i nh ng ti u lu n v chi n lư c mà là nh ng nhà siêu th c quý hi m ñã thu hút anh như Lise Dcharme hay Marcel Béalu. Anh nói: “Quanh ñây 10 km ngư i ta nghe ñư c ti ng ñ ng cơ c a chúng ta ñang di chuy n”. Chúng ch y nhanh.l y tên c a v b trư ng Chi n tranh có nhi m kỳ ng n ng i. do d . Như ñã thành quen. M t cái ch t nhanh chóng. cái ch t.

Ham thích ñánh c . ñ ng ñ i c a anh trong xe hét lên. Bao nhiêu ngư i ch t. Cũng như trư c ñây anh quy t ñ nh ñăng lính lê dương mà không h i ý ki n ai. Tuy nhiên còn xa m i ñ n ch hai bên giao chi n. Anh ñ u ñ n nh n ñư c sách t m t c a hàng sách c c t Paris. hoàn toàn không ý th c ñư c cái gì ñã x y ra. Các b n anh cùng ñi trong xe. ph n ñông bi t vài ti ng Pháp. Cu c ch m súng b t ñ u. B o Long bi t ñ c b n ñ . M t trái mìn . hai ngư i lái. Cu c kháng chi n Algérie thu h p d n. Tháng 4 năm 1958. nh ng chi c máy bay b n phá x i x vào ñ i phương b bao vây. M t chu n uý trong ñ i ñ i anh ñã ch t. ít ñư c ngh ngơi. ñánh tr n b thương tr v anh không hé răng n a l i. Nh ng ngư i khác ñã ch t trong nh ng trư ng h p tương t . Cu i cùng ch còn 30 ngư i s ng sót. Trên cao. anh làm như ngư i khi m th ñánh c . Không h có ti p xúc v i dân chúng. Như có khi u tr i ban. ác li t như tr n Aurès. ý t . Không nhìn vào bàn c . l n theo d u v t. làm tê li t m i liên l c vô tuy n. ðư c trang b t t và khi t p h p l i. H ñ u là ngư i ð c. Trong năm ngày thì b n ngày như v y. nhanh chóng hay gay go. M t nhóm phóng viên ñ n thăm ti u ñoàn c a anh bi t chuy n ñã loan tin ñó. Chi n xa c a B o Long b n ñ u tiên. Anh không nh sau ñó th nào. Anh tr v doanh tr i. Anh t nh l i sau sáu ti ng ñ ng h sau. M y tháng sau. Anh n i ti ng vì th . xét nghi m ñ th . Nhi u ch huy ñơn v không ñ c ñư c. ñương ñ u v i dây thép gai d n ñi n 5. C m t ñ i ñ i c a trung ñoàn 4 khinh binh lê dương b quân kháng chi n Algérie ph n công và d n xu ng v c sâu. L i nh ng công vi c ñã thành n p trong th i chi n. anh làm cho các b n ñ ng ngũ cũng say mê không kém. Chính anh ñã t ng viên ñ n dài vào cơ b m c a pháo. Mãi sáu tháng sau. luôn luôn dè d t. tr m l ng. l i còn b i b m và xa xa là hình nh các cu c giao chi n. Anh ta nh y ra kh i xe và ñã b nh ng m nh s t c a chi c xe trúng mìn ph t c t ñ u.. M t cu c s ng rư t ñu i dư i ánh n ng m t tr i và b i bám ñ y m t. 30 trên 900. Anh h l nh khai ho . như m t thánh nhân hay th y bói. ch như m t v ch th ng l nh lùng. Và cu c truy kích b t ñ u. L n này quân ñ b ñư ng không ñã ch m súng v i ñ ch. Nhưng ít ra anh cũng ñư c t do hít th không khí ngoài tr i. M t Hoàng t ngư i Vi t làm gì ñây trên m t chi n xa do ngư i ð c lái. D dàng. cha m anh m i bi t tin. ñây là chuyên môn c a anh. Anh làm gì trong b quân ph c này? Trong cu c chi n tranh này? Ch c ch n là anh ñã t ñ t cho mình câu . phòng tuy n ñi n gi t ngư i qu là hi u nghi m. in trên gi y k millimét c a Vi n ð a lý qu c gia (IGN). Nhưng không. Anh thoáng th y ti n quân c a quân ñ i Pháp ñã xung tr n. 300. li u lĩnh ch c th ng phòng tuy n ñi n qua hai ñi m khác nhau. chi c xe c a B o Long n tung do ñè ph i qu mìn khi trung ñ i xe b c thép vư t qua m t “khu tr ng” phân cách hàng rào dây thép gai và biên gi i. quân gi i phóng dân t c Algérie (FNL) vào quân s ñông 900 ngư i. ch có rư t ñu i theo d u chân. hét lên nh ng m nh l nh r i r c. phòng tuy n ñi n ñem l i hy v ng cho các nhà chi n lư c Pháp. g n chi n lũy Herse. l n này. lo n trí. anh cũng không nói gì v chuy n trái mìn. Anh th ng h d dàng. Hành quân trên ñư ng. M i ngư i k l i h ñã tư ng anh hóa ñiên.. tàn l i r i t t ng m vì không có lương th c. Chính vì th mà h xu t phát t các căn c ñ t Tunisie. Khi ñư c v phép g p l i cha m nh ng ngày sau ñó. Các chi n xa ñ n b m t con sông ph i vư t qua. h ti n hành các tr n ñánh ác li t. ðó là m t sĩ quan lê dương kỳ qu c. C a hàng này g i cho anh nh ng n ph m khoa h c vi n tư ng ho c nh ng tác ph m siêu th c b ng ti ng Anh. mình ñ m m hôi.132 - . Qua báo chí. Th nghĩa là cái ch t rút c c cũng ch là cái ch t! B o Long ch ng ñ n ñây vì th sao? ð g p cái ch t nhanh g n và vinh quang. Dây thép gai d n ñi n l n vào ñ t nh ng ch thu n ti n nh t và ñôi khi ñi xa kh i ñư ng phân cách. Du kích ch c th ng phòng tuy n bao gi cũng nh m m c ñích ti p t vũ khí ñ n ñư c cho l c lư ng wilayas n i ñ a. ñó có m t trái mìn chôn dư i ñ t. Ch ng làm sao c . Ch th y b i mù h t lên t ng quãng.. B t t nh. Phía trư c ñơn v tiên phong ñã g p ñ ch. nh ng trái mìn. ð làm cho ván c thêm thú v . không có ch d a v các ngu n d tr ñ t Tunisie.. trung úy B o Long ñang ngh Cannes. b binh và xe b c thép truy ñu i h . cũng không ñiên. Nh ng ñi u ñó quân lê dương bi t c .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Trung ñ i lao lên theo anh. B ng ti ng ð c. xác tan t ng m nh trong hoàn c nh tương t . B o Long không ñ t ra câu h i này nhưng khi ti ng va ch m c a vũ khí l ng xu ng anh l i b ám nh v ñi u phi lý c a tình c nh. bao nhiêu xác ngư i b phanh thây dư i ánh m t tr i chói chang? Hàng nghìn.000 vôn. Anh không ch t. G p l i tháp xe c a mình. R t may là trái mìn n dư i g m xe nên s c ép hình ch V ch l t nhào chi c xe b c thép và h t anh ra kh i xe. ðó là vai trò c a anh.quân du kích ñã ño t l i c a ngư i Ai C p trư c ñây do quân Anh gài xung quanh kênh ñào Suez. Hai ngày n m vi n. Trong nhi u năm sau ñó h xông vào các ñơn v du kích b bao vây và tiêu di t h t. nh t là các h sĩ quan thư ng b l c gi a sa m c ñ y s i ñá xung quanh Batna ho c Tebessa. Chi n tranh là như v y. m t th máy. ánh ch p c a ñ n pháo. Trong nh ng năm anh ph c v Algérie ba mươi xe b c thép ñã n tung như v y. ði v i anh thì ñoàn xe b c thép không bao gi b l c. săn ñu i du kích. Nh ng t m b n ñ r ng. m t chi n xa ch y h t t c ñ ñ ñi gi t nh ng ngư i yêu nư c Algérie? Trong khi hành quân. Hơn là m t bư c tư ng ngăn. anh ch báo trư c nư c ñi b ng các con s . Trong tr n chi n h không c n tìm hi u ti ng c a nhau. T nhi u năm nay cu c s ng c a anh ñây là như th .m t c máy gi t ngư i c xưa . nh ng trung ñoàn lê dương. Anh ñ c th o hơn nh ng ngư i khác. G n như m t vi c ñã thành n p. ch có 300 ngư i vư t qua an toàn. Khi tin ñư c công b .

Nhưng m t ngư i lính Vi t Nam lao lên trư c..”. trong su t cu c chi n tranh Algérie.. Chung quanh anh. Th i gian ph c v Algérie ñã ñ l i trong anh m t dư v cay ñ ng.B o Long ít khi t i ñó . sau này tr thành ngư i ch huy n i ti ng c a l c lư ng can thi p qu c t làm nhi m v ngăn cách hai phe ñ i l p Bosnie. Anh ñã m t thăng b ng v tinh th n và không tìm ñư c chút hơi m tình ngư i anh v n ñòi h i m t cách tuy t v ng [2]. B o Long h i t i sao ph i làm như th . ñã nhìn th y trư c là s th t b i. [1] H i chuy n Thái t B o Long.. thu c Liên bang Nam Tư (cũ). không ñ l i cho anh m t k ni m nào t t ñ p. Viên ñ i tá cùng ăn không hi u t i sao anh ng i im l ng và xin cáo bi t. t nhiên: “Tôi làm th vì ñ t nư c tôi. tho t tiên là trong tr n chi n Aurès. v Hoàng d tr tu i b ph tru t cu i th k trư c vì ho t ñ ng ch ng Pháp.b ng nhiên anh nh n ra b m t ñư c che gi u c a cu c chi n tranh b n th u này. B o Long ñư c t ng thư ng huân chương “Quân công (valeur militaire)” v i nhi u ngôi sao: ñ . ñ y anh ra xa và t mình nh y vào xe. m t chi n xa s p n vì ch p ñi n. cũng là h c sinh quân Saint-Cyr như anh. Nư c Algérie thu c Pháp không ph i là m c ñích chi n ñ u c a h . tháng 9 năm 1994. M t c m giác ghê t m. Hình nh ñ ch còn tr i ñ y khi B o Long g p ngư i cháu c a Hàm Nghi.thi t giáp.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment h i này và ch c ñã trao ñ i v i duy nh t m t ngư i có th g i là ch thân tình. bi t kính tr ng. H thư ng phát bi u: ðó là nh ng v n ñ c a ngư i Pháp. ph n l n binh sĩ dư i quy n là ngư i ð c. B o Long lao vào xe ñ ng t ñi n. có sĩ quan h u c n ngư i Vi t nguyên là sĩ quan cũ ng lâm quân trong khi B o Long m i mang quân hàm ñ i tá. Anh chán chư ng. S phát hi n này sau ba năm trong quân ngũ.. ðó là nh ng con ngư i d ch huy.. Trư ng h p c a ñ t nư c tôi trư c ñây cũng th ” [1]. cu i cùng cho nư c Pháp. bi t vâng l i. Nhưng ñó là nh ng lính ñánh thuê không cùng chia s nh ng lo toan c a ñ i quân h ñang ph c v . là tính phi nghĩa c a cu c chi n. v ng hào quang ñ ch v n chưa t t. Cũng là m t vi c éo le: C hai h u du c a các ông vua tri u Nguy n nay cùng chi n ñ u chung dư i m t bóng c ñ gi m t thu c ñ a l n. b c. r i trên phòng tuy n La Herse. anh ta ñáp. ñ i x ng v i cu c chi n tranh ðông Dương ñã ñày ñ a ñ t nư c anh. B o Long nh t trí v i h : “ði u kh ng khi p không ph i là nhìn th y máu ñ ra hay bi t có bao nhiêu ngư i ch t mà là tâm tr ng th m h i. Là sĩ quan trong quân ñ i lê dương. Hai ngư i làm quen v i nhau và trò chuy n.133 - . Anh ta cũng là sĩ quan lê dương.. ð o quân anh ñã l m l c ph c v su t mư i năm. m t cu c chi n tranh thu c ñ a. ghê t m m i th . vi n c khó . xô b t anh ra. M t hôm nhìn th y m t con b c p bò l i g n B o Long anh ta li n thò tay ch p ngay l y. T i phòng ăn c a sĩ quan . Paris. Nhưng ngư i c a phía ñ i phương b b t ñ u b tra t n m t cách h th ng. M t l n khác. khi n anh xin chuy n kh i ñơn v v m t l p tu nghi p c a k binh . ngài là Hoàng t k v . ñ ng. .. v n ñư c hư ng ñ c quy n có m t phòng riêng. [2] K t thúc chi n d ch. tinh th n suy s p c a quân ñ i. Trong trung ñ i do anh ch huy. Tên anh ta là Morillon.

