Trường Đại Học Sài Gòn Khoa GD Tiểu Học Tên: Trần Quốc Hưng Mã Số SV: 3110150063 ĐIỂM Môn

: Phương pháp dạy học toán 1 LỜI PHÊ

Bài làm
Mạch KT Lớp Lớp 1 SỐ HỌC Các số trong phạm vi 10: Nhận biết quan hệ số lượng(>,<,=). Đọc, đếm, viết , so sánh các số dến 10. Phép tính: Phép cộng, phép trừ. Giới thiệu phép cộng , phép trừ. Bảng cộng, bảng trừ trong phqm5 vi 10. Các số trong phạm vi 100: Phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 100. Tính biểu thức số có đến hai dấu ĐO LƯỜNG Đơn vị dô dài: cm. Đo dô dài đoạn thẳng. Đơn vị đo thời gian: tuần lễ, ngày trong tuần. Xem lịch, xem giờ đúng trên đồng hồ. YẾU TỐ HÌNH HỌC Điểm: A, B, điểm trong, ngoài một hình. Đoạn thẳng: AB, KH,… Hình vuông. Hình tròn. Hình tam giác. Ghi hình bằng chữ. GIẢI TOÁN Giải các bài toán đơn: bài toán them dùng phép cộng, bài toán bớt dùng phép trừ để giải. Yêu cầu trình bày bài giải: Lời giải Phép tính Đáp số

1

Giới thiệu về lít. Đọc. Bảng cộng. bảng trừ trong phạm vi 20. hiệu). Các số đến 1000: Phép cộng.Lớp 2 phép tính cộng. b là các số có đến hai chữ số)”. hình tứ giác. Số bài: 51 bài Phép cộng. Hình chữ nhật Khái niệm ban đầu về chu vi một hình đơn giản. trừ trong phạm vi 1000. hàng trăm. m. Số bài: 4 bài Đường thẳng Ba điểm thẳng hàng. Đường gấp khúc va độ dài đường gấp khúc. x-a=b(với a. phép nhân và phép chia. 2 . phép trừ(số bị trừ. tính chu vi hình tam giác. km. giờ đúng va giờ khi kim phút chỉ số 3. mm va quan hệ giữa chúng. tổng không quá 1000. tháng. phép trừ có nhớ trong phạm vi 100: Giới thiệu các thuật ngữ lien quan đến phép tính cộng(số hạng. số trừ. Phép cộng và trừ có nhớ hoặc không nhớ trong phạm vi 100 Tính giá trị biểu thức số có đến hai dấu phép tính cộng và trừ. không nhớ. Số bài: 2 bài Giải các bài toán đơn về phép cộng và trừ (bài toán về nhiều hơn và ít hơn 1 đơn vị). tổng). hàng chục. Xem lịch.6. Phép trừ có đến 3 Số bài: 4 bài Đơn vị độ dài: dm. trừ. Tập đổi tiền trong trường hợp đơn giản. viết. Phép cộng các số có đến 3 chữ số. Giải bài tập dạng: “Tìm x biết: a+x =b. giới thiệu số hang đơn vị. Hình tứ giác. Giới thiệu tiền Việt Nam (trong pham vi 1000). Đơn vị khối lượng: kg. so sánh các số có 3 chữ số. Đơn vị thời gian: giờ .

khác 0. Tính biểu thức có đến 2 dấu phép tính cộng. Tính giá trị biểu thức có đến 2 dấu phép tính cộng. Không có dấu ngoặc. Lập bảng nhân. chia từ 2 đến 5 co tích va số bị chia không vượt quá 50. b là số có 3 . phép chia và giới thiệu các thuật ngữ liên quan đến phép nhân(thừa số. Giải bài tập dạng “Tìm x biết: a x x=b. tích). là số có 1 chữ số. Nhân số có dến 2 chữ số với số có 1 chữ số không nhớ. không thể chia cho 0. số chia. thương).1 và chia cho 1. chia. x:a=b (với a.chữ số không nhớ. trừ hoặc nhân. Nhân với 0. Phép nhân và phép chia: Giới thiệu ban đầu về phép nhân. Chia các số trong phạm vi bảng tính. phép chia(số bị chia. trừ.

