P. 1
th pha hoa chat

th pha hoa chat

|Views: 237|Likes:
Được xuất bản bởiunknowpc90

More info:

Published by: unknowpc90 on Apr 02, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2014

pdf

text

original

TRU'ONG £)~I HQC CONG NGHlep THl)'C PHAM Tp HCM

KHOA CCNG NGHe THl!C PHAM

GIAo TRINH THUC HANH

.

PHA CHE HOA CHAT
HE CAD DANG NGHE KIEM NGHIEM • •

Bien soan : ThS. Truong Bach Chi~n

Thanh ph6 H6 Chi Minh, 2 - 2011

TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM

KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM


CU6n giao trinh tlnrc

LmMaDAU
h@~ chdt nay duoc bien

na

~

soan dua tren cac tai 'T@WI' A9AC, ISO, va cac bai giang cua chfnh tac gi . .. co sy dieu chinh phil hop voi trinh dQ, thi@t bi, nhu cdu tn\t~~~ 6 ti@tqui dinh cua chirong trmh dao tao ngh@ ki@m~n{;.i~m lUong thirc thuc
pham tai Khoa cong nghe thirc pha. ~

ue

Do dinh huong cua nha tnrong la ren 'bty~n t .
sinh vi en va giiip cho sinh vien n~m b~t ngay VH(C ngay sau khi ra tnrong, nen cU6n giao trinh tlnrc hanh dbi hoi cac sinh vien phai nam vfmg qui trinh, bi@t s~p x@p hop If cong viec, thao tac nhanh nhen, chfnh xac thl moi thu duoc k@tqua t6t sau khi hoan tdt hoc phdn nay. Rdt mong su dong gop y ki@n cua cac thdy co dAng nghiep va cac cdp lanh dao d@quyen giao trinh tlnrc t~p nay ngay cang hoan thien, dap irng dugc yeu cdu nang cao chdt hrong hoc t~p cho sinh vien,

Xin chan thanh cam on. MQi

Y ki@n dong

gop xin goi v@:

Truong Bach Chien - Khoa Cong ngh~ Thuc Pham - Truong Dai hoc Cong Nghiep Tlnrc Pham TpHCM - s6 140 Le Trong Tdn Tan Plni TpHCM

Email: truongbachien@yahoo.com

2
Bien soan: ThS. Truong Bach Chi2n

"gc giao khi vao 111. Cac may m6c thi6t bi phai v~n hanh dung su chi dfin cua GVHD. hut thuoc la. eho. lam mdt tr~t tu trong phong thf nghiem 6. Khi thirc t~p. khong duoc n6i IOn tieng. 2.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM N()J QUY PHONG THi NGHLQM 1. 6n ao. dun tren b6p di~n c6 mui. phai tuyet d6i gift im l~ng. Sinh vien chin trach nhiem v8 cac dung cu. 7.. C va bi GVHD tnr di@mbai tlnrc hanh d6 5. Khi pha mfiu. BPTN. v~ sinh may. SV phai cn!1':l~n 1:jQ. hay phai lam vi~c voi acid d~c. t!nt~ . Vi h9C dung gio. cac dung moi bay hoi.. Cac may m6c tnroc va sau khi do phai kiem tra nguon di~n. 3 Bien soan: ThS. Truong Bach Chi2n . thl nhdt thi6t phai lam trong tu hut. Y v~n hanh khi chua duoc huang dfin. N6u lam htr hong.. ~ 4. kiem d~c. SV khong duQ'ctu 8. nguon mroc. phong thf nghiem. sinh vien di tr 3. khong duoc di chuyen may trong phong hay ra ngoai phong .

. tlm hi6u truce khi Hun.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 9. f. Khong diroc tu tien 1fiyhoa chfit. giao tra dung '" 13. don dep ngan n~p.SV viet cau tra loi cac cau hoi do GVHD yeu cAu khi thirc hanh va cac cau hoi c6 trong giao trinh sau m6i bai thirc hanh . ha hanh kiem d@nbuoc thoi hoc. - Trong m6i bai bao cao thirc hanh. SV phai chiu trach nhiem _~t d8n bii. gAm + BAu bill ghi ra ten cua bill thirc hanh va l1gQ~ t 'ang nam thirc hien bai thirc hanh d6. 11. phai rna sach se cac dung C\1. . hu hong do SV gay ra. vo y nghia cua m6i thao tac lam hao phi h6a chfit. 12. v~t nr thi@t bi. Khi ra v8. + PhAn 2: Bao cao k@tqua . y thirc. 10. 14.iV ~~ + Phan 1: Tra loi cau hoi . dung C\1 ra khoi PTN. MQi su lam mfit mat. Truong Bach Chi2n ..-~ . tfnh toan duQ'c va bao cao ham hrong chi tieu da thirc hanh.SV vi@tcac dfr lieu gia tri do duoc. 4 Bien soan: ThS. Phai n~m virng quy trinh phan tfch. Phai c6 s6 tay ghi cac thong s6 thuc nghiem. khong diroc lam cAu tha.