Nhi u ngư i khác mang nh ng lá c v chàn dung B o ð i l b ch và d d ng. Ông Di m. theo k t lu n c a t t c nhân viên m t v . sau m y năm tr vì. không có gh bành. ðư c c nh báo v s lên án c a th n dân. H la hét. Không có gì khác ngoài m t cây th p t . uy nghiêm. H nói: Qu c trư ng ch l i d ng cu c tr v này ñ thu vén tài s n c a mình ch không ph i ñ ra nh ng quy t sách mà tình th hi n t i ñòi h i”. phía bên kia ð a Trung h i. có l cũng là cây th p t ñã treo trên tư ng tr ng Hu năm 1933.134 - . “h hoàn toàn th ơ trư c s ñi ñi v v c a B o ð i”. g t b ông. v ng v c c m ch x u xí h t ch nói. Ông không ưa s xa hoa phô trương xung quanh. m t s ngư i nh n m nh “Uy tín c a ông. không trang trí. dân Sài Gòn cũng th y xu t hi n nh ng nh ng áp phích kỳ d mang hình nh c u hoàng. kh ng ñ nh ñư ng l i chính tr c a ông. Hi p ñ nh Genève v a m i ký k t ñư c m t tháng sau c u hoàng nghĩ ñ n tr l i Sài Gòn hay ðà L t. M t s ngư i bình lu n: “Vi c phát hành nh ng con tem mang bi u trưng c a Hoàng t báo trư c s thoái v c a B o ð i như ng quy n cho m t h i ñ ng nhi p chính.. Bây gi ñoàn bi u tình ñã lên t i kho ng ba. Ông l i Cannes. T t c nhìn ñám ñông dòng ngư i bi u tình cu n cu n ch y v trung tâm Sài Gòn. nh ng ngư i s ng v ñêm. Th c t .. M t cu c chi n tranh khác b t ñ u. Nh ng chú bé bán báo. Bên ngoài. lê l t. cũng không ph i c a M . Ngay sáng hôm ñó. trong tư dinh c a ông. cơ quan an ninh phân tích tình hình l n cu i cùng trư c ngày ông có th tr v . M t chi c quan tài sơn ñen ñư c ñám ñông khiêng trên tay tư ng trưng cho vai trò c a c u hoàng B o ð i ñã ch m d t h n. vì có s tham gia c a m t l a quân d ch. không ph i c a Nh t. x o quy t. ði xa hơn n a. không ph i là b n c a ông. xem ông như m t ph n t không ñáng k . có ngư i ñ t th ng v n ñ : “T i sao Qu c trư ng không ph n ng gì trư c thái ñ c a Pháp t i h i ngh Genève. nh ng ngư i tham gia bi u tình tu n hành ñã ñi qua c a khách s n Continental.s gi v ng quy n l c. ngư i ñư c coi như thánh . Ông thích m t căn phòng m c m c. m i khi B o ð i b công kích m nh thì tên tu i B o Long l i tr i d y. và h . nhanh chóng ngăn ch n cái r t gi ng như m t âm mưu. ngày càng sa sút. vã m hôi. cũng trong cu c di u hành ngày 21 tháng 10 ñó trong ñám di u hành. v n Cannes.”. ñáng kính mà là nh ng bi m h a miêu t m t nhân v t k ch xù. có l t c phát ñiên. Khi ñám tang gi k t thúc. m t hình n m ñeo kính ñen to tư ng ñư c dòng ñi gi a ñám ñông huyên náo nh o báng. hô kh u hi u trư c con m t bình th n. H u qu là sau hi p ñ nh Genève ngư i Vi t Nam ñã vô cùng t c gi n trư c s th t b i toàn di n c a ñư ng l i chính tr c a ông. Th nhưng thành ph Cannes chưa bao gi l i vui như th . Không ph i là chân dung quen thu c. M t căn phòng dáng v kh c kh ch có m t chi c giư ng nh . không tr i th m. Nhi u ngư i ñoán già ñoán non: làn sóng ti t h nh ñang trùm lên ñô thành Nam ph n ch c s cu n s ch b n ñĩ ñi m này. Nh ng bà bán cháo. không tuân l nh ông. ðây là cơ h i cu i cùng c a c u hoàng”. Không m t ai ph n ñ i khi ñoàn ngư i di u qua. Con ngư i th p lùn ñ ng m t mình trong Văn phòng r ng l n c a Th tư ng. Th tư ng Ngô ðình Di m v a ñư c ông b nhi m. T hơn n a. b n nghìn ngư i di u quanh nhà th b ng g ch h ng r i ñ xu ng ph Catinat. Như m i l n.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 29 Daniel Grandcleùment Sau hi p ñ nh Genève t t c dư ng như ñã trư t qua tay B o ð i.Savonarole (thánh dòng tu ðôminích b rút phép thông công và thiêu s ng) c a Vi t Nam . Ngày 23 tháng 8 năm 1955. L n ñ u tiên. B t l c. g n nư c Pháp hơn. Cu i cùng hình n m ñư c ñ t vào quan tài ñem chôn như th t trong s hoan hô c a dân chúng. Cu c chi n tranh b n th u châu Á ñã k t thúc. V phía ngư i dân thư ng. Khi tham kh o ý ki n các nơi. ñám ñông ñi theo h ñ t h t . không. ông th y mình cô ñ c Không còn là ngư i c a Pháp. Báo cáo vi t: “L n này không có v n ñ nghi th c ñón ti p long tr ng. L n này ông ch ñ i di n cho chính ông và b n h u. M t dinh th hơi hoang v ng k t khi ông không còn ñư c may m n v chính tr n a. Ngư i Pháp không thèm h i ý ki n phái ñoàn Vi t Nam”. không. “cu c s ng xa hoa ñ i tru c a C u hoàng ñã gây nên s khinh nh n. ***** Con ngư i th p lùn không thò ñ u ra ngoài c a s . th ơ c a quân ñ i qu c gia. như su t th i gian ñ t nư c tr i qua các cu c kh ng ho ng su t tám năm qua. t i ñó chính nghĩa qu c gia ñã b nh o báng”. hai nơi này n m trong vùng “t do” do Vi t Minh trao l i. ñánh d u b ng hàng chu i th t b i d n ñ n h i ngh Genève. ông theo dõi t xa nh ng s ki n ñã xóa b ch ñ c a ông. Thiên h ñ ñ n các bãi t m Croisette hay La Napoule. Ho c tr ng tr n hơn. n m dài. r t ít ngư i ng h ông lúc này. S chia c t Vi t Nam vĩ tuy n 17 tr thành hi n th c. C u hoàng B o ð i. và cũng ch ng ai dám lên ti ng. cũng không m t l i ph n ñ i. C u hoàng t b ý ñ nh v nư c. Ông mu n l p l i tr t t . ngày càng hi n di n rõ hơn trong tâm trí ngư i Pháp. Nh ng cô gái làng chơi lư n l quanh nh ng ti m nh y t r t s m. Th nhưng không m t thành viên nào c a chính ph c a ông gi u ñư c v tò mò.

nghĩa là các em trong gia ñình ông. v th c a ông ñư c ñưa lên cao hơn h n các ti n nhi m. Nh ng l i qu trách c a Qu c trư ng ch ng quan tr ng gì ñ i v i ông. tuyên b ph tru t B o ð i kh i cương v Qu c trư ng. Như v y B o ð i ñã cách ch c ông. v i Ngô ðình Di m làm Th tư ng chính ph . 40 năm sau ñ c l i b n tuyên b c a B o ð i ngư i ta th y nh ng l i c nh báo c a ông có tính d báo m t cách l thư ng. Gi ñây th i th ñã ñ n v i ông trên t t ñ nh vinh quang. H i ñ ng hoàng t c h p Hu . L ra ph i hành ñ ng như m t nhà chính khách. Ông Di m r t b t bình v cách c u hoàng ñ i x v i v ông ta c m th y g n gũi v i bà Nam Phương. cháy ñùng ñùng gi a ñư ng ph ngay bên b sông. M c dù ñã có ch th c a tôi. Paris. ông ñã ñem l i tai h a cho ñ t nư c. ph i ñư c ñ t lên trên l i ích riêng c a m i mi n [. hơn n a có th lôi kéo các nư c vào m t cu c chi n tranh toàn c u m i.B o ð i. ông thâm thù ngư i Pháp. t ra thông c m v i tính nghiêm ng t c a bà v ñ o ñ c và tín ngư ng. b c thư ñư c ñ t khá n i b t trên m t t m lót tay tô hình con r ng và bi u trưng An Nam. ñư c thay th b ng m t t m nh chân dung to tư ng treo cao trên tư ng ng tr phòng h p. ñ n công hàm ngo i giao g i các ñ i di n c a các cư ng qu c mư i năm sau.]. Không có h . ông ñã góp ph n gây phương h i ñ n quan h thân h u v i nư c Pháp và ñ y nhân dân Vi t Nam vào tình tr ng n i chi n. áp phích kh u hi u vun thành m t ñ ng l n. th m chí có th th t thà h p tác trong m t s lĩnh v c vì l i ích t i thư ng c a t qu c.. trong ñ i h i các ñ ng qu c gia h p Sài Gòn.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment nh ng bi u ng . Ngô ðình Kh . Ông c tuy t m nh l nh c a Qu c trư ng nhưng. m t chi c bàn ñ s c a Th tư ng. Gia ñình h không còn quan tr ng như nh ng ngư i c a Nhà th . M t ch trương không ai ñ ng tình. Ho c v i s nhi p chính c a Nam Phương. quá g n bó v i quy n l i c a ngư i M . ðó là th i kỳ c a m t k ch b n ñư c d ng lên không bi t l n th m y nh m m t l n n a ñưa B o Long lên ñ ng ñ u vương qu c. Di m là con quan. b cách m ng tr ng tr năm 1945 Hu . ông ch ng quy t ñ nh ñư c gì. ch c ch n nó s làm cho Vi t Nam ñã ch u quá nhi u th thách không ñư c hư ng l i ích c a hòa hoãn qu c tê. Ông không thu c lo i ngư i như th . nh t là Washington ph n ñ i.. T i Sài Gòn. C hai ñ u có chung m t ñ c tin. bên c nh m t t m nh nh hơn. t lúc còn tr . v ng m t bà Hoàng thái h u T Cung. D ng dưng. ch b ng m t vài ch . Th tư ng m i ti p các c v n c a ông. M t cách hăng hái và ñiên cu ng d n nén su t hai mươi ba năm. ông ñã nh n ñ nh ñúng. B o v ông và cũng giám sát ông. Ông ti p t c b b rơi. ñ u th Chúa và c hai tư ng như ñã có th hi n dâng c ñ i mình cho s nghi p y. chính ông ñã b o v m t ki n ngh ñưa B o Long lên ngôi và Nam Phương làm nhi p chính. B n tuyên b vi t: “Tôi không mu n ñ ñ ng bào b lôi kéo lâu hơn n a vào con ñư ng ch có th d n ñ n phân li t. Bây gi th i th ñã thay ñ i r i. sang báo cáo v i tôi v tình hình hi n t i” [1]. Trái v i B o ð i. b n thân cũng là quan l i. M t m lý l h n t p muôn thu ñã th t b i khi tri u ñ i (phong ki n) ñã s p ñ . Chính sách y còn có nguy cơ làm h i ñ n hòa bình toàn th gi i”. r t s xóa b n n quân ch . luôn bình tĩnh. ñ n chi n tranh. kêu g i hòa h p v i Vi t Minh. T thông ñi p g i tư ng De Gaulle năm 1945. Hoa Kỳ ông ñã g p nhi u nhân v t chính tr và nh t là ñã nh n ñư c s ng h c a H ng y giáo ch Spellman n i ti ng. có tám trăm c v n M cùng v i vũ khí và ti n b c. C u hoàng không ñáng ñ m x a ñ n n a. ra tuyên b không tín nhi m Th tư ng Ngô ðình Di m. Cassandre tuy b t l c nhưng ñã tiên ñoán m t cách sáng su t nh ng tai h a s x y ra trên ñ t nư c. M c dù nh ng l i nguy n r a và thóa m c a chính quy n m i ñ i v i c u hoàng B o ð i. Không có v n ñ l i tr vào bóng t i và ch u khu t ph c. thư ng ñư c mô t như m t ngư i b o th c ng r n và l nh lùng. M t năm trư c ñây. Chính ph hai mi n ph i c g ng gi m b t ñ i kháng. N u chính sách c a ông Di m c ti p t c. ông ta s không ra ñi th t b i. M t t gi y tr ng ñơn gi n ghi rõ bi u trưng c a C u hoàng B o ð i.. Con ngư i th p lùn. r t xa l v i tính d dãi khoan dung quá m c và khao khát l c thú c a B o ð i. t khi cha ông. Chính . nh c u Hoàng h u Nam Phương. không vò nát lá thư. Ông theo Công giáo và là m t con chiên ngoan ñ o. Ngay t c kh c. Ông ñ t nh nhàng xu ng bàn. ông ñã l n ñ n trong ch n quan trư ng ch m bư c trên các b c thang quy n l c. nư c m t rưng rưng [2]. Di m ñ c l i b c thư m t cách ch m rãi: “Ông ñư c tôi ch n ñ ñi u khi n m t chính ph ñoàn k t dân t c. Ông ít khi sai l m. Muôn thu là ñ i th ñ ng th i là ñ ng lõa c a B o ð i. V y ông ph i r i ngay Sài Gòn trong chuy n bay s p t i. Di m ph nh n toàn b giá tr c a hi p ñ nh Genève. Trên bàn làm vi c. ñ i n i ñ i th n tri u Thành Thái ñã ñ ng v phía Nhà vua khi ông này b ngư i Pháp ph tru t năm 1907. ngư i tri t ñ tôn tr ng pháp ch . Dai d ng t lâu.tr s c a cái chính ph “trò h ” . ***** Trong dinh th riêng c a ông Cannes .135 - . Ông ñã ph ng s Chúa trong b n năm t i m t tu vi n Hoa Kỳ trư c khi v nư c c m ñ u nhóm qu c gia “c ng r n” và ñ ng ñ u chính ph . Tham v ng c a ông ñã làm ñ máu nhân dân vô t i.. Quy n l c trong tay ông. bà Nam Phương v n ti p t c quan h v i ông ch m i c a ch ñ Sài Gòn. Vi c cách ch c ông ta v a tuyên b ch ñ y nhanh vi c lo i tr ông ta kh i cu c chơi chính tr Vi t Nam. Ông ph i t n d ng. Trong th n tho i Hy L p. Ông còn b c m không ñư c l y danh nghĩa hoàng gia và s d ng tư c hi u Hoàng ñ [3]. H có m t ñông ñ tr m t ngư i. g n như ô nh c như năm 1933.

