P. 1
Snack

Snack

|Views: 1,067|Likes:
Được xuất bản bởiNguyen Tuan Trung

More info:

Published by: Nguyen Tuan Trung on Apr 05, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2013

pdf

text

original

Sections

 • LỜI MỞ ĐẦU
 • NỘI DUNG
 • CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
 • 1.1.Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của công ty
 • 1.2.Sơ đồ tổng mặt bằng nhà máy
 • 1.3.Tổ chức bộ máy hoạt động của công ty
 • 1.3.1.Bộ máy tổ chức của công ty
 • 1.3.2. Tổng nhân sự nhà máy
 • - Số nhân viên phòng hành chánh: 11 người
 • - Số kỹ sư của nhà máy: 2 người
 • - Số công nhân trực tiếp sản xuất và thành phẩm: 27 người
 • - Tổng công nhân viên của nhà máy: 40 người
 • - Bên cạnh đó nhà mày còn có các nhân viên bán hàng thời gian là 81 người
 • 1.4.Lĩnh vực hoạt động và các sản phẩm chính
 • 1.4.1.Dòng sản phẩm chủ lực
 • 1.4.2.Dòng sản phẩm khác
 • CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU
 • 2.1.Nguyên liệu chính
 • Bảng 2: Thành phần hạt tinh bột bắp theo tài liệu “ Snack food”
 • 2.2.Nguyên liệu phụ và phụ gia
 • 2.2.1.Bột mì
 • 2.2.2.Silicon dioxide
 • 2.2.3.Sodium bicacbonat
 • 2.2.4.Sodium pyrophosphate
 • 2.2.5.Dầu ăn
 • 2.2.6.Nước
 • 2.2.7.Hương liệu
 • CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH SẢN XUẤT BÁNH SNACK
 • 3.1. Quy trình công nghệ sản xuất bánh snack bắp
 • 3.2.Thuyết minh quy trình
 • 3.2.1.Giai đoạn phối trộn
 • Bảng 5: tỉ lệ phối trộn các nguyên liệu
 • 3.2.2.Ép đùn áp lực cao
 • 3.2.3.Cắt thanh
 • 3.2.4.Nướng bánh
 • 3.2.5.Tẩm gia vị
 • 3.2.6.Đóng gói
 • 3.3.Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm
 • 3.3.1.Ảnh hưởng của cấu tạo máy
 • 3.3.2.Ảnh hưởng của vận tốc quay của trục vis
 • 3.3.4.Ảnh hưởng của tính chất nguyên liệu
 • 3.3.5.Phụ gia
 • 3.4.Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm thành phẩm tại công ty
 • CHƯƠNG 4: MÁY MÓC THIẾT BỊ
 • 4.1.Máy trộn thùng quay
 • 4.2.Máy ép đùn trục đơn
 • 4.3.Máy cắt
 • 4.4.Máy nướng băng tải
 • 4.5.Máy tẩm gia vị
 • 4.6.Máy đóng gói
 • 4.6.1.Máy đóng gói từng đơn vị nhỏ
 • 4.6.2.Máy đóng gói cho 10 đơn vị sản phẩm
 • CHƯƠNG 5 : VỆ SINH VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG
 • 5.1.An toàn vệ sinh
 • 5.1.1.Vệ sinh cá nhân
 • 5.1.2.Vệ sinh dụng cụ
 • 5.1.3.Vệ sinh phân xưởng
 • 5.2.An toàn lao động
 • 5.2.1.An toàn nơi làm việc
 • 5.2.2.An toàn về điện và cháy nổ
 • 5.2.3.Ánh sáng và tiếng ồn
 • PHỤ LỤC
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:


GVHD: Th.S Hồ Xu! H"#!$
SVTH :
%Ph&' Th( M)* T+)!$ %MSSV: ,--./0,.
%T+"#!$ Th( D*1u H*2! %MSSV: ,--,3.0.
456: Đ&* H78 Th98 Ph:' ;
N*<! =h>): /,,-%/,..
Tp. Hồ Chí Minh ngày 08 tháng 04 năm 2011
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:


GVHD: Th.S Hồ Xu! H"#!$
SVTH :
%Ph&' Th( M)* T+)!$ %MSSV: ,--./0,.
%T+"#!$ Th( D*1u H*2! %MSSV: ,--,3.0.
456: Đ&* H78 Th98 Ph:' ;
N*<! =h>): /,,-%/,..
Tp. Hồ Chí Minh ngày 08 tháng 04 năm 2011
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
4?I C@M AN
Nhóm chúng em xin gửi !i "i#t $n ch%n thành &#n t'(!ng )*i H+c C,ng Nghi-p
T. Hồ Chí Minh /à C,ng Ty M0t Thành 1i2n 134N H5N6 &7 t*8 &i9: ;i-n ch8 chúng
em th<c hi-n &=t th<c t>p m0t cách th:>n =i nh?t. C@m $n th( /i-n t'(!ng &7 c:ng c?p
/à phAc /A các tài i-: ch8 nhóm t'8ng B:á t'Cnh th<c hi-n &9 tài.
Chúng em /, cDng "i#t $n E< h(Fng GHn cIJ c, Th.K Hồ L:%n H($ng &7 có nhi9:
góp M /à E< hN t'= /9 ;inh nghi-m th: nh>n ;i#n thOc th<c t>p cPng nh( cách h8àn
thành m0t "ài "á8 cá8 th<c t>p có ;h8J h+c nh?t. C@m $n c, &7 :,n the8 Eát chúng em
t'8ng th!i giJn B:J.
Chúng em cPng xin gửi !i c@m $n &Qc "i-t tFi chR S:y ThR M0ng CácT T'= UM
6iám )VcW Jnh Ng:yXn Hồng NJmTY:@n M K@n L:?t cDng t8àn thZ các c, chú Jnh chR
t'8ng c,ng ty &7 :,n c:ng c?p nh[ng th,ng tin B:M "á8 /9 t( i-: c,ng ty /à t( i-:
c,ng ngh- E@n x:?t. Chúng em E\ :,n nhF nh[ng ;inh nghi-m &(=c chiJ E] t^ các c,
chú /à Jnh chR.
C@m $n thành /i2n nhóm &7 cDng cV g_ng nN <c ti#p c>n th<c t# /à M th:y#t &Z
h8àn t?t "ài "á8 th<c t>p t'8ng th!i giJn EFm nh?t ch8 ph`p.
Tp. Hồ Chí MinhW ngày 8 tháng 4 năm 2011
)*i Gi-n nhóm th<c t>p
K1a .h*m ThR MJi T'Jng
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
DBNH MCC B@NG BIDE
b@ng 1a Thành phcn Ginh G(dng ch8 100g'Jm E@n phem.......................................f
b@ng 2a Thành phcn h*t tinh "0t "_p the8 tài i-: g KnJc; h88Gi...........................j
b@ng ka Chl ti2: ch?t (=ng "0t "_p t*i c,ng ty....................................................10
b@ng 4. Các chl ti2: ;iZm t'J các 8*i "0t mC the8 TC1N 4kmjn8o......................12
b@ng ma tl - phVi t'0n các ng:y2n i-:..................................................................20
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
MCC 4CC
Up3 Mq )rs .................................................................................................................... 1
Nt3 SsN6 ........................................................................................................................ 2
CHuvN6 1a TwN6 YsxN 1y CzN6 T{ ..................................................................... 2
1.1.K$ (=c /9 Rch Eử hCnh thành /à phát t'iZn cIJ c,ng ty .......................................... 2
1.2.K$ &ồ t|ng mQt "}ng nhà máy .................................................................................. 2
1.k.T| chOc "0 máy h8*t &0ng cIJ c,ng ty .................................................................... 4
1.k.1.b0 máy t| chOc cIJ c,ng ty .............................................................................. 4
1.k.2. T|ng nh%n E< nhà máy .................................................................................... m
n KV nh%n /i2n ph~ng hành chánha 11 ng(!i .............................................................. m
n KV ;• E( cIJ nhà máya 2 ng(!i ................................................................................ m
n KV c,ng nh%n t'<c ti#p E@n x:?t /à thành phema 2f ng(!i ....................................... m
n T|ng c,ng nh%n /i2n cIJ nhà máya 40 ng(!i ........................................................... m
n b2n c*nh &ó nhà mày c~n có các nh%n /i2n "án hàng th!i giJn à 81 ng(!i. ........... m
Nhà máy &Jng t'8ng giJi &8*n x%y G<ng :y tín /à th($ng hi-:W cIng cV /à m€ '0ng
thC t'(!ng n2n /9 c$ c?: nh%n E< /Hn c~n ch(J Fn m*nh. T'8ng t($ng Ji nhà máy
G< &Rnh E\ t>n GAng th2m &?t t'VngW (=ng máy móc tồn ;h8 &Z giJ tăng ng:ồn J8
&0ng ch8 /i-c m€ '0ng E@n x:?t. ................................................................................ m
1.4.U•nh /<c h8*t &0ng /à các E@n phem chính .......................................................... m
1.4.1.S~ng E@n phem chI <c ..................................................................................... o
1.4.2.S~ng E@n phem ;hác ......................................................................................... f
CHuvN6 2a TwN6 YsxN 1y N6s{‚N U3ƒs ............................................................ j
2.1.Ng:y2n i-: chính .................................................................................................... j
2.2.Ng:y2n i-: phA /à phA giJ .................................................................................... 11
2.2.1.b0t mC .............................................................................................................. 11
2.2.2.Kiic8n Gi8xiGe ................................................................................................. 1k
2.2.k.K8Gi:m "icJc"8nJt ......................................................................................... 14
2.2.4.K8Gi:m py'8ph8EphJte .................................................................................... 1m
2.2.m.Sc: ăn ............................................................................................................. 1o
2.2.o.N(Fc ................................................................................................................ 1f
2.2.f.H($ng i-: ....................................................................................................... 18
CHuvN6 ka Ys{ T„…NH K†N Ls‡T bˆNH KNxC‰ .............................................. 18
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
k.1. Y:y t'Cnh c,ng ngh- E@n x:?t "ánh EnJc; "_p ....................................................... 1j
k.2.Th:y#t minh B:y t'Cnh ............................................................................................ 20
k.2.1.6iJi &8*n phVi t'0n .......................................................................................... 20
k.2.2.Šp &Dn áp <c cJ8 ............................................................................................ 20
k.2.k.C_t thJnh ......................................................................................................... 2o
k.2.4.N(Fng "ánh ..................................................................................................... 2o
k.2.m.Tem giJ /R ....................................................................................................... 2o
k.2.o.)óng gói .......................................................................................................... 2f
k.k.{#: tV @nh h(€ng &#n ch?t (=ng E@n phem .......................................................... 28
k.k.1.†nh h(€ng cIJ c?: t*8 máy ............................................................................ 28
k.k.2.†nh h(€ng cIJ />n tVc B:Jy cIJ t'Ac /iE ........................................................ 28
k.k.k.†nh h(€ng cIJ (: (=ng nh>p i-: /à th!i giJn (: ng:y2n i-: t'8ng thi#t "Ra
................................................................................................................................. 2j
k.k.4.†nh h(€ng cIJ tính ch?t ng:y2n i-: .............................................................. 2j
k.k.m..hA giJ ............................................................................................................. 2j
k.4.Chl ti2: ch?t (=ng E@n phem thành phem t*i c,ng ty ............................................ k0
CHuvN6 4a Mˆ{ M‹C TH3ŒT b• ............................................................................... k1
4.1.Máy t'0n thDng B:Jy .............................................................................................. k1
4.2.Máy `p &Dn t'Ac &$n .............................................................................................. k1
4.k.Máy c_t ................................................................................................................... km
4.4.Máy n(Fng "ăng t@i ................................................................................................ km
4.m.Máy tem giJ /R ....................................................................................................... ko
4.o.Máy &óng gói ......................................................................................................... kf
4.o.1.Máy &óng gói t^ng &$n /R nhŽ ........................................................................ kf
4.o.2.Máy &óng gói ch8 10 &$n /R E@n phem ............................................................ k8
CHuvN6 m a 1ƒ K3NH 1• xN T••N Ux• )tN6 .................................................... kj
m.1.xn t8àn /- Einh. ...................................................................................................... kj
m.1.1.1- Einh cá nh%n ............................................................................................... kj
m.1.2.1- Einh GAng cA ............................................................................................... 40
m.1.k.1- Einh ph%n x(€ng ......................................................................................... 40
m.2.xn t8àn J8 &0ng .................................................................................................... 41
m.2.1.xn t8àn n$i àm /i-c ....................................................................................... 41
m.2.2.xn t8àn /9 &i-n /à cháy n| ............................................................................. 42
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
m.2.k.ˆnh Eáng /à ti#ng ồn ....................................................................................... 4k
.H‘ U‘C ........................................................................................................................ 4m
T•3 U3ƒs THxM ‰H†• ................................................................................................ m0
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
4?I MF ĐGE
M0t t'8ng nh[ng x: h(Fng <J ch+n th<c phem cIJ nh[ng năm gcn &%y à th<c
phem ti-n =i /à tinh t# nh}m ti#t ;i-m &(=c th!i giJn ch8 /i-c ch# "i#n nh(ng /Hn &@m
"@8 Jn t8àn /- Einh /à y2: cc: /9 ch?t (=ng /à năng (=ng. Ng(!i ti2: GDng t'8ng E<
phát t'iZn nhJnh chóng cIJ ;h8J h+c ;• th:>tW có nhi9: &~i hŽi &J G*ng h$n &Vi /Fi th<c
phem. M0t EV 8*i th<c phem ti-n =i /à tinh t# &Jng '?t phát t'iZn nh(a hJEt h88GW thOc ăn
ch# "i#n E’nW thOc ăn n$i c,ng c0ng“ /à t'8ng &ó ph@i ;Z &#n EnJc;.
bánh EnJc; ;h,ng c~n à &ồ ăn 'i2ng cIJ t'] c8n. 1Fi hàng t'ăm 8*i h($ng /R ;hác
nhJ:W EnJc; &7 t'€ thành món ăn ;h,ng thZ thi#: cIJ c@ ng(!i Fn. S8 à món ăn nh”
gi[J hJi "[J chínhW EnJc; c:ng c?p năng (=ng ;há cJ8 E8 /Fi nh[ng món ăn /Qt ;hác.
)Qc "i-t à EnJc; &(=c E@n x:?t the8 c,ng ngh- `p &Dn thC ng:y2n i-: &(=c àm chín €
nhi-t &0 cJ8 t'8ng m0t ;h8@ng th!i giJn '?t ng_n chl /ài gi%y càng &@m "@8 E< th?t th8át
ch?t Ginh G(dng ít nh?t. N_m &(=c x: h(Fng &ó c,ng ty 1iXn Hồng &7 ch8 'J &!i G~ng
"ánh EnJc; "_p `p &Dn /Fi năm h($ng /R chI y#:.
)(=c E< ch8 ph`p cIJ C,ng ty 1iXn Hồng /à t'(!ng )*i h+c C,ng Nghi-p T. Hồ
Chí MinhW nhóm chúng em &7 có GRp ti#p xúc th<c t# t*i C,ng ty. Y:J &ó chúng em &7
&(=c "i#t '•W n%ng cJ8 ;i#n thOc /à &(=c E< ch?p th:>n cIJ c,ng ty n2n chúng em ch+n
&9 tài g TCm HiZ: 19 C,ng Ngh- K@n L:?t bánh KnJc;i àm &9 tài th<c t>p tVt nghi-p.
)#n th<c t>p t*i c,ng tyW chúng em tCm hiZ: E%: /9 B:y t'Cnh E@n x:?t "ánh EnJc; `p &Dn
nh( tCm hiZ: /9 ng:y2n i-:W thi#t "R Eử GAngW B:y t'Cnh E@n x:?tW các "i#n &|i x@y 'J“.
b2n c*nh &óW chúng em c~n &(=c thJm giJ /à8 "0 ph>n &óng gói các 8*i E@n phem ;hác
nhJ: t*i c,ng ty.
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N 1
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
NHI DENG
CHIANG .: TJNG KEBN VỀ CÔNG TL
....S# M"N8 O2 M(8h PQ hR!h ShT!h OT 6hUS S+*V! 8W) 8X!$ SY
C,ng ty 1iXn Hồng à m0t c,ng ty TNHH m0t thành /i2n. Nhà máy E@n x:?t &(=c
&Qt t*i 1i-t NJm c~n t'A E€ chính &(=c &Qt € )ài U8Jn.
C,ng ty cóa T2n ti#ng /i-t a CzN6 T{ TNHH MtT TH•NH 13‚N 13‚–N Hz—N6
/à T2n ti#ng xnha 13˜N H•N6 C•.W UTS
Ngày k0 tháng 0o năm 200j t'A E€ C,ng Ty &(=c &Qt t*i k0fU T, ‰MW ?p MFi 1W x7
T%n L:%nW h:y-n Hóc M,nW T.. HCM /Fi 1Vn &i9: - ;h€i &c: àa 10.000.000.000
™M(!i tš &ồng›. Ng(!i &Ong t2n chI E€ h[: à 1ăn Tú xnn ng(!i 1i-t NJm n B:Vc tRch
œc. MQt hàng E@n x:?t chI y#: € th!i &iZm này à ch8c8Jte &>: ph0ngW h*t &i9: chi2n.
‰inh G8Jnh th($ng m*i các 8*i "ánh B:y nh>p ;he: t^ inG8neEiJ.
Ngày 0f tháng 0o năm 2010 &#n nJyW t'A E€ C,ng Ty G!i /9 Y:>n 12. Uúc "?y gi!
nhà máy t>p t':ng chI y#: /à8 "ánh KnJc; "_pW h*t &i9: chi2nW &>: ph0ng chi2n /à giJ
c,ng &óng gói các E@n phema nh( &>: hà JnW h*t G]W h*t h*nh nh%n chi2n. b2n c*nh &ó
nhà máy c~n giJ c,ng Gán nh7n các E@n phem ;”8 x:?t ;he:.
)RJ chl c,ng tya j4•2x1 U2 Thiž „i2ngW .h($—ng Th$Ÿi xnW Y:%žn 12W Tp. HCM.
)Ta 08 kf1f 8m2f kf1f 8m28¡ ¢xLa 08 kf1f 8m2j kf1f 8mk0.
Z')*M: EJeE£/ienh8ng.c8m /à [\]P*S\: ¤¤¤./ienh8ng.c8m.
../.S# ^ồ S_!$ '`S ]a!$ !hT 'UY
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N 2
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N k
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
T|ng Gi-n tích x%y G<ng nhà x(€nga j10Wjj8m
2
T|ng Gi-n tích E%n "7iW &?t t'Vnga ff4m
2
T|ng mQt "}ng nhà máya 1o84Wjj8 m
2
K$ &ồ "V t'í x%y G<ng "2n t'8ng nhà máy &7 ch8 th?y có E< h=p M /9 cách "V t'í các
ph~ng "Jn /à ;h: /<c nhà x(€ng E@n x:?t. K< "V t'í này t*8 E< th:>n ti-n t^ ;h%: ti#p
nh>n ng:y2n i-: &#n ;h%: thành phem. Các ph~ng "Jn hành chánh cPng &(=c "V t'í h=p
M &Z th:>n ti-n ch8 B:á t'Cnh ;2 ;hJiW ti#p nh>n t^ "0 ph>n E@n x:?t.
Nhà máy &(=c x%y G<ng € /R t'í ;h, 'á8W ;h,ng giJn th8áng '0ng t'ánh ng>p úng
/à8 mDJ m(J cPng nh( "Oc nóng /à8 mDJ h*n.
1R t'í t+J *c nhà máy n}m gcn &(!ng B:Vc 0 1x th:>n ti-n ch8 B:á t'Cnh />n
ch:yZnW (: th,ng hàng hóJ. Nhà máy cPng &*t gcn ;h: G%n c( n2n ng:ồn nh%n <c J8
&0ng cPng E’n có ;h,ng ccn tVn chi phí nhà t'+ ch8 c,ng nh%n.
..;.T_ 8hb8 ]c 'UY hd&S ^c!$ 8W) 8X!$ SY
..;...Bc 'UY S_ 8hb8 8W) 8X!$ SY
• ChOc năng /à nhi-m /A cIJ t^ng "0 ph>n
n 6iám &Vc &i9: hànha gồm có 6iám )Vc B:@n M t8àn "0 h8*t &0ng cIJ c,ng tyW
h8*ch &Rnh chi#n (=c ;inh G8JnhW tCm ;i#m &Vi tácW giJ8 GRch /Fi các nhà c:ng
c?p.
n .h~ng ;# t8ána chR: t'ách nhi-m t8àn "0 c,ng tác ;# t8án.
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N 4
6iám ),Ÿc )i2—:
Hành
.h~ng ‰2Ÿ T8án
.h~ng ‰inh
S8Jnh
.h~ng )i2—: .h,Ÿi
‰h8 1%žn
.h~ng ‰• th:>t
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
n .h~ng ;inh G8Jnha B:@n M t8àn "0 m*ng (Fi ;inh G8Jnh cIJ c,ng tyW t'iZn ;hJi
chi#n (=c ;inh G8JnhWthe8 G•i tCnh hCnh ti2: thA hàng hóJ /à G8Jnh th:W x%y G<ng
/à th<c hi-n các h8*t &0ng ti#p thRW B:@ng cá8W ;h:y#n m7iW tCm ;i#m ;hách hàng
mFiW m€ '0ng thR t'(!ng ti2: thAW x%y G<ng h- thVng ;hách hàng tCm tàng.
n .h~ng &i9: này ;h8 />na chR: t'ách nhi-m /9 /i-c />n ch:yZn hàng m:JW hàng
"án nh>p x:?t ;h8W EăŸp x#p giJ8 hàng &#n t^ng ;hách hàngW &@m "@8 hàng &(=c
giJ8 &cy &I /à ;Rp th!i.
n .h~ng ;• th:>ta B:@n M t8àn "0 h8*t &0ng ?p 'ápW EửJ ch[J /à "@8 hànhW "@8 t'C
các máy móc thi#t "R E@n x:?t t'8ng c,ng ty.
MNi ph~ng "Jn &i9: có t'(€ng ph~ng à ng(!i t'<c ti#p "á8 cá8 /à chR: t'ách nhi-m
t'(Fc "Jn 6iám )Vc.
..;./. T_!$ !h! P9 !hT 'UY
% KV nh%n /i2n ph~ng hành chánha 11 ng(!i
n KV ;• E( cIJ nhà máya 2 ng(!i
n KV c,ng nh%n t'<c ti#p E@n x:?t /à thành phema 2f ng(!i
n T|ng c,ng nh%n /i2n cIJ nhà máya 40 ng(!i
n b2n c*nh &ó nhà mày c~n có các nh%n /i2n "án hàng th!i giJn à 81 ng(!i.
Nhà máy &Jng t'8ng giJi &8*n x%y G<ng :y tín /à th($ng hi-:W cIng cV /à m€
'0ng thC t'(!ng n2n /9 c$ c?: nh%n E< /Hn c~n ch(J Fn m*nh. T'8ng t($ng Ji nhà
máy G< &Rnh E\ t>n GAng th2m &?t t'VngW (=ng máy móc tồn ;h8 &Z giJ tăng ng:ồn
J8 &0ng ch8 /i-c m€ '0ng E@n x:?t.
..e.4f!h O98 hd&S ^c!$ OT 8U8 Pg! 6h:' 8hh!h
C,ng ty ch:y2n E@n x:?tW giJ c,ngW m:J "án ($ng th<cW th<c phemW "ánh ;”8W“
H8*t &0ng ;inh G8Jnh the8 &úng B:y &Rnh cIJ pháp :>t /à th<c hi-n &cy &I ngh•J /A
n0p th:# ch8 nhà n(Fc.
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N m
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
..e...Di!$ Pg! 6h:' 8hW M98
n bánh EnJc; "_p S8'em8n à E@n phem chI <c /Fi "Vn 8*i gồma EnJc; 'J: c@iW
EnJc; ph, mJiW EnJc; h@i E@nW EnJc; "_p ng+t /à EnJc; E[J G^J.
KnJc; 'J: c@i KnJc; ph, mJi KnJc; h@i E@n

