P. 1
BaoDai_Nhg-Ngay-Cuoi-Cung-cua-Vuong-Quoc-AnNam

BaoDai_Nhg-Ngay-Cuoi-Cung-cua-Vuong-Quoc-AnNam

|Views: 18|Likes:
Được xuất bản bởiTina Tu

More info:

Published by: Tina Tu on Mar 30, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2012

pdf

text

original

Sections

 • Chöông 1
 • Chöông 2
 • Chöông 3
 • Chöông 4
 • Chöông 5
 • Chöông 6
 • Chöông 7
 • Chöông 8
 • Chöông 9
 • Chöông 10
 • Chöông 11
 • Chöông 12
 • Chöông 13
 • Chöông 14
 • Chöông 15
 • Chöông 16
 • Chöông 17
 • Chöông 18
 • Chöông 20
 • Chöông 21
 • Chöông 22
 • Chöông 23
 • Chöông 24
 • Chöông 25
 • Chöông 26
 • Chöông 27
 • Chöông 28
 • Chöông 29
 • Chöông 30
 • Chöông 31
 • Chöông 32
 • Chöông 33

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam

Daniel Grandcleùment

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa Vöông quoác An Nam

Tên sách: B o ð i hay là nh ng ngày cu i cùng c a Vương qu c An Nam Tác gi : Daniel Grandclément Ngu n: http://www.esnips.com/web/cackebong-chm Ngày hoàn thành: 20/4/2007 B n PDF này thu c v Ph m Minh Tu n và TGE http://www.esnips.com/web/minhtuan89 và http://www.thegioiebook.com

-1-

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam

Daniel Grandcleùment

Lôøi ñeà töïa

Ghi chú: Nh ng s tương thích ch th t c a các v hoàng ñ ñã tr vì

-2-

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 1 Phaàn I – Hoaøng Ñeá

Daniel Grandcleùment

Tin ñ n r lên trư c h t trên ñư ng ph kinh ñô Hu . Thành ph ñ y b i và m ư t như b ng t nh. Ngư i ta kháo nhau t nhà này sang nhà khác, t chùa chi n ñ n ch búa vào t n các cung các ph , gây s ng s t cho m i ngư i dân s ng trong khu ph Tây tĩnh l ng l n các ph buôn bán náo nhi t, các thôn xóm t i tàn bao quanh tư ng hào hoàng cung. ðâu ñâu ngư i ta cũng bàn tán kh p kh i hi v ng Vua B o ð i tr v nư c nhi p chính ch c ñ t nư c s ñ i m i. Ngu n tin chính th c do nh ng ngư i Pháp làm vi c Tòa Khâm s Trung Kỳ loan ra [1]. Như m i l n, ph i hàng gi sau m i ñ n lư t dân ph ch d c sông Hương xôn xao tranh lu n m ĩ. Lúc ñ u m i ch quanh các s p hàng trong ch sau ñó lan ra các hàng quán bên ngoài, dân ñi ch mua bán xong, sà vào các hàng ăn, thư ng th c món bún canh, hay bánh xèo ñ c s n x Hu . Ngư i ta thì th m to nh r tai nhau, nhưng ch ng m y ch c ñã l n ti ng bình ph m vui v pha chút t hào kín ñáo. V y là v Hoàng ñ tr tu i s p tr v . Ông ta l i m t l n n a ng m nhìn th n dân, nh ch ñôi môi m ng kh m m cư i nheo m t, ho c g t ñ u ra v tán thư ng. Ông s v t v o ng i trên chi c ngai vàng c a t tiên ñ l i và cũng như h , l ng l khinh r nhìn ñám quan l i khom lưng trư c m t Hoàng ñ tung hô v n tu . Ông s là m t ñ ng quân vương anh minh, nhân t ñư c ngư i Pháp không ti c l i ca ng i. Cũng như các b c tiên ñ , ông tr thành con c a Tr i - Thiên t , n a là th n thánh trên cao, n a là con ngư i tr n th , là ñ ng thư ng ñ ng toàn năng h gi i ngư i gi th cân b ng cho m i t ng l p trong xã h i, t nông dân ñ n dân chài, t thư ng dân ñ n binh sĩ. M i ngư i th y ông ngu n ánh sáng ch ñư ng, làm tr ng tài gi a thi n và ác, h t th y ñ u Vua Kh i ð nh và con trai Vĩnh Th y (B o ð i) t i sùng bái, tôn th ông như m t tr i, như s m sét dư i Paris, 1922 b u tr i. cái x An Nam nóng n c và căng th ng này, t t c m i ngư i, b t k làm ngh gì, giàu sang hay nghèo hèn, ñ a v xã h i ra sao, ñ u say sưa bàn tán v chính tr , T ñ u th k , các trào lưu tư tư ng, các phong trào cách m ng ñã khu y ñ ng h . ða s dân x Hu ñ u hân hoan ho c dù sao thì cũng hài lòng v i vi e ph c hưng ngai vàng ñã b b tr ng t khi vua Kh i ð nh băng hà. Ngay c nh ng ngư i cách m ng, nh ng nhà qu c gia c c ñoan t t c ñ u b c b i, th y như b s nh c trư c s bàng quan c a hàng tri u ngư i Vi t Nam khác Sài Gòn hay Hà N i coi c ñô Hu như thu c v quá kh r i. ðám ñông ngư i hi u kỳ, nh ng ngư i lái ñò trên sông Hương lân la ñ n t n Ng môn, khu v c ñ p nh t kinh thành ñ ñ c cáo th , nh t là nh ng ñ o d c a tri u ñình. M t ñ o d xác nh n ý nguy n c a dân chúng. Vua B o ð i s tr v - M t x s l lùng phân chia thành ba mi n Trung, Nam, B c, v i ba ch ñ cai tr khác nhau m i mi n bi t l p nhau nhưng t t c ñ u ph c tùng lu t pháp chung c a quan th y Pháp. Nhà vua ch có quy n hành Trung Kỳ, cái x nh bé, r t nghèo và r t xa cách các trào lưu trên th gi i. Nư c Vi t Nam trư c ñây qui t ba mi n nay th c t không còn n a. N i dung ñ o d rõ ràng, cho bi t chính xác tháng 9 năm 1932 vua B o ð i s v nư c, ñúng d p k ni m ngày sinh th 20 c a Ngài. Th t ñúng lúc! B o ð i ñã ra ñi t khá lâu r i, g n 10 năm, th n dân ñang s t ru t ngóng ch . T La Dépêche Coloniale [2] (Tin ñi n thu c ñ a) tán t ng: “ð c Vua có bi t hàng tri u th n dân ñang ng m sao, ngóng gió, nhìn mây nư c ñ c tiên ñoán tri u ñ i m i s ra sao không?”. Báo chí trong nư c ñã ñăng nhi u bài v th i gian h c t p chuyên c n c a Nhà vua phương Tây qua các ngày l l t, tư ng ni m và nh ng ho t ñ ng tiêu bi u khác mà ông ñã ph i tham d . Nhưng ch ghi chép theo l i biên niên, ñư c tô màu lòe lo t v nh ng s vi c, nh ng ho t ñ ng l tân, báo trư e vai trò tương lai c a ông không ñ n a. Hình nh Nhà vua ñã g n phai l t trong trí nh ngư i dân cày An Nam. Ch còn l i t m nh ñã vàng v ngày l ñăng quang tráng l năm nào.

-3-

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam

Daniel Grandcleùment

B o ð i lên ngôi ngày 8 tháng 1 năm 1926 tu i 13. ðang h c Paris t b n năm nay, ông ph i t m ngh ñ v nư c làm l ñăng quang vương mi n trong nh ng nghi th c tr ng th và oai nghiêm như b t kỳ v vua m i nào. Chưa có c i cách gì trong các nghi th c. Ngày hôm ñó, ñ ng trên chi c ngai ñ t dư i m t cái tán r ng, ñ u ñ i mũ mi n dát châu ng c, ñư c trang ñi m như m t chi c hòm ñ ng Thánh tích, v Thiên t thi u niên l t th m trong chi c áo dài r c r , thêu hình các cành lá b ng vàng. Chân ñi ng l a ñen, v tân quân - thi u niên trong tư th uy nghi ñ ng trư c văn võ bá quan s p l y trư c m t. L y là m t nghi th c tôn kính. Ngư i th c hi n ph i cúi r p mình, trán ch m ñ t ñ t lòng kính tr ng và thu n ph c b trên. Hai nhà s h c Pháp là các ông Teston và Percheron ñã ñư c tham d l ñăng quang vi t: “Ngư i ta có c m tư ng mơ h r ng m t k nguyên m i b t ñ u, Nhà vua tr tu i s ñem l i m t n m hy v ng bao la...” [3]. Tr i mưa b i, h t mưa ken dày thành m t màn sương xám x t bao trùm lên bu i l . Nhà vua c m th y ng t ng t h u như b t ñ ng, ñ ng r t c m t cách th m h i trong hoàng bào r c r . Nét m t c gi tươi t nh nhưng gư ng g o, khó hi u. Như chán ngán trư c ti t t u ch m ch p và l ng l y c a bu i l . Sau l ñăng quang, ñáng l B o ð i ñã có th l i hoàng cung, thay B o ð i ñăng quang năm 1926 th vua cha ñã băng hà ñ m ñương nhi p chính. Công vi c tr dân dư i ch d b o h ch ng n ng nh c gì. ðã có các quan ñ i th n ph chính, ñ c Hoàng thái h u, quan T ng lý N i các ñ ng ñ u cơ m t vi n phò tá nh t là các quan ch c ngư i Pháp không thi u. L i khuyên và quy n l c c a h có th bù ñ p cho tu i ñ i còn quá tr c a Nhà vua. Nhưng không th , Nhà vua l i ra ñi, ti p t c công vi c h c t p Pháp. Làm l t n tôn nh n vương mi n ch ng qua là m t nghi th c, tri u ñình v n quy t ñ nh v vua tr tu i ph i quay tr l i con ñư ng h c v n như l i vua cha quá c căn d n, ñ có ñ tài trí ñưa ñ t nư e ganh ñua ñư c v i th gi i. M t quan nhi p chính ñ i th n ñã ñư c ch ñ nh ñ thay th Nhà vua v ng m t ñ m ñương m i vi c tri u chính. Ch c ch n là không có gì quan tr ng b ng vi c d a vào n n b o h Pháp, thông qua Paris, ñưa ñ t nư c ti n lên theo ki u Pháp, là Pháp hóa t i ña. Sau g n m t th k t khép mình trong ch nghĩa b o th , tri u Nguy n nh n ra r ng ph i ti n k p th gi i, ph i ñi ñây ñi dó, xem xét và h c h i các nư c phương tây. Sau này, vua B o ð i ph i là ngư í ch ra con ñư ng canh tân x s , là hi n thân c a chính sách m c a ñang ng tr trên th gi i lúc b y gi . Vi c t nguy n xu t dương th i ñó không có gì l và ngo i l . Trong nh ng năm 20 c a th k , sang Pháp cũng th i thư ng như ñi sang nư c Anh hay Th y Sĩ. Con cháu các b c vua chúa các nư c xa xôi ñ n Pháp r t ñông, k c các v vua ñã thoái v hay b lưu ñày, hay ñi làm “cách m ng”. Không nói ñ n các cu c vi ng thăm liên t c c a các vua ñang tr vì, ñ n Pháp ngh mát La Rivera hay Deauville. Trong s này, không th tránh ñư c s m hay mu n, có nh ng ngư i mu n l i lâu dài không mu n quay v nư c mình n a. Như v y, ñ chính th c tr thành vua, chàng Hoàng t thi u niên ch ph i t m ngh h c m t th i gian ng n t i m t trư ng n i ti ng trư ng gi có tên là Hattemer. Sang Pháp t lúc 9 tu i, v Hoàng ñ ñã mang c t cách ngư i dân Paris, ñư c d y d th ñô, ñi d o chơi trên ñư ng ph th ñô, n m tr i ñ thú vui c a kinh thành, s ng trong m t khung c nh phương tây xa cách th n dân trong nư c. Cũng tu i thơ t m thư ng vô v như các vương tôn công t khác, nhưng không bi t ñ n cu c s ng trong nhung l a b c vàng ñ y bí n nơi cung c m. Tri u ñình c m t b c túc nho ñi theo sang Pháp ñ d y Vua h c thêm ch Hán và các khuôn phép phương ñông nhưng các ông th y ngư i Pháp ñã nhanh chóng cách ly ông. Th i khóa bi u trong nh ng năm niên thi u c a B o ð i ñã ñư c quy ñ nh ch t ch , chính xác, thích h p v i vi c d y làm vua trong tương lai. M t viên ch c cao c p ngư i Pháp ch u trách nhi m trông nom d y d . Hàng ngày, c vào bu i trưa, ñi h c v , B o ð i ñ n gia ñình ông Charles ph Bourdonnais và ñó không ñư c ñi ñâu cho ñ n chi u t i. Ông Charles chính là c u Khâm s Pháp t i Hu , thay m t nhà nư c b o h t i kinh ñô An Nam, th i thơ u c a Nhà vua. Khi ông v Pháp, vua cha Kh i ð nh ñã y thác cho ông Charles trông nom B o ð i. Ông là con ngư i ñ lư ng và khoan dung ch ng nh ng ân c n và chu ñáo theo dõi t ng bư c vi c h c t p t i trư ng mà trong d p hè còn ñưa B o ð i ñi ngh Vichy hay t i nhà riêng Prades. Có th nói ông Charles coi B o ð i g n như con cháu trong nhà. Ngoài gi lên l p bu i sáng, th i gian còn l i là làm nh ng bài t p r t chuyên c n cùng v i vài ngư i ñ ng hương. Các ông th y ngư i Vi t ñư c c ñ n d y ch Hán và l ch s An Nam, ch c ch n là các môn h c ph

-4-

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam

Daniel Grandcleùment

này không có k t qu cho l m. Sau này v nư c c m quy n bính B o ð i thú nh n r ng ông ta g n như hoàn toàn không bi t gì v l ch s tri u ñ i ñã d n ñ n vi c quy n hành b nư c ngoài thâu tóm như th nào. Sau ñó, B o ð i h c lên trung h c trư ng Condorcet, r i trư ng Khoa h c chính tr . Ông s ng trong m t căn nhà dành riêng cho ông t i 13 ph Lamballe trong ngôi nhà riêng dành cho ông. Theo báo LAsie Nouvelle (Châu Á m i) k l i, ngoài th i gian h c, B o ð i chơi th thao. ðây là m t ñi u m i m , m t cu c cách m ng ñ i v i hoàng gia [4]. Nh ng nh ch p lúc ñó cho th y B o ð i m c trang ph c qu n v t, qu n soóc, áo thun tr ng, hay trang ph c c a ngư i chơi gôn, trư t tuy t. Lúe nào chàng thanh niên cũng ăn m c ch nh t , trau chu t, l ch s , ñi n trai. Có th hơi quá m t chút như m t tài t ñi n nh, m t công t b t c a nh ng năm 30, h p v i nh ng thú vui Paris hơn là ho t ñ ng chính trư ng. Hình nh cũng như s n i danh ñó s gây phi n ph c cho ông ta sau này. Th m chí báo chí ñã t cáo nư c Pháp ñã có d ng ý làm hư h ng m t thanh niên, bi n anh ta thành con ngư i nhu như c, kém ngh l c, ch bi t vâng l i. B o ð i thích thú v i cách s ng như v y cho ñ n năm 1932, ñã tr thành thói quen ñ n m c không d dàng thay ñ i. Trong lúc b cáo ñã ñư c niêm y t c a Ng môn báo tin Hoàng ñ h i loan khi n hàng tri u ngư i dân Vi t ngóng trông thì ông v n còn do d hình như chưa d t khoát quy t ñ nh s tr v nư c. M t bu i chi u tháng 5, ông c n th n ñóng cánh c a chi c xe ô tô mình dài, mui g p hi u Delahaye c a ông. Ông là ngư i say mê chơi ô tô, tu i 16 ông ta ñã s h u trong tay nhi u ki u ôtô. Ông có các xe t c ñ cao ñ ñi vào các ñư ng ph th ñô hay ñi trên ñư ng cao t c t Cannes ñ n Deauville. Ông lái xe sành ñi u cũng như sau này lái các máy bay th thao và trong săn b n tài thi n x th hi n rõ m i khi ông c m súng rình m t con h . ð i v i ông cái ñ p pha chút hi m nguy ñ ñư c hư ng th tr n v n, v i m t chút ki u cách, m t chút xu th i c ng thêm m t chút sang tr ng và eũng r t g n v i cái ch t và s tàn b o. M t thái ñ c ñi n c a các công t ham chơi b i c a th i ñ i nhưng ông ñã làm n i b t tính cách ñó b ng tài ngh riêng c a ông. Ông là ngư i có năng khi u, lái xe gi i và nhanh, tho i mái, bình tĩnh m i khi tăng t c ñ , bi t s d ng tính năng c a ñ ng cơ, không m t th i gian ñ gây n tư ng như nh ng tay chơi ki u cách nhưng ñôi khi cũng suýt gây tai n n khi quành m t ch r . Ngày hôm ñó, ông lái xe trên qu c l 7. Ông v a k t thúc m y ti ng ñ ng h vui v , sau khi thành l p ñư c m t Câu l c b nh ng ngư i chơi du thuy n y-át Cannes. ðó là chuy n thư ng tình trong cu c s ng c a ông. Trong lúc tay ông còn ch m c n t c ñ trong chi c xe cao t e Delahaye, ông ñã th m nghĩ ñ n cu c s ng nay mai nư c An Nam xa xôi kia, ông ñã thoáng rùng mình e ng i. ñây, t i nư c Pháp, cu c s ng c a ông d dãi, huy hoàng, có ph n phù phi m, vô b . Ông cũng bi t th nhưng s n sàng thích nghi v i nó. Tr i ñã phú cho ông tính ham thích nh ng thú vui ch c lát. Cu c s ng t i tăm trong hoàng thành Hu cùng v i s tôn kính c a th n dân làm ông chán ngán. Ông bi t l m? Chi c xe lư t trong ñêm s ñưa ông ñ n m t cái b y trong ñó ch c ch n ông s m t h t l s ng. Cu c s ng ñây ch ng có gì ph n kh i, cũng ch ng quí t c gì ñ gi ông l i, nhưng ông không thích làm vua. Ông thích cu c s ng th t c a ông. T c ñ , ñàn bà và ñàn ñúm v i b n bè. Chính ph Pháp không ph i là không bi t tính ông ch ng ham thích gì trách nhi m c a v ñ vương. V thái ñ không m y hăng hái tr v , ông Chatel, thư ký c a Ph Toàn quy n vi t: “Tôi t h i không bi t ông B o ð i có luôn luôn tìm cách trì hoãn thêm n a vi c tr v nư c không. N u tôi tin vào tâm s c a m t s ngư i g n gũi v i ông ta thì qu là ông ta t ra không s t s ng l m, không v i vã tr v ñ tr vì” [5]. V ph n ông Charles, ông cũng thông báo cho các b trư ng có liên quan v tâm tr ng B o ð i, h c trò c a ông. Ông ñã c n th n ñ B o ð i tránh ti p xúc v i các nhà cách m ng Vi t Nam, thoát kh i nh hư ng b t l i, nhưng ñã không thành công trong vi c làm cho B o ð i ham mu n quy n l c. Tuy nhiên tình hình không cho phép trì hoãn thêm n a: T i ðông Dương ñã n ra hai cu c b o lo n khi n chính ph ñ c bi t lo ng i: M t c a nh ng ph n t qu c gia thân Trung Qu c và m t do sáng ki n c a nh ng ngư i c ng s n. Cu c n i d y th nh t thư ng ñư c g i là cu c kh i nghĩa Yên Bái n ra tháng 2 năm 1930. Năm mươi lính kh ñ ñóng t i d n binh Yên Bái ñã quay súng ch ng l i ch huy ngư i Pháp. Cu c n i d y ñã nhanh chóng lan ra m t s ñ n nh quanh vùng. Nhưng cu c n i d y ñã b nh n chìm trong bi n máu, gây ra m t s xúc ñ ng l n ðông Dương và Pháp. M y tháng sau, hàng v n nông dân Ngh An mi n trung n i d y ch ng l i ch ñ n ñi n th c dân ngư i Pháp và các ch c d ch ngư i Vi t. Thi u ñói l i b sưu cao thu n ng, h t ng c các quan ch c trong b máy cai tr h p pháp và thay b ng nh ng y ban do dân chúng c ra. Cu i cùng 6000 ngư i bi u tình tu n hành v thành ph Vinh, th ph t nh Ngh An, quân ñ i lê dương ñã ch n h l i và l i ñ máu n a!. Các h sơ lưu tr c a Ph Toàn quy n Pháp cho bi t cùng th i gian ñó tri u ñình Hu cũng sôi s c nh ng mưu toan th ño n th m lén. Các quan thư ng thư trong tri u cũng không ng i yên. Công vi c ñi u hành nhi p chính tr nên khó khăn. Quan ñ i th n ñ ng ñ u Vi n cơ m t cũng gây không ít khó khăn cho chính quy n b o h . T i Paris, chính ngh vi n cũng s c sôi ñòi c i t . Edouard Daladier, thay m t cho phe c p ti n và Marius Moutet, thu c ñ ng xã h i, c hai t cáo “n i hơi” ðông Dương ñang sôi sùng s c. Trư c m t, nh ñàn áp các

-5-

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam

Daniel Grandcleùment

cu c ph n kháng ngư i ta ñã gi ñ không b b t n p. Tình hình ñã có ph n l ng d u, lúc này Nhà vua có th tr v nư c. Làm sao có th thuy t ph c ñư c Nhà vua tr lên ñư ng v nư c. Ch mình ông m i có th tháo g cu c kh ng ho ng, tr thành m t ñ ng minh c a n n b o h m i, t do hơn và quan tâm hơn ñ n l i ích c a ngư i An Nam. Eugène Chatel ngày càng t ra b c b i trư c nh ng do d c a B o ð i. Ng i trong văn phòng c a ông t i Hà N i, ông liên ti p ñưa các ñ ngh , c s c làm cho ngày tr v c a B o ð i thành m t màn k ch tán dương và thành ph Hu s u th m tr thành m t thành ph th i thư ng [6]. B o ð i là quân c c n thi t, có vai trò chính trên bàn c Vi t Nam. Trong lúc này, ông vua tr v n hàng d b , s ng thu mình chính qu c là ñi u không tư ng tư ng ñư c. Ông ta ph i tr v b ng b t c giá nào, và chính quy n b o h ñã s n sàng tr giá cho vi c này. Chatel, con ngư i thông minh và nhi u mưu mô x o quy t ra s c tô v cho d án. Ngày này sang ngày khác, b c tranh do viên ch s ñáng n tr ng c a Ph Toàn quy n ðông Dương phác h a ngày càng ñ y ñ n, mang dáng v s thi và tính anh hùng ca. ð chuy n tr v c a v vua tr này ñư c huy hoàng tráng l , ngư i ta ñã h a s làm như César kinh ñô La Mã hay Napoléon Austerlitz. Ph i làm cho nư c An Nam có s c h p d n nh t là bi t gi ông ta l i ñó n u may ra v Hoàng ñ cu i cùng ch p nh n t b các thú vui t m bi n hay thói ăn chơi c a xã h i thư ng lưu. Trong lúc ông Chatel bóp trán nghĩ ra m i ñi u có th cám d v Hoàng ñ tr , thì ti t xuân m ư t B c Kỳ còn d ch u hơn thư ng l . Năm ñó không m t trò vui nào vư n hoa hay các cu c d o chơi t ch c quanh h Hoàn Ki m có th làm xua tan ñư c cái c m tư ng b t an và nghi ng dai d ng trong tâm trí ngư i dân x B c. Không n n chí, viên T ng thư ký Ph Toàn quy n vi t nhi u báo cáo v B Thu c ñ a, bi n h s c n thi t c n có nghi th c th t tráng l huy hoàng, ñòi chi thêm ti n, thêm ñi u ki n d dàng. Tương lai c a tri u ñ i ph thu c m t ph n vào các ñi u ki n v t ch t và tinh th n cho vi c tr v . Ông vi t trong báo cáo m t ngày 2 tháng 12 năm 1931: “Chúng ta nên c g ng, không ti c s c...” [7]. T bây gi vai trò c a v Hoàng ñ tr tu i ñáng ñ các c p cao nh t c a Nhà nư c Pháp ph i chú ý ñ n s ph n c a ông ta. Vì l ñó các k ho ch do viên T ng thư ký Ph Toàn quy n ñ ñ t ñã ñư c thông qua c p cao nh t. Trư c h t là cu c hành trình tr v nư c. Ph i t ch c th t r m r như m t ñám rư c mang tính phô trương. Ông Chatel kh n kho n xin ñ các tàu chi n ñ n ñón vua khi chuy n t tàu vi n dương t i c ng Sài Gòn r i ñưa th ng v ðà N ng sau ñó m i ra Hu b ng ñư ng b . B n báo cáo nh n m nh t t c các nghi l ph i ñư c ti n hành tr ng th t i ña. Ai s tháp tùng Nhà vua khi tr v nư c? Dĩ nhiên là v ch ng ông Charles. T t hơn là hai ông bà nên ñi s m ñ không gây c m tư ng r ng Nhà vua hãy còn “tu i v thành niên kéo dài, nói m t cách khác, còn quá tr con ñ làm cái vi c tr ng ñ i là cai tr muôn dân”. Ngoài ra cũng nên ñ m t s ngư i An Nam ñi theo. M t danh sách ng n ng i ñư c ñưa ra nhưng ít ngư i bi t rõ là g m nh ng ai. Còn ông Chatel thì “lăng xê” ngay m t chi n d ch qu ng bá rùm beng ñ ít nh t ch m d t thái ñ n a l nh lùng c a dân chúng. Nhi u cu c nói chuy n ñư c t ch c cho các quan l i, công ch c, h c sinh. Báo chí nên b ñi l i ñưa tin có v chính th c như ñăng t i các thông cáo, ch th , hư ng d n c a Tòa Khâm s Trung Kỳ ban ra mà vi t dư i d ng ñưa tin bình thư ng kèm các phóng s , c m nghĩ c a dân chúng trư c s ki n tr ng ñ i này. Cu i cùng là nh chân dung B o ð i. Các ñ c gi mua báo dài h n s ñư c phát không nh chân dung c l n ñ ng th i hàng v n bưu nh in chân dung v vua tr tu i cũng ñư c phát hành r ng rãi. ði n nh cũng ñư c huy ñ ng vào công vi c tuyên truy n này. Chính quy n B o h s tài tr b ng cách mua l i nh ng ño n phim th i s quay quang c nh ñón rư c, các nghi l ti p tân... và s ñư c chi u r ng rãi trên toàn cõi ðông Dương. Nhưng ông Chatel còn ñi xa hơn n a. Ông l y làm vui thích khi ñưa ra nh ng sáng ki n m i cho vi c tuyên truy n này. Ví như ông nghĩ ra vi c sáng tác nh ng bài hát theo ki u hát x m ngoài ph mà n i dung hư ng v ca ng i v tân Hoàng ñ . Ph Toàn quy n ðông Dương th y c n ph i sáng tác ra các ñi p khúc ca ng i s nghi p vinh quang c a Nhà vua. Kho ng m t ch c nh c sĩ sáng tác ñư c huy ñ ng ñ b t tay vào vi c, sao cho bài hát ph i gi n d , d hi u h p niêm lu t v i các làn ñi u dân ca, ai cũng có th hát và thu c lòng. Trong vi c qu ng cáo này, dù s d ng các phương ti n như th nào, s can thi p c a chính quy n ph i ñư c gi kín. Nh ng báo cáo dài lê thê c a ông T ng thư ký Ph Toàn quy n g i v Paris ñ ng t i m i lĩnh v c, ngay c nh ng lĩnh v c th m kín nh t. Chính quy n bi t r ng không ph i ñơn thu n là ni m kiêu hãnh hay s lòe lo t s quy t ñ nh vai trò c a v vua tr . M t l n n a ph i làm m i vi c ñ ông ta có ý mu n n m l y con thuy n qu c gia mà các nhà ñương c c Pháp ñã chu n b cho ông. Tòa ñi n bao la s ñư c dùng làm tư dinh c a Nhà vua - ñi n Ki n Trung, m t trong mư i hai tòa ñi n nguy nga trong T C m thành ph i ñư c tân trang l i. Xây m t cung ñi n m i thì t n kém quá, nhưng m t ngoài c a cái cung ñi n cũ k kia s gi nguyên còn bên trong thì cái chính là c n s p x p l i, thay ñ ñ c bên trong quá c l , c i t o n i th t, thay th ñ trang trí cũ. V ñây Nhà vua có th c m th y mình ñơn ñ c gi a các ông già râu dài h l u c a T C m thành. Các nhà ñương c c s ñưa ñ n ñây nh ng b n bè thanh niên cùng trang l a, có th tr thành b n thân, có nhi m v tái t o t ng ph n môi trư ng xung quanh Nhà vua, t o m t khung c nh vàng son và thân thi n ñ ông quen d n mà

-6-

ñ tài tr cái tính cách và tính c gan ch ng l i h . Chính quy n b o h li n chu n b m t lo t bi n pháp gi danh cách m ng s ñư c ban b khi Nhà vua tr v . Nh ng thanh niên ñ c thân ñư c giáo d c t t và tác phong giao ti p tuy t v i và nh t là ph i kín ñáo. Chi c xe Delahaye ñ trư c c a căn nhà ph Lamballe lưng ch ng ñ i Passy. Vi c Nhà vua tr v . M t ngư i anh em h . Nh ng ngư i thân c n c a Nhà vua ñ u có m t. ban Thu c ñ a c a ð ng C ng s n Pháp h p kín t i 120 ph Chateaudun. là tháng 9 năm 1932. chính quy n b o h lo vi c giúp ñ . trư c m t m i ngư i. Nh ng viên ch c c a chính quy n b o h không mu n th y ñ ng ñ u Tri u ñình là nh ng ông vua ñiên d i m y u (như Thành Thái) hay bi n ch t (như Duy Tân) khi n h ph i cai tr tr c ti p mà chính h cũng không mu n. lôgic và ñơn gi n. V y vua B o ð i có ph i là con ngư i chính quy n b o h ñang tìm ñ n không? Nhưng trư c h t và ngay c trư c khi ñ t ra v n ñ này. Nư c Pháp ñã gây c m tư ng là m t mình cai tr An Nam. Cũng vào th i ñi m này. M t ngư i Vi t -7- . Hoàng ñ An Nam tr v ng tr ngai vàng c a mình là d u hi u cho th gi i và dư lu n v m t bư c ngo t trong chính sách thu c ñ a c a Paris. ð ñư c như th ph i có m t ông vua. Chính quy n còn có ý ñ nh luôn thay th b ng nh ng ngư i m i (3 năm/l n) ñ h không gây ñư c nh hư ng quá l n ñ i v i Nhà vua. nhưng con chim quý ñó không ñư c coi mình là c u tinh c a nhân dân như Jeanne d’Are c a nư c Pháp hay như hai ch em Bà Trưng năm 41 ñã ñu i quân Hán kh i Vi t Nam. Trình ñ h c v n v a ñ . Ánh sáng còn chi u sáng t ng cu i cùng. ai trúng s ñư c giao thi hành nhi m v . G n như m t bài t p v phong cách. ông ta s tr v m nh ñ t t tiên. S t ch c b c thăm. tìm m t cái c hay ñi u b t tr c cu i cùng ñ t ch i lên ñư ng.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ti n hóa theo. ti n hành theo hình tháp. tiên ti n. Không còn có chuy n l n l a. Còn ph n ? Có ñi u l là v n ñ này không ñư c ñ c p ñ n trong báo cáo m t c a ông Chatel ñư c coi như nhà o thu t c a ph Toàn quy n. như ông Chatel. Nhà vua ph i ñ t ñư c nh ng thành tích hi n nhiên. T ch c năm nay. L i ph i làm m i vi c ñ nh ng tin ñ n như th ph i ñư c d p t t ngay? [8] Nhưng ta không nên d ng l i m t vài bi n pháp liên quan ch y u ñ n nh ng ti n nghi trong cu c s ng c a Nhà vua. m t ngư i Âu và b y ngư i Vi t. T t c ñ u ph i t nh và ch t ch . ch c ch n là ph i thông minh. bi t ñi u khi n thành th o và có hi u l c b máy cai tr bao g m nh ng quan l i trung th c. mà ñúng là con c a m t trong các bà phi c a Kh i ð nh v i m t nhân v t quý t c trong tri u. H t th y m i ngư i ñ u ép Nhà vua tr v nư c n m quy n bính. t ch c và b o v ðông Dương. H sơ dày c m nh ng b n báo cáo dài ñ u ñi ñ n k t lu n như nhau: nư c An Nam c n có m t v Hoàng ñ th t s thông minh. Th i gian qua nh ng quy t c ñ p ñ ñó ñã tr thành ñi u hoàn toàn tư ng tư ng. Ông còn lôi kéo Nhà vua b ng nh ng ñòn có ti ng vang l n v chính tr . M t ngư i tên là Ph m Văn ði u ñư c ch ñ nh th c hi n b n án t hình B o ð i Paris. ph i ch ng minh cho ý mu n c a nư c Pháp là mu n gi m nh s b o h c a mình. Ông ñòi h i ñi u này và ñư c ch p nh n. ðã có s m m t gi i pháp mà hai mươi năm sau ngư i ta g i là “gi i pháp B o ð i”. Chính quy n b o h mu n có m t ông vua ñư c ñào t o có bài b n. Chi u hôm ñó. nhưng ñó là nh ng v n ñ t nhiên là ph i có và th c t không gây ra khó khăn th t s nào. Nhưng các b n báo cáo ñó. t t nhiên là thân Pháp. Theo các ñi u kho n c a Hi p ư c ký 50 năm trư c. như B trư ng Thu c ñ a hay B trư ng Ngo i giao cho ñ n c T ng th ng Pháp cũng cho bi t ni m vui m ng ñư c th y Nhà vua tr v . B o ð i ph i r i kh i Paris. Tám ngư i có m t. Chính quy n B o h b nhi m m t lo t sĩ quan và viên ch c tr . T t c . Khâm s ngư i Pháp ký t t trư c. Tóm l i. cho th y rõ không m t quy t ñ nh c a Nhà vua dù ít màu nhi m nh t. ñư c rèn luy n. Ông Chatel không ñánh giá th p v n ñ này. Nhưng trư c khi r i Paris mà ông h ng yêu m n. B o ð i ñã ch p nh n. T t c m i ngư i có m t ñ u tuyên b ng h vi c x t B o ð i. Vi c tr v An Nam c a Hoàng ñ là m t hành ñ ng có ý nghĩa quan tr ng v m t chính tr . Nh ng ngư i này s truy n ñ t nh ng quy t ñ nh c a c p trên ñ th c hi n c p xã thôn là nh ng t bào cơ s c a xã h i An Nam. Và s tr l i luôn ho c lâu lâu m i tr l i. thư ng là sáng su t và khôn khéo. còn công vi c n i tr trong t ng nư c trên bán ñ o s do nhân dân nư c ñó ti n hành. bi t suy nghĩ ñúng ñ n g n gi ng như h . v vua ñó ph i có ñ trí. Xem ra khó mà t ch i k ho ch mà ông Chatel ñã dày công chu n b . cũng không th ñem l i hi u qu nên không ñư c quan Toàn quy n hay Th ng s . m t c n v ñ u là nh ng b n bè chí c t và hi m hoi lâu nay c a ông. M t bài h c v ch nghĩa th c dân. ti n hành nh ng c i cách ph c p r ng rãi ñ dân chúng th y r ng ñ t nư c c a h nay ñã tìm ñư c ngư i ñ ng ñ u chính ñáng. T t c m i ngư i ñ u t p dư t trong trò chơi kỳ c c ñó ñ b máy hai trăm công ch c ngư i Pháp có th ñi u khi n tám tri u ngư i An Nam. ph i ch p nh n m t th i h n ñã ñư c chính ph Pháp n ñ nh phù h p v i s m nh. ðư c. ông nói rõ ông có ý ñ nh s quay tr l i Pháp. vua k v làm l ñăng quang r i mà ngai vàng v n ñ tr ng. Còn nh ng tin ñ n ác ý ñư c nêu ra trong m t b c thư c a B Thu c ñ a ngày 24 tháng Giêng năm 1926 nói r ng B o ð i không ph i con vua Kh i ð nh ñã quá c . tr l i v i tinh th n c a Hi p ư c 1884. Trong chương trình ngh s có m c: “Hoàng ñ tr v nư c và vi c ám sát B o ð i”. T t c ñ u hoàn h o.

[7] CAOM. Viet Nam. Daniel Grandcleùment Marseille khi Nhà [1] Nơi làm vi c c a Khâm s Trung Kỳ. lưu tr b Pháp qu c H i ngo i. l n này vua bư c lên c u tàu th y [9]. Trung Kỳ. t n th m k ch ðông Dương).SPCE 476 (Phòng báo chí quân ñ i vi n chinh) [8] CAOM. H sơ lưu tr b Pháp qu c H i ngo i . la tragédie indochinoise (Vi t Nam. ð ng ñ u b máy cai tr thu c ñ a toàn ðông Dương bao g m B c Kỳ. -8- . [2] Ra ngày 31 tháng 8 năm 1932. [3] L’Asie Nouvelle (Châu Á m i) ra ngày 31 tháng 5 năm 1936. 476 (Phòng báo chí quân ñ i vi n chinh Pháp). SPCE. ngư i ñ ng ñ u b máy cai tr thu c ñ a mi n Trung nhưng l i thay m t cho Chính ph Pháp. [5] CAOM. Nam. H sơ lưu tr b Pháp qu c H i ngo i. [9] Lưu tr M t thám Fontainebleau (H sơ Lưu tr “Ngư i Nga”). Nam Kỳ. [4] B o ð i ñư c g i không phân bi t khi là Vua An Nam bao g m các t nh mi n Trung.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam khác tên là Nguy n ðình Tính t c “Blinov” có trách nhi m t ch c m t v th hai.SPCE 476 (Phòng Báo chí quân ñ i vi n chinh) và Louis Roubaud. khi là Hoàng ñ An Nam xưa c a t tiên ñ l i vì trư c ñây bao g m Trung. [6] CAOM. Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i . Cao Miên và Lào là Toàn quy n ðông Dương ñ t tr s t i Hà N i. B c Kỳ và c hai nư c chư h u Cao Miên và Lào. ñúng hơn là B Thu c ñ a trong vi c giao thi p v i Tri u ñình Hu . báo cáo m t ngày 2 tháng 12 năm 1931.

r t g n ñ t li n. Nh ng tà áo tr ng c a phu nhân các quý quan ch ñ n ñi n hay công ch c thu c ñ a ph p ph i bay trư c gió. khoác chéo vai d i B c ñ u b i tinh.. ðáp ng nguy n v ng c a ông Chatel. Tháng 9 năm 1932. Sau này. V Hoàng ñ tr tu i bàng hoàng trư c b c tranh nhi u màu s c. M t trăm phát ñ i bác m t ñ t n ran chào m ng. Sài Gòn cách bi n ch ng b n ch c cây s ngư c lên thư ng lưu. Các ông ch ng c m mũ trong tay. Con tàu khách ñi ti p vào lãnh h i Vi t Nam. Hành khách cùng ñi trên tàu vi n dương Président Doumer cũng hoan hô theo nhưng kín ñáo hơn. Trư c c nh tư ng l m t ñó. Sau ñó là nh ng nơi tàu ghé l i ñ u t ch c ñón ti p linh ñình. Ông b n chi c hoàng bào thêu kim tuy n. ngư i c a ban Thu c ñ a ð ng C ng s n Pháp ñã không xu t ñ u l di n. Ông b n qu c ph c. Nhưng khi ông vư t qua chi c c ng l n ñ vào hoàng cung. ñ ng lái phía sau. Trư c h t là ông Albert Sarraut. bi t l p v i th gi i bên ngoài b ng m t b c tư ng khá dày. ñi qua cái sân r ng ñ vào n i ñi n ông c m th y nơi ñây thanh v ng. D c b bi n và các c ng mi n Trung. Ông vi t trong h i ký: “Sau nhi u năm s ng t do tôi có c m tư ng t nay bư c vào nơi giam c m. T ng lo t ñ n bác n vang khi Vua r i kh i tàu khách vư t qua vài s i nư c ñ bư c lên tàu. -9- . nư c bi n trong xanh hơn. ðoàn tàu h t ng ngoài chi c Dumont d’Urville còn có thêm hai tàu n a. ti ng ñ i bác n vang d y chào m ng. B o ð i b t ñ u cu c ñ i hành trình v nư c. Th nào cũng là ñi m t t c . khó ai có th ñoán ñư c ông nghĩ gì. chính ph và quân ñ i không th xem nh mà ph i ra s c làm cho chuy n tr v nư c c a ông th t rùm beng. Cu i cùng ông bư c lên xe l a ñ c bi t ñi thêm 100 cây s n a m i ñ n Hu . Nư c sông C u Long xám x t bùn còn nư c bi n ñ c ng u ñ n hàng ch c d m tính t c a sông. Tuy chưa ñ n ñây bao gi nhưng Nhà vua có th ñ c tên: Phan Thi t. M t ni m h nh phúc th t s hi n rõ trên khuôn m t bình th n. s ñông hành khách ñ ng trên c u tàu v a ñ ñón gió bi n v a ñ nhìn rõ quang c nh ñón tân vương. Th y th x p hàng trên boong hô hu-ra vang d y trong khi các nòng pháo nh ñ n chào m ng. còn tr i mưa rào là ñi m báo s ph n vinh s ñ n. Ch tàu b neo. nói m y câu chào h i t ng v thân hào khi n h xúc ñ ng ra m t. ð n c ng ðà N ng ông l i chuy n sang pháo thuy n ngư c sông Hàn c p b n thành ph . ñ i di n chính ph thân hành ñ n Marseille ñ ti n. Hôm ñó Nhà vua t xa ñã l i nhìn th y ñ t nư c mình sau g n mư i năm xa cách. l ng l và bu n th m. ðoàn tùy tùng có m y ngư i anh em h và m t vài c v n. Áo và khăn vàng. năm 1932 ñ nh s t ch c v ám sát kh ng b d ñ nh bi n bán ñ o Mã Lai ph i ñ máu. khi ñoàn xe qua c a Ng Môn tr i b ng ñ mưa như trút nư c. ñúng như ñã d ki n. ðó là lãnh th Vi t Nam hay ñúng hơn là ñ t ñai x Nam Kỳ. ñ ng th ng ngư i tươi cư i trư c s nghênh ñón c a th n dân.. ngư i ta d L ñón rư c B o ð i v nư c. Ph i có nghi th c r m r . Hai bên b dân chúng t t p ñông ngh t chào ñón. nư c Pháp. Ngày hôm ñó. B trư ng Thu c ñ a. B o ð i. S m t thám th phào. Khác v i lúc ñ n ðà N ng tr i n ng to. u o i th neo mũi Saint-Jacques (Cam Ranh ngày nay) chung quanh có các tàu chi n b o v . ð n ñó Vua m i th t s c p b n ñ bư c chân lên ñ t li n thu c lãnh th An Nam. Ông bư c qua trư c ñám ñông. H quì xu ng s p l y khi v vua tr ñi qua. Tr i n ng là ông Tr i mu n ñem ánh sáng chói lòa ñ m ng con trai tr v . T i ñây B o ð i r i tàu khách chuy n sang tàu chi n: ðó là tàu Dumont d’Urville s ñưa ông ñ n ðà N ng. Nhưng hung th .” [2]. Các tàu ñ trong v nh ñ u treo c . Nha Trang và cu i cùng là ðà N ng. tr Penang là nơi S m t thám ñư c tin m t báo có v mưu sát.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 2 Daniel Grandcleùment B o ð i ñ ng ñ ng mũi tàu. Sau hai l n trư c ñ nh t ch c Paris và Marseille không thành công. T i ñây l i c qu t. gi ng như nh ng ng n c b gió th i r t trên cánh ñ ng. trư c ti ng n ào c a ñám ñông trong các bu i ñón ti p mà ông ph i ráng ch u như ñ th s c. con tàu xuyên ñ i dương mang tên Président Doumer ñã ph i âm th m th neo xa nơi t ch c l ñón ti p [1]. ðây là v th ba ñư c phát hi n. B o ð i có v xúc ñ ng.

Th còn các cu c c i cách? B i vì ñó là ñi u m i ngư i c Vi t l n Pháp mong ñ i khi B o ð i v nư c. vua b t ñ u làm vi c. Ông áp d ng không băn khoăn do d nh ng b n pháp do ông khâm s Chatel ñã so n th o công phu và còn t mình b sung nh ng ñi m m i. Vua và gia ñình s ng trong T C m thành. Bên c nh lúc ăn có năm bà phi ch u ch c s n ñ dâng các món ăn. ăn sáng. c l . Siêu ñun nư c ch dùng m t l n và thay siêu khác. Hai mươi nhăm nghìn ñ ng b c trong qu riêng c a Nhà vua ñã ph i trích ra ñ tr n mà v n không ñ . bao quanh là m t t ng th ki n trúc oai v hơn nhi u. M i nghi th c trong tri u theo l thói Trung Hoa xưa v n t n t i g n như y nguyên trong lúc chính t i B c Kinh ngư i Trung Qu c ñã xóa b ho c ñ i m i ít nhi u. T t c trong các l thói t vi c ăn ng . như m t công trình phòng th quân s g i chung là thành. Vi c b l y ñư c thi hành ñ ng th i kinh ñô và các t nh. m t thánh nhân. ñây v a là thánh ñư ng thiêng liêng v a là nh ng công trình ki n trúc nguy nga ñ s . Vua ð ng Khánh hàng ngày u ng rư u vang Bordeaux theo l i khuyên c a m t th y thu c Pháp. Hàng ngày ñúng sáu gi rư i. Không khí ñ n ngh t th .. R i các bà ñòi thăng quan ti n ch c cho nh ng ngư i ñư c các bà che ch . Bí n. có các tiên ñ d y s m nh c bút làm ngay m y câu thơ như khai bút ho c mi t mài ñ c sách thư vi n ñ s c a hoàng cung. ð ng ñ u ch n l i là m t ông già nguyên là ngư i ñ ng ñ u H i ñ ng thư ng thư (N i các). kèn c a nhau. G o th i cơm ph i ñư c nh t k t ng h t m t ñ không m t h t thóc hay h t s n nào còn sót l i. Hoàng h u và Hoàng t cũng không ñư c ăn cùng. Nhà vua cho g i ngư i ñem ki u ñ n. Trư c h t. Hu m c meo. nghiêng mình vái ba l n. Nhà vua phát bi u b ng ti ng Pháp. Ngay l p t c vua ph i ghi m y ch b ng son v ng c th có gì b t an không vào m t cu n s do các thái giám trình lên r i ñem ñi b cáo cho tri u ñình. ch dám nhìn dư i ñ t ch không ng ng m t lên nhìn vào ngư i ñ i tho i. tôn th . t c là v nư c ñư c g n hai ngày. s s ng trong ñó. b th . Nhà vua ñánh ñòn ph ñ u. Theo thói quen. khi n B o ð i b c t c ông mu n xóa b nh ng thói h i l trong b máy cai tr c a tri u ñình và ñ i m i các quy t c th a hư ng c a ngư i Trung Hoa. ngài ng i trên ki u có ngư i khiêng ñ n v n an Thái h u.mê m i c b c.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment C nh quan hoàng cung An Nam. khu u ép sát vào ngư i. Các bà nhi u khi b i r i vì năm ch c món trong th c ñơn Nhà vua ch ñ ng ñũa có vài món . ðây là trái tim c a Nhà nư c.thái Hoàng thái h u . Trong th i gian vua v ng m t. Cho t i lúc này. ð i v i tri u th n. Và cũng theo l t xưa ñ l i không h thay ñ i. V vua hai mươi tu i ch t a bu i ch u truy n th ng trong ñó các v quan l i ñ u ngành trong b máy hành chính nhà nư c ñ n chúc m ng Nhà vua m i tr v sau m t th i gian dài v ng m t. Trong ngôn ng c a Voltaire. so v i năm th k trư c ñây. uy nghiêm. nh ng t p t c c a tri u ñ i nhà Nguy n ñã l i th i. các quan bư c thong th ñ n x p hàng ngang trư c m t vua.. ñôi chút l n x n vì sáng ki n c i ti n này. Nhà vua gi i thích cho ñám c n th n ñ u b c cũng như ñ u xanh có nhi u tham v ng r ng không mu n có nh ng hình th c chào h i quá cung kính. B c thói quen ch c ti t khi gi t m bò. Dư i con m t l nh lùng c a chàng công t b t. Hoàng ñ . Sau ñó. Kinh thành s m tr thành m t cái mánh khóe mưu toan chèn ép. ñ tráng mi ng và trà u ng. theo l ñ nh t xưa. nghĩa là không ph i quỳ g i cúi r p mình trán ch m ñ t kh u ñ u ba l n liên ti p trư c sân r ng mà không m t ai dám ng ng ñ u nhìn vua. ðó là chuy n bình thư ng. Ngày 10 tháng 9. nh ng ngư i s ng chen chúc trong khu hoàng cung r ng năm ch c hecta ch là nh ng con ngư i c ng nh c. B t nh ng ñ ñ c bài trí ch gây tò mò mà vô b . trư c ñây ch nh m làm v a lòng t tiên. làm vi c ñ n chuy n tôn vinh các bà m nh ph sinh ra t nguyên t c này. ph i th c t nh m t ñ ch ñang ng . Vua ch ăn m t mình. là m t s vi c quan tr ng v m t l ch s ñ i v i m t nư c có nhi u bi u tư ng. Ai n y ñ u tin r ng c n thi t ph i thay ñ i. c a ñ ch phong ki n. ði u này ñã xúc ph m các v quan tr có tinh th n dân t c l n các v quan già ñư c nhào n n trong n n văn hóa Trung Hoa. nh m vào nh ng t p t c lâu ñ i mang tính hình th c ñang c t ch t l i s ng và n p nghĩ c a Tri u ñình. ng i suy nghĩ hay ñi l i m t mình ñ c theo hành lang l p c a kính. T nay các quan vào ch u s không ph i l y. Nhưng có yên l ng gì ñâu. mư i m t gi ăn trưa và mư i chín gi ăn t i. Báo chí reo lên: “Nư c An Nam tr v a tuyên b ñã ñên lúc gi m nh s giám h hơi n ng n c a quá kh ”.10 - . Gi m b t các l th c chào h i cung kính. C hai ngày m t l n. v a là ngư i v a là th n. ít bình thư ng. vua ăn ba b a m t ngày. Cu i cùng là các th rư u u ng. Sau ñó vua ti p chuy n m y bà phi ñ n v n an vào bu i sáng. chi tiêu nh ng kho n ti n quá l n. Paris nay ñã lùi xa. B h n thói quen ñ móng tay dài quá m c. C m i món ñư c ñ y kín b ng n p hình qu chuông bên ngoài ghi tên món ăn. bà ngo i c a vua . Ch còn là k ni m tươi rói. khép kín. cu c s ng ph i khác m i ngư i. các bà n i. Gi ng h t m t nh c vi n. vua d y t 6 gi sáng. T bây gi sau ti ng xư ng chói tai c a quan tuyên cáo. ñ râu dài các c cao tu i. ñư c Tr i giao cho vi c lãnh ñ o ñ t nư c. Chưa h t lúng túng ng c nhiên. bi u tư ng c a m t tri u ñ i nhưng cũng là bi u tư ng trì tr ? R t nhi u ngư i An Nam thích Hà N i hơn. Ch m d t m h n ñ n nh ng l ti t c h xa hoa. Ông tin hi u năng c a cu c c i cách. Thư ng là rư u ư p sen có mùi thơm. ch không ph i b ng ti ng m ñ . các quan ch p tay. Xưa kia. m t nhà b o tàng. Có nên ñi xa hơn không? Có nên r i dô ñi kh i Hu . M i b a có ñ n năm ch c món khác nhau trong th c ñơn ñư c thay ñ i hàng ngày do m t ñ i ng thi n riêng. ch ng thay ñ i bao nhiêu.

1995. phía sau m t ng n núi ph ñ y thông. Le Dragon dAnnam (Con r ng An Nam). ñám tri u th n ñông ñ o. . La Cité Interdite (T C m thành Huê). Chính vì v y các tiên ñ c a tri u ñ i ngay t khi còn s ng m i ngư i ñã chú ý xây lăng làm nơi an ngh tương lai cho mình sau khi r i kh i cõi nhân gian. thác v . m t cu c c i cách. d a vào các ng n ñ i th p. Cho nên càng không th có v n ñ b ñ t này ñ ñi tìm nơi khác ñ t ñ ñô Tòa thành ch ng có nghĩa gì trong trái tim và kh i óc c a ngư i dân x Hu . Vương qu c m t h ng.Châu ð i dương Lo i E. Ch có cái ch t m i ñáng k .11 - . Trong vùng ñ ng b ng không xa kinh thành. vi c sùng bái m i lúc ñ i v i Nhà vua ch còn là gi t o. Cho nên không th có v n ñ ñi kh i nơi này. ð n năm 1932. là tr v cõi vĩnh h ng [3]. Hu ñã ñư c Nguy n Hoàng.. Kho ng cách quá xa gi a m t bên là tri u ñình tráng l . N u ph i ñi ñ n m t cu c cách m ng. m t v tàn sát hay b rơi thì cũng là m t vi c quá rõ ràng. [3] B o ð i. màu s c tô v tr nên xám x t h t c óng ánh không có ch làm lu m các màu s c. ðó là nh ng tính t r t ñúng mà nh ng ngư i yêu nư c Vi t Nam cũng như cánh t c a Pháp dùng ñ ch ch ñ quân ch Vi t Nam. m t thành ph có quá nhi u bi u tư ng không d qu ng vào bóng t i ch vì mong ư c ñơn gi n c a Nhà vua. có t t c tám lăng t m. ngư i khai sáng tri u Nguy n. các cung ñi n và bên kia là vai trò th c s c a Nhà vua. Hu . Hu có m t quá kh quá n ng n . 1930-1940. Ông h i ý ki n các th y ñ a lý và ñư c h khuyên nên xây kinh thành bên c nh sông Hương. B t ch p ý chí c i cách c a Nhà vua. ðó ch là m t nơi qua l i nơi d ng chân ng n ng i ch ng có gì quan tr ng. ñ u có ý nghĩa hơn c trong các v t tư ng trưng c a ngai vàng ñ l i. có cái r t ñ p. [2] Bao Dai. chúa Nguy n Hoàng ñã ch n m t ñ a ñi m kỳ di u ñ cho dòng h mình l p nghi p.. Hu v n là kinh ñô c a nhà nư c quân ch Vi t Nam. Cu c s ng ch là m t chuy n vi n du. các l nghi sang tr ng. Có nên r i b m t nơi mà các v th n linh ñã ban phúc lành? [1] Lưu tr b Ngo i giao. Nhà xu t b n Mengès. ð ch bù nhìn. Nhà xu t b n Plon. m t con ngư i tài trí tuy t v i ch n làm nơi l p kinh ñô.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ñư c ưa thích nh t. làm xúc ñ ng lòng ngư i. nơi h p lưu c a các nhánh sông Hương hi n hòa quanh co u n lư n như r ng. V Á . M t nơi lý tư ng. Không có quy n hành th c t ... T t c ñ u uy nghi. h sơ 40. S ng g i. Gi ng như các Hoàng ñ Trung Hoa. V l i ñô thành và m i th n sau nó còn quan tr ng hơn b n thân Nhà vua. s tôn kính quá m c. Hơn n a ñây còn là nơi an ngh c a các b c tiên ñ . tránh ñư c nh ng nh hư ng b t l i v m t phong thu .

H ñ u có th l c. m c ñ v a ph i. m t cơ quan ch có b n thành viên ch ch t “t tr tri u ñình”. Ngô ðình Di m ch m t m c suy nghĩ. Thư phòng t i và yên tĩnh. ñư c l a ch n qua các kỳ thi c a sĩ phu. V ch ng ch c l ch thi p. Năm 1925. Các nhà ñương c c Pháp. Ngô ðình Kh trư c ñây ñã làm ph chính cho vua Thành Thái. m t nhà báo ñ ng ñ u ñó là Ph m Quỳnh. Th c t . Viên ñ i th n già nua ñã làm mưa làm gió trong th i kỳ nhi p chính trư c ñây ñã b th i h i. b d ng quan ch c ñ u t nh. Hơn n a quan ch c ngư i Pháp có chân trong n i các . nh ng bi n pháp c i cách này d n dà s như là m t bư c lùi so v i hi p ư c b o h năm 1884. nơi ñây ñư c ti p c n nhi u ngu n tư li u v l ch s nư c Pháp nh t là nh ng “bí quy t” làm nên s c m nh c a nư c Pháp. Bi n pháp c i t này nh m vào quan ñ i th n ñ ng ñ u Vi n cơ m t cũ. Ch m y tháng sau ngày tr v . qua ñó mu n nói lên ý mu n n m quy n th c s ch không ch b ng lòng v i vai trò danh d . Nhìn qua c a s Di m th y vô s cung ñi n chen chúc trên các kho ng ñ t r ng trong khu ð i n i. Tuy nhiên m t vài bi n pháp canh tân. Trái l i. B y nhiêu con ngư i t o nên m t kh i liên k t r t ch t ch b ng nh ng m i quan h ru t th t l i v a ñ ng nh t hoàn toàn v quan ñi m. V y báo Tribune Indochinoise (Di n ñàn ðông Dương) ñã vi t gì v y? Như thông l ñó là các d án v c i cách. m t ngư i là linh m c. ñưa ñ t nư c d n d n ñi ñ n m t n n quân ch l p hi n. nhưng th c t quy t ñ nh m i công vi c trong tri u. vì v y hoàn toàn ph thu c vào chính quy n b o h . ð u hơi cúi xu ng m t bàn. khá rùm beng. Ông Di m không ph i không bi t r ng m i ý ñ nh c i cách c a ông. v Hoàng ñ b ph tru t r i b lưu ñày ñ o Réunion. sau này s làm ñ i s lâu năm Paris là m t trong nh ng b n bè thân thi t c a B o ð i.12 - . v công vi c c a y ban c i cách t khi B o ð i v n m quy n bính. Trư c ñây vi c cai tr do m t h i ñ ng ñư c ngư i Pháp b nhi m. b o v ông là ngư i ñ ra h c thuy t. Tri u ñ i B o ð i ñã b t ñ u.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 3 Daniel Grandcleùment Không bi t t lúc nào. Hoàng ñ An Nam chưa bi t ñ n Hà N i? Chuy n tu n du n m trong d ki n c a ngư i Pháp. Nhà vua tuyên b th ng không chút quanh co úp m r ng ông có ý ñ nh m t mình c m quy n không c n Th tư ng. ñã th a nh n ông là ngư i b o v tích c c nh t n u không ph i là duy nh t n n văn hóa Vi t Nam. Cha ông. m t ñi u kho n m i quy ñ nh Khâm s Trung Kỳ do Paris b nhi m có quy n ph quy t m i quy t ñ nh c a Nhà vua ngay c ñ i v i quy t ñ nh ít quan tr ng nh t. ch trương Vi t Nam ph i ñư c t tr m t m c nào ñó nhưng v n là thân Pháp. quan tâm ñ n bư c ti n c a ñ ch . H có năm ngư i. H là ñ i di n cho Vua. ñã m nh b o dùng nh ng t ng như “ñ o chính”. V y là b máy lãnh ñ o ñ t nư c v n y nguyên. “cách m ng” như ñ ñ cao Nhà vua tr nh m ñ i phó v i các “ph n t qu c gia” ñang ho t ñ ng gây r i t i các mi n quê. là linh h n c a gia ñình. ð c bi t ông c i t Vi n dân bi u Trung Kỳ. m t ngư i là Ngô ðình Khôi cũng làm quan. ông dán m t chăm chú ñ c trang nh t c a t Tribune Indochinoise (Di n ñàn ðông Dương). Còn m t ngư i em n a là Ngô ðình Luy n. x An Nam không có t ng l p quý t c nhưng có hàng ngũ các quan l i. c i t giáo d c. C gia ñình ông Di m sau ñó không ñư c vua n i ngôi là Kh i ð nh tin dùng n a. ít quan tr ng. Tên ông ñư c nêu lên m t báo ñ n hàng ch c ì n. B o ð i có v như ñư c lòng dân. thông qua b lu t hình s và dân s m i. m t th a ư c m i ñư c ký k t.h i ñ ng thư ng thư . theo dúng d ki n. T nay Nhà vua s qu n lý công vi c ñ t nư c. Không ph i trong s nh ng nhân v t kém vai v nh t. h c v n uyên bác. ñã g n v i tên tu i B o ð i. không dính líu vào các quy t ñ nh và ch gi i h n trong vai trò thu n tuý trang trí. Sau ngày tr v Vi t Nam. C nh quan này ông bi t rõ t lâu l m. Nhà vua d n d n t ng bư c n m công vi c tri u chính. các quy t . cung cách gi n d và theo nh ng ngư i ñi theo tán t ng thêm trí thông minh c a Nhà vua tr tu i ñã làm cho cu c nghênh ti p thêm nhi t li t ông Khâm s Trung Kỳ ñã d ñoán ñúng. th hi n ý chí c a Nhà vua mu n g n gũi th n dân. Ông Di m là m t thư ng thư. t p h p quanh ông. D n d n trong nh ng tháng ñ u tiên c a tri u ñ i B o ð i. chính th c chuy n giao nhi m v c a h i ñ ng cho các viên ch c C ng hòa Pháp. Ch t ch Vi n ñư c tham gia các cu c h p n i các. các em ông s ñ n. B o ð i tuyên b bãi b th a ư c ñó. ðó là m t nhà tư tư ng có ñ u óc bi t suy nghĩ và là ñ i th c a ông Di m. có th d n ñ n th t s ng như cha ông. h là bi u tư ng cho nư c An Nam c xưa ñ i ch i v i nh ng ý tư ng tân ti n c a Nhà vua và c a các b n ngư i Pháp.có th ñ ng ý hay không ñ ng ý v i quy t ñ nh c a n i các t c là ông ta quy t ñ nh m i vi c. v vua hai mươi tu i ñã ñi thăm các t nh trong x An Nam (m t vi c trư c ñây các Hoàng ñ ti n nhi m chưa bao gi làm). ðó là b L i. Nhà c m quy n b o h hoan nghênh. ngư i th ba là Ngô ðình Nhu. Sau cùng ông c i t ch ñ quan trư ng. lo n i tr . Ông c g ng thay ñ i phương hư ng ho t ñ ng c a n n cai tr cũ. Báo chí ñư c ông cung c p thông tin ñã tôn ông là anh hùng. Ông còn tr . m t trí th c t t nghi p trư ng Pháp ñi n. Nhi m v c a h là t ch c vi c thi hành các ch d c a Tri u ñình. M t lát n a. Vua không tham d công vi c c a h i ñ ng. gây nên s ch ng ñ i c a ông Di m. vua B o ð i l p n i các dân s do m t nhà thơ.

Ch l y b n trăm ngư i ñ .. trư c khi ñư c b nhi m làm quan. H thanh th n. Bên c nh thư ng có tên ti u ñ ng theo h u thay chè. kém hơn thì ra làm giáo sư. Ch c là ph i lâu vì m i khóa thi kéo dài năm mươi ngày. H không b ai ki m soát. Sĩ t làm bài ngh lu n v “S can thi p c a nư c Pháp An Nam và tri u Nguy n”. H khom lưng dùng bút lông cán dài làm bài thi v t b ng ch Hán.cai tr . m t ít ki n th c sơ ñ ng v ño ñ c ñ a chính. Nh ng ngư i ñ cao xu t s c thì ñư c vào Hu d thi c p cu i cùng. Th p nh t là h ng th chín g i là c u ph m. Không có gì gi ng v i các kỳ thi tuy n hi n tài châu Âu. M nh mà các nho sinh dùi mài kinh s m y năm nay. m t ít ki n th c v môn hành chính . múa hát. Ba năm m t l n. Vi c ñi u hành nhà nư c tùy thu c vào l p trí th c này. có nh c l . Cu i cùng là qua m t kỳ thi tuy n n a n u ñ cao thì làm tri huy n. không m y ngư i làm ñư c tr n v n vì môn l ch s nư c nhà không ñư c sĩ t coi tr ng ho c h ng n ng i không dám nói th t ý tư ng c a mình s trái ý quan ch kh o. h không ph i lo s b tr ng ph t và r t hi m khi b truy c u trách nhi m. Ai ñ ñư c g i là tú tài và ñư c t p trung v kinh ñô ñ ngh lu n g i là thi h i. Ngày trư c. lính vác c ñi trư c. h ph i theo h c m t trư ng g i là trư ng H u b Hà N i trong ba năm ñ h c ti ng Pháp. ñ u ñư c so n th o b ng ch nho mà ch có h ñ c ñư c.. tu n t thăng ti n. bình tâm hơn các b n ñ ng nghi p Pháp c a h . ho c “T ch c n n tài chính ðông Dương”. ho c b tr ng ph t. ði ñâu ñã có võng l ng. ñư ng công danh c a h r ng m . thư ng lư i bi ng.13 - . . Thí sinh ch nh c l i nh ng ñi u ng t ngào ñ y r y trong các báo ch ñ tán hươu tán vư n v ñ th hai. Cu c s ng c a h bu n t . trát. S hi u bi t sâu và k các l i d y c a thánh hi n cho phép các thanh niên An Nam leo lên ñ n các ñ a v cao trong b máy cai tr quân ch . lính h v theo sau. Và ch toàn là danh v ng. M i m t vùng g m m t s t nh t ch c thi lo i g i là thi hương. h không b nh ng ngư i dân lam lũ nào ñ n g n ñ qu y r y. Trên toàn lãnh th có hàng trăm sĩ t ng thí. ñ thi ñ i m i. Quan chánh ch kh o ng i trên chòi cao làm nhi m v giám sát M i ngư i ng thí ng i x m trên m t cái chõng tre nh h p ch ñ m t ngư i có t m phên tre u n cong làm mái che mưa n ng. Ph Toàn quy n ðông Dương ph i h p v i Tri u ñình Hu long tr ng t ch c thi cho t t c m i ngư i dân B c và Trung Kỳ có ñ trình ñ Hán h c d các kỳ thi tuy n hi n tài ñ b d ng làm quan. Nhà vua không có m t trong các kỳ thi này nhưng Toàn quy n ðông Dương và nhi u nhân v t quan tr ng Pháp vui v ñ n d có l ñ th a mãn tò mò. Th c t có chín th h ng khác nhau t t c các c p trong b máy nhà nư c dành cho các v tân khoa. Các văn thư. H là nh ng ông ch có quy n l c tuy t ñ i trong ñ a phương ñư c giao cho h cai qu n. nhưng b ng l c khá vì ngư i ñ ng ñ u n n hành chính ñ a phương không ph i m s k toán hay b t kỳ s sách nào. rư c voi. Các ñ thi thư ng lu n v d o ñ c và v s nghiêm ng t theo h c thuy t Kh ng. nh ng s c. thông tn. thông l nh. hơn là làm cho kỳ thi thêm long tr ng. M c chi c áo dài lam th ng n p. còn ñ th nh t nghe ch ng ng c ng . ðó là m t ngày h i tr ng dong c m . ch ng m t trăm c nhân còn l i kho ng ba trăm tú tài. Như m i viên ch c m n cán. Văn chương. gi y t như chi u ch c a vua. Năm 1933. Tr i qua nhi u th k ñ a v c a h v n v ng vàng. Không có m t xó x nh nào trong tri u mà không có quan l i m c áo dài lam. ð thi năm ñó qu là khó. ð u th k .. Nh ng ngư i may m n thi ñ ñư c b ñ c h c hay ñ ng ñ u m t nha hay s . b n súng l nh chào m ng dĩ nhiên là có di n văn ph d sĩ t .. các sĩ t t p trung trong m t khu ñ t r ng chung quanh có lính canh g i là trư ng thi. ý tư ng và truy n th ng v n ng tr trong cu c s ng tinh th n c a ngư i dân trong nư c. mài m c Tàu trong m t cái nghiên nh ho c chu n b cơm nư c. Nh t ph m ñã là quan ñ u tri u.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ñ nh c a c p trên. u s u.

Ông ñưa c biên b n h p ti u ban c i cách cho báo chí [1]. Sau khi ñưa Di m vào n i các. Khâm s Trung Kỳ và Ph m Quỳnh.. có vũng sâu t p n p ghe. . Và cu c c i cách s ñư c th c hi n cũng như ph n l n các bi n pháp do Chatel ñ ra. nh t là gi m b t quy n l c c a ngư i Pháp. Ông cũng là m t ông quan. kéo dài cho ñ n 22 năm sau m i tìm l i thoát b ng m t cu c trưng c u dân ý gi hi u ñ ph tru t B o ð i. V thư ng thư b th i h i. quỳ xu ng và l m nh m ñ c kinh. Không nh ng ông Di m ph i t ch c mà b cách tu t kh i hàng ngũ quan l i trong tri u. T ng lý Ng ti n văn phòng mu n tư c b quy n tư pháp c a các quan An Nam. s ph n th t tr trêu ông ph i ñi d y ti ng Pháp ki m s ng. T t c nh ng ngư i Nhà vua ñã g p t khi v nư c. nh ng ngư i ph ði u gây nên s gi n d c a ông Di m là vi c ông Eugène Chatel. Nh ng bi n pháp n a v i ñó ch ng có tác d ng sâu s c gì ñ n nh ng thói quen c a quan ch c. nghĩa là không cho h ñư c quy n xét x . Trong tòa nhà dành riêng cho b c a ông. nơi ñây có m t c ng cá c a mi n Nam Trung Kỳ. Th mà sao Vua l i dùng ông Di m là ngư i ông không ưa và ph n ñ i cái thói phư ng h i gia ñình tr c a ông ta. ñ ng ñ n truy n th ng c a h . thuy n th neo ra vào theo con sông ăn sâu vào ñ t li n n ào su t ngày. Sau lưng ông chi c th p giá kh ng ñ nh ñ c tin c a ông. Ông quay vào cái th p giá. Trong lúc này ông Di m v n c m cúi làm vi c. ði u này B c Kỳ ñã thi hành t lâu r i. Ông cũng ñ u tranh ñ c i t tri u chính nhưng theo m t phương hư ng không làm v a lòng chính quy n b o h . Các em ông d ñ nh ti p n i s nghi p c a ông. nơi các cha c trong H i truy n giáo nư c ngoài Hu làm vi c. Ông là ngư i ñi tiên phong nhưng không hi u bi t nhi u v nh ng th ño n chính tr . nguyên là tu n vũ Phan Thi t. ông bàng hoàng khi n ông làm d u thánh và l i quỳ xu ng dư i chân thánh giá. T ñó Di m oán h n ñ i v i B o ð i và c tri u ñình. có kh năng và Toàn quy n Pierre Pasquier. giúp vi c Nhà vua t t c ch có sáu v thư ng thư và d m nhi m m i lĩnh v c tri u chính. Công văn báo tin ông b th i h i. ñ n ñ c quy n c a n i các mà vai trò th t s v n là chuy n hão huy n. trong ti u ban c i cách ñ ngăn ch n cu c c i cách không ñúng lúc c a Chatel . v tân thư ng thư h Ngô xem ra không thích h p v i vai trò m i.. Tòa Khâm s Trung Kỳ s n ñ nh ngân sách chi tiêu c a chính ph Nam tri u và tr c p cho tri u ñình m t kho n ti n ñ tr lương hàng tháng. Ngay t ñ u khi n m quy n bính. Theo quy t c hành chính. N n h i l là chuy n ph bi n trong quan trư ng. tươi cư i mà b n b . Ông m ra. Cho ñ n khi m t viên thư l i bư c vào phòng ông m i ñ ng d y. Còn Nhà vua có thái ñ lãnh ñ m v i v thư ng thư ñang cơn hoang mang. Có m t ñi u quy ñ nh ñ c bi t làm ph t lòng các quan An Nam. Ông ta cũng ñ ra nhi u sáng ki n canh tân. Ông mu n ñư c ñ c l p hơn. ông Di m ñã ph m sai l m nghiêm tr ng. Chatel và Ph m Quỳnh.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Trư ng Thi.Ph m Quỳnh. ***** Nhưng t t c ch ng có ích gì.. T nay các kho n thu ñ u do nhà nư c b o h phân b . ñưa tay ñón phong thư do ngư i thư l i kính c n ñ trình.14 - .. 1885 Còn B o ð i thì sao? Nhà vua luôn luôn kiên quy t ng h phong trào c i cách nhưng “ch c ch n ph i là dư i nh hư ng c a Pháp”. thu và t ý s d ng. ðó là thư c a Toàn quy n ðông Dương. ông ưa ng i m t mình trong thư phòng. v a kh c kh trong tác phong.m t con ngư i th t thà ñư c lòng dân. Hà n i. ð c xong. Di m ph i b o v l i ích c a gi i mình nên ñ u tranh ñơn thương ñ c mã. Di m. m t con ngư i ph n ñ ng kỳ c u. Viên thư ng thư công giáo này v a nghiêm kh c trong công vi c. Lý do ñư c nêu ra là các quan An Nam thi u ki n th c lu t h c. Louis Marty lúc ñó là Chánh s Liêm phóng và Nha chính tr ðông Dương ñã phát hi n ñư c m t b c thư c a Di m g i cho các báo và l p t c ông báo cáo ngay l i cho Toàn quy n ðông Dương. ð m b o h u thu n y không ai b ng Di m. Báo La Tribune Indochinoise (Di n ñàn ðông Dương) ra ngày 21 tháng 7 năm 1933 miêu t cu c ñ u tranh không cân s c gi a Ngô ðình Di m . Nhưng ñây là m t ñòn n ng giáng vào hàng ngũ quan l i vì làm m t ph n l n thu nh p c a các quan t các v ki n cáo dân s l n xét x hình s . Sau ñó ông tìm ñư c vi c làm nhà th Thiên H u. Ông ng h Pasquier. m c dù có nhi u nh hư ng nhưng ch ng làm gì ñư c. B o ð i cho r ng mu n c i cách gì ñi n a cũng c n có các quan l i trong tri u làm h u thu n.

T vi c ñóng sách. săn b n và vui thú v i ñàn bà như m t l i thoát. tính vào m c 20 kho n 2 c a t ng ngân sách ghi rõ m c quà t ng ngo i giao. hai cây phomát l n! [2] Ngư i cho quà cho bi t danh tính.. Rút cu c ông ch u ñ ng cái xích do chính quy n b o h quàng vào c ông. [3] Tribune Indochinoise (Di n ñàn ðông Dương) tháng 4 năm 1934. trư c khi tr v nư c bà Charles t nay ñư c Nhà vua g i là “m ”. ñi ðà L t ñ ñư c hư ng khí h u mát m d ch u vùng núi cao. ý mu n c a ông. ñây g n gi ng như nông thôn mi n núi. cu i cùng m i ñư c duy t chi. B o ð i mu n ñóng m t t p album th t sang ngoài bìa kh m da. [4] CAOM.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ph c trư c b r ng. Ông cho xây d ng ðà L t m t bi t ñi n m i. Nhưng có ph i tri u ñ i B o ð i là có bư c m ñ u ch ng lành chăng? Không ph i th . [2] M t ki u chơi ch có nghĩa là ki m ñư c ch béo b mà không ph i m t nhi u công s c v t v . Nói m t cách khác n u Nhà vua không ñ ng ý v i Toàn quy n dù là trong ph m vi ñi u hành vi c nư c cho ñ n mua b khuy b m c tay áo sơ mi. Khi mùa mưa ñ n. Tóm l i cũng ph i t n h t 250 ñ ng b c. ðông Dương NF. ch còn chăm ch giao du v i ông bà Charles. Hai ông bà kéo dài cu c lưu trú bên c nh Nhà vua trong hoàng cung. “Nhà vua cam k t tôn tr ng các th a ư c ngo i giao hi n hành v i nư c Pháp. khi n tôi có n tư ng r t t t ñ p”.15 - . m t món ti n khiêm t n th mà cũng ph i làm t i ba t hóa ñơn có ch ký c a viên ch c nhà nư c b o h cùng trao ñ i v i giám ñ c tài v . bên trong l a vàng ñ lưu gi các huy hi u c a ông. Tri u ñình t nhiên bi n m t! ð i n i hoang v ng. La Décolonisation du Viêt Nam. 1994. không ñư c t do phát ngôn. N u ông ta không tôn tr ng các ñi u kho n ñã ký t c là b coi như t b vương quy n” [4]. Ông ch hé l qua ngư i khác. Vi t . h sơ 2940. không ñư c t do ra báo. m t tr ng sư ñưa ra b ng ch ng) Nhà xu t b n L’Harmattan. R t nhanh B o ð i nh n ra r ng ñi u thay ñ i nhi u nh t là các thói quen c a b n thân và gia ñình ông. t giam mình trong tư th t. [1] Tr nh ðình Kh i. Không có Paris g t ñ u chu n y thì ch ng làm ñư c gì. Ông bà Charles k l i m t cách ngây thơ câu chuy n nh n ñư c quà trong m t chuy n du l ch nam Trung Kỳ. làm khung nh ñ n làm m t cu n sưu t p tem thư t i m t c a hi u n i ti ng c a bà Renoux nào ñó Hà N i cũng ñ u ñư c ghi chép trong s sách. Ông coi th thao. ông tránh không khí m th p Hu . Nhà vua tr héo h t d n. Ông bà ñã r t ng c nhiên khi th y nghe k xong m i ngư i không nh n ñư c cư i? [3] Nhà vua ít xu t hi n trư c công chúng. nh ng nhu c u c a ông. H sơ lưu tr còn gi l i d u tích c a các cu c ñ u tranh ñó nhi u khi r t kh n kh . Ông có th n i lo n ñư c không? Có th t ch i s b o h hay ít nh t gi m b t? Các tư li u ñ l i ñ u ñư c gi kín ch ñ l ra vài dòng ng n ng i. không ñư c t do h i h p k c ñi l i cũng không ñư c t do? M t viên c nh sát quèn Paris ñư c c sang ðông Dương lĩnh lương ngang v i tu n ph . Toàn quy n Pierre Pasquier h t l i khen t ng v vua tr tu i. h rình mò ngay gi a ñư ng ph chính. nh ng ngư i lính h v hoàng cung. B n thân B o ð i cũng v y.. M t hôm v ch ng ông bà Charles nh n ñư c m t món quà b t ng . c p 368. Ông thi t l p nh ng t c l m i. M t thiên ñư ng cho Hoàng ñ ch ng thích gì b ng săn b n. Ngay c s có m t c a các b n ngư i Pháp xem ra cũng không làm ông thích thú. Lu t pháp c a chính ph b o h Pháp qu là c ng r n ng t nghèo. ngư i ñư c chính ph giao trông nom ông t lúc nh ñ n tu i l n. nh ng nh c công và vũ n nhã nh c cung ñình ñ u ch s ng b ng m t kho n lương có ch ký duy t c a m t quan ch c b o h . ðó là h u qu ñ u tiên và ch y u c a nhi u năm h c t p châu Âu. Ông vi t cho B trư ng Thu c ñ a Paris: “Tôi r t có n tư ng m nh v tính nghiêm túc trong ý nghĩ và s trư ng thành trong cách suy xét m i vi c c a Vua B o ð i. un avocat témoigne (Công cu c phi th c dân hóa Nam. Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i. Nhà vua có m t kho n ph c p hàng năm tính vào ngân sách c a Trung Kỳ mà chính ông cũng không ñư c quy n quy t ñ nh ph c p y là bao nhiêu và hàng tháng ph i có ch ký duy t c a Tòa Khâm s m i ñư c lĩnh ñ chi dùng! Nhà nư c b o h quy t ñ nh h t th y. K toán thu c ñ a r t t m ñ n t ng chi ti t. K c các kho n chi tiêu cá nhân. Tôi v a k t thúc trò chuy n v i ông. B o ð i vì tính t tr ng danh d không bao gi dám tr c ti p khi u n i ñi u gì. t ng ñ c! Vi c ñi l i giao du v i các c n th n trong tri u cũng không ñư c t do tho i mái. thì ông s b coi như ch m d t vai trò Thiên t . T t c ñ u do Pháp tr lương. s ng tho i mái trong tư dinh ði n Ki n Trung gây nên tâm tr ng ña nghi t c t i c a ñám c n th n vì chính bà con anh em g n gũi c a Vua cũng ñ u ph i trong các dinh cũ riêng ngoài hoàng cung và ñ i x như nh ng bà con nghèo.

T i ñây ông nói l n ti ng hơn. Ông Ph ng hóa công bèn ch n m t bà hai cũng xu t thân quy n quý. Qu nhiên khi ăn xong ông hoàng Ph ng hóa th y h ng kh i ngay và s n có ngư i ñ y t gái trong nhà tên là Hoàng Th Cúc ñã ñư c ông Hư ng ð. Phép l ñã h t thiêng. Lúc Thành Thái b ph tru t năm 1907. v c và v hai. ðư c ch n trong s con gái có nhan s c trong nư c. Cô gi cái thai ñó và l ng l làm l cư i. ngư i Pháp ñ nh ñưa ông hoàng Ph ng hóa công lên n i ngôi. Ông vua Kh i ð nh b li t dương ai cũng bi t. có t i v i t tiên. c nh ng ngư i can trư ng nh t cũng ph i ñ m t t m t m cư i.16 - . Ông hoàng Ph ng hóa s p có con. Ông Hoàng t i nghi p này ñã không có ñư c ni m vui chăn g i l i bu n vì không có con n i dõi. ông này ñã tr l i rành r t khi n b n này ngơ ngác tư ng ông b b nh tâm th n: “Ta mu n g p vì ta là cha vua”. Năm 1912. Bà v chính th t c a ông r t bu n vì ch ng ñêm ñêm ch m i mê ñánh b c ch ng ñoái hoài gì ñ n chuy n chăn g i. cũng là m t ñ i th n trong tri u. ðó là m t ngư i trong hoàng t c mà Nhà vua ph i g i b ng c m i ñúng vai v . ông hoàng ph i g i ông Hư ng ð. Chán n n. Khi ñ a bé ra ñ i nhi u ngư i thân thích li c m t nhìn tr m xem nó có gi ng ông hoàng nh ng ch nào.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 4 Daniel Grandcleùment Sau khi B o ð i vào trong hoàng cung ñư c vài tu n. ai cũng bi t là tác ph m c a ông hoàng Ph ng hóa. có m t ngư i ñàn ông dáng ñi u ng o ngh . ñình th n không mu n ñ t lên ngai vàng m t ngư i vô h u nên ph i ch p nh n Duy Tân (là con vua Thành Thái) lên làm vua. chu n b s n và may m n sao cô Cúc ñã th thai. h có ñ n hàng trăm ngư i. Trong khi ch ñ i. ông hoàng Ph ng hóa có nhi u b n bè thân thi t lui t i ñ khi cùng nhau rư u chè c b c trong ñó có ông Hư ng ð. Nhưng r i ñi u bí m t mà m i ngư i ñ u bi t t ng ñư c gi kín. cũng sinh h m t ñ a con trai n i dõi. bà c b v v i cha m ñ . ăn m c sang tr ng. Th i ñó hi m có m t ngư i ñàn bà xu t thân nghèo hèn l i ñã mang b u và leo lên ch c v m nh ph . Cũng cái ñ u tròn b ch. Tin m ng g n như chính th c ñư c lan truy n. v i b n th v r ng ông mu n vào g p Vua. Th i b y gi không có con trai là m t b t h nh l n.g i là ngư i vô h u. ði u ñó ch ng quan tr ng gì v i cô Cúc mi n là ñ a con trong b ng cô. Ch c ch n là ông Hư ng ð. Tr c tu i ông hoàng nhưng v vai v . Tuy v y m t tên th v cũng ñư c phái ngay vào ñi n Ki n Trung. nói to như dáng m t hoàng thân hay m t th y giáo vào d y trong n i cung. Càng d hơn vì th i gian này ông Hương ð. gi ng oang oang. Song ch ng bao lâu. Kh m t n i là c hai ñ a bé sao gi ng nhau như l t. Khi m y tên v binh Pháp ngăn c n h i ông yêu c u vào g p Vua ñ làm gì. Trong câu chuy n tâm s ông Hư ng ð thông c m v i n i kh tâm c a ngư i cháu “b t l c” và ñ t ơn cho vay ti n ñánh b c. Nh ng ngư i trong ð i n i không l gì ông khách này. Nhưng l trong tri u v n cho ông r t nhi u phi t n v i ñ l c vi n mà ông không h ñ ng ñ n ngư i nào. bi t ñâu ch ng là con trai thì có nhi u hi v ng tr thành ðông cung Thái t k v ngôi vua. Trư c sau cô Cúc v n ñinh ninh m t l i khai là ñích th có mang v i ông hoàng Ph ng hóa ch không có ai khác. Ông cũng không còn l gì nh ng tin ñ n ác ý và nh o báng ra m t mà các bà có tính thóc mách thư ng hay r tai nhau t hai ch c năm nay. còn ông hoàng Ph ng hóa thì dong d ng cao ngư i g y. ông mách cho cháu m t phương thu c b dương làm b ng xương ch n hoang h m v i sâm nhung và nhi u v thu c b c khác. Ông ng ng cao ñ u. v n chưa h t ng c nhiên th y cô Cúc làm sao l i có th d dàng thành công v i ngư i ch ng b t l c c a h . ñã làm cho cô Cúc có thai trư c r i ông t ng l i cho ngư i cháu ñ t ơn ñã giúp ñ ông trong lúc túng b n. Ông Hoàng cũng ch ham mê bàn t s c. Bà còn trách c ông hoàng ch ñòi bà làm sao xin gia ñình cha m ñ cho nhi u ti n ñ th a mãn máu mê c b c. nhưng ng t m t n i ông ñã 23 tu i nhưng v n không có con . bà v hai này cũng không tránh kh i th t v ng như bà c . ông ng i xu ng không ph i là chi c gh ñ u thông d ng mà m t chi c gh bành ñ s dành cho ông. Không ñư c hư ng thú vui chăn g i. Nh ng k ñ c mi ng trong ñám c n th n c t h ng không còn ch nh o ông hoàng li t dương và vô h u. chân tay cân ñ i. ðó là m t bu i t i năm 1912. hiên ngang ti n vào c a chính. dù ch là v ba. không ph i v i bà v c luôn luôn ni m Ph t trong chùa cũng không ph i v i bà v hai luôn oán gi n mà v i m t ngư i ñàn bà xu t thân th p hèn. S có m t c a ông ñã gây xì xào trong kh p ð i n i. trư c ñây ñã ñ nh ti n cung nhưng không ñư c Vua ch p nh n. r o bư c ñi m nhiên qua c ng l n trư c m t b n lính canh ñang ng gà g t ti n vào ð i N i và ch d ng l i c a ngăn v i T C m thành [1]. là ông con nhà chú. Và câu chuy n ñó hoàn toàn là s th t. ðình th n và h hàng thân thích ñ u ng c nhiên và m ng r xem như có phép l . hoàng t c ph i ñ i m t v i m t th c t ñáng bu n. nơi c a B o ð i ñ c p báo. t tôm hơn là ngó ngàng t i bà v m i. ð xác minh th c hư. Th y nói ông cư i thêm mư i bà phi n a nhưng không ai sinh ñư c ngư i con nào. Ông này dáng ngư i cao to hơn m c bình thư ng c a ña s nh ng ngư i Vi t Nam th i ñó. Ông không “xin” ñư c g p mà “ñòi” Vua ph i ti p ông. hai bà ñã d dành th m chí dùng c roi v t ñ tra h i. s ng tàn t bu n phi n trong cung ñi n l nh lùng băng giá. Tuy v y hai bà. ðó là nh ng b m t tư ng trưng cho . Ông hoàng Ph ng hóa công là con vua ð ng Khánh b b nh li t dương không th có con.

ðôi khi là m t con dê có vai trò l a ch n. B u không khí dâm ñãng trong cung kéo dài khá lâu. vua nhìn t n m t g p gi a ñư ng th y cô nào ưng ý có th tuy n làm cung phi ngay l p t c. m i ñư c phong Hoàng h u. Kh p nơi lan truy n tin x u xa này. choàng ngư i b ng t m v i ñ do thái giám ñưa cho và viên thái giám ghi rõ tên tu i cung n . Nơi ñó nh ng m i quan h dan díu làm n y sinh nh ng tin ñ n th t thi t lan truy n kh p nơi. Nhi u ngư i vua không t ng bi t m t và dù có ñưa vào h u thì vua cũng không c n nhìn m t.. Vi c tuy n phi cũng có th di n ra bên ngoài cung. Vai trò c a các bà phi nhi u khi vư t quá thân ph n m t ngư i chung chăn g i. Có m t ban tuy n ch n ñánh giá tài s c c a m i ng viên. r i ông ñi th ng ra v . Khi ñ n tu i g ch ng. các bà ph i r i kh i long sàng theo thái giám v bu ng mình. ð tránh mưu sát. Bà vương phi Vi t Nam ñã b quy n rũ và làm nh c. N u không sinh ñư c con trai thì tương lai màu xám là rõ ràng. tr ng tr i. hương trư ng ch n các cô gái ñ p nh t trong làng xã làm danh sách tâu lên. Sau vài tháng ñ ra ñ a con lai. nghi ho c. cung n ph i c i h t qu n áo. m t bài vè ñư c lưu truy n ngoài ñư ng ph ñ ñô ñã ñưa ra m t cách gi i thích khác h n. Cũng có cung n xu t thân dân thư ng. Còn có gì ñáng ng c nhiên b ng bà Hoàng h u n ñã hi n thân như m t bông hoa dành cho ngư i nào ñên ñ u tiên. ch n cô nào lên h u thì coi như có di m phúc. Có l n vua yêu c u nhi u cung n trong m t ñêm l n lư t ho c cùng m t lúc. v chính th c c a vua. H i r ng: Kh i ð nh ngoài cung có th y gì không? Hãy nhìn vương phi c a mình. Vương phi nhà vua tha h dan díu. Như v y bà th a bi t th là không chung th y trong cu c s ng hôn nhân. Ai mà dám c gan l t vào h u cung thâm nghiêm. cung n ñ u là con cháu các ñ i th n trong tri u. ðư c nh n vào cung. Không có h . th n . Các bà phi. t c vua Minh M ng m i ñêm ch n năm cung n v i hy v ng s ít nh t ba cung n s mang thai. m t h th ng th b c mà m i th h ng ñ u xác ñ nh rõ vai trò. các v vua chúa Vi t Nam ch còn gi i s u b ng thơ ca và xem thiên văn và dành nhi u thì gi vui ñùa v i cung n . Ch có viên thái giám là bi t rõ tên tu i cung n nào t i nay ñư c ñưa vào cho vua. Ông già ng i ñ i khá lâu. Theo truy n th ng và t c l . h con dê ñ ng c a bu ng nào thì ñêm ñó cung n bu ng ñó coi như linh tính c a con v t ch n và thái giám s ñưa vào cho vua [4]. ñi qua các bu ng cung n . không th không làm n y sinh trăm nghìn chuy n ghen tuông ganh t . bà phi nào trư c ñây ñư c vua ân s ng nh t. m t h u cung mà c m t xã h i ph c t p có ñ n chín h ng khác nhau. ñư c x p theo th t trư c sau c a ngày “n p phi” t c là ngày cư i. mà là các cung t n hay th tỳ. T C m thành tr nên hoang v ng. c b c. m i cô m t bu ng. Ngày ñêm ñam mê s c d c. Tri u ñình s t ch c ch n l c theo nh ng tiêu chu n nh t ñ nh như thi hoa h u ngày nay mà ph n thư ng là ñư c chung chăn g i v i vua trên long sàng. th n ) nhưng vua cũng có quy n “ñêm ñ u” ñ i v i h .. cha dâng bi u ti n vua. M t s có nh hư ng chính tr .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment m t tri u ñ i bình thư ng. ch i b i lũ th v . sau ñó. Sau các phi ñư c coi như v chính th c là các cung n ho c là v không chính th c. lương b ng khác nhau. Ông n i c a B o ð i. Ông n i xung lên la l i om sòm. Trong m t bu i vi hành ngoài cung. Các bà trong h u cung. M i bà có cung ñi n riêng. Kh i ð nh ngoài cung có bi t chăng? [3] Không k săn b n. M t viên thái giám qu n lý th i kh c bi u c a t ng ngư i và ñ ngh dâng vua. h t c sinh khí như m t t ñ a. Nhưng tri u ñình ñã ph nh n.17 - . M t t báo Pháp xu t b n Sài Gòn trong nh ng năm 20 ñã ti t l chuy n ñ ng tr i này [2]. Sau khi “thư ng ngo n” xong Nhà vua lăn ra ng m t mình. m i ñêm vua ch n m t bà trong ñám cung phi m c dù lư t các bà phi chính th c ñ n nhanh hơn. Không ph i ch là các vương phi. T t c các bà ñó ch như ngư i b n tình ân ái trong ch c lát. Hơn c m t gia ñình. mà ch sau khi vua băng hà. nh hư ng c a m i bà tùy theo ân s ng c a vua ho c tùy theo kh năng cho vua m t ñ a con trai (g i là Hoàng t ) ñ có ngư i n i dõi. Thư ng phư ng Phúc Lan ngo i ô Hu t hào có nhi u cô gái ñư c tuy n làm cung n . v trí. Sau các bà phi t n là các cung n làm các công vi c d n d p h u h trong n i cung (thư ng ñư c g i là th tỳ. Phong t c ñ t nư c ñã th t s b ñ o l n. Trư c h t là các bà vương phi. ghi ngày có khi c gi vào v i vua vào m t t m th tre ñ kín ñáo trên bàn ăn c a vua. Xã trư ng. nguy n r a c Nhà vua và c n th n: “Cha nó mà nó cũng không coi ra gì”. ngư i th v m i tr ra cho bi t B o ð i không mu n cho ông vào ti p ki n. là có uy th nh t. làm hoen danh d gia ñình. M t chi c xe dê kéo vua ng i trên. Ph n l n cung n xu t thân dân thư ng nông thôn. Danh sách cung n vào ñêm nào ñư c c p nh t trong s sách ñ khi có mang s không nh m l n.

s ng ngơ ngác.v. nhàn h làm ñ th vi c ch ñ h u h m t ngư i ñàn ông duy nh t là vua. Sáng ch kỳ l ñó g i là Minh m nh thang nh t d ngũ giao (năm l n ân ái trong m t ñêm). có th có nh ng con trai có trí thông minh hay v ñ p khác thư ng t nguy n “ho n” ñ ñư c ch n làm thái giám vì v y t “ho n quan” dùng ñ ch ch c danh thái giám và cũng có ho n quan b m sinh và ho n quan t thi n. tr n tr i như ôm. tâm tr ng cách ly bu n t như v y khi n cho cung phi d m ñau. ñui. Năm 1885. Dĩ nhiên các Nhà vua ph i có m t s c kh e d i dào ñ duy trì t c l này. Vì vi c tuy n ch n các ñ a phương không ph i lúc nào cũng công b ng ngay th ng. k t bè k t ñ ng hãm h i nhau. ñưa ð ng Khánh lên ngôi. Vua Minh M ng ñã có so n m t bài thu c b dương mà ngày nay. g i là tr ng huý. nhi u cung phi th a d p quay v v i cu c s ng thư ng dân v i gia ñình. vua ch t g i là “băng hà”. n i l a. nhưng sau khi có bà v vua Minh M ng tên là Hoa nên ch ðông Hoa ph i ñ i là ch ðông Ba. không dùng nh ng t n ng n . v. Các thái giám cũng là h ng ngư i có nh hư ng l n. b t c hoàn c nh nào cũng không ñư c ti p xúc v i ngư i ngoài nh t là ñàn ông. thư ng ph t. Tuy nhiên r t khó ñư c ti p xúc v i các bà phi. ñôi khi liên quan ñ n nh ng vi c h tr ng nhưng thư ng là nh ng chuy n liên quan ñ n nhân s . què. không bi t t ñâu sinh ra như v y. Sau khi thi n h ngâm b ph n sinh d c b thi n vào trong m t l nh ñ làm b ng ch ng v kh năng làm ho n quan. Gia Long. M t s có th ñóng vai trò “c v n” có th ñ xu t m t ý tư ng nào ñó. Không thi u gì cách gian d i ñ ñư c ch n. Cung cách s ng. Chính lý trư ng làm s tâu lên tri u ñình ñ tuy n ch n. N i cung ñư c tái l p cho ñ n khi B o ð i v tr vì và ti n hành c i cách xóa b ch ñ phi t n cung n . kinh ñô th t th . Ch có hai l n có s bi n khi n cho cu c s ng tàn t suy mòn c a h thay ñ i ñôi chút. Ngoài các thái giám. Màu tr ng ch dùng cho áo lót trong tr màu huy n dùng ñ nhu m răng. ngây d i thì cũng thư ng ch t khi còn tr . Các phi t n cung n không ph i ai cũng ñ p c . Ch tr m t s ít ch y theo Hàm Nghi ra Tân S (Qu ng Tr ) lánh n n sau ñó l i quay v khi Hàm Nghi b Pháp b t. nh nh . thăng. ñ i s ng sang tr ng. cách x th ñ ph c v vua. vua có quy n l y bao nhiêu v tùy ý. d r ng hai năm tr l i ñây h n hán liên ti p. H còn ph i làm quen v i nhi u phong t c kỳ l như ngày ñông chí trong T C m thành không ñư c th p ñèn. m t th k rư i sau. L n th nh t vào năm Minh M ng th sáu (1825) ñ i s ng n i cung có b t xung ñ t tranh giành là vì trong kinh kỳ ít mưa. cung n nhi u nên âm khí u t t c Nay b t ñi cho ra m t trăm ngư i may ra có th gi i ñư c h n. lương y ph i là ngư i có tu i ñ n xem m ch có thái giám và m t n quan ñ ng bên c nh ñ giám sát. bư c ñi rón rén. bi t chi u chu ng vua thư ng ñư c vua v i ñ n nhi u l n hơn ngư i khác. b m vua. Tên nhân v t quan tr ng. còn ñư c chào bán Hà N i. chêt. ông bà vua mà vi ph m thì b t i n ng. trong h u cung cũng có ñ n hàng ch c. ho c trong thâm cung. ðương nhiên cung n nào có tài s c vư t tr i. máu.. nh ng ngư i b n tâm tình c a Nhà vua. vua là ngư i ñàn ông duy nh t vào các khu c a cung phi. Không ñư c ch m vào da th t b nh nhân và ph i qua m t khăn l a m ng che kín c tay. Trong s ñó . Ngay c khi m ñau cung n n m trong màn thò tay ra. không nói to. Quân Pháp chi m ñóng thành Hu hoàn t t cu c chinh ph c. ðúng gi quy ñ nh m i phi t n cung n mang l ng p ñ ng than ñ n ñi n Càn thành ñ l y l a nhóm trong l ng p c a mình ñem v phòng . giáng tư c v . Ngoài ra ph i kiêng không ñ c tên ngư i trong hoàng t c. Tuy nhiên. Nhà vua th y h n làm lo. Không m t ngư i ñàn ông nào tr vua và thái giám ñư c bư c vào h u cung. Ngôi ch l n c a thành ph Hu v n trư c ñây g i là ch ðông Hoa.18 - . H ñư c các quan lui t i ñ nh các bà làm trung gian ch y ch t m t công vi c gì ñó. tên nhân v t ít quan tr ng là khinh huý. H là nh ng b tôi g n gũi nh t. ph i ñ c ch ch ñi tên nh ng ngư i g n gũi nh t là b trên c a vua. Vua T ð c có m t trăm linh ba bà. hàng trăm ngư i nên không tránh kh i các chuy n tranh giành nh hư ng ghen t ganh ghét th m chí xích mích thù oán nhau. Hoàng h u.. N m quy n l c t i cao. M y tháng ñ u vào cung các bà ph i ng m mi ng ñ kh i b t lên nh ng ti ng thư ng dùng trong dân gian và không ph m huý và t p nh ng cách trong cung cùng v i m i phép t c. T t c các cung n ch y thoát ra kh i hoàng thành. quy t c trên h t trong cu c s ng n i cung là s d u dàng. N u không m t trí. Quy t c v màu s c áp d ng cho m i khía c nh c a cu c s ng n i cung. Vì v y làng nào có ngư i ñư c ch n làm thái giám thư ng l y làm vinh d . Trang ph c c a phi t n cung n ch ñư c dùng màu ñ tía hay màu l c. Ngoài ra không ñư c nhìn m t h i chuy n b nh nhân. H trong làng có ngư i con trai nào có b ph n sinh d c phát tri n không bình thư ng ho c n u không có. ñ ch th c tr ng c a vua mà ph i thay b ng nh ng t nh nhàng hơn như vua m g i là vua “se mình” hay “ng c th b t an”. Khi ñã ñư c tuy n vào cung. ngư i sáng l p tri u Nguy n thư ng nói: cai qu n vương qu c còn d hơn ñi u khi n n i cung. Hoàng h u và cung n không bao gi ñư c dùng màu ñen và màu tang tóc. H tr ng huý như tên vua. có m ñau cũng không bao gi ñư c ch a ñúng b nh v i cách xem m ch cách bi t như v y. Màu vàng dành riêng cho vua. lu t l . Ví d v vua Minh M ng là bà H Th Hoa thì khi nói ph i g i ch ch là ba. N gi i hoàng cung s ng trong nhung l a. ng ý vua ban hơi m cho m i b tôi nh t là n gi i trong h u cung..Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment r t l n.. Ch ñi n Càn Thành nhen lên m t lò l a th t l n. L n th hai là nh có chi n tranh.

T p quán bao gi cũng s ng dai. các bà phi t n sinh hoàng nam. vua mang b m t c a con ngáo p. h n s có cu c s ng ñ y ñ hơn nhà. trông nom d n d p gi gìn. Sau khi vua băng hà. Nhà xu t b n Thu n Hóa). làm náo ñ ng cu c s ng h u cung. không còn c cu c s ng bình thư ng. Không tuy n cung phi m i. khăng khăng ñòi ch m d t h n ch ñ cung phi c a các tri u ñ i trư c ñ l i. Các phe phái âm mưu ch ng ch i nhau ñ ñ y m t cô gái vào cánh tay Nhà vua. N u sau m t th i gian b th i lo i vì th t s ng hay do b nh t t... l n này tri t ñ hơn n a. [1] Ghi chép theo “Chuy n tình c a các bà trong cung Nguy n” c a Nguy n ð c Xuân. cung phi không bao gi ñư c quay tr l i. Ám ch m t tin ñ n nói r ng Toàn quy n Pierrte Pasquier là cha th t s c a B o ð i. các bà phi t n. mánh khóe giành gi t. M t hôm trong m t cu c cãi c trong gia ñình nhà v ñ ch ng minh là ông không b t l c như l i ñ n. con trai B o ð i ñư c t n phong ðông cung Thái t . làm ch gia ñình ai cũng mong ư c có con gái ñư c tuy n vào cung. SPCE 376 (Phòng báo chí quân ñ i vi n chinh). sau ñó bư c lên long sàng. ñem l i cho h ni m hy v ng có nhi u l i th nh t là khi con gái sinh hoàng nam r i tr thành hoàng quý phi hay Hoàng h u. L y v cho vua là m t d p phát sinh nhi u chuy n kình ñ ch nhau. H s ng bên lăng m . có h v i các bà thái h u m ñ hay m k c a vua Kh i ð nh). h th ng th b c trong n i cung r t ph c t p.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ch có m t s ñư c vua h c nhi u l m là hai. m t cơ may Tr i cho. ti ng ñ i bác r n vang cùng v i s c ép c a phong trào cách m ng ñang dâng lên. Hoàng thân Ph ng hóa ñã ăn l nh nh t v i v vì cha m v ông ñã không gi l i h a trư c khi cư i là m i tháng c p cho m t s ti n nhưng sau ñó là không cho. Dùng ñ y t gái h u h các bà Thái h u (m ñ và m ñích c a B o ð i). Nhưng B o ð i hay ít nh t các c v n c a ông c m th y m t m i v i các mưu toan. hay thái giám. cung n tr v thư ng k t thúc cu c ñ i c a mình b ng cu c s ng tu hành trong chùa chi n ho c nhà th . Sau này khi B o Long. Tóm l i trong n i cung ñ y r y mưu toan tính toán ñ lên c p h ng. Năm 1934 ngư i dân An Nam r t s ng s t khi ñư c bi t ông quy t ñ nh cư i làm v m t cô gái theo ñ o Thiên chúa ngoan ñ o. Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i. các cung n ñư c ñ c ân ñư c ñưa lên hàng phi t n. [2] M t câu chuy n khác nhưng xem ra ít có th tin là th t và cũng không thuy t ph c ñư c ngư i dân kinh ñô Hu . hương khói trong lăng và s không bao gi tái giá. Cho nên. [4] Các cung n cũng có thói quen làm các bó lá dâu treo trư c c a ñ lôi kéo dê ñ ng l i trư c bu ng mình.. s ng như th ñ n hàng ch c năm n a. ñ n m c nhi u ngư i l n thư ng d a con gái c a h “s ñưa mày vào cung” coi như là ph i ch u ñ ng m t hình ph t. Trong trư ng h p này. T t c nam cũng như n khi ñư c nh n hay tuy n vào cung dù là phi t n. khi ñã ñư c vào cung. Nhà xu t b n Thu n Hóa 1994 và “K chuy n vua quan nhà Nguy n” . [3] CAOM.Nhà xu t b n Thu n Hóa. V Hoàng ñ tân h c còn gây nên m t cu c ñ o l n.. không còn gia ñình. Ch ng nh ng ph i ch u ñ ng nhi u ñêm cô ñơn mà khi cha m ñ n thăm cũng ph i ñ ng ñ ng xa ho c trong trư ng h p ñư c phép l i g n cũng ch ñư c trò chuy n qua b c màn sáo. không ñ s c kh e. H v n mu n th v n may trong lúc chi n tranh ñã bùng n . h ñ u vui v ch p nh n s ph n. chèn ép nhau gi a các bà Thái h u. Các bà phi chính th t ho c th phi. là cha ñ c a B o ð i mà là m t ngư i khác. Cho các bà cung phi và th n tr v cu c s ng bình thư ng. Tuy v y các quan t tr ng th n ñ n nh ng ngư i có ph m c p th p hơn hay nh ng ngư i dân bình thư ng. Ông ti p t c cu c c i cách. xem như m t vinh d . ông ñã ch ng t s c m nh ñàn ông b ng cách ban ngay m t tr n mây mưa d i dào cho m t cô ñ y t gái xinh ñ p và kh e m nh nh t (Ph m Kh c Hòe .19 - . ph m tr t. gi i th n i cung. ñ i quân góa ph ñó v n ph i duy trì quan h v i ngư i quá c . ngày lên ñư ng vào cung v n là n i kinh hoàng khi p ñ m. . cu c s ng s ph i ch u éo le nhi u m t. M t s ngư i trong hoàng t c ngày nay còn kh ng ñ nh không ph i là ông Hư ng ð. m t cơn choáng váng s làm h i ông trong su t th i gian tr vì. Khi r i b quê hương h ñư c s ñ m b o cái ăn cái m c. cung n . cung n . nghĩa là Hoàng t k nghi p lúc ñó m i 9-10 tu i nhưng ñã ñư c gi i thi u v i các gia ñình các quan ñ i th n có con gái vào tu i suýt soát ñ r i khi l n lên anh ta s ch m làm v . Do ñó ngư i ta ñ n th i ông là “b t l c”. Khi B o ð i v nư c n m quy n bính. cũng không ñư c r i kh i lăng. Bãi b ch ñ cung phi. 1987. Vì m t khi bư c qua chi c c a ngăn vào h u cung. ba l n trong c m t ñ i làm cung phi. G n như su t cu c ñ i t khi ñư c tuy n vào cung m i ñ tu i mư i sáu. mư i b y cho ñ n khi vua băng hà.K chuy n vua quan nhà Nguy n. không còn t m. ñ i v i nhi u cô gái m i l n. M c dù v y.

Gia ñình Nam Phương còn xây nhi u nhà th b ng ñá và th ch cao ñ hi n cho th h sau. Hôm nay ông không c t ti ng chào ngư i ch huy c nh v Th y Sĩ như m i l n khi anh ta ra l nh m c ng. có th l c và ngoan ñ o. Ai ñã ñ t cái tên ñ m giàu ý nghĩa như v y? Ch c là B o ð i. th t là ñ p ñôi như m t b c tranh sáng ng i v tu i thanh xuân l ng l y. có nhi u nét tương ñ ng. tr và ñ p ñ n m c B o ð i không ng n ng i b qua các ñi u ngăn c n c a t p t c cũ. Ngày nay ngư i ta còn nói ông ta thu c l p ñ u tiên ñã ti p tay cho ngư i Pháp. Bà Nam Phương kiêu hãnh v ông bà.20 - . Chính quy n thu c ñ a l p l i s ñ a chính ñem bán ñ t hoang cho nh ng ngư i có ti n v i giá c c r : mư i franc vàng m t hecta [2]. ð t ñai không còn là c a Nhà vua. M t tòa nhà gi ng như m t cung ñi n nh . Dân gian còn g i là Nh t S . Gia ñình bà còn xây hai nhà l n trung tâm Sài Gòn. Cô là con gái út m t gia ñình giàu có. qu n l a tr ng. khi ñi h c trư ng Les Oiseaux thì tên rút g n thành Mariette. Cha m bà là nh ng ñi n ch c b c a x Nam Kỳ nơi nh ng con chiên ngoan ñ o ñã b ti n xây nhi u công trình b ng ñá nhi u nơi ñ tôn vinh ð c Chúa V n năng. nhìn vào các t m nh dù nh nh t ñã úa vàng ngư i ta v n th y sáng lên m t nét duyên dáng hi m có. Chi n tranh ñã làm nông dân lưu tán kh p nơi. Không th ñ ru ng ñ ng hoang hoá.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 5 Daniel Grandcleùment Ngài ñ i s kéo chi c c áo r ng c a t m áo khoác ñ che kín c . m i 20 tu i. Nam Phương có nghĩa là Hương thơm mi n Nam. ñi giày cư m thêu vàng. Ông ngo i c a bà Nam Phương ñã g con gái cho m t chàng thanh niên công giáo nghèo nhưng ngoan ñ o. Ông ñ i s dùng t hơi n ng n khi ông nh l i nh ng s ki n x y ra g n ñây nhưng ông không th y trong ñó có nh ng chuy n khác ñ hi u ñư c hơn m i liên quan v i các câu chuy n ông v a m i nói v i các v h ng y theo dõi v n ñ này. C hai nhà th nay v n còn khi n các con chiên nh ñ n lòng sùng kính ñ i v i ñ c tin c a gia ñình bà. Hình bóng ñôi uyên ương vàng r c uy nghi t o nên m t b c tranh tuy t m làm say ñ m ngư i h a sĩ. cha cô cũng ñã t ng theo h c ch ng vi n Sài Gòn. v i chi c áo dài d h i có nh ng ñư ng nét thu n khi t. S ng trong m t gia ñình ngoan ñ o. B i l tình yêu và d ñ nh c a Vua B o ð i xin k t nghĩa trăm năm v i m t cô gái Nam Kỳ theo ñ o Thiên chúa ñang g p b t c. nàng xinh ñ p như m t bông hoa quý”. Xe ñã thong th lư n quanh ñ i Quirinal mà ông v n chưa nguôi gi n. Nhưng không ph i th . Chuy n tình c a h ñ p ñ như trong chuy n th n tiên. Cô Nguy n H u Th Lan là m t cô gái có th nói là quá gi gìn ý t . Cu i cùng xe ông cũng ñ n ñ x ch trư c m t. th a hư ng t m t n n giáo d c công giáo t t tiên. màu s c thanh nhã mà hòa h p. Cô Mariette Nguy n H u Th Lan. Hai ông bà còn khai kh n hàng nghìn hecta ñ t Nam Kỳ t o nên nh ng cánh ñ ng lúa ph ng lỳ. Bà là m t ph n xinh ñ p giàu có. m t nhà th khác ngo i ô g n ñó ngày nay chung quanh có nhi u nhà máy s i. Khi bà sinh ra. h c sinh m t ch ng vi n nh . ch vì m t chuy n c n con này. có nghĩa là giàu có nh t. chi c áo n t trong v a khít v i ngư i. Cũng như B o ð i. Và nh ng ngư i ñư c mua ñ t r qua ñ u giá thành nh ng ñi n ch g p may và giàu có. Nh t S ngay t ñ u ñã quan tâm ñ n vi c kinh doanh lúa g o. c c kỳ giàu có. T t c ñ u ñ p và r ng. cha m ñã góp ph n làm ñ ng b ng C u Long tr nên giàu m nh. t i m t trư ng n i trú r t có n n n p là trư ng n tu Les Oiseaux Neuilly [1]. Ông chui ngay vào xe. Nh S Công chính Pháp giúp ñ vùng ñ t bùn l y ñó tr thành nh ng cánh ñ ng phì nhiêu nh t nư c. trong tay ñi u khi n c m t ñám công nhân nông nghi p và nông dân c n m n bì bõm dư i ru ng. cha c ñã ñ t cho bà m t cái tên gi n d là Marie-Thérèse. ngài ñ i s bên c nh Tòa Thánh La Mã th y r ng còn có vi c khác ph i làm hơn là ñi thương lư ng v m t ñám cư i cái x thu c ñ a xa xôi châu Á. Ph i chia l i ru ng ñ t. m t tòa nhà khác trong khu th d t ñư c nhi u khách ñ n . Ông ngo i c a bà có tên là Lê Văn S còn ñư c g i là Huy n S (hàm tri huy n ch không ph i là tri huy n t i ch c). T c ñiên ngư i. Cu c chinh ph c thu c ñ a ñã quét s ch lu t l phong ki n. M t trong nh ng mi n phì nhiêu nh t trên th gi i. cô cũng ñư c ăn h c lâu năm Pháp. ch ng m y ch c ñã làm ch m t vùng ñ t tr i r ng t phía nam Sài Gòn ñ n ð ng Tháp Mư i. r t thoáng ñãng. Không nói ñ n chuy n khác nhau v tôn giáo tín ngư ng. Khi Nam Phương xu t hi n trong phòng khách c a Tòa Khâm s . ðó chính là cha ñ c a Nam Phương. th ng cánh cò bay. Tháng ba r i mà Rome ti t tr i v n còn se l nh. c p giai nhân tài t này th t là ñ p ñôi. M t vùng lúa r ng như bi n c . m t khu ph ngư i Hoa g n Sài Gòn. M t nhà th Ch L n. ðáng l ch là m t th t c ñơn gi n thôi mà Tòa Thánh v n khăng khăng không ch u. chít khăn vàng. ð n lúc này ð c Giáo hoàng v n t ch i? Th t là quá l m! Ngài ñ i s C ng hòa Pháp Charles Roux n i khùng vì ñã m t m t. quá ư nghiêm kh c. cung c p lương th c cho quân ñ i thu c ñ a. Hoàng h u Nam Phương xu t hi n r c r trong nét duyên dáng tinh t c a tu i tr như m t huy n tho i”. trông bà còn xinh ñ p hơn n a. dòng dõi các ñ ng t vì ñ o. Vào lúc cánh h u và ñ ng áo ñen ñang ngoi lên chi m ưu th trên chính trư ng nư c ý. Báo Th gi i thu c ñ a còn miêu t : “C hai ngư i ñ u m c áo màu vàng. M t s ngư i xì xào không ph i c a c i là s c quy n rũ cu i cùng ñ i v i Nhà vua. Phóng viên báo Monde colonial (Th gi i thu c ñ a) th i ñó ph i th t lên: “V i dáng thanh l ch c a riêng mình ch ng t m t th hi u tinh t và v ng vàng.