ngư i làm vư n và h u phòng. Di m ñ ngh m t cu c trưng c u ý dân. M t l n n a. Qu c gia Vi t Nam c a B o ð i th là s p ñ tan tành. ngo i trư ng Hoa Kỳ ñã áp ñ t vi c b nhi m Di m làm Th tư ng thay B u L c. Rút cu c thì Di m th ng. B o ð i v n ru rú Cannes. B o ð i l ng l ra ñi.1% phi u b u cho Di m. h u h t là ngư i ñ a phương Cannes. s ng xa hoa nhi m nhi u thói hư t t x u. K c các giáo phái cũng b ngư i c m ñ u chính ph g t b . khép mình trong lâu ñài Thorenc n i ti ng Cannes. t b m t hành ñ ng có th chia r quân ñ i. Toàn b tài s n B o ð i vơ vét ñư c sau khi v Vi t Nam ñ u b t ch thu. Khó mà duy trì Qu c trư ng ñ i ñ u công khai v i Th tư ng N i các.Ch L n. theo ông cho ñ n nh ng ngày tàn t . nhưng trư c h t là g t b t t c nh ng ai ñã làm vi c v i B o ð i. Ông là ngư i thua cu c. Trong thành ph Sài Gòn Di m ñư c sáu trăm năm mươi nghìn phi u ng h . Chính t i ñây ông c m th y như ñư c bù l i nh ng . Tư ng Nguy n Văn Hinh t ng ch huy quân ñ i không ch p nh n v vư n d a ñ o chính. Dư ng như ông thích như v y. Thông qua chính quy n Di m ngư i M ch huy cu c chi n tranh.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Foster Dulles. Rõ ràng là có gian l n. kho lưu tr c a các cơ quan m t v hay các b ñ u không ñ l i h sơ nào v ph n ng c a B o ð i. Chính B o Long cũng b lên án là ñã “bao” c m t b u ñoàn thê thi p. V a v ñ n sân bay Tân Sơn Nh t. r i ch y v vùng chi m ñóng. không th ch p nh n mãi ñám quân t tr và hơn n a hoàn toàn vô ñ o. như nh y xu ng v c. như không mu n sáng sáng. Như chui xu ng l . Còn l i m y gia nhân. Không có c nh ng cu c ti p xúc h p v i ñ ng bào. v n ki m soát ñư c khu dân cư Sài Gòn . Cu c thanh tr ng di n ra không suôn s . Cho thôi vi c c ông Nguy n Ti n Lãng. làm vi c dư i trư ng tư ng Nguy n Sơn quân khu B n. ông thu ph c ñư c các giáo phái. Tên trùm băng cư p này trung thành v i B o ð i v n n m l c lư ng c nh sát ñô thành. Ông phái m t tư ng v Sài Gòn ñ c ch m d t cu c n i chi n. không tr l i ai. nh ng cu c ti p tân long tr ng bi n m t. Di m tha h t do hành ñ ng. B o ð i ti p t c cu c s ng m nh t Cannes. cho thôi vi c nh ng ngư i Vi t Nam làm vi c lâu ñài Thorenc. T t c ñ u b cu n theo s th t b i c a ông. Các tư ng lĩnh trong quân ñ i trung thành v i B o ð i ñ u b bãi ch c. gia ñình B o ð i hàng ngày ph i nghe nh ng l i nguy n r a ñ y h n thù phát ra t Sài Gòn dư i ch ñ ñ c tài Ngô ðình Di m. M t có hình c a Di m v i ghi chú: “Tôi ph tru t B o ð i và công nh n Ngô ðình Di m làm Qu c trư ng Vi t Nam v i s m nh thi t l p m t ch ñ dân ch ”. Cu c trưng c u dân ý tr thành m t cu c b phi u toàn dân cho Di m. Chi n d ch báo chí v n ti p t c. Nhân dân mi n Nam Vi t Nam s l a ch n. H t cu c s ng ñ vương. gi m b t m i chi tiêu hào phóng. r i ñi kháng chi n. Ác li t nh t là nh ng tr n giao chi n gi a l c lư ng ng h Di m và phe B y Vi n. Cho thôi vi c c nh ng t ng lý văn phòng. C như ông ta ñi tr n. T nay h không ph i gi v s ng hòa thu n v i nhau. B quân Di m t n công. H sơ c a các báo. Quân Di m ph i dùng ñ n moócchi-ê và xua lũ lính dù li u ch t xông vào m i chi m l i ñư c T ng Nha c nh sát và ñánh b t quân B y Vi n ra kh i ñô thành. R t quan tr ng. M i c tri ñư c nh n m t lá phi u g m hai ph n. nh ng sòng b c và nhà th . Hình nh v ñôi giai nhân tài t lúc nào cũng c p kè bên nhau trong nh ng chuy n du ngo n. nh ng cu c ñ ng ñ ñ m máu n ra ngay trên ñư ng ph Sài Gòn. lúc khác như các ông vua b h b thư ng làm. không bình lu n lúc này. làm như ch t r i. g p l i nh ng b m t c a quá kh . ngư i ñã b chính quy n cách m ng giam c m m t th i gian. Ông ñã b t ñ u ch t chiu. Không ph ng v n. t lâu ñài Cannes v n ra r nh ng l i nguy n r a d d i ch nghĩa bi t phái c a Di m. ð ng sau ông ta là ph n l n quân ñ i bao g m hàng trăm ngàn ngư i. l n này là gi a nh ng ngư i trong cùng m t phe. Tr thành con ngư i hùng ñ c nh t Sài Gòn. tránh m t các nhà báo. h th p m c s ng c a ông. Nhân ch ng hi m hoi. Hoàng ñ b ph tru t s ng ph n l n th i gian Alsace. ho c hòa h p v i Vi t Minh như ch trương c a B o ð i. viên tư ng s gi b b t ngay l p t c. Cao ðài r i cu i cùng là l c lư ng Bình xuyên. B y Vi n và quân Bình Xuyên c th trong t ng Nha c nh sát. Ngay sau khi nh m ch c. quan h u c n và vài ngư i khác. Ho c ñi v i Di m ti n hành chi n tranh ch ng c ng. Mang danh Qu c trư ng. trong lúc trong các danh sách c tri ch g m có b n trăm năm mươi tư nghìn ngư i ñăng ký. Màn ñã h . che ñ y s r n n t ñã làm ông bà ly thân th t s ñã mư i năm nay. Ph n kia v i n i dung ngư c l i. Nh vũ khí và ti n b c c a M . như nư c Pháp r i b châu Á trong lúc hàng nghìn ngư i Công giáo r i b mi n B c di cư vào Sài Gòn.136 - . dĩ nhiên là có lái xe. Ph i ch m d t vai trò c a Qu c trư ng c a B o ð i. không ñ l i m t b c nh nào. Tàn quân Bình Xuyên lui v căn c c a h R ng Sác. L n này th là h t h n. chôn vùi m i o tư ng ngai vàng. Cu c T ng tuy n c ñ ra trong hi p ñ nh Genève ñư c hoãn vô th i h n. Cu c ñ o chính ñã không x y ra. c kéo dài cu c c m c . B o ð i ph i thuy t ph c ông ta nghe theo l ph i. T i Sài Gòn nh ng phe nhóm ng h B o ð i b quét s ch. Tho t ñ u là các giáo phái Hòa H o. ***** T ñây. không m t l i cáo bi t. Di m là con ngư i tr ng ti t h nh. hơn 98. Báo chí m chi n d ch t cáo m nh m c u hoàng làm giàu nhanh chóng. Di m và gia ñình ñã xác ñ nh l p trư ng ch ng c ng s n. V n ñ còn l i là c ng c ch ñ m i. Nư c Vi t Nam b chia c t làm ñôi. cách thành ph vài kilômét.