Số bài: 5 bài Góc vuông và không vuông. bán kính hình tròn. Giới thiệu tiếp về tiền Việt Nam. giờ. Và mối quan hệ giữa chúng.2 chữ số)”. Giới thiệu êke. với n là số tự nhiên khác 0 va không vượt quá 5). 1kg=1000g. Phút. Giới thiệu các phần bằng nhau của đơn vị (dang 1/n. Diện tích hình chữ nhật. Giới thiệu compa và cách dung. Diện tích cua một hình. chia từ 2 đến 5. Vẽ đường tròn bằng compa. Số bài: 70 bài LỚP 3 Phép nhân và chia trong phạm vi 1000: Ôn lai bảng nhân. Bảng nhân. Tâm. Hàng ngàn. hàng Số bài:10 bài Lập bảng đơn vị độ dài từ mm đến km. Gioi thiệu : g. hình vuông. Làm quen biểu thức số và giá trị của biểu thức. hình vuông. Xem đồng hồ chính xác đến phút. chia ngoài bảng nhân trong phạm vi 1000: Nhân số có 2. Thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức có dến 2 phép tính có hoặc không có ngoặc Các số trong phạm vi 100 000.3 chữ số với số có 1 chữ có 1 chữ số có nhớ không quá 1 lần. Giới thiệu đỉnh. Đơn vị đo diện tích: cm2. Nhân. cạnh của cá hình đã học. Giải bài toán quy về một đơn vị va các bài toán có nội dung hình học. 4 . Phép tính cộng trừ số có 3 chữ số có nhớ khong qua 1 lần. chia hết va chia có dư. Chu vi hình chữ nhật. Số bài:2 bài Giải bài toán có đến 2 bước tính. chia từ 6 đến 10. góc.

vạn. Số bài: 55 bài Số bài: 8 bài Số bài: 10 bài Số bài: 4 bài 5 . Phép chia số có đến 5 chữ số cho số có 1 chữ số. Giới thiệu về chữ số La Mã. trong phạm vi 100 000. Biểu thức có đến 3 dấu phép tính. Phép cộng và phép trừ có nhớ không liên tiếp và không quá 2 lần. So sánh các phần bằng nhau của đơn vị trên hình vẽ và trong trường hợp đơn giản. có hoặc không có ngoặc. n=1000). hàng chục vạn. Giới thiệu các phần bằng nhau của đơn vị (dang 1/n. với n là số tự nhiên từ 2 đến 10 và n=100.

tích có không quá 6 chữ số. chiều cao). vuông góc với nhau. tính toán với các số đo. các số tự nhiên. + Thực hành đổi đơn vị đo đại lượng ( cùng loại). + Phép tính : . viết. m2. + Tổng kết về số tự nhiên và hệ thập phân. + Góc nhọn. tìm số trung bình cộng. so sánh các số đến lớp triệu.Dấu hiệu chia hết cho 2. + Nhận dạng góc trong các hình đã học. km2. 5. Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. thương có không quá 4 chữ số. a + b + c.Tính giá trị các biểu thức chứa chữ dạng: a + b. có sử dụng phân số. + Giới thiệu về diện tích và 1 số đơn vị đo diện tích: dm2. 9. . 6 . m2 và km2. (a + b ) x c. thế kỉ và năm. Các phép tính về số tự nhiên: + Đọc.6 số có nhớ và không nhớ tới 3 lần.4  Số tự nhiên. a : b. giờ và phút. a x b x c.Phép chia các số có nhiều chữ số cho số có không quá 3 chữ số. . góc bẹt. song song với nhau. . các nội dung hình học đã học. Thực hành đo.Tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân các số tự nhiên. + Đơn vị đo thời gian: chủ yếu nêu quan hệ giữa ngày và giờ. + Giải các bài toán có đến 2 hoặc 3 bước tính.Tính giá trị các biểu thức số có đến 4 dấu phép tính. Giải các bài tập dạng: “Tìm x biết : + Đơn vị đo khối lượng: bổ sung và hệ thống hóa. Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng. . góc tù. năm và tháng ngày. cắt. hình thoi. tìm 2 số biết tổng và hiệu của chúng. + Giới thiệu: -2 đường thẳng cắt nhau. và nêu mối quan hệ giữa m2 và cm2. -Công thức tính diện tích hình bình hành (đáy. 3. ghép.Phép cộng và phép trừ các số có đến 5. -Hình bình hành và hình thoi. tập làm tròn số đo và tập ước lượng các số đo.Phép nhân các số có nhiều chữ số với số có không quá 3 chữ số. . + Thực hành vẽ hình bằng thước và êke. . + Giải các bài toán có liên quan đến: tìm 2 số biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của chúng. giới thiệu lớp tỉ. gấp hình. a – b. a x b.

