P. 1
th pha hoa chat

th pha hoa chat

|Views: 239|Likes:
Được xuất bản bởiunknowpc90

More info:

Published by: unknowpc90 on Apr 02, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2014

pdf

text

original

TRU'ONG £)~I HQC CONG NGHlep THl)'C PHAM Tp HCM

KHOA CCNG NGHe THl!C PHAM

GIAo TRINH THUC HANH

.

PHA CHE HOA CHAT
HE CAD DANG NGHE KIEM NGHIEM • •

Bien soan : ThS. Truong Bach Chi~n

Thanh ph6 H6 Chi Minh, 2 - 2011

TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM

KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM


CU6n giao trinh tlnrc

LmMaDAU
h@~ chdt nay duoc bien

na

~

soan dua tren cac tai 'T@WI' A9AC, ISO, va cac bai giang cua chfnh tac gi . .. co sy dieu chinh phil hop voi trinh dQ, thi@t bi, nhu cdu tn\t~~~ 6 ti@tqui dinh cua chirong trmh dao tao ngh@ ki@m~n{;.i~m lUong thirc thuc
pham tai Khoa cong nghe thirc pha. ~

ue

Do dinh huong cua nha tnrong la ren 'bty~n t .
sinh vi en va giiip cho sinh vien n~m b~t ngay VH(C ngay sau khi ra tnrong, nen cU6n giao trinh tlnrc hanh dbi hoi cac sinh vien phai nam vfmg qui trinh, bi@t s~p x@p hop If cong viec, thao tac nhanh nhen, chfnh xac thl moi thu duoc k@tqua t6t sau khi hoan tdt hoc phdn nay. Rdt mong su dong gop y ki@n cua cac thdy co dAng nghiep va cac cdp lanh dao d@quyen giao trinh tlnrc t~p nay ngay cang hoan thien, dap irng dugc yeu cdu nang cao chdt hrong hoc t~p cho sinh vien,

Xin chan thanh cam on. MQi

Y ki@n dong

gop xin goi v@:

Truong Bach Chien - Khoa Cong ngh~ Thuc Pham - Truong Dai hoc Cong Nghiep Tlnrc Pham TpHCM - s6 140 Le Trong Tdn Tan Plni TpHCM

Email: truongbachien@yahoo.com

2
Bien soan: ThS. Truong Bach Chi2n

sinh vien di tr 3. kiem d~c. Cac may m6c tnroc va sau khi do phai kiem tra nguon di~n. Sinh vien chin trach nhiem v8 cac dung cu. Khi pha mfiu. C va bi GVHD tnr di@mbai tlnrc hanh d6 5. hut thuoc la. khong duoc di chuyen may trong phong hay ra ngoai phong . v~ sinh may. 2. SV phai cn!1':l~n 1:jQ. Truong Bach Chi2n . dun tren b6p di~n c6 mui. eho. cac dung moi bay hoi.. Cac may m6c thi6t bi phai v~n hanh dung su chi dfin cua GVHD. ~ 4. 3 Bien soan: ThS. 6n ao. Y v~n hanh khi chua duoc huang dfin. 7. phai tuyet d6i gift im l~ng. hay phai lam vi~c voi acid d~c. N6u lam htr hong.. t!nt~ . lam mdt tr~t tu trong phong thf nghiem 6. nguon mroc. BPTN.. Khi thirc t~p. khong duoc n6i IOn tieng. thl nhdt thi6t phai lam trong tu hut. Vi h9C dung gio.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM N()J QUY PHONG THi NGHLQM 1. SV khong duQ'ctu 8. phong thf nghiem. "gc giao khi vao 111.

iV ~~ + Phan 1: Tra loi cau hoi .TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 9. . phai rna sach se cac dung C\1. 11. giao tra dung '" 13. vo y nghia cua m6i thao tac lam hao phi h6a chfit.-~ . Khong diroc tu tien 1fiyhoa chfit. f. 10. gAm + BAu bill ghi ra ten cua bill thirc hanh va l1gQ~ t 'ang nam thirc hien bai thirc hanh d6.SV vi@tcac dfr lieu gia tri do duoc. 12. Phai c6 s6 tay ghi cac thong s6 thuc nghiem. 4 Bien soan: ThS. MQi su lam mfit mat. + PhAn 2: Bao cao k@tqua . khong diroc lam cAu tha. Khi ra v8.. 14. Phai n~m virng quy trinh phan tfch. ha hanh kiem d@nbuoc thoi hoc. don dep ngan n~p. hu hong do SV gay ra. Truong Bach Chi2n .. v~t nr thi@t bi.SV viet cau tra loi cac cau hoi do GVHD yeu cAu khi thirc hanh va cac cau hoi c6 trong giao trinh sau m6i bai thirc hanh . dung C\1 ra khoi PTN. - Trong m6i bai bao cao thirc hanh. SV phai chiu trach nhiem _~t d8n bii. tlm hi6u truce khi Hun. tfnh toan duQ'c va bao cao ham hrong chi tieu da thirc hanh. y thirc.