cái nư c Pháp ñã ph n l i ông. ñ n m c năm 1955 s thu và cơ quan giám sát sòng b c ph i m cu c ñi u tra v ông.. Ông ñ chúng ñi trư c. De Beaumont lúc ñó ñư c coi là m t trong nh ng tay th săn xu t s c c a nư c Pháp. m t vài tu n r i ra ñi không tr l i. Không còn ki m chác qua nh ng v chuy n ti n t ðông Dương sang Pháp như trư c. Ít lâu sau ông l i ti p t c bán d n tài s n còn l i ñ có ti n chi tiêu. M t con ng a ñ p mang t Vi t Nam sang. Ông cũng có m t khu ñ t trong m t th tr n bên c nh. ñ p ñi ñi. và ông mu n ch xem tình hình s bi n chuy n ra sao [5]. Thư ng là m t mình v i ñàn chó săn năm con thu c gi ng lông ng n. Ông nói ông ñang s ng m t cu c ñ i n d t ñ t do suy nghĩ. B o ð i còn cho xây d ng m t ngôi nhà nh khác gi a r ng Krafft. g n ñó. con ngư i ni m n v i ông năm 1939. B o ð i cũng cho bi t là có nhi u nhân v t M ñã ñ n g p ông ñ tìm ki m m t ngư i s thay th Ngô ðình Di m và trong s này có ông Averell Harriman. Tuy nhiên c u hoàng hãy còn giàu có. Bà này có dung nhan khá ñ p. dùng b a t i gia ñình Rochereau. v v v i ông. H ng c nhiên th y nhi u ph n tr . Ông ít nói. Tình hình ñã ñ i thay. Ngư i ta không bi t th nào mà ông có th thua b c nhi u như th trong lúc ch ng có ngu n thu nh p nào. khi thì thoát n n kh i v ném bom trúng dinh ð c L p c a hai phi công trong quân l c Vi t Nam c ng hòa Ph m Phú Qu c và Nguy n Văn C . xa lánh các cu c giao du v i gi i thư ng lưu. Ngư i ta nói: ông không mu n nghe nói t i sòng b c. ngư i ta d c m nh ng bi n c l n s p x y ra Sài Gòn. B o ð i ñáp l i là ông nh n th c ñư c nh ng hy sinh l n mà ngư i ta ch ñ i ông. m t b t ñ ng s n ñ i l Villiers. năm 1963. Ngư i ta nh l i. Vào nh ng năm 60. làm ch g p g b n gái trong các cu c săn. và thua ñ m. Trông ông có v u o i. trư c tình th lúc b y gi . ð i v i ông ñó là m t nhu c u thi t y u. bên b sông Rhin. T i sao ông còn l i Pháp. nên nh ng ngư i c ng s c a B o ð i l n này s ph i là nh ng con ngư i liêm khi t. Ông không ñi chơi xa n a. nh o báng ông? Ch ng bao lâu sau ñó. Ông không mu n nh c ñ n ðông Dương và dư ng như trong nh ng năm ñó mu n xóa ñi t t c . V n ñánh b c. c u ngh sĩ c a x thu c ñ a Nam Kỳ xưa kia. Ông không b ñư c thú ñi săn b n.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ngày s ng trang tr i Buôn Ma Thu t. sóc. Tuy nhiên th nh tho ng ông v n v Cannes. ðó là m t h sĩ quan Pháp n i ti ng ðông Dương tên là Rochereau [4]. Có nh ng l n B o ð i v ng m t các cô v n l i ñó. ñi săn và l i ñi săn n a. ñã long tr ng ñòi “nư c ngoài” ch m d t can thi p . Ông xua muông thú xung quanh vào ñó ñ săn. M t ngư i dân Cannes ñ xư ng r i chính h n ñã mua tòa lâu ñài n i ti ng này và gi i quy t xong xuôi m i vi c trong khi ông v ng m t. T i Paris ông Nguy n Văn Chi tùy viên báo chí bán chính th c c a tòa T ng ñ i di n Vi t Nam Dân ch C ng hòa t i Pháp ñã ñ n thăm dò ph n ng c a B o ð i. Không có h . cu c kh ng ho ng ðông Dương bư c vào giai ño n c c kỳ sâu s c. M t s bài báo hi m hoi thu t l i cu c s ng nông thôn c a ông. Cu i cùng cũng ch ng còn c nh sát bám theo ông kh p nơi như ngày ñ u m i ñ n ñây. h p ñêm. Ông Chi nh n m nh cho B o ð i hi u rõ là không nên nuôi nh ng o v ng và n u trong tương lai B o ð i ñư c m i nh n m t nhi m v m i. Nhưng bây gi con v t ch còn ñư c nh ng ngư i hàng xóm trong làng chăm sóc. trong d p ñi thăm Campuchia. ñông ñ o các cô gái tr . ông dùng b a t i nhà m t ngư i h u c n cũ. s c s o các b i cây. B o ð i thuê m t m nh ñ t m t nghìn năm trăm hecta c nh làng Epshtein. có v làm thư ký riêng. nhưng khó hơn là săn các con bò r ng hay hươu Buôn Ma Thu t. không có voi nhưng có chim trĩ. khi thì suýt ch t vì các tay súng ám sát c a Vi t Minh trong m t chuy n ñi th sát Buôn Ma Thu t. sau chi n tranh v s ng Cannes ñã giúp B o ð i tìm hi u ñ a phương. Ông v n ti p t c say mê săn b n. tính cách kiên quy t hơn. con ngư i ti t h nh ñóng c a vĩnh vi n. Jean de Beaumont. M t mình không ñ y t . Hai bên cùng th o lu n v kh năng B o ð i s ra m t b n tuyên cáo ñư c công b nhân d p T t Quý Mão (1968) kêu g i M t tr n dân t c gi i phóng mi n Nam và chính ph Di m thương thuy t ñ tái l p hòa bình t i mi n Nam Vi t Nam. Ông hay cư i ng a ch y d c ngang trang tr i c a mình. hình như d t khoát mu n quên nh ng v t thương c a mình trên nh ng lu ng cày Alsace.. Sòng b c ð i Th Gi i Sài Gòn ñã b ông Di m. như thú ñánh b c. Nhu c u ñàn bà cũng v y. M i chuy n ñi săn có k t qu cũng b n ñư c năm hay sáu con v t là bình thư ng. Vóc dáng g y hơn. ñ ng ra ngoài cu c chơi chính tr và l c lõng ch ng ki n s suy s p c a ñ t nư c mình. Ông thay ñ i nhi u. M t tài kho n ñáng k g i ngân hàng Th y Sĩ. T ng th ng Pháp De Gaulle. B o ð i l i có o tư ng v n may l i s p ñ n ñ ông có th xu t hi n tr l i trên chính trư ng mi n Nam. Chính ph Pháp không còn tr c p nh ng món ti n kha khá như nh ng năm 50. Ông mang công m c n nhi u. m t ngôi nhà Florence. hay ñãng trí. Ngô ðình Di m ch t h t nhi u l n. Luôn có m t t i các sòng b c Palm Beach. ñư c m i ngư i kính m n. ðó là m y cô di n viên. Theo nhà báo Tư ng H u. thì trách nhi m này s khó khăn ch không ñem l i l i l c. ông ph i bán lâu ñài Thorenc. thư ng là ngư i châu Âu. H lưu l i dăm ba ngày. th r ng.137 - . Thu th tr ch c a lâu ñài Thorenc t lâu chưa có ti n n p. Ông ñ c sách. mô t m t bi t th hi n ñ i c a ông Gerstheim.

[5] Tư ng H u. Nhà xu t b n Công an nhân dân. ngày 1 tháng 12 năm 1960. m t vi c mà cách ñó tám năm (1955). Th y tình hình không thu n l i nên B o ð i cũng b luôn g i ý c a ông Nguy n Văn Chi. trong y ban qu c t v giám sát ñình chi n và thi hành hi p ngh Genève. Sau này m i ngư i ñ u bi t chính Ngô ðình Di m trong th i gian này ñã tìm cách thăm dò chính quy n Vi t Nam Dân ch C ng hòa t i Hà N i thông qua ñ i s Maneli. [2] Theo l i k l i c a ñ i tá M Lansdale c v n chính tr . bày trò ñ o chính ñ th tiêu anh em Di m. New York xu t b n năm 1971 (B.. Harper&Row.T. 17 tháng 6 năm 1955. (Công cu c phi th c dân hóa Vi t Nam. d t khoát r i kh i chính trư ng.. Nh ng ñi u ít bi t v chi n tranh Vi t Nam 1945-1975. Pháp ñã kín ñáo chu n b lá bài Tr n Văn H u làm Th tư ng thay Ngô ðình Di m và B o ð i có th tr l i làm Qu c trư ng.138 - . 1994. Nhu. Có th vì mu n ngăn ch n m i cu c v n ñ ng hòa bình c a Di m. ngăn ch n xu hư ng trung l p hóa mi n Nam ñang n y n mi n Nam Vi t Nam và trên th gi i mà M ñã quy t ñ nh thay ng a gi a dòng. [4] Paris Presse (Báo chí Paris). m i gi i pháp ph i d a trên nguyên t c tôn tr ng ñ c l p.). th ng nh t và trung l p cho mi n Nam Vi t Nam.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment quân s vào mi n Nam Vi t Nam.Chi n tranh c a nh ng k b i tr n. M t tr ng sư ñưa ra ch ng c ) Nhà xu t b n L’Harmattan. Di m cương quy t khư c t [6]. La Décolonisation du Vietnam. 2002 (B. [3] Franc Tireur (Quân du kích). Un avocat témoigne.T. [6] Xem h i ký Mieczyslaw Maneli. Trư ng ñoàn Ba Lan. lúc ñó có m t trong phòng làm vi c c a Di m. [1] Tr nh ðình Kh i.) . War of the Vanquished .