Nhưng nhi u khi dâng lên vua cha trư c. dòng dõi trâm anh th phi t. V i dòng dõi m t gia ñình ngoan ñ o như th . Năm năm v trư c. Theo l xưa nay. Cô khá kiên quy t làm cho ngư i khác cũng ph i theo tín ngư ng c a mình.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment thăm tr m tr khen ng i là tiêu biêu cho ki n trúc thu c ñ a c a nh ng năm 30. ch c ch n quan tr ng hơn nh ng tính toán chính tr . không hư h ng vì th i ti t và chi n tranh còn mang d u n c a gia ñình. Ngư i Pháp và sau này là quân ñ i M ñã s d ng kho ng không ñó như m t căn h m ñ giam gi nh ng ngư i b b t. làm ch ch a l n x n nh ng gh t a và ñ trang trí h ng là hai b c tư ng n m b ng ñá hoa cương che ch di c t c a ông bà ngo i Nam Phương chôn bên dư i. Trên sân trư c nhà th . Ngư i ñ ng ñ u hoàng t c (Tôn nhơn ph ) yêu c u t báo c i chính. V y không th ñ ai tư ng tư ng r ng Nhà vua có th theo m t tôn giáo c a m t thi u s nhân dân [3].x gi o vì không ch u b ñ o. nhi u mưu tính d ñ nh t lâu t t ng m. Vi c B o ð i ñã l a ch n cô gái Nam Kỳ g p ðà L t làm v ñã ñ o l n m t phong t c t p quán cũ. to ra nh nh ng công trình ki n trúc bên c nh: m t cái ñ ng trên vách ñóng nh ng th nguy n t ơn và xa hơn m t chút là m t cây thánh giá to. Trong s này có hai cô ñư c tách kh i gia ñình ngay t th i thơ u . Ngư i ta k r ng bà hoàng không như ngư i khác. M t vài c bi t rõ tên tu i nhà h o tâm nhưng ch thong th g t ñ u ch ng t ñó là m t nhân v t quan tr ng nhưng không nói gì hơn. Th con gái c a nhà h o tâm? Có ph i là bà Hoàng h u xinh ñ p và d u dàng. M t sáng ki n k thu t xây d ng Vi t Nam th i ñó và r t ti n d ng. m t c ch tay mơ h v phía trung tâm Sài Gòn. s ng s ng m t pho tư ng m i d ng g n ñây. Nhà th này còn vư t tr i h n lên. M t ngày ñ p tr i năm 1847 Mathieu Lê Văn G m ñã t vì ñ o. ông ph i ch n ưu tiên nh ng cô con gái n t na. Tin ñám cư i có th thành s th t làm cho gi i thân c n Hoàng ñ ng ngàng và choáng váng. m i khi Hoàng ñ tuy n phi. Hàng ngày trư c các b c lên d n ñ n c a nhà th hàng ch c c già da nhăn nheo. Nói r ng d ñ nh k t hôn c a B o ð i k t c c có h u thì cũng có th nói r ng ch sau khi có ý ki n c a giáo hoàng thì vi c hôn nhân m i thành. nhi u s ph n b chao ñ o. Ai ñã quy t ñ nh vi c này. Các c khác không bi t. sùng kính th n thánh. Như m t kh ư c v i Tr i. ðó là tên c a nhà th Sài Gòn. Cu i cùng và trên h t c p uyên ương hài lòng th y ư c nguy n c a h ñã ñ t. ñàm ñ o v i nhau gi ng nh nh th nh tho ng l i c t ti ng cư i. ñ ng sau ch ñ ng c a dàn ñ ng ca. t báo Saigon républicain (Sài Gòn c ng hoà) ñã ñưa tin B o ð i có th xin ñư c r a t i theo công giáo. Phía trong cùng gian gi a. M t chuy n tình ñ p ñ không ñi ñôi v i nh ng ti n l . Hơn là m t tôn giáo. có cái nhìn l nh lùng như khinh b k qua ñư ng. không ñ nát. c t c a bà Nam Phương ñã ñư c phong thánh.c c a B o ð i . có quy n ñ nh ra nh ng nghi th c m i. nhân dân c nư c. M t l n n a chính Toàn quy n ðông Dương ph i lên ti ng ñe d a th m chí ki m duy t m i bài báo ám ch vi c thay ñ i tín ngư ng c a B o ð i. ngư i con gái ñó ñáng l ph i là tu sĩ m i ph i. M t nhà th mang t m c khu ph nhưng có dáng d p nhà th l n khi ánh m t tr i r i vào các ô kính màu. Vua cha s ch n trong s danh sách ñưa lên nh ng ngư i x ng ñôi v a l a v i con trai mình. ch tìm cách moi ti n c a tri u ñình ñ tiêu xài hoang phí nhưng bà ñáng tôn vinh c ch tiêu xài b ng ti n riêng c a mình do gia ñình cho. Nh t là Ch ð i. Ch m ñ n quy t c này coi như không có Nhà nư c. Trư c h t là các con c a cô. nhưng cô ñã ch n và chính quy n Pháp cũng ñã ch n cho cô là Hoàng h u tương lai k t hôn v i v Hoàng ñ tr tu i. Bây gi ngôi nhà ñó ñư c dùng làm tr s c a y ban nhân dân nhưng t ng h m ñ không. Ngư i con gái hoàn toàn hư ng v Chúa quan ni m hôn nhân như m t hành ñ ng truy n giáo. Nh ng công trình xây d ng c a gia ñình Nam Phương ñ l i ñ p như kh i hoàn môn. V Hoàng ñ tr tu i không ph i là không bi t t c l truy n th ng nhưng ông t dành cho mình quy n ñư c c i t t p quán cũ và trong s nh ng quy n l c hi m hoi còn l i trong tay ông ta. do chính vua T ð c . T i Hu . sau ñó là ngư i ch ng và t i sao không. Ông Charles h n ph i nghĩ r ng ngư i ph n ñoan trang này s có s c n ng trong b óc c a v quân vương tr tu i. Nhưng ngư i hâm m chú ý các tòa nhà ñó có m t kho ng không bên dư i sàn nhà cách ly v i m t ñ t. B n thân Nhà vua hay Paris? Chính quy n Pháp ñã p vun ñ p cu c tình duyên này và nhìn v i con m t thi n c m vi c m t cô gái xu t thân t m t trong nh ng gia ñình thân Pháp nh t mi n Nam. tri u ñình thư ng dâng lên Hoàng ñ b n danh sách nh ng cô gái ph n l n là con nhà ñ i th n. H còn nh rõ. M t thói quen hi m có và theo các c già t t p nhà th k l i thì vi c ñó càng làm cho m i ngư i kính tr ng. và ca ng i s c ñ p nh t là t m lòng trung th c c a bà. ñó là d u n c a m t n n văn minh khác bi t khá rõ v i các t c l Trung Qu c hay Nh t B n. Trư c ñây nhà v h o tâm ñó. ðó là tư ng Mathieu Lê Văn G m. N u có ai h i v nào h o tâm ñã xây d ng nhà th này. Như v y bi t ñâu nư c An Nam có th tr thành vương qu c công giáo ñ u tiên châu Á. Chính quy n b o h c n có m t Nhà vua ñư c toàn th nhân dân ch p nh n. Ví như s ph n nhi u cô gái nhi u năm nay ñã ñư c chu n b ñ làm Hoàng h u.21 - . Tình yêu c a h ñ i v i nhau là có th c. tôn tr ng các l i d y c a Kh ng t và dĩ nhiên c th Ph t. nay b b quên. T ng hòa các tín ngư ng ñó t o ra m t th tôn giáo c a ña s ngư i Vi t.

Trong s ñó có ngư i là con m t v thư ng t a trong m t ngôi chùa Hu .. ði u kho n này liên quan ñ n con c a h s sinh ra và sau này k nghi p ngôi báu. T báo th o tin còn cho bi t B o ð i ñã b ngoài tai h t th y. Ngài ñ i s có th th y chính ph s r t có l i n u t o thu n l i cho vi c th c hi n d ñ nh hôn nhân này. Giáo hoàng ñích thân phán b o. Giáo hoàng t ch i. trư c h t trong tri u ñình và trong t p quán truy n th ng c a hoàng cung và t c l hoàng gia ngư i ta nh n th y có s chia r v quan ni m gi a ch ñ quân ch An Nam già nua và Nhà vua tr .. ði u b o ñ m th hai này ph i ñư c th hi n b ng m t b c thư có ch ký c a c hai bên v và ch ng. b i l chính là. B n thân ông và b n bè còn nghĩ ñ n bu c Nam Phương b công giáo theo ñ o Ph t pha tr n v i ñ o Lão ñang th nh hành Vi t Nam n u c l y B o ð i. H quy t ñ nh nh Tòa thánh can thi p. Nh n th y ñây là m t gia ñình ngoan ñ o.]. V c u thư ng thư còn nói thêm có m t vài v quan quy n cao ñ c tr ng t ý thà ch t còn hơn ñư c th y vi c hôn nhân này vi ph m nh ng nguyên t c c a nhà nư c quân ch . Chính là qua các bà vương phi mà phe ñ ng th c u trong tri u có th tin là s khu t ph c ñư c Nhà vua và tách ông ta ra kh i ngư i Pháp. Còn t t c các cô gái do các quan ñ i th n ñ ngh ñ u không ñư c giáo d c theo l i Tây phương và ch c ch n s b các bà Hoàng thái h u sai khi n. d t khoát. nhưng nh ng suy nghĩ c a ông ta v p ph i nh ng th l c trì tr và ph n ñ ng c a m t ch ñ l i th i ñang suy s p t t . các con c a h ph i ñư c r a t i và ñư c d y d theo khuôn kh cơ ñ c giáo.. Ngài ñ i s Charles Roux ñã nh n ñư c m t b c thư dài c a Toàn quy n ðông Dương Pierre Pasquier gi i thích rõ lý do c n thi t ñ bênh v c cu c hôn nhân này và ph i tích c c ñ ngh Tòa thánh can thi p.. Trong hoàng cung ñ y r y d u v t c a cu c s ng xa hoa và khép kín c a t tiên.22 - . Trên trang báo ñăng tin Giáo hoàng ñ ng ý và xem th y cu c hôn nhân này như Clovis và Clotilde tái th [6]. Tin Giáo hoàng khư c t ñư c gi kín. h c cách gi gìn ý t . ð có th mi n gi m các ñi u ki n hôn nhân. c u thư ng thư b Hình ñ nh th o m t ki n ngh có ch ký c a các ñ i th n ñ ng ñ u các B và các nha ph quan tr ng trong tri u yêu c u Nhà vua nên t hôn v i Nam Phương. Các ñi u ki n mi n gi m khi n tri u th n tôn tr ng t p t c truy n th ng ph i lo l ng cho là xâm ph m phong t c t p quán t tiên. Sau ñó.. h c cách chăm sóc và chi u chu ng c nh ng ham thích c a vua. có th sánh ñôi v i Hoàng t nhưng. Trư c h t v ho c ch ng không theo công giáo ph i tôn tr ng tín ngư ng c a ngư i b n ñ i c a mình. ph i m t nhi u năm h c m i thu c ñư c h t nh ng l thói và phép t c trong cung. Vi c c p thi t và có ý nghĩa chính tr là ph i nhanh chóng ch n cho Hoàng ñ ngư i v nào có th giúp Nhà vua vô hi u hóa s c kháng c và nh ng s ch ng ñ i ñó.”. D ñ nh hôn nhân gây xôn xao dư lu n c m t tri u tư tín ñ công giáo An Nam. Các báo khác l i ñưa tin trái ngư c. T t nhiên các cô gái còn ph i h c thu c nh ng l i giáo hu n c a ð c Ph t. “không” c t l n sau ñó thông báo cho s th n Tòa thánh truy n ñ t cho ngài ñ i s bi t s khư c t c a mình. Con chiên ngoan ñ o Mariette có th k t hôn v i Hoàng ñ m t nư c theo Ph t giáo không? ð i di n Tòa thánh ðông Dương ñã ñ t v n ñ lên Giáo hoàng và ít lâu sau chính nư c Pháp qua ñ i s Pháp t i La Mã ñã có nh ng cu c v n ñ ng ráo ri t v i Vatican. L cư i v n s c hành nhưng ch trong ph m vi thân tình nh t. Hoàng ñ còn ph i cư ng l i quy n h n c a các bà Hoàng thái h u trư c ñây ñã dành cho vua m t h u cung bao g m nh ng cô gái ñ p nh t trong nư c và c d p t t trí tu m i m c a Hoàng ñ [.]. cha m cô gái lo l ng. Lu t giáo h i là rõ ràng. T báo nói rõ: Tôn nhơn ph ñã qu trách Nhà vua m t cách nghiêm kh c nhưng tôn kính. . “Chúng ta ñã d y d ñ c bi t chu ñáo v Hoàng t này t tu i u thơ t i Pháp [. V Hoàng ñ tr tu i này v b n ch t trung thành v i nư c Pháp ñã che ch ông ta. Khó mà tư ng tư ng r ng ngư i ñ ng ñ u m t qu c gia theo Ph t giáo l i ñư c r a t i và nh n tên thánh.. Các cơ quan m t thám cũng góp ph n.. gương m u và có vai v trong xã h i. gây công ph n trong hoàng gia ñ n m c v p ph i s ph n ñ i quy t li t. cô ta l i là ngư i công giáo. Tri u ñình gi thái ñ im l ng. Ít ngư i ñư c bi t ñ n ñi u th m kín này. Như v y là không th ch p nh n. ð o Thiên chúa c a Nam Phương là m t tr ng i l n ñ i v i hôn nhân. Giáo hoàng không th nhân như ng gì v ñi u này. Ki m duy t c a chính quy n b o h cũng như c a chính ph Nam tri u c g ng b t kín tin này. lu t giáo h i ñòi ph i có hai ñi u b o ñ m. Tôi xin nói thêm là Hoàng t Vĩnh Th y ñã có d p g p g cô gái nhi u l n Pháp và ngay t i ñây và ông ta ñã cho tôi bi t ý mu n cư i cô gái làm v . Cũng gi ng như tri u ñình. M t t báo qu c ng ra ngày 22 tháng 2 năm 1934 là t báo ñ u tiên ñã li u lĩnh nêu lên l cư i c a B o ð i v i Nam Phương có th di n ra và ñưa c tin Tôn nhơn ph ñã ph quy t. Giáo hoàng Pierre XII buông m t ti ng.. Tôn Th t ðàn. ñây ch có m t mình tôi là nhà báo chính qu c. Các cô thi u n ñã ñư c d y d và h c cách trang ñi m ñ tr thành v vua [4]. Chúng ta ph i làm th t b i m i tính toán ñó và Hoàng h u mà chúng ta mong mu n s là m t ñ ng minh quý giá ñ ñ m b o thành công vĩnh vi n cho chính sách c a nư c Pháp Hu ” [5]. Như v y là m t l n n a trái v i thông l c a tri u ñình.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ñ t p làm ñ p.. H bi t ñư c m t tin do m t phóng viên báo Paris Soir (Paris bu i chi u) chuy n ñi t Hu : “S ki n quan tr ng có th có h u qu chính tr .. Không bi t do d i trá hay do không bi t. Trong s các cô gái h c Pháp v ch có m t ngư i n i b t lên. s có th g i b n tư ng thu t ñ y ñ v l cư i và vai trò ñ c bi t nguy hi m c a các c v n ñ ng ñ ng sau.

B n văn này không công b n u hai bên th a thu n nhưng dĩ nhiên n u làm trái ñi cũng không ñư c tuyên b công khai. Nhưng bà cũng kiên quy t ñòi th c hi n các bi n pháp canh tân c a mình. 1939 không còn ho n quan. th m thía ñ che gi u tín ngư ng th t c a mình. Tháng Giêng năm 1934 t c là ba tháng sau khi ñ ñơn l n th nh t xin phép Giáo hoàng không ñư c. B o ð i van nài Hoàng thái h u T Cung và bà này ñã kh n kho n xin v i Tôn nhơn ph ñ cu c hôn nhân này ñư c ch p nh n. không còn cung n ñ cai qu n d n d t n a. Th là h ng y Fuamasoni Bioni ñư c trao Nam Long b i tinh ñ nh t ñ ng. Không m t l i bình ph m nào sau ñó. Tho t ñ u h m t cung ñi n riêng. ñi thăm các lăng t m. Vì như v y kh ng ñ nh ñi u gì trái v i chân lý t t nhiên d n ñ n ch ng l i chân lý [8]. Ch có m t t báo ti ng Vi t mu n khôi ph c l i s th t và kêu g i ñ c gi hãy c u nguy n cho cu c k t hôn này dù sao cũng s t t ñ p cho ñ t nư c [7]. Cũng không có vi c Nhà vua quy theo công giáo nhưng l cư i ñư c c hành kín ñáo. V n ñ xem ra ñã ñư c gi i quy t. Ngay l p t c t Observatore Romano (Ngư i quan sát La Mã) li n ñính chính ngay và nh c l i l p trư ng c a Tòa thánh không thay ñ i. chính quy n b o h có sáng ki n yêu c u Nhà vua ban thư ng cho các h ng y. k c t ch c cư i kín nghĩa là không ñ l ra ngoài nhưng như th thì ph i có s gi i thích v m t ngo i giao và trong giáo h i. Th r i không m t ai ñư c báo trư c. ñã có s cam k t c n thiêt ñ l k t hôn có th c hành ñư c ñó là s cam k t các con c trai l n gái sau này sinh ra s ñư c d y d theo nguyên lý cơ ñ c giáo. Toàn b nhân cách và trí thông minh s c s o c a bà Nam Phương là nh ng y u t c n thi t ñ xóa tan không khí ng v c xung quanh. M i gi i pháp ñ u ñư c tính ñ n. không còn ai bàn tán v ñi u ki n mi n gi m ñ i v i các cu c hôn nhân lương giáo h n h p. ð o lý Thiên chúa giáo c a ngư i v tr s cho phép bà không ph i ch u c nh ch ng chung v i nh ng ngư i ñàn bà khác. c hai v ch ng ñ u ñã ký tên vào b n câm k t này!” ðôi v ch ng m i cư i không ñư c trong T C m thành theo quy t ñ nh c a H i ñ ng hoàng t c (Tôn nhơn ph ). B trư ng Thu c ñ a Laval còn si t ch t thêm ch ñ ki m duy t.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment M i vi c như ñã an bài không th khác. l ng l : “Tôi ñư c bi t g n ñây Hoàng ñ ñã t ch c l cư i m t cách kín ñáo nhưng v n có nhi u ngư i bi t. Tình tr ng ñó kéo dài cho ñ n khi có m t lo t bài báo nói giáo hoàng ch p nh n con trai c a c p ch ng lương v giáo có th mi n l r a t i. k l i r ng “Hai v y ch có th xác nh n v i tôi là Giáo hoàng không th làm trái v i nh ng ñi u ñã ñư c lu t giáo h i quy ñ nh rõ ràng. T t c ñ u t ra hài lòng. còn các c ng s thì ñư c ban thư ng b i tinh ñ ng c p th p hơn. Ch m d t s có m t c a các cung phi trư c ñây v n quây qu n B o ð i và Nam Phương hoàng h u t i xúm xít quanh Nhà vua. T i Hu trên toàn ðông Dương cũng như bên chính qu c.23 - . m i v làm B trư ng Ngo i giao báo tin l cư i ñã ñư c c hành m t cách âm th m. B n cam k t ph i ñư c hai bên cùng ký tên ñ bi u th thái ñ ñ ng tình c a h . d t khoát là con sinh ra trong các gia ñình lương giáo h n h p ph i ñư c d y d theo nguyên lý công giáo”. Bà tham d các bu i l Ph t. Ngài ñ i s Roux sau nhi u cu c h i ki n v i h ng y Qu c v khanh và h ng y ph trách tuyên truy n. Charles Roux m y tháng sau ñã g i m t b c ñi n cho Pierre Laval. T i Rome. cu i cùng l cư i B o ð i v i Nam Phương v n ñư c c hành. Ch có ngư i Vi t Nam tham d . Th c t B o ð i ñã cam k t v i bà . V vi c tr thành v n ñ chính tr . T t c nh ng ñi u này có nghiêm tr ng l m không? H ng y Pacelli nói: “Chính vì chuy n r c r i trong hôn nhân tôn giáo mà nhà th Cơ ñ c ñã m t ñ t nư c Anh vào th k XVI!”. Sau ñó không m t tin t c nào ñư c ñưa ra. Toàn x An Nam và có th c ðông Dương ñ u tin là Giáo hoàng ch p nh n cu c hôn nhân ch ng lương v giáo này. Ch c ch n là tháng 3 năm 1934. Không có ki n ngh hay khi u n i nào khác. bà s là Hoàng h u duy nh t. Ch tr ñ i s Pháp t i La Mã. Nhưng không ph i vì th mà h t chuy n. H l y làm vui v ñư c ñ n nh n l g n b i tinh có nh ng tên g i l tai. Theo ngu n thông tin riêng. luôn ñ ng th ng ngư i nhưng hai tay bao gi cũng ch p l i ngang ng c v i m t thái ñ kính c n. thái giám. cũng Paris. ñ i s Charles Roux v n kiên trì v n ñ ng nh m vào gi i thân c n v i Giáo hoàng. sau này g i là ñi n Ki n Trung g n ngay ñ y nhưng v n là ngoài khu v c T C m thành.

ông không bao gi cam k t s chung th y v i bà. h c giáo lý trong bu ng riêng c a m . ð g do th ñóng ñ có ti ng Paris. t Asie nouvelle (Châu Á m i) miêu t : M t thoáng Paris gi a ñ ñô. Còn v c u con trai sau này s là Hoàng t k nghi p. nh ng phòng khách. B o ð i m c áo vét ng n. nh ng màn trư ng m t màu. nghĩa là ph i che gi u ñ c tin c a mình. trang trí sáng s a. Bên ngoài nét ki n trúc cung ñi n truy n th ng Á ðông v n ñư c duy trì nhưng bên trong thay ñ i ñ thoáng ñãng r ng rãi. Không khí nh ng bu i c u nguy n th m lén làm anh em B o Long vui thích. cũng ch ng có ai ñư c l i l c gì trong vi c kéo dài vi c l a ch n nên th Ph t hay th Chúa. nói ñúng ra là ban ngày h c theo nguyên lý Ph t giáo nhưng ban ñêm c u h c v ng tr m các phép t c công giáo. H n bà nghĩ m con bà ñã có Chúa che ch . V l ch s quý phái c a Hoàng h u Nam Phương. d l misa. Hình như. B o Long có ch u l r a t i không? Sau này ñư c h i.Nam Phương qu là ñ p ñôi. S khư c t làn gió m i ch ng l i truy n th ng. sinh ra hai năm sau khi cư i s ñư c d y d theo nguyên lý cơ ñ c giáo. Tuy nhiên Nam Phương ñư c t n phong Hoàng h u ngay hôm cư i trong khi quy t c hi n hành ñ nh r ng ch sau khi vua băng hà thì v vua m i ñư c phong Hoàng h u. Bây gi thì ông B o Long cũng không còn tin gì Chúa n a. v ki u và ch tác cho h p v i n i th t. ñi găng tr ng ho c trang ph c chơi gôn (mũ lư i trai. ñư c dư lu n ngư ng m trên phương di n qu c t t khi hai ngư i l y nhau. Khâm s Trung Kỳ ñã cho th c hi n d ñ nh có t lúc khi B o ð i t Pháp tr v là hi n ñ i hóa cung ñi n riêng c a B o ð i t nay mang tên ñi n Ki n Trung. M y m con bà Nam Phương l y làm vui m ng nh t là chú bé B o Long còn th y ñôi chút t hào khi th y hành ñ ng th Chúa c a mình ch ng khác nào như nh ng b c ti n b i c a ñ o giáo. Dĩ nhiên bà Nam Phương cũng cư x r t khéo v i m i ngư i tôn sùng ñ o Ph t trong hoàng t c. Nhà vua thích ñư c ch p nh ñăng báo ñ m i ngư i t ý thêu d t truy n thuy t v mình. không còn ch u ràng bu c v i tri u ñình An Nam. Cách s ng không theo khuôn phép truy n th ng như th làm m i ngư i trư c h t là bà Hơàng Thái h u ng c nhiên và ph n ñ i. Sau khi cơn xúc ñ ng c a tri u ñình d n d n tiêu tan. Leleu.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment s không sinh hoàng nam v i ai khác ñ không x y ra chuy n tranh giành ngôi báu sau này. M i ngư i nhìn vào ñ quên ñi th c t là v vua này có r t ít quy n hành và trách nhi m v i th n dân. Hai ngư i ñàn bà. Cu c xung ñ t không bao gi ch m d t b t ch p th i gian. luôn luôn mu n t ra là tân ti n. theo ki u ñ vương Hu . nhi u ti n b c.. khi n nhi u ngư i mơ ư c: có tình yêu. b t ch p hoàn c nh chi n tranh. ông ta kh ng ñ nh là không.nàng dâu ch ng ưa gì nhau mà l i ñ i l p nhau v tôn giáo. Tòa nhà như m t hòn ñ o nh . Tranh giành cá nhân nhưng cũng là tranh giành nh hư ng chính tr . Không bên nào giành ñư c ph n th ng trong cu c ñ s c tâm linh ñó. Ông không ph i ñ n ño gì v vi c này vì ông cho r ng ñó là trư ng t t nh t th c hành n n giáo d c phương Tây.. B o ð i và nh ng ngư i thân thu c c a ông là nh ng ngư i duy nh t dám th c hi n ñi u ñó trong m t thành ph phương ðông tr m l ng n ng truy n th ng xa xưa. khăn vàng (màu dành riêng cho vua). C u bé B o Long chính th c theo ñ o Ph t. vi c gì ph i ñeo bùa tr tà cho con? Còn Hoàng ñ B o ð i thì không ph i gi u di m gì vi c cho Hoàng t B o Long ñi h c trư ng bên ñ o. phong cách cao quí và tao nhã. C p uyên ương B o ð i . R t lâu sau này khi sang cư trú Pháp. không ph i bàn cãi.) ho c qu c ph c áo vóc vàng.24 - . m t mi ng ñ t ñ c bi t phương Tây l t th m gi a châu Á vĩnh c u. C hai v ch ng là nh ng con ngư i tân ti n. . Ngoài nh ng tr c tr v tín ngư ng thì m i chuy n ñ u t t ñ p. r t l là bà Nam Phương l i cho các con h c trư ng Roches là m t trư ng không ph i c a bên ñ o ñ hoàn thi n vi c giáo d c c a các con bà. qu n ch n túm g i. Ph i ñư c Giáo hoàng cho phép thì m i ñư c ñ c l misa vào ban ñêm và Hoàng h u Nam Phương trong ñơn th nh c u Tòa thánh ñã nh c ñ n chuy n th i xưa nh ng tín ñ Thiên chúa giáo ñ u tiên ñã ph i th Chúa trong các h m m . Tu i thanh xuân c a Hoàng t B o Long ñã di n ra trong b i c nh luôn luôn ñ i ngh ch nhau gi a m t bên là m ñ là Hoàng h u Nam Phương và bên kia là bà n i t c Hoàng thái h u T Cung. can ngăn không cho bà Hoàng thái h u ñeo bùa c tay cháu n i c a bà. ông Chatel. Cu i cùng ngư i ta nói con ngư i B o ð i là s k t h p phương ðông và phương Tây k t h p gi a ñ o lý ñông phương và khoa h c tây phương. Báo chí ðông Dương ñăng nhi u nh v B o ð i và Nam Phương và ra s c khai thác như m t c p v ch ng ông hoàng x Monaco. ðó là c m tư ng nh n ra khi ñ ng trư c nh ng ñư ng nét hi n ñ i c a tòa nhà. Tóm l i c u ta làm t t c m i vi c mà m t ñ a tr ngoan ñ o ph i th c hi n ñ bư c vào vương qu c c a Chúa Tr i. m ch ng . phòng ng . h p v sinh và ti n d ng hơn. Vi c ñ ñơn Giáo hoàng làm như v y chưa k t thúc. Bà năng ñi l chùa có khi cho c các con cùng ñi v i bà nhưng bà cũng h n ch ñ n m c t i thi u ch cho d nh ng ngày l chính c a ñ o Ph t. T i tr ñ c nhi u sách v các b c t vì ñ o t ví mình như h . b t ch p c nh ng gi t l và nh ng bi n ñ i v quy n l c. Cu c tranh giành ñ c tin lâu ñ i và dai d ng ñã ñ d u n trong tâm trí B o Long t tu i u thơ cho ñ n sau này khi l n lên. Bà cũng khư c t ñeo vào vai túi ñ ng nh ng lá bùa. T t c nh ng vi c ñó ñ u ti n hành m t cách lén lút gi u m i ngư i như th i các tín ñ ñ u tiên c a Thiên chúa giáo. trong lúc Trung Kỳ không có trư ng nào d y d tr em t t hơn các trư ng h c do nhà th t ch c.

cư dân c xưa trên ñ t Pháp th k V-VI sau công nguyên. h sơ 40. [8] H sơ b Ngo i giao v Á – Châu ð i Dương.1940. [3] CAOM. Clotilde. v Clovis. bên c nh Cung An ð nh. ñư c giao trông nom ngôi nhà riêng c a bà Hoàng thái h u T Cung. năm 1934. Le problème économique indochinois (V n ñ kinh t ðông Dương). nh ng năm 1930 .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment [1] Trư ng Les Oiseaux có nhi u chi nhánh Vi t Nam nh t là ðà L t. [2] Paul Bernard. [7] Báo Thu n Hóa. Hai v ch ng n i ti ng ñ p ñôi trong l ch s .25 - . nh ng b c tranh nh ng t m nh gia ñình k c c a Nam Phương ñư c lưu gi và treo trên tư ng. Nơi ñây Hoàng h u Nam Phương s h u m t ngôi bi t th . t p E.Công văn c a S M t thám Trung Kỳ g i các S M t thám B c Kỳ và Nam Kỳ. nh ng năm 1930-1940. h sơ 40. V Á . t p E. H sơ Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i . [5] Lưu tr b Ngo i giao. . Trong ngôi nhà này còn gi ñư c m t s r t ít ñ g .Châu ð i Dương. [6] Clovis ñ nh t là vua c a ngư i Franc. [4] M t ngư i anh c a m t trong các cô gái ñó ngày nay còn s ng Hu .

Quân ñ i t Paris phái t i có m t nghìn ba trăm b y mươi nhăm ngư i do m t tư ng ch huy v a m i ñ n. khi quân ñ i c a C ng hòa Pháp dư i quy n ñô ñ c Courbet l n ñ u tiên ñánh vào kinh thành.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 6 Daniel Grandcleùment Cũng gi ng như nh ng tri u vua trư c. Ngư i Pháp bi u dương Vua Hàm Nghi . ðóng tr i bên kia sông Hương ñ i di n v i hoàng thành. làm c v n nhưng th c t ñang ñi u khi n nư c An Nam trong th i kỳ chinh ph c thu c ñ a. Trư c m t. Tri u ñình Hu ñã nh n s b o h . Viên Khâm s cũ ñã ñư c giao cùng m t nhi m v này nhưng quá nhu như c và có thái ñ hòa gi i nên ñã b tri u h i v Pháp. trông dân dã không còn m y hi u l c nhưng cũng bi t xông tr n. phô trương ñã ñư c xây d ng v i m c ñích phòng th quân s nhưng nay ch ng còn b o v ai. Nhưng l n này lính B c Phi ph i d ng l i các c a tòa thành. bây gi ch còn là thi hành nh ng ñi u kho n ch y u và không m m m i chút nào. M t ngày r i hai ngày. n m tr n quy n quân s và dân s . khi ti ng tr ng n i lên cùng v i ti ng súng vang r n. ðư c m t nghìn ba trăm ngư i h t ng ông cho là khá m nh ñ ch ng t dư i quy n c a ông s b o h s n ng n và s ñ ng ñ n m i lĩnh v c Ngoài ra ông còn có nhi m v ñ p tan m i ý chí ñ kháng c a tri u ñình như m t ngư i dư i quy n ông ñã vi t: “ðây là mánh khóe và âm mưu ch ng l i nư c Pháp. Cũng như tư ng De Courcy. Các Hoàng ñ ti n nhi m trư c cũng th . Bên c nh vua có hai quan ph chính có tinh th n dân t c bài Pháp r t m nh. tên là De Courcy. Paris t c gi n ñòi ph i gi i quy t s m. Ông s n sàng dùng vũ l c ñ th c thi nhi m v . Hình nh nh ng sân bãi ñông ngh t văn võ bá quan và lính tráng. b n gi t như ñang thao di n. Lynx ñ u trên sông cư i nh o nh ng vũ khí c a quân phòng th . Ch ng có ai ñe d a tính m ng c a nh ng ngư i bên trong tòa thành ñó. ñ ng sau các h m h c a tri u ñình. theo cách g i c a binh sĩ Pháp th i ñó. ch không ph i ñ ñánh nhau. Nh ng th i ñi m v vang và t hào chưa xa l m nhưng ti ng súng ñã không còn r n vang trên tư ng thành và trong các tháp canh ñã t lâu v ng bóng quân sĩ Không có gì thay ñ i. ngang ngư c. ti ng gươm ki m lách cách. Hai quan ph chính còn n m quy n ch huy quân h thành. t m b n ng n. lính b binh thu c ñ a B c Phi ti n vào các ñ n lũy An Nam. Nh ng b c tư ng thành dư ng như vô d ng g n như trò cư i. nhưng bây gi ñ i quân này. B o ð i sau m y tháng c m quy n ñã có nh ng hành ñ ng ph n kháng. Nh ng b c tư ng thành kiêu hãnh. Quân Pháp chi m ñư c thành ph nhưng hoàng thành. Ngày 5 tháng 7 năm 1885.. Nhưng Nhà vua gi im l ng không tr l i yêu c u c a De Courcy xin b ki n ñ trình qu c thư. Quân ti n công ñã chi n th ng. ñông hơn. Cũng gi ng ho c g n gi ng năm mươi năm sau này. Cũng nh ng b c tư ng y. Và còn có nh ng con voi chi n r t ñ p. Súng th n công quá c l . các mô hình c u trúc quân s ñư c xây d ng theo các b n v c a ngư i Pháp ñ u tri u Nguy n. Vì t năm 1884 tri u ñình ñã ng m ngùi bu c ph i ch p nh n s b o h c a ngư i Pháp. N c cư i là ch tư ng thành ch ñ che ch cái sân kh u bù nhìn. ngư i Pháp ti p t c uy hi p. tin t c lan truy n v tr n ñánh b t ñ u cũng không ai còn nh . ð n pháo c a tàu binh Pháp ñ u trên sông Hương phá tan các công s ñ i phương còn ñ n súng th n công c a quân tri u ñình b n tr l i ch làm tung tóe c t nư c cách tàu hàng ch c mét. thái ñ l nh lùng. ngư i Pháp ch ñ i tr l i c a tri u ñình. áo qu n s c s ñã ñi vào quên lãng. Nhưng h cũng ch t không ít khi ph i xung phong lên các ng n ñ i xung quanh thành Hu . vua Hàm Nghi m i 13 tu i ñang tr vì. kiêu hãnh và là s ñe d a ñ i v i quân Pháp. nhanh chóng ñè b p ñ i phương. t c là b n năm sau. ðó là năm 1881. Các sĩ quan dũng c m c a các tàu Bayard. Lính pháo th . ông ta ñ n trình qu c thư lên Nhà vua. không ñ m nh. Tư ng lũy tr v ng nhưng súng ng c a quân “vàng” An Nam. Trái l i tòa thành là nơi di n ra nh ng trò chơi cung ñình. Atalante. h ñã chán ng y. ' Vũ khí s lên ti ng thay cho nh ng l i qua ti ng l i. Và c mùi v . V a m i ñư c b nhi m. ñ i quân y ph ph c trư c B o ð i. M i c g ng thương lư ng dư ng như vô ích. th ng và c quy t. M t con ngư i có ngh l c. ch dùng ñ di u binh trên sông Hương ho c ñ b n chào trong các nghi l . cũng nh ng không gian dành riêng nhưng h ng kh i và cu ng nhi t không còn. hnh h n c a kinh ñô Hu v n ñ ng v ng.. bên kia tư ng thành b t kín và các công s phòng th (có t t c hai mươi b n công s khi n cho các b c tư ng bao quanh không còn v ñơn ñi u) ñ y quân lính.26 - . nh ng d c v ng c a các cung phi và nh ng hy v ng b t thành m t s ngư i quy n cao ch c tr ng. và các c n cát c a sông Hương. ðây là m t ñi m nh y c m ph i ñánh chi m và ñ làm vi c này c n ph i làm ch hoàng thành ñang che ch tri u ñình”. Ch sau vài năm th t v ng. ch ng có giá tr gì.

ñ i liên nhi u nòng.. Ngoài nh ng cánh r ng ñáng nguy n r a mà h ñã b xác ñó không ít. Nhưng ph i ñu i k p vua Hàm Nghi. Quan quân m t m i. cái ch t ñ n g n ngay c có th ch y tán lo n. châu ng c. ð t nư c ñáng thương.. ki t s c. B t ch p t t c dù th t b i.27 - . Cánh c a các cung ñi n m toang. Tàn sát. b ý ñ nh lên phía B c và r ñư ng v phía tây tìm nơi n náu m t vùng còn trung thành v i tri u ñình. ch t nhi u. Ch vài doanh tr i l n và cung ñi n còn ñ ng v ng. ki t s c. Cu c “xu t bôn” c a Hàm Nghi nhanh chóng tr thành n i th ng kh . nh t là hai quan ph chính luôn luôn bên ñ khuyên nh và gi vai trò quy t ñ nh.. Có c nh ng ñ m thu t trong cung vua cũng v t tung tóe bên ñư ng”. Trong khi ch y tr n h làm rơi vãi vàng b c châu báu mà ngư i nông dân v i nh t nh nh ngay. th i ti t nóng n c hơn m i ngày. L n này có c trên hai v n tín ñ công giáo b cáo bu c giúp ñ k xâm lư c thu c ñ a. vua. b làm nh c ñang ñư c t ng l p nho sĩ trí th c và quan l i n l c th c t nh trong lúc Hàm Nghi và quan quân ñi theo c thoát kh i s truy ñu i c a quân lính thu c ñ a. Quân Pháp cơ h ñu i k p ñ n nơi. H theo dõi tr n chi n t xa b i vì ph i b n tháng sau t Illustration (Minh h a) m i công b thư c a m t nhân ch ng: “Mư i ngày qua r i mà nhìn quang c nh ð i n i Hu v n th y khi p ñ m. ñ nhi u m hôi và tàn b o ñã tìm ñư c l i thoát. nư c An Nam xưa. c m th y s n sàng phá tan ñ i quân “vàng” kia. ñây còn ánh n ng chói chang trên ñ t tr ng không bóng cây. Các bà Hoàng thái h u. Lính Pháp lăm lăm súng trong tay xông vào các nơi thâm cung bí n và quý giá nh t c a vương qu c. H t ñư ng cái và ñư ng mòn. ðàn ông. Bây gi h tràn vào bên trong hoàng cung. t ng giam vào nhà tù kh sai n i ti ng kh ng khi p ñ o Côn Lôn. Xung quanh là b tôi. ñã chi m ưu th .. nh t nh t. b n pháo vào sân r ng. T ng ñoàn ngư i không ch u n i gian kh b v Hu ñ u hàng. Nhưng binh sĩ Pháp thì s ñ th : r ng r m. m i khách m i tr v doanh tr i. các kho lúa tr ng r ng. là nh ng vũ khí t t nh t. các bà phi. quan quân y u s c d n. ð n m t gi sáng ti ng súng l nh n vang. H ch th y nh ng xóm làng hoang v ng. h còn có trình ñ hi u bi t. Vua và quan ph chính tư ng ñã ñ n lúc thay ñ i ñư c chi u hư ng phát tri n c a . Trên ñư ng ph ch th y nh ng con chó vô ch ñi lùng s c ki m ăn trong nh ng căn l u trông r ng. M i v t v n im lìm. Vua v n gi nguyên t c l . xanh xao. Thư vi n ñ y p pho sách quý cháy ba ngày li n. ñêm t i. nho sĩ trí th c là rư ng c t c a chính quy n. s phòng th tr nên vô hi u. hu n luy n thành th c hơn. sáng giá. h u cung lũ lư t ñi theo Nhà vua. không khí v n ñ c vì xác ngư i và súc v t chêt th i r a không chôn k p. v n ch dành riêng cho vua ra vào. nh ng cơn ác m ng c a mi n ñ t ðông Dương. cách Hu vài ch c cây s . ñàn bà. riêng ch có vua. Cu c chinh ph c mi n ñ t x p.. c n th n ñi h v . nhi u th i b c. Ngay l p t c hàng nghìn quân Vi t mang ñu c và mã t u tràn vào các doanh tr i quân Pháp. khí h u. Rõ ràng h nhi u súng. Trong cơn nguy bi n. tri n v ng th ng l i ngày càng xa. Tri u th n. mu i.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment như vô ích. lưu l c v nông thôn An Nam. Kiêu hãnh hay vư ng víu vì trang s c ñ y mình. m t vương qu c tinh t và thông thái. trong m t vùng ñ i núi và nhi u sông. Vi c cư p phá h y di t các cung ñi n kéo dài su t ñêm ngày. Quân “tr ng” cư p s ch. Nhi u ngư i nhi m b nh s t rét. cu c kháng c tan rã. ch t chóc. Ngư i ta l y ñi trên mư i tri u ti n m t. Nhi u viên ch huy n i ti ng trong ñó có ñ i uý Hugo c a tư ng De Courcy b thi t m ng trong m t cu c giao chi n. ðêm ñã v khuya. cô dì c a vua ñ u ph i ñi b . Ông m i t t c các sĩ quan ñ n ăn ti c tr s tòa khâm s . mái nhà gianh bén l a cháy ñùng ñùng. và pháo binh. Nhi u cánh quân phái ñi truy kích ph i quay v . H ñông hàng ngàn. ð i ñ n ngày th tư. qu n áo bát ñĩa và ñ th t p nham khác qua c ng Ng môn. ch em gái. m t chú bé 13 tu i ñư c ng i trên ki u có ngư i khiêng. Hôm ñó. Mư i năm “bình ñ nh” v i các tr n giao chi n. Gi ng b l p ñ y. phá s ch ñ tr thù các hành ñ ng kh ng b . hoàng thân và ngư i h u n m ng ngay dư i ñ t hay trên cùng m t chi c chi u. De Courcy m ti c kho n ñãi quân sĩ. là nh ng ngư i giàu có. x gi o. c mùng màn. Nhà vua ñư c m t toán dân mi n núi giúp s c ñã ñánh th ng ñư c vài tr n. Trái tim c a nhà nư c phong ki n ñã b tràn ng p. d ch t . ñó. Phong trào C n Vương c a sĩ phu b t ñ u. vàng b c. V vua tr cùng qu n th n n náu trong r ng ngư c lên Thư ng Lào ñ nh ra B c b ng ñư ng núi. ðói khát. nén vàng mà các ông thư ng thư không k p mang theo khi ch y tr n. Con s nh ng ngư i trung thành gi m d n. s c m nh là trí tu và văn hoá. Ngư i Pháp Pháp tán thư ng. Ngư i Pháp bi u dương s c m nh c a vũ khí. Hàng ñoàn xe l c lè ch ñ y các v t d ng quý giá.. m ñư c ti n hành b ng nh ng cu c ti n quân nh c nh n. văn chương và nhi u khái ni m th c ti n. Cu c chi n giáp lá cà ban ñ u b t phân th ng b i nhưng d n d n lính Pháp ñư c trang b t t hơn. M t d u hi u t n công. Theo truy n th ng t ngàn xưa. Trâu bò gà l n th rong ñi lang thang. Cùng th i gian ñó. H h c vi t ch nho bao hàm luân lý. Phong trào c n vương c a sĩ phu kéo dài g n mư i năm. m i l ti t ñ u châm chư c. kh p nơi n i d y phò vua giúp nư c.. quan quân ph i r lá v ch ñư ng mà ñi trong r ng r m. Quân Pháp b tiêu hao. phá h y các công s phòng th . không th y tri u ñình tr l i. Ph i b t cho ñư c nhân v t tiêu bi u cho cu c kháng chi n An Nam. hi n ñ i hơn: súng trư ng Gras. Và cu i cùng h ñ p tan s kháng c c a quân h thành tuy quân s ñông hơn. su i.

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment l ch s . coi thư ng ông vua do tư ng Pháp ch ñ nh b i l chính tư ng Pháp t ý l p vua không h i ý ki n Paris. ð ng Khánh m i 23 tu i. M t s khu t ph c hoàn toàn. tàu binh và quân ñ i Pháp ñư c t do ñi l i. Ông này có nhi m v t ch c m t chính ph ho c gi ng như là m t chính ph . M t cánh quân m i ñư c phái ñ n ñã xông vào ch vua trú n. b t ch p thông l là n u không do H i ñ ng hoàng gia ti n c thì ph i h i ý ki n ñình th n trư c khi l p vua m i. M t cu c chinh ph c hoàn toàn và sâu s c Các viên ch c Pháp d n d n thay th quan l i cũ: Thu má. ngư i Pháp ñã t ý l p ngư i anh c c a vua Hàm Nghi là ð ng Khánh lên làm vua. Ngai vàng. Ngư i Pháp không còn uy hi p m nh như trư c. Chính quy n thu c ñ a bao trùm lên quy n l c c a nhà nư c phong ki n. ðư c tin th ng tr n c vũ. Tuy nhiên cũng có m t b ph n ñình th n ñ ng ñ u là Hoàng thái h u T Dũ và quan ph chính th hai Nguy n Văn Tư ng m i v hàng Pháp. Nư c Vi t Nam b chia nh thành ba mi n riêng bi t B c Kỳ b c. là m c ñích t i thư ng. Cũng vì m c ñích ñó. Th là ngư i Pháp hoàn toàn quy t ñ nh thay c Tr i. Các Hoàng ñ An Nam không cai tr . phong trào C n vương c a sĩ phu c nư c l i r lên. Còn Hàm Nghi? ði ñày là xong? T n Algérie. ñó là nhi m v c a chính ông. Tr i hay còn g i là Thư ng ñ . Nhà vua m t l n n a l i ch y thoát. chính qu c. ông tin r ng xã h i Vi t Nam ph i ñ i m i trư c khi nghĩ ñ n khôi ph c ñ c l p cho ñ t nư c. nào là ng h các nhà buôn b nhà ñương c c ñ a phương làm khó d . T i Ngh vi n ña s ngh viên thu c phái thu c ñ a làm mưa làm gió. trong lúc thành L ng Sơn phía b c. Nhân dân mu n có vua c a mình.28 - . ngăn ch n chính sách Vua nh tu i ð ng Khánh c a chính qu c ñem s c ỳ và s ch m ch p ñ ñ i l p v i các d . ðúng là m t vai vua trong m t v ti u nh c k ch. T nay chính quy n b o h mu n làm gì tùy ý. quân Pháp b d n vào tình th kh n qu n. Vào cu i th k . V i cu c c i cách giáo d c. không quy t ñ nh vi c gì h t. Ch m y ngày sau khi chi m ñư c thành Hu . Jules Ferry tin tư ng v ng ch c như ñinh ñóng c t vào nhi m v này. Jules Ferry làm Th tư ng chính ph .ñây là ñi u chính qu c ngư i ta bám vào và khoe khoang . Vua ph i ch y b nhi u ngày trong r ng trư c khi ñu i k p cánh tàn quân ñi sau. ng h . S ki n này di n ra ba năm sau khi th t th kinh thành Hu t i m t vùng ngư i Mư ng g n biên gi i v i Lào. mu n l p ai làm vua cũng ñư c. g n biên gi i v i Trung Qu c b uy hi p n ng n mà ông b l t ñ . Tri u ñình v n trong ð i n i nhưng ch g m do m t s quan ñ i th n tán thành vi c khai hóa c a ngư i Pháp. Trung Kỳ trung và Nam Kỳ nam. Cu c chinh ph c trong ñó có vi c chi m kinh thành Hu là hành ñ ng chung c c ñư c bênh v c v i ñ y ñ lý do. Cu i cùng nh m t tên quan h u r t g n gũi vua ph n b i ñi báo cho Pháp ch vua trú n. Nh l a cháy ngùn ng t gi a tr n ti n. nào là ñ ñư c t do thông thương. Chính quy n b o h ch trương giao cho m t ít quy n hành cho quan ph chính còn l i là Nguy n Văn Tư ng. L n ñ u. Hu nay là m t thành ph ch t. Quan quân tri u ñình l i m t phen n a b ñánh tơi t . Thiên t . Vua m i Hu . Cũng như ph n l n ñình th n. Trư c m t ph i gi l i b m t m t nhà nư c qu c gia.nhi m v khai hóa các nư c l c h u chưa bi t văn minh là gì. mà ch sau m y ngày chi m thành Hu . T nay các Hoàng ñ ch là s n ph m c a ngư i Pháp. x An Nam là chính quy n b o h . M t s quân ñ i ñưa sang l i l n n a ch ng l i l nh truy kích. Nhưng th ng l i quá ng n ng i. T i Paris. suýt n a thì b t ñư c. Còn tri u ñình? còn là m t cái bóng c a tri u ñình vì nh ng ngư i ưu tú trong tri u ñã r i b kinh thành ra ñi v i vua Hàm Nghi. Th là quân Pháp xông vào b t s ng. Quan ph chính Tôn Th t Thuy t lâu nay v n luôn luôn ñi sát vua nay th y không b o v ñư c vua ñã tr n ñư c sang Trung Qu c. Nhân dân Vi t Nam ñã ch ng l i s c ép c a Trung Qu c trong chín th k l i v a m t ch quy n sau hai mươi năm ñ u tranh. Ông vua bù nhìn ñ u tiên x An Nam. L n này không còn ki u có lính khiêng vác n a. công chính. t t c nh ng chuy n nh m nhí ñó ñ u trong tay tư ng Pháp De Courcy x lý m i vi c. d thích nghi v i vai trò m i c a mình. Vương qu c. h t ch. Nào là b o v các nhà truy n giáo b hành h . chi n tranh kéo dài nên m t s ng h c a nhân dân. Nhi u thanh niên gia nh p quân ñ i trung thành v i tri u ñình. ph i ch y tr n kh i ngh vi n dư i s gi u c t và la ó c a các ngh viên. V tân Hoàng ñ ð ng Khánh th m chí còn ñi ñ n ban huân chương cho lính Pháp ñã t n công ñánh chi m hoàng thành. Làm gì v i Nhà vua ñã b b t? L i ñưa lên ngai vàng hay b t ph i thoái v ? Các nhà ñương c c thu c ñ a không ph i suy nghĩ nhi u. Và cũng là . Nhưng bi n pháp ñ ra không ñem l i k t qu . Nhưng l i làm tê li t.

không ch c năng ñi u hành ñ làm gì? Dân chúng Vi t Nam nay b chia r . mang d u n c a m i tình c a m t ngư i ñiên v i cung n . quân ñ i ñ t nư c M t tr i m c ñã ñánh b i quân ñ i Nga hoàng. T nay vua và các quan thư ng thư ch còn m t ph n nh trách nhi m tr dân ñi u hành ñ t nư c. Trung Kỳ và Nam Kỳ hăng hái tìm ñ c Voltaire. Ông này v sau làm T ng th ng C ng hòa Pháp. trong ba mươi m t năm không còn ai nói ñ n ho c nói r t ít ñ n kinh thành Hu . Còn ðông Dương ông l p ra Ph Toàn quy n c a Liên bang ðông Dương. Còn nh ng ngư i khác có tinh th n qu c gia thì mu n ñánh ñ ch ñ b o h Pháp ti p t c ñ u tranh ñ xóa b ch ñ quân ch . không ñư c phép c a các quan thư ng thư Vi n cơ m t hay b t kỳ m t h i ñ ng hay h i ngh ngư i Vi t nào.Arthur). H nói rõ n u có th ch n ngư i trong hoàng t c như m i khi v n làm như v y.29 - . các nhà c m quy n Pháp ph tru t vua Thành Thái lúc ñó ñang t i ngôi. Các quan trong tri u lao xao nghi ng i. Tên tu i và c p b c viên ch c ngư i Pháp ñã quy t ñ nh ph tru t vua như th i h i m t ngư i ñ y t hay m t ngư i ñiên nguy hi m. nh ng ngư i ñư c coi là yêu nư c g n bó v i giá tr c xưa gia nh p h i kín chu n b vùng d y. Hơn n a h l i m r ng vòng tay ñón nh ng ngư i có tư tư ng qu c gia ñ n Nh t ti p thu bài h c ñó ñ có th m t ngày kia ñánh ñu i ngư i Pháp. không có ai ñ cai tr . Quy n hành trong tay ngư i Pháp vua không có gì ñ làm. th ñô nư c Nh t. V y gi l i m t tri u ñ i không có ñ i tư ng ñ cai tr . Nhi u sư sãi. Tuy v y năm 1906. phù thu . cùng chung m t n n văn hóa Hán ñ xem h ñã ñánh ñu i ngư i phương Tây như th nào. C l n này B thu c ñ a cũng không can thi p. Ngư i Pháp k t t i Nhà vua là tra t n cung n [1] ban ñ u b giam sau ñó bu c ph i thoái v . T t c do Toàn quy n ðông Dương hay do Khâm s Trung Kỳ quy t ñ nh ph tru t vua này và l p vua khác theo ý h . Có hai nư c Pháp. v i s mi t th c c ñ . C n ph i ch m d t m t tình thê nguy hi m này mà lòng nhân t c a chúng ta ñã kéo dài quá lâu”. Nh ng ngư i theo ch nghĩa qu c gia .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment án c a Paris. Quy t ñ nh ñưa ra như m t ngh ñ nh t m thư ng. M c dù v y. các quan Phan B i Châu (ph i) và thư ng thư và gia ñình nh ng ngư i hàng ngày ch ng kiên nh ng hành Hoàng thân Cư ng ð ñ ng ñiên r c a Nhà vua b m c ch ng hoang tư ng gi t ngư i. cho t i nay v n không ai bi t. Nhưng ch ng có gì quan tr ng. Montesquieu ñư c g i theo phiên âm Hán . Chính h ñã kh n kho n xin viên toàn quy n ch ñ nh m t ngư i khác lên ngôi. T báo Illustration (Minh h a) ông t c a các t báo có nhi u thiên phóng s l n ñã gi i thích quy t ñ nh ñó như sau: “S c n thi t ph i tru t ngôi Thành Thái không thành v n ñ ñáng quan tâm ngay c dư i con m t tri u th n. Hoàng thân Cư ng ð và m t m t nhóm nhà cách m ng thu c phái c u nho ñ n ðông Kinh (Tokyo). Vi c quy t ñ nh ñưa ra không h tham kh o trư c ý ki n ñình th n. L n này lý do ñưa ra có khác thư ng. B n thân bi n pháp ñó không có gì ñ c bi t ñã tr thành thông l v i nư c Pháp. M t th lĩnh th c t là m t sĩ phu ñư c nhà c m quy n Pháp ñánh giá là “tên cư p ñư ng dài” ñã làm ch m t vùng lãnh th nh bé và dùng làm ñi m t a cho nh ng ngư i ho t ñ ng Nh t v . . M t s th a nh n Pháp b o h . nhà nư c b o h coi thư ng c hình th c. ði u này kéo dài ñ n cu i th k cho ñ n khi Paul Doumer làm Toàn quy n. ngư i h u gái c a m t trong các bà phi c a vua Thành Thái. th y Lư (Lư Thoa). ñư c hư ng m t ngân sách d a vào thu thu trên toàn b các ñ t ñai do Pháp th ng tr ðông Nam Á. thanh niên Tây h c B c Kỳ. t c Kỳ ngo i h u Cư ng ð hư ng v nư c Nh t duy tân. Chính ph Paris ch ñ nh con trai th năm vua Thành Thái là Hoàng t Duy Tân m i 7 tu i thân hình m nh d . ñã canh tân x s ñ có khoa h c và t ch c thành cư ng qu c. chu n b m t cu c kh i nghĩa giành ñ c l p dân t c ñi theo ch ñ quân ch l p hi n trong khi nhi u nơi trong nư c hàng trăm h i kín truy n bá các kh u hi u ñánh Pháp và khu y ñ ng vùng quê.Vi t là th y M nh (M nh ð c Tư Cưu). Cùng năm ñó. Diderot.dân t c căm ghét th c dân nhưng l i ca t ng nư c Pháp cách m ng năm 1789 c a phái bách khoa và nh ng chi n lũy ñư ng ph . Trong nh ng năm 1900. Cũng không nói rõ h u qu ra sao? Nư c Pháp có mu n xóa b n n quân ch không? Xóa b m t cách gi n ñơn m l n x n các cung ñi n. m t năm sau chi n th ng L Thu n (Port. Báo Illustration (Minh h a) vi t: “Chính ph Pháp hoàn toàn ch p nh n quan ñi m này và tôn tr ng nguy n v ng ñình th n”. nhung l a và văn hóa. Vua m c ch ng ñiên không ñ minh m n ñ cai qu n ñ t nư c. tán thành th a nh n Pháp và ng h Pháp như trư c ñây nư c Pháp có các ông vua “bình thư ng”. ñúng m t th k sau. m t hoàng thân h u du tr c h v i Vua khai sáng tri u Nguy n. ðúng ra không còn là ch ñ b o h mà là m t s cai tr tr c ti p ch t ch và quá t m . Có l ph i ñi h c nh ng ngư i anh em da vàng.

Cũng t báo Illustration (Minh h a) ñã miêu t câu chuy n kỳ l ch n ngư i k v ngai vàng v i gi ng ñi u tr ch thư ng: “M t bu i sáng. trong lúc các nư c l n ñang sát ph t nhau trong cu c chi n tranh th gi i. quan Toàn quy n và quan Khâm s ñi cùng v i m t thi u tá quân y ñ n cung ñi n ñ tìm xem ai có th ñưa lên làm vua. Th ng bé này còi quá.30 - . Không? Các hàng rào ngăn cách các giai t ng xã h i. Trong nh ng cu c l ñăng quang vương mi n. chân tay kh ng khiu. Ph i ñ i ñ n năm 1916. phù h p v i m t nhi m v tương t . c u bé b t ñ u khóc r ng lên gi m chân g i m . c ng c ” v i chính quy n b o h .” Câu chuy n ti u lâm này có th t không? Dù sao ñó hình như là m t thói kỳ qu c. V th c a bà ch ng t t hơn ư? M t tình c nh h p v i con mình ñ ra. Chính lúc ñó ngư i ta nghĩ ñ n Duy Tân Hoàng t th năm c a vua Thành Thái. ch ñ quân ch An Nam m i có cơ h i ng ng cao ñ u m t l n n a. và nh ng ñ trang s c n ng n . M t ñ a khác ngơ ngác. xem con nào khá nh t không ñ n n i ph i ñem ñi dìm xu ng nư c. “ð a tr này có ñôi tai quá l n. Nay bà tr thành Hoàng thái h u. S ph n kỳ l c a hai quan ch c c a C ng hòa Pháp. Gi a ñám n ào kinh kh ng hai quan ñ i th n c a Nhà nư c b o h và viên thi u tá quân y c t p h p các chú bé Hoàng t k v ñang ch y tán lo n vì khi p s . Cu i cùng h cũng t p h p ñư c ñám ñông và quan toàn quy n cho ông bác sĩ quân y v i trình ñ chuyên môn y h c c a mình ch n ñ a tr nào ñ s c kh e nh t ñ làm vua.. Ch c h n là viên sĩ quan quân y lâu nay quen khám cho lính tráng h i quân nên th y b i r i nhưng r i ông tr n tĩnh l i và nhíu lông mày ti n hành khám. Hoàng ñ Duy Tân. r t gi ng b . Hàm Nghi sau này s r i kh i ngai vàng tr n vào r ng r m cũng như Duy Tân và B o ð i v sau ñ u m t nét bu n gi ng nhau trên khuôn m t.. Các v th y ñư c không? L y ñ a này ñi”. “Các v ñã nghe th y tôi nói lúc nãy ñ y... T t c ñ u có b m t c n c i..Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment C u hoàng có nhi u bà phi nhưng v n thích quan h v i ngư i con gái bình dân... chân tay b cùm cùng v i nh ng ñ a tr khác con các quan ñ i th n. mà chưa có m t nhà văn nào khai thác. Chân dung các ông vua tr con y na ná gi ng nhau ñ u ñư c l a ch n vì ñ u y u ñu i c . răng h ng h t nhưng còn khá hơn c . B nh “ñiên” c a Thành Thái.. Các Hoàng t k v ñ y nh ng khuy t t t c a ph hoàng ñ l i. Hãy nói m y l i xem nào?”. b lôi s nh s ch ra kh i nhà ng c nhưng v n la hét. thái giám b t ñ u la hét vì s hãi. t p quán t c l cũ còn ñó. Ngay lúc ñ u ông lo i ñ a l n hơn c : “Các v hãy nhìn cái trán này. Chính ph b o h ti n hành m i bi n pháp ñ b o ñ m m y năm sau không tr l i m t tình huơng ñ i ñ u v i vua. c u bé. sau này lên ngôi l y niên hi u Duy Tân. ðư c nhìn nh n là ñ tiêu chí làm vua. Tai ñ a này hay bong ra. Ngu n g c xu t thân c a bà quá th p hèn. th ng bé này ñ n ñ n quá. Chính ông là ngư i ñã Vua Duy Tân lên ngôi ngày 5-9-1907 . T t c ñ u có cùng m t thái ñ như nhau cùng nh ng câu h i câm l ng. con m t ngư i h u gái c a m t bà phi. Nhà vua lúc ñó. m t thông l t i t trong l ch s các v vua chúa An Nam là ch n ñ a tr y u ñu i ch c h n là ñ r ng ñư ng cho các quan ph chính ñư c th s c thao túng công vi c tri u chính sau này... Thôi sang ñ a khác v y”. Lúc này không th y m t c u bé vì ñã b vua cha do tính n t b t thư ng ñã t ng giam vào ng c. Th y không. M t ñ tài lý thú cho m t cu n ti u thuy t bình dân ñ u th k XX. Ngư i ta không th y b m t tươi t nh v i n cư i nào trong nh hay các b c ho . M t l m lét. ngư i ta th y nh ng khuôn m t ngơ ngác s hãi trư c nh ng l ti t phô trương rư m rà trong b trang ph c khăn áo.. “Tr i ñ t? Coi b th ng bé này khá ñ y?” . Cu c khám s c kh e ñ ch n vua n i ngôi ti p t c. nhưng ông thi u tá quân y ñã vào lôi ra ch sáng th n nhiên quan sát c u bé. ch b p b ñư c m y câu. Bà không mong ñ i m t chút vinh hoa nào. M t cách tr nh Vua Thành Thái tr ng.. m c a vua m i l p. nh ng hoang tư ng tính d c và b nh ho n có l ch là lý do ñưa ra ñ che ñ y ñ ng cơ th t s là mu n lo i tr m t ông vua có tinh th n dân t c và “c ng ñ u. dáng ñi u x o trá. mũ hia. tr em. m i tu i mư i lăm hãy còn là m t ñ a tr . Khi ñoàn ngư i bư c vào phòng giam..Ông ta v a phán v a mân mê vu t ve c u bé ch ng khác nào ông ph i ch n trong ñàn chó m i ñ . T i ñây m i ngư i ph n . hai v ti n vào h u cung. Báo chí Pháp ñưa ra nhưng lý do d n ñ n vi c ch n Duy Tân lên làm vua thay Thành Thái.

Vua cha Thành Thái. V vua tr tu i nên ñã có kh năng v th ch t và v trí tu . Và nhà nư c b o h ñã không ñ Nhà vua ñi ñ y m t mình. Nh ng s ki n ñó x y ra trong năm 1916 gi a chi n tranh th gi i l n th nh t ñang di n ra k ch li t. b ñánh ñ p. ông cũng ñ ñ làm vua. . Dù sao vai c a ông cũng không mòn m i vì nh ng vinh quang trong cung ñình. nhưng ph i ñ i chín năm sau m i ñư c nư c Pháp quy t ñ nh s ph n là cùng ñi ñày ñ o Réunion v i con. có th sánh v i b n anh hùng ca c a Hàm Nghi nhưng ñã b nhanh chóng quên lãng và nhanh chóng b d p t t m t cách ñáng thương. m t ngư i anh em h c a vua Duy Tân và thân ph c a B o ð i ñư c ñánh giá có ñ u óc sáng su t. s n sàng ti p nh n các ý tư ng ñ n t phương Tây. Cu i cùng m t ñêm ông vư t b c tư ng dày ñ n mư i mét ra kh i hoàng cung ñ ñi g p nh ng ngư i mưu ñ kh i nghĩa. Nhà vua tu i còn tr ñã b b t sau ñó m y ngày. [1] Theo báo Illustration (Minh h a) Nhà vua hành t i các cung n b ng cách c m kim nh n lên ng c h và giao cho súc v t c n xé. Nhưng cũng theo thông l ph i l p vua m i. Cha ông s ñi cùng. coi là b “ñiên” ñã b ph tru t. ðó là Kh i ð nh.. Cu c kh i nghĩa ñáng thương không gây ñư c s chú ý c a dư lu n. Câu chuy n v cu c n i d y ñáng l có th r t ñ p.31 - . ñó ngư i anh em h c a ông là Kỳ ngo i h u Cư ng ð v n ho t ñ ng ráo ri t.. b làm nh c và cu i cùng b ñưa ñi ñày ñ o Réunion. b ñ i x như m t gian phi t m thư ng. Ông l ng nghe nh ng ý ki n khêu g i tinh th n dân t c yêu nư c c a nh ng ngư i lãnh ñ o nhóm qu c gia Hu luôn luôn ñư c nh c ñi nh c l i bên tai ông. Paris cũng im l ng không ñưa tin v gi c m ng ñ c l p c a vua Duy Tân m i 15 tu i. tu i m i l n ông ñã nghe ñư c nh ng ti ng ñ n t Tokyo (th ñô nư c Nh t) v ng v .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ñư c ch n ñ không b dìm xu ng nư c theo l i gi i thích c a viên thi u tá quân y.

có th nói. Nhà vua ch ñi theo con ñư ng c a nh ng ngư i th c dân da tr ng ñã v ch s n t trư c nh m bi n cao nguyên thành nơi ngh ñư c ưa thích. M t chi c limousine ñ s . xung quanh có nh ng con ng a thu n ch ng ñang g m c và m t ñ i ngũ ñông ñ o nh ng ngư i chăm sóc ng a. Toàn quy n ðông Dương thông báo cho Nhà vua bi t nhà c m quy n Pháp s bi u ông ta m t chi c máy bay du l ch Farman 393 hay m t chi c Morane do Pháp s n xu t. Tôi nghĩ có th thuy t ph c ñư c d dàng n u chi c máy bay do Pháp s n xu t s do chính ph nhà nư c C ng hòa Pháp t ng toàn b hay m t ph n. cũng hơi gi ng như m t ñ a tr dùng mưu m o ñ ngư i l n cho quà. B o ð i không nói gì ch nh ch mép m m cư i. Xa ñ ng b ng. l i có ph n gi ng Vichy Pháp.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 7 Daniel Grandcleùment Ph m Kh c Hòe rón rén bư c vào: “B m Hoàng thư ng. Hơi gi ng vua Louis XVI thích loay hoay v i các b khóa c a mình. Tôi cho r ng m t Nhà vua ñư c b o h mà l i mua máy bay nư c ngoài s n xu t ñ t p lái là không thích h p cho l m. là s pha tr n kỳ qu c m t thành ph ngh dư ng hi n ñ i v i m t th tr n th i Trung c . ph c h i . Cu c s ng c a tri u ñình b n b u v nh ng chuy n l t v t kh n kh và nh c nhã như v y. Ch y u ñó là dân mi n núi ngư i Mnông ñã cư trú ñây t nhi u th k nay. bóng nhoáng lăn êm trên con ñư ng d c thoai tho i d n ñ n trung tâm thành ph . cành lá sum suê. Tuy nhiên vi c cho m t căn nhà ñ máy bay khiêm t n ñó cũng ñánh d u thành tích c a ông. thành ph ðà L t ñư c khai sinh năm mươi năm trư c ñây do thiên tài Alexandre Yersin. Cái tin t m thư ng ñó là l i k t cho c m t câu chuy n. ông nh l i c nh quan Zermatt bên Th y Sĩ. Th r i công vi c cũng xong. ðà L t. Tôi cũng xin báo là ông ta ñã hé ra r ng có nh ng nhân v t cao c p Paris ñã h a v i ông ta s dành nh ng ñi u ki n có l i”. trong ñó có vi c tìm ra vi khu n d ch h ch. c hai nơi ông ta bi t khá tư ng t n. Ngư i ta nói B o ð i có th t mình tháo r i và l p l i m t ñ ng cơ. thung lũng. Ông thích nơi ñây và dùng toàn b quy n l c y u ñu i c a ông ñ bi n ðà L t thành nơi gi i trí và b i b s c kh e. n ng n . Và ph i m t phen thư ñi thư v qua nhi u c p th m quy n ñ cu i cùng chính quy n b o h s ch u trách nhi m xây d ng nhà ñ máy bay. không gi i thích hay bi n h gì v i ai. M t thương v khá? Toàn quy n Catroux ñang t i ch c th i kỳ này cũng g i ngay m t ñi n m t cho B trư ng Thu c ñ a: “Tôi có ngu n tin ch c ch n cho bi t Hoàng ñ B o ð i ñang thương lư ng mua m t máy bay du l ch do M s n xu t giá sáu trăm nghìn frăng xu t xư ng. ph ñ y sương tr ng trong b u không khí trong lành và mùa xuân t i ñ t ng t. ông không h xin. Gi a nhi u phát minh. khác bi t v i cư dân thành ph . cách kinh ñô Hu hàng trăm cây s . Ông ñã tìm ra cao nguyên này và v n là ngư i thông th o. Sân gôn. ba hecta ñư c san ph ng tr ng c xanh mư t. Ông ch n các ki u xe v i tư cách ngư i th cơ khí hơn là m t v chúa t . ðúng là như th .32 - . Ông Hòe ti n l i g n r i ñ c b c công văn c a Tòa Khâm s tr l i ñ ng ý cho xây căn nhà ñ máy bay. V vi c b t ñ u t ba hôm trư c b ng cách g i m t thư cho giám ñ c hãng ch t o máy bay Republic Air craft Corporation Farmingale Long Island thu c bang New York. V y tôi ñang tác ñ ng v i B o ð i ñ ông ta hư ng v máy bay do Pháp s n xu t. ti ng Anh g i là bãi c xanh (green) vì cũng ph i g i như th . Tòa Khâm s ñã có tr l i. các cánh r ng thưa xanh mư t và d u dàng. M t v Hoàng ñ không ph i ñi thương lư ng. ti p t c ñánh qu bóng trư c m t. giám ñ c ñ u tiên c a Vi n Pasteur t i thành ph ven bi n Nha Trang. B o ð i ñã tr nh tr ng nh n xét như v y trong lúc ông ñang ng m c nh nông thôn ðà L t t trong chi c xe v a m i giao cho ông. Không k vi c giá mua ñòi h i ph i chuy n ti n ðông Dương sang ngo i t không phù h p v i thu nh p cá nhân c a B o ð i. Căn nhà kho. V y là Nhà vua không mu n trích ñ ng lương ít i c a mình ñ làm nhà ch a máy bay. h v a g i thông ñi p sang”. giá năm mươi b y nghìn ñôla M và n u mua m i nguyên thì giá sáu mươi nghìn. Nhưng chi c máy bay ñó ph i có nhà ñ ch a. nhà bác h c Yersin ñã t n d ng nh ng giây phút gi i trí ñ ñóng vai nhà thám hi m. sơn ñen. không ñáng ph i h mình xu ng ñ xin Tòa Khâm s m t vi c c n con y. Trong thành ph có m t ch tương ñ i b ng ph ng nh t ñư c ông cho xây m t trư ng ñua ng a. Ông ch có nh n. B o ð i trong b ñ “gôn” luôn luôn ch i chu t. Ông ñã ñ cho ngư i ta giám sát thì ông cũng là ñ i tư ng ñ ñư c nh n ñi u gì ông mu n. Ông ñã ki m nghi m th y không khí ñây trong lành và r t t t cho s c kh e. giá c và th i gian giao hàng. C hai nơi ông ñ u bi t qua. Ng ti n văn phòng yêu c u g i quy n qu ng cáo v máy bay Seversky. Thư g i ñi và thư tr l i ñ u b cơ quan m t v Pháp ch n l i. Hãng buôn M ñ ngh các d ch v và cho bi t có khuy n m i: m t th y phi cơ Grunman cũ. M t ñư ng ñua th t s ñang hình thành. Ba tháng sau. Nhìn nh ng cây thông cao vút. ðà L t có nhi u ng n ñ i. hoàn toàn khác bi t v i các vùng khác trong nư c. ***** Nhà vua ñang mê m i v i máy bay nên không thèm ñ ý ôtô n a. Phong c nh có ph n gi ng Th y Sĩ. m nh ñ t r ng hai.

Ông bôi m . Tuy nhiên. hai chân trư c còn c a qu y. B o ð i tỳ súng vào vai nhưng chưa b n. Ba ngư i l n theo ñư ng mòn ñi ti p gi a ñám c cao b ng ñ u ngư i. T i ñây an ninh ñư c b o ñ m. hay beretta. Kh u mauser kh c thêm m t phát ñ n n a trong lúc con bò x u s kh ng l i. B o ð i d ng l i rình. L n này có m t chi c xe nh hơn bám theo sau. ngư i em h c a B o ð i xuơng còn ông ñi ti p vào r ng săn. ch ng bu n ngoái c nhìn l i. ngã v t xu ng gi a b i cây ch cách hai. mình run b n b t. ñ s m. . Ngư i lái xe ñ ng phía sau B o ð i. M i ñi ñư c kho ng ch c cây s xe to d ng l i bên v ñư ng.33 - . ngang qua m t. ðó là nh ng con bò r ng to l n. Ngư i trông nom khu săn b n ch m t ñàn bò ñang g m c cách m t trăm mét. c nh sát r t hi m trái ngư c v i dân nơi khác ñ n r t ñông cùng con em h h c trong các trư ng h c c a thành ph . gi a hàng thông ñ n m t cánh ñ ng c . Ch còn chi c xe nh ñi theo con ñư ng mòn. con v t ti p t c ch y. ðó là nh ng ñ chơi chính quy n b o h ñã thư ng thêm cho ông. Còn ngư i d n ñư ng rón rén vòng qua ñ ng sau súc v t. ba mét. M t con bò th hai xu t hi n. M t phát. L n này nó trúng ñ n g n mõm. s ng ñen dài. Ngư i lái xe ti n l i g n con v t ñang h p h i và k t li u b ng m t viên ñ n c c-bin. C hai ngư i ñ u nghe th y ti ng th h n h n c a con bò trúng ñ n ñang ti n g n. B o ð i ñ ng d y giao súng cho ngư i d n ñư ng h n h n ch y ñ n. hơn b t c ai. M t con bò ra kh i b i cây ti n th ng lên. bi t rõ nh ng vùng r ng l n bao quanh ðà L t. hơi ng p ng ng khi thoáng th y hai ngư i trư c m t. có th m t ti ng m i n súng. B o ð i kh ñưa ñ n lên nòng. Ông chu n b súng: Hôm ñó ông mang theo hai kh u mauser. M t mình. Nhưng trư c h t ông ng m nghía b sưu t p các súng săn c a ông: các kh u mauser. Xe ôtô c a Nhà vua ñ trư c trư ng h c Yersin. L n này ông b m cò. Ông bư c ra v . ñ hoàng ñ Vĩnh C n. Còn ph i ñ i thêm n a. Chi c xe limousine ñ s . Nó do d trong giây lát r i l ng lên.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment s c l c c n ki t vì khí h u x An Nam cho nh ng ngư i Pháp. parabellum. màu ñen l i lăn bánh. B o ð i. Máu t v t thương c con v t. ph t ra t ng cơn. s p ngã xu ng. Trên xe ng i bên c nh ngư i lái có ngư i coi khu săn b n làm nhi m v d n ñư ng. ñôi s ng ñen là là m t ñ t. t mình chăm chút lau chùi gi ng như chăm sóc các xe ôtô c a ông. H ñ n ñây r t ñông ñ ngh ngơi và hư ng s yên tĩnh.

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 8 Daniel Grandcleùment B o ð i ng i ki u qua m y trăm mét n a ngăn cách ñi n Ki n Trung v i sân r ng là nơi s c hành l . ngày 7 tháng 3 năm 1939 là m t ngày quan tr ng. ñây hình nh m i vi c v n y nguyên không có gì thay ñ i. Cũng v n v tr nh tr ng. Gi a th k XX r i mà m i khi vua ñi ñâu trong ð i n i ñ u ng i trên ki u. phù phi m hay ñ y xúc ñ ng. mà ñây quy t c là lu t ñư c áp d ng không có gi i h n g n như m t b c tranh hài hư c. Hoàng t B o Long ñư c ch ñ nh làm ngư i k v . Hôm ñó. ch riêng ông ñư c dùng. Như lá c ñuôi nheo ch treo khi chi n th ng. V y vi c B o Long ñư c t n phong Hoàng thái t ch ng t ông quay v xin tha th không ph i c a hàng tri u ngư i dân Vi t ít khi g p mà c a hàng ngàn quan l i ñang cai tr ñ ñô.34 - . m t tín ñ công giáo ñã ñư c năm năm. t c là lo i ki u c n tám ngư i khiêng. Ngày 7-3-1939. Ông t nh d y t lúc r ng ñông. ñ n ñôi ng lót lông ñ n s ph c tùng c a các quan hay các ngư i h u g p trong hoàng cung còn ñ ng chìm ñ m trong gi c ng . nhìn ñư c h t quang c nh xung quanh. Ông thi t tha ñ n vi c này. Trong b s c ph c truy n th ng thêu kim tuy n. Dĩ nhiên. M t cơ h i m i. Cũng như ông tha thi t quan tâm ñ n chi c khăn vàng qu n quanh trán. ðám ñông hoan hô ông hôm nay chính là nh ng ngư i năm năm trư c ñã h n d i v i ông bu c ông ph i s ng n a n d t như k có t i. m t s h i sinh. tr thành Hoàng thái t . Ông ng i trên ki u cao. Kia là m t chi c ki u b ng g do vua nư c Pháp t ng m t c t c a ông. ð ñ c trong ñi n c a ông không gi ng các ñ g nhi u màu s c trong hoàng cung. Hoàng thành v n im lìm ñ m mình trong t p quán c xưa. m c dù ñã cư i m t bà Hoàng h u công giáo. ðó là quy t c. Lúc nào cũng ra dáng m t v Hoàng ñ tr tu i ñ p trai ñúng là b t ñ u tr vì th t s . là bi u hi n c a s c m nh. Vua có quy n s d ng ki u c n nhi u ngư i khiêng nh t. ñ n hàng nghìn d u hi u kính tr ng hay tôn th . nghiêm trang trong c ch . Ông năm nay ñã tròn 25 tu i. trông r t ñ p. t n phong Hoàng t B o Long Hoàng t B o Long (Con vua B o ð i) . M c dù nh ng c i cách hi m hoi. Như s lư ng ngư i khiêng tùy theo ñ a v ngư i ng i trên ki u. c a quy n vua. ng ít nhưng b m t nh n bóng không gi l i d u n thi u ng . Có ki u tám. Cu c hôn nhân v i Nam Phương. Vua m c m t áo dài vàng. b n ho c hai ngư i khiêng như là các xe th m th k XVIII. trông ông gi ng h t t tiên ông. ánh m t. Con trai ñ u c a ông. ð a con trai nh c a ông làm vai trò th t ch t hơn s hòa h p v i tri u ñình. ðó là màu c a ông.

ñi u b t h nh l n là không có con trai n i giõi. xa lánh các mưu mô mánh khóe. kiên nh n ñ i bu i l b t ñ u. Các quan l i trong tri u ñ u coi Hu như nhà h . T m t trăm năm nay nh có nhi u v các vua ñ u ñông con. bày ñ t âm mưu này n hay ch ñơn thu n hư ng th m t ñ c ân là sinh t m t gia ñình quy n quý. Xung quanh Hoàng ñ An Nam và tri u ñình có ñ n m t v n ngư i c nam l n n . trái l i ng i yên v i dáng v nghiêm trang. Vua ít ti p xúc v i bên ngoài. khi vua cha băng hà. Vui v bi t bao. khi n chúng tôi có th nuôi hy v ng t t ñ p v tương lai c a nó”. H coi nhau như b n thân thi t. H nh phúc hơn n a là Nhà vua. Ngư i con trai n i ngôi l y niên hi u là Minh M ng có m t trăm b n mươi hai ngư i con! M i m t ngóc ngách xó x nh trong hay ngoài hoàng thành ñ u có căn nhà. l i d ng s ph tru t c a vua này ñ ng h m t vua khác. c a các quan ñ i th n nhưng th c quy n ch khác: t i dinh Khâm s Pháp. bà Hoàng h u Nam Phương lúc nào cũng r t ñ p. Ngư i ta g p h m i nơi. hai trăm con ngư i. hàng ngày h ñ n công s bu i sáng b ng xe tay và v mu n vào bu i t i vùng ngo i ô có nh ng lùm cây xanh. tranh giành ñòi h i m i ngư i m t m u quy n hành. nó cũng không hi u l i tung hô c a ngư i ñ ng ñ u . v vua tương lai im hơi l ng ti ng. thành ph c a h . ð a tr v n nhìn th ng vào ñám ñông tri u th n che kín m t ñ t trong gian phòng ñ ngai vàng. t t c ñ u là con cháu h u du c a m t v vua sáng l p tri u Nguy n là Gia Long t g n m t th k nay. M t ñ a bé kháu kh nh xinh ñ p. Gia Long có năm mươi m t ngư i con n i nghi p. Không kh i m i lòng th y ñ a bé ph i ch u ñ ng nh ng nghi th c trang tr ng. m t s ki n quan tr ng. các gia ñình ngư i Vi t ñi u kh tâm. các lo i n. trư c m t m t dãy tri u th n. ð n lư t nó. Nh ng lính h u xúm l i. M c dù v huy hoàng trong các thái ñ tr nh tr ng nghiêm trang c a tri u ñình. Hoàng thân Vĩnh C n lúc nào cũng ñi bên c nh vua nên có lúc g i là hoàng tùng ñ Vĩnh C n ñôi khi là b n tâm tình. B o ð i th y th a mãn trong lòng. Hu là m t thành ph công ch c quan l i ch y u là th ñô c a nghi l . m t gia ñình ñông như m t b t c. Hôm sau. rư m rà và n ng n v i chi c mũ mi n và b s c ph c hình như không v a v i thân hình ñ a bé. B o ð i ti p t c ki m tra ñám ñông các quan ñ i th n r i l i m t l n n a dán m t nhìn nh ng ngư i thân trong hoàng t c. ph m tr t khác nhau. H nh phúc và hoan h càng g p b i n u ñ a bé trai ñó là con vua. cha ñ a tr s ñư c lòng dân hơn vì sinh hoàng nam và th t ng ñ a bé l i kh e m nh. mũi ng ng lên. m t th t c hay m t dân t c c a m t mình gia ñình ông. c a chính quy n b oh . Ông ta cũng tu i thanh niên như ông. nó s làm vua t c Thiên t (Con Tr i) vì nư c An Nam Vua cũng n m quy n l c c a th gi i bên kia. ph n b i nhau. Như công ch c m t thành ph hi n ñ i. Ngày nay h không còn ñi võng sơn son th p vàng mà ñ n b ng xe ôtô. không nh y nhót chơi ñùa. ð a tr l n lên s là ngư i ti p n i vi c th cúng t tiên. các ñ n ñi n th c dân hay các câu l c b chính tr . Vi c t n phong s di n ra ñúng như d ki n. Và cu i cùng ñ a con trai b u bĩnh và bình tĩnh. ñ ng th ng. m i lúc. Vi c n i ngôi th là ñư c b o ñ m. cái sân r ng ñ u tiên trư c ñi n Thái Hòa ñư c g i là sân ñ i tri u nghi dành cho các cu c l tr ng ñ i trong tri u. ng nh . Không bi t dùng làm gì? Khi t châu Âu tr v B o ð i ñã t ñ t câu h i. ñai lưng r ng có hai cánh t o cho m t m t dáng ñi m nh m như quan võ. l m khi l i là ngư i trung gian truy n m nh l nh hay ý mu n riêng c a vua. Mư i nghìn anh em h các ñ i vua k ti p nhau ñang tranh ch p. Ông chú ý ñ n bà Hoàng thái h u T Cung lúc này th y l ng l hơn m i ngày. Ông ñưa m t nhìn xem có th y ngư i em h Vĩnh C n không. B o ð i ñã vi t: “Con trai c a chúng tôi là Hoàng t B o Long còn tr mà ñư c tr i phú cho nh ng ph m ch t t nhiên cao quý. ngư i có trách nhi m cao nh t c a chính quy n thu c ñ a s vi t thư cho Nhà vua ñ nói rõ ông ñã r t xúc ñ ng v tính nghiêm túc và tr nh tr ng c a l t n phong. bút lông và m c t u và có khi c tr u cau. mũ cánh chu n. lưu truy n tên h . Bé trai B o Long ñã sinh ra ñó cách ñây ba năm. B o ð i ch ñ nh con trai ñ u lòng làm Hoàng thái t . ch ñ i s th t s ng hay ân s ng. cách m u h u vài bư c. m t s l a ch n thiêng liêng ñ i v i ñ a tr . có năng khi u l i l c. là sân chơi c a h . quan Toàn quy n ðông Dương. Nó không cư i. Cũng không ph i nơi làm vi c riêng và ch c a gia ñình B o ð i.35 - . Tóm l i là quy n l c th t s không trong các tòa nhà tráng l c a trung tâm ð i n i. ðó là ñôi tai c a ông nghe m i chuy n không ph i trong tri u. M t ñám ngư i ñông ñ o có ch c v . Khi h bư c ñi trông n ng n như th l n. M t. m t h nh phúc l n. C m t ñ i quân ñem theo ñ l d ng c : ñi u kh m xà c . hơi ng c nhiên vì v tráng l di n ra trư c m t nó và vì nó. có v như ng p ng ng hay kéo lê ñôi chân theo ti n trình c a bu i l . hơi l nh lùng và xa cách. l ph c thêu kim tuy n. t hào bi t bao khi cha m bi t gi i tính c a nó. m l ng che. Lúc này m t mình nó như b cô l p. ðó là th ñô c a h . Dáng v n ng n . Ông nhìn sang bên c nh xem ñã ñ m t nh ng nhân v t tr ng y u chưa. Nó ch ng hi u gì v ý nghĩa các nghi th c. ðó là ý nghĩa c a l t n phong. ð a bé ñư c ñ t cách m u h u vài bư c. H ñ u m c áo dài b ng vóc hay g m thêu kim tuy n vàng. Sinh con trai trong m t gia ñình An Nam là m t tin m ng. Không có s can thi p c a Toàn quy n ðông Dương. m nh vư n làm nơi trú ng và nuôi s ng h hàng con cháu g n xa v i vua và không ít trong s này ch cam lòng có tên trong danh sách dài d ng d c nh ng ngư i trong hoàng t c. n i dõi tông ñư ng. chân ñi ng d ñ dày. M t c nh tư ng oai nghiêm và tr nh tr ng trong khung c nh uy nghi c a ð i n i. trong mư i hai cung ñi n trong hoàng cung. có l hơn m t chút.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Nhà vua ñã ñ n v trí dành cho mình trên m t b cao gi a sân r ng. các tham v ng.

L t n phong k t thúc. còn B o ð i v i các chương trình ñi săn ñã d ki n. ð a bé có hai thanh niên ñi kèm bên c nh ñã vư t qua c a Ng môn. tr ng chiêng m ĩ nhưng ch dành riêng cho tri u ñình. B ng vi c qua c a này. Tuy v y cu i thành n i. Làm sao có th khác ñư c. Thái t B o Long có hai ngư i l n ñi kèm ñã ñi qua chi c c a thiêng liêng này. Năm mươi năm sau Hi p ư c b o h ñây là l n ñ u tiên trong d p t n phong con trai B o ð i làm Hoàng thái t thì s th a nh n c a Pháp m i ñi vào nghi th c. v bi u tư ng. t t p trên cái sân lát g ch r ng l n. c a l phư c mà bình thư ng ch có Nhà vua ñang tn vì m i có quy n ñi qua. ðây là m t nghi l kín. Còn có hai giáo sư n a. Nư c An Nam ñã thay ñ i nư c th n ph c bây gi là nư c Pháp. ch p tay vái. còn quan ch c bình thư ng v nhà. T i nay vua và Hoàng h u m i khách ăn t i. h p v i b y vía c a ñ a bé trai. M c dù B o ð i ñư c nhào n n trong văn hóa phương Tây nhưng ông coi tr ng bu i l t n phong này s ñưa l i cho con trai ông. B o ð i và Hoàng h u ch nói trư c m t nó b ng ngôn ng c a Voltaire vì ngay c các quan phía dư i kia tuy trư ng thành t ch nghĩa thánh hi n mà cũng b t ñ u b rơi ti ng nói c a t tiên. có s gi c a tri u ñình Trung Hoa ñ n d .36 - . Cánh c ng l n dát vàng c a Ng môn. h s ng theo ki u phương Tây. M t quy t ñ nh ñơn gi n. có m t cung ñi n dành cho gia ñình Nhà vua. theo tín ngư ng Vi t Nam. Dù th nào thì trong các l chuy n giao tri u ñ i hay ñăng quang. gia ñình vua và ñoàn h giá. Hu bây gi là cu i mùa mưa cũng không ph i th i ñi m t t nh t nhưng ch c là Nhà vua ñã nghĩ ñ n d ñ nh cùng Hoàng h u ñi chơi Pháp vào mùa xuân t i và có l ông mu n ti n hành t n phong con trai ông trư c khi lên ñư ng. bình thư ng hi n ñ i như ông mu n. Sau ñó t i m t căn phòng r ng bên ngoài hoàng thành. Dân chúng Hu ngoài thành ñư c bi t có l t n phong nhưng h không ñư c m i d . Còn hai ngư i n a? M t là Vĩnh C n. bà Hoàng h u v v i lũ con nh . m t Pháp d y d n d n các môn h c khác. vì ông luôn luôn mong mu n ñ i m i m t s nghi th c bu n t c a tri u ñình An Nam. T m t th k nay nư c Vi t Nam ñã ch p nh n m u t la tinh. M t quy t ñ nh do Gia Long ñưa ra cách ñây hơn m t th k . D n ñ u có b n ông quan ñ i th n. có tr ng trách khuyên răn. B o ð i ñã quy t ñ nh ñi trư c m t bư c ch n ñ ng cùng m t lúc m i tính toán và tranh giành ngôi th cung ñình. Văn võ bá quan l n lư t ñ n vái l y trư c B o Long. thêm m t v c nhân Hán h c n a d y vi t ch nho m c dù ngày nay không dùng n a. ð tránh l n x n ông ñã sáng tác m t bài thơ g i là “ð h thi” xác ñ nh tên cho các tri u ti p theo [2] cho ñ n th h th hai mươi. B y phát súng l nh vang lên. m i ngư i lũ lư t ra v . Có m t ñ i ngũ gia sư d y ti ng Vi t cho các con vua. Sau ñó ñ n lư t các ông th y xem tư ng s ñã xác ñ nh rõ thêm nên ch n ngày nào là ngày t t nh t trong tháng. giúp vua d n d t th n dân. con ñ vua ho c hoàng thân anh em h v i vua. thái t k nghi p thêm m t v ng hào quang n a. Vi c ch ñ nh con trai m i lên ba làm thái t n i nghi p là m t hành ñ ng chính tr bi u hi n m t s th n tr ng [1]. Duy ch có cái m i khá quan tr ng là l t n phong ph i làm vào bu i sáng và do Toàn quy n ðông Dương ch to . T t c nh ng nhân v t trang ph c nhi u màu s c. m i phát m t vía. c ba ñã nh n tư c hi u Hoàng t .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment hàng các quan ñ i th n và quan tuyên cáo. Tr i oi b c. Ch m i ba tu i. V vua tương lai m i bi t nói và khi nói là nói b ng ti ng Pháp. nhà nư c b o h không lúng túng trong vi c ch n ngư i k v . m t Th y Sĩ. cho ñ n khi B o ð i ban d bãi b l này. ngư i th y che ch vua. Chính B o ð i ñã ñích thân quy t ñ nh ch n tháng ba ñ t ch c l t n phong con trai ông. anh em con chú con bác và là ngư i b n tâm giao c a B o ð i và m t ngư i n a cũng là anh em h sau này s là ñ i s Vi t Nam t i Paris tên là Vĩnh L c. nhi u màu s c. M t tòa nhà n ng n nhưng bên trong trái v i truy n th ng. t ch c ti c nh y có tám trăm khách ñ n d ñ . Các quan ñình th n s c ph c hào nhoáng lui v tư dinh. dân chúng ñ u không ñư c d . B o ð i ñư c tùy ý hoãn l i vi c ch ñ nh vào th i gian sau ho c có th ch ñ nh m t ngư i nào khác hay gi ng như vua cha trư c ñây ñ i ñ n trư c khi trút hơi th cu i cùng m i ñưa ra tên ngư i k nghi p. t tr tri u ñình. r t thân c n v i Nhà vua. nơi ñây m hơn hai ch c con bò. B y phát. l i vào chính c a ð i n i hé m . Hoàng ñ tương lai s l y tên hi u là B o Long. L Nam Giao là d p ñ vua báo cáo công vi c tr vì cho Tr i. Ngoài ra dân chúng ít khi ñư c th y m t vua và qu n th n. do Toàn quy n ðông Dương là ñ i di n thư ng tr c và th a y quy n ñ n m quy n cai tr khác v i tri u ñình Trung Hoa trư c ñây ch n ng v danh nghĩa. M t l h i uy nghi nhưng ba năm m i t ch c m t l n. Toàn b tri u ñình ñi cách thành n i vài cây s ñ n ñàn t . Nhà vua tương lai sau này s là con trai ông vì ông ñã có cơ may sinh ñư c con trai ñ u lòng. Dù sao cũng là mong mu n n u không nói là l nh c a chính quy n b o h ñ n u x y ra ñi u b t h nh. Xưa kia. can gián vua. C hai ngư i ñ u ñi h t kho ng cách ngăn nơi c hành bu i l v i ñi n Ki n Trung. Nhà vua tr vì ng i trên m t chi c ngai b ng g th p vàng trong gian ñ t ngai vàng ñ i ñ a con vào ng i bên c nh. Riêng bà Hoàng thái h u quay v v i bàn m t chư c. Nhưng ñáp ng ñòi h i c a Hoàng h u Nam Phương. Riêng ch có t Nam giao là cho phép dân chúng ng m nhìn vua.

Ch m i ñó ñơn thu n ch là hình th c. m i ñ a cháu ñ u mang ph m v t bi u bà. các ñ g cũ k . xưa kia là cung ñi n mùa hè c a vua cha Kh i ð nh. Nhưng nh hư ng c a bà bi n m t t lúc qua ñư c các cánh c a cung Diên Th m r ng. Trái ngư c v i B o ð i trư c ñây ph i s ng xa lánh xã h i bên ngoài ñ n năm lên b y. Bu i công di n ñ u tiên t ch c trong cung An ð nh. Không ñư c làm gì n u không ñư c ngư i l n cho phép và ch d n.vua cha c a B o ð i . v ch ng con cái ñ u nói v i nhau b ng ti ng Pháp. M i l n ñ n. th ñ ng c a c u ch hơn c u vài tu i. Ph m tư c c a c u bu c ph i s ng cô ñơn. Ngư i b n thân nh t là ngư i h u phòng. m ñ u các chuy n ñi chính th c ra ngoài hoàng thành. ***** Ngoài nh ng bu i ñ n ch u bà Hoàng thái h u. M t cung ñi n n a là nhà h c dành riêng cho Thái t nhưng xây cao trên tư ng thành. chúng tha h ăn hoa qu và hàng núi k o bánh ñư c chu n b s n cho chúng. Hơn th n a v m t phép t c trong n i cung. Chúng như l c lõng trong các ngóc ngách xó x nh. Tòa ph dành riêng c a Thái t ch dùng làm nơi ti p nh n ph m v t ho c n a là nơi t ch c ngày sinh mà t nay c nư c s ăn m ng. Hoàng thái h u ng i ñ i các cháu trong căn phòng l n v a làm ch chơi bài v a ng . Sau này khi Hoàng thái h u th y r ng chúng ñã bi t răm r p nghe l i ngư i l n bà m i cho chúng ñư c t n mát ch y chơi kh p chơn trong cung. B o Long v n không r i kh i ch hi n nay trong T C m thành. qu n l a. Chúng tung tăng vui v như xem h i. Ph i bư c nhanh hơn m t chút. B o Long còn ñư c nh n l i chúc m ng c a nhà nư c b o h . vua t i v v ch u tr i thì t ph này ñình th n s long tr ng rư c c u vào ð i n i lên ngôi vua n m quy n bính. B o Long ng i cáng. Bà có khuôn m t xương xương. m t bông hoa c a s ph n. C u bé trai hi u r ng t nay mình ph i thay ñ i thói quen. c p m t s c s o. Bà ham mê c b c nh t là m t chư c như nhi u bà m nh ph khác. Cung c a Thái t B o Long cách cung Diên Th c a Hoàng thái h u vài trăm mét. ðó là m t tòa nhà bên ngoài hoàng thành. trung tâm thành ph Hu . Trong ngày k ni m ngày sinh l n th b y. Ngôi nhà l n m r ng c a các phòng ñ y b i b m cho lũ tr . trên b kênh. Cu c trò chuy n b t ñ u gi a bà Hoàng thái h u và con dâu vì Hoàng h u Nam Phương bao gi cũng ñi v i các con m i khi ñ n v n an bà. Bà có ý ki n vi c này vi c n trong tri u và c công vi c c a nhà nư c. Trong sinh ho t gia ñình. gi a ñ ng hòm. n c trung thành v i t c l truy n th ng. Trong ñ i s ng xã h i ho c cu c s ng thư ng lưu cũng th . các con ông bây gi không ph i s ng cách bi t trong T c m thành. nư c Pháp t ch c bu i bi u di n v L’Oiseau Bleu (Con chim xanh) c a Maeterlinck. tr khi nói chuy n v i Hoàng thái h u. ðó là ki u hôn An Nam. ñúng hơn là ph riêng. Bà Nam Phương v a gi ng gi i v a d ch sang ti ng Pháp. Coi như quà t ng nhân k ni m ngày sinh. các bình phong. Mua quan bán tư c nhi u khi di n ra quanh bàn m t chư c. không bao gi Vua. nơi có nhi u bi t th xây d ng theo ki n trúc thu c ñ a. Cu c s ng hàng ngày c a c u bé Hoàng t k v ñã b c l bu n t ñơn ñi u. Bu i di n th hai t ch c tu vi n dòng C u th cũng g n khu ngư i Âu. lên chi c ki u có hai th v khiêng. Xe ôtô mang c vàng . Trong khi ch ñ i ngư i l n nói chuy n. Thái t B o Long lúc nào cũng m c âu ph c trái v i ý c a bà n i c ñi n hơn. Bà ng i trên m t chi c gh bành r ng.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment chúc m ng thành công c a s ki n quan tr ng này. Có l bà xu t thân t ng l p bình dân nghèo và vi c hôn nhân v i Kh i ð nh . coi như m t trò gi i trí. B o Long l n lên cùng v i các em trong khung c nh gia ñình không nói ti ng m ñ trong m t th i gian dài. Các cu c ñi thăm bà Hoàng thái h u ch y u là hành vi qui ư c B n tr r t chán ch mong chóng ñ n gi v . sáu th v theo h u và ph i m c nam ph c áo dài thêu. T t c gia ñình Nhà vua. Trong mư i hay năm mươi năm n a khi s ph n và Tr i ñ nh. Bu i di n ñ u tiên thành công. T nay c u ñư c hư ng m t s quy n dành riêng cho vua: có nhà. Sau ñó là bà già “hít” trán m i cháu. nơi anh l n lên cùng v i Vua cha và Hoàng h u. Tuy nhiên cũng có lúc ñ ñ bu n. Cu c ñi thăm này như m t cái d u ngo c ñơn coi như làm b n ph n ñ i v i truy n th ng do bà Hoàng thái h u ñ i di n. M c dù có m t th i thanh xuân xáo ñ ng bà v n hi n thân cho nư c An Nam v vang và b n b . Các con ñ u không d bu i trò chuy n ho c ch ng i m t lát r i l nh ñi ch khác. Bà già này s ng trong cung dành riêng cho mình g i là cung Diên Th . rương ñ ng ñ trang s c. Chúng ñi ra ngoài các b c tư ng thành ñ tham d các l nghi do ngư i Pháp t ch c. nhân d p này r i kh i T c m thành ñ n khu ph Tây. b n bè và c m t s quan thư ng thư cơ m t.là m t s tình c . Không có chuy n ñư c nô ñùa. Bà m i các c n th n. ðây còn là bi u tư ng. vì chúng không quen v i cách nói dài dòng c a ngư i l n trong cung c m và chúng không hi u ti ng Vi t. B o Long m t mình ñ n ñó. khăn ñóng. ñó Thái t ti p nh ng ñ i di n c a chính quy n b o h và vài ngư i trong s m t v n anh em h ñ n chúc m ng. c u ăn m c qu n áo ngày h i ñ n v n an bà Hoàng thái h u T Cung. M i l n ñ n thăm bà n i. T i ñây Nhà vua quá c ñã b trí m t phòng trình di n sân kh u. Các cháu ñ n không ñư c ôm hôn mà ph i ch p tay l y bà theo ki u Vi t Nam. thư ng là l a và ñ sơn mài.37 - . tu i cao mà v n t ra ngang ng nh. Hoàng h u và các con trao ñ i trò chuy n v i ngư i h u. Ngư i xem ñ u hài lòng.

M c dù ñã cương v chính th c. ðó là m t nhân v t ñư c m i ngư i bi t ñ n. Có v hơi bu n. các quan ph i rút lui. C u ta tu i nh nhưng ñã có dáng trang nghiêm. m t tái nh t r i nhưng v n ñ ng v ng. B o ð i có nghĩa là b o t n cái vĩ ñ i ñư c ch n trong d p l ñăng quang. ph n l n nh p c ng t Pháp. Ngư i ta còn kính ph c ông mãi. T tu n báo Indochine (ðông Dương) th t lên: “Th t hi m khi th y m t v Hoàng t m i 7 tu i mà ra v trang nghiêm ch ng ch c ñ n th !” [3]. [2] Báo Indochine (ðông Dương). ð u năm. c u bé lúc thì ñi m tĩnh. nhưng v n xa cách m i ngư i. D u n vào cơ th và tâm h n. M t hôm ñình th n quy t ñ nh ph vua mà không ñ máu. Ông thư ng ñưa tôi ñi trên thuy n ñua c a ông. Như vua T ð c khi ch t do không có con trai nên ñã ch ñ nh ngư i con trư ng trong ba ngư i con nuôi và giao vi c tr vì cho hai quan ph chính. m t hình ph t c ñi n nư c An Nam và vua cha ngày xưa thư ng xuyên ch u tr n. lòng dũng c m..Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment thêu hình con r ng ñ x ch trư c c a tu vi n. ðã hi u mưu mô hi m ñ c c a ñình th n. T i ñây ngư i Pháp t ch c cu c săn l n và hoàn h o cho ông. ñ u chít khăn vàng ñàng hoàng bư c xu ng ñ u tiên. Vài ñòn roi ñánh vào mông ñít. ñánh ñòn roi mây bao gi cũng ñ l i nh ng v t h n. khi n ngư i ta thông c m tha th h t. Theo l thói h ph i nén mình không bi t ñ ng lòng là gì và “b t ñ ng” nghĩa là không ñư c hành ñ ng ph n ng ngoài khuôn phép.. cho con bi t qua các c m xúc m nh và qua ñó càng có thêm uy tín. ñư c tâng b c. lúc thì cáu k nh ñôi khi còn b d a ñánh roi mây. Chính B o ð i ñã ñích thân k l i nhi u l n câu chuy n kinh kh ng này cho các con nghe. Ông luôn luôn v n ñư c ngư i ñ i kính ph c. ôm p chi u chu ng nhưng không t ra tôn tr ng ñ c bi t và không xa lánh”. tính nghiêm ng t. Ông th y d y ng a ñ ng viên khuy n khích. Thêm m t cái m i n a. Cu c mưu ph n thành công. . [1] Vi c ch ñ nh không ph i là tránh ñư c h t m i s lo l ng. C u ta m c chi c áo g m ki u c màu da cam s m.. mũ mi n n m ñá quý. dù tr i qua nhi u cu c chi n tranh. có ngư i ch huy cu c săn. V v n ñ này có m t câu chuy n làm cho h run s . Hoàng t B o Long chơi th thao. Th c t là hàng ngày ông th p hương th cúng t tiên. Ngày nay B o Long nói v cha mình: “ðó là m t nhân v t huy n tho i. ngày 18 tháng 3 năm 1943. Hơn là cái phát vào ñít. theo truy n th ng. Chính B o ð i cũng hoan hô khen ng i. Các v hào nhoáng c a tri u ñình c a các b tôi. tr nh tr ng d t khoát. B o ð i ñư c hư ng “ñ t phong” như m t công qu c. T m vóc c a ông. ðáng l sau khi nghiêng mình cúi l y. Hai ông này ñã tru t luôn vua m i l p và b ñói trong ng c t i r i l p em c a vua ñã quá c nhưng th y ñã quá l n (23 tu i) khó b thao túng nên hai quan ph chính l i ph tru t luôn ñ ñưa ngư i em lên ngôi. M i ngày hai tay víu ch t vào hai tay n m c a yên ng a. Thay vì dùng tr ng ph t b ng roi v t. cương v c a ông khi n ông ph i gi m t kho ng cách nh t ñ nh v i các con. Không th y lúc nào m m cư i hay bĩu môi. khăn ñóng và áo dài. c u bé xoay ngư i cho ng a phi nư c ñ i. gi gìn như ngư i l n. Nhưng cu i cùng ông này cũng b ngư i Pháp b t ph i thoái v . ñư c tôn tr ng ti p ñó là ñi d l khai gi ng năm h c các trư ng h c. Hoàng h u Nam Phương làm m i th ñ d y d con cái trong s tôn tr ng các giá tr nhân văn l n: ñòi h i kh t khe v trí tu . Nhà vua v n ng i th n nhiên. B o Long thích ñơn ñ c. ðó là hoàng tri u cương th trên cao nguyên Buôn Ma Thu t. M t vài l n ông ñưa con trai lên.38 - . Nh ng b c nh v th i ñó còn l i ñ n nay bao gi cũng cho bi t B o Long lúc nào cũng nghiêm ngh . dù ph i ñi bi t x và nh ng thay ñ i ñ t ng t trong cu c s ng. Qu là vua t ch t mà không ph i ñ ai x và cũng không m t m t gi t máu. Luôn luôn có cái gì khác thư ng ông. Ch ng nào tung hô chưa h t. Ngày trư c các Hoàng t k nghi p gi i trí b ng suy ng m v tư tư ng Kh ng T ho c v ý nghĩ cu c s ng b ng cách ng m nhìn h Tĩnh Tâm trong vư n ng uy n. ch sau ba ngày vua băng hà. Nam Phương b t con ñ n m t mình trong m t căn nhà g n tư ng thành su t b y ngày không cho v nhà như ñi ñày. bi n minh h t hành ñ ng c a ông. có ñoàn săn thư ng tr c. vua v n ph i ng i im không ñ ng ñ y ñ kh i m t ñi tính cách thánh s ng. ña tài: m t thi n x . t t c ñ u gây n tư ng cho c u con trai c a ông”. thăm các tàu ng m. Cu c s ng c a B o ð i ít nghi th c hơn so v i nh ng năm m i c m quy n. Vi c này ñư c coi như cu c cách m ng trong ð i n i. ý th c tr ng danh d . các c ki u. Trong th thao. vua ng i b t ñ ng trên ngai vàng ph i ñón nh n nh ng l i tung hô v n tu . Thái t B o Long r t thích cư i ng a. ñó là nh ng d u hi u c a quy n uy. [1] Cũng theo cách này B o ð i có tên là Vĩnh Th y.. c u ta không thích các môn chơi huy ñ ng nhi u ngư i. Ông có m t ñ i thuy n nh trên sông Hương và nh t là tôi không th không có n tư ng v ông trong các l nghi chính th c. Bây gi B o Long tâm s : “Th t là bu n chán và ít trò chơi? Bà cư x v i con trai như m t ngư i m yêu con và g n gũi. Nhà vua ki t s c d n. ð chơi c a c u ta cũng hi n ñ i. Th h vua chúa m i ho c th h các Nhà vua tương lai cơ ñ ng hơn. H còn ra ngoài tr i t p luy n. ăn m c ch i chu t. m t phi công có tài. ph ng ph u như tr con. ñ ng này h l i quay xu ng ñ ng sau ngư i m i ñ n và l p l i l i tung hô không d t.

M t chuy n ñi nhi u l n ñư c tranh cãi và bác b . bên ngoài câu chuy n th thao hay phiêu lưu tình ái B o ð i ñi chuy n này là chuy n th tư sang Pháp và ông tính trong chuy n ñi này ông s tranh th ñư c m t vài s a kho n nào ñó ñ i v i th ch không ph i là ñ c l p thì cũng là m r ng t tr ho c n u không thì ñơn gi n ch là tôn tr ng các ñi u kho n ñã ký trong hi p ư c năm 1884. Bà thư ng ñi ra kh i T C m thành r i ra kh i ð i n i.. Nh ng gi i h u trách Pháp cũng th y chuy n ñi hơi dài. T i ñi n C n Chánh. không ph i là không thích thú. Nhi m v chính là so n th o công văn thư t . Không có ngư i Pháp nào d . hình nh thanh bình mà ông s c ng hi n cho dân Paris. Chưa ph i lúc n i d y kh i nghĩa nhưng cũng không th ng i yên mà quan sát. Nhà vua ñã ñi u tr Sài Gòn và cũng nhân d p ñó l n ñ u tiên ông khám phá th ph x Nam Kỳ. ð n bây gi Buôn Ma Thu t ngư i ta còn lan truy n tin ñ n ñó. có khu ph Âu ñ p ñ và sông Hương thơ m ng. M t vài l n bà ñưa m t. Nam Phương n ng tai không nghe ñư c l i phát ra v i cư ng ñ âm thanh bình thư ng nh t là khi nh ng l i l ñó không ñư c khúc chi t. sơn th p vàng óng ánh. máy bay hơn là chuy n chính tr .. Vì n u Nhà vua mu n ñi thăm cơ ngơi m i t i Cannes thì có th giúp ông ch a kh i v t gãy xương chân hai năm trư c trong m t cu c ñi săn Tây Nguyên..Nh t mà chi n tranh ñe d a toàn châu Âu: Trên bàn có hai t báo hàng ngày ñ u ñăng chân dung Hitler trang nh t. Các quan thư ng thư t ra bình tĩnh hơn. th c ra do m t anh ch ng ghen tuông nào ñó ñã làm ông b thương. Có c th y tám mươi nhăm c t b ng g t ch. M t s c n th n cho r ng vì Nhà vua lao theo m t tr n thi ñ u th thao khác hơn là ñi săn nên vua b tr o chân. nơi di n ra các bu i ch u hàng ngày. tráng l . V tai n n này làm n y sinh m t s tin ñ n. không ph i phiên d ch mà nói l i cho bà Hoàng h u hi u ngư i ñ i tho i nói gì v i mình. Ngư i ta nói là m t tr n ñá bóng hay m t chuy n ñi săn nhưng có k t c c b t h nh.. t t nhiên có c Hoàng h u Nam Phương. Bà không s ñi ra ngoài cung. v chi n th ng và cu i cùng h ñưa ra nh n xét ph c p chi n tranh cho m t ngư i còn ñ nuôi s ng vài ñ ng bào. Không ai tư ng tư ng ra chuy n l i d ng chi n tranh ñ tháo ách ñô h th c dân Pháp.. Năm năm sau Nhà vua báo s ñi Paris tám tháng. Th c t ông là thông ngôn. B t ñ u t năm 1936. báo chí ñ i l p ñã thi nhau lên ti ng: “ði v ng lâu ngày ch ng t rõ ràng ch c trách làm vua c a ông B o ð i ch ng ích l i gì” [1]. Ông ng i trên ngai gi a r ng c t. Bà luôn luôn ñi th ng ngư i l i d ng chi u cao c a thân hình và dáng v ch ng ch c. trư c ngày lên ñư ng ñi Pháp B o ð i quy t ñ nh lên ti ng. m t ngư i ñàn ông tên là Nguy n Ti n Lãng luôn luôn ñi theo bà và giúp bà trong các ho t ñ ng ñ i di n. M c dù bà s ng khác các bà v vua các tri u trư c. g n gũi thân tình. B o ð i ít khi d cu c h p th o lu n kéo dài khi n ông chán ng y m c dù di n ra trong ñi n C n Chánh trong gian ñ ngai vàng. Hoàng thái t s cùng ñi. Ông Lãng làm vai trò ngư i nói l i. Các quan thư ng thư ñang ng i bàn v chi n cu c. l ng l y. ch nào cũng có m t. v nh ng chi n hào. các bác sĩ ñ u nh n th y r ng v t thương b vôi hóa kém h khuyên nên ñi Paris. phát ph n thư ng cu i năm t i các trư ng. kém m ch l c. các quan thư ng thư không lo h cho chính ph b o h . ðây cũng là trư ng h p hi m hoi. quang khác. Dù th nào ñi n a.. M t tai n n ngu ng c. ra h n ngoài ñ quan sát ph phư ng có các công ch c l ñ u o i. và nh c nh nghĩa v Hoàng h u. Ông nói ít làm không khí trang nghiêm thêm. thoát ra kh i gi c mơ hào nhoáng và b i b m. hai con cùng ñi nhưng theo B o Long k l i nh ng lúc y quá hi m. Nhà vua ñưa m t nhìn nh ng hình cu n ñiêu kh c trang trí gian nhà r ng. Nghe tin cu c xung ñ t b t ñ u. Trái l i B o ð i còn hy v ng có cơ h i m r ng n n t tr cho An Nam.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 9 Daniel Grandcleùment H i ñ ng Cơ m t v n chưa bàn th o xong. Thư ng ngày ông ch nói m t cách tho i mái v các cu c săn bò r ng hay các thú vui ñam mê c a ông như ôtô. H i ñ ng này t p h p quan thư ng thư.39 - . Tin ñ n bao gi cũng dai d ng. . L n này không h p bàn v ngân sách mà v chi n tranh. quang này l i X. M y tháng trư c. M c dù nhà nư c b o h h a h n nhi u l n. Ông ch n th i ñi m ñ phác qua thành t u c a tri u ñ i ông tr vì và nói v chuy n du hành s p t i. Nhưng lý do s c kh e là không ai có th bác ñư c và m i ngư i có th thông c m. ðó là m t thư ký riêng. H t X. Tr l i hi p ư c 1884. bà cũng mong ñ i chuy n ñi này. ông chưa có d p tr l i Pháp. Cu c chi n tranh còn xa ñây l m m c dù có lúc cô vú c a B o Long kêu lên: “Như ñ qu ” khi ch tay vào t báo. Bà ñi d l khai gi ng năm h c. ñ t m r i kh i khung c nh tri u ñình. cũng mu n ñi ñây ñi ñó. B o ð i ch y u nghĩ ñ n cu c thăm Pháp s p t i. ñ ñư c d th hơn. H không th hình dung r ng ngư i Pháp ðông Dương cũng b thi t h i khi chi n tranh bùng n . h ñã s ng trong th i kỳ chi n tranh th gi i th nh t 1914-1918 ñã ñư c nghe k v nh ng ngư i tình nguy n Vi t Nam ra tr n. Không ph i chi n tranh Trung . Ông tư ng tư ng. t sau chuy n tr v nư c n m quy n bính năm 1932. ông mu n không còn c n ñ n ba ch ký c a quan ch c Pháp m i ñư c ban thư ng huy chương giáo d c cho các th y giáo An Nam hay mu n thay l p m i cho xe ôtô cũng ph i có ch ký c a viên thư ng sĩ [2]. H cũng ch ng lo gì cho chính h .