ti mi.1.Tuan thu thirc hien duoc bien phap an toan trong qua trinh pha ch~. hoa chAt cAn sir dung trong pha ch~. t . n6ng dQ xac dinh.1 thi~t bi. hoa chAt. . TiNH~HA:~. .Tfnh toan duoc hrong hoa chAt cAn dung de dich chAt chuan co th@tfch.hiet bi.Chuan bi duoc dung Cl. VI TRI. .Trinh bay diroc nguyen t~c pha ch~ mQt dung dich. gian m0 d~· CHUONG TRINH PHA CHE HOA CHAT Ma s6 mo dun: 25330014 150gio.Sir dung duoc thanh thao va an tom cac dung Cl. III.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM P£) DUN DAO T~O ThOi. chfnh xac trong qua trmh pha ch~. NQI DUNG Me) DUN 1. Truong Bach Chi2n . ~ II. MVC TIEU Me) DUN H9C xong rna dun nay nguai h9C co khd nan . (Ly thuyet: 60gio.Ren luyen duoc tfnh cAn than.Mo dun Pha che l(@). Thirc hanh: 90gio) I.iJA M ~ DUN QC kh6i ki~n thirc chuyen mon ' tao b~t buoc cua ngh@ Ki@m . . N6i dung t6ng quat va phdn b6 thai gian: ThOi gian Tang s6 15 S6TT 1 Ten cac bai trong md dun Me] Ly 15 thuyet ~ Thuc hanh Ki~m tra* 0 0 dAu v@ dung dich 2 Pha ch~ dung dich chAt tAy rna Pha ch~ dung dich chAt chi thi Pha ch~ dung dich 20 5 15 0 3 20 5 15 0 5 Bien soan: ThS.Gh~ ngh@ trong danh muc cac mr nghiem chAt IUQ'ngluang thirc.

Su di~n ly . nAng d9 chfnh xac thea yeu cAu. 6 Bien soan: ThS. Can bang trong h~ dung dich 4.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 4 thuoc thir hiru co Pha ch~ dung dich d~m chuAn 25 15 55 5 5 25 20 10 25 0 0 5 5 5 6 C9n 85 2. Truong Bach Chi2n .Trinh bay diroc quy trinh pha ch~ dung dich chAttAyrna . .Phan img trao d6i 3. N9i dung chi ti~t Bid 1: M« diu v~dung dleh Muc tieu cua hili: . Phan irng thuy phan .each chuyen d6i cac nAng d9 5. 1.Tfnh toan diroc hrong hoa chAt cAnlAyd8 pha ch~ thanh dung dich chAt tAyrna co th8 tfch. NAng d9 dung dich .Tfnh toan duoc cac nAng d9 dung dich thea yeu cAu . thi~t bi.Cac loai nAng d9 .Chuyen hoa diroc don vi tmh giira cac dai hrong nAng d9 cua dung dich.Chuan bi diroc dung cu. hoa chAtcAn su dung d8 pha ch~.Hfing s6 din bang trong dung dich 2. Cac phuong phap tfnh toan nAng d9 dung dich Bal 2: Pha ch~dung dlch chit tiy rua Thai gian: 20gia .

Ren luy~ cao. .7.1 thuy tinh.Sir dung thanh thao va an toan cac dung cao. . . thi~t bi.Thao tac pha ch~ dung dich chi thi chuan xac va thanh thao. t~.9. . v~sinh thi~t bi.. ti mi.1 Thai gian: 20gia Bai 3: Pha ch~ dung dleh chit chi th] M1I-c tieu cua bai: . .Thao tac pha ch~ dung dich chfit tdy rna tit h6a chfit tinh khiet chuan xac va thanh thao. h6a chfit cAn sir dung d6 pha che. h6a chat. .TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM .Ren luyen duoc tinh cdn than. dam bao an toan va d9 chfnh xac 3.1. 1<. dan nhan va bao quan h6a chfit da pha 3. ti mi.8. dam bao an toan va d9 chfnh xac .Sir dung duoc din va m9t s6 dung Cl.Trinh bay diroc quy trinh pha ch~ dung dich chi thi. . Cho h6a chfit vao chai.Tfnh duoc hrong chfit cAndung d6 pha theo n6ng d9 yeu cAu. Truong Bach Chi2n Cl. dung Cl.> chua. .Phat hien duoc nhirng nguyen nhan lam sai l~ch n6ng d9 dung dich da pha ch~. . .Chudn bi diroc dung Cl. Them dung moi d~n vach va H1cd@u 3. 7 Bien soan: ThS.1 dung trong pha ch~. gc tfnh cdn than.

thi~t bi. 19 chua.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM .tn xac va thanh thao. Thirc hanh pha ch~ dung dich thuoc thir hiru co 8 Bien soan: ThS.Ren luyen ky nang su dung may tfnh ca nhan d@tinh toan dQ sai thirc t~. . Pha ch~ mQt s6 dung dich chfit chi thi 3. MQt s6 thuoc thir hiru co tlnrong dung 3. Truong Bach Chi2n . .Chufrn bi dung cu. Thirc hanh pha ch~ dung dich chfit chi thi 3. h6a chfit cAn su ~1i1~ d6~ha ch~. dan nhan va .Ki@m tra ngoai quan h6a chfit dung lam chfit chi thi cAn pha 3. "" .Thao tac pha ch~ dung dich thuoc thir chfit hiru co tit 6n~.Su dung thanh thao cac dung cu dung trong pha ch~.Chufrn bi diroc dung cu.. dung moi "0 chai. Khai niem v@ chfit chi thi 2. .2.1..Ren luyen chuan ky nang su dung may tfnh ca nhan d@tinh toan dQ sai thirc t~. . 1. Pha ch~ mQt s6 dung dich thuoc tlnr hiru co 4. 1. Khai niem v@thuoc tlnr hiru co 2.Phat hien duoc nhirng nguyen nhan lam sai lech nAng dQ dung dich pha ch~.