KnJc; "_p ng+t KnJc; E[J G^J
n K@n phem &(=c &óng gói t'8ng "J8 "C pJEtic h=p /- Einh /à &(=c in hCnh @nh
t':y-n t'Jnh ), „2 M8n mJng tính /:i nh0nW th: hút E< chú M cJ8.
n S~ng E@n phem EnJc; này E@n x:?t the8 ph($ng pháp `p &Dn cPng giVng nh( E@n
phem EnJc; `p &Dn cIJ c,ng ty Ui¤Jy¤Jy /à cIJ ;inh &,W nh(ng E@n phem này
có ;ích cd Fn h$n G*ng Vng 'Nng "2n t'8ng. Máy `p &Dn GDng ch8 E@n phem này
chl có m0t N ;h:,n.
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N o
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
B+,- .: Th/,h 0h1, 23,h 245,- 6h7 .88-9:; <+, 0h=;
T2n E@n phem
KnJc;
'J: c@i
KnJc;
ph, mJi
KnJc;
h@i E@n
KnJc;
"_p ng+t
KnJc;
E[J G^J
Năng (=ng m0Wf ;cJ 48W2 ;cJ m0 ;cJ m0 ;cJ m2 ;cJ
)*m 0W4g 0.4g 0W4g 0W4g
Ch?t "`8 kW2g 2Wfg kW2g kW0g kWog
Ch?t "`8 "78 h~J 1W4g 1W2g 1.4g 1W4g 1Wog
T'JnE hJt 0g 0g 0g 0g 0g
T8tJ cJ'"8nhyG'Jt mW2g mWmg mg mW4g 4Wog
Ch?t x$ 0W2g 0Wkg 0W2g 0W2g 0W4g
)(!ng 1W8g 0Wfg 1Wmg 0Wmg 1Wkg
K8Gi:m koWjmg 28Wmg ofWomg 18Wfmg 2omg
n K@n phem &(=c &óng gói /à8 thDng gi?y các t,ng &Z &@m "@8 ;h,ng "R /J &>p
àm "i#n G*ng E@n phem t'8ng B:á t'Cnh />n ch:yZn "}ng xe t@i t'(Fc ;hi &#n nhà
ph%n phVi E@n phem.
n ThR t'(!ng ti2: thA "ánh EnJc; "_p
• T'8ng n(Fca
o H- thVng Ei2: thRa KJt'JW hJmiyW Eh8p ¥ g8W mJximJ';W citimJ';.
o H- thVng nhà ph%n phVi €a HCMW mi9n T%yW mi9n ),ng ¥ cJ8 ng:y2nW
mi9n T':ngW mi9n b_c.
¦ HCMa YmW 6~ 1?pW YjW Hóc M,nW bCnh Th*nhW Y:>n f.
¦ Mi9n T%ya Ti9n 6iJngW b#n T'eW )ồng ThápW 1•nh U8ngW Ccn Th$W Cà
MJ:W b*c Ui2:.
¦ Mi9n ),nga T%y NinhW bCnh S($ngW )ồng NJiW 1Png Tà:W SJ; UJ;W
SJ; N8ngW 6iJ UJiW bCnh Th:>nW Ninh Th:>n.
¦ Mi9n T':nga NhJ T'JngW .hú {2nW H:#W )à N’ngW Y:@ng T'R.
¦ Mi9n b_ca Hà N0iW H@i .h~ngW Ninh bCnhW Thái bCnh.
• Ng8ài n(Fca H8ng ‰8ngW )ài U8JnW Hàn Y:Vc.
..e./.Di!$ Pg! 6h:' jhU8
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N f
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
n b2n c*nh EnJc; "_p /Fi m 8*i h($ng /R ;hác nhJ: thC c,ng ty có các E@n phem
nh(a h*t &i9: chi2nW &>: ph0ng chi2n.
)>: ph0ng m>t 8ng H*t &i9: chi2n )>: ph0ng chi2n
H*t &i9: chi2n /à &>: ph0ng chi2n ;h,ng ti2: thA € thR t'(!ng t'8ng n(Fc mà
&(=c x:?t ;he: B:J )ài U8JnW Hàn Y:VcW )ài 8Jn.
K@n phem &(=c E@n x:?t /à &óng gói h=p /- Einh Jn t8àn ch?t (=ng th<c phem.
T'(Fc ;hi nh>p ;he: E@n phem &(=c ;iZm t'J nghi2m ngQt t*i c@ng. T'8ng t'(!ng h=p
hàng ;h,ng &*t y2: cc:W ;h,ng h=p /- EinhW/./“ E\ &(=c ti2: hIy ngJy t*i c@ng h8Qc "R
t'@ /9.
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N 8
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
CHIANG /: TJNG KEBN VỀ NGELkN 4IỆE
/...N$uY<! M*1u 8hh!h
BcS ]l6
Ng:ồn gVca b0t "_p m:J t*i c,ng ty TNHH .h($ng My. )RJ chla Nhà x2n ;h: kn x7
1%n .hún Tp. 1i-t T'Cn Tlnh .hú Th+.
)Qc &iZm ng:y2n i-:a
n b0t "_p &(=c Eử GAng '0ng '7i nh?t t'8ng E@n x:?t E@n phem EnJc;. b_p &(=c Eử
GAng nhi9: /C giá thành th?p /à n€ tVt ngJy c@ ;hi `p &Dn /Fi ph($ng thOc &$n
gi@n nh?t.
n b0t "_p GDng E@n x:?t "ánh EnJc; à 8*i "0t "_p /àng ™ye8¤ c8'n h8:' h8Qc
mJi§e h8:'›W &(=c nghi9n t^ h*t "_p ;h, mà: /àng.
n b0t "_p có chOJ 2m¨ Jmy8EeW hàm (=ng p'8tein t'8ng ;h8@ng on10¨W em t':ng
"Cnh ;h8@ng jWm¨... ;ích th(Fc h*t t':ng "Cnh m n20©.
n Thành phcn chính cIJ p'8tein t'8ng "0t "_p à §ein ™p'8tein p'8Jmine›. ªein có
nhi9: 8*i p8ypeptiGe ;hác nhJ: ;h8@ng 14 n 1f 8*i the8 «iE8n ™1j84›W /à
;h,ng t*8 g:ten n2n ;hi àm EnJc; ng(!i tJ th(!ng t'0n /Fi "0t mC. ªein ;hi ;#t
h=p /Fi n(Fc t*8 "0t nhà8 GX &àn hồi /à GX "i#n &|i.
B+,- >: Th/,h 0h1, h?@ @3,h AB@ AC0 @hD7 @/3 E3FG H S,:6I J772K
T|ng xmy8Ee ™¨› 2mW0
.'8tein ™¨› 0Wk
.h8Eph8':E ™mg•100g› 14W2
Uipit ™g•100g› 0W0f
Uipit t< G8 ™g•100g› 0W0f
Uipit i2n ;#t ™g•100g› 0W0k
U(=ng t'8 ™g•100g› 0W2
)0 em ™¨› jWm
B+,- !: ChL @3MG 6hN@ E4O,- AB@ AC0 @?3 6P,- @Q
KTT Thành .hcn Tš -
1 Hàm (=ng n(Fc 1kn14¨
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N j
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
2 T'2n Eàng k0 MeEhn o00©M 1m¨
k T'2n Eàng 40 MeEhn 42m©M f0¨
4 T'2n Eàng 40 MeEhn 42m©M 1m¨
m Mà: E_c b0t mà: /àng
o MDi /R H($ng /R &Qc t'(ng
f KV (=ng 1K1 &i#m t'2n G•J ‰h,ng Fn h$n 100 000•g
8 C8ih8'm ™M.N› ‰h,ng Fn h$n 10•g
j N?m men /à m?m mVc ‰h,ng Fn h$n 2000•g
10 bJci:E ce'e:E ‰h,ng Fn h$n 100•g
11 KJm8neJ ‰h,ng g%y h*i t'8ng 2m g mH:
12 ˜. c8i ¬t h$n 4 t# "à8•g
1k Sc: TVi &J 2¨
14 T'8 TVi &J 2¨
1m 1i Einh />t g%y h*i ‰h,ng có
1o MVc ‰h,ng có
1f xhJt8xin TVi &J mpp"
18 Th!i h*n "@8 B:@n S(Fi &i9: ;i-n "@8 B:@n th8áng mátW
ch?t (=ng Eàn phem ;h,ng "R @nh
h(€ng &#n o tháng.
‰iZm t'J ng:y2n i-: &c: /à8a T'(Fc ;hi ch8 ng:y2n i-: nh>p ;h8 ccn ;iZm t'J các
th,ng EV chl ti2: ghi t'2n gi?y t! mà &Qc "i-t à chú t'+ng /9 ;ích th(FcW mà: E_cW mDi
/R cIJ h*tW &@m "@8 "0t ;h,ng có c,n t'DngW mVi m+t.
b@8 B:@n
C,ng ty E@n x:?t the8 &$n &*t hàng n2n ;hi có nh: cc: c,ng ty i-n h- t'<c ti#p &*i
M thC hàng E\ &(=c giJ8 ngJy n2n ;h,ng ccn (: t'[ %: &Z t'ánh E%: m+tW &0ng />t gQm
nh?m t?n c,ng cPng nh( các h( hŽng ;hác G8 E< "i#n &|i cIJ ng:y2n i-:. T'8ng t'(!ng
h=p ch(J E@n x:?t i9n thC &(=c (: t'[ € ;h8 € nhi-t &0 ph~ng nh(ng &(=c &@m "@8 &Z
t'ánh E< x%m h*i t^ ng8ài /à8 ;h8 /à E*ch E\ th8áng ;híW ;h,ng có n(Fc &+ng.
1>n ch:yZn
Hàng &óng gói t'8ng "J8 .. /à &(=c />n ch:yZn "}ng xe t@i m0t cách cen th>n. Le
ph@i ;h, th8áng /à E*ch E\.
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N 10
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
/./.N$uY<! M*1u 6hm OT 6hm $*)
/./...BcS 'R
Ng:ồn gVc
C,ng ty "0t m- bCnh ),ng. )RJ chla 2ffxW )(!ng b#n bCnh ),ngW .. 14W Y. 8W T.
HCM.
)Qc &iZm ng:y2n i-:
b0t m- th(!ng &(=c GDng m0t (=ng nhŽ t'8ng E@n x:?t "ánh EnJc;. b0t mC có ;ích
th(Fc h*t ;há Fn ™20 n 40©m› n2n có ;h@ năng phồng n€ tVt ;hi `p &Dn. T:y nhi2nW hàm
(=ng p'8tein cJ8 8 n1m¨ /à ;h@ năng hCnh thành c?: t'úc "9n chQt cIJ g:ten n2n g%y
;hó n€ . ‰hi áp <c &I cJ8 &Z t*8 'J các "8ng "óng ;hí thC g:ten E\ cV &Rnh c?: t'úc /à
t*8 'J &0 ch_cW gi~n ch8 E@n phem `p &Dn.
 T3MG 6hG=, AB@ ;R @?3 6P,- @Q
ChL @3MG 6+; SG:,a "0t mC tVt mà: t'_ng h8Qc t'_ng ngàW mRnW t$iW mDi /R th$m GR:W
GX chR:W ;h,ng có mDi /R * a &_ngW ch:JW ,iW ;h`tW ;h,ng có mDi mVcW ;h,ng E%: m+tW
;h,ng Hn t*p ch?t a 'ácW E_tW &?tW cát.
ChL @3MG ET hU:a
n )0 em ;h,ng B:á 14¨
n )0 ch:J ;h,ng B:á 4 &0 ™ ® EV m NJ•H 1N &Z t':ng h8à 100g "0t ›
n Hàm (=ng g:ten ;h, ;h,ng ít h$n f n 8¨
n T'*ng thái g:ten (Ft a mà: t'_ng &ồng nh?tW c8 gi7nW &àn hồi nh( cJ8
E:.
n 6:ten ;h, /Hn gi[ &(=c mà: t'_ng Eáng cIJ g:ten (Ft.
n ‰h,ng &(=c có /i n?m &0c /à &0c tV /i n?m.
n S( (=ng h8á ch?t t'^ E%: a n}m t'8ng giFi h*n ch8 ph`p
B+,- V. CW6 6hL @3MG I3X; @9: 6W6 E7?3 AB@ ;R @hD7 TCVN V!YZ-[\
U8*i "0t
Chl ti2: )Qc tính
U8*i th(=ng h*ng Mà: E_c Mà: t'_ng h8Qc t'_ng ngà
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N 11
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
U8*i 3
U8*i 33
U8*i th(!ng
Mà: t'_ng h8Qc t'_ng ngà
Mà: t'_ng ngà h8Qc t'_ng EHm
Mà: t'_ng ngà h8Qc t'_ng EHm có Hn /Ž
Ch8 t?t c@ các 8*i "0t MDi MDi "Cnh th(!ng cIJ "0tW ;h,ng có mDi
h,iW mVc /à các mDi *
Ch8 t?t c@ các 8*i "0t 1R 1R h$i ng+tW /R "Cnh th(!ng cIJ "0tW
;h,ng có /R ch:JW &_ngW /R *.
Ch8 t?t c@ các 8*i "0t K%: m+t ‰h,ng có E%: m+t
 Thành phcn hóJ h+c cIJ "0t mC ™tính the8 ¨ ;hVi (=ng› /à nhi-t (=ng
™cJ•100g›
 GMu8*n: chi#m f0 80¨ ch?t ;h,
 P+dS*na 8 2m¨.
.'8tein cIJ "0t mC gồma x":minW 68":inW 6iJGinW 6:tenin.
HJi nhóm EJ: chi#m tFi f0 80¨. Chính hJi nhóm này ;hi h~J tJn /à8 n(Fc t*8
thành m*ng ph%n "V &9: t'8ng ;hVi "0t nhà8. M*ng này có c?: t'úc &àn hồiW có chOc
năng gi[ ;hí t*8 ch8 "ánh có &0 n€ /à &(=c g+i à g:ten. Hàm (=ng /à ch?t (=ng
6:ten "0t mC phA th:0c /à8 giVng úJ mCW &i9: ;i-n t'ồng t'+tW ch# &0 E?y h*tW ch# &0 giJ
c,ng n(Fc nhi-tW ch# &0 "@8 B:@n“
 UipiGa 2 k¨
Uipit chi#m t^ 2nk¨ t'8ng &ó ¯ à ch?t "`8 t':ng tính c~n *i à ph8EphJtiGW
Ete'inW E_c tV /à Einh tV tJn t'8ng ch?t "`8. Các ipit à nh[ng ch?t h[: c$ ;R n(FcW có c?:
t'úc ;hác nhJ:W ;h,ng h~J tJn t'8ng n(Fc nh(ng h~J tJn t'8ng các G:ng m,i h[: c$.
T'8ng các ipit cIJ "0t mCW ng8ài các ch?t "`8 t':ng tính c~n ph@i ;Z &#n các ph8tph8'itW
Ete'inW E_c tV“.T'8ng "0t các ipit € t'*ng thái t< G8 /à t'*ng thái ;#t h=p /Fi p'8titW
g:xit. Nh[ng h=p ch?t này có @nh h(€ng &#n tính ch?t các g:tenW chúng àm ch8 các
g:ten &àn hồi h$n. Hàm (=ng ch:ng cIJ ch?t "`8 t'8ng "0t mC /à8 ;h8@ng 0W1 2¨ tDy
the8 h*ng "0t mC.
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N 12
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
‰iZm t'J ng:y2n i-: &c: /à8a b0t mC t'(Fc úc nh>p ;h8 ;iZm t'J các th,ng EV ghi
t'2n gi?y t! /à chú t'+ng tFi t'*ng thái "0tW mà: E_cW &0 emW mDi cIJ "0tW /à &@m "@8
"0t ;h,ng có mVi m+tW c,n t'Dng.
b@8 B:@na ng:y2n i-: &(=c "@8 B:@n t'8ng ;h8 € nhi-t &0 th(!ngW ;h8 ph@i ;h,
th8áng /à E*ch E\ ;h,ng &(=c em (Ft.
1>n ch:yZna Ng:y2n i-: &óng "J8 .. cen th>n EJ: &ó &(=c ch€ &#n nhà máy "}ng xe
t@i. Le t@i ph@i :,n E*ch E\ /à &(=c /- Einh th(!ng x:y2n.
/././.S*M*8d! n*do*n\
Ng:ồn gVca x:Et'JiJ
)Qc &iZma
C,ng thOc hóJ h+ca Ki•
2
.
C,ng thOc c?: t*8a
3NKa mm1W MUa 1m000mg•;g. KiicJt &(=c tCm th?y nhi9: nh?t chI y#: € cát /à th*ch
Jnh cPng nh( t'8ng thành t# "à8 cIJ t@8 cát. Kiic8n &óng m0t phcn B:Jn t'+ng t'8ng E<
phát t'iZn cIJ x($ngW n#: thi#: E\ g%y 'J các "-nh m7n tính /9 ;hFp x($ng.
Kiic8n Gi8xiGe à m0t phA giJ &(=c Eử GAng t'8ng th<c phem nh( à m0t ch?t Ginh
G(dng /à có tác GAng chVng /Vn cAcW chVng ;#t Gính. Nó &óng /Ji t'~ nh( m0t tác nh%n
giúp ng:y2n i-: (: th,ng tVt t'8ng máy `p &Dn &Vi /Fi các E@n phem có "0t.
 ‰iZm t'J ch?t (=ng &c: /à8a Hàng t'(Fc úc x:?t c@ng T':ng Y:Vc &7 &(=c ;iZm t'J
E$ "0 /9 t'*ng tháiW tính ch?t. ‰hi /9 tFi nhà máy ;iZm t'J cn n[J t'(Fc ;hi &i /à8
nh>p ;h8 ch8 E@n x:?t &Z &@m "@8 ;h,ng có B:á t'Cnh "i#n &|i Fn t'8ng B:á t'Cnh />n
ch:yZn.
b@8 B:@na K@n phem &(=c "@8 B:@n € n$i th8áng mátW E*ch E\.
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N 1k
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
1>n ch:yZna Hàng n(Fc &óng gói cen th>n /à &(=c />n ch:yZn "}ng &(!ng "iZn /9
tFi c@ng EJ: &ó "}ng xe t@i &Z /9 &#n nhà máy.
/./.;.Sdn*u' ]*8)8]d!)S
Ng:ồn gVca T':ng B:Vc
)Qc &iZma
C,ng thOc hóJ h+ca NJHC•
k
¡ ;hVi (=ng ph%n tửa 84W01¡ t2n th($ng m*ia CxK N8a
144nmmn8¡
n Tính ch?t />t Ma E8Gi:m "icJc"8nJt à tinh thZ mà: t'_ngW ;h,ng mDi. bR
ph%n hIy "€i nhi-t € nhi-t &0 m0
8
C /à tJn ch@y € nhi-t &0 ;h,ng xác &Rnh. Nó tJn
t'8ng n(Fc € 20
8
C có jog•. T'8ng n(Fc NJHC•
k
thIy ph%n the8 ph@n Ong c%n
"}ng EJ:a
C•
2
¦ H
2
•  HC•
k
n
¦ H
¦
HC•
k
n
C•
k
2n
¦ H
¦
S(Fi tác GAng cIJ nhi-t &0 h$n m0
8
CW nó "R ph%n hIy nh( EJ:a
2NJHC•
k
 NJ
2
C•
k
¦ C•
2
¦ H
2

