P. 1
Bo de Thi Du Mon Cuoi Nam Lop4

Bo de Thi Du Mon Cuoi Nam Lop4

|Views: 2,005|Likes:
Được xuất bản bởiViet Van Hoang

More info:

Published by: Viet Van Hoang on Apr 05, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2013

pdf

text

original

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 – KHỐI LỚP 4

MÔN TIẾNG VIỆT
NĂM HỌC 2009 20!0
A KIỂM TRA ĐỌC
I. Đọc thành tiếng (5 điểm)
- Học sinh đọc 1 đoạn văn khoảng 90 ch th!"c ch# đ$ đ% học & H'( ()i*o vi+n chọn c*c đoạn
văn t,ong -)'-./0 1 t23 (4 )hi t+n 5ài6 s7 t,8ng t,ong -)' vào 3hiế! cho t9ng học sinh 57c thăm
và đọc thành tiếng đoạn văn :o gi*o vi+n đ% đ*nh :;!).
II. Đọc th<m và =àm 5ài t23 (5 điểm)
1. Đọc thầm bài:
ĐI "# NG$A
>hiếc ?@ cAng con ngB8 >C c#8 8nh Hoàng đD8 tEi t9 chF G!2n t,& v$. Hnh =à con c#8 chC
.D 'h&i6 ngDIi cAng ?Jm6 nhà & đ<! c<! sKt. Lhà 8nh cJ h8i cJ ngB86 con M vNi con >C. >on M
c8o =Nn6 chạO 5!Pi s*ng ch& đDFc nhi$! kh*ch và khi c<n vDFt G!8 ?@ kh*c để đJn kh*ch6 8nh chQ
,8 ,oi đ*nh giJ m"t c*i t,Jc =à nJ chRm =+n6 c;t c8o 57n vJ6 sải :ài6 và khi tiếng kSn 8nh 5J3 tT t@ tT
t@6 thU nJ G!8 mVt chiếc t,DNc ,Ri. >Tn con >C6 nhW hXn6 v98 th;3 =ại v98 ngKn6 =Eng vàng nhD =Y8.
LJ chạO 5!Pi chi$! Zt kh*ch6 nJ sải th!8 con M6 nh!ng nDNc chạO ki[! ,;t 5$n. >*i tiếng vJ c#8 nJ
g\ ?!7ng mVt đDIng =Jc cJc6 đ$! đ$! th2t :] thDXng. .Ei thZch nJ hXn con M6 vU tEi cJ thể t,So =+n
=Dng nJ mà nJ khEng đ*. ^_i =<n v$ thăm nhà6 tEi thDIng đi ?@ c#8 8nh. Hnh cho tEi đi nhI6 khEng
=;O ti$n. .hQnh thoảng đến nhng đoạn đDIng vKng6 8nh t,8o cả :`O cDXng cho tEia ><m đDFc
:`O cDXng6 giBt giBt cho nJ chRm =+n6 thC =Km.
.h@o L)bcdL ebHL) -fL)