A lam s~h ~ d9 dung dich da hfnh I pha cheR 1 d tfnh cf thf ti .~hat hien duoc nhirng nguyen nhan A .3. V~ sinh thi@ bi. Pha h6a chfit voi m9t it dung moi 4.2.Sir dung diroc din va m9t s6 dung cu d ~gA.6. d' b' . am ao an eean va«~! cao.. ~-*" .1..2.. ky nang sir dung may tinh ca nhan d~ tfnh toan d9 sai thirc t~. .Ren luyen ' xac . Chuyen dung dich h6a chfit vao blnh dinh rmrc 4. Cho h6a chfit vao chai. 1.5. . Thirc hanh pha ch~ dung dich d~m 3.8. Ki~m tra ngoai quan h6a chfit g6c 3. dung cu Thai gian: 15 gia .7. Pha ch~ m9t s6 dung dich d~m 3.ron~ pha ch~.9. I rm. Kiem tra ngoai quan h6a chfit g6c 4. 19 chua.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 4. Khai niem v@dung dich d~m 2. ChuAn bi dung cu 4. Them dung moi d~n vach va H1cd@u 4.4. Truong Bach Chi2n .1. Cho h6a chfit vao c6c thuy tinh 4.en uyen tree I can an. ChuAn bi dung cu 9 Bien soan: ThS. Lfiy h6a chfit ra ill 6ng chuan 4. dan nhan va bao quan h6a chfit da pha 4.

1<.8. te f>Eongkiem nghiern 19 thuyet va each can ~ 6ng chufin chufin xac va teo 1.tinh to~ hrong pha trong pha h6a chat trong diu. Ky thu~t chuan dQ 4 .5. Cho h6a chdt vao chai. Cach pha dung dich chuan thea n6ng dQ ban dfiu 3. Them dung moi d~n vach va l~c d@u 3.Thi~t l~p Thai gian: 55 gia each tfnh hrong h6a chdt d~ pha ch~ dung dich thea yeu ~ . Cac quy dinh nha mroc v@h6a chdt 6.9. Pha ch~ mot s6 h6a chdt chuan 7. 5.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 3. Cho h6a chdt vao c6c thuy tinh 3. cau . Pha h6a chdt voi mQt it dung moi 3. Tfnh k~t qua n6ng dQ duoc pha . Truong Bach Chi2n 10 .3. Th\lc hanh ___________________________________________________ Bien soan: ThS. Hieu chuan dung dich da pha ch~ 8. dung cu Bal 6: Pha ch~ dung dlch chuin . Chuyen dung dich h6a chdt vao blnh dinh mire 3.4. Ldy h6a chdt ra tit 6ng chuan 3.7.6. V~ sinh thi~t bi. Khai niem v@dung dich chuan 2.Pha~ bi~t dUQ'cci:\.> chua. dan nhan va bao quan h6a chdt da pha 3.

5. Cong thirc pha ch8 dung dich c6 nAng dQ mg/L (ppm) 8.9.NH GIA. Dung dich chuan EDTA O.5N 8. Dung dich chuan AgN03 0.006g/l m chuan .1.2. PHUONG PHA.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 8.15N Fe3+ 0.3. Kiem tra ngoai quan h6a chdt g6c 8.P VA NQI DUNG DA.14.11.10. 11 ___________________________________________________ Bien soan: ThS. Dung dich chuan 8. Cong thirc pha ch8 dung dich c6 nAng dQ mol/Lit (M) 8. V.05N 8. Pha ill chdt r~n 8. Dung N Iz 0.12.4. Cach sir dung 6ng chuan 8.lN 8. Pha ill dung dich 8.6. Truong Bach Chi2n . Dung dich chuan HCl1.8.HA so hru trfr h6a chdt. Cong thirc pha ch8 dung dich c6 nAng dQ dirong IUQ1lg(N) 8.13. Dung dich chuan NaOH 0.0 8.7. Cong thirc pha ch8 dung dich c6 nAng dQ gig (%) 8.

kiem tra va cong nhan t6t ngh@ h~ chfnh quy. "~ . ~ . rm~ R dang nghe uvrl' ~cl10 ~.. ban hanh kern thea Quyet dinh BLDTBXH. hlnh anh d6 lam sinh dQng lap hoc. Phdn ly thuyet giang day tai tnrong.Cac bai trong mo dun la.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 1. l~ ~ ac co so da~ tao ~gh@ Ki6m trung cap nghe hoac cao 2.Tlnrc hanh: Sir dung phirong phap thea trinh tv huang ddn ky nang. Huang dan mot s6 diim chfnh"Jfi: p. dung dich chAt chuan c6 th6 tfch.cac nQi dUng~~n~~~ ~hai tlnrc hi~n. Day la mo dun ly thuyet k8t hop voi khi danh gia cdn hru y: nghiep trong day s6 14/2007/QDBQ Lao dQng thirc hanh VI v~y * Kiim tra dinh. vAn dap hoac tv luan tuy thea tung bai cu th6 d6i voi nrng hoc sinh trong qua trtnh giang day va bai t~p ky nang trong thai gian 2 -4 gic d6i voi tung nh6m (2-4 hoc sinh) khi k8t thiic mQt bai. Truong Bach Chi2n 12 . kj. ngay 24 thang 5 nam 2007 cua BQ tnrong Thirong binh va Xli hQi. * Kiim tra k~t thuc ma dun Lam bai thirc hanh pha ch8 mQt dung dich cho tnroc va vi8t bao cao trong 5 gio 2. phan tlnrc hanh gia~" ti. . d6 pha ch8 dung dich c6 th6 tich..tam k8t hop . Phuong phdp danh gia Thirc hien thea Quy ch8 thi. tfnh toan ducc cac n6ng dQ xac dinh the on vi yeu cdu.l'i r12hongkiem nghiem c6 ddy du cac trang thi8t bi. trinh bay diroc quy trinh pha ch8 h6a chAt. ___________________________________________________ Bien soan: ThS. * Phan ly ChuO'l!g trinh mo dun d • ~ n~hi~m c~at hrong hrong thuc. h6a chAt cdn thiet de 't'~lii~ac bai thtrc hanh trong mo dun.tY-{l. thong qua cac cau hoi trfic nghiem._hap gidng day mo dun . Dira vao su tham gia ddy du cac bU6i hoc ly thuyet va thirc hanh thf nghiem.N(ji dung danh gid thuy~t : Vi8t va chimg minh duoc cac cong thirc tfnh hrong gam chAt cdn d ~.Ly thuyet: Sir dung phuong phap lAy hoc sinh lam tru voi cac hlnh ve..