Có th c m nh n này không ñúng. B trư ng Thu c ñ a ñ trình bày th ng v i ông ta không qua trung gian là chính quy n b o h . M t con ngư i dũng c m. Paris-Presse (Báo chí Paris). và vai trò duy nh t c a ông ta là duy trì nh ng quy n h n liên quan ñ n l nghi. Ông B trư ng Thu c ñ a ph i bi t r ng Nhà vua. không m t s ph n kháng hay ng o m n nào x y ra.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment V y B o ð i mu n g p Georges Mandel. bi t r ng b n thân Nhà vua và b tôi c a ông ñã m t m i v s vô trách nhi m c a các nhà ñương c c b o h . phong s c cho thành hoàng. gi v hay th t s . t c l truy n th ng. Ngư i ta d y ông bi t hư ng th cu c s ng và ch c ch n ông có khi u ñ làm vi c ñó. tr thành thành hoàng sau khi ñư c nhà vua phong s c cho phép dân làng th cúng. H ch thay m t cho m t nhà nư c trong truy n th n tho i. V y là ông ph i bênh v c cho nh ng yêu sách c a ông ñưa ra. . Hàm Nghi ch là m t ñ a tr khi nghe theo Tôn Th t Thuy t r i b kinh thành kêu g i sĩ phu n i lên ch ng Pháp. gi i thích cho chính ph Pháp ch không ph i cho nh ng ñ i di n chính ph . nhưng ph c tùng kính tr ng. Ch c ch n thành ph n H i ñ ng thư ng thư (t c n i các chính ph ) cũng như th . nh ng ngư i có ti ng tăm. Chãn dung m t con ngư i b nh hư ng quá l n c a nh ng ngư i mu n anh ta như th . tháng 5 năm 1955. Ngoài ra cũng vì cái ñó mà vua cha Kh i ð nh trư c ñây ñã g i ông sang Pháp du h c b t ch p t c l truy n th ng mà các tri u vua trư c ñã theo ñu i m t th k nay. M t tàn tích c a truy n th ng tách r i th c t Nghi th c. có vai trò ñ a phương trong khuôn kh xã. tránh ñ ng ñ . chính ph . Tuy nhiên ph i th a nh n B o ð i ñã ñư c m t cư ng qu c thu c ñ a nhào n n t bé. r t khôn ngoan ñ Pháp tr l i cho tri u ñình thêm m t chút quy n hành. Hình nh c a Nhà vua qua báo cáo chính th c và nh ng câu chuy n riêng tư c a gi i quan ch c thu c ñ a là hình nh v m t chàng thanh niên t t b ng. Tình hình này không th kéo dài. Cu c ñ i c a ông như ñã ñư c th y trư c. [3] Các thành hoàng là nh ng sĩ phu. hành vi và c ch tư ng trưng ñ u càng quan tr ng trong lúc không có gì khác. Ông ta là m t ngư i không h có sáng ki n v b t c chuy n gì. Trái l i. r ng ông s ñòi m t cách r t l ñ . Nhưng B o ð i thì không. [2] H i chuy n Merry Bromberger. Ngư i ta ñã th y nh ng tháng ñ u tiên tr vì hoàn toàn do nhà nư c b o h s p ñ t trư c. quy t c n ng n . quan l i. Nhưng nư c Pháp ñang s d ng b máy tri u ñình và chính ph Nam tri u ñ che ñ y b máy cai tr tr c ti p c a Pháp Vi t Nam. Trong s nh ng ngư i tr tu i n i tr i bám l y ông nh ng ai là b n bè thân thi t nh t? Ch c h n là hoàng thân Vĩnh C n nhưng anh này cũng ch là m t anh h vui tính. không sinh chuy n r t có th b nh ng hương v ng t ngào và nh ng quà bi u làm hư h ng. ñư c kh ng ñ nh th t s là có. Duy Tân cũng ch là m t thi u niên ng m theo Tr n Cao Vân mưu tính ñ i s . Vua ch là ông th y d y vũ balê. không có ý chí rõ r t. Thư c a S M t thám Trung Kỳ g i S M t thám B c Kỳ. ñã ph i chu n b m t bài phát bi u ông s ph i ñ c Paris. M i th ñ u ñư c chính quy n b o h chăm chút làm h i ông. B i c nh. nh ng nhân v t gương m u nào ñó mà h i c ñư c thi v hóa b ng huy n tho i trong s cách bi t không gian và th i gian. ban ph m hàm và truy t ng [3]. khư c t m i c g ng. Trong nh ng năm còn tr . binh sĩ và các quan l i h t th y ñ u vô d ng. và không th xâm ph m c a tri u ñình ch là nh ng v ti u nh c k ch. quy n ñ c xá. ch c h n nh ng ngư i ñáng t hào nh t.40 - . m t k cò m i hay khoe khoang. khoác lác trong các màn trò. Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i. M t vài c v n c a ông có tinh th n ñ c l p nh t. [1] CAOM.

Cu c ti p ki n t t ñ p nhưng ñã quá mu n ñ i v i th i cu c. Sau này B o ð i ti t l cu c h i ki n ñã di n ra trong tình hu ng bi hài. nhưng ngư i cu i cùng là gia ñình m t nhà buôn ôtô tên là Neubauer. Báo chí còn xúc ñ ng v tin Hoàng h u Nam Phương cũng s ñ n Pháp “m t bà hoàng tr và ñ p tuy t tr n”. Ngư c l i.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 10 Daniel Grandcleùment Nhà vua và ñoàn h giá r i Hu tháng 5 năm 1939. Nh ng ngư i hàng xóm thì th ñ c r ng ngày nào v Hoàng t n cũng di u hành trên cây thánh giá nh ñ ng trư c ba con voi tr ng. t nh trư ng. t t c ñ u nghiêm trang. Trong phòng làm vi c c a B Thu c ñ a ph Oudinot. Hàng xóm c a ông là Hoàng t x Galles nư c Anh. các vua Th y ði n. qua Bangkok. Còn l n này ñoàn tùy tùng xem ra kém b nh bao hơn. C m i ño n ñư ng l i t ch c ñón ti p có ñ i quân danh d b ng súng chào. Rangoon. Liban và Tunisie. Làm sao không th mua ñư c m t dinh cơ xa x l ng l y như th [1]. ñ i s quán Pháp t i ñây huy ñ ng ñám ñông dân chúng t t p hai bên ñư ng hô: “Hoàng ñ v n tu !” Máy bay h cánh Marignane. Tripoli. ðây là m t dinh cơ ñ p. Báo chí nh t là báo chí thu c ñ a ñã tâng b c quá m c và vui m ng th y ông tr l i thăm Pháp. Sau này nư c Vi t Nam không ñòi thu h i cung ñi n x Provence này trong lúc ông ta bi n tài s n c a nhà nư c thành s h u riêng. Lũ tr thích thú ñư c r i kh i hoàng thành chán ng t. B o ð i th t lên: “Ôi! ðư c tr l i ñ t nư c ñ p th ?”. Có bình thư ng chăng? Không hoàn toàn như v y khi có Nhà vua xu t hi n như m t con ngư i thi u nghiêm túc và phù phi m m c dù tác gi các bài báo ñó không thi u thi n chí. Xiêm. ch c th ! Cũng có th là quà bi u c a nhà nư c b o h .41 - . trang trí phong phú p nhi u ñá c m th ch t ñ i s nh ñ n phòng nh nh t khi n nhi u nhà báo ñ n thăm lâu ñài ph i ng c nhiên. l ph c màu s m. Tòa nhà ñư c m t quý t c Anh xây kho ng năm mươi năm trư c ñây.. Calcutta. Sòng b c Palm Beach chân ñ i Californie mà ông có th ñi b ñ n. L kh i hành kém huy hoàng hơn. T tr hay b o h không ph i là v n ñ trong chương trình ngh s . ðây là lâu ñài ông m i mua. B o ð i ñi còn ph i ch ng “can” khi xem k tòa lâu ñài ñã mua b ng cách g i thư nhưng r t h p v i s thích c a ông. Năm ngày ñi ñư ng trên chi c máy bay mang dòng ch Ville de Beyrouth (Thành ph Beyrouth) có t ng thư ký hãng hàng không Pháp Air France tháp tùng. . thích ñi thuy n y-at. Trong phòng ñèn chùm hình c bi n b ng ch t gi ñá hoa treo tư ng hi u sáng m t ki t tác c a ngôi nhà ñó là qu y rư u do h a sĩ Jean-Gabriel Domergues bài trí. duy nh t ch có B o ð i là ch s h u dinh cơ này t a l c lưng ch ng Californie m t khu ph sang tr ng Cannes. Ngư i vi t tin v t trên báo bình ph m: Hơn là m t lâu ñài. m t giai ño n chưa t ng có trong biên niên s An Nam ñã ñư c th c hi n nh có vai trò thúc ñ y c a B o ð i. Xe ñi v hư ng lâu ñài Thorenc trên Cannes. Tunis và cu i cùng là Marseille. ñông ngư i tùy tùng. m t trong nh ng tòa nhà ñ p nh t b bi n mi n Nam nư c Pháp. Nhưng h chí là thuê trong th i gian ngh hè ñây. Như v y trong quá trình th o lu n hai ông mu n ñ c l i nh ng ñi u kho n c a Hi p ư c b o h ký năm 1884. T i tr s chính ph . Tuy v y v n ra v oai phong l m li t. Cu i cùng ñ n tháng 4 năm 1939 ông m i v Paris trú ng t i ngôi nhà riêng c a ông ph Lamballe. V l i dân thành ph Cannes còn nh l i trư c ñây tòa nhà thư ng ñư c Maharadjah (Hoàng t ) n ð Porbandar ñã có thói quen thuê . ñi u ñó x ng ñáng ñư c thư ng [1]. mà chính ông cũng không rõ t ng di n tích là bao nhiêu. ñ ñ c qu y rư u. ông Georges Mandel ñ i Nhà vua ñ n. Tráng l . B y năm v trư c khi t bi t m u qu c tr v . Beyrouth. B y gi vi c ñi l i gi a Hu và Paris có m t chi c máy bay Dewoitine ñ m nhi m. Nhà nư c b o h t n nhi u công s c. ti n b c ñ tôn thêm ông vua tr . Khi ñi qua c a Ng Môn l n ñ u tiên lũ tr v a ñi v a quay ñ u l i nhìn b c tư ng cao s ng s ng c a tòa thành. Karachi. tin t c v cu c chi n tranh ñang ñe d a châu Âu ñã l n át các v n ñ c a nư c An Nam xa xôi. Không ai ng c nhiên th y gi a các bu i ph ng v n B o ð i thư ng b ng t quãng vì nh ng vi c chu n b ñ t ng t cho m t tr n ñ u qu n v t hay vì ông ngh sĩ Nam Kỳ Jean de Beaumont m i ñ n ch nói v áo t m và b bơi ñ chu n b cho Hoàng ñ B o ð i ñư c hư ng nh ng bu i ngh cu i tu n t i m t lâu ñài tuy t ñ p nào ñó n mình trong cánh r ng dày thư ng g p d c con ñư ng ñ p c a nư c Pháp [2].. Ông ch n Cannes vì yêu thích th thao. Còn Nhà vua m c ñ tr ng n i b t trư c ñám ñông quan ch c ra ñón ñoàn. ð n gi phút cu i cùng B o ð i quy t ñ nh ñ bà Hoàng h u và các con ñi tàu bi n còn ông ñi máy bay. V Hoàng t tr này ñã ñánh vào trí tư ng tư ng c a dân ñ a phương b i s hoang phí c a mình. ðan M ch. ph i g i là cung ñi n m i ñúng. B o ð i tho t ñ u ñi trên m t tàu vi n dương sau chuy n sang thông báo h m có hai tàu h i quân ñi h t ng. Quy mô to l n ki u cách khác thư ng. khăn tr ng cài túi ng c. Các quan ch c ñ i ñón ông. Tòa bi t th t ra hoàn h o ñ c p v ch ng Nhà vua tr này trú ng . B o ð i ñã mua l i toàn b . lâu ñài. phó t nh trư ng ñ i di n b trư ng. V i ngân sách c a tri u ñình An Nam. Cũng có th có c ñánh b c n a. như ñã d ki n. M t chuy n ñi xa dài ngày. Chuy n du hành ñúng là m t th thách trên nhi u m t. Sau b y năm. là m t thú chơi riêng c a vùng này. B o ð i không có ý mu n lao vào nh ng chuy n kỳ qu c như th .

Ngư i Nh t c nh giác ñ phòng và ch ng máy ch c không ch u ñư c n a h h t i h u thư ñòi ñóng c a biên gi i. trong m t ño n khác trong thư ông mong mu n tri u ñình có ngân sách t qu n. nh ng cu c g p ng n ng i v i ông B trư ng ñã ñ l i n i ni m cay ñ ng cho B o ð i. rư m . ti n ñư c b c ñ mua s m b i vì trư c ñ n nay ch c n Nhà vua t bày ý mu n là th qu tri u ñình xu t ti n qu ra th a mãn nguy n v ng ngay. Nhưng th i gian trôi ñi và cu c chi n tranh có nguy cơ bùng n ñ n nơi m c dù B o ð i và Nam Phương ñang say sưa hư ng th cu c s ng Pháp v i các thú vui giao ti p và th thao (ch y u B o ð i h c lái máy bay) thì cũng ñã ñ n lúc ph i quay v nư c. dù ch ng ñư c bao nhiêu. Còn l i nghi th c và l ti t Hu và nghi th c Paris. ðây cũng là m t vi c hi m th y.. Quan ch c này s ñ m nh n vi c liên l c v i tri u ñình trong m i công vi c liên quan ñ n cai tr ngư i b n x . Cũng may là tr i ñã sang thu. ông bày t s lo ng i v tình hình B c Kỳ. Không khí Paris vào mùa xuân kỳ c c y không thu n l i. t i B Thu c ñ a không l y ñâu ra văn b n c a b n hi p ư c t i t này mà không ai bi t c [3]. ngư c l i ông lo l ng v vi c phòng th ðông Dương. ông b t ñ u hư ng m t thú vui m i mà nh ng năm sau này ông còn ti p t c ñam mê. Sau tr n mã c u cu i cùng Touquet [5]. M t l i t ch i th ng th ng và d t khoát:. “ð i v i chúng tôi ñó là v n ñ th di n s có l i v m t tinh th n m t cách rõ ràng” [8]. Sau ñó vài dòng cho vô s l i c m ơn. L n này vì tình hình căng th ng nên bà b r t nhi u cu c thăm thú l tân t i nhi u nơi d ng chân như lúc ñi. ði u làm cho ông B trư ng quan tâm ñó là Nh t B n ñ ng minh c a ð c ñang uy hi p ðông Dương. Nhà vua mu n tr v v i th n dân ñ ñem uy quy n c a mình. C n lưu ý r ng cu c h i ki n quan tr ng này gi a m t v Hoàng ñ ñương tr vì v i ông b trư ng c a qu c gia b o h ñư c d ki n trong mư i lăm phút! Hơi ng n? Ch c ch n là nó tương x ng v i t m quan tr ng c a ngư i ñ n xin h i ki n và ông b trư ng. ñó có quan Th ng s thay m t cho tri u ñình [7].. Trong m y tu n ñó. tr l i: Không. M t c i cách nh bé ch ng có tác d ng gì l n nhưng cũng ch ng t Nhà vua có m t ý tư ng mơ h v b n ph n mình và m i quan tâm c a ông không ph i ch chuyên v chuy n ñi săn hay phiêu lưu tình ái. B o ð i ñ ngh c m t quan ch c c a tri u ñình bên c nh Th ng s B c Kỳ. Nhưng nh ng vũ khí ñó ch s n sàng ñưa xu ng tàu sau khi ký hi p ư c ñình chi n năm 1940 gi a Pháp và ð c. không rào trư c ñón sau. ñ t ti n chơi và th ng ván ñ u tiên cũng khá ñ ti n t u m t chi c Citroen 6 xilanh. Theo hi p ư c b o h Nhà vua không có quy n l c gì v i mi n B c. Ông B trư ng Thu c ñ a v n là Georges Mandel. M t l n n a. Công trái m năm 1938 thu c ñ a ñã b t ñ u ñ n h n ph i thanh toán.42 - . ðây là l n ñ u tiên ông b ti n túi. Ph i lên ñư ng nhanh ñ kh i b m c k t Paris. Tho t ñ u ông ñi u tr Cannes. Thư có ñóng tri n qu c huy tri u ñình An Nam. máy r t kh e. l i long tr ng. Ch là chuy n nh . l i huy hoàng do nhà nư c C ng hòa Pháp dành riêng cho m t ông vua không có quy n hành. M t phái ñoàn ñư c phái ñi Washington ñ ñ t mua và tr ti n các vũ khí M ch th ng v ðông Dương. sóng yên b l ng không như ba tháng trư c ñó. làm lá thư n ng thêm. Cũng như lư t ñi. lúc v bà Hoàng h u Nam Phương l i ñi tàu bi n vi n dương v nư c.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Th t không may. ði xa hơn n a. “B t lu n tình th ra sao chúng tôi s luôn sát cánh v i nư c Pháp ñ b o v s sinh t n c a chúng tôi ñ ng th i b o v lý tư ng c a văn minh và công lý”. L n ñ u tiên ông bư c chân vào sòng b c. M t nhà máy l p ráp máy bay ñã ra ñ i g n Hà N i nhưng cũng quá mu n r i. d ng c và ngư i qua ng B c Kỳ ñ ti p t cho quân ñ i B c Kinh. Cu i cùng báo chí ch nhìn ñó m t minh ch ng cho quan h t t ñ p g n bó hai nư c An Nam và Pháp. Ch c h n ñây là m t cách ñ t nay m i chi tiêu cá nhân dù r t khiêm t n c a ông không còn ph i ph thu c vào chính ph b o h . m t b c thư như m t nét nh c l c ñi u trong dàn hòa âm th n ph c dư ng như làm ông r t thích thú. Ông Mandel t ra ít quan tâm ñ n văn b n hi p ư c cũ. L n này chi c xe này là c a riêng ông khác v i ph n l n tài s n khác là quà bi u hay ti n c a tri u ñình b ra. Tuy nhiên chương trình ngh s cu c ñi thăm Pháp v n ñư c tôn tr ng. ðó là b a ti c ñi n Elysée do T ng th ng Albert Lebrun ch to . ph c v cho nư c Pháp.. Như báo chí nói. Báo chí ti p t c nh c ñ n trong cu c chi n tranh th gi i 1914-1918 ñã có hàng v n thanh niên tòng chinh và hy sinh cho nư c Pháp. Nhà vua g p rút chu n b v nư c v a ñúng lúc trư c khi chi n tranh th gi i bùng n . ðã sang m t trang s m i. như thông l b t ñ u b ng m t l i tuyên th trung thành v i “nư c m ”. Sau chuy n ñi Pháp tr v . Sau ñó B o ð i ñi ch a tr chân. Các vũ khí ñó v n bên ngoài ð i Tây dương [4]. ð qu c M t Tr i M c c t quân ñánh Trung Qu c t hai năm nay và nhi u xe ôtô v n t i. Chưa ph i lúc. r i v Vichy và Aix-les-Bains. Lá thư. T t c ñư c vi t v i l i l thô b o. Cu c h i ki n ñã kéo dài nhưng riêng vi c ñi tìm văn b n cái hi p ư c “khó tìm” kia còn m t nhi u thì gi hơn nhi u. Mãi v sau này ngư i ta m i tìm ñư c trong văn kh c a B Ngo i giao. Trái l i. sau khi nh n b c thư c a B o ð i. Nhà vua t tay vi t. M t t báo vi t [6]: “Mai kia s có hàng v n ngư i An Nam ch m t l i kêu g i c a Hoàng ñ s l i nô n c ra tr n”. Nhưng là do sáng ki n c a riêng ông. Các cu c th o lu n chính tr như ngư i ta th y di n ra nhanh chóng và ít trót l t nh t. và dĩ nhiên ñ t dư i quy n quan th ng s . Sau chi n tranh s tính.

ngày 31 tháng 7 năm 1939. Tuy nhiên Nhà vua cũng ch ng ph t lòng v s khư c t ñó. H sơ lưu tr b Pháp qu c H i ngo i. [3] H i chuy n Jacques Sallebert. và xin l i vì ñã ch n th i ñi m không ñúng lúc và v vi c coi như chìm sâu trong quên lãng. T p 1231. [7] CAOM. [1] Les Annales coloniales (Biên niên s thu c ñ a). y ban ñình chi n Vichy Wiesbaden không ch p nh n vi c giao hàng.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment rà. ngày 28 tháng 8 năm 1939. ngày 3 tháng 7 năm 1939. báo Combat (Chi n ñ u) ra ngày 15 tháng 10 năm 1946. [5] Le Petit Parisien (Ngư i bình dân Paris). H sơ lưu tr b Pháp qu c H i ngo i . [4] CAOM. Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i. Ông còn g i công hàm bày t thông c m v i B Thu c ñ a.43 - . [8] CAOM. tháng 6 năm 1939. [6] Excelsior (Ti n lên). [2] Tribune de France (Di n ñàn nư c Pháp).

H cũng có th làm như th Vi t Nam nhưng ch c h n là b máy cai tr c a ngư i Pháp ðông Dương còn có l i ích thi t th c cho h vì v y h quy t ñ nh duy trì quy n l c c a Toàn quy n ðông Dương. nh ng ngư i lính Nh t không ph i là nh ng ngư i có ñ u óc thù h n. Lúc này chi n tranh chưa nh hư ng gì l n l m ñ i v i nư c An Nam c a B o ð i. và sau ñó mau chóng vào t n Nam Kỳ. cho các tư ng lĩnh Nh t như Nishihara và Sumita h i tháng 10 năm 1940. giao du v i ngư i Nh t ti p ñón ngư i Nh t và buôn bán v i h . tìm hi u nh ng ñi u m i l nư c Nh t. Trung.. Hu các thói quen c a ông v n y nguyên. các cu c vi ng thăm c a trí th c và ngh sĩ Nh t B n. dân chúng ít trông th y h : Quân ñ i c a nư c M t Tr i M c còn nhi u vi c ph i làm nh ng nơi khác. Nhưng nh ng ngư i lính hi u ñ ng y không ch làm chi n tranh như thêu thùa ñăng-ten... thì h ñ u là nh ng ngư i góp ph n vào s nghi p h p tác ñó. Nh ng cu c thương lư ng v vi c cho h ñóng quân B c và Trung Kỳ ñã kéo dài và hình như k t qu ñ t ñư c không ñư c rõ ràng l m. H ñã t n công nhanh g n các ñ n Pháp b c L ng Sơn g n biên gi i Trung Hoa. tính tình cương ngh và hi u ñ ng. M c dù th t b i chính qu c và nh ng ñ o l n chính tr ti p theo.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 11 Daniel Grandcleùment Ngày 22 tháng 9 năm 1940.. ðó là nh ng ngư i Nh t phương b c. H ñi b ho c ng i trên xe ôtô t i. Cu c chi n tranh Nga-Nh t năm 1904 h n ñã ñ l i nh ng ñ a con lai. H u qu là rõ ràng. trên các lĩnh v c trí tu và văn hoá.. H ñóng quân xa trung tâm các thành ph . mũi th ng. M c ñích cu i cùng v n là thành l p khu Th nh vư ng chung ð i ðông Á. Vào mùa hè năm 1940 nhà ñương c c Pháp ðông Dương ñơn ñ c. Nh kho ng cách còn xa các vùng chi n s và chính sách khôn khéo c a Toàn quy n Decoux mà ðông Dương v n y nguyên m t cách kỳ l .44 - . Ngư i Nh t v n kín ñáo. M t liên bang ñư c nư c Pháp tr l c và dìu d t nhưng th a nh n l ch s và . H ñáng ñư c c vũ ch không ph i nghi ng và chúng tôi tin ch c nhà c m quy n Pháp s tin h ”. Và s có m t c a h B c Kỳ nh m c t con ñư ng chuyên ch vũ khí cho quân Qu c dân ð ng Trung Hoa. ñ u tr c ñ i mũ calô có m nh v i che kín gáy. ðây là s h p tác hoàn toàn thân thiêt và tin c y l n nhau. ðây ch là ñánh m t ván bài khác ñ r i s chơi ván sau mà thôi.. thân hình cao l n. V l i. Vì ngư i Nh t không ch b ng lòng v i vi c ki m soát biên gi i ñ ch n ñ ng con ñư ng ti p t vũ khí cho Trung Hoa. ñô ñ c Decoux trao t ng b i tinh Nam Long c a tri u ñình An Nam. ñô ñ c Decoux ra s c xây d ng m t th c th ðông Dương chân chính. hùng m nh và ñe do . Hoàng h u Nam Phương và các con v n ðà L t.. Tho t ñ u quân ñ i Nh t ch yêu c u ñóng c a biên gi i v i Trung Hoa sau ñó ñòi ki m soát xem ñã ñóng kín chưa. H ñ n ñóng quân vì châu Á ñang có chi n tranh. nói theo m t cách khác là h ñ n ñ b o v ðông Dương. Nhưng ngư i “b n x ” m i ch bi t chi n tranh th gi i qua báo chí. cũng là nh m m c ñích cu i cùng ch ng l i s có m t c a ngư i da tr ng châu Á. Nư c Pháp ñã thua tr n. S có m t c a h ch ñư c ch ng th c b ng m t hi p ñ nh mơ h v phòng th chung [2]. Tho t ñ u. T t c ñ u ñưa ra hình nh m i quan h giao h o. ð cân b ng v i nh hư ng c a Nh t B n. Tokyo ñã tuyên b năm x ðông Dương (B c. M y hôm trư c h ñã h sát tám trăm lính Pháp và Vi t.Nh t kỳ c c không thi u m t s m t gây cho nhau s khó ch u. ðây không ph i là s ñ o l n gì l n ñ i v i B o ð i. nư c Pháp v n gi nguyên uy quy n c a mình ðông Dương. Lào và Cao Miên) s thành l p liên bang t tr và thoát kh i s l thu c vào Pháp t t nhiên là l thu c vào Nh t B n. Ngoài tr n L ng Sơn và giám sát ñư ng biên gi i v i Trung Qu c t nay vĩnh vi n ñóng c a. tin t c v xã h i thư ng lưu Nh t B n. Tuy nhiên h v n hi n h u. không có phương ti n giúp ðông Dương tránh kh i b Nh t xâm lư c. quân ñ i Phù Tang ti n vào B c Kỳ. Trong ph n l n th i gian chi n tranh Thái Bình Dương. thơ ca. c t ti ng hát tr m hùng nh ng hành khúc r t nh p nhàng” [1]. m t n ký gi Pháp tr tu i có m t Hu năm 1940 vi t: “Nh ng ngư i Nh t ñ u tiên kéo vào chi m ñóng ðông Dương là nh ng ngư i lính ñ p trai. Pétain lên c m quy n nhưng không có ngư i. Ngư i An Nam n u không làm gì ñ ch ng l i l i ích c a s nghi p chung Pháp . Vì v y ñô ñ c Decoux ph i ch p nh n ñ ng ý ñ quân Nh t c a x M t Tr i M c ñóng quân trên lãnh th B c Kỳ và Trung Kỳ.Nh t. “H p tác Pháp . ngư i dân thư ng t ra ít n tr ng ngư i Nh t. hai bên thi nhau tr tài x o quy t và khôn khéo trong b i c nh h u ngh Pháp . Elula Perrin. Chính quy n b o h và quân ñ i Phù Tang. Sau ñó h ñ u d u và trư c s ph n ñ i k ch li t c a chính ph Vichy Pháp.Nh t là chân thành không có n ý... Nhi u ho t ñ ng h n h p hai bên ñư c t ch c: h i ho .. Ví như Toàn quy n ðông Dương. Th t là m t tình th l lùng mà ngư i Pháp mi n cư ng ch p nh n. mà báo Indochine (ðông Dương) nói gì thì nói. Nam Kỳ. Báo Indochine (ðông Dương) s ra tháng 7 năm 1942 còn ñi xa hơn n a b ng cách kêu g i ngư i Vi t Nam có thái ñ h u h o anh em v i k chi m ñóng Nh t. Và s ñòi h i ñó ñã ñư c ch p nh n. t nhiên gi a hai nư c láng gi ng. Ngoài ra kh p nơi châu Á h ñã chi m nhi u qu c gia và m t mình cai tr . V y nay Pháp và Nh t h p tác châu Á ch ng nào xung quanh ng n l a chi n tranh bùng lên ñang b chia xé. h ñã rút lui. Quân ñ i Thiên hoàng không chi m ñóng Trung Kỳ.

xã h i trên toàn bán ñ o ðông Dương. ch ñ chi m ñóng c a quân Nh t trên bán ñ o ðông Dương chưa bi t g i tên là gì L n ñ u t i kinh ñô ch ng có gì thay ñ i. tích c c chu n b vũ trang kh i nghĩa xóa b ch ñ th c dân. Ngh An. Chưa bao gi Hoàng ñ B o ð i ñư c ñ cao chúc t ng như trong th i kỳ này. l n này là l i d ng cu c chi n tranh Pháp . Chính th c c m xưng hô mày tao v i viên ch c ngư i Vi t. không l c Anh tha h bay lư n trên hoàng thành. Nam Kỳ m t mưu toan kh i nghĩa c a nhân dân nhi u t nh Nam Kỳ. b dìm trong b máu. Mùa thu năm 1940. B o . Hơn th n a. không mu n t o c ñ quân ñ i Nh t tăng cư ng s c ép h n ch quy n l c c a Pháp ðông Dương. Nhà vua có nhi u máy bay. tháng 11 năm 1940. Th i cơ thu n l i ñ làm cách m ng gi i phóng dân t c ñã ñ n. Tuy nhiên chính quy n b o h ngày càng rơi vào tình th khó x . T i Hu . trong lúc chi n tranh Thái Bình Dương s p n ra. Ban ñêm ch có m t ngư i h u ñi theo. Vi t Nam cũng như trên toàn bán ñ o ðông Dương nh hư ng và quy n l c c a Pháp v n ñư c duy trì. ð qu c Pháp ñã suy y u. Nhà vua dư ng như không t c gi n v vi c này. Tho t ñ u c như là trò ñùa. T t c các m c tiêu ñ u nh m ñánh ñu i phát xít Nh t . Ông ñã h ñư c bao nhiêu con thú? Ch c ch n ph i hàng trăm con là ít.45 - . bán ñ o ðông Dương không th không dính líu vào cu c xung ñ t. Sau này Nhà vua gi i thích: “M t chính sách tôn tr ng lúc ñ u khi ông y (ch Decoux) th y mình y u nhưng khi ông ta th y mình v ng r i thì l i như trư c và còn t hơn” [4]. Ngư i châu Âu ñư c yêu c u thay ñ i thái ñ ñ i v i ngư i b n x . V l i ông ch bi t qua loa tí chút qua báo chí. Không ý th c ñư c ho c coi thư ng nguy hi m. g n như ñáng ng i.. B o ð i tuy t nhiên không nói gì v i con trai v cu c chi n tranh ñang di n ra xung quanh. Ngư i Nh t th a thu n gi nguyên ch ñ b o h c a Pháp ðông Dương. cách Hu vài trăm cây s v phía b c x y ra m t v binh bi n t i m t ñ n kh xanh do m t viên ñ i ch huy nhưng cũng th t b i. Ho t ñ ng c a phái De Gaulle b nhà nư c b o h c a Decoux ngăn tr . Hu như m t b cá. M t cu c chi n tranh b quên lãng. Sau này nh ng hành ñ ng kháng chi n c a nh ng ph n t theo De Gaulle ðông Dương ñã tăng thêm tình th khó x c a chính quy n b o h c a Decoux. ông lái xe Jeep lu n qua các ng r ng Tây Nguyên tìm thú. Chính quy n c a ñô ñ c Decoux còn m nh. Chính quy n b o h tăng thêm các công trình xây d ng. có thói quen làm ngư i xem thích thú v nh ng l n bay b ng trên b u tr i. M nh m vào căn c c a Nh t ñóng vùng xung quanh. chính ph m i h p tác v i ð c do Pétain ñ ng ñ u r i kh i Paris rút v Vichy. trong hoàn c nh chi n tranh m i quan h gi a các nư c thu c ñ a và chính qu c ñư c t ch c l i theo hư ng tăng thêm quy n h n cho các chính ph thu c ñ a nh ñó ñã t o ñà phát tri n m i v kinh t . phát-xít Nh t vào ðông Dương nhưng còn lo ñ i phó v i ð ng minh. l i d ng cu c xung ñ t gi a lính Nh t và lính Pháp biên gi i phía b c. Nh t B n ngày càng tăng cư ng s c ép h n ch th m quy n c a nhà nưôc b o h . Bư c ñ u tiên là xây d ng cơ s cách m ng nông thôn và thành ph . m t nhìn rõ m c tiêu ông m i b m cò và có th ch m t phát là h ñư c thú. Cu c kh i nghĩa lan r ng nông thôn Nam Kỳ l i th t b i. Ngư c l i. ði săn và ăn chơi ñ i v i ông là vi c quan tr ng hi m có. Như m t ch n b ng lai. T i Hu . ñi b dò t ng bư c dư i ánh sáng c a chi c ñèn pha và ch khi nào ch c ăn. thành l p ch ñ c ng hoà. ñ t ñư c nhi u thành t u l n. Toàn quy n ðông Dương Decoux m c d u có thêm nhi u bi u hi n tôn tr ng B o ð i nhưng cũng mu n l ng tránh vi c nói chuy n chi n tranh v i ông.Pháp.. Các cách ñ i x t i t s b ph t và uy quy n truy n th ng m i nư c ðông Dương ñư c ca ng i h t l i. Không còn v n ñ nh m m t làm ngơ trư c n n h i l trong quan trư ng.Xiêm. Hàng nghìn ngư i cách m ng b t hình ho c ñưa ñi ñày Côn ð o. Pháp thua tr n và b chi m ñóng. Xe ch d ng l i khi ông bi t g n ñó có h qua l i. ch ñ thu c ñ a chưa nói l i cáo chung. Nhà vua v n m i mê săn b n như không có gì x y ra. Pháp m t cho Xiêm m t s vùng giáp biên gi i Xiêm Cao Miên và Lào. l c lư ng vũ trang cách m ng b ñàn áp ñ m máu. khôi ph c ñ c l p. Pháp m t nư c. liên minh v i Liên Xô và cách m ng th gi i [5]. sinh ho t c a dân chúng dư ng như không có gì x y ra. không còn v n ñ tuy n d ng công ch c ngư i Âu tài năng kém c i ch vì d a vào quy ñ nh nh ng công vi c dành riêng cho ngư i Âu. l y s nghi p dân s thu c ñ a ñ bù ñ p nh ng t n th t v quân s t i chính qu c. ng h nhân dân Trung Qu c ch ng xâm lư c Nh t. Nhưng t khi quân ñ i M c a tư ng Mac Arthur chi m Okinawa thì tình hình thay ñ i h n vì có các cu c ném bom ñ u tiên trên bán ñ o ðông Dương.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment văn hóa c a m i nư c. th m chí s m ñi ñ n ñ o chính l t ñ chính quy n b o h c a Pháp như sau này ngày 9 tháng 3 năm 1945 ñ Nh t ñư c r nh tay ñ i phó v i ñ ng minh. bom rơi cách chân thành Hu vài trăm mét. m t thiên ñư ng ñư c ch a ra vì tính c kính lâu ñ i và nh t là nơi ñây ch nhân c a nó không có quy n hành gì. Trong kho ng năm năm. Ông xu ng xe. m i mi n. nh ng l c lư ng cách m ng Vi t Nam lúc này thì nh n ñ nh: chi n tranh th gi i ñã bùng n . Hoàng thân Cư ng ð c ch u ñ ng cu c s ng lưu vong Nh t ch th i cơ lúc này chưa ñ n v i ông ta. Chi n tranh s m mu n s lan sang châu Á. lúc nào cũng l ng l như thu c v m t vương qu c khác h n nơi xu t phát c a các quân ñ i Nh t. không s d ng nh ng ph n t qu c gia do Tokyo b o tr ñ l t Pháp. Tri u ñình b m c cho máy bay c a. Hai tháng sau. ch m d t tình tr ng m t quan ch c ngư i Vi t cai tr m t tri u dân nhưng l i lĩnh lương b ng m t phó qu n h i quan ngư i Pháp [3]. m t nhà b o tàng. m t cu c kh i nghĩa n ra nhưng th t b i hoàn toàn và ñau ñ n.

V y g n gũi ông ch còn là ñàn bà. Ông ñã làm như v y. khánh ti t. thi u c i m . s g n bó tiêu tan d n trong cu c s ng cung ñình ñ y b i b m. Thói kỳ qu c là không ít gia ñình ti n c v i ông con gái xinh ñ p nh t trong nhà mình.. m t nhân v t không có vai v gì hay cư i ñùa và quá nhi t tình giúp ñ b n. Hơi n ng tai. Bà ti c nu i tu i thanh xuân ñã l y ph i m t ngư i ch ng ñ p trai. Vĩnh C n. Mư i năm ch ng r i nhau. ng m trăng trên ban công ñ bi t tương lai h u v n và làm như chi n tranh v n ch là cơn ác m ng không ch c ñã x y ra. v quan toàn quy n có l ñã ph i hy sinh thân mình trong v vi c ñáng bu n này. cùng ho t ñ ng xã giao. bà ph i c t ra thanh th n ch u ñ ng ñ che ñ y tâm tr ng ñau kh cùng c c do th i th thân ph n thay ñ i.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ð i ng m nhìn nh ng máy bay ð ng minh bay v t qua trên b u tr i th m chí t v thích thú như ñi d h i hay xem b n pháo hoa m i khi m t máy bay xu t hi n: “ðó là chi c Lightning! Còn ñây là chi c Libérator!”. m t qu c gia ðông Dương t bơi trong chi u hư ng c a cu c chi n tranh. thông minh nhưng ngông cu ng. Năm sau. B o ð i s có th phi trong su t th i gian tr vì c a ông. M t quân nhân t m thư ng. Bà là ngư i quá “hi u th o”. Tài t . g ng mình ñ nuôi d y gi gìn con cái trong lúc cu c chi n tranh s p n bùng trên ñ t nư c và kéo dài trong su t b n ch c năm mà m i th ñ u tu t kh i tay bà. vui. M t báo cáo m t c a S m t thám Pháp cho bi t: “Năm 1932. lên Hà N i và ti p t c làm gái nh y cho m t vũ trư ng ph Khâm Thiên c a m t m ch n i ti ng là ð c Sao. Là m t ông vua phương ðông. Ch c h n ban ñ u ông b mù quáng vì vóc dáng và s c ñ p c a bà. Nư c Pháp nay ch nói theo m t gi ng là gi ng c a De Gaulle. kín ñáo. m t gia nhân hơn là ngư i b n tâm tình. Nhưng còn b n thân B o ð i ông có yêu v không? Không ch c. Nam Phương ñã ñòi ông xóa b ch ñ ña thê. Tuy nhiên trư c ñây thì có nhưng v i th i gian và nh ng n i b t h nh. Bà Decoux. Ngư i lính Nh t ñ u tiên mà B o Long g p là m t anh lính thư ng. khinh kh nh. c che gi u c m xúc c a mình.. l lăng v i . bu n có nhau. V vi c ñã ñi ñ n k t thúc bi th m. s ng b ng vi c buôn hương bán ph n n i ti ng v s c ñ p quy n rũ. Ông ñi săn. Nhưng v i th i gian. vui v như thói quen thông thư ng. ch m t m c ch y theo khoái l c trên ñ i. th s c ăn chơi. Kho ng 1934. Dày d n.46 - . Ông cũng không t ra quá ñam mê nh ng chuy n dan díu. B t ñ u t tháng 7 năm 1944. và ham chơi.. ngư i anh em h c a ông. B o ð i tuy không có nhi u ti n l m cũng t ng h n m t ngôi bi t th cho ngư i tình. mê gái. quy n l c c a Th ng ch Pétain s p ñ . Tóm l i. anh ch ng dù có bi t cũng lánh m t. Nhi u ngư i k r ng Hoàng h u Nam Phương ghen tuông ñã có ý ñ nh cho lái xe b n lén vào hai ngư i ñang tình t ðà L t. Nhà vua như không chút s hãi trư c tình hình nư c sôi l a b ng ñ t nư c ông ñang tr vì. nhưng cô ta cũng bi t phân phát ân hu ñ ñ i l y quà bi u hay ti n m t trong khi v n ñi tìm ñ i tư ng ý h p tâm ñ u. Cu i cùng quá ñau kh vì b ph b c ñã có lúc bà nghĩ ñ n ñi tu. Lý L Hà quê H i Phòng ñư ng L ch Tray ñư c m i ngư i quen g i là Thông. Ti ng bom n thay cho ti ng v tay c a ngư i ñ ng xem. Tin ñ n v s c ñ p c a cô gái h Lý ñã ñ n tai ngư i anh em h t n tình Vĩnh C n và ông này ñã ñưa Lý L Hà ñ n g p B o ð i t i nơi t i th ph x Nam Kỳ. T t nhiên là ñàn bà. ðó là m t n hoàng s c ñ p hoa h u Hà N i năm 1938 hay 39 gì ñó. Không d dàng ph n kháng l i t p quán. V a lúc ñó ti ng hoan hô im b t. l nh lùng. Tuy nhiên còn l i nh ng tên các “th phi” ñã chung s ng v i ông. có s c ñ p mà ph i s ng trong bi k ch c a cu c ñ i. Cùng ñi săn. Bà là con ngư i tính toán hay ch ñơn gi n là l nh lùng. Có l s nhút nhát r t rè nào ñó ñã khi n ông xa lánh nh ng ng i xung quanh. Bà là ngư i ch u bao n i xót xa cay ñ ng. Th t là m t c p uyên ương m u m c. Lý L Hà quê mi n B c ñã có ch ng nhưng ñó không ph i là s tr ng i ñ cô gái này ñi nh y ñ m các ti m nh y Sài Gòn. Ông s không có nhi u v như cha ông. Ngư i ta không th y bà tươi cư i. Ch c là tính th n nhiên ñông phương và các sư ph c a ông ñã kh c sâu trong trí óc ông. m i quan h tr c ti p v i chính qu c b c t ñ t.. Nam Phương không ph i là không bi t nh ng chuy n trăng gió c a ch ng và bà không th ch p nh n. Không ai vi t gì v nh ng m i tình nh t th i ñó. Ông không có m y b n thân. chính qu c. Khi ông v ñây ñ ch a chân gãy hai năm trư c trong m t cu c ñi săn ðà L t. S ñam mê cũng kéo dài ñ n mư i năm. Trư c h t là Phi Y n xinh ñ p [6]. Tình yêu quy n luy n nhau ch c h n cũng c n ki t vì chính cu c xung ñ t n i tâm v tín ngư ng gi a bà và nh ng ngư i xung quanh luôn luôn ám nh d n v t bà. Trái l i chính ph lâm th i c a C ng hòa Pháp tuyên chi n v i ñ qu c M t Tr i M c và cho bi t s giúp ñ ð ng minh ñánh Nh t. Bà ñã ñi ôtô lao nhanh ñ n ch h n hò ñ ngăn c n m t v án m ng có th x y ra. ngư i không h ký k t gì v i ngư i Nh t. quá “hi n th c” như nh n xét c a nhi u ngư i các t nh l Pháp. tư ng là mãi mãi không th tách r i. câu cá. Th i này. không ñem l i c m giác là ph i th t s ñ t ñ n. hay 1935 trú t i m t nhà hát cô ñ u khu ph “Quán Bà Mau” H i Phòng. Quan h gi a ngư i Pháp và ngư i Nh t tr nên ngày càng căng th ng. có nhi u ngư i theo ñu i. Ông ch ng t v gì là ñau kh .”. Sau ñó là Lý L Hà ñã quy n rũ ông Sài Gòn nh ng năm 40. Toàn quy n Decoux x s như m t quân vương hay t ng th ng m t Nhà nư c ñ c l p. ông ch ph n ng khi nguy cơ ñã rõ ràng hi n nhiên. Gi ng như khi có m t con h h m hè v l y ông trong lúc ông ñ ng m t mình ban ñêm hay khi ông ñang ñi u khi n máy bay bay li ng trên hoàng thành. Cu c s ng bên ngoài hoàng thành ñang sôi ñ ng. bà s ng âm th m trong cung ñi n già c i. Nhưng không d gì ch ñơn gi n b ng m t quy t ñ nh mà xóa ñư c t p quán lâu ñ i c a m t tri u ñ i.

có cơ h i hay ñi u ki n s ng ñây. d giao thi p. ñ n v i tư cách khách m i c a tòa bi t ñi n. Bu i sáng hôm ñó. h u h t các ngôi nhà ñ u nguyên v n. khác xa khung c nh trong ð i N i Hu nơi ñó th i ti t hình như lúc nào cũng n ng n c như s p ñ mưa. Trang trí n i th t cũng gi ng như ð i n i Hu do nhà ki n trúc n i th t Leleu ñ m nhi m. Trư ng Les Oiseaux ñã thành công tuy t v i Neuiìly bên Pháp và ñã xây m t tu vi n ðà L t b i vì gia ñình Nam Phương ñã v ñây. nóng n y nhưng rõ ràng là r t thích s ng ñây. Ki n trúc sư Cruz v ki u. Cũng nh gia ñình Nam Phương cho ñ t và b ti n xây d ng. B o Long ban ñ u h c trư ng Les Oiseaux sau ñó chuy n sang Adran cũng do nhà th công giáo b o h và cũng ðà L t. không khí hòa bình và thanh th n m t cách kỳ l s tàn nh n tiêu tan và chi n tranh b t ñ u. B o Long ñ ng th ng ngư i giơ cánh tay ra phía trư c hát: “Thưa Th ng ch ! Có chúng tôi!”. Tr i qua trên ba ch c năm chi n tranh. Ngư i lính Nh t không ph i là ngư i ñ u tiên B o Long g p. c ti ng chó s a. t nhà th ñ n trư ng h c tr i r ng ñ n t n chân tr i. C u ta v n thích s ng cô ñ c. T trên ng n ñ i ngư i ta nghe rõ ti ng n dư i thành ph . nơi ñây không b làn sóng xây d ng theo ki u Tân Á châu làm h ng không gian ki n trúc ñang tràn ng p các thành ph Vi t Nam. Nhà vua tương lai ñư c coi là m t ñ a tr ngoan ngoãn. tù túng g n như trong tr i t p trung. Nhà xu t b n Ramsay. m t thành ph ngh dư ng trong th i kỳ gi a hai cu c chi n tranh th gi i. C u thích cu c s ng thanh th n trong m t khung c nh yên tĩnh. cao hơn các tòa nhà trong thành ph . Nó l n như m t ngôi chùa. ðây là m t thành t u ki n trúc ñáng n tr ng theo phong cách Le Corbusier hay c a Mallet-Stevens hoàn toàn hi n ñ i. [1] Elula Pierrin Mouson de femmes (Gió mùa ñ i v i ñàn bà). Nh ng ngư i có máu m t c a b máy chính quy n b o h và nh ng ngư i Pháp khai kh n ñ n ñi n ñ u mu n có m t căn nhà ñây? Thành ph ñư c coi như m t b o tàng ki n trúc. m t th gi i trong T C m thành. ñi m xuy t trên nh ng cách r ng thông b t ngàn. Các b n cùng l p tuy t t c ñ u là tr con nhưng có thái ñ dè d t xa lánh c u. Chính là ñây. c u ta như thư ng l nhà m t mình. nói th o ti ng Pháp. d y theo chương trình Pháp ñư c coi là hoàn h o nh t Vi t Nam. Cùng v i ñ ng ñ i. C u là ngư i ham thích vũ khí và quân ñ i t khi còn thơ u nhưng c u không nhìn th y gì trong g n năm năm dư i s b o tr c a Nh t B n.. ñây c u th y d ch u. M t b u không khí thôn dã nh nhàng tươi mát. ñ i s nư c M t Tr i M c Yokohama ñã ñ n g p v ch ng B o ð i Nam Phương. nh ng tòa nhà gia ñình c u góp công xây d ng. Cái th p giá b ng ñá bên c nh ñư c d ng lên như ñ b o v các ngôi bi t th và các tòa công s bao quanh. tháng 7 năm 1941. Gia ñình bà ñã xây m t căn nhà ñ p. vài tu n n a. không có ti ng xe. Nhưng ñi u ñó không làm c u khó ch u.47 - . con cái nh ng ngư i có ñ a v cao trong xã h i quan ch c hay thư ng thư. Gia ñình bà có ñ phương ti n tài chính. thô k ch. ðó là cu c g p năm 1945 cho ñ n lúc ñó c u ta không t ng g p quân ñ i ngo i qu c bao gi . B o Long có nhi u b n cùng trang l a nhưng không có b n thân. trong nh ng năm 40. Ngôi nhà này c u ta r t thích. có h c th c. 1985. thái ñ c ng r n. anh ta ñóng quân dãy nhà ph c a ngôi bi t th bà dì Didelot ðà L t. lúc này ôtô còn hi m l m nhưng là ti ng n ào. trong r ng thông làm ñ p thêm các ng n ñ i ðà L t b t ñ u cu c ñ o l n. trư ng Les Oiseaux ñưa các sơ v ñây. ti ng chuông xe ñ p. không có gì lý thú như trư ng h p anh lính Nh t. có b c thang ñi lên. có s tr giúp c a m t ñ ng nghi p Vi t Nam. G n như b n thân c a gia ñình. [3] ði n c a ñô ñ c Decoux g i b Thu c ñ a tháng 8 năm 1941 . Nh t là ñây. Bây gi thì bi t th b ng ñá ñã có nhi u. Nh ng ngôi nhà ñ p như bi t th c a bà dì Didelot c a B o Long ñ u xây d ng trên ñ i cao.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment chi c ki m dài sát ñ t. T nay c u bé s s ng trong ngôi bi t th xinh x n vùng cao nguyên ðà L t này.. nh hơn cung ñi n c u ta sinh ra và l n lên trong ð i N i Hu . là s n ào trong gi ra chơi và c nh ng cu c u ñ khi tan h c. Bà Nam Phương cũng th . Bà c m th y nh nhõm hơn khi r i xa cu c s ng cung ñình. C ñ n ngôi m hoành tráng c a ngư i cha thân sinh ra Hoàng h u Nam Phương cũng hi n rõ trong t m nhìn. B n h c c a c u là m t s ngư i Vi t. như B o ð i sau này k l i nhưng ông ta không có gì ñ c bi t. tránh xa các trò chơi quen thu c v i b n bè. B o ð i cho xây m t tòa nhà l n g n như m t cung ñi n. B o Long có thói quen thích s ng l ng l m t mình. Hoàng h u cũng ñã ñ n ñây khi còn nh . Vài ngày n a. Gia ñình B o ð i thư ng v ñây s ng và t nay các con c a h không r i kh i ñây. Trên m t trăm ngôi bi t th duyên dáng. nhu m v oai nghiêm. ðó là m t nhân v t nhã nh n. B o Long ñi h c trư ng Les Oiseaux c a công giáo như m c u trư c ñây khi còn nh . [2] Hi p ñ nh Darlan-Sato. S ng ðà L t B o Long c m th y d ch u hơn Hu . C m i tu n sau gi th d c cũng gi ng như ph n l n các tr em Pháp trong th i y. l i có quan h m t thi t v i Giáo hoàng Pie XI nên nhanh chóng ñư c s ch p thu n. Còn hơn c Sài Gòn. Khung c nh cũng như khí h u vô song ñây ñã thu hút khá ñông ngư i ñ n . ít c ng nh c hơn và c u g n gũi hơn v i cu c s ng c a các b n trai khác. ðà L t ít b i b m hơn. m t tòa bi t th b ng ñá ñ u tiên trong thành ph . C u ta không hi u th nào là tình b n. l n ti ng tr con nô ñùa. còn l i ph n l n là con em gia ñình ngư i Âu.

[6] Nhi u ngư i ñã s ng trong th i kỳ này kh ng ñ nh chính m t v Pháp ñã b trí ñ Phi Y n g p B o ð i v i ý ñ n m ch t ông vua bù nhìn này hơn n a. [5] Philippe Devillers. báo Le Monde (Th gi i) 23 tháng 2 năm 1946. L Asie du Sud-Est (ðông Nam Á). . h sơ 1207.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment CAOM Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i. Philippe Devillers trích d n trong Histoire du Vietnam (L ch s Vi t Nam).48 - . 1971. [4] André Blanchet. Nhà xu t b n Le Seuil. Nhà xu t b n Sirey.

Grandjean. Ch còn 15 ngày n a nh ng nhóm ho t ñ ng bí m t ñã s n sàng kh i s . T i Hu . So v i ngư i M và ngư i Anh. Báo M Chicago Sun (M t tr i Chicago) vi t: ðông Dương thu c Pháp tr thành tư ng trưng cho ch nghĩa th c dân da tr ng. Cu i tháng t t c các t ch c ch ng Nh t ñây ñã nh n ñ y ñ vũ khí ñ làm nhi m v . Ngư i Anh cung c p máy bay còn ngư i M thì cung c p vũ khí. L n này nh ng ngư i lính dù không nh y xu ng Bordeaux hay Nevers Pháp mà phía b c Hu . Nư c M ngh sĩ cũng như dân chúng ñ u lên án thái ñ c a Pháp ñ i v i các thu c ñ a cũ c a mình. ph ng theo các phương pháp ho t ñ ng c a SOE (Special Operation Executive). ðó là ngày N. k sư ñi n lãnh ñ o phong trào kháng Nh t. ñ u óc phiêu lưu m o hi m nhưng chính xác. ði n ngày 2 tháng 2 năm 1945 ñánh ñi t Hu ñánh d u vi c ch m d t các d t th dù. trung uý ngay sau khi Pháp ñ u hàng mong ư c ñư c sang châu Á ñ chi n ñ u ch ng Nh t hay ñơn gi n ch d n thân tìm ki m vinh quang. giúp nh ng ngư i lính vư t ng c và giúp các phi công t máy bay b b n rơi. Hình như h cho r ng không ph i là nhi m v quá khó khăn không th th c hi n ñư c. Nhưng Trung Kỳ còn có nh ng căng th ng gi a các nhóm có l i ích khác nhau. ñư c ghi trong các b c ñi n m t như m t tr n Normandie phía b c nư c Pháp mư i tháng trư c ñó. Có chuy n v n t i c a Nh t B n b ch n l i v i muôn vàn lý do. ðó là m t con ngư i cương ngh . Gey. Pavie là m t danh c a t ch c Hu do Ban Hành ñ ng (Service Action) c a l c lư ng Pháp t do. nh ng ngư i Pháp theo De Gaulle ñã hành ñ ng.. Ban này ñ t dư i quy n tư ng Blaizot ch huy quân ñ i vi n chinh Pháp Vi n ðông. Girard. tr ng pháo và ñ n pháo.49 - . Hai ông này s r ng Nh t s vi n c ñó ñ lo i b ngư i Pháp và ch m d t ch quy n c a Pháp ðông Dương. ñ i uý Hebre. Ngư i ph trách c a m ng Gordon. Các m ng lư i ch ng Nh t c nh tranh nhau th m chí ñ i ngh ch v i nhau. trong lúc ñang ng h mư i hai quân nhân ñ ng minh b r t xu ng bi n. Trên m t ñ t n i ñ a có m ng lư i g m viên ch c dân s và quân nhân là t ch c Gordon ñư c l p ra t nhi u năm nay. Ngay c tư ng Turquin ph trách quân s cũng v y. Nhưng T ng th ng Roosevelt l i là ngư i kiên quy t tán thành chính sách phi th c dân hoá. ngư i Nh t ñ u không phát hi n ñư c [2]. ñã phát ñ ng ngư i Pháp kháng chi n ch ng ð c. Các thành viên c a nhóm Gordon cung c p tin t c tình báo trư c h t cho ngư i M . cơ quan ñ c v Anh ñư c Churchill hoàn ch nh. Con ngư i n m toàn b h th ng bí m t trong nh ng tháng ñ u là Crèvecoeur thu c phái De Gaulle. ðó là ñi u ngư i Pháp mong ñ i. Nhưng nói chung h hoàn thành nhi m v . s ngu d t c a ngư i b n x . m t tích trong nh ng tình hu ng kỳ l . ðư c cung c p tin t c tình báo. T ch c này thu lư m tin t c. Ngư i t bên ngoài quy t ñ nh các ñòn vũ l c và ti p t vũ khí. không ng ng tìm ñư c nh ng bãi r ng ñ th dù vũ khí. M ném bom căn c Nh t ngày càng chính xác. theo kinh nghi m c a ñ i quân ng m ho t ñ ng b n năm dư i ách chi m ñóng c a ð c. H th o lu n nhi u khi không gi gìn ý t . Ngư i Nh t ñây không nhi u. t t c làm cho ðông Dương tr thành m t ñi m ñen ñ c bi t châu Á thu c ñ a [1]. Giraud. ð u tháng 2 năm 1945 h yêu c u có s ti n mư i nghìn ñ ng b c ðông Dương ñ d n d p bãi ti p nh n Làng H i phía tây thành ph Hu . Cu i cùng.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 12 Daniel Grandcleùment Ngày 2 tháng 2 năm 1945 ñài phát thanh bí m t c a m ng lư i Pavie nói r ng v a nh n ñư c m t trăm ba mươi ba thùng và hai mươi hai hòm và nay yêu c u g i ti n ñ n. Tuy nhiên nhi u tháng ròng t cu i 1944 ñ n ñ u 1945. M t quân nhân. Ngoài ra chính tư ng De Gaulle Alger ñã ra l nh cho ông ta c m ñ u Ban Hành ñ ng. không th n tr ng. nam Qu ng Tr . t m ñã ñ l i t p h sơ dày c m mư i lăm t p t i Vi n l ch s quân s Vincennes. trên ñ o Ceylan (nay g i là Srilanca) g n ñây. ð u năm 1945. m t thương nhân làm ăn ðà N ng. An Nam ch có b y nghìn quân . Vì các nhóm ch ng Nh t ñây không ph i ch có giúp ñ ngư i M mà còn có ý ñ nh ch ð ng minh ñ b vào ðông Dương s n i d y ño t l i ch quy n t tay Nh t. công cu c kháng c ngày càng tr nên quan tr ng. Hàng kilô gi y không nói ñư c h t các ho t ñ ng c a các thư ng sĩ. do ñánh tráo hay do ki m soát Khâm s Trung Kỳ. các bi n pháp h n ch v kinh t nh m ràng bu c thu c ñ a v i chính qu c. ð i uý Crèvecoeur là ngư i ph trách mi n trung x Trung Kỳ. ngư i Pháp làm r t ít ñ giáo hóa dân chúng và c i thi n cu c s ng v t ch t cho h . Dư i s thúc ñ y c a Ban Hành ñ ng nhi u sĩ quan và h sĩ quan trong quân ñ i thu c ñ a tham gia vào m ng lư i ch ng Nh t.. S nghèo nàn tràn ng p ñ t nư c. Ông quy t ñ nh ng h ngư i Vi t Nam mong mu n ñánh ñu i ngư i Pháp ra kh i c a. nh ng quan h căng th ng n y sinh gi a cánh dân s và quân s . k sư trư ng công chính. giám ñ c nhà máy ñi n. Cũng như các thu c ñ a. m i ñ n Kandy. Các công ch c. ð u năm 1945 ñư c ngư i Anh giúp s c h b t ñ u xây d ng m ng lư i tình báo trên toàn bán ñ o ðông Dương. ít ng h th m chí ch ng l i các ho t ñ ng ch ng Nh t c a các ph n t theo De Gaulle. các cơ quan công chính và ñư ng s t t ch c phá ho i vi c qu n lý khai thác ñư ng s t. Crèvecoeur ñ t b n doanh Côn Minh phía nam Trung Hoa. H th dù không ph i ch là nh ng kh u ti u liên Stein hay súng l c t ñ ng mà c nh ng d ng c r t khó gi u kín như ñ i bác. Nhi u khi h li u lĩnh và mu n ăn to. nha sĩ và Niedris.

ông ta nói ñã b hoàn toàn ñ ng ngoài m i âm mưu khôi ph c ch quy n c a ngư i Pháp. B o ð i sau này vi t h i ký: Cái ñ u Pháp b c t lìa kh i cơ th Vi t Nam. T i ðà L t. chi m nhà băng. Ch c h n vì là n u gi i phóng ñư c m t vùng ñ t thu c ñ a cũ có s tham gia nhi t tình và có k t qu c a Pháp s có nh hư ng chính tr l n. T i sao ph i v i vã ñi ñ n m t chung cu c xem ra không th tránh kh i? Các pháo ñài bay M ñã ném bom Tokyo. Chi u hôm sau ñơn v b o v thành Hu h vũ khí ñ u hàng. T i nhà Ngân hàng ðông Dương. Chính qu c còn b n tâm nhi u chuy n khác. Cũng ngày hôm ñó. Tuy nhiên quân Pháp c l t ch ng l i. Ch ñ l i hai lính Nh t ñ canh gi tòa nhà tư ng trưng cho s c m nh c a C ng hòa Pháp. nay l ng l ngơ ngác ng i trong nhà giam băng bó v t thương. Nh t l t ñ Pháp.50 - . Quân Nh t ch t hai trăm b n mươi b y binh sĩ. m t làn sóng t n công khi n dân chúng và quân ñ i thu c ñ a s ng s ! Trong l ch s ngư i ta g i ñó là ñòn m ng 9 tháng 3 hay là cu c ñ o chính m ng 9 tháng 3. Hi n binh Nh t. S có m t g n m t th k c a Pháp b xóa s ch trong m t dêm. lư i lê ho c b giam gi . Tóm l i m t ñòn tàn nh n và công hi u m t cách ng c nhiên. Các sĩ quan bu i t i m ng 9 ñã ñư c m i ñ n ăn t i v i các c p ch huy tương ñương c a Nh t. n u không nói là h hê trư c tai h a c a b n th c dân. Nh ng ngư i ñư c chính ph m i Pháp tín nhi m. Các ñơn v lính Pháp ñang chu n b rút ra ngoài ñ u b tiêu hao. H ñ u bi t vi c gì x y ra. nơi thư ng xuyên c a Toàn quy n Decoux. B c ñi n k t thúc b ng m t ño n ñ phòng “tham v ng c a ngư i M ”. trung tá Crèvecoeur bí m t ki m kê nh ng ngư i Vi t Nam ñáng tin c y. lính Nh t gi t ngư i gác ñêm. Nhi u tr n giao chi n ác li t và ñ m máu di n ra. Ngư i Nh t v a nh c nh h r ng chi n tranh chưa ph i là ch m d t. nư c An Nam c xưa ñã chuy n thành m t nư c Vi t Nam m i [3]. Hình như không bi t gì ñ n ho t ñ ng c a nh ng ngư i Pháp ch ng Nh t này và r t ít quan tâm ñ n cu c chi n. “Dư i t m bình phong ñó chúng ta s l a ch n nh ng ngư i s làm vi c cho chúng ta trong tương lai”. ngày 9 tháng 3 năm 1945 b t ñ u t bu i t i ngư i Nh t kh i s tru t quy n th ng tr c a Pháp. Ch c n m t ñêm. H b chính nh ng ngư i v a ăn nh u v i h ban nãy rút ki m và dao găm x t ngay. Ti c rư u tan. m t lo i Gestapo châu Á lo i tr h t nh ng ph n t ñã ngăn c n công cu c phòng v c a Nh t B n. Như v y nh ng ngư i ph trách chính quy n b o h và nh ng ph n t trong Ban Hành ñ ng ñã b t tay nhau cùng hành ñ ng. M t ti ng sét. ñ c chi m ðông Dương. b n gi t b ng ñ i liên. ngư i da tr ng b ti n công. t i ñây năm 1885. quân ñ i Nh t giam gi tù binh Pháp trong xà lim và t p trung qu n thúc ki u dân Pháp t i các tr i ho c các khu bi t cư. Kh p nơi trên toàn ðông Dương. Sĩ quan Pháp t ch i. kèm sát ñô ñ c và bao trùm lên b máy quy n l c c a ông ta. thì n u không t ra thù ngh ch thì cũng là th ơ. Còn B o ð i. Nhi u binh sĩ ñang ñi chơi ngoài ph b t ng b b t ho c b gi t. ðài phát thanh Sài Gòn qua l i kêu g i c a n phát thanh viên ngư i Pháp ngh n ngào ñ c l i kêu g i ngư i Pháp ñ u hàng. hai nghìn m t trăm ngư i Pháp b gi t h i trong ñêm m ng 9 tháng 3 và nh ng ngày sau ñó. Nh ng ngư i Nh t khi m i ñ n di u hành trên ñư ng ph m t cách d thương.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment trong t ng s b n mươi b y nghìn toàn ðông Dương k c Cao Miên và Lào. Không còn th i cơ nào ñ nghĩ ñ n các tranh giành nh hư ng v i ngư i M hay các cu c thanh tr ng ti p theo s s p ñ c a ch ñ Vichy. G n b n trăm lính Pháp b ch t ñ u b ng ki m. nh ng ngư i c m ñ u ch ch t c a chính quy n b o h ñ u ñư c thông báo v tình hình khá ch t ch . nh ng quân nhân M t Tr i M c b t ñ u kh i s b ng vi c chi m nhà ga r i khách s n Morin ñ u c u Trư ng Ti n. Nh ng ngư i trư c ñây coi thư ng s c m nh ngư i Nh t cho r ng h không có nhi u quân. Tàn binh quân ñ i b o h ñ u b b t làm tù binh g n ñ n Mang Cá. Quân ð ng minh ph n công quân Nh t g n như kh p các m t tr n Á ðông. bi t bao hành ñ ng tàn ác không th gi i thích ñư c không th tha th ñư c và nói chung ñ u không g p s kháng c ñáng k nào c a ngư i Pháp. Ngày 9 tháng 3 năm 1945. T i Hu chín trăm tù binh b tra t n nhưng không ai cho bi t thành ph n và vũ khí trang b cho các nhóm ch ng Nh t ñư c . Ngư i Nh t m c thư ng ph c ñ t o th b t ng r i chia nhau bao vây các doanh tr i quân Pháp. quân c a tư ng De Courcy ñã dùng ñ ch ng c l c lư ng tri u ñình n i d y. m t chi c c u s t b c qua sông Hương th i ñó g i là c u Clémenceau dùng ñ dân chúng ngư i Pháp bên này sông Hương sang ñư c khu ð i N i và kinh thành Hu . Sau này Toàn quy n Decoux s b ñưa ra tòa x v t i trung thành v i chính ph Vichy. T i Hu . S còn l i ñ u b b t h t. Ch trong m t ñêm. Trong ñêm 9 tháng 3 toàn b lính Pháp Hà N i ñ u b b t làm tù binh cũng như L ng Sơn. Trong ñêm kinh hoàng ñó. tình hình còn bi th m hơn. lính Nh t yêu c u khách h vũ khí và ra l nh cho quân lính dư i quy n ph i ñ u hàng. Nó có th ch ng t r ng vi c De Gaulle tuyên chi n v i Nh t không ph i là nh ng l i l tr ng r ng. T i Paris cu c ñ o chính Nh t ðông Dương không ñư c ai chú ý. Theo th ng kê c a quân ñ i vi n chinh Pháp năm 1947. Tuy nhiên danh sách nh ng k b hành hình mùa xuân năm 1945 còn dài. nhưng lúc này ñây vào ngày 9 tháng 3 năm 1945 t t c nh ng ngư i Pháp ðông Dương ñ u có chung m t m c tiêu. Quân lính thu c ñ a ñã ch ng c h t s c mình. Còn ñ i v i dân chúng ngư i Vi t. nh ng trí th c ngư i Nh t ñã t ng t ch c chung nh ng ho t ñ ng giao lưu văn hóa v i tư s n thu c ñ a ñã b c l m t cách ñáng ng c nhiên nh ng hành ñ ng tàn b o c a h .

Ng i ch m ch trên s p sơn son th p vàng bà ti p t c nói chuy n m t cách khoái chí v ván m t chư c v i các v ñ i th n vi n cơ m t trong ñó có c Ph m Quỳnh. viên sĩ quan Nh t l c ñ u tr l i không bi t.51 - . Sau này ông ñi theo c ng s n nên ông cũng ph i h b t gi ng khi miêu t v Hoàng ñ nh d . Cu c h p r t quan tr ng. nhưng Pháp ch t r t ít vì quân Nh t ít b n ñ n th t ch ñ t pháo ñùng ñ uy hi p khi n quân Pháp tư ng là ñ n th t nên ñ u hàng ngay còn các quan ch c dân s thì cho b t ngay ch tr m t s tên ngoan c b gi t.. ông “ph i” ñ ng ra tr vì v y! Ngày 9 tháng 3 Nhà vua và Hoàng h u ñang ñi săn. V n không có tin t c gì v Nhà vua. thi t quân lu t ñ gi tr t t và giúp Vi t Nam l y l i ch quy n ñ c l p ñ cùng Nh t B n xây d ng kh i Th nh vương chung ð i ðông Á” [5]. H không có ñ s c hay ñ th i gian ñ l p b máy th ng tr m i. ông ph i xu ng xe và lên xe c a chúng. d n ñ n trư c m t tên quan ba Nh t tr tu i. Hôm sau ngư i Nh t m i ñưa B o ð i và Nam Phương v Hu . Th v tr l i vua ñã v nhưng còn ñang ng mê m t? Trư c khi ông ñ n. L a chi n tranh ñã lan trên ñ t Nh t. Ông ñã phong thanh ñư c tin t ngày 25 tháng 2 là ngư i Nh t s hành ñ ng nhưng ông không thông báo cho ngư i Pháp bi t. Làm sao ñây ñ t ch c b máy m i duy trì ho t ñ ng các cơ quan công ích và cu i cùng là ñánh ñòn b n th c dân ngư i Âu? B ng cách giao quy n hành cho B o ð i. Quân ñ i Nh t s p ñ t ng m ng. Lúc ñó m t th v lên báo B o ð i ñã d y và s n sàng cho vào b ki n. phù phi m hơn là s th c. Ông Hòe ñã ghi ñư c di n bi n các s ki n khá chính xác ñúng như ñã x y ra bên trong T C m thành. V y là trong ñêm x y ra ñ o chính ñó B o ð i v ng m t t i Hu . chính th ñô c a h . H dùng th i gian ng n ng i còn l i trư c khi b i tr n ñã th y trư c là không th tránh kh i.. Yokoyama. Bà t ra ít xúc ñ ng v s ki n di n ra ñêm trư c. Sau m t ñêm ông có th i gian suy nghĩ tính s v i chính quy n Pháp. Nh ng c n th n c a Nhà vua ñ u bi t xe ôtô ch B o ð i ñã r i kh i khu v c săn t ñêm nhưng h không bi t ngư i Nh t ñã gi ông su t ñêm khi xe v ñ n Hu ! Cu i cùng. Nhưng khi ông Hòe h i ai s thay Khâm s Pháp n m th c quy n hành pháp.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment m nh danh Ban Hành ñ ng. N n th ng tr c a Pháp b quét s ch. như thư ng l khu r ng cách Hu vài cây s . H ñã ph i tìm ngư i thay th . nhưng chúng tôi s s m chuy n giao cho ngư i Vi t Nam”. Nhà vua ñang lu m d n trong bàn tay ngư i Pháp. Trùng h p ng u nhiên? Không. Ông T ng lý văn phòng c a B o ð i lo ng i không ph i là s an toàn c a các b n ông mà s r i lo n c a b máy ñi u hành ñ t nư c. các v ñ i th n trong Vi n Cơ m t ñã ñ n ñây nhưng th y B o ð i còn ng li n kéo c sang ch u bà Hoàng thái h u Cung Diên Th . 11 tháng 3 Ph m Kh c Hòe ñ n ñi n Ki n Trung nơi và làm vi c c a B o ð i h i. Nh ng quan ch c Pháp không còn. Ngư i xem bàn lu n xôn xao ngh n l i l i ñi ông Hòe quay xe ñ nh tr ra thì b b n lính Nh t ch n l i. Trư c khi r i phòng. Th y ông Hòe ñeo bài ngà Ng ti n Văn phòng T ng lý. m t mũi khôi ngô. Tokyo b các pháo ñài bay c a M oanh kích. T i ñây. ñeo kính tr ng. Duy ch còn sĩ quan ch huy trong quân ñ i Nh t căn b n là căm ghét ngư i da tr ng. Tuy nhiên Ph m Kh c Hòe. ch vui thú săn b n và mơ m ng thì nay ñang chơi ñòn chính tn khá tinh t khi n các quân nhân Pháp không tư ng tư ng n i. Ông ta ñ ngh s ñ m nhi m ch c trách . v ñ i th n v n ñ m nhi m công vi c “h u h ð c T ” t c là làm m t chân ñánh bài v i bà Hoàng thái h u. ñ i s nư c M t tr i m c v a ñ n ñây hôm qua. sáng hôm sau. Ch ng có gì quan tr ng th t nhưng ñ ngh ngày 10 tháng 3 c a h ñưa ra ph i ñư c tr l i. C c di n chi n tranh ñã thay ñ i. Cách nhìn c a ông Hòe không êm d u gì. gươm bên hông dài lê thê sát gót. Chi u ngày 9 ngư i Nh t ñón ñư c h gi l i. ñ ng h nh ng ngư i qu c gia Vi t Nam. M i cơ quan trong tri u ñình ñ u có quan ch c t Paris c ñ n ñ ñ ng ñ u. Ông vi t: “Sáng s m hôm sau 10 tháng 3 ông ñi xe vào ñ n c a Thư ng T th y c a ñóng ch t g i mãi không th y ai ra m . nguyên T ng lý Ng ti n văn phòng c a ông l i miêu t khác. Viên sĩ quan Nh t cho bi t thêm quân Pháp ñã ñ u hàng trên toàn lãnh th ðông Dương. ông Hòe ñã g p l i h . ð c T còn nói nh v i ñ i th n b H là H ð c Kh i h i vay ba trăm b c ñ ti p t c ñánh bài. V y h ph i c ñưa ngư i b n x vào l p ch tr ng c a các quan ch c b o h ñ l i.. v i nh ng quân nhân Pháp b ngư i Nh t k t t i là ph n b i. không ñ ng ch m ñ n Nam tri u”. Bà Hoàng thái h u T Cung m c dù còn s m ñã phì phèo hút thu c sâu kèn. nay không còn ngư i Pháp n a thì b máy nhà nư c s ñi u hành s ra sao ñây và ñi u quan tr ng nh t là ai s tr lương ñây? Ngư i Nh t? Viên quan ba Nh t nói ñ ông yên lòng: “Chúng tôi s n m gi các v trí c a ngư i Pháp trư c ñây. Câu chuy n v n ñang rôm r nhưng ai cũng lo l ng v Nhà vua.. Dân chúng t t p trư c t b cáo khi n xe ông Hòe không ñi ñư c. V n ñ ñư c bàn là ti p nh n hay khư c t n n ñ c l p mà ngư i Nh t trao tr . Trên tư ng dán nh ng t b cáo b ng ch Hán ñ i ý: quân ñ i Thiên hoàng ñã ñánh ñ Pháp. . Còn hơn th vì ngư i Pháp ñã báo trư c là d a vào ông ñ tuyên b ñ c l p cho Vi t Nam [4]. y ñ ng nghiêm chào và kính c n nói b ng ti ng Pháp: “Quân ñ i Thiên hoàng ch tru t quy n c a th c dân Pháp thôi. ðây là có tính toán. H c s c tàn lao vào công vi c cu i cùng này: ph c hưng ch ñ quân ch . Thôi cũng ñư c. B o ð i ch là ông vua bù nhìn. Quan thư ng thư h Ph m nói ñ m i ngư i yên tâm: ðư c m t ñ i tu n tra Nh t tháp tùng. B o ð i không mu n ch ng ki n s tan rã c a nh ng ngư i b n cũ. B o ð i ñã tr v ð i n i an toàn và v n m nh kh e.

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment trư c ñây c a Khâm s Pháp. Ai ñã ch n và ch ñ nh Tr n Tr ng Kim? Ch c ch n ph i là ngư i Nh t. M t b c tranh t p nham v s c ph c. Ph i l p chính ph cho nhà nư c m i. ðà N ng và toàn b Nam Kỳ là như ng ñ a chưa ñư c ngư i Nh t trao tr . có uy tín và trư c ñây ñã b ngư i Pháp truy nã. b n tuyên b Vi t Nam ñ c l p. H i Phòng. Cùng v i các quan ñ i th n trong Tri u ñình ông ta th y ngay n n ñ c l p có nh ng gi i h n như h i còn m ma ch ñ b o h . T i ñây v ch ng B o ð i và Nam Phương ñã ch s n. không có ñ c l p tài chính. m t thanh tra ti u h c ñã ñư c Yokoyama ti p trư c khi vào b ki n B o ð i. Khi chia tay. các v tra t n ñang di n ra ch cách cung ñi n Nhà vua ch vài trăm mét. . toàn th n i các d n nhau ñ n ñi n Ki n Trung ñ y t ki n Nhà vua và Hoàng h u. Ch ng ai có ý ki n gì.52 - . b n áo dài g m qu n r ng nhưng các b trư ng khác không ai b t chư c nhà giáo già và m i ngư i v n m c âu ph c nhưng ch p khăn ñóng trên ñ u. Các v th m sát..M t là tuyên b Vi t Nam ñ c l p. ông ñã săn h ñư c con bò r ng r t to. Theo t c l truy n th ng. C hai nom dáng ñi u vui v . Bây gi ch còn vi c ra m t b n tuyên b Vi t Nam ñ c l p. Vi t Nam ñ c l p nhưng th c t ch Trung Kỳ và B c Kỳ tr ba thành ph Hà N i. hi n ñang nương náu t i Singapore. V l i ông Kim. Nhà vua thông báo cho H i ñ ng cơ m t và h i ai có ý ki n gì không.v. Ph i vi t th nào cho khác v i b cáo c a ngư i Nh t. b n d th o ñư c m i ngư i nh t trí ch p nh n. n i th ng kh ngư i Pháp ph i ch u. M t d th o ñư c Ph m Quỳnh ñưa ra ngay sau ñó g m có m y ý chính: . Hơn n a ông ta cũng ph n ñ i không ch p nh n nh ng quy t c m i. giày thêu. dư i v n m c qu n tây và ñi gi y tây. và như v y s mang danh nghĩa c v n t i cao c a chính ph Vi t Nam ñ c l p s ñư c thành l p nay mai. v. còn Nam Phương b n áo dài ñ và qu n tr ng. Ai thích m t chư c và th t bò r ng thì chi u nay vào ch u ð c T . ðó là ý ki n c a tư ng Tscuchihashi.. Nhà vua m c áo dài lam b ng sa tanh. T t c ñ u nh t trí hoan nghênh. B o ð i chuy n sang chuy n ñi săn hai hôm trư c. Tokyo li n ch n m t nhân v t có tinh th n qu c gia ôn hòa hơn và g n gũi v i Nh t B n hơn. sau khi ñư c ñư c ông Hòe hoàn ch nh ñã ñư c công b . khoác áo g m r ng ra ngoài.. phù h p v i nh ng nguyên t c chung v ð i ðông Á. Bà này ñòi các v b trư ng m c qu c ph c. H m sâm banh chúc m ng tân Th tư ng và các b trư ng có m t ñông ñ .. t ng tư l nh l c lư ng chi m ñóng ñã th ng th . B tham mưu Nh t cu i cùng gi B o ð i. không có quân ñ i. r i Nhà vua k t thúc cu c h p: Thôi. ðó là nhà s h c. Cu c h p k t thúc ch sau m y phút r t nhanh.. Không có b máy quân s thì không th tuy n m nhân l c cho cu c chi n và duy trì an ninh. M i ngư i ñ u vui m ng. Không có t ch v ngo i giao.Hai là xóa b các hi p ư c ñã ký v i Pháp. Chi u tình hình qu c t nói chung và tình hình châu Á nói riêng. bà không quên m i Th tư ng và các b trư ng ñưa các bà m nh ph ñ n luôn ñ ch u tam cúc. . chính ph Vi t Nam công khai tuyên b b t ñ u t hôm nay xóa b hi p ư c b o h ký v i Pháp và ñ t nư c l y l i n n ñ c l p. Th c t b n d th o ch chép l i trung thành m t b n giác thư mà Yokoyama ñã trao cho Nhà vua. m i các th y v ngh . Tuy nhiên bà Hoàng thái h u cũng m i tr u và thu c ñ thay l i chào m ng. nhà giáo Tr n Tr ng Kim. Dù trong các c n th n cũng có ngư i nh c ñ n tên Tr n Tr ng Kim nhưng Nhà vua ch ng có vai trò gì trong vi c ch ñ nh này. Kỳ Ngo i h u Cư ng ð c nh n nh c ch ñ i t ba mươi năm nay Tokyo.. Sau bu i ch u Hoàng thái h u. Chính ph m i ñư c thành l p ngày 17 tháng 4 năm 1945 nhưng vì ph i ch các v tân b trư ng t p trung ñông ñ nên ngày 8 tháng 5 m i chính th c ra m t t i Hu trong T C m thành. C n th o ngay m t b n tuyên chi u c a Nhà vua. lúc ñó b Nh t chi m ñóng và ñ i tên là Chiêu Nam ñ o. Nhưng xem ra không thành v n ñ Ngày 11 tháng 3. Nam Phương thân ái h i thăm gia ñình t ng v khi n h r t c m ñ ng. t coi là m t ph n t trong ð i ðông Á nguy n s ñem hêt s c mình ñóng góp vào n n th nh vư ng chung. V y thì ch n ai là Th tư ng? Tho t ñ u Ph m Quỳnh ñư c ch ñ nh t m quy n nhưng hình nh Ph m Quỳnh quá l m t thân Pháp. có l th i cơ v n chưa ñ n v i ông ta chăng? Gi i pháp ñưa Cư ng ð v làm vua v i Ngô ðình Di m làm Th tư ng ñã có lúc ñư c tính ñ n. Nhưng t i sao không l p vua m i.Ba là chính ph Vi t Nam ñ c l p s h p tác thân thi n v i chính ph ð i Nh t B n ñ cùng nhau xây d ng kh i th nh vư ng chung ð i ðông Á. Tscuchihashi nghĩ r ng ch c n ñ c l p danh nghĩa hơn là th c ch t và chính ph c a Vi t Nam ñ c l p ph i ñư c ki m soát ch t ch [6]. Như v y chính ph Vi t Nam tin vào lòng chính tr c c a Nh t B n và quy t tâm h p tác v i Nh t ñ ñ t m c ñích nói trên. sau l bái m ng t i ñi n C n Chánh. toàn th n i các ph i vào ch u ð c Hoàng thái h u T Cung t i cung Diên Th . t tôm hay ñánh m t chư c là m t ñam mê không th b c a bà Hoàng thái h u. . Nhưng khá nhi u sĩ quan c a ông không tán thành trao ñ c l p cho ngư i ðông Dương vì theo h dân chúng ðông Dương chưa ñ trình ñ cai qu n ñ t nư c. Nư c Vi t Nam s n l c b ng phương ti n c a chính mình ñ x ng ñáng v i m t nhà nư c ñ c l p. T ng lý n i các s ñ i khăn ñóng.

Các ñư ng xe l a ñ u b quân ñ i mang theo vũ khí và canh gác . m t ñ o d còn gi i thích thêm nh ng ai ph m t i cư p c a gi t ngư i có ý ñ t nhà dù có lý do chính tr cũng không ñư c hư ng ân xá.. Nhưng bây gi thì t kh p nơi trong nư c các ñ i bi u ñ n nhi t tình bày t s ng h ñ i v i chính ph m i. nh ng ngư i b ñi ñày hay c m lưu trú ñ u ñư c tr t do. M y hôm sau ông tr l i các nhà báo: “Th i Pháp thu c tôi không nói ñư c gì. ông ch ng coi tr ng ñi u gì ngoài thú ăn chơi. Con ñư ng d c sông Hương ñông ngh t ngư i ăn m ng ñ c l p. chơi qu n v t. Trong th i gian ñó. Tuy nhiên ê-kíp m i này g m nh ng ngư i có tinh th n qu c gia s làm ñư c ñôi vi c có ích. Trư c m t Nhà vua ch còn m y tháng trư c khi ñ qu c M t Tr i M c s p ñ dư i các ñòn ti n công c a ð ng minh. m i ngư i ch ñư c mang theo mình m t valy xách tay. không ñư c t ñi ñâu. Nhưng dù sao n n ñ c l p cũng ph i ñư c ăn m ng. B o ð i ban D ân xá các chính tr ph m. Nh ng ngư i ðà N ng t r i kh i thành ph b ng xe l a dành riêng. Hai cha con ng i trên thuy n lư t trên m t nư c h trong ð i n i ñ . k c các s ki n x y ra trong th i kỳ này có liên quan ñ n v n m nh c a n n quân ch hay s ph n c a Vi t Nam. Tuy nhiên Nhà vua là con ngư i chu ng th c t và sáng su t. Hà N i. Nhưng c n th n hơn B o ð i nói nh ng tài s n ñã b t ch thu hay bán r i thì không ñư c tr l i. có l c ñánh gôn trong lúc ti ng n ào c a cu c chi n ñang bao quanh.. Ch vài tháng sau. T t c ñ u t p trung v Sài Gòn. Bu i t i hôm ñó. Ăn m ng l ñ c l p theo cách riêng c a mình. M y hôm sau khi ñ o d tuyên cáo ñ c l p ñư c ñưa ra cho th n dân. Ông g n như b n b u v i tr t t m i. ông d y con trai m t trò chơi m i. Tuy t nhiên không có ho c ít có ñi u gì có th th t s ñ ng ñ n ông. Nhà vua v n m i mê săn b n. Ba ngày ph i ñi sáu trăm cây s t ðà l t v Hu .. ð có thu hút nhi u cá ông còn chi u ñèn xu ng m t nư c. m c dù chi n tranh và bão t cách m ng. Chính ph ñ u tiên c a Vi t Nam ñ c l p ñã b công kích trư c. M t s ngư i cho cá tính c a ông vua bù nhìn này quá gi n ñơn. nét m t ngơ ngác như không hi u sao h l i ñư c ñưa ñ n ñây” [8]. ch c ch n B o ð i v n hy v ng có th i gian ñưa Vi t Nam v v i các nư c t do. Và ngoài ra trò chơi chính tr này có v làm ông thích thú. T i nay thì ông ñi săn cá. Su t ñ i. Hơn th n a. H ph i ñương ñ u v i s s nh c khi ngư i Nh t ñ n lư t h b ð ng minh ñánh b i và r i kh i ðông Dương. Nh ng chi c xe t i r ñám ñông phát nh ng c gi y màu c nh màu vàng . Ngư i Nh t ñưa ñ n m t chi c xe v i c m t ti u ñ i lính h v . vì ñình công. Trong T C m thành cu c s ng v n ti p di n bình th n như trư c ho c g n như trư c. m t ñ i tá Nh t m i bà bá tư c Didelot là em gái bà Nam Phương v Hu .. M t nhà văn n có m t Hu hôm ñó miêu t : “Ph chính ñông ch t ních ngư i “b n x ”. Chi n tranh ch ng làm ông b n tâm. Dù ñ c l p ñ n quá d dàng nhưng cũng là sau hàng ch c năm n l c mà không dám mơ tư ng ñ n.53 - . và Hu (ñ i v i ngư i sinh s ng mi n Trung). Các chuy n ñi mang dáng d p c a nh ng cu c di dân. ti ng cò c chói tai c a dàn sáo nh . Cũng là con ngư i trung th c. ðây là cu c săn cá vì ông cùng v i con trai ng i trên thuy n ph i tính toán khúc x ñ mũi tên hay chi c lao phóng ra ñi qua m t nư c trúng vào con cá ñang bơi. h h ng v i các s ki n ñáng l ra ph i thu hút s chú ý c a ông. ông Con Tr i này ñã gi ñư c phong cách s ng theo s l a ch n c a ông.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Chính ph m i b t ñ u nhi m v trong m t b u không khí g n như vui v . ông báo trư c cho các tân b trư ng ch p nh n m i tình hu ng hi m nguy ñang ch ñón h . chính ph m i thành l p này ñã b cách m ng ñánh ñ . Không th t s là tài t . B o Long v n ðà L t v i bà dì.ñ . Th n nhiên. ðây là ñoàn ngư i ñi ăn m ng ñ c l p gi ng như m t ñám ma nhà giàu hơn là m t cu c bi u tình yêu nư c v i pháo n . nhưng qu là cách s ng c a ông vư t lên trên m i s lo toan b n b u c a ngư i thư ng. Nha Trang. T t c các c u trên ñư ng ñã b ñánh s p. Không ph i lúc nào cũng h i hè ñình ñám. Ngày 9 tháng 3. con ñ c a bà và các con c a bà Nam Phương. Bà bá tư c m t mình v i ñám tr . ðà L t. nh ng c phư n c c ñ i do nh ng dân quê vác ñi. ñư ng b các máy bay M ném bom hư h ng nhi u ch t nhi u tháng nay. Nhà vua cùng m t lúc t ch c chính ph m i và quan tâm ñ n ñ a con trai c a ông. ñư c hoan hô. câu nh ng con cá chép to hàng trăm tu i ñang nhung nhúc dư i nư c. t i khác thì ông chơi qu n v t trên sân qu n v t ñư c b trí trong m t gian nhà kho g n tư ng thành. H ph i ñ l i tài s n. Tôi r t sung sư ng” [7]. M t chi c loa phóng thanh kêu oang oang ñinh tai nh c óc các kh u hi u. T hôm sau. Chuy n ñi kéo dài ba ngày. Nhưng cu i cùng h cũng v ñ n thành ph . Ch p nh n ñ c l p trong b i c nh ñó có ph i là sai l m không? M c dù ngư i b o h Nh t B n ñã suy y u. nh ng ngư i Pháp thư ng dân ñi t n n b t bu c hay quân nhân tù binh ñ u lên ñư ng. Bà bá tư c ph i v t m m t căn nhà r i tìm cách liên l c v i bà ch sau. T t c nh ng ai ñã b ph t tù. Không có gì thay ñ i trong vi c th c hi n các thú tiêu khi n c a ông. màu c a nư c An Nam. ph t giam vì tham gia h i h p hay xâm ph m t do báo chí. H không th làm ñư c vi c gì n u không có s ñ ng ý c a ngư i Nh t. ti ng tr ng inh i.

Ngày 15 tháng 3. tr thành nơi trú n chính c a ki u dân Pháp khi chi n tranh n ra. H chen chúc nhau nhưng cu i cùng cũng thu x p ñư c ch ch p nh n ñư c. ð ti p t c giao lưu v i nhau. H nh n ra ñó là m t trong nh ng chi c máy bay c a B o ð i ñi th truy n ñơn c a Nh t tr n an dân chúng.. H ñ xô tìm nhà tùy theo túi ti n và quan h b n bè. Ngư c l i nó v n có quy n phát hành gi y b c mà nh ng ch nhân m i ðông Dương quan tâm trên h t. Ngày 27 tháng 8. R t ñông. Thư ng dân Pháp b b rơi. M t hôm. T t c ñ u ñi l i b ng ñôi chân. ð i v i nh ng ngư i ñó chúng ta ph i cư x theo ñ o lý chung ð i ðông Á. phó m c cho b n cư p c a gi t ngư i. Gia ñình B o ð i . Dù không cãi l n. mà ch có m y cha c ngư i Canada g c Pháp chăm sóc. ph n và tr em thân nhân các tù binh Pháp t m lánh.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment bao vây. b ng xe ñ p ho c nh ng chi c ôtô hi m hoi vì không ñào ñâu ra xăng ch y xe. Dù sao các giao d ch ngân hàng không có gì nhi u. ñeo ñ các huân huy chương trên ng c bình th n bư c lên xe v n t i ñưa h v tr i giam. Các nhà buôn ñư c t do mang hàng ñ n bán. Các b nh nhân dù chưa kh i cũng ph i tr v nhà. t i ñây có ñ n năm trăm ngư i ña s là ngư i già. Cũng may là trong chu vi y ñã hình thành nên m t cái ch và lúc ñ u có bán c lương th c. nh ng ngư i Vi t v n b ñi. su t ngày ru rú trong n i cung. May m n là bà v ñ i s Yokoyama l i là ngư i Pháp và có th nh c y. vài trăm gia ñình. ðài thu thanh. kèm theo tr em và hành lý c ng k nh. M t ñ dân s tăng nhanh. nh ng ngư i Pháp thư ng dân ñ u ph i d n v các khu v c riêng và không có quy n ñi kh i nơi ñó. T i Hu . và xăng cũng khan hi m như rư u vang. Không b coi là tù binh. Các th y thu c. Các th y thu c quân nhân ñư c phép t t qua nhà. Vi c dân chúng ngư i Pháp b d n vào trong nh ng khu bi t cư cũng không làm thay ñ i cu c s ng c a b n tr c a gia ñình Hoàng h u Nam Phương. n m gi nh ng v trí c a ngư i Pháp trư c ñây trong b máy chính quy n b o h . “Khi m t con chim nh b thương qu n .ñã h p tác v i ch ñ th c dân. v ng bóng ngư i Vi t trên ñư ng ph quang c nh thành ph tr nên rũ. c v n t i cao c a Tri u ñình là ð i s Nh t Yokoyama ph i ra thông tri kêu g i dân chúng không nên nh m l n ch ñ chính tr th c dân v i nh ng ph m cách c h u c a ngư i Pháp. Perrin m t nhà văn n ngư i Âu có m t Hu ñã miêu t . các t cáo th dán trên tư ng cho bi t m i s ñi l i trong khu bi t cư ñ u b c m. máy ch . nh ng ngư i b qu n thúc ñã ñ c phá tư ng rào ngăn cách quanh nhà. T t c nh ng th g i là vũ khí thô sơ ñó không ph i là ñ ch ng Nh t mà ch ng lưu manh. súng cao su và c bóng ñèn ñi n mà khi n có th gây ti ng n khi n ñ i phương có th nghi là ti ng súng. ðó là trư ng h p c a nhà Ngân hàng ðông Dương t i Hu do m t giám ñ c và phó giám ñ c c a Ngân hàng Yokoyama Spishi ñi u hành. Nhưng vũ khí ch là g y tre vót nh n. H ôm hôn t bi t v con. Ngư i Vi t Nam hay ngư i Nh t t chính qu c ñ n. Vào tháng 3 năm 1945. Có nhi u ngư i Pháp ñã làm h t s c mình vì l i ích c a nhân lo i. Các cha c dòng C u th ngư i Canada g c Pháp cũng b t m gi m c dù nhà tu c a h không trong khu bi t cư. Nh ng ngư i này lâu nay trong khu ñi u tr c a b nh vi n nay ph i b l i các ñ ñ c c ng k nh ñ v t i trư ng Thiên H u (Providence) do Nhà th Thiên Chúa giáo cai qu n. máy nh. Chán chư ng vì nh ng c i cách c a ông ñ u h ng ho c b xuyên t c. ph n l n là quân nhân ñ u b t p trung v Mang Cá. M t cu c ñi ñày nh nhàng dư i con m t tò mò c a dân chúng ngư i Vi t h t ho ng trư c cách ñ i x v i các ông ch cũ c a h .k c Nhà vua . ñ n m c ngày 25 tháng 4. m i ngư i ñ u t ch c t v . ñ ng th i t thái ñ c ng r n c a nh ng ông ch m i ñ i v i nh ng ai . ða s gia nhân h u h trong các gia ñình Pháp ki u ñ u b tr n. ngư i thì ñ n nh nhà b n.Nam Phương v n ít xu t ñ u l di n. súng. Elula. tr i ñ m trong hành lang hay l i ñi làm ch t m. Ngư i thì tràn vào các khách s n. Các góc nhà. gi a ngư i chung c nh ng d dàng k t b n v i nhau dù trư c ñây không h quen bi t nhau. Trư ng Thiên H u hơn m t năm sau ñó. M t y ban tương tr ñư c thành l p thay m t Pháp ki u giao d ch v i nhà ñương c c Nh t vì nh ng ngư i có trách nhi m h p pháp ñ u b b t tù ho c ñưa ñi t p trung. ðêm ñ o chính m ng 9 tháng 3 ñã không thay ñ i gì ñ n cu c s ng riêng c a Nhà vua. bà ta ñã khoan h ng ñôi chút v i ngư i Pháp. Ngân hàng ðông Dương ch còn quan h v i nư c Nh t. thư ng dân Pháp t n n v ñây r t ñông. B o ð i ít g p các quan ch c cai tr ngư i Pháp. b nh vi n ñóng c a. góc vư n bi n thành nh ng pháo ñài nho nh .. T t c ch ng 15 ngư i k c nhân viên y t . Ch ng m y ch c sau này ngư i Nh t c m c vi c g i nhau qua tư ng. Ch nh ng ai có ñeo băng tay do quân ñ i Nh t c p m i ñư c ñi l i.. không có hành vi b o l c không tr m c p.54 - . h b ng nhiên ph i rơi vào hoàn c nh t i t c a th i chi n. H mang quân ph c tươm t t. T vài năm nay Nhà vua cũng ít ti p xúc v i gi i quan ch c thu c ñ a. dân chúng th y m t chi c máy bay bay th p là là trên các nóc nhà cao t ng trong thành ph . H ñư c làm gì tùy ý mi n là không ra kh i chu vi dành cho h . tr m cư p hay nh ng ph n t “qu c gia” quá khích. ng nhòm ñ u b t ch thu. Trong các căn nhà trong khu ph Tây. Chúng không có ai là b n bè thân thi t..

Không có gì ñáng khinh b ng cách ñ i x tàn t v i k y u không còn gì ñ t v .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment qu i trong bàn tay ngư i th săn. Nhà xu t b n L’Harmattan. [7] Ngày nay. Nhi u ngư i ph i bán các th còn l i. h b Hi n binh Nh t tra h i liên t c xem c t gi u vũ khí dâu.. [2] Ngày 23 tháng 2. Sau ñó. Jacques Folin trích d n trong Indochine 1940-1945 la fin d’un rêve (ðông Dương 1940-1945. Nhi u ngư i Vi t Nam v n ki m s ng trên hè ph . ch y dài. [3] B o ð i: Le Dragon d Annam (Con R ng Annam) Plon. M t bu i chi u b n lính Nh t g i tù binh ra làm bia cho các binh sĩ luy n võ jiu-itsu [9] Ngày 8 tháng 8. chúng l ng l bay ñi không có d u hi u gì mu n ti p xúc v i ngư i Pháp. Ngày 13 tháng 7 năm 1945. Hàng nghìn thư ng dân Pháp b k t trong các khu ph Tây ch còn d a vào s kháng c c a chính mình. ñ i thành Quân Gi i phóng. Toàn quy n Decoux ñi n cho B thu c ñ a: Vi c thi u th n tr ng c a t ch c kháng chi n gây cho tôi nhi u tr ng i. Qua nh ng ngư i Vi t Nam hi m hoi h còn ñư c g p trên ñư ng ph h ñư c nghe nhưng ngư i cách m ng v a l p Chính ph Vi t Nam Dân ch C ng hoà.. Nhà ñương c c Nh t B n có l i khuyên dân chúng nên b t chư c c ch cao c ñó. Ngư i M ñã ném bom nguyên t trên ñ t Nh t.. ñư c coi là nh ng ph n t nguy hi m. S l n khác chia thành nhi u toán ñi ng khác ra ga. M t trăm năm mươi sĩ quan b gi i ra ga ñi qua trư c c a khách s n Morin. k t thúc m t gi c mơ) Nhà xu t b n Perrin 1997. (Biên niên s bí m t ðông Dương). không bi t tin t c ch ng con h ra sao. c m ngư “b n x ” lui t i các khu ph Tây. 1987.. Sang ñ u tháng 8. Các nhóm ch ng Nh t trong m ng lư i Ban Hành ñ ng b tan rã hoàn toàn. M t tin ñ n khác l i gieo hoang mang không kém. M i quan tâm c a chúng ta là các sáng ki n quá s m không ñư c gây khiêu khích ngư i Nh t ñ h ng vi c l n. ki u dân Pháp thành ph ph Hu c m th y như b b rơi. Cai ng c b t tù nhân quỳ trên nh ng thanh g c ng.“T Tri u ñình Hu ñ n chi n khu Vi t B c”. di n tích ch r ng 2 mét x 1. ra ngày 12 tháng 5 năm 1945. M t s hi m hoi ngư i Vi t còn làm công cho các gia ñình ngư i Âu giàu có ñư c phép lu t i nhưng ph i ñeo băng cánh tay do các nhà ñương c c Nh t B n c p. [6] Masaya Shiraishi trích trong L Indochine française (ðông Dương thu c Pháp) c a Paul Isoart. Hai thành ph Hiroshima và Nagasaki có l ñã bi n thành tro b i. Ch y u là nh ng nhân viên S M t thám và nh ng thành viên c a m ng lư i ban Hành ñ ng. b tiêu hao. Nhà xu t b n Presses Universitaires Françaises. ði u này khi n nh ng ngư i Vi t Nam kỳ th và căm ghét và tr thù. ñoán già ñoán non quân ð ng minh s ñ b vào ðông Dương nay mai. v a hè ñ bày ñ cũ rao bán. Nhưng không ph i ai cũng ñư c g p. Thân nhân tù binh càng th y hiu qu nh. m t b ph n quân Pháp không b b t làm tù binh ñã ch y thoát sang biên gi i Vi t-Lào. m t s trong b n này ñư c th m c dù có m t thanh niên ñã t ng ñánh ch t m t binh sĩ Nh t. 1982. h ñi t bi t th này sang bi t th khác ñ tìm mua ñ cũ. ph c p ñ u b c t. Quân du kích Vi t Minh ñã làm ch ph n l n lãnh th mi n B c. Nhà xu t b n Thu n Hóa. còn nh ng cánh quân khác b ñánh tơi t . T i Hu . anh ta s không gi t ch t nó. Nhi u ngư i g t l ra ñi không nh n ñư c chút an i cu i cùng nào c a ngư i thân. ch t và b b t làm tù binh. Quân ñ i t i ðông Dương không t n t i. Qu n áo gi t xong. Báo Chicago Sun (M t tr i Chicago) ra ngày 26 tháng 8 năm 1945. . s 2. nh ng ngư i Pháp b giam trong nhà lao ñư c chuy n v Mang Cá giam chung v i tù binh. Tr m c p như rươi. không giá tr .”.2 mét.. B c B các ti u ñoàn c a tư ng Alessandri sau khi b t n th t n ng trong các cu c giao chi n v i Nh t ñã ch y ñư c sang Trung Qu c. H sơ lưu tr B Pháp qu c h i ngo i. H k l i: C c nh t là nhà giam. dai d ng như có th t v a gây ra m i lo s v a gây c m giác hài lòng và lóe lên nh ng tia hy v ng. Chroniques secrètes d Indochine. [5] Ph m Kh c Hòe . Nhưng li ng vài vòng. lu n dây ñi n vào h b ho c úp khăn ư t trên m t r i tư i ñ m ñ n khi n n nhân ng t th . ðư ng ph trong khu ph Tây càng thêm v ng. Nhi u v con tù binh nghe tin ñ ng d c ñư ng ñ ti n bi t ch ng con. phơi trên dây cũng ph i thay nhau trông ñ kh i m t c p. Khu ph Tây bi n thành m t ch gi i kh ng l dùng lòng ñư ng. Nhưng ch ñư c m t th i gian ng n ngư i Nh t ra l nh gi i tán ch bán ñ cũ. bơ vơ. tù binh Pháp b giam Mang Cá b gi i ñi Sài Gòn. Nhưng r i m t tin ñ n lan ra. ðó là nh ng máy bay M . k c các ñ v t nh . M t s ñơn v không chi n ñ u.55 - . Sau khi ñám tù binh ñư c chuy n ñi. Nhi u ngư i nghĩ s m mu n cũng ph i ra ñi vĩnh vi n t bi t cái x s ñ y tai ương này nên ph i tính chuy n bán d n ñ ñ c. 1994.. Có l h thao di n ñ m ng ngày Qu c khánh Pháp 14 tháng 7? Nh ng ki u dân Pháp xì xào bàn tán. T n th t ghê g m. Trong 22 ti ng ñ ng h c a m t ngày ñêm. nh ng chi c máy bay hai thân xu t hi n trên b u tr i Hu . [1] CAOM. không c n thi t ñ l y ti n ñ nh t vì các kho n lương. Ngư i ñ ng ñ u Quân Gi i phóng ñã h quân l nh kh i nghĩa. [4] Gilbert David. tr trư ng h p ngo i l . k p trong k tay r i bóp ch t cho xương ngón tay gãy răng r c.

[9] Elula Perrin. Sách ñã d n.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam [8] Elula Pernn. Daniel Grandcleùment . Sách ñã d n.56 - .

s n sàng nh y dù. ho c s ng t p trung trong các khu bi t cư dư i s canh gi c a lính Nh t thì nh ng ngư i c a nư c Pháp t do thu c phe De Gaulle. Hoàng h u Nam Phương tri u t p T ng lý Ng ti n văn phòng ñ n g p. ch ch ông trong các chuy n ñi chơi xa ngoài thành ph . Khi xe qua tr m gác ngoài cùng gi a ñám binh sĩ Nh t ñ ng nghiêm chào thì nàng l i ng ngư i thêm n a. K cũng quá ñáng pha l n ñôi chút hài hư c.. ch vì ham thích săn b n và hư ng không khí thoáng ñãng ngoài tr i. trao tr “ñ c l p”. Tình hình b t an x y ra kh p nơi.. r i theo thư ng l ông ti p t c ñi săn m n Qu ng Tr . ti p xúc. m t ph n Pháp xinh ñ p. Th nhưng ông T ng lý Ng ti n văn phòng Ph m Kh c Hòe cho bi t nh ng chuy n phiêu lưu tình ái này ch ng làm ai ng c nhiên. Còn nàng nhìn th ng phía trư c. Nhưng trên ñ u xe. Cu c ñi này không có gì ph i lén lút? Trong hoàng cung. C hai ngư i ch ng b n tâm gì ñ n th i cu c bên ngoài trong lúc chi n tranh ñang ti p di n và cu c cách m ng s p ñ n g n. Khu ph Tây cách bi t. Làm sao l p l i tr t t thành ph . ñi n ñài. T m y năm nay Vi t Minh ñ ng v phe ð ng minh bên c nh Trung Hoa. bên kia c u Trư ng Ti n. ai cũng bi t ngư i ng i trong xe là ai vì ñây là chi c xe riêng c a Nhà vua. say mê chơi b i. Ngư i M còn cung c p c vũ khí. nay l i ñư c Nh t B n. không tr m t ai.57 - . v m t ñăm ñăm bí hi m trong b ñ săn. Trong không khí nư c sôi l a b ng c a nh ng ngày hè năm 1945. c b c. m t ngư i xu ng Nam Kỳ. phía bên ph i v n ph p ph i chi c c vàng nho nh c a Hoàng gia. săn b n. phía nam sông Hương. Ông Kim c s c liên h . Trong cái thành ph ñ ñô này. chán n n than vãn v ð c vua v n ch ng nào t t y. v n nhi u l n rong chơi su t ngày trong nh ng cánh r ng thưa cùng v i Nhà vua. Còn B o ð i. m t ngư i xu ng B c Kỳ. Trên m t ñư ng nham nh cày x i vì các m nh bom M dân chúng v n qua l i bình thư ng nhưng không ai quên cu c s ng v n ñang còn trong th i chi n. cũng ch ng có m t l c lư ng tr t t nào có th hành ñ ng h u hi u. Pierre Messmer và Jean Cédille. Trong lúc nh ng ông ch cũ ngư i Pháp. trong th th t b i không tránh kh i. Các b trư ng khác tuyên b b t l c. Bà h i xem có cách nào “c u vãn tình hình” ñư c không nhưng c u vãn th nào ñ i v i con ng a quen ñư ng cũ? Vi c l p n i các m i trong tình hình Nh t B n ñ u hàng ñ n nơi xem ra không th th c hi n. b giam trong tr i tù binh. ít ai tư ng tư ng ñư c r ng bà c v n Yokoyama. ñư c ch ñ nh làm “ y viên C ng hòa Pháp” chu n b hành trang. B o ð i ch p nh n t ch c nhưng l i giao Th tư ng l p chính ph m i. M i ra m t qu c dân ñư c m y tháng. không th làm ñư c vi c gì n u không ñư c c v n t i cao Nh t ñ ng ý.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 13 Phaàn II – Caùch maïng Daniel Grandcleùment Ngư i thi u ph còn tr và khá ñ p vu t ph ng chi c váy dài b ng v i. ngày 5 tháng 8 Chính ph Tr n Tr ng Kim xin t ch c: Ba b trư ng xin t nhi m. ñ ñư c kín ñáo hơn là qua c a Ng môn ch dành cho s th n nư c ngoài hay ñoàn ng ñ o trong các nghi l chính th c. Thu má. còn tư ng Leclerc v a ñư c b nhi m làm T ng ch huy ñ i quân vi n chinh Pháp t i Vi n ðông lúc này còn chưa t p h p xong l c lư ng. Tuy nhiên ch c h n r i ñây nh ng chuy n nhân tình nhân ngãi và l i s ng phóng túng ñó cũng ph i ch m d t trong bão táp cách m ng ñang xô ñ n làm thay ñ i ñ n t n m i ngõ ngách c a cu c s ng. v n ñ ng ngư i này ngư i khác nhưng các nhân v t c p ti n ñ u khư c t c ng tác. ng i thu mình trên hàng gh phía sau. ông H Chí Minh ñã không b l ñ phát ñ ng nhân dân giành l y chính quy n. M t chi c xe bình thư ng như m i xe khác không có d u hi u gì n i b t cho bi t xe dùng vào vi c gì. im l ng. chung quanh chăng dây thép gai có lính Nh t canh gi . Súng săn x p g n trong c p xe. Tuy nhiên thành ph Hu m i ngày l mang thêm dáng v th i chi n. Không khí u ám bao trùm lên c ð i n i. trai gái. l n ñ u tiên tri u ñình Hu có vinh d ñư c tr c ti p thu nhưng không thu ñư c. dù ñã bi t nh ng gì x y ra trên x ðông Dương. T t c ñ u r u rĩ. xe ôtô ch y trên ñư ng ph ch ng có bao nhiêu. Ông cũng ng i hàng gh sau. Th i cơ ngàn năm m i có m t l n. Chi c xe l ng l ra kh i hoàng thành b ng c a phía ñông như m i l n. m t “k ñư c b o h ” ngoan ngoãn và trung thành c a ñ qu c Pháp. Anh và M ñang trên ñà ph n công th ng l i trên kh p các m t tr n t Âu sang Á. c m c hi u hay không. Làn . ai mà ch ng bi t hôm nay Ngài Ng ñi săn cùng v i bà c v n Nh t. Ông Hòe k l i: Bà lo l ng v chi u hư ng phát tri n c a tình hình. m t b trư ng b n n vì bom M . nông thôn. rã r i. trong lúc trong tay chính ph hoàng gia không có c nh sát. và c ngư i hu n luy n cho du kích Vi t Minh. Trong hoàng cung và có l c nh ng thành viên khác c a n i các cũng ñ u bi t thói quen và tài quy n rũ c a Nhà vua. v n chưa chu n b xong phương ti n ñ chi m l i thu c ñ a t tay Nh t. hơi ng ngư i v phía sau gi a các g i d a khi chi c xe vư t qua tr m gác c a lính h thành ngư i Vi t.