2. Dựa và nội dung bài đọc, em hãy khoanh trn vào ch! c"i tr#$c c%u tr& '(i đ)ng.
!% & '()*( '+, -./ 01* 2. 345
8. LJi v$ h8i con ngB8 kgo ?@ kh*ch.
5. LJi v$ m"t ch!Oến đi ?@ ngB8.
c. LJi v$ c*i thC đi ?@ ngB8.
2% C67 8C9/ :/;*3 0< '+, *< 3= >7?*3 @A: BCD*3 2<' '<'E BF7 BF7 :(G: HI :(CJ*3KL M/M7 :N
BA' B/O@ 'P* *3Q, *.P5
8. >on ngB8 M.
5. >on ngB8 >C.
c. >ả h8i con.
R% V4 S,P :9' 3/N :()'( 'P* *3Q, CT (J* 'P* *3Q, Ô5
8. /U nJ ch& đDFc nhi$! kh*ch.
5. /U nDNc chạO ki[! c#8 nJ ,;t 5$n.
c. /U cJ thể t,@o =+n =Dng nJ mà nJ khEng đ*.
4% V4 S,P :9' 3/N UV: :()'( :(T W(/ B/ >X *3Q, '+, ,*( HP.*35
hHiL) )Ifj kl> m Đnj .oj
.pqrL) .H aaaaaaaa..
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2
KHỐI LỚP 4
NĂM HỌC 2009 20!0
8. /U 8nh Hoàng =à ngDIi hàng ?Jm6 cho đi nhI khEng =;O ti$n.
5. /U t*c giả O+! thZch h8i con ngB86 =ại c<m đDFc :`O cDXng đi$! khiển.
c. >ả h8i s t,+n.
Y% C67 8:(4*( :(PN*3 B;* *(Z*3 BP[* BCD*3 0\*3E ,*( :U,P 'N H6] 'CJ*3 '(P :^/KL T(7_'
W/O7 '67 345
8. >`! kể
5. >`! khiến
c. >`! hWi
`% C(+ *3Z :UP*3 '67a 8C9/ :/;*3 0< '+, *< 3= >7?*3 @A: BCD*3 2<' '<'E BF7 BF7E :(G: HI
:(CJ*3Kbb 2. *(Z*3 :c *3Z *.P5
8. >*i tiếng vJ c#8 nJ
5. >*i tiếng vJ c#8 nJ g\ ?!7ng mVt đDIng
c. >*i tiếng vJ c#8 nJ g\ ?!7ng mVt đDIng =Jc cJc6 đ$! đ$!
d% C67 8Ce* 'P* CTE *(f (J*E 0c, :(Vg 2[/ 0c, *3\*E2^*3 0.*3 *(C 2h,KL '< @V] :4*( :c 5
8. H8i tZnh t9 (ĐJ =àtaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)
5. u8 tZnh t9 (ĐJ =àtaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..)
c. u7n tZnh t9 (ĐJ =àtaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)
i% j./ *.] '< @V] H,*( :c U/M*35
8. H8i :8nh t9 ,i+ng (ĐJ =à aaaaaaaaaaaaaaaaa..)
5. u8 :8nh t9 ,i+ng (ĐJ =à aaa aaaaaaaaaaaaaa..)
c.u7n :8nh t9 ,i+ng (ĐJ =à aaa aaaaaaaaaaaaaa...)
j KIỂM TRA VIẾT
1. >hZnh tả ngh@ viết (5 điểm) 1 (0 3hCt
TRĂNG LkN lmGK%!d0n
(/iết h+t 5ài)
(. .23 =àm văn (5 điểm)
ĐF -./t .ả m"t con v2t n!Ei mà @m O+! thZch.
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 – KHỐI LỚP 4
MÔN TopN
NĂM HỌC 2009 20!0
I% TU\' *3(/q@a K(P,*( :Ue* 0.P '(Z '9/ :UCr' s :UN 2D/ BT*3a
1v -7 thZch hF3 để đi$n vào ch_ ch;mt wxm
(
9:m
(
y a.. :m
(
=àt
8. wx9 5. wx09 c. wx90
(v >h s7 x t,ong s7 w0x z5{ chQt
8. x 5. x00 c. x000
wv >h! vi hUnh v!Eng cJ :i[n tZch (5 cm
(

8. 5cm 5. (0cm c. (0 cm
(
0v -7 v98 chi8 hết cho w v98 chi8 hết cho 5 =àt
8. x05 5. xz( c. x50
II% j./ :Gg
C67 !a T)*(a
15
x
t
5
0
u ...................................................................................................................................
x
5
?
w
z
u.....................................................................................................................................
5
0
a
x
z
u ....................................................................................................................................
C67 2a Đ/F* BV7 vE wE u 0.P '(x '(V@
(m
(
5:m
(
........ (5 :m
(
wm
(
99:m
(
.......... 0m
(
w:m
(
5cm
(
........ w05cm
(
{5m
(
.......... {500:m
(
C67 Ra
H8i cY8 hàng 5*n đDFc {{5 t;n gạo. .Um s7 gạo m_i cY8 hàng 5*n đDFc6 5iết ,|ng s7 gạo cY8 hàng
th} nh;t 5*n đDFc 5|ng
0
w
s7 gạo 5*n đDFc c#8 cY8 h*ng th} h8i~
unI •n^
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
C67 4a T4@ >a >
5
11
u
5
(
a
w
(
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK2 KHỐI 4
N1@ (y' 2009 – 20!0
^En t 'ho8 học 1 .hIi gi8nt 00 3hCt
C67 !t K(P,*( :Ue* :UCr' '67 :UN 2D/ BT*3 *(V:
1. *h!ng y+u t, nào -au đ%y g%y n.n / nhi0m kh/ng kh12
8. 'hJi6 5€i6 khZ đ"c.
5. >*c =oại ,*c thải khEng đDFc ?Y =s hF3 v[ sinh.
c. .iếng Rn.
:. .;t cả c*c Oế! t7 t,+n.
(. 34t nào -au đ%y tự 5h"t -"ng2
8. .,*i Đ;t.
5. ^Vt .,ăng.
c. ^Vt .,Ii.
:. >ả w v2t kể t,+n.
6. 7"c h8i bão c9 th: g%y ra 'à:
8. •àm đP nhà cY8.
5. hh* ho8 mà!.
c. )`O t8i nạn cho con ngDIi.
:. .;t cả c*c s t,+n.
C67 2a C(y* '9' :c Bz '(P :UP*3 *3PA' BO B/F* 0.P '(x {{ '(P g(| (}gKlN/:JE SQ '(9]E
~79 *(,*(E W(^*3 W()nK LC7 s ! :c '< :(F Sh H•*3 *(/F7 2€*
8) M-?i t,ong khEng khZ c<n cho aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..
5) >àng cJ nhi$!aaaaaaaaaaa.càng cJ nhi$! E-?i vàaaaaaaa...............
>àng :i]n ,8 =`! hXn.
c) a..aaaaaaaa.. t,ong khEng khZ khEng :!O t,U sB ch*O nhDng nJ gi cho sB ch*O
khEng :i]n ,8aaaaaaaaaaa.
C67 Ra Đ/F* '9' :ca G.E LT,E •/F7 (67 0.P ^ :U?*3 BO '(‚ U, @?/ ~7,* (q :(ƒ' 1* :UP*3 SJ
B„ S,7a
C67 4a Hz] *M7 ~79 :U4*( :U,P B…/ '(V: 5
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ĐỀ THI CUỐI KỲ 2 – NĂM HỌC 2009 20!0
MÔN L†CH m‡ t ІA L&
AK L†CH m‡a
C67 !a N?/ :M* *(6* 0G: 2ˆ'( Sh ‰ '_: A 0r/ SQ W/q* 2ˆ'( Sh ‰ '_: j S,P '(P BT*3a
A j
1. HR e!s •O 8. uUnh ngE đại c*o
(. •+ •Fi 5. Đại 3h* G!`n .h8nh
w. •+ .h*nh .Eng c. HRng Đ}c G!7c `m thi t23
0. Lg!O]n .,%i :. 'h&i ngh•8 •8m -Xn
5. e!8ng .,!ng @. ĐPi t+n nDNc =à Đại Lg!
{. Lg!O]n fnh g. Lăm 1z0( chọn H!ế =àm kinh đE
C67 2t K(P,*( :Ue* :UCr' '67 :UN 2D/ BT*3 *(V:
1. *hà ;4u <. cho v= b&n đ> ;?ng Đ@c đ: 'àm gA2
8. Để G!ản =s đ;t đ8i6 5ảo v[ ch# G!O$n :`n t"c.
5. Để 5ảo v[ t,2t tB ?% h"i
c. Để 5ảo v[ G!O$n =Fi c#8 v!8
B. 7h"ng 1 nCm 1DEF, *guy0n ;uG ti+n Hu%n ra IJc đ: 'àm gA2
8. •+n ngEi Hoàng đế
5. .i+! :i[t chC8 .,‚nh
c. .h7ng nh;t đ;t nDNc
:. Đại 3h* G!`n .h8nh
C67 Ra Hz] '(y* 0. B/F* '9' :c *3Za B€7 (.*3E >6@ 2C}'E HG7 LME HP.*3 B; 0.P '(x
'(V@{{K :UP*3 '67 S,7 '(P g(| (}ga
.h!8 t,2n & >hi =ăng và m"t s7 t,2n kh*c6 G!`n ^inh aaaaaa...........3hảiaaaaaaa.
aaaaaaaaa..6 ,Ct G!`n v$ nDNc. •+ •Fi =+n ngEi aaaaaaaaaaaaaaa..
^& đ<! thIi aaaaaaaaa
C67 4a N(. HG7 LM Bz 2.@ 34 BO W(7];* W()'( 0/q' (y' :Gg5
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
jK ІA L&a
C67 !t K(P,*( :Ue* :UCr' '67 :UN 2D/ BT*3 *(V:
1. ƒ nDNc t86 tài ng!O+n kho*ng sảnG!8n t,ọng nh;t c#8 th$m =€c đ‚8 =àt
8. ĐRng6 sKt
5. LhEm6:<! mW6 khZ đ7t
c. k<! mW và khZ đ7t
(. /Ang cJ ngành cEng nghi[3 3h*t t,iển mạnh nh;t nDNc t8 =àt
8. ĐRng 5|ng L8m u"
5. ĐRng 5|ng uKc u"
c. >ả h8i đ$! đCng
C67 2 t Hz] B/F* 0.P ^ '(Z Đ :UCr' s BT*3E '(Z m :UCr' s S,/K
8)ĐRng 5|ng L8m u" =à đRng 5|ng =Nn th} h8i cả nDNc
5)ĐRng 5|ng L8m u" :o 3hA s8 c#8 h[ th7ng sEng ^+ >Eng và sEng ĐRng L8i 5Ri đK3
c)>*c đRng 5|ng :!O+n hải mi$n .,!ng nhW6 vNi nhng cRn c*t và đ<m 3h*
:)Lgh$ chZnh c#8 cD :`n đRng 5|ng :!O+n hải mi$n .,!ng =à kh8i th*c đ<! khZ và t,Rng c*c =oại ,8! ?} =ạnh
C67 Rt „m h%O cho 5iếtt
H) /U s8o sEng ^+ >Eng =ại cJ t+n =à sEng >Y! •ongt
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
u) /U s8o & đRng 5|ng L8m u" ngDIi :`n khEng đK3 đ+ v@n sEngt
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
.
C67 4t #@ (z] *M7 0,/ :Ue '+, j/O* Đ^*3 B?/ 0r/ *Cr' :,K
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ĐpP pN THI CUỐI HỌC KỲ 2
KHỐI LỚP 4
IK TIẾNG VIẾT
!K ĐỌC
Mx/ '67 '(y* BT*3 B[: 0EY B
>…b 1 ( w 0 5 {
>H†L ЇL) > H H > H u
K%u D: (1đ) H- chọn c`! > (065đ) 'ể đ# 0 tZnh t9t nhW6 th;36 ngKn6 vàng)
K%u Et (1 điểm) H- chọn c`! > (065đ). 'ể 0 :8nh t9 ,i+ngt >C6 Hoàng6 .D 'h&i6 M)
2K VIẾT
I% C()*( :Na Y B/O@
- uài viết khEng s8i chZnh tả6 ch viết ,\ ,àng6 sạch sˆ. (5 điểm)
- >} s8i 1 =_i chZnh tả thEng thDIng (3h€ `m6 đ<!6 v<n6 :;! th8nha) t,9 065 điểm.
- >h viết khEng ,\ ,àng6 khEng đCng đ" c8o6 khoảng c*ch6 kiể! ch6 t,Unh 5àO 5‰n t!Š m}c đ" cJ thể t,9
toàn 5ài đến 1 điểm.
II% TGg 2.@ 01*a Y B/O@.
1v ;Anh th@ct 1 điểm.
- >h viết ,\ ,àng6 sạch sˆt 06(5 điểm.
- uài viết cJ đ# c*c 3h<nt m& 5ài6 th`n 5ài và kết 5àit 06 5 điểm.
- 'hEng s8i G!* 5 =_i chZnh tảt 06(5 điểm.
(v *ội dungt 0 điểm.
- Học sinh viết đDFc 3h<n m& 5ài (t,Bc tiế3 hoVc gi*n tiế3)t 06x5 điểm.
- Học sinh viết đDFc th`n 5ài6 mi+! tả cJ t,Unh tB 58o G!*t đến chi tiết6 tả đDFc nhng đVc điểm ti+! 5iể!
nPi 52t c#8 con v2t th@o O+! c<!((65 điểm).
- Hoc sinh viết đDFc 3h<n kết 5ài (m& ,"ng hoVc khEng m& ,"ng)t 06x5 điểm.
LC7 s B?/ 0r/ g(€* :(6* -./a
- Đoạn viết ,\ ,àng6 mạch =ạc6 sinh đ"ng6 :Ang t9 cJ sB chọn =ọc6 cJ nhng s văn h8O thể hi[n ,\ đVc điểm
c#8 con v2t6 tUnh cảm c#8 ngDIi đ7i vNi con v2t thU đDFc (65 điểm.
- Đoạn viết ,\ ,àng6 mạch =ạc6 :Ang t9 chZnh ?*c6 5iết sY :€ng c*c kiể! c`! chZnh ?*c6 sinh đ"ng thU đDFc (
điểm.
- Đoạn viết tDXng đ7i ,\ ,àng6 mạch =ạc6 :Ang t9 kh* chZnh ?*c thU đDFc 165 điểm.
- Đoạn viết khEng đCng t,ọng t`m6 :Ang t9 thiế! chZnh ?*c6 viết c`! khEng đCng ng 3h*3a.. và 5ài văn
m‹!t 0 đ
IIK TopN
I% TU\' *3(/q@a 2 B/O@ – ^_i c`! đCng đạt 065đ
>…b 1 ( w 0
>H†L ЇL) u > u >
II% j./ :Gg
C67 !a T)*(a R B/O@ – ^_i 5ài tZnh đCng đạt 1 điểm

15
x
t
5
0
u
15
19

x
5
?
w
z
u
(1
00

5
0
a
x
z
u
00
(z
C67 2a ! B/O@ – Mx/ '(x '(V@ B/F* HV7 BT*3 B[: 0E2Y
(m
(
5:m
(
.Π(5 :m
(
wm
(
99:m
(
• 0m
(
w:m
(
5cm
(
y w05cm
(
{5m
(
y {500:m
(
C67 Ra R B/O@
unI •n^
.Png s7 3h<n 5|ng nh8! =àt w Ž 0 y x (3h<n) - (1 điểm)
-7 t;n gạo cY8 hàng th} nh;t 5*n đDFct {{5 tx ? w y (z5 (t;n) - (1 điểm)
-7 t;n gạo cY8 hàng th} h8i 5*n đDFct {{5 tx ? 0 y wz0 (t;n) - (1 điểm)
Đ*3 s7t (z5 t;n 4 wz0 t;n
• )hi chCt .hiế! đ*3 s7 t,9 065 điểm. -8i đXn v‚ khEng tZnh điểm)
C67 4a T4@ >a ! B/O@
>
5
11
u
5
(
a
w
(
>
5
11
u
5
w
l0EYBn > u
5
10
IIIK KHoA
>`! 1t (w điểm)
^_i c`! kho8nh đCng đạt 1 điểmt 1 1 k 4 ( 1 >4 w - k
>`! (t ((65 điểm)
^_i ch_ ch;m đi$n đCng đạt 065 đ. .h} tBt -B ch*O4 khEng khZ4 sB ch*O4 ni-tX4 G!*
nh8nh
>`! wt (165 điểm)
^_i t9 đi$n đCng đạt 065 điểm. .h} tB =àt •C8 4 )à 4 ki$! h`!
>`! 0t (w điểm)
e!* t,Unh t,8o đPi ch;t =à G!* t,Unh con ngDIi =;O th}c ăn6 nDNc !7ng6 khEng khZ t9 mEi t,DIng và
thải ,8 mEi t,DIng nhng ch;t th986 cVn 5%.
IVK L†CH m‡a lY ĐIỂMn
C67 !a l!EY B/O@n
^_i s n7i đCng đạt 06(5t .h} thB đCng 1 1 @ 4 ( 1 :4 w 1 c4 0 1 84 5-54 { - g
C67 2t l! B/O@n
^_i c`! đCng đạt 065. .h} tB đCngt 1 1 8 4 ( - :
C67 Ra l! B/O@n
^_i t9 đi$n đCng đạt 06(5 đt .h} tB đCngt ?`m =DFc4 đ<! hàng4 Hoàng Đế4 H2! =+
C67 4a l!EY B/O@n
^_i s đCng đạt 065 điểm
- ĐVt ,8 =] ?DNng :8nh (=] đọc t+n ngDIi đ_)
- •] /inh G!i ( =] đJn ngDIi đ_ c8o v$ =àng)
- 'hKc t+n t!Pi ngDIi đ_ c8o vào 5i8 đ* :Bng & /ăn ^iế!
VK ІA L&a lY ĐIỂMn
C67 !t ! B/O@ – ^_i c`! kho8nh đCng đạt 065đ
>`! đCngt 1 1 > 4 ( - H
C67 2t ! B/O@ – Đi$n đCng t,DNc m_i s đạt 06(5đ
Đt c`! 56c -t c`! 86:
C67 Rt ! B/O@ – Đi$n đCng t,DNc m_i s đạt 06 5đ
8) -Eng ^+ >Eng =ại cJ t+n =à sEng >Y! •ongt :o nDNc sEng đP ,8 5iển G!8 9 cY8 sEng
5) ƒ đRng 5|ng L8m u" ngDIi :`n khEng đK3 đ+ v@n sEng vU để nDNc =• đD8 3hA s8 vào
c*nh đRng
C67 4t ( điểm
- >J v8i t,T đi$! hT8 khZ h2!6 kho m!7i vE t2n (065)
- >J nhi$! kho*ng sản6 hải sản G!s (065)
- >J nhi$! 5%i 5iển đ‘36 nhi$! v•ng6 v‚nh (065) th!2n =Fi cho vi[c 3h*t t,iển :! =‚ch và ?`O :Bng
c*c cảng 5iển (065)

vừa thấp lại vừa ngắn. c.’’ là những từ ngữ nào? a. Cái tiếng vó của nó b..) B. Vì anh Hoàng là người hàng xóm.lông vàng như lửa. Vì tác giả yêu thích hai con ngựa.KIỂM TRA VIẾT 1. Cả hai ý trên. Câu khiến c...” có mấy tình từ ? a. đều đều. b. . Ba danh từ riêng (Đó là ……… …………………………………….) c. 5/ Câu “thình thoảng đến những đoạn đường vắng. Cái tiếng vó của nó gõ xuống mặt đường lóc cóc. Câu kể b.. nhỏ hơn.Bốn danh từ riêng (Đó là ……… ……………………………………. Câu hỏi 6/ Chủ ngữ trong câu: “Cái tiếng vó của nó gõ xuống mặt đường lóc cóc. Chính tả nghe viết (5 điểm) – 20 phút TRĂNG LÊN (SGK/170) (Viết hêt bài) 2.. anh trao cả dây cương cho tôi. Bốn tính từ (Đó là:……………………………………………………) 8/ Bài này có mấy danh từ riêng? a. Tập làm văn (5 điểm) Đề bài: Tả một con vật nuôi mà em yêu thích.) c.” Thuộc kiểu câu gì? a. Cái tiếng vó của nó gõ xuống mặt đường c.) b.a. Hai danh từ riêng (Đó là ……………………………………………. Ba tính từ (Đó là:……………………………………………………. đều đều 7/ Câu “Còn con Cú. Hai tính từ (Đó là:……………………………………………………) b. thật dễ thương. cho đi nhờ không lấy tiền. lại cầm được dây cương điều khiển.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->