SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐỀ CHÍNH THỨC

KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: HÓA HỌC-LỚP 12 Thời gian: 45 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề 169

Học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng trên phiếu trả lời trắc nghiệm.

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH (20 câu, 6,0 điểm) 1. Cho 4,5 gam C2H5NH2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, lượng mưới thu được là : A. 0,85 gam. B. 8,15 gam. C. 7,65 gam. D. 8,10 gam. 2. Cho 10,8 gam α-aminoaxit X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH thu được 13,32 gam muối. Công thức câu tạo của X là : A. H2N-CH2-CH2-COOH. B. CH3-CH(NH2)-COOH. C. H2N-CH2-CH2CH2-COOH. D. CH3-CH2-CH(NH2)-COOH. 3. Chất nào trong các chất sau vừa phản ứng được với dung dịch KOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl ? A. C6H5NH2. B. H2NCH2COOH. C. CH3COOH. D. C2H5OH. 4. Sản phẩm của quá trình thủy phân đến cùng các protein đơn giản nhờ xúc tác thích hợp là : A. α-amino axit. B. β-amino axit. C. axit cacboxylic. D. este. 5. Thủy phân 75,6 gam một peptit chỉ thu được 90 gam glỹin (axit aminoaxetic). Peptit ban đầu là một : A. đipeptit. B. tripeptit. C. tetrapeptit. D. pentapeptit. 6. Cho các polime : poli(vinyl clorua), xenlulozơ, nilon-6,6, polibutađien. Dãy chỉ gồm các polime tổng hợp là : A. poli(vinyl clorua), xenlulozơ, nilon-6,6. B. xenlulozơ, nilon-6,6, polibutađien.C. poli(vinyl clorua), nilon-6,6, polibutađien. D. poli(vinyl clorua), xenlulozơ, polibutađien. 7. Chất nào dưới đây khi tham gia phản ứng trùng ngưng tạo thành tơ nilon-6 ? A. H2N[CH2]5COOH. B. CH5NH2. C. H2N[CH2]6COOH. D. C6H5OH. 2+ 2+ 8. Cho 2 phản ứng : (1) M + Cu → M + Cu, (2) Zn + M2+ → Zn2+ + M. M là kim loại nào trong số các kim loại sau ? A. Mg. B. Ba. C. Hg. D. Fe. 9. Ngâm một lá kẽm trong 100 ml dung dịch AgNO3 nồng độ aM. Sau khi phản ứng kết thúc, lấy lá kẽm ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thấy khối lượng lá kẽ tăng thêm 1,15 gam. Giá trị của a là A. 0,1. B. 1,3. C. 0,755. D. 0,2. 10. Cho Fe lần lượt vào các dung dịch chứa 1 trong những chất sau : Fe2(SO4)3, CuSO4, NH4NO3, ZnCl2, HNO3 loãng, HCl, Na2SO4. Số trường hợp coa xảy ra phản ứng là : A. 7. B. 4. C. 5. D. 6. 11. Vinyl propionat có công thức là : A. CH2=CH-COO-CH2-CH2-CH3. B. CH3COOCH=CH2. C. CH3-CH2-COO-CH=CH-CH3. D. CH3-CH2-COO-CH=CH2. 12. Xà phòng hóa 4,4 gam etyl axetat bằng 100 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là : A. 4,28 gam. B. 1,64 gan. C. 5,2 gam. D. 4,1 gam. 13. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa tristearin là : A. C17H35COONa và C3H5(OH)3. B. C17H33COONa và C3H5(OH)3. C. C17H35COOH và C3H5(OH)3. D. C17H33COONa và C3H7OH.