Trung Hoa. ông tri u t p m t cu c h p b t thư ng c a n i các lâm th i. Nhà vua ñư c ngư i Nh t trao l i các như ng ñ a Hà N i. kéo phăng c nh ng ngư i lưng ch ng do d . Trong thông ñi p g i ð i tư ng De Gaulle có ño n vi t: “Tôi nói v i nhân dân nư c Pháp. tôi mu n nói v i tư cách m t ngư i b n. thành l p chính quy n cách m ng t i th ñô Hà N i.. Ông Hòe b t ñ u tác ñ ng m t cách kiên nh n vào tinh th n ñang suy s p c a Nhà vua. v n ñ ng ông t nguy n thoái v . Ông không ng t g i l i cu c cách m ng Pháp 1789 và s ph n bi th m c a vua Louis XVI r i nh nhàng khuyên Nhà vua không nên ch nư c ñ n chân m i nh y. ngư i ñ ng ñ u nhà nư c Xô vi t. ðà N ng và x Nam Kỳ thu c ñ a. Vì ngư i Nh t. Sau m t lát ñ n ño. Ông ñ c to.”. nên không th không hi u r ng dân t c Vi t Nam có hai mươi th k l ch s ñ y vinh quang trong quá kh . h c c a ch ñ quân ch xu ng. ***** Vào gi a tháng 8 ng t ng t. ngày 15 nư c Nh t thông báo. ch không ph i ngư i ñ ng ñ u nhà nư c. Ông còn nh c ñi nh c l i như ñ nh p tâm và cho “quen mi ng”. c a nư c ngoài. Trong h i ký c a mình. ñ u hàng vô ñi u ki n. m c dù th t tr n. V y là không h có chuy n ñ i ñ u v i chính quy n cách m ng. Cu c h p quy t ñ nh Nhà vua.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment sóng cách m ng ñang dâng lên cu n cu n. Tr m ưng làm dân m t nư c ñ c l p hơn làm vua m t nư c nô l . Cu i cùng ông Th tư ng Kim cáo b nh. Còn v i ngư i ñ ng ñ u nhà nư c Liên Xô? Dù Liên Xô cũng là nư c th ng tr n và có công l n nh t trong vi c tiêu di t ch nghĩa phát-xít và trong h i ngh cũng ñã có ngư i nêu ý ki n. Chúng ta có th d dàng th a thu n v i nhau n u các v t b ý ñ nh tr l i làm ông ch c a chúng tôi”. kêu g i giúp ñ ñ b o v n n ñ c l p giành ñư c t tay Nh t. ý ñ nh ñ u hàng ð ng minh? Ngư i Nh t b cu c. ông vi t: “Tôi ñã ch n ch ñ ng c a tôi”. Mong các v hi u r ng cách duy nh t ñ c u vãn quy n l i Pháp và nh hư ng tinh th n c a nư c Pháp là th ng th n th a nh n n n ñ c l p c a Vi t Nam.. B o ð i v a cư i nh t v a nói v i gi ng m a mai: “Không có l quân ñ i Nh t s khoanh tay ng i nhìn ñ cho dân chúng làm chi thì làm?”. ð n lúc này Nhà vua quy t ñ nh hành ñ ng.. ñ không v p váp khi ph i nh c trư c công chúng. nhưng cu i cùng B o ð i không g i thông ñi p cho Stalin. Tr m ñ t h nh phúc c a nhân dân Vi t Nam lên trên ngai vàng c a Tr m. H i Phòng. t i th ñô Hà N i. Các v ñã ñau kh quá nhi u trong b n năm ñ y tang tóc dư i ch ñ chiêm ñóng. Các v s hi u rõ hơn n u các v có th ch ng ki n nh ng s ki n ñang di n ra ñây th y rõ ý nguy n ñ c l p c a nhân dân Vi t Nam ñã p t n ñáy lòng và không m t s c ngư i nào có th kìm nén ñư c. Không m y ng c nhiên nhưng không ai ng Nh t B n ñ u hàng s m th . 19 tháng 8. Nh ng c g ng c a ông ñ u vô ích. Lúc này không th nghĩ ñ n ti p t c th ch hi n hành ñư c n a. V n ñ chính th s do nhân dân quy t ñ nh sau. rõ ràng t ng l i câu nói ñ y dũng c m ñã ñi vào l ch s : “Tr m mu n làm dân m t nư c ñ c l p còn hơn làm Vua m t nư c nô l . nóng b c. Ông Hòe ñã tìm ra câu ñó: “Mu n c ng c ñ c l p c a nư c nhà và b o v quy n l i c a dân t c Tr m s n sàng hy sinh v t t c các phư ng di n. Ngày 14 tháng 8 B o ð i ra s c ch Nguy n Văn Sâm sung ch c Khâm sai Nam B . không mu n và không th ch u ñưng ñư c n a b t kỳ m t s ñô h nào.. Vi t Minh l i d ng m t cu c mít tinh c a công ch c ñư c tri u t p ñ bi u th ng h Nhà vua. Anh. ***** Hai hôm sau. trưng c ñ sao vàng lên. ông Hòe ñ trình b n d th o l n cu i. và các quan ch c. Sau này B o ð i gi i thích: ông mu n tránh m t cu c t m máu gi a nh ng ngư i cách m ng và ngư i Nh t. g i thông ñi p ñ n nh ng ngư i ñ ng ñ u các nư c M . Thi u m t câu rõ kêu trong d th o. nơi tôi ñã s ng th i niên thi u. v n có tr ng trách duy trì tr t t cho ñ n khi ð ng minh vào ti p nh n ñ u hàng. Tr m ch c r ng toàn th qu c dân cùng m t lòng hy sinh như Tr m”. ông nhún vai nhè nh r i cu i cùng ñ t bút ký [1]. . Cùng ngày 17. m i ngư i c ng tác cũ c a các v s là m t k thù. Bu i chi u. thành trong c nư c. qu n chúng cách m ng chi m dinh Khâm sai B c B trư c ñây là dinh Th ng s B c Kỳ. Hai ngày sau. nhưng ông ta chưa k p lên ñư ng thì hôm sau. Duy trì n n quân ch lúc này là o tư ng. như mu n vư t qua m t Vi t Minh. Pháp.58 - . V l i Nhà vua không mu n và cũng ch ng có phương ti n ñ ch ng l i. kh ng ñ nh ông b tăng huy t áp và không ra kh i nhà. Ngay dù các v có th l p l i trên ñ t nư c này s th ng tr c a Pháp thì cũng không có ai nghe theo: m i làng s là m t kháng chi n. B o ð i còn yêu c u ông T ng lý Ng ti n văn phòng th o m t ñ o D s 105 tuyên b ý ñ nh c a ông là “s n sàng trao chính quy n cho Vi t Minh là t ch c ñã ñ u tranh nhi u nh t cho quy n l i c a nhân dân và m i các lãnh t Vi t Minh vào Hu thành l p N i các m i. Nhà vua cam ñoan s tuân theo ý nguy n c a nhân dân”. t b m i ý nghĩ l p l i ch quy n ho c b t c m t hình th c cai tr nào c a nư c Pháp trên ñ t nư c này. các ki u dân Pháp s ch ñòi thoát kh i b u không khí ngh t th này. ngày 17 tháng 8. Cu c t ng kh i nghĩa giành chính quy n do Vi t Minh lãnh ñ o nhanh chóng lan ra kh p các t nh.

C ñ sao vàng bay ph p ph i trên nhi u nhà trong thành ph . ch h i ý ki n nhân dân. “Do thái ñ trư c k xâm lư c và trung thành v i nư c Pháp. “Ch c ch n là uy tín c a B o ð i ñã b gi m sút nghiêm tr ng sau khi ông ta tìm cách khôi ph c quy n l c mu n màng b ng cách biên mình thành công c c a ngư i Nh t”. ñã ñ y chúng ta vào m t tình th cưc kỳ t nh .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Nhưng v i m t s ngư i thân c n mu n Nhà vua thoái v ngay. Nhà vua t ch i. là A. Nhân như ng t i ña c a chúng ta là ñ c l p c a Liên bang ðông Duơng trong khuôn kh Liên hi p Pháp”. Trư c khi có quy t ñ nh cu i cùng. dù có th a nh n hay không. S mê tín. Ngay ven l chung quanh thành Hu . ði u ñó không có nghĩa là chúng ta ph i ti p t c dùng ông ta”. có vai trò quan tr ng trong nh ng gi phút quy t d nh. Nguy cơ bùng n cu c n i d y t i kinh ñô Hu khi n tư l nh quân ñ i Nh t ñ ngh dùng vũ l c ñ l p l i tr t t trên ñư ng ph .T ng nha nghiên c u và tư li u t c C c tình báo Pháp sau này. b n l n ông g i ñi n cho ông Hòe. nhi u l n b truy nã và k t án. ph n l n l i là nh ng ñ ng viên m i.vi t cho Laurentie.dân t c trong nhân dân. B trư ng Thu c ñ a vi t: “V n ñ gay c n hi n nay là làm sao giúp cho nhũng nhân v t như B o ð i có th thoái lui mà không m t m t hoàn toàn. Ông không mu n ngư i Vi t Nam ph i ñ máu. Th i gian g p l m r i. dân chúng ðông Dương x ng ñáng ñư c s ng sung túc và t do hơn”. cũng không trong tay B tư l nh quân ñ i Thiên hoàng ch mu n ñư c yên thân ch ð ng minh ñ n gi i giáp và mau chóng tr v nư c. h i xem lãnh t Vi t Minh là ai? M i ngư i ch bi t Nguy n Ái Qu c. Ngày 20 tháng 8. Bu i chi u ngày 19 tháng 8. như thư ng th y Vi t Nam. nhưng cũng ít ngư i bi t Nguy n Ái Qu c và H Chí Minh ch là m t. b n thông ñi p ñã khi n ngư i Pháp r t r u lòng. Ngư i ñ ng ñ u nư c Pháp t do ñư c t ng th ng M d t khoát công nh n ch quy n c a Pháp ðông Dương. lá c vàng ba g ch hình qu ly c a Tri u ñình lâu nay v n ng o ngh trên c t c cao trên kỳ ñài c a hoàng thành thì hôm nay ñã ñư c thay b ng lá c c a cách m ng. nhi u nh t là: “ ng h Vi t Minh”. Chính câu s m truy n y cùng v i dư lu n ñ n ñ i. ñã khi n Nhà vua ñi ñ n quy t ñ nh cu i cùng. “Ch c n hai ti ng ñ ng h là quét s ch cu c n i lo n”. Nh ng ngư i C ng s n ch chi m s r t ít trong hàng ngũ nh ng ngư i tham gia Vi t Minh. Ngay hôm sau. phong trào Vi t Minh ñã t p h p ñư c ñ i ña s nh ng ngư i yêu nư c có tinh th n qu c gia . nhưng Phan B i Châu không thành công và ñã m t năm 1940. hô vang: “ð c l p muôn năm”. Lúc này nư c Pháp không có ý ñ nh trao tr ñ c l p cho Annam và ch c ch n không th a nh n nh ng gì ñã th a thu n gi a Nh t và Vi t Nam. Quy n l c m ng manh c a các ông khâm sai. René Pleven. cái tên duy nh t ông nh ñư c. nay ñư c g i là B c B ph . Hai ngày sau. Như th là còn r t xa so v i l p trư ng c a B o ð i nêu ra trong thông ñi p ngày 17 tháng 8 g i De Gaulle. Ph m Kh c Hòe không ng ng nh c l i câu s m truy n: Nam ðàn sinh thánh. Trong H i ký chi n tranh. giám ñ c chính tr c a B Thu c ñ a: “ð ngh c a B o ð i ñưa ra ñúng vào lúc tư ng De Gaulle ñang thương lư ng v i M . Nơi nơi n i d y thành l p chính quy n nhân dân. qu n chúng bi u tình tràn ng p các ph giương cao c ñ sao vàng. ðó là ngư i ñ ng ñ u chính ph cách m ng lâm th i ñóng tr s t i t ng m t tòa Th ng s Hà N i. De Gaulle lên ti ng. H ho t ñ ng bí m t và thư ng gi u kín c vi c h là ñ ng viên. L p trư ng c a De Gaulle lúc này là không th ch p nh n ðông Dương ñ c l p. Giám ñ c cơ quan DGER . Bu i sáng ngày 21 tháng 8. tư ng De Gaulle không h nh c ñ n b c thư ñó. Cùng ngày. xa hàng ch c cây s v n nhìn th y. các t nh trư ng c a chính ph Tr n Tr ng Kim ñang tan rã t ng m ng. các ñ i t v dân quân t p luy n ñêm ngày. Lúc này ông ñang Washington ñ h i ki n v i Truman. “ð ñ o ch nghĩa phát-xít”. Theo s li u ñư c công b sau này c nư c lúc ñó ch kho ng năm nghìn ñ ng viên.59 - . Thánh ñó có th là nhà chí sĩ Phan B i Châu. Ông nghĩ trư c khi làm l cáo y t t tiên và giao quy n bính cho chính ph cách m ng thì quy n l c Nhà vua mà tiêu bi u c a nó là c vàng c l n treo cao g n ba ch c mét. Quy n bính nay ñã trên các ñư ng ph Hà N i hay kh p nông thôn ch không ph i trong các gian phòng hoang v ng c a ð i n i. Ông ch p nh n ý ki n thoái v vì vào th i ñi m ñó. T nh ng năm 1920 ngư i ta l i gi i thích ông thánh c u nư c ch có th là Nguy n Ái Qu c cùng quê Nam ðàn v i Phan B i Châu Ngh An. Ông ch tuyên b . Vi c này làm B o ð i ñau kh và suy s p hơn là tuyên b s n sàng thoái v . theo ông Hòe k l i sau này. màu ñ có ngôi sao vàng năm cánh gi a. Boutheret . ðó là s ph n ng duy nh t c a De Gaulle ñ i v i thông ñi p c a B o ð i nhưng v n ñư c gi kín. Nh ng ngư i lính làm nhi m v b o v chân kỳ ñài có m t lúc ñó ch ng nh ng không làm gì ñ ngăn c n mà l i còn ph giúp nh ng ngư i cách m ng kéo lá c ñ sao vàng lên [2]. không yêu c u Nh t can thi p. B o ð i mu n bi t ai ñ ng sau Vi t Minh? Nhà cách m ng nào? Trong ký c c a mình ông nh ñ n cái tên Võ Nguyên Giáp. B o ð i cho bi t ông s n sàng thoái v ngay n u ngư i ñ ng ñ u Vi t Minh là Nguy n Ái Qu c. ***** . Ph i thành l p ngay ch ñ c ng hòa mà không c n ñ i ñ n tuy n c . nhà cách m ng.

. L c lư ng cách m ng th y c n ph i tăng cư ng s c ép ñ bu c Nhà vua thoái v ngay ñ ngăn ch n h u ho . Sáu ngư i trong ñ i bi t kích ñư c l nh b ng m i giá ph i liên l c ñư c v i B o ð i yêu c u ông hãy ñ ng v i thoái v ñ ch ngư i Pháp tr l i. Lúc này “ngôi báu” cũng ch ng có nghĩa lý gì v i m ng s ng c a m i ngư i trong hoàng gia. ð c xong b c thư. ñ hy v ng nh n ñư c s ng h ”. c l y l i bình tâm. Ông ban chi u m i th lĩnh Vi t Minh vào Hu l p n i các [4]. g n như thô b o. cùng v i vũ khí. ð i bi t kích ñã không ñ n ñư c thành ph Hu . ðâu ñó ti ng t ng kinh ni m Ph t râm ran. C m ñ u là ñ i uý Castelnat [3]. mang m t danh Lambda ñư c máy bay Anh ñưa t Calcutta ñ n nh y dù xu ng mi n r ng núi phía tây Th a Thiên cách Hu hai mươi tám cây s vào ngày 22 tháng 8 năm 1945. Trong lúc hàng ch c v n dân các ph . nhân dân ñã hư ng ng l i kêu g i t ng kh i nghĩa c a Vi t Minh. ñư ng ph chuy n ñ ng. trong ñó Vi t Minh ñã khư c t l i m i h p tác mà kiên quy t ñòi chính ph h Tr n t ch c. nư m nư p kéo v sân v n ñ ng Hu thì m t t i h u thư. Làm th nào bây gi ? B o ð i th y mình ñơn ñ c. V a xu ng ñ t h ñã b Vi t Minh ch n ñánh và b t làm tù binh.Yêu c u chính quy n Nam Tri u ph i gi i tán và vua B o ð i ph i tuyên b thoái v ngay. Th tư ng Tr n Tr ng Kim nói gi ng mát m như mu n ám ch ông Hòe là ngư i c a Vi t Minh: . v a ñi v a hô kh u hi u. nguyên sĩ quan h u c n c a B o ð i.Ông Ph m Kh c Hòe ñư c Vi t Minh ch ñ nh làm ngư i liên l c gi a Nhà vua và chính quy n cách m ng [5]. các ông mu n làm chi thì làm”. Ký tên và ñóng d u Vi t Minh Nguy n Tri Phương.. giao toàn b chính quy n cho Vi t Minh. Nhà vua và Hoàng h u cùng v i bà Hoàng thái h u c t ra ñi m tĩnh nghe ngóng tình hình. ð i v i lăng t m c a các vua ngày tru c cách m ng v n gi nguyên v n. M t m t ông th y khó mà cư ng l i ý chí c a nhân dân. H n tr l i ch m nh t là 13 gi 30 ngày 23 tháng 8 năm 1945. ñư c dán kín và g i cho Tri u ñình. k t khi vua T ð c băng hà (1883). ông b c d c ñ ng d y quay vào trong nhà nói: “Thôi m c k các ông.Thôi. Elula Perrin. Ngay t i Th a Thiên. k c gia ñình h . Chính Nhà vua ñã t tay m thư ñ c: . b c t . Trong ð i N i. cương quy t. ðúng hôm sau. M t nhân ch ng. hoàng cung ñã ch ng ki n nhi u chuy n vua b ph tru t r i b t b ng c.Chính quy n cách m ng thu c v nhân dân tuyên b b o ñ m tính m nh và tài s n cho Hoàng gia và toàn th n i các. bây gi thì m i vi c do tay ông Hòe quy t ñ nh c ? Nhưng không ai là không bi t chính ông Kim cũng như nhi u ngư i trong n i các c a ông. H không tin nh ng ngư i này nên khi nh y dù xu ng vùng r ng núi ñã tìm cách liên l c v i nh ng ngư i dân b n x ñã chi n ñ u ch ng Nh t. m i ngư i nh t trí ch p nh n t t c các ñi u ki n c a Vi t Minh ñưa ra. nhưng m i ngư i không kh i lo s qu n chúng bi u tình ùa vào trong hoàng cung và m t cu c tàn sát có th x y ra. c u mong ð c Ph t ñ trì tai qua n n kh i. Nhà vua cũng bi t r ng mình nhi u năm là công c ngoan ngoãn và trung thành c a chính quy n b o h nên không ñư c lòng nhân dân. nh ng lúc hi m nguy ñã ñi tìm s che ch c a ngư i Nh t.. ngư i b n cũ. ñã gi i thích trong m t cu n sách ñư c công b b n mươi năm sau: “Nh ng ngư i Pháp m i chính qu c cho r ng nh ng ngư i Pháp cũ ðông Dương là nh ng k ñã c ng tác ñ c l c v i ngư i Nh t. Ngày 22 tháng 8. ngày 23 tháng 8.60 - . Ông không bi t trư c ñó t i Hà N i ñã có cu c ti p xúc bí m t gi a Khâm sai B c b Phan K To i và c Th tư ng Tr n Tr ng Kim v i ñ i bi u Vi t Minh. n i d y l p chính quy n cách m ng m t s huy n trong t nh. t c là nh ng ngư i cùng trong m t tr n ch ng phát-xít như h . l i l khô khan. ñi n ñài và ñ y ñ tài li u H ñã ñ n quá ch m.L c lư ng cách m ng Vi t Nam kh p c nư c và Th a Thiên-Hu ñã s n sàng kh i nghĩa. . Không ph i bàn nhi u. . Bên ngoài. ông ch v t vát ñư c ñôi chút th di n là nhanh chóng ch p nh n t b ngai vàng trao n ki m tư ng trưng quân quy n cho Vi t Minh và s n sàng cùng v i nhân dân ra s c gi gìn n n ñ c l p. ti ng reo hò xen l n ti ng hô kh u hi u như s m d y. c bi n r p tr i. m t khác tuy không mu n b Pháp l i d ng m t l n n a nhưng cũng không ñ s c ch ng l i âm mưu d d c a chúng.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment M t ñơn v bi t kích Pháp. Trong c nh ng c a ông lúc này. ñem ñi dày bi t x . n i các lâm th i h p c p t c do Nhà vua ch to . . giành chính quy n v tay nhân dân. tâm tr ng m i ngư i ho ng lo n. ñư c tin Vi t Minh ñã chi m chính quy n Hà N i và nhi u nơi khác trong nư c Nhà vua v n hy v ng có th gi ñư c ngôi báu b ng cách giao cho Vi t Minh l p n i các m i. ðúng 12 gi 25 phút ngày 23. Hơn sáu ch c năm qua. Quân Nh t ñã ñ u hàng không có quy n l c gì Vi t Nam và chính quy n Nam tri u càng không th t n t i ñư c n a. không làm gì hư h i. huy n trong t nh Th a Thiên và n i thành Hu . Vi t Minh t nh Th a Thiên (mang m t danh Nguy n Tri Phương) ch trương bi n cu c míttinh chào m ng vi c Nh t trao tr Nam kỳ thành cu c bi u tình tu n hành võ trang kh i nghĩa l p chính quy n cách m ng t i thành ph Hu .

Bà cho ngư i ñem tr chi c mũ có ñính chín con phư ng hoàng b ng vàng cho Ng ti n văn phòng nhưng Ph m Kh c Hòe không nh n. Ông còn s h u m t ñ n ñi n chè và hai chi c xe t i còn t t. G n ñ n Hu tr i l i ñ mưa. ***** Ngày 27 tháng 8. H x p hàng ñôi hai tay ch p trư c b ng. ñáp t . Th i ti t mùa này Hu hay có mưa rào b t thình lình như v y. M y hôm sau ông T ng lý văn phòng ki m kê các ñ châu ng c trong kho báu v t c a Hoàng cung ñư c tàng tr trong căn h m l n ñ t dư i mái sau ñi n C n Chánh. ñ ng th i sao g i các Khâm sai B c B . Và s l i ñi săn không ch là thú vui mà ñem thú săn ñư c làm th t bán. nguyên Phó ch t ch y ban Dân t c Gi i phóng ngoài ra còn có Nguy n Lương B ng. 24 tháng 8 l i m t b c ñi n ng n do y ban nhân dân B c b g i vào: “M t chính ph nhân dân cách m ng lâm th i ñã thành l p. T t c dư ng như ñã k t thúc. Ông không có nhi u tài s n cá nhân. thêm m t b c ñi n n a t Hà N i g i vào. Chè có th khai thác ñ bán. có m t ti u ñ i gi i phóng quân h t ng r i Hà N i ñi trên hai chi c ôtô lên ñư ng vào Hu . B trư ng không b trong Chính ph lâm th i. Sau này tin ñ y ñ hơn cho bi t: Chi u ngày 21 tháng 8 năm 1945 t i Hà N i m t nhóm trí th c và sinh viên h p Vi t Nam h c xá ñã nh t trí yêu c u Nhà vua thoái v . chúc t ng v i cách . m i m t s nhân sĩ trí th c ngoài Vi t Minh tham gia và ñ i thành Chính ph lâm th i ñ ng th i c m t phái ñoàn chính ph g m ba ngư i. hai ngày sau khi v Hà N i. Ti ng hô kh u hi u vang d y ti p ñó là các di n văn chào m ng. Mãi ñ n trưa ngày 29 tháng 8. ông Hòe ñã ñi dò h i ñư c các ngu n tin ñáng tin c y cho bi t lãnh t Vi t Minh chính là Nguy n Ái Qu c và H Chí Minh cũng chính là Nguy n Ái Qu c. D c ñư ng ñi ñ n ñâu cán b ñ a phương và ñ ng bào h th y có ñoàn chính ph t Hà N i vào là gi l i ñ h i thăm tin t c. Sau ñó h ñ n ñi n Ki n Trung ñ bái y t Nhà vua và Hoàng h u l n cu i cùng. ñem bán làm thu c b và ch a ñư c nhi u b nh [10]. th n nhiên nhưng Nam Phương l ng l khóc th m. ki m kê. s c văn phòng tôi tr l i b c ñi n 6-T c a quý y ban r ng Ngài vui lòng thoái v ngay và ñã s p ñ t s n sàng nhưng vì có trách nhi m ñ i v i l ch s và toàn th qu c dân và mu n chính ph m i chính th c ra m t qu c dân m t cách long tr ng Ngài mong ông ch t ch chính ph g p v Thu n Hóa ñ Ngài s n sàng giao chính quy n và Ngài mu n ông cho bi t ngày làm l y. phái ñoàn m i ñ n Hu ñi th ng vào sân v n ñ ng. ðư ng x u. Nhà vua ñã ch p nh n t i h u thư c a Vi t Minh Th a Thiên-Hu là thoái v ngay cho nên lúc này ch ng còn gì ñ trù tr n a. l y lý do là tài s n qu c gia s ñư c ki m kê sau. T i hôm ñó. có thông báo m i ñông ñ “văn võ bá quan” ñ n d . Nam B và các t nh trư ng t i Trung B . như ng chính quy n cho Vi t Minh là ñ i bi u c a các t ng l p dân chúng. Chi u 26 tháng 8. Cù Huy C n. H i 15 gi ngày 24 tháng 8 năm 1945 B o ð i l nh cho Ng ti n văn phòng tr l i ngay cho y ban Nhân dân B c b : “Khâm ph ng Hoàng ñ . trưa hôm trư c. Ngày 27 tháng 8 ñoàn ñ i bi u Chính ph lâm th i s lên ñư ng ñi Thu n Hóa” [9]. Hàng năm vào ngày hai mươi tháng ch p âm l ch. l n này là c a y ban Dân t c gi i phóng: “Hoan nghênh Nhà vua ñã thoái v . mưa to như trút nư c. Sáng hôm sau. Ngày 26 tháng 8. nhi u cây c u b bom M phá s p chưa k p s a l i. Lúc này. Nhưng ông vui v nh n chi c c p da láng bóng c a bà và b cúc áo ch n b ng h phách n m vàng c a B o ð i t ng riêng ông Hòe làm k ni m. nhưng ch ng có ai ñ n tr có m y ngư i còn l i ñ n phút chót. vái chào. V l i. nơi hàng ngàn ngư i t t p chào m ng phái ñoàn. ñ i di n T ng b Vi t Minh. Ph m Kh c Hòe th o ngay thư tr l i ch p nh n thoái v ngay c a Nhà vua và ñư c l nh chuy n ngay cho Vi t Minh ñang ch trì cu c míttinh sân v n ñ ng Hu tuyên b thành l p chính quy n nhân dân toàn t nh Th a Thiên và thành ph Hu . B o ð i nét m t v n l nh lùng. nai và xương h s n u cao. tri u ñình làm l ñưa báu v t ra lau chùi. T t c nh ng gì ông ñư c hư ng ñ u thu c v nhà nư c.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Tan h p. ð ng th i Hoàng ñ l i s c văn phòng tôi sao chuy n b c ñi n văn này cho các nhà ñương ch c Nh t B n và y ban nhân dân cách m ng Thu n Hóa bi t” [8]. Yêu c u ñ c Vua thoái v ngay ñ c ng c n n ñ c l p và thông nh t nư c nhà”. trao chính quy n cho chính ph lâm th i do Vi t Minh thành l p [7]. Ông không có gì ngoài chi c xe 11 CV Citroen t u b ng ti n ñư c b c khi sang Pháp ch a chân năm 1939. Trong bu i trò chuy n tâm s chi u hôm ñó v i ông Hòe v cu c s ng dân thư ng sau khi r i b ngai vàng. nhân dân ñ a phương ph i làm c u phao ñ t trên thuy n ghép cho xe ñi cho k p. Ngay bu i chi u ngày 25 tháng 8 ông Hòe ñư c l nh niêm y t t i Phu Văn Lâu “Chi u thoái v và tuyên chi u g i hoàng t c”. qu n áo ư t s m vì tr n mưa ñêm. Nhi u ngư i xa ñã ñ n t t i hôm trư c. Ch có các quan t nh ph m tr lên m i ñư c d l này và ph i t tay mình ñưa ra lau chùi quét s ch b i b m sau ñó l i ñưa xu ng h m ch ñ n năm sau. Nhà vua làm l cáo y t thoái v v i t tiên t i Th mi u. tin kh i nghĩa thành công t i Hu và Vua B o ð i nh n thoái v ñã ñư c ñi n báo cáo ngay cho Hà N i [6]. trư ng ñoàn là Tr n Huy Li u. B o ð i c m th y trong ngư i nh nhõm như v a thoát kh i m t tình hu ng khó x . ch t ch là c H Chí Minh. B trư ng Tuyên truy n c ñ ng. ñ yên nh ng gi t nư c m t lăn trên gò má. có nơi t t p ñông ñ o ñ nghe ñ i bi u chính ph nói chuy n.61 - .. H Chí Minh m r ng thành ph n y ban Dân t c Gi i phóng. Xe t i có th c i t o thành xe ch khách. S ng hươu..

Lúc ñ u c hai bên hơi lúng túng trong cách xưng hô. ñ u ñ tr n. quan l i cũ c a Tri u ñình và các quan khách c a chính quy n cách m ng ñ a phương cũng ñư c m i lên l ñài ñ t trên l u Ngũ Ph ng. Các lăng t m. Phái ñoàn ñã nghe báo cáo v toán bi t kích Lambda c a Pháp g m sáu ngư i t Jesorre thu c Bengale (Mi n ði n nay là Myanmar) căn c c a l c lư ng 136 c a B ch huy ð ng minh ðông Nam Á. thay m t hoàng t c cùng m t s thư ng thư. v i thái ñ m m d o. phái ñoàn tr v tòa Khâm s nay là tr s y ban nhân dân Trung B . 3. bà Thái h u T Cung và Hoàng h u Nam Phương ñ u không ñư c m i d . Chi c xe ôtô ch phái ñoàn chính ph ñúng ngày gi ñã h n trư c ti n th ng vào T c m thành. ông vua cu i cùng c a Tri u ñình phong ki n nhà Nguy n. ñ n mi u là công trình c a nhân dân xây d ng lên ph i là tài s n chung c a Nhà nư c. m c quân ph c ch nh t nhưng không mang c p hi u. S lư ng ngư i ñ n d . xưa nay ch dành riêng cho Toàn quy n hay Nhà vua trong các nghi l chính th c. nh ng tài s n trong hoàng cung s do y ban nhân dân Trung B làm biên b n vào b o qu n. ngày 23 tháng 8 tuyên b thành l p chính quy n cách m ng. Khác v i các l t n phong trư c kia. h nhà Nguy n ñư c ñ n ñây cúng bái t tiên. m t nghìn năm ch ñ vua quan phong ki n ñã ch m d t. H ñã ch n cách xưng hô “Ngài”. m m m ng t rõ ñ lư ng khoan h ng c a cách m ng nhưng B o ð i hơi th t v ng không ñư c t tay trao quy n bính cho ngư i ñ ng ñ u chính ph cách m ng. liên l c v i các nhóm ngư i Pháp kháng chi n ch ng Nh t ñ tìm cách l p l i n n th ng tr c a Pháp khi Nh t ñã ñ u hàng [12]. ch ñư c ñem theo tài s n ñích th c là c a riêng. “tr m”. c nh sát tr t t . ð ñ m b o thi hành l nh c a Nhà vua. Viên thi u tá ch huy ñ i bi t kích Castelnat yêu c u ñư c ra Hà N i ñ liên l c v i ñ i di n ð ng minh nh t là v i phái ñoàn Sainteny c a Pháp v a m i t i Hà N i nhưng không ñư c ch p nh n. m c nh ng b qu n áo ñ p nh t. ông còn vi t thư g i t i B ch huy Nh t t i Hu . thay cho qu n áo m c h i chi n khu không thích h p trong lúc này. Chi u ngày 30 tháng 8 ñông ñ o các ñoàn ñ i bi u sáu huy n trong t nh Th a Thiên và các t ng l p nhân dân kinh thành Hu ñã t t p trên bãi ñ t tr ng gi a c a Ng Môn và kỳ ñài ñ d l thoái v c a B o ð i. M i ngư i hoan hô khi Trư ng ñoàn Tr n Huy Li u dõng d c tuyên b tám mươi năm th ng tr th c dân. phái ñoàn chính ph v ngh t i y ban nhân dân Trung B ñ t t i Tòa Khâm s Trung Kỳ cũ. Các ñ ngh c a Nhà vua ñ u ñư c phái ñoàn chính ph ch p nh n ñ ng th i phái ñoàn cũng yêu c u: B o ð i và gia ñình Nhà vua r i kh i hoàng cung sau khi thoái v . theo tin loan báo chính th c lên ñ n mư i v n ngư i. khi tuyên b thoái v xong s h xu ng và kéo c cách m ng lên. ðoàn quân nh c kèn ñ ng sáng loáng và m t ñơn v gi i phóng quân Vi t Minh. Hoàng thân Vĩnh C n. Chính ph cách m ng không phân bi t ñ i x v i ngư i trong hoàng t c. ngoài ra còn có l c lư ng b o an. Trong bu i h i ki n.. cùng v i ông Ph m Kh c Hòe ti p phái ñoàn. M y hôm trư c viên quan năm Nh t B n ch huy l c lư ng Nh t Hu ñã ra l nh tăng cư ng phòng th hoàng thành. M c dù thái ñ hòa gi i v i gi ng nói ôn hoà. lăng t m. nhưng không ñư c nh n làm c a riêng. Sau mít tinh.. 2. không có m t Hoàng h u Nam Phương. em h B o ð i. Các thành viên phái ñoàn. Phái ñoàn ñ ngh ñư c g p Nhà vua vào lúc b n gi rư i chi u hôm sau. Nhà vua hôm nay m c chi c áo ch n màu xanh. Ông t ý vui m ng ñư c trao quy n bính cho chính ph cách m ng do Nguy n Ái Qu c ñ ng ñ u. T i ñây ông T ng lý Ng ti n văn phòng chuy n ñ n Phái ñoàn ba ñ ngh : 1. ñ tránh cách xưng hô l i th i “hoàng thư ng”. Hai bên còn th a thu n trư c lúc l thoái v chính th c c hành. chăng thêm dây thép gai c u Trư ng Ti n và các c a vào thành ñ b o v an toàn cho hoàng gia. Qua ñư ng dây liên l c v i Cao Miên và Lào. B o Long cùng v i m theo dõi quang c nh bu i l t m t góc c a s trên ñi n Ki n Trung. “Nhà vua” và “chúng tôi”. Cu c h i ki n r t ng n. nhưng không ñông b ng cu c míttinh m t tu n trư c ñó t i sân v n ñ ng Hu . nhân d p này. phái ñoàn thông báo tình hình cách m ng ñã thành công Vi t Nam. m r ng các c a vào ð i n i t 7 gi sáng ñ n 7 gi t i hàng ngày như cũ. ñ n mi u c a các v vua chúa nhà Nguy n ñư c tôn tr ng. 30 tháng 8. . Dù sao thì cũng là cu c t t p ñông nh t t xưa ñ n nay trư c c a Ng Môn.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment chào Vi t Minh: ñưa tay n m ngang tai. nh y xu ng Hi n Sĩ cách Hu hơn hai ch c cây s . thì c vàng c a hoàng tri u ñư c kéo lên l n cu i cùng trên kỳ ñài. B o ð i lúc này tin là tính m nh ñã ñư c chính quy n cách m ng b o ñ m nên ñã khư c t s b o v c a Nh t và ra l nh d b hàng rào dây thép gai. phái ñoàn nh t trí ch trương chung ñ i v i B o ð i là khoan h ng. Sau khi nghe báo cáo. Sau cu c h i ki n v i B o ð i. Hai bên th a thu n s t ch c l thoái v long tr ng vào b n gi chi u hôm sau. di n ra ch g n n a gi . Cho phép các quan l i cũ trong tri u tùy theo tinh th n và kh năng ñư c ñóng góp vào công cu c giành ñ c l p th ng nh t và xây d ng ñ t nư c. Ông cho bi t ông mu n làm nhi u vi c có ích cho dân nhưng ñã b ngư i Pháp ngăn tr . B o ð i dư ng như c m ñ ng m t cách chân thành.62 - . lư i lê tu t tr n l p hàng rào danh d r t uy nghi. Phái ñoàn Chính ph ng i xe mui tr n t t ti n qua c a chính gi a Ng Môn. nh m m c tiêu là ti n v Hu . 29 tháng 8 [11]. ñ trư c th m ñi n Ki n Trung. lính c u h a hàng ngũ ch nh t .

Nhưng cũng trong chương trình Vi t Minh ñã nêu lên kh u hi u thành l p ch ñ dân ch c ng hoà. chi n tranh Thái Bình Dương ch m d t. vi c thoái v th là ñã hoàn t t. Ch có m t công dân m i mang tên Nguy n Vĩnh Th y. Sau khi c vàng qu ly tư ng trưng cho quân quy n h xu ng . Ông vui m ng báo tin chính ph lâm th i c a nư c Vi t Nam Dân ch C ng hòa ñ ng ñ u là ch t ch H chí Minh s ra m t qu c dân ngày 2 tháng 9 ñ ñ c Tuyên ngôn ð c l p trư c qu c dân và toàn th gi i. Nhưng nh ng ngư i có m t trên l ñài có m t phút b i r i. ti ng súng l nh n vang trong lúc lá c ñ sao vàng tư ng trưng cho chính th dân ch c ng hòa kéo lên.. chuy n giao chính quy n cho cách m ng mà còn ñánh d u s s p ñ ch ñ phong ki n vua quan ñã t n t i hàng ngàn năm trong l ch s . v y li u có ch p nh n m t ch ñ quân ch l p hi n không? Ông H Chí Minh trong thâm tâm có tính ñ n m t . công ch c chính quy n Nam tri u cũ. Ti ng súng l nh n vang m ñ u bu i l . cái tên trong s Tôn nhơn ph .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Tâm tr ng r i b i. Có ph i B o ð i ñã ch p nh n lý tư ng dân ch c ng hòa c a Vi t Minh không? T i sao không th có gi i pháp dung hoà.. “Tr m ưng làm dân m t nư c ñ c l p còn hơn làm vua m t nư c nô l . Nhà vua trong b ñ i tri u ph c m c hoàng bào có thêu r ng trư c ng c. Có th ông ít nói ti ng Vi t. M t l n n a qu n chúng l i v tay hoan hô sau khi nghe ông trư ng ñoàn Tr n Huy Li u phát bi u: “T nay c u Hoàng ñ B o ð i ñư c g i là công dân Vĩnh Th y”. m t s ki n có ý nghĩa l n trong l ch s k t thúc ch ñ phong ki n t n t i t nghìn năm nay. 2. có ngư i ngư ng ngh u nâng n m tay ph i lên ngang tai chào theo ki u Vi t Minh. thanh ki m vàng n m ng c. Bu i l thoái v k t thúc. Bà Nam Phương ñang r u rĩ. gi v ng n n ñ c l p cho T qu c. M i ngư i hân hoan h h i di u qua l ñài r i m i gi i tán vui v ra v . Ti p ñ n Hoàng ñ B o ð i tr nh tr ng ñ c “Chi u thoái v ”. B o ð i k t thúc b n tuyên b thoái v b ng câu nói n i ti ng. ti n lên phía trư c. ai ai cũng vui lòng ñ nghĩa nư c lên trên tình nhà mà ñoàn k t ch t ch v i toàn th qu c dân ñ ng h chính ph dân ch c ng hòa. Ti ng hoan hô l i vang lên m m như s m. không b cách m ng d n ñi sau l thoái v nhưng bà không che gi u n i ni m chua xót th y tri u ñ i nhà Nguy n th là ch m d t h n. các chính quy n thân Nh t trong khu Th nh vư ng chung ð i ðông Á theo nhau s p ñ không làm m y ai b n tâm b ng trăm công nghìn vi c trong nh ng tu n l hòa bình ñ u tiên chính nư c h . Nhưng c ng ñ ng qu c t ngay c khu v c châu Á có v như d ng dưng trư c s k t thúc c a tri u ñ i phong ki n Vi t Nam. Ti p ñ n v Trư ng phái ñoàn chính ph Tr n Huy Li u phát bi u nói lên ý nghĩa quan tr ng c a l thoái v chính th c chuy n sang quy n hành chính ph dân ch c ng hoà.”. m t c ch h u ngh . chính ph m i x trí như th nào cho có s th .63 - . ñ u chít khăn vàng. chi c qu c n n ng g n tám kilô ñúc t th i Minh M ng ñư c Nhà vua thay m t cho quân quy n tr nh tr ng trao t n tay cho ñ i bi u chính ph cách m ng. chân ñi giày thêu.. M i vi c coi như ñã xong. bà Hoàng h u tư ng tư ng mình như là Hoàng h u nư c Pháp Marie Antoinette s p b truy b t r i b ch t ñ u cũng v i ch ng là vua Louis XVI. Ông Trư ng ñoàn ñ i bi u chính ph lâm th i Tr n Huy Li u nói lên ý nghĩa quan tr ng c a bu i l long tr ng hôm nay không nh ng ch là l thoái v c a Nhà vua. Nh ng ngư i cách m ng mu n l thoái v ñư c t ch c tr ng th và trang nghiêm. ch c h n là sát hình tư ng con r ng thêu trên hoàng bào Vua ñang m c trên ngư i. M t lính th v kéo lá c vàng c a chính th quân ch lên c t c .. ngay l p t c. Các quan khách trên l ñài ch p tay nghiêng mình vái chào ngư i công dân m i Vĩnh Th y. ð i v i các ñ ng phái ñã t ng ph n ñ u cho n n ñ c l p qu c gia nhưng không ñi sát phong trào dân chúng.. chính ph s l y s ôn hòa x trí ñ nh ng ph n t y cũng có th giúp vào s ki n thiêt qu c gia và t r ng chính ph Dân ch C ng hòa nư c ta ñã xây ñ p trên s ñoàn k t c a toàn th qu c dân.l n này thì vĩnh vi n. Trong ñám qu n chúng có m t m t s ngư i th y lá c vàng l i tung bay trên kỳ ñài không gi u n i tâm tr ng b c b i tuy h ñã ñư c báo trư c ñây ch là m t nghi th c c n thi t và cái vinh d cu i cùng này ch kéo dài trong ch c lát. nh ng ngư i ñi theo ñ ng lùi phía sau. quy t không ñ cho ai l i d ng danh nghĩa c a Tr m hay c a hoàng gia ñ lung l c qu c dân” và hô: “Vi t Nam ñ c l p muôn năm! Dân ch C ng hòa muôn năm!”. Ông xúc ñ ng không nói nên l i. ð i v i vài trăm quan l i. M t kho ng tr ng nh . c m thông? Th y v y ñ i di n T ng b Vi t Minh Nguy n Lương B ng nhanh trí gài trên ng c ông chi c huy hi u màu ñ tư ng trưng cho qu c kỳ có ngôi sao vàng gi a. Nhà vua kêu g i: “bà con trong hoàng t c. Ng c nhiên th y ch ng tr v yên lành. s t sùi gi t l ch ñ i. Tin Nh t B n ñ u hàng ð ng minh. Còn thi u m t cái gì ñó chăng? M t l i nói. Khán gi dù có nghe qua loa phóng thanh v n không nghe rõ. không còn B o ð i. gi l i ngôi báu làm tư ng trưng nhưng v n giao th c quy n cai tr cho c H ? Ai cũng bi t trong chương trình Vi t Minh nhi m v gi i phóng dân t c l t ñ ch ñ th ng tr thu c ñ a ñư c ñ t lên hàng ñ u. ð i v i hoàng t c. Tuy nhiên qu n chúng hi u r ng B o ð i chuy n giao quy n l c cho chính ph dân ch và ông th nh c u: 1. C u hoàng l ng l tr v ñi n Ki n Trung. nh t là trư c ñám ñông.. Hai báu v t bi u tư ng c a quy n l c. qu n l a tr ng. ð i v i tôn mi u và lăng t m c a Li t thánh. ch ñư c g i khi còn ñi h c lúc nh . Không còn Hoàng ñ . nh ng c m tư ng n ng n xen l n lo âu s hãi.

S c m ñoán này là c n thi t ñ ñ phòng m i tình hu ng ph c t p có th x y ra. ñã ñư c H Chí Minh giao nhi m v ki m kê tài s n trong hoàng cung mà Ph m Kh c Hòe ñã chu n b bư c ñ u. Hoàng gia không tham gia vào vi c xác ñ nh xem t ng ñ v t cái nào thu c v h . Qu th t. m i th lĩnh Vi t Minh vào Hu ñ l p n i các m i trong khi ch n i các này tri u t p Qu c h i ñ quy t ñ nh chính th . tri u ñình ñã không còn. nghĩ ñây có ph i là . nh ng ti ng hát ñ ng ca vang trên ñư ng ph . m t tái ñi. tuy nhiên. v y thì ñ l i cho c u hoàng s d ng. h n ch s c ph n kháng c a các th l c ñ i l p. l ng l trao chính quy n cho Vi t Minh và Vi t Minh ñã chi n ñ u bên c nh ð ng minh nên có tư cách ñ giao d ch v i ð ng minh yêu c u h công nh n ñ c l p. Trong lúc B o ð i còn ñang hoàn thành vi c bàn giao thì ông Tôn Quang Phi t. ít ra là trong th i gian ñ u khi n n ñ c l p chưa ñư c c ng c t bên trong và chưa ñư c th gi i công nh n t bên ngoài hay không? ð i v i ð ng minh. M t ñoàn ngư i dài như trong m t cu c rút lui hay m t cu c di cư lũ lư t ra kh i c a thành. Nh t.64 - . ch n a ngày là xong. quà bi u có th mang theo. Tưng b ng. B o ð i ñã giao Tr n Tr ng Kim m i m t s c u chính tr ph m cũ tham gia chính ph m i. Không m y ngày là không có nh ng ñoàn qu n chúng di u hành trên hai b sông Hương. C nh ng nư c ñôi c a c u hoàng d n d n l rõ. l p nên ña s cánh t trong chính quy n m i”. có ð ng C ng s n mà r t lâu trư c ñó. Nh ng ti ng loa. dù ch v n v n trên năm tháng. không tìm ñâu ra m t nhân v t trong hoàng t c có tinh th n ch ng Nh t nghĩa là ñ ng v phe ð ng Minh ñ có th cùng v i Vi t Minh ñ ng ra nói chuy n v i phe ð ng Minh. n n quân ch ñã b th tiêu. Không nên quên r ng lý tư ng dân ch c ng hòa không ph i ch n y n trong nhân dân Vi t Nam t khi có phong trào Vi t Minh. hoãn l i s thoái v m t th i gian có th góp ph n nâng cao uy th c a cách m ng. m t b ng li t kê dài ñư c trình lên B trư ng. Hoàng ñ và Hoàng h u h p t t c nh ng gia nhân. L thoái v v a k t thúc. th v th n ñ thu d n ñ ñ c giao l i hoàng cung cùng tài s n công c a Tri u ñình cho chính quy n cách m ng. Nhưng nhìn chung ch ñ thay ñ i quá êm . cây c u s t ñ s và duyên dáng b c qua sông Hương g n trư c c ng thành. nh ng nh p tr ng ch c a thi u nhi. và m t ngày trư c kh i nghĩa Hu . tư ng như H Chí Minh và B o ð i ñã hành ñ ng theo m t k ho ch chung ñư c v ch ra m t cách t m : B o ð i l i d ng Nh t ñ tuyên b ñ c l p. S có m t c a h nh ng nơi nguy nga này không còn lý do t n t i. Ngư i ñ i di n c a chính ph cách m ng cũng có thái ñ r ng rãi. ñàn áp phong trào nông dân Tây Sơn và nhi u phong trào nông dân khác t th k XVIII. h h i nhưng không ph i không có nh ng ti ng thét căm h n. trên ñư ng ra B c nh n nhi m v . ôtô ñư c coi là quà bi u c a Pháp. M con bà Nam Phương không mang theo nh ng gì thu c tài s n nhà nư c. V i m t s ngư i. nh ng tình c nh cay ñ ng. Ông m i ñ ng cách m ng vào Hu ñ l p chính ph m i. t khi phong trào ðông Du tan rã. B o ð i nay không còn ñ c quy n c a m t Hoàng ñ . Cho ñ n chi u ngày 31 tháng 8 bà Hoàng thái h u T Cung cùng m con bà Nam Phương và gia nhân ñã d n h t ñ ñ c tài s n riêng v An C u trong cung An ð nh trư c ñây là nơi ngh hè c a hoàng gia. Sau cu c trao ñ i h u ngh y. sau ngày chính ph Tr n Tr ng Kim t ch c m ng 5 tháng 8. tuyên b n n d c l p c a Vi t Nam ñ m t th i gian ng n sau ñó Nh t b i tr n thì Nhà vua thoái v . M t s mang theo ñ ñ c n ng quá không ñ s c ñem h t ph i b l i trên c u Trư ng Ti n. ñư c hư ng m i quy n t do c a công dân. cũng ñ n kho ng b n ch c hòm ñ ñ c Vi c thu d n ñ ra bên ngoài hoàng thành ti n hành r t kh n trương. Ngư i ta nh l i ngày 22 tháng 8 năm 1945 nghĩa là ba ngày sau T ng kh i nghĩa Hà N i. nhưng không ñ ñ bào ch a cho m t ch ñ ñã quá nhi u bê b i. Máy bay. nhưng cũng có nghĩa v ph i ch p nh n m t s h n ch : ông ñư c l nh ph i ch m d t m i liên h v i ngư i nư c ngoài nh t là v i nh ng ngư i b n cũ Pháp. không khí ñư ng ph v n náo nhi t khí th dư ng như mu n thay ñ i n p s ng tĩnh l ng quen thu c c a ngư i dân x Hu . Làm th nào có th tách b ch cái gì thu c v nhà nư c. Duy trì thêm m t th i gian n a ch ñ quân ch dù là dư i hình th c quân ch l p hi n. Sau l thoái v .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment công th c th a hi p. ch t ch y ban Nhân dân t nh Th a Thiên-Hu chuy n ñ n cho c u hoàng m t b c ñi n kh n: “Chính ph lâm th i m i công dân Vĩnh Th y ra Hà N i làm c v n t i cao cho chính ph . cái gì thu c v gia ñình Nhà vua và Hoàng h u? Ông b trư ng Lao ñ ng Lê Văn Hi n m t c u chính tr ph m ñã b k t án năm năm kh sai trong nhà ng c Kontum. li u h có ch p nh n chính quy n m i do B o ð i ñ ng ñ u không. nhưng không m t ai hư ng ng. Cùng ngày 30 tháng 8. h u c n. Nhưng c u hoàng nh t ñ nh như ng l i cho cách m ng. Công vi c c a ông ti n hành không m y khó khăn. nh ng v b t b . ñ i b ph n cho v gia ñình quê hương b n quán. s có nh ng ch d n c n thi t ñ ông c v n có th ra Hà N i s m nh t. Nhà Vua v n hi v ng có th c u vãn ngôi báu. B o ð i là k h p tác v i quân phi t Nh t. nh ng ti ng hô kh u hi u. v n ñ ng h công nh n chính quy n m i. nh ng phiên tòa cách m ng tuyên án t hình và án quy t thi hành ngay l p t c. c như là ñã có s dàn x p ñâu vào ñ y t trư c. Hoàn c nh l ch s Vi t Nam th i kỳ này. Nh ng ñ dùng cá nhân. N u nh n l i. ñã ñ m t nư c cho th c dân Pháp sau ñó l i cam ch u làm tay sai ngoan ngoãn cho ch ñ b o h h t Pháp l i Nh t. Ông c u hoàng ñ c ñi ñ c l i b c ñi n. nh t là hai chi c máy bay ñ hu n luy n phi công [13]. Vua ñã thoái v . Ký tên: H Chí Minh”. thông t n xã Nh t Domei loan tin: “Nhà vua Vi t Nam ñ nh l p m t chính ph m i. xóa b các hi p ư c b o h do các tri u vua trư c ñã ký v i Pháp.

c hai ñ u là thanh niên trí th c Hu . [6] T H u. [11] Tr n Huy Li u. H H u Tư ng. [7] B n nhà trí th c ñã ký tên vào ki n ngh là Nguy n Xi n. Nguyên văn t chi u ngày 22 tháng 8 năm 1945. Paris Saigon . b n ñ . 2004 (ND). Nhà xu t b n Văn hóa Thông tin.D). l m b m nói m t câu ti ng Pháp: “ðã ñ n c r i có lên thêm m t chút n a cũng ch ng can chi” [14]. [1] Xem toàn văn t Chi u ngày 17 tháng 8. Ngu Như Kontum. H Chí Minh.xem H i ký ð ng Văn Vi t. 2004 (B. l u ñ n. m t tr n Cao B c L ng và Nguy n Th Lương là C c phó C c Quân Báo B T ng Tham mưu Quân ñ i nhân dân Vi t Nam. Nhưng ông tr n tĩnh ñư c ngay. Không có gì ch ng t là do Vi t Minh gi t dây (N. kéo c ñ sao vàng c a Vi t Minh là ð ng Văn Vi t và Nguy n Th Lương. Tư c n ki m c a Hoàng ñ B o ð i. 1987.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment m t cu c ñi ñày trá hình chăng. hai chi c máy bay này ñã ñư c tháo cánh ch xe l a ra Hà N i. [5] Ph m Kh c Hòe. chi n sĩ ðư ng s 4 anh hùng.65 - . .. ti n ðông Dương. Les archives de la guerre. thu c men. Ngày 29 tháng 11. 6 túi quân trang.. 2 máy phát ñi n quay tay. Ngư i lính già ð ng Văn Vi t. Cũng xem Philippe Devillers. 6 c p da ñ ng nhi u tài li u. ñưa bàn tay trái lên ngang c . ñ n ñư c. M t l n n a Vĩnh Th y l i nhún vai. ð ng Văn Vi t là Trung ñoàn trư ng. Nhà xu t b n Thu n Hóa. Sau này trong kháng chi n ch ng Pháp. Chi n l i ph m thu ñư c g m: 6 kh u Carbine. gi y bút. năm 1949 (ND). [2] Hai thanh niên Vi t Minh ñư c giao h lá c vàng c a Nhà Vua. s 18. 1987. b c nén. l p t c nghĩ ñ n vi c c ai ñi tháp tùng. ch ! Vi t Minh ñ y! Các ngươi mà n súng thì Tr m là ngư i ch t trư c ñó” . Thành ph H Chí Minh. V y là ông s ra s ng và làm vi c t i Hà N i. ðáng chú ý là t chi u này không ñư c Ph m Kh c Hòe nh c ñ n trong h i ký “T Tri u ñình Hu ñ n chi n khu Vi t B c”. 2004 (N.T).T). Cu c h p c a trí th c và sinh viên Hà N i Vi t Nam h c xá ngày 21 tháng 8 cũng như b c ñi n có b n nhà trí th c ký tên là ho t ñ ng t phát. 1987. Nhà xu t b n Thu n Hóa. vào th i mà ngư i Pháp cho ông ñi thăm ñ t nư c trư c khi n m quy n bính.Hanoi. [9] Báo ðông Phát.P. chi n sĩ ðư ng s 4 anh hùng. Nhà xu t b n Thu n Hóa. và Ph m Kh c Hòe. 1988 (ND) [13] Trong phiên h p ngày 29 tháng 10 năm 1945 c a chính ph . 2 ñi n ñài. tháng 9 năm 1960. (sách ñã d n). nên h i ý ki n Hà N i”. 2004. [3] Có tài li u vi t là Castella (B. “Nh l i m t th i”. Nhà xu t b n Gallimard. T p chí Nghiên c u L ch s . Nhà xu t b n Văn hóa Thông tin. [4] Báo ðông Phát xu t b n t i Hà N i ngày 25 tháng 8 năm 1945. Nhà xu t b n Tr . b trư ng Lê Văn Hi n ñã cho bi t ông Vĩnh Th y s n lòng cho chính ph mư n hai chi c máy bay riêng ñ chính ph hu n luy n phi công. 6 kh u súng ng n Brown Canada 9 mm.D). Nhà xu t b n Tr . 1944-1947. la bàn. n i ti ng trong các tr n ñánh trên ðư ng s 4. M t thành ph ông hình như c ñ i làm vua ch ñ n m t l n t khi Paris v . ñ h p. [10] Ph m Kh c Hòe. “T Tri u ñình Hu ñ n chi n khu Vi t B c”. Ngư i lính già ð ng Văn Vi t. [12] ð ng Văn Vi t. nhưng B o ð i sau khi ñư c tin báo. sách ñã d n. [8] Báo C u qu c s ngày 27 tháng 8 năm 1945. Nguy n Văn Huyên. T tri u ñình Hu ñ n chi n khu Vi t B c. Viên lãnh binh ch huy lính kh vàng b o v kỳ ñài ñã k l i r ng ông ñã dàn quân chu n b ch ng l i. th ñô m i c a ch ñ C ng hoà. r i sau ñó ñưa ñi Chiêm Hóa thu c t nh Tuyên Quang làm h c c cho l p hu n luy n không quân ñ u tiên. Ông Hòe hay Hoàng thân Vĩnh C n? Ông c u T ng lý Ng ti n văn phòng h i thúc c u hoàng nên nh n l i và khuyên “V ngư i ñi theo. T. [14] H i ký Ph m Kh c Hòe. ñã can ngăn: “Ch . Xem thêm: T H u: “Nh l i m t th i”. xu t b n t i Hà N i ngày 29 tháng 8 năm 1945.

Có nh ng ngư i thân trong gia ñình c a binh sĩ Pháp ñi thoát v Sài Gòn vư t qua c nghìn cây s ñư ng r ng ph n l n là phía Lào. m i quan h thư tín và buôn bán gi a chính qu c và ðông Dương h u như b c t ñ t. Có c nh ng chi c gương có ñ c l ñ làm tín hi u cho máy bay. Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i. h a s chuy n giúp thư tín. Nguy cơ v m t cu c tàn sát hàng lo t v n t n t i và ngày càng nghiêm tr ng” [3]. Nghe ñâu m i căn nhà ñ u ñư c ñánh d u trong sơ ñ t n công c a t v . Ngư i Pháp ph i ñ t mua th c ph m t i m t c a hàng ti p t do Vi t Minh ph trách. ðêm ñêm nghe th y nhi u ti ng súng ch ng bi t vì lý do gì. tìm hi u s ph n phi công ð ng minh b Nh t b n rơi trên chi n trư ng ðông Dương trư c ñây. ch là ba chi c thùng g dày. M t chi c rơi xu ng v t ru ng trên cánh ñ ng An C u. hôm sau ñư c chính quy n ñ a phương t ch c l tang tr ng th . ðã n ra cu c ñ ng ñ nh gi a Pháp ki u và dân quân. ñóng ñai ch c ch n. H t th y ñ u ch thu c men và lương th c. Nhi u ngư i trong b n h b m d c ñư ng nhưng v n c ñi thoát vào ñ n Sài Gòn. “Quy t chi n ñ u cho n n ñ c l p c a Vi t Nam” (Struggle for independence of Vietnam). l t ngay vào tay l c lư ng b ñ i gi i phóng quân Hu ñóng g n ñó. mang theo thư t Nam Kỳ và c nh ng tin t t lành. nh ng ñ ăn. Hai trăm Pháp ki u chen chúc trong khu ph Tây. T mùa thu 1940 nh ng ngư i Pháp Hu cũng như nơi khác không g i ñư c gì v gia ñình Pháp vì t khi b i tr n. và ti p t cho tù binh Pháp. Gi ng ñi u ñã tr nên căng th ng nh t là t sau ngày Pháp gây h n Nam B . Tình hình ñó khi n Paris lo ng i. con ñư ng h ñi sau này ñư c g i là ñư ng mòn H Chí Minh. t v Vi t Minh ñ tranh nhau chi m ño t hai chi c hòm g ñư c th xu ng sân trư ng. sách ñã d n. b t p trung hay qu n thúc r t b p bênh. R i nh ng h i tr ng rung lên càng d n d p vào bu i sáng s m. phái b ð ng minh nh c l i s ki n th dù ti p t cho Pháp ki u tu n trư c. Không còn bánh mỳ. Trong bu i ti p ki n chính quy n ñ a phương. ai b n và b n ai. Hai hòm g ñư c khui ra. Tuy t nhiên không có vũ khí.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 14 Daniel Grandcleùment Ngày 3 tháng 9 m t chi c máy bay ki u Liberator c a không quân hoàng gia Anh bay th p qua thành ph . M t ngư i Pháp g c ngã vì trúng ñ n ti u liên c a Vi t Minh. sau vài vòng lư n th p ñã th ra ba chi c dù màu. [1] Elula Perrin. H ñư c chính quy n ñ a phương ñón ti p n ng nhi t. ði u ki n s ng trong khu ph Tây sút kém h n. “Nư c Vi t Nam c a ngư i Vi t Nam” (Vietnam to vietnamese) hoan nghênh phái b ð ng minh. T i khách s n Morin phái b ti p xúc v i Pháp ki u. Nh ng v l n x n ngày càng nhi u. C hai bên ñ u có thương vong. Hai chi c khác rơi xu ng sân trư ng Thiên H u. nhân dân ñ ng ch t hai bên ñư ng T ð c mang c . Không ai bi t s ngư i b thương c hai phía Pháp và Vi t là bao nhiêu. cà phê. M t báo cáo ñ ngày 22 tháng 9 năm 1945 c a các t ch c m t v Pháp Vi t Nam cho bi t: “Tình c nh c a các ki u dân Pháp. bi u ng “Hoan nghênh phái b ð ng minh” (Welcome to the Allied Mission). h sơ 1211NF. Sau khi tr ti n ñư c lĩnh m t tích kê h n hôm sau l y hàng. ñư c chôn trong vư n nhà th ch không ph i nghĩa ñ a vì nghĩa ñ a do Vi t Minh ki m soát. th c u ng quen thu c c a ngư i Pháp. yêu c u t nay mu n ti p t cho tù binh và Pháp ki u. nhưng l i ñư c Vi t Minh coi là ñ xa x . . [2] Báo C u qu c s 43 ngày 14 tháng 9 năm 1945. sau s ki n ngày 3 tháng 9 s ng nơm n p lo s b tr thù. M t nhà báo M liên l c ñư c v i Pháp ki u. 23 tháng 9 năm 1945. ph c tam tài. h cánh ñư ng hoàng xu ng sân bay Phú Bài. nơi có kho ng 200 gia ñình Pháp ki u và cha ñ o các giáo x trong t nh t p trung v ñây t sau ñ o chính Nh t m ng 9 tháng 3 năm 1945. M t ngư i khác tên là Meynier b b t gi i ñi ñâu không ai rõ [1]. M y ngày sau. Quan tài làm b ng nh ng m nh g ph lo i. ngày 11 tháng 9 máy bay ð ng minh tr l i. Không có ngư i. N n nhân Pháp tên là Chenevier. Sau ñó m t s ngư i Pháp b ngư i Vi t b t ñem ñi ñã ñư c th v . T ng ñêm ngư i s ng trong khu ñi n m v i câu h i ñêm nay s là ñêm cu i cùng chăng. ð i di n chính quy n gi i thích: s dĩ có v ñ ng ñ ñó là do trư c ñó 8 ngày có v bi t kích Pháp nh y dù xu ng Hi n Sĩ cách Hu 25 cây s v phía Tây. M t thanh niên t v có nhi m v canh gác khu v c Pháp ki u tên là Lê Văn Mư i b trúng ñ n ti u liên. xin chuy n qua y ban nhân dân t nh [2]. nh ng tin ñ n th m sát. bơ.66 - . có nhi m v ñi u tra. [3] CAOM. mang theo m t toán g m 6 quân nhân M ho c có th có ngư i Pháp trà tr n vào l y danh nghĩa phái b ð ng minh.

Chính quy n nhân dân không l nuôi h mãi? Tình c nh c a h th t gi ng như Pháp sau cách m ng 1789. Công vi c b b n như núi. Ti ng mõ b c l n i lo ng i c a các bà m nh ph . Bà linh c m m t tương lai không có gì t t ñ p. cách kho ng trăm kilômét. Ai bi t r ng ñoàn xe s không rơi vào ph c kích? Chính ph m i không có Algérie. ch c d ch ch s p l y không dám ng ng ñ u nhìn th ng vào m t vua. g n n a ñư ng Hu . r i ñ n lư t Duy Tân. không có ñ o Réunion ñ ñày k thù cũ. ðó là m t cu c ra ñi thân tình g n như l ng l hi m hoi trong gia ñình h . L n ñ u tiên dân chúng ñư c nhìn th ng vào Hoàng ñ mà không ph i quỳ l y. nhưng sau ñó thì sao. Vĩnh Th y không ph i là m t viên ch c bình thư ng như các viên ch c khác trong b máy chính quy n. lãnh t nh ng ngư i Lào yêu nư c. hai ngày sau l thoái v . Hoàng thân cùng tu i v i Vĩnh Th y và cũng ñã s ng nhi u năm Pháp. v i ch c v c v n c a chính ph . th hi n tình ñ i ñoàn k t dân t c. Như m y hôm trư c. hoan nghênh. Xe kia ch hoàng thân Vĩnh C n. Xưa kia thì có quân lính làm hàng rào. n ng nhi t v a kính tr ng v a yêu m n khi n ông c m ñ ng xi t bao! [2]. giai c p quý t c cũ ph i s ng nh nh ng ngư i nghèo kh trư c ñây b h bóc l t. Xe th nh t ch Vĩnh Th y ñư c B trư ng Lao ñ ng Lê Văn Hi n tháp tùng. ông h i tôi H Chí Minh là ai. [1] ðoàn xe lao nhanh trên ñư ng. công vi c trong b máy chính quy n m i ñâu dành cho h . các tri u th n hay c nh ng nhân viên bình thư ng trong b máy Nam tri u cũ. Hành trình sáu trăm cây s t Hu ra Hà N i ñã ñư c th c hi n trên hai chi c xe ti n nghi nh t lúc ñó là các xe Mercury và Packard. ch ng l i m i âm mưu chia r l t ñ chính quy n cách m ng. ðoàn g m hai xe ôtô. Phái ñoàn Tr n Huy Li u sau khi nh n n. L i còn ph i lo ñ i phó hàng ch c v n quân Tư ng ñang lũ lư t kéo vào. Nhà nư c m i chưa có xe. ð n Vinh. S ñón ti p chính th c. công dân Vĩnh Th y r i Hu ra Hà N i. Ch t ch H Chí Minh mu n có c u hoàng bên mình. thánh ñây ph i là Nguy n Ái Qu c ông ñã th t ra: Th thì thoái v cũng ñáng”. Tình hình kh n trương. t trong cung An ð nh l i vang lên ti ng mõ t ng kinh. h c trư ng c u ñư ng nhưng căm thù ngư i Pháp sâu s c. Bà lo cho tính m nh c a con mình. Lương tháng s ra sao ñây? Chính quy n cách m ng h a s tr ñ lương tháng 8. Ông xúc ñ ng nói v i chúng nh ng l i căn d n d u dàng b ng ti ng Pháp. ñoàn có thêm m t thành viên m i: hoàng thân Souphanouvong. trên ñư ng ra B c. Ông Vĩnh Th y rưng rưng nư c m t ôm hôn ñ a con nh nh t. Ch t ch H Chí Minh ñang ch ông. ch ñón ông bên ñư ng.Hà N i. khi n ông xúc ñ ng nh t là . ***** Khi ôtô v a n máy thì Nam Phương và các con ch y ra sân ti n ông Vĩnh Th y. Không ph i là chuy n ñi bí m t nên m i khi t i ñ a phương nào ñoàn ph i d ng l i ñ qu n chúng nghênh ti p. ki m ñã lên ñư ng ra Hà N i t hôm trư c. năm gi sáng. Vĩnh Th y v n là ngư i ít nói. Bên kia dãy Trư ng Sơn. ngư i Lào cũng ñang c g ng kh ng ñ nh ch quy n c a h . qu n chúng nhân dân nh n ra ông. t l th tr n Ph Lý (thu c ñ a ph n t nh Hà Nam) ông Tr n Huy Li u. Bây gi .67 - . thân tình. tham gia phong trào ch ng Pháp t r t s m và ñã tr thành ngư i lãnh ñ o phong trào. không bi t lành d ra sao? Có ph i là s ñi ñày trá hình hay còn cái gì t hơn n a. Nhi u c u b bom M phá s p. Bà Nam Phương l ng l ñ t bàn tay ph i lên cây thánh giá ñeo trên chi c ki ng. Hôm ñ u tiên khi ông ñư c bi t H Chí Minh và Nguy n Ái Qu c là m t ông nh l i câu s m truy n “Nam ðàn sinh thánh”. phái ñoàn ñư c dân chúng nhi u nơi nghênh ñón không ph i ch nh m B trư ng Lê Văn Hi n. Còn bà Hoàng thái h u T Cung không m y hoan h trư c vi c b nhi m con bà làm C v n cho chính ph m i. ðang mùa lũ l t. ông có v hài lòng. Hoàn toàn ngư c l i. c u chính tr ph m Kontum mà c c u hoàng B o ð i t nay ñư c g i là C v n t i cao Vĩnh Th y. M t vinh d m i dành cho công dân Vĩnh Th y: cách th ñô Hà N i vài ch c cây s . ðó là gia ñình nhân viên hoàng gia. ch vài câu nói âu y m c a ngư i thân. khi ngư i ñ ng ñ u hoàng cung ñi xa. l i ti n bi t l ng l c a ñám gia nhân. Lê Văn Hi n k l i: “Có l tính ông Vĩnh Th y hơi nhút nhát. L n này chính con bà ñ ra l i ra ñi v phía phe ñ i l p. nh t là l n ñ u tiên ti p xúc v i qu ng ñ i qu n chúng m nh d n h h i ch không ph i ñám quan l i. ðư ng b nư c ng p nên xe ph i ñi ch m l i. m t m i lo âu n ng n tràn ng p m t b ph n quan tr ng trong dân chúng ñô thành. nhưng không k p. ngư i ñã nh n s thoái v . Bà ñã ch ng ki n Thành Thái ra ñi.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 15 Daniel Grandcleùment Ngày 2 tháng 9. Su t d c ñư ng t c ñô ra thành ph l n phía b c. Su t d c ñư ng dân chúng ñã dành cho ông nh ng bi u hi n hân hoan. Ông ta ch ng bi t gì v cách m ng. ñoàn dùng hai chi c xe riêng c a c u hoàng. m t trong nh ng nhân v t chính c a T ng B Vi t Minh. Bên c nh ni m hân hoan chung. Ý ñ nh c a c H là mu n c v n Vĩnh Th y có m t cùng v i các thành viên chính ph lâm th i trong bu i l long tr ng ñ c Tuyên ngôn ð c l p t i vư n hoa Ba ðình ngày 2 tháng 9 năm 1945. Tôi cho ông bi t ñó chính là Nguy n Ái Qu c.

v i ñôi dép cao su. không phát bi u gì. Có hôm dân chúng nh n ra ông xúm l i khen ng i chi c xe. gi a m t bên là H Chí Minh bên ph i và m t bên là B trư ng N i v Võ Nguyên Giáp. g n c nhà tư ng M Gallagher. Trong nhi u tháng. ông c v n d các phiên h p c a H i ñ ng chính ph h p ñ u ñ n vài l n trong m t tu n. như th các cu c th o lu n không liên quan gì ñ n ông. hoan hô công dân Vĩnh Th y. chòm râu lưa thưa.68 - . l i l i ti p t c trò chuy n ñ n hơn n a ti ng. m c qu n áo ka ki c ñ ng. c v n Vĩnh Th y chính th c ñ n chào ch t ch H Chí Minh t i dinh ch t ch ñ t t i tòa Th ng s B c Kỳ sau ñ i thành dinh Khâm sai B c B . Ngôi bi t th chính ph c p cho ông g n các dinh th c a các ông tư ng Tàu. Thư ng ông dùng chi c xe Mercury sang tr ng mang t Hu ra. Nhưng thái ñ c a c v n Vĩnh Th y làm cho m i ngư i ng c nhiên. ch t ch chính ph . tóc ch i mư t. Ngư i ta ñã th y hai ngư i sau khi nói chuy n trong phòng khách. vào lúc 11 gi . trong câu chuy n v i m t nhân viên m t v Pháp Côn Minh và c v sau này khi ñã quay tr v h p tác v i ngư i Pháp c m ñ u chính ph ch ng l i Vi t Minh. Nhân dân Hà N i cũng chưa quên khuôn m t ông trên các con tem thư in hình ông và bà Nam Phương. ngay sát phòng làm vi c c a Ch t ch H Chí Minh. Vĩnh Th y s ng tho i mái trong khu ph vào lo i . Tr i v n mưa dai d ng. nh ng ti ng hoan hô c a qu n chúng không bi t th t tâm ñ n ñâu. ð n sát c a ngõ th ñô. H Chí Minh ch t a các phiên h p. ng i im l ng. Ông ch ng nói m t l i. v i tư cách c v n chính ph . ông cũng ñư c nhân dân ñ a phương tr ng v ng như v y khi ông ñ n tư ng ni m trư c nh ng ngôi m c a các ông t tri u Nguy n. tranh lu n bàn cãi ch là vô ích. ngư i ñ ng ñ u nhà nư c. Trong nh ng ngày ñ u tiên. Sau m t ñêm d ng l i t i Ph Lý. bi t bao bi u hi n tôn kính làm cho ông xúc ñ ng. Cũng như m i thành viên khác trong chính ph ông không có lương. Trong thành ph n chính ph ñ u tiên c a nư c Vi t Nam Dân ch C ng hòa có ñ i bi u các ñ ng phái. Trong m t l n v Th Xuân thu c t nh Thanh Hóa. Ngay chi u ngày 5 tháng 9. g y gò. Bưu ñi n Vi t Nam chưa có phương ti n in tem m i và cũng ñ ti t ki m. hi sinh ngai vàng vì l i ích dân t c. S tương ph n v vóc dáng và trang ph c gi a m t nhà cách m ng lão thành. Bi t bao vinh h nh. như ông ñã k l i trong h i ký. B a ăn do khách s n Asia cung c p. ñóng d u Vi t Nam Dân ch C ng hòa và giá cư c m i theo th i giá. Dư i con m t Nguy n Vĩnh Th y. Vĩnh Th y luôn luôn ñư c x p ng i phía ñ u bàn. ñ i di n phái b ð ng minh. v i các ñ ng phái ñ i l p di n bi n ph c t p làm cho ông c v n m t m i. chân ñi dép và m t c u hoàng tr tu i béo t t. Ngay c nh ng bu i có m t. lư n trong các ph c a th ñô. chân d n giày da láng bóng t o thành m t s tương ph n rõ r t nhưng cũng là hình nh ñ i ñoàn k t dân t c ñ c ñáo hi m th y trong l ch s . chính ph h p hàng ngày nhi u khi bàn c các v n ñ c th ch ng khác nào m t cu c h p c a h i ñ ng thành ph khi n ông phát chán. bên trái. ñôi m t sâu sau m t cơn s t rét n ng trư c khi r i chi n khu. các xu hư ng khác nhau. ông d hàng ch c cu c h p vì trong th i kỳ tr ng nư c chính quy n m i thành l p. Ông g i Vĩnh Th y là “Ngài” m t cách trân tr ng nhưng thái ñ cư x thân tình như tình cha con. B t ñ u t ngày 8 tháng 9. dáng ngư i m nh kh nh. Trong m y ch c năm ng trên ngai vàng chưa bao gi ông có thái ñ bình dân. g n gũi dân chúng như lúc này. n tư ng t t ñ p này v n ñư c lưu gi mãi v sau.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment kh ng ñ nh thái ñ tr ng th c a chính quy n cách m ng ñ i v i ông. Ngày 4 tháng 9. Ông v ng m t nhi u bu i. chi c Mercury ñ trư c c a m t tòa bi t th xinh x n trư c ñây là nhà riêng c a viên ð c lý thành ph s 51 ñ i l Gambetta (ngày nay g i là ph Tr n Hưng ð o) m t ñư ng ph vào lo i ñ p nh t thành ph Hà N i. Có hôm ông lái xe Jeep M cùng v i m y sĩ quan ð ng minh ñi chơi ph ñ ng th i ñ th tính năng c a lo i xe kỳ c c này. thân hình m nh kh nh. Sáng sáng ông ñ n làm vi c h i b y gi .. quan h v i Tàu. lác ñác v n có nh ng ch dân chúng t t p ñ ñón chào m ng c v n t i cao c a chính ph . Tuy nhiên. nhưng cũng làm cho ông yên tâm. c th t cà-v t. ***** Cu c s ng thư ng nh t c a ông c v n t i cao khá dư d trong hoàn c nh chung r t eo h p lúc b y gi .. có s c c m hóa r t m nh ñ i v i ngư i ñ i tho i v i mình. y u ñu i trong chi c áo khoác ngoài kín c . vì h nh phúc c a nhân dân. 9 gi sáng hôm sau. Có nh ng bu i bàn b c qua quít hình như m i vi c ñã ñư c quy t ñ nh ñâu ñó. còn xu ng sân khoác tay nhau ñi ñi. v n dùng l i nh ng con tem cũ. Ông ch khách s n trư c ñây kinh doanh xích lô nay tr nên giàu có ñã quy t ñ nh góp ph n ng h chính ph m i. Ch t ch H Chí Minh ñã ñ n ñáp l ông c v n t i nhà riêng. Nh ng cu c ñón ti p chính th c c a chính quy n ñ a phương. qu n áo tuýt-xo b nh bao. không lúc nào t nh. ñã ñư c ông c v n nh c l i trong thư vi t v cho m là bà Hoàng thái h u T Cung. gi ng m t ngư i kh h nh v a gi ng m t nhà nho. phù h p v i các cu c ñàm ñ o văn chương hơn là ho t ñ ng chính tr . Ông có m t phòng làm vi c riêng. Có nh ng bu i tranh lu n khá căng th ng trong lúc tình hình kinh t xã h i ñang khó khăn ch ng ch t. Các nhà báo Hà N i t ch c m t b a ti c l n ñ hoan nghênh ông ñã t nguy n t b cu c s ng vương gi ñ tr thành công dân bình thư ng. Sáng hôm sau. ñoàn lên ñư ng ñi n t ch ng ñư ng cu i cùng v Hà N i. ông ng i im l ng. v n toát ra m t ni m tin v ng ch c ti n ñ ñ t nư c. v i Pháp. Ch có th i ti t là không thu n l i.

tôi ra B c có m t l n và m t l n vào Nam Kỳ. Trư c m t ngôi bi t th là tr i b o an binh cũ. Tôi lên ñư ng ra B c có ghé m y t nh phía b c Trung B và ghé Ninh Bình và Ph Lý. Ch vài tu n sau ngày thoái v .69 - . Ch m y tháng sau Vĩnh Th y ñã g p l i Lý L Hà. Vi c ti p t g o t mi n Nam g p nhi u tr ng i do phương ti n v n chuy n thi u. không ñ che l p nhưng khó khăn ch ng ch t trong cu c s ng. tôi d n m y ông trong n i các cũ thì ông nào cũng ñ ng ý. m y công s ñã b Vi t Minh chi m c r i. Ông phát bi u khá trơn tru. ngư i ñã tháp tùng ông ra Hà N i. cung ñi n. thành th t và t tin: “Tôi ñã thoái v . ch c v c v n t i cao c a ông không h thay ñ i. ti m nh y b t ch p d ngh c a m i ngư i xung quanh ñang s ng kh c kh ñ m b c. h ñ t toàn nh ng ngư i m t thám.. vì tôi s r ng còn ng i ñ y. các báo ñã ñ n ph ng v n ông t i nhà riêng 51 ph Tr n Hưng ð o.. Tôi tr l i: “Các anh ph i b ch c khâm s toàn quy n ñây tôi m i làm vi c ñư c”. Trong lúc này ph i ñoàn k t tri t ñ thì m i sông. M c ñích c a ngư i Tây là ai ñ nh tâm giúp ích cho nư c thì h tìm cách làm xa tôi ra. Khi bên ngoài hoàng thành có cu c kh i nghĩa. Trong hai chi c xe ñem t Hu ra. ngày 7 tháng 9 năm 1945. Có l ñây là l n ñ u tiên k t khi v nư c c m quy n bính năm 1982. ông bi u m t chi c cho ông b trư ng Lao ñ ng Lê Văn Hi n. T t c nh ng gì ông có ñ u g n v i ñ a v c a ông. ngư i tình cũ c a ông. chính ph l i m i làm c v n. m ng s ng ñư c b o ñ m nhưng cu c s ng ñ i thư ng khi n ông như t nh l i sau m t cơn mê dài. quân Nh t s n lòng giúp. ñêm ñêm ñi d o. Ban ñ u khi tham d cu c l . ăn nh u. tôi ñư c m i qua dinh B c B h i ñ ng g p anh em trong chính ph m t cách vui v thân m t. L n này ñi l i t do. Cách m ng thành công. tôi không th y rõ ràng m t c i gì. tôi r t vui lòng. c u chính tr ph m. Tôi vui lòng ra ñây ñ yên lòng chính ph .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment sang tr ng nh t th ñô.. h u qu c a n n ñói ñ u năm chưa kh c ph c xong. L n trư c tôi ra Hà N i. Ông ch ng có gì: nhà c a. R i b ngai vàng cũng có nghĩa là ông cũng d t b luôn cu c s ng xa hoa c a m t v ñ vương. Ti ng súng ch ng xâm lăng dã n mi n Nam. Ông quan h công khai v i . Ngư i Nh t phái ngư i ñ n h i tôi n u mu n ñánh quân cách m nh thì chính ph (Nam tri u) ph i làm ñơn yêu c u quân Nh t giúp. Nhưng sau khì th y ñ i bi u chính ph ñ i ñãi ñ c bi t nên không lo ng i gì n a và tôi cũng vui m ng th y vi c hy sinh (ngôi báu) c a tôi cũng là m t vi c có ích cho ñ t nư c.. Sau khi trao quy n. không khí ph n kh i h h i nh ng ngày ñ u m i giành ñư c chính quy n r i cũng qua ñi.. G n hai tri u nông dân ch t ñói trong nh ng tháng trư c ñó. không cho ra ngoài thân m t v i dân cho nên trong hai mươi năm tr i làm vua. r i chính ph chính th c do Qu c h i trong phiên h p ñ u tiên m ng 2 tháng 3 năm 1946. mà cũng là ñ b o ñ m cho tính h p pháp c a chính quy n m i. Nhân dân nhi u ñ a phương thi u ăn.. Gi i quy t v n ñ cái ăn c a nhân dân là m t trong nh ng kh u hi u chính c a chính ph m i. T i ñâu tôi cũng th y nhân dân c quy t hăng hái ñ ñi ñ n ñ c l p hoàn toàn. Hàng v n quân Nh t chưa h i hương h t thì g n hai ch c v n quân Tư ng tràn vào. Nói ñ n chuy n trư c kia. n u không xa ñư c thì h phá. . Vĩnh Th y cùng m t lúc m t ph n l n tài s n c a ông. Vi c gì tôi cũng h t lòng giúp ñ . còn xung quanh tôi.. H mu n làm gì thì h làm phi u tâu lên lúc tôi ñư c ñ c thì Khâm s Pháp ñã ký r i thành ra tôi không thi th ñư c sáng ki n gì c . tôi có th bi t rõ ñư c nhi u ñi u hơn trư c. thì s có ngư i l i d ng tôi. Ba ngày sau ra t i Hà N i nh m ch c. M t ti u ñ i ñ mư i ngư i ñã ñư c phái ñ n canh gác tòa nhà và b o v ông. ng a. ch không ph i làm vì. tôi có ý lo lo. Sau này c m i l n thay ñ i thành ph n chính ph . H là nh ng ngư i h t lòng ra làm vi c và bi t làm ch không ph i là b t l c. ông ñ u ñư c c làm Trư ng ñoàn c v n t i cao. l i ph i t ch c r t nhi u vi c. [3]. lui t i các nơi ăn chơi. t chính ph lâm th i sang chính ph liên hi p. Ông th y mình ñang gi m t vai trò chính tr th c s . Cũng vì có nhi u chuy n bu n như v y nên tôi ch mu n vô núi vô non cho quên h t m i ñi u. Tôi r t bu n hi u r ng không th làm vi c chi có ích cho ñ t nư c. xe. Trư c khi ñi. Tôi còn lưu t i ñây. S c l nh ngày 10 tháng 9 năm 1945 ñã chính th c c ông vào ch c v C v n c a chính ph lâm th i. Ngày v chưa nh t ñ nh. ð n Hà N i. T khi r i b ngai vàng. tôi cũng mu n ra kh i hoàng thành ngay c t ñ tránh m i s nghi ng . nhi u ño n ñê không ch ng n i m c nư c dâng cao trong mùa lũ tháng 8. có nghĩa là b ng hay g n b ng con s ngư i ch t trong b n mươi năm chi n tranh mà nhân dân Vi t Nam ph i ch u ñ ng. Lúc trư c m i vi c (quan h ) v i ngư i Nh t r t khó.. Th c t ông ñã làm công vi c y và chính th c thay m t chính ph trong nhi u d p. ông không còn lo nhân dân và chính quy n cách m ng tr thù. t t c là c a Tri u ñình. Tôi có nói r ng không bao gi chính ph Vi t Nam l i yêu c u ngo i qu c ñánh dân Vi t Nam”. dù ông v ng m t. ngư i Pháp khi nào cũng mu n tôi ng i yên m t ch . Tôi ra ñây m c ñích giúp chính ph thưc hi n n n ñ c l p hoàn toàn. cho ñ n nh ng l n c i t chính ph sau này. Vì tôi hay ñi chơi nên có l n ngư i Pháp h i tôi: “Sao Ngài không làm vi c gì mà c ñi chơi hoài như v y?”. n u chia r thì ch t. ông m i có cu c ti p xúc v i ñông ñ o các nhà báo. Tuy v y n i các cũ cũng c làm mong cho m i ngày m t khá nhưng sau này không th y ñư c k t qu gì nên ñã m y l n xin t ch c. nhi u c u c ng b bom M phá h y chưa ch a xong.

âm mưu l t ñ chính quy n cách m ng. Các tư ng lĩnh Trung Hoa liên t c t i g p ông. và ngay t i hôm ñó ch t a ti c chiêu ñãi ban t ch c Tu n l Vàng. quân ñ i Trung Hoa t Vân Nam vào mi n B c ñ gi i giáp quân Nh t. Nhưng không. béo t t như Tây!”. Có lúc th ng th t ông tư ng tư ng có m t phát súng t ñâu ñó b n trúng hay m t nhát dao găm s k t li u ñ i ông. ngày 8 tháng 9. khai m c tu n l văn hóa ngày 7 tháng 10. Theo chân chúng là nh ng ñ ng phái qu c gia ch ng c ng. ñư c m i ngư i kính n . các báo B c B ñã t ch c ti c chiêu ñãi Vĩnh Th y t i nhà hàng Asia. T ñây c v n Vĩnh Th y sau khi vư t qua xu t s c m t s th thách. tư ng ñâu ông cũng mu n khôi khôi ph c l i quy n bính nên nư c l i d ng ông. y viên qu n tr h i ñ ng ð i h c Vi t nam v i m t s trí th c khác [5]. Vĩnh Th y tâm s v i ông Hòe: “Ông bi t ñ y. c u hoàng ñã tránh không ti p ñ i bi u c a ñoàn bi u tình m y trăm ngư i di u qua bi t th ông . ng m m t tr i l n. tránh xa m i mưu toan l t ñ chính quy n nhân dân c a tư ng Lư Hán và b n tay sai ngư i Vi t. nhưng có l n m t C H nên ông l ng tránh [6]. mãi vùng Th Xuân. m c d u ông không b n tâm l m ñ n phi u vi c b u c và cũng không ñi v n ñ ng b u c và cũng không bi t ñích xác ñ a ñi m b phi u ñ th c hi n quy n công dân c a mình. Ngư i này ñã thành k thù tr c ti p c a ông. Vì v y ông v n ti p t c l i S m Sơn. an toàn hơn bãi bi n. d ti c liên hoan ñoàn k t gi a các ñ ng phái (Vi t Minh. nh ng ngày ngh kỳ l . Theo g i ý c a chính ph . Theo ngh quy t c a h i ngh Postdam. tôi không ph i là ngư i ham quy n bính. d l khai m c cu c l c quyên g o ch ng ñói ngày 11 tháng 10. T i ñây. Nhưng chính quy n không nh ng không tìm cách hãm h i ông. Vi t Nam Qu c dân ñ ng và Vi t Nam Cách m nh ð ng minh h i) ngày 24 tháng 10. có trách nhi m cùng v i các thành viên khác so n ra b n d th o hi n pháp ñ u tiên c a nư c Vi t Nam Dân ch C ng hòa ñ trình Qu c h i thông qua. gi a lúc có tin Pháp ñang ng p nghé ñ b lên S m Sơn. hai tháng rong chơi. chính quy n nhân dân không mu n ông rơi vào tay h . áp l c c a các ñ ng phái ñ i l t qu c gia ñư c quân ñ i Trung Hoa ñ ng ñ ng sau tăng lên. B n này cũng tìm th y C u hoàng m t s ng h khi th y nh ng viên tư ng Qu c Dân ð ng Trung Hoa có v có thi n c m v i ông. Như th cũng có nghĩa là có th x y ra n n ñ ng tranh d n ñ n n i chi n. ông t ra r t n i b t. Tháng 2. N u s ch ng may không th tránh kh i ñư c thì trong hàng ngũ quân ñ i c a nư c Vi t Nam Dân ch C ng hoà. l thành l p H i Thân h u Vi t M ngày 5 tháng 10. và ông Ph m Kh c Hòe. nay làm vi c t i B N i v . k t khi h n súng tái chi m Nam B . Nh ng ngư i thu c phe qu c gia nói dân chúng ng h tôi”. tôi b ngôi vua m c ñích là ñ th gi i và trong nư c bi t r ng dân t c Vi t . Ki n th c c a ông v lu t hành chính h c ñư c trư ng khoa h c chính tr Paris ñã giúp ông có ñư c vai trò tích c c trong y ban so n th o hi n pháp ñ u tiên c a nư c Vi t Nam Dân ch C ng hoà. Trên ñư ng ph . Ngày 22 tháng 2. ***** Ngày tháng trôi qua. Ông l i hai tháng b bi n. Ông thay m t ch t ch H Chí Minh làm ch t a l b m c “Tu n l Vàng” ngày 30 tháng 9 năm 1945. ngày 14 tháng 9 năm 1945 nhân danh Hoàng thân Vĩnh Th y. Sau khi ñi h i ý ki n ông H . t t c các ñ ng cánh h u thân Trung Hoa v n ñ ng dân chúng xu ng ñư ng ñòi h i l p m t chính ph do c u hoàng làm ch t ch. hô kh u hi u ñòi l p chính ph m i do Vĩnh Th y ñ ng ñ u. Phái ñoàn Pháp HN nhi u l n xin g p.70 - . Cùng d có Hoàng thân Vĩnh C n.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ***** Hôm sau. khác h n hình nh m nh t c a ông h i ñ ng chính ph . Ông còn ñư c chính ph b nhi m tham gia y ban d th o hi n pháp cùng v i b y thành viên khác do Ch t ch H Chí Minh ñ ng ñ u. mà còn m i ông chuy n ñ n m t nơi khác sâu trong ñ t li n. Sau khi ch t a l t n phong Giám m c Lê H u T t i Phát Di m ngày 27-10-1945. nguyên Hoàng ñ B o ð i. ông ra ngh S m Sơn (Thanh Hoá). ông th ng th n tuyên b trư c các nhà báo: “Tháng 8 năm ngoái. tr thành m t chính khách ñư c th a nh n. Ông không thèm ñ ý ñ n m t câu nói hài hư c c a dân ngo i ô th ñô: “Vi t Nam là m t dân t c nh nhưng l i có m t ông vua cao to. Ông còn ñư c c làm ch t ch ngo i giao y viên h i. tôi quy t s là m t tên lính thư ng bên c nh ñ ng bào c a tôi và s chi n ñ u hy sinh tính m nh ñ khôi ph c t do cho T qu c [4]. m t s dân chúng ñi bi u tình qua bi t th ông . Ông luôn tháp tùng H Ch t ch trong nhi u cu c l long tr ng: khai m c ñ i h i thanh niên thành Hoàng Di u ngày 25 tháng 9. c u T ng lý Ng ti n văn phòng. d l t Kh ng T t i Văn Mi u Qu c t giám ngày 21 tháng 10. Ông không th làm như th . D l t n phong Giám m c Lê H u T ngày 29 tháng 10 năm 1945. ông vi t thư cho chính ph và qu c dân Pháp v i gi ng văn khá hùng h n: Tôi kêu g i s hi u bi t c a các ngư i có trách nhi m c a nư c Pháp ñ kh i có nh ng vi c ñáng ti c x y ra. B t k th nào. ông nh n l i m i ng c ñ i bi u Qu c h i t nh Thanh Hóa và ñã trúng c v i s phi u khá cao: 92% phi u b u. m t ñi u ông mu n tránh t trư c khi t nguy n thoái v . theo l i nh ng ngư i thân c n. ñi u ñó không h p tính cách ông. ch t a b a cơm chay nhân ngày l H nh nguy n c a Ph t giáo t i chùa Quán S ngày 16 tháng 10. d ð i h i Liên ñoàn công giáo t i Phát Di m ngày 30 tháng 10 năm 1945. sĩ quan c n v Nguy n H u Tư ng. Tháng ch p năm 1945. d cơm chay c a nhà Ph t t i chùa Quán S ngày 14 tháng 10.

ngài có th l y t t c nh ng ngư i ngài mu n. h i ñ ng chính ph l i quy t ñ nh c v n Vĩnh Th y d n ñ u phái ñoàn ñi Trùng Khánh. y viên tuyên truy n thu c y ban nhân dân Trung B . H không g p l i nhau n a và m i ngư i m t phe ñ i l p nhau trong cu c chi n tranh Vi t . tôi không th thoái thác nhi m v trong lúc khó khăn này. Nhưng th i gian ñ u chính ph H Chí Minh v n có thái ñ nương tay. trao ñ i ý ki n ch không cam k t gì. ñ i bi u Vi t Minh. Cũng theo nhà báo Tư ng H u. ñ i bi u ð ng Dân ch Vi t Nam (trong Vi t Minh). alors?”. Ngư i Pháp không mu n thương thuy t. Nhưng ñ n khi g p l i. V y là Vĩnh Th y và H Chí Minh chia tay nhau. m t nhân viên Vi t Nam c a hãng thông t n Pháp cho bi t Chính ph kháng chi n H Chí Minh còn phái m t nhân viên cao c p trong chính ph tên là H ð c Linh mang vàng và ngo í t sang cho B o ð i và thuy t ph c ông v nư c nhưng không thành công [11]. ông luôn luôn bên c nh ch t ch H Chí Minh ti p chính th c ñ i bi u Pháp Sainteny và ñ n thăm ñáp l ông ta..Pháp sau này.. Vì ch Qu c h i m i là ñ i bi u chính th c c a dân chúng c nư c. H i ñ ng chính ph h p quy t ñ nh c m t phái b thân thi n ñi Trùng Khánh ñ ng th i cũng c m t phái ñoàn thân thi n ñi Pháp. tôi có th ch n các ông b trư ng giúp vi c tôi ñư c không? Hay bu c ph i ch p nh n nh ng ngư i do C ñưa ra? C H tr l i d t khoát: “Không. tôi nghĩ l i r i. Vì v y Nghiêm K T . h i Trung Hoa có th giúp ta nh ng gì. Ngày 11 tháng 3. ngư i c a Vi t Nam Qu c dân ñ ng làm trư ng ñoàn. tôi r t vui lòng vì có ñoàn k t m i có l c lư ng. ñ l p chính ph m i”. . Th trư ng Ngo i giao. C H cũng ñã ñ ng ý v i ñ ngh này” [10]. có l c lư ng m i tranh th ñư c hoàn toàn ñ c l p. cho ñ n phút cu i cùng v n c níu kéo m t con ngư i l m l c tr v v i s nghi p chính nghĩa. bãi công thì nhân dân không nên làm. [1] Nguyên văn câu ti ng Pháp: “Ça vaut bien le coup. H i ñ ng chính ph còn xác ñ nh nhi m v c a phái b là t rõ cho chính ph Trung Hoa là các ñ ng phái ñã ñoàn k t r i. Nhà xu t b n Thu n Hóa. Hà Phú Hương. h i l i: C không ñùa ñ y ch ? N u tôi ñ ng ñ u chính ph . Ngày 8 tháng 3 năm 1946. 16 tháng 3 năm 1946.Pháp ñư c m t ngày. Nh ng ngư i trong phe qu c gia ñang gây s c ép m nh ñ i v i tôi”. Ph i chăng theo ý nghĩ c a ông H ñó là m t cách tương k t u k làm v a lòng ngư i Pháp ñang ñòi h i ký k t hi p ñ nh v i m t chính ph tiêu bi u cho “th ng nh t dân t c”. B i v y tôi mong r ng toàn dân nên ñem k t tinh th n và l c lư ng ñ giúp chính ph trong công vi c kháng chi n ki n qu c. Nguy n Công Truy n. ký Hi p ñ nh sơ b Vi t . t c m tình v i Trung Hoa. [8] ***** Ngày 7 tháng 3. Ch t ch H chí Minh còn c ông Ph m Ng c Th ch ñem ti n sang và v n ñ ng B o ð i v nư c tham gia kháng chi n v i nhân dân. ðúng ngày lên ñư ng. Nh ng vi c gì có th làm cho lòng ngư i hoang mang. 1987. Cùng ngày. ngư i c a Vi t Nam Qu c dân ñ ng. Ông Ph m Kh c Hòe k l i sau ngày toàn qu c kháng chi n. nhưng m t nhúm ngư i không ph i là toàn th dân chúng. Nhưng ông khư c t . Ngư i ta k l i câu chuy n l lùng gi a c v n Vĩnh Th y và ch t ch H Chí Minh: “M t bu i sáng khi Vĩnh Th y ñang dùng b a sáng ñi m tâm thì c H ñ n v i m t dáng ñi u có v suy s p. C nói: Ngài hãy tr l i vai trò ñ ng ñ u nhà nư c. Ngày nay các ñ ng phái ñ u ñoàn k t. ñi u ng c nhiên là H Chí Minh có m t lúc cho bi t ông không ph n ñ i vi c c u hoàng ñ ng ñ u nhà nư c còn ông s làm c v n t i cao th vào ch c a ông Vĩnh Th y. yêu c u ta nh ng gì. C v n Vĩnh Th y nh n l i ñi Trùng Khánh nhưng v i tư cách c u hoàng ñi du l ch ch không lãnh ñ o phái ñoàn. Phái b còn ñư c phép ñ l i Trung Hoa m t ñ i di n cho phái b [9]. V n m nh c a nư c nhà là trong tay toàn th ñ ng bào chúng ta ñoàn k t ch t ch thì nh t ñ nh chúng ta th ng l i. Vĩnh Th y nghe th y th l y làm l .. Vi c b u ch t ch nư c Vi t Nam Dân ch C ng hòa s do Qu c h i ñ nh ño t. Tôi v n ph i l i cương v ñ ng ñ u chính ph ”. Phái b s ñ l i m t ñ i di n l i Trung Hoa làm ñ i di n thư ng trú cho phái b .71 - . Xem H i ký c a Ph m Kh c Hòe: “T Tri u ñình Hu ñ n chi n khu Vi t B c”. y viên tuyên truy n thu c y ban Nhân dân B c B . có th ñ cho quân ñ ch l i d ng như bãi th .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Nam không phân bi t giai c p trên dư i ñ u m t lòng ñoàn k t ch t ch ñ quy t giành l y ñ c l p và t do. ông có th vui lòng ñi Hu m t l n n a m i bà Nam Phương ñưa các con ra Hà N i không. c H l i thay ñ i ý ki n: “Thưa Ngài. Trong ñoàn còn có Nghiêm K T . N u toàn th dân chúng mu n tôi tr l i chính quy n thì tôi s n sàng nh n. Sau này chính ông Ph m Kh c Hòe còn ñư c H Ch t ch c ñi Hongkong ñ v n ñ ng B o ð i tr v nhưng s p ñi thì ñư c tin B o ð i ñã nh n l i v v i Pháp nên ông Hòe không ñi n a. Không ph i m t nhóm ngư i mu n cho ai làm ch t ch là ngư i y ñư c làm ch t ch ngay” [7]. Vĩnh Th y nói v i Ph m Kh c Hòe c u t ng lý văn phòng c a ông: “Sau khi tôi lên ñư ng ñi Trung Hoa..

[3] Báo Quy t chi n. [11] Tư ng H u. Nhà xu t b n Thu n Hóa. Nhà xu t b n Thu n Hóa. C nói v i Vũ ðình Huỳnh.). Nhà xu t b n Quân ñ i nhân dân [7] Báo S th t ngày 24 tháng 2 năm 1946. Pháp tin ông ta hơn tin tôi” (xem H i ký Vũ ðình Huỳnh: Tháng Tám c bay. Có m t vi c ít ngư i bi t t i là vi c c H ñã có ý ñ nh ñ C u hoàng B o ð i thay m t c ñ ký vào Hi p ñ nh 6 tháng 3 v i Pháp. Xem thêm báo C u Qu c ngày 23 tháng 2 năm 1946. Thông báo khoa h c c a vi n B o tàng cách m ng Vi t nam. lưu tr t i B o tàng H Chí Minh.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment [2] Nói chuy n v i ông B o Long t i Paris (Tác gi ). cơ quan ng h chính quy n nhân dân cách m nh. Nh ng năm tháng không th nào quên. [10] Xem Ph m Kh c Hòe. 1987. [4] Báo C u Qu c ngày 15 tháng 9 năm 1945. tháng 6-2005 [6] Võ Nguyên Giáp. 1987.T. [9] Biên b n H i ñ ng chính ph ngày 8 và ngày 11 tháng 3 năm 1946. tháng 4 năm 1993) (B. Ph m Kh c Hòe d n trong T Tri u ñình Hu ñ n chi n khu Vi t B c. Nhà xu t b n Công an Nhân dân. S th t v chi n tranh Vi t Nam 1945-1975. [5] Ti n sĩ Nguy n Tr ng H u trong bài “Nh ng ñi u còn ít bi t v m t ngư i thư ký ñ c bi t c a Ch t ch H Chí Minh năm 1946”. [8] B o ð i. xu t b n t i Thu n Hóa ngày 8 tháng 9 năm 1945.72 - . Con R ng An Nam. “T Tri u ñình Hu ñ n chi n khu Vi t B c”. . 2004 (ND). Báo Văn Ngh . sách ñã d n. m t ngư i giúp vi c g n gũi: “ð ông ta ký mà hay.

ñư c Vi t Minh s d ng vào vi c d y ti ng Pháp và d ch thu t. kiêu sa. Cung An ð nh ñư c xây lên t ñ u th k .73 - . ñi m t vài vũ ñ o r t ch m. Ki n trúc thô thi n. Không ai bi t rõ con s là bao nhiêu. M t hôm c u con trai l n c a bà Nam Phương. cũng như quanh vùng Th a Thiên .Hu không khí chính tr ñã thay ñ i k t khi c u hoàng r i kinh thành ra B c và khi phái ñoàn chính ph ñã quay v Hà N i. Ông ta g y giơ xương. t i sao h không kêu c u v i c v n t i cao Vĩnh Th y? Dù có kêu c u bà Nam Phương thì v i v th c a bà lúc này cũng khó có th giúp ñ ñư c ai. ki n trúc ñơn gi n m t bên là nhà b p và bên kia ñã ñư c d ki n xây chu ng h và nuôi cá s u. mang theo h nh ng l i h a h n ñ i x khoan h ng v i quan l i và ch c s c c a ch ñ cũ. Sau ñó ông ñi theo kháng chi n. không dám ng ng ñ u nhìn th ng vào ngư i ñàn bà quý t c ñang nhún nh y. gi i thích khéo: Có l do hút thu c lá nhi u quá. Thân hình hơi m nh d . ðám tr th c m c ông này trư c ñây béo t t ch ng ch c mà nay trông th m h i th . không cư i. th t ñai lưng v i. bà khiêu vũ m t mình dư i con m t tò mò c a chú b ñ i ñóng quân g n ñó. Dân nhà thuy n h trông th y chi c thuy n r ng neo ñây là h hi u r ng Nhà vua ñang trong cung An ð nh nên ch dám nhìn xu ng m t nư c ch không dám nhìn lên tòa nhà ñ kh i làm ô u cung ñi n mùa hè c a hoàng gia phía b nam sông Hương trong khu ph ngư i Âu ñ i di n v i hoàng thành. ð ng sau tòa nhà là con ñư ng dài gi a hai h nư c hai bên. chưa ch c ông ñ ý ñ n chuy n này tuy có th m t vài tin ñ n v các v hành quy t ñ n tai ông. nó chưa bao gi ñư c c i t o hay s a sang l n cho h p v i trào lưu hi n ñ i. Ngư i dân quanh cung An ð nh cũng ñã quen v i c nh này nên không m y ai chú ý mà cũng ch ng bàn tán gì v s có m t c a bà c u hoàng v i lũ tr lá ng c cành vàng cái xóm yên tĩnh bên con kênh phía tây b c thành Hu . kim l n l n tuy b th nhưng kém ti n nghi. thanh thoát bù l i dáng v n ng n c a cung An ð nh. bà Nam Phương ñã d y. B o Long. Năm nay v a tròn ba mươi tu i nhưng chưa bao gi bà th y mình ñ p như th i gian này. nhưng r t nhanh chóng ñư c ñ i x như m t thành viên trong hoàng gia.. m t tr i v a m c. Báo còn ñưa tin: Sáng 10 tháng 12 năm 1945 tòa án quân s Thu n Hóa (t c thành ph Hu ) ñã m phiên tòa x Nguy n Ti n Lãng. Trong khi m t s quan l i cũ h i h p bi u l lòng trung thành v i ch ñ m i thì m t s ph n t ch ng ñ i ho c gây tr ng i cho chính quy n m i ñ u b th ng tay tr ng tr . ñ ng ñ u Vi n cơ m t c a Tri u ñình Hu và Ngô ðình Khôi. ñ u ñ i mũ nhưng ñi chân ñ t. T khi xây d ng ñ u th k . ñ ñ c n i th t t i tàn. Bà Nam Phương. Sân kh u là m t sân tr i xây trên b cao. thuy n ñi l i như m c c i. C ng sau xây ñơn gi n. C nhà bây gi v cung An ð nh. Cánh tay ñưa lên cao t o thành m t ñư ng lư n ñung ñưa trên ñ u.. Ông ta ñ n xin l i ít ti n ñã g i bà Hoàng h u ngày trư c ñ khi c n thì “trà thu c” cho nh ng ngư i canh gi mình hay ñ mua th c ăn thêm. C m i bu i s m mai. Nay hai dãy nhà này làm nơi ñóng quân c a ñơn v b ñ i Vi t Minh v a làm nhi m v canh gác v a giám sát ho t ñ ng c a hoàng gia. g p l i ngư i thư ký riêng c a cha mình b c nh sát vây quanh. Trong tháng 11 các báo Hu ñưa tin v n t t Ph m Quỳnh.. Tính ñ c ñáo c a tòa nhà này là sân sau ñư c b trí như m t nhà hát ngoài tr i do ñích thân vua Kh i ð nh ra l nh xây d ng. T i Hu . Phía ngoài là chi c c ng xây b th có h a ti t trang trí b ng ñá. ði u ba lê v a thanh thoát l i v a n ng n xi t bao. m t b sát con sông h p g i là sông An C u. trư c ñây là thư ký riêng c a bà Nam Phương. Chi c thuy n r ng c a Nhà vua neo ñ u t i ñây. trư c m t th p hơn là ch ng i c a ngư i xem. Hai bên sân sau còn có hai dãy nhà. Còn v i ông c v n. Còn nhi u ngư i khác kém may m n hơn. m t ngôi nhà xây l n nhưng kém ti n nghi g n khu dân cư c a thành ph Hu . Bà Nam Phương t p th d c ñ u ñ n hàng ngày ngay c sau này khi có chi n tranh cũng v y. Tính h v n nhút nhát.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 16 Daniel Grandcleùment Sáng s m. nguyên thư ng thư b L i. Ch huy kiêm chính tr viên c a ñơn v cùng v i anh em binh sĩ trong hai dãy nhà ñó. không ai còn nh ñư c ông c u hoàng có can thi p giúp ñư c ai không. râu ria m c dài. cũng là con r c a Ph m Quỳnh. Trư c tòa nhà là m y thư c sân. Dãy nhà bên trái trư c dành cho b ñ i ñóng quân ñã b phá h y trong chi n tranh không bao gi ñư c xây l i... n a âu n a á. M t ñi u kỳ di u x y ra v i ông Lãng là ông ch b giam m t th i gian ng n. run l y b y. Bà b n chi c áo v i nh . gi a sân là hòn núi non b . m t b ch y d c theo con ñư ng ñi ðà N ng.. nh nhàng bư c ra th m. Hoàng gia ñã r i kh i hoàng thành ñ không bao gi tr l i. nhún nh y ñi m t ñi u vũ ch m rãi m c dù không có nh c ñ m. trong nhà thi u ánh sáng. Ông bênh v c b n bè và hình như nh ñó có m t s ngư i thoát kh i t i ch t (trong ñó có Ngô ðình Di m). nguyên thư ng thư. cho làm như th là ph m thư ng. Cung An ð nh ngày nay trông hoang tàn. Bà hé c a phòng. khuôn m t không còn thanh tú th i thi u n trư ng thành lúc bư c lên xe hoa nhưng là c a m t thi u ph có thân hình cân ñ i. c . tuyên ph t tám năm tù. Nơi ñây còn là nơi c a Hoàng t Vĩnh . t ch thu hai ph n ba gia s n. Lúc m i ñ n ông ch huy còn l l m. Nhưng nh ng ngư i ñ ng s v i ông cùng ng i làm vi c trên t ng gác B c B ph t c dinh Ch t ch chính ph ñ t t i tòa Th ng s cũ. trông như m t c a hàng bánh ng t. cùng v i con trai là Ngô ðình Huân ñã b tòa án cách m ng x t trong th i gian thi t quân lu t. l i th i.