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 30

Daniel Grandcleùment

Chabrignac cách Brive-la-Gaillarde ba mươi cây s , là m t làng nh Corrèze gi a nh ng qu ñ i, có b n trăm dân v i nh ng ngôi nhà mái l p ngói rêu phong. Bà c u Hoàng h u Nam Phương ñã ch n nơi ñây ñ s ng n d t nh ng ngày cu i ñ i. ð ng quê, th t là ñ ng quê, khác h n nh ng ng n núi Cannes ho c khung c nh tĩnh m ch c a ðà L t. Tuy v y có vài cây thông là nét tương ñ ng duy nh t v i thành ph cao nguyên Vi t Nam. Bà ñã chán cu c s ng c a gi i thư ng lưu. Ch c h n trong lòng ñ y oán h n v di n bi n c a th i cu c, l n phi n mu n v thân ph n, bà mu n ñư c s ng yên tĩnh và êm . Vì v y năm 1958, bà mua m t ngôi nhà dài mái ngói, tư ng ñá trong trang tr i La Perche làng Chabrignac. Tòa nhà d a lưng vào sư n ñ i. Trư c m t là m t cánh ñ ng bát ngát có nhi u ñ m h . Ngư c l i v i ch ng, bà c u Hoàng h u còn gi ñư c ph n l n tài s n. Ngoài căn nhà r ng mênh mông Neuilly, bà còn nhi u nhà Maroc, m t căn nhà ñ i l Opéra, thêm m t trang tr i Congo và nhi u ñ v t quý. Nhưng d n d n bà ch ng thi t ñ n nh ng tài s n y n a mà ch nghĩ ñ n trang tr i Corrèze. Cơ ngơi Chabrignac r ng ñ n m t trăm sáu mươi hecta ñ t, thêm m t ñàn gia súc g m kho ng m t trăm con bò s a. Còn ngôi nhà dài bình d xây b ng ñá La Perche, bà cho s a sang l i cho có v hoành tráng quen thu c v i gia ñình bà. Ba mươi hai bu ng, b n phòng khách v.v... Tuy nhiên có m t lý do khác, tình c m hơn, hình như ñã thúc ñ y bà ch n nơi bi t l p này, g n như m t t chim ñ i bàng. Bà bá tư c De La Besse, r t ñ i ng c nhiên như trên tr i rơi xu ng khi ñư c tin ngư i láng gi ng m i d n ñ n là m t c u Hoàng h u An Nam. Ai ñã ñưa tin này cho bà? Xóm gi ng, ngư i thân hay l i ñ n ñ i? Dù th nào ñi n a thì cũng không ph i chính bà Nam Phương ñã nói ra. Bà bá tư c c m th y g n như th là m t ñi u không thích h p. Ý tư ng nào ñã khi n bà ta d n ñ n c nh nhà bà? Trang tr i La Perche mà bà Nam Phương m i mua không ch cách nhà bà vài cây s hay bên c nh như th ñã là quá táo b o r i. ð ng này nó l i sát hàng rào v i lâu ñài Chabrignac, thu c s h u gia ñình De La Besse t nhi u th k nay. Bà bá tư c ng c nhiên vì b n thân bà là m t Công chúa An Nam. Bà là con gái c a vua Hàm Nghi. M t s trùng h p? Có th , nhưng th t là ñ c bi t! G n như là huy n di u. V y là hai h u du c a ngai vàng An Nam không c ý mà l i thành láng gi ng c a nhau, m t trong nh ng vùng xa xôi cách bi t nh t c a nư c Pháp... N bá tư c De La Besse, tên g c Vi t Nam là Công chúa Như Lý, th i thơ u ñã s ng Algérie. Năm 1885, Vua Cha là Hàm Nghi ñã r i kh i kinh thành Hu tham gia kháng Pháp cu i cùng b Pháp b t và ph tru t r i ñem ñày ñây t năm 19 tu i. Ông s ng yên bình nơi này. Nói ñúng ra ông ch b ñày m t th i gian. Ông ñã v Paris và l i ñó. Ông ñã l y v ngư i Pháp, con gái m t quan tòa ñương nhi m trong thành ph . Trong th i gian lưu ñày Hàm Nghi không vào quân ñ i, không ch y theo các d c v ng mà ñam mê... âm nh c, h i h a và ñiêu kh c, và ch c là có tài t c tư ng vì ông ñã có tác ph m trưng bày th ñô. Các Hoàng ñ An Nam, t Hàm Nghi ñ n Duy Tân ñ u cam ch u cu c s ng lưu ñày do Pháp áp ñ t, ph c tùng ý mu n c a Paris, t n d ng nh ng m t thu n l i c a hoàn c nh nơi xa l . Không h có d u hi u n i lo n, b t ph c tùng hay ý mu n quay v nư c... Duy Tân s ng trong c nh thi u ti n nghi và túng b n. Trái l i Hàm Nghi ñư c hư ng m t kho n tr c p kha khá và có m t gia nhân ñư c ñưa t trong nư c sang và ñư c chính ph Pháp thay th hai năm m t l n. C hai, không h n thù mà còn yêu nư c Pháp hơn c ngư i Pháp. H mu n ñư c ph c v trong quân ñ i Pháp. Hàm Nghi qua ñ i Alger năm 1940, ñư c mai táng trên m nh ñ t thu c s h u c a ông. Tư ng De Gaulle ñã có ý ñ nh ñưa thi hài ông v nư c. Hi n nay Hàm Nghi an ngh t i Thonac Dordogne, g n nơi c a con gái và không xa trang tr i La Perche c a c u Hoàng h u Nam Phương. Kỳ l là trong nh ng năm 60, m nh ñ t tây-nam c a nư c Pháp n i ti ng vì c nh ñ p, vì các món ăn ñ c s n ñ a phương, tr thành nơi chôn c t c a nhi u thành viên trong hoàng t c An Nam. Nhưng c u Hoàng h u Nam Phương và Công chúa Như Lý, mà s ph n thích ñùa và l lùng ñã ñưa h bên c nh nhau t i m t nơi bi t l p t n cùng c a nư c Pháp, su t năm năm không h g p nhau. M c dù nh ng h u du c a vua Hàm Nghi có thái ñ ng h Di m, hai chi h không b t hòa v i nhau. Trong lâu ñài La Noche nơi lúc này Công chúa Như Lý ñang có pho tư ng Phúc - L c - Th b ng ng c th ch, tư ng trưng cho h nh phúc, con cháu ñ y ñàn, may m n. ðó là quà cư i c a B o ð i. Lúc còn nh , B o ð i - ñã ñư c t n phong Hoàng ñ An Nam - ñã ñư c Hàm Nghi ti p Alger. V y t i sao l i có s l nh nh t ngăn cách hai ngư i ñàn bà tu i còn tr như v y? Có th là do ñ i l p gi a m t chi h “chính th ng” c a Nhà vua yêu nư c b Pháp b lưu ñày và chi h c a B o ð i, ông vua do Pháp l p nên t nguy n thoái v và quay v v i Pháp ch ng l i kháng chi n ho c n a là do cái k t c c bi th m ñ y tai ách c a cu c chi n ðông Dương.

- 139 -

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam

Daniel Grandcleùment

Nam Phương sau khi c i b chi c áo khoác ñư c m i ngư i tôn kính khi bà ñi bên c nh ch ng trong các bu i ti p ñón chính th c, không ñ n Corrèze m t mình. ði theo bà có ngư i qu n gia. Theo l i bình ph m c a các bà l m ñi u trong làng Chabrignac thì ñó là m t ngư i ñi n trai, dong d ng cao, c ch d ch u, ăn m c trang nhã. Ông ñã ch a tr b ng li u pháp v n ñ ng cho bà khi còn Cannes. Nghe nói ông là ñ ng viên c ng s n... Vì v y ông quan tâm ñ n gia ñình bà và ngư c l i. Còn các gia nhân Corrèze ph c v cho c u Hoàng h u thì h c m t m c cho r ng gi a hai ngư i ñã có quan h tình c m v i nhau... Trong tòa nhà ñ s có t i ba mươi hai phòng, Nam Phương s ng vui v . Các gia nhân còn nh ti ng cư i, ti ng hát, l i s ng yêu ñ i c a bà. D y s m, bà ăn b n gi n d ñi thăm kh p trang tr i, vui v trò chuy n v i nh ng ngư i nông dân ñ n chào bà. Bà ñi ch mua bán, t lái chi c xe Dauphine, bao gi cũng có ch h u phòng hay ngư i qu n gia ñi theo. Bà chăm sóc các cây hoa, t tay trang hoàng nhà c a. T t c s là hoàn h o, n u không có n i nh quê hương. Nam Phương nghĩ m t ngày kia bà có th v Vi t Nam, n u không ph i là ph c h i ch ñ quân ch thì ít nh t B o Long, con trai trư ng, là ni m hy v ng và ch d a tinh th n c a bà cũng có vai trò nào ñó trên chính trư ng Vi t Nam. Bà không b giám sát như h i có ngư i cán b chính tr Vi t Minh ñóng trong cung An ð nh Hu ho c nh ng c nh sát ñeo bám theo bà kh p nơi Paris hay Cannes. Ngay nhà th , các cha c cũng ít g n bà hơn h i bà s ng ðà L t và Hu . Không th y d u tích gì v vi c bà có quyên góp hay không cho nhà th trong làng Chabrignac. Vĩnh bi t ngư i ñàn bà l nh lùng và cương ngh . Hình nh c a bà gi ñây khác h n, có th ñó là hình nh c a m t ngư i ñang h nh phúc. B n ngư i công nhân nông nghi p trong trang tr i cũng như các ch h u phòng tôn sùng bà. T t c ñ u ñư c bà ch hơi khác thư ng này chi u chu ng. H có quà Noel, quà bi u... Ông B o ð i ñ n thăm bà ba l n. Ba l n trong năm năm. Bà con nông dân trong vùng chú ý ñ n chi c ôtô dài, choáng l n ñ u trư c nhà ñánh d u chuy n thăm l n ñ u c a ông. Ông ñ n ch y u ñ làm ñám cư i cho con gái th hai - Phương Liên (Hoa Sen) l y m t thanh niên quê Bordeaux. Báo gi i nhi u năm nay tư ng như ñã quên c p v ch ng vương gi này, nhân d p này l i tr l i vui ñùa v i c nh c u hoàng m i ông xã trư ng làng Chabrignac, m t ñ ng viên c ng s n, ñ n d ti c cư i. Nam Phương s ng ph n l n th i gian t i ngôi nhà ñá, bà r t ít lên Paris, ch y u cũng là ñ thu d n n t ñ ñ c còn ñ l i Neuilly r i tìm cách chuy n n t v Corrèze. Các con bà cũng s ng Chabrignac, nh t là nh ng ñ a bé nh t. Trong các d p ngh hè, chúng ñ l i nh ng k ni m tươi sáng, d thương. T t c , tr B o Long, v n luôn mang v m t nghiêm kh c. Ngày 14 tháng 9 năm 1963, bà Nam Phương t Brive v , kêu ñau h ng. Hôm sau bà cho g i bác sĩ ñ n thăm b nh. Ông này ch n ñoán ch là viêm h ng thông thư ng, kê ñơn r i ñi ngay, có l không bi t ti n s b nh c a bà là tràng h t (lao h ch). Vài gi sau Nam Phương kêu khó th . Các bà h u phòng và ông qu n gia không yên tâm l i g i ñi n cho xã Jouillac k bên, r i l i g i ñ n th tr n Pompadour cách ñó m t ch c cây s ñ yêu c u c m t th y thu c khác. Nhưng ch ng có ai ñ n. M i phút qua ñi, bà c u hoàng càng kêu ñau. Ph i gi bà trên giư ng vì bà c mu n vùng d y cho d th . Cu i cùng bà ch t vì ng t. Sen ñ m, nhân viên c p c u ch y ñ n, c tìm cách cho bà h i l i nhưng không k t qu Bà ra ñi, tu i ñ i m i 49. Thi hài bà ñư c an táng Chabrignac trong m t nghĩa trang nh trông sang nhà th . M t ngôi m th p lè tè, kín ñáo c nh các nhà m to, n ng n c a vùng Corrèze, trên t m m chí ghi rõ ph m tư c và tên th i con gái c a bà vi t b ng ti ng Pháp: “Nơi ñây an ngh bà Hoàng h u nư c An Nam, tên khai sinh là Jeanne Mariette Nguy n H u Hào”. Phía sau ch m kh c dòng ch Hán ñ c t trên xu ng: ð i Nam Nam Phương Hoàng h u chi m . Tang l mang tính cách g n như chính th c. Tham d có m t s nhân v t thân c n c a B o ð i, qu n trư ng, nhi u dân bi u trong vùng, và bà Công chúa Như Lý, ngư i em h láng gi ng su t năm năm qua không m t l n g p m t. Ngư i ta nói: thi hài bà c u hoàng ñư c chôn cùng v i nh ng n trang quý báu, m t ki ng c , m t xuy n nh n m ng c lam, không bi t c a th t hay gi . Ngôi m ñã ba l n b ñào b i. Hai l n ñ ñ nh ăn tr m báu v t và m t l n vào d p k ni m tr n ði n Biên Ph , ch c vì ñ ng cơ chính tr ... Hi n nay bia ñá ñã s t c nh, dáng v tiêu ñi u. M t ngư i làm vư n Jouillac ñư c giao nhi m v trông coi ngôi m , nhưng m i năm m i già y u thêm ch ng còn ñi l i thăm nom ñư c n a. Hàng năm vào d p Thanh minh trong l Các Thánh, ch có Công chúa Phương Liên, con gái th hai c a bà, s ng Bordeaux, ñem hoa tươi ñ n tr ng trên m . Theo dân làng Chabrignac, B o ð i không m t l n ñ n nghiêng mình trư c m . Ngư c l i, cách ngôi m ch ñ mươi mét, có m t n m m khác c a ngư i qu n gia. Ông có nguy n v ng ñư c an táng bên c nh ngư i ch c là ông ñã t ng yêu.