Trang 1 mã đề 169

Fe. 55. Hiện tượng nào sau đây mô tả không chính xác ? A. Sn bị ăn mòn điện hóa. Cho các kim loại sau : Cu. D.2. D. B. 108.0. to). 15. thu được 50 gam kết tủa. 2. Au. 216. Glucozơ + dung dịch NaOH. PHẦN RIÊNG (10 câu. 18. Dung dịch glucozơ + Cu(OH)2.5. 432. B. 54. Cho 16 gam hỗn hợp bột kim loại Zn và Cu vào dung dịch HCl (dư). C. 50. D. Sn bị ăn mòn hóa học. 10802 và 36420. C. Thủy phân m gam tinh bột. Số mắt xích trung bình trong phân tử xenlulozơ của mỗi loại sợi tương ứng là : A. thu được m gam Ag. C. D. 14. 6. etanol. toàn bộ khí CO2 sinh ra cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư. C. Fe bị ăn mòn điện hóa. C. Ion Fe3+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion Cu2+. 2. Au. Giá trị của m là : A. D. C. Giá trị m là : A. Giá trị m là : A. Kim loại dẫn điện tốt nhất trong nhóm là : A.Điều khẳng định nào sau đông không đúng ? A. C. 16780 và 27900. trong sợi gan là 5900000. B. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 22. 2. Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng ? A. Hiệu suất quá trình là 81%. Ion Fe3+ có tính khử mạnh hơn ion Fe2+. D. Một vật làm bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong. Dung dịch AgNO3 trong NH3. B. fomanđehit. 16. D. B. B. Chất giặt rửa tổng hợp bị giảm tác dụng tẩy rửa trong nước cứng. 3. 32450 và 38740. Cho các dung dịch : glucozơ. 19. B. Chất giặt rửa tổng hợp được điều chế từ các sản phẩm của dần mỏ.5. 4. Nước brom. D. 12500 và 32640. D. Cu(OH)2/NaOH.5. sau đó thực hiện phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3/NH3 dư. B. Glucozơ + dung dịch AgNO3/NH3 (to). D. người ta thủy phân 171 gam saccarozơ. Na kim loại. 25.4. B. D. II. Thành phần chính của xà phòng là muối Na+ (hoặc K+) của các axit béo. Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ tính theo đvC trong sợi bông là 1750000. B. Fe. Số đồng phân amin bậc một tương ứng với công thức phân tử C4H11N là : A. Trang 2 mã đề 169 . 20. 8. Thuốc thử có thể dùng để phân biệt 4 dung dịch trên là : A. Thêm vài giọt phenolphtalein vào dung dịch anilin thấy xuất hiện màu hồng. 100. 4. Glucozơ + H2 (Ni. Để tráng một số ruột phích.0 điểm) Học sinh chọn một trong hai chương trình (chương trình chuẩn hoặc chương trình nâng cao) 1. Ag. Fe bị ăn mòn hóa học. 24. C. glixẻol. C. D. B. C. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. 17. 23. nếu để lâu trong không khí ẩm sẽ xảy ra quá trình : A. Ion Fe3+ có tính oxi hóa yếu hơn ion Cu2+. 40. 5. sản phẩm thu được đem lên men để sản xuất ancol etylic. Nhúng quỳ tim svào dung dịch etylamin thấy quỳ tím chuyển sang màu xanh. Phản ứng Cu + 2FeCl3 → 2FeCl2 + CuCl2 chứng tỏ : A. Ion Fe2+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion Fe2+. thu được 4. Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm đựng dung dịch anilin thấy có kết tủa trắng. C. Ag. Thành phần chính của chất giặt rửa tổng hợp là muối Na+ (hoặc K+) của axit đođecylbenzensunfonic.48 lít khí H2 (đkc) và m gam kim loại không tan. C. B. Cu. Phản ứng giữa khí metylamin và khí hiđroclorua làm xuất hiện khối trắng. Chương trình chuẩn : 21.