Bà Nam Phương cùng các con và bà Hoàng thái h u T Cung t khi d n ra ñây ñ u s ng chung dư i m t mái nhà. Cũng như c u hoàng bà Nam Phương không có nhi u ti n ñ dành ngoài nh ng ñ trang s c ñ t ti n do ch ng bà cùng các b n bi u t ng. du h c bên Pháp t nh . Nh ng ngư i thân thu c r t s m i khi c u bé n i gi n vô c ho c ch vì nh ng chuy n không ñâu như ph i ch ñ i lâu m i khi ñòi h i m t ñi u gì ñó. trên tư ng còn gi các b c h a trong khung g hình xo n c dát vàng miêu t phong c nh khu lăng t m nhà Nguy n vùng ngo i thành Hu . Tuy v y. chi c c u thang n ng n b ng ñá. ngh ch ng m. Lúc ñ u. C u bé l i c p sách ñ n trư ng. Không còn b ràng bu c b i bao ñi u c m k gò bó như ñ i v i m t ñông cung thái t khi trư c. Tuy ñã gi m r t nhi u nhưng s gia nhân ñ y t theo hai bà v cung An ð nh cũng còn ñ n mư i ngư i.74 - . Không có nh ng cu c cãi l n om sòm mà ch là s ñ i ñ u ng m trong cu c chi n tranh l nh thư ng là v nh ng chuy n l t v t như cách nuôi d y con. nên nh ng câu chuy n v ñ i uý thuy n trư ng Nemo và v Phileas Fogg . Còn c u ta thì v n say mê v i ñ ng sách truy n ti ng Pháp c a ông n i là ñ c vua Kh i ð nh ñ l i. Bà hay n i nóng m t cách vô c . m i cung ñi n ñ u có bàn th riêng. th th công. ñã rút c ti n ñ dành ñ giúp ñ hoàng gia. trư c khi sang Pháp h c t p. Hơn th m i ngư i v n kính n ông vua cu i cùng tri u Nguy n ñã t nguy n r i b ngai vàng ñ giao chính quy n cho cách m ng r i tr thành c v n t i cao c a chính ph . bà m i ñư c phong làm Hoàng thái h u. kém kiên nh n và kém ñ lư ng hơn. làm v th ba c a vua Kh i ð nh. Bây gi B o Long ñi h c không ph i ñ sau này làm vua n a. m ñ o Ph t. Có hôm. Nhà vua mu n tránh cái không khí oi b c trong ð i n i thư ng ra ñây ñ ngh ngơi hóng gió Nam. không ch là gi a m ch ng nàng dâu. Ít có nh ng nh ch p nào mà không th y m y anh em quây qu n bên nhau: M t ñ a con trai m u m c. và càng làm tăng thêm n i lo âu c a bà. cô giáo ph i nh c nhưng l i d n ñ ng k v i ai. Các b n h c trong trư ng ch ng m y may phân bi t ñ i x . rong chơi ngoài ñư ng. ti p thu văn hóa phương Tây. ð ng ñ u l p. ñánh nhau như m i h c trò khác. ch ng ch c. Không còn ñi u ki n lên t n ðà L t ñ ñi h c trư ng Công giáo như trư c. Nghe nói m t ki n trúc sư ngư i Pháp năm 1916 ñã cho xây thêm ba sân tr i phía sau ñ ñón ánh sáng theo phong cách ð a Trung H i. ngang hàng v i ch t ch H Chí Minh. T t c còn l i như m t nhà tù l n. c u ta th y l c lõng nhưng r i hòa nh p r t nhanh v i b n bè trong l p. nh t là m y cu n truy n vi n tư ng khoa h c c a Jules Verne. còn m t bà là con nhà ñ i phú hào b c nh t nhì mi n Nam. cúng gi t tiên.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Th y sau khi ñư c t n phong ðông cung thái t lúc 6 tu i. Dĩ nhiên bà không ch u ñ ngư i này nhìn soi mói vào cu c s ng c a bà nh t là sau khi có m t s v hành quy t c a tòa án cách m ng gây n i kinh hoàng cho nh ng ai trư c ñây hay giao du v i ngư i Pháp. B o Long t ra là m t thi u niên ngoan ngoãn. C ng v i nh ng lo l ng v chính tr bà còn s hãi nh ng cơn gi n d c a con trai bà. cãi nhau. mà do tính cách hoàn toàn khác h n nhau. Trư c ñây trong T C m thành. c u ta ñư c vinh d kéo lá c ñ sao vàng lên ñ nh c t c sân trư ng như m y tháng trư c ñây c u ta cũng ñư c ch n ñ kéo là c tam tài c a nư c Pháp? Có nh ng ni tn vui tu i tr con mà trư c ñây trong cu c s ng trong cung c u ta không bao gi ñư c bi t t i: . c u ta cũng ch y nh y. thù ghét gì dòng dõi hoàng gia. ñư c ghi tên trên b ng danh d . ngư i gi i phóng cho dân t c. Nơi ñây vào nh ng ngày hè nóng n c. Bà hoàng v i m y gia nhân còn l i không còn bi t nh ai giúp th ng bé tr l i bình tĩnh. ðư c cái B o Long h c r t khá. Các linh m c và tu sĩ Công giáo cung c p ñ u ñ n tin t c cho bà. gian phòng l n t i tăm còn nguyên hàng c t. Chương trình h c có m t c i ti n làm c u ta ngao ngán: c m nói ti ng Tây ngư c h n v i trư c ñây Ai vi ph m s b k lu t. Trong nhà. C u ta vào h c l p tám theo chương trình trung h c tương ñương v i l p nhì ti u h c. th t tiên. thu c gia ñình có ñ o g c ñ n m y ñ i. nh t là m y ñ a em gái B o Long. con trai con gái h c chung. nh ñó bà bi t rõ di n bi n c a các s ki n. m t ch h u phòng r t m c trung thành. th y các cháu lúng túng không tìm ñư c t ti ng Vi t thích h p. Vĩnh Th y ñư c lên ngôi. M t bà xu t thân bình dân. Th nhưng trong ð i N i. nh sinh con giai là Vĩnh Th y nên sau khi Kh i ð nh ch t. vì làm như th chúng s chóng quên ti ng m ñ . Nhưng không ph i là trư ng cũ. B o Long không ph i là ñ a tr d tính. th ñ a như ph n l n các gia ñình Vi t Nam khác. ñúng hơn là trư ng Lycée cho con gái nhưng các l p dư i. bi u tư ng c a m t s giàu sang trong quá kh [1]. Bà Nam Phương không ch u ñư c mùi hương. B n thân bà cũng tr nên nghiêm kh c hơn. Quan h gi a h v i nhau không êm th m gì. Bà c u hoàng Nam Phương và các con ñư c t do ñi l i ch c n báo trư c cho ông chính tr viên ñơn v b ñ i ñư c giao canh gác cung An ð nh cũng như b o ñ m an toàn cho các thành viên hoàng gia m i khi c n ñi ra ngoài ph . Bây gi là ñi h c trư ng công trong thành ph .nh ng nhân v t trong tác ph m c a Jules Verne B o Long v n có d p ti p xúc v i ti ng Pháp. Nh ñ c th ng t nguyên tác ti ng Pháp. V i cái tên ñư c ghi danh là Nguy n B o Long. Trong các bu i chào c ngày ñ u tu n. Ngày nay ngôi nhà v n t n t i nhưng trông như m t cung ñi n hoang ph . ít ch nhưng tr ng l nghĩa theo ñ o Kh ng. nô ñùa. m i bâ ñ u có cung ñi n riêng. c u bé nói ti ng m ñ r t kém nên ít nói. Cũng không còn gia sư trong nhà. Trong s gia nhân th n theo các bà hoàng có S L . bi t suy nghĩ.

tôi cũng ñã cùng v i các ch em ph n giúp nhi u vi c trong công vi c xã h i nư c chúng tôi. Thay m t cho mư i ba tri u b n gái c a nư c Vi t Nam. còn ba ñ a ch t ñ y m t xe kéo. Ông chính tr viên luôn luôn có m t. Cu c s ng dư ng như ph ng l ng nh t nh o.75 - . vào m i bu i t i. Tôi cũng ñã ñ ng ý v i ch ng tôi. bà c u hoàng ra l i kêu g i ph n toàn th gi i. nên ch ng tôi ñã làm c v n trong chính ph lâm th i c a nư c Vi t Nam Dân ch C ng hoà. làm ơn cho t t c ph n chúng tôi. Chính ph Lâm th i Dân ch C ng hòa ñã thành l p. Ch có m t ñi u dè ch ng. Tôi mong m i các ngư i không ñ cho chúng tôi ph i th t v ng”. M t hôm tình hình tr nên căng th ng hơn m i ngày: X y ra m t cu c xô xát gi a m y anh b ñ i Vi t Minh v i m t s ki u dân Pháp. Trên ño n ñư ng ng n t nhà ñ n trư ng chúng ñư c ch ng ki n b n lính Trung Hoa x s như ñ t nư c chúng: Chúng ngang nhiên cư p bóc. B ñ i Hu nghe tin li n t ch c h i h p ăn m ng chi n . Cũng như cha chúng Hà N i. các ông các bà ñã quen bi t tôi. lâm thâm. Anh em B o Long cũng ñua ñòi theo các b n chơi cái trò ñ c ác ñó. quyên v i may qu n áo giúp tr em nghèo trong mùa ñông l nh giá. Hoàng thân Vĩnh Th y ñã r t vui lòng thoái v ñ t lòng ñoàn k t v i toàn dân Vi t Nam ng h chính ph Vi t Nam Dân ch C ng hoà. M i th ñ u m ư t. [3] Ngày 18 tháng 11 năm 1945. Chúng tôi ch ñinh ninh ph ng s cho t qu c c a chúng tôi. M t cu c cách m ng th c s . Dư lu n t thi n c m v i bà khi bà tuyên b v i nhà báo: “Tôi r t vui m ng và c m ơn Chính ph Dân ch C ng hòa ñã ñ i ñãi r t t t v i gia ñình chúng tôi. nhà c a x p ñ t chưa xong. Tóm l i. bà ph i c n th n gi gìn ý t . M i năm. con c a bà Nam Phương. Nhưng t lâu nay b n thưc dân Pháp ñư c s che ch c a phái b Anh ñã xâm chi m ñ t nư c chúng tôi và mi n Nam nư c Vi t Nam hi n gi . Còn các con bà thì chúng ñã nhanh chóng hòa nh p v i cu c s ng h c ñư ng. Hoàng gia còn tích c c hư ng ng các cu c l c quyên trong ñó có Tu n l Vàng. hi n nay tôi chưa làm gì ñư c nhi u. Nhưng vui nh t là lúc ñi qua khu ph Tây g n trư ng h c. ch i b i xua ñu i vào trong nhà. tôi s r t sung sư ng mà gánh l y m t ph n công vi c” [2]. cu c s ng êm thu n. dùng súng cao su hay ném ñá vào các c a s . bà th y cũng ch ng có gì ñáng g i là công tr ng. ð ng bào chúng tôi trong y có c thân quy n c a tôi b gi t. giám sát ch t ch m i ho t ñ ng c a bà. Ti p theo là tu n l quyên góp ñ ng. Dân quân Vi t Minh ngày ñêm canh gác khu ph Tây ñ ngăn m i hành ñ ng quá khích. c ñ n trư c mùa Giáng sinh m y m con bà Nam Phương l i kéo nhau lên ngh ðà L t có khí h u vùng núi cao. tr n l t vơ vét c a c i c a ngư i dân ñem v doanh tr i. ðó là th i kỳ c a nh ng ho t ñ ng sôi n i tác ñ ng m nh ñ n tâm lý ngư i dân. t t c nh ng ngư i yêu chu ng t do công lý. vui v . Ch ng tôi. không ph i là mưa rào t ng cơn mà là mưa phùn. kéo dài t tháng ch p năm trư c ñ n tháng ba năm sau. té nư c vào nhau trên các vũng nư c trong mùa mưa x Hu . ch ng cu c míttinh. M i bu i sáng s m. Nh ng b n bè c a tôi nhi u nư c châu Âu. May mà còn có các cu c míttinh. T sau khi Vua B o ð i thoái v . trong ñó nh ng gia ñình ki u dân Pháp s ng chen chúc bi t l p trong các nhà theo ki u bi t th . b n tr ñ n trư ng b ng xe kéo.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ñi chăn v t v i tr con ñư ng ph . L n ñ u tiên. ch ng khác nào vào mùa l h i. Trong lúc chuy n trò. Sáng sáng. b ñ i Vi t Nam v a dùng l u ñ n ñánh chìm chi c tàu Pháp Richelieu. Ngoài ra tâm tr ng bà lúc nào cũng lo âu ph p ph ng. ñư ng sá nh p nháp. Công chúa lá ng c cành vàng trư c ñây. m t l n n a tôi kêu g i lòng bác ái nhân ñ o c a các ngư i. l a l i ñ không làm ph t lòng ông ta. các ngư i kêu g i chính ph c a các ngư i cương quy t can thi p ñ ngăn c n bàn tay ñ m máu c a b n th c dân Pháp mi n Nam nư c Vi t Nam là các ngư i ñã làm ơn cho dân t c chúng tôi. song nay mai khi nào ch em có vi c gì c n ñ n tôi.. bà yêu c u nhà báo M lúc nào v nư c làm ơn cho chính ph và dân chúng M bi t ch ng bà. B o Long bi t th nào là mùa mưa Hu . ném ñá vào c nh ng ñ a tr mà ch chưa ñ y m t năm trư c ñây c u h ng yêu m n. nơi chôn rau c t r n c a tôi ñang b chìm ñ m trong vòng khói l a. bi u tình nào v ng m t. bà ch c n qua sân sau sang bên kia ñư ng m y ch c mét là ñ n giáo ñư ng dòng Chúa C u th ñ c u nguy n và nghe cha c gi ng giáo lý. không ng t su t ñêm ngày. ñ tránh mùa mưa x Hu . nh ng Hoàng t . T trong n i m i d n sang. B n tr con ngư i Vi t h th y lũ con Tây là trêu ch c. Bà Nam Phương ñóng góp vài chi c xuy n b ng vàng ròng. ñã ti p thu nh hư ng mác-xít c a Vi t Minh. S là trên m t tr n Nam B . ñư c các báo ñăng toàn văn như sau: “Nư c Vi t Nam ñã thoát kh i ách nô l . Khi d ti c c a các nhà báo chiêu ñãi phóng viên M c a hãng Associated Press ghé qua Hu . Riêng tôi. và cũng là d p ñ nghe ngóng tin t c. bi u tình ch ng ngày nào không có. ðư c tuyên dương. Các ngư i hãy tin ch c ch n r ng m i c m tình n ng nàn c a dân t c chúng tôi. cho c tôi n a. b hành h b i s tham tàn c a m t b n ngư i xâm lư c. Chúng còn hô kh u hi u to hơn nh ng ñ a tr khác. Chúng tôi r t vui m ng th y ch em ñã ti n r t chóng trên con ñư ng c u nư c. hoàng gia d n v trong cung An ð nh không còn cha c ñ n nhà rao gi ng kinh thánh. Tr ñ a bé nh t chưa ñ tu i vào l p. c nh tư ng thiên nhiên bu n bã. Ngư i h c sinh cũ c a trư ng dòng Oiseaux và c a trư ng trung h c d’Adran cũng hò hét. không còn c u nguy n ngay trong phòng riêng. t p th d c xong.. c a riêng tôi ñ i v i các ngư i s nh ñó mà t n t i mãi mãi. ông Vĩnh Th y t c c u Hoàng ñ B o ð i ñã t ng tuyên b “Vui lòng làm dân m t nư c t do hơn làm vua m t nư c nô l ” nên ñã ñ ng ý thoái v .

k c nh ng ñ a tr trong hoàng gla. v a m i ñư c tư ng De Gaulle b nhi m Cao y Pháp t i ðông Dương nh ñ n. bà vui v tr l i: “Bây gi ñ t nư c ñư c ñ c l p r i. Bà cho bi t ông v n m nh kh e. Hy v ng Tòa Thánh s can thi p v i Trung Hoa ñang ch u trách nhi m gi gìn tr t t khu vưc b c ðông Dương có nh ng bi n pháp c n thi t ñ ñưa bà Hoàng h u và các con v Sài Gòn” (ñi n ngày 9 tháng 10 năm 1945). Dù ngư i nh thó và m nh kh nh.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment công ñó. C m ơn các nhà báo ñã ñ n ph ng v n. Hôm nay bà m c chi c áo dài lam gi n d . Tuy v y chưa khi nào bà r i Hu ñ tham gia các cu c h p c a y ban này. bà c u hoàng tr l i: t t c ñ u m nh kh e. Ít lâu sau. nâng n m tay ph i lên ngang tai chào theo ki u Vi t Minh? M t bà c u hoàng “ñ ”. . chính quy n cách m ng luôn luôn ñe d a tính m nh bà. M t ngư i râu r m. Nh ng k ni m th i Pháp thu c phai m d n trong tâm trí ngư i dân. chín mư i tu i kháu kh nh ñang câu cá bên sông ñào. suýt n a thì h xông vào các nhà Pháp ki u ñ tàn sát. Hoàng thái h u kỳ th bà. Các l c lư ng tr t t ñ n k p: ch có ñ m ñá nên ch gây thương tích nh cho n n nhân. có v trí th c ti p h . Hôm sau. Th t l lùng ch có ñô ñ c D’Argenlieu. Bà ng i trên m t chi c gh bành n ng n có tay v n ch m r ng. Ông Hòe ng c nhiên th y bà như già ñi. thư nào cũng nói t t v c H [6]: C có tu i nhưng làm vi c mi t mài. Bà v n n ng tai n u không ng i g n sát. hai gh bành c a c p v ch ng Nhà vua trư c ñây. ðó là Nguy n Duy Quang. Tr l i câu h i v gia ñình. Ph n Trung Nam B c có nhi m v chung là tích c c tham gia vào công cu c tái thi t ñ t nư c”. ông Ph m Kh c Hòe. lên c u thang l n ñ n m t căn phòng nh . Hai ông nhà báo b t ng th y bà ñ ng th ng ngư i. Nhi u phóng viên ñ n g p bà c v n t i cao ñ vi t bài. Nhưng Laurentie trong y ban ðông Dương nh n b c ñi n “t i m t” ngày 9 tháng 10 năm 1945 ñã bác b ñ ngh c a D’Argenlieu. Nhà báo h i v vai trò c a bà c u hoàng trong xã h i m i và trách nhi m c a phu nhân c v n t i cao. b quên. Ông liên ti p báo cáo v Pháp: “Hoàng h u An Nam và các con b nh ng ngư i n i d y nh t Hu . T Chandernagor. Bà còn t ý mong Chính ph c H s giao cho bà m t trách nhi m c th . khá c . th nh tho ng vi t thư v . ñáp ng nguy n v ng c a bà mu n tham gia vào công cu c ki n thi t qu c gia. ñã ñ n lúc ngư i ph n ph i coi tr ng vai trò c a mình. Nơi ñây không nghe ti ng n c a ph xá. Ông nói bà phu nhân c v n ñang t m nên không th ti p h ñư c. Tác gi k t lu n bài báo: Tính cách bà c u hoàng th t ñ c bi t. Binh lính và sĩ quan c a ñ i quân thu c ñ a m t th i ñã t ng di u binh hùng dũng dư i ch ñ Decoux. Bà Nam Phương t trong bu ng trong bư c ra. Ông Quang d n h vào m t phòng dài có hai gh bành l n. bà có ñi quá xa không? ðư c h i v tình hình ông c v n Hà N i. thu c Pháp ông ta theo sát tình hình ñ ch th i cơ thu n l i ti n vào ðông Dương. các Hoàng t Công chúa. Gh ñó có l t th i vua Kh i ð nh ñ l i. Trong h sơ c a B Pháp qu c h i ngo i lưu gi Aix-en-Provence. Ch c là B o Long. Bà Nam Phương có thêm nh ng lý do ñ lo l ng tình hình s x y ra t i t hơn n a. Ch ng ai bu n ñoái hoài ñ n h . Không còn bóng ngư i Pháp nghênh ngang trên ñư ng ph . ñ t ng t c t d t câu chuy n. Bà ñ ng d y. Kh i ð nh thích nh ng ñ dùng l n. Ông gi im l ng. yêu c u nhà báo ñ l i nh ng câu h i ph ng v n ñ hôm sau tr l i.76 - . c u T ng lý Ng ti n Văn phòng nay làm vi c B N i V t Hà N i vào Hu mang ñ n cho bà m t phong thư có ba t gi y xanh kín ch to r ng c a B o ð i. Quy n l c ñư c xây d ng và t n t i g n m t th k phút ch c tiêu tan qua các phong trào n i d y c a ñông ñ o qu n chúng. không trang ñi m vì v a ñi l v . M i khi vi t thư tr l i ông c v n bà ñ u nh c l i nguy n v ng ñó. có hôm v r t mu n. tươi cư i b t tay t m bi t hai nhà báo và lui vào bu ng trong. bà không nghe ñư c ngư i ñ i tho i nói gì. Ông Hòe ng i bên c nh trên m t gh bành cùng lo i. làm vi c nhi u. Bà có nh hư ng l n ñ i v i tín ñ công giáo ðông Dương. nguyên ð i n i ñ i th n c a B o ð i. Lúc này ông Lãng ñang ng i trong tù. m c dù Nh t ñã ñ u hàng [4]. cơ quan c a Vi t Minh Trung B . m t t nh n ð . H thu t l i: ð n cung An ð nh h ñư c yêu c u ch phòng khách. S ph n hoàng gia ñã b th gi i phương Tây. nh ng k b o h h trư c ñây. hãy còn b giam gi trong các tr i tù binh t ngày ñ o chính m ng 9 tháng 3. cũng không nghe ti ng hò c a nh ng ngư i kéo thuy n trên sông bên c nh nhà. ch bà ñ c thư xong. Trư c ñây có Nguy n Ti n Lãng ñư c m nh danh là “cái tai” c a Hoàng h u Nam Phương chuyên nghe r i nói l i cho bà hi u. Ông Hòe g p bà trên ñư ng d c b kênh. Ông Hòe theo bà vào cung An ð nh. c ñeo chi c ki ng vàng n ng. th c ăn ñã ngu i mà cũng không yêu c u ngư i ph c v hâm l i. Bà Nam Phương xúc ñ ng run tay nhè nh thong th ñ c b c thư ñ u tiên c a ông c v n. Quá ph n khích. ngư i ta còn th y d u tích bút phê b ng bút chì c a ông Laurentie chua bên l b c ñi n c a ñô ñ c D’Argenlieu: “Tôi th y không ñúng lúc vi c nh Tòa Thánh can thi p và Trung Hoa gây s c ép v i nh ng ngư i chúng tôi mu n thương thuy t” [5]. H Chí Minh ñã ký s c l nh b nhi m bà cùng v i hai ch c nhân sĩ trí th c có tên tu i tham gia “ y ban nghiên c u k ho ch ki n qu c” thành l p ngày 31 tháng 12 năm 1945. Bà v a ñi d l ch u nhà th Phú Cam v . vào ñ n c ng h chú ý ñ n m t c u bé. nh ng n p nhăn nh hi n trên gương m t ñ p. Tháng mư i năm 1945. Ki u dân Pháp s ng t p trung trong khu bi t cư. Trư c tiên là hai phóng viên báo Quy t th ng.

và n u bà C v n ưng ra ngoài B c ho c ưng th nào thì chính ph s tùy lo li u [10]. g p Vĩnh Th y tôi h i có c n gì không. ñã ñ n thăm bà Vĩnh Th y. Ngoài ra c H có ñ ngh tôi ra s ng Hà N i không. sau khi nghe B trư ng Ngo i giao Nguy n Tư ng Tam báo cáo v tình hình gia ñình bà Vĩnh Th y. Vĩnh Th y nói ông ta Hà N i cũng như gia ñình Hu ñ u ñư c chính ph chăm sóc [8]. r i nói thêm . bà nói: . [7] Dù s ng và làm vi c Hà N i. xu t b n ngày 18 . nguyên Phó Th tư ng chính ph k l i: Th i gian này v i tư cách ch t ch y ban nhân dân Trung B tôi cũng ñ n thăm gia ñình bà Vĩnh Th y t i cung An ð nh trên b sông An C u. Ch c h n bà s nói v i ông v m t k ho ch mà ông ñã ñư c nghe phong thanh. con gái. Bà c u hoàng th y không c n che gi u cơn xúc ñ ng.Chúng tôi không bi t gì khác vì tôi không cùng nhà v i Ngài c v n. N u tin ñ n là có th t thì ñó là m t k ho ch.. Bà còn h n ông m t cu c g p n a vào sáng hôm sau trư c khi lên ñư ng ra Hà N i. Có th bà c u hoàng ñã thay ñ i ý ki n. tôi mu n ông cho bi t t t c s th t v vi c ông Vĩnh Th y mê con Lý.. . 4 gi chi u hôm ñó. ðây m i là ý ki n riêng c a tôi. ðó là m t vinh d mà chính ph dành cho bà. . cũng có th ngư i Pháp ñã khuyên bà không nên làm gì. ông Hòe p úng.Chúng tôi chưa bao gi trông th y cô ta. T i sao bà khư c t l i ñ ngh ra Hà N i cùng s ng v i ông c v n? H n bà bi t quá rõ tính n t c a ông ch ng. L n này. [1] Cung An ð nh là nơi c a bà Hoàng thái h u T Cung cho ñ n năm 1954. Ch nghe nói là cô ta ñ p nhưng v tư cách thì kh i ph i nói. bà có ra Hà N i cùng.77 - . ông Hòe v n có nhà riêng cho gia ñình c ñô Hu . gi i thoát ñám lính Pháp ñang b Nh t canh gi r i t ch c cư p chính quy n. ñúng hơn là m t âm mưu ñ o chính ñang ñư c p mà linh h n chính là Nam Phương. cung An ð nh tr thành di tích c a c ñô Hu . Nhưng bà c u hoàng ñáp l i m t cách t t n: Bà r t sung sư ng ñư c th y ngày vinh quang c a x s . trong m t chuy n công cán ñ c bi t vào các t nh phía Nam. hoàng t c không ñư c tham kh o ý ki n nên trong lòng v n oán h n. T i sao l i là ông? Bà bi t ông r t thân c n v i chính quy n Vi t Minh.Ông Hòe im l ng m t lát. hơn th n a xung ñ t gia ñình ñư c phơi bày trư c m t m i ngư i ch làm m i ngư i chê cư i.N u ch ng tôi ñư c h nh phúc v i ngư i tình thì tôi không h ngăn c m.. Sau năm 1975. [2] Báo Quy t chi n.Chúng tôi r t ti c không ñư c bi t tư ng t n. Bà h n ông ñ n bu i chi u s tr l i ñ l y thư tr l i g i ông Vĩnh Th y. Con y là ngư i như th nào? . Cánh b o th trong hoàng t c t p h p m t s ngư i công giáo s ti n công ñ n Mang Cá phía b c hoàng thành. cu c trò chuy n có v thân tình hơn. T t hơn là tôi l i m t mình ñây. Nhân danh chính ph ông chính th c ñ ngh bà cùng các con ra s ng Hà N i. trong phiên h p ngày 20 tháng 5 năm 1946. Có l bà thăm dò ý ki n ông Hòe.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Ông c m ñ ng th y bà b i r i. c p 10 m u ru ng thôn An C u. Sau ñó không có chuy n gì x y ra.? . b trư ng Lao ñ ng. ông còn nghe ñư c. y h n. K ho ch này n u ñem ra th c thi. hai gi t nư c m t lăn ch m ch m trên gò má. c p m t xe t i theo yêu c u c a bà Nam Phương ñ ch y xe l y ti n chi tiêu thêm.. Có l n ra Hà N i h p. ch c ch n s n ra n i chi n.. cùng v i m ch ng (t c bà hoàng thái h u T Cung). Ông Tr n H u D c. làm hoen thêm uy tín ông c v n và khơi sâu thêm n i chua xót c a bà. “Bà không mong gì cho cá nhân bà. Cu c nói chuy n k t thúc. Sau khi ñưa thư. cơ quan ng h chính quy n nhân dân cách m nh t i Thu n Hóa. . v t t ñã làm ông ch m d t thói trăng hoa c a ông. Ông Lê Văn Hi n. . . [9] Trong lúc Vĩnh Th y ñang s ng lưu vong t i Trung Hoa. H i ñ ng chính ph quy t ñ nh s dùng ñ phương pháp ñ lo cho s an toàn gia ñình ông C v n. không tr l i cung An ð nh n a. Có th quan h thân tình trư c ñây khi n bà nghĩ r ng ông s gi im l ng ho c k ho ch ñã xúc ti n ñ n m c ông có bi t cũng không th ngăn c n n i. và các con trai.Tôi chưa bi t..Bà cùng các con nên ra Hà N i cùng s ng và chăm sóc Ngài. sau ñó Ngô ðình Di m bu c bà ph i r i cung. cho gia ñình bà c . Bà cũng mong ñư c có dip ra B c ñ thăm ñ ng bào B c B nhưng như v y s t n hao và phi n ph c cho chính ph nên bà h n ch ngày nư c nhà ñư c ñ c l p chính ph kh i cơn khó khăn. Bà ch mong sao cho cho n n ñ c l p c a nư c nhà ñư c v ng b n. theo yêu c u c a bà T Cung ñ l y hoa l i dùng vào vi c th cúng các vua nhà Nguy n. nhi u tin ñ n trong thành ph . bà s ra B c. Hôm sau ông Hòe ñi luôn Hà N i. Công vi c b N i v choán h t th i gian nên chúng tôi không quan tâm ñ n nh ng chuy n khác.Ông bi t con Lý nhi u không. nhưng ñúng là Hà N i tôi có nghe nói loáng thoáng v vi c Ngài c v n có “quan h ” (ñương th i g i là “mèo”) v i Lý.Ông Hòe nói thêm . Bà r t mong ch ng bà ñem h t tài s c giúp chính ph ”. Bà Nam Phương còn có chuy n gì n a mu n nói v i ông? Ông th c m c t h i. v i s ng h c a hoàng t c s ñưa B o Long lên ngôi vua. Trư c ñây khi B o ð i thoái v . tôi r t tin ông. trư c th nào thì nay cũng th . V thăm l i v con.Ông Hòe này. bà có câu chuy n mu n nói. ông Hòe tr l i cung An ð nh.

[5] COM. [4] ð i tá Cédille.78 - . [3] Báo Dân qu c xu t b n t i Hà N ngày 24 tháng 9 năm 1945. [6] Ít nh t ông C v n g i ñ n năm b c thư v cho v . 1996. b Pháp qu c H i ngo i. trư ng phái b Anh (ND). . NF. Nhà xu t b n Chính tr qu c gia. [9] Báo Dân qu c xu t bán t i Hà N i ngày 20 tháng 12 năm 1945. [7] Ph m Kh c Hòe. Bư c qua ñ u thù. nh cán b ñi công tác vào Nam chuy n. Sách ñã d n. H sơ 1211. [10] Biên b n h p H i ñ ng Chính ph ngày 20 tháng năm 1946.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment tháng 9 năm 1945. ñư c De Gaulle c làm y viên c ng hòa Pháp t i mi n Nam Vi t Nam nh y dù xu ng L c Ninh ngày 22 tháng 8 năm 1945 b Nh t b t ñưa v Sài Gòn trao cho Gracey. [8] Xem H i ký Tr n H u D c. lưu tr t i B o tàng H Chí Minh.

Như v y c n có xu ng ñ b . mưa phùn kéo dài. Tháng 11 tình hình b t ñ u gay go. Tháng 9 năm 1945. nh ng cu c ñình chi n ng n ng i. nh ng rãnh máng. qu y r i mi n B c. nh ng c g ng hòa gi i ñ r i k t thúc b ng m t cu c chi n tranh th c s gi a toàn b binh l c hai bên Vi t Nam và Pháp. V i s ng h “h u h o” c a quân Anh. ti n ra B c. Còn m t âm mưu thâm ñ c khác: ngư i M o v n thâm thù ngư i Vi t t xa xưa. không ñ quân s ngư i Âu. thay th quân Trung Hoa làm nhi m v ti p phòng mi n b c ðông Dương. ngh vi n và tài chính riêng. Ngư c l i. ch có hai chi c Dakota th a c a M . Nh ng ngư i lính Pháp kh n kh thoát ch t kh i nh ng hành ñ ng tàn b o c a Nh t lo s s ph i ch u s tr ng ph t c a Vi t Minh. Hàng ngàn con r ng b ng s n m r i rác trên các mái nhà. m i s di n ra thu n l i tuy t v i. nơi ñóng quân c a l c lư ng b o v kinh ñô Hu trư c ñây. M c tiêu cu i cùng là ph i chi m l i Hà N i và toàn b b bi n ðông. m i th y nguyên. nhưng t bên ngoài h ráo ri t chu n b ti n hành m t công vi c phi thư ng. ph i l y du kích ngư i thi u s M o Lào b sung. Vi c ký k t hi p ñ nh Sainteny-H Chí Minh qu là t o thu n l i cho vi c Pháp tái chi m mi n B c. Còn máy bay. tư ng Pháp Massu có th quét s ch các ñơn v Vi t Minh. Trong nh ng ngày tháng 8 năm 1945. ði n Ki n Trung. ñ t tr i xám x t. v i liên quân . Ban ñ u. Riêng ch còn l i m t pháo ñài án ng c a b c c a tòa thành là còn s ng ñ ng.. ñánh b t h ra kh i Nam B và Nam Trung B . Song quang c nh tr ng tr i trong khu v c b n kilômét vuông này trư c ñây cũng ñã bu n t hiu h t. Ngư i M t thái ñ ng p ng ng khi ph i bán súng ñ n dùng vào vi c duy trì ho c l p l i ch ñ thu c ñ a. L i còn ph i h a b a r ng hai chi c máy bay ñó s không dùng ñ chi n ñ u. r i rác kh p châu Á. mua l i các kho d tr không dùng ñ n. Nư c mưa r rích trên nh ng t m ngói men trên mái l u Ngũ ph ng c a Ng môn. t n tình giúp ñ quân c a tư ng Leclerc ñè b p s c kháng c c a Vi t Minh. quân Pháp ñư c phép ti n ra mi n B c thay th quân ñ i Trung Hoa. Crèvecoeur. có chính ph . Nh t B n dã ñ u hàng. vư t qua các quân l nh và c m ñoán. bán l i nh ng chi c Spitfire. v a ñi v a ñánh. Còn nông thôn. nh ng ngư i lính Pháp ñ u tiên núp sau quân Anh ñ b vào Sài Gòn.. k c vi c ti p t c canh gi tù binh Pháp. ñó h ph i mưu m o l m m i mua ñư c. chúng ñư c tháo r i. nh ng ngư i ñã b hành h ñ a ñày dư i ch ñ th c dân. mư i hai Junker cũ và ba th y phi cơ Catalina. Tư ng như hòa bình s ñ n g n khi hai bên ký nh ng văn ki n th a nh n C ng hòa Vi t Nam là m t qu c gia t do. Chính ph Vi t Minh lên ti ng ph n ñ i vi c tr t do cho ñám tù binh Pháp này. ñ ng b ng C u Long du kích Vi t Minh không có súng ng ph i ñánh ñ ch b ng cung tên. ð u tháng 3 năm 1946. ñóng hòm t London cùng v i mư i sáu Dakota khác. Quân Nh t dù b i tr n nhưng v n ñư c ð ng Minh giao nhi m v ñ m b o an ninh khu v c ñóng quân. Pháp ñã không ñ binh l c ti n vào ðông Dương ñ gi i thoát tù binh và ngăn c n Vi t Minh cư p chính quy n.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 17 Daniel Grandcleùment Mùa thu năm 1945 Hu . Vũ khí c a h táp nham ñ lo i t nhi u ngu n Anh và M . Ngư i Anh. Vi t Minh ñã n m chính quy n toàn qu c nhưng s ph n quân nhân Pháp b giam gi không h hay ñ i. ñóng quân m t s v trí then ch t bên c nh l c lư ng ti p phòng Vi t Nam. trung tá Crèvecoeur chu n b ñưa quân vào Hu . khiêu khích. M t năm (1946) ñánh d u b ng nh ng cu c chém gi t mi n Nam. ngư i Anh bu c l c lư ng cách m ng ph i tr giá ñ t. ðó là m t ñ i quân ch p vá. Nh ng b ph n c a sư ñoàn 9 b binh thu c ñ a.79 - . C khu v c ð i n i hoang v ng m ư t. dù ngư i M công khai ph n ñ i vi c l p l i ch ñ thu c ñ a Pháp ðông Dương. Sài Gòn. bám dân ra s c ngăn ch n bư c ti n c a quân Pháp. Quân ñ i tư ng Leclerc ph i thay ñ i cách ñánh không gi ng nh ng tr n ñánh bên sông Rhin. Dù còn y u kém. vi c quân Pháp ti n v Hu không th d dàng mau chóng ñ n th . nơi ñây tr thành nơi giam gi quân nhân Pháp trong nh ng căn bu ng ch t h p hôi hám. ñúng lúc chi n tranh v a k t thúc nên không ph i d các tr n ñánh cu i cùng c a cu c th chi n th hai. Không ai cư p phá. công nhân b c vác báo cho lãnh s Pháp bi t h s không x p hàng xu ng nh ng tàu ñi Sài Gòn n u ñó là nh ng hàng ph c v cu c chi n tranh ch ng ngư i da vàng [1]. M t tri u ñ i ñã k t thúc. không gi ng ngư i M . Ceylan. Ngư i ta mua ñư c c a ngư i Anh Singapore. ðó là nh ng siêu th quái g chuyên bán l u vũ khí. Dân quân du kích bám ñ t. nhanh chóng l p l i n n th ng tr trên ph n l n các thành ph . g i t ng b ph n theo ñư ng dân s . th tr n và vùng nông thôn mi n Nam. Nh ng cu c ch m súng d d i nhưng ng n ng i. May m n là v n ngư i Anh. thêm m t l ñoàn ñ n t Madagascar ñư c tung vào cu c chi n. Pháp s tìm cách ñưa quân tr l i mi n Nam quân Pháp theo chân quân Anh vào gi i giáp quân Nh t và sau ñó. nh t nh nh g n như lén lút. trong nh ng khu vư n như ng n ngơ luy n ti c ch cũ th i quân ch . Sau ngày ñ o chính 9 tháng 3. v i s th a thu n c a Vi t Minh. l i d ng th i cơ hòa hoãn do hi p ñ nh sơ b m ng 6 tháng Ba ký gi a Sainteny và H Chí Minh. Dân ñ a phương quen g i pháo ñài này là ñ n Mang Cá. Quân Pháp vư t biên gi i Lào xâm nh p lãnh th Vi t Nam vùng núi phía tây Trung B . nơi trư c ñây c a vua và Hoàng h u v n c a ñóng then cài. chính quân Nh t l i giúp Pháp ñánh b i Vi t Minh. N u không th . Không có chuy n h ñư c tr t do trư c khi ngư i Pháp tr l i x này.

ni m hân hoan y. xe ba bánh l p liên thanh t ñ ng c a ñơn v bi t kích thi t giáp k . nhưng ngư i ta không mu n thú nh n. Ch ti c r ng Hu không có gì u ng. t h i: “Có th k t lu n như th nào?” Sau khi hi p ñ nh m ng 6 tháng 3 ñư c công b . nhưng ch m t ngày thôi vì ngày nay nh ng khó khăn ñã b t ñ u xu t hi n. n thanh niên. hòa bình ti n vào c ñô Hu . Liên quân Lào . cũng nh ng cái hôn y. M t cu c chi n tranh không tuyên b . Bê tông r n quá. Nh ng viên ñ n lõm. ðoàn quân Pháp ti n vào Hu có v hãnh di n. Ti ng hoan hô vang d y không d t. .80 - . Paris? ðúng là quang c nh gi i phóng Paris ñư c s ng l i. thành ph Hu c a ngư i Vi t không tham gia vào ngày h i. Quân ñ i Pháp phát hi n ra b y xác ch t b ch t ñ u. Nh t B n. Trên báo chí chính qu c. GMC. Có th cho phép t x hơi m t ngày. G i các cu c giao chi n y là gì. Ngư i ch huy m ng lư i tình báo Ban Hành ñ ng (Service Action) c a ngư i Pháp ðông Dương thu c phái De Gaulle. không ai nói ñ n h . không ph i cho ba tri u dân chúng Paris mà ba nghìn ngư i dân Pháp trong thành ph Hu . Trong x Annam c xưa này mà ngư i Pháp cam k t b o h t 1884. m t cái ñèo trên ñ nh Trư ng Sơn. Không có ti ng hoan hô ti ng reo hò khi các ñoàn quân xa ti n th n tr ng qua ngo i ô. h c sinh trư ng quân s Trung B . nhưng Hu bây gi là th ph c a Trung B .Vi t g m ba trăm hai mươi b y tay súng. Sau ñó là các tr n ñánh l t trên ñư ng Khe Sanh. lính quân xa. hơn hai mươi năm sau tr nên n i ti ng m t cách ñáng bu n ñ i v i ngư i M trong cu c chi n tranh ðông Dương l n th hai mà Washington g i là cu c chi n tranh c a ngư i M còn Hà N i g i là cu c kháng chi n ch ng M . các c u con bà Nam Phương. Crèvecoeur vi t: “ nh hư ng c a chính ph Hà N i là không th bàn cãi” [2].Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Lào-Vi t. Th là quân c a Crèvecoeur vư t sông. di u hành trư c m t ch huy các xe Dodge. màu da rám n ng. màu sáng ng i trên xe Jeep. thông minh có thi n chí. hư ng ñ o sinh. quân c a trung tá Crèvecoeur ñã ch m trán v i quân c a Lê Văn S u tư l nh quân khu 4 g m t t c các t nh mi n trung Trung B ñ n vĩ tuy n 16. nhưng nét m t tươi t nh mãn nguy n tươi rói sung sư ng. qua c u Trư ng Ti n ñi ñ u ñoàn quân ti n vào thành ph . qua c u nhanh chóng không g p m t s kháng c quan tr ng nào. B t k như th nào. nhi u cu c mít tinh bi u tình ñư c t ch c ñây ñó.. Vi c phá c u theo d tính không th c hi n ñư c. Trung Qu c. h d ng l i Lao B o. phía Pháp hay phía Vi t c n có nh ng ngư i ñi m tĩnh.Sài Gòn k t lu n v i ñ u óc sáng su t hơn: “Cái ngày quan tr ng này ñ i v i ngư i Pháp Hu ñánh d u m t th i ñ i ñã ch m d t.Sài Gòn mô t : Lúc ñó là mư i sáu gi ba mươi ngày 29 tháng ba. Th t là nh ng con ngư i kh ng l bên c nh kh ngư i bé nh c a lính Vi t Nam. C u ta chú ý trư c h t ñ n thân hình l c sĩ c a các ch huy chi n xa. thanh niên công giáo g i thư cho các chi n sĩ m t tr n ñ ng viên h gi v ng tinh th n kháng chi n cho ñ n khi ñánh th ng k thù Pháp. là nư c Vi t Nam t do liên k t v i C ng hòa Pháp vì hòa bình và ti n b . M t cu c chi n tranh không tuyên b . Trung tá Crèvecoeur ñ u ñ i mũ n i xanh c a ñơn v Commando. Liên t c trong n a gi . r t n tư ng ñ i v i B o Long. b c l m t ý mu n r t ñ c trưng c a ngư i Vi t là không m t m t. Quân s chênh l ch quá. ch tr m y phút gián ño n do có ñ i lính tu n tra Trung Qu c ñi ngang qua. ðoàn xe ñã ñi qua dòng ngư i v n hò hét. T báo Paris . b l ch s b quên. pháo binh.. nh ng ngư i ch m t m c b o v chính ph ñang n m quy n Hà N i. Các cô. nhô ngư i lên kh i tháp pháo. gi u m t. ða s dân chúng ngư i Vi t c ñô không hoan nghênh gì ñ i quân v a m i thành l p c a n n ð t c ng hòa Pháp. Còn nh ng ngư i Pháp ñang m c k t Hu .v. ngoài nư c lã. ñ y b i b m. Pháp và Vi t Nam v n có nh ng con ngư i như th ”. Trư c ñây Hu ngư i Pháp ñã t ng ñư c tôn vinh. th hi n trên các kh u bi u ñư c nh c l i nhi u l n không m y may thay ñ i: “ð c l p! ðánh ñu i th c dân Pháp” [3]v. nhưng nó cũng nói lên m t cái gì khác ñã khép l i. không th quay v v i quá kh . ôm hôn nhau có c ti ng khóc vì xúc ñ ng ñ n quá b t ng . nhưng cũng là không khí y. T Paris . con ñư ng v ng v không ngư i qua l i ngoài vài tr m ki m soát hay ti p t . xem h là nh ng k thù man r . Sau khi chi m ñư c Tchépone. ñáng x u h . T i Hu . Trong các tr n giao chi n ñ u tiên y. ch c là c a lính ñào ngũ ho c các tên tay sai ph n ñ ng b Vi t Minh tr ng tr . Các ñơn v quân Pháp ñ t nhiên xu t hi n. Ngay hoàng gia dù d ng v i cách m ng cũng ch ng hoan nghênh h ñ n ñây. d c ñư ng ti n quân. ngày 29 tháng 3 khi quân Pháp mang c tam tài. nh ng gói b c phá ñã không làm s p ñư c m c u. Tuy nhiên trung tá th y l nh c a H Chí Minh ñư c niêm y t kh p vùng quê. s thư ng dân Pháp lâu nay s ng qu n thúc trong khu bi t cư c m th y nh nhõm yên tâm sau m t th i gian dài ch ñ i. ñ ng th ng trên xe Jeep. nh ng ñám ñông ngư i l n và tr em túm năm t m ba. gi a m t bên là quân Pháp t ngoài vào ñánh nhau v i nh ng ngư i cách m ng. Trong m t báo cáo tình báo ngày 30 tháng 3 năm 1946. s ph n c a h không h thay ñ i. Tchépone cu c ñ ng ñ x y ra ác li t nh t. cũng nh ng thi u n m c áo m ng. th y cu c chi n ñ u ch m d t. l i có v chi n th ng. Vài trăm thư ng dân ñang s ng trong c nh s hãi lo âu. hoan hô cư i nói. mi ng nhai k o sôcôla M vây quanh nh ng anh lính lái xe Jeep. nh ng h c trò ngoan dư i mái trư ng c a nư c Vi t Nam ñ c l p. ph n ánh m t tâm tr ng hài lòng nào ñ y. Trái v i không khí l c quan ñư c miêu t trong các bài vi t. May thay. nó c th hóa s k t thúc chi n tranh vì t s ñ u hàng c a Nh t.

Nhưng ch là th i gian t m ngh . Vài tháng sau.Nhà xu t b n Albin Michel. ng yên không còn ph i lo nơm n p cho m ng s ng c a h . Hu . H sơ Crèvecoeur. yên chí ch ñ i s s p x p c a Tòa ð i di n C ng hòa Pháp t i Hà N i ñ tr v chính qu c hay sang m t thu c ñ a khác. ghi d u b ng m t s cu c ñ ng ñ nh t là v ban ñêm. quân Pháp gây h n H i Phòng. lúc thì yên tĩnh lúc l i căng th ng.Vi n l ch s l c quân Pháp. [2] SHAT. Trung Hoa.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment S có m t c a quân ñ i Pháp càng làm cho tình hình thêm l n x n. H ăn ngon. Cu c thương lư ng hòa bình ðà L t r i Fontainebleau không ñ t k t qu . Nh t B n ñóng bên c nh nhau. nơi sau này ngư i ta g i là “ch o l a Vi t Nam” tình hình căng th ng hơn. Sáu mươi ngàn lính Nh t ñ n trú Trung B và B c B h i ñ u 1946. dù ñã th t tr n v n ñông hơn c . T nay. [3] SHAT. Khi nào k t thúc v n m nh c a m t ñ qu c . Pháp. . H sơ Crèvecoeur. kéo dài nhi u tháng. Tình th kỳ c c này.Leclerc và ðông Dương 1945-1947. . L c lư ng Nh t B n. chi n s s tr l i v i m c ñ ác li t hơn. s chung ñ ng c a nh ng l c lư ng ñ i ñ ch nhau.81 - .Vi n l ch s l c quân Pháp. [1] Xem Leclerc et l’Indochine: 1945-1947. Quand se noua le destin d’un empire. Ngư i Pháp trong khu ph Tây Hu tin r ng h ñã tai qua n n kh i. trong m t thành ph có b n th quân c a b n nư c khác nhau: Vi t Nam.

Tháng 3 năm 1946 ông ñư c tri u t p ñ n dinh ch t ch chính ph t i B c B ph . thay qu n áo trong phòng dành riêng góc vư n. m t t qu n áo mô-ñéc. L ch s không nói cu i cùng h có ch u ñi không. mi ng ñ m m t hai ba. chính ph “liên hi p qu c gia” t p h p nh ng ngư i có ý th c h r t khác nhau. v nh ng chuy n công cán ngo i giao. M y tháng trư c ñây. mũ. B o ð i ñư c giao ban. Nhưng ông bi t r ng th i gian c p bách và hi u r ng v lãnh t cách m ng tìm cách phân hóa Trung Hoa và Pháp. Không ph i vì khí h u vì s t rét mà b gi t. chi c áo sơ mi c c tay. Không còn phân bi t ai là c u hoàng. Giáp. lính canh ng c li n n súng. Cao to. gh ñ u. Ông H Chí Minh nói v i Hương: “Anh ph i ñi Trùng Khánh g p Tư ng Gi i Th ch nói v i ông ta r ng chúng ta c n vũ khí ñ ñánh ñu i quân Pháp”. Cao trào cách m ng năm 1930 ñã b dìm trong b máu trong nh ng v ñàn áp tàn kh c chưa t ng có. M c d u c p b c khác nhau. v. Mư i sáu ngư i ch t trong s nh ng ngư i c ng ñ u nh t. xoay tròn như m t chi c cù r i ñ xu ng. B o ð i h u như chi m lĩnh sân.82 - .. Có nh ng b trư ng c ng s n.. nh ng năm ñau y u. M t gian phòng ñ p. phương ti n ñi l i quen thu c c a ông. b t ch p th i gian và l ch s . chân t c u kỳ. trong sáu tháng t tháng ch p năm 1930 ñ n tháng sáu 1931. c nh ng ngư i c a các ñ ng phái qu c gia thân Trung Qu c. trư c ñây là dinh th ng s B c Kỳ. hôm nay l n ñ u tiên ngư i c u chính tr ph m nhà ng c Kontum m i g p l i b n cũ. u o i như th ơ v i c nh khác thư ng ñang di n ra. Chi c v t c a B o ð i d ng trên ñ u v t. Ông ch ng bi t gì v chính tr ñ i ngo i. Hương tr l i ph ch t ch thì g p m t nhóm ngư i. g m công nhân. Ông ta không gi ng lính Qu c dân ñ ng cũng không gi ng hai ñ i th qu n v t trên sân. nông dân. thoát n n t nhà ng c Kontum tr v . ngư i b n h c cũ t i trư ng Qu c h c Hu . do công vi c b n r n. nh ng cu c chi n ñ u dư ng như lùi xa vào quá kh . Th i ñó. tóc c t ng n. Hương là m t trong hai trăm ba mươi tù nhân c a nhà ng c này. ngu n g c chính tr r t khác nhau. Khách s n l i tìm l i ñư c ít nhi u v l ng l y c a nó v i s xu t hi n c a ngư i khách du l ch không ch ñ i này. không ai chơi ban ñây. tù kh sai t ch i không ch u r i ng c Kontum ñi Dakpek nơi h b ch t nhi u. th c hi n b ng lư i lê. Ông chăm chút dáng chi c qu n v i. ý th c sâu s c t m quan tr ng c a s m ng c a mình. nhưng chính là nh ñài phát . ông thay qu n áo luôn trong bu ng ng . lo i b nh ng ñ linh tinh. Hà Phú Hương. ng n ngang. ông theo dõi không m m cư i vũ ñi u c a hai bóng tr ng. ñánh m t qu ban r t m nh. Ông H gi i thích thêm: quân Pháp ñã chi m Nam B . ði u b t ng cho t t c là s có m t c a m t ngư i tr tu i cao lêu ñêu theo dõi c nh tư ng t trư c ban công c a khách s n. ðã ph i d n d p. nhưng m t vì chuy n ñi xa làm cho ông quên ñi ñ c ng c a cái giư ng. Hai bên ngang s c ngang tài nên nh ng ngư i Trung Qu c không h nói gì ñ n k t qu tr n ñ u. H trao ñ i vài ñư ng ban.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 18 Daniel Grandcleùment C u hoàng l ng l th t dây gi y cao su. nhìn vào chi c gương ñ ng ñ ki m tra b ñ c a mình. vì s tín nhi m c a ch t ch H Chí Minh. b ng súng liên thanh. ch n m t c p kính râm r i xu ng sân qu n v t. ñang ñe d a Hà N i. Hai ngư i chơi t t. m t trăm b y mươi tù nhân b m ng. Nghiêm K T ñ i th qu n v t c a ông ñang ñ i. sinh viên. m t khách s n b lãng quên mi n Nam Trung Qu c. G n như m t tr n ñ u c a nhà chuyên nghi p ñ n m c lính Qu c dân ñ ng xuýt xoa th dài m i khi tính ñi m hai trái ban ñánh l i. m t toán lính Qu c dân ñ ng canh gác. lên lư i m i khi có th . m t t ñ ng khăn. Ngay sau khi Vi t Minh cư p chính quy n. nh ng v chai. Trái v i ñ i th . L n này b n lính Qu c dân ñ ng chăm chú theo dõi các ñư ng ban. qu n áo s m màu. Hương thoát ng c tr v tham gia ngay công tác cách m ng là y viên ph trách văn hóa và tuyên truy n trong y ban nhân dân Trung B . Ông ñ n b ng xe ñ p. m t nhân v t n i ti ng. ñón ti p ông và ñưa ñ n g p ch t ch H Chí Minh. Xung quanh d c hàng rào m t cáo ngăn sân qu n v t v i bãi trư c khách s n. r ng rãi. Ngư i ta g i ông là Hương. Hôm sau. lúc này ñang th a hi p thu x p v i nhau trên lưng Vi t Minh. Palméséani lo i b nh ng ai không ch u ñ ng n i nh p ñ ti n trình công vi c. t Dakpao ñ n Dakxut. th ng cánh không e dè. B o ð i ñ ng d y. Hương b ñày vào ñây sau nh ng cu c bi n lo n năm 1930.v. Ông c n th n vu t th ng ñôi bít t t ng n tr ng. Ông Hương kinh ng c vì l i yêu c u. ñôi khi b ng c ñ i bác. Dù hơi m p. như cái máy. ai là b n chơi mà ch là hai ñ i th m i mê qu n nhau qua ñư ng ban. ñón ti p. Ông bư c ñ n cu i sân sau v ch sơn. Chi c giư ng r ng không có n m êm như giư ng n m ñi n Ki n Trung Hu hay Hà N i. gh dài. Dù có nh ng cu c h i h p. ph n l n là tù chính tr . Ch t ch ñã giao phó cho ông s m nh quan tr ng này. Ngày 12 tháng Ch p năm 1931. Hai ngư i chơi lên lư i. Ti ng ñ p r t căng vào lư i v t ñánh th c khu vư n bao quanh. ngư i ta b o s ñi v i ông. ð ñ m tù Palméséani gõ m t chi c ba toong vào ñ u m i tù nhân. thi t b n i th t theo phong cách âu châu. Chúa ng c là Palméséani. Chính quy n Pháp bi t t t c nh ng s ki n ñó. Nh ng k b h ng c có nhi m v hoàn thành xây d ng m t con ñư ng thu c ñ a 14. V chăng lúc này ñang có chi n tranh dù r ng nhìn t Park Hotel.

Chi c Packard mang t Hu ra. trong lúc Nguy n Công Truy n và Hà Phú Hương chung nhau m t phòng nh . Khách s n ñư c xây d ng c nh m t su i nư c nóng cách ñó kho ng b n mươi cây s . cao hơn hai nghìn mét trên m t bi n. l i th ng ván n a. M t khách s n b cu c n i chi n làm hư h i. không có hai ông cán b Vi t Minh kh c kh thư ng tham d vào cu c ki m ñi m c a h . m t m t c tôi ñi th c hi n m t s m ng h u ngh v i Trung Hoa thì ñ ng th i cũng c m t phái ñoàn ñi g p ñ i s Xô vi t. toàn th thành viên trong phái ñoàn ñư c các c v n c a . M t ngư i ñi du l ch. Ông ñư c các nhân v t cao c p Qu c dân ñ ng m i ăn trưa. Ngoài câu nói trên theo thói quen. ngư i ñã d n m t trăm sáu mươi ngàn quân Trung Hoa vào Vi t Nam m i m t bàn ti c trưa. H còn ph i ch ñ i m y hôm n a.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment thanh Pháp mà ông Hương ñư c bi t c v n Vĩnh Th y cũng tham gia phái ñoàn. dù tr i n ng. t i sao không. Ch có B o ð i ñ n m t mình không ai tháp tùng ông. Ông ta ñi t n n hay trái l i tham gia m t phái ñoàn chính th c như ngư i ta nói [1]. Sau này ông tâm s v i m t nhân viên m t v Pháp: “Ngư i ta cho tôi bi t chính ph Vi t Nam. c ñeo gông n i v i hai chi c xi ng quanh m t cá chân khi n cho ông không ñ ng th ng ñư c. Trên xe ra phi trư ng c v n Vĩnh Th y th l v i hai b n ñ ng hành. l i lăn bánh ch ch cũ và nh ng ngư i cách m ng trong chuy n ñi không bi t trư c này. Gi phút trôi qua ch m ch p. Cu i cùng m t chi c máy bay DC-3 ñưa h lên Trùng Khánh. N u ngư i Pháp không tôn tr ng hi p ñ nh sơ b m ng 6 tháng 3. ngư i ñi du l ch. Hàng gh sau hơi ch t. Không khí trong ñoàn thi u c i m ñ m m. Cu i cùng văn phòng chính ph yêu c u c u hoàng ch m t mình ông ñ n nói chuy n v i th ng ch h Tư ng. không trao tr ñ c l p cho các ông. H t m trú ñây ñ ch thi n ý c a Tư ng Gi i Th ch. Ông n i ti ng là m t tù chính tr ngoan cư ng v i k lu t hà kh c trong nhà tù th c dân. Bí thư trư ng c a tư ng Lư Hán. M t qu ñ i c a Vân Nam. Ngư i ta h i B o ð i. Nghiêm K T . V uy nghiêm c a dinh th Tư ng Gi i Th ch khi n ông nh l i cung ñi n vàng son c a ông trong T C m thành Hu . mà t i Hà N i có ñôi chút lãng quên. có ph i ñúng ông c m ñ u phái ñoàn không? B o ð i t b cây v t ñ n dinh th ng ch . B o ð i ñư c b trí m t phòng r ng có phòng ti p khách riêng. sau khi B o ð i t ch i không nh n làm trư ng ñoàn. không b l th i cơ. Trong th c t . Viên lãnh s ñi n v nư c m t bài tr l i ph ng v n c a ông Hương v i m t t báo ñ a phương: “Ngư i ta nói r ng c u Hoàng ñ B o ð i không b ng lòng chính ph H Chí Minh? Không. sang tr ng. ngư i c a Qu c dân ñ ng. Ông không hi u gì v chuy n ñi c a c u hoàng. H không nói gì v i nhau trong cu c h p chung toàn ñoàn. Ông hoàn toàn tán thành nh ng bi n pháp c a chính ph . t m su i nư c nóng thì ông Hương không h t b v m t c ng r n c a ông. nơi chính ph Trung Hoa ñóng. Ông không ưa c u hoàng l m nhưng cũng hi u c u hoàng không ph i cùng lo i v i nh ng ngư i kia. th trư ng Ngo i giao làm trư ng phái ñoàn trên danh nghĩa. Tr ông Vĩnh Th y cũng bi t lái máy bay l i dày d n trong chuy n ñi xa b ng máy bay. Ban ngày ông l i m c qu n áo tr ng chơi qu n v t dư i con m t s ng s c a ông Hương. chính là M c Tư Khoa ch huy m i công vi c hi n nay Hà N i” [3]. Dù còn tr nhưng Hương v a tr i qua mư i hai năm c m c trong xà lim. Vĩnh Th y. ñây trong khách s n m i “B n mùa”. Nghiêm K T ch y b hơi tai t ñ u này ñ n ñ u kia c a sân qu n ñ ng phó cũng không l i ñư c v i B o ð i. C u hoàng v n gi nguyên v ph t l nh ch hơi ñ m hôi. Cu c ch ñ i Côn Minh b y ngày. s ñi sau. y viên ph trách tuyên truy n trong y ban nhân dân B c B và Hà Phú Hương ng i c nh B o ð i. còn v i nh ng ngư i khác thì ñây là l n ñ u tiên h ñi máy bay. Không có lính Trung Qu c. r t cu c ñư c m i d m t cu c h i ñàm v i nh ng ngư i lãnh ñ o Qu c dân ñ ng Trung Hoa. Phái ñoàn lên máy bay t phi trư ng Hà N i t i Côn Minh trên chi c máy bay DC-3 chen chúc ñám quân nhân Trung Hoa. Ông Hương. ông không nói gì thêm. ch ng t ngư i Trung Qu c coi s thoái v ch là m t giai ño n. khi n h s ng s t: “Tôi ch y u là ñi du l ch”. thì các ông s làm gì? Tr l i: Chúng tôi s n sàng chi n ñ u và s n sàng hy sinh m t tri u ngư i” [2]. Nh ng nghi th c tr ng th dành cho ông. Sau khi t m là ăn trưa. Sau tr n ñ u h ñi t m. Tư ng th ng ch ñ m y ngày m i tr l i. Nghiêm K T t trong nư c ñi sau ñã theo k p h ñây.83 - . Có m t ngư i khác cũng c m th y khó ch u. vui thú qu n v t. B o ð i. t nay ta l i tr l i v i cái tên quen thu c c a nhân v t. M t chi c xe công ñ n khách s n ñón và ñưa ông ñ n tr s chính ph . ngư i phát ngôn chính th c c a phái ñoàn. L n này ch có hai ngư i v i nhau. Trong khi B o ð i. Nguy n Công Truy n. l nh k nh hòm xi ng. ðó là lãnh s Pháp t i Côn Minh. Tư ng Gi i Th ch r t b t bình. m t thành ph ba tri u dân. ch trao ñ i riêng t ng nhóm quen bi t nhau. Ông ăn m c t ch nh. m t quan ch c Vi t Minh. Nghiêm K T . Côn Minh ch là m t tr m trung chuy n. Cu i cùng do B o ð i yêu c u kh n thi t. qua ñêm v i m t cô h u bu ng c a khách s n. C u hoàng không ti t l v i các b n ñ ng hành n i dung c a nh ng cu c trao ñ i. Chuy n ñi b t ñ u b ng ôtô ra phi trư ng.

Phái ñoàn Vi t Nam nghe B o ð i nói v y tưng h ng như t trên cao rơi xu ng. Rõ ràng là c u hoàng không tr v v i gia ñình. c u hoàng thông báo th ng th ng v i các thành viên trong phái ñoàn “Tôi l i. các ñ ng phái ñ i l t qu c gia ch ng phá cách m ng m t luôn ch d a. T sau hi p ñ nh 6 tháng 3. quân Pháp thay th quân Trung Hoa lo gi i giáp và h i hương quân Nh t. chúng tôi có quá nhi u v n ñ ph i gi i quy t.84 - . Cu i cùng. Hà Phú Hương n i gi n. Theo m t lo t ngu n tin khác. Tuy nhiên nh p c u không vì . Quy t ñ nh c a c v n khi n m i ngư i s ng s t. Th i kỳ Nhà vua ph i mưu m o m i mua ñư c quy n album dán tem ñã xa r i.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Tư ng Th ng ch ti p trong m t ngôi chùa ñ bu i h i ki n không có tính cách chính th c vì ngư i Trung Hoa không mu n ti p chính th c nh ng nhân v t c ng s n. M t tin khác: c u hoàng tìm cách bán cho Trung Qu c các m than H ng Gai ñ l y súng ñ n. Bi t nói gì ñây? M t cu c ch y tr n. không gi ñư c nh ng ñi u kìm nén trong lòng t lúc ra ñi : “Thưa ngài. Chuy n ñi và nh ng cu c thương thuy t c a B o ð i v i th ng soái gây ra m t m i băn khoăn l n trong các nhân viên m t v ñang giám sát thành ph Trung Qu c. Có nhi u c m b y. h phái ñ n cho ông m t cô gái g i. Thông báo này hình như ñ t ra r ng m i dây liên h gi a nư c Pháp và Trung Qu c không ch t ch như ngư i ta tư ng. Hơi m m y u. cho ai? ðây là m t ñ tài nghiên c u thú v c a gi i tình báo. B o ð i suýt n a thành n n nhân c a m t v mưu sát Côn Minh. chuy n k ch c có th khác n u m y tháng sau B o ð i không ch ng l i nh ng ngư i c ng s n. Ngoài m t ông t ý ti c s l a ch n c a B o ð i. Ông có vi t thư cho B o ð i b o ông ta l i ch l nh m i không? Không ai kh ng ñ nh ñi u này. Hơn n a t t c nh ng phương ti n chúng tôi có trong tay ñ u c n ñ c m chân quân ñ i c a Mao Tr ch ðông. bây gi ông m i gi i quy t. tôi s ñi du l ch”. cơ quan m t thám Pháp báo tin. Mu n hay không. Chúng tôi không có phương ti n ñ gíúp các ông”. n u tr v v i cách m ng là v n ñ an toàn. “Các ngài có th cung c p vũ khí cho chúng tôi ho c giúp chúng tôi chi n ñ u v i ngư i Pháp không?”. v n ñ này ông ñã lư ng l l n tránh t khi cách m ng n ra. Chi n tranh và cách m ng ñã khi n ông tr nên quan tr ng. “Sau khi Nh t ñ u hàng. ông không ng ng kêu g i s can thi p c a các cư ng qu c ñ ng minh công nh n ông là ch t ch chính ph Vi t Nam thay th H Chí Minh ñã b c ng s n Pháp mua chu c. B tr n hay ch là v ng m t. m c dù trong th i chi n. Nhưng ngư i ñó là ai? H Chí Minh ch c ch n bi t trư c ý ñ nh c a ông c v n t i cao. Quân c a tư ng Lư Hán rút kh i mi n B c. Hình như ông ñ cho các s ki n kéo ñi mà không có chính ki n. ngu n tin nào cũng nói là có ngu n ñáng tin c y. ngư i Pháp có th b t cóc ông. Báo cáo c a h mâu thu n lung tung. Lúc ñ u. Nghiêm K T cũng l i không ch u v . Chuy n này do Hương thu t l i. Chính ph Hà N i ra s c tuyên truy n. C u hoàng ñi Trung Hoa chính xác vì lý do gì. ***** Bu i t i B o ð i ñư c t do nhưng có ki m soát. C u hoàng m m cư i nhưng không nói gì. Chính ph nhân cơ h i này th ng tay tr ng tr chúng. Trùng Khánh không thi u trò tiêu khi n h p d n. Hình nh ông m nh t. Hình như ông ñ m c cho ng n gió ñ y ông theo chi u hư ng t t. Ông thêm: “N u g p v tôi. Ông Hương và Nguy n Công Truy n tr v Hà N i ñ báo cáo v i ch t ch H Chí Minh. ông sang Trung Qu c ñ ñ t ñư c vi c rút ba mươi nghìn quân ñư c g i sang Vi t Nam ñ ch ng l i quân ñ i do Paris g i sang. Ngoài B o ð i. Sau ñó h l i kh ng ñ nh: ông sang ñ thương lư ng vay hai mươi tri u ñ ng c a các nhà tài chính M do Tư ng Gi i Th ch gi i thi u. H Chí Minh không mong gì hơn th . Bình thư ng ra. Nh n xét c a ông Hương ñâu có sai s th t. ngài ch nghĩ ñ n ăn chơi. Nó cũng ñáng giá cho chuy n ñi này. gái và c b c”. ñi u ch c ch n là Nhà vua tr ñã nhi u l n ti p xúc v i ñ i s quán Hoa Kỳ. Ngư i Trung Hoa không ñ cho ông ñư c t do s ng cu c s ng ban ñêm c a ông dù r ng. Có lúc ông th t s là m t thanh niên cư ng tráng lúc nào cũng mang m t n i phi n mu n tri n miên. S t ch i là d t khoát nhưng ñài phát thanh Pháp nh c l i: “M t phái ñoàn quan tr ng c a chính ph cách m ng ñã g p Tư ng Gi i Th ch”. m t s ñào ngũ hay ch là ý mu n ngông cu ng ñi du l ch? K l i có ích gì. Không ph i do hành vi c a ông hay s l a ch n ñã ch ng t s sáng su t nhìn xa trông r ng c a ông. M t v n ñ chính tr cao siêu hay ñơn gi n ch là lo cho sinh m ng không b o ñ m an toàn. Ông Hương nêu câu h i. phái b ñi Trung Hoa s ph i có m t ngư i l i Trung Hoa là ñ i di n như trong quy t ñ nh c a h i ñ ng chính ph trong phiên h p ngày 11 tháng 3 năm 1946. Ông mong Washington s vào cu c và ngư i M s ch p nh n làm tr ng tài gi a nư c Pháp và Vi t Nam m i. khi ngư i Trung Hoa nh n th y c u hoàng không th nh n nh ng cu c ñi ra ngoài ph ñó. M t h c sinh tr n h c. ð n lúc ph i tr v . Nhưng t nay ông cân nh c các s ki n và mánh khóe. Cô này ngày ñêm không r i ông n a. nh các ông nói giúp tôi kh e”. Con ngư i ông ch a ñ ng m t m h n t p nh p nh ng. ñoàn cũng ph i r i Trung Hoa v nư c. hay không có c ngh l c v ng vàng. xóa b chính quy n ly khai m t s t nh. gi i tán các toán vũ trang. qu ng bá r ng rãi tin này.

s ra ngày 24 tháng 3 năm 1946. ông c v n t i cao không còn m t xu dính túi. [3] H sơ lưu tr b Ngo i giao Pháp . B o ð i lao vào các cu c thương th o v i ngư i Trung Hoa và Pháp. Ba năm sau. B o ð i ñi r i.Vân Nam Nh t báo. . Lúc ñ u ông vay c a m t ngư i Tàu tên là Wong Phu. ngư i Tàu này gõ c a ñòi n . H Chí Minh còn thuy t ph c chính ph g i cho B o ð i m t s ti n ñ ông ta có th tr v nư c trong trư ng h p ông mu n tr v . Nh ng chuy n x u xa v tư cách ông ñư c bàn tán. Ông s ng nh vào ti n ti t ki m c a nhân tình. Sau này ông còn ñư c m t ngư i Trung Hoa khác bao ông. Zing Tsong Phao. chia s ngày ñêm v i ông và m h u bao. dù báo chí Hà N i không có bài nào lên án hành ñ ng ph n b i c a ông nhưng ñây ñó nh ng tin ñ n v ngu n g c ñáng ng c a ông ñư c nh c l i truy n tai nhau.V Á .85 - . cô nhân tình ñã l n l i sang Trùng Khánh theo ông. Hơn th n a. ti n n m trong tài kho n c a ông nhà băng ðông Dương b phong to . ngư i ñã ti n ông Côn Minh. [1] H sơ lưu tr b Ngo i giao Pháp. Trong th c t .Châu ð i Dương. khi ông l i ñư c làm Qu c trư ng. Ti n v nh chuy n cho ch ng còn gì. Mu n s ng Trung Hoa ông ph i vay n . [2] Yunnan Ye Pao .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment th b c t ñ t. m t nhân viên tình báo Trung Hoa-M . Ông vay c a Lý L Hà. lan r ng kh p ph phư ng Hà N i.

Cu c ñ i ñ u gi a Vi t Nam và Pháp là ñi u không tránh kh i. [1] CAOM. ð c bi t là trong năm 1946 này. b n gia nhân và t t nhiên nh ng ngư i giám sát bà bi t rõ ý ñ nh này. ông Hương v n còn xúc ñ ng khi nh l i chi u hôm ñó. Ông Hà Phú Hương v a Trung Qu c v . Th m chí h còn khuy n khích Paris hành ñ ng b o l c Trung và Nam kỳ. không ph i ch l n này. có nghĩa là g n m t năm sau khi ông Hòe nghe ñư c tin ñ n. Tình hình ch t m l ng khi có s can thi p c a t liên ki m Vi t-Pháp. ñã nh t trí hành ñ ng ñ trong nh ng ngày t i cho ra ñ i m t chính ñ ng th c s ñ i l p v i phe Vi t Minh. ch c ch n bà s b cô l p. N u chi n tranh ch ng Pháp n ra. Tình tr ng vô chính ph m t l n n a ñe d a th cân b ng mong manh h i tháng 3 và ñã c u vãn hòa bình. B n tin tháng 8 năm 1946 c a Phòng Nhì Pháp (SEHAN) ñã ti t l âm mưu này. dư i quy n ch t a c a bà c u Hoàng h u Nam Phương. ñ n Hà N i sau khi báo cáo v i H Chí Minh ñã v Hu báo tin cho bà Nam Phương bi t. Năm mươi năm sau. ð ng này ch trương th ng nh t “ba kỳ” Trung. Nam. Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i t i Aix-en-Provence. dân chúng c ñô. Chúng di n ra theo cùng m t k ch b n. ch y u g m nh ng ngư i công giáo. Nhưng dù sao. Sau ñó ngư i c a phái b o hoàng công giáo s giúp ñ quân ñ i Pháp. Phe b o hoàng. ông ñã ñ t ng t quy t ñ nh không tr v . m i “kỳ” ñ u c ñ i bi u ñ n d h p. S m t thám.86 - . ông Tr n Văn Lý. Bà v n nói là không h bi t ch ng mình có ý ñ nh chu du ngo i qu c. dù không ñư c nói ra. Nhưng d u sao. m c dù v n còn nhi u b t ti n nhưng còn hơn là ch ñ nhi p chính. do m t c u thư ng thư. ñư c ñ c khâm m ng tòa thánh Vatican ng h . M t bà r m l . M t h i ngh công giáo ñã nhóm h p ngày 15 tháng 8 năm 1945 t i Hu . Như v y bà Nam Phương ñã b t tay hành ñ ng th t s . nhi u ngư i Pháp b thương ho c ch t th là c khu ph n i d y. không còn ai ñ ng ra che ch bà t c p cao c a nhà nư c. ði u x u hơn n a. r ng tuy bà không b ai ñe d a nhưng v trí c a bà s th c s như m t con tin cũng như c gia ñình bà và ñ c bi t là Hoàng t k v . “N u chính ñ ng này còn ch n ch thì s th t b i và khi ñó Vi t Minh s n m tr n quy n bính. V y là có th ñ ng này s ñ i di n cho m t phe ñ i l p c n ñư c b ch huy Pháp theo dõi và ki m soát n u c n” [1]. M t phát súng n . nh ng tán cây ñư c tô s c h ng êm như ñư c gi i phóng. ði u này ñánh d u m t giai ño n ho c bư c kh i ñ ng cho chính ñ ng công giáo ñã t n t i bí m t. Bà Nam Phương không t v ng c nhiên khi nghe ông Hương k chuy n nhưng cũng không gi u n i n i bu n sâu l ng vì t nay bà th c s ph i s ng l loi ñơn chi c. . B c dư i s ch ñ o c a B o ð i. Chính ñ ng công giáo mà bà là linh h n. Nh ng tay súng b n t a gi u mình trong bóng t i c a các ngôi nhà và ñư ng ph tr l i yên tĩnh ñ ch ñ i m t v r c r i m i. Năm 1946 trôi qua và kh năng thi hành b n hi p ñ nh m ng 6 tháng 3 r t mong manh. C nhà. V y ñ ng này mu n gì? H mu n Pháp trang b vũ khí cho 30 ho c 40 nghìn ñ ng viên là tín ñ công giáo. Trong không khí n ng n như v y. Nhưng Paris không ñ ng tĩnh gì. bà c u Hoàng h u tr tu i quy t ñ nh c n ph i “làm cái gì ñó”. Nh ng v r c r i m c dù ít hơn và không ñ m máu b ng Hà N i nhưng nay ñã x y ra thư ng xuyên hơn. Sau nh ng cơn mưa ñông liên miên r rích không d t. Ph n l n các v l n x n ñ u do các ñ ng phái ñ i l t “qu c gia” gây ra ñ n m c xu t hi n s m ñ u cu c n i chi n gi a quân ñ i chính ph và các nhóm thân Tư ng. bà c u Hoàng h u không che gi u ý ñ nh c a mình là r i cung An ð nh ñ n nơi an toàn hơn cho các con bà ñ c bi t là B o Long. Âm mưu ñó không thành. như m t l i h a h n h nh phúc. và c gia ñình hoàng gia ñ u ñ c bi t c m nh n ñư c ñi u này. Tin ñ n s có chi n tranh Vi t-Pháp lan r ng. L nào ch ng bà l i không báo trư c cho bà? V y là t nay.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Chöông 19 S c xuân tô ñi m lên c ñô Hu nh ng màu êm d u.

M t v Hoàng ñ b Pháp ph tru t nay l i xin s n sàng hy sinh cho nư c Pháp. Ch n ai bây gi ? Ch n B o Long có nghĩa là s giao quy n nhi p chính cho c u Hoàng h u Nam Phương. T t nhiên là vì nư c Pháp. Sau ngày 9 tháng 3 năm 1945. Chi h i trư ng h i Tam ði m trong thư gi i thi u ñã vi t v Duy Tân: “ ñâu cũng v y. Do ñó. ông lên ti ng ñòi ñư c ra tr n ti p t c chi n ñ u. nghĩa là sau khi Nh t ñ o chính l t ñ chính quy n th c dân Pháp ðông Dương. dĩ nhiên ông ñành ch n ngh cư i ng a ñua. H t ph c tùng chính ph Vichy thân ð c. Dư i con m t ngư i Pháp. ñâu có th nghe ñư c ti ng nói c a ñài Ti ng Pháp t do. căng th ng như võ sĩ samurai hay như ðôngkis t. Không oán h n. 17 tu i. c u hoàng Duy Tân b ngh ñua ng a v t v .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 20 Daniel Grandcleùment Theo cách làm quen thu c. Có nhi u thu n l i vì lúc này bà c u hoàng s p s a kêu g i ngư i Pháp giúp ñ ñ thoát kh i s ki m t a c a Vi t Minh. V sau. Vĩnh San t m gác ý mu n tham gia chi n ñ u châu Á. ông ñư c m i ngư i chú ý v quan ñi m r t rõ ràng v công lý và công b ng”. Sau ñó. có v như tính khí t nh . ch ng bi t làm gì khác. cũng như tham d các cu c h p c a H i Nhân quy n. như báo chí Pháp ñã v ch rõ. r i cu i cùng ng h chính ph H Chí Minh. Th t s phá s n. T t c ñ u ngư c l i v i ngư i em h B o ð i c a ông mà t t nhiên ông coi như m t k cư p ngôi h ng xoàng. H ñi xa hơn. ngư c th i gian. hai l n ph n b i ngư i Pháp. Cu i cùng thì ông cũng ñư c nh n vào làm chân thông tin vô tuy n ñi n trên m t khu tr c h m v i c p b c chu n uý. Ho t ñ ng kháng chi n này ñã làm ông b c nh sát c a chính ph Vichy b t giam m t tháng. Ông tham gia ñ u ñ n các công vi c c a chi h i Tam ði m (Tình b n) Saint-Dems. ông tham gia nhi u cu c giao chi n trên ñ o. Tuy nhiên. Ông là m t ngư i ham h c h i giàu tình c m. Lúc ñ u ñ tăng thêm thu nh p ít i c a mình. M t ngư i b n Pháp yêu c u ông t kh c h a chân dung. thì gi ñây l i hào phóng c p cho ông m t kho n tr c p. Tài s n c a ông trong nư c lúc ñ u b t ch thu. ñâu có th g i các tin t c ra ngoài d dàng hơn là t c a hi u bé nh c a ngư i chuyên v vô tuy n ñi n này. Gi ñây ông ta ra sao? Dân chúng thành ph Saint-Denis thu c bán ñ o Réunion bi t rõ Duy Tân.. sau ñó ñư c tr v cho Tri u ñình. Nhưng không an ph n d ng l i. ông lao vào lĩnh v c thông tin vô tuy n ñi n và ít nhi u thành công. ông không ñư c gia nh p quân ngũ [2]. ñua ng a v n ñã là m t ngh . G n như không có b n năng b o t n”. Th nào cũng ñư c. ông vi t: “Tôi là m t con ngư i th t ng y u. nay ki m s ng b ng ngh s a ch a. làm bù nhìn cho Nh t. Th t là m t c ch nghĩa hi p và ñôi chút gây ng c nhiên ñ i v i m t k ñi ñày bi t x . M t c p b c quá khiêm t n ñ i v i m t ngư i tu i 40. ông còn làm ngh cư i ng a ñua (dô-kê). ông ta hoàn toàn m t h t lòng tin. Tuy nhiên. Hoàng t Vĩnh San t c c u hoàng Duy Tân. không ch p nh n n n ñ c l p dư i ách chi m ñóng .87 - . ñã t ng tr i qua t ñ nh vinh quang ñ n cùng qu n th t s do chính các gi i c m quy n trên ñ o gây nên. C a hi u c a ông nhanh chóng n i ti ng trong l c lư ng kháng chi n ñ o Réunion. Và ch c ch n là v i ñ ng bào mình. ngư i Pháp mu n l p vua m i ñ ñ ng ñ u chính quy n tay sai. Kho n tr c p ít i c a ông không ñ nuôi c gia ñình. chính ph Pháp trư c ñây ñã ph tru t ông. ch tương ñương v i lương c a m t công nhân làm ñư ng [1]. do nhu c u b t bu c. Tính tình khô khan. V i th i gian. ði u ñó ch ng quan tr ng gì. l p ñ t thi t b vô tuy n ñi n làm k sinh nhai. Nhưng vi c Hoàng t Vĩnh San tham gia phát thanh bí m t m t năm trư c ñây là m t cách phê phán ch nghĩa th c dân Pháp. Ngay t tháng 9 năm 1939 ông ñã mu n chi n ñ u ch ng ð c nên ông ñã ñ ngh v i nhà ñương c c Pháp ñ o Réunion ñư c nh p ngũ. Thu nh Hu khi h c làm vua ông ñã ñư c h c cư i ng a. ñ n m c ch g i b ng tư c hi u “Hoàng t ” mà không c n g i ñích danh. gi i h u trách trong chính ph lâm th i Pháp không d ng l i gi i pháp này. Vĩnh San quy t ñ nh gia nh p l c lư ng nư c Pháp t do và t năm 1940 ông tích c c tuyên truy n cho phái De Gaulle. Ch ng ph i là thi t b vô tuy n ñi n cho tàu ng m. ñ ng lên ñ u tranh ch ng Nh t. M t kho n tr c p nh . cho các ñơn v dã chi n hay cho ñ i quân ng m mà ch là lo i máy thu thanh vô tuy n ñơn gi n hình tròn. ñ ngh g i nh ng thông ñi p qua vô tuy n ñi n kêu g i ngư i dân Vi t Nam. nghĩ ñ n Duy Tân. quay sang ñánh cá và chăn nuôi m i ñ s ng. tham d vào cu c ñ b c a l c lư ng nư c Pháp t do vào ñ o Réunion năm 1942. Mi t th g n như tuy t ñ i th ch t mình. Duy Tân còn mu n chi n ñ u vì nư c Pháp. ðã có lúc gi i pháp này ñư c nghĩ ñ n. Th i th bây gi dành cho ch nghĩa anh hùng và chính ông B trư ng thu c ñ a ph i quy t ñ nh nên x trí như th nào ñ i v i yêu c u nh p ngũ l lùng kia. b lưu ñày x ngư i. ñ l i nhi u n tư ng khó quên. Ông có m t c a hi u nh trung tâm thành ph . v vua tr ñã thách th c h trong nh ng năm 1916. v c u hoàng lưu ñày tr nên n i ti ng. Ch ng nh ng không thù ghét nư c Pháp. M t ñ a v th p kém trong quân ngũ ñ i v i m t ph ñ khi n ông r u lòng ñ n n i ông tránh m t không mu n g p ñ ng bào ngư i Vi t c a mình.. d dàng thoái v . l i ngoan ngoãn quy thu n Vi t Minh. b c như c. có ñèn sáng ñ t trên qu y rư u nhà quê. B o ð i là con ngư i vô d ng.

ðó là m t nhân cách l n. ông vi t “ Paris. s nghi p c a ngư i ñã t ng là Hoàng ñ và ñã t ng ñua ng a này thăng ti n r t nhanh. s tr thành v Hoàng ñ tr tu i Vi t Nam [3]. Hoàng ñ Duy Tân ñã b ngư i Pháp tru t ngôi năm 1916. Nhưng sư ñoàn 9 b binh thu c ñ a ñã xu ng tàu ñi Sài Gòn. tr thành Hoàng t Vĩnh San và ñưa v ñ o Réunion. lì trong căn phòng khách s n Littré. ông ñã thăng c p ti u ñoàn trư ng? R i ban tham mưu ñi u ông ñi Paris. s d n d n tái chi m Nam B trư c khi ti n ra mi n Trung và B c B . T t nhiên là Vĩnh San t c ñiên lên. . Cũng trong tháng 3 năm 1945. chính ph Pháp s ñưa tôi tr l i ngai vàng. r i cu i cùng ông vi t thư cho tư ng De Gaulle.88 - . tôi ñang nuôi dư ng m t ý ñ nh bí m t. nơi ông b lưu ñày ñã ba ch c năm. Hoàng t Vĩnh San ñư c chuy n sang trung ñoàn xe tăng ñóng t i ð c. Kh n kh thay c u Hoàng ñ Duy Tân. K t thúc cu c ti p ki n. chính ph De Gaulle b t ñ u t h i tương lai c a bán ñ o ðông Dương s ra sao. Ông vui v bay ñi Paris nhưng khi d ng l i Tananarive (th ñô Madagascar). ñư c nuôi n ng d y d t bé t i C ng hòa Pháp nay hình như ăn ý v i k thù Nh t B n. ông th t lên.. v i tư cách t ng thư ký y ban liên b v ðông Dương ñã ký lá thư thông báo cho ông v quy t ñ nh này. b Ngo i giao Anh yêu c u tìm hi u nh ng ngu n tin liên quan ñ n vi c h u du tr c ti p c a vua Gia Long. trái ngư c v i khuôn m t c a B o ð i. Ông ñành ch p nh n ra m t tr n ch ng ð c châu Âu. cu ng nhi t. ñ có th t chu c l i b ng s hy sinh trong l a ñ n. trao t ng ông c Huân chương gi i phóng. ch ñ i m t cu c ti p ki n không l y gì làm ch c ch n n u không nói là hão huy n . Tháng 8 m i ch là chu n uý. Có l gi ng như th i Hàm Nghi. M t tai n n. t t c các cô gái ñ u ñi xe ñ p su t c ngày. De Gaulle ñã vi t v ông trong cu n Mémoires de guerre (H i ký v chi n tranh) c a ông như sau: “ð m i vi c có th ñi ñ n m t k t thúc t t ñ p. Cu i cùng tư ng De Gaulle cũng nh t i ông. Tháng 3 năm 1945. nhưng h không th ñ ông tr v ðông Dương. nhưng là nh ng chi c xe ñ p th c s và vì các cô ñ u m c váy ng n và r ng nên ngư i ta không c n ph i cá cư c xem qu n lót c a các cô màu gì?”. ñ ng trong ñ i hình sư ñoàn 9 b binh thu c ñ a. có nên nghĩ ñ n vi c nhanh chóng thay ñ i ngư i chi m gi ngai vàng Vi t Nam. tôi d tính s ñ n ðông Dương ñ ký chính th c m t cách tr ng th nh t khi th i cơ chín mu i” [5].v i v ch t ch chính ph lâm th i c a nư c Pháp. khô c ng. Có v như ngư i Anh cũng có ý ki n như v y. ph c v trong quân ñ i chúng ta v i c p b c thi u tá. ðó là giúp cho c u hoàng Duy Tân ñư c tr l i ngôi báu. r t ng c nhiên v giá tr các ñ v t và chú ý ñ n c m t vài c nh tư ng làm ông xao xuy n. Dù nh ng ngư i cùng chính ph c a tôi s ñi ñ n ký k t các hi p ñ nh như th nào. v i cu c s ng khép kín trong T C m thành xa lánh dân chúng và hòn ñ o Réunion. tư ng De Gaulle s tháp tùng khi tôi tr l i ñó!”. ông không còn th n nhiên khô c ng như trư c. b i vì ñ i v i ông th gi i bên ngoài ch là Hu . c c c n. Con ngư i l lùng phát bi u như m t lính già. ñ n tháng 11. m i vi c ñã ñư c quy t ñ nh. dư i s ch huy c a Leclerc. T ñó. tuy nhiên ông ñã tham gia chi n tranh. không t ki m ch ñư c n a. b ñày bi t x 29 năm trư c ñây. vì ông ta cũng như vì nư c Pháp ông s n sàng hy sinh. Hoàng t Vĩnh San không còn kìm nén n i s vui m ng. Mư i hai ngày sau. n m t n cư i r ng r : “Th là xong. Tôi mu n ñư c dâng hi n c th xác và tâm h n cho ñ t nư c tôi. Vì th ông tranh th cơ h i ñi thăm các công trình ngh thu t. Ba mươi năm lưu ñày ñã không th xóa b ñư c hình nh v vua này trong tâm h n ngư i Vi t. Ngay lúc ñó.. Ông s làm gì trong lúc ch ñ i? Tr v doanh tr i ð c hay n m ch Paris? Jacques Soustelle (tham mưu trư ng quân ñ i Pháp. ñ i nhà ông thì s t t hơn. trong vùng ph c n Bangui. n u như ngư i k v và cũng là ngư i bà con B o ð i c a ông ta ñã b th i th vư t qua. c mu n ñư c g p th n tư ng m i c a ông và là ngư i th y c a ông là tư ng De Gaulle. Các nhà c m quy n trên ñ o Réunion hoan nghênh nh ng bi u hi n yêu nư c c a ông ng h sáng ki n v c a hàng vô tuy n ñi n c a ông. ngư i ñã ti p ông Madagascar: “Xin ngài hãy làm m i vi c ñ tôi có th nhanh chóng ñ n ñó. Khuôn m t thanh tú. Pierre Messmer. Hoàng ñ B o ð i. Binh ñoàn n i ti ng này. chi c máy bay ch Hoàng t Vĩnh San v ñ o Réunion ñã n tung trên b u tr i châu Phi.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment c a Nh t. Trong thư g i ngư i b n ñã giúp ông ñi kh i Réunion. ñó th c s là m t tai n n mà ông không tránh kh i. ph trách tình báo) quy t ñ nh ông tr v ñ o Réunion. Ngày 14 tháng ch p t i (năm 1945) tôi s ti p ông y và cùng v i ông y xem xét t ng ngư i m t ñ bi t có th cùng nhau làm ñư c gì.. ông vi t: “Bây gi tôi ñư c bi t r ng lãnh ñ o tôi có m t con ngư i tôi s ti n lên dù ph i ngã xu ng tôi cũng không c n!”. B trư ng thu c ñ a mu n gi nguyên nhi t tình hăng hái c a ông nh t là chưa mu n chơi con bài Duy Tân quá v i vã b ng cách ñưa ông vào binh ch ng xung kích. Thành Thái hay c th i Duy Tân. xin ngài ñ ng ñ cho ngư i ta ñem v nư c m t cái xác không h n” [4]. ðây là l n ñ u tiên ông s ng Paris. ông ñư c tin ð c Qu c xã ñã ñ u hàng. Khi nào ñây? De Gaulle d tính chuy n ñi vào ñ u tháng 3.. con ñ c a ch nghĩa th c dân Pháp.

89 - . Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i. Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i. [3] CAOM. Mémoires de guerre (H i ký chi n tranh). Nhà xu t b n Plon. [4] Général de Gaulle. [5] CAOM. t p 1105 NF. h p 267 . Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i. h p 122. [2] CAOM. .ði n c a các ông Aubert và Court. t p s 1580 NF. Paris. s 2337 NF. t p 1580. Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment [1] CAOM.

k c nh ng ngư i thân c n. g n như hàng năm nay và vào tháng 12 năm 1946. theo h u t lúc chào ñ i. tách kh i trào lưu ñ c l p trong lúc này ñang t p h p ñư c ña s các t ng l p dân chúng ngư i Vi t. hai ngư i men theo khu vư n r ng.. phòng lúc nguy c p có th nhanh chóng ñ n nơi trú n an toàn. ðúng v y. Cu i cùng ngư i chính tr viên cũng m i lòng ñ ng ý làm ngơ ñ bà ñưa các con ra kh i cung An ð nh [1]. khu ph này mang dáng d p thôn dã. Trong gia ñình hoàng gia. s ng ñâu ñó Trung Hoa hay Hongkong. Trong khu giáo ñư ng tôn nghiêm ph p ph i lá c Canada. không ai ñ ý hai ngư i ñang lén lút ra kh i cung. Ngư i chính tr viên ñơn v b o v ñã bi t rõ ý ñ nh c a bà ñưa các con ra kh i cung An ð nh. Hai ngư i bư c lên xe l t th m trong thùng xe bên c nh túi ñ ng qu n áo và ñ dùng v t vãnh. v n ñ tr nên nghiêm tr ng. tóm l i. Ngư i kéo xe ñã ch s n ngoài c ng. ch c h n còn là ngư i b n thân thi t c a c u. Th c v y.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 21 Daniel Grandcleùment Ngày 19 tháng 12 năm 1946. ñó ñ ng sau cánh c ng. T t c b t ñ u b ng m t v tranh ch p h i quan c ng H i Phòng. nơi b ñ i Vi t Nam ñã chi m gi làm v trí ti n tiêu. r i ñ n Hu . th m chí là s không. Bi t ñi ñâu ñây? Ngư i Pháp ñã c thuy t ph c nhưng bà khư c t d n ñ n trong khu v c do h ki m soát. Vi c hai bên. Bây gi . nó ñã th c s n ra.90 - . Có ít ngư i Trung Kỳ s d ng xích lô mà m t vài năm sau nó tr nên r t ph bi n. con trai bà s m t ñi m i cơ may tr l i ngôi báu. bà ch còn lo sao cho b n thân và nh ng ñ a con khác cũng s ra ñi ti p. không m t ai nói lên hai ti ng “ñi tr n”. m t quãng ng n còn Pháp s ñóng quân trong nhà th Thiên H u phía ñ i di n. Pháp ñã n súng gây h n H i Phòng. Cu c tranh lu n k ch li t. Trung l p theo ý nghĩa chính tr mà cũng là m t ñ a ñi m n m ñúng gi a hai phòng tuy n Vi t Nam và Pháp trong cu c giao chi n s p x y ra nay mai. ðưa ngay gia ñình vào khu v c quân ñ i Pháp ñ ñư c che ch ñư i bóng c ba s c. Không h có ôm hôn. là không th tránh kh i gi a Vi t Nam và Pháp. l c lư. Tho t ñ u anh ta t c gi n không ch p nh n l i th nh c u c a bà. Nó ñư c nhen nhóm t nhi u tháng nay. không ai ch u ai ñôi lúc d n ñ n vi c hai m con gi n d i nhau th t s . Tr i h ng sáng r t nhanh và trong ch c lát tia n ng tr i r t rè c a mùa ñông mi n Trung ñã chi u h t lên nh ng b c tư ng g gh bao quanh khu nhà hát cũ ñ ng sau cung. như v y ông không còn vai v gì trong chính ph cách m ng. ch m t chút bi u hi n tình c m. T t nhiên bà c n ph i tìm m t nơi nào g n ñó. nhưng trong s nh ng ngư i nhà quê hàng ngày v n làm ru ng quanh ñó. Bà Nam Phương ñón trư c ñư c tình hình này là do m ng lư i nh ng ngư i công giáo cung c p ñ u ñ n tin t c liên quan ñ n các s ki n ñang di n ra t i Vi t Nam. Tu vi n mang m t . Ng i trong nhà bà nhìn theo ñ a con trai ñ u lòng và ngư i h u cho ñ n khi hai ngư i ñi qua c ng. C gia ñình bà c u Hoàng h u Nam Phương nay nh trong trư ng dòng C u th do các cha ñ o ngư i Canada g c Pháp cai qu n. t m sáng. B n thân bà Nam Phương cũng th y ch i tai. Ngư i n sinh cũ c a trư ng dòng Les Oiseaux ph i x s khôn ngoan ñ không gây phi n hà cho ngài c v n v a không làm liên lu t i con trai bà cho nên ñã ch n m t nơi t m trú “trung l p” nghĩa là ñ ng gi a. Bà Nam Phương l ng l nhìn theo. ñ u tiên là Hà N i. ***** M t vài tu n trư c ñó. vư t b c tư ng ngăn r i bư c lên chi c xe kéo ch s n. không ph bi n như nh ng năm sau. nghĩa là ch m t vài gi ñ ng h sau khi B o Long r i kh i cung An ð nh. Vì v y bà ñã cho B o Long ñi trư c và ñã ñ n nơi trú n m t cách d dàng. k th ng cũng như ngư i thua cùng ñóng quân c nh nhau trư c ñây còn vui v cùng di u binh Hu cũng như nhi u nơi khác nay như ng ch cho các cu c ñ ng ñ . m t bên ch cách cung An ð nh. Vì th bà c u Hoàng h u th y c n ph i tìm ki m m t th l c khác ñ nương t a cho ch c ch n. Tình tr ng l n x n và hy v ng qua ñi. Không ai nói v i ai m t l i. lùi lũi ra kh i cung v phía thành ph . tu vi n dòng C u th . B o Long r i kh i cung An ð nh. Hu . Bà c u hoàng t t n và kiên trì gi ng gi i lý l . Sáu nghìn ngư i ch t vì tr ng pháo t tàu chi n b n vào. không ng v phía Pháp hay Vi t Minh và cũng ñ ch ng t r ng không ph i bà ñã thay ñ i l p trư ng chính tr . ngài C v n t i cao Vĩnh Th y ñã b ñi. ñ n lúc n ra xung ñ t. nhưng bà hoàng thái h u ph n ñ i. r i b cung An ð nh ñang ñư c b ñ i Vi t Nam b o v ñ ch y sang khu v c khác ñ tìm s che ch hay không? Theo tính toán c a bà c u Hoàng h u. Chi c xe b t ñ u lăn bánh. Chính xác hơn là vào ñêm 19. Ngư i h u gái c a bà Nam Phương cũng v a ñ n. như nh ng k ñi tr n. Lúc này xe xích lô còn ít ngư i dùng. Sáu nghìn thư ng dân vô t i ñã ph i tr giá cho cơn gi n d c a c hai bên Pháp và Vi t Nam. m t cha c ñã ñ i s n. Chính quy n cách m ng không h có thái ñ thù ngh ch v i hoàng gia v y có nh t thi t ph i. nơi c u ta s ng cùng m và các em t khi cha thoái v . Cùng ñi còn có m t ngư i tr tu i. nh hư ng c a ông trên m nh ñ t Vi t Nam là r t ít. L n này không gi ñư c bí m t n a. Nh ng ngư i lãnh ñ o chính ph s chuy n sang ñư ng l i c ng r n. Quan h hai bên v n r t căng th ng.. Bà mu n ñưa h t các con vào lánh trong khu nhà th . Th c ra ch ñi m t quãng ng n hơn trăm mét là ñã ñ n khu nhà th dòng Chúa c u th .

không ôm hôn. ð i phương tr tay không k p.. ñ ng ñ u tu vi n. ñư c b trí m t phòng riêng. ñ t cháy ho c vây hãm các ngôi nhà theo phong cách ki n trúc châu Âu. Chính các cha ñã thu g n chúng l i. nhanh chóng thích nghi v i môi trư ng tôn giáo nh t vì m c a c u là ngư i sùng ñ o Trong tu vi n có nhi u ch ng sinh ho c con em các gia ñình lánh n n khác cùng l a tu i. l u ñ n xen l n ti ng thét xung phong b ng c hai th ti ng Pháp. nhi u ngư i b gi t. c ng ñ ng ngư i Canada và toàn th tu vi n có th b liên lu . vào th i mà gia ñình bà Nam Phương t m lánh ñây. m t s b b t làm con tin. Các tu sĩ t các nơi d n v làm tu vi n tr nên quá ch t ch i. Các con bà Nam Phương ph i h c cách r a m t m i bu i sáng v i m t ca nư c. th t ñông ñúc ch ng sinh trong ñó m t s ch nh nh hơn tu i B o Long. ñó là m t tòa nhà r ng hình ch nh t g m hai dãy phòng dành cho các tu sĩ có hành lang bao quanh. m t nhà th ñư c xây d ng theo ki n trúc hi n ñ i b ng bê tông n m sát ngay bên c nh tu vi n. quân Pháp ñư c trang b t t hơn và ít b t ng hơn. b ñ i.91 - . ña s là ph n và tr em. tránh không chung ñ ng v i nh ng gia ñình lánh n n khác. Chăn ñ m x p t ng ch ng khi n hành lang tr nên ch t h p. Sau ñó là ti ng súng liên thanh. Ông ñư c làm quen v i bà c u Hoàng h u ch t khi bà ra kh i hoàng thành sau l thoái v c a B o ð i. Trong b a ăn ñ u tiên vi n. v cung An ð nh. Tòa nhà mang dáng v c a m t tòa lâu ñài mà ngày nay các cha trông coi v n g i nó v i m t gi ng ñ y m a mai là “m t cung ñi n Versailles thu nh ”. T năm 1952. không có ch len chân. Vi t. nư c trong vòi ng ng ch y. Nhưng l n này. không ñ c kinh c u nguy n. c nhà ăn u ng bình thư ng. ðêm ñ u tiên. hàng ngày bà ñi ch u nhà nguy n trong tu vi n ngay sát g n cung An ð nh. g n như ng t ng t. l nh lùng không m y may xúc ñ ng. ngư i ta ñã ư c tính có 300 ngư i b m t tích t i th ñô. Chi n tranh ñã bùng n . ra vào g p g nhau mà không ph i ñi qua hành lang. Theo ý Cha b trên. m c dù sau m t năm h c trư ng công trong thành ph c u ñã quen v i n n n p sinh ho t nhi ñ ng theo cách giáo d c c a Vi t Minh. y viên c ng hòa Pháp cũng b thương khi xe c a ông b trúng mìn. B o Long su t ngày m c qu n soóc l ng theo l i phương Tây. L nh ti n công ñư c quy ñ nh ñ ng lo t là 20 gi t i 19 tháng Ch p nhưng do thông tin liên l c ch m tr nên mãi ñ n n a ñêm Hu m i n súng. ñư c hư ng th nhi u t do khác h n l thói giáo d c ñ làm vua trong hoàng cung trư c ñây. ñ c bi t nh ng ngư i lai Âu-Á là nh ng n n nhân chính. còn các cha ñư c dành t ng hai. vào kho ng hai gi sáng. tr ng mu t che kín ng c. trong ñó có nhi u thư ng dân. B o Long th n nhiên. S sai l ch này ñã làm cho quân Pháp ñ phòng và k p loan báo cho các nơi ñóng quân khác. T i Hà N i. Vi t Minh l n này ñã áp d ng cách ñánh t p kích vào ban ñêm y như 21 tháng trư c ñây Nh t ñ o chính Pháp ñêm m ng 9 tháng 3 năm 1945.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment dáng v c kính c a các nhà th tôn giáo dư i th i quân ch ngày trư c. Cha Larouste. Do ñó vào m t ngày ñ p tr i năm 1925 kho ng 15 cha c ngư i Canada g c Pháp thu c giáo ph n Sainte-Anne-de-Beaupré x Québec thu c Canada ñã ñ n Hu ñ m nhi m công vi c truy n giáo. rơi nư c m t như phong t c y u ñu i c a ngư i Tây phương. L c lư ng Pháp ñóng t i c ñô ph i ñương ñ u v i hàng lo t cu c ti n công c a ñ i phương. c tu vi n ñ t ng t t nh gi c vì nh ng ti ng n chát chúa. ho c tác phong sinh ho t tôn giáo trong tu vi n. gia ñình bà hoàng cũng ñư c Cha b trên thu x p cho trong b n căn phòng riêng sát li n nhau có c a ra vào thông nhau ñ c nhà ñi l i. bu i sáng hôm y ñã thân hành ñ ng ñón B o Long c ng tu vi n. ngo i tr m t cô h u phòng duy nh t ñi theo bà hoàng. hàng ch c gia ñình lánh n n g m c Pháp l n Vi t. ðó là nơi các cha x v n thư ng hành l và xưng t i. M i ngư i h t ho ng s hãi ch y ào ra sân nh y xu ng các ñư ng hào cu i vư n. t v chi n ñ u toàn thành ph nh t lo t n súng ti n công các v trí Pháp. làm thay ñ i ph n nào ki n trúc c a tu vi n. ***** Ngay ñêm ñ u m i ñ n. súng c i. ðèn ph t t t. M t tòa nhà th t ñ p. không làm d u. ðông ngư i chung làm cho cu c s ng tr nên khó khăn. Sáu mươi cha x và tu sĩ m t trăm ba mươi ch ng sinh. Trong trư ng dòng. T i sao Hu l i có m t ngư i Canada? Các giám m c Vi t Nam mong có các tu sĩ ñ n ñ gi ng ñ o c m phòng. Cu c g p ñ u tiên gi a bà c u hoàng và ñ a con trai c a mình v i cha x di n ra trong không khí n ng n . C u ta c m th y tho i mái. ñó là giáo ñư ng hay là m t trư ng dòng. Ngư i h u B o Long t khi c u m i ra ñ i ñã ñưa c u ñ n ñây cũng như ngư i kéo xe nay nh n công vi c gác c ng trư ng dòng [2]. Tòa Thánh ñã ñ ngh các cha ngư i Canada t i vì xem ra dòng tu Canada h p v i ý nguy n c a giáo h i châu Á. Tu vi n trông càng sâu thêm khi phía bên trong là m t tòa nhà khác bình d hơn. Nư c r t khan. ñư c trang trí m t cách c u kỳ b ng nh ng ñư ng ch b ng th ch cao.. Nh ng chi c bàn dài ñư c kê sát tư ng. Ông có b râu r m và dài. n u ñ cho gia ñình bà lánh n n trong trư ng. dán mình vào các g c cây. Tuy ñư c trang . Vào ñây không còn có nhi u gia nhân ñ y t n a. B ñ i Vi t Minh có th b t B o Long làm con tin ñ ngăn c n bà ch y sang phía Pháp. khi m ñưa các em ñ n. Ngay c Jean Sainteny. M c d u hoàn c nh ch t ch i chen chúc. c u làm quen r t nhanh.

th áp ñ o do quân s ñông. Ngày 20 tháng Giêng. các kh u pháo ñư c ñưa ñ n g n m c tiêu và b n th ng nên gây nhi u thi t h i cho ñ i phương hơn. Nhưng pháo binh Vi t Nam chưa bi t ñi u ch nh ñư c t m b n. Xe b c thép ñư c b trí trên m t th a ru ng ngay dư i chân ñê. v n là ni m t hào c a thành ph . Nh ng ngư i trong tu vi n dù là tu sĩ hay dân t n n ñ u v trí thu n l i ñ quan sát t i ch các di n bi n. tư ng trưng cho màu qu c kỳ Vi t Nam. Còn gi ñây. phá h y chi c c ng l n c a trư ng dòng làm h ng hàng chi n và các chân c t. Như v y. Th là h lao vào cu c chi n và hàng trăm ngư i ñã trúng ñ n b l i thi th ngay trên cánh d ng. trong chi n tranh. khi tr i h ng sáng thì m t qu mìn ñã ñư c gài s n trong s các m c u ngay sát g n m t nư c n tung. nh t là ñư c phi cơ y m h (nh ng chi c Spitfire n i ti ng mua c a Anh) nhưng ñ i phương là nh ng chi n sĩ quy t tâm. Nhưng chi c c u s t b c qua sông Hương ch b hư h ng nh như b t ñ c dĩ. Ti ng ñ i bác 75 g m vang át c ti ng hô xung phong. c u cũng nh n ra máy bay Spitfire ñang bay sát m t ñ t ngay trên ñ u c u ñ x ñ n vào ngôi nhà mà c u ñã s ng ñó m y ngày hay m y gi trư c ñây. Mái nhà b nghiêng. Hu n súng ch m hơn Hà N i ñ n sáu ti ng rư i ñ ng h . làm tung lên m t c t nư c. trư c ñây cũng là m t tu vi n. m t b n thông cáo chi n s ñ u tiên làm n c lòng quân và dân x Hu . Ngoài ra b ñ i còn ñóng r i rác kh p chung quanh thành ph ñ bao vây quân Pháp. nay ñã ñ g c. trên ñư ng ph . ñèn t t ng m cùng m t lúc v i hi u l nh ti n công. khói ñ n mù m t trong các hành lang. ðám ñông t t p g n ñó th y ñã phá h y ñư c chi c c u s t kiên c reo hò hoan hô. nhanh chóng tiêu di t g n không ñ ñ i phương k p tr tay. Nhưng không có ý nghĩa quy t ñ nh. không m c ñ ng ph c. thông tin liên l c ch m tr hay chu n b chưa xong. kiên quy t. dân quân là nh ng ngư i náo ñ ng nh t chi m s ñông trong các tr n ñánh. ði n m t thì ngu n nư c cũng b c t. s n sàng hy sinh hơn là ñ u hàng. chĩa nòng pháo ra xung quanh. H m c thư ng ph c trên ng c áo ch ghim m t mi ng v i ñ -vàng. C u nghe th y c ti ng lách cách c a các súng liên thanh. Bây gi thì cây c u n i ti ng Trư ng Ti n (ñương th i còn g i là c u Clémenceau) ñã s p h n chìm d n trong dòng nư c sông Hương. Trên d i ñ t h p trên b b c sông Hương ñ i di n v i các tòa nhà theo ki n trúc thu c ñ a bên b nam. Vi t. dân quân và t v . mi ng hát vang bài qu c ca Vi t Nam. ð n súng c i t m g n c a Vi t Minh rơi trúng vào tư ng c a trư ng dòng.nh ng ngư i lính ñ u tiên làm quen v i tr n m c . Còn quân Pháp t p trung g n ñó. quân Pháp rút b nhi u v trí bên b b c rút v khu hành chính và khu ph Tây b nam . Ti ng reo hò xen l n ti ng hát vang lên t ng ñ t. ngay t lúc b t ñ u n súng. còn ñâu là y u t b t ng n a? Tuy nhiên. Hơn 100 lính Pháp b lo i kh i vòng chi n. T i ngày 20 tháng Giêng. ði tiên phong trong các tr n ñánh là nh ng ñ i quy t t g m nh ng ngư i lính m i qua 10 ngày hu n luy n ñ s n sàng hy sinh ngay trong tr n ñánh m màn c a cu c ti n công n i ti ng ñêm 19 tháng Ch p [3]. S nh t là các ti ng n vào ban ñêm. H là nh ng dân quân. Khu v c trư ng dòng C u th n m gi a hai v trí ñ i ñ ch cho nên s tr thành ñi m tranh ch p ác li t gi a hai bên Pháp. xung tr n trong b qu n áo thư ng dân. d m c u chìm sâu trong dòng nư c. B ti n công t i t p. Pháp có 750 quân thu c trung ñoàn 21 b binh thu c ñ a và m t trung ñoàn xe b c thép có nh ng tháp pháo nhô lên nhưng ñư c ngu trang k b ng lá cây Cây c u s t Clémenceau hoành tráng b c qua sông Hương. ti ng súng ñ i bác ch có tác d ng c vũ tinh th n hăng hái chi n ñ u c a b binh. Chi n công ñ u th t ñáng ph n kh i. Dân chúng c ñô ph n l n s ng t p trung quanh hoàng thành b b c sông Hương. liên t c ñ t o th b t ng . ði l i qua sông ph i dùng thuy n bè. H là m t ñ i quân dũng c m. H ph i h p v i nhau. trong nh ng gi phút giao tranh ñ u tiên. M t s khác gi tr ñư c ñ u c u b nam sông Hương là nh l c lư ng ch t trong cung An ð nh. các hàng rào. nh n ra nh ng chi c phi cơ bay th p ngay trên ñ u là nh ng chi c Spitfire ñang b n phá các tòa nhà trong cung An ð nh.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment b t t.92 - . H ti n công anh dũng các v trí Pháp khi n ngư i ta nh l i các “hành ñ ng t sát” c a quân Nh t trư c ñây. Ngư i ñi b v n ñi qua ñư c cho ñ n khi hai ti ng n liên ti p làm cây c u b s p hoàn toàn. Máy phát ñi n n tung. nh ng chi n binh s n sàng hy sinh cho s nghi p cao c . T v . M t chi c c t trúng ñ n c i ñã s p ñ . B o Long nhìn th y m t chi c xe tăng b trúng mìn và các dù th quân tăng vi n và lương th c rơi xu ng cánh ñ ng ngay bên c nh. có xe b c thép. t i Hu . chưa bi t ph i h p v i b binh. B ñ i Vi t Nam thư ng l i d ng ñêm t i ñ t n công quân Pháp nhi u hơn ban ngày. nên chưa phát huy ñư c h a l c. Vi c giao thông ñi l i trên c u t m ng ng. Vì nhi u lý do. c d n ñ i phương vào khu ph Tây nh h p hình tam giác ñ tiêu di t. Sau này. Hu . L c lư ng chính quy Vi t Nam g m kho ng hai nghìn quân. thay nhau ti n công liên t c các v trí Pháp. M t xe Jeep và hai xe b c thép b phá hu . Theo k ho ch ñã ñ nh. H ch là nh ng ngư i lính. b ñ i Vi t Minh ñư c l nh m ñ t ti n công mãnh li t. Ph n l n b ñ i Vi t Nam t p trung trong hoàng thành. nơi c u s ng m y hôm trư c ñ i quân nh y dù sang m t tr n bên kia. ñóng quân trong trư ng Thiên H u (Providence). Kho xăng b c cháy ngu n xăng d u có nguy cơ c n s ch. Quân s c a h là hơn m t nghìn rư i. Còn quanh khu v c ph Tây bên b nam thì không th y bàn tán gì dù cũng có m t s ngư i dân ñây ñã có m t lúc c u b ñánh s p. b ñ i Vi t Nam giành ñư c l i th . vô danh không phiên hi u cũng như không có các v tư ng n i danh.