mẫu số của tích có không quá 2 chữ số). . . phép tính không có nhớ. tính 7 . b là các số bé”.Giới thiệu quy tắc chia phân số cho phân số. Đọc. so sánh các phân số. a < x < b ( a. + Phép tính: . chia phân số cho số tự nhiên khác 0. tử số của kết quả tính có không quá 2 chữ số. trừ hai phân số có cùng mẫu số. phân số bằng nhau.Phép cộng và phép trừ 2 phân số có cùng hoặc không có cùng mẫu số ( trường hợp đơn giản. mẫu số của tổng hoặc hiệu không quá 100).Giới thiệu quy tắc nhân phân số với phân số.Giới thiệu về tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng các phân số. viết. Các phép tính về phân số: + Giới thiệu khái niệm ban đầu . + Thực hành tính: Tính nhẩm về cộng.Giới thiệu về tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân các phân số.  Phân số. .x< a. Giới thiệu nhân 1 tổng 2 phân số với 1 phân số. . nhân phân số với số tự nhiên ( trường hợp đơn giản.

hỗn số. thời gian chuyển động. chia số đo thời gian với một số. + Giới thiệu khái niệm ban đầu về: vận tốc. biết tỉ số phần trăm của số đó so với số đã biết. trừ không nhớ và có nhớ tới 3 lần. tử số và mẫu số của tích có không quá 2 chữ số. + Giới thiệu về tỉ lệ bản đố. diện tích toàn phần và thể tích hình trụ.  Số thập phân. + Tìm một số. Phép nhân các số thập phân có tới 3 tích riêng và phần thập phân của tích có Số bài: 6  Đo thời gian. hình cầu. hình trụ. phép trừ các số thập phân có đến 3 chữ số ở phần thập phân. hình lập phương. trừ các số đo thời gian có đến hai đơn vị đo. thời gian chuyển động. + Tính giá trị các biểu thức có không quá 3 dấu phép tính với các phân số đơn giản ( mẫu số chung của kết quả tính có không quá 2 chữ số). Vận tốc. diện tích toàn phần. bổ sung về phân số thập phân. chủ yếu là các bài toán có đến 3 bước tính. Cộng. trong đó có:  Các bài toán đơn giản về tỉ số phần trăm: + Tìm tỉ số phần trăm giữa hai số. Đo thể tích. + Giới thiệu hình hộp chữ nhật. + Các phép tính nhân. chuyển động ngược 8 . quãng đường đi được và mối quan hệ giữa chúng. quãng đường đi được. 5 Số bài: 72  Phân số: Ôn tập. Số bài: 9 + Tính diện tích hình tam giác. hình thoi và hình thang. Giới thiệu công thức tính diện tích xung quanh.  Các bài toán đơn giản về chuyển động đều.nhẩm vê nhân phân số với phân số hoặc với số tự nhiên. hình lập phương. đọc. thể tích hình hộp chữ nhật. + Các phép tính cộng.  Đo diện tích. phép tính không có nhớ. Số bài: 2 Giải bài toán. + Đêcamet vuông. + Tính diện tích xung quanh. Tính chu vi và diện tích hình tròn. tỉ lệ nghịch. Các phép tính về số thập phân: + Giới thiệu khái niệm ban đầu. viết. + Tìm một số biết một số khác và tỉ số phần trăm của số đã biết so với số đó. + Viết và chuyển đổi các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân. hình cầu. các bài toán về tỉ lệ thuận.  Tỉ số: + Giới thiệu khái niệm ban đầu về tỉ số. + Phép tính: Phép cộng. so sánh các số thập phân.