n K8Gi:m "icJc"8nJt có nhi9: Ong GAng t'8ng th<c phem. T'8ng E@n x:?t
"ánh EnJc;W € nhi-t &0 cJ8 E8Gi:m "icJc"8nJt "R ph%n gi@i gi@i phóng C•
2
W góp
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N 14
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
phcn àm tăng ;ích th(Fc cIJ h*t tinh "0t `p &Dn ™UJi et J.1j8j ›W àm ch8 c?:
t'úc E@n phem n€ xVp h$n.
n K8Gi:m "icJc"8nJt cPng &(=c "@8 B:@nW />n ch:yZn /à ;iZm t'J ch?t (=ng
&c: /à8 giVng nh( Kiic8n Gi8xiGe
/./.e.Sdn*u' 6Y+d6hdP6h)S\
Ng:ồn gVca T':ng B:Vc
)Qc &iZm
n C,ng thOc hóJ h+ca NJ
4
.
2

f
¡ ;hVi (=ng ph%n tửa 2omWj¡ t2n th($ng m*ia
CxK N8.a ff22n88nm¡ nhi-t &0 nóng ch@ya 880
0
C
n Tính ch?t />t Ma "0t tinh thZ mà: t'_ngW tJn t'8ng n(Fc € 20
8
C có oW2g
tJn•100m n(FcW tJn t'8ng gyce'8 nh(ng ;h,ng tJn t'8ng ethJn8W ;h,ng tJn
t'8ng G:ng GRch ;i9m nh(ng có thZ t*8 phOc h=p /Fi ;i9m. Nó GX "R hút em t'8ng
;h,ng ;hí. H~J tJn t'8ng n(Fc |n &Rnh G(Fi f0
8
CW n#: tăng nhi-t &0 E\ t|ng h=p
thành GiE8Gi:m hyG'8gen ph8EphJte.
n °ng GAnga E8Gi:m py'8ph8EphJte có nhi9: Ong GAng t'8ng c,ng nghi-p
G-t /@iW gi?yW in /à nh:0m. Nó cPng có nhi9: Ong GAng t'8ng hóJ h+c nh( à ch?t
phA giJ t'8ng ;em &ánh 'ăng. C~n t'8ng E@n x:?t "ánh EnJc; nó &óng /Ji t'~ à
ch?t nhP hóJ /à ch?t ph%n tán. NhCn ch:ng ;h,ng thJm giJ /à8 c,ng thOc `p &Dn
mà nó &(=c GDng nh( à m0t tác nh%n G:y t'C E< ;h, "0t /à àm ch8 c?: t'úc t#
"à8 ;h,ng "R phá /d t'8ng th!i giJn t'($ng n€.
1>n ch:yZn /à "@8 B:@nW ;iZm t'J ch?t (=ng &c: /à8 giVng Kiic8n Gi8xiGe
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N 1m
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
/./.p.Dqu r!
Ng:ồn gVca Sc: ăn MJ'/eJ cIJ c,ng ty 68Gen h8pe. )RJ chla )(!ng 6~ z M,iW
.h(!ng .hú Th:>nW Y:>n fW Tp HCM.
)Qc &iZm
n b0t "_p &(=c phJ t'0n /Fi ipiG ™Gc: ăn› /à n(Fc t'8ng thi#t "R &@8 t'0n &Z
E< `p &Dn &*t &(=c &0 em /à hàm (=ng ipiG m8ng m:Vn.
n Sc: &(=c "| E:ng ;h8@ng 4 ¨ E8 /Fi tinh "0t. Nó &óng /Ji t'~ nh( à ch?t
",i t'$n &Z àm gi@m năng (=ng h8*t hóJ ccn thi#t t'8ng B:á t'Cnh `p &Dn. The8
nghi2n cO: B:J chAp Ži E< hCnh thành i2n ;#t gi[J tinh "0t /Fi ipiG ™KcintJg
3nc.W K:nny/JeW Cx›. Nh>n th?y E< àm chín cIJ B:á t'Cnh `p &Dn &(=c "i#t à E<
phá hIy c?: t'úc h*t tinh "0t /à th>m chí c~n àm &Ot g7y i2n ;#t ± ™1n4› /à ²™1n
o› t'8ng ph%n tử tinh "0t G(Fi nhi-t &0 140
8
CW 1m¨ em /à tVc &0 B:Jy 100 'pm.
‰hi có mQt ipiGW h*t tinh "0t "_p có c?: t'úc ;h,ng thZ hi-n m0t cách h8àn t8ànW
các h*t tinh "0t `p &Dn phồng t8 'J mà ;h,ng "R &Ot g7y. UipiG &(=c ch8 /à8 t'(Fc
B:á t'Cnh `p &Dn nh}m t*8 'J m*ng (Fi ;ích th(Fc h*t Fn GX "8ng 'J /à hCnh
G*ng "2n ng8ài xVp. Hi-: B:@ cIJ ipiG c~n phD th:0c /à8 8*i ipiG.
HR,h .: L]3 6NG @9^6 6_: h?@ @3,h AB@ AC0 `0 ab, IhP,- 6U 0hc3 @9B, de3 21G
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N 1o
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
HR,h >: L]3 @3,h AB@ AC0 `0 ab, 6U 0hc3 @9B, de3 21G
‰hi `p &Dn tinh "0t /Fi các JciG "`8 /à m8n8gyce'iGW h*t tinh "0t t'€ n2n
Gày h$n G8 E< gi@m ;ích th(FcW giJ tăng "9 Gày cIJ thành t# "à8 /à có nhi9: h$n
các h*t tinh "0t B:J phcn t'Ac `p &DnW h*t tinh "0t t'~n h$n /à ;ích th(Fc h*t chl
;hác nhJ: t^ 0W2mm &#n 1mm.
n ThT!h 6hq! 8W) nqu r! M)+O\M)a Sc: CJn8J n Gc: Nành Gc: •ein ³
HNn h=p Gc: .Jm •einW Gc: &>: nành tinh :y-n ¥ Gc: CJn8J ³ 6ià: ch?t Ginh
G(dngW thích h=p ch8 m+i &Vi t(=ng ³ ‰h,ng có ch8eEte'8W t'ánh các "-nh ngh\n
t_c m*ch.
n Chs S*<u 8htS M"N!$ nqu S&* 8X!$ SYa Sc: ;h,ng chOJ ch?t "`8 Kt'JnW chl
EV ¢¢x ™8eic›a 0W1 MJxW chl EV 38G ™«i´E›a monmf.
‰iZm t'J ch?t (=ng &c: /à8a ‰iZm t'J các chl ti2: ghi t'2n gi?y t! /à chú M &#n t'*ng
thái cIJ Gc: ™ &0 EánhW &0 t'8ngW mà: E_c›.
b@8 B:@na "@8 B:@n n$i ;h, th8ángW t'ánh ánh Eáng t'<c ti#p.
1>n ch:yZna E@n phem &(=c &óng cJn Fn />n ch:yZn "}ng xe t@i &#n nhà máy.
/./.u.N"58
)0 em à thành phcn B:Jn t'+ng nh?t &i9: ;hiZn B:á t'Cnh `p &Dn. Hc: h#t các E@n
phem E\ &(=c àm ;h, EJ: ;hi `p &DnW &i9: chlnh (=ng em E\ @nh h(€ng &#n c?: t'úcW
&0 GàyW E< ge hóJ tinh "0t /à h($ng cIJ E@n phem. UM G8 n(Fc &óng /Ji t'~ @nh h(€ng
E%: E_c t'8ng B:á t'Cnh /C @nh h(€ng &#n />n tVc àm hồ hóJ tinh "0t. q hàm em cJ8 /à
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N 1f
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
tVc &0 hồ hóJ th?pW năng (=ng ccn thi#t ch8 B:á t'Cnh "2n t'8ng gi@mW ;#t B:@ à /~ng
x8_n ', t8 B:Jy ch>m *i /à nhi-t &0 E@n phem th?p.
/./.-.H"#!$ M*1u
b0t h($ng E[J G^JW "0t h($ng ph, mJiW "0t h($ng 'J: c@iW "0t h($ng "_p ng+tW
"0t h($ng h@i E@n &7 &(=c phJ E’n /Fi thành phcn chI y#: à &(!ng /à h($ng i-:.
Ng:ồn gVca T':ng Y:Vc
‰iZm t'J ng:y2n i-: &c: /à8a Hàng &(=c ;iZm t'J ;• t'(Fc ;hi nh>p /9 t*i c@ng /à
;iZm t'J *i cn n[J t*i nhà máy t'(Fc ;hi &i /à8 E@n x:?t. Chú t'+ng &#n t'*ng thái "0t
h($ng nh( "0t ;h,ng "R /ón cAcW ;h,ng có c,n t'DngW ;h,ng có E< "i#n &|i mà: E_c /à
mDi /R à.
b@8 B:@na H($ng i-: &(=c "@8 B:@n t'8ng ;h8 *nh &Z t'ánh E< th?t th8át /9 h($ng.
‰h8 t'ánh ánh Eáng t'<c ti#pW E*ch E\W ;h,ng có c,n t'Dng hJy hJi.
1>n ch:yZna H($ng i-: &(=c &óng gói /à />n ch:yZn "}ng xe t@i có ;h8 *nh "2n
t'8ng.
CHIANG ;: KEL TvwNH S@N XExT BÁNH SNBC=
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N 18
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
;... KuY S+R!h 8X!$ !$h1 Pg! outS ]U!h P!)8j ]l6
Ng:y2n i-:
Snack
.hVi t'0n
Ng:y2n i-: phA W
phA giJ W n(Fc.
Šp &Dn áp <c cJ8
N(Fng
Tem giJ /R
)óng gói
.hA giJ W giJ /R
C_t thJnh
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N 1j
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
;./.ThuYyS '*!h zuY S+R!h
;./...G*)* ^d&! 6h{* S+c!
MAc &ícha .hVi t'0n &ồng &9: gi[J các ng:y2n i-:W ch:en "R ng:y2n i-: ch8 B:á
t'Cnh `p &DnW t*8 ch8 ng:y2n i-: có các tính ch?t phD h=p /Fi thi#t "R `p &Dn /à y2:
cc: cIJ "án thành phem EJ: B:á t'Cnh `p &Dn.
Ti#n hành
b0t "_p &(=c ch8 /à8 thi#t "R thDng B:Jy /Fi tVc &0 o0 /~ng• phút EJ: &ó ph:n Gc:
/à8 "0t "_p. ‰# ti#p ph:n n(Fc /à8 hNn h=p t'2n. MAc &ích cIJ /i-c này giúp các h*t "0t
&(=c '!i 'J /à hút n(Fc t^ &ó t*8 &(=c m0t em &0 thích h=p t^ 1kn1m¨. Y:Jy thDng
;h8@ng m phút t'8ng giJi &8*n &i9: chlnh em này.
.hVi t'0n ti#p các ng:y2n i-: phA nh( "0t mC /à phA giJ nh( Eiic8n Gi8xiGeW
"icJ'"8nJteW E8Gi:m py'8ph8EphJte. 6i[ thDng B:Jy B:Jy ti#p 20 phút ch8 các ng:y2n
i-: &(=c phVi t'0n &ồng &9: /Fi nhJ:.
B+,- Y: @L EF 0hc3 @9B, 6W6 ,-GQM, E3FG
Thành phcn ng:y2n i-:•phA giJ Tl -
b0t "_p j0Wmm¨
b0t mC fW24¨
K8Gi:m GicJ'"8nJt 0Wf2¨
K8Gi:m py'8ph8EphJte 0Wko¨
Kiic8n Si8xiGe 0Wf2¨
Sc: ăn 0Wko¨
N(Fc 0W0m¨
Các "i#n &|i cIJ ng:y2n i-:a Các h*t tinh "0t t'8ng ng:y2n i-: E\ hút em /à t'($ng
n€. Các ng:y2n i-: &(=c phVi t'0n &ồng &9: /Fi nhJ:.
{2: cc:a Ng:y2n i-: &*t em m8ng m:Vn /à các thành phcn phVi t'0n &ồng &9: nhJ:
mà ;h,ng /ón cAc.
;././.|6 ^}! U6 M98 8)d
MAc &ícha Uàm chín E@n phemW t*8 c?: t'úc phồng n€W gi~n xVp ch8 E@n phem.
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N 20
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
Ti#n hànha Ch8 ng:y2n i-: &7 &(=c phVi t'0n /à8 phX: chOJ i-: cIJ máy `p &Dn.1>n
hành máy /à &i9: chlnh các th,ng EV thích h=p ch8 ng:y2n i-: &Z t*8 'J E@n phem &*t
ch?t (=ng m8ng m:Vn. )i9: chlnh nhi-t &0 ;h8@ng 1k48CW tVc &0 B:Jy cIJ t'Ac /iE
;h8@ng 1o2j /~ng• phút. HJi th,ng EV này ;h,ng cV &Rnh mà th(!ng x:y2n thJy &|i
t'8ng E:Vt B:á t'Cnh `p &Dn.
Nh[ng "i#n &|i t'8ng giJi &8*n `p &Dn
o Biến đổi hình thành cấu trúc sản phẩm
‰hi ng:y2n i-: &(=c nh>p /à8 t'8ng thi#t "RW G+c the8 chi9: Gài máy có thZ t'@i
B:J k giJi &8*na giJi &8*n phVi t'0nW giJi &8*n nhà8 t'0n /à giJi &8*n n?:n&Rnh hCnh. MNi
giJi &8*n có các "i#n &|i ;hác nhJ: cIJ ng:y2n i-:W ;hi th8át 'J ;hŽi thi#t "RW ng:y2n
i-: E\ &(=c &Rnh G*ng thành E@n phem c:Vi.
HR,h !: Nhf,- -3:3 a7?, A3g, ah3 6_: ,-GQM, E3FG @97,- ;WQ `0 ab,
n 6iJi &8*n phVi t'0n
)%y à giJi &8*n &c: ;hi ng:y2n i-: mFi nh>p /à8 t'8ng thi#t "R. T*i /Dng n*p
ng:y2n i-: nàyW &(!ng ;ính t'Ac /iE th(!ng nhŽ hJy "(Fc /iE th(JW tOc à ;h,ng giJn
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N 21
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
chOJ ng:y2n i-: nhi9:. ˆp <c /à nhi-t &0 ch(J cJ8 n2n c?: t'úc cIJ ng:y2n i-: ít có
"i#n &|i. T:y nhi2nW các h*t ng:y2n i-: úc này tách '!i nhJ:W có thZ àm ch@y 'J t^ t^ /à
/>n t@i /à8 t'8ng ":ồng `p. ‰h,ng ;hí &(=c h*n ch# /à8 t'8ng ng:y2n i-: /à h*t ng:y2n
i-:. Ng:y2n i-: /^J /à8 &(=c n`n nh” t'8ng ;h: /<c nàyW ;h,ng ;hí "R &:|i 'J. N(Fc
"_t &c: &i /à8 t'8ng h*t ng:y2n i-: &Z phát t'iZn c?: t'úcW &0 nhFt /à tăng c(!ng E< t'J8