Hai tháng c u nguy n không d t ñ i v i các th y tu trong b u tr i r c l a. Bây gi thì ñúng là c u ta không ph i vui ñùa v i ñánh tr n gi có máy bay mà còn say mê v i cu c xung ñ t th t s ñang di n ra. C u ñư c m cho m c b qu n áo h p v i tu i. b d cu c ti n công. sau lưng là m t sông không có ch d a. ghe vư t sông ñ b sang b nam. Vi t Minh ti p t c tăng vi n t b b c sang. h v n xông th ng lên. r i rít ch y ñi tìm ch n n p. Hăng hái. vùng ngay d y. Sau cu c ti n công vào s Công chính Trung b . Tuy nhiên h ñã chi n th ng. Ngay l p t c. Quân Pháp rút b dãy nhà công s d c b sông riêng v trí Monn ngay ñ u c u Clémenceau v n tr v ng. V a ñ t chân lên b h ào t xung phong ngay vào các v trí Pháp ñóng trong các tòa nhà công s d c b sông. H b l i các tòa nhà ñã chi m ñư c. Ngay c Cha b trên Larouste có b râu dài. chúng ta ph i nhân như ng. Nhưng ñã quá mu n.” [5] Chi n tranh lan r ng. H i ñ ng bào! Chúng ta ph i ñ ng lên! B t kỳ ñàn ông. không có gươm thì dùng cu c. g n như m t trò chơi. ñ ng phái. giao tranh ñ k ch li t hơn. T m y tu n trư c. T v . như b nh t trong tù. quá kín mít.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment sông Hương ñ c th ch vi n binh. Quá t i. C u không còn nh c t i các kh u hi u c a Vi t Minh n a. B o Long chăm . Các ñư ng ñ n c a lính Pháp gây nhi u thương vong cho bên ti n công. ngư i tr . khi tình hình tr nên căng th ng. sau nh ng ti ng ùng oàng ñ u tiên. Ngay ñêm 19 tháng Ch p năm 1946. trang b vũ khí không ñ . C u thích nh t là máy bay.. Rơm tr n t cháy n lép bép t o ra m t ñám khói mù m t ñ n ng t th . Chúng ñã lùi v quá kh mà nh ng ngư i thân trong gia ñình bà hoàng cũng c g ng ñ c u không nh t i n a. C u thích ñư c ng chung v i nh ng ñ a tr khác. dân quân và b ñ i chính quy dùng hàng trăm chi c thuy n. Ai có gươm dùng gươm. c u không còn ñi bít t t ng n n a. chúng n súng ch n ñ ng cu c ti n công và cu i cùng ñánh lui ñư c l c lư ng ti n công. không chia tôn giáo. M y tháng s ng như b giam l ng. ti p t c qu y r i. C u c m th y gò bó. C u không thích ng m t mình trong căn phòng dành cho mình. S cu ng cu ng. nhưng B o Long trong tr ng thái quá căng th ng g n như suy s p c u ng i lì m t ch . giao tranh ngày càng d d i và quy t li t. c u nh n ra ñó là nh ng Spitfire bay là là sát mái nhà r i nh ng ch m tr ng nh t trên tr i h d n d n xu ng. Gi c u nư c ñã ñ n. g y g c. dáng hơi c l . ra s c an i c u ta cũng không ăn thua. Vi t Minh làm ch khu dân cư bên b b c. Xe b c thép Pháp. Như nh ng con ki n. Ai cũng ph i ra s c ch ng thưc dân Pháp ñ c u nư c. c u ta quen d n và còn th y trong hoàn c nh t n n như th này cũng có cái hay. ðúng vào lúc c u ñã quen v i nh ng ti ng n ñinh tai và nh ng chùm tia sáng xé màn ñêm. Vi t Minh b thi t h i n ng. C u còn ép bu c các em chơi trò chi n tranh như th là nh ng s ki n ñang di n ra ngoài kia v n chưa ñ . ñàn bà. Ch t ch H Chí Minh ra l i kêu g i: “Chúng ta mu n hòa bình. Ai có súng dùng súng. Ch ng thi t ăn u ng. Nhưng như th chưa ñ . rúc ñ u vào n m. ti p t c ti n công quân Pháp. ñ gi gìn ñ t nư c. ðêm ñ u tiên th t kinh kh ng. ch nh t ñ nh không ch u m t nư c. Cũng gi ng như cha c u trư c ñây khi Hu b M ném bom l n ñ u tiên. c m t trung ñ i hy sinh ch có ba ngư i s ng sót? Xác ch t ng n ngang bao quanh các tòa nhà theo ki n trúc thu c ñ a. tiêu hao l c lư ng Pháp. thưc dân Pháp càng l n t i.. ñã xu t hi n cách ñó ch kho ng m t trăm mét. Khó khăn l m quân Pháp m i ngăn ñư c các cu c ti n công c a ñ i phương nhưng luôn luôn b vây ch t và ph i chi n ñ u t ng ngày ñ kh i m t thêm các ñi m t a. Tòa nhà khách s n vuông v c. không có không khí. Tuy nhiên m y ngày sau. Binh lính và thư ng dân Pháp Hu b vây ch t trong thành ph trong nhi u tu n [4]. Cũng như ñ n ñ i bác. m i ngư i mang m t bó rơm ñ s ñ t dư i tòa nhà chính trong khách s n. ñen s m khói súng v n n m trong tay quân Pháp.. th h n h n. Hai tháng kinh hoàng cho ngư i dân c ñô. r t bình tĩnh. B o Long không ñ n l p n a. m t thách th c ñ i v i l c lư ng Vi t Minh t p trung trong thành n i phía trư c m t bên kia sông Hương. c u ph i b s thích ñi chơi lông nhông v i lũ b n trên ph . dân t c. Gi ng như m t cu c thí nghi m ñ c ñáo. vì chúng quy t tâm cư p nư c ta l n n a! Không! Chúng ta thà hy sinh t t c . Cu c chi n ñ u Hu kéo dài hai tháng. Vì th h ñ các xô t vào ñ ng l a. b t ch p thi t h i. Tr n ñánh giành gi t khách s n Morin di n ra ác li t gi a l c lư ng ti n công và quân c th . M y l n Pháp ñưa m y trung ñ i c g ng n ng ra phá vây nhưng không thành công. dũng c m có th a. M i ngư i trong tu vi n ñang ng . Ta ph i hy sinh ñ n gi t máu cu i cùng. Nhưng chúng ta càng nhân như ng. và sau ñó không tr l i n a. H là ngư i Vi t Nam thì ph i ñ ng lên ñánh th c dân Pháp ñ c u T qu c. Khách s n Morin ñáng thương. Ph i lâu m i cháy h t. Vài ngày sau. khác v i qu n áo c a b n tr cũng ñang lánh n n trong trư ng dòng. các trái l u ñ n t t o c a Vi t Minh không phát huy hi u l c do ñư c ch t o t các ch t li u kém ch t lư ng. ðó là nh ng chi c dù mang lương th c và vũ khí do máy bay DC-3 ho c Dakota th xu ng ti p t cho quân ñang b vây hãm. nhưng ti n công thi u bài b n. thu ng. b t kỳ ngư i già. Tuy nhiên t ngày ñ n ñây. ñ i di n v i hoàng thành là nơi c th c a quân Pháp Hu . nh t ñ nh không ch u làm nô l . rút ra ngo i thành th t ch t vòng vây.93 - . Lúc ñ u cũng th y s .

dù các tr n giao chi n gây nguy hi m bà Nam Phương c m th y d n d n b t căng th ng hơn. Dư ng như không còn gì khi n chúng ph i chú ý hay b “choáng” n a. H trút b qu n và t ñánh vào mông b ng nh ng s i th ng làm b ng cây gai. nay ñã tr thành Cha B trên c a tu vi n dòng C u th t i Hu . m t cha b ng nhiên th t ra m t ti ng th dài ñau ñ n. ñi t n cư t i quê nhà. các tu sĩ quen s ng kham kh . chơi trò d ng tr i b ng hàng trăm v ñ n liên thanh 7. Vài ngày trư c l Ph c sinh. Phòng Nhì . trong lòng thanh th n. Nhi u tu n trôi qua. m i ngư i v phòng riêng c a mình. m t cha x tu i còn tr . nh ng ngư i b n th c s c a bà. sau khi ñã c u kinh t i. Có nh ng hôm yên ng. kém vui v h p d n như ngoài ñ i t sau cách m ng. Quân tăng vi n v n chưa ñ n. ***** Ngay khi chi n s bùng n . Ch có ch t ch . ðôi khi còn ch u nh n. Vi t Minh ñang truy tìm gia ñình bà hoàng. Dù lòng nhi t thành sám h i b ng t hành xác gây xúc ñ ng và căng th ng. r i r c c a bên này ho c bên kia. m t trong nh ng ngư i ñã s ng ñây lâu nh t l i v i m t vài ngư i ñàn bà có tu i ông Hòa có ñôi khi cũng v t n quê ñ v n an bà Hoàng thái h u. Trong lúc ñang chơi v i lũ tr . Bà c m th y l i ñư c s c m nh trong lúc xung quanh bà ch có các cha công giáo. nghiêm túc. tô ñi m th c ñơn c a B o Long b ng nh ng th c ăn do các con chiên ñem bi u các cha nhân ngày gi t t Hu . không khi nào xung kh c [6]. Bà v n ít can d vào cu c s ng c a c ng ñ ng tôn giáo ñây. Quân Pháp ñã báo trư c cho các cha x bi t n u Vi t Minh ti n công trư ng dòng. M y anh em B o Long ñã quen v i cu c s ng kỳ l v a kh ng khi p v a ñau kh . l ng l quan sát và ñôi khi b t chuy n. B o Long m c dù tu i còn nh ph i làm quen v i cu c s ng trong tu vi n. Các cha x g i ñó là l ñánh roi t ph t. quân Pháp v n không phá ñư c vòng vây.chính là cha ði t. ñư c Pháp ñ t l i tên là Toucan. Trư c tiên các cha x trong trư ng dòng Chúa c u th tìm cách che gi u tung tích B o Long. Cung An ð nh gi ñây v ng l ng. ðêm ñêm. th m chí bà còn ñem chi c máy quay phim 9. Sau khi ng l i vài gi n a m i ngư i l i th c d y hành l bư c sang m t ngày m i. D y s m trư c 5 gi sáng. nh t là thái t B o Long ñ ngăn ch n vi c tái l p n n quân ch . M t hôm. Nhưng ñi u kỳ l nh t ñ i v i b n tr là bu i l ti n hành vào các ngày th sáu hàng tu n. vi c hành xác sám h i c a các cha x dòng Chúa c u th tăng g p ñôi. c a m tung. Cũng gi ng như ch ng bà ñã t ng quay phim nh ng l n máy bay ð ng Minh ñi qua trên b u tr i Hu trong th i Nh t chi m ñóng. Ch còn sót l i hai dãy hai bên ñ u h i ngày trư c v n dành cho gia nhân. trong ñó có Nguy n ð c Hòa. Khi ñó. Trong nh ng ngày hi m hoi t m im ti ng súng. Ch có nh ng tr n ñánh l t . Ch có cơm và cơm. 130 th y tu tr măng hay g p gia ñình bà. Lúc này b n tr trong gia ñình bà hoàng v n n m im trong phòng riêng c a chúng. Trong lúc t hành xác h v n ti p t c ñ c to kinh sám h i. Nhưng nh ng b a ti c như th th t hi m hoi. ch c bà ph i sung sư ng l m”. Không có th c ăn.65 do máy bay Spitfire th xu ng r i rác trong vư n c a các cha x . thiên chúa giáo và tín ngư ng truy n th ng v n chung s ng hòa thu n v i nhau. Ch ng có gì ñáng cư i. b u tr i yên bình v ng bóng máy bay. Cu c s ng th i chi n th t cam go. Chúng xúm l i h i lý do. nh ng cu c xung phong ch p nhoáng. Cha B trên ñã . M t hôm. T t c m i ngư i ñ u bi t rõ tung tích gia ñình bà. cũng bi t quy ñ nh c a dòng C u th là không ñư c ti p ngư i l . quân Pháp b bao vây ñã hai tháng ròng. nh t ñ nh không ñ ñ i phương chi m ñư c trư ng dòng m c dù ñó là m t m c tiêu r t khó b ov . ñư c b o ñ m an toàn. giàu có không ñem l i h nh phúc mà là cái “tâm” c a m i ngư i”. Các ñèn ñ u b t sáng. B o Long nai n t qu n áo mùa ñông b t kín ñ u. ăn b a sáng ñ m b c.cơ quan an ninh Pháp cho bi t s p có cu c ti n công l n c a ñ i phương vào trư ng dòng. khi Pháp tr l i. Ch còn m t vài ngư i h u. Th nh tho ng các cha x chia cho m y kh u ph n ăn do lính Pháp ñem bi u. C u cùng v i các em còn nuôi nh ng con v t b l c ñang lang thang tìm ch trú n. C u v n ti p t c cu c s ng trong tu vi n. Bà hi m khi ra kh i phòng riêng và t t c ñ u ñư c báo trư c ñ bà kh i ph i ñi qua l i hành lang. Bà ñ c sách và năng c u kinh.5 ly ra quay c nh chí n tranh. Căn phòng riêng c a bà ñư c các hành lang bao quanh không có c a s trông ra ph . Cha li n ch cho chúng xem cái áo có cài dây k m gai bó ch t ng c ñ sám h i. B o Long ra sân chơi. h s l p t c kiên quy t ch ng tr ngay. không khí vui v như ăn ti c. bà Hoàng thái h u ñã r i Hu .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment chú nhìn theo dõi.ñã nói v i bà: “Bà là Hoàng h u. Tòa nhà chính ñã s p vì trúng bom. lo s chi n s lan t i m i ngư i ñã b ñi. Tuy nhiên. t ý lo ng i. m i ngư i trong trư ng dòng ñ u th c d y ñ c u kinh.94 - . T t c m i ngư i trong trư ng dòng ñ u dành cho gia ñình bà và c u con trai bà s quý tr ng. Chúng th n nhiên như ñã quen v i hi m nguy và c cái ch t. Nh ng ngư i m i ñi tu. không nhìn th y gì ch nghe th y ti ng c u kinh mà thôi. Bà ñã tr l i m t cách r t khôn ngoan: “Không ph i như v y ñâu. C nh ng chi c Junker 52 m i t ch thu ñư c c a ð c. Vi t Minh cũng chưa có cu c ti n công l n nào. ch cho các em t ng lo i máy bay.

H không mu n liên lu v chính tr .. v trư ng dòng C u th Sài . B o Long là ngư i ñi ñ u tiên.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ra l nh c o tr c ñ u c u bé ñ d trà tr n v i các ch ng sinh. bà Hoàng h u ñã t quy t ñ nh m t mình. m t ti u ñ i quân Pháp ñã ti n ra d n ñư ng. bà c u Hoàng h u ñã ch y theo Pháp. h s càng ñư c nhân dân ng h ”. H ch ñ n m t nơi ít tr ng tr i hơn ñôi chút và ch vi n binh ñ n gi i vây. nhưng lính Pháp l i quên không yêu c u c i trang. suýt v p ngã nhưng cu i cùng cũng vư t qua bình an vô s . Bà Nam Phương càng tin vào lu n ñi u c a ngư i Pháp. Sàn nhà b l t lên k c sàn nhà nguy n. h cũng th y nh mình.. tôi th y bà là m t ngư i ph n hi n th c. Sau này khi Pháp làm ch hoàn toàn thành ph Hu . b ñ i Vi t Minh ñã l c soát r t k . ñang trong tình hình căng th ng như th vi c c i trang không d gì th c hi n. Các tu sĩ h t ho ng trèo lên mái nhà ñ phát hi n hung th nhưng ch ng th y ai. Tuy nhiên. Như thư ng l . M t m c tiêu r t d l . Sau này khi chi m ñư c trư ng dòng. K l i chuy n cũ. Còn trư ng h p cha tôi sau này thì khác. Ph i ñ m b o an toàn cho B o Long trư c tiên ñ sau này còn có ngư i gi ngôi báu. có ph m h nh ñáng quý. ðúng v y. Theo Cha ði t k l i. Ông B o Long k l i: “Ngư i Pháp cũng khéo chơi. C xem cách Vi t Minh ñ i x và che ch cho bà n i tôi. thì trong th i gian ng n ng i t m lánh ñây. không phát hi n ra ho c không mu n b n. Vi c m tôi r i kh i s che ch c a ngư i Canada ch c ch n ñã không giúp ñư c gì cha tôi mà ch khi n ông càng d t khoát r i b c H . Không th liên l c ñư c v i B o ð i lúc này ñang Trung Qu c. Cũng có th ngư i Pháp ñã tính toán xa hơn nên ñã quy t ñ nh ñón m con bà ñ sau này có con bài B o Long n u không lôi kéo ñư c B o ð i nh n m t gi i ph p có l i cho h . Còn l i bà Nam Phương d t díu m y ñ a con bé ch y theo. M t hôm. ông ñã ñ n ño r t nhi u trư c khi quay v h p tác v i ngư i Pháp”. m c dù ñ c Cha B trên ñã nghĩ ñ n vi c khéo c i trang hoàng n l n tu i nh t làm h c sinh trư ng dòng và hai ñ a nh tu i hơn làm con gái nông dân. N a ñêm. V m tôi. ðã ñ n gi xu t phát. B o Long ñã vài l n nghe gi ng giáo lý. M i ngư i trong trư ng bàng hoàng lo ng i. nên ñã t o ra m t v t sáng r t d phát hi n trong bóng t i nhá nhem. Ông B o Long nói ti p: “Nhưng n u m tôi ng theo Vi t Minh thì sao? Tôi cho r ng n u ñư c như v y thì v th c a Vi t Minh trư c ngư i Pháp s ñư c c ng c khá m nh và có th máu s ñ ít hơn. như ngư i th hai ho c th ba. H ch tìm các nơi c t gi u vũ khí. Ngư i ta còn ñ t m t tên m i là Nguy n Ng c B o và b t ph i nh c ñi nh c l i nhi u l n ñ n u ch ng may b b t thì không b l tung tích. Lúc ñó B o Long ñang chơi ngoài sân. Tuy các cha x là ngư i Canada trung l p. ñ i phương ñã k p ñ phòng. cô h u phòng và năm ñ a tr t t c ch s n ngoài c ng ch tín hi u. m m t l i ñi an toàn và chu n b che ch n cho các con bà Nam Phương ñi trót l t ngang qua ph . có l b b t ng . tôi thi t nghĩ r ng h s ñ n tìm và s ñón m tôi và các em ñi t n cư trong vùng h ki m soát. T i sao ch n B o Long ñi ñ u tiên? Rõ ràng ai cũng bi t ph i t n d ng y u t b t ng . ðã d ki n nhi u bi n pháp ñ phòng ñ t o thu n l i cho vi c vư t qua con ph . không bi t có ph i Vi t Minh ñ nh b n lén B o Long không. bà không có cách nào liên l c ñư c. ti ng súng máy làm m i ngư i gi t mình. Bà th y c n quy t ñ nh d t khoát ra ñi r i kh i trư ng dòng ñ tìm m t nơi n náu bên kia phòng tuy n. Cũng có th lúc này cha tôi ñang quá xa. V ph n các cha x . ð c Hoàng thái h u T Cung lúc này ñang ñi t n cư. B o Long v n m c chi c qu n soóc l ng màu tr ng hàng ngày. Cha b trên c a nhà th C u th Hu th a nh n: “Chính các cha x Canada g c Pháp h i ñó ñã gi ng gi i cho bà thông c m ý mu n c a h là gia ñình bà nên ra ñi ñ tránh phi n ph c cho h sau này”. Ngư i Pháp cũng ñã tính toán. Bà hoàng. B ñ i Vi t Minh. dư ng như ñ i v i bà Nam Phương và các em gái c a B o Long thì các cha x không ñ ra bi n pháp che gi u tung tích. t t c lên xe g n súng liên thanh Coventry và có xe b c Humber y m tr (nh ng xe này quân Pháp m i mua l i c a quân ñ i Anh) r i ti n v nơi trú n ñư c b o v t t hơn và xa vùng chi n s hơn. Nhưng l c lư ng Vi t Minh hi n ñóng trong cung An ð nh ñang ki m soát d c ph . ph n l n các tu sĩ ñã tr v Canada. nhưng là Canada g c Pháp nên cũng không tránh ñư c nghi ng i ng v c c a nhà c m quy n Vi t Minh. m con bà ra kh i trư ng dòng ph i chăng h ñã tác ñ ng ñ bà ñi ñ n quy t ñ nh như v y. Tuy nhiên. M i ngư i ñeo m t túi v i ñ ng các ñ dùng thi t y u. Ph i ch y vài ch c mét m i ñ n ch lính Pháp b trí che ch n. M c k ? B o Long c nh m m t l i ñi qua hàng rào thép gai bao quanh trư ng Thiên H u mà ch y th c m ng. B i l có chúng tôi ñ ng v phía h . T t c nh ng d ñ nh y th t n c cư i. v n ñ không ph i ñi kh i Hu vì lúc này Vi t Minh v n bao vây ch t các v trí quân Pháp. nơi m t ti u ñoàn Pháp ñang c th . Không ai tra h i tung tích m con bà Nam Phương. Ch p nh n s giúp ñ c a Pháp có nghĩa là dư i con m t c a Vi t Minh. h ra s c lung l c tinh th n m tôi. Vào tháng 4 năm 1947. Nhưng ñã quá mu n r i. Ngay sau khi sang ñ n nơi an toàn trong tr i quân Pháp trư ng Thiên H u. T trư ng dòng ch c n ch y qua con ph ngăn cách v i trư ng Thiên H u. bà Hoàng h u d t khoát vĩnh bi t t m bình phong trung l p Canada. ngư i ñi ñ u s không có nguy cơ b dính ñ n. thông qua các tu sĩ C u th .95 - . vào th i ñi m thúc bách ñó ch m t m c lo làm sao cho các con ñư c yên n ch không có tham v ng gì v chính tr . c a t t c m i ngư i dân Vi t Nam và th gi i.

các cha x Vi t Nam v n l i. tháng 4/1995 và báo Quân ñ i nhân dân s ra ngày 19 tháng 12 năm 1991. ð n năm 1955. . [3] CAOM. [6] Nói chuy n v i B o Long t i Paris.96 - . ñã theo hoàng gia sang Pháp và cu i cùng cùng m m t nhà hàng Paris. khi B o ð i tr v n m quy n bính. Chi n ñ u trong vòng vây. Thay vào ñó là tr i m côi dành cho tr em dân t c ít ngư i mi n núi. tháng 9 năm 1994 và cha Lành Hu tháng 2 năm 1995.1995. Tuy nhiên trong tòa nhà l n ñư c coi là “ñi n Versailles thu nh ”. V sau. cung An ð nh b sung công. Nhà xu t b n Quân ñ i nhân dân. [5] H Chí Minh toàn t p. tr. bà tr v cung An ð nh và s ng ñó. [2] Ngư i theo h u B o Long năm ñó. Các hành lang dài g n như tr ng r ng. Sau m t th i gian ng n ñi t n cư t i quê nhà khi chi n s lan r ng. ph l c liên quan ñ n an ninh. bà m i d n sang ngôi nhà riêng g n ñó (79 Phan ðình Phùng) cho ñ n khi m t năm 1980. 480. [1] Bà Hoàng thái h u T Cung v n l i cung An ð nh sau khi bà ra s c ngăn c n con dâu không ñư c. sau này. trư ng dòng ñã ñóng c a h n.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Gòn ho c ñi nơi khác. t p 4.C v n Chính tr . [4] Xem H i ký Võ Nguyên Giáp. th 90 tu i. Nhà xu t b n Chính tr Qu c gia . d y theo chương trình c a Nhà nư c. Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i . Ngô ðình Di m ph tru t B o ð i. các trư ng h c cho tr em trên 5 tu i tách kh i nhà th .

dù xa Hà N i xa chính ph . m c dù ñang ăn chơi Hongkong. ông. Nhi u b . vi c ra ñi không m y v vang kh i Trung Hoa ñ ñ n t n n t i Hongkong cũng v y: Nay t t c các ñ ng phái ñ u ph i ve vãn ông. bu n t . rút c c không ph i th . Rõ ràng là ngư i Anh coi nh s có m t c a ông.97 - . v y vùng bơi l i Repulse Bay. vào bu i trưa. Ông thích ng r t nhanh v i môi trư ng m i. ông ñã ñư c m t gia ñình Trung Hoa ti p ñón chăm sóc. cao như b c thành kh ng l . Ph i chăng ông có th bình th n s ng phóng ñãng nơi ăn chơi n i ti ng như Hongkong. C u hoàng ng i ch ñây ñã khá lâu. Ông ch m t phòng. Ít lâu sau. ch ng t ông không hoàn toàn là ngư i ñư c hoan nghênh. Không k m y ngày ñ i Côn Minh.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 22 Daniel Grandcleùment Tr i mưa. G i qua ñư ng b . ði u l lùng là c hai bên. s ph n v con ông ra sao dư i ch ñ Vi t Minh? B ngoài xem ra ông không h t ra băn khoăn v v n ñ ñó. Cu i cùng m t viên ch c ñ n d n c u hoàng làm nh ng th t c quen thu c v nh p c nh như ñ i v i b t kỳ dân t n n hay du khách nào. B o ð i ñư c “t do”. Tr n m t bu i sáng. Ti ng ñ ng n ã. ít khi ông ph i ch ñ i lâu như l n này. Vĩnh Th y ch n m t khách s n nh . ngày và ñêm nh n nh p. tên ông v n v trí th hai trong chính ph . Ông Vĩnh Th y. ñ y màu s c. bãi bi n sang tr ng c a Hongkong. Ông Vĩnh Th y v n là con ngư i nông c n. th i bu i cách m ng hay chi n tranh. th a trí tò mò. khác h n Trùng Khánh hay Hà N i l ng l . Ông làm gì trong kho ng th i gian y? Thư ng là thăm thú ñây ñó. cu c s ng sa sút h n. khi B o ð i ñ n ñây m i quy n l c v n n m trong tay h . th mà. “Tr m ñã t b ngai vàng và ch n con ñư ng lưu vong ñ không tr thành v t c n cho cu c thí nghi m mà các ngươi tin r ng ph i ñem l i h nh phúc cho toàn dân” [2]. v n vui v thư ng th c cu c s ng ban ñêm Hongkong ch ng c n ph i gi gìn ý t . V ng hào quang bao ph quanh ông tăng lên t ng ngày. ông ñ n Hongkong. phía dư i là c nh l n x n khác thư ng. v n có tên trong danh sách chính ph . d o chơi. Tháng tư. bên nào cũng gi tình tr ng không rõ ràng. N m chính gi a Hongkong. th y ông có nh ng nét h p v i cu c s ng tu hành. hư ng th trong m t thành ph l n ñ u tiên ông ñư c bi t ñ n. qua núi non phía b c. bán ñ o này. dù ông ñã thoái v . băng bi n qu ng cáo giăng kh p ph . H Chí Minh c i t chính ph chu n b bư c vào kháng chi n toàn qu c M t s ph n t ph n ñ ng ñ i l t “qu c gia”. M i khi nh c ñ n tên Vĩnh Th y ông H không quên nêu ñ y ñ ch c v “c v n Vĩnh Th y”. không bi u l thái ñ rõ r t. trong m t khu ph bình dân nh n nh p. các tòa nhà cao c ñua nhau m c lên. H t chi n trư ng ch ng Nh t tr v sau khi chi n tranh k t thúc. không có m t nghi th c ñón ti p nào. v nông thôn d các trò du hí. t ng ñoàn lính Anh t p n p x p hàng lên máy bay v nư c. thư ng th c nh ng ti n nghi c c kỳ hi n ñ i c a nhà hàng Parisian Grill. Ngày 4 tháng 11 năm 1946. C u hoàng không ch ñi có m t mình ði v i ông còn có Yu. mang tên Happy Valley (Thung lũng h nh phúc). Chính lúc ñó ông ch t nh ñ n th n dân cũ và quy t ñ nh g i cho h m t thông ñi p. trong lúc trong nư c tình hình ñang nư c sôi l a b ng. ñ n t n Qu ng Châu. gi u di m ai. ñám tùy tùng xem ra ch ng còn ai trung thành ñi theo ông. Ông ñi ñánh “golf”. b l m t ñã ch y theo quan th y Trung Hoa. chơi qu n v t. ñ n nh m nháp các món ăn h o h ng. Bán ñ o Hongkong l i tr thành m t ngã tư sôi ñ ng. Công lu n không bi t chính xác ông ñ ng v phía nào. Bà Hoàng thái h u ñã t ng cam ñoan r ng ông là Ph t giáng tr n. như k thù c a ông v n lên án. lưng v n c n d n. Nhưng c v n t i cao Vĩnh Th y. T 5 tháng nay. Hongkong và có c Lý L Hà. Không k cô nhân tình. ông ch th y m i m t c nh tư ng l m t: Trên ñư ng băng. R i sau ñó. trong cu c s ng cô ñơn. H Chí Minh mu n . Ngư i ñi v i ông hôm nay là con trong m t gia ñình ñã ñ i x hào hi p v i ông. G n n a ngày ñã trôi qua. tôi không còn là c v n n a”. Tháng chín. n ào. ông quy t ñ nh l i. m t ngư i b n Trung Hoa. ng ng ñ u lên. Còn vài tu n l n a các quân nhân s ra ñi như ng ch cho chính quy n dân s . Còn bây gi . kèm theo ghi chú: “ðang nư c ngoài v vi c riêng”. khách s n sang tr ng n a. Ít ra là cho ñ n mùa hè năm 1946. M t nhà sư thích xem tư ng. v n còn là c v n t i cao. Còn l i r t ít v t tích chi n tranh. say sưa. Không còn lâu ñài. th trư ng là ngư i c a b n chúng ñã b ñu i ra kh i Chính ph . Hình như H Chí Minh v n ti p t c g i ti n cho ông trong nh ng tháng ñ u. c u hoàng B o ð i s ng gi ng: “Không. m c cho phái ñoàn chính ph ra v m t mình [1]. Hà N i.. tham vi ng h u ngh . chi u chu ng ưu ñãi. ngư i ta có th th y ông. Ông phân vân. sân bay r t g n các cao c ñ n n i máy bay m i khi h cánh như mu n ch m vào các tòa nhà. Hình như không có quan h gì v i chính ph H Chí Minh. Ông ñi thăm các danh lam th ng c nh. Th i gian ng n ng i c ng tác v i c H . ngoài các trung tâm buôn bán.. trong m t cu c g p các nhà báo Hongkong. hai ngư i tr m tr ca t ng c nh nh n nh p c a Hongkong. có m t không hai trên th gi i. M c dù ph i ăn tiêu t n ti n. Ch ng có gì làm cho ông ta ph i suy nghĩ sâu xa. Nh ng ngày ti p theo. Ba l n c i t chính ph ti p theo. Như ông k trong h i ký. Có lúc ông ñã nghĩ ñ n ñi tu. Ông thích ñi xa. Cũng như ông. M t thành ph n ào ñ n kỳ l . không ñ ai bi t.

các khuynh hư ng chính tr khác nhau ñ ph n ñ u cho s nghi p chung. khi c n tr v s . l i Trung Hoa. có kh năng t p h p r ng rãi các t ng l p xã h i.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ch ng minh chính sách ñ i ñoàn k t c a ông. [1] Sau này. [2] Báo Le Monde (Th gi i). theo gi i thích c a chính ông. H Chí Minh ñã vi t thư b o ông báo sau.98 - .

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 23

Daniel Grandcleùment

Không khí trong xe b c thép nóng n c, bà Nam Phương, m t tay g b khăn trùm trên ñ u t lúc r i kh i trư ng dòng, m t tay gi ch t trên ñ u g i hai con nh tu i nh t. Ng i trư c m t là B o Long cũng ñang ôm ch t em gái. Chi c xe trinh sát b c thép scout-car cùng chi c xe g n súng máy ch lính Pháp ñi sau h v , b ñư ng cái l n thư ng l , theo l i t t, c t ngang qua sân trư ng Thiên H u, m t v trí c th c a quân Pháp. Như th , v a nhanh chóng ra kh i nơi nguy hi m, v a ra ngoài t m b n c a pháo binh ñ i phương. Chi c Humber vào s , tăng t c ñ ñ l i phía sau nh ng ô c a kính các căn nhà trong khu ph Tây. Tr i t i, xe ñi nhanh nên không m t ai nhìn th y ngư i ñi trong xe là m con bà hoàng. Nhưng n u ai nh n ra thì h s suy nghĩ bàn tán ra sao nh ? Bà Nam Phương tư ng tư ng ra nh ng n cư i gi u c t hay nh ng ti ng la hét thù ñ ch. Nhưng may là không có gì x y ra h t. Các ngôi nhà ñóng kín c a, bên ngoài ñ p lũy che ch n. Tr i t i m t như mong mu n c a trung tá Costes. Các tay súng b n t a c a ñ i phương không th phát hi n m c tiêu. ðư ng v ng l ng. Ch có ti ng ñ ng cơ g m g c a chi c ôtô g n súng máy ñi sàu h v như ti ng chó săn th d c ch y theo ch . M con bà hoàng th là ñã ch y sang bên kia chi n tuy n. Như v y có ph i là ph n qu c không? Bà t nh : Không. Bà không ph n b i t qu c, không ch ng l i nhân dân. Bà ch mong có m t nơi an toàn cho các con bà. M y hôm trư c các sĩ quan Pháp ñã b n tin cho bà bi t t nhi u ngày nay, Vi t Minh tăng cư ng trinh sát dư ng như s p ti n công trư ng dòng ñ n nơi ñ thu h p khu v c c th c a Pháp. Trư ng dòng C u th s b k t gi a hai lu ng ñ n s nguy hi m ñ n tính m ng m con bà. B o Long có th b b t làm con tin... Như v y thì d t khoát là ph i ñi kh i nơi ñ u sóng ng n gió này, không còn có cách nào khác. ðo n ñư ng này ch ñi m y phút là ñ n m t nơi mà bà Nam Phương bi t quá rõ. ðó là chi nhánh Nhà băng ðông Dương t i thành ph Hu , nơi v ch ng bà g i m t ph n tài s n g i ti n và vàng vào tài kho n, chính xác hơn là ñ n căn h m dư i nhà băng. Hơn các thành ph khác, Hu có nhi u công trình ki n trúc tiêu bi u, có nhi u danh lam th ng c nh, nhi u cung ñi n nguy nga tráng l , là nơi t p trung lăng t m các v vua tri u Nguy n, n hi n dư i tán lá, lùm cây, tr m m c trong không gian tĩnh l ng làm xúc ñ ng lòng ngư i. Hu l i có nhi u nhà c a dinh th c a chính quy n b o h cũ, xây b ng g ch, ñá tư ng trưng cho quy n l c c a k b o h t châu Âu ñ n. ð p nh t, ñ s nh t, sang tr ng nh t và ch c ch n là ñư c b o v t t nh t v n là nh ng tòa nhà c a Nhà băng ðông Dương l ng danh. ðó là m t th l c, m t quy n uy, g n như m t nhà nư c, cung c p tài chính cho các thu c ñ a Pháp, gián ti p ch huy n n kinh t c a hàng ch c qu c gia, gi h u bao c a vài ngàn khách hàng. Trong các h i s Ngân hàng, an ninh ñư c ñ t hàng ñ u. Nh ng hàng c t p ñá hoa cương, nh ng chùm ñèn th y tinh tr ng s a, nh ng qu y b ng g quý. Có nh ng két s t ñ ng ti n ch c ch n v i nh ng cánh c a thép v a to, v a dày chuy n ñ ng trên nh ng bánh xe thép nh n bóng m i khi c n ñóng kín. Tìm ñâu ñư c ch t t ñ n n p, ñ không b bén l a cháy, tránh ñư c ñ n pháo và súng máy, hơn là h m ng m hay h m m . Nhà băng còn hơn th . N u quân Pháp ph i rút thì ñây là s là nơi c th cu i cùng. Hơn th n a, nhà băng còn có nh ng h m ng m ñư c gia c k , thiêng liêng hơn m i ch thiêng liêng, là trái tim c a tòa nhà, ñó là phòng ñ các két s t. Chi c scout-car b c thép qua ngã tư ñ i l Jules Ferry, qu t sang trái, ch y ti p m t quãng trên ñ i l Clémenceau d c b sông Hương, r i vư t qua c ng vào sân. Xe g n súng máy ñ ngoài ñư ng ñ i. B n lính ñi b o v nhìn chăm chăm v phía thành n i bên kia sông, nơi t p trung l c lư ng Vi t Minh, cũng là nơi xu t phát các cu c ti n công vào các v trí Pháp bên này sông. Trong sân, chi c scout-car lăn bánh ch m ch m trên s i ñ n m t n n cao, xây kín ba m t n m gi a nhà băng và dãy nhà ph ñ ng sau, xa ñư ng, bên ngoài không nhìn th y. Nhưng xe v a d ng thì ngư i lái thay ñ i ý ki n, lùi xe và d ng l i trư c l i vào chính, chân c u thang l n, nơi ông Fafard, giám ñ c nhà băng ñang ñ ng ñ i. Nam Phương bi t ông này t lâu. Hai năm trư c ñây, khi ông m i ñ n nh m ch c bà ñã g p hôm ông vào b ki n Nhà vua. B a nay bà th y ông có v khô khan, nghiêm ngh hơn thư ng l , trong ánh sáng l m l t qua c a trên gác l ng r i xu ng b c tam c p. Bà Nam Phương ch ý ñưa m t tìm bà Fafard nhưng ch th y m t mình ông ñ ng ñó. Còn c gia ñình ñang trên gác n p sau cánh c a ch p ñóng kín. Các con ông bà Fafard v n qu n áo ch nh t , s ch s , g n gàng theo ñúng tác phong c a m t gia ñình công ch c Pháp ph i ñ i phó v i tình hu ng b t h nh. C ch g n như anh hùng mà không bi t. S n sàng ñư c gi i thi u khi bà Hoàng h u t i trú n trong nhà băng. Su t chi u nay, khi ñư c bi t gia ñình c u Hoàng ñ ñ n n náu trong nhà mình các cô gái ñã t p các c ch ñón chào sao cho cung kính, l phép. Chúng t p nhún chân khi nghiêng mình chào khách, ôn l i cách ñi ñ ng, chào h i cho ñúng phép t c. Dù ñang lúc chi n s di n ra ác li t, các qu ñ n trái phá 75 ly t hoàng thành bên kia sông b n qua ñ u sang phía trư ng Thiên H u, các cô gái v n h n h r i rít ch ñón s có m t c a gia ñình Nhà vua trong nhà mình. Nh ng ngư i trong gia ñình ông ch nhà băng ðông Dương Hu

- 99 -

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam

Daniel Grandcleùment

v n coi vi c m con bà hoàng ñ n lánh n n nhà mình là m t vinh d ñ c bi t. ð i v i h , coi như không có chuy n Nhà vua thoái v . Ông Fafard thu c phái ng h chính ph Vichy thân ð c, ông còn là b n thân c a toàn quy n Decoux, không th m t s m m t chi u quên ngay hình nh v ch ñ quân ch cũ. Nam Phương bư c ra kh i xe ñ u tiên. C ch r t ñàng hoàng, dáng v oai v . Theo sau là cô h u phòng t xe v n t i b c thép bư c ra, t nay cô s chăm sóc anh em B o Long. Bà hoàng b n chi c áo dài tr ng nên tuy tr i t i bóng dáng bà v n n i b t. T khi ch ng thoái v bà không ñư c phép m c áo vàng ch dành cho ñương kim Hoàng ñ và Hoàng h u. Bà nói to, ki u nói c a ngư i n ng tai, c t ti ng chào ông ch nhà băng, ñưa m t chăm chú nhìn nh ng b c tư ng t nay s che ch gia ñình bà. Tòa nhà không có v m t công s kiên c . Bà hoàng ch th y ngôi nhà nh bé, y u t không ñư c v ng ch c, oai v như hình nh ñư c lưu l i trong trí nh c a bà. Theo ñánh giá c a nh ng chuyên viên b t ñ ng s n thì ñó là m t ngôi nhà l n, bình d c a các nhà ki n trúc b c th y. Ngôi nhà hai t ng hình h p, m i b mư i lăm mét, xây c t k càng, kh e kho n nhưng không có tính cách nào h p v i th i chi n. T ng tr t ch t ních ngư i lánh n n. Khi bà hoàng bư c qua chi c c a s t, nh ng con m t tò mò nhìn theo, bà nh n ra nhi u khuôn m t quen thu c. T nhiên bà c m th y khó ch u, ngư ng ngh u th t s , m t tâm tr ng l l m trư c ñây chưa h có. Quanh bà là nh ng ngư i ñang s ng chen chúc trong không khí ng t ng t c a các phòng làm vi c c a nhà băng nay bi n thành nh ng căn h m c th . T t c ñ u là ngư i da tr ng, không có ai là ngư i Vi t, tr m t thi u ph , v không chính th c c a m t ngư i quê ñ o Corse theo anh ta ñ n ñây trú n. Ông ch nhà băng ñi trư c d n m con bà hoàng qua m t c u thang r ng lên t ng trên ñã ñư c d n d p g n gh ñ dành cho gia ñình “quý t c” này g m hai ngư i l n và năm ñ a tr , hai trai ba gái, cùng m t t ng v i gia ñình nhà ch . Nhưng sau ñó có ý ki n c a m t sĩ quan nhà binh Pháp, ông bà Fafard ñã ph i thu x p ch ng dư i t ng h m cho an toàn còn ban ngày có th t m trên gác nhưng lúc nào cũng ph i s n sàng ñ khi có ti ng ñ n pháo rít qua thì xu ng ngay t ng dư i tránh ñ n, m c dù các con ông bà Fafard cũng ñã bi t cách phòng tránh m i khi b pháo kích. Chúng nhanh chóng ra kh i phòng và n p trong hành lang, luôn luôn mang theo n m ñ ch ng m nh ñ n. Khi ñi qua t ng dư i ñ xu ng t ng h m, bà hoàng g p l i nh ng ánh m t không m y thi n c m, ñôi lúc rõ ràng là thù ngh ch c a ñám ngư i Âu chen chúc t ng dư i. M t s ngư i ñang t ng h m ph i chuy n ch , như ng ch cho m con bà hoàng. M t ngư i có thái ñ quá khích ñã ph n kháng lên ông Fafard. Chính là anh ngư i quê ñ o Corse, m t nhân viên thu quan Hu . Lu n ñi u c a anh ta là t i sao ngư i Pháp l i ph i như ng ch cho m t m ñàn bà quý t c ngư i Vi t ñã ñi theo Vi t Minh, m y hôm trư c còn báng b nư c Pháp trong lúc ch ng m ñang cùng v i H Chí Minh ch huy nh ng tên hi u sát ñang làm kh ngư i Pháp ñây. Sao mà y u ñu i nhu như c kỳ l v y. Ông Fafard v n tính ñi m ñ m ph i dùng quy n uy c a mình m i d p ñư c cơn th nh n c a nh ng ngư i ph i chuy n ch ñ n gi a phòng, xa các c a s l n t ng tr t c a nh ng ngư i b ñu i. Nh ng ngư i này ph i tìm m t nơi trú n gi a nh ng c a s cao c a t ng tr t ñ ng sau nh ng bàn gi y ñ ki u ch t ñ y h sơ. Anh chàng nhân viên thu quan ngư i Corse không nén n i cơn gi n dũ, vùng v ng ra kh i nhà băng ñi th ng v nhà mình ñào hào ñ p ñ t phòng v . Trong s tr con ñang trú n ñây v i b m , B o Long nh n ra m t s b n h c ng i c nh mình trư c khi x y ra chi n s . Trong t ng h m nh ng t m khăn tr i giư ng ñư c căng lên làm vách ngăn ra t ng khoang c a nh ng ngư i ñ n trư c. Bà Nam Phương thong th ñi v ch dành cho gia ñình, không nhìn th y nh ng b c tư ng xám x t cùng các c p h sơ lưu tr dày c m. Công d ng chính c a t ng h m là v y. Trư c h t là các ñ c ng k nh, ti p ñ n hàng dãy két s t. M con bà hoàng ñư c thu x p ch ng trong m t gian r ng có t m ngăn b ng kim lo i dày. Như thư ng l , c u con trai l n ñư c ưu tiên m t ch ñư c b o v ch c ch n nh t, g n t m vách ngăn kim lo i dày nh t, như ñư c b c kín trong m t t m n m thép. G n như m t n m m . Ông ch nhà băng quen g i nơi ñây là “h m m ”. Bà hoàng rùng mình khi ñ con mình trong ngăn h m có dáng m t nhà táng. Nhưng còn hơn là trúng m nh ñ n pháo ho c b ñ i phương b t làm con tin. L nh c a nhà binh Pháp là ph i chu n b ch ng cho B o Long góc này làm cho ông Fafard m m cư i. Nhưng bà hoàng thì th y không có gì ñáng cư i. Bà ch th y yên tâm hơn. ðúng th . Con bà ñư c b o v như m t b o v t, như nh ng t gi y b c nhà băng. Th nào cũng ñư c. Càng t t. M t cánh c a n ng n , b ng kim lo i dày ba mươi phân ñư c ñ y b ng m t bánh xe quay tít g n gi ng như bàn cò quay. Bên trong t ng h m không c a s này, r t ít tư ng, mà ch có s t thép, như m t cái h p kín ch ng ñ n. Gia ñình bà hoàng ñã n ñ nh ch n m. M i ngư i m t h c làm b ng v i chăng trên dây t o thành vách ngăn v i gian ñ két s t. Bà hoàng v n chưa h t khó ch u, không ph i ch vì ñi u ki n s ng thi u ti n nghi. M t tâm tr ng chua xót khi th y thân ph n m t m u nghi thiên h ph i chui rúc trong gian phòng ch a két b c c a th c dân. T ng h m không ra dáng m t căn phòng. Ngoài gian ñ két s t, tư ng không nh n, bóng láng như các

- 100 -

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam

Daniel Grandcleùment

tr s tài chính hi n ñ i, nhưng ñư c tô ñi m b ng nh ng g hình ch tri n. M t cách trang trí, c ñi n, cũ k , l i th i theo cung cách phòng khách th dân. Cũng như trư ng dòng Chúa C u th , ñây nư c r t ít. Duy nh t ch có m t vòi nư c trong phòng t m trên t ng m t c a gia ñình Fafard. ð có nư c d tr , b n t m ñư c ch a ñ y p phòng khi b c t nư c. Nh ng ngư i t ng tr t ñ n vòi nư c l y ñ y t ng xô xách xu ng nhà, còn gia ñình bà hoàng và ông bà Fafard và các con ñư c l y nư c th ng t vòi bao nhiêu lâu cũng ñư c. ð gi t th i gian, b n tr chơi bài. Nh ng lúc ng t ti ng súng, B o Long r i kh i t ng h m làm b ng s t thép n ng n y ch y ra sân chơi v i lũ b n cùng l a, ñôi lúc còn ch c gh o b n con gái, t t c ñ u hơn tu i, có ñ a ñã ñ n tu i 17, 18. Bà Nam Phương ch ng ưa gì s chung ñ ng thân m t thái quá như th c a b n tr , nhưng vì hoàn c nh bu c bà ph i công nh n thái ñ gia ñình ông ch nhà băng qu là t n tình. Th nh tho ng bà trò chuy n v i m y ngư i Âu lân la làm quen v i bà. Trong giao ti p bà gi v ñoan trang, gi gìn mà v n uy nghiêm quý phái. Riêng v i ông Fafard, có hôm bà nói chuy n tay ñôi ñ n g n m t ti ng ñ ng h . Bà gi ng gi i thái ñ c a ch ng bà. Bà chăm ch c u nguy n. D n d n bà tham d nh ng bu i l ch u trong phòng khách c a t ng m t. Bà có ch riêng cho bà, lùi sâu trong m t căn phòng riêng c a bà, c a ñ ng . Th i gian trôi qua, B o Long quen d n cu c s ng dư i t ng h m. So v i nh ng ngày trư ng dòng, c u th y ñư c r ng c ng hơn, ch y nh y nô ñùa trong hành lang và c u thang. Thích nh t là gi nguyên mái tóc. Khi trư ng dòng các cha x ñã d ñ nh c o tr c ñ u c u bé ñ gi u tung tích n u l b b t, nhưng chưa k p th c hi n thì bà hoàng ñưa các con ch y theo Pháp. Chung quanh nhà băng tư ng bao kín mít, các ô c a s t ng h m ñ u ñã l p kín ñ ngăn m nh ñ n không văng vào trong. Tia sáng m t tr i không th l t qua các b c tư ng kín. Tuy v y bên trong nhà băng không ñ n n i t i quá. Máy phát ñi n vo vo su t ngày ñêm. M i ngày qua ñi ñư c ñánh d u b ng các bi n c . Trư c tiên là khóa c a phòng ñ két s t b h ng hóc. May mà lúc ñó không có ai bên trong. B o Long ñang chơi ngoài sân. M t hôm m t ng n n n rơi xu ng khăn tr i giư ng và b c cháy. M i ngư i phát ho ng. May ch h u phòng v ñư c bình nư c, d p t t ñư c ngay. M c dù nơi trú n h m ng m, ti ng n c a ñ n súng c i và ñ i bác v n d i vào B o Long ch mơ th y ñ i bác b n vào thành ph . C u ta ch ng s gì, ch ti c không ñư c nhìn g n hơn. Vũ khí v n là th luôn luôn quy n rũ thái t B o Long. Ông Fafard, t ng ngày m t, ghi l i các s ki n x y ra trong ngày vào cu n s tay c a ông, v i nét ch thanh và chính xác: “24 tháng giêng. ðêm yên tĩnh. H sĩ Petit cho bi t t i qua t phía ñông thành ph Vi t Minh ñã áp sát m t ñ n ti n tiêu c a Pháp An C u ch cách 300 mét r i ñ t pháo 75 ly b n th ng vào ñ n làm m t ngư i ch t mư i b thương, m t m t tích. Quân Pháp ph i b ñ n rút ch y. Ngư i ta nói m t máy bay Pháp b trúng ñ n, ñã h cánh xu ng bên kia kỳ ñài, viên phi công ñã k p phá h y máy bay và ch y thoát vào trư ng dòng Chúa C u th . Kllông bi t có ñúng như th không! Kho ng mư i m t gi , ba máy bay tiêm kích ñã d i bom xu ng cung An ð nh, ñ y m h cho máy bay th dù ti p t cho các ñơn v lính Pháp ñang b Vi t Minh bao vây. Bu i t i yên tĩnh. 22 gi có ti ng n l n phía ñông. Mư i sáu gi chôn c t ông Van Vuick, ch t vì trúng thương ñùi cách ñây mư i lăm ngày. Tôi cũng ghé vai khiêng quan tài. Lúc h huy t, ñ n n trên ñ u, m nh ñ n tung tóe xu ng sân. Có ti ng huyên náo m ĩ c a b ñ i Vi t Minh bên kia sông. M y phát súng c i c a quân Pháp làm cho h im b t. Nh ng lo t ñ n súng c i khác rót vào thành n i. Cu c pháo kích ng n ng i không th y Vi t Minh ph n ng gì. ð i uý P. cho b n liên thanh sang bên kia b sông. Có ti ng ti ng ngư i lao xao. Ng c th t. Không nên b n t ñài quan sát, vì r t d l m c tiêu. Hơn n a b n súng máy ban ñêm mà không xác ñ nh rõ m c tiêu và t m b n thì làm sao có hi u qu . Chúng tôi có vinh d ñ c bi t ñư c ñón cha Urutia ñ n nhà ñ c kinh thánh. Chúng tôi r t lo l ng cho s ph n c a các c ñ o và các n tu còn ñang b k t trong vùng do Vi t Minh ki m soát”. Nam Phương gi kín không th l cho ai bi t d ñ nh c a bà. Ch ng hi u vì sao. Bà có th báo cho ông giám ñ c nhà băng bi t nay mai h t phong to , may mà không b Vi t Minh b t và bà cũng s không tr l i trư ng dòng. Bà v n coi ông như ngư i thân tín có th tâm s ñư c và ông cũng là m t con ngư i ñàng hoàng luôn luôn tôn tr ng và có nhi u thi n ý v i bà. Ho c v i giáo sư ngư i Italia, cũng là m t ngư i ñ n lánh n n t ng tr t c a nhà băng. Ông này luôn g n gũi bà, quan tâm ñ n lo l ng c a bà, ñón trư c các mong mu n c a bà. ð n n i nh ng ngư i Âu khác ch nh o ông là “ñ i n i th th n”. M t ông khác nguyên là Khâm s Trung Kỳ cũng không n hà công vi c. Không qu n ñêm t i, ông li u m ng ñi ki m rau xanh, c c i ñ ñ c i thi n b a ăn hàng ngày. Th c ñơn ñây, thư ng ñơn ñi u, ch y u là cơm theo kh u ph n c a ngư i lính. Nhà băng ðông Dương Hu trong nh ng ngày chi n tranh ch ng khác gì con tàu chòng chành gi a bi n khơi trong cơn bão táp. Lư i l a c a các tay súng Vi t Minh trùm lên ñ u nh ng ngư i ñang trú n bên trong. Các v trí Pháp Hu b bao vây, thi u ñ n ñư c, vũ khí, lương th c nhưng không b Vi t Minh quét s ch cũng là chuy n l . Ch có th c t nghĩa b ng trình ñ tác chi n và ch huy y u kém c a b ñ i Vi t Minh. Như sau này chính B ch huy Vi t Minh cũng ph i th a nh n: “Quân Pháp c th trong các v trí kiên c , tuy l c

- 101 -

Các ñ i bi t ñ ng Vi t Minh v n b t ng xu t hi n trong thành ph . Không còn ph i chung v i két s t n a.. Chi n tranh ñ i v i tôi lúc ñó như m t trò chơi.. ñ tài c a bi t bao bài thơ kim. mùi thu c ñ n khét l t. M t câu nói chính tr . ch nhà băng có nhã ý m i h lên trong phòng c a gia ñình ông. Hàng ngày. Nh ng ñám tr lang thang ki m ăn. xa hơn v phía b c. Hu bây gi là m t thành ph th i chi n có ñ y ñ nh ng nét tiêu bi u: Cây c u s t n i ti ng b c qua sông Hương n i li n hai khu v c c a thành ph b ñánh s p. ðư ng sá thô sơ b bom ñ n cày x i nham nh .. M i ngư i trong nhà kh p kh i mong sao cho binh ñoàn Burgonde (mang tên v tư ng ch huy). nhà xiêu. m nh tư p tơi t ñung ñưa trong gió. Ph t ñ trì nay ch ng còn gì ñ ng m nhìn ca ng i n a. phư ng xưa kia l ng l y là th nay vương vãi kh p nơi trên bãi tha ma c a “nh ng con r ng b h b ”. m con bà hoàng l i tr v nhà dòng Chúa C u th t m m y ngày r i t t c theo ñư ng b ra ðà N ng. ð n pháo réo qua nóc nhà băng. Cu c bao vây ñã ñư c gi i to . Nh ng hoa văn trang trí r ng. Nơi ñây là nhà cu i cùng c a hoàng gia t i c ñô Hu .. C a Ng môn. ñ n g p bà Nam Phương ñ thăm dò.. M t nhân viên tình báo Pháp (SDECE . cung ñi n Nhà vua trong ñ i n i n sau các b c tư ng thành ki u Vauban. d n d n cũng ch n ñư c các cu c ti n công c a b ñ i Vi t Minh cho ñ n ngày ñư c gi i vây. Quân Pháp ñã tr l i nhưng thanh bình chưa ñ n. M y m con bà hoàng r i kh i t ng h m. trang b l c h u. không lính b o v . B o Long hay la cà ñ n v ĩ m y ngư i lính Pháp n p b n trên t ng thư ng nhà băng. dù do d và thi u t tin. an ninh không có gì ñ m b o. M i trên mư i tu i. B ñ i Vi t Minh ph i rút ra xa kh i thành Hu . Cái dinh c l x u xí ñã t ng là nơi c th c a b ñ i Vi t Minh m y tháng qua. tr n m c. Phi công b thương và b b t...cơ quan tình báo và ph n gián Pháp). B o Long k l i: “Cu c nã pháo r t n tư ng. b l i các cung ñi n ñ n mi u trong ð i n i tan hoang vì bom ñ n.. Bao k v t th i huy hoàng không còn gì. bà nói “Nh ng hy sinh c a tôi ch ng là gì so v i nh ng kh c c hi n nay c a nhân dân”. giáo ñi u.].. s s m ñ n gi i thoát h ”. Th t là nguy hi m. Ru ng ñ ng hoang hóa. Không ph i t t c ñ u ñ nát nhưng các cung ñi n s không bao gi ñư c d ng l i n a.102 - . C t c trên kỳ ñài b ñ n trái phá ti n ñ t ñôi. Có l n suýt n a c u bé ñ ngón tay trên cò súng trung liên và ñ nh b n th xem ra làm sao. Hàng trăm tòa nhà trong ð i n i b phá tr i tan hoang gi ng như m t gã kh ng l b x p hơi. v t d ng s ch trơn. qu n áo. Nhưng bên kia sông trong ð i N i các lâu ñài v n âm cháy. n a dư i còn l i n toác. Cũng không còn ph i th p th m v i ti ng ñ n réo qua mái nhà. Nhân dân qua l i ph i dùng thuy n. Nh ng ngày ñó. ð ñ c. “Các cu c pháo kích sau ñó còn ti p t c làm cho tôi thích thú nh n th y quân Pháp có nhi u vũ khí hi n ñ i hơn so v i Vi t Minh và c quân ñ i Trung Hoa Qu c dân ñ ng có m t Hu trư c ñây [. Chi n s t i ñây khá ác li t. mang tính l nghi n i ti ng ch ñư c m trong nh ng d p ñón rư c long tr ng nay ch c n l y vai hích nh cũng bung ra. Chi n tranh v n còn ñó. ***** . phá h y các lâu ñài. Trung tá Costes. M t y ban ñi u hành lâm th i ra s c khôi ph c các ho t ñ ng bình thư ng. T t c nh ng ngư i trú n nhà băng ùa ra ngoài. Tư ng l ch m nh ñ n. ñ ng bám vào c a s nhìn sang ñ xem quang c nh tàn phá bên kia sông. mái s p.. vư n tư c xác xơ. T i thành ph Vinh. Hu . có n m ñoàng hoàng. c . chi nhánh Ngân hàng ðông Dương cũng b bao vây. Cu i cùng quân ti p ng ñ n. Th y ñư c hi u l c c a vũ khí mà không nhìn th y ngư i b n. Khói ph kín b u tr i. v ñ n vương vãi kh p nơi. M t tr n lùi xa v vùng r ng núi phía tây nhưng cu c chi n v i du kích không bao gi ng ng. ñánh tràn lan.. phá v ñư c cu c bao vây. nơi h ñã hơn m t năm sau khi Nhà vua thoái v . Như ti ng m m c a m t con tàu t c hành. Thi u lương th c. H ñư c ng trên giư ng. Tương lai không có gì ch c ch n. Ông Fafard. ñư c Th n. H ch có hai: m t h sĩ và m t lính. nh ng m nh ngói men ngũ s c v n ánh lên màu s c nh p nháy dư i tia n ng. Gi a ñ ng g ch v n. Sau khi r i kh i nhà băng. Không m t l i ca ng i th ng l i c a quân Pháp. c u bé có v ham thích vũ khí. không ngư i canh gi .” [1]. tôi r t thích m i khi ñư c nghe th y ti ng súng n ”... Quang c nh hoàng cung hoang v ng. T i nghi p cho x Hu thơ m ng. ñã ch t trong khi b giam gi . m t l n tàu chi n tàu Pháp neo trên sông Hương b n pháo t i t p vào hoàng thành. N u l m c tiêu b ñ i Vi t Minh s b n tr ngay.. ch huy quân Pháp Hu . Quân Pháp b bao vây m nhi u cu c ti n công ñ n ng ra ñ u th t b i. Ti ng súng n m m.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment lư ng không nhi u nhưng là ñ i quân nhà ngh có trang b hi n ñ i còn l c lư ng c a ta trí th c quân s có h n. M t chi c máy bay tiêm kích Spitfire b pháo phòng không c a b ñ i Vi t Minh ñóng trong hoàng thành b n h . tung nh ng chi n d ch tuyên truy n cho vi c l p l i n n quân ch . Lính Pháp ñưa gia ñình bà hoàng v thăm l i cung An ð nh.Service de Documentation Extérieure et Contre-Espionnnge . phân tán không t p trung binh l c ñ gi i quy t d t ñi m. R i bà nói ti p không bi t li u bà và các con có s ng ñư c trong tình c nh “kh n cùng” [2] như th này ñư c n a không. chưa bi t ñánh ñ ch trong công s v ng ch c. L a ñã t t nhưng gia ñình hoàng gia không th tr l i hoàng thành. Quang c nh xám x t và h n ñ n.

1994. ðang th i chi n. Chuy n ñi không kém ph n v t v . bà nay không còn tùy tùng. Ba tháng ngh ngơi ñ tâm trí tr l i bình tĩnh. Cu c s ng t i ðà L t cũng không l y gì làm vui. H t c huy hoàng. m i l n ñ n thăm l i ông bà Fafard. . giám ñ c chi nhánh nhà băng ðông Dương t i Hu . Bà ñã c t ñ t h n quan h v i Vi t Minh vì m con bà ñã lánh n n bên chi n tuy n c a k thù. Tòa bi t th l n quá. ***** T ðà N ng gia ñình bà Nam Phương ñáp máy bay v n t i quân s Junker 52 bay ñi ðà L t. Trong nhi u d p khác v sau. ðoàn xe d ng l i cho ñ n khi hoàng n bình ph c. Vì v y bà ñưa các con v bi t th c a m ñ và t m ñó trong g n ba tháng. gia nhân. [2] CAOM .103 - . t p s 1245 NF. Chính ông sau này s ñư c bà hoàng ch n làm ngư i tin c n ñ qu n lý tài s n riêng cho mình. nh t là các cô con gái ñ u ñư c bà hoàng ñón ti p ni m n . nhưng r i bà và các con v n ph i ra ñi. May là có các anh ch em h bên ngo i c làm cho các con bà vui v . ðà L t v n còn là ñ t Vi t Nam. trang 60-63. còn m i ngư i ñi xe thư ng. V n b t tin v ông B o ð i. Trên ñèo H i Vân ñã di n ra nh ng c nh ch ng m y thơ m ng như cái tên g i c a ñèo: Xe b c thép ñ l i chĩa nòng pháo ra phía bìa r ng ñ phòng du kích ti n công. h i ph c nh ng ch n thương tinh th n. Trong ñoàn h t ng hoàng gia ñi ðà N ng l i cũng v n nh ng chi c xe b c thép Coventry và Humber nhưng l n này ch làm nhi m v b o v .Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i . Không còn trư ng cho b n tr ñi h c. Nhà xu t b n Thu n Hóa. nơi xưa kia c gia ñình Nhà vua s ng ph n l n th i gian trong nh ng năm tr vì.Báo cáo 1257 c a S tình báo ph n gián Pháp (SDECEService de Documentaion Extérieure et de Contre Espionage). Sau này chúng s ph i h c l i ti ng Pháp là th ti ng quen dùng trong gia ñình.Hu trong kháng chi n chông th c dân Pháp. [1] Th a Thiên. cao nguyên Lang Biang cũng không tránh kh i s tr thành chi n ñ a.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Hoàng gia s gi quan h t t ñ p v i gia ñình Fafard. Nhưng bà không v trong bi t ñi n c a B o ð i. l ng l y. Em gái l n nh t c a B o Long b m d c ñư ng. Tr B o Long còn gi ñư c v n ti ng Pháp nh m y cu n truy n c a Jules Vernes t ngày xưa ông n i ñ l i còn các ñ a con khác trong hoàng gia ch nói ti ng Vi t.

nh ng ñ a ñi m quan tr ng. ông tranh th ñi thăm thú các nơi. nhà ngân hàng và c nh ng nhà ch a là nh ng nơi ti n vào như nư c. không h lay chuy n trư c muôn vàn khó khăn. bao gi ông cũng có v . Trái l i. Nhưng quanh h là nh ng vòng vây. H chi n ñ u b n b . T ñây ch còn hai ñ ch th Vi t và Pháp ñ i m t nhau. Quân Nh t. ñư c ña s dân chúng ng h t nguy n hay không t nguy n. nay mai s ñ ng ra thành l p chính ph t ch i không thương lư ng v i chính ph “c ng s n”. Các công ty v n t i. Emile Bollaert. H ch làm ch ñư c các thành ph . Chi n tranh s kéo dài và nh t là b t ng ch huy Pháp không nh n ra ñư c chung cu c s như th nào. d t khoát b ng gi i pháp thu n tuý quân s . cao y s l i d ng nh ng chuy n ñi v Paris ñ hư ng nh ng cu c du l ch ng n ngày. M i th tr n. kiên quy t. H Chí Minh và chính ph c a ông ñã r i kh i B c B ph trung tâm thành ph Hà N i. m i d p d ng chân t i các th ñô hay thành ph . không hy v ng m t th ng l i quy t ñ nh. Có nên thương lư ng không? Nh t ñ nh là ph i thương lư ng ñ tìm ra m t gi i pháp. tan bi n vào vùng r ng núi. nhưng cu c sóng khá h n.104 - . ð i v i chính ph H Chí Minh thì sao? Trong tài li u ghi rõ: kiên quy t lên án. Lucien Bodard . hy v ng “Vi t Nam hóa chi n tranh . Paris không ch p nh n cho s ñ c l p c a Vi t Nam mà ch nói s dành cho Vi t Nam quy ch m t Qu c gia Liên k t dư i s ki m soát c a h .. Còn quân vi n chinh Pháp. Ngư i ñó dĩ nhiên là B o ð i dù có th i kỳ h p tác v i Nh t B n. Lê dương B c Phi. m t b n hư ng d n hành ñ ng ñ tránh ñư c nh ng ñi u d i d t. phân tán các cơ quan lãnh ñ o ra t ng b ph n nh và di chuy n ñ n vùng t giác tây b c th ñô và nam ñ ng b ng sông H ng ñ ti n hành cu c chi n tranh du kích kinh ñi n h u như không th d p t t ñư c. nh ng ngư i lãnh ñ o Phong trào C ng hòa bình dân (MRP). ñ ch c ch n là ông áp d ng ñúng chính sách ñã ñư c Paris quy t ñ nh. khám phá nhi u c nh quan m i l . ông ñã mang s n trong túi áo. Ý ki n c a h thay ñ i tùy theo nh ng ngư i n m quy n hành Paris. có chi n tranh hay không. Ngày 1 tháng tư năm 1947.dùng ngư i Vi t ñánh ngư i Vi t” và d ng lên m t nhân v t có th ñ i tr ng v i lãnh t cách m ng. nhưng ñ c l p trong khuôn kh Liên hi p Pháp. Ông ta lúc nào cũng do d gi a trách nhi m l ch s và hư ng th ”. ngu quân ngư i Vi t ñư c Pháp trang b . Không bao gi có th tiêu di t ñư c h dù có gây cho h nh ng th t b i t m th i lúc ñ u. B ch huy quân ñ i vi n chinh Pháp cũng ph i thú nh n không ñ l c lư ng giành chi n th ng quân s . m i ngày m t tăng lên sau nh ng cu c ñ ng ñ ñ m máu ñ l i nh ng xác ch t c a ñ ng ñ i thu nh t ñư c m i s m mai. Trong su t th i gian làm vi c ðông Dương. hay ñã t ng làm c v n t i cao cho chính ph c H . kéo dài. như m t b n ñi u l nh. r t khó n m b t. xây d ng h th ng c ñi m.. m i ñư c b nhi m làm cao y ðông Dương ñáp máy bay c a hãng Air France ñ n Hà N i. không có quân . phát sinh ngay t sau nh ng cu c giao chi n ñ u tiên. lính dù h t th y ñ u kinh hoàng. B ñ i Vi t Minh tư ng như tan rã. các hi u buôn. H ch làm ch ñư c ban ngày còn ban ñêm b ñ i. làm b ng tre già r n như thép s t xuyên th ng da th t.m t nhà báo chuyên vi t v Vi t Nam ñánh giá B o ð i là chàng “Hamlet da vàng l n tránh trong tâm tr ng ph ñ nh và trác táng. hai con và chánh văn phòng Pierre Messmer. vũ khí hơn h n c a ñ i phương. quân Trung Hoa. Ngay khi ñi Vatican ñ y t ki n giáo hoàng cũng có con gái Jacqueline ñi theo. Cùng ñi có v . Trong lúc ngư i Pháp l n ngư i Vi t yên v trong cu c s ng sung túc và nguy hi m này thì m t s th t ñ p vào m t: không th ñè b p ñ i phương. con cùng ñi. sai l m. Chi n s lan r ng kh p nư c. ðó là mư i m t trang “hu n th ”. là m t ñ i th quá v ng ch c. Nh ng ngư i thu c ñ ng xã h i mong mu n tìm ra m t gi i pháp th a thu n v i H Chí Minh. nh ng nhà buôn.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 24 Daniel Grandcleùment Th ng l i c a quân Pháp ch là t m th i. Hai thành ph Hà N i và Sài Gòn ñư c xem như nh ng th ñô th i chi n. m t tài li u ñánh máy mư i m t trang. ñư ng cái l n. nhưng l p trư ng hai bên còn xa nhau quá. nhưng vài ngày sau l i xu t hi n. boong-ke. M t m i lo s âm . th tr n. du kích Vi t Nam m c s c tung hoành b t ch p pháo sáng. ðã thành thông l các quan ch c ñi công cán bao gi cũng có v con và ngư i thân ñi cùng. Vi t Minh. Ti n b c t Pháp rót sang ñ chi tr cho cu c tái chi m thu c ñ a tràn ng p kh p các ph phư ng. B c Phi. Khi ông ñ t chân xu ng ñư ng băng sân bay Tân Sơn Nh t. dù có s ki n ñêm 19 tháng ch p năm 1946 và cu c ñ ng ñ quy t li t ñang di n ra. tháp canh ñ b o v vùng ki m soát.. quân Anh. m i m nh ru ng ñ u có th là nơi di n ra m t tr n ph c kích. T i ñây không xa m t tr n bao nhiêu. Th còn v n ñ ð c l p cho Vi t Nam? ðư c. t t c ñ u ñã rút v nư c.. Trên m i ño n ñư ng nh có th có b y chông.. Trên ñư ng ñi. Trong lúc Vi t Minh coi Pháp là xâm lư c nên ñòi trư c h t ph i tôn tr ng ch quy n hoàn toàn và tr n v n c a Vi t Nam. dù tính cách chán ñ i và l i s ng tài t c a ông. ch ng m y ch c ñã tăng quân s t i m t trăm nghìn ngư i g m c lính Âu. t ng t ng l p l p.. là m c tiêu c a m t tr n pháo kích b ng súng c i.

vũ trư ng l n nh t c a thành ph . t t c ñ u kèm theo s ki m soát ch t ch v chính tr . Ti ng tăm c a ông b v n ñ c nh ng thành công chính tr sau này c a ông s b phai m vì nh ng chuy n bê b i trong ñ i tư c a ông. nh ng cung cách m i c a ông. Ít nh t là ph i như th . ***** T i Hongkong. Ông ñư c t do. V y vi c gì ông ph i t b nh ng thói quen cũ c a mình. Tuy nhiên. Ông luôn luôn làm cho các chính khách bám quanh ông ph i ng c nhiên thán ph c. Merry Bromberger vi t: “Mu n g p B o ð i Hongkong ch c n d o mư i b n h p ñêm trong thành ph . Ông thư ng xuyên lui t i các ca lâu t u quán. tươi cư i luôn luôn xu t hi n trên các t p chí.. Ông t nh : còn chưa b ng nh ng ngư i khác. C v n t i cao c a chính ph H Chí Minh ch ng bao lâu n i l i s ti p xúc v i ngư i Pháp. Cu i cùng. d hơn là tìm ông trong m t khách s n Anh” [3]. s ti n lên t i vài trăm b c kiên trì tích cóp ñư c nh tài quy n rũ c a cô. ch m ch p. thân hình l c sĩ.t Hongkong sang Sài Gòn. phô trương ngư i tình c a mình. tu i m i g n ba mươi tư. Trong tài li u. Cũng không ph i công dân Vĩnh Th y mà là Wang Kunney tiên sinh. “Con Tr i” B o ð i không làm gì h t. t Duy Tân ñã ñăng m t tin gi t gân. Hoàng ñ mà như th thì nghèo cùng c c r i. Các giáo sĩ dòng Tên ch ñòi h i món vay ñư c ñ m b o b ng tài s n c a ngai vàng. trư c tiên là L Hà. ñ u ñ ch y su t trên tám c t báo: “M t cô gái ngư i Hoa tên là Tr n N . bi u ông t t c ti n ti t ki m c a m t cô gái nh y n a thư ng lưu. thích cái nhìn c a nh ng ngư i ñi lư t qua bên ông trên sàn nh y hay trong các s i b c. nhưng ph n l n th i gian r i ông phân chia gi a c b c và th thao. ghi rõ “M t thí nghi m cũ. Ký tên dư i b n hu n th có Th tư ng N i các Paul Ramadier. di n bi n các s ki n. Trong t Paris Presse. s mai danh n tích? Tuy nhiên ông v n g p các nhà báo. ngư i c a ñ ng Xã h i. ñi tìm nh ng ngư i có vai v trong h i ñ ng hoàng t c ñ báo cho bi t cô ñã có mang v i B o ð i và ñ a tr sau này ra ñ i s ñư c chính th c hóa như th nào trong h i ñ ng hoàng t c?”. Cô này ñã ph i m két. t ng bí thư ñ ng C ng s n. chơi qu n v t. cũng không ph i thôi thúc h i thăm tin t c v con ñang s ng Hu dư i chính quy n Vi t Minh ra sao. Ti n ông quăng trên các bàn b c ho c thanh toán ti n phòng khách s n t i tàn c a ông là c a cô nhân tình Lý L Hà chi tr . thư ng th c l c thú trên ñ i. hơn th i kỳ tr vì kinh ñô Hu . mình m c chi c m t áo sơmi l a b ch theo ki u Trung Qu c. ch ng t b qua m t s b o ñ m nào ñó là quá s m” [1]. m t ngư i Trung Hoa. trong nh ng ñêm b t t n. Th i gian qua ñi. nhưng không t ra là chúng ta l p l i tri u ñ i quân ch ”. chơi gôn. Trong khi ông không chính th c ñư c giao “m t ch c trách rõ r t” nào. lư i bi ng. thái ñ l ng ch ng do d c a ngư i Pháp làm cho B o ð i chán chư ng. Sau ñó l i thêm m t món ti n c a giáo h i Pháp cho vay n a. m t m i tình khác c a ông. Câu kèm theo bi n pháp này g i l i bóng ma c a ñô ñ c Courbet. M t nhân viên Ngân hàng ðông Dương b n tin: chính ph Pháp mu n ông tr l i ngôi báu. g n như nghèo túng. Bài báo b S ki m duy t ñ c b [2]. sau khi ñã tiêu ñ n ñ ng . Th y ông ñang g p khó khăn v tài chính. b n tài li u nói rõ: “L p l i b máy cai tr cũ. không có ngo i giao riêng. Năm 1945. ông ñi xe công c ng ch t lèn c a Hongkong. Ai ch ñ ng trong vi c này? Ông B o ð i: ñó là Paris. ti p theo là M ng ði p. qu n ng r ng thùng thình.105 - . ông ñã do d khi r i Paris ñ v nư c n m quy n bính. gi u m t b ng c p kính râm to. T i t i. còn có phó Th tư ng Maurice Thorez. Ông không ch là chàng thanh niên rám n ng. Báo chí Pháp còn kh ng ñ nh m t cách qu quy t hơn. C n gì? Ông yêu thích cái không khí choáng l n. Ngân hàng ðông Dương dành ngay cho ông m t ngân kho n hai nghìn ñôla Hongkong. Ông ta ngh ngơi. m t m i. Nhi u nhà báo nhanh chóng có thói quen ñ n thăm ông hoàng b ph tru t kỳ d . v m ng n a. Th nhưng ông túng thi u. Dáng d p tr trung.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ñ i riêng. không bu n. ông ñã là khách quen c a nh ng h p ñêm Hà N i. ông lao ñ n Paramount. B o ð i s ng như m t thư ng dân vô công r i ngh . v i B o ð i. cách ñây m t trăm năm. Ông ñã ñ i tên. vui lòng gi i thích l i s ng c a ông. Như m i ngư i. Năm 1932.. Tuy nhiên báo chí ñã lưu l i hình nh y và qua báo chí công chúng tin r ng c u hoàng ch là m t con ngư i như th . Theo cơ quan tình báo Pháp thì chính là B o ð i ch ñ ng yêu c u ñư c giúp ñ . M t s bài báo ñã có d ng ý t o nên hình nh v ông ch là m t k ăn chơi trác táng không th s a ñư c. ð u ñ i mũ panama. c a tư ng De Courcy và các ph ñ h i gi a th k XIX. M t t báo Nam B . Không còn Hoàng ñ B o ð i. t m. Muôn năm s kín ñáo. Ông có th t là m t con ngư i vô d ng như các t p chí miêu t ông không? Ông có ñóng k ch khi t ra là m t nhà du l ch bi m ho ? Ông ñã làm h t s c ñ cho chân dung v ông có th tin ñư c. theo ghi chép c a m t nhân viên tình báo Pháp (SDECE) “trí tu c a ông v n r t s c s o gi ng như quan h t m thư ng không làm nh t thú hư ng l c và dan díu tình ái d dãi”.ñư c bi t nhi u hơn v i cái tên Jenny Wong . ông ñã thoái v hơi v i. Ông ñi d o trên bãi t m. r i rong chơi Trung Hoa trong lúc ñ t nư c l m than vì có m t c a quân ñ i chi m ñóng nư c ngoài và lo s x y ra n i chi n. Ngay t gi a th i kỳ cách m ng Hà N i.

Th c t ñó là m t công vi c không d dàng chút nào.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ñôla cu i cùng.. ðó là khách s n Gloueester trên ñư ng Hoàng h u (Queen’s Road). Trong m t v khám va-li c a con gái Bollaert t i phi c ng Sài Gòn.tài chính. Như v y có ph i là phi pháp. cao su và cùng v i Pierre Reynaud tr thành nhân v t thân tín c a cái “h p tác kinh t và quân s Trung Kỳ”. M t phái viên khác tên là Reynaud. Nh ng trò “ o thu t” r t h i y do m t thanh tra tài chính tìm ra. V i s ti n ñó. Reynaud bi t B o ð i t lâu vì trư c chi n tranh th gi i ông ta ñã là nhân viên b o hi m c a ông. Nhưng n u quá h n m c cho phép ñư c chuy n ti n v nư c thì m t ñ ng b c ðông Dương ch ăn có tám franc. Ông ta nói v i nhà báo Lucien Bodard: “Tôi tin s p thành công ñ n nơi vì B o ð i r t c n ti n. Làm như v y ñ khuy n khích nh ng ngư i lao ñ ng chân chính sang làm vi c ðông Dương ho c bù tr cho nh ng nhà buôn ph i li u lĩnh b v n làm ăn cái x s ñang có chi n tranh.. Trong b t k tình hu ng nào thì khi ñã có ti n.. Nhưng m t ngư i tin c n khác c a Cao y là Cousseau . trong th i kỳ ñ u c a chi n tranh thì chuy n ñó không có gì là b t bình thư ng. ñư c b y trăm năm mươi nghìn ñ ng. tham d các h i hè ban ñêm c a ông. m t khi các v làm ăn phi pháp trót l t. Chính ông cũng tham gia vào các v áp-phe c a ñám c n th n.106 - . Ngu n g c s ph t lên r t nhanh c a B o ð i là m t bí m t mà m i ngư i ai cũng bi t c . B o ð i nh n ñ i cho ngư i Pháp làm vi c hay kinh doanh ðông Dương mu n chuy n ti n v nư c ngoài h n m c. c ñ u ñ u m i tháng rót cho ông năm nghìn ñôla Hongkong. M t ñ ng b c ðông Dương ñư c phép chuy n v chính qu c ăn mư i b y franc.]. Vòng quay c a ñ ng ti n không ng ng tăng t c ñ . Phan Văn Giáo mua mư i lăm hòm kháng sinh g i v Sài Gòn trên m t con tàu h i quân c a quân ñ i qu c gia. Th cũng chưa ñ . Ti n này l y t qu ñen c a ông Bollaert. Thí n m ñ c quy n cung ng và v n t i cho mi n Trung Vi t ñ ng th i cũng buôn bán kim cương. Ông ta hi u r ng ngư i ta càng g n v i ông bao nhiêu thì l i càng c n ñ n ông b y nhiêu”. khi n tôi có th làm bi n ñ i t giá h i ñoái c a ñ ng b c ðông Dương Hongkong” [4]. b t bình thư ng không? ðông Dương. kèm theo nh ng móc ngo c trong b máy ngân hàng . Các v áp-phe l n thu l i cho ông và ñám c n th n ñã ñành mà Vi t Minh ñư c m t ngu n ti p t có ñ m b o .n m dây th t h u bao. Không k các v buôn bán khác d t khoát là ñáng ng . hai mươi ngàn ñôla Hongkong ñ thư ng công cho Giáo ñã làm vi c t t. Tr l i v i cu c s ng ăn chơi x láng. tình báo viên gài vào lãnh s quán Pháp t i Hongkong. Các phái viên Pháp ti p t c dùng ti n ñ lung l c c u hoàng. T t c nh ng ñ ng b c ñư c phép chuy n t Sài Gòn hay Hà N i ñ n Paris ñ i ra ñ ng franc ñư c tăng g p hai l n giá tr ban ñ u. ñinh ninh r ng B o ð i ñã gia ân cho h . nh ng phi v không có gì nguy hi m và khó khăn.. mà ai cũng có ph n trong khi v n ph i ti p t c các cu c giao chi n. M t món ti n l n ñ chi cho các ho t ñ ng chính tr : m t ph n dành cho các ñ i bi u c a các t ch c “qu c gia” ñ n thăm ông. Còn ông không th không ñư c chia ph n. B o ð i càng b lôi cu n. Ông này bu c ph i nói rõ: ñó là “ti n lương tr cho chi phí lưu trú c a B o ð i Hongkong”. ðó là m t ông vua t m thư ng. Ti n này tr v Paris ñ i thành franc v i giá h i ñoái mư i b y franc m t ñ ng.. ch gái bà Nam Phương Hoàng h u. Ngu n g c c a kho n ti n y ñư c gi kín. Các hòm hàng ñư c ñem bán l i ch ñen. bí thư c a ông. m t c ng tác viên thân c n c a Cao y Bollaert làm con thoi ch y ñi ch y l i gi a Sài Gòn và Hongkong. Nh ch ñ chuy n ti n hay “buôn b c” mà nh ng món ti n nh ban ñ u nhanh chóng tr thành khó che m t thiên h . làm như nh ng ñ ng b c ñó ki m ñư c m t cách h p pháp t i ðông Dương ch không ph i mua l u t i Hongkong. Các chính khách sa-lông khi nh n ñư c tr c p ngoài mong ñ i y. s ng ch t không bi t lúc nào. M t nơi khác m t xe c u thương d hàng xu ng nhà bà Didelot. mà v n không ñ [. giám ñ c cơ quan tình báo c a ông cũng là c v n tài chính cho ông. không có ti n tiêu.nguyên công s Sơn La . C u hoàng cho Phan Văn Giáo. Cao y còn giao trách nhi m cho ông ta “bám sát” c u hoàng. Không ch ñóng vai trò trung gian.. M t ngư i tên là Yole. Như v y ch c n cho ti n l n v Hongkong và l i ti p t c hành trình ñi . Ai mua? Ngư i c a Vi t Minh mua hàng ñem v bưng bi n! B o ð i có bi t không? Không th nào không bi t. b ph tru t. B Ngo i giao và B Thu c ñ a. sang tr ng hơn. Ngoài Phan Văn Giáo còn có Nguy n H u Thí. Cô gái khai s ti n này g i cho chánh m t thám. Ch ng ai bi t chính xác ông c u hoàng lưu vong làm vi c cho bên nào.v . Ông nh n ñư c m t món ti n nh . t ñ ng b c ðông Dương ra ñôla Hongkong v i giá tám franc/ñ ng b c ðông Dương. m t kho n ti n ngo i t sáu trăm ngàn ñ ng b phát hi n. không có hoài bão gì. rư u vang. mà m t s ngư i thân c n c a ông là th ph m. Dù sao tài s n c a ông tăng v t. y th mà ch ng có gì rõ ràng c . Ông ta ñang trong c nh g n như kh n cùng. ông l p t c ñ i sang m t khách s n m i. Ngư i b n m i này còn ra s c khuy n khích ông tr l i các phi v làm ăn và s cung c p ti n b c. S ti n ñó ch ñ dùng ñ tránh cho c u hoàng kh i b các nhân viên nư c ngoài khác lôi kéo. Ph i chăng c u hoàng ñã ph t to nh h th ng chuy n ti n ma quái này? ðúng là như th . Tôi ñã ñem ñ n hàng tri u b c. Ông g i nh ng ñ ng b c ðông Dương ñó v Sài Gòn và làm th t c chuy n ti n v Paris. tr thành m t trong nh ng ngư i thân tín c a ông. Sau này ông thú nh n: “Ti n ngo i t t g i ñ n cho tôi. năm trăm ñ ng sau khi có ý ki n c a lãnh s Pháp.

Robert Schuman thay th Paul Ramadier ñ ng ñ u chính ph .. Là m t ngư i không kém thông minh. như M t tr i và M t trăng.. Ngày 5 tháng 7 năm 1947. [6] Ngư i Pháp t v s t ru t còn B o ð i v n t ra v bí hi m. l i s ng khác nhau. tôi không thu c ñ ng phái nào!”. Tháng 11 năm 1947. Ông ta ch có tư cách ñ ng ra ñi u ñình khi nào ñư c Chính ph C ng hòa Vi t Nam y quy n”. l i d ng v trí ông vua cu i cùng tri u Nguy n c a ông cũng chưa nh t trí v i nhau trong vi c tranh giành ch ñ ng . không tr c di n công kích cá nhân H Chí Minh. ông l i tái di n l p trò này.107 - . ông H Chí Minh nói v i S. Tôi không ng h cũng không ch ng l i Vi t Minh. Có ngư i sang thăm dò. ông ñã nh n n n ñ c l p t tay Nh t ñ r i m y tháng sau l i trao l i cho Vi t Minh. dù cho có thay ñ i n i các th nào ñi n a.. H Chí Minh cũng thay ñ i tuyên b trư c các nhà báo v tình tr ng c a B o ð i. L p trư ng ñàm phán c a ông ñã b H Chí Minh c tuy t sau chuy n công cán c a ñ c phái viên Paul Mus ñ n khu kháng chi n. Trong dân chúng nh t là trong vùng Pháp ki m soát. ông s cai qu n ñ t nư c cùng v i H Chí Minh? Philippe Franchini. H Chí Minh kiên nh n ch ñ i k t c c các cu c thương thuy t gi a c u hoàng v i Pháp r i m i t thái ñ d t khoát. ch m l i thì thành vòng tròn hoàn ch nh.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ch c ch n. m t ngư i yêu nư c chân chính”. Dù n i các thay ñ i. Nhóm khác thì xem ông là s b sung cho H Chí Minh. có phái b o hoàng mi n Trung. Có l như th là khôn ngoan. Ehe Maissie phóng viên hãng thông t n M International New Service M . Ông s l i ch c v hi n nay.kèm theo là quy n l i trong chính ph bù nhìn tương lai. Ông tránh không t ra ñ ng h n v phe nào. m t khi b Trung C ng ñánh b t kh i l c ñ a Trung Hoa. sau m t th i gian dài M cũng không ch u v ng m t Hongkong v i ñ ngh l p m t chính ph g m các nhà chuyên môn hơn là ñ i di n các ñ ng phái. tr l i . m t ngày sau cu c g p Bollaert . B o ð i cao gi ng ñòi Pháp ph i trao tr ñ c l p. trong 18 tháng n a. Hãng thông t n Anh Reuter loan tin: B o ð i kh ng ñ nh: “Không bao gi tôi tr l i Hu ñ l p m t chính ph bù nhìn cho ngư i Pháp.. Ông thương thuy t v i ngư i Pháp ñ tr l i n m quy n bính.] tôi s sung sư ng tr v ðông Dương. có dư lu n cho r ng c u hoàng giao thi p v i Pháp là có s th a thu n v i H Chí Minh. Ông không v i ñáp l i năn n c a ngư i Pháp. Nhưng cu c m c c v n chưa ngã ngũ. Riêng ñ i v i ông H . Còn thái ñ c a ngư i Pháp? Bollaert t ra r t s t ru t. các ñ ng phái lũ lư t sang Hongkong ngày càng nhi u. Nam B ph i tr v lãnh th nư c Vi t Nam không c n trưng c u ý dân. m c c r i tr v . Vi c t nguy n thoái v c a ông ñã ñư c lòng dân chúng. không bao gi B o ð i lên án. như năm 1945. Quan h tay ñôi gi a nhà cách m ng lão thành H Chí Minh và c u hoàng B o ð i lưu vong th là tan v chăng? Không hoàn toàn như v y. Nhân v t thân c n ch không ph i ông. ngư i Pháp chuyên v chi n tranh ðông Dương vi t: “M t nhóm ngư i nhìn ông như qu c vương c a m t nư c Vi t Nam tìm l i ñư c ñ o trung dung c a Kh ng T . Bi t mình ch ng có h u thu n gì c a dân chúng nhưng ông bi t l i d ng s khó khăn c a Pháp trong vi c ñ i phó v i phong trào kháng chi n c a Vi t Minh. Ngô ðình Di m. t i Hongkong. Ngày 8 tháng 12 năm 1947. Ông bình th n ch xem tình hình phát tri n ra sao r i m i t thái ñ d t khoát. có phái Nam Kỳ mu n có nhi u quy n và l i hơn trong chính ph Vi t Nam th ng nh t. gi ng như âm và Dương. B o ð i không ph i là không bi t m i s toan tính ñó. nhưng con ñư ng ñ t m c ñích khác nhau. B o ð i lên ti ng Hongkong trong m t cu c tr l i ph ng v n: “N u toàn dân Vi t Nam ñ t lòng tin vào tôi [. m t khác t n công tri t ñ vào các nhân v t thân c n c a ông. r i sau ñó. V hình th c tư ng như c u hoàng còn ñòi h i cao hơn H Chí Minh năm 1946. hình dung v m t nư c Vi t Nam lý tư ng” [5]. Ti p ñó là th t b i quân s trong tr n t n công quy mô Thu ðông năm 1947 vào chi n khu Vi t B c ñ ch p b t cơ quan lãnh ñ o kháng chi n. ông v n ti p t c các cu c m c c Hongkong. Hơn n a trong các phe phái ñang ve vãn. 7 tháng 12 năm 1947). Ph i chăng. ñ n 15 tháng 9 năm 1948. như ñ ñính chính: “Ông Vĩnh Th y là c v n trong Chính ph Vi t Nam Dân ch C ng hòa ñã tuyên th trung thành trư c Qu c h i. trư c Chính ph và trư c qu c dân. Ai cũng bi t hai ngư i ñ u có chung m t nguy n v ng mu n cho ñ t nư c ñư c ñ c l p dân chúng ñư c sung sư ng. ông không l n ti ng ñ kích ch ñ Dân ch C ng hòa ñ i phương. M c dù lên án ch nghĩa c ng s n. Là ngư i c a M t tr n t p h p bình dân (MRP do De Gaulle sáng l p) chính ph Pháp ngày càng ng sang h u. nói r ng hơn có ý ñ c a ngư i M mu n l i d ng Pháp suy y u ñ d n d n thay th Pháp bi n ðông Dương s m tr thành m t xích tr ng y u trong vành ñai ch ng c ng c a ðông Nam Á.B o ð i (ngày 6. Tôi th y ông H Chí Minh là m t con ngư i tài năng. S ngư i l i cũng không ít. Các ñoàn ñ i bi u các phe nhóm. công nh n n n th ng nh t.c v n t i cao c a chính ph . T căn c kháng chi n. Emile Bollaert là ngư i c a ñ ng c p ti n. ñ như ng ch cho Léon Pignon. nhưng trong th i kỳ còn h p tác v i nhau H Chí Minh bao gi cũng có thái ñ tôn tr ng c u hoàng . Chính ph Vi t Nam. m t m t duy trì B o ð i trong cái v th kỳ qu c “c v n t i cao”.

Gi ñây. V nh H Long. Ngư i ta th y ông t ra c ng r n. Nhưng l lùng thay. Bà không tr l i nhưng cũng không c i chính. Ph m vi và s lư ng c a các lĩnh v c y gi m d n trong quá trình thương lư ng. B o ð i ñòi ñ c l p hoàn toàn. r i kh i ñ o. v i c nh quan hùng vĩ và trang nghiêm ñư c t o thành b i nh ng ñ o nh kh c h a trên b u tr i. m t b n ngh ñ nh thư quy ñ nh nh ng ñi u Pháp s n sàng dành cho Vi t Nam và nh ng ñi u B o ð i có th ch p nh n. Ngư i ta nh c ñ n vua Thành Thái năm 1910 b bu c ph i r i kh i ngai vàng và xu ng tàu ñi ñày ñ o Réunion. S ng bên ông còn có m t Công chúa.108 - .. ñài phát thanh Vi t Minh phát t Hu m t cái tin khá l lùng. qu c ca c a Vi t Nam. nhưng v i ñi u ki n th ng nh t và ñ c l p ph i ñư c b o ñ m. Lê Văn Ho ch v... Tháng tám năm ñó. M t nhà báo h i c u Hoàng h u Nam Phương lúc ñó ñang ðà L t: “Có ph i con bà s p lên ngai vàng không?”. r ng rãi hơn nh ng ñi u dành cho H Chí Minh h i ký hi p ñ nh sơ b tháng 3 năm 1946. chính là ngư i M ñang mưu mô n m con bài B o ð i. hai bên ñi ñ n th a ư c H Long d ki n Vi t Nam ñ c l p trong khuôn kh Liên hi p Pháp. L i th nh c u y và nh ng bàn tán thêu d t ñã khi n ngư i ta cho r ng ngư i Pháp ñang nghĩ ñ n vi c tìm ki m con bài thay th B o ð i.. c nh sát riêng. Sau nhi u cái b t tay. thành ph c a ông. Có th kh i ñ u b ng m t cu c thoái v tr ng th c a B o ð i như ng ngôi cho con trai. v ñ t li n ph c v quân ñ i nư c Pháp t do. có nghĩa là chính th c hóa s th ng nh t c a Vi t Nam. Ông già t ra là con ngư i d thương. nhưng quân ñ i và ngo i giao v n dư i quy n Paris. v a ký t t xong B o ð i tuyên b bác b th a ư c.v. gi i h u trách chính tr Pháp vô cùng th t v ng không tìm ñư c ai có th thay th B o ð i m c dù h không ưa B o ð i n a. Duy Tân. bao vây cho nên c v n có th nghe nh ng l i h a h n suông c a b n th c dân Pháp mà ñi g p chúng. Cu i cùng. V phía Pháp cũng v y. Trong lúc các v khách Pháp gi i thích thì bà ñ n trư c ñàn dương c m th n nhiên chơi bài Ti n quân ca. Chính cô này ñã thông báo cho cao y bi t nguy n v ng c a cha cô mu n ñư c s ng nh ng ngày cu i ñ i t i quê nhà. ñ c l p trong suy nghĩ và hành ñ ng hơn là nh ng nhà ch c trách Pháp ñã hình dung v ông. C u hoàng ph i th a nh n sai l m c a b n thân. và thái ñ không khoan như ng c a ông. Như v y là nh ng bi n pháp trên g n phù h p v i ch th c a chính ph Pháp trao cho cao y Bollaert sáu tháng trư c ñây. Bà không tr l i. ð c l p. có hành chính riêng..”. hơn n a không ph i là m t tên bù nhìn ñã bán mình cho qu . Nhưng ph m vi quy n l c c a chính ph trung ương c a B o ð i ph ng ñư c bao nhiêu ngoài các thành ph th tr n và d c ñư ng giao thông do Pháp ki m soát và b o v còn g n như toàn b vùng r ng núi và ph n l n nông thôn mênh mông ñ u ñ t dư i quy n c a chính ph kháng chi n do H Chí Minh lãnh ñ o. Ngư i ta b ng nh n ra B o ð i hóa ra không ph i là con ngư i d b o. ông ñã ch ng ki n con ông.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment các nhà báo H Chí Minh tuyên b trư c các nhà báo có tính răn ñe: “. t Echo du Vietnam ti t l âm mưu: “M t k ho ch x o quy t do H i thu c ñ a trình bày. tr thành ñ a ñi m ưu ái cu c tái h p Pháp . Chính ph Pháp ñã nh m chăng? Ông ta có th c s ñ c l p trong hành ñ ng không hay do m t s c v n có nh hư ng ñi u khi n ông trong bóng t i như th i kỳ Hu ông d dàng tuyên b thoát ly quan h v i Pháp. V a m i ký th a thu n xong bư c ñ u ñã ph i tay ngay. Nhi u cu c h i ñàm ti p theo ñi ñ n th a ư c H Long. v a ti n t i xây d ng m t chính quy n tay sai ñ m nh làm rào c n ch nghĩa c ng s n châu Á. mu n ông ñ c l p v i Pháp ñ v a làm suy y u th l c Pháp ðông Nam Á. mùa hè năm 1947 ñang s ng dư i s chăm sóc yêu thương c a bà ngo i t i ðà L t. C v n Vĩnh Th y xa không kh i b nh ng thám t Pháp như b n Cousseau bưng bít và nh ng ngư i vô s như Nguy n H i Th n. l ch s . sau s ki n H Long. t nguy n rút lui kh i chính trư ng ñ m ñư ng cho s hòa h p chân thành v i nư c Pháp” [8]. L i ñ n ñ i này sau ñó ñã không thành s th t. Nhưng Vua Thành Thái ñã ñư c phép v s ng gi a Sài Gòn. không gi u s b c mình trư c tính thi u thi n chí.. H ch trương khôi ph c ch ñ quân ch An Nam.Vi t. ði m n i b t quan tr ng là chính ph trung ương có quy n l c trên toàn b ñ t nư c g m c Nam Kỳ. nh n s b o h c a Nh t ñ r i l i nhanh chóng thoái v và làm c v n cho chính ph H Chí Minh. g n gũi v i dân Sài . ch ngày v Hu . Sau cu c g p V nh H Long. Chính ph và nhân dân ta r t mong c v n Vĩnh Th y không có nh ng hành ñ ng trái ngư c v i nh ng l i th trư c T qu c và trư c ñ ng bào trái v i nguy n v ng c a dân t c” [7]. la l i r ng ông ñã b l a. kèm theo là ý chí và lòng kiên nh n. Còn B o Long. Ông vua b h b này là ai mà ph i c u c nh ñ n như th nh . ñ ngh bà ñưa con trai bà mư i ba tu i lên ngôi. y u m m. T i ñây. toàn di n còn Pháp ch nhân như ng cho Vi t Nam t do dư i s giám sát c a Pháp còn v n n m ch t m t s lĩnh v c. Bollaert c g ng thuy t ph c B o ð i ch p nh n tr v nư c và ñ ng ñ u chính ph .. Phe b o th không mu n nghe nói ñ n th a ư c v a ñư c ký k t. M t tháng sau. thu t l i m t bài ñăng trên báo Continental Daily Mail ra ngày 25 tháng 7 năm 1947 t i London: “Các nhà ch c trách Pháp ñ n thăm c u Hoàng h u Nam Phương. th ng nh t bao gi cũng là v n ñ gay c n trong ñàm phán.. vì r i lo n tâm th n. ai m i là ngư i không khoan như ng và khôn khéo? Ph i chăng sau lưng ông ta. N u c v n Vĩnh Th y bi t rõ tình hình trong nư c thì ch c c v n không b chúng l a b p. Các nhà thương thuy t t Paris sang.

b n mươi ngàn ngư i t h p trư c c a Ng Môn yêu c u Hoàng ñ B o ð i tr v nư c n m quy n bính. T i Pháp. Th i gian ngày càng thôi thúc. Ch c ch n là nh ng ai không ph i là dân Vi t Nam thì không c m nh n ñư c ñi u ñó mà tôi cũng không th thuy t ph c ñư c h . Trư c ñây m t s ngư i ng h ông thoái v và h p tác v i H Chí Minh cũng là ñ c u vãn v th c a h .109 - . Nhân danh chính ph M . Ông ñi châu Âu. Nhưng v n ñ ch d ng l i ñó.. v i vô vàn ánh sáng. chi n tranh lan r ng kh p c nư c v i m c ñ ngày càng kh c li t. Khi tôi ph n ng hay t thái ñ . M t chuy n ñi v t v gian nan.”. Nó không th ñư c xem như m t lu n c trong m t cu c ñàm phán ngo i giao. Thành Thái hay ai khác không còn ñư c m y ai nh c ñ n. Có l ch có mình tôi nh n th y tính ñ i di n chính thông này. Cu c s ng v ch ng m i g p l i nhau ñư c ñ t lên hàng ñ u. anh r . C nhiên bà và các con ñáp máy bay Anh ñ t i Hongkong g p ch ng. th tr n. ít nh t trong m t th i gian. trong th i gian ñ u. nh ng ngư i ñôl tho i v i tôi không th hi u ñư c. Lý L Hà. ngay c tính ñ i di n c a tôi cũng còn ph i bàn cãi. Sau khi bán tài s n riêng Hongkong c ng v i ñ ñ c và ôtô.. ông ta v a khuyên Pháp như ng b thêm n a trư c ñòi h i c a B o ð i. M ng ði p và các cô gái tr khác t m lánh m t. M i ngư i chung quanh t v . hay th n dân hình như ai cũng bi t rõ nh ng ch bài cũng như nh ng ñi m y u c a ông. Ông s ng Stanley Beach nhưng thư ng hay ti p các ñoàn trong nư c ra Causeway Bay. nơi có tòa lâu ñài Thorenc tráng l ñư c dành cho c gia ñình. còn vùng nông thôn mênh mông vùng r ng núi hi m tr v n n m trong tay Vi t Minh.. Li u ông có bi t chơi canh b c cu c ñ i này không hay trái l i ñ cho ngư i Pháp hay Vi t Minh chinh ph c. M t th i gian. Lúc ñ u ch là s tò mò. ðó l i là lúc c u Hoàng h u Nam Phương quy t ñ nh r i kh i Vi t Nam. c u ð i s M t i Pháp ng h gi i pháp B o ð i. ñư c Tr i giao s m nh tr vì th n dân. Bây gi Hà N i (. T i Hongkong. Trong H i ký Con r ng An Nam ông vi t: “Riêng tôi. Gi i pháp B o Long. d n d n ông ñư c c m tình c a m i ngư i. cho h ngh t i Hongkong Hotel ho c Paramount hay Saint-Francis. Quân Pháp ch chi m ñư c các thành ph . Ph i t m d ng l i Bangkok ch kh c ph c nh ng tr c tr c k thu t c a chi c th y phi cơ.. tôi c m th y r t tho i mái.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Gòn.ch B o ð i . C u hoàng khác nào m t k ñang ñánh b c trong khi nh ng ngư i ng i ch u rìa và nh ng tay ñ ng ngoài cá cư c v i nhau v cơ may ñư c. truy n ñơn dán trên tư ng yêu c u B o ð i tr v nư c n m quy n bính.”. Các phe nhóm ñ ng phái “qu c gia” . B o ð i ph i b t ñ n ti m nh y Paramount và nh ng sòng b c khác. Do không ñ phòng trư c nh ng h ng hóc. ngay c Hu . kỳ di u bên c nh cái nghèo nàn c a ðà L t. L n ñ u tiên chúng nh p vào m t thành ph như th và không th quen ñư c v i chi u cao c a nh ng nhà ch c tr i. Ông c u hoàng g p l i v con sau hai năm xa cách. Gián ti p và tr c ti p ngư i Pháp ñã giúp ông tr l i cu c s ng sung túc. tàu th y và ti n b c. ð u tiên ông ñ n Anh ñ ch a m t r i v Cannes nơi Nam Phương và các con ñang ñ i ông. Nơi ông là m t tòa nhà r t ñ p theo phong cách ki n trúc Anh. B o ð i hình như ñã thoát kh i c nh cùng qu n. v a kh n kho n yêu c u B o ð i ph i ñương ñ u v i Pháp.lá thư b S ki m duy t gi l i ông nói v B o ð i: “Cha tin vào ông chú c a con . Ông là con ngư i thông minh có nh n th c nhanh nhưng l i ham thích ăn chơi. Ngày 12 tháng 8 t i Hu . Pháp ñã tr l i) có nh ng bi u ng . ch m d t m i mưu mô. T nay trên ñ t Pháp bà Nam Phương ch có th bi t qua loa tình hình trong nư c nh nh ng lá thư c a bà ch ru t là bà bá tư c Didelot l i Sài Gòn k nh ng chuy n l t v t cho bà.. ông ta s có th nh n ñ nh ñúng ñ n. ***** Anh r bà. Tuy nhiên nó v n hi n h u. Nói như th là coi nh m t y u t ch y u. Không bao lâu sau ñó bà Nam Phương và các con r i Hongkong sang Pháp. Vi t Minh v n thi hành chính sách vư n không nhà tr ng nh ng vùng h t m rút ñi. ngang t m v i h . Vi t Minh ñã rút ñi. B o ð i có v như t tin. m i ngư i ñ u ph i chuy n sang ñi tàu th y cùng v i hành lý. ông ñánh giá quá cao v v th “ông vua cu i cùng tri u Nguy n” c a mình. sau sáu năm xa cách.ông ta không ph i là m t vĩ nhân cũng không ph i là m t th ng ng c nhưng n u ñư c bi t rõ tình hình.. ñ c trưng c a bán ñ o. Ông ta hay b m t s ngư i có ñ u óc v l i ph nh ph và ch u nh hư ng c a h . T tháng 12 năm 1946. cũng không th vi n ra ngay t ñ u. h p v i trình ñ c a h . m nh m hơn m i lu n c chông l i tôi. Trong m t b c thư vi t cho con gái . th i ñó ngư i ta hay nói: trong tay tôi ch ng có gì nhi u. tóm l i là ñòi cho ñư c ñ c l p [9]. thua. ch tôi là ñ i di n chính thông cho m t tri u ñ i. g n b bi n cách Hongkong ñ hai mươi cây s ông có m t ban thư ký riêng giúp vi c. tôi là ñ ng Thiên t . m con bà Nam Phương v Cannes. ông ñư c m t kho n ti n tươi ñ n m t tri u ñ ng ðông Dương. Ánh ñèn nêông choáng l n. William Bullit. ñ ch th . nên sau nhi u ngày. bá tư c Didelot l i ðà L t. M t ñi u ch c ch n là ph i thương lư ng. h ch ñưa lý l gi a con ngư i v i nhau. Cu c s ng d dãi. là Con Tr i. Ngư i M gia tăng áp l c. Lũ tr ôm hôn các anh em h và sau m y gi bay ñã phát hi n ra th gi i hi n ñ i. Ông tr l i cu c s ng xa hoa giàu có. v i s tr n l n gi a s c s ng và s h n ñ n.

L n này ông ch n ñư ng ñ n Cannes trên m t chi c xe hơi ñ c bi t. B o ð i s không tr l i làm Vua mà là Qu c trư ng Vi t Nam. m t nư c trung l p truy n th ng. Tóm l i là chính ph trung ương c a tư ng Xuân ch ng cai tr gì h t. L n này ông ch làm công vi c giám sát t xa nh ng hành ñ ng ñ u tiên c a cái chính ph do ông v a d ng nên. b nhi m các th hi n cai tr ba “kỳ”. nâng giá lên mãi. ông không th lùi ñư c n a. M i l n tư ng như ông ch c ch n nh n l i. Tình hình nhanh chóng ch ng t r ng ch có c u hoàng B o ð i m i có th kh ng ñ nh ñư c quy n l c c a mình và ch có ông m i có th ñ i ch i ñư c v i H Chí Minh. t o m t s c c vũ m nh m cho kháng chi n Vi t Nam. Tôi ñã d m t b a ñi m tâm r t sang c a ông. v i ngôi bi t th ñ p ñ Hongkong. m t sĩ quan do Pháp ñào t o. tay ñút vào túi chi c áo choàng màu nâu nh t. mà Genève là m t ñ a ñi m lý tư ng cho các cu c m c c ngo i giao. dư ng như B o ð i nghe theo l p lu n c a nh ng ngư i thân c n ñang bu quanh ông. Tóc u n. Như m t trò phù phép. nhưng c hai bên Pháp và Vi t ph i c cùng s ng chung v i nhau. càng không ñ s c ch ng l i kháng chi n do H Chí Minh lãnh ñ o nhưng ñã ng p sâu trong cu c s ng phù phi m hư ng l c. ð c phái viên c a t Combat (Chi n ñ u) vi t: Nh ng cu c thương thuy t v i ông Bollaert ch ng ñi ñ n ñâu. Còn ông Hoàng ñ này c làm cao. ð u năm 1949. m i l n l i ñánh d u b ng nh ng tuyên b l c quan nhưng không có hi u qu gì. B o ð i ra v m t con ngư i kỳ c c chưa t ng th y bao gi . Ph i ký k t. Báo chí ph n n . g i là “Hoàng tri u cương th ”. Nhưng là ñ c l p trong khuôn kh Liên hi p Pháp. Ph i c u kh n van nài. Các dân t c mi n núi ñư c hư ng t tr nhưng ñ t dư i quy n tr c ti p c a B o ð i. Văn phòng Qu c trư ng v n ñóng ðà L t vì ngư i Pháp dùng d ng không ch u giao dinh Norodom. ông s i bư c bên c nh bà hoàng r t tr ñ p. ph i l y lòng b ng nh ng cái cư i n . Nhưng l n này. tư ng trưng cho quy n l c c a Toàn quy n ðông Dương cũ cho Qu c trư ng Vi t Nam. các nhà ch c trách ñiên ñ u. không bán ngoài th trư ng t do. im l ng. Vi t Minh v n tr v ng các vùng nông thôn. nên ph i l p riêng m t h th ng kho xăng d c ñư ng t Cannes ñ n Genève. trong khi ch ñ i tình hình ñư c c i thi n. Cu i cùng T ng th ng C ng hòa Pháp Vincent Auriol và B o ð i ký th a ư c 8 tháng 3 năm 1949. công b m t “t m ư c” (modus vivendi) theo cách c a ông. T i Nam Kỳ. ðó là quy ch cu i cùng dành cho Vi t Nam. Có l ông ch thèm mu n gì hơn v th hi n nay c a ông. leo lên c p thi u tư ng. Nhưng trong khi ch d i. Và th là ra ñ i m t chính ph tàm t m có quy n l c c nư c dư i quy n c a Th tư ng Nguy n Văn Xuân. Ông cũng bi t ph i ñi nh ng nư c c cao. t khi tr l i giàu có. T i sao ông l i ch n Th y Sĩ. B o ð i còn mu n ngư i Pháp ph i van nài hơn n a. Bên kia ñ i dương chi n tranh ngày càng d d i. không mu n d n thân vào th c ñ a. Nh ng cu c thương thuy t kéo dài b t t n.110 - . Báo chí cánh t m t l n n a ñưa ra hình nh v ông như m t k trác táng ích k . ngư i c a B o ð i. tòa lâu ñài xinh x n Cannes. quân c ng s n c a Mao Tr ch ðông ñang th ng như ch tre. Báo chí không ti c l i ca ng i th a thu n ñ t ñư c công nh n Vi t Nam ñ c l p trên gi y tr ng m c ñen. nhưng trong lúc chi n tranh ñang ti p di n ác li t mà l i ñi ñàm phán ñ ch m d t chi n cu c thì ñâu ph i là m t vi c t m thư ng. Bên Trung Hoa. thì ông l i l n khân. B o ð i v n cho phép và còn mong mu n ñư c m i ngư i “tâu Hoàng thư ng” ho c “tâu B H ”. nhưng ông B o ð i cũng không b l d p Genève ñ s m thêm nhi u b cánh m i. có s ch ng ki n c a B o ð i. giúp ông có ñư c có m t kho ng cách v i nh ng ngư i ñ i tho i. tránh né. Th tư ng Xuân là m t bên ký k t dù ch là ký t t hi p ư c. Tháng 1 năm 1948. xài xăng pha octane v i t l cao. ñó là chi c Gordini. Tuy nhiên cu c ñ u tranh c a ông không vô ích. t o v n chính tr hào nhoáng bên ngoài cho ông trư c h t vì quy n l i c a chính h . Th i gian thúc bách l m r i. Nhưng không. cư i nho n d dành. M t khác quân Pháp không có ý ñ nh gi tr n quy n l c c a mình. M i l n thương lư ng l i ñư c thêm m t chút n i r ng quy n t tr cho Vi t Nam ngay c t “ñ c l p” cũng không còn là ñi u c m k n a. H Chí Minh nói: “Ông Vĩnh Th y ñã th trung thành v i T . ông ñi g p cao y Pháp Genève. B ng m i giá ph i d ng lên m t chính ph ñ chiêu h i t t c nh ng ph n t “qu c gia” ch ng c ng s n. tr l i các nhà báo. M c dù tình hình lúc này nghiêm tr ng. Chi c xe có t c ñ nhanh. ông tài tr cho nhãn xe này. c nh quan hùng vĩ c a v nh H Long ñư c ch n làm ñ a ñi m l ký k t. nhân dân s b phi u l a ch n ch ñ chính tr cho mình. Con Tr i B o ð i luôn mu n ñ ng trên m i cu c xung ñ t ñ ng phái. C u hoàng s tr v nư c. M t l n n a. ngh vi n cũ c a thu c ñ a t y chay chính ph Nguy n Văn Xuân. Sau này khi hòa bình ñư c l p l i. Chưa gi i quy t ñư c gì c . Ngư i ta nhanh chóng th y rang duy ch có c u hoàng B o ð i là có th kh ng ñ nh quy n l c c a mình và ch có ông m i là l c ñ i tr ng c a H Chí Minh. Nhưng không l p l i n n quân ch . Sau này khi v nư c. Ph i tr i th m ñ ñ ông lên máy bay v Sài Gòn. Ông ñòi thêm các ñi u b o ñ m m i nh t là thu h i ñư c Nam Kỳ [10] (Nam Kỳ ph i tr vè lãnh th Vi t Nam). có phong thái r t “Paris”.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment tâng b c ông. Còn thái ñ c a chính ph kháng chi n H Chí Minh? Ngày 25 tháng 1 năm 1949. Ngư i M càng s t ru t. Nhưng l i m t l n n a. th a ư c m i ch ng thay ñ i ñư c bao nhiêu tình hình ñang di n ra. Có l ông cũng bi t ông ch ng có h u thu n gì ñáng k trong nư c. mà không quy t ñ nh vào cu c.

[5] Philippe Franchini: Les Guerres d’Indochine (Các cu c chi n tranh ðông Dương).Phòng báo chí quân ñ i vi n chinh) . 694. Nhà xu t b n Chính tr qu c gia. t p 5. 1995. t p 5. tr l i phóng viên hãng thông t n Anh Reuter h i v ông Vĩnh Th y có còn ñư c coi là c v n t i cao trong chính ph n a không. 581.. m t phiên tòa ñ c bi t c a Tòa án quân s ñã tuyên án t hình v ng m t Vĩnh Th y v t i ph n qu c. Le Dragon dAnnam (Con R ng Annam) Nhà xu t b n Plon. bình lu n v b n ký k t 8 tháng 3 gi a B o ð i và Pháp.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Qu c.. SPCE (Service Presse Corps Expéditionnaire . 1995. [4] B o ð i. “B n ký k t 8 tháng 3 ñ i v i nhân dân Vi t Nam ch là t gi y l n. Vĩnh Th y tr v v i 10. h i dân và làm tay sai cho Pháp. Cũng vào th i gian này. Vĩnh Th y làm tay sai cho th c dân là m t tên ph n qu c. N u ông y cam tâm buôn dân.V Á .. 1995. Nhà xu t b n Chính tr qu c gia. [9] CAOM. 2/4/1947.T p C v n chính tr s 2.000 vi n binh Pháp ñ gi t h i thêm ñ ng bào Vi t Nam. Ch có bù nhìn và ph n qu c m i ng h B o ð i” [14]. H Chí Minh kh ng ñ nh: “Ông ta ñã t cách ch c y r i” [12]. v i nhân dân và Chính ph . ðó là s th t. Nhà xu t b n Chính tr qu c gia.. Hai tháng sau. Chính ph Vi t Nam s th ng tay tr ng tr nh ng tên Vi t gian ñ u s ñã bán nư c buôn dân. Nhà nư c . [10] Ông ñòi h p H i ñ ng qu n h t Nam Kỳ bi u quy t ñòi tr v v i Vi t Nam. Th th ng nh t và ñ c l p gi hi u y ch ng l a b p ñư c ai. Nhà xu t b n Chính tr qu c gia. báo New Herald Tribune. trang 220. ð u tháng 10 năm 1949. Steele.. t p 15.” [13]. [8] CAOM.ðông Dương. [12] [13] H Chí Minh toàn t p. bán nư c thì ông y s b t i ph n qu c như nh ng k ph n qu c khác” [11]. t p 5. H sơ lưu tr b Pháp qu c H i ngo i. tr l i nhà báo M A. ch ng l i kháng chi n. H Chí Minh tuyên b . trang 310. H Chí Minh tuyên b d t khoát: “Chúng tôi không c n gì ñ n b n bù nhìn. Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i . 562..S M t thám. [14] H Chí Minh toàn t p. Vĩnh Th y cam tâm bán nư c. H sơ lưu tr b Pháp qu c H i ngo i . [7] H Chí Minh toàn t p. h u ng n sông H ng.111 - . Ngày 2 tháng 2 năm 1949. sau ñó Ngh vi n Pháp s h p pháp hóa yêu c u ñó [11]. [6] H Chí Minh toàn t p. 1995.285.1988. Nhà xu t b n Pygmalion.. [3] Paris Presse. [2] CAOM.. SPCE 376. Ch trương x công khai t i bán nư c c a B o ð i ph n ánh thái ñ c a chính ph kháng chi n do H Chí Minh lãnh ñ o th hi n qua m t lo t các bài báo và tuyên b chính th c c a H Chí Minh lên án B o ð i bán nư c. .H sơ 376.. t p 5. t p 5. t i căn c kháng chi n c a Liên Khu III. tr. [1] H sơ lưu tr b Ngo i giao Pháp .. Paris. tr.