can chu y . 4. n6ng dQ xac dinh theo yeu cAu. Stich tham khdo [1]. (1978). Le Van Khoa (chu bien). Quy trlnh pha ch8 cac dung dich chuan tit 6ng chuan.2. Nha xufrt ban Giao due. BQ LTTP. Pham Van thuc phdm. BQLTTP. Nhfmg trong tam chuang trinh. Tieu chuan: Tieu chuan Vi~t Nam hien hanh lien quan d8n each pha ch8 h6a chfrt 4. Tai li~u can tham khdo 4.1. Phdn ticb luang thuc thuc phdm.Thtrc hanh: Cac bill thirc hanh pha ch8 dung dich chfrt chuan c6 th6 tfch.Ngo Van Tam. phan bon va cay trong.lt. (1997). tit h6a chfrt tinh khiet. pha ch8 cac dung dich chi thi. (2001). n6ng dQxac dinh. Phuong phdp phdn ticb [4]. Nguyen Van Dl. pha ch8 cac dung dich chi thi theo yeu cAu.Ly thuyet: Cac cong tlnrc tmh hrong h6a chfrt cAn dung d6 pha ch8 dung dich c6 th6 tfch. ruarc. . Phuong phdp phdn ticb dJt. S6. Ha NQi ___________________________________________________ Bien soan: ThS. KiJm nghiem luang thuc [3]. (1974). Cong ty duong Bien Hoa.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 3. [2]. Bui Thi Nhu Thu~n. Truong Bach Chi2n 13 .

Hoa chit K2Cr207 R~n Na2Cr207 R~n Long Long Ca(OHhR~n HCl d~c Long NaOH R~n Long .TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 1. Truong Bach Chi2n 14 .H2S04 d~c HN03 d~c NaHS04R~n FeS04 R~n Nuoc cfit sieu sach CaS04 KMn04 R~n R~n 5.c tieu - Pipet bfiu 25rnL Pipet bfiu 50rnL Beacher 100rnL Beacher 250rnL Beacher 1000rnL Ong dong 100rnL Dia din h6a chfit Gifiy 19C bang vang Chau thuy tinh R6 nhua Gici pipet Gia c6c thuy tinh Tu lnit Can ky thuat 2 s6 Can phan tich 4 s6 Tu sfiy - Binh tia 4. My. each ti@nhanh ___________________________________________________ Bien soan: ThS.

~dy rna can nhua.Cho hrong (chdt N2) vira can tren vao hrong acid co trong c6c 100mL.Dung can ky thuat.1odung dich 3 (DD3) .Cho hrong (chdt Fl) vira can tren vao hrong acid co trong c6c 100mL. rbi cho vao c6c 250mL .5g (chdt Nl) .Ldy 6ng dong 100mL da diroc rna sach bing mroc cdt nhieu Idn. rbi can lai bing can phan tfch d@can 0..Cho hrong (chdt Nl) vira din tren vao hrong acid co trong c6c 100mL.1.4 .Dung can ky thuat.Sdy kho 90°C.1odung dich 5 (DD5) a a _________________________________________________ Bien soan: ThS.'~'~ldn. . . rna sach bing mroc .1.1odung dich 2 (DD2) . rbi can lai bing dhr . d6 dong 100mL mroc cdt. Khuay cho tan hoan toan tao diroc (DD3) 5. 1g (chdt F 1) . Tl.Ldy pipet bdu 25mL da ducc rna va t'icfit~hi~u Idn. rna sach bing mroc .. Tl.lg (chdt N2) . rbi can lai bing din phan tfch d@can O.1.Ldy 6ng dong 100mL da diroc rna sach bing mroc cdt nhieu Idn. . . rbi cho vao c6c 250mL .~dy rna can nhua.5. dung bop cao su hut 25mL H2S04 dd da diroc d@ sfin trong til . d@din 1.cho vao c6c 100mL co sfin 25mL mroc cdt tren. rna sach 6~~ cat . rbi trang lai nhieu Idn bing mroc cat . Tl.3.Sdy kho 90°C. Khuay cho tan hoan toan tao diroc (DD2) 5. d@dong 100mL mroc cdt.1. . khuay cho tan h' 5. . Truong Bach Chi2n 15 .Dung can ky thuat. dung bop cao su hut 25mL cho vao c6c 100mL rbi de VaG t~ hut. rbi trang lai nhieu Idn bing mroc j a a cat .Ldy pipet bdu 25mL da ducc rna va trang mre c cdt. .TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 5.1.Sdy kho 90°C.~dy rna can nhua. Khuay cho tan hoan toan tao diroc (DD4) 5.Cho hrong (chdt ~[~ 100mL. Tao dung dich 4 (DD4) .2.