- 140 -

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 31

Daniel Grandcleùment

C u hoàng B o ð i ñ i cho cánh c a r ng m m i bư c ra hè ph . T t c ñ u yên l ng. Con ph ông th p hơn ñ i l T ng th ng Wilson, như bi t l p v i ph n còn l i c a thành ph . Qu ñ i Chaillot che ch n cho nó, t o cho nó m t v yên tĩnh t nh l , như m t ngõ c t trong khu nhà ñư c ông ưa thích. Ch c n vư t qua hai ch c mét là l i nghe th y ti ng xe c t p n p ñi t i công viên Trocadéro. Ông b t ñ u ñ t chân lên d c ñ ñi t i vư n hoa. Ông ñưa tay mò m m n m l y cánh tay qu n chúa Monique. R t ít khi ông ra ngoài không có bà ñi bên c nh. Ông không thích li u lĩnh ra ph m t mình. Trông bà tr hơn, r n ch c hơn. Bây gi bà ñã là v chính th c c a ông sau l thành hôn ngày 18 tháng giêng năm 1983 t i qu n 16, th ñô Paris, sau m t cu c bàn b c tay ñôi kéo dài. Tên bà là Monique Baudot, m t cô gái xinh ñ p tr c tu i ba mươi, quê vùng Lorraine. Sau khi cư i bà t xưng là qu n chúa Monica mà ch ng qua m t l ñăng quang nào b i tri u ñình phong ki n Vi t Nam ñã s p ñ t năm 1945 và chính b n thân ông B o ð i cũng ñã b H i ñ ng hoàng t c, năm 1955 dư i s c ép c a Di m, chính th c tư c b m i tư c hi u c a ông. Bà là m t ngư i b n hay ñúng hơn, như l i ñàm ti u c a nh ng k không ưa bà, là h u phòng, là qu n gia kiêm thư ký cho ông. Bà Monique k l i r ng: khi ñang là lãnh s danh d c a nư c C ng hòa Zaire mi n Trung Phi thì bà nghe nói v c u Hoàng ñ An Nam, ñang s ng ñ c thân trong c nh túng b n, g n như b b rơi... M i quan h c a hai ngư i, tho t ñ u là m t cu c c u sinh. Cu c c u sinh thành công vì nh Monique, B o ð i tìm l i ñư c m t chút uy th ñã qua m t chút quý phái và thanh th n bên ngoài ñã gây nhi u n tư ng cho các quân nhân và các nhà chính tr Pháp. Cu c hôn nhân gi a ông B o ð i và bà Monique không ñư c dư lu n chú ý. Không có nh ng hàng tít l n trên báo chí nhưng c ng ñ ng ngư i Vi t Pháp không tha th m t cu c hôn nhân không cân x ng như ñôi ñũa l ch ñó. V ph n ông thì t nay ông càng xa cách nh ng th n dân cũ c a mình. C con trai, con gái cũng thưa d n nh ng cu c ñ n thăm mi n cư ng ngư i cha căn h nh h p s 29 ñư ng Fresnel, qu n 16, (Paris) dư i c p m t gh l nh c a bà Monique. Ông c u hoàng có tu i khoác tay bà v tr bư c vào công viên. L n nào cũng qua m t c a. Không ai nh n ra h . Tuy nhiên ông v n gi ñư c m t chút gì là tr nh tr ng, g n như dáng v quân vương trong bư c ñi, trong cách th hít không khí. Tr nh tr ng và th n tr ng. Ông ch ra ñây vào ngày ñ p tr i, tránh nh ng hôm nóng n c hay ñông giá. Ông d o bư c trên khu ñ t vươn cao gi a kè sông Seine và lâu ñài Chaillot. Nơi ñây là không gian quen thu c c a ông, r ng ch ng vài trăm mét vuông có dông tr con ñ n chơi ñùa, trư t pa-tanh. Dáng ñi u quý phái, oai v , ông ch m rãi ñi nh ng bư c ng n c a ngư i già. Hai ngư i sánh vai l ng th ng bư c lên m t l i ñi tráng xi măng, qúanh co gi a th m c , theo các mô ñ t c a qu ñ i bao quanh công viên. B ng nhiên ông già d ng l i, l c trong túi nylon tr ng l y ra m t gói b c gi y d u, th n tr ng m ra. Con ngư i lúc tr ñã t ng s c s o trong r ng ñêm ñ săn h , nay tr v già t n m n l y th c ăn m m cho mèo vư n ăn... Thì cũng là thu c gi ng mèo c . Nh ng con mèo khi n ông thích thú, say mê n a. C m t gia ñình mèo s ng ñây, không có ch , nhưng ñư c m t s ngư i ñi d o cho ăn và che ch . Ông ñã vi t bài ñăng báo ñ bênh v c chúng. T Figaro cũng ñã dành vài dòng vi t v s ki n này: “Hoàng ñ và nh ng con mèo”... “B o ð i và các b n ông trong công viên Trocadéro”. K cũng vui và ng nghĩnh. Ông thong th ch cho lũ mèo ăn u ng no nê. Bao gi cũng v y. Ông nh n nha bư c t i m t chi c gh ñ t trong các công viên Paris. Ông ñ i, ñăm ñăm nhìn các con v t ñang ăn. Còn qu n chúa Monica thì s t ru t ch lo ông trúng gió l nh.

- 141 -

Tài s n c a ông. Ông B o ð i không t b nh ng chuy n ñi xa. ñư c c i d ng ñ dùng vào vi c khác t ch c năm nay. Nh M ng ði p. Cách ñây m y năm. ông ñã sang M thăm con gái là Phương Minh. May thay chính ph Pháp tr l i tr c p cho ông ch c là có s can thi p c a bè b n. Nhưng m t c ch v ng v . Cho mèo ăn xong. M t ph n quan tr ng n a n m trong các công ty hàng không làm ăn th t bát. Sau này. ngư i tình cũ c a ông.c Tây l n ta . Ít lâu sau ñó. Có ngư i k ông ñã nh n l i nói chuy n v Vi t Nam dư i th i quân ch và công cu c Pháp ng (Francophnie) Vi t Nam trư c m t h i ngh v Pháp ng th tr n Payrac h t Lot vào ngày 31 tháng 8 năm 1997. ð n m c trong nh ng năm 70. Ông còn d ñ nh ph i phát bi u t i Qu c h i M Washington. B o ð i ti p t c ñi d o. Ông ñã d dàng tin vào nh ng d án c a các b n phi công. hai con thuy n y-at. vĩnh bi t lâu ñài Thorenc. t bãi trư c ch y ñ n. Th c ra ông ch vi t ph n gi i thi u ng n v Hu và chú thích các nh ch p r t ñ t v các công trình ki n trúc trong ð i n i. Nay ông hoàn toàn lui v cu c s ng n d t. M t ph n tài s n n m trong tay nh ng ngư i ñàn bà ñã ñ y ông vào c nh nghèo kh . M t b n tr xu t hi n ñ t ng t. Trong nh ng năm 70 ông ñã có ý ñ nh xin v nư c nhưng chính quy n Nam Vi t Nam th i ñó khư c t nên ph i b ý ñ nh y. ñã n m l i trên các bàn ñ ñen. nh t là sau ñó ông l i thua ki n v i ông này v quy n tác gi . không tham d . T sau chi n th ng Xuân 1975 hai mi n th ng nh t thì tinh th n quân ch cũng cáo chung.142 - . các tài s n ñ s . m i l n ít m t. các bu i h p Câu l c b Pháp qu c h i ngo i ch cách nơi ông vài trăm mét. trong các câu l c b . nh ng chi c xe Ferrari và Bentley sang tr ng. Trong nhi u năm ông c u hoàng ñã là ngôi sao c a Palm Beach hay c a câu l c b Riviera sang tr ng. nhưng khi cánh t lên n m chính quy n thì hàng tháng ông ñư c tr c p tám nghìn franc. c ng l i thành nhi u ti n ñã ra ñi. Nh tu i tác mà ông thoát kh i c nh y. ông ñã xin ñ ng ra làm trung gian hòa gi i cu i cùng. ông vua tr năm 1916 ñã dám n i d y ch ng n n b o h c a nư c Pháp thì l i ñư c chính ph Vi t Nam xã h i ch nghĩa t o ñi u ki n ñưa v chôn c t trong nư c. m t ñ a ñâm s m vào ông già v a b ch y v a nói i i xin l i. ông ph i ăn trưa b ng xúc xích giá mư i franc m t su t trong nh ng quán ăn nh trong khu ph Huclette vì ông th y ñó r hơn. ông cùng ký tên Hoàng ñ B o ð i ñ ng tác gi v i phóng viên nhi p nh Philippe Lafond trong cu n “Hu . ông còn tr l i ph ng v n cho nhà báo kiêm ñi n nh Fédéric Mitterand trong m t cu n phim tài li u ng n v Vi t Nam. 1995 trư c ñó m t tháng (31 tháng 7 năm 1997) [2]. ñư c ñánh giá là chân th c. sau này ñã theo ông lên ðà L t khi ông ñã có bà “th phi” M ng ði p bên c nh. vĩnh bi t nh ng ngôi nhà Florence và nh ng nơi khác. ð n th i Jacques Chirac thì ñư c nâng lên hai mươi nghìn franc. Ông tr l i con ñư ng cũ d n ñ n khu nhà c a th y cung Trocadéro. Th i Giscard d’Estaing làm T ng th ng.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Lúc này ông ñã sang tu i tám mươi hai. Có l s nghi p “trư c tác” c a ông ch có th . Nh ng b c tư ng n t n . nh m hư ng ng H i ngh thư ng ñ nh v Pháp ng h p năm y Hà N i. Ngư i ta k l i ñó là th i kỳ tinh th n ông suy s p nh t sau khi r i kh i Alsace b l i nhà c a ñ ñ c cho cô v “h ” ngư i Pháp tên là Vicky sau m y năm chung s ng và sinh h ñư c m t con gái ñ t tên là Phương T . nh ng ñ ng ñá. Có m t l n ông b c nh sát t m gi vì th y ông ñang nhà m t gái ñi m tên là Clément làm nhà hàng Le Moulin Rouge (C i xay ñ ) trong khu ăn chơi Paris dính dáng ñ n buôn l u. la cité interdite” (T C m thành Hu ) do Mengès xu t b n năm 1995. văn phong l ng c ng và c u trúc ch p vá. ông ch ng ñư c gì c . khi n ông ph i rút ng n chuy n vi ng thăm và h y b chương trình phát bi u t i Qu c h i M . ông b nhi u tai ti ng vì n i dung ch a ñ ng nhi u b a ñ t. nơi ñó ngư i ta c m tr con không ñư c chơi trò ñi tr n s x y ra tai n n. can thi p. Suýt n a thì ngư i ch nhà ñu i ông ra kh i nhà vì không tr ñư c ti n thuê nhà. nhưng ông v n trung thành chơi bài bridge ñó vào các ngày th tư trong tu n.trong s ñó có tư ng Jean Julien Fonde. Nó không bao gi bi t nó . Tuy nhiên m t s ki n là tro xương c a Duy Tân. Chuy n vi ng thăm gây ñư c ít nhi u ti ng vang trong c ng ñ ng ngư i Vi t ñây. v a m i k t hôn v i ông. nhưng ông ñã ngã b nh và m t B o ð i. Ngoài ra ông ch ng có gì c . R t nhi u l n. ðây là m t ñam mê c a ông. Ông lưu l i nhà bà “th phi” vài ngày r i l i ñi. Paris. manh mún do có nhi u ngư i vi t . Sau này vào lúc quân ñ i c a tư ng Giáp m tung các cánh c a vào Sài Gòn. Ông không giàu. Ông ít xu t hi n trư c ñám ñông. thi u tôn tr ng ñ i v i qu n chúa Monique. m t m i vì u ng nhi u thu c ng . nguyên là thi u tá trư ng ñoàn Pháp trong Ban Liên Ki m năm 1946 t i Hà N i [1]. ông ñư c th trong tình tr ng m y u. Nh ng cu c d o chơi quanh các con mèo là nh ng d p ra ngoài duy nh t c a ông. k t qu c a m i tình v i bà Phi Ánh khi còn Hà N i năm 1946. ñúng hơn là không còn giàu. các sòng b c. Vĩnh bi t chuy n săn b n Alsace. Sau cu n h i ký Con r ng An Nam mang tên ông là tác gi .