C nh trí ñây g n như vùng Alpes. sáng d . không quen khí h u khá kh c nghi t c a vùng núi Pyrénées. c n ñư c ăn nhi u c a ng t hơn. hơi bu n. vì ba năm qua. Cu i cùng. quanh các ñ nh núi ñ i vùng tây-nam nư c Pháp ñ u ng p bóng thông reo. B o Long theo m t ngư i c u. không quen t m nư c l nh. m t cách tr nh tr ng.112 - . C u ta còn ñem chia b t cho các b n. ðư c cái c u ta thông minh. Gi ng như ðà L t. Kh u ph n b a t i cũng ñư c ưu tiên: ñư c chia nhi u th c ăn hơn.. B o Long ñã sang tu i mư i ba. Trên ñ t nư c thanh bình như nư c Pháp năm 1948. Cu i cùng ông . nh các em ñang s ng Cannes v i m . ði m n i b t cu i cùng c a nhà trư ng là m c dù trư ng này không thu c giáo h i qu n lý. nhanh chóng hòa nh p v i t p th . ngày tr l i trư ng h c không ph i là m t s ki n b t ng . có v trí tương t như trên b bi n Nha Trang. b h n sách v vì chi n s . Bây gi c u bé ch còn ch ngày t u trư ng. nhi u chocolatte hơn.có sáu h c sinh thì b n ngư i khi ra trư ng tr thành tu sĩ. ñó. nh ng canô máy. ñư c g i kín ñáo hơn là “lâu ñài Thorenc”.sau này B o Long cũng theo ban này . An ninh Cannes ñư c b o ñ m. r i rác nh ng cánh bu m tr ng. B o Long c g ng khép mình vào k lu t h c ñư ng. Nên chăng ch g i là Nguy n? Vi t Nam các vua thu c tri u ñ i cu i cùng cũng như có nhi u ngư i dân thu c dòng h Nguy n. Phương pháp gi ng d y và giáo d c c a nhà trư ng r t ñư c tín nhi m ñ n m c sau này có nhi u gia ñình quy n quý Vi t Nam g i con ñ n theo h c. Nh nhà. gia ñình nào cũng có th bi t trư c. B o Long c m th y cô ñ c. g n Pau. B o Long hòa nh p ñư c ngay v i các b n tuy cùng l p nhưng nh tu i hơn mình. quý phái. nh ng chi c du thuy n yatch m nh mai.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 25 Phaàn III – Trôû veà Daniel Grandcleùment T lâu ñài Thorenc nhìn ra c nh quan tr i r ng dư i m t B o Long gi ng như Nha Trang. Gi ng ph n ñông các thanh niên h c sinh th i ñó thư ng hay ưu th i m n th như m t căn b nh th i ñ i. Chi n tranh k t thúc ñư c b n năm r i nhưng s con em các gia ñình l i v n ñông nên trư ng v n t n t i. Th i gian ñ u các th y cô giáo và b n h c lúng túng không bi t xưng hô th nào cho ph i v i tư c v cao quý c a B o Long? Không l m i l n l i xưng hô Hoàng t B o Long. Các b n thân trong l p k l i r ng tâm trí B o Long luôn b ám nh xót xa m i khi nh l i nh ng c nh hoàng cung Hu ngùn ng t cháy r i trong khói l a bom ñ n. k lu t r t nghiêm kh c. m t th ng c nh trên b bi n mi n Trung nư c Vi t. song tư c v Hoàng t k nghi p cũng cho c u ñư c hư ng m t s ñ c quy n: M i bu i sáng c u ta ñư c t m nư c nóng trong khi các b n cùng l p ph i t m nư c l nh. áp d ng nh ng phương pháp gi ng d y hi n ñ i. nghĩa là cho phép h c sinh phát huy tính ch ñ ng t qu n trong cu c s ng t p th ký túc xá dành cho con cái gia ñình giàu có t i mi n tây-nam nư c Pháp. trong tình th ñ y bi n ñ ng quê nhà vi c h c t p c a m y anh em B o Long cũng b ñ o l n. c t ng như ti ng Hy L p c . theo h th ng giáo d c Anh. còn ñây m t tòa bi t th nguy nga không kém.. nhưng trong ban tri t h c . r i tòa bi t th Cannes. h t ðà L t l i Hongkong. xuyên qua mi n nam nư c Pháp còn ñ y d u tích chi n tranh ñ ñ n Pau nh p h c. trên ñ nh ñ i chìa ra bi n s ng s ng m t dinh cơ ñ s mang tên “bi t ñi n B o ð i”. ch c ch n v i ñôi sư t ñá trang trí trên c t tr hai bên. Nam Phương quy t ñ nh cho con vào h c trư ng Roches. và năm ti p theo. ngôn ng . T i sao l i h c trư ng Roches? ðây là m t trư ng ñ ng ñ n. Ngư i ta gi i thích lý do nh ng bi t ñãi y: B o Long là ngư i t x nhi t ñ i ñ n. B o Long luôn luôn có c m giác phi n mu n trong lòng. êm và thanh bình. Bà Nam Phương r t hi u tính n t bư ng b nh khó b o c a con trai ñ u lòng nên bà hy v ng h c trư ng này con bà s tr nên thu n th c hơn. Hai năm h c Hu hoàn toàn theo chương trình giáo d c Vi t Nam lúc ñ u là c a chính ph Tr n Tr ng Kim. ñư c c u bé chăm chú theo dõi. vì di chuy n. nơm n p lo s trong ti ng rít c a ñ n trái phá vút mái nhà. hay nh ng ñêm ng dư i t ng h m nhà băng ðông Dương. c ng ra vào tòa bi t th uy nghi. sau ñó là dư i ch ñ dân ch c ng hoà. Khác chăng là n i b t trên màu xanh lam c a v nh Cannes. Ngư c l i v toán và các khoa h c t nhiên thì k t qu bình thư ng. ñư c Nhà th Công giáo b o tr . m c d u t i Masslacq. gi i văn chương. Lùi d n vào dĩ vãng : nh ng k ni m không m y êm ñ m v nh ng ngày lánh n n s ng trong trư ng dòng chúa C u th Hu cùng nh ng l hành xác c a các th y tu. Nhưng l a ch n trư ng nào cho thích h p không ph i là chuy n ñơn gi n. em c a Nam Phương. e không h p v i khung c nh h c ñư ng dư i ch ñ c ng hòa ñã g n hai trăm năm tu i Pháp trong khi v danh nghĩa ch ñ quân ch nhà Nguy n Vi t Nam cũng ñã cáo chung ñư c g n b n năm r i. Cũng may là nhà trư ng có ñ u óc thoáng. d dang. tuy nhiên nhi u l n ñ ng hàng ñ u trong b ng t ng x p h ng. ñó ch là cơ s t n cư th i chi n c a trư ng chính Verneuil-sur-Avre. ð u tháng 1 năm 1948.

B o Long bu c ph i m t mình như ñi tr n. Ngày 4 tháng 3 năm 1950. vùng Pyrénées-H . . ông Vĩnh Th y. hàng ngày tham d cu c h p v i các ông b trư ng trong chính ph ho c tháp tùng C H trong các bu i ti p tân. Ch có ngư i c ng s n là không tin có âm mưu b t cóc.. Nhưng không ai nghi ng s th t v m t âm mưu b t cóc. M t thi u niên m i 14 tu i nhưng ch ng ch c. Các báo khác v n ti p t c lu n ñi u c a h . không r i m t bư c. trong lúc có ti ng ñ ng cơ c a m t chi c xe ñ n g n. R t ít ngư i bi t nơi c a anh. M t c nh binh luôn luôn ñi theo ñ b o v .. Không sao. v m t mưu toan có s dính líu c a ñ ng C ng s n Pháp.. ít k t giao v i b n bè.113 - . khi k l i chuy n cũ B o Long v n cho r ng ñây ñơn gi n ch là m t v vi c dân s thông thư ng c a b n lưu manh nh m ñòi m t món ti n chu c. V y mà. m c qu n soóc ng n. anh không ra kh i phòng. Con trai bà không tìm ñâu ñư c s an toàn b ng gi a nh ng nhà tu hành. Ph n l n các bu i chi u ñ u dành cho ho t ñ ng th thao. c u. ñư c g i là “ñ i trư ng” . B o Long v n là con ngư i có tính l nh lùng. s ng Hà N i.”. Các c nh binh thay phiên nhau bám sát B o Long. v i tư cách c v n t i cao trong chính ph . M t t báo c ng s n . M y ngày sau báo chí l i thay ñ i gi ng ñi u. Philippe ñ ñ t cho c u ta. H ñã ñánh tín hi u trong ñêm. B o Long theo ñơn v b o v ñ n m t ñ a ñi m bí m t. l ng l . không ưa l i xưng hô mày. ðư c con trai h i ý ki n. Báo nào cũng nói ñ n ñ c ñi m r t rè. Ch ng có ai ch ñi m cũng không có s ñe d a th t s nào. Su t ngày ñêm. Hai ngày sau có m t nhân ch ng nói: m t nông dân có tu i xác nh n có nh ng hi n tư ng b t thư ng xung quanh trư ng h c. M t ñ i c nh binh trang b ti u liên ñư c c ñ n trư ng Roches túc tr c.kh ng ñ nh: t t c ch là mưu toan ñánh l c hư ng chú ý c a qu n chúng lao ñ ng ñang ñ u tranh ñòi c i thi n ñ i s ng xã h i. ăn thông v i bu ng bên c nh lúc nào cũng có m t viên c nh binh. ðây cũng là ñ c thù c a nhà trư ng. súng ti u liên trong tay. M t ý nghĩ hơi kỳ qu c nhưng không có gì ác ý. C nh binh s c s o kh p nơi k c nh ng b i r m ñ tìm d u v t k tình nghi. M t chi c xe có ôtô c nh sát h t ng ñưa B o Long ñi kh i Masslacq m t cách tuy t m t. thư ng là cô ñơn. cu c s ng ñây ít sôi ñ ng hơn. cu i cùng c hai ñ u ñ ng ý. bi t chơi nhi u môn. T Le Soir còn ñi u tra và kh ng ñ nh S c nh sát Cannes ch ng bi t gì v chuy n này.. L n này không kỳ c c b ng trư ng dòng chúa C u th Hu năm nào.B o Long ñư c lòng b n bè nên t l p ñ nh b c trung h c anh ñư c ch ñ nh làm trư ng l p. quá yên tĩnh là khác. B o Long ñã tr i qua m t th i niên thi u ñ y bi n ñ ng. ðư c h i ý ki n. Ông già k r ng ñã th y hai ngư i. m t ngư i c m chi c ñèn tín hi u màu ñ . m t âm mưu b t cóc. Nh ng ph n t thân Vi t Minh âm mưu b t cóc Hoàng thái t ñ làm con tin. Chúng ñ n t Cannes trên m t chi c xe ôtô có bi n ñăng ký ñã b c nh sát phát hi n. Tin m t báo t m t b c ñi n tín n c danh cho c nh sát bi t có m t nhóm ngư i Vi t c c ñoan âm mưu b t cóc con trai c a c u Hoàng ñ B o ð i. Philippe có ngu n g c Hy L p “hyppos”. T t c các t báo Pháp ñ u ñưa tin gi t gân: thái t B o Long b ñe d a b t cóc. tr m t giai ño n ng n ñư c m i ngư i kính n khi cha anh. Nhưng không kh p v i th i ñi m và khác v i lo i xe mà c nh sát ñã tiên ñoán. Anh thích th thao. x y ra m t s ki n khi n tên tu i B o Long ñư c nêu lên trang ñ u các báo. Tên ch ñi m nói rõ ngày gi s ti n hành v b t cóc. S vi c không có nhưng cũng có nh ng h u qu n ng n v sau. hôm sau l i ñư c h t ng ñ n trư ng. ngư i kia c m ñèn tín hi u màu xanh. B o Long ch có ba ngư i th t s g i là thân thi t [1]. B o ð i nói ñ n gi thuy t ph bi n nh t. l c lư ng ñang tích c c ng h “Vi t Minh” ch ng l i cu c chi n tranh tái chi m ðông Dương. c p m t thông minh. Tan h c. ñã x y ra chuy n gì ñó. tao. M t s t báo còn nói B o Long sùng ñ o. l i ph i s ng v i các th y tu. ch không ch ñích danh t ch c nào ch mưu nhưng ai cũng bi t trên chính trư ng Pháp th i ñó ch có th là “c ng s n”. tham d các trò chơi trên sân trư ng hay trên sân v n ñ ng và cũng như chúng b n anh b t ñ u có cu c s ng ít nhi u thoát kh i nh ng mưu toan chính tr t i tăm ho c liên quan ñ n cu c s ng cung c m. M t căn bu ng kín ñáo chung quanh trang trí toàn màu ñ c a chính ð c giám m c như ng cho anh.t Le Soir (Bu i chi u) . M t l n n a. Cu c b t cóc s gây áp l c bu c c u hoàng ph i rút lui kh i sân kh u chính tr . Tóm l i. tr m tĩnh. nh c a B o Long trương kh p nơi. Th i kỳ h c trư ng Roches là bư c ñ u c a m t th i thơ u “bình thư ng” v i các b n h c.. B o Long v n mê cư i ng a. t như thư ng th y trong b n h c v i nhau trong trư ng. Anh ñư c ñưa ñ n ch ng vi n dòng Benoit Madiran thu c Pyrénées. c ñeo cà v t.. có nghĩa là ng a. B o Long v h i l i m . Báo chí ra s c khai thác tin gi t gân này. Th tr n nh bé Masslacq sôi s c không khí c nh gi i. Còn ngày nay. dù không x y ra hay ch là b a ñ t. T Aurore (R ng ñông) ra ngày 4 tháng 3 năm 1950 vi t: “. Th là m i ngư i Pháp ñ u bi t Hoàng t k nghi p c a Tri u ñình An Nam ñang t n n chi n tranh Pháp.H . làm cho c u ta b c mình. Sau này ông k l i: tham d các nghi l tôn giáo cũng t a như ñi xem hát. l i ném anh tr v v i nh ng quy ch kỳ qu c c a con trai n i nghi p m t v Hoàng ñ có tương lai không ch c ch n. tóc ch i mư t. Ph n x c a bà Nam Phương l n này ch ng khác gì th i Hu dư i bom ñ n m y năm trư c. qua ñêm ñó.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment hi u trư ng ch n tên. B o Long r t lơ mơ v ñ i s ng tôn giáo. Sinh ho t l p có trư ng l p ñi u khi n. dĩ nhiên là không có chi n tranh. duy ch băn khoăn m t n i là cái tên Philippe có v công giáo quá.

D u v y. Anh ñã bi t lái ñâu. ng i ngay sau tay lái quá r ng v i kh ngư i. M i l n c m tay lái chi c xe t c ñ cao. Vì th . m t l i s ng ñã gây cho bà nhi u ñau kh ”. N ng ba t n. Sau này B o Long k l i: “Tôi ph i s ng ngăn cách v i th gi i xung quanh. V a ra kh i c ng. mi n b c nư c Pháp. Anh ñ y hai tháng. anh m c a xe. chưa qua m t l p h c lái. nhưng Normandie. quá l ng l . kiên nh n. có gia nhân ñ y t . Anh ph i c ch u ñ ng nh ng bi n pháp che ch thái quá c a cha m t bé. Như m i l n anh b xa xe c nh sát h t ng ñ n vài ti ng ñ ng h .. th y các tu sĩ tr ñang chơi bóng pơ-l t r t mu n ch y ra nh p b n cũng không ñư c. thì chi c xe c nh sát bám theo. anh lái m t chi c xe nh hơn là v a. ñó m t thanh tra c nh sát ñã chu n b s n ch anh ñ n là trao anh gi y phép ñ c cách. th i gian câu lưu k t thúc. thi u th n m i th . May là không nghiêm tr ng cho c hai bên. Nh có xe. chàng trai m i l n này mu n mơ tư ng nh ng chuy n di m tình cũng khó tr thành hi n th c. k lu t kh t khe. Kh i c n th tay lái và nh ng câu h i khác. M t hôm. chính m tôi mu n tránh cho tôi kh i b nuông chi u quá. dè d t. ðúng là mác Jaguar nhưng là Mark VII.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment luôn tư th s n sàng. anh ph i c ki m ch ñ xe ñi v i v n t c trung bình. xe b h ng khi vư t qua m t ch ngo t. Mư i b y tu i. M i khi B o Long ra .114 - . Anh vi t hàng ch c lá thư cho b . ñ n m t giao ñi m thì chi c xe nào ñư c ưu tiên?” B o Long tr l i luôn: “chi c ñi bên ph i!”. Chi c XK 120 ñư c ñưa ngay ñ n. da và g ñánh vecni vô ích. Sau này tôi m i hi u. M t chi c xe ki u Anh. Trong hai năm anh gây ra mư i hai v tai n n. Anh tr nên ý t . B o Long ñã có gi y phép lái xe làm s n. Tóm l i tôi không bi u sao ngư i ta l i b t tôi s ng trong ký túc xá trư ng trung h c Roches. Thư ng ch có m t nhân viên ñư c phân công luôn luôn kèm sát thái t ñ b o v . May là không thi t h i l n. B o Long t c gi n ñòi ph i mang ñ i ngay. nhưng v n luôn luôn có c nh binh ñi kèm. h u như không liên h gì v i ngư i xunh quanh. Khi anh ñang lúi húi ch a xe ñ ñi ti p. luôn luôn có thanh tra c nh sát bên c nh. Cu c s ng ñ y bi n ñ ng như th nhưng k t qu h c t p v n xu t s c. sang tr ng nhưng ch ng ph i là xe th thao. Sau v âm mưu b t cóc. T i sao l i 120? Vì ñó là chi c xe ñ u tiên c a xê-ri có th vư t quá v n t c t i ña m t trăm hai mươi d m/gi (t c hai trăm cây s /gi ). Anh n máy cho xe ch y. Chi c xe ñang n m c a b n to l n. oai v . các b n h c ng c nhiên th y hôm nào cũng có m t ngư i l n tu i có m t trong l p nhưng cũng quen d n. m c dù Cannes là c m t th gi i ăn chơi. dư i thuy n y-át. dành cho con trai Hoàng ñ An Nam do nư c c ng hòa Pháp b o tr . M t hôm. Dù sao. Ngư i thanh tra c nh sát cho anh lên xe công v ch y ñ n ñ u c ng và ch ñ t ra m t câu h i duy nh t: “Khi hai chi c xe ch y cùng chi u trên ñư ng. Ban ñ u. trên quãng ñư ng g n Aix-en-Provence. n i ti ng thanh l ch v i công su t ñ ng cơ mang nhãn hi u Jaguar XK 120. B o Long s ng như cô ñ c. ñ tú tài tri t h c. V l i. Không may là viên sĩ quan h u c n ñư c giao nhi m v ñi mua xe l i nh m. Gia ñình chưa có nhà Paris. ðó là m t chi c xe ñ p và dài. ðây là sách h u như b c m trong tu vi n. anh ñư c ñưa v Masslacq. l nh lùng. ðó là ư c mơ c a B o Long. trên xe có hai ngư i c vun vút ch y mi t v phía trư c nên không nh n ra chi c xe Jaguar ñang h ng máy n m bên l ñư ng. anh b c b i vì không th tham gia vào cu c s ng vui v . Anh ñ c sách. Hàng ngày ông theo B o Long ñ n trư ng. m i kỳ ngh anh ñi v ñ u ñ n t Normandie v Cannes. anh v n ph i qua m t cu c sát h ch. tuy không x y ra. tìm v trư ng cũ. ðó là thanh tra T ng nha tình báo Chabrier. Trái ngư c h n v i cha. Ông ng luôn phòng li n k . Không b n bè. anh ít giao thi p v i ph n . tránh cu c s ng phóng ñãng như cha tôi. Hàng ngày anh chơi c “ñam” (c vua) ho c ngh ch ng m t p tháo ra. l p vào kh u súng ti u liên c a ngư i c nh binh. c nh sát v n giám sát ch t ch hành tr ng c a B o Long. Th là h ph i lái xe 100 km quay tr l i m i g p B o Long ñang rong ru i trên ñư ng v như không có chuy n gì quan tr ng x y ra. chi m m t ch ng i cu i l p nhưng không ph i ñ nghe gi ng bài mà ch chăm chăm theo dõi nh t c nh t ñ ng c a thái t . ăn chơi c ab . ñư c c nh sát trao t n tay. neo Monte-Carlo. Trên chi c thuy n y-át cha anh m i mua. chán ng t. cũng v n là cơ s c a trư ng Roches. N u không k s có m t c a ngư i b o v này. khi c nh sát ñ n Cannes trư c thì ñư c nhân viên c a lâu ñài Thorenc cho bi t thái t v n chưa v ñ n nơi. cho m van xin ñư c tr v cu c s ng bình thư ng như m i ngư i nhưng không ai tr l i. ít gi i trí. Ng i trong bu ng nhìn ra. t t nhiên ch là nh ng sách sùng ñ o.. Qu th t là li u? Sau hai tháng. ch có sách. có th nhanh chóng can thi p khi có chuy n. m t chàng thanh niên m i ñi tu lén ñưa anh ñ c m y t p thơ tình c a Claudel. có c nh binh b o v . thông v i phòng ng c a B o Long. nhưng tu ng như không ham vui chơi ñàn ñúm. anh cũng ñư c b t ng m t chi c ôtô làm quà sinh nh t tuy còn thi u n a năm n a m i ñ n tu i c m tay lái. cách bi t v i th gi i bên ngoài. có máy bay riêng. và quá nghiêm trang so v i tu i. ch trông vào th c hành. Th là xong. xe ñã ñâm vào sư n m t chi c xe ñi ngư c chi u. ðám c nh sát hò hét h t hơi ñ ch y theo nhi u khi ph i mư n chi c xe 203 c a cha anh m i ñu i k p. L m lúc v Cannes. có ôtô sang tr ng. Tính tình anh tr nên quá ñi m tĩnh.

Th r i ñ t nhiên ngư i ta th y chàng Hoàng t mu n t b cu c s ng ñư c chi u chu ng quá m c. xe c a anh và xe c a c nh sát. C u hoàng m t mình t lái xe ñ n. B o Long nghe ch ng thông c m v i nh ng ngư i ñi theo anh làm nhi m v b o v . nay ph i theo B o Long lên Normandie. tháng ngh hè. Anh thư ng lái xe ñi xuyên ngang Paris luôn luôn có chi c xe c nh sát h t ng. Sau ñó l i có m t ñ i b o v khác ñ n thay th cho ñ n khi h c h t b c trung h c.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ngoài. còn thêm ch h u phòng tr tu i và bà qu n gia. Chabrier cũng ph i theo v .. Ông c u hoàng bao gi cũng ñư ng b . B o Long tính t ng ngày ph i tr l i trư ng h c. Nhưng cũng là nh ng môn th thao cá nhân ch không ph i chơi theo ñ i hình có ñ u pháp h p ñ ng. ch ng khác nào m t cu c ñua ôtô. cũng gi b chăm chú nghe các bài gi ng v l ch s . M t l n B o ð i ñ n thăm con t i ký túc xá vào ñúng gi a quý. kín ñáo nhưng xem ra l i r t thích thú v i cu c s ng Cannes. Nh ng chuy n ñi theo như v y quá bình thư ng ñ n m c trong gia ñình ch ng ai bu n ñ ý ñ n nh ng hình bóng quen thu c và cũng ch ng ai nh ñ n tên tu i tính tình c a các chàng c nh sát m n cán ñó. B o Long h c vư t c p. mi n b c Pháp. b qua năm ñ tam. M i khi B o Long ra b bi n ñ i gió. ð i này thư ng dùng m t chi c ôtô t c ñ cao. chu n b ñ ngh m i th ñ leo núi hay câu cá dư i chân các thác nư c Pyrénées. m i ngư i ñã nh n ra. xe c nh sát lao theo. Các bu i t i. ñám ñông xì xào khi ñoàn xe ñi qua. vùng núi Pyrénées. Nh ng hôm B o Long lái xe ñi chơi xa. Trong chi c xe 203 c a B o ð i. Lúc nào cũng có hai c nh sát h v . còn B o Long ng i m t mình trong tòa nhà r ng l n ch b ñ n. b nh bao. Có hôm anh b chi c xe Alfa hay chi c xe khác c a mình ñ leo lên chi c Citroen c l d n ñ ng bánh trư c c a c nh sát cùng v căn nhà r ng sáu trăm mét vuông mà bà Nam Phương v a m i t u Neuilly. Còn các giáo sư ch c m ñ u gi ng cũng ch ng ai bu n bi t ñ n danh tính c a chàng thanh niên châu Á hay v ng m t trong các bu i th c hành. T xa. Chabrier luôn luôn ñi bên c nh. V n ham săn b n. có nhi u xe ôtô sang tr ng. v kinh t mà ch c là ch ng hi u gì h t. Nh t là nh ng lúc có m t cha anh.115 - . chi m m t ch ng i bên c nh. dù trên máy bay hay xe l a. Nh ng ngày s ng La Riviera vui thú như ng v y! Trên chi n trư ng ðông Dương xa xôi. B o Long ghi tên h c d thính c hai trư ng m t lúc: trư ng Hành chính và trư ng Lu t. thì l p t c ñã có c nh sát ñ a phương thay th . m c dù m i làm quen cũng ñã lư t r t c . tính tình v n tr m l ng. m i l n B o Long ra ngoài hay ñi xem phim ngoài r p cũng v n có m t c nh sát kín ñáo theo anh vào phòng chi u ng i cách xa vài mét.. Tháng 8. khi g p nhau. cu c xung ñ t ñ m máu di n ra hàng ngày. nhi u l n ông Chabrier r c B o Long cùng ñi săn v i ñám b n bè m i làm quen ñư c t khi ñ n ñây làm nhi m v . nhưng h u như ch ng m y may nh hư ng ñ n cu c s ng vô cùng xa hoa c a gia ñình c u hoàng. C B o Long cũng v y. ông thư ng tranh th ñưa gia ñình lên ch làm ph n s . c xe c nh sát ñi h t ng l n xe c a cha con c u hoàng ñ u ch y v i t c ñ cao. Chàng thanh niên B o Long ưa chu ng th thao còn khám phá nh ng ni m vui m i như chơi lư t ván. Hình như anh c m th y b t r t trong lòng khi th y mình v ng m t trong ñ i quân qu c gia m i thành l p theo hi p ñ nh mà cha anh m i ký k t v i t ng th ng Pháp Auriol. Anh cũng ham thích bơi thuy n và lái ôtô th thao như cha. bao gi cũng ñi hai xe ôtô. Anh v n ñam mê ôtô như trư c. bóng r hay bóng chuy n. Nh ng con ñư ng t Cannes ñi ngư c lên tuy nh h p nhưng ít xe qua l i. L n này anh lái chi c Alfa Romeo hay chi c Siatia. ð tú tài xong. vào ngày ch nh t. Chàng thanh niên không bi t r ng trong lúc ñang ñi chơi cùng v i b các vùng thôn dã như th thì tên tu i anh càng ñư c các báo nói ñ n như ñ chu n b thay th vua cha n m quy n bính. B o Long v ngh v i gia ñình Cannes. các nhân viên T ng nha tình báo ch ng m y ch c cũng tr thành nh ng tay lái xe ñua c khôi. Công chúa nào mà tùy tùng ñông th . B o ð i cũng hay lái m t chi c Ferrari vun vút ñi trư c. su t t khi h c l p ñ ngũ ñ n khi h c h t ñ nh t trung h c r i ñ tú tài tri t h c. cũng không có ngh hè. hai cha con không ai nh c ñ n chuy n tương lai. mà không ph i là nh ng chi c Rolls sang tr ng c a gi i thư ng lưu ăn chơi. k c các thanh tra T ng nha tình báo chăm chú b o v mình ñ xin ñ ng vào hàng ngũ chi n ñ u. m t chi c ôtô mui tr n hai ch ng i l p ñ ng cơ Fiat. Làm công tác b o v như ông thì làm gì có ngh hè. coi thư ng môn lu t h c. ñôi khi ph i mư n chi c Talbot trong s các xe c a c u hoàng ñ làm nhi m v h t ng. Tuy nhiên. Nhưng khi anh v ngh v i gia ñình Paris. Cũng không m t ai chú ý ñ n s có m t c a ngư i c nh sát m c thư ng ph c lúc nào cũng l ng nh ng bám theo anh. Cannes hay Valberg. m t ngư i kiêm lái xe ñư c phân công l i bên ngoài trông xe còn ngư i kia theo chân B o Long vào gi ng ñư ng. Thanh tra Chabner ñã t ng làm ph n s theo B o Long mi n nam. Anh g n gũi và t thái ñ thân tình v i h . Như th là m t năm b n l n. trong lúc hàng ngàn thanh niên tr c tu i anh ñang tham d cu c chi n. Trong năm năm qua. Anh cho cha anh bi t ý ñ nh t b vai trò k v ngôi báu mà ngư i ta . ngư i ta th y gia ñình Chabrier ng i bên c nh thái t ñi thăm các khu r ng trong vùng. trong lúc ph n l n các b n h c cu i tu n v gia ñình. Xe ñi r i có ngư i còn ngoái c l i ñ xem Hoàng t . hàng ngàn ngư i m i bên tham chi n theo nhau b m ng. ngư i ta th y ông ghì ch t tay lái chi c xe 203 bám theo xe c a B o Long. B o Long. Trong ngày ngh cu i tu n. ðó là m t chi c Ferrari hay Bentley gi n d . lu t chơi ch t ch như bóng ñá.

. B t ng trư c ý ñ nh c a con trai. c u hoàng B o ð i ban ñ u ch i t . ch ng tin gì cu c chi n tranh ông ñang theo ñu i và cũng ch ng tin gì gi i pháp mang tên ông.. không tr l i Vi t Nam.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment giao cho anh t khi chào ñ i và mu n tr v nư c. h a sĩ trang trí Bangkok. có ti ng hơn. Phoenix và Kim d’Estainville. ch t Algérie. T t nghi p xong trư ng này chưa ch c B o Long ñã ph i ra tr n ðông Dương. theo h c trư ng võ b ðà L t m i thành l p ñ tr thành sĩ quan quân ñ i qu c gia tr tu i. Trong thâm tâm ông ch ng tin gì trư ng võ b ðà L t. Th y B o Long tha thi t theo ñu i binh nghi p hơn là làm chính tr . . [1] Francois du Haut de Bérenc. Ngoài ra ông thư ng nói: “Làm gì có gi i pháp B o ð i mà ch có m t gi i pháp c a ngư i Pháp mà thôi!” Trong lòng b c b i nhưng B o Long tuân l nh cha. ch c h n ông không mu n con trai ông làm v t hy sinh.116 - . ông chi u ý con nhưng cho con vào h c trư ng võ b Saint-Cyr. an toàn hơn. và.

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 26

Daniel Grandcleùment

Sau hi p ñ nh ký v i Auriol, B o ð i chu n b r i Cannes ñ tr v nư c. L i m t l n n a, Vi t Nam chu n b ñón c u hoàng B o ð i h i loan. Gi ng như năm 1932, ngư i Pháp ph i nghĩ cách làm sao cho l n tr v này th t r m r có ñông ñ o dân chúng ñón ti p v i ñ c qu t kèn tr ng... Có khác tình hình năm 1932 là l n này ñ i th c a ông m nh m hơn nhi u. ðó là cu c kháng chi n c a c m t dân t c ñi theo ng n c c u nư c c a Vi t Minh. T i Sài Gòn, khi m t tr i lên cao quang canh ñư ng Catinat m i th c gi c b t ñ u cu c s ng nh n nh p thư ng l . Các sân thư ng còn v ng khách. Ph n l n gh ng i ñêm trư c còn ng n ngang trên m t ñư ng, gi này còn ch t ñ ng trong các ti m cà phê có nhi u l p rào thép bao quanh. Xa xa, trên sân thư ng khách s n Continental, m y anh nhà báo ñang dùng b a ñi m tâm. Còn ñây ngay trên ñư ng nh a, ñám ăn mày ñang mơ màng ng gà ng g t. Tho t ñ u m t t truy n ñơn t trên cao rơi xu ng bên c nh m t ngư i ăn mày. R i nhi u t khác bay là là rơi xu ng ban công các nhà hai bên ñư ng ph . Nhi u t khác màu xám như nh ng con chim hay lá cây lư t nh rơi xu ng các góc ph trung tâm. Nh ng ngư i ñi ñư ng nh t lên, b t ñ u ñ c, và v t v i ñi như không mu n ñ c h t. Cách tán phát truy n ñơn c a Vi t Minh khá tài tình. Truy n ñơn ñư c nhúng ư t r i ñ t trên nóc nhà hay mui xe ôtô vào ban ñêm. Sáng ra, chúng ñư c nh ng tia n ng ban mai s y khô t ng t m t, gió th i bay kh p nơi theo t ng ñ t. R i rác trong ngày, kh p th ph c a Nam B ngư i ta nh n ñư c l i lên án sau ñây c a kháng chi n: “H i r ng: ai ñã long tr ng th trư c dân chúng: “Thà làm công dân m t nư c ñ c l p còn hơn làm vua m t nư c nô l ”. - ðó chính là B o ð i! Ai ñã nh n nhi m v làm c v n t i cao cho chính ph Vi t Nam Dân ch C ng hòa r i trôn ra nư c ngoài, ăn chơi trác táng? - ðó chính là B o ð i! Ai ñã xin ti n c a Pháp, M ñ s ng xa hoa, ñàng ñi m và ñ tr ơn quan th y, ñã quỳ g i ký các hi p ñ nh V nh H Long và hi p ư c Auriol? - ðó chính là B o ð i! N i nghi p bán nư c c a cha ông trong dòng h , m t tên vua ch bi t sông tru l c trong bùn nhơ, nay l i nh n ti n c a k thù, làm tay sai cho chúng, tàn sát ñ ng bào, còn t xưng là c u tinh c a T qu c. Tên vua ñó ph i b toàn dân Vi t Nam nghiêm tr ! ð ñ o tên ph n b i B o ð i! ð ñ o B o ð i bán nư c! ð ñ o B o ð i m t g c! ð ñ o B o ð i rư c voi v dày m t !” Ngày 26 tháng 4 năm 1949, ch huy trư ng l c lư ng kháng chi n toàn Nam B ra l nh: “Quân ñ i vùng duyên h i ph i s n sàng chi n ñ u, liên t c ti n công, th c hi n phá ho i, b n máy bay...”. Cùng th i gian ñó, m i t nh ph i b c thăm c ra b n ngư i m t t nh, h p thành m t t tình nguy n g i là “ban ám sát” vào Sài Gòn làm nhi m v th tiêu B o ð i. M t truy n ñơn ký tên “ y ban kháng chi n Sài Gòn - Ch L n” h l nh làm vư n không nhà tr ng t y chay các ho t ñ ng ñón ti p B o ð i v nư c làm tay sai cho Pháp: T t c các nhà ph i ñóng c a, không ñư c ra ngoài ph . Bãi ch , c m mua bán vào ngày ñó... L lùng là tin B o ð i v nư c ñã d y lên m t cơn s t cá cư c: gi nào, ngày nào, c u hoàng s v nư c như th nào. ð t cư c thì to, ngư i ñư c thì hi m. Trái v i m i ch ñ i, B o ð i không v Sài Gòn mà v ðà L t. ð n Singapore ông thuê m t máy bay ñ c bi t bay v thành ph nh mi n núi ñ tránh m t cu c ñón ti p linh ñình hay m t cu c t y chay hay ñ gi th di n vì Pháp không ch u ñ ông v t i dinh Norodom (t c Ph Toàn quy n cũ tư ng trưng cho quy n l c toàn qu c). Ch n ðà L t cũng còn có nghĩa ông không d n thân hoàn toàn vào chi n tranh. Chi c Dakota h cánh xu ng ñư ng băng Liên Khương, cách bi t gi a r ng, cách ðà L t kho ng mươi cây s . Cao y Léon Pignon ñ c m t di n t ng n chào m ng. M t hàng dài quan l i, m c qu c ph c nghênh ñón c u hoàng. C hi u màu vàng Nhà vua ph p ph i bay trên nóc phi trư ng. T t c h u như ñã ñư c bi t trư c. Nhưng B o ð i gi v m t u bu n. Ông ta ñ c m t bài di n văn nh t nh o. Nhà báo Lucien Bodard k l i: K t thúc bài di n văn, c u hoàng chui v i vào chi c xe limousine to tư ng ñưa ông v bi t th c a ông n m sâu gi a r ng. T t c có v “gi d i, qua quýt”. M y tu n sau, vào tháng 6, B o ð i m i long tr ng vào Sài Gòn. Như ñã d ki n, không x y ra chuy n gì khi B o ð i v Sài Gòn. An ninh ñư c tăng cư ng nghiêm ng t. Ba

- 117 -

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam

Daniel Grandcleùment

tên kh ng b s p ném l u ñ n vào xe c a B o ð i thì b b t r t k p th i. Nhưng c qu t ít. Ch m t dúm ngư i ñ ng d c ñư ng ñi qua. M t s báo gi i thích s thi u n ng nhi t y là do dân s Vi t Minh tr thù. Ph n ñông dân Nam B không bi t ñ n ho c ác c m v i cu c tr v ñó B o ð i cũng như Tri u ñình nhà Nguy n trư c kia v n không ñư c dân Nam B coi tr ng. Tuy nhiên s c h p d n cá nhân và s c lôi cu n t nhiên c a c u hoàng, thái ñ tho i mái, ñi m ñ m c ý gi n d c a ông ta và s hi u bi t hoàn h o tâm lý qu n chúng và tâm h n Vi t Nam ñã khi n ông giành ñư c c m tình c a dân chúng mi n Nam. Trong m t b c ñi n g i v cho bà Nam Phương l i Cannes, B o ð i vi t: “Chuy n v Sài Gòn tuy t h o. ðón ti p r t vui!”. M t tháng sau, ông v Hu , nhưng ch ñơn gi n là v thăm. ð ñô v n luôn trong tình tr ng chi n tranh, k t 9 tháng 3 năm 1945, khi Nh t l t ñ chính quy n c a Pháp. M c dù thành ph Hu v n b l c lư ng kháng chi n bao vây uy hi p nhưng l nh gi i nghiêm ñã ñư c rút t chín gi t i xu ng n a ñêm, ñ dân chúng ñ ñô m h i m ng B o ð i tr v , dù ông ch lưu l i có vài gi . Hoàng thành m r ng c a. Nhân dân t m quên nh ng b c tư ng cháy sém và hình nh c u Trư ng Ti n chìm sâu dư i dòng nư c sông Hương thơ m ng. B o ð i m m t b a ti c l n trong nh ng ngôi nhà thoát kh i bom ñ n và ñám cháy, trong phòng thi t tri u và trong m t ph n cung ñi n ông trư c kia. Ai có th tin ñư c cu c tái ng gi a c u hoàng và ñ ñô? Như bài tư ng thu t tô h ng c a báo gi i và c a chính B o ð i: “Kỳ l là ñám qu n chúng c ñô có v như h i h n, ñã ñ y tôi t i ch ph i b ngai vàng b n năm trư c. Không ph i là cái hân hoan tôi ñã th y Sài Gòn và s th y l i Hà N i”. Hàng ngàn ngư i dân x Hu ñã ñ t nh ng ñèn màu s c s kéo ñ n c a Ng môn, cái c a l n uy nghi và ñ s , may m n còn l i sau cơn binh l a. T i ñó, Hu như s ng l i sau b n năm chi n ñ u và s hãi. B a ti c k t thúc, di n ra m t “d h i ki u Venise”. H i hoa ñăng c truy n ñư c t ch c trên sông Hương: hàng trăm thuy n bè ñèn th p sáng trưng lư t trên nư c, trên thuy n là nh ng vũ công mang m t n . Nhã nh c tư ng như b quên lãng nay l i tưng b ng vang lên t nh ng qu ñ i. L h i k t thúc vào n a ñêm trong ni m vui. Nhưng ch ba gi sau, m t lo t ñ n súng c i rơi cách tư ng thành vài mét. T b n năm nay các cu c chi n ñ u chưa bao gi th t s ch m d t c ñô Hu . Ch ký trên hi p ñ nh ñi n Elysée không ch m d t ñư c không khí s c sôi chính tr Hu . B o ð i không dám l p l i Tri u ñình. V i danh nghĩa “Qu c trư ng” ông cai tr m t ñ t nư c g m có ba “kỳ” nhưng m i “kỳ” v n gi b n s c riêng, c ba ñ u thư ng xuyên x y ra kh ng ho ng. Cơ quan tuyên truy n t ch c các chuy n vi ng thăm, các cu c g p g , các cu c bi u tình hoan nghênh “Qu c trư ng”, c g ng phát huy tinh th n qu c gia. Tháng 6 năm 1951, B o ð i t ch c l h i “th ng nh t qu c gia”. Các ñ i bi u ba mi n B c, Trung, Nam, ñ i bi u các dân t c thi u s ñ v Sài Gòn, mang theo m t n m ñ t quê hương. “Qu c trư ng” tr nh tr ng tr n l n các n m ñ t y tư ng trưng cho s th ng nh t các “mi n ñ t” trong nư c. M t trăm nghìn ngư i d cu c l y hoan hô như s m d y khi B o ð i ñ ñ t ñã tr n vào ñ y các bình ñ t trên “bàn th T qu c”. Ti p ñó kh p các mi n trong nư c, nhi u l nghi tôn giáo ñư c c hành cùng v i các cu c di u hành qu n chúng r m r ñ bi u dương s ki n tr ng ñ i này. Ho t ñ ng ti p theo là làm sao ñ nh ng ñi u kho n trong hi p ư c Auriol - B o ð i ñư c th c hi n, n u không th thì ñ c l p ch là m t t r ng tu ch. Công vi c này không d dàng chút nào. Chi n tranh ñang ti p di n. M t tr n quân s ph i ñư c ưu tiên. Ai c m súng ngư i ñó n m th c quy n. Nh ng năm 50, trong vùng t m chi m, quy n hành th c s n m trong tay ñ i quân vi n chinh ñông t i hai trăm năm mươi nghìn ngư i. ðó là nh ng quy n qu n lý hành chính ñ i v i dân chúng trong vùng chi m ñóng, quy n thu thu , quy n tr an. B o ð i ph i v t l n, ñ u tranh giành gi t t ng quy n m t cho ñ n ba năm sau m i ñ t ñư c m t hi p ñ nh m i v chuy n giao quy n hành cho “Chính ph qu c gia Vi t Nam” và “ð c Qu c trư ng B o ð i”, lúc ñó ñã quá mu n [1]. Trong lúc th tr n chưa ngã ngũ dám tư ng tá Pháp hành ñ ng y h t như năm 1884, sau hi p ư c b o h hay như năm 1933, ban hành nh ng bi n pháp ñ m b o quy n t tr cho Tri u ñình Hu , ch ng d m x a bao nhiêu ñ n nh ng ñi u kho n chính tr trong hi p ư c v a ký k t. V l i, th i gian này gi i chóp bu trong b máy c m quy n Pháp chưa có ý ñ nh trao tr ñ c l p t do th c s cho nhân dân các nư c thu c ñ a. Không tham kh o ý ki n c a ai, B o ð i ti p xúc v i ngư i Xiêm, nh t là ngư i M . M t báo cáo m t c a cơ quan tình báo Pháp (DST) vi t: “Ông ta - ch B o ð i - ti n hành nh ng cu c thương thuy t v i nư c ngoài mà không cho Paris bi t. M c ñích là nh m tranh th s ng h c a hai nư c l n trong Liên h p qu c ñ gây s c ép v i chính ph Pháp nhanh chóng th c hi n nh ng ñi u kho n trong hi p ư c Pháp - Vi t, r i thoát ly kh i nh hư ng c a Pháp, gia nh p phe M ”. Hơn n a b n báo cáo m t còn ti t l B o ð i có l ñã th a thu n v i ðài Loan, ñ tranh th s ng h c a ba trăm nghìn Hoa ki u ðông Dương “giúp vào vi c bình ñ nh ðông Dương” [2]. Cu i cùng c u hoàng ñ u tranh ñ thành l p cho ñư c quân ñ i c a riêng mình ñư c m nh danh quân ñ i qu c gia, ngư i ñương th i còn g i là quân ñ i B o ð i g m toàn ngư i Vi t Nam, có quân ph c và quân hi u Vi t Nam, có quân s nh y v t t hai mươi nhăm nghìn năm 1949 ñ n g n hai trăm nghìn năm 1954, có ñ các quân binh ch ng l c, h i, không quân, dĩ nhiên ñư c trang b t t b ng vũ khí M , do sĩ quan Pháp

- 118 -

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam

Daniel Grandcleùment

hu n luy n, do B t ng ch huy quân ñ i vi n chinh Pháp ñi u ñ ng tác chi n, dư i cái tên chung mang tính l a b p là quân ñ i Liên hi p Pháp. M c dù ông xu t hi n bên c nh tư ng lĩnh Pháp trong l di u binh các ñ i ñ i sĩ quan m i ra lò trong l qu c khánh Pháp 14 tháng 7 năm 1951, l n ti ng hô hào thanh niên vùng t m chi m sung vào quân ngũ coi ñó như “l c lư ng xung kích, ñi tiên phong trong công cu c b o v n n ñ c l p” nhưng ch c h n ông không không m y tin tư ng v kh năng chi n ñ u và ti n ñ c a ñ i quân y nên ông nh t ñ nh can ngăn con trai ông không cho v nư c h c trư ng võ b ðà L t ñ ra làm sĩ quan cho “quân ñ i qu c gia”. Sau l nh t ng ñ ng viên c a “Qu c trư ng B o ð i”, sáu mươi ngàn ngư i s ñư c b sung vào quân ñ i qu c gia chi n ñ u bên c nh quân ñ i vi n chinh Pháp ch ng l i l c lư ng kháng chi n c a ông H Chí Minh. C u hoàng t ra “có tinh th n trách nhi m hơn”, có v “d n thân hăng hái hơn” ph n l n là do công c a Jean de Lattre de Tassigny, viên tư ng năm sao ñ y t tin, l n ñ u tiên n m quy n cao nh t c quân s l n chính tr ðông Dương: v a là T ng ch huy quân ñ i vi n chinh v a là Cao y [3]. Ông ñư c b nhi m sang ðông Dương tháng 12 năm 1950 trong lúc quân ñ i vi n chinh Pháp ñang rơi vào tình tr ng t i t nh t sau th t b i biên gi i Vi t - Trung vào tháng 9 năm 1950 ñ n m c tư ng Carpentier, ngư i ti n nhi m c a ông, ñã tính ñ n m t cu c rút lui kh i Hà N i ñ v c th t i mi n duyên h i H i Phòng - Hòn Gai. Nhưng không ñ y m t tháng sau khi t i ðông Dương, v t ng ch huy m i ñã ñánh b i tư ng Giáp Vĩnh Yên, cách th ñô kho ng m t trăm cây s v phía b c. Tuy ph i tr giá ñ t nhưng dù sao cũng là m t tr n th ng, gi ñư c phòng tuy n trung du, ñ y lùi cu c ti n công c a Vi t Minh v ñ ng b ng và Hà N i, khôi ph c ni m tin cho ñ i quân vi n chinh sau nhi u tháng sa sút. Nhưng B o ð i lúc ñ u t ra không tin tư ng con ngư i bé nh luôn luôn năng ñ ng trái ngư c h n v i tính cách c a ông cũng như thái ñ ñ i v i cu c chi n. C u hoàng v n ñ gia ñình s ng an bình Cannes, can ngăn con trai ông không ñư c v nư c chi n ñ u ch ng Vi t Minh. Trái l i, tư ng De Lattre, m nh danh là “vua Jean” ñưa v sang s ng Hà N i và con trai yêu quý c a ông ch t tr n ñ ng b ng sông H ng cho s nghi p mà ông g i là “gi i phóng Vi t Nam kh i hi m h a C ng s n”. Ngày tháng trôi qua, v ch huy chi n tranh và c u hoàng ñi t l nh nh t ñ n c m ph c nhau, kính tr ng nhau, m i m c ñãi ñ ng nhau, không ti c l i tâng b c nhau, ít ra là b ngoài. B o ð i khi m i v nư c s ng g n như n d t ðà L t hay Buôn Ma Thu t, mê m i săn b n, ñánh b c hơn là chuy n chính trư ng nay ñã b t xa lánh các cu c h p, ch u tham gia bàn b c chuy n ñ i s , b t tránh né các cu c liên hoan h i hè ñông ngư i, và tham d các cu c di u binh, di u hành v i cương v m t Qu c trư ng không th v ng m t. De Lattre không ch b ng lòng v i vi c “lên gân c t” ñám sĩ quan, binh sĩ ngư i Pháp và Vi t dang r u rã tinh th n trên các chi n trư ng ðông Dương. Ông còn làm vai trò tr ng sư bênh v c cho “gi i pháp B o ð i” nư c ngoài. Ông sang t n Hoa Kỳ ñ xin ti n và vũ khí. Khi De Lattre t M tr v , Qu c trư ng ñã t ch c m t cu c chiêu ñãi long tr ng t i dinh Gia Long ñ ñón m ng k t qu chuy n công du. Hôm ñó có m t toàn b các thành viên chính ph Vi t Nam, ðoàn ngo i giao, và các tư ng lĩnh c a hai quân ñ i Pháp-Vi t. Trong l i chào m ng, B o ð i không ti c l i ca ng i De Lattre: “Nhân dân Vi t Nam bi t ñã ch u nhi u ân nghĩa ñ i v i ngài không th k h t. ð t lòng bi t ơn, nhân dân Vi t Nam th y mình ph i l n m nh lên, ý th c ñư c s trong sáng c a nh ng ý ñ nh c a ngài và s không ñ ngài ph i th t v ng...”. Tư ng De Lattre ñã ñ ng su t th i gian B o ð i ñ c di n văn. ð n lư t ông ñáp t b ng nh ng l i hoa m không kém: “C u hoàng B o ð i là bi u tư ng, là ñi m t a c n thi t cho s thông nh t c a Vi t Nam. Ngư i k v tr và hi n ñ i c a m t tri u ñ i lâu ñ i, ch mình ông m i có th c u r i ñư c tâm h n An Nam. Ngài là c i ngu n c a s h u hi u c a ñ t nư c vì ngài ñã th hi n ý chí chi n ñ u c a nhân dân”. T t c xem ra ñ u có th tr thành hi n th c. Nhưng hai tháng sau b a ti c này, De Lattre ph i nh p vi n. Ông ch t ñó vì căn b nh ung thư ngày 11 tháng Giêng năm 1952. “Quân ñ i qu c gia” ti p t c t n t i sau khi cha ñ c a nó là tư ng De Lattre ñã b bi t bao công s c ñ sinh thành nhưng qua ñ i quá s m. Ti p ñó ñ n lư t Th tư ng ñư c B o ð i b nhi m s c vũ tu i tr Vi t Nam lao vào cu c chi n. Có th nói r ng cu c th nghi m B o ð i ñã thành công? Không. Chính c u hoàng cũng có c m tư ng r ng ông ch ng tin tư ng gì vào hành ñ ng c a ông. T ñây ông không r i c p kính ñen n a, c th y ánh n ng m t tr i gay g t là ch y nư c m t. Dù ñ ng th ng và c ng nh c trong trang ph c ñ i l hay vô cùng l ch s trong b âu ph c, ông không gi u n i v u s u luôn ñeo ñ ng trong ngư i. Có ph i do quá nhi u cu c săn b n, quá nhi u l n lưu trú t i Pháp, quá nhi u tai ti ng eo xèo v cu c s ng tru l c? Có th do quá bi ng nhác. Hình như ông là con ngư i ít ho t ñ ng. Khó mà g p ñư c ông, ông g n như d ng dưng v i t t c . Tuy nhiên ông c ñóng vai trò c a m t nguyên th qu c gia. Ông ch ñ nh, bãi ch c các Th tư ng [4], tư ng như mình là ch t g n k t ba mi n ñ t nư c. Nhưng ch là thân ph n bù nhìn. Ông ch ng có th c quy n gì trong vi c thay ñ i ngư i c m ñ u chính ph , nhưng lúc ñ u ch ng gì ông cũng gây tác h i không nh ñ i v i s nghi p chính nghĩa c a Vi t Minh.

- 119 -

khu “r ng Sác” r m r p hoang vu. t ng c ng m i ngày ð i Th Gi i ph i b ra g n chín trăm nghìn ñ ng b c ðông Dương (tương ñương mư i lăm tri u ba trăm nghìn franc năm 1948) ch ñ ñư c kinh doanh yên n t hai phía. ñánh nhau r t li u lĩnh ñ xưng hùng xưng bá m t vùng ñ ng b ng Nam B tr i dài t ngo i ô Sài Gòn ñ n ð ng Tháp Mư i.. sau ñó l i quay v h p tác v i quân ñ i vi n chinh. có khi còn hơn n a. ñ t k l c v doanh s cũng như v s con b c hay lui t i.. theo Vi t Minh ñánh Pháp m t th i gian. Giang sơn c a b n này là vùng ngo i ô Sài Gòn. C m t m dây xích ch ng ch t khơi lu ng cho ñám ñông t p n p chen chúc các l i vào. m t vài ñ o nh h o lánh gi a hàng ngàn hecta ñ m l y và nư c l . ai ñi trên ñ i l n i li n Sài Gòn và Ch L n ñ u nh n ra ngay. B o ð i g p B y Vi n ñúng lúc y r i b kháng chi n v hàng Pháp. ñó là câu l c b riêng c a các ông ch ngân hàng. H n ñã b Pháp ñày ra Côn ð o r i vư t ng c. dáng ñi u thêm ph n uy n chuy n. T i ñây chúng h p thành m t th tri u ñình kỳ qu c. có tên cũ là Bình Xuyên. luôn luôn trang ph c ch nh t v i b smoking tr ng bóng trên ng c gài bông hoa c m chư ng màu ñ . nay ñư c l y làm tên chung cho c ng ñ ng ñám du th du th c này. T 1948. không b Vi t Minh qu y r y. năm bàn ñánh b c. ðó là “m t nhân v t ñ c bi t” như B o ð i th l . trư c khi Vi t Minh phát ñ ng toàn qu c kháng chi n. là ñ khi nh y. “ð i Th Gi i” Ch L n có th xem như m t siêu th ñánh b c. Sau khi ch tư ng Dương Văn Dương hy sinh trong m t cu c ñ ng ñ v i Pháp. ai n p nhi u ti n nh t s giành ñư c quy n khai thác. Sàn nh y r ng ñ n ba trăm mét vuông b ng g ñư c thi t k riêng làm m i ngư i kinh ng c: Sàn g ñ t trên lò xo. t ng ch huy quân ñ i vi n chinh. Các nh c công. r t ít cơ may th ng cu c” [5]. trư ng thành t cu c s ng ñư ng ph . ð i tá Leroy. n i b t lên gi a m t s khách chơi ăn m c lôi thôi l ch th ch. Trư c tiên là phòng dành cho ngư i Pháp. Th c t . vét c ñ ng ti n cu i cùng ñáng l ñ nuôi s ng gia ñình h trong trò ñ ñen “ba mươi sáu con v t”. ngư i môi gi i h i ñoái. Nhân v t ñáng chú ý là B y Vi n. tr thành th lĩnh nh s c m nh võ bi n.120 - . B y Vi n còn n i danh ch ch ñánh vào b n nhà giàu. tóm l i là nh ng “ñ i gia” Ch L n. v sau còn có c l c lư ng vũ trang riêng chia nhau hùng c m t vùng ñ t riêng. ch m i xu t hi n năm 1946. ñó nh ng ngư i c m d u là nh ng lãnh chúa th t s . Trong ð i Th Gi i bên c nh khu ăn chơi c a gi i bình dân. v i nh ng k x o ñ c bi t như nh ng b hãm th y l c. Bên c nh các bàn ñánh b c. T i ñây có ñ c bác quan và tài s u. nh ng ngư i Hoa Macao ñã giành ñư c quy n này b ng cách ñ u ñ n m i ngày n p cho chính ph Nam Kỳ b n trăm nghìn ñ ng b c ðông Dương. Trên ñ t Nam kỳ. các ti m hút mà khách hàng ph n l n là ngư i Hoa Sài Gòn. t t c ñ u ñang b c nh sát truy nã. nơi t p trung các sòng b c l n. m t trong nh ng tên c m ñ u phe ñ ng Bình Xuyên. h t s ch c s ti n ít i ti t ki m ñư c. t t p nh ng b n lưu manh côn ñ hung hãn. H n ñã t ng c m ñ u mafia Ch L n.. Nhưng mu n ăn ch c. Các cô vũ n . có nhi u phong trào tôn giáo khác nhau ho t ñ ng không liên quan gì v i các trào lưu tư tư ng l n. Ngư i Vi t Nam có v như ham ñánh b c hơn ngư i châu Âu ñ n n i ñ u năm 1950. hàng ngàn. còn có m t lo t các bu ng kín ñáo hơn. t nhi u th p k nay. có l c th gi i. tù vư t ng c. trên sân ñ t r ng. Xa hơn m t chút là nh ng bu ng kín ñáo hơn n a trông như nh ng lô-c t v i nh ng c a s kính m . tr v cu c s ng ñ i thư ng. Chuy n l lùng là sòng b c ð i Th Gi i ra ñ i do quy t ñ nh c a ñô ñ c Thierry d’Argenlieu. ñư c g p ông l n ñ u Sài Gòn năm 1949 và thư ng g p l i ðà L t mùa thu năm 1950. trong m i căn ñư c kê b n. Nhưng ñó không ph i là n i dung bàn b c gi a c u hoàng B o ð i và tư ng B y Vi n. là nh ng trò ñánh b c ki u Tàu mà dân Sài Gòn r t mê. M i giáo phái có h th ng ch c s c. khá ñông. m t sòng b c kiêm nhà ch a quy mô l n n i ti ng “toàn châu Á”. C m t gia tài? ðúng như th n u l i . tăng ni riêng. quy n ch huy n m trong tay B y Vi n. T i t i. B o ð i ph i c m công ch c và quân nhân vào ñ y. hàng ngàn con ngư i chen chúc n i ñuôi nhau theo dây chuy n quanh các bàn b c ñ sát ph t nhau. ban ñêm ñư c hàng ngàn bóng ñèn chi u sáng.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Nhưng cũng có m t vài nhân v t khi n ông như b ng t nh kh i cơn mê.. nh ng tay máu mê c b c bình dân ñ n ñây chơi cháy túi. Gi a vùng ñ t ngoài vòng pháp lu t này có m t làng. V n ñ l n khi n B o ð i ph i g p B y Vi n ñ thương lư ng xu t phát t “ð i Th Gi i”. m t th y tu m c áo lính vì ông ñã có m y năm ph ng s Chúa tu vi n Trappe trư c khi theo tư ng De Gaulle chi n ñ u gi i phóng nư c Pháp. m m m i. Kỳ qu c nh t có l là vũ trư ng. Phe ñ ng Bình Xuyên còn ñ c bi t hơn n a. m t tay trùm anh ch . M t ñ u s lưu manh th c th . có bàn cò quay ñ màu s c. nh ng dân anh ch quen ch c tr i qu y nư c. ðây còn là nơi t t p c a b n t chi ng giang h nh ng khu nhà có tư ng cao vây quanh. các thương gia giàu có. m c áo dài l a bó sát ngư i. ba nhà hát và hai r p chi u bóng vét n t ít ti n còn l i c a khách chơi. ngư i sau này ph trách giám sát an ninh Ch L n cho quân ñ i Pháp vi t: “Bên trong tư ng rào. ngư i thua nhi u hơn ngư i ñư c. v a ñ d dàng l c soát c m con b c ñem theo hung khí. h cũng ph i trích thêm năm trăm nghìn ñ ng n a ñ n p cho Vi t Minh. Theo l lâu nay là hai năm m t l n s b th u. ðó là m t tư ng l c lâm khét ti ng. theo ngư i ta nói. V n ñ ñ t ra không ph i là nh ng h u qu x u c a sòng b c kh ng l ð i Th Gi i ñem l i cho xã h i mà là kho n l i nhu n thu ñư c t cơ s ăn chơi này. tr n l t nhau b ng các trò may r i. ch các hãng tàu buôn. M i ngày su t t sáng ñ n t i. ðư c Pháp thâu n p và t t nhiên ñư c giao ki m soát Ch L n.. năm mươi căn nhà khung mái tôn ñư c d ng trên n n xi măng. tăng thêm ph n thanh l ch. ñ y v bí n dành riêng cho khách chơi giàu có. càng tăng v ñ p l ng l y.

m t v .121 - . nh ng con cá ng xanh n ng hàng trăm cân. L c lư ng Bình Xuyên cũng như Qu c trư ng ñ u c n ti n ñ bành trư ng th l c. l c lư ng Bình Xuyên ñư c tr lương nhưng là m t kho n ti n ít i. năm 1950. Th là nhi u hơn Hoa thương Macao ñ n m t trăm nghìn ñ ng r i. ông ch Ch L n mang theo ñoàn h t ng lăm lăm súng ti u liên Thompson và l u ñ n. ra dáng con nhà võ. ca sĩ. không k b n thân binh. H g p l i nhau.. T nay l c lư ng b o v Qu c trư ng chính là phe ñ ng Bình Xuyên vì Qu c trư ng s ng dư i s ñe d a thư ng xuyên c a nh ng “ban ám sát” Vi t Minh n i ti ng. Thành viên c a các “ban ám sát” có m t trên kh p ñ t nư c. cùng câu cá. n ti p viên.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment nhu n t i ch không ñ trang tr i cho chi n tranh. Không lâu sau ñó. cho c bà v c a b trư ng n i v . Hai ngư i cùng ñi săn. M t th l c ngang tàng. ñư c vũ trang ñ y ñ .Ch L n g i cho m t ch sòng b c Ch L n: “Rõ ràng là nh ng ho t ñ ng c a ông xúc ph m ñ n phong hóa c a dân chúng vì ông ñã làm giàu m t cách quá d dàng. Chi c Jaguar Mark II c a ông. cho Bình Xuyên ñang n m quy n hành Ch L n và ch c ch n cho nhi u ngư i khác n a nhưng. Ông làm m i cách ñ t o thu n l i cho B y Vi n ñư c trúng th u khai thác “s i b c” ð i Th Gi i. trư ng ban ám sát Sài Gòn . B y Vi n b ng lòng “c ng n p” hàng ngày cho chính ph “qu c gia” năm trăm nghìn ñ ng ðông Dương. B o ð i ñ n gi phút này v n chưa có ph n [6]. Vào lúc này tên tù vư t ng c Côn ð o.. Viên tư ng l c lâm g c r ng Sác. công vi c kinh doanh ti n tri n t t. B y Vi n.. nhưng tính cách tàn b o ra m t.. Sau ñó ngư i c a chúng tôi s x ông theo hình ph t n ng nh t vì nh ng t i l i . cùng nhau chia s các thú ăn chơi. m i vi c xong xuôi T nay l c lư ng Bình Xuyên ñã hoàn toàn thao túng ð i Th Gi i. m c dù t khi tr v v i “chính nghĩa qu c gia” c a Qu c trư ng B o ð i.. nh n nh p lúc ban ngày c chi u t i ñ n l i càng thêm ñông ñúc náo nhi t. B o ð i g i thư can thi p v i chính ph Nam Kỳ t tr yêu c u ñ B y Vi n trúng th u. Chính Qu c trư ng B o ð i t tay g n lon tư ng cho h n trư c s ch ng ki n c a b trư ng Qu c phòng và nhi u quan khách. Cũng là cách ñ ch ng t tính ngang tàng ch ng l thu c vào m t th l c nào. c m ñ u m t t p h p các ñ ng phái “qu c gia”. T ðà L t. Thư ng thư ng. c u hoàng ñư c nh n riêng m t kho n ti n hàng tháng là hai trăm b n mươi nghìn ñ ng (tương ñương hai mươi b n tri u franc theo t giá h i ñoái năm 1950). Nhưng c nhìn b quân ph c ch ng ch c. tàn nh n. h n ñư c m i ngư i kho n ñãi. Tình b n gi a c u hoàng và viên th lĩnh Bình Xuyên ngày càng th t ch t thêm n a. Gi i kinh doanh sòng b c dù ñó là nh ng ngư i Hoa s ng s . ngư i Corse còn thao túng m t ph n mafia Sài Gòn. th tiêu các ñ i th chính tr .. Ai có may m n trúng th u khai thác còn ñư c quy n ñưa nhân viên c a mình ph trách các chân: h lỳ. ñóng vai b o v ñ c h nh và là nh ng thành trì luân lý ch ng l i vi c ch y theo l i nhu n ñang th nh hành. chi c Jaguar to tư ng. Khu ph v n ñã n ào. V ph n c u hoàng có l ông không chê nh n m t ph n ngu n l i trên. B o ð i can thi p v i B ch huy quân ñ i vi n chinh ñ phong tư ng cho h n. H tâng b c nhau theo cách riêng c a m i ngư i. Hòa H o. T ñó h n mang m t tên m i có v dân s hơn: Tư ng Lê Văn Vi n. còn “n ” tám năm tù ph i tr theo công lý Pháp! V tư ng m i ñư c vinh thăng. Ông ñã d a vào b n Pháp ñ t ch c m t sòng b c gây tan v cho nhi u c p v ch ng và nhi u v t t . B y Vi n l i khôn ngoan khéo dàn x p v i nh ng nhóm ngư i Hoa khác Ch L n cũng như v i ñ i di n ngư i Corse Nam Kỳ.. hàng nghìn con ngư i ñ ng xung quanh ch ng ki n l phong quân hàm dư ng như quên ñi g c gác không l y gì trong s ch c a h n. H n ñư c giao quy n th ng lĩnh các ñ i quân Cao ðài. v i thân hình l c lư ng. B y Vi n d n d n n m trong tay ba nghìn lính. v i v ñ y thán ph c m t con ngư i siêu phàm. ch ñi m. Các ông ch sòng b c ð i Th Gi i h u như không g p khó khăn gì trong vi c “n p c ng” ñ u ñ u không nh ng cho c hai bên Pháp và Vi t Minh mà còn cho c Cao y. cu c thương lư ng k t thúc nhanh chóng nh ti ng tăm hung hãn c a l c lư ng Bình Xuyên. D n d n B y Vi n gia nh p nhóm thân c n c a c u hoàng và ch ng bao lâu k ho ch n m ð i Th Gi i tr thành hi n th c. các bu i ti c tùng. B y Vi n lúc m i quay v v i Pháp ch ñư c phong ñ i tá. Cơ quan lưu tr còn gi l i m t b c thư v n t t có tiêu ñ Tr n Văn Ngà. t s c và ti p theo là bài baccara. gái g i. Cu c g p g gi a c u hoàng và viên tư ng cư p có th ch ng ñem l i k t qu gì n u hai ngư i không c m m n nhau. B o ð i ban t ng cho B y Vi n m t chi c ôtô. Ngày 1 tháng Giêng năm 1951. nhân viên k toán. tâng b c. T m t nhúm ngư i khi m i quay v h p tác v i Pháp. Dư ng như h n mu n t ra ch tin c y chính mình và th h c a h n ñ gi an toàn cho h n. Các th “thu má” thu ñư c c a các thương gia trong thành ph không ñ ñ nuôi ñ i quân ô h p c a h n. Sau ñó h rút d n vai trò c a h trong các trò cò quay. chi c xe ñ c nh t Vi t Nam trư c ñây ông ñã h a t ng con trai ñ k ni m ngày sinh c a anh. làm sao có th bàn cãi dây dưa v i ñ i di n c a ba nghìn tên anh ch ch quen gi t ngư i. ði u l lùng là năm 1950.. T nay. Tài s n c a c u hoàng tích cóp ñư c trong nh ng năm ñó ch y u là t các kho n ñóng góp c a ð i Th Gi i. Vì v y Ban ám sát c nh cáo ông và cho ông m t th i h n là 45 ngày ñ thu x p công vi c c a ông. giám ñ c c nh sát ñô thành. b o v . Tư ng Lê Văn Vi n luôn có m t trong các cu c duy t binh. tình báo. Ngay l p t c. giám ñ c h i quan. cùng nhau ñi săn. ñư c ñ ngh m t vai trò chính tr . V ph n mình.

Cô b gi l i mư i lăm ngày t i s m t thám Hà N i. Cũng ch ng c n ph i khai báo v i h t ch viên hay làm phép thánh trư c linh m c vì M ng ði p không ph i là con chiên. Chúng tôi nghiêng mình trư c thi hài ông” [7]. H s dùng ba vũ khí sau ñây ñê gi t ông: 1. có m t b c c a cơ quan ñi u tra ph n gián Pháp (SDECE) g i ngày 30 tháng 5 năm 1949. cho ngư i ñem xe ñ n ñón cô ra kh i phòng giam. 3. ***** Còn m t nhân v t n a xu t hi n bên c nh c u hoàng Hongkong và ñã ñư c tình báo Pháp theo dõi ch t ch . khác h n Nam Phương. con trai bà cũng c n có ngư i chăm sóc. ðó là Bùi M ng ði p cũng là nhân tình c a B o ð i. tính tình l nh lùng. Cô ñi du l ch Trung Qu c qua Hongkong. Cô luôn luôn b tình nghi: Pháp.122 - . M ng ði p giúp B o ð i trông nom văn phòng Hoàng tri u cương th t c mi n ñ t Tây Nguyên Pháp giao tr cho B o ð i tr c ti p cai tr . t b n năm nay. Vi t Minh b t liên l c v i cô. cô ñã b các l c lư ng Pháp b t trong m t tr n càn g n Nam ð nh. Th i gian Buôn Ma Thu t. bi t chăm lo th ph ng t tiên. Chính Bùi M ng ði p cũng th y th i gian s ng Buôn Ma Thu t tho i mái hơn c . M ng ði p ñã quan h v i c u hoàng tháng 9 năm 1945. Dư ng như bà già không m y d tính này quý tr ng cô con dâu tuy không ph i là chính th c nhưng cũng xu t thân bình dân như bà. T i ðà L t. Nhưng trong vùng kháng chi n không ai không bi t m i quan h c a cô v i B o ð i. Ngư i ph n xinh ñ p sau ñó tr thành ngư i ñưa tin ñ u ñ n cho cơ quan tình báo Pháp. ñây B o ð i cũng s ng thanh th n hơn gi a c nh v t thiên nhiên c a r ng núi Tây Nguyên. ñ b căn b nh m t ng hành h ông như khi s ng nơi khác. bi u tư ng c a m t tri u ñ i ñã ñi theo m t hành trình quanh co ñ n kỳ l . ch m y ngày sau khi ông ra th ñô nh n ch c c v n t i cao cho chính ph H Chí Minh. cô gái g c Kinh B c (B c Ninh) h Bùi n i ti ng v s c ñ p và tài quy n rũ cánh mày râu. Súng l c. ñư c bà Hoàng thái h u “ban mũ áo” sau khi làm l trư c bàn th t tiên trong ð i N i. Có nhi u cán b Vi t Minh lui t i nhà hàng c a cô. là “th phi”. M ng ði p không ñi Thanh Hóa v i c u hoàng nhưng sau ñó cũng l n l i sang Hongkong mang thêm ti n cho ông tiêu xài. Chính trong câu chuy n trên sân qu n. Sau ñó. Sau năm 1949. Cũng trong th i gian này. r i sang Hongkong tìm g p B o ð i. bà Nam Phương l ng l s ng nép mình trong căn phòng u t ch cung An ð nh t i tăm. Trong các thông báo c nh cáo ch ng c u hoàng. s ng v i B o ð i ñư c m y tháng nh ti n và vàng dành d m ñư c trong nh ng năm buôn ph n bán son. cô b Pháp b t. Khi tháp tùng c u hoàng sang Pháp v s ng Cannes. Ngư i ta tìm th y trong ngư i cô m t chi c huy hi u mang hình B o ð i. ***** Hai báu v t thiêng liêng. Th là ông ñi g p nàng ngay bu i t i hôm ñó t i nhà nàng và l i ñây. cho bi t có m t ph n tên là Lý L Hà ñư c cơ quan an ninh Vi t Minh giao nhi m v b t cóc B o ð i. Bùi M ng ði p cũng hay v Hu thăm bà T Cung. s Liêm phóng cho bi t thêm: Lý L Hà nguyên là ngư i tình c a B o ð i ñã r i Hà N i ñi Côn Minh tháng 6 năm 1946 r i sau ñó ñi Thư ng H i ñ g p B o ð i. sùng ñ o Ph t. B o ð i t u cho bà m t tòa nhà riêng g n bi t ñi n c a B o ð i. Nhân ch ng kh ng ñ nh cô làm vi c cho Vi t Minh t 1946. m t cu c dan díu khác v i ngư i ñ p Lý L Hà cũng b t ñ u và di n ra song song. các ñ i th tr c a ông ñã k chuy n v i ông v cô b n gái tuy t th giai nhân c a h . Sinh năm 1924 Hà N i. L u ñ n. thân m u B o ð i. V Vi t Nam cô m ti m cà phê g n Nam ð nh. mà trái l i.bác sĩ Ph m Văn Phán n i ti ng Hà N i . tranh th ñư c c m tình c a bà Hoàng thái h u. Năm 1949. T i sao l i không tr l i t p quán xưa c a tri u ñình An Nam? Trong lúc bà Nam Phương và các con b sang Pháp . ñ n m c B o ð i khi g p l i ñã nói gi ng gi u c t: “Li u bây gi em còn có ý ñ nh gi t anh không?”. Trong cu c th m v n cô luôn luôn không nh n mình là ngư i c a Vi t Minh. bà luôn luôn ñư c g n gũi c u hoàng. t i Hu . Cô ñư c Vi t Minh giao nhi m v quan h v i B o ð i. Sau này dan díu v i B o ð i bà còn sinh thêm ñư c m t con gái ñ t tên là Phương Th o (1946) [9] và hai con trai B o Hoàng (1954-1955) và B o Sơn (1955-1987). Sau ñó l i theo B o ð i lên Buôn Ma Thu t. cu c ñi u tra k t thúc. cô b Vi t Minh giám sát ch t ch . 2. ai cũng nghi cô. Nàng khéo cư x .và m t ñ a con riêng [8]. s m t thám g i báo cáo b sung: Lý L Hà khai cô ta có quen B o ð i Sài Gòn. bà cũng t u m t bi t th riêng g n lâu ñài Thorenc c a hoàng gia. Dao găm. Vi t Minh r i sau này là c Ngô ðình Di m. Không khí cách m ng s c sôi trong nh ng ngày ñ u c a ch ñ m i không gây n tư ng gì l m cho B o ð i ñ n m c ông ph i lãng quên thú chơi qu n v t. Cu i 1946. theo công giáo. Tuy “thiên di m tình” ñư c hoàng t c và quan ch c c a Qu c trư ng m c nhiên nhìn nh n. cô v s ng Hà N i. Chúng tôi r t ti c ph i tr ng tr ông như th . Ngày hôm sau. Trong lúc ñó. Bà ñã nghĩ ñ n vi c “chính th c hóa” quan h c a ngư i thi u ph v i con trai bà. nhưng Bùi M ng ði p và các con bà không ñư c phong tư c hi u nào. M t tu n sau. các con ñ u ñư c ñưa vào tôn ph . Sau ñó ñư c B o ð i b o lãnh. Khác v i L Hà.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment c a ông. th nh tho ng l i hay xung kh c v i bà. cô ñã s ng m t th i gian v i B o ð i Hà N i năm 1945. B o ð i v nư c. Sau khi . ðã có m t ñ i ch ng là th y thu c . Nh ng ñi u ki n cho cu c hôn nhân chính th c c a con trai bà cách ñây g n hai mươi năm ph ng còn m y giá tr ? M ng ði p s là v th hai c a con trai bà.

chính tay bà ñã l a ch n mư i ñ i gác [11]. T i ðà L t. không lên Buôn Ma Thu t ñ cùng ñi săn thú v i B o ð i như M ng ði p. m t trai m t gái. C nhiên ti c tàn là b t ñ u các ván bài m t chư c cùng nh ng trò chơi lành m nh khác. Tên con gái ñ t tên ñ m là Phương còn con trai có tên ñ m là B o coi như dòng dõi chính th c c a B o ð i. Ch có khách kh a vào ra. Bùi M ng ði p không trao l i cho B o ð i mà l i trao cho bà Nam Phương và thái t B o Long hai báu v t ñó cùng m t s k v t khác do bà Thái h u T Cung g i. lu t sư. m t t phú. sang Paris. ðây m i là tr s ñích th c c a chính ph . tư ng trưng cho quy n l c c a chính quy n thu c ñ a.sau này là Th hi n Trung ph n . ðà L t có khí h u tuy t v i. ñư c các ñơn v vũ trang quân ph c ch nh t b o v vòng trong vòng ngoài. ñư c che khu t gi a hàng thông. m t thi u n con nhà lành. tránh c a chính. Dĩ nhiên ông không dám ñ t tr s Chính ph Qu c gia t i Hà N i quá g n khu v c chi n s . ít ma tuý. Phi Ánh không d nh ng bu i ti p tân. ***** Trong lúc bà Nam Phương còn Cannes bên Pháp thì bà Hoàng thái h u T Cung v n còn phát huy nh hư ng c a mình. báo cáo v i Chính ph và qu c dân trong l Tuyên ngôn ð c l p t i qu ng trư ng Ba ðình. hi m hoi m i có m t b n gái ñi cùng. m i m c b n bè. nhưng vài ñi u xì-gà hay ñơn gi n ch thu c lá Bastos thông thư ng. L i chính là Phan Văn Giáo . nh t là bà con thân thu c. Trong dinh th c a ông.. Các c v n thân c n c a B o ð i lúc nào cũng quây qu n quanh ông như ngư i thân trong gia ñình. Tòa nhà có dáng v thôn dã và êm . khá h p d n vào lo i nh t nhì c a thành ph cao nguyên ðà L t. có v i nàng hai ñ a con. Ít rư u. Năm 1953. C ba ngư i t lâu nay v n luôn luôn là nh ng ñ t trung thành v i c u hoàng. Nhưng theo các nhà biên niên s thu c ñ a thì ñây là m t ñ a ñi m ñ p. Nguy n ð . ðà L t tr thành th ñô c a Qu c gia Vi t Nam. Ngư i ta nói ñó còn là quy t c n a do Thái h u T Cung ñ t ra [12].ñã gi i thi u v i B o ð i khi ông v a ñ t chân xu ng sân bay ðà L t. Nh ân hu c a c u hoàng. Ít ai ng v i ông quá m t hay hai ñêm. N u không M ng ði p thì Phi Ánh ho c m t cô gái khác n m bên. Sau này khi chi n tranh k t thúc. Ba nhà trí th c này v t óc nghĩ ra các chi n lư c ho c các ñ án c i cách r i ñ trình lên Qu c trư ng. Theo ngu n tin c a quân ñ i vi n chinh thì năm 1951 trong khi ñào móng s a ch a m t ngôi nhà th xã Hà ðông. m t trong nh ng cô gái ñ p nh t thành ph . con c a c u khâm sai . Tên nàng là Phi Ánh. giàu có và ngu n g c danh giá. Ngư i ta không rõ t i sao không ch B o ð i v nư c ñ làm l nh n l i n ki m cho long tr ng. hai báu v t ñư c ngư i Pháp trao l i cho ngư i thay m t ông là “th phi” Bùi M ng ði p ñang có m t Buôn Ma Thu t trư c s ch ng ki n c a bà Hoàng thái h u T Cung. càng không mu n v c ñô Hu b chi n tranh tàn phá n ng n . khu y ñ ng b u không khí tĩnh l ng bao quanh. m t mình thư ng th c s thanh v ng trong r ng khuya. Các cô gái ra kh i dinh qua m t c u thang nh bên c a ngách. Có th chính B o ð i cũng không cho vi c nh n l i hai báu v t ñó có m t ý nghĩa quan tr ng nào. không ñ m b o an toàn. Phi Ánh r t ñư c c u hoàng Qu c trư ng ưu ái. Ông không mu n v Sài Gòn s b lép v bên c nh các cơ quan c a Cao y ðông Dương còn chi m dinh Norodom t c Dinh Toàn quy n ðông Dương cũ. ***** M t ngư i tình th ba c a c u hoàng.. mua cho nàng m t bi t th . T i nào m trăng hay trong ngư i th m m t thì ông cáo t trư c khi khách ra v . Chi n tranh n ra. Ông là m t tay săn t m c . Su t th i gian ðà L t. không ñư c g n gũi v i bà Thái h u. Khi ñ t v n ñ ph i l p m t ñ i c n v ñ ñ m b o an toàn cho Qu c trư ng. Nhi u hôm ñêm ñã v khuya c u hoàng xách súng lên xe Jeep vào r ng săn c p. H ñư c s d ng m t căn nhà nh g n tòa th chính thành ph . nơi ñ t tr s c a các cơ quan trung ương c a chính quy n B o ð i.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ñư c long tr ng trao cho ñ i bi u Chính ph lâm th i chi c n vàng và thanh ki m n m ng c tư ng trưng cho quân quy n ñã ñư c ñưa ra Hà N i. M i năm 6 tháng hè bà v ðà L t giúp Qu c trư ng t ch c các bu i ti p tân. Nàng cũng là m t trang nhan s c. B o ð i cũng r t yêu nàng. Phi Ánh l i Vi t Nam s ng cô ñơn và ch t t i thành ph H Chí Minh. l a ch n gia nhân ñ y t . em v Phan Văn Giáo. B n li t kê các nhân tình c a ông khá dài. . còn con gái là Phương Minh s ng v i ch ng là ngư i Pháp l p nghi p t i Hoa Kỳ. Theo yêu c u c a ông.123 - .phó vương B c Kỳ và Phan Văn Giáo có l là ngư i thân c n nh t c a B o ð i trong nh ng ngày l n ñ n Hongkong. Nhưng không m t ai khi ng m nhìn cánh c ng s t n ng n l i có th tư ng tư ng r ng bên trong l i là nơi ho ch ñ nh chính sách quan tr ng nh t c a chính ph c a cái g i là “qu c gia Vi t Nam”. lính Pháp ñã tình c phát hi n ñư c hai báu v t này [10]. cơ quan chính ph ñ t trong m t tòa nhà ki u cách và sang tr ng trên ñ nh m t ng n ñ i cao hơn h n xung quanh. Có th coi ñây là m t chính ph th c th làm vi c nghiêm ng t và m n cán. Làm vi c bên trong là ba nhân v t: Hoàng thân B u L c. không bi t làm sao hai báu v t y ñã ñư c c t gi u trong m t chi c thùng d u h a b ng s t tây. Ch có h u c n ñi theo. Nhưng khác v i Bùi M ng ði p. nhi u nhà c a dinh th theo ki n trúc Pháp l i thu c Hoàng tri u cương th ñư c Pháp giao cho B o ð i tr c ti p qu n lý hành chính. Ông không bao gi ng m t mình. n n nhà ph da thú làm th m. l i l t vào tay quân ñ i vi n chinh Pháp. ðôi khi ông vào r ng ch ñ th b và suy tư ng. các thành viên n i các ñi ñi v v .

r t giàu có. Còn thái ñ c a c u hoàng ra sao trư c nh ng l i t cáo v nh ng món chi tiêu hoang phí c a ông? Ông v n t ra ph t l . nh t là c a cánh t phê phán B o ð i không chút nương tay: T Libération (Gi i phóng) s tháng 12 năm 1949 vi t: “Không nên kéo dài hơn n a cu c thí nghi m v gi i pháp B o ð i. m t năm sau. có tin ñ n B o Long s thay th cha anh và trong trư ng h p ñó Phan Văn Giáo tr thành ph chính [13]. hơn th n a. Không ai không bi t nơi ñây chôn c t các thi th nh t nh nh trên các ñư ng ph Hà N i sau cái ñêm l ch s ñó mà ph n l n là c a các t v chi n ñ u và b ñ i Vi t Minh.83m3).. Tháng 6 năm 1949. Và còn m t chi c th y phi cơ n a ki u Sealand. H ng h n r i”. năm 1939. Tho t ñ u là nh ng l i ch i b i. Theo m t báo cáo g i ñ i uý Pháp tên là Jullerot ph trách vi c ghi chép nh ng phương ti n có th dùng ñư c sau khi Chi n tranh th gi i k t thúc thì các ki u máy bay nói trên ñư c l p ñ t m t cabin làm phòng ng (như máy bay Viking c a Hoàng ñ Anh Georges VI). R i v n là nh ng chi c máy bay Sea Oters và ph tùng thay th và có l thêm m t máy bay DC-3 th hai. n ng b n t n.24 sáu ch . ñư c ăn chia l i nhu n t sòng b c ð i Th Gi i và các b ng l c linh tinh khác. thêm m t ñòi h i c p bách: ph i là lo i th t sang tr ng. m t phòng ăn có th chiêu ñãi ñông ngư i. r i nh ng câu vè ñ ng dao vang trên ñư ng ph . tên tu i B o Long l i ñư c m i ngư i nh c ñ n. Ngoài ra còn nh ng xe th thao. Nguy n ñi r i Nguy n l i v Nguy n v ñ ñóng vai h tay sai. m t chi c bánh xe d phòng s n sàng ñưa ra làm vai chính m t khi ngư i cha th t b i hoàn toàn. m t máy bay B. Tuy nhiên B o ð i không ñ i x v i ñ ch th c a mình như k thù. Nhưng v n m i mê săn b n hơn bao gi h t. V hai du thuy n này. không bi t có ph i do ñ ng ti n m t giá hay thân ph n bù nhìn lên giá mà s ti n thư ng lên t i ba trăm nghìn ñ ng. Nhưng hi m h a Vi t Minh treo lơ l ng trên ñ u ông. ñ làm quà bi u”. R i sau l i m t ñơn ñ t hàng khác: m t du thuy n y-át. S thích c a ông v n như trư c chi n tranh. chi c này hình như ông ñã ñư c b c Biarritz. M i vi c tư ng như suôn s . B o ð i thích hí hoáy v i các ñ ng cơ ôtô. Ngư i dân ñóng thu Pháp ch c s sung sư ng th y r ng tình hình tài chính nư c nhà không ñ n n i bi ñát nên chính ph m i ăn tiêu r ng rãi như th . chi c ñ u tiên c a m t lo t s n ph m có s lư ng l n n u ch t lư ng ñư c b o ñ m. l i ñ t mua m t chi c Mercedes l n. v n ch thích nh ng xe t c ñ cao. ông t mình ñ t mua t Anh m t chi c máy bay DC-3. Ông mê m i chuy n này ñ n hàng gi . chi c ñ u B o ð i ñư c Vi t Minh ñ t giá m t trăm nghìn ñ ng theo th i giá tháng 8 năm 1949. Ch c h n hàng tháng ông ñư c c p m t kho n ph c p riêng v i cương v Qu c trư ng. và m t máy bay ñ thi nhào l n”. ôtô. Ngoài ra ông còn ñư c s d ng m t ngân kho n ñ chi cho ho t ñ ng tác ñ ng tinh th n nhân dân Vi t Nam. m t máy bay B. ñúng ra là hai chi c y-át (ông Jullerot ñư c yêu c u g i ngay b ng giá và m u mã). Tác gi b c thư ñư c cơ quan m t v gi u tên. Như thư ng l . như th ñ b o ñ m m t ñư ng kính ho t ñ ng v i nh ng bình ch a nhiên li u cho sáu nghìn killômét. ông ñ n ñ t vòng hoa trên m nh ng n n nhân trong cu c chi n t i 19 tháng Ch p năm 1946. máy bay. Sau này ông ch ng l i vi c ném bom t . chúng tôi ñư c bi t chúng ta v a mua c a m t nhà công nghi p Anh m t du thuy n y-át Jajusy có ñ ng cơ.. Nhưng ông cũng có nh ng ôtô “bình thư ng” khá n tư ng v i khách ñ n thăm: B n chi c limousine M to. có kính dày trên 3cm. Ông còn d ñ nh dành cho Vi t Minh . [15] Sau khi b Tòa án quân s Liên khu III tuyên án t hình v t i bán nư c.124 - .. ñ n m c không c n ph i mưu m o v i cơ quan m t v . r i l i m t chi c máy bay Viscount 700 ñ dùng riêng. v i s c ch a tr ng t i 50 ton (1 ton = 2. ñư c coi như m t vai ph . Tháng 7 năm 1950. m t chi c Citroen d n ñ ng bánh trư c.nh ng ngư i “chiêu h i” tr v v i chính nghĩa qu c gia b y gh trong qu c h i s ñư c thành l p theo hi p ư c Auriol. Còn B o ð i t bây gi tr nên sung túc. ðoàn tùy tùng nhi u nh t không quá 15 ngư i. t Le Soir (Bu i chi u) ti t l : “Th tư ng Queuille t ng Qu c trư ng B o ð i m t du thuy n y-át giá m t trăm tri u franc. Qua trung gian c a tùy viên h i quân c a chúng ta London. gia nhân c a bà Hoàng thái h u ðà L t nh m tính: “C u hoàng có t t c b n máy bay DC-3. D p ñi thăm chính th c Hà N i. H i ñ u năm.. Ông v n g i h là phe “kháng chi n”.29 ñư c chính c u hoàng cho s a l i. th m chí th ba n a và ch c h n nh ng máy bay th thao Tiger Moth. nhưng sáng ki n này ñã b dư lu n Pháp la ó ph n ñ i. có v s t ru t: “Lúc này có nh ng cơ h i ñ c bi t ñ làm vi c và làm nhanh. C u hoàng B o ð i. Như vua Louis XVI mê các khóa. [14] Ít lâu sau. trong khu dành riêng cho ông Buôn Ma Thu t r ng mênh mông. Tôi hy v ng chúng ta s ñư c th y chúng xu t hi n r t s m”. nh ng chi c Ferrari hay Bentley ñ Pháp. k t thúc b n báo cáo. Du thuy n y-at. T báo còn t cáo B o ð i ñ n Paris là ñ lao vào các “chuy n l ng lơ”. v thép ch ng ñư c ñ n 8 ly c a ti u liên và súng máy. không thèm ñ ý ñ n. Gái ñ p cùng v i rư u Tây Qu c trư ng mê gái li m gi y th c dân Khi nào súng n ñâu ñây Bù nhìn B o ð i tan thây có ngày.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Báo chí.

Sau này khi Qu c trư ng sang lưu trú Cannes. Phía dư i khoang c a máy bay có Hoàng thân tân Th tư ng B u L c. Lucien Bodard nhà báo kiêm nhà vi t s vi t: “B o ð i ñã thi t l p ñư c m t ch ñ c a riêng ông. B o ð i v n tr trung. ñã t ch c ra m t h i ngh ñ i bi u nhân dân toàn qu c. T t c b n tay chân Sài Gòn nháo nhào huy ñ ng ñóng góp. vây b t nh ng ph n t Vi t Minh. B o ð i v nư c ñư c năm năm. ñư c b nhi m t ng giám ñ c Nha c nh sát và an ninh toàn Vi t Nam. ông d ng chân m t ngày Sài Gòn. Trư c tiên là m t lá thư B o ð i thông báo cho B y Vi n bi t ông nh n h n làm em nuôi . Ông ta ñã th ng cu c.125 - . c nh sát. Ban sáng tr i v a m i mưa trên di n r ng kh p lưu v c sông C u Long. v i c p kính ñen không r i t chuy n du ngo n Poole. r i tin t c x u v chi n cu c ñã che l p vi c thăng ch c kỳ c c này. ph tá c a B y Vi n nay thay th B y Vi n c m ñ u l c lư ng Bình Xuyên. Khôi ph c hoàn toàn ñ ch Annam cũ v i tư cách m t nư c t do.. ñã lùi xa v quá kh . x u t t ñ n ñâu. De Lattre hò hét trư c ñám nhà báo: “Hà N i hôm nay là ti n ñ n c a c th gi i t do ðông Nam Á. Trư c khi th i h n k t thúc. mi n Nam.. Th i gian ñ ñ cho phép t ng k t nh ng vi c ñã làm ñư c. Nhân m t l n g p. Nh ng cu c thăm vi ng ðà L t c a B y Vi n ngày càng nhi u. dáng v hơi n ng n . Paris. gi ng như Bastogne tháng 12 năm 1944 và Berlin tháng 6 năm 1947”.Vi t. m t v trí chi n lư c thu c x Thái. Ph n thư ng c a c u hoàng ngang v i s ti n ph i n p. t ng ch huy quân ñ i Liên hi p Pháp quy t ñ nh ch n ñ ng cu c ti n công c a Vi t Minh l i b ng cách t p trung quân ði n Biên Ph . Tr i ñ p. m t b a ti c ñư c t ch c ñ ti n Qu c trư ng tr l i Paris. Nhưng năm sau. B o ð i ñòi năm trăm nghìn ñôla b ng ti n m nh giá l n trong vòng b y mươi hai gi . nh ng vi c ñã làm trong năm năm c m quy n cũng không ph i hoàn toàn tiêu c c như ghi nh n c a ña s các s gia. Tuy nhiên n u ngư i ta ch p nh n nh ng tiêu chí c a chính ông ta thì ph i nói B o ð i ñã làm ñư c nhi u vi c t t”. c p kính ñen khi n ông không gây ñư c m y c m tình c a dân chúng Pháp. nhưng m t s bi n pháp c a ông ch m i ñã d p yên: thanh tr ng nh ng công ch c quá h hóa.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment nh ng vùng do quân ñ i c a H Chí Minh ki m soát như ñ ngh c a ngư i M [16]. viên ch c. Ti n và vũ khí M ñ vào cu c chi n ngày m t nhi u. M hay c Vi t Nam. Ngày tháng trôi qua gi thuy t Hoa Kỳ d n d n tr thành có th ch p nh n ñư c. Trang ph c lúc nào cũng ch nh t không chê vào ñâu ñư c. C n ph i mua ñôla v i giá cao. M t làn gió nh lư t qua ñư ng băng Tân Sơn Nh t. B y Vi n v n n m Ch L n và thao túng ð i Th Gi i. vư t lên các quan khách. như lâu nay ñã thành l t khi ông tr v nư c năm 1949. gi i phóng nhi u vùng r ng l n Tây B c B c b . uy hi p kinh ñô Lào. có ch quy n gi ñây là m c ñích trư c m t c a ông. Chi n tranh m r ng và có m t t m vóc m i. ñ i tư ng Henri Navarre. vũ khí ñư c tăng thêm ñem l i l i th cho quân ñ i Pháp . ngăn ch n các cu c hành quân c a quân ñ i vi n chinh. thu gom gái ñi m. M t báo cáo c a S m t thám liên bang th m chí kh ng ñ nh r ng: “B o ð i thân M t tâm can. nhưng ông không có “ñà”. ð ng sau nư c Pháp và B o ð i. Các chính khách bên kia ð i Tây dương sang thăm chi n trư ng ðông Dương ngày càng ñông. Quan h gi a h n v i Qu c trư ng B o ð i v n ch t ch . g n như thô k ch. Cu i năm 1953. Ch là m t nghi th c không gi ng l th c trong tri u ñình Hu . Trong tình hình y. ñi qua ñư ng băng ñ chào qu c kỳ r i ñi duy t ñ i quân danh d . Vi c b nhi m gây xôn xao dư lu n. Dư i s thúc ñ y c a De Lattre. M c dù nh ng ñam mê săn b n. Tháng 9 năm 1951. ñông ñ ngo i giao ñoàn và ñ ng hàng ñ u là ñ i s M Donald Heath. Ông ta không dám công khai t rõ thái ñ y vì s Pháp phát hi n”. . ñ i tư ng Navarre. năm 1945. m i thưc hi n ñư c ñ nh chóp c a quy n l c và cũng ch v i m t s nhân v t ông không tin nh ng ngư i bình thư ng. là c phương Tây t p h p trong m t th p t chinh ch ng c ng s n. Vi t Minh xoay chuy n c c di n. Richard Nixon khi ñó là Phó T ng th ng M lúc ra kh i bi t ñi n c a B o ð i ñã phát bi u m t câu bênh v c Pháp ñ n m c ng c nhiên: “Nh ng gì nư c Pháp ngày nay ñang làm cho Vi t Nam gi ng như xưa kia h ñã làm cho Hoa Kỳ trong bu i bình minh c a l ch s H p ch ng qu c”. dáng l c sĩ. vài tu n t i s ch huy tr n ði n Biên Ph ñ i m t v i tư ng Giáp.bào ñ . Ý c a B o ð i là mu n cho Sài Gòn c n s ch ti n M . v a gi ñư c v ngoài c a m t n n dân ch mà không gây nguy hi m cho mình. Nhưng ông ñã hành ñ ng ñơn ñ c. khi ông còn là c v n t i cao cho chính ph H Chí Minh.B o ð i . Nhi u nhân v t thân c n c a c u hoàng ñã ñư c Washington bí m t cho ăn b m. Cũng không ph i như nghi th c Hà N i. Ngày 9 tháng 4 năm 1954. L c lư ng Bình Xuyên ch có ti n ðông Dương. m t b c ñi n báo xác nh n L i Văn Sang. Washington và London ch ng l i B c Kinh và Mátxcơva. m t tay chân thân c n v i B y Vi n bay ñi ðà L t v i m t valy ñ y gi y b c. M t thói quen vương gi m i mà ñi n nh ñã mu n lưu danh muôn thu trong hàng ch c cu n phim th i s trong ñó ngư i ta th y ông ñ ng s ng. Các tư ng lĩnh Pháp hy v ng thu hút quân ñ i c a tư ng Giáp vào m t ñ a ñi m thu n l i ñ ñánh m t ñòn quy t ñ nh. Ch ñ c a ông tr ñư c là nh nh ng công c kinh ñi n: quân ñ i. T ðà L t. nh ng món l i nhu n kh ng l nh n ñư c t ð i Th Gi i.

Jean Julien Fonde. Nhà xu t b n Hachette. [9] Phương Th o l y ch ng là m t ngư i Pháp dòng dõi quý t c giàu có. năm 1949. l n này ra ñi ñ không bao gi tr v n a. H sơ Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i. Năm 1996. SPCE. [3] Theo Yves Gras. năm 1949. m t gia nhân c a bà Hoàng thái h u T Cung còn s ng ðà L t (tháng 2 năm 1995).SPCE 376 (Phòng báo chí Quân ñ i vi n chinh). H sơ Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i – SPCE (Phòng báo chí Quân ñ i vi n chinh). Qu c trư ng ñã cho bi t sáng s m mai ông s bay t 5 gi . theo m sang Pháp. ông ñi thêm vài bư c n a r i quay v ch trên máy bay. không có ñ i danh d . (B y Vi n. nguyên ñ i n i ñ i th n khi còn Hu . bà cùng v i m là bà M ng ði p v thăm Hu . sinh năm 1944. Fils de la rizière (Nh ng ñ a con c a ñ ng ru ng) Nhà xu t b n Robert Laffont. Bà thư ng v n ñ ng các t ch c qu c t giúp ñ trùng tu Văn Thánh và nhà Minh Lâu trong qu n th lăng Minh M ng Hu . bu i chiêu ñãi b t ñ u. [16] CAOM. năm 1949. Cu i năm 1953. ñòi h i chính ph c a h c m quy n và d n d t h theo m t chương trình hành ñ ng cho phép ngay t c kh c thành l p ngay nh ng ñ i quân qu c gia. báo cáo ñ ngày 7 tháng 1 năm 1950. [14] CAOM. Cùng ñi v i ông có hoàng ñ Vĩnh C n. Nhà xu t b n Denoel. H sơ Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i . H sơ Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i. năm 1950. ñư c B o ð i g i g m vào h c trư ng ENA (trư ng Qu c gia hành chính chuyên ñào t o công ch c cao c p v n i tr và ngo i giao Pháp). ñ ti n sĩ Lu t năm 1969. th b trên ñư ng băng. chi c Liberator. tr. Vi c ñi l i t i trung tâm Sài Gòn b c m. Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i Phòng báo chí quân ñ i vi n chinh. S c b t tr c này không ph i ñ i lâu. chi c Mercedes to tư ng k nh càng ch Qu c trư ng ñ trư c dinh Th tư ng. ph i h cánh c p t c do tr c tr c v máy liên l c vô tuy n. [10] Jacques Massu . Các xe ôtô Citroen. L n này không có ban ñón ti p. [7] CAOM. Ông không dám ñi quá xa vì l c lư ng an ninh ñã ra v . [5] ð i tá Leroy. (Phòng báo chí Quân ñ i vi n chinh). ngày 5 tháng 7 năm 1949 cho bi t: Vi t Nam không có m t chút quy n h n gì n u không ñư c Pháp th a thu n ho c ñư c tham kh o ý ki n trư c. [4] Th i B o ð i tr l i c m quy n ñã năm l n thay ñ i Th tư ng: ðó là Nguy n Phan Long. Ngày v a r ng. tác gi cu n Histoire de la guerre d’ Indochine. t 12 năm nay không r i ông n a bư c chân. B o ð i ra kh i máy bay. Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i . Peugeot s m màu nư m mư p thay cho ñoàn xe tay l n x n.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Bu i t i. 1992. [2] CAOM. Nhà xu t b n Perrin. năm 1949. Nguy n Văn Tâm.SPCE (Phòng báo chí quân ñ i vi n chinh) 376. Láventure Viet Minh. ông ch Ch L n). B trư ng các qu c gia liên k t (nay là B Pháp qu c H i ngo i tương ñương v i B Thu c ñ a xưa kia) ñã ch th cho tư ng De Lattre: Ph i ñem l i cho các qu c gia liên k t nh ng phương ti n và ý chí ñ m nh n l y trách nhi m chi n ñ u ch ng Vi t Minh. [1] Báo cáo c a Lãnh s M Sài Gòn. quý m n t nh . ph trách l tân. nên c n ph i ñi ng s m. Hoàng thân B u L c và sau cùng là Ngô ðình Di m. Trích d n c a Jacques de Folin trong sách Indochine 1946-1954. ñư c B o ð i ñ ñ u và g n gũi.. SPCE 376 (Phòng báo chí Quân ñ i vi n chinh) 376. SPCE (V Báo chí quân ñ i vi n chinh) 376. 1980. Tr n Văn H u. Máy bay lên t ng cao r i b t ng quay l i. không c tr ng. Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i. năm 1950. năm 1949.126 - .. 1977. Nhà xu t b n Plon. Bay Vien. ngư i em h luôn tháp tùng ông trong các chuy n ñi xa và Nguy n Duy Quang. Làm vi c cho Ngân hàng c a Pháp h tr cho Ngân hàng nông nghi p và phát tri n nông thôn Vi t Nam.83. M c dù v y ông hít không khí m ư t c a ñ t nư c. [8] Có tên là Ph m Văn Hưng t c Jean Bùi. Bu i chiêu ñãi ng n g n. le Maitre de Cho Lon. . [13] CAOM. [11] CAOM. [12] H i chuy n Nguy n ð c Hóa. Hôm sau ông và ñoàn tùy tùng ñi trên m t máy bay riêng. [15] CAOM. [6] Piere Darcourt. SPCE-376.

trong ñó có hoàng ñ Vĩnh C n. Ông . Nh ng bu i d h i n i ti p nhau. Nh ng năm ñó Cannes là thành ph ñ ng ñ u nư c Pháp v sòng b c. c v n. t c ñ . v c th m. b t ch p k lu t c a nơi này. bên trong phòng ñánh b c tuy r ng nhưng v n hơi t i. Ông v n ñó trong khi ði n Biên Ph b bao vây và vào lúc cu c ti n công c a tư ng Giáp di n ra trong nh ng gi phút cu i cùng c a cu c chi n tranh ðông Dương. M t ki t tác ki n trúc quái g v i nh ng khía răng kh ch y xung quanh. nhưng không ñeo kính ñen như m i l n. mà thua ñ m! Ba trăm năm mươi tri u franc vào túi ñ i th là Jack Warner. qu c vương Ai C p. Tin ñó không làm ai ng c nhiên. các quan ch c t kh p nơi ñ n Cannes ñ y t ki n Qu c trư ng. B bơi li n k . ðà L t. Th i r t tr . Vào các bu i chi u hay t i. Hình như không ai ng c nhiên th y 6 tháng m t l n tr s th c s c a chính quy n Vi t Nam m t nư c ñang có chi n tranh. Ph n l n trong s h cũng là nh ng nhân v t tên tu i. r i thay c u hoàng thua. Không ph i ch bây gi . C u Hoàng h u Nam Phương cũng có m t văn phòng riêng trong ñó luôn luôn có Nguy n Ti n Lãng và v . l i ñ t trên Côte d’Azur. hay chi c c áo m r ng. T i ñó c u hoàng th t ñãi kho ng ch c b n bè. các b trư ng. Chi c nh n m t ñá to tư ng hay chi c ñ ng h b t b ng b c g n như tr ng mà ngư i M vu t ve gi a hai l n chia bài. k c B o Long m i khi ñi ñâu ñ u có thư ký riêng ñi theo. u o i d t ti n r t th n tr ng và dè s n. Trong tòa nhà b ng ñá c m th ch. nhìn ra bi n. Trong nh ng năm 50. Ra dáng l ch s . Lâu ñài Thorenc t m t bi t th bình thư ng tr thành dinh chính ph . nơi ñ c bi t h p d n ñ i v i c u hoàng. có nh ng ph n tr và vài ngư i châu Á. M c dù m t tr i cu i bu i trưa còn h t ánh n ng chói chang. Farouk. B o ð i v n ưa li u lĩnh. C u hoàng B o ð i là m t trong nh ng tay c phú mà dân chơi ñ u quen m t. lái xe. Thua ñ m khi n sáng hôm sau các báo. ði u ñó c t nghĩa s có m t c a h cái nơi g i là ñ t thánh c a các ñ t thánh Palm Beach này. Ông là m t khách quen. Không có gì n i b t nhưng duy nh t có ông là Qu c trư ng m t nư c ñang có chi n tranh. Con ngư i nh thó trư c m t ông cũng không dám nhìn ông. vui như vào h i. Không ai nói v i ai m t l i. Ông này v a ñ n nơi là bư c luôn vào phòng ñánh b c. m t con b c tr m tĩnh. Faycal c a -r p Xê-út và nhi u ngư i khác. B o ð i t tay lái nh ng chi c xe limousine l ng l y d ng trư c th m các s i b c. H còn nói Qu c trư ng B o ð i. Nh ng h lỳ trong Casino thành ph còn nh mãi v ván b c ñông ngư i chơi mà không n ào. khi n nó có phong cách H i giáo. B o ð i không ñ n ñ y bao gi . Anh ta không ñeo cà-v t. qu c vương Iran. Bao gi ông cũng mu n có nh ng ngu n c m xúc m nh. M t cơ h i làm ăn béo b c a các khách s n l n nh có vũ h i c a các nhân v t quan tr ng. hoàng thân Umberto c a Italie. các qu c vương Zogu c a Albanie. K c vi c buôn bán ti n ðông Dương. chung quanh B o ð i kho ng hai ch c ngư i c ng tác: t ng lý văn phòng. Luôn luôn ph i t o h ng thú như trư c ñây ông ñã có l n ng i sau tay lái b t xa các c nh binh b hơi tai theo sát ông. B o ð i ch là c u qu c vương gi a nh ng ngư i khác.127 - . khá r ng. Hoàng ñ Hailé Sélassié. sĩ quan h u c n. trùm ñi n nh Hollywood. B o ð i v n Cannes khi phòng tuy n trên con ñư ng s 4 s p ñ và quân ñ i Vi t Minh làm ch chi n trư ng mi n B c. T xa ngư i ta ñã nh n ra nó như m t cây ñèn bi n trên m m Croisette khép l i v nh Cannes v phía ñông.. ông chơi trò li u lĩnh trong các canh b c. Palm Beach tr thành sòng b c mùa hè Cannes. Bên ngoài r lên ti ng cư i c a nh ng ngư i ñang t m hay ti ng lao xu ng nư c c a nh ng ngư i nhào l n. trong r ng ñêm ông li u lĩnh xông pha vào r ng ñ ch m trán v i h . ông ñã tham gia y ban danh d c a Motor Yacht Club (Câu l c b du thuy n y-at có ñ ng cơ). y ph c l p lánh trang kim. Gái ñ p nô n c. Ti n l i ch y vào các v làm ăn. theo thói quen ông m c b ñ tr ng. ti ng g m rú c a chi c môtô Norton. M t t i mà có ñ n ba Hoàng ñ và m t ch c Hoàng t ñ n góp m t cùng nhau n c sâm banh và l lư t trên sàn nh y r ng. m t c t tr trung thành c a các d h i. thành ph ñông. Anh ta giàu có và n i ti ng nên nh ng ngư i ph trách sòng b c không b t bu c anh ta ph i tuân theo quy t c áp ñ t cho nh ng con b c khác. H ñông ñ o và giàu có. Quanh chi u b c nh ng k tò mò nín th theo dõi ván bài. Nhưng l n này. Gã l ng l tr i các con bài trên th m xanh. Ông ñi th ng vào phòng ñánh b c. Giáo ch ñ o Cao ñài Vi t Nam cũng như các ñ i di n chính ph Pháp thư ng có m t ñ nh kỳ t i Carlton. ð t nhiên nh ng chi ti t mang m t t m quan tr ng hi m có. ðã thành m t. thư ký. Theo m t th i thư ng.. Th t b i c a quân ñ i Liên hi p Pháp ngày càng d n d p báo hi u k t c c bi th m c a cu c chi n khó b tránh kh i lan r ng nhưng ông v n gi nguyên các thói quen c a mình. Cannes ông nh y lên môtô lao sâu vào nh ng con ñư ng nh phía sau thành ph . r i lỳ trong ñó cho ñ n khi m i ngư i ra v . Có ai tin ñư c không? Tin ñ n ñ i th i ñó cho bi t ông là con b c khát nư c ham ñánh to ñ r i thua ñ m như l n ñánh b c v i ông trùm ñi n nh M Jack Warner. ít nh t là các báo vùng Cannes ñ u ñưa tin th t thi t này v i nh ng hàng tít l n. Nh ng cái ñ u t ng mang vương mi n chen chúc ñ n ñây.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 27 Daniel Grandcleùment B o ð i dán m t nhìn vào con quay màu ñen.

cu c chi n tranh b n th u v i nh ng ñau thương khôn lư ng: 460 nghìn ngư i Vi t Nam. Bà không ưa nh ng con ngư i bà g p ñây. m i ñêm m t ngư i khác. Nhưng tin ñ n ñ i Cannes cũng không cho bi t gì thêm. m t th nhu c u thư ng xuyên không th d p t t ñư c như ñ ăn th c u ng. có năm nư c tham d : Hoa Kỳ. M t cu c s ng qu là vui v . ñ o Corse b ng chi c Libérator. Tuy nhiên s c ñ p c a bà cũng làm xao xuy n tâm can nhi u vương công Hoàng t nh t là Giáo ch Agha Khan. Liên Xô. t i tr s c a Liên h p qu c.không có chuy n tr l i v n ñ th ng nh t ñã ph i tr giá ñ t m i giành ñư c. Th i gian như dài ra. ð lo i. M i ngày có nh ng thú vui. t khi ñ n tu i l n. hai ph n mư i c a Machiavel và b y ph n mư i c a Hamlet” [2]. Nhi u ph n ñ n v i ông. nh ng cái bóng ngư i xúm xít b n r n ba b n gi li n quanh các bàn ñ s ñ ñánh b c. tay t ch c có tài trong các bu i liên hoan d h i Cannes k l i: m t l n h n cùng ông ñi máy bay t Nice ñi Paris. ***** B n tr r t mê thành ph Cannes. C u hoàng B o ð i s ng như ñ vương nhưng ông v n gi nguyên phong cách quen thu c c a ông. Lúc ñ u chính ph c a ông t ch i không ng i chung bàn v i ñ i di n Vi t Minh. Nhi u bu i chi u trong tu n. C nh ng chuy n ñi chơi xa không d t. không ch u ñư c l i s ng buông th c a ông. Khi m i ngư i báo trư c r ng cô ta s l a d i ông. Ông k t b n c v i m t anh h lỳ sòng b c và m i anh ta ñ n ăn v i ông t i lâu ñài Thorenc. l ch s . Ông r t hài lòng và cám ơn chính quy n ñ a phương ñã ñón ti p ông. cô gái y có n hôn như m t thiên th n. máy bay riêng c a c u hoàng. Chính gi a gian phòng l n. ñã liên ti p m i m c và nhi u l n ñư c ñón ti p bà và các con trong dinh th r ng mênh mông c a ông. kín ñáo và ân c n mà các ngài ñã dành cho tôi. Georges Bidault. không th quen ñư c v i các th ño n l a d i trâng tráo. x n ð . M t ngư i thân thi t v i ông bình ph m chính xác hơn v nét ñ c trưng c a B o ð i là “m t ph n mư i c a Farouk. Rõ ràng là quá mu n. m t hi p ư c ch ng bi t th m y dành cho Vi t Nam quy n ñ c l p hoàn toàn. Paccini t ch c m t b a ăn t m t i quán ăn trong lúc ch xe l a ch y su t ñ n th ñô. ch ng h n như ð i Th Gi i ñang làm mưa làm gió Sài Gòn. Nh ng nhà thương thuy t ñi l i như con thoi gi a lâu ñài Thorenc và thành ph Th y Sĩ ñ thông báo v i B o ð i . Paul Paccim. Ông vi t cho th trư ng Maurice Cornut Gentille: “Tôi s không quên s chu ñáo. Ch c ch n bà Nam Phương v n là m t ngư i v chung tình. ch nư c trà thôi. Chúng ñư c ñ n thăm c nh ng phòng ñánh b c n a. R i ti n lãi t các v chuy n ti n t ñ ng b c ðông Dương sang ti n franc. thú v và nh nhàng. Các cu c thương lư ng ñ ñem l i hòa bình cho ðông Dương ñã di n ra Genève. ch y không ng t vào m t nhúm xun xoe này. 60 nghìn ngư i Pháp ch t t năm 1949. Ngư i ta xì xào v nh ng cu c phiêu lưu tình ái c a ông. Paris. Cùng th i gian ñó. N u ngư i dân thành ph Cannes còn gi nh ng k ni m v m t ông hoàng ham thích hư ng l c v i nh ng thú vui tr n th thì Nam Phương ñ l i k ni m v m t bà hoàng bu n bã. Ai cũng c m nh n ông là con ngư i kín ñáo. Ông có nhu c u ñ i v i ñàn bà. nhưng không ñ l i n tư ng gì và không bao gi bà theo ch ng vào các phòng ñánh b c. Còn nh ng ngày khác? Cũng như th trong các sòng b c khác. Nhưng chính tôi m i là m t con ñi m ñích th c” [1]. hay v các gia nhân ñ y t . H phung phí ñó nh ng gì ki m ñư c m t sòng b c khác. B o ð i không tin. Nice. hi m khi u ng rư u. căm ghét nh ng thói hư t t x u c a ch ng. nh ng môn th thao riêng cho ngày ñó. ðư c tin báo. n u quê hương xa xôi c a ông không có chi n tranh . Các b n tin c a s tình báo ghi nh n nh ng chuy n ñi Vitell. nhưng anh mu n gì. M t c u b trư ng trong chính ph H Chí Minh ñã ti t l : ông B o ð i khoe. ñư c ông t u cho m t bi t th Antibes. Th tư ng Joseph Laniel ký t i ñi n Matignon .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment u ng ít. Bà ghê t m cu c s ng Cannes. ñ p ñ . Cu c xung ñ t gi a hai bên Pháp-Vi t ñã tr thành v n ñ qu c t . ñêm nào cũng ph i có m t ngư i ñàn bà n m bên.T t c nh ng ngư i ñ ng ñ u chính ph Pháp ñ u tr nh tr ng th tôn tr ng s toàn v n lãnh th Vi t Nam . Thư ng là nh ng gái làng chơi chuyên nghi p. Thư ng như th . nhưng cũng ñ l i nhi u tình b n và lòng tôn kính.dinh Th tư ng. lúc ñó là b trư ng Ngo i giao . nh ng ngư i tình quen thu c trong ñó có “th phi” Bùi M ng ði p. m n ph c ông b t k ñ a v xã h i như th nào dù là hoàng thân Công chúa hay nhân viên bình thư ng. Trung Qu c và Pháp. Evian.128 - . nh ng hành vi b i b c c a ông. Th i gian ông Sài Gòn không lâu. t t c c ng ñ ng ngư i Vi t quanh vùng kéo ñ n hoan hô. Lucien Bodard k l i: “C u hoàng mang v Vi t Nam m t cô nhân tình Cannes. nh ñó không lúc nào tôi c m th y mình là ngư i nư c ngoài mà luôn luôn th y mình ñư c ñùm b c như là m t ñ ng bào c a các ngài” [3]. B o ð i ñang Cannes. Anh. Monaco hay trong m t s câu l c b bài b c khác. ðôi khi bà cũng tham d nh ng cu c vui Palm Beach. G p ai ông cũng làm cho ngư i ñó hài lòng. D c ñư ng máy bay tr c tr c ñ ng cơ nên ph i quay l i Nice. nh có phép ñ c bi t c a b trư ng N i v . M t tháng sau chuy n vi ng thăm Sài Gòn l n cu i cùng nh ng cu c thương thuy t hòa bình b t ñ u. Ông g t ñi: Tôi bi t th . l ñ và thông minh. Cô y hành ngh c a cô y. Vào gi h i ngh l p l i hòa bình ðông Dương khai m c t i Genève. hai ñoàn ñ i bi u c a hai bên Vi t Nam ng i ñ i di n nhau: ñoàn ñ i bi u c a Vi t Nam Dân ch C ng hòa và ñoàn ñ i bi u c a chính quy n B o ð i.

r ng: “Chính ph Pháp không tìm cách l p ra hai qu c gia riêng bi t. Pierre Mendès France thay Joseph Laniel. K t c c c a h i ngh Genève ñ i v i ông còn hơn là m t th t b i. Không ai bu n nghe nh ng l i ph n kháng c a ông. . nh ng bi u hi n c a ch nghĩa anh hùng c a quân ñ i Pháp trong năm mươi b y ngày b bao vây. Mendès France cam k t ñem l i hòa bình b ng thương lư ng trong vòng m t tháng. T p ñoàn c ñi m ði n Biên Ph mang giá tr bi u tư ng: hình nh nh ng xác ch t ph kín chi n hào. Vi t Minh tuy là ngư i th ng tr n.Nhà xu t b n Le Rocher. Nhưng v i B o ð i. S tan rã hoàn toàn c a l c lư ng ñ n trú trong t p ñoàn c ñi m ñã gây choáng váng tai h i hơn b t kỳ m t th t b i quân s quan tr ng nào dù n ng n ñ n ñâu. hoàng thân B u L c xin t ch c.. ch ch p nh n ch m d t xung ñ t dư i áp l c c a các ñ ng minh Liên Xô và Trung Qu c. nh ng ñoàn dài tù binh Pháp ñi di u dư i s áp t i c a nh ng ngư i lính Vi t Minh th p bé ñã khi n dư lu n chính qu c ngao ngán. công lu n Pháp th hi n s quan tâm ñ n n i th ng kh x thu c ñ a cũ châu Á. ðúng ngày h i ngh khai m c. quân Pháp ñã tin ch c là ph i ñánh b i quân Vi t Minh. Sài Gòn. T i Paris. cùng v i nó là s s p ñ tinh th n c a quân ñ i Pháp Vi t. Ngô ðình Di m nh n l i m i c a Qu c trư ng B o ð i ñ ng ra l p chính ph m i. th ng nh t là trên h t. ñ n lúc ñó chính quy n B o ð i m i ch u c ñ i bi u ñ n Genève. Vì n n th ng nh t ông ñã làm ñiên ñ u ngư i Pháp t nhi u năm.. ñ i quân ñã ñư c B o ð i tô v cho ñ p m i khi duy t binh ñang tan rã tơi t . Carnets secrets de la Décolonisation (Tài li u m t v phi th c dân hóa) Nhà xu t b n Calmann-Lévy. 1981. trong cu c ñ i ñ u t ng l c. Các bên th a thu n sau hai năm s t ch c t ng tuy n c ñ th ng nh t ñ t nư c và quy t ñ nh ch ñ chính tr c a Vi t Nam. Khác nào m t tên ñ y t b ngư i ta t ng c ñi mà không thèm cho bi t là nó b ñu i. [4] Georges Chaffard. Alain Ruscio trích d n trong La guerre française d’Indochine (Chi n tranh ðông Dương c a Pháp). không h tôn tr ng hàng ch c nghìn binh lính ñã b xác trên chi n ñ a ch t vì nh ng ý tư ng c a ông. ñó là m c tiêu ñ u tranh c a ông. [3] Cannes: H sơ Lưu tr thành ph . 1973. có h i ñ n s th ng nh t c a Vi t Nam”. Dư ng như ñ nh m nh và các cư ng qu c lúc ñó ñã quét ông như quét m t h t b i vô giá tr . Nh ng ñ i bi u c a ông ch ñóng vai ph . Còn quân ñ i qu c gia Vi t Nam. nó còn là m t cú ñá sau lưng. Cùng v i s th t b i ði n Biên Ph . Phe ông không ch th t b i mà Vi t Nam l i b chia c t làm ñôi.129 - . [1] Lucien Bodard.Nhà xu t b n Gallimard. ði n Biên Ph th t th . L’humiliation (Chi n tranh ðông Dương . [2] Jean Bresson. ngay lúc ñ u ông ñ ngh chia c t Vi t Nam thành hai mi n riêng bi t. các chính ph Pháp và Vi t theo nhau ñ . Chính là ñây. ñó là s phá s n. La Fabuleuse Histoire de Cannes (Huy n tho i v thành ph Cannes) . Dư lu n chăm chú theo dõi nh ng c c nh c kh n khó. Chi n tranh ch m d t. ñã thoái thác. m i nư c có khuynh hư ng qu c t riêng. Th ng nh t c a Vi t Nam. Ch vài tu n sau ði n Biên Ph ñã có hai mươi nhăm nghìn lính qu c gia b ngũ [4]. ð c l p. Hai bên ñình chi n t i ch . L n ñ u tiên có l t khi chi n tranh b t ñ u. Trái v i nh ng l i b o ñ m c a ngư i ti n nhi m. Ông không ñư c ñ m x a t i. Hu n m trong vùng không C ng s n.S nh c nhã) . La Guerre d’Indochine. l n l a mãi trư c khi ch p nh n “gi i pháp” c a h . Ông h l nh cho h r i kh i h i ngh .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ph i b o ñ m b ng văn b n do chính ông ta vi t. Ngày 20 tháng 7 năm 1954. các nhà thương thuy t ñ ng ý r ch m t v ch ngang trên vĩ tuy n 17 phía trên Hu m t chút. Hi p ñ nh Genève v ðông Dương ñư c ký k t không mang ch ký c a ñ i bi u chính quy n B o ð i.

ngoài ti ng l o x o chân bư c trên ñư ng. Anh s ng m t mình xa doanh tr i trong m t gian phòng trong thành ph . Tuy cu c s ng quân ngũ t o thu n l i cho tình b n phát tri n. ð u ñ n. m i h ăn trưa. gi gìn ý t dù tình ñoàn k t quân ngũ d làm cho m i ngư i g n bó v i nhau hơn. nh m m c ñích d y cho nh ng thanh niên tân binh bi t ch huy ngư i khác. g n bó v i nhau trong n l c chung. Thân hình h n vư t tr i h n lên so v i binh sĩ trong hàng quân. Nhưng anh l i. B o Long vào h c trư ng võ b v i tư cách sinh viên c a m t nư c trong Liên hi p Pháp. H ñ u còn tr . r n r i. V y làm gì ñây? l i quân ñ i Pháp chăng? Nhưng anh chán ng t m t ñ i quân ñã ti n hành chi n tranh thu c ñ a v i ñ t nư c anh. lưng ñeo m t ba lô ñ y s i. anh không s ng chung cùng h v i tư cách công dân. Anh không ñ c báo. ti ng ñ ng cũng ít. V i ngư i Pháp. Bu i chi u bà ra v m t mình. Tuy nhiên. Phân ñ i anh còn l i 28 ngư i. Lòng say mê binh nghi p gi m d n. cũng như cu c s ng Vi t Nam. Như nh ng ngư i khác. Chi n tranh và nh ng n i kh c c ñã lùi xa cũng như th i ñi h c ð i h c. mũ chùm lông. trư ng võ b . Ngoài ra cũng r t ít ai nói chuy n t lúc kh i hành. lúc nào cũng l ng l .thi t giáp Saumur. anh là ngư i Vi t Nam. bà và con trai ñ n thăm ngh vi n Bretagne Rennes. B o Long ñã tòng quân như l i khuyên c a c u hoàng. Khi ñ n lư t. nhưng cũng c ng c i hơn. quá m t m i. không ph i thi tuy n sinh.130 - . anh thu d n ch n m vuông v c. xa lánh. ñã b i tr n ði n Biên Ph . quá m nh mai y u ñu i. B o Long bình th n ch u ñ ng cu c s ng kh c kh trong quân ngũ. Anh không như m t s thanh niên khác. Anh ñư c phong thi u uý. anh ñi v như con thoi gi a thành ph nh Touraine và th ñô Paris. Nh ng ngư i lính xung kích ñi b . trong nh ng năm ñ u t p luy n. m t thi u tá ng lâm quân c a Qu c vương Iran và anh. gáy c o nh n. chan hòa v i hai mươi b y b n ñ ng ngũ chung ch trong m t phòng. M t thành tích th l c th c hi n trong m t không khí g n như vui v . kh u Mas 36 bên hông. Viên sĩ quan tung tăng trên hàng ñ u. Không m t ai trong ñám lính tr này t ra m t nh c. B o Long b t ñ u nh n ra có l t t hơn là nên chú tâm vào vi c h c tri t h c. T nhi u tháng nay. cu c hành quân xem như m t trò chơi. Anh không có m t th gi y t nào xác nh n nhân thân ngoài m t h chi u ngo i giao. Cu i năm 1956.. Hôm ñó. Như nh ng ngư i khác. May sao các c p ch huy th y anh thích cư i ng a bèn ñ ngh anh sang h c trư ng k binh . ñ c trưng c a h c sinh quân Saint-Cyr. ít ñàn bà. anh tham gia cu c di u binh ngày Qu c khánh Pháp 14 tháng 7 năm 1955.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 28 Daniel Grandcleùment B o Long kéo cao chi c mũ ca-lô. Anh v n còn chính th c thu c biên ch quân ñ i qu c gia Vi t Nam nên không th ñi chi n ñ u ñư c. G n như toàn b h c sinh quân trong khóa c a anh nhanh chóng ñi th ng sang Algérie tham gia chi n ñ u. Chàng thanh niên t nay tr thành h c sinh quân. M c dù m t nh c và ñư ng xa. anh ñi hàng cu i c a ti u ñoàn vì vóc dáng bé nh .. lăn lê bò toài trong bùn l y. T t c có sáu ngư i: m t Hoàng t Cao Miên. thưa d n nh ng cu c ti p xúc v i ñ ng hương. kh e m nh.. dù có nh ng bi u hi n b ngoài ñó. ñã tuyên b b cu c sau ba tháng ñ u tiên c a khóa tân binh. m t thi u uý Lào. anh không k t b n v i ai. hai ngư i Nam M . Ch còn l i “nh ng ngư i nư c ngoài”. ngư i cao l n b v . quá nhi u luy n ti c khi n anh mu n xa h n. nhưng v i ñ ng bào mình. Quá nhi u ñau kh . vào th i ñi m này cu c xung ñ t gi a các giáo phái bùng lên d d i Sài Gòn. không mu n dính dáng gì v i ñ t nư c khi n anh nghĩ v quê hương. anh cũng ph i c r a nhà xí. Ch ng bao lâu. H n b t nh ng ngư i lính bé nh g n như ph i ch y cho k p bư c chân h n. V th c a anh r t kỳ l . Su t th i gian th thách ñó m i ñêm ch ng ba ho c b n gi . Lá r ng ñư c tô ñi m thêm dư i ánh chi u tà x Bretagne. B o Long tr thành m t h c sinh gương m u và xu t s c. c m i bư c l i t t d n xu ng trán. là nh ng bu i di n t p linh tinh. Ch y u trong các ngày qua là t p ñi ñ u bư c. ñi qua qu ng trư ng Champs-Elysées. Kiêu hãnh trong b quân ph c áo ñ . thi u tư ng ch huy trư ng nhà trư ng ñón ti p h . V n ý t gi gìn. B o Long ñi hàng cu i phân ñ i. L n này t i bi t th Bentley Continental c a cha. anh ñ c cách ñư c vào h c trư ng võ b Saint-Cyr. bư c chân ng n hơn lúc kh i hành. Không nói gì v Vi t Nam. H ñang cây s th 38. cha anh. Ban sáng theo l . B o Long không mu n bi t ñi u gì ñang x y ra trên ñ t nư c anh. B n h u cho ñây là m t th ng l i th c s . nh t là cán b khung. sau hai năm h c anh ph i ch n m t trư ng th c hành. hò hét các m nh l nh. thành viên c a cái mà ti ng lóng Saint-Cyr g i là “bazar” t c là ngư i c a baz ti ng lóng có nghĩa là trư ng h c. ít nh ng cu c phiêu lưu tình ái trong cái . Trong trư ng không ñư c nói chuy n chính tr . m t ñ i di n chính th c c a chính ph Vi t Nam ñ n trư ng tìm hi u m t cách tôn kính nh ng gì x y ra v i ngư i lính m i. Cu c chi n tranh thu c ñ a m i c a Pháp ñang c n ngư i. Anh có th r i b trư ng b t kỳ lúc nào anh mu n. Nhưng cha và m anh ñ u không t i xem cu c di u binh ñó. cũng như nh ng ngư i khác. Bazar còn có nghĩa là c a hàng t p hóa bán các lo i hàng th p c m r ti n các ch phương ñông. T ngày 6 tháng 10 năm 1954. bà Nam Phương ñi cùng con trai vào sân trư ng võ b liên quân Coetquidan. anh l n l i trong r ng Brocéliande. không nói năng gì.