Sir dung duoc thanh thao va an tom cac dung Cl. N6i dung t6ng quat va phdn b6 thai gian: ThOi gian Tang s6 15 S6TT 1 Ten cac bai trong md dun Me] Ly 15 thuyet ~ Thuc hanh Ki~m tra* 0 0 dAu v@ dung dich 2 Pha ch~ dung dich chAt tAy rna Pha ch~ dung dich chAt chi thi Pha ch~ dung dich 20 5 15 0 3 20 5 15 0 5 Bien soan: ThS. (Ly thuyet: 60gio. ~ II.Tfnh toan duoc hrong hoa chAt cAn dung de dich chAt chuan co th@tfch.Ren luyen duoc tfnh cAn than.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM P£) DUN DAO T~O ThOi. NQI DUNG Me) DUN 1.Gh~ ngh@ trong danh muc cac mr nghiem chAt IUQ'ngluang thirc. Truong Bach Chi2n . chfnh xac trong qua trmh pha ch~. . TiNH~HA:~.Mo dun Pha che l(@). .1. hoa chAt. MVC TIEU Me) DUN H9C xong rna dun nay nguai h9C co khd nan . n6ng dQ xac dinh.iJA M ~ DUN QC kh6i ki~n thirc chuyen mon ' tao b~t buoc cua ngh@ Ki@m .hiet bi. . III. Thirc hanh: 90gio) I.Chuan bi duoc dung Cl.Tuan thu thirc hien duoc bien phap an toan trong qua trinh pha ch~. t .Trinh bay diroc nguyen t~c pha ch~ mQt dung dich. gian m0 d~· CHUONG TRINH PHA CHE HOA CHAT Ma s6 mo dun: 25330014 150gio. .1 thi~t bi. VI TRI. hoa chAt cAn sir dung trong pha ch~. ti mi.

1. N9i dung chi ti~t Bid 1: M« diu v~dung dleh Muc tieu cua hili: . 6 Bien soan: ThS. Can bang trong h~ dung dich 4.Tfnh toan diroc hrong hoa chAt cAnlAyd8 pha ch~ thanh dung dich chAt tAyrna co th8 tfch. Phan irng thuy phan .Phan img trao d6i 3.Chuan bi diroc dung cu.each chuyen d6i cac nAng d9 5. Cac phuong phap tfnh toan nAng d9 dung dich Bal 2: Pha ch~dung dlch chit tiy rua Thai gian: 20gia . Truong Bach Chi2n . thi~t bi.Hfing s6 din bang trong dung dich 2.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 4 thuoc thir hiru co Pha ch~ dung dich d~m chuAn 25 15 55 5 5 25 20 10 25 0 0 5 5 5 6 C9n 85 2. nAng d9 chfnh xac thea yeu cAu. Su di~n ly .Cac loai nAng d9 .Chuyen hoa diroc don vi tmh giira cac dai hrong nAng d9 cua dung dich. NAng d9 dung dich . hoa chAtcAn su dung d8 pha ch~. .Trinh bay diroc quy trinh pha ch~ dung dich chAttAyrna .Tfnh toan duoc cac nAng d9 dung dich thea yeu cAu .

thi~t bi. dam bao an toan va d9 chfnh xac 3. .1.Tfnh duoc hrong chfit cAndung d6 pha theo n6ng d9 yeu cAu. h6a chfit cAn sir dung d6 pha che. Them dung moi d~n vach va H1cd@u 3. ti mi. . . .Ren luyen duoc tinh cdn than. . 7 Bien soan: ThS.Thao tac pha ch~ dung dich chfit tdy rna tit h6a chfit tinh khiet chuan xac va thanh thao. . dam bao an toan va d9 chfnh xac . h6a chat.Phat hien duoc nhirng nguyen nhan lam sai l~ch n6ng d9 dung dich da pha ch~.1 dung trong pha ch~.7. t~.1 Thai gian: 20gia Bai 3: Pha ch~ dung dleh chit chi th] M1I-c tieu cua bai: . Truong Bach Chi2n Cl.Trinh bay diroc quy trinh pha ch~ dung dich chi thi.9. dung Cl.Chudn bi diroc dung Cl.Thao tac pha ch~ dung dich chi thi chuan xac va thanh thao.. ti mi. . gc tfnh cdn than. 1<.> chua. .Sir dung duoc din va m9t s6 dung Cl.1 thuy tinh. . dan nhan va bao quan h6a chfit da pha 3. .TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM .Sir dung thanh thao va an toan cac dung cao. Cho h6a chfit vao chai. v~sinh thi~t bi.Ren luy~ cao.8.

Khai niem v@ chfit chi thi 2.Su dung thanh thao cac dung cu dung trong pha ch~.Thao tac pha ch~ dung dich thuoc thir chfit hiru co tit 6n~.2.Ren luyen ky nang su dung may tfnh ca nhan d@tinh toan dQ sai thirc t~. Pha ch~ mQt s6 dung dich thuoc tlnr hiru co 4.1. . Khai niem v@thuoc tlnr hiru co 2.Ki@m tra ngoai quan h6a chfit dung lam chfit chi thi cAn pha 3. dung moi "0 chai. Pha ch~ mQt s6 dung dich chfit chi thi 3.Chufrn bi dung cu. . Thirc hanh pha ch~ dung dich thuoc thir hiru co 8 Bien soan: ThS. 19 chua.. Truong Bach Chi2n .Phat hien duoc nhirng nguyen nhan lam sai lech nAng dQ dung dich pha ch~. h6a chfit cAn su ~1i1~ d6~ha ch~.Ren luyen chuan ky nang su dung may tfnh ca nhan d@tinh toan dQ sai thirc t~. . .. dan nhan va . 1. MQt s6 thuoc thir hiru co tlnrong dung 3.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM . "" .tn xac va thanh thao.Chufrn bi diroc dung cu. Thirc hanh pha ch~ dung dich chfit chi thi 3. thi~t bi. 1.

Khai niem v@dung dich d~m 2. .2. Cho h6a chfit vao c6c thuy tinh 4. dung cu Thai gian: 15 gia . Thirc hanh pha ch~ dung dich d~m 3. Ki~m tra ngoai quan h6a chfit g6c 3.9. A lam s~h ~ d9 dung dich da hfnh I pha cheR 1 d tfnh cf thf ti . I rm.Ren luyen ' xac . Pha ch~ m9t s6 dung dich d~m 3. Chuyen dung dich h6a chfit vao blnh dinh rmrc 4. Them dung moi d~n vach va H1cd@u 4. ChuAn bi dung cu 4. V~ sinh thi@ bi. d' b' .7..~hat hien duoc nhirng nguyen nhan A . am ao an eean va«~! cao. Truong Bach Chi2n . Cho h6a chfit vao chai.ron~ pha ch~.2. Kiem tra ngoai quan h6a chfit g6c 4.4. 19 chua. ky nang sir dung may tinh ca nhan d~ tfnh toan d9 sai thirc t~.3.Sir dung diroc din va m9t s6 dung cu d ~gA.8. dan nhan va bao quan h6a chfit da pha 4.en uyen tree I can an.. Pha h6a chfit voi m9t it dung moi 4.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 4.5.1.1. Lfiy h6a chfit ra ill 6ng chuan 4.. 1.6. ~-*" . ChuAn bi dung cu 9 Bien soan: ThS. .

5. Pha h6a chdt voi mQt it dung moi 3. te f>Eongkiem nghiern 19 thuyet va each can ~ 6ng chufin chufin xac va teo 1. 1<. Hieu chuan dung dich da pha ch~ 8.5. cau .tinh to~ hrong pha trong pha h6a chat trong diu.6.4.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 3. Pha ch~ mot s6 h6a chdt chuan 7.8. Tfnh k~t qua n6ng dQ duoc pha . Cho h6a chdt vao chai. Cho h6a chdt vao c6c thuy tinh 3.> chua. dan nhan va bao quan h6a chdt da pha 3. dung cu Bal 6: Pha ch~ dung dlch chuin .3. Khai niem v@dung dich chuan 2. Chuyen dung dich h6a chdt vao blnh dinh mire 3. Cac quy dinh nha mroc v@h6a chdt 6. Truong Bach Chi2n 10 . Ky thu~t chuan dQ 4 . Ldy h6a chdt ra tit 6ng chuan 3. Them dung moi d~n vach va l~c d@u 3. Cach pha dung dich chuan thea n6ng dQ ban dfiu 3. Th\lc hanh ___________________________________________________ Bien soan: ThS. V~ sinh thi~t bi.9.Pha~ bi~t dUQ'cci:\.7.Thi~t l~p Thai gian: 55 gia each tfnh hrong h6a chdt d~ pha ch~ dung dich thea yeu ~ .

10. Dung N Iz 0. Dung dich chuan EDTA O.13. Dung dich chuan AgN03 0. Pha ill dung dich 8. Pha ill chdt r~n 8.lN 8.15N Fe3+ 0.5.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 8.0 8.7.12.05N 8. Kiem tra ngoai quan h6a chdt g6c 8. Dung dich chuan 8.1.9. Dung dich chuan NaOH 0.6.006g/l m chuan . Truong Bach Chi2n .11. 11 ___________________________________________________ Bien soan: ThS. V. Dung dich chuan HCl1.4.8.HA so hru trfr h6a chdt. Cach sir dung 6ng chuan 8.5N 8.NH GIA.2. Cong thirc pha ch8 dung dich c6 nAng dQ dirong IUQ1lg(N) 8.3. Cong thirc pha ch8 dung dich c6 nAng dQ mol/Lit (M) 8.P VA NQI DUNG DA. PHUONG PHA. Cong thirc pha ch8 dung dich c6 nAng dQ gig (%) 8. Cong thirc pha ch8 dung dich c6 nAng dQ mg/L (ppm) 8.14.

tfnh toan ducc cac n6ng dQ xac dinh the on vi yeu cdu.Tlnrc hanh: Sir dung phirong phap thea trinh tv huang ddn ky nang.Cac bai trong mo dun la. trinh bay diroc quy trinh pha ch8 h6a chAt.. ~ . Day la mo dun ly thuyet k8t hop voi khi danh gia cdn hru y: nghiep trong day s6 14/2007/QDBQ Lao dQng thirc hanh VI v~y * Kiim tra dinh. ban hanh kern thea Quyet dinh BLDTBXH.cac nQi dUng~~n~~~ ~hai tlnrc hi~n. d6 pha ch8 dung dich c6 th6 tich. * Kiim tra k~t thuc ma dun Lam bai thirc hanh pha ch8 mQt dung dich cho tnroc va vi8t bao cao trong 5 gio 2. kiem tra va cong nhan t6t ngh@ h~ chfnh quy. * Phan ly ChuO'l!g trinh mo dun d • ~ n~hi~m c~at hrong hrong thuc.tam k8t hop . Huang dan mot s6 diim chfnh"Jfi: p. kj.N(ji dung danh gid thuy~t : Vi8t va chimg minh duoc cac cong thirc tfnh hrong gam chAt cdn d ~. hlnh anh d6 lam sinh dQng lap hoc. l~ ~ ac co so da~ tao ~gh@ Ki6m trung cap nghe hoac cao 2._hap gidng day mo dun . Truong Bach Chi2n 12 .Ly thuyet: Sir dung phuong phap lAy hoc sinh lam tru voi cac hlnh ve. ___________________________________________________ Bien soan: ThS.tY-{l. rm~ R dang nghe uvrl' ~cl10 ~. h6a chAt cdn thiet de 't'~lii~ac bai thtrc hanh trong mo dun.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 1. ngay 24 thang 5 nam 2007 cua BQ tnrong Thirong binh va Xli hQi.l'i r12hongkiem nghiem c6 ddy du cac trang thi8t bi.. dung dich chAt chuan c6 th6 tfch. Phdn ly thuyet giang day tai tnrong. vAn dap hoac tv luan tuy thea tung bai cu th6 d6i voi nrng hoc sinh trong qua trtnh giang day va bai t~p ky nang trong thai gian 2 -4 gic d6i voi tung nh6m (2-4 hoc sinh) khi k8t thiic mQt bai. Phuong phdp danh gia Thirc hien thea Quy ch8 thi. . phan tlnrc hanh gia~" ti. thong qua cac cau hoi trfic nghiem.. Dira vao su tham gia ddy du cac bU6i hoc ly thuyet va thirc hanh thf nghiem. "~ .

Ly thuyet: Cac cong tlnrc tmh hrong h6a chfrt cAn dung d6 pha ch8 dung dich c6 th6 tfch. Phuong phdp phdn ticb [4]. Phdn ticb luang thuc thuc phdm. Nha xufrt ban Giao due. KiJm nghiem luang thuc [3]. Pham Van thuc phdm. (1997). Cong ty duong Bien Hoa. pha ch8 cac dung dich chi thi theo yeu cAu. 4. (1974).2. Tai li~u can tham khdo 4. Truong Bach Chi2n 13 . ruarc. BQLTTP. Le Van Khoa (chu bien). Tieu chuan: Tieu chuan Vi~t Nam hien hanh lien quan d8n each pha ch8 h6a chfrt 4. n6ng dQxac dinh. pha ch8 cac dung dich chi thi. Phuong phdp phdn ticb dJt.1. Quy trlnh pha ch8 cac dung dich chuan tit 6ng chuan. tit h6a chfrt tinh khiet. (2001). BQ LTTP.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 3. (1978).lt. n6ng dQ xac dinh theo yeu cAu. Stich tham khdo [1]. phan bon va cay trong. Nhfmg trong tam chuang trinh. Nguyen Van Dl.Thtrc hanh: Cac bill thirc hanh pha ch8 dung dich chfrt chuan c6 th6 tfch. Ha NQi ___________________________________________________ Bien soan: ThS. . [2].Ngo Van Tam. Bui Thi Nhu Thu~n. S6. can chu y .

Hoa chit K2Cr207 R~n Na2Cr207 R~n Long Long Ca(OHhR~n HCl d~c Long NaOH R~n Long . My.c tieu - Pipet bfiu 25rnL Pipet bfiu 50rnL Beacher 100rnL Beacher 250rnL Beacher 1000rnL Ong dong 100rnL Dia din h6a chfit Gifiy 19C bang vang Chau thuy tinh R6 nhua Gici pipet Gia c6c thuy tinh Tu lnit Can ky thuat 2 s6 Can phan tich 4 s6 Tu sfiy - Binh tia 4.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 1.H2S04 d~c HN03 d~c NaHS04R~n FeS04 R~n Nuoc cfit sieu sach CaS04 KMn04 R~n R~n 5. each ti@nhanh ___________________________________________________ Bien soan: ThS. Truong Bach Chi2n 14 .

.Dung can ky thuat. Tl.~dy rna can nhua.'~'~ldn. rna sach 6~~ cat . 1g (chdt F 1) .Cho hrong (chdt N2) vira can tren vao hrong acid co trong c6c 100mL.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 5.Sdy kho 90°C.1.Ldy 6ng dong 100mL da diroc rna sach bing mroc cdt nhieu Idn. dung bop cao su hut 25mL cho vao c6c 100mL rbi de VaG t~ hut.Cho hrong (chdt Nl) vira din tren vao hrong acid co trong c6c 100mL. d6 dong 100mL mroc cdt. .1odung dich 2 (DD2) .Cho hrong (chdt Fl) vira can tren vao hrong acid co trong c6c 100mL. Tao dung dich 4 (DD4) . Tl. .1. rbi can lai bing can phan tfch d@can 0. rbi trang lai nhieu Idn bing mroc cat . rna sach bing mroc .Sdy kho 90°C.~dy rna can nhua. Truong Bach Chi2n 15 . . Khuay cho tan hoan toan tao diroc (DD3) 5. d@din 1.1odung dich 5 (DD5) a a _________________________________________________ Bien soan: ThS.lg (chdt N2) .1.1odung dich 3 (DD3) . . rbi cho vao c6c 250mL .Ldy pipet bdu 25mL da ducc rna va trang mre c cdt. .3.5.Dung can ky thuat.5g (chdt Nl) . rbi cho vao c6c 250mL .Ldy pipet bdu 25mL da ducc rna va t'icfit~hi~u Idn. rbi trang lai nhieu Idn bing mroc j a a cat .cho vao c6c 100mL co sfin 25mL mroc cdt tren.1. dung bop cao su hut 25mL H2S04 dd da diroc d@ sfin trong til . rna sach bing mroc .Sdy kho 90°C..1.. Tl.~dy rna can nhua. Khuay cho tan hoan toan tao diroc (DD2) 5.Dung can ky thuat.2.4 .Ldy 6ng dong 100mL da diroc rna sach bing mroc cdt nhieu Idn. . rbi can lai bing din phan tfch d@can O. d@dong 100mL mroc cdt.Cho hrong (chdt ~[~ 100mL. rbi can lai bing dhr . khuay cho tan h' 5. Khuay cho tan hoan toan tao diroc (DD4) 5.

rbi trang lai nhieu lfin b~ng mroc cdt . .Sdy kho 690°C. Khuay cho tan hoan toan.d~~"~" .)' ror dem c6c vao til hut.fill b~ng mroc cdt .9'c cat n h·" I" di leu an.Cho tit tit mroc sieu sach vao c6c cho d~n khi (chdt C 1) con mQt it khong tan ti~p diroc. " .Sdy kho 690°C.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM . .. rbi c~~i 15~~can ~ n tfch ~@can.~dy dia can nhira.Ldy pipet bfiu 25rnL da diroc rna va trang mroc cdt nhieu lfin.Lay pipet bau 25rnL da diroc -~~~_""V6c cat nhieu Ian..5g {chdt K1) . d@dong 100rnL mroe~.Cho hrong (olift HI) vita can tren vao hrong acid c6 trong coc 100rnL. dung dich 7 (DD7) "~ . TI. dung dich 8 (DD8) . rna sach bang mroc .. rbi trang lai nhieu lfin b~ng mroc cat ~ . .lO dung dt~B 6 (~I£>. Khuay cho tan hoan toan tao diroc (DD5) . ~.Ldy pipet bfiu 25rnL da diroc rna va trang mroc cdt nhieu lfin. ."· ~ng.1 g (chdt HI) . 5.cit. . rna sach bang mroc . diroc (DD7) 5.lO .Sdy kho 690°C.(ii)~ . TI. rna sach bang mroc .. Cho vao c6c 100rnL.4.Dung can ky thuat. rbi trang lai nhieu lfin b~ng mroc cat . ..L ay au a uQ. cho vao coc 100rnL c6 san 25rnL mroc cat 6 tren. rbi cho vao c6c 250rnL . tao dugc (DD6) 5. . ung be op cao su hut 25rnL cho vao c6c leO). pipet b.:~a ~ an ".Ldy 6ng dong 100rnL da diroc rna sach b~ng mroc cdt nhieu lfin. cho vao c6c 100rnL da c6 sin dung dich pha tren.Dung can ky thuat.c ..3.Sdy kho 6 90°C.Dung can ky thuat. dung b6p cao su hut 3 rnL dd H2S04 dd trong til hut. dung b6p cao su hut 25rnL mroc sieu sach cho vao c6c 100rnL.2.." 25rnL d.~dy dia can nh\Xa. rbi can lai b~ng din phan tfch d@can 0.Dung can ky thuat. ~ . rbi can lai b~ng can phan tfch d6 can 109 (chdt C1). " "'uI!"'. rbi can lai b~ng can phan tfch d@can 19 (chdt K2) TI. dung b~p cao su hut }5rnL HN03 d~ da dug~ san. trong til hut.. rbi trang lai nhieu .Ldy dia can nhira. Khuay cho tan hoan toano .lO _________________________________________________ Bien soan: ThS. Truong Bach Chi2n 16 . .ru~. ~~~ .Ldy dia din nhua.Cho hrong (chdt K1) vita can tren vao IUQ:ng Khuay cho tan hom toan.

T~o dung dich 12 (DDI2) . T~o dung dich 11 (DDll) .Lfiy pipet bdu 25rnL da dugc rna va trang mroc cfit nhieu Idn.1.Lfiy 6ng dong 100rnL da diroc rna sach b~ng mroc cfit nhieu Idn. Truong Bach Chi2n 17 . dung bop cao su hut lrnL (chfit h3) dd da diroc d~ sfin trong til hut. . Thao tac can hrong NaOH r~n phai th~t nhanh va chuan xac. Luong mroc trang cho h@tvao c6c BDM .Lfiy pipet bdu 25rnL da dugc rna va trang mroc cfit nhieu Idn. d~ dong 100rnL mroc cfit.Dung din ky thuat. rna sach b~ng mroc .D~ Bing. cho vao c6c 100rnL co sfin 25rnL mroc cfit 6 tren. r6i cho vao c6c 250rnL ___________________________________________________ Bien soan: ThS. r6i can lai b~ng can phan tfch d~ can 4g NaOH r~n.Lfiy pipet bdu 25rnL da dugc rna va trang mroc cfit nhieu Idn.Lfiy pip dU 25rnL da dugc rna va trang mroc cfit nhieu Idn. Dung dich rna acid 5. dung bop cao su hut 25rnL cho vao c6c 100rnL r6i dem c6c vao til hut.5.Chuyen hrong trong c6c vao blnh dinh mire 100rnL .TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM . dung bop fin trong til hut. . dung bop cao su hut 25rnL cho vao c6c 100rnL r6i dem c6c vao til hut.Sfiy kho 690°C.6. . . r6i trang lai nhieu Idn b~ng mroc cfit .3.Db mroc cfit too vach thu duoc (DD 11) 5. cho vao c6c ~@t ao c6c BDM v .~ 5. .5.Lfiy rna din nhua. T~o dung dich 9 (DD9) . cho vao c6c 100rnL co sfin 2S"-mL mroc cfit 6 tren.5. dung dich thu diroc Ul (DD8) 5.Dung mroc cfit trang c6c. dung bop cao su hut "'" (chfit hl ) dd da diroc de san trong til hut. 'g m~ac cfit nhieu Idn.

Cac d\ln~J.3. blnh nhua .4.l dich da:pha trem ' ___________________________________________________ Bien soan: ThS. f)@ rna cac chfit nhua (can nhua.. Truong Bach Chi2n 18 . ) thl dung dung dich gl trong cac dung dich da:pha tren? 6. Cac d:~ g 1S\l bi bfrn boi dAu hoa.2.Cho hrong (chfit N2) vita can tren vao hrong acid co trong c6c 100mL. Cau hoi chuin b] 6.. cAn dung dung dich gl trong cac dung dich da:pha tren fi~" rna dAubam vao? tfry 6. tao duoc (DD12) 6. Cac dung dich vita pha tren la nhirng dung dich gi? Neu ro ten va muc dich pha cac dung dich tren la gi? 6.1. Khuay cho tan hoan toan.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM .

Ren luyen tiRh lao dQng.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM BAI 2: KY THU~T PHA CHE DUNG DJCH CHi THJ 1.{p xtic voi cac h6a chAtdQc .Su dung thanh thao cac dung cu thuy tinh dung trong pha ch8 khi dung cac h6a chAt dQc. Kynang .Ren r. kha nang xu ly va dam bao an toan l&.c tieu Pha ch8 cac dung dich lam chAt chi thi diroc su dung cho cac bill chuan dQtrong phong kiem nghiem 2. . kha nang lam vi~c thea nh6m. cAn th~n . tfnh nrong tac trong t~p th@ - Ong dong 100mL - Binh tia B6p cao su C6i su + chay 4. H6a chit _________________________________________________ Bien soan: ThS. Truong Bach Chi2n 19 . ~. My.

2g Bromethymol blue trong c6c thu Tfim trot bing 20mL ancol 98° Them mnrc cdt thanh 100mL. 5. r6i khuay thanh h6.2. 5. B~ nguoi. Truong Bach Chi2n . Tfim mQt it mroc cdt. nho them 5 giot formaldehit Bao quan chi thi trong chai thuy tinh c6 nl1p d~y kin. khuay d@udung dich. Bao quan chi thi trong chai nlnra c6 nl1p d~y kin. Khuay d@ucho tan h8t. Can 0. 20 ___________________________________________________ Bien soan: ThS. TN4: Pha ch8 Chi thi K2Cr04 5% Can 19 K2Cr04 trong c6c thuy tinh 50mL. Them mnrc cdt d~ duoc 100mL dung dich. each ti~n hanh 5. 5.3. Bern dun soi trong 10 phut. TN3: Pha ch8 Chi thi h6 tinh bQt 1% Can 19 h6 tinh bQt trong c6c 250mL.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM - Methyl Organge Bromethymol h6 tinh bQt K2Cr04 Eriochrome Murexit axit Sunfo Black T blue - Methyl red Phenolphtalein Xylenolorange Thymol xanh Metylen xanh KCI NaCI Ruou Etylic 96% - NaOH - H2S04 d~c Nurre sieu sach 5.1. Them mnrc cdt d~ diroc 100mL dung dich chi thi.4.

OO) dang rfin Can 0.9. - Bao quan chi thi trong chai thuy tinh co nfip d~y kin. TN8: Pha ch@Chi thi axit "'·0 Can 19 axit Sunfos·alysilic~ 100mL.. bao quan trong chai nftu TN6: Pha ch@Chi thi Eriochrome Black T 0. them 10mL alcol 95%. TN12: ___________________________________________________ Bien soan: ThS. d~y nfip kin. khuay 5. . r6i dem nghien min trong c6i sach. a mroc cfrt d@nvach 100mL va khuay d6u dung dich.OO dang rfin. Bern sfry 6 nhiet dQ 105°C trong 30 plnit.5.3% (ET. khuay d6u dung dich.1 % Can O. Pha ch@chi thi Methyl red (MR) 0. khuay d6u cho tan.12. dung 20mL alcol hoa tan trong c6c 100mL.1 % Can 0. thanh bQt min. pha trong 10mL alcol 95%.3g Eriochrome Black T. 21 5.OO) Can 0.trong chai thuy tinh.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 5.Olg methyl red cho vao c6c 250mL.10. Pha ch@Chi thi Phenolphtalein (PP) 0. - Tron trong c6i su thanh bQt min. TN10: 5. d~y kin nfip. ':I hi Murexit 2% (6 dang h6n hop rfin) - Nghi6n 0.8. 5.2g. 5. TN5: Pha ch@Chi thi Eriochrome Black T (ET. Bao quan "c .Olg chi thi Xylenol orange pha trong 10mL alcol 95%. Bao quan trong chai thuy tinh co na TN9: Pha ch@Chi thi Eriochrome cyanine.01 g Phenolphtalein(PP) tan. -. Bao quan trong chai co nfip d~y kin.6. Can 109 KCI rfin trong chen nung sach.11.i . TNll: Bao quan trong chai nlnra ho~c thuy tinh mau t6i. Truong Bach Chi2n . B~ nguoi trong blnh hut Am d@nnhiet dQ phong 5. Pha ch@Chi thi Xylenol orange (XO) 19/L Can O.025g ET. - Bao quan trong chai co nfip d~y kin.

TNI3: Can O. them mroc cAt thanh 100mL. Khi pha ch@chi thi Murexit.13.lmL dung dich H2S04. them vao 2mL NaOH 0. 6.5. TNI4: Pha ch@chi thi Metylen xanh (MB) Hut 26.14. d~ lam gi? 6. phai tr9n chi thi do voi muoi rfin NaCI.2% Hoa tan 0.5g TB trong 10mL Etanol 20%.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM - Bao quan chi thi trong chai thuy tinh co nfip d~y kin. 5. duoc NaOH 0.2%. Truong Bach Chi2n 22 . Hay cho bi@t vai tro cua CH3COOH thi Eriochrome cyanine? diroc pha vao khi pha ch@ chi Luu Thai gian ngay pha. y: su dung cua m6i loai chi thi khong qua hai thang k~ tit ___________________________________________________ Bien soan: ThS. them 6.25 mL dung dich H2S04 d~c pha voi 100mL mroc cAt Hoa tan O.lg NaOH rfin. va 5g Na2HP04 voi 4. hoa tan trong 50mL mroc cAt.Olg MB mroc thanh 100mL. Pha ch@chi thi Thymol xanh (TB) 5.4.

Ren luyen tin lao d9ng.cach thuy I:~m amiang B8p di~n 4. ~~ ~ -.I! ~un . Dung c\I va thi~tb] ~ Til hut ~ 2 - s6 Can pharr tfch 4 s6 Can ky thuat .. kha nang xir ly va dam bao an toan khi ti8p xiic voi cac h6a chfit d9C . My. Hoa chit ___________________________________________________ Bien soan: ThS.Ren tfnh cAn th~n khi dung cac h6a chfit d9C.c tieu THU HUu CO Pha ch8 cac dung dich lam thuoc thir hiru co cho cac bill thirc hanh trong phong kiem nghiem 2.Sir dung thanh thao cac dung cu thuy tinh dung trong pha ch8 . Kynang .TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM BAI 3: KY THU~ T PHA CHE DUNG DJCH THU6c 1. tfnh nrong tac trong t~p th@ 'II 3.A. kha nang lam vi~c thea nh6m. Truong Bach Chi2n 23 .

lg chi thi vao c6c chua 10rnL c6n Khuay d6u cho tan hoan toan 24 ___________________________________________________ Bien soan: ThS. Truong Bach Chi2n . Acid fusinsulfuro 1% Cho O.1.4H20 NaOH Acid lactic dd 5.5H20 KNaC6H406. each ti@n hanh 5.6H20 CuS04.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM - Hydroxylamin MnS04 H3P04 dd H2S04 dd NaHS03 fucsin clohydrat HCI dd ZnCl2 Etanol96% Metanol 96% AmylalCohol NaBr Brom KI NaOH (fixxanal) Phenol 1-(2pyridinlazo )-2naphtol Fuchsin Phenol Glycerin Xanh Metylen KOH p-dimetylaminobenzaldehyt Nurre sieu sach - Acid fusinsulfuro Acid sunfanilic Indigocarrnin Diphenyl carbazon Brome phenol blue 1-10 Phenaltrolein Acid piric Dimetylglyoxin Aluminon Flourescein Alizarin do S - NH4CI MgClz.

5% trong e6c thuy tinh dung aleol 95% tinh . - Them mroc du 20mL Acid piric 0.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 5. 5. Dinh rmrc bfing mroc cAt d8n 20mL. 5. Flourescein 5. ~ er~h)la l1P d~y kin .lg trong 100mL mroc cAt Dimetylglyoxin 1% Cho O. Alizarin do S 0. dun nang 5. Khuay d8u cho tan hoan toano (Dung dinh tinh ion Ae+ ) 0. 5.2.1 % Hoa tan O.25% 0.10.05g trong 10mL c6n 50 .lg chi thi vao c6c chua 10mL c6n.baz Chi thi Diphenyl carbazon 5g/L Can 0. Truong Bach Chi2n 25 .7.lg acid sunfanilic trong 0.lg (1-10 phenaltrole den khoang 80°C..6.05g diphenyl cacbazone trong c6c thuy tinh Dung alcol95% hoa tan thanh 10mL Bao quan chi thi "Hong chai thuy tinh co nl1p d~y kin.65mL HCI dd Them mroc cAt d8n 10mL Indigocarmin 0.9. mroc cat. 5. Brome phenol blue ~glL Ciin O.5. trong su6t.1 % _________________________________________________ Bien soan: ThS. 5. 5.4.5g chi thi vao c6c chua 50mL mroc cAt. ch vfin due. Khuay d8u cho tan hoan toano (DUng dinh tinh ion Ni2+) Aluminon 1% Cho 0. - Khuay cho tan Til ill them vao vai giot HCI d~c. - C!t0 O.5% Cho 0.5g chi thi vao c6c chua 10mL c6n.11.Olg brome Pli~lue hoa tan thanh 10~ Bao quan chi thi trolil~ clJal~u 1-10 Phenaltrolein 0.3. - Acid sunfanilic 1% Hoa tan O.60°. Khuay d8u cho tan hoan toano Them mroc cAt vao d8n 50mL 5. DUng chuan dQ acid .8.

15.18. Hoa tan O. hoa tan hoan toan .7H20 trong 5. Toan bQ d~t trong til hut.lg fucsin clohydrat + - Bao quan trong chai mau co nut d~y kin & d~ trong t6i. Acid rubeanic 0. r~n.36g ZnCh khan. Cho vao c6c 1. r6i dung pipet hut 10rnL dung dich HCI d~c.85g MnS04 khan trong H3P04 dd & 6.12. cho ill tu vao d~ tAm trot. Montequi A (N~h[Hg(SCN)4] trong 10rnL mroc cAt. Thuoc tlur Lucas Ldy c6c thuy tinh cho vao chau thuy tinh co da lanh vun chung quanh (lam lanh c6c bing mroc da vun). v~u=. H6n h9'P Zymmerman Hoa tan 3. Dung chuan dQ oxy hoa . dinh rmrc too vach 100rnL 26 _________________________________________________ Bien soan: ThS.17. Khuay d8u cho tan hoan toano Hoa tan O.1 % 5. Dung lam dung Hoa tan 19 NaHS03 50rnL mroc cdt. kheo leo rot ttr ill mQt hrong mroc cdt theo thanh c6c. Hydroxylamin 5. them mroc cdt thanh 10rnL. Thu6c thir Schiff + O. 5.lg va 0.khir. bao quan trong chai man d~y - Tron cAn th~n r6i pha loang d@n. Sau khi trot toan bQ va tan.lg trong c6c chua 10rnL c6n. 5..25rnL H2S04 dd vao Them mroc thanh 50rnL.13.lg HgCh IQc.0695g FeS04.16.1485g (1-10 phenaltrolein) mroc...14. dinh aldehyt ceton.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM - Cho 0. f)~ yen dung dich 2 10% kin 5. Ferroin - Hoa tan 0.05g chi thi vao c6c chua 50rnL mroc. nay voi 10rnL dung dich chua O. Chuyen vao blnh dinh rmrc. Them mnrc cdt vao den 50rnL 5. Truong Bach Chi2n .

.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 5. sau 24 gio dem IQc.24. Sau khi tan hoan toan. 2S04 dd. Hoa tan 1. 5.05rnL Brom long. 5..4H~O 2.2g phenol trong 14.2+ C 0. thl dirng lai (khoang 10rnL Methanol thl vira tan h@tNaBr) Cho toan bo hrong con lai NaBr vao c6c.19. them 0.5gam Cho vao beaker 1. Pb +.733g CuS04. ~~ -~ . Them vao hh 10rnL NaOH 5N va pha loang thanh 50rnL. Thuoc tlur Phenoldisunfonic gia.25. LQc.5H20 tro~g mroc. Truong Bach Chi2n 27 . D'ung trong c h. Fuchsin thea Zil ___________________________________________________ Bien soan: ThS. them vao do dung dich HgClz bao hoa cho d@nkhi vira dir (thdy co k@ttua mau do).1 % [1-(2pyridinlazo)-2naphtol] s s.Olg PAN trong 10rnL etanol So". Dung 2..26. Dung dich Fehling Hoa tan 8.21. D8 l~ng dung dich. Thu6c thir Kaufmann Can truce m9t hrong NaBr r~n 1.0000g NaBr. cho vao - Them mroc cdt d@n 100rnL... - Hoa tan O. Cd + . r6i rot til til dung dich Methanol. khuay.t d~ comp I'd' uan Q exon xac 2 2+ 2 In h C u. pha loang d@n25 ~~ ~ 5.66g Natri tartr~c (muoi Rochell~ KNaC6H406. d8 tren b@p each thuy 2 - 5. ldy phan mroc IQc trong d8 sir dung. Khi dung tron 2 dung dich thea ty l~ 1 : 1.5g KI pha trong 25rnL mroc cdt. Thuoc thir Nessler K2HgI4 5. cho d@n khi thay NaBr vira tan xong.5g NaOH trong mroc cat roi pha loang den 25rnL trong dieu kicn lanh. PAN 0.20. Dung d8 xac dinh ion NH4+ Hoa tan 1. Bao quan trong chai mau t6i.

Truong Bach Chi2n . nghien 1.5g Fuchsin + 5g phenol tinh th~ trong coi suo Them 5 giot glycerine.(xem them) 5. Erythrosin hoac rose bengal 1% trong 2 . 28 5. Cac dung dich thuoc nhuom .(xem them) - ___________________________________________________ Bien soan: ThS.27. D~yen trong 48 gio. Hoa tan 2g orcinal khan.khong con cfit vao. Cho 0.32. tinh khi~t trong 100rnL H2S04 30%. Hoa 0. Dung dich nay c6 th~ bao quan trong nhieu thang. IQc. Gentian Violet 1/40 trong mroc trong 2-3 phut. r6i nho tit tit c6n 96° cho d~n h~t 10rnL c6n nay. Xanh Metylen bao hoa trong c6n - ~ vao 7. khuay d@u.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM - Mang ~ang tay cao su. Khi h6n hop dff trQn d@u.5rnL amylalcohol. Thirong diroc dung d~ nhuom mau phirc tap.31. l~c d@ur6i d~ yen vai n C\lC nho. - Dun 5~ phenol tinh trong trong --~~'h (co the dung loai phenol dff bi chay ru~:du mroc) the cho tan het 0JI1L phenol chay Sau d6 them 10rnL acid lactic dd & 20rnL glyxerin vao. Thu6c thir Orcinal.3 phut.05g Blue de conton (xanh cotton) trong 100rnL dung dich lacto-phenol dff dun n6ng d~n 700C.3g Xanh metylen vao 10rnL c6n 90°. ta them 100rnL mroc 5.

Cau hoi chuin b] _________________________________________________ Bien soan: ThS.TRUifNG D41 H(JC CONG NGHIQP TH1/C PHAM KHOA CONG NGHQ TH1/C PHAM 6. Truong Bach Chi2n 29 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->