D.56 V.54 gam. cao su buna.6g A trong dung dịch NaOH (đủ). C. 2. CuO. Trang 3 mã đề 169 . D. B. 37. D. FeO. B. B. + 1. CH2=CH-COOCH3.36 V. B. tơ tằm. 2NaHCO3  Na2CO3 + CO2 + H2 + 1/2 O2. Suất điện động chuẩn pin Zn-Ag là : A. H2 (Ni. D. 32. NaOH. NaOH.8 V và E0 (Zn2+/Zn) = -0. Tơ visco. 33. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 19. Al2O3. B. CH3OH (xúc tác HCl khí). C. Cu. Cho vài giọt qufy tím vào dung dịch glyxin thì quỳ tím chueyẻn sang màu xanh. tơ tằm. Nhỏ vài giọt dung dịch I2 vào mặt mới cắt của củ khoai lang thấy xuất hiệu màu xanh tím. Nhựa bakelit. Thuốc thử được dùng để phân biệt Glu-Ala-Gly với Gly-Ala là : A. Đều có tính chất của ancol đa chức và có phản ứng thủy phân của đisaccarit. D. phim ảnh. 36.04 V. to). B. Fe. B. CH3CH2COOCH3. C. + 2. Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2NaOH. KCl. t  B. Đều chứa nhóm chức -CHO trong phân tử. Điện phân 1 lít dung dịch AgNO3 với điện cực trơ đến khi catot bắt đầu thoát khí thu được dung dịch có pH = 2. 34. + 0. C. 4. Đun nóng lòng trắng trứng có hiện tượng đông tụ.08 gam. Cu(OH)2. 2. HCOOCH(CH3)-CH3. Al2O3 nung ở nhiệt độ cao. 1. D. Phát biển nào sau đây không đúng ? A. C. + 0. Al. Tơ visco. Tinh bột hoặc xenlulozơ đều không có nhóm -CHO trong phân tử. Fe3O4. B. keo dán gỗ. Dung dịch HCl. Cu.16 gam. Dung dịch H2SO4. Cho thế điện cực chuẩn E0 (Ag+/Ag) = +0. Dãy chất đều tác dụng được với alanin (axit α-aminopropianic) là : A. D. HCl. keo dán gỗ. CH3COOCH2CH3.84 V. Na + H2O → NaOH + 1/2 H2. Mg(OH)2.2g muối. Cu. hỗn hợp rắn còn lại là : A.32 gam. CH3OH (xúc tác HCl khí). Fe. Cu(OH)2. Xà phòng hóa hoàn toàn 17. C. Dung dịch NaOH. tơ axetat. Caosu isopren.76 V. Glucozơ và fructozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc với dung dịch AgNO3/NH3. B.Este no đơn chứuc A có khối lượng mol phân tử là 88. Đều cho cùng sản phẩm khi thủy phân trong môi trường axit. Khi nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào cốc sữa tươi thì thấy sữa trong cốc bị đóng váng. Hiện tượng nào sau đây mô tả không chính xác ? A. tơ tằm. nilon-6. 26. C. Tất cả các cacbohiđrat đều có phản ứng thủy phân. C. Saccarozơ và mantozơ : A. Dung dịch NaCl. Đều được cấu tạo từ 2 gốc α-glucozơ. Chương trình nâng cao : 31. B. tơ visco. Sau khi phản ứng kết thức. Xem thể tích dung dịch không thay đổi thì lượng bạc bám ở catot là : A. C. D. Công thức cấu tạo của A là : A. 2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4. Phương trình hóa học nào sau đây không đúng ? A. Al. 27. 28. D. 29. C. Cho luồng khí CO dư qua hỗn hợp các oxit CuO. Al2O3. Dung dịch fructozơ hòa tan được Cu(OH)2. D. Số đipeptit tối đa được tạo thành từ glyxin và alanin là : A. Fe. D. Cu. Cu(OH)2. C. 0. o 35.

8. Cho phản ứng sau : 39.92g. Thường kim loại nào dẫn điện tốt dẫn nhiệt tốt. Phản ứng trùng ngưng. 8.24g. Điều khẳng định nào sau đây không đúng ? A.8g. tính dẫn nhiệt. ---------.16g.02 mol FeCl3. Phản ứng phân cắt mạch polime. Nhiệt độ càng cao.HẾT ---------- Chú ý: Học sinh được phép sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.12 mol CuCl2 và 0. C. D.38. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được chất rắn A. có ánh kim. Phản ứng nào polime trên thuộc loại phản ứng nào sau đây ? A. B. C. Phản ứng giữa nguyên mạch polime. C. B. bảng tính tan và máy tính cá nhân theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. B. 7. D. Cho 3. tính dẫn điện của kim loại càng tăng. 8. tính dẫn điện. D. Khối lượng chất rắn A là : A.36g bột Mg vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm 0. Tính chất vật lí chung của kim loại là : tính dẻo. Trang 4 mã đề 169 . 40. Tính chất vật lí chung của kim loại chủ yếu do các electron tư do trong kim loại gây ra. Phản ứng tăng mạch polime.