Danh sách các trường đại học cao đẳng thi khối A1 tại Hà Nội

http://www.cactruongdaihoc.com

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI A1 TẠI HÀ NỘI
NĂM 2012
Trường đại học/cao đẳng
1. CEO. Trường Cao đẳng Đại
Việt

2. CHK. CĐ Công nghệ và Kinh
tế Hà Nội

3. CKN. Trường Cao đẳng Kinh
tế - Kỹ thuật Hà Nội

4. CM1. Trường Cao đẳng Sư
phạm Trung ương

Khói

A1

C340101

Quản trị kinh doanh

A1

C340201

Tài chính - Ngân hàng

A1

C340301

Kế toán

A1

C480201

Công nghệ thông tin

A1

C340301

Kế toán

A1

C510301

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

A1

C540102

Công nghệ thực phẩm

A1

C510205

Công nghệ kỹ thuật ô tô

A1

C340301

Kế toán

A1

C340201

Tài chính - Ngân hàng

A1

C340101

Quản trị kinh doanh

A1

C480102

Truyền thông và mạng máy tính chuyên
ngành

A1

C140214

Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp

A1

C140204

Giáo dục Công dân

A1

C760101

Công tác xã hội

A1

C480201

Công nghệ thông tin

A1

C320202

Khoa học Thư viện

A1

C810501

Kinh tế gia đình

A1

C340407

Thư kí văn phòng

A1

C220342

Quản lí văn hóa

A1

C320303

Lưu trữ học (Song ngành: Lưu trữ học –
Quản trị Văn phòng)

A1

C220113

Việt Nam học (Chuyên ngành văn hóa du
lịch)
Công nghệ thiết bị trường học

A1

5. CMD. Cao đẳng Thương mại
và Du lịch Hà Nội

Ngành

A1

C140210

Sư phạm Tin Học

A1

C340405

Hệ thống thông tin quản lí

A1

C340101

Quản trị kinh doanh

A1

C340301

Kế toán

A1

C480202

Tin học ứng dụng

http://www.cactruongdaihoc.com

Danh sách các trường đại học cao đẳng thi khối A1 tại Hà Nội
http://www.cactruongdaihoc.com
6. CNP. Trường Cao đẳng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn
Bắc Bộ

7. D20. Cao đẳng Cộng đồng Hà
Tây

8. DBH. Đại học Quốc tế Bắc Hà

A1

C340301

Kế toán

A1

C340101

Quản trị kinh doanh

A1

C480202

Tin học ứng dụng

A1

C340201

Tài chính ngân hàng

A1

C620105

Chăn nuôi

A1

C640201

Dịch vụ Thú y

A1

C620110

Khoa học cây trồng

A1

C620112

Bảo vệ thực vật

A1

C620201

Lâm nghiệp

A1

C540102

Công nghệ thực phẩm

A1

C540104

Công nghệ sau thu hoạch

A1

C420202

A1

C850103

Quản lí đất đai

A1

C510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A1

C340301

Kế toán

A1

C340201

Tài chính - Ngân hàng

A1

C340101

Quản trị Kinh doanh

A1

C620114

Kinh doanh nông nghiệp

A1

C480201

Công nghệ thông tin

A1

C480202

Tin học ứng dụng

A1

C510206

Công nghệ Kĩ thuật Nhiệt

A1

C510301

Công nghệ Kĩ thuật Điện- Điện tử

A1

C510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

A1

52.48.02.01

Công nghệ thông tin

A1

52.34.01.01

Quản trị kinh doanh (liên thông từ CĐ
lên ĐH)

A1

52.34.02.01

Tài chính- Ngân hàng (liên thông từ CĐ
lên ĐH)

A1

52.34.03.01

Kế toán (liên thông từ CĐ lên ĐH)

A1

52.48.02.01

Công nghệ thông tin (liên thông từ CĐ
lên ĐH)

http://www.cactruongdaihoc.com

Danh sách các trường đại học cao đẳng thi khối A1 tại Hà Nội
http://www.cactruongdaihoc.com

9. DMT. Trường Đại học Tài
nguyên và Môi trường Hà Nội

10. DQK. Trường Đại học Kinh
doanh và Công nghệ Hà Nội

A1

52.52.02.07

Kỹ thuật điện tử, truyền thông (liên thông
từ CĐ lên ĐH)

A1

52.34.01.01

Quản trị kinh doanh

A1

52.34.03.01

Kế toán

A1

52.34.02.01

Tài chính- Ngân hàng

A1

51.51.03.01

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

A1

51.48.02.01

Công nghệ thông tin

A1

51.34.01.01

Quản trị kinh doanh

A1

51.34.03.01

Kế toán

A1

D440221

Khí tượng học (Chuyên ngành Khí
tượng)

A1

D440224

Thủy văn

A1

D510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A1

D520503

Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

A1

D850103

Quản lý đất đai

A1

D480201

Công nghệ thông tin

A1

D340301

Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán doanh
nghiệp, Kế toán – Kiểm toán)

A1

C480202

Tin học ứng dụng

A1

C440221

Khí tượng học

A1

C440224

Thủy văn

A1

C510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A1

C515902

Công nghệ kỹ thuật Trắc địa

A1

C850103

Quản lý đất đai

A1

C340301

Kế toán

A1

C340101

Quản trị kinh doanh

A1

52480201

Công nghệ thông tin

http://www.cactruongdaihoc.com

Danh sách các trường đại học cao đẳng thi khối A1 tại Hà Nội
http://www.cactruongdaihoc.com
A1

52510203

Công nghệ kỹ thuật Cơ Điện tử

A1

52510301

Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

A1

52580201

Kỹ thuật công trình xây dựng

A1

52340101

Quản trị kinh doanh

A1

52340301

Kế toán
Thương mại

A1
A1

52340201

Tài chính Ngân hàng

A1

52340103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

A1

52220201

Tiếng Anh

A1

52220204

Tiếng Trung

A1

51480201

Công nghệ thông tin

51340101

Quản trị kinh doanh (Gồm các ngành: Tài
chính - Ngân hàng, Kế toán, quản trị kinh
doanh, Thương mại)

A1

11. DTA. Đại học Thành Tây

A1

Du Lịch

A1

Xây dựng

A1

D480101

Khoa học máy tính

A1

D580201

Kỹ thuật xây dựng công trình

A1

D510206

Công nghệ Nhiệt – Lạnh

A1

D620201

Lâm nghiệp

A1

D420201

Công nghệ sinh học

A1

D340101

Quản trị kinh doanh

A1

D340301

Kế toán

A1

D340201

Tài chính – Ngân hàng

A1

C340301

Kế toán
Kỹ thuật công trình xây dựng

A1
12. FBU. Trường Đại học Tài
chính - Ngân hàng Hà Nội

13. FPT. Trường Đại học FPT

A1

D340201

Tài chính – Ngân hàng

A1

D340301

Kế toán

A1

D340302

Kiểm toán

A1

D340101

Quản trị kinh doanh

A1

C340301

Kế toán

A1

C340201

Tài chính – Ngân hàng

A1

D480103

Kỹ thuật phần mềm

http://www.cactruongdaihoc.com

Danh sách các trường đại học cao đẳng thi khối A1 tại Hà Nội
http://www.cactruongdaihoc.com

14. GTA. Trường Đại học Công
nghệ Giao thông vận tải

15. HBU. Trường Đại học Hòa
Bình

A1

D480104

Hệ thống thông tin

A1

D520207

Kỹ thuật Điện tử, truyền thông

A1

D520214

Kỹ thuật máy tính

A1

D480101

Khoa học máy tính

A1

D340101

Quản trị kinh doanh

A1

D340201

Tài chính - ngân hàng

A1

C510104

Nhóm ngành: Công nghệ kỹ thuật Giao
thông

A1

C510102

Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng

A1

C340301

Nhóm ngành: Kế toán

A1

C840101

Nhóm ngành: Khai thác vận tải

A1

C340201

Tài chính - Ngân hàng

A1

C340201

Quản trị kinh doanh

A1

C580302

Quản lý xây dựng

A1

C510201

Nhóm ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

A1

C510205

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

A1

C480201

Công nghệ thông tin

A1

C510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

A1

42510115

Xây dựng cầu đường

A1

42510106

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

A1

42510111

Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng công
trình xây dựng

A1

42510225

Bảo trì và sửa chữa ô tô

A1

42340303

Kế toán doanh nghiệp

A1

42840109

Khai thác vận tải đường bộ

A1

42840111

Khai thác vận tải đường sắt

A1

42480206

Hệ thống thông tin văn phòng

A1

D480201

Công nghệ thông tin

A1

D480104

Hệ thống thông tin

A1

D520207

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

A1

D340101

Quản trị kinh doanh

http://www.cactruongdaihoc.com

Danh sách các trường đại học cao đẳng thi khối A1 tại Hà Nội
http://www.cactruongdaihoc.com

16. LDA. Trường Đại học Công
Đoàn

17. LNH. ĐH Lâm nghiệp

18. NTH. ĐH Ngoại thương (cơ
sở phía Bắc)

A1

D340201

Tài chính - Ngân hàng

A1

D340301

Kế toán

A1

D360708

Quan hệ công chúng

A1

C480201

Công nghệ thông tin

A1

C480104

Hệ thống thông tin

A1

C340101

Quản trị kinh doanh

A1

C340201

Tài chính - Ngân hàng

A1

C360708

Quan hệ công chúng

A1

C340301

Kế toán

A1

D523401

Quản trị kinh doanh

A1

D523404

Quản trị Nhân lực

A1

D523403

Kế toán

A1

D523402

Tài chính- Ngân hàng

A1

C513401

Quản trị kinh doanh

A1

C513403

Kế toán

A1

C513402

Tài Chính - Ngân hàng

A1

D480104

Hệ thống thông tin

A1

D340301

Kế toán

A1

D310101

Kinh tế

A1

D620115

Kinh tế nông nghiệp

A1

D340101

Quản trị kinh doanh

A1

D850103

Quản lý đất đai

A1

D310101

Kinh tế đối ngoại

A1

D310101

Thương mại quốc tế

A1

D340101

Quản trị Kinh doanh Quốc tế

A1

D340101

Kế toán

A1

D340101

Thương mại điện tử

A1

D340101

Quản trị khách sạn và du lịch (Học tại cơ
sở Quảng Ninh)

A1

D310101

Thương mại quốc tế (chương trình chất
lượng cao giảng dạy bằng tiếng Việt

A1

D340101

Kế toán (học tại cơ sở Quảng Ninh)

A1

D340201

Tài chính Quốc tế

A1

D340201

Phân tích tài chính và đầu tư

http://www.cactruongdaihoc.com

Danh sách các trường đại học cao đẳng thi khối A1 tại Hà Nội
http://www.cactruongdaihoc.com

19. QHE. Trường Đại học Kinh
tế - ĐHQGHN

20. QHI. Trường Đại học Công
Nghệ (ĐH QGHN)

21. QHL. Khoa Luật (ĐH
QGHN)

22. QHT. Trường Đại học Khoa
học Tự nhiên (ĐH QGHN)

A1

D340201

Ngân hàng

A1

D340201

Ngân hàng (chương trình chất lượng cao
giảng dạy bằng tiếng Việt

A1

D340120

Kinh doanh quốc tế

A1

D340120

Kinh doanh quốc tế (Học tại cơ sở Quảng
Ninh

A1

D310106

Kinh tế quốc tế

A1

D340101

Quản trị kinh doanh quốc tế (chương
trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng
Việt)

A1

D380101

Luật

A1

C340101

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản
trị Kinh doanh quốc tế)

A1

D310101

Kinh tế

A1

D310106

Kinh tế quốc tế

A1

D340101

Quản trị kinh doanh

A1

D340201

Tài chính - Ngân hàng

A1

D310104

Kinh tế phát triển

A1

D340301

Kế toán

A1

D480101

Khoa học máy tính

A1

D480201

Công nghệ Thông tin

A1

D510302

Công nghệ Điện tử - Viễn thông

A1

D480104

Hệ thống thông tin

A1

D380101

Luật học

A1

D380109

Luật kinh doanh

A1

D460101

Toán học

A1

D480105

Máy tính và Khoa học máy tính

A1

D440102

Vật lý học

A1

D430122

Khoa học vật liệu

A1

D440103

Công nghệ hạt nhân

A1

D440221

Khí tượng học

A1

D440224

Thủy văn học

A1

D440228

Hải dương học

A1

D440112

Hoá học

http://www.cactruongdaihoc.com

Danh sách các trường đại học cao đẳng thi khối A1 tại Hà Nội
http://www.cactruongdaihoc.com

23. SPH. ĐH Sư phạm Hà Nội

24. TLA. Trường ĐH Thủy Lợi

25. VIU. Đại học Công nghiệp
Việt - Hung

A1

D510401

Công nghệ kỹ thuật hoá học

A1

D440113

Hoá dược

A1

D440217

Địa lý tự nhiên

A1

D850103

Quản lý đất đai

A1

D440201

Địa chất học

A1

D520501

Kỹ thuật Địa chất

A1

D850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

A1

D420101

Sinh học

A1

D420201

Công nghệ Sinh học

A1

D440301

Khoa học môi trường

A1

D510604

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A1

D440306

Khoa học đất

A1

D140210

Sư phạm Tin học

A1

D480201

Công nghệ thông tin

A1

D480201

Công nghệ thông tin

A1

D580201

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật
xây dựng

A1

D580212

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài
nguyên nước

A1

D310101

Kinh tế

A1

D340101

Quản trị kinh doanh

A1

D340301

Kế toán

A1

C340201

Tài chính – Ngân hàng

A1

C340301

Kế toán

A1

C340101

Quản trị kinh doanh

A1

C480201

Công nghệ thông tin

A1

C340405

Hệ thống thông tin quản lý

A1

C580302

Quản lý xây dựng

A1

C510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

A1

C510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự
động hóa

A1

D340201

Tài chính - Ngân hàng

A1

C510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

A1

C510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

http://www.cactruongdaihoc.com

Danh sách các trường đại học cao đẳng thi khối A1 tại Hà Nội
http://www.cactruongdaihoc.com
A1

C510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

A1

C510103

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

A1

C510206

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

A1

C140214

Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

A1

C510503

Công nghệ hàn

A1

D310101

Kinh tế

A1

D340101

Quản trị kinh doanh

A1

D510103

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

A1

D480201

Công nghệ thông tin

A1

D510301v

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

A1

D510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

A1

D510205

Công nghệ kỹ thuật ô tô

26. XDA. Trường ĐH Xây Dựng

A1

D480201

Công nghệ thông tin

27. BVH. Học viện Công nghệ
Bưu chính Viễn thông (cơ sở đào
tạo phía Bắc)

A1

D520207

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

A1

D510301

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

A1

D480203

Công nghệ Đa phương tiện (*)

A1

D480201

Công nghệ thông tin

A1

D340101

Quản trị kinh doanh

A1

D340301

Kế Toán

A1

C510302

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

A1

C480201

Công nghệ thông tin

A1

C340101

Quản trị kinh doanh

A1

C340301

Kế toán

A1

D310206

Quan hệ quốc tế

A1

C900110

Quan hệ quốc tế

28. HQT. Học viện Ngoại giao

http://www.cactruongdaihoc.com