rbi trang lai nhieu lfin b~ng mroc cdt .. rbi trang lai nhieu . .)' ror dem c6c vao til hut. ~~~ . dung b6p cao su hut 25rnL mroc sieu sach cho vao c6c 100rnL.fill b~ng mroc cdt .Sdy kho 690°C.Ldy pipet bfiu 25rnL da diroc rna va trang mroc cdt nhieu lfin. diroc (DD7) 5.Dung can ky thuat.Cho tit tit mroc sieu sach vao c6c cho d~n khi (chdt C 1) con mQt it khong tan ti~p diroc. .~dy dia can nh\Xa. tao dugc (DD6) 5.. .Sdy kho 6 90°C. dung dich 8 (DD8) . rna sach bang mroc .Ldy 6ng dong 100rnL da diroc rna sach b~ng mroc cdt nhieu lfin. rbi c~~i 15~~can ~ n tfch ~@can.:~a ~ an ". dung b6p cao su hut 3 rnL dd H2S04 dd trong til hut. Truong Bach Chi2n 16 . ~ . rbi can lai b~ng can phan tfch d@can 19 (chdt K2) TI. " ....d~~"~" .3.lO .Sdy kho 690°C. " "'uI!"'.cit. ung be op cao su hut 25rnL cho vao c6c leO).TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM .9'c cat n h·" I" di leu an." 25rnL d. . rbi can lai b~ng can phan tfch d6 can 109 (chdt C1)..(ii)~ ..Ldy pipet bfiu 25rnL da diroc rna va trang mroc cdt nhieu lfin.ru~.Lay pipet bau 25rnL da diroc -~~~_""V6c cat nhieu Ian.Cho hrong (chdt K1) vita can tren vao IUQ:ng Khuay cho tan hom toan. . rbi can lai b~ng din phan tfch d@can 0. TI. .~dy dia can nhira. Khuay cho tan hoan toano . .Sdy kho 690°C.4. TI. rbi cho vao c6c 250rnL . trong til hut. pipet b.Dung can ky thuat.lO dung dt~B 6 (~I£>.lO _________________________________________________ Bien soan: ThS. dung dich 7 (DD7) "~ .5g {chdt K1) .Ldy dia can nhira.Dung can ky thuat.Dung can ky thuat. Khuay cho tan hoan toan. ~. rbi trang lai nhieu lfin b~ng mroc cat ~ .1 g (chdt HI) .c .L ay au a uQ. Cho vao c6c 100rnL. . cho vao coc 100rnL c6 san 25rnL mroc cat 6 tren.Cho hrong (olift HI) vita can tren vao hrong acid c6 trong coc 100rnL."· ~ng.Ldy dia din nhua..2. d@dong 100rnL mroe~. rna sach bang mroc . rbi trang lai nhieu lfin b~ng mroc cat . Khuay cho tan hoan toan tao diroc (DD5) . 5. cho vao c6c 100rnL da c6 sin dung dich pha tren. rna sach bang mroc . dung b~p cao su hut }5rnL HN03 d~ da dug~ san.

.Lfiy pipet bdu 25rnL da dugc rna va trang mroc cfit nhieu Idn.D~ Bing.5. r6i cho vao c6c 250rnL ___________________________________________________ Bien soan: ThS.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM .Lfiy pipet bdu 25rnL da dugc rna va trang mroc cfit nhieu Idn. r6i trang lai nhieu Idn b~ng mroc cfit . . cho vao c6c ~@t ao c6c BDM v .Lfiy 6ng dong 100rnL da diroc rna sach b~ng mroc cfit nhieu Idn.3.1.Chuyen hrong trong c6c vao blnh dinh mire 100rnL . T~o dung dich 11 (DDll) . Truong Bach Chi2n 17 . dung dich thu diroc Ul (DD8) 5.Db mroc cfit too vach thu duoc (DD 11) 5.Sfiy kho 690°C. dung bop fin trong til hut.~ 5. 'g m~ac cfit nhieu Idn. T~o dung dich 9 (DD9) .Dung din ky thuat. d~ dong 100rnL mroc cfit. Dung dich rna acid 5.Dung mroc cfit trang c6c.Lfiy rna din nhua. T~o dung dich 12 (DDI2) . dung bop cao su hut 25rnL cho vao c6c 100rnL r6i dem c6c vao til hut. dung bop cao su hut lrnL (chfit h3) dd da diroc d~ sfin trong til hut. . . . dung bop cao su hut "'" (chfit hl ) dd da diroc de san trong til hut. rna sach b~ng mroc . r6i can lai b~ng can phan tfch d~ can 4g NaOH r~n.5.6. Luong mroc trang cho h@tvao c6c BDM . dung bop cao su hut 25rnL cho vao c6c 100rnL r6i dem c6c vao til hut.Lfiy pip dU 25rnL da dugc rna va trang mroc cfit nhieu Idn. cho vao c6c 100rnL co sfin 25rnL mroc cfit 6 tren. Thao tac can hrong NaOH r~n phai th~t nhanh va chuan xac.Lfiy pipet bdu 25rnL da dugc rna va trang mroc cfit nhieu Idn.5. cho vao c6c 100rnL co sfin 2S"-mL mroc cfit 6 tren.

4. Cac d:~ g 1S\l bi bfrn boi dAu hoa.3. Khuay cho tan hoan toan. ) thl dung dung dich gl trong cac dung dich da:pha tren? 6.. blnh nhua .. tao duoc (DD12) 6. Cac d\ln~J. Cac dung dich vita pha tren la nhirng dung dich gi? Neu ro ten va muc dich pha cac dung dich tren la gi? 6. Truong Bach Chi2n 18 .2. Cau hoi chuin b] 6. f)@ rna cac chfit nhua (can nhua.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM . cAn dung dung dich gl trong cac dung dich da:pha tren fi~" rna dAubam vao? tfry 6.1.l dich da:pha trem ' ___________________________________________________ Bien soan: ThS.Cho hrong (chfit N2) vita can tren vao hrong acid co trong c6c 100mL.

kha nang xu ly va dam bao an toan l&. ~. kha nang lam vi~c thea nh6m. cAn th~n . H6a chit _________________________________________________ Bien soan: ThS. tfnh nrong tac trong t~p th@ - Ong dong 100mL - Binh tia B6p cao su C6i su + chay 4.Ren luyen tiRh lao dQng.{p xtic voi cac h6a chAtdQc . My.c tieu Pha ch8 cac dung dich lam chAt chi thi diroc su dung cho cac bill chuan dQtrong phong kiem nghiem 2.Ren r. Truong Bach Chi2n 19 . Kynang . .Su dung thanh thao cac dung cu thuy tinh dung trong pha ch8 khi dung cac h6a chAt dQc.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM BAI 2: KY THU~T PHA CHE DUNG DJCH CHi THJ 1.

5. Bern dun soi trong 10 phut. 5. Khuay d@ucho tan h8t. 20 ___________________________________________________ Bien soan: ThS. 5. Truong Bach Chi2n . B~ nguoi. Bao quan chi thi trong chai nlnra c6 nl1p d~y kin.3. Can 0.4. TN4: Pha ch8 Chi thi K2Cr04 5% Can 19 K2Cr04 trong c6c thuy tinh 50mL. khuay d@udung dich. r6i khuay thanh h6.2. each ti~n hanh 5. nho them 5 giot formaldehit Bao quan chi thi trong chai thuy tinh c6 nl1p d~y kin.1.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM - Methyl Organge Bromethymol h6 tinh bQt K2Cr04 Eriochrome Murexit axit Sunfo Black T blue - Methyl red Phenolphtalein Xylenolorange Thymol xanh Metylen xanh KCI NaCI Ruou Etylic 96% - NaOH - H2S04 d~c Nurre sieu sach 5. Them mnrc cdt d~ diroc 100mL dung dich chi thi. Tfim mQt it mroc cdt. Them mnrc cdt d~ duoc 100mL dung dich.2g Bromethymol blue trong c6c thu Tfim trot bing 20mL ancol 98° Them mnrc cdt thanh 100mL. TN3: Pha ch8 Chi thi h6 tinh bQt 1% Can 19 h6 tinh bQt trong c6c 250mL.

Pha ch@chi thi Methyl red (MR) 0. - Tron trong c6i su thanh bQt min.8. thanh bQt min.3% (ET. Bern sfry 6 nhiet dQ 105°C trong 30 plnit. Pha ch@Chi thi Xylenol orange (XO) 19/L Can O.01 g Phenolphtalein(PP) tan.Olg chi thi Xylenol orange pha trong 10mL alcol 95%. Can 109 KCI rfin trong chen nung sach. TN5: Pha ch@Chi thi Eriochrome Black T (ET.025g ET.9. Bao quan trong chai co nfip d~y kin.6.. d~y kin nfip. khuay d6u dung dich.Olg methyl red cho vao c6c 250mL.OO dang rfin. 5. - Bao quan chi thi trong chai thuy tinh co nfip d~y kin. - Bao quan trong chai co nfip d~y kin. them 10mL alcol 95%.10. pha trong 10mL alcol 95%.OO) Can 0.3g Eriochrome Black T. khuay d6u cho tan.5.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 5. Pha ch@Chi thi Phenolphtalein (PP) 0.OO) dang rfin Can 0. d~y nfip kin.trong chai thuy tinh.12.1 % Can O. TN8: Pha ch@Chi thi axit "'·0 Can 19 axit Sunfos·alysilic~ 100mL. Bao quan trong chai thuy tinh co na TN9: Pha ch@Chi thi Eriochrome cyanine. khuay 5. bao quan trong chai nftu TN6: Pha ch@Chi thi Eriochrome Black T 0. B~ nguoi trong blnh hut Am d@nnhiet dQ phong 5.1 % Can 0. TN10: 5. 5. r6i dem nghien min trong c6i sach. .i . a mroc cfrt d@nvach 100mL va khuay d6u dung dich. TN12: ___________________________________________________ Bien soan: ThS.2g.11. Bao quan "c . 21 5. ':I hi Murexit 2% (6 dang h6n hop rfin) - Nghi6n 0. TNll: Bao quan trong chai nlnra ho~c thuy tinh mau t6i. Truong Bach Chi2n . -. dung 20mL alcol hoa tan trong c6c 100mL.

