ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
& TRUYỀN THÔNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 3
LỚP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG K9C1LS TẠI LẠNG SƠN
TT

MÔN HỌC

ĐVHT

ĐƠN
VỊ

THỜI GIAN THI

HT
THI

SỐ
SV

SỐ
PHÒNG

SỐ

1

Trí tuệ nhân tạo

3

CNTT

07h00-07/04/2012

Viết

13

1 phòng

2

Đa phương tiện

4

CNTT

09h00-07/04/2012

Viết

25

1 phòng

3

Công nghệ phần mềm

3

CNTT

13h00-07/04/2012

Viết

9

1 phòng

4

Cơ sở dữ liệu phân tán

3

CNTT

15h00-07/04/2012

Viết

11

1 phòng

Việc coi thi do đơn vị liên kết tự bố trí và gửi bài về phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL
trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông trước ngày 12/04/2012.

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 03 năm 2012
HIỆU TRƯỞNG