 Tỉ số phần trăm: + Giới thiệu khái niệm ban đầu về tỉ số phần trăm. tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng các số thập phân. trừ các tỉ số phần trăm. hectômet vuông. + Tìm độ dài quãng đường biết vận tốc và thời gian chuyển động.Cộng. nhân. + Thực hành đo diện tích ruộng đất và đo thể tích. trừ không nhớ 2 số thập phân có không quá 2 chữ số. + Thực hành tính nhẩm: . + Đọc. với phần thập phân có không quá 3 chữ số. mét khối (m3).  Các bài toán ứng dụng kiến thức đã học để giải quyết một số vấn dề của đời sống. đêximet khối (dm3). viết tỉ số phần trăm. bảng đơn vị đo diện tích. + Mối quan hệ giữa tỉ số phần trăm và phân số thập phân. Số bài: 14 Số bài: 12 Số bài: 3 9 . milimet vuông. chia tỉ số phần trăm với 1 số. chiều và cùng chiều: + Tìm vận tốc biết thời gian chuyển động và độ dài quãng đường. + Giới thiệu bước đầu về cách sử dụng máy tính bỏ túi. a và ha.không quá 3 chữ số. Phép chia số thập phân với số chia có không quá 3 chữ số ( cả phần nguyên và phần thập phân) và thương có không quá 4 chữ số. + Giới thiệu các đơn vị đo diện tích ruộng đất: a và ha. . Tính chất giao hoán của phép cộng và phép nhân. .Chia không có dư một số thập phân có không quá 2 chữ số cho một số tự nhiên có 1 chữ số. + Giới thiệu khái niệm ban đầu về thể tích và một số đơn vị đo thể tích : xăngtimet khối (cm3). Mối quan hệ giữa m2. số thập phân và phân số. + Cộng.Nhân không nhớ một số thập phân có không quá 2 chữ số với một số tự nhiên có 1 chữ số. + Tìm thời gian chuyển động biết độ dài quãng đường và vận tốc chuyển động.

giải toán. Ví dụ: 10 . củng cố và rèn luyện các kiến thức. ôn tập) LỚP Toán 1 Toán 2 Toán 3 Toán 4 Toán 5 TS và Tỉ lệ % SỐ HỌC 51 70 55 72 27 275 – 74% ĐO LƯỜNG 4 10 8 6 12 40 . kỹ năng của các tuyến kiến thức khác như : đo luòng.11% HÌNH HỌC 4 5 10 9 14 42 – 11% GIẢI TOÁN 2 2 4 2 3 13 – 4% TS BÀI 61 87 77 89 56 370 Nhận xét: Số học là nội dung trọng tâm cơ bản của môn Toán ở tiểu học. kĩ năng về số học. yếu tố hình học. phương tiện để hình thành các kiến thức. học sinh có thể ôn tập.… Và thông qua việc học các tuyến kiến thức khác. 2) Chương trình toán lớp 2 giới thiệu phép nhân bằng kiến thức nào? Cho ví dụ? Chương trình toán lớp 2 giới thiệu phép nhân bằng kiến thức Tổng của các số hạng bằng nhau. nó chiếm một khối lượng và thời lượng khá lớn trong toàn bộ cấu trúc nội dung môn toán ở tiểu học Kết luận: Số học là nội dung trọng tâm cơ bản của môn Toán ở tiểu học. nó chiếm một khối lượng và thời lượng khá lớn trong toàn bộ cấu trúc nội dung môn toán ở tiểu học vì Số học cung cấp cho học sinh các kiến thức và giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng về số học như là công cụ.Số bài: 27 Bảng thống kê số 2: số bài ở từng lớp ( không kể bài các bài luyện tập.