Th y ði n. ñã tô ñ m thêm hình nh ñ i ñoàn k t dân t c. Tr l i câu h i: ông có ý ñ nh mu n v Vi t Nam thăm l i m m t tiên không? Ông bùi ngùi ñáp ch m rãi: “Tôi không bao gi quên Hu và công lao c a cha ông nhưng tôi v n còn m i h n trong lòng (ông dùng ti ng Pháp rancune)”. quy y Ph t giáo. mê gái và ñư c nhi u gái mê. ðó là chính th ông h ng mơ ư c nhưng su t ñ i ông không th c hi n ñư c. vì bi t mình ch ng có quy n l c gì mà ch mu n làm vua ñ ñư c s ng như vua ăn tiêu hào phóng. ñ tú tài lo i ưu. Khi còn tr lúc tr vì Hu . M i vi c “ngư i ta” làm h t! Ông cũng bi t k t thúc m t cách khôn ngoan và êm ñ p ch ñ vua quan phong ki n ñã t n t i hàng ngàn năm trong l ch s Vi t Nam và b nhân dân căm ghét. con cái xa lánh. nh n làm con bài trong gi i pháp B o ð i ñ che l p tính ch t phi nghĩa c a cu c chi n tranh tái chi m thu c ñ a. Ông không tham quy n c v . M t bu i chi u cu i tháng 8 năm 1996. Các v ñ vương trên th gi i này. L ch s ñã chuy n giai ño n. trong lúc ông tha th n ng i m t mình trên gh ñá công viên Trocadéro. và c ngư i tình và bi t bao ngư i ch u ân s ng c a ông nay cũng xa lánh. Câu nói ñ ñ i. và cu i cùng là gi i bài b c. qu n 16. Âu cũng như Á. Không ñ b n lĩnh ti p bư c con ñư ng nhân dân và cách m ng ñã m ra. Ông không nói gì thêm n a.Ngài d ñ nh làm gì khi tr v ch p chính? . ông ñã bi t “ng u h ng” tr l i khi có ngư i h i: . ñ n v . thích phóng xe ôtô và c lái máy bay nhào l n. Cu c s ng ñ y thăng tr m trong m t th gi i nhi u bi n ñ ng c a th k XX. nguyên khâm s Trung Kỳ trông nom rèn c p ñư c h c các th y gi i c a các trư ng n i ti ng Paris như trư ng Henri IV. ***** . làm l r a t i và quy y Công giáo năm 1988.Tôi ch ng làm gì c ! . các thông ñi p. t u bi t th sang tr ng. l i ñư c c nhân Hán h c Lê Nh Lâm do Tri u ñình Hu c sang d y thêm ch Hán. ñư c dư lu n trong và ngoài nư c hoan nghênh . ñã làm ông day d t không yên. Th y ông không ñ s c ñ m ñương nhi m v m i. Condorcet. nơi ñã nuôi dư ng ông ñ tr v ch p chính cũng l nh nh t và b rơi ông. Ch c ông không thoát kh i quy lu t y.và vi c ch p nh n thoái v ñã giúp ông b o toàn m ng s ng. ngư i ñư c ông che ch . cư i ng a. ñư c ông bà Charles. con. chu ng th thao: qu n v t. ph b ông. Ông b m c lũ c n th n tha h ñ c nư c béo cò. Trư c khi chia tay. không ph i ch u trách nhi m gì v i qu c dân. trâng tráo ph n b i l i th trung thành v i ông. su t ñ i s ng xa dân nhưng ít nhi u cũng hi u ñư c chuy n ñ i. ông l i nghe bà v tr ñ n nhà th Saint-Pierre de Chaillot. mua quan bán tư c thanh toán l n nhau. Ngh l c làm vi c c a ông th i gian này dành vào vi c ăn chia l i nhu n v i B y Vi n kinh doanh ð i Th Gi i Ch L n. Thái Lan. B n bè.143 - . Nh t B n. ñã l t l ng m t cách hèn h .Thà làm dân m t nu c t do còn hơn làm vua m t nư c nô l . Tôi s ng cô ñơn m c dù có bà Monica chăm sóc chu ñáo. Chính ý ñ nh thay ng a gi a dòng c a các th l c ph n ñ ng nư c ngoài ñ ng ñ ng sau hành ñ ng ph n tr c c a Ngô ðình Di m. Khi m i v nư c c m quy n bính tu i 19. Ông ñ ph n l n th i gian làm Qu c trư ng vào cu c s ng n mình trong thú vui săn b n Buôn Ma Thu t và mê m i trong các sòng b c Cannes. Bư c vào tu i già ngư i ta hay nghĩ v quá kh . ñ tránh m t cu c ñ máu vô ích. ham thích nh y ñ m. còn m i vi c “qu c gia” ch là ký các ñ o d . thông qua m t cu c trưng c u dân ý gi hi u và gian l n t ch biên tài s n. m t ngư i Vi t Nam d o chơi qua ñ y tình c nh n ra ông. Paris. b y nhiêu l n ph n th y và b công kích và lên án nơi chính gi i và công lu n Pháp. ñánh “gôn”. nh c m ch i r a ông cay ñ c hơn báo chí kháng chi n năm 1949. ñ c các bài di n văn có ngư i khác làm s n. ñ ng l i h i chuy n. c nhiên ch m i ph i tìm tay sai m i. ông cam tâm bán mình cho qu d . hay ñ i v i chính quy n Ngô ðình Di m. ñ i th chính tr c a ông ch chưa ph i là s tr ng ph t nghiêm kh c c a nhân dân ñã ñánh ñòn chí m ng chôn vùi toàn b s nghi p chính tr c a ông su t ñ i làm công c cho các th l c ngo i xâm. nay v già. lưu l c x ngư i. m t ngư i mà hàng tri u ngư i dân Vi t trư c ñây không lâu coi như m t thánh nhân. Nh ng t t x u này ñâu ph i ch riêng ông m i có. săn b n. dù ch là tư ng trưng. câu cá. mà không c n ph i d a vào s can thi p c a quân Nh t Hu theo chúng ñ ngh . Tên tu i ông g n v i th t b i c a cu c chi n tranh ðông Dương l n th nh t (1945-1954). mua s m ôtô ñ i m i. th i nay cũng như th i xưa không hi m ngư i như ông.cho dù ñư c ngư i khác vi t s n .. Vai trò c v n chính ph cách m ng. ông ñã nghe l i m là bà thái h u T Cung.Vì có vi c ñâu mà làm. các s c l nh. ông than th : Hi n nay tôi ch ng còn gì ông . ñư c vào h c trư ng Sciences PO (ð i h c Khoa h c chính tr ) danh ti ng.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment v a xô ñ y ông Hoàng ñ cu i cùng c a tri u ñ i nhà Nguy n. Không hi u ông ñ nh ám ch ai khi nói lên ch rancune? M i h n ñ i v i chính ph kháng chi n H Chí Minh và báo chí chi n khu ñã nghiêm kh c lên án ông là ph n qu c và tòa án quân s Liên khu III ñã tuyên án t hình v ng m t ñ i v i ông năm 1949.?? .. Sang Pháp du h c t lúc 7 tu i. Quan th y chán ngán không m y tin ông. l i còn gi t dây h i ñ ng hoàng t c tru t b cương v Qu c tr ng và m i tư c hi u c a ông? Ngư i ñ i nói ông cũng là con ngư i thông minh. Ph i cái ham chơi. ba l n thay th y ñ i ch . Vi t Nam tr thành tiêu ñi m c a cu c chi n quy t li t ch ng c ng ðông Nam châu Á. như vua các nư c quân ch l p hi n như Anh.

Luôn luôn day d t vì cu c s ng lưu vong. cũng như ch ng. bà s ng trong m t căn h hai bu ng g n qu ng trư ng Nation. hi n s ng xa. T vài năm nay trư c công cu c ñ i m i ñang m c a cho ñ t nư c lâu ñ i c a h . Chưa bao gi l p gia ñình. Có m t s ngo i l . ngư i ñã d c h t ti n ti t ki m ñ ông chi tiêu Hongkong. t i m t làng ngo i thành c a th ñô. ph xá ñ y nh ng nhân viên công s mu n thư ng th c c nh ñ p ngoài tr i. Sau này B o ð i ki n ñòi l i ñư c n còn ki m do B o Long gi . Ngư i ch ng Pháp c a bà làm chính tr . ngày 1 tháng 4 năm 2005 (B. L i nói y g i lên m t k ni m. Khi chi m l i Hà N i. [1] Tư ng h i hưu Jean Julien Fonde. gi ñư c ñôi chút n ñ nh sau bao nhiêu bão t . Khi các th l c phương Tây b quét s ch vĩnh vi n kh i Vi t Nam thì h u h t nh ng h hàng xa g n v i hoàng t c. Hoàn toàn ñúng như v y. bên kia c a thành ph Paris. bà v n t lòng tôn kính. ng i lỳ ngoài th m ti m cà phê. quan tâm ñ n vi c sinh l i. su t t th i tr vì ñ n lúc sau này thân b i danh li t lúc v già nư c ngoài. ông ng p ng ng giây lát như b choáng ng p trư c ánh m t tr i. Trái v i cha ông. Bư c qua ngư ng c a. H s ng l ng l . ð n gi ăn trưa. b b quên. Cu i cùng ông cũng d ng l i trư c m t qu y hàng có mái che do d r i bư c vào mua m t bánh mì k p th t ñ ăn trưa như t t c m i ngư i. c ch thanh l ch. ñ u ñ n và uy n chuy n. ngư i tình n i ti ng m t th i c a B o ð i. ăn m c ch i chu t pha chút phóng túng ñáng ng c nhiên c a m t nhân viên ngân hàng. d ng l i trư c các t kính c a hàng.Pháp và ki m soát vi c thi hành hi p ñ nh 6 tháng 3 năm 1946 v m t quân s . Bà chưa g p l i C u hoàng t khi bà ñ n Paris cách ñây ba mươi năm. Còn “th phi” M ng ði p mà vai trò g n như Hoàng h u Buôn Ma Thu t. Khi v Corrèze . Pháp tìm l i ñư c hai báu v t này không dám gi ñã làm l trao l i cho hoàng gia t i Buôn Ma Thu t. Ông làm vi c trong m t chi nhánh ngân hàng có h i s giao d ch khá to và ñ p trên ñ i l Opéra. Nhưng khi nói ñ n ông.. ch ñ i s may r i c a l ch s . ñang nhăm nhe m t chân trong ê-kíp lãnh ñ o thành ph . ñám tang ñư c chính quy n thành ph Hu giúp ñ t ch c v i ñ y ñ l nghi theo t c l Ph t giáo. r i l i ti p t c nh ng bư c chân nh nhàng. ñ c ñáo. B o Long ñi ăn trưa. [2] Nguy n ð c Xuân. ông ñi ngư c ñ i l . Và còn nhi u ngư i khác. Ch m t s ít ñã l i v i ch ñ m i. ông qu n lý tài s n th a k c a m . nhưng không hy v ng. Trong nh ng tháng ñ u năm 1975. l i còn tranh ch p ki n t ng gi a hai cha con chia nhau báu v t trong ñó có hai qu c b o là n và ki m nhà Nguy n xưa [1] khi n tâm tr ng ông lúc nào cũng u u t. Dáng ngư i th p bé hơn b . Ông ph trách công vi c ñ u tư ti n c a khách hàng ra nư c ngoài.B.144 - . năm 1946 là thi u tá trư ng phái ñoàn Pháp trong Ban Liên Ki m (Commission de Contrôle et de Liaison). bà Bùi M ng ði p ñư c B o ð i giao nhi m v mang hai báu v t ñó sang Pháp trao l i cho bà Nam Phương. n a thân trên th ng c ng m t cách g n như quý t c bi u l m t quá kh khác thư ng. bà con thân thu c ñ n hàng ngàn ngư i. ông giàu có. n u không có ánh nhìn ñăm ñăm. như m i ngày. B o Long d ng chân th n tr ng sang ñư ng ñi tr l i vài bư c. bu n phi n. ñã ñi theo bà Nam Phương ñ n cùng. (Theo l i k c a bà Bùi M ng ði p cho nhà báo Nguy n ð c Xuân (xem bài H i chuy n tình bà “th phi” Bùi M ng ði p v i c u hoàng B o ð i ñăng trên báo Ki n th c ngày nay s 530 ngày 10 tháng 6 năm 2005 . Quá kh hi n v qua nh ng d ñ nh m nh t tìm cách tr v nư c. không con cái.. H i chuy n tình bà “th phi” Bùi M ng ði p v i c u hoàng B o ð i. nh ng di n viên cu i cùng trong k ch b n v ñ ch An Nam còn s ng ñ u di t n ra nư c ngoài trong nh ng năm năm mươi hay sau ñó. nhưng không thành. khi Nam Vi t Nam ch ñ i cu c t ng công kích cu i cùng thì m t sĩ quan n i ti ng trong tr n Alger trong cu c chi n tranh Algérie là ñ i tá Trinquer cũng ñã ñ nh m cu c v n ñ ng ng h ông tr v nư c. Nàng s ng trong m t khu quân nhân và tu i tám mươi m t v n ñam mê chuy n tranh c . Ông s ng trong m t căn h ñ p ñư ng Marais. trong ñó có bà Hoàng thái h u T Cung m t năm 1980. T văn phòng ngân hàng. ***** Lý L Hà. Lúc này B o ð i v n Pháp cũng ch ng m y quan tâm ñ n vi c này. bà Nam Phương ñã ñưa cho B o Long gi . Cu c s ng nhi u tai ti ng c a b . t t c ñ u chăm chú theo dõi s c kh e ngày m t tàn t c a c u hoàng. Ông là ngư i có tài dù sao thì cũng là con ngư i dày d n bi t làm cho ti n c a m ông sinh sôi.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Cũng vào gi này. Năm 1953.T.) [3] ðó là chi c n b ng vàng và ki m có chu i n m ng c ñư c Hoàng ñ B o ð i trao cho Trư ng phái ñoàn Chính ph lâm th i Tr n Huy Li u trong l thoái v ngày 30 tháng 8 năm 1945 Hu . Ph n dông h ñ u ñã g n ñ t xa tr i.T) . ñem l i l i ích cho h . m t ñi u “Ngài Ng ” hai ñi u “Ngài Ng ”. Ban này có nhi m v liên l c gi a hai quân ñ i Vi t . và bà Nguy n Ti n Lãng. qu n 12 Paris. ñăng trên báo Ki n th c ngày nay s 527. trong hoàng t c ñã tr i qua nh ng bi k ch như nhau.