Ch ng ph i là binh pháp c a Clausewitz. ð ng cơ g m rú. Sáng ra. Ph i g n ba tháng sau anh m i nh n ñư c công văn ch p thu n c a B chi n tranh. h ñã coi thư ng thu c n ñ ñi qua phòng tuy n m t cách c ñi n nh t vì v y các ñ n b t Pháp ñã phát tín hi u báo ñ ng. Khi bi t quy t ñ nh c a con. n u có th . T t c nh ng gì là kiêu căng. M anh c c ch ng ñã ph i c tìm m i cách dàn x p và cu i cùng m i tìm ra gi i pháp v i Ngô ðình Di m ñ ñư c yên thân. ðó là m t s khám phá. Phòng tuy n “La Herse (Cái b a)” hay còn g i là phòng tuy n Morice . nh ng kh i thép ñ s lúc l c di chuy n trong ñ ng ñá v n câm l ng. ðó là phòng tuy n “cái b a” dài 320km ñ y chư ng ng i b ng dây k m và mìn. Trong khi v n nói anh quy n luy n và khâm ph c cha nhưng anh h t s c c g ng ñ không gi ng cha. Tám bánh xe nh b i. Anh nói: “Quanh ñây 10 km ngư i ta nghe ñư c ti ng ñ ng cơ c a chúng ta ñang di chuy n”. tìm ñ n cái ch t ñ kh i ph i ñau kh . ñ t khô c n ho c ñôi khi có nh ng cây ôliu. B o ð i cũng như Nam Phương “tôn tr ng ý nguy n c a con” không tìm cách làm thay ñ i s l a ch n c a con. ñơn gi n nhưng sau này t ra là m t b máy ñáng s . M i th b y hay ch nh t. L c lư ng du kích fellagha c a Algérie ñã nh b c tư ng thép.l y tên c a v b trư ng Chi n tranh có nhi m kỳ ng n ng i. mìn sát thương.công trình c c a ngư i La Mã xưa kia và ch có ngư i dân ñ a phương m i bi t. Ch c h n B o ð i c m th y t n thương vì con không nói th ng v i mình mà ch ñư c v cho bi t. T ng quãng m t d c theo hàng rào thép l i có nh ng h m tác chi n. tránh không g i v n ñ và gi im l ng không b c l cơn xúc ñ ng trư c m t con. mang ñ y súng ñ n trong ngư i. ñơn v tu n ti u lê dương ñã xác ñ nh m t cách chính xác v trí c a m và chuy n d ch v trí ư c ñ nh c a quân du kích. chìm ñ m trong cô ñơn. Theo m t k ch b n ñã hi u ch nh k . Thay vì t t anh xin chuy n sang ñ i quân lê dương ñ ñi chi n ñ u Algérie. trong n i tuy t v ng m t nư c. M t cái ch t nhanh chóng. ti u ñoàn xe b c thép ñư c l nh b t ch t nh ng nơi nghi có ñ ch ñi qua. t c ñ trên 60 km m t gi . Anh không h i ý ki n ai. Có lúc anh ñã tính lái m t trong nh ng chi c xe sang tr ng c a anh ñâm th ng vào g c cây ñ ñư c ch t nhanh hơn n a nhưng r i anh l i quy t ñ nh vi t m t lá ñơn xin thuyên chuy n. Ng n g n và ñanh thép. SaintCyr trong m t cu c di n t p ngư i ta ñã d y anh bi t cách ch huy m t ñơn v di chuy n c ly 50 ho c 60 m. và bơ vơ trong th i niên thi u c a mình. ch có cách là sung vào ñ i quân lê dương g m lính nư c ngoài. ***** Nh ng xe trinh sát b c thép (EBR) c a trung ñ i ti n th ng v phía nam. cái ch t. chàng thanh niên k v tri u Nguy n quy t ñ nh d t khoát. không trù tr . L n này h dùng nh ng d ng c ñơn gi n và thô sơ nh t. t ñâu ñ n. cũng không báo cho cha m bi t. xa Saumur.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment năm anh b hi u l m là dân ăn chơi. Gi a các hàng rào là b c tư ng g m mư i m t hàng dây d n ñi n cao th t 5 ñ n 7 nghìn vôn.131 - . nh ng v t chân ñi trên cát ngăn c n không cho quân ñ i bí m t ñi qua. ð binh sĩ dư i quy n ph i tuân l nh. b t ch p radar. nh ng chi c kéo c t n ng n s n xu t t i ð c. Là ngư i nư c ngoài. anh nghĩ ñ n. hai mét chi u cao. Trong ñoàn quân không ai là không bi t anh là ai. xa b y ng a. ngư i ñã ñ xư ng và ch ñ o vi c xây d ng nó. Sau khi g i ñơn vào mùa xuân anh tr v nhà và s ng trong khung c nh c a lâu ñài Thorenc uy nghi ñ ch ñ i tr l i. Trong căn phòng nh trư ng ky binh . Phòng tuy n này khóa ch t Algérie theo d c chi u dài biên gi i. Anh không vư t qua ñư c n i ñau m t nư c và quên ñi th t b i th m h i c a cha anh. r t xa. B o Long vươn n a ngư i ra kh i tháp xe b c thép. nh t là dây thép mang ñi n th hàng nghìn vôn. trong căn h gia ñình Neuilly. M t tr i v a lên. do d . Anh nghĩ ñó là cách ch c ch n nh t ñ không bao gi ph i nghĩ l i n a và t k t li u ñ i mình nhanh nh t. Chúng ch y nhanh. H dũng mãnh xông lên. cũng ch ng ph i nh ng ti u lu n v chi n lư c mà là nh ng nhà siêu th c quý hi m ñã thu hút anh như Lise Dcharme hay Marcel Béalu. anh hô kh u l nh. .thi t giáp Saumur.. anh ñóng c a dùng ph n l n th i gian ñ ñ c sách. thích hư ng l c. Như m t công vi c thông th o. h m hĩnh và t mãn ñ u xa l ñ i v i anh. ham chơi. Chàng thanh niên m nh d . ngư c l i. Rõ ràng B o Long r t ít gi ng cha. ph i là cái ch t v vang. tìm cách vư t qua phòng tuy n. n u mu n g p l i các b n Saint-Cyr. lúc ñ u ch ñư c coi là m t v t l m t. ***** Hàng rào dây k m gai kéo dài mãi. ðêm qua tín hi u báo ñ ng ñã phát ra t nh ng h m này. B o Long ch huy trung ñ i xe b c thép thi hành nhi m v này. L n này. ð u ñ i chi c mũ s t n ng s p g n ngang t m m t. Nó s làm thay ñ i s ph n c a các vũ khí. trong khi Sài Gòn ngư i ta ñem hình n m và nh chân dung c a cha anh ra ñ t và làm nh c. Nơi này không có ch n n p. ðó là kìm c t b ng thép.. Phía sau xa xa là x Tunisie. k v ngôi báu An Nam ñã ñi ñư c m t quãng xa. Tính tình B o Long hư ng v cái bi th m còn cha anh. Như ñã thành quen. ch c th ng phòng tuy n. Năm h c th c hành k t thúc. ho c ph nh ng n m cao su cách ñi n lên trên dây thép gai có ñi n ho c còn chui vào các c ng ng m lu n dư i hàng rào dây k m gai . ch m d t chu i th t b i. B n mét chi u ngang. Phòng tuy n này kéo dài ñ n sa m c. L lùng là Saumur anh ñã g p nh ng sĩ quan khác có cùng s thích.

ít ñư c ngh ngơi. Anh tr v doanh tr i. phòng tuy n ñi n ñem l i hy v ng cho các nhà chi n lư c Pháp. Anh n i ti ng vì th . ñánh tr n b thương tr v anh không hé răng n a l i. ánh ch p c a ñ n pháo. Nhưng ít ra anh cũng ñư c t do hít th không khí ngoài tr i. m t chi n xa ch y h t t c ñ ñ ñi gi t nh ng ngư i yêu nư c Algérie? Trong khi hành quân. cũng không ñiên. m t th máy. bao nhiêu xác ngư i b phanh thây dư i ánh m t tr i chói chang? Hàng nghìn. C m t ñ i ñ i c a trung ñoàn 4 khinh binh lê dương b quân kháng chi n Algérie ph n công và d n xu ng v c sâu.132 - . Các b n anh cùng ñi trong xe. Th nghĩa là cái ch t rút c c cũng ch là cái ch t! B o Long ch ng ñ n ñây vì th sao? ð g p cái ch t nhanh g n và vinh quang. Cu i cùng ch còn 30 ngư i s ng sót. ð làm cho ván c thêm thú v .quân du kích ñã ño t l i c a ngư i Ai C p trư c ñây do quân Anh gài xung quanh kênh ñào Suez. Trong nhi u năm sau ñó h xông vào các ñơn v du kích b bao vây và tiêu di t h t. C a hàng này g i cho anh nh ng n ph m khoa h c vi n tư ng ho c nh ng tác ph m siêu th c b ng ti ng Anh.m t c máy gi t ngư i c xưa . T nhi u năm nay cu c s ng c a anh ñây là như th . xét nghi m ñ th . ph n ñông bi t vài ti ng Pháp. M t chu n uý trong ñ i ñ i anh ñã ch t. Khi tin ñư c công b . nh ng trung ñoàn lê dương.. Qua báo chí. li u lĩnh ch c th ng phòng tuy n ñi n qua hai ñi m khác nhau. Trong nh ng năm anh ph c v Algérie ba mươi xe b c thép ñã n tung như v y. Hành quân trên ñư ng. làm tê li t m i liên l c vô tuy n. Không h có ti p xúc v i dân chúng. ch có 300 ngư i vư t qua an toàn. ðó là m t sĩ quan lê dương kỳ qu c. Tuy nhiên còn xa m i ñ n ch hai bên giao chi n. Anh không ch t. M t trái mìn . nh ng trái mìn.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Trung ñ i lao lên theo anh. Khi ñư c v phép g p l i cha m nh ng ngày sau ñó. tr m l ng. M y tháng sau. Nhưng không. M t nhóm phóng viên ñ n thăm ti u ñoàn c a anh bi t chuy n ñã loan tin ñó. ñ ng ñ i c a anh trong xe hét lên. hai ngư i lái. Chính vì th mà h xu t phát t các căn c ñ t Tunisie. Chi n tranh là như v y. Chi n xa c a B o Long b n ñ u tiên. M t Hoàng t ngư i Vi t làm gì ñây trên m t chi n xa do ngư i ð c lái.. H ñ u là ngư i ð c. Chính anh ñã t ng viên ñ n dài vào cơ b m c a pháo. Dây thép gai d n ñi n l n vào ñ t nh ng ch thu n ti n nh t và ñôi khi ñi xa kh i ñư ng phân cách. D dàng. ch như m t v ch th ng l nh lùng. ác li t như tr n Aurès. Anh h l nh khai ho . phòng tuy n ñi n gi t ngư i qu là hi u nghi m. ði v i anh thì ñoàn xe b c thép không bao gi b l c. L n này quân ñ b ñư ng không ñã ch m súng v i ñ ch. ðó là vai trò c a anh. mình ñ m m hôi. Không nhìn vào bàn c . anh làm như ngư i khi m th ñánh c . anh ch báo trư c nư c ñi b ng các con s . B t t nh. L i nh ng công vi c ñã thành n p trong th i chi n. Nh ng ñi u ñó quân lê dương bi t c . nhanh chóng hay gay go. Bao nhiêu ngư i ch t.. hoàn toàn không ý th c ñư c cái gì ñã x y ra. Anh không nh sau ñó th nào. Cu c ch m súng b t ñ u. quân gi i phóng dân t c Algérie (FNL) vào quân s ñông 900 ngư i. tàn l i r i t t ng m vì không có lương th c. Cũng như trư c ñây anh quy t ñ nh ñăng lính lê dương mà không h i ý ki n ai. Ch th y b i mù h t lên t ng quãng. Cu c kháng chi n Algérie thu h p d n. B ng ti ng ð c. Du kích ch c th ng phòng tuy n bao gi cũng nh m m c ñích ti p t vũ khí ñ n ñư c cho l c lư ng wilayas n i ñ a. l i còn b i b m và xa xa là hình nh các cu c giao chi n. trung úy B o Long ñang ngh Cannes. Trong năm ngày thì b n ngày như v y. ñó có m t trái mìn chôn dư i ñ t. Phía trư c ñơn v tiên phong ñã g p ñ ch. Anh ñ u ñ n nh n ñư c sách t m t c a hàng sách c c t Paris. Nh ng ngư i khác ñã ch t trong nh ng trư ng h p tương t . Mãi sáu tháng sau. G n như m t vi c ñã thành n p. B o Long bi t ñ c b n ñ . anh cũng không nói gì v chuy n trái mìn. ñương ñ u v i dây thép gai d n ñi n 5. chi c xe c a B o Long n tung do ñè ph i qu mìn khi trung ñ i xe b c thép vư t qua m t “khu tr ng” phân cách hàng rào dây thép gai và biên gi i. Trên cao.. ðư c trang b t t và khi t p h p l i. xác tan t ng m nh trong hoàn c nh tương t . nh t là các h sĩ quan thư ng b l c gi a sa m c ñ y s i ñá xung quanh Batna ho c Tebessa. 30 trên 900. h ti n hành các tr n ñánh ác li t. Như có khi u tr i ban. Trong tr n chi n h không c n tìm hi u ti ng c a nhau. hét lên nh ng m nh l nh r i r c. b binh và xe b c thép truy ñu i h . G p l i tháp xe c a mình. l n theo d u v t.000 vôn. săn ñu i du kích. Nhi u ch huy ñơn v không ñ c ñư c. luôn luôn dè d t. l n này. Hai ngày n m vi n. nh ng chi c máy bay b n phá x i x vào ñ i phương b bao vây. Các chi n xa ñ n b m t con sông ph i vư t qua. M i ngư i k l i h ñã tư ng anh hóa ñiên. cha m anh m i bi t tin. 300. như m t thánh nhân hay th y bói. Anh làm gì trong b quân ph c này? Trong cu c chi n tranh này? Ch c ch n là anh ñã t ñ t cho mình câu . Tháng 4 năm 1958. Ham thích ñánh c . Và cu c truy kích b t ñ u. không có ch d a v các ngu n d tr ñ t Tunisie. B o Long không ñ t ra câu h i này nhưng khi ti ng va ch m c a vũ khí l ng xu ng anh l i b ám nh v ñi u phi lý c a tình c nh. ñây là chuyên môn c a anh. ý t . Anh ta nh y ra kh i xe và ñã b nh ng m nh s t c a chi c xe trúng mìn ph t c t ñ u. in trên gi y k millimét c a Vi n ð a lý qu c gia (IGN). Anh ñ c th o hơn nh ng ngư i khác. Anh thoáng th y ti n quân c a quân ñ i Pháp ñã xung tr n. g n chi n lũy Herse. M t cu c s ng rư t ñu i dư i ánh n ng m t tr i và b i bám ñ y m t. Anh th ng h d dàng. anh làm cho các b n ñ ng ngũ cũng say mê không kém. lo n trí. Ch ng làm sao c . R t may là trái mìn n dư i g m xe nên s c ép hình ch V ch l t nhào chi c xe b c thép và h t anh ra kh i xe. ch có rư t ñu i theo d u chân. Anh t nh l i sau sáu ti ng ñ ng h sau. Hơn là m t bư c tư ng ngăn. Nh ng t m b n ñ r ng.

Anh chán chư ng. B o Long h i t i sao ph i làm như th . ñ ng. cũng là h c sinh quân Saint-Cyr như anh.. xô b t anh ra. vi n c khó . ph n l n binh sĩ dư i quy n là ngư i ð c. ñ y anh ra xa và t mình nh y vào xe. thu c Liên bang Nam Tư (cũ). Nhưng m t ngư i lính Vi t Nam lao lên trư c.. Paris. B o Long lao vào xe ñ ng t ñi n. Th i gian ph c v Algérie ñã ñ l i trong anh m t dư v cay ñ ng. M t l n khác. Nhưng ngư i c a phía ñ i phương b b t ñ u b tra t n m t cách h th ng. Chung quanh anh. Hình nh ñ ch còn tr i ñ y khi B o Long g p ngư i cháu c a Hàm Nghi. ðó là nh ng con ngư i d ch huy. bi t vâng l i. là tính phi nghĩa c a cu c chi n. ñã nhìn th y trư c là s th t b i. anh ta ñáp. v n ñư c hư ng ñ c quy n có m t phòng riêng.thi t giáp. tháng 9 năm 1994. Tên anh ta là Morillon. ngài là Hoàng t k v . Trong trung ñ i do anh ch huy. có sĩ quan h u c n ngư i Vi t nguyên là sĩ quan cũ ng lâm quân trong khi B o Long m i mang quân hàm ñ i tá. trong su t cu c chi n tranh Algérie. cu i cùng cho nư c Pháp. m t cu c chi n tranh thu c ñ a. Nư c Algérie thu c Pháp không ph i là m c ñích chi n ñ u c a h . ñ i x ng v i cu c chi n tranh ðông Dương ñã ñày ñ a ñ t nư c anh. b c. [2] K t thúc chi n d ch... v ng hào quang ñ ch v n chưa t t. t nhiên: “Tôi làm th vì ñ t nư c tôi. khi n anh xin chuy n kh i ñơn v v m t l p tu nghi p c a k binh . ghê t m m i th .. Anh ñã m t thăng b ng v tinh th n và không tìm ñư c chút hơi m tình ngư i anh v n ñòi h i m t cách tuy t v ng [2]. B o Long ñư c t ng thư ng huân chương “Quân công (valeur militaire)” v i nhi u ngôi sao: ñ .”.. m t chi n xa s p n vì ch p ñi n. M t hôm nhìn th y m t con b c p bò l i g n B o Long anh ta li n thò tay ch p ngay l y. [1] H i chuy n Thái t B o Long. ð o quân anh ñã l m l c ph c v su t mư i năm. B o Long nh t trí v i h : “ði u kh ng khi p không ph i là nhìn th y máu ñ ra hay bi t có bao nhiêu ngư i ch t mà là tâm tr ng th m h i. H thư ng phát bi u: ðó là nh ng v n ñ c a ngư i Pháp. v Hoàng d tr tu i b ph tru t cu i th k trư c vì ho t ñ ng ch ng Pháp. sau này tr thành ngư i ch huy n i ti ng c a l c lư ng can thi p qu c t làm nhi m v ngăn cách hai phe ñ i l p Bosnie. S phát hi n này sau ba năm trong quân ngũ. M t c m giác ghê t m. Viên ñ i tá cùng ăn không hi u t i sao anh ng i im l ng và xin cáo bi t. bi t kính tr ng. tinh th n suy s p c a quân ñ i.133 - . Cũng là m t vi c éo le: C hai h u du c a các ông vua tri u Nguy n nay cùng chi n ñ u chung dư i m t bóng c ñ gi m t thu c ñ a l n. tho t tiên là trong tr n chi n Aurès. r i trên phòng tuy n La Herse. Trư ng h p c a ñ t nư c tôi trư c ñây cũng th ” [1]. T i phòng ăn c a sĩ quan . . Nhưng ñó là nh ng lính ñánh thuê không cùng chia s nh ng lo toan c a ñ i quân h ñang ph c v . Hai ngư i làm quen v i nhau và trò chuy n.. Là sĩ quan trong quân ñ i lê dương.B o Long ít khi t i ñó . Anh ta cũng là sĩ quan lê dương. không ñ l i cho anh m t k ni m nào t t ñ p.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment h i này và ch c ñã trao ñ i v i duy nh t m t ngư i có th g i là ch thân tình.b ng nhiên anh nh n ra b m t ñư c che gi u c a cu c chi n tranh b n th u này.

Ông Di m. ông theo dõi t xa nh ng s ki n ñã xóa b ch ñ c a ông. có ngư i ñ t th ng v n ñ : “T i sao Qu c trư ng không ph n ng gì trư c thái ñ c a Pháp t i h i ngh Genève. có l t c phát ñiên. vã m hôi. ðư c c nh báo v s lên án c a th n dân. vì có s tham gia c a m t l a quân d ch. ðây là cơ h i cu i cùng c a c u hoàng”. Ngày 23 tháng 8 năm 1955. Th nhưng thành ph Cannes chưa bao gi l i vui như th . ngày càng hi n di n rõ hơn trong tâm trí ngư i Pháp. Thiên h ñ ñ n các bãi t m Croisette hay La Napoule. trong tư dinh c a ông. S chia c t Vi t Nam vĩ tuy n 17 tr thành hi n th c. Nh ng chú bé bán báo. ngư i ñư c coi như thánh . cũng không m t l i ph n ñ i.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 29 Daniel Grandcleùment Sau hi p ñ nh Genève t t c dư ng như ñã trư t qua tay B o ð i. ði xa hơn n a. Không m t ai ph n ñ i khi ñoàn ngư i di u qua. Nhi u ngư i ñoán già ñoán non: làn sóng ti t h nh ñang trùm lên ñô thành Nam ph n ch c s cu n s ch b n ñĩ ñi m này. M t chi c quan tài sơn ñen ñư c ñám ñông khiêng trên tay tư ng trưng cho vai trò c a c u hoàng B o ð i ñã ch m d t h n. không tr i th m. sau m y năm tr vì. ñám ñông ñi theo h ñ t h t .s gi v ng quy n l c. Th tư ng Ngô ðình Di m v a ñư c ông b nhi m. r t ít ngư i ng h ông lúc này. không. Ông không ưa s xa hoa phô trương xung quanh. và h . n m dài. ***** Con ngư i th p lùn không thò ñ u ra ngoài c a s . Ho c tr ng tr n hơn. cũng không ph i c a M . “h hoàn toàn th ơ trư c s ñi ñi v v c a B o ð i”. lê l t.. Nhi u ngư i khác mang nh ng lá c v chàn dung B o ð i l b ch và d d ng. b n nghìn ngư i di u quanh nhà th b ng g ch h ng r i ñ xu ng ph Catinat. H u qu là sau hi p ñ nh Genève ngư i Vi t Nam ñã vô cùng t c gi n trư c s th t b i toàn di n c a ñư ng l i chính tr c a ông. ngày càng sa sút. Th nhưng không m t thành viên nào c a chính ph c a ông gi u ñư c v tò mò. xem ông như m t ph n t không ñáng k . m t hình n m ñeo kính ñen to tư ng ñư c dòng ñi gi a ñám ñông huyên náo nh o báng. kh ng ñ nh ñư ng l i chính tr c a ông. hô kh u hi u trư c con m t bình th n. g t b ông. không ph i c a Nh t. Ngư i Pháp không thèm h i ý ki n phái ñoàn Vi t Nam”. cơ quan an ninh phân tích tình hình l n cu i cùng trư c ngày ông có th tr v . Như m i l n. không trang trí. không có gh bành. Bên ngoài. m i khi B o ð i b công kích m nh thì tên tu i B o Long l i tr i d y. T t c nhìn ñám ñông dòng ngư i bi u tình cu n cu n ch y v trung tâm Sài Gòn. Th c t . dân Sài Gòn cũng th y xu t hi n nh ng nh ng áp phích kỳ d mang hình nh c u hoàng. ông th y mình cô ñ c Không còn là ngư i c a Pháp. M t cu c chi n tranh khác b t ñ u. Con ngư i th p lùn ñ ng m t mình trong Văn phòng r ng l n c a Th tư ng. Nh ng cô gái làng chơi lư n l quanh nh ng ti m nh y t r t s m. th ơ c a quân ñ i qu c gia. theo k t lu n c a t t c nhân viên m t v . “cu c s ng xa hoa ñ i tru c a C u hoàng ñã gây nên s khinh nh n.Savonarole (thánh dòng tu ðôminích b rút phép thông công và thiêu s ng) c a Vi t Nam . M t dinh th hơi hoang v ng k t khi ông không còn ñư c may m n v chính tr n a. nh ng ngư i tham gia bi u tình tu n hành ñã ñi qua c a khách s n Continental. cũng trong cu c di u hành ngày 21 tháng 10 ñó trong ñám di u hành. nh ng ngư i s ng v ñêm. nhanh chóng ngăn ch n cái r t gi ng như m t âm mưu. g n nư c Pháp hơn. V phía ngư i dân thư ng. x o quy t.. phía bên kia ð a Trung h i. Ngay sáng hôm ñó. Không có gì khác ngoài m t cây th p t . H nói: Qu c trư ng ch l i d ng cu c tr v này ñ thu vén tài s n c a mình ch không ph i ñ ra nh ng quy t sách mà tình th hi n t i ñòi h i”. không tuân l nh ông. L n ñ u tiên. M t căn phòng dáng v kh c kh ch có m t chi c giư ng nh . Nh ng bà bán cháo. m t s ngư i nh n m nh “Uy tín c a ông. Khi tham kh o ý ki n các nơi. Bây gi ñoàn bi u tình ñã lên t i kho ng ba. v ng v c c m ch x u xí h t ch nói. T hơn n a. Cu c chi n tranh b n th u châu Á ñã k t thúc. và cũng ch ng ai dám lên ti ng. uy nghiêm. M t s ngư i bình lu n: “Vi c phát hành nh ng con tem mang bi u trưng c a Hoàng t báo trư c s thoái v c a B o ð i như ng quy n cho m t h i ñ ng nhi p chính. t i ñó chính nghĩa qu c gia ñã b nh o báng”. Không ph i là chân dung quen thu c.134 - . Ông l i Cannes. C u hoàng t b ý ñ nh v nư c. L n này ông ch ñ i di n cho chính ông và b n h u. v n Cannes. Cu i cùng hình n m ñư c ñ t vào quan tài ñem chôn như th t trong s hoan hô c a dân chúng. Khi ñám tang gi k t thúc. hai nơi này n m trong vùng “t do” do Vi t Minh trao l i. ñáng kính mà là nh ng bi m h a miêu t m t nhân v t k ch xù. ñánh d u b ng hàng chu i th t b i d n ñ n h i ngh Genève. H la hét. như su t th i gian ñ t nư c tr i qua các cu c kh ng ho ng su t tám năm qua. Hi p ñ nh Genève v a m i ký k t ñư c m t tháng sau c u hoàng nghĩ ñ n tr l i Sài Gòn hay ðà L t. C u hoàng B o ð i. B t l c. có l cũng là cây th p t ñã treo trên tư ng tr ng Hu năm 1933. không. Báo cáo vi t: “L n này không có v n ñ nghi th c ñón ti p long tr ng. Ông mu n l p l i tr t t . Ông thích m t căn phòng m c m c. không ph i là b n c a ông.”.

nh c u Hoàng h u Nam Phương. v th c a ông ñư c ñưa lên cao hơn h n các ti n nhi m. C hai ñ u có chung m t ñ c tin. C u hoàng không ñáng ñ m x a ñ n n a. Ông ti p t c b b rơi. 40 năm sau ñ c l i b n tuyên b c a B o ð i ngư i ta th y nh ng l i c nh báo c a ông có tính d báo m t cách l thư ng.B o ð i. D ng dưng. luôn bình tĩnh. tuyên b ph tru t B o ð i kh i cương v Qu c trư ng. H có m t ñông ñ tr m t ngư i. Ông ñã ph ng s Chúa trong b n năm t i m t tu vi n Hoa Kỳ trư c khi v nư c c m ñ u nhóm qu c gia “c ng r n” và ñ ng ñ u chính ph . B o v ông và cũng giám sát ông. cháy ñùng ñùng gi a ñư ng ph ngay bên b sông. T i Sài Gòn. Trong th n tho i Hy L p. bà Nam Phương v n ti p t c quan h v i ông ch m i c a ch ñ Sài Gòn.. Hoa Kỳ ông ñã g p nhi u nhân v t chính tr và nh t là ñã nh n ñư c s ng h c a H ng y giáo ch Spellman n i ti ng. Tham v ng c a ông ñã làm ñ máu nhân dân vô t i.. ông ñã l n ñ n trong ch n quan trư ng ch m bư c trên các b c thang quy n l c. nư c m t rưng rưng [2]. ñ i n i ñ i th n tri u Thành Thái ñã ñ ng v phía Nhà vua khi ông này b ngư i Pháp ph tru t năm 1907. ông thâm thù ngư i Pháp. t khi cha ông. Ông ph i t n d ng. ch b ng m t vài ch . th m chí có th th t thà h p tác trong m t s lĩnh v c vì l i ích t i thư ng c a t qu c. b c thư ñư c ñ t khá n i b t trên m t t m lót tay tô hình con r ng và bi u trưng An Nam. N u chính sách c a ông Di m c ti p t c. Như v y B o ð i ñã cách ch c ông. v ng m t bà Hoàng thái h u T Cung. ngư i tri t ñ tôn tr ng pháp ch . Muôn thu là ñ i th ñ ng th i là ñ ng lõa c a B o ð i. t ra thông c m v i tính nghiêm ng t c a bà v ñ o ñ c và tín ngư ng. Ông ñ t nh nhàng xu ng bàn. Bây gi th i th ñã thay ñ i r i. ñ n công hàm ngo i giao g i các ñ i di n c a các cư ng qu c mư i năm sau. Trái v i B o ð i. chính ông ñã b o v m t ki n ngh ñưa B o Long lên ngôi và Nam Phương làm nhi p chính. nghĩa là các em trong gia ñình ông. ông ñã nh n ñ nh ñúng. ông ñã góp ph n gây phương h i ñ n quan h thân h u v i nư c Pháp và ñ y nhân dân Vi t Nam vào tình tr ng n i chi n. M t t gi y tr ng ñơn gi n ghi rõ bi u trưng c a C u hoàng B o ð i. Chính ph hai mi n ph i c g ng gi m b t ñ i kháng. Ông theo Công giáo và là m t con chiên ngoan ñ o. hơn n a có th lôi kéo các nư c vào m t cu c chi n tranh toàn c u m i. không vò nát lá thư.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment nh ng bi u ng . L ra ph i hành ñ ng như m t nhà chính khách. Vi c cách ch c ông ta v a tuyên b ch ñ y nhanh vi c lo i tr ông ta kh i cu c chơi chính tr Vi t Nam. Gi ñây th i th ñã ñ n v i ông trên t t ñ nh vinh quang. V y ông ph i r i ngay Sài Gòn trong chuy n bay s p t i. T thông ñi p g i tư ng De Gaulle năm 1945. M t ch trương không ai ñ ng tình. Trên bàn làm vi c. ***** Trong dinh th riêng c a ông Cannes . v i Ngô ðình Di m làm Th tư ng chính ph . Chính . t lúc còn tr . Chính sách y còn có nguy cơ làm h i ñ n hòa bình toàn th gi i”. nh t là Washington ph n ñ i. Ngô ðình Kh . Ông Di m r t b t bình v cách c u hoàng ñ i x v i v ông ta c m th y g n gũi v i bà Nam Phương. Con ngư i th p lùn. M t cách hăng hái và ñiên cu ng d n nén su t hai mươi ba năm.tr s c a cái chính ph “trò h ” . ông ch ng quy t ñ nh ñư c gì. Di m ñ c l i b c thư m t cách ch m rãi: “Ông ñư c tôi ch n ñ ñi u khi n m t chính ph ñoàn k t dân t c. bên c nh m t t m nh nh hơn. Không có v n ñ l i tr vào bóng t i và ch u khu t ph c. quá g n bó v i quy n l i c a ngư i M . Nh ng l i qu trách c a Qu c trư ng ch ng quan tr ng gì ñ i v i ông. M t m lý l h n t p muôn thu ñã th t b i khi tri u ñ i (phong ki n) ñã s p ñ . sang báo cáo v i tôi v tình hình hi n t i” [1]. ông ta s không ra ñi th t b i.. có tám trăm c v n M cùng v i vũ khí và ti n b c. trong ñ i h i các ñ ng qu c gia h p Sài Gòn. Ông không thu c lo i ngư i như th . m t chi c bàn ñ s c a Th tư ng. Di m ph nh n toàn b giá tr c a hi p ñ nh Genève. b cách m ng tr ng tr năm 1945 Hu . Không có h . thư ng ñư c mô t như m t ngư i b o th c ng r n và l nh lùng. B n tuyên b vi t: “Tôi không mu n ñ ñ ng bào b lôi kéo lâu hơn n a vào con ñư ng ch có th d n ñ n phân li t. M c dù nh ng l i nguy n r a và thóa m c a chính quy n m i ñ i v i c u hoàng B o ð i. Gia ñình h không còn quan tr ng như nh ng ngư i c a Nhà th . Ông c tuy t m nh l nh c a Qu c trư ng nhưng. ông ñã ñem l i tai h a cho ñ t nư c. r t s xóa b n n quân ch . b n thân cũng là quan l i. Di m là con quan. Th tư ng m i ti p các c v n c a ông. Ông còn b c m không ñư c l y danh nghĩa hoàng gia và s d ng tư c hi u Hoàng ñ [3]. ra tuyên b không tín nhi m Th tư ng Ngô ðình Di m. r t xa l v i tính d dãi khoan dung quá m c và khao khát l c thú c a B o ð i. Ho c v i s nhi p chính c a Nam Phương. ñ u th Chúa và c hai tư ng như ñã có th hi n dâng c ñ i mình cho s nghi p y. ñ n chi n tranh. M c dù ñã có ch th c a tôi. Cassandre tuy b t l c nhưng ñã tiên ñoán m t cách sáng su t nh ng tai h a s x y ra trên ñ t nư c. ch c ch n nó s làm cho Vi t Nam ñã ch u quá nhi u th thách không ñư c hư ng l i ích c a hòa hoãn qu c tê. Paris. kêu g i hòa h p v i Vi t Minh. Ông ít khi sai l m. M t năm trư c ñây. H i ñ ng hoàng t c h p Hu . Ngay t c kh c. ðó là th i kỳ c a m t k ch b n ñư c d ng lên không bi t l n th m y nh m m t l n n a ñưa B o Long lên ñ ng ñ u vương qu c.. Dai d ng t lâu.135 - . ph i ñư c ñ t lên trên l i ích riêng c a m i mi n [. g n như ô nh c như năm 1933. Quy n l c trong tay ông. áp phích kh u hi u vun thành m t ñ ng l n.]. ñư c thay th b ng m t t m nh chân dung to tư ng treo cao trên tư ng ng tr phòng h p.

Màn ñã h . g p l i nh ng b m t c a quá kh . Di m là con ngư i tr ng ti t h nh. Di m ñ ngh m t cu c trưng c u ý dân. B o ð i v n ru rú Cannes. Quân Di m ph i dùng ñ n moócchi-ê và xua lũ lính dù li u ch t xông vào m i chi m l i ñư c T ng Nha c nh sát và ñánh b t quân B y Vi n ra kh i ñô thành. Mang danh Qu c trư ng. không th ch p nh n mãi ñám quân t tr và hơn n a hoàn toàn vô ñ o. Hình nh v ñôi giai nhân tài t lúc nào cũng c p kè bên nhau trong nh ng chuy n du ngo n. nh ng cu c ti p tân long tr ng bi n m t. Không có c nh ng cu c ti p xúc h p v i ñ ng bào. ð ng sau ông ta là ph n l n quân ñ i bao g m hàng trăm ngàn ngư i. ngo i trư ng Hoa Kỳ ñã áp ñ t vi c b nhi m Di m làm Th tư ng thay B u L c. Ph i ch m d t vai trò c a Qu c trư ng c a B o ð i. h u h t là ngư i ñ a phương Cannes. Di m tha h t do hành ñ ng. h th p m c s ng c a ông. Tr thành con ngư i hùng ñ c nh t Sài Gòn. r i ch y v vùng chi m ñóng. Cu c ñ o chính ñã không x y ra. B y Vi n và quân Bình Xuyên c th trong t ng Nha c nh sát. M t l n n a. Ông là ngư i thua cu c. ho c hòa h p v i Vi t Minh như ch trương c a B o ð i. như nư c Pháp r i b châu Á trong lúc hàng nghìn ngư i Công giáo r i b mi n B c di cư vào Sài Gòn. Di m và gia ñình ñã xác ñ nh l p trư ng ch ng c ng s n. L n này th là h t h n. Chính B o Long cũng b lên án là ñã “bao” c m t b u ñoàn thê thi p. Cu c thanh tr ng di n ra không suôn s . Rõ ràng là có gian l n. c kéo dài cu c c m c . H sơ c a các báo. Báo chí m chi n d ch t cáo m nh m c u hoàng làm giàu nhanh chóng. nh ng sòng b c và nhà th .Ch L n. Ác li t nh t là nh ng tr n giao chi n gi a l c lư ng ng h Di m và phe B y Vi n. Tên trùm băng cư p này trung thành v i B o ð i v n n m l c lư ng c nh sát ñô thành. không ñ l i m t b c nh nào. quan h u c n và vài ngư i khác. theo ông cho ñ n nh ng ngày tàn t . như không mu n sáng sáng. Toàn b tài s n B o ð i vơ vét ñư c sau khi v Vi t Nam ñ u b t ch thu. nhưng trư c h t là g t b t t c nh ng ai ñã làm vi c v i B o ð i. như nh y xu ng v c. T t c ñ u b cu n theo s th t b i c a ông. B o ð i ti p t c cu c s ng m nh t Cannes. Nh vũ khí và ti n b c c a M . Thông qua chính quy n Di m ngư i M ch huy cu c chi n tranh. Cao ðài r i cu i cùng là l c lư ng Bình xuyên. Tho t ñ u là các giáo phái Hòa H o. cách thành ph vài kilômét. Ngay sau khi nh m ch c. không bình lu n lúc này. Khó mà duy trì Qu c trư ng ñ i ñ u công khai v i Th tư ng N i các. t lâu ñài Cannes v n ra r nh ng l i nguy n r a d d i ch nghĩa bi t phái c a Di m. ngư i làm vư n và h u phòng. lúc khác như các ông vua b h b thư ng làm. khép mình trong lâu ñài Thorenc n i ti ng Cannes. V a v ñ n sân bay Tân Sơn Nh t. làm như ch t r i. Trong thành ph Sài Gòn Di m ñư c sáu trăm năm mươi nghìn phi u ng h .136 - . Cu c trưng c u dân ý tr thành m t cu c b phi u toàn dân cho Di m. hơn 98. V n ñ còn l i là c ng c ch ñ m i. T nay h không ph i gi v s ng hòa thu n v i nhau. gia ñình B o ð i hàng ngày ph i nghe nh ng l i nguy n r a ñ y h n thù phát ra t Sài Gòn dư i ch ñ ñ c tài Ngô ðình Di m. H t cu c s ng ñ vương. chôn vùi m i o tư ng ngai vàng. Như chui xu ng l .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Foster Dulles. Rút cu c thì Di m th ng. tránh m t các nhà báo. cho thôi vi c nh ng ngư i Vi t Nam làm vi c lâu ñài Thorenc. Cho thôi vi c c nh ng t ng lý văn phòng. R t quan tr ng.1% phi u b u cho Di m. nh ng cu c ñ ng ñ ñ m máu n ra ngay trên ñư ng ph Sài Gòn. làm vi c dư i trư ng tư ng Nguy n Sơn quân khu B n. K c các giáo phái cũng b ngư i c m ñ u chính ph g t b . Ông phái m t tư ng v Sài Gòn ñ c ch m d t cu c n i chi n. che ñ y s r n n t ñã làm ông bà ly thân th t s ñã mư i năm nay. T i Sài Gòn nh ng phe nhóm ng h B o ð i b quét s ch. B o ð i ph i thuy t ph c ông ta nghe theo l ph i. Dư ng như ông thích như v y. Chính t i ñây ông c m th y như ñư c bù l i nh ng . Ông ñã b t ñ u ch t chiu. dĩ nhiên là có lái xe. ông thu ph c ñư c các giáo phái. M t có hình c a Di m v i ghi chú: “Tôi ph tru t B o ð i và công nh n Ngô ðình Di m làm Qu c trư ng Vi t Nam v i s m nh thi t l p m t ch ñ dân ch ”. ***** T ñây. ngư i ñã b chính quy n cách m ng giam c m m t th i gian. Cu c T ng tuy n c ñ ra trong hi p ñ nh Genève ñư c hoãn vô th i h n. Chi n d ch báo chí v n ti p t c. M i c tri ñư c nh n m t lá phi u g m hai ph n. C như ông ta ñi tr n. Tư ng Nguy n Văn Hinh t ng ch huy quân ñ i không ch p nh n v vư n d a ñ o chính. B o ð i l ng l ra ñi. v n ki m soát ñư c khu dân cư Sài Gòn . Không ph ng v n. Nhân ch ng hi m hoi. không m t l i cáo bi t. không tr l i ai. t b m t hành ñ ng có th chia r quân ñ i. Hoàng ñ b ph tru t s ng ph n l n th i gian Alsace. r i ñi kháng chi n. Cho thôi vi c c ông Nguy n Ti n Lãng. Các tư ng lĩnh trong quân ñ i trung thành v i B o ð i ñ u b bãi ch c. Còn l i m y gia nhân. Nư c Vi t Nam b chia c t làm ñôi. Nhân dân mi n Nam Vi t Nam s l a ch n. viên tư ng s gi b b t ngay l p t c. trong lúc trong các danh sách c tri ch g m có b n trăm năm mươi tư nghìn ngư i ñăng ký. l n này là gi a nh ng ngư i trong cùng m t phe. Ho c ñi v i Di m ti n hành chi n tranh ch ng c ng. Qu c gia Vi t Nam c a B o ð i th là s p ñ tan tành. kho lưu tr c a các cơ quan m t v hay các b ñ u không ñ l i h sơ nào v ph n ng c a B o ð i. gi m b t m i chi tiêu hào phóng. Ph n kia v i n i dung ngư c l i. s ng xa hoa nhi m nhi u thói hư t t x u. Tàn quân Bình Xuyên lui v căn c c a h R ng Sác. B quân Di m t n công.

ngư i ta d c m nh ng bi n c l n s p x y ra Sài Gòn. Ông mang công m c n nhi u. và ông mu n ch xem tình hình s bi n chuy n ra sao [5]. M i chuy n ñi săn có k t qu cũng b n ñư c năm hay sáu con v t là bình thư ng. De Beaumont lúc ñó ñư c coi là m t trong nh ng tay th săn xu t s c c a nư c Pháp. ð i v i ông ñó là m t nhu c u thi t y u. ñ p ñi ñi. Không có h . hay ñãng trí. Thư ng là m t mình v i ñàn chó săn năm con thu c gi ng lông ng n. T i Paris ông Nguy n Văn Chi tùy viên báo chí bán chính th c c a tòa T ng ñ i di n Vi t Nam Dân ch C ng hòa t i Pháp ñã ñ n thăm dò ph n ng c a B o ð i. g n ñó. Ông ít nói. ñ n m c năm 1955 s thu và cơ quan giám sát sòng b c ph i m cu c ñi u tra v ông. m t b t ñ ng s n ñ i l Villiers. làm ch g p g b n gái trong các cu c săn. Vào nh ng năm 60. và thua ñ m. Ngô ðình Di m ch t h t nhi u l n. Ông nói ông ñang s ng m t cu c ñ i n d t ñ t do suy nghĩ. không có voi nhưng có chim trĩ. mô t m t bi t th hi n ñ i c a ông Gerstheim. B o ð i còn cho xây d ng m t ngôi nhà nh khác gi a r ng Krafft. trư c tình th lúc b y gi . con ngư i ti t h nh ñóng c a vĩnh vi n. Hai bên cùng th o lu n v kh năng B o ð i s ra m t b n tuyên cáo ñư c công b nhân d p T t Quý Mão (1968) kêu g i M t tr n dân t c gi i phóng mi n Nam và chính ph Di m thương thuy t ñ tái l p hòa bình t i mi n Nam Vi t Nam. sóc. M t ngư i dân Cannes ñ xư ng r i chính h n ñã mua tòa lâu ñài n i ti ng này và gi i quy t xong xuôi m i vi c trong khi ông v ng m t. tính cách kiên quy t hơn. Luôn có m t t i các sòng b c Palm Beach. Ông thay ñ i nhi u. Tuy nhiên c u hoàng hãy còn giàu có. Ông không b ñư c thú ñi săn b n. khi thì thoát n n kh i v ném bom trúng dinh ð c L p c a hai phi công trong quân l c Vi t Nam c ng hòa Ph m Phú Qu c và Nguy n Văn C . nh o báng ông? Ch ng bao lâu sau ñó. Ít lâu sau ông l i ti p t c bán d n tài s n còn l i ñ có ti n chi tiêu. xa lánh các cu c giao du v i gi i thư ng lưu. thì trách nhi m này s khó khăn ch không ñem l i l i l c. Ông Chi nh n m nh cho B o ð i hi u rõ là không nên nuôi nh ng o v ng và n u trong tương lai B o ð i ñư c m i nh n m t nhi m v m i. Trông ông có v u o i. Chính ph Pháp không còn tr c p nh ng món ti n kha khá như nh ng năm 50. Ông ñ chúng ñi trư c.. ñông ñ o các cô gái tr . Theo nhà báo Tư ng H u. ðó là m t h sĩ quan Pháp n i ti ng ðông Dương tên là Rochereau [4]. Nhu c u ñàn bà cũng v y. Nhưng bây gi con v t ch còn ñư c nh ng ngư i hàng xóm trong làng chăm sóc. T i sao ông còn l i Pháp. m t vài tu n r i ra ñi không tr l i. m t ngôi nhà Florence. như thú ñánh b c. Ông v n ti p t c say mê săn b n. con ngư i ni m n v i ông năm 1939. V n ñánh b c. th r ng. M t con ng a ñ p mang t Vi t Nam sang. Cu i cùng cũng ch ng còn c nh sát bám theo ông kh p nơi như ngày ñ u m i ñ n ñây. M t tài kho n ñáng k g i ngân hàng Th y Sĩ. ông dùng b a t i nhà m t ngư i h u c n cũ. h p ñêm. cu c kh ng ho ng ðông Dương bư c vào giai ño n c c kỳ sâu s c. khi thì suýt ch t vì các tay súng ám sát c a Vi t Minh trong m t chuy n ñi th sát Buôn Ma Thu t. H lưu l i dăm ba ngày. cái nư c Pháp ñã ph n l i ông. B o ð i l i có o tư ng v n may l i s p ñ n ñ ông có th xu t hi n tr l i trên chính trư ng mi n Nam. B o ð i ñáp l i là ông nh n th c ñư c nh ng hy sinh l n mà ngư i ta ch ñ i ông. B o ð i thuê m t m nh ñ t m t nghìn năm trăm hecta c nh làng Epshtein. s c s o các b i cây. dùng b a t i gia ñình Rochereau. ông ph i bán lâu ñài Thorenc. Ngư i ta nh l i. sau chi n tranh v s ng Cannes ñã giúp B o ð i tìm hi u ñ a phương. trong d p ñi thăm Campuchia. B o ð i cũng cho bi t là có nhi u nhân v t M ñã ñ n g p ông ñ tìm ki m m t ngư i s thay th Ngô ðình Di m và trong s này có ông Averell Harriman. có v làm thư ký riêng. hình như d t khoát mu n quên nh ng v t thương c a mình trên nh ng lu ng cày Alsace. Ngư i ta không bi t th nào mà ông có th thua b c nhi u như th trong lúc ch ng có ngu n thu nh p nào. Tuy nhiên th nh tho ng ông v n v Cannes. Thu th tr ch c a lâu ñài Thorenc t lâu chưa có ti n n p. thư ng là ngư i châu Âu. ñư c m i ngư i kính m n.137 - . Tình hình ñã ñ i thay. H ng c nhiên th y nhi u ph n tr . M t mình không ñ y t . Jean de Beaumont. Ông xua muông thú xung quanh vào ñó ñ săn. Ông ñ c sách. ñã long tr ng ñòi “nư c ngoài” ch m d t can thi p .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment ngày s ng trang tr i Buôn Ma Thu t. Ông cũng có m t khu ñ t trong m t th tr n bên c nh. bên b sông Rhin. M t s bài báo hi m hoi thu t l i cu c s ng nông thôn c a ông. Vóc dáng g y hơn. Ông không mu n nh c ñ n ðông Dương và dư ng như trong nh ng năm ñó mu n xóa ñi t t c . c u ngh sĩ c a x thu c ñ a Nam Kỳ xưa kia. Ngư i ta nói: ông không mu n nghe nói t i sòng b c. ðó là m y cô di n viên. nên nh ng ngư i c ng s c a B o ð i l n này s ph i là nh ng con ngư i liêm khi t. nhưng khó hơn là săn các con bò r ng hay hươu Buôn Ma Thu t.. năm 1963. Có nh ng l n B o ð i v ng m t các cô v n l i ñó. T ng th ng Pháp De Gaulle. Sòng b c ð i Th Gi i Sài Gòn ñã b ông Di m. Ông hay cư i ng a ch y d c ngang trang tr i c a mình. v v v i ông. ñ ng ra ngoài cu c chơi chính tr và l c lõng ch ng ki n s suy s p c a ñ t nư c mình. Không còn ki m chác qua nh ng v chuy n ti n t ðông Dương sang Pháp như trư c. Bà này có dung nhan khá ñ p. ñi săn và l i ñi săn n a. Ông không ñi chơi xa n a.

138 - . War of the Vanquished . [6] Xem h i ký Mieczyslaw Maneli. New York xu t b n năm 1971 (B. trong y ban qu c t v giám sát ñình chi n và thi hành hi p ngh Genève. d t khoát r i kh i chính trư ng.. ngày 1 tháng 12 năm 1960. [5] Tư ng H u. Harper&Row.T. Trư ng ñoàn Ba Lan. bày trò ñ o chính ñ th tiêu anh em Di m.Chi n tranh c a nh ng k b i tr n. [1] Tr nh ðình Kh i. Nhà xu t b n Công an nhân dân. 17 tháng 6 năm 1955. Nhu. Un avocat témoigne. m t vi c mà cách ñó tám năm (1955).Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment quân s vào mi n Nam Vi t Nam.) . M t tr ng sư ñưa ra ch ng c ) Nhà xu t b n L’Harmattan. m i gi i pháp ph i d a trên nguyên t c tôn tr ng ñ c l p. 2002 (B. [2] Theo l i k l i c a ñ i tá M Lansdale c v n chính tr . Di m cương quy t khư c t [6]. [3] Franc Tireur (Quân du kích).T. th ng nh t và trung l p cho mi n Nam Vi t Nam. Pháp ñã kín ñáo chu n b lá bài Tr n Văn H u làm Th tư ng thay Ngô ðình Di m và B o ð i có th tr l i làm Qu c trư ng.. ngăn ch n xu hư ng trung l p hóa mi n Nam ñang n y n mi n Nam Vi t Nam và trên th gi i mà M ñã quy t ñ nh thay ng a gi a dòng. Có th vì mu n ngăn ch n m i cu c v n ñ ng hòa bình c a Di m. (Công cu c phi th c dân hóa Vi t Nam. La Décolonisation du Vietnam. lúc ñó có m t trong phòng làm vi c c a Di m. Nh ng ñi u ít bi t v chi n tranh Vi t Nam 1945-1975.). Th y tình hình không thu n l i nên B o ð i cũng b luôn g i ý c a ông Nguy n Văn Chi. 1994. [4] Paris Presse (Báo chí Paris). Sau này m i ngư i ñ u bi t chính Ngô ðình Di m trong th i gian này ñã tìm cách thăm dò chính quy n Vi t Nam Dân ch C ng hòa t i Hà N i thông qua ñ i s Maneli.

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 30

Daniel Grandcleùment

Chabrignac cách Brive-la-Gaillarde ba mươi cây s , là m t làng nh Corrèze gi a nh ng qu ñ i, có b n trăm dân v i nh ng ngôi nhà mái l p ngói rêu phong. Bà c u Hoàng h u Nam Phương ñã ch n nơi ñây ñ s ng n d t nh ng ngày cu i ñ i. ð ng quê, th t là ñ ng quê, khác h n nh ng ng n núi Cannes ho c khung c nh tĩnh m ch c a ðà L t. Tuy v y có vài cây thông là nét tương ñ ng duy nh t v i thành ph cao nguyên Vi t Nam. Bà ñã chán cu c s ng c a gi i thư ng lưu. Ch c h n trong lòng ñ y oán h n v di n bi n c a th i cu c, l n phi n mu n v thân ph n, bà mu n ñư c s ng yên tĩnh và êm . Vì v y năm 1958, bà mua m t ngôi nhà dài mái ngói, tư ng ñá trong trang tr i La Perche làng Chabrignac. Tòa nhà d a lưng vào sư n ñ i. Trư c m t là m t cánh ñ ng bát ngát có nhi u ñ m h . Ngư c l i v i ch ng, bà c u Hoàng h u còn gi ñư c ph n l n tài s n. Ngoài căn nhà r ng mênh mông Neuilly, bà còn nhi u nhà Maroc, m t căn nhà ñ i l Opéra, thêm m t trang tr i Congo và nhi u ñ v t quý. Nhưng d n d n bà ch ng thi t ñ n nh ng tài s n y n a mà ch nghĩ ñ n trang tr i Corrèze. Cơ ngơi Chabrignac r ng ñ n m t trăm sáu mươi hecta ñ t, thêm m t ñàn gia súc g m kho ng m t trăm con bò s a. Còn ngôi nhà dài bình d xây b ng ñá La Perche, bà cho s a sang l i cho có v hoành tráng quen thu c v i gia ñình bà. Ba mươi hai bu ng, b n phòng khách v.v... Tuy nhiên có m t lý do khác, tình c m hơn, hình như ñã thúc ñ y bà ch n nơi bi t l p này, g n như m t t chim ñ i bàng. Bà bá tư c De La Besse, r t ñ i ng c nhiên như trên tr i rơi xu ng khi ñư c tin ngư i láng gi ng m i d n ñ n là m t c u Hoàng h u An Nam. Ai ñã ñưa tin này cho bà? Xóm gi ng, ngư i thân hay l i ñ n ñ i? Dù th nào ñi n a thì cũng không ph i chính bà Nam Phương ñã nói ra. Bà bá tư c c m th y g n như th là m t ñi u không thích h p. Ý tư ng nào ñã khi n bà ta d n ñ n c nh nhà bà? Trang tr i La Perche mà bà Nam Phương m i mua không ch cách nhà bà vài cây s hay bên c nh như th ñã là quá táo b o r i. ð ng này nó l i sát hàng rào v i lâu ñài Chabrignac, thu c s h u gia ñình De La Besse t nhi u th k nay. Bà bá tư c ng c nhiên vì b n thân bà là m t Công chúa An Nam. Bà là con gái c a vua Hàm Nghi. M t s trùng h p? Có th , nhưng th t là ñ c bi t! G n như là huy n di u. V y là hai h u du c a ngai vàng An Nam không c ý mà l i thành láng gi ng c a nhau, m t trong nh ng vùng xa xôi cách bi t nh t c a nư c Pháp... N bá tư c De La Besse, tên g c Vi t Nam là Công chúa Như Lý, th i thơ u ñã s ng Algérie. Năm 1885, Vua Cha là Hàm Nghi ñã r i kh i kinh thành Hu tham gia kháng Pháp cu i cùng b Pháp b t và ph tru t r i ñem ñày ñây t năm 19 tu i. Ông s ng yên bình nơi này. Nói ñúng ra ông ch b ñày m t th i gian. Ông ñã v Paris và l i ñó. Ông ñã l y v ngư i Pháp, con gái m t quan tòa ñương nhi m trong thành ph . Trong th i gian lưu ñày Hàm Nghi không vào quân ñ i, không ch y theo các d c v ng mà ñam mê... âm nh c, h i h a và ñiêu kh c, và ch c là có tài t c tư ng vì ông ñã có tác ph m trưng bày th ñô. Các Hoàng ñ An Nam, t Hàm Nghi ñ n Duy Tân ñ u cam ch u cu c s ng lưu ñày do Pháp áp ñ t, ph c tùng ý mu n c a Paris, t n d ng nh ng m t thu n l i c a hoàn c nh nơi xa l . Không h có d u hi u n i lo n, b t ph c tùng hay ý mu n quay v nư c... Duy Tân s ng trong c nh thi u ti n nghi và túng b n. Trái l i Hàm Nghi ñư c hư ng m t kho n tr c p kha khá và có m t gia nhân ñư c ñưa t trong nư c sang và ñư c chính ph Pháp thay th hai năm m t l n. C hai, không h n thù mà còn yêu nư c Pháp hơn c ngư i Pháp. H mu n ñư c ph c v trong quân ñ i Pháp. Hàm Nghi qua ñ i Alger năm 1940, ñư c mai táng trên m nh ñ t thu c s h u c a ông. Tư ng De Gaulle ñã có ý ñ nh ñưa thi hài ông v nư c. Hi n nay Hàm Nghi an ngh t i Thonac Dordogne, g n nơi c a con gái và không xa trang tr i La Perche c a c u Hoàng h u Nam Phương. Kỳ l là trong nh ng năm 60, m nh ñ t tây-nam c a nư c Pháp n i ti ng vì c nh ñ p, vì các món ăn ñ c s n ñ a phương, tr thành nơi chôn c t c a nhi u thành viên trong hoàng t c An Nam. Nhưng c u Hoàng h u Nam Phương và Công chúa Như Lý, mà s ph n thích ñùa và l lùng ñã ñưa h bên c nh nhau t i m t nơi bi t l p t n cùng c a nư c Pháp, su t năm năm không h g p nhau. M c dù nh ng h u du c a vua Hàm Nghi có thái ñ ng h Di m, hai chi h không b t hòa v i nhau. Trong lâu ñài La Noche nơi lúc này Công chúa Như Lý ñang có pho tư ng Phúc - L c - Th b ng ng c th ch, tư ng trưng cho h nh phúc, con cháu ñ y ñàn, may m n. ðó là quà cư i c a B o ð i. Lúc còn nh , B o ð i - ñã ñư c t n phong Hoàng ñ An Nam - ñã ñư c Hàm Nghi ti p Alger. V y t i sao l i có s l nh nh t ngăn cách hai ngư i ñàn bà tu i còn tr như v y? Có th là do ñ i l p gi a m t chi h “chính th ng” c a Nhà vua yêu nư c b Pháp b lưu ñày và chi h c a B o ð i, ông vua do Pháp l p nên t nguy n thoái v và quay v v i Pháp ch ng l i kháng chi n ho c n a là do cái k t c c bi th m ñ y tai ách c a cu c chi n ðông Dương.

- 139 -

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam

Daniel Grandcleùment

Nam Phương sau khi c i b chi c áo khoác ñư c m i ngư i tôn kính khi bà ñi bên c nh ch ng trong các bu i ti p ñón chính th c, không ñ n Corrèze m t mình. ði theo bà có ngư i qu n gia. Theo l i bình ph m c a các bà l m ñi u trong làng Chabrignac thì ñó là m t ngư i ñi n trai, dong d ng cao, c ch d ch u, ăn m c trang nhã. Ông ñã ch a tr b ng li u pháp v n ñ ng cho bà khi còn Cannes. Nghe nói ông là ñ ng viên c ng s n... Vì v y ông quan tâm ñ n gia ñình bà và ngư c l i. Còn các gia nhân Corrèze ph c v cho c u Hoàng h u thì h c m t m c cho r ng gi a hai ngư i ñã có quan h tình c m v i nhau... Trong tòa nhà ñ s có t i ba mươi hai phòng, Nam Phương s ng vui v . Các gia nhân còn nh ti ng cư i, ti ng hát, l i s ng yêu ñ i c a bà. D y s m, bà ăn b n gi n d ñi thăm kh p trang tr i, vui v trò chuy n v i nh ng ngư i nông dân ñ n chào bà. Bà ñi ch mua bán, t lái chi c xe Dauphine, bao gi cũng có ch h u phòng hay ngư i qu n gia ñi theo. Bà chăm sóc các cây hoa, t tay trang hoàng nhà c a. T t c s là hoàn h o, n u không có n i nh quê hương. Nam Phương nghĩ m t ngày kia bà có th v Vi t Nam, n u không ph i là ph c h i ch ñ quân ch thì ít nh t B o Long, con trai trư ng, là ni m hy v ng và ch d a tinh th n c a bà cũng có vai trò nào ñó trên chính trư ng Vi t Nam. Bà không b giám sát như h i có ngư i cán b chính tr Vi t Minh ñóng trong cung An ð nh Hu ho c nh ng c nh sát ñeo bám theo bà kh p nơi Paris hay Cannes. Ngay nhà th , các cha c cũng ít g n bà hơn h i bà s ng ðà L t và Hu . Không th y d u tích gì v vi c bà có quyên góp hay không cho nhà th trong làng Chabrignac. Vĩnh bi t ngư i ñàn bà l nh lùng và cương ngh . Hình nh c a bà gi ñây khác h n, có th ñó là hình nh c a m t ngư i ñang h nh phúc. B n ngư i công nhân nông nghi p trong trang tr i cũng như các ch h u phòng tôn sùng bà. T t c ñ u ñư c bà ch hơi khác thư ng này chi u chu ng. H có quà Noel, quà bi u... Ông B o ð i ñ n thăm bà ba l n. Ba l n trong năm năm. Bà con nông dân trong vùng chú ý ñ n chi c ôtô dài, choáng l n ñ u trư c nhà ñánh d u chuy n thăm l n ñ u c a ông. Ông ñ n ch y u ñ làm ñám cư i cho con gái th hai - Phương Liên (Hoa Sen) l y m t thanh niên quê Bordeaux. Báo gi i nhi u năm nay tư ng như ñã quên c p v ch ng vương gi này, nhân d p này l i tr l i vui ñùa v i c nh c u hoàng m i ông xã trư ng làng Chabrignac, m t ñ ng viên c ng s n, ñ n d ti c cư i. Nam Phương s ng ph n l n th i gian t i ngôi nhà ñá, bà r t ít lên Paris, ch y u cũng là ñ thu d n n t ñ ñ c còn ñ l i Neuilly r i tìm cách chuy n n t v Corrèze. Các con bà cũng s ng Chabrignac, nh t là nh ng ñ a bé nh t. Trong các d p ngh hè, chúng ñ l i nh ng k ni m tươi sáng, d thương. T t c , tr B o Long, v n luôn mang v m t nghiêm kh c. Ngày 14 tháng 9 năm 1963, bà Nam Phương t Brive v , kêu ñau h ng. Hôm sau bà cho g i bác sĩ ñ n thăm b nh. Ông này ch n ñoán ch là viêm h ng thông thư ng, kê ñơn r i ñi ngay, có l không bi t ti n s b nh c a bà là tràng h t (lao h ch). Vài gi sau Nam Phương kêu khó th . Các bà h u phòng và ông qu n gia không yên tâm l i g i ñi n cho xã Jouillac k bên, r i l i g i ñ n th tr n Pompadour cách ñó m t ch c cây s ñ yêu c u c m t th y thu c khác. Nhưng ch ng có ai ñ n. M i phút qua ñi, bà c u hoàng càng kêu ñau. Ph i gi bà trên giư ng vì bà c mu n vùng d y cho d th . Cu i cùng bà ch t vì ng t. Sen ñ m, nhân viên c p c u ch y ñ n, c tìm cách cho bà h i l i nhưng không k t qu Bà ra ñi, tu i ñ i m i 49. Thi hài bà ñư c an táng Chabrignac trong m t nghĩa trang nh trông sang nhà th . M t ngôi m th p lè tè, kín ñáo c nh các nhà m to, n ng n c a vùng Corrèze, trên t m m chí ghi rõ ph m tư c và tên th i con gái c a bà vi t b ng ti ng Pháp: “Nơi ñây an ngh bà Hoàng h u nư c An Nam, tên khai sinh là Jeanne Mariette Nguy n H u Hào”. Phía sau ch m kh c dòng ch Hán ñ c t trên xu ng: ð i Nam Nam Phương Hoàng h u chi m . Tang l mang tính cách g n như chính th c. Tham d có m t s nhân v t thân c n c a B o ð i, qu n trư ng, nhi u dân bi u trong vùng, và bà Công chúa Như Lý, ngư i em h láng gi ng su t năm năm qua không m t l n g p m t. Ngư i ta nói: thi hài bà c u hoàng ñư c chôn cùng v i nh ng n trang quý báu, m t ki ng c , m t xuy n nh n m ng c lam, không bi t c a th t hay gi . Ngôi m ñã ba l n b ñào b i. Hai l n ñ ñ nh ăn tr m báu v t và m t l n vào d p k ni m tr n ði n Biên Ph , ch c vì ñ ng cơ chính tr ... Hi n nay bia ñá ñã s t c nh, dáng v tiêu ñi u. M t ngư i làm vư n Jouillac ñư c giao nhi m v trông coi ngôi m , nhưng m i năm m i già y u thêm ch ng còn ñi l i thăm nom ñư c n a. Hàng năm vào d p Thanh minh trong l Các Thánh, ch có Công chúa Phương Liên, con gái th hai c a bà, s ng Bordeaux, ñem hoa tươi ñ n tr ng trên m . Theo dân làng Chabrignac, B o ð i không m t l n ñ n nghiêng mình trư c m . Ngư c l i, cách ngôi m ch ñ mươi mét, có m t n m m khác c a ngư i qu n gia. Ông có nguy n v ng ñư c an táng bên c nh ngư i ch c là ông ñã t ng yêu.

- 140 -

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 31

Daniel Grandcleùment

C u hoàng B o ð i ñ i cho cánh c a r ng m m i bư c ra hè ph . T t c ñ u yên l ng. Con ph ông th p hơn ñ i l T ng th ng Wilson, như bi t l p v i ph n còn l i c a thành ph . Qu ñ i Chaillot che ch n cho nó, t o cho nó m t v yên tĩnh t nh l , như m t ngõ c t trong khu nhà ñư c ông ưa thích. Ch c n vư t qua hai ch c mét là l i nghe th y ti ng xe c t p n p ñi t i công viên Trocadéro. Ông b t ñ u ñ t chân lên d c ñ ñi t i vư n hoa. Ông ñưa tay mò m m n m l y cánh tay qu n chúa Monique. R t ít khi ông ra ngoài không có bà ñi bên c nh. Ông không thích li u lĩnh ra ph m t mình. Trông bà tr hơn, r n ch c hơn. Bây gi bà ñã là v chính th c c a ông sau l thành hôn ngày 18 tháng giêng năm 1983 t i qu n 16, th ñô Paris, sau m t cu c bàn b c tay ñôi kéo dài. Tên bà là Monique Baudot, m t cô gái xinh ñ p tr c tu i ba mươi, quê vùng Lorraine. Sau khi cư i bà t xưng là qu n chúa Monica mà ch ng qua m t l ñăng quang nào b i tri u ñình phong ki n Vi t Nam ñã s p ñ t năm 1945 và chính b n thân ông B o ð i cũng ñã b H i ñ ng hoàng t c, năm 1955 dư i s c ép c a Di m, chính th c tư c b m i tư c hi u c a ông. Bà là m t ngư i b n hay ñúng hơn, như l i ñàm ti u c a nh ng k không ưa bà, là h u phòng, là qu n gia kiêm thư ký cho ông. Bà Monique k l i r ng: khi ñang là lãnh s danh d c a nư c C ng hòa Zaire mi n Trung Phi thì bà nghe nói v c u Hoàng ñ An Nam, ñang s ng ñ c thân trong c nh túng b n, g n như b b rơi... M i quan h c a hai ngư i, tho t ñ u là m t cu c c u sinh. Cu c c u sinh thành công vì nh Monique, B o ð i tìm l i ñư c m t chút uy th ñã qua m t chút quý phái và thanh th n bên ngoài ñã gây nhi u n tư ng cho các quân nhân và các nhà chính tr Pháp. Cu c hôn nhân gi a ông B o ð i và bà Monique không ñư c dư lu n chú ý. Không có nh ng hàng tít l n trên báo chí nhưng c ng ñ ng ngư i Vi t Pháp không tha th m t cu c hôn nhân không cân x ng như ñôi ñũa l ch ñó. V ph n ông thì t nay ông càng xa cách nh ng th n dân cũ c a mình. C con trai, con gái cũng thưa d n nh ng cu c ñ n thăm mi n cư ng ngư i cha căn h nh h p s 29 ñư ng Fresnel, qu n 16, (Paris) dư i c p m t gh l nh c a bà Monique. Ông c u hoàng có tu i khoác tay bà v tr bư c vào công viên. L n nào cũng qua m t c a. Không ai nh n ra h . Tuy nhiên ông v n gi ñư c m t chút gì là tr nh tr ng, g n như dáng v quân vương trong bư c ñi, trong cách th hít không khí. Tr nh tr ng và th n tr ng. Ông ch ra ñây vào ngày ñ p tr i, tránh nh ng hôm nóng n c hay ñông giá. Ông d o bư c trên khu ñ t vươn cao gi a kè sông Seine và lâu ñài Chaillot. Nơi ñây là không gian quen thu c c a ông, r ng ch ng vài trăm mét vuông có dông tr con ñ n chơi ñùa, trư t pa-tanh. Dáng ñi u quý phái, oai v , ông ch m rãi ñi nh ng bư c ng n c a ngư i già. Hai ngư i sánh vai l ng th ng bư c lên m t l i ñi tráng xi măng, qúanh co gi a th m c , theo các mô ñ t c a qu ñ i bao quanh công viên. B ng nhiên ông già d ng l i, l c trong túi nylon tr ng l y ra m t gói b c gi y d u, th n tr ng m ra. Con ngư i lúc tr ñã t ng s c s o trong r ng ñêm ñ săn h , nay tr v già t n m n l y th c ăn m m cho mèo vư n ăn... Thì cũng là thu c gi ng mèo c . Nh ng con mèo khi n ông thích thú, say mê n a. C m t gia ñình mèo s ng ñây, không có ch , nhưng ñư c m t s ngư i ñi d o cho ăn và che ch . Ông ñã vi t bài ñăng báo ñ bênh v c chúng. T Figaro cũng ñã dành vài dòng vi t v s ki n này: “Hoàng ñ và nh ng con mèo”... “B o ð i và các b n ông trong công viên Trocadéro”. K cũng vui và ng nghĩnh. Ông thong th ch cho lũ mèo ăn u ng no nê. Bao gi cũng v y. Ông nh n nha bư c t i m t chi c gh ñ t trong các công viên Paris. Ông ñ i, ñăm ñăm nhìn các con v t ñang ăn. Còn qu n chúa Monica thì s t ru t ch lo ông trúng gió l nh.

- 141 -

ñã n m l i trên các bàn ñ ñen. các sòng b c. khi n ông ph i rút ng n chuy n vi ng thăm và h y b chương trình phát bi u t i Qu c h i M . Ông lưu l i nhà bà “th phi” vài ngày r i l i ñi. Cách ñây m y năm. ñư c c i d ng ñ dùng vào vi c khác t ch c năm nay. ðây là m t ñam mê c a ông. Th c ra ông ch vi t ph n gi i thi u ng n v Hu và chú thích các nh ch p r t ñ t v các công trình ki n trúc trong ð i n i. ông vua tr năm 1916 ñã dám n i d y ch ng n n b o h c a nư c Pháp thì l i ñư c chính ph Vi t Nam xã h i ch nghĩa t o ñi u ki n ñưa v chôn c t trong nư c. M t ph n tài s n n m trong tay nh ng ngư i ñàn bà ñã ñ y ông vào c nh nghèo kh . ñúng hơn là không còn giàu. k t qu c a m i tình v i bà Phi Ánh khi còn Hà N i năm 1946. Trong nh ng năm 70 ông ñã có ý ñ nh xin v nư c nhưng chính quy n Nam Vi t Nam th i ñó khư c t nên ph i b ý ñ nh y. Nh ng cu c d o chơi quanh các con mèo là nh ng d p ra ngoài duy nh t c a ông. Ông còn d ñ nh ph i phát bi u t i Qu c h i M Washington.c Tây l n ta . trong các câu l c b . Có l s nghi p “trư c tác” c a ông ch có th . Th i Giscard d’Estaing làm T ng th ng. Ông không giàu. vĩnh bi t nh ng ngôi nhà Florence và nh ng nơi khác. ông ñư c th trong tình tr ng m y u. thi u tôn tr ng ñ i v i qu n chúa Monique. M t ph n quan tr ng n a n m trong các công ty hàng không làm ăn th t bát. Nhưng m t c ch v ng v . can thi p. B o ð i ti p t c ñi d o. ð n m c trong nh ng năm 70. Sau này. Paris. Suýt n a thì ngư i ch nhà ñu i ông ra kh i nhà vì không tr ñư c ti n thuê nhà. R t nhi u l n. Ngư i ta k l i ñó là th i kỳ tinh th n ông suy s p nh t sau khi r i kh i Alsace b l i nhà c a ñ ñ c cho cô v “h ” ngư i Pháp tên là Vicky sau m y năm chung s ng và sinh h ñư c m t con gái ñ t tên là Phương T . ông ñã xin ñ ng ra làm trung gian hòa gi i cu i cùng. Ngoài ra ông ch ng có gì c . Chuy n vi ng thăm gây ñư c ít nhi u ti ng vang trong c ng ñ ng ngư i Vi t ñây. ông ñã sang M thăm con gái là Phương Minh. v a m i k t hôn v i ông. ông cùng ký tên Hoàng ñ B o ð i ñ ng tác gi v i phóng viên nhi p nh Philippe Lafond trong cu n “Hu . Nay ông hoàn toàn lui v cu c s ng n d t. Trong nhi u năm ông c u hoàng ñã là ngôi sao c a Palm Beach hay c a câu l c b Riviera sang tr ng. 1995 trư c ñó m t tháng (31 tháng 7 năm 1997) [2]. nh t là sau ñó ông l i thua ki n v i ông này v quy n tác gi . nhưng ông ñã ngã b nh và m t B o ð i. Nh M ng ði p. nh ng chi c xe Ferrari và Bentley sang tr ng. nhưng ông v n trung thành chơi bài bridge ñó vào các ngày th tư trong tu n. Nh tu i tác mà ông thoát kh i c nh y. các tài s n ñ s .142 - . ông còn tr l i ph ng v n cho nhà báo kiêm ñi n nh Fédéric Mitterand trong m t cu n phim tài li u ng n v Vi t Nam. nh m hư ng ng H i ngh thư ng ñ nh v Pháp ng h p năm y Hà N i. ông ch ng ñư c gì c . Ít lâu sau ñó. ñư c ñánh giá là chân th c. m t m i vì u ng nhi u thu c ng . m t ñ a ñâm s m vào ông già v a b ch y v a nói i i xin l i. Vĩnh bi t chuy n săn b n Alsace. ð n th i Jacques Chirac thì ñư c nâng lên hai mươi nghìn franc. c ng l i thành nhi u ti n ñã ra ñi.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Lúc này ông ñã sang tu i tám mươi hai.trong s ñó có tư ng Jean Julien Fonde. nguyên là thi u tá trư ng ñoàn Pháp trong Ban Liên Ki m năm 1946 t i Hà N i [1]. T sau chi n th ng Xuân 1975 hai mi n th ng nh t thì tinh th n quân ch cũng cáo chung. nh ng ñ ng ñá. t bãi trư c ch y ñ n. Có m t l n ông b c nh sát t m gi vì th y ông ñang nhà m t gái ñi m tên là Clément làm nhà hàng Le Moulin Rouge (C i xay ñ ) trong khu ăn chơi Paris dính dáng ñ n buôn l u. Ông ñã d dàng tin vào nh ng d án c a các b n phi công. Tài s n c a ông. Cho mèo ăn xong. Sau này vào lúc quân ñ i c a tư ng Giáp m tung các cánh c a vào Sài Gòn. không tham d . sau này ñã theo ông lên ðà L t khi ông ñã có bà “th phi” M ng ði p bên c nh. Ông B o ð i không t b nh ng chuy n ñi xa. M t b n tr xu t hi n ñ t ng t. nhưng khi cánh t lên n m chính quy n thì hàng tháng ông ñư c tr c p tám nghìn franc. Có ngư i k ông ñã nh n l i nói chuy n v Vi t Nam dư i th i quân ch và công cu c Pháp ng (Francophnie) Vi t Nam trư c m t h i ngh v Pháp ng th tr n Payrac h t Lot vào ngày 31 tháng 8 năm 1997. m i l n ít m t. văn phong l ng c ng và c u trúc ch p vá. Ông ít xu t hi n trư c ñám ñông. Ông tr l i con ñư ng cũ d n ñ n khu nhà c a th y cung Trocadéro. các bu i h p Câu l c b Pháp qu c h i ngo i ch cách nơi ông vài trăm mét. hai con thuy n y-at. nơi ñó ngư i ta c m tr con không ñư c chơi trò ñi tr n s x y ra tai n n. Sau cu n h i ký Con r ng An Nam mang tên ông là tác gi . la cité interdite” (T C m thành Hu ) do Mengès xu t b n năm 1995. Tuy nhiên m t s ki n là tro xương c a Duy Tân. May thay chính ph Pháp tr l i tr c p cho ông ch c là có s can thi p c a bè b n. ông b nhi u tai ti ng vì n i dung ch a ñ ng nhi u b a ñ t. Nh ng b c tư ng n t n . manh mún do có nhi u ngư i vi t . ông ph i ăn trưa b ng xúc xích giá mư i franc m t su t trong nh ng quán ăn nh trong khu ph Huclette vì ông th y ñó r hơn. ngư i tình cũ c a ông. vĩnh bi t lâu ñài Thorenc. Nó không bao gi bi t nó .

ba l n thay th y ñ i ch . dù ch là tư ng trưng. như vua các nư c quân ch l p hi n như Anh. nh n làm con bài trong gi i pháp B o ð i ñ che l p tính ch t phi nghĩa c a cu c chi n tranh tái chi m thu c ñ a. thông qua m t cu c trưng c u dân ý gi hi u và gian l n t ch biên tài s n. Sang Pháp du h c t lúc 7 tu i. Ch c ông không thoát kh i quy lu t y. còn m i vi c “qu c gia” ch là ký các ñ o d . ông ñã bi t “ng u h ng” tr l i khi có ngư i h i: . Paris. ñ tú tài lo i ưu. con cái xa lánh. ñánh “gôn”.cho dù ñư c ngư i khác vi t s n . ông ñã nghe l i m là bà thái h u T Cung. ñ ng l i h i chuy n. Ph i cái ham chơi. t u bi t th sang tr ng.Ngài d ñ nh làm gì khi tr v ch p chính? . chu ng th thao: qu n v t. Thái Lan. nay v già. ông cam tâm bán mình cho qu d . các s c l nh.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment v a xô ñ y ông Hoàng ñ cu i cùng c a tri u ñ i nhà Nguy n. Ông b m c lũ c n th n tha h ñ c nư c béo cò. lưu l c x ngư i. Ông không tham quy n c v . ñã l t l ng m t cách hèn h . ñư c ông bà Charles. th i nay cũng như th i xưa không hi m ngư i như ông. Th y ði n. mê gái và ñư c nhi u gái mê. mua quan bán tư c thanh toán l n nhau.?? . Nh t B n. Khi m i v nư c c m quy n bính tu i 19. con. ñ c các bài di n văn có ngư i khác làm s n. cư i ng a.Thà làm dân m t nu c t do còn hơn làm vua m t nư c nô l . Vai trò c v n chính ph cách m ng. nơi ñã nuôi dư ng ông ñ tr v ch p chính cũng l nh nh t và b rơi ông. Cu c s ng ñ y thăng tr m trong m t th gi i nhi u bi n ñ ng c a th k XX. săn b n. Bư c vào tu i già ngư i ta hay nghĩ v quá kh . m t ngư i Vi t Nam d o chơi qua ñ y tình c nh n ra ông. câu cá. Khi còn tr lúc tr vì Hu . L ch s ñã chuy n giai ño n. ông than th : Hi n nay tôi ch ng còn gì ông . M i vi c “ngư i ta” làm h t! Ông cũng bi t k t thúc m t cách khôn ngoan và êm ñ p ch ñ vua quan phong ki n ñã t n t i hàng ngàn năm trong l ch s Vi t Nam và b nhân dân căm ghét.và vi c ch p nh n thoái v ñã giúp ông b o toàn m ng s ng. Ngh l c làm vi c c a ông th i gian này dành vào vi c ăn chia l i nhu n v i B y Vi n kinh doanh ð i Th Gi i Ch L n. l i còn gi t dây h i ñ ng hoàng t c tru t b cương v Qu c tr ng và m i tư c hi u c a ông? Ngư i ñ i nói ông cũng là con ngư i thông minh. thích phóng xe ôtô và c lái máy bay nhào l n. Th y ông không ñ s c ñ m ñương nhi m v m i. Tr l i câu h i: ông có ý ñ nh mu n v Vi t Nam thăm l i m m t tiên không? Ông bùi ngùi ñáp ch m rãi: “Tôi không bao gi quên Hu và công lao c a cha ông nhưng tôi v n còn m i h n trong lòng (ông dùng ti ng Pháp rancune)”. Các v ñ vương trên th gi i này. các thông ñi p. Condorcet. ông l i nghe bà v tr ñ n nhà th Saint-Pierre de Chaillot. Chính ý ñ nh thay ng a gi a dòng c a các th l c ph n ñ ng nư c ngoài ñ ng ñ ng sau hành ñ ng ph n tr c c a Ngô ðình Di m. Âu cũng như Á. làm l r a t i và quy y Công giáo năm 1988. Tên tu i ông g n v i th t b i c a cu c chi n tranh ðông Dương l n th nh t (1945-1954). b y nhiêu l n ph n th y và b công kích và lên án nơi chính gi i và công lu n Pháp. mua s m ôtô ñ i m i. Ông ñ ph n l n th i gian làm Qu c trư ng vào cu c s ng n mình trong thú vui săn b n Buôn Ma Thu t và mê m i trong các sòng b c Cannes. M t bu i chi u cu i tháng 8 năm 1996. trâng tráo ph n b i l i th trung thành v i ông. vì bi t mình ch ng có quy n l c gì mà ch mu n làm vua ñ ñư c s ng như vua ăn tiêu hào phóng. m t ngư i mà hàng tri u ngư i dân Vi t trư c ñây không lâu coi như m t thánh nhân.143 - . không ph i ch u trách nhi m gì v i qu c dân. Ông không nói gì thêm n a. Không hi u ông ñ nh ám ch ai khi nói lên ch rancune? M i h n ñ i v i chính ph kháng chi n H Chí Minh và báo chí chi n khu ñã nghiêm kh c lên án ông là ph n qu c và tòa án quân s Liên khu III ñã tuyên án t hình v ng m t ñ i v i ông năm 1949.. Nh ng t t x u này ñâu ph i ch riêng ông m i có. và cu i cùng là gi i bài b c. nguyên khâm s Trung Kỳ trông nom rèn c p ñư c h c các th y gi i c a các trư ng n i ti ng Paris như trư ng Henri IV. ñã làm ông day d t không yên. c nhiên ch m i ph i tìm tay sai m i. ñư c dư lu n trong và ngoài nư c hoan nghênh . hay ñ i v i chính quy n Ngô ðình Di m. ñã tô ñ m thêm hình nh ñ i ñoàn k t dân t c. Quan th y chán ngán không m y tin ông. ñ n v . Vi t Nam tr thành tiêu ñi m c a cu c chi n quy t li t ch ng c ng ðông Nam châu Á. qu n 16. ñ tránh m t cu c ñ máu vô ích. và c ngư i tình và bi t bao ngư i ch u ân s ng c a ông nay cũng xa lánh. ñư c vào h c trư ng Sciences PO (ð i h c Khoa h c chính tr ) danh ti ng. Tôi s ng cô ñơn m c dù có bà Monica chăm sóc chu ñáo. ñ i th chính tr c a ông ch chưa ph i là s tr ng ph t nghiêm kh c c a nhân dân ñã ñánh ñòn chí m ng chôn vùi toàn b s nghi p chính tr c a ông su t ñ i làm công c cho các th l c ngo i xâm. mà không c n ph i d a vào s can thi p c a quân Nh t Hu theo chúng ñ ngh .. Không ñ b n lĩnh ti p bư c con ñư ng nhân dân và cách m ng ñã m ra. B n bè. su t ñ i s ng xa dân nhưng ít nhi u cũng hi u ñư c chuy n ñ i. Trư c khi chia tay. trong lúc ông tha th n ng i m t mình trên gh ñá công viên Trocadéro. Câu nói ñ ñ i. ph b ông. ngư i ñư c ông che ch . ham thích nh y ñ m.Tôi ch ng làm gì c ! . quy y Ph t giáo.Vì có vi c ñâu mà làm. l i ñư c c nhân Hán h c Lê Nh Lâm do Tri u ñình Hu c sang d y thêm ch Hán. ðó là chính th ông h ng mơ ư c nhưng su t ñ i ông không th c hi n ñư c. ***** . nh c m ch i r a ông cay ñ c hơn báo chí kháng chi n năm 1949.

t i m t làng ngo i thành c a th ñô. Cu i cùng ông cũng d ng l i trư c m t qu y hàng có mái che do d r i bư c vào mua m t bánh mì k p th t ñ ăn trưa như t t c m i ngư i. ñ c ñáo. Chưa bao gi l p gia ñình. không con cái. t t c ñ u chăm chú theo dõi s c kh e ngày m t tàn t c a c u hoàng. Có m t s ngo i l . Ông làm vi c trong m t chi nhánh ngân hàng có h i s giao d ch khá to và ñ p trên ñ i l Opéra. ăn m c ch i chu t pha chút phóng túng ñáng ng c nhiên c a m t nhân viên ngân hàng. trong hoàng t c ñã tr i qua nh ng bi k ch như nhau. Ông là ngư i có tài dù sao thì cũng là con ngư i dày d n bi t làm cho ti n c a m ông sinh sôi. ñang nhăm nhe m t chân trong ê-kíp lãnh ñ o thành ph .T) . Khi chi m l i Hà N i. Ch m t s ít ñã l i v i ch ñ m i. ông ñi ngư c ñ i l . ngư i tình n i ti ng m t th i c a B o ð i. bên kia c a thành ph Paris. ***** Lý L Hà. Ngư i ch ng Pháp c a bà làm chính tr . ông ng p ng ng giây lát như b choáng ng p trư c ánh m t tr i. Dáng ngư i th p bé hơn b . Và còn nhi u ngư i khác. bà v n t lòng tôn kính. và bà Nguy n Ti n Lãng. H i chuy n tình bà “th phi” Bùi M ng ði p v i c u hoàng B o ð i. B o Long d ng chân th n tr ng sang ñư ng ñi tr l i vài bư c. như m i ngày. cũng như ch ng.144 - . trong ñó có bà Hoàng thái h u T Cung m t năm 1980. Sau này B o ð i ki n ñòi l i ñư c n còn ki m do B o Long gi . Bư c qua ngư ng c a. ông qu n lý tài s n th a k c a m . H s ng l ng l . nhưng không hy v ng. bà s ng trong m t căn h hai bu ng g n qu ng trư ng Nation. T văn phòng ngân hàng. B o Long ñi ăn trưa. Ban này có nhi m v liên l c gi a hai quân ñ i Vi t . su t t th i tr vì ñ n lúc sau này thân b i danh li t lúc v già nư c ngoài. Khi các th l c phương Tây b quét s ch vĩnh vi n kh i Vi t Nam thì h u h t nh ng h hàng xa g n v i hoàng t c. ñem l i l i ích cho h . [2] Nguy n ð c Xuân. c ch thanh l ch. bà con thân thu c ñ n hàng ngàn ngư i. ñăng trên báo Ki n th c ngày nay s 527. năm 1946 là thi u tá trư ng phái ñoàn Pháp trong Ban Liên Ki m (Commission de Contrôle et de Liaison).Pháp và ki m soát vi c thi hành hi p ñ nh 6 tháng 3 năm 1946 v m t quân s . Trái v i cha ông. ngày 1 tháng 4 năm 2005 (B. b b quên. ñám tang ñư c chính quy n thành ph Hu giúp ñ t ch c v i ñ y ñ l nghi theo t c l Ph t giáo. Luôn luôn day d t vì cu c s ng lưu vong. Nhưng khi nói ñ n ông. quan tâm ñ n vi c sinh l i. ñã ñi theo bà Nam Phương ñ n cùng. Ông ph trách công vi c ñ u tư ti n c a khách hàng ra nư c ngoài. Quá kh hi n v qua nh ng d ñ nh m nh t tìm cách tr v nư c. L i nói y g i lên m t k ni m. Cu c s ng nhi u tai ti ng c a b .. Ông s ng trong m t căn h ñ p ñư ng Marais. m t ñi u “Ngài Ng ” hai ñi u “Ngài Ng ”. (Theo l i k c a bà Bùi M ng ði p cho nhà báo Nguy n ð c Xuân (xem bài H i chuy n tình bà “th phi” Bùi M ng ði p v i c u hoàng B o ð i ñăng trên báo Ki n th c ngày nay s 530 ngày 10 tháng 6 năm 2005 . ng i lỳ ngoài th m ti m cà phê. Năm 1953. bu n phi n. n u không có ánh nhìn ñăm ñăm.B. Hoàn toàn ñúng như v y. ð n gi ăn trưa. ñ u ñ n và uy n chuy n.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Cũng vào gi này. Pháp tìm l i ñư c hai báu v t này không dám gi ñã làm l trao l i cho hoàng gia t i Buôn Ma Thu t.) [3] ðó là chi c n b ng vàng và ki m có chu i n m ng c ñư c Hoàng ñ B o ð i trao cho Trư ng phái ñoàn Chính ph lâm th i Tr n Huy Li u trong l thoái v ngày 30 tháng 8 năm 1945 Hu . nh ng di n viên cu i cùng trong k ch b n v ñ ch An Nam còn s ng ñ u di t n ra nư c ngoài trong nh ng năm năm mươi hay sau ñó. gi ñư c ñôi chút n ñ nh sau bao nhiêu bão t . Ph n dông h ñ u ñã g n ñ t xa tr i. qu n 12 Paris. hi n s ng xa. khi Nam Vi t Nam ch ñ i cu c t ng công kích cu i cùng thì m t sĩ quan n i ti ng trong tr n Alger trong cu c chi n tranh Algérie là ñ i tá Trinquer cũng ñã ñ nh m cu c v n ñ ng ng h ông tr v nư c.. T vài năm nay trư c công cu c ñ i m i ñang m c a cho ñ t nư c lâu ñ i c a h . r i l i ti p t c nh ng bư c chân nh nhàng.T. ph xá ñ y nh ng nhân viên công s mu n thư ng th c c nh ñ p ngoài tr i. Còn “th phi” M ng ði p mà vai trò g n như Hoàng h u Buôn Ma Thu t. Khi v Corrèze . nhưng không thành. ch ñ i s may r i c a l ch s . Trong nh ng tháng ñ u năm 1975. Lúc này B o ð i v n Pháp cũng ch ng m y quan tâm ñ n vi c này. bà Nam Phương ñã ñưa cho B o Long gi . [1] Tư ng h i hưu Jean Julien Fonde. ông giàu có. Bà chưa g p l i C u hoàng t khi bà ñ n Paris cách ñây ba mươi năm. Nàng s ng trong m t khu quân nhân và tu i tám mươi m t v n ñam mê chuy n tranh c . l i còn tranh ch p ki n t ng gi a hai cha con chia nhau báu v t trong ñó có hai qu c b o là n và ki m nhà Nguy n xưa [1] khi n tâm tr ng ông lúc nào cũng u u t. d ng l i trư c các t kính c a hàng. ngư i ñã d c h t ti n ti t ki m ñ ông chi tiêu Hongkong. n a thân trên th ng c ng m t cách g n như quý t c bi u l m t quá kh khác thư ng. bà Bùi M ng ði p ñư c B o ð i giao nhi m v mang hai báu v t ñó sang Pháp trao l i cho bà Nam Phương.

hay còn g i là Hoàng h u Thái Phương . m t d u hi u t ra ñ ch An Nam không hoàn toàn m t ñi. cha x nói chuy n v i m t c u quân nhân ng c ñeo ñ y huân chương. trên t m băng tang có ghi dòng ch b ng ti ng Vi t: “M t tr n T qu c kính vi ng”. Ông B o ð i thư ng xuyên ñ n nhà th Saint-Pierre de Chaillot ñ c u nguy n trư c tư ng Chúa. ông ñã vi t thư cho Giáo hoàng Pie XI ñ gi i thích vai trò mà ông mu n ñóng châu Á. Vào ngày 6 tháng 8 năm 1997. ñ i di n c ng ñ ng ngư i Vi t t i Hoa Kỳ. ñã nh c l i r ng: v Hoàng ñ ham chơi ñã v t b cành ô-liu c a ch t ch H Chí Minh ñưa ra. . Không m t chút gì g i l i hình nh nh ng ñám ñông th n dân Hu xưa kia v i s ngư ng m ñ i v i con ngư i ñang n m gi a l i ñi trong nhà th hôm nay. Nhà th Saint-Pierre de Chaillot. v cu c ñ i và v ñ c tin dù ñã mu n c a ông. con ngư i ña nghi và l nh lùng ñã ñ n r p ñ u trư c ð c m ð ng trinh. kín ñáo bư c ra kh i nhà th b ng m t c a ngách. Nhưng B o Long. M y anh nhà báo ñi ñi l i l i trong kho nh sân r ng trư c c a nhà th . g n như không mu n m i ngư i nhìn th y. tư c hi u t ñ t c a bà góa B o ð i .Elysées. Trong nhà th ngư i Vi t Nam ít i l ng l như nín th ch m t c ch . M t ph n c t a c m th y ngư ng ngh u khi s ngư i Vi t Nam có m t quá ít. nh ng ngư i ñ ng ñ u giáo phái. ða s . gi k . Ngư i châu Âu có m t trong gian chính l i ñông hơn ngư i châu Á. m c dù các cu c chi n tranh ñã lùi xa v quá kh và s im l ng ñã kéo dài b n mươi năm qua r i. Hình như có m t cú ñi n tho i c nh báo r ng nh ng thành viên còn sót l i c a tri u ñình có th s không ñư c hoan nghênh khi ñ n d l tang. m i ngư i m i ng . xa nh ng gh dành cho gia ñình có tang.Hoàng h u Phương Tây. M t thông cáo c a Chính ph C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam công b t i Hà N i. 35 ð i l Marceau g n qu ng trư ng Étoile (Ngôi sao). Ti c r ng ông ta ch ñáp l i m t cách tích c c thái ñ thi n chí y trong m t th i gian ng n. Trong lúc ñ i gi c hành tang l . Phu nhân ngư i quá c ng i riêng m t ch . Jean Paul II ñã g i ñi n chia bu n. m t ông Nguy n có th nhóm l i ng n ñu c. c u hoàng B o ð i ñã ra ñi vào cõi vĩnh h ng ñư c năm ngày r i. Cha x không m t l i nào nói ñ n gia ñình ngư i quá c . Ông ñã mang m t tên m i theo l công giáo là Jean-Robert. Ông tham d vào các sinh ho t c a Nhà Th . ðám ñông t t ra kh i nhà th và l ng l chia tay. xem ra quá l n cho bu i l tang như th này. như trư c ñây các th n dân ñã cúi r p mình trư c ngai vàng c a ông. Lúc ñ u h chưa ñư c phép vào trong gian gi a nhà th . ngư i ñã ñư c t n phong k v ngai vàng t năm 1936 ñ ng bên linh c u. qu n 16. C t a t ra ng c nhiên v tư c v Hoàng h u mà bà Monique t phong. xu t huy t n i t ng th n và ung thư tu t i b nh vi n quân ñ i Val-de-Grâce.lúc ñ u còn c m ñám nhà báo vào. H chăm chú l ng nghe vài tin ñ n ñâu ñó có th ñem l i hy v ng r ng tr i xanh không nghi t ngã và có l m t ngày kia nh ng chi c c ng ñ s c a ð i N i Hu s l i m c a ñón Hoàng ñ . Có l ñó là cơ h i duy nh t trong l ch s ñ có th có m t c ch ñ lư ng như th . Ph T ng th ng Pháp ñã c m t ñ i di n ñ n. Chính Giáo h i ñã dùng tên này m i khi nói v ông. Nhưng khi tang l k t thúc. trong lúc ti ng ñàn ng l n c a nhà th vang lên. Con ngư i ñã không thay ñ i gì k t khi r i kh i ñơn v thi t giáp c a Quân ñ i lê dương Pháp. tay vác thánh giá n ng b ng g cùng v i m y b n ñ ng hương khác c a ông. cũng như ông th trư ng Paris cũng ch c ngư i thay m t ñ n d . Cha chánh x k r ng t năm 1984. th ñô Paris. Tuy nhiên m t chi c xe c a ð i s quán Vi t Nam t i Pháp ñã ñem ñ n m t vòng hoa tr ng. ñem l i s ng c nhiên cho m i ngư i có m t trong bu i sáng hôm y. Còn B o Long. Mưa gió mùa. th nh tho ng còn cư i m m. Bà hoàng Monique . ñã lên t n qu ng trư ng Champs . L i phát bi u c a cha x chính là nh m vào bà ta. ông không ñi theo cùng ñoàn tang như truy n th ng ñòi h i. mà ch có “Hoàng h u Thái Phương” ñi sau linh c u. S có m t c a ngư i như c a hàng ch c ñ i bi u cho m t t ch c hùng m nh. ông B o ð i th nh tho ng còn ăn t i v i m y c u quân nhân Pháp ñã chi n ñ u ðông Dương. m t trong s này ñã ñư c ch n ñ ñ c bài ñi u. nóng và n ng h t làm ư t nh ng khách b hành l loi. Và hôm nay m t Giáo hoàng khác. Cho nên theo di chúc. Sau ñó l nh c m ñã ñư c hoãn thi hành.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 32 Daniel Grandcleùment Tr i mưa. do ñó ñã l a ch n như t 40 năm nay m t thái ñ kín ñáo. Chính ông. ngang hàng v i v ñ i di n T ng th ng Pháp. Cu i ñ i. c u b trư ng.145 - . Ông vua cu i cùng c a tri u Nguy n ñã quy y công giáo và làm l r a t i t i nhà th này năm 1988. Toàn b phe cánh B o ð i ñ u có m t: các c u quân nhân. và kho ng m t ch c ñ i di n các hãng thông t n. C ng ñ ng ngư i Paris không bi t gì m y v m t ông hoàng bí n. L tang ñã di n ra t t ñ p theo ñúng nghi th c công giáo v i bài T ng Chúa c a ð c m theo yêu c u c a ngư i quá c m y ti ng trư c khi nh m m t. Ông m t vì nư c màng não. Có l h tâm ñ u ý h p l m. hai nhà quay phim truy n hình ñã ñư c phép ñ n g n linh c u.

146 - . tháng 8-1997 Daniel Grandcleùment .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam T.P H Chí Minh. tháng 8-1994 Paris.

Connaisance du Vietnam .Tin t c bí m t v ðông Dương. 1982. SHAT .Chi n tranh ðông Dương. Sirey. Mousson de femmes . Thư m c Daniel Grandcleùment B o ð i. Lưu tr thành ph Hà N i. 1994. L’Harmanttan. David Gilbert.L ch s Vi t Nam t 1940 ñ n 1942.Chuy n tình c a các bà trong cung nhà Nguy n. L’étrange aventure de Ham Nghi . imprimerie nationale. 1979. 1987. Gras Yves. Histoire du Vietnam de 1940 à 1942 . Complexe.Phòng L ch s l c quân Vincennes. Y Vi t xu t b n. 1985. Ramsay. Devillers Philippe.Trung tâm Lưu tr b Pháp qu c H i ngo i Aix en Provence. 1875-1975.147 - . Le Vietnam . 2. La guerre d’Indochine . Les guerres d’Indochine . Histoire de la guerre d’Indochine . PUF.ðông Nam Á. Quand se noua le destin d’un emprie . Nhà xu t b n Thu n Hóa.Tìm hi u Vi t Nam. L’Asie du Sud-Est . Meuleau Marc. 1990. L’Indochine française. Plon. Isoart Paul. Lucien Bodard. Lưu tr thành ph Cannes.ðư ng cách m ng. Ruscio Alain. Hanoi. Le dragon d’Annam .L ch s chi n tranh ðông Dương. Les chemins de la révolte . 1992. Lê Thành Khôi. 1980.Leclerc và ðông Dương 1945-1947. 1954 Feray Pierre Richard. Th gi i.Con r ng Annam. Franchini Philippe. Durand Maurice. Chroniques secrètes d’Indochine . Gaultier Marcel. Huard Pierre.Nư c Vi t Nam. Nguy n ð c Xuân. Histoires d’amour des dames dans le palais des Nguy n .Nh ng cu c phiêu lưu kỳ l c a uua Hàm Nghi. Denoêl. Fayard.Gió mùa cho ñàn bà.Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Chöông 33 1. La Nef de Paris édition. K chuy n vua quan nhà Nguy n. Nh ng tư li u ch y u ñã tham kh o CAOM . 1952. Devillers Philippe. PUF. Ph m Kh c Hòe. Gallimard. 1992. Fiste Pierre.V nh ng ngư i ñi tiên phong Vi n ðông: L ch s ngân hàng ðôngDương. Nguy n Ti n Lãng. Hu 1991 . Nhà xu t b n Thu n Hóa. 1992.Khi nào k t thúc v n m nh m t ñ qu c Albin Michel. Nhà xu t b n Thu n Hóa. Pygmalion. 1994. Lưu tr b Ngo i giao. Lưu tr qu c gia Fontainebleau. Hu 1991 và T Tri u ñình Hu ñ n chi n khu Vi t B c. 1971. Le Seuil. 1988. Des pionniers en Extrême-Orient: Histoire de la Banque de l’Indochine . La guerre française d’Indochine . Ecole française d’Extrême-Orient. Perrin Elula. Có gì l trong cung nhà Nguy n. 1973. T p th tác gi : Leclerc et l’Indochine 1945-1947 .Cu c chi n tranh c a Pháp ðông Dương.Nh ng cu c chi n tranh ðông Dương.

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Moät soá hình aûnh tö lieäu Gia ñình vua B o ð i Vua B o ð i Vua B o ð i năm 1954 .148 - Vua Hàm Nghi .

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Vua B o ð i năm 1925 Vua Gia Long .149 - .

Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment .150 - .

151 - .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Vua Duy Tân .

152 - Vua Thành Thái lúc b ñi ñày .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Vua Kh i ðinh Bà Nguy n Th ð nh .

153 - . Taát caû vì söï phaùt trieån cuûa E-book Team vaø TGE! .Baûo Ñaïi hay laø nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa vöông quoác An Nam Daniel Grandcleùment Heát.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->