 Độ dài của đường gấp khúc ABCD là tổng độ dài của các đoạn thẳng AB. CÂU 3: Hãy trình bày chuỗi các kiến thức liên quan đến đường gấp khúc trong chương trình toán tiểu học. ta nói : “Trên bảng có hai điểm”.  ĐOẠN THẲNG 11 . CD..2 được lấy 4 lần. điểm kia là B.Hay trên bảng vẽ 2 chấm.Trong đó điểm B là điểm chung của hai đoạn thẳng AB. CD lần luợt là 2cm. BC và điểm C là điểm chung của hai đoạn thẳng BC. CD.. BC. 4 cm. 3cm thì độ dài của đường gấp khúc ABCD là: 2cm + 4cm + 3cm = 9cm Và do đó các kiến thức liên quan đến đường gấp khúc bao gồm:  ĐIỂM  ĐOẠN THẲNG  ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG Các kiến thức này của chương trình Toán 1.( kiến thức Toán 2). Ta chuyển thành phép nhân và viết như sau: 2 x 4 = 8 Đọc là Hai nhân 4 bằng tám.Với:  ĐIỂM Vd : nhìn hình vẽ trong trang sách ta nói: “Trên trang sách có điểm A đọc là điểm A. 2+2+2+2=8 2 + 2 + 2 + 2 là tổng của 4 số hạng bằng nhau. BC.  Đường gấp khúc ABCD gồm ba đoạn thẳng là: AB. Vd : độ dài của đoạn thẳng AB.CD.. Dấu x gọi là dấu nhân. BC. Ta gọi một điểm là A. mỗi số hạng là 2.Cho biết các kiến thức đó lớp mấy.

đó là: Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng. GV không được phân bài tập cho một số học sinh làm. đầy đủ. HÌNH THOI (Toán 4) CÂU 4: Khi dạy bài “ Tính giá trị biểu thức” ( Toán 3 trang 80).Số học sinh còn lại reo hò cổ vũ. HS phải đựơc làm tất cả các bài tập. đường cao hình 12 .. Vd: 60 + 35 : 5 = 60 + 7 = 67 86 -10 X 4 = 86 – 40 =46  Và do đó Thầy A làm như vậy đã vi phạm nguyên tắc 3 của nguyên tắc dạy học.  ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG: dùng thước thẳng có chia đơn vị đo độ dài chuẩn cm để đo độ dài các đoạn thẳng. cả lớp reo hò cổ vũ thì ta cho tất cả các HS cùng làm đồng thời sẽ mời 2 HS xung phong lên bảng làm và các bạn ở dưới lớp sẽ so sánh kếtt quả đồng thời cũng giúp cho GV tiết kiệm được thời gian. nhân. củng cố và ôn tập thường xuyên. Thầy A gọi lên bảng 2 học sinh để thi đua làm bài tập 1 trang 80. từ dễ đến khó . với kiến thức của đường gấp khúc trong chương trình Toán Tiểu học nhằm phục vụ cho bài :  CHU VI TAM GIÁC. HÌNH VUÔNG (Toán 3)  HÌNH BÌNH HÀNH. Do đó mà không nên đưa các giấy bạc mệnh giá 2000 đồng và 5000 đồng. chia thì ta thực hiện các phép tính nhân. Nối điểm A với điểm B ta được đoạn thẳng AB. hệ thống mà không vượt quá chuẩn kiến thức của chương trình Toán 2. trừ sau. trừ. số học sinh còn lại ngồi xem. Thay vì Thầy A gọi 2 HS lên bảng thi đua làm.TỨ GIÁC ( Toán 2)  CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT. tức là : GV cần cho HS rèn luyện kỹ năng thành thạo. điều chỉnh một chút về cách trình bày sao cho dễ theo dõi. Thầy A làm như vậy là đúng hay sai ? Vì sao ? Liên quan đến nguyên tắc dạy học nào?  Khi dạy bài “Tính giá trị biểu thức” ( Toán 3 trang 80). chỉ sửa những cái sai nhỏ. chiều cao hình bình hành..Thầy A làm như vậy là sai vì Bài này có kiến thức mới. Với cách làm như vậy vừa đảm bảo được kiến thức của các em chính xác. 2000 đồng và 5000 đồng để dạy cho học sinh lớp 2 hay không ?  Ở chương trình Toán 2 thì HS chỉ mới được học đến các số đến 1000.Trên trang giấy vẽ hai chấm và đặt tên lần luợt cho hai chấm đó là điểm A và điểm B. CÂU 5: Có thể đưa vào chương trình Toán 2 các giấy bạc mệnh giá 1000 đồng. chia trước. Câu 6 Hãy nêu chính xác các khái niệm sau có trong chương trình toán tiểu học : Chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật. Số học sinh còn lại reo hò cổ vũ. Mặt khác. Thầy A gọi lên bảng 2 hoc sinh để thi đua làm bài tập 1 trang 80. rồi thực hiện các phép tính cộng..