13.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM - Bao quan chi thi trong chai thuy tinh co nfip d~y kin.14. them mroc cAt thanh 100mL.lmL dung dich H2S04.lg NaOH rfin. them 6. hoa tan trong 50mL mroc cAt.Olg MB mroc thanh 100mL.5g TB trong 10mL Etanol 20%. va 5g Na2HP04 voi 4. 5. Pha ch@chi thi Thymol xanh (TB) 5.2%. Hay cho bi@t vai tro cua CH3COOH thi Eriochrome cyanine? diroc pha vao khi pha ch@ chi Luu Thai gian ngay pha. 6.2% Hoa tan 0. TNI3: Can O. Khi pha ch@chi thi Murexit. y: su dung cua m6i loai chi thi khong qua hai thang k~ tit ___________________________________________________ Bien soan: ThS.25 mL dung dich H2S04 d~c pha voi 100mL mroc cAt Hoa tan O. duoc NaOH 0.4. Truong Bach Chi2n 22 . them vao 2mL NaOH 0. TNI4: Pha ch@chi thi Metylen xanh (MB) Hut 26.5. d~ lam gi? 6. phai tr9n chi thi do voi muoi rfin NaCI.

Ren luyen tin lao d9ng.I! ~un . ~~ ~ -. Dung c\I va thi~tb] ~ Til hut ~ 2 - s6 Can pharr tfch 4 s6 Can ky thuat .Ren tfnh cAn th~n khi dung cac h6a chfit d9C. tfnh nrong tac trong t~p th@ 'II 3. Kynang . Truong Bach Chi2n 23 . Hoa chit ___________________________________________________ Bien soan: ThS.Sir dung thanh thao cac dung cu thuy tinh dung trong pha ch8 . kha nang xir ly va dam bao an toan khi ti8p xiic voi cac h6a chfit d9C ..cach thuy I:~m amiang B8p di~n 4. kha nang lam vi~c thea nh6m. My.A.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM BAI 3: KY THU~ T PHA CHE DUNG DJCH THU6c 1.c tieu THU HUu CO Pha ch8 cac dung dich lam thuoc thir hiru co cho cac bill thirc hanh trong phong kiem nghiem 2.

4H20 NaOH Acid lactic dd 5.5H20 KNaC6H406.6H20 CuS04. Truong Bach Chi2n .1. each ti@n hanh 5. Acid fusinsulfuro 1% Cho O.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM - Hydroxylamin MnS04 H3P04 dd H2S04 dd NaHS03 fucsin clohydrat HCI dd ZnCl2 Etanol96% Metanol 96% AmylalCohol NaBr Brom KI NaOH (fixxanal) Phenol 1-(2pyridinlazo )-2naphtol Fuchsin Phenol Glycerin Xanh Metylen KOH p-dimetylaminobenzaldehyt Nurre sieu sach - Acid fusinsulfuro Acid sunfanilic Indigocarrnin Diphenyl carbazon Brome phenol blue 1-10 Phenaltrolein Acid piric Dimetylglyoxin Aluminon Flourescein Alizarin do S - NH4CI MgClz.lg chi thi vao c6c chua 10rnL c6n Khuay d6u cho tan hoan toan 24 ___________________________________________________ Bien soan: ThS.

baz Chi thi Diphenyl carbazon 5g/L Can 0.2.10.3.lg acid sunfanilic trong 0.25% 0.lg trong 100mL mroc cAt Dimetylglyoxin 1% Cho O.4.5% Cho 0.Olg brome Pli~lue hoa tan thanh 10~ Bao quan chi thi trolil~ clJal~u 1-10 Phenaltrolein 0. 5. Khuay d8u cho tan hoan toano (DUng dinh tinh ion Ni2+) Aluminon 1% Cho 0. 5.65mL HCI dd Them mroc cAt d8n 10mL Indigocarmin 0. Alizarin do S 0.1 % _________________________________________________ Bien soan: ThS.5% trong e6c thuy tinh dung aleol 95% tinh . ~ er~h)la l1P d~y kin .5.lg chi thi vao c6c chua 10mL c6n.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 5. Flourescein 5. Dinh rmrc bfing mroc cAt d8n 20mL.5g chi thi vao c6c chua 50mL mroc cAt. dun nang 5.lg (1-10 phenaltrole den khoang 80°C. 5. - Acid sunfanilic 1% Hoa tan O. 5.05g diphenyl cacbazone trong c6c thuy tinh Dung alcol95% hoa tan thanh 10mL Bao quan chi thi "Hong chai thuy tinh co nl1p d~y kin.8. Truong Bach Chi2n 25 . Brome phenol blue ~glL Ciin O. - Them mroc du 20mL Acid piric 0.11. DUng chuan dQ acid . - Khuay cho tan Til ill them vao vai giot HCI d~c. ch vfin due. - C!t0 O.7. Khuay d8u cho tan hoan toano Them mroc cAt vao d8n 50mL 5.5g chi thi vao c6c chua 10mL c6n.60°.1 % Hoa tan O..9.05g trong 10mL c6n 50 . 5. trong su6t. Khuay d8u cho tan hoan toano (Dung dinh tinh ion Ae+ ) 0. 5. mroc cat.6.

Chuyen vao blnh dinh rmrc. bao quan trong chai man d~y - Tron cAn th~n r6i pha loang d@n. r~n.12.36g ZnCh khan. r6i dung pipet hut 10rnL dung dich HCI d~c. hoa tan hoan toan .khir. dinh rmrc too vach 100rnL 26 _________________________________________________ Bien soan: ThS. Toan bQ d~t trong til hut.1485g (1-10 phenaltrolein) mroc.. Truong Bach Chi2n . Montequi A (N~h[Hg(SCN)4] trong 10rnL mroc cAt. Ferroin - Hoa tan 0. Them mnrc cdt vao den 50rnL 5.17. them mroc cdt thanh 10rnL. Khuay d8u cho tan hoan toano Hoa tan O. Hydroxylamin 5.lg HgCh IQc. Sau khi trot toan bQ va tan. Cho vao c6c 1. nay voi 10rnL dung dich chua O. 5.. 5.. cho ill tu vao d~ tAm trot.16. Dung chuan dQ oxy hoa . Thuoc tlur Lucas Ldy c6c thuy tinh cho vao chau thuy tinh co da lanh vun chung quanh (lam lanh c6c bing mroc da vun).14.05g chi thi vao c6c chua 50rnL mroc.0695g FeS04. kheo leo rot ttr ill mQt hrong mroc cdt theo thanh c6c. Dung lam dung Hoa tan 19 NaHS03 50rnL mroc cdt.lg va 0. Acid rubeanic 0.7H20 trong 5. H6n h9'P Zymmerman Hoa tan 3. Thu6c thir Schiff + O.85g MnS04 khan trong H3P04 dd & 6. v~u=.1 % 5. f)~ yen dung dich 2 10% kin 5.18.13.25rnL H2S04 dd vao Them mroc thanh 50rnL.lg trong c6c chua 10rnL c6n. Hoa tan O.lg fucsin clohydrat + - Bao quan trong chai mau co nut d~y kin & d~ trong t6i.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM - Cho 0.15. dinh aldehyt ceton.

19.5gam Cho vao beaker 1. 5.0000g NaBr...5H20 tro~g mroc.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 5. 2S04 dd. D'ung trong c h.4H~O 2. Cd + .t d~ comp I'd' uan Q exon xac 2 2+ 2 In h C u. ~~ -~ .Olg PAN trong 10rnL etanol So". Thuoc tlur Phenoldisunfonic gia. 5. Khi dung tron 2 dung dich thea ty l~ 1 : 1.1 % [1-(2pyridinlazo)-2naphtol] s s.. cho vao - Them mroc cdt d@n 100rnL. Pb +.66g Natri tartr~c (muoi Rochell~ KNaC6H406. Them vao hh 10rnL NaOH 5N va pha loang thanh 50rnL. pha loang d@n25 ~~ ~ 5.2g phenol trong 14. Hoa tan 1.05rnL Brom long.24. Dung d8 xac dinh ion NH4+ Hoa tan 1. D8 l~ng dung dich. Dung dich Fehling Hoa tan 8. khuay. them vao do dung dich HgClz bao hoa cho d@nkhi vira dir (thdy co k@ttua mau do). ldy phan mroc IQc trong d8 sir dung. d8 tren b@p each thuy 2 - 5. thl dirng lai (khoang 10rnL Methanol thl vira tan h@tNaBr) Cho toan bo hrong con lai NaBr vao c6c.25. r6i rot til til dung dich Methanol. Sau khi tan hoan toan. cho d@n khi thay NaBr vira tan xong. Bao quan trong chai mau t6i.5g KI pha trong 25rnL mroc cdt. LQc.733g CuS04. Truong Bach Chi2n 27 . Fuchsin thea Zil ___________________________________________________ Bien soan: ThS. Dung 2. - Hoa tan O.26..2+ C 0.20. PAN 0. them 0.. Thuoc thir Nessler K2HgI4 5. sau 24 gio dem IQc.5g NaOH trong mroc cat roi pha loang den 25rnL trong dieu kicn lanh.21. Thu6c thir Kaufmann Can truce m9t hrong NaBr r~n 1.

(xem them) - ___________________________________________________ Bien soan: ThS.3 phut. Erythrosin hoac rose bengal 1% trong 2 . khuay d@u. Thirong diroc dung d~ nhuom mau phirc tap.5rnL amylalcohol. ta them 100rnL mroc 5.05g Blue de conton (xanh cotton) trong 100rnL dung dich lacto-phenol dff dun n6ng d~n 700C. Dung dich nay c6 th~ bao quan trong nhieu thang. Khi h6n hop dff trQn d@u.32.khong con cfit vao. IQc. D~yen trong 48 gio.27. Gentian Violet 1/40 trong mroc trong 2-3 phut.3g Xanh metylen vao 10rnL c6n 90°. nghien 1. Hoa 0.(xem them) 5. - Dun 5~ phenol tinh trong trong --~~'h (co the dung loai phenol dff bi chay ru~:du mroc) the cho tan het 0JI1L phenol chay Sau d6 them 10rnL acid lactic dd & 20rnL glyxerin vao. l~c d@ur6i d~ yen vai n C\lC nho. Cho 0. tinh khi~t trong 100rnL H2S04 30%. Cac dung dich thuoc nhuom . Thu6c thir Orcinal.31. r6i nho tit tit c6n 96° cho d~n h~t 10rnL c6n nay. Xanh Metylen bao hoa trong c6n - ~ vao 7.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM - Mang ~ang tay cao su. Hoa tan 2g orcinal khan.5g Fuchsin + 5g phenol tinh th~ trong coi suo Them 5 giot glycerine. Truong Bach Chi2n . 28 5.

Cau hoi chuin b] _________________________________________________ Bien soan: ThS. Truong Bach Chi2n 29 .TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 6.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->