Trong nhà th ngư i Vi t Nam ít i l ng l như nín th ch m t c ch .Hoàng h u Phương Tây. Ti c r ng ông ta ch ñáp l i m t cách tích c c thái ñ thi n chí y trong m t th i gian ng n. c u b trư ng. Hình như có m t cú ñi n tho i c nh báo r ng nh ng thành viên còn sót l i c a tri u ñình có th s không ñư c hoan nghênh khi ñ n d l tang. trên t m băng tang có ghi dòng ch b ng ti ng Vi t: “M t tr n T qu c kính vi ng”. S có m t c a ngư i như c a hàng ch c ñ i bi u cho m t t ch c hùng m nh. Ph T ng th ng Pháp ñã c m t ñ i di n ñ n. Nhưng khi tang l k t thúc. Jean Paul II ñã g i ñi n chia bu n.lúc ñ u còn c m ñám nhà báo vào. c u hoàng B o ð i ñã ra ñi vào cõi vĩnh h ng ñư c năm ngày r i. ông không ñi theo cùng ñoàn tang như truy n th ng ñòi h i. Phu nhân ngư i quá c ng i riêng m t ch . C ng ñ ng ngư i Paris không bi t gì m y v m t ông hoàng bí n. L tang ñã di n ra t t ñ p theo ñúng nghi th c công giáo v i bài T ng Chúa c a ð c m theo yêu c u c a ngư i quá c m y ti ng trư c khi nh m m t. m t d u hi u t ra ñ ch An Nam không hoàn toàn m t ñi. v cu c ñ i và v ñ c tin dù ñã mu n c a ông. xem ra quá l n cho bu i l tang như th này. tư c hi u t ñ t c a bà góa B o ð i . C t a t ra ng c nhiên v tư c v Hoàng h u mà bà Monique t phong. Ông B o ð i thư ng xuyên ñ n nhà th Saint-Pierre de Chaillot ñ c u nguy n trư c tư ng Chúa. xa nh ng gh dành cho gia ñình có tang. Ông ñã mang m t tên m i theo l công giáo là Jean-Robert. như trư c ñây các th n dân ñã cúi r p mình trư c ngai vàng c a ông. cũng như ông th trư ng Paris cũng ch c ngư i thay m t ñ n d . ñ i di n c ng ñ ng ngư i Vi t t i Hoa Kỳ. m i ngư i m i ng . Ngư i châu Âu có m t trong gian chính l i ñông hơn ngư i châu Á. ngang hàng v i v ñ i di n T ng th ng Pháp. Nhà th Saint-Pierre de Chaillot.145 - . tay vác thánh giá n ng b ng g cùng v i m y b n ñ ng hương khác c a ông. Toàn b phe cánh B o ð i ñ u có m t: các c u quân nhân. m t ông Nguy n có th nhóm l i ng n ñu c. Và hôm nay m t Giáo hoàng khác. Bà hoàng Monique . m t trong s này ñã ñư c ch n ñ ñ c bài ñi u. Sau ñó l nh c m ñã ñư c hoãn thi hành. g n như không mu n m i ngư i nhìn th y. mà ch có “Hoàng h u Thái Phương” ñi sau linh c u. nh ng ngư i ñ ng ñ u giáo phái. L i phát bi u c a cha x chính là nh m vào bà ta. H chăm chú l ng nghe vài tin ñ n ñâu ñó có th ñem l i hy v ng r ng tr i xanh không nghi t ngã và có l m t ngày kia nh ng chi c c ng ñ s c a ð i N i Hu s l i m c a ñón Hoàng ñ . Ông vua cu i cùng c a tri u Nguy n ñã quy y công giáo và làm l r a t i t i nhà th này năm 1988. gi k . trong lúc ti ng ñàn ng l n c a nhà th vang lên.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 32 Daniel Grandcleùment Tr i mưa. kín ñáo bư c ra kh i nhà th b ng m t c a ngách. Cha chánh x k r ng t năm 1984. Nhưng B o Long. Vào ngày 6 tháng 8 năm 1997. Ông tham d vào các sinh ho t c a Nhà Th . M y anh nhà báo ñi ñi l i l i trong kho nh sân r ng trư c c a nhà th .hay còn g i là Hoàng h u Thái Phương . Cho nên theo di chúc. Còn B o Long. Có l h tâm ñ u ý h p l m. Ông m t vì nư c màng não. Chính ông. Có l ñó là cơ h i duy nh t trong l ch s ñ có th có m t c ch ñ lư ng như th . ñã nh c l i r ng: v Hoàng ñ ham chơi ñã v t b cành ô-liu c a ch t ch H Chí Minh ñưa ra. Mưa gió mùa. và kho ng m t ch c ñ i di n các hãng thông t n. ñem l i s ng c nhiên cho m i ngư i có m t trong bu i sáng hôm y. M t thông cáo c a Chính ph C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam công b t i Hà N i. Lúc ñ u h chưa ñư c phép vào trong gian gi a nhà th . nóng và n ng h t làm ư t nh ng khách b hành l loi. ða s . con ngư i ña nghi và l nh lùng ñã ñ n r p ñ u trư c ð c m ð ng trinh. do ñó ñã l a ch n như t 40 năm nay m t thái ñ kín ñáo. ông B o ð i th nh tho ng còn ăn t i v i m y c u quân nhân Pháp ñã chi n ñ u ðông Dương. . ngư i ñã ñư c t n phong k v ngai vàng t năm 1936 ñ ng bên linh c u. cha x nói chuy n v i m t c u quân nhân ng c ñeo ñ y huân chương. hai nhà quay phim truy n hình ñã ñư c phép ñ n g n linh c u. ñã lên t n qu ng trư ng Champs .Elysées. Trong lúc ñ i gi c hành tang l . th nh tho ng còn cư i m m. xu t huy t n i t ng th n và ung thư tu t i b nh vi n quân ñ i Val-de-Grâce. Chính Giáo h i ñã dùng tên này m i khi nói v ông. 35 ð i l Marceau g n qu ng trư ng Étoile (Ngôi sao). m c dù các cu c chi n tranh ñã lùi xa v quá kh và s im l ng ñã kéo dài b n mươi năm qua r i. Tuy nhiên m t chi c xe c a ð i s quán Vi t Nam t i Pháp ñã ñem ñ n m t vòng hoa tr ng. M t ph n c t a c m th y ngư ng ngh u khi s ngư i Vi t Nam có m t quá ít. qu n 16. Cu i ñ i. ông ñã vi t thư cho Giáo hoàng Pie XI ñ gi i thích vai trò mà ông mu n ñóng châu Á. th ñô Paris. Không m t chút gì g i l i hình nh nh ng ñám ñông th n dân Hu xưa kia v i s ngư ng m ñ i v i con ngư i ñang n m gi a l i ñi trong nhà th hôm nay. Con ngư i ñã không thay ñ i gì k t khi r i kh i ñơn v thi t giáp c a Quân ñ i lê dương Pháp. Cha x không m t l i nào nói ñ n gia ñình ngư i quá c . ðám ñông t t ra kh i nhà th và l ng l chia tay.

P H Chí Minh. tháng 8-1994 Paris.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam T.146 - . tháng 8-1997 Daniel Grandcleùment .

Sirey.Tìm hi u Vi t Nam.Con r ng Annam. Devillers Philippe. Ruscio Alain. Lưu tr b Ngo i giao. Ecole française d’Extrême-Orient.Nh ng cu c chi n tranh ðông Dương. Connaisance du Vietnam . Gras Yves. Hu 1991 và T Tri u ñình Hu ñ n chi n khu Vi t B c. Nhà xu t b n Thu n Hóa. Ramsay.Khi nào k t thúc v n m nh m t ñ qu c Albin Michel. 1979.Trung tâm Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i Aix en Provence. Chroniques secrètes d’Indochine . T p th tác gi : Leclerc et l’Indochine 1945-1947 . Thư m c Daniel Grandcleùment B o ð i. Gaultier Marcel. Plon. imprimerie nationale. 1875-1975. Nguy n ð c Xuân. Nguy n Ti n Lãng. PUF.V nh ng ngư i ñi tiên phong Vi n ðông: L ch s ngân hàng ðôngDương. 1971.Cu c chi n tranh c a Pháp ðông Dương. Le dragon d’Annam . Denoêl.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 33 1. Pygmalion.Gió mùa cho ñàn bà. La Nef de Paris édition.Leclerc và ðông Dương 1945-1947. 1952. Ph m Kh c Hòe. 1985. Les guerres d’Indochine . Nhà xu t b n Thu n Hóa. Quand se noua le destin d’un emprie . 1982. Huard Pierre. Hanoi. Durand Maurice.Phòng L ch s l c quân Vincennes. 1973. 1954 Feray Pierre Richard.L ch s chi n tranh ðông Dương.L ch s Vi t Nam t 1940 ñ n 1942. Lưu tr thành ph Cannes. Lucien Bodard. PUF. Franchini Philippe.Nh ng cu c phiêu lưu kỳ l c a uua Hàm Nghi. SHAT . Nhà xu t b n Thu n Hóa. Histoires d’amour des dames dans le palais des Nguy n . 1992. L’Asie du Sud-Est . Có gì l trong cung nhà Nguy n.Nư c Vi t Nam. 1992.ðông Nam Á. Histoire du Vietnam de 1940 à 1942 . 1992. La guerre française d’Indochine . 1987. L’Indochine française. La guerre d’Indochine .Chuy n tình c a các bà trong cung nhà Nguy n. Isoart Paul. 1990. 1994. Perrin Elula. 1980. Fiste Pierre. Y Vi t xu t b n. Th gi i. Le Seuil. Histoire de la guerre d’Indochine . 1988.Tin t c bí m t v ðông Dương. Fayard. Les chemins de la révolte . 2. Lưu tr qu c gia Fontainebleau. Hu 1991 . Des pionniers en Extrême-Orient: Histoire de la Banque de l’Indochine . Mousson de femmes . David Gilbert. L’étrange aventure de Ham Nghi .ðư ng cách m ng. K chuy n vua quan nhà Nguy n. Gallimard.Chi n tranh ðông Dương. Lưu tr thành ph Hà N i. L’Harmanttan. Devillers Philippe. Meuleau Marc. Nh ng tư li u ch y u ñã tham kh o CAOM .147 - . Complexe. Lê Thành Khôi. Le Vietnam . 1994.

148 - Vua Hàm Nghi .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Moät soá hình aûnh tö lieäu Gia ñình vua B o ð i Vua B o ð i Vua B o ð i năm 1954 .

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Vua B o ð i năm 1925 Vua Gia Long .149 - .

150 - .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment .

151 - .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Vua Duy Tân .

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Vua Kh i ðinh Bà Nguy n Th ð nh .152 - Vua Thành Thái lúc b ñi ñày .

Taát caû vì söï phaùt trieån cuûa E-book Team vaø TGE! .153 - .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Heát.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful