P. 1
Khoi Luong Tre HD 2

Khoi Luong Tre HD 2

|Views: 39|Likes:
Được xuất bản bởiPHONHO660

More info:

Published by: PHONHO660 on Apr 04, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/04/2012

pdf

text

original

BAÛNG TOÅNG HÔÏP GIAÙ TRÒ

COÂNG TRÌNH : ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG HAÏ TAÀNG CÔ SÔÛ CUÏM COÂNG NGHIEÄP AN HIEÄP - CHAÂU THAØNH - BEÁN TRE
HAÏNG MUÏC : TRAÏM XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI TAÄP TRUNG ( Coâng suaát : 2.000m3/ngaøy )
ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG : Xaõ An Hieäp, huyeän Chaâu Thaønh, tænh Beán Tre
STT HAÏNG MUÏC GIAÙ TRÒ DÖÏ THAÀU
1 PHAÀN XAÂY DÖÏNG - ÑIEÄN - COÂNG NGHEÄ #REF!
2 PHAÀN THIEÁT BÒ - ÑAØO TAÏO CHUYEÅN GIAO COÂNG NGHEÄ 4,034,190,000
#REF!
Laøm troøn #REF!
( Baèng chöû : Möôøi baûy tæ, naêm traêm baûy möôi baûy trieäu, moät traêm chín möôi chín ngaøn ñoàng chaün )
Ngaøy 07 thaùng 06 naêm 2010
ÑAÏI DIEÄN NHAØ THAÀU
17,577,199,000
#REF!
TOÃNG GIAÙ TRÒ DÖÏ THAÀU

COÂNG TRÌNH : ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG HAÏ TAÀNG CÔ SÔÛ CUÏM COÂNG NGHIEÄP AN HIEÄP - CHAÂU THAØNH - BEÁN TRE
HAÏNG MUÏC : TRAÏM XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI TAÄP TRUNG ( Coâng suaát : 2.000m3/ngaøy )
ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG : Xaõ An Hieäp, huyeän Chaâu Thaønh, tænh Beán Tre
GHI CHUÙ
#REF!
4,771,494,911
#REF! #REF!
SOÁ TEÂN ÑÔN KHOÁI ÑÔN THAØNH
TT COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ LÖÔÏNG GIAÙ TIEÀN
1 Bôm nöôùc thaûi coâng suaát 84 m
3
/giôø caùi 4.000 69,788,969 279,155,876 R
Loaïi : Bôm chìm, chuyeân duøng cho nöôùc thaûi
Model : AFP 1042 M90/4D
Löu löôïng : 84 m3/giôø
Coät aùp : 15,2 m
Coâng suaát moâ tô : 7,5 KW
Ñieän aùp : 3 pha 380V, 50 Hz
Ñoä caùch ñieän : IP68
Xuaát xöù : ABS - Ñöùc
Heä thoáng laép bôm töï ñoäng (auto coupling): 04 boä
2 Maùy thoåi khí beå caân baèng caùi 2.000 53,345,000 106,690,000 R
Kieåu : root
Mdel: HL-100
Löu löôïng : 5,21 m3/phuùt
Coät aùp : 0,5 kgf/cm2
Coâng suaát moâ tô : 11 KW
Ñieän aùp : 3 pha 380V, 50 Hz
Nhaø saûn xuaát : KFM – Haøn Quoác
3 Ñóa khueách taùn khí boä 40.000 567,500 22,700,000 R
Löu löôïng: 8-10 m3/khí.giôø
Model: D350
Loaïi : Diffuser daïng ñóa, boït khí thoâ
Xuaát xöù : LONGTECH - Ñaøi Loan
4 Thieát bò ñieàu chænh pH töï ñoäng caùi 1.000 14,755,000 14,755,000 C
Loaïi : ño taïi hieän tröôøng
Model: THERMO SCIENTIFIC - USA
CUNG CAÁP, LAÉP ÑAËT THIEÁT BÒ
BAÛNG KEÂ KHOÁI LÖÔÏNG - GIAÙ TRÒ
COÂNG TRÌNH : ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG HAÏ TAÀNG CÔ SÔÛ CUÏM COÂNG NGHIEÄP AN HIEÄP - CHAÂU THAØNH - BEÁN TRE
HAÏNG MUÏC : TRAÏM XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI TAÄP TRUNG ( Coâng suaát : 2.000m3/ngaøy )
ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG : Xaõ An Hieäp, huyeän Chaâu Thaønh, tænh Beán Tre
PHAÀN THIEÁT BÒ
3/957
Chöùc naêng set ôû hai ñieåm. Chöùc naêng töï kieåm tra nhöõng giaù trò
chuaån vaø tình traïng ñieän cöïc. Ñeøn baùo hieäu khi giaù trò ño ôû
ngoaøi ñieåm set.
Thang ño: 0.00 – 14.00 PH
Ñoä phaân giaûi: 0.01 pH
Ñoä chính xaùc: ± 0.5%
Nhaän tín hieäu ñaàu vaøo: 4~12 mA
Hieäu chuaån: Taïi 1, 2 hoaëc 3 ñieåm (4.01; 7.01; 10.01)
Buø nhieät: Baèng tay hoaëc ñieän cöïc tuøy choïn.
Ngoõ ra Analog: 4-20mA
Keát noái bôm: Coù theå keán noái ñoàng thôøi hai bôm ñònh löïông.
Nguoàn: 220V
Moâi tröôøng laøm vieäc: 0 -50
0
C/ RH 95%
Kích thöôùc: 141x69mm
Caân naëng: 1kg
ÑAÀU ÑO CAÛM ÖÙNG pH
Model ECDOTPII-S: Ñaàu noái BNC, caùp daøi 5m.
5 Thuøng chöùa hoaù chaát chænh pH acid vaø xuùt caùi 2.000 22,700,000 45,400,000 R
Kích thöôùc : ÑK x C = 1600 x 2500 (mm)
Theå tích : 5.000 lít
Vaät lieäu : FRP (composite)
Xuaát xöù : Composit Long An - Viet Nam
6 Bôm ñònh löôïng dung dòch HCl caùi 1.000 13,052,500 13,052,500 R
Loaïi : bôm maøng
Model : D100N-70
Löu löôïng :0 - 150 lít/giôø
Coät aùp : 5 bar
Coâng suaát moâ tô : 0,18 KW
Ñieän aùp : 3 pha 380V, 50 Hz
Nhaø saûn xuaát : Doseuro – YÙ
7 Bôm ñònh löôïng dung dòch NaOH caùi 1.000 13,052,500 13,052,500 R
Loaïi : bôm maøng
Model : D100N-70
Löu löôïng : 0 - 150 lít/giôø
Coät aùp : 5 bar
Coâng suaát moâ tô : 0,18 KW
Ñieän aùp : 3 pha 380V, 50 Hz
Nhaø saûn xuaát : Doseuro – YÙ
8 Bôm ñònh löôïng dung dòch N caùi 1.000 13,052,500 13,052,500 R
Loaïi : bôm maøng
4/957
Model : D100N-70
Löu löôïng : 0 - 150 lít/giôø
Coät aùp : 5 bar
Coâng suaát moâ tô : 0,18 KW
Ñieän aùp : 3 pha 380V, 50 Hz
Nhaø saûn xuaát : Doseuro – YÙ
9 Bôm ñònh löôïng dung dòch P caùi 1.000 13,052,500 13,052,500 R
Loaïi : bôm maøng
Model : D100N-70
Löu löôïng : 0 - 150 lít/giôø
Coät aùp : 5 bar
Coâng suaát moâ tô : 0,18 KW
Ñieän aùp : 3 pha 380V, 50 Hz
Nhaø saûn xuaát : Doseuro – YÙ
10 Bôm ñònh löôïng hoùa chaát keo tuï caùi 1.000 13,052,500 13,052,500 R
Loaïi : bôm maøng
Model : D100N-70
Löu löôïng : 0 - 150 lít/giôø
Coät aùp : 5 bar
Coâng suaát moâ tô : 0,18 KW
Ñieän aùp : 3 pha 380V, 50 Hz
Nhaø saûn xuaát : Doseuro – YÙ
11 Bôm ñònh löôïng hoùa chaát trôï keo tuï caùi 1.000 13,052,500 13,052,500 R
Loaïi : bôm maøng
Model : D100N-70
Löu löôïng : 0 - 150 lít/giôø
Coät aùp : 5 bar
Coâng suaát moâ tô : 0,18 KW
Ñieän aùp : 3 pha 380V, 50 Hz
Nhaø saûn xuaát : Doseuro – YÙ
12 Bôm ñònh löôïng polymer caùi 1.000 13,052,500 13,052,500 R
Loaïi : bôm maøng
Model : D100N-70
Löu löôïng : 0 - 150 lít/giôø
Coät aùp : 5 bar
Coâng suaát moâ tô : 0,18 KW
Ñieän aùp : 3 pha 380V, 50 Hz
Nhaø saûn xuaát : Doseuro – YÙ
13 Maùy thoåi khí caùi 3.000 46,535,000 139,605,000 R
Kieåu : root
Model : HL-80
5/957
Löu löôïng : 3,8 m3/phuùt
Coät aùp : 0,5 kgf/cm2
Coâng suaát moâ tô : 5,5 KW
Ñieän aùp : 3 pha 380V, 50 Hz
Nhaø saûn xuaát : KFM – Haøn Quoác
14 Ñóa khueách taùn khí boä 80.000 635,600 50,848,000 R
Löu löôïng: 6 -8 Nm3/giôø
Loaïi : Diffuser boït khí mòn
Model : D250
Vaät lieäu : EPDM
Nhaø saûn xuaát : LONGTECH - Ñaøi Loan
15 Thieát bò ño DO vaø phuï kieän caùi 1.000 35,185,000 35,185,000 C
Loaïi : ño taïi hieän tröôøng
Model : 6308DT
Khoaûng ño : 0 – 10 ppm
Hieån thò : Maøn hình LCD
Ñieän aùp : 220v/50Hz
Nhaø saûn xuaát : JENCO - Myõ
16 Bôm buøn tuaàn hoaøn caùi 3.000 11,577,000 34,731,000 R
Loaïi : ly taâm truïc ngang caùnh hôû
Model : DWO 200
Löu löôïng : 42 m3/giôø/bôm
Coät aùp : 5,8 m
Coâng suaát moâ tô : 1,5 KW
Ñieän aùp : 3 pha 380V, 50 Hz
Vaät lieäu
Caùnh bôm : Theùp khoâng ræ AISI 304
Thaân bôm : gang ñuùc
Nhaø saûn xuaát : Ebara – YÙ
17 Bôm buøn dö caùi 2.000 11,350,000 22,700,000 R
Loaïi : ly taâm truïc ngang caùnh hôû
Model : DWO 150
Löu löôïng : 6 m3/giôø/bôm
Coät aùp : 9,5 m
Coâng suaát moâ tô : 1,1 KW
Ñieän aùp : 3 pha 380V, 50 Hz
Vaät lieäu
Caùnh bôm : Theùp khoâng ræ AISI 304
Thaân bôm : gang ñuùc
Nhaø saûn xuaát : Ebara – YÙ
18 Bôm buøn neùn caùi 2.000 10,328,500 20,657,000 R
6/957
Loaïi : ly taâm truïc ngang caùnh hôû
Model : DWO 150
Löu löôïng : 6 m3/giôø/bôm
Coät aùp : 9,5 m
Coâng suaát moâ tô : 1,1 KW
Ñieän aùp : 3 pha 380V, 50 Hz
Vaät lieäu
Caùnh bôm : Theùp khoâng ræ AISI 304
Thaân bôm : gang ñuùc
Nhaø saûn xuaát : Ebara – YÙ
19 Bôm buøn hoùa lyù caùi 2.000 10,328,500 20,657,000 R
Loaïi : ly taâm truïc ngang caùnh hôû
Model : DWO 150
Löu löôïng : 6 m3/giôø/bôm
Coät aùp : 9,5 m
Coâng suaát moâ tô : 1,1 KW
Ñieän aùp : 3 pha 380V, 50 Hz
Vaät lieäu
Caùnh bôm : Theùp khoâng ræ AISI 304
Thaân bôm : gang ñuùc
Nhaø saûn xuaát : Ebara – YÙ
20 Bôm nöôùc dö caùi 2.000 17,025,000 34,050,000 R
Loaïi : Bôm chìm
Model : DW VOX 100
Löu löôïng : 10,2 m3/giôø/bôm
Coät aùp : 7,6 m
Coâng suaát moâ tô : 0,75 KW
Ñieän aùp : 3 pha 380V, 50 Hz
Vaät lieäu: AISI 304/303
Nhaø saûn xuaát : Ebara – YÙ
21 Thieát bò ño löu löôïng vaø phuï kieän boä 1.000 26,105,000 26,105,000 C
Model: US300
Loaïi : ño baèng soùng sieâu aâm
Xuaát xöù : Magnetrol - Mỹ
22 Maùy eùp buøn boä 1.000 317,800,000 317,800,000 R
Loaïi : NBD -E75
Löôïng buøn öôùt : 2 - 4m3/h
Löôïng buøn khoâ : 20 - 80kg d.s/h
Ñoä roäng baêng taûi : 750mm
Toác ñoä ñoäng cô : 1/2
Ñieän aùp : 380V, 50 Hz, 3 pha
7/957
Thaân maùy laøm baèng theùp SUS304 coù sôn baûo veä
Nhaø saûn xuaát : Chishun - Ñaøi Loan
23 Bôm nöôùc röûa baêng taûi caùi 1.000 35,185,000 35,185,000 R
Loaïi: EVM 5 16N5/3.0
Löu löôïng : 4,8 m3/h
Coät aùp : 5 bar
Coâng suaát ñoäng cô : 3.0kW
Ñieän aùp: 380V, 50 Hz, 3 pha
2900voøng/phuùt, 2 cöïc
Caáp baûo veä ñoäng cô IP55, Class F
Nhaø saûn xuaát : EBARA - ITALIA
1 Thieát bò löôïc raùc thoâ vaän haønh baèng tay caùi 1.000 206,570,000 206,570,000 R
Loaïi : cô khí
Khe löôïc: 20mm
Coâng suaát : 4000 m3/ngaøy
Theùp khoâng ræ - SUS 304
Xuaát xöù : Vieät Nam
2 Thieát bò löôïc raùc tinh (Coù naép che) boä 1.000 177,060,000 177,060,000 R
Vaät lieäu : SUS 304
Kích thöôùc khe löôïc : 1,5 mm
Löu löôïng trung bình: 84m3/h
Löu löôïng cöïc ñaïi: 170 m3/giôø
Toaøn boä phuï kieän keøm theo ; thuøng ñöïng raùc inox SS304
Xuaát xöù : Vieät Nam
3 Maùy khuaáy troän dung dịch dinh döôõng (vaø nöôùc thaûi) N/P boä 1.000 13,620,000 13,620,000 C
Loaïi : maët bích truïc ñöùng
Vaän toác : 120-150 voøng/phuùt
Coâng suaát moâ tô 0,75 KW
Vaät lieäu truïc vaø caùnh khuaáy : SUS 304
Nhaø saûn xuaát
Moâ tô : Bonfiglioli hoaëc töông ñöông
Truïc khuaáy vaø caùnh khuaáy : Vieät Nam
Xuaát xöù : Vieât Nam
4 Thieát bò taùch daàu boä 1.000 141,875,000 141,875,000 R
Löu löôïng : 84 m3/giôø
Kích thöôùc : DxRxC = 6x2x1,7 (m)
Vaät lieäu : + Thaân theùp carbon daøy 6 mm
+ Boä phaän taùch daàu ; SUS304, toân nhöïa
5 Maùy khuaáy troän nhanh (dinh döôõng) boä 2.000 13,620,000 27,240,000 C
Loaïi : maët bích truïc ñöùng
THIEÁT BÒ GIA GIA COÂNG
8/957
Vaän toác : 120-150 voøng/phuùt
Coâng suaát moâ tô 0,75 KW
Vaät lieäu truïc vaø caùnh khuaáy : SUS 304
Nhaø saûn xuaát
Moâ tô : Bonfiglioli hoaëc töông ñöông
Truïc khuaáy vaø caùnh khuaáy : Vieät Nam
Xuaát xöù : Vieât Nam
6 Thieát bò ñoát khí hoaït ñoäng baèng tay boä 1.000 51,075,000 51,075,000 C 51,075,000.00
Coâng suaát : 9 Nm3/giôø
Ñieàu aùp löïc ñoát : 25 mmbar
Vaät lieäu
Thaân daãn khí : Theùp khoâng ræ SUS304
Chaân ñeá : Theùp, sôn choáng ræ, sôn trang trí
Xuaát xöù : Vieât Nam
Toaøn boä phuï tuøng keøm theo
7 Giaù theå vi sinh baùm beå kî khí m
3
165.000 2,270,000 374,550,000 R
Loaïi : giaù theå coá ñònh
Dieän tích tieáp xuùc : 150 - 200 m2/m3
Vaät lieäu : Nhöïa PVC
Kích thöôùc 1 khoái : 310 x 310 x 410 (mm)
Xuaát xöù : Vieât Nam
8 Giaù theå vi sinh baùm beå hieáu khí (daïng thöa) m3 66.000 2,043,000 134,838,000 R
Loaïi : giaù Theå coá ñònh, daïng thöa
Dieän tích tieáp xuùc : 80 - 100 m2/m3
Vaät lieäu : Nhöïa PVC
Kích thöôùc cuïc : 310 x 310 x 410 (mm)
Xuaát xöù : Vieât Nam
9 Giaøn ñôõ giaù theå vi sinh baùm B03 boä 1.000 39,725,000 39,725,000 R
Vaät lieäu : theùp khoâng ræ SUS304
V40x40x4: 680m
V30x30x3: 5,5m
Taéc keâ Inox M10x80: 106 boä
Xuaát xöù : Vieât Nam
10 Giaøn ñôõ giaù theå vi sinh baùm B05 boä 1.000 34,050,000 34,050,000 R
Vaät lieäu : theùp khoâng ræ SUS304
V40x40x4: 544m
V30x30x3: 5m
Taéc keâ Inox M10x80: 106boä
Xuaát xöù : Vieât Nam
11 Thieát bò gaït buøn beå laéng boä 1.000 17,025,000 17,025,000 C 17,025,000.00
Toác ñoä gaït : 0,08 - 0,12 voøng/phuùt
9/957
Kích thöôùc : ÑK x C = 10,0 x 4,0 (m)
Coâng suaát motor : 0.18 - 1,1 kW
Vaät lieäu :
Heä truyeàn ñoäng : Theùp carbon 5 mm, sôn choáng ræ epoxy 2 lôùp
Motor gaït : Gang ñuùc
Xuaát xöù :
Heä truyeàn ñoäng : Vieät Nam
Motor vaø hoäp soá: SUMITOMO - Japan
12 OÁng phoái nöôùc vaøo beå laéng caùi 1.000 51,075,000 51,075,000 R
Coâng suaát : 84m3/giôø
Kích thöôùc : ÑK x C = 1200 x 1500 (mm)
Vaät lieäu : SUS 304, daøy 1,2 mm
Xuaát xöù : Vieät Nam
13 OÁng trung taâm beå laéng hoùa lyù boä 1.000 45,400,000 45,400,000 R
Kích thöôùc : ÑK x C = 1000 x 1000 (mm)
Vaät lieäu : SUS 304, daøy 1,2 mm
Xuaát xöù : Vieät Nam
14 Maùng raêng cöa vaø taám chaén boït beå laéng boä 1.000 11,350,000 11,350,000 R
Loaïi : V-Notch
Coâng suaát : 84m3/giôø
Vaät lieäu : SUS 304, daøy 1,2 mm
Xuaát xöù : Vieät Nam
15 Thieát bò caøo buøn beå neùn buøn caùi 1.000 14,755,000 14,755,000 C 14,755,000.00
Toác ñoä gaït : 0,08 - 0,12 voøng/phuùt
Kích thöôùc : ÑK x C = 5,4 x 4,5 (m)
Coâng suaát motor : 0.12 - 0,75 kW
Ñieän aùp Motor : 3 pha 380V, 50 Hz
Vaät lieäu :
Heä truyeàn ñoäng : Theùp carbon, sôn choáng ræ epoxy 2 lôùp
Motor gaït : Gang ñuùc
Xuaát xöù :
Heä truyeàn ñoäng : Vieät Nam
Motor vaø hoäp soá : SUMITOMO - Japan
16 OÁng phoái nöôùc vaøo beå neùn buøn caùi 1.000 39,725,000 39,725,000 R
Coâng suaát :6m3/giôø
Kích thöôùc : ÑK x C = 800 x 1000 (mm)
Vaät lieäu : SUS 304, daøy 1,2 mm
Xuaát xöù : Vieät Nam
17 Maùng raêng cöa vaø taám chaén boït beå neùn buøn boä 1.000 11,350,000 11,350,000 R
Loaïi : V-Notch
Coâng suaát : 6m3/giôø
10/957
Vaät lieäu : SUS 304, daøy 1,2 mm
Xuaát xöù : Vieät Nam
18 Thuøng pha cheá polymer caùi 1.000 14,755,000 14,755,000 R
Theå tích : 1.500 lít
Vaät lieäu : Theùp carbon 5mm, phuû composite 2 maët
Xuaát xöù : Vieât Nam
19 Maùy khuaáy pha cheá polymer caùi 1.000 13,620,000 13,620,000 C
Loaïi : maët bích truïc ñöùng
Vaän toác : 300 voøng/phuùt
Coâng suaát moâ tô : 0,75 KW
Vaät lieäu truïc vaø caùnh khuaáy : SUS 304
Nhaø saûn xuaát
Moâ tô : Bonfiglioli hoaëc töông ñöông
Truïc khuaáy vaø caùnh khuaáy : Vieät Nam
20 Thuøng chöùa buøn ñaëc caùi 1.000 14,755,000 14,755,000 C 14,755,000.00
Loaïi : xe ñaåy
Theå tích : 500 lít
Vaät lieäu : thaân : theùp khoâng ræ, Baùnh xe : cao su
Nhaø saûn xuaát : Vieät Nam
21 Maùy khuaáy nhanh beå troän nhanh caùi 1.000 13,620,000 13,620,000 C
Loaïi : maët bích truïc ñöùng
Vaän toác : 120 - 150 voøng/phuùt
Coâng suaát : 0,75 kW
Vaät lieäu truïc vaø caùnh khuaáy : SUS 304
Nhaø saûn xuaát
Moâ tô : Bonfiglioli
Truïc khuaáy vaø caùnh khuaáy : Vieät Nam
22 Thuøng pha cheá hoùa chaát keo tuï caùi 1.000 20,430,000 20,430,000 R
Kích thöôùc : ÑK x C = 1600 x 2000 (mm)
Theå tích : 2.000 lít
Vaät lieäu : Theùp carbon 5mm, phuû composite 2 maët
Xuaát xöù : Vieât Nam
23 Maùy khuaáy pha cheá dd keo tuï boä 1.000 13,620,000 13,620,000 C 13,620,000.00
Loaïi : maët bích truïc ñöùng
Vaän toác : 120-150 voøng/phuùt
Coâng suaát moâ tô : 0,75 KW
Vaät lieäu truïc vaø caùnh khuaáy : SUS 304
Nhaø saûn xuaát
Moâ tô : Bonfiglioli
Truïc khuaáy vaø caùnh khuaáy : Vieät Nam
24 Thieát bò khuaáy chaäm beå taïo boâng caùi 1.000 19,068,000 19,068,000 C
11/957
Loaïi : maët bích truïc ñöùng
Vaän toác :15 – 20 voøng/phuùt
Coâng suaát moâ tô : 0,75 KW
Vaät lieäu truïc vaø caùnh khuaáy : SUS 304
Nhaø saûn xuaát
Moâ tô : Bonfiglioli
Truïc khuaáy vaø caùnh khuaáy : Vieät Nam
25 Maùy khuaáy pha chaát trôï keo tuï boä 1.000 13,620,000 13,620,000 C
Loaïi : maët bích truïc ñöùng
Vaän toác : 300 voøng/phuùt
Coâng suaát moâ tô : 1,1 KW
Vaät lieäu truïc vaø caùnh khuaáy : SUS 304
Nhaø saûn xuaát
Moâ tô : Taiwan
Truïc khuaáy vaø caùnh khuaáy : Vieät Nam
26 Thuøng pha cheá hoùa chaát trôï keo tuï caùi 1.000 20,430,000 20,430,000 R
Kích thöôùc : ÑK x C = 1600 x 2000 (mm)
Theå tích : 2.000 lít
Vaät lieäu : Theùp carbon 5mm, phuû composite 2 maët
Xuaát xöù : Vieât Nam
27 Thieát bò gaït buøn beå laéng hoaù lyù boä 1.000 17,025,000 17,025,000 C 17,025,000.00
Toác ñoä gaït : 0,08 - 0,12 voøng/phuùt
Kích thöôùc : ÑK x C = 6,6 x 3,5 (m)
Coâng suaát motor : 0.12 - 0,75 kW
Vaät lieäu :
Vaät lieäu truïc vaø caùnh khuaáy : SUS 304
Xuaát xöù :
Truïc & caùnh khuaáy : Vieät Nam
Motor vaø hoäp soá : SUMITOMO - Japan
28 Thuøng chöùa hoùa chaát dinh döôõng caùi 2.000 32,915,000 65,830,000 R
Kích thöôùc : ÑK x C = 1600 x 2000 (mm)
Theå tích : 4.000 lít
Vaät lieäu : Theùp carbon 6mm, phuû composite 2 maët
Xuaát xöù : Vieât Nam
29 Boä keo buøn boä 1.000 13,620,000 13,620,000 C
Loaïi : maët bích truïc ñöùng
Vaän toác : 300 voøng/phuùt
Coâng suaát moâ tô : 0,55 KW
Vaät lieäu truïc vaø caùnh khuaáy : SUS 304
Nhaø saûn xuaát
Moâ tô : Bonfiglioli
12/957
Truïc khuaáy vaø caùnh khuaáy : Vieät Nam
30 Vaät lieäu loïc cuûa Saân phôi buøn R
Bao goàm:
Caùt haït to daøy 150mm m3 132.000 794,500 104,874,000
Ñaù 5-10mm daøy 100mm m3 88.000 567,500 49,940,000
Ñaù 10-15mm daøy 100mm m3 88.000 454,000 39,952,000
31 Maùy phaùt ñieän maùy 1.000 454,000,000 454,000,000 R
Xuaát söù : Denyo - Nhaät
Model: DCA - 100ESI
Taàn soá : 50 Hz
Coâng suaát lieân tuïc : 80KVA
Coâng suaát döï phoøng : 88KVA
Soá pha : 3 pha - 4 daây
Ñieän aùp : 220/380V
Ñaàu phaùt: ISUZU
Ñoäng cô: ISUZU
Troïng löôïng : 1730 kg
Voû choáng oàn: saûn xuaát taïi Vieät Nam
Tuû ATS
32 Maùy ñieàu hoøa maùy 4.000 10,215,000 40,860,000 R
Model: RAS-12SKPX - V/S2AX-V
Xuaát xöù: Panasonic
Coâng suaát: 1.5 Hp
Loaïi: 2 khoái, treo töôøng
1 Boä ño chæ soá COD boä 1.000 48,805,000 48,805,000 R
Haõng saûn xuaât: Aqualytic – Ñöùc
Bao goàm:
1 – Maùy phaù maãu COD
Model: ET125
Thoâng soá kyõ thuaät:
- Nhieät ñoä gia nhieät: 70/100/120/150
o
C ± 0.3
o
C
- Ño COD (150oC), TOC (120oC), Nitrogen toång – phosphate toång –
chlomium toång (100oC),..
- Duøng cho oáng: 25 choãx 16mm
- Cheá ñoä caøi ñaët thôøi gian: 30, 60, 120 phuùt vaø töï ñoäng ngaét
ñieän khi ñaït ñeán ñieåm caøi ñaët
- Kích thöôùc maùy: 275x155x95mm
- Nguoàn ñieän: 230V/50-60Hz
2 – Maùy ño chæ soá COD
Model: AL 250 CheckitDirect COD Vario
THIEÁT BÒ PHOØNG THÍ NGHIEÄM

13/957
Thoâng soá kyõ thuaät:
-      Böôùc soùng: 605nm vaø 430nm
-      Maøn hình hieån thò: LCD
- Thang ño: 0 – 150mg/lO2
0 – 1500mg/l O2
0 – 15000mg/l O2
-      Nguoàn: pin 9V
-      Cheá ñoä töï ñoäng taét maùy
-      Kích thöôùc: (L x W x H): 190 x 110 x 55mm
-      Khoái löôïng: 0.4kg
Cung caáp bao goàm:
-         1 maùy phaù maãu, model ET 125
-         1 maùy COD, model CheckitDirect COD vario
- 2 hoäp thuoác thöû COD 0 – 150mg/l, 0-1500mg/l
-         Giaù ñôõ cuvette
-         Pin vaän haønh cho maùy
-         Taøi lieäu höôùng daãn söû duïng
2 Tuû saáy ñieän töû hieän soá coù heïn thôøi gian boä 1.000 27,240,000 27,240,000 R
Model UBN 400
Xuaát xöù: MEMMERT
Tieâu chuaån ISO 9001
Toaøn boä baèng theùp khoâng gæ
Theå tích: 53lít, nhieät ñoä moâi tröôøng 5
0
C – 220
0
C
Ñoä phaân giaûi: ±0,5
0
C – 150
0
C
Soá gôø ñeå khay: 4, Ñoái löu khoâng khí töï nhieân
Hieån thò nhieät ñoä baèng maøn hình LED.
Coù boä phaän baûo veä khi quaù nhieät
Thôøi gian caøi ñaët: töø 1 phuùt ñeán 99h59 phuùt
Kích thöôùc: 400x400x330mm
Kích thöôùc bao voû: 550x680x480mm
Troïng löôïng 35kg
Ñieän 230V, 60Hz, 1400W
Cung caáp bao goàm: MEMMERT -UBN400, 2 khay baèng theùp khoâng
gæ, höôùng daãn söû duïng
3 Caân kyõ thuaät ñieän töû hieän soá boä 1.000 28,375,000 28,375,000 R
Model PA214
Hieäu: OHAU-Myõ
Caân chuaån ngoaïi
Khaû naêng caân 200g, ñoä ñoïc ñöôïc 0.0001g
Ñoä tuyeán tính: 0.0003g
Daïng caân: troïng löôïng, ñeám, phaàn traêm



14/957
Ñoåi ñôn vò caân: mg, g, ct, oz, dwt, tical, mommes, baht, grain, mesghals,
newton, ozt, teals
Öùng duïng caân: ñeám haït, caân %, tính toång, giöõ giaù trò caân max.
Thôøi gian oån ñònh: 3s. Maøn hình LCD
Ñóa caân baèng theùp khoâng ræ, kích thöôùc Þ90mm
Kích thöôùc caân: roäng 196x saâu 320x cao 287mm
Söû duïng pin (4 pin AA) vôùi chöùc naêng töï ñoäng taét hay vôùi adapter
ñieän.
Cung caáp vôùi adapter ñieän (230V), 1 quaû caân chuaån vaø höôùng
daãn söû duïng.
4 Tuû aám BOD boä 1.000 34,050,000 34,050,000 R
Haõng: AQUALYTIC- Ñöùc
Model ET 618-4
Thieát keá ñaït tieâu chuaån CE: EN 50081-1, EN 50082-2
Theå tích: 180lít
Nhieät ñoä: 2oC-40oC/böôùc taêng 0.1oC
Sai soá nhieät: ±0.5oC
KT trong: 513Dx441Wx702H mm
KT ngoaøi: 600Dx600Wx850H mm
Dñieän theá: 230V/50Hz
Troïng löôïng: 39kg
Kieåm soaùt chöông trình caøi ñaët baèng vi maïch ñieän töû 4 oå caém
beân trong tuû thích hôïp keát noái caùc thieát bò khaùc
Bao boïc baèng lôùp theùp khoâng ræ vaø lôùp nhöïa epoxy choáng aên
moøn hoùa hoïc, cô hoïc
Cung caáp bao goàm:
- Tuû aám BOD model ET 618-4
- 3 giaù ñôõ baèng kim loaïi. Chìa khoùa. Taøi lieäu höôøng daãn
5 Boä ño BOD 6 choã boä 1.000 35,185,000 35,185,000 R
Haõng saûn xuaât: Aqualytic – Ñöùc
Model: AL606 OxiDirect
- Thieát bò ñöôïc saûn xuaát theo tieâu chuaån ASTM 5210D
- Coù 6 vò trí ño, coù theå ño cuøng luùc 6 maãu
- Coù nhieàu thang ño töông öùng vôùi caùc theå tích maãu thöû nhö sau:
Töø 0-40mg/l, vôùi theå tích maãu 428ml
Töø 0-80mg/l, vôùi theå tích maãu 360ml
Töø 0-200mg/l, vôùi theå tích maãu 244ml
Töø 0-400mg/l, vôùi theå tích maãu 157ml
Töø 0-800mg/l, vôùi theå tích maãu 94ml
15/957
Töø 0-2000mg/l, vôùi theå tích maãu 56ml
Töø 0-4000mg/l, vôùi theå tích maãu 21.7ml
- Ñoä chính xaùc 0.5% cuûa thang ño taïi 20oC
- Keát quaû hieån thò treân maøn hình LED hieän soá, laø giaù trò BOD,
theå tích, khoaûng thôøi gian ño vaø toaøn boä thôøi gian ño
- Thôøi gian ño coù theå choïn töø 1 – 28 ngaøy. Töï ñoäng choïn cho 28
keát quaû soá lieäu, phuï thuoäc vaøo khoaûng thôøi gian ño
-      Thôøi gian löu tröõ laø giôø neáu keát quaû ño 1 ngaøy, 2 giôø neáu
keát quaû ño 2 ngaøy vaø ngaøy neáu keát quaû ño töø 3 cho ñeán 28
ngaøy
-      Coång noái RS 232 coù theå truyeàn taûi döõ lieäu sang maùy vi tính
hoaëc maùy in
-      Nguoàn duøng pin 3 Alkaline-manganese söû duïng cho heä thoáng
sensor hoaït ñoäng trong 1 naêm
- Nguoàn cung caáp cho heä thoáng khuaáy töø 220 – 240 V/ 50-60 Hz
-      Cheá ñoä baûo veä an toaøn theo tieâu chuaån IP 54
-      Kích thöôùc (L x W x H): 375 x 195 x 230 mm
Cung caáp bao goàm:
-      Maùy ño BOD 6 choã
-      6 chai thuûy tinh naâu ñöïng maãu
-      6 sensor, 6 caù töø vaø 6 chuïp cao su thu khí
-      1 chai potassium hydroxide 50 ml
-      1 chai nitrification inhibitor 50 ml
-      1 chai ñong maãu theå tích 428 ml
-      1 chai ñong maãu theå tích 157 ml
Taøi lieäu höôùng daãn söû duïng cuûa chính haõng
6 Maùy ño pH/mV/nhieät ñoä caàm tay boä 1.000 4,313,000 4,313,000 R
Haõng saûn xuaát: Aqualytic – Ñöùc
Model: AL 20pH
Thoâng soá kyõ thuaät:
Thang ño pH: 0.00 – 14.00. Ñoä chính xaùc: 60.01pH
Nhieät ñoä: - 10.0 ñeán + 110.0oC. Ñoä chính xaùc: 60.2oC
Theá ñieän cöïc: -1999 ñeán 2000mV. Ñoä chính xaùc: 60.1%FS (mV
hoaëc rel mV)
Coù cheá ñoä töï ñoäng buø tröø nhieät ñoä
Hieäu chuaån töï ñoäng taïi 3 ñieåm 4.00, 7.00, 10.00 taïi 25oC
Nhieät ñoä laøm vieäc: 0 – 50oC
Keát noái ñieän cöïc theo tieâu chuaån DIN cho loaïi ñaàu doø 2 hoaëc 4
cöïc
Boä nhôù: löu tröõ treân 20 keát quaû ño
Maøn hình hieån thò tinh theå loûng ña chöùc naêng LCD
16/957
Ñieän: 4pin 1.5V hoaït ñoäng treân 15.000giôø, töï ñoäng taét trong voøng
1 – 120 phuùt neáu khoâng hoaït ñoäng
Cung caáp bao goàm:
Maùy ño pH/mV/nhieät ñoä, Model pH200
1 ñieän cöïc ño pH/mV/nhieät ñoä
3 bình dung dòch chuaån pH 4.00, 7.00, 10.00
Daây treo, pin 4x 1.5V
Taøi lieäu söû duïng
7 Maùy caát nöôùc 1 laàn boä 1.000 17,025,000 17,025,000 R
Model : A4000.
Xuaát xöù : BIBBY – ANH
Coâng suaát : 4lít/giôø.
Ñieän trôû Silicat: 3KW
Chaát löôïng nöôùc caát:
PH: 5.0 – 6.5
Ñoä daãn: 1.0 – 2.0 mS/cm
Nhieät ñoä: 25-350C
Löu löôïng nöôùc cung caáp: 1 lít/phuùt
Aùp löïc nöôùc toái thieåu: 3 psi
Heä thoáng hoaøn toaøn töï ñoäng, boä baûo veä khi thieáu nöôùc hoaëc
nöôùc yeáu.
Coù boä ngaét khi ñaáy nöôùc caát ra trong bình chöùa
Deã daøng veä sinh buoàng ñun nhôø pheãu roùt acid taåy röûa vaø van
xaõ ñaùy.
Nguoàn ñieän : 220/50Hz.
8 Noùn Imhoff caùi 1.000 2,270,000 2,270,000 R
Theå tích : 1000 ml
Vaät lieäu : thuûy tinh
Xuaát xöù: Trung Quoác
9 Thieát bò laáy maãu nöôùc daïng ñöùng boä 1.000 6,810,000 6,810,000 R
Code: 1120-C42
Xuaát xöù: Wildco - Myõ
Theå tích laáy maãu: 2.2 lít
Caáu taïo baèng nhöïa Acrylic torng suoát
Duøng ñeå laáy maãu nöôùc ôû caùc taàng khaùc nhau
Cung caáp hoaøn chænh bao goàm:
Oáng laáy maãu nöôùc daïng ñöùng 2.2 lít
Daây khoaûng 33 meùt
Messenger baèng theùp khoâng ræ
Hoäp ñöïng mang ñi hieän tröôøng
10 Boä loïc huùt chaân khoâng boä 1.000 14,755,000 14,755,000 R
17/957
Model: 2XZ0.5
Xuaát xöù: Trung Quoác
Bao goàm:
Maùy huùt
Coâng suaát: 0.5lít/giaây
Bình tam giaùc
Theå tích: V = 500ml
Pheãu
Giaáy loïc
11
Duïng cuï khaùc phuïc vuï thí nghieäm (duïng cuï röûa chai loï (choåi
röûa chai, choåi röûa oáng nghieäm), coác thuûy tinh, buret, pipet, oáng
nghieäm, bình ñònh möùc, ...) tb 1.000 12,485,000 12,485,000 R
THIEÁT BÒ KHAÙC
1 Baøn laøm vieäc boä 1.000 3,405,000 3,405,000 R
Kích thöôùc: 1400mm
Chaát lieäu: goã veneer Xoan Ñaøo
Xuaát xöù: Vieät Nam
2 Boä baøn + gheá thí nghieäm boä 1.000 13,620,000 13,620,000 R
Maët baøn: baèng taám inox
Khung: inox
Kích thöôùc: 2500x1200x800mm
Gheá inox: 04 caùi
Xuaát xöù: Vieät Nam
3 Baøn hoäi nghò boä 4.000 5,107,500 20,430,000 C
Kích thöôùc: 1500x600x750
Chaát lieäu: goã veneer Xoan Ñaøo
Baøn baùn nguyeät boä 2.000 5,675,000 11,350,000
Kích thöôùc: 1800x600x750
Chaát lieäu: goã veneer Xoan Ñaøo
Xuaát xöù: Hoaøng Anh Gia Lai - Vieät Nam
4 Gheá caùi 10.000 1,702,500 17,025,000 R
Gheá ñaàu boø
Chaát lieäu: goã veneer Xoan Ñaøo
Xuaát xöù: Hoaøng Anh Gia Lai - Vieät Nam
5 Boä baøn gheá tieáp khaùch boä 1.000 9,080,000 9,080,000 C 9,080,000.00
Chaát lieäu: goã guï
Kieåu caùch: baøn troøn
Maøu saéc: naâu vaøng
Xuaát xöù: Hoaøng Anh Gia Lai - Vieät Nam
6 Giöôøng boä 2.000 7,377,500 14,755,000 R
Vaät lieäu: theùp khoâng gæ
18/957
Kích thöôùc: 1900x900x540mm
Xuaát xöù: Vieät Nam
7 Tuû ñöïng thieát bò boä 1.000 1,816,000 1,816,000 C
Vaät lieäu: theùp khoâng gæ
Kích thöôùc: 1200x500x1700mm
Soá ngaên: 8 ngaên
Xuaát xöù: Vieät Nam
8 Tuû ñöïng hoùa chaát boä 1.000 10,215,000 10,215,000 R
Kích thöôùc: 1000x500x2200mm
Chaát lieäu: theùp khoâng gæ
Xuaát xöù: Vieät Nam
9 Tuû ñöïng hoà sô boä 1.000 7,945,000 7,945,000 C
Vaät lieäu: goã töï nhieân xoan ñaøo
Kích thöôùc: 2000x560x1130
Xuaát xöù: Hoaøng Anh Gia Lai - Vieät Nam
10 Maùy vi tính boä 2.000 9,307,000 18,614,000 C 18,614,000.00
Mainboard: Gigabyte, Chipset Intel G31
CPU: Intel Dual Core E5200, 2.5GHz, Socket 775, bus 800,2 MG Cache
RAM: 2MB Bus 800, Kingmax
HDD: 160 GB Deagate SATA
VGA: Giga NX84S 512HP
DVD: DVD RW
Monitor: LCD 19" LG WINE
Keyboard: Logiteck
Mouse: Mitsumi Quang
Care: ATX 480W SATA, 24 Pins Mini
Xuaát xöù: linh kieän nhaäp, laép raùp Vieät Nam
11 Maùy in boä 1.000 4,086,000 4,086,000 C 4,086,000.00
Copy in Laser 20 trang/phuùt, 1200x600dpi, USB 2.0
Scan maøu vôùi ñoä phaân giaûi 1200x400dpi. BOÄ nhôù 32MB
Truyeàn fax: toác ñoä 3 giaây/trang. Fax töø maùy tính
Boä nhôù Fax 256 trang. Khay giaáy 250 tôø. Coù ADF
Chöùc naêng in, copy 2 maët. Söû duïng möïc FX-9
Kích thöôùc: 390x423x439mm
Xuaát xöù: HP-Trung Quoác
12 Maùy noùng laïnh boä 1.000 3,972,500 3,972,500 C 3,972,500.00
Nhaõn hieäu: Nagakawa
Söùc chöùa: 16 lít
Kieåu daùng sang troïng, hieän ñaïi
19/957
Laøm laïnh baèng block, giuùp nöôùc laïnh nhanh, khoâng söû duïng CFC
Rôle töï ñoäng taét ñieän khi heát nöôùc
Xuaát xöù: Haøn Quoác
13 Boä quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng boä 10.000 794,500 7,945,000 C 7,945,000.00
Bao goàm:
Quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng (BHLÑ)
Gaêng tay BHLÑ
Khaåu trang BHLÑ
Kính BHLÑ
Muõ BHLÑ
Uûng BHLÑ
14 Tuû ñöïng ñoà baûo hoä lao ñoäng boä 1.000 39,725,000 39,725,000 C
Vaät lieäu: goã töï nhieân xoan ñaøo
Kích thöôùc: 2000x560x1130
Xuaát xöù: Hoaøng Anh Gia Lai - Vieät Nam
1
Vaän haønh (bao goàm caùc chi phí lieân quan ñieän, nöôùc, khôûi ñoäng
heä thoáng, noâi caáy vi sinh kî khí, hieáu khí lô löõng, hieáu khí dinh
baùm…)
Troïn goùi
1.000 209,004,618 209,004,618 C 209,004,618.00
2
Ñaøo taïo chuyeån giao coâng ngheä vaø caáp chöùng chæ toái ña 25
hoïc vieân, bao goàm chi phí taøi lieäu hoïc taäp, chi phí thueâ phoøng
giaûng daïy, thöïc taäp, tham quan…)
Troïn goùi
1.000 80,000,000 80,000,000 C 80,000,000.00
4,034,189,876 171,952,500.00
LAØM TROØN4,034,190,000 95.74%
TOÅNG COÄNG
D. VAÄN HAØNH ÑAØO TAÏO CHUYEÅN GIAO COÂNG NGHEÄ
20/957
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
1 AC.13223 Ñoùng coïc beâ toâng coát theùp 30x30 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coïc BTCT 30x30 M250 Meùt 101.00 1.50 276,103
Chi phí nhaân coâng ñoàng 296,754
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 3,110,927
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
2 AC.29331 Noái coïc BTCT 30x30 moái
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp goùc 80 x 80mm kg 12.16 3.00 8,823
+ Que haøn VN kg 2.13 3.00 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 35,377
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 16,550
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
3 AA.21241 Ñaäp ñaàu coïc L=50cm m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 234,504
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
4 AB.25311 Ñaøo ñaát hoá moùng 100m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 47,195
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 358,475
Tröïc tieáp phí khaùc %
BAÛNG PHAÂN TÍCH ÑÔN GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
BAÛNG TOÁNG NHAÁT KHOÁI LÖÔÏNG THÖÏC HIEÄN
BAÛNG TOÁNG NHAÁT KHOÁI LÖÔÏNG THÖÏC HIEÄN
BAÛNG TOÁNG NHAÁT KHOÁI LÖÔÏNG THÖÏC HIEÄN
- 21 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
5 AB.13111 Ñaép ñaát hoá moùng coâng trình K=0.85 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 22,024
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
6 AB.41421 Vaän chuyeån ñaát thöøa ñi ñoå ñuùng nôi qui ñònh 100m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 631,343
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
7 AF.11121 Beâ toâng loùt moùng ñaù 4x6 M.100 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC30 kg 200.85 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.53 155,626
+ Ñaù daêm 4 x 6 M3 0.94 243,636
+ Nöôùc M3 0.17 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 46,408
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,394
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
8 AF.11224 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.250 (phuï gia choáng thaám) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 1.00 1,859
- 22 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
+ Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.02 1.00 5,122,507
+ Ñinh caùc loaïi kg 0.12 1.00 10,757
+ Ñinh ñæa caùi 0.60 1.00 1,690
Chi phí nhaân coâng ñoàng 77,478
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,596
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
9 AF.12114 Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 M.250 (phuï gia choáng thaám) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 2.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 2.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 2.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 2.00 4,508
+ Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.05 2.00 5,122,507
+ Ñinh caùc loaïi kg 0.20 2.00 10,757
+ Ñinh ñæa caùi 0.87 2.00 1,690
Chi phí nhaân coâng ñoàng 151,788
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 17,514
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
10 AF.12214 Beâ toâng coät ñaù 1x2 M.250 (phuï gia choáng thaám) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
+ Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.02 1.00 5,122,507
+ Ñinh caùc loaïi kg 0.05 1.00 10,757
+ Ñinh ñæa caùi 0.35 1.00 1,690
Chi phí nhaân coâng ñoàng 191,867
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 17,514
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
- 23 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
11 AF.12314
Beâ toâng xaø daàm giaèng ñaù 1x2 M.250 (phuï gia
choáng thaám)
m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 151,788
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32,825
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
12 AF.12414 Beâ toâng saøn maùi ñaù 1x2 maùc 250 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 105,740
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 27,907
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
13 AF.12614 Beâ toâng caàu thang ñaù 1x2 maùc 250 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 123,647
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 27,907
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
- 24 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
14 AF.61110 Coát theùp moùng Þ <=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 482,651
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
15 AF.61120 Coát theùp moùng Þ <=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.64 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 355,593
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139,166
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
16 AF.61311 Coát theùp töôøng Þ <=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 581,142
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
17 AF.61411 Coát theùp coät Þ <=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 634,439
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
- 25 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
18 AF.61421 Coát theùp coät Þ <=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.82 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 427,223
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 143,450
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
19 AF.61521 Coát theùp daàm Þ <=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.70 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 428,075
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 140,558
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
20 AF.61811 Coát theùp caàu thang Þ <=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 773,009
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
21 TT
Laép joint maïch ngöøng thi coâng (Loaïi Water stop
RX.101)
md
- 26 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Joint maïch ngöøng md 1.00 0.10 162,281
Chi phí nhaân coâng ñoàng 15,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
22 AK.94111 Queùt nhöïa ñöôøng noùng vaøo töôøng m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Nhöïa bitum kg 2.10 5,892
+ Boät ñaù kg 1.21 429
+ Cuûi ñun kg 2.00 563
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,985
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
23 AE.51114
Xaây moùng, xaây baäc thang baèng gaïch theû vöõa
maùc 75
m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Gaïch theû 4x8x19 vieân 1,164.00 717
+ Xi maêng PC40 kg 84.48 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.38 155,626
+ Nöôùc M3 0.09 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 100,197
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
24 BB.14302 Laép ñaët oáng STK D34 daày 1,6 mm, 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp traùng keõm D 32mm, L=8m meùt 100.50 0.01 47,332
+ Maêng soâng theùp traùng keõm D 32mm Caùi 12.00 0.01 38,316
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,157,452
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
- 27 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
25 AC.13223 Ñoùng coïc BTCT30x30 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coïc BTCT 30x30 M250 Meùt 101.00 1.50 276,103
Chi phí nhaân coâng ñoàng 296,754
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 3,110,927
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
26 AC.29331 Noái coïc BTCT 30x30 moái
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp goùc 80 x 80mm kg 12.16 3.00 8,823
+ Que haøn VN kg 2.13 3.00 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 35,377
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 16,550
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
27 AA.21241 Ñaäp ñaàu coïc L=50cm m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 234,504
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
28 AB.25311 Ñaøo ñaát hoá moùng 100m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 47,195
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 358,475
- 28 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
29 AB.13111 Ñaép ñaát hoá moùng coâng trình K=0.85 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 22,024
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
30 AB.41421 Vaän chuyeån ñaát thöøa ñi ñoå ñuùng nôi qui ñònh 100m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 631,343
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
31 AF.11121 Beâ toâng loùt moùng ñaù 4x6 M.100 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC30 kg 200.85 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.53 155,626
+ Ñaù daêm 4 x 6 M3 0.94 243,636
+ Nöôùc M3 0.17 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 46,408
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,394
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
32 AF.11224 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.250 (phuï gia choáng thaám) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
- 29 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
+ Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.02 1.00 5,122,507
+ Ñinh caùc loaïi kg 0.12 1.00 10,757
+ Ñinh ñæa caùi 0.60 1.00 1,690
Chi phí nhaân coâng ñoàng 77,478
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,596
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
33 AF.12114 Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 M.250 (phuï gia choáng thaám) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 2.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 2.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 2.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 2.00 4,508
+ Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.05 2.00 5,122,507
+ Ñinh caùc loaïi kg 0.20 2.00 10,757
+ Ñinh ñæa caùi 0.87 2.00 1,690
Chi phí nhaân coâng ñoàng 151,788
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 17,514
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
34 AF.12214 Beâ toâng coät ñaù 1x2 M.250 (phuï gia choáng thaám) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
+ Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.02 1.00 5,122,507
+ Ñinh caùc loaïi kg 0.05 1.00 10,757
+ Ñinh ñæa caùi 0.35 1.00 1,690
Chi phí nhaân coâng ñoàng 191,867
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 17,514
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
- 30 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
35 AF.12314
Btoâng daàm, giaèng ñaù 1x2M.250 (phuï gia choáng
thaám)
m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 151,788
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32,825
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
36 AF.12414 Beâ toâng saøn ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 105,740
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 27,907
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
37 AF.12614 BT caàu thang ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 123,647
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 27,907
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
- 31 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
38 AF.61110 Coát theùp moùng Þ <=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 482,651
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
39 AF.61120 Coát theùp moùng Þ <=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.64 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 355,593
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139,166
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
40 AF.61311 Coát theùp töôøng Þ <=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 581,142
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
41 AF.61321 Coát theùp töôøng Þ <=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.64 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 476,255
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139,166
- 32 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
42 AF.61411 Coát theùp coät Þ <=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 634,439
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
43 AF.61421 Coát theùp coät Þ <=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.82 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 427,223
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 143,450
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
44 AF.61511 Coát theùp daàm Þ <=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 690,719
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
- 33 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
45 AF.61521 Coát theùp daàm Þ <=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.70 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 428,075
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 140,558
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
46 AF.61711 Coát theùp saøn maùi Þ <=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 623,779
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 24,470
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
47 AF.61721 Coát theùp saøn maùi Þ <=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.62 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 465,170
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 147,955
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
48 AF.61811 Coát theùp caàu thang Þ <=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 773,009
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
- 34 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
49 TT
Laép joint maïch ngöøng thi coâng (Loaïi Water stop
RX.101)
md
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Joint maïch ngöøng md 1.00 0.10 162,281
Chi phí nhaân coâng ñoàng 15,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
50 AE.51114
Xaây moùng, xaây baäc thang baèng gaïch theû vöõa
maùc 75
m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Gaïch theû 4x8x19 vieân 1,164.00 717
+ Xi maêng PC40 kg 84.48 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.38 155,626
+ Nöôùc M3 0.09 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 100,197
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
51 AK.21224 Traùt töôøng daøy 1.5cm M.75 m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 4.20 0.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.02 0.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 0.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 9,189
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 180
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
- 35 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
52 AK.41115 Laùng neàn saøn daøy 2cm M.100 m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 8.00 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.03 155,626
+ Nöôùc M3 0.01 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 3,124
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 177
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
53 AK.22124 Traùt coät daøy 1,5cm. vöõa M75 m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 4.45 0.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.02 0.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 0.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 23,891
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
54 AK.23114 Traùt xaø, daàm, giaèng M.75 m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 4.45 0.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.02 0.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 0.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 16,080
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
55 TT Naép thaêm theùp daøy 2mm kg
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp baûn daøy 2mm kg 1.00 0.10 12,558
Chi phí nhaân coâng ñoàng 19,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
- 36 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
56 AK.94111 Queùt nhöïa ñöôøng noùng vaøo töôøng m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Nhöïa bitum kg 2.10 5,892
+ Boät ñaù kg 1.21 429
+ Cuûi ñun kg 2.00 563
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,985
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
57 BB.14302
Laép ñaët oáng STK D34 daøy 1,6mm, baèng phöông
phaùp noái maêng soâng
100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp traùng keõm D 32mm, L=8m meùt 100.50 0.01 47,332
+ Maêng soâng theùp traùng keõm D 32mm Caùi 12.00 0.01 38,316
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,157,452
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
58 AC.13223 Ñoùng coïc BTCT 30x30 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coïc BTCT 30x30 M250 Meùt 101.00 1.50 276,103
Chi phí nhaân coâng ñoàng 296,754
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 3,110,927
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
- 37 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
59 AC.29331 Noái coïc BTCT 30x30 moái
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp goùc 80 x 80mm kg 12.16 3.00 8,823
+ Que haøn VN kg 2.13 3.00 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 35,377
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 16,550
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
60 AA.21241 Ñaäp ñaàu coïc m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 234,504
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
61 AB.25211 Ñaøo ñaát hoá moùng 100m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 72,759
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 360,863
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
62 AB.13111 Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình K=0.85 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 22,024
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
- 38 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
63 AB.41421 Vaän chuyeån ñaát thöøa ñi ñoå ñuùng nôi qui ñònh 100m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 631,343
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
64 AF.11121 Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2 M.100 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC30 kg 200.85 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.53 155,626
+ Ñaù daêm 4 x 6 M3 0.94 243,636
+ Nöôùc M3 0.17 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 46,408
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,394
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
65 AF.11413 Beâ toâng beä maùy ñaù 1x2 M.200 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 288.03 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.51 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.91 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 94,783
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,596
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
66 AF.11222 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.150 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 238.83 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.52 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.93 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
- 39 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.02 1.00 5,122,507
+ Ñinh caùc loaïi kg 0.12 1.00 10,757
+ Ñinh ñæa caùi 0.60 1.00 1,690
Chi phí nhaân coâng ñoàng 77,478
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,596
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
67 AF.11224 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.250 (phuï gia choáng thaám) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
+ Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.02 1.00 5,122,507
+ Ñinh caùc loaïi kg 0.12 1.00 10,757
+ Ñinh ñæa caùi 0.60 1.00 1,690
Chi phí nhaân coâng ñoàng 77,478
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,596
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
68 AF.12114 BT töôøng ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 2.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 2.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 2.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 2.00 4,508
+ Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.05 2.00 5,122,507
+ Ñinh caùc loaïi kg 0.20 2.00 10,757
+ Ñinh ñæa caùi 0.87 2.00 1,690
Chi phí nhaân coâng ñoàng 151,788
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 17,514
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
- 40 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
69 AF.12314 BTø daàm giaèng ñaù 1x2 M.250 (phuï gia choáng thaám) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 151,788
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32,825
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
70 AF.12614 BT caàu thang ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 123,647
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 27,907
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
71 AF.61110 Coát theùp moùng Þ <=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 482,651
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
72 AF.61120 Coát theùp moùng Þ <=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.64 9,630
- 41 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí nhaân coâng ñoàng 355,593
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139,166
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
73 AF.61311 Coát theùp töôøng Þ <=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 581,142
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
74 AF.61321 Coát theùp töôøng Þ <=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.64 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 476,255
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139,166
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
75 AF.61811 Coát theùp caàu thang Þ <=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 773,009
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
- 42 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
76 AF.61511 Coát theùp xaø,daàm Þ <=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 690,719
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
77 AF.61521 Coát theùp xaø,daàm Þ <=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.70 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 428,075
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 140,558
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
78 TT
Laép joint maïch ngöøng thi coâng (Loaïi Water stop
RX.101)
md
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Joint maïch ngöøng md 1.00 0.10 162,281
Chi phí nhaân coâng ñoàng 15,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
79 AI.11411
Saûn xuaát, laép ñaët theùp hình thang saét (keå caû sôn 3
nöôùc)
taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp hình kg 618.40 8,823
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 416.50 14,000
+ Que haøn VN kg 24.50 9,630
+ Oxy (chai 6m3) chai 0.48 54,094
- 43 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Ñaát ñeøn kg 1.93 11,270
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,262,695
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 797,868
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
80 BB.14302 Laép ñaët oáng STK D34, daøy 1,6mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp traùng keõm D 32mm, L=8m meùt 100.50 0.01 47,332
+ Maêng soâng theùp traùng keõm D 32mm Caùi 12.00 0.01 38,316
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,157,452
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
81 BB.14301 Laép ñaët oáng STK D21, daùy 1,6mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp traùng keõm D 25mm, L=8m Meùt 100.50 0.01 32,682
+ Maêng soâng theùp traùng keõm D 25mm Caùi 12.00 0.01 32,682
Chi phí nhaân coâng ñoàng 984,988
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
82 AB.25411 Ñaøo moùng 100m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 42,869
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 340,491
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
- 44 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
83 AB.41421 Vaän chuyeån ñaát thöøa ñi ñoå ñuùng nôi qui ñònh 100m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 631,343
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
84 AC.11121
Ñoùng coïc traøm chaân khai ñoùng 16caây/m2, cöø daøi
4,5m/caây
100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coïc traøm m 105.00 5.00 2,844
+ Caây choáng goã Caây 1.65 5.00 8,196
+ Goã vaùn khuoân M3 0.01 5.00 5,122,507
Chi phí nhaân coâng ñoàng 107,872
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
85 AB.13313 Ñaép ñaát seùt moùng coâng trình m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 30,677
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
86 TT Traûi maøng HDPE daøy 0,75mm 100m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Maøng HDPE m2 100.00 0.10 39,319
Chi phí nhaân coâng ñoàng 4,500
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
- 45 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
87 AF.11121 Beâ toâng ñaù 4x6 M100 (loái ñi treân thaønh hoà) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC30 kg 200.85 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.53 155,626
+ Ñaù daêm 4 x 6 M3 0.94 243,636
+ Nöôùc M3 0.17 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 46,408
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,394
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
88 AG.11413 BT ñuùc saün taám ñan ñaù 1x2 M.200 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 285.22 0.50 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.50 0.50 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 0.50 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 0.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 101,076
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 7,786
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
89 AG.13221 Coát theùp BTÑS taám ñan taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 729,093
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
90 AB.13411 Caùt vaøng phuû ñaàu cöø m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
- 46 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Caùt neàn M3 1.22 2.00 83,717
Chi phí nhaân coâng ñoàng 17,698
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
91 AF.11121 Beâ toâng loùt chaân khai ñaù 1x2 M100 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC30 kg 200.85 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.53 155,626
+ Ñaù daêm 4 x 6 M3 0.94 243,636
+ Nöôùc M3 0.17 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 46,408
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,394
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
92 AF.61120 Coát theùp chaân khai Þ <=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.64 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 355,593
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139,166
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
93 AF.11213 Beâ toâng chaân khai ñaù 1x2 M.200 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 288.03 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.51 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.91 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 64,500
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,596
Tröïc tieáp phí khaùc %
- 47 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
94 AC.13223 Ñoùng coïc BTCT 30x30 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coïc BTCT 30x30 M250 Meùt 101.00 1.50 276,103
Chi phí nhaân coâng ñoàng 296,754
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 3,110,927
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
95 TT Thöû taûi tónh coïc laàn
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 10,000,000
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
96 AC.29331 Noái coïc BTCT 30x30 moái
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp goùc 80 x 80mm kg 12.16 3.00 8,823
+ Que haøn VN kg 2.13 3.00 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 35,377
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 16,550
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
97 AA.21241 Ñaäp ñaàu coïc L=50cm m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 234,504
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
- 48 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
98 AB.25211 Ñaøo ñaát moùng 100m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 72,759
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 360,863
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
99 AB.13111 Laáp ñaát (taàn duïng ñaát ñaøo ñeå ñaép) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 22,024
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
100 AB.41421 Vaän chuyeån ñaát thöøa ñi ñoå ñuùng nôi quy ñònh 100m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 631,343
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
101 AF.11121 Beâ toâng loùt moùngñaù 1x2 M.100 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC30 kg 200.85 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.53 155,626
+ Ñaù daêm 4 x 6 M3 0.94 243,636
+ Nöôùc M3 0.17 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 46,408
- 49 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,394
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
102 AF.11224 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.250 (phuï gia choáng thaám) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
+ Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.02 1.00 5,122,507
+ Ñinh caùc loaïi kg 0.12 1.00 10,757
+ Ñinh ñæa caùi 0.60 1.00 1,690
Chi phí nhaân coâng ñoàng 77,478
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,596
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
103 AF.12114 Beâ toâng töôøngñaù 1x2 M.250 (phuï gia choáng thaám) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 2.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 2.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 2.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 2.00 4,508
+ Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.05 2.00 5,122,507
+ Ñinh caùc loaïi kg 0.20 2.00 10,757
+ Ñinh ñæa caùi 0.87 2.00 1,690
Chi phí nhaân coâng ñoàng 151,788
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 17,514
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
104 AF.12314 BTø daàm giaèng ñaù 1x2 M.250 (phuï gia choáng thaám) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 1.00 155,626
- 50 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 151,788
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32,825
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
105 AF.12414 Beâ toâng saøn ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 105,740
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 27,907
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
106 AF.12514 BT saøn maùi ñaù 1x2 M.250 (phuï gia choáng thaám) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 162,021
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 27,907
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
107 AF.12614 BT caàu thang ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 123,647
- 51 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 27,907
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
108 AF.61110 Coát theùp moùng Þ <=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 482,651
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
109 AF.61120 Coát theùp moùng Þ <=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.64 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 355,593
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139,166
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
110 AF.61311 Coát theùp töôøng Þ <=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 581,142
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
- 52 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
111 AF.61321 Coát theùp töôøng Þ <=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.64 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 476,255
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139,166
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
112 AF.61721 Coát theùp saøn maùi Þ <=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.62 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 465,170
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 147,955
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
113 AF.61511 Coát theùp xaø,daàm,giaèng Þ <=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 690,719
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
114 AF.61521 Coát theùp xaø,daàm,giaèng Þ <=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.70 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 428,075
- 53 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 140,558
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
115 AF.61811 Coát theùp caàu thang Þ <=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 773,009
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
116 TT
Laép joint maïch ngöøng thi coâng (Loaïi Water stop
RX.101)
md
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Joint maïch ngöøng md 1.00 0.10 162,281
Chi phí nhaân coâng ñoàng 15,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
117 AK.21224 Traùt töôøng daøy 1.5cm M.75 m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 4.20 0.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.02 0.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 0.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 9,189
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 180
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
- 54 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
118 AK.23114 Traùt xaø, daàm, giaèng M.75 m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 4.45 0.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.02 0.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 0.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 16,080
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
119 AK.22124 Traùt caàu thang daøy 1,5cm M75 m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 4.45 0.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.02 0.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 0.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 23,891
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
120 AK.41115 Laùng neàn saøn daøy 2cm M.100 m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 8.00 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.03 155,626
+ Nöôùc M3 0.01 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 3,124
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 177
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
121 AI.11411 SX laép ñaët theùp hình thang saét (keå caû sôn 3 lôùp) taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp hình kg 618.40 8,823
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 416.50 14,000
+ Que haøn VN kg 24.50 9,630
+ Oxy (chai 6m3) chai 0.48 54,094
- 55 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Ñaát ñeøn kg 1.93 11,270
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,262,695
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 797,868
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
122 BB.14302 Laép ñaët oáng STK Þ34 daøy 1,6mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp traùng keõm D 32mm, L=8m meùt 100.50 0.01 47,332
+ Maêng soâng theùp traùng keõm D 32mm Caùi 12.00 0.01 38,316
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,157,452
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
123 BB.14301 Laép ñaët oáng STK Þ21 daøy 1,6mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp traùng keõm D 25mm, L=8m Meùt 100.50 0.01 32,682
+ Maêng soâng theùp traùng keõm D 25mm Caùi 12.00 0.01 32,682
Chi phí nhaân coâng ñoàng 984,988
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
124 AB.25311 Ñaøo moùng 100m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 47,195
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 358,475
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
- 56 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
125 AB.13111 Laáp ñaát (taàn duïng ñaát ñaøo ñeå ñaép) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 22,024
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
126 AB.41421 Vaän chuyeån ñaát thöøa ñi ñoå ñuùng nôi qui ñònh 100m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 631,343
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
127 AC.11121 Ñoùng coïc traøm daøi >2,5m 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coïc traøm m 105.00 5.00 2,844
+ Caây choáng goã Caây 1.65 5.00 8,196
+ Goã vaùn khuoân M3 0.01 5.00 5,122,507
Chi phí nhaân coâng ñoàng 107,872
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
128 AL.16122 Traûi vaûi ñòa kyõ thuaät (loaïi TS65) 100m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Vaûi ñòa kyõ thuaät M2 110.00 0.20 19,722
Chi phí nhaân coâng ñoàng 46,048
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
- 57 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
129 AB.66141 Ñaép caùt coâng trình baèng maùy ñaàm coùc 100m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Caùt neàn M3 122.00 83,717
Chi phí nhaân coâng ñoàng 169,901
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 113,514
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
130 AF.11212 Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2 M100 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 238.83 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.52 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.93 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 64,500
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,596
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
131 AF.11121 Beâ toâng ñaù 4x6 M100 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC30 kg 200.85 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.53 155,626
+ Ñaù daêm 4 x 6 M3 0.94 243,636
+ Nöôùc M3 0.17 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 46,408
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,394
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
132 AF.11213 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.200 (Hoá DG1) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 288.03 1.00 1,859
- 58 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.51 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.91 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 64,500
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,596
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
133 AF.11224 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.250 (phuï gia choáng thaám) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
+ Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.02 1.00 5,122,507
+ Ñinh caùc loaïi kg 0.12 1.00 10,757
+ Ñinh ñæa caùi 0.60 1.00 1,690
Chi phí nhaân coâng ñoàng 77,478
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,596
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
134 AF.12114 Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 2.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 2.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 2.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 2.00 4,508
+ Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.05 2.00 5,122,507
+ Ñinh caùc loaïi kg 0.20 2.00 10,757
+ Ñinh ñæa caùi 0.87 2.00 1,690
Chi phí nhaân coâng ñoàng 151,788
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 17,514
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
- 59 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
135 AG.11413 Beâ toâng taám ñan ñaù 1x2 M200 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 285.22 0.50 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.50 0.50 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 0.50 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 0.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 101,076
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 7,786
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
136 AF.61110 Coát theùp moùng D<=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 482,651
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
137 AF.61120 Coát theùp moùng D<=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.64 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 355,593
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139,166
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
138 AF.61311 Coát theùp töôøng D<=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 581,142
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
- 60 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
139 AF.61711 Coát theùp saøn D<=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 623,779
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 24,470
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
140 AG.13221 Coát theùp taám ñan taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 729,093
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
141 AG.42121 Laép döïng taám ñan baèng thuû coâng caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 1.24 10.00 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.01 10.00 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 10.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,486
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
- 61 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
142 AE.52214 Xaây töôøng gaïch theû 4x8x19 (Hoá HG1) vöõa maùc 75 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Gaïch theû 4x8x19 vieân 1,110.00 5.00 717
+ Xi maêng PC40 kg 80.28 5.00 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.36 5.00 155,626
+ Nöôùc M3 0.08 5.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 102,329
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1,946
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
143 AK.21224 Traùt töôøng daøy 1.5cm M.75 m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 4.20 0.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.02 0.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 0.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 9,189
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 180
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
144 AC.27120
Ñoùng coïc Larsen (keå caû khuaáu hao luaân chuyeån
coïc)
100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 987,796
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 3,895,566
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
145 AC.23210 Nhoå coïc vaùn theùp Larsen treân caïn 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 328,500
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 5,545,942
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
- 62 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
146 AI.11613 Gia coâng, Laép döïng theùp hình taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Saét vuoâng ñaëc 16x16 mm Kg 1,010.00 5.00 15,088
+ Que haøn VN kg 9.38 5.00 9,630
+ Ñaù maøi vieân 1.87 5.00 33,809
+ Ñaù caét vieân 1.40 5.00 33,809
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,355,784
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 537,775
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
147 AA.31121 Thaùo dôõ keát caáu saét theùp taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 277,141
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
148 AG.11125 Ñoùng coïc BTCT 30x30 chieàu daøi <=24m 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 379.61 0.50 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.46 0.50 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.89 0.50 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 0.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 147,484
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 15,699
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
149 TT Thöû taûi tónh coïc 0
- 63 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 10,000,000
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
150 AC.29331 Noái coïc BTCT 30x30 moái
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp goùc 80 x 80mm kg 12.16 3.00 8,823
+ Que haøn VN kg 2.13 3.00 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 35,377
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 16,550
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
151 AA.21241 Ñaäp ñaàu coïc L=50cm m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 234,504
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
152 AB.25211 Ñaøo hoá moùng 100m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 72,759
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 360,863
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
153 AB.13111 Laép ñaát (taän duïng ñaát ñaøo ñeå ñaép) m3
- 64 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 22,024
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
154 AB.41421 Vaän chuyeån ñaát thöøa ñi ñoå ñuùng nôi qui ñònh 100m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 631,343
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
155 AF.11212 Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2 M100 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 238.83 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.52 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.93 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 64,500
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,596
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
156 AF.11224 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.250 (phuï gia choáng thaám) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
+ Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.02 1.00 5,122,507
+ Ñinh caùc loaïi kg 0.12 1.00 10,757
+ Ñinh ñæa caùi 0.60 1.00 1,690
Chi phí nhaân coâng ñoàng 77,478
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,596
Tröïc tieáp phí khaùc %
- 65 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
157 AF.12114 Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 2.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 2.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 2.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 2.00 4,508
+ Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.05 2.00 5,122,507
+ Ñinh caùc loaïi kg 0.20 2.00 10,757
+ Ñinh ñæa caùi 0.87 2.00 1,690
Chi phí nhaân coâng ñoàng 151,788
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 17,514
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
158 AF.12214 Beâ toâng coät ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
+ Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.02 1.00 5,122,507
+ Ñinh caùc loaïi kg 0.05 1.00 10,757
+ Ñinh ñæa caùi 0.35 1.00 1,690
Chi phí nhaân coâng ñoàng 191,867
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 17,514
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
159 AF.12314
Beâ toâng xaø daàm ñaù 1x2 M.250 (phuï gia choáng
thaám)
m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
- 66 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí nhaân coâng ñoàng 151,788
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32,825
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
160 AF.12414
Beâ toâng saøn maùi ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng
thaám)
m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 105,740
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 27,907
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
161 AF.12514
Beâ toâng maùng nöôùc ñaù 1x2 M.250 (phuï gia choáng
thaám)
m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 162,021
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 27,907
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
162 AF.61110 Coát theùp moùng D<=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 482,651
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
- 67 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
163 AF.61120 Coát theùp moùng D<=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.64 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 355,593
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139,166
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
164 AF.61321 Coát theùp töôøng D<=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.64 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 476,255
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139,166
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
165 AF.61421 Coát theùp coät D<=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.82 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 427,223
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 143,450
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
166 AF.61511 Coát theùp xaø,daàm D<=10mm taán
- 68 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 690,719
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
167 AF.61521 Coát theùp xaø,daàm D<=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.70 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 428,075
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 140,558
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
168 AF.61711 Coát theùp saøn D<=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 623,779
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 24,470
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
169 AF.61721 Coát theùp saøn D<=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.62 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 465,170
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 147,955
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
- 69 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
170 AK.21224 Traùt töôøng daøy 1.5cm vöõa xi maêng M.75 m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 4.20 0.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.02 0.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 0.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 9,189
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 180
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
171 AK.22124 Traùt coät daøy 1,5cm vöõa xi maêng M75 m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 4.45 0.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.02 0.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 0.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 23,891
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
172 AK.23114 Traùt daàm, giaèng daøy 1,5cm vöõa xi maêng M.75 m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 4.45 0.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.02 0.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 0.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 16,080
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
- 70 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
173 AK.25114 Traùt maùng nöôùc daøy 1,5cm vöõa xi maêng M.75 m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 2.96 1.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.01 1.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 1.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,963
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
174 AK.41115
Laùng daøy 2cm vöõa xi maêng M.100 (Ñaùy beå, ñaùy
maùng, saøn)
m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 8.00 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.03 155,626
+ Nöôùc M3 0.01 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 3,124
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 177
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
175 AE.52214 Xaây baäc caáp gaïch theû vöõa xi maêng M75 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Gaïch theû 4x8x19 vieân 1,110.00 5.00 717
+ Xi maêng PC40 kg 80.28 5.00 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.36 5.00 155,626
+ Nöôùc M3 0.08 5.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 102,329
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1,946
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
176 TT SX lan can Inox (SS304) D34 md
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Lan can Inox md 1.00 0.10 901,561
Chi phí nhaân coâng ñoàng
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
- 71 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
177 TT
Laép joint maïch ngöøng thi coâng (Loaïi Water stop
RX.101)
md
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Joint maïch ngöøng md 1.00 0.10 162,281
Chi phí nhaân coâng ñoàng 15,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
178 AK.94111 Queùt nhöïa ñöôøng noùng vaøo töôøng m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Nhöïa bitum kg 2.10 5,892
+ Boät ñaù kg 1.21 429
+ Cuûi ñun kg 2.00 563
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,985
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
179 TT Baäc thang theùp khoâng ræ D18 kg
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp khoâng ræ kg 1.00 0.10 13,969
Chi phí nhaân coâng ñoàng
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
180 AC.13223 Ñoùng coïc BTCT 30x30 100m
- 72 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coïc BTCT 30x30 M250 Meùt 101.00 1.50 276,103
Chi phí nhaân coâng ñoàng 296,754
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 3,110,927
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
181 TT Thöû taûi tónh coïc laàn
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 10,000,000
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
182 AC.29331
Noái coïc BTCT 30x30 baèng hoäp noái coïc keå caû sôn
hoäp noái
moái
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp goùc 80 x 80mm kg 12.16 3.00 8,823
+ Que haøn VN kg 2.13 3.00 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 35,377
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 16,550
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
183 AA.21241 Ñaäp ñaàu coïc L=50cm m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 234,504
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
184 AB.25211 Ñaøo ñaát moùng 100m3
- 73 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 72,759
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 360,863
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
185 AF.11212 Beâ toâng loùt moùng ñaù 1x2 M100 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 238.83 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.52 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.93 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 64,500
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,596
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
186 AF.11224 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.250 (phuï gia choáng thaám) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
+ Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.02 1.00 5,122,507
+ Ñinh caùc loaïi kg 0.12 1.00 10,757
+ Ñinh ñæa caùi 0.60 1.00 1,690
Chi phí nhaân coâng ñoàng 77,478
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,596
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
187 AF.12114 Beâ toâng töôøng ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 2.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 2.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 2.00 262,955
- 74 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Nöôùc M3 0.19 2.00 4,508
+ Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.05 2.00 5,122,507
+ Ñinh caùc loaïi kg 0.20 2.00 10,757
+ Ñinh ñæa caùi 0.87 2.00 1,690
Chi phí nhaân coâng ñoàng 151,788
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 17,514
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
188 AF.61110 Coát theùp moùng D<=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 482,651
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
189 AF.61120 Coát theùp moùng D<=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.64 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 355,593
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139,166
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
190 AF.61311 Coát theùp töôøng D<=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 581,142
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
- 75 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
191 AF.61321 Coát theùp töôøng D<=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.64 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 476,255
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139,166
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
192 AK.21224 Traùt töôøng daøy 1.5cm vöõa xi maêng M.75 m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 4.20 0.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.02 0.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 0.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 9,189
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 180
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
193 AK.41115 Laùng neàn daøy 2cm vöõa xi maêng M.100 m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 8.00 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.03 155,626
+ Nöôùc M3 0.01 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 3,124
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 177
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
- 76 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
194 TT
Laép joint maïch ngöøng thi coâng (Loaïi Water stop
RX.101)
md
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Joint maïch ngöøng md 1.00 0.10 162,281
Chi phí nhaân coâng ñoàng 15,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
195 AB.11611 Ñaøo ñaát ñaët ñöôøng caùp m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 40,505
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
196 AB.13111 Laáp ñaát (taàn duïng ñaát ñaøo ñeå ñaép) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 22,024
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
197 AB.41421 Vaän chuyeån ñaát thöøa ñi ñoå ñuùng nôi qui ñònh 100m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 631,343
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
198 AB.13412 Ñaép caùt moùng ñöôøng oáng coâng trình m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
- 77 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Caùt neàn M3 1.22 2.00 83,717
Chi phí nhaân coâng ñoàng 22,811
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
199 AF.11212 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.200 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 238.83 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.52 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.93 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 64,500
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,596
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
200 AF.12513 Beâ toâng ñan, gôø keâ ñan ñaù 1x2 M.200 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 288.03 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.51 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.91 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 162,021
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 27,907
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
201 AG.42111 Laép döïng taám ñan caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 0.74 10.00 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.00 10.00 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 10.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 6,892
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
- 78 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
202 AG.13221 Coát theùp taám ñan taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 729,093
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
203 AI.53161 Saûn xuaát naép ñan theùp keå caû sôn 3 nöôùc taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp taám kg 1,180.00 3.50 8,050
+ Oxy (chai 6m3) chai 3.30 3.50 54,094
+ Ñaát ñeøn kg 14.48 3.50 11,270
+ Ñaù maøi vieân 0.49 3.50 33,809
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,211,234
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 424,592
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
204 AE.52214 Xaây töôøng gaïch theû 4x8x19 vöõa xi maêng M75 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Gaïch theû 4x8x19 vieân 1,110.00 5.00 717
+ Xi maêng PC40 kg 80.28 5.00 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.36 5.00 155,626
+ Nöôùc M3 0.08 5.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 102,329
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1,946
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
- 79 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
205 AB.25211 Ñaøo moùng 100m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 72,759
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 360,863
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
206 AB.13111 Laáp ñaát (taàn duïng ñaát ñaøo ñeå ñaép) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 22,024
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
207 AC.11121 Ñoùng coïc traøm daøi >2,5m 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coïc traøm m 105.00 5.00 2,844
+ Caây choáng goã Caây 1.65 5.00 8,196
+ Goã vaùn khuoân M3 0.01 5.00 5,122,507
Chi phí nhaân coâng ñoàng 107,872
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
208 AB.13411 Ñaép caùt vaøng ñeäm ñaàu cöø m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Caùt neàn M3 1.22 2.00 83,717
Chi phí nhaân coâng ñoàng 17,698
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
- 80 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
209 AF.11111 Beâ toâng loùt moùng ñaù 4x6 M100 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC30 kg 200.85 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.53 155,626
+ Ñaù daêm 4 x 6 M3 0.94 243,636
+ Nöôùc M3 0.17 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 55,847
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,394
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
210 AF.11224 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.250 (phuï gia choáng thaám) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
+ Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.02 1.00 5,122,507
+ Ñinh caùc loaïi kg 0.12 1.00 10,757
+ Ñinh ñæa caùi 0.60 1.00 1,690
Chi phí nhaân coâng ñoàng 77,478
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,596
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
211 AF.12214 Beâ toâng coät ñaù 1x2 M250 (phuï gia choáng thaám) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
+ Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.02 1.00 5,122,507
+ Ñinh caùc loaïi kg 0.05 1.00 10,757
+ Ñinh ñæa caùi 0.35 1.00 1,690
Chi phí nhaân coâng ñoàng 191,867
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 17,514
Tröïc tieáp phí khaùc %
- 81 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
212 AF.12314
Beâ toâng daàm giaèng ñaù 1x2 M.250 (phuï gia choáng
thaám)
m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 335.18 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.49 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 151,788
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32,825
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
213 AF.12415
Beâ toâng saøn maùi ñaù 1x2 M300 (phuï gia choáng
thaám)
m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 383.35 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.47 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.89 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 105,740
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 27,907
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
214 AF.12315 Beâ toâng ñaø giaèng ñaù 1x2 M300 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 383.35 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.47 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.89 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 151,788
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32,825
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
- 82 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
215 AF.12145
Beâ toâng beå chöùa thaønh cong ñaù 1x2 M.300 (phuï gia
)
m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 383.35 2.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.47 2.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.89 2.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 2.00 4,508
+ Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.02 2.00 5,122,507
+ Ñinh caùc loaïi kg 0.05 2.00 10,757
+ Ñinh ñæa caùi 0.35 2.00 1,690
Chi phí nhaân coâng ñoàng 168,416
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32,825
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
216 AF.61110 Coát theùp moùng D<=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 482,651
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
217 AF.61120 Coát theùp moùng D<=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.64 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 355,593
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139,166
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
- 83 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
218 AF.61511 Coát theùp xaø,daàm,giaèng D<=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 690,719
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
219 AF.61521 Coát theùp xaø,daàm,giaèng D<=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.70 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 428,075
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 140,558
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
220 AF.61411 Coát theùp truï D<=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 634,439
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
221 AF.61421 Coát theùp truï D<=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.82 9,630
- 84 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí nhaân coâng ñoàng 427,223
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 143,450
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
222 AF.61312 Coát theùp ñaøi D<=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 602,034
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 30,149
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
223 AF.61322 Coát theùp ñaøi D<=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.64 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 520,171
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 147,628
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
224 AI.11411
Saûn xuaát, laép döïng theùp hình thang saét, keå caû sôn
3 nöôùc
taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp hình kg 618.40 8,823
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 416.50 14,000
+ Que haøn VN kg 24.50 9,630
+ Oxy (chai 6m3) chai 0.48 54,094
+ Ñaát ñeøn kg 1.93 11,270
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,262,695
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 797,868
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
- 85 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
225 AI.11421
Saûn xuaát, laép döïng theùp hình lan can saét, keå caû
sôn 3 nöôùc
taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp hình kg 625.39 8,823
+ Theùp taám kg 316.00 8,050
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 61.40 14,000
+ Que haøn VN kg 22.66 9,630
+ Oxy (chai 6m3) chai 0.78 54,094
+ Ñaát ñeøn kg 3.78 11,270
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,568,359
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 599,866
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
226 BB.14303 Laép ñaët oáng STK D42 daøy 1,6mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp traùng keõm D 40mm, L=8m meùt 100.50 0.01 67,054
+ Maêng soâng theùp traùng keõm D 40mm Caùi 12.00 0.01 43,951
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,330,820
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
227 BB.14302 Laép ñaët oáng STK D34 daøy 1,6mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp traùng keõm D 32mm, L=8m meùt 100.50 0.01 47,332
+ Maêng soâng theùp traùng keõm D 32mm Caùi 12.00 0.01 38,316
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,157,452
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
- 86 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
228 AK.22124 Traùt coät daøy 1,5 cm vöõa xi maêng M75 m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 4.45 0.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.02 0.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 0.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 23,891
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
229 AK.23114 Traùt xaø, daàm, giaèng daøy 1,5 cm vöõa xi maêng M75 m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 4.45 0.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.02 0.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 0.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 16,080
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
230 AK.21124 Traùt maët ngoaøi baàu daøy 1.5cm vöõa xi maêng M.75 m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 4.20 0.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.02 0.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 0.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,945
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
231 AK.21224 Traùt töôøng trong daøy 1.5cm vöõa xi maêng M.75 m2
- 87 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 4.20 0.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.02 0.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 0.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 9,189
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 180
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
232 AK.81120 Queùt voâi m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Voâi kg 0.32 5.00 1,127
+ Pheøn chua kg 0.01 5.00 3,073
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,746
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
233 TT Naép thaêm cheá taïo saün caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Naép thaêm caùi 1.00 0.10 2,817,379
Chi phí nhaân coâng ñoàng
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
234 #REF! #REF! #REF!
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 152,990
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 405,283
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
- 88 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
235 #REF! #REF! #REF!
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 22,024
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
236 #REF! #REF! #REF!
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 631,343
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
237 #REF! #REF! #REF!
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Caáp phoái ñaù daêm 0,075-50mm M3 142.00 334,866
Chi phí nhaân coâng ñoàng 179,182
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1,213,196
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
238 #REF! #REF! #REF!
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Nhöïa bitum kg 78.65 5,892
+ Daàu hoûa lít 32.10 9,371
Chi phí nhaân coâng ñoàng 13,388
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 170,984
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
- 89 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
239 #REF! #REF! #REF!
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Beâ toâng nhöïa haït trung taán 11.87 1,622,247
Chi phí nhaân coâng ñoàng 83,618
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 224,406
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
240 #REF! #REF! #REF!
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Nhöïa bitum kg 32.32 5,892
+ Daàu hoûa lít 16.05 9,371
Chi phí nhaân coâng ñoàng 13,388
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 170,984
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
241 #REF! #REF! #REF!
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Beâ toâng nhöïa haït mòn taán 12.12 1,634,643
Chi phí nhaân coâng ñoàng 84,996
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 228,740
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
242 AF.11313 Beâ toâng leà ñöôøng ñaù 1x2 M.200 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 289.43 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.51 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.92 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 62,140
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,394
- 90 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
243 AF.11111 Beâ toâng loùt boàn hoa ñaù 4x6 M100 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC30 kg 200.85 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.53 155,626
+ Ñaù daêm 4 x 6 M3 0.94 243,636
+ Nöôùc M3 0.17 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 55,847
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,394
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
244 AE.52114 Xaây gaïch theû 4x8x19 vöõa xi maêng M75 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Gaïch theû 4x8x19 vieân 1,315.00 6.00 717
+ Xi maêng PC40 kg 49.40 6.00 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.22 6.00 155,626
+ Nöôùc M3 0.05 6.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 115,120
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1,179
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
245 AK.21114 Traùt töôøng boàn hoa daøy 1.0cm vöõa xi maêng M.75 m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 2.96 0.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.01 0.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 0.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 10,108
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
- 91 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
246 AK.84413 Sôn nöôùc boàn hoa m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Sôn loùt ICI Dulux Sealer-2000, choáng kieàm Kg 0.13 1.00 51,851
+ Sôn ICI Dulux Weather Shield cao caáp ngoaøi nhaø Kg 0.09 1.00 66,593
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,961
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
247 AK.55320 Laùt gaïch con saâu væa heø daøy 6cm m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Gaïch xi maêng töï cheøn 5,5 cm m2 1.01 73,252
Chi phí nhaân coâng ñoàng 7,351
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
248 AL.17111
Troàng coû laù göøng, keå caû baûo döôõng coû troøng 90
ngaøy
100m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 328,779
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
249 TT
Troàng caây daàu cao töø 2 - 3m, ñöôøng kính goác 4-
6cm, keå caû baûo döôõng caây troàng 12 thaùng
caây
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Caây daàu caây 1.00 338,085
Chi phí nhaân coâng ñoàng 150,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
- 92 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
250 TT
Troàng caây söù, keå caû baûo döôõng caây troàng 12
thaùng
caây
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Caây söù caây 1.00 1,690,427
Chi phí nhaân coâng ñoàng 150,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
251 TT
Troàng caây nguyeät queá 3 caây/cuïm, keå caû baûo
döôõng caây troàng 12 thaùng
Cuïm
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Caây Nguyeät queá cuïm 1.00 3,380,855
Chi phí nhaân coâng ñoàng 150,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
252 TT
Troàng caây gaám ño tieâu chuaån 10caây/1m2, keå caû
baûo döôõng caây troàng 12 thaùng
100m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Caây gaám caây 100.00 0.10 2,817,379
Chi phí nhaân coâng ñoàng 300,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
253 TT
Troàng cau vaøng cao töø 1,5-2m ñöôøng kính goác >
10cm 3 caây/cuïm, keå caû baûo döôõng caây troàng 12
thaùng
Cuïm
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
- 93 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Caây cau vaøng caây 3.00 3,380,855
Chi phí nhaân coâng ñoàng 250,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
254 AC.22511 Ñoùng coïc theùp hình 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coïc theùp hình (theùp U, I) Meùt 100.00 1.00 78,887
Chi phí nhaân coâng ñoàng 203,991
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1,909,668
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
255 AC.23110 Nhoå coïc theùp hình 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 122,211
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 2,521,956
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
256 AI.63311 Laép döïng, thaùo giaèng cöø theùp hình taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp hình kg 0.45 5.00 8,823
+ Bu loâng M20 Caùi 12.00 5.00 4,508
+ Que haøn VN kg 12.00 5.00 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 436,468
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 636,783
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
- 94 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
257 AB.27111 Ñaøo möông ñaët coáng 100m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 219,849
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 377,648
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
258 AB.13123 Laáp ñaát (taàn duïng ñaát ñaøo ñeå ñaép) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 29,103
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
259 AB.22111 San ñaát 100m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 227,892
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
260 AC.11121 Ñoùng coïc traøm daøi > 2,5m 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coïc traøm m 105.00 5.00 2,844
+ Caây choáng goã Caây 1.65 5.00 8,196
+ Goã vaùn khuoân M3 0.01 5.00 5,122,507
Chi phí nhaân coâng ñoàng 107,872
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
- 95 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
261 AB.13411 Ñaép caùt vaøng ñaàu cöø traøm m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Caùt neàn M3 1.22 2.00 83,717
Chi phí nhaân coâng ñoàng 17,698
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
262 AF.11111 Beâ toâng loùt moùng ñaù 4x6 M100 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC30 kg 200.85 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.53 155,626
+ Ñaù daêm 4 x 6 M3 0.94 243,636
+ Nöôùc M3 0.17 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 55,847
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,394
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
263 AF.11212 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.150 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 238.83 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.52 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.93 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 64,500
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,596
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
264 AF.15413 Beâ toâng maët ñöôøng ñaù 1x2 M.200 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 288.03 1.50 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.51 1.50 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.91 1.50 262,955
- 96 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Nöôùc M3 0.19 1.50 4,508
+ Goã laøm khe co daõn M3 0.01 1.50 5,122,507
+ Nhöïa ñöôøng kg 3.50 1.50 5,892
Chi phí nhaân coâng ñoàng 83,618
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,325
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
265 AG.11413 BT taám ñan ñaù 1x2 M200 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 285.22 0.50 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.50 0.50 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 0.50 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 0.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 101,076
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 7,786
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
266 AG.42111 Laép döïng taám ñan caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 0.74 10.00 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.00 10.00 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 10.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 6,892
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
267 AG.13221 Coát theùp BTÑS taám ñan taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 729,093
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
- 97 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
268 AI.52231
Theùp L50*50*5 boïc taám ñan gôø keâ ñan, keå caû sôn
choáng ræ
Taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp taám kg 830.00 2.00 8,050
+ Theùp hình kg 220.00 2.00 8,823
+ Ñaù maøi vieân 0.40 2.00 33,809
+ Oxy (chai 6m3) chai 2.75 2.00 54,094
+ Ñaát ñeøn kg 15.12 2.00 11,270
+ Que haøn VN kg 17.32 2.00 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 952,040
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 645,642
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
269 AE.52214 Xaây gaïch theû 4x8x19 vöõa xi maêng M75 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Gaïch theû 4x8x19 vieân 1,110.00 5.00 717
+ Xi maêng PC40 kg 80.28 5.00 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.36 5.00 155,626
+ Nöôùc M3 0.08 5.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 102,329
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1,946
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
270 BB.11401 Laép ñaët coáng BTCT D300 (töø B07 ñeán L01) 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng beâ toâng ly taâm, D 300 mm, L=2m Meùt 101.50 0.03 321,181
+ Daây ñay kg 39.20 0.03 11,270
+ Bitum kg 7.35 0.03 5,892
+ Cuûi ñun kg 7.35 0.03 563
+ Xi maêng PC40 kg 130.69 0.03 1,859
+ Caùt vaøng, ML > 2 M3 0.49 0.03 155,626
+ Nöôùc M3 0.11 0.03 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 4,293,480
- 98 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1,680,414
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
271 BB.11501
Laép ñaët coáng BTCT ly taâm D400 H10 noái gioaêng cau
su
100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng beâ toâng ly taâm D 400, L=6m m 101.50 0.01 370,654
+ Gioaêng cao su D 400mm Caùi 16.00 0.01 127,007
+ Môõ boâi trôn Kg 0.71 0.01 16,408
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,041,497
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 919,201
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
272 BB.11502
Laép ñaët coáng BTCT D500 noái gioaêng (Töø L01 ra
soâng)
100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng beâ toâng ly taâm D 500, L=6m m 101.50 0.01 411,337
+ Gioaêng cao su D 500mm Caùi 16.00 0.01 148,758
+ Môõ boâi trôn Kg 0.84 0.01 16,408
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,485,103
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 919,201
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
273 BB.11505
Laép ñaët coáng BTCT ly taâm D800 H10 noái gioaêng cao
su
100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng beâ toâng ly taâm D 800, L=6m m 101.50 0.01 693,075
+ Gioaêng cao su D 800mm Caùi 16.00 0.01 236,660
+ Môõ boâi trôn Kg 1.33 0.01 16,408
Chi phí nhaân coâng ñoàng 4,476,536
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 919,201
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
- 99 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
274 BB.22101
Laép döïng goái ñôõ coáng (D300=4caùi; D400=56caùi;
D500=7caùi)
caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân beâ toâng D 400mm Caùi 1.00 0.03 64,011
+ Gioaêng cao su D 400mm Caùi 2.00 0.03 127,007
+ Môõ boâi trôn Kg 0.10 0.03 16,408
Chi phí nhaân coâng ñoàng 15,843
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 14,363
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
275 BB.22105 Laép döïng goái ñôõ coáng D800 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân beâ toâng D 800mm Caùi 1.00 0.03 123,965
+ Gioaêng cao su D 800mm Caùi 2.00 0.03 236,660
+ Môõ boâi trôn Kg 0.18 0.03 16,408
Chi phí nhaân coâng ñoàng 35,034
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 17,953
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
276 AB.11441 Đào móng m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 27,924
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
277 AB.13111 Đấp đất (tận dụng đất đào) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 22,024
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
- 100 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
278 AB.41421 Vận chuyển đất đúng nơi qui định 100m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 631,343
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
279 AC.11121 Đóng cọc cừ tràm mật độ 25 cây/m2, L=4.5m 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coïc traøm m 105.00 5.00 2,844
+ Caây choáng goã Caây 1.65 5.00 8,196
+ Goã vaùn khuoân M3 0.01 5.00 5,122,507
Chi phí nhaân coâng ñoàng 107,872
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
280 AB.13411 Các vàng đệm đầu cừ dày 10cm m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Caùt neàn M3 1.22 2.00 83,717
Chi phí nhaân coâng ñoàng 17,698
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
281 AF.11111 Bê tông lót móng đá 4x6 M100 dày 10cm m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC30 kg 200.85 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.53 155,626
- 101 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Ñaù daêm 4 x 6 M3 0.94 243,636
+ Nöôùc M3 0.17 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 55,847
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,394
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
282 AF.11213 Bê tông móng đá 1x2 M200 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 288.03 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.51 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.91 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 64,500
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,596
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
283 AF.12213 Bê tông cột đá 1x2 M200 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 288.03 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.51 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.91 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
+ Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.02 1.00 5,122,507
+ Ñinh caùc loaïi kg 0.05 1.00 10,757
+ Ñinh ñæa caùi 0.35 1.00 1,690
Chi phí nhaân coâng ñoàng 191,867
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 17,514
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
284 AF.12313 Bê tông dầm, giằng đá 1x2 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 288.03 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.51 1.00 155,626
- 102 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.91 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 151,788
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32,825
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
285 AF.61110 Cốt thép móng d<=10mm tấn
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 482,651
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
286 AF.61120 Cốt thép móng d<=18mm tấn
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.64 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 355,593
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139,166
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
287 AF.61511 Cốt thép dầm, giằng d<=10mm tấn
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 690,719
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
- 103 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
288 AF.61521 Cốt thép dầm, giằng d<=18mm tấn
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.70 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 428,075
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 140,558
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
289 AF.61411 Cốt thép cột d<=10mm tấn
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 634,439
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
290 AF.61421 Cốt thép cột d<=18mm tấn
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.82 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 427,223
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 143,450
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
291 AE.63114 Xây tường gạch ống 8x8x19 vữa XM M75 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
- 104 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Gaïch oáng 8x8x19 vieân 682.00 6.00 696
+ Xi maêng PC40 kg 41.99 6.00 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.19 6.00 155,626
+ Nöôùc M3 0.04 6.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 83,142
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1,179
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
292 AE.63214 Xây bảng tên gạch ống 8x8x19 vữa XM M75 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Gaïch oáng 8x8x19 vieân 649.00 5.00 696
+ Xi maêng PC40 kg 51.87 5.00 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.24 5.00 155,626
+ Nöôùc M3 0.05 5.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 72,483
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1,769
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
293 AE.52114 Xây gạch thẻ, bồn hoa 4x8x19 vữa XM M75 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Gaïch theû 4x8x19 vieân 1,315.00 6.00 717
+ Xi maêng PC40 kg 49.40 6.00 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.22 6.00 155,626
+ Nöôùc M3 0.05 6.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 115,120
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1,179
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
294 AK.21224 Trát tường dày 1,5cm vữa XM M75 m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 4.20 0.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.02 0.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 0.50 4,508
- 105 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí nhaân coâng ñoàng 9,189
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 180
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
295 AK.22124 Trát cột C1, C2 dày 1,5cm vữa XM M75 m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 4.45 0.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.02 0.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 0.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 23,891
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
296 AK.23114 Trát dầm, giằng dày 1,5cm vữa XM M75 m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 4.45 0.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.02 0.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 0.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 16,080
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
297 AK.32210 Ốp đá hoa cương màu nâu vào trụ C2 m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Ñaù caåm thaïch, tieát dieän<=0,16m2 M2 1.01 2.50 197,217
+ Xi maêng PC40 kg 8.65 2.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.04 2.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.01 2.50 4,508
+ Xi maêng traéng kg 0.35 2.50 2,049
+ Moùc saét caùi 24.00 2.50 338
Chi phí nhaân coâng ñoàng 73,771
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 15,299
Tröïc tieáp phí khaùc %
- 106 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
298 AK.32120 Ốp đá hoa cương màu xanh đen vào bảng hiệu m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Ñaù granít töï nhieân M2 1.01 0.50 619,823
+ Keo daùn ñaù granít kg 4.70 0.50 16,392
+ Silicon chít maïch Kg 0.33 0.50 20,285
Chi phí nhaân coâng ñoàng 33,895
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 14,603
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
299 AK.82110 Trét bả matit vào tường m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Mastic kg 0.40 2,562
+ Giaáy nhaùm M2 0.02 7,889
Chi phí nhaân coâng ñoàng 13,783
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
300 AK.82120 Trét bả matit vào dầm, giằng m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Mastic kg 0.40 2,562
+ Giaáy nhaùm M2 0.02 7,889
Chi phí nhaân coâng ñoàng 16,540
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
301 AK.84414 Sơn Silicat vào kết cấu đã trét bã matit m2
- 107 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Sôn loùt ICI Dulux Sealer-2000, choáng kieàm Kg 0.13 1.00 51,851
+ Sôn ICI Dulux Weather Shield cao caáp ngoaøi nhaø Kg 0.18 1.00 66,593
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,814
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
302 AK.81110 Ổ khóa cổng phụ cái
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Boät maøu kg 0.02 5.00 14,343
+ Voâi kg 0.30 5.00 1,127
+ Pheøn chua kg 0.01 5.00 3,073
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,746
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
303 AI.11541 Bảng tên trạm bằng inox SS304 dày 1mm bộ
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp hình kg 8.50 0.50 8,823
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 13.50 0.50 14,000
+ Löôùi theùp B40 M2 0.70 0.50 20,063
+ Que haøn VN kg 0.95 0.50 9,630
+ Oxy (chai 6m3) chai 0.01 0.50 54,094
+ Ñaát ñeøn kg 0.05 0.50 11,270
+ Baûn leà thöôøng caùi 1.50 0.50 3,944
Chi phí nhaân coâng ñoàng 72,483
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 28,922
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
304 AI.11531 Cung cấp, lắp đặt thép ray L65x65x6 kg
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp hình kg 5.00 0.50 8,823
- 108 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 16.50 0.50 14,000
+ Que haøn VN kg 0.65 0.50 9,630
+ Oxy (chai 6m3) chai 0.01 0.50 54,094
+ Ñaát ñeøn kg 0.05 0.50 11,270
Chi phí nhaân coâng ñoàng 63,956
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 19,281
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
305 TT Cung cấp, lắp đặt thép bản 750x60x6 kg
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Moteur + Remode ñieàu khieån coång chính boä 1.00 5,071,282
Chi phí nhaân coâng ñoàng 500,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
306 TT Cung cấp, lắp đặt bánh xe để cổng chạy cái
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÅ khoùa coång phuï caùi 1.00 112,695
Chi phí nhaân coâng ñoàng 50,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
307 TT Lưới rào mạ kẽm chấn 3 sóng (1.78x2.9m) tấm
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Baûng teân nhaø maùy baèng Inox boä 1.00 11,269,515
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,000,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
- 109 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
308 TT Trụ rào D60x1.8mm, H=1.85m (đầy đủ phụ kiện) bộ
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp L 65 x 65 x 6 kg 1.00 0.10 9,410
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,500
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
309 TT Ốp đá chẻ vào bồn hoa m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp baûn 750 x 60 x 6 kg 1.00 0.10 13,185
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,500
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
310 #REF! #REF! #REF!
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Baùnh xe coång caùi 1.00 0.10 135,234
Chi phí nhaân coâng ñoàng 15,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
311 BB.19101
Laép ñaët oáng PVC D20 baèng phöông phaùp (pp) daùn
keo
100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa mieäng baùt D 20, L=6m Meùt 101.00 0.01 5,522
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.11 0.01 9,016
+ Nhöïa daùn kg 0.02 0.01 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 198,265
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
- 110 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
312 BB.19103
Laép ñaët oáng PVC D32 baèng pp daùn keo thoaùt nöôùc
boàn boâng
100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa mieäng baùt D 32, L=6m Meùt 101.00 0.01 10,931
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.15 0.01 9,016
+ Nhöïa daùn kg 0.04 0.01 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 278,839
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
313 BB.19104 Laép ñaët oáng PVC D40 baèng pp daùn keo 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa mieäng baùt D 40, L=6m Meùt 101.00 0.01 24,117
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.18 0.01 9,016
+ Nhöïa daùn kg 0.05 0.01 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 348,096
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
314 BB.19105 Laép ñaët oáng PVC D50 baèng pp daùn keo 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa mieäng baùt D 50, L=6m Meùt 101.00 0.01 27,836
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.23 0.01 9,016
+ Nhöïa daùn kg 0.06 0.01 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 435,459
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
- 111 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
315 BB.19106 Laép ñaët oáng PVC D65 baèng pp daùn keo 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa mieäng baùt D 60, L=6m Meùt 101.00 0.01 27,836
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.29 0.01 9,016
+ Nhöïa daùn kg 0.09 0.01 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 475,293
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
316 BB.36601 Laép ñaët van cöûa ñoàng D20 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van ren ñöôøng kính 25mm Caùi 1.00 0.01 50,938
+ Baêng tan Meùt 0.48 0.01 2,254
Chi phí nhaân coâng ñoàng 4,866
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
317 BB.36602 Laép ñaët van cöûa ñoàng D32 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van ren ñöôøng kính 32mm Caùi 1.00 0.01 68,857
+ Baêng tan Meùt 0.60 0.01 2,254
Chi phí nhaân coâng ñoàng 6,812
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
318 BB.36603 Laép ñaët van cöûa ñoàng D40 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van ren ñöôøng kính 40mm Caùi 1.00 0.01 78,887
+ Baêng tan Meùt 0.75 0.01 2,254
Chi phí nhaân coâng ñoàng 8,272
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
- 112 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
319 BB.36604 Laép ñaët van cöûa ñoàng D50 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van ren ñöôøng kính 50mm Caùi 1.00 0.01 105,595
+ Baêng tan Meùt 0.93 0.01 2,254
Chi phí nhaân coâng ñoàng 10,218
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
320 BB.36605 Laép ñaët van cöûa ñoàng D65 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van ren ñöôøng kính 67mm Caùi 1.00 0.01 141,545
+ Baêng tan Meùt 1.23 0.01 2,254
Chi phí nhaân coâng ñoàng 12,165
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
321 BB.36601 Laép ñaët voøi nöôùc D15 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van ren ñöôøng kính 25mm Caùi 1.00 0.01 50,938
+ Baêng tan Meùt 0.48 0.01 2,254
Chi phí nhaân coâng ñoàng 4,866
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
322 BB.36601 Laép ñaët voøi nöôùc töôùi caây D20 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
- 113 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Van ren ñöôøng kính 25mm Caùi 1.00 0.01 50,938
+ Baêng tan Meùt 0.48 0.01 2,254
Chi phí nhaân coâng ñoàng 4,866
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
323 BB.35101 Laép ñaët ñoàng hoà nöôùc D50 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Ñoàng hoà ño löu löôïng, quy caùch <= 50mm Caùi 1.00 0.01 3,606,245
+ Cao su taám M2 0.01 0.01 101,426
+ Bu loâng M16-M20 Boä 4.00 0.01 5,303
Chi phí nhaân coâng ñoàng 32,114
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
324 BB.29101 Laép ñaët co PVC D20 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 32 mm caùi 1.00 0.10 26,033
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.02 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.00 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,267
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
325 BB.29101 Laép ñaët co PVC D32 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 32 mm caùi 1.00 0.10 26,033
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.02 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.00 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,267
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
- 114 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
326 BB.29102 Laép ñaët co PVC D40 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 40 mm caùi 1.00 0.10 16,453
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.02 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.01 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,584
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
327 BB.29103 Laép ñaët co PVC D50 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 50 mm caùi 1.00 0.10 28,512
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.03 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.01 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,675
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
328 BB.29104 Laép ñaët co PVC D65 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 65 mm caùi 1.00 0.10 29,864
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.04 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.01 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,765
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
- 115 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
329 BB.29101 Laép ñaët teâ PVC D32 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 32 mm caùi 1.00 0.10 26,033
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.02 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.00 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,267
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
330 BB.29102 Laép ñaët teâ PVC D40 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 40 mm caùi 1.00 0.10 16,453
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.02 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.01 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,584
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
331 BB.29103 Laép ñaët teâ PVC D50 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 50 mm caùi 1.00 0.10 28,512
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.03 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.01 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,675
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
332 BB.29104 Laép ñaët teâ PVC D65 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 65 mm caùi 1.00 0.10 29,864
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.04 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.01 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,765
- 116 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
333 BB.29104 Laép ñaët giaûm teâ PVC D65/50 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 65 mm caùi 1.00 0.10 29,864
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.04 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.01 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,765
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
334 BB.29104 Laép ñaët giaûm teâ PVC D65/40 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 65 mm caùi 1.00 0.10 29,864
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.04 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.01 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,765
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
335 BB.29103 Laép ñaët giaûm teâ PVC D50/40 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 50 mm caùi 1.00 0.10 28,512
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.03 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.01 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,675
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
- 117 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
336 BB.29104 Laép ñaët giaûm teâ PVC D65/20 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 65 mm caùi 1.00 0.10 29,864
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.04 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.01 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,765
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
337 BB.29104 Laép ñaët giaûm teâ PVC D65/32 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 65 mm caùi 1.00 0.10 29,864
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.04 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.01 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,765
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
338 AB.11441 Ñaøo moùng m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 27,924
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
339 AB.13113 Ñaép ñaát neàn moùng coâng trình K=0.95 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 27,530
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
- 118 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
340 AB.42121 Vaän chuyeån ñaát thöøa ñi ñoå ñuùng nôi qui ñònh 100m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 318,636
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
341 AC.11121 Ñoùng coïc traøm tieâu chuaån 25caây/m2 daøi 4,5m/caây 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coïc traøm m 105.00 5.00 2,844
+ Caây choáng goã Caây 1.65 5.00 8,196
+ Goã vaùn khuoân M3 0.01 5.00 5,122,507
Chi phí nhaân coâng ñoàng 107,872
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
342 AB.13411 Ñaép caùt loùt neàn moùng coâng trình m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Caùt neàn M3 1.22 2.00 83,717
Chi phí nhaân coâng ñoàng 17,698
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
343 AF.11111 Beâ toâng loùt moùng ñaù 4x6 M.100 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC30 kg 200.85 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.53 155,626
- 119 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Ñaù daêm 4 x 6 M3 0.94 243,636
+ Nöôùc M3 0.17 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 55,847
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,394
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
344 AF.11212 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.150 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 238.83 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.52 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.93 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 64,500
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,596
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
345 AF.11213 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.200 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 288.03 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.51 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.91 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 64,500
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,596
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
346 AF.12223 Beâ toâng coät ñaù 1x2 M.200 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 288.03 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.51 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.91 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
+ Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.02 1.00 5,122,507
- 120 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Ñinh caùc loaïi kg 0.05 1.00 10,757
+ Ñinh ñæa caùi 0.35 1.00 1,690
Chi phí nhaân coâng ñoàng 205,510
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32,825
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
347 AF.12313 Beâ toâng xaø daàm giaèng ñaù 1x2 M.200 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 288.03 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.51 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.91 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 151,788
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32,825
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
348 AF.12513 Beâ toâng saøn maùi ñaù 1x2 M.200 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 288.03 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.51 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.91 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 162,021
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 27,907
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
349 AG.11413 BT ñuùc saün taám ñan,maùi haét,lanh toâ ñaù 1x2 M.200 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 285.22 0.50 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.50 0.50 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.90 0.50 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 0.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 101,076
- 121 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 7,786
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
350 AF.61110 Coát theùp moùng D<=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 482,651
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
351 AF.61120 Coát theùp moùng D<=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.64 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 355,593
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139,166
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
352 AF.61511 Coát theùp xaø,daàm,giaèng D<=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 690,719
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
- 122 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
353 AF.61521 Coát theùp xaø,daàm,giaèng, D<=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.70 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 428,075
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 140,558
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
354 AF.61411 Coát theùp truï, D<=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 634,439
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
355 AF.61421 Coát theùp truï, D<=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.82 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 427,223
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 143,450
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
356 AF.61611 Coát theùp lanh toâ taám ñan, d<=10 mm Taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 926,076
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
- 123 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
357 AF.61611 Coát theùp lanh toâ taám ñan, d<=10 mm Taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 926,076
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
358 AF.61611 Coát theùp lanh toâ taám ñan, d<=10 mm Taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 926,076
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
359 AF.61611 Coát theùp lanh toâ taám ñan, d<=10 mm Taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 926,076
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
360 AF.61511 Coát theùp xaø daàm giaèng D<=10mm Taán
- 124 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 690,719
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
361 AF.61521 Coát theùp xaø daàm giaèng D<=18mm Taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.70 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 428,075
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 140,558
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
362 AG.42111 Laép döïng BTÑS baèng thuû coâng <=50kg caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 0.74 10.00 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.00 10.00 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 10.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 6,892
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
363 AL.25121 Traùm khe noái baèng daây thöøng Meùt
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Khe co daõn caàu Meùt 1.05 1.00 13,523
Chi phí nhaân coâng ñoàng 55,133
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
- 125 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
364 AE.63114 Xaây töôøng gaïch oáng 8x8x19, vöõa xi maêng M.75 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Gaïch oáng 8x8x19 vieân 682.00 6.00 696
+ Xi maêng PC40 kg 41.99 6.00 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.19 6.00 155,626
+ Nöôùc M3 0.04 6.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 83,142
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1,179
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
365 AE.63214 Xaây töôøng gaïch oáng 8x8x19, vöõa xi maêng M.75 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Gaïch oáng 8x8x19 vieân 649.00 5.00 696
+ Xi maêng PC40 kg 51.87 5.00 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.24 5.00 155,626
+ Nöôùc M3 0.05 5.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 72,483
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1,769
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
366 AE.52114 Xaây töôøng gaïch theû 4x8x19, vöõa xi maêng M.75 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Gaïch theû 4x8x19 vieân 1,315.00 6.00 717
+ Xi maêng PC40 kg 49.40 6.00 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.22 6.00 155,626
+ Nöôùc M3 0.05 6.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 115,120
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1,179
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
- 126 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
367 AE.52214 Xaây töôøng gaïch theû 4x8x19, vöõa xi maêng M.75 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Gaïch theû 4x8x19 vieân 1,110.00 5.00 717
+ Xi maêng PC40 kg 80.28 5.00 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.36 5.00 155,626
+ Nöôùc M3 0.08 5.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 102,329
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1,946
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
368 AE.54114
Xaây caùc K/C khaùc gaïch theû 4x8x19, vöõa xi maêng
M.75
m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Gaïch theû 4x8x19 vieân 1,087.00 5.00 717
+ Xi maêng PC40 kg 81.02 5.00 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.37 5.00 155,626
+ Nöôùc M3 0.09 5.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 199,541
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1,769
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
369 AK.21124
Traùt töôøng daøy 1.5cm vöõa xi maêng M.75 (töôøng
ngoaøi)
m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 4.20 0.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.02 0.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 0.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,945
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
370 AK.22124 Traùt coät, hoäp gen daøy 1.5cm vöõa xi maêng M75 m2
- 127 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 4.45 0.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.02 0.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 0.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 23,891
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
371 AK.23114 Traùt xaø, daàm, giaèng vöõa xi maêng M.75 m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 4.45 0.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.02 0.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 0.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 16,080
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
372 AK.25114 Traùt Seânoâ, maùi haét, lam ngang, vöõa xi maêng M.75 m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 2.96 1.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.01 1.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 1.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,963
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
373 AK.24314 Traùt gôø, chæ vöõa xi maêng M.75 md
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 0.62 9.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.00 9.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 9.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 6,081
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
- 128 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
374 TT
Ngaâm nöôùc ximaêng nguyeân chaát choáng thaám
seânoâ
kg
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 1.00 0.10 1,859
Chi phí nhaân coâng ñoàng
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
375 AK.92111 Queùt Flinkote choáng thaám (3 nöôùc) m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Flinkote kg 0.75 10.00 20,490
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,180
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
376 AK.11120 Lôïp maùi ngoùi 22v/m2 100m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Litoâ 3 x 3 M3 0.43 9,732,763
+ Ngoùi 22 vieân /m2 vieân 2,260.00 6,301
+ Ngoùi boø vieân 27.00 5,894
+ Gaïch chæ 6,5x10,5x22 vieân 62.00 733
+ Xi maêng PC40 kg 73.61 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.25 155,626
+ Nöôùc M3 0.06 4,508
+ Ñinh 6 cm kg 5.30 10,757
+ Daây theùp kg 2.55 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 538,807
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 85,574
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
- 129 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
377 AK.64110 Ñoùng traàn thaïch cao khung nhoâm M2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Goã xeû nhoùm 5-7 M3 0.02 3.00 5,122,507
+ Theùp goùc caùc loaïi kg 2.50 3.00 8,823
+ Theùp troøn kg 2.00 3.00 7,974
+ Taám traàn thaïch cao 50x50 taám 4.00 3.00 15,496
Chi phí nhaân coâng ñoàng 55,133
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
378 AI.11541
Cung caáp, laép ñaët cöûa khung saét, kính 5mm ( kính
Vieät Nhaät, töông ñöông )
M2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp hình kg 8.50 0.50 8,823
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 13.50 0.50 14,000
+ Löôùi theùp B40 M2 0.70 0.50 20,063
+ Que haøn VN kg 0.95 0.50 9,630
+ Oxy (chai 6m3) chai 0.01 0.50 54,094
+ Ñaát ñeøn kg 0.05 0.50 11,270
+ Baûn leà thöôøng caùi 1.50 0.50 3,944
Chi phí nhaân coâng ñoàng 72,483
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 28,922
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
379 TT
Cung caáp, laép ñaët cöûa nhöïa veä sinh (Xuaát xöù Ñaøi
Loan hoaëc töông ñöông)
m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Cöûa nhöïa m2 1.00 0.10 405,703
Chi phí nhaân coâng ñoàng 50,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
- 130 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
380 TT Cung caáp vaø laép ñaët oå khoaù boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÅ khoùa boä 1.00 0.10 169,043
Chi phí nhaân coâng ñoàng 25,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
381 AK.51240
Laùt gaïch thaïch anh 300x300 maàu ñaäm (Xuaát xöù
Taicera hoaëc töông ñöông)
m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Gaïch laùt 300x300mm M2 1.01 0.50 70,690
+ Xi maêng PC40 kg 6.98 0.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.03 0.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.01 0.50 4,508
+ Xi maêng traéng kg 0.16 0.50 2,049
Chi phí nhaân coâng ñoàng 7,810
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1,669
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
382 AK.51230
Laùt gaïch thaïch anh 200x300 maàu ñaäm (Xuaát xöù
Taicera hoaëc töông ñöông)
m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Gaïch laùt 200x300mm M2 1.01 0.50 69,308
+ Xi maêng PC40 kg 7.03 0.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.03 0.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.01 0.50 4,508
+ Xi maêng traéng kg 0.18 0.50 2,049
Chi phí nhaân coâng ñoàng 7,948
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1,669
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
- 131 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
383 AK.31110
OÁp töôøng, truï, coät gaïch 200x250 maàu ñaäm vöõa xi
maêng 75 (Xuaát xöù Taicera hoaëc töông ñöông)
m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Gaïch oáp 200x250mm M2 1.01 1.00 62,884
+ Xi maêng PC40 kg 3.86 1.00 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.01 1.00 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 1.00 4,508
+ Xi maêng traéng kg 0.17 1.00 2,049
Chi phí nhaân coâng ñoàng 31,701
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 11,126
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
384 AK.31210
OÁp chaân töôøng, vieàn töôøng, vieàn truï gaïch 120x300
maàu ñaäm vöõa xi maêng 75 (Xuaát xöù Taicera hoaëc
töông ñöông)
m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Gaïch oáp chaân töôøng 120x300mm M2 1.01 0.50 144,455
+ Xi maêng PC30 kg 2.50 0.50 1,859
Chi phí nhaân coâng ñoàng 27,566
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 5,563
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
385 AK.82110 Baû ma tít vaøo töôøng m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Mastic kg 0.40 2,562
+ Giaáy nhaùm M2 0.02 7,889
Chi phí nhaân coâng ñoàng 13,783
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
386 AK.82120 Baû ma tít vaøo coät, daàm, traàn m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Mastic kg 0.40 2,562
- 132 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Giaáy nhaùm M2 0.02 7,889
Chi phí nhaân coâng ñoàng 16,540
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
387 AK.84414
Sôn nöôùc vaøo coät, daàm, traàn ñaõ baõ (xuaát xöù
Nippon hoaëc töông ñöông)
m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Sôn loùt ICI Dulux Sealer-2000, choáng kieàm Kg 0.13 1.00 51,851
+ Sôn ICI Dulux Weather Shield cao caáp ngoaøi nhaø Kg 0.18 1.00 66,593
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,814
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
388 AK.84412
Sôn nöôùc vaøo coät, daàm traàn ñaõ baõ (xuaát xöù
Nippon hoaëc töông ñöông)
m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Sôn loùt ICI Dulux Sealer-2000, choáng kieàm Kg 0.13 1.00 51,851
+ Sôn ICI Dulux Supreme cao caáp trong nhaø Kg 0.16 1.00 29,418
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,558
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
389 AK.26414 Traùt Granitoâ töôøng daøy 1cm vöõa xi maêng M.75 m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 3.83 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.02 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 4,508
+ Ñaù traéng nhoû kg 16.62 966
+ Boät ñaù kg 9.57 429
+ Xi maêng traéng kg 8.02 2,049
+ Boät maøu kg 0.11 14,343
Chi phí nhaân coâng ñoàng 48,241
- 133 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
390 BB.19107
Laép ñaët oáng nhöïa PVC D=89mm noái baèng pp daùn
keo oáng daøi 6m
100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa mieäng baùt D 89, L=6m Meùt 101.00 0.01 43,500
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.29 0.01 9,016
+ Nhöïa daùn kg 0.09 0.01 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 502,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
391 BB.19101
Laép ñaët oáng nhöïa PVC D=20mm noái baèng pp daùn
keo oáng daøi 6m
100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa mieäng baùt D 20, L=6m Meùt 101.00 0.01 5,522
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.11 0.01 9,016
+ Nhöïa daùn kg 0.02 0.01 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 198,265
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
392 BB.29105
Laép ñaët coân, cuùt nhöïa ÑK=89mm noái baèng pp daùn
keo
caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 89 mm caùi 1.00 0.10 43,388
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.04 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.01 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,263
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
- 134 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
393 TT Baät saét laøm ñai giöõ oáng caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Baät saét caùi 1.00 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,500
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
394 TT Quaû caàu chaén raùc caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Quaû caàu chaén raùc caùi 1.00 28,174
Chi phí nhaân coâng ñoàng 15,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
395 TT Pheãu toân ñöïng quaû caàu caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Pheåu toân ñöïng quaû caàu caùi 1.00 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 25,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
396 BB.41201
Laép ñaët chaäu xí beät thuøng nöôùc lieàn (Xuaát xöù
thieân thanh loaïi A, Ruby)
boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Chaäu xí beät boä 1.00 0.01 512,763
Chi phí nhaân coâng ñoàng 67,899
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
- 135 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
397 BB.41101
Laép ñaët chaäu röûa (Lavabo) 1 voøi (Xuaát xöù thieân
thanh loaïi A Ruby)
boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Chaäu röûa loaïi 1 voøi boä 1.00 0.01 462,050
Chi phí nhaân coâng ñoàng 22,633
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
398 BB.42401 Laép ñaët göông soi boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Göông soi caùi 1.00 0.10 107,060
Chi phí nhaân coâng ñoàng 5,885
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 946
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
399 BB.42402 Laép ñaët keä kính boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Keä kính caùi 1.00 0.10 95,791
Chi phí nhaân coâng ñoàng 5,885
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 946
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
400 BB.42404 Laép ñaët hoäp ñöïng giaáy veä sinh Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Hoäp ñöïng Caùi 1.00 0.10 11,270
Chi phí nhaân coâng ñoàng 4,074
- 136 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 473
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
401 BB.42404 Laép ñaët hoäp ñöïng saø boâng boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Hoäp ñöïng Caùi 1.00 0.10 11,270
Chi phí nhaân coâng ñoàng 4,074
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 473
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
402 BB.42202 Laép ñaët pheãu thu 100mm boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Pheãu thu ÑK 100 caùi 1.00 0.01 28,174
Chi phí nhaân coâng ñoàng 8,601
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
403 BB.19101
Laép ñaët oáng nhöïa PVC D=20mm noái baèng pp daùn
keo oáng daøi 6m
100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa mieäng baùt D 20, L=6m Meùt 101.00 0.01 5,522
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.11 0.01 9,016
+ Nhöïa daùn kg 0.02 0.01 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 198,265
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
- 137 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
404 BB.19107
Laép ñaët oáng nhöïa PVC D=89mm noái baèng pp daùn
keo oáng daøi 6m
100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa mieäng baùt D 89, L=6m Meùt 101.00 0.01 43,500
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.29 0.01 9,016
+ Nhöïa daùn kg 0.09 0.01 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 502,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
405 BB.19104
Laép ñaët oáng nhöïa PVC D=40mm noái baèng pp daùn
keo oáng daøi 6m
100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa mieäng baùt D 40, L=6m Meùt 101.00 0.01 24,117
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.18 0.01 9,016
+ Nhöïa daùn kg 0.05 0.01 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 348,096
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
406 BB.19108
Laép ñaët oáng nhöïa PVC D=100mm noái baèng pp daùn
keo oáng daøi 6m
100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa mieäng baùt D100, L=6m Meùt 101.00 0.01 61,193
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.39 0.01 9,016
+ Nhöïa daùn kg 0.13 0.01 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 611,544
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
407 BB.29101
Laép ñaët coân, cuùt nhöïa ÑK=32mm noái baèng pp daùn
keo
caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 32 mm caùi 1.00 0.10 26,033
- 138 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.02 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.00 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,267
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
408 BB.29102
Laép ñaët coân, cuùt nhöïa ÑK=40mm noái baèng pp daùn
keo
caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 40 mm caùi 1.00 0.10 16,453
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.02 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.01 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,584
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
409 BB.29105
Laép ñaët coân, cuùt nhöïa ÑK=89mm noái baèng pp daùn
keo
caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 89 mm caùi 1.00 0.10 43,388
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.04 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.01 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,263
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
410 BB.29106
Laép ñaët coân, cuùt nhöïa ÑK=100mm noái baèng pp
daùn keo
caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK100 mm caùi 1.00 0.10 49,586
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.05 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.02 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,716
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
- 139 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
411 BB.29101 Laép ñaët teâ nhöïa ÑK=20mm noái baèng pp daùn keo caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 32 mm caùi 1.00 0.10 26,033
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.02 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.00 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,267
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
412 BB.29102 Laép teâ nhöïa ÑK=42mm noái baèng pp daùn keo caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 40 mm caùi 1.00 0.10 16,453
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.02 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.01 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,584
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
413 BB.29105 Laép ñaët teâ nhöïa ÑK=80mm caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 89 mm caùi 1.00 0.10 43,388
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.04 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.01 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,263
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
- 140 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
414 BB.29106 Laép ñaët teâ nhöïa ÑK=100mm noái baèng pp daùn keo caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK100 mm caùi 1.00 0.10 49,586
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.05 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.02 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,716
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
415 AB.11421 Ñaøo ñaát moùng m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 42,869
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
416 AB.13113 Laáp ñaát (taän duïng ñaát ñaøo ñeå ñaép) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 27,530
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
417 AC.11121
Ñoùng coïc traøm tieâu chuaån 25caây/m2 cöø daøi
4,5m/caây
100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coïc traøm m 105.00 5.00 2,844
+ Caây choáng goã Caây 1.65 5.00 8,196
+ Goã vaùn khuoân M3 0.01 5.00 5,122,507
Chi phí nhaân coâng ñoàng 107,872
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
- 141 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
418 AB.13411 Ñaép caùt vaøng ñaàu cöø traøm m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Caùt neàn M3 1.22 2.00 83,717
Chi phí nhaân coâng ñoàng 17,698
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
419 AF.11111 Beâ toâng loùt moùng ñaù 4x6 M100 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC30 kg 200.85 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.53 155,626
+ Ñaù daêm 4 x 6 M3 0.94 243,636
+ Nöôùc M3 0.17 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 55,847
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,394
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
420 AF.11213 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.200 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 288.03 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.51 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.91 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 64,500
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,596
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
421 AF.12213 Beâ toâng coät ñaù 1x2 M200 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
- 142 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Xi maêng PC40 kg 288.03 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.51 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.91 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
+ Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.02 1.00 5,122,507
+ Ñinh caùc loaïi kg 0.05 1.00 10,757
+ Ñinh ñæa caùi 0.35 1.00 1,690
Chi phí nhaân coâng ñoàng 191,867
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 17,514
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
422 AF.12313 Beâ toâng xaø daàm, ñaø kieàng 1x2 M.200 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 288.03 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.51 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.91 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 151,788
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32,825
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
423 AF.12513 Beâ toâng lanh toâ, seâ noâ, oâvaêng ñaù 1x2 M.200 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 288.03 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.51 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.91 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 162,021
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 27,907
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
424 AF.61110 Coát theùp moùng D<=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
- 143 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 482,651
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
425 AF.61120 Coát theùp moùng D<=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.64 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 355,593
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139,166
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
426 AF.61411 Coát theùp coät, D<=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 634,439
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
427 AF.61421 Coát theùp coät, D<=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.82 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 427,223
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 143,450
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
- 144 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
428 AF.61511 Coát theùp ñaø kieàng D<=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 690,719
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
429 AF.61521 Coát theùp ñaø kieàng D<=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.70 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 428,075
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 140,558
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
430 AF.61611 Coát theùp seânoâ D<=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 926,076
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
431 AF.61621 Coát theùp seânoâ D<=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
- 145 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.62 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 879,601
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139,487
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
432 AF.61611 Coát theùp lanh toâ D<=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 926,076
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
433 AF.61621 Coát theùp lanh toâ D<=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.62 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 879,601
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139,487
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
434 AE.63114 Xaây töôøng gaïch oáng daøy 20cm vöõa xi maêng M75 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Gaïch oáng 8x8x19 vieân 682.00 6.00 696
+ Xi maêng PC40 kg 41.99 6.00 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.19 6.00 155,626
+ Nöôùc M3 0.04 6.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 83,142
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1,179
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
- 146 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
435 AE.52114 Xaây töôøng gaïch theû 4x8x19, vöõa xi maêng M.75 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Gaïch theû 4x8x19 vieân 1,315.00 6.00 717
+ Xi maêng PC40 kg 49.40 6.00 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.22 6.00 155,626
+ Nöôùc M3 0.05 6.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 115,120
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1,179
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
436 AK.21124
Traùt töôøng daøy 1.5cm vöõa xi maêng M.75 (töôøng
ngoaøi)
m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 4.20 0.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.02 0.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 0.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,945
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
437 AK.22124 Traùt coät daøy 1.5cm, vöõa xi maêng M.75 m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 4.45 0.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.02 0.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 0.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 23,891
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
- 147 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
438 AK.25114 Traùt Seânoâ, maùi haét, lam ngang, vöõa xi maêng M.75 m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 2.96 1.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.01 1.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 1.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,963
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
439 AK.42214 Laùng seânoâ, maùi haét, maùng nöôùc M.100 daøy 2cm M2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 6.48 0.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.03 0.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.01 0.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 6,524
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 177
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
440 AK.92111 Queùt Flinkote choáng thaám (3 nöôùc) m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Flinkote kg 0.75 10.00 20,490
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,180
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
441 AI.11541
Cung caáp, laép ñaët cöûa khung saét, kính 5mm ( kính
Vieät Nhaät, töông ñöông )
M2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp hình kg 8.50 0.50 8,823
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 13.50 0.50 14,000
+ Löôùi theùp B40 M2 0.70 0.50 20,063
+ Que haøn VN kg 0.95 0.50 9,630
- 148 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Oxy (chai 6m3) chai 0.01 0.50 54,094
+ Ñaát ñeøn kg 0.05 0.50 11,270
+ Baûn leà thöôøng caùi 1.50 0.50 3,944
Chi phí nhaân coâng ñoàng 72,483
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 28,922
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
442 AK.51240
Laùt gaïch thaïch anh 300x300 maàu ñaäm (Xuaát xöù
Taicera hoaëc töông ñöông)
m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Gaïch laùt 300x300mm M2 1.01 0.50 70,690
+ Xi maêng PC40 kg 6.98 0.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.03 0.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.01 0.50 4,508
+ Xi maêng traéng kg 0.16 0.50 2,049
Chi phí nhaân coâng ñoàng 7,810
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1,669
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
443 AK.64110 Ñoùng traàn thaïch cao khung nhoâm M2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Goã xeû nhoùm 5-7 M3 0.02 3.00 5,122,507
+ Theùp goùc caùc loaïi kg 2.50 3.00 8,823
+ Theùp troøn kg 2.00 3.00 7,974
+ Taám traàn thaïch cao 50x50 taám 4.00 3.00 15,496
Chi phí nhaân coâng ñoàng 55,133
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
444 AK.11110 Lôïp maùi ngoùi 22v/m2 100m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Litoâ 3 x 3 M3 0.43 9,732,763
+ Ngoùi 22 vieân /m2 vieân 2,260.00 6,301
- 149 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Ngoùi boø vieân 27.00 5,894
+ Gaïch chæ 6,5x10,5x22 vieân 62.00 733
+ Ñinh 6 cm kg 5.30 10,757
+ Daây theùp kg 2.55 9,552
+ Xi maêng PC40 kg 73.61 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.25 155,626
+ Nöôùc M3 0.06 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 488,466
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 2,063
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
445 AK.82110 Baû ma tít vaøo töôøng m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Mastic kg 0.40 2,562
+ Giaáy nhaùm M2 0.02 7,889
Chi phí nhaân coâng ñoàng 13,783
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
446 AK.82120 Baû ma tít vaøo coät, seâ noâ m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Mastic kg 0.40 2,562
+ Giaáy nhaùm M2 0.02 7,889
Chi phí nhaân coâng ñoàng 16,540
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
447 AK.84114 Sôn silicat vaøo caùc keát caáu ñaõ baûvaøo töôøng m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Sôn loùt Super ATa kg 0.13 1.00 21,925
+ Sôn phuû Super Ata mòn ngoaøi nhaø kg 0.12 1.00 36,520
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,814
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
- 150 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
448 AK.84112 Sôn silicat vaøo caùc keát caáu ñaõ baû vaøi coät m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Sôn loùt Super ATa kg 0.13 1.00 21,925
+ Sôn phuû Super Ata mòn trong nhaø kg 0.12 1.00 19,954
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,558
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
449 AI.11221
Saûn xuaát, laép döïng xaø goà theùp hình, keå caû sôn 3
nöôùc
taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp hình kg 1,025.00 1.00 8,823
+ Oxy (chai 6m3) chai 0.23 1.00 54,094
+ Ñaát ñeøn kg 1.60 1.00 11,270
Chi phí nhaân coâng ñoàng 299,312
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
450 BB.19107 OÁng PVC d90 thoaùt nöôùc maùi 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa mieäng baùt D 89, L=6m Meùt 101.00 0.01 43,500
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.29 0.01 9,016
+ Nhöïa daùn kg 0.09 0.01 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 502,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
- 151 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
451 TT Baät saét laøm ñai giöõ oáng caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Baät saét caùi 1.00 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,500
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
452 TT Quaû caàu chaén raùc caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Quaû caàu chaén raùc caùi 1.00 28,174
Chi phí nhaân coâng ñoàng 15,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
453 TT Pheãu toân ñöïng quaû caàu caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Pheåu toân ñöïng quaû caàu caùi 1.00 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 25,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
454 AB.11441 Ñaøo ñaát moùng m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 27,924
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
- 152 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
455 AB.13113 Laáp ñaát (taän duïng ñaát ñaøo ñeå ñaép) m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 27,530
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
456 AC.11121 Ñoùng coïc traøm chieàu daøi coïc ngaäp ñaát >2,5m 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coïc traøm m 105.00 5.00 2,844
+ Caây choáng goã Caây 1.65 5.00 8,196
+ Goã vaùn khuoân M3 0.01 5.00 5,122,507
Chi phí nhaân coâng ñoàng 107,872
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
457 AB.13411 Caùt vaøng ñeäm ñaàu cöø m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Caùt neàn M3 1.22 2.00 83,717
Chi phí nhaân coâng ñoàng 17,698
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
458 AF.11111 Beâ toâng loùt ñaù 4x6, M100 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC30 kg 200.85 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.53 155,626
+ Ñaù daêm 4 x 6 M3 0.94 243,636
+ Nöôùc M3 0.17 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 55,847
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,394
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
- 153 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
459 AF.11212 Beâ toâng ñaù1x2 M200 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 238.83 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.52 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.93 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 64,500
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,596
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
460 AF.11213 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.200 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 288.03 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.51 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.91 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 64,500
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,596
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
461 AF.12313 Beâ toâng xaø daàm giaèng ñaù 1x2 M.200 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 288.03 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.51 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.91 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 151,788
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32,825
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
- 154 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
462 AF.61411 Coát theùp moùng + giaèng D<=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 634,439
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
463 AF.61421 Coát theùp moùng + giaèng D<=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.82 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 427,223
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 143,450
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
464 AE.52114 Xaây töôøng gaïch theû daøy 100, vöõa xi maêng M75 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Gaïch theû 4x8x19 vieân 1,315.00 6.00 717
+ Xi maêng PC40 kg 49.40 6.00 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.22 6.00 155,626
+ Nöôùc M3 0.05 6.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 115,120
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1,179
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
465 AK.21124
Traùt töôøng daøy 1.5cm vöõa xi maêng M.75 (töôøng
ngoaøi)
m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
- 155 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Xi maêng PC40 kg 4.20 0.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.02 0.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 0.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,945
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
466 AK.41115 Laùng neàn saøn daøy 2cm vöõa xi maêng M.100 m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 8.00 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.03 155,626
+ Nöôùc M3 0.01 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 3,124
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 177
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
467 AK.12222 Maùi lôïp toân maï maøu 0.5mm 100m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Toân muùi chieàu daøi baát kyø M2 118.50 28,889
+ Ñinh vít caùi 450.00 56
Chi phí nhaân coâng ñoàng 191,867
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
468 TT Laên bu saéc (laøm nhaùm maët neàn) m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 25,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
- 156 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
469 TT Buloâng neo M20 L3600 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Buloâng 20 - L3600 caùi 1.00 0.10 28,174
Chi phí nhaân coâng ñoàng 5,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
470 AI.61111
Laép döïng coät theùp oáng D83 daøy 5,5mm, D121 daøy
5,5mm, keå caû sôn 3 nöôùc
taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bu loâng M20x80 caùi 12.00 5.00 2,029
+ Ñinh taùn ÑK 22 caùi 20.00 5.00 169
+ Que haøn VN kg 6.00 5.00 9,630
+ Daây theùp D6-D8 kg 0.24 5.00 9,552
+ Theùp hình kg 1.00 5.00 8,823
+ Goã cheøn M3 0.03 5.00 5,942,108
+ Theùp coïc Kg 1,000.00 0.10 12,783
Chi phí nhaân coâng ñoàng 414,091
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 704,180
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
471 AI.61121 Laép döïng vì keøo theùp, keå caû sôn 3 nöôùc taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bu loâng M20x80 caùi 15.00 5.00 2,029
+ Ñinh taùn ÑK 22 caùi 10.00 5.00 169
+ Que haøn VN kg 7.00 5.00 9,630
+ Daây theùp D6-D8 kg 0.50 5.00 9,552
+ Theùp hình kg 1.00 5.00 8,823
+ Goã cheøn M3 0.04 5.00 5,942,108
+ Theùp coïc Kg 1,000.00 0.10 12,783
Chi phí nhaân coâng ñoàng 221,712
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 616,815
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
- 157 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
472 AB.25111 Ñaøo moùng baêng 100m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 186,813
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 378,846
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
473 AB.65130 Laáp ñaát (Taän duïng ñaát ñaøo ñeå ñaép) 100m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 467,710
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 263,540
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
474 AB.42121 Vaän chuyeån ñaát thöøa ñoå ñuùng nôi qui ñònh 100m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 318,636
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
475 AC.11121 Ñoùng coïc traøm chieàu daøi coïc ngaäp ñaát >2,5m 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coïc traøm m 105.00 5.00 2,844
+ Caây choáng goã Caây 1.65 5.00 8,196
+ Goã vaùn khuoân M3 0.01 5.00 5,122,507
Chi phí nhaân coâng ñoàng 107,872
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
- 158 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
476 AB.13411 Caùt vaøng ñeäm ñaàu cöø m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Caùt neàn M3 1.22 2.00 83,717
Chi phí nhaân coâng ñoàng 17,698
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
477 AF.11111 Beâ toâng ñaù 4x6 M.100 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC30 kg 200.85 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.53 155,626
+ Ñaù daêm 4 x 6 M3 0.94 243,636
+ Nöôùc M3 0.17 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 55,847
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,394
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
478 AF.11212 Beâ toâng cheøn M150 ñaù 1x2 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 238.83 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.52 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.93 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 64,500
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,596
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
479 AF.11213 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 M.200 m3
- 159 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 288.03 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.51 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.91 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 64,500
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 12,596
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
480 AF.12213 Beâ toâng coät ñaù 1x2 M.200 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 288.03 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.51 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.91 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
+ Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0.02 1.00 5,122,507
+ Ñinh caùc loaïi kg 0.05 1.00 10,757
+ Ñinh ñæa caùi 0.35 1.00 1,690
Chi phí nhaân coâng ñoàng 191,867
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 17,514
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
481 AF.12313 Beâ toâng xaø daàm ñaù 1x2 M.200 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 288.03 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.51 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.91 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 151,788
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32,825
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
482 AF.12513 Beâ toâng lanh toâ seâ noâ ñaù 1x2 M.200 m3
- 160 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 288.03 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.51 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.91 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 162,021
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 27,907
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
483 AF.61110 Coát theùp moùng D<=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 482,651
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 23,990
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
484 AF.61120 Coát theùp moùng D<=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.64 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 355,593
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 139,166
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
485 AF.61512 Coát theùp ñaø kieàng D<=10 taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 706,495
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 30,149
Tröïc tieáp phí khaùc %
- 161 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
486 AF.61522 Coát theùp ñaø kieàng D<=18 taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.70 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 443,851
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 149,048
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
487 AF.61412 Coát theùp coät D<=10mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 650,641
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 30,149
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
488 AF.61422 Coát theùp coät D<=18mm taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.82 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 434,471
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 151,998
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
- 162 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
489 AF.61612 Coát theùp seâ noâ D<=10 taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 942,704
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 30,149
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
490 AF.61512 Coát theùp daàm maùi D<=10 taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=10 mm kg 1,005.00 14,000
+ Daây theùp kg 21.42 9,552
Chi phí nhaân coâng ñoàng 706,495
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 30,149
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
491 AF.61522 Coát theùp daàm maùi D<=18 taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 1,020.00 14,000
+ Daây theùp kg 14.28 9,552
+ Que haøn VN kg 4.70 9,630
Chi phí nhaân coâng ñoàng 443,851
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 149,048
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
492 AE.63214 Xaây töôøng gaïch oáng vöõa xi maêng M75 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Gaïch oáng 8x8x19 vieân 649.00 5.00 696
+ Xi maêng PC40 kg 51.87 5.00 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.24 5.00 155,626
+ Nöôùc M3 0.05 5.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 72,483
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1,769
- 163 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
493 AE.52114 Xaây töôøng gaïch theû vöõa xi maêng M75 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Gaïch theû 4x8x19 vieân 1,315.00 6.00 717
+ Xi maêng PC40 kg 49.40 6.00 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.22 6.00 155,626
+ Nöôùc M3 0.05 6.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 115,120
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1,179
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
494 AE.52214 Xaây töôøng gaïch theû vöõa xi maêng M75 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Gaïch theû 4x8x19 vieân 1,110.00 5.00 717
+ Xi maêng PC40 kg 80.28 5.00 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.36 5.00 155,626
+ Nöôùc M3 0.08 5.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 102,329
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1,946
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
495 AE.54114
Xaây caùc keát caáu phöùc taïp baèng gaïch theû, vöõa xi
maêng M75
m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Gaïch theû 4x8x19 vieân 1,087.00 5.00 717
+ Xi maêng PC40 kg 81.02 5.00 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.37 5.00 155,626
+ Nöôùc M3 0.09 5.00 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 199,541
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1,769
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
- 164 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
496 AK.21124
Traùt töôøng vöõa xi maêng M.75 (töôøng ngoaøi) daøy
15mm
m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 4.20 0.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.02 0.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 0.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,945
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
497 AK.22124 Traùt coät vöõa xi maêng daøy 15mm M2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 4.45 0.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.02 0.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 0.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 23,891
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
498 AK.23114 Traùt xaø daàm vöõa xi maêng M.75 daøy 15mm m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 4.45 0.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.02 0.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 0.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 16,080
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 186
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
499 AK.25114 Traùt lanh toâ, Seânoâ vöõa xi maêng daøy 15mm m2
- 165 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 2.96 1.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.01 1.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 1.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,963
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
500 AK.42114 Laùng VXM daøy 20mm,vöõa xi maêng M100 m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 3.21 0.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.01 0.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.00 0.50 4,508
Chi phí nhaân coâng ñoàng 5,421
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 177
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
501 TT
Ngaâm nöôùc ximaêng nguyeân chaát choáng thaám
seânoâ
kg
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 1.00 0.10 1,859
Chi phí nhaân coâng ñoàng
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
502 AK.92111 Queùt Flinkote choáng thaám (3 nöôùc) m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Flinkote kg 0.75 10.00 20,490
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,180
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
- 166 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
503 TT Con löôn giaèng maùi baèng vöõa XMM100 m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Vöûa ximaêng M100 m3 1.00 0.10 394,433
Chi phí nhaân coâng ñoàng 150,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
504 TT Toân dayø 2mm doïc theo con löông kg
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Toân daày 2mm kg 1.00 0.10 8,050
Chi phí nhaân coâng ñoàng 25,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
505 AK.12222 Maùi lôïp toân giaû ngoùi daøy 0.5mm m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Toân muùi chieàu daøi baát kyø M2 1.19 28,889
+ Ñinh vít caùi 4.50 56
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,919
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
506 TT Theùp hoäp xaø goà KT 60x40x2 daøy 8mm m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp hoäp m 1.00 0.10 56,348
Chi phí nhaân coâng ñoàng
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
- 167 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
507 AI.61131 Laép döïng xaø goà theùp taán
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bu loâng M20x80 caùi 48.00 5.00 2,029
+ Que haøn VN kg 6.00 5.00 9,630
+ Theùp hình kg 0.15 5.00 8,823
Chi phí nhaân coâng ñoàng 116,399
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 611,859
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
508 AK.83422 Sôn saét theùp caùc loaïi 3 nöôùc m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Sôn toång hôïp kg 0.23 1.00 38,020
+ Xaêng kg 0.12 1.00 14,162
Chi phí nhaân coâng ñoàng 5,330
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
509 AI.11541
Cung caáp, laép ñaët cöûa khung saét, kính 5mm ( kính
Vieät Nhaät, töông ñöông )
M2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Theùp hình kg 8.50 0.50 8,823
+ Theùp Ñk <=18 mm kg 13.50 0.50 14,000
+ Löôùi theùp B40 M2 0.70 0.50 20,063
+ Que haøn VN kg 0.95 0.50 9,630
+ Oxy (chai 6m3) chai 0.01 0.50 54,094
+ Ñaát ñeøn kg 0.05 0.50 11,270
+ Baûn leà thöôøng caùi 1.50 0.50 3,944
Chi phí nhaân coâng ñoàng 72,483
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 28,922
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
- 168 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
510 TT OÅ khoùa chìm caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÅ khoùa boä 1.00 0.10 169,043
Chi phí nhaân coâng ñoàng 25,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
511 AK.51240
Laùt gaïch thaïch anh 200x300 maàu ñaäm (Xuaát xöù
Taicera hoaëc töông ñöông)
m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Gaïch laùt 300x300mm M2 1.01 0.50 70,690
+ Xi maêng PC40 kg 6.98 0.50 1,859
+ Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0.03 0.50 155,626
+ Nöôùc M3 0.01 0.50 4,508
+ Xi maêng traéng kg 0.16 0.50 2,049
Chi phí nhaân coâng ñoàng 7,810
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1,669
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
512 AK.82110 Baû ma tít vaøo töôøng m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Mastic kg 0.40 2,562
+ Giaáy nhaùm M2 0.02 7,889
Chi phí nhaân coâng ñoàng 13,783
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
513 AK.82120 Baû ma tít vaøo coät, daàm, traàn m2
- 169 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Mastic kg 0.40 2,562
+ Giaáy nhaùm M2 0.02 7,889
Chi phí nhaân coâng ñoàng 16,540
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
514 AK.84414
Sôn silicat vaøo caùc keát caáu ñaõ baû vaoø coät, daàm,
traàn
m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Sôn loùt ICI Dulux Sealer-2000, choáng kieàm Kg 0.13 1.00 51,851
+ Sôn ICI Dulux Weather Shield cao caáp ngoaøi nhaø Kg 0.18 1.00 66,593
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,814
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
515 AK.84412
Sôn daàm, traàn coät, töôøng trong nhaø, töôøng ngoaøi
nhaø
m2
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Sôn loùt ICI Dulux Sealer-2000, choáng kieàm Kg 0.13 1.00 51,851
+ Sôn ICI Dulux Supreme cao caáp trong nhaø Kg 0.16 1.00 29,418
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,558
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
516 TT Baät saét laøm ñai giöõ oáng caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Baät saét caùi 1.00 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,500
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
- 170 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
517 TT Quaû caàu chaén raùc caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Quaû caàu chaén raùc caùi 1.00 28,174
Chi phí nhaân coâng ñoàng 15,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
518 TT Pheãu toân ñöïng quaû caàu caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Pheåu toân ñöïng quaû caàu caùi 1.00 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 25,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
519 BB.19107
Laép ñaët oáng nhöï mieäng baùt noái baèng phöông
phaùp daùn keo
100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa mieäng baùt D 89, L=6m Meùt 101.00 0.01 43,500
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.29 0.01 9,016
+ Nhöïa daùn kg 0.09 0.01 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 502,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
520 BB.29125 Laép ñaët co PVC Ñ90 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Cuùt nhöïa mieäng baùt ÑK 89 mm caùi 1.00 0.10 43,162
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.04 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.01 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,263
- 171 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
521 BA.13301
Boä ñeøn huyønh quang 1x40W (Xuaát xöù Ñieän Quang
hoaëc töông ñöông)
Boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Ñeøn oáng 40W Boä 1.00 2.00 76,633
+ Hoäp ñeøn oáng 1,2m vaø phuï kieän, loaïi 1 boùng Hoäp 1.00 2.00 50,713
Chi phí nhaân coâng ñoàng 15,390
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
522 BA.11101
Quaït traàn 100W (Xuaát xöù Blue Star Thailand hoaëc
töông ñöông)
caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Quaït traàn caùi 1.00 1.00 282,865
+ Hoäp soá quaït traàn caùi 1.00 1.00 24,793
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,317
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 7,094
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
523 BA.18102
Coâng taéc ñoâi, laép chìm (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông
ñöông)
caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coâng taéc ñieän loaïi coù 2 haït Caùi 1.00 0.50 11,270
Chi phí nhaân coâng ñoàng 4,979
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
- 172 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
524 BA.18202
oå caém ñoâi 2 chaáu (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông
ñöông)
caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÅ caém ñieän loaïi ñoâi Caùi 1.00 0.50 37,753
Chi phí nhaân coâng ñoàng 5,432
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
525 BA.19202
Laép ñaët aptomat moät pha MCB 15A (Xuaát xöù Clipsal
hoaëc töông ñöông)
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Automaùt 1 pha 15A Caùi 1.00 3.00 60,855
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,317
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
526 BA.16109
Laép daây daãn ñieän CV 1x2.5mm2 (Xuaát xöù Cadivi
hoaëc töông ñöông)
m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Daây ñieän 1 ruoät 1x2,5mm2 Meùt 1.02 3.00 5,466
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,358
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
527 BA.16106
Laép daây ñieän 1x1mm2 (Xuaát xöù Cadivi hoaëc töông
ñöông)
m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Daây ñieän 1 ruoät 1x1,0mm2 Meùt 1.02 3.00 2,400
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,132
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
- 173 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
528 BA.14402
Laép ñaët oáng luoàn daây caùp aâm töôøng D20 Xuaát
xöù Clipsal hoaëc töông ñöông)
Meùt
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa baûo hoä daây daãn D20 meùt 1.02 15.00 3,944
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,769
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 473
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
529 BA.13301
Laép ñeøn huyønh quang 1x40W (Xuaát xöù Ñieän Quang
hoaëc töông ñöông)
Boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Ñeøn oáng 40W Boä 1.00 2.00 76,633
+ Hoäp ñeøn oáng 1,2m vaø phuï kieän, loaïi 1 boùng Hoäp 1.00 2.00 50,713
Chi phí nhaân coâng ñoàng 15,390
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
530 BA.11101 Quaït traàn (Xuaát xöù lifan hoaëc töông ñöông) caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Quaït traàn caùi 1.00 1.00 282,865
+ Hoäp soá quaït traàn caùi 1.00 1.00 24,793
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,317
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 7,094
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
531 BA.18102
Coâng taéc ñoâi, laép chìm (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông
ñöông)
caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coâng taéc ñieän loaïi coù 2 haït Caùi 1.00 0.50 11,270
Chi phí nhaân coâng ñoàng 4,979
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
- 174 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
532 BA.18202
oå caém ñoâi 2 chaáu (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông
ñöông)
caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÅ caém ñieän loaïi ñoâi Caùi 1.00 0.50 37,753
Chi phí nhaân coâng ñoàng 5,432
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
533 BA.19202
Laép ñaët aptomat moät pha MCB 15A (Xuaát xöù Clipsal
hoaëc töông ñöông)
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Automaùt 1 pha 15A Caùi 1.00 3.00 60,855
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,317
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
534 BA.15401 Hoäp laép Aptomat (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Hoäp
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Hoäp noái vaø phaân daây Caùi 1.00 5.00 22,539
Chi phí nhaân coâng ñoàng 17,201
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 946
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
535 BA.16106
Laép daây ñieän 1x1mm2 Xuaát xöù Cadivi hoaëc töông
ñöông)
m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Daây ñieän 1 ruoät 1x1,0mm2 Meùt 1.02 3.00 2,400
- 175 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,132
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
536 BA.16109
Laép daây daãn ñieän CV 1x2.5mm2 Xuaát xöù Cadivi
hoaëc töông ñöông)
m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Daây ñieän 1 ruoät 1x2,5mm2 Meùt 1.02 3.00 5,466
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,358
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
537 BA.14402
Laép ñaët oáng luoàn daây caùp aâm töôøng D20 Xuaát
xöù Clipsal hoaëc töông ñöông)
Meùt
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa baûo hoä daây daãn D20 meùt 1.02 15.00 3,944
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,769
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 473
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
538 BA.12201
Cung caáp, laép ñaët maùy ñieàu hoaø loaïi 2 khoái, treo
töôøng (Xuaát xöù Panasonic hoaëc töông ñöông)
boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Giaù ñôõ maùy ñieàu hoøa caùi 1.00 5.00 163,408
+ Maùy ñieàu hoøa caùi 1.00 3,944,330
Chi phí nhaân coâng ñoàng 54,319
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 14,189
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
- 176 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
539 BA.18102
Coâng taéc ñoâi, laép chìm (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông
ñöông)
caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coâng taéc ñieän loaïi coù 2 haït Caùi 1.00 0.50 11,270
Chi phí nhaân coâng ñoàng 4,979
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
540 BA.18202
oå caém ñoâi 2 chaáu (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông
ñöông)
caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÅ caém ñieän loaïi ñoâi Caùi 1.00 0.50 37,753
Chi phí nhaân coâng ñoàng 5,432
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
541 BA.16109
Laép daây daãn ñieän CV 1x2.5 (Xuaát xöù Cadivi hoaëc
töông ñöông)
m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Daây ñieän 1 ruoät 1x2,5mm2 Meùt 1.02 3.00 5,466
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,358
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
542 BA.16106
Laép daây ñieän 1x1mm2 Xuaát xöù Cadivi hoaëc töông
ñöông)
m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Daây ñieän 1 ruoät 1x1,0mm2 Meùt 1.02 3.00 2,400
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,132
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
- 177 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
543 BA.19202
Laép ñaët aptomat moät pha MCB 15A (Xuaát xöù Clipsal
hoaëc töông ñöông)
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Automaùt 1 pha 15A Caùi 1.00 3.00 60,855
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,317
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
544 BA.14402
Laép ñaët oáng luoàn daây caùp aâm töôøng D20 Xuaát
xöù Clipsal hoaëc töông ñöông)
Meùt
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa baûo hoä daây daãn D20 meùt 1.02 15.00 3,944
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,769
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 473
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
545 BA.12201
Cung caáp, laép ñaët maùy ñieàu hoaø loaïi 2 khoái, treo
töôøng (Xuaát xöù Panasonic hoaëc töông ñöông)
boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Giaù ñôõ maùy ñieàu hoøa caùi 1.00 5.00 163,408
+ Maùy ñieàu hoøa caùi 1.00 3,944,330
Chi phí nhaân coâng ñoàng 54,319
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 14,189
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
546 BA.13301
Laép ñeøn huyønh quang 1x40W (Xuaát xöù Ñieän Quang
hoaëc töông ñöông)
Boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Ñeøn oáng 40W Boä 1.00 2.00 76,633
+ Hoäp ñeøn oáng 1,2m vaø phuï kieän, loaïi 1 boùng Hoäp 1.00 2.00 50,713
Chi phí nhaân coâng ñoàng 15,390
- 178 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
547 BA.13301
Laép ñeøn huyønh quang 1x20W (Xuaát xöù Ñieän Quang
hoaëc töông ñöông)
Boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Ñeøn oáng 20W Boä 1.00 2.00 54,094
+ Hoäp ñeøn oáng 1,2m vaø phuï kieän, loaïi 1 boùng Hoäp 1.00 2.00 50,713
Chi phí nhaân coâng ñoàng 15,390
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
548 BA.13301
Laép ñeøn Womfram 60W (Xuaát xöù Ñieän Quang hoaëc
töông ñöông)
Boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Ñeøn Womfram 60W Boä 1.00 2.00 189,328
+ Hoäp ñeøn oáng 1,2m vaø phuï kieän, loaïi 1 boùng Hoäp 1.00 2.00 50,713
Chi phí nhaân coâng ñoàng 15,390
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
549 BA.18103
Coâng taéc ba,laép chìm (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông
ñöông)
caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coâng taéc ñieän loaïi coù 3 haït Caùi 1.00 0.50 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 5,432
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
- 179 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
550 BA.18102
Coâng taéc ñoâi, laép chìm(Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông
ñöông)
caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coâng taéc ñieän loaïi coù 2 haït Caùi 1.00 0.50 11,270
Chi phí nhaân coâng ñoàng 4,979
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
551 BA.18101
Laép coâng ñôn, laép chìm (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông
ñöông)
caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coâng taéc ñieän loaïi coù 1 haït Caùi 1.00 0.50 5,635
Chi phí nhaân coâng ñoàng 4,527
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
552 BA.18202
oå caém ñoâi 2 chaáu (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông
ñöông)
caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÅ caém ñieän loaïi ñoâi Caùi 1.00 0.50 37,753
Chi phí nhaân coâng ñoàng 5,432
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
553 BA.16109
Laép daây daãn ñieän CV 1x2.5 (Xuaát xöù Cadivi hoaëc
töông ñöông)
m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Daây ñieän 1 ruoät 1x2,5mm2 Meùt 1.02 3.00 5,466
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,358
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
- 180 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
554 BA.16106
Laép daây ñieän 1x1mm2 (Xuaát xöù Cadivi hoaëc töông
ñöông)
m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Daây ñieän 1 ruoät 1x1,0mm2 Meùt 1.02 3.00 2,400
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,132
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
555 BA.19202
Laép ñaët aptomat moät pha MCB 15A (Xuaát xöù Clipsal
hoaëc töông ñöông)
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Automaùt 1 pha 15A Caùi 1.00 3.00 60,855
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,317
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
556 BA.14402
Laép ñaët oáng luoàn daây caùp aâm töôøng D20 Xuaát
xöù Clipsal hoaëc töông ñöông)
Meùt
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa baûo hoä daây daãn D27 meùt 1.02 15.00 3,944
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,769
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 473
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
557 BA.13301
Ñeøn Wonfram 60W (Xuaát xöù Ñieän Quang hoaëc töông
ñöông)
Boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Ñeøn Wonfram 60W Boä 1.00 2.00 189,328
+ Hoäp ñeøn oáng 1,2m vaø phuï kieän, loaïi 1 boùng Hoäp 1.00 2.00 50,713
Chi phí nhaân coâng ñoàng 15,390
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
- 181 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
558 BA.18102
Coâng taéc ñoâi, laép chìm (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông
ñöông)
caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coâng taéc ñieän loaïi coù 2 haït Caùi 1.00 0.50 11,270
Chi phí nhaân coâng ñoàng 4,979
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
559 BA.18101
Laép coâng taéc ñôn, laép chìm (Xuaát xöù Clipsal hoaëc
töông ñöông)
caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coâng taéc ñieän loaïi coù 1 haït Caùi 1.00 0.50 5,635
Chi phí nhaân coâng ñoàng 4,527
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
560 BA.16106
Laép daây ñieän 1x1mm2(Xuaát xöù Cadivi hoaëc töông
ñöông)
m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Daây ñieän 1 ruoät 1x1,0mm2 Meùt 1.02 3.00 2,400
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,132
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
561 BA.14402
Laép ñaët oáng luoàn daây caùp aâm töôøng D20 Xuaát
xöù Clipsal hoaëc töông ñöông)
Meùt
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa baûo hoä daây daãn D20 meùt 1.02 15.00 3,944
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,769
- 182 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 473
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
562 TT
Laép truï ñeøn saét traùng keõm D78 cao 9m daøy 4mm,
caàn ñeøn ñôn baèng theùp traùng keõm D60 daøi 0.95m
vöôn xa 0.84m, choùa, boùng ñeøn Sodium 220V/150W
Osram IP66 (Keå caû moùng BT, ñeá truï ñeøn, coïc, daây
daãn tieáp ñòa) (Xuaát xöù Hapulico hoaëc töông ñöông)
coät
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Truï ñeøn chieáu saùng coät 1.00 1.00 2,817,379
Chi phí nhaân coâng ñoàng 350,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
563 BA.16204
Caùp Cu 2x1.5mm2 XLPE/DSTA/PVC (Xuaát xöù Cadivi
hoaëc töông ñöông)
100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Daây ñieän 2 ruoät 2x1,5mm2 XLPE/DSTA Meùt 102.00 3.00 20,781
Chi phí nhaân coâng ñoàng 144,900
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
564 BA.16204
Luoàn daây Cu 2x1.5 mm2 PVC/PVC (Xuaát xöù Cadivi
hoaëc töông ñöông)
100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Daây ñieän 2 ruoät 2x1,5mm2 Meùt 102.00 3.00 10,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 144,900
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
- 183 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
565 BA.14304 Laép oáng nhöaï baûo hoä daây daãn D42 Meùt
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa baûo hoä daây daãn D42 Meùt 1.02 5.00 8,114
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,942
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 620
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
566 BA.11102 Laép giaù ñôõ tuû ñieän chieáu saùng ngoaøi nhaø g/ñôû
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Giaù ñôû tuû ñieän caùi 1.00 1.00 135,234
Chi phí nhaân coâng ñoàng 9,053
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4,428
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
567 BA.15413
Laép ñaët tuû ñieän ñieàu khieån chieáu saùng (xuaát xöù
SINO hoaëc töông ñöông)
tuû
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Tuû ñieän chieáu saùng Caùi 1.00 5.00 642,362
Chi phí nhaân coâng ñoàng 29,423
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 886
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
568 BA.19302
Laép ñaët Automat 3 pha cöôøng ñoä doøng ñieän 30A
(Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông)
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Automaùt 3 pha30A Caùi 1.00 2.00 338,085
Chi phí nhaân coâng ñoàng 22,633
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
- 184 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
569 BA.19202 Laép CB 2P 1pha 20A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Automaùt 1 pha 20A Caùi 1.00 3.00 72,125
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,317
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
570 BA.19201 Laép MCB 1P 5A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Automaùt 1 pha 5A caùi 1.00 5.00 31,555
Chi phí nhaân coâng ñoàng 8,601
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
571 BA.19501 Timer 24h (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Timer 24h caùi 1.00 2.00 140,869
Chi phí nhaân coâng ñoàng 10,411
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 6,641
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
572 BA.19501 Khôûi ñoäng töø 9A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Khôûi ñoäng töø 9A caùi 1.00 2.00 253,564
Chi phí nhaân coâng ñoàng 10,411
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 6,641
Tröïc tieáp phí khaùc %
- 185 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
573 BA.18201 Domino 4P 30A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Ñomino Caùi 1.00 0.50 28,174
Chi phí nhaân coâng ñoàng 4,527
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
574 BA.16409
Caùp Cu 4x4mm2 XLPE/DSTA/PVC (Xuaát xöù Cadivi
hoaëc töông ñöông)
100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Daây ñieän 4 ruoät 4x4mm2 XLPE/DSTA Meùt 102.00 2.00 55,108
Chi phí nhaân coâng ñoàng 190,100
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
575 AB.11612 Ñaøo möông caùp M3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 56,281
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
576 AB.13121 Ñaép ñaát möông caùp ñöôøng oáng K=0.95 M3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 23,597
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
- 186 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
577 TT Laép baûng nhöaï bakelit caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Baûng nhöïa bakelit caùi 1.00 1.00 135,234
Chi phí nhaân coâng ñoàng
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
578 BA.13301
Laép ñeøn huyønh quang 220v/40w (Xuaát xöù Ñieän
Quang hoaëc töông ñöông)
Boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Ñeøn oáng 40W Boä 1.00 2.00 76,633
+ Hoäp ñeøn oáng 1,2m vaø phuï kieän, loaïi 1 boùng Hoäp 1.00 2.00 50,713
Chi phí nhaân coâng ñoàng 15,390
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
579 BA.12201
Cung caáp, laép ñaët maùy ñieàu hoaø loaïi 2 khoái, treo
töôøng (Xuaát xöù Panasonic hoaëc töông ñöông)
boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Giaù ñôõ maùy ñieàu hoøa caùi 1.00 5.00 163,408
+ Maùy ñieàu hoøa caùi 1.00 5.00 3,944,330
Chi phí nhaân coâng ñoàng 54,319
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 13,283
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
580 BA.18102
Coâng taéc ñoâi, laép chìm (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông
ñöông)
caùi
- 187 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coâng taéc ñieän loaïi coù 2 haït Caùi 1.00 0.50 11,270
Chi phí nhaân coâng ñoàng 4,979
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
581 BA.18202
oå caém ñoâi 2 chaáu (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông
ñöông)
caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÅ caém ñieän loaïi ñoâi Caùi 1.00 0.50 37,753
Chi phí nhaân coâng ñoàng 5,432
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
582 BA.19202 Laép MCB 15A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Automaùt 1 pha 15A Caùi 1.00 3.00 60,855
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,317
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
583 BA.15401 Hoäp laép Aptomat (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) hoäp
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Hoäp laép aptomat Caùi 1.00 5.00 22,539
Chi phí nhaân coâng ñoàng 17,201
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 886
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
- 188 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
584 BA.16106
Laép daây ñieän 1x1mm2 (Xuaát xöù Cadivi hoaëc töông
ñöông)
m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Daây ñieän 1 ruoät 1x1,0mm2 Meùt 1.02 3.00 2,400
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,132
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
585 BA.16109
Laép daây daãn ñieän CV 1x2.5 (Xuaát xöù Cadivi hoaëc
töông ñöông)
m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Daây ñieän 1 ruoät 1x2,5mm2 Meùt 1.02 3.00 5,466
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,358
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
586 BA.14402
Laép ñaët oáng luoàn daây caùp aâm töôøng D20 Xuaát
xöù Clipsal hoaëc töông ñöông)
Meùt
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa baûo hoä daây daãn D20 meùt 1.02 15.00 3,944
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,769
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 473
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
587 BA.13301
Laép ñeøn huyønh quang 220v/40w (Xuaát xöù Ñieän
Quang hoaëc töông ñöông)
Boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Ñeøn oáng 40W Boä 1.00 2.00 76,633
+ Hoäp ñeøn oáng 1,2m vaø phuï kieän, loaïi 1 boùng Hoäp 1.00 2.00 50,713
Chi phí nhaân coâng ñoàng 15,390
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
- 189 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
588 BA.18102
Coâng taéc ñoâi, laép chìm (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông
ñöông)
caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coâng taéc ñieän loaïi coù 2 haït Caùi 1.00 0.50 11,270
Chi phí nhaân coâng ñoàng 4,979
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
589 BA.18202
oå caém ñoâi 2 chaáu (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông
ñöông)
caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÅ caém ñieän loaïi ñoâi Caùi 1.00 0.50 37,753
Chi phí nhaân coâng ñoàng 5,432
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
590 BA.19202 Laép MCB 15A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Automaùt 1 pha 15A Caùi 1.00 3.00 60,855
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,317
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
591 BA.15401 Hoäp laép Aptomat (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) hoäp
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Hoäp laép aptomat Caùi 1.00 5.00 22,539
Chi phí nhaân coâng ñoàng 17,201
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 886
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
- 190 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
592 BA.16106
Laép daây ñieän 1x1mm2 (Xuaát xöù Cadivi hoaëc töông
ñöông)
m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Daây ñieän 1 ruoät 1x1,0mm2 Meùt 1.02 3.00 2,400
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,132
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
593 BA.14402
Laép ñaët oáng luoàn daây caùp aâm töôøng D20 Xuaát
xöù Clipsal hoaëc töông ñöông)
Meùt
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa baûo hoä daây daãn D20 meùt 1.02 15.00 3,944
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,769
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 473
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
594 TT
Cung caáp, Laép ñaët tuû ñieän chieâuù saùng trongnhaø
400x350x250 (Xuaát xöù Sino hoaëc töông ñöông)
Tuû
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Tuû ñieän 400x350x250 caùi 1.00 1.00 1,352,342
Chi phí nhaân coâng ñoàng 150,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
595 BA.19302
Laép ñaët Automat 3 pha 50A (Xuaát xöù LG hoaëc töông
ñöông)
caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Automaùt 3 pha 50A Caùi 1.00 2.00 450,781
Chi phí nhaân coâng ñoàng 22,633
- 191 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
596 BA.19202 Laép CB 2P 1pha 30A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Automaùt 1 pha 30A Caùi 1.00 3.00 83,394
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,317
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
597 BA.19202 Laép CB 1P 1pha 20A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Automaùt 1 pha 20A Caùi 1.00 3.00 72,125
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,317
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
598 BA.19202 Laép CB 1P 1pha 15A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Automaùt 1 pha 15A Caùi 1.00 3.00 60,855
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,317
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
599 BA.19101 Laép ñaët ñoàng hoà voân keá 500V caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Voân keá caùi 1.00 1.00 146,504
- 192 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí nhaân coâng ñoàng 8,601
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
600 BA.19102 Laép ñaët ñoàng hoà Ampe keá caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Ampe keá caùi 1.00 1.00 174,677
Chi phí nhaân coâng ñoàng 9,053
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
601 BA.19401 Laép ñaët cuoän bieán doøng CT 50/5A boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Maùy bieán doøng 50/5A caùi 1.00 1.50 563,476
Chi phí nhaân coâng ñoàng 15,843
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
602 BA.18101 Laép caàu chì 5A Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coâng taéc ñieän loaïi coù 1 haït Caùi 1.00 0.50 5,635
Chi phí nhaân coâng ñoàng 4,527
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
603 BA.16112
Laép ñaët daây ñôn PVC 1x6mm2 (xuaát xöù Cadivi hoaëc
töông ñöông)
m
- 193 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Daây ñieän 1 ruoät 1x6mm2 Meùt 1.02 3.00 12,735
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,630
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
604 BA.14403
Laép oáng loàng daây caùp aâm töôøng D32 (Xuaát xöù
Clipsal hoaëc töông ñöông)m
Meùt
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa baûo hoä daây daãn D34 Meùt 1.02 15.00 5,860
Chi phí nhaân coâng ñoàng 13,127
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 531
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
605 BA.20101
Ñoùng coïc tieáp ñaát baèng theùp D16 daøi 2.5m vaø
oáng noái
Coïc
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coïc tieáp ñaát Caùi 1.00 5.00 140,869
Chi phí nhaân coâng ñoàng 28,518
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
606 BA.20301
Laép ñaët daây ñoàng tieáp ñaát D50mm2(Xuaát xöù
Cadivi hoaëc töông ñöông)
Meùt
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Daây ñoàng D 50mm2 (choáng seùt) Kg 0.43 36.00 220,882
+ Que haøn ñoàng kg 0.02 36.00 61,982
+ Que haøn kg 0.02 36.00 10,245
Chi phí nhaân coâng ñoàng 5,613
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 2,647
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
- 194 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
607 TT
Laép truï baùt giaùc baèng saét traùng keõm daøi 12m
daøy 4mm baèng maùy
coät
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Truï giaùc saét traùng keûm coät 1.00 5.00 1,690,427
Chi phí nhaân coâng ñoàng 500,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
608 BA.16407
Daây tieáp ñaát Cu 4x2.5mm2 (XLPE/DSTA/PVC) ((Xuaát
xöù Cadivi hoaëc töông ñöông)
Meùt
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Daây ñieän 4 ruoät 4x2,5mm2 XLPE/DSTA Meùt 1.02 2.00 38,091
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,811
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
609 BA.14304 Laép oáng nhöaï daây tieáp ñaát D49 Meùt
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa baûo hoä daây daãn D49 Meùt 1.02 5.00 10,368
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,942
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 620
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
610 AF.11213 Beâ toâng moùng ñaù 1x2 maùc 200 M3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xi maêng PC40 kg 288.03 1.00 1,859
+ Caùt ñoå beâ toâng M3 0.51 1.00 155,626
+ Ñaù daêm 1 x 2 M3 0.91 1.00 262,955
+ Nöôùc M3 0.19 1.00 4,508
- 195 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí nhaân coâng ñoàng 64,500
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 17,644
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
611 AB.11412 Ñaøo moùng coät M3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 46,802
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
612 AB.13113 Ñaép ñaát moùng coät K=0,95 M3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng 27,530
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
613 AB.41421 Vaän chuyeån ñaát thöøa ñi ñoå ñuùng nôi qui ñònh 100m3
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
Chi phí nhaân coâng ñoàng
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 631,343
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
614 TT
Cung caáp, Laép ñaët tuû ñieän 2100x2000x400 (Xuaát
xöù Sino hoaëc töông ñöông)
Tuû
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Tuû ñieän 2100x2000x400 caùi 1.00 1.00 2,817,379
Chi phí nhaân coâng ñoàng 350,000
- 196 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
615 BA.19306
Laép ñaët Aptomat 3 pha 300A (Xuaát xöù LG hoaëc töông
ñöông)
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Automaùt 3 pha 300A caùi 1.00 0.50 788,866
Chi phí nhaân coâng ñoàng 90,532
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
616 BA.19302
Laép ñaët Aptomat 3 pha 380V/50A (Xuaát xöù LG hoaëc
töông ñöông
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Automaùt 3 pha 50A Caùi 1.00 2.00 450,781
Chi phí nhaân coâng ñoàng 22,633
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
617 BA.19302
Laép ñaët MCB 3P 380V/50A (Xuaát xöù LG hoaëc töông
ñöông)
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Automaùt 3 pha 50A MCB Caùi 1.00 2.00 676,171
Chi phí nhaân coâng ñoàng 22,633
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
618 BA.19302
Laép ñaët MCB 3P 3pha 380V/30A (Xuaát xöù LG hoaëc
töông ñöông)
Caùi
- 197 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Automaùt 3 pha 30A MCB Caùi 1.00 2.00 450,781
Chi phí nhaân coâng ñoàng 22,633
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
619 BA.19302
Laép ñaët Aptomat 3 pha 380V/30A (Xuaát xöù LG hoaëc
töông ñöông)
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Automaùt 3 pha 30A Caùi 1.00 2.00 338,085
Chi phí nhaân coâng ñoàng 22,633
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
620 BA.19302
Laép ñaët Aptomat 3 pha 380V/15A (Xuaát xöù LG hoaëc
töông ñöông)
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Automaùt 3 pha 15A Caùi 1.00 2.00 225,390
Chi phí nhaân coâng ñoàng 22,633
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
621 BA.19302
Laép ñaët MCB 3P 3pha 380V/15A (Xuaát xöù LG hoaëc
töông ñöông )
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Automaùt 3 pha 15A MCB Caùi 1.00 2.00 394,433
Chi phí nhaân coâng ñoàng 22,633
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
- 198 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
622 BA.19301
Laép ñaët MCB 3P 380V/10A (Xuaát xöù LG hoaëc töông
ñöông
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Automaùt 3 pha 10A caùi 1.00 4.00 169,043
Chi phí nhaân coâng ñoàng 13,580
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
623 BA.19201
Laép ñaët MCB 3P 380V/10A (Xuaát xöù LG hoaëc töông
ñöông
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Automaùt 1 pha 10A MCB caùi 1.00 5.00 245,675
Chi phí nhaân coâng ñoàng 8,601
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
624 BA.19202
Laép ñaët Aptomat 1pha 2P 15A (Xuaát xöù LG hoaëc
töông ñöông)
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Automaùt 1 pha 15A Caùi 1.00 3.00 60,855
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,317
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
625 BA.19104
Laép ñaët Rô le aùp 380V (Xuaát xöù LG hoaëc töông
ñöông)
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Rô le aùp caùi 1.00 2.00 180,312
Chi phí nhaân coâng ñoàng 16,296
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
- 199 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
626 BA.19101 Laép ñaët ñoàng hoà Voltage 500V Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Voân keá caùi 1.00 1.00 146,504
Chi phí nhaân coâng ñoàng 8,601
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
627 BA.19102 Laép ñaët ñoàng hoà Ampe keá 250/5A Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Ampe keá caùi 1.00 1.00 174,677
Chi phí nhaân coâng ñoàng 9,053
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
628 BA.19401 Laép ñaët cuoän bieán doøng CT200/5A Boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Maùy bieán doøng 200/5A caùi 1.00 1.50 563,476
Chi phí nhaân coâng ñoàng 15,843
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
629 BA.19104
Laép ñaët Rôle trung gian 14 chaân 5A (Xuaát xöù LG
hoaëc töông ñöông)
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Rô le trung gian caùi 1.00 2.00 67,617
Chi phí nhaân coâng ñoàng 16,296
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
- 200 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
630 BA.15401 Laép ñaët maùng ñi daây 65x65 m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Maùng ñi daây 65x65 m 1.00 5.00 78,887
Chi phí nhaân coâng ñoàng 17,201
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 886
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
631 BA.16106
Laép ñaët daây ñôn 1x1.0mm2 (Xuaát xöù cadivi hoaëc
töông)
Meùt
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Daây ñieän 1 ruoät 1x1,0mm2 Meùt 1.02 3.00 2,400
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,132
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
632 BA.16113
Laép ñaët daây ñôn 1x8mm2 (Xuaát xöù cadivi hoaëc
töông)
Meùt
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Daây ñieän 1 ruoät 1x8mm2 Meùt 1.02 3.00 16,566
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,720
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
633 BA.19202
Laép ñaët Contactor-32A (Xuaát xöù LG hoaëc töông
ñöông)
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Contactor 32A Caùi 1.00 3.00 297,515
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,317
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
- 201 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
634 BA.19202
LLaép ñaët Contactor 22A (Xuaát xöù LG hoaëc töông
ñöông)
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Contactor 22A Caùi 1.00 3.00 218,629
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,317
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
635 BA.19202 Laép ñaët Contactor 9A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Contactor 9A Caùi 1.00 3.00 184,820
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,317
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
636 BA.19104
Laép ñaët Rôle nhieät GH-40 (Xuaát xöù LG hoaëc töông
ñöông)
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Rô le nhieät 40A caùi 1.00 2.00 293,007
Chi phí nhaân coâng ñoàng 16,296
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
637 BA.19104
Laép ñaët Rôle nhieät GTH-22A (Xuaát xöù LG hoaëc
töông ñöông)
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Rô le nhieät 22A caùi 1.00 2.00 214,121
Chi phí nhaân coâng ñoàng 16,296
- 202 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
638 BA.18103
Laép ñaët coâng taéc 3 haït (xuaát xöù Clipsal hoaëc töông
ñöông)c
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coâng taéc ñieän loaïi coù 3 haït Caùi 1.00 0.50 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 5,432
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
639 BA.18101 Laép caàu chì 5A boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Caàu chì 5A Caùi 1.00 0.50 5,635
Chi phí nhaân coâng ñoàng 4,527
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
640 BA.18101
Laép nuùt aán khaån D22 (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông
ñöông)
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Nuùt nhaán khaån Caùi 1.00 0.50 39,443
Chi phí nhaân coâng ñoàng 4,527
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
641 BA.18101
Laép nuùt nhaán D22 (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông
ñöông)
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Nuùt nhaán Caùi 1.00 0.50 39,443
- 203 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí nhaân coâng ñoàng 4,527
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
642 BA.11201 Quaït thoâng gioù D90 (Xuaát xöù lifan hoaëc töông ñöông) Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Quaït thoâng gioù D90 caùi 1.00 1.00 90,156
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,317
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 2,214
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
643 BA.18101 Laép ñaët baûng teân maùy (mica) Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Baûng teân maùy mica Caùi 1.00 0.50 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 4,527
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
644 BA.18106
Laép ñaët boä ñeøn baùo D22 (Xuaát xöù Clipsal hoaëc
töông ñöông)
boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Ñeøn baùo D22 boä 1.00 0.50 33,809
Chi phí nhaân coâng ñoàng 7,695
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
645 BA.18104 Laép ñaët caàu ñaáu daây 10P-30A Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
- 204 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Caàu ñaáu daây Caùi 1.00 0.50 22,539
Chi phí nhaân coâng ñoàng 5,885
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
646 BA.18504
Cung caáp laép ñaët baûo haønh troïn boä PLC (Xuaát xöù
cuûa Simens hoaëc töông ñöông)
Boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Boä PLC - simens Boä 1.00 0.50 31,554,642
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,000,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 300,000
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
647 BA.18106 Laép ñaët thanh caùi deïp 30x4 10m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Thanh caùi deïp 30x4 Caùi 10.00 5.00 33,809
Chi phí nhaân coâng ñoàng 76,950
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
648 BA.18101 Ñaàu cosse 2mm2 10caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Ñaàu coss 2mm2 Caùi 10.00 5.00 563
Chi phí nhaân coâng ñoàng 45,270
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
- 205 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
649 BA.18102 Ñaàu cosse 8mm2 10caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Ñaàu coss 8mm2 Caùi 10.00 50.00 1,127
Chi phí nhaân coâng ñoàng 49,790
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
650 BA.18106 Laép ñaët thanh gaøi thieát bò m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Thanh nhoâm tu dien m 1.00 0.50 33,809
Chi phí nhaân coâng ñoàng 7,695
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
651 TT
Cung caáp, Laép ñaët tuû ñieän 550x350x250 (Xuaát xöù
Sino hoaëc töông ñöông)
Tuû
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Tuû ñieän 550x350x250 caùi 1.00 1.00 1,352,342
Chi phí nhaân coâng ñoàng 350,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
652 BA.19302
Laép ñaët Aptomat 3 pha 380V/30A (Xuaát xöù LG hoaëc
töông ñöông)
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Automaùt 3 pha 30A Caùi 1.00 2.00 338,085
Chi phí nhaân coâng ñoàng 22,633
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
- 206 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
653 BA.19302
Laép ñaët MCB 3P 3pha 380V/15A (Xuaát xöù LG hoaëc
töông ñöông )
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Automaùt 3 pha 15A MCB Caùi 1.00 2.00 394,433
Chi phí nhaân coâng ñoàng 22,633
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
654 BA.19202
Laép ñaët Aptomat 1pha 2P 15A (Xuaát xöù LG hoaëc
töông ñöông)
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Automaùt 1 pha 15A Caùi 1.00 3.00 60,855
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,317
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
655 BA.19202 Laép ñaët Contactor 9A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Contactor 9A Caùi 1.00 3.00 184,820
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,317
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
656 BA.16106
Laép ñaët daây ñôn 1x1.0mm2 (Xuaát xöù cadivi hoaëc
töông)
Meùt
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Daây ñieän 1 ruoät 1x1,0mm2 Meùt 1.02 3.00 2,400
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,132
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
- 207 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
657 BA.18104 Laép ñaët caàu ñaáu daây 10P-30A Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Caàu ñaáu daây Caùi 1.00 0.50 22,539
Chi phí nhaân coâng ñoàng 5,885
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
658 BA.18101 Laép caàu chì 5A boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Caàu chì 5A Caùi 1.00 0.50 5,635
Chi phí nhaân coâng ñoàng 4,527
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
659 BA.19104
Laép ñaët Rôle nhieät GTH-22A (Xuaát xöù LG hoaëc
töông ñöông)
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Rô le nhieät 22A caùi 1.00 2.00 214,121
Chi phí nhaân coâng ñoàng 16,296
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
660 BA.18103
Laép ñaët coâng taéc 2 haït (xuaát xöù Clipsal hoaëc töông
ñöông)c
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coâng taéc ñieän loaïi coù 3 haït Caùi 1.00 0.50 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 5,432
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
- 208 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
661 BA.18106
Laép ñaët boä ñeøn baùo D22 (Xuaát xöù Clipsal hoaëc
töông ñöông)
boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Ñeøn baùo D22 Caùi 1.00 0.50 33,809
Chi phí nhaân coâng ñoàng 7,695
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
662 BA.18101
Laép nuùt aán khaån D22 (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông
ñöông)
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Nuùt nhaán khaån Caùi 1.00 0.50 39,443
Chi phí nhaân coâng ñoàng 4,527
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
663 TT
Cung caáp, Laép ñaët tuû ñieän 550x350x250 (Xuaát xöù
Sino hoaëc töông ñöông)
Tuû
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Tuû ñieän 550x350x250 caùi 1.00 1.00 1,352,342
Chi phí nhaân coâng ñoàng 350,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
664 BA.19202
Laép ñaët Aptomat 1pha 2P 15A (Xuaát xöù LG hoaëc
töông ñöông)
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Automaùt 1 pha 15A Caùi 1.00 3.00 60,855
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,317
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
- 209 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
665 BA.18101 Laép caàu chì 5A boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Caàu chì 5A Caùi 1.00 0.50 5,635
Chi phí nhaân coâng ñoàng 4,527
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
666 BA.16106
Laép ñaët daây ñôn 1x1.0mm2 (Xuaát xöù cadivi hoaëc
töông)
Meùt
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Daây ñieän 1 ruoät 1x1,0mm2 Meùt 1.02 3.00 2,400
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,132
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
667 BA.18103
Laép ñaët coâng taéc 3 haït (xuaát xöù Clipsal hoaëc töông
ñöông)c
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coâng taéc ñieän loaïi coù 3 haït Caùi 1.00 0.50 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 5,432
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
668 BA.18106
Laép ñaët boä ñeøn baùo D22 (Xuaát xöù Clipsal hoaëc
töông ñöông)
boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Ñeøn baùo D22 Caùi 1.00 0.50 33,809
Chi phí nhaân coâng ñoàng 7,695
- 210 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
669 BA.18101
Laép nuùt aán khaån D22 (Xuaát xöù Clipsal hoaëc töông
ñöông)
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Nuùt nhaán khaån Caùi 1.00 0.50 39,443
Chi phí nhaân coâng ñoàng 4,527
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
670 BB.35201 Laép ñaët solenoid (van ñieän töø) Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van ñieän töø caùi 1.00 0.01 845,214
Chi phí nhaân coâng ñoàng 41,359
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
671 BA.19501 Timer 24h (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Timer 24h caùi 1.00 2.00 140,869
Chi phí nhaân coâng ñoàng 10,411
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 6,641
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
672 BA.19104
Laép ñaët Rôle trung gian 14 chaân 5A (Xuaát xöù LG
hoaëc töông ñöông)
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
- 211 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Rô le trung gian caùi 1.00 2.00 67,617
Chi phí nhaân coâng ñoàng 16,296
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
673 BA.18104 Laép ñaët caàu ñaáu daây 10P-30A Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Caàu ñaáu daây Caùi 1.00 0.50 22,539
Chi phí nhaân coâng ñoàng 5,885
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
674 TT
Cung caáp, Laép ñaët tuû ñieän 550x350x250 (Xuaát xöù
Sino hoaëc töông ñöông)
Tuû
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Tuû ñieän 550x350x250 caùi 1.00 1.00 1,352,342
Chi phí nhaân coâng ñoàng 350,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
675 BA.19202
Laép ñaët Aptomat 1pha 2P 10A (Xuaát xöù LG hoaëc
töông ñöông)
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Automaùt 1 pha 10A Caùi 1.00 3.00 38,316
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,317
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
- 212 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
676 BA.19202 Laép CB 1P 1pha 10A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Automaùt 1 pha 10A Caùi 1.00 3.00 38,316
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,317
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
677 BA.19202 Laép CB 1P 1pha 15A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Automaùt 1 pha 15A Caùi 1.00 3.00 60,855
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,317
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
678 BA.18106
Laép ñaët boä ñeøn baùo D22 (Xuaát xöù Clipsal hoaëc
töông ñöông)
boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Ñeøn baùo D22 Caùi 1.00 0.50 33,809
Chi phí nhaân coâng ñoàng 7,695
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
679 BA.16106
Laép ñaët daây ñôn 1x1.0mm2 (Xuaát xöù cadivi hoaëc
töông)
Meùt
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Daây ñieän 1 ruoät 1x1,0mm2 Meùt 1.02 3.00 2,400
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,132
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
- 213 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
680 BA.19104
Laép ñaët Rôle trung gian 14 chaân 5A (Xuaát xöù LG
hoaëc töông ñöông)
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Rô le trung gian caùi 1.00 2.00 67,617
Chi phí nhaân coâng ñoàng 16,296
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
681 BA.18101 Laép caàu chì 5A Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Caàu chì 5A Caùi 1.00 0.50 5,635
Chi phí nhaân coâng ñoàng 4,527
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
682 BA.11201 Quaït thoâng gioù D90 (Xuaát xöù lifan hoaëc töông ñöông) Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Quaït thoâng gioù D90 caùi 1.00 1.00 90,156
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,317
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 2,214
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
683 BA.18104 Laép ñaët caàu ñaáu daây 10P-30A Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Caàu ñaáu daây Caùi 1.00 0.50 22,539
Chi phí nhaân coâng ñoàng 5,885
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
- 214 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
684 TT
Cung caáp, Laép ñaët tuû ñieän 350x450x180 (Xuaát xöù
Sino hoaëc töông ñöông)
Tuû
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Tuû ñieän 550x350x250 caùi 1.00 1.00 1,352,342
Chi phí nhaân coâng ñoàng 350,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
685 BA.16109
Laép ñaët daây ñôn 2,5mm2 (xuaát xöù Cadivi hoaëc töông
ñöông)
Meùt
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Daây ñieän 1 ruoät 1x2,5mm2 Meùt 1.02 3.00 5,466
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,358
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
686 BA.16106
Laép ñaët daây ñôn 1x1.0mm2 (Xuaát xöù cadivi hoaëc
töông)
Meùt
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Daây ñieän 1 ruoät 1x1,0mm2 Meùt 1.02 3.00 2,400
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,132
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
687 BA.19302
Laép ñaët MCB 3P 3pha 380V/15A (Xuaát xöù LG hoaëc
töông ñöông )
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Automaùt 3 pha 15A MCB Caùi 1.00 2.00 394,433
Chi phí nhaân coâng ñoàng 22,633
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
- 215 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
688 BA.19104
Laép ñaët Rôle nhieät GTH-22A (Xuaát xöù LG hoaëc
töông ñöông)
Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Rô le nhieät 22A caùi 1.00 2.00 214,121
Chi phí nhaân coâng ñoàng 16,296
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
689 BB.35201 Laép ñaët coâng taéc haønh trình Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van ñieän töø caùi 1.00 0.01 845,214
Chi phí nhaân coâng ñoàng 41,359
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
690 BA.18106
Laép ñaët boä ñeøn baùo D22 (Xuaát xöù Clipsal hoaëc
töông ñöông)
boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Ñeøn baùo D22 Caùi 1.00 0.50 33,809
Chi phí nhaân coâng ñoàng 7,695
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
691 BA.19202 Laép ñaët Contactor 9A (Xuaát xöù LG hoaëc töông ñöông) Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Contactor 9A Caùi 1.00 3.00 184,820
Chi phí nhaân coâng ñoàng 11,317
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
- 216 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
692 BB.35201 Motor truyeàn ñoäng Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van ñieän töø caùi 1.00 0.01 845,214
Chi phí nhaân coâng ñoàng 41,359
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
693 BA.16409
Laép ñaët Caùp ngaàm 3x120+1x95mm2 (xuaát xöù Cadivi
hoaëc töông ñöông)
100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Caùp ngaàm 3x120+1x95mm2 Meùt 102.00 2.00 934,694
Chi phí nhaân coâng ñoàng 190,100
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
694 BA.16409
Caùp Cu/XLPE/DSTA/PVC 3x8+1x6mm2(xuaát xöù Cadivi
hoaëc töông ñöông)
100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Caùp Cu/XLPE/DSTA/PVC 3x8+1x6mm2 Meùt 102.00 2.00 87,226
Chi phí nhaân coâng ñoàng 190,100
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
695 BA.16409
Caùp Cu/XLPE/DSTA/PVC 3x6+1x4mm2 (xuaát xöù Cadivi
hoaëc töông ñöông)
100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
- 217 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Caùp Cu/XLPE/DSTA/PVC 3x6+1x4mm2 Meùt 102.00 2.00 68,406
Chi phí nhaân coâng ñoàng 190,100
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
696 BA.16404
Caùp Cu/XLPE/DSTA/PVC 4x1.5mm2 (xuaát xöù Cadivi
hoaëc töông ñöông)
100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Caùp Cu/XLPE/DSTA/PVC 4x1.5mm2 Meùt 102.00 2.00 28,061
Chi phí nhaân coâng ñoàng 163,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
697 BA.16409
Caùp Cu/XLPE/DSTA/PVC 4x6mm2(xuaát xöù Cadivi
hoaëc töông ñöông)
100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Caùp Cu/XLPE/DSTA/PVC 4x6mm2 Meùt 102.00 2.00 72,125
Chi phí nhaân coâng ñoàng 190,100
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
698 BA.16303
Daây daãn Cu/PVC/PVC 3x1mm2 (xuaát xöù Cadivi hoaëc
töông ñöông)
Meùt
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Daây ñieän 3 ruoät 3x1,0mm2 Meùt 1.02 2.50 10,289
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,449
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
- 218 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
699 BA.16304
Daây daãn Cu/PVC/PVC 3x1.5mm2 (xuaát xöù Cadivi
hoaëc töông ñöông)
Meùt
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Daây ñieän 3 ruoät 3x1,5mm2 Meùt 1.02 2.50 13,242
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,584
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
700 BA.16111
Laép daây ñôn Cu/PVC/PVC 1x4mm2 (xuaát xöù Cadivi
hoaëc töông ñöông)
Meùt
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Daây ñieän 1 ruoät 1x4mm2 Meùt 1.02 3.00 8,452
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,584
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
701 BA.16211
Laép daây ñôn 1x50mm2 (xuaát xöù Cadivi hoaëc töông
ñöông)
Meùt
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Daây ñieän 1 ruoät 2x50mm2 Meùt 1.02 3.00 238,914
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,625
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
702 BA.19501 laép ñaët coâng taéc möïc nöôùc(que thaêm) Boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coâng taéc möïc nöôùc que thaêm caùi 1.00 2.00 140,869
Chi phí nhaân coâng ñoàng 10,411
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 6,641
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
- 219 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
703 TT Laép ñaët oáng gen ñaøn hoài D32 m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng gen dan hoài m 1.00 5.00 84,521
Chi phí nhaân coâng ñoàng 10,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
704 TT Laép ñaët oáng gen cöùng D32 m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng gen cöùng m 1.00 5.00 56,348
Chi phí nhaân coâng ñoàng 10,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
705 TT Laép ñaët oáng gen cöùng D25 m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng gen cöùng D25 m 1.00 5.00 56,348
Chi phí nhaân coâng ñoàng 10,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
706 BB.19108 Laép ñaët oáng nhöïa PVC100 m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa mieäng baùt D100, L=6m Meùt 1.01 0.01 61,193
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.00 0.01 9,016
+ Nhöïa daùn kg 0.00 0.01 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 6,115
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
- 220 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
707 BB.19105 Laép ñaët oáng nhöaï PVC D49 m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa mieäng baùt D 50, L=6m Meùt 1.01 0.01 27,836
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.00 0.01 9,016
+ Nhöïa daùn kg 0.00 0.01 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 4,355
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
708 BB.19104 Laép ñaët oáng nhöaï PVC D42 m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa mieäng baùt D 40, L=6m Meùt 1.01 0.01 24,117
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.00 0.01 9,016
+ Nhöïa daùn kg 0.00 0.01 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 3,481
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
709 BA.15409 Laép hoäp noái caùp 200x200x150mm Hoäp
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Hoäp noái vaø phaân daây 200x200 Caùi 1.00 5.00 27,047
Chi phí nhaân coâng ñoàng 24,444
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 886
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
- 221 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
710 BA.15406 Laép ñaët hoäp nuùt aán 80x80x50mm Hoäp
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Hoäp noái vaø phaân daây 100x100mm Caùi 1.00 5.00 22,539
Chi phí nhaân coâng ñoàng 19,012
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 886
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
711 BA.18102 Ñaâuø cosse 120mm2 10 ñaàu
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Ñaàu coss 8mm2 Caùi 10.00 5.00 1,127
Chi phí nhaân coâng ñoàng 49,790
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
712 TT Tray 100x200 (Saét traùng keõm)vaø phuï kieän m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Maùng ñi daây 100x200 m 1.00 5.00 169,043
Chi phí nhaân coâng ñoàng
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
713 TT Buloâng moùng M 4x20 boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bu loâng M4x20 cm boä 1.00 5.00 3,944
Chi phí nhaân coâng ñoàng
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
- 222 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
714 BB.14210 oáng theùp khoâng ræ D100, daøy 3.05mm 100M
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 100mm, L=6m meùt 100.50 0.01 857,610
+ Que haøn khoâng ræ Kg 1.67 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,459,754
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 47,021
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
715 BB.25140 Cuùt SS D100 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Cuùt theùp khoâng ræ D 100mm caùi 1.00 0.01 100,073
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.21 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 20,822
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 5,734
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
716 BB.36104 Laép ñaët van 1 chieàu D=100mm caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van maët bích D 100 1 chieàu caùi 1.00 0.01 16,707,056
+ Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.07 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 29,195
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
717 BB.36104 Laép ñaët van 2 chieàu D100 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van maët bích D 100 caùi 1.00 0.01 14,453,153
+ Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.07 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 29,195
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
- 223 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
718 BB.33303 Moái noái meàm gang deûo D100 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Moái noái meàm ÑK 100 Caùi 1.00 0.01 287,373
+ Bu loâng M16-M20 Boä 8.00 0.01 5,303
Chi phí nhaân coâng ñoàng 20,822
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
719 BB.37104 Bích SS D100 daøy 8mm caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bích SS D 100mm Caùi 1.00 0.01 231,025
+ Que haøn kg 0.40 0.01 10,245
+ Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.07 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 20,370
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 10,322
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
720 BB.14214 oáng SS D250,daøy 3,7mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 250mm, L=6m meùt 100.50 0.01 1,690,427
+ Que haøn khoâng ræ Kg 10.16 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 3,847,610
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 291,300
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
- 224 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
721 BB.25144 Cuùt theùp k/ræ D250 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Cuùt theùp khoâng ræ D 250mm caùi 1.00 0.01 567,984
+ Que haøn khoâng ræ Kg 1.27 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 44,813
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 35,552
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
722 BB.37107 Bích SS D250 daøy 8mm caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bích SS D 250mm Caùi 1.00 0.01 586,015
+ Que haøn kg 1.44 0.01 10,245
+ Oxy (chai 6m3) chai 0.02 0.01 54,094
+ Acetylen Chai 0.01 0.01 54,094
+ Bu loâng M16 Caùi 12.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.26 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 36,665
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 36,699
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
723 BB.37107 Bích ñaëc SS D250 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bích SS D 250mm Caùi 1.00 0.01 586,015
+ Que haøn kg 1.44 0.01 10,245
+ Oxy (chai 6m3) chai 0.02 0.01 54,094
+ Acetylen Chai 0.01 0.01 54,094
+ Bu loâng M16 Caùi 12.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.26 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 36,665
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 36,699
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
- 225 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
724 BB.36201 Laép ñaët van xaû khí D20 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van xaû khí ÑK 20 Caùi 1.00 0.01 185,947
+ Cao su taám M2 0.02 0.01 101,426
+ Bu loâng M16 Caùi 4.00 0.01 3,944
Chi phí nhaân coâng ñoàng 6,812
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
725 BB.14206 oáng tröôït SS D50 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 50mm, L=6m meùt 100.50 0.01 321,181
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.69 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,735,951
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 19,496
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
726 BB.14201 Xích keùo bôm D10 m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xích keùo bôm D10mm Meùt 1.05 0.01 180,312
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.00 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 5,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4,587
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
727 BB.14202 oáng theùp khoâng ræ D20, daøy 2.11mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 20mm, L=6m Meùt 100.50 0.01 100,299
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.24 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,056,056
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 6,881
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
- 226 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
728 BB.36101 Laép ñaët van SS D20 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van maët bích D 20 Caùi 1.00 0.01 87,902
+ Bu loâng M16 Caùi 4.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.01 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 17,030
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
729 BB.25102 Teâ inox D20 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân theùp khoâng ræ D 20mm caùi 1.00 0.01 49,811
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.04 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 8,148
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1,262
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
730 BB.25132 Cuùt inox D20 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Cuùt theùp khoâng ræ D 20mm caùi 1.00 0.01 49,811
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.04 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 8,148
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1,262
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
731 BB.14213 oáng theùp khoâng ræ D200, daøy 3,76mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
- 227 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ OÁng theùp khoâng ræ D 200mm, L=6m meùt 100.50 0.01 1,352,342
+ Que haøn khoâng ræ Kg 8.19 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 3,368,696
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 233,958
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
732 BB.25113 Cuùt inox D200 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân theùp khoâng ræ D 200mm caùi 1.00 0.01 486,843
+ Que haøn khoâng ræ Kg 1.02 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 34,402
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 26,378
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
733 BB.36106 Laép ñaët van 2 chieàu D=200mm caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van maët bích D 200 caùi 1.00 0.01 18,989,133
+ Bu loâng M16-M20 Boä 8.00 0.01 5,303
+ Cao su taám M2 0.18 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 46,712
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
734 BB.37106 Bích SS D200 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bích SS D 200mm Caùi 1.00 0.01 444,019
+ Que haøn kg 0.78 0.01 10,245
+ Oxy (chai 6m3) chai 0.02 0.01 54,094
+ Acetylen Chai 0.01 0.01 54,094
+ Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.18 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 31,234
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 19,496
- 228 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
735 TT Bu loâng SS M18x60 boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bu loâng M18-60 Boä 1.00 5.00 5,409
Chi phí nhaân coâng ñoàng 500
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
736 TT Baùt ñôõ oáng SS D200 boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Baùt ñôû oáng D200 boä 1.00 5.00 191,582
Chi phí nhaân coâng ñoàng 50,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
737 TT Baùt ñôõ oáng SS D100 boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Baùt ñôû oáng D100 boä 1.00 5.00 169,043
Chi phí nhaân coâng ñoàng 50,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
738 BB.14209 oáng theùp khoâng ræ D80, daøy 3.05mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 80mm, L=6m Meùt 100.50 0.01 527,413
+ Que haøn khoâng ræ Kg 1.15 0.01 16,904
- 229 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,064,130
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32,112
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
739 BB.37104 Bích SS D80 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bích SS D 100mm Caùi 1.00 0.01 231,025
+ Que haøn kg 0.40 0.01 10,245
+ Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.07 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 20,370
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 10,322
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
740 TT Bu loâng SS M14x60 boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bu loâng M14x60 Boä 1.00 5.00 5,409
Chi phí nhaân coâng ñoàng 500
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
741 BB.36104 Laép ñaët van 1 chieàu D80 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van maët bích D 80 1 chieàu caùi 1.00 0.01 15,580,104
+ Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.07 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 29,195
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
- 230 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
742 BB.36104 Laép ñaët van 2 chieàu D80 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van maët bích D 80 caùi 1.00 0.01 13,326,201
+ Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.07 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 29,195
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
743 BB.14206 oáng inox D50 daøy 2,7mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 50mm, L=6m meùt 100.50 0.01 321,181
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.69 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,735,951
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 19,496
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
744 BB.25106 Cuùt inox D50,daøy 3mm Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân theùp khoâng ræ D 50mm caùi 1.00 0.01 63,560
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.09 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 14,485
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 2,523
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
745 BB.36102 Laép ñaët van coång D50 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van maët bích D 50 Caùi 1.00 0.01 7,984,451
+ Bu loâng M16 Caùi 4.00 0.01 3,944
- 231 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Cao su taám M2 0.02 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 19,950
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
746 BB.37102 Bích inox D50 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bích inox D 50mm Caùi 2.00 0.01 182,566
+ Que haøn kg 0.18 0.01 10,245
+ Bu loâng M16 Caùi 4.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.02 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 13,580
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4,587
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
747 TT Bu loâng SS M14x60 boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bu loâng M14x60 Boä 1.00 5.00 5,409
Chi phí nhaân coâng ñoàng 500
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
748 BB.14210 oáng theùp khoâng ræ D100, daøy 3.05mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 100mm, L=6m meùt 100.50 0.01 857,610
+ Que haøn khoâng ræ Kg 1.67 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,459,754
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 47,021
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
- 232 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
749 BB.25110 Teâ SS D100 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Teâ SS D 100mm caùi 1.00 0.01 291,655
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.21 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 20,822
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 5,734
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
750 BB.25140 Cuùt SS D100 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Cuùt SS D 100mm caùi 1.00 0.01 100,073
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.21 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 20,822
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 5,734
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
751 TT Baùt ñôõ oáng SS D80 boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Baùt ñôû oáng D80 boä 1.00 5.00 112,695
Chi phí nhaân coâng ñoàng 50,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
752 TT Baùt ñôõ oáng SS D100 boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Baùt ñôû oáng D100 boä 1.00 5.00 169,043
Chi phí nhaân coâng ñoàng 50,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
- 233 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
753 BB.14201 Xích keùo bôm D10 m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Xích keùo bôm D10mm Meùt 1.05 0.01 180,312
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.00 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 5,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4,587
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
754 BB.14213 oáng theùp khoâng ræ D200, daøy 3,76mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 200mm, L=6m meùt 100.50 0.01 1,352,342
+ Que haøn khoâng ræ Kg 8.19 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 3,368,696
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 233,958
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
755 BB.25113 Cuùt inox D200 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân theùp khoâng ræ D 200mm caùi 1.00 0.01 486,843
+ Que haøn khoâng ræ Kg 1.02 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 34,402
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 26,378
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
756 BB.14213 oáng theùp khoâng ræ D200, daøy 3,76mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
- 234 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ OÁng theùp khoâng ræ D 200mm, L=6m meùt 100.50 0.01 1,352,342
+ Que haøn khoâng ræ Kg 8.19 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 3,368,696
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 233,958
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
757 BB.25113 Cuùt inox D200 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân theùp khoâng ræ D 200mm caùi 1.00 0.01 486,843
+ Que haøn khoâng ræ Kg 1.02 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 34,402
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 26,378
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
758 BB.33305 Moái noái meàm gang deûo D200 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Moái noái meàm ÑK 200 Caùi 1.00 0.01 354,990
+ Bu loâng M16-M20 Boä 8.00 0.01 5,303
Chi phí nhaân coâng ñoàng 31,686
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
759 BB.37106 Bích SS D200 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bích SS D 200mm Caùi 2.00 0.01 444,019
+ Que haøn kg 0.78 0.01 10,245
+ Oxy (chai 6m3) chai 0.02 0.01 54,094
+ Acetylen Chai 0.01 0.01 54,094
+ Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.18 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 31,234
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 19,496
Tröïc tieáp phí khaùc %
- 235 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
760 TT Bu loâng SS M18x60 boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bu loâng M18-60 Boä 1.00 5.00 5,409
Chi phí nhaân coâng ñoàng 500
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
761 BB.14213 oáng theùp khoâng ræ D200, daøy 3,76mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 200mm, L=6m meùt 100.50 0.01 1,352,342
+ Que haøn khoâng ræ Kg 8.19 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 3,368,696
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 233,958
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
762 BB.25113 Cuùt inox D200 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân theùp khoâng ræ D 200mm caùi 1.00 0.01 486,843
+ Que haøn khoâng ræ Kg 1.02 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 34,402
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 26,378
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
763 BB.25114 Coân theùp k/ræ D250/200 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân theùp khoâng ræ D 250mm caùi 1.00 0.01 567,984
- 236 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Que haøn khoâng ræ Kg 1.27 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 44,813
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 35,552
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
764 TT Baùt ñôõ oáng SS D200 boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Baùt ñôû oáng D200 boä 1.00 5.00 191,582
Chi phí nhaân coâng ñoàng 50,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
765 BB.14213 oáng theùp khoâng ræ D200, daøy 3,76mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 200mm, L=6m meùt 100.50 0.01 1,352,342
+ Que haøn khoâng ræ Kg 8.19 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 3,368,696
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 233,958
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
766 BB.25113 Cuùt inox D200 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Cuùt theùp khoâng ræ D 200mm caùi 1.00 0.01 486,843
+ Que haøn khoâng ræ Kg 1.02 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 34,402
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 26,378
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
- 237 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
767 BB.25113 Teâ SS D200 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Teâ SS 200mm caùi 1.00 0.01 486,843
+ Que haøn khoâng ræ Kg 1.02 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 34,402
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 26,378
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
768 BB.36106 Laép ñaët van böôùm 2 chieàu D=200mm caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van maët bích D 200 böôùm caùi 1.00 0.01 15,608,278
+ Bu loâng M16-M20 Boä 8.00 0.01 5,303
+ Cao su taám M2 0.18 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 46,712
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
769 BB.37106 Bích SS D200 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bích SS D 200mm Caùi 1.00 0.01 444,019
+ Que haøn kg 0.78 0.01 10,245
+ Oxy (chai 6m3) chai 0.02 0.01 54,094
+ Acetylen Chai 0.01 0.01 54,094
+ Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.18 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 31,234
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 19,496
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
770 TT Ty ren M10, L=350 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Ty ren M10, L = 350 caùi 1.00 5.00 28,174
- 238 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí nhaân coâng ñoàng 15,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
771 TT Baùt ñôõ oáng SS D200 boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Baùt ñôû oáng D200 boä 1.00 5.00 191,582
Chi phí nhaân coâng ñoàng 50,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
772 BB.14210 oáng theùp khoâng ræ D100, daøy 3.05mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 100mm, L=6m meùt 100.50 0.01 857,610
+ Que haøn khoâng ræ Kg 1.67 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,459,754
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 47,021
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
773 BB.14308 oáng saét traùng keõm D100 daøy 3mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp traùng keõm D100mm, L=8m Meùt 100.50 0.01 258,072
+ Maêng soâng theùp traùng keõm D100mm Caùi 12.00 0.01 112,695
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,969,071
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
- 239 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
774 BB.14307 oáng saét traùng keõm D80 daøy 3mm 100M
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp traùng keõm D 80mm, L=8m meùt 100.50 0.01 160,027
+ Maêng soâng theùp traùng keõm D 89mm Caùi 12.00 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,864,959
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
775 BB.26110 Cuùt 45o STK D100 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Cuùt STK D100mm Caùi 1.00 0.10 57,475
Chi phí nhaân coâng ñoàng 10,411
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
776 BB.24110 Cuùt STK D80 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Cuùt theùp D 100mm caùi 1.00 0.01 64,236
+ Que haøn kg 0.35 0.01 10,245
Chi phí nhaân coâng ñoàng 16,296
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 11,469
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
777 BB.38210 Nuùt bòt STK D100 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Nuùt bòt theùp traùng keõm D100 Caùi 1.00 0.01 32,005
+ Maêng soâng theùp traùng keõm D100mm Caùi 1.00 0.01 112,695
Chi phí nhaân coâng ñoàng 7,695
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
- 240 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
778 BB.36104 Laép ñaët van coång 2 chieàu D100 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van maët bích D 100 caùi 1.00 0.01 14,453,153
+ Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.07 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 29,195
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
779 BB.36103 Laép ñaët van böôùm 2 chieàu D80 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van maët bích D 80 böôùm Caùi 1.00 0.01 107,060
+ Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.02 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 24,329
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
780 BB.37104 Bích STK D80 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bích STK D 80mm Caùi 1.00 0.01 118,330
+ Que haøn kg 0.40 0.01 10,245
+ Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.07 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 20,370
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 10,322
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
- 241 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
781 TT Baùt ñôõ oáng SS D100 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Baùt ñôû oáng D100 boä 1.00 5.00 169,043
Chi phí nhaân coâng ñoàng 50,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
782 TT Bu loâng SS M14x60 boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bu loâng M14x60 Boä 1.00 5.00 5,409
Chi phí nhaân coâng ñoàng 500
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
783 BB.25114 Coân theùp k/ræ D250/200 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân theùp khoâng ræ D 250mm caùi 1.00 0.01 567,984
+ Que haøn khoâng ræ Kg 1.27 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 44,813
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 35,552
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
784 BB.14213 oáng theùp khoâng ræ D200, daøy 3,76mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 200mm, L=6m meùt 100.50 0.01 1,352,342
+ Que haøn khoâng ræ Kg 8.19 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 3,368,696
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 233,958
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
- 242 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
785 BB.25113 Cuùt inox D200 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân theùp khoâng ræ D 200mm caùi 1.00 0.01 486,843
+ Que haøn khoâng ræ Kg 1.02 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 34,402
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 26,378
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
786 TT Baùt ñôõ oáng SS D200 boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Baùt ñôû oáng D200 boä 1.00 5.00 191,582
Chi phí nhaân coâng ñoàng 50,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
787 BB.14206 oáng inox D50 daøy 2,7mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 50mm, L=6m meùt 100.50 0.01 321,181
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.69 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,735,951
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 19,496
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
788 BB.25103 Cuùt inox D50 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân theùp khoâng ræ D 25mm caùi 1.00 0.01 50,487
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.05 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 10,411
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1,376
- 243 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
789 TT Bòt inox D50 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Nuùt bòt inox D 50 caùi 1.00 5.00 39,105
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,500
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
790 TT Baùt ñôõ oáng SS D50 boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Baùt ñôû oáng D50 boä 1.00 5.00 112,695
Chi phí nhaân coâng ñoàng 50,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
791 BB.14209 oáng theùp khoâng ræ D80, daøy 3.05mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 80mm, L=6m Meùt 100.50 0.01 527,413
+ Que haøn khoâng ræ Kg 1.15 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,064,130
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32,112
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
792 BB.25109 Cuùt SS D80 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân theùp khoâng ræ D 80mm caùi 1.00 0.01 69,871
- 244 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.14 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 17,654
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4,014
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
793 TT Baùt ñôõ oáng SS D80 boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Baùt ñôû oáng D50 boä 1.00 5.00 112,695
Chi phí nhaân coâng ñoàng 50,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
794 BB.36102 Laép ñaët van D50 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van maët bích D 50 Caùi 1.00 0.01 7,984,451
+ Bu loâng M16 Caùi 4.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.02 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 19,950
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
795 BB.37102 Bích inox D50 Caëp
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bích inox D 50mm Caùi 2.00 0.01 182,566
+ Que haøn kg 0.18 0.01 10,245
+ Bu loâng M16 Caùi 4.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.02 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 13,580
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4,587
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
- 245 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
796 BB.14212 oáng theùp khoâng ræ D150, daøy 3,4mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 150mm, L=6m meùt 100.50 0.01 938,751
+ Que haøn khoâng ræ Kg 2.80 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 3,091,668
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 80,280
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
797 BB.14210 oáng theùp khoâng ræ D100, daøy 3.05mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 100mm, L=6m meùt 100.50 0.01 857,610
+ Que haøn khoâng ræ Kg 1.67 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,459,754
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 47,021
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
798 BB.14206 oáng theùp khoâng ræ D50, daøy 2,77mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 50mm, L=6m meùt 100.50 0.01 321,181
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.69 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,735,951
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 19,496
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
799 BB.14202 oáng theùp khoâng ræ D20, daøy 2.11mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 20mm, L=6m Meùt 100.50 0.01 100,299
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.24 0.01 16,904
- 246 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,056,056
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 6,881
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
800 BB.37105 Bít inox D150 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bích inox D 150mm Caùi 1.00 0.01 270,468
+ Que haøn kg 0.60 0.01 10,245
+ Oxy (chai 6m3) chai 0.01 0.01 54,094
+ Acetylen Chai 0.01 0.01 54,094
+ Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.14 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 24,444
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 14,909
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
801 BB.37104 Bít inox D100 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bích inox D 100mm Caùi 1.00 0.01 231,025
+ Que haøn kg 0.40 0.01 10,245
+ Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.07 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 20,370
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 10,322
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
802 BB.37102 Bòt inox D50 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bích inox D 50mm Caùi 1.00 0.01 182,566
+ Que haøn kg 0.18 0.01 10,245
+ Bu loâng M16 Caùi 4.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.02 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 13,580
- 247 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4,587
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
803 BB.25140 Cuùt SS D100 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Cuùt SS D 100mm caùi 1.00 0.01 100,073
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.21 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 20,822
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 5,734
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
804 BB.25103 Cuùt inox D50 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân theùp khoâng ræ D 25mm caùi 1.00 0.01 50,487
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.05 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 10,411
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1,376
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
805 BB.25132 Cuùt inox D20 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Cuùt theùp khoâng ræ D 20mm caùi 1.00 0.01 49,811
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.04 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 8,148
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1,262
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
- 248 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
806 BB.36601 Laép ñaët van bi D20 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van ren ñöôøng kính 20mm Caùi 1.00 0.01 40,570
+ Baêng tan Meùt 0.48 0.01 2,254
Chi phí nhaân coâng ñoàng 4,866
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
807 BB.36102 Laép ñaët van böôùm 2 chieàu D50 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van maët bích D 50 böôùm Caùi 1.00 0.01 6,857,500
+ Bu loâng M16 Caùi 4.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.02 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 19,950
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
808 TT Bu loâng SS M14x60 boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bu loâng M14x60 Boä 1.00 5.00 5,409
Chi phí nhaân coâng ñoàng 500
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
809 TT Ren trong inox D20 boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Ren trong inox D20 boä 1.00 5.00 39,443
Chi phí nhaân coâng ñoàng 25,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
- 249 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
810 BB.37105 Bích inox D150, 8 loã caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bích inox D 150mm Caùi 2.00 0.01 270,468
+ Que haøn kg 0.60 0.01 10,245
+ Oxy (chai 6m3) chai 0.01 0.01 54,094
+ Acetylen Chai 0.01 0.01 54,094
+ Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.14 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 24,444
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 14,909
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
811 TT Bu loâng SS M14x60 boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bu loâng M14-60 Boä 1.00 5.00 5,409
Chi phí nhaân coâng ñoàng 500
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
812 TT Baùt ñôõ oáng SS D150 boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Baùt ñôû oáng D150 boä 1.00 5.00 169,043
Chi phí nhaân coâng ñoàng 50,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
813 TT Baùt ñôõ oáng SS D100 boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
- 250 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Baùt ñôû oáng D100 boä 1.00 5.00 169,043
Chi phí nhaân coâng ñoàng 50,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
814 TT Baùt ñôõ oáng SS 20 boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Baùt ñôû oáng D20 boä 1.00 5.00 56,348
Chi phí nhaân coâng ñoàng 50,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
815 TT Baùt ñôõ oáng SS D50 boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Baùt ñôû oáng D50 boä 1.00 5.00 112,695
Chi phí nhaân coâng ñoàng 50,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
816 TT Khôùp noái meàm Cao su D150 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Khôùp noái cao su D150 caùi 1.00 5.00 507,128
Chi phí nhaân coâng ñoàng 25,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
817 TT Baùt ñôõ oáng SS D150 boä
- 251 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Baùt ñôû oáng D150 boä 1.00 5.00 169,043
Chi phí nhaân coâng ñoàng 50,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
818 BB.25112 Coân SS D150/100 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân theùp khoâng ræ D 150mm caùi 1.00 0.01 270,468
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.35 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 27,612
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 9,175
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
819 BB.14212 oáng theùp khoâng ræ D150, daøy 3,4mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 150mm, L=6m meùt 100.50 0.01 938,751
+ Que haøn khoâng ræ Kg 2.80 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 3,091,668
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 80,280
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
820 BB.14211 oáng theùp khoâng ræ D125, daøy 3,4mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 125mm, L=6m Meùt 100.50 0.01 893,673
+ Que haøn khoâng ræ Kg 1.82 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,775,711
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 63,077
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
- 252 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
821 BB.14206 oáng inox D50 daøy 2,7mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 50mm, L=6m meùt 100.50 0.01 321,181
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.69 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,735,951
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 19,496
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
822 BB.14202 oáng theùp khoâng ræ D20, daøy 2.11mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 20mm, L=6m Meùt 100.50 0.01 100,299
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.24 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,056,056
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 6,881
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
823 BB.37105 Bít inox D125 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bích inox D 125mm Caùi 1.00 0.01 270,468
+ Que haøn kg 0.60 0.01 10,245
+ Oxy (chai 6m3) chai 0.01 0.01 54,094
+ Acetylen Chai 0.01 0.01 54,094
+ Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.14 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 24,444
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 14,909
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
824 BB.37105 Bít inox D150 caùi
- 253 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bích inox D 150mm Caùi 1.00 0.01 270,468
+ Que haøn kg 0.60 0.01 10,245
+ Oxy (chai 6m3) chai 0.01 0.01 54,094
+ Acetylen Chai 0.01 0.01 54,094
+ Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.14 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 24,444
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 14,909
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
825 BB.37102 Bòt inox D50 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bòt inox D 50mm Caùi 1.00 0.01 69,871
+ Que haøn kg 0.18 0.01 10,245
+ Bu loâng M16 Caùi 4.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.02 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 13,580
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4,587
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
826 BB.25111 Cuùt SS D125 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Cuùt SS D 125mm caùi 1.00 0.01 136,136
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.28 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 22,633
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 7,455
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
827 BB.25136 Cuùt inox D50 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Cuùt theùp khoâng ræ D 50mm caùi 1.00 0.01 63,560
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.09 0.01 16,904
- 254 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí nhaân coâng ñoàng 14,485
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 2,523
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
828 BB.25132 Cuùt inox D20 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Cuùt theùp khoâng ræ D 20mm caùi 1.00 0.01 49,811
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.04 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 8,148
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1,262
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
829 BB.36102 Laép ñaët van böôùm 2 chieàu D50 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van maët bích D 50 böôùm Caùi 1.00 0.01 6,857,500
+ Bu loâng M16 Caùi 4.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.02 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 19,950
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
830 BB.36601 Laép ñaët van bi D20 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van ren ñöôøng kính 25mm Caùi 1.00 0.01 50,938
+ Baêng tan Meùt 0.48 0.01 2,254
Chi phí nhaân coâng ñoàng 4,866
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
- 255 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
831 BB.37102 Bích inox D50 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bích inox D 50mm Caùi 1.00 0.01 182,566
+ Que haøn kg 0.18 0.01 10,245
+ Bu loâng M16 Caùi 4.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.02 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 13,580
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4,587
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
832 TT Bu loâng SS M8x60 boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bu loâng M18-60 Boä 1.00 5.00 5,409
Chi phí nhaân coâng ñoàng 500
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
833 TT Ren trong inox D20 boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Ren trong inox D20 boä 1.00 5.00 39,443
Chi phí nhaân coâng ñoàng 25,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
834 BB.37105 Bích inox D150 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bích inox D 150mm Caùi 2.00 0.01 270,468
+ Que haøn kg 0.60 0.01 10,245
+ Oxy (chai 6m3) chai 0.01 0.01 54,094
+ Acetylen Chai 0.01 0.01 54,094
- 256 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.14 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 24,444
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 14,909
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
835 TT Bu loâng SS M18x60 boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bu loâng M18-60 Boä 1.00 5.00 5,409
Chi phí nhaân coâng ñoàng 500
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
836 TT Baùt ñôõ oáng SS D150 boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Baùt ñôû oáng D150 boä 1.00 5.00 169,043
Chi phí nhaân coâng ñoàng 50,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
837 TT Baùt ñôõ oáng SS D150 boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Baùt ñôû oáng D150 boä 1.00 5.00 169,043
Chi phí nhaân coâng ñoàng 50,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
- 257 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
838 TT Baùt ñôõ oáng SS 20 boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Baùt ñôû oáng D20 boä 1.00 5.00 56,348
Chi phí nhaân coâng ñoàng 50,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
839 TT Baùt ñôõ oáng SS D50 boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Baùt ñôû oáng D50 boä 1.00 5.00 112,695
Chi phí nhaân coâng ñoàng 50,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
840 TT Khôùp noái meàm Cao su D150 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Khôùp noái cao su D150 caùi 1.00 5.00 507,128
Chi phí nhaân coâng ñoàng
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
841 BB.25112 Coân SS D150/125 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân theùp khoâng ræ D 150mm caùi 1.00 0.01 270,468
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.35 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 27,612
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 9,175
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
- 258 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
842 BB.19108 oáng uPVC ñuïc loã D100, loaïi daøy 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa mieäng baùt D100, L=6m Meùt 101.00 0.01 61,193
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.39 0.01 9,016
+ Nhöïa daùn kg 0.13 0.01 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 611,544
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
843 BB.19108 oáng uPVC D100, loaïi daøy 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa mieäng baùt D100, L=6m Meùt 101.00 0.01 61,193
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.39 0.01 9,016
+ Nhöïa daùn kg 0.13 0.01 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 611,544
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
844 BB.29106 Teâ uPVC D100 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Teâ nhöïa mieäng baùt ÑK100 mm caùi 1.00 0.10 39,443
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.05 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.02 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,716
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
845 BB.29106 Chöõ thaäp uPVC D10 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Chöû thaäp nhöïa mieäng baùt ÑK100 mm caùi 1.00 0.10 28,174
- 259 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.05 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.02 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,716
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
846 BB.29106 Cuùt 90 uPVC D100 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Cuùt nhöïa mieäng baùt ÑK100 mm caùi 1.00 0.10 50,713
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.05 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.02 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,716
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
847 BB.29106 Cuùt 45o uPVC D100 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Cuùt nhöïa mieäng baùt ÑK100 mm caùi 1.00 0.10 50,713
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.05 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.02 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,716
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
848 BB.38110 Nuùt bòt nhöïa D100 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Nuùt bòt nhöïa D100mm Caùi 1.00 0.01 4,733
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.01 0.01 9,016
+ Nhöïa daùn kg 0.02 0.01 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 4,527
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
- 260 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
849 BB.14202 oáng theùp khoâng ræ D20, daøy 2.11mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 20mm, L=6m Meùt 100.50 0.01 100,299
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.24 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,056,056
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 6,881
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
850 BB.14209 oáng theùp khoâng ræ D80, daøy 3.05mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 80mm, L=6m Meùt 100.50 0.01 527,413
+ Que haøn khoâng ræ Kg 1.15 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,064,130
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32,112
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
851 BB.37104 Laép bích theùp, ñöôøng kính oáng 100mm caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bích theùp D 100mm Caùi 1.00 0.01 118,330
+ Que haøn kg 0.40 0.01 10,245
+ Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.07 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 20,370
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 10,322
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
852 BB.14212 oáng theùp khoâng ræ D150, daøy 3,4mm 100m
- 261 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 150mm, L=6m meùt 100.50 0.01 938,751
+ Que haøn khoâng ræ Kg 2.80 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 3,091,668
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 80,280
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
853 BB.25132 Cuùt inox D20 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Cuùt theùp khoâng ræ D 20mm caùi 1.00 0.01 49,811
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.04 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 8,148
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 1,262
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
854 BB.25109 Teâ SS D80 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Teâ SS D 80mm caùi 1.00 0.01 160,027
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.14 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 17,654
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4,014
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
855 BB.37104 Bích SS D80 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bích SS D 100mm Caùi 1.00 0.01 231,025
+ Que haøn kg 0.40 0.01 10,245
+ Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.07 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 20,370
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 10,322
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
- 262 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
856 BB.37105 Bích inox D150 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bích inox D 150mm Caùi 1.00 0.01 270,468
+ Que haøn kg 0.60 0.01 10,245
+ Oxy (chai 6m3) chai 0.01 0.01 54,094
+ Acetylen Chai 0.01 0.01 54,094
+ Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.14 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 24,444
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 14,909
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
857 BB.25112 Coân theùp k/ræ D150/80 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân theùp khoâng ræ D 150mm caùi 1.00 0.01 270,468
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.35 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 27,612
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 9,175
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
858 BB.36601 Laép ñaët van bi D20 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van bi ñöôøng kính 20mm Caùi 1.00 0.01 40,570
+ Baêng tan Meùt 0.48 0.01 2,254
Chi phí nhaân coâng ñoàng 4,866
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
- 263 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
859 BB.36104 Laép ñaët van coång D80, noái bích Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van maët bích D 80 caùi 1.00 0.01 13,326,201
+ Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.07 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 29,195
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
860 BB.14213 oáng theùp khoâng ræ D200, daøy 3,76mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 200mm, L=6m meùt 100.50 0.01 1,352,342
+ Que haøn khoâng ræ Kg 8.19 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 3,368,696
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 233,958
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
861 BB.14212 oáng theùp khoâng ræ D150, daøy 3,4mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 150mm, L=6m meùt 100.50 0.01 938,751
+ Que haøn khoâng ræ Kg 2.80 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 3,091,668
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 80,280
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
862 BB.14209 oáng theùp khoâng ræ D80, daøy 3.05mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 80mm, L=6m Meùt 100.50 0.01 527,413
+ Que haøn khoâng ræ Kg 1.15 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,064,130
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32,112
Tröïc tieáp phí khaùc %
- 264 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
863 BB.14206 oáng theùp khoâng ræ D50, daøy 2,77mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 50mm, L=6m meùt 100.50 0.01 321,181
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.69 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,735,951
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 19,496
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
864 BB.37106 Bít inox D200 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bích inox D 200mm Caùi 1.00 0.01 444,019
+ Que haøn kg 0.78 0.01 10,245
+ Oxy (chai 6m3) chai 0.02 0.01 54,094
+ Acetylen Chai 0.01 0.01 54,094
+ Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.18 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 31,234
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 19,496
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
865 BB.25112 Cuùt theùp k/ræ D150 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Cuùt theùp khoâng ræ D 150mm caùi 1.00 0.01 270,468
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.35 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 27,612
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 9,175
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
- 265 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
866 BB.36104 Laép ñaët van coång D80, noái bích Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van maët bích D 80 caùi 1.00 0.01 13,326,201
+ Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.07 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 29,195
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
867 BB.25110 Coân SS D80/50 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân theùp khoâng ræ D 80mm caùi 1.00 0.01 69,871
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.21 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 20,822
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 5,734
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
868 BB.37104 Bích SS D80 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bích SS D 80mm Caùi 1.00 0.01 231,025
+ Que haøn kg 0.40 0.01 10,245
+ Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.07 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 20,370
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 10,322
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
869 BB.36102 Laép ñaët van 1 chieàu D50, noái bích Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van maët bích D 50, 1 chieàu Caùi 1.00 0.01 10,238,354
- 266 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Bu loâng M16 Caùi 4.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.02 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 19,950
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
870 BB.37102 Bích inox D50 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bích inox D 50mm Caùi 1.00 0.01 182,566
+ Que haøn kg 0.18 0.01 10,245
+ Bu loâng M16 Caùi 4.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.02 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 13,580
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4,587
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
871 TT Baùt ñôõ oáng SS D150 boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Baùt ñôû oáng D200 boä 1.00 5.00 191,582
Chi phí nhaân coâng ñoàng 50,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
872 BB.14209 oáng theùp khoâng ræ D80, daøy 3.05mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 80mm, L=6m Meùt 100.50 0.01 527,413
+ Que haøn khoâng ræ Kg 1.15 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,064,130
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32,112
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
- 267 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
873 BB.14206 oáng theùp khoâng ræ D50, daøy 2,77mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 50mm, L=6m meùt 100.50 0.01 321,181
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.69 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,735,951
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 19,496
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
874 BB.25109 Cuùt SS D80 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Cuùt SS D 80mm caùi 1.00 0.01 69,871
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.14 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 17,654
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4,014
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
875 BB.25109 Cuùt SS D80 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Cuùt theùp khoâng ræ D 80mm caùi 1.00 0.01 69,871
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.14 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 17,654
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4,014
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
876 BB.36104 Laép ñaët van coång D80, noái bích Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van maët bích D 80 caùi 1.00 0.01 13,326,201
+ Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.01 3,944
- 268 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Cao su taám M2 0.07 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 29,195
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
877 BB.36102 Laép ñaët van 1 chieàu D50, noái bích Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van maët bích D 50, 1 chieàu Caùi 1.00 0.01 10,238,354
+ Bu loâng M16 Caùi 4.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.02 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 19,950
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
878 BB.37104 Bích SS D80 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bích SS D 100mm Caùi 1.00 0.01 231,025
+ Que haøn kg 0.40 0.01 10,245
+ Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.07 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 20,370
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 10,322
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
879 BB.37102 Bích inox D50 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bích inox D 50mm Caùi 1.00 0.01 182,566
+ Que haøn kg 0.18 0.01 10,245
+ Bu loâng M16 Caùi 4.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.02 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 13,580
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4,587
Tröïc tieáp phí khaùc %
- 269 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
880 TT Baùt ñôõ oáng SS D80 boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Baùt ñôû oáng D200 boä 1.00 5.00 191,582
Chi phí nhaân coâng ñoàng 50,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
881 BB.14213 oáng theùp khoâng ræ D200, daøy 3,76mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 200mm, L=6m meùt 100.50 0.01 1,352,342
+ Que haøn khoâng ræ Kg 8.19 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 3,368,696
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 233,958
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
882 BB.14209 oáng theùp khoâng ræ D80, daøy 3.05mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 80mm, L=6m Meùt 100.50 0.01 527,413
+ Que haøn khoâng ræ Kg 1.15 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,064,130
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32,112
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
883 BB.14206 oáng theùp khoâng ræ D50, daøy 2,77mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 50mm, L=6m meùt 100.50 0.01 321,181
- 270 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.69 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,735,951
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 19,496
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
884 BB.25109 Cuùt SS D80 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Cuùt theùp khoâng ræ D 80mm caùi 1.00 0.01 69,871
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.14 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 17,654
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4,014
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
885 BB.37104 Bích SS D80 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bích SS D 80mm Caùi 1.00 0.01 231,025
+ Que haøn kg 0.40 0.01 10,245
+ Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.07 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 20,370
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 10,322
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
886 BB.37104 Bít inox D80 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bích SS D 80mm Caùi 1.00 0.01 231,025
+ Que haøn kg 0.40 0.01 10,245
+ Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.07 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 20,370
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 10,322
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
- 271 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
887 BB.36104 Laép ñaët van böôùm D80, noái bích caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van maët bích D 80 böôùm Caùi 1.00 0.01 107,060
+ Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.07 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 29,195
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
888 BB.36102 Laép ñaët van 1 chieàu D50, noái bích caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van maët bích D 50, 1 chieàu Caùi 1.00 0.01 10,238,354
+ Bu loâng M16 Caùi 4.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.02 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 19,950
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
889 BB.25136 Cuùt Inox D50 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Cuùt theùp khoâng ræ D 50mm caùi 1.00 0.01 63,560
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.09 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 14,485
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 2,523
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
890 BB.37102 Bít inox D50 caùi
- 272 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bích inox D 50mm Caùi 1.00 0.01 182,566
+ Que haøn kg 0.18 0.01 10,245
+ Bu loâng M16 Caùi 4.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.02 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 13,580
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4,587
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
891 BB.37102 Bít inox D50 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bích inox D 50mm Caùi 1.00 0.01 182,566
+ Que haøn kg 0.18 0.01 10,245
+ Bu loâng M16 Caùi 4.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.02 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 13,580
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4,587
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
892 TT Baùt ñôõ oáng SS D80 boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Baùt ñôû oáng D200 boä 1.00 5.00 191,582
Chi phí nhaân coâng ñoàng 50,000
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
893 BB.25109 Coân SS D80/50 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân SS D 80mm caùi 1.00 0.01 160,027
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.14 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 17,654
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4,014
Tröïc tieáp phí khaùc %
- 273 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
894 BB.19105 oáng uPVC D50, loaïi daøy 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa mieäng baùt D 50, L=6m Meùt 101.00 0.01 27,836
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.23 0.01 9,016
+ Nhöïa daùn kg 0.06 0.01 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 435,459
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
895 BB.19101 oáng uPVC D20, loaïi daøy 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa mieäng baùt D 20, L=6m Meùt 101.00 0.01 5,522
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.11 0.01 9,016
+ Nhöïa daùn kg 0.02 0.01 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 198,265
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
896 BB.19101 oáng nhöïa meàm D10 m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa mieäng baùt D 20, L=6m Meùt 1.01 0.01 5,522
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.11 0.01 9,016
+ Nhöïa daùn kg 0.02 0.01 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,982
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
- 274 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
897 BB.29103 Cuùt uPVC D50 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Cuùt nhöïa mieäng baùt ÑK 50 mm caùi 1.00 0.10 40,007
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.03 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.01 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,675
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
898 BB.29101 Cuùt uPVC D20 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Cuùt nhöïa mieäng baùt ÑK 20 mm caùi 1.00 0.10 14,876
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.02 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.00 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,267
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
899 BB.36602 Van nhöïa D20 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van nhöïa ñöôøng kính 32mm Caùi 1.00 0.01 47,332
+ Baêng tan Meùt 0.60 0.01 2,254
Chi phí nhaân coâng ñoàng 6,812
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
900 BB.29101 Raêc co nhöïa D20 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Racco nhöïa mieäng baùt ÑK 20 mm caùi 1.00 0.10 26,145
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.02 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.00 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,267
- 275 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
901 BB.38106 Bích nhöïa D50 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bòt nhöïa D 50mm caùi 1.00 0.01 3,155
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.01 0.01 9,016
+ Nhöïa daùn kg 0.01 0.01 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,490
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
902 BB.29103 Coân uPVC D50/20 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 50 mm caùi 1.00 0.10 28,512
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.03 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.01 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,675
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
903 BB.29101 Ren trong nhöïa uPVC D20 boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Ren nhöïa mieäng baùt ÑK 20 mm caùi 1.00 0.10 26,145
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.02 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.00 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,267
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
- 276 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
904 BB.29101 Teâ uPVC D20 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Teâ nhöïa mieäng baùt ÑK 20 mm caùi 1.00 0.10 14,876
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.02 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.00 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,267
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
905 BB.14209 oáng theùp khoâng ræ D80, daøy 3.05mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 80mm, L=6m Meùt 100.50 0.01 527,413
+ Que haøn khoâng ræ Kg 1.15 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,064,130
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 32,112
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
906 BB.25109 Cuùt SS D80 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân theùp khoâng ræ D 80mm caùi 1.00 0.01 69,871
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.14 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 17,654
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4,014
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
907 BB.37104 Bích SS D80 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bích SS D 80mm Caùi 1.00 0.01 231,025
+ Que haøn kg 0.40 0.01 10,245
- 277 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Bu loâng M16 Caùi 8.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.07 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 20,370
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 10,322
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
908 BB.25109 Teâ SS D80 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Teâ SS D 80mm caùi 1.00 0.01 160,027
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.14 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 17,654
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4,014
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
909 BB.14206 oáng theùp khoâng ræ D50, daøy 2,77mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng theùp khoâng ræ D 50mm, L=6m meùt 100.50 0.01 321,181
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.69 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,735,951
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 19,496
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
910 BB.25136 Cuùt Inox 50 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Cuùt theùp khoâng ræ D 50mm caùi 1.00 0.01 63,560
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.09 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 14,485
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 2,523
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
- 278 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
911 BB.25106 Teâ inox D50 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Teâ theùp khoâng ræ D 50mm caùi 1.00 0.01 142,447
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.09 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 14,485
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 2,523
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
912 BB.36102 Laép ñaët van böôùm D50, noái bích Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van maët bích D 50 böôùm Caùi 1.00 0.01 6,857,500
+ Bu loâng M16 Caùi 4.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.02 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 19,950
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
913 BB.36102 Laép ñaët van 1 chieàu D50 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van maët bích D 50 1 chieàu Caùi 1.00 0.01 10,238,354
+ Bu loâng M16 Caùi 4.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.02 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 19,950
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
914 BB.37102 Bích inox D50 Caëp
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bích inox D 50mm Caùi 2.00 0.01 182,566
- 279 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Que haøn kg 0.18 0.01 10,245
+ Bu loâng M16 Caùi 4.00 0.01 3,944
+ Cao su taám M2 0.02 0.01 101,426
Chi phí nhaân coâng ñoàng 13,580
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 4,587
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
915 BB.19101 oáng uPVC D20, loaïi daøy 1,6mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa mieäng baùt D 20, L=6m Meùt 101.00 0.01 5,522
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.11 0.01 9,016
+ Nhöïa daùn kg 0.02 0.01 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 198,265
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
916 BB.29101 Cuùt uPVC D20 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Cuùt nhöïa mieäng baùt ÑK 20 mm caùi 1.00 0.10 14,876
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.02 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.00 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,267
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
917 BB.36602 Van nhöïa D20 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van nhöïa D20 Caùi 1.00 0.01 47,332
+ Baêng tan Meùt 0.60 0.01 2,254
Chi phí nhaân coâng ñoàng 6,812
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
- 280 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
918 BB.29101 Raêc co nhöïa D20 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Racco nhöïa mieäng baùt ÑK 20 mm caùi 1.00 0.10 26,145
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.02 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.00 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,267
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
919 BB.29101 Ren trong nhöïa D20 boä
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Ren nhöïa mieäng baùt ÑK 20 mm caùi 1.00 0.10 26,145
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.02 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.00 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,267
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
920 BB.38102 Bích nhöïa D20 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bích nhöïa D 20mm caùi 1.00 0.01 1,240
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.00 0.01 9,016
+ Nhöïa daùn kg 0.01 0.03 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,403
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
- 281 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
921 BB.29101 Teâ uPVC D20 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Teâ nhöïa mieäng baùt ÑK 20 mm caùi 1.00 0.10 14,876
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.02 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.00 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,267
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
922 BB.19105 oáng uPVC D50, loaïi daøy 2mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa mieäng baùt D 50, L=6m Meùt 101.00 0.01 27,836
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.23 0.01 9,016
+ Nhöïa daùn kg 0.06 0.01 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 435,459
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
923 BB.19101 oáng uPVC D20, loaïi daøy 1,6mm 100m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa mieäng baùt D 20, L=6m Meùt 101.00 0.01 5,522
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.11 0.01 9,016
+ Nhöïa daùn kg 0.02 0.01 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 198,265
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
924 BB.19101 oáng nhöïa meàm D10 m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa mieäng baùt D 20, L=6m Meùt 1.00 0.01 5,522
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.11 0.01 9,016
+ Nhöïa daùn kg 0.02 0.01 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,982
- 282 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
925 BB.19101 oáng nhöïa meàm D10 m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ OÁng nhöïa mieäng baùt D 20, L=6m Meùt 1.00 0.01 5,522
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.11 0.01 9,016
+ Nhöïa daùn kg 0.02 0.01 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,982
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
926 BB.29103 Cuùt uPVC D50 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Cuùt nhöïa mieäng baùt ÑK 50 mm caùi 1.00 0.10 40,007
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.03 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.01 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,675
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
927 BB.29101 Cuùt uPVC D20 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Cuùt nhöïa mieäng baùt ÑK 20 mm caùi 1.00 0.10 14,876
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.02 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.00 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,267
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
- 283 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
928 BB.29103 Cuùt uPVC D50 caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Cuùt nhöïa mieäng baùt ÑK 50 mm caùi 1.00 0.10 40,007
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.03 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.01 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,675
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
929 BB.29101 Teâ uPVC D20 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Teâ nhöïa mieäng baùt ÑK 20 mm caùi 1.00 0.10 14,876
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.02 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.00 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,267
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
930 BB.36604 Van nhöïa D50 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van ren ñöôøng kính 50mm Caùi 1.00 0.01 105,595
+ Baêng tan Meùt 0.93 0.01 2,254
Chi phí nhaân coâng ñoàng 10,218
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
931 BB.36602 Van nhöïa D20 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Van ren ñöôøng kính 32mm Caùi 1.00 0.01 68,857
- 284 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
+ Baêng tan Meùt 0.60 0.01 2,254
Chi phí nhaân coâng ñoàng 6,812
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
932 BB.38106 Bích nhöïa D50 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Bích nhöïa D 50mm caùi 1.00 0.01 3,155
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.01 0.01 9,016
+ Nhöïa daùn kg 0.01 0.01 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 2,490
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
933 BB.29101 Raêc co nhöïa D20 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Racco nhöïa mieäng baùt ÑK 20 mm caùi 1.00 0.10 26,145
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.02 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.00 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,267
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
934 BB.29101 Ren trong nhöïa D20 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Ren nhöïa mieäng baùt ÑK 20 mm caùi 1.00 0.10 26,145
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.02 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.00 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,267
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
- 285 -
SOÁ MAÕ HIEÄU TEÂN ÑÔN ÑÔN
TT ÑÒNH MÖÙC COÂNG TAÙC XAÂY LAÉP VÒ CHÍNH % PHUÏ GIAÙ
ÑÒNH MÖÙC
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
935 BB.29103 Coân uPVC D50/20 Caùi
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Coân nhöïa mieäng baùt ÑK 50 mm caùi 1.00 0.10 28,512
+ Coàn coâng nghieäp kg 0.03 0.10 9,016
+ Keo daùn oáng PVC kg 0.01 0.10 55,221
Chi phí nhaân coâng ñoàng 1,675
Chi phí maùy thi coâng ñoàng
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
936 BB.14210 Maùng baûo veä oáng, theùp khoâng ræ 100x50x1.5mm m
Chi phí vaät lieäu xaây döïng ñoàng
+ Maùng baûo veä oáng theùp khoâng ræ
100x50x1.5mm
meùt 1.01 0.01 101,426
+ Que haøn khoâng ræ Kg 0.02 0.01 16,904
Chi phí nhaân coâng ñoàng 24,598
Chi phí maùy thi coâng ñoàng 470
Tröïc tieáp phí khaùc %
Coäng tröïc tieáp phí ñoàng
Chi phí chung %
Giaù thaønh döï toaùn xaây döïng
Thu nhaäp chòu thueá tính tröôùc %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng tröôùc thueá
Thueá giaù trò gia taêng ñaàu ra %
Giaù trò döï toaùn xaây döïng sau thueá
Chi phí xaây döïng nhaø taïm taïi hieän tröôøng %
TRUE FALSE
- 286 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
40,503,645
28,304,711
VL 28,304,711
NC *1,857 551,072
MTC *1,197 3,723,780
1.50 488,693
33,068,256
4.50 1,488,072
34,556,328
5.50 1,900,598
36,456,926
10.00 3,645,693
40,102,619
1.00 401,026
269,950
131,632
VL 110,505
VL 21,127
NC *1,857 65,695
MTC *1,197 19,810
1.50 3,257
220,394
4.50 9,918
230,312
5.50 12,667
242,979
10.00 24,298
267,277
1.00 2,673
541,390
0
NC *1,857 435,474
MTC *1,197 0
1.50 6,532
442,006
4.50 19,890
461,896
5.50 25,404
487,300
10.00 48,730
536,030
1.00 5,360
642,418
0
NC *1,857 87,641
MTC *1,197 429,095
1.50 7,751
BAÛNG PHAÂN TÍCH ÑÔN GIAÙ
BAÛNG TOÁNG NHAÁT KHOÁI LÖÔÏNG THÖÏC HIEÄN
BAÛNG TOÁNG NHAÁT KHOÁI LÖÔÏNG THÖÏC HIEÄN
BAÛNG TOÁNG NHAÁT KHOÁI LÖÔÏNG THÖÏC HIEÄN
- 287 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
524,487
4.50 23,602
548,089
5.50 30,145
578,234
10.00 57,823
636,057
1.00 6,361
50,846
0
NC *1,857 40,899
MTC *1,197 0
1.50 613
41,512
4.50 1,868
43,380
5.50 2,386
45,766
10.00 4,577
50,343
1.00 503
939,525
0
NC *1,857 0
MTC *1,197 755,718
1.50 11,336
767,054
4.50 34,517
801,571
5.50 44,086
845,657
10.00 84,566
930,223
1.00 9,302
977,282
685,072
VL 373,475
VL 82,715
VL 228,116
VL 766
NC *1,857 86,180
MTC *1,197 14,836
1.50 11,791
797,879
4.50 35,905
833,784
5.50 45,858
879,642
10.00 87,964
967,606
1.00 9,676
1,473,981
1,026,659
VL 629,480
- 288 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
VL 76,532
VL 239,823
VL 863
VL 77,606
VL 1,325
VL 1,030
NC *1,857 143,877
MTC *1,197 15,077
1.50 17,784
1,203,397
4.50 54,153
1,257,550
5.50 69,165
1,326,715
10.00 132,672
1,459,387
1.00 14,594
1,887,976
1,215,780
VL 635,713
VL 77,290
VL 242,197
VL 872
VL 256,023
VL 2,183
VL 1,502
NC *1,857 281,870
MTC *1,197 20,964
1.50 22,779
1,541,393
4.50 69,363
1,610,756
5.50 88,592
1,699,348
10.00 169,935
1,869,283
1.00 18,693
1,776,012
1,051,295
VL 629,480
VL 76,532
VL 239,823
VL 863
VL 103,475
VL 521
VL 601
NC *1,857 356,297
MTC *1,197 20,964
1.50 21,428
1,449,984
4.50 65,249
1,515,233
5.50 83,338
1,598,571
- 289 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
10.00 159,857
1,758,428
1.00 17,584
1,576,232
946,698
VL 629,480
VL 76,532
VL 239,823
VL 863
NC *1,857 281,870
MTC *1,197 39,292
1.50 19,018
1,286,878
4.50 57,910
1,344,788
5.50 73,963
1,418,751
10.00 141,875
1,560,626
1.00 15,606
1,462,604
946,698
VL 629,480
VL 76,532
VL 239,823
VL 863
NC *1,857 196,359
MTC *1,197 33,405
1.50 17,647
1,194,109
4.50 53,735
1,247,844
5.50 68,631
1,316,475
10.00 131,648
1,448,123
1.00 14,481
1,503,946
946,698
VL 629,480
VL 76,532
VL 239,823
VL 863
NC *1,857 229,612
MTC *1,197 33,405
1.50 18,146
1,227,861
4.50 55,254
1,283,115
5.50 70,571
1,353,686
10.00 135,369
1,489,055
1.00 14,891
- 290 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
18,896,489
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 896,283
MTC *1,197 28,716
1.50 227,994
15,427,598
4.50 694,242
16,121,840
5.50 886,701
17,008,541
10.00 1,700,854
18,709,395
1.00 187,094
19,006,389
14,461,085
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 44,682
NC *1,857 660,336
MTC *1,197 166,582
1.50 229,320
15,517,323
4.50 698,280
16,215,603
5.50 891,858
17,107,461
10.00 1,710,746
18,818,207
1.00 188,182
19,123,873
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,079,181
MTC *1,197 28,716
1.50 230,738
15,613,240
4.50 702,596
16,315,836
5.50 897,371
17,213,207
10.00 1,721,321
18,934,528
1.00 189,345
19,246,917
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,178,153
MTC *1,197 28,716
1.50 232,222
15,713,696
- 291 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
4.50 707,116
16,420,812
5.50 903,145
17,323,957
10.00 1,732,396
19,056,353
1.00 190,564
19,180,290
14,462,819
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 46,416
NC *1,857 793,353
MTC *1,197 171,710
1.50 231,418
15,659,300
4.50 704,669
16,363,969
5.50 900,018
17,263,987
10.00 1,726,399
18,990,386
1.00 189,904
19,176,515
14,461,663
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 45,260
NC *1,857 794,935
MTC *1,197 168,248
1.50 231,373
15,656,219
4.50 704,530
16,360,749
5.50 899,841
17,260,590
10.00 1,726,059
18,986,649
1.00 189,866
19,566,829
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,435,478
MTC *1,197 28,716
1.50 236,082
15,974,881
4.50 718,870
16,693,751
5.50 918,156
17,611,907
10.00 1,761,191
19,373,098
1.00 193,731
236,582
- 292 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
162,443
VL 162,443
NC *1,857 27,855
MTC *1,197 0
1.50 2,854
193,152
4.50 8,692
201,844
5.50 11,101
212,945
10.00 21,295
234,240
1.00 2,342
24,318
14,018
VL 12,373
VL 518
VL 1,127
NC *1,857 5,543
MTC *1,197 0
1.50 293
19,854
4.50 893
20,747
5.50 1,141
21,888
10.00 2,189
24,077
1.00 241
1,538,424
1,051,383
VL 834,287
VL 157,090
VL 59,605
VL 401
NC *1,857 186,066
MTC *1,197 0
1.50 18,562
1,256,011
4.50 56,520
1,312,531
5.50 72,189
1,384,720
10.00 138,472
1,523,192
1.00 15,232
9,158,283
5,217,180
VL 4,757,338
VL 459,842
NC *1,857 2,149,388
MTC *1,197 0
1.50 110,499
- 293 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
7,477,067
4.50 336,468
7,813,535
5.50 429,744
8,243,279
10.00 824,328
9,067,607
1.00 90,676
40,503,645
28,304,711
VL 28,304,711
NC *1,857 551,072
MTC *1,197 3,723,780
1.50 488,693
33,068,256
4.50 1,488,072
34,556,328
5.50 1,900,598
36,456,926
10.00 3,645,693
40,102,619
1.00 401,026
269,950
131,632
VL 110,505
VL 21,127
NC *1,857 65,695
MTC *1,197 19,810
1.50 3,257
220,394
4.50 9,918
230,312
5.50 12,667
242,979
10.00 24,298
267,277
1.00 2,673
541,390
0
NC *1,857 435,474
MTC *1,197 0
1.50 6,532
442,006
4.50 19,890
461,896
5.50 25,404
487,300
10.00 48,730
536,030
1.00 5,360
642,418
0
NC *1,857 87,641
MTC *1,197 429,095
- 294 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1.50 7,751
524,487
4.50 23,602
548,089
5.50 30,145
578,234
10.00 57,823
636,057
1.00 6,361
50,846
0
NC *1,857 40,899
MTC *1,197 0
1.50 613
41,512
4.50 1,868
43,380
5.50 2,386
45,766
10.00 4,577
50,343
1.00 503
939,525
0
NC *1,857 0
MTC *1,197 755,718
1.50 11,336
767,054
4.50 34,517
801,571
5.50 44,086
845,657
10.00 84,566
930,223
1.00 9,302
977,282
685,072
VL 373,475
VL 82,715
VL 228,116
VL 766
NC *1,857 86,180
MTC *1,197 14,836
1.50 11,791
797,879
4.50 35,905
833,784
5.50 45,858
879,642
10.00 87,964
967,606
1.00 9,676
1,473,981
1,026,659
- 295 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
VL 629,480
VL 76,532
VL 239,823
VL 863
VL 77,606
VL 1,325
VL 1,030
NC *1,857 143,877
MTC *1,197 15,077
1.50 17,784
1,203,397
4.50 54,153
1,257,550
5.50 69,165
1,326,715
10.00 132,672
1,459,387
1.00 14,594
1,887,976
1,215,780
VL 635,713
VL 77,290
VL 242,197
VL 872
VL 256,023
VL 2,183
VL 1,502
NC *1,857 281,870
MTC *1,197 20,964
1.50 22,779
1,541,393
4.50 69,363
1,610,756
5.50 88,592
1,699,348
10.00 169,935
1,869,283
1.00 18,693
1,776,012
1,051,295
VL 629,480
VL 76,532
VL 239,823
VL 863
VL 103,475
VL 521
VL 601
NC *1,857 356,297
MTC *1,197 20,964
1.50 21,428
1,449,984
4.50 65,249
1,515,233
5.50 83,338
- 296 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1,598,571
10.00 159,857
1,758,428
1.00 17,584
1,576,232
946,698
VL 629,480
VL 76,532
VL 239,823
VL 863
NC *1,857 281,870
MTC *1,197 39,292
1.50 19,018
1,286,878
4.50 57,910
1,344,788
5.50 73,963
1,418,751
10.00 141,875
1,560,626
1.00 15,606
1,462,604
946,698
VL 629,480
VL 76,532
VL 239,823
VL 863
NC *1,857 196,359
MTC *1,197 33,405
1.50 17,647
1,194,109
4.50 53,735
1,247,844
5.50 68,631
1,316,475
10.00 131,648
1,448,123
1.00 14,481
1,503,946
946,698
VL 629,480
VL 76,532
VL 239,823
VL 863
NC *1,857 229,612
MTC *1,197 33,405
1.50 18,146
1,227,861
4.50 55,254
1,283,115
5.50 70,571
1,353,686
10.00 135,369
1,489,055
- 297 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1.00 14,891
18,896,489
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 896,283
MTC *1,197 28,716
1.50 227,994
15,427,598
4.50 694,242
16,121,840
5.50 886,701
17,008,541
10.00 1,700,854
18,709,395
1.00 187,094
19,006,389
14,461,085
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 44,682
NC *1,857 660,336
MTC *1,197 166,582
1.50 229,320
15,517,323
4.50 698,280
16,215,603
5.50 891,858
17,107,461
10.00 1,710,746
18,818,207
1.00 188,182
19,123,873
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,079,181
MTC *1,197 28,716
1.50 230,738
15,613,240
4.50 702,596
16,315,836
5.50 897,371
17,213,207
10.00 1,721,321
18,934,528
1.00 189,345
19,284,958
14,461,085
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 44,682
NC *1,857 884,406
MTC *1,197 166,582
- 298 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1.50 232,681
15,744,754
4.50 708,514
16,453,268
5.50 904,930
17,358,198
10.00 1,735,820
19,094,018
1.00 190,940
19,246,917
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,178,153
MTC *1,197 28,716
1.50 232,222
15,713,696
4.50 707,116
16,420,812
5.50 903,145
17,323,957
10.00 1,732,396
19,056,353
1.00 190,564
19,180,290
14,462,819
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 46,416
NC *1,857 793,353
MTC *1,197 171,710
1.50 231,418
15,659,300
4.50 704,669
16,363,969
5.50 900,018
17,263,987
10.00 1,726,399
18,990,386
1.00 189,904
19,376,849
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,282,665
MTC *1,197 28,716
1.50 233,790
15,819,776
4.50 711,890
16,531,666
5.50 909,242
17,440,908
10.00 1,744,091
19,184,999
1.00 191,850
- 299 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
19,176,515
14,461,663
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 45,260
NC *1,857 794,935
MTC *1,197 168,248
1.50 231,373
15,656,219
4.50 704,530
16,360,749
5.50 899,841
17,260,590
10.00 1,726,059
18,986,649
1.00 189,866
19,223,021
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,158,358
MTC *1,197 29,291
1.50 231,934
15,694,188
4.50 706,238
16,400,426
5.50 902,023
17,302,449
10.00 1,730,245
19,032,694
1.00 190,327
19,272,171
14,460,864
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 44,461
NC *1,857 863,821
MTC *1,197 177,102
1.50 232,527
15,734,314
4.50 708,044
16,442,358
5.50 904,330
17,346,688
10.00 1,734,669
19,081,357
1.00 190,814
19,566,829
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,435,478
MTC *1,197 28,716
1.50 236,082
- 300 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
15,974,881
4.50 718,870
16,693,751
5.50 918,156
17,611,907
10.00 1,761,191
19,373,098
1.00 193,731
236,582
162,443
VL 162,443
NC *1,857 27,855
MTC *1,197 0
1.50 2,854
193,152
4.50 8,692
201,844
5.50 11,101
212,945
10.00 21,295
234,240
1.00 2,342
1,538,424
1,051,383
VL 834,287
VL 157,090
VL 59,605
VL 401
NC *1,857 186,066
MTC *1,197 0
1.50 18,562
1,256,011
4.50 56,520
1,312,531
5.50 72,189
1,384,720
10.00 138,472
1,523,192
1.00 15,232
34,958
10,840
VL 7,848
VL 2,972
VL 20
NC *1,857 17,064
MTC *1,197 215
1.50 422
28,541
4.50 1,284
29,825
5.50 1,640
31,465
10.00 3,147
34,612
1.00 346
- 301 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
31,290
19,155
VL 14,877
VL 4,249
VL 29
NC *1,857 5,801
MTC *1,197 212
1.50 378
25,546
4.50 1,150
26,696
5.50 1,468
28,164
10.00 2,816
30,980
1.00 310
69,716
11,489
VL 8,309
VL 3,159
VL 21
NC *1,857 44,366
MTC *1,197 223
1.50 841
56,919
4.50 2,561
59,480
5.50 3,271
62,751
10.00 6,275
69,026
1.00 690
51,685
11,489
VL 8,309
VL 3,159
VL 21
NC *1,857 29,861
MTC *1,197 223
1.50 624
42,197
4.50 1,899
44,096
5.50 2,425
46,521
10.00 4,652
51,173
1.00 512
59,493
12,570
VL 12,570
NC *1,857 35,283
MTC *1,197 0
1.50 718
- 302 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
48,571
4.50 2,186
50,757
5.50 2,792
53,549
10.00 5,355
58,904
1.00 589
24,318
14,018
VL 12,373
VL 518
VL 1,127
NC *1,857 5,543
MTC *1,197 0
1.50 293
19,854
4.50 893
20,747
5.50 1,141
21,888
10.00 2,189
24,077
1.00 241
9,158,283
5,217,180
VL 4,757,338
VL 459,842
NC *1,857 2,149,388
MTC *1,197 0
1.50 110,499
7,477,067
4.50 336,468
7,813,535
5.50 429,744
8,243,279
10.00 824,328
9,067,607
1.00 90,676
40,503,645
28,304,711
VL 28,304,711
NC *1,857 551,072
MTC *1,197 3,723,780
1.50 488,693
33,068,256
4.50 1,488,072
34,556,328
5.50 1,900,598
36,456,926
10.00 3,645,693
40,102,619
1.00 401,026
- 303 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
269,950
131,632
VL 110,505
VL 21,127
NC *1,857 65,695
MTC *1,197 19,810
1.50 3,257
220,394
4.50 9,918
230,312
5.50 12,667
242,979
10.00 24,298
267,277
1.00 2,673
541,390
0
NC *1,857 435,474
MTC *1,197 0
1.50 6,532
442,006
4.50 19,890
461,896
5.50 25,404
487,300
10.00 48,730
536,030
1.00 5,360
704,989
0
NC *1,857 135,113
MTC *1,197 431,953
1.50 8,506
575,572
4.50 25,901
601,473
5.50 33,081
634,554
10.00 63,455
698,009
1.00 6,980
50,846
0
NC *1,857 40,899
MTC *1,197 0
1.50 613
41,512
4.50 1,868
43,380
5.50 2,386
45,766
10.00 4,577
50,343
- 304 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1.00 503
939,525
0
NC *1,857 0
MTC *1,197 755,718
1.50 11,336
767,054
4.50 34,517
801,571
5.50 44,086
845,657
10.00 84,566
930,223
1.00 9,302
977,282
685,072
VL 373,475
VL 82,715
VL 228,116
VL 766
NC *1,857 86,180
MTC *1,197 14,836
1.50 11,791
797,879
4.50 35,905
833,784
5.50 45,858
879,642
10.00 87,964
967,606
1.00 9,676
1,311,431
863,775
VL 540,930
VL 79,424
VL 242,558
VL 863
NC *1,857 176,012
MTC *1,197 15,077
1.50 15,823
1,070,687
4.50 48,181
1,118,868
5.50 61,538
1,180,406
10.00 118,041
1,298,447
1.00 12,984
1,263,496
857,353
VL 448,529
VL 82,175
VL 245,825
VL 863
- 305 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
VL 77,606
VL 1,325
VL 1,030
NC *1,857 143,877
MTC *1,197 15,077
1.50 15,245
1,031,552
4.50 46,420
1,077,972
5.50 59,288
1,137,260
10.00 113,726
1,250,986
1.00 12,510
1,473,981
1,026,659
VL 629,480
VL 76,532
VL 239,823
VL 863
VL 77,606
VL 1,325
VL 1,030
NC *1,857 143,877
MTC *1,197 15,077
1.50 17,784
1,203,397
4.50 54,153
1,257,550
5.50 69,165
1,326,715
10.00 132,672
1,459,387
1.00 14,594
1,887,976
1,215,780
VL 635,713
VL 77,290
VL 242,197
VL 872
VL 256,023
VL 2,183
VL 1,502
NC *1,857 281,870
MTC *1,197 20,964
1.50 22,779
1,541,393
4.50 69,363
1,610,756
5.50 88,592
1,699,348
10.00 169,935
1,869,283
1.00 18,693
- 306 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1,576,232
946,698
VL 629,480
VL 76,532
VL 239,823
VL 863
NC *1,857 281,870
MTC *1,197 39,292
1.50 19,018
1,286,878
4.50 57,910
1,344,788
5.50 73,963
1,418,751
10.00 141,875
1,560,626
1.00 15,606
1,503,946
946,698
VL 629,480
VL 76,532
VL 239,823
VL 863
NC *1,857 229,612
MTC *1,197 33,405
1.50 18,146
1,227,861
4.50 55,254
1,283,115
5.50 70,571
1,353,686
10.00 135,369
1,489,055
1.00 14,891
18,896,489
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 896,283
MTC *1,197 28,716
1.50 227,994
15,427,598
4.50 694,242
16,121,840
5.50 886,701
17,008,541
10.00 1,700,854
18,709,395
1.00 187,094
19,006,389
14,461,085
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 44,682
- 307 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
NC *1,857 660,336
MTC *1,197 166,582
1.50 229,320
15,517,323
4.50 698,280
16,215,603
5.50 891,858
17,107,461
10.00 1,710,746
18,818,207
1.00 188,182
19,123,873
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,079,181
MTC *1,197 28,716
1.50 230,738
15,613,240
4.50 702,596
16,315,836
5.50 897,371
17,213,207
10.00 1,721,321
18,934,528
1.00 189,345
19,284,958
14,461,085
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 44,682
NC *1,857 884,406
MTC *1,197 166,582
1.50 232,681
15,744,754
4.50 708,514
16,453,268
5.50 904,930
17,358,198
10.00 1,735,820
19,094,018
1.00 190,940
19,566,829
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,435,478
MTC *1,197 28,716
1.50 236,082
15,974,881
4.50 718,870
16,693,751
5.50 918,156
17,611,907
- 308 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
10.00 1,761,191
19,373,098
1.00 193,731
19,376,849
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,282,665
MTC *1,197 28,716
1.50 233,790
15,819,776
4.50 711,890
16,531,666
5.50 909,242
17,440,908
10.00 1,744,091
19,184,999
1.00 191,850
19,176,515
14,461,663
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 45,260
NC *1,857 794,935
MTC *1,197 168,248
1.50 231,373
15,656,219
4.50 704,530
16,360,749
5.50 899,841
17,260,590
10.00 1,726,059
18,986,649
1.00 189,866
236,582
162,443
VL 162,443
NC *1,857 27,855
MTC *1,197 0
1.50 2,854
193,152
4.50 8,692
201,844
5.50 11,101
212,945
10.00 21,295
234,240
1.00 2,342
18,487,465
11,570,728
VL 5,456,083
VL 5,831,000
VL 235,930
VL 25,965
- 309 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
VL 21,750
NC *1,857 2,344,825
MTC *1,197 955,048
1.50 223,059
15,093,660
4.50 679,215
15,772,875
5.50 867,508
16,640,383
10.00 1,664,038
18,304,421
1.00 183,044
9,158,283
5,217,180
VL 4,757,338
VL 459,842
NC *1,857 2,149,388
MTC *1,197 0
1.50 110,499
7,477,067
4.50 336,468
7,813,535
5.50 429,744
8,243,279
10.00 824,328
9,067,607
1.00 90,676
6,845,394
3,677,047
VL 3,284,829
VL 392,218
NC *1,857 1,829,123
MTC *1,197 0
1.50 82,593
5,588,763
4.50 251,494
5,840,257
5.50 321,214
6,161,471
10.00 616,147
6,777,618
1.00 67,776
605,669
0
NC *1,857 79,608
MTC *1,197 407,568
1.50 7,308
494,484
4.50 22,252
516,736
5.50 28,420
545,156
10.00 54,516
- 310 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
599,672
1.00 5,997
939,525
0
NC *1,857 0
MTC *1,197 755,718
1.50 11,336
767,054
4.50 34,517
801,571
5.50 44,086
845,657
10.00 84,566
930,223
1.00 9,302
723,434
381,584
VL 313,598
VL 14,200
VL 53,786
NC *1,857 200,318
MTC *1,197 0
1.50 8,729
590,631
4.50 26,578
617,209
5.50 33,946
651,155
10.00 65,116
716,271
1.00 7,163
70,823
0
NC *1,857 56,967
MTC *1,197 0
1.50 855
57,822
4.50 2,602
60,424
5.50 3,323
63,747
10.00 6,375
70,122
1.00 701
4,903,546
3,935,866
VL 3,935,866
NC *1,857 8,357
MTC *1,197 0
1.50 59,163
4,003,386
4.50 180,152
4,183,538
5.50 230,095
4,413,633
- 311 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
10.00 441,363
4,854,996
1.00 48,550
977,282
685,072
VL 373,475
VL 82,715
VL 228,116
VL 766
NC *1,857 86,180
MTC *1,197 14,836
1.50 11,791
797,879
4.50 35,905
833,784
5.50 45,858
879,642
10.00 87,964
967,606
1.00 9,676
1,303,071
851,122
VL 533,000
VL 78,265
VL 239,006
VL 851
NC *1,857 187,698
MTC *1,197 9,320
1.50 15,722
1,063,862
4.50 47,874
1,111,736
5.50 61,145
1,172,881
10.00 117,288
1,290,169
1.00 12,902
19,465,442
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,353,926
MTC *1,197 28,716
1.50 234,859
15,892,106
4.50 715,145
16,607,251
5.50 913,399
17,520,650
10.00 1,752,065
19,272,715
1.00 192,727
170,374
104,177
- 312 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
VL 104,177
NC *1,857 32,865
MTC *1,197 0
1.50 2,056
139,098
4.50 6,259
145,357
5.50 7,995
153,352
10.00 15,335
168,687
1.00 1,687
977,282
685,072
VL 373,475
VL 82,715
VL 228,116
VL 766
NC *1,857 86,180
MTC *1,197 14,836
1.50 11,791
797,879
4.50 35,905
833,784
5.50 45,858
879,642
10.00 87,964
967,606
1.00 9,676
19,006,389
14,461,085
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 44,682
NC *1,857 660,336
MTC *1,197 166,582
1.50 229,320
15,517,323
4.50 698,280
16,215,603
5.50 891,858
17,107,461
10.00 1,710,746
18,818,207
1.00 188,182
1,241,517
863,775
VL 540,930
VL 79,424
VL 242,558
VL 863
NC *1,857 119,777
MTC *1,197 15,077
1.50 14,979
- 313 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1,013,608
4.50 45,612
1,059,220
5.50 58,257
1,117,477
10.00 111,748
1,229,225
1.00 12,292
40,503,645
28,304,711
VL 28,304,711
NC *1,857 551,072
MTC *1,197 3,723,780
1.50 488,693
33,068,256
4.50 1,488,072
34,556,328
5.50 1,900,598
36,456,926
10.00 3,645,693
40,102,619
1.00 401,026
14,881,373
0
NC *1,857 0
MTC *1,197 11,970,000
1.50 179,550
12,149,550
4.50 546,730
12,696,280
5.50 698,295
13,394,575
10.00 1,339,458
14,734,033
1.00 147,340
269,950
131,632
VL 110,505
VL 21,127
NC *1,857 65,695
MTC *1,197 19,810
1.50 3,257
220,394
4.50 9,918
230,312
5.50 12,667
242,979
10.00 24,298
267,277
1.00 2,673
541,390
0
NC *1,857 435,474
MTC *1,197 0
- 314 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1.50 6,532
442,006
4.50 19,890
461,896
5.50 25,404
487,300
10.00 48,730
536,030
1.00 5,360
704,989
0
NC *1,857 135,113
MTC *1,197 431,953
1.50 8,506
575,572
4.50 25,901
601,473
5.50 33,081
634,554
10.00 63,455
698,009
1.00 6,980
50,846
0
NC *1,857 40,899
MTC *1,197 0
1.50 613
41,512
4.50 1,868
43,380
5.50 2,386
45,766
10.00 4,577
50,343
1.00 503
939,525
0
NC *1,857 0
MTC *1,197 755,718
1.50 11,336
767,054
4.50 34,517
801,571
5.50 44,086
845,657
10.00 84,566
930,223
1.00 9,302
977,282
685,072
VL 373,475
VL 82,715
VL 228,116
VL 766
NC *1,857 86,180
- 315 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
MTC *1,197 14,836
1.50 11,791
797,879
4.50 35,905
833,784
5.50 45,858
879,642
10.00 87,964
967,606
1.00 9,676
1,473,981
1,026,659
VL 629,480
VL 76,532
VL 239,823
VL 863
VL 77,606
VL 1,325
VL 1,030
NC *1,857 143,877
MTC *1,197 15,077
1.50 17,784
1,203,397
4.50 54,153
1,257,550
5.50 69,165
1,326,715
10.00 132,672
1,459,387
1.00 14,594
1,887,976
1,215,780
VL 635,713
VL 77,290
VL 242,197
VL 872
VL 256,023
VL 2,183
VL 1,502
NC *1,857 281,870
MTC *1,197 20,964
1.50 22,779
1,541,393
4.50 69,363
1,610,756
5.50 88,592
1,699,348
10.00 169,935
1,869,283
1.00 18,693
1,576,232
946,698
VL 629,480
VL 76,532
- 316 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
VL 239,823
VL 863
NC *1,857 281,870
MTC *1,197 39,292
1.50 19,018
1,286,878
4.50 57,910
1,344,788
5.50 73,963
1,418,751
10.00 141,875
1,560,626
1.00 15,606
1,462,604
946,698
VL 629,480
VL 76,532
VL 239,823
VL 863
NC *1,857 196,359
MTC *1,197 33,405
1.50 17,647
1,194,109
4.50 53,735
1,247,844
5.50 68,631
1,316,475
10.00 131,648
1,448,123
1.00 14,481
1,592,540
946,698
VL 629,480
VL 76,532
VL 239,823
VL 863
NC *1,857 300,873
MTC *1,197 33,405
1.50 19,215
1,300,191
4.50 58,509
1,358,700
5.50 74,729
1,433,429
10.00 143,343
1,576,772
1.00 15,768
1,503,946
946,698
VL 629,480
VL 76,532
VL 239,823
VL 863
NC *1,857 229,612
- 317 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
MTC *1,197 33,405
1.50 18,146
1,227,861
4.50 55,254
1,283,115
5.50 70,571
1,353,686
10.00 135,369
1,489,055
1.00 14,891
18,896,489
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 896,283
MTC *1,197 28,716
1.50 227,994
15,427,598
4.50 694,242
16,121,840
5.50 886,701
17,008,541
10.00 1,700,854
18,709,395
1.00 187,094
19,006,389
14,461,085
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 44,682
NC *1,857 660,336
MTC *1,197 166,582
1.50 229,320
15,517,323
4.50 698,280
16,215,603
5.50 891,858
17,107,461
10.00 1,710,746
18,818,207
1.00 188,182
19,123,873
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,079,181
MTC *1,197 28,716
1.50 230,738
15,613,240
4.50 702,596
16,315,836
5.50 897,371
17,213,207
10.00 1,721,321
18,934,528
- 318 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1.00 189,345
19,284,958
14,461,085
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 44,682
NC *1,857 884,406
MTC *1,197 166,582
1.50 232,681
15,744,754
4.50 708,514
16,453,268
5.50 904,930
17,358,198
10.00 1,735,820
19,094,018
1.00 190,940
19,272,171
14,460,864
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 44,461
NC *1,857 863,821
MTC *1,197 177,102
1.50 232,527
15,734,314
4.50 708,044
16,442,358
5.50 904,330
17,346,688
10.00 1,734,669
19,081,357
1.00 190,814
19,376,849
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,282,665
MTC *1,197 28,716
1.50 233,790
15,819,776
4.50 711,890
16,531,666
5.50 909,242
17,440,908
10.00 1,744,091
19,184,999
1.00 191,850
19,176,515
14,461,663
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 45,260
NC *1,857 794,935
- 319 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
MTC *1,197 168,248
1.50 231,373
15,656,219
4.50 704,530
16,360,749
5.50 899,841
17,260,590
10.00 1,726,059
18,986,649
1.00 189,866
19,566,829
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,435,478
MTC *1,197 28,716
1.50 236,082
15,974,881
4.50 718,870
16,693,751
5.50 918,156
17,611,907
10.00 1,761,191
19,373,098
1.00 193,731
236,582
162,443
VL 162,443
NC *1,857 27,855
MTC *1,197 0
1.50 2,854
193,152
4.50 8,692
201,844
5.50 11,101
212,945
10.00 21,295
234,240
1.00 2,342
34,958
10,840
VL 7,848
VL 2,972
VL 20
NC *1,857 17,064
MTC *1,197 215
1.50 422
28,541
4.50 1,284
29,825
5.50 1,640
31,465
10.00 3,147
34,612
1.00 346
- 320 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
51,685
11,489
VL 8,309
VL 3,159
VL 21
NC *1,857 29,861
MTC *1,197 223
1.50 624
42,197
4.50 1,899
44,096
5.50 2,425
46,521
10.00 4,652
51,173
1.00 512
69,716
11,489
VL 8,309
VL 3,159
VL 21
NC *1,857 44,366
MTC *1,197 223
1.50 841
56,919
4.50 2,561
59,480
5.50 3,271
62,751
10.00 6,275
69,026
1.00 690
31,290
19,155
VL 14,877
VL 4,249
VL 29
NC *1,857 5,801
MTC *1,197 212
1.50 378
25,546
4.50 1,150
26,696
5.50 1,468
28,164
10.00 2,816
30,980
1.00 310
18,487,465
11,570,728
VL 5,456,083
VL 5,831,000
VL 235,930
VL 25,965
- 321 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
VL 21,750
NC *1,857 2,344,825
MTC *1,197 955,048
1.50 223,059
15,093,660
4.50 679,215
15,772,875
5.50 867,508
16,640,383
10.00 1,664,038
18,304,421
1.00 183,044
9,158,283
5,217,180
VL 4,757,338
VL 459,842
NC *1,857 2,149,388
MTC *1,197 0
1.50 110,499
7,477,067
4.50 336,468
7,813,535
5.50 429,744
8,243,279
10.00 824,328
9,067,607
1.00 90,676
6,845,394
3,677,047
VL 3,284,829
VL 392,218
NC *1,857 1,829,123
MTC *1,197 0
1.50 82,593
5,588,763
4.50 251,494
5,840,257
5.50 321,214
6,161,471
10.00 616,147
6,777,618
1.00 67,776
642,418
0
NC *1,857 87,641
MTC *1,197 429,095
1.50 7,751
524,487
4.50 23,602
548,089
5.50 30,145
578,234
10.00 57,823
- 322 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
636,057
1.00 6,361
50,846
0
NC *1,857 40,899
MTC *1,197 0
1.50 613
41,512
4.50 1,868
43,380
5.50 2,386
45,766
10.00 4,577
50,343
1.00 503
939,525
0
NC *1,857 0
MTC *1,197 755,718
1.50 11,336
767,054
4.50 34,517
801,571
5.50 44,086
845,657
10.00 84,566
930,223
1.00 9,302
723,434
381,584
VL 313,598
VL 14,200
VL 53,786
NC *1,857 200,318
MTC *1,197 0
1.50 8,729
590,631
4.50 26,578
617,209
5.50 33,946
651,155
10.00 65,116
716,271
1.00 7,163
2,808,726
2,173,720
VL 2,173,720
NC *1,857 85,511
MTC *1,197 0
1.50 33,888
2,293,119
4.50 103,190
2,396,309
5.50 131,797
2,528,106
- 323 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
10.00 252,811
2,780,917
1.00 27,809
13,258,747
10,213,440
VL 10,213,440
NC *1,857 315,506
MTC *1,197 135,876
1.50 159,972
10,824,794
4.50 487,116
11,311,910
5.50 622,155
11,934,065
10.00 1,193,407
13,127,472
1.00 131,275
1,134,126
777,392
VL 448,529
VL 82,175
VL 245,825
VL 863
NC *1,857 119,777
MTC *1,197 15,077
1.50 13,684
925,930
4.50 41,667
967,597
5.50 53,218
1,020,815
10.00 102,082
1,122,897
1.00 11,229
977,282
685,072
VL 373,475
VL 82,715
VL 228,116
VL 766
NC *1,857 86,180
MTC *1,197 14,836
1.50 11,791
797,879
4.50 35,905
833,784
5.50 45,858
879,642
10.00 87,964
967,606
1.00 9,676
1,241,517
863,775
VL 540,930
- 324 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
VL 79,424
VL 242,558
VL 863
NC *1,857 119,777
MTC *1,197 15,077
1.50 14,979
1,013,608
4.50 45,612
1,059,220
5.50 58,257
1,117,477
10.00 111,748
1,229,225
1.00 12,292
1,473,981
1,026,659
VL 629,480
VL 76,532
VL 239,823
VL 863
VL 77,606
VL 1,325
VL 1,030
NC *1,857 143,877
MTC *1,197 15,077
1.50 17,784
1,203,397
4.50 54,153
1,257,550
5.50 69,165
1,326,715
10.00 132,672
1,459,387
1.00 14,594
1,887,976
1,215,780
VL 635,713
VL 77,290
VL 242,197
VL 872
VL 256,023
VL 2,183
VL 1,502
NC *1,857 281,870
MTC *1,197 20,964
1.50 22,779
1,541,393
4.50 69,363
1,610,756
5.50 88,592
1,699,348
10.00 169,935
1,869,283
1.00 18,693
- 325 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1,303,071
851,122
VL 533,000
VL 78,265
VL 239,006
VL 851
NC *1,857 187,698
MTC *1,197 9,320
1.50 15,722
1,063,862
4.50 47,874
1,111,736
5.50 61,145
1,172,881
10.00 117,288
1,290,169
1.00 12,902
18,896,489
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 896,283
MTC *1,197 28,716
1.50 227,994
15,427,598
4.50 694,242
16,121,840
5.50 886,701
17,008,541
10.00 1,700,854
18,709,395
1.00 187,094
19,006,389
14,461,085
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 44,682
NC *1,857 660,336
MTC *1,197 166,582
1.50 229,320
15,517,323
4.50 698,280
16,215,603
5.50 891,858
17,107,461
10.00 1,710,746
18,818,207
1.00 188,182
19,123,873
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,079,181
MTC *1,197 28,716
- 326 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1.50 230,738
15,613,240
4.50 702,596
16,315,836
5.50 897,371
17,213,207
10.00 1,721,321
18,934,528
1.00 189,345
19,223,021
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,158,358
MTC *1,197 29,291
1.50 231,934
15,694,188
4.50 706,238
16,400,426
5.50 902,023
17,302,449
10.00 1,730,245
19,032,694
1.00 190,327
19,465,442
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,353,926
MTC *1,197 28,716
1.50 234,859
15,892,106
4.50 715,145
16,607,251
5.50 913,399
17,520,650
10.00 1,752,065
19,272,715
1.00 192,727
30,859
3,491
VL 2,526
VL 959
VL 6
NC *1,857 21,330
MTC *1,197 0
1.50 372
25,193
4.50 1,134
26,327
5.50 1,448
27,775
10.00 2,778
30,553
1.00 306
- 327 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1,546,992
1,051,987
VL 835,362
VL 156,745
VL 59,480
VL 400
NC *1,857 190,025
MTC *1,197 2,329
1.50 18,665
1,263,006
4.50 56,835
1,319,841
5.50 72,591
1,392,432
10.00 139,243
1,531,675
1.00 15,317
34,958
10,840
VL 7,848
VL 2,972
VL 20
NC *1,857 17,064
MTC *1,197 215
1.50 422
28,541
4.50 1,284
29,825
5.50 1,640
31,465
10.00 3,147
34,612
1.00 346
8,077,628
0
NC *1,857 1,834,337
MTC *1,197 4,662,993
1.50 97,460
6,594,790
4.50 296,766
6,891,556
5.50 379,036
7,270,592
10.00 727,059
7,997,651
1.00 79,977
9,011,521
0
NC *1,857 610,025
MTC *1,197 6,638,493
1.50 108,728
7,357,246
4.50 331,076
7,688,322
- 328 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
5.50 422,858
8,111,180
10.00 811,118
8,922,298
1.00 89,223
24,084,653
16,211,354
VL 16,000,428
VL 94,844
VL 66,383
VL 49,699
NC *1,857 2,517,691
MTC *1,197 643,717
1.50 290,591
19,663,353
4.50 884,851
20,548,204
5.50 1,130,151
21,678,355
10.00 2,167,836
23,846,191
1.00 238,462
639,826
0
NC *1,857 514,651
MTC *1,197 0
1.50 7,720
522,371
4.50 23,507
545,878
5.50 30,023
575,901
10.00 57,590
633,491
1.00 6,335
1,627,857
1,016,715
VL 709,403
VL 72,556
VL 233,905
VL 851
NC *1,857 273,878
MTC *1,197 18,792
1.50 19,641
1,329,026
4.50 59,806
1,388,832
5.50 76,386
1,465,218
10.00 146,522
1,611,740
1.00 16,117
14,881,373
- 329 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
0
NC *1,857 0
MTC *1,197 11,970,000
1.50 179,550
12,149,550
4.50 546,730
12,696,280
5.50 698,295
13,394,575
10.00 1,339,458
14,734,033
1.00 147,340
269,950
131,632
VL 110,505
VL 21,127
NC *1,857 65,695
MTC *1,197 19,810
1.50 3,257
220,394
4.50 9,918
230,312
5.50 12,667
242,979
10.00 24,298
267,277
1.00 2,673
541,390
0
NC *1,857 435,474
MTC *1,197 0
1.50 6,532
442,006
4.50 19,890
461,896
5.50 25,404
487,300
10.00 48,730
536,030
1.00 5,360
704,989
0
NC *1,857 135,113
MTC *1,197 431,953
1.50 8,506
575,572
4.50 25,901
601,473
5.50 33,081
634,554
10.00 63,455
698,009
1.00 6,980
50,846
- 330 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
0
NC *1,857 40,899
MTC *1,197 0
1.50 613
41,512
4.50 1,868
43,380
5.50 2,386
45,766
10.00 4,577
50,343
1.00 503
939,525
0
NC *1,857 0
MTC *1,197 755,718
1.50 11,336
767,054
4.50 34,517
801,571
5.50 44,086
845,657
10.00 84,566
930,223
1.00 9,302
1,134,126
777,392
VL 448,529
VL 82,175
VL 245,825
VL 863
NC *1,857 119,777
MTC *1,197 15,077
1.50 13,684
925,930
4.50 41,667
967,597
5.50 53,218
1,020,815
10.00 102,082
1,122,897
1.00 11,229
1,473,981
1,026,659
VL 629,480
VL 76,532
VL 239,823
VL 863
VL 77,606
VL 1,325
VL 1,030
NC *1,857 143,877
MTC *1,197 15,077
1.50 17,784
- 331 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1,203,397
4.50 54,153
1,257,550
5.50 69,165
1,326,715
10.00 132,672
1,459,387
1.00 14,594
1,887,976
1,215,780
VL 635,713
VL 77,290
VL 242,197
VL 872
VL 256,023
VL 2,183
VL 1,502
NC *1,857 281,870
MTC *1,197 20,964
1.50 22,779
1,541,393
4.50 69,363
1,610,756
5.50 88,592
1,699,348
10.00 169,935
1,869,283
1.00 18,693
1,776,012
1,051,295
VL 629,480
VL 76,532
VL 239,823
VL 863
VL 103,475
VL 521
VL 601
NC *1,857 356,297
MTC *1,197 20,964
1.50 21,428
1,449,984
4.50 65,249
1,515,233
5.50 83,338
1,598,571
10.00 159,857
1,758,428
1.00 17,584
1,576,232
946,698
VL 629,480
VL 76,532
VL 239,823
VL 863
- 332 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
NC *1,857 281,870
MTC *1,197 39,292
1.50 19,018
1,286,878
4.50 57,910
1,344,788
5.50 73,963
1,418,751
10.00 141,875
1,560,626
1.00 15,606
1,462,604
946,698
VL 629,480
VL 76,532
VL 239,823
VL 863
NC *1,857 196,359
MTC *1,197 33,405
1.50 17,647
1,194,109
4.50 53,735
1,247,844
5.50 68,631
1,316,475
10.00 131,648
1,448,123
1.00 14,481
1,592,540
946,698
VL 629,480
VL 76,532
VL 239,823
VL 863
NC *1,857 300,873
MTC *1,197 33,405
1.50 19,215
1,300,191
4.50 58,509
1,358,700
5.50 74,729
1,433,429
10.00 143,343
1,576,772
1.00 15,768
18,896,489
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 896,283
MTC *1,197 28,716
1.50 227,994
15,427,598
4.50 694,242
- 333 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
16,121,840
5.50 886,701
17,008,541
10.00 1,700,854
18,709,395
1.00 187,094
19,006,389
14,461,085
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 44,682
NC *1,857 660,336
MTC *1,197 166,582
1.50 229,320
15,517,323
4.50 698,280
16,215,603
5.50 891,858
17,107,461
10.00 1,710,746
18,818,207
1.00 188,182
19,284,958
14,461,085
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 44,682
NC *1,857 884,406
MTC *1,197 166,582
1.50 232,681
15,744,754
4.50 708,514
16,453,268
5.50 904,930
17,358,198
10.00 1,735,820
19,094,018
1.00 190,940
19,180,290
14,462,819
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 46,416
NC *1,857 793,353
MTC *1,197 171,710
1.50 231,418
15,659,300
4.50 704,669
16,363,969
5.50 900,018
17,263,987
10.00 1,726,399
18,990,386
1.00 189,904
19,376,849
- 334 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,282,665
MTC *1,197 28,716
1.50 233,790
15,819,776
4.50 711,890
16,531,666
5.50 909,242
17,440,908
10.00 1,744,091
19,184,999
1.00 191,850
19,176,515
14,461,663
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 45,260
NC *1,857 794,935
MTC *1,197 168,248
1.50 231,373
15,656,219
4.50 704,530
16,360,749
5.50 899,841
17,260,590
10.00 1,726,059
18,986,649
1.00 189,866
19,223,021
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,158,358
MTC *1,197 29,291
1.50 231,934
15,694,188
4.50 706,238
16,400,426
5.50 902,023
17,302,449
10.00 1,730,245
19,032,694
1.00 190,327
19,272,171
14,460,864
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 44,461
NC *1,857 863,821
MTC *1,197 177,102
1.50 232,527
15,734,314
- 335 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
4.50 708,044
16,442,358
5.50 904,330
17,346,688
10.00 1,734,669
19,081,357
1.00 190,814
34,958
10,840
VL 7,848
VL 2,972
VL 20
NC *1,857 17,064
MTC *1,197 215
1.50 422
28,541
4.50 1,284
29,825
5.50 1,640
31,465
10.00 3,147
34,612
1.00 346
69,716
11,489
VL 8,309
VL 3,159
VL 21
NC *1,857 44,366
MTC *1,197 223
1.50 841
56,919
4.50 2,561
59,480
5.50 3,271
62,751
10.00 6,275
69,026
1.00 690
51,685
11,489
VL 8,309
VL 3,159
VL 21
NC *1,857 29,861
MTC *1,197 223
1.50 624
42,197
4.50 1,899
44,096
5.50 2,425
46,521
10.00 4,652
51,173
1.00 512
- 336 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
37,225
7,726
VL 5,595
VL 2,117
VL 14
NC *1,857 22,215
MTC *1,197 0
1.50 449
30,390
4.50 1,368
31,758
5.50 1,747
33,505
10.00 3,351
36,856
1.00 369
31,290
19,155
VL 14,877
VL 4,249
VL 29
NC *1,857 5,801
MTC *1,197 212
1.50 378
25,546
4.50 1,150
26,696
5.50 1,468
28,164
10.00 2,816
30,980
1.00 310
1,546,992
1,051,987
VL 835,362
VL 156,745
VL 59,480
VL 400
NC *1,857 190,025
MTC *1,197 2,329
1.50 18,665
1,263,006
4.50 56,835
1,319,841
5.50 72,591
1,392,432
10.00 139,243
1,531,675
1.00 15,317
1,121,963
902,463
VL 902,463
NC *1,857 0
MTC *1,197 0
- 337 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1.50 13,537
916,000
4.50 41,220
957,220
5.50 52,647
1,009,867
10.00 100,987
1,110,854
1.00 11,109
236,582
162,443
VL 162,443
NC *1,857 27,855
MTC *1,197 0
1.50 2,854
193,152
4.50 8,692
201,844
5.50 11,101
212,945
10.00 21,295
234,240
1.00 2,342
24,318
14,018
VL 12,373
VL 518
VL 1,127
NC *1,857 5,543
MTC *1,197 0
1.50 293
19,854
4.50 893
20,747
5.50 1,141
21,888
10.00 2,189
24,077
1.00 241
17,385
13,983
VL 13,983
NC *1,857 0
MTC *1,197 0
1.50 210
14,193
4.50 639
14,832
5.50 816
15,648
10.00 1,565
17,213
1.00 172
40,503,645
- 338 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
28,304,711
VL 28,304,711
NC *1,857 551,072
MTC *1,197 3,723,780
1.50 488,693
33,068,256
4.50 1,488,072
34,556,328
5.50 1,900,598
36,456,926
10.00 3,645,693
40,102,619
1.00 401,026
14,881,373
0
NC *1,857 0
MTC *1,197 11,970,000
1.50 179,550
12,149,550
4.50 546,730
12,696,280
5.50 698,295
13,394,575
10.00 1,339,458
14,734,033
1.00 147,340
269,950
131,632
VL 110,505
VL 21,127
NC *1,857 65,695
MTC *1,197 19,810
1.50 3,257
220,394
4.50 9,918
230,312
5.50 12,667
242,979
10.00 24,298
267,277
1.00 2,673
541,390
0
NC *1,857 435,474
MTC *1,197 0
1.50 6,532
442,006
4.50 19,890
461,896
5.50 25,404
487,300
10.00 48,730
536,030
1.00 5,360
704,989
- 339 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
0
NC *1,857 135,113
MTC *1,197 431,953
1.50 8,506
575,572
4.50 25,901
601,473
5.50 33,081
634,554
10.00 63,455
698,009
1.00 6,980
1,134,126
777,392
VL 448,529
VL 82,175
VL 245,825
VL 863
NC *1,857 119,777
MTC *1,197 15,077
1.50 13,684
925,930
4.50 41,667
967,597
5.50 53,218
1,020,815
10.00 102,082
1,122,897
1.00 11,229
1,473,981
1,026,659
VL 629,480
VL 76,532
VL 239,823
VL 863
VL 77,606
VL 1,325
VL 1,030
NC *1,857 143,877
MTC *1,197 15,077
1.50 17,784
1,203,397
4.50 54,153
1,257,550
5.50 69,165
1,326,715
10.00 132,672
1,459,387
1.00 14,594
1,887,976
1,215,780
VL 635,713
VL 77,290
VL 242,197
- 340 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
VL 872
VL 256,023
VL 2,183
VL 1,502
NC *1,857 281,870
MTC *1,197 20,964
1.50 22,779
1,541,393
4.50 69,363
1,610,756
5.50 88,592
1,699,348
10.00 169,935
1,869,283
1.00 18,693
18,896,489
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 896,283
MTC *1,197 28,716
1.50 227,994
15,427,598
4.50 694,242
16,121,840
5.50 886,701
17,008,541
10.00 1,700,854
18,709,395
1.00 187,094
19,006,389
14,461,085
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 44,682
NC *1,857 660,336
MTC *1,197 166,582
1.50 229,320
15,517,323
4.50 698,280
16,215,603
5.50 891,858
17,107,461
10.00 1,710,746
18,818,207
1.00 188,182
19,123,873
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,079,181
MTC *1,197 28,716
1.50 230,738
15,613,240
- 341 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
4.50 702,596
16,315,836
5.50 897,371
17,213,207
10.00 1,721,321
18,934,528
1.00 189,345
19,284,958
14,461,085
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 44,682
NC *1,857 884,406
MTC *1,197 166,582
1.50 232,681
15,744,754
4.50 708,514
16,453,268
5.50 904,930
17,358,198
10.00 1,735,820
19,094,018
1.00 190,940
34,958
10,840
VL 7,848
VL 2,972
VL 20
NC *1,857 17,064
MTC *1,197 215
1.50 422
28,541
4.50 1,284
29,825
5.50 1,640
31,465
10.00 3,147
34,612
1.00 346
31,290
19,155
VL 14,877
VL 4,249
VL 29
NC *1,857 5,801
MTC *1,197 212
1.50 378
25,546
4.50 1,150
26,696
5.50 1,468
28,164
10.00 2,816
30,980
1.00 310
- 342 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
236,582
162,443
VL 162,443
NC *1,857 27,855
MTC *1,197 0
1.50 2,854
193,152
4.50 8,692
201,844
5.50 11,101
212,945
10.00 21,295
234,240
1.00 2,342
93,513
0
NC *1,857 75,218
MTC *1,197 0
1.50 1,128
76,346
4.50 3,436
79,782
5.50 4,388
84,170
10.00 8,417
92,587
1.00 926
50,846
0
NC *1,857 40,899
MTC *1,197 0
1.50 613
41,512
4.50 1,868
43,380
5.50 2,386
45,766
10.00 4,577
50,343
1.00 503
939,525
0
NC *1,857 0
MTC *1,197 755,718
1.50 11,336
767,054
4.50 34,517
801,571
5.50 44,086
845,657
10.00 84,566
930,223
1.00 9,302
182,179
104,177
- 343 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
VL 104,177
NC *1,857 42,360
MTC *1,197 0
1.50 2,198
148,735
4.50 6,693
155,428
5.50 8,549
163,977
10.00 16,398
180,375
1.00 1,804
1,134,126
777,392
VL 448,529
VL 82,175
VL 245,825
VL 863
NC *1,857 119,777
MTC *1,197 15,077
1.50 13,684
925,930
4.50 41,667
967,597
5.50 53,218
1,020,815
10.00 102,082
1,122,897
1.00 11,229
1,489,447
863,775
VL 540,930
VL 79,424
VL 242,558
VL 863
NC *1,857 300,873
MTC *1,197 33,405
1.50 17,971
1,216,024
4.50 54,721
1,270,745
5.50 69,891
1,340,636
10.00 134,064
1,474,700
1.00 14,747
18,524
2,102
VL 1,516
VL 582
VL 4
NC *1,857 12,798
MTC *1,197 0
1.50 224
- 344 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
15,124
4.50 681
15,805
5.50 869
16,674
10.00 1,667
18,341
1.00 183
19,465,442
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,353,926
MTC *1,197 28,716
1.50 234,859
15,892,106
4.50 715,145
16,607,251
5.50 913,399
17,520,650
10.00 1,752,065
19,272,715
1.00 192,727
16,111,586
10,202,036
VL 9,831,239
VL 184,757
VL 168,894
VL 17,146
NC *1,857 2,249,262
MTC *1,197 508,237
1.50 194,393
13,153,928
4.50 591,927
13,745,855
5.50 756,022
14,501,877
10.00 1,450,188
15,952,065
1.00 159,521
1,546,992
1,051,987
VL 835,362
VL 156,745
VL 59,480
VL 400
NC *1,857 190,025
MTC *1,197 2,329
1.50 18,665
1,263,006
4.50 56,835
1,319,841
5.50 72,591
1,392,432
- 345 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
10.00 139,243
1,531,675
1.00 15,317
704,989
0
NC *1,857 135,113
MTC *1,197 431,953
1.50 8,506
575,572
4.50 25,901
601,473
5.50 33,081
634,554
10.00 63,455
698,009
1.00 6,980
50,846
0
NC *1,857 40,899
MTC *1,197 0
1.50 613
41,512
4.50 1,868
43,380
5.50 2,386
45,766
10.00 4,577
50,343
1.00 503
723,434
381,584
VL 313,598
VL 14,200
VL 53,786
NC *1,857 200,318
MTC *1,197 0
1.50 8,729
590,631
4.50 26,578
617,209
5.50 33,946
651,155
10.00 65,116
716,271
1.00 7,163
170,374
104,177
VL 104,177
NC *1,857 32,865
MTC *1,197 0
1.50 2,056
139,098
4.50 6,259
145,357
- 346 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
5.50 7,995
153,352
10.00 15,335
168,687
1.00 1,687
999,074
685,072
VL 373,475
VL 82,715
VL 228,116
VL 766
NC *1,857 103,708
MTC *1,197 14,836
1.50 12,054
815,670
4.50 36,705
852,375
5.50 46,881
899,256
10.00 89,926
989,182
1.00 9,892
1,473,981
1,026,659
VL 629,480
VL 76,532
VL 239,823
VL 863
VL 77,606
VL 1,325
VL 1,030
NC *1,857 143,877
MTC *1,197 15,077
1.50 17,784
1,203,397
4.50 54,153
1,257,550
5.50 69,165
1,326,715
10.00 132,672
1,459,387
1.00 14,594
1,776,012
1,051,295
VL 629,480
VL 76,532
VL 239,823
VL 863
VL 103,475
VL 521
VL 601
NC *1,857 356,297
MTC *1,197 20,964
1.50 21,428
- 347 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1,449,984
4.50 65,249
1,515,233
5.50 83,338
1,598,571
10.00 159,857
1,758,428
1.00 17,584
1,576,232
946,698
VL 629,480
VL 76,532
VL 239,823
VL 863
NC *1,857 281,870
MTC *1,197 39,292
1.50 19,018
1,286,878
4.50 57,910
1,344,788
5.50 73,963
1,418,751
10.00 141,875
1,560,626
1.00 15,606
1,568,432
1,031,822
VL 719,956
VL 73,624
VL 237,379
VL 863
NC *1,857 196,359
MTC *1,197 33,405
1.50 18,924
1,280,510
4.50 57,623
1,338,133
5.50 73,597
1,411,730
10.00 141,173
1,552,903
1.00 15,529
1,682,061
1,031,822
VL 719,956
VL 73,624
VL 237,379
VL 863
NC *1,857 281,870
MTC *1,197 39,292
1.50 20,295
1,373,279
4.50 61,798
1,435,077
- 348 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
5.50 78,929
1,514,006
10.00 151,401
1,665,407
1.00 16,654
1,864,477
1,147,672
VL 727,084
VL 74,353
VL 239,730
VL 872
VL 104,499
VL 527
VL 607
NC *1,857 312,749
MTC *1,197 39,292
1.50 22,496
1,522,209
4.50 68,499
1,590,708
5.50 87,489
1,678,197
10.00 167,820
1,846,017
1.00 18,460
18,896,489
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 896,283
MTC *1,197 28,716
1.50 227,994
15,427,598
4.50 694,242
16,121,840
5.50 886,701
17,008,541
10.00 1,700,854
18,709,395
1.00 187,094
19,006,389
14,461,085
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 44,682
NC *1,857 660,336
MTC *1,197 166,582
1.50 229,320
15,517,323
4.50 698,280
16,215,603
5.50 891,858
17,107,461
- 349 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
10.00 1,710,746
18,818,207
1.00 188,182
19,376,849
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,282,665
MTC *1,197 28,716
1.50 233,790
15,819,776
4.50 711,890
16,531,666
5.50 909,242
17,440,908
10.00 1,744,091
19,184,999
1.00 191,850
19,176,515
14,461,663
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 45,260
NC *1,857 794,935
MTC *1,197 168,248
1.50 231,373
15,656,219
4.50 704,530
16,360,749
5.50 899,841
17,260,590
10.00 1,726,059
18,986,649
1.00 189,866
19,246,917
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,178,153
MTC *1,197 28,716
1.50 232,222
15,713,696
4.50 707,116
16,420,812
5.50 903,145
17,323,957
10.00 1,732,396
19,056,353
1.00 190,564
19,180,290
14,462,819
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 46,416
- 350 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
NC *1,857 793,353
MTC *1,197 171,710
1.50 231,418
15,659,300
4.50 704,669
16,363,969
5.50 900,018
17,263,987
10.00 1,726,399
18,990,386
1.00 189,904
19,181,270
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,117,977
MTC *1,197 36,088
1.50 231,430
15,660,100
4.50 704,705
16,364,805
5.50 900,064
17,264,869
10.00 1,726,487
18,991,356
1.00 189,914
19,398,937
14,461,085
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 44,682
NC *1,857 965,958
MTC *1,197 176,711
1.50 234,056
15,837,810
4.50 712,701
16,550,511
5.50 910,278
17,460,789
10.00 1,746,079
19,206,868
1.00 192,069
18,487,465
11,570,728
VL 5,456,083
VL 5,831,000
VL 235,930
VL 25,965
VL 21,750
NC *1,857 2,344,825
MTC *1,197 955,048
1.50 223,059
15,093,660
- 351 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
4.50 679,215
15,772,875
5.50 867,508
16,640,383
10.00 1,664,038
18,304,421
1.00 183,044
15,981,105
9,224,099
VL 5,517,755
VL 2,543,741
VL 859,600
VL 218,211
VL 42,193
VL 42,599
NC *1,857 2,912,443
MTC *1,197 718,040
1.50 192,819
13,047,401
4.50 587,133
13,634,534
5.50 749,899
14,384,433
10.00 1,438,443
15,822,876
1.00 158,229
12,106,949
7,267,028
VL 6,739,562
VL 527,466
NC *1,857 2,471,333
MTC *1,197 0
1.50 146,075
9,884,436
4.50 444,800
10,329,236
5.50 568,108
10,897,344
10.00 1,089,734
11,987,078
1.00 119,871
9,158,283
5,217,180
VL 4,757,338
VL 459,842
NC *1,857 2,149,388
MTC *1,197 0
1.50 110,499
7,477,067
4.50 336,468
7,813,535
- 352 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
5.50 429,744
8,243,279
10.00 824,328
9,067,607
1.00 90,676
69,716
11,489
VL 8,309
VL 3,159
VL 21
NC *1,857 44,366
MTC *1,197 223
1.50 841
56,919
4.50 2,561
59,480
5.50 3,271
62,751
10.00 6,275
69,026
1.00 690
51,685
11,489
VL 8,309
VL 3,159
VL 21
NC *1,857 29,861
MTC *1,197 223
1.50 624
42,197
4.50 1,899
44,096
5.50 2,425
46,521
10.00 4,652
51,173
1.00 512
41,330
10,840
VL 7,848
VL 2,972
VL 20
NC *1,857 22,182
MTC *1,197 223
1.50 499
33,744
4.50 1,518
35,262
5.50 1,939
37,201
10.00 3,720
40,921
1.00 409
34,958
- 353 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
10,840
VL 7,848
VL 2,972
VL 20
NC *1,857 17,064
MTC *1,197 215
1.50 422
28,541
4.50 1,284
29,825
5.50 1,640
31,465
10.00 3,147
34,612
1.00 346
4,520
393
VL 374
VL 19
NC *1,857 3,242
MTC *1,197 0
1.50 55
3,690
4.50 166
3,856
5.50 212
4,068
10.00 407
4,475
1.00 45
3,506,130
2,820,196
VL 2,820,196
NC *1,857 0
MTC *1,197 0
1.50 42,303
2,862,499
4.50 128,812
2,991,311
5.50 164,522
3,155,833
10.00 315,583
3,471,416
1.00 34,714
956,317
0
NC *1,857 284,102
MTC *1,197 485,124
1.50 11,538
780,764
4.50 35,134
815,898
5.50 44,874
860,772
- 354 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
10.00 86,077
946,849
1.00 9,468
50,846
0
NC *1,857 40,899
MTC *1,197 0
1.50 613
41,512
4.50 1,868
43,380
5.50 2,386
45,766
10.00 4,577
50,343
1.00 503
939,525
0
NC *1,857 0
MTC *1,197 755,718
1.50 11,336
767,054
4.50 34,517
801,571
5.50 44,086
845,657
10.00 84,566
930,223
1.00 9,302
61,335,466
47,550,936
VL 47,550,936
NC *1,857 332,741
MTC *1,197 1,452,196
1.50 740,038
50,075,911
4.50 2,253,416
52,329,327
5.50 2,878,113
55,207,440
10.00 5,520,744
60,728,184
1.00 607,282
1,235,401
764,178
VL 463,382
VL 300,796
NC *1,857 24,862
MTC *1,197 204,668
1.50 14,906
1,008,614
4.50 45,388
1,054,002
5.50 57,970
1,111,972
- 355 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
10.00 111,197
1,223,169
1.00 12,232
24,466,568
19,256,068
VL 19,256,068
NC *1,857 155,279
MTC *1,197 268,614
1.50 295,199
19,975,160
4.50 898,882
20,874,042
5.50 1,148,072
22,022,114
10.00 2,202,211
24,224,325
1.00 242,243
709,084
340,830
VL 190,432
VL 150,398
NC *1,857 24,862
MTC *1,197 204,668
1.50 8,555
578,915
4.50 26,051
604,966
5.50 33,273
638,239
10.00 63,824
702,063
1.00 7,021
25,167,194
19,811,875
VL 19,811,875
NC *1,857 157,838
MTC *1,197 273,802
1.50 303,653
20,547,168
4.50 924,623
21,471,791
5.50 1,180,949
22,652,740
10.00 2,265,274
24,918,014
1.00 249,180
1,240,997
867,980
VL 543,568
VL 79,817
VL 243,727
VL 868
NC *1,857 115,394
MTC *1,197 14,836
- 356 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1.50 14,973
1,013,183
4.50 45,593
1,058,776
5.50 58,233
1,117,009
10.00 111,701
1,228,710
1.00 12,287
999,074
685,072
VL 373,475
VL 82,715
VL 228,116
VL 766
NC *1,857 103,708
MTC *1,197 14,836
1.50 12,054
815,670
4.50 36,705
852,375
5.50 46,881
899,256
10.00 89,926
989,182
1.00 9,892
1,676,897
1,133,642
VL 999,065
VL 97,377
VL 36,952
VL 248
NC *1,857 213,778
MTC *1,197 1,411
1.50 20,232
1,369,063
4.50 61,608
1,430,671
5.50 78,687
1,509,358
10.00 150,936
1,660,294
1.00 16,603
33,123
7,649
VL 5,539
VL 2,096
VL 14
NC *1,857 18,771
MTC *1,197 223
1.50 400
27,043
4.50 1,217
28,260
- 357 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
5.50 1,554
29,814
10.00 2,981
32,795
1.00 328
20,191
12,599
VL 6,546
VL 6,053
NC *1,857 3,642
MTC *1,197 0
1.50 244
16,485
4.50 742
17,227
5.50 947
18,174
10.00 1,817
19,991
1.00 200
108,951
73,984
VL 73,984
NC *1,857 13,651
MTC *1,197 0
1.50 1,315
88,950
4.50 4,003
92,953
5.50 5,112
98,065
10.00 9,807
107,872
1.00 1,079
759,041
0
NC *1,857 610,543
MTC *1,197 0
1.50 9,158
619,701
4.50 27,887
647,588
5.50 35,617
683,205
10.00 68,321
751,526
1.00 7,515
766,615
338,085
VL 338,085
NC *1,857 278,550
MTC *1,197 0
1.50 9,250
- 358 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
625,885
4.50 28,165
654,050
5.50 35,973
690,023
10.00 69,002
759,025
1.00 7,590
2,447,876
1,690,427
VL 1,690,427
NC *1,857 278,550
MTC *1,197 0
1.50 29,535
1,998,512
4.50 89,933
2,088,445
5.50 114,864
2,203,309
10.00 220,331
2,423,640
1.00 24,236
4,549,454
3,380,855
VL 3,380,855
NC *1,857 278,550
MTC *1,197 0
1.50 54,891
3,714,296
4.50 167,143
3,881,439
5.50 213,479
4,094,918
10.00 409,492
4,504,410
1.00 45,044
351,305,719
282,019,613
VL 282,019,613
NC *1,857 557,100
MTC *1,197 0
1.50 4,238,651
286,815,364
4.50 12,906,691
299,722,055
5.50 16,484,713
316,206,768
10.00 31,620,677
347,827,445
1.00 3,478,274
13,186,629
10,142,564
- 359 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
VL 10,142,564
NC *1,857 464,250
MTC *1,197 0
1.50 159,102
10,765,916
4.50 484,466
11,250,382
5.50 618,771
11,869,153
10.00 1,186,915
13,056,068
1.00 130,561
13,218,229
7,967,547
VL 7,967,547
NC *1,857 378,811
MTC *1,197 2,285,873
1.50 159,483
10,791,714
4.50 485,627
11,277,341
5.50 620,254
11,897,595
10.00 1,189,760
13,087,355
1.00 130,874
4,035,161
0
NC *1,857 226,946
MTC *1,197 3,018,781
1.50 48,686
3,294,413
4.50 148,249
3,442,662
5.50 189,346
3,632,008
10.00 363,201
3,995,209
1.00 39,952
2,181,921
182,302
VL 4,169
VL 56,798
VL 121,335
NC *1,857 810,521
MTC *1,197 762,229
1.50 26,326
1,781,378
4.50 80,162
1,861,540
5.50 102,385
1,963,925
10.00 196,393
2,160,318
- 360 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1.00 21,603
1,069,551
0
NC *1,857 408,260
MTC *1,197 452,045
1.50 12,905
873,210
4.50 39,294
912,504
5.50 50,188
962,692
10.00 96,269
1,058,961
1.00 10,590
67,189
0
NC *1,857 54,044
MTC *1,197 0
1.50 811
54,855
4.50 2,468
57,323
5.50 3,153
60,476
10.00 6,048
66,524
1.00 665
339,136
0
NC *1,857 0
MTC *1,197 272,787
1.50 4,092
276,879
4.50 12,460
289,339
5.50 15,914
305,253
10.00 30,525
335,778
1.00 3,358
723,434
381,584
VL 313,598
VL 14,200
VL 53,786
NC *1,857 200,318
MTC *1,197 0
1.50 8,729
590,631
4.50 26,578
617,209
5.50 33,946
651,155
10.00 65,116
716,271
- 361 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1.00 7,163
170,374
104,177
VL 104,177
NC *1,857 32,865
MTC *1,197 0
1.50 2,056
139,098
4.50 6,259
145,357
5.50 7,995
153,352
10.00 15,335
168,687
1.00 1,687
999,074
685,072
VL 373,475
VL 82,715
VL 228,116
VL 766
NC *1,857 103,708
MTC *1,197 14,836
1.50 12,054
815,670
4.50 36,705
852,375
5.50 46,881
899,256
10.00 89,926
989,182
1.00 9,892
1,134,126
777,392
VL 448,529
VL 82,175
VL 245,825
VL 863
NC *1,857 119,777
MTC *1,197 15,077
1.50 13,684
925,930
4.50 41,667
967,597
5.50 53,218
1,020,815
10.00 102,082
1,122,897
1.00 11,229
1,423,456
961,773
VL 543,607
VL 79,818
VL 243,759
- 362 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
VL 868
VL 72,791
VL 20,930
NC *1,857 155,279
MTC *1,197 27,920
1.50 17,175
1,162,147
4.50 52,297
1,214,444
5.50 66,794
1,281,238
10.00 128,124
1,409,362
1.00 14,094
1,303,071
851,122
VL 533,000
VL 78,265
VL 239,006
VL 851
NC *1,857 187,698
MTC *1,197 9,320
1.50 15,722
1,063,862
4.50 47,874
1,111,736
5.50 61,145
1,172,881
10.00 117,288
1,290,169
1.00 12,902
18,524
2,102
VL 1,516
VL 582
VL 4
NC *1,857 12,798
MTC *1,197 0
1.50 224
15,124
4.50 681
15,805
5.50 869
16,674
10.00 1,667
18,341
1.00 183
19,465,442
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,353,926
MTC *1,197 28,716
1.50 234,859
- 363 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
15,892,106
4.50 715,145
16,607,251
5.50 913,399
17,520,650
10.00 1,752,065
19,272,715
1.00 192,727
14,726,041
9,304,286
VL 6,814,973
VL 1,979,859
VL 13,794
VL 151,733
VL 173,803
VL 170,124
NC *1,857 1,767,938
MTC *1,197 772,833
1.50 177,676
12,022,733
4.50 541,023
12,563,756
5.50 691,007
13,254,763
10.00 1,325,476
14,580,239
1.00 145,802
1,546,992
1,051,987
VL 835,362
VL 156,745
VL 59,480
VL 400
NC *1,857 190,025
MTC *1,197 2,329
1.50 18,665
1,263,006
4.50 56,835
1,319,841
5.50 72,591
1,392,432
10.00 139,243
1,531,675
1.00 15,317
53,959,719
33,418,659
VL 32,609,669
VL 441,898
VL 43,317
VL 4,143
VL 243,085
VL 76,031
VL 516
NC *1,857 7,972,992
- 364 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
MTC *1,197 2,011,456
1.50 651,047
44,054,154
4.50 1,982,437
46,036,591
5.50 2,532,013
48,568,604
10.00 4,856,860
53,425,464
1.00 534,255
55,398,608
39,669,151
VL 37,625,178
VL 2,032,322
VL 11,651
NC *1,857 3,791,060
MTC *1,197 1,100,284
1.50 668,407
45,228,902
4.50 2,035,301
47,264,203
5.50 2,599,531
49,863,734
10.00 4,986,373
54,850,107
1.00 548,501
61,992,264
44,149,055
VL 41,754,911
VL 2,380,360
VL 13,784
NC *1,857 4,614,836
MTC *1,197 1,100,284
1.50 747,963
50,612,138
4.50 2,277,546
52,889,684
5.50 2,908,933
55,798,617
10.00 5,579,862
61,378,479
1.00 613,785
103,903,732
74,162,926
VL 70,354,165
VL 3,786,936
VL 21,825
NC *1,857 8,312,927
MTC *1,197 1,100,284
1.50 1,253,642
84,829,779
4.50 3,817,340
88,647,119
5.50 4,875,592
- 365 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
93,522,711
10.00 9,352,271
102,874,982
1.00 1,028,750
455,486
319,762
VL 64,030
VL 254,091
VL 1,641
NC *1,857 29,420
MTC *1,197 17,193
1.50 5,496
371,871
4.50 16,734
388,605
5.50 21,373
409,978
10.00 40,998
450,976
1.00 4,510
854,051
600,418
VL 124,002
VL 473,462
VL 2,954
NC *1,857 65,058
MTC *1,197 21,490
1.50 10,304
697,270
4.50 31,377
728,647
5.50 40,076
768,723
10.00 76,872
845,595
1.00 8,456
64,467
0
NC *1,857 51,855
MTC *1,197 0
1.50 778
52,633
4.50 2,368
55,001
5.50 3,025
58,026
10.00 5,803
63,829
1.00 638
50,846
0
NC *1,857 40,899
MTC *1,197 0
1.50 613
- 366 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
41,512
4.50 1,868
43,380
5.50 2,386
45,766
10.00 4,577
50,343
1.00 503
939,525
0
NC *1,857 0
MTC *1,197 755,718
1.50 11,336
767,054
4.50 34,517
801,571
5.50 44,086
845,657
10.00 84,566
930,223
1.00 9,302
723,434
381,584
VL 313,598
VL 14,200
VL 53,786
NC *1,857 200,318
MTC *1,197 0
1.50 8,729
590,631
4.50 26,578
617,209
5.50 33,946
651,155
10.00 65,116
716,271
1.00 7,163
170,374
104,177
VL 104,177
NC *1,857 32,865
MTC *1,197 0
1.50 2,056
139,098
4.50 6,259
145,357
5.50 7,995
153,352
10.00 15,335
168,687
1.00 1,687
999,074
685,072
VL 373,475
VL 82,715
- 367 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
VL 228,116
VL 766
NC *1,857 103,708
MTC *1,197 14,836
1.50 12,054
815,670
4.50 36,705
852,375
5.50 46,881
899,256
10.00 89,926
989,182
1.00 9,892
1,241,517
863,775
VL 540,930
VL 79,424
VL 242,558
VL 863
NC *1,857 119,777
MTC *1,197 15,077
1.50 14,979
1,013,608
4.50 45,612
1,059,220
5.50 58,257
1,117,477
10.00 111,748
1,229,225
1.00 12,292
1,672,921
968,372
VL 540,930
VL 79,424
VL 242,558
VL 863
VL 103,475
VL 521
VL 601
NC *1,857 356,297
MTC *1,197 20,964
1.50 20,184
1,365,817
4.50 61,462
1,427,279
5.50 78,500
1,505,779
10.00 150,578
1,656,357
1.00 16,564
1,473,141
863,775
VL 540,930
VL 79,424
- 368 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
VL 242,558
VL 863
NC *1,857 281,870
MTC *1,197 39,292
1.50 17,774
1,202,711
4.50 54,122
1,256,833
5.50 69,126
1,325,959
10.00 132,596
1,458,555
1.00 14,586
18,896,489
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 896,283
MTC *1,197 28,716
1.50 227,994
15,427,598
4.50 694,242
16,121,840
5.50 886,701
17,008,541
10.00 1,700,854
18,709,395
1.00 187,094
19,006,389
14,461,085
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 44,682
NC *1,857 660,336
MTC *1,197 166,582
1.50 229,320
15,517,323
4.50 698,280
16,215,603
5.50 891,858
17,107,461
10.00 1,710,746
18,818,207
1.00 188,182
19,376,849
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,282,665
MTC *1,197 28,716
1.50 233,790
15,819,776
4.50 711,890
16,531,666
- 369 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
5.50 909,242
17,440,908
10.00 1,744,091
19,184,999
1.00 191,850
19,176,515
14,461,663
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 45,260
NC *1,857 794,935
MTC *1,197 168,248
1.50 231,373
15,656,219
4.50 704,530
16,360,749
5.50 899,841
17,260,590
10.00 1,726,059
18,986,649
1.00 189,866
19,246,917
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,178,153
MTC *1,197 28,716
1.50 232,222
15,713,696
4.50 707,116
16,420,812
5.50 903,145
17,323,957
10.00 1,732,396
19,056,353
1.00 190,564
19,180,290
14,462,819
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 46,416
NC *1,857 793,353
MTC *1,197 171,710
1.50 231,418
15,659,300
4.50 704,669
16,363,969
5.50 900,018
17,263,987
10.00 1,726,399
18,990,386
1.00 189,904
961,855
617,873
- 370 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
VL 503,482
VL 82,771
VL 31,409
VL 211
NC *1,857 154,395
MTC *1,197 1,411
1.50 11,605
785,284
4.50 35,338
820,622
5.50 45,134
865,756
10.00 86,576
952,332
1.00 9,523
934,020
614,572
VL 474,600
VL 101,281
VL 38,433
VL 258
NC *1,857 134,601
MTC *1,197 2,117
1.50 11,269
762,559
4.50 34,315
796,874
5.50 43,828
840,702
10.00 84,070
924,772
1.00 9,248
1,676,897
1,133,642
VL 999,065
VL 97,377
VL 36,952
VL 248
NC *1,857 213,778
MTC *1,197 1,411
1.50 20,232
1,369,063
4.50 61,608
1,430,671
5.50 78,687
1,509,358
10.00 150,936
1,660,294
1.00 16,603
34,958
10,840
VL 7,848
VL 2,972
VL 20
- 371 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
NC *1,857 17,064
MTC *1,197 215
1.50 422
28,541
4.50 1,284
29,825
5.50 1,640
31,465
10.00 3,147
34,612
1.00 346
69,716
11,489
VL 8,309
VL 3,159
VL 21
NC *1,857 44,366
MTC *1,197 223
1.50 841
56,919
4.50 2,561
59,480
5.50 3,271
62,751
10.00 6,275
69,026
1.00 690
51,685
11,489
VL 8,309
VL 3,159
VL 21
NC *1,857 29,861
MTC *1,197 223
1.50 624
42,197
4.50 1,899
44,096
5.50 2,425
46,521
10.00 4,652
51,173
1.00 512
485,215
234,983
VL 203,158
VL 16,478
VL 6,253
VL 42
VL 735
VL 8,317
NC *1,857 136,993
MTC *1,197 18,313
1.50 5,854
- 372 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
396,143
4.50 17,826
413,969
5.50 22,768
436,737
10.00 43,674
480,411
1.00 4,804
982,908
710,190
VL 626,037
VL 77,425
VL 6,728
NC *1,857 62,943
MTC *1,197 17,480
1.50 11,859
802,472
4.50 36,111
838,583
5.50 46,122
884,705
10.00 88,471
973,176
1.00 9,732
33,292
1,183
VL 1,025
VL 158
NC *1,857 25,595
MTC *1,197 0
1.50 402
27,180
4.50 1,223
28,403
5.50 1,562
29,965
10.00 2,997
32,962
1.00 330
39,656
1,183
VL 1,025
VL 158
NC *1,857 30,715
MTC *1,197 0
1.50 478
32,376
4.50 1,457
33,833
5.50 1,861
35,694
10.00 3,569
39,263
1.00 393
29,687
- 373 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
18,653
VL 6,546
VL 12,107
NC *1,857 5,226
MTC *1,197 0
1.50 358
24,237
4.50 1,091
25,328
5.50 1,393
26,721
10.00 2,672
29,393
1.00 294
4,870
675
VL 301
VL 355
VL 19
NC *1,857 3,242
MTC *1,197 0
1.50 59
3,976
4.50 179
4,155
5.50 229
4,384
10.00 438
4,822
1.00 48
577,906
295,623
VL 75,370
VL 189,945
VL 14,114
VL 9,194
VL 544
VL 510
VL 5,946
NC *1,857 134,601
MTC *1,197 34,620
1.50 6,973
471,817
4.50 21,232
493,049
5.50 27,118
520,167
10.00 52,017
572,184
1.00 5,722
529,215
283,835
VL 44,335
- 374 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
VL 232,155
VL 6,291
VL 544
VL 510
NC *1,857 118,766
MTC *1,197 23,079
1.50 6,385
432,065
4.50 19,443
451,508
5.50 24,833
476,341
10.00 47,634
523,975
1.00 5,240
7,459,064
5,071,282
VL 5,071,282
NC *1,857 928,500
MTC *1,197 0
1.50 89,997
6,089,779
4.50 274,040
6,363,819
5.50 350,010
6,713,829
10.00 671,383
7,385,212
1.00 73,852
255,538
112,695
VL 112,695
NC *1,857 92,850
MTC *1,197 0
1.50 3,083
208,628
4.50 9,388
218,016
5.50 11,991
230,007
10.00 23,001
253,008
1.00 2,530
16,319,179
11,269,515
VL 11,269,515
NC *1,857 1,857,000
MTC *1,197 0
1.50 196,898
13,323,413
4.50 599,554
13,922,967
5.50 765,763
- 375 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
14,688,730
10.00 1,468,873
16,157,603
1.00 161,576
17,482
9,419
VL 9,419
NC *1,857 4,643
MTC *1,197 0
1.50 211
14,273
4.50 642
14,915
5.50 820
15,735
10.00 1,574
17,309
1.00 173
19,874
13,199
VL 13,199
NC *1,857 2,786
MTC *1,197 0
1.50 240
16,225
4.50 730
16,955
5.50 933
17,888
10.00 1,789
19,677
1.00 197
202,923
135,369
VL 135,369
NC *1,857 27,855
MTC *1,197 0
1.50 2,448
165,672
4.50 7,455
173,127
5.50 9,522
182,649
10.00 18,265
200,914
1.00 2,009
1,153,784
559,881
VL 557,784
VL 992
VL 1,105
NC *1,857 368,178
MTC *1,197 0
1.50 13,921
- 376 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
941,980
4.50 42,389
984,369
5.50 54,140
1,038,509
10.00 103,851
1,142,360
1.00 11,424
2,020,645
1,107,525
VL 1,104,185
VL 1,352
VL 1,988
NC *1,857 517,804
MTC *1,197 0
1.50 24,380
1,649,709
4.50 74,237
1,723,946
5.50 94,817
1,818,763
10.00 181,876
2,000,639
1.00 20,006
3,837,280
2,440,145
VL 2,436,037
VL 1,623
VL 2,485
NC *1,857 646,414
MTC *1,197 0
1.50 46,298
3,132,857
4.50 140,979
3,273,836
5.50 180,061
3,453,897
10.00 345,390
3,799,287
1.00 37,993
4,507,580
2,817,075
VL 2,811,687
VL 2,074
VL 3,314
NC *1,857 808,647
MTC *1,197 0
1.50 54,386
3,680,108
4.50 165,605
3,845,713
5.50 211,514
4,057,227
10.00 405,723
4,462,950
- 377 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1.00 44,630
4,602,274
2,819,272
VL 2,811,687
VL 2,615
VL 4,970
NC *1,857 882,619
MTC *1,197 0
1.50 55,528
3,757,419
4.50 169,084
3,926,503
5.50 215,958
4,142,461
10.00 414,246
4,556,707
1.00 45,567
75,913
52,025
VL 50,943
VL 1,082
NC *1,857 9,036
MTC *1,197 0
1.50 916
61,977
4.50 2,789
64,766
5.50 3,562
68,328
10.00 6,833
75,161
1.00 752
103,021
70,216
VL 68,864
VL 1,352
NC *1,857 12,650
MTC *1,197 0
1.50 1,243
84,109
4.50 3,785
87,894
5.50 4,834
92,728
10.00 9,273
102,001
1.00 1,020
119,281
80,585
VL 78,894
VL 1,691
NC *1,857 15,361
MTC *1,197 0
1.50 1,439
- 378 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
97,385
4.50 4,382
101,767
5.50 5,597
107,364
10.00 10,736
118,100
1.00 1,181
157,487
107,702
VL 105,606
VL 2,096
NC *1,857 18,975
MTC *1,197 0
1.50 1,900
128,577
4.50 5,786
134,363
5.50 7,390
141,753
10.00 14,175
155,928
1.00 1,559
207,522
144,332
VL 141,559
VL 2,773
NC *1,857 22,590
MTC *1,197 0
1.50 2,504
169,426
4.50 7,624
177,050
5.50 9,738
186,788
10.00 18,679
205,467
1.00 2,055
75,913
52,025
VL 50,943
VL 1,082
NC *1,857 9,036
MTC *1,197 0
1.50 916
61,977
4.50 2,789
64,766
5.50 3,562
68,328
10.00 6,833
75,161
1.00 752
75,913
52,025
- 379 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
VL 50,943
VL 1,082
NC *1,857 9,036
MTC *1,197 0
1.50 916
61,977
4.50 2,789
64,766
5.50 3,562
68,328
10.00 6,833
75,161
1.00 752
4,585,590
3,628,835
VL 3,606,605
VL 1,014
VL 21,216
NC *1,857 59,636
MTC *1,197 0
1.50 55,327
3,743,798
4.50 168,471
3,912,269
5.50 215,175
4,127,444
10.00 412,744
4,540,188
1.00 45,402
35,832
26,470
VL 26,059
VL 162
VL 249
NC *1,857 2,353
MTC *1,197 0
1.50 432
29,255
4.50 1,316
30,571
5.50 1,681
32,252
10.00 3,225
35,477
1.00 355
35,832
26,470
VL 26,059
VL 162
VL 249
NC *1,857 2,353
MTC *1,197 0
1.50 432
29,255
- 380 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
4.50 1,316
30,571
5.50 1,681
32,252
10.00 3,225
35,477
1.00 355
24,776
16,988
VL 16,470
VL 208
VL 310
NC *1,857 2,941
MTC *1,197 0
1.50 299
20,228
4.50 910
21,138
5.50 1,163
22,301
10.00 2,230
24,531
1.00 245
40,233
29,253
VL 28,540
VL 271
VL 442
NC *1,857 3,110
MTC *1,197 0
1.50 485
32,848
4.50 1,478
34,326
5.50 1,888
36,214
10.00 3,621
39,835
1.00 398
42,251
30,707
VL 29,894
VL 316
VL 497
NC *1,857 3,278
MTC *1,197 0
1.50 510
34,495
4.50 1,552
36,047
5.50 1,983
38,030
10.00 3,803
41,833
1.00 418
- 381 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
35,832
26,470
VL 26,059
VL 162
VL 249
NC *1,857 2,353
MTC *1,197 0
1.50 432
29,255
4.50 1,316
30,571
5.50 1,681
32,252
10.00 3,225
35,477
1.00 355
24,776
16,988
VL 16,470
VL 208
VL 310
NC *1,857 2,941
MTC *1,197 0
1.50 299
20,228
4.50 910
21,138
5.50 1,163
22,301
10.00 2,230
24,531
1.00 245
40,233
29,253
VL 28,540
VL 271
VL 442
NC *1,857 3,110
MTC *1,197 0
1.50 485
32,848
4.50 1,478
34,326
5.50 1,888
36,214
10.00 3,621
39,835
1.00 398
42,251
30,707
VL 29,894
VL 316
VL 497
NC *1,857 3,278
- 382 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
MTC *1,197 0
1.50 510
34,495
4.50 1,552
36,047
5.50 1,983
38,030
10.00 3,803
41,833
1.00 418
42,251
30,707
VL 29,894
VL 316
VL 497
NC *1,857 3,278
MTC *1,197 0
1.50 510
34,495
4.50 1,552
36,047
5.50 1,983
38,030
10.00 3,803
41,833
1.00 418
42,251
30,707
VL 29,894
VL 316
VL 497
NC *1,857 3,278
MTC *1,197 0
1.50 510
34,495
4.50 1,552
36,047
5.50 1,983
38,030
10.00 3,803
41,833
1.00 418
40,233
29,253
VL 28,540
VL 271
VL 442
NC *1,857 3,110
MTC *1,197 0
1.50 485
32,848
4.50 1,478
34,326
5.50 1,888
- 383 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
36,214
10.00 3,621
39,835
1.00 398
42,251
30,707
VL 29,894
VL 316
VL 497
NC *1,857 3,278
MTC *1,197 0
1.50 510
34,495
4.50 1,552
36,047
5.50 1,983
38,030
10.00 3,803
41,833
1.00 418
42,251
30,707
VL 29,894
VL 316
VL 497
NC *1,857 3,278
MTC *1,197 0
1.50 510
34,495
4.50 1,552
36,047
5.50 1,983
38,030
10.00 3,803
41,833
1.00 418
64,467
0
NC *1,857 51,855
MTC *1,197 0
1.50 778
52,633
4.50 2,368
55,001
5.50 3,025
58,026
10.00 5,803
63,829
1.00 638
63,557
0
NC *1,857 51,123
MTC *1,197 0
1.50 767
- 384 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
51,890
4.50 2,335
54,225
5.50 2,982
57,207
10.00 5,721
62,928
1.00 629
474,174
0
NC *1,857 0
MTC *1,197 381,407
1.50 5,721
387,128
4.50 17,421
404,549
5.50 22,250
426,799
10.00 42,680
469,479
1.00 4,695
723,434
381,584
VL 313,598
VL 14,200
VL 53,786
NC *1,857 200,318
MTC *1,197 0
1.50 8,729
590,631
4.50 26,578
617,209
5.50 33,946
651,155
10.00 65,116
716,271
1.00 7,163
170,374
104,177
VL 104,177
NC *1,857 32,865
MTC *1,197 0
1.50 2,056
139,098
4.50 6,259
145,357
5.50 7,995
153,352
10.00 15,335
168,687
1.00 1,687
999,074
685,072
VL 373,475
VL 82,715
- 385 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
VL 228,116
VL 766
NC *1,857 103,708
MTC *1,197 14,836
1.50 12,054
815,670
4.50 36,705
852,375
5.50 46,881
899,256
10.00 89,926
989,182
1.00 9,892
1,134,126
777,392
VL 448,529
VL 82,175
VL 245,825
VL 863
NC *1,857 119,777
MTC *1,197 15,077
1.50 13,684
925,930
4.50 41,667
967,597
5.50 53,218
1,020,815
10.00 102,082
1,122,897
1.00 11,229
1,241,517
863,775
VL 540,930
VL 79,424
VL 242,558
VL 863
NC *1,857 119,777
MTC *1,197 15,077
1.50 14,979
1,013,608
4.50 45,612
1,059,220
5.50 58,257
1,117,477
10.00 111,748
1,229,225
1.00 12,292
1,727,204
968,372
VL 540,930
VL 79,424
VL 242,558
VL 863
VL 103,475
- 386 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
VL 521
VL 601
NC *1,857 381,632
MTC *1,197 39,292
1.50 20,839
1,410,135
4.50 63,456
1,473,591
5.50 81,048
1,554,639
10.00 155,464
1,710,103
1.00 17,101
1,473,141
863,775
VL 540,930
VL 79,424
VL 242,558
VL 863
NC *1,857 281,870
MTC *1,197 39,292
1.50 17,774
1,202,711
4.50 54,122
1,256,833
5.50 69,126
1,325,959
10.00 132,596
1,458,555
1.00 14,586
1,489,447
863,775
VL 540,930
VL 79,424
VL 242,558
VL 863
NC *1,857 300,873
MTC *1,197 33,405
1.50 17,971
1,216,024
4.50 54,721
1,270,745
5.50 69,891
1,340,636
10.00 134,064
1,474,700
1.00 14,747
1,303,071
851,122
VL 533,000
VL 78,265
VL 239,006
VL 851
NC *1,857 187,698
- 387 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
MTC *1,197 9,320
1.50 15,722
1,063,862
4.50 47,874
1,111,736
5.50 61,145
1,172,881
10.00 117,288
1,290,169
1.00 12,902
18,896,489
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 896,283
MTC *1,197 28,716
1.50 227,994
15,427,598
4.50 694,242
16,121,840
5.50 886,701
17,008,541
10.00 1,700,854
18,709,395
1.00 187,094
19,006,389
14,461,085
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 44,682
NC *1,857 660,336
MTC *1,197 166,582
1.50 229,320
15,517,323
4.50 698,280
16,215,603
5.50 891,858
17,107,461
10.00 1,710,746
18,818,207
1.00 188,182
19,376,849
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,282,665
MTC *1,197 28,716
1.50 233,790
15,819,776
4.50 711,890
16,531,666
5.50 909,242
17,440,908
10.00 1,744,091
19,184,999
- 388 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1.00 191,850
19,176,515
14,461,663
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 45,260
NC *1,857 794,935
MTC *1,197 168,248
1.50 231,373
15,656,219
4.50 704,530
16,360,749
5.50 899,841
17,260,590
10.00 1,726,059
18,986,649
1.00 189,866
19,246,917
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,178,153
MTC *1,197 28,716
1.50 232,222
15,713,696
4.50 707,116
16,420,812
5.50 903,145
17,323,957
10.00 1,732,396
19,056,353
1.00 190,564
19,180,290
14,462,819
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 46,416
NC *1,857 793,353
MTC *1,197 171,710
1.50 231,418
15,659,300
4.50 704,669
16,363,969
5.50 900,018
17,263,987
10.00 1,726,399
18,990,386
1.00 189,904
19,920,209
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,719,723
MTC *1,197 28,716
- 389 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1.50 240,346
16,263,390
4.50 731,853
16,995,243
5.50 934,738
17,929,981
10.00 1,792,998
19,722,979
1.00 197,230
19,920,209
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,719,723
MTC *1,197 28,716
1.50 240,346
16,263,390
4.50 731,853
16,995,243
5.50 934,738
17,929,981
10.00 1,792,998
19,722,979
1.00 197,230
19,920,209
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,719,723
MTC *1,197 28,716
1.50 240,346
16,263,390
4.50 731,853
16,995,243
5.50 934,738
17,929,981
10.00 1,792,998
19,722,979
1.00 197,230
19,920,209
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,719,723
MTC *1,197 28,716
1.50 240,346
16,263,390
4.50 731,853
16,995,243
5.50 934,738
17,929,981
10.00 1,792,998
19,722,979
1.00 197,230
19,376,849
- 390 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,282,665
MTC *1,197 28,716
1.50 233,790
15,819,776
4.50 711,890
16,531,666
5.50 909,242
17,440,908
10.00 1,744,091
19,184,999
1.00 191,850
19,176,515
14,461,663
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 45,260
NC *1,857 794,935
MTC *1,197 168,248
1.50 231,373
15,656,219
4.50 704,530
16,360,749
5.50 899,841
17,260,590
10.00 1,726,059
18,986,649
1.00 189,866
18,524
2,102
VL 1,516
VL 582
VL 4
NC *1,857 12,798
MTC *1,197 0
1.50 224
15,124
4.50 681
15,805
5.50 869
16,674
10.00 1,667
18,341
1.00 183
145,114
14,342
VL 14,342
NC *1,857 102,382
MTC *1,197 0
1.50 1,751
118,475
4.50 5,331
- 391 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
123,806
5.50 6,809
130,615
10.00 13,062
143,677
1.00 1,437
961,855
617,873
VL 503,482
VL 82,771
VL 31,409
VL 211
NC *1,857 154,395
MTC *1,197 1,411
1.50 11,605
785,284
4.50 35,338
820,622
5.50 45,134
865,756
10.00 86,576
952,332
1.00 9,523
934,020
614,572
VL 474,600
VL 101,281
VL 38,433
VL 258
NC *1,857 134,601
MTC *1,197 2,117
1.50 11,269
762,559
4.50 34,315
796,874
5.50 43,828
840,702
10.00 84,070
924,772
1.00 9,248
1,676,897
1,133,642
VL 999,065
VL 97,377
VL 36,952
VL 248
NC *1,857 213,778
MTC *1,197 1,411
1.50 20,232
1,369,063
4.50 61,608
1,430,671
5.50 78,687
1,509,358
- 392 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
10.00 150,936
1,660,294
1.00 16,603
1,546,992
1,051,987
VL 835,362
VL 156,745
VL 59,480
VL 400
NC *1,857 190,025
MTC *1,197 2,329
1.50 18,665
1,263,006
4.50 56,835
1,319,841
5.50 72,591
1,392,432
10.00 139,243
1,531,675
1.00 15,317
1,752,135
1,036,685
VL 818,053
VL 158,192
VL 60,036
VL 404
NC *1,857 370,548
MTC *1,197 2,117
1.50 21,140
1,430,490
4.50 64,372
1,494,862
5.50 82,217
1,577,079
10.00 157,708
1,734,787
1.00 17,348
41,330
10,840
VL 7,848
VL 2,972
VL 20
NC *1,857 22,182
MTC *1,197 223
1.50 499
33,744
4.50 1,518
35,262
5.50 1,939
37,201
10.00 3,720
40,921
1.00 409
69,716
- 393 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
11,489
VL 8,309
VL 3,159
VL 21
NC *1,857 44,366
MTC *1,197 223
1.50 841
56,919
4.50 2,561
59,480
5.50 3,271
62,751
10.00 6,275
69,026
1.00 690
51,685
11,489
VL 8,309
VL 3,159
VL 21
NC *1,857 29,861
MTC *1,197 223
1.50 624
42,197
4.50 1,899
44,096
5.50 2,425
46,521
10.00 4,652
51,173
1.00 512
37,225
7,726
VL 5,595
VL 2,117
VL 14
NC *1,857 22,215
MTC *1,197 0
1.50 449
30,390
4.50 1,368
31,758
5.50 1,747
33,505
10.00 3,351
36,856
1.00 369
16,198
1,738
VL 1,258
VL 477
VL 3
NC *1,857 11,292
MTC *1,197 0
- 394 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1.50 195
13,225
4.50 595
13,820
5.50 760
14,580
10.00 1,458
16,038
1.00 160
2,314
1,861
VL 1,861
NC *1,857 0
MTC *1,197 0
1.50 28
1,889
4.50 85
1,974
5.50 109
2,083
10.00 208
2,291
1.00 23
23,739
16,904
VL 16,904
NC *1,857 2,191
MTC *1,197 0
1.50 286
19,381
4.50 872
20,253
5.50 1,114
21,367
10.00 2,137
23,504
1.00 235
24,803,541
18,848,011
VL 4,146,157
VL 14,239,776
VL 159,137
VL 45,416
VL 136,870
VL 39,016
VL 270
VL 57,011
VL 24,358
NC *1,857 1,000,565
MTC *1,197 102,432
1.50 299,265
20,250,273
4.50 911,262
21,161,535
- 395 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
5.50 1,163,884
22,325,419
10.00 2,232,542
24,557,961
1.00 245,580
386,510
208,512
VL 105,524
VL 22,719
VL 16,427
VL 63,842
NC *1,857 102,382
MTC *1,197 0
1.50 4,663
315,557
4.50 14,200
329,757
5.50 18,137
347,894
10.00 34,789
382,683
1.00 3,827
577,906
295,623
VL 75,370
VL 189,945
VL 14,114
VL 9,194
VL 544
VL 510
VL 5,946
NC *1,857 134,601
MTC *1,197 34,620
1.50 6,973
471,817
4.50 21,232
493,049
5.50 27,118
520,167
10.00 52,017
572,184
1.00 5,722
620,316
406,108
VL 406,108
NC *1,857 92,850
MTC *1,197 0
1.50 7,484
506,442
4.50 22,790
529,232
5.50 29,108
- 396 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
558,340
10.00 55,834
614,174
1.00 6,142
268,085
169,212
VL 169,212
NC *1,857 46,425
MTC *1,197 0
1.50 3,235
218,872
4.50 9,849
228,721
5.50 12,580
241,301
10.00 24,130
265,431
1.00 2,654
131,376
89,172
VL 71,399
VL 13,036
VL 4,379
VL 29
VL 329
NC *1,857 14,503
MTC *1,197 1,998
1.50 1,585
107,258
4.50 4,827
112,085
5.50 6,165
118,250
10.00 11,825
130,075
1.00 1,301
130,124
87,910
VL 70,002
VL 13,129
VL 4,379
VL 29
VL 371
NC *1,857 14,759
MTC *1,197 1,998
1.50 1,570
106,237
4.50 4,781
111,018
5.50 6,106
117,124
10.00 11,712
128,836
- 397 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1.00 1,288
181,424
73,744
VL 63,830
VL 7,252
VL 2,295
VL 15
VL 352
NC *1,857 58,869
MTC *1,197 13,318
1.50 2,189
148,120
4.50 6,665
154,785
5.50 8,513
163,298
10.00 16,330
179,628
1.00 1,796
259,118
150,575
VL 145,903
VL 4,672
NC *1,857 51,190
MTC *1,197 6,659
1.50 3,126
211,550
4.50 9,520
221,070
5.50 12,159
233,229
10.00 23,323
256,552
1.00 2,566
33,292
1,183
VL 1,025
VL 158
NC *1,857 25,595
MTC *1,197 0
1.50 402
27,180
4.50 1,223
28,403
5.50 1,562
29,965
10.00 2,997
32,962
1.00 330
39,656
1,183
VL 1,025
- 398 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
VL 158
NC *1,857 30,715
MTC *1,197 0
1.50 478
32,376
4.50 1,457
33,833
5.50 1,861
35,694
10.00 3,569
39,263
1.00 393
29,687
18,653
VL 6,546
VL 12,107
NC *1,857 5,226
MTC *1,197 0
1.50 358
24,237
4.50 1,091
25,328
5.50 1,393
26,721
10.00 2,672
29,393
1.00 294
19,954
11,300
VL 6,546
VL 4,754
NC *1,857 4,750
MTC *1,197 0
1.50 241
16,291
4.50 733
17,024
5.50 936
17,960
10.00 1,796
19,756
1.00 198
171,085
48,030
VL 7,120
VL 2,708
VL 18
VL 16,052
VL 4,109
VL 16,431
VL 1,592
NC *1,857 89,584
- 399 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
MTC *1,197 0
1.50 2,064
139,678
4.50 6,286
145,964
5.50 8,028
153,992
10.00 15,399
169,391
1.00 1,694
6,631,065
4,401,557
VL 4,393,972
VL 2,615
VL 4,970
NC *1,857 932,214
MTC *1,197 0
1.50 80,007
5,413,778
4.50 243,620
5,657,398
5.50 311,157
5,968,555
10.00 596,856
6,565,411
1.00 65,654
1,153,784
559,881
VL 557,784
VL 992
VL 1,105
NC *1,857 368,178
MTC *1,197 0
1.50 13,921
941,980
4.50 42,389
984,369
5.50 54,140
1,038,509
10.00 103,851
1,142,360
1.00 11,424
60,354
44,345
VL 43,431
VL 361
VL 553
NC *1,857 4,202
MTC *1,197 0
1.50 728
49,275
4.50 2,217
- 400 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
51,492
5.50 2,832
54,324
10.00 5,432
59,756
1.00 598
26,787
16,904
VL 16,904
NC *1,857 4,643
MTC *1,197 0
1.50 323
21,870
4.50 984
22,854
5.50 1,257
24,111
10.00 2,411
26,522
1.00 265
69,657
28,174
VL 28,174
NC *1,857 27,855
MTC *1,197 0
1.50 840
56,869
4.50 2,559
59,428
5.50 3,269
62,697
10.00 6,270
68,967
1.00 690
183,812
101,426
VL 101,426
NC *1,857 46,425
MTC *1,197 0
1.50 2,218
150,069
4.50 6,753
156,822
5.50 8,625
165,447
10.00 16,545
181,992
1.00 1,820
794,298
512,814
VL 512,814
NC *1,857 126,088
MTC *1,197 0
1.50 9,584
- 401 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
648,486
4.50 29,182
677,668
5.50 37,272
714,940
10.00 71,494
786,434
1.00 7,864
626,739
462,096
VL 462,096
NC *1,857 42,029
MTC *1,197 0
1.50 7,562
511,687
4.50 23,026
534,713
5.50 29,409
564,122
10.00 56,412
620,534
1.00 6,205
148,226
107,167
VL 107,167
NC *1,857 10,928
MTC *1,197 1,132
1.50 1,788
121,015
4.50 5,446
126,461
5.50 6,955
133,416
10.00 13,342
146,758
1.00 1,468
134,201
95,887
VL 95,887
NC *1,857 10,928
MTC *1,197 1,132
1.50 1,619
109,566
4.50 4,930
114,496
5.50 6,297
120,793
10.00 12,079
132,872
1.00 1,329
24,133
11,281
VL 11,281
NC *1,857 7,565
- 402 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
MTC *1,197 566
1.50 291
19,703
4.50 887
20,590
5.50 1,132
21,722
10.00 2,172
23,894
1.00 239
24,133
11,281
VL 11,281
NC *1,857 7,565
MTC *1,197 566
1.50 291
19,703
4.50 887
20,590
5.50 1,132
21,722
10.00 2,172
23,894
1.00 239
54,885
28,177
VL 28,177
NC *1,857 15,972
MTC *1,197 0
1.50 662
44,811
4.50 2,016
46,827
5.50 2,575
49,402
10.00 4,940
54,342
1.00 543
1,153,784
559,881
VL 557,784
VL 992
VL 1,105
NC *1,857 368,178
MTC *1,197 0
1.50 13,921
941,980
4.50 42,389
984,369
5.50 54,140
1,038,509
10.00 103,851
1,142,360
1.00 11,424
- 403 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
6,631,065
4,401,557
VL 4,393,972
VL 2,615
VL 4,970
NC *1,857 932,214
MTC *1,197 0
1.50 80,007
5,413,778
4.50 243,620
5,657,398
5.50 311,157
5,968,555
10.00 596,856
6,565,411
1.00 65,654
3,837,280
2,440,145
VL 2,436,037
VL 1,623
VL 2,485
NC *1,857 646,414
MTC *1,197 0
1.50 46,298
3,132,857
4.50 140,979
3,273,836
5.50 180,061
3,453,897
10.00 345,390
3,799,287
1.00 37,993
9,109,700
6,191,853
VL 6,181,158
VL 3,516
VL 7,179
NC *1,857 1,135,637
MTC *1,197 0
1.50 109,912
7,437,402
4.50 334,683
7,772,085
5.50 427,465
8,199,550
10.00 819,955
9,019,505
1.00 90,195
35,832
26,470
VL 26,059
- 404 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
VL 162
VL 249
NC *1,857 2,353
MTC *1,197 0
1.50 432
29,255
4.50 1,316
30,571
5.50 1,681
32,252
10.00 3,225
35,477
1.00 355
24,776
16,988
VL 16,470
VL 208
VL 310
NC *1,857 2,941
MTC *1,197 0
1.50 299
20,228
4.50 910
21,138
5.50 1,163
22,301
10.00 2,230
24,531
1.00 245
60,354
44,345
VL 43,431
VL 361
VL 553
NC *1,857 4,202
MTC *1,197 0
1.50 728
49,275
4.50 2,217
51,492
5.50 2,832
54,324
10.00 5,432
59,756
1.00 598
69,777
51,081
VL 49,635
VL 451
VL 995
NC *1,857 5,044
MTC *1,197 0
1.50 842
56,967
- 405 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
4.50 2,564
59,531
5.50 3,274
62,805
10.00 6,281
69,086
1.00 691
35,832
26,470
VL 26,059
VL 162
VL 249
NC *1,857 2,353
MTC *1,197 0
1.50 432
29,255
4.50 1,316
30,571
5.50 1,681
32,252
10.00 3,225
35,477
1.00 355
24,776
16,988
VL 16,470
VL 208
VL 310
NC *1,857 2,941
MTC *1,197 0
1.50 299
20,228
4.50 910
21,138
5.50 1,163
22,301
10.00 2,230
24,531
1.00 245
60,354
44,345
VL 43,431
VL 361
VL 553
NC *1,857 4,202
MTC *1,197 0
1.50 728
49,275
4.50 2,217
51,492
5.50 2,832
54,324
10.00 5,432
59,756
1.00 598
- 406 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
69,777
51,081
VL 49,635
VL 451
VL 995
NC *1,857 5,044
MTC *1,197 0
1.50 842
56,967
4.50 2,564
59,531
5.50 3,274
62,805
10.00 6,281
69,086
1.00 691
98,970
0
NC *1,857 79,608
MTC *1,197 0
1.50 1,194
80,802
4.50 3,636
84,438
5.50 4,644
89,082
10.00 8,908
97,990
1.00 980
63,557
0
NC *1,857 51,123
MTC *1,197 0
1.50 767
51,890
4.50 2,335
54,225
5.50 2,982
57,207
10.00 5,721
62,928
1.00 629
723,434
381,584
VL 313,598
VL 14,200
VL 53,786
NC *1,857 200,318
MTC *1,197 0
1.50 8,729
590,631
4.50 26,578
617,209
5.50 33,946
- 407 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
651,155
10.00 65,116
716,271
1.00 7,163
170,374
104,177
VL 104,177
NC *1,857 32,865
MTC *1,197 0
1.50 2,056
139,098
4.50 6,259
145,357
5.50 7,995
153,352
10.00 15,335
168,687
1.00 1,687
999,074
685,072
VL 373,475
VL 82,715
VL 228,116
VL 766
NC *1,857 103,708
MTC *1,197 14,836
1.50 12,054
815,670
4.50 36,705
852,375
5.50 46,881
899,256
10.00 89,926
989,182
1.00 9,892
1,241,517
863,775
VL 540,930
VL 79,424
VL 242,558
VL 863
NC *1,857 119,777
MTC *1,197 15,077
1.50 14,979
1,013,608
4.50 45,612
1,059,220
5.50 58,257
1,117,477
10.00 111,748
1,229,225
1.00 12,292
1,672,921
968,372
- 408 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
VL 540,930
VL 79,424
VL 242,558
VL 863
VL 103,475
VL 521
VL 601
NC *1,857 356,297
MTC *1,197 20,964
1.50 20,184
1,365,817
4.50 61,462
1,427,279
5.50 78,500
1,505,779
10.00 150,578
1,656,357
1.00 16,564
1,473,141
863,775
VL 540,930
VL 79,424
VL 242,558
VL 863
NC *1,857 281,870
MTC *1,197 39,292
1.50 17,774
1,202,711
4.50 54,122
1,256,833
5.50 69,126
1,325,959
10.00 132,596
1,458,555
1.00 14,586
1,489,447
863,775
VL 540,930
VL 79,424
VL 242,558
VL 863
NC *1,857 300,873
MTC *1,197 33,405
1.50 17,971
1,216,024
4.50 54,721
1,270,745
5.50 69,891
1,340,636
10.00 134,064
1,474,700
1.00 14,747
18,896,489
14,274,605
- 409 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 896,283
MTC *1,197 28,716
1.50 227,994
15,427,598
4.50 694,242
16,121,840
5.50 886,701
17,008,541
10.00 1,700,854
18,709,395
1.00 187,094
19,006,389
14,461,085
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 44,682
NC *1,857 660,336
MTC *1,197 166,582
1.50 229,320
15,517,323
4.50 698,280
16,215,603
5.50 891,858
17,107,461
10.00 1,710,746
18,818,207
1.00 188,182
19,246,917
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,178,153
MTC *1,197 28,716
1.50 232,222
15,713,696
4.50 707,116
16,420,812
5.50 903,145
17,323,957
10.00 1,732,396
19,056,353
1.00 190,564
19,180,290
14,462,819
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 46,416
NC *1,857 793,353
MTC *1,197 171,710
1.50 231,418
15,659,300
4.50 704,669
- 410 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
16,363,969
5.50 900,018
17,263,987
10.00 1,726,399
18,990,386
1.00 189,904
19,376,849
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,282,665
MTC *1,197 28,716
1.50 233,790
15,819,776
4.50 711,890
16,531,666
5.50 909,242
17,440,908
10.00 1,744,091
19,184,999
1.00 191,850
19,176,515
14,461,663
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 45,260
NC *1,857 794,935
MTC *1,197 168,248
1.50 231,373
15,656,219
4.50 704,530
16,360,749
5.50 899,841
17,260,590
10.00 1,726,059
18,986,649
1.00 189,866
19,920,209
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,719,723
MTC *1,197 28,716
1.50 240,346
16,263,390
4.50 731,853
16,995,243
5.50 934,738
17,929,981
10.00 1,792,998
19,722,979
1.00 197,230
20,216,352
14,460,864
VL 14,280,000
- 411 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
VL 136,403
VL 44,461
NC *1,857 1,633,419
MTC *1,197 166,966
1.50 243,919
16,505,168
4.50 742,733
17,247,901
5.50 948,635
18,196,536
10.00 1,819,654
20,016,190
1.00 200,162
19,920,209
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,719,723
MTC *1,197 28,716
1.50 240,346
16,263,390
4.50 731,853
16,995,243
5.50 934,738
17,929,981
10.00 1,792,998
19,722,979
1.00 197,230
20,216,352
14,460,864
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 44,461
NC *1,857 1,633,419
MTC *1,197 166,966
1.50 243,919
16,505,168
4.50 742,733
17,247,901
5.50 948,635
18,196,536
10.00 1,819,654
20,016,190
1.00 200,162
961,855
617,873
VL 503,482
VL 82,771
VL 31,409
VL 211
NC *1,857 154,395
MTC *1,197 1,411
1.50 11,605
785,284
- 412 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
4.50 35,338
820,622
5.50 45,134
865,756
10.00 86,576
952,332
1.00 9,523
1,676,897
1,133,642
VL 999,065
VL 97,377
VL 36,952
VL 248
NC *1,857 213,778
MTC *1,197 1,411
1.50 20,232
1,369,063
4.50 61,608
1,430,671
5.50 78,687
1,509,358
10.00 150,936
1,660,294
1.00 16,603
41,330
10,840
VL 7,848
VL 2,972
VL 20
NC *1,857 22,182
MTC *1,197 223
1.50 499
33,744
4.50 1,518
35,262
5.50 1,939
37,201
10.00 3,720
40,921
1.00 409
69,716
11,489
VL 8,309
VL 3,159
VL 21
NC *1,857 44,366
MTC *1,197 223
1.50 841
56,919
4.50 2,561
59,480
5.50 3,271
62,751
10.00 6,275
69,026
- 413 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1.00 690
37,225
7,726
VL 5,595
VL 2,117
VL 14
NC *1,857 22,215
MTC *1,197 0
1.50 449
30,390
4.50 1,368
31,758
5.50 1,747
33,505
10.00 3,351
36,856
1.00 369
35,858
16,515
VL 12,107
VL 4,379
VL 29
NC *1,857 12,115
MTC *1,197 212
1.50 433
29,275
4.50 1,317
30,592
5.50 1,683
32,275
10.00 3,228
35,503
1.00 355
23,739
16,904
VL 16,904
NC *1,857 2,191
MTC *1,197 0
1.50 286
19,381
4.50 872
20,253
5.50 1,114
21,367
10.00 2,137
23,504
1.00 235
577,906
295,623
VL 75,370
VL 189,945
VL 14,114
VL 9,194
- 414 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
VL 544
VL 510
VL 5,946
NC *1,857 134,601
MTC *1,197 34,620
1.50 6,973
471,817
4.50 21,232
493,049
5.50 27,118
520,167
10.00 52,017
572,184
1.00 5,722
131,376
89,172
VL 71,399
VL 13,036
VL 4,379
VL 29
VL 329
NC *1,857 14,503
MTC *1,197 1,998
1.50 1,585
107,258
4.50 4,827
112,085
5.50 6,165
118,250
10.00 11,825
130,075
1.00 1,301
386,510
208,512
VL 105,524
VL 22,719
VL 16,427
VL 63,842
NC *1,857 102,382
MTC *1,197 0
1.50 4,663
315,557
4.50 14,200
329,757
5.50 18,137
347,894
10.00 34,789
382,683
1.00 3,827
24,563,043
18,848,011
VL 4,146,157
VL 14,239,776
- 415 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
VL 159,137
VL 45,416
VL 57,011
VL 24,358
VL 136,870
VL 39,016
VL 270
NC *1,857 907,081
MTC *1,197 2,469
1.50 296,363
20,053,924
4.50 902,427
20,956,351
5.50 1,152,599
22,108,950
10.00 2,210,895
24,319,845
1.00 243,198
33,292
1,183
VL 1,025
VL 158
NC *1,857 25,595
MTC *1,197 0
1.50 402
27,180
4.50 1,223
28,403
5.50 1,562
29,965
10.00 2,997
32,962
1.00 330
39,656
1,183
VL 1,025
VL 158
NC *1,857 30,715
MTC *1,197 0
1.50 478
32,376
4.50 1,457
33,833
5.50 1,861
35,694
10.00 3,569
39,263
1.00 393
15,533
7,268
VL 2,768
VL 4,500
NC *1,857 5,226
MTC *1,197 0
- 416 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1.50 187
12,681
4.50 571
13,252
5.50 729
13,981
10.00 1,398
15,379
1.00 154
12,278
5,126
VL 2,768
VL 2,358
NC *1,857 4,750
MTC *1,197 0
1.50 148
10,024
4.50 451
10,475
5.50 576
11,051
10.00 1,105
12,156
1.00 122
12,084,892
9,164,798
VL 9,133,911
VL 12,675
VL 18,212
NC *1,857 555,822
MTC *1,197 0
1.50 145,809
9,866,429
4.50 443,989
10,310,418
5.50 567,073
10,877,491
10.00 1,087,749
11,965,240
1.00 119,652
6,631,065
4,401,557
VL 4,393,972
VL 2,615
VL 4,970
NC *1,857 932,214
MTC *1,197 0
1.50 80,007
5,413,778
4.50 243,620
5,657,398
5.50 311,157
5,968,555
10.00 596,856
6,565,411
- 417 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1.00 65,654
26,787
16,904
VL 16,904
NC *1,857 4,643
MTC *1,197 0
1.50 323
21,870
4.50 984
22,854
5.50 1,257
24,111
10.00 2,411
26,522
1.00 265
69,657
28,174
VL 28,174
NC *1,857 27,855
MTC *1,197 0
1.50 840
56,869
4.50 2,559
59,428
5.50 3,269
62,697
10.00 6,270
68,967
1.00 690
183,812
101,426
VL 101,426
NC *1,857 46,425
MTC *1,197 0
1.50 2,218
150,069
4.50 6,753
156,822
5.50 8,625
165,447
10.00 16,545
181,992
1.00 1,820
64,467
0
NC *1,857 51,855
MTC *1,197 0
1.50 778
52,633
4.50 2,368
55,001
5.50 3,025
58,026
10.00 5,803
63,829
- 418 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1.00 638
63,557
0
NC *1,857 51,123
MTC *1,197 0
1.50 767
51,890
4.50 2,335
54,225
5.50 2,982
57,207
10.00 5,721
62,928
1.00 629
723,434
381,584
VL 313,598
VL 14,200
VL 53,786
NC *1,857 200,318
MTC *1,197 0
1.50 8,729
590,631
4.50 26,578
617,209
5.50 33,946
651,155
10.00 65,116
716,271
1.00 7,163
170,374
104,177
VL 104,177
NC *1,857 32,865
MTC *1,197 0
1.50 2,056
139,098
4.50 6,259
145,357
5.50 7,995
153,352
10.00 15,335
168,687
1.00 1,687
999,074
685,072
VL 373,475
VL 82,715
VL 228,116
VL 766
NC *1,857 103,708
MTC *1,197 14,836
1.50 12,054
815,670
- 419 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
4.50 36,705
852,375
5.50 46,881
899,256
10.00 89,926
989,182
1.00 9,892
1,134,126
777,392
VL 448,529
VL 82,175
VL 245,825
VL 863
NC *1,857 119,777
MTC *1,197 15,077
1.50 13,684
925,930
4.50 41,667
967,597
5.50 53,218
1,020,815
10.00 102,082
1,122,897
1.00 11,229
1,241,517
863,775
VL 540,930
VL 79,424
VL 242,558
VL 863
NC *1,857 119,777
MTC *1,197 15,077
1.50 14,979
1,013,608
4.50 45,612
1,059,220
5.50 58,257
1,117,477
10.00 111,748
1,229,225
1.00 12,292
1,473,141
863,775
VL 540,930
VL 79,424
VL 242,558
VL 863
NC *1,857 281,870
MTC *1,197 39,292
1.50 17,774
1,202,711
4.50 54,122
1,256,833
5.50 69,126
- 420 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1,325,959
10.00 132,596
1,458,555
1.00 14,586
19,246,917
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,178,153
MTC *1,197 28,716
1.50 232,222
15,713,696
4.50 707,116
16,420,812
5.50 903,145
17,323,957
10.00 1,732,396
19,056,353
1.00 190,564
19,180,290
14,462,819
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 46,416
NC *1,857 793,353
MTC *1,197 171,710
1.50 231,418
15,659,300
4.50 704,669
16,363,969
5.50 900,018
17,263,987
10.00 1,726,399
18,990,386
1.00 189,904
1,676,897
1,133,642
VL 999,065
VL 97,377
VL 36,952
VL 248
NC *1,857 213,778
MTC *1,197 1,411
1.50 20,232
1,369,063
4.50 61,608
1,430,671
5.50 78,687
1,509,358
10.00 150,936
1,660,294
1.00 16,603
41,330
10,840
- 421 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
VL 7,848
VL 2,972
VL 20
NC *1,857 22,182
MTC *1,197 223
1.50 499
33,744
4.50 1,518
35,262
5.50 1,939
37,201
10.00 3,720
40,921
1.00 409
31,290
19,155
VL 14,877
VL 4,249
VL 29
NC *1,857 5,801
MTC *1,197 212
1.50 378
25,546
4.50 1,150
26,696
5.50 1,468
28,164
10.00 2,816
30,980
1.00 310
4,730,522
3,448,750
VL 3,423,394
VL 25,356
NC *1,857 356,297
MTC *1,197 0
1.50 57,076
3,862,123
4.50 173,796
4,035,919
5.50 221,976
4,257,895
10.00 425,790
4,683,685
1.00 46,837
57,715
0
NC *1,857 46,425
MTC *1,197 0
1.50 696
47,121
4.50 2,120
49,241
5.50 2,708
- 422 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
51,949
10.00 5,195
57,144
1.00 571
46,604
28,202
VL 28,202
NC *1,857 9,285
MTC *1,197 0
1.50 562
38,049
4.50 1,712
39,761
5.50 2,187
41,948
10.00 4,195
46,143
1.00 461
18,270,755
13,084,418
VL 25,559
VL 3,550
VL 60,668
VL 2,407
VL 9,264
VL 187,176
VL 12,795,794
NC *1,857 768,967
MTC *1,197 842,903
1.50 220,444
14,916,732
4.50 671,253
15,587,985
5.50 857,339
16,445,324
10.00 1,644,532
18,089,856
1.00 180,899
17,795,726
13,164,145
VL 31,949
VL 1,775
VL 70,779
VL 5,015
VL 9,264
VL 249,569
VL 12,795,794
NC *1,857 411,719
MTC *1,197 738,328
1.50 214,713
14,528,905
4.50 653,801
15,182,706
- 423 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
5.50 835,049
16,017,755
10.00 1,601,776
17,619,531
1.00 176,195
995,065
0
NC *1,857 346,912
MTC *1,197 453,479
1.50 12,006
812,397
4.50 36,558
848,955
5.50 46,693
895,648
10.00 89,565
985,213
1.00 9,852
1,471,968
0
NC *1,857 868,537
MTC *1,197 315,457
1.50 17,760
1,201,754
4.50 54,079
1,255,833
5.50 69,071
1,324,904
10.00 132,490
1,457,394
1.00 14,574
474,174
0
NC *1,857 0
MTC *1,197 381,407
1.50 5,721
387,128
4.50 17,421
404,549
5.50 22,250
426,799
10.00 42,680
469,479
1.00 4,695
723,434
381,584
VL 313,598
VL 14,200
VL 53,786
NC *1,857 200,318
MTC *1,197 0
1.50 8,729
590,631
4.50 26,578
617,209
- 424 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
5.50 33,946
651,155
10.00 65,116
716,271
1.00 7,163
170,374
104,177
VL 104,177
NC *1,857 32,865
MTC *1,197 0
1.50 2,056
139,098
4.50 6,259
145,357
5.50 7,995
153,352
10.00 15,335
168,687
1.00 1,687
999,074
685,072
VL 373,475
VL 82,715
VL 228,116
VL 766
NC *1,857 103,708
MTC *1,197 14,836
1.50 12,054
815,670
4.50 36,705
852,375
5.50 46,881
899,256
10.00 89,926
989,182
1.00 9,892
1,134,126
777,392
VL 448,529
VL 82,175
VL 245,825
VL 863
NC *1,857 119,777
MTC *1,197 15,077
1.50 13,684
925,930
4.50 41,667
967,597
5.50 53,218
1,020,815
10.00 102,082
1,122,897
1.00 11,229
1,241,517
- 425 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
863,775
VL 540,930
VL 79,424
VL 242,558
VL 863
NC *1,857 119,777
MTC *1,197 15,077
1.50 14,979
1,013,608
4.50 45,612
1,059,220
5.50 58,257
1,117,477
10.00 111,748
1,229,225
1.00 12,292
1,672,921
968,372
VL 540,930
VL 79,424
VL 242,558
VL 863
VL 103,475
VL 521
VL 601
NC *1,857 356,297
MTC *1,197 20,964
1.50 20,184
1,365,817
4.50 61,462
1,427,279
5.50 78,500
1,505,779
10.00 150,578
1,656,357
1.00 16,564
1,473,141
863,775
VL 540,930
VL 79,424
VL 242,558
VL 863
NC *1,857 281,870
MTC *1,197 39,292
1.50 17,774
1,202,711
4.50 54,122
1,256,833
5.50 69,126
1,325,959
10.00 132,596
1,458,555
1.00 14,586
1,489,447
- 426 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
863,775
VL 540,930
VL 79,424
VL 242,558
VL 863
NC *1,857 300,873
MTC *1,197 33,405
1.50 17,971
1,216,024
4.50 54,721
1,270,745
5.50 69,891
1,340,636
10.00 134,064
1,474,700
1.00 14,747
18,896,489
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 896,283
MTC *1,197 28,716
1.50 227,994
15,427,598
4.50 694,242
16,121,840
5.50 886,701
17,008,541
10.00 1,700,854
18,709,395
1.00 187,094
19,006,389
14,461,085
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 44,682
NC *1,857 660,336
MTC *1,197 166,582
1.50 229,320
15,517,323
4.50 698,280
16,215,603
5.50 891,858
17,107,461
10.00 1,710,746
18,818,207
1.00 188,182
19,422,435
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,311,961
MTC *1,197 36,088
1.50 234,340
- 427 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
15,856,994
4.50 713,565
16,570,559
5.50 911,381
17,481,940
10.00 1,748,194
19,230,134
1.00 192,301
19,225,570
14,461,663
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 45,260
NC *1,857 824,231
MTC *1,197 178,410
1.50 231,965
15,696,269
4.50 706,332
16,402,601
5.50 902,143
17,304,744
10.00 1,730,474
19,035,218
1.00 190,352
19,293,486
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,208,240
MTC *1,197 36,088
1.50 232,784
15,751,717
4.50 708,827
16,460,544
5.50 905,330
17,365,874
10.00 1,736,587
19,102,461
1.00 191,025
19,209,744
14,462,819
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 46,416
NC *1,857 806,813
MTC *1,197 181,942
1.50 231,774
15,683,348
4.50 705,751
16,389,099
5.50 901,400
17,290,499
10.00 1,729,050
19,019,549
1.00 190,195
- 428 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
19,967,762
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,750,601
MTC *1,197 36,088
1.50 240,919
16,302,213
4.50 733,600
17,035,813
5.50 936,970
17,972,783
10.00 1,797,278
19,770,061
1.00 197,701
19,422,435
14,274,605
VL 14,070,000
VL 204,605
NC *1,857 1,311,961
MTC *1,197 36,088
1.50 234,340
15,856,994
4.50 713,565
16,570,559
5.50 911,381
17,481,940
10.00 1,748,194
19,230,134
1.00 192,301
19,225,570
14,461,663
VL 14,280,000
VL 136,403
VL 45,260
NC *1,857 824,231
MTC *1,197 178,410
1.50 231,965
15,696,269
4.50 706,332
16,402,601
5.50 902,143
17,304,744
10.00 1,730,474
19,035,218
1.00 190,352
934,020
614,572
VL 474,600
VL 101,281
VL 38,433
VL 258
NC *1,857 134,601
MTC *1,197 2,117
- 429 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1.50 11,269
762,559
4.50 34,315
796,874
5.50 43,828
840,702
10.00 84,070
924,772
1.00 9,248
1,676,897
1,133,642
VL 999,065
VL 97,377
VL 36,952
VL 248
NC *1,857 213,778
MTC *1,197 1,411
1.50 20,232
1,369,063
4.50 61,608
1,430,671
5.50 78,687
1,509,358
10.00 150,936
1,660,294
1.00 16,603
1,546,992
1,051,987
VL 835,362
VL 156,745
VL 59,480
VL 400
NC *1,857 190,025
MTC *1,197 2,329
1.50 18,665
1,263,006
4.50 56,835
1,319,841
5.50 72,591
1,392,432
10.00 139,243
1,531,675
1.00 15,317
1,752,135
1,036,685
VL 818,053
VL 158,192
VL 60,036
VL 404
NC *1,857 370,548
MTC *1,197 2,117
1.50 21,140
1,430,490
4.50 64,372
- 430 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1,494,862
5.50 82,217
1,577,079
10.00 157,708
1,734,787
1.00 17,348
41,330
10,840
VL 7,848
VL 2,972
VL 20
NC *1,857 22,182
MTC *1,197 223
1.50 499
33,744
4.50 1,518
35,262
5.50 1,939
37,201
10.00 3,720
40,921
1.00 409
69,716
11,489
VL 8,309
VL 3,159
VL 21
NC *1,857 44,366
MTC *1,197 223
1.50 841
56,919
4.50 2,561
59,480
5.50 3,271
62,751
10.00 6,275
69,026
1.00 690
51,685
11,489
VL 8,309
VL 3,159
VL 21
NC *1,857 29,861
MTC *1,197 223
1.50 624
42,197
4.50 1,899
44,096
5.50 2,425
46,521
10.00 4,652
51,173
1.00 512
37,225
- 431 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
7,726
VL 5,595
VL 2,117
VL 14
NC *1,857 22,215
MTC *1,197 0
1.50 449
30,390
4.50 1,368
31,758
5.50 1,747
33,505
10.00 3,351
36,856
1.00 369
23,099
8,300
VL 6,001
VL 2,284
VL 15
NC *1,857 10,067
MTC *1,197 212
1.50 279
18,858
4.50 849
19,707
5.50 1,084
20,791
10.00 2,079
22,870
1.00 229
2,314
1,861
VL 1,861
NC *1,857 0
MTC *1,197 0
1.50 28
1,889
4.50 85
1,974
5.50 109
2,083
10.00 208
2,291
1.00 23
23,739
16,904
VL 16,904
NC *1,857 2,191
MTC *1,197 0
1.50 286
19,381
4.50 872
20,253
- 432 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
5.50 1,114
21,367
10.00 2,137
23,504
1.00 235
837,159
394,827
VL 394,827
NC *1,857 278,550
MTC *1,197 0
1.50 10,101
683,478
4.50 30,757
714,235
5.50 39,283
753,518
10.00 75,352
828,870
1.00 8,289
67,735
8,058
VL 8,058
NC *1,857 46,425
MTC *1,197 0
1.50 817
55,300
4.50 2,489
57,789
5.50 3,178
60,967
10.00 6,097
67,064
1.00 671
47,306
34,488
VL 34,234
VL 254
NC *1,857 3,563
MTC *1,197 0
1.50 571
38,622
4.50 1,738
40,360
5.50 2,220
42,580
10.00 4,258
46,838
1.00 468
70,122
56,404
VL 56,404
NC *1,857 0
MTC *1,197 0
1.50 846
- 433 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
57,250
4.50 2,576
59,826
5.50 3,290
63,116
10.00 6,312
69,428
1.00 694
1,383,512
164,295
VL 102,237
VL 60,668
VL 1,390
NC *1,857 216,153
MTC *1,197 732,395
1.50 16,693
1,129,536
4.50 50,829
1,180,365
5.50 64,920
1,245,285
10.00 124,529
1,369,814
1.00 13,698
25,145
10,328
VL 8,640
VL 1,688
NC *1,857 9,898
MTC *1,197 0
1.50 303
20,529
4.50 924
21,453
5.50 1,180
22,633
10.00 2,263
24,896
1.00 249
577,906
295,623
VL 75,370
VL 189,945
VL 14,114
VL 9,194
VL 544
VL 510
VL 5,946
NC *1,857 134,601
MTC *1,197 34,620
1.50 6,973
471,817
4.50 21,232
- 434 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
493,049
5.50 27,118
520,167
10.00 52,017
572,184
1.00 5,722
268,085
169,212
VL 169,212
NC *1,857 46,425
MTC *1,197 0
1.50 3,235
218,872
4.50 9,849
228,721
5.50 12,580
241,301
10.00 24,130
265,431
1.00 2,654
131,376
89,172
VL 71,399
VL 13,036
VL 4,379
VL 29
VL 329
NC *1,857 14,503
MTC *1,197 1,998
1.50 1,585
107,258
4.50 4,827
112,085
5.50 6,165
118,250
10.00 11,825
130,075
1.00 1,301
33,292
1,183
VL 1,025
VL 158
NC *1,857 25,595
MTC *1,197 0
1.50 402
27,180
4.50 1,223
28,403
5.50 1,562
29,965
10.00 2,997
32,962
1.00 330
39,656
- 435 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1,183
VL 1,025
VL 158
NC *1,857 30,715
MTC *1,197 0
1.50 478
32,376
4.50 1,457
33,833
5.50 1,861
35,694
10.00 3,569
39,263
1.00 393
29,687
18,653
VL 6,546
VL 12,107
NC *1,857 5,226
MTC *1,197 0
1.50 358
24,237
4.50 1,091
25,328
5.50 1,393
26,721
10.00 2,672
29,393
1.00 294
19,954
11,300
VL 6,546
VL 4,754
NC *1,857 4,750
MTC *1,197 0
1.50 241
16,291
4.50 733
17,024
5.50 936
17,960
10.00 1,796
19,756
1.00 198
26,787
16,904
VL 16,904
NC *1,857 4,643
MTC *1,197 0
1.50 323
21,870
4.50 984
22,854
5.50 1,257
- 436 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
24,111
10.00 2,411
26,522
1.00 265
69,657
28,174
VL 28,174
NC *1,857 27,855
MTC *1,197 0
1.50 840
56,869
4.50 2,559
59,428
5.50 3,269
62,697
10.00 6,270
68,967
1.00 690
183,812
101,426
VL 101,426
NC *1,857 46,425
MTC *1,197 0
1.50 2,218
150,069
4.50 6,753
156,822
5.50 8,625
165,447
10.00 16,545
181,992
1.00 1,820
6,631,065
4,401,557
VL 4,393,972
VL 2,615
VL 4,970
NC *1,857 932,214
MTC *1,197 0
1.50 80,007
5,413,778
4.50 243,620
5,657,398
5.50 311,157
5,968,555
10.00 596,856
6,565,411
1.00 65,654
60,074
44,119
VL 43,205
VL 361
VL 553
NC *1,857 4,202
- 437 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
MTC *1,197 0
1.50 725
49,046
4.50 2,207
51,253
5.50 2,819
54,072
10.00 5,407
59,479
1.00 595
197,015
129,892
VL 78,165
VL 51,727
NC *1,857 28,579
MTC *1,197 0
1.50 2,377
160,848
4.50 7,238
168,086
5.50 9,245
177,331
10.00 17,733
195,064
1.00 1,951
422,998
310,734
VL 285,693
VL 25,041
NC *1,857 21,016
MTC *1,197 8,492
1.50 5,104
345,346
4.50 15,541
360,887
5.50 19,849
380,736
10.00 38,074
418,810
1.00 4,188
25,576
11,326
VL 11,326
NC *1,857 9,246
MTC *1,197 0
1.50 309
20,881
4.50 940
21,821
5.50 1,200
23,021
10.00 2,302
25,323
1.00 253
- 438 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
59,711
37,942
VL 37,942
NC *1,857 10,087
MTC *1,197 0
1.50 720
48,749
4.50 2,194
50,943
5.50 2,802
53,745
10.00 5,375
59,120
1.00 591
104,054
62,681
VL 62,681
NC *1,857 21,016
MTC *1,197 0
1.50 1,255
84,952
4.50 3,823
88,775
5.50 4,883
93,658
10.00 9,366
103,024
1.00 1,030
10,274
5,742
VL 5,742
NC *1,857 2,522
MTC *1,197 0
1.50 124
8,388
4.50 377
8,765
5.50 482
9,247
10.00 925
10,172
1.00 102
5,748
2,522
VL 2,522
NC *1,857 2,102
MTC *1,197 0
1.50 69
4,693
4.50 211
4,904
5.50 270
5,174
- 439 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
10.00 517
5,691
1.00 57
33,627
4,627
VL 4,627
NC *1,857 21,855
MTC *1,197 566
1.50 406
27,454
4.50 1,235
28,689
5.50 1,578
30,267
10.00 3,027
33,294
1.00 333
197,015
129,892
VL 78,165
VL 51,727
NC *1,857 28,579
MTC *1,197 0
1.50 2,377
160,848
4.50 7,238
168,086
5.50 9,245
177,331
10.00 17,733
195,064
1.00 1,951
422,998
310,734
VL 285,693
VL 25,041
NC *1,857 21,016
MTC *1,197 8,492
1.50 5,104
345,346
4.50 15,541
360,887
5.50 19,849
380,736
10.00 38,074
418,810
1.00 4,188
25,576
11,326
VL 11,326
NC *1,857 9,246
MTC *1,197 0
- 440 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1.50 309
20,881
4.50 940
21,821
5.50 1,200
23,021
10.00 2,302
25,323
1.00 253
59,711
37,942
VL 37,942
NC *1,857 10,087
MTC *1,197 0
1.50 720
48,749
4.50 2,194
50,943
5.50 2,802
53,745
10.00 5,375
59,120
1.00 591
104,054
62,681
VL 62,681
NC *1,857 21,016
MTC *1,197 0
1.50 1,255
84,952
4.50 3,823
88,775
5.50 4,883
93,658
10.00 9,366
103,024
1.00 1,030
70,540
23,666
VL 23,666
NC *1,857 31,942
MTC *1,197 1,132
1.50 851
57,591
4.50 2,592
60,183
5.50 3,310
63,493
10.00 6,349
69,842
1.00 698
5,748
2,522
VL 2,522
- 441 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
NC *1,857 2,102
MTC *1,197 0
1.50 69
4,693
4.50 211
4,904
5.50 270
5,174
10.00 517
5,691
1.00 57
10,274
5,742
VL 5,742
NC *1,857 2,522
MTC *1,197 0
1.50 124
8,388
4.50 377
8,765
5.50 482
9,247
10.00 925
10,172
1.00 102
33,627
4,627
VL 4,627
NC *1,857 21,855
MTC *1,197 566
1.50 406
27,454
4.50 1,235
28,689
5.50 1,578
30,267
10.00 3,027
33,294
1.00 333
5,263,507
4,115,908
VL 171,578
VL 3,944,330
NC *1,857 100,870
MTC *1,197 16,984
1.50 63,506
4,297,268
4.50 193,377
4,490,645
5.50 246,985
4,737,630
10.00 473,763
- 442 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
5,211,393
1.00 52,114
25,576
11,326
VL 11,326
NC *1,857 9,246
MTC *1,197 0
1.50 309
20,881
4.50 940
21,821
5.50 1,200
23,021
10.00 2,302
25,323
1.00 253
59,711
37,942
VL 37,942
NC *1,857 10,087
MTC *1,197 0
1.50 720
48,749
4.50 2,194
50,943
5.50 2,802
53,745
10.00 5,375
59,120
1.00 591
10,274
5,742
VL 5,742
NC *1,857 2,522
MTC *1,197 0
1.50 124
8,388
4.50 377
8,765
5.50 482
9,247
10.00 925
10,172
1.00 102
5,748
2,522
VL 2,522
NC *1,857 2,102
MTC *1,197 0
1.50 69
4,693
4.50 211
4,904
5.50 270
5,174
- 443 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
10.00 517
5,691
1.00 57
104,054
62,681
VL 62,681
NC *1,857 21,016
MTC *1,197 0
1.50 1,255
84,952
4.50 3,823
88,775
5.50 4,883
93,658
10.00 9,366
103,024
1.00 1,030
33,627
4,627
VL 4,627
NC *1,857 21,855
MTC *1,197 566
1.50 406
27,454
4.50 1,235
28,689
5.50 1,578
30,267
10.00 3,027
33,294
1.00 333
5,263,507
4,115,908
VL 171,578
VL 3,944,330
NC *1,857 100,870
MTC *1,197 16,984
1.50 63,506
4,297,268
4.50 193,377
4,490,645
5.50 246,985
4,737,630
10.00 473,763
5,211,393
1.00 52,114
197,015
129,892
VL 78,165
VL 51,727
NC *1,857 28,579
- 444 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
MTC *1,197 0
1.50 2,377
160,848
4.50 7,238
168,086
5.50 9,245
177,331
10.00 17,733
195,064
1.00 1,951
168,435
106,903
VL 55,176
VL 51,727
NC *1,857 28,579
MTC *1,197 0
1.50 2,032
137,514
4.50 6,188
143,702
5.50 7,904
151,606
10.00 15,161
166,767
1.00 1,668
339,921
244,841
VL 193,114
VL 51,727
NC *1,857 28,579
MTC *1,197 0
1.50 4,101
277,521
4.50 12,488
290,009
5.50 15,950
305,959
10.00 30,596
336,555
1.00 3,366
33,662
16,989
VL 16,989
NC *1,857 10,087
MTC *1,197 0
1.50 406
27,482
4.50 1,237
28,719
5.50 1,580
30,299
10.00 3,030
33,329
- 445 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1.00 333
25,576
11,326
VL 11,326
NC *1,857 9,246
MTC *1,197 0
1.50 309
20,881
4.50 940
21,821
5.50 1,200
23,021
10.00 2,302
25,323
1.00 253
17,493
5,663
VL 5,663
NC *1,857 8,407
MTC *1,197 0
1.50 211
14,281
4.50 643
14,924
5.50 821
15,745
10.00 1,575
17,320
1.00 173
59,711
37,942
VL 37,942
NC *1,857 10,087
MTC *1,197 0
1.50 720
48,749
4.50 2,194
50,943
5.50 2,802
53,745
10.00 5,375
59,120
1.00 591
10,274
5,742
VL 5,742
NC *1,857 2,522
MTC *1,197 0
1.50 124
8,388
4.50 377
8,765
5.50 482
9,247
- 446 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
10.00 925
10,172
1.00 102
5,748
2,522
VL 2,522
NC *1,857 2,102
MTC *1,197 0
1.50 69
4,693
4.50 211
4,904
5.50 270
5,174
10.00 517
5,691
1.00 57
104,054
62,681
VL 62,681
NC *1,857 21,016
MTC *1,197 0
1.50 1,255
84,952
4.50 3,823
88,775
5.50 4,883
93,658
10.00 9,366
103,024
1.00 1,030
33,627
4,627
VL 4,627
NC *1,857 21,855
MTC *1,197 566
1.50 406
27,454
4.50 1,235
28,689
5.50 1,578
30,267
10.00 3,027
33,294
1.00 333
339,921
244,841
VL 193,114
VL 51,727
NC *1,857 28,579
MTC *1,197 0
1.50 4,101
- 447 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
277,521
4.50 12,488
290,009
5.50 15,950
305,959
10.00 30,596
336,555
1.00 3,366
25,576
11,326
VL 11,326
NC *1,857 9,246
MTC *1,197 0
1.50 309
20,881
4.50 940
21,821
5.50 1,200
23,021
10.00 2,302
25,323
1.00 253
17,493
5,663
VL 5,663
NC *1,857 8,407
MTC *1,197 0
1.50 211
14,281
4.50 643
14,924
5.50 821
15,745
10.00 1,575
17,320
1.00 173
5,748
2,522
VL 2,522
NC *1,857 2,102
MTC *1,197 0
1.50 69
4,693
4.50 211
4,904
5.50 270
5,174
10.00 517
5,691
1.00 57
33,627
4,627
VL 4,627
NC *1,857 21,855
- 448 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
MTC *1,197 566
1.50 406
27,454
4.50 1,235
28,689
5.50 1,578
30,267
10.00 3,027
33,294
1.00 333
4,345,689
2,845,553
VL 2,845,553
NC *1,857 649,950
MTC *1,197 0
1.50 52,433
3,547,936
4.50 159,657
3,707,593
5.50 203,918
3,911,511
10.00 391,151
4,302,662
1.00 43,027
3,048,791
2,183,250
VL 2,183,250
NC *1,857 269,079
MTC *1,197 0
1.50 36,785
2,489,114
4.50 112,010
2,601,124
5.50 143,062
2,744,186
10.00 274,419
3,018,605
1.00 30,186
1,669,579
1,073,866
VL 1,073,866
NC *1,857 269,079
MTC *1,197 0
1.50 20,144
1,363,089
4.50 61,339
1,424,428
5.50 78,344
1,502,772
- 449 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
10.00 150,277
1,653,049
1.00 16,530
18,517
8,690
VL 8,690
NC *1,857 5,463
MTC *1,197 742
1.50 223
15,118
4.50 680
15,798
5.50 869
16,667
10.00 1,667
18,334
1.00 183
197,297
136,587
VL 136,587
NC *1,857 16,811
MTC *1,197 5,300
1.50 2,380
161,078
4.50 7,249
168,327
5.50 9,258
177,585
10.00 17,759
195,344
1.00 1,953
907,777
674,480
VL 674,480
NC *1,857 54,639
MTC *1,197 1,061
1.50 10,953
741,133
4.50 33,351
774,484
5.50 42,597
817,081
10.00 81,708
898,789
1.00 8,988
480,973
344,847
VL 344,847
NC *1,857 42,029
MTC *1,197 0
1.50 5,803
392,679
- 450 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
4.50 17,671
410,350
5.50 22,569
432,919
10.00 43,292
476,211
1.00 4,762
118,486
74,289
VL 74,289
NC *1,857 21,016
MTC *1,197 0
1.50 1,430
96,735
4.50 4,353
101,088
5.50 5,560
106,648
10.00 10,665
117,313
1.00 1,173
61,048
33,132
VL 33,132
NC *1,857 15,972
MTC *1,197 0
1.50 737
49,841
4.50 2,243
52,084
5.50 2,865
54,949
10.00 5,495
60,444
1.00 604
212,552
143,686
VL 143,686
NC *1,857 19,333
MTC *1,197 7,949
1.50 2,565
173,533
4.50 7,809
181,342
5.50 9,974
191,316
10.00 19,132
210,448
1.00 2,104
355,459
258,635
VL 258,635
NC *1,857 19,333
MTC *1,197 7,949
1.50 4,289
- 451 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
290,206
4.50 13,059
303,265
5.50 16,680
319,945
10.00 31,995
351,940
1.00 3,519
45,653
28,315
VL 28,315
NC *1,857 8,407
MTC *1,197 0
1.50 551
37,273
4.50 1,677
38,950
5.50 2,142
41,092
10.00 4,109
45,201
1.00 452
7,566,806
5,733,429
VL 5,733,429
NC *1,857 353,016
MTC *1,197 0
1.50 91,297
6,177,742
4.50 277,998
6,455,740
5.50 355,066
6,810,806
10.00 681,081
7,491,887
1.00 74,919
129,934
0
NC *1,857 104,514
MTC *1,197 0
1.50 1,568
106,082
4.50 4,774
110,856
5.50 6,097
116,953
10.00 11,695
128,648
1.00 1,286
54,476
0
NC *1,857 43,820
MTC *1,197 0
1.50 657
- 452 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
44,477
4.50 2,001
46,478
5.50 2,556
49,034
10.00 4,903
53,937
1.00 539
169,808
136,587
VL 136,587
NC *1,857 0
MTC *1,197 0
1.50 2,049
138,636
4.50 6,239
144,875
5.50 7,968
152,843
10.00 15,284
168,127
1.00 1,681
197,015
129,892
VL 78,165
VL 51,727
NC *1,857 28,579
MTC *1,197 0
1.50 2,377
160,848
4.50 7,238
168,086
5.50 9,245
177,331
10.00 17,733
195,064
1.00 1,951
5,507,344
4,313,125
VL 171,578
VL 4,141,547
NC *1,857 100,870
MTC *1,197 15,900
1.50 66,448
4,496,343
4.50 202,335
4,698,678
5.50 258,427
4,957,105
10.00 495,711
5,452,816
1.00 54,528
25,576
- 453 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
11,326
VL 11,326
NC *1,857 9,246
MTC *1,197 0
1.50 309
20,881
4.50 940
21,821
5.50 1,200
23,021
10.00 2,302
25,323
1.00 253
59,711
37,942
VL 37,942
NC *1,857 10,087
MTC *1,197 0
1.50 720
48,749
4.50 2,194
50,943
5.50 2,802
53,745
10.00 5,375
59,120
1.00 591
104,054
62,681
VL 62,681
NC *1,857 21,016
MTC *1,197 0
1.50 1,255
84,952
4.50 3,823
88,775
5.50 4,883
93,658
10.00 9,366
103,024
1.00 1,030
70,452
23,666
VL 23,666
NC *1,857 31,942
MTC *1,197 1,061
1.50 850
57,519
4.50 2,588
60,107
5.50 3,306
63,413
10.00 6,341
69,754
1.00 698
- 454 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
5,748
2,522
VL 2,522
NC *1,857 2,102
MTC *1,197 0
1.50 69
4,693
4.50 211
4,904
5.50 270
5,174
10.00 517
5,691
1.00 57
10,274
5,742
VL 5,742
NC *1,857 2,522
MTC *1,197 0
1.50 124
8,388
4.50 377
8,765
5.50 482
9,247
10.00 925
10,172
1.00 102
33,627
4,627
VL 4,627
NC *1,857 21,855
MTC *1,197 566
1.50 406
27,454
4.50 1,235
28,689
5.50 1,578
30,267
10.00 3,027
33,294
1.00 333
197,015
129,892
VL 78,165
VL 51,727
NC *1,857 28,579
MTC *1,197 0
1.50 2,377
160,848
4.50 7,238
168,086
- 455 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
5.50 9,245
177,331
10.00 17,733
195,064
1.00 1,951
25,576
11,326
VL 11,326
NC *1,857 9,246
MTC *1,197 0
1.50 309
20,881
4.50 940
21,821
5.50 1,200
23,021
10.00 2,302
25,323
1.00 253
59,711
37,942
VL 37,942
NC *1,857 10,087
MTC *1,197 0
1.50 720
48,749
4.50 2,194
50,943
5.50 2,802
53,745
10.00 5,375
59,120
1.00 591
104,054
62,681
VL 62,681
NC *1,857 21,016
MTC *1,197 0
1.50 1,255
84,952
4.50 3,823
88,775
5.50 4,883
93,658
10.00 9,366
103,024
1.00 1,030
70,452
23,666
VL 23,666
NC *1,857 31,942
MTC *1,197 1,061
1.50 850
57,519
- 456 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
4.50 2,588
60,107
5.50 3,306
63,413
10.00 6,341
69,754
1.00 698
5,748
2,522
VL 2,522
NC *1,857 2,102
MTC *1,197 0
1.50 69
4,693
4.50 211
4,904
5.50 270
5,174
10.00 517
5,691
1.00 57
33,627
4,627
VL 4,627
NC *1,857 21,855
MTC *1,197 566
1.50 406
27,454
4.50 1,235
28,689
5.50 1,578
30,267
10.00 3,027
33,294
1.00 333
2,044,373
1,365,865
VL 1,365,865
NC *1,857 278,550
MTC *1,197 0
1.50 24,666
1,669,081
4.50 75,109
1,744,190
5.50 95,930
1,840,120
10.00 184,012
2,024,132
1.00 20,241
623,880
459,796
VL 459,796
NC *1,857 42,029
- 457 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
MTC *1,197 0
1.50 7,527
509,352
4.50 22,921
532,273
5.50 29,275
561,548
10.00 56,155
617,703
1.00 6,177
132,916
85,896
VL 85,896
NC *1,857 21,016
MTC *1,197 0
1.50 1,604
108,516
4.50 4,883
113,399
5.50 6,237
119,636
10.00 11,964
131,600
1.00 1,316
118,486
74,289
VL 74,289
NC *1,857 21,016
MTC *1,197 0
1.50 1,430
96,735
4.50 4,353
101,088
5.50 5,560
106,648
10.00 10,665
117,313
1.00 1,173
104,054
62,681
VL 62,681
NC *1,857 21,016
MTC *1,197 0
1.50 1,255
84,952
4.50 3,823
88,775
5.50 4,883
93,658
10.00 9,366
103,024
1.00 1,030
203,815
147,969
VL 147,969
- 458 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
NC *1,857 15,972
MTC *1,197 0
1.50 2,459
166,400
4.50 7,488
173,888
5.50 9,564
183,452
10.00 18,345
201,797
1.00 2,018
240,235
176,424
VL 176,424
NC *1,857 16,811
MTC *1,197 0
1.50 2,899
196,134
4.50 8,826
204,960
5.50 11,273
216,233
10.00 21,623
237,856
1.00 2,379
747,610
571,928
VL 571,928
NC *1,857 29,420
MTC *1,197 0
1.50 9,020
610,368
4.50 27,467
637,835
5.50 35,081
672,916
10.00 67,292
740,208
1.00 7,402
17,493
5,663
VL 5,663
NC *1,857 8,407
MTC *1,197 0
1.50 211
14,281
4.50 643
14,924
5.50 821
15,745
10.00 1,575
17,320
1.00 173
20,396
- 459 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
13,379
VL 13,379
NC *1,857 3,027
MTC *1,197 0
1.50 246
16,652
4.50 749
17,401
5.50 957
18,358
10.00 1,836
20,194
1.00 202
39,641
6,874
VL 6,874
NC *1,857 24,377
MTC *1,197 636
1.50 478
32,365
4.50 1,456
33,821
5.50 1,860
35,681
10.00 3,568
39,249
1.00 392
249,727
147,912
VL 147,912
NC *1,857 52,958
MTC *1,197 0
1.50 3,013
203,883
4.50 9,175
213,058
5.50 11,718
224,776
10.00 22,478
247,254
1.00 2,473
179,928
131,137
VL 129,172
VL 1,686
VL 279
NC *1,857 10,423
MTC *1,197 3,168
1.50 2,171
146,899
4.50 6,610
153,509
- 460 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
5.50 8,443
161,952
10.00 16,195
178,147
1.00 1,781
3,360,988
1,774,949
VL 1,774,949
NC *1,857 928,500
MTC *1,197 0
1.50 40,552
2,744,001
4.50 123,480
2,867,481
5.50 157,711
3,025,192
10.00 302,519
3,327,711
1.00 33,277
53,450
39,630
VL 39,630
NC *1,857 3,363
MTC *1,197 0
1.50 645
43,638
4.50 1,964
45,602
5.50 2,508
48,110
10.00 4,811
52,921
1.00 529
21,520
11,104
VL 11,104
NC *1,857 5,463
MTC *1,197 742
1.50 260
17,569
4.50 791
18,360
5.50 1,010
19,370
10.00 1,937
21,307
1.00 213
1,249,031
863,775
VL 540,930
VL 79,424
VL 242,558
VL 863
- 461 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
NC *1,857 119,777
MTC *1,197 21,120
1.50 15,070
1,019,742
4.50 45,888
1,065,630
5.50 58,610
1,124,240
10.00 112,424
1,236,664
1.00 12,367
108,051
0
NC *1,857 86,911
MTC *1,197 0
1.50 1,304
88,215
4.50 3,970
92,185
5.50 5,070
97,255
10.00 9,726
106,981
1.00 1,070
63,557
0
NC *1,857 51,123
MTC *1,197 0
1.50 767
51,890
4.50 2,335
54,225
5.50 2,982
57,207
10.00 5,721
62,928
1.00 629
939,525
0
NC *1,857 0
MTC *1,197 755,718
1.50 11,336
767,054
4.50 34,517
801,571
5.50 44,086
845,657
10.00 84,566
930,223
1.00 9,302
4,345,689
2,845,553
VL 2,845,553
NC *1,857 649,950
- 462 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
MTC *1,197 0
1.50 52,433
3,547,936
4.50 159,657
3,707,593
5.50 203,918
3,911,511
10.00 391,151
4,302,662
1.00 43,027
1,194,647
792,810
VL 792,810
NC *1,857 168,118
MTC *1,197 0
1.50 14,414
975,342
4.50 43,890
1,019,232
5.50 56,058
1,075,290
10.00 107,529
1,182,819
1.00 11,828
623,880
459,796
VL 459,796
NC *1,857 42,029
MTC *1,197 0
1.50 7,527
509,352
4.50 22,921
532,273
5.50 29,275
561,548
10.00 56,155
617,703
1.00 6,177
909,695
689,694
VL 689,694
NC *1,857 42,029
MTC *1,197 0
1.50 10,976
742,699
4.50 33,421
776,120
5.50 42,687
818,807
10.00 81,881
900,688
1.00 9,007
623,880
- 463 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
459,796
VL 459,796
NC *1,857 42,029
MTC *1,197 0
1.50 7,527
509,352
4.50 22,921
532,273
5.50 29,275
561,548
10.00 56,155
617,703
1.00 6,177
480,973
344,847
VL 344,847
NC *1,857 42,029
MTC *1,197 0
1.50 5,803
392,679
4.50 17,671
410,350
5.50 22,569
432,919
10.00 43,292
476,211
1.00 4,762
338,065
229,898
VL 229,898
NC *1,857 42,029
MTC *1,197 0
1.50 4,079
276,006
4.50 12,420
288,426
5.50 15,863
304,289
10.00 30,429
334,718
1.00 3,347
552,427
402,322
VL 402,322
NC *1,857 42,029
MTC *1,197 0
1.50 6,665
451,016
4.50 20,296
471,312
5.50 25,922
497,234
- 464 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
10.00 49,723
546,957
1.00 5,470
249,915
175,804
VL 175,804
NC *1,857 25,218
MTC *1,197 0
1.50 3,015
204,037
4.50 9,182
213,219
5.50 11,727
224,946
10.00 22,495
247,441
1.00 2,474
340,557
257,959
VL 257,959
NC *1,857 15,972
MTC *1,197 0
1.50 4,109
278,040
4.50 12,512
290,552
5.50 15,980
306,532
10.00 30,653
337,185
1.00 3,372
104,054
62,681
VL 62,681
NC *1,857 21,016
MTC *1,197 0
1.50 1,255
84,952
4.50 3,823
88,775
5.50 4,883
93,658
10.00 9,366
103,024
1.00 1,030
266,274
183,918
VL 183,918
NC *1,857 30,262
MTC *1,197 0
1.50 3,213
217,393
4.50 9,783
227,176
- 465 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
5.50 12,495
239,671
10.00 23,967
263,638
1.00 2,636
203,815
147,969
VL 147,969
NC *1,857 15,972
MTC *1,197 0
1.50 2,459
166,400
4.50 7,488
173,888
5.50 9,564
183,452
10.00 18,345
201,797
1.00 2,018
240,235
176,424
VL 176,424
NC *1,857 16,811
MTC *1,197 0
1.50 2,899
196,134
4.50 8,826
204,960
5.50 11,273
216,233
10.00 21,623
237,856
1.00 2,379
747,610
571,928
VL 571,928
NC *1,857 29,420
MTC *1,197 0
1.50 9,020
610,368
4.50 27,467
637,835
5.50 35,081
672,916
10.00 67,292
740,208
1.00 7,402
123,365
68,969
VL 68,969
NC *1,857 30,262
MTC *1,197 0
1.50 1,488
- 466 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
100,719
4.50 4,532
105,251
5.50 5,789
111,040
10.00 11,104
122,144
1.00 1,221
144,008
82,831
VL 82,831
NC *1,857 31,942
MTC *1,197 1,061
1.50 1,738
117,572
4.50 5,291
122,863
5.50 6,757
129,620
10.00 12,962
142,582
1.00 1,426
5,748
2,522
VL 2,522
NC *1,857 2,102
MTC *1,197 0
1.50 69
4,693
4.50 211
4,904
5.50 270
5,174
10.00 517
5,691
1.00 57
25,609
17,404
VL 17,404
NC *1,857 3,194
MTC *1,197 0
1.50 309
20,907
4.50 941
21,848
5.50 1,202
23,050
10.00 2,305
25,355
1.00 254
407,103
306,441
VL 306,441
NC *1,857 21,016
MTC *1,197 0
- 467 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1.50 4,912
332,369
4.50 14,957
347,326
5.50 19,103
366,429
10.00 36,643
403,072
1.00 4,031
306,085
225,187
VL 225,187
NC *1,857 21,016
MTC *1,197 0
1.50 3,693
249,896
4.50 11,245
261,141
5.50 14,363
275,504
10.00 27,550
303,054
1.00 3,031
262,794
190,365
VL 190,365
NC *1,857 21,016
MTC *1,197 0
1.50 3,171
214,552
4.50 9,655
224,207
5.50 12,331
236,538
10.00 23,654
260,192
1.00 2,602
409,182
298,868
VL 298,868
NC *1,857 30,262
MTC *1,197 0
1.50 4,937
334,067
4.50 15,033
349,100
5.50 19,201
368,301
10.00 36,830
405,131
1.00 4,051
309,146
218,403
VL 218,403
NC *1,857 30,262
- 468 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
MTC *1,197 0
1.50 3,730
252,395
4.50 11,358
263,753
5.50 14,506
278,259
10.00 27,826
306,085
1.00 3,061
33,662
16,989
VL 16,989
NC *1,857 10,087
MTC *1,197 0
1.50 406
27,482
4.50 1,237
28,719
5.50 1,580
30,299
10.00 3,030
33,329
1.00 333
17,493
5,663
VL 5,663
NC *1,857 8,407
MTC *1,197 0
1.50 211
14,281
4.50 643
14,924
5.50 821
15,745
10.00 1,575
17,320
1.00 173
59,735
39,641
VL 39,641
NC *1,857 8,407
MTC *1,197 0
1.50 721
48,769
4.50 2,195
50,964
5.50 2,803
53,767
10.00 5,377
59,144
1.00 591
59,735
39,641
VL 39,641
- 469 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
NC *1,857 8,407
MTC *1,197 0
1.50 721
48,769
4.50 2,195
50,964
5.50 2,803
53,767
10.00 5,377
59,144
1.00 591
142,628
91,058
VL 91,058
NC *1,857 21,016
MTC *1,197 2,650
1.50 1,721
116,445
4.50 5,240
121,685
5.50 6,693
128,378
10.00 12,838
141,216
1.00 1,412
31,574
16,989
VL 16,989
NC *1,857 8,407
MTC *1,197 0
1.50 381
25,777
4.50 1,160
26,937
5.50 1,482
28,419
10.00 2,842
31,261
1.00 313
60,008
33,978
VL 33,978
NC *1,857 14,290
MTC *1,197 0
1.50 724
48,992
4.50 2,205
51,197
5.50 2,816
54,013
10.00 5,401
59,414
1.00 594
41,748
22,652
- 470 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
VL 22,652
NC *1,857 10,928
MTC *1,197 0
1.50 504
34,084
4.50 1,534
35,618
5.50 1,959
37,577
10.00 3,758
41,335
1.00 413
44,489,357
31,712,415
VL 31,712,415
NC *1,857 3,714,000
MTC *1,197 359,100
1.50 536,783
36,322,298
4.50 1,634,503
37,956,801
5.50 2,087,624
40,044,425
10.00 4,004,443
44,048,868
1.00 440,489
618,983
354,990
VL 354,990
NC *1,857 142,896
MTC *1,197 0
1.50 7,468
505,354
4.50 22,741
528,095
5.50 29,045
557,140
10.00 55,714
612,854
1.00 6,129
111,868
5,916
VL 5,916
NC *1,857 84,066
MTC *1,197 0
1.50 1,350
91,332
4.50 4,110
95,442
5.50 5,249
100,691
10.00 10,069
110,760
1.00 1,108
- 471 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
135,963
16,904
VL 16,904
NC *1,857 92,460
MTC *1,197 0
1.50 1,640
111,004
4.50 4,995
115,999
5.50 6,380
122,379
10.00 12,238
134,617
1.00 1,346
60,008
33,978
VL 33,978
NC *1,857 14,290
MTC *1,197 0
1.50 724
48,992
4.50 2,205
51,197
5.50 2,816
54,013
10.00 5,401
59,414
1.00 594
2,506,106
1,365,865
VL 1,365,865
NC *1,857 649,950
MTC *1,197 0
1.50 30,237
2,046,052
4.50 92,072
2,138,124
5.50 117,597
2,255,721
10.00 225,572
2,481,293
1.00 24,813
480,973
344,847
VL 344,847
NC *1,857 42,029
MTC *1,197 0
1.50 5,803
392,679
4.50 17,671
410,350
5.50 22,569
432,919
- 472 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
10.00 43,292
476,211
1.00 4,762
552,427
402,322
VL 402,322
NC *1,857 42,029
MTC *1,197 0
1.50 6,665
451,016
4.50 20,296
471,312
5.50 25,922
497,234
10.00 49,723
546,957
1.00 5,470
104,054
62,681
VL 62,681
NC *1,857 21,016
MTC *1,197 0
1.50 1,255
84,952
4.50 3,823
88,775
5.50 4,883
93,658
10.00 9,366
103,024
1.00 1,030
262,794
190,365
VL 190,365
NC *1,857 21,016
MTC *1,197 0
1.50 3,171
214,552
4.50 9,655
224,207
5.50 12,331
236,538
10.00 23,654
260,192
1.00 2,602
5,748
2,522
VL 2,522
NC *1,857 2,102
MTC *1,197 0
1.50 69
4,693
4.50 211
- 473 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
4,904
5.50 270
5,174
10.00 517
5,691
1.00 57
41,748
22,652
VL 22,652
NC *1,857 10,928
MTC *1,197 0
1.50 504
34,084
4.50 1,534
35,618
5.50 1,959
37,577
10.00 3,758
41,335
1.00 413
17,493
5,663
VL 5,663
NC *1,857 8,407
MTC *1,197 0
1.50 211
14,281
4.50 643
14,924
5.50 821
15,745
10.00 1,575
17,320
1.00 173
309,146
218,403
VL 218,403
NC *1,857 30,262
MTC *1,197 0
1.50 3,730
252,395
4.50 11,358
263,753
5.50 14,506
278,259
10.00 27,826
306,085
1.00 3,061
33,662
16,989
VL 16,989
NC *1,857 10,087
MTC *1,197 0
1.50 406
27,482
- 474 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
4.50 1,237
28,719
5.50 1,580
30,299
10.00 3,030
33,329
1.00 333
60,008
33,978
VL 33,978
NC *1,857 14,290
MTC *1,197 0
1.50 724
48,992
4.50 2,205
51,197
5.50 2,816
54,013
10.00 5,401
59,414
1.00 594
59,735
39,641
VL 39,641
NC *1,857 8,407
MTC *1,197 0
1.50 721
48,769
4.50 2,195
50,964
5.50 2,803
53,767
10.00 5,377
59,144
1.00 591
2,506,106
1,365,865
VL 1,365,865
NC *1,857 649,950
MTC *1,197 0
1.50 30,237
2,046,052
4.50 92,072
2,138,124
5.50 117,597
2,255,721
10.00 225,572
2,481,293
1.00 24,813
104,054
62,681
VL 62,681
NC *1,857 21,016
MTC *1,197 0
- 475 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1.50 1,255
84,952
4.50 3,823
88,775
5.50 4,883
93,658
10.00 9,366
103,024
1.00 1,030
17,493
5,663
VL 5,663
NC *1,857 8,407
MTC *1,197 0
1.50 211
14,281
4.50 643
14,924
5.50 821
15,745
10.00 1,575
17,320
1.00 173
5,748
2,522
VL 2,522
NC *1,857 2,102
MTC *1,197 0
1.50 69
4,693
4.50 211
4,904
5.50 270
5,174
10.00 517
5,691
1.00 57
33,662
16,989
VL 16,989
NC *1,857 10,087
MTC *1,197 0
1.50 406
27,482
4.50 1,237
28,719
5.50 1,580
30,299
10.00 3,030
33,329
1.00 333
60,008
33,978
VL 33,978
NC *1,857 14,290
- 476 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
MTC *1,197 0
1.50 724
48,992
4.50 2,205
51,197
5.50 2,816
54,013
10.00 5,401
59,414
1.00 594
59,735
39,641
VL 39,641
NC *1,857 8,407
MTC *1,197 0
1.50 721
48,769
4.50 2,195
50,964
5.50 2,803
53,767
10.00 5,377
59,144
1.00 591
1,146,378
845,298
VL 845,298
NC *1,857 76,804
MTC *1,197 0
1.50 13,832
935,934
4.50 42,117
978,051
5.50 53,793
1,031,844
10.00 103,184
1,135,028
1.00 11,350
212,552
143,686
VL 143,686
NC *1,857 19,333
MTC *1,197 7,949
1.50 2,565
173,533
4.50 7,809
181,342
5.50 9,974
191,316
10.00 19,132
210,448
1.00 2,104
123,365
68,969
- 477 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
VL 68,969
NC *1,857 30,262
MTC *1,197 0
1.50 1,488
100,719
4.50 4,532
105,251
5.50 5,789
111,040
10.00 11,104
122,144
1.00 1,221
41,748
22,652
VL 22,652
NC *1,857 10,928
MTC *1,197 0
1.50 504
34,084
4.50 1,534
35,618
5.50 1,959
37,577
10.00 3,758
41,335
1.00 413
2,506,106
1,365,865
VL 1,365,865
NC *1,857 649,950
MTC *1,197 0
1.50 30,237
2,046,052
4.50 92,072
2,138,124
5.50 117,597
2,255,721
10.00 225,572
2,481,293
1.00 24,813
75,192
39,466
VL 39,466
NC *1,857 21,016
MTC *1,197 0
1.50 907
61,389
4.50 2,763
64,152
5.50 3,528
67,680
10.00 6,768
74,448
1.00 744
- 478 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
75,192
39,466
VL 39,466
NC *1,857 21,016
MTC *1,197 0
1.50 907
61,389
4.50 2,763
64,152
5.50 3,528
67,680
10.00 6,768
74,448
1.00 744
104,054
62,681
VL 62,681
NC *1,857 21,016
MTC *1,197 0
1.50 1,255
84,952
4.50 3,823
88,775
5.50 4,883
93,658
10.00 9,366
103,024
1.00 1,030
60,008
33,978
VL 33,978
NC *1,857 14,290
MTC *1,197 0
1.50 724
48,992
4.50 2,205
51,197
5.50 2,816
54,013
10.00 5,401
59,414
1.00 594
5,748
2,522
VL 2,522
NC *1,857 2,102
MTC *1,197 0
1.50 69
4,693
4.50 211
4,904
5.50 270
5,174
10.00 517
5,691
- 479 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1.00 57
123,365
68,969
VL 68,969
NC *1,857 30,262
MTC *1,197 0
1.50 1,488
100,719
4.50 4,532
105,251
5.50 5,789
111,040
10.00 11,104
122,144
1.00 1,221
17,493
5,663
VL 5,663
NC *1,857 8,407
MTC *1,197 0
1.50 211
14,281
4.50 643
14,924
5.50 821
15,745
10.00 1,575
17,320
1.00 173
142,628
91,058
VL 91,058
NC *1,857 21,016
MTC *1,197 2,650
1.50 1,721
116,445
4.50 5,240
121,685
5.50 6,693
128,378
10.00 12,838
141,216
1.00 1,412
41,748
22,652
VL 22,652
NC *1,857 10,928
MTC *1,197 0
1.50 504
34,084
4.50 1,534
35,618
5.50 1,959
- 480 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
37,577
10.00 3,758
41,335
1.00 413
2,506,106
1,365,865
VL 1,365,865
NC *1,857 649,950
MTC *1,197 0
1.50 30,237
2,046,052
4.50 92,072
2,138,124
5.50 117,597
2,255,721
10.00 225,572
2,481,293
1.00 24,813
10,274
5,742
VL 5,742
NC *1,857 2,522
MTC *1,197 0
1.50 124
8,388
4.50 377
8,765
5.50 482
9,247
10.00 925
10,172
1.00 102
5,748
2,522
VL 2,522
NC *1,857 2,102
MTC *1,197 0
1.50 69
4,693
4.50 211
4,904
5.50 270
5,174
10.00 517
5,691
1.00 57
552,427
402,322
VL 402,322
NC *1,857 42,029
MTC *1,197 0
1.50 6,665
451,016
- 481 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
4.50 20,296
471,312
5.50 25,922
497,234
10.00 49,723
546,957
1.00 5,470
309,146
218,403
VL 218,403
NC *1,857 30,262
MTC *1,197 0
1.50 3,730
252,395
4.50 11,358
263,753
5.50 14,506
278,259
10.00 27,826
306,085
1.00 3,061
1,146,378
845,298
VL 845,298
NC *1,857 76,804
MTC *1,197 0
1.50 13,832
935,934
4.50 42,117
978,051
5.50 53,793
1,031,844
10.00 103,184
1,135,028
1.00 11,350
60,008
33,978
VL 33,978
NC *1,857 14,290
MTC *1,197 0
1.50 724
48,992
4.50 2,205
51,197
5.50 2,816
54,013
10.00 5,401
59,414
1.00 594
262,794
190,365
VL 190,365
NC *1,857 21,016
MTC *1,197 0
1.50 3,171
- 482 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
214,552
4.50 9,655
224,207
5.50 12,331
236,538
10.00 23,654
260,192
1.00 2,602
1,146,378
845,298
VL 845,298
NC *1,857 76,804
MTC *1,197 0
1.50 13,832
935,934
4.50 42,117
978,051
5.50 53,793
1,031,844
10.00 103,184
1,135,028
1.00 11,350
121,336,691
97,245,519
VL 97,245,519
11800
NC *1,857 353,016
MTC *1,197 0
1.50 1,463,978
99,062,513
4.50 4,457,813
103,520,326
5.50 5,693,618
109,213,944
10.00 10,921,394
120,135,338
1.00 1,201,353
11,721,119
9,074,998
VL 9,074,998
NC *1,857 353,016
MTC *1,197 0
1.50 141,420
9,569,434
4.50 430,625
10,000,059
5.50 550,003
10,550,062
10.00 1,055,006
11,605,068
1.00 116,051
9,286,838
7,116,956
- 483 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
VL 7,116,956
NC *1,857 353,016
MTC *1,197 0
1.50 112,050
7,582,022
4.50 341,191
7,923,213
5.50 435,777
8,358,990
10.00 835,899
9,194,889
1.00 91,949
4,005,872
2,919,476
VL 2,919,476
NC *1,857 302,691
MTC *1,197 0
1.50 48,333
3,270,500
4.50 147,173
3,417,673
5.50 187,972
3,605,645
10.00 360,565
3,966,210
1.00 39,662
9,767,860
7,503,874
VL 7,503,874
NC *1,857 353,016
MTC *1,197 0
1.50 117,853
7,974,743
4.50 358,863
8,333,606
5.50 458,348
8,791,954
10.00 879,195
9,671,149
1.00 96,711
16,720
10,757
VL 10,757
NC *1,857 2,691
MTC *1,197 0
1.50 202
13,650
4.50 614
14,264
5.50 785
15,049
10.00 1,505
- 484 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
16,554
1.00 166
20,868
13,844
VL 13,844
NC *1,857 2,941
MTC *1,197 0
1.50 252
17,037
4.50 767
17,804
5.50 979
18,783
10.00 1,878
20,661
1.00 207
14,697
8,880
VL 8,880
NC *1,857 2,941
MTC *1,197 0
1.50 177
11,998
4.50 540
12,538
5.50 690
13,228
10.00 1,323
14,551
1.00 146
318,113
251,003
VL 251,003
NC *1,857 4,875
MTC *1,197 0
1.50 3,838
259,716
4.50 11,687
271,403
5.50 14,927
286,330
10.00 28,633
314,963
1.00 3,150
212,552
143,686
VL 143,686
NC *1,857 19,333
MTC *1,197 7,949
1.50 2,565
173,533
4.50 7,809
181,342
- 485 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
5.50 9,974
191,316
10.00 19,132
210,448
1.00 2,104
133,420
88,747
VL 88,747
NC *1,857 18,570
MTC *1,197 0
1.50 1,610
108,927
4.50 4,902
113,829
5.50 6,261
120,090
10.00 12,009
132,099
1.00 1,321
96,643
59,165
VL 59,165
NC *1,857 18,570
MTC *1,197 0
1.50 1,166
78,901
4.50 3,551
82,452
5.50 4,535
86,987
10.00 8,699
95,686
1.00 957
96,643
59,165
VL 59,165
NC *1,857 18,570
MTC *1,197 0
1.50 1,166
78,901
4.50 3,551
82,452
5.50 4,535
86,987
10.00 8,699
95,686
1.00 957
91,098
61,919
VL 61,812
VL 35
VL 72
NC *1,857 11,356
MTC *1,197 0
- 486 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1.50 1,099
74,374
4.50 3,347
77,721
5.50 4,275
81,996
10.00 8,200
90,196
1.00 902
45,075
28,171
VL 28,117
VL 21
VL 33
NC *1,857 8,086
MTC *1,197 0
1.50 544
36,801
4.50 1,656
38,457
5.50 2,115
40,572
10.00 4,057
44,629
1.00 446
38,373
24,401
VL 24,360
VL 16
VL 25
NC *1,857 6,464
MTC *1,197 0
1.50 463
31,328
4.50 1,410
32,738
5.50 1,801
34,539
10.00 3,454
37,993
1.00 380
93,059
28,399
VL 28,399
NC *1,857 45,393
MTC *1,197 1,061
1.50 1,123
75,976
4.50 3,419
79,395
5.50 4,367
83,762
10.00 8,376
92,138
1.00 921
- 487 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
74,633
23,666
VL 23,666
NC *1,857 35,305
MTC *1,197 1,061
1.50 900
60,932
4.50 2,742
63,674
5.50 3,502
67,176
10.00 6,718
73,894
1.00 739
129,660
11,833
VL 11,833
NC *1,857 92,460
MTC *1,197 0
1.50 1,564
105,857
4.50 4,764
110,621
5.50 6,084
116,705
10.00 11,671
128,376
1.00 1,284
220,666
177,495
VL 177,495
NC *1,857 0
MTC *1,197 0
1.50 2,662
180,157
4.50 8,107
188,264
5.50 10,355
198,619
10.00 19,862
218,481
1.00 2,185
5,150
4,142
VL 4,142
NC *1,857 0
MTC *1,197 0
1.50 62
4,204
4.50 189
4,393
5.50 242
4,635
10.00 464
5,099
- 488 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1.00 51
112,947,648
86,226,666
VL 86,198,433
VL 28,233
NC *1,857 4,567,763
MTC *1,197 56,284
1.50 1,362,761
92,213,474
4.50 4,149,606
96,363,080
5.50 5,299,969
101,663,049
10.00 10,166,305
111,829,354
1.00 1,118,294
185,443
103,633
VL 100,083
VL 3,550
NC *1,857 38,666
MTC *1,197 6,864
1.50 2,237
151,400
4.50 6,813
158,213
5.50 8,702
166,915
10.00 16,692
183,607
1.00 1,836
20,888,128
16,747,386
VL 16,708,727
VL 31,558
VL 7,101
NC *1,857 54,215
MTC *1,197 0
1.50 252,024
17,053,625
4.50 767,413
17,821,038
5.50 980,157
18,801,195
10.00 1,880,120
20,681,315
1.00 206,813
18,085,745
14,493,257
VL 14,454,598
VL 31,558
VL 7,101
NC *1,857 54,215
MTC *1,197 0
- 489 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1.50 218,212
14,765,684
4.50 664,456
15,430,140
5.50 848,658
16,278,798
10.00 1,627,880
17,906,678
1.00 179,067
458,125
329,833
VL 287,401
VL 42,432
NC *1,857 38,666
MTC *1,197 0
1.50 5,527
374,026
4.50 16,831
390,857
5.50 21,497
412,354
10.00 41,235
453,589
1.00 4,536
402,788
273,805
VL 231,048
VL 4,098
VL 31,558
VL 7,101
NC *1,857 37,827
MTC *1,197 12,355
1.50 4,860
328,847
4.50 14,798
343,645
5.50 18,900
362,545
10.00 36,255
398,800
1.00 3,988
220,759,500
170,076,692
VL 169,904,927
VL 171,765
NC *1,857 7,145,012
MTC *1,197 348,686
1.50 2,663,556
180,233,946
4.50 8,110,528
188,344,474
5.50 10,358,946
198,703,420
10.00 19,870,342
218,573,762
- 490 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1.00 2,185,738
889,259
589,511
VL 568,040
VL 21,471
NC *1,857 83,218
MTC *1,197 42,556
1.50 10,729
726,014
4.50 32,671
758,685
5.50 41,728
800,413
10.00 80,041
880,454
1.00 8,805
979,744
676,052
VL 586,073
VL 14,754
VL 1,082
VL 433
VL 47,337
VL 26,373
NC *1,857 68,087
MTC *1,197 43,929
1.50 11,821
799,889
4.50 35,995
835,884
5.50 45,974
881,858
10.00 88,186
970,044
1.00 9,700
979,744
676,052
VL 586,073
VL 14,754
VL 1,082
VL 433
VL 47,337
VL 26,373
NC *1,857 68,087
MTC *1,197 43,929
1.50 11,821
799,889
4.50 35,995
835,884
5.50 45,974
881,858
10.00 88,186
970,044
1.00 9,700
- 491 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
269,063
203,774
VL 185,966
VL 2,029
VL 15,779
NC *1,857 12,650
MTC *1,197 0
1.50 3,246
219,670
4.50 9,885
229,555
5.50 12,626
242,181
10.00 24,218
266,399
1.00 2,664
44,184,871
32,293,601
VL 32,281,936
VL 11,665
NC *1,857 3,223,661
MTC *1,197 23,337
1.50 533,109
36,073,708
4.50 1,623,317
37,697,025
5.50 2,073,336
39,770,361
10.00 3,977,036
43,747,397
1.00 437,474
253,808
189,377
VL 189,347
VL 30
NC *1,857 9,285
MTC *1,197 5,491
1.50 3,062
207,215
4.50 9,325
216,540
5.50 11,910
228,450
10.00 22,845
251,295
1.00 2,513
14,986,320
10,085,083
VL 10,081,026
VL 4,057
NC *1,857 1,961,096
MTC *1,197 8,237
1.50 180,816
12,235,232
- 492 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
4.50 550,585
12,785,817
5.50 703,220
13,489,037
10.00 1,348,904
14,837,941
1.00 148,379
169,487
104,704
VL 87,911
VL 15,779
VL 1,014
NC *1,857 31,625
MTC *1,197 0
1.50 2,045
138,374
4.50 6,227
144,601
5.50 7,953
152,554
10.00 15,255
167,809
1.00 1,678
83,461
50,492
VL 49,816
VL 676
NC *1,857 15,131
MTC *1,197 1,511
1.50 1,007
68,141
4.50 3,066
71,207
5.50 3,916
75,123
10.00 7,512
82,635
1.00 826
83,461
50,492
VL 49,816
VL 676
NC *1,857 15,131
MTC *1,197 1,511
1.50 1,007
68,141
4.50 3,066
71,207
5.50 3,916
75,123
10.00 7,512
82,635
1.00 826
177,281,184
136,062,402
- 493 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
VL 135,923,942
VL 138,460
NC *1,857 6,255,668
MTC *1,197 280,048
1.50 2,138,972
144,737,090
4.50 6,513,169
151,250,259
5.50 8,318,764
159,569,023
10.00 15,956,902
175,525,925
1.00 1,755,259
745,432
504,136
VL 486,892
VL 17,244
NC *1,857 63,885
MTC *1,197 31,574
1.50 8,994
608,589
4.50 27,387
635,976
5.50 34,979
670,955
10.00 67,096
738,051
1.00 7,381
23,793,371
19,051,722
VL 18,991,032
VL 42,432
VL 18,258
NC *1,857 86,744
MTC *1,197 0
1.50 287,077
19,425,543
4.50 874,149
20,299,692
5.50 1,116,483
21,416,175
10.00 2,141,618
23,557,793
1.00 235,578
726,540
503,062
VL 444,063
VL 7,992
VL 866
VL 325
VL 31,558
VL 18,258
NC *1,857 58,002
MTC *1,197 23,337
- 494 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
1.50 8,766
593,167
4.50 26,693
619,860
5.50 34,092
653,952
10.00 65,395
719,347
1.00 7,193
8,217
5,680
VL 5,680
NC *1,857 929
MTC *1,197 0
1.50 99
6,708
4.50 302
7,010
5.50 386
7,396
10.00 740
8,136
1.00 81
365,521
201,161
VL 201,161
NC *1,857 92,850
MTC *1,197 0
1.50 4,410
298,421
4.50 13,429
311,850
5.50 17,152
329,002
10.00 32,900
361,902
1.00 3,619
336,099
177,495
VL 177,495
NC *1,857 92,850
MTC *1,197 0
1.50 4,055
274,400
4.50 12,348
286,748
5.50 15,771
302,519
10.00 30,252
332,771
1.00 3,328
70,740,983
53,029,779
VL 53,010,337
VL 19,442
- 495 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
NC *1,857 3,833,089
MTC *1,197 38,438
1.50 853,520
57,754,826
4.50 2,598,967
60,353,793
5.50 3,319,459
63,673,252
10.00 6,367,325
70,040,577
1.00 700,406
402,788
273,805
VL 231,048
VL 4,098
VL 31,558
VL 7,101
NC *1,857 37,827
MTC *1,197 12,355
1.50 4,860
328,847
4.50 14,798
343,645
5.50 18,900
362,545
10.00 36,255
398,800
1.00 3,988
8,217
5,680
VL 5,680
NC *1,857 929
MTC *1,197 0
1.50 99
6,708
4.50 302
7,010
5.50 386
7,396
10.00 740
8,136
1.00 81
19,486,935
15,620,321
VL 15,581,662
VL 31,558
VL 7,101
NC *1,857 54,215
MTC *1,197 0
1.50 235,118
15,909,654
4.50 715,934
16,625,588
5.50 914,407
- 496 -
CAÙCH TÍNH THAØNH
HOAËC TYÛ LEÄ TIEÀN
17,539,995
10.00 1,754,000
19,293,995
1.00 192,940
16,684,553
13,366,193
VL 13,327,534
VL 31,558
VL 7,101
NC *1,857 54,215
MTC *1,197 0
1.50 201,306
13,621,714
4.50 612,977
14,234,691
5.50 782,908
15,017,599
10.00 1,501,760
16,519,359
1.00 165,194
44,184,871
32,293,601
VL 32,281,936
VL 11,665
NC *1,857 3,223,661
MTC *1,197 23,337
1.50 533,109
36,073,708
4.50 1,623,317
37,697,025
5.50 2,073,336
39,770,361
10.00 3,977,036
43,747,397
1.00 437,474
118,113
65,088
VL 63,566
VL 1,522
NC *1,857 26,899
MTC *1,197 3,020
1.50 1,425
96,432
4.