&|i nhi-t.
n 6iJi &8*n nhà8 t'0na
T'8ng giJi &8*n này nhi-t &0 /à áp E:?t tăng GcnW ng:y2n i-: E\ ti#p tAc &(=c n`n.
Ch?t `p &Dn "_t &c: m?t &i m0t ít tính ch?t h*tW các c?: tử nh?t à n(Fc &(=c t'0n &9:W
;h:y#ch tán /à8 "2n t'8ng c?: t'úc cIJ ng:y2n i-:. HCnh thành i2n ;#t hyG'8 gi[J n(Fc
/à các ph%n tử có chOJ nhóm há8 n(Fc nh(a p'8teinW Jmy8EeW Jmy8Ee pectinW
pent8EJne“. Ng:y2n i-: t'($ng n€ 2nW "_t &c: hCnh thành m*ng (Fi c?: t'úc nh( "0t
nhà8W các ph%n tử GX tJn E\ ;h:y#ch tán /à8 t'8ng m,i t'(!ng Žng. ‰hVi ng:y2n i-: t'€
n2n &Qc h$n.
n 6iJi &8*n n?: n &Rnh hCnha
1Dng ;h,ng giJn Gành ch8 ng:y2n i-: '?t ítW ng:y2n i-: "R Gồn n`n t*8 n2n áp
E:?t /à nhi-t &0 cJ8. )%y à giJi &8*n ng:y2n i-: "R "i#n &|i m0t cách E%: E_c nh?t.
S(Fi áp <c cJ8W các <c tác GAng 2n ng:y2n i-: the8 hJi h(Fng ng(=c nhJ: có tác GAng
phá /d c?: t'úc h*t tinh "0t /à x` 'ách "ó E=i p'8tein. MOc &0 phá hIy này tDy th:0c /à8
&0 Fn cIJ <c c_t G8 t'Ac /iE tác GAng 2n ng:y2n i-:. Nhi-t &0 tăng cJ8 àm tăng
ch:yZn &0ng nhi-t cIJ các ph%n tử. Các ch:yZn &0ng nhi-t hNn 8*n này có ;h:ynh
h(Fng phá /d c?: t'úc ">c "J àm "i#n tính p'8teinW h*t tinh "0t "R hồ hóJ /à có thZ "R c_t
ng_n m*ch hJy th>m chí phá /d c?: t'úc ph%n tử àm ch8 ;hVi ng:y2n i-: thJy &|i t^
t'*ng thái ch@y '!i thành t'*ng thái ch@y G]8. q t'*ng thái nàyW các ph%n tử inh &0ng h$nW
có ;h:ynh h(Fng G:Ni m*chW i2n ;#t hyG'8 gi[J các ph%n tử hCnh thành t*8 thành ;h:ng
m*ng ch8 E@n phem EJ: này. Các ph%n tử ;hí /à h$i n(Fc &(=c ph%n "V &9: gi[J các
;h:ng m*ng chính à mcm ;hí &Z t*8 &0 xVp c:Vi ch8 E@n phem. q giJi &8*n này C•
2
Einh 'J t^ /i-c ph%n hIy cIJ "icJc"8nJt cPng &óng /Ji t'~ à mcm ;hí.
n ‰#t thúc giJi &8*n n?:a
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N 22
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
Ng:y2n i-: có G*ng ;hVi G]8 hJy Žng /à chR: áp <c '?t cJ8. Nhi-t &0 "2n t'8ng
GRch "0t Žng úc này € nhi-t &0 ;h8@ng 1k4n140
0
CW áp E:?t 40 n m0 áp E:?t ;hí B:yZn.
S~ng Žng ch@y &i B:J | ;h:,n G(Fi áp <c gi@m &0t ng0tW các ph%n tử có ;ích th(Fc
nhŽ nh( ;híW n(FcW ch?t mDi có năng (=ng cJ8 &(=c gi@i phóng E\ ch:yZn &0ng '?t
nhJnh hNn 8*n the8 m+i h(FngW các "8ng "óng ;hí &(=c t*8 'J /à gi@n n€ "2n t'8ng GRch
&Z hCnh thành "+t /à n€ 'J ch8 &#n ;hi /ách t# "à8 &*t &#n giFi h*n n€ cIJ thành t# "à8
/à &Ot g7y gi@i phóng ;hí. Các ph%n tử ;hí /à h$i E\ phá /d c?: t'úc m*ng /à &Rnh hCnh.
{#: tV @nh h(€ng &#n /i-c n€ 'J cIJ h*t tinh "0t € &0 em th?p này à EOc chR: cIJ thành
t# "à8 /à áp E:?t ;hí. KJ: ;hi ;hí cIJ t# "à8 gi@i phóngW E< n€ 'J x@y 'J € m0t nhi-t &0
tOc th!i àm gi@m &0 nhFtW tăng E< "Jy h$i n(Fc &#n o n f¨ em. C?: t'úc c$ "@n cIJ
EnJc; &(=c hCnh thành. Nh[ng ng:y2n i-: ;hác &(=c ph%n tán "2n t'8ng tinh "0t. ‰hi
ch:Ni m*ch tinh "0t "R c_t &Ot /à nhi-t gi@m àm ch8 ng:y2n i-: "i#n &|i c?: t'úc t'€
n2n gi~n. )i9: này ;hác /Fi ng:y2n i-: € nhi-t &0 40no0
8
C /à em mn8¨.
b0t nhà8 &(=c hCnh thành t^ ng:y2n i-: nh! h*t tinh "0t "R tJn ch@y 'J &Z 0 'J c?:
t'úc "2n t'8ng. K< hCnh thành "0t nhà8 cIJ tinh "0t &(=c thZ hi-n nh( hCnh "2n G(Fi.
HR,h V: ThX h3F, <i hR,h @h/,h AB@ ,h/7 6_: @3,h AB@
‰hi ng:y2n i-: tJn ch@y ™HCnh 4 n b› chúng E\ hyG'Jte hóJ /à hCnh thành ;hVi "0t
nh78W có thZ GX Gàng &(=c phVi t'0n /à c_t x`n G(Fi tác GAng cIJ t'Ac /iE &Z hCnh thành
"0t nhà8 € G*ng ch:Ni m*ch tinh "0t hyG'Jte hóJ SW ˜W ¢. Y:á t'Cnh này có thZ ti#n hành
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N 2k
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
€ nhi-t &0 th?p ch8 nh[ng tinh "0t &7 hồ hóJ h8Qc € nhi-t &0 cJ8 ch8 các tinh "0t ch(J
&(=c hồ hóJ. KJ: &óW tinh "0t E\ phá /€ c?: t'úc thành G~ng ch@y Žng "2n t'8ng h- thVng
`p &Dn.
K< n€ 'J cIJ "0t nhà8 à G8 E< "Vc h$i n(Fc "2n t'8ng c?: t'úc. )i9: này &~i hŽi
ccn có m0t &i9: ;i-n &cy &I &Z àm ch8 n(Fc "Jy h$i t'8ng "0t nhà8. N(Fc "2n t'8ng "0t
nhà8 &(=c giJ nhi-t t'2n &iZm E,i cIJ n(Fc mà ;h,ng có E< th8át h$i n(Fc x@y 'J ch8
&#n ;hi n(Fc E,i &#n &iZm E,i t'8ng ng:y2n i-:. Thi#t "R có thZ gi[ ch8 n(Fc t'8ng "0t
nhà8 &(=c &:n &#n nhi-t &0 140
8
C mà ;h,ng "R th?t th8át. ‰hi ng:y2n i-: Žng &(=c
&ey &#n N 'J cIJ t'Ac `pW G8 có E< ch2nh -ch áp E:?t '?t Fn gi[J "2n t'8ng t'Ac `p /à
"2n ng8ài ;h,ng ;hí. N(Fc "Jy h$i '?t nhJnh chl t'8ng m0t phcn nhŽ gi%y hCnh thành các
"8ng "8ng ;h_p ;hVi "0t nhà8. )i9: này àm n€ ;há Fn "0t nhà8.
HR,h Y: @hX h3F, <i 0hW@ @93X, 6_: A7,- AU,- IhT d/ <i h, aj,h Ak@ IhTl Ak@ ,4e6 @?3
Em IhGP,.
Nh~!$ ]*y! ^_* 8W) 8U8 ShT!h 6hq! jhU8a Ng8ài p'8tein /à tinh "0t có /Ji t'~
t*8 ;h:ng m*ngW các ch?t ;hác cPng E\ @nh h(€ng &#n c?: t'úc E@n phem c:Vi.
Các ch?t x$ ph%n tử Fn nh( xen:8Ee /à igin ;há "9n hc: nh( ;h,ng "R thJy &|i
/9 ;ích th(Fc. Các ph%n tử này i2n ;#t /Fi ;h:ng m*ng E\ àm gi@m &0 n€ xVp. T:y
nhi2nW các ch?t x$ h~J tJn nh( hemice:8EeE /à pectin có thZ "R c_t m*chW gi@m ;hVi
(=ng ph%n tử /à thJm giJ các i2n ;#t /Fi ph%n tử tinh "0t th,ng B:J i2n ;#t hyG'8 n2n
;h,ng @nh h(€ng Fn &#n &0 xVp.
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N 24
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
Các ch?t "`8 G8 tác &0ng cIJ t'Ac /iE E\ phá /d c?: t'úc t# "à8 /à gi@i phóng ch?t
"`8 G(Fi G*ng t< G8. Ch?t "`8 E\ nóng ch@yW ",i t'$n /à àm nhi-t &0 E@n phem tăng cJ8
h$n. Ch?t "`8 cPng i2n ;#t /Fi p'8tein B:J nhóm cc: "`8 /à i2n ;#t /Fi tinh "0t B:J B:á
t'Cnh h?p thA /à8 các /~ng x8_n cIJ Jmy8Ee. Các i2n ;#t này t*8 thành màng ch?t "`8
nhVt các "óng ;hí /à h$i n(Fc àm ch8 E@n phem phồng n€ tVt h$n.
S(Fi tác GAng cIJ nhi-t &0 cJ8W m:Vi /à các ;h8áng ch?t hc: nh( ;h,ng "R @nh
h(€ng. )(!ng "R cJ'Jme hóJ hJy MJiJ'G t*8 mDi /à mà: E_c cIJ E@n phem `p &Dn.
Các /itJmina xW b1W C hc: nh( "R ph%n hIy "€i nhi-t. Các h=p ch?t t*8 mà:W h($ng có
thZ "R ph%n hIy "€i nhi-t /à "Jy h$i. Các en§yme JmyJEe /à m0t EV ch?t &0c t< nhi2n có
t'8ng ng:y2n i-: "R ph%n hIy. T'8ng E:Vt B:á t'Cnh `p &Dn ng:y2n i-: t'@i B:J '?t nhi9:
E< ch:yZn &|i hóJ h+c /à c?: t'úc nh( à E< hồ hóJ tinh "0t W E< phá hIy p'8teinW E< ;#t
h=p gi[J JmyJEe /à ipiGW ph%n hIy /itJmin /à ch?t mà:.
M0t E< thJy &|i nhŽ t'8ng B:á t'Cnh `p &Dn @nh h(€ng &#n tính ch?t m8ng m:Vn
cIJ E@n phem cPng nh( à ch?t (=ng E@n phem c:Vi cDng.
K< ch:yZn &|i tính ch?t />t M /à hóJ h+c t'8ng B:á t'Cnh `p &Dn phA th:0c /à8 8*i
tinh "0tW E< có mQt cIJ các thành phcn nh(a &(!ngW hàm (=ng emW tVc &0 n*p ng:y2n
i-:W th!i giJn ng:y2n i-: "2n t'8ng máy `p &DnW chi9: h(Fng B:Jy cIJ t'AcW tVc &0 B:Jy
cIJ t'Ac /à nhi-t &0 cIJ t'Ac &(=c cài &Qt. Hàm (=ng em à m0t t'8ng nh[ng thJm EV
B:Jn t'+ng nh?t t'8ng B:á t'Cnh `p &Dn tinh "0t.
{2: cc:a
bánh EJ: ;hi 'J ;hŽi thi#t "R `p &Dn có ;hVi (=ng /à hCnh G*ng &*t y2: cc:W "ánh
gi~n xVp ;h,ng "R chJi "9 mQt. C@m B:Jn thử th?y "ánh gi~n xVpW "9 mQt "ánh ;hi B:Jn
Eát có nhi9: ;he h€ ;hí mRn .Chi9: Gài EJ: ;hi B:J máy c_t à 11cm thC ;hVi (=ng t':ng
"Cnh cIJ năm "ánh ;h8@ng t^ 18n1jgW &0 em cIJ "ánh ;h8@ng onf¨ à &*t y2: cc:.
K< cVa KJ: m0t th!i giJn nhi-t &0 /à áp E:?t "2n t'8ng h- thVng &Dn tăng cJ8
/(=t ;hŽi mOc ;iZm E8át n2n "ánh "R th|i 'J /Fi tVc &0 nhJnh àm ch8 "ánh "R
&Dn c8ng *i E8 "ăng t@i t@i ;h,ng ;Rp. Uúc này tJ ph@i &i9: chlnh *i tVc &0 B:Jy
cIJ t'Ac /iEW tVc &0 B:Jy "ăng t@i &#n GJ8 c_tW /à tVc &0 GJ8 c_t &Z "ánh có ;ích
th(FcW hCnh G*ng nh( m8ng m:Vn.
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N 2m
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
;./.;.ClS Sh)!h
 MAc &ícha CV &Rnh ;ích th(FcW chi9: Gài ch8 "ánh &Z th:>n ti-n ch8 B:á t'Cnh &óng
góiW />n ch:yZn.
 Ti#n hànha
1>n hành máy c_t EJ8 ch8 tVc &0 cIJ "ăng t@i phD h=p /Fi tVc &0 cIJ GJ8 c_t &Z t*8
&(=c chi9: Gài thích h=p ™ ®11cm›. TVc &0 "ăng t@i 40 /~ng•phútW tVc &0 GJ8 c_t m4
/~ng• phút thC &*t &(=c ;ích th(Fc m8ng m:Vn.
 {2: cc:a bánh EJ: ;hi B:J máy c_t ;h,ng "R "i#n G*ng /9 hCnh G*ng &*t &(=c
chi9: Gài m8ng m:Vn à 11cm. T*i c,ng &8*n này &,i ;hi "ánh "R c8ng G8 "ăng t@i
t@i ;h,ng ;Rp "ánh tFi máy c_t thC y2: cc: c,ng nh%n ph@i B:Jn Eát /à 8*i "Ž "ánh
c8ng t'(Fc ;hi &i /à8 ~ n(Fng.
;./.e.N"5!$ ]U!h
 MAc &ícha tăng &0 gi~n xVp /à cV &Rnh tính ch?t cIJ E@n phemW gi@m &0 em x:Vng
c~n 2nk¨ th:>n ti-n ch8 B:á t'Cnh "@8 B:@n /9 EJ:.
 Ti#n hành
1>n hành máyW &i9: chlnh các th,ng EV phD h=p gồma nhi-t &0 E?y à 200n220
0
CW
th!i giJn "ánh ch*y t'8ng ~ n(Fng t ® 2n2Wm phút.
 {2: cc:a bánh EJ: ;hi n(Fng có c?: t'úc gi~n xVpW ;hVi (=ng cIJ năm "ánh m
2
®
1fn1fWmgW &0 em «
2
®2nk¨.
;./.p.T:' $*) O(
 MAc &ícha T*8 h($ng /R &Qc t'(ng ch8 G~ng E@n phem. )Vi /Fi năm G~ng E@n
phem E\ có năm 8*i "0t h($ng ;hác nhJ:.
 Ti#n hànha
1>n hành thi#t "R máy t'0n h($ng /Fi tVc &0 B:Jy 1® j0 /~ng• phút /à ch:en "R
&cy &I ng:y2n i-: "0t h($ng.
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N 2o
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
q giJi &8*n này Gc: &(=c giJ nhi-t ;h8@ng mm
0
C &(=c ph:n /à8 "ánh t'(Fc. Sc: có
tác GAng t*8 &0 "`8 ch8 E@n phem. Sc: cPng chính à tác nh%n ngăn em gi[J "ánh /à Fp
"0t h($ngW &ồng th!i &ó cPng à tác nh%n àm có Fp "0t h($ng &(=c "ám Gính 2n "9
mQt ng8ài cIJ "ánh.
 {2: cc:a
‰hVi (=ng cIJ năm "ánh EJ: ph:n Gc: mk® konk8g.
‰hVi (=ng cIJ năm "ánh EJ: ph:n h($ng m
4
® 42n44g.
;./.u.Đ>!$ $>*
 MAc &ícha 6iúp ch8 E@n phem ;h,ng ti#p xúc /Fi ;h,ng ;hí /à các tác nh%n /9
nhi-t &0W em &0W /i Einh "2n ng8ài àm ch8 "ánh gi[ &(=c nh[ng tính ch?t &Qc
t'(ng. bJ8 "C giúp ng(!i ti2: GDng nh>n G*ng &(=c E@n phem cPng nh( có &(=c
nh[ng th,ng tin c$ "@n /9 E@n phem.
 Ti#n hànha
1- Einh "ăng t@i "}ng cồnW /- Einh cá nh%n cIJ c,ng nh%n tVtW c,ng nh%n ph@i &@m
"@8 mJng &cy &I t'Jng phA ;i-n nh( ;he: t'JngW "J8 tJyW t*p G9W nón "J8 tóc.
n MUY ^>!$ $>* 8hd 'cS ^#! O( Pg! 6h:' !h•.
1>n hành /à &i9: chlnh các th,ng EV /9 tVc &0W chi9: Gài "J8 "C ™®180cmW chi9:
'0ng ™'® 10Wmcm›W nhi-t &0 mí `p G+c t
0
® 180
0
CW nhi-t &0 mí ngJng t
8
® 1f0
8
C.
n MUY ^>!$ $>* 8hd . ^#! O( Pg! 6h:' M5!.
K@n phem EJ: ;hi &(=c &óng gói thành t^ng &$n /R E\ &(=c ch:yZn B:J máy &óng
gói thành m0t &$n /R Fn gồm 10 &$n /R E@n phem nhŽ.
TJ cPng ti#n hành />n hành máy /à &i9: chlnh các th,ng EV thích h=p ch8 "J8 "C.
Chi9: Gài "J8 "C ™®1j2cmW chi9: '0ng '® 4m0cm›W nhi-t &0 mí `p G+c t
0
® 1400CW nhi-t &0
mí ngJng t
8
® 1k0
8
C.
)óng gói 20 gói Fn /à8 thDng cJ't8n &Z t'ánh /J &>p ;hi />n ch:yZn.
 {2: cc:a
bJ8 "C EJ: &óng gói ;h,ng &(=c h€ míW -ch míW E@n phem ;h,ng "R "i#n
G*ng.
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N 2f
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
 K< cVa TVc &0 ch*y cIJ "ăng t@i B:á nhJnhW c,ng nh%n ;h,ng ;Rp "Ž "ánh /à8 "ăng
t@i àm ch8 "ánh "R &óng gói thi#:. Uúc này ccn ph@i &i9: chlnh *i tVc &0 &óng gói.
;.;.Lyu S{ g!h h"€!$ ^y! 8htS M"N!$ Pg! 6h:'
C,ng &8*n `p &Dn à c,ng &8*n chính B:y#t &Rnh &#n tính ch?t /à ch?t (=ng cIJ
E@n phem . q c,ng &8*n chính thC nhi-t &0 /à áp E:?t à hJi th,ng EV c,ng ngh- B:y#t
&Rnh phcn Fn ch?t (=ng cIJ E@n phem. ˆp <c cJ8 G+c thành thi#t "R E\ àm ng:y2n i-:
gi@m Gcn &0 '!iW "i#n G*ng /à ch@y G]8. ˆp <c t*i &c: ;h:,n E\ ;iZm E8át /à &i9: chlnh
B:á t'Cnh &Rnh G*ng E@n phem. Nhi-t &0 cJ8 /à áp E:?t cJ8 gi[ n(Fc t'8ng ng:y2n i-: €
G*ng ch?t Žng B:á nhi-t &Z có thZ h$i nhJnh ;hi th8át 'J ng8ài m,i t'(!ng àm n€ E@n
phem.
ˆp E:?t /à nhi-t &0 t'8ng máy `p &Dn "i#n &|i t'8ng B:á t'Cnh />n hành máy /à phA
th:0c /à8 c?: t*8 cIJ máyW />n tVc B:Jy cIJ t'Ac /iEW (: (=ng nh>p i-:W th!i giJn (:
cIJ ng:y2n i-: t'8ng thi#t "R /à c@ tính ch?t cIJ ng:y2n i-:.
;.;...@!h h"€!$ 8W) 8tu S&d 'UY
CDng m0t (=ng ng:y2n i-: c:ng c?p /à8 thi#t "RW n#: &(!ng ;ính t'Ac /iE càng
FnW "(Fc /iE càng nhŽ thC ;h,ng giJn Gành ch8 ng:y2n i-: t'8ng máy càng "R gi@mW tOc
áp <c càng tăng.
)(!ng ;ính N ;h:,n càng Fn E\ càng àm gi@m áp E:?t tác &0ng 2n ng:y2n i-:
t'(Fc ;hi th8át 'J ;hŽi ng:y2n i-: àm @nh h(€ng &#n c?: t'úc ch?t (=ng E@n phem.
C?: t*8 cIJ &c: ;h:,n c~n @nh h(€ng &#n nhi2t &0 t'8ng ":ồng `p.
Chi9: Gài cIJ phcn àm /i-c t'8ng máy @nh h(€ng &#n th!i giJn chR: áp <c GHn &#n
mOc &0 "i#n G*ng cIJ ng:y2n i-: "R "i#n &|i.
b9 mQt t'8ng cIJ ng:y2n i-: /à t'Ac /iE càng nhámW <c mJ Eát càng tăng GHn &#n
nhi-t (=ng Einh 'J càng Fn.
;.;./.@!h h"€!$ 8W) O•! S{8 zu)Y 8W) S+m8 O*P
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N 28
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
CDng m0t (=ng ng:y2n i-: c:ng c?p /à8 thi#t "RW tVc &, B:Jy cIJ t'Ac /iE càng
nhJnh /à c?: t'úc "2n t'8ng cIJ /Ž máy càng nhám thC <c tác GAng 2n ;hVi ng:y2n i-:
càng FnW ;h@ năng "i#n G*ngW ch@y G]8 cIJ ng:y2n i-: càng cJ8.
;.;.;.@!h h"€!$ 8W) M"u M"N!$ !h•6 M*1u OT Sh‚* $*)! M"u !$uY<! M*1u S+d!$ Sh*yS
](:
CDng m0t tVc &0 B:Jy cIJ t'Ac /iEW n#: (: (=ng nh>p /à8 càng nhi9: /à th!i giJn
(: càng %: thC áp E:?t /à nhi-t &0 cIJ ;hVi ng:y2n i-: "2n t'8ng thi#t "R E\ càng tăng.
;.;.e.@!h h"€!$ 8W) Sh!h 8htS !$uY<! M*1u
CNG @9n6l IT6h @h4e6 ,-GQM, E3FG: )Vi /Fi máy `p &Dn &Qc "i-t à máy `p &Dn G*ng
&$n thC c?: t'úc E\ E@nh h(€ng &#n ;h@ năng mJ Eát cIJ các phcn tử ng:y2n i-: /Fi
nhJ:. ‰ích th(Fc cIJ ng:y2n i-: ph@i phD h=p. N#: ;ích th(Fc B:á nhŽ /à mRnW ;hi xử
M em ng:y2n i-: GX /ón cAc /à ;h,ng &(=c nhà8 t'0n &ồng &9:. N#: h*t B:á Fn ph@i
tVn nhi9: năng (=ng &Z àm "i#n &|i t'*ng thái cIJ ng:y2n i-: t^ G*ng h*t '!iW G*ng "0t
EJng G*ng pJEteW n#: ;h,ng E\ g%y c@m giác nhám (di ;hi ăn. )0 '!i cIJ ng:y2n i-:
càng cJ8 thC (=ng ;hí "2n t'8ng ":ồng `p càng nhi9: thC các mcm ;hí t*i &c: N ;h:,n
càng nhi9: nh(ng áp E:?t E\ càng th?p.
H/; E4O,- =;: Hàm em @nh h(€ng &#n tính ch?t nh( &0 phồng n€W &0 cOngW gi~n
xVp cIJ E@n phem. )i9: chlnh &0 em "}ng cách "| E:ng n(Fc /à8 "0t € c,ng &8*n xử M
ng:y2n i-: ™ &Vi /Fi nhà máy 1iXn Hồng› /à có thZ "| E:ng n(Fc h8Qc h$i n(Fc t'<c
ti#p /à8 thi#t "R `p &Dn.
H/; E4O,- 6hN@ A`7a Ch?t "`8 àm giJ tăng &0 nhFtW àm gi@m <c ;`8n &ey tác
&0ng 2n ng:y2n i-: t'8ng B:á t'Cnh `p n2n tVn năng (=ng nhi9:. Nh(ng /Fi m0t (=ng
/^J ph@i ch?t "`8 àm tăng ;h@ năng xVp n€ cIJ "ánh /à &óng /Ji t'~ à ch?t ",i t'$n
t'ánh ch8 ng:y2n i-: "R "ám /à8 thi#t "R /iE /à ":ồng `p.
;.;.p.Phm $*)
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N 2j
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
Các phA giJ nh( "0t mCW Gc: th<c />tW "icJc"8nJtW E8Gi:m py'8ph8tphJt góp phcn
t*8 'J c?: t'úc xVp n€ ch8 "ánh. Kiic8n Gi8xit &óng /Ji t'~ à ch?t chVng /ón cAc giúp
ch8 &0 '!i cIJ ng:y2n i-: cJ8 t^ &ó giJ tăng (=ng ;hí "2n t'8ng ":ồng `p.
;.e.Chs S*<u 8htS M"N!$ Pg! 6h:' ShT!h 6h:' S&* 8X!$ SY
 Các chl ti2: /9 /i Einh
o 1i ;h:en g%y "-nha ;h,ng &(=c có.
o ˜Eche'ichiJ c8ia ;h,ng &(=c có.
o C8Et'iGi:m pe'h'ingenEa ;h,ng &(=c có.
o T|ng EV /i ;h:en hi#: ;hía ;h,ng Fn h$n m.10
k
ch:•g
o C8ih8'ma ;h,ng Fn h$n 10
2
ch:•g
o N?m mVc Einh &0c tVa ;h,ng &(=c có.
o T|ng EV n?m menW n?m mVc ;h,ng Fn h$n 10
2
ch:•g
 Các chl ti2: c@m B:Jna
K@n phem có c?: t'úc gi~n xVpW mà: /àng /à có mDi /R &Qc t'(ng € t^ng
8*i h($ng ;hác nhJ:.
 Các chl ti2: /9 hóJ Ma )0 em &*t 2nk¨.
Các chl ti2: c@m B:Jn /à hóJ M &(=c ;iZm t'J € t^ng c,ng &8*n E@n x:?t "ánh &Z
&*t &(=c ch?t (=ng thành phem m8ng m:Vn. K@n phem &(=c E@n x:?t the8 c,ng ngh- `p
&Dn /Fi áp <c /à nhi-t &0 cJ8 th(!ng &7 ti2: Gi-t các mcm "-nh /i Einh g%y h*i &Qc "i-t
/à các &0c tV hJy n?m mVc n#: hi-n Gi-n t'8ng ng:y2n i-: € c,ng &8*n `p &Dn. KJ:
c,ng &8*n `p &Dn "ánh cPng &(=c ti#n hành n(Fng /Fi nhi-t &0 200
0
C càng &@m "@8 E<
tồn nhiXm cIJ /i Einh />t à '?t hi#m. Ch8 n2n &Z &@m "@8 "ánh h=p /- Einh th<c phem
thC chl ccn &@m "@8 /- Einh € các ;h%: "J8 gói. T*i ;h%: "J8 gói "9 mQt "ăng t@i ;im 8*i
ti#p xúc "ánh &7 &(=c àm E*ch /à ;hử t'Dng "}ng cồnW c,ng nh%n "J8 gói ph@i mJng "J8
tJy &7 B:J ti#p xúc cồnW mJng t*p G9W ;he: t'JngW &0i nón "J8 tóc n2n càng &@m "@8 E<
tồn t*i cIJ /i Einh />t à '?t ít. Th# nh(ng &Z &@m "@8 EOc ;hŽe ng(!i ti2: GDng thC &Rnh
;- o tháng c,ng ty có g€i mH: &i ph%n tích.
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N k0
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
CHIANG e: MÁL MƒC THI„T B…
e...MUY S+c! Sh}!$ zu)Y
 MAc &ícha phVi t'0n các ng:y2n i-: &ồng &9: /Fi nhJ:.
 Th,ng EV ;• th:>ta
n Ng:ồn gVca T':ng Y:Vc
n Năng E:?ta 120n1m0;g•h
n C,ng E:?ta o8‰«
 Ng:y2n M h8*t &0nga ThDng B:Jy B:Jnh t'Ac àm các ng:y2n i-: &(=c
phVi t'0n &ồng &9: /Fi nhJ:
 Ng:y2n t_c />n hànha
n b>t nút •N
n )i9: chlnh tVc &0 B:Jy ™ máy &7 &(=c cV &Rnh tVc &0›
n b>t nút KTx„T
n Th(!ng x:y2n ;iZm t'J
n b?m nút •¢¢ ;hi G^ng B:á t'Cnh phVi t'0n
n 1- Einh máy "}ng cách th|i ;h,ng ;hí /à J: "}ng n(Fc nóngW EJ:
&ó J: ;h,.
 K< cVa Máy th(!ng x:y2n &(=c "@8 hành n2n ;h,ng có E< cV x@y 'J.
Lem phA Aca HR,h \: MWQ @9B, @hb,- SG:Q
e./.MUY †6 ^}! S+m8 ^#!
 MAc &ícha )Rnh hCnh ch8 E@n phem /à t*8 c?: t'úc &*t y2: cc: ch8 E@n
phem.
 Th,ng EV ;• th:>ta
n Ng:ồn gVca T':ng Y:Vc
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N k1
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
n Năng E:?ta 100;g•h
n C,ng E:?t máya k8‰«
n Ng:ồn &i-n c:ng c?pa k801•m0H§
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N k2
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
 C?: t*8a
Thi#t "R `p &Dn gồm ":ồng chOJ ng:y2n i-: có &c: th8át i-: nhŽ /à m0t c$ c?:
t*8 áp <c &Z &ey ng:y2n i-: th8át 'J ng8ài. b:ồng chOJ ng:y2n i-: có G*ng hCnh t'AW
àm "}ng />t i-: có thZ chR: &(=c áp <c cJ8. )c: th8át i-: cIJ ":ồng chOJ có G*ng
c,n. UN ;h:,n có G*ng hCnh t'A t'~n t*8 hCnh G*ng ch8 E@n phem. C$ c?: t*8 áp <c à G8
/iE t@i t*8 n2n.
HCnha C?: hCnh máy `p &Dn.
HR,h o: T9p6 d3< AM, @97,- ;WQ `0 ab,.
 Ng:y2n M h8*t &0nga
Ng:y2n i-: ;hi /à8 t'8ng thi#t "R E\ ?p &cy ;h8@ng ;h,ng giJn t'Vng gi[J /Ž máy
/à t'Ac /iE. ‰hi t'Ac /iE B:Jy E\ t':y9n năng (=ng ch8 Fp ng:y2n i-: ti#p xúc /Fi t'Ac
/iE /à &ey chúng ch:yZn &0ng x8_n G+c the8 chi9: B:Jy cIJ t'Ac. Các phcn tử này E\ ,i
;`8 các phcn tử € Fp ;# c>n ch:yZn &0ng the8 /à &ey ch8 c@ ;hVi ng:y2n i-: ch:yZn
&0ng h(Fng &#n &c: N ;h:,n.
U<c mJ Eát gi[J các Fp ng:y2n i-: /à gi[J ng:y2n i-: /Fi /Ž máy Einh 'J nhi-t
(=ng àm nhi-t &0 ;hVi ng:y2n i-: tăng cJ8. S(Fi tác GAng cIJ nhi-t &0 cJ8W áp <c /à
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N kk
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
<c x`n cIJ /iE t@i thC ng:y2n i-: E\ "R phá /d c?: t'úc "Jn &c: /à t'€ thành G~ng ch@y
G]8. KJ: &óW ng:y2n i-: &(=c ch:yZn &#n ":ồng chOJ i-: có ;h,ng giJn nhŽ n2n t*8 'J
áp <c '?t Fn ngJy t*i &c: N ;h:,n. ‰hi th8át 'J ng8ài N ;h:,nW áp E:?t gi@m &0t ng0tW
các ch?t ;hí /à ch?t Žng B:á nhi-t "R n`n t'8ng ;hVi ng:y2n i-: ch@y G]8 E\ "Vc h$i
nhJnh chóng. S8 &ó E@n phem th: &(=c tăng thZ tíchW &(=c àm ;h,W gi@m nhi-t /à
t'($ng n€.
Y:á t'Cnh `p &Dn áp <c cJ8 giúp &Rnh G*ng c?: t'úc "Jn &c: cIJ ng:y2n i-: thành
E@n phem có c?: t'úc m8ng m:Vn chI y#: "}ng <c c$ h+c /à nhi-t &0n áp E:?t cJ8 t'8ng
m0t ;h8@ng th!i giJn ng_n ™20n k0 gi%y› G8 G~ng "ánh EnJc; này.
 Ng:y2n M />n hành
n 1- Einh máy móc E*ch E\.
n U_p 'áp các chi ti#t the8 &úng y2: cc: ;• th:>t.
n ‰iZm t'J xem có />t * t'8ng máy ;h,ng.
n ‰h€i &0ng •N t'2n h0p &i-n máy.
n Ch8 th<c phem /à8 máy t^ t^ the8 &úng B:y &Rnh.
n 6iJ nhi-t ":ồng `p "}ng &i-n t'€.
n Cài &Qt EV /~ng B:Jy cIJ t'Ac /iE.
n b?m nút KTx„T &Z "_t &c: h8*t &0ng
n ‰iZm E8át các th,ng EV nhi-t &0 /à áp E:?t th(!ng x:y2n.
n T'8ng E:Vt B:á t'Cnh ch*y máyW t:y-t &Vi ;h,ng ch8 tJy /à8 máy &Z
thJ8 tác mà ph@i GDng GAng cA &(=c t'Jng "R.
n ‰hi G^ng máy nh?n •¢¢.
n 1- Einh máy E*ch E\ the8 &úng B:y &Rnh "}ng /~i ph:n ;h,ng ;hí.
 K< cV máy móc
Máy móc &(=c "@8 t'C th(!ng x:y2n n2n ch(J th?y h( hŽng. )Rnh ;C 48h
Eử GAng thC máy ph@i &(=c thJy t'Ac /iE.
Lem phA Aca HR,h o: MWQ `0 ab, @9p6 aq,
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N k4
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
e.;.MUY 8lS
 MAc &ícha )Rnh hCnh &0 Gài ch8 E@n phem thành nh[ng Vng có &0 Gài
11cm.
Th,ng EV ;• th:>ta
n Ng:ồn gVca T':ng Y:Vc
n TVc &0 cIJ "ăng t@ia 41 /~ng• phút
n TVc &0 B:Jy cIJ GJ8 c_ta m4 /~ng• phút
Ng:y2n M h8*t &0nga
Máy c_t E@n phem thành các Vng có &0 Gài thích h=p "}ng cách phA th:0c /à8 />n
tVc B:Jy cIJ "ăng t@i /à />n tVc B:Jy cIJ GJ8 c_t. ‰hi "ăng t@i B:Jy E\ ;`8 E@n phem /9
phíJ GJ8 c_t &Jng ch:yZn &0ng B:Jy t'~nW ;hi GJ8 ti#p xúc /Fi Vng E@n phem cPng à úc
E@n phem "R c_t &Ot thành &8*n có &0 Gài thích h=p.
Ng:y2n t_c />n hành
n b>t nút •N
n )i9: chlnh tVc &0 B:Jy cIJ "ăng t@i /à tVc &0 B:Jy cIJ GJ8 c_t.
n b>t nút KTx„T &Z "_t &c: h8*t &0ng
n Th(!ng x:y2n ;iZm t'JW &iZ: chlnh tVc &0 &Z có &(=c &0 Gài "ánh nh(
y2: cc:.
n ‰hi t_t máy "?m nút •¢¢.
n 1- Einh máy "}ng cách th|i ;h,ng ;hí.
K< cV
Máy &(=c "@8 t'C &Rnh ;C n2n ;h,ng gQp E< cV t'8ng E@n x:?t.
Lem phA Aca HR,h [: MWQ 6C@
e.e.MUY !"5!$ ]r!$ Sg*
MAc &ícha máy E?y giúp gi@m &0 em ch8 E@n phemW tăng &0 xVp gi~n ch8 E@n phem.
Ng:y2n M h8*t &0ng a Kử GAng gJE &Z &Vt nóng ;h,ng ;hí t'8ng ~ n(Fng. K@n phem
&(=c &(J /à8 m0t &c: máy n(FngW ch*y t'2n "ăng t@i "}ng (Fi /Fi m0t th!i giJn /à
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N km
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
nhi-t &0 thích h=p &I &Z ;h,ng ;hí nóng t':y9n /à8 "ánh àm ch8 "ánh &*t &(=c
nh[ng tính ch?t gi~n xVp m8ng m:Vn. TVc &0 ;híW nhi-t &0W hàm em /à th!i giJn (:
&(=c &i9: chlnh.
Th,ng EV ;• th:>ta
n L:?t xOa T':ng Y:Vc
n Năng E:?t "Jy h$i n(Fcao0n1o0 ;g H
2
••h
n C,ng E:?t ti2: thAa 10.1 ‰«.
Ng:y2n t_c />n hànha
n M€ /Jn 'J /à "_t &c: ch%m ng~i nhi-t.
n b>t nút •N &Z máy h8*t &0ng
n b>t nút KTx„T &Z máy "_t &c: h8*t &0ng
n )i9: chlnh nhi-t &0 /à tVc &0 ch*y cIJ "ăng t@i
n b?m nút •¢¢ &Z máy ng(ng h8*t &0ng
n 1- Einh thi#t "R "}ng cách th|i ;h,ng ;hí
K< cV
Máy &(=c "@8 t'C &Rnh ;C n2n ;h,ng gQp E< cV t'8ng E@n x:?t.
Lem phA Aca HR,h Z: MWQ ,4e,- Ar,- @+3
e.p.MUY S:' $*) O(
MAc &ícha t*8 mDi /R &Qc t'(ng ch8 E@n phem
Th,ng EV ;• th:>t
n Ng:ồn gVca T':ng Y:Vc
n Năng E:?ta 100;g•h
n C,ng E:?t a o‰«.
Ng:y2n M h8*t &0nga S<J /à8 ch:yZn &0ng x8Jy t'~n cIJ ":ồng máy giúp ch8 Gc: /à
"0t h($ng &(=c tem &9: 2n "9 ng8ài mQt "ánh th,ng B:J h- thVng /~i ph:n.
Ng:y2n t_c />n hànha
n )i9: chlnh /Jn (: (=ng Gc:
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N ko
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
n )i9: chlnh (=ng "0t h($ng ph:n /à8
n b?m nút •N
n ‰iZm t'J th(!ng x:y2n h8*t &0ng cIJ máy
n T_t /Jn Gc: /à /Jn "0t h($ng 'ồi "?m nút •¢¢ ;hi ng(ng h8*t &0ng
n 1- Einh máy "}ng n(Fc nóng /à xà ph~ng EJ: &ó àm ;h, máy.
Lem phA Aca HR,h .8: MWQ @=; -3: dj
e.u.MUY ^>!$ $>*
e.u...MUY ^>!$ $>* S‡!$ ^#! O( !h•
MAc &ícha )óng gói E@n phem thành nh[ng túi nhŽ giúp "@8 B:@n E@n phem /à th,ng
tin E@n phem &#n ;hách hàng.
Th,ng EV ;• th:>ta
n Năng E:?ta 40n2k0 túi• phút.
n ‰ích th(Fc "J8 "Ca U® 120n280mmW «® omn1j0mmW H®mn40mm.
n Năng (=ng ccn c:ng c?pa xC2201• m0 H§• 2Wo‰«.
Ng:y2n M h8*t &0ng
S(Fi tác GAng cIJ nhi-t /à c8n m_t &+c "J8 "C E\ &(=c hàn ;ín.
Ng:y2n t_c />n hành
n U_p "J8 "C /à8 máy
n b>t nút •N
n CJnh chlnh nhi-t &0W chi9: Gài ;ích th(Fc "J8 "C.
n CJnh chlnh nhi-t &0 mí gh`p G+c /à mí gh`p ngJng.
n b>t nút EtJ't.
n b?m nút •¢¢ ;hi ng^ng h8*t &0ng
n 1- Einh máy móc thi#t "R "}ng cách J: chDi /à th|i ;hí.
K< cV th(!ng gQpa
n )Vi úc c8n m_t &i-n tử ;h,ng nh*y àm /R t'í gh`p mí "R ch-ch.
n Máy ít gQp E< cV /C &(=c "@8 t'C th(!ng x:y2n.
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N kf
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
e.u./.MUY ^>!$ $>* 8hd ., ^#! O( Pg! 6h:'
MAc &ícha &óng 10 E@n phem &$n /R nhŽ thành m0t &$n /R Fn th:>n ti-n ch8 B:á t'Cnh
"@8 B:@n.
Th,ng EV ;• th:>t
n Năng E:?ta o0n200 "JgE•min
n ‰ích th(Fc "J8 "Ca U®o0n2m0mmW «®k0n110mmW H®mnm0mm. ™có thZ
thi#t ;# &(=c ;ích th(Fc ;hác›
n Năng (=ng ccn c:ng c?pa xC2201• m0 H§• 2‰«.
Ng:y2n M h8*t &0nga S(Fi tác GAng cIJ nhi-t /à c8n m_t &+c "J8 "C E\ &(=c hàn ;ín.
Ng:y2n M />n hànha
U_p "J8 "C /à8 máy
n b>t nút •N
n CJnh chlnh nhi-t &0W chi9: Gài ;ích th(Fc "J8 "C
n CJnh chlnh nhi-t &0 mí gh`p G+c /à mí gh`p ngJng
n b>t nút KTx„T &Z "_t &c: h8*t &0ng
n b?m nút •¢¢ ;hi ng^ng h8*t &0ng
n 1- Einh máy móc thi#t "R "}ng cách J: chDi /à th|i ;hí
K< cV th(!ng gQpa máy &(=c "@8 t'C th(!ng x:y2n n2n ;h,ng gQp E< cV.
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N k8
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
CHIANG p : VỆ SINH VÀ BN TOÀN 4BO ĐHNG
p...B! SdT! O1 P*!h.
p.....V1 P*!h 8U !h!
 KOc ;hŽeW t'Jng phAcW /- Einh cIJ c,ng nh%n
n C,ng nh%n ph@i &@m "@8 &i9: ;i-n EOc ;hŽe &I ;h@ năng àm /i-cW ;h,ng
m_c các "-nh t':y9n nhiXm B:J &(!ng ăn :Vng.
n C,ng nh%n &(=c phát &cy &I &ồ "@8 h0 J8 &0ng E*ch E\.
n T?t c@ cán "0W c,ng nh%n /i2n ;hi /à8 ph%n x(€ng ph@i có mP "J8 tócW
;he: t'Jng.
n Các 8*i t'Jng phAc cIJ c,ng nh%n ph@i &(=c m_c &úng n$i B:y &Rnh.
n 6icyW G`pW nón ph@i &(=c c?t /à8 tI cá nh%n 'i2ng.
n µng ph@i &(=c máng 2n the8 n$i B:y &Rnh.
n {#m /à găng tJy Eử GAng ph@i &(=c Eát t'Dng th(!ng x:y2n.
n T'(Fc ;hi /à8 ;h: /<c ch# "i#n t'8ng ph%n x(€ngW c,ng nh%n ph@i 'ửJ tJy
/à Ing "}ng G:ng GRch xà ph~ng. KJ: &ó E?y ;h, tJy
n ‰hi àm /i-c t'8ng ph%n x(€ng c,ng nh%n ;h,ng &(=c &e8 &ồ n[ t'JngW
&ồng hồW ;h,ng E$nW ;h,ng &Z móng tJy GàiW ;h,ng &(=c hút th:VcW t'~
ch:y-nW &DJ gidnW ăn B:àW t:y-t &Vi ;h,ng ;h*c nh|.
n C,ng nh%n ;h%: thành phem ph@i E*ch E\W ;iZm t'J *i ;h,ng &Z 0 tóc 'J
ng8àiW &e8 ;he: t'Jng /à mJng y#m.
M0t EV hCnh @nh /9 t'Jng phAc cIJ c,ng nh%n
 Cách àm /- Einh cá nh%n &i 'J ;hŽi ph~ng E@n x:?t ™ &i /- EinhW :Vng n(FcW
ăn c$m“›. T:y-t &Vi ph@i t:%n the8 các y2: cc: EJ:a
n „ửJ tJy /à GAng cA E@n x:?t cá nh%n t*i "ồn 'ửJ t'8ng ph~ng ch# "i#n
n )i 'J ;h: /- Einh ch:ngW 'ửJ y#m /à t'e8 &úng B:i &Rnh.
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N kj
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
n C€i &ồ "@8 h0 J8 &0ngW Ing /à &Qt &úng n$i B:i &Rnh.
n ‰hi t'€ *i ph~ng ch# "i#n ph@i t:%n thI ph@i t:%n thI t^ &c: thJ8 tác /-
Einh cá nh%n ;hi /, ph~ng ch# "i#n .
n „ửJ tJy /à GAng cA E@n x:?t cá nh%n /à tJy "}ng n(Fc E*ch t'(Fc ;hi E@n
x:?t *i.
p.../.V1 P*!h nm!$ 8m
 T'(Fc gi! E@n x:?t t~Jn "0 GAng cA t'8ng ;h: /<c E@n x:?t ph@i &(=c chà
'ửJ B:J các "(Fc EJ:
n „ửJ n(Fc nóng•xà ph~ng.
n „ửJ *i "}ng n(Fc th(!ng.
n UJ: ;h,
 1- Einh GAng cA gi[J gi! E@n x:?t
)c3 de3 2p,- 6p @3g0 sn6 de3 21G ;5
n T~Jn "0 GAng cA &(=c t'áng cQn Fn. KJ: &ó GDng "àn ch@i chà E*ch cQn
"ám cOng /à cQn nhŽ.
n „ửJ n(Fc nóng•xà ph~ng.
n „ửJ *i "}ng n(Fc th(!ng.
n UJ: ;h,
)c3 de3 2p,- 6p IhP,- @3g0 sn6 de3 21G ;5
SDng /~i ph:n ;hí /à8 &Z th|i E*ch "Ai "en à chI y#:
p...;.V1 P*!h 6h! o"€!$
n Th(!ng x:y2n ;iZm t'J "@8 G(dng nhà x(€ng. b@8 G(dng tVt gi@m &(=c
ng:ồn , nhiXm /i Einh />t. Các "9 mQt ;im 8*i n2n xem x`t c*8 E*ch gl E`t
/à E$n *i. 6*ch át ph@i &(=c gi[ E*ch E\ n#: "Z ph@i thJy mFi. Các /#t nOt
t'2n EànW t(!ng &9: &(=c t'át ;ín "}ng xi măng.
n ‰h8 *nh ph@i có ;# h8*ch t: EửJ.
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N 40
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
n Kàn ;h8 *nh th(!ng có hi-n t(=ng &óng "ăng ;¶m ch?t "en /à GX g%y t'(=t
ng7W ccn ph@i c*8 E*ch "}ng ph·ng mNi t:cn m0t cn.
n Th(!ng x:y2n J: Eàn "}ng n(Fc ?m.
n bóng &¶n t'8ng ;h8 *nh có "+c (Fi "@8 /- &9 ph~ng "óng /dW m@nh thIy
tinh '$i /à8 thành phem.
n Các cửJ n]8 cIJ ph%n x(€ng ph@i th(!ng x:y2n &(=c J: chDi E*ch "Ai "Qm
t'ánh "Ai th|i /à8 ph%n x(€ngW &ồng th!i có màn ch_n t'ánh c,n t'Dng x%m
nh>p.
n CVngW '7nh thóJt n(Fc hàng ngày ph@i &(=c ;hJi th,ngW B:`t 'ác "en /(Fng
/í: € góc ;”t
n Có GAng cA Gi-t c,n t'Dng /à Gi-t ch:0t.
p./.B! SdT! M)d ^c!$
p./...B! SdT! !#* MT' O*18
n Chl có ng(!i có ph>n E< mFi &(=c t< M "?m nút ;`8 cc: GJ8 &i-n ;h€i &0ng
máy. ‰hi máy &7 h8*t &0ng thC ;h,ng &(=c e8 t'¶8 &Z J: chDi t'2n máy.
T'(Fc ;hi />n hành máyW ng(!i t'<c ti#p />n hành ph@i ;iZm t'J *i các &i9:
;i-n "@8 &@m Jn t8àn ;hi àm /i-c. KJ: ;hi máy &7 h8*t &0ng thC ng(!i có
t'ách nhi-m ph@i :,n có mQt /à the8 G•i E:Vt B:á t'Cnh àm /i-c.
n ‰h,ng &(=c &DJ gidn t'8ng B:á t'Cnh àm /i-cW ;h,ng &(=c àm t'ái chOc
năng &(=c giJ8 h8Qc g%y t'€ ng*i ch8 ng(!i "2n c*nh.
n .h@i h#t EOc cen th>n ;hi "Vc x#p hàng t'2n cJ8W các 8*i hóJ ch?t ph@i c0t
'àng ch_c ch_n t'ánh &Z "R Eút &| g%y h*i &#n ng(!i /à m,i t'(!ng. T'(Fc ;hi
Eử GAng hóJ ch?t &Z E@n x:?t tJ ph@i &(=c t'Jng "R "@8 h0 J8 &0ng &Z "@8 /-
c$ thZ.
n ‰hi EửJ ch[J các thi#t "R t'2n cJ8W ;iZm t'J &i-n tJ ph@i &e8 G%y Jn t8ànW ph@i
có "@ng hi-: &Z &9 ph~ng t*i nh[ng n$i có thZ x@y 'J tJi n*n cháy n|W
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N 41
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
&i-n“.C?m thJ8 tác G(Fi (Fi &i-n 1m ;¤ t'8ng xí nghi-p ™;h8@ng km›.
T'8ng ;hi EửJ ch[J &i-n ph@i có ít nh?t 2¸k ng(!i.
n T?t c@ các ph($ng ti-n xe c0 ch:y2n ch€ cIJ xí nghi-p ph@i &(=c ;iZm t'J ;•
/9 máy nócW thi#t "R“t'(Fc ;hi &(J /à8 Eử GAng.
p././.B! SdT! O2 ^*1! OT 8hUY !_
n Các c,ng nh%n />n hành các thi#t "R &i-n /à ;hí tA &i-n ph@i ch?p hành
nghi2m túc các "i-n pháp Jn t8àn EJ:a
n T'(Fc ;hi ch8 máy ;h€i &0ng ph@i ;iZm t'J /Ž "+cW G%y GHn cách &i-nW G%y
nVi &?t "@8 /-.
n C?m &Z các />t ;hác &¶ 2n G%y &i-n /à thi#t "R &i-nW ;h,ng &Z n(FcW ;im
8*iW "8ngW 'ác Gính /à8 G%y GHn &i-n. CPng nh( ;h,ng &(=c t'e8 B:cn á8
hJy "?t cO />t GAng gC t'2n áyW thi#t "R /à tI &i-n“
n ‰hi GDng máy chl &(=c GDng cc: GJ8 hJy Jpt$mác "V t'í ngJy t'2n máyW
nghi2m c?m GDng G%y &i-n ;h,ng có phích c_m /à8 | c_m. Các thi#t "R Gi
&0ng ;hi m_c /à8 ng:ồn ph@i có phích c_m ch_c ch_nW ti#p xúc tVtW t'ánh c%:
móc &i-n t*m "=W Žng \8 GX g%y cháy n|W h( hŽngW tJi n*n.
n Chl &(=c ph`p Eử GAng các thi#t "R /à ;hí tA &i-n &7 &(=c nVi &?t Jn t8ànW
c,ng nh%n ph@i &(=c t'Jng "R &cy &I t'Jng thi#t "R ph~ng h0 /à ph@i B:J m0t
;hóJ h+c &Z n_m /[ng cách ph~ng t'ánh /à c?p cO: ;hi x@y 'J tJi n*n &i-n
hJy cháy n|.
n ‰hi phát hi-n nh[ng hi-n t(=ng "?t th(!ng nh( ;hi />n hành máy có ;hói
h8Qc ửJ tŽJ 'J t'8ng máyW &óng &i-n &0ng c$ ;h,ng B:JyW EV /~ng B:Jy
gi@mW &0ng c$ máy nóng“ph@i c_t ngJy &i-n /à nhJnh chóng "á8 ngJy /à
EửJ ch[J.
n ‰h,ng &(=c àm h( hŽng h8Qc thá8 gd các thi#t "R Jn t8àn nh( G%y nVi &?tW
thi#t "R "@8 /- cc: chCW cc: GJ8W c,ng t_c“Nh[ng n$i th(!ng x@y 'J tJi n*n
/9 &i-nW cháy n| ph@i có "iZn "á8 ch8 c,ng nh%n "i#tW t:y-t &Vi ;h,ng &(=c
Eử GAng hJy thá8 gd máy.
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N 42
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
n ‰hi x@y 'J tJi n*n ph@i nhJnh chóng t_c cc: GJ8 &i-nW GDng c%y g>y ;h, tách
;hŽi n*n nh%n 'J ng:ồn &i-nW t:y-t &Vi ;h,ng &(=c ti#p xúc t'<c ti#p /Fi n*n
nh%n ;hi ch(J tách ng:ồn &i-nW c?p cO: ngJy t*i chN /à &(J &#n ngJy "-nh
/i-n.
n Chl có nh%n /i2n c$ &i-n mFi &(=c ph`p EửJ ch[J các 8*i máyW thi#t "R GAng
cAW Eử GAng "}ng &i-n ;hi ccn thi#t. Chl có ng(!i ch:y2n t'ách mFi &(=c
ph`p &óng m€ các m*ch &i-n. KJ: ;hi Eử GAng x8ng ph@i ng_t &i-nW &em "@8
B:@n máy móc thi#t "R &i-n /à ph@i th(!ng x:y2n ;iZm t'J.
p./.;.Á!h PU!$ OT S*y!$ ồ!
n ˆnh Eáng t'8ng ph%n x(€ng &(=c "V t'í &cy &I t*i nh[ng c,ng &8*n <J
hàngW ;iZm t*p ch?t n#: có thZ "V t'í Gàn &¶n Gi &0ng &Z tăng c(!ng &0 ánh
Eáng. N#: "8ng &¶n h( ph@i thJy ngJy.
n Các thi#t "R máy móc ồn à8 &(=c t>p t':ng t*i ph~ng máyW c~n nh[ng máy
móc &Qt t'8ng ph%n x(€ng thC ph@i &Qt nh[ng n$i có ít c,ng nh%n B:J *i /à ít
c,ng nh%n àm /i-c. Chl có nh[ng ng(!i ch:y2n t'ách mFi &(=c àm /i-c t*i
;h: /<c này.
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N 4k
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
=„T 4EẬN
C,ng ngh- cIJ các E@n phem `p &Dn ngày càng &(=c (: t%m "€i nh[ng tính ch?t
mà nó mJng *i. Th!i giJn th<c t>p t*i c,ng ty 1iXn Hồng chúng em &7 ti#p c>n /Fi m0t
t'8ng nh[ng E@n phem th:0c c,ng ngh- `p &Dnn EnJc; "_p. )%y cPng à ;h8@ng th!i giJn
B:M giá mà chúng em &7 có GRp &i E%:W tCm hiZ: /9 B:y t'Cnh E@n x:?t cIJ G~ng E@n phem
này. b2n c*nh &óW chúng em c~n có c$ h0i &Z t>p thích nghi /Fi m,i t'(!ng E@n x:?t
c,ng nghi-p t^ nh[ng c,ng &8*n phA &#n nh[ng c,ng &8*n then chVt ;h,ng nh[ng cIJ
E@n phem "ánh EnJc; mà c~n nh[ng E@n phem ;hác nh( h*t &i9: chi2nW &>: m:Vi /à &>:
m>t 8ng. T^ &ó cPng cV *i ;i#n thOc M th:y#t € gi@ng &(!ng /à />n GAng /à8 th<c t#
E@n x:?t m0t cách có ;h8J h+c /à 8gic nh?t.
C,ng ty 1iXn Hồng hi-n t*i /Hn &Jng t'2n &à Gcn h8àn thi-n /à phát t'iZn. Các E@n
phem cIJ c,ng ty ngày càng &(=c ng(!i ti2: GDng &ánh giá cJ8. )Z góp m0t phcn c,ng
EOc /à8 E< h(ng thRnh /à phồn /inh cIJ c,ng ty € giJi &8*n ;# ti#pW chúng em xin &(J 'J
m0t EV ;i#n nghRW &9 x:?ta
n C,ng ty ccn x%y G<ng /à th<c hi-n the8 m0t EV ti2: ch:en /9 /- Einh Jn t8àn th<c
phem nh(a ti2: ch:en 3K•W HxCC.“&Z các E@n phem &(=c &@m "@8 |n &Rnh /9
ch?t (=ng cPng nh( ng(!i ti2: GDng Jn t%m h$n /9 /?n &9 Jn t8àn /- Einh th<c
phem.
n C,ng ty hi-n t*i có nhi9: thi#t "RW máy móc tồn G( /Hn c~n '?t mFi. Ch8 n2n ccn
có nh[ng ;# h8*ch phát t'iZn th2m G~ng E@n phem mFi h8Qc giJ tăng c,ng E:?t
ch8 các G~ng E@n phem cP &Z t>n GAng phcn máy mócW thi#t "R này.
n C,ng ty n2n có m0t ph~ng ;• th:>t ch:y2n GAng ch8 ;• E( c,ng ngh- có &i9: ;i-n
phát t'iZn E@n phemW h8àn thi-nW ;iZm t'J ch?t (=ng E@n phem.
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N 44
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
n 1i-c x%y G<ng th2m <c (=ng mJ';eting E\ à c8n &(!ng ng_n nh?t &Z E@n phem
cIJ c,ng ty có c$ h0i &(=c ng(!i ti2: GDng "i#t &#n nhi9: h$n n[J. T^ &ó giJ
tăng E@n x:?tW t'ánh hJ8 phí máy mócW thi#t "R nhà x(€ng.
PHC 4CC
B. HR!h @!h F NhT MUY
HR!h u: MUY S+c! Sh}!$ zu)Y
HR!h -: MUY †6 ^}! S+m8 ^#!
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N 4m
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
HR!h 0: MUY 8lS
HR!h 3: MUY !"5!$ ]r!$ Sg*
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N 4o
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
HR!h .,: MUY S:' $*) O(
HR!h ..: V1 P*!h 8U !h! P)u jh* Pg! outS
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N 4f
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
HR!h .;: V1 P*!h Sh*yS ]( P)u jh* Pg! outS
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N 48
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
HR!h .e: Phi!$ Sh)Y ^ồ
HR!h .;: Dm!$ 8m ]ˆY 8hucS OT n*1S 8X! S+}!$

NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N 4j
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
TÀI 4IỆE THBM =H@O
1. C,ng Ngh- Ch# bi#n Th<c .hemW U2 1ăn 1i-t MHnW NLb )*i h+c Y:Vc 6iJ tp
Hồ Chí MinhW 2010
2. KnJc; h88GW „.68G8'n b88thW Kp'inge' .:"iEhingW 1jj0
k. ˜xt':Ei8n c88;ingW „8"in 6:yW «88GheJG .:"iEhingW 2001
4. ˜xt':GJte Ce Kt':ct:'e n Text:'e „eJti8nEhipE x.H.bx„„˜TT JnG M.
.˜U˜6
m. K8Gi:m "icJ'"8nJtenK3SK 3nitiJ xEEeEEment „ep8't ¢8' K3xM 1mW b8Et8nW
sKxW 22n2m •ct8"e' 2002.
o. M8GihicJti8n 8h Mic'8Et':ct:'e 8h EtJ'ch ˜xt':GeG ¤ith EeecteG ipiGEW
KJnGeep bhJtnJgJ' JnG Mih8'G x. HJnnJW Uinc8nW N˜ ™s.K.x0›
f. KnJc; ¢88G ˜xt':Ei8n httpa••"88;E.g88ge.c8m./n•"88;E¹
iG®¤oK'•f˜30gMC¥pg®.x14k¥GB®p'8ceEEing¦ext':GeG¦EnJc;¦h'8m¦c8
'n¦h8:'¥h®/i¥ei®UªB‰Tª:˜˜c«''xe¢0m´YSg¥EJ®L¥8i®"88;T'eE:t
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N m0
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
¥ct®'eE:t¥'eEn:m®f¥/eG®0C˜8Yox˜¤bgº/®8nepJge¥B®p'8ceEEing
¨20ext':GeG¨20EnJc;¨20h'8m¨20c8'n¨20h8:'¥h®hJEe
8. HTT.a••«««.b•„NN˜T.C•M•˜N6U3KH•¢••STxSS3T31˜.HTMº4f
j. httpa••¤¤¤.ec//.c8m•p'8G:ct•200mj8m.htm
10. httpa••¤¤¤.hiingpJc;JgingmJchine.c8m•mJn:hJct:'e'n
pi8¤TtypeTpJc;ingTmJchine.htm
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N m1
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S HỒ XUÂN HƯƠNG
NHÓM SV-LP DHTP!- T"M HI#U C$NG NGHỆ SN%C& B'P (P )*N

Tp. Hồ Chí Minh ngày 08 tháng 04 năm 2011

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->