đáy hình bình hành. Độ dài đoạn thẳng AM bằng độ dài đoạn thẳng MB nên M được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB 3cm 3cm A M B -Tâm của đường tròn là : tâm O là trung điểm của đường kính AB -Bán kính của đường tròn là : nối tâm O với một điểm M trên đường tròn. chu vi hình chữ nhật. Đoạn thẳng OM là bán kính của hình tròn Tất cả các bán kính của một hình tròn đều bằng nhau : OA= OB= OM M 13 . tâm và bán kính của đường tròn. trung điểm một đoạn thẳng. -Chiều dài hình chữ nhật là : Độ dài cạnh dài A B Hai cạnh dài có độ dài bằng nhau : AB = CD -Chiều rộng hình chữ nhật là : Độ dài cạnh ngắn Hai cạnh ngắn có độ dài bằng nhau : AD = BC D C -Chu vi hình chữ nhật là : Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2 A -Chiều cao hình bình hành là : Độ dài cạnh AH -Đáy hình bình hành là : cạnh DC D -Đường cao hình tam giác là : Độ dài cạnh AH A H C B B H C -Trung điểm một đoạn thẳng là : M là điểm ở giữa hai điểm A và B.tam giác.

23. Những chữ số La Mã nào có mặt trong chương trình toán tiểu học ? Hãy viết các số sau bằng chữ số La Mã : 2012 . 1964 . hai đường thẳng vuông góc Biểu tượng về góc vuông : Hình ảnh của hai kim đồng hồ chỉ lúc 3 giờ. A O B Biểu tượng về hai đường thẳng song song : Được hình thành trên cơ sở kéo dài mãi hai cạnh đối diện của một hình chữ nhật A B D C Biểu tượng về hai đường thẳng vuông góc : Được hình thành trên cơ sở kéo dài mãi hai cạnh cắt nhau của một hình chữ nhật.579 Bảy chữ số La Mã là : 14 . Hai đường thẳng vuông góc với nhau tạo thành 4 góc vuông có đỉnh chung A B D C Câu 8 : Hãy nêu 7 chữ số La Mã . hai đường thẳng song song. 9 giờ (đúng). hai cạnh bàn liên tiếp.Câu 7 : Hãy nêu : Biểu tượng về góc vuông.

V .I ( tương ứng với 1) V ( tương ứng với 5) X ( tương ứng với 10) L ( tương ứng với 50) C ( tương ứng với 100) D ( tương ứng với 500) M ( tương ứng với 1000) Những chữ số La Mã có mặt trong chương trình toán tiểu học là : I . X Viết các số sau bằng chữ số La Mã : 2012 : MMXII 1964 : MCMLXIV 23579 : XXMMMDLXXIX 15 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful