P. 1
Ke Hoach CA Nhan

Ke Hoach CA Nhan

|Views: 690|Likes:
Được xuất bản bởidoantrang80

More info:

Published by: doantrang80 on Apr 02, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2013

pdf

text

original

PHONG GD&ĐT CHI LĂNG

TRƯỜNG TH 2 MAI SAO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự ! - H"#$ p$%c
&' HO(CH
C)#* +,c c, #$-# #./ $0c1 2232-2233
M)#1 T45#* A#$
- Căn cứ vao “hướng dẫn thực hiên nhiêm vu năm hoc 2010-2011¨ cua so GD-
ĐT.
- Căn cứ vao “hướng dẫn thực hiên nhiêm vu năm hoc 2010-2011¨ cua phong
GD-ĐT.
- Căn cứ vao chi tiêu, kê hoach hoat dông va diêu kiên co so vât chât cua nha
trưong.
- Căn cứ vao kê hoach năm hoc cua nha trưong va thực trang hoc sinh cac lớp
giang day tôi xây dựng kê hoach công tac ca nhân năm hoc 2010-2011như sau:
6H7N I
&H8I 9:8T T;NH H;NH NHIỆM V< N=M H>C 222? - 2232
3@ N$4A/ BC DEFc p$-# c)#*1
- Giang day bô môn Tiêng Anh khôi lớp 3 với tông sô hoc sinh 16 em (KT: 01).
- Thư ky hôi dông Nha trưong.
2@ &5+ GHI +$ực $4A# c,c #$4A/ BC +J0#* +-/ BK c$L+ lEF#* *4I#* "M Nộ
/)# T45#* A#$1
- Tông sô HS: 16 em (KT: 01).
- Trong do:
¹ Gioi : 3 em dat 20°
¹ Kha : 3 em dat 20°
¹ TB : 10 em chiêm 60° (KT: 01).
O@ PQ4 $0c R4#$ #*$4A/1 Ung dung CNTT trong giang day.
Ban thân dã dưoc tham gia cac lớp tâp huân UDNCTT trong giang day va dã su
dung tưong dôi thanh thao viêc soan thao văn ban, soan bai giang diên tu, nhưng diêu
kiên thực tê chưa cho phep nên viêc UDCNTT trong giang day la chưa thực hiên
dưoc.
6H7N II
&' HO(CH THSC HIỆN NHIỆM V< N=M H>C 2232 - 2233
3@ ĐTc D4U/ +V#$ $V#$ c$H#*1
a, Thuận lợi:
- Đưoc sự quan tâm chi dao, giup dõ cua Phong GD&ĐT Huyên Chi Lăng, cua
BGH nha trưong va cac câp uy Đang chinh quyên dia phưong.
- Chi bô va BGH nha trưong luôn lãnh dao chi dao sat sao tới công tac day va
hoc.
- Nhin chung hoc sinh cua trưong la con em trong vung nên tưong dôi dam bao
tôt gio giâc va di lai.
- Co so vât chât nha tưong co du phong hoc hai buôi trên ngay.
- Thiêt bi dô dung day hoc tưong dôi dây du.
- Đa sô cac em hoc sinh ngoan co y thức hoc tâp.
b, Khó khăn:
- Đây la năm thứ hai cac em hoc sinh trong trưong dưoc lam quen với môn
Tiêng Anh môt thứ tiêng nước ngoai. Do vây, không tranh khoi viêc hoc sinh con
gáp rât nhiêu kho khăn, bõ ngõ trong viêc hoc tâp môn hoc nay.
- Tiêng Anh la môt môn hoc mới, môn hoc tự chon không tham gia vao danh
gia xêp loai hoc tâp cuôi năm nên co thê môt sô em chưa thực sự coi trong môn hoc
nay.
- Vê dác thu bô môn doi hoi phai co nhiêu tranh hinh sinh dông va môt sô dô
dung cân thiêt co liên quan, dác biêt như dai cassette. Va la năm thứ hai dưoc tiên
hanh ap dung giang day tai trưong nên sự thiêu thôn vê trang thiêt bi giang day la
không tranh khoi.
- Ban thân la môt Giao viên tre mới ra trưong công tac chưa dây 5 năm, dây la
năm thứ hai dưoc giang day bô môn Tiêng Anh o câp Tiêu hoc nên kinh nghiêm
giang day con han chê.
c, Phương pháp giảng dạy:
- Hoc sinh chu y láng nghe.
- Tich cực, hăng hai phat biêu xây dựng bai.
- Manh dan trong giao tiêp, dôi thoai với ban be trong lớp báng Tiêng Anh.
- Giao viên chuân bi bai tôt, su dung nhiêu giao cu trực quan sinh dông gây
hứng thu hoc tâp cho hoc sinh.
d. Đồ dng c!n "hi#" ch$ %&n h'c:
- Let`s learn English student`s book Book 1,2.
- Let`s learn English work`s book Book 1,2.
- Let`s learn English Teacher`s guide Book 1,2.
- Vo bai tâp Tiêng Anh lớp 3,4.
- Đia Audio CD (dia tiêng) Book 1,2.
- Đai dia.
- Bô tranh (12 tranh ¹ keo dinh Bultach ¹ tui).
(. T)ng *+ h'c *inh : ,- .KT: /0
Gôm co: 2 lớp. (01 khôi lớp 3, 01 khôi lớp 4)
Trong do:
¹ Tông sô hoc sinh khôi lớp 3 la: 31 em.
¹ Tông sô hoc sinh khôi lớp 4 la: 16 em (KT: 1).
2@ N$4A/ BC1
Nhiêm vu trong tâm cua năm hoc 2010-2011 la: 12ă% h'c "i#p "3c "h4c hi5n
6)i %7i 8uản l9 :; n<ng ca$ ch=" lượng giá$ d3c>.
a, Th4c hi5n các cu?c :ận 6?ng:
- Tiêp tuc thực hiên cuôc vân dông "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh" theo Chi thi 06-CT/TW ngay 07 thang 11 năm 2006 cua Bô Chinh tri.
- Cuôc vân dông "Mỗi thầ gi!o" c# gi!o là m$t tấm gương đạo đức" t% học và
&!ng tạo" va phong trao thi dua "'( )%ng t*ư+ng học th(n thi,n" học &inh tích c%c"
- Hưong ứng cuôc vân dông “Hai không¨ với bôn nôi dung.
“Noi không với tiêu cực trong thi cu va bênh thanh tich trong giao duc.
Noi không với vi pham dao dức nha giao va HS ngôi nhâm lớp¨.
b, Th4c hi5n k# h$ạch giá$ d3c, k# h$ạch "h@i gian:
- Châp hanh nghiêm chinh sự phân công cua BGH.
- Quan triêt nâng cao tinh thân trach nhiêm, hoan thanh tôt nhiêm vu dưoc giao,
dat chi tiêu phân dâu, thực hiên xuât sác nhiêm vu chung, nâng cao hiêu qua chât
lưong dao tao giao duc năm hoc 2010-2011.
- Thực hiên dung chưong trinh, không cát xen hoác dôn ep chưong trinh, dam
bao gio công ngay công.
- Soan bai dây du, chât lưong trước khi lên lớp, giang day dung phưong phap
dác trưng bô môn, nhiêt tinh yêu nghê, mên tre, dông viên khuyên khich tinh thân hoc
tâp cua HS.
c, 2?i dung 6ăng k9 6)i %7i:
- Ren k• năng viêt Tiêng Anh cho hoc sinh Tiêu hoc.
d, Đả% bả$ ch=" lượng giá$ d3c:
- Luôn quan xuyên nhác nho HS hoc bai lam bai dây du dam bao thoi gian HS
hoc trên lớp.
- Duy tri si sô 100°.
O@ C$W +4XH p$L# DLH #./ $0c 2232-22331
Y C$W +4XH p$L# DLH c$L+ lEF#* Nộ /)# T45#* A#$1
Z[p T\#*
]^ HS
G4_4 &$, TP `5H
SZ a SZ a SZ a SZ a
3 16 3 20 5 33,3 € 53,3 0 0
4 31 2 6,5 5 16,1 24 77,4 0 0
Cộ#*1 b 32c? 32 23cd O2 e?ce 2 2
Y Đ.#* Rf g#$ $4AH +$4 DHg1
- Phu n• 2 gioi.
- Đoan viên công doan xuât sác.
- Giao viên day gioi câp trưong.
- Lao dông tiên tiên.
- Chiên si thi dua câp co so.
h@ G4I4 p$,p +$ực $4A#1
- Thưong xuyên kiêm tra, dôn dôc viêc chuân bi bai vo cua HS.
- Thực hiên tôt chi thi cuôc vân dông hai không với bôn nôi dung.
- Hưong ứng phong trao thi dua “‚ây dựng trưong hoc, thân thiên HS tich cực¨
trong cac trưong phô thông theo thông tư sô ƒ2/QĐ PGD&ĐT Chi Lăng ngay
12/0ƒ/200€
- Tiêp tuc năm hoc -./m học ti0p t1c th%c hi,n đ2i m3i 456n l7 và n(ng c8o
chất lư9ng gi!o )1c:;
- Co kê hoach giang day kip thoi t„ng tuân dung phân phôi chưong trinh.
- Tim hiêu ki hoan canh cua HS, ca tinh HS dê kip thoi co phưong phap giang
day, giao duc phu hop.
- Su dung dô dung day hoc co hiêu qua, phat huy tinh tich cực cua HS.
- Đam bao gio công ngay công, nghi phai bao cao tô dê bô tri day thay kip thoi.
- Tham gia dự gio theo cum, rut kinh nghiêm hoc hoi.
- Tham khao tai liêu phuc vu giang day nhám năng cao trinh dô trinh dô chuyên
môn nghiêp vu tay nghê.
- Tham gia dây du cac buôi hôi thao cua trưong phong yêu câu.
- Hoan thanh dây du cac loai sô sach.
- Tham gia kiêm tra dân chu theo kê hoach cua Tô, Trưong.
- Tham gia sinh hoat chuyên môn theo dung dinh ki 2 lân trên thang nhám trao
dôi hoc tâp chuyên môn, xây dựng chuyên dê.
- Tô chức ngoai khoa dê nâng cao, mo rông kiên thức cho HS.
- Phôi hop với gia dinh HS, cac doan thê kip thoi giao duc HS ca biêt, dông
viên HS ngoan hoc gioi.
- Thưong xuyên kiêm tra nhác nho giup HS co thoi quen tự hoc o nha c…ng như
o trưong.
6H7N III
&' HO(CH THỜI GIAN THSC HIỆN
T$,#* ij?k2232
- Tâp trung HS.
- Lao dông dâu năm.
- Nhân tai liêu giang day.
- Hoc chinh thức.
- Khai giang dung ngay 05/0ƒ/2010.
- Kiêm tra khao sat dâu năm.
- Hoan thanh cac loai sô sach, kê hoach chuyên môn, kê hoach chu nhiêm, kê
hoach tô.
- Ky cam kêt gi•a GV với nha trưong, HS với GV.
- Đăng ki thi dua.
- Đai hôi Công doan Hôi nghi công chức.
- Hôi nghi phu huynh lân 1.
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
T$,#* 32k2232
- Thi dua lâp thanh tich chao m„ng ngay 20/11 do nha trưong phat dông.
- Thi HS gioi câp trưong.
- Kham sức khoe HS doi 1.
- Kiêm tra gi•a ki I (toan, tiêng viêt).
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
T$,#* 33k2232
- Thăm lớp dự gio.
- Hôi giang câp trưong lân 1.
- Tông kêt doi thi dua chao m„ng ngay 20/11
- Thi vo sach ch• d‡p câp trưong.
- Mit tinh chao m„ng ngay Nha giao Viêt Nam 20/11.
- Tiêp tuc phong trao thi dua trao m„ng ngay hôi quôc phong toan dân 22/12.
- ˆn luyên HS gioi. Bôi dưõng chưa dat chuân.
- Thi HS gioi câp trưong.
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
T$,#* 32k2232
- Tăng cưong bôi dưõng HS gioi, Bôi dưõng chưa dat chuân.
- Kiêm tra chê dô cho diêm, ra soat chưong trinh, thực hiênn quy chê chuyên
môn.
- Kiêm tra cuôi hoc ki 1.
- Hoan thanh chưong trinh hoc ki 1.
- Tông kêt phong trao thi dua chao m„ng ngay 22/12.
- Kiêm tra dân chu dot 1.
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
T$,#* 3j2k2233
- Tiêp tuc phong trao thi dua chao m„ng ngay 02/03, 0€/03, 26/03.
- Hoan thanh cac loai bao cao.
- Hoan thanh xêp loai hai mát giao duc hoc ki 1.
- Binh xet danh hiêu thi dua hoc ki 1 GV - HS.
- So kêt hoc ki 1 lớp, trưong.
- Nghi têt dung thoi gian quy dinh.
- Trực têt dung lich.
- Ra quân dâu năm dung ngay trông cây.
- ˆn dinh lớp, HS di hoc binh thưong.
- Tiêp tuc ôn luyên HS gioi, Bôi dưõng chưa dat chuân
- Thăm lớp dự gio.
- Hôi nghi phu huynh lân 2.
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
T$,#* Ok2233
- Tông kêt phong trao thi dua.
- Toa dam 0€/03, mit tinh 26/03.
- Tăng cưong ôn luyên HS gioi, HS chưa hoan thanh.
- Kiêm tra gi•a hoc ki 2 (toan, tiêng viêt).
- Hôi giang câp trưong lân 2
- Tiêp tuc thăm lớp dự gio.
- Hôi nghi phu huynh lân 2
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
T$,#* hk2233
- Tiêp tuc phong trao thi dua trao m„ng ngay 15/05, 1ƒ/05.
- Ra soat hô so HS.
- Kiêm tra dân chu lân 2.
- Kham sức HS lân 2.
- ˆn luyên HS gioi, Bôi dưõng chưa dat chuân
- Thăm lớp dự gio, kiêm tra giao an.
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
T$,#* bk2233
- Tông kêt phong trao thi dua.
- Tuyên truyên cho HS ngay 15/05,1ƒ/05.
- Kiêm tra cuôi năm.
- Hoan thanh cac loai bao cao sô sach cuôi năm.
- Binh xet thi dua GV-HS.
- Tông kêt năm hoc lớp, trưong.
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
T$,#* ejdk2233
- ‚ây dựng kê hoach trong he.
- Ban giao HS vê thôn ban sinh hoat he.
- Trực he theo lich cua nha trưong.
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††
Trên dây la kê hoach công tac ca nhân năm hoc 2010-2011 cua ban thân tôi,
phân kê hoach hang thang s‰ co sự diêu chinh bô sung cu thê hon theo kê hoach t„ng
thang cua tô, trưong.
Qua ban kê hoach ca nhân, tôi rât mong tô chuyên môn, BGH nha trưong dong
gop va tao diêu kiên giup dõ lớp hoan thanh nhiêm vu, kê hoach dê ra.
T\ +JEl#* c$HMX# /)#
V4 T$m C$VH
M8i <8o" ngà => th!ng ? n/m =>@>
N*En4 lập R5 $!"c$
N*HMo# T$m T$Q#$


.gà th!ng ? n/m=>@>
PGH #$Q +JEn#*

Let’s learn English – work’s book – Book 1. đây là năm thứ hai được giảng dạy bộ môn Tiếng Anh ở cấp Tiểu học nên kinh nghiệm giảng dạy còn hạn chế. a. đối thoại với bạn bè trong lớp bằng Tiếng Anh.Đĩa Audio CD (đĩa tiếng) Book 1. . 01 khối lớp 4) Trong đó: + Tổng số học sinh khối lớp 3 là: 31 em. . 2.2. Và là năm thứ hai được tiến hành áp dụng giảng dạy tai trường nên sự thiếu thốn về trang thiết bị giảng dạy là không tránh khỏi. d. . . .Về đặc thù bộ môn đòi hỏi phải có nhiều tranh hình sinh động và một số đồ dùng cần thiết có liên quan.Thiết bị đồ dùng dạy học tương đối đầy đủ.Let’s learn English – Teacher’s guide – Book 1. . + Tổng số học sinh khối lớp 4 là: 16 em (KT: 1).2. bỡ ngỡ trong việc học tập môn học này. đặc biệt như đài cassette.Nhìn chung học sinh của trường là con em trong vùng nên tương đối đảm bảo tốt giờ giấc và đi lại. sử dụng nhiều giáo cụ trực quan sinh động gây hứng thú học tập cho học sinh..Bản thân là một Giáo viên trẻ mới ra trường công tác chưa đầy 5 năm.Cơ sở vật chất nhà tường có đủ phòng học hai buổi trên ngày. Phương pháp giảng dạy: . c. . . . .Tiếng Anh là một môn học mới.Đài đĩa. hăng hái phát biểu xây dựng bài.Tích cực.Let’s learn English – student’s book – Book 1.Chi bộ và BGH nhà trường luôn lãnh đạo chỉ đạo sát sao tới công tác dạy và học. Tổng số học sinh : 47 (KT: 1) Gồm có: 2 lớp. Thực hiện các cuộc vận động: . . b. .Vở bài tập Tiếng Anh lớp 3. môn học tự chọn không tham gia vào đánh giá xếp loại học tập cuối năm nên có thể một số em chưa thực sự coi trọng môn học này. e. không tránh khỏi việc học sinh còn gặp rất nhiều khó khăn. Đồ dùng cần thiết cho môn học: . . (01 khối lớp 3. . Nhiệm vụ: Nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2010-2011 là: “Năm học tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”.2.Mạnh dạn trong giao tiếp.2. Khó khăn: .Bộ tranh (12 tranh + keo dính Bultach + túi).Đa số các em học sinh ngoan có ý thức học tập. Do vậy.Học sinh chú ý lắng nghe.Giáo viên chuẩn bị bài tốt. .4. .Đây là năm thứ hai các em học sinh trong trường được làm quen với môn Tiếng Anh – một thứ tiếng nước